You are on page 1of 17

h a n g e Vi h a n g e Vi

XC e XC e
F- w F- w
PD

PD
er

er
!

!
W

W
O

O
N

N
y

y
bu

bu
to

to
k

k
lic

lic
C

C
w

w
m

m
w w
w

w
o

o
.d o .c .d o .c
c u -tr a c k c u -tr a c k

Broj 82 - Strana 20 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 8. 10. 2014.
10.02.2006. godine i broj 02-02/8-3459/09 od 07.07.2009. II.
godine, federalni ministar rada i socijalne politike donosi (1) Novčana vrijednost zdravstvenog standarda iz člana 1. stav
(2) ove naredbe, određuje se na osnovu Standarda i
RJEŠENJE normativa utvrđenih ovom naredbom, izraženo u bodovima.
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE (2) Vrijednost boda iz stava (1) ovog člana utvrđuje se na
POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA I USLUGA ZA osnovu Plana prihoda i rashoda sredstava za obavezno
POTREBE FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I zdravstveno osiguranje.
SOCIJALNE POLITIKE
STANDARDI I NORMATIVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
I
Imenuje se Komisija za provođenje otvorenog postupka III.
javne nabavke roba i usluga za potrebe Federalnog ministarstva Standard zdravstvene zaštite, u smislu ove naredbe, čini
rada i socijalne politike, u sastavu: obim i strukturu zdravstvenih usluga koje se pod jednakim
1. Veselinka Marjanović, predsjednik, uvjetima osiguravaju osiguranim osobama u zadovoljavanju
2. Nadžija Bukvić, član, potreba u primarnoj, specijalističko-konsultativnoj i bolničkoj
3. Selma Softić, član. zdravstvenoj zaštiti.
II IV.
Zadatak Komisije je da provede otvoreni postupak javne Standard primarne zdravstvene zaštite utvrđuje se brojem
nabavke po Odluci o pokretanju postupka javne nabavke broj 02- osiguranih osoba po jednom radnom timu.
14/3-2228/14 od 17.09.2014. godine, a prema Planu nabavki roba V.
i vršenju usluga u 2014. godini Federalnog ministarstva rada i Za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite,
socijalne politike broj 02-14/3-1754/14 od 10.04.2014. godine u normativi broja osiguranika su prikazani tako da obuhvataju sve
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine dobne grupe osiguranih osoba bez obzira što pojedini timovi
("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, (prema djelatnostima) pružaju usluge samo određenoj dobnoj ili
24/06, 70/06, 12/09 i 60/10 i 87/13). spolnoj grupi. Pojedine discipline koje pružaju usluge posebnim
III dobnim ili spolnim grupama, to će raditi, ali je zbog
Poslove i radne zadatke iz točke II ovog rješenja Komisija pojednostavljivanja obračunavanja potrebnog broja timova ili
će obavljati poslije redovnog radnog vremena, a rok za obavljanje drugih kapaciteta normativ prikazan za kompletnu populaciju.
istih ne može biti duži od 70 dana od dana pokretanja postupka VI.
javne nabavke. Standard hitne medicinske pomoći, higijensko-epidemiolo-
IV ške djelatnosti i javnog zdravstva utvrđuje se brojem stanovnika
Članovi Komisije dužni su potpisati izjavu o povjerljivosti i po jednom radnom timu, po specijalnosti, s tim da se dio
nepristrasnosti u odnosu na ponuđače. sredstava finansira iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a dio
iz budžeta.
V
Članovi Komisije imaju pravo na naknadu za rad u VII.
Komisiji. Visina naknade utvrdit će se posebnim rješenjem. Standard specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite
utvrđuje se brojem osiguranih osoba po jednom radnom timu, po
VI specijalnosti.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH". VIII.
Standard bolničke zdravstvene zaštite utvrđuje se brojem
Broj 02-14/3-2228/14 slučajeva hospitalizacije na 1000 osiguranih osoba, prosječnim
18. septembra/rujna 2014. godine Ministar brojem dana liječenja, brojem bolno-opskrbnih dana na 1000
Sarajevo Vjekoslav Čamber, s. r. osiguranih osoba posebno za svaku specijalnost (vrstu bolničkog
(Sl-1090/14-F)
odjeljenja).
IX.
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Kroz sva tri nivoa zdravstvene zaštite, standard laboratorij-
sko-dijagnostičke djelatnosti utvrđuje se brojem osiguranih
2203 osoba, odnosno brojem standardnih bolničkih postelja na jedan
Na osnovu člana 35. stav 4. Zakona o zdravstvenom
radni tim.
osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02,
70/08 i 48/11), federalni ministar zdravstva donosi X.
Normativ zdravstvene zaštite u provođenju obaveznog
NAREDBU zdravstvenog osiguranja, u smislu ove naredbe, čini:
O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZDRAVSTVENE a) normativ medicinskog kadra,
ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG b) normativ vremena.
OSIGURANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
XI.
OSNOVNE ODREDBE (1) Normativ vremena predstavlja utvrđenu količinu ulaganja
I. rada, koju je neophodno osigurati da bi se izvršila zdrav-
(1) Ovom naredbom utvrđuju se standardi i normativi stvena usluga, odnosno realizirao program zdravstvene
zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaštite iz osnovnog paketa zdravstvenih prava.
(u daljem tekstu: Standardi i normativi), i čine sastavni dio (2) Normativ medicinskog kadra izražava se:
ove naredbe (Prilog 1.). a) u primarnoj i specijalističko-konsultativnoj zdrav-
(2) Standardi i normativi iz stava (1) ovog člana, čine stvenoj zaštiti kroz sastav radnog tima i broj osigu-
zdravstveni standard u Federaciji Bosne i Hercegovine (u ranih osoba na jedan radni tim, po djelatnosti ili
daljem tekstu: Federacija BiH), koji se pod jednakim specijalnosti,
uvjetima osigurava svim osiguranim osobama.

. Naredba o standardima i normativima zdravstvene jednoj prosječnoj usluzi. i to: radnog tima i broja osiguranih osoba ili broja 1. 1 doktor medicine specijalista porodične medicine.8 57. Godišnja vrijednost naknade po osiguraniku (kapitacija) iznosi: Porodična medicina bez djelatnosti Porodična medicina sa djelatnošću Dobne grupe težinski koeficijent kapitacije zdravstvene njege u zajednici zdravstvene njege u zajednici 0-6 godina 2.c c u -tr a c k c u -tr a c k Srijeda. zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u (2) U Federaciji BiH se pruža integrirana zdravstvena zaštita pogledu apotekarske djelatnosti ("Službene novine svim osiguranim osobama. broj 5/03. (2) Cijena godišnjeg rada tima podrazumijeva sve troškove: XVII. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F. po djelatnosti. STANDARDI I NORMATIVI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Opšta medicina Porodična medicina Djelatnost porodične medicine osigurava jedan radni tim na 2. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaju da važe c) u dijagnostičkim i ostalim djelatnostima kroz sastav slijedeći propisi. sve materijal.00 40. udaljenosti od zdravstvenih kapaciteta. 18/04. (1) Normativ vremena čini vremenski normativ u minutama za 57/07 i 53/08).00 U rijetko naseljenom ruralnom području nadležni zavod zdravstvenog osiguranja će prilagoditi iznos kapitacije primjenom određenih korektivnih faktora ovisno od veličine populacije. godine Ministar zdravstvenog osiguranja i osnov su ugovaranja zavoda Sarajevo Prof. osigurava jedan radni tim na 3. PRILOG 1.60 72.2015.c .3 41. troškove radne snage.00 20-49 godina 1. XVI. 1 medicinska sestra/tehničar SSS U sastav tima porodične medicine može biti uključena i 1 medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen. koje nije obuhvaćeno porodičnom medicinom. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 82 .1 67.000 osiguranih lica i to za stanovništvo starije od 6 godina. broj 104/13). Zdravstvena zaštita za stanovništvo preko 19 godina Zdravstvenu zaštitu za stanovništvo preko 19 godina. broj 6/11). Rusmir Mesihović. nosti centra za mentalno zdravlje u zajednici. Standardi i normativi predstavljaju jedan od elemenata za Broj 01-37-6460/14 utvrđivanje programa zdravstvene zaštite iz obaveznog 02. r. Osnovni sastav tima porodične medicine je: . Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana ne troškove. ili doktor medicine sa posebnom edukacijom iz porodične medicine . Za djecu uzrasta do 6 godina opštu zdravstvenu zaštitu obezbjeđivaće pedijatri. radiološke dijagnostičke (1) Normativ radnog tima predstavlja broj osiguranika čije djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zdravstvene potrebe iz određene djelatnosti može zaštite mladeži u školama i fakultetima ("Službene zadovoljiti jedan tim u okviru punog radnog vremena. za svaku specijalnost ili djelatnost po 2. zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelat- XIII. ("Službene novine Federacije BiH". Za stanovništvo koje je obuhvaćeno porodičnom medicinom prestaju djelovati službe opšte medicine i zdravstvene zaštite školske djece i omladine. a u područjima gdje pedijatri nisu dostupni ova djeca opštu zdravstvenu zaštitu mogu dobiti u porodičnoj medicini.300 osiguranika ove populacije. Pružanje svih zdravstvenih usluga ovim 3.0 32. zdravstvenog osiguranja kantona sa zdravstvenim ustanovama. Naredba o standardima i normativima zdravstvene osobama zahtijeva veći normativ vremena. troškove amortizacije. invaliditetom. nosti. kompletan radni tim. preventivne zdravstvene XIV. što podrazumijeva i osobe sa Federacije BiH".60 52. po specijal. kao i troškove rada nezdravstvenih radnika. a koja svojim djelovanjem pokriva djelatnost zdravstvene njege u zajednici sa patronažom. w F. s. Odluka o standardima i normativima zdravstvene bolesničkih postelja na jedan radni tim.00 100. godišnjeg rada tima. nosti porodične medicine.Strana 21 b) u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kroz sastav radnog PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE tima i broj postelja na jedan radni tim.d o . 10.d o . zaštite mladih u školama i fakultetima i specifične (1) Očekivane usluge tima u toku godine podrazumijevaju i zdravstvene zaštite sportista ("Službene novine određenu vrijednost ili cijenu.20 84. 2014. i (2) Broj timova potrebnih za zadovoljenje zdravstvenih potreba 4. što se iskazuje kroz cijenu Federacije BiH". zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja XII.00 50-64 godina 1.00 7-19 godina 1. kao i putnih komunikacija. 8.01. dr. oktobra 2014. XV.5 80. Naredba o standardima o normativima zdravstvene stanovništva podrazumijeva i pružanje očekivanog broja zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelat- usluga. objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". novine Federacije BiH". centra za fizikalnu rehabilitaciju. godine. a primjenjivat će se od 01.00 preko 65 godina 2. broj 36/05). w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .

koja nije obuhvaćena porodičnom medicinom. sanitarni inžinjer sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen . onda jedan tim može biti sa specijalistom higijene.c c u -tr a c k c u -tr a c k Broj 82 . 1 doktor medicine specijalista pneumoftiziolog ili pulmolog . .5 ginekološko-akušerska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili medicinska sestra/tehničar VŠS VI stepen . Sastav tima: . Zdravstvena njega u zajednici Zdravstvena njega u zajednici obuhvata polivalentnu patronažnu djelatnost i zdravstvenu njegu u kući. U slučaju smanjenja procentualnog udjela ove dobne grupe u ukupnom stanovništvu.800 osiguranika ukupne populacije. 1 dipl. Zdravstvena zaštita predškolske djece (od 0 do 6 godina) Zdravstvenu zaštitu djece u dobi do 6 godina osigurava jedan radni tim na 1. Zdravstvena zaštita kod specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja Zdravstvenu zaštitu kod specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja osigurava jedan radni tim na 50. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o . ili u okviru doma zdravlja. Sastav tima: . 1 doktor medicine specijalista epidemiologije .d o . 1 doktor medicine spec.700 osiguranika ove populacije. 1 ginekološko-akušerska sestra/tehničar SSS Godišnja vrijednost naknade za program rada ovog tima iznosi 98. Preventivno-promotivna zdravstvena zaštita djece i mladih u školama i fakultetima Preventivno-promotivna zdravstvena zaštita djece i mladih u školama i fakultetima organizuje se u okviru Zavoda za javno zdravstvo kantona. .300 bodova. iz oblasti javnog zdravstva .Strana 22 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda.000 osiguranika. 1 doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva .5 rtg inžinjer sa završenim prvim ciklusom VSS ili rtg tehničar VŠS VI stepen . 10. Zdravstvena zaštita žena Zdravstvenu zaštitu žena osigurava jedan radni tim na 10. 0.000 stanovnika na jedan radni tim. Ova djelatnost se organizira u okviru Zavoda za javno zdravstvo kantona.000 djece i omladine u osnovnim i srednjim školama i fakultetima.d o . Sastav tima: .000 osiguranika ukupne populacije. broj timova se određuje na način da se jedan tim za zdravstvenu zaštitu predškolske djece računa minimalno na 14. 2014.100 bodova. osigurava jedan radni tim na 4. 1 doktor medicine specijalista opšte medicine ili doktor medicine .100 bodova. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F. 1 doktor medicine specijalista pedijatar. 2 medicinska sestra/tehničar SSS Godišnja vrijednost naknade za program rada ovog tima iznosi 130. 1. Godišnja vrijednost naknade za program rada ovog tima iznosi 36. 2 medicinska sestra/tehničar ili sanitarni tehničar SSS Ukoliko područje za koje se organizira ova djelatnost zahtijeva 3 ili više timova. Zdravstvenu njegu u zajednici osigurava medicinska sestra/tehničar za završenim prvim ciklusom VSS.3 medicinska sestra/tehničar SSS Godišnja vrijednost naknade za program rada ovog tima iznosi 126. 0. 1 medicinska sestra/tehničar SSS Godišnja vrijednost naknade za program rada ovog tima iznosi 81. broj timova se određuje tako da se jedan tim za zdravstvenu zaštitu školske djece računa minimalno na 84.900 bodova. Higijensko-epidemiološka služba Higijensko-epidemiološka služba osigurava zdravstvenu zaštitu iz svog domena za 40.100 bodova. ili posebno educirana medicinska sestra/tehničar SSS na 2. Zdravstvena njega u zajednici obuhvata preventivno-promotivne aktivnosti u zajednici (patronaža). 1 doktor medicine specijalista pedijatar. kao i zdravstvenu njegu u kući. a osigurava je jedan radni tim na 15. Sastav tima: .200 bodova.c .5 medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen . specijalista školske medicine ili doktor medicine . Sastav tima: . 0. w F. Sastav tima: . 4 medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen Godišnja vrijednost naknade za program rada tima iznosi 239.000 osiguranika ove populacije u dobi preko 15 godina. ili VŠ medicinska sestra/tehničar. Opšta zdravstvena zaštita djece i omladine u dobi 7-19 godina Zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine. Higijensko-epidemiološka djelatnost primarnog nivoa organizuje se i provodi u okviru kantonalnog zavoda za javno zdravstvo. i može biti realizovana kroz rad tima porodične medicine. 1 medicinski tehničar SSS Godišnja vrijednost naknade za program rada ovog tima iznosi 81. 8. 1 medicinska sestra/tehničar sa završenim drugim ciklusom VSS ili VSS VII stepen . Sastav tima: .500 osiguranika.100 osiguranika ove populacije. U slučaju smanjenja procentualnog udjela ove dobne grupe u ukupnom stanovništvu.600 bodova.

