You are on page 1of 12

RPH JUN2017

MINGGU :23 HARI : Khamis TARIKH : 22 JUN 2017

Masa/Kelas/Mata : 1130 Pagi - 1200 Tengahari/ 3 Anggerik / Matematik


Pelajaran
Tajuk : 4.0 Bahagi

Standard 5.1 Menulis ayat matematik bagi


Kandungan operasi bahagi
Standard (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-tujuh
Pembelajaran lapan-lapan dan sembilan-sembilan dengan menyatakan kumpulan
yang diperoleh dengan menggunakan:
(a) objek.
(b) gambar.
(ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti:
(a) pengumpulan
(b) pengongsian
(c) tolak berturut-turut
(d) songsangan operasi darab
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran (i) Mengelas kepada kumpulan dengan menggunakan media pembelajaran
(ii) Menulis 5 ayat matematik berdasarkan aktiviti pengumpulan, pengongsian tolak berturut-turut
dan songsangan darab.
Kriteria Kejayaan
(i) Mengelas kepada kumpulan dengan menggunakan media pembelajaran dengan
baik
(ii) Menulis sekurang-kurangnya 5 ayat matematik berdasarkan aktiviti pengumpulan,
pengongsian tolak berturut-turut dan songsangan darab.
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP bahagi


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

1. Penjelasan tajuk bahagi menggunakan media pembelajaran iaitu bahan maujud


2. Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Mengelas kepada kumpulan-kumpulan tiga-tiga, empat-empat,
lapan-lapan
Ii- Menulis ayat matematik berdasarkan pengumpulan dan tolak berturut-turut
Iii- latihan secara individu

Plenery

3. Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran / i- Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, Buku Aktiviti, Pen Marker, straw

Refleksi : PdPc ditangguhkan kerana guru mengalami masalah peribadi. PdPc dibawa kehadapan

Catatan
RPH JUN 2017

MINGGU :23 HARI : Rabu TARIKH : 21 JUN 2017

Masa/Kelas/Mata : 1030 Pagi - 1130 Tengahari/ 3 Anggerik / Matematik


Pelajaran
Tajuk : 4.0 Bahagi

Standard 5.1 Menulis ayat matematik bagi


Kandungan operasi bahagi
Standard (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-tujuh
Pembelajaran lapan-lapan dan sembilan-sembilan dengan menyatakan kumpulan
yang diperoleh dengan menggunakan:
(a) objek.
(b) gambar.
(ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti:
(a) pengumpulan
(b) pengongsian
(c) tolak berturut-turut
(d) songsangan operasi darab
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran (i) Mengelas kepada kumpulan dengan menggunakan media pembelajaran
(ii) Menulis 5 ayat matematik berdasarkan aktiviti pengumpulan, pengongsian tolak berturut-turut
dan songsangan darab.
Kriteria Kejayaan
(i) Mengelas kepada kumpulan dengan menggunakan media pembelajaran dengan
baik
(ii) Menulis sekurang-kurangnya 5 ayat matematik berdasarkan aktiviti pengumpulan,
pengongsian tolak berturut-turut dan songsangan darab.
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP bahagi


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

Penjelasan tajuk bahagi menggunakan media pembelajaran iaitu bahan maujud


Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Songsangan Darab
Ii- Menulis ayat matematik berdasarkan pengumpulan dan songsangan darab
Iii- latihan secara individu

Plenery

4. Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran / i- Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, Buku Aktiviti, Pen Marker, straw

Refleksi : 2/38 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereka diberi latihan secara
klinikal

Catatan Murid mampu membahagikan menggunakan songsangan darab dengan baik


RPH JUN 2017

MINGGU :23 HARI : Rabu TARIKH : 21 JUN 2017

Masa/Kelas/Mata : 1130 Pagi - 1200 Tengahari/ 2 Anggerik / Matematik


Pelajaran
Tajuk : 4.0 Darab

Standard 4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab


Kandungan
Standard i. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan :
Pembelajaran a) bahan konkrit
b) gambar
c) garis nombor
ii. Menulis ayat matematik tambah berulang:
a) dua-dua
b) lima-lima
c) sepuluh-sepuluh
d) empat-empat
iii. Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan.

