RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Pecahan
Standard Kandungan 3.1 Konsep perdua dan perempat pecahan wajar.
3.1.1 Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
Standard Pembelajaran perempat.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
perempat.
Kenali Pecahan (Buku teks – Muka surat 2-3)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti satu perdua, satu perempat, dua perempat dan tiga
Aktiviti perempat.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka
surat 1-3)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….