You are on page 1of 6

PERANCANGAN AWAL ( 1 )

Mata pelajaran : Bahasa Cina

Kelas : 2B

Bilangan murid : 40 orang

Masa : 8.15 9.15 am

Tarikh : 3-4-2011

Tema : Jenis-jenis ayat

Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran Kaedah Mengajar ABM Instrumen Taksiran


Ayat Akhir pelajaran murid 2.10 (Aras3) Membaca dan a) Kaedah a) Power point 1. Murid
Tanya dapat: memahami ayat koperatif/ b) Kad ayat mencari lima
tanya, kenalpasti kolaboratif c) Latihan ayat tanya
a) Memahami struktur struktur dan pengukuhan berdasarkan
dan fungsi ayat tanya. fungsinya. b) Kaedah cerita.
perbincangan
b) Menulis ayat tanya. 3.9 (Aras1) Menulis ayat tanya 2. Murid
dengan tanda baca c) Kaedah mewarnakan
yang benar. pembelajaran ayat tanya.
masteri
3. Murid
membina ayat
tanya
berdasarkan
gambar yang
diberi.

PERANCANGAN AWAL (2)


1
Mata Pelajaran : Bahasa Cina

Kelas : 2B

Bilangan Murid : 40 orang

Masa : 8.15pm-9.15pm

Tarikh : 7.4.2011

Tema : Jenis-jenis Ayat

TAJUK OBJEKTIF HASIL KAEDAH MENGAJAR ABM INSTRUMEN


PEMBELAJARAN TAKSIR
Ayat Di akhir pelajaran 1.3 Memberi dan Kaedah penerangan, marker pen, Murid dibahagi
Perintah ini, ,murid boleh: memahami Kaedah lakonan, kad manila, kepada 4 kumpulan.
arahan serta Kaedah permainan. puzzle, Setiap kumpulan
1. Menerangkan pesanan tentang Kaedah inkuiri penemuan kertas putih, harus menggunakan
ciri-ciri ayat suatu slaid power- perkataan Sila,
perintah. perkara dengan point, Tolong, Jangan
betul. gam dan Dilarang
2. Sekurang- untuk membina ayat
kurangnya dapat perintah yang
menulis 2 ayat seberapa banyak
perintah. boleh dalam 5 minit.
Kemudian, membina
ayat pesanan
berdasarkan gambar
puzzle yang dibagi.

PERANCANGAN AWAL ( 3 )
2
Mata Pelajaran : Bahasa Cina

Kelas : 2B

Bilangan Murid : 40 orang

Tarikh : 13.04.2011

Tema : Jenis-jenis Ayat

Tajuk Objektif Hasil Pembelajaran Kaedah Mengajar Alat Bantu Instrumen Taksiran
Mengajar
Ayat Tanya Pada akhir pelajaran 1.2 Bertanya dan a) Soal jawab a) Kad kata-kata Kumpulan A:
tanya
ini, murid dapat: menjawab tentang b)Perbincangan Murid membina
b) Latihan
a) Memahami sesuatu perkara Kumpulan ayat tanya
pengukuhan
struktur dan secara bertatasusila. c) Strategi berdasarkan gambar
fungsi ayat tanya. 1.2.1 Menyoal Pengajaran dan yang diberi.
b) Menulis ayat dengan pembelajaran
tanya. menggunakan kata Inkuiri Kumpulan B:
tanya. Murid membina
lima ayat tanya.

Kumpulan C:
Murid mencari lima
ayat tanya daripada

3
10 ayat yang
diberikan.

Kumpulan D:
Senaraikan kata-
kata tanya yang
telah diajar oleh
guru.

PERANCANGAN AWAL ( 4 )

Mata Pelajaran : Bahasa Cina

4
Kelas : 2B

Bilangan Murid : 40 orang

Tarikh : 25.04.2011

Masa : 8.15pm-9.15pm

Tema : Jenis-jenis Ayat

TAJUK OBJEKTIF HASIL KAEDAH MENGAJAR ABM INSTRUMEN


PEMBELAJARAN TAKSIR
Ayat Di akhir pelajaran 2.10 Membaca dan Kaedah soal jawab, Power point, Memberi kata
Seruan ini, ,murid boleh: memahami ayat Kaedah lakonan, Kad-kad seruan yang sesuai
seruan yang Kaedah perbincangan. perkataan, pada beberapa ayat
1. Menerangkan membawa ciri Kertas mahjung, dengan adanya
ciri-ciri ayat ayat yang untuk Marker pen situasi yang
seruan. melahirkan Latihan berbeza.
sesuatu pengukuhan.
2. Pelajar dapat perasaan,sama ada Cth : Aduh, sakitnya
menyatakan takut, kagum, kaki saya!
sekurang- marah, gembira
kurangnya 3 dan sebagainya. Amboi, besarnya
perkataan istilah rumah kau!
yang mesti Tanda seru
digunakan dalam diletakkan pada
ayat seruan. akhir ayat seru.

Disediakan oleh: Ahli Kumpulan N01


5
Woong Choy Har ( D20102045175 )

Wong Siew Ling ( D20102045104 )

Goh Seng Geok ( D20102045753 )