அறிவியல் செயற் பாங் குத் திறன்

1.கீழ் காணும் தகவல் , பரிசொதனனனயெ் செய் ய திட்டமிடும் நடவடிக்னககள் .

W - பிரெ்ெனனனய அனடயாளங் காணல் .
X – கருதுசகானள உருவாக்குதல் .
Y-
Z – ஆராய் வுக் கருவிகனள பட்டியலிடுதல் .

Y நடவடிக்னக யாது?

A தரவுகனள நிர்ணயித்தல் B ஊகித்தல்
C மாறிகனளக் கண்டறிதல் D தரவுகனளெ் செகரித்தல்

2. படம் 1 நிழல் சதாடர்பாக ஆய் வினனக் காட்டுகிறது?

படம் 1

பந்து ஒளி மூலத்தின் அருகில் இருந்தால் நிழலின் அளவு அதிகரிக்கும் .

3. சமற் கண்ட கூற் று, எந்த அறிவியல் செயற் பாங் குத் திறனனெ் ொர்ந்தது?

A தரவுகனள நிர்ணயித்தல் B கருதுசகானள உருவாக்குதல்
C ஊகித்தல் D மாறிகனளக் கண்டறிதல்

4. படம் 3, கீழ் காணும் சூழலில் எந்த புலன் சதாடர்புனடயது?

படம் 3

A சதாடுதல் B பார்த்தல்
C முகர்தல் D சுனவத்தல்

4. படம் 2 சபாருள் கனள வனகப் படுத்தி உள் ளனதக் காட்டுகிறது.

சபாருள் கள்

ஈயம் 1 களிமண்
தங் கம் பளிங் கு கல்
P Q

படம் 2
எது P மற் றும் Q –னவ ெரியாகப் பிரிதிநிதிக்கிறது?

P Q
மண் சநகிழி
செம் பு மண்
சநகிழி சின் சததிக்
சின் சததிக் செம் பு

அறிவியல் னகவினனத் திறன்

5. எது ஆராய் வுக் கருவிகனளயும் ஆராய் வு மாதிரிகனளயும் முனறயாகவும்
கவனமாகவும் னகயாளும் முனறயாகும் .

A B

C D

6. எது
அறிவியல் னகவினனத் திறனுக்கு ஏற் றது?

A ெரியாக அளசவடுத்தல் .
B ஆராய் வுப் சபாருள் , கருவி, மாதிரி ஆகியவற் னறெ் ெரியாக வனரதல் .
C ஆராய் வு மாதிரி கூறுகனளெ் ெரியாக உற் றறிதல் .
D தரவுகனளெ் ெரியாக நிர்ணயித்தல் .

7. படம் 4, சிறுமி அறிவியல் னகவினனத்
திறனில் செயல் படுவனதக்
காட்டுகிறது.

2

படம் 5 A ஆராய் வு மாதிரிகனள முனறயாகக் னகயாளுதல் . ராமு ஓர் எலினய கூண்டில் னவத்தான் . . மாணவன் நுண்சணாகாடினயப் பிடித்திருப் பனதக் காட்டுகிறது. B அறிவியல் கருவிகனள முனறயாகவும் பாதுகாப் பாகவும் னவத்தல் . 9. எந்த அறிவியல் செயற் பாங் குத் திறனுக்கு சதாடர்புனடயது? I ஊகித்தல் II உற் றறிதல் III அனுமானித்தல் IV அளசவடுத்தலும் எண்கனளப் பயன் படுத்துதலும் A I மற் றும் II B II மற் றும் IV C II மற் றும் III D III மற் றும் IV 10. C அறிவியல் கருவிகனள முனறயாகவும் பாதுகாப் பாகவும் னகயாளுதல் . ரவி அறிவியல் அனறயில் பரிசொதனன பயிற் சியில் ஈடுபட்டசபாது திடிசரன்று உனடந்த கண்ணாடி முகனவ அவன் நண்பனின் விரனலக் காயப் படுத்தியது. D அறிவியல் கருவிகனள சுத்தப் படுத்துதல் . படம் 4 சமற் கண்ட படம் 4. C ஆராய் வு மாதிரிகனள முனறயாகக் னகயாளுதல் . D ஆராய் வுப் சபாருள் . மறுநாள் எலி இறந்து விட்டது. கருவி. எலி இறந் த காரணம் நீ ர் இல் லா காரணம் என நினனத்தான் . மாதிரி ஆகியவற் னறெ் ெரியாக வனரதல் 8. B அறிவியல் கருவிகனள முனறயாகவும் பாதுகாப் பாகவும் னவத்தல் . படம் 5. 3 . சமற் கண்ட கூற் றின் படி. ரவி என்ன நடவடிக்னக எடுக்க சவண்டும் ? A சதாடர்ந்து பரிசொதனனயில் ஈடுபட சவண்டும் . எந்த அறிவியல் னகவினனத் திறனுக்கு சதாடர்புனடயது? A அறிவியல் கருவிகனள முனறயாகக் னகயாளுதல் .

