You are on page 1of 145

SEKTOR PENGURUSAN AKDEMIK

,
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

DENGAN KERJASAMA
YAYASAN PERAK

MODUL POTENSI
CEMERLANG
PENDIDIKAN  ISLAM

AMANJAYA GEMILANG
SPM 2017

MODUL POTENSI CEMERLANG

PANDUAN UMUM PENGGUNAAN MODUL DAN

SET SOALAN GERAK GEMPUR

PENDIDIKAN ISLAM SPM

1. Modul ini mengandungi 2 b a h a g i a n i a i t u k e r t a s 1 d a n k e r t a s 2 .
2. Setiap bahagian mengandungi tajuk -tajuk tundingan bagi tahun
2017.
3. S e t i a p t a j u k m e n ga n d u n gi 2 b e n t u k s o a l a n i a i t u s o a l a n u n t u k p e l a j a r
c e m e r l a n g d a n p o t e n s i c e m e r l a n g.
4. P e l a j a r c e m e r l a n g d i k e h e n d a k i m en j a w a b m o d ul ce m e r l a n g,
m a n a k a l a p e l a j a r ya n g p o t e n s i c e m e r l a n g d i b e r i s o a l an p o t e n s i
c e m e r l a n g.
5. T e r d a p a t d u a s e t s o a l a n ge r a k ge m p o r ya n g a k a n d i gu n a k a n o l e h
gu r u s e b a g a i m e n i l ai t a h a p p e n gu a s a a n p e l a j a r .
6. C a d a n ga n p e n g gu n a a n m o d u l a d a l a h s ep e r t i b e r i k ut :

MODUL CEMERLANG MODUL POTENSI CEMERLANG
1. Guru hendaklah mencetak soalan untuk 1.Guru hendaklah menguji kumpulan
diberikan kepada setiap pelajar. pelajar ini dengan soalan modul cemerlang .
2. Pelajar perlu menjawab soalan tanpa 2. Sekiranya mereka tidak dapat menjawab
melihat skema jawapan. dengan baik soalan modul cemerlang,guru
perlu mencetak soalan modul potensi
cemerlang untuk membimbing mereka
melalui kata kunci jawapan.
2. Skema digunakan apabila pelajar/guru
membuat semakan jawapan.Ia sebagai
panduan sahaja .Jawapan lain yang sesuai
dan munasabah boleh diterima.

SELAMAT BERUSAHA MENUJU JAYA

1|JU PENDIDIKAN ISLAM PERAK

MODUL POTENSI CEMERLANG

2|JU PENDIDIKAN ISLAM PERAK

MODUL POTENSI CEMERLANG 3|JU PENDIDIKAN ISLAM PERAK .

................................. 4|JU PENDIDIKAN ISLAM PERAK ..... -bertentangan 2 1 aqidah ........... ___________ dan nifak merupakan perkara yang boleh membatalkan iman.......... BIL SOALAN KATA KUNCI M Apakah maksud khurafat -karut ................................................... Jelaskan dua faktor amalan khurafat masih berterusan -lemah iman -terpengaruh -jalan mudah .................................................................................... -sial 4 2 -keramat ...................................... 4 3 ............................................................................................ MODUL POTENSI CEMERLANG KHURAFAT Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Mempercayai binatang seperti burung boleh membawa ______________ termasuk dalam perbuatan khurafat 2 Amalan khurafat boleh menyekat _____________ daripada berfikir secara sistematik Soalan 3 hingga soalan 5 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan cantik keramat khurafat riddah 3 Sihir............................................................................................................. Jelaskan dua contoh amalan khurafat -azimat ...... 4 Islam melarang memuja kubur yang dianggap ______________ untuk meminta sesuatu hajat 5 Ramai wanita yang mengambil jalan mudah untuk kelihatan ______________ dengan mengamalkan amalan khurafat...........................................................................................................................

................................... untuk mendapatkan jodoh ” Sebagai seorang sahabat..... 5|JU PENDIDIKAN ISLAM PERAK .......................... “Aminah berhasrat untuk mandi bunga..................... ..................................................... ......................................... Terangkan dua kesan mempercayai dan mengamalkan -batal iman khurafat...... ................................................................................................................................................................................................................ 4 ......................................... -buang masa ......................... MODUL POTENSI CEMERLANG Jelaskan dua cara mengatasi amalan khurafat ..................................................................... -pengawasan 2 4 ......................................................................... ................................................. -ilmu -hukuman ..............sekat akal 4 5 ................................................................................................................ jelaskan tindakan yang sepatutnya anda lakukan terhadap Aminah 6 .................................................................

................................... 4 Kita mesti ______________ diri daripada sihir dengan beriman sepenuhnya kepada kekuasaan Allah SWT............................... -dengki 2 2 ......................................... 6|JU PENDIDIKAN ISLAM PERAK ....................................................................... BIL SOALAN KATA KUNCI M Nyatakan dua contoh amalan sihir yang masih diamalkan -ilmu pengasih dalam kalangan masyarakat Islam pada hari ini........ Nyatakan dua cara mengelakkan diri dari amalan sihir -berdoa ............ Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan rosak membatalkan membazir mengawal 3 Orang yang melakukan sihir boleh ______________ iman.......................... Jelaskan tujuan manusia melakukan sihir............................... 5 Akidah orang yang melakukan sihir akan menjadi ______________ 6 Amalan sihir juga ______________ harta............................................................................................. -ikhlas beribadat 4 3 ....... -riya’ .................... -pelaris ......................................... 2 1 ........................................... tenaga dan masa............... 2 Mengamalkan sihir menyekat _____________ seseorang daripada berfikir dengan waras.................................. MODUL POTENSI CEMERLANG SIHIR Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Sihir ialah ilmu yang menggunakan perantaraan _______________ yang bertujuan memudaratkan manusia...........................................................

........................................................................ -bazir masa 2 4 .............................. ........................................................ MODUL POTENSI CEMERLANG Jelaskan akibat perbuatan sihir............................................... namun masih 4 terdapat umat Islam yang mengamalkan sihir pada masa kini” Pada pandangan anda......... 6 “Amalan sihir boleh membatalkan iman............................................................................................................ -elak pergaduhan 4 5 ..................................................................... ............................................................................................................ -hidup harmoni ................................................... .......... -akidah rosak .......... 7|JU PENDIDIKAN ISLAM PERAK ............................................. ................. Jelaskan dua hikmah Allah mengharamkan sihir.............................................................................................. mengapakah perbuatan ini masih berlaku........................

.................... khianat amanah..................... -suka dipuji 2 3 .. BIL SOALAN KATA KUNCI M Sebagai seorang pelajar....................... bagaimanakah cara anda -bercakap benar mengawal diri daripada bersifat nifak................................................................................................................ 4 ___________ ..................... mungkir janji dan pertengkaran yang __________ batas ialah sifat orang melampau.................... MODUL POTENSI CEMERLANG NIFAK Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Perbuatan menipu..... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan munafik kufur nifak riddah 3 Perbuatan _____________ boleh melemahkan perpaduan masyarakat. Jelaskan faktor yang menyebabkan manusia menjadi -mengambil munafik........................ 2 Golongan _____________ sering bermuka-muka dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat............................. 2 1 ............. 5 Umat Islam perlu berwaspada terhadap golongan yang berpura-pura melahirkan keislaman sedangkan hati tetap ______________ kepada Allah SWT.... 8|JU PENDIDIKAN ISLAM PERAK ........................................ kepercayaan 4 2 -dibenci ...................... 6 Orang _______________ akan mengambil kesempatan menguasai umat Islam apabila umat Islam berpecah belah............................................................................................. sihir dan nifak merupakan perkara yang boleh membatalkan iman...... kesempatan .......................................................... -menunaikan janji ............................. Nyatakan dua kesan buruk amalan nifak terhadap individu -hilang ............................

.................................................. 9|JU PENDIDIKAN ISLAM PERAK ........... -bohong ....................................... ................................................ ............................ -tidak tenang 4 5 .............................................................................................. MODUL POTENSI CEMERLANG Senaraikan dua sifat orang munafik.................................................................................................................................................................................. ..................................................................... 6 “Mereka yang mengamalkan sifat-sifat munafik 4 ditempatkan dalam neraka” Huraikan kebaikan menghindari sifat tersebut......................................................... Jelaskan dua akibat amalan nifak terhadap masyarakat............. -lemah ................................................ -tidak amanah 2 4 -melampau ............................................................................................................ .....

.................................................................... 4 Memalsukan dokumen merupakan salah satu contoh perbuatan ______________................................................... Nyatakan dua cara bagi mengelakkan diri daripada -ingat dosa perbuatan menipu dan berbohong......................................... 5 Orang yang melakukan perbuatan __________________ tidak mempunyai bukti terhadap tindakannya.................................. MODUL POTENSI CEMERLANG MENIPU DAN BERBOHONG Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Perbuatan menipu dan berbohong merupakan perbuatan yang _______________ dan berdosa besar............................................................. Senaraikan dua contoh perbuatan menipu................................... -ingin dihormati .............................. -takut dihina 4 3 ................................. 6 Perbuatan _________________ akan menimbulkan pergaduhan dan permusuhan apabila diketahui oleh mereka yang diceritakan keburukan dirinya........................................................................................................................................................................ 10 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan menipu mengumpat berbohong memfitnah menghina 3 ______________ merupakan penipuan dalam percakapan........................ -redha 4 4 ... -palsu dokumen 2 2 .................. 2 Penipuan boleh berlaku melalui perkataan dan _____________ ............................ kepentingan diri 2 1 ........................ -Perbuatan untuk ....................... BIL SOALAN KATA KUNCI M Nyatakan maksud menipu.......... Jelaskan dua faktor yang mendorong manusia menipu. -tipu timbangan .......

Jelaskan hikmah Islam mengharamkan umatnya melakukan -elak perbuatan menipu dan berbohong........................................................................... ........................................................................................................................................... ................................................................. 6 “Manusia kini sudah tidak segan dan malu lagi untuk 4 menipu sehingga sanggup menipu dalam urusan agama seperti penipuan dalam pengurusan haji dan umrah” Pada pendapat anda mengapakah perbuatan ini terjadi...................................................... -elak salah faham 2 5 .............................................................................................................................................. 11 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................................................... ... MODUL POTENSI CEMERLANG ................... penganiayaan ............................................................................. ............................

. - ............................................................... 2......................... -tolong 4 menolong ............................................................................................................... ........ -kezaliman -kestabilan ....... 4... 3 Terangkan dua hikmah pengharaman riba............................................... Antara hikmah riba ialah membenteras __________ dan penindasan sesama manusia..... -al-fadhlu -al-nasiah 2 ......... 5 Orang yang melakukan riba akan menerima _______________ di akhirat nanti ................... - mengecilkan jurang 12 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ................. Soalan 3 hingga soalan 5 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan azab al-fadhlu kezaliman 3.................................................................................................. MODUL POTENSI CEMERLANG RIBA Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1.............. -pertukaran makanan 2 Senaraikan dua jenis riba................................................ pertambahan bayaran 2 .................... Riba ___________iaitu pertambahan yang diperolehi melalui pertukaran barang yang sama sepertinya ..................... Hukum melakukan riba ialah haram dan _____________________..................................... Maksud riba menurut bahasa ialah_____________ ............................................................................ BIL SOALAN KATA M KUNCI 1 Nyatakan maksud riba menurut istilah. ..................................

....................................................................................... Bagaimanakah cara untuk mengekang masalah ini berlarutan di kalangan umat Islam ? ................................................................................................................................................ 5 Riba adalah suatu perbuatan yang diharamkan dalam Islam tetapi ia semakin menular dikalangan umat Islam 4 masa kini.. ............................................ ................................................... ............................................ MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Huraikan dua jenis-jenis riba.......................................................... -al-fadhlu 4 ........................................................................................................................ ................................................................................................... 13 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ..................................................................................... ................. ........................................................................... -al-nasiah ..............

................................ 2 Jelaskan dua akibat lari dari medan perang....... 14 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............................................ -lawan nafsu ...................... orang kafir 1 2 ........................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG LARI DARI MEDAN PERANG Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Umat Islam yang baliq......................................................................................................................................................................... Nyatakan dua jenis jihad......... -jatuh maruah 4 .............. 6 Memberi sedekah untuk kegunaan tentera berperang jihad : _______________ ........ -dihina ................................................................................................... 2 Orang yang lari dari medan perang akan _____________ oleh Allah SWT......... -lawan orang kafir 2 3 ..... 4 Berundur untuk mengatur strategi baru menghadapi musuh : ______________........................................... berakal dan berkemampuan wajib ______________ jihad jika kesucian agama Islam telah tercemar. Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan wajib sunat haram makruh harus 3 Lari dari medan perang kerana takut dengan kekuatan musuh : ______________.......... 5 Memerangi musuh yang datang menyerang negara Islam : ______________................................ BIL SOALAN KATA KUNCI M Apakah maksud perang jihad ? -perang lawan .....

......... Berikan pendapat anda tentang situasi tersebut........................................ 2 4 ...................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG Bagaimanakah cara mengukuhkan semangat jihad dalam -ceramah agama diri umat Islam...................................................................................................................................... ........ .................................... ... -kempen kesedaran ......................................................... .............................................................................. Senaraikan dua sifat yang perlu ada dalam diri mereka -ikhlas yang berjihad di jalan Allah.......................................................................................................................................................................... -berkorban 2 5 ................................................ -sabar ....... 15 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................................................................................. 6 “Semangat jihad dalam diri sesetengah umat Islam kini 4 semakin luntur akibat kemewahan hidup yang mereka kecapi”.......

............................................................................................................ 4 Tidak memandang rakan yang sedang bercakap dengan kita merupakan perbuatan ______________ seseorang yang dilarang dalam Islam........ Nyatakan dua sebab seseorang mengumpat............______________........... 2 Islam melarang perbuatan mengumpat kerana ia boleh merosakkan _____________ masyarakat........... 5 Menceritakan keburukan seseorang dibelakangnya............. MODUL POTENSI CEMERLANG MENGUMPAT DAN MEMFITNAH Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 _______________ ialah melempar tuduhan kepada seseorang tanpa bukti................................ Jelaskan kesan mengumpat kepada individu............................ yang boleh menimbulkan kemarahannya jika diucapkan di depannya merupakan maksud bagi ......................... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan mengumpat menghina menderhaka memfitnah menipu 3 Perbuatan ______________ lebih dahsyat daripada membunuh.................... 6 Islam mengharamkan anak-anak _____________ ibu bapa mereka............................................ -suka bermegah -takut persaigan 4 2 ....................................................................................... BIL SOALAN KATA KUNCI M Apakah maksud mengumpat ? -cerita keburukan ............................ -irihati ............................. dibelakang 2 1 .............. 16 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................................................................................. -permusuhan .. -putus silaturrahim 2 3 ...............

............................................................... Jelaskan dua kesan memfitnah kepada masyarakat............................. -sebar ilmu agama ... 17 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ....................................................... 4 6 .... 2 4 ................................................ -mundur ............................................. Bagaimana anda berperanan dalam membendung gejala ini dari terus berleluasa.................... “Kemajuan teknologi maklumat telah membuka ruang tersebarnya fitnah”......... -berpecah belah 4 5 ....................................................................................................................................................................... .................... MODUL POTENSI CEMERLANG Nyatakan cara mengatasi amalan mengumpat dan -tanam sifat redha memfitnah dalam masyarakat....................................................................................................

............................. 5 ______________.......... MODUL POTENSI CEMERLANG LIWAT DAN MUSAHAQAH Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Hubungan jenis lelaki dengan lelaki adalah pengertian bagi _______________ 2 _____________ hukumnya melakukan perbuatan musahaqah... -kurang didikan 4 1 agama -ikut hawa nafsu ..... Mengapakah gejala liwat masih berleluasa dalam kalangan -tiada undang- masyarakat...ialah perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa empat orang saksi lelaki yang adil......................................... 4 Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah merupakan pengertian bagi ______________............................................. 18 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................................... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan liwat rogol zina qazaf musahaqah 3 ______________ ialah hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan.................................. 6 Umat nabi Lut telah dibinasakan oleh Allah SWT kerana melakukan perbuatan _________________ BIL SOALAN KATA KUNCI M Nyatakan dua faktor yang mendorong remaja terlibat -pengaruh budaya dengan liwat dan musahaqah........................................... liar ........................ -gagal kawal nafsu 2 2 ................................................................................................ undang tegas ...........

