You are on page 1of 48

Noþiuni introductive

în legislaþia rutierã
Circulaþie - legea nu defineºte noþiunea juridicã de circulaþie pe drumurile publice.
În limbaj comun, circulaþie înseamnã “miºcare”, deplasare pe o cale de
comunicaþie.

Sistemul circulaþiei rutiere este format din 3 elemente:
» uman (omul în calitate de conducãtor auto)
» tehnic (autovehiculul de la cel mai simplu la cel mai complex)
» rutier (reþeaua rutierã)

Fiecare dintre aceºti factori, independent sau în corelaþie cu ceilalþi, influenþeazã securitatea
circulaþiei rutiere, care în condiþiile societãþii moderne, constituie o necesitate a vieþii sociale.

În prezentarea reglementãrilor din acest curs de legislaþie rutierã,
expresiile ºi termenii de mai jos au urmãtorul înþeles:

1. acordare a prioritãþii 6. autovehicul
Obligaþia oricãrui participant la trafic de a nu îºi continua Vehiculul echipat cu motor în scopul deplasãrii pe
deplasarea sau de a nu efectua orice altã manevrã, dacã prin drum.Mopedele, troleibuzele ºi tractoarele rutiere sunt
acestea îi obligã pe ceilalþi participanþi la trafic care au priori- considerate autovehicule.
tate de trecere sã îºi modifice brusc direcþia sau viteza de Vehiculele care se deplaseazã pe ºine, denumite tram-
deplasare ori sã opreascã; vaie, tractoarele folosite în exploatãrile agricole ºi
forestiere, precum ºi vehiculele pentru efectuarea de ser-
vicii sau lucrãri, care se deplaseazã numai ocazional pe
2. acostament drumul public, nu sunt considerate autovehicule;
Fâºia lateralã cuprinsã între limita pãrþii carosabile ºi
marginea platformei drumului;
7. bandã de circulaþie
Subdiviziunea longitudinalã a pãrþii carosabile, materializatã
3. amenajãri rutiere prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacã are o lãþime core-
Totalitatea construcþiilor, dispozitivelor ºi oricãror mijloace spunzãtoare pentru circulaþia într-un sens a unui ºir de vehicule,
tehnice, altele decât cele destinate semnalizãrii, amplasate pe altele decât vehiculele care se deplaseazã pe douã roþi;
drumul public în scopul asigurãrii securitãþii rutiere;
8. bandã de urgenþã
4. ansamblu de vehicule Subdiviziunea longitudinalã suplimentarã, situatã la
Vehiculul cu motor cuplat cu unul sau douã vehicule, care extremitatea din partea dreaptã a autostrãzii, în sensul
circulã pe drum ca o unitate; de circulaþie, destinatã exclusiv staþionãrii autove-
hiculelor în cazuri justificate, precum ºi circulaþiei
autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseazã la
5. autostradã intervenþii sau în misiuni cu caracter de urgenþã;
Drumul naþional de mare capacitate ºi vitezã, semnalizat special,
rezervat exclusiv circulaþiei autovehiculelor, cu sau fãrã remorci,
care nu serveºte proprietãþii riverane, prevãzut cu douã cãi unidi-
9. bandã reversibilã
recþionale, separate printr-o zonã medianã sau, în mod excepþional, Banda de circulaþie, marcatã ºi semnalizatã, situatã lângã
prin alte modalitãþi, cu excepþia unor locuri speciale sau cu caracter axa drumului, destinatã circulaþiei autovehiculelor într-un
temporar, având cel puþin douã benzi de circulaþie pe sens ºi bandã sens sau în altul, în funcþie de intensitatea traficului;
de urgenþã, intersecþii denivelate ºi accese limitate, intrarea ºi
ieºirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;

CAIETUL CURSANTULUI 1
10. bicicletã
Vehiculul prevãzut cu douã roþi, propulsat exclusiv prin
forþa muscularã, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;
20. moped
Vehiculul cu douã, sau trei roþi, a cãrui vitezã maximã prin con-
strucþie nu depãºeºte 45 km/h ºi care este echipat cu un motor cu
11. coloanã oficialã ardere internã, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilin-
Unul sau mai multe vehicule care circulã pe drumul public dricã ce nu depãºeºte 50 cm 3 sau cu un alt motor cu ardere
ºi sunt însoþite de unul sau mai multe autovehicule ale poliþiei internã ori, dupã caz, electric, a cãrui putere nominalã este de cel
rutiere, care au în funcþiune semnale speciale de avertizare mult 4 kW,iar masa proprie nu depãºeºte 350 kg.
sonore ºi luminoase de culoare roºie;
21. motocicletã
12. conducãtor Autovehiculul cu douã roþi, cu sau fãrã ataº, echipat cu un
Persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un motor care are o capacitate cilindricã mai mare de 50 cm 3
vehicul sau animale de tracþiune, animale izolate sau în ºi/sau a cãrui vitezã maximã, prin construcþie, depãºeºte 45
turmã, de povarã ori de cãlãrie; km/h;

13. drum public 22. parte carosabilã
Orice cale de comunicaþie terestrã, cu excepþia cãilor ferate, Porþiunea din platforma drumului destinatã circulaþiei
special amenajatã pentru traficul pietonal sau rutier, deschisã vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe pãrþi caros-
circulaþiei publice; drumurile care sunt închise circulaþiei pub- abile complet separate una de cealaltã printr-o zonã despãrþi-
lice sunt semnalizate la intrare cu inscripþii vizibile; toare sau prin diferenþã de nivel;

14. unitãþi de asistenþã medicalã autor- 23. participant la trafic
izate Persoana fizicã ce utilizeazã, la un moment dat, drumul pub-
Unitãþile sanitare specializate, cu personal calificat ºi dotare core- lic;
spunzãtoare pentru examinarea medicalã ambulatorie a candidaþilor la
obþinerea permisului de conducere ºi a conducãtorilor de autovehicule
sau tramvai;
24. pistã pentru biciclete
Subdiviziunea pãrþii carosabile, a trotuarului ori a acosta-
mentului sau pistã separatã de drum, special amenajatã, sem-
15. intersecþie nalizatã ºi marcatã corespunzãtor, destinatã numai circulaþiei
Orice încruciºare, joncþiune sau bifurcare de drumuri la bicicletelor ºi mopedelor;
nivel, inclusiv spaþiile formate de acestea;
25. prioritate de trecere
16. localitate Dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celor-
Cãtunul, satul, comuna, oraºul ºi municipiul ale cãror intrãri lalþi participanþi la trafic cu care se intersecteazã, în conformi-
ºi ieºiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale; tate cu prevederile legale privind circulaþia pe drumurile pub-
lice;
17. masã totalã maximã autorizatã
Masa maximã a unui vehicul încãrcat, declaratã admisibilã
26. remorcã
în urma omologãrii de cãtre autoritatea competentã; Vehiculul fãrã motor destinat a fi tractat de un autovehicul
sau de un tractor;
18. mijloc tehnic certificat
Dispozitivul care dovedeºte consumul de produse ori sub-
27. remorcã uºoarã
stanþe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare Remorcã a cãrei masã totalã maximã autorizatã nu depãºeºte 750
acestora ori prezenþa în aerul expirat a alcoolului sau prin care kg;
se probeazã încãlcãri ale unor reguli de circulaþie ;
28. semiremorcã
19. mijloc tehnic omologat ºi verificat Remorca a cãrei masã totalã maximã autorizatã este prelu-
metrologic atã în parte de cãtre un autovehicul sau de cãtre un tractor;
Dispozitivul care stabileºte concentraþia de alcool în aerul
expirat ori destinat mãsurãrii vitezei ;
29. tractor

www. exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
2 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
Vehiculul cu motor, pe roþi sau pe ºenile, conceput special reguli speciale de circulaþie, având intrãrile ºi ieºirile semnal-
pentru a trage sau a împinge anumite utilaje sau remorci izate în conformitate cu prevederile legale;
folosite în exploatãrile agricole ori forestiere sau pentru alte
lucrãri, care se deplaseazã numai ocazional pe drumul public;
39. zonã rezidenþialã
Perimetrul dintr-o localitate unde se aplicã reguli speciale
30. tractor rutier
tate cu prevederile legale. (art.6 din OUG)
de circulaþie, având intrãrile ºi ieºirile semnalizate în conformi-
Tractorul pe roþi, cu cel puþin douã axe, utilizat pentru exe-
cutarea de lucrãri, precum ºi pentru tractarea unor remorci

40. declivitate
folosite pentru transportul de persoane sau bunuri ºi care se
deplaseazã, de regulã, pe drumul public;
Înclinarea unui drum pe o porþiune uniformã faþã de planul
orizontal;
31. trecere la nivel
Încruciºarea la nivel dintre un drum public ºi o cale feratã
sau linie de tramvai, care dispune de o platformã independentã;
41. viabilitatea drumului
Starea tehnicã corespunzãtoare a pãrþii carosabile, con-
stând în practicabilitatea permanentã a acesteia potrivit regle-
32. trotuar mentãrilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor ºi
Spaþiul longitudinal situat în partea lateralã a drumului, existenþa amenajãrilor rutiere ºi a mijloacelor de semnalizare,
separat în mod vizibil de partea carosabilã prin diferenþã care sã asigure fluenþa ºi siguranþa circulaþiei;
sau fãrã diferenþã de nivel, destinat circulaþiei pietonilor;
42. cortegiu
33. deþinãtor Grup de persoane care se deplaseazã pe drumul public
Persoana fizicã sau juridicã care foloseºte un vehicul în însoþind o ceremonie;
baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;
43. grup organizat
34. vehicul Douã sau mai multe persoane care au un conducãtor ºi se
Sistemul mecanic care se deplaseazã pe drum, cu sau fãrã deplaseazã sau staþioneazã pe drumurile publice în baza unei
mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul autorizaþii eliberate de administratorul drumului public cu
de persoane ºi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau avizul poliþiei rutiere;
lucrãri;
44. reþinerea permisului
35. vehicul cu mase sau dimensiuni de de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înreg-
gabarit depãºite istrare ori a dovezii înlocuitoare a acestora - mãsurã tehnico-
Vehiculul care, datoritã dimensiunilor sale ori mãrfurilor trans- administrativã dispusã de poliþia rutierã constând în ridicarea
portate, depãºeºte masele totale maxime admise sau dimensiu- documentului din posesia unei persoane ºi pãstrarea lui la
nile de gabarit admise, prevãzute în reglementãrile legale; sediul poliþiei rutiere pânã la soluþionarea cauzei care a deter-
minat aplicarea acestei mãsuri;
36. vehicul în circulaþie internaþionalã
sau în trafic internaþional 45. retragerea permisului de conducere
Vehiculul care, prin deplasarea sa, depãºeºte cel puþin o Mãsurã tehnico-administrativã dispusã de poliþia rutierã în
frontierã de stat; baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost
declarat inapt medical, constând în reþinerea documentului ºi
interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;
37. zona drumului public
Cuprinde suprafaþa de teren ocupatã de elementele con-
structive ale drumului, zona de protecþie ºi zona de siguranþã.
46. retragerea certificatului de înmatriculare
Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu Mãsurã tehnico-administrativã dispusã de poliþia rutierã
prevederile legale; constând în reþinerea documentului ºi interzicerea dreptului
de a pune în miºcare pe drumurile publice vehiculul respectiv;
38. zonã pietonalã
Perimetrul care cuprinde una sau mai multe strãzi rezervate
circulaþiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor

CAIETUL CURSANTULUI 3
47. retragerea plãcuþelor cu numãrul judeþean de poliþie sau al Brigãzii de Poliþie Rutierã din cadrul
de înmatriculare sau de înregistrare Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului Bucureºti;

Mãsurã tehnico-administrativã dispusã de poliþia rutierã
constând în demontarea plãcuþelor de pe vehicul ºi pãstrarea
49. urgenþã
lor la sediul poliþiei rutiere pânã la încetarea cauzelor care au Situaþia de crizã sau de pericol potenþial major care nece-
dus la aplicarea acestei mãsuri; sitã deplasarea imediatã pentru prevenirea producerii unor
evenimente cu consecinþe negative, pentru salvarea de vieþi
48. ºeful serviciului poliþiei rutiere omeneºti sau a integritãþii unor bunuri ori pentru limitarea
Ofiþerul de poliþie rutierã care îndeplineºte atribuþiile funcþiei afectãrii mediului înconjurãtor. (art. 2 din R)
de ºef al serviciului poliþiei rutiere din structura unui inspectorat

Drumul public
Definiþe: Orice cale de comunicaþie terestrã, cu excepþia cãilor ferate, special
amenajatã pentru traficul pietonal sau rutier, deschisã circulaþiei publice;
Drumurile care sunt închise circulaþiei publice sunt semnalizate la intrare cu
inscripþii vizibile. (Art. 6 alin. 14 din OUG )
La intrarea pe un drum care nu este deschis circulaþiei publice, proprietarul sau administratorul
acestuia este obligat sã instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificaþia „Accesulinterzis”ºi panou cu
inscripþia„Drum închis circulaþiei publice” (Art.3 alin. 5 din R)

Pãrþile componente ale drumului public:
» partea carosabilã - porþiunea din platforma drumului destinatã circulaþiei vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai
multe pãrþi carosabile complet separate una de cealaltã printr-o zonã despãrþitoare sau prin diferenþa de nivel;
(art.6 alin. 23 din OUG )
» acostamentul - fâºia lateralã cuprinsã între limita pãrþii carosabile ºi marginea platformei drumului;
» ºanþurile sau rigolele - amenajarea lateralã dispusã la marginea platformei drumului;
» trotuarul - spaþiul din partea lateralã a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilã prin diferenþã sau fãrã
diferenþã de nivel, destinat circulaþiei pietonilor;

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
4 CAIETUL CURSANTULUI Baia Mare, Victoriei nr. 90A, tel: 0744-53.97.32
Elementele geometrice ale drumului public
în plan longitudinal:

 DRUM ÎN ALINIAMENT:
» este drumul în linie dreaptã

 DRUM ÎN CURBÃ:
» este segmentul de drum cuprins între
douã drumuri în aliniament;

 DRUM ÎN PALIER
 DRUM CU DECLIVITÃÞI:
» În RAMPÃ - când urcãm
» În PANTÃ - când coborâm

Clasificarea drumurilor publice
(din punct de vedere al administrãrii ºi folosinþei):

» DE INTERES NAÞIONAL: » DE INTERES LOCAL:

- autostrãzile; - drumurile judeþene;
- drumurile naþional europene (E); - drumurile comunale;
- drumurile naþionale. - drumurile din interiorul localitãþilor.

Subdiviziuni ale pãrþii carosabile:

Sensul de circulaþie Axa drumului Banda de circulaþie

Este partea drumului public pe Este linia care separã cele douã Este oricare din subdiviziunile
care toate vehiculele circulã în sensuri de circulaþie indiferent longitudinale ale pãrþii carosabile
acelaºi sens, fãrã sã fie necesarã o dacã este materializatã sau imagi- materializate sau nu prin marcaje
semnalizare specificã sensurilor. narã. Trebuie sã amintim faptul cã cu condiþia sã aibã o lãþime sufi-
Drumurile au douã sensuri de cir- axa drumului nu se confundã cu cientã care sã permitã circulaþia cu
culaþie, separate între ele de axa axa geometricã (de simetrie) a dru- uºurinþã a unui ºir de vehicule
drumului, care poate fi o linie mului cu care este adevãrat cã în altele decât vehiculele care se
imaginarã sau materializatã prin majoritatea cazurilor coincide, dar deplaseazã pe douã roþi.
marcaj longitudinal discontinuu sînt ºi cazuri cînd sensurile de cir-
(Art.6 pct. 7 din OUG)
sau continuu, simplu sau dublu. culaþie sînt inegale.

CAIETUL CURSANTULUI 5
Clasificarea benzilor de circulaþie:

a). benzi materializate cu ajutorul marcajelor rutiere.
b). benzi imaginare (rînduri) nematerializate cu ajutorul marcajelor rutiere.

benzi nemarcate şi axa marcată
Drum public cu toate Drum public Drum public
benzile marcate cu benzi imaginare

Când benzile de circulaþie sunt materializate, drumul public are atâtea benzi, cîte sau materializat (marcat). Numerotarea
benzilor de circulaþie pe fiecare sens se efectueazã în ordine crescãtoare de la marginea din partea dreaptã a drumului cãtre
axa acestuia. În cazul autostrãzilor, banda de urgenþã nu intrã în numerotarea benzilor de circulaþie.
(Art.41 alin. 2 din OUG)

Când benzile sunt nematerializate (imaginare), un drum public oricît de lat ar fi, nu are decât douã benzi în acelaºi sens
(în aceastã situaþie pentru termenul de bandã se mai foloseºte denumirea de rând), deci circulaþia se desfãºoarã pe maxim
douã rânduri sau douã benzi imaginare. Regulamentul precizeazã ºi locul de amplasare a rîndurilor (benzilor imaginare) pe
sensul de circulaþie astfel: rândul din dreapta (1) va fi amplasat întotdeauna lângã bordura din dreapta sau acostament, iar
rândul din stânga (2) va fi amplasat întotdeauna lângã axa drumului.

Circulaþia pe benzi , preselecţia la intersecţii
» VEHICULELE ºI ANIMALELE,
Atunci când circulã pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului
public, în sensul de circulaþie, cât mai aproape de marginea pãrþii carosabile, cu respectarea semnificaþiei semnalizãrii
rutiere ºi a regulilor de circulaþie. Dacã un drum este prevãzut cu o pistã specialã destinatã circulaþiei bicicletelor, acestea,
precum ºi mopedele vor fi conduse numai pe pista respectivã. Deasemenea dacã un drum este prevãzut cu o bandã desti-
natã vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizatã ca atare, acestea vor circula numai pe banda
respectivã. (Art.41 alin. 1 din OUG)

» VEHICULELE GRELE, LENTE SAU CU MASE ORI GABARITE DEPúITE
sau cele care se deplaseazã cu vitezã redusã trebuie conduse numai pe banda de lângã acostament sau bordurã, dacã în
sensul de mers nu este amenajatã o bandã destinatã acestora. (Art.102 din R)

Când drumul are douã sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda
ulã

situatã lângã acostament sau bordurã. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre
reg

stânga, dacã banda de circulaþie utilizatã este ocupatã, cu obligaþia de a reveni pe banda din
dreapta atunci când acest lucru este posibil. (Art.101 din R)

Conducãtorul de vehicul care circulã pe banda situatã lângã marginea pãrþii carosabile trebuie sã
ulã

acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueazã transport public de persoane numai atunci când
reg

conducãtorii acestora semnalizeazã intenþia de a reintra în trafic din staþiile prevãzute cu alveole ºi s-
au asigurat cã prin manevra lor nu pun în pericol siguranþa celorlalþi participanþi la trafic.

www. exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
6 CAIETUL CURSANTULUI Baia Mare, Victoriei nr. 90A, tel: 0744-53.97.32
Pe drumul public cu cel mult douã benzi
pe sens ºi cu o a treia bandã pe care este
amplasatã linia tramvaiului lângã axa dru-
mului, conducãtorii de vehicule pot folosi
aceastã bandã, cu obligaþia sã lase liberã
calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
(Art.103 din R)

Conducãtorul de vehicul care executã o
manevrã de schimbare a direcþiei de
mers, de ieºire dintr-un rând de vehicule
staþionate sau de intrare într-un aseme-
nea rând, de trecere pe o altã bandã de
circulaþie sau de virare spre dreapta ori
spre stânga sau care urmeazã sã
efectueze o întoarcere ori sã meargã cu
spatele este obligat sã se asigure cã o
poate face fãrã sã perturbe circulaþia sau
sã punã în pericol siguranþa celorlalþi par-
ticipanþi la trafic ºi sã semnalize manevra.

Pe un drum public prevãzut cu minimum
3 benzi pe sens, când conducãtorii a douã
autovehicule circulã în aceeaºi direcþie,
dar pe benzi diferite, ºi intenþioneazã sã
se înscrie pe banda liberã dintre ei, cel
care circulã pe banda din dreapta este
obligat sã permitã celui care vine din stân-
ga sã ocupe acea bandã. (Art. 106 alin. 1
d in R )

Pe drumul public cu mai multe benzi,
conducãtorii de autovehicule care circulã
pe o bandã care se sfârºeºte, pentru a con-
tinua deplasarea pe banda din stânga tre-
buie sã permitã trecerea vehiculelor care
circulã pe acea bandã.
(Art. 106 alin. 2 din R)

CAIETUL CURSANTULUI 7
Schimbarea direcþiei de mers spre stânga, în cazul
vehiculelor care intrã într-o intersecþie circulând pe ace-
laºi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se
efectueazã prin stânga centrului intersecþiei, fãrã inter-
sectarea traiectoriei acestora. În situaþiile în care exista
benzi speciale pentru executarea manevrei, schim-
barea direcþiei de deplasare se face prin stânga centru-
lui imaginar al intersecþiei, iar dacã exista un marcaj de
g h i d a r e , c u r e s p e c t a r e a s e m n i f i ca þ i e i a ce s t u i a .
Amenajãrile rutiere sau obstacolele din zona medianã a
p ã r þi i c a r o s a b i l e s e o c o l e s c p r i n p a r t e a d r ea p t ã .
(Art.110 alin. 1 ºi 2 din R)

Vehiculele care efectueazã transport public de persoane se conduc pe banda rezervatã acestora, dacã o astfel de
bandã existã ºi este semnalizatã ca atare. Pe aceeaºi bandã pot circula ºi autovehiculele cu regim de circulaþie prioritarã
când se deplaseazã în acþiuni de intervenþii sau în misiuni care au caracter de urgenþã. (Art. 104 din R)

Preselecþia la intersecþii
Preselecþia reprezintã acþiunea conducãtorilor de a ocupa poziþia corespunzãtoare
direcþiei de mers dorite cu cel puþin 50m înaintea colþului de intersecþie.

Conducãtorii de vehicule trebuie sã respecte urmãtoarele reglementãri:
ulã
reg

La intersecþiile fãrã marcaje, conducãtorii vehiculelor ocupã în
mers, cu cel puþin 50 m înainte de intersecþie (în localitate sau în
afara localitãþii) urmãtoarele poziþii:

a) rândul din dreapta, cei care vor sã schimbe direcþia de mers
spre dreapta;
b) rândul din stânga, cei care vor sã schimbe direcþia de mers
spre stânga;
c) oricare d intre rânduri, cei care vor sã meargã înainte.
(Art.107 alin. 2 din R)

La intersecþiile prevãzute cu indicatoare ºi/sau
cu marcaje pentru semnalizarea direcþiei de mers,
ie 1

conducãtorii de vehicule trebuie sã se încadreze pe
epþ

benzile corespunzãtoare direcþiei de mers voite cu
cel puþin 50 m înainte de intersectie ºi sunt obligaþi
exc

sã respecte semnificaþia indicatoarelor de prese-
lecþie ºi marcajelor aplicate pe carosabil.
(Art.107 alin. 2 din R)

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
8 CAIETUL CURSANTULUI Baia Mare, Victoriei nr. 90A, tel: 0744-53.97.32
Dacã în intersecþie circulã ºi tramvaie, iar spaþi-
ul dintre ºina din dreapta ºi trotuar nu permite cir-
culaþia pe douã sau mai multe rânduri, toþi con-

ie 2
ducãtorii de vehicule, indiferent de direcþia de

epþ
deplasare, vor circula pe un singur rând, lãsând

exc
liber traseul tramvaiului.
(Art.107 alin. 3 din R)

Când circulaþia se desfãºoarã pe drumuri cu

ie 3
sens unic, conducãtorii de vehicule care
epþ
exc intenþioneazã sã vireze la stânga sunt obligaþi sã
ocupe rândul de lângã bordurã sau acostamen-
tul din partea stangã;
(Art.107 alin. 2 lit.b din R)

Semnalizarea rutierã
Mijloacele de semnalizare rutierã se constituie într-un sistem unitar ºi coerent, se realizeazã ºi se instaleazã astfel încât
sã fie observate cu usurinþã ºi din timp de cãtre cei cãrora li se adreseazã ºi trebuie sã fie în deplinã concordanþã între ele
ºi într-o stare tehnicã de funcþionare corespunzãtoare. (Art.29 alin. 1 ºi 2 din OUG)

Indicaþiile rutiere se instaleazã, de regulã, pe partea dreaptã a sensului de mers. În cazul în care condiþiile locale
împiedicã observarea din timp a indicatoarelor de cãtre conducãtorii cãrora li se adreseazã, ele se pot instala sau repeta
pe partea stângã, în zona medianã a drumului, pe un refugiu ori spaþiu interzis circulaþiei vehiculelor, deasupra pãrþii
carosabile sau de cealaltã parte a intersecþiei, în loc vizibil pentru toþi participanþii la trafic si vor fi respectate in toate
cazurile enuntate mai sus .Indicatoarele pot fi însoþite de panouri cu semne adiþionale conþinând inscripþii sau simboluri
care le precizeazã, completeazã ori limiteazã semnificaþia.
Se interzice:
Amplasarea, în zona drumului public, de construcþii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele ori
instalaþiile ce servesc la semnalizarea rutierã ori realizarea de amenajãri, care sunt de naturã sã stânjeneascã participanþii
la trafic sau sã le distragã atenþia, punând în pericol siguranþa circulaþiei; lipirea de afiºe, inscripþii sau înscrisuri pe indi-
catoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutierã, inclusiv pe suporturile acestora.
Ordinea de prioritate intre diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutierã
ºi semnalele agenþilor de circulaþie este urmptoarea:
1) Semnalele ºi indicaþiile agentului de poliþie rutierã;
2) Semnalele speciale de avertizare, luminoase ºi/sau sonore;
3) Semnalizarea temporarã care modificã regimul normal de desfãºurare a circulaþiei;
4) Semnalele luminoase;
5) Indicatoarele;
6) Marcajele;
7) Reguli de circulaþie. (Art.31 din OUG)

CAIETUL CURSANTULUI 9
I. Semnalele poliþistului rutier
Semnalele agentului de circulaþie, au o foarte mare importanþã ºi trebuie sã fie bine
cunoscute de toþi participanþii la trafic deoarece acestea primeazã atât faþã de
semnificaþia mijloacelor de semnalizare cât ºi faþã de regulile de circulaþie.

» BRAÞUL RIDICAT VERTICAL: semnific[ ATENÞIE OPRIRE pentru toþi participanþii la trafic care se apropie
(indiferent de direcþia sau direcþiile lor de mers) , cu excepþia acelora care nu ar mai putea opri în
condiþii de siguranþã. Dacã semnalul este dat într-o intersecþie, aceasta nu impune oprirea con-
ducãtorilor de vehicule care se aflã deja angajaþi în traversare; (Art. 88 din R )

» BRAÞUL SAU BRAÞELE ÎNTINSE ORIZONTAL: semnificã oprire pentru toþi participanþii la trafic care indifer-
ent de direcþiile lor de mers , circulã de pe sensul sau sensurile care intersecteazã braþul sau
braþele intinse .Dupã ce a dat acest semnal, poliþistul poate coborî braþul sau braþele, poziþia sa
însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanþii la trafic care vin din faþã ori din spate;

» PE TIMPUL NOPÞII: balansarea , în plan vertical, a unui dispozitiv cu luminã roºie ori a bastonului
fluorescent-reflectorizant semnificã "oprire" pentru participanþii la trafic spre care este
îndreptat;

» ROTIREA VIOAIE A BRAÞULUI: semnificã mãrirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grãbirea
traversãrii drumului de cãtre pietoni.

