Corneliu Leu CARTEA EPISCOPILOR CRUCIA|I

CORNELIU LEU

Mul\umim Conducerii SRI care ne-a aprobat accesul la aceste documente, mul\umim Conducerii Arhivelor MAI =i doamnei arhivar Frusinica Moraru pentru asisten\a tehnic[ =i preciz[m c[ aceast[ carte apare abia acum doar datorit[ unor promisiuni electorale neonorate la Uniunea Scriitorilor: cererea pentru ob\inerea accesului am adresat-o cu mul\i ani ]n urm[ prin aceast[ institu\ie ai c[rei lideri au promis la un congres c[ se vor ocupa de asemenea cazuri. Vota\i, ei =i-au uitat promisiunea; apoi, situa\ia s-a mutat =i la case mai mari care au t[r[g[nat legea Ticu Dumitrescu, iar noi am a=teptat ani de zile. Facem aceast[ precizare pentru a pre]nt`mpina ]ntreb[ri de genul: <De ce venim de abia acum cu asemenea dezv[luiri, c`nd ele ar fi fost necesare mult ]nainte ?> Nu putem r[spunde dec`t c[ a=a s-au ]nt`mplat lucrurile =i doar demagogia electoral[ despre care am vorbit a produs ]nt`rzierea. (C.L.)

CARTEA CRUCIATI EPISCOPILOR CRUCIATI

© Corneliu Leu Editura REALITATEA 2001 ISBN - 973 - 9025-14-5

Editura REALITATEA 2001

<^Putea-voi duce austeritatea persoanei mele dup[ pilda Prototipului nostru, m[car p`n[ la drumul arz[tor al apostolatului zilnic, cu resemnare la auzirea vorbelor de ocar[ =i chiar la primirea de lovituri =i scuip[ri pentru ]nv[\[tura Evangheliei ?^ C[ci de o ]ncoronare cu spini =i de ]ntinsul m`inilor pe cruce^ e prea greu s[ mai vorbim noi, muritorii de ast[zi !^>

Episcopul Grigorie Leu
(Revista <Biserica Ortodox[ Rom`n[> nr.3(538) martie 1925 - <Cu ce n[dejdi intr[ un nou arhiereu ]n Sf`ntul Sinod> discurs de recep\ie la 4 februarie 1925). Rostit[ atunci doar ca un act de con=tiin\[ misionar[, aceast[ dorin\[ avea s[-=i demonstreze retorica premoni\iei cu un sfert de veac mai t`rziu, prin ]ntinderea pe cruce nu numai a m`inilor sale, ci =i ale m`inilor fiului s[u, prin ]ncoronarea cu spini a martiriului lor de episcopi crucia\i.

Eu am spus =i repet c[ nu am f[cut nici un fel de spionaj pentru nimeni^ Sunt un adversar al acestui regim din Rom`nia care a transformat \ara ]ntr-o ]nchisoare ^Am dus aceast[ activitate pentru c[ regimul comunist este o c[ma=[ de for\[ pe sufletul =i fiin\a neamului rom`nesc.<^ }mi dau seama c[ urm[ri\i s[ afla\i amestecul meu ]n serviciul englez de informa\ii. Singura sentin\[ care m-ar onora pe mine =i tribunalul ar fi condamnarea mea la moarte.> Arhiepiscopul Victor Leu (proces verbal de interogator ]n =edin\a public[ a Tribunalului Militar Teritorial Bucure=ti din 16 noiembrie 1954) .

1872/1954 Nr.V[ facem cunoscut c[ acest Tribunal prin sentin\a nr.C[tre PENITENCIARUL JILAVA. 267 C. fiul lui Grigorie =i Lucre\ia.Capitolul I JILAVA. ]n prezent de\inut ]n acel penitenciar. ci numai cerere de gra\iere la Prezidiul Marii Adun[ri na\ionale ]n termen de 5 (cinci) zile de la ]n=tiin\are. a. adic[ moartea.b =i c din Decretul 199/ 1950 =i la 10 (zece) ani ]nchisoare corec\ional[ pentru delictul de trecere frauduloas[ a frontierei prev[zut =i pedepsit de art.Conform art.}i confisc[ ]ntreaga avere =i-l oblig[ =i la 200 (doua sute) lei cheltuieli de judecat[. Se afl[ de\inut ]n baza mandatului de arestare preventiv[ nr. =i pedep. n[scut la 13 martie 1903 ]n ora=ul Gala\i. 2417 din 20 noiembrie 1954.P. adic[ moartea^> TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCURE+TI Dosar nr.}i comut[ preven\ia de la 20 august 1952. 1429 din 2 iulie 1954. CELULA ZERO <^ Va executa pedeapsa cea mai grav[. de art.9 . a condamnat pe Leu Vasile. la MOARTE pentru crima de tr[dare de patrie prev.}n consecin\[ urmeaz[ de ]ndat[ a-i face cunoscut susnumitului condamnarea dat[ =i a i se pune ]n vedere c[ ]mpotriva sentin\ei de condamnare nu are dreptul de a declara recurs.P. 1 lit. va executa pedeapsa cea mai grav[.1 C. 22603 din 22 noiembrie 1954.}n cazul c]nd acesta renun\[ a face cerere de gra\iere ne ve\i comunica de ]ndat[ rezultatul.

Moscova. 1954 pronun\at[ de c[tre Dvs. }n fa\a acestei instan\e am demonstrat. toat[ gama sistemelor de anchet[ Comuniste. Leu Prizonier de r[zboi c[tre Procuratura General[ R. suferind mari torturi morale =i fizice. instan\a este ilegal[.A. M. Odesa =i Bucure=ti. 2417 din 20 Noe. (ss) indescifrabil (ss) indescifrabil 06. ]n care este condamnat la pedeapsa cu moartea.Pre=edintele Tribunalului Militar Teritorial Bucure=ti Maior de Justi\ie (ss) Branovici I. S/1589 4 decembrie 1954 C[tre CABINETUL LOCTIITORULUI MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE General Maior Adi Ladislau V[ ]naint[m anexat protestul de\inutului LEU. Leu 10 .R. Timp de doi ani jum[tate. care ]n prezent se g[se=te ]n penitenciarul Jilava. Leu V. am protestat =i fiind for\at am acceptat s[ fiu judecat.22603 din 22 Noiembrie 1954 v[ trimitem odat[ cu prezenta dovada semnat[ de de\inutul LEU VASILE. Aici am constatat o serie de st[ri revolu\ionare. De la Moscova ]n contra voin\ii mele de cet[\ean Apatrid. M. Maior Sef. ]n fa\a c[ruia am fost trimis spre judecat[. nr. Buc. 1954 Grefier (ss) indescifrabil MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIRECTIA PENITENCIARE LAG{RE +I COLONII Nr. ]n vreme ce m[ aflam ]n exerci\iul misiunii mele.A. Bir.17780 din 25 Noe. 1696/21 XII 1954 Episcopul V. Rog a dispune. de c`nd am fost capturat. am fost adus prin for\[ ]n R. (ss) B[dic[ Ilie. Eviden\[.P. a semnat =i totodat[ a dat al[turata declara\ie prin care refuz[ s[ fac[ cerere de gra\iere la Prezidiul Marii Adun[ri Na\ionale. Penitenciarul Jilava Bir. Just (ss) indescifrabil Declara\ie Subsemnatu Episcop Vasile Leu declar c[ am luat la cuno=tin\[ de sentin\a No.I. printre care =i creiarea ]n timp de pace a unui Tribunal Militar al Reg. Confesor +ef. COMANDANT. Cpt. 2417/20 XI '954 a Tribunalului Militar Terit.12. Victor al Europei Apusene =i Orientului Apropiat.I. General de Divizie al grupului de unit[\i militare ortodoxe din Armata Atlanticului am fost capturat de trupele Sovietice pe teritoriul Austriei. Dat[ ast[zi 6 dec.'54 Dat[ ]n fa\a noastr[. Eviden\[ Cazier Nr. Protest Subsemnatul Episcop Ortodox Rom`n. am parcurs ]n Viena. 1954 (ss) Episcop V. Buc. VICTOR. prin care am fost condamnat la moarte =i declar c[ nu fac cerere de gra\iere. V.PRIM LOCTIITOR SEF DIRECTIE Locotenent Colonel. ]n cazul meu. pe temeiuri juridice c[.P. Slt. }n ziua de 20 noiembrie 1954 Tribunalul a pronun\at sentin\a 11 C[tre TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCURE+TI La adresa Dvs. Cabinet Ministru nr.R. care dup[ ce a luat la cuno=tin\[ de cuprinsul sentin\ei nr.

J. Popular. bolnav.a. de=i vedea c[ ast[zi are ]n fa\a sa un om b[tr`n. reamintindu-mi c[ am promis c[ voi vorbi dup[ sentin\[. No. 2417 Ast[zi 16 Noiembrie 1954 Tribunalul Militar Teritorial Bucure=ti compus conform art.s[ se execute Sentin\a dat[. 9 bis. acuzatul solicit[ instan\ei 13 . eu nu spun =i 12 nu mai am nimic de vorbit.Proc. etc^. Lt. 267 C.=i anume ultimului meu anchetator un domn maior din Securitate. o sentin\[ f[r[ drept de recurs care are la dosar =i declara\ia condamnatului de renun\are la cererea de gra\iere trebuia s[ fie executat[ ]n 24 de ore de la pronun\are =i comunicare. ]n consecin\[. George Pre=edinte. de art.P. ce mi sa agravat f.a.252 C. n[scut la 13 martie 1903 ]n Comuna Oancea Reg. 7/1952 din: Lt. Am refuzat cu oroare formula cererii de gra\iere =i ]n acest sens am dat =i o declara\ie scris[. maj.a. Dat[ =i citit[ ]n =edin\[ public[ (!?!n. de art. Maj de justi\ie Oprea Ilie . Popular.condamn[rii mele la moarte. Solomon Iosi -Ases. Horovitz. care a \inut s[ vin[ ]n celula mea dup[ ce mi se comunicase sentin\a =i dup[ ce mi se puseser[ lan\urile. iar ]n ziua de 25 curent mi s-a comunicat =i oficial sentin\a.) Av`nd ]n vedere c[ problemele ce se vor dezbate ]n instan\[ intereseaz[ securitatea statului. pe o rogojin[. ]nvinuit pentru crima de ]nalt[ tr[dare pp. extenuat de anii grei de pu=c[rie Moscovit[ dobor`t de lan\uri. Am remarcat c[ r[spunsul meu l-a enervat =i demonstrativ a p[r[sit celula. S-au ]ntrunit ]n =edin\[ public[ ]n scopul judec[rii cauzei privind pe LEU VASILE. Deoarece eu. tare. Gramont No. (de ce? n. Pe temeiul celor ar[tate mai sus. desprins de orice leg[tur[ p[m`ntean[ =i pu\inele clipe ce le mai am de tr[it le-am rezervat exclusiv medita\iilor mele religioase pentru purificarea =i m`ntuirea sufletului =i. (ss) V.) ast[zi 16 noiembrie 1954. atribui acest regim barbar =i neomenos =i-n deosebi am`narea execu\iei sentin\ei mele unuia din cei 21 de <anchetatori> pe care-i am avut ]n \ar[ . La apelul nominal f[cut ]n =edin\[ public[ s-a prezentat acuzatul asistat de avocatul L. =i c[ singurul drept ce-l mai am este numai formularea unei cereri de gra\iere la Prezidiul RPR. Gala\i fiul lui Grigorie =i Lucre\ia cu ultimul domiciliu ]n Bucure=ti str. legat ]n lan\uri de m[rime =i form[ medieval[.]n schimb eu am fost mutat ]ntr-o celul[ a fortului Jilava.]n numele tuturor Principiilor Umanit[\ii =i Civiliza\iei (din care se sus\ine c[ fac parte =i Principiile Civiliza\iei Comuniste) =i cer ca s[ ]nceteze aceast[ culmin`nd[ barbarie . Locot. }n conformitate cu uzan\ele =i procedurile anterioare. }n fa\a acestei cruzimi =i la o astfel de neomenie am r[spuns c[ eu sunt un om sf`r=it.) ]n baza art. Petre Zeciu Grefier. lan\uri care din cauza r[nilor din r[zboi =i a reumatismului. Lalyer Iosif -Ases. ]n rezumat: Protestez .p. Procedura complect[.<Ce fac? Cum m[ simt?>^ I-am r[spuns c[. f[r[ geamuri. care este men\ionat[ ]n interogatoriul anexat la dosar. c`nd mi s-a precizat c[ nu am dreptul la recurs. cu ajutorul Lui Dumnezeu m[ simt foarte bine. Tribunalul dispune evacuarea s[lii declar]nd =edin\[ secret[ (aten\ie! n. Lt. Pre=edintele a stabilit identitatea inculpatului.M. 1872/54 Sentin\a No. =i pentru delictul de trecere frauduloas[ a frontierei pp.totu=i a avut ferocitatea ca ]n ironie s[ m[ ]ntrebe . Maj. nu-mi permit s[ mai fac nici m[car mi=c[rile strict necesare pentru necesit[\ile fizice. unde ]n plin[ iarn[ sun \inut f[r[ foc. Militar. }nainte de a i se lua interogatoriul. Au trecut zece zile de la pronun\are =i cinci zile de la comunicare =i sentin\a mea nu a fost ]nc[ executat[ . Martori nu au fost propu=i de nici una din p[r\i. Leu TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCURESTI Dos. care maior. 184 c. de justi\ie Lavrov V. Apoi mi-a cerut s[ vorbesc despre anumite capitole de care nu am vrut s[ vorbesc ]n timpul anchetei.

N. Tribunalul deliber]nd ]n secret.N. ]ntruc]t a=a cum s-a mai ar[tat ]nainte. nu i se va mai putea re\ine crima pp.-lui de care se prevaleaz[ acuzatul. h din Constitu\ia R.) azi 16 noiembrie 1954. Av]nd cuv]ntul ap[r[torul acuzatului arat[ c[ ]n cazul c]nd se va constata c[ este nevoie. ]n caz de r[spuns negativ este de acord cu condamnarea acuzatului potrivit art. s[ se cear[ de la Ministerul Justi\iei rela\ii asupra faptului dac[ acuzatului i s-a ridicat cet[\enia rom]n[. 1 D.P. de art. Av]nd ]n vedere c[ potrivit legilor \[rii noastre =i anume D. acuzatul nu a ob\inut aprobarea pentru renun\area la cet[\enia rom]n[. nu este opozabil[ organelor noastre de stat ]ntruc]t \ara noastr[ nu este membr[ a O.-lui iar autorit[\ile noastre competente nu au recunoscut acesat[ calitate. de art. de Justi\ie aceste rela\ii ]ntruc]t ele nu s]nt concludente ]n cauz[. ]ntruc]t ]n str[in[tate i s-a conferit. de c[tre ex.37 lit. S-a procedat apoi ]n continuare la luarea interogatoriului acuzatului iar cele declarate de acesta s]nt consemnate ]n procesul verbal ata=at la dosar. Av]nd cuv]ntul acuzatul a sus\inut c[: a. Dat[ =i citit[ ]n =edin\[ public[ (!?!n. 1 D..a. 267 c.) ast[zi 16 noiembrie 1954. arat[ c[ faptele acuzatului sunt foarte grave.R. c[ deasemeni calitatea de apatrid ob\inut[ prin aprobarea O. D. Ap[rarea av]nd cuv]ntul arat[ c[ ]n cazul c]nd se va constata c[ acuzatul nu mai era cet[\ean rom]n. 1. 1952 =i a regulamentului pentru aplicarea acestui decret se stabile=te c[ renun\area la cet[\enia rom]n[ se aprob[ de c[tre Prezidiumul Marii Adun[ri Na\ionale la propunerea M. Ca atare respinge cererea ap[r[rii. pentru l[murirea situa\iei cet[\eniei acuzatului. deoarece acuzatul a recunoscut sincer faptele =i este la prima abatere.33/ 24 Ian. 184 c. 199/50 prin schimbarea calific[rii din crim[ pp. renun\]nd la cet[\enia rom]n[. Tribunalul deliber]nd ]n secret asupra excep\iunilor ridicate de acuzat: Av]nd ]n vedere c[ potrivit art. cer]nd condamnarea lui pentru crim[ pp.U. 1 lit. 199/50. Dat[ =i citit[ ]n =edin\[ public[ (!?!n. ]ntruc]t fapele acuzatului reprezint[ con\inutul acestei infrac\iuni. Asupra incidentului unit cu fondul. 199/ 50 cu aplicarea de circ. gradul de general al a=a zisei armate a Atlanticului. regele Mihai =i R[descu nu are nici-o valabilitate potrivit legilor \[rii noastre. c[ gradul de general al a=a zisei armate a atlanticului conferit acuzatului de c[tre ex.U. fiind recunoscute de el at]t la primele cercet[ri c]t =i ]n fa\a instan\ei.lui calitatea de cet[\ean apatrid. c[ el nu a recunoscut niciodat[ regimul democrat popular de la noi =i c[ ]n str[in[tate a ob\inut printr-o hot[r]re a O. b.p. deoarece a fost acordat acuzatului.c.. Procurorul militar av]nd cuv]ntul sus\ine c[ ambele afirma\ii ale acuzatului sunt ne]ntemeiate deoarece contravin legilor \[rii noastre =i ca atare cere respingerea lor. consider[ inutil[ interven\ia la Ministerul de Justi\ie. arunca\i de mult peste grani\[ de c[tre poporul nostru =i cari au pierdut de mult dreptul de a vorbi ]n numele poporului rom]n. De asemeni Procurorul Militar cere condamnarea acuzatului =i pentru del.I. Tribunalul une=te incidentul cu fondul =i dispune continuarea dezbaterilor.b. numai Prezidiul Marii Adun[ri Na\ionale are calitatea s[ atribiue gradele militare ]n \ara noastr[. Dat[ =i citit[ ]n =edin\[ public[ (!?!n. cet[\ean rom]n. 15 . regele Mihai =i R[descu.a.permisiunea de a ridica excep\iune asupra competen\ei tribunalului. cere s[ fie judecat de un complet av]nd gradul de general maior. de art.N.p. Urmeaz[ a se vedea c[ sus\inerile acuzatului =i excep\iunile 14 invocate de el nu sunt ]ntemeiate =i ca atare instan\a le respinge. pp.A. aprobare care lipse=te ]n spe\[. de art.a.U. Procurorul Militar av]nd cuv]ntul ]n fond.). prin uzurparea adev[ratelor drepturi suverane ale statului nostru de c[tre o clic[ de fugari. atenuante. azi 16 noiembrie 1954. Procurorul militar arat[ c[ nu este nevoie a se mai cere de la Min.

de art. la 21 august 1948. acuzatul p[r[se=te fraudulos \ara. acuzatul ]n calitate de episcop. aceste buletine sl[besc eficacitatea propagandei dus[ ]mpotriva \[rii noastre. c]t =i pentru alte ac\iuni du=m[noase ale serviciului de spionaj englez. la Salzburg. acuzatul se ]nt]lne=te la Paris cu R[descu 17 . =i c[ el moare pentru ideile sale. s-au \inut o serie de discursuri relev]ndu-se meritele acuzatului =i du=m[nia lui s[lbatec[ fa\[ de regimul de democra\ie popular[. fa\[ de Uniunea Sovietic[. s[rind din trenul de Timi=oara ]n dreptul sta\iei Isanova. 1954 ]n cauza privitoare pe LEU VASILE ]nvinuit pentru crim[ de ]nalt[ tr[dare pp. inaugur]nd emisiunea religioas[ ]n limba rom]n[. Dat[ =i citit[ ]n =edin\[ public[ (!?!n. emisiune ]n care se aduceau injurii la adresa regimului nostru.Vizit]nd \[rile capitaliste acuzatul a luat leg[tur[ cu o serie de personalit[\i conduc[toare din aceste \[ri cer]ndu-le s[ suprime buletinele publicate de reprezentan\ele diplomatice ale \[rii noastre ]ntruc]t spunea el.p.a.) azi 16 noiembrie 1954. care au fost puse ]n discu\ia p[r\ilor ]n =edin\[ public[ se constat[ urm[toarele: }N FAPT Acuzatul Leu Vasile. englezul Atkinson. 184 c. care ]l =i subven\iona ]n scopul recrut[rii.Dup[ ce ap[rarea a avut ultimul cuv]nt Pre=edintele a ]ntrebat pe acuzat dac[ mai are ceva de ad[ugat ]n ap[rarea sa. ]n numeroasele articole publicate ]n presa str[in[ acuzatul s-a ar[tat ca un ]nver=unat du=man al \[rii noastre =i al URSS. Tribunalul a declarat dezbaterile ]nchise =i s-a retras ]n camera de consiliu spre a delibera asupra culpabilit[\ii =i aplica\iunii pedepsei ]n cauz[. de elemente tr[d[toare din r]ndurile fugarilor rom]ni pentru misiuni de spionaj. la care acesta a declarat c[ singura sentin\[ care ar onora deopotriv[ pe el =i Tribunalul ar fi numai condamnarea sa la moarte. care urm[reau s[-l foloseasc[ pe acuzat ca un pion important ]n lupta lor ]mpotriva lag[rului socialismului. Azi 20 noiembrie 1954. nefiind de acord cu aceast[ ac\iune a poporului rom]n.Dup[ acest act. Av]nd ]n vedere c[ din instruc\ia oral[ urmat[ ]n cauz[ ]n =edin\[ public[ c]t =i din actele dosarului. ]nfiin\eaz[ 3 parohii rom]ne=ti lu]nd contact cu fugarii rom]ni din Austria =i din celelalte \[ri capitaliste. fugari din \[rile de democra\ie popular[.}ntreaga activitate a acuzatului ]n aceast[ perioad[ era dirijat[ de serviciul de spionaj englez.Cu ocazia alegerei acuzatului ca episcop. Av]nd nevoie de timp pentru studierea dosarului =i a lucr[rilor ]n cauz[.Din Jugoslavia acuzatul a plecat ]n Austria unde ia leg[tura cu 16 autorit[\ile engleze =i americane care se ocupau de problema refugia\ilor. ]n anul 1947.B. odat[ cu alungarea monarhiei dela c]rma \[rii noastre se hot[r[=te s[ p[r[seasc[ clandestin \ara ]mpreun[ cu preotul G]ld[u Florian. 267 c.}n anul 1949 afl]ndu-se la Londra acuzatul vorbe=te la postul de radio B. acuzatul este ales episcop al rom]nilor din Europa Apusean[. ]n aceia=i compunere ca ]n =edin\a precedent[: TRIBUNALUL Deliber]nd ]n secret asupra ac\iunii penale deschis[ prin ]ncheierea =edin\ei preg[titoare din 6 Oct. am]n[ pronun\area pentru 20 noiembrie 1954.R se va reinstaura vechiul regim.}n toamna anului 1949.}n urma interven\iei autorit[\ilor engleze. =i delictul de trecere frauduloas[ a frontierei pp.P. de art.p. }n discursurile pe care le \inea.}n urma acestei hot[r]ri.}n activitatea sa acuzatul a ]ncercat s[ ridice moralul fugarilor spun]ndu-le c[ ]n cur]nd va izbucni r[zboiul ]ntre americani =i Uniunea Sovietic[ =i ]n R. de unde au trecut ]n Jugoslavia.C. Av]nd ]n vedere concluziunile orale ale Procurorului Militar precum =i sus\inerile acuzatului f[cute personal =i prin ap[r[torul s[u ]n fa\a instan\ei ]n =edin\[ public[. prin intermediul acuzatului. de fa\[ fiind delegatul general ecumenic al Austriei.

}n timpul c]t a stat la Londra.}n anul 1950 acuzatul viziteaz[ Spania.Interogat ]n instan\[ acuzatul a declarat c[ activitatea sa ]ndreptat[ ]mpotriva regimului nostru.Acuzatul recunoa=te c[ din discu\iile avute cu personalit[\ile conduc[toare. dar =i de educare a lor ]n spiritul urei fa\[ de \ara noastr[ =i fa\[ de URSS. perioade ]n care presa capitalist[ ducea o campanie ]nver=unat[ ]mpotriva \[rii noastre. pentru Mo\a =i Marin. care ]i confer[ gradul de general al a=a ziselor for\e armate rom]ne din cadrul armatei atlanticului =i prime=te misiunea de a contribui ]mpreun[ cu generalul Petrescu Puiu la crearea for\elor armate rom]ne din r]ndul tr[d[torilor. deoarece se purta mai loial cu el. iar elementele capabile s[ dea informa\ii pre\ioase.Acuzatul declar[ c[ aprecia mai mult serviciul de spionaj american. acuzatul declar[ c[ =i-a ]nceput activitatea anticomunist[ ]nc[ din perioada c]t a fost student. acuzatul se ]nt]lne=te cu fostul rege Carol. partidul cre=tin. unde este primit de dictatorul Franco =i oficiaz[ un parastas la morm]ntul eroului necunoscut spaniol.Sarcina acuzatului era nu numai de recrutare a acestor elemente. serviciilor de spionaj.Acuzatul recunoa=te c[ a \inut c]teva lec\ii la =coala de spionaj englez a lui Nandre=. care preg[tea cadre pentru misiuni de spionaj ]n \ara noastr[. erau cercetate personal de acuzat care trimitea informa\iile ob\inute. acuzatul a \inut c]teva conferin\e despre \ara noastr[ la o =coal[ a serviciului de informa\ii englez. prin intermediul preo\ilor pe care-i avea ]n subordine ]n calitate de episcop. iar conduc[torii \[rilor capitaliste f[ceau declara\ii ]mpotriva comunismului. d]nd informa\ii despre \ara noastr[ =i stabile=te cu ace=tia ca pe viitor ei s[ subven\ioneze activitatea acuzatului =i a cadrelor recrutate pentru a=a zisa armata atlanticului.Aceast[ ini\iativ[ pornea din partea serviciului de spionaj american. au stabilit c[ odat[ cu dobor]rea regimului de democra\ie popular[.}n anul 1950. =i a organizat o intens[ re\ea de informa\ii =i de recrutare a refugia\ilor. c[ ]n anul 1929-1930 a colaborat cu inspectorul de siguran\[ Maimuca. refugia\i care erau tria\i prin preo\ii afla\i ]n subordinea acuzatului.Acuzatul declar[ c[ a primit misiunea din partea fostului rege Mihai =i din partea lui R[descu de a se ocupa de preg[tirea moral[ a celor ce urmau s[ fie ]ncadra\i ]n aceast[ armat[ =i care urma s[ fie constituit[ din refugia\ii afla\i ]n \[rile capitaliste =i din cet[\enii americani de origine rom]n[.=i fostul rege Mihai.Asupra activit[\ii sale din trecut. 19 . recruta\i ]n armata atlanticului =i accept[ propunerea acestuia de a folosi ferma fostului rege Carol. pentru c[minul ofi\erilor rom]ni.Acuzatul declar[ c[ a organizat ]n \[rile capitaliste a=a numitele s[pt[m]ni albe. este mult mai vast[ dec]t cea ar[tat[ ]n rechizitor. se va restaura monarhia =i sistemul parlamentar burghez av]nd ca partid de baz[.. cu care discut[ problema caz[rii ofi\erilor rom]ni dela Paris.Acuzatul a mai f[cut vizite ]n diferite \[ri capitaliste =i ]n Orientul apropiat duc]nd tratative cu diferite personalit[\i politice =i clericale. menite s[ gr[beasc[ desl[n\uirea unui nou r[zboi 18 mondial ]mpotriva \[rii noastre.}n acest timp acuzatul ia leg[tura =i cu serviciul de spionaj american. a fugarilor =i chiar prin aducerea vechilor coloni=ti rom]ni din America. ]n frunte cu Vi=oianu partid care a luat fiin\[ ]n Italia.De asemeni acuzatul recunoa=te c[ a plecat fraudulos din \ar[ =i c[ ]n Austria erau a=tepta\i de autorit[\ile engleze. a \inut leg[tura cu organele de pres[ ale rom]nilor refugia\i ]n \[rile capitaliste public]nd articole calomnioase la adresa regimului nostru =i ]ndemn]nd pe refugia\i s[ treac[ ]n slujba puterilor imperialiste pentru folosirea lor ]ntrun viitor r[zboi mondial.}n acest scop acuzatul a vizitat toate lag[rele de refugia\i din \[rile occidentale. situat[ ]n Fran\a.Acuzatul recunoa=te c[ a avut informa\ii permanente asupra situa\iei din \ar[ prin refugia\ii fugi\i din RPR.