2014. anesteziologije i reanimatologije.55. HMP se organizuje kroz redovan rad ambulanti primarne zdravstvene zaštite u dvije smjene (08:00 . 10. interne medicine. Hitna medicinska pomoć Osnovna djelatnost hitne medicinske pomoći-HMP je vanbolničko hitno medicinsko zbrinjavanje osoba kojima je zbog bolesti.000 stanovnika dolazi 6 timova HMP.c .000 stanovnika dodaje se po 1 tim HMP na svakih dodatnih 15. Dom zdravlja koji pokriva 30. dok se ostatak sredstava osigurava iz budžeta kantona.d o .000 .000 stanovnika. odnosno opštine. a od 20-08 sati 2 tima hitne medicinske pomoći i 2 tima hitnog medicinskog prevoza. Hitna medicinska pomoć se osigurava kontinuirano 0-24 sata.000 stanovnika hitna medicinska pomoć osigurava se kroz redovan rad ambulanti primarne zdravstvene zaštite u dvije smjene (08:00 . pedijatrije. Tim hitne medicinske pomoći: .vozač Godišnja vrijednost naknade za rad tima iznosi 113.200 bodova. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 82 . 1 tima hitne medicinske pomoći i 2 tima hitnog medicinskog prevoza.20:00) i dežurstvo izvan radnog vremena. Prijavno-dojavna jedinica: .08:00) 1 tima pripravnosti i 1 tima hitnog medicinskog prevoza. Za područje doma zdravlja sa 55. Služba hitne medicinske pomoći u domu zdravlja obavezno se organizira za domove zdravlja koji pokriva područje sa 55. 8. kao i kroz redovan rad ambulanti primarne zdravstvene zaštite u dvije smjene (08:00 . 1 doktor medicine (u pripravnosti 16 sati) sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći .000 stanovnika: u vremenu od 8-20 sati hitna medicinska pomoć osigurava se kroz redovan rad ambulanti primarne zdravstvene zaštite. 1 doktor medicine (u dežurstvu 12 sati) sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći .400 bodova.vozač . koji rade u turnusima Godišnja vrijednost naknade za rad tima iznosi 81. Iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja se finansira 90% vrijednosti tima. 1 doktor medicine .900 bodova.20:00) i pripravnost izvan radnog vremena (20:00 .100 bodova. Ako dom zdravlja svojom djelatnošću obezbjeđuje ZZ za manje od 15. 1 medicinska sestra/tehničar SSS sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći (u dežurstvu 16 sati) Godišnja vrijednost naknade za rad tima iznosi 86. Iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja plaća se 90% vrijednosti timova (za zbrinjavanje osiguranih lica).000 stanovnika hitna medicinska pomoć se može obezbijediti i u susjednom domu zdravlja sa kojim Zavod zdravstvenog osiguranja sklopi ugovor za obezbjeđenje hitne medicinske pomoći. 1 medicinska sestra/tehničar .d o .specijalista urgentne medicine ili specijalist slijedećih oblasti medicine: opće medicine.000 do 80. Tim dežurstva: .000 stanovnika hitna medicinska pomoć osigurava se u okviru posebne službe hitne medicinske pomoći i rad 6 timova HMP. porodične medicine. Za područje doma zdravlja do 15. . odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o . 1 tim prijavno-dojavne jedinice koji uključuje doktora. 1 medicinska sestra/tehničar Godišnja vrijednost naknade za rad tima iznosi 94.000 stanovnika. opće hirurgije. 1 medicinska sestra/tehničar SSS sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći. w F. koji ima edukaciju iz oblasti hitne medicinske pomoći ili doktor medicine sa edukacijom iz oblasti hitne medicinske pomoći .000 do 30. . 1 medicinska sestra/tehničar Godišnja vrijednost naknade za rad tima iznosi 57. ili 174. 1 medicinska sestra/tehničar . Tim hitnog medicinskog prevoza (u dežurstvu): .800 bodova. prijavno-dojavne jedinice i 4 tima hitnog medicinskog prevoza. U tom slučaju stanovništvo ovakvih opština ulazi u sastav gravitacionog područja susjednog doma zdravlja i predstavlja osnovu za procjenu potrebnog broja timova HMP. Ukoliko se djelatnost hitne medicinske pomoći organizuje za područje cijelog kantona onda na 55. . 1 medicinska sestra/tehničar SSS sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći (u dežurstvu 12 sati) Godišnja vrijednost naknade za rad tima iznosi 128. 4 medicinska tehničara SSS sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći. Tim hitnog medicinskog prevoza: . te 2 tima hitnog medicinskog prevoza. 1 medicinska sestra/tehničar SSS sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći . Posebna organizaciona jedinica hitne medicinske pomoći organizuje se kao služba hitne medicinske pomoći u domu zdravlja ili kao samostalna zdravstvena ustanova.20:00) Za područje doma zdravlja sa preko 80.800 bodova. stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život. Sastav timova: Tim pripravnosti: .000 stanovnika.c c u -tr a c k c u -tr a c k Srijeda.200 bodova.000 stanovnika i 1 tim hitnog medicinskog prevoza na svakih dodatnih 30. Za dom zdravlja čije je sjedište udaljeno više od 50 km od najbliže bolnice dodaje se još 1 tim hitnog medicinskog prevoza. a ostatak iz sredstava budžeta.100 bodova. Na 3 tima hitne medicinske pomoći može se angažovati 1 medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen sa posebnom edukacijom iz hitne medicinske pomoći Godišnja vrijednost naknade za rad tog tehničara iznosi 24. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F. pojedini organ ili dijelovi tijela.vozač .Strana 23 Godišnja vrijednost naknade za program rada tima iznosi 194.800 bodova. Za područje doma zdravlja sa 15.

Radni tim osigurava usluge za 40.laborant SSS Godišnja vrijednost naknade za program rada tima iznosi 266. Sastav tima: .5 laborant sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen .c . 1 doktor stomatologije specijalista preventivne i dječije stomatologije (pedodont). 1 stomatološka sestra SSS Godišnja vrijednost naknade za program rada tima iznosi 83. 1 okupacioni terapeut sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen Godišnja vrijednost naknade za program rada tima iznosi 277.Strana 24 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F. 1 inžinjer rtg dijagnostike prvi ciklus VSS ili rtg tehničar VŠS VI stepen na 25.radiodijagnostike na 100. . ing. Sastav tima: . 0. Ova djelatnost se osigurava pristupom rehabilitacije u zajednici kroz rad centra za fizikalnu rehabilitaciju ili rad tima za fizikalnu rehabilitaciju.000 osiguranika. 1 specijalista medicinske biohemije ili dipl. broj timova se određuje na način da se jedan tim za zdravstvenu zaštitu predškolske djece računa minimalno na 10. srazmjerno veličini populacije koju svojim djelovanjem pokriva. 1 diplomirani socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen .800 osiguranika ukupne populacije.600 bodova.700 bodova.000 osiguranika Fizikalna rehabilitacija Fizikalna rehabilitacija obuhvata promociju. Sastav tima: .000 osiguranih lica . 1 specijalista neuropsihijatar/psihijatar . 2 diplomirana psihologa drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen sa posebnom edukacijom iz dječije i adolescentne psihijatrije . U slučaju smanjenja procentualnog udjela ove dobne grupe u ukupnom stanovništvu. Zdravstvena zaštita zuba i usta Zdravstvena zaštita zuba i usta djece i omladine do 19 godina starosti Zdravstvenu zaštitu zuba i usta djece i omladine do 19 godina starosti i trudnica osigurava jedan radni tim na 2. laboratorijske dijagnostike ili medicinske biohemije drugi ciklus VSS studija ili VSS VII stepen .d o . Sastav tima: . .spec. Radiološka dijagnostička djelatnost Radiološku dijagnostičku djelatnost primarnog nivoa osigurava radni tim u sastavu: . kao i fizikalnu rehabilitaciju te brigu i pomoć onesposobljenim. 2 medicinske sestre/tehničari SSS . 1 okupacioni terapeut sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen Godišnja vrijednost naknade za program rada tima iznosi 277. 1 stomatološka sestra SSS Godišnja vrijednost naknade za program rada tima iznosi 83. specijaliste radiodijagnostike iznosi 33. 2014. Ova djelatnost se osigurava pristupom rehabilitacije u zajednici kroz rad centra za mentalno zdravlje ili rad tima za zaštitu mentalnog zdravlja.c c u -tr a c k c u -tr a c k Broj 82 .000 osiguranika. 2 diplomirana psihologa drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen .500 osiguranika ove populacije. 10. 1 doktor stomatologije .000 osiguranih lica Godišnja vrijednost naknade za program rada inžinjera rtg dijagnostike (sa materijalnim troškovima) iznosi 38. Zdravstvena zaštita zuba i usta odraslih Zdravstvenu zaštitu zuba i usta odraslih iznad 19 godina starosti osigurava jedan radni tim na 3. Zaštita mentalnog zdravlja djece i adolescenata se dodatno osigurava kroz rad tima za područje cijelog kantona. Zaštita mentalnog zdravlja Zaštita mentalnog zdravlja obuhvata promociju i prevenciju mentalnog zdravlja kao i rehabilitaciju mentalno oboljelih osoba. 1 medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen .200 bodova. Iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja finansira se pružanje usluga broj 1-10 iz nomenklature usluga zdravstvene zaštite usta i zuba za odrasle.500 osiguranika ove populacije. w F.d o .700 bodova. Radni tim osigurava usluge za 55. Godišnja vrijednost naknade za pružanje broj 1-10 iz nomenklature usluga zdravstvene zaštite usta i zuba za odrasle iznosi 8. Ovaj radni tim osigurava usluge za 300. 6 medicinska sestra/tehničar . w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o . Godišnja vrijednost naknade za rad doktora med. 2 medicinske sestre/tehničari SSS . 1 dr med.700 bodova.370 bodova. prevenciju invaliditeta. 8.100 bodova. srazmjerno veličini populacije koju svojim djelovanjem pokriva. Laboratorijska dijagnostička djelatnost Laboratorijsku djelatnost osigurava jedan radni tim na 35. 1 diplomirani socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen . ili više kantona u sljedećem sastavu: .700 bodova.000 osiguranika. 1 specijalista dječije i adolescentne psihijatrije ili specijalista neuropsihijatar/psihijatar sa posebnom edukacijom iz dječije i adolescentne psihijatrije . 1 medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen .

med. specijalista 3.000 104. med. 1 okupacioni terapeut sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen .500 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. specijalista 1. med.000 85. Kardiologija 150. med.700 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. Najmanje 50% sredstava za finansiranje programa rada tima specifične zdravstvene zaštite sportista osigurava se izvan sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (budžet kantona i/ili općine) Apotekarska djelatnost Apotekarska djelatnost osigurava snabdijevanje lijekovima osiguranih lica sa liste lijekova koji se mogu propisivati na teret sredstava zavoda zdravstvenog osiguranja.500 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. 1 medicinska sestra/tehničar SSS . neophodno je imati više od jednog tima. 1 medicinska sestra/tehničar SSS Godišnja vrijednost naknade za program rada ovog tima iznosi 119.d o . javnozdravstvenu djelatnost medicine rada Za sekundarni nivo zdravstvene zaštite.000 85.200 bodova.000 88.5 defektolog-logoped sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen Godišnja vrijednost naknade za program rada tima iznosi 263. specijalista 2.5 med. Standardi i normativi specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite Broj osiguranika svih Vrijednost godišnjeg rada Specijalistička disciplina Sastav tima dobnih grupa na 1 radni tima u bodovima tim 1.5 med.1.200 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.000 85.3. ali je ovdje normativ prikazan za kompletnu populaciju. specijalista 1. med.Strana 25 Sastav tima: . specijalista 1. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o . Opća hirurgija 60.500 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. specijalista 4. 0. dijagnostičku djelatnost za vanbolničke pacijente . 0.1. Pedijatrija 0. isti farmaceutski tim se može angažirati na više od jedne ovakve lokacije. w F.700 1 medicinska sestra/tehničar SSS .c . 1 doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije . SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 82 . 8.500 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.med. Reumatologija 350. 2014. Ova djelatnost se finansira kroz plaćanje usluge izdatog recepta.d o .2. STANDARDI I NORMATIVI SEKUNDARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Standardi i normativi sekundarne zdravstvene zaštite obuhvataju: . Endokrinologija 250. Pojedine discipline koje pružaju usluge posebnim dobnim ili polnim grupama to će raditi. ili kroz maržu na izdate lijekove.000 85. Hematologija 350. Interna medicina 1 dr.2 Abdominalna hirurgija 400. med.500 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. med. Medicina rada* 0. 10. Sastav tima: 1 magistar farmacije 1 farmaceutski tehničar SSS Broj potrebnih timova zavisi od radnog vremena apoteke. specijalista 1.000 85. Ukoliko je radno vrijeme apoteke kraće od 8 sati. Nefrologija 300. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 60. med. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F.6. Opća interna 35. Gastroenterologija 350.500 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. normativi broja osiguranika su prikazani tako da obuhvataju sve dobne grupe osiguranih lica bez obzira što pojedini timovi (prema djelatnostima) pružaju usluge samo određenoj dobnoj ili polnoj grupi.000 85. djelatnost javnog zdravstva .sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 45.000 88. specijalista 1.5.4.000 85.000 zaposlenih 104. med.200 1 medicinska sestra/tehničar SSS 4. konsultativno-specijalističku djelatnost . Ukoliko je radno vrijeme apoteke duže od 8 sati dnevno. 1 doktor medicine specijalista medicine rada i medicine sporta ili specijalista medicine rada sa posebnom edukacijom iz sportske medicine . specijalista 1. 3 fizioterapeuta SSS . specijalista 4.500 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.000 osiguranih lica svih dobnih grupa. Sastav tima: .5 medicinska sestra/tehničar sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen .fizioterapeutskog smjera .c c u -tr a c k c u -tr a c k Srijeda. specijalista 1. Hirurgija 1 dr. 1 fizioterapeut sa završenim prvim ciklusom VSS ili VŠS VI stepen .7. med.000 bodova. Specifična zdravstvena zaštita sportista Specifičnu zdravstvenu zaštitu sportista osigurava jedan radni tim na 100.

med.000 88.5 med. 8.5 psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 9.000 85. stomatologije specijalista 21.2.700 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F. specijalista 5 Ginekologija i akušerstvo 450. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .5 med.700 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. stomatologije specijalista 20. .000 ovisnika 0. med. 1 dr. Pedodoncija 200. specijalista 14. Infektologija 300.700 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.5. Psihijatrija 1 medicinska sestra/tehničar SSS 200.700 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.c . med.1.5 med. Oralna medicina i parodontologija 250.000 89. stomatologije specijalista 23. Plastična hirurgija 300. Neurohirurgija 400. Neurologija 70.300 1 zdr. med.3.5 med.3 Grudna hirurgija 500. med. med.000 108.2 Okupacioni terapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 dr.2 psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0.med.700 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. med.sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 100. specijalista 6. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.800 u zajednici 1 med. specijalista 4. specijalista 4. specijalista Savjetovalište za dječiju i 5. specijalista 4. specijalista 4.sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.000 108. tehn. Vaskularna hirurgija 300. specijalista 8.000 108. med. med.5 socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 80.c c u -tr a c k c u -tr a c k Broj 82 .7. specijalista 13.000 155. 10. Pulmologija 300. specijalista 0. stom. Dentalna patologija i endodoncija 250. Dermatovenerologija 80. Ortodoncija 1 stomatološka sestra/tehničar SSS 60.d o .4.500 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. med. med.000 89.000 89. stomatologije specijalista 18.sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 Okupacioni terapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.6.Strana 26 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda. med.200 0.100 1 zubni tehničar SSS * specijalističko konsultativna djelatnost medicine rada obuhvata ocjenu radne sposobnosti u situacijama kada ordinarijus na primarnom nivou nije u mogućnosti odlučiti o potrebi otvaranja ili zatvaranja bolovanja.200 adolescentnu ginekologiju** 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.000 124. specijalista 12.300 1 stomatološka sestra/tehničar SSS 1 dr.5 med.000 0. stomatologije specijalista 19.700 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.000 104.000 89. specijalista 10.300 1 stomatološka sestra/tehničar SSS 1 dr.000 89.sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 250.500 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. specijalista 2 psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika 1 socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 9.700 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.300 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.700 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. Oftalmologija 40.5 med.700 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. Stomatološka protetika 1 stomatološka sestra/tehničar SSS 160.200 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.1.300 0. Urologija 130.300 1 stomatološka sestra/tehničar SSS 1 dr.000 124.000 137. Prevencija i liječenje bolesti ovisnosti 0. specijalista 4.2. 2014. 0. w F. specijalista 11.5 defektolog-logoped 1 dr. med. med. specijalista 17. specijalista 5.000 88. Savjetovaliste za bračni fertilitet** 0. 0.500 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.000 85.000 88.100 1 zubni tehničar SSS 1 dr. specijalista 0. ili dr. med. Dječija hirurgija 300. specijalista 7.000 88.5 socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 200.sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 9. med.000 88. Oralna hirurgija 150. med. SSS 1 dr. stomatologije specijalista 22.000 85. Maksilofacijalna hirurgija 500. specijalista 0.200 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. specijalista 15 Anesteziologija i terapija bola 200.000 88. te po tom pitanju konsultuje specijalistu medicine rada.000 88. med.000 106. med. 250.000 88.000 85.000 137.500 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.5 psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Supstituciona terapija opijatskih 9. med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 300. med. Ortopedija i traumatologija 0.000 88.d o . Otorinolaringologija 1 medicinska sestra/tehničar SSS 60.