1 பெ்னெ பயிர் வினத ஏழாவது நாள் வனர முனளயிட்டு உள் ளனதக் காட்டுகிறது. இவ் வாய் வு சதாடர்பாக ஒரு அறிவியல் செயற் பாங் குத் திறனன எழுதுக. (a) படம் 1. அறிவியல் அனறயில் இருக்கும் சபாது எது தவிர்க்கக் கூடிய செயல் ? A B C D 1. 2. 4 . ஆய் வில் 1(a) உற் றறிதலிக்கான ஊகித்தனல எழுதுக. முதல் நாளிசலசய ஒளி புகா கலனில் னவத்து நீ ர் ஊற் றாமல் இருந்தால் இவ் வினதக்கு என் ன நிகழும் என முன் அனுமானத்னத எழுதுக. படம் 1.1 1. __________________________________________________________________________________________ 3.B ஆசிரியரிடம் சதரிவிக்க சவண்டும் C நண்பனின் காயத்திற் கு மருந்திட சவண்டும் D மருத்துவமனனக்கு அனழத்து செல் ல சவண்டும் 11.

ஆராய் வில் தாவரத்தின் ஒளிெ்செர்க்னகனயக் காட்டுகிறது. i. i.2 ஆராய் வில் இரண்டு தகவல் கனள எழுதுக. (a) படம் 2. __________________________________________________________________________________________ III. படம் 1.______________________________________________________________________________ 2. கயிற் றின் நீ ளம் (cm) 20 வினாடியில் ஊெல் குண்டின் ஊொலாட்டம் 5 80 10 70 15 60 20 50 25 40 5 .(b) படம் 1.______________________________________________________________________________ (b) அட்டவனண. எந்த சமழுகுவர்த்தி வினரவாக அனணயும் என அனுமானம் செய் ? II.2. 2(a) I கூறிய வினடக்கான ஊகித்தனல எழுதுக. இரண்டு சவவ் சவறு அளவிலான கலன் சமழுகுவர்த்தியின் மீது கவிழ் த்து னவக்கப் பட்டுள் ளது. சமழுகுவர்த்தி A சமழுகுவர்த்தி B படம் 2 I. கயிற் றின் நீ ளத்திற் கும் ஊெல் குண்டின் ஊொலாட்டத்திற் கும் உள் ள முடிவினனக் காட்டுகிறது._______________________________________________________________________________ ii. ஆராய் வில் இரண்டு தகவல் கனள எழுதுக._______________________________________________________________________________ ii.

கயிற் றின் நீ ளம் 30cm இருந்தால் . மாதிரி நுனரயீரல் உருவாக்க பயன் படும் சபாருள் கனளக் காட்டுகிறது. _________________________________________________________________________________________ 3. பலூன் நீ ர் உறிஞ் சி சநகிழி சநகிழி புட்டி சகாடுக்கப் பட்ட சபாருள் கனளக் சகாண்டு மாதிரி நுனரயீரனல உருவாக்குக. 6 . ஊெல் குண்டின் ஊொலாட்டத்னத முன் அனுமானம் செய் . படம் 3.

மண் Y z 3. புனனலக் சகாண்டு 100 மி. ஆராய் வில் மூன் று சவவ் சவறு வனகயான மண்ணில் .4. மண் x ____________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2. மண் __________________________________________________ __________________________________________________ 7 . கலனில் செகரிக்கப் பட்ட நீ ரின் சகாள் ளளவு அளக்கப் பட்டது. மண் செகரிக்கப் பட்ட நீ ரின் சகாள் ளளவு (ml) x 40 y 80 z 14 ஆராய் வில் உற் றறிதலுக்கான ஊகித்தனல எழுதுக. 1.லி நீ னர ஒவ் சவான் றிலும் ஊற் றப் பட்டது.