....... 6 “Terdapat pihak tertentu yang berjuang menuntut agar 4 golongan homoseksual dan lesbian diberi hak yang sama dalam masyarakat” Pada pendapat anda apakah yang akan berlaku jika permintaan mereka diterima oleh pihak yang berkuasa..................................................................... -tiada keberkatan 4 4 ........................ .................................................................................................... 19 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ..................................................................................................................................................... ............................................. MODUL POTENSI CEMERLANG Nyatakan peranan ibu bapa dalam membendung kecelaruan -beri didikan agama emosi seksual remaja.......................... -kawal pergaulan .................. ............................ ... -kempen kesedaran ............................................................................................................................................................................ anak 2 3 ..................................................................... runtuh ......................................................................................................................................................................... Jelaskan dua akibat liwat dam musahaqah terhadap -perkahwinan institusi keluarga....... Jelaskan cara untuk membendung aktiviti seks songsang -berikan didikan dalam dalam masyarakat...................... 4 5 ...........................

MODUL POTENSI CEMERLANG 20 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

...................... BIL SOALAN KATA M KUNCI 1 Nyatakan maksud iman menurut istilah............... -tidak taat 4 perintah .......................... 2 ......... Soalan 3 hingga soalan 5 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan gementar amal ibadah maksiat 3......................................... 5 Orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah _______________ hati mereka............................................................ -qiamulail -membaca al....... Maksud Iman dari segi bahasa ialah_____________ ........................................................................................ .. 4....................... quran 3 Terangkan dua sebab iman seseorang itu boleh berkurang.................................................. ................................................. 2......... MODUL POTENSI CEMERLANG IMAN MUTIARA HIDUP Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1........................... Allah 21 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............ hati 2 -Iqrar dengan ....... -benar dengan ................................................... Iman akan berkurang apabila seseorang melakukan ___________ ........................... -melakukan maksiat ................................................... lidah 2 Senaraikan dua cara untuk menambahkan iman..................... Untuk meningkatkan keimanan kita hendaklah menambah ilmu pengetahuan dan membanyakkan __________.......................... Iman akan berkurang apabila seseorang melakukan _____________________..........................................

....................................................... 5 Ada dakwaan yang mengatakan bahawa iman hanya terletak -tingkatkan di hati dan tiada kaitan dengan tingkah laku................................ MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Huraikan dua ciri-ciri orang yang bertambah iman........... -berilmu 4 ............................................................................................................................... 22 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ................ ................................................................................................................................................................................... ........... ........................................................................................ -ibadah sunat -berzikir ...................................................................................... ilmu agama 4 - Baca dan fahami kenyatan di atas serta huraikan hujah membanyakka untuk anda menolak dakwaan tersebut? n amal ibadah ........................ ................................................................................................................ .........

........ hadis/Taqiyyh 4 3 ... 2 Menghalalkan beberapa kemungkaran seperti minum arak merupakan pegangan Syiah ………………………....................................................................... _________________________.............................. 2 1 ........ 23 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ................. 5 Pandangan mereka menganggap al-Quran mempunyai makna zahir dan makna batin.... Mengapakah dinamakan syiah Imamiah....................................... Ahlul Bait 2 2 . BIL SOALAN KATA KUNCI M Nyatakan maksud syiah..... Pemimpin hanya .................................................................................. Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan Syiah Imamiah Syiah Zaidiyah Khawarij Syiah Batiniyyah 3 Berpendapat jawatan pemimpin umat Islam hanya layak disandang oleh Ahlul Bait... ________________________........ Terangkan dua prinsip syiah Imamiah yang bercanggah Jawatan dengan Ahli Sunnah Waljamaah................................... Mendokong Ali ........................................... MODUL POTENSI CEMERLANG SYIAH DAN KHAWARIJ Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Syiah Imamiah berpendapat jawatan pemimpin umat Islam hanya layak disandang oleh …………………………………… ................................................................. imam/Menollak .. 6 Golongan penyokong saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima majlis tahkim......................................... 4 Diberi nama sempena nama pengasasnya iaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin.............................................................. ______________________ .......................... ________________________....................

...............huraian Pada pandangan anda........ imam lain 4 5 tuhan/Halal ................. KHAWARIJ BIL SOALAN KATA M KUNCI 1................................... Jelaskan dua pegangan Syiah Batiniyyah yang utama.................................... majlis Tahkim 2..... MODUL POTENSI CEMERLANG Nyatakan maksud taqiyyah menurut pegangan akidah Menyembunyi golongan syiah.............penyokong berbeza dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Iktikad Ali dan .......... Jelaskan dua pengangan golongan Khawarij -Pelaku dosa …………………………………………………………………… besar kafir …………………………………………………………………… -mengkafirkan 4 …………………………………………………………………… orang lain …………………………………………………………………… -sumber al- Quran sahaja 3..................... saidina Ali Siapakah golongan Khawarij? -menentang 2 …………………………………………………………………… muawiyah ………………………………………………………………............................................................................................jelaskan mengapa seseorang itu boleh terjebak dengan 4 6 ajaran tersebut.......................................................... iktikad sebenar ...... 2 4 ........ ...................... Khawarij adalah golongan yang mempunya pegangan yang ...isi yang bertentangan dengan Ahli sunnah Wal Jamaah” ............................................ kemungkaran Sekarang ini banyak tersebar ajaran sesat di Malaysia Isi/Hurain/Hurain seperti ajaran tuhan harun. ajaran ayah pin dan lain..... /kesimpulan Sebagai seorang pelajar yang prihatin dengan isu ini...... “Golongan Khawarij dianggap sesat kerana pegangannya .................. lengkap lain”.............................................kesimpulan ………………………………………………………………….........huraian anda daripada terpengaruh dengan ajaran Khawarij lengkap 4 …………………………………………………………………… .... bagaimanakah cara untuk mengelak diri .......... -menolak …………………………………………………………………............................... …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 24 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ... ...............................................................

......................................... Mendakwa 4 3 ................... Mirza Ghulam Syeikh Makmun Haji Muhamad bin Mazandarani Ahmad Syafie 3 Pengasas bagi ajaran Qadiani ialah _________________________ ............................................ Nyatakan dua ciri ajaran sesat ... 5 Pengasas bagi ajaran Bahai ialah ____________________________ ............ Mencemar/Mengubah ............................... 4 Pengasa bagi ajaran Taslim ialah _________________________ ...................................................... prinsip/Dewa 2 2 pemimpin/Tolak ...................................... MODUL POTENSI CEMERLANG AJARAN SESAT Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Gelaran yang diberikan kepada Haji Muhammad bin Syafie ialah _______________ 2 Beriktikad bahawa pengasasnya adalah jelmaan Allah adalah iktikad bagi ajaran ___________________............. Amalan didakwa ......................................................................................................... 25 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ........................................ sebagai ajaran 2 1 Islam……. 4 4 ............................ akidah .................... ........................... Iktikad/Mengubah/ .......................................................................................................................... Terangkan dua kesan negetif terhadap individu yang Sesat/Terpesong mengamalkan ajaran Qadiani................................................................... Soalan 3 hingga soalan 5 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan Husin Ali al. BIL SOALAN KATA KUNCI M Apakah maksud ajaran sesat........................ perkara tetap Jelaskan dua ciri kesesatan ajaran Qadiani .................................................................

.......................HR........................ K 4 mendatangkan kerugian kepada masyarakat”................... ........................................................................................................................................ Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas................................................................................................................................ ............... MODUL POTENSI CEMERLANG Jelaskan dua ciri kesesatan ajaran Taslim.............................................. Iktikad/Menolak/Solat ..... ............................................... 26 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .............. ........ 6 “Orang yang terjebak dengan ajaran sesat akan I.............HL....................................................................................... ........ niat/Tafsir ayat 4 5 .........................................................................................

MODUL POTENSI CEMERLANG 27 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

.......................................................... Untuk orang lain ..... MODUL POTENSI CEMERLANG UPAH HAJI Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Tidak mempunyai keupayaan fizikal merupakan sebab yang mengharuskan ____________________............................................................................ Meninggal/Sakit ................................................................................ _____________________.......................... ______________............................................................................. 2 2 ...... 28 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............ 2 Memberi peluang orang sakit yang tiada harapan sembuh dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya merupakan __________________upah haji................... haji/penuhi syarat ........ 4 3 ........... Jelaskan dua syarat bagi seseoarang yang ingin mengambil Dah kerjakan upah haji......... Nyatakan dua sebab yang mengharuskan upah haji....................................................................... 2 1 ......................... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan wajib sah harus sunat tidak sah 3 Upah haji hukumnya adalah _______________bagi sesiapa yang telah memenuhi syarat tetapi tidak dapat menunaikannaya kerana sebab tertentu..... BIL SOALAN KATA KUNCI M Apakah yang dimaksudkan dengan upah haji...................... 5 Encik Darus mengambil upah haji bagi bapanya yang keuzuran tetapi dia masih belum menunaikan haji..................... 4 Encik Taufiq telah mengupah haji bagi bapanya yang telah meninggal dunia......................................

............................................. 6 ....... Beri peluang/Sakit/ ................................................................... ................. Apakah hukum melakukan upah haji bagi seseorang yang Hukum/Alasan telah memenuhi syarat wajib haji tetapi tidak melaksanakan tanpa sebarang halangan atau uzur syar.... ........................................................................................................ie serta nyatakan alasannya...................................................... 2 5 ..................................................................................................................................................................... 29 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............................................ ........ anak 4 4 ................................................................ ....................... MODUL POTENSI CEMERLANG Terangkan dua hikmah diharuskan upah haji... “Pada hari ini kita dapat lihat betapa ramai umat Islam yang berkemampuan tetapi masih tidak menunaikan ibadat haji.....................................................................................................” Pada pendapat anda mengapakah keadaan tersebut boleh 4 berlaku..........................................

................................ Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan berkuasa Islam merdeka baligh berakal 3 ____________________: Tidak wajib keatas orang kafir...... 3 Apakah yang dimaksudkan dengan Islam dalam syarat Tak wajib kepada bukan wajib haji.................................................. MODUL POTENSI CEMERLANG SYARAT WAJIB HAJI Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Hukum menunaikan haji bagi seorang muslim yang telah cukup syarat-syaratnya ialah _________________________ .................................................. .. 4 ____________________: Tidak wajib keatas kanak-kanak........................ 5 ____________________: Tidak wajib keatas orang gila.................................... 2 Syarat khusus bagi seorang wanita untuk mengerjakan haji ialah _________________........................................................................................................ BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan dua syarat yang mewajibkan seseorang Islam /Baligh/Berakal mengerjakan haji.................... Mampu/Tambang/Nafkah ............... 30 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ..................................................... 2 Terangkan dua maksud berkuasa dalam ibadat haji.... 2 ........ 6 ____________________: Tidak wajib keatas hamba............ /Selamat/Bersama mahram/izin suami 4 ........................ Islam ................ 2 ...........................

......... Mampu/Tambang/Nafkah Huraikan maksud berkemampuan dalam ibadat haji............................................ ................. 2 ............................ / .......... ...................... .............................................. 6 “Antara faktor ramai umat Islam tidak dapat Isi/Huraian/Hurain mengerjakan ibadat haji kerana kesempitan hidup lengkap/Kesimpulan Huraikan hujah anda terhadap pernyataan di atas...... 4 .. MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Salah satu syarat wajib haji ialah berkemampuan.................................... 5 Ahmad mengerjakan ibadat haji ketika usia sepuluh Sah/Tak sah/Sebab tahun........................................................................................................................................... Nyatakan hukum dan alasan bagi masalah diatas.............................................................................................. ...................................................... 31 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ........................................................... Kenderaan/Selamat 4 ........................................

................... Ifadah/Qudum/Widak/ Sunat 4 1 .............. BIL SOALAN KATA KUNCI M Nyatakan jenis-jenis tawaf satu persatu................................... ................................................. 2 Sempadan tempat bagi berniat ihram dalam ibadat haji disebut sebagai miqat _____________________......................................................... Jelaskan dua syarat dalam mengerjakan saie dalam ibadat Mula safa/tujuh haji.......... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan Tawaf Wukuf Bercukur Saie Ihram 3 Berada di Padang Arafah walaupun sekejap pada 9 zulhijjah_________________.............................. Jenis: ................. tawaf/Mula dgn niat 2 3 ............................... Tutup ............................ 5 Berjalan ulang alik dari bukit safa ke marwah sebanyak tujuh kali____________________................ 4 Mengelilingi kaabah sebanyak tujuh kali dengan syarat tertentu untuk beribadat... MODUL POTENSI CEMERLANG RUKUN HAJI Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Sempadan masa bagi menunaikan ibadat haji disebut sebagai miqat ____________________......Nyatakan dua syarat mengerjakan tawaf....................................................... kali/Selepas ... 32 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ...........______________________....................................................................... 6 Bergunting rambut sekurang-kurangnya tiga helai rambut ___________________________.............................................................................................................. aurat/suci/Dalam masjid/Lawan jam 2 2 .....

.......................... Mengingat pertemuan ......... Terangkan dua perbezaan antara rukun haji dan rukun Ingat rukun haji dan umrah....................... MODUL POTENSI CEMERLANG Terangkan dua hikmah ibadat wukuf...................................................................................................................................... 33 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ...................................... .. ................................................................................................................. “Ibadah Haji dituntut mengerjakannya ketika usia Isi/Huraian/Huraian muda....” lengkap/Kesimpulan Huraikan bagaimana cara untuk menyokong pernyataan di atas 4 6 ........................................................................................................................ 4 5 .............................................................. rukun umrah ............................. Adam dan Hawa/Ingat perhimpunan mahsyar 4 4 ...

34 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . 6 Pn Fatimah bertolak dari Malaysia terus ke Mekah untuk mengerjakan ibadat haji berniat ihram di Qarnul manazil _______________. 5 Encik Darus bergegas menaiki teksi setelah memakai kain ihram di miqat hingga terlupa niat ihram haji ______________. 9 Encik Ahmad bertolak dari Iraq ke Mekah berniat ihram di ______________. Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan wajib sah haram sunat tidak sah 3 En Abu menunaikan solat sunat ihram setelah memakai kain ihram di miqat ______________. 10 Pn Fatimah menunaikan haji tamattuk berniat ihram haji di _______________. 8 Encik Taufiq bertolak dari Malaysia terus ke Jeddah berniat ihram di______________. 4 Encik Taufiq bertolak dari Madinah ke Mekah berniat ihram haji di Bir Ali ______________. 2 Miqat _____________ adalah sempadan tempat bagi jemaah haji memakai pakaian ihram dan berniat ihram. Qarnul Manazil Zulhulaifah Zatu Irqin Mekah 7 En Abu bertolak dari Madinah berniat ihram di ______________. MODUL POTENSI CEMERLANG MIQAT HAJI Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Tempoh mengerjakan ibadat haji adalah bermula dari 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah yang disebut juga sebagai _____________________.

.................................................... ............... untuk jemaah haji 4 mula menumpukan perhatian untuk mendapatkan haji yang mabrur.. ........................ 2 Terangkan dua perkara sunat yang dilakukan oleh jemaah -wudhuk 4 haji ketika berada di miqat untuk berihram............................................................................................ MODUL POTENSI CEMERLANG BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 2 Senaraikan dua miqat makani yang dilalui oleh jemaah haji -Qarnul untuk berniat ihram..................... .............. ... -Yalam ................................................................................................................... -Zul .............------......................................................................----............................................................................................ ........................................................ Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.. ........................................................................................................................................ 3 Jelaskan tempoh masa iaitu miqat zamani yang telah ... ..........syawal 2 ditetapkan utuk menunaikan ibadat haji......................................... 4 Islam telah menetapkan miqat ..............zulhijjah ............................................................................ Solat ............................................ 35 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ..............................................

.................... 3 Jelaskan perbezaan antara haji ifrad dengan haji qiran....................................... 2 Mengerjakan umrah dahulu kemudian mengerjakan ibadat haji adalah haji ___________ .................................................................................... 2 Terangkan dua kelebihan menunaikan haji tamattuk............... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan qudum qiran ifrad tamattuk Sunat 3 En Abd Halim menunaikan tawaf ______________ apabila sampai ke Mekah untuk menunaikan fardu haji. ......masa .......... 4 Encik Subri memilih untuk menunaikan haji ______________ kerana ia lebih afdal dan tidak dikenakan dam. 6 Puan Umuhani mengerjakan haji _______________dengan menunaikan haji serta umrah serentak kerana keuzuran........................................................ BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Huraikan mengapa menunaikan haji secara ifrad lebih afdal ................................................................................................................................................................................................. MODUL POTENSI CEMERLANG CARA MENGERJAKAN IBADAT HAJI Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Haji _______________adalah mengerjakan ibadat haji secara berasingan dan cara tersebut paling ____________...................................... 5 Puan Maslina mengerjakan haji ______________ kerana merasa selesa dengan menunaikan ibadat umrah terlebih dahulu..................... -asing/serentak 4 .......................................................... 36 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ..................................... -ihram ............................................................................................................................. ................ -masa -dam ......... -lapang 4 ........ -dam 4 .................