. de art. art.199/950.c. B[leanu Alexandru (f. art. astfel cum este ar[tat ]n disp.Pentru aceste motive..Faptul acuzatului de a fi trecut frontiera prin alte locuri dec]t cele destinate trecerii.1 c.Acuzatul mai declar[ c[ icoana care a devenit patron al legionarilor.La dosar se afl[ depozi\iile martorilor Ion C.p. crime s[v]r=ite ]mpotriva comuni=tilor> de c[tre fo=tii lui elevi. care confirm[ activitatea criminal[ a acuzatului at]t ]n \ar[ c]t =i ]n str[in[tate.J. ]ntrune=te toate elementele delictului de trecere frauduloas[ a frontierei p. instan\a potrivit art. D. =i c[ nu sunt circumsatan\e atenuante ]n favoarea inculpatului. a. lec\ii asupra mi=c[rii comuniste =i dup[ recunoa=terea sa. de art. ]nvinuit pentru crim[ de tr[dare de patrie p. Silviu Cr[ciuna= (f. at]t ]n \ar[ c]t =i mai t]rziu ]n str[in[tate.b.p. calific. din crim[ p.}n consecin\[: TRIBUNALUL }N NUMELE POPORULUI HOT{R{+TE: Cu unanimitate de voturi.1 lit.1 lit. D.Inculpatul declar[ c[ era de acord cu activitatea legionar[ =i era considerat de c[tre ace=tia ca un fel de protector =i consilier.}N DREPT Acuzatul a fost trimis ]n judecat[ pentru crima de ]nalt[ tr[dare =i delictul de tercere frauduloas[ a frontierei. lit. apreciaz[ c[ nu s]nt circumstan\e atenuante ]n favoarea sa. de art.}n spe\[ exist[ =i elementul inten\ional al acestei crime. a. culpabil pentru delictul de trecere frauduloas[ a frontierei p.p.Av]nd ]n vedere c[ faptele s[v]r=ite de acuzat =i anume ]nrolarea sa ]n solda serviciilor de spionaj american =i englez.341) =i Magos Olariu Constan\a (f.pentru descoperirea activit[\ii comuniste dus[ de ConstantinescuIa=i =i a celorlal\i comuni=ti.c. acuzatul vechi =i ]nfocat du=man al comunismului =i al \[rii noastre a s[v]r=it faptele d]ndu-=i seama c[ prin aceste fapte unelte=te ]mpotriva patriei sale =i a urm[rit producerea rezultatului criminal =i anume. 101 c. faptul c[ este imposibil[ reeducarea lui. computarea preven\iei se va face potrivit art. Pentru cheltuieli de judecat[ se va face aplica\iunea art. Cu unanimitate de voturi ]l condamn[ pe LEU VASILE la 21 .296). urmeaz[ s[ schimbe calificarea faptelor ]n aceast[ crim[.304 CJM.. ele fiind s[v]r=ite de acuzat uzurp]nd calitatea de episcop =i folosind influen\a sa religioas[ ]n scopul dezl[n\uirii unui nou r[zboi ]mpotriva \[rii noastre =i a \[rilor socialismului. se consider[ ca singurul autor moral =i responsabil <al tuturor crimelor pentru care au fost judeca\i =i condamna\i. 184 c.b. a fost sfin\it[ ]n biserica unde slujea el. propaganda sa du=m[noas[ ]mpotriva \[rii noastre.1.p. 304 =i 463 C.Av]nd ]n vedere probele de la dosar coroborate cu recunoa=terile acuzatului.b. c]t =i activitatea sa ]n cadrul armatei atlanticului.p.344).199/950.J.Activitatea anticomunist[ m[rturisit[ de acuzat culmineaz[ cu lec\iile care le-a predat la =coala de ofi\eri de jandarmi din Bucure=ti. prin schimb. dep[=esc elementul material al crimei de ]nalt[ tr[dare.p. urm]nd s[ sufere pedeapsa capital[ pentru aceste fapte.c. din crim[ de ]nalt[ tr[dare p. =tiind c[ acest fapt este pedepsit de lege =i prev[z]nd urm[rile faptei sale.b. a=a cum a cerut procurorul militar.c. prejudicierea securit[\ii externe a statului =i ]nrobirea \[rii noastre capitali=tilor str[ini.M. Tribunalul ]n unire cu concluziunile Procurorului Militar cu unanimitate de voturi declar[ culpabil pe Leu Vasile.199/950. f[c]nd aplica\iune art.184 c.M. de art.p. 267 c.1 lit. a.287). 292 C.p. iar mai t]rziu a \inut str]nse leg[turi cu mi=carea legionar[ prin Mo\a Ion.184 c. D.199/ 950 =i av]nd ]n vedere periculozitatea excep\ional[ a acuzatului.267 c. de art..267 al. reprezint[ ac\iuni deosebit de periculoase pentru \ara noastr[. Av]nd ]n vedere c[ ne afl[m ]n fa\a unui cumul real de infrac\iuni instan\a urmeaz[ s[ fac[ =i aplica\iunea art.p.p. D.463 CJM. 20 292 CJM. care au fost judeca\i =i condamna\i ]n urma acestei activit[\i a acuzatului. a.Astfel fiind Tribunalul consider[ c[ s]nt ]ntrunite elementele crimei de tr[dare de patrie sanc\ionate de art.p. instan\a re\ine ca dovedite faptele puse ]n sarcina sa. Leu (f. aceste fapte ]ncadr]ndu-se ]n dispozi\iunile art.p.

D. M. conform dispozi\iunilor Codului de Procedur[ Penal[.declara\ii de interogator ale unui om ]mpins cu preconcep\ie bol=evic[ =i cinism tehnic spre plutonul de execu\ie .a. sau va lua din considera\iunile mele numai ceea ce i se va p[rea ]ntr-adev[r ]ntemeiat. (aten\ie! n. de art. Istoriei unui personaj al rezisten\ei ]nc[ necunoscut.b..moarte pentru crima de tr[dare de patrie p. Conf. Prezenta sentin\[ s-a semnat de noi: Pre=edinte Asesori populari (ss) Lt. p. m[ adresez cititorului. Solomon Iosi (ss) Lt. Grefier.a. El m[ va corecta acolo unde va g[si vreo urm[ de literatur[.p. Pre=edintele a dat citire dispozitivului de mai sus. Aspectul 23 22 .199/950.(dar prea e de tot c`nd sala e evacuat[ dar =edin\a e declarat[ <public[>.A. Confisc[ ]ntreaga avere.I.) Dat[ =i citit[ ]n =edin\[ public[ ast[zi 20 noiembrie 1954. PROCUROR MILITAR. art. dar un scriitor ]n m`inile c[ruia a ajuns dosarul propriei sale familii. va executa pedeapsa cea mai grav[. 101 c. de art. cel care m[ adresez cititorului. }l condamn[ la 10 (zece) ani ]nchisoare corec\ional[. Cer`ndu-mi iertare pentru impulsul de a pune paranteze cu aten\ion[ri ]n note de autor. istoriei acelei f[r`me din spiritualitatea rom`n[ care a reu=it ]ntr-un fel sau altul s[ se salveze. Lalyer Iosif Grefier (ss) Petre Zeciu PROCES-VERBAL Ast[zi 20 luna noiembrie 1954. Cu drept de recurs. maj. reintr]nd apoi ]n =edin\[ public[.p. Lavrov (ss) Lt. cele extrase din arhivele securit[\ii . Eu. grefierul Tribunalului. (nesemnat) (ss) Petre Zeciu Capitolul II C{TRE CITITOR Cu aceste pagini prin care ]ncerc s[ completez informa\ia.Tribunalul. iar comunicarea oficial[ men\ioneaz[ lipsa acestui drept). prea e de tot c`nd Hot[r`rea d[ drept de recurs. p.1 lit. ]n prezen\a Procurorului Militar care l-a ]ncuno=tiin\at c[ are drept de recurs la Tribunalul Militar pentru unit. pentru del. 267 c. Comput[ preven\ia de la 20 august 1954. m[ adresez cititorului care va ]n\elege c[ r[m`n totu=i un scriitor. ]n termen de 4 zile. istoriei convulsiilor la care ne-a fost supus neamul ]n acest secol. Sentin\a de fa\[ s-a citit condamnatului de noi. Singurul lucru pe care-l pot promite este s[ nu fac literatur[ =i s[ relatez c`t mai sec. }l oblig[ la 200 (doua sute) lei cheltuieli de judecat[.c. sunt =i subiectiv =i supus st[rilor emo\ionale provocate de surpriza ]nt`lnirii foarte recente cu cele declarate de v[rul meu ]n fa\a anchetei de acum patruzeci =i =ase de ani. deoarece restul.cap[t[ obiectivitatea de a se adresa direct istoriei.p.

cu ranga. Solomon Iosi =i Lalyer Iosif . precizez c[ ]n=irarea tuturor acestor nume str[ine care au judecat tr[darea na\ional[ a v[rului meu nu are nici cea mai mic[ inten\ie xenofob[. El trimite dramaticul protest pe care l-am publicat mai ]nainte loc\iitorului Ministrului de Interne . el spune tot la anchet[. Promi\`nd din nou cititorului c[ m[ voi ab\ine c`t voi putea de la comentarii. Dar.=i cei de la Moscova =i acoli\ii lor de aici. se proclam[ singur du=man al regimului comunist =i ]=i recunoa=te toate p[catele omene=ti prin care tinere\ea sa n-a fost de sf`nt.general maior Adi Ladislau. ]ntotdeauna con=tient de r[spunderea sa.asesori. care-l ancheteaz[ este colonel Fr. Horovitz. Pre=edintele Tribunalului Militar Teritorial Bucure=ti este maior Branovici I^.care nu e altul dec`t celebrul Pantiu=a. ]n acea=i perioad[ ]l ]mpu=c[ ]n ceaf[ pe P[tr[=canu. ci este doar demonstra\ia desna\ionaliz[rii ca procedeu curent al imperialismului moscovit care trimisese =i promova ]n \[rile satelite o armat[ de mercenari funciarmente incapabil[ de patriotism =i sim\ire na\ional[. Cruciad[ prin care devenise at`t de periculos ]nc`t sovieticii au riscat chiar scndalul interna\ional al actului pirateresc prin care l-au r[pit. nu pot declara nimic fiind considerat[. Pintilie> . din simplu slujitor cu p[catele lui lume=ti a tr[it totala convertire devenind misionarul decis s[-=i sacrifice via\a. iar acesta pune rezolu\ia <Tov. din clipa ]n care. el este stors ]n anchet[. Spre a nu fi ]n\eles gre=it. Acesta este unicul s[u mesaj r[mas. }n lupta cu asemenea mercenari ai unei armate infecte care l-a capturat piratere=te ca s[-=i arate puterea ]n spatele frontului =i nu pe teren deschis. ne ferindu-se cu nimic. el a refuzat s[ declare tot ceea ce credeea c[ ar putea face prea mari servicii anticristului. Pe oamenii ]nt`lni\i ]i men\ioneaz[. Ia totul asupra sa. unicul document aflat p`n[ acum despre cruciada pe care o pornise =i doar asupra acestuia ne putem apleca cu sfin\enie. Se pot cita din interogatorii multe refuzuri precum:< }n cele spuse sub patrafir. din clipa ]n care a avut revela\ia rostului s[u ]n salvarea na\ional[ prin Biseric[. refuz[ s[ dea am[nunte =i salveaz[ orice persoan[ =i 25 .acesta fiind chiar cel care. A refuzat s[ le spun[ =i le-a dus cu el ]n lumea cea dreapt[. Sunt refuzuri fa\[ de tot ce aveau mai mult[ nevoie anchetatorii . =eful Direc\iei a VIII-a a securit[\ii. Apare. =eful de import al securit[\ii venit aici ]n 1945 cu grad sovietic spre a-l omor` pe fostul secretar general comunist Fori=. adic[ tocmai oxigenul exterior de care avea nevoie rezisten\a rom`neasc[. nu mai face nici o concesie.romanesc ]l voi puncta doar prin titluri. ]l rog s[-mi permit[ aici doar o constatare: cine sunt cei care ancheteaz[ =i judec[ acest proces de tr[dare na\ional[ ? Completul de judecat[ este format din Lavrov V. cea mai mare crim[ omeneasc[>. ca dovad[ a faptului c[ idealul comunist al acestuia se ]nf[ptuise. e drept. Pentru c[ ei ]l anchetau pe marele duhovnic al ]ntregii emigra\ii rom`ne =i vroiau de la el date prin care s[ poat[ distruge rezisten\a acestei emigra\ii. Pentru c[. George . De c[tre cine ? De c[tre o putere aservit[ Moscovei p`n[ la a acuza soldatul rom`n c[ lupt[ pentru p[m`ntul str[mo=esc =i pe duhovnicul acestuia c[ ]l ]mb[rb[teaz[. El ]ns[. Dup[ cum se va vedea. Avocatul numit din oficiu este L. dac[ spun. respinge ideea de a fi agent al cuiva.pre=edinte. despre sine. R[pit de KGB din scaunul s[u episcopal tocmai pentru c[ reu=ise s[ coaguleze ]n jurul acestuia v`rfurile exilului rom`nesc =i chiar al celui din alte \[ri supuse de armata ro=ie. opozi\ia sa f[\i=[ la comunism =i sovietizare nu o ascunde =i nu =i-o scuz[ nici o clip[. s[rmanul personaj de mult[ vreme martirizat =i-a spus ce avea de spus sub forma terorizat[ a declara\iilor la interogatorii. 24 colonelul B[dic[ Ilie . Butyka. ca loc\iitor al Direc\iei Penitenciarelor lt. a c[zut el fiind torturat apoi la Moscova =i la Bucure=ti pentru a se afla tocmai firele cruciadei pe care o pornise.

Prizonier de r[zboi> Este deci un ]nvins.sentin\a nr. ]n numele <omeniei comuniste>. +i totu=i. m-a lovit cu cnutul sensurilor dramatice ale acestor pagini peste care am dat ]n dosar: In celula zero a Jilavei. s[ pornim de la asemenea referate-rechizitoriu ca s[ vedem cine este acest om ce-=i strig[ ]n celula zero a Jilavei dreptul cre=tin al sacrificiului suprem. Acest lucru \ine ierarhul ortodox s[-l precizeze du=manilor s[i: chiar dac[ ei sunt c[l[i =i nu adversari. dar trebuie s-o continue al\ii. Aceste pagini le prezent[m nealterate ]n cronologia tehnicii securiste de a stoarce totul. Pre=edintele a ]ntrebat pe acuzat dac[ mai are ceva de ad[ugat ]n ap[rarea sa. dar nu un condamnat. i se poate ignora chiar =i acest drept. adic[ general cu misiunea de duhovnic-p[stor =i episcop-strateg al unei cruciade moderne. oric`t de grave acuze p[reau atunci. el e prizonierul =i nu condamnatul lor. f[r[ foc. Dar el lupt[ chiar =i-n aceast[ situa\ie. Nu e de\inut. interzice oricui altcuiva de a o face ]n numele s[u. Caligrafia seniorial[ a scrisului s[u pe care-l cuno=team prea bine. }ngem[nare insolit[ pentru secolul =i lumea noastr[ pragmatic[. el nu mai are alt[ cale de a-=i descrie personalitatea dec`t ]n paginile triste ale interogatoriilor. f[r[ geamuri. legat ]n lan\uri de m[rime =i form[ medieval[. (Dosar I.orice stare creat[ care ar putea duce mai departe rezisten\a ]n care el a crezut. constat[m c[. Nu numai c[ refuz[ cererea de gra\iere dar. dar nu disperat. cer`nd a fi executat conform sentin\ei pronun\ate>. dup[ cum se va vedea din documente. la care acesta a declarat c[ singura sentin\[ care ar onora deopotriv[ pe el =i Tribunalul ar fi numai condamnarea sa la moarte. aleg`nd ceea ce descrie fapta lui care e singura important[ pentru cititor =i l[s`nd pentru arhiv[ doar unele gre=eli gramaticale =i pasajele de rutin[ poli\ieneasc[ prin care anchetatul e r[st[lm[cit. un ]nalt prelat al Bisericii =i un om de seam[ al Neamului se zbate pentru singurul drept pe care-l mai are: acela de a i se executa pedeapsa cu moartea. acela de a i se executa sentin\a cu moartea =i a nu mai fi chinuit ]n plus. ]nainte de execu\ie <s[ vorbeasc[ despre anumite capitole de care nu am vrut s[ vorbesc ]n timpul anchetei>. Leu . ]n lan\urile sale <de form[ =i m[rime medieval[ >. }ntreb`ndu-ne cine este acest om care se zbate pentru singurul drept pe care-l mai are. a=a cum se vede =i ]n referatele concluzive pe care le-am reprodus integral. om r[mas f[r[ \ar[ dar plin de con=tiin\a Neamului s[u 26 =i de misiunea na\ional[ a Bisericii sale. episcop =i general ]n acela=i timp. fila 384 . scriindu-=i cutremur[torul protest de om c[ruia nu i se d[ nici dreptul la moartea pentru care a c[p[tat sentin\a el precizeaz[ du=manilor s[i c[ li se adreseaz[ ]n calitatea de: <Episcopul V. }nvins ]n cruciada ]n care a c[zut tat[l s[u. Acelea sunt treburile de rutin[ poli\ieneasc[ a epocii demagogice. Lozinci pr[fuite de genul c[: <e vinovat pentru c[ a ]mb[rb[tat solda\ii rom`ni ]mpotriva puterii sovietice> sau c[ <a slujit interesele bisericii care este o agentur[ imperialist[>. <]n plin[ iarn[.2417 a Tribunalului Militar Teritorial Bucure=ti ]n dosarul 1872/54) 27 . S[-l descifr[m chiar =i din caracteriz[rile cele mai ostile =i mai potrivnice. asupra c[rora insistau securi=tii ]n dorin\a lor de demascare a <capitalismului putred> =i care. =i c[ el moare pentru ideile sale. A=a se explic[ apelul lui vehement. ast[zi devin plictisitoare =i rizibile. A=a se explic[ ilegalitatea celor care ]l \ineau ]n via\[ =i ]n celula zero pretinz`ndu-i ca. s[ vedem c`teva dintre caracteriz[rile consemnate de instan\ele cele mai ostile =i oamenii cei mai potrivnici lui: <Dup[ ce ap[rarea a avut ultimul cuv`nt. pe o rogojin[. cade acum el. Iar. din celula num[rul zero a ]nchisorii Jilava. ]n plin secol douazeci. Astfel. nu se consider[ un de\inut ci un prizonier ]n r[zboiul la care s-a ]nregimentat voluntar ]n numele crucii =i preg[tit s[-=i duc[ crucea.

]n calitatea mea de episcop. prin cursurile pe care le-a predat. ancheta noastr[ a urm[rit s[ afle dac[ arestatul a fost agent al Serviciului de informa\ii englez sau a altor servicii de informa\ii imperialiste. ^De acea eu m[ consider cel mai mare du=man al regimului din \ar[. (N. Leu Vasile a vorbit ]mpotriva RPR de la posturile de radio Paris.fila 178 . Medalia r[zboiului din r[s[rit. Salzburg.A: =i ce este acuzator ]n asta de vreme ce el declar[ r[spicat: <Din toat[ aceast[ propagand[ a mea ziaristic[ =i la radio.fila 183) <Anchetatul ]ncearc[ s[ ]n=ele Organele anchetatoare d]nd declara\ii reale numai pentru faptele care oficial s]nt cunoscute =i neg]nd adev[rata sa activitate de spionaj sub masca misiunilor religioase^> (idem .<Interogat ]n instan\[.fila 186) <F[r[ a de\ine probe ]n aceast[ direc\ie. El afirm[ c[. a primit misiunea de la acesta de a convinge pe ofi\erii fugari rom]ni s[ nu emigreze din Europa Occidental[ ]n alte continente ]ntruc]t se va ]nfiin\a armata european[^Leu Vasile a adunat o parte din ace=ti ofi\eri la Paris pentru a putea lua parte ca asisten\i la +coala 29 . Leu Vasile a fost de mai multe ori decorat cu decora\ii fascisto-antisovietice> ( astea erau Crucea Rom`niei. . cu scopul de a discredita ]n fa\a ascult[torilor t]n[rul nostru stat.filele 179-180) <}n 1940 a devenit profesor ]nfiin\]nd catedra de <secte 28 religioase =i curente subversive> la +coala de Ofi\eri de Jandarmi din Bucure=ti unde. Munchen.privind rezultatele cercet[rilor asupra arestatului Leu Vasile din 9 aprilie 1954) <Este hirotonisit ca episcop al fugarilor rom]ni din Europa Apusean[ =i Orientul Apropiat.fila 402 . Lipsa de probe ne-a cauzat greut[\i ]n anchet[>. Fr. din momentul ]n care a fost <r[pit din lumea liber[> ]i este indiferent ce se va face cu el. (idem) N.nu mai exist[ pentru mine>^ (Dosar II . acuzatul a declarat c[ activitatea sa ]ndreptat[ ]mpotriva regimului nostru este mult mai vast[ dec]t cea ar[tat[ ]n rechizitoriu>. Roma.spune Leu V.Referat al Serviciului III al Securit[\ii (probabil extern) privind rezultatul anchetei lui Leu Vasile . <Via\a p[m`nteasc[ . Istambul.nr. ci numai simple afirma\ii. atacam du=m[nos comunismul. (idem fila 387) <Anchetatul caut[ s[ impresioneze Organele anchetatoare afirm]nd c[ nu-i este team[ de moarte. dup[ ce a luat leg[tura cu fostul rege Mihai ]n Elve\ia. 19A/14 mai 1953) <Leu Vasile n-a recunoscut ]n declara\iile sale nici o activitate direct[ pe linia unui serviciu de spionaj. urm]nd s[ lucreze sub masca activit[\ii religioase ]n cadrul Consiliului ecumenic>. ordinul Mihai Viteazul. sau de chinurile fizice la care ar fi supus.A: pesemne c[ anchetatorul ]l ]ndemna s[ dea vina pe cine =tie ce agentur[!) . Aceste discursuri le f[ceam din proprie ini\iativ[. Atena. Crucea de fier german[ =i Serviciul Credincios cu spade ob\inute ]n perioada 1941-1944) (Dosar I . Steaua Rom`niei. }n afar[ de postul de radio Londra.Direc\ia III-a . de=i i s-au prezentat argumente din propriile sale declara\ii^> (N. din toate \[rile democratice ]n frunte cu URSS. (N.A: =tim noi cum se dep[=eau aceste greut[\i!) (idem . a s[dit ]n mintea ofi\erilor ura ]mpotriva PCR^ Prin faptele sale prin care a sprijinit efectiv r[zboiul fascist de jaf =i cotropire a Patriei Sovietice.> (interogatoriul din ziua de 12 februarie 1954) <Leu Vasile a stabilit ]nfiin\area unei ore religioase morale ]n cadrul emisiunilor radio BBC. Beyruth etc^ Tot ]n 1949.A:=tim noi ce argumente erau!) (Idem .Referatul direc\iei MAI condus[ de col. Butyka . ]n general.

186/2 iulie 1954 al Procuraturii Militare Bucure=ti) 30 <Dac[ se ]nt`mpl[ ceva =i ve\i ajunge la anchete =i cercet[ri m[ ve\i ponegri pe mine. Direc\ia a VIII-a) <Inculpatul recunoa=te c[ a dus aceast[ activitate anticomunist[ pentru c[ regimul comunist este o c[ma=[ de for\[ pe sufletul =i fiin\a neamului rom]nesc> (Dosar 1. arhip[stor cu voca\ie misionar[ =i atribu\ii ecumenice date de Sf`ntul Sinod. la Gratz. ]n anul 1951. Tat[l men\ionat. pun[ndu-l ]n leg[tur[ pe fostul amiral Dumitrescu cu o serie de marinari ce se aflau ]n special ]n Grecia. fapt pentru care a fost decorat cu <Serviciul Credincios>.doctor ]n teologie la Londra. 16 noiembrie 1954.colonel. Italia =i Liban^ }n Austria. ]n iunie 1941.Proces verbal Interogator de inculpat.fila 358 . ]n vreme ce doi preo\i tineri .]nceputul rechizitoriului nr.6 Mihai Viteazu =i. }n condi\iile aservirii Bisericii dup[ modelul \[rii ]nchinate Moscovei. a func\ionat ca profesor =i confesor la Corpul de Jandarmi.r[m`nea ]n \ar[ str[duind ca din scaunul s[u sinodal s[ men\in[ pe c`t posibil echilibrul unei neat`rn[ri biserice=ti. cel care trebuia s[ r[m`n[ de neatins. a ]nfiin\at o organiza\ie studen\easc[ numit[ <Rom`nia Mare> care avea un caracter anti-comunist. prieten cu Iorga. ]n acest sens av`nd leg[turi str`nse de ascultare cu bisericile rom`ne=ti din diaspor[. iar la data de 4 martie 1953 a fost predat organelor MAI> (idem: Ref. organizator . lupt]nd ]n linia I a frontului ]n sectorul cotul Donului. organizator al ]nv[\[m`ntului telogic ]n Basarabia. }n timpul r[zboiului Antonescian. tat[l .Dosar 1872/1954) <}n tot timpul activit[\ii sale ]nvinuitul a dus o activitate ]mpotriva clasei muncitoare fiind un du=man al acesteia. }n acest[ calitate a ]mb[rb[tat solda\ii pentru a lupta ]mpotriva armatelor eliberatoare Sovietice. urma= a opt genera\ii de preo\i ]ncep`nd cu blagocinul Mihail Leu . o binecunoscut[ personalitate c[rtur[reasc[. ve\i da toat[ vina pe mine =i mi se vor atribui mie toat[ r[spunderile.fila 379 . fost ]nainte Episcop de Arge=. unindu-se astfel eforturile din \ar[ =i din str[in[tate =i folosindu-se leg[turile cu Consiliul Interna\ional Ecumenic. plecau ]n str[in[tate pentru a atrage sprijinul diasporei rom`ne=ti. teolog ortodox recunoscut pentru contribu\ia la consolidarea Bisericii Na\ionale ]n Rom`nia Mare. Mai t]rziu s-a ]ncadrat ca voluntar ]n Reg. a fost decorat cu <Coroana Rom`niei>. men\ionat ]n hrisoavele divanului lui Alexandru cel Bun ]ncep`nd cu 30 martie 1392.pop[ de tab[r[ al lui +tefan cel Mare care este ascendentul direct ]ntr-un arbore genealogic ce se deschide cu Costea Leu. fost vicar =i locotenent al Mitropoliei Moldovei. Crainic.Acesta era cuv`ntul de ordine l[sat de v[rul meu =i ]nsu=it de familie. ierarh intransigent ]n afirmarea ideilor de credin\[ na\ional[ pe care superficialitatea noului regim ]l cataloga doar pur =i simplu na\ionalist. Gusti. }mi amintesc faptul c[ o ]ntrunire ]n acest sens a avut loc ]n casa noastr[ de la Medgidia la ]nceputul verii lui 1948. Tata trebuie s[ r[m]n[ de neatins pentru a putea rezista ]n \ar[ =i a-i ajuta pe ceilal\i> .Superioar[ de R[zboi din Fran\a^ Amiralul Dumitrescu i-a explicat lui Leu Vasile c[ englezii i-au pus la dispozi\ie un vas de r[zboi care urmeaz[ s[ fie dotat cu echipaj complet din r]ndurile fugarilor rom]ni^ Leu Vasile a dus la ]ndeplinire aceast[ misiune. ]mpreun[ cu patriarhul Miron Cristea al serviciilor religioase ale armatei.El era. era Episcopul Grigorie Leu al Hu=ilor. Numitul Leu Vasile a desf[=urat toat[ aceast[ activitate criminal[ ]mpotriva RPR p]n[ ]n august 1952 c]nd a fost arestat de organele de stat ale unei \[ri prietene. 31 .Episcopul Grigorie . Petrovici. pentru faptul c[ a intervenit ]n momente critice ]mb[rb[t]nd solda\ii =i fiind r[nit. (Dosar 1 . confesor militar =i Florian G`ld[u . de asemenea. }n iulie 1942 a fost repartizat ]n calitate de confesor militar la batalionul 991 format din de\inu\i. ata=at pe l]ng[ Divizia 14 infanterie. }n 1945 a fost preot la Parohia <Jianu> =i confesor al familiei regale>.fiul Vasile Leu .

