INICI DEL JOC ESTRATÈGIA HIVERN RECOMPTE

POLÍTIC
Cartago Es reben les Cartes d’Estratègia pertinents i es juguen una a una Cartes de batalla Totes les UCs que acabin la fase Cada jugador compta les províncies
alternantivament. El jugador Cartaginès decideix qui comença si el d’Estratègia en àrees controlades per que té sota control polític.
 10 UCs (dues d’elles Elefants) sota el 12 Atac frontal (Frontal assault)
jugador Romà no vol jugar en primer lloc una Campanya Major o l’enemic o una Tribu hostil, han de fer
comandament d’Hannibal a Sagunt. Mago 19 Flanc esquerre (Flank left)
Menor. una tirada a la taula de Desgast. Totes compten tret de la Gallia
i Gisgo l’acompanyen. 19 Flanc dret (Flank right)
Transalpinia, Massilia, Liguria i les
 4 UCs sota el comandament de Hanno a 18 Exploradors (Probe)
Això inclou els exèrcits que estan Illes Balears (n’hi ha 18).
Cartago. 16 Doble embolcallament (Double envelopment)
intentant un setge contra una ciutat o
 2 UCs sota el comandament d’Hasdrubal a 14 Reserva (Reserve)
Tribu. Un cop fet el compte es compara
Nova Cartago.
Ús de les Cartes amb el del jugador rival i la
 Utilitzant el Número Operacional (OP) per: diferència són els marcadors polítics
Exèrcits consulars que el perdedor ha de retirar (les
Roma  Moure un general amb un Rang d’Estratègia igual o menor
Si l’exèrcit romà conté els dos Cònsuls, pot haver-hi un canvi de ciutats i Tribus no compten); si no
a l’OP quatre espais (un pas de muntanya o estret
 8 UCs sota el comandament del Cònsul comandament. En el cas de ser l’atacant, el jugador cartaginès pot pot, cal demanar la pau i el jugador
comptabilitza com a dos espais) amb un exèrcit de no més
Publius Cornelius Scipio a Roma. demanar una tirada per determinar-ho (1 a 3 no hi ha canvi, 4 a 6 perd la guerra i la partida.
de 10 UCs.
 8 UCs sota el comandament del Cònsul sí), en el cas de ser el defensor cal fer-la obligatòriament.
 Establir un PC a tantes àrees com l’OP.
Tiberius Longus a Agrigentum. El bàndol que a l’últim torn tingui
 Si l’OP és de 3, reclutar 1 UC sota el comandament de
qualsevol general que estigui en una àrea controlada més províncies controlades guanya
d’una província controlada.
Unitats d’elefants la partida. En cas d’empat, Cartago
 Utilitzant el Moviment Naval ja sigui per jugar una carta amb Abans de mirar les CB, el jugador cartaginès pot fer una càrrega guanya.
l’icona (5 UCs com a màxim) o com a part d’una Campanya amb Elefants fent una tirada major al Rang de Batalla del general
Major o Menor (10 UCs com a màxim). El moviment marítim romà.
consumeix tres espais. Els modificadors a la Taula de Combat Si té èxit, es perden tantes CB com Unitats d’elefants.
Marítim són: Si falla no passa res, però si treu un 1, és el cartaginès qui perd una
+/– els modificadors portuaris CB perquè les Unitats d’elefants es rebel·len.
+1 si el port té un PC Romà
–1 si l’exèrcit conté ≤UCs
–1 si Cartago controla Siracusa abandonament
–1 si Macedònia s’alia amb Cartago En comptes de tirar una CB, l’atacant pot intentar abandonar el
–1 si es juga la Victòria Naval camp de batalla amb una tirada ≤ al Rang de Batalla del general i el
 Utilitzant l’Event descrit. defensor pot cancel·lar l’intent amb una tirada ≤ al Rang de Batalla
del seu general.
Si l’intent falla, el defensor passa a ser l’atacant.
Invasió Si té èxit, l’exèrcit que abandona es mou a una àrea adjacent que no
Si un general amb exèrcit de 5 o més UCs entra en un espai on hi ha estigui controlada per l’enemic, tingui UCs enemigues o hi hagi una
tribu hostil. Tampoc pot ser a través d’un pas de muntanya o estret,
REFORÇOS 1 UC enemiga, l’aniquila i continua el moviment si vol.
ni per mar. (excepte si era un exèrcit que sortia d’una ciutat, cas en
el qual ha de tornar a aquesta), i ambdós bàndols pateixes Baixes
interceptar per batalla però l’exèrcit que abandona no en pateix per Derrota.
Cartago Un exèrcit no-actiu pot interceptar l’exèrcit actiu si passa per un
 1 UC a Cartago o sota el comandament de espai adjacent sempre que aquest no tingués prèviament UCs
enemigues i que no sigui a través d’un pas de muntanya o estret.
contraatac
qualsevol general Africà.