.................................... 5 4 Cik Ros tidak sempat menyelesaikan ibadah umrah kerana telah datang haid sebaik sahaja beliau sampai ke Mekah.............................................................................................................................. .......... ......................................... -Qudum -Saei haji ............................ sehingga sampai waktu wukuf... 37 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................................................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Terangkan cara mengerjakan haji ifrad.............................................................................................................................................................................................................. -Niat 4 ... -Tawaf -Tahallul ............................................................................. -Wukuf -jamrah .......................................................................... Terangkan bagaimanakah cara yang sesuai bagi beliau untuk mengerjakan ibadat haji ..................... .......

............... -halal ........ BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Senaraikan dua rukun sembelihan selain daripada -orang penyembelih.................................... 5 Puan Zahani menggunakan kukunya yang tajam untuk menyembelih ayam ______________....... 2 Syarat sah _____________ adalah benda yang tajam kecuali gigi.......................................................................................... binatang sembelihan dan alat sembelihan adalah ______________ sembelihan.......................... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan syarat rukun sah sunat tidak sah 3 Penyembelih............................... .......... -binatang -alat 2 ..... rambut dan tali............... ....................................... ................ ........ kuku............................. 38 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .. tulang.............................. 6 Puan Zarina membaringkan kambingnya ke sebelah rusuk kiri sebelum menyembelihnya _______________.......................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG SEMBELIHAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 _____________________ ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimaklan dengan cara memutuskan urat halkum dan merik dengan menggunakan alat yang tajam dan berniat kerana Allah SWT............................................................. 2 2 Terangkan dua syarat sah binatang sembelihan.......................... -sekali -putus ............ 4 Antara ______________ sah binatang sembelihan adalah binatang yang halal dimakan................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................ ......... -tumpul ...................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 3 Senaraikan dua jenis alat yang haram digunakan untuk 2 menyembelih...... -masa 2 4 Jelaskan perbezaan antara korban dengan sembelihan......... ... ...... 39 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ......................................................................................... 2 5 Senaraikan dua perkara makruh semasa sembelihan........................ ............. .................................................................................. -cara ....... -basmalah 4 6 “Amalan penyembelihan Islam dengan orang kafir adalah berbeza”.................................................................................................................................................. -tunjuk -patah ......................... Huraikan kenapa cara sembelihan yang ditetapkan oleh Islam adalah terbaik untuk mematikan binatang berbanding dengan cara orang kafir seperti menggunakan renjetan eletrik..... ............................................

MODUL POTENSI CEMERLANG

AKIKAH

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

1 Akikah adalah menyembelihah binatang _____________________ kerana bersyukur
atas kelahiran bayi kurniaan Allah SWT.

2 Akikah bagi bayi lelaki adalah _____________, manakala bagi bayi perempuan
digalakkan sebanyak dua ekor kambing.

Soalan 3 hingga soalan 6
Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan

Syarat sah muakkad sah sunat afdal

3 Hukum mengerjakan sembelihan akikah adalah sunat ______________ .

4 Akikah lebih ______________ dilakukan pada hari ketujuh kelahiran bayi.

5 Daging akikah ______________ dimasak manis dan dibuat jamuan untuk orang ramai.

6 Antara _______________ akikah ialah binatang itu halal dimakan dan tidak cacat.

BIL SOALAN KATA KUNCI M
1 Senaraikan dua syarat sah akikah selain daripada binatang - Niat
yang tidak cacat. - tertentu
............................................................................................. - umur
2
.............................................................................................

2 Jelaskan dua perkara sunat akikah. - doa 4
............................................................................................. - masak
- Cukur
.............................................................................................

3 Jelaskan perbezaan antara korban dengan akikah. - Tujuan 4
............................................................................................. sembelihan
- Pembahagian
............................................................................................ daging

............................................................................................

.............................................................................................

40 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K

MODUL POTENSI CEMERLANG

4 4
Ibubapa mensyukuri kelahiran anak dengan
melaksanakan ibadat akikah

Bagaimana cara membudayakan ibadah akikah dalam
masyarakat di tempat anda .

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

41 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K

MODUL POTENSI CEMERLANG

SYARIKAT

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

1 Perjanjian perkongsian terhadap sesuatu perkara yang dilaksanakan oleh dua pihak atau
lebih disebut sebagai _____________________.

2 Syarikat akan _____________ apabila salah seorang rakan kongsi meninggal dunia.

Soalan 3 hingga soalan 6
Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan

syarat akad haram sunat rukun

3 ______________ syarikat adalah ahli syarikat, modal dan lafaz akad.

4 Perkataan atau lafaz yang memberikan kefahaman kepada ahli syarikat mengizinkan
seseorang mengurus perjalanan syarikat disebut ______________.

5 Merdeka dan kemahuan sendiri adalah antara ______________ sah ahli syarikat.

6 En Amin telah berpakat dengan Abu untuk mensabotaj perniagaan rakan kongsinya
agar syarikat mereka jatuh bankrap. _______________.

BIL SOALAN KATA KUNCI M
1 Senaraikan dua syarat sah ahli syarikat. - Berakal
............................................................................................. - Baligh
- merdeka 2
.............................................................................................

2 Terangkan dua syarat modal. - Harta 2
............................................................................................. - Perkhidmatan

............................................................................................

............................................................................................

.............................................................................................

3 Senaraikan dua perkara yang boleh membatalkan syarikat. - Mati 2
............................................................................................. - Gila
- Murtad
............................................................................................. - Lari

42 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K

....... MODUL POTENSI CEMERLANG 4 “Islam telah menggalakkan umatnya menubuhkan 4 syarikat”..................................................... ....................................................... .................................................................................... .............................................. ................................................... Huraikan bagaimana cara untuk menyokong pernyataan di atas ........................................................ 43 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .....................

.......... Am 2 ............ MODUL POTENSI CEMERLANG INSURANS & SAHAM Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 _____________________ ialah polisi yang mengumpul sumber dan member manfaat kepada seseorang dalam kumpulan yang berikrar akan bantu membantu ketika kesulitan atau ditimpa musibah..... Nyawa ....... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan harus takaful haram judi gharar 3 ______________ ialah insurans yang dibayar dengan nilai tertentu untuk mendapat manfaat tertentu bagi meringankan beban ketika ditimpa musibah 4 Amalan takaful adalah ______________ di sisi Islam..................................................................... 44 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ..... 5 Peniaga insurans yang menjadikan perniagaan insurans sebagai satu petaruhan yang member keuntungan kepada satu pihak dan kerugian kepada pihak lain adalah haram kerana ia adalah ______________ .... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan dua jenis insurans yang terdapat di Malaysia............................. 6 Saham yang berasaskan spekulasi adalah _______________. ........ .............................. 2 Sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilikan disebut _____________ ...............

............................................................................................. Huraikan pendapat anda untuk menyokong pernyataan di atas.... Spekulasi ............................................ MODUL POTENSI CEMERLANG 2 Jelaskan dua unsur yang diharamkan dalam perniagaan .................................................. ..... ............... Judi ....................................................................................................... ............................................................................................................................ ................................................ 45 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ................................................................ ............................................... Gharar 2 saham................................................................ Riba .............................................................. . 3 “Membeli saham dengan harapan harganya melambung 4 tinggi pada suatu masa jika dijual adalah dilarang oleh Islam”............ .......................................................... .............................................. ....

MODUL POTENSI CEMERLANG 46 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

4 Cara peminangan menggunakan kata-kata kiasan seperti menyunting adalah _________________. 2 Anggota yang dibenarkan dilihat bakal isteri ialah _________________ dan tangan. 47 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . 6 Pasangan bertunang haram bergaul bebas kerana mereka masih dianggap __________________. Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan soreh ajnabi merisik sunat kinayah 3 Langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai ialah ________________. 5 Imam As-Syafie berpendapat adalah ____________________ melihat bakal isteri berulang-ulang kali. MODUL POTENSI CEMERLANG MERISIK & PEMINANGAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri ialah ___________________.

............................................. -membazir ............... bakal ……… ...................... kepada perempuan 2 Nyatakan pendapat Imam As-Syafie mengenai hukum -sunat melihat 2 melihat bakal isteri...................................................................................................................................................... -pergaulan ................................................................... 3 Jelaskan dua tujuan dibenarkan melihat bakal isteri........................................................................................................................ .................................................................................................... 48 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ................................................................................................................................ -lafaz terang 4 . .................................................................................... 5 Terangkan dua cara melakukan peminangan dalam Islam. 4 Senaraikan dua amalan yang bertentangan dengan syarak -maksiat 2 dalam peminangan.................................................................................. ............................................................ 4 -lamaran lelaki ......................................................................... 6 4 Apakah pandangan anda mengenai isu segelintir remaja mencari jodoh melalui laman web dan laman sosial? ........ -lafaz kiasan .......................................................... -memuaskan hati .................... ........................................................ -kesihatan 4 -penipuan ........................................................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Apakah maksud “merisik” dan “meminang”? -langkah awal memilih isteri ...............................................................................

....... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan soreh ajnabi merisik sunat kinayah 3 Langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai ialah ________________............. kepada perempuan 2 Nyatakan pendapat Imam As-Syafie mengenai hukum -sunat melihat 2 melihat bakal isteri................... ............. 2 Anggota yang dibenarkan dilihat bakal isteri ialah _________________ dan tangan............ 5 Imam As-Syafie berpendapat adalah ____________________ melihat bakal isteri berulang-ulang kali.. 4 -lamaran lelaki .............. BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Apakah maksud “merisik” dan “meminang”? -langkah awal memilih isteri ................................ 49 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ..... 6 Pasangan bertunang haram bergaul bebas kerana mereka masih dianggap __________________.................................................................................................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG MERISIK & PEMINANGAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri ialah ___________________.......... 4 Cara peminangan menggunakan kata-kata kiasan seperti menyunting adalah _________________.................................................................. bakal ……… .......................

.............................................................................................. -pergaulan .................................................................................... .......................................................... ........................... ............................................................. .... -lafaz terang 4 ..... -kesihatan 4 -penipuan ............................... 50 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . -lafaz kiasan ............................................ 6 4 Apakah pandangan anda mengenai isu segelintir remaja mencari jodoh melalui laman web dan laman sosial? ............................................................................................................................................ -memuaskan hati ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................. MODUL POTENSI CEMERLANG 3 Jelaskan dua tujuan dibenarkan melihat bakal isteri............................. -membazir .............................................................................................................................................................. 5 Terangkan dua cara melakukan peminangan dalam Islam....................................................... 4 Senaraikan dua amalan yang bertentangan dengan syarak -maksiat 2 dalam peminangan................................

........... 51 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............................................................................................................... 3 Jelaskan dua tanggungjawab bersama suami isteri..................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Seorang suami bertanggungjawab memberi nafkah zahir dan _________ kepada isteri............................................. -menghormati -menasihati ....... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan terpuji suami suami isteri asas isteri 3 Nafkah zahir ialah suami perlu menyediakan keperluan ____________ kepada isteri................. 2 Jelaskan dua tanggungjawab isteri terhadap suami......................................................................... -didikan 2 ........................................................................... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Jelaskan dua tanggungjawab suami terhadap isteri....... -nafkah -layanan baik ........................... 4 Isteri dilarang membenarkan orang lain memasuki rumah semasa ketiadaan _______________...... -jaga harta -layanan ............. -mendidik 2 -silaturrahim ....................... 6 Antara persiapan ke arah keluarga bahagia ialah suami isteri perlu menghiasai diri dengan sifat-sifat __________________............................... -taat 2 -kehormatan ....................................... 2 Isteri wajib mentaati suami kecuali dalam perkara yang bertentangan ______________... 5 Menghubungkan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak adalah tanggungjawab ______________...........

.................. 5 Senaraikan dua akibat pengabaian tanggungjawab terhadap -kerukunan 4 keluarga....................................................................................................................................................... 52 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ...... -ekonomi -akhlak mulia ................................................................. -terabai .................. ........ .......................... .................. terhadap pernyataan tersebut.............................. MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Jelaskan dua persiapan yang perlu dilakukan oleh pasangan -mendalami ilmu 4 suami isteri ke arah membentuk keluarga bahagia................................................................................................ ........... Berikan pandangan anda..................................... ............................................................................................................................................................................................................................ 6 “Kesibukan ibu bapa dalam mengejar kerjaya dan 4 wang ringgit menyebabkan mereka menyerahkan tanggungjawab penjagaan anak-anak kepada pembantu rumah ”............................................................... -persefahaman -penceraian ............................... .............................................

................................... -keharmonian -keinsafan ........ 4 Talak dan rujuk juga sabit hukum walaupun dalam keadaan __________________............................................................. 2 Suami boleh merujuk isteri yang diceraikan dengan talak satu atau dua dalam tempoh ______________ ......................... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan kinayah bergurau soreh sunat tiga 3 Suami yang melafazkan perkataan rujuk adalah ___________ disaksikan oleh dua orang saksi................. BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Apakah maksud rujuk dari sudut bahasa dan istilah.... 3 Nyatakan rukun rujuk mengikut syariat Islam................................................ -membetulkan ..... 2 Senaraikan dua hikmah Islam menggalakkan suami -jiwa 4 merujuk kembali isteri yang telah diceraikan................................. -kembali ................... 53 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ........................................................................................ MODUL POTENSI CEMERLANG RUJUK Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Rujuk boleh menggunakan lafaz _______________ dan lafaz kinayah ................................................................................. 6 Lafaz suami kepada isterinya “Aku pegang engkau kembali” dinamakan lafaz rujuk secara ___________________. -mengambil isteri 2 .................................................................. -suami 2 -isteri ............ -siqhah .... 5 Walaupun rujuk adalah hak suami namun tidak boleh dirujuk sekiranya isteri diceraikan dengan talak ___________________.............................................................

....................................................................................................................... -iddah -talak ........................................................................ 6 Rujuk merupakan salah satu cara menyatukan semula 4 perkahwinan apabila berlaku perceraian Huraikan apakah akan terjadi sekiranya perkara di atas tidak disyariatkan dalam agama Islam... 54 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ...................................................................................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Senaraikan dua syarat isteri yang hendak dirujuk........ -lafaz rujuk 2 -sunat disaksikan ................................................................................................. -fasakh 5 Jelaskan cara yang terbaik untuk merujuk isteri..................................................................................... .................. ....... ................................................................................................................................................................................................................ ................................................ -Islam 2 -disetubuhi .............. ....... ............

.... -cabut .................. 4 Khuluk mestilah dengan __________________ sendiri dan bukan dipaksa..................... 3 Nyatakan hukum khuluk menurut syariat Islam -harus 2 ............................. 55 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . suami tidak boleh ______________ isterinya kecuali dengan akad nikah yang baru................ BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Apakah maksud khuluk dari sudut bahasa dan istilah....................... -talak bayaran …… 2 ....... MODUL POTENSI CEMERLANG KHULUK Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Penceraian secara khuluk berlaku apabila suami menceraikan isteri dikaitkan dengan ___________ tertentu.............. Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan rujuk nusyuz kerelaan hakim mahkamah 3 Antara hikmah disyariatkan khuluk ialah mengelakkan isteri berlaku _____________ terhadap suami........................................................................................ 5 Isteri boleh mengemukakan tuntutan khuluk melalui ______________ ........................................................ 2 Hukum khuluk menurut Islam adalah _________________........... -ego suami -keinsafan .......................... 6 Apabila berlaku khuluk................................................................................ -derhaka 4 -penghormatan ................................................................... 2 Senaraikan dua hikmah disyariatkan khuluk..............

......................................................................................................................................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Nyatakan perbezaan antara fasakh dengan khuluk.................................................................................................................................... beliau berhasrat untuk menuntut cerai secara khuluk”........................ -kuasa mahkamah 4 -tiada bayaran ............................................................. . ............... -tebus talak 2 -bayaran RM…… ...................................... -ada bayaran 5 Berikan contoh gambaran khuluk yang menepati syariat........................................................ 56 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ...................................... -hak isteri ................. ............... .......................................................................................................... 6 “Aminah merupakan isteri kepada sorang penagih 2 dadah.................................................................................... Berikan pendapat anda untuk menyokong tindakan aminah........................ .................... ...........

............ -ingkar suami 4 -kasar ........ -keluar rumah -bersetubuh .................... 6 Membenarkan lelaki _____________ masuk ke rumah tanpa izin suami adalah nusyuz.................................. 4 Rasulullah SAW mengatakan bahawa ______________ melaknat isteri yang nusyuz kepada suami........ 3 Jelaskan dua perkara yang boleh membawa kepada nusyuz.............. 2 Isteri yang nusyuz akan hilang hak ________________ daripada suaminya.................... MODUL POTENSI CEMERLANG NUSYUZ Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Nusyuz dari sudut bahasa ialah derhaka atau _________________....................................................................................................................... -haram 2 ........................................ 5 Suami dibenarkan memukul isteri yang nusyuz dengan tujuan untuk _____________.... 57 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............... -ingkar .................................. Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan asing mendidik Allah Malaikat bijaksana 3 Suami wajib menasihati isteri yang nusyuz secara __________________........................................ BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan maksud nusyuz dari sudut bahasa dan istilah......................................................... 2 Nyatakan hukum nusyuz menurut syariat Islam.............................................. -enggan isteri 2 ....

