You are on page 1of 6

¦ÀÂ÷ : á. ƒÉÉ¢ ¦ÀÂ÷ : கக.

¬ñÎ : 2 கககககககககககககக
À¡¼õ : கககககக 2 ¬ñÎ : 2
¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ À¡¼õ : கககககக 2
க.கககககககககக ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢
¦ÀÂ÷ : Á. ¸£÷ò¾¢¸¡ க.கககககககககக
¦ÀÂ÷ : º¢. §…ÄÅó¾¡
¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2
À¡¼õ : கககககக 2 À¡¼õ : கககககக 2
¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢
க.கககககககககக க.கககககககககக
¦ÀÂ÷ : Í. ³í¸Ãý ¦ÀÂ÷ : §¸¡. §¸¡¸¢ÄÅ¡½¢
¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2
À¡¼õ : கககககக 2 À¡¼õ : கககககக 2
¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢
க.கககககககககக க.கககககககககக
É¢
¦ÀÂ÷ : º¢. Å¢ƒö ሠ¦ÀÂ÷ : Ã. ¼÷‰Å¢ý
¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2
À¡¼õ : கககககக 2 À¡¼õ : கககககக 2
¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢
க.கககககககககக க.கககககககககக

கககககககககக க.கககககககககக க.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : கக.கககககககககக க.கககககககககக . ̸ý ሠ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக 2 À¡¼õ : கககககக 2 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.¦ÀÂ÷ : Ò. ¾¢§Éó¾¢Ãý ሠ¦ÀÂ÷ : Á. §¸„Å÷„¢É¢ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக 2 À¡¼õ : கககககக 2 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : ¦ƒ. âò¾¢ì¸¡ ¦ÀÂ÷ : ¦ƒ. கககககககக ¦ÀÂ÷ : Å¢.கககககககககக க. §¾Å¡ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக 2 À¡¼õ : கககககக 2 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : ¦ƒ¸¿¡¾ý ¦ÀÂ÷ : கக. „¡ó¾¢É¢ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக 2 À¡¼õ : கககககக 2 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.

கககககககககக É¢ ¦ÀÂ÷ : º¢. §¸¡¸¢ÄÅ¡½¢ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக 1 À¡¼õ : கககககக 1 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.கககககககககக க. ƒÉÉ¢ ¦ÀÂ÷ : கக. §…ÄÅó¾¡ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக 1 À¡¼õ : கககககக 1 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : º¢. ¸£÷ò¾¢¸¡ க. ¼÷‰Å¢ý ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக 1 À¡¼õ : கககககக 1 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க. ³í¸Ãý ¦ÀÂ÷ : §¸¡.¦ÀÂ÷ : á. ¬ñÎ : 2 கககககககககககககக À¡¼õ : கககககக 1 ¬ñÎ : 2 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ À¡¼õ : கககககக 1 க.கககககககககக க.கககககககககக ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¦ÀÂ÷ : Á.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : Í.கககககககககக . Å¢ƒö ሠ¦ÀÂ÷ : Ã.கககககககககக க.

§¸„Å÷„¢É¢ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக 1 À¡¼õ : கககககக 1 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : ¦ƒ.கககககககககக க. ¾¢§Éó¾¢Ãý ሠ¦ÀÂ÷ : Á. கககககககக ¦ÀÂ÷ : Å¢. ̸ý ሠ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக 1 À¡¼õ : கககககக 1 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க. „¡ó¾¢É¢ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக 1 À¡¼õ : கககககக 1 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க. §¾Å¡ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக 1 À¡¼õ : கககககக 1 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.கககககககககக க. âò¾¢ì¸¡ ¦ÀÂ÷ : ¦ƒ.கககககககககக க.¦ÀÂ÷ : Ò.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : ¦ƒ¸¿¡¾ý ¦ÀÂ÷ : கக.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : கக.கககககககககக க.கககககககககக .

¸£÷ò¾¢¸¡ க.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : º¢. ƒÉÉ¢ ¦ÀÂ÷ : கக.கககககககககக É¢ ¦ÀÂ÷ : º¢.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : Í. Å¢ƒö ሠ¦ÀÂ÷ : Ã.கககககககககக க. §…ÄÅó¾¡ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக À¡¼õ : கககககக ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.கககககககககக க.கககககககககக .¦ÀÂ÷ : á. ³í¸Ãý ¦ÀÂ÷ : §¸¡. §¸¡¸¢ÄÅ¡½¢ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக À¡¼õ : கககககக ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.கககககககககக ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¦ÀÂ÷ : Á.கககககககககக க. ¼÷‰Å¢ý ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக À¡¼õ : கககககக ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க. ¬ñÎ : 2 கககககககககககககக À¡¼õ : கககககக ¬ñÎ : 2 ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ À¡¼õ : கககககக க.

கககககககககக . âò¾¢ì¸¡ ¦ÀÂ÷ : ¦ƒ.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : கக. ̸ý ሠ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக À¡¼õ : கககககக ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.கககககககககக க.கககககககககக க. „¡ó¾¢É¢ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக À¡¼õ : கககககக ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க. §¾Å¡ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக À¡¼õ : கககககக ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க. ¾¢§Éó¾¢Ãý ሠ¦ÀÂ÷ : Á. §¸„Å÷„¢É¢ ¬ñÎ : 2 ¬ñÎ : 2 À¡¼õ : கககககக À¡¼õ : கககககக ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ ¬º¢¡¢Â÷: ¾¢ÕÁ¾¢ க.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : ¦ƒ¸¿¡¾ý ¦ÀÂ÷ : கக.கககககககககக க.கககககககககக க.¦ÀÂ÷ : Ò.கககககககககக ¦ÀÂ÷ : ¦ƒ. கககககககக ¦ÀÂ÷ : Å¢.