NOM: DATA

:
CURS: 2 Batx
Història de la Filosofia. 3a avaluació prova 1
Respon de manera precisa i completa, i posa sempre exemples:
1) Explica el materialisme històric

2) Escriu les 2 formulacions de l'imperatiu categòric, explica-les i posa'n exemples

3)
Els Paradigmes inclouen: _fets, _lleis, _teories
La inducció està relacionada amb el _Verificacionisme, _Falsacionisme
La ciència moderna fa servir: _matemàtica, _experimentació, _instruments
El mètode hermenèutic va ser proposat per: _Popper, _Kuhn, _Dilthey, _Gadamer
El mètode experimental és propi de les ciències: _formals, _naturals, _socials
L'objectiu del mètode hermenèutic és: _comprensió, _explicació, _interpretació
L'objectiu del mètode hipotètic-deductiu és: _comprensió, _explicació, _interpretació
L'espai euclidià té: _dues dimensions, _tres dimensions, _quatre dimensions
5) Frases:

http://www.webdianoia.com/ejer/test.htm

Segons l'Idealisme, la realitat no depèn del subjecte F
Marx defensa la propietat privada F
Segons Marx, quan l'humà treballa s'està empobrint V
L'objectiu del Materialisme Històric és construir un món racional V
Marx defensa l'acció revolucionària per acabar amb l'alienació V
L'estructura econòmica de la societat és independent de la superestructura econòmica F
Les idees canvien si no canvien les condicions materials F
El canvi històric es genera en l'estructura ideològica F
Marx estudia el mode de producció burgés socialista F
Tota la història de la societat és una història de lluita de classes V
L'estat liberal representa els interessos de la societat dominant burgesa V
L'estat liberal no aliena l'ésser humà F
Segons Marx, la revolució social és evitable F
L'objectiu de l'estat capitalista és l'acumulació de constant de capital V
Marx està influenciat positivament per Plató F
Les classes socials per Marx coincideixen amb les de Plató F

V_ / F_

Quina filosofia critica Marx? ......................................................................
Quin és el sinònim d'alienació? ...................................................................
Quin és el sinònim d'èsser econòmic? .........................................................
Quina és la principal alienaciò? ...................................................................
Què fa variar el valor de les coses? .............................................................
El nom de la teoria general sobre la realitat de Marx és .....................................................................

............................ _reflexió La condició natural de l'humà és també una condició: 1 social....... 1 revolució... 3 tipus d'alienació: ............................. Escriu 3 conceptes propis de la filosofia de Marx: ......................................................................... _injust.... 1 proletariat................................ _ L'estat socialista es caracteritza per la dictadura del: _burgesia............. 1 productiva... _grup.................................... _instintiva Les relacions de producció són: 1 estàtiques.............. _ diàleg Per Marx........... Escriu 3 influències sobre Marx: ...... La nacionalitat de Marx és: _Prussià................................. La frase famosa de Hegel és: ............... _alienes Les 2 activitats de l'humà són: _racional.......... _raó Les 2 classes socials són: 1 burgesia.................................................... _Anglès Marx és el filòsof de la: _acció......................................... _voluntat.. 1 proletariat..... _dinàmiques..... _idees... _noblesa. _ètic ......2 obres de Marx: ............. 1 social Per Marx................... el factor de canvi històric és: 1 matèria......................................................... 1 Alemany........... _racional.. _partit Marx defensa l'existència de consciència de: _aula..................................................................... per canviar la societat cal: _democràcia................................... 3 valors ètics que defensa Marx són: .. 1 classe El sistema de producció capitalista és: 1 just.....................................

.................... 2.? Temps x crear Quin és el model d'humà per Nietzsche? artista Quina és l'obra de N.....? vida Quan té sentit la vida x N. Dionís . i posa sempre exemples: 1) Crítica a la filosofia occidental crítica a la religió cristiana crítica a la ciència 2 tipus d moral/transmutació dels valors 2) Definicions: 2.. el nihilisme no és un punt final V Els valors morals cristians no són vertaders valors humans V Per N...2) Etern retorn 3) Relaciona la Teoria del coneixement en Nietzsche i en Plató Preguntes TEST: V/F Nietzsche recupera la filosofia de la Grècia Classica F El món és canviant i irracional V Per N..NOM: DATA: CURS: 2 Batx Història de la Filosofia.. 3 obres de Nietzsche: 3 antecedents positius de N 2 característiques de: Apol.XX? Raó il...........1) Nihilisme...... la tradició cristiana concorda amb el platonisme V Amb la “mort de Deu” mor també la metafísica platònica V La “mort de Deu” comporta la llibertat de l'ésser humà V N...... no defensa l'objectivitat V N.lo .... els humans ens hem de crear a nosaltres mateixos V Nietzsche practica una moral aristocràtica / democràtica El Superhome és l'home actual F Nietzsche defensa que l'imperatiu categòric de Kant F Per Nietzsche l'única cosa real és la vida V La voluntat de poder coincideix amb la voluntat de viure F Què entra en crisi al final del s. La tradició occidental és una “gran veritat” F Segons N. de major inflexió filosòfica? Així..... reb el nom de: perspectivisme Què afirma rotundament N....XX que estigui relacionat amb N... 3a avaluació prova 2 Respon de manera precisa i completa..... 3 característiques del Superhome: ...XIX V Per N............. Nacis L'epistemologia de N. canvia les idees tradicionals per les idees científiques F N...... està influenciat pel Romanticisme del s..........lustrada Etapa filosòfica i segle d N i Plató Nom de la corrent filosòfica d N Quins són ls responsables de la decadència dels éssers humans? Teolegs Quins són els mestres de la sospita? Quin és el sobrenom de Nietzsche? F dl martell Digués un fet històric del s........