..... ........................ 58 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ......................................................................................................................................... ............................................................................ ............................................................................................. -mendidik ................................................................................................................................................... 6 Bagaimankah cara yang sesuai untuk memukul isteri yang -keterlaluan 2 nusyuz menurut keharusan dalam Islam................................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Terangkan dua akibat nusyuz terhadap isteri............................................................................................. -anggota sensitif -alat bahaya ............... -hilang hak 4 -hilang giliran ..... 5 Senaraikan adab-adab yang perlu diambil oleh suami untuk -nasihat 2 mendidik isteri yang nusyuz.......................................... .................................................. -dimurkai Allah ...................................................... -tempat tidur -memukul .

........................ -terpisah 4 -bebas qazaf ............................................. 4 Lian disyariatkan dalam Islam untuk menyelesaikan ____________ rumahtangga pasangan suami isteri................................................................ 6 Antara hikmah lian ialah isteri dapat menjaga ____________ daripada tercemar dengan tuduhan zina pihak suami................ -sumpah disertakan laknat ....................................... menolak ……................................ BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan maksud lian dari sudut istilah... 3 Jelaskan dua kesan sumpah lian terhadap suami isteri............ Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan masalah maruah qazaf lima empat 3 Sumpah lian suami hendaklah disertakan dengan laknat daripada Allah untuk menolak hukuman _____________........ MODUL POTENSI CEMERLANG LIAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Lian dari sudut bahasa bermaksud _________________....... -selama-lamanya 59 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............. -ternafi nasab -had zina ........................... 2 Nyatakan dua sebab berlakunya lian................................... 2 Antara sebab berlaku lian apabila suami menuduh isterinya _____________................................................................................ -suami tuduh isteri 4 -isteri bersumpah .......... 5 Sumpah lian di hadapan hakim hendaklah dilafazkan sebanyak ____________ kali..................... 2 ........................................

........................................................................................................................................................................................................... 5 Senaraikan rukun lian menurut syariat Islam................................................ 6 Jelaskan perbezaan antara qazaf dengan lian...... -Qazaf 2 Had hukuman ...................................... -Lian ........................................................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Huraikan dua hikmah Islam mensyariatkan lian................................. -lafaz -sebab ........................................... -kesucian nasab ....... Sumpah laknat 60 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ................ -memberi peluang 4 -menjaga maruah ............................. -suami 2 -isteri ................

.......... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempatkosongdenganmemilihjawapan yang disediakan Tahnik Azan Aqiqah Korban Al-An’am 3 En Ahmad melakukan sembelihan __________bagi menyambut kelahiran bayinya pada hari ketujuh 4 Encik Taufiq telah melakukan ___________iaitu memasukkan buah tamar atau buah- buahan yang manis ke bahagian atas mulut (lelangit) bayi.... 2 Anak adalah ____________ Allah S.... 3 Nyatakan dua perkara yang sunat dilakukan oleh ibu bapa -Azan 2 yang mendapat cahaya mata............................................................... 61 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ................................................................................. 2 ........................nama ........................................................ ...................... ......... MODUL POTENSI CEMERLANG KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 ______________ialah memasukkan buah tamar atau buah-buahan yang manis ke bahagian atas mulut (lelangit) bayi.................................................... -iqamah .................. ........................ 2 Jelaskan dua kesan pengabaian tanggungjawab suami isteri -Allah murka 4 terhadap keluarga........................ 5 Sebaik sahaja memperolehi cahaya mata Encik Malik menyembelih binatang ____________ sebagai tanda syukur mendapat cahaya mata...............T kepada ibubapa...anak terabai ...................................................................................... Nyatakan dua jenis -kelahiran tanggungjawab tersebut. .................................. BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Setiap ibu bapa wajib melaksanakan tanggungjawab -mengandung terhadap anak-anak dengan sempurna...........W..............................

.......... Dalam pertemuan itu pelajar tersebut telah membuat pengakuan kepada kaunselor bahawa ibubapanya tidak pernah menegur dan memberi tunjuk ajar yang sepatutnya sejak kecil lagi”............................................................................ .................................................. Berikan hujjah anda untuk menyokong pernyataan tersebut................................................ ................................................................. -menghormati ............................................persaudaraan 4 anak..................... ............................ MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Jelaskan dua cara memberi pendidikan sosial kepada anak................................... 5 Nyatakan dua tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh ibu -dekat Allah 2 sepanjang tempoh kehamilan.................................................................... ........................... ........................................................... ................................................................................................ ...................................... 6 “Seorang pelajar telah dipanggil oleh kaunselor kerana 4 telah melakukan kesalahan mencuri di sekolah.......kesihatan ................................................................ 62 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ..................

.......................................... .......... tuntutan harta 4 -Pembahagian ............................................ -penjara 3 4 ... ............................................................................................. -Pembahagian .......... 5 ___________________ ialah rang undang-undang yang diluluskan sebelum merdeka............................. 2 Kuasa Mahkamah Syariah tidak melebihi kuasa yang dibenarkan oleh ___________________............................................................................................................................................... 4 ___________________ialah rang undang-undang yang diluluskan oleh dewan undangan negeri.......................denda 5000 -sebat 6 .................... -menyelesaikan kes ............... 3 Terangkan bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.................... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Jelaskan dua bidang kuasa Mal Mahkamaah Syariah................... harta wasiat 2 Jelaskan dua peranan yang dimainkan oleh Mahkamah -khidmat nasihat 4 Syariah.......... atau denda RM5000 atau enam kali sebatan atau kedua-duanya sekali ......................................... MODUL POTENSI CEMERLANG UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Mahkamah Syariah diberi kuasa dalam kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum penjara sehingga ____________ tahun....................... 63 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ....... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan Ordinan Perlembagaan Akta Enakmen 3 _________________ialah rang undang-undang yang diluluskan oleh dewan Rakyat.................

........ MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Apakah maksud Undang-Undang Keluarga Islam..... ..................................................................................... Jelaskan proses yang perlu dilakukan oleh mereka bagi mengikut undang-undang keluarga Islam..... ........................................ -peruntukan 2 ................................................................ ..... perkahwinan -perkara berkaitan dengannya 5 4 Roslina dan Rosman telah berkahwin di luar negara kerana tidak direstui keluarga.................................................................................................................................................................................................. undang-undang yg berkaitan ......................... Perkahwinan mereka diluar pengetahuan dan rekod negara..................................... 64 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ..... ........................................................................................

........................................ 5 Batas-batas pergaulan antara anak angkat dan keluarga angkat __________ dijaga supaya tidak menimbulkan fitnah.. 3 Terangkan hikmah mengambil anak angkat -mengerat 4 .......................................A....................................................... 2 Nyatakan dua peraturan mengambil anak angkat -batas aurat 2 ............................. -pewarisan ........................................................ 2 Rasulullah S................ MODUL POTENSI CEMERLANG ANAK ANGKAT Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Anak angkat boleh mendapat harta melalui Hibah.......................................................................... ........................... Hadiah dan ______________..................................................................................... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan wajib sah haram harus tidak sah 3 Hukum mengambil anak angkat adalah ___________ dalam Islam.......... 4 ____________ membinkan atau membintikan anak angkat kepada bapa angkat.................... 65 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ......................................................... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan maksud anak angkat -dipelihara oleh .................W telah mengambil ___________________ sebagai anak angkat sebelum baginda dilantik menjadi Rasul............................................................................................................................ keredhaan ............. silaturrahim -mendapat ............................................................................ bukan ibu bapa 2 sendiri .............

................................................................... Beliau telah membintikan anak angkat tersebut kepada namanya dan bukan kepada bapa kandungnya yang sebenar”................................................................................................ Berikan pandangan anda terhadap permasalahan di atas.................................................................. ......... MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Terangkan dua kebaikan Islam menetapkan peraturan 2 dalam mengambil anak angkat..................... 5 “En Ahmad Danial mengambil anak angkat perempuan 4 yang baru lahir......................................................................... .............................................................. ........................................ -Iktiraf bapa kandung .......................................... ................ 66 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................................................................................................................................. .. ....nasab .................................................. ........................................................................

MODUL POTENSI CEMERLANG 67 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

...... -Bani Tamim -pertama Islam -Wafat 13H ............... Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan Saqifah Bani Saqifah Bani Wasiat Syura Saidah Makhzum 3 Khalifah Abu Bakar as Siddiq telah melantik pengganti khalifah melalui _______________ sebelum kewafatannya.................................... 2 Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas -Abdullah 2 -lahir dua tahun .................................................... -tentera usamah .... 4 Orang Ansar mengadakan perjumpaan untuk melantik pemimpin mereka di __________________setelah kewafatan Rasulullah...................................................................................................... 2 Menggerakkan semula tentera Usamah bin Zaid untuk memerangi penduduk Ghassan yang telah membunuh utusan Rasulullah ..................... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Mengapakah Saidina Abu Bakar digelar As-siddiq................................................................................................................................................. ......................................................... Pernyataan di atas merujuk kepada polisi pentadbiran khalifah ___________________............................................ kebenaran 2 -israk dan mikraj ....................... 68 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .............. -mengakui .......... -dimaqamkan Rasulullah 3 Nyatakan dua sumbangan beliau dalam pentadbiran -Riddah 2 negara.... MODUL POTENSI CEMERLANG KHALIFAH ABU BAKAR Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Khalifah ________________ aalah orang yang pertama memerangi golongan Riddah.................................

............. -baiah ..................................................... ......................................... -syura ................................... 5 Terangkan dua polisi pentadbiran Saidina Abu Bakar al.................................................... -tentera usamah -wasiat perlantikan khalifah .......................................................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Jelaskan proses perlantikan Saidina Abu Bakar al-Siddiq -Saqifah bani saidah 4 sebagai khalifah............................................ 69 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................. ................ .....................................................-riddah 4 Siddiq...................................................................................................................

.........35H ......80Tahun 2 ........................ 4 Semasa pemerintahan Saidina Uthman................................ 2 _________________ merupakan golongan munafik yang mencetuskan huru-hara pada zaman Khalifah Uthman bin Affan.............. -gabenor ....................... beliau tidak melarang para sahabat keluar dari Kota ___________________.................................... .........................baitul mal ........................................ 2 Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah .............. 3 Nyatakan dua polisi pentadbiran beliau semasa menjadi -X keluar madinah 2 khalifah.................................................................lima tahun .........................lahjah quraisy .......... ............ Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan Zun nur ain Mekah Madinah Umaiyah Humaira’ 3 Saidina Uthman telah mengahwini dua orang puteri Rasulullah iaitu Rokiah dan umi Kalthum................................................................. MODUL POTENSI CEMERLANG KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Khalifah _______________ telah menetapkan bahawa Al-Quran dibaca hanya menggunakan lahjah Arab..............................baiah ..................... 5 Saidina Uthman dilahirkan lima tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW beliau adalah salah seorang pembesar Quraish yang terkenal dan berketurunan _________________......... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas ...........................Senarai cadangan 4 Umar ...........Zu al-Nurain ...Undian/syura ......... beliau terkenal dengan gelaran __________________.......................... ........Bani Umayyah ......... 70 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................... .....

... -Rasm al quran 4 .................................................... ............. -tentera ................................................................................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Huraikan dua sumbangan beliau.................................................................................... ................... 71 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ......................................................

............... ..... .......................................... Jelaskan dua aspek sosial kepimpinan khulafa’ ar-Rasyidin.... mengira. Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan usyur Fai’ ghanimah jizyah zakat 5 Harta yang diperolehi daripada orang bukan Islam melalui peperangan........................... baginda telah mengadakan _________________untuk menyimpan harta kerajaan. 4 Semasa pemerintahan saidina Umar Al-Khattab demi kepentingan rakyat.. dan menghafaz Al- quran untuk golongan kanak-kanak............. 3 Saidina Umar Al-Khattab telah memansukhkan cukai jizyah kepada seorang tua berbangsa _______________ kerana kemiskinan............................................. KESAN KHULAFA’ A-RASYIDIN Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 ___________________merupakan institusi pendidikan yang penting pada zaman khulafa’ Ar-Rasyidin.......... ______________............ 2 ________________ ialah satu tempat yang didirikan oeh golongan kaya yang dikhususkan sebagai tempat belajar membaca................................................... ______________............................. 7 Kadar harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang Islam dengan syarat-syarat tertentu... menulis. ........ 72 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................. MODUL POTENSI CEMERLANG KEMAJUAN SOSIAL & EKONOMI ............................................ ______________............... 6 Cukai ini dikenakan sepuluh peratus daripada hasil pertanian yang diperolehi daripada tuan-tuan tanah...... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Kerajaan Khulafa’ ar-Rasyidin adalah kesinambungan 4 daripada kerajaan Islam kepimpinan Rasulullah.... ..................................

.......................................................... ........... ................................................................................................................................................................. ................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 2 Terangkan dua akibat membelakangkan kepimpinan 4 Khulafa’ Ar-Rasyidin..... 4 Nyatakan kesan positif daripada corak kepimpinan 2 Khulafa’ Ar-Rasyidin.......................................................................................................................................... 3 Nyatakan dua ciri sifat kepimpinan Khulafa’ Ar.......................................................... Berikan hujjah anda bagi pernyataan di atas........................................................ .................................................. 73 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ..............Rasyidin: 2 ................................. .................. ................................................................................................... .......................... ......................................................................................................... 5 Ketaatan Rakyat kepada Khulafa’ Ar-Rasyidin adalah salah satu 4 sebab berlakunya kemajuan dalam pelbagai bidang.......................... ......... ..........................................................................(KBAT) ..................................................................................................

............................................... -Safatul Jaisy ................... 5 __________________ telah berjaya membuka Andalus........Qalbu Jaisy ... MODUL POTENSI CEMERLANG PERKEMBANGAN KETENTERAAN ZAMAN BANI UMAIYAH Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan telah mengemaskini angkatan tentera dan meniru cara gerakan tentera _________ ... 74 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .... 6 __________________ telah berjaya membuka wilayah Sind di India........... -al..............................Muqaddimah 2 ................... -al-Maisarah Senaraikan dua daripadanya.. 4 Pasukan tentera pada zaman Umaiyah dilatih dengan perang pada musim sejuk dan musim panas sebagai persediaan menghadapi tentera rom di______________.......................... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Tentera kerajaan Bani Umaiyah terbahagi kepada 5 -al Maimanah pasukan. 2 Semasa pemerintahan ________________ beliau mewajibkan semua rakyatnya menjadi tentera........ Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan Toriq bin Mohd bin Eropah Tunisia Rom Ziyad Qasim 3 Muawiyah menyusun angkatan tentera laut berjumlah 1700 kapal perang dan membina pengkalan tentera laut di_______________................

......................... ............................................ MODUL POTENSI CEMERLANG 2 Nyatakan nama jabatan yang bertanggungjawab ............Mohd bin al-Qasim 2 cemerlang pada zaman Bani Umaiyah............. rela kemudian paksa............... .............. -latihan umum/ ... 3 Senaraikan dua panglima perang yang berkhidmat ............................................................................................. ................................ -Muslamah bin .... 5 Terangkan dua perbezaan ketenteraan pada zaman Khulafa -Suka rela / awal suka 4 Ar......................al..................... 75 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............................................................................................................................................................................Rasyiddin dengan zaman Bani Umaiyah..................................... bangsa/ utamankan arab ...... 4 Apakah yang dimaksudkan dengan Safatul Jaisy................Musa bin ........................................................................................... latihan dalam dua musim .........................................................belakang 2 ............................................. ..........................................................................................................................................ehwal ketenteraan......................... .......................................................................... -tiada keutamaan ..... -Toriq bin -Qutaibah bin ....................................Jund 2 menguruskan hal ...................................

..................................................................... terangkan bagaimanakah anda dapat memajukan diri pada masa hadapan....................................... ....... Maklumat B : Pemindahan ilmu dan teknologi dapat membawa kejayaan................ ............................................................................................................ .............. ......................................................................... ................................................................. Merujuk Maklumat A dan Maklumat B.................................................................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 6 4 Maklumat A : Tentera Kerajaan Bani Umaiyah berjaya dalam peperangan kerana mereka banyak meniru corak gerakan tentera Parsi............................................................................................................... . 76 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ... ...............

.... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 “Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang -memecat pegawai khalifah yang bersifat adil.. ............ Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan...................... hukum seadil... 3 Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah pertama yang memerintahkan agar dibukukan ______________________..........” yang … ............... 5 Semasa zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz keadaan ekonomi sangat stabil sehingga tiada orang yang mahu menerima ___________............. 6 Khalifah Umar bin Abdul Aziz berketurunan _____________ dari sebelah ibunya........................Rasyidin yang ke ______ ....... Umar bin Al-Khattab zakat mawali Abdullah bin Umar 4 Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menghapuskan cukai jizyah daripada golongan ______......... MODUL POTENSI CEMERLANG UMAR BIN ABDUL AZIZ DAN PERANAN GENERASI KINI Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Antara pra syarat untuk mengembalikan kegemilangan lampau adalah dengan menghidupkan semangat __________ ............ 4 .. 2 Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai Khulafa Ar............................menghapus jizyah bagi ....melaksnakan Jelaskan dua bukti untuk menyokong pernyataan di atas.............................. 77 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ......

................................................. Pada pendapat anda bagaimanakah keadaan ini dapat diwujudkan dalam negera kita........................................................... -menangkis serangan musuh .. -bersemangat juang ......................... ................................................................................................................................................ . ......................... 4 Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul 4 Aziz kewangan negara melebihi keperluan menyebabkan rakyat merasa senang dan dapat menumpukan perhatian kepada bidang pendidikan............. MODUL POTENSI CEMERLANG 2 Terangkan dua peranan yang boleh dimainkan oleh -Jihad 4 generasi kini untuk mengembalikan kecemerlangan Islam -bersatu padu pada zaman yang lalu.................................................................................................................................................... 78 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ................................ 3 Apakah permintaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang -membuka dan belum pernah dilakukan oleh khalifah-khalifah menulis… sebelumnya................................................................................................................................................................. ............................................................................................... ................................ .................................................... ........

.................... -Sikap khalifah… . -Gerakan kerajaan… 2 Senaraikan dua sumber ekonomi kerajaan Umaiyah selain .. dengan… 4 ........ BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Jelaskan dua faktor kejatuhan kerajaan Bani Umaiyyah..........................................................Zakat .............. ..... 4 Cara kehidupan pada zaman tersebut telah menimbulkan semula semangat _________ seperti zaman Jahiliyyah................. ketakwaan usyur kemewahan kabilah marhalah 3 _____________ hidup menyebabkan sebilangan pemimpin Bani Umaiyah lalai daripada melaksanakan tanggungjawab................................... Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Antara faktor kemerosotan kerajaan Bani Umaiyah ialah sikap beberapa orang pemerintah yang ______________ ajaran Islam......... 2 Berpunca dari rasa tidak puas hati dikalangan rakyat.Jizyah 2 kharaj.................................................................. -Fai -Ghanimah ..................... -Usyur 79 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ...Timbul semangat ka… ............Khalifah lalai ................................ Soalan 3 hingga soalan 5 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan. 5 Salah satu sumber ekonomi kerajaan Bani Umaiyah ialah _______________....................... MODUL POTENSI CEMERLANG SUMBER EKONOMI DAN FAKTOR KEJATUHAN KERAJAAN UMAIYAH.......... akhrinya mereka menyokong gerakan __________ bagi menjatuhkan kerajaan Bani Umaiyah.................................................

........................ .................................................................... ........................................................................................................... 4 Kemewahan hidup kadang-kadang melalaikan seseorang 4 daripada bertakwa Allah........................... .................................... 5 Sikap berpuak-puak dan berpecah boleh melemahkan 4 kerajaan sebagai mana yang pernah berlaku kepada kerajaan Bani Umaiyah.... ............................................................................................. ................................................................................................... .......................................................................... ....................................w........................................................................... .......................................................................................... .t .... ............................................................................................................. Bagaimanakah kita boleh menjadikan kemewahan hidup sebagai cara untuk lebih bertakwa kepada Allah s................................................................. 80 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ........................................ ......................................... Huraikan cara mengatasi sikap berpuak-puak dalam konteks masyarakat Islam di Malaysia........................................ .............................................................................................................................................................................................................................................. MODUL POTENSI CEMERLANG 3 Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kharaj -cukai tanah 2 muqosamah ? berdasar… .............................................................................................................................................................. ................................................ ..........

MODUL POTENSI CEMERLANG 81 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

......................................................................................... .......... 82 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ......... MODUL POTENSI CEMERLANG PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN BANI ABBASIYAH Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Sicily di _____________ banyak menyimpan khazanah ilmu astronomi dan perubatan.......peruntukan negara berkembang pesat.....seminar perubatan 4 memastikan perkembangan sains dan teknologi dalam .... 2 Terdapat 700 buah masjid............................................................... ........................................................ . Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan makmal Darul balai cerap Baitul Hikmah ahli falak pembedahan Hikmah 3 Khalifah Al Makmun memerintah sekumpulan ________________ muslim mengukur lilitan bumi............ ...... 6 Penterjemah yang ditugaskan di ____________________ ialah Yuhana Bin Masawaih dan Hunain Bin Ishak................ 4 Khalifah Al Makmun telah membina ________________________ dan memerintahkan supaya direka peralatan khusus untuk penyelidikan dalam bidang astronomi.......... sebuah university dan 70 buah perpustakaan yang menyimpan hampir 500000 ____________________ di Andalus.............. 5 Khalifah Al Mu’tasim telah membina _____________________ pertama di pelabuhan Sungai Dajlah.................. BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Khalifah-khalifah Bani Abbasiyah berperanan penting ..........................................pusat penyelidikan Nyatakan dua program yang dilakukan oleh para khalifah sains untuk tujuan tersebut..................... ..

............................. ...... ................................................................................................................................ 83 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ........................................... ... .............................................................................. MODUL POTENSI CEMERLANG 2 Beberapa penemuan baru dalam bidang ilmu falak telah -jarak di antara bumi 2 dan matahari berjaya dicapai oleh sarjana Islam.......................sistem geologi .. ..................................... 3 Nyatakan dua faktor utama yang membantu -Galakan khalifah 2 perkembangan sains dan teknologi pada zaman Bani -Globalisasi ilmu Abbasiyah.................................................astrolabe Nyatakan dua daripada penemuan tersebut................... ................................................ -Aktiviti penterjemahan ...... ........................................................................................................... ..................................................................... 4 Mengapakah umat Islam perlu menguasai ilmu sains dan ........ ............................... ...............................................................................................................................................pergerakan bulan dan ...................................................................................................................................... Jelaskan pandangan anda untuk menyokong pernyataan di atas.......... 5 Pencapaian dalam bidang sains dan teknologi pada 4 zaman Bani Abbasiyah telah mengubah cara hidup dan status umat Islam........................................... .................................. .........................................................................................................................................................cabaran globalisasi .....................................................................................umat Islam akan maju 4 teknologi? ... matahari ................................... ................................................................................

........................................................................ Al Hadi................................ MODUL POTENSI CEMERLANG KEGEMILANGAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Penggal pertama kerajaan Abbasiyah dikenali sebagai Penggal Pengaruh ______________________ 2 Dalam aspek pentadbiran...............kedudukan Baghdad ..................................................................................................kestabilan politik 4 ........................ Al Mahdi. -penghayatan konsep ............................. .......................................................................................... ............................................................................................ ................. Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan Abu Jaafar Al Al Makmun Harun Al Rasyid Sahibul Baitulmal Mansur 3 Penggal pertama kerajaan Abbasiyah diperintah oleh khalifah-khalifah yang terkenal iaitu Abu Jaafar Al Mansur.............. kerja ........................................................................................... .......... Harun Al Rasyid dan _____________ 4 Zubaidah Binti Jaafar adalah permaisuri khalifah _______________________ 5 ____________________________ memindahkan pusat pemerintahan dari Damsyik ke Baghdad untuk menggiatkan aktiviti ekonomi...............................................................................dasar politik kerajaan Bani Abbasiyah.......................................... .......... 84 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............................................ 6 Baitulmal diketuai oleh __________________________ yang bertugas menguruskan pendapatan dan perbelanjaan negara yang dilakukan oleh Diwan Al Kharaj dan Diwan An Nafaqah............ Mengapakah kota Baghdad dipilih sebagai pusat pemerintahan? ......................... 2 Jelaskan dua faktor yang membawa kepada kegemilangan ..................................................................................................... -perpaduan kaum .... ...................................................................... ............................................. kerajaan Abbasiyah mengamalkan system pentadbiran ____________________________ yang sistematik dan mantap yang diketuai oleh seorang khalifah. BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Keunggulan kerajaan Abbasiyah terbentuk hasil daripada -strategik 4 -pertemuan sarjana perancangan pentadbiran yang rapi..................

...kedudukan Baghdad zaman kegemilangan....................... Penggal pertama pemerintahan Abbasiyah terkenal sebagai ... 5 Kerajaan Abbasiyah memerintah lebih daripada 5 abad............................................................................................Abu Jaafar ..................... Nyatakan dasar-dasar yang diperkenalkan dalam menjadikan sistematik kerajaan Abbasiyah maju dan terbilang..kestabilaan 4 kerajaan bani Abbasiyah politik ................. ................................................................ ...cukai tanah Abbasiyah untuk mengukuhkan ekonomi negara.konsep kerja Jelaskan dua faktor yang membawa kepada kegemilangan .................... Senaraikan dua nama khalifah Abbasiyah yang berjaya .................... ......................... ...........................................Tuntut ilmu …………………………………………………………………… .....pentadbiran 4 berpusat......................... ....... 4 Terangkan dua langkah positif yang diambil oleh kerajaan .................................................. MODUL POTENSI CEMERLANG 3 Jelaskan dua dasar politik yang diamalkan oleh kerajaan -layanan adil 4 -hubungan Abbasiyah........saliran dan tali air 4 ............................................... .......................... ...................Harun al-Rashid …………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 8........................... .............................perpaduan …………………………………………………………………… ………………………………………………………………. ...................Akhlak mulia …………………………………………………………………...............................................................dasar ....... .. diplomatik ............................................jihad 4 …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 85 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ......................................................... infrastruktur .......Al-Mahdi membawa kegemilangan kepada kerajaan tersebut ............ 7.... ........................................................................................... ..............tiga sektor utama ......... ………………………………………………………………….................................. ........................ 6............................... ketenteraan ....al-Quran dan Sunnah untuk mengembalikan kegemilangan tersebut ............................................................................................. .................................................................................................................................. Terangkan dua peranan yang boleh dilakukan oleh umat Islam ....................................................................menyediakan ...............................................

....................................................... .................................... .......................................................................................................................................................................................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 9 Konsep “kerja sebagai ibadah” merupakan faktor 4 kegemilangan kerajaan Abbasiyah.............................................................................................. ................................................................................................ ........... Huraikan cara menerapkan konsep “kerja sebagai ibadah” dalam diri seorang pelajar....................................................................................................... ....................... ................ 86 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .............................................................................................. ............................................ .......... ........................

.....perebutan kuasa pemerintahan kerajaan Abbasiyah yang menyebabkan berlakunya kejatuhan kerajaan tersebut.............Puak Syiah dan 4 Khawarij menyumbang kepada kemerosotan kerajaan Abbasiyah? ................... MODUL POTENSI CEMERLANG KEJATUHAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Kerajaan Abbasiyah merosot semasa pemerintahan ___________________________ 2 Kerajaan bani Abbasiyah berjaya ditawan oleh tentera Monggol pada tahun 1258M di bawah pimpinan _________________________ Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan Eropah Al Mutawakkil Parsi pemberontakan Turki 3 Tahiriyah merupakan kerajaan kecil yang diasaskan oleh orang ___________________ 4 Khalifah ___________________ melantik 3 orang puteranya sebagai putera mahkota.................... rusuhan dan ______________________ yang mengganggu aktiviti perekonomian...................................... 6 Sejak penggal ketiga................................. -aliran agama -serangan dari luar .............................. ............................................................................................ .............................................................................................perebutan kuasa ......................................... -kegawatan ekonomi ........................................ ................................................ .... 87 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............................. .....menjejaskan ...........perpecahan wilayah .. ketenteraman ......... 3 Nyatakan dua contoh konflik dalaman yang berlaku dalam -aliran agama 2 ........................................................................... .......kelemahan 2 pemerintahan Abbasiyah................ BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan dua sebab berlakunya kelemahan kerajaan .................................................................................... 2 Bagaimanakah perselisihan fahaman keagamaan turut ...................................................................................................................................................................... kerajaan Abbasiyah mengalami kegawatan ekonomi........................................................... 5 Tentera Salib dari __________________________ Barat berjaya memindahkan kemajuan sains dan teknologi umat Islam ke negara mereka.............................................................................................................. ............................................................... ..................

.................................................. ................................................. ................................................................................................................................................... .......... ............................................... ..................................mengalihkan ilmu ke ........................................................................................................... ..... ................................... ............. terdahulu .......................................... ........................................ 88 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ...........................................sumbangan umat Islam daripada kegemilangan kerajaan Abbasiyah................................................................. ............................................................................................................................jawatan penting: 4 pegawai Turki dan Parsi Abbasiyah mendorong kepada kemerosotan kerajaan ............. 6 Kerajaan Abbasiyah dikenali sebagai “Zaman 4 Keemasan Tamaddun Islam” Bagaimanakah generasi hari ini dapat mengembalikan umat Islam ke zaman kegemilangan Islam seperti yang dicapai pada zaman kerajaan Abbasiyah................................................kerajaan sendiri tersebut? ........................................... ............................ MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Bagaimanakah perpecahan wilayah di bawah kekuasaan .............................................. negara barat........................ 5 Terangkan dua iktibar yang boleh diambil oleh masyarakat ............................. ................................................................................................ ............ .....................Menjadi kebanggaan 4 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................

MODUL POTENSI CEMERLANG 89 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

................................... MODUL POTENSI CEMERLANG IMAM MALIK RAHIMAHULLAH Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul........ Madinah -Baqi ................. -Madinah ......Malik b Annas 4 terkenal...................................... 3 Jelaskan satu bukti beliau amat menghormati Rasullulah -Tidak pernah naik 2 s................. 2 Imam Malik mula mengajar pada usia _________ tahun.. 4 Sumbangan terbesar Imam Malik r................................. ijtihad hadis Al................. -meninggal di .................. 5 Imam Malik r.............. -Tafsir ......................h ialah menghasilkan kitab ___________............... -Fekah -Mantik -Logik 2 ............h secara ringkas....................................... 2 Imam Malik r....................... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Senaraikan dua bidang ilmu yang menjadi kepakaran Imam -Hadis Malik r.........Umm Al -Muwattok ulamak 3 Imam Malik r.......... kuda di… -Bila ditanya tentang hadis. .................................................. 6 Imam Malik merupakan seorang yang paling banyak mendampingi _________ Madinah sejak kecil..........h adalah seorang ulamak mazhab yang ...........a............... 1 Imam Malik bin Anas dilahirkan di ____________ pada tahun 93 hijrah...................................... menjawab............................h mempelajari pelbagai bidang ilmu seperti ________ dan fekah dari beberapa orang guru.h merupakan seorang ahli _____________ yang terkenal dan terkemuka......86 Terangkan riwayat hidup Imam Malik r.w............................................................ Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan......... 90 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ................tidak terus ..h..

......................... 91 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .........................................................h yang .............. -Berani menegur ................... ................. … -merendah….................................................................................. …… .........kitabnya 4 menunjukkan beliau seorang ulamak yang berwibawa............... ................................... bagaimanakah anda mengamalkan prinsip ini dalam kehidupan seharian.............. menggunakn hadis … ................................ yang........................................... . MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Jelaskan dua kelebihan Imam Malik r................... ...........................................................................sangat menghormati ....................... khalifah.................................................................... -Menentang pendapat gabnor Madinah ................berani menegakkan ................................................ 6 Imam Malik r.. 5 Jelaskan satu bukti ketegasan beliau dalam -Sanggup dipukul … 2 mempertahankan islam.............................................................................h berpegang dengan prinsip “ Murid mencari 4 guru tanpa mengira kedudukan” Sebagai seorang pelajar....................................................................

....Sifat perawi ……………………………………………………………….. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Imam Bukhari mensyaratkan hadis sahih kepada beberapa -Daya ingatan syarat.______________________________________ 6. Soalan 4 hingga soalan 6 berdasarkan jadual di bawah. -Sanad Jelaskan dua daripada syarat tersebut -Perawi 4 …………………………………………………………………… . Imam Bukhari mendapat pendidikan yang baik sejak kecil daripada ______________. Umur Keistimewaan 4.. MODUL POTENSI CEMERLANG IMAM BUKHARI Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul Tarikh al Kabir KITAB IMAM BUKHARI S: Tarikh al _______________ 1 S dalam rajah di atas ialah _____________________.__________________ Membetulkan kesilapan gurunya mengajar hadis 18 Tahun 5.__________________ Menghafaz kitab yang ditulis oleh Mubarak dan Waqi’ BAHAGIAN B BIL SOALAN KATA M KUNCI 1. …………………………………………………………………. 92 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . 2 Imam Bukhari digelar sebagai _______________di kalangan ahli hadis.. 3.