» BALANSAREA BRAÞULUI ÎN PLAN VERTICAL balansarea pe verticalã a braþului, având palma orientatã
cãtre sol, semnificã reducerea vitezei;

Poliþistul care dirijeazã circulaþia poate face semn cu braþul ca vehiculul sã avanseze, sã depãºeascã, sã treacã prin faþa ori prin
spatele sãu, sã-l ocoleascã prin partea sa stângã sau dreaptã, iar pietonii sã traverseze drumul ori sã se opreascã. La efectuarea
comenzilor prevãzute la aliniatele de mai sus poliþistul poate folosi ºi fluierul.
( Art. 88 alin 1, 2 ºi 3 din R )

Poliþistul rutier aflat într-un autovehicul al poliþiei poate utiliza ºi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a trans-
mite o dispoziþie sau o indicaþie participanþilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel
prin amplificatorul de voce.
( Art. 92 alin. 1 din R)

Poliþistul rutier aflat într-un autovehicul al poliþiei poate executa semnale cu braþul, cu sau fãrã baston reflectorizant, scos PE
PARTEA LATERALÃ DREAPTÃ a vehiculului. Acest semnal semnificã OPRIRE pentru conducãtorii vehiculelor care circulã în spatele
autovehiculului poliþiei. Acelaºi semnal efectuat PE PARTEA STÂNGÃ a autovehiculului semnificã OPRIRE pentru conducãtorii
vehiculelor care circulã pe banda din partea stângã în acelaºi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliþiei.
( Art. 92 alin. 2 din R )

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
10 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
II. Semnale speciale
A) LUMINA ROºIE, care poate fi folositã de cãtre vehiculele aparþinând poliþiei sau pompierilor;

SE OPREºTE IMEDIAT ÎN AFARA PÃRÞII CAROSABILE SAU CÂT MAI PE DREAPTA DRUMULUI
B) LUMINA ALBASTRÃ, care poate fi folositã doar de cãtre autovehiculele aparþinând politiei, jan-
darmeriei, poliþiei de frontierã, serviciului de ambulanþã, protecþiei civile, Ministerului Apãrãrii Naþionale,
ale Serviciului Român de Informaþii ºi ale Serviciului de Protecþie ºi Pazã, de cele ale Ministerului Justiþiei,
precum ºi de cele ale Parchetului Naþional Anticorupþie, atunci când se deplaseazã in acþiuni de inter-
venþie sau in misiuni care au caracter de urgenþã;

SE REDUCE VITEZA DE CIRCULAÞIE ºI SE ELIBEREAZÃ BANDA DE CIRCULAÞIE
C) LUMINA GALBENÃ, care poate fi folositã de cãtre autovehiculele cu gabarite sau mase depãºite ori
care însoþesc asemenea autovehicule, de cele care transportã substanþe periculoase, de cele destinate
intreþinerii, reparãrii sau executãrii unor lucrari de drumuri, curãþeniei strãzilor, deszãpezirii sau tractãrii
autovehiculelor rãmase în panã, precum ºi de utilajele agricole.

ATENÞIE SPORITÃ

III. Semnalizare temporarã
Care modificã regimul normal de desfãºurare a circulaþiei; Pentru informaþii, avertizãri sau reguli de circulaþie
aplicabile temporar, se folosesc aceleaºi indicatoare ca în semnalizarea permanentã însã simbolurile vor fi aplicate
pe fond galben.

IV. Semnale luminoase

Semnalele luminoase grupeazã totalitatea aparaturii electrice sau electronice cu ajutorul cãreia se dirijeazã ºi se
controleazã miºcarea fluxurilor de circulaþie pe arterele rutiere. Pot fi instalate de regulã pe partea dreaptã a dru-
mului pe partea stângã uneori suspendate sau peste intersecþie orientate cãtre conducãtorii de vehicule cãrora li se
adreseazã. Aceºtia sunt obligaþi în toate situaþiile de mai sus sã respecte semnificaþia semnalelor luminoase.

SEMNALUL VERDE permite cate cu sãgeþi anumite direcþii aceasta, situaþii în care
trecerea cu excepþia cazului care precizeazã cã semnalul vehiculele trebuie oprite înainte
când, în direcþia de mers a con- luminos se adreseazã numai de colþul intersecþiei.
ducãtorilor de vehicule, aglomer- acelor direcþii. SEMNALUL GALBEN
area de vehicule este de aºa intrezice trecerea sau pãtrun-
naturã încât nu ar permite aces- SEMNALUL ROºU interzice derea în intersecþie. Excepþie:
tora sã traverseze intersecþia trecerea sau pãtrunderea în când semnalul galben apare
pânã la schimbarea semnalului. intersecþie. Vehiculele trebuie dupã cel de culoare verde, con-
Din cele de mai sus reiese cã la oprite înaintea marcajului pentru ducãtorii de vehicule nu trebuie
pãtrunderea în intersecþie pe oprire sau pentru trecerea sã treacã, de locurile prevãzute la
culoarea verde se poate circula în pietonilor, iar în lipsa acestora în aliniatul precedent cu excepþia
principiu pe toate direcþiile dreptul semaforului cu excepþia cazului în care, la apariþia sem-
(înainte, stânga sau dreapta) cazurilor în care semafoarele nalului, se afla atât de aproape
dacã sub semafor sau uneori pe sunt instalate în mijlocul ori dea- de acele locuri încât nu mai pot
lentila semaforului nu sunt indi- supra intersecþiei sau dupã opri în condiþii de siguranþã.

CAIETUL CURSANTULUI 11
SEMNALELE LUMINOASE PENTRU PIETONI sunt de culoare roºie sau verde, funcþionând corelat cu
semnalele pentru dirijarea circulaþiei vehiculelor. Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoþite
de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de cãtre nevãzãtori.

SEMNALUL VERDE, de forma unui pieton în mers, permite trecerea. Când acesta începe sã
funcþioneze intermitent, avertizeazã pietonii cã timpul alocat traversãrii drumului este în curs sã se
epuizeze, ºi urmeazã semnalul roºu.
Semnalul roºu, de forma unui pieton oprit, interzice pietonilor sã se angajeze pe partea carosabilã.
Când pietonii sunt surprinºi în timpul traversãrii de culoarea roºie, aceºtia trebuie sã grãbeascã
traversarea pânã la primul refugiu ori spaþiu interzis circulaþiei vehiculelor, iar în lipsa acestora, pânã
la trotuarul de vis-a-vis.

Se instaleazã de regulã, în locurile periculoase
(ex.: treceri pentru pietoni), permiþând trecerea cu respectarea reg-
ulilor de circulaþie aplicabile în acel loc ºi cu atenþie sporitã.

Se instaleazã atât la trecerile la nivel cu calea feratã fãrã bariere cât ºi la
cele prevãzute cu bariere sau semibariere (în acest ultim caz avertizând
apropiata coborâre a acestora). Funcþionarea semnalului constând în douã
lumini roºii care funcþioneazã intermitent alternativ, anunþã apropierea
trenurilor. Când acest semnal este stins poate funcþiona un semnal cu
lumina albã intermitentã, având cadenþa lentã, care semnificã permisi-
unea de a trece. Dacã nici unul dintre semnalele luminoase nu
funcþioneazã (situaþie datoratã unei eventuale defecþiuni) conducãtorii de
vehicule vor opri obligatoriu, fãrã sã depãºeascã indicatorul “Trecere la
nivel cu o cale feratã simplã (dublã), prevazutã cu semnalizare luminoasã”
pentru a se asigura cã nu existã nici un pericol.

Indicatoare şi marcaje rutiere

MUNCĂ INDIVIDUALĂ ! STUDIAZĂ PLANŞAA CU INDICATOARE ŞII MARCAJE !

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
12 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
Drumul cu sens unic

Pentru buna desfãºurare a circulaþiei pe anumite porþiuni ale drumului public se stabileºte ca circulaþia sã se des-
fãºoare într-un singur sens. Sensul unic se recunoaºte astfel:

1. La intrarea pe drumul cu sens unic se întîlneºte indicatorul de informare "drum cu sens unic";
2. La apropierea din lateral de un drum cu sens unic se întâlneºte indicatorul de informare "drum cu sens unic"
3. La ieºirea de pe un drum cu sens unic se întâlneºte indicatorul de avertizare "circulaþie în ambele sensuri".
4. La apropierea din sens invers de un drum cu sens unic se întâlneºte indicatorul de interzicere "accesul interzis”

Particularitãþi ale circulaþiei pe sens unic:
 Oprirea ºi staþionarea voluntarã sînt permise ºi pe partea stânga a drumului dacã rãmâne o
bandã de circulaþie liberã; ( Art. 141 alin. 4 din R )
 Întoarcerea este interzisã; ( Art. 126 lit. d din R )
 Pentru viraj stînga încadrarea se face lângã bordura din stânga. (Art. 107 alin. 2 lit. b din R )

PE DRUMURILE CU SENS UNIC TRAMVAIELE ºI NUMAI TRAM-
MERSUL ÎNAPOI ESTE PERMIS VAIELE ÎN MERS SE POT DEPúI LA ALEGERE PE PARTEA DREAP-
PE DRUMUL CU SENS UNIC ! Tà DUPà REGULA DE BAZà LA DEPúIREA TRAMVAIELOR SAU
PE PARTEA STÂNGÃ. ( Art. 45 alin. 6 din OUG )

CAIETUL CURSANTULUI 13
Intersecþia cu sens giratoriu
DEFINIÞIE: se numeºte intersecþie cu sens giratoriu intersecþia
care are în mijloc un rondou, un monument sau marcaj rotund de
spaþiu interzis ºi indicatorul " Intersecþie cu sens giratoriu", montat
pe fiecare drum care pãtrunde în intersecþie. Intersecþiile cu sens
giratoriu sunt intersecþii dirijate, unde datoritã formei specifice, se
respectã urmãtoarele obligaþii suplimentare:

 Se ocoleºte centrul intersecþiei prin dreapta, în sensul arãtat de
sãgeþile de pe indicatorul "Intersecþie cu sens giratoriu";

 Vehiculele care vor circula pe prima stradã la dreapta, vor semnal-
iza de la intrarea în intersecþie ºi pânã la pãrãsirea ei, cu semnalizator
dreapta, apropiindu-se cît mai mult de marginea din dreapta a inter-
secþiei;

 Vehiculele care nu circulã pe prima stradã sau arterã la  Întoarcerea este interzisã în intersecþia cu sens giratoriu
dreapta, vor circula pe lângã insulã sau rondou pânã în (prin manevre înainte - înapoi ) dar este permisã în locul cu
momentul pãrãsirii intersecþiei cu respectarea reglementãrilor sens giratoriu (prin ocolirea insulei).
privitoare la semnalizarea schimbãrii poziþiei de mers a  În i n t e r se c þ i i l e c u se n s g i ra t o ri u se m n al i z at e ca
vehiculelor. a t a r e , v e h ic u l e l e c a r e c i r c u l ã î n i n t e r i o r ul a c e s t o r a a u
Oprirea, staþionarea, mersul înapoi ºi depãºirea sînt p r i o ri t a t e f a þ ã d e c e l e ca r e u r me a z ã s ã p ã t ru n d ã î n
interzise în aceastã intersecþie. i n t e r se c þ i e . ( A rt . 5 7 a l in 4 din OUG )

Intersecþii ºi obligaþia
de a ceda trecerea
INTERSECÞIILE SUNT:
a) cu circulaþie nedirijatã;
b) cu circulaþie dirijatã.
(În aceastã categorie sunt incluse ºi intersecþiile în care circulaþia se desfãºoarã în sens giratoriu) ( Art. 55 din OUG )

La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul tre- trafic de a nu-si continua deplasarea sau de a nu efectua orice
buie sa circule cu o viteza care sa ii permita oprirea, pentru a alta manevra, daca prin acestea ii obliga pe ceilalti participanti la
acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au trafic care au prioritate de trecere sa-si modifice brusc directia
acest drept. ( Art. 56 din OUG ) sau viteza de deplasare ori sa opreasca; ( Art. 6 pct. 1 din OUG )
La intersectiile cu circulatie dirijata, conducatorul de Deci prioritatea este dreptul pe care îl are un vehicul de a
vehicul este obligat sa respecte semnificatia indicatoarelor, trece înaintea altui vehicul atunci când se întîlnesc. Pierderea
culoarea semaforului sau indicatiile ori semnalele politistul prioritãþii este situaþia inversã prioritãþii, pentru cã în cazul
rutier. cînd douã vehicule întîlnindu-se, unul are prioritate, iar
Patrunderea unui vehicul intr-o intersectie este interzisa celãlalt pierde prioritatea. Regulile de prioritate ºi de pierdere
daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei.( Art. 57 a priori -tãþii, sînt de o importanþã deosebitã, pentru cã nere-
alin. 2 ºi 3 din OUG ) spectarea lor este una din principalele cauze care duc la pro-
PRIORITATE DE TRECERE - dreptul unui participant la trafic ducerea de accidente cu urmãri deosebit de grave. Mai trebuie
de a trece inaintea celorlalti participanti la trafic cu care se þinut cont cã în aplicarea regulilor de prioritate ºi de pierdere
intersecteaza, in conformitate cu prevederile legale privind de prioritate, legea nu face deosebire între tipurile de vehicule.
circulatia pe drumurile publice;(( Art.6 pct. 26 din OUG )
ACORDARE A PRIORITÃÞII - obligatia oricarui participant la

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
14 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
Regulile de prioritate
1). PRIORITATEA DE DREAPTA (GENERALÃ)

Este o prioritate stabilitã prin lege. Se aplicã în intersecþi- întâlneascã într-o intersecþie dirijatã prin indicatoare, venind
ile cu circulaþie nedirijatã ºi în toate cazurile de egalitate. de pe douã drumuri publice unde sunt instalate indicatoare
ATUNCI CÎND DOUÃ SAU MAI MULTE VEHICULE SE APROPIE cu aceeaºi semnificaþie, vehiculul care vine din dreapta are
SIMULTAN DE O INTERSECÞIE NEDIRIJATÃ ,SAU SE AFLÃ ÎNTR-O prioritate.(( Art. 129 alin. 2 din R ) Un alt caz de egalitate este
SITUAÞIE DE EGALITATE , PRIMUL VA TRECE CEL CARE VINE DIN atunci cînd într-o intersecþie se întîlnesc autovehicule din
DREAPTA. În intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare grupa de prioritate specialã,în orice combinaþie(poliþie cu sal-
de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai vare, poliþie cu pompieri,salvare cu pompieri)Cand doua
in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se
fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat cu un deplaseaza in misiune avand semnalele luminoase si sonore
indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de in functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii
pierdere a prioritatii. ( Art. 59 alin. 3 din OUG ) Insistãm diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are priori-
asupra situaþiilor de egalitate, în care de asemenea se aplicã tate.((Art. 62 alin.2 din OUG ).Pentru cã aceste autovehicule
regula prioritãþii de dreapta. Se considerã cã atunci cînd când sînt în misiune,au aceleaºi drepturi de a trece înaintea
douã sau mai multe vehicule, se întîlnesc într-un anumit loc celorlante vehicule,între ele este o situaþie de egalitate, rezol-
(indiferent locul unde se întîlnesc) ºi au drepturi egale sã vatã prin prioritatea de dreapta.
treacã prin locul respectiv, ele se aflã în situaþia de egalitate. În intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre
Trebuie reþinut cã situaþiile de egalitate pot fi întîlnite ºi în stanga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere
intersecþiile dirijate, unde situaþiile sînt rezolvate prin regula vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea
prioritãþii de dreapta.Când douã vehicule urmeazã sã se dreapta. ( Art. 59 alin.2 din OUG )

2). PRIORITATEA DRUMULUI CU PRIORITATE

Vehiculele care circulã pe un sector de drum la începutul ficã,inconfundabilã. Atunci cînd drumul cu prioritate îºi
cãruia întîlnesc indicatorul "Drum cu prioritate",sau înaintea schimbã direcþia de mers într-o interseþie, în mod obligato-
intersecþiilor din afara localitãþilor întîlnesc indicatorul riu se confirmã drumul cu prioritate prin instalarea indica-
"Intersecþie cu un drum fãrã prioritate", vor circula prin inter- torului "Drum cu prioritate" ºi sub fiecare indicator, atît sub
secþie ca ºi cînd s-ar afla pe culoarea verde a unui semafor cele de prioritate, cât ºi sub cele de pierdere a prioritãþii, se
electric, avînd prioritate de drum cu prioritate faþã de instaleazã panouri adiþionale : Direcþia drumului cu priori-
vehiculele care circulã pe drumurile care intersecteazã dru- tate (cu configuraþia locului). Menþionãm în mod deosebit,
mul cu prioritate ºi care pentru a cunoaºte cã au pierdut pri- sã se þinã cont de faptul cã intersecþiile în care se aplicã pri-
oritatea , în mod obligatoriu vor întîlni indicatorul "Oprire" oritatea drumului cu prioritate, sînt intersecþii cu circulaþie
sau "Cedeazã trecerea".(( Art.129 alin.1 din R ) dirijatã ºi cã singurele indicatoare care transformã o inter-
Faptul cã se circulã pe un drum cu prioritate ,în afara secþie din nedirijatã în dirijatã, sînt indicatoarele de regle-
localitãþilor, este confirmat de indicatorul "Intersecþie cu un mentare a prioritãþii (cele amintite mai sus).
drum fãrã prioritate", dar nu este obligatorie montarea aces- Este greºitã ideea cã intersecþiile cu circulaþie nedirijatã nu
tui indicator,iar în localitãþi în majoritatea cazurilor, faptul pot avea nici un fel de indicatoare, sau cã existenþa unui alt
cã se circulã pe drumul cu prioritate, se deduce prin indicator decât cele de prioritate , ar transforma-o în inter-
recunoaºterea dupã formã, din spate, a indicatoarelor secþie cu circulaþia dirijatã.
"Oprire" ºi "Cedeazã trecerea" care au o formã speci-
3). PRIORITATEA FAÞÃ DE CIRCULAÞIA DIN SENS INVERS ( Art. 129 alin. 1 din R )

Este o prioritate stabilitã prin indicatoare, aplicîndu-se "Priortate faþã de circulaþia din sens invers",ceilalþi ca sã
pe sectoarele de drum îngustat, unde nu au loc sã circule cunoascã dacã pierd prioritatea, întâlnind indicatorul
douã vehicule unul pe lîngã celãlalt, indiferent de natura "Prioritate pentru circulaþia din sens invers" În situaþia cînd
îngustãrii, cu caracter permanent(poduri) sau temporar sub indicatoare apar ºi panouri adiþionale cu siluetele auto-
(lucrãri) ºi unde este necesarã reglementarea prioritãþii la buzului sau autocamioanelor, se precizeazã la cine se referã
drum îngustat, reglementare care se face prin instalarea indicatorul, deci vor pierde prioritatea numai autovehiculele
celor douã indicatoare "Prioritate faþã sau pentru circulaþia a cãror siluetã apare pe semnul adiþional, celelalte
din ses invers". nepierzând prioritatea.
Au prioritate, vehiculele care întîlnesc indicatorul

CAIETUL CURSANTULUI 15
4). PRIORITATEA DE RAMPÃ ( Art. 135 lit.e din R )

Este o prioritate stabilitã prin lege, aplicându-se vehiculele care circulând în rampã, din cauza imposi-
pe sectoarele de drum cu declivitãþi, unde nu au loc bilitãþii trecerii a douã vehicule unul pe lîngã celãlalt,
sã circule douã vehicule unul pe lângã celãlalt, avînd în locul respectuv, sã opreascã, ºtiind faptul cã dupã
prioritate vehiculele care urcã faþã de cele care oprire este mult mai greu sau uneori imposibil sã se
coboarã la trecerea pe lângã un obstacol imobil. pornescã în urcare, faþã de cel care oprind în
Aceastã prioritate a fost creatã pentru a nu obliga coborâre, pornirea nu constituie un impediment.

5). PRIORITATEA SPECIALÃ

Este o prioritate stabilitã prin lege. Pentru a avea pri- cu excepþia celor care reglementeazã trecerea la nivel
oritate de trecere, autovehiculele cu prioritate specialã, cu calea feratã. ( Art. 61 alin. 2 din OUG )Când pe dru-
atunci când se deplaseazã în acþiuni de intervenþie sau mul public circulaþia este dirijatã de un poliþist rutier,
în misiuni care au caracter de urgenþã, trebuie sã aibã conducãtorii autovehiculelorcu prioritate specialã tre-
în funcþiune semnalele luminoase ºi sonore. ( Art. 61 buie sã respecte semnalele, indicaþiile ºi dispoziþiile aces-
alin. 1 din OUG ) tuia.(( Art. 61 alin. 3 din OUG ) Menþionãm cã noþiunea de
Conducãtorii autovehiculelor cu prioritate specialã coloana oficialã, care fiind însoþitã de autovehiculele
aflaþi în situaþiile prevãzute la alin de mai sus pot încãl- poliþiei, intrã în prima categorie a acestei prioritãþi (adicã a
ca regimul legal de vitezã sau alte reguli de circulaþie, prioritãþii autovehiculelor poliþiei în misiune).

Obligaþia de a ceda trecerea
La intersecþiile cu circulaþie nedirijatã, soane prevãzutã cu alveolã, din care con- CONDUCÃTORUL DE VEHICUL ESTE OBLIGAT
conducãtorul de vehicul este obligat sã ducãtorul unui astfel de vehicul semnal- SA ACORDE PRIORITATE DE TRECERE
cedeze trecerea tuturor vehiculelor care izeazã intenþia de a ieºi, conducãtorul ºI ÎN URMÃTOARELE SITUAÞII:
vin din partea dreaptã. vehiculului care circulã pe banda de lângã
( Art. 57 alin. 1 din OUG ) acostament sau bordurã este obligat sã a) la intersecþia nedirijatã atunci când
În cazul vehiculelor care pãtrund într- reducã viteza ºi, la nevoie, sã opreascã pãtrunde pe un drum naþional venind de
o intersecþie dintre un drum închis cir- pentru a-i permite reintrarea în trafic. pe un drum judeþean, comunal sau local;
culaþiei publice ºi un drum public, au Conducãtorii de vehicule sunt obligaþi b) la intersectia nedirijatã atunci când
prioritate acele vehicule care circulã pe sã acorde prioritate de trecere pietonilor pãtrunde pe un drum judeþean venind de
drumul public. ( Art. 58 din OUG ) aflaþi pe partea carosabilã pentru a urca pe un drum comunal sau local;
În intersecþiile cu circulaþie nediri- în tramvai sau dupã ce au coborât din c) la intersecþia nedirijatã atunci când
jatã, conducãtorul de vehicul este obli- acesta, dacã tramvaiul este oprit în staþie pãtrunde pe un drum comunal venind de
gat sã acorde prioritate de trecere fãrã refugiu. pe un drum local;
vehiculelor care circulã pe ºine. Acestea ( Art. 131 alin. 1 ºi 2 din R ) d) când urmeazã sa pãtrundã într-o inter-
pierd prioritatea de trecere când Conducãtorul vehiculului al cãrui mers secþie cu circulaþie în sens giratoriu faþã de
efectueazã virajul spre stânga sau când înainte este obturat de un obstacol sau de cel care circula în interiorul acesteia;
semnalizarea rutierã din acea zonã sta- prezenta altor participanþi la trafic, care e) când circula în pantã faþã de cel care
bileºte o altã regulã de circulaþie. impune trecerea pe sensul opus, este urcã, dacã pe sensul de mers al celui care
( Art. 59 alin. 1 din OUG ) obligat sa reducã viteza ºi, la nevoie, sa urcã se aflã un obstacol imobil
Când doua vehicule urmeazã sa se opreascã pentru a permite trecerea f) când se pune în miºcare sau la
intalneasca într-o intersectie dirijata vehiculelor care circula din sens opus. ( pãtrunderea pe drumul public venind de
prin indicatoare, venind de pe doua Art. 132 din R ) pe o proprietate alãturatã acestuia faþã de
drumuri publice unde sunt instalate La ieºirea din zonele rezidentiale sau vehiculul care circulã pe drumul public,
indicatoare cu aceeaºi semnificatie, pietonale, conducãtorii de vehicule sunt indiferent de direcþia de deplasare;
vehiculul care vine din dreapta are pri- obligaþi sa acorde prioritate de trecere g) când efectueazã un viraj spre stân-
oritate. ( Art. 129 alin. 2 din R ) tuturor vehiculelor cu care se inter- ga sau spre dreapta ºi se intersecteazã
Conducãtorul de vehicul care se apropie secteazã. ( Art. 134 din R ) cu un biciclist care circulã pe o pistã
de intrarea într-o intersectie, simultan cu La pãtrunderea într-o intersecþie pe pentru biciclete, semnalizatã ca atare;
un autovehicul cu regim de circulaþie prior- culoarea verde, conducãtorii vehiculelor h) pietonului care traverseazã drumul
itara care are în funcþiune semnalele lumi- sunt obligaþi sã acorde prioritate de tre- public, prin loc special amenajat, marcat
noase ºi sonore, are obligaþia sa îi acorde cere participanþilor la trafic cu care se ºi semnalizat corespunzãtor ori la
prioritate de trecere. ( Art.130 din R ) intersecteazã ºi care circulã conform sem- culoarea verde a semaforului destinat
La apropierea de o staþie pentru nificaþiei culorii semaforului care li se lui, atunci când acesta se aflã pe sensul
mijloace de transport public de per- adreseazã. ( Art. 133 din R ) de mers al vehiculului. ( Art. 135 din R )

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
16 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
Ordinea de trecere a vehiculelor în
INTERSECÞIILE DIRIJATE

1. Trec P.P.S în misiune.
Dacã se întâlnesc între ei se aplicã regula generalã.
2. Se împart vehiculele rãmase în douã grupe:
a) grupa cu prioritate (B, D)
b) grupa fãrã prioritate (A, C)
3. Trece grupa cu prioritate între ei aplicã regula generalã.

4.Trece grupa fãrã prioritate între ei aplicã regula generalã.

ORDINEA ESTE: B, D, C, A.

Ordinea de trecere a vehiculelor în
INTERSECÞIILE NEDIRIJATE
1. Trec primii prin intersecþie P.P.S în misiune

2. Trec tramvaiele aflate în mers.
Acestea pierd prioritatea dacã vireazã la stânga.
3. Trece primul acel vehicul care nu are punct de conflict cu un alt
vehicul din planul sãu din dreapta (þinând cont ºi de direcþiile de
deplasare a vehiculelor) (regula ceasului).

Obs1. Atunci cînd într-o intersecþie nedirijatã fiecare vehicul are un
alt vehicul în dreapta sa, ei vor trece prin intersecþie numai dupã o pre-
alabilã înþelegere. ( caz de nedeterminare)
ORDINEA ESTE: C, B, A, D.