Petrec`ndu-mi vacan\ele anilor anteriori la palatul episcopal din Hu=i unde locuia unchiul meu, eu mai participasem la asemenea ]nt`lniri cu personalit[\i de seam[, care discutau stringentele probleme politice =i la care, ]n loc de personalul obi=nuit serveam noi, nepo\ii din familie, pentru a se evita, pesemne, vreo ureche neavenit[. }ntruniri de familie mai aveam, de obicei, la casa p[rinteasc[ din comuna |u\cani - Covurlui, de Sf`ntul Ilie c`nd era hramul bisericii la care slujiser[ to\i bunicii =i str[bunicii mei. Dar acolo, cu toate c[ datorit[ unchiului meu Nil Leu, ofi\er din regimentul de ro=iori de gard[ trecut ]n rezerv[, se discutau mai abitir problemele politice, participarea era larg[ venind neamuri multe =i oaspe\i ca la hram, familia noastr[ fiind compus[ ]n special din ]nv[\[tori, profesori =i preo\i din toat[ |ara de Jos. }n condi\iile de alungare a regelui, de na\ionalizare =i de sovietizare riguroas[ a guvern[rii ]mp`nzite cu consilierii lui Vi=inski, poli\ia politic[ proceda mai dur iar, la Hu=i, Episcopului Grigorie ]i fuseser[ aresta\i o serie de c[lug[ri =i preo\i basarabeni c[rora le d[duse ad[post =i care duceau ]nc[ pastoralele ]n satele de peste Prut, binecuv`nt`nd ]n secret cu c`te o slijb[ oamenii ai c[ror preo\i fuseser[ deporta\i =i reu=ind s[ treac[ ]napoi prin vaduri numai de ei =tiute. Aflat[ chiar pe grani\[, Episcopia Hu=ilor a facilitat ]n primii ani asemenea leg[turi spirituale, martiriul de mai t`rziu al Episcopului Grigorie venind =i din acest motiv.}n 1947 la =edin\a Adun[rii Deputa\ilor din 13 august, deputatul comunist Al. Popescu-Ciorani vine ]n plen cu documente de <demascare> a ac\iunilor antisovietice de la Hu=i pornite din ]ndemnul episcopului, ]l declar[ pe acesta du=man al noului regim =i exprim[ cererea expres[ ca Episcopul Grigorie Leu s[ fie judecat pentru crima de a fi na\ionalist =i a se opune sovietiz[rii. Era, deci ]ndeaproape urm[rit, deputatul cer`nd deferirea lui la Curtea Criminal[. Concomitent vine =i o sesizare de la serviciul de siguran\[ a jandarmeriei jude\ene care arat[ unele fapte din eparhie men\ion`nd c] <ac\iunea de urm[rire a episcopului continu[>. 32

Acum suntem ]n iunie sau iulie 1948 c`nd, dup[ o ]ntrunire sau discu\ie la Bucure=ti, la Patriarhie =i Guvern, Episcopul Grigorie a preferat s[ vin[ la tat[l meu, la Medgidia, folosind casa noastr[ care era mai pu\in probabil s[ fi fost luat[ ]n obiectiv. Se recuno=tea =i de data aceasta spiritul combinator al v[rului meu care =tia s[ g[seasc[ asemenea solu\ii. Episcopul Grigorie a poposit la Medgidia, el s-a dus la Constan\a de unde a venit a doua zi cu episcopul Chesarie al Tomisului, care-=i f[cuse studii ]n Italia =i avea bune rela\ii =i cu o rud[ a lui Horia Grigorescu, fostul ambasador la Paris r[mas ]n Fran\a odat[ cu ]ndep[rtarea regelui Mihai. A mai participat =i un avocat sau un fost judec[tor Puiu, coleg de-al tatei care st[tuse la noi ]n timpul refugiului, pesemne rud[ a mitropolitului Visarion Puiu cu care \inea leg[tura ]n str[in[tate =i, tot o astfel de rud[ a altcuiva din str[in[tate droghistul Tana=oca. Episcopul Grigorie le-a relatat celorlal\i faptul c[, dup[ ce la cabinetul lui Emil Bodn[ra= care a controlat mult[ vreme guvernul Groza ca Secretar general al Consiliului de Mini=tri, au fost cerute =i centralizate toate listele cu toate parohiile =i m[n[stirile rom`ne=ti din str[in[tate precum =i tabelele cu monahi =i slujitori rom`ni de pe l`ng[ alte l[ca=uri ortodoxe. Dup[ o atent[ clasificare a lor, pesemne la Moscova sau de c[tre consilierii sovietici, Petru Groza a transmis Sinodului ucazul de a se indica acestor preo\i s[ se supun[ ierarhic episcopiilor ortodoxe ruse din str[in[tate. +i nu acelora independente, care-i reprezentau pe ru=ii albi, ci s[ devin[ sufragane ale acelor episcopii care \ineau de Patriarhia Moscovei ]nfiin\at[ de Stalin ]n 1943. Prin aceasta, orice episcopie rom`neasc[ din str[in[tate urma s[ se desfiin\eze; =i nu era nici greu pentru c[ ierarhi nu prea r[m[seser[, iar Mitropolitul Visarion Puiu, fugit din \ar[ din pricina condamn[rii la moarte, nu avea putere de a-i aduna pe to\i ]n jurul s[u fiind bolnav grav ]ntr-un sanatoriu elve\ian unde i se cerea s[ treac[ la catolicism. A=adar, rom`ni =i de limb[ rom`n[ puteau r[m`ne doar preo\i 33

simpli, cei care aveau contactul direct cu enoria=ii din diaspor[. Ierarhia superioar[ fiind asigurat[ de moscovi\i, era limpede c[ puterea sovietic[, experimentat[ ]n a-=i infiltra oamenii ]n coloniile emigra\ilor, dorea s[ pun[ m`n` ]n acest mod =i pe emigra\ia din \[rile pe care le cucerise, asigur`nduse astfel c[ va putea s[ anihileze reac\iile din occident ]mpotriva guvernelor promoscovite pe care le instalase ]n statele satelite. Dup[ aservirea \[rii, se urm[rea =i aservirea diasporei sau cel pu\in anihilarea reac\iilor ei prin acest control asupra bisericilor na\ionale ]n jurul c[rora este =tiut c[ se str`nge diaspora. Planul era perfid. Episcopul Grigorie, ca unul dintre cei mai vechi membrii ai Sf`ntului Sinod la ora aceea ]l demontase bucat[ cu bucat[ ]ntr-o discu\ie sincer[ avut[ cu Petru Groza =i apelase la sim\[mintele de fiu de preot ale aceluia de a nu l[sa s[ se instaureze o <Sovrompatriarhie>. Cum promisiunile lui Groza erau evazive, trebuia avertizat[ de urgen\[ rom`nimea din str[in[tate de pericolul care o pa=te, trebuiau g[si\i episcopi activi =i dedica\i independen\ei Bisericii rom`ne=ti din emigra\ie =i trebuiau organiza\i enoria=ii diasporei spre a nu se l[sa ]nregimenta\i ]n e=alonul ortodox moscovit. Trebuiau c`t mai mul\i oameni one=ti =i instrui\i. Apoi cei instrui\i trebuiau s[ avertizeze mai departe fiecare pe calea lor. Cei doi episcopi Grigorie =i Chesarie urmau s[ ]ncerce leg[tura cu Consiliul Ecumenic unde reprezentantul rom`n fusese colegul lor arhimandritul Scriban, iar emisari de aici trebuiau s[ ajung[ c`t mai repede ]n occident. Cu un tren de sear[ a sosit la noi acas[ =i preotul G`ld[u care aducea o veste sau o relatare despre un contact avut recent, apoi cei doi episcopi au plecat la m[n[stirea de la Techirghiol, cred, unde se aflau ]n sezonul balnear =i al\i ierarhi cu care aveau s[ decid[ am[nuntele acestei taine. Unii dintre cei cu care am vorbit mai t`rziu, ]nclin[ s[ cread[ c[ nici Patriarhul Iustinian, om al lui Gheorghiu Dej, totu=i nu era str[in de aceste demersuri, 34

Episcopul Grigorie, ca mai vechi arhiereu, fiindu-i =i duhovnic ]n perioada Ia=ilor. Nu =tiu ]n ce m[sur[ patriarhul a cunoscut =i a ]ncurajat, sau a =tiut =i a t[cut, ori dac[ =i-a f[cut datoria fa\[ de Dumnezeu mai presus dec`t fa\[ de protectorii s[i atei, pentru c[ documente nu exist[. Singurul fapt incontestabil este c[ aceast[ m[sur[ de salvare a fost dorit[ =i conlucrat[ de mai mul\i ierarhi, de toate capetele luminate =i ]nsufle\ite de sim\ire na\ional[ ale Sf`ntului Sinod. De pl[tit ca martir pentru acest act temerar a pl[tit doar Episcopul Grigorie pentru c[ fapta lui de demnitate cre=tin[ fusese public[ =i ]n fa\a lui Groza =i prin ac\iunile fiului s[u - personajul prezentei c[r\i. Datorit[ t[cerii acestuia nu s-a aflat ]ns[ nimic despre celelalte caractere tari =i luminate de Duh care au ajutat aceast[ ac\iune. Dar ]ntru lauda ortodoxiei noastre =tim ast[zi c[ mul\i dintre ierarhii vremii au consim\it =i au ]ncurajat ]ntro form[ sau alta, de aici, din \ar[, aceast[ str[danie de a nu l[sa ]n m`inile anticristului Biserica diasporei noastre. Cei doi tineri preo\i care urmau s[ plece cu aceast[ grav[ misiune, au avut o ]ncurajare =i o recomandare prin glasuri ]nalte de aici c[tre Consiliul Ecumenic, de vreme ce au putut face fa\[ tuturor ]ncerc[rilor. Cu ace=tia doi -Vasile Leu =i Florian G`ld[u =i cu rudele care aveau s[ transmit[ ]n str[in[tate ambasadorului Horia Grigorescu =i mitropolitului Visarion Puiu, eu am r[mas la vinul bun pe care tata ]l lua din viile domnului B`rsan de pe o coast[ ]nsorit[ a Medgidiei. Dup[ ce episcopii au plecat cu acela=i g`nd la fra\ii lor de Sinod afla\i la Techirghiol, mai ]n glum[, mai ]n serios, ceilal\i m-au avertizat c[ voi avea =i eu un mic rol de jucat =i aceasta s-a ]nt`mplat cam peste o lun[, cum este relatat ]n documente. Un lucru ]mi confirm[ citirea acestor documente dup[ 46 de ani de la proces =i dup[ 53 de ani de la cele ]nt`mplate: c[ toat[ lumea s-a \inut de cuv`nt ]ntr-o moral[ mai presus de frica anchetei. C[ s-a spus numai ceea ce se stabilise c[ se 35

putea spune. +i nu numai pentru salvarea unor oameni, sau a unor posibilit[\i de moment, ci =i pentru salvarea acelor c[i prin care cele hot[r`te cu deplin[ con=tiin\[ cre=tin[ - ferirea de ru=i =i de anticrist a unei p[r\i a spiritualit[\ii noastre - s[ se poat[ ]ndeplini. Astfel: pentru a nu l[sa s[ fie anihilat =i a fi f[cut[ c`t mai eficient[ prezen\a ]n mijlocul lucrurilor a Episcopului Grigorie care se dovedise a fi elementul de stimulare a valorilor na\ionalcre=tine printre ierarhii vremii, a fost ponegrit fiul s[u =i s-a vorbit chiar de ruperea rela\iilor dintre ei. Pentru a se deruta ancheta de la leg[turile ecumenice pe care Biserica noastr[ =i le-a p[strat cu lumea civiliza\iei cre=tine, au fost ]ncurajate sloganurile cu agenturile imperialiste care conveneau semidoctismului anchetatorilor =i erau singura satisfac\ie pentru incultura =efilor lor. Pentru a salva =i a nu furniza date despre alte persoane care ar putea ajuta sau continua lupta, acuzatul principal nu a avut dec`t \elul execu\iei sale c`t mai rapide^ Etc, etc, etc^ Refuz s[ comentez ]n[l\imea moral[ a unei ]n\elegeri at`t de omene=ti a lucrurilor: c[ om e=ti =i m`ine po\i spune ceea ce azi ai t[cut. V[rul meu =tia asta ]n celula sa num[rul zero de la Jilava, a=a c[ prefera mai degrab[ s[ se duc[ el la Domnul, spre salvarea celorlal\i care r[m`neau p[m`nteni. }n ceea ce m[ prive=te, a=a am sc[pat: am stabilit c[, ]n caz de arestare vom spune am`ndoi c[ eu nu =tiam dec`t c[ el f[cea gesturi disperate ca s[ se ]mpace cu tat[l s[u cu care era certat. Dup[ =ase ani, la anchet[, cu toate c[ lucrurile erau evidente =i Episcopul Grigorie, tocmai pentru conlucrarea lor ]ntru acest ideal fusese omor`t, el n-a schimbat o vorb[ din ceea ce stabilise cu mine =i a obstinat, v[d ]n declara\ii, p`n[ c`nd m-a salvat =i am ie=it din ]nchisoare. Acela=i lucru, nu la scara unei griji de familie, ci la cea a importan\ei na\ionale a unei speran\e, a f[cut-o nedivulg`nd nume =i situa\ii cu care s-ar fi putut ap[ra. Singura lui ap[rare, ]ns[, ]i era limpede ]n revela\ia sa arhiereasc[ - era con=tiin\a c[, 36

dac[ el a c[zut, r[m`nem liberi ceilal\i prin a c[ror con=tiin\[ se va putea salva ceva. +i, prin asta, ]mp[cat, sufletul lui cere cu vehemen\[ c[l[ilor s[ execute actul final al trecerii sale Dincolo. O face cu sinceritate =i senin[tate, deoarece, a=a cum reiese din rechizitoriu, ]n pu\inii ani ai activit[\ii sale ]n str[in[tate, reu=ise lucruri de importan\[ crucial[ pentru soarta \[rii sale: 1) Mobilizase un puternic e=alon de rom`ni emigra\i impulsion`nd formarea de c[tre occident a acelei <Armate a Atlanticului> despre care ]nc[ nu s-a scris suficient, dar a constituit ]n epoc[ o mare speran\[ pentru toate popoarele subjugate =i rezisten\a lor. 2) A ]nfiin\at cu Vi=oianu =i al\ii Partidul Cre=tin care s[ asigure guvernul din exil =i s[ conduc[ Rom`nia dup[ eliberare. 3) A inaugurat, pentru ]ntre\inerea sufleteasc[ a celor din \ar[, emisiunile religioase rom`ne=ti la posturile str[ine. 4) A g[sit locuri ]n lume unde i-a ]ndrumat pe emigran\i =i datorit[ recomand[rilor lui c[tre statele respective s-au format colonii rom`ne=ti temeinice. 5) A f[cut vizite la importan\i =efi de state demasc`nd bol=evizarea estului Europei, ]ndep[rt`ndu-i pe ace=tia de alian\ele cu Moscova. 6) A coagulat leg[turile dintre liderii emigra\iei rom`ne, chiar =i la nivelul capetelor ]ncoronate. I-a atras pe cei care se deziceau unii de al\ii pe o cale foarte concret[ a solidarit[\ii cre=tine rom`ne=ti, adic[ ac\iunile diverse de eliberare: de la cea spiritual[ prin slujbele =i predicile rom`ne=ti instaurate de el la majoritatea posturilor de radio, p`n[ la acea Armat[ Atlantic[ de eliberare a Estului, c[reia i-a devenit generalspiritual =i despre care istoria va mai avea de aflat multe ca imbold la rezisten\a celor subjuga\i la Yalta. 7) I-a adunat pe studen\ii rom`ni din emigra\ie ]nfiin\`nd organiza\ia <Rom`nia Mare> care avea s[ cultive patriotismul =i anticomunismul la genera\ia t`n[r[. 37

Perchezi\ionat. am g[sit asupra lui urm[toarele obiecte =i valori: una pereche ochelari vedere cu toc.a. Astfel.'54 Lt. con=tiin\a lui. 03. +i iat[ c[. 3 iunie 1953 ora 2430 ]n Bucure=ti Noi. una curea pantaloni p`nz[. Constantin H. din Proced`nd la perchezi\ia corporal[ a susnumitului. Hni\cu Constantin din MSS ]n virtutea drepturilor ce ne sunt acordate. Capitolul III DOMICILIUL: EUROPA Not[ . dispunem depunerea ]n arest ]n interesul cercet[rilor a numitului Leu G.) un portofel piele. una basma de cap. una cravat[. insisten\a lui de a fi executat nu este o ambi\ie. apoi aceasta se ]ntemeiaz[ .domiciliat ]n Bucure=ti str.a. dou[ cruciuli\e. Leu REPUBLICA POPULARA ROMANA PROCURATURA MILITARA TERITORIALA BUCURESTI 39 38 .tot pe ceea ce a p[strat mai sf`nt Biserica din sufletul poporului nostru.82 PROCES VERBAL Nr. Slt. de la martiriul s[u de atunci.chiar greu. ne-au supus la mai multe decenii de ]mp[g`nare. Drept pentru care am ]ncheiat prezentul proces verbal OFI|ER DE SERVICIU Slt.458 DE DEPUNERE SI PERCHEZITIE CORPORALA F[cut ast[zi.7/A La arestatul Leu Vasile nu este proces verbal de perchizi\ie domiciliar[ =i a propriet[\ilor celui arestat ]ntruc`t ne-a fost adus arestat de c[tre o \ar[ prieten[ (? n.02. un stilou f[r[ peni\[. una pereche bran\uri. ]n ciuda tuturor vicisitudinilor care. Gala\i fiul lui Grigorie =i Lucre\ia de profesiune Episcop c[s[torit cu -. Dumitr[=coniu Unitatea MSS Sef Nr. a=a cum ne apare ea . s-a adeverit: Dac[ e vorba de o rena=tere a noastr[ ast[zi. sau un orgoliu cavaleresc. V. un m[r\i=or f[r[ lan\. Vasile n[scut la 13 mart 1953 ]n comuna Oancea Reg.Dosar 71 . 9Bis primit conform ordinului Nr. aceea=i cu care murise =i Episcopul Grigorie. N. sau puteau transmite.8) A pus ]n fiin\[ marea sa oper[: Arhiepiscopia diasporei rom`ne=ti pe care nici KGB-ul.) ne av`nd domiciliu ]n RPR. nici securitatea nu au mai reu=it s-o dezbine.(au luato ru=ii? n. una pereche m[nu=i. Gramond Nr. ci convingerea cre=tin[ c[ poate trece senin la Domnul f[r[ a da du=manilor am[nunte prin care ei s[ ]ncerce a distruge ceea ce to\i cei p[stra\i ]n taini\a sufletului s[u puteau construi mai departe.

}n 1929 m-am ]nscris la Facultatea de Teologie din Bucure=ti. 8. Semn[tura. Cet[\enia apatrit. 7. 5 la liceul militar din Chi=in[u. Activitatea politic[ p`n[ ]n 1947 Ne]ncadrat. student[ la Facultatea de litere. Maior de Justi\ie SS indescifrabil REPUBLICA POPULARA ROMANA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIRECTIUNEA GENERALA A SECURITATII STATULUI PROCES VERBAL DE INTEROGATOR 20 ianuarie 1954 ora=ul Bucure=ti Inerogatoriul a ]nceput la ora 16 . Pen. PENTRU ACESTE MOTIVE Ordon[m tuturor agen\ilor for\ei publice ca. participare ]n alegeri Am participat p`n[ ]n 1948. unde am f[cut 4 cl. Am o fat[ Leu Florica ]n etate de 22 ani. p`n[ ]n 1928. pentru trecere frauduloas[ a frontierei =i Uneltire contra ordinei sociale. Interogatoriul s-a terminat la 40 ora 19 =i 30 minute. Ultimul domiciliu Paris Bul. Episcop ortodox la Hu=i decedat a avut 5 ha vie =i a fost donat[ episcopiei Hu=i ]n 1949. ora= Bucure=ti Interogatoriul a ]nceput la ora 8. 9. 10. Covurlui. v[z`nd =i dispozi\iunile art. 13. 20 apt. V[z`nd c[ inculpatul se g[se=te ]n situa\iunea prev[zut[ de art. primare ]n Bucure=ti ]n anul 1916.}n anul 1919. ziua 13. p`n[ ]n 1931. iar cl. Studii Facultatea de Teologie =i Doctoratu. 14. ]n comuna Oancea. Noi. ]ntruc`t fapta comis[ este grav[.9 din Codul de Procedur[ Penal[. Dumitrescu Procuror Militar al Procuraturii Militare Teritoriale Bucure=ti.2. 4.Profesia cleric ortodox. fiul lui Grigore =i Lucre\ia urm[rit potrivit art. dup[ care fiind perioada de r[zboi. 8-a am urmat-o la seminarul din Gala\i. Consider`nd c[ din cercet[rile f[cute rezult[ probe suficiente de culpabilitate contra susnumitului inculpat LEU VASILE. av`nd ocupa\ia func\ionar. 11. profesional[ de la terminarea =colii primare =i p`n[ la 23 august 1944 ? R[spuns: Am terminat 4 cl. nu-i cunosc domiciliul actual. Leu 21 ianuarie. LEU VASILE . 6698/1953 Data 9 ianuarie 1954 }n numele legii =i al Poporului. Maior N. Michael. Av`nd ]n vedere c[ aceste fapte sunt prev[zute =i pedepsite de art. Pr. }ntre 1923-1924 am urmat un an cl. 5-a la seminarul din Constan\a. Eu. }mboln[vindu-m[ am ]ntrerupt cursurile =i am stat acas[ p`n[ ]n anul 1925 }n 1925 m-am ]nscris ]n cl. interogatoriul s-a terminat la ora 14. 6. Punem ]n vedere administratorului penitenciarului s[-l primeasc[ =i s[-l re\in[ dela data de 1 ianuarie (emis pe 9 ianuarie) =i p`n[ la data de 31 ianuarie 1954. 218 din Codul de Procedur[ Penal[. m-am ]nscris la cursul inferior al seminarului din Ismail. n[scut ]n anul 1905. 5. Na\ionalitatea Rom`n[. 253 C. luna =i ziua na=terii 1903 martie 13. Origina social[ Tat[l. Prenumele Vasile. luna martie. Apartenen\a politic[ ne]ncadrat. Anul. Ultimul loc de munc[ =i func\ia Europa Apusean[ Episcop.MANDAT DE ARESTARE Nr. unde am luat =i diploma. Locul na=terii ]n Comuna Oancea Jud. unde am urmat 2 ani. ne-am retras ]n Moldova la diferite rude ale mele =i nu am mai urmat nici o =coal[ p`n[ la terminarea r[zboiului. 3. Procuror Militar. 12 Situa\ia familiar[ V[duv. Av`nd ]n vedere actele de procedur[ ]ncheiate ]n contra numit. p`n[ ]n 1923. conform`nduse legii s[ aresteze =i s[ conduc[ la Penitenciarul Jilava pe LEU VASILE. locotenent Dumitr[=coniu Nicolae am interogat ]n calitate de anchetator pe arestatul 1. Numele LEU . c`nd m-am 41 . 267 =i 209 cp cu ]nchisoare de la mai mare de un an. Dat ]n cabinetul nostru.}ntrebare: Care a fost activitataea Dtale. V. St. unde am urmat 3 cl.

iar eu aveam foarte bune rela\ii cu el. pentru activitatea lor legionar[ p`n[ ]n 1940 au fost ]mpu=ca\i. eu l-am popularizat.^ Bucure=ti 26 ianuarie 1954 Inerogatoriul a ]nceput la ora 9.}n 1934 am ]ntrerupt doctoratul =i am fost f[cut preot =i numit ]n Ia=i la biserica Sf. eu ]ns[ nu am fost.}n ce prive=te legionarii eu nu am fost contra lor..Aici am func\ionat p`n[ la declararea r[zboiului. am trecut la regimentul 6 Mihai Viteazul de pe linia I-a.1 care a fost frunta= ]n activitatea politic[ a acestui partid.C`nd a venit la putere ]n conducerea statului.Termin`ndu-se campania antistilist[. Br`ncoveanu nr. }n cadrul acestor consf[tuiri eu am \inut s[ fugim prin Ungaria. Arat[ cum a fost preg[tit[ fuga d-tale din \ar[ ? R[spuns: Preg[tirea fugii mele din \ar[ a constat ]n diferite consf[tuiri pe care le-am avut cu G`ld[u Florian. p`n[ ]n 1937. am fost repartizat la Ministerul de Interne care m-a repartizat la +coala de Ofi\eri de Jandarmi. dup[ care am fost f[cut protopop misionar al Mitropoliei Moldovei. ca mam[ a doi legionari mor\i. cu care am fost ]n 42 bune rela\ii. lucru care s-a =i f[cut. nu m-au influen\at. ca profesor =i confesorul corpului de jandarmi. eu am f[cut o cerere voluntar s[ fiu martor al ap[r[rii ]n procesul lui. unde am urmat =i Facultatea de Teologie ]n complectare. unde am func\ionat timp de doi ani. adic[ a intr[rii Rom`niei ]n r[zboi.C`nd au venit legionarii la putere. Atunci mama lor a r[mas singur[ =i pe care o ajutam eu. interogatoriul s-a terminat la ora 14.Regimul Antonescian a fost sus\inut de mine. ]ns[ la venirea lor la putere.Aceasta se nume=te Matita Clime. dup[ ce am trecut Prutul ]n urma frontului la |iganca. ai ar[tat activitatea d-tale p`n[ la fuga din \ar[. vizit`ndu-ne des. unde m-am ocupat de probleme religioase. a mers la un general al c[rui nume nu-l re\in c[ruia i-a explicat situa\ia =i a cerut s[ nu se ating[ nimeni de mine.c[s[torit =i am fost trecut diacon la catedrala din Chi=in[u. pentru combaterea stilismului. Spiridon. pentru urm[torul lucru: Am avut doi veri pe nume Clime. deoarece pe Antonescu l-am cunoscut la Pite=ti. Aici \in s[ men\ionez c[ la Moscova mi s-au ar[tat diferite declara\ii din care rezulta c[ eu am fost ]n PN| Precizez c[ eu nu am fost ]n PN| ]ns[ eu am avut un unchi Leu Ion din Medgidia Str. unde era comandant de Divizie =i venea ]n vizit[ pe la tat[l meu (care era Episcop de Arge=) =i astfel mi-am f[cut o impresie bun[ despre el. ]n iunie 1941. am fost trecut ca inspector la Serviciul Social Bucure=ti. deci p`n[ ]n 1933. ar[t`nd chiar elevilor de la =coala de ofi\eri de jandarmerie pozi\ia de anti-comunist a lui Antonescu.}ntrebare: }n procesele verbale de interogatoriu date anterior. ]ntruc`t am auzit de la diver=i cet[\eni c[ este mai sigur[ fuga prin 43 . c`nd afl`ndu-m[ ]n inspec\ie la batalioanele de jandarmi pentru interven\ie ce erau aliniate dealungul Prutului. care au fost mari legionari. }n acest an m-am ]nscris la Doctorat ]n teologie =i eram diacon la catedral[.C`nd a fost procesul lui Antonescu.Deasemenea l-am sprijinit ]n activitatea mea de confesor militar pe front a=a cum am ar[tat. ]ntruc`t fusese r[nit preotul regimentului. eu eram confesor al Corpului de Jandarmi =i majoritatea comandan\ilor au fost aresta\i =i persecuta\i de legionari. Pe acest lucru cred c[ este intemeiat[ afirma\ia ce mi s-a f[cut la Moscova de c[tre anchetatorii mei. din proprie ini\iativ[. ]ns[ acest lucru nu mi s-a aprobat.}n ce prive=te Partidele istorice.Ace=tia. cu care hot[r`sem s[ fugim din \ar[ ]n Anglia.Dup[ un an de zile desfiin\`ndu-se serviciul social.

Un certificat c[ am urmat doctoratul . }n urma expunerii am[nun\ite a planului de fug[ din \ar[ de c[tre G`ld[u eu am accepta acest plan. la =trand. G`ld[u a plecat la ni=te rude ale so\iei la Techirghiol . }ntrebare: Cui i-ai dest[inuit c[ vrei s[ fugi din \ar[ ? R[spuns: G`ld[u Florian m-a pus s[ jur faptul c[ nu am s[ spun la nimeni c[ fug din \ar[. stabilind =i ora. Pentru aceast[ fug[ aveam nevoie de o c[l[uz[ pe care ]n momentul acela nu o aveam =i trebuia c[utat[.unde s[ ne prezent[m la p[rintele satului care domiciliaz[ l`ng[ biseric[. Eu am ]ntrebat de unde poate s[ cunoasc[ acel englez a=a de bine situa\ia. G`ld[u Florian explica faptul c[ ]n Jugoslavia se afl[ americani =i englezi. Mai t`rziu. ]ntruc`t =tiam c[ are rela\ii printre func\ionarii lega\iei britanice din Bucure=ti pe care i-am v[zut dese ori ]n casa lui. spun`nd c[ un prieten englez de al lui i-a spus c[ cea mai reu=it[ cale pentru fuga din \ar[ este Jugoslavia. Pe teritoriul jugoslav era desenat[ pe acea schi\[ sta\ia Iosanova. c[ am s[ fug din \ar[ ]n str[in[tate. Ion. dep[rtare de Iosanova . ca dup[ ce trenul pleac[ din sta\ie s[ s[rim jos pe fereastr[. am plecat la Constan\a.Un crisov vechi (un act) din care rezulta c[ sunt urma=ul a nou[ genera\ii de preo\i =i fiu de episcop. ]n dos pe o limb[ de p[m`nt unde el m[ a=tepta cu hainele. de unde s[ lu[m o c[ru\[ p`n[ la gara Bazia=i. ]ns[ nu mi-am respectat angajamentul.satul nu-l re\in cum ]i spunea . +i plec[m de la Bucure=ti cu trenul la Or=ova. }n ce prive=te englezul eu nu l-am ]ntrebat cine este acesta. G`ld[u Florian nu a fost de acord cu planul meu. u=ile sunt ]ncuiate ]n timpul c`t trenul se afl[ pe teritoriul jugoslav. a venit la mine cu o schi\[ (hart[) f[cut[ de m`n[ ]n care era tot planul fugii. r[m`n`nd s[ m[ ]nt`lnesc cu el a doua zi. femeia mea de serviciu =i lui Leu Cornel. Eu i-am spus lui Ionescu Hareta. Pe baza celor discutate cu G`ld[u pe 19 august 1948. Trebuia s[ s[rim pe fereastr[ ]ntruc`t a=a cum explica G`ld[u Florian. De acolo s[ mergem cu vaporul la Bazia=i.Diploma de protopop militar .Diploma de seminar . unde trebuia.a=a ]i spunea lui Leu Cornel ca acesta s[ r[m`n[ pe mal cu hainele mele =i s[ spun[ c[ eu m-am ]necat. c[ este bine ca eu s[ simulez un ]nec. lucru pe care eu l-am f[cut. unde s[ vorbesc cu <nepotul meu> . De la gara Bazia=i s[ mergem cu trenul spre Timi=oara. Dela Iosanova explica s[ mergem ]ntr-un sat de rom`ni la 2 km. care trece o por\iune de circa 40-50 km. student domiciliat ]n Medgidia. explic`ndu-mi c[ s-au mai ]nt`mplat asemenea cazuri. Am luat masa ]mpreun[ =i le-am spus c[ m[ duc s[ fac baie =i s[ lase pe Cornel cu mine. Nu pot preciza de la cine anume am auzit c[ este mai sigur[ fuga prin Ungaria. ]ntr-o cas[ mare. unchiul meu =i am ajuns seara. str.Diploma de licen\[ . Br`ncoveanu nr. G`ld[u Florian pentru a-mi demonstra seriozitatea indica\iilor date de englez.Un act de preo\ie . G`ld[u a venit cu un alt plan. prin Jugoslavia. Actele cred c[ au fost trimise la Londra prin valiza diplomatic[ a Lega\iei engleze. spun`nd c[ ]n c[utarea c[l[uzei o s[ d[m peste un agent de siguran\[ care o s[ denun\e.Ungaria. Planul era urm[torul. Eu m-am dus la Medgidia la Leu C.Certificatul de na=tere . Lui Leu Cornel i-am spus cu o zi ]nainte de a fugi din \ar[ ]n urm[toarele ]mprejur[ri: G`ld[u Florian care sus\inea c[ eu sunt urm[rit a precizat ]nc[ atunci c`nd am c[zut de acord asupra planului de fug[ expus de el. 1. r[m`n`nd s[-l punem ]n 44 aplicare^ Atunci eu i-am dat urm[toarele acte: . care ne vor lua =i ne vor trece ]n Austria mai departe. 45 . iar pentru aceasta s[ mergem la Constan\a. ]nainte de a-=i lua trenul vitez[.

unde m[ a=tepta G`ld[u Florian cu alte haine. interogatoriul s-a terminat la ora 14. banii. lui Cornel i-am spus c[ pentru a nu alarma dispari\ia mea . eu m-am dus la =trand la o plaje improvizat[ din marginea ora=ului Constan\a. unde s[ simulez un ]nec. Birjarul nu =tiu cum ]l chiam[. rug`ndu-l pe el s[ r[m`n[ =i s[ fac[ propagand[ c[ m-am ]necat. am luat o hot[r`re mai ]nainte. dup[ ce intru ]n ap[. Buletinul Popula\iei l-am luat =i l-am pus ]n hainele de la G`ld[u. Dup[ ce am stat doua zile la preotul b[tr`n am plecat cu trenul pe care l-am luat din comun[ =i am ajuns la Belgrad. de a fugi din \ar[. Ajuns cu vaporul ]n portul Bazia=. ]ns[ era un om de circa 60 ani =i st[tea ]ntr-o margine de ora=. am hot[r`t s[ mergem la mare. 47 . am luat o c[ru\[ p`n[ la gara Bazia=. Lui Leu Cornel =tiu c[ i-am spus s[ dea o telegram[ la femeia mea de serviciu Ionescu Hareta =i s[-i spun[ c[ m-am ]necat aceasta pentru a putea ar[ta la cei care ]ntreab[ despre mine. Deasemeni. G`ld[u a v[zut un comandor prieten al lui. m-am ]mbr[cat =i am plecat am`ndoi la gar[. Acolo i-am explicat lui Cornel c[ mi s-a anulat reabilitarea =i c[ va trebui s[ fiu din nou arestat. este vorba de comandor.Seara am dormit cu Cornel ]n aceia=i camer[. am fost ]ntreba\i unde mergem =i am spus c[ mergem ]n excursie la Timi=oara.organele de stat. care ]ns[ nu a stat de vorb[ cu G`ld[u =i i-a =optit ]n mod discret c[ sunt trei comisari de poli\ie =i c[ este urm[rit. Deasemeni u=ile au fost ]nchise cu paz[ la ele. ]ntruc`t la hotel nu am g[sit locuri. 46 A doua zi. care trece prin Jugoslavia. Acest comandor este singura persoan[ cunoscut[ cu care neam ]nt`lnit dup[ plecarea noastr[ de la Constan\a. A doua zi ne-am dus ]n port la Or=ova. unde am luat dou[ cabine. Acum era ]n ziua de 23 august 1948 seara. Nu pot preciza dac[ i-am spus c[ acest prieten este G`ld[u Florian. un portvizit ce au r[mas ]n haine. }n Or=ova am stat ]n timpul nop\ii la birjarul care ne-a luat de la gar[. pentru a avea grije de noi =i pentru a ne facilita plecarea ]n str[in[tate. Rucsacul l-am l[sat ]n gar[ =i eu cu G`ld[u am plecat la patriarhie. ]n ziua de 21 august am plecat cu trenul din Bucure=ti la Or=ova. unde m[ a=tepta un prieten cu haine =i cu care voi fugi. Acolo am vorbit cu un episcop vicar Visarion Popovici care cuno=tea bine limba rom`n[. Grivi\ei. La Bazia= ni s-a f[cut control. Iar pentru a confirma cele afirmate de el s[ arate cet[\enilor dinprejurul lui hainele mele din cabin[ =i actele. Conform planului stabilit am[nun\it dinainte. dup[ un timp de 1-2 ore. de unde am plecat cu vaporul la Bazia=.Jugoslavia. am luat trenul =i am venit la Bucure=ti. eu cu G`ld[u dup[ ce trenul a plecat din sta\ia Isanova. Dup[ ce i-am spus scopul venirii noastre am fost prezenta\i unui protopop ministru ]n guvernul lui Tito. un poli\ist rom`n ne-a luat buletinul de identitate =i ne-a spus c[ ni-l d[ la Timi=oara. unde am stat p`n[ a doua zi =i am dormit la hotelul Bratu de pe Cal. Bucure=ti 27 ianuarie 1954 Interogatoriul a ]nceput la ora 8. Una pentru mine =i una Leu Cornel cu care am stabilit ca peste o or[ dou[. s[ ]nceap[ s[ m[ caute =i s[ spun[ c[ m-am ]necat. unde am ajuns noaptea. acesta ne-a dus la Patriarhul Gavril care ne-a primit =i s-a ]ntre\inut cu noi. Am omis s[ adaug c[ lui Leu Cornel sau lui Ionescu Hareta le-am spus s[ dea telefon la p[rin\ii mei =i s[ le spun[ c[ m-am ]necat. de unde am luat trenul spre Timi=oara. iar pentru a nu se petrece acest lucru. Protopopul se numea Smelanovici sau Smilanovici. Ajuns pe d`mb la G`ld[u. Am intrat ]n ap[ =i am ie=it dup[ un d`mb. ^}n ziua =i ora fixat[ ]ntre mine =i G`ld[u. }nainte de a ajunge pe teritoriul jugoslav cu trenul. am s[rit pe geam. }n timpul c`nd mergeam cu vaporul. iar eu voi trece dup[ un d`mb.