810 Opšta hirurgija 10. neurologije. med.810 traumatologija Specijalističko-konsultativna djelatnost opšte interne medicine. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 200. 2014.000 281.560 423 3204 23.100 1 med. pri čemu dio nadoknade za rad tima pripada domaćem domu zdravlja za angažman medicinske sestre i osnovne materijalne troškove.600 0. nuklearne medicine 0. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F. 8.d o . za čije pružanje se angažuje 40% raspoloživog radnog vremena tima.300 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.d o .680 6. Spec. biohemije Biohemijska laboratorijska 1 lab. biohemije ili dr. spec. oftalmologije i dermatologije samo izuzetno mogu biti organizirane u okviru vanbolničkih zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja) i to samo u situacijama kada bi njihova organizacije u okviru bolničkih zdravstvenih ustanova ugrožavala pružanje ovih usluga (kada nadležna bolnica nije u stanju pružati ove usluge). w F.680 6. Med. Ostale specijalističke djelatnosti mogu se organizirati samo u okviru bolničkih zdravstvenih ustanova.810 Neurologija 10. biohemije ili dr.955 25.648 338 3204 21.000 396. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 82 .810 Ortopedija i 10. pedijatrije.Strana 27 ** Savjetovalište za dječiju i adolescentnu ginekologiju organizira se u okviru vanbolničke ustanove za područje cijelog kantona. opšte hirurgije.5 sanitarni inžinjer drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Epidemiologija 100. 10.biohemije Hematološka laboratorijska 1 lab.680 7. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 300. koje se organiziraju u okviru vanbolničkih ustanova (domovi zdravlja). farmacije spec. med.2 biolog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0.000 145.700 dijagnostika 4 laboratorijska tehničara SSS 1 specijalista mikrobiolog Mikrobiološka laboratorijska 1 lab. pedijatrije. ortopedije i dermatologije treba organizirati tako da u svakoj opštini budu dostupni specijalisti koji pružaju usluge koje ne zahtijevaju posebno skupu opremu i posebne uslove. ORL.sestra/tehničar ili sanitarni inžinjer prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 medicinska sestra/tehničara ili sanitarni tehničar SSS .680 7. spec. Spec.000 382. med. Pregled troškova za pružanje dijela usluga koje se obavezno pružaju u opštini prebivališta osiguranih lica: Rad doktora u općini Rad tehničara Materijalni troškoi (40% Amortizacija (10% Nemedicisnko osoblje Specijalistička Ukupni troškovi Koji prebivališta (60%potrebnog ukupnih materijalnih ukupnih troškova (30% troškova disciplina pripadaju domu zdravlja (60%60%potrebnog vremena tehničara) troškova tima) amortizacije tima ) zdr.2 dipl. neurologije.osoblja) vremena doktora) Opća interna 10. Za pružanje tih usluga u opštini prebivališta osiguranog lica angažuje se 60% raspoloživog radnog vremena tima.000 239. spec.596 25.870 25.000 186.596 25. a usluge se pružaju u prostoru nadležne bolnice.000 396.000 272.810 Oftalmologija 10. ginekologije i stomatoloških disciplina. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .3 fizičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0.c .374 338 3204 20.680 7. Usluge čije pružanje zahtijeva posebno skupu opremu i posebne uslove za pružanje.870 25. Specijalističko-konsultativnu djelatnost opšte interne medicine. ORL.867 25. osim djelatnosti pedijatrije.648 338 3204 21. Minimum potrebnih timova za djelatnost javnog zdravstva sekundarnog nivoa: Broj stanovnika svih Vrijednost godišnjeg Disciplina Sastav tima dobnih grupa na 1 rada tima u bodovima radni tim 1 specijalista epidemiologije 0.648 423 3204 21. radiodijagnostike ili specijalista internističke odnosno Ultrazvučna dijagnostika hirurške grane sa završenom edukacijom iz UZ-dijagnostike 40. med.900 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 mr. medicine rada. Med.680 9.300 2 medicinska sestra/tehničara SSS Javno zdravstvo sekundarnog nivoa Djelatnost javnog zdravstva sekundarnog nivoa organizira se u zavodima za javno zdravstvo kantona. transfuziolog 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen Transfuziologija 300.000 396.374 338 3204 20. Standardi i normativi dijagnostičke djelatnosti za vanbolničke pacijente Broj osiguranika svih dobnih Vrijednost godišnjeg rada Specijalistička disciplina Sastav tima grupa na 1 radni tim tima u bodovima 1 dr. spec.c c u -tr a c k c u -tr a c k Srijeda.5 med. dok odgovarajućoj bolnici pripada nadoknada za angažman specijaliste. Specijalističko-konsultativna djelatnost u principu se organizira u okviru bolničkih zdravstvenih ustanova.5 hemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Nuklearna medicina 300. elektrotehnike drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. oftalmologije. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 300. opšte hirurgije. farmacije spec.810 ORL 10. Ove djelatnosti će se pružati u prostorima domova zdravlja.700 1 laboratorijska tehničara SSS 1 laboratorijski tehničara ili medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr.700 dijagnostika 4 laboratorijska tehničara SSS 1 specijalista patologije Patologija 0. radiodijagnostike Radiodijagnostika 2 Inžinjer rtg dijagnostike prvi ciklus VSS ili rtg tehničar VŠS VI stepen 140. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 200. će biti dostupne u prostorima nadležne bolnice.700 dijagnostika 4 laboratorijska tehničara SSS 1 mr. ing.

10.med. specijalista Dječija neurologija 2.1 med.5 1 med. statistička istraživanja iz oblasti medicine rada . w F.spec.00 0. med. pružanje stručno-metodološke pomoći službama medicine rada na gravitirajućem području . specijalista Endokrinologija 7.23 0.7 0. specijalista Opšta interna 95. sestra/tehničar ili sanitarni inžinjer prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara ili sanitarni tehničar SSS 1 specijalista socijalne medicine.med.4 0. med. praćenje zdravstvenog stanja radno aktivnog stanovništva .4 0.000 144.0571 8 78. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F.5 med. edukacija zdravstvenih radnika iz domena medicine rada i profesionalne patologije Sastav tima: . 8. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3. povređivanja i apsentizma .32 0. Med ili dr.3 med. 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.76 0.5 med. 1 dr. specijalista Nefrologija 3.6 0.0223 8 79.Strana 28 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda. 1 medicinska sestra/tehničar SSS Radni tim se osigurava na 50.5 med.d o . med.0151 8 77.c c u -tr a c k c u -tr a c k Broj 82 . pružanje stručne pomoći u izradi propisa iz ove oblasti . specijalista Gastroenterologija 6. izrada i vođenje registra povreda na radu . Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen .statistika Socijalna medicina. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. med.18 0.400 0. dok se ostatak finansira iz sredstava budžeta kantona. organizacije i ekonomike zdravstva (dr.19 0. Javnozdravstvena djelatnost medicine rada finansira se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja 85% vrijednosti rada timova.2 0.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.600 1 med. 1 dr. specijalista Reumatologija 5. specijalista Opšta pedijatrija 39.000 bodova.1153 9 81.5 medicinska sestra/tehničara SSS . Stom) 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen endokrinologija 3.6 0. specijalista 0.2746 11 61.3 ekonomista drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen organizacija i ekonomika 110. med.18 0. Sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Kardiologija 19.2 specijalista zdr.000 149. nadziranje provođenja specifične zdravstvene zaštite radnika . 1 med. med. med. Sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Hematologija 7. med. Godišnja naknada za vrijednost rada tima iznosi 123. praćenje i analiza morbiditeta.5 med.5 med. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o . Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa Vrijednost Broj dana Specijalistička Broj kreveta na Broj postelja po 1 godišnjeg rada tima hospitalizacije na Sastav tima disciplina 1000 osiguranika timu iskazana u 1000 osiguranika Bodovima/BO danu Interna medicina 1 dr.5 med.0063 7 105.4 0.5 med. med. 2014.0179 8 75.90 0.5 med. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.0110 8 78. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.4 0.5 sanitarni inžinjer drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Higijena 110.5 med. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS Pedijatrija 1 dr.1 0.80 0. specijalista Dječija 3.medicine rada .0092 7 114. Javnozdravstvena djelatnost medicine rada sekundarnog nivoa Javnozdravstvena djelatnost medicine rada obuhvata: .1 med. specijalista higijene i medicinske ekologije 0. specijalista 0.8 0. dok se ostatak finansira iz sredstava budžeta kantona.000 zaposlenih gravitirajućeg područja.c . najmanje 85% vrijednosti rada timova. specijalista Dječija nefrologija 2.0085 7 103. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS Djelatnost javnog zdravstva sekundarnog nivoa finansira se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3.d o . med. med.95 0. izrada i vođenje registra profesionalnih oboljenja .5 med.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.0212 8 78.70 0. sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen zdravstva 1 med.

specijalista Ginekologija 36. w F. specijalista imunologija i 3.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.3 0. med.19 0. med.5 med.med. med.0140 6 154.5 med.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.95 0. specijalista Dječija hematologija 2.5 med.00 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen reumatologija 3.5 med.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 med. med.0100 7 102. specijalista Akušerstvo 35.89 0. specijalista Dječija hirurgija 4.4 1 med. 8.19 0.63 0. med. med.5 0.0799 8 101.0053 12 48. specijalista Novorođenčad 35.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3. med.d o . specijalista Vaskularna hirurgija 1. med.0170 7 132. 1 dr. specijalista Infektologija 27. specijalista 0. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o . specijalista Grudna hirurgija 0.19 0. med. specijalista 0.d o .1057 9 104.2 0.00 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3.1030 10 94.6 0.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.1 okupacioni terapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3. med.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0.1 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0. specijalista Dječija 3.65 0. specijalista Dječija pulmologija 3.5 0.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.7 1 med.0 0. Sestra/tehničar . Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F. med. specijalista Neurohirurgija 4.1 0. specijalista Abdominalna hirurgija 25.1 0.8 0. specijalista Plastična hirurgija 5.75 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3.1 klinički psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0.1445 10 82. med.63 0.5 med.1040 10 81. 10.babica prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3. med. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen gastroenterologija 3. med.8 0.65 0.1 1 med.0041 7 156.5 med.58 0.5 medicinska sestra/tehničara SSS .0027 6 172. med.5 med. med.1 med. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen Majke pratilje 6.0075 7 119. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 med.1 med.babica prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.58 0.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.med.5 med.0192 20 11. med. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3. med.1 0.5 socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Bolesti ovisnosti 36.43 0. Sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Dječija kardiologija 3.47 0. specijalista Opća hirurgija 72.20 0.0124 7 136.8 0. specijalista 1 fizioterapeut drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Dječija fizijatrija 1.5 med.2087 8 117.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3.1 socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Psihijatrija 50. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 medicinska sestra/tehničara SSS Dječija alergologija. specijalista 0.0092 7 103.c c u -tr a c k c u -tr a c k Srijeda.28 0.2334 15 62.1030 14 69.7 1 med.1071 8 102.0741 7 134.65 0.05 0.Strana 29 1 dr. specijalista 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3.5 okupacioni terapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3.2 med. med. Sestra/tehničar .85 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.9 1 med. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 82 .8 0.0092 7 106.6 1 med.5 med.5 med. Sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Neurologija 37. Sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Pulmologija 80.5 med. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.c .7 1 medicinska sestra/tehničara SSS Hirurgija 1 dr. 2014.0092 7 103.5 klinički psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. specijalista 0.85 0.6 1 fizioterapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 med.