MODUL POTENSI CEMERLANG 2.. Jelaskan dua implikasi sekiranya sifat mulia yang ada pada -Kegagalan Imam Bukhari tidak diamalkan dalam kehidupan seorang pelajar -imej …………………………………………………………………. Nyatakan dua usaha Imam Bukhari dalam mengumpul hadis.. -Huraian -Huraian Sebagai seorang pelajar. berkualiti ………………………………………………………………….. -Tidak …………………………………………………………………. -Tiada kawan 93 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .. -akhlak …………………………………………………………………… berkaitan 2 …………………………………………………………………… hadis …………………………………………………………………… -Untuk …………………………………………………………………… mengingat 6.. tercemar 4 …………………………………………………………………. -Berdoa …………………………………………………………………… -ibadat …………………………………………………………………… -menghafaz 2 …………………………………………………………………… -makanan …………………………………………………………………… haram -mencari ilmu 3. 2 …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 4. -solat …………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. Nyatakan dua contoh yang boleh diteladani daripada akhlak -Mencari ilmu Imam Bukhari dalam kehidupan seorang pelajar. Imam Bukhari dikenali sebagai salah seorang tokoh yang -Isi berdedikasi dalam menghasilkan setiap kerja. Senaraikan dua usaha yang dilakukan oleh Imam Bukhari -Bersuci sebelum memasukkan hadis di dalam Kitab Sahih Bukhari. bagaimanakah membudayakan perkara lengkap di atas dalam kehidupan anda -Kesimpulan 4 …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 5.

MODUL POTENSI CEMERLANG 94 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

............... ................ -Berinovasi ............................................... MODUL POTENSI CEMERLANG IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 Di antara penemuan Ibnu Sina dalam bidang perubatan ialah penemuan penyakit baru dan ______________________ 2 Karya Ibnu Sina yang menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan ialah _______________________ Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan 10 tahun Afsyanah 16 tahun 12 tahun Kharmaithan 3 Ibnu Sina dilahirkan di _______________________......................................................................................... Bukhara 6 Ibnu Sina mula mempelajari Al Quran semenjak berusia 5 tahun dan menghafaznya ketika berusia _____________________........... ................. 5 Bapa Ibnu Sina ialah seorang penguasa di _________________............................ilmu perubatan ................ BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Ibnu Sina merupakan seorang yang tekun menuntut ilmu.............................................................................................. ................................ ...............buku metafizik 4 ............ 2 Apakah bukti ketokohan Ibnu Sina dalam bidang -diiktiraf dunia 2 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................... ... ................................................................................................................................................................................................................. ........................ .......................................... 95 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ......................... .. .......................................................................................................................................................................................................... ................. Bukhara pada tahun 370 Hijrah 4 Semasa berusia ___________________ Ibnu Sina berjaya menguasai ilmu perubatan.................................. ...... 3 Nyatakan dua sifat peribadi beliau yang boleh anda -Tekun 2 -Taat beragama contohi.....................banyak karya perubatan? -membuat pencapaian ... ..............................................................................menghafaz Al Quran Jelaskan dua bukti untuk menyokong pernyataan di atas........ .................

....................... .....................................................116 karya 4 .................................................. ....................... ..................................................................................................................................... ................penyakit baru dan 4 puncanya perubatan................................... ........... ......................................... Pada pandangan anda........................... 96 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............................................ 6 Sepanjang penglibatan Ibnu Sina dalam bidang 4 perubatan............... .............. .........................................................................................Muallafat Ibnu Sina dan pemikiran........................................................................................bidang farmasi .. ......................................................................................................................................................................................................... 5 Jelaskan dua sumbangan Ibnu Sina dalam bidang .............................................................................................................. beliau telah berjaya melakukan penyelidikan dan penulisan yang banyak mempengaruhi perkembangan ilmu perubatan moden........................................................................... ...................... ........................................................................................................................................... . ................................................. bagaimanakah kejayaan Ibnu Sina dapat memberi kesan terhadap pencapaian perubatan di Malaysia? .. MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Terangkan dua sumbangan Ibnu Sina dalam bidang ilmu ................................................................. .........................................................teknologi perubatan ........................................................................................................ ..........

.......................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................... 5 ___________ bermaksud pembaikan atau perubahan terancang ke arah yang lebih baik............................................. MODUL POTENSI CEMERLANG AS SAYYID JAMALUDDIN AL AFGHANI PEJUANG ISLAM YANG GIGIH....................................... .................. 2 Nyatakan latar belakang pendidikan As Sayyid Jamaluddin -menghafaz Al Quran 4 -kuasai ilmu Al Afghani -dalami matematik & .............................................. Soalan 3 hingga soalan 6 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan Al Urwatul Al A’mal Perancis Islah Istinbul Wusqo Al Kamilah 3 Pengaruh As Sayyid Jamaluddin Al Afghani yang besar menyebabkan beliau sering diburu oleh pihak ________________________ dan Inggeris 4 As Sayyid Jamaluddin Al Afghani pernah dilantik sebagai Anggota Majlis Al Maarif di ______________________________ Turki......................... .... Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 As Sayyid Jamaluddin Al Afghani digelar As Sayyid kerana keturunan beliau bersambung dengan ______________________________________ dan Rasulullah SAW.......... 97 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .......................................................................................... ............................................................................ -kuasai bahasa ............................................................... ........ 6 ___________________________ mula diterbitkan di Prancis pada 5 Jamadil Awal 1130 Hijrah BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Di manakah As Sayyid Jamaluddin Al Afghani dilahirkan? -Afghanistan 2 ................................... sains ................ 2 As Sayyid Jamaluddin Al Afghani selalu _______________________ untuk menyebarkan idea Islahnya..............................................................................

............................................................................................................... ............................................................. -Meningkatkan ................ .... pemikiran umat Islam -Muncul beberapa ............... ........................................ -menentang penjajah .................................................................................................................................................................................................................................. ............... ......................................................... .. 5 4 Manusia adalah sebesar-besar rahsia kejadian alam ini..................................................................................................Membina perpaduan 2 ...................................................................kecemerlangan umat oleh beliau. dengan akalnya tersingkap segala rahsia alam yang tersembunyi..................................................................................... -Timbul semangat .............................. MODUL POTENSI CEMERLANG 3 As Sayyid Jamaluddin Al Afghani telah memperkenalkan .......................................................... Islam ....................................................... ............................................................................................................................................................................ menentang penjajah .... ................................................................................ ......................................................................Taklid Al A’ma idea Islah.... 4 Apakah kesan Gerakan Islah yang dibawa oleh As Sayyid -Umat Islam bersatu 4 padu Jamaluddin Al Afghani terhadap masyarakat Islam................................................................................. 98 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................................................................... ..................................................... Jelaskan dua bentuk idea Islah yang dibawa . ...................................................... tokoh ilmuan ...............................As Sayyid Jamaluddin Al Afghani- Huraikan pandangan anda untuk menyokong pernyataan di atas.................................

-tarikh lahir ……………………………………………………………… -tempat lahir 4 ……………………………………………………………… -tarikh ……………………………………………………………… meninggal ……………………………………………………………… 2. Syeikh Tahir Jalaluddin mendapat tentangan hebat daripada golongan ulama’ ________________ kerana kelantangannya memperjuangkan idea Islah. 6. Namakan dua jawatan yang disandang oleh Sheikh Tahir Jalaludin selepas tahun 1900 M. -guru madrasah ……………………………………………………………… -mufti 2 ……………………………………………………………… -nazir ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 3. -nama Nyatakan biodata beliau secara ringkas. 2. Salah satu metode yang digunakan oleh Sheikh Tahir Jalaluddin dalam menyampaikan idea Islah adalah melalui _________________ . Jelaskan dua kesan peninggalan Sheikh Tahir Jalaluddin terhadap masyarakat Islam di Nusantara. MODUL POTENSI CEMERLANG SYEIKH TAHIR JALALUDDIN Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1. -lahir tokoh ……………………………………………………………… dakwah ……………………………………………………………… -Takwim Islam 4 ……………………………………………………………… -Falak Syarie ……………………………………………………………… 99 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . 4. Antara mesej Islah Syeikh Tahir Jalaluddin termasuklah menolak konsep ____________ serta mengajak umat Islam supaya mempelajari ilmu-ilmu akidah . 3. Syeikh Tahir Jalaluddin merupakan tokoh pembaharuan Nusantara. Sheikh Tahir Jalaluddin telah menyambung pelajaran dalam jurusan Ilmu Falak di ___________________ . Di Malaysia. BAHAGIAN B BIL SOALAN KATA KUNCI M 1. 5. Sheikh Tahir Jalaluddin pernah dipenjarakan selama sembilan bulan oleh pihak __________________ atas tuduhan menentangnya. Kemahiran Sheikh Tahir Jalaluddin dalam bidang Ilmu Falak menyebabkan beliau digelar _______________ .

MODUL POTENSI CEMERLANG 4. Huraikan dua mesej islah Sheikh Tahir Jalaluddin kepada masyarakat Islam. -amal Islam ……………………………………………………………… -pengaruh barat ……………………………………………………………… -taklid buta 4 ……………………………………………………………… -fardu ain / ……………………………………………………………… fardu kifayah 5. berfikir ……………………………………………………………… -buang pengaruh ……………………………………………………………… khurafat/syirik/ 4 ……………………………………………………………… penjajah luar ……………………………………………………………… -tertarik idea Islah di AlAzhar 100 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . Senaraikan dua metodologi yang digunakan oleh Syeikh -akhbar Tahir Jalaluddin dalam menyampaikan idea Islahnya. -jawatan 2 ……………………………………………………………… -pengajaran ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 6. Jelaskan dua faktor yang mendorong Syeikh Tahir -kebebasan Jalaluddin melakukan gerakan Islah di Nusantara.

MODUL POTENSI CEMERLANG 101 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

............................................................. waras Jelaskan dua adab befikir dalam Islam...... -mantap 4 .................... -…..... -…… jelas ......... masaalah............................... -…… tujuan 4 -…… wahyu ...................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG AKAL CAHAYA KEHIDUPAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 ________________ membolehkan manusia dapat membezakan antara baik dan buruk........... .... _______ Maklumat yang tepat Akal 4.... 2 Akal manusia adalah terbatas................... dengan keterangan _________________manusia mampu mengetahui perkara ghaib.......................................................proaktif .............................................................. _________ BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Manusia perlu menggunakan akal dengan cara beradab... Lengkapkan rajah di bawah dengan jawapan yang sesuai Sumber Berfikir 3..______ 5................ 2 Terangkan dua hikmah berfikir menurut Islam......... 102 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ............ ...........

.... ............................................…… berkualiti .................................................. 5 Berikan contoh amalan berfikir yang tidak beradab..................................................................................... ..................................................................................... masaalah 4 berfikir terlebih dahulu...........................................curi/merompak 2 ... .....................................................mendekat hubungan .................... ........................mantapkan -Menyedari kekuasaan 4 Jelaskan dua akibat seseorang yang bertindak tanpa -….............membezakan 4 ............ ...............................…… tidak sihat -… rahmat Allah ... 103 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ........................................................... ......... MODUL POTENSI CEMERLANG 3 Nyatakan dua kelebihan befikir berdasarkan wahyu ...............................

2 Aspek _______________di tempat rekreasi sangat penting diberi perhatian dengan cara mewujudkan peraturan..______________________________________ 6. hubungan ………………………………………………………………….. Soalan 4 hingga soalan 6 berdasarkan jadual di bawah. 3.. prihatin …………………………………………………………………… -erat 4 ……………………………………………………………….__________________ Menguatkan stamina Psikologi 5.. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul.. Aspek Faedah 4. -berdisiplin 104 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . Antara hikmah menjaga adab berekreasi termasuklah dapat memupuk ______________ dalam kalangan pengunjung..__________________ Memupuk semangat kerjasama BAHAGIAN B BIL SOALAN KATA M KUNCI 1. ada alat pemadam api dan penguatkuasaan undang-undang. MODUL POTENSI CEMERLANG ADAB DI TEMPAT REAKREASI Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1 S dalam rajah di atas ialah _____________________. Jelaskan dua fungsi taman rekreasi dalam membentuk sahsiah -masyarakat seseorang insan..

. MODUL POTENSI CEMERLANG 2. -rondaan …………………………………………………………………… -beri 4 …………………………………………………………………… kesedaran …………………………………………………………………… -denda …………………………………………………………………… 6. …………………………………………………………………. fizikal Nyatakan dua ciri tempat rekreasi yang baik. 105 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .. -keselamatan 4 …………………………………………………………………… -keselesaan …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 3. Jelaskan dua adab berekreasi menurut pandangan Islam. 4 …………………………………………………………………. -batas …………………………………………………………………… pergaulan 4 …………………………………………………………………… -patuh peraturan -jaga kemudahan 4. -imej tercemar …………………………………………………………………. Huraikan dua cara pengawalan terbaik untuk mengelakkan -kuatkuasa tempat rekreasi disalahgunakan. Huraikan dua hikmah beradab semasa di tempat rekreasi... …………………………………………………………………. Tempat rekreasi yang baik banyak memberi faedah kepada -kemudahan pengunjung.. -redha Allah …………………………………………………………………… -hindar …………………………………………………………………… kemungkaran …………………………………………………………………… -erat …………………………………………………………………… silaturrahim 4 -masyarakat berdisiplin 5.. -adab …………………………………………………………………… berpakaian …………………………………………………………………. Terangkan dua implikasi sekiranya tempat reakreasi tidak dijaga -tempat kotor dengan baik.

Huraikan empat adab menggunakan kemudahan awam -jaga dgn baik yang disediakan. -perpaduan ……………………………………………………………… -erat 4 ……………………………………………………………… silaturrahim ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 2. 2. kemudahan awam. Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapn yang betul. Soalan 4 dan soalan 5 berdasarkan carta di bawah._______________ Pendidikan awal 5. MODUL POTENSI CEMERLANG ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1. Langkah-langkah mengatasi kerosakan kemudahan awam 4._______________ Membuat panggilan palsu adalah salah satu daripada contoh ___________________ 6. Perbuatan merosakkan kemudahan awam merupakan satu perbuatan__________ dan berdosa. tandas awam. Kemudahan awam disediakan bertujuan memberi__________________hidup kepada kita. dan seumpamanya adalah______________________yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk kegunaan orang ramai. Telefon. 3. -lapor kerosakan ……………………………………………………………… -x salahguna 4 ……………………………………………………………… -x jdkn milik ……………………………………………………………… peribadi ……………………………………………………………… 106 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . BAHAGIAN B BIL SOALAN KATA KUNCI M 1. Nyatakan dua kepentingan menjaga kemudahan awam -sikap toleransi terhadap masyarakat.

-conteng ……………………………………………………………… -panggilan palsu 4 ……………………………………………………………… -buang sampah ……………………………………………………………… -rosak ……………………………………………………………… /vendalisme -guna peribadi 6. undang2 ……………………………………………………………… -pasang cctv ……………………………………………………………… -pemantau 4 ……………………………………………………………… -kerjasama ……………………………………………………………… masyarakat 4. Sejak akhir-akhir ini. Senaraikan amalan yang tidak bertanggungjawab terhadap kemudahan awam. kegiatan vendalisme dalam kalangan remaja semakin serius. bagaimanakah cara untuk mengatasi kegiatan masalah ini daripada terus berleluasa? vendalisme 4 ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 107 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . Terangkan dua langkah untuk mengatasi vandalisme -kuatkuasa terhadap kemudahan awam. -cara mengatasi Pada pendapat anda. -jimat belanja ……………………………………………………………… -kurang mampu 4 ……………………………………………………………… -kecemasan ……………………………………………………………… -hidup sejahtera ……………………………………………………………… 5. Jelaskan dua kepentingan kemudahan awam terhadap individu. MODUL POTENSI CEMERLANG 3.