Cal una tirada ≤ al Rang de Batalla del propi general amb un +1 si Després de cada ronda de batalla, el defensor pot intentar un
 1 UC a Nova Cartago o sota el
l’espai on s’intercepta està controlat políticament per aquest exèrcit contraatac amb una tirada ≤ al Rang de Batalla del general. Si la
comandament de qualsevol general Hispà,
no-actiu. passa, serà l’atacant a la següent ronda i tirarà primer la CB.
només si es controla Nova Cartago.
 1 UC a Nova Cartago o sota el Si la passa, l’exèrcit actiu és interceptat i aquest pot decidir
comandament de qualsevol general Hispà, retrocedir a l’últim espai ocupat i acabar el moviment o lluitar tenint
només si es controla la regió de Baetica. en compte que (1) l’exèrcit interceptor té +1 Carta de Batalla (CB) i Baixes per batalla
 1 UC a Cartago, Nova Cartago o sota el (2) l’exèrcit interceptor no es considera l’Atacant inicial. Després que s’hagi determinat la victòria, ambdós bàndols tiren a la
comandament de qualsevol general. Si no la passa, l’exèrcit no podrà Evitar batalla contra aquest exèrcit Taula de Desgast; el nombre de rondes determina la columna.
 Els generals desplaçats tornen al joc que ha intentat interceptar.
comandant una o més UCs sempre que no
estiguin sota setge. L’excepció és Baixes per derrota
Hannibal, que si és eliminat es considera Evitar batalla Després que s’hagin determinat les Baixes per batalla, l’exèrcit
mort i cal retirar 5 marcadors de control Si l’exèrcit actiu entra en un espai on hi tinguis un exèrcit o un derrotat ha de tirar a la Taula de Retirada amb un modificador de +2
polític (PC). general amb o sense UCs, pots intentar evitar la batalla amb una si fou derrotat mitjançant la CB de Doble Embolcallament o de –2 si
tirada ≤ al Rang de Batalla del teu general. fou amb la d’Exploració.
Si la passa, es retira a un espai adjacent que controli i no tingui UCs Si l’exèrcit és Cartaginès, la primera UC perduda sempre és una
Roma enemigues sempre que no hagi de creuar un pas de muntanya o unitat d’Elefants.
 5 UCs a Roma o sota el comandament de estret. L’exèrcit actiu pot perseguir-lo si té prou moviment, superant
qualsevol general tenint en compte que 3 una tirada ≤ al Rang de Batalla del seu general.
UCs han de disposar-se a Itàlia. Si no la passa, l’exèrcit tindrà una CB menys. retirada
 Procònsul — es pot nomenar Procònsul Després que s’hagin determinat les Baixes per batalla i per Derrota,
un dels dos Cònsuls en joc, retirant l’altre. l’exèrcit derrotat ha de retirar-se a l’àrea més propera controlada
 Cònsuls — s’anomenen dos nous Cònsuls batalla políticament que no tingui UCs enemigues i que estigui a quatre o
i es disposen junts o per separat amb un Té lloc quan un exèrcit actiu entra en un espai on hi ha UCs i menys moviments. Tampoc pot ser a través d’un pas de muntanya o
exèrcit de com a mínim 5 UCs o bé a aquestes no poden/volen/han fallat Evitar batalla. Es resol estret, ni per mar. A més, si ha de passar per àrees controlades per
Roma. mitjançant CB, i cada exèrcit té: l’enemic o una tribu hostil, perd 1 UC per cadascuna d’elles.
 Scipio Africanus — arriba al torn 6è com  Tantes com el Rang de Batalla del general. Si l’exèrcit derrotat havia desembarcat aquest torn a l’àrea, és
a un segon Procònsul amb 5 UCs sota el  +1 per cada UCs de l’exèrcit. eliminat excepte si hi ha una ciutat controlada que els pot acollir (les
seu comandament. Pot disposar-se a  +1 per haver Interceptat un exèrcit. UC que no hi càpiguen són eliminades).
qualsevol espai controlat políticament que  –1 per haver fallat la tirada d’Evitar batalla.

a banda de les controladors polítics com la meitat (arrodonint cap abaix). aquest és desplaçat. tret de les Numídies que en donen +2. ha de demanar la pau i perd la guerra i la partida. per Derrota i  +1 per cada província controlada (a Itàlia.  Si es posen tropes en un espai on hi ha un general enemic sense exèrcit. fer-ho. sota setge. Després que s’hagin determinat les Baixes per batalla. es sumen i el jugador ha de retirar tants restriccions només en pot aconseguir 2 d’aquesta manera. Si no pot  No es poden disposar tropes a cap ciutat leves de Latium).  +2 pel jugador Romà si lluita a Latium. no contingui UCs enemigues. el jugador Romà durant la Retirada. Conseqüències polítiques  +1 si la batalla té lloc a l’àrea d’una tribua amiga. .