அட்டவனணனயக் சகாண்டு. 3. a) 5வது நிமிடத்தில் :_____________________________________________________ b) 10 நிமிடம் கழித்து : _________________________________________________ 4. இந்த ஆராய் வில் தற் ொர்பு மாறிக்கும் ொர்பு மாறிக்கும் உள் ள சதாடர்பு என் ன? __________________________________________________________________________________________ 8 . ஆராய் வில் சவப் பநினலயின் மாற் றத்னத அனமனவக் குறிப் பிடுக. பனிக்கட்டியின் சவப் பநினலனய முன் அனுமானம் செய் . நீ ர் சகாதிநினலனய அனடயும் வனர ஒவ் சவாரு 2 நிமிடத்திற் கும் அதன் சவப் பநினலனய குறித்தனர்.ஒரு கலனில் உள் ள பனிக்கட்டிகள் சூசடட்டப் பட்டது. ஆராய் வின் முடிவு அட்டவனணயில் காணலாம் . சநரம் (நிமி) சவப் பநினல 2. குறிவனரனவ வனரக. 1.

சநாய் வ வனளயத்திற் குப் பதிலாக கயிற் னறப் பயன்படுத்தினால் என்ன நிகழும் என்பனத அனுமானித்துக் கூறு. ஆராய் வில் உற் றறிதனலக் குறிப்பிடுக. சநாய் வ வனளயத்னதப் பற் றி எடுக்கக்கூடிய முடிவு என்ன? __________________________________________________________________________________ காற் னற சவளியிடுதல் காற் னற உள் ளிழுத்தல் 9 . 4.ஆராய் வில் உள் ள மாறிகனள எழுதுக.ஆராய் வில் உற் றறிதலுக்கான ஊகித்தனலக் குறிப் பிடுக. __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.1.

________________ வழியாக ________________________ அனடகின்றது.மூக்கு. மூெ்னெ சவளியிடுதல் நாம் மூெ்னெ ________________________சபாது சநஞ் சுப் பகுதி ___________________ இறங் கி ________________________. உள் ளிழுக்கும் காற் று. அட்டவனண ஆராய் வின் முடினவக் காட்டுகிறது. பரணி மூெ்சு விடுதலின் வீதத்னத ஆராய ஒரு நிமிடத்தில் மூன்று வனகயான நடவடிக்னகயில் ஈடுப் பட்டான். 10 .மூெ்னெ உள் ளிழுத்தல் நாம் மூெ்னெ ________________________சபாது சநஞ் சுப் பகுதி ___________________ எழும் பி ________________________.இக்காற் று அதிகமான _________________________ சகாண்டுள் ளது. காற் று நுனரயீரலிலிருந்து __________________ . ______________________ வழியாக சவளிசயறுகிறது.இக்காற் று அதிகமான _________________________ சகாண்டுள் ளது.

அவரின் சுவாெத்தின் வீதம் எப் படி இருக்கும் ? ஏன் ? __________________________________________________________________________________________ 11 . இந்த ஆராய் வில் தற் ொர்பு மாறிக்கும் ொர்பு மாறிக்கும் உள் ள சதாடர்பு என் ன? __________________________________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6. வினரவு ஓட்ட நடவடிக்னகயின் சபாதும் ஏற் பட்டுள் ள சுவாெத்தின் வீதம் மாறுபட்டுள் ளதற் கான ஊகித்தனலக் கூறவும் . 5. உடல் பருமனான ஒரு மாணவன் வினரவு ஓட்டத்தில் ஈடுபட்டால் .1. இந்த ஆராய் வின் மூெ்சு விடுதலின் வீதத்தின் அனமனவக் குறிப் பிடவும் . கட்டுப் படுத்தப் பட்ட மாறி :__________________________________________ 2. i. இந்த ஆராய் வின் சநாக்கம் என் ன? 3. தற் ொர்பு மாறி :__________________________________________ ii.இந் த ஆராய் வில் . ொர்பு மாறி :__________________________________________ iii. நடத்தல் நடவடிக்னகயின் சபாதும் .

படத்தில் உறுப் புகளிலிருந்து சவளியாகும் கழிவுகனள அனடயாளங் கண்டு எழுதுக. படம் உறுப் பு கழிவுப் சபாருள் கழிவு அகற் றும் விதம் 12 .

13 .

14 .

15 .