CAIETUL CURSANTULUI 17
Reguli referitoare la manevre
Conducãtorul de vehicul care executã o manevrã de schimbare a direcþiei de mers, de ieºire dintr-un rând de
vehicule staþionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altã bandã de circulaþie sau de virare spre
dreapta ori spre stânga sau care urmeazã sã efectueze o întoarcere ori sã meargã cu spatele este obligat sã se asig-
ure cã o poate face fãrã sã perturbe circulaþia sau sã punã în pericol siguranþa celorlalþi participanþi la trafic ºi sã
semnalizeze cu cel puþin 50m în localitãþi ºi 100m în afara localitãþilor înainte de a începe efectiv manevra.
( Art. 54 alin. 1 din OUG )
Conducãtorii de vehicule sunt obligaþi sã semnalizeze schimbarea direcþiei de deplasare, depãºirea, oprirea ºi
punerea în miºcare. ( Art. 116 alin. 1 din R )
Semnalizarea schimbãrii direcþiei de mers trebuie sã fie menþinutã pe întreaga duratã a manevrei.
( Art. 54 alin. 2 din OUG )

Oprirea, staþionarea, parcarea
Se considerã oprire imobilizarea voluntarã a unui vehicul pe drumul public, pe o duratã de cel mult 5 minute. ( Art. 63 alin. 1 din OUG )
NU SE CONSIDERÃ OPRIRE:
a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesarã pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacã prin aceastã manevrã nu
a fost perturbatã circulaþia pe drumul public respectiv;
b) imobilizarea autovehiculului având o masã totalã maximã autorizatã de pânã la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru operaþiunea de
distribuire a mãrfurilor alimentare la unitãþile comerciale. ( Art. 63 alin. 2 din OUG )

Vehiculul oprit sau staþionat pe partea carosabilã trebuie aºezat lângã ºi în paralel cu marginea acesteia, pe
un singur rând, dacã printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fãrã ataº, mopedele
ºi bicicletele pot fi oprite sau staþionate ºi câte douã, una lângã alta. În afara localitãþilor oprirea sau
staþionarea voluntarã a vehiculelor se face în afara pãrþii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai
aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.(( Art. 63 alin. 5 din OUG )

Conducãtorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice care se îndepãrteazã de acestea sunt
obligaþi sã acþioneze frâna de ajutor, sã opreascã funcþionarea motorului ºi sã cupleze o treaptã de
vitezã.(( ART. 141 ALIN. 1 DIN R )

SE INTERZICE CONDUCÃTORULUI DE AUTOVEHICUL ºI PASAGERILOR CA ÎN TIMPUL OPRIRII SAU STAÞIONÃRII SÃ
DESCHIDÃ SAU SÃ LASE DESCHISE UºILE ACESTUIA ORI SÃ COBOARE FÃRÃ SÃ SE ASIGURE CÃ NU CREEAZÃ UN
PERICOL PENTRU CIRCULAÞIE. ( ART. 145 DIN R )

ÎN AFARA LOCALITÃÞILOR OPRIREA SAU STAÞIONAREA VOLUNTARÃ A VEHICULELOR SE FACE ÎN AFARA
PÃRÞII CAROSABILE, IAR ATUNCI CÂND NU ESTE POSIBIL, CÂT MAI APROAPE DE MARGINEA DIN DREAPTA
A DRUMULUI, PARALEL CU AXA ACESTUIA. ( ART. 141 ALIN. 5 DIN R )

ÎN CAZUL IMOBILIZÃRII INVOLUNTARE A AUTOVEHICULULUI ÎN PASAJE SUBTERANE SAU
TUNELURI,CONDUCÃTORUL ACESTUIA ESTE OBLIGAT SÃ OPREASCÃ FUNCÞIONAREA MOTORULUI. ( ART. 141 ALIN.
3 DIN R )

NU ESTE PERMISÃ OPRIREA SAU STAÞIONAREA ÎN TUNELURI. ÎN SITUAÞII DE URGENÞÃ SAU DE PERICOL
CONDUCÃTORULUI DE AUTOVEHICUL ÎI ESTE PERMISÃ OPRIREA SAU STAÞIONAREA NUMAI ÎN LOCURILE
SPECIAL AMENAJATE ºI SEMNALIZATE CORESPUNZÃTOR. ÎN CAZ DE IMOBILIZARE PRELUNGITÃ A AUTOVE-
HICULULUI ÎN TUNEL, CONDUCÃTORUL DE VEHICUL ESTE OBLIGAT SÃ OPREASCÃ MOTORUL.
( ART. 141 ALIN. 7 DIN R )

ÎN CAZUL IMOBILIZÃRII INVOLUNTARE A AUTOVEHICULULUI ÎN PANTÃ SAU ÎN RAMPÃ, CONDUCÃTORUL ACESTUIA
ESTE OBLIGAT SÃ BRACHEZE ROÞILE DIRECTOARE CÃTRE DREAPTA. ( ART. 141 ALIN. 2 DIN R )

ÎN LOCALITÃÞI, PE DRUMURILE CU SENS UNIC, OPRIREA SAU STAÞIONAREA VOLUNTARÃ A VEHICULELOR ESTE PER-
MISÃ ºI PE PARTEA STÂNGÃ, DACÃ RÃMÂNE LIBERÃ CEL PUÞIN O BANDÃ DE CIRCULAÞIE. ( ART. 141 ALIN. 4 DIN R )

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
18 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
SE INTERZICE OPRIREA VOLUNTARÃ A VEHICULELOR:

1. în intersecþii, inclusiv cele cu circu- 6. în locuri sau alte condiþii când
laþie în sens giratoriu, precum ºi în vizibilitatea este redusã sub 12. pe sectoarele de drum unde
zona de preselecþie unde sunt apli- 50 m; sunt instalate indicatoarele cu
cate marcaje continue, iar în lipsa semnificaþia "Drum îngustat",
acestora, la o distanþã mai micã de 7. în vârf de rampã sau pantã "Prioritate pentru circulaþia din
25 m de colþul intersecþiei; când vizibilitatea este redusã sens invers" sau "Prioritate faþã
sub 50 m; de circulaþia din sens invers"
2. pe trecerile pentru pietoni ori la "Tunel" "Depãºirea interzisã"
mai puþin de 25 m înainte ºi dupã 8. în curbe ºi în alte locuri cu vizibil- "Oprirea interzisã";
acestea; itate redusã sub 50 m;
13. pe pistele obligatorii
3. pe trecerile la nivel cu calea fer- 9. în dreptul altui vehicul oprit pentru pietoni ºi/sau bicicliºti
atã curentã ºi la o distanþã mai pe partea carosabilã, dacã prin ori pe benzile rezervate
micã de 50 m înainte ºi dupã aceasta se stânjeneºte circulaþia unor anumite categorii
acestea;sau pe platforma cãii fer- a douã vehicule venind din sen- de vehicule, semnalizate
ate industriale sau de tramvai ori suri opuse; ca atare;
în apropierea acestora, dacã cir-
culaþia vehiculelor pe ºine ar 10. în dreptul marcajului continuu, 14. pe partea carosabilã a
putea fi stânjenitã sau împiedicatã; în cazul în care conducãtorii autostrãzilor, a drumurilor expres
celorlalte vehicule care circulã în ºi a celor europene (E).
4. pe poduri, pe ºi sub pasaje acelaºi sens ar fi obligaþi,
denivelate, precum ºi pe viaducte; din aceastã cauzã, sã treacã 15. pe trotuar, dacã nu se asigurã
peste acest marcaj; spaþiu de cel puþin 1 m pentru cir-
5. în staþiile mijloacelor de trans- culaþia pietonilor;
port public de persoane, precum 11. în locul în care se împiedicã viz-
ºi la mai puþin de 25 m înainte ºi ibilitatea asupra unui indicator ( Art. 142 din R )
dupã acestea; sau semnal luminos;

Staþionarea voluntarã
Se considerã staþionare imobi- lungimea lor;
re

lizarea voluntarã a unui vehicul pe
ice

drumul public, pe o duratã mai mare 20. în locul unde este instalat indica-
erz

de 5 minute.(( Art. 63 alin1 din OUG ) torul "Staþionarea interzisã" ; sau Nu este permisã
Int

indicatorul cu semnificaþia staþionarea pe partea
SE INTERZICE STAÞIONAREA VOL- "Staþionare alternantã", în altã zi carosabilã, în timpul nopþii, a
UNTARÃ A VEHICULELOR: sau perioadã decât cea permisã ; tractoarelor, a remorcilor,a mope-
sau a indicatorului cu semnificaþia delor, a bicicletelor, a maºinilor ºi

oprirea voluntarã (15 cazuri) + 5 situaþii
În toate cazurile în care este interzisã "Zona de staþionare cu duratã limi- utilajelor autopropulsate utilizate
tatã" peste durata stabilitã. în lucrãri de construcþii, agricole
unde se interzice numai staþionarea; ( Art. 143 din R ) sau forestiere, a vehiculelor cu
tracþiune animalã ori a celor trase
16. pe drumurile publice cu o lãþime Orice vehicul care staþioneazã pe sau împinse cu mâna.
mai micã de 6 m; timp de noapte pe partea carosabilã ( Art. 141alin.6 din R)
a unui drum public, acolo unde
17. în zona unde este aplicat pe staþionarea este permisã, trebuie sã
carosabil marcajul cu semnificaþia fie semnalizat cu lanterne de poziþie,
de interzicere a staþionãrii; dacã locul de staþionare nu este ilu- Se considerã parcare staþionarea
minat. vehiculelor în spaþii special amena-
18. în dreptul cãilor de acces care ( Art. 114 alin.1 lit. adin R) jate sau stabilite ºi semnalizate core-
deservesc proprietãþile alãturate spunzãtor.(( Art. 63 alin.4 din OUG )
drumurilor publice;
19. în pante ºi în rampe pe toatã

CAIETUL CURSANTULUI 19
Întoarcerea
REGULÃ: Conducãtorul de vehicul care executã o manevrã de întoarcere este obligat sã se asigure cã din faþã, din
spate sau din lateral nu circulã în acel moment nici un vehicul, cã o poate face fãrã sã perturbe circulaþia sau sã punã
în pericol siguranþa celorlalþi participanþi la trafic ºi sã semnalizeze intenþia de a efectua manevra. Semnalizarea
schimbãrii direcþiei de mers trebuie sã fie menþinutã pe întreaga duratã a manevrei. ( Art. 125 din R )

SE INTERZICE ÎNTOARCEREA 16. în locurile unde soliditatea drumu-
VEHICULULUI: OBSERVAÞIE: În intersecþiile în care lui nu permite;
În toate cazurile de la oprire volun- este interzis virajul la stânga, precum
tarã interzisã (15 cazuri ) cu excepþia ºi în cele în care, pentru efectuare, 17. pe drumurile cu sens unic;
intersecþiilor, inclusiv cele cu circulaþie este necesarã manevrarea înainte ºi
în sens giratoriu, unde manevra de înapoi a vehiculului manevra de 18. în zona de acþiune a indicatorului
întoarcere este permisã. întoarcere este interzisã; Întoarcerea interzisã.
( Art. 126 din R )

Mersul înapoi
REGULÃ: Conducãtorul de vehicul care executã o manevrã de mers cu spatele spre este obligat sã semnalizeze din timp
ºi sã se asigure cã o poate face fãrã sã perturbe circulaþia sau sã punã în pericol siguranþa celorlalþi participanþi la trafic.

Pe drumurile publice înguste ºi/sau gorie, obligaþia de a efectua o manevrã În locurile în care mersul înapoi
cu declivitate, unde trecerea de mers înapoi revine conducãtorului este permis dar vizibilitatea în
vehiculelor care circulã din sensuri care urcã, cu excepþia cazului când spate este împiedicatã, vehiculul
opuse, unele pe lângã altele, este este mai uºor ºi existã condiþii pentru poate fi manevrat înapoi numai
imposibilã sau periculoasã, se pro- conducãtorul care coboarã sã execute atunci când conducãtorul acestu-
cedeazã dupã cum urmeazã: aceastã manevrã, mai ales atunci ia este dirijat de cel puþin o per-
când se aflã aproape de un refugiu. soanã aflatã în afara vehiculului.
a) la întâlnirea unui ansamblu de ( Art. 127 alin. 2 din R )
vehicule cu un vehicul conducãtorul SE INTERZICE MERSUL Persoana care dirijeazã
acestuia din urmã trebuie sã ÎNAPOI CU VEHICULUL: manevrarea cu spatele a unui
manevreze cu spatele; În toate cazurile prevãzute la vehicul este obligatã sã se asig-
manevra de întoarcere (18 cazuri), cu ure cã manevra se efectueazã
b) la întâlnirea unui vehicul greu cu excepþia drumului cu sens unic unde fãrã a pune în pericol siguranþa
un vehicul uºor, conducãtorul acestuia mersul înapoi este permis; participanþilor la trafic.( Art. 128
din urmã trebuie sã manevreze cu alin. 2 ºi 3 din R )
spatele; 19. pe o distanþã mai mare de 50 m;
Mersul înapoi cu autovehiculul
c) la întâlnirea unui vehicul care 20. la ieºirea de pe proprietãþi alãtu- trebuie semnalizat cu lumina sau
efectueazã transport public de per- rate drumurilor publice; luminile speciale din dotare. Se
soane cu un vehicul de transport mãr- recomandã dotarea autove-
furi conducãtorul acestuia din urmã 21. pe autostrãzi; hiculelor ºi cu dispozitive sonore
trebuie sã manevreze cu spatele. ( Art. 128 alin. 1 din R ) pentru semnalizarea acestei
În cazul vehiculelor de aceeaºi cate- manevre.( Art. 128 alin. 4 din R )

Depãºirea
DEFINIÞIE: depãºirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângã un obstacol, aflat
pe acelaºi sens de circulaþie, prin schimbarea direcþiei de mers ºi ieºirea de pe banda de circulaþie sau din ºirul de
vehicule în care s-a aflat iniþial. ( Art. 45 alin. 1 din OUG)
Nu constituie depãºire, situaþia în care un vehicul circulã mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care
circulã pe altã bandã în acelaºi sens de circulaþie.( Art. 45 alin. 4 din OUG)

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
20 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
PARTEA PE CARE SE EFECTUEAZà DEPêIREA

REGULÃ: Depãºirea se efectueazã numai pe partea stângã a vehiculului depãºit. ( Art. 45 alin. 5 din OUG)

 Tramvaiul sau vehiculul al cãrui conducãtor  Tramvaiul aflat în mers poate fi depãºit ºi pe
ii
epþ

a semnalizat intenþia ºi s-a încadrat corespunzã- partea stângã atunci când drumul este cu sens
Exc

tor pãrãsirii sensului de mers spre stânga se unic sau când între ºina din dreapta ºi marginea
depãºeºte prin partea dreaptã. trotuarului nu existã spaþiu suficient.

( Art. 45 alin. 5 ºi 6 din OUG)

CONDUCÃTORUL DE VEHICUL CARE EFECTUEAZà DEPêIREA ESTE OBLIGAT:

a) sã se asigure cã acela care îl urmeazã sau îl precede (cu cel puþin 50m în localitãþi ºi 100m în afara local-
nu a semnalizat intenþia începerii unei manevre similare ºi itãþilor înainte de a începe efectiv manevra de depãºire );
cã poate depãºi fãrã a pune în pericol sau stânjeni circu- c) sã pãstreze în timpul depãºirii o distanþã lateralã
laþia din sens opus; Atunci când prin manevra de depãºire suficientã faþã de vehiculul depãºit;
se trece peste axa care separã sensurile de circulaþie, con- d) sã reintre pe banda sau în ºirul de circulaþie
ducãtorii de vehicule trebuie sã se asigure cã din sens iniþiale dupã ce a semnalizat ºi s-a asigurat cã poate
opus nu se apropie un vehicul ºi cã dispun de spaþiu sufi- efectua aceastã manevrã în condiþii de siguranþã pen-
cient pentru a reintra pe banda iniþialã, unde au obligaþia tru vehiculul depãºit ºi pentru ceilalþi participanþi la
sã revinã dupã efectuarea manevrei de depãºire. trafic. ( Art. 45 alin. 2 ºi 3 din OUG)
b) sã semnalizeze intenþia de efectuare a depãºirii; ( Art. 118 din R )
CONDUCÃTORUL DE VEHICUL CARE URMEAZà Sà FIE DEPêIT ESTE OBLIGAT: ( Art. 119 din R )

a) sã nu mãreascã viteza de deplasare;
b) sã circule cât mai aproape de marginea din dreapta a pãrþii carosabile sau a benzii pe care se deplaseazã.

SE INTERZICE DEPêIREA VEHICULELOR:

1. în intersecþii cu circulaþia 4. pe pasaje denivelate, pe ratã pe o distanþã mai mare de 20
nedirijatã; poduri, sub poduri ºi în tuneluri. m, iar lãþimea drumului este de cel
2. pe trecerile pentru pietoni sem- Prin excepþie, pot fi depãºite în puþin 7 m;
nalizate prin indicatoare ºi marcaje; aceste locuri vehiculele cu tracþiune 5. în dreptul staþiei pentru tram-
3. pe trecerile la nivel cu calea animalã, motocicletele fãrã ataº, vai, atunci când acesta este oprit,
feratã curentã ºi la mai puþin de 50 mopedele ºi bicicletele, dacã vizibil- iar staþia nu este prevãzutã cu
m înainte de acestea; itatea asupra drumului este asigu- refugiu pentru pietoni;

PROCEDURÃ DE RESPECTAT: 7. în apropierea vârfurilor de ul de interzicere;
În cazul în care tramvaiul este rampã, când vizibilitatea este 11. când din sens opus se
oprit într-o statie fãrã refugiu pen- redusã sub 50 m; apropie un alt vehicul, iar conducã-
tru pietoni, vehiculele trebuie sa 8. în curbe unde vizibilitatea este torul acestuia este obligat sã
opreascã în ordinea sosirii, în redusã sub 50 m; efectueze manevre de evitarea col-
spatele acestuia, ºi sã-ºi reia 9. în zona de acþiune a indica- iziunii;
deplasarea numai dupã ce uºile torului "Depãºirea interzisã"; 12. pe sectorul de drum unde s-a
tramvaiului au fost închise ºi s-au 10. când pentru efectuarea format o coloanã de vehicule în
asigurat ca nu pun în pericol sigu- manevrei se încalcã marcajul con- aºteptare, dacã prin aceasta se
ranþa pietonilor angajaþi în traver- tinuu, simplu sau dublu, care intrã pe sensul opus de circulaþie.
sarea drumului public. desparte sensurile de mers, iar 13. Se interzice depãºirea
( Art. 107 alin. 4 din R ) autovehiculul circulã, chiar ºi coloanei oficiale.
6. în locuri sau condiþii unde viz- parþial, pe sensul opus, ori se încal- ( Art. 120 din R )
ibilitatea este redusã sub 50 m; cã marcajul care delimiteazã spaþi-

CAIETUL CURSANTULUI 21
22
Graficul tuturor restricþiilor

CAIETUL CURSANTULUI
O,S,I,M,în toate staþiile înainte
ºi dupã acestea 25m
D în staþiile de tramvai fãrã T: numai în curbele
refugiu pt. pietoni cu vizibilitate sub
50m ( periculoase)

OPRIREA VOLUNTARÃ ÎNTOARCEREA STAÞIONAREA VOLUNTARÃ
În toate cazurile de la oprirea interzisã În toate cazurile de la oprire (15 cazuri) + 5 cazuri unde este
1-8. din grafic + (15 cazuri) cu excepþia... intersecþiei... interzisã NUMAI staþionarea
16. în locurile unde soliditatea drumului nu permite
9. în dreptul... vehicul... dacã... se împiedicã... 17. pe sens unic
10. în dreptul... marcajului... dacã... sunt obligaþi... 18. în zona indicatorului “Întoarcerea interzisã”
11. în dreptul... indicator... dacã... ceilalþi...
12. în zona de acþine a celor 7 indicatoare:

MERSUL ÎNAPOI
STAÞIONAREA VOLUNTARÃ
În toate cazurile de la întoarcerea interzisã 1-8. din grafic +
13. pe pista bicicliºtilor sau a pietonilor (18 cazuri) cu excepþia... intersecþiei... 9. în zona... indicatorului... Depãºirea interzisã
14. pe autostrãzi, expres, europene 19. pe distanþe > de 50 m 10. când... se trece... marcaj...
15. pe trotuar dacã... 1m... pentru pietoni. 20. la ieºirea... proprietãþile alãurate... drumului... 11. când din sens opus... se apropie... vehicul
21. pe autostrãzi 12. se interzice depãºirea... s-a format o coloanã în aºteptare...
13. depãºirea... coloane oficiale.

tel: 0744-53.97.32
www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
Viteze maxime legale
Conducãtorii de vehicule sunt obligaþi sã respecte viteza maximã admisã pe sectorul de drum pe care
circulã ºi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum ºi cea impusã prin mijloacele de
semnalizare,sã o adapteze în funcþie de condiþiile de drum astfel încât sã poatã efectua orice manevrã
în condiþii de siguranþã. ( Art. 121 alin 1 din R )

» LIMITA MAXIMÃ DE VITEZÃ » LIMITELE MAXIME DE VITEZÃ
ÎN LOCALITÃÞI ESTE DE ÎN AFARA LOCALITÃÞILOR SUNT:
50 KM/H. PE AUTOSTRÃZI
Pe anumite sectoare de drum din interiorul
localitãþilor, administratorul drumului poate 130 KM/H.
stabili, pentru autovehiculele din categoriile A
ºi B, ºi limite de vitezã superioare, dar nu mai PE DRUMURILE EXPRES SAU PE CELE
mult de 80 km/h. Limitele de vitezã mai mari NAÞIONALE EUROPENE (E)
de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliþiei
rutiere. Pe anumite sectoare de drum, þinând
seama de împrejurãri ºi de intensitatea circu- 100 KM/H.
laþiei, administratorul drumului, cu avizul poliþiei
rutiere, poate stabili ºi limite de vitezã inferioare, PE CELELALTE
dar nu mai puþin de 10 km/h pentru tramvaie ºi CATEGORII DE DRUMURI
de 30 km/h pentru toate autovehiculele.
( Art. 49 alin 1,2 ºi 3 din R ) 90 KM/H.
( Art. 49 alin. 4 din R )

» VITEZELE MAXIME ADMISE ÎN AFARA LOCALITÃÞILOR Viteza maximã admisã pentru autovehicule cu mase
PENTRU CATEGORIILE DE AUTOVEHICULE SUNT: ºi/sau gabarite depãºite ori care transportã produse
periculoase este de 40 km/h în localitãþi, iar în afara
a) 130 km/h pe autostrãzi, 100 km/h pe drumurile localitãþilor de 70 km/h.
expres sau pe cele naþionale europene (E) ºi 90 km/h pe Viteza maximã admisã în afara localitãþilor pentru
celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din autovehiculele ai cãror coonducãtori au mai puþin de un
categoriile A, B ; an practicã de conducere sau pentru persoanele care
efectueazã pregãtirea practicã în vederea obþinerii per-
b) 110 km/h pe autostrãzi, 90 km/h pe drumurile misului de conducere este cu 20 km/h mai micã decât
expres sau pe cele naþionale europene (E) ºi 80 km/h pe viteza maximã admisã pentru categoria din care fac
celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din parte autovehiculele conduse.
categoriile C, , D ºi subcategoriile D1; (Art. 50 alin. 1,2,3 ºi 4 din OUG )

c) 90 km/h pe autostrãzi, 80 km/h pe drumurile Conducãtorul unui vehicul care circulã în spatele altuia
expres sau pe cele naþionale europene (E) ºi 70 km/h are obligaþia de a pãstra o distanþã suficientã faþã de
pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autove- acesta, pentru evitarea coliziunii.
hiculele din subcategoriile A1, B1, C1 ; ( Art. 51 din OUG )
d) 45 km/h, pentru tractoare ºi mopede.
Viteza maximã admisã în afara localitãþilor pentru Se interzice conducãtorilor de vehicule sã reducã
autovehiculele care tracteazã remorci sau semiremorci brusc viteza ori sã efectueze o oprire neaºteptatã, fãrã
este cu 10 km/h mai micã decât viteza maximã admisã motiv întemeiat.
pentru categoria din care face parte autovehiculul trãgã- ( Art. 122 din R )
tor.

» Viteza maximã în ZONA REZIDENÞIALÃ este de 20 km/h.

» Viteza maximã în ZONA PIETONALÃ este de 5 km/h.

CAIETUL CURSANTULUI 23
Reducerea vitezei
Conducãtorul de vehicul este obligat sã circule cu o vitezã care sã nu depãºeascã 30 km/h, în localitãþi, sau
50 km/h în afara localitãþilor, în urmãtoarele situaþii:

1. la trecerea prin intersecþiile cu cortegii, indiferent dacã acestea se ibilitatea este mai micã de 50 m;
circulaþie nedirijatã; aflã în mers sau staþioneazã pe 9. în zona de acþiune a indicatoru-
2. la trecerile pentru pietoni nese- partea carosabilã a drumurilor cu o lui de avertizare "Copii" în intervalul
maforizate, semnalizate prin indica- singurã bandã de circulaþie pe sens; orar 0700 - 2200 precum ºi a indica-
toare ºi marcaje, când drumul public 5. pe drumuri cu denivelãri, sem- torului "Accident";
are cel mult o bandã pe sens, iar nalizate ca atare; 10. la schimbarea direcþiei de
pietonii aflaþi pe trotuar, în imediata 6. când partea carosabilã este mers prin viraje; ( Art. 123 din R )
apropiere a pãrþii carosabile, acoperitã cu polei, gheaþã, zãpadã Administratorul drumului public
intenþioneazã sã se angajeze în bãtãtoritã, mâzgã sau piatrã cubicã este obligat ca în locurile prevãzute
traversare; umedã; mai sus sã instaleze indicatoare de
3. când vizibilitatea este sub 100 7. la trecerea pe lângã animale avertizare ºi sã ia mãsuri pentru
m în condiþii de ceaþã, ploi care sunt conduse pe partea caros- realizarea de amenajãri rutiere care
torenþiale, ninsori abundente. abilã sau pe acostament; sã determine conducãtorii de
4. la trecerea pe lângã grupuri 8. în curbe deosebit de pericu- vehicule sã reducã viteza de
organizate, coloane militare sau loase semnalizate ca atare unde viz- deplasare. ( Art. 124 din R )

Alte cazuri de reducere a vitezei obstacol sau de prezenþa altor partic- suri opuse, conducãtorii acestora
fãrã a fi precizatã valoarea acesteia: ipanþi la trafic, este obligat sã reducã sunt obligaþi ca de la o distanþã de
1. la trecerea autovehiculelor cu viteza ºi, la nevoie sã opreascã pen- cel puþin 200m sã foloseascã
regim de circulaþie prioritarã care au tru a permite trecerea vehiculelor luminile de întâlnire concomitent cu
în funcþiune semnalele speciale de care circulã din sens opus. reducerea vitezei.
avertizare luminoase de culoare 5. la semnalul prin balansarea pe 9. în zona de acþiune a indicatoru-
albastrã ºi sonore. verticalã a braþului , având palma lui COBORÂRE PERICULOASÃ.
2. la intrarea în intersecþiile unde orintatã catre sol, de cãtre : polþiºtii 10. la semnalul de culoare gal-
lumina roºie a semaforului este în de frontierã; îndrumîtorii de circu- benã intermitent care permite tre-
funcþiune ori indicatoarele obligã la laþie ai Ministerului Apãrãrii; agenþii cerea cu respectarea regulilor de cir-
acordarea prioritãþii de trecere, con- de cale feratã, la trecerile la nivel; culaþie aplicabile în acel loc.
duc[torii autovehiculelor speciale aflate personalul autorizat din zona 11. la trecerea la nivel cu calea
în misiune trebuie sã reducã viteza ºi lucrãrilor pe drumurile publice. feratã curentã, conducãtorul de
sã circule cu atenþie sporitã pentru 6. la semnalul dat prin bal- autovehicul este obligat sã circule
evitarea producerii de accidente. ansarea pe verticalã a braþului de cu vitezã redusã ºi sã se asigure cã
3. la apropierea de o staþie pentru cãtre poliþistul rutier care se aflã pe din partea stângã sau din partea
mijloacele de transport public de drumul public, în intersecþie sau pe dreaptã nu se apropie nici un
persoane prevãzutã cu alveolã , motocicleta poliþiei. vehicul feroviar.
unde trebuie acordatã ºi prioritatea 7.la mesajul afiºat REDUCEÞI VITEZA 12. ca primã mãsurã, în zona de
de trecere. transmis din autovehiculul poliþiei . acþiune a indicatoarelor de averti-
4. conducãtorul de vehicul al cãrui 8. pe timpul nopþii, la apropierea zare precum ºi la întâlnirea indica-
mers înainte este obturat de un a douã vehicule care circulã din sen- toarului Cedeazã trecerea.

