‫آموزش تصویزی تعویض المپ مه شکن ‪206‬‬

‫‪.1‬براي تعويض المپ سمت راننده الستيك ماشين را كامل به سمت چپ مي چرخانيد‬

‫‪2.‬دو عدد پيچ ستاره اي را باز كنيد‪.‬‬

‫‪.3‬يك عدد خار را باز كنيد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ .4‬قاب زير گلگير را بيرون بكشيد‪.

‬‬ ‫‪. ‫‪.‬‬ .5‬در پوش را باز كنيد‪.6‬سوكت را بيرون بكشيد‪.

‫‪..‬در پوش و‪...‬‬ ‫‪8..‬المپ را تعويض كنيد ‪ ..‬‬ .‬سوكت را جا بزنيد ‪ .7‬محافظ المپ را با فشار كمي به داخل و به سمت راست بيرون بياوريد‪..