Atunci noi ne-am strecurat ]ntr-un restaurant. Ajung`nd ]n lag[r. }ntrebare: }n procesul verbal de interogatoriu anterior. care a revenit peste c`teva minute. Bucure=ti29 ianuarie 1954 Interogatoriul a ]nceput la ora 8. numit[ Spielfeld.f. }n tren am avut un control de bilete =i un control militar.Dup[ discu\ie. f[r[ a ne face perchezi\ie. spun`ndu-mi c[ a primit sarcina dela preotul lui. La Zagreb am fost la un restaurant p`n[ la plecarea trenului spre Maribor. Am plecat cu trenul spre Zagreb. iar cu el ]mpreun[ a ie=it =i locotenentul. Arat[ am[nun\it ce ai f[cut dup[ ce ai ajuns ]n Austria. apoi B~RSAN care cuno=tea ora=ul. cred c[ era =ef de schimb. la parter ]n dou[ camere mari st[teau femeile. Dela marginea ora=ului. ]ns[ nu-l re\in =i acesta dela Patriarhie. ]ntruc`t am fost du=i la ]nchisoarea Kovaci\a. Dup[ ce am plecat din Zagreb la Maribor. c[ruia colonelul ne-a prezentat ca pe ni=te prieteni. unde am trecut frontiera ]n cursul nop\ii. La Kovaci\a nu am ]ntrebat nimic pe colonel. am fost repartiza\i s[ dormim la un hotel din Belgrad numit <Moscova>. am fost vizita\i de un medic care ]n urma vizitei f[cute m-a internat la infirmerie. Astfel am plecat cu o ma=in[ englez[ la lag[rul Strasse unde era un lag[r de refugia\i =i unde se f[cea o anchet[ am[nun\it[. eram dus de un UDB-ist. O ]nchisoare veche. care spuneau c[ stau mai demult. mi se adreseaz[ ]n limba rom`n[. aci am fost du=i ]n cabinetul comandantului ]nchisorii Kovaci\a. iar pe G`ld[u =i B`rsan i-a trecut ]n dormitoare comune. }nchisoarea era numai pentru rom`ni. acolo am v[zut gara ]mpresurat[ de UDB-i=ti. Dup[ c`tva timp colonelul ne-a invitat ]n ma=in[ spun`nd c[ plec[m. interogatoriul s-a terminat la ora 14. cu inten\ia de a pleca cu trenul la Gratz ]ntruc`t G`ld[u =tia c[ acolo ne a=teapt[ un maior Montgomery. originar din Banat. ai ar[tat c[ ai trecut frontiera din Jugoslavia ]n Austria. Acolo la etaj. Colonelul ne-a urat voiaj bun ]n str[in[tate =i a plecat. eram 9 persoane. Aici am avut alt[ deziluzie. mi-a spus =i numele. Eu =i G`ld[u tr[iam cu impresia c[ noaptea o s[ fim trecu\i peste grani\[. }ntr-o zi din luna februarie. s[ se ocupe de evadarea mea. =eful UDBului care ne-a fost prezentat de protopop. de unde o s[ fugim clandestin. la un etaj. dela camera locotenentului ]n celul[. am mai g[sit =i al\i rom`ni. Prezentarea ca =i ancheta p`n[ aci toat[ a fost f[cut[ ]n limba francez[. de=i p`n[ atunci eu credeam c[ nu =tie rom`ne=te. Noi =tiam c[ mergem ]ntr-un lag[r de l`ng[ frontiera italian[. Atunci ne-am dat seama c[ nu o s[ plec[m ]n noaptea aceia. ]ns[ cu locotenentul am vorbit ]n limba rom`n[. c`nd acesta este plecat. ne-a scos la marginea ora=ului f[r[ s[ fim controla\i. un locotenent. C`nd suiam sc[rile. Locotenentul a chemat un plutonier =i ne-a dus la etaj ]ntr-o celul[. ci o s[ mai st[m. ]n timpul c[ruia ne-am urcat pe vagon. La hotel am fost vizita\i de un colonel de Siguran\[. }n acest lag[r am stat dou[ sau trei s[pt[m`ni timp necesar pentru a ne face injec\ii de carantin[. ne-am ]ndreptat ]ntr-un sat spre frontiera Austriei. La ]nceput nu eram multe persoane ]n celul[. 48 Eu atunci v[z`nd a=a am cerut ca s[ mearg[ cu noi =i unul B`rsan Ion. R[spuns: Dup[ ce am trecut ]n Austria. cu circa 12 celule =i doua camere mari. iar pentru aceasta o s[ m[ cheme el ]n camera comandantului. care cuno=tea locurile =i limba s`rb[. plutonierul a fost de acord =i mi-a dat detalii de felul cum putem fugi. am mers la o sta\ie c. Eu am stat ]n infirmerie unde am fost vizitat de G`ld[u =i 49 . Nou[ ]ns[ nu ni s-a f[cut anchet[. iar sus la etaj b[rba\ii. un etaj era f[cut tip vechi.

la infirmerie eu am fost vizitat de un delegat al org. G`ld[u Florian mi-a spus felul cum a luat ]n primire biserica rom`n[ dela Salzburg. printre persoane refugia\i rom`ni. }n acest scop. va fi un pas ]nainte spre urmarea de c[tre rom`ni =i sus\inerea politicii engleze. Acest delegat a venit special pentru mine =i mi-a dat o mie de =ilingi =i s-a interesat de s[n[tatea mea. Atkinson i-a comunicat lui G`ld[u cu aceast[ ocazie c[ a primit instruc\iuni dela Geneva din partea Consiliului Ecumenic. a=a cum ]mi f[cuser[ medicii din lag[rul Strasse formele. ca s[ sus\in[ candidatura mea la episcopat =i s[ fac[ toate demersurile necesare pentru a fi sigur ales ca episcop. G`ld[u la fel a fost internat ]n acela= sanatoriu unde a stat circa una lun[ de zile. Acest delegat v[z`nd c[ sunt bolnav mi-a dat 3 sau 400 =ilingi. La gar[ a mai fost =i un maior ]n armata american[. pe l`ng[ discursurile lui G`ld[u =i ale unui fost maior Croitoru. G`ld[u a fost ]ns[rcinat de Atkinson s[ preg[teasc[ la consiliul Caroman-ului c`t =i ]ntr-o cas[ particular[ ce se afla l`ng[ biserica rom`n[ din Salzburg. Cam acela=i con\inut l-au avut =i discursurile celorlal\i doi care speculau participarea mea la r[zboiul din R[s[rit =i decorarea mea cu <Crucea de Fier>. G`ld[u a luat iar[=i leg[tura cu Montgomery =i i-a cerut s[-mi trimit[ ni=te medici buni. }ntrebare: Arat[ mai departe am[nun\it activitatea d-tale ? R[spuns: }n gar[ la Salzburg am fost ]nt`mpinat de G`ld[u. pre=edintele comitetului rom`n din Salzburg. 50 Acest delegat i-a comunicat lui G`ld[u c[ a primit instruc\iuni dela Consiliul Ecumenic pentru organizarea bisericii rom`ne din afara hotarelor \[rii. Teodoru era directorul Caroman-ului la Salzburg =i care se ocupa de refugia\ii rom`ni din Austria. =i avea o sucursal[ la Salzburg).poporul englez se simte legat =i consider[ un frate pe poporul rom`n =i a vrut s[ arate prin discursul lui c[ venirea mea ]n Salzburg =i Europa Apusean[. ca s[ ia parte la adunarea rom`nilor mai sus ar[tat[. Cu acest prilej. G`ld[u mi-a r[spuns afirmativ. Atkinson =i un grup de rom`ni din colonia rom`n[ din Salzburg. <Caroman>. ]ns[ nu re\ine cine sunt ace=tia. Atkinson. fiind trimis de Dr.B`rsan. apoi a plecat la Salzburg pentru a face slujba de pa=ti. dup[ care am fost internat ]n sanatoriul de l`ng[ Gratz. numit Planchenvort. La cererea mea. s[ aleag[ un episcop al rom`nilor refugia\i. mi-a spus c[ a luat leg[tura cu Delegatul general al Consiliului Ecumenic pe ]ntreaga Austrie. unde am stat circa trei luni de zile. care mi-a spus c[ mai sunt c`\iva rom`ni din cei care au fost ]n Jugoslavia. }n acela= sens le-am vorbit =i eu ]n discursul de r[spuns. dela preotul rom`n care a plecat ]n Argentina. a hot[r`t c[ ]n ziua ]nt`i de pa=ti s[ fie aduna\i la Salzburg delega\i ai tuturor coloniilor =i comunit[\ilor religioase rom`ne. c[ sunt bolnav. Teodoru pentru a vizita lag[rul =i a se interesa de refugia\i. Deasemeni. Nu =tiu cum de a ajuns svonul repede ]ns[ s-a auzit p`n[ =i la Paris. pe care baz[ eu am refuzat s[ m[ internez ]ntr-un spital de refugia\i. a \inut s[-mi vorbeasc[ =i Atkinson care a ar[tat c[ . fiindc[ b[tr`nul mitropolit Visarion Puiu era bolnav =i paralizat ]ntr-un sanatoriu din Elve\ia. Astfel. dup[ ce a plecat delegatul Caroman-ului a venit un delegat din partea Consiliului Ecumenic (organiza\ie interna\ional[ bisericeasc[ cu sediul la Geneva. de origin[ 51 . Dr. Astfel. cas[ ce fusese ]nchiriat[ de Atkinson pentru g[zduirea delega\ilor rom`ni ce urmau s[ vin[ din alte localit[\i pentru s[rb[torile pa=telui la Salzburg. Acesat[ adunare general[ a rom`nilor refugia\i. }nc[ din lag[rul Strasse eu i-am spus lui G`ld[u s[-i spun[ lui Montgomery c[ situa\ia s[n[t[\ii mele este =ubred[ =i s[ se intereseze el pentru a-mi recomanda medici buni. din toate \[rile din Europa Apusean[. deoarece lipsea preotul de acolo. Dup[ plecarea lui B`rsan. a venit medicul oculist Beok =i un doctor internist Klein care m-au vizitat =i m-au consultat chiar la cabinetul lor la circa o s[pt[m`n[. aduc`ndu-mi =i unele alimente.

secretarul comitetului rom`n la München. Al doilea act a fost alegerea mea ca episcop al susmen\ionatei episcopii. care purta numele de Petre Bogdan. cu care eu m-am ]ntre\inut =i am luat cun=tin\[ pentru prima oar[ de existen\a acestor grupuri de rom`ni din str[in[tate. un cehoslovac. mare nazist c`t =i al\ii pe care nu mi-i reamintesc. comandant legionar al legionarilor din Austria. Primul act al adun[rii eparhiale mai sus ar[tate a fost ]nfiin\area episcopiei ortodoxe rom`ne autonome din Europa Apusean[ =i Orientul Apropiat. teologul T[nase =i preotul Surtucan din Italia. ]n 1951 a plecat ]n Canada. S-a format un prezidium al adun[rii ]n care a intrat G`ld[u. ]mpreun[ cu G`ld[u am f[cut prima vizit[ la birourile lui Atkinson. fost profesor universitar ]n Bucure=ti. luna Iunie. Lintz =i Insbruk. pe ]ntreaga Austrie. s-a procedat ]n biseric[ la constituirea adun[rii eparhiale a Episcopiei ortodoxe rom`ne autonome din Europa Apusean[. }n acest timp G`ld[u =i cu Atkinson au plecat la München ]n Germania occidental[ unde se aflau trei mitropoli\i ru=i albi. fost arhiepiscop ]n Rusia \arist[ =i Filip. Titi Constantinescu. acolo unde erau rom`ni. Acum intervine o perioad[ de una lun[ zile. Am fost la München ]nso\it fiind de G`ld[u =i Virgil Pop legionar. unde am locuit ]mpreun[ cu G`ld[u ]n tot timpul c`t am stat ]n Salzburg. c`nd eu am umblat ]n calitate de episcop ]n toat[ Austria pentru ]nfiin\area celor trei parohii =i ]nfiin\area de biserici rom`ne. vorbea perfect rom`ne=te. Aceste acte au fost trimise prin Atkinson la Viena. fost arhiepiscop al Basarabiei |ariste. fost profesor universitar ]n Cehoslovacia al c[rui nume nu-l re\in =i ]nc[ trei pe care nu-i re\in =i cu care nu am avut nici un fel de leg[turi ]n afar[ de Liven cu care m[ ]mprietenisem. Cu acest prilej mi-au fost prezenta\i =efii serviciilor Consiliului Ecumenic din Austria =i am discutat =i am hot[r`t ]nfiin\area celor trei parohii din Austria. Deoarece ne aflam ]n s[pt[m`na mare. profesorul Sanjoj care venea din Germania. Serafim. lu]nd contact cu rom`ni =i primarul localit[\ii respective c`t =i reprezentantul bisericii catolice. unul din frunta=ii coloniei rom`ne din Austria. ca episcop. lucra la Insbruk. lucra pentru serviciul de spionaj american. dup[ terminarea slujbei. Atkinson s-a dus personal cu aceste acte la Viena =i a adus recunoa=terea celor trei guverne. Dr.rom`n. episcop vicar al Mitropolitului Serafim al Germaniei. +efii serviciilor sunt: Prin\ul Alexandru Liven refugiat rus alb. ]ntruc`t eu fusesem numai ales ]ns[ nu sfin\it. fost Maior de Cavalerie Florescu. }ntre timp au sosit delega\i rom`ni dela diferite colonii din str[in[tate. le-am ar[tat actele originale semnate de to\i rom`nii. Puiu Traian. Ambele acte au fost redactate ]n form[ juridic[ de c[tre 52 avocatul Nicolae Baciu =i ]n form[ canonic[ de c[tre preotul G`ld[u. originar din Constan\a. T`nase teolog. prin care se ]nfiin\a episcopia 53 . Avocatul Nicolae Baciu de care am vorbit ]n perioada din Jugoslavia. anume Neagoe. maiorul Croitoru. de profesie inginer. ]n afar[ de Salzburg care le gira ]n acea parte. actualmente cet[\ean american care era =eful serviciului de spionaj american sec\ia rom`n[. =i anume: Gratz. Dup[ aceste evenimente. reprezentantul legionarilor papanaci=ti pentru Austria. fost ofi\er de avia\ie ]n \ar[. Dela gar[ am plecat cu ma=ina maiorului Neagoe ]mpreun[ cu G`ld[u =i Atkinson la apartamentul ce mi-l preg[tise l`ng[ biserica rom`nesc[. }n ziua de Pa=ti. agent francez. Teodoru din partea Caroman-ului. Aceasta a f[cut ca la cererea celor trei arhierei Anastase. s[ m[ duc ]n Germania pentru a discuta personal cu ei. aici au ]nceput slujbele preg[titoare pentru pa=ti. Acolo m-am prezentat celor trei arhierei. celor trei reprezentan\i ai guvernului american englez =i francez pentru recunoa=tre. pentru a discuta cu ace=tia ]n vederea sfin\irii mele de c[tre ei. de via\a =i preocup[rile lor.

iar eu aceste acte le aveam la Londra. Pre=edintele la prima ]ntrevedere cu noi s-a interesat de peripe\iile suferite de noi dup[ fuga din \ar[ (perioada jugoslav[) de starea s[n[t[\ii mele.=i prin care eu am fost ales episcop =i am discutat cu ei modalitatea slujbei ]n care eu trebuia s[ fiu sfin\it episcop. de care am ar[tat.America. Dela gar[ ne-a condus la un hotel al Cosiliului Ecumenic. Acest certificat era pe o coal[ dubl[ de h`rtie groas[. a=a cum am ar[tat ]n alt proces verbal de interogatoriu. R[spuns: Toate cheltuielile mele au fost suportate de Consiliul Ecumenic. pentru care nu s-a putut fixa data sfin\irii mele. Am plecat ]mpreun[ cu G`ld[u. }n discu\iile avute. care mi-a f[cut haine preo\e=ti. haine negre pentru a m[ putea deplasa =i cu c`te eram ]mbr[cat =i mi-a comandat =i haine de episcop. jum[tate pe fotografie =i jum[tate pe coal[. Dup[ mas[ la orele 17. Pentru aceste motive. pun`nd viza. al c[rui nume nu-l re\in =i apoi am plecat la Geneva cu trenul. Aici nu s-a discutat nimic important. Seara am luat masa la Bossi. s[ discute problema refugia\ilor rom`ni cu mine sub toate aspectele ei (cazare. interogatoriul s-a terminat la ora 1530 Atkinson ne-a cetit o adres[ venit[ dela Consiliul Ecumenic din Geneva. pl[\ile f[c`ndu-se de Atkinson.a mea ca episcop al rom`nilor fugi\i din \ar[. principial ei au c[zut de acord =i au aprobat s[-mi fac[ hirotonia.) ]nainte de a se ]ntruni conferin\a delega\ilor Consiliului Ecumenic mai sus ar[ta\i. Delegatul se numea Makie. fiind specificat pe el =i subliniat c[ ]n afar[ de zona rus[. semnat de cei trei 54 ]nal\i comisari ai puterilor de ocupa\ie. ]n care Pre=edintele Consiliului Ecumenic ]=i exprima dorin\a c[ voie=te s[ m[ cunoasc[ personal. Acest pa=aport provizoriu ]l foloseam c`nd treceam dintr-o \ar[ ]n alta =i c`nd treceam dintr-o zon[ ]n alta de ocupa\ie. Am mai stat ]n Salzburg circa 3-4 zile ]n care timp am r`nduit la biserica =i parohia rom`neasc[ s[ fie suplinit[ ]n lipsa lui G`ld[u de un preot ucrainean care =tia =i rom`ne=te. Anglia =i Fran\a. Bossi =i de un delegat al Consiliului Ecumenic fost coleg cu G`ld[u la Universitatea din Londra. }ntrebare: Ai ar[tat c[ ai fost internat ]ntr-un sanatoriu =i ]ngrijit de medici speciali=ti. Ace=tia ne-au a=teptat la gar[. cu un timbru sec pe ea cu fotografia mea ]n col\ul drept. emigrare etc. Bossi mi-a f[cut un referat general asupra 55 . a luat =i un fel de pa=aport provizoriu sau certificat de c[l[torie. a dat c`te 1000 dolari la fiecare arhiereu pentru sfin\irea mea. Bucure=ti 1 februarie 1954 Interogatoriul a ]nceput la ora 8. r[m`n`d ca ziua sfin\irii s[ fie fixat[ dup[ ce eu le voi aduce actele originale de la Londra. Dup[ mas[. Arat[ cine a suportat cheltuielile ]ntre\inerii d-tale ]n sanatoriu =i mai departe ]n activitatea pe care ai dus-o de cine ai fost ]ntre\inut materialice=te ]n facerea c[l[toriilor de care ai ar[tat. |in s[ adaug c[ Atkinson c`nd a fost cu G`ld[u la München. pe care era aplicat iar un timbru sec. s-a ivit un obstacol. La Geneva am fost primit de fostul ministru al Rom`niei monarhice ]n Elve\ia. }ntrebare: Ce formalit[\i ai f[cut c`nd ai trecut grani\a din Austria =i Germania ? R[spuns: Atkinson a avut grije ca atunci c`nd a fost la Viena pentru a lua recunoa=terea de c[tre cele trei guverne . Ei mi-au cerut s[ le prezint ]n original diploma de licen\[ ]n teologie =i un act prin care s[ dovedesc c[ so\ia mea este moart[. cu care puteam s[ trec ]n toate zonele =i Europa Apusean[. cu toate datele mele biografice. dup[ care ne-a invitat la un ceai. Anglia =i Fran\a . cu noua titulatur[ a mea de episcop al rom`nilor din Europa Apusean[. ]mpreun[ cu G`ld[u =i cu Bossi am f[cut prima vizit[ pre=edintelui Consiliului Ecumenic Wiesertuft. folosind pa=aportul provizoriu eliberat dela Viena. care era vis-a-vis de biserica rus[. unde au fost mai mul\i =efi de servicii din Centrala Consiliului Ecumenic pe care nu le re\in numele lor dec`t pe secretarul general al Consiliului Ecumenic Makie. America.

Acum suntem ]n Iulie 1949. deoarece s-a stabilit c[ ]n viitor Rom`nia s[ fie sub influen\[ englez[ =i eu s[ merg la Londra unde s[ caut s[ fac cuno=tin\e printre oamenii de stat pentru a putea s[ ajut =i s[ servesc cauza rom`nilor. P`n[ la ]nceperea adun[rii cu delega\ii Consiliului Ecumenic care s-a \inut peset 2-3 zile. Acest lucru avea o mare importan\[ pentru Makie. catolice vechi (nu biserica Vaticanului). }n acest expozeu am ar[tat ]n special pozi\ia statului fa\[ de biseric[. El nu mi-a spus unde s-a stabilit ca rom`nii s[ fie sub influen\a englez[. calvine. acela= lucru l-am spus =i despre biserica rus[. care era internat ]ntr-un sanatoriu catolic din Elve\ia =i s[-l sf[tuiesc ca s[ nu mai stea acolo ci s[ treac[ la un sanatoriu protestant din Elve\ia unde-l va ]ngriji Consiliul Ecumenic. a=a cum sunt toate episcopiile refugia\ilor din \[rile de democra\ie popular[. rom`nii s[ fie sub influen\a englez[.]n afar[ de Uniunea Sovietic[ . A doua zi m-am dus la Wiesertuft pre=edintele Consiliului Ecumenic. Deoarece odat[ cu el va trece =i o parte din rom`nii fugari. Acesta mi-a spus c[ biserica rom`n[ va fi sub influen\a englez[. }n leg[tur[ cu stabilirea sediului episcopiei pre=edintele =i Makie au spus c[ eu va trebui s[ merg la Londra =i numai acolo s[-mi stabilesc sediul episcopiei. Eu atunci am ar[tat ]n mare cu date concrete situa\ia bisericii din RPR din punctul de vedere al concep\iei mele. insist`nd mult asupra stabilirii mele la Londra. Adev[rul era c[ Makie nu vedea cu ochi buni leg[turile rom`nilor cu francezii =i c[ a=a cum se stabilise. Makie mi-a mai spus c[ este bine s[ m[ duc s[-l vizitez pe mitropolitul Visarion Puiu. Deasemeni. }n continuare.istoricului =i st[rii Consiliului Ecumenic din punct de vedere al activit[\ii lui. Dup[ venirea delega\ilor a ]nceput conferin\a. Scopul ini\ial =i oficial al Consiliului Ecumenic a fost apropierea dintre toate aceste biserici ar[tate mai sus =i preg[tirea viitoarei uniri a tuturor bisericilor cre=tine din lume. Deasemeni. d`nd exemple din perioada r[zboiului c`nd am fost pe teritoriul Uniunii Sovietice =i am luat contact cu cet[\eni. am vizitat ora=ul Geneva. a=a cum se stabilise ]nainte =i spun`nd c[ dac[ 56 voi sta de vorb[ cu regele s[ sus\in acest punct de vedere. am discutat cu Bossi =i G`ld[u despre cerin\ele noastre ]n leg[tur[ cu situa\ia rom`nilor. La deschiderea conferin\ei. ]ntruc`t el era un mare du=man al catolicismului =i vroia ca Visarion Puiu s[ nu treac[ la catolicism a=a cum se auzea acolo. A treia zi am fost invitat la mas[ la Makie care era secretarul general al Consiliului Ecumenic =i cel mai activ ]n consiliu. deoarece Parisul nu mai este un centru de educa\ie =i c[ a dec[zut. luterane. Ziua a trecut f[r[ nici o chestiune mai important[ ci merg`nd eu cu G`ld[u prin ora= ]n vizit[. o adev[rat[ atmosfer[ s[n[toas[ va fi la Londra sau New-York. el voia ca s[ primeasc[ chiar o educa\ie filo-englez[. un expozeu al situa\iei bisericii rom`ne din RPR. adventi=ti =i bapti=ti din America. ]ntruc`t Visarion Puiu avea influen\[ ]ntre ei mai ales ]n r`ndul legionarilor. am fost prezentat tuturor cei prezen\i care m-au rugat ca nou venit. Makie a ar[tat c[ funda\ia regal[ (c[minul studen\esc pentru rom`ni) s[ se stabileasc[ la Londra sau NewYork nu la Paris. Consiliul Ecumenic a luat fiin\[ odat[ cu Liga N\iunilor =i se compune din delega\ii tuturor bisericilor ortodoxe .anglicane. Eu nu am fost de acord la ]nceput ci dup[ aceea c`nd am discutat aceast[ problem[ cu regele Mihai =i mitropolitul Visarion Puiu de care am s[ ar[t la timp. afirm`nd c[ de acolo pot s[ am pa=aport pentru oriunde =i c[ numai ]n acest fel voi putea fi de folos emigran\ilor rom`ni. colonii de munte pentru copii =i problema emigr[rilor. i-am spus c[ p[rerea mea ar fi ca s[ r[m`n[ pentru un an de zile Bossi la care pre=edintele a fost de acord. Dup[ aceea delega\ii au ]nceput s[ dea rapoarte ar[t`nd situa\ia caz[rii. care erau ]n colonii separate. ]mpreun[ cu G`ld[u. ]ntre\inerii =i emigr[rilor refugia\ilor =i datele sau 57 . unde prima dat[ venind vorba despre delegatul permanent al rom`nilor ]n Consiliul Ecumenic. s[ le prezint o situa\ie.