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
24 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
Permisul de conducere
Pe parcursul activitãþii de pregãtire practicã 3. Ansamblul de vehicule a cãrui masã totalã INFRACÞIUNI LA
sau de examinare în vederea obþinerii per-
misului de conducere, instructorul auto ates-
maximã autorizatã nu depãºeºte 4.250 kg, format
dintr-un autovehicul trãgãtor din categoria B ºi o REGIMUL CIRCULAÞIEI
tat ori, dupã caz, examinatorul împreunã cu remorcã, a cãrei masã totalã maximã autorizatã NERESPECTAREA DISPOZIÞIILOR
persoana pe care o supravegheazã sau o depãºeºte 750 Kg; PRIVIND CIRCULAÞIA PE DRU-
examineazã rãspund pentru încãlcarea de
cãtre aceasta a regulilor de circulaþie sau, MURILE PUBLICE, CARE
dupã caz, pentru pagubele produse terþilor ca
g) Categoria BE; ÎNTRUNEºTE ELEMENTELE CON-
urmare a producerii unui accident de circu- STITUTIVE ALE UNEI INFRACÞIUNI,
laþie. ( Art. 23 alin. 3 din OUG ) ATRAGE RÃSPUNDEREA PENALÃ A
Persoanele care solicitã prezentarea la exa- h) Categoria C1; PERSOANEI CARE SÃVÂRºEºTE
men pentru obþinerea permisului de conduc- FAPTA ºI DUPÃ CAZ ANULAREA
ere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale
acestuia trebuie sã îndeplineascã, potrivit PERMISULUI DE CONDUCERE.
i) Categoria C1E; ( ART. 84 DIN OUG )
legii, condiþiile de vârstã, sã fie apte din punct
de vedere medical ºi psihologic ºi sã facã Sunt considerate infracþiuni
dovada pregãtirii teoretice ºi practice prin cursuri
organizate de unitãþi autorizate, potrivit legii. (
j) Categoria C; urmãtoarele fapte:
Art. 23 alin. 4 din OUG ) 1. Conducerea pe drumurile pub-
Titularul permisului de conducere tre- lice a unui autovehicul sau tramvai
buie sã declare pierderea, furtul sau dis-
k) Categoria CE; de cãtre o persoanã care are o
trugerea acestui document autoritãþii emi- îmbibaþie alcoolicã de peste 0,80 g/l
tente, în cel mult 48 de ore de la constatare, (starea de ebrietate) alcool pur în sânge
ºi sã solicite eliberarea unui nou permis de
l) Categoria D1; ori se aflã sub influenþa unor substanþe ori
conducere. ( Art. 43 din R ) produse stupefiante sau medicamente cu
efecte similare acestora.
Permisul de conducere seelibereazãpentruuna m) Categoria D1E; Dacã persoana aflatã în situaþia de mai
saumaimulte dintreurmãtoarelecategoriiºisubcat- sus efectueazã transport public de per-
egorii de vehicule: soane, transport de substanþe sau produse
n) Categoria D; periculoase ori se aflã în procesul de instru-
a) Categoria AM: mopede; ire practicã a unei persoane pentru
obþinerea permisului de conducere sau în
timpul desfãºurãrii probelor practice ale
b) Categoria A 1 o) Categoria DE; examenului pentru obþinerea permisului de
conducere se considerã agravantã. ( Art. 87
alin. 1 ,2 ºi 4 din OUG )
p) Categoria Tr:
c) Categoria A 2
Tractor, maºini ºi utilaje autopropulsate agri- 2. Refuzul, împotrivirea ori sus-
cole, forestiere sau pentru lucrãri; tragerea conducãtorului unui
autovehicul sau al unui tramvai
d) Categoria A ori a instructorului auto, aflat în proce-
r) Categoria Tb: sul de instruire, sau a examinatorului
Troleibuz; autoritãþii competente, aflat în timpul
e) Categoria B1 desfãºurãrii probelor practice ale exam-
enului pentru obþinerea permisului de
s) Categoria Tv: conducere, de a se supune recoltãrii
Tramvai; ( Art. 30 din R ) probelor biologice sau testãrii aerului
f) Categoria B: expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei
1. Autovehiculul a cãrui masã totalã maximã ori a prezenþei de produse sau sub-
autorizatã nudepãºeºte 3.500 kgºialcãruinumãr stanþe stupefiante ori a medicamentelor
de locuri pe scaune, în afara conducãtorului, nu cu efecte similare acestora.
este mai mare de 8; ( Art. 87 alin. 5 din OUG )
2.Ansamblulformatdintr-unautovehicultrãgã-
tor din categoria B ºi o remorcã a cãrei masã totala
maximã autorizatã nu depãºeºte 750 kg (o remor-
cã uºoarã);

CAIETUL CURSANTULUI 25
5. Pãrãsirea locului accidentului vai (sau tractarea unei remorci) neînma-
Fapta conducãtorului de vehicul sau a de cãtre conducãtorul vehiculului triculat sau neînregistrat.
instructorului auto, aflat în procesul de sau de cãtre instructorul auto, Conducerea pe drumurile publice a
instruire, ori a examinatorului autoritãþii aflat în procesul de instruire, sau de unui autovehicul sau tractarea unei
competente, aflat în timpul desfãºurãrii examinatorul autoritãþii competente, remorci ale cãrei plãcuþe cu numãrul de
probelor practice ale examenului pentru aflat în timpul desfãºurãrii probelor înmatriculare sau de înregistrare au fost
obþinerea permisului de conducere, de a practice ale examenului pentru retrase sau a unui vehicul înmatriculat în
consuma alcool, produse ori substanþe obþinerea permisului de conducere, alt stat, care nu are drept de circulaþie în
stupefiante sau medicamente cu efecte implicat într-un accident de circulaþie în România, se pedepseºte cu închisoare.
similare acestora, dupã producerea unui urma cãruia a rezultat uciderea sau vãtã- ( Art. 85 alin. 1 din OUG )
accident de circulaþie care a avut ca marea integritãþii corporale ori a
rezultat uciderea sau vãtãmarea sãnãtãþii uneia sau mai multor persoane 7. Punerea în circulaþie sau con-
integritãþii corporale ori a sãnãtãþii uneia ori dacã accidentul s-a produs ca urmare ducerea pe drumurile publice a
sau mai multor persoane, pânã la a unei infracþiuni, fãrã încuviinþarea unui autovehicul ori a unui tram-
recoltarea probelor biologice ori pânã la poliþiei care efectueazã cercetarea locu- vai sau tractarea unei remorci cu numãr
testarea cu un mijloc tehnic omologat ºi lui faptei. ( Art. 89 alin. 1 din OUG ) fals de înmatriculare sau de înregistrare.
verificat metrologic sau pânã la sta- ( Art. 85 alin. 2 din OUG )
bilirea cu un mijloc tehnic certificat a Deasemenea este consideratã
prezenþei acestora în aerul expirat. ( Art. infracþiune ºi fapta oricãrei persoane de 8. Organizarea sau participarea,
90 alin. 1 din OUG ) a modifica starea locului sau de a ºterge în calitate de conducãtor de
urmele accidentului de circulaþie din vehicul sau de animale, la între-
Nu constituie infracþiune consumul de care a rezultat uciderea sau vãtãmarea ceri neautorizate pe drumurile publice.
medicamente cu efecte similare pro- integritãþii corporale ori a sãnãtãþii uneia
duselor sau substanþelor stupefiante, sau mai multor persoane, fãrã acordul 9.Blocarea cu intenþie a drumului
dupã producerea accidentului de circu- echipei de cercetare la faþa locului. public, dacã se pune în pericol sigu-
laþie ºi pânã la sosirea poliþiei la faþa locu- ( Art. 89 alin. 2 din OUG ) ranþa circulaþiei ori se aduce atin-
lui, dacã acestea sunt administrate de gere dreptului la libera circulaþie a celorlalþi
personal medical autorizat, în cazul în Nu constituie infracþiune fapta con- participanþi la trafic.
care acestea sunt impuse de starea de ducãtorului de vehicul care, în lipsa altor ( Art. 92 alin. 3 ºi 4 din OUG )
sãnãtate sau de vãtãmarea corporalã a mijloace de transport, el însuºi trans-
conducãtorului auto. portã persoanele rãnite la cea mai 10. Repararea autovehiculelor
( Art. 90 alin. 2 din OUG ) apropiatã unitate sanitarã în mãsurã sã având urme de accident, fãrã
acorde asistenþã medicalã necesarã ºi la autorizaþia eliberatã de poliþie.
3. Conducerea pe drumurile publice a unui care a declarat datele personale de iden-
autovehicul sau tramvai, de c[tre o titate ºi numãrul de înmatriculare sau 11. Fapta sãvârºitã cu intenþie
persoan[ care nu posedã permis înregistrare a vehiculului condus, con- de a sustrage, distruge, degrada
de conducere ori al c[rei permis de semnate într-un registru special, dacã se ori de a aduce în stare de neîntre-
conducere este necorespunz[tor înapoiazã imediat la locul accidentului. buinþare indicatoarele, semafoarele,
categoriei din care face parte vehiculul ( Art. 89 alin. 3 din OUG ) amenajãrile rutiere sau crearea de obsta-
respectiv ori acesta i-a fost retras sau anu- Nu constituie infracþiunea de pãrãsire cole pe partea carosabilã.
lat, ori c[reia exercitarea dreptului de a a locului accidentului fapta conducã-
conduce i-a fost suspendat[. ( Art. 86 alin torului autovehiculului cu regim de circu- 12. Instalarea de mijloace de
1 ºi 2 din OUG ) laþie prioritarã, dacã acesta anunþã de semnalizare rutierã sau modifi-
îndatã poliþia ºi dupã terminarea misiu- carea poziþiilor acestora, fãrã autorizaþie
4. Deasemenea este infracþiune ºi se nii se prezintã la sediul unitãþii de poliþie eliberatã de autoritãþile competente, de
sancþioneazã persoana care pe a cãrei razã de competenþã s-a pro- naturã sã inducã în eroare participanþii
incredinþeazã cu bunã ºtiinþã un dus accidentul, în vederea întocmirii la trafic.
autovehicul sau tramvai, pentru documentelor de constatare. ( Art. 89 Neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute
conducerea pe drumurile publice, alin. 4 din OUG ) în lege de cãtre medicul de familie, în
unei persoane care se aflã în una dintre Nu constituie infracþiune pãrãsirea cazul producerii unui accident de circu-
situaþiile prevãzute la aliniatul de mai locului accidentului, dacã victima laþie care a avut ca rezultat uciderea sau
sus sau unei persoane care suferã de o pãrãseºte locul faptei, iar conducãtorul vãtãmarea integritãþii corporale ori a
boalã psihicã ori se aflã sub influenþa unor de vehicul anunþã imediat evenimentul sãnãtãþii uneia sau mai multor per-
produse ori substanþe stupefiante sau a la cea mai apropiatã unitate de poliþie. ( soane, ca urmare a afecþiunilor medicale
medicamentelor cu efecte similare acesto- Art. 89 alin. 5 din OUG ) ale conducãtorului de vehicul.
ra. 13. Lãsarea fãrã supraveghere pe
( Art. 86 alin. 3 din OUG ) 6. Punerea în circulaþie sau con- partea carosabilã a drumurilor publice a
ducerea pe drumurile publice a unui vehicul care transportã produse
unui autovehicul ori a unui tram- sau substanþe periculoase.

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
26 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
14. Îndeplinirea defectuoasã sau spectãrii regulilor de circulaþie; SUSPENDAREA DREPTULUI DE A
neîndeplinirea atribuþiilor de verificare CONDUCE AUTOVEHICULE PE 30
tehnicã ori inspecþie tehnicã periodicã a 3. Titularului permisului de conduc- ZILE:
autovehiculelor, remorcilor sau tram- ere i s-a aplicat, printr-o hotãrâre ju- 1. depãºirea coloanelor de vehicule
vaielor ori a celor referitoare la efectu- decãtoreascã rãmasã definitivã, pe- oprite la culoarea roºie a semaforului
area unor reparaþii sau intervenþii deapsa complementarã a interzicerii sau la trecerile la nivel cu calea feratã;
tehnice de cãtre persoanele care au exercitãrii profesiei sau ocupaþiei de
asemenea atribuþii, dacã din cauza stãrii conducãtor de vehicule; 2. neacordarea prioritãþii de trecere
tehnice a vehiculului s-a produs un acci- pietonilor angajaþi în traversarea regula-
dent de circulaþie care a avut ca rezultat 4. Permisul de conducere a fost obþin- mentarã a drumului public prin locurile
uciderea sau vãtãmarea integritãþii cor- ut cu încãlcarea normelor legale, situaþie special amenajate ºi semnalizate, aflaþi
porale ori a sãnãtãþii unei persoane, se constatatã de instanþa competentã. pe sensul de deplasare a autovehiculu-
pedepseºte conform legii penale. lui sau tramvaiului;
5. Permisul de conducere se anuleazã
15. Efectuarea unor lucrãri de constru- ºi în cazul în care titularul acestuia a 3. neacordarea prioritãþii de trecere
ire, modificare, modernizare sau reabil- decedat. ( Art. 114 din OUG ) vehiculelor care au acest drept;
itare a drumului public ºi amplasarea unor 4. nerespectarea semnificaþiei culorii
construcþii, panouri sau reclame public- roºii a semaforului;
itare în zona drumului, fãrã autorizaþie de
construcþie eliberatã în condiþiile legii. Retragerea permisului de con- 5. nerespectarea regulilor privind
Deasemenea este infracþiune ºi se ducere - mãsurã tehnico-adminis- depãºirea;
sancþioneazã persoana care nu respectã trativã dispusã de poliþia rutierã
condiþiile stabilite în autorizaþia de con- în baza unui certificat medico-legal prin 6. nerespectarea semnalelor, indi-
strucþie, eliberatã în condiþiile legii, pentru care titularul a fost declarat inapt medi- caþiilor ºi dispoziþiilor poliþistului rutier
amenajarea accesului rutier la drumul cal, constând în reþinerea documentului aflat în exercitarea atribuþiilor de servi-
public, în cazul construcþiilor amplasate în ºi interzicerea dreptului de a conduce ciu;
zona acestuia. autovehicule sau tramvaie;
( Art. 97 alin. 4 din OUG ) 7. În situaþia când conducãtorul de
16. Persoana autorizatã de adminis- vehicul implicat într-un accident de cir-
tratorul cãii ferate sau de cãtre adminis- culaþie în urma cãruia a rezultat numai
tratorul unui drum public sau de cãtre avarierea vehiculului, acesta nu se prez-
executantul unei lucrãri pe partea caros- inte imediat la unitatea de poliþie pe
abilã care nu ia mãsurile corespunzã-
toare pentru semnalizarea trecerilor la
RÃSPUNDEREA raza cãreia s-a produs accidentul, în
vederea întocmirii documentelor de con-
nivel cu calea feratã sau pentru sem- CONTRAVENÞIONALÃ statare.
nalizarea obstacolelor sau a lucrãrilor pe
drumurile publice, dacã prin aceasta s-a Î nc ãl ca re a d is p ozi þ i il or p r ez en - 8. dacã titularul permisului de con-
produs un accident de circulaþie din care te i o rdo nan þ e de ur ge nþ ã, a lt e le ducere a sãvârºit contravenþii care
au rezultat victime omeneºti sau pagube dec ât cel e care î ntru nesc el e- cumuleazã 15 puncte de penalizare;
materiale. ( Art. 92, 93 ºi 94 din OUG ) mentel e constitu tiv e al e unei ( Art. 100 alin. 3 din OUG )
infr acþiuni, cons tituie con tra-
venþ ii ºi s e s ancþ io neazã cu aver-
ANULAREA PERMISULUI ti sme nt ori c u amen d ã ca san cþ i-
CONTRAVENÞII CARE ATRAG ºI SUS-
DE CONDUCERE une pr inc ip alã ºi , d up ã caz, c u
una din tre s ancþ i uni le c omp le - PENDAREA DREPTULUI DE A CON-
Anularea permisului de conducere se men tar e: ( A rt . 95 ali n 1 di n O UG ) DUCE AUTOVEHICULE PE 60 ZILE:
dispune în urmãtoarele cazuri: a) Aplicarea punctelor de penalizare;
b) Suspendarea exercitãrii dreptului 1. nerespectarea regulilor privind pri-
1. Titularul permisului de conducere a de a conduce, pe timp limitat; oritatea de trecere, depãºirea sau tre-
fost condamnat printr-o hotãrâre judecã- c) Confiscarea bunurilor destinate cerea la culoarea roºie a semaforului,
toreascã rãmasã definitivã pentru sãvârºirii contravenþiilor prevãzute în dacã prin aceasta s-a produs un acci-
infracþiunile enumerate mai sus; prezenta ordonanþã de urgenþã ori dent de circulaþie din care au rezultat
folosite în acest scop; avarierea unui vehicul sau alte pagube
2. Titularul permisului de conducere a d) Imobilizarea vehiculului; materiale;
fost condamnat printr-o hotãrâre judecã- e) Radierea din oficiu a înmatriculãrii
toreascã rãmasã definitivã pentru o sau înregistrãrii vehiculului; 2. nerespectarea interdicþiei tempo-
infracþiune care a avut ca rezultat ( Art. 96 alin. 2 din OUG ) rare de circulaþie instituite pe un anumit
uciderea sau vãtãmarea corporalã a unei CONTRAVENÞII CARE ATRAG ºI segment de drum public;
persoane, sãvârºitã ca urmare a nere-

CAIETUL CURSANTULUI 27
contravenþii. ( Art. 103 alin. 3 din OUG ) c) conducerea unui vehicul cu încãl-
3. nerespectarea regulilor de circu- carea regulilor referitoare la transportul
laþie la trecerea unei coloane oficiale sau În cazul înºtiinþãrii cu privire la sus- mãrfurilor periculoase ori cu gabarite
intercalarea într-o astfel de coloanã; pendarea dreptului de a conduce, contra- ºi/sau mase depãºite;
venientul este obligat sã se prezinte la d) conducerea unui vehicul despre
4. circulaþia pe sens opus, cu excepþia unitatea de poliþie pe raza cãreia domicil- care existã date sau indicii cã face obiec-
cazurilor în care se efectueazã regula- iazã sau, dupã caz, are reºedinþa, în ter- tul unei fapte de naturã penalã;
mentar manevra de depãºire. men de 5 zile de la primirea înºtiinþãrii e) refuzã sã se legitimeze;
scrise, pentru a preda permisul de con- f) se aflã sub influenþa bãuturilor
5. dacã titularul permisului de con- ducere. ( Art. 103 alin.6 din OUG ) alcoolice, a produselor sau substanþelor
ducere cumuleazã din nou cel puþin 15 stupefiante ori a medicamentelor cu
puncte de penalizare în urmãtoarele 12 Neprezentarea contravenientului în efecte similare acestora, iar conducerea
luni de la data expirãrii ultimei sus- termenul prevãzut, în mod nejustificat, vehiculului nu poate fi asiguratã de o
pendãri a exercitãrii dreptului de a con- atrage majorarea cu 30 de zile a duratei altã persoanã;
duce. ( Art. 101 alin. 3 din OUG ) de suspendare a exercitãrii dreptului de g) nu respectã timpii de conducere ºi
a conduce. (Art. 103 alin.7din OUG ) de odihnã prevãzuþi de lege.
CONTRAVENÞII CARE ATRAG ºI SUS- Suspendarea exercitãrii dreptului de Imobilizarea unui vehicul se dispune
PENDAREA DREPTULUI DE A CON- a conduce autovehicule opereazã în ziua ºi în cazul în care conducãtorul acestuia
urmãtoare celei în care a fost predat per- ori unul dintre pasageri sãvârºeºte o
DUCE AUTOVEHICULE PE 90 ZILE: misul de conducere sau, dupã caz, a faptã de naturã penalã sau este urmãrit
expirat termenul de predare a acestuia. pentru sãvârºirea unei infracþiuni.
1. conducerea sub influenþa bãu- (Art. 209 alin. 3 din R ) ( Art.117 alin.2 din OUG )
turilor alcoolice, dacã fapta nu constitu-
ie, potrivit legii, infracþiune;

2. conducerea vehiculului cu defecþiu- CONFISCAREA BUNURILOR DESTI-
ni grave la sistemul de frânare sau la NATE ORI FOLOSITE LA SÃVÂRºIREA
mecanismul de direcþie, constatate de IMOBILIZARE VEHICUL CONTRAVENÞIILOR:
poliþia rutierã împreunã cu specialiºtii
R.A.R; Imobilizarea unui vehicul consta in Sunt supuse confiscãrii:
scoaterea acestuia in afara partii caros-
3. neoprirea la trecerea la nivel cu abile, pe acostament sau cat mai (a) mijloacele speciale de avertizare
calea feratã când barierele sau semibari- aproape de marginea drumului, si luminoase si sonore detinute, montate
erele sunt coborâte ori în curs de punerea lui in imposibilitate de miscare si folosite pe alte autovehicule decat
coborâre sau când semnalele cu lumini prin folosirea unor dispozitive tehnice cele prevazute de lege ;
roºii ºi/sau sonore sunt în funcþiune; sau a altor mijloace de blocare. b) dispozitivele care perturba func-
( Art. 96 pct. 7 din OUG ) tionarea mijloacelor tehnice de
4. depãºirea cu mai mult de 50 km/h supraveghere a traficului;
a vitezei maxime admise pe sectorul de c) placutele cu numarul de inmatricu-
drum respectiv ºi pentru categoria din lare sau inregistrare care nu corespund
care face parte autovehiculul condus, IMOBILIZAREA UNUI VEHICUL standardelor in vigoare si care sunt mon-
constatatã, potrivit legii, cu mijloace SE DISPUNE DE CÃTRE POLIÞIS- tate pe vehicule;
tehnice omologate ºi verificate metrolog- TUL RUTIER ÎN CAZUL ( Art. 96 alin. 6 din OUG )
ic. ( Art. 102 alin. 3 din OUG ) SÃVÂRºIRII DE CÃTRE CON-
OBSERVAÞIE: în cazul în care conducã- DUCÃTORUL ACESTUIA A UNEIA
torul de autovehicul sau tramvai
sãvârºeºte, într-un interval de 6 luni de la
DINTRE URMÃTOARELE FAPTE:
data restituirii permisului de conducere, ( Art. 117 alin. 1 din OUG )
din nou o nouã faptã prevãzutã la situaþi-
ile de suspendare a dreptului de a con- a) conducerea unui vehicul neînma-
duce autovehicule pe 30, 60 sau 90 zile, triculat sau neînregistrat ori cu numãr de
perioada de suspendare se majoreazã cu înmatriculare sau de înregistrare fals ori
încã 30 de zile. ( Art. 103 alin. 2 din OUG ) fãrã a avea montate plãcuþele cu
numãrul de înmatriculare sau de înregis-
Hotãrârea de suspendare a exercitãrii trare;
dreptului de a conduce se comunicã titu- b) conducerea unui vehicul a cãrui
larului de cãtre serviciul poliþiei rutiere, stare tehnicã pune în pericol grav sigu-
care are în evidenþã contravenientul, în ranþa circulaþiei, deterioreazã drumul
termen de 10 zile de la data constatãrii ultimei public sau afecteazã mediul;

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
28 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
REÞINEREA CERTIFICATULUI semnificative de carburant sau lubrifi- 3. datele din certificatul de înmatricu-
DE ÎNMATRICULARE ant;
o) plãcuþele cu numãrul de înmatric-
lare sau de înregistrare nu concordã cu
caracteristicile tehnice ale vehiculului;
Certificatul de înmatriculare sau de ulare sau de înregistrare nu sunt con-
înregistrare ori dovada înlocuitoare a forme cu standardul ori au aplicate dis- 4. vehiculul nu a fost radiat din circu-
acestuia se reþine de cãtre Poliþia Rutierã pozitive de iluminare, altele decât cele laþie în cazurile prevãzute în prezenta
în urmãtoarele cazuri: omologate; ordonanþã de urgenþã;
a) vehiculul nu are efectuatã inspecþia p) datele din certificatul de înmatric-
tehnicã periodicã valabilã; ulare sau de înregistrare nu concordã 5. vehiculul nu este asigurat de
b) nu sunt respectate normele tehnice cu caracteristicile tehnice ale vehiculu- rãspundere civilã în caz de pagube pro-
constructive referitoare la transportul lui; duse terþilor prin accidente de circulaþie,
produselor periculoase; r) vehiculul nu a fost radiat din circu- conform legii;
c) vehiculul circulã noaptea fãrã faruri laþie în cazurile prevãzute în prezenta ( Art. 112 alin. 3 din OUG )
sau lãmpi de semnalizare, dispozitivele ordonanþã de urgenþã;
de iluminare ºi semnalizare luminoase, s) vehiculul nu este asigurat de
mijloacele fluorescent-reflectorizante, rãspundere civilã în caz de pagube pro- ÎNMATRICULAREA
prevãzute în normele tehnice în vigoare;
d) vehiculul circulã cu defecþiuni
duse terþilor prin accidente de circu-
laþie, conform legii; ªI RADIEREA
majore la sistemele de iluminare-sem-
nalizare sau cu alte dispozitive decât
t) deþinãtorul vehiculului nu a
preschimbat certificatul de înmatricu-
AUTOVEHICULELOR
cele omologate; lare sau de înregistrare, în conformitate
e) sistemul de frânare de serviciu este cu prevederile legale; Pentru a circula pe drumurile publice,
defect; u) vehiculul nu are montatã una din- vehiculele, cu exceptia celor trase sau
f) sistemul de frânare de ajutor sau de tre plãcuþele cu numãrul de înmatricu- impinse cu mana si a bicicletelor, tre-
staþionare este defect; lare sau de înregistrare; buie sa fie inmatriculate ori inregistrate,
g) mecanismul de direcþie prezintã v) vehiculul are lipsã elemente ale dupa caz, si sa poarte placute cu
uzuri peste limitele admise; caroseriei ori aceasta este într-o stare numarul de inmatriculare sau de inregis-
h) anvelopele au alte dimensiuni sau avansatã de degradare; trare, cu forme, dimensiuni si continut
caracteristici decât cele prevãzute în x) lipsa dotãrilor obligatorii pe prevazute de standardele in vigoare.
cartea de identitate a vehiculului, prez- autovehicule destinate învãþãrii con- ( Art. 12 alin. 1 din OUG )
intã tãieturi sau rupturi ale cordului ori ducerii autovehiculelor în procesul
sunt uzate peste limita legal admisã; instruirii persoanelor în vederea
i) zgomotul în mers sau staþionare obþinerii permisului de conducere, pre- Înmatricularea vehiculelor este con-
depãºeºte limita legal admisã pentru vãzute de reglementãrile în vigoare. tinua, de la admiterea in circulatie pana
tipul respectiv de vehicul; ( Art.112 alin. 1 din OUG ) la scoaterea definitiva din circulatie a
j) motorul emite noxe poluante peste unui vehicul din categoria celor supuse
limitele legal admise; acestei conditii, potrivit prevederilor
k) elementele dispozitivului de legale. ( Art. 11 alin. 2 din OUG )
cuplare pentru remorcare prezintã uzuri REÞINEREA PLÃCUÞELOR
pronunþate ori nu sunt compatibile,
fiind de naturã sã provoace CU NUMERELE DE Autoritatea care efectueazã înmatric-
desprinderea remorcii sau dezechili-
brarea ansamblului;
ÎNMATRICULARE ularea unui autovehicul sau a unei
remorci elibereazã proprietarului sau
l) autovehiculul sau tramvaiul are În situaþiile prevãzute mai jos odatã mandatarului acestuia un certificat de
aplicate pe parbriz, lunetã sau gea- cu reþinerea certificatului de înmatricu- înmatriculare conform categoriei sau
murile laterale afiºe sau reclame pub- lare poliþistul rutier retrage ºi plãcuþele subcategoriei din care face parte vehicu-
licitare, folii neomologate ºi/sau cu numãrul de înmatriculare sau de lul respectiv, precum ºi plãcuþe cu
nemarcate corespunzãtor ori accesorii înregistrare. numãrul de înmatriculare.
care restrâng sau estompeazã vizibili- 1. nu sunt respectate normele tehnice ( Art. 15 alin. 1 din OUG )
tatea în timpul mersului, atât din interi- constructive referitoare la transportul
or, cât ºi din exterior; produselor periculoase;
m) autovehiculul are aplicat pe Vehiculele înmatriculate sau înregis-
partea frontalã ºi/sau posterioarã a 2. plãcuþele cu numãrul de înmatricu- trate, cu excepþia celor cu tracþiune ani-
acestuia afiºe, înscrisuri sau reclame lare sau de înregistrare nu sunt con- malã, ºi remorcilor care circulã pe dru-
care diminueazã eficacitatea dispozi- forme cu standardul ori au aplicate dis- murile publice, trebuie sã aibã asigurare
tivelor de iluminare ºi semnalizare pozitive de iluminare, altele decât cele obligatorie pentru rãspundere civilã în caz
luminoasã ori citirea numãrului de omologate; de pagube produse terþilor prin accidente
înmatriculare; de circulaþie, conform legii.
n) autovehiculul prezintã scurgeri ( Art. 76 alin. 1 din OUG )

