You are on page 1of 4

Mã tài liệu: MO 005A1 - ISO 9001 - 2000

BẢNG KẾ HOẠCH SEO Ngày ban hành:
Website: www.HocOnlineMarketing.com Ngày sửa đổi:

Tháng 1 Tháng 2 Ttháng 3
ACTIVITIES Tổng
STT Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần
HOẠT ĐỘNG Cộng
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Size of website
Kích Thước Web
Number of Keywords
2 6 - - - 8 - - - 8 - - - 22
Số từ khóa
No.of Keywords Guaranteed Placements Top Top Top
3
Vị trí xếp hạng từ khóa 100 50 10
Number of the Pages Optimized
4 9
Số trang tối ưu hóa

Website Analysis & Research (Phân tích và nghiêm cứu)
Initial Ranking Report
1
Báo cáo Bảng Xếp Hạng

Keywords Analysis of keywords difficulty,
2 popularity and predicted searches
Phân tích, dự đoán từ khóa

Keywords Optimization
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
Tối ưu hóa từ khóa theo cấu trúc

Competitor analysis
4
Phân tích đối thủ

Website Structure Analysis & Optimization
5
Phân tích, tối ưu hóa trang web

SEO On Site (Tối ưu hóa bên trong trang Web)

Creation 5 and Submission Sơ đồ web. 1 Title. Keyword. Images 6 Tiêu đề. Robot. Từ khóa. Mô tả. Thẻ tag 2 Content Optimization Tối ưu hóa nội dung (vd: plugin SEO by Yoast) 3 Search Engine Code Optimizations Tìm kiếm công cụ mã tối ưu hóa (21 công cụ) 4 SEO Checks . URL.txt . thông tin và Robot Headings. Meta deripson. URL. Tags Optimization Tối ưu: Tiêu đề.SEO quake Kiểm tra SEO Sitemaps & Feeds. Hình ảnh Page Speed Insights 7 Tối ưu hóa tốc độ tải trang Google Analytics & Web Masters Tools 8 Tối ưu hóa tốc phân tích lượt xem và Quản trị Index google 9 Lập chỉ mục Google SEO Off Site (Tối ưu hóa bên ngoài trang Web ) 1 Search Engine Submission Công cụ tìm kiếm 2 Directory Submission Thông tin Danh bạ 3 Link Building Xây dựng link 4 Classified Submission Phân loại thông tin .

5 Article Submission Liên kết hệ thống 6 Forum & Message Board Diễn đàn và thư viện 7 Social Media Lập & share mạng xã hội 8 Press Release Submissions Thông cáo báo chí 9 Feed Promotions Khuyến mãi 10 Search Engine Mechant/Product Listing Liệt kê sản phẩm 11 Blog Marketing Tiếp thị blog 12 Video Submission Thông tin video 13 Other SEO Activities Các hoạt động SEO khác Ranking and Traffic Reports (Xếp hạng và báo cáo) 1 Monthly Ranking Reports 3 Báo cáo xếp hạng hàng tháng 2 Monthly Traffic Reports 6 Báo cáo lượt view hàng tháng 3 Suppord (Telephone. Chat) Liên hệ 4 One Time Setup* Cài đặt thời gian 5 Monthly Recurring Fee* Phí định kỳ hàng tháng . Email.

as applicable.Quận 1 .HocOnlineMarketing.com .TP.P. HCM www. Đa Kao . *Service Tax extra.com lienhe@hoconlinemarketing. Prices are in USD ĐC: 11 Nguyễn Đình Chiểu .