6.2.

5 – Bina taşıyıcı sistemine askı tipi (zincir, kablo gibi) bağlantılarla tutturulmuş eleman
veya donanımlarda, yukarıda belirtilen eşdeğer deprem yükleri yerine, eleman veya donanım
ağırlığının 1.4 katına eşit olan bir yük yatay ve düşey doğrultularda birlikte uygulanarak hesap
yapılacaktır.

6.3. YERDEĞİŞTİRMELERİN SINIRLANDIRILMASI

6.3.1 – Yapısal olmayan elemanlar ve donanımın aynı yapının farklı yerdeğiştirme yapabilecek
iki ayrı noktasına veya iki ayrı taşıyıcı sistemdeki noktalara bağlandığı durumlarda, bağlantı
noktaları arasında deprem sırasında meydana gelen göreli yerdeğiştirmelerden oluşan etkiler de
gözönüne alınmalıdır. Göreli yerdeğiştirmeler, Bölüm 4 veya Bölüm 5’e göre uygulanacak
hesap yönteminin sonuçlarını kullanarak elde edilecektir.

6.3.2 – Tipik (X) deprem doğrultusu için yapısal olmayan eleman ve donanımla ilgili etkin
göreli kat ötelemesi δ e(X) Denk.(6.6)’yı sağlayacaktır.

δ(i,max
)
X
(X)
δe (
≤ hx − hy ) hi
(6.6)

Burada hx ve hy sırası ile, yapısal olmayan eleman ve donanımın üst ve alt bağlantı noktalarının
ilgili kat tabanından itibaren yüksekliğini, δ i,max
(X)
/ hi ise, kullanılan yönteme göre 4.9.1.3’de izin
verilen en büyük göreli kat ötelemesi oranını göstermektedir.

107

Related Interests