CAIETUL CURSANTULUI 29
Este interzisã punerea în circulaþie a lizarea conform destinaþiei. punã în pericol viaþa sau integritatea
unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, ( Art. 7 din OUG ) corporalã a persoanelor ºi sã nu aducã
care nu are montate plãcuþe cu numãrul Pentru a fi conduse pe drumurile pub- prejudicii proprietãþii publice ori private.
de înmatriculare sau de înregistrare lice, fiecare autovehicul si tramvai tre- Participanþii la trafic sunt obligaþi ca, la
atribuite de autoritatea competentã ori buie sa fie dotat cu trusa medicala de cererea poliþistului rutier, sã înmâneze
dacã acestea nu sunt conforme cu stan- prim ajutor, douã triunghiuri reflector- acestuia documentul de identitate sau,
dardele în vigoare, precum ºi în cazul în izante si un stingator de incendiu, dupã caz, permisul de conducere, docu-
care certificatul de înmatriculare sau de omologate. ( Art. 8 din OUG ) mentul de înmatriculare ori de înregis-
înregistrare este reþinut, iar dovada Este interzisã circulaþia pe drumurile trare a vehiculului condus, documentele
înlocuitoare a acestuia este eliberatã fãrã publice a vehiculelor care nu corespund referitoare la bunurile transportate, pre-
drept de circulaþie sau termenul de valabil- din punct de vedere tehnic, a celor al cum ºi documentele prevãzute de lege.
itate a expirat. ( Art. 15 alin. 5 din OUG ) cãror termen de valabilitate a inspecþiei ( Art. 35 alin. 1 ºi 2 din OUG )
Este interzisã circulaþia pe drumurile tehnice periodice a expirat, precum ºi a Participanþii la trafic sunt obligaþi sã
publice a vehiculelor radiate din evidenþã. celor neasigurate pentru rãspundere anunþe administratorul drumului public
( Art. 17 alin 3 din OUG ) civilã pentru caz de pagube produse ori cea mai apropiatã unitate de poliþie
Radierea din evidenþã a vehiculelor se terþilor prin accidente de circulaþie. atunci când au cunoºtinþa despre exis-
face de cãtre autoritatea care a efectuat ( Art. 10 alin. 1 din OUG ) tenþa pe drum a unui obstacol sau a
înmatricularea sau înregistrarea, doar în Autovehiculele, tractoarele folosite în oricãrei alte situaþii periculoase pentru
cazul scoaterii definitive din circulaþie a exploatãri agricole ºi forestiere ºi fluenþa ºi siguranþa circulaþiei.
ace st ora la cererea propietarului în vehiculele pentru efectuarea de servicii Se interzice oricãrei persoane sã arunce,
urmãtoarele cazuri: sau lucrãri, tramvaiele ºi remorcile tre- sã lase sau sã abandoneze obiecte,
a) proprietarul acestuia doreºte buie sa fie dotate, prin construcþie, cu materiale ori substanþe sau sã creeze
retragerea definitivã din circulaþie a instalaþii de iluminare, semnalizare obstacole pe drumul public. Persoana
vehiculului ºi face dovada depozitãrii luminoasã ºi avertizare sonorã, omolo- care nu a putut evita crearea unui obsta-
acestuia într-un spaþiu adecvat, deþinut în gate, care sa corespundã condiþiilor col pe drumul public este obligatã sã îl
condiþiile legii; tehnice stabilite de autoritatea compe- înlãture ºi, dacã nu este posibil, sã îi
tentã. ( Art. 10 din R ) semnalizeze prezenþa ºi sã anunþe ime-
b) proprietarul acestuia face dovada Se interzice montarea la autovehicul, diat administratorul drumului public ºi
dezmembrãrii, casãrii sau predãrii tractor folosit în exploatãri agricole ºi cea mai apropiatã unitate de poliþie.
vehiculului la unitãþi specializate în ved- forestiere ºi vehicul pentru efectuarea ( Art. 96 alin. 1 ºi 2 din R )
erea dezmembrãrii; de servicii sau lucrãri, tramvai ori remor-
cã a luminilor de altã culoare sau inten- OBLIGAÞII
c) la scoaterea definitivã din România
a vehiculului respective;
sitate, a altor lumini, dispozitive ori
accesorii de avertizare decât cele omolo- ÎN CAZ DE ACCIDENT
gate. ( Art. 13 din R ) Accidentul de circulaþie este eveni-
d) în cazul furtului vehiculului; Pentru a putea fi menþinute în circu- me n t u l c ar e î n d e p l i n e º t e c u m u l a t i v
laþie, vehiculele înmatriculate se supun urmãtoarele condiþii:
e) vehiculele declarate, potrivit legii, inspecþiei tehnice periodice . a) s-a produs pe un drum deschis cir-
prin dispoziþie a autoritãþii administraþiei ( Art.9 alin. 4 din OUG ) culaþiei publice ori ºi-a avut originea
publice locale, fãrã stãpân sau abando- Se inspecteazã din punct de vedere într-un asemenea loc;
nate se radiazã din oficiu în termen de 30 tehnic, înainte de a fi repuse în circu- b) a avut ca urmare decesul, rãnirea
de zile de la primirea dispoziþiei respec- laþie, autovehiculele, remorcile ºi tram- uneia sau mai multor persoane ori cel
tive; vaiele cãrora le-au fost efectuate puþin un vehicul a fost avariat sau au
reparaþii capitale ºi cele care, în urma rezultat alte pagube materiale;
f) dacã deþinãtorul vehiculului nu face unor evenimente, au avut avarii grave la c) în eveniment a fost implicat cel
dovada asigurãrii acestuia, dupã 30 zile mecanismul de direcþie, instalaþia de puþin un vehicul în miºcare.
de la data aplicãrii mãsurii reþinerii certi- frânare sau la structura de rezistenþã a ( Art. 75 din OUG )
ficatului de înmatriculare ºi retragerii caroseriei ori ºasiului. Orice persoanã care este implicatã
plãcuþelor cu numerele de înmatriculare ( Art. 9 alin. 2 din R ) sau are cunoºtinþã de producerea unui
a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic. Inspecþia tehnicã se efectueazã în accident de circulaþie în urma cãruia a
( Art. 17 alin. 1 , 4 ºi art. 76 alin. 3 din OUG ) staþii autorizate conform legislaþiei în rezultat moartea sau vãtãmarea
vigoare . ( Art. 9 alin. 5 din OUG ) integritãþii corporale ori a sãnãtãþii
STAREA TEHNICA uneia sau a mai multor persoane, pre-
A AUTOVEHICULELOR OBLIGAÞIILE cum ºi în situaþia în care în eveniment

Orice vehicul care circulã pe dru- PARTICIPANÞILOR LATRAFIC este implicat un vehicul care transportã
mãrfuri periculoase este obligatã sã
murile publice trebuie sã corespundã Participanþii la trafic trebuie sã aibã anunþe de îndatã poliþia ºi sã apeleze
normelor tehnice privind siguranþa circu- un comportament care sã nu afecteze numãrul naþional unic
laþiei rutiere, protecþia mediului ºi uti- fluenþa ºi siguranþa circulaþiei, sã nu

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
30 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
pentru apeluri de urgenþã 112, exis- Nu constituie infracþiune pãrãsirea Conducãtorii motocicletelor ºi
tent în reþelele de telefonie din România. locului accidentului, dacã victima mopedelor sunt obligaþi sã
( Art. 77 alin. 2 din OUG ) pãrãseºte locul faptei, iar conducãtorul foloseascã luminile de întâlnire pe
de vehicul anunþã imediat evenimentul toatã durata deplasãrii acestora pe
Conducãtorul de vehicul implicat într-un la cea mai apropiatã unitate de poliþie. drumurile publice.
accident de circulaþie în urma cãruia a ( Art. 89 alin. 5 din OUG )
rezultat numai avarierea vehiculului este Conducãtorului de autovehicul sau În circulaþia pe drumurile publice se
obligat sã-l scoatã imediat în afara pãrþii tramvai, instructorului auto atestat care interzice deþinerea la vedere, montarea
carosabile ori, dacã nu este posibil, sã-l se aflã în procesul de instruire practicã a ºi folosirea mijloacelor speciale de aver-
deplaseze cât mai aproape de bordurã unei persoane pentru obþinerea per- tizare sonorã ºi luminoasã pe ºi în alte
sau acostament, semnalizându-l core- misului de conducere, precum ºi exami- autovehicule decât cele prevãzute de
spunzãtor ºi sã se prezinte în termen de natorului autoritãþii competente în tim- lege, precum ºi deþinerea, montarea sau
24 ore la unitatea de poliþie pe raza cãreia pul desfãºurãrii probelor practice ale folosirea pe autovehicule a sistemelor
s-a produs accidentul, în vederea examenului pentru obþinerea permisului care perturbã buna funcþionare a dispoz-
întocmirii documentelor de constatare. de conducere sau pentru oricare dintre itivelor de supraveghere a traficului.
( Art. 79 alin. 1 din OUG ) categoriile ori subcategoriile acestuia, Conducãtorii de autovehicule pot
implicaþi într-un accident de circulaþie, folosi mijloace proprii de detectare a dis-
Conducãtorul unui vehicul implicat le este interzis consumul de alcool sau pozitivelor de mãsurare a vitezei.
într-un accident de circulaþie în urma de substanþe ori produse stupefiante ( Art. 44 alin. 1,2,3,4 ºi 5 din OUG )
cãruia a rezultat moartea sau vãtãmarea sau medicamente cu efecte similare
integritãþii corporale ori a sãnãtãþii unei acestora dupã producerea evenimentu- Conducãtorii de vehicule semnal-
persoane este obligat sã ia mãsuri de lui ºi pânã la testarea concentraþiei izeaza cu mijloacele de avertizare lumi-
anunþare imediatã a poliþiei, sã nu mod- alcoolului în aerul expirat sau recoltarea noasa, sonora sau cu bratul, dupã caz,
ifice sau sã ºteargã urmele accidentului probelor biologice. În situaþia în care nu înaintea efectuãrii oricãrei manevre sau
ºi sã nu pãrãseascã locul faptei. sunt respectate dispoziþiile alin. de mai pentru evitarea unui pericol imediat.
( Art. 77 alin. 1 din OUG ) sus, se considerã cã rezultatele testului ( Art. 112 din R )
sau ale analizei probelor biologice (1) Mijloacele de avertizare sonora
Este interzis oricãrei persoane sã recoltate reflectã starea conducãtorului, trebuie folosite de la o distanta de cel
schimbe poziþia vehiculului implicat într- a instructorului auto sau a examinatoru- puþin 25 m fata de cei cãrora li se
un accident de circulaþie în urma cãruia lui respectiv în momentul producerii adreseazã, pe o durata de timp care sa
a rezultat moartea sau vãtãmarea accidentului. asigure perceperea semnalului ºi fãrã sa
integritãþii corporale ori a sãnãtãþii ( Art. 78 alin. 1 ºi 2 din OUG ) îi determine pe aceºtia la manevre ce pot
uneia sau a mai multor persoane, sã Proprietarul sau deþinãtorul al cãrui pune în pericol siguranta circulaþiei.
modifice starea locului sau sã ºteargã autovehicul, remorcã sau tramvai a fost (2) Semnalizarea cu mijloacele de
urmele accidentului fãrã încuviinþarea avariat în alte împrejurãri decât într-un avertizare sonora nu poate fi folositã în
poliþiei care cerceteazã accidentul.. accident de circulaþie este obligat sã zonele de acþiune a indicatorului
( Art. 77 alin. 3 din OUG ) anunþe în termenul legal prevãzut de "Claxonarea interzisã".
Nu constituie infracþiune fapta con- lege , poliþia pe raza cãreia s-a produs
ducãtorului de vehicul care, în lipsa altor evenimentul, pentru întocmirea docu- Se excepteazã de la prevederile alin.2
mijloace de transport, el însuºi trans- mentelor de constatare. de mai sus:
portã persoanele rãnite la cea mai ( Art. 80 alin. 1 din OUG ) a) conducãtorii autovehiculelor cu
apropiatã unitate sanitarã în mãsurã sã regim de circulaþie prioritara când se
acorde asistenþã medicalã necesarã ºi la deplaseaza în acþiuni de intervenþii sau
care a declarat datele personale de iden- OBLIGAÞII PRIVIND în misiuni care au caracter de urgenta;
titate ºi numãrul de înmatriculare sau
înregistrare a vehiculului condus, con- SEMNALELE b) conducãtorii autovehiculelor care
folosesc acest semnal pentru evitarea
semnate într-un registru special, dacã se
înapoiazã imediat la locul accidentului.
CONDUCÃTORILOR unui pericol imediat.
( Art. 113 alin. 1,2 ºi 3 din R )
( Art. 89 alin.3 din OUG ) În circulaþia pe drumurile publice con-
Nu constituie infracþiunea de pãrãsire ducãtorii de vehicule pot folosi, în Conducãtorii de autovehicule, tram-
a locului accidentului fapta conducã- condiþiile prevãzute de regulament, v a i e ºi m o p e d e s u n t o b l i g a þ i s a
torului autovehiculului cu regim de cir- mijloacele de avertizare sonorã ºi lumi- f ol o s e a s c ã i n s t a l a þ i i l e d e i l u m i n a r e
culaþie prioritarã, dacã acesta anunþã de noasã aflate în dotare ºi omologate. ºi/sau semnalizare a acestora, dupã
îndatã poliþia ºi dupã terminarea misiu- În circulaþia pe autostrãzi, pe dru- cum urmeazã:
nii se prezintã la sediul unitãþii de poliþie m u r i l e e x p re s º i p e c e l e n a þ i o n a l e a) luminile de poziþie sau de station-
pe a cãrei razã de competenþã s-a pro- europene (E) conducãtorii de autove- are pe timpul imobilizarii vehiculului pe
dus accidentul, în vederea întocmirii hicule sunt obligaþi sã foloseascã ºi în partea carosabilã în afarã localitãþilor,
documentelor de constatare. timpul zilei luminile de întâlnire. de la lãsarea serii ºi pana în zorii zilei,
( Art.89 alin.4 din OUG ) ziua când ploua torential, ninge abun-

CAIETUL CURSANTULUI 31
dent sau este ceata densa ori în alte LUMINILE DE AVARIE SE FOLOS- sau mopedelor pe partea carosabilã se
condiþii care reduc vizibilitatea pe dru- ESC ÎN URMÃTOARELE SITUAÞII: semnalizeazã cu lumina roºie din
mul public; a) când vehiculul este imobilizat spate.
b) luminile de intalnire sau de drum, involuntar pe partea carosabilã; ( A r t. 1 1 6 a lin. 1 ,2 º i 3 d in R )
în mers, atât în localitãþi, cat ºi în afarã b) când vehiculul se deplaseaza
acestora, dupã gradul de iluminare a foarte lent ºi/sau constituie el însuºi un Conducãtorii vehiculelor cu douã roþi,
drumului public; pericol pentru ceilalþi participanþi la trafic; precum ºi ai celor cu tracþiune animalã
c) luminile de intalnire ºi cele de c) când autovehiculul sau tramvaiul ori ai celor trase sau împinse cu mâna
ceata pe timp de ceata densa; este remorcat. sunt obligaþi sã efectueze urmãtoarele
d) luminile de intalnire ale autove- În situaþiile prevãzute la alin. de mai semnale:
hiculelor care însoþesc coloane militare sus, conducãtorii de autovehicule, tram- a)braþul stâng întins orizontal atunci
sau cortegii, transporta grupuri organi- vaie sau mopede trebuie sa punã în când intenþioneazã sã schimbe direcþia
zate de persoane ºi cele care tracteaza funcþiune luminile de avarie, în mod suc- de mers spre stânga sau de a depãºi;
alte vehicule sau care transporta mãrfuri cesiv, în ordinea opririi ºi în cazul în care b)braþul drept întins orizontal atunci
ori produse periculoase, în timpul zilei; aceasta manevra este impusa de blo- când intenþioneazã sã schimbe direcþia
e) luminile de intalnire atunci când carea circulaþiei pe sensul de mers. de mers spre dreapta;
ploua torential, ninge abundent ori în ( Art. 114 alin. 5 ºi 6 din R ) c)braþul drept întins orizontal bal-
alte condiþii care reduc vizibilitatea pe Când circula prin tunel conducãtorul ansat în plan vertical atunci când
drum; de vehicul este obligat sa foloseascã intenþioneazã sã opreascã.
f) luminile pentru mersul înapoi atun- luminile de intalnire. (2)Semnalele prevãzute la alin. (1)
ci când vehiculul este manevrat cãtre ( Art. 114 alin. 7 din R ) trebuie efectuate cu cel puþin 25 m
înapoi; UN VEHICUL POATE FI OPRIT SAU înainte de efectuarea manevrelor.
g) luminile indicatoare de direcþie STATIONAT CU TOATE LUMINILE STINSE, ÎN ( Art. 117 din R )
pentru semnalizarea schimbãrii direcþiei
de mers, inclusiv la punerea în miºcare a
LOCURILE ÎN CARE ACESTE MANEVRE SUNT
PERMISE, ATUNCI CÂND SE AFL=:
OBLIGAÞII
vehiculului de pe loc.
a) pe un drum iluminat, astfel încât ÎN CAZ DE REMORCARE
Pe timpul nopþii, la apropierea a doua vehiculul este vizibil de la o distanþã de Un autovehicul poate tracta pe dru-
vehicule care circula din sensuri opuse, cel puþin 50 m; mul public o singura remorca. Se
conducãtorii acestora sunt obligaþi ca de b) în afara partii carosabile, pe un excepteazã tractorul rutier care poate
la o distanta de cel puþin 200 m sã acostament consolidat; tracta doua remorci, precum ºi autove-
foloseascã luminile de intalnire con- c) în localitãþi, la marginea partii hiculele amenajate pentru formarea
comitent cu reducerea vitezei. Când con- carosabile, în cazul motocicletelor cu unui autotren de transport persoane în
ducãtorul de autovehicul se apropie de douã roþi, fãrã ataº ºi a mopedelor, care localitãþile turistice, cu condiþia ca aces-
un autovehicul care circula în fata sa, nu sunt prevãzute cu sursã de energie. ta sa nu fie mai lung de 25 m ºi sã nu cir-
acesta este obligat sa foloseascã ( Art. 115 din R ) cule cu vitezã mai mare de 25 km/h.
luminile de intalnire de la o distanta de Conducãtorii de vehicule sunt obligaþi Motocicleta fãrã ataº, precum ºi bicicle-
cel puþin 100 m. sã semnalizeze schimbarea direcþiei de ta pot tracta o remorcã uºoarã având o
deplasare, depãºirea, oprirea ºi punerea singura axa. ( Art. 153 din R )
Pe timpul nopþii sau în condiþii de viz- în miºcare.
ibilitate redusã conducãtorii de autove- CUPLAREA UNUI VEHICUL CU UNA
hicule ºi tramvaie care se apropie de o INTENÞIA CONDUCÃTORILOR DE
intersectie nedirijata prin semnale lumi- AUTOVEHICULE, TRAMVAIE SAU MOPEDE
SAU DOUA REMORCI, PENTRU
noase sau de cãtre politisti sunt obligaþi DE A SCHIMBA DIRECÞIA DE MERS, DE A FORMAREA UNUI ANSAMBLU DE
sa semnalizeze prin folosirea alternanta IEºI DINTR-UN RÂND DE VEHICULE STA- VEHICULE,
a luminilor de intalnire cu cele de drum TIONATE SAU DE A INTRA ÎNTR-UN ASEME- SE POATE EFECTUA NUMAI DACÃ:
dacã nu incalca astfel prevederile alin. NEA RÂND, DE A TRECE PE O ALTA BANDA a) elementele care compun dispozi-
de mai sus . DE CIRCULAÞIE SAU DE A VIRA SPRE tivul de cuplare sunt omologate ºi com-
DREAPTA ORI SPRE STÂNGA SAU CARE patibile;
Pe timpul nopþii sau în condiþii de viz- URMEAZÃ SÃ EFECTUEZE ÎNTOARCERE, b) ansamblul de vehicule poate real-
ibilitate redusã autovehiculele sau DEPASIRE ORI OPRIRE SE SEMNALIZEAZÃ iza raza minima de virare a autovehicul-
remorcile cu defectiuni la sistemul de PRIN PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE A ului tragator;
iluminare ºi semnalizare luminoasa nu LUMINILOR INDICATOARE DE DIRECÞIE CU c) dimensiunile ansamblului de
pot fi conduse sau remorcate fãrã a avea CEL PUÞIN 50 M ÎN LOCALITÃÞI ºI 100 M ÎN vehicule nu depãºesc limitele prevãzute
în funcþiune pe partea stanga, în fata o AFARÃ LOCALITÃÞILOR, ÎNAINTE DE de lege;
lumina de intalnire ºi în spate una de ÎNCEPEREA EFECTUÃRII MANEVRELOR. d) elementele de cuplare ale echipa-
poziþie. mentelor de frânare, de iluminare ºi
( Art. 114 alin. 1,2,3 ºi 4 din R ) Reducerea vitezei de deplasare sau semnalizare luminoasã sunt compati-
oprirea autovehiculelor, tramvaielor bile;

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
32 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
e) vehiculele care compun ansamblul înlãturat imediat, conducãtorul este obli- a utilajelor agricole.
nu se ating la trecerea peste denivelãri, gat sã îl semnalizeze cu unul dintre
la efectuarea virajelor sau la schimbarea mijloacele prevãzute la aliniatul de mai Prin excepþie, se permite remorcarea
direcþiei de mers. ( Art. 154 din R ) sus. unui autovehicul al cãrui sistem de
( Art. 156 alin. 1-5 din R ) direcþie nu funcþioneazã numai în cazul
În cazul rãmânerii în panã a unui REMORCAREA UNUI AUTOVEHICUL când remorcarea se realizeazã prin sus-
autovehicul ori a remorcii acestuia, con- SE FACE CU RESPECTAREA URMÃ- pendarea roþilor directoare ale autove-
ducãtorul ansamblului este obligat sã îl hiculului remorcat cu o macara sau spri-
scoatã imediat în afara pãrþii carosabile
TOARELOR REGULI: jinirea roþilor directoare ale autovehicul-
sau, dacã nu este posibil, sã îl a) conducãtorii autovehiculelor traga- ului remorcat pe o platforma de remor-
deplaseze lângã bordurã ori acosta- tor ºi, respectiv, remorcat trebuie sa care.
ment, aºezându-l paralel cu axa drumu- posede permise de conducere valabile
lui ºi luând mãsuri pentru remedierea pentru categoriile din care face parte Conducãtorul poate împinge sau trac-
defecþiunilor sau, dupã caz, de remor- fiecare dintre autovehicule; ta, cu propriul autovehicul, în situaþii
care. b) autovehiculul trãgãtor sã nu deosebite, pe distanþe scurte, un alt
Pe timpul nopþii sau în condiþii de viz- remorcheze un autovehicul mai greu automobil pentru a-i pune motorul în
ibilitate redusã, autovehiculul sau decât masa lui proprie, cu excepþia cazu- funcþiune sau pentru a efectua scurte
remorca acestuia care are defecþiuni la lui când remorcarea se efectueazã de manevre, fãrã a pune în pericol sigu-
sistemul de iluminare sau de sem- cãtre un autovehicul destinat special ranþa deplasãrii celorlalþi participanþi la
nalizare luminoasã nu poate fi trac- depanãrii; trafic. ( Art. 157 alin. 1- 5 din R )
tat/tractatã pe drumurile publice fãrã a c) remorcarea trebuie sã se realizeze
avea în funcþiune, în partea stanga, în prin intermediul unei bare metalice în
fata, o lumina de întâlnire ºi în spate, lungime de cel mult 4 m. Autoturismul OBLIGAÞII PRIVIND TRANS-
una de poziþie. ( Art. 155 din R ) ale cãrui mecanism de direcþie ºi sistem
de frânare nu sunt defecte poate fi PORTUL DE PERSOANE
Dacã un autovehicul sau o remorcã a remorcat cu o legãturã flexibilã omolo- Conducãtorii de autovehicule ºi per-
rãmas în panã pe partea carosabilã a dru- gatã, în lungime de 3-5 m. Bara sau legã- soanele care ocupã locuri prevãzute prin
mului ºi nu poate fi deplasat/deplasatã în tura flexibilã trebuie fixatã la elementele construcþie cu centuri sau dispozitive de
afarã acesteia, conducãtorul autovehicul- de remorcare cu care sunt prevãzute siguranþã omologate trebuie sã le poarte
ului este obligat sã punã în funcþiune autovehiculele; în timpul circulaþiei pe drumurile pub-
luminile de avarie ºi sã instaleze triunghi- d) conducãtorul autovehiculului lice, cu excepþia cazurilor prevãzute în
urile reflectorizante. remorcat este obligat sã semnalizeze regulament.
Triunghiurile reflectorizante se corespunzãtor semnalelor efectuate de Pe timpul deplasãrii pe drumurile
instaleaza în faþã ºi în spatele vehiculului, conducãtorul autovehiculului trãgãtor. publice, conducãtorii motocicletelor,
pe aceeaºi bandã de circulaþie, la o dis- Atunci când sistemul de iluminare ºi mopedelor ºi persoanele transportate pe
tanþã de cel puþin 30 m de acesta, astfel semnalizare nu funcþioneazã, este acestea au obligaþia sã poarte cascã de
încât sã poatã fi observate din timp de interzisã remorcarea acestuia pe timpul protecþie omologatã.
cãtre participanþii la trafic care se apropie. nopþii ºi în condiþii de vizibilitate redusã, Conducãtorilor de vehicule le este
În localitãþi, atunci când circulaþia este iar ziua poate fi remorcat dacã pe partea interzisã folosirea telefoanelor mobile
intensã, triunghiurile reflectorizante pot fi din spate are aplicate inscripþia "Fãrã atunci când aceºtia se aflã în timpul
aºezate la o distanta mai micã sau chiar semnalizare", precum ºi indicatorul mersului, cu excepþia celor prevãzute cu
pe vehicul, astfel încât sã poatã fi obser- "Alte pericole". dispozitive tip mâini libere.
vate din timp de ceilalþi conducãtori de ( Art. 36 alin. 1,2 ºi 3 din OUG )
vehicule. Dacã remorcarea se realizeazã prin Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu
Dacã vehiculul nu este dotat cu lumini suspendarea cu o macara sau sprijinirea înãlþimea sub 150 cm trebuie sã poarte
de avarie sau acestea sunt defecte, con- pe o platformã de remorcare a partii din centuri de siguranþã adaptate greutãþii ºi
ducãtorul poate folosi, pe timpul nopþii ori faþã a autovehiculului remorcat, atunci dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3
în condiþii de vizibilitate redusã, o lampã în acesta nu trebuie sã se afle nicio per- ani se transportã numai în dispozitive de
portativã cu luminã galbenã intermitentã, soanã. reþinere omologate.
care se instaleazã la partea din spate a Se interzice remorcarea unui autove- Conducãtorilor de autovehicule le
vehiculului. hicul cu douã roþi, cu sau fãrã ataº, a este interzis sã transporte copii cu vârs-
Se interzice folosirea triunghiurilor autovehiculului al cãrui sistem de ta de pana la 12 ani pe scaunul din faþã,
reflectorizante ori a luminilor de avarie în direcþie nu funcþioneazã sau care nu chiar dacã sunt þinuþi în braþe de per-
mod nejustificat sau pentru a simula o este înmatriculat ori înregistrat sau când soane majore, în timpul deplasãrii pe
rãmânere în panã în locurile unde oprirea drumul este acoperit cu polei, gheaþã ori drumurile publice.
ori staþionarea este interzisã. În cazul zãpadã. Se interzice ºi remorcarea a Se interzice conducãtorilor de autove-
cãderii din vehicule, pe partea carosabilã, douã sau mai multe autovehicule, a hicule, precum ºi persoanelor care
a încãrcãturii sau a unei pãrþi din aceasta, cãruþelor, a vehiculelor care în mod nor- ocupã scaunul din faþã sã þinã în brate
care constituie un obstacol ce nu poate fi mal sunt trase sau impinse cu mâna ori animale în timpul deplasãrii.