) m-a ]ntrebat ce s-a f[cut cu palatul lor dup[ ce ei au plecat. Men\ionez c[ aceasta a fost ultima dat[ c`nd regimul din jugoslavia a fost atacat. eu =i G`ld[u am fost invita\i ]ntr-o camer[ =i peste pu\in timp am fost condu=i de generalul Laz[r ]n apartamentul lui Mihai. 58 At`t regele c`t =i mama lui. Am discutat chestiuni de acest fel p`n[ seara. se aflau regele MihaiI so\ia. Dup[ toate cele ar[tate mai sus. unde deasemeni am vorbit. precum =i alte propuneri referitoare la or`nduirea vie\ii biserice=ti. despre situa\ia bisericii din Rom`nia. la care noi i-am r[spuns absolut tot ce am cunoscut. ca cea mai mare crim[ omeneasc[. }n leg[tur[ cu cele spuse sub patrafir.IOAN la bulgarilor fugari . propun`nd ]nfiin\area de noi parohii. pentru ca ace=tia s[ fie folosi\i ]n coloniile rom`ne=ti =i bulgare. Mihai regele era interesat dac[ eu am leg[turi cu legionarii =i i-am spus c[ special nu. i-am spovedit pe to\i iar a doua zi i-am ]mp[rt[=it. pentru c[ nu este vorba de el ca persoan[. de Geneva. 59 . primul lucru de care ne-a ]ntrebat. prezent`ndu-l ca erou care a murit ]n lupt[ cu organele statului din RPR =i cer`nd s[ se fac[ o slujb[ religioas[. au dat =i rapoarte referitoare la probleme strict biserice=ti. scoaterea preo\ilor rom`ni din jugoslavia =i cei bulgari. fiind considerat[ dac[ spun.a. iar ]n conferin\ele ulterioare. I-am promis c[ la prima ]nt`lnire am s[-i spun lui Sima. ca la acea conferin\[ a Consiliului Ecumenic. ci de principiul monarhic. iar dup[ mas[. cu biserici noi. a doua zi am plecat la ex regele Mihai la Lauzane la circa 70 km. Ungaria etc. (e vorba de Palatul Elisabeta . economic[. militar[. La acest[ conferin\[ am cunoscut episcopii . despre situa\ia politic[.GHERMANOS al grecilor =i SAVA al polonezilor ortodoxi fugari. ex regina Elena =i aghiotantul ei Vergoty. c`nd am luat masa acolo. Eu iam spus c[ ]nt`mpl[tor am trecut pe acolo =i am v[zut cum un plutonier le vorbea osta=ilor c[ acel palat de l`ng[ lac este unul din multele palate ale familiei regale. Atkinson a ar[tat c[ are informa\ii ]n leg[tur[ cu Colonelul U\[. La slujba oficial[ au fost de fa\[ circa 12 rom`ni din ]mprejurimi. Eu i-am r[spuns tot ce am =tiut la ]ntreb[rile pe care ei mi leau pus fiind complectat de G`ld[u. ]ncep`nd cu regele Mihai =i termin`nd cu ajutan\ii. Delegatul din Italia al Consiliului Ecumenic. La sosirea noastr[.n. adic[ Bulgaria. ar[t`ndu-le jaful pe care l-a f[cut familia regal[ \[rii. }n salonul apartamentului. nu a mai fost lovit acest regim. ar[t`nd date concrete ]n acest sens. care aveau to\i sediul la Londra. Rom`nia. ]ns[ la alegerea mea ca episcop au fost =i legionari. a fost asupra peripe\iilor suferite ]n Jugoslavia. o feti\[ a lui =i generalul Laz[r care era ajutant regal. Dup[ conferin\[. Eu m-am dus cu G`ld[u =i ]nc[ un t`n[r de origin[ ardelean numit Toni pe care-l foloseam c`nt[re\ la slujbele biserice=ti. a ar[tat ]n leg[tur[ cu Jugoslavia c[ acolo nu este comunism ]ns[ este o band[ de c[l[i la conducere care subjug[ poporul jugoslav. nu pot preciza. Fiindc[ regina ]=i reamintea c[ parohia mea din Bucure=ti cuprindea =i palatul ei regal. Apoi s-au interesat dela mine =i G`ld[u. Paralel cu rapoartele administrative. sau la a doua ]nt`lnire.informa\iile culese dela ultimii refugia\i despre situa\ia din \[rile democratice. Atunci el m-a rugat dac[ m[ ]nt`lnesc cu Horia Sima s[ insist pentru a nu mai face propagand[ ]mpotriva lui prin legionari =i ziarul legionar <Curentul>. sau alte informa\ii de acest fel. nu pot declara nimic.IRINEU al s`rbilor fugari . ]mpreun[ cu so\ia lui Ana. ]n ]nchisori =i ]n general despre to\i refugia\ii rom`ni din Jugoslavia =i dac[ ]n ultimul timp au mai venit refugia\i rom`ni din Rom`nia ]n Jugoslavia. Elena. cultural[ =i social[ din Rom`nia. Mihai st[tea la un mare hotel Borivac.

Aici am plecat singur f[r[ G`ld[u. Dup[ ce am discutat toate acestea am plecat ]mpreun[ cu G`ld[u la Geneva =i am fost iar la Makie c[ruia i-am spus c[ regele nu este de p[rere ca funda\ia regal[ s[ r[m`n[ la Londra ci la Paris. c[rora leam spus c[ m-am decis s[ plec la Londra. |in s[ adaug c[ lui Makie i-am comunicat dorin\a lui Visarion Puiu ]n leg[tur[ cu mutarea lui la Londra =i a r[mas ca eu ]mpreun[ cu G`ld[u s[ m[ interesez la Londra de acest lucru. ]mpreun[ cu G`ld[u. la Lugano am g[sit pe Visarion ]n sanatoriu bolnav. i-am adus ni=te bani. Astfel. ]ntruc`t aceasta depindea numai de anglezi. Cu aceasta ]ncepem capitolul Londra. acestea le aveam de la Consiliul Ecumenic. deoarece catolicii ]i pun sula ]n coast[. A doua zi am plecat la Lugano la Mitropolitul Visarion Puiu. circa 1000 franci eleve\ieni =i un pachet cu m`ncare. fapt care l-a indispus. Apoi am plecat la Geneva unde am avut iar[=i o ]nt`lnire cu pre=edintele Consiliului Ecumenic =i cu Makie. rom`nii studen\i ]ntotdeauna au fost bine v[zu\i =i ajuta\i de profesori =i ]n Fran\a educa\ia ]n Facult[\i se face pur =tiin\ific[ ci nu ]mpotriva monarhiei. }ntrebare: Arat[ mai departe felul cum s-au petrecut lucrurile ]n ce prive=te activitatea d-tale ? R[spuns: Regele mi-a spus c[ este bine s[ m[ stabilesc la Londra cu re=edin\a episcopiei. Am discutat cu el problema episcopiei =i a 60 spus c[ este bolnav =i nu poate veni la sfin\irea mea. Explic`ndu-mi c[ eset bine s[ r[m`n[ ]n Europa pentru viitoarea armat[ rom`n[ care el spera s-o fac[ =i pentru acest lucru este bine ca eu s[ duc munc[ de l[murire printre ofi\erii fugari s[ nu se emigreze =i s[ m[ interesez de situa\ia lor de existen\[. dac[ nu este bine s[ r[m`n[ ]n Europa sau emigra\i ]n alte continente. S-a pl`ns de legionari (Horia Sima) c[-i cer tot felul de semn[turi. Anchetator prim.Deasemeni. =antaj`ndu-l pentru a ar[ta c[ legionarii sunt factori reprezentativi ai emigra\iei rom`ne=ti =i m-a rugat s[ fac tot ce-i posibil s[-l mut ]n Anglia la un sanatoriu. deoarece e mai mult[ siguran\[. Apoi m-a ]ntrebat c[ ce p[rere am eu ]n ce prive=te ofi\erii fugari. am discutat problema funda\iei regale. Am discutat cu el mutarea ]ntr-un sanatoriu protestant =i el a spus c[ vrea ]ns[ nu ]n Eleve\ia. Eu am fost de acord cu punctul lui de vedere =i i-am promis c[ voi face tot ]n leg[tur[ cu r[m`nera ofi\erilor ]n Europa. =i nu ]n Anglia unde este monarhie ? R[spuns: La Paris. propus[ de Makie de care am ar[tat =i Mihai a fost de p[rere c[ funda\ia regal[ s[ r[m`n[ la Paris. Dup[ aceasta i-am cerut =i lui p[rerea ]n leg[tur[ cu sediul episcopiei =i el mi-a spus c[ este bine ca sediul s[ fie la Londra. DUMITRASCONIU Anchetat (ss) LEU VASILE 61 . Prezentul proces verbal de interogatoriu a fost cetit de mine cuv`nt cu cuv`nt =i el corespunde ]ntru totul cu cele declarate de mine. Acolo. cer`nd c[ vrea ]ns[ ]ntrun sanatoriu la Londra. for\`ndu-l s[ treac[ la catolicism.(ss) Lt. deoarece ]i era fric[ c[ vor ajunge acolo comuni=tii =i el ]n \ar[ fusese condamnat la moarte. a doua zi am plecat la Londra cu un avion de pasageri englez. }ntrebare: Cum se explic[ faptul c[ ex Regele Mihai ca monarh \inea ca studen\ii s[ primeasc[ educa\ie republican[.

Capitolul IV
Sovrompatriarhia sau: Doar cei ce nu se pot desprinde de propria lor existen\[ spioan[ =i aservit[ denigreaz[ misionarismul =i solidaritatea cre=tin[. }ntrebare: C[l[torea\i des de la Gratz, de cine era\i trimis, cu cine lua\i leg[tura =i ce realiza\i ? R[spuns: La Gratz veneam cam de doua ori pe an pentru a vizita biserica =i colonia rom`n[. Locuiam la hotel =i luam contact ]n primul r`nd cu preotul Dumitra=cu de la Biserica Rom`n[ din Gratz. La Gratz nu eram trimis de nimeni, ci veneam din proprie ini\iativ[ pentru scopurile pe care le-am ar[tat mai sus, adic[ pentru scopuri biserice=ti. R[m`neam uneori ]n Gratz, doua trei s[pt[m`ni, alteori 2-3 zile =i de c`te ori veneam luam leg[tura cu maiorul englez Montgomery, pentru a primi de la el pachetele cu ajutoare din partea englezilor. Maiorul Montgomery era nepotul mare=alului Montgomery. El m[ primea foarte politicos, protocolar. Avea o polite\[ exagerat[. Cu G`ld[u Florian am fost primi\i numai la sosirea noastr[ la Gratz. Discu\iile noastre (]ntre mine =i Montgomery) erau banale. Montgomery n-a ]ncercat s[ m[ folosesc[, s[ m[ recruteze =i nici al\i militari din cdt. lui sau al\i civili din Gratz.Nu cunosc care era +eful Serv. de Inf. american la Gratz. }ntrebare: Ce agen\i americani din r`ndul fugarilor rom`ni, ai cunoscut la Istambul ? R[spuns: Decei =i Abeles, ambii ]n Serviciul americanilor. Al\i rom`ni ]n Serviciul americanilor, nu mai cunosc. }ntrebare: }n ce const[ activitatea acestor agen\i ? R[spuns: Nu am nici un element concret care s[-mi arate 62

activitatea acestor agen\i =i nici din alt[ parte nu am auzit nimic ]n leg[tur[ cu activitate lor. }ntrebare: Ce agen\i rom`ni cuno=ti ]n Serviciul turc ? R[spuns: }n Serviciul turc cunosc pe fostul Director al ]nchisorii din Constan\a, ]n perioada 1935. Este turc sau t[tar de origin[, avocat de meserie - ]mi scap[ numele acestuia. El a format un Comitet al refugia\ilor turci din Rom`nia. Este o figur[ proeminent[ a serviciului turc. Este prezent la toate anchetele care se fac rom`nilor fugari =i se ded[ la o serie de schingiuiri cu ocazia acestor anchete. }ntrebare: Care a fost activitatea d-tale ]n Serviciul de Informa\ii englez ? R[spuns: N-am avut nici un fel de activitate informativ[. V[ promit c[ m[ voi g`ndi dac[ nu am avut vre-o activitate informativ[ incon=tient[.}ntrebare: Din ce Consiliu ai f[cut parte ? R[spuns: Am f[cut parte din Consiliul bisericilor ortodoxe refugiate. Din acest Consiliu f[ceau parte: episcopul SAVA al polonezilor, IRINEU al s`rbilor, GHERMANOS al grecilor. Activitatea acestui Consiliu, consta ]n ]mp[r\irea ajutoarelor pentru refugia\i =i ajutorarea pentru acordarea vizelor de emigrare.}ntrebare: Cu cine dintre fugarii rom`ni ai avut leg[turi ? R[spuns: Cu Gafencu, cu R[descu, Vi=oianu, Cre\eanu =i al\ii. }ntrebare: Dar cu Horia Sima n-ai vorbit ? R[spuns: Da, am vorbit ]n 1949 la Paris. Primisem mandat din partea lui Mihai de a vorbi cu Sima =i a-l determina s[ ordone legionarilor de a ]nceta campania ]mpotriva lui Mihai =i de a rupe leg[turile cu Nicolae.Horia Sima a acceptat ]n principiu cele cerute de Mihai, ]ns[ a pus o condi\ie ca Mihai s[ accepte intrarea legionarilor ]n Comitetul Na\ional dela Washington, s[ dea un act de amnistie pentru legionarii condamna\i.}ntrebare: Ce ai f[cut ]n Spania ? 63

R[spuns: }n Spania se g[sesec toate v`rfurile simiste. +i generalul Chirnoag[ este la Madrid, dar face dese c[l[torii la Paris. Nu =tiu ce interese are el la Paris. Cu Platon Chirnoag[ am discutat la Paris, sf[tuindu-l s[ vorbeasc[ cu Sima pentru a ]nceta certurile ]ntre refugia\i. Chirnoag[ p[rea ]ns[ mai intransigent ca Horia Sima.Nicolae st[ la Madrid ]ntr-un palat somptuos. Pe acesta nu l-am v[zut niciodat[. Pe Mihai l-am v[zut de doua ori. Cel mai apropiat =i cel mai intim om al s[u este Generalulu Petre Laz[r.^ Regele mi-a spus c[ Visarion Puiu se afl[ la Lugano, sf[tuindu-m[ s[-l vizitez =i s[-l ajut, fiind internat ]ntr-un azil de b[tr`ni. Regele m-a rugat s[-l sf[tuiesc pe Visarion Puiu s[ rup[ rela\iile cu legionarii. La Lugano, am mai ]nt`lnit pe preotul Vasilovschi, pe M. R[utu =i c`\iva al\i tineri interna\i ]n Sanatoriul de Stat de acolo. }ntrebare: Unde v-a\i deplasat din Elve\ia ? R[spuns: Am plecat cu avionul la Londra pentruc[ se stabilise de c[tre Consiliul ecumenic, ca vizita (pesemne <investirea> n.a) mea oficial[ s[ se fac[ la Londra. Aici urma s[ fie =i sediul meu stabil. De=i eu eram de p[rere s[ r[m`n cu re=edin\a la Geneva, unde era =i regele, c[ la Paris biserica era ]nchis[ fiindc[ luptau dou[ tabere. To\i cu care am luat contact, m-au sf[tuit s[ plec ]n Anglia. Printre ace=tia care m-au sf[tuit s[ plec la Londra, au fost: regele, Bossi, Visarion Puiu. Visarion Puiu sus\inea c[ dac[ am posibilitatea s[ ob\in un pa=aport, ar fi foarte bine, pentruc[ ]narmat cu un astfel de pa=aport, nu po\i fi niciodat[ b[nuit a fi agent comunist. Punctul de vedere al Consiliului ecumenic, era hot[r`tor =i categoric - ]n m[sur[ civilizat[ - pentru plecarea mea la Londra. Atkinson, delegat pentru cele patru zone de ocupa\ie din Austria, al Consiliului ecumenic, era pentru plecarea mea la Londra. Lungile discu\ii pe care le avusesem cu Visarion Puiu, m[ convinseser[ c[ nu voi putea realiza nimic pe t[r`m bisericesc, 64

dac[ nu voi accepta propunerea de plecare =i de a deveni rezident al Angliei (adic[ stabil ]n Anglia). Am plecat ]mpreun[ cu G`ld[u, cu avionul pe la ]nceputul anului 1949. Am fost a=teptat la aeroport de Maiorul Iliescu, Gogu Constantinescu, Laptiev, un arhiereu vicar englez cu un mic grup de ofi\eri englezi care fuseser[ la misiunea englez[ din Bucure=ti. Nu le =tiu numele acestor ofi\eri, dar unul din ei era c[s[torit (un maior) cu Ada, fiica scriitorului Jean Bart. Un alt ofi\er englez, un c[pitan, era c[s[torit cu o sor[ a so\iei lui Camil B[rbulescu. Maiorul =i c[pitanul englez vorbeau rom`ne=te. La aeroport se mai g[sea episcopul Gibraltarului, vreo 6-7 rom`ni de la BBC printre care ]mi amintesc de Cristea apoi Bercu =i Bischof, Iancu, Ra\iu, Radu Tilea.Arhiereul vicar englez mi-a urat bun sosit ]n numele arhiepiscopului Londrei, iar Iliescu ]n numele emigra\iei. Vizita noastr[ la Londra era anun\at[ de c[tre Consiliul ecumenic. Dup[ sosirea la Londra, am fost condus la familia Iliescu, so\ia fostului general-medic Iliescu, deci nu la maiorul Iliescu. De g[zduirea mea =i a lui G`ld[u, se ]ngrijise maiorul Iliescu care nu era rud[ cu familia generalului Iliescu, ci numai o simpl[ potrivire de nume. Aici am stat vreo trei luni de zile ]n care timp am fost vizitat de maiorul Iliescu. }nso\it de Iliescu =i G`ld[u plus arhiepiscopul Gibraltarului, am fost prezentat arhiepiscopului Londrei. Am mai f[cut vizite la Minist. de Externe, la mare=alul cur\ii regale. Ministrului de Externe Eden am fost prezentat ca episcop al rom`nilor din Europa de Vestic[. Acesta m-a primit foarte bine. G`ld[u m[ asista ]n calitate de translator. Arhiepiscopul de Canterbury, cuno=tea activitatea bisericeasc[ a lui G`ld[u =i i-a adus mul\umiri pentru activitatea depus[ ]n folosul bisericii anglicane. 65

Au mai fost prezen\i vre-o =ase episcopi englezi, c[rora pe r`nd le-am f[cut vizite oficiale. La domiciliul meu de la Dna Iliescu, am fost pe r`nd vizitat de cei =ase episcopi =i am primit c[r\i de vizit[ de gratulare dela curtea regal[ =i din partea episcopului de Canterbury. Bucure=ti 2 Februarie 1954. Interogatoriul a ]nceput la ora 8; interogatoriul s-a terminat la ora 17. }ntrebare: }n continuarea procesului verbal de interogatoriu din 1 Februarie, arat[ am[nun\it activitatea d-tale dup[ plecarea dela Geneva la Londra ? R[spuns: Am plecat cu avionul dela Geneva la Londra =i pe drum nu s-a ]nt`mplat nimic, ajung`nd bine. La Londra, la aerodrom, am fost ]nt`mpina\i de secretarul particular (func\ie ]n ierarhia bisericii anglicane) care se numea Deiken. Deasemeni, erau veni\i la aerodrom maiorul Iliescu pre=edintele comitetului anglo-rom`n, profesorul Nandri=, fost profesor la universitatea din Cern[u\i =i actualmente profesor la universitatea din Londra, Puiu Cristea avocat dela emisiunea de radio Londra BBC, iar ei spun BBS, doctorul Iliescu, fiul generalului doctor ILIESCU din Bucure=ti, a f[cut studiile ]n Anglia =i este medicul coloniei rom`ne la Londra, Florin Bercu =i Hugo Bisov, fo=ti directori la Astra-Rom`n[ Bucure=ti =i Adina Iliescu, doctor ]n teologie dela Oxford, secretara parohiei rom`ne din Londra, sor[ cu dr. Iliescu, fiica generalului doctor Iliescu din Bucure=ti. Sosirea noastr[ fusese anun\at[ din timp dela Consiliul Ecumenic. Deiken mi-a adresat un cuv`nt de bun sosit ]n numele arhiepiscopului Londrei, Maiorul Gh. Iliescu ]n numele comitetului anglo-rom`n =i Adina Iliescu ]n numele parohiei rom`ne din Londra. Tuturor le-am r[spuns, aduc`ndu-le mul\umiri pentru dragostea cu care m-au primit =i consider`ndu-m[ eu un trimis al 66

poporului rom`n, le-am spus c[ le aduc salutul din partea poporului rom`n r[mas drept credincios. Dela aerodrom am mers la casa familiei doctorului Iliescu. Deoarece dintre to\i rom`nii afla\i la Londra, doctorul Iliescu avea cea mai mare cas[ de locuit, ne-a pus mie =i lui G`ld[u, un apartament la dispozi\ie, ]n casa sa. A doua zi am ]nceput =irul vizitelor protocolare ]nso\it de G`ld[u =i Adina Iliescu, prima vizit[ am f[cut-o maiorului Gheorghe Iliescu pre=edintele comitetului anglo-rom`n. Aici se aflau aduna\i majoritatea frunta=ilor coloniei rom`ne din Londra, fiind ]n vizit[ la Iliescu. Seara am fost re\inu\i cu to\ii la mas[ =i cu acest prilej am cunoscut pe ace=ti frunta=i =i totodat[ am cunoscut primele aspecte rom`ne=ti - este vorba de rom`ni fugi\i - =i engleze=ti, din Londra. La mas[ au luat parte profesorul universitar Nandri=, profesorul doctor Alexandru Ionescu, originar din Ia=i, unde a f[cut facultatea de medicin[, venit la Londra pentru studii de specializare, devenit unul din cei mai renumi\i cardiologi din Londra, fapt care ]n mod excep\ional i s-a aprobat - fiind singurul str[in - dreptul de a practica medicina ]n Anglia, Florin Bercu =i Hugo Bi=ov, directori ]n compania Schell (O companie interna\ional[ unde intra =i fosta Astra-Rom`n[) Fostul director al uzinelor Re=i\a Ing. ........ unul din cei mai mari speciali=ti ]n problema o\elului care a fost angajat de trustul fabricelor de o\el din Anglia ]n postul de consilier tehnic, Doctorul =i Adina Iliescu, fra\i am`ndoi, Avocat Puiu Cristea, profesorul Podea, prof. Iancu Ra\iu, fostul secretar al Lega\iei rom`ne la Bruxelles =i Ing. Gacevici (to\i de la BBC), Viorel Tilea, fostul ministru al rom`niei monarhice ]n Anglia cu nepotul lui avocatul Radu Tilea care lucreaz[ la Ministerul de Interne ca func\ionar, fostul ministru monarhic Gh. Constantinescu, fostul ministru monarhic Loptev =i au mai venit trei rom`nce c[s[torite cu ofi\eri englezi: Coca Devis, cu so\ul ei c[p. Devis^ 5 ianuarie 1954, Bucure=ti 67

amestecul bisericii ruse ]n via\a bisericii rom`ne.Deasemeni ne-a cerut s[ scoatem ]n eviden\[ incultura =i imoralitatea actualului patriarh Marina Justinian. Bianu.Cu to\i cei ar[ta\i mai sus am avut o consf[tuire asupra emisiunilor religioase morale pe care noi trebuia s[ le organiz[m. iar fondurile date de americani nu mai trebuiau aprobate de rege. General al BBC-ului mi-a spus =i mi-a ar[tat un buletin s[pt[m`nal cu tot felul de informa\ii din \ar[ precum =i ziare mai principale ce apar ]n RPR. a murit la New-York Niculescu Buze=ti =i i s-a comunicat de c[tre Comitetul rom`n dela New-York s[ fac[ un parastas lui Buze=ti la Paris care s[ fie transformat ]ntr-o manifesta\ie a rom`nilor fugari din \ar[ ]mpotriva regimului actual al RPR. Mihai aproba numai fondurile depuse de Antonescu.Astfel ]n una din duminici. al c[rui nume nu-l re\in ]ns[ era englez. am vorbit pentru prima dat[ la postul de radio BBC inaugur`nd emisiunea religioas[ moral[ rom`n[ dela BBC. care de fapt era ca un fel de subdirector conduc`nd toate ac\iunile sec\iei rom`ne dela radio BBC. interogatoriul s-a terminat la ora 14. Buze=ti.Pela sf`r=itul lunei Septembrie 1949 R[descu care era pre=edintele comitetului rom`n a plecat la Paris pentru a recruta alte elemente ]n comitet care era descomplectat. s[ organizeze un comandament al ofi\erilor rom`ni refugia\i afla\i ]n Europa.}ntrebare: Continu[ mai departe cu activitatea d-tale ? R[spuns: }ninte de a trece la activitatea mea. aveam mai mare influen\[ ]n r`ndurile ascult[torilor. =i SUA este \ara care ]nv`rte=te toate lucrurile ]n lag[rul \[rilor capitaliste. Cre\eanu. la sf`r=itul lunei Septembrie 1949. Directorul a cerut ca la prima emisiune s[ vorbesc =i de c`te ori voi fi la Londra atunci la ora emisiunii religioase s[ vorbesc eu. pe Dir. Caranfil.}ntorc`ndu-m[ de la Stockholm am fost ]mpreun[ cu G`ld[u =i maiorul Iliescu la BBC unde am cunoscut pe Dir.R[descu apoi a hot[r`t ca parastasul s[ aib[ loc la biserica ortodox[ rom`n[ dela Paris. adic[ aveau fonduri mari puse la dispozi\ie.Interogatoriul a ]nceput la ora 8.. precum =i a tuturor episcopilor noi ale=i sub regimul democrat din \ar[.Scopul pentru care s-au stabilit acolo este clar pentru oricine.Directorul a cerut ca eu s[ vorbesc ]ntruc`t eu eram episcop =i ]n calitatea mea. C`nd el se afla la Paris. s[ organizeze funda\ia regal[ studen\easc[ la Paris =i s[ dea la aprobare. al c[rui nume deasemeni nu-l re\in =i pe asistenta acestuia. Gafencu. r[m`n`nd ca G`ld[u s[ vorbeasc[ ]n mod regulat ]n fiecare duminic[ c`nd nu vorbesc eu. Sec\iei rom`ne=ti dela BBC tot englez.Comitetul rom`n al refugia\ilor compus din R[descu. spun`nd c[ din acest material pe care-l vom avea la dispozi\ie tot timpul eu =i G`ld[u trebuie s[ extragem toate informa\iile ]n leg[tur[ cu subiectele religioase sau morale pe care apoi trebuie s[ la prelucr[m sco\`nd ]n eviden\[ c`t mai mult posibil persecu\ia bisericii ]n RPR a=a cum eu =i cei dela BBC o vedeam. General al BBC-ului. R[utu =i ]nc[ doua persoane pe care nu mi le amintesc.Cu acest prilej Dir. o englezoaic[.}n acea ]nv[lm[=eal[ a ap[rut poli\ia francez[.Dar ]ntr-o duminic[ un grup de legionari au intrat ]n timpul slujbei ]n biserica rom`n[ din Paris =i dup[ ce ]n fa\a celor prezen\i au citit decizia de caterisire a preotului care f[cea slujba. de c[tre regele Mihai a bugetului comitetului.. ]n care scop a f[cut =i invita\ii conform celor ce i s-au comunicat dela New-York de a invita to\i diploma\ii \[rilor capitaliste afla\i la Paris =i autorit[\ile franceze. trebuie s[ ar[t 68 anumite st[ri de lucruri pentru a se ]n\elege felul cum am plecat eu dela Londra la Paris. Zisu Visarion. care i-a dat pe to\i afar[ 69 .Deasemeni R[descu urma s[ aib[ o consf[tuire cu pre=edin\ii comitetelor rom`ne=ti ale refugia\ilor rom`ni din Europa. ea vorbea =i pu\in rom`ne=te. au t[b[r`t asupra lui s[-l dezechipeze =i s[-l dea afar[. Crihan. se aflau la New-York =i toate comitetele fugarilor din toate \[rile democrat populare.

f[r[ a-i da alte detalii.Dup[ mas[ am avut prima ]ntrevedere cu R[descu. ]nalt. =i mi-a cerut s[ caut un preot neutru pentru biserica rom`n[. mi-a cerut informa\ii asupra lui Visarion Puiu =i asupra lui Boldeanu pe care-i cuno=team din \ar[.Astfel R[descu m-a chemat pe mine la Paris. Aici am cunoscut un general al c[rui nume nu-l re\in.Cu aceasta a fost terminat[ slujba. c[ autorit[\ile franceze mi-au ]ncredin\at cheia bisericii.}ntrebare: }n continuarea procesului verbal de interogatoriu din 5 Febr. care mi-a spus c[ a doua zi la orele 11 s[ m[ duc la Ministerul de Interne. profesorul Herescu. organiza\iilor rom`ne=ti =i frunta=ilor politici rom`ni existen\i la Paris. =i i-am dat s[-mi scrie la ma=in[ c`teva adrese prin care aduceam la cun=tin\[ celor doua tabere. ar[t`nd personalitatea lui Niculescu Buze=ti.10 februarie 1954.A doua zi am fost cu R[descu la Ministerul de Interne ]n apropiere de Opera din Paris.}n prima zi nu am discutat cu R[descu dec`t am[nunte ]n leg[tur[ cu parastasul. s[ m[ prezinte secretarului general care urma s[-mi predea cheia bisericii. toat[ activitatea mea din Paris pentru un timp s-a rezumat la consf[tuirile pe care le-am avut cu Gen. interogatoriul s-a terminat la ora 16.Mi-a dat cheia bisericii =i mi-a precizat c[ a doua zi la ora 1030 va veni comisarul circumscrip\iei de poli\ie care va rupe sigiliile depe u=a bisericii =i c[ acela= comisar dup[ terminarea serviciului religios va pune sigiliu =i eu s[-i dau cheia lui. adic[ cei care sunt ]mpotriva regimului din \ar[. c[ a doua zi la orele 11 voi oficia un parastas pentru Niculescu Buze=ti =i ]i invitam pe to\i s[ participe la aceast[ slujb[ care era o manifestare a rom`nilor fugari ]mpotriva regimului din RPR. timp ]n care ei m-au pus la curent cu toate cele ]nt`mplate la Paris cu biserica rom`n[ =i scopul venirii lor ]n Europa. R[descu..}n urma discu\iei avute a r[mas s[ deschid[ biserica =i pentru a evita scandalul p`n[ se va lua hot[r`rea definitiv[ asupra c[ruia va r[m`ne biserica. eu i-am r[spuns c[ problemele bisericii rom`ne=ti au cerut s[ m[ stabilesc la Londra. ora=ul Bucure=ti Interogatoriul a ]nceput la ora 8. consider`ndu-l ca un lupt[tor care cade pe frontul luptei ]mpotriva comunismului. arat[ ce alt[ activitate ai mai avut d-ta la Paris ? R[spuns: Dup[ ce m-am ocupat de problema deschiderii bisericii cu care nu am putut face nimic =i a r[mas tot ]nchis[. format din vechii coloni=ti rom`ni.Dup[ mas[ am stat de vorb[ cu Sanda St[tescu cer`ndu-i s[mi fac[ un expozeu mai larg asupra celor ]nt`mplate la Paris cu biserica rom`n[..-}n ziua aceia am luat masa cu R[descu =i cu secretarul lui. s[ caute alt preot. R[descu urma ca la prima duminic[ s[ fac[ parastasul lui Buze=ti =i c`nd a auzit cele petrecute la biseric[ a mers la guvernul francez s[ deschid[ biserica. am ]nchis biserica =i am ]nceput s[ m[ interesez de ]mp[carea celor doua tabere de care am ar[tat. la participarea diferitelor vizite f[cute ]mpreun[ cu R[descu autorit[\ilor franceze. R[descu a vorbit ]n numele comitetului rom`n =i Veniamin ]n numele PN| din care f[cea parte Buze=ti..=i a ]nchis biserica. adic[ legionarilor 70 =i preotului Ivanovici.Dup[ aceea am ]ns[rcinat-o pe Sanda St[tescu s[ duc[ aceste adrese la cei indica\i.La repro=urile f[cute de secretarul general c[ dece m-am stabilit la Londra. iar la 11 dup[ ce au sosit to\i invita\ii am oficiat parastasul.}nainte de a se da explica\ii celor discutate cu R[descu.A vorbit apoi R[descu =i profesorul universitar Veniamin.. era un om de 50 ani.Acolo secretarul general mi-a f[cut repro=uri c[ dece m-am stabilit la Londra.La sf`r=itul slujbei am rostit c`teva cuvinte.A doua zi la 1030 am fost la biseric[ =i am deschis biserica. mitropolitului Visarion Puiu =i consiliului parohial al bisericii. pentru 71 . sl[bu\ =i brunet. ]ndem`ndui pe to\i refugia\ii rom`ni s[ stea ]n jurul lui Mihai =i a comitetului rom`n =i s[ lupte p`n[ la victorie ]mpotriva comunismului.

