You are on page 1of 2

The Toyota Ipsum, Picnic, SportsVan or Avensis Verso is a seven-seater multi

-
purpose vehicle produced by Japanese automaker Toyota from 1995 to 2009. It has
never been sold in North America. The Ipsum, like many Toyota products, was shared
as a trio of the Toyota Gaia, and sold only at Japanese Toyota dealerships called
Toyota Store, next to the Toyota Carina. The Gaia was unique to Toyopet Store
locations, and the Toyota Nadia was sold at Toyota Corolla Store.
First generation (1995–2001)
First generation
Toyota Picnic front 20080318.jpg
Overview
Also called Toyota Picnic
Toyota SportsVan
Production 1995-2001
Body and chassis
Class Compact MPV
Layout FF layout
Related Toyota Gaia
Toyota Nadia
Powertrain
Engine 2.0 L 3S-FE
2.2 L 3C-TE diesel
Dimensions
Wheelbase 2,735 mm (107.7 in)
Length 4,530 mm (178.3 in)
Width 1,695 mm (66.7 in)
Height 1,620 mm (63.8 in)

The first generation, named Ipsum in Japan and Picnic in export markets, was built
from 1995–2001, with export versions arriving in 1996. A commercial version was
sold as the Toyota SportsVan in Denmark. It had a choice of two inline-four petrol
engines, ranging from 1.8- to 2.0-litres, as well as a 2.2-litre diesel engine, the
3C-TE.

Què és Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la
impremta. Lorem Ipsum ha estat el text estàndard de la indústria des de l'any 1500,
quan un impressor desconegut va fer servir una galerada de text i la va mesclar per
crear un llibre de mostres tipogràfiques. No només ha sobreviscut cinc segles, sinó
que ha fet el salt cap a la creació de tipus de lletra electrònics, romanent
essencialment sense canvis. Es va popularitzar l'any 1960 amb el llançament de
fulls Letraset que contenien passatges de Lorem Ipsum, i més recentment amb
programari d'autoedició com Aldus Pagemaker que inclou versions de Lorem Ipsum.
Per què el fem servir?

És un fet establert de forma evident que un lector es distraurà amb el contingut
llegible d'una pàgina quan miri a la seva composició. El fet de fer servir Lorem
Ipsum és perquè conté una distribució més o menys normal de lletres, de forma
oposada a quan es fa servir "Contingut aquí, contingut aquí", aconseguint així que
sembli català llegible. Molts paquets d'autoedició fan servir Lorem Ipsum com el
seu model de text, i una cerca per "Lorem Ipsum" descobrirà molts llocs web encara
a les baceroles. Diverses versions han anat evolucionant al llarg dels anys, a
vegades per acident, a vegades a propòsit (inserint humor i coses per l'estil).

D'on ve?

Contràriament a la creença popular, Lorem Ipsum no és només text aleatori. Té les
seves arrels en una peça clàssica de la literatura llatina del 45 aC, és a dir, de

32 i 1. ja sigui per paraules aleatòries que no semblen gaire creïbles. On puc aconseguir-ne una mica? Hi ha moltes variacions dels passatges de Lorem Ipsum disponibles.10. molt popular durant el Renaixement.10.33 de "De Finibus Bonorum et Malorum" de Ciceró es reprodueixen en la seva forma original. Les seccions 1. però la majoria han sofert alteracions d'alguna manera. "consectetur".33 de "De Finibus Bonorum et Malorum" (Sobre el Bé i el Mal) de Ciceró. Aquest llibre és un tractat sobre la teoria de l'ètica.. un professor de llatí al Hampden-Sydney College a Virgínia.32 i 1. . procedent d'un dels paràgrafs de Lorem Ipsum. Si vols fer servir un passatge de Lorem Ipsum. escrit l'any 45 aC. "Lorem ipsum dolor sit amet. Rackham.fa 2000 anys.10. Fa servir un diccionari d'unes 200 paraules llatines. acompanyades de les versions angleses de la traducció de 1914 feta per H. has d'estar segur que no hi haurà res comprometedor amagat en el text. El fragment estàndard de Lorem Ipsum fet servir des del 1500 es reprodueix a continuació per tots aquells interessats. Així doncs. La primera línia de Lorem Ipsum. prové d'una línia a la secció 1. Tots els generadors de Lorem ipsum a Internet tendeixen a repetir un tros determinat tantes vegades com calgui. va buscar una de les paraules més estranyes del llatí. ja sigui per humor infiltrat. el Lorem Ipsum generat està lliure de repeticions. combinades amb un grapat de models de frases per generar un Lorem Ipsum que sembli raonable. o paraules no característiques. humor injectat.10. Richard McClintock.32. en va descobrir l'orígen veritable. i això fa que aquest sigui el primer generador real a Internet. Lorem ipsum procedeix de les seccions 1.".10. i anant de citació en citació d'aquesta paraula a la literatura clàssica.