10. transfuziolog 1 laboratorjski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen Transfuziologija 0.0511 7 149. spec.5 med. w F. mikrobiolog Mikrobiološki laboratorij 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 450 388. a što obuhvata troškove hirurških operacija. med. Med. spec. patolog Patologija 1 med.100 3.63 0. Ovi troškovi obuhvataju i troškove nezdravstvenih radnika u ustanovi.5 fizičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Nuklearna medicina 0. spec. med.0467 6 156.0851 7 135. med.100 2 medicinska sestra/tehničara SSS 1 magistar farmacije Bolnička apoteka 500 127.45 0. nuklearne medicine 0. 8. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1.4 okupacioni Fizijatrija 114.000 2 farmaceutska tehničara SSS 1 dr. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.0329 3 373. med. specijalista 0. med. 2014.biohemije Hematološki laboratorij 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 350 388.3295 15 69.0082 7 130. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. specijalista ORL 17. biohemije Biohemijski laboratorij 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 350 388. med. med. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen hirurgija 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.15 0.0481 7 123.5 hemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 800 289. med.biohemije ili dr. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 35 176.500 4 laboratorijski tehničar SSS 1 dr. med.d o .6 1 med. spec.5 med. lijekova i ostalih preparata i materijala osim troškova materijala koji se ugrađuju u pacijenta. poluintenzivne i standardne njege.c c u -tr a c k c u -tr a c k Broj 82 . radiodijagnostike 0. biohemije ili dr. med. 1 dr.79 0.5 0.5 med. spec. med.6 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. specijalista 0.200 3 medicinska sestra/tehničara SSS .c . specijalista Intenzivno liječenje 11.400 1 med.0225 10 68.5 laboratorijska tehničara SSS 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 dr. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3. med.d o .6 1 med. Kapaciteti specijalnih bolnica uključeni su u standard bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa.7 terapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 fizioterapeut SSS - 2 medicinska sestra/tehničara SSS 0.85 0.1 1 med. farmacije spec. kao i posebno skupih lijekova i preparata. Med.00 0.500 4 laboratorijski tehničar SSS 1 dr.600 stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. specijalista Maksilofacijalna 2.700 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .Strana 30 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen Dermatovenerologija 7.2 defektolog-logoped drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Naknade za bolničku zdravstvenu zaštitu izražene kroz cijenu BO dana odnose se na prosječnu cijenu intenzivne. Dijagnostičke i druge djelatnosti Dijagnostička djelatnost i ostale prateće djelatnosti za hospitalizirane pacijente na sekundarnom nivou osiguravaju se kroz obavljanje sljedećih djelatnosti: Vrijednost godišnjeg rada Naziv djelatnosti Sastav radnog tima Broj postelja na 1 radni tim tima u bodovima 1 dr. med. specijalista Ortopedija 29. urgentne medicine Urgentna medicina 0.500 4 laboratorijska tehničara SSS 1 mr. med. u šta je uključen iznos na ime svih materijalnih troškova.7 0.3 Inžinjer rtg dijagnostike drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Radiodijagnostika 2 Inžinjer rtg dijagnostike prvi ciklus VSS ili rtg tehničar VŠS VI 250 296.4 0.5 medicinska sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VšS VI stepen 400 401. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F. Spec. specijalista Oftalmologija 16. spec. specijalista Urologija 16. med.5 med. farmacije spec. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 120 232. anesteziolog Anesteziologija 0. spec.67 0.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 med.3 fizioterapeut drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 2 fizioterapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0. Spec.40 0. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 450 269.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 mr.3 med.

spec.2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen 1 dr.nefrolog 0.5 med.500 1 medicinska sestra/tehničara SSS 0.5 med. interne med. spec. . sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 200. med. Konsultativno specijalistička djelatnost tercijarnog nivoa Broj osiguranika svih Vrijednost godišnjeg rada tima Zdravstvena djelatnost Sastav tima dobnih grupa na 1 radni tim u bodovima 1 dr.000 128. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen Kabinet za dječiju kardiologiju 1.500 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. med. med. pedijatrije .2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen 1 dr. med.gastroenterolog Gastroenterologija 600.5 med. med.000 128.hematolog Hematologija 0.500 1 medicinska sestra/tehničara SSS . spec.500 1 medicinska sestra/tehničara SSS 0. med. spec. spec. med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 800 132.c . . informatika i 0. spec. higijene i medicinske ekologije 0. . med. med.5 med.200.neuropedijatar 0. epidemiolog Klinička epidemiologija 1 med. med. med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 700.100.2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen 1 dr. profesionalne patologije i toksikologije Profesionalna patologija i 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen Kabinet za dječiju pulmologiju 1. dijagnostičku djelatnost za vanbolničke pacijente . pedijatrije .nefrolog Nefrologija 1 med.5 med.500 1 medicinska sestra/tehničara SSS 0. djelatnost javnog zdravstva . 0.800 statistika edukacijom 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen .200. med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. pedijatrije . sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen Kabinet za dječiju endokrinologiju 1. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen Kabinet za dječiju gastroenterologiju 1.300 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. spec.000 102. spec.5 prehrambeni tehnolog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Bolnička higijena i dijetetika 0. 8.kardiolog Kardiologija 400.000 102. interne med. konsultativno-specijalističku djelatnost .reumatolog imunolog Kabinet za dječiju alergologiju.000 102.5 med.2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen 1 dr.gastroenterolog 0.hematolog onkolog Kabinet za dječiju hematologiju 0.500.500 1 medicinska sestra/tehničara SSS 0. spec.200.500 1 medicinska sestra/tehničara SSS 0.c c u -tr a c k c u -tr a c k Srijeda.5 med.000 128.300 dijetetičar 1 medicinska sestra/tehničara SSS STANDARDI I NORMATIVI TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Standardi i normativi sekundarne zdravstvene zaštite obuhvataju: . interne med. med.900 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. interne med. spec. w F. organizacije i ekonomike zdravstva Organizacija zdravstva. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F.d o . spec. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .Strana 31 1 dr. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 600. . interne med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen Kabinet za dječiju neurologiju 1.800 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.200.000 128.3 ekonomista drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen sa posebnom 800 146. 800 136.500 toksikologija 2 medicinska sestra/tehničara SSS Pedijatrija 1 dr. Pojedine discipline koje pružaju usluge posebnim dobnim ili polnim grupama to će raditi. spec. 2014.5 med. .2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen 1 dr.2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen 1 dr. spec. interne med.2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen 1 dr. pedijatrije . spec.500 1 medicinska sestra/tehničara SSS 0. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen Kabinet za dječiju nefrologiju 1.reaumatolog Reumatologija 600.500 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.200. spec. pedijatrije .000 102.000 147.000 128. pedijatrije .000 124. med. spec. med.300.kardiolog 0.500 imunologiju i reumatologiju 1 medicinska sestra/tehničara SSS 0. .000 128. normativi broja osiguranika su prikazani tako da obuhvataju sve dobne grupe osiguranih lica bez obzira što pojedini timovi (prema djelatnostima) pružaju usluge samo određenoj dobnoj ili polnoj grupi. med. spec.5 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1.d o . socijalne medicine.000 128. med.000 128.300 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 82 .pulmolog 0. spec.500 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.000 147.endokrinolog Endokrinologija 450.5 med. javnozdravstvenu djelatnost medicine rada Za tercijarni nivo zdravstvene zaštite. ali je ovdje normativ prikazan za kompletnu populaciju. pedijatrije . med.endokrinolog 0. 10. pedijatrije .