72 3. care sub pre=edin\ia lui R[descu urma s[ discute toate problemele fugarilor rom`ni privitoare la emigrare =i la propaganda anticomunist[ ]mpotriva regimului din \ar[.El (Horia Sima) s[ fie primit ]n Comitetul Na\ional Rom`n din Apus.ca aceste explica\ii s[ fie c`t mai complecte.2. Sima =i s[-l conving s[ renun\e la aceste condi\iuni =i s[ ]nceteze propaganda ]mpotriva lui.}ntrevederea a fost fixat[ ]ntr-o zi dup[ amiaz[ la hotel Opera.Horia Sima dup[ ce i-am fost prezentat m-a rugat s[-i povestesc despre cele ce am v[zut ]n \ar[ la plecarea mea =i despre peripe\iile rom`nilor ]n Jugoslavia. Mihai a promis c[ va da o amnistie general[ pentru to\i legionarii. Totu=i el va ]nceta propaganda de ponegrire a regelui prin ziarul Chemarea =i verbal dac[ Mihai ]n caz c[ se va ]ntoarce ]n \ar[ ca rege.Mihai mi-a spus s[ caut s[ men\in rela\iile cu H.. unde am r[mas numai o zi. Sima =i i-am cerut lui Com[niciu s[ comunice el lui H.S[ se respecte decora\iile =i gradele legionarilor care fac parte din divizia (forma\iunea lui Chirnoag[ Platon sau cei care au f[cut parte din armata german[ sub Hitler). a=a cum este considerat de rom`nii fugi\i din \ar[. va \ine cont de trei chestiuni: 1. \in s[ ar[t un alt punct din activitatea mea dela Paris. prin care se pot ]n\elege mult mai bine explica\iile pe care le voi da asupra discu\iunilor mele cu R[descu. R[descu ]ntrunise pe pre=edin\ii comitetelor rom`ne=ti din diferite \[ri din Europa. el s-a dep[rtat de rom`ni.}n ce prive=te cererea a doua a lui Horia Sima. Sima r[spunsul =i rug[mintea regelui Mihai. }n caz c[ Mihai va accepta aceste trei condi\iuni el (Horia Sima) va da ordine s[ fie ]ncetat[ propaganda da ponegrire =i va ]ncepe treptat o propagand[ de ]n[l\are a lui Mihai de c[tre legionari..Referitor la a treia cerere a lui Sima. at`t prin presa legionar[ din apus c`t =i prin propaganda verbal[ dus[ de legionari contra sa.Mihai a r[spuns c[ ]n nici un caz H.Eu am spus tot ce am v[zut ]n \ar[ privind situa\ia economic[.Re]ntorc`ndu-m[ la Paris nu l-am mai g[sit pe H. politic[ =i militar[ a \[riiTrec`nd la subiectul propriuzis al misiunii mele. MihaiI a r[spuns c[ =i aceast[ problem[ se va rezolva dela caz la caz. nu poate face parte din comitetul na\ional dela New-York.. ]ntruc`t el =i-a luat angajamentul fa\[ de americani c[ nu va face niciun act de guvern[m`nt ]n afara de \ar[. ]ns[ numai c`nd se va ]ntoarce ]n \ar[.}n acest timp la Paris. asupra atitudinii pe care legionarii au adoptat-o ]n ultimul timp fa\[ de rege. pre=edintele tineretului \[r[nesc al rom`nilor fugari s[-mi organizeze o ]ntrevedere cu Horia Sima. dup[ preg[tirea fiec[ruia ]n parte.To\i legionarii care au fost condamna\i ]n \ar[ s[ fie amnestia\i. ]ns[ aceasta numai atunci c`nd se va ]ntoarec ]n \ar[.Pentru a-mi ]ndeplini misiunea dat[ de regele Mihai =i pe care am ar[tat-o ]n alt proces verbal de interogatoriu. timp ]n care am discutat cu Mihai r[spunsul lui Horia Sima =i alte lucruri f[r[ importan\[. de care aflasem c[ a venit la Paris. am rugat pe Hora\iu Com[nici fost legionar.La toate acestea Horia Sima mi-a r[spuns urm[toarele: Regele Mihai a v`ndut pe Antonescu. iar pe de alt[ parte i-am ar[tat nemul\umirea tuturor frunta=ilor rom`ni din str[in[tate cu care am stat de vorb[.La acesat[ conferin\[ am participat =i eu ]n calitate de episcop 73 .. i-am ar[tat pe de-oparte nemul\umirea lui Mihai contraatacurilor ce i se aduc de c[tre legionari.Dup[ c`teva zile am plecat la Lausane la regele Mihai pentru a-i comunica cele discutate cu Horia Sima. Sima care a instigat la radio Viena ]n timpul lui Hitler armata rom`n[ =i poporul rom`n contra monarhiei =i anglo-americanilor. c[s[torindu-se =i cu o filo-american[ =i este mai bine ca rege ]n viitor s[ fie Prin\ul Nicolae care este c[s[torit cu o rom`nc[ =i am face atunci ]n \ar[ o monarhie semirom`neasc[.

aceste contracte . care se ocup[ cu centralizarea tuturor veniturilor pe care ei le-ar fi avut din RPR. Lu`nd cuv`ntul am ar[tat importan\a bisericii =i importan\a unirii tuturor rom`nilor fugi\i din \ar[ ]n jurul bisericii. Lt. dac[ ele . Bulgaria etc. Petrescu Puiu ]n fruntea armatei pe care ei o preg[teau.Deasemeni ei au birouri speciale.. unde s[ fie comandamentul. vr`nd s[ r[m`n[ aceste \[ri ca Rom`nia. calcul`nd pe baza vechilor contracte dintre societ[\ile lor =i societ[\ile rom`ne.ar fi func\ionat c`t ar fi avut englezii de c`=tigat. comandorul Udri\chi. dac[ nu s-ar fi na\ionalizat industria.}n consf[tuirile avute s-a hot[r`t ]nfiin\area acestei armate unde s[ se dea leaf[ de cheltuieli zilnice. Petrescu Puiu.Armata urma s[ aib[ un c[min la Paris.Astfel se discuta sub aspectul ar[tat mai sus planul de electrificare..R[descu cunosc`nd c[ la alegerile din SUA va c[dea Truman =i deci aceast[ conven\ie dintre Truman =i Churchill nu va mai fi valabil[. adic[ pe baza unor contracte ]ntre un grup de financiari americani =i guvernul rom`n. sub forma ajutorului economic. iar capitalul ]ntrebuin\at pentru refacerea \[rii s[ fie cel american introdus sub o form[ mai ascuns[.al rom`nilor din Europa Apusean[ =i Orientul Apropiat. acest lucru a rezultat =i din cele ce mi-a spus el privitor la organizarea de viitor a \[rii dup[ c[derea regimului actual din \ar[ care dup[ p[rerea nostr[ se va produce ]n urma unui r[zboi dezl[n\uit de anglo-americani ]mpotriva Uniunii Sovietice =i \[rilor de democra\ie popular[. Ungaria.}n acest scop au avut loc unele consf[tuiri ]ntre mine.La aceste discu\ii ca nou venit am contribuit =i eu ar[t`ndu-mi ura mea ]mpotriva regimului din RPR. Neferu. ]n Octombrie 1949 Regele Mihai plecase la Floren\a ]n Italia.Pe baza acestui lucru englezii caut[ ca to\i rom`nii afla\i ]n str[in[tate s[ fie preg[ti\i pentru a fi buni prieteni lor =i s[ lucreze pentru ei. SUA =i Fran\a =i ]n cadrul bisericii se poate duce lupta ]mpotriva comunismului.75 .R[descu a mers la Mihai pentru a discuta problema organiz[rii armatei =i au hot[r`t s[ numeasc[ pe Gen. col. Acest plan prevedea ca dup[ r[zboi s[ devin[ ]n Rom`nia un guvern de <tehnicieni> care s[ se prezinte drept neutri.R[descu singur a recunoscut c[ ]n viitorul r[zboi pe care-l vor desl[n\ui americanii. s[ dea la Curtea Interna\ional[ dela Haga s[ statorniceasc[ pierderile englezilor. vor c[uta s[ distrug[ ]ntrega industrie din RPR pentru a se putea astfel infiltra mai bine ]n via\a intern[ a Rom`niei. sub zona lor de influen\[. unde avea castel regal. iar dup[ r[zboi pe care ei sunt siguri c[-l vor c`=tiga.}ntrebare: Ce \i-a spus R[descu cu privire la organizarea \[rii a=a cum spunea el ]n viitor ? R[spuns: R[descu mi-a spus c[ din c`te a observat el se duce o lupt[ ]ntre Anglia =i America cu privire la \[rile balcanice.}ntrebare: Arat[ acum ce ai discutat concret cu R[descu ? R[spuns: R[descu era filo american.}ntrebare: Alt[ activitate pe care ai desf[=urat-o d-ta la Paris ? R[spuns: Tot ]n acest timp.. etc. El spunea c[ Truman nu mai are popularitate ]n 74 SUA. ]mpotriva regimului actual din \ar[. care este singurul organ rom`n acceptat de c[tre cele trei guverne Anglia. Gherghel =i Generalul Ion Gheorghe.Astfel Truman ]ntr-o consf[tuire secret[ avut[ cu Churchill ar fi promis c[ Rom`nia =i Ungaria vor r[m`ne sub influen\a englez[. Ivanovici fost ata=at militar la Paris. col.}ntrebare: }n ce au constat vizitele pe care le-ai f[cut cu R[descu la diferi\i fugari rom`ni din Fran\a ? R[spuns: Aceste vizite aveau un caracter politic.Formarea unui corp de comandament dintre ofi\erii rom`ni din Europa apusean[ =i s[ se aduc[ trup[ din vechii coloni=ti rom`ni din america care s[ fie ]ncadra\i voluntar precum =i din refugia\ii politici din \ar[.. col. colect[rile. ]ntruc`t se adunau mai mul\i refugia\i rom`ni =i puneau ]n discu\ie diferite chestiuni du=m[noase regimului democrat popular din RPR deci aveau caracter anticomunist. f[cuse un alt plan cu americanii printr-un subsecretar de stat dela externe.

ora=ul Bucure=ti Interogatoriul a ]nceput la ora 8.|in minte c[ am fost la dou[ campuri l`ng[ un ora= Mancester un campus l`ng[ Dublin la dou[ lag[re ]n nordul Sco\iei ]n alte localit[\i unde erau rom`ni ]ns[ mai pu\in dela unul de 20 persoane.Asemenea propagand[ ]mpotriva RPR =i Uniunii Sovietice am f[cut =i prin pres[ scriind c`teva articole la ziarele (Nation Roumaine) Na\iunea Rom`n[ =i cred c[ =i ]n <Bire> (era un buletin de =tiri ..Deasemeni am f[cut diferite acte de na\ionalitate.Ofi\erii urmau s[ ia parte ca asisten\i la cursurile superioare de r[zboi din Paris p`n[ ]n momentul form[rii armatei atlantice. Am plecat ]mpreun[ cu Deviss ]n multe localit[\i din Anglia unde erau rom`ni. eu s[ fiu ales patriarh. care s-a autodizolvat ]mp[r\indu-se ]n doua. ar[t`nd personalitatea lui politic[ =i ca un mare anticomunist.}ntrebare: Arat[ altceva din cele discutate cu R{DESCU ]n afar[ de cele ce ai ar[tat ? R[spuns: }n general am ar[tat tot. Nu pot s[ redau toate localit[\ile ]ntruc`t au ni=te nume engleze=ti pe care nu le re\in. }n prezent nu mai re\in nici un nume de studen\i.La refugia\ii care-i cuno=team eu personal le f[ceam direct.Alt[ activitate la Paris nu am avut..Pe ace=tia ]i puneam s[ jure c[-l cunosc =i pe baza datelor spuse de ei le complectam acte de care aveau nevoe.77 . s[ renun\e la emigrare =i s[ vin[ la Paris la c[minul ofi\erilor rom`ni.. Austria =i care sc[paser[ din Jugoslavia. interogatoriul s-a terminat la ora 1330 }n timp de o lun[ c`t am stat la Paris am vorbit de 3 ori la radio Paris la sec\ia rom`n[.}n acest sens eu am f[cut 30-40 de certificate asupra unor studen\i pe care i-am avut ]n Jugoslavia. Deasemeni cele doua discursuri nu-mi amintesc precis temele lor ]ns[ erau discursuri ]ndreptate ]mpotriva regimului din RPR. pe cei care nu-i cuno=team..Mai \in s[ adaog c[ R[descu mi-a spus c[ Comitetul Rom`n dela New-York este de acord ca la re]ntoarcerea ]n \ar[. Aceasta la ]nceputul lui Noiembrie 1949. botez.Primul discurs s-a referit la comemorarea lui Niculescu Buze=ti.76 Din Paris am plecat la sf`r=itul lui Octombrie 1949 la Londra. eu am fost de acord cu el. ]ndemn`nd poporul din \ar[ s[ lupte ]mpotriva regimului democrat popular din \ar[ =i ]mpotriva Uniuniii Sovietice =i am ar[tat c[ ]n cur`nd le vom veni ]n ajutor deci s[ aib[ curaj ]n lupta lor c[ vor fi sprijini\i de noi cei din str[in[tate =i de marile puteri. din aceast[ cauz[ nu s-au dat fondurile necesare pentru ]ntre\inerea ofi\erilor. care nu aveau acte asupra lor. le spuneam s[-mi aduc[ doi martori care-l cunosc. pentru to\i refugia\ii rom`ni..Buletin de Informa\ii al Rom`nilor din Exil).Certficatele s[ fie f[cute de oameni de vaz[ din r`ndul refugia\ilor rom`ni =i de c[tre profesori. etc. ]n care va intra =i forma\iunea rom`n[ =i vor lua atunci comanda acestei forma\iuni..11 februarie 1954.Pentru aceast[ opera\ie am avut mandat din partea lui Mihai =i R[descu. c[s[torie. ]ntruc`t e mai greu de format =i ]ntre\inut un c[min. na=tere.Formarea armatei rom`ne ]n apus nu a avut loc ]ntruc`t a intervenit o ceart[ ]n s`nul comitetului rom`n dela New-York.De aceste acte la Paris am eliberat foarte multe =i apoi am dat dispozi\iuni la preo\i s[ fac[ =i ei acela= lucru.Tot la Paris m-am ocupat de funda\ia regal[ studen\easc[ discut`nd cu R[descu =i hot[r`nd ca studen\ii s[ urmeze studiile la Paris =i s[ le d[m burs[ la fiecare..Pentru a evita ca ]n facultate =i cu drept de burs[ s[ se strecoare rom`ni studen\i agen\i comuni=ti a r[mas ca la to\i studen\ii s[ se fac[ un certificat despre comportarea lui.Eu aveam calitatea de a duce propagand[ printre ofi\erii pe care-i ]nt`lnesc pe unde m[ voi duce.}n ce prive=te tot planul lui =i cele explicate de el privitor la viitoarea organizare politic[ =i economic[ a Rom`niei.

78 delegat al Caromanu-ului pentru Germania =i Austria. era ]ntreaga via\[ grea =i plin[ de lipsuri =i greut[\i ]n Anglia. prima dat[ cum am sosit. Dup[ hirotonire. iar el care a fost consul ]n Rom`nia. cu Ghi\ea =i preotul Surtucanu.C`nd am venit la Londra am fost la Oadams. unde am luat leg[tura cu grupul Papanace.Eu am c[utata s[ le ]nt[resc moralul spun`ndu-le c[ ]n cur`nd ne vom ]ntoarce ]n \ar[. unde am fost hirotonisit episcop de c[tre mitropolitul ortodox al Germaniei. pentru a aranja plecarea unui grup de rom`ni prin ajutorul IRO. la cererea lui Atkinson. Aici era profesorul Caragata. legionarul Virgil Popa. am luat leg[tura cu Deyken. un oarecare Bujin. la Bucure=ti. So\ia acestui Englezis este rom`nc[. din partea rom`nilor a vorbit maiorul Croitoru. 79 .Pentru aceasta to\i rom`nii vroiau s[ se ]ntoarc[ ]n \ar[ dup[ ce va c[dea regimul actual. c[ruia dup[ ce iam f[cut un expozeu asupra celor ce am constatat =i v[zut ]n coloniile rom`ne. maiorul Florescu. s-au stabilit la Floren\a. preotul Surtucanu a fost eliberat din lag[r =i m-a ]nso\it apoi tot timpul.Spre exemplu: la o min[ am g[sit circa 9 (nou[) rom`ni printre care studen\i =i de alte meserii care erau \inu\i la munca de min[ foarte grea. maiorul Ciorba.Neput`nd emigra. delegat general al Consiliului Ecumenic pentru Austria. unde am oficiat o slujb[ pentru pu\inii rom`ni afl[tori ]n Milano. de al\ii nu-mi mai amintesc. Hirotonirea s-a f[cut ]n biserica rus[ din München. =eful legionarilor dun München.. La Milano am amenajat o capel[. Dup[ Floren\a am mers la Roma. Ei duceau o via\[ grea ]n Anglia. cerute de rom`ni. avocatul Paraschivescu =i un grup de fo=ti marinari rom`ni care r[m[seser[ la Passau ]n Germania =i de aici veniser[ la Floren\a pentru emigrare. rom`ni din Salzburg. am plecat ]n Italia. reprezentatntul Consiliului Ecumenic ]n Germania. La interven\ia lui Englezis.}n urma interven\iei mele ace=tia au fost muta\i fiecare la locul unde avea specialitatea. }n aceast[ perioad[. arhiepiscopul +tefan al Austriei =i episcopul Filip al Münchenului vicar al mitropolitului Serafim. La Roma am v[zut pe inginerul Sl[vescu. Am mai plecat pentru a mul\umi Consiliului Ecumenic pentru cheltuielile care le f[cuse pentru hirotonirea mea. La München. pe fiica lui Nicolae Iorga c[s[torit[ cu un italian care vorbe=te perfect rom`ne=te. pe l`ng[ faptul c[ nu era niciun interes din partea autorit[\ilor engleze de a se ocupa de via\a rom`nilor. Aici am avut concursul consulului englez Englezis.. legionarul Titi Constantinescu. m-am interesat de via\a lor ]n general =i luam m[suri sau interveneam la autorit[\i acolo unde era cazul. De aici am plecat la Floren\a. Deyken.Oadams mi-a dat actele mele =i mi-a spus ca s[ m[ duc pentru sfin\ire la München s[ dau pe la Geneva s[ iau bani dela Consiliul Ecumenic. La lag[re am mers cu Papanace. Interven\iile le f[ceam la Oadams. }ntrebare: Ce ai f[cut la Geneva ]n aceast[ perioad[ ? R[spuns: Am plecat la Geneva la ]nceputul anului 1950. =tia bine rom`ne=te.. i-am mul\umit pentru unele m[suri luate asupra celor solicitate de mine. maiorul Croitoru. La Floren\a am locuit la hotel. Au asistat rom`ni din München.Hirotonirea mea s-a f[cut de c[tre mitropolitul Serafim. pentru a rezolva cerin\ele rom`nilor. Din Fran\a m-am ]ntors la Londra =i apoi am plecat la München ]n Decembrie 1949. generalul Ion Gheorghe. legionarul Lasinski. ]n loc s[ fie trecu\i fiecare la specialitatea lui. macedonean de origin[. numit Serafim. avea un depozit de vinuri. elemente f[r[ suprafa\[. Scopul c[l[toriei mele la Roma a fost vizitarea lag[relor din jurul Romei =i ajutorarea fugarilor rom`ni. Mih[ilescu dela Freiburg. pentru scoaterea din lag[r a preotului Surtucanu. reprezentantul Consiliului Ecumenic pentru Germania. la Milano. A mai vorbit mitropolitul Serafim =i arhiepiscopul +tefan.To\i rom`nii erau ]ncarcera\i ]n diferite munci.

Rferitor la Papanace. unde am avut o prim[ ]ntrevedere cu Bossi. 12 Februarie 1954 . Acest preot plecase apoi ]n Brazilia. s[ vizitez toate lag[rele unde se aflau noii refugia\i =i s[ caut pe c`t posibil s[-i cunosc pe to\i ]ndeaproape. cult.) El se ocup[ mult cu scrisul. La acest ziar scriu to\i balcanicii fugari. }n Roma n-am mai cunoscut al\i rom`ni.Organiza\ia Interna\ional[ de ajutorare a refugia\ilor politici) se afl[ ]ntr-o situa\ie foarte critic[. De cele mai multe ori am fost ]n Germania la München. Papanace sus\ine c[ Sima a fost agentul =i omul de cas[ al lui Armand C[linescu. Dup[ mas[ la ora 17. Chiar ]n lucr[rile sale. deoarece dup[ s[rb[torile de iarn[ (Cr[ciun) urmeaz[ s[ avem o conferin\[.Bucure=ti Interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i s-a terminat la ora 16 }ntrebare: }n procesul verbal din ziua de 12 Februarie 1954. Papanace arat[ c[ Sima ]n timpul r[zboiului fiind ]n Germania. Tot atunci mi-au adus la cuno=tin\[ c[ IRO (International Refugees Organisation . deoarece majoritatea guvernelor \[rilor unde au emigran\i diferi\i. Acolo slujea preotul Stegaru originar din Bucovina.}n München r[m[seser[ pu\ini rom`ni. conferin\[ ]n care se vor discuta =i rezolva toate problemele emigran\ilor =i eu s[ fiu ]n deplin[ cuno=tin\[ de cauz[ a tuturor emigran\ilor. La data c`nd am fost eu la München . =eful Consiliului Ecumenic din München. are o serie de lucr[ri. vinovat de moartea lui Codreanu =i a celorlalte v`rfuri legionare. care scriu la ziarul <BALCANICA>. legionar.n. pot spune c[ el este =eful grupului legionar antisimist. El era nemul\umit de legionarii din grupul s[u. (Constantin Papanace fusese subsecretar de stat la Externe ]n 1940 =i conducea ]n str[in[tate un grup disident fa\[ de Horia Sima . cu scopuri biserice=ti. Italia. Arat[ activitatea d-tale am[nun\it[ =i toate leg[turile d-tale dup[ ce ai ajuns la Geneva ? R[spuns: La Geneva. care trecuser[ la catolicism. ai ar[tat c[ ai plecat la Geneva. Portugalia. a avut o atitudine foarte necamaradereasc[. }ntrebare: Ce alte centre din Europa ai mai vizitat ]n afar[ de cele declarate ? R[spuns: Am mai fost ]n Germania. Nu cunosc nume de fugari rom`ni sau al\i fugari din Balcani. m-am dus la acela= hotel. Acesta ma pus la curent cu lucr[rile sec\iei rom`ne din consiliul ecumenic =i c[ dup[ mas[ la orele 17 mi s-a fixat ]ntrevederea cu pre=edintele consiliului ecumenic Wiesertuft. era ginerele preotului Tincoca .dar =tiu c[ era avocat. numai a episcopilor ortodoc=i la Geneva. Dela acesta primeam ajutoare pentru rom`nii refugia\i. Toate aceste guverne au avertizat IRO. Cu Papanace am discutat mai mult ]n leg[tur[ cu luptele lui cu Sima pe care ]l socotea un intrus. unde se afla =i Machie. al consiliului ecumenic.nu-mi amintesc numele .conduc[torul coloniei rom`ne din München. iar ]n locul lui r[m[sese s[ slujeasc[ un preot ucrainean. ]l vizitam pe englezul Deyken. c[ dac[ se mai 81 . c[s[torit[ cu un italian care =tie perfect rom`ne=te. ]n v`rst[ de 40 de 80 ani. Ei mi-au cerut ca imediat dup[ sfin\ire (hirotonie).a. instrument al regelui Carol. }n timpul acestei ]ntrevederi. ]ntruc`t mai to\i emigraser[ ]n Brazilia sau Australia. Dup[ aceasta ei mi-au adus la cuno=tin\[ c[ ]n ultimul an au venit noi refugia\i =i majoritatea intelectuali. refugia\ii au comunicat =i protestat pentru faptul c[ printre refugia\i sunt unii agen\i comuni=ti =i unii care erau recalcitran\i =i le f[ceau greut[\i. Cred c[ este ]n Serviciul de Informa\ii al americanilor. Spania.nu-mi amintesc numele hotelului. Papanace arat[ c[ gruparea simist[ a dec[zut datorit[ conducerii ei. un tip negricios.fiica lui Trancu-Ia=i.prin 1950 =i 1951 . La München am fost de 3-4 ori =i locuiam la un hotel l`ng[ gar[ . Papanace are un ziar numit <BALCANICA> care apare lunar. am fost la Wiesertuft. i-am f[cut un expozeu general asupra activit[\ii mele din ultimele luni.De c`te ori veneam la München.

pela diferite lag[re. episcopul protestant cehoslovac. =i am trecut fugitiv. Machie ne-a citit o adres[ trimis[ dela IRO Consiliului Ecumenic. Arhiepiscopul polonez Sava. care cunosc importan\a misiunii =i lucr[rile consiliului ecumenic. sau dac[ noi nu cunoa=tem pe un individ. pe to\i refugia\ii. se vor da dup[ s[rb[tori. dela 25 Decembrie =i p`n[ la 10 ianuarie 1950. am fost ]n scopul ]ndeplinirii misiunii mai sus ar[tate. delegatul consiliului ecumenic pe ]ntreaga Germanie Occidental[ =i ]mpreun[ cu el am fost la mitropoli\ii ru=i albi.repet[ aceste cazuri pe viitor va refuza viza de intrare a oric[rui refugiat. num[rul lor =i cine sunt ei. c`nd eu trebuiam s[ fac slujbe religioase. Dela Roma am plecat direct la Geneva. }ntrebare: Arat[ ]n continuare cum s-au petrecut lucrurile ? R[spuns: Dup[ ce am primit dela casieria consiliului suma de 6000 dolari pentru cheltuieli. unul dintre cele mai mari lag[re. Verificarea am[nun\it[ =i m[surile ]mpotriva lor. La conferin\[ au participat deasemeni pre=edintele consiliului ecumenic Wiwsertuft scretarul general al consiliului ecumenic Machie =i func\ionarii permanen\i ai diferitelor na\ionalit[\i din consiliul ecumenic. unde am avut prilej. La deschiderea =edin\ei. ]n ziua de 10 Ianuarie. ]ns[ individul este cunoscut de trei persoane. am vizitat ]ncontinuu =i am oficiat slujbele na=terii. indiferent cine ar fi. Instruc\iunile precise. ]naintea Cr[ciunului 1949. am plecat la München singur. pentru a-mi da seama de noii refugia\i veni\i. iar celor ce nu suntem de acord =i avem suspiciuni. s-a fixat ziua de sfin\ire mai apropiat[. Anul Nou. pentru fixarea zilei de sfin\ire. episcopul s`rb Irineu. ca pe viitor s-o fac[ birourile respective prin reprezentan\ii lor. dup[ cum g[sesc eu de cuviin\[. pentru a participa la conferin\a episcopilor. dup[ care se va elibera un certificat de cre=tin practicant. c`nd am avut conferin\a la Geneva. nu avem suspiciuni =i nu ne putem asuma r[spunderea de emigrare. Pentru aceste considerente IRO studiaz[ posibilitatea ]ngr[dirii verific[rii =i responsabilit[\ii. Salzburg =i Strosel l`ng[ Gratz. trebuiau s[ se fac[ pe baza instruc\iunilor ce le vom primi la conferin\[. lag[rul de l`ng[ Frankfurt =i ]nc[ un lag[r din zona Francez[. s[ le eliber[m certificate de emigrare. Aici am luat leg[tura cu delega\ii consiliului ecumenic din zona respectiv[ =i cu comandan\ii legionarilor. s[ se fac[ de reprezentan\ii bisericilor respective. D`nd instruc\iuni precise c[ celor ce credeam de cuviin\[ noi =i ne asum[m r[spunderea lor. la conferin\[/ }ntrebare: }n mod concret care era misiunea d-tale ? R[spuns: Misiunea mea era de a verifica ]n linii mari. pentru a lua m[suri de arestare a individului respectiv. mi s-a eliberat actul de hirotonie. Deoarece se apropiau s[rb[torile Cr[ciunului. etc. mai ales noii veni\i. Tot acest timp. un episcop protestant ungur. care s[ cerceteze dela caz la caz pe refugia\i. c[rora le eliber[m certificatul de emigrare (cre=tin practicant) ace=tia dau c`te o declara\ie c[-l 83 . }n acest timp. Dup[ aceasta. }n Austria lag[rul dela Insbruk. Pentru rom`ni a participat Bossi. ]n triplu exemplar dup[ care am plecat ]n lag[rele din Germania pentru a vedea pe noii veni\i =i apoi ]n lag[rele din Austria =i Italia. 82 La aceste lag[re. mitropolitul Ghermanos mi-a salutat venirea mea ca nou episcop sfin\it recomand`ndu-mi s[ iau exemplu de activitate dela episcopii b[tr`ni. =i mai mul\i din Banat. }n Italia lag[rul din Triest. prin care aducea la cuno=tin\[ c[ pe viitor verific[rile tuturor refugia\ilor ce urmeaz[ s[ emigreze. am trecut prin urm[toarele lag[re: }n Germania Occidental[ lag[rul München. anun\`nd comandantul lag[rului. F[c`ndu-se sfin\irea canonic[. f[r[ de care nu se va mai da pe viitor nici o viz[ de intrare ]n diferitele \[ri de emigrare. La München am luat primul contact cu Deyken. s[ nu le d[m certificat. episcopul bulgar Ioan. pentru a vedea dac[ printre ei sunt agen\i comuni=ti. ]ntr-un or= mai mic. fiind un om de ]ncredere al englezilor. Roma =i Neapole. Lintz. care ]ns[ nu erau intelectuali prea mul\i cum se spusese la Geneva. am cunoscut pe noii fugari rom`ni. cu avionul. lag[rul de l`ng[ Baden-Baden (zona francez[). nu-i =tiu numele. Boboteaza. La conferin\[ a participat grecul mitropolit Ghermanos dela Londra care a prezidat conferin\a.