CAIETUL CURSANTULUI 33
SE EXCEPTEAZÃ DE LA OBLIGAÞIA DE A
buie sa fie mai mare de un minut, iar nu se apropie un vehicul feroviar.
PURTA CENTURA DE SIGURANÞÃ: intensitatea acestuia nu trebuie sa ( Art. 136 alin. 1 din R )
a) conducãtorii de autoturisme pe depãºeascã pragul fonic prevãzut în Conducãtorul de vehicul poate traver-
timpul executãrii manevrei de mers reglementãrile legale în vigoare. Se sa calea feratã curentã prevãzutã cu
înapoi sau care staþioneazã; interzice montarea pe vehicule a sis- bariere sau semibariere, dacã acestea
b) femeile în stare vizibilã de gravidi- temelor sonore antifurt care se sunt ridicate ºi semnalele luminoase ºi
tate; declanºeazã la trecerea, în imediata sonore nu funcþioneazã, iar semnalul cu
c) conducãtorii de autoturisme care apropiere, a altui vehicul. luminã albã intermitentã cu cadenþã
executa servicii de transport public de ( Art. 28 alin. 1 - 3 din R ) lentã este în funcþiune.
persoane, în regim de taxi, când trans- Când circulaþia la trecerea la nivel cu
porta pasageri; calea feratã curentã este dirijatã de
d) persoanele care au certificat medi- OPRIREA OBLIGATORIE agenþi de cale feratã, conducãtorul de
cal în care sa fie menþionatã afectiunea vehicul trebuie sã respecte semnalele
care contraindica purtarea centurii de
OPRIREA PARTICIPANÞILOR LA acestora.
siguranþã; TRAFIC ESTE OBLIGATORIE ºI LA ( Art. 137 alin 1 ºi 2 din R )
e) instructorii auto, pe timpul SEMNALELE DATE DE:
pregãtirii practice a persoanelor care a) Poliþiºtii de frontierã; CONDUCÃTORUL DE VEHICUL ESTE
învaþã sã conducã un autovehicul pe b) Îndrumatorii de circulaþie ai Minis- OBLIGAT SÃ OPREASCÃ ATUNCI
drumurile publice sau examinatorul din terului Apãrãrii; CÂND:
cadrul autoritãþii competente în timpul c) Agenþii de cale feratã, la trecerile la
desfãºurãrii probelor practice ale exam- nivel; a) barierele sau semibarierele sunt
enului pentru obþinerea permisului de d) Personalul autorizat din zona coborâte, în curs de coborâre sau ridicare;
conducere. lucrãrilor pe drumurile publice; b) semnalul cu lumini roºii ºi/sau
Persoanele care au certificat medical e) Membrii patrulelor ºcolare de circu- semnalul sonor sunt în funcþiune;
sunt obligate sa aibã asupra lor certifi- laþie, la trecerile pentru pietoni din c) întâlneºte indicatorul "Trecerea la
catul medical, în conþinutul cãruia tre- apropierea unitãþilor de învãþãmânt; nivel cu calea feratã simplã, fãrã ba-
buie sa fie menþionatã durata de valabil- f) Nevãzãtori, prin ridicarea bastonului riere", "Trecerea la nivel cu calea feratã
itate a acestuia. alb, atunci când aceºtia traverseazã stradã. dublã, fãrã bariere" însoþite de indica-
( Art. 97 alin. 1 - 5 din R ) ( Art. 89 alin. 1 din R ) torul "Oprire".
Vehiculele trebuie sa opreascã, în
ordinea sosirii, în dreptul indicatoarelor
OBLIGAÞIILE PERSOANELE PREVÃZUTE LA ALIN.
A) -D) POT EFECTUA ºI URMÃ- prevãzute la aliniatul de mai sus lit. c) sau,
DEÞINÃTORILOR TOARELE SEMNALE:
dupã caz, înaintea marcajului pentru
oprire, în locul în care existã vizibilitate
DE AUTOVEHICULE a) balansarea braþului în plan verti-
cal, cu palma mâinii orientatã cãtre sol
maximã asupra cãii ferate ori înaintea bari-
erelor sau semibarierelor, când acestea
Proprietarul sau deþinãtorul unui sau cu un mijloc de semnalizare, care sunt închise în curs de coborâre sau ridi-
vehicul este obligat sã comunice poliþiei semnifica reducerea vitezei; care.
rutiere, la cererea acesteia ºi în termenul b) rotirea vioaie a braþului, care sem- ( Art. 138 alin. 1 ºi 2 din R )
solicitat, identitatea persoanei cãreia i-a nifica mãrirea vitezei de deplasare a În cazul imobilizãrii unui vehicul pe
încredinþat vehiculul pentru a fi condus vehiculelor, inclusiv grãbirea traversãrii calea feratã, conducãtorul acestuia este
pe drumurile publice. ( Art.39 din OUG ) drumului de cãtre pietoni. obligat sã scoatã imediat pasagerii din
( Art. 89 alin. 2 din R ) vehicul ºi sa elibereze platforma cãii fer-
PROPRIETARUL DE AUTOVEHICUL ate, iar când nu este posibil, sã semnal-
izeze prezenþa vehiculului cu orice mijloc
SAU REMORCA ESTE OBLIGAT:
OBLIGAÞII LA TRECERI adecvat.
a) sã declare autoritãþii emitente
pierderea, furtul sau distrugerea certifi- LA NIVEL CU CALEA FERATÃ Participanþii la trafic care se gãsesc în
apropierea locului unde un vehicul a
catului de înmatriculare, în cel mult 48 Trecerile la nivel cu calea feratã se rãmas imobilizat pe calea feratã, sunt obli-
de ore de la constatare; clasificã astfel: gaþi sã acorde sprijin pentru scoaterea
b) sã depunã imediat la autoritatea 1. trece ri la ni vel cu cale a fe ratã acestuia sau, când nu este posibil, pentru
emitenta originalul certificatului de înma- cu re nt ã ( care pot fi p ãz i t e sau semnalizarea prezenþei lui.
triculare, dacã, dupã obþinerea duplicatu- ne p ã z it e ) Conducãtorului de vehicul ii este
lui, a reintrat în posesia acestuia. 2. treceri la nivel cu cale feratã indus- interzis sã treacã sau sã ocoleascã
( Art. 27 alin. 1 din R ) trialã porþile de gabarit instalate înaintea
Deþinãtorii de vehicule pot monta pe La trecerea la nivel cu calea feratã cãilor ferate electrificate, dacã înãlþimea
acestea sisteme sonore antifurt. curentã, conducãtorul de vehicul este sau încãrcãtura vehiculului atinge ori
Durata semnalului emis de sistemul obligat sã circule cu vitezã redusã ºi sã depãºeºte partea superioarã a porþii.
prevãzut la aliniatul de mai sus nu tre- se asigure cã din stânga sau din dreapta ( Art. 139 alin. 1 - 3 din R )

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
34 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
La intersectarea unui drum public cu o urmeazã sa pãrãseascã autostrada sunt
calea feratã industrialã, accesul obligaþi sa semnalizeze din timp ºi sa se
vehiculelor feroviare se face numai dupã angajeze pe banda de ieºire (de decelerare). ZONA REZIDENÞIALÃ ªI
semnalizarea corespunzãtoare ºi din timp
de cãtre cel puþin un agent de cale feratã.
( Art. 169 alin. 1 ºi 2 din R )
Circulaþia autovehiculelor destinate PIETONALÃ
În cazul prevãzut la alin.de mai sus, transportului public de persoane sau de În zona rezidenþialã, semnalizatã ca
conducãtorii de vehicule sunt obligaþi sã mãrfuri se desfãºoarã pe banda din atare, pietonii pot folosi toatã lãþimea pãrþii
se conformeze semnificaþiei semnalelor partea dreapta a autostrazii, cu excepþia carosabile, iar jocul copiilor este permis.
agenþilor de cale feratã. cazului în care se efectueazã depãºirea Conducãtorii de vehicule sunt obligaþi
( Art. 140 alin. 1 ºi 2 din R ) sau semnalizarea rutiera existenta insti- sã circule cu o vitezã de cel mult 20
tuie o alta reglementare de utilizare a km/h, sã nu staþioneze sau sã parcheze
benzilor. vehiculul în afara spaþiilor anume desti-
( Art. 170 din R ) nate ºi semnalizate ca atare, sã nu stân-
OBLIGAÞII jeneascã sau sã împiedice circulaþia
pietonilor chiar dacã, în acest scop, tre-
PE AUTOSTRÃZI OBLIGAÞII PENTRU buie sã opreascã.

Pe autostrãzi este interzisã circulaþia CONDUCÃTORII ( Art. 158 din R )
În zona pietonalã, semnalizatã ca
pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite
sau mase depãºite, fãrã autorizaþie spe-
ÎNCEPÃTORI atare, conducãtorul de vehicul poate
intra numai dacã locuieºte în aceastã
cialã de transport eliberatã de adminis- Conducãtorul de autovehicul sau de zonã sau presteazã servicii publice "din
tratorul drumului public, conform regle- tramvai cu o vechime mai mica de un an poartã în poartã" ºi nu are altã posibili-
mentãrilor în vigoare, a vehiculelor cu de la data obþinerii permisului de conduc- tate de acces. Acesta este obligat sã cir-
tracþiune animalã, a animalelor, a ere are obligaþia de a aplica semnul dis- cule cu viteza maximã de 5 km/h, sã nu
vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a tinctiv sub forma unui disc de culoare gal- stânjeneascã ori sã împiedice circulaþia
bicicletelor ºi mopedelor, a tractoarelor ben[, cu diametrul de 100 mm, care are în pietonilor ºi, dacã este necesar, sã
ºi maºinilor autopropulsate pentru centru semnul exclamarii, de culoare nea- opreascã pentru a permite circulaþia
lucrãri agricole, precum ºi a vehiculelor grã, cu lungimea de 60 mm ºi diametrul acestora.
care, prin construcþie sau din alte cauze, punctului de 10 mm, dupã cum urmeazã: ( Art. 159 din R )
nu pot depãºi viteza de 50 km/h. a) la motocicleta, în partea din spate
lângã numãrul de înmatriculare;
De asemenea, pe autostrãzi sunt
interzise învãþarea conducerii unui
b) la autovehicul, pe parbriz în partea
din dreapta jos ºi pe luneta, în partea ALTE OBLIGAÞII
vehicul, încercãrile prototipurilor de stanga jos; CONDUCÃTORUL DE AUTOVE-
ºasiuri ºi de autovehicule, manifestaþi- c) la autovehiculul care nu este pre- HICUL SAU DE TRAMVAI ESTE
ile, defilãrile, caravanele publicitare, vãzut cu luneta, pe parbriz în partea din
antrenamentele ºi competiþiile sportive dreapta jos ºi pe caroserie în partea din OBLIGAT:
de orice fel, precum ºi cortegiile. spate stanga sus;
d) la tramvai, pe parbriz în partea din 1. sa aibã asupra sa actul de identi-
Se interzice circulaþia, oprirea sau dreapta jos ºi pe luneta ultimului vagon tate, permisul de conducere, certificatul
staþionarea autovehiculelor pe banda de în partea din spate stanga sus; de înmatriculare sau de înregistrare ºi,
urgenþã, cu excepþia cazurilor justificate, e) la autovehiculul care tracteaza o dupã caz, atestatul profesional, precum
precum ºi a autovehiculelor cu regim de remorca, pe parbrizul autovehiculului în ºi celelalte documente prevãzute de leg-
circulaþie prioritar. partea din dreapta jos ºi pe caroseria islaþia în vigoare;
remorcii în partea din spate stanga sus. 2. sa circule numai pe sectoarele de
Circulaþia autovehiculelor destinate drum pe care îi este permis accesul ºi sa
transportului public de persoane sau de CONDUCATORULUI DE VEHICUL respecte normele referitoare la masele
mãrfuri se efectueazã, de regulã, numai PREVÃZUT LA ACEST ALINIAT ÎI totale maxime autorizate ºi admise
pe banda marginalã din partea dreaptã ºi/sau la dimensiunile maxime admise
a autostrãzii, în sensul de mers.
ESTE INTERZIS: de autoritatea competenta pentru
( Art. 74 alin. 1 - 4 din OUG ) a) sa conducã autovehicule care autovehiculele conduse;
Conducãtorii de autovehicule care transporta mãrfuri sau produse pericu- 3. sa verifice funcþionarea sistemului
intra pe autostrazi folosind banda de loase; de lumini ºi de semnalizare, a instalaþiei
intrare (de accelerare) trebuie sa cedeze b) sa conducã vehicule destinate tes- de climatizare, sa menþinã permanent
trecerea autovehiculelor care circula pe tarii sau cele pentru probe; curate parbrizul, luneta ºi geamurile lat-
prima banda a autostrazilor ºi sa nu c) sa conducã vehicule destinate erale ale autovehiculului, precum ºi pla-
stânjeneascã în niciun fel circulaþia transportului public de persoane, inclu- cutele cu numãrul de înmatriculare sau
acestora. siv în regim de taxi. înregistrare ale autovehiculului ºi
Conducãtorii de autovehicule care ( Art. 149 alin 1 ºi 2 din R ) remorcii;

CAIETUL CURSANTULUI 35
care ar afecta deplasarea în siguranta a
4. sa permitã controlul stãrii tehnice a lui ºi a celorlalþi participanþi la trafic; 17. sã conducã un autovehicul care
vehiculului, precum ºi al bunurilor trans- emana noxe peste limita legalã admisã
portate, în condiþiile legii; 9. sa între pe drumurile modernizate ori al cãrui zgomot în mers sau station-
cu autovehiculul care are pe roti sau pe are depãºeºte pragul fonic prevãzut de
5. sa se prezinte la verificarea medi- caroserie noroi ce se depune pe partea lege ori care are montat pe sistemul de
calã periodicã, potrivit legii; carosabilã ori din care cad sau se scurg evacuare a gazelor dispozitive neomolo-
produse, substanþe ori materiale ce pot gate;
6. sa aplice pe parbrizul ºi pe luneta pune în pericol siguranta circulaþiei;
autovehiculului semnul distinctiv sta- 18. sã circule cu autovehiculul având
bilit pentru conducãtorii de autovehicule 10. sa aibã aplicate pe parbriz, lune- placutele cu numerele de înmatriculare
incepatori, dacã are o vechime mai mica ta sau pe geamurile laterale afiºe, sau de înregistrare, provizorii ori pentru
de un an de la obþinerea permisului de reclame publicitare, înscrisuri ori acce- probe deteriorate sau neconforme cu
conducere. ( Art. 147 din R ) sorii, care restrang sau estompeaza viz- standardul;
ibilitatea conducatorului ori a pasager-
S e i n t er zi c e c o n d u c a t o r u l u i ilor, atât din interior, cat ºi din exterior; 19. sã sãvârºeascã acte sau gesturi
de autovehicul sau de tramvai: obscene, sa profereze injurii, sa
1. sa conducã un autovehicul sau 11. sa aibã aplicate folii sau trata- adreseze expresii jignitoare ori vulgare
tramvai cu dovada inlocuitoare a per- mente chimice pe parbrize, luneta ori pe celorlalþi participanþi la trafic;
misului de conducere eliberata fãrã geamurile laterale, care restrang sau
drept de circulaþie sau a carei valabili- estompeaza vizibilitatea, atât din interi- 20. sã circule cu autovehiculul avariat
tate a expirat; or, cat ºi din exterior, cu excepþia celor mai mult de 30 de zile de la data produc-
omologate ºi certificate, prin marcaj erii avariei;
2. sa transporte în autovehicul sau corespunzãtor, de cãtre autoritatea com- 21. sã arunce, pe drumurile publice,
tramvai mai multe persoane decât petenta; din autovehicul obiecte, materiale sau
numãrul de locuri stabilite în certificatul substanþe.
de înmatriculare sau de înregistrare; 12. sa aibã aplicate folii sau trata-
mente chimice pe dispozitivele de ilu- ( Art. 148 din R )
3. sa transporte persoane în stare de minare ori semnalizare luminoasa, care
ebrietate pe motocicleta sau în cabina diminueazã eficacitatea acestora, pre-
ori în caroseria autovehiculului destinat cum ºi pe placutele cu numãrul de înma-
transportului de mãrfuri; triculare sau de înregistrare, care
impiedica citirea numãrului de înmatric-
4. sa transporte persoane în caroseria ulare sau de înregistrare;
autobasculantei, pe autocisterna, pe
platforma, deasupra încãrcãturii, pe 13. sã lase liber în timpul mersului
pãrþile laterale ale caroseriei, sau per- volanul, ghidonul sau maneta de
soane care stau în picioare în caroseria comandã, sã opreascã motorul ori sa
autocamionului, pe scãri ºi în remorca, decupleze transmisia în timpul mersului;
cu excepþia celei special amenajate pen-
tru transportul persoanelor; 14. sã foloseascã în mod abuziv
mijloacele de avertizare sonorã;
5. sa transporte copii în varsta de
pana la 12 ani pe scaunul din fata al 15. sã circule cu autovehiculul cu masa
autovehiculului, chiar dacã sunt þinuþi în totalã maxima autorizata mai mare de 3,5
brate de persoane majore; tone pe drumurile acoperite cu zapada,
gheaþa sau polei, fãrã a avea montate pe
6. sa transporte în ºi pe autoturism roti lanturi sau alte echipamente antidera-
obiecte a cãror lungime sau latime pante omologate, în perioadele ºi pe dru-
depãºeºte, împreunã cu incarcatura, murile stabilite prin ordin al ministrului
dimensiunile acestuia; transporturilor, construcþiilor ºi turismului;
7. sa deschidã uºile autovehiculului
sau tramvaiului în timpul mersului, sa 16. sã circule având montate pe
porneascã de pe loc cu uºile deschise; autovehicul anvelope cu alte dimensiuni
ori caracteristici decât cele prevãzute în
8. sa aibã în timpul mersului pre- certificatul de înmatriculare sau de
ocupãri de natura a-i distrage în mod înregistrare ori care prezintã taieturi sau
periculos atenþia ori sa foloseascã insta- rupturi ale cordului ori sunt uzate peste
laþii de sonorizare la un nivel de zgomot limita admisã;

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
36 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
face prin ridicarea cu atenþie, menþinându-se în
acelaºi plan capul, gâtul ºi trunchiul.
PRIMUL AJUTOR La scoaterea victimelor prin ridicare se va avea
în vedere sã nu se agraveze leziunile victimei.
(este o obligaþie legalã)
La transportul victimelor cu fracturã de coloanã
se foloseºte autovehicul cu platformã victima nu
Verificarea medicalã a conducãtorilor auto se face va fi zdruncinatã; imobilizatã pe spate.
periodic conform reglementãrilor în vigoare ( ex.
amatori din 5 în 5 ani pânã la 45 de ani ºi din 3 în
3 ani dupã 45 ani) STOPUL RESPIRATOR apare ca urmare a intrãrii
unor corpuri strãine pe cãile respiratorii, se con-
statã prin aplicarea unei oglinzi in fata buzelor
ÎN CAZUL HEMORAGIILOR: (gravitatea se sta- victimei. Se va trece la respiratie artificiala prin
bileºte în funcþie de viteza ºi cantitatea cu care se procedeul "gura la gura" sau dacã gura victimei
scurge sîngele) primul ajutor consta in intituirea rãmâne înclestatã, se va aplica procedeul "gura
hemostazei (oprirea singelui). La membre acest la nas". (victima se aºeazã pe spate cu capul dat
lucru se realizeaza prin aplicarea unui garou pe spate )
(deasupra rãnii ), care poate fi menþinut maxim 2
ore.
STOPUL CARDIAC se recunoaºte prin lipsa pul-
La aplicarea garoului se va anexa un bileþel pe sului sau slãbirea accentuatã al acestuia. Primul
care se va trece ora ºi minutul aplicarii. În cazul
ajutor constã în efectuarea masajului cardiac:
hemoragiilor la trunchi se va aplicã un pansa- victima fiind asezata pe o suprafaþã tare cu faþa
ment compresiv (tifon steril) pe vasul lezat. în sus vom apãsa în mod ritmic cu podul
palmelor în zona inimii.
Victimele în stare de inconºtienþã se pot aºeza,
În aºteptarea mijlocului de transport victimele pânã la sosirea mijlocului de transport, pe spate
vor fi aºezate cu picioarele mai sus decât capul cu capul într-o parte asigurând acesteia o bunã
(autotransfuzie). Transportul victimelor cu respiraþie.
hemoragie se va face imediat dupã oprirea
hemoragiei.
Victimele care prezinta ARSURI vor fi trans-
FRACTURILE se recunosc dupa deformarea portate cât mai urgent la unitatea medicalã.
zonei fracturate sau observarea de fragmente
osoase (fractura deschisã)
Înainte de transportul victimelor se asigurã cã
este asiguratã funcþia respiratorie ºi circulatorie.
Primul ajutor consta in imobilizarea zonei frac-
turate cu ajutorul unor atele (suficient de lungi,
sã nu fie prea grele, sã fie rigide) care vor
cuprinde atât zona fracturatã c]t §i articulatiile Pentru dezinfectarea rãnilor se folosesc urmã-
alaturate (atât cea inferioarã cât ºi cea supe- toarele substanþe:
rioarã). Fracturile se recunosc dupa deformarea - tincturã de iod
zonei fracturate sau observarea de fragmente - alcool,
osoase (fractura deschisã). - apa oxigenatã,
- cloraminã.
În CAZUL FRACTURILOR DE COLOANÃ se reco-
mandã ca victima sã nu fie miºcatã, iar dacã este
necesarã scoaterea victimelor acest lucru, se va

CAIETUL CURSANTULUI 37
Conduita preventivã
1. Conduita preventivã,conducerea preventivã. 13. Conduita preventivã faþã de vehiculele cu tract animalã,
2. Elementele conduitei preventive. bicicliºti ºi pietoni.
3. Conduita preventivã pe timp de noapte. 14. Conduita preventivã vara.
4. Conduita preventivã pe timp de ploaie. 15. Consecinþele oboseli la volan.
5. Conduita preventivã în anotimpul rece. 16. Conduita preventivã la depãºire.
6. Conduita preventivã primãvara. 17. Cum diminuaþi la minim cosecinþele unui accident ce nu
7. Conduita preventivã pe timp de ceaþã. a putut fi evitat.
8. Conduita preventivã pe poduri,sub poduri,în tunele ºi 18. Argumente în favorea folosirii centurii de siguranþã.
pasaje rutiere. 19. Consecinþele consumului de medicamente asupra con-
9. Conduita preventivã în mediul urban. ducãtorului auto.
10. Conduita preventivã într-o intersecþie. 20. Conduita preventivã consumului de alcool.
11. Conduita preventivã în situaþia în care acordãm prioritate 21. Conduita preventivã a începãtorului.
vehiculelor ºi pietonilor. 22. Mijloace ºi metode ale realizãrii
12. Conduita preventivã în mediul rural. conduitei preventive.

1. CONDUITA PREVENTIVÃ. CONDUCERE PREVENTIVÃ a) CUNOªTINÞELE TEORETICE ªI PRACTICE
Conduita preventivã :este comportamentul rutier care asig- Cunoaºterea temeinicã a normelor de legislaþie ruitierã cu
urã contracararea accidentului rutier prin anticiparea situaþilor ultimele modificãri, cunoºtinþe practice privind conducerea
din trafic ce pot genera accidente,sau anticiparea greºelilor autovehiculului în siguranþã. Practica se învatã din propiile
celorlalþi participanþi la trafic care pot genera un acci- greºeli sau ale altora de-a lungul 100 de mii de km.
dent,evitarea accidentului pe cale de a se produce sau b) VIGILENÞA
evitarea angajãrii în accidentul care s-a produs în faþa voastrã. Reprezintã capacitatea conducãtorului auto de a
- alegerea celei mai bune variante pentru ieºirea cu minim observa ºi de fi permanent atent la ceea ce se întâmplã în jurul
de consecinþe dintr-un accident ce nu a putut fi evitat sãu când conduce automobilul.
deloc Atenþia este capacitatea conducãtorului auto de a
- adaptarea modului de deplasare la condiþile de drum,trafic, se concentra la tot ceea ce îl înconjoarã (majoritatea
vizibilitate etc. obþinute prin vãz,80% auzul,15% olfactiv,tactil).Este
Conduita preventivã exprimã voinþa omului ca participant la fenomenul psihic de activare selectivã concentrare ºi ori-
trafic de a nu ajunge la accident. entare a energiei pshihoervoase.
Conducerea preventivã se referã numai la comportamentul
conducãtorului de vehicule ºi ea este inclusã în conduita pre- CALITÃÞILE ATENÞIEI SUNT:
ventivã. volum• stabilitate •concentrare • distributivitate • mobilitate
- volumul atenþiei reprezintã cantitatea de elemente asupra
Conduita preventivã se bazeazã pe: cãrora se poate orienta ºi concentra atenþia simultanã
- observarea ºi concluzii desprinse de conducãtorul auto - stabilitatea se referã la persistenþa în timp posibil de a
de-a lungul situaþiilor în care este pus în trafic. menþine atenþia asupra unui obiect,fenomen,acþiune
- pe analizarea unor accidente grave sau uºoare. - concentrarea presupune delimitarea între o dominantã
- pe cunoaºterea perfomanþei tehnice ale vehiculului pe (deci un posibil focar de excitaþie posibilã situaþie din trafic)
care-l conduce. care poate genera un accident faþã de celãlalte care sunt inac-
- pe cunoaºterea limitelor obiective ale ochiului,deci pe cu- cesibile la factori perturbatori
noaºterea propiilor perfomanþe. - distributivitatea este însuºirea care permite unei persoane
sã desfaºoare concomitent mai multe activitaþi cu condiþia ca
2. ELEMENTELE CONDUITEI PREVENTIVE unele dintre ele sa fie automatizate
- mobilitatea atenþiei este deplasarea si reorientarea
a) Cunostinþele teoretice ºi practice atenþiei de la un obiect la altul în intervale cerute de desfãºu-
b) Vigilenþa (Atenþia) rarea activitaþii
c) Prevederea Nivelul concentrãrii atenþiei condiþioneazã eficienþa per-
d) Judecata cepþiei care în continuare determinã eficienþa gândirii ºi a
e) Îndemânarea activitaþii practice asigurând precizie,profunzime si claritate in
desfãºurarea acestora.

