NOM: DATA

:
CURS: 1 Batx
Filosofia. 2a avaluació prova 2
Respon de manera precisa i completa, i posa sempre exemples:
1) Defineix ciència i explica la classificació de les ciències
Explica els tipus d'objectes i explica la classificació de les ciències
2) Explica el mètode hermenèutic i posa un exemple
Explica el mètode hipotètic-deductiu i posa un exemple
3) Definicions
CIÈNCIA:

INDUCCIÓ-DEDUCCIÓ
VERIFICACIONISME-FALSACIONISME

DOGMATISME-ESCEPTICISME-RELATIVISME
RACIONALISME-EMPIRISME
4) Test:
V_ / F_
A la filosofia Grega es practicava la ciència experimental V_ / F_
El model d'Univers d'Aristòtil és teocèntric V_ / F_
En la física moderna no es fa servir el telescopi V_ / F_
La ciència moderna es desenvolupa a partir del segle XVI V_ / F_
L'escepticisme considera que la veritat és relativa V_ / F_
L'escepticisme considera que la veritat és limitada V_ / F_
Pel Relativisme la veritat és universal però no absoluta V_ / F_
Pel Dogmatisme la veritat és un valor de tipus cultural V_ / F_
Protàgores és un autor dogmàtic V_ / F_
Pels escèptics totes les coses són incertes V_ / F_
El verificacionisme depèn de l'observació V_ / F_
El falsacionisme està relacionat amb la lògica V_ / F_
Els axiomes són veritats indemostrables V_ / F_
En les matemàtiques feim servir hipòtesis V_ / F_
Emplena
La teoria d'Aristòtil està lligada a la Física o a la Metafísica? ............................................................
Posa 3 característiques de l'Univers Aristotèlic: ..................................................................................
Posa el nom de 3 científics de la ciència moderna: .............................................................................
Posa 3 característiques de la ciència moderna: ....................................................................................
El mètode de les matemàtiques és el mètode .......................................................................................
Popper va escriure el llibre ..................................................................................................................
Kuhn va escriure el llibre ....................................................................................................................
El nom de la teoria de Popper és .........................................................................................................
Nom de 2 filòsofs dogmàtics ...............................................................................................................
Nom de 2 filòsofs escèptics .................................................................................................................
L' Univers d'Aristòtil és el model ........................... i el de Copèrnic és el model ..............................
Les ciències naturals ................................................, les ciències socials ...........................................
El tres tipus d'objectes són: .................................................................................................................
Posa creus on pertoqui:
La cosmovisió Aristotèlica és: _ Teleològica, _Lògica, _Teològica
Per a Aristòtil la Lluna girava al voltant del Sol o de la Terra? _Sol, _Terra
Descartes és un autor: _Dogmàtic, _Escèptic, _Relativista, _Racionalista, _Empirista
Hume és un autor: _Dogmàtic, _Escèptic, _Relativista, _Racionalista, _Empirista
Pel Relativisme la veritat depèn de factors: _culturals, _educació, _creences

webdianoia. _Dilthey. _interpretació L'objectiu del mètode hipotètic-deductiu és: _comprensió. _explicació. _Gadamer El mètode experimental és propi de les ciències: _formals. _explicació. _lleis.htm . _interpretació L'espai euclidià té: _dues dimensions. _tres dimensions. _teories La inducció està relacionada amb el _Verificacionisme. _socials L'objectiu del mètode hermenèutic és: _comprensió.Els Paradigmes inclouen: _fets. _naturals.com/ejer/test. _quatre dimensions 5) Frases: http://www. _experimentació. _instruments El mètode hermenèutic va ser proposat per: _Popper. _Falsacionisme La ciència moderna fa servir: _matemàtica. _Kuhn.