3 hemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 600.5 fizičar Nuklearna medicina 0. onkologije ili dr. spec. vaskularne hirurgije Angiologija i vaskularna hirurgija 2 med.300 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 200. med.000 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 400.000 105. 8.400 mikrohirurgije i laparoskopske hirurgije 0. ortopedije i traumatologije Ortopedija i traumatologija 1 med. med.2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen 1 dr. med.200 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.000 198. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 700.100 . onkologije 0. spec. med. med. neurologije Neurologija 0.000 258. psihijatrije Psihijatrija 0. pulmologije Pulmologija 1 med.3 doktor medicine specijalista ginekologije sa subspecijalizacijom iz 700.900 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 laboratorijski tehničar SSS Radio dijagnostika 1 dr. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o . pedijatrije . sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 400.800. spec. ili dr. med.000 152.000 152.sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 400.000 124.2 doktor medicine specijalista urologije 0. med.5 hemičar 400. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 600. medicinske biohemije 0.900 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 klinički psiholog 1 inžinjer rtg dijagnostike prvi ciklus VSS ili rtg tehničar VŠS VI stepen 1 med.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 med. Specijalistička Broj osiguranika svih dobnih grupa na 1 Vrijednost godišnjeg rada tima u Sastav tima disciplina radni tim bodovima 1 dr.700 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.000 435. med. te zato u sastavu tima ima i internistu-hematologa. specijalista maksilofacijalne hirurgije Maksilofacijalna hirurgija 650.000 297.300 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. med.hematolog Kabinet za hemofiliju (svi uzrasti)* 1. radiodijagnostike 0.000 336. med.300 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 med. nuklearne medicine 0. subspec.spec. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. spec.sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.5 dr.5 med. spec.3 biohemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Onkologija i radioterapija 250.000 367.5 biolog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Transfuziologija 0. spec. radioterapije 0. med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 650. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 550. med.d o . oftalmologije Oftalmologija 350. spec. spec. plastične hirurgije Rekonstruktivna i plastična hirurgija 1 med. spec. spec.5 med. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F. med.c . specijalista interne med.700 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. spec. med. ORL ORL 1 med.000 253. transfuziolog 0. spec. 10.6 dr. 2014.000 147. med.200 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.000 143. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1.2 klinički psiholog VSS drugi ciklus ili VSS VII stepen 1 dr.500 0. stom. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3. med. radiodijagnostike 200.000 124. .hematolog onkolog 0.100 1 med. med.3 spec. spec. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 700. med.2 dr. patologije sa posebnom edukacijom 0.400 1 medicinska sestra/tehničara SSS 0.c c u -tr a c k c u -tr a c k Broj 82 . infektologije Infektologija 1 med.000 110. med. med. ginekologije sa subspecijalizacijom iz endokrinologije 1 doktor medicine specijalista ginekologije sa subspecijalizacijom bračnog fertiliteta Ginekologija 0. spec. spec. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 medicinska sestra/tehničara SSS 3 doktora medicine odgovrajuće specijalnosti Transplantologija 700.900 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr.000 1 medicinska sestra/tehničara SSS * Kabinet za hemofiliju se organizuje uz pedijatrijski odjel i obuhvata ove bolesnike svih uzrasta. dermatolog sa posebnom edukacijom Dermatovonerologija 0. 0.Strana 32 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda.000 147.200 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. spec. w F. spec.000 124.000 152. Standardi i normativi vanbolničke dijagnostičke djelatnosti tercijarnog nivoa Vanbolnička dijagnostička djelatnost odnosi se na pacijente koji nisu hospitalizirani. spec.med.d o .5 dr. med.

4 1 med. Specijalista epidemiologije Epidemiologija 0.000 171. 1 dr. 10. Stom) specijalista socijalne medicine. farmacije spec. farmacije spec. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 82 .d o .007 5 166. organizacije i ekonomike zdravstva Socijalna medicina.d o . biohemije 1 biohemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Biohemijski lab. Specijalista higijene i medicinske ekologije Higijena 0. 2014. biohemije ili dr. praćenje i analiza morbiditeta.000 364. Med ili dr. pružanje stručno-metodološke pomoći kantonalnim zavodima medicine rada . Spec. Med.spec.000 399. organizacija i 0. spec. 450.89 0. pružanje stručne pomoći u izradi propisa iz ove oblasti . statistička istraživanja iz oblasti medicine rada .000 176. Med.68 0.000 399. praćenje zdravstvenog stanja radno aktivnog stanovništva .5 med.022 5 197.3 Inžinjer rtg dijagnostike drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0.biohemije ili dr. 1 med.5 1 med.Strana 33 0. povređivanja i apsentizma od interesa za zdravstveno osiguranje Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa Vrijednost godišnjeg Broj bolesničkih Specijalistička Broj BO dana na Broj bolesničkih rada tima iskazana postelja na 1000 Sastav tima disciplina 1000 osiguranika postelja na 1 tim u Bodovima/BO osiguranika danu 1 doktor medicine specijalista Nefrologija 2. izrada i vođenje registra profesionalnih oboljenja . Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS . Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista 0.5 sanitarni inžinjer drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 350.c c u -tr a c k c u -tr a c k Srijeda.med.3 elektroničar ili fizičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 2 inžinjer rtg dijagnostike prvi ciklus VSS ili rtg tehničar VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 mr.000 laborant 4 laboratorijski tehničar SSS 1 dr. Ova djelatnost obuhvata: . med. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o . Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Gastroentero. Med.3 0. Godišnja naknada za vrijednost rada tima iznosi 152.000 171.1 hepatologija 1 med. izrada i vođenje registra povreda na radu . 1 medicinska sestra/tehničar SSS Radni tim se osigurava na 200.800 laborant 4 laboratorijski tehničar SSS Javno zdravstvo federalnog nivoa* Broj stanovnika svih dobnih grupa Vrijednost godišnjeg rada tima Disciplina Sastav tima na 1 radni tim u bodovima 1 dr. Sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1.005 5 151.2 med. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F.3 ekonomista drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 350. Spec.medicine rada .c . 450. sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 2 med.400 bodova. w F.000 zaposlenih gravitirajućeg područja.300 2 med.008 5 192.45 0. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 (dr. 8.3 doktor medicine spec.sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen . 0. 350. biohemije 1 biohemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Hematološki lab.300 2 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 dr.200 ekonomika zdravstva 0. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen * Javnozdravstvena djelatnost federalnog nivoa finansira se iz sredstava budžeta FBiH Javnozdravstvena djelatnost medicine rada federalnog nivoa Javnozdravstvena djelatnost medicine rada federalnog nivoa se osigurava kroz rad tima u sastavu: .3 1 med.2 med. mikrobiologije 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen - Mikrobiološki lab. Anesteziolog 0. Sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Kardiologija 7.000 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 laboratorijski tehničar SSS 1 mr.5 sanitarni inžinjer drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 600. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Endokrinologija 2. Med. 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen .

Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. Sestra/tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Pedijatrija 4. med.d o .027 5 160.005 5 202.016 5 213.6 1 med. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen Neurologija 5.3 okupacioni terapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 fizioterapeut SSS 2 medicinska sestra/tehničara SSS 0.2 socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0.2 1 med. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista vaskularne hirurgije Angiologija i 0. 3.42 0.17 0.003 4 201.11 0. onkologije ili dr.fizioterapeut 1 doktor medicine specijalista 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Neurohirurgija 11.1 socijalni radnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 med.024 4 274. 10.024 7 163.016 4 239. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o . Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Glandularna i 5. 6.3 1 med.1 klinički psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Psihijatrija 5. radioterapije 0.012 5 161.5 0.37 0.051 5 250.c c u -tr a c k c u -tr a c k Broj 82 .008 5 183.63 0.2 defektolog-logoped drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 doktor medicine specijalista Abdominalna hir.d o .subspec.6 radioterapija 1 inžinjer rtg dijagnostike prvi ciklus VSS ili rtg tehničar VŠS VI stepen 1 med. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen toksikologija 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista 0.Strana 34 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda.91 0.9 1 med. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Pulmologija 9.3 0.9 1 med.6 dr. spec.53 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista 1 med.004 5 154.25 0.5 0.5 dr. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Dermato venerologija 1.37 0. 8.8 2 fizioterapeut prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 0.0 1 med.med.004 5 143.0 1 med.3 biohemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Onkologija i 0. 17.5 medicinska sestra/tehničara SSS . Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Urologija 5. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Infektologija 1.009 4 257. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Klinička imunologija 2.3 vaskularna hirurgija 1 med. w F.25 0.2 1 med.9 1 med.6 4 medicinska sestra/tehničara SSS 0.7 1 med.5 klinički psiholog 33. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen i reumatologija 3 medicinska sestra/tehničara SSS Profesionalna 1 doktor medicine specijalista patologija i 1.6 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen hirurgija 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Dječija hirurgija 1.58 0.9 1 med.019 5 214.4 1 med. 2014.1 1 med.18 0. Med specijalista interne medicine 5.016 4 278. spec.015 5 239. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Torakalna hir.84 0.007 5 153.63 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Ortopedija i traumat. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS Plastična i 1 doktor medicine specijalista rekonstruktivna 8.096 5 315.033 4 270.3 1 med. 1 doktor medicine specijalista Hematologija 2.26 0.2 med.1 1 med.c . Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen onkološka hirurgija 4 medicinska sestra/tehničara SSS .50 0.016 4 254. onkologije 0.2 fizioterapeut drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Fizijatrija 8.2 0. med.2 klinički psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0.

