You are on page 1of 3

DİSİPLİN CEZALARI VE CEZAYI GEREKTİREN SEBEPLER

Madde 16-Öğrencilere, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının nitelikle-
rine göre;
a-uyarma,mahrumiyet,kınama,
b-okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c-okuldan tastikname ile uzaklaştırma,
d-örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.
Madde 17-Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır;
a-Uyarma-Mahrumiyet-Kınama cezalarını gerektiren davranışlar şunlardır
1-Görgü kurallarına uymamak,
2-Okulda başkalarını rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşma,
3-Okulu ve çevresini kirletme,
4-Öğretmen ve okul idaresi tarafından verilen görevleri yapmama,
5-Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymama,
6-Okulda sigara içme,
7-Başkalarının eşyalarını izinsiz alıp kullanma,
8-Ders araç gereçlerini bulundurmamak ve uyarılara aldırış etmeme,
9-Yalan söylemek,
10-Duvar ve sıraları kirletme,
11-Okul içinde kavga etmek,
12-Okula geldiği halde derse girmeme,törenlere,eğitici çalışmalara,sınav-
lara,labratuvar ve uygulamalara katılmama,geç katılma veya katıldıktan sonra
ayrılmak ve okulu terketmek,
13-Okul kitaplığından,atelyesinden,labratuvarından veya spor malzeme-
lerinden alınan araç-gereçleri vermemek,eksik vermek ve kötü kullanmak,
14Okul içinde veya dışında;yöneticilere,öğretmenlere,arkadaşlarına ve di-
ğer personele kaba ve saygısız davranmak,
15-Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını bozacak davranışlarda bulun-
mak,
16-Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz olarak uzatma,
b-Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;
1-Arkadaşlarına sarkıntılık,hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu
davranışlara kışkırtmak,
2-Kişileri ve grupları;dil,ırk,cinsiyet,siyasi düşünce,inanç,din ve mezhep-
lerine göre ayırmayı,kınamayı,küçültmeyi amaçlayan davranışlarda bulunma,

KARŞIYAKA LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 1998-99
3-Öğrenciler arasında gruplaşma sürtüşme ve çatışmalara neden olabi-
lecek gösteri ve toplantı düzenlemek,siyasi partilere ve yan kuruluşlarına veya
sendikalara ait amblem,rozet,yazı,slogan,bildiri,ilan ve broşür dağıtma,
4-Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz dışarıda kalma,

14-Kendi yerine başkasını sınava sokmak. 4-Yasaklanmış kitap.dil. 3-Okul kimlik kartlarında veya başka belgelerde değişiklik yapma. 11-Okulda bulunduğu halde kasıtlı olarak bayrak törenlerine katılmamak. 7-Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri okula yanlış bildirmek.yazıyla veya başka şekilde aşağılamak.sancağına kasıtlı olarak saygısızlık yapmak. yapıştırmak.dergi. 5-Okul sınırları içinde herhangi bir yeri okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak. 9-Kumar oynamak ve ya oynatmak. 8-Öğretmenlere.broşür. 7-Ders sınav ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek.derse ve sınavlara girilmesine engel olmak. .içkili olarak okula gelme veya uyuşturucu kullanma.çağrı ya- zılarını almaktan kaçınmak. karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak.kınamayı. 10-Öğretmen ve okul idaresi tarafından verilen görevlerin yapılmasına en- gel olmak.örgüt ve parti adına üye kaydetmek ve para toplamak.okulda veya okula ait yerlerde barındır- mak.başkasının yerine sınava girmek 15-Okul içinde siyasi parti ve yan kuruluşlarının eylemlerine katılmak.inanç. 8-Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak. 1-Kişileri ve grupları. 5-Okul demirbaş eşyalarına.sahte belge düzenleme. 4-Güvenlik kuvvetleri tarafından aranan kişileri okulda veya okula ait bir yerde saklamak ve barındırmak.ideolojik veya siyasi amaç taşıyan resim.siyasi düşünce.gazete. 3-Okulda uyuşturucu madde ticareti yapmak. 2-Disiplin ile ilgili işleri ve disiplin kurulunun çalışmalarını engellemek.cinsiyet.okul araç-gereçlerini bu amaç için kullanmak.eklenti ve donanımlarını.asmak.memurlara ve diğer personele hakaret etmek. 1-Hırsızlık yapma.amblem yapma ve yazı yazma 6-Yasaklanmış her türlü yayını okula sokmak veya yanında bulundurmak. 5-Okula. 13-Milli ve manevi değerleri sözle.üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak.kendisinin ve arkadaşlarının araç-gereçlerine ahlak dışı. 9-Okula yaralayıcı. 11-Okulda içki içme. 12-Türk Bayrağına. 2-Okulla ilişkisi olmayan kişileri. 16-Kurun.küçültmeyi amaçlayan eylemlerde bulunmak. 10-Zor kullanarak veya tehditle kopya yapmak ve yapılmasını sağlamak.bildiri ve ilan dağıtmak.okula ait eşyaları tahrip etmak.din ve mezhep- KARŞIYAKA LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 1998-99 lerine göre ayırmayı. d-Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren sebepler.yöneticilere.kullanılmasına yardımcı olmak.yazmak.dernek.silah ve patlayıcı maddeler getirmek. 6-Okul binası.ırk.dersteki öğrencileri dışarıya çıkmaya zorlamak veya dışarı çıkarmak.öldürücü aletler. c-Okuldan tastikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar.

6-Okul içinde ve dışında tek veya toplu halde okulun yöneticilerine.öğret- menlerine ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak.haraç almak. 10-Kanun dışı kuruluşlara üye olmak.maddi ve manevi zarara yol açmak.milli.bu kuruluşlarda faaliyet göstermek. 7-Okul binasını ve eşyalarını tahrip etmek.forum.bu ylemlere katılmak ve ya katılmaya zorlamak.silah. KARŞIYAKA LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 1998-99 . 12-Yol kesmek.patlayı-cı madde kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek.boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek.adam kaçırmak. 11-“Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmezliği” ilkesine ve “Türkiye Cumhuriyeti”nin insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcında be- lirtilen temel ilkelere dayalı .öldürmek. 8-Okul içinde veya dışında yaralayıcı.bu gibi haraketleri dü- zenlemek ve ya kışkırtmak. 9-Kişi ve kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek.laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting.yürüyüş. yaralamak.düzenlenmesini kışkırtmak.demokratik. bu gibi kuruluşların propagandasını yapmak.direniş.öldürücü her türlü alet.işkence yap- makve ya yaptırmak.