(i) தூண்டுதல் :_______________________________________________________________ (ii) துலங் குதல் :_______________________________________________________________ (இ) ஏன் மனிதன் தூண்டுதலுக்குக்சகற் ப துலங் குகின் றான் ?(KBAT) 16 . (ஆ) சமற் கண்ட சூழனல உற் றறிந்து. தூண்டுதனலயும் துலங் குதனலயும் எழுதுக. (அ) சமற் கண்ட சூழலில் வழி காணும் முடிவினனக் கூறுக.படத்தில் கமல் பாம் னபப் பார்த்து பயந்து அலறினான் .

கீழ் க்காணும் சபாருள் களில் எனவ பரிசொதனனயில் ஈடுபடும் சபாது னகயாள சவண்டிய பாதுகாப் பு கருவிகள் ? I 17 . சமற் கண்ட பிரெ்சினனக்கு ஒரு தீர்னவக் கூறுக.2016 3 1 4 2 1.6. பரப் பளவு என் றால் என் ன? _________________________________________________________________________________________ 1.கனடக்காரர் பூெ்ெரத்னத அளப் பதற் கும் சிறுவன் பூெ்ெரத்னத அளப் பதற் கும் என் ன சவறுபாடு உள் ளது? __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 3.சமற் கண்ட படத்தில் . பந்தின் சுற் றளனவ எவ் வாறு அளக்கலாம் ? 4.வஹானா அறிவியல் ஆண்டு 4 24.

P.அறிவியல் கருவிகனள எடுத்த இடத்திசலசய னவத்தல் அறிவியல் கருவிகனள முனறயாக எடுத்து னவக்கும் வழியினன வரினெப் படுத்துக. படத்தில் .R. II III IV A I .R C Q. ரதி ஆராய் வு மாதிரிகனள னகயாளும் சபாது அவள் னகயில் காயம் ஏற் பட்டது. III D III . A அறிவியல் அனற சுழல் அனமதியாக இருக்க B மாணவர்கள் ஆராய் வின் சபாது கவனமாகவும் காயப் படாமலும் தடுக்க C அறிவியல் அனற சுழல் தூய் னமயாகவும் பாதுகாப் பாகவும் இருக்க D அறிவியல் கருவிகள் காணாமல் சபாகாமல் தடுக்க 4. A Q.R D R. IV C II . 18 .அறிவியல் கருவிகனளக் காய னவத்தல் Q. கீழ் க்காணும் தகவல் ஆராய் விற் குப் பின் அறிவியல் கருவிகனள முனறயாக எடுத்து னவக்கும் முனறயாகும் .அறிவியல் கருவிகனள ஆராய் வுக்குப் பின் சுத்தம் செய் தல் R.Q.P. IV 2.ஓடுதல் சபான் ற செயல் கனளெ் செய் யக் கூடாது.P B P.Q. மாணவர்கள் அறிவியல் அனறயில் அரட்னட அடித்தல் . II B I .P 3.

எந்த நடவடிக்னகயில் சுவாெத்தின் வீதம் அதிகமாக இருக்கும் ? A B 19 .ரதிக்குக் காயம் பட்டதால் என் ன செய் ய சவண்டும் ? A ரதி சுயமாகக் காயத்னத நீ ரில் கழுவதல் B ஆசிரியரிடம் விபத்னதப் பற் றி சதரிவித்தல் C காயத்னத பஞ் சினால் மூடுதல் D நண்பர்கனளக் காயத்திற் கு மருந்து சபாடெ் சொல் லுதல் 5. எந்த கூற் று இெ்செயற் பாங் கினனெ் ெரியாகக் குறிப் பிடுகிறது. படம் . மனிதனின் உடலிலுள் ள விலா எலுப் பின் அவசியம் யாது? A மனிதனின் உடனல அழகுப் படுத்த B நுனரயீரல் அடிப் படாமல் தடுக்க C நுனரயீரலில் காற் று அழுத்தத்னதத் தடுக்க D சநஞ் சுப் பகுதி சுருங் கவும் விரிவனடயவும் 8. 6. மனிதனின் ஒரு செயற் பாங் கினனக் காட்டுகிறது. A காற் று நுனரயீரலுக்குெ் செல் லுதல் B சநஞ் சுப் பகுதி சமசல எழும் பி விரிவனடதல் C சநஞ் சுப் பகுதி கீழ் இறங் கி சுருங் குதல் D நுனரயீரலில் சவளிசயறும் காற் றில் அதிக உயிர்வளி உள் ளது. கீழ் க்காணும் தகவல் உடல் உறுப் புகனளக் காட்டுகிறது?  நுனரயீரல்  மூெ்சுக் குழாய்  மூக்கு இவ் வுறுப் புகள் எந்த செயற் பாங் குக்கு சதாடர்புனடயது? A தூண்டுதல் B கழிவுகனள அகற் றுதல் C மலங் கழித்தல் D சுவாசித்தல் 7.

