You are on page 1of 4

Waja Baru Set 5 015/2

1 Bundarkan 29 538 puluh ribu 6 34% daripada RM650
yang terhampir.

1M
2 Rajah menunjukkan sebuah kad
nombor. 2M
7 0.7 + 77 – 0.07 =
2.63

Tulis nilai digit bagi 3 dalam
pecahan.

1M
3 42 750 – 681 = 2M
8 2 4
÷ =
3 5

1M
4 725 X 80 =

2M
9 2.02m + 48 cm – 75 cm.
Berikan jawapan dalam m.

1M
5 Jadual menunjukkan ciri-ciri
sebuah bentuk 3 matra.

Bilangan bucu 8
Bilangan tepi 12
Bilangan permukaan 6
segi empat tepat

Namakan bentuk pepejal itu.

1M 2M

Sektor Pengurusan Akademik @ JPN Perak

Waja Baru Set 5 015/2 10 Sebuah kotak mengandungai 24 14 Rajah menunjukkan sebuah bilangan kapur tulis. 8 Hitung beza ketinggian. dalam cm. adalah ketinggian Ravi.1 – 3 dalam nombor 100 Hitung beza jarak di antara PQ perpuluhan. Berapa kuboid.2 km Q 2M 13 9 9. 8 Berikan jawapan dalam mℓ. bilangan kotak yang diperlukan untuk muatkan 864 kapur tulis yang sama? 5 cm 4 cm 12 cm 2M 11 5 Hitung isipadu tiga kuboid yang daripada 2 ℓ = sama. P R 15.6m. Vigi Rajah menunjukkan jarak pekan 1 P dan pekan R dari pekan Q. 2M 2M 15 12 Tinggi Ravi adalah 1. 2M 2M Sektor Pengurusan Akademik @ JPN Perak . and QR.4 km 30.

3M 19 Jadual menunjukkan peratusan baju pelbagai saiz. keledek dan menjual kesemuanya untuk RM36. Hitungkan a) peratusan bagi baju saiz M.80. Hitungkan harga kos sekilogram ubi keledek. Untungnya adalah P 10 cm Q RM1. 4 cm T S 6 cm R Hitung luas. Saiz Peratusan (%) S 30 M L 38 XL 10 3M 17 Rajah terdiri daripada segi tiga sama kaki yang sama saiz. 3M 20 Sebuah botol boleh menampung 50 liter air. b) bilangan baju saiz XL. Jumlah bilangan baju dalam kotak adalah 250. Azman menuang 3 keluar daripada air itu. air yang tinggal? 3M 3M Sektor Pengurusan Akademik @ JPN Perak . 5 Berapakah isipadu. Hitungkan peratusan bahagian berlorek.Waja Baru Set 5 015/2 16 Rajah menunjukkan sebuah segi 18 Puan Raj membeli 9 kg ubi empat tepat PQRT. dalam mℓ. dalam cm² . bahagian yang berlorek.

Waja Baru Set 5 015/2 Sektor Pengurusan Akademik @ JPN Perak .