__________________ ialah mengingati Allah dengan hati.____________ 5. BAHAGIAN B BIL SOALAN KATA KUNCI M 1. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 2 Antara adab berzikir ialah memperlahankan ______________________ . ……………………………………………………………… -ingat Allah ……………………………………………………………… -hati/lisan/ 2 ……………………………………………………………… perbuatan ……………………………………………………………… 2. Seseorang disunatkan berzikir dengan suara yang ______________. 3. Antara adab-adab berzikir kepada Allah SWT termasuklah memastikan tubuh badan sentiasa bersih dan suci daripada _______________ ._____________ hati 6. MODUL POTENSI CEMERLANG ZIKRULLAH PENGUBAT HATI Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1. Soalan 4 dan soalan 5 berdasarkan carta di bawah. Nyatakan dua sebab kita perlu beradab ketika berzikir. Jelaskan maksud zikir. lisan dan perbuatan. Mengingati Allah dapat dilakukan melalui : 4. ……………………………………………………………… -ibadat ……………………………………………………………… sempurna ……………………………………………………………… -ikut Sunnah 4 ……………………………………………………………… -x ganggu org -disiplin 108 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

MODUL POTENSI CEMERLANG

3.
Berzikir salah satu cara meningkatkan keimanan kepada Tasbih
Allah S.W.T. Takbir 2
Tahmid
Nyatakan dua contoh lafaz zikir. Tahlil
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

4. Jelaskan dua adab berzikir kepada Allah S.W.T.
……………………………………………………………… -sebutan betul
……………………………………………………………… -faham maksud
……………………………………………………………… -suara perlahan 4
……………………………………………………………… -tempat sesuai
-ada nas

5. Huraikan dua kesan beradab ketika berzikir.
……………………………………………………………… -Allah kasih
……………………………………………………………… -jiwa tenang 4
……………………………………………………………… -ingat Allah
……………………………………………………………… -dapat pahala

6.

"(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram 4
hati mereka dengan zikrullah". Ketahuilah dengan
"zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia

.(Surah Al-Ra’d : Ayat 28)

Pada pendapat anda, bagaimana amalan berzikir boleh
menenangkan jiwa seorang pelajar.

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

109 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K

MODUL POTENSI CEMERLANG

110 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K

MODUL POTENSI CEMERLANG

ADAB BERMUSAFIR

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

1 ______________ ialah hukum hakam yang meringankan mukallaf dalam keadaan
tertentu seperti bermusafir.

2 ___________ orang yang sedang bermusafir akan dimakbulkan Allah.

Soalan 3 hingga soalan 5
Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan

sunat wajib haram makruh

3 Seorang muslim ______________ bermusafir ke Mekah untuk menunaikan haji dan
umrah.

4 Hukum menziarahi masjid Al Aqsa adalah _______________ .

5 Bermusafir tanpa arah dan tujuan adalah _______________.

BIL SOALAN KATA KUNCI M
1 Senaraikan dua contoh tempat yang diharuskan untuk -tempat yang baik 2
bermusafir
.............................................................................................

.............................................................................................

2 Senaraikan dua contoh tempat yang diharamkan untuk -tempat yang buruk 2
bermusafir
.............................................................................................

.............................................................................................

3 Jelaskan dua adab bermusafir. 4
............................................................................................. -berdoa
-bekalan
-ketua
.............................................................................................
-selamat tinggal
-solat
.............................................................................................

.............................................................................................

111 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K

... ... -bapa ................................................................................................ ......................... 6 Melancong merupakan salah satu aktiviti yang digalakkan 4 dalam Islam.................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Jelaskan dua sebab perlunya adab bermusafir.............................................. ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Bagaimanakah kita dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah melalui aktiviti melancong ? ................................................. 112 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ....................... ...... -dizalimi ............................... -rahmat -rungkai masalah -jaga alam ................................................. ............ 5 Senaraikan dua doa yang dimakbulkan selain doa orang 2 yang sedang bermusafir........................................................................ 4 ..........................................................................................................................................................................................................................................

..... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan maksud jihad menurut istilah.................................................................................. Jihad memerlukan pengorbanan _________dan harta ............................... 2 Senaraikan dua contoh jihad................... Soalan 3 hingga soalan 5 Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan nyawa syurga Islam 3...................................................................... jihad terbahagi kepada ___________ peringkat. -ilmu -ekonomi ....... Maksud jihad menurut bahasa ialah_____________ .................................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG ADAB BERJIHAD Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1...................................................................... Jihad yang utama dalam Islam ialah perjuangan menegakkan __________..... -diri -syaitan -maksiat ............................ Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Zadul Maad................................. -perang 2 .......................................................................... 2.......................................................................................... 5 Allah menyediakan balasan _______________ yang kekal abadi untuk orang yang berjihad di jalan Allah ...... -bersungguh 2 ......... -usaha ................. -zalim ............. 4... 113 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................................................... 4 ...................................... 3 Terangkan dua peringkat jihad... ..................................

................................................................................ -Mulia 2 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6 Semangat jihad semakin pudar dikalangan umat Islam hari 4 ini... ............................................................... MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Jelaskan dua adab berjihad............................................................................. .................................... ........................................................... 5 Jelaskan dua kelebihan orang yang berjihad dijalan Allah................................. Bagaimanakah cara memupuk semangat jihad dikalangan pelajar dalam menuntut ilmu? ............................................................................................................................................................................................ 4 ........................... 114 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K ..... -Syurga -darjat ................ ........................................................ -Iltizam -Patuh ................................................................... ................... -Ikhlas -bekorban ..........

MODUL POTENSI CEMERLANG 115 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

.. 2 Golongan mur. 4 Huraikan cara mempertahankan agama daripada sudut akidah. Mendedahkan. 116 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .. MODUL POTENSI CEMERLANG Larangan Mempersendakan Agama 1 (a) Firman Allah SWT. Makan atau minum 4 disiang hari pada bulan..... Mempercayai 2 rukun ... Larangan mempersendakan agama 2. Berdosa . Mengamalkan rukun .... Tuntutan memelihara agama 3... 2 Jelaskan dua perbuatan mempersendakan agama.. Fokus ayat : 1. 3 Terangkan dua akibat mempersendakan agama terhadap Iman . Golongan muna. 4 individu...                                                  Al-an’am ayat 70 Ayat di atas melarang perbuatan mempermain dan mempersendakan agama Allah Berdasarkan ayat di atas. Harta kekayaan dan pangkat adalah ujian Allah BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan dua golongan yang mempersendakan agama Islam Golongan Musy..

.... yang .. 6 Jelaskan dua aktiviti yang boleh anda laksanakan di sekolah bagi Melaksanakan 4 menegakkan syiar Islam. Menghasilkan produk yang .. . “Kekuasaan yang tidak mengikut syariat Islam tidak boleh melindungi diri daripada azab Allah” 8 Kemukakan hujjah anda bagi menyokong pernyataan di atas... 117 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . 7 Jelaskan dua usaha anda untuk menjadi umat Islam yang kuat Menuntut ilmu 4 dan disegani dunia.. 4 9 Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. amali . MODUL POTENSI CEMERLANG “Ilmu pelita hidup” 5 Bagaimanakah anda mempraktikkan pernyataan diatas dalam 4 usaha mempertahankan agama.. menjaga kesucian agama Islam .. 4 memperlengkapkan diri dengan pelbagai . Bertadarus . ..

.                                (surah al-An’am :125) Ayat di atas menerangkan bahawa hidayah adalah milik Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya.Menuntut. MODUL POTENSI CEMERLANG Hidayah Milik Allah 1 (a) Firman Allah SWT. 118 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . Manusia tidak berkuasa memberikan hidayah 3.. 3 Jelaskan dua perbuatan yang menghalang seseorang -……… maksiat 4 menerima hidayah dari Allah SWT.. Manusia perlu memohon hidayah 4. -. 4 ....Membaca. Kesan hidayah kepada manusia BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Apakah maksud hidayah Allah SWT? -Petunjuk.... Fokus ayat : 1. 2 2 Jelaskan dua cara untuk mendapat hidayah Allah SWT..... perintah Allah 4 hidayah Allah .. ... Berdasarkan ayat di atas.menderhaka 4 Jelaskan dua kesan kehidupan seseorang yang mendapat -…... Hidayah milik Allah 2.keimanan........

MODUL POTENSI CEMERLANG Maklumat 1 Maksud Firman Allah : Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Ra’du : 11 6 Buktikan kebenaran ayat di atas dengan mengemukakan hujah anda. 4 119 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

. 4 ……. -Syariat….golongan bertakwa. berjamaah …….. -Mendapat….                                       (surah al-An’am :161 . 2 -Ajaran……….pergaulan 5 Terangkan dua pengajaran daripada ayat. MODUL POTENSI CEMERLANG Akidah Teras Kehidupan 1 (a) Firman Allah SWT. …. 3 Jelaskan dua hikmah berada pada jalan yang lurus. 4 -Mendapat jaminan….. BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Jelaskan maksud ungkapan “ Islam agama yang lurus” -Risalah………. Berdasarkan ayat di atas.syariat islam.163) Ayat di atas menerangkan Allah SWT mengalakkan kita memberi layanan yang baik kepada orang bukan Islam. 120 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . 4 agama yang lurus. 2 Jelaskan dua bukti menunjukkan agama Islam adalah -Islam…….. 4 Jelaskan dua usaha anda untuk mewujudkan penghayatan …….solat 4 Islam.

An Nahl: 36) 6 Buktikan kebenaran ayat di atas dengan mengemukakan Menyembah 4 hujah anda. MODUL POTENSI CEMERLANG Allah di dalam firman-Nya: “Dan sungguh telah Kami utus kepada setiap umat seorang Rasul yang menyerukan ‘Sembahlah Allah dan jauhilah thaghut (sembahan selain Allah)'” (QS. Allah 121 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

. dunia dan akhirat 2 .. Berdasarkan ayat di atas. Fokus ayat : 1.ciri mukmin yang berjaya.Khusyuk….perbuatan sia-sia/ lagha 2 Apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk dalam solat -solat dengan…. Ciri solat khusyuk 2. 122 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .…….….                      (surah al-Mukminun : 1 . 2 3 Jelaskan dua cara mendapatkan khusyuk dalam solat -Memahami 4 maksud ……… -Melihat tempat 4 Jelaskan dua kebaikan ibadah solat yang khusyuk -Iman ……… 4 -jiwa ….4) Ayat di atas menerangkan ciri. Perkara lagha 3. Zakat BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan syarat yang mesti dipenuhi untuk berjaya di . MODUL POTENSI CEMERLANG Ciri-ciri Mukmin Berjaya 1 (a) Firman Allah SWT.

MODUL POTENSI CEMERLANG 5 Antara perkara yang dilarang dalam Islam ialah . Perniagaan 4 ummah. Menjaga maruah diri BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan ciri mukmin yang berjaya. Senaraikan dua contoh perkara tersebut. . Berdasarkan ayat di atas. Menuntut 4 .7) Ayat di atas menerangkan ciri. Bercakap 2 melakukan perkara yang sia-sia. Fokus ayat : 1. Harta tertentu 8 Jelaskan dua peranan zakat dalam membangunkan . . berdamping 7 Jelaskan pengertian zakat.                         (surah al-Mukminun : 5 .ciri mukmin yang berjaya. . 6 Jelaskan dua cara menjauhi perkara sia-sia.menjaga maruah 2 diri 123 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . . penternak 1 (a) Firman Allah SWT. . Merem….

                       (surah al-Mukminun : 8 . . syurga 2 124 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . pergaulan 3 Jelaskan dua kesan pelajar tidak menjaga kehormatan . Dibenci 4 3 Jelaskan dua cara menjaga waktu solat.11) Ayat di atas menerangkan ciri.ciri mukmin yang berjaya. . . Fokus ayat : 1. Menjaga amanah dan janji 2. Balasan mukmin yang berjaya BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan amanah seorang pelajar terhadap dirinya. Maruah 2 diri 2 Jelaskan dua akibat tidak melaksanakan janji. Aurat 4 . . . . Rukun 4 solat . Zina 4 diri. Awal waktu 4 Jelaskan balasan Allah kepada orang yang berjaya. Jiwa tidak 1 (a) Firman Allah SWT. Menjaga waktu solat 3. MODUL POTENSI CEMERLANG 2 Jelaskan dua cara menjaga kehormatan diri. Berdasarkan ayat di atas.

Nasihat Luqman Al-Hakim 2... 2 (surah ayat : 13-15) 2. menjauhi perbuatan 4 syirik . 125 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . MODUL POTENSI CEMERLANG Nasihat Luqman al-Hakim 1 (a) Firman Allah SWT.. Berbuat baik kepada . Tidak beroleh kesenangan . Jangan syirik 3. Nyatakan nasihat Luqman selain jangan mensyirikkan Allah. Fokus ayat : 1. Jelaskan dua akibat mengabaikan nasihat tersebut.. ..                                                                    (surah al-Luqman : 13-15) Ayat di atas menjelaskan tentang nasihat Luqman kepada anaknya Berdasarkan ayat di atas. . Menghormati ibubapa BIL SOALAN KATA KUNCI M 1.. 3. 4 Dibenci .. berbuat baik kepada kedua ibubapa. Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas..

MODUL POTENSI CEMERLANG

Firman Allah “dan dengan kedua ibubapa hendaklah kita berbuat baik”

(al-Isra’ : 23)

4 Huraikan kebenaran pernyataan di atas. 4

1 (a) Firman Allah SWT.

               

              

             

(Lukman : 16-17)

Ayat di atas menjelaskan tentang nasihat Luqman teradap anaknya

Berdasarkan ayat di atas,

Fokus ayat :

1. Menunaikan solat
2. Menyeru kebaikkan dan mencegah kemungkaran
3. Sabar ketika ditimpa bencana

126 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K

MODUL POTENSI CEMERLANG

BIL SOALAN KATA KUNCI M

1. Nyatakan dua nasihat lain selain amar makruf nahi mungkar. Mendirikan ... 2
Mengingati pembalasan
..

2. Jelaskan maksud amar makruf beserta contoh Menyuruh orang lain
2
melakukan ...

3. Sebagai seorang pelajar,bagaimanakah anda melaksanakan .. menasihati rakan .. 2
dakwah dalam kehidupan seharian.

Kesabaran dapat menghasilkan ibadat berkualiti.

4 Huraikan hujah anda bagi menyokong pernyataan diatas. 4

127 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K

MODUL POTENSI CEMERLANG

128 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K

Kepentingan memberi layanan baik terhadap orang bukan Islam 2... membimbing 4 bukan Islam. Fokus ayat : 1. Bentuk perlindungan BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Jelaskan bentuk perlindungan yang boleh diberikan kepada ..kewangan 2 . makanan orang bukanIslam. menyebarkan 3 Jelaskan dua kepentingan memberi layanan yang baik kepada .. Berdasarkan ayat di atas. .tempat selamat 2 Jelaskan dua tujuan memberi layanan baik kepada orang . Sebab diperintahkan memberi perlindungan 3.. MODUL POTENSI CEMERLANG Layanan Yang Baik Terhadap Bukan Islam 1 (a) Firman Allah SWT. suasana aman 4 orang bukan Islam.                     (surah al-Taubah : 6) Ayat di atas menerangkan Allah SWT memerintahkan umat Islam memberi layanan yang baik kepada orang bukan Islam.. . menarik perhatian 129 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .. .

PER… 2 JAK. 2 Jelaskan dua peranan badan dakwah di sekolah. Contoh badan dakwah di Malaysia 2. Berbahas .. Tidak aman . Agama .. MODUL POTENSI CEMERLANG Fokus ayat : 1. Menyampaikan ajaran 4 Islam … Menunjukkan akhlak .. Kuasa . 4 Membimbing .. Kesan peperangan/kedamaian BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Jelaskan punca berlakunya peperangan. 130 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . 2 Jelaskan dua kesan peperangan terhadap negara. 3 Terangkan dua pengajaran ayat. Memberi nasihat ... untuk mendekati Islam di sekolah.... Fokus ayat : 1. 2 Bangsa . 4 Mundur . terangkan bagaimana anda Hikmah … menggunakan cara berdakwah kepada orang bukan Islam Pelajaran yang baik . Firman Allah yang bermaksud: “Serulah ( manusia ) kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang baik ( Surah an Nahl :ayat 125) 3 Berdasarkan ayat di atas... Peranan badan dakwah BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan dua contoh badan dakwah di Malaysia.

. Berdasarkan ayat di atas. MODUL POTENSI CEMERLANG Nabi Muhammad Utusan Allah 1 (a) Firman Allah SWT.. mudah memahami 4 .. budi pekerti…. menerima 3 Terangkan dua sebab manusia perlukan rasul... 2 Jelaskan dua hikmah rasul dipilih dari kalangan .... Sebab manusia perlukan rasul BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Jelaskan sifat-sifat Rasulullah SAW sebagai rasul . .. menunaikan ibadah 131 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . Fokus ayat : 1. menyampai 4 manusia.. 2 pilihan Allah. Hikmah Rasul di pilih dari kalangan manusia 2.                                 (surah al-Taubah :128-129) Ayat di atas menjelaskan tentang kasih Rasulullah SAW terhadap umat-Nya dan tawakkal (berserah) dalam berdakwah. . sempurna…….

sunnah Fokus ayat : 1. Sifat sabar . kasih sayang 4 .. berserah 2 2 Bagaimanakah sifat tawakal dapat membantu Keyakinan . Maaf Syafaat 3 Terangkan dua cara anda mengasihi Rasulullah . . 2 Jelaskan dua contoh kasih sayang Rasulullah SAW Doa 4 terhadap umat-Nya. makam rasullulah 4 . Peranan tawakal dalam dakwah BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan maksud tawakal. Kasih sayang umat terhadap nabi Muhammad 3.... MODUL POTENSI CEMERLANG Fokus ayat : 1. . 2 kejayaan dakwah Islam... Kasih sayang rasul terhadap umatnya 2. 2 Sid.. 3 Terangkan dua pengajaran ayat diatas.. Peranan tawakal dalam dakwah BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan dua sifat wajib bagi rasul Ama. bertawakal 132 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .. .

