You are on page 1of 2

Regulamin konkursu “Love with Arthur Murray Warsaw”

Arthur Murray Dance Studio Warsaw, Arthur Murray Warsaw Sp z o.o., 20 lipca 2017r

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs "Love with Arthur Murray",
zwany dalej „Konkursem”.
2. Przedmiotem Konkursu jest wybranie zdjęcia przedstawiającego parę zakochanych przed lub po
zawarciu małżeństwa pokazującą siłę ich uczuć, wykonanego telefonem lub aparatem fotograficznym.
3. Zdjęcie, które zostanie wybrane jako najlepsze, zostanie nagrodzone indywidualnym, kursem
wstępnym (z uwzględnieniem stworzenia choreografii Pierwszego Tańca dla przyszłych młodych par)
w 5-cio gwiazdkowej szkole tańca Arthur Murray Warsaw do wykorzystania w ciągu 60 dni od dnia
ogłoszenia zwycięzców w Arthur Murray Dance Studio Warsaw przy ul. Emilii Plater 10, 00-669
Warszawa.
4. Wykonane zdjęcie powinno pojawić się pod postem konkursowym w komentarzach z hashtag
#lovewitharthurmurraywarsaw, oraz powinno być oznaczone znacznikami dotyczącymi profili osób,
które są na zdjęciu.
5. Organizatorem Konkursu jest Arthur Murray Warsaw Sp. z o.o. , ul. Emilii Plater 10, Lok PU3, 00-
669 Warszawa.
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu
Facebook.com, dla użytkowników tego serwisu, w ramach profilu
https://www.facebook.com/arthurmurray.warszawa/ , jednocześnie konkurs odbywa się na innych stronach
społecznościowych Arthur Murray Warsaw i na stronach współorganizatorów. Zwycięzca zostanie
wybrany spośród wszystkich uczestników, bez względu na miejsce złożenia wniosku o uczestnictwo.
7. Konkurs trwa od 21.07.2017r. do 4.08.2017r. do godziny 23:59
II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora i jego ko-operatorów oraz obecni
studenci szkoły tańca Arthur Murray.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Komisja powołana przez
Organizatora.
2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej Was i Waszą miłość (w
okresie narzeczeństwa lub małżeństwa) oraz siłę Waszych uczuć. Zdjęcie może być wykonane
telefonem lub aparatem fotograficznym.
3. Zdjęcia należy publikować na profilu Arthur Murray Warszawa, bądź stronie Facebook Arthur
Murray Dance Studio Warsaw w komentarzu pod wpisem konkursowym.
4. Każdy uczestnik może zaproponować dowolną liczbę zdjęć.
5. Każda zdjęcie musi pojawić się w osobnym komentarzu.
6. Czas na zamieszczanie propozycji zdjęć Uczestnicy mają do 4 Sierpnia 2017 roku, do godz. 23:59.
7. Propozycje zamieszczone po tym czasie nie będą przez Komisję brane pod uwagę.
8. Propozycje wulgarne, obrażające osoby trzecie lub ich przekonania, naruszające dobre obyczaje,
reklamujące produkty i usługi nie związane z Arthur Murray Dance Studio Warsaw będą usuwane z
Konkursu bez wcześniejszego ostrzeżenia.
9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że opis jest efektem jego pracy twórczej i posiada do niego pełnię
praw autorskich.
10. Komisja dokona wyboru 1 najciekawszej propozycji po upływie terminu na ich zgłaszanie.
11. Werdykt zostanie ogłoszony na profilu Arthur Murray Warszawa oraz stronie Facebook Arthur
Murray Dance Studio Warsaw 5 Sierpnia 2017 roku do 20:00 godziny.
III. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano nagrodę w postaci indywidualnego wstępnego kursu tańca (z
uwzględnieniem stworzenia choreografii Pierwszego Tańca dla przyszłych młodych par) w 5-cio
gwiazdkowej szkole tańca Arthur Murray Warsaw do wykorzystania w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia
zwycięzców w Arthur Murray Dance Studio Warsaw przy ul. Emilii Plater 10, 00-669 Warszawa.
2. Nagrodę otrzyma osoba, której zdjęcie zostanie wybrane jako zachwycające, oryginalne, pełne
emocji oraz zgodne z zasadami konkursu.
3. Zwycięzcę prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 511 954 099 bądź mailowo na
arthurmurray@wp.pl, w celu odebrania Nagrody, czyli umówienia się na zajęcia taneczne.
4. Nagroda nie podlega wymianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
IV. REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje i uwagi odnośnie przebiegu Konkursu można zgłaszać drogą e-mailową na adres:
arthurmurray@wp.pl do dnia 3 sierpnia 2017r. włącznie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na
zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach,
niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu, Arthur Murray
Warsaw oraz pozostałych współorganizatorów, a także relację z przebiegu konkursu oraz z przebiegu
kursu tańca na stronie https://www.facebook.com/arthurmurray.warszawa/ oraz stronach pozostałych
współorganizatorów przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w
sposób nie zmieniający w istotny sposób jego warunków i nie pogarszający sytuacji jego uczestników.
Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Arthur Murray Warszawa w serwisie
Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania
odpowiedzi konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania
odpowiedzi konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Komisja powołana przez Organizatora może
go wykluczyć z Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
7. Zasady Konkursu dostępne są na profilu Arthur Murray Warszawa na facebook.com.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób tworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
9. Partnerzy konkursu nie są odpowiedzialni za przebieg, wybór, oraz organizację.

Powodzenia!