}n col\ul din st`nga erau trei culori care t[iau col\ul =i era scris EPISCOPIA ORTODOX{ AUTONOM{ ROM~N{.. Arhiepiscopul VICTOR LEU al Europei Apusene =i Orientului Apropiat.. din toate \[rile democrate ]n frunte cu URSS. fiul lui ..... fiind editat de gen... s-au nec[s[torit cu d-ra .. }ntrebare: Arat[ concret ce anume ai f[cut ? R[spuns: Am scris la ziarul PATRIA dela München organ al rom`nilor din Germania. Cam la c`\iva centimetri... Dedesupt era scris: <Noi. }ntrebare: Cum explici d-ta leg[tura dintre calitatea d-tale de episcop =i misiunea de a cerceta pe rom`nii din lag[r ? R[spuns: La ]ntrebarea Dvs... eu m-am re]ntors la Salzburg =i am ]nceput s[ trec prin lag[re.... care deasemeni era al rom`nilor din Italia... iar la Roma. n[scut sau nu n[scut ortodox... Este un bun cre=tin pe baza declara\iilor date =i temeiul jur[m`ntului f[cut... c[s[torit... spre a-i servi la viza de emigrare. ]n general...... Discursurile erau ]n limba rom`n[ =i adresate poporului rom`n. Ion Gheorghe... deoarece ei cunosc mai bine ca noi st[rile legale =i ne vor fi de mult ajutor...... comuna . Articolele erau scrise la cererea diferi\ilor ziari=ti.. din \[rile respective.. ziua ... cu ce anume te-ai mai ocupat ]n aceast[ periad[ ? R[spuns : M-am mai ocupat de activitatea bisericeasc[. anul . Dup[ conferin\[. jude\ul .. deasemeni am mai avut activitatea ziaristic[ =i am vorbit la radio.... Dup[ aceasta.... atunci ]i eliber[m =i respectivului certificat de cre=tin practicant (bun cre=tin).... este de origin[ .. Totodat[ ni s-a adus la cuno=tin\[ ca s[ fim mai aten\i asupra refugia\ilor care au p[r[sit religia na\ional[ =i au devenit sectan\i. ]n scopul de a influen\a pe rom`ni =i cititori ]mpotriva regimului din \ar[... Acest ziar era subven\ionat de americani =i ap[rea ]n condi\iuni tehnice din cele mai bune.cunosc. dau urm[torul r[spuns: ]n calitatea mea de episcop al bisericii ortodoxe rom`ne din Europa Apusean[ =i Orientul Apropiat..... dup[ ce ]nainte m-am ocupat cu diferite probleme de ordin bisericesc. Articolele se refereau la combaterea ]n mod du=m[nos a RPR =i URSS =i combaterea comunismului ]n general. n[scut .. 84 }ntrebare: }n afar[ de activitatea acesta de eliberare a certificatelor. semn[tura . desenat[ stema \[rii Rom`niei monarhice =i sub stem[...... Data .... era scris ]n latul coalei CERTIFICAT.. Eu nu am semnalat nimic atunci la conferin\[.. =i al . fugit din \ar[ de ordin politic..... }ntrebare: F[ o descriere a certificatelor de bun cre=tin ? R[spuns: Certificatele erau pe coal[ de h`rtie alb[.... organ al rom`nilor din Austria. la postul englez de radio din Gratz =i la postul de radio francez din Insbruk.. cu acest prilej. La Lintz am scris la ziarul VESTITORUL... Machie... certific[m prin prezentul c[ domnul ... copii .... am scris la ziarul VATRA.. Certific[m c[ domnia sa nu este un agent comunist trimis pentru propagand[ sau instigare ci numai un refugiat real. scria <Europa Apusean[>. Pe scurt din toat[ aceast[ propagand[ a mea ziaristic[ =i la radio.. prima sarcin[ era activitatea religioas[ sac85 . adic[ organizarea episcopiei.. Totodat[ am vorbit la posturile americane de radio din Salzburg =i München. ne-a recomandat ca s[ p[str[m str`nse leg[turi de colaborare cu delega\ii consiliului ecumenic. Aceste discursuri le f[ceam din proprie ini\iativ[ ]n calitatea mea de episcop..... episcopii vechi au semnalat diferite lucruri pentru refugia\ii lor... numele =i de fat[. toate datele lor. atacam du=m[nos comunismul. Drept care i-am eliberat prezentul certificat.......... prin care ]ndemnam poporul s[ lupte sub toate aspectele ]mpotriva regimului din \ar[ =i f[c`nd propagand[ de calomniere =i ponegrire a conduc[torilor din RPR =i a realiz[rilor din \ar[.. Deoarece ]n r`ndurile lor s-au dovedit c[ s-au ascuns cei mai mul\i agen\i comuni=ti...

chiar ]n condi\iile cele mai prospere. c[utarea de noi prieteni =i semeni cu care s[ ai ceva comun.ramental[. cu speran\a oarb[ a sor\ii necunoscute =i cu riscurile imense a vagabond[rii ]ntr-o lume ]n care nu te cunoa=te nimeni =i nimeni nu are obliga\ia s[ te ajute. dramele exilului . a=a cum am vrut eu. din Apus.) N. ci m-am ocupat numai de problema refugia\ilor rom`ni. doar at`t. Dar o asemenea nevoie exist[ chiar =i pentru cei care pleac[ din \ar[ ]n condi\ii normale =i se duc ]n anumite locuri unde au o primire preg[tit[ dinainte. lucru care a fost stabilit la o conferin\[ a mini=trilor de externe ai tuturor \[rilor capitaliste din Europa c`t =i Orientul apropiat. nevoia de a =ti c[ po\i apela la cineva =i te po\i sim\i solidar cu cineva ]=i afl[ chemare mai puternic[ spre Biserica neamului t[u. Av`nd delega\ie dela aceste organiza\ii. Consiliul Ecumenic =i alte organiza\ii interna\ionale. Aceasta este explica\ia. caut[ c[ut[rile credin\ei tale. ]\i ]n\elege soarta care este ca =i a lui =i are t[ria de a vorbi cu cei de care ]\i depinde de acum ]nainte aceast[ soart[ ajut`ndu-te s[-\i faci 87 86 . Capitolul V C{TRE CITITOR Pentru cei care cunosc. erau valabile pentru toate guvernele \[rilor ]n care se g[seau rom`ni refugia\i. iar ]n al doilea r`nd combaterea =i lupta sub toate aspectele ]mpotriva comunismului. retr[ie=ti datinile neamului de departe. Eu nu m-am amestecat ]n treburile interne ale \[rii respective. }ntrebare : Din felul cum ai explicat d-ta problema eliber[rii certificatelor pentru emigrare. care vorbe=te limba ta. LOCOTENENT. Aceast[ lupt[ a mea anticomunist[ nu consta numai ]n propagand[. ea consta =i ]n felul ar[tat mai sus de cercetare a refugia\ilor =i la fiecare pas =i ori cu cine discutam ar[tam ]n culori c`t se poate de negre =i exagerat uneori. situa\ia din RPR deaceia eu m[ consider cel mai mare du=man al regimului din \ar[. m[car teoretic.) LEU VASILE ANCHETATOR PRIM. +i deodat[ apare un prelat. am putut s[ ]ndeplinesc misiunea fiind nestingherit de nimeni din organele statului respectiv. care au fugit cum au putut din \ara ocupat[ =i au luat drumul bejeniei nu din vreun calcul =i cu o preg[tire f[cut[ mai ]nainte. este u=or de ]n\eles ce ]nseamn[ pentru o turm[ s[-=i g[seasc[ p[storul. ]n adunarea c[reia g[se=ti spiritualitatea pe care a-i l[sat-o acas[ iar. Aceasta este chemarea care d[ t[rie coloniilor de emigran\i ]n jurul bisericilor lor. sub binecuv`ntarea Hristosului ]ntru care te-ai botezat.ale ]ndep[rt[rii de matc[ =i ale dezr[d[cin[rii indiferent ]n ce condi\ii s-ar petrece ele. (ss. (ss. alunga\i de instaurarea unei puteri a anticristului. un duhovnic din neamul t[u. Dumitr[=coniu. sub amenin\area unei r[zbun[ri <de clas[> sau a deposed[rii de drepturile lor. Prezentul proces verbal de interogatoriu a fost citit de mine cuv`nt cu cuv`nt =i corespunde ]ntru totul ce cele declarate de mine. Cum se explic[ acest lucru ? R[spuns: IRO. erau recunoscute de toate guvernele \[rilor apusene. Dar s[ ne g`ndim ce ]nseamn[ aceasta pentru o mul\ime de oameni teroriza\i. pentru a putea emigra acolo unde ei voiau. IRO =i consiliului ecumenic. ci cu disperarea produs[ de cizma str[in[. Pentru c[ lipsa mediului cu care te-ai obi=nuit. rezult[ c[ hot[r`rile org. O mul\ime de oameni pentru care singurul \el era s[ ajung[ <dincolo>.

]n locul germenilor de rezisten\[ na\ional[ pe carei puteau purta nealtera\i doar cei care reu=eau s[ fug[ din \ar[ ? B[t`nd lag[rele de rom`ni. tocmai spre a fi sigur[ c[ se poate salva. la care recurge omul doar din disperare. At`t. episcopul nou ales =i uns ]=i cunoa=te enoria=ii.un rost. Iar la temelia multor colonii rom`ne=ti ale diasporei care-=i p[streaz[ =i ast[zi spiritualitatea. ale c[ror unice speran\e erau firavele informa\ii despre unele zone ]ndep[rtate ale lumii unde =i-ar putea reface via\a mai repede: o Argentin[.. S[ ne g`ndim la testamentul lui +tefan cel Mare. s-a facilitat r[pirea care l-a dus pe Episcop. ace=tia fiind cazuri evidente de infiltra\ie. La fel au g`ndit =i au ac\ionat acei membrii ai Sinodului Bisericii Autocefale Ortodoxe Rom`ne ]n situa\ia disperat[ ]n 89 . Cum ar mai fi fost <tria\i> =i <]ndruma\i> bie\ii rom`ni care tocmai de frica aceleia=i puteri fugiser[ din \ar[ ?! Ce mi=care prosovietic[. mai ales c[ prin ace=tia. Nu este aceasta o binecuv`ntare pentru fiecare n[p[stuit al sor\ii care a luat drumul exilului ? Ca s[ nu mai spunem ce ]nseamn[ pentru o grupare ]ntreag[ de oameni aduna\i care cum s-a nimerit. se afl[ acele Certificate semnate de Arhiepiscopul Ortodox Rom`n al Europei Apusene. s[ fie p[stori\i de o episcopie care ]n mod subtil =i cu o finan\are bun[ ar fi urmat ordinele Moscovei. Exist[. ci \ara trebuie s[ aib[ mai multe c[i. ci a \[rii. Ni=te oameni f[r[ o matc[ na\ional[ ]n str[in[tate care s[-i poat[ primi =i ]ndruma. Garanta ca rom`n. o Canad[ sau o Australie. dar nepreg[tit[ s[ te asimileze =i. de ce n-am spune-o. la <pohta ce-am pohtit> care nu numai pohta lui Mihai Viteazul era. fiecare cu fuga lui =i cu dramele lui. aceasta era cerin\a misionar[ ce st[tea ]n fa\a Bisericii Neamului care. au primit ajutorul Bisericii lor. pentru ni=te rom`ni =i le d[dea astfel posibilitatea s[-=i fac[ coloniile lor rom`ne=ti ]n care s[ nu se ]ndep[rteze de sim\irea fa\[ de \ar[ =i s[ nu intre ]n jocul perfid prin care Moscova voia s[-=i introduc[ agen\ii distructivi ]n ]ntreaga lume. Acesta era \elul principal cu care plecase din \ar[. mai presus dec`t ambi\iile puterii trec[toare. la modul propriu. C[ or fi fost =i al\ii pe care mila cre=tin[ ia crezut capabili de a ie=i din ispit[. desigur. ]n m`inile Moscovei. ]n fibra constitutiv[ a marilor oameni ai neamului sensul ]ndatoririi lor fa\[ de \ar[ =i popula\ie. unii lipsi\i =i de acte. o ]ngr[dea. ]ntr-o lume din care nu s-au =ters urmele r[zboiului. s[ ne g`ndim ce ar fi ]nsemnat pentru ace=ti oameni care b`jb`iau ]ntr-o lume necunoscut[. ]ndrept[\it[ a te suspecta pentru c[ vii de dup[ cortina de fier. fiecare cu nevoile lui =i cu capacit[\ile sau incapacit[\ile lui de a se adapta str[in[t[\ii.. +i. care nu =i-a aflat precis reorganizarea =i care te adun[ la un loc cu al\ii doar pe criteriul c[ vorbe=ti aceea=i limb[ sau c[ fugi de aceea=i du=mani. la ]n\elepciunea celor care-=i deziceau rangurile personale c`nd g[seau calea ]nt[ririi doar prin domn str[in =i la refuzul lui Antonescu de a-=i aresta adversarii politici prin celebra rezolu\ie pe referatul Siguran\ei prin care recunoa=te c[ nu el este singura solu\ie. ne put`nd s-o distrug[. e posibil. la neaplecarea dinspre lumina cre=tin[ a capetelor Br`ncovenilor dec`t sub securea c[l[ului. sau foarte pu\in cunosc`ndu-se fiecare ca persoan[. 88 Din sutele =i miile de oameni sorti\i bejeniei str[in[t[\ii de <instaurarea regimului de democra\ie popular[> doar doi sunt men\iona\i a nu fi primit certificatul Episcopiei Ortodoxe Autonome Rom`ne din Europa Apusean[. Dar fapt este c[ to\i rom`nii afla\i ]n deriva emigra\iei f[r[ perspectiv[. S[ ne g`ndim c[ emigra\ia de atunci era o mas[ necunoscut[ de oameni necunoscu\i ]ntre ei. ]n ciuda interzicerii de atribu\ii prin care guvernarea. +i a r[spunderii fa\[ de p[strarea con=tiin\ei lor. ]i ajut[ s[ ]=i ob\in[ actele de identitate =i garanteaz[ pentru ei ]n fa\a statelor care voiau s[-i primeasc[. ]n ]nsu=i interiorul <capitalismului putred> ar fi clocit acolo. ]n ciuda ciop`r\irilor teritoriale =i a dihoniei luptei de clas[ adus[ de anticrist. oriunde s-ar afla ace=tia. p[stra ]n sinodul ei con=tiin\a cre=tin[ a ]ndatoririlor fa\[ de to\i fii s[i.

iar refuzul lui este declarat pe fa\[ tocmai ca o provocare la pedeapsa suprem[ pentru a se asigura c`t mai repede c[ nu vor scoate de la el nici o informa\ie prin care s[ fie periclitat[ continuarea rezisten\ei. am v[zut. Tocmai spre a ]nt[ri suflete=te acolo rezisten\a. P[streaz[ realitatea de acolo c`t mai departe de =tiin\a celor de aici ca s[ nu le dea arme prin care s[ se infiltreze. Am confirmarea acestui fapt chiar prin exemplul m[runt pe care ]l reprezint personal: Nimic despre ceea ce =tiam eu. ]nainte ca cel r[u s[ se poat[ infiltra. totul ]n limitele a ceea ce ne ]n\elesesem dinainte s[ spunem. ce e necesar =i trece mai departe spre a nu servi anchetei nimic ]n plus. a ac\iunilor politicienilor importan\i =i a Casei Regale. }ncolo. recunosc`nd cu satisfac\ie c[ a fost cel mai mare du=man al comunismului =i asum`ndu-=i toate actele posibile ]ntru aceasta. are grij[ ca. Acesta este sensul refuzului s[u categoric =i al insisten\ei ]n executarea pedepsei: Nu e vorba numai de cavalerismul celui care ia totul asupra sa. a creat pentru rezisten\a rom`n[ forul spiritual al Episcopiei Europei Apusene =i a Orientului Apropiat care ]i poate =i cataliza =i coagula eforturile. ba chiar se bucur[ de c`te ori are prilejul s[=i agraveze vina. este consemnat[ cu eviden\[. Pomene=te. pomene=te locuri. Pomene=te nume. ia toat[ r[spunderea acestui foarte important act na\ional asupra sa =i cel mult asupra tat[lui s[u al c[rui rol de ini\iator =i de principal exponent al mi=c[rii de ap[rare na\ional[ prin Biseric[ era =i a=a bine cunoscut. Aceasta este toat[ grija: La ]ndemnul tat[lui s[u Grigorie Leu =i a celorlal\i arhierei rom`ni care l-au ]ncurajat. adic[ lucruri de care e sigur c[ pot fi confruntate devenind c[i ]nchise pentru anchetator =i l[s`ndu-i ]n libertate de ac\iune pe cei care =tiu mai multe despre eforturile lui. chiar =i execu\ia ]i este am`nat[ pentru aceasta. el spune tot ceea ce =tie sau se poate afla de la al\ii. iar ancheta continu[ inuman =i antijuridic. +i p[streaz[ secret asupra celor care l-au ajutat aici. sau mai ales tat[l meu. doar. pntru ca ei s[ poat[ duce mai departe lupta. din \ar[ sau din str[in[tate. Dar. T[cerea lui asupra acestui subiect ca =i asupra secretelor de organizare a diasporei. +i. el a pornit o idee. care a fost angrenat[ ]n misiunea sa =i ar putea-o continua dup[ anihilarea lui. chiar =i dup[ ce e dat[ sentin\a capital[.Nici m[car despre biserica rom`n[ din Paris care ]n acea perioad[ era disputat[ ]ntre legionari =i modera\ii refugiului. }i ap[r[ pe to\i =i nu spune dec`t cele stabilite ]nainte de plecare. vreo for\[ 90 personal[ sau colectiv[. Episcopul Grigorie al Hu=ilor. fiindc[ o ]ncercare prin Biseric[. a aprins-o destul de bine ]n lumea liber[ ]nc`t s[ nu mai poat[ fi deturnat[. dar ]ncerca acela=i lucru =i cu diaspora. nu transpare nici o dat[ nimic despre vreo direc\ie. Cine au fost ei ? Care dintre ]nal\ii prela\i au consim\it la aceast[ tain[ pe care le-o propunea fratele lor ]ntru hirotonire. prin supunerea parohiilor rom`ne=ti tocmai for\elor oculte cu care du=manul ]=i regiza provoc[rile ]n lumea liber[ =i crea agenturi comuniste printre emigran\i.care du=manul ne ocupa nu numai \ara. iar din celula sa de os`ndit. din tot ce spune despre o lume a c[rei realitate poate fi cunoscut[ la fel din ziare sau document[ri publice. pomene=te institu\ii =i personalit[\i str[ine l[s`nd anchetatorilor satisfac\ia func\ion[reasc[ de a se l[uda fa\[ de =efii moscovi\i c[ au smuls secrete ale capitalismului ]n putrefac\ie. nu d[ am[nunte. ci =i de credin\a c[ Dumnezeu ]i va p[stra pe cei care pot continua acest misionarism 91 . }=i asum[ totul. ortodoxia rom`n[ a ]ncercat salvarea prin ]ndatorirea misionar[ pe care Episcopul Grigorie a dat-o celor doi preo\i trimi\`ndu-i la rom`nii din lumea liber[. nu s-a aflat niciodat[ din gura anchetatului cu toate c[. nici din \ar[. semneaz[ procesele verbale de interogator l[s`nd toate epitetele puse de =colirea prosovietic[ =i limbajul <antiimperialist> al semidoctismului anchetatorilor. derut`nd astfel aten\ia de la to\i ceilal\i care trebuiau s[ r[m`n[ liberi ca s[ poat[ continua. conflictul fiind at`t de grav ]nc`t guvernul francez ia m[sura de a o ]nchide. nici din str[in[tate s[ nu mai pot[ fi aflate acele persoane care ar putea continua ideea =i dup[ dispari\ia lui.

]nsemna la modul perfid chiar distrugerea esen\ei cre=tine =i intrarea noastr[ sub zodia anticristului. chiar dac[ a cerut ajutorul altor ierarhii ortodoxe. asculta. a apelat la to\i cei apropia\i =i a devenit sufletul unei mi=c[ri de ap[rare a identit[\ii autocefaliei noastre. Dar =i activitatea lui =i procesul lui =i lini=tea acelora care =i-au dat seama c[ nu au c[zut =i ei ]n urma acestui proces. toat[ popula\ia \[rii. el a luptat cu guvernarea ]mpotriva cotelor puse \[ranilor =i ]mpotriva pension[rii preo\ilor. din \ar[. Iar acesta. cel pu\in ]n sensul de a nu mai admite asemena ucazuri de supunere necondi\ionat[ fa\[ de interese strict str[ine. odat[ cu timpul. con=tientizat[ atunci. sau eram prezentat ca membru al familiei Leu. printrun asemenea sacrificiu. organiz`ndu-i pe rom`nii din diaspor[ =i-a aflat. au dat impuls =i viabilitate ]nd`rjirii de a continua asemenea idei de afirmare na\ional[. modalitate prin care Guvernul Groza voia s[ scape de liderii spirituali pe care-i aveau satele. }mi amintesc de impactul fascinant al acelor emisiuni ]n epoc[ =i de reac\ia celor care ascultau posturi str[ine. C`nd ]i spuneam cuiva numele meu. pe toat[ extinderea ei. prin mijloacele moderne ale mass-mediei . Episcopul Grigorie al Hu=ilor str[duise mereu pentru aceasta. nu s-a putut s[ nu cad[ pe g`nduri =i s[ nu reac\ioneze ]n forul lor intim ]n sprijinul ideii de p[strare a fiin\ei na\ionale. c`t[ vreme a mai avut cuv`ntul.]n slujba ideii de salvare na\ional[. rar om s[ nu simt[ nevoia de a m[ ]ntreba intim =i discret: <e=ti rud[ cu cel care vorbe=te despre sovrompatriarhie?> . s-o spunem 92 cinstit. ]ndemnuri =i c[r\i de rug[ciune pe care c[lug[rii basarabeni ad[posti\i de el dup[ refugiu. Bine ]n\eles la temelia acestuia st[ personalitatea puternic[ a tat[lui s[u. care nu avea cum s[ limiteze drepturile spirituale ale Bisericii Na\ionale. posibilitatea misionar[ chiar =i pentru cei mul\i. chiar dac[ p[trundeau provocatori de-ai no=tri. ]n fond. Episcopul Grigorie al c[rui rol de mentor na\ional al unor asemenea idei de rezisten\[ prin Biseric[ era bine cunoscut. preluase replica grav[ prin care Episcopul Grigorie f[cuse apel la sentimentele de fiu de preot ale lui Petru Groza 93 . A= ]ndr[zni s[ afirm c[ ]ns[=i oficialit[\ile vremii care au =tiut despre proces =i con\inutul s[u. dac[ nu ]ntr-o ac\iune direct[. putem constata c[ speran\a i s-a ]ndeplinit. li se ]nchisese pentru totdeauna calea c[tre sim\irea rom`neasc[. Ca senator de drept. practic. sim\irea patriotic[ av`nd ]nt`ietate =i Biserica fiind l[sat[ s[ aib[ grij[ de nevoile diasporei ]n a=a fel ]nc`t. angaj`ndu-=i chiar fiul ]n aceast[ misiune riscant[. Ca dovad[ c[. Iar c`nd =i-a dat seama de for\a str[in[ prin care se ]ncerca deturnarea bisericilor din emigra\ie. Realit[\ile diasporei rom`ne=ti o arat[. Deoarece. El nu recuno=tea limitarea eparhiei sale la Prut consider`nd-o o form[ administrativ[ ]ntre state. se constituie ]n crearea unui curent de opinie asem[n[tor chiar ]n interiorul \[rii. emigra\ia rom`n[ a fost decontaminat[ pentru totdeauna de pericolul sovietiz[rii care. nu a cedat nici o dat[ presiunilor f[cute de ierarhia moscovit[ =i nu s-a supus acesteia. ceea ce a garantat aceast[ salvare. Iar rezultatul este c[ dup[ aprope o jum[tate de veac. chiar dac[ a avut de trecut prin multe convulsii. ]mplinit[ prin cei binecuv`nta\i de el cu certificatele care le-au dat identitate ]n fa\a autorit[\ilor din locurile unde s-au stabilit. aceast[ diaspor[. Acestora. ]n \ar[ =i str[in[tate. inaugur`nd primele emisiuni liturgice =i de cult ortodoxe la posturile de radio care se adresau rom`nilor =i predic`nd adev[ruri pe care preo\ii din \ar[ nu =i le-ar fi putut permite. }n tiparni\a sa de la Hu=i el scotea pastorale. chiar pozi\ia oficial[ fa\[ de ideea sus\inerii unor rela\ii de natur[ na\ional[ cu emigra\ia s-a modificat ]n ]ns[=i mijlocul guvern[rii comuniste. le treceau prin vadurile Prutului duc`ndu-le fra\ilor lor din Basarabia ai c[ror preo\i fuseser[ deporta\i. dac[ au avut c`t de c`t sim\ire cre=tin[.Pentru c[ v[rul meu. tot era mai bine dec`t provocatorii unor interese str[ine. Prin acei patru ani (c[ doar at`\ia au fost !) ai misionarismului s[u arhieresc. Dar ceea ce este chiar mai important dec`t cele de mai sus.

Mitropolitul Tit Simedrea p[str`ndu-=i simbolic. Vasiliu-Cluj. }n exil. Pe unii dintre ace=tia ]i cuno=tea dianainte. Radu Tilea. devine chiar un foarte activ mediator al intereselor casei Regale cu diferite grupuri ale emigra\iei =i chiar cu familia tutelar[ de Hohenzollern-Sigmaringen. radio Roma. Dumitra=cu. Virgil Veniamin. dac[ a f[cut <sovrompetrol>. c`nd Curtea s-a mutat la Palatul Elisabeta de la +osea. radio Salzburg. * S[ ]ncerc[m. general Petru Laz[r. Toate slujbele se terminau cu:<fere=te-ne Doamne de sovrompatriarhie!> Prin aceasta. s[ vedem pe c`t posibil. Grigore Gafencu. general Platon Chirnoag[.<sovromconstruc\ii> =i tot felul de sovromuri prin care ne era spoliat[ industria.Br[tianu. generalul Nicolae R[descu. Radu Constantinescu. }ntreaga emigra\ie ]n frunte cu Casa regal[ Rom`n[ ]l recunosc drept ]nt`ist[t[tor duhovnicesc al rom`nilor. rela\iile se restabilesc =i el. avuseser[ leg[turi =i ]n \ar[ =i au re]nnodat conlucrarea ]n str[in[tate. ]n calitate sa de 94 paroh al Parcului Jianu. Mitropolitul Nifon Criveanu obligat =i el s[ se retrag[ din scaunul de ]nt`ist[t[tor al Olteniei =i chiar urma=ul acestuia. cine erau =i celelelte personalit[\i ]mplicate. =i avea s[-l coste!^ Iar fiul lui a preluat termenul =i ]ncheia fiecare predic[ de la sf`r=itul serviciului religios pe care-l prezenta duminica la BBC sau la alte posturi de radio unde-l duceau drumurile sale arhiere=ti: radio Paris. Mitropolit Visarion Puiu. La fel s-au petrecut lucrurile =i cu Familia Regal[ deoarece. ]n \ar[. Dintre cei din str[in[tate. intrau deschis =i pe fa\[ ]n lupta lor cruciat[. avocat Nicolae Baciu. D[rv[rescu B`rlea. Amiral Constantin Dumitrescu. Tana=oca. Ilie G`rnea\[. +i putem descifra acest focar extr[g`nd numele men\ionate ]n diverse relat[ri banale sau ]n listele de prieteni =i cuno=tin\e apropiate pe care ancheta te obliga s[ \i le reaminte=ti c`t mai des =i c`nd nu te a=teptai. ]n \ar[. tat[ =i fiu. Carol =i Mihai. general Puiu Petrescu. titlul de prelat al Bucovinei 95 .V. Gogu Constantinescu. Stelian Popescu. Mihai R[utu. Grigore Nandri=. Aceasta o spusese public unchiul meu. ]naltul prelat recunoscut de ambii ex regi. radio Istambul.Constantin Papanace. Mitropolitul Irineu Mih[lcescu al Moldovei . Hora\iu Com[niciu N. preo\ii Surtucanu Stegaru. care cu perseveren\[ =i riscuri mari au permanentizat apoi. Ernest Urd[reanu. avocat Puiu Cristea. printre credincio=ii din mijlocul c[rora au fost trimi=i cei doi preo\i. ]n toat[ perioada guvern[rii comuniste apelul la emanciparea de interesele str[ine.N. Nimeni dintre capii emigra\iei nu l-a contestat. Horia Sima. este clar: el pomene=te ]nt`lniri =i conlucr[ri permanente cu toate numele de rezonana\[ ale exilului: Constantin Vi=oianu. comandorul Udri\chi. general Ulea. Prof. dar =i ]n \ara care ]n taina ei asculta aceste posturi. To\i rom`nii de pretutindeni i-au sus\inut lupta =i sunt ast[zi cunoscu\i. G`ld[u. Mircea Eliade. Iar activitatea sa asidu[ la zeci de ziare =i la dou[sprezece posturi de radio ]l fac cunoscut =i ]n lume. Dar sprijinitorii =i ]ncurajatorii episcopului Grigorie. dup[ cum relateaz[.Tilea. trebuie c[uta\i aici. s[ nu cumva s[-=i permit[ a face =i o sovrompatriarhie. generalul Ion Gheorghe. a devenit ]n ultima perioad[ a regalit[\ii. mai docilul mitropolit Firmilian. tocmai ca s[ verifice prin confruntarea propriilor tale declara\ii dac[ ascunzi sau nu ceva. radio Atena =i altele. constituind focarul ini\iativei de rezisten\[ =i salvare na\ional[ prin Biseric[. Go=tinaru. confesorul reginei Elena. apoi. Lista este lung[ =i ]ncepe cu fra\ii ]ntru ierarhie arhiereasc[ ai Episcopului Grigorie: Patriarhul Nicodim care a tr[it p`n[ la ]nceputul lui 1948. totu=i.cer`ndu-i ca. Ivanovici Ursache. din documentele existente. V. spre nepl[cerea ocupan\ilor.c`t[ vreme a vie\uit ]n retragerea pe care i-o impusese Gheorghiu Dej ]nlocuindu-l cu omul s[u care l-a g[zduit la V`lcea. Boldeanu. radio München (ce con\inea germenii Europei Libere). ambii.