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


Pembelajaran (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak dengan menggunakan media pembelajaran
(ii) Menyelesaikan 5 soalan menulis ayat berulang.
Kriteria Kejayaan
(i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak dengan menggunakan media pembelajaran
dengan baik
(ii) Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 soalan menulis ayat berulang dengan baik
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP darab


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

Penjelasan tajuk darab menggunakan bahan maujud


Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan
media pembelajaran iaitu gambar, bahan konkrit dan garis nombor
Ii- Menyelesaikan soalan ayat berulang secara berpasangan
Iii- latihan secara individu

Plenery

Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran / i- Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, , Buku Aktiviti, Pen Marker

Refleksi : 2/28 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereka diberi latihan secara
klinikal

Catatan
RPH JUN 2017

MINGGU :23 HARI : Rabu TARIKH : 21 JUN 2017

Masa/Kelas/Mata : 910 Pagi - 1010 Pagi/ 5 Anggerik / Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pelajaran
Tajuk : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

Standard : 3.0 Mengenal Internet


Kandungan
Standard 3.5 Mengelas jenis laman web: komersial, peribadi, organisasi, hiburan, berita dan social
Pembelajaran 3.6 Menyenaraikan kebaikan dan keburukan Internet
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran 1. Mengelaskan jenis laman web sedia ada
2. Menyenarai 5 kebaikan dan keburukan internet
Kriteria
Kejayaan 3. Mengelaskan jenis laman web sedia ada dengan baik
4. Menyenarai sekurang-kurangnya 5 kebaikan dan keburukan internet
Aktiviti Pemula
1. Tayangan video berkenaan internet
2. Sesi soal jawab
Perkembangan
3. Guru memperkenalkan tajuk jenis laman web sedia ada dan kegunaanyaq
4. Sesi soal jawab berkenaan laman web bagi memudahkan murid faham akan
PdP
5. Penerangan berkenaan kebaikan dan keburukan internet
6. Carian Maklumat secara individu berkenaan Kebaikan dan Keburukan Internet
dan menggunakan kemahiran lepas menggunakan email dan menghantar kerja
yang diberikan melalui email
Plenery
7. Refleksi dan kerja rumah sebagai pengukuhan

KBAT / Skil EMK:


Pembelajaran / - Kreativiti dan Inovasi
i-THINK KREATIVITI:
- Maklumat baru
- Menjana idea
NILAI MURNI:
- Disiplin
- Bertanggungjawab
KEMAHIRAN ABAD 21:
- Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah
PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
BBM : Laptop, LCD, Tayangan Video

Refleksi : 2/28 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereka diberi
latihan secara klinikal

Catatan Penggunaan VLE Frog didalam PdP


RPH JUN 2017

MINGGU :23 HARI : Khamis TARIKH : 22 JUN 2017

Masa/Kelas/Mata : 8.10 Pagi - 8.40 Pagi/ 3 Anggerik / Pendidikan Jasmani


Pelajaran
Tajuk : Kemahiran Asas Permainan

Standard : Kemahiran asas permainan (kategori serangan)


Kandungan
Standard : 1.6.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan
Pembelajaran 2.6.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori serangan
5.2.1 Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri dalam aktiviti pendidikan
Jasmani
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran 1. Menjaring menggunakan kaki
2. Berkeupaan menetapkan matlamat kendiri
3. Mengenalpasti 3 kemahiran dalam kategori serangan

Kriteria 1. Menjaring menggunakan kaki dengan baik


Kejayaan 2. Berkeupaan menetapkan matlamat kendiri
3. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 kemahiran dalam kategori serangan

Aktiviti Set Induksi


1. Murid diberi penerangan berkenaan serangan menggunakan kaki dan kedah
menjaring bola dengan betul
2. Murid diminta untuk memanaskan badan
Perkembangan
3. Guru memberi serangan dan jaringan bola dengan betul
4. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan lelaki dan perempuan untuk
melakukan aktiviti serangan
5. Permainan kecil Bola Sepak
Penutup
6. Aktivit menyejukkan badan dan refleksi
KBAT / Skil EMK :
Pembelajaran / Kreativiti & Inovasi
i-THINK
BBM : Bola dan Skitel

Refleksi : PdPc ditangguhkan kerana guru mengalami masalah peribadi. PdPc dibawa kehadapan

Catatan
RPH JUN 2017

MINGGU :23 HARI : Selasa TARIKH : 20 JUN 2017

Masa/Kelas/Mata : 1030 Pagi - 1100 Tengahari/ 2 Anggerik / Matematik


Pelajaran
Tajuk : 4.0 Darab

Standard 4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab


Kandungan
Standard i. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan :
Pembelajaran a) bahan konkrit
b) gambar
c) garis nombor
ii. Menulis ayat matematik tambah berulang:
a) dua-dua
b) lima-lima
c) sepuluh-sepuluh
d) empat-empat
iii. Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan.