.. ens relacionam amb el món a través de:  raó  voluntat  impossible La moral dels esclaus és:  debilitat  mediocritat  por  llibertat .........3 característiques q no són del Superhome: 3 característiques senyors: 3 característiques esclaus: Quina és l'única veritat de l'existència? Retorn d ls mateixes cos........................................... en què cal pensar en fer una elecció? ER La posició antropològica d N... individualisme Paraula que segons N descriu la moral cristiana rssentiment Aquí culpa N de l'inversió deels valors? Casta sacerdotal Quina és la essència d' allò humà? VdP Segons N...... la realitat és:  esdevenir  suprasensible  canvi  ideal Per N..... és ........ el temps és:  lineal  cíclic  infinit  etern Autor que concep el temps igual que Nietzsche:  Shopenhauer  Einstein  Heràclit La repetició de l'etern retorn és:  llibertat  fatalitat  decadència  ignorància La reflexió principal de N.. en que parla de la Transmutació dels valors + enllà Posa un exemple actual de la “morals dels esclaus” 3 valors falsos de la moral cristiana Segons N..? Be Defineix nihilisme . 2 sinònims de poder: energia força activitat Per a què usa la força el senyor? Sotmetre la voluntat N... defensa la:  Racionalitat  Idealisme  Emotivisme  Crítica Per N.......................... Obra de N............ és:  cultura  vida  Plató  existència Què és una “gran mentida”?  Ontologia dualista  realitat  epistmologia Per Nietzsche els cristians són:  dèbils  ressentits  sentiment de culpa  idiotes Què són idols per a N ?  Deu  Idees  Terra El món es pot:  conèixer  interpretar  intuir Quí ha mort a Deu?  Nietzsche  homes  ningú  mai ha existit Segons N........ Quin és el principal valor que ataca N.............. el llenguatge són:  còpies  metàfores  identitats Per N.

..................... 2 característiques senyors: ......? ............................ Nom de l'epistemologia de Nietzsche: ....................Preguntes TEST: N................................................................................................................................................................................................................? ............................................................. Nom de la corrent filosòfica de Nietzsche ........................ Paraula que segons N descriu la moral cristiana ....... és ..............................XIX V Nietzsche recupera la filosofia de la Grècia Classica F El món és canviant i irracional V N............... Posa un exemple actual de la “morals dels esclaus” ...................... la realitat és:  esdevenir  suprasensible  canvi  ideal Per N.:  Shopenhauer  Einstein  Heràclit La repetició de l'etern retorn és:  llibertat  fatalitat  decadència  ignorància La reflexió principal de N.................................... Quin és el principal valor moral que ataca N.... Quina és la essència d' allò humà? .............................. Què afirma rotundament N.............................................. 3 antecedents positius de N...................................... el llenguatge són:  còpies  metàfores  identitats Autor que concep el temps igual que N..... Etapa filosòfica i segle de Nietzsche i de Plató ........................XX que estigui relacionat amb N. i 2 dels esclaus: . Aquí culpa N de l'inversió dels valors? ................................ Quin és el sobrenom de Nietzsche? ........ Digués un fet històric del s................................ ens relacionam amb el món a través de:  raó  voluntat  impossible La moral dels esclaus és:  debilitat  mediocritat  por  llibertat ......................................... els humans ens hem de crear a nosaltres mateixos V Nietzsche practica una moral aristocràtica V Per Nietzsche l'única cosa real és la vida V Què entra en crisi al final del s...... 2 sinònims de poder: ...... 3 característiques del Superhome: .... està influenciat pel Romanticisme del s..............: ................ La posició antropològica de N................ 3 obres de Nietzsche: ................... Segons N.......... Quins són els mestres de la sospita? ............................................................. Per N....................................................................................... és:  cultura  vida  Plató  existència Què és una “gran mentida”?  Ontologia dualista  realitat epistmologia El món es pot:  conèixer  interpretar  intuir Quí ha mort a Deu?  Nietzsche  homes  ningú  mai ha existit Segons N........................................................................ canvia les idees tradicionals per les idees científiques F Amb la “mort de Deu” mor també la metafísica platònica V La “mort de Deu” comporta la llibertat de l'ésser humà V Els valors morals cristians no són vertaders valors humans V Per N..............................XX? ........................................................................................ Quin és el model d'humà per Nietzsche? ................................................................................................................. .........: ............................................................................