BORANG KKM-PPKM-2/09

JENIS JENIS
PEJABAT KESIHATAN DAERAH BISNES PEMERIKSAAN
UNIT KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN Kilang Rutin
Katering Susulan
Restoran/
Petunjuk: 0 - Memuaskan, Markah demerit - Tidak memuaskan, N/A - hazad tidak berkaitan dengan Kedai Aduan
perniagaan makanan ini. Penjaja Lain-Lain

1 - Pemeriksaan, 2 - lawatan susulan Kenderaan (jelaskan)

NAMA PEMILIK : No.IC/PASSPORT Nama Syarikat/Premis:
No. Pendaftaran
ALAMAT PERNIAGAAN: Perniagaan:
No. Pendaftaran MoH:
POSKOD Bil Pekerja:
Waktu Bisness
No. Telefon: No.Fax: tempoh/Jam:
Masa Tarikh Pemeriksaan Masa
Tarikh Pemeriksaan (1) Tarikh
Pemeriksaan(1) (2) Pemeriksaan(1)
Pemeriksaan
Terdahulu

MARKAH MARKAH
BIL PERKARA BIL PERKARA
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN
Demerit 1 2 Demerit 1 2
KAWALAN PROSES (PROCESS CONTROL) 25 SISTEM PEPARITAN & PLUMBING 3
1 Titik Kawalan Kritikal-CCP (atau peringkat proses Penyediaan sistem pembuangan air limbah yang
terpenting) 19 efektif 1
Kawalan e.g masakan 70°C or lebih,risiko tinggi 20 Tiada criss-crossing of lines, back-flow 1
makanan disimpan dibawah 4°C atau lebih 60°C, freezer 15 21 Disediakan/dipasang dan berfungsi dengan baik 1
dikawal dibawah 0°C, pH pada atau dibawah 4.6, FASILITI SANITARI (SANITATION FACILITIES) 6
rapid-cooling techniques,dll. 22 Tandas yang mencukupi dan berkeadaan baik/
1
2 Spek pembekal & pemeriksaan fizikal sebelum digunakan 5 berfungsi (atau akses kepada tandas am/awam*)
3 Pencemaran silang dikawal menerusi saiz sesuai, 23 Bilik Persalinan & Mandi yang mencukupi* 2
5
rekaan & peralatan 24 Fasiliti Pencucian Tangan: Mencukupi dan sesuai
penyediaan hand dryers atau disposable towels, 3
BANGUNAN (BUILDING) 8 soap
PENGURUSAN SAMPAH (WASTE
4 Terletak jauh dari punca pencemaran 1 MANAGEMENT) 2
Bekas atau tong sampah yang bersih dan
5 Lantai yang sesuai dan berkeadaan baik* 2 25 mencukupi 1
6 Dinding & Siling yang sesuai dan berkeadaan baik* 2 dan jadual pembuangan
7 Pencahayaan yang mencukupi 1 26 Penyelenggaraan tempat takungan sampah-sarap
1
8 Pengudaraan yang mencukupi 1 yang bersih dan mencukupi di luar premis
9 Kit Pertolongan Cemas (First aid) 1 KAWALAN PEROSAK (PEST CONTROL) 3
Pengwujudan Sistem Kawalan yang efektif dan
OPERATOR MAKANAN (FOOD OPERATORS) 13 27 lengkap 3
10 Pemeriksaan Kesihatan Operator (pengendali makanan) PROGRAM PEMBERSIHAN &
2 PENYELENGGARAAN PREMIS 2

11 Amalan kebersihan operator (termasuk menghalang pesakit 28 Pembersihan & Penyelenggaraan yang Berjadual 1
bekerja dll) 4 (termasuk pembuangan peralatan yang tidak
terpakai)
12 Pakaian perlindungan diri-operator 3 29 Penyimpanan bahan pencuci yang berasingan 1
dengan makanan
13 Latihan (termasuk rekod) 4 PENGANGKUTAN DAN PENGHANTARAN 1

