You are on page 1of 1

Φύλλο εργασίας

Α’ Γυμναςίου, Το υλικό του υπολογιςτι (Βιβλίο κεφ. 2 – ςελ 16 - 20)


Τμιμα Α___ Ονοματεπώνυμο ______________________________________________________
Δραστηριότητα 1
Συμπλθρώςτε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ :
Τα εξαρτιματα & οι ςυςκευζσ του Η/Υ ονομάηονται ________________ και αγγλικά _______________
Όλα τα προγράμματα του Η/Υ ονομάηονται ________________ και αγγλικά _______________
Το κουτί (πφργο) του Η/Υ το ονομάηω και ___________________________
Ο ____________________ είναι το κεντρικό chip του υπολογιςτι που εκτελεί τισ εντολζσ & τισ πράξεισ.
Η μνιμθ _________ είναι θ κφρια μνιμθ του Η/Υ. Μόλισ κλείςω τον Η/Υ χάνει τα περιεχόμενα τθσ

Δραστηριότητα 2
Αντιςτοιχίςτε με Χ τισ ςυςκευζσ τθσ αριςτερισ ςτιλθσ ςε ειςόδου, εξόδου ι και ςτα δφο
Στθ ςυνζχεια ςυμπλθρώςτε τα ονόματα των ςυςκευών ςτθ δεξιά ςτιλθ.

Πλθκτρολόγιο (keyboard)  Ειςόδου  Εξόδου


Ποντίκι (mouse)  Ειςόδου  Εξόδου
Εκτυπωτισ (printer)  Ειςόδου  Εξόδου
Μικρόφωνο (microphone)  Ειςόδου  Εξόδου
Οκόνθ Αφισ (touch screen)  Ειςόδου  Εξόδου
Σαρωτισ (Scanner)  Ειςόδου  Εξόδου
Ηχεία (speakers)  Ειςόδου  Εξόδου
Χειριςτιριο (Joystick)  Ειςόδου  Εξόδου
Πολυμθχάνθμα  Ειςόδου  Εξόδου
Μόντεμ (Modem)  Ειςόδου  Εξόδου
Κάμερα (Web camera)  Ειςόδου  Εξόδου
Οκόνθ (screen – monitor)  Ειςόδου  Εξόδου
Ψθφιακι Φωτογραφ. Μθχ.  Ειςόδου  Εξόδου

Δραστηριότητα 3
Συμπλθρώςτε τθ δραςτθριότθτα τθσ ςελ 18 του βιβλίου

Δραστηριότητα 4
Συμπλθρώςτε τα ονόματα των αποκθκευτικών μζςων (Σκλθρόσ δίςκοσ, Διςκζτα, CD – DVD, Μνιμθ flash USB)

Δραστηριότητα 5
Βάλτε τουσ υπολογιςτζσ που ακολουκοφν από τον πιο γριγορο ςτον πιο αργό (Προςωπικοί Υπολογιςτζσ, Μεγάλα
Συςτιματα, Φορθτοί Υπολογιςτζσ, Υπερυπολογιςτζσ, Υπολογιςτζσ Παλάμθσ)
1 ______________________________________ 4 ___________________________________
2 ______________________________________ 5 ___________________________________
3 ______________________________________