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
38 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
c) PREVEDEREA trebui sã fie de cel mult 75km/h.
Reprezintã capacitatea conducãtorului a u t o de a - se va evita stilul agresiv
a n ticipa situaþii din trafic c ât mai di n ti m p º i d e - se va respecta mersul planificat
a g ãsi posibilitaþi pentru ca în desfaºura r e a t r a f i-
c u lui sã nu se producã nici un eveniment r u t ie r . 4.CONDUITA PREVENTIVÃ PE TIMP DE PLOAIE
Clasificare :
 imediatã (apropiatã) a) Factorii de risc
 indepãrtatã - reducerea aderentei
Prevederea imediatã se referã la acþiunile conducãtorului - creºterea spaþiului de oprire
auto când se aflã la volan (prima este folosirea centurii de si- - pericol de derapaj
guranþã, reducerea vitezei la depãºire dacã este necesarã). - reducerea vizibilitaþii
Prevederea îndepãrtatã se referã la acþiunea întreprinsã - oboseala apare mai rapid
de conducãtorul auto înainte de a urca la volan (pregãtirea - imposibilitatea aprecierii corecte, a distanþei si vitezelor
autovehiculului pentru drum, planificarea judicioasã a cãlã- celorlanþi participanþi la trafic
toriei (a cursei) ,stabilirea itinerariului ,etapizarea acestui - traversarea in fugã a strãzii de cãtre pietoni
traseu ,starea fizicã si psihicã a conducãtorului auto). - apariþia stãrii de somnolenþã
b) Mãsuri
d) JUDECATA - pregãtirea autovehiculului (ºtergãtoare, instalaþia de
Reprezintã procesul psihic de gândire si alegerea unei spãlare a parbrizului etc)
soluþii optime cu cel mai bun rezultat dintr-o situaþie apãrutã - stare psiho fizicã bunã
in trafic. Decizia, hotarârea pe care o luãm implicã - regimul de vitezã trebuie sã fie mult redus
cunoaºterea sau recunoaºterea alternativelor unei situaþii din - nu trebuie sã bruscãm comenzile (volan ,frânã,acceleraþie)
trafic si abilitatea de a alege soluþia pentru evitarea accidentu- - folosirea ºtergãtoarelor in timpul trecerii pe lângã alt
lui. vehicul chiar dacã ploaia a stat
Judecata trebuie sã fie: - din când in când trebuie privit in colþul parbrizului (unde
• promptã • rapidã • selectivã • justã nu ajung ºtergãtoarele trebuie oprit si curãþat)

e) ÎNDEMANAREA ACVAPLANAREA este fenomenul de plutire a pneului pe o
peliculã de apã: vehiculul nu rãspunde la comenzi, se pierde
Reprezintã efectuarea corectã a manevrelor de con- controlul direcþiei. Fenomenul apare în condiþii de rulare cu
ducere a autovehiculului inclusiv in situaþii pericu- viteze excesive în condiþii de ploaie torenþialã.
loase.(abiliatatea în manevrarea automobilului) Factori care favorizeazã apariþia acvaplanãrii:
- viteza ridicatã
3.CONDUITA PREVENTIVÃ PE TIMPUL NOPÞII - ploaia torenþialã
- starea de uzurã a pneului
a) Factori de risc - presiunea in pneuri
Reducerea substanþiala a vizibilitaþii (scade de aproximativ 30 ori) - lãþimea pneului
Efortul depus de conducãtorul auto pentru a identifica - sarcina pe roþi
ceilalþi participanþi la trafic distanþele si vitezele cu care con-
duc aceºtia, de a identifica indicatoare, marcaje. 5. CONDUITA PREVENTIVÃ IN ANOTIMPUL RECE
Apare mult mai rapid oboseala care se suprapune cu
oboseala acumulatã de-a lungul unei zile de lucru. Fenomene caracteristice acestui anotimp: zãpada, gheaþa,
- adormirea la volan-cel mai mare pericol polei, vânt puternic, ceaþã.
- orbirea, folosirea incorectã a luminii farurilor
- obstacole pe partea carosabilã (trailere) a) Factori de risc:
- vehicule cu tracþiune animalã, bicicliºti - reducerea substanþialã a aderenþei roþilor; ea scade de 2-
- denivelãrile drumurilor 3 ori pe zãpada iar pe polei pânã la 8 ori iar spaþiul de
- lucrãri pe partea carosabilã nesemnalizate oprire se dubleazã-tripleazã
- curbele - stabilitatea transversal si longitutonal a autovehiculelor
- pietonii se micºoreazã vizibil
- micºorarea vizibilitãþii spre exteriorul vehiculului
b) Mãsurile pentru contracararea acestora - apar rezistenþe mari la înaintare
- pregãtirea autovehiculului in special la sistemul de sem- - se îngusteazã carosabilul
nalizare si iluminare - dificultãþi la pornirea motorului
- starea esteticã (geamuri curate) - dificultãþi la plecarea de pe loc ºi oprirea acestuia la punct fix
- asigurarea unui minim de piese de schimb (becuri,
lanternã etc) b) Mãsuri
- starea psiho-fizicã bunã - pregatirea autovehiculului pentru anotimpul rece (instalaþia de
- regimul de vitezã mult redus ; cu lumina de drum viteza ar urgere, rãcire frânare climatizare, ºi sistemul de rulare)

CAIETUL CURSANTULUI 39
- reducerea vitezei-vehicului sã poatã fi oprit în orice condiþii - starea psiho-fizicã bunã
-sã nu se bruscheze comenzile autovehiculului - se vor evita manevrele bruºte ale comenzilor
Factori care favorizeazã derapajul - orientarea dupã marcaje
- în funcþie de starea drumului: polei, zãpada, mâzgã - semnale sonore - frânã de motor
- anvelope uzate sau neumflate corect - regim de vitezã mic în limita câmpului vizual
- reglarea incorectã a forþei de frânare la roþi
- explozia unui pneu 8. CONDUITA PREVENTIVÃ PE PODURI,
- spargerea unui rulmeut SUB PODURI,ÎN TUNELE ªI PASAJE RUTIERE
- sistemul de direcþie uzat
- manevrãri bruºte ale volanului,frânãri violente a) Factori de risc
- depãºirea unei viteze limitã în special în viraje
La derapaj nu se frâneazã, se încearcã redresarea prin Pe poduri ºi sub poduri:
manevre fine în direcþia în care spatele vehiculului a derapat. - sunt spaþii înguste
- posibilitatea de evitare a unui accident reduse
6.CONDUITA PREVENTIVÃ PRIMÃVARA - posibilitatea acrosãrii
- porþiuni denivelate deteriorate
a) Factorii de risc: - sunt precedate de porþiuni de rampã/pantã
- alternanþa porþiunilor cu carosabil uscat,cu mâzgã sau polei - porþiuni cu piatrã cubicã
- denivelãri,gropi,surpãri etc. - obstacole imprevizibile
- marcajele sânt ºterse fãcând dificilã circulaþia
- deteriorarea unor indicatoare În tunele ºi pasaje rutiere:
- cei care au condus puþin iarna se adapteazã greu la - sunt spaþii înguste
condiþiile de trafic - reducerea vizibilitãþii
- traficul cunoaºte valori ridicate apar noi participanþi la trafic - trecerea bruscã de la lumina naturalã la cea artificialã
- trecerea de la un anotimp la altul creeazã stãri de depri- - infiltraþii, scurgeri de apã
mare sau exuberanþã - porþiuni capcanã (mâzgã, polei, gheaþã)
- fenomene meteo deosebite: ceaþa, ploaie, lapoviþã ºi ninsoare
b) Mãsuri:
b) Mãsuri - alegerea traseului ce prezintã condiþii optime
- pregãtirea autovehiculului - pregãtirea autovehiculului (montarea ºtergãtorului ºi
- planificarea judicioasã a cãlãtoriei:la început drumuri mai instalaþia de spãlare a parbrizului)
scurte - evitarea bruscãrii comenzilor, folosirea frânei de motor
- prudenþã ºi atenþie sporitã pe tot timpul cãlãtoriei - urcare ºi coborârea în trepte inferioare
- aprinderea din timp a luminii de întâlnire ºi alegerea ben-
7. CONDUITA PREVENTIVÃ PE TIMP DE CEAÞÃ zii de rulare

Avem 3 tipuri de ceaþã:
- ceaþã uscatã - alcãtuitã din particule al cãror diametru 9. CONDUITA PREVENTIVÃ PE TIMP DE VARÃ
ajunge pana la 0,1 mm
- ceaþã umedã - ajunge pânã la 6-10 mm formate din partic- a) Factori de risc:
ule de apã - valorile cele mai ridicate de trafic (valori maxime la sfârºit
- ceaþã amestec (smog) de sãptãmânã)
- viteze mari de deplasare în trafic care alterneazã cu mer-
a) Factori de risc: sul în coloanã (viteze reduse, cu distanþe mici între
- reducerea substanþialã a vizibilitãþii vehicule )
- efortul depus este mai mare - diversitatea participanþilor la trafic
- apare obosalea mai repede - temperaturi ridicate,soare,ploi torenþiale
- reducerea puterii de penetrare a luminii farurilor - diminuarea posibil itãþii de ventilaþie a sistemului de
- adaptarea conducerii la astfel de condiþii este dificilã frânare
- conducãtorii auto începãtori conduc inhibaþi ºi crispaþi - creºte temperatura în pneuri cu pericol de explozii
- datoritã umezelii pe parbriz se depune un amestec de praf - omul conduce cât mai mult, consumul de energie este
cu apã iar pe carosabil apare mâzga foarte mare
- stabilitatea autovehiculului scade - monotonia cãlãtoriilor
- dacã drumul nu e marcat, e greu sa-þi dai seama când treci - trafic pietonal deosebit de intens (copii)
pe contrasens - asfaltul pe anumite porþiuni se înmoaie
- vehicule parcate pe partea carosabilã - reparaþii la partea carosabilã mai mult sau mai puþin sem-
nalizate
b) Mãsuri: - ploi torenþiale scurte
- pregãtirea autovehiculului (faruri de ceaþã)

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
40 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
14.CONDUITA PREVENTIVÃ ÎN MEDIUL RURAL - reîntoarcerea se face tot progresiv pânã ce observaþi în
a) Factori de risc oglindã retragerea completã a autovehiculului depãºit
- starea drumului (pe timp de ploaie mâzgã) B) A CELUI CARE ESTE DEPúIT
- strãzi insuficient marcate - sã semnalizaþi cã s-a înþeles intenþia de a depãºi a celuilalt
- lipsa indicatoarelor ºi marcajelor - reducerea vitezei pentru ai permite ca el sã treacã într-un
- lipsa trotuarelor,treceri pentru pietoni timp scurt
- intersecþii nedirijate - sã reducem viteza ºi sã iasã pe acostament în caz de peri-
- diversitatea mare de vehicule prezenþa utilajelor agricole col (sau complet)
- vehicule staþionate pe partea carosabilã - pe timpul nopþii folosirea fazei scurte
- circulaþia vehiculelor cu tracþiune animalã ºi a bicicletelor
pe partea carosabilã C) A CELUI CE VINE DIN SENS OPUS
- turme de animale - sã semnalizaþi cu farurile în caz de pericol în timpul zilei
- pietoni ºi copii pe partea carosabilã - sã reduceþi viteza, sã semnalizaþi ºi sã iasã pe acostament
- petreceri publice (nunþi, botezuri), mitinguri etc. în caz de accident
- conducerea unor vehicule în stare de ebrietate (biciclete, 17. COLIZIUNILE FRONTALE
cãruþe, etc.)
- sunt cele mai periculoase generând pierderi de vieþi ºi
b) Mãsuri pagube
- pregãtirea autovehiculului, funcþionarea ºtergãtoarelor ºi Cauzele:
a instalaþiei de spãlare - nerespectarea regulilor de circulaþie la depãºire
- prudenþa ºi vigilenþa sporitã - abordarea greºitã a curbelor
- anticiparea diferitelor situaþii ,probleme care pot apãrea - pierderea controlului la volan datoritã adormirii, vitezei
- reducerea vitezei mari, influenþatã de alcool, obosealã etc
- avertizarea sonorã ºi opticã din timp - apariþia unor obstacole fixe
- evitarea bruscãrii comenzilor
- atenþie deosebitã la depãºire Cum prevenim coliziunile frontale:
- urmãrirea atentã la tot ce se petrece în faþã fiind pregãtiþi
15. SITUAÞII PERICULOASE CREATE DE VEHICULE în vederea evitãrii coliziunii
CU TRACÞIUNE ANIMALÃ, BICICLIºTI ºI PIETONI - sã-ºi pãstreze calmul
- sã menþinã ambele mâini pe volan
- sã încerce evitarea coliziunii prin ieºirea din drumul
a) Factori de risc vehiculelor ce vin din sens opus fie prin folosirea acosta-
- nu cunosc sau ignorã semnificaþia unor indicatoare ºi mar- mentului fie prin pãrãsirea ºoselei evitând copacii, stâlpii
caje - în ultima instanþã ºi încearcã o ºtergere lateralã
- fac manevre imprevizibile, schimbãri bruºte de direcþie OBS: în situaþii dificile nu întotdeauna se iese prin frânare
fãrã a se asigura ºi semnaliza ci ºi prin accelerare
- pe timp nefavorabil sau timp de noapte circulã neilumi-
nate sau iluminate necorespunzãtor 18.CENTURA DE SIGURANÞÃ
- circulaþia sub influenþa bãuturilor alcoolice
- circulã cu bagaje agabaritice supraîncãrcate Cum diminuãm la minimum consecinþele unui accident ce
- animale sperioase neobiºnuite cu zgomote nu a putut fi evitat.
Argumente în favoarea folosirii:
b) Mãsuri - centura îl fereºte pe pilot ºi pe pasageri de lovirea cu cor-
- anticiparea situaþilor periculoase puri dure, deci de traumatisme, deci de cele grave, care
- reducerea vitezei din timp pentru preîntâmpinarea oricãrei au ca urmare compromiterea luciditãþii conducerii ºi pier-
surprize derea controlului la volan
- atenþie la manevra depãºirii (spaþiul lateral) - împiedicã proiectarea prin parbriz la coliziuni frontale, la
rãsturnare
- împiedicã ejectarea pasagerului din dreapta prin parbriz
16. CONDUITA PREVENTIVà LA DEPúIRE - sporeºte considerabil confortul în pilotarea vehiculului
diminuând forþa centrifugã contribuind astfel la
A) A CELUI CARE DEPêEªTE menþinerea unei poziþii corecte la volan factor important
- sã efectueze manevra numai dacã este absolut necesarã ºi pentru siguranþa rutierã
sigurã - centura îi îndeamnã pe conducãtorii auto la o conducere
- sã începem manevra numai dupã ce cel care urmeazã a fi prudentã amintindu-le mereu de pericolele excesului de
depãºit a înþeles intenþia noastrã vitezã
- trecerea într-o treaptã inferioarã - la 20 km/h forþa ce acþioneazã asupra conducãtorului la
- ieºirea în depãºire sã se facã progresiv dupã ce se semnalizeazã frânare bruscã este de 350 kg/f rezultând un surplus de
-pãstrarea distanþei laterale suficientã 200 kg/f faþã de ceea ce opune conducãtorului auto.

CAIETUL CURSANTULUI 41
19.CONSECINÞELE CONSUMULUI DE ALCOOL
- funcþionarea ºtergãtoarelor de parbriz, instalaþiei de spãlare
Ber- creeazã stãri de euforie, emotivitate, agresivitate - verificarea plinurilor ºi pneurilor etc
- conducãtorul auto se comportã spontan, necontrolat ºi 2. a conducãtorului auto
puþin autocritic - odihnã
- apasã mai mult pe acceleraþie - stare psiho-fizicã bunã
- nu acordã prioritate - stabilirea itinerarului
- depãºeºte pe muchie de cuþit - informaþii asupra itinerariului
- nu suportã sã fie depãºit, are impresia ca este în mare formã - þinuta de drum a conducãtorului auto
- se comportã agresiv - etapizarea cãlãtoriei
- în ciuda acestei impresii capacitatea lui fizicã ºi psihicã
este diminuatã la 0,3 ‰, apar tulburãri de vedere (nu II Folosirea rezervelor care depind de:
apreciazã corect distaþele ºi vitezele, atenþia se dimin- 1. vehicul
ueazã, se diminueazã ºi reflexele, cresc timpii de reacþie) - rezerva de putere, posibilitatea realizãrii unor demaraje
- la 0,5‰ atenþia se diminueazã cu 66% iar timpii de puternice care asigurã depãºiri rapide ºi posibil de a efec-
reacþie se dubleazã tua manevre sigure în situaþii dificile
- dacã alcoolemia e mai mare de 0,5‰ faþa se conges- - rezerva de frânã
tioneazã iar în starea psiho-fizicã intervine o cãdere, ºoferul - rezerva de pneu (starea pneurilor)
este dezorientat, confuz în ceea ce face ºi traiectoria - rezerva de piese (becuri, curele, siguranþe)
autovehiculului este sinuoasã 2. conducãtor auto
- în ultima fazã ºoferul nu mai nimereºte comenzile, el se - rezerva de spaþiu a circula astfel încât vehiculul sã poatã fi
aflã în stare de anestezie totalã rezultând coma alcoolicã oprit în orice situaþie
ºi chiar moartea - rezerva de timp, planificarea cursei, evitarea crizei de timp
20.CONSECINÞELE CONSUMULUI DE MEDICAMENTE - rezerva de energie fizicã ºi nervoasã: a circula astfel într-o
stare fizicã psihicã bunã astfel încât la sfârºitul cãlãtoriei
- provoacã stãri de euforie,somnolenþã sau irascibilitate sã nu fim obosiþi
(nervozitate)
- tulburãri auditive ºi vizuale III. Mãrirea vizibilitãþii vehiculului
- confuzii, halucinaþii - starea esteticã ºi de curãþenie a vehiculului
- incapacitate de concentrare - oglinzi interioare, exterioare, funcþionarea ºtergãtoarelor
- cresc timpii de reacþie diminuând reflexele. Sunt foarte (curãþirea parbrizului pe toatã suprafaþa)
multe medicamente care influenþeazã capacitatea de con- - aprinderea luminii de întâlnire la amurg ºi dimineaþa
ducere (barbituricele, extraveralul, diazepam, rudotelul - apãsarea pe frânã ori de câte ori un vehicul se apropie
etc), iar când se recomandã un tratament, sã întrebe îngrijorãtor
medicul ce efecte au asupra sa ºi dacã influenþeazã capa- - intrarea pe drumuri prioritare de pe arterele laterale chiar
citatea de a conduce un autovehicul cu aprinderea luminii de întâlnire
21. CONDUITA PREVENTIVÃ A ÎNCEPÃTORULUI - controlul vederii (la medic)

- consumul de energie psihicã ºi nervoasã este foarte mare, IV. Oportunitatea semnalizãrii
ei circulând încordaþi, stresaþi, astfel cã oboseala apare - semnalizarea numai dupã asigurare totalã
mult mai rapid - semnalizãrile fãcute oportum eliminând semnalizãrile
- manifestã stângãcie la manevrarea autovehiculului derutante
Mãsuri: - sã ne facem înþeleºi de ceilalþi participanþi la trafic
- abordarea progresivã a dificultãþilor, la început alegând
trasee neaglomerate V. Anticiparea pericolului în diferite situaþii
- planificarea voiajelor mai lungi etapizat - capacitatea de a ºti sã prevezi, sã anticipezi un eventual
- în primele voiaje sã fie însoþit de un conducãtor auto cu pericol din trafic
experienþã - adoptarea vitezei dupã condiþile atmosferice
- conducerea în siguranþã a unui vehicul este direct pro- - prevenirea situaþiilor dificile (sã nu stânjenim circulaþia,
porþionalã cu deprinderile pe care le are ºi cu experienþa participanþii la trafic)
- dupã un interval mai mare de absenþã la volan necesitã o - evitarea virajului la stânga în intersecþii aglomerate
reacomodare - evitarea staþionãrii în intersecþii aglomerate
- sã nu ezite în a cere ore de perfecþionare a pregãtirii profe-
sionale VI. Folosirea raþionalã a vehiculelor
22. MIJLOACE, METODE, PROCEDEE DE REALIZARE - sã evitãm demarajele puternice
A CONDUITEI PREVENTIVE - sã evitãm frânãrile bruºte
- motorul sã fie reglat dupã prescripþii sã economisim com-
I. Pregãtirea pentru drum bustibil
1. a vehicului - sã protejãm mediul înconjurãtor.
- controlul ºi întreþinerea zilnicã

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
42 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
Noþiuni elementare de mecanicã
ºi cunoaºterea automobilului

INTRODUCERE Dupã procedeul de aprindere distingem:
MAS motoare cu aprindere prin scânteie, foloseste drept
Vehicul - sistemul mecanic care se deplaseazã pe drum, cu combustibil benzina care se aprinde de la scanteia produsa de
sau fãrã mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent bujie. Criteriul de alegere a benzinei este cifra octanicã ( CO)
pentru transportul de persoane ºi/sau bunuri ori pentru efec- MAC motoare cu aprindere prin compresie, foloseste drept
tuarea de servicii sau lucrãri; combustibil motorina pulverizata care se autoaprinde prin com-
Autovehicul-vehicul echipat cu motor în scopul deplasãrii presie .
pe drum. PÃRÞILE COMPONENTE
Clasificarea automobilelor ºi particularitãþi constructive: ALE UNUI MOTOR SUNT:
• Dupã destinaþie: Pãrþile fixe ale unui motor sunt constituite din : blocul motor
Automobile destinate transportului de persoane unde inclu- , chiulasa , cilindri , carterul inferior ( baia de ulei )
dem: Autoturismele pânã la 8 locuri, Microbuzele; 8 - 17 Pãrþile mobile ale unui motor sunt : pistonul , segmenþii ,
locuri, Autobuzele peste 17 locuri, Troleibuzele. bolþul , biela , arborele cotit ºi volantul .

• Automobilele destinate transportului de bunuri: Ciclul motor cu aprindere prin scânteie în patru timpi este:
Autoutilitarele (autocamioane); Automobilele articulate; Au- admisia, compresia, aprinderea ºi evacuarea.
tospecializatele; Autoremorcherele; Autotractoarele; Autorulotele; 1. Admisia - pistonul se deplaseazã în jos ºi se absoarbe o
cantitate de amestec carburant format din aer ºi benzinã.
2. Compresia - pistonul se deplaseazã în sus, amestecul
COMPUNEREA GENERALÃ carburant este comprimat în camera de compresie a
A AUTOMOBILULUI cilindrului.
3. Aprinderea/detenþia - bujia produce scânteie ºi astfel se
Schema constructivã cuprinde: aprinde amestecul carburant, prin aprinderea ames-
tecului carburant creºte temperatura ºi presiunea ga-
I• Motorul care este sursa de energie . zelor rezultate din ardere, apãsând pe piston. Pistonul
II• Transmisia care asigurã transmiterea puterii de la motor este obligat sã se deplaseze ºi astfel sã realizeze cursa
activã.
4. Evacuarea - la deplasarea pistonului, gazele arse sunt
lãsate sã iasã în atmosferã prin supapa de evacuare,
dupã care toþi timpii de mai sus se repetã.

DE REÞINUT : Fenomenul de funcþionare a motorului pentru
câteva secunde dupã scoaterea cheii din contact se numeºte
la roþile motoare autoaprindere.
III• Sistemul de rulare care cuprinde cadrul uneori inclus în
caroserie, suspensia, punþile ºi roþile aferente acestora.
IV• Sistemul de conducere ºi de comandã (direcþia) II• TRANSMISIA
v• Sistemul de frînare ( frâna de serviciu ºi frâna de mânã
sau de staþionare). AMBREIAJUL are rolul de a realiza cuplarea progresivã ºi decu-
VI• Sistemul de suspensie. plarea motorului de restul transmisiei în momentul pornirii, pre-
VII• Cadrul , Cabina , Caroseria. cum ºi în timpul mersului, la schimbarea treptelor cutiei de viteze.
VIII• Instalaþiile auxiliare: elemente de pornire, sem- Ambreiajul este un mecanism pentru transmiterea miscarii
nalizare, control, ventilaþie, încãlzire etc. de rotatie, care poate fi deconectat si conectat dupa dorinta.
Când ambreiajul este cuplat - pedala de ambreiaj este li-
I• MOTORUL bera (neacþionatã) legãtura între motor ºi transmisie este rea-
Motorul este sursa de energie necesarã deplasãrii autove- lizatã.
hiculelor. Când ambreiajul este necuplat sau partial actionat - pedala
MOTORUL are rolul de a transforma energia caloricã rezul- este partial sau total apasata, legãtura între motor ºi trans-
tatã prin arderea unui combustibil ( benzinã , motorinã , gaz ) misie este întreruptã.
în energie mecanicã necesarã deplasãrii autovehiculului .

CAIETUL CURSANTULUI 43
• permite mersul inapoi al automobilului, fara a inversa
sensul de rotatie al motorului
• permite staþionarea cu motorul pornit , fãrã a apãsa ped-
ala de ambreiaj - atunci când maneta schimbator de viteze a
cutiei de viteze este la punctul mort ( la liber ).
DE fapt se intrerupe legatura dintre motor si restul trans-
misiei in timp ce motorul functioneaza (dar automobilul sta pe
loc).
DE RETINUT! Conducerea ecologica inseamna adaptarea
stilului de conducere astfel incat sa reduci consumul de com-
bustibil. Noxele emise de motor sunt determinate de canti-
tatea de combustibil arsa in motor.

