Felurile rugăciunii – ÎNVĂȚĂTURA DE CREDINȚĂ CREȘTINĂ ORTODOXĂ

După cuprins, rugăciunea este de trei feluri: 1. Rugăciunea care are ca scop să
laude pe Dumnezeu; 2. să-I mulțumească și 3. să-I ceară tot ceea ce este după voia Sa:
”Pre Tine te lăudăm; pre Tine Te cuvântăm; Ție Îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm
Ție, Dumnezeul nostru”. (Sfânta Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur)
1. Rugăciunea de laudă este aceea prin care binecuvântăm, lăudând pe Domnul
și Dumnezeul nostru după mărirea Lui cea nemăsurată; și pentru veșnica Lui slavă,
după cum zice Psalmistul: ”În toate zilele bine Te voi binecuvânta și voi lăuda numele
Tău în veac și în veacul veacului. Mare este Domnul și lăudat foarte și măreția Lui nu
are sfârșit” (Ps. 144,2).
Călătorul prin țări străine se minunează și laudă locurile frumoase pe care le
întâlnește în cale, dar ce departe este frumusețea lumii văzute de strălucirea lui
Dumnezeu! Îngerii, privind nemijlocit nesfârșita Lui slavă, Îl laudă și Îl binecuvântează
cântând: ”Sfânt, Sfânt, Sfânt!” (Isaia 6,3). Îngerii privesc la Dumnezeu ”față către față”,
cuprinși de uimire, iar rugăciunile lor se prefac într-o neîncetată cântare de laudă. A
cânta laude lui Dumnezeu este îndeletnicirea locuitorilor cerului (Apoc. 4,8-11); dar și
noi pe pământ, cunoscând slava lui Dumnezeu, din cele zidite și din Descoperire,
suntem datori mai întâi să lăudăm pe Dumnezeu în rugăciunile noastre. Drept aceea,
Biserica laudă necontenit pe Dumnezeu. Tot cântare de laudă este și cântarea Maicii
Domnului: ”Mărește suflete al meu pre Domnul…”(Luca 1,46).
2. Rugăciunea de mulțumire este aceea prin care arătăm că ne aducem aminte cu
mulțumire și cu dragoste de toate binefacerile primite de la Dumnezeu. Că Dumnezeu
ne cere să-I fim mulțumitori pentru toate bunătățile se vede din aceste cuvinte ale
Sfântului Apostol Pavel: ”Rugați-vă neîncetat. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta
este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus pentru voi” (I Tes. 5, 17-18). Rugăciunea lui
Noe, la ieșirea din corabie, a fost de mulțumire (Fac. 8,19); de asemenea și a vechiului
Israil, la ieșirea din Egipt (Ieș.15,1-21). Dumnezeu însă de multe ori face să înceteze
bunătățile Sale, pentru cei ce nu știu să le prețuiască și nu-I mulțumesc niciodată. Din
pricina aceasta, în loc de bunătăți, vin asupra noastră necazuri.
3. Rugăciunea de cerere este aceea prin care cerem de la Dumnezeu tot ce ne
trebuie pentru viața noastră, sau aceea prin care Îl rugăm: ”să ierte păcatele noastre, așa
încât să ne izbăvească și de pedeapsă și să reverse asupra noastră și harul Lui cel sfânt
asupra sufletului și asupra trupului” (Mărturisirea ortodoxă, II, 5).

ca nu cumva să socotim bunătățile Sale ca pe niște lucruri cu care El ne-ar fi dator. ci chiar să-L silim. spune Sfântul Grigorie Dialogul. rugăciunea Împăratului David: ”Miluește-mă Dumnezeule…”(Ps.59).32) și ar putea să ni le împlinească fără cerere din partea noastră. a creștinilor care se rugau pentru eliberarea Sfântului Petru din temniță (Fapte 12.50) este rugăciunea pentru iertarea de păcate.25) și altele sunt rugăciuni pilduitoare de cerere. vrea nu numai să-L rugăm. Dumnezeu voiește să-I cerem tot ce ne trebuie. este rugăciunea de îndurare a lui Dumnezeu și de pocăință. Dumnezeu știe toate nevoile noastre (Matei 6. ci ca pe niște binefaceri. în clipa în care era ucis cu pietre (Fapte 7. Negreșit. a Sfântului Arhidiacon Ștefan. Rugăciunea Mântuitorului din Grădina Ghetsimani și de pe Cruce.2). cu umilință și dragoste. căci fără de rugăminte El nu dă nimic (Iacov 4. . a Sfinților Apostoli în corabia învăluită de furtună (Matei 8. dar El voiețte să-L rugăm.5). De asemenea. Dumnezeu vrea să-L rugăm cu stăruință. pentru care să-I fim mulțumitori din inimă.