இத்தீய பழக்கத்தினால் எற் படும் வினளவு யாது? A இரத்தக் சகாதிப் பு B நீ ரிழிவு சநாய் C நுனரயீரல் புற் று சநாய் D உடல் பருமன் 11. C மனிதன் ஒரு சூழலில் தூண்டலுக்குக்சகற் ப துலங் குதல் . ஒரு லாரியின் பலத்த ஒலினயக் சகட்டு ரவி அதிர்ந்து சபானான் . ஏன் இத்தீய பழக்கத்னதத் தவிர்க்க சவண்டும் ? A இத்தீய பழக்கம் பிறருக்கு பரவும் B இத்தீய பழக்கம் வளர்ெ்சினயத் தடுக்கும் C இத்தீய பழக்கம் நுனரயீரல் புற் றுனய உருவாக்கும் D இத்தீய பழக்கம் உடல் ஆசராக்கியத்னதெ் சீரழித்து மரணத்னத வினளவிக்கும் 10. B மனிதன் ஆபத்தான சூழலில் தன் னன தற் காக்க முடியும் . இக்கூற் றின் வழி என் ன முடிவினன எடுக்கலாம் . படத்தில் ஆடவர் புனகபிடிப் பனதக் காட்டுகிறது. D மனிதனால் சகட்கவும் சபெவும் முடியும் . 12. A மனிதன் ஒரு சூழலில் தூண்டலுக்குக்சகற் ப துலங் க இயலாது. C D 9. 20 . படம் ஒரு சபண்மணி துணி வாங் குவனதக் காட்டுகிறது. படம் ஒரு சபானதப் பித்தனரக் காட்டுகிறது.

அமீனாவுக்கு கருவிழி பழுப் பு நிறத்தில் இருக்கும் . ஐம் புலன் பயன் பாடு A கண் ஒளிக்குத் துலங் குதல் B காது சதாடுதலுக்குத் துலங் குதல் C மூக்கு சுனவக்கு துலங் குதல் D நாக்கு ஒலிக்குத் துலங் குதல் 14. ெரியான ஐம் புலனனயும் அதன் பயன் பாட்னடயும் சதர்ந்சதடுக. கீழ் க்காண்பனவற் றுள் . எது பரம் பனரக் கூறுக்குக் சதாடர்புனடயது? A சதாலின் நிறம் B புத்திக் கூர்னம C சபாழுதுப் சபாக்கு D சவனல 16. 21 . படத்தில் ஒரு மகிழுந்து ‘ஹாரன் ’ அடித்ததால் சிறுவன் ொனலனய சவகமாகக் கடக்கிறான் . சிறுவனுக்கு எந் த தூண்டலுக்குத் துலங் குகிறான் ? ஐம் புலன் பயன் பாடு A கண் ஒளி B நாக்கு சுனவ C காது ஒலி D சதால் சதாட்டு உணர்தல் 15.சமற் கண்ட நடவடிக்னக சபான் று துலங் கும் நடவடிக்னக யாது? A B C D 13.

