Vinh Tan 4 Extension Thermal Power Plant Project Group Name: BOP

Power Engineering Consulting Joint Stork Company 4 Nhóm: BOP
Dự Án Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4 Mở Rộng
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 4

DAILY SITE REPORT (NHẬT KÝ GIÁM SÁT) Date (Ngày):03-05-2017

Location (Địa điểm): Area 3

Morning (Sáng) Afternoon (Chiều)

Weather 14h
condition Good Rain Wind Good Rain Wind
(Điều kiện (Tốt) (Mưa) (Gió) (Tốt) (Mưa) (Gió)
thời tiết)
x

CONSTRUCTIONAL EQUIPMENT ON SITE (Thiết bị thi công tại công trường):
- N/A
(Không có)
WORKS IN PROGRESS (Công việc đang thực hiện):
- N/A
COMPLETED WORK (Công việc đã hoàn thành):
- Surface visual work for CW pipe of Spools P3PAB05BR001-P096 to P3PAB05BR001-P098
(Joint no 19, 131005-15 of 21)
- Thickness 2st coating inspection (Outside) of spools P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-
P098, (Joint no 16, 131005-15 of 21) and P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-P099 (Joint
no 16, 131005 16 of 21)
- Pinhole test and Separation (Outside) of spools P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-P098,
(Joint no 16, 131005-15 of 21) and P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-P099 (Joint no 16,
131005 16 of 21)

WORKS PLANNED FOR TOMORROW (Kế hoạch công việc cho ngày mai):

Form:

Daily Site Report
Site Picture Record (Hình ảnh công trường)
1. Inspection process
- Surface visual work for CW pipe of Spools P3PAB05BR001-P096 to P3PAB05BR001-P098 (Joint
no 19, 131005-15 of 21)

Form:

Daily Site Report
- Thickness 2st coating inspection (Outside) of spools P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-
P098, (Joint no 16, 131005-15 of 21) and P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-P099 (Joint
no 16, 131005 16 of 21)

Form:

Daily Site Report
Form:

Daily Site Report
- Pinhole test and Separation (Outside) of spools P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-P098,
(Joint no 16, 131005-15 of 21) and P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-P099 (Joint no 16,
131005 16 of 21)

Form:

Daily Site Report
Comment:
- Surface visual work for CW pipe of Spools P3PAB05BR001-P096 to P3PAB05BR001-P098 (Joint
no 19, 131005-15 of 21)
+ Accept
- Thickness 2st coating inspection (Outside) of spools P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-
P098, (Joint no 16, 131005-15 of 21) and P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-P099 (Joint no
16, 131005 16 of 21)
+ Accept
- Pinhole test and Separation (Outside) of spools P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-P098,
(Joint no 16, 131005-15 of 21) and P3PAB05BR001-P098 to P3PAB05BR001-P099 (Joint no 16,
131005 16 of 21)
+ Accept

Reported by (Người viết): Trần Quang Đức – BOP group (Nhóm BOP)
Form:

Daily Site Report

Related Interests