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


Pembelajaran (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak dengan menggunakan media pembelajaran
(ii) Menyelesaikan 5 soalan menulis ayat berulang.
Kriteria Kejayaan
(i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak dengan menggunakan media pembelajaran
dengan baik
(ii) Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 soalan menulis ayat berulang dengan baik
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP darab


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

Penjelasan tajuk darab menggunakan bahan maujud


Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan
media pembelajaran iaitu gambar, bahan konkrit dan garis nombor
Ii- Menyelesaikan soalan ayat berulang secara berpasangan
Iii- latihan secara individu

Plenery

Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran / i- Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, , Buku Aktiviti, Pen Marker

Refleksi : 2/28 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereka diberi latihan secara
klinikal

Catatan
RPH JUN 2017

MINGGU :23 HARI : Selasa TARIKH : 20 JUN 2017

Masa/Kelas/Mata : 1130 Pagi - 1230 Tengahari/ 3 Anggerik / Matematik


Pelajaran
Tajuk : 4.0 Bahagi

Standard 5.1 Menulis ayat matematik bagi


Kandungan operasi bahagi
Standard (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-tujuh
Pembelajaran lapan-lapan dan sembilan-sembilan dengan menyatakan kumpulan
yang diperoleh dengan menggunakan:
(a) objek.
(b) gambar.
(ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti:
(a) pengumpulan
(b) pengongsian
(c) tolak berturut-turut
(d) songsangan operasi darab
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran (i) Mengelas kepada kumpulan dengan menggunakan media pembelajaran
(ii) Menulis 5 ayat matematik berdasarkan aktiviti pengumpulan, pengongsian tolak berturut-turut
dan songsangan darab.
Kriteria Kejayaan
(iii) Mengelas kepada kumpulan dengan menggunakan media pembelajaran dengan
baik
(iv) Menulis sekurang-kurangnya 5 ayat matematik berdasarkan aktiviti pengumpulan,
pengongsian tolak berturut-turut dan songsangan darab.
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP bahagi


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

Penjelasan tajuk bahagi menggunakan media pembelajaran iaitu bahan maujud


Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Songsangan Darab
Ii- Menulis ayat matematik berdasarkan pengumpulan dan songsangan darab
Iii- latihan secara individu

Plenery

5. Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran / i- Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, Buku Aktiviti, Pen Marker, straw

Refleksi : 2/38 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereka diberi latihan secara
klinikal

Catatan Murid mampu membahagikan menggunakan songsangan darab dengan baik


RPH JUN 2017

MINGGU :23 HARI : Selasa TARIKH : 20 JUN 2017

Masa/Kelas/Mata : 8.10 Pagi - 8.40 Pagi/ 3 Anggerik / Pendidikan Jasmani


Pelajaran
Tajuk : Kemahiran Asas Permainan

Standard : Kemahiran asas permainan (kategori serangan)


Kandungan
Standard : 1.6.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan
Pembelajaran 2.6.4 Mengenal pasti kemahiran dalam kategori serangan
5.2.1 Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri dalam aktiviti pendidikan Jasmani
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran 4. Menjaring menggunakan kaki
5. Berkeupaan menetapkan matlamat kendiri
6. Mengenalpasti 3 kemahiran dalam kategori serangan

Kriteria Kejayaan 4. Menjaring menggunakan kaki dengan baik


5. Berkeupaan menetapkan matlamat kendiri
6. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 kemahiran dalam kategori serangan

Aktiviti Set Induksi


7. Murid diberi penerangan berkenaan serangan menggunakan kaki dan kedah menjaring
bola dengan betul
8. Murid diminta untuk memanaskan badan
Perkembangan
9. Guru memberi serangan dan jaringan bola dengan betul
10. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan lelaki dan perempuan untuk melakukan aktiviti
serangan
11. Permainan kecil Bola Sepak
Penutup
12. Aktivit menyejukkan badan dan refleksi
KBAT / Skil EMK :
Pembelajaran / i- Kreativiti & Inovasi
THINK
BBM : Bola dan Skitel

Refleksi : 2/38 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereka diberi latihan secara
klinikal

Catatan
RPH JUN 2017

MINGGU :23 HARI : Khamis TARIKH : 22 JUN 2017

Masa/Kelas/Mata : 910 Pagi - 1010 Tengahari/ 2 Anggerik / Matematik


Pelajaran
: 4.0 Darab

Standard 4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab


Kandungan
Standard i. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan :
Pembelajaran a) bahan konkrit
b) gambar
c) garis nombor
ii. Menulis ayat matematik tambah berulang:
a) dua-dua
b) lima-lima
c) sepuluh-sepuluh
d) empat-empat
iii. Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan.