PERALATAN & PERKAKAS MAKANAN DAN 30 Kesempurnaan Pembersihan, kawalan suhu 1
9
KAWASAN PENYEDIAAN MAKANAN dan Penyelenggaraan
14 Permukaan menyentuh makanan (termasuk peralatan):
LAIN-LAIN OPERASI (OTHER OPERATIONS) 1
Dokumentasi
permukaan direka & dibina dengan baik, diselenggara & 3 31 /Notis 1
LAIN PROSES YANG ADA KAITAN DENGAN
10
berfungsi, senang dicuci dan berkedaan bersih RISIKO TERHADAP KESIHATAN AWAM

15 Permukaan yang tidak menyentuh makanan (Non-food 32 Ditolak dengan tambahan 10 markah jika contact surfaces) non-proses 10 1 Surfaces are suitably designed and built.86 Skor akhir markah penilaian ialah = 100 – 30. easily washed and kept clean. UNTUK KILANG SAHAJA 35 16 33 Pengwujudan Program Kepastian Keselamatan 5 Fasiliti pembersihan peralatan & cara pembersihan: Makanan. Restoran/Kedai/Gerai dll = 88) 41 Pengurusan Pelawat/Kontraktor* 2 SKOR AKHIR: Pemeriksaan Pemeriksaan Pertama Susulan 100 tolak = 100 tolak = Diperiksa Oleh: Nama Penyelia: (Tandatangan (Tandatangan) ) Nama Nama Pegawai: Penyelia: Nota Kaki: Cara pengiraan Markah 1. well. issues akan menyebabkan risiko serius maintained.68% .40 Skor akhir markah penilaian ialah = 100 .40=71.86=69. Rekaan & binaan yang sesuai dan digunakan serta 3 34 Pemantauan CCP (CCP Monitoring) 5 dijaga / diselenggara dengan baik 35 Pelan Tindakan Titik Kawalan Kritikal/Pengetahuan 5 Aliran proses yang mencegah kontaminsasi yang 17 Penyimpanan: Bersih. Skor markah demerit Penjaja (Hawker) = 81 markah demerit Jika jumlah markah dimerit = 25 Maka jumlah demerit sebenar ialah = 25/81 x 100 = 30.28.32=79. bersih & mencukupi 5 38 dalaman dan Persampelan) 3 Ais diperbuat daripada punca air selamat 39 Sistem Penarikan Balik Produk 3 Pembungkusan & Perlabelan yang lengkap dan * TIDAK TERMASUK PENJAJA (HAWKERS) 40 pematuhan 2 (Jum Skor: Kilang = 123.60% 2. Skor markah demerit Kilang = 123 markah demerit Jika jumlah markah dimerit = 25 Maka jumlah demerit sebenar ialah = 25/123 x 100 = 20. Dilindungi & sistem FIFO 2 36 serius 5 BEKALAN AIR (WATER SUPPLY) 5 37 Kemudahkesanan (Traceability) 5 18 Proses Varifikasi (pemeriksaan kendiri.14% 2. Hawkers = 81. Skor markah demerit Restoran/Kedai/Gerai = 88 markah demerit Jika jumlah markah dimerit = 25 Maka jumlah demerit sebenar ialah = 25/88 x 100 = 28. audit Bekalan Air: Punca selamat.32 Skor akhir markah penilaian ialah = 100 – 20.

............................... Pendaftaran MoH: ........... No................. ARAHAN TINDAKAN PEMBETULAN PEJABAT KESIHATAN DAERAH UNIT KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN Tarikh:…………………………................................ .. No...............Tandatangan dan Cop Rasmi Pegawai: Saya dengan ini bersetuju untuk mengambil tindakan pembetulan sepertimana di arahkan di atas dan saya akan memaklumkan kepada Pegawai Berkuasa setelah kesemua tindakan siap dilaksanakan.........................................................................Tandatangan........ .................... Nama ........... KP dan Cop Premis (Jika ada): ......................... ............................. Di Pejabat Kesihatan: ................................... Masa: ............. Setelah menjalankan pemeriksaan ke atas premis dengan ini tuan adalah dihendaki untuk menjalankan tindakan pembetulan sepertimana tersenarai dibawah dalam tempoh masa sepertimana ditetapkan: Bil Tindakan Pembetulan Tarikh tindakan pembetulan dijangka siap Ringkasan/Catatan/Cadangan ............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nama ....