எது பரம் பனரக் கூறுகனளெ் ொர்ந்தது அல் ல? A சதாலின் நிறம் B முக அனமப் பு C முடியின் வனக D சவனல 18. சதவிக்குத் தாயாரின் எந்த பரம் பனரக் கூறுெ் ொர்ந்துள் ளது? A அறிவுக் கூர்னம B முடியின் வனக C சபாழுதுப் சபாக்கு D சவனல 19. B அந்நபருக்கு சநஞ் சு வலி ஏற் படும் . D அந்நபர் தூண்டலுக்குத் தாமதமாகத் துலங் குதல் . அமீனா கண்ணின் நிறம் யாருனடய பரம் பனரக் கூறினனக் சகாண்டுள் ளது? A அமீனாவின் தந் னதக்குக் கருவிழி பழுப் பு நிறத்தில் உள் ளது. மது பானம் அருந்தும் ஒருவர் ஏன் வாகனம் செலுத்தக் கூடாது? A அந்நபரால் சதளிவாகப் பார்க்க முடியாது. 20. கீழ் க்காண்பனவற் றுள் . படத்தில் சதவி தன் தாயுடன் இருப் பனதக் காட்டுகிறது. B அமீனாவின் தாய் க்குக் கருவிழி கருப் பு நிறத்தில் உள் ளது. 17. D அமீனாவின் தம் பிக்குக் கருவிழி பழுப் பு நிறத்தில் உள் ளது. C அந்நபருக்குத் தூக்கம் வரும் . ெமசீர் அற் ற உணனவ உண்பதால் ஏற் படும் வினளவு யாது? A நீ ரிழிவு B வாதம் C புற் று சநாய் D உடல் பருமன் 22 . படத்தில் சிறுவன் ஆசராக்கியமற் ற தின் பண்டங் கனள உண்ணுவனதக் காட்டுகிறது.இக்கூற் றின் படி. C அமீனாவின் தாத்தாவுக்குக் கருவிழி கருப் பு நிறத்தில் உள் ளது.

C மனிதன் உணர்ெ்சிவெப் படுபவன் D மனிதன் ஆபத்திலிருந்து தற் காத்து சகாள் வான் 24. பின் வருவனவற் றுள் எந்த நடவடிக்னக அதிகமான சுவாெத்தின் வீதத்னதக் காட்டுகிறது? A சிறுவன் புத்தகம் வாசித்தல் B மாணவி திடலில் ஓடுதல் C சிறுமி அயர்ந்து தூங் குதல் D சிறுவன் குதினரயில் ெவாரி செய் தல் படம் . படம் . படத்தில் ஒரு சிறுமி கரப் பான் பூெ்சினயக் கண்டதும் திடுக்கிட்டாள் . கீழ் க்காணும் பழக்க வழக்கங் களுள் எது மனிதனின் ஆசராக்கியத்திற் கு சகட்னட வினளவிக்கும் ? A ெரியான தூக்கம் B ெமசீர் உணனவ உண்ணுதல் C உடற் பயிற் சி செய் தல் D பனெ முகர்தல் 22. சபானதப் சபாருளுக்கு அடினமயானால் வினளயும் தீனம யாது? A சநஞ் சு வலி B உடல் பருமன் C மூனள பாதிப் பு D வாதம் 23. 23 . இெ்செயல் வழி என் ன முடிவினன எடுப் பாய் ? A மனிதன் உய் துணர்தல் B மனிதன் தூண்டலுக்குத் துலங் குதல் . மனிதனின் தீயப் பழக்கத்னதக் காட்டுகிறது.21. அறிவியல் அனறயில் நனடசபறும் சூழனலக் காட்டுகிறது.

(i) ______________________________________________________________________________________ (ii) ______________________________________________________________________________________ இ) இெ்செயனலப் பார்க்கும் மற் ற மாணவர்கள் என் ன செய் யலாம் ? ஈ) அறிவியல் அனறயில் கனடப் பிடிக்கும் இரண்டு விதிமுனறகனளக் எழுதுக. (i) ______________________________________________________________________________________ (ii) ______________________________________________________________________________________ படம் மனிதனின் இரண்டு தீயப் பழக்கங் கனளக் காட்டுகிறது.அ) சூழனலக் சகற் ப உற் றறிதனல எழுதுக. __________________________________________________________________________________________ ஆ) அம் மாணவர்களின் செயலினால் ஏற் படும் வினளவுகனளக் குறிப் பிடுக. 24 .

(i) ____________________________________________________________________________________ (ii) ____________________________________________________________________________________ ஈ) மனிதனின் சவறு ஒரு தீயப் பழக்கத்னத எழுதுக. உ) (ஈ) இல் குறிப் பிட்ட தீயப் பழக்கத்தினால் மனிதனுக்கு வினளயும் தீனமனயக் குறிப் பிடவும் . புற் று சநாய் சநாயாளிகளின் எண்ணிக்னக அ) ஆராய் வின் சநாக்கத்னதக் குறிப் பிடுக.அ) சமற் கண்ட தீயப் பழக்கங் கனள உற் றறிந்து சபயரிடுக. புற் று சநாய் சநாயாளிகள் எண்ணிக்னகனயப் பற் றி ஓர் ஆய் வினனெ் செய் தனர். (i) P :____________________________________________________________________________________ (ii) Q :____________________________________________________________________________________ ஆ) இத்தீயப் பழக்கங் களினால் வினளயும் தீனமகனள எழுதுக. P பட்டணத்தில் மருத்துவ குழு. கீழ் க்காணும் குறிவனரவு முடிவினனக் காட்டுகிறது. (i) P :____________________________________________________________________________________ (ii) Q :____________________________________________________________________________________ இ) இத்தீயப் பழக்கங் களிலிருந்து விடுபட நாம் என் ன செய் ய சவண்டும் . ஆண்டு __________________________________________________________________________________________ 25 .