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;


Pembelajaran (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak dengan menggunakan media pembelajaran
(ii) Menyelesaikan 5 soalan menulis ayat berulang.
Kriteria Kejayaan
(i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak dengan menggunakan media pembelajaran
dengan baik
(ii) Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 soalan menulis ayat berulang dengan baik
Aktiviti Pemula

Pengenalan terhadap tajuk PdP darab


Perkaitan tajuk PdP dengan PdP yang lepas

Perkembangan

Penjelasan tajuk darab menggunakan bahan maujud


Aktiviti
i -aktiviti berkumpulan. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan
media pembelajaran iaitu gambar, bahan konkrit dan garis nombor
Ii- Menyelesaikan soalan ayat berulang secara berpasangan
Iii- latihan secara individu

Plenery

Rumusan pembelajaran

KBAT / Skil Nilai : KREATIVITI DAN INOVASI:


Pembelajaran / i- Menghasilkan idea melalui perbincangan dan menyatakan idea secara lisan.
THINK
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berkeyakinan dalam membuat keputusan
BBM : Buku teks, , Buku Aktiviti, Pen Marker

Refleksi : PdPc ditangguhkan kerana guru mengalami masalah peribadi. PdPc dibawa kehadapan

Catatan
RPH JUN 2017

MINGGU :23 HARI : Khamis TARIKH: 22 JUN 2017

Masa/Kelas/Mata : 1030 Pagi - 1130 Pagi/ 3 Anggerik / Pendidikan Moral


Pelajaran
Tajuk : 3. BERTANGGUNGJAWAB

Standard : 3.1 Melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga


Kandungan
Standard 3.1.1 Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
Pembelajaran 3.1.2 Menyenaraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga
3.1.3 Menyatakan perasaan semasa melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga
3.1.4 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran 1. Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
2. Menyenaraikan 4 kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam
keluarga
Kriteria
Kejayaan 1. Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
2. Menyenaraikan 4 kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam
keluarga dengan baik
Aktiviti Pemula
1. Guru memperkenalkan tajuk tanggungjawab
Perkembangan
2. Murid diperkenalkan dengan tajuk tanggungjawab melalui tayangan Video
3. Murid diminta menceritakan cara bertnaggungjawab
4. Guru memperkenalkan kepentingan bertanggungjawab
5. Murid disoal berkenaan kepentingan bertanggungjawab didalam keluarga
6. Murid diminta untuk membuat peta minda i-think berkenaan amalan baik hati
Plenery
7. Murid diberi latihan sebagai pengukuhan

KBAT / Skil Nilai : Jujur


Pembelajaran /
i-THINK
BBM : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.

Refleksi PdPc ditangguhkan kerana guru mengalami masalah peribadi. PdPc dibawa
kehadapan

Catatan
RPH JUN 2017

MINGGU :23 HARI : Rabu TARIKH: 22 JUN 2017

Masa/Kelas/Mata : 740 Pagi - 810 Pagi/ 3 Anggerik / Pendidikan Moral


Pelajaran
Tajuk : 3. BERTANGGUNGJAWAB

Standard : 3.1 Melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga


Kandungan
Standard 3.1.1 Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
Pembelajaran 3.1.2 Menyenaraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga
3.1.3 Menyatakan perasaan semasa melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga
3.1.4 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga
Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
Pembelajaran 3. Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
4. Menyenaraikan 4 kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam
keluarga
Kriteria
Kejayaan 3. Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga
4. Menyenaraikan 4 kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam
keluarga dengan baik
Aktiviti Pemula
8. Guru memperkenalkan tajuk tanggungjawab
Perkembangan
9. Murid diperkenalkan dengan tajuk tanggungjawab melalui tayangan Video
10. Murid diminta menceritakan cara bertnaggungjawab
11. Guru memperkenalkan kepentingan bertanggungjawab
12. Murid disoal berkenaan kepentingan bertanggungjawab didalam keluarga
13. Murid diminta untuk membuat peta minda i-think berkenaan amalan baik hati
Plenery
14. Murid diberi latihan sebagai pengukuhan

KBAT / Skil Nilai : Jujur


Pembelajaran /
i-THINK
BBM : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.

Refleksi 2/38 orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran. Mereka diberi
latihan secara klinikal

Catatan