III. SISTEMUL DE RULARE - PNEURILE
ADERENÞA depinde în special de pneuri care reprezintã
legãtura dintre autovehicul ºi suprafaþa de rulare , de calitatea
dar ºi de starea acestora depind þinuta de drum , precum ºi
modul în care se face frânarea.
Roþile au mai multe roluri: de susþinere, de ghidare, amor-
tizeazã ºocurile, iar roþile motoare au rol de propulsie a
autovehiculului.
O roatã este compusã din pneu, jantã ºi butuc .
Un pneu se compune din: anvelopã, camera de aer.
În ultimul timp se folosesc tot mai des pneuri fãrã camerã de
aer (TUBLLES). Inscripþia este imprimatã pe pneu ºi semnificã
acest lucru.
Cand se elibereaza pedala (ambreiajul cupleaza), motorul În cazul în care înãlþimea profilului anvelopei scade sub 1,6
are nevoie de un spor de putere, pe care il obtinem accelerand mm trebuie schimbatã. Se recomandã sã fie anvelope de acelaºi
usor. Desi in cazul majoritatii autovehiculelor se poate pleca fel pe o punte.
de Pe de alta parte ridicand turatia motorului prea mult in tim- PRESIUNEA aerului din pneu este cea recomandatã de uzina
pul eliberarii pedalei de ambreiaj va conduce la o uzura pre- constructoere ºi este factorul care influenþeazã cel mai mult dura-
matura a suprafetei de frictiune. Eliberarea brusca a pedalei ta de serviciu a pneurilor.
de ambreiaj va duce la o cuplare dura si eventual la spectacu- Presiunea din pneuri se mãsoarã: înaintea plecãrii în cursã
loasele efecte numite popular "scartait de roti". când pneurile sunt reci ºi cel puþin o datã pe lunã.
DEPRINDEREA GREªITÃ a conducãtorului auto , care detr- Dacã presiunea este prea mare pneul se uzeazã pe creasta
minã defectarea prematurã a ambreiajului, este sprijinirea benzii de rulare;
piciorului pe pedala de ambreiaj în timpul deplasãrii autove- Dacã presiunea este prea micã pneul se uzeazã pe margini
hiculului sau aºteptarea la semafor sau calea feratã având sau în zona talonului, se încãlzeºte, se pot desface firele de cord,
pedala de ambreiaj apãsatã. unori pneul devine inutilizabil ºi trebuie schimbat.
Uzura localã sau neuniformã a unui pneu se produce la
CUTIA DE VITEZE supraîncãrcarea autovehiculului sau când tamburul de frânã se
ovalizeazã ori roþile sunt neechilibrate . Uzura pe una din
Rolul cutiei de viteze este de a transmite puterea la roþi în marginile pneului are loc din cauza dereglãrii geometriei roþilor
funcþie de valoarea rezistenþei la înaintare. directoare.
Daca momentul maxim al motorului ar fi transmis direct
rotilor motoare automobilul n-ar putea pleca de pe loc. Pentru Încãlzirea excesivã a pneurlior se poate datora presiunii insu-
ca turatia motorului sa fie transmisa rotilor, ori sa putem ficiente sau supraîncãrcãrii autovehiculului.
manevra automobilul inapoi in conditiile in care arborele cotit Uzura creºte foarte mult la demarãri sau frânãri intense
al motorului se roteste intr-un singur sens, sau in vederea consecinþe ale unui stil de conducere agresiv.
rezolvarii tuturor problemelor ridicate de circulatia pe diferite Uzura prematurã a pneurilor din faþã se datoreazã dereglãrii
drumuri, cind valoarea necesara fortei de tractiune poate fi geometriei roþilor.
diferita, intre motor si rotile automobilului se monteaza o serie Uzura anormalã a unuia din pneuri poate fi cauzatã de anu-
de mecanisme cu roti dintate, care reduc turatia dupa necesi- mite defecþiuni ale sistemului de direcþie ºi de frânare.
tati, marind in acelasi timp cuplul transmis. Dacã efortul depus pentru acþionarea sistemului este mai
Rolul cutiei de viteze care face parte din transmisia automo- mare decât în mod obiºnuit , trebuie sã se verifice în primul
bilului este deci urmatorul: rând presiunea în pneurile din faþã.
• permite transmiterea puterii la roþi funcþie de rezistenþa la Griparea rulmenþilor butucului roþii poate determina blo-
înaintare. carea unei roþi în timpul mersului.

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
44 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
V. SISTEMUL DE DIRECÞIE INSTALAÞIA DE ALIMENTARE A MOTORULUI
Mecanismul de direcþie serveºte la modificarea direcþiei de ROL : alimentezã cilindrii cu combustibil ºi evacueazã în
mers a autovehiculului prin schimbarea planului roþilor în atmosferã gazele arse , amortizând ºi zgomotul la evacuare.
raport cu axa longitudinalã a autovehiculului.
La apariþia defecþiunilor la mecanismul de direcþie acestea Instalaþia de alimentare cuprinde : rezervor , conducte ,
se reparã numai în ateliere specializate. pompa de combustibil , filtru, carburator (pompã de injecþie ),
JOCUL mare la volan se poate datora uzurii angrenajelor din conducte, injectoare. Dereglarea carburaþiei sau injecþiei pot
caseta de direcþie sau uzurii capetelor de barã. determina un consum de combustibil peste limitele normale.
TRANSMITEREA unor vibraþii la volan apare atunci când FUMUL de culoare neagrã emis de eºapament indicã un
pneurile sunt insuficient umflate sau neechilibrate . consum exagerat de combustibil.
Dacã în timpul conducerii simþi cã atovehiculul trage consis- Arderea incompletã ºi defectuoasã a combustibilului deter-
tent într-o parte cauza poate fi geometria greºitã a roþilor. minã poluarea mediului ambiant de cãtre autovehicule.
SIMBOLURILE EURO I , EURO II ,EURO III, EURO IV ; EURO V
SISTEMUL DE FRÂNARE sau NON EURO , reprezintã standardele de poluare ale Uniunii
FRÂNA DE SERVICIU ( sau de picior) are rolul de a asigura Eurpene .Când un motor cu aprindere prin scânteie (MAS)
încetinirea ºi oprirea rapidã sigurã ºi eficace indiferent de funcþioneazã cu benzinã fãrã plumb acesta poate fi dotat cu
gradul de încãrcare a autovehiculului ºi de înclinarea drumu- catalizator , acesta reduce poluarea atmosfericã .
lui. ACÞIONEAZÃ pe toate cele patru roþi ale autovehiculului.
Atunci când pe roþile unei osii eficienþa frânãrii este mult difer- INSTALAÞIA DE RÃCIRE
itã , vehiculul poate derapa lateral.
Temperatura din interiorul motorului poate atinge 2000
FRÂNA DE STAÞIONARE ( de mânã sau de ajutor) are rolul de grade Celsius în momentul combustiei ( arderea combustibilu-
a asigura imobilizarea vehiculului atât în rampã , pantã ºi în lui ) Este dci necesarã rãcirea acestuia pentru a evita dilatarea
plan orizontal. Acþioneazã de regulã pe roþile din spate . excesivã a pieselor , care ar genera distrugerea motorului.
Rolul instalaþiei de rãcire :
NEELIBERAREA completã a frânei de staþionare duce la: un - de a asigura temperatura optimã de funcþionare a motoru-
consum suplimentar de carburant ºi la încãlzirea excesivã a lui -90, 95 grade celsius când randamentul acestuia este
butucilor roþilor din spate. maxim.
Ca lichid de rãcire se utilizeazã lichidul antigel ( amestec
FRÂNA DE MOTOR asigurã reducerea vitezei de deplasare la apã ºi antigel ) care este substanþã toxicã deci atenþie la
coborârea pantelor sau în alte situaþii cu ajutorul motorului manipulare , se recomandã ca la 3 ani sã fie înlocuitã , chiar
cuplând cutia de viteze într-o treaptã inferioarã fãrã a acþiona dacã densitatea acestuia corespunde cerinþelor.
pedala de acceleraþie. Pãrþi componente: radiator, pompã de lichid , termostat,
CRITERIUL DE APRECIERE a eficacitãþii frânelor este spaþiul conducte exterioare, conducte în motor , cãmãºi de rãcire, vas
de frânare. de expansiune, calorifer , ventilator.
EFORTUL mai mare depus la acþionarea pedalei de frânã Termostatul are rolul de a menþine o temperaturã optimã a
indicã griparea cilindrilor receptori ºi a pistonaºelor iar o motorului închizând sau dechizând circuitul spre radiator la
cursã liberã a pedalei de frânã mai micã decât cea obiºnuitã anumite temperaturi . Când motorul este rece termostatul este
indicã un joc insuficient între saboþi ºi tamburi ( discuri ). închis iar lichidul de rãcire circulã numai în motor nu ºi spre
Echipamentul de frânare nu este obligatoriu la remorcile cu radiator .Astfel motorul se încãlzeºte repede , iar când se
masa totalã maximã autorizatã mai micã de 750 kg. ajunge la o anumitã temperaturã de exemplu 85 grade Celsius
Pentru micºorarea distanþei de oprire la o frânare bruscã termostatul se deschide ºi lichidul este trimis spre radiator ,
trebuie ca roþile sã nu se blocheze , în acest scop majoritatea unde este rãcit de curentul de aer din afarã.
autovehiculelor actuale sunt dotate cu sistemul ABS ( Blocarea termostatului în poziþie deschis duce la : consum
Antiblock Breaking Sistem ) Dispozitivele antiblocare ABS marit de carburant ºi la uzura prematurãm a motorului.
acþioneazã pe frâna de serviciu ºi au rolul de a : Blocarea termostatului în poziþia închis sau ruperea curelei
- preveni blocarea roþilor în timpul frânãrii indiferent de de antrenare a pompei de apã duce la supraîncãlzirea motoru-
starea pãrþii carosabile . lui.
- de a asigura stãpânirea direcþiei automobilului în situaþia
unui început de blocaj al roþilor. INSTALAÞIA DE UNGERE
ECHIPAMENTUL ELECTRIC Rol: de unge piesele în miºcare ale motorului prin asigu-
rarea unui film ( strat ) de lubrifiant între suprafeþele acestora
Bateria de acumulatori are rolul de a alimenta consumatorii pentru reducerea frecãrii ºi pentru a prveni uzura .
cu energie electricã . Aletrnatorul ( generatorul de curent ) are Pãrþi componente : pompa de ulei cu sorb , filtru de ulei ,
rolul de a produce curent - în timpul funcþionãrii motorului ali- baia de ulei , conducte în motor.
mentând consumatorii ºi încãrcând bateria de acumulatori . Uleiul folosit este cel recomandat de uzina constructoare.
Electromotorul ( demarorul ) este un motor electric alimen- Calitãþi ale unui ulei motor : vâscozitatea ºi punctul de con-
tat de la baterieb ºi are rolul de a porni motorul automobilului. gelare.

CAIETUL CURSANTULUI 45
Întreþinerea sistemului de ungere constã în : elementului filtrant se face conform periodicitãþii stabilite de
a) verificarea periodicã ºi completarea neivelului din baia constructor.
de ulei . Aceasta se face cu ajutorul unei tije metalice numitã •Simbolurile EURO I, EURO II, EURO III ºi EURO IV reprezintã stan-
JOJÃ iar nivelul uleiului trebuie sã fie între reperele MIN-MAX dardele de poluare din Uniunea Europeanã.
de pe aceasta. •Aprinderea luminii "martor" de la bord, care semnalizeazã
funcþionarea generatorului de curent, poate indica ruperea
b) schimbarea uleiului dupã expirarea termenului de uti- curelei de antrenare a pompei de apã, a ventilatorului ºi a
lizare conform periodicitãþii stabilite de uzina constructoare. alternatorului.
FUMUL DE CULOARE ALBASTRÃ emis de eºapament indicã : •Bateria de acumulatori este descãrcatã dacã, la aprinderea
- un consum exagerat de ulei farurilor, intensitatea luminoasã a acestora scade progresiv,
- uzarea mecanismului motor ( grup piston - cilindru ) iar când este acþionat claxonul, acesta emite un sunet slab,
Creºterea nivelului în baia de ungere este determinatã de întrerupt.
pãtrunderea apei sau combustibilului în baia de ulei. •Dupã întreruperea contactului electric, motorul continuã sã
funcþioneze. Fenomenul se numeºte autoaprindere electricã.
SFATURI DE REÞINUT •Rolul bateriei de acumulatori este de a alimenta consuma-
•Dereglarea carburaþiei, dereglarea aprinderii sau defectarea torii cu energie.
injectoarelor pot determina un consum de combustibil peste •Ambreiajul are rolul de a realiza cuplarea progresivã ºi decu-
limitele normale. plarea motorului de restul transmisiei.
•Organele mobile ale mecanismului motor sunt pistonul, •Cutia de viteze asigurã puterea transmisã roþilor, permite
segmenþii, bolþul, biela, arborele cotit ºi volantul. mersul înapoi, fãrã a inversa sensul de rotaþie a motorului,
•Arderea incompletã ºi defectuoasã a combustibilului deter- precum ºi staþionarea cu motorul în funcþiune.
minã poluarea mediului ambiant de cãtre autovehicule.
•Fumul de culoare albastrã emis de eºapament indicã un con- ÎN LEGÃTURÃ CU SISTEMELE DE DIRECÞIE, DE SUSPENSIE ºI
sum exagerat de ulei. DE FRÂNARE, ESTE BINE DE ºTIUT:
•Fumul de culoare neagrã emis de eºapament indicã un con- •Criteriul de apreciere a eficacitãþii frânelor este spaþiul de
sum exagerat de combustibil. frânare.
•Atunci când conduceþi un autovehicul acþionat de un motor •Neeliberarea completã a frânei de staþionare determinã un
cu aprindere prin scânteie, dotat cu catalizator (dispozitiv consum suplimentar de carburant, precum ºi încãlzirea excesivã
antipoluant), trebuie sã utilizaþi numai benzinã fãrã plumb. a butucilor roþilor din spate.
•Catalizatorul asigurã o poluare atmosfericã redusã, prin •Efortul mai mare depus la acþionarea pedalei de
arderea completã a gazelor de evacuare. frânã indicã griparea cilindrilor receptori ºi a piston-
•Defectarea termostatului sau ruperea curelei de antrenare a aºelor.
pompei de apã pot determina creºterea excesivã a regimului ter- •Acþionând o singurã datã pedala de frânare, cursa acesteia
mic de funcþionare a motorului. este prea lungã. Acþionând de repetate ori, cursa pedalei se
•Temperatura lichidului de rãcire, care asigurã performanþa scurteazã. în aceastã situaþie este necesarã o reparaþie a frânei
maximã ºi uzura minimã a motorului, este cuprinsã în interval- într-un atelier specializat.
ul 90-95° C." •Cursa liberã a pedalei de frânã, mai micã decât cea obiº-
•Cele mai frecvente defecþiuni ale instalaþiei de rãcire a nuitã, indicã un joc insuficient între saboþi ºi tambur! (discuri).
motorului sunt slãbirea sau ruperea curelei de antrenare a •Atunci când simþiþi un miros specific de frânã încinsã, tre-
ventilatorului ºi a pompei de apã. buie sã opriþi imediat în afara pãrþii carosabile ºi sã controlaþi
•Circulaþia frecventã cu termostatul defect ºi, implicit, cu o roþile, întrucât este posibil ca acestea sã fie blocate, precum ºi
temperaturã a lichidului de rãcire sub 60° C conduce la sã eliberaþi imediat frâna de mânã, dacã aceasta este în funcþi-
creºterea consumului de combustibil cu 30 pânã la 90%. une.
•La manipularea soluþiei antigel trebuie sã fiþi extrem de pre- •Frâna de serviciu a autovehiculului trebuie sã aibã capac-
caut sã nu aspiraþi cu gura, întrucât ingerarea a 100 g de itatea de a asigura încetinirea ºi oprirea rapidã, sigurã ºi efi-
soluþie antigel este mortalã. cace, indiferent de gradul de încãrcare a autovehiculului ºi de
•Termostatul aparþine instalaþiei de rãcire. Rolul termostatului înclinarea drumului.
este de a închide ºi de a deschide circuitul lichidului de rãcire la anumite •Echipamentul de frânare nu este obligatoriu la remorcile cu
temperaturi. masa totalã maximã autorizatã mai micã de 750 kg.
•Vâscozitatea ºi punctul de congelare reprezintã calitãþile unui •Sistemul de frânare A.B.S. (Anti-lock Braking System)
ulei de motor. reprezintã un sistem pentru vehiculele motorizate, ce previne
•Cauzele ce pot determina creºterea nivelului de ulei în baia blocarea roþilor în timpul frânãrii.
de ungere sunt pãtrunderea apei sau a combustibilului în baia •În situaþia unui început de blocaj al uneia sau al mai mul-
de ulei. tor roþi, în timpul frânãrii autovehiculului, modul de control
•Pentru întreþinerea sistemului de ungere, trebuie sã efectu- electronic ABS permite stãpânirea direcþiei autovehiculului.
aþi verificarea ºi completarea nivelului uleiului din baie ºi sã •Cele mai solicitate elemente ale suspensiei sunt arcurile.
înlocuiþi uleiul dupã expirarea termenului de utilizare. •La apariþia defecþiunilor tehnice ale mecanismului de
•Nivelul corect al uleiului din baie trebuie sã fie între reperele direcþie se apeleazã numai la atelierele specializate, care au
MIN - MAX, însemnate pe joja de ulei.Schimbarea uleiului ºi a personal calificat.

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
46 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32
•Dacã, atunci când circulaþi cu autoturismul, simþiþi cã acesta 1. DEPúIREA VITEZEI LEGALE.
trage constant într-o parte, cauza poate fi geometria greºitã a Conducerea autovehiculului cu viteze mari sau foarte mari duce la
roþilor. scaderea eficienþei energetice a motorului ºi de aici - consumul de
•Atunci când, pe roþile unei osii, eficienþa frânãrii este mult difer- carburant creºte, emisiile de gaze nocive sporesc.
itã, vehiculul poate derapa lateral. 2. CONDUCEREA AGRESIVÃ. Plecãrile de pe loc în trombã,
•Uzura prematurã a pneurilor din faþã se datoreazã, în primul bruscarea ori folosirea abuzivã a frânelor pot mãri consumul de car-
rând, dereglãrii geometriei direcþiei. burant cu pânã la 40%.
•Presiunea este factorul care influenþeazã cel mai mult dura- 3. ÎNCÃLZIREA MOTORULUI LA RELANTI (mersul în gol).
ta de serviciu a pneurilor.Presiunea din pneuri se mãsoarã Este suficient ca dupã 30 de secunde de funcþionare a
înaintea plecãrii în cursã, când pneurile sunt reci. motorului la relanti, timp necesar pentru a face sã circule uleiul în
•Încãlzirea excesivã a pneurilor se poate datora presiunii motor, se poate porni, pune în miºcare autovehicululul, evitându-se
insuficiente sau supraîncãrcãrii autovehiculului . accelerarea bruscã în primii 5 km parcurºi sau pânã când temperatu-
•Uzura pneurilor creºte foarte mult la demarãri ºi frânãri ra lichidului de rãcire creºte. Nici pe timp de iarnã nu se recomandã
intense, consecinþe ale unui stil agresiv de conducere. încãlzirea motorului la relanti minute în ºir, deoarece aceasta duce la
•Uzura anormalã a unuia dintre pneuri poate fi cauzatã de anu- o uzurã prematurã a motorului, la un consum mare de carburant.
mite defecþiuni ale sistemului de direcþie ºi de frânare. Este de preferat încãlzirea motorului în mers, evitându-se accel-
•Dacã efortul depus pentru acþionarea volanului este mai mare erãrile bruºte sau folosirea preîncãlzitorului dacã este în com-
decât în mod obiºnuit, trebuie sã verificãm, în primul rând, pre- punerea autovehiculului respectiv.
siunea în pneurile punþii din faþã. CONDUITA ECOLOGICÃ LA VOLAN (COMPORTAMENT ECOLOGIC) A
•Cuvântul TUBELESS, imprimat pe o anvelopã, semnificã fap- CONDUCÃTORULUI AUTO.
tul cã aceasta poate funcþiona fãrã camerã de aer. REGULI DE RESPECTAT REFERITOARE LA CONDUITA ECOLOGICÃ LA
•Jantele deformate ºi dezechilibrate, precum ºi jocurile la VOLAN:
articulaþiile direcþiei pot determina autooscilatia roþilor direc- 1. FOLOSIREA TREPTELOR SUPERIOARE DE VITEZÃ, ATUNCI
toare, manifestatã prin vibraþia volanului. CÂND ESTE POSIBIL.
•Griparea rulmenþilor poate determina blocarea unei roþi în 2. PÃSTRAREA UNEI VITEZE CONSTANTE MENÞINÂND CEA MAI
timpul mersului MARE TREAPTÃ DE VITEZÃ POSIBILÃ (TREAPTA SUPERIOARÃ DE
VITEZÃ).
NOÞIUNI DE CONDUCERE 3. ANTICIPAREA SITUAÞIILOR ÎN CARE TREBUIE REDUSÃ VITEZA
ECONOMICÃ ªI ECOLOGICÃ A PENTRU A EVITA O FRÂNARE BRUSCÃ.
AUTO MO B I LULU I 4. OPRIREA MOTORULUI PENTRU ORICE STAÞIONAREA CARE
CONDUCEREA ECOLOGICà REPREZINTà UN ANSAMBLU DE MÃSURI DEPúEºTE UN MINUT.
COMPORTAMENTALE, DE CONTROL SAU DE VERIFICARE A AUTOVE- 5. VERIFICAREA PRESIUNII PNEURILOR ODATÃ PE LUNÃ.
HICULUI PRIN CARE CONDUCÃTORUL AUTO REALIZEAZÃ ATÂT REDUC- 6. AERISIREA HABITACLULUI PRIN DESCHIDEREA GEAMURILOR
EREA CONSUMULUI DE CARBURANT CÂT ºI PROTECÞIA MEDIULUI ºI FOLOSIREA CLIMATIZÃRII NUMAI ATUNCI CÂND ESTE NECESAR.
ÎNCONJURÃTOR. 7. EVITAREA ACCESORIILOR CARE POT SÃ AFECTEZE AERODI-
MÃSURI DE REDUCERE A CONSUMULUI DE CARBURANT NAMICA AUTOVEHICULULUI (PORTBAGAJUL SUPLIMENTAR DE PE
1. PLANIFICAREA TRASEULUI, A ITINERARIULUI DE DEPLASARE, ACOPERIºUL MAºINII).
EVITAREA ZONELOR AGLOMERATE, CU LUCRÃRI PE CAROSABIL SAU A 8. DEBARASAREA DE ORICE GREUTATE INUTILÃ DIN PORTBA-
ZONELOR CU TEREN ACCIDENTAT. GAJUL SAU HABITACLU AUTOVEHICULULUI.
2. UTILIZAREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE CÂT MAI ECO- ÎN CONCLUZIE:
NOMIC POSIBIL, ATÂT CÂT ESTE NEVOIE. FOLOSIREA LUI DE EXEMPLU, DE REÞINUT CÂTEVA SFATURI DE CARE TREBUIE SÃ ÞINÃ
ÎN CIRCULAÞIA PRIN ORAº DUCE LA CREºTEREA CONSUMULUI DE CAR- CONT CONDUCÃTORUL AUTO ECO-RESPONSABIL:
BURANT CU PÂNÃ LA 20%.
3. VERIFICAREA PERIODICÃ - O DATÃ PE LUNÃ - A PRESIUNII 1. PORNIREA DE PE LOC ºI DEMARAREA CORECTÃ A AUTOVE-
PNEURILOR ºI ADUCEREA ACESTORA LA VALORILE PRECIZATE DE CON- HICULULUI.
STRUCTOR, PERMUTAREA (SCHIMBAREA) PNEURILOR ÎNTRE ELE LA 2. EVITAREA OPRIRILOR ºI ACCELERÃRILOR BRUºTE, FÃRÃ
FIECARE 10.000 KM RULAÞI. ROST.
4. EFEC TUA REA REG LAJULUI G EOMETRIEI (UNGHIURILOR) 3. RESPECTAREA REGIMULUI LEGAL DE VITEZÃ ºI ADAPTAREA
ROÞILOR ºI ECHILIBRAREA ACESTORA ODATÃ PE AN. ACESTEIA ÎN FUNCÞIE DE CONDIÞIILE DE DRUM.
5. VERIFICAREA PERIODICÃ A MECANISMELOR, SISTEMELOR ºI 4. VERIFICAREA ºI ÎNTREÞINEREA PERMANENTÃ A INSTALAÞI-
INSTALAÞIILOR DIN COMPUNEREA AUTOVEHICULULUI ºI REFACEREA ILOR, SISTEMELOR ºI MECANISMELOR DIN COMPUNEREA AUTOVE-
REGLAJELOR LA VALORILE STABILITE DE FABRICANT DUCE LA O HICULULUI, LA PARAMETRII DE FUNCÞIONARE STABILIÞI DE CON-
ECONOMIE DE CARBURANÞI, IMPLICIT LA REDUCEREA EMISIILOR DE STRUCTOR.
GAZE POLUANTE.
6. FOLOSIREA TREPTELOR DE VITEZÃ SUPERIOARE (TREAPTA 5. UTILIZAREA CORECTÃ A ECHIPAMENTELOR ºI APARATELOR
DE VITEZÃ SUPRAMULTIPLICATÃ) ORI DE CÂTE ORI ESTE POSIBIL PEN- DE BORD CARE PERMIT VERIFICAREA CONSUMULUI DE CARBURANT:
TRU CÃ MOTORUL VA CONSUMA MAI PUÞIN CARBURANT. INDICATOR DE CONSUM, LIMITATOR DE VITEZÃ, SISTEM DE NAVIGAÞIE
MANEVRE ªI DEPRINDERI ÎN CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI DE ETC.
EVITAT SAU RENUNÞAT LA ELE

CAIETUL CURSANTULUI 47
Baza unică de întrebări
Dacă doreştti să te familiarizezi cu legislaţiia rutieră,, poţii descoperi intrebarile din baza unică grupate pe cate-
gorii.

Întrebărrile din acest ,material se regăssesc la examenul auto oficial DRPCIV si sunt actualizate conform ultimelor
modificari ale Codului Rutier .

Chestionarele reprezinta un mijloc de (auto)verificare a cunostintelor insusite si de aceea nu se substituie studi-

Nu incercati sa invatati Legislatie rutiera rezolvând numai întrebărri sau chestionare!
ului individual.

Aceste chestionare sunt diferite fata de cele pe care le gasiti in comert; ele sunt menite sa consolideze si să clarifice
cunostintele pe care le-ati acumulat frecventand cursurile scolii de soferi Exigent sau prin studiu individual. Chiar ordinea
parcurgerii lor, urmareste principii didactice si programa scolara.

Întrebările au fost experimentate timp de un an de zile pe elevii scolii, iar rezultatele au fost spectaculoase: procentajul
de promovabilitate obtinut este mai mare fata de media coeficientului de promovabilitate la examenul pentru obtinerea
permisului de conducere .

Dacă utilizaţi corect acestă bază de întrebări , vă garantăm reuşita la examen!
Pentru aceasta, trebuie sa procedaţi în felul urmator:
1.Asistaţi la cursul predat in cadrul şcolii Exigent si fiţi foarte atenţi la expli-
caţii, sau studiaţi capitolul corespunzător din legislaţie.
2.Aprofundaţi cele predate la curs.
3.Rezolvaţi întrebările din capitolul respectiv.
4.Corectaţi-va folosind grila de răspunsuri.
5.Selectaţi răspunsurile gresite.
6.Reveniţi la cursul predat, sau la textul de lege, pentru a vedea de ce aţi
greşit.
7.Daca nu ati inţeles cauza erorii, ridicaţi problema la cursul următor, sau trim-
iteţi un e-mail pe adresa şcolii.
8.După un interval de timp,(câteva zile) refaceţi intrebările selectate ca fiind
greşite.
Spor la lucru!

SURSA PENTRU BAZA DE ÎNTREBĂRRI : WWW.DRPCIV.RO INFORMAŢIII PUBLICE!

www.exigent.ro ªcoala de ºoferi «EXIGENT»
48 CAIETUL CURSANTULUI tel: 0744-53.97.32