Strana 35 1 doktor medicine specijalista ORL 2. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 laboratorijski tehničar SSS 1 medicinska sestra/tehničar SSS 1 specijalista patolog Patološka anatomija i citologija 2 med.1 0.85 0. farmacije spec.2 laboratorijski tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 200 391.21 0. farmacije spec.c .6 1 med.300 1 medicinska sestra/tehničara SSS . Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Kardiohirurgija 9. Spec. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Transplantologija 1.4 1 med.2 psiholog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen oplodnja 0. u šta je uključen iznos na ime svih materijalnih troškova.2 doktor medicine specijalista anesteziolog 0. a što obuhvata troškove hirurških operacija. Dijagnostičke i druge djelatnosti Dijagnostička djelatnost kao i druge djelatnosti za hospitalizirane pacijente na tercijarnom nivou osigurava se obavljanjem sljedećih djelatnosti: Vrijednost godišnjeg rada Naziv djelatnosti Sastav radnog tima Broj postelja na 1 radni tim tima u bodovima 1 mr.1 biohemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 0. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .300 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 laboratorijski tehničar SSS 1 doktor medicine specijalista radiodijagnostike 0.4 biolog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Transfuziologija 500 486. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F.5 hemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 600 299.2 pravnik drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 1 med.200 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 laboratorijski tehničar SSS 1 specijalista medicinske imunologije 0. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Ginekol. 8.028 4 321. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Oftalmologija 2. Urologije 0.d o . w F. Ginekolog sa posebnom edukacijom 0.004 4 315. osim troškova materijala koji se ugrađuju u pacijenta. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista Maksilofac. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 82 .5 biohemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Imunološki laboratorij 350 293. spec.2 1 med. 10. Hir. Med. poluintenzivne i standardne njege. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 500 264.28 0.3 Inžinjer rtg dijagnostike drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 150 440.biohemije ili dr. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS Naknade za bolničku zdravstvenu zaštitu izražene kroz cijenu BO dana odnose se na prosječnu cijenu intenzivne.006 4 214.2 laboratorijski tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen 150 391.003 4 223. spec.400 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 2 laboratorijski tehničar SSS 1 mr. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1.c c u -tr a c k c u -tr a c k Srijeda. 5.015 4 265. lijekova i ostalih preparata i materijala.200 1 med.5 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista transfuziolog 0. kao i posebno skupih lijekova i preparata.300 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 med. med. Med. Spec.d o .23 0. biohemije 1 biohemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Hematološki laboratorij 0.2 dr. Ovi troškovi obuhvataju i troškove nezdravstvenih radnika u ustanovi.000 3 Inžinjer rtg dijagnostike prvi ciklus VSS ili rtg tehničar VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 doktor medicine specijalista nuklearne medicine 0. med. I akuš.015 5 217. Sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 4 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. spec.12 0.biohemije 1 biohemičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Biohemijski laboratorij 0.200 1 laboratorijski tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 3 laboratorijski tehničar SSS 1 specijalista medicinske mikrobiologije 0. med.5 fizičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Radiodijagnostika 0. onkologije Medicinski 0.2 dr.5 fizičar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Nuklearna medicina 0.7 0.1 magistar farmacije spec kontrole lijekova 0.2 biolog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen potpomognuta 1.1 1 med.7 2 med.5 1 med.2 laboratorijski tehničar drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Mikrobiološki laboratorij 250 373.biohemije ili dr.15 0. 5. 2014.008 5 221.

Standard bolničke zdravstvene zaštite utvrđuje se brojem (2) Standardi i normativi iz stavka (1) ovoga članka. higijensko- NAREDBU epidemiološke djelatnosti i javnog zdravstva utvrđuje se brojem O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZDRAVSTVENE stanovnika po jednom radnom timu.300 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 specijalista socijalne medicine. Kroz sve tri razine zdravstvene zaštite. brojem bolno-opskrbnih dana na 1000 zdravstveni standard u Federaciji Bosne i Hercegovine (u osiguranih osoba zasebno za svaku specijalnost (vrstu bolničkog daljnjem tekstu: Federacija BiH). TEMELJNE ODREDBE VII. i čine sastavni dio VIII.). sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 35 hirurških postelja 170. nosti. (2) Normativ medicinskog kadra izražava se: Standard primarne zdravstvene zaštite utvrđuje se brojem a) u primarnoj i specijalističko-konzultativnoj zdravstve- osiguranih osoba po jednom radnom timu. s tim da se ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG dio sredstava financira iz obveznog zdravstvenog osiguranja. opseg i strukturu zdravstvenih usluga koje se pod jednakim (1) Normativ vremena predstavlja utvrđenu količinu ulaganja uvjetima osiguravaju osiguranim osobama u zadovoljavanju rada. koju je neophodno osigurati da bi se obavila potreba u primarnoj. koji se pod jednakim odjeljenja). specijalističko-konzultativnoj i bolničkoj zdravstvena usluga. federalni ministar zdravstva donosi Standard hitne medicinske pomoći. osoba na jedan radni tim.5 med. Zakona o zdravstvenom drugih kapaciteta normativ prikazan za kompletnu populaciju. odnosno realizirao program zdravstvenoj zaštiti. zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Standardi i normativi). informatika i 0.d o . izraženo u bodovima.800 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 magistar farmacije Bolnička apoteka 500 129. 1 specijalista kliničke farmakologije Klinička farmakologija 350 122. Pojedine discipline koje pružaju usluge posebnim dobnim ili spolnim skupinama. ove naredbe (Prilog 1.500 2 medicinska sestra/tehničara SSS 1 specijalista anesteziolog Anesteziologija i reanimacija 0. stavak 4. zdravstvene zaštite iz osnovnog paketa zdravstvenih prava. određuje se na temelju Standarda i osoba. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 120 242. 8. u smislu ove naredbe. Standard zdravstvene zaštite. noj zaštiti kroz sastav radnog tima i broj osiguranih V.5 prehrambeni tehnolog drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen Bolnička higijena i dijetetika 0. VI. 7/02. po (prema djelatnostima) pružaju usluge samo određenoj dobnoj ili specijalnosti. h a n g e Vi h a n g e Vi XC e XC e F.c c u -tr a c k c u -tr a c k Broj 82 . osiguranju ("Službene novine Federacije BiH". radni tim. po (1) Ovom se naredbom utvrđuju standardi i normativi specijalnosti.100 3 medicinska sestra/tehničara SSS 1 specijalista epidemiolog Klinička epidemiologija 1 med. zdravstveno osiguranje. utvrđuje se brojem osiguranih osoba po jednom radnom timu. organizacije i ekonomike zdravstva Organizacija zdravstva. IV. čini: STANDARDI I NORMATIVI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE a) normativ medicinskog kadra. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 800 134. po specijalnosti.000 2 farmaceutska tehničara SSS 1 specijalista urgentne medicine Urgentna medicina 0. uvjetima osigurava svim osiguranim osobama. w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o . sko-dijagnostičke djelatnosti utvrđuje se brojem osiguranih stavak (2) ove naredbe. IX. spolnoj skupini.5 med. ali je zbog . po djelatnosti ili specijal- Za sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene zaštite.3 Ekonomista drugi ciklus VSS ili VSS VII stepen sa posebnom 800 157. Normativ zdravstvene zaštite u provođenju obveznog zdravstvenog osiguranja. 800 137. prosječnim brojem dana liječenja. 70/08 i 48/11). 2014. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen . to će raditi.c . b) normativ vremena. normativi broja osiguranika su prikazani tako da obuhvataju sve b) u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kroz sastav radnog dobne skupine osiguranih osoba bez obzira što pojedini timovi tima i broj postelja na jedan radni tim. 30/97. specijalista higijene i medicinske ekologije 0.300 statistika edukacijom 1 med. med.400 dijetetičar 1 medicinska sestra/tehničara SSS pojednostavljivanja obračunavanja potrebnog broja timova ili Na temelju članka 35. III.3 med.d o . Standard specijalističko-konzultativne zdravstvene zaštite I.Strana 36 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda. w F. standard laboratorij- (1) Novčana vrijednost zdravstvenog standarda iz članka 1. odnosno brojem standardnih bolničkih postelja na jedan normativa utvrđenih ovom naredbom. sestra/tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stepen 1 medicinska sestra/tehničara SSS 1 dr. čine slučajeva hospitalizacije na 1000 osiguranih osoba. 10. a OSIGURANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE dio iz proračuna. (2) Vrijednost boda iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje se na osnovu Plana prihoda i rashoda sredstava za obvezno X. čini XI. u smislu ove naredbe. II. br.