.. MODUL POTENSI CEMERLANG Kemuliaan al-Quran 1 (a) Firman Allah SWT. terpelihara . 4 kehidupan seharian. ajaran .. 2 Jelaskan dua cara anda menghayati al-Quran dalam Maksud .. Kandungannya 2 lengkap . Keistimewaan al-Quran 2.. Berdasarkan ayat di atas. . 133 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . Cara menghayati al-Quran BIL SOALAN KATA M KUNCI 1 Jelaskan keistimewaan kitab Al-Quran. Fokus ayat : 1.                                                           (surah al-Hasr : 22-24) Ayat di atas menerangkan bahawa Allah SWT mempunyai nama-nama yang indah (Asmaul Husna) dan sifat-sifat yang sempurna...

4 al-Quran. Fokus ayat : 1... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan dua nama-nama Allah SWT yang terdapat dalam Al-Ma... . BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Jelaskan cara makhluk selain manusia mentaati Allah Peraturan .... Nama – nama Allah SWT di dalam al-quran. Fitrah . 134 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . 3 Terangkan dua pengajaran ayat.... tenang . 2 Jelaskan dua keistimewaan bagi orang yang mengamalkan Diberkhati 4 nama-nama Allah SWT dalam kehidupannya. 4 .. Perbandingan antara bukit dan orang yang ingkar perintah Allah SWT. MODUL POTENSI CEMERLANG 3 Terangkan dua sebab Allah SWT menurunkan kitab Sumber ilmu .. . ..Qu.. 2. 2 Jelaskan perbandingan antara bukit dan orang yang Keingkaran 2 ingkar perintah Allah SWT. Makhluk selain manusia tunduk kepada Allah SWT. manusia . iktibar . Fokus ayat : 1. 2 SWT. ayat diatas selain dari Ar-Rahman 2 Al. tasbih . pedoman .

( al. penawar dan rahmat 135 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .Isra’ : 82 ) 3 Buktikan pernyataan di atas dengan mengemukakan hujah menjadi ubat 4 anda. MODUL POTENSI CEMERLANG Maksud Firman Allah SWT : “ Kami turunkan dengan beransur-ansur daripada al-Quran ayat – ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepada-Nya.

MODUL POTENSI CEMERLANG 136 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

Contoh makanan yang baik/haram 4..ُ‫وَﻣَﺸْ ﺮَﺑُﻪُ ﺣَ ﺮَامٌ وَﻣَﻠْﺒَﺴُ ﻪُ ﺣَ ﺮَامٌ وَ ﻏُﺬِىَ ﺑِﺎﳊَْﺮَامِ ﻓَﺄَﱏﱠ ﻳُﺴْ ﺘَﺠَﺎبُ ﻟَﻪ‬ (‫)رواﻩ اﳌﺴﻠﻢ‬ Hadis di atas menerangkan tentang makanan yang halal yang dapat memberi kesan kepada penerimaan ibadah seseorang. Ciri-ciri doa tidak dimakbulkan BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Senaraikan dua ciri makanan yang halal.. Rukhsah makan makanan yang haram 5.‫َﺎﳊًِﺎ‬ ‫ﻣِ ﻦَ اﻟﻄﱠﻴﱢﺒَﺎتِ وَاﻋْ ﻤَوَﻠُﻗﻮاَﺎلَﺻ ﺗـَﻌ‬ ٌ‫ ﻳَــﺎرَبﱡ ﻳَــﺎرَبﱡ وَﻣَﻄْﻌَﻤُ ـﻪُ ﺣَ ـﺮَام‬:ِ‫َﺚَ أَﻏْ ﺒـَ ـﺮَ ﳝَُ ـﺪﱡ ﻳَﺪَ ﻳْ ـﻪِ إِﱃَ اﻟﺴﱠ ـﻤَﺎء‬ ُ‫ذَﻛَ ـﺮَ اﻟاﻟﺴﺮﱠ ـﻔَﺟُ ـﺮَﻞُ أَﻳُﺷْﻄِ ـﻴْ ـﻌﻞ‬ . MODUL POTENSI CEMERLANG Makanan Yang Baik 1 (a) Sabda Rasulullah SAW.. -menyelamatkan 137 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . Arahan Allah kepada Rasul 2... Ciri makanan yang baik/haram 3. ٌ‫ إِنﱠ اﷲَ ﺗـَﻌَـﺎﱃَ ﻃﻴَﱢـﺐ‬: َ‫ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮْلُ اﷲِ ﺻَﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ ﺳَ ﻠﱠﻢ‬، َ‫ﻋَﻦْ أَﰊ ِ ﻫُ ﺮَﻳـْﺮَة رَﺿِ ﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺎل‬ ‫ ﻳَـﺄَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﺮﱡﺳُ ـﻞُ ﻛُ ﻠُـﻮا‬: َ‫ﻻَ ﻳـَﻘْ ﺒَـﻞُ إِﻻﱠ ﻃَﻴﱢﺒًــﺎﻤُ ـوَـﺆْإِﻣِنﱠﻨ اِﲔﷲَْ أَﻣَ ـﺮﲟََِــﺎاﻟْ أَﻣَ ـﺮَ ﺑِـﻪِ اﻟْﻤُﺮْﺳَـﻠِﲔ ْ َ ﻓـَﻘَ ــﺎلَ ﺗـَﻌَــﺎﱃ‬ ‫ ﰒُﱠ‬..ْ‫ ﻳَـﺄَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳْﻦَ آﻣَ ﻨـُـﻮْا ﻛُ ﻠُـﻮا ﻣِـﻦْ ﻃَﻴﱢﺒَـﺎتِ ﻣَﺎرَزَﻗـْ ﻨَـﺎﻛُ ﻢ‬: َ‫َﺎﱃ‬ . yang. -….disembelih… 2 -.memudara -. Berdasarkan ayat di atas: Fokus ayat : 1.sumber …… 2 Jelaskan dua syarat yang diharuskan makan makanan yang -…makanan 4 haram.

4 -Mendapat … 5 Terangkan dua pengajaran hadis. 3 Jelaskan dua ciri berpakaian yang telah digariskan dalam -Menutup.... -perihatin 2 Makan makanan yang. -tebal… -long…… 4 Jelaskan dua hikmah berpakaian menutup aurat -Menjaga . MODUL POTENSI CEMERLANG ….… 4 Islam..”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. -. makanan yang halal 138 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . (HR.. Dari Abu Abdillah Nu’man bin Basyir r.a.memakai pakaian yang menutup .... Cara pilih 4 sebagai panduan memilih makanan yang baik. ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Bukhari dan Muslim) 6 Terangkan bagaimana anda menggunakan hadis diatas .

-De…….َ‫ﳛَْ أَﺧَ ــﺎﻩُ اﻟْﻤُ ﺴْ ـﻠِﻢ‬ َ‫ﺻَ ـﺪْ رِﻩِ ﺛَ ـﻼَثَ ﻣَ ـﺮﱠاتٍ ﲝَِﺴْ ــﺐِ اﻣْ ـﺮِىءٍ ﻣِ ـﻦَ اﻟﺸﱠ ـﺮﱢ أَنْﻘِ ـﺮ‬ . 2 Apakah maksud berpaling muka ? -Tidak som…… 2 3 Apakah maksud dengki ? -Perasaan kurang 2 139 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K . 2 -Me……. Fokus ayat : 1. Sifat mazmumah 2..‫ﺗـَﻨَﺎﻮاﺟَوَﺸُ ـﻻَ ﺗـَﺒَﺎﻏَﻀُـﻮا وَﻻَ ﺗَـﺪَاﺑـَﺮُوا وَﻻَ ﺑـَﻴْـﻊَ ﺑـَﻌْﻀُـﻋَﻜُﻠَﻢْـﻰ ﺑـَﻴْـﻊِ ﺑـَﻌْ ـﺾٍ وَﻛُﻮﻧُـﻮا ﻋِﺒَـﺎدَ اﷲِ اِﺧْ ﻮَاﻧًــﺎ‬ َ‫ اﻟﺘـﱠﻘْ ـﻮَى ﻫَ ﻬُ ﻨَــﺎ وَ ﻳُﺸِ ـﻴـْ ﺮُإِﱃ‬،ُ‫اﻟْﻤُ ﺴْ ـﻠِﻢُ أَﺧُ ــﻮ اﻟْﻤُ ﺴْ ـﻠِﻢِ ﻻَ ﻳَﻈْﻠِﻤُ ـﻪُ وَﻻَ ﳜَْﺬُ ﻟُـﻪُ وَﻻَ ﻳَﻜْ ﺬِﺑُ ـﻪُ وَﻻَ ﳛَْﻘِ ـﺮُﻩ‬ ‫ ﻛُ ـﻞﱡ اﳌُﺴْ ـﻠِﻢِ ﻋَﻠَــﻰ‬. Huraian sifat mazmumah 3.ُ‫اﻟْﻤُ ﺴْ ﻠِﻢِ ﺣَ ﺮَامٌ دَﻣُﻪُ وَﻣَﺎﻟُﻪُ وَ ﻋِﺮْﺿُﻪ‬ ‫رواﻩ وﻣﺴﻠﻢ‬ Hadis di atas menjelaskan tentang sifat-sifat mazmumah yang boleh menghancurkan umat Islam. Berdasarkan Hadis di atas. MODUL POTENSI CEMERLANG Perpaduan Teras Kemajuan 1 (a) Sabda Rasulullah SAW. Maksud umat Islam bersaudara BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan dua sifat mazmumah tersebut. َ‫ ﻻَ ﲢََﺎﺳَ ـﺪُ وا وَﻻ‬:َ‫ ﻗَــﺎلَ رَﺳُ ــﻮْلُ اﷲِ ﺻَ ـﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْ ـﻪِ وَ ﺳَ ـﻠﱠﻢ‬، َ‫ـﻦْ أَﰊ ِ ﻫُ ﺮَﻳـْ ـﺮَة رَﺿِ ـﻲَ اﷲُ ﻋَﻨْ ـﻪُ ﻗَــﺎل‬ .

140 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .silaturrahim .maruah . Tidak jujur 2 5 Apakah maksud benci? .. MODUL POTENSI CEMERLANG 4 Apakah maksud menipu ? . 4 ……. Mengasihi 4 .. dihormati 4 kepada masyarakat. ... Membatalkan - 7 Terangkan dua akibat mengamalkan sifat tersebut -…….. aman 8 Jelaskan dua konsep umat Islam bersaudara. -. Perasaan marah 4 6 Apakah maksud jual beli atas jualan orang lain ? . -……. bekerjasama 9 Terangkan dua pengajaran daripada hadis di atas. .

MODUL POTENSI CEMERLANG 141 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .

.......... 2 Jelaskan dua persamaan antara kehidupan manusia di dunia -Tempoh.. ilmu 4 untuk menghadapi hari akhirat....... BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Nyatakan maksud pernyataan ” dunia ialah tempat -Hidup di dunia 2 persinggahan”..... -. jadual 4 menjadi pelajar yang cemerlang......... 3 Jelaskan dua amalan yang diperlukan oleh seorang muslim -............. -bekalan.. َ‫ﺼﱠﺒَﺎحَ وَ إِذَا أَﺻْ ﺒَﺤْﺖَ ﻓَﻼَ ﺗـَﻨْﺘَﻈِ ﺮِ اﻟْﻤَ ﺴَﺎءَ وَﺧُ ﺬْ ﻣِ ﻦْ ﺻِ ﺤﱠ ﺘِﻚَ ﻟِﻤَ ﺮَﺿِﻚَ وَﻣِ ﻦْ ﺣَ ﻴَﺎﺗِﻚَ ﻟِﻤَﻮْ ﺗِﻚ‬ ‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى‬ Berdasarkan Hadis di atas . 4 dengan kehidupan seorang perantau.............. MODUL POTENSI CEMERLANG Kehidupan Di Dunia Ibarat Seorang Perantau 1 (a) Sabda Rasulullah SAW ِ ‫ﷲ ﺻَ ـﻠﱠﻰ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْ ـﻪِ وَ ﺳَ ـﻠﱠﻢَ ﲟَِﻨْﻜِــﱯ‬ ِ ‫ﻋَ ـﻦْ ﻋَﺒْ ـﺪِ اﷲِ ﺑْـﻦِ ﻋُﻤَ ـﺮَ رَﺿِ ـﻲَ اﷲُ ﻋَﻨـْ ﻬُ ﻤَ ــﺎ ﻗَــﺎلَ أَﺧَ ـﺬَ رَﺳُ ــﻮلُ ا‬ ِ‫َﺎلَﻴَﺎﻛُﻛَﻦﺄَْﻧﱠﻚَ ﻏَﺮِﻳْﺐٌ أَوْ ﻋَﺎﺑِﺮُ ﺳَ ﺒِﻴْﻞٍ وَﻛَﺎنَ اﺑْﻦُ ﻋُﻤَـﺮَ ﻳـَﻘُـﻮلُ إِذَا أَﻣْ ﺴَـﻴْﺖَ ﻓَـﻼَ ﺗـَﻨْﺘَﻈِ ـﺮ‬ ْ‫ﰲ ِ ﻓـَﻘاﻟﺪﱡ ﻧـ‬ ......... waktu -..... .ulangkaj 142 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .................Sedekah 4 Terangkan dua cara anda menguruskan masa untuk -..

………suka tangguhkan kerja……… 143 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .bersedia 4 bertemu Allah…. MODUL POTENSI CEMERLANG 5 Terangkan dua pengajaran daripada hadis di atas. -……….. .

144 | J U P E N D I D I K A N I S L A M P E R A K .. Berilmu. ْ‫ﻘَ ـﺪ‬ ‫ﻧـْﺘُـﻪُ ﺑِــﺎﳊَْﺮْبِ وَﻣَ ــﺎ ﺗـَﻘَ ـﺮﱠبَ إِﱄَﱠ ﻋَﺒْ ـﺪِي ﺑِﺸَ ــﺊْ ◌ٍ أَﺣَ ــﺐﱠ إِﱄَﱠ ﳑِ ﱠــﺎ اﻓـْ ﺘـَ ﺮَﺿْ ــﺖُ ﻋَﻠَﻴْ ـﻪِ ﻣَ ـوَـﺎ ﻳَـﺰَالُ ﻋَﺒْ ـﺪِي‬ ِ‫ﻳـَﺘـَﻘَ ﺮﱠبُ إِﱄَﱠ ﺑِﺎﻟﻨـﱠﻮَاﻓِﻞِ ﺣَﱴﱠ أُﺣِ ﺒﱠﻪُ ﻓَﺈِذَا أَﺣْ ﺒَﺒْﺘُﻪُ ﻛُ ﻨْﺖُ ﲰَْﻌَﻪُ اﻟﱠﺬِي ﻳَﺴْ ﻤَ ﻊُ ﺑِﻪِ وَ ﺑَﺼَ ﺮَﻩُ اﻟﺬﱠِي ﻳـُﺒْﺼِ ﺮُ ﺑِـﻪ‬ ..orang berilmu. ……...menurunkan bala 4 Jelaskan dua ciri wali Allah. 2 Ibrahim…. 2 Beramal… Berakhlak… 5 Terangkan dua pengajaran daripada hadis. 3 Jelaskan dua bentuk ancaman Allah SWT terhadap orang ……. MODUL POTENSI CEMERLANG Orang Beriman Kekasih Allah 1 (a) Sabda Rasulullah SAW.ُ‫ﻪُ وَ ﻟَﺌِﻦِ اﺳْ ﺘـَﻌَﺎذَﱐ ِ ﻷُﻋِﻴْﺬَ ﻧﱠﻪ‬ ‫رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى‬ Hadis di atas menerangkan bahawa Allah akan memerangi orang yang memusuhi wali Allah SWT.kekasih Allah …….. Berdasarkan hadis di atas. BIL SOALAN KATA KUNCI M 1 Apakah maksud wali Allah .. ……ibadah 4 …… . Manusia biasa 2 2 Namakan dua wali Allah SWT dari golongan salafus soleh Rabiatul….memerangi 4 yang memusuhi wali-Nya.