பலூன் : சுருங் கும்  26 . பலூன் : விரிவனடயும்  சநகிழிப் னப: தள் ளும் சபாது. ொர்பு மாறி :__________________________________________ iii. தற் ொர்பு மாறி :__________________________________________ ii. நீ ர் உறிஞ் சி பலூன் சநகிழிப் னப அ) சமற் கண்ட படத்தில் . இ) (ஆ) வில் குறிப் பிட்ட வினடக்கான ஊகித்தனலக் குறிப் பிடுக. _______________________________________________________________________________________ ஆ) சநகிழிப் னப இழுக்கும் சபாது என் ன செயற் பாங் னகக் குறிக்கிறது? இ) கீழ் க்காணும் தகவல் ஆய் வின் முடிவினனக் காட்டுகிறது?  சநகிழிப் னப: இழுக்கும் சபாது.இந் த ஆராய் வில் . கட்டுப் படுத்தப் பட்ட மாறி :__________________________________________ படம் மனிதனின் மாதிரி சுவாசிக்கும் உறுப் பினனக் காட்டுகிறது.ஆ) 2010-லிருந்து 2014 வனரயிலான புற் று சநாய் சநாயாளிகளின் எண்ணிக்னகயில் ஏற் பட்டுள் ள மாற் றத்தின் தன் னமனயக் குறிப் பிடுக. எவ் விடத்தில் உயிர்வளியும் கரிவளியும் மாற் றம் அனடயும் . உ) . i.

அதன் ஊகித்தனல எழுதுக.சமற் கண்ட தகவலின்படி. இ. துலங் குதல் ஆ) சவர் நீ னர சநாக்கி வளரும் . அவற் னறப் பட்டியலிடுக. ஆய் வின் முடிவினனக் சகாண்டு அட்டவனண உருவாக்குக. __________________________________________________________________________________________ 27 . ஈ) ஆராய் வில் நீ ர் உறிஞ் சி சுவாெ உறுப் பில் எனதப் பிரதிநிதிக்கிறது. ஏன் தளிர் சூரிய ஒளினய சநாக்கி வளர்கிறது? ஈ) சதாட்டாற் சிணுங் கினயத் சதாட்டால் இனலகனள மூடிக் சகாள் ளும் .ஏன் சவர் நீ னர சநாக்கி வளர்கிறது. _____________________________________________________________________________________ அ) தாவரங் கள் பல் வனகயானத் தூண்டுதலுக்குத் துலங் குகின் றன.

அ) படெ் சூழனலப் பார்த்து துலங் கும் முனறனய அனடயாளங் காண்க. சூழல் 2 (i) கண்னண மூடிக் சகாள் ளுதல் (ii) கண்னணத் திறந்தி னவத்தல் . (ii) னகனய அப் படிசய விடுதல் . (i) னகனயெ் ெட்சடன எடுத்தல் . உற் றறிந்து ெரியான வினடக்கு ( /) அனடயாளமிடுக.உ) ஒளிெ்செர்க்னக நனடசபறாவிடில் என்ன வினளவுகனள எதிர்சநாக்குவாய் ? (i) ____________________________________________________________________________________ (ii) ____________________________________________________________________________________ படம் இரண்டு சூழனலக் காட்டுகிறது. இ) சூழலில் சதாடர்புனடய புலனன எழுதுக. (i) சூழல் 1:___________________________ (ii) சூழல் 2::____________________________ ஈ) மனிதன் ஏன் தூண்டலிக்சகற் ப துலங் க சவண்டும் ? (i) ____________________________________________________________________________________ (ii) ____________________________________________________________________________________ 28 . (i) சூழல் 1:_____________________________________________________________________________ (ii) சூழல் 2::______________________________________________________________________________ ஆ) சூழல் 1.

Related Interests