Gheorghiu de la biserica Uspenia din Boto=ani. Ilie Gheorghi\[ directorul seminarului din Ia=i. Spiridon . Dimitrie Cuclin. Ion Constantin S`rbu din Parcul C[l[ra=i. Constantin Pistol de la biserica Icoanei. preo\ii Dima.Al. uneori ]n preajma sinoadelor. Emil G`rleanu. Pentru c[. nu =tiu de ce . Pantiru de la biserica Sf. Gheorghe . locotenent ]n sacunul de la Curtea de Arge= dup[ plecarea unchiului meu la Hu=i =i episcopul Nicolae al Oradiei scos abuziv din scaun. Pan Halipa. episcopul armean Vasile Boldian. Congener al lor r[mas ]n func\ie. puteau fi ]nt`lni\i deseori la Hu=i sau la m[n[stirile eparhiale ca oaspe\i de tain[ ai Episcopului Grigorie iar. Vintilescu director-consilier al Sinodului. a tr[it ]n ultimii ani un fel de autoclaustrare ]n re=edin\a metropolitan[ de la Sibiu unde unchiul meu ]l vizita. preotul Constantin Nonea directorul-consilier al Mitropoliei Moldovei. ]n ciuda interdic\iei moscovite. preo\ii Victor Popescu =i Ionel Boboca de la biserica Radu Vod[. fost vicar =i ieromonahii Partenie. pe care l-am pomenit la ]ntrevederea de la Medgidia. cu episcopul Chesarie al Tomisului. episcopul Policarp Moru=ca al Maramure=ului. iar Stanciu Stoian cu preotul G`ld[u. Dr. ]ncheindu-=i apoi via\a p[m`nteasc[ ]ntro m`n[stire de domiciliu obligatoriu. arhiereul +arpe. arhimandritul Ambrozie Filiu\[. chiar dac[ el refuz[ categoric s[-i implice cu ceva. Ion Marin Sadoveanu. ]ngr[dirii drepturilor ei spirituale asupra \[rii =i neamului. preotul Ion M[rculescu din Cuza Vod[. Nicolae Lungu. se ]nt`lneau la casa din Bucure=ti a v[rului meu Vasile. avea rela\ii cu v[rul meu Vasile. recunoscut de ei din trecut ca lider de ini\iativ[ na\ional[. George V`ntu.D. P[storel =i Ionel Teodoreanu. Ralea. Episcopul Grigorie a devenit pionul principal al curentului care se opunea modific[rii statutului Bisericii. Mircea Vulc[nescu. Ion Ag`rbiceanu. preotul Ion Raven\a. I.Dimitrie Gusti. Ace=tia erau cei care fuseser[ deja izola\i de administra\ia bisericeasc[ lu`nduli-se eparhiile. dar rangul arhieresc p[str`ndu-le locul ]n Sf`ntul Sinod. problema identit[\ii noastre spirituale ]=i f[cea loc indiferent de sloganurile prosovietice =i. Ace=ti prela\i r[ma=i f[r[ eparhie. =i preotul Dumitru Chiril[. I. Gala Galaction.=i episcopul Partenie Ciopron mutat din Alba Iulia unde nu mai putea func\iona o episcopie a armatei. mini=trii liberali t[t[r[scani Radu Ro=cule\. preotul Pavel Ginaru din Rm. Paulescu. cunoscut fiind din Hu=i. arhimandritul Lauren\iu Busuioc. Ion Hagiu de la biserica Cu\itul de Argint. nerecunoa=terii jurisdic\iei ei canonice asupra rom`nilor din afara grani\elor. Ion Pillat. episcopul Antim Nica al Dun[rii de Jos.Ia=i. Popoiu =i Bl[naru din B`rlad. +tef[nescu. ca profesori universitari apar\in[tori de cultura rom`n[. Ion Popovici =i Vasile Vasiliu protopopi de Neam\. Silvan =i diaconul Drago= Alexandrescu de la Hu=i. }nchei aceast[ list[ cu Mitropolitul Nicolae B[lan al Ardealului care. Ion Solomei =i diaconul Gh.desigur ]n perioadele c`nd nu erau aresta\i vreunii . preofesorii de teologie Nichifor Crainic. preotul Ion Sm[rescu de la biserica Sf. preotul Gh. dar numele prietenilor lui. Gh. ca dovad[ c[ momentele pe care le evoc[m noi aici au avut =i rezonan\[ dar au avut =i f[clieri printre cei pomeni\i mai ]nainte =i printre 97 . Ion G[l[\eanu biserica Domenii. V`lcea. sunt smulse meticulos de anchetator: vin ]nt`i prela\ii din genera\ia sa. preotul Teodor Voineagu =i tat[l meu.Pite=ti. Constantin Bobescu. Bujoiu. Constantin Silvestri. Mina. Lucian Blaga. episcopul Valerie Moglan al Clujului. preotul dumitru Ve=temeanu director ]n ministerul Cultelor. Br[tescu-Voine=ti. care se afla chiar ]n preajma Patriarhiei. care i-au fost colegi de seminar ori de teologie: Mitropolitul Vasile L[z[rescu al Banatului. Cezar Petrescu. Tot asemenea oaspe\i de care ]mi amintesc . avocatul Ion Leu din Medgidia. totu=i.erau prietenii c[rturari ai Episcopului Grigorie . Ion S`n Giorgiu. P`n[ aici am reconstituit din memorie =i din men\ion[ri f[r[ 96 leg[tur[ cu anchetatul. plus doi episcopi basarabeni ale c[ror nume nu mi-le amintesc. George Gregorian. L`ng[ ace=tia apar cu caracter dubitativ numele unor mini=trii ai cultelor din guvernul Groza: Stanciu Stoian =i Mihai Ralea. cred c[ s-au putut discuta unele aspecte ale problemei. Dar =i cu ei.

Ea a avut ecou chiar la genera\ia urm[tore. da.al\ii care le-au urmat. n-am cum s[ nu-l subliniez . Cine sunt ]ns[ ei este mai greu de aflat de vreme ce anchetatul refuz[ categoric s[ spun[ vreo vorb[ ]n leg[tur[ cu aceasta. ca entitate colectiv[ de oameni ai unei ]nalte con=tiin\e ei sunt. cu orice chip. Prin actul s[u el i-a salvat =i de la pedeaps[. Opun`ndu-se cu vehemen\[ Regulamentului de func\ionare impus de comuni=ti prin acel <Decret privind aprobarea statutului pentru organizarea =i func\ionarea Bisericii ortodoxe rom`ne din 23 februarie 1949> care.Victor Leu. studiul <Principiul Sinodalit[\ii ]n via\a Bisericii Ortodoxe Rom`ne> al academicianului disp[rut Nestor. ]n revista <Studii Teologice> nr. ]ns[.cu toate c[ am promis a nu face literatur[. Pentru c[. ca dovad[ c[ s[m`n\a a ]ncol\it la noua genera\ie de prela\i. deci. iar ceea ce era considerat act de tr[dare conduc`nd la martiriul Episcopului Grigorie Leu =i a fiului s[u Vasile Victor Leu. vreau s[ spun. Dar sim\[mintele cu adev[rat patriotice r`nduite atuncea ]n tain[ de c`\iva b[rba\i de con=tiin\[ 98 care s-au sim\it datori a ac\iona au dat t[rie =i rezisten\[ Bisericii ]n ]ndatorirea ei fa\[ de neam =i au condus la posibilitatea de re]nnodare a celor mai sfinte tradi\ii chiar sub ap[sarea vechii or`nduiri. c`nd regimul era ]nc[ puternic. Se schimba. salv`nd =i continuitatea ideii. printre alte dureroase ]ngr[diri ateiste prevedea scoaterea la pensie a preo\ilor de peste 55 de ani. afl`ndu-=i slujitori care au dus destinul rom`nesc mai departe. s-au spulberat r[m`n`nd doar aspectele lor rizibile. Ca animator al lor. Cunoscu\i nominal. este faptul c[. chiar dac[ ne aflam tot sub guvernare comunist[. a avut de pl[tit cu via\a p[m`nteasc[ pentru aceast[ notorietate public[. precum Apostolul zice despre p[g`nii cei f[r[ lege. clar. deoarece. cu <momeala unei agenturi capitaliste>. ajungem la acel mod dramatic ]n care . dac[ uit[m crimele ce le-au generat. douazeci de ani mai t`rziu. ceva chiar ]n oficialitatea acelui regim. Iar asta. unii dintre cei cita\i mai ]nainte. r[m`ne cunoscut Episcopul Grigorie care. ca f[clier al lor. adic[ preg[tirea terenului de a se aduce la sate prop[v[duitori tineri forma\i pentru colectivizare.prin crim[ p[g`n[. I se smulge ]n primul r`nd scaunul de arhip[stor ad[ug`nduse ]n Decretul c[ruia i se opusese men\iunea desfiin\[rii 99 .XXV-1973. dar le-a adus =i dezavantajul de a nu putea fi cunoscu\i ast[zi. ca ]n vremurile c`nd barbarii arau pe locurile arselor cet[\i. anul hirotonisirii ]n arhiereu a lui Vasile . s-a dovedit act de ]nalt[ demnitate =i de moral[ cer=tin[. Etichetele barbar-semidocte care abund[ ]n aceste documente confund`nd ]n mod r[uvoitor misionarismul cre=tin de valoare na\ional[ cu <tr[darea de patrie =i uneltire ]mpotriva statului sovietic> (]ns[=i apropierea acestor doua ]nvinuiri calific[ cu eviden\[ <patriotismul> acuzatorilor) =i confund`nd ]nalta solidaritate cre=tin[ a Consiliului Interna\ional Ecumenic pe care omenirea modern[ tocmai pentru asemenea principii evanghelice a sim\it nevoia s[-l ]nfiin\eze. c`rja episcopal[ trece de la o genera\ie la alta: Anul 1949. cum spunea un ]nalt ierarh. categoric lucru. este =i anul ]n care ura atee se r[zbun[ ]n \ar[ anihil`nd =i scaunul episcopal al Hu=ilor =i pe ]naltul slujitor care st[ ]n el =i distrug`nd apoi ]ntreaga eparhie spre a nu mai putea r[m`ne nici o urm[. flac[ra rezisten\ei nu trebuia l[sat[ s[ se sting[. se ]ncearc[ =i se reu=e=ete ]n mod criminal anihilarea lui ca lider de opozi\ie ]n Sf`ntul Sinod =i ]n ]ntreaga lume bisericeasc[. =i chiar de salvare na\ional[ ]n acel moment c`nd. Mitropolitul Olteniei putea vorbi despre <temeluirea credin\ei ortodoxe ]n inimile tuturor credincio=ilor Bisericii> =i despre <reorganizarea sau organizarea sub jurisdic\ia Patriarhiei Rom`ne a unor comunit[\i ortodoxe rom`ne de peste hotare> afirm`nd nestingherit faptul c[ <Sf`ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom`ne a ]ncredin\at c`rja episcopal[ p[rintelui spiritual al rom`nilor ortodoc=i din America> =i <a primit sub jurisdic\ia Patriarhiei Rom`ne pe Prea Sfin\itul Teofil Ionescu de la Paris>.

tocmai acest scaun episcopal ]i st[tea ]n coast[ lui Stalin =i planurilor lui de desna\ionalizare. deci. aceea ]n care MAN-ul prezidat din p[cate de Parhon =i Sadoveanu. ca avocat a fost mereu cu el la Hu=i =i Bucure=ti spre a fi consilier ]n toate formul[rile juridice. dac[ nu ar fi fost vorba de vreun cinic scenariu premeditat ]n manier[ kaghebist[. dup[ cum relateaz[ to\i sinodalii. }n perioada aceea de la ]nceputul anului 1949. la Patriarh =i la Primul Ministru sfid`nd acuzele c[ are fiul plecat ]n str[in[tate =i propun`nd ultima solu\ie:<}ndep[rta\i-m[ pe mine.]n <Mitropolia Olteniei> XXVII . fuseser[ sco=i unii dintre ierarhii pomeni\i mai ]nainte. Iar ]n ultima s[pt[m`n[ a lui 100 februarie. =i indirect prin Episcopiile Hu=ilor =i R[d[u\ilor>. de la r[s[rit =i de la apus. cu argumente care se adresau =i lumii interna\ionale. r[mas mai singur Episcopul Grigorie a f[cut totu=i mari demersuri =i nu a cedat o clip[ ]n eforturile de a ]mpiedica promulgarea acelor prevederi ]nrobitoare din Decret. trebuia =i el anihilat. }n cazul lui Gheorghiu Dej a fost un puternic bombardament cu radia\ii la o =edin\[ a Pactului de la Var=ovia. Aici s-a aplicat acela=i tratament de asasinare a adversarilor ce nu pot fi adu=i ]n fa\a plutonului de execu\ie. (I. Nicolae Iorga) de Alexandru L[pu=neanu pentru a p[stori |ara de Jos a Moldovei =i |ara de Jos a Basarabiei>. colaboratorii =i membrii familiei: Tat[l meu. pentru m[suri de docilizare. tocmai acest <scaun ]nt[rit ]n ]ntinderea sa> asupra teritoriilor unde vie\uiesc rom`ni ortodoc=i. iar Sf`nta Episcopie a Hu=ilor fiind ]nt[rit[ ]n ]ntinderea scaunului ei (cf. e posibil s[ se fi folosit acest termen doar pentru c[ ]n 1949 101 . p[str`ndu-=i drepturile spirituale perene indiferent de trec[toarele schimb[ri administrative pe care ]ntotdeauna n[v[litorii le-au adus ]n aceste p[r\i ale teritoriului rom`nesc. 821-851 . cu acela=i cinism. pe ziua de 24 februarie s-a primit ultimul protest din partea Episcopiei Hu=ilor.lucru evident =i chiar consemnat ]n literatura de mai t`rziu:<^drept m[ritorii cre=tini din Basarabia apar\in`nd biserice=te de Mitropolia Moldovei de la Ia=i direct. cum ]nt`ist[t[torul s[u.S. Casa ]nc[ neconfiscat[ a lui Vasile de la Bucure=ti a devenit sediu pentru cei care mai ]ndr[zneau s[ se ]ntruneasc[. s-a hot[r`t =i anihilarea sa fizic[. Pe ziua de 23 februarie a fost promulgat Decretul.catedrala din Hu=i fiind ctitorit[ ca Biseric[ Domneasc[ de +tefan cel Mare. Episcopul Grigorie. }n cazul lui Gorki a fost clar otrav[ pus[ ]n zugr[veala camerei lui din care tot a inhalat p`n[ a ajuns la funeralii na\ionale. Atunci pesemne.P. avea ]nc[ destul[ autoritate ca s[ se opun[. Petru Groza. de teama unor proteste mai mari. urm`nd protestelor =i apelurilor publice lansate prin Sinodul din care. se presupune c[ ceea ce s-a folosit la ]nt`lnirea protocolar[ cu primul ministru a fost otr[virea.1975 p. dar l[sa\i Episcopia>.dificilei Episcopii a Hu=ilor prin care el ]=i pretindea jurisdic\ia istoric[ a p[storirii =i ]n st`nga Prutului . chiar dac[ tehnica s-a modificat de la otrav[ la iradiere. Nestor Vornicescu . =ters de pe suprafa\a \[rii iar. ca personalitate bine cunoscut[ pe plan na\ional =i ]n lumea cre=tin[. a votat Decretul. El trebuia desfiin\at. pe care serviciile secrete moscovite l-au practicat de la Maxim Gorki p`n[ la Gheorghiu Dej. anul fiind 1949 =i durata de trei zile p`n[ la efect fiind semnificativ[ =i altor cazuri. a acceptat sau a fost obligat s[ fie complice la crim[. Ei bine. el a protestat la ace=tia. acest prim ministru al comuni=tilor provenit dintr-o familie preo\easc[.<programe simultane pentru ]nfiin\area Patriarhatului de la Bucure=ti . c[ruia Episcopul i se opusese =i ]n 1947 cer`nd public guvernului s[ nu ia cote de cereale de la \[ranii pe care politica comunist[ ]ncerca s[-i aduc[ la sap[ de lemn =i proclam`nd ca un p[cat pedepsit de Biseric[ faptul c[ satele Moldovei care sufereau de pe urma marii secete s[ mai fie supuse =i la cote . pe ziua de 25 februarie Episcopul Grigorie Leu a fost invitat la guvern pentru o discu\ie pe marginea a ceea ce solicitau demersurile sale. cu toate c[.Petru Groza. }n cazul de fa\[. care prin fiul s[u se puteau ]ntinde =i ]n str[in[tate.

Dac[ va c[dea aceast[ carte ]n m`inile lui sau ale altora care de\in ast[zi c[ma=a ]i rog s[ o a=eze undeva cu aceste r`nduri de mai sus ca o inscrip\ie pentru muzeul neamului. c`nd ea a ajuns. pomenesc o scrisoare-adres[ pe care mama mea a scris-o cu m`n[ tremur`nd[ =i caligrafie precipitat[ ]n ]nc[perea al[turat[ celor unde se ]mplinea ritualul sp[l[rii. Conform ceasornicului metodei necru\[toare prin care fusese executat de puterea ateist[. Con=tient de termenul scurt. Tat[l meu era legat cu ]ndeplinirea acestei voin\e ultime =i ]mi amintesc cum a str[duit p`n[ la sf`r=itul vie\ii sale. Din trenul care-l aducea de la protocolul cinic al execu\iei sale. oblig`ndu-se la luciditate ]n momentele c`nd durerea nu-l dobora prea tare =i r`nduindu-=i toate cele ale marii plec[ri ]n ordine des[v`r=it[ de la lega\iile testamentare materiale =i mai ales morale. dup[ ]nchiderea ochilor. ]mpreun[ cu ea. Avea aceast[ 102 grij[ a continu[rii luptei spun to\i cei care au fost l`ng[ el ]n ultimele clipe din acea zi de ]nt`i martie. ungerii =i ]mbr[c[rii vl[dice=ti. p`n[ la venirea ei =i apoi. }n leg[tur[ cu aceasta }nalt Pra Sfin\itul Antonie ]nt`ist[t[torul Transilvaniei relateaz[ ]ntr-o scrisoare pe care o includ printre aceste documente. Cerea ]n mod expres ca ]nsemnele arhiere=ti cu care ritualul prevedea ]nmorm`ntarea. c[m[ra= la palatul episcopal din Hu=i -palat ridicat drept curte domneasc[ de +tefan cel Mare. ca un simbol de continuitate a celor noua genera\ii de slujitori ai ortodoxiei na\ionale care se ]ncununau ]n familia noastr[ prin rangul ierarhic care-l transmitea acum. i-au ]ndeplinit ]ntregul serviciu religios al ]mbr[c[rii Vl[dic[i Grigorie ]n hainele arhiere=ti cu care trecea ]n via\a ve=nic[ =i a p[strat cu sine c[ma=a ultimelor lui suferin\e lume=ti. care p[stra cu sfin\enie o c[ma=[ veche (pesemne precum acelea pe care le =tiu prea bine din copil[ria mea. lucru pe care l-a eviden\iat tot timpul cu senin[tate cre=tin[ vreme de trei zile. ]ntr-o m`n[stire. ]n sta\ia Crasna a cerut =efului de gar[ s[ telegrafieze mamei mele care era medic. ca s[-l \in[ lucid p`n[ ]n ultima clip[ pentru a se putea despov[ra de toate problemele familiei =i ale bisericii. profesional. }n leg[tur[ cu documentele pe care le includ la acest capitol. lu`nd trenul spre Hu=i dup[ ultima sa ]nt`lnire oficial[. i-a spus mamei mele c[ vrea s[ o aib[ pe ea la c[p[t`i ca neam. p[r[sind aceast[ lume cu ele clarificate. ea ]i trimitea acum probe de laborator . vorbindu-le =i ]mb[rb[t`ndu-i el pe d`n=ii. a ]nt`lnit un c[lug[r tuns ]ntru monahism cu numele de Gamaliel. p`n[ la am[nuntele ve=mintelor =i a slujbei sale de trecere ]ntru Domnul. s[ vin[ de urgen\[. desigur c[ le discutaser[ 103 . }ntruc`t ]n ultimile ore r[m[sese doar mama. cu \es[tur[ alb[ aspr[. Episcopul Grigorie a ]nchis ochii ]n zorii primei zile de martie 1949 ]n mijlocul rudelor =i a tuturor slujitorilor episcopiei. Iar. a doua zi. faptul cum t`rziu. dar a =tiut clar c[ va muri. nu i-a cerut s[-l trateze ci doar s[-i spun[ cum evolueaz[ sistemul de ucidere la care fusese supus =i c`t mai avea de tr[it. C[lug[rul fusese frate t`n[r. cele care i-au apar\inut urm`nd a fi transmise fiului s[u. Episcopului Grigorie nu numai c[ i s-a f[cut r[u. El s-a aflat printre cei care. m[n[stireasc[).evident pentru confirmarea b[nuielilor de diagnostic pe care . chiar ]nfrunt`nd unele disensiuni din familie pentru aceasta. s[ fie unele noi =i lipsite de valoare material[. opera =i trecerea lumeasc[ a Episcopului Grigorie se pot g[si ]n cartea recent editat[ la Episcopia Hu=ilor: <Omul =i fapta: Episcop Grigorie Leu> de preot-doctor Nicolae Hurjui.medicul director al spitalului din Hu=i doctorul G[itulescu care.]nc[ nu devenise notoriu procedeul de iradiere secret[. * Date mai ample =i documente despre via\a. subliniindu-le mereu speran\a c[ omenirea cre=tin[ nu ne va l[sa pentru mult[ vreme ]n m`inile anticristului =i c[ sacrificiul s[u nu trebuie pl`ns ci doar urmat. Era adresat[ colegului ei . Fapt este c[. ]l ]ngrijise pe Episcop.

doar unul singur: . C[lug[rul Partenie care ]ndeplinea slujba de =ofer (]n or`nduirea palatului episcopal erau o serie de monahi cu profesii precise: mecanici. Dup[ epuizarea unui asemenea act oficial.actualul Prea Fericit Patriarh. cu dosarul aflat ast[zi ]n Arhiva de Fond Penal cu nr. Mai ales c[ mama mea mi-a confirmat clar ca medic. pictori. Procedeul a fost delicat =i perfid: Un personaj important de la guvern =i un reprezentatnt al Ministerului Cultelor (tata ]=i aminte=te c[ pe unul dintre ace=tia ]l chema F`r=erotu). p`n[ la zvonul c[ s-ar fi sinucis =i c[ din acest motiv. opinia public[ a fost otr[vit[ cu informa\ii false de la cea naiv[ c[ era b[tr`n =i bolnav. sculptori ]n lemn. cum =tim. ]nseamn[ c[ directorul spitalului i-a fost mamei confidentul c[ruia ]i ]ncredin\a acum =i probele de laborator. }n sesizarea al c[rui text ]l public de asemenea. vieri. Ei l-au convocat pe tata =i pe fra\ii s[i =i le-au cerut s[ nu strice ceremonia oficial[ pe care guvernul avusese bun[voin\a s[ o stabileasc[ prin demersul de la procuratur[ care o putea ]nt`rzia. confidentul s[u Chesarie P[unescu. iar cercet[rile asupra altor probe se pot efectua =i dup[ ]nmorm`ntare. oficialii guvernamentali au 104 permis venirea reprezentan\ilor Bisericii. Tat[l meu. fusese sf[tuit s[ plece. Promi\`ndu-li-se chiar sprijinul ulterior. mai degrab[. avocat din Medgidia. au vrut s[ o depun[ la procuratura jude\ului care ulterior s-a desfiin\at. deoarece el era. Argumentul era c[ nici Biserica nu permite autopsierea trupului unui prelat. singurii care nu au avut team[ s[ se al[ture marelui sobor al preo\ilor =i monahilor din eparhia proasp[t condamnat[ la desfiin\are pentru pl[cerea ocupantului. }mi permit aceast[ b[nuial[.Vl[dica) i-a spus c[ se =tie de nevindecat. dar oficializat ca un avertisment. a fost oficiat de prietenul =i. c`nd toat[ lumea ]l v[zuse p`n[ atunci ]n plin[ for\[ =i s[n[tate la cei doar 68 de ani ]nc[ ne]mplini\i. de fapt. faptul c[ Vl[dica (acesta era apelativul pe care-l foloseam ]n familie f[r[ a ad[uga numele. dar s-a ]ntors cu ele ]napoi: medicul plecase brusc din ora= sau. ele au fost lini=tite c`t se poate de simplu: au fost aresta\i sub diverse pretexte sau chair fapte incriminabile pe atunci.a fost trimis cu probele =i scrisoarea respectiv[ la spital. Ion C. episcopia trebuia desfiin\at[. pentru noi. <tr[d[tor al regimului> =i <du=man al colectiviz[rii> a c[ror semnifica\ie este. 454. tocmai pentru a nu parafa o asemenea confirmare. pe atunci vicar al Mitropoliei Moldovei =i cunoscutul preot c[rturar Constantin Nonea din Ia=i. pentru c[ un lucru asem[n[tor s-a petrecut =i cu o sesizare pe care tat[l meu ]n calitate de avocat =i ]mpreun[ cu fra\ii =i cumna\ii s[i.=i lui i s-a atras aten\ia ca =i episcopului Antim de la Buz[u care a fost ]ntors din drum). cu totul alta dec`t cea din limbajul pomenit. dar =i tipografi. ei cereau o anchet[ ]n cazul motivelor suspecte ale mor\ii Episcopului.]mpreun[. pe care unchiul meu ]i aduna conform preocup[rilor sale culturale) . pivniceri. arhimandritul Teoctist Ar[pa=u . episcopul Tomisului (care nu s-a sfiit s[ vin[ cu toate c[. at`t tat[l meu c`t =i unchii mei. Abia dup[ acest accept. b[tu\i bine =i trimi=i ]n lag[re ]n a=a fel ]nc`t preocuparea de a se salva pe ei ]n=i=i s[ nu le mai dea vreme pentru demersuri ]ntru aflarea adev[rului mor\ii Episcopului. episcopul Antim Nica de la Gala\i. C`t despre insisten\ele ]n materie de justi\ie ale familiei. el fiind ierarhul. compozitori =i chiar ni=te mari c`nt[re\i refugia\i de la Opera din Chi=in[u. Astfel a avut loc slujba de desp[r\ire a prelatului de enoria=ii care se adunaser[ nu ca la plecarea unui muritor ci cu drama vremurilor =i mai triste pe care le prefa\a acest eveniment zguduitor oficializat de prezen\ele =i cuv`nt[rile reprezentan\ilor guvernamentali. au venit imediat de la Bucure=ti pentru organizarea funeraliilor. a fost condamnat la 105 . pesemne. dar vrea s[ cunoasc[ din diagnosticul de care ]nsu=i era sigur evolu\ia urm[toarelor ore. buc[tari conform nevoilor domeniului. deci aceasta nu poate avea loc. Ca s[ nu mai vorbim de etichete ca <agent imperialist>. Leu. rudele au acceptat. Acest serviciu religios ]n care rezona durerea situa\iei grele a ]ntregii Biserici.

spre bucuria noastr[. ]n slujba ideii lui de unitate rom`neasc[ prin ortodoxie. fost ofi\er de ro=iori. ]n slujbele de tain[. Era o carte po=tal[ ilustrat[ care nu atr[gea aten\ia =i con\inea un text banal care numai nou[ ne spunea ceva recunosc`nd scrisul v[rului meu:<Salut[ri dumneavoastr[ =i fratelui dumneavoastr[ din sanatoriul unde acum m[ simt ajutat s[ pornesc tratamentul>. dintre cei c[rora nu li s-a permis sau care nu =iau permis s[ ia parte la funeralii mi-au declarat ]n decursul vremii c[ ei. nu mai era ]n via\[. }n schimb sanatoriul. Dar spre durerea expeditorului.Covurlui =i avea ]n jurul s[u opinia ]ntregului sat. Aceast[ metod[ a condamn[rii administrative fiind culmea abuzului totalitar f[r[ nici o leg[tur[ cu justi\ia ]ntruc`t securi=tii care te anchetau ]\i hot[rau =i pedeapsa f[r[ a mai cere avizul cuiva. Noua nu ne r[m`ne dec`t s[-i c[ut[m pe cei din conclavul sprijinitor printre cei din listele anterioare. prin martiriul Episcopului Grigorie =i martiriul la care avea s[ se supun[ =i el. ancheta de la Moscova o conducea un maior Panov care vorbea fluent fran\uze=te =i se ajuta cu unii ofi\eri cu accent basarabean: V[rul meu le spune acestora c[ semneaz[ orice declara\ie =i recunoa=te orice vin[ ]mpotriva Uniunii Sovietice deoarece este du=manul declarat al acesteia =i vrea s[ aib[ c`t mai repede soarta tat[lui s[u. Foarte posibil ca aceast[ fotografie s[-i fi fost ar[tat[ fiului s[u ]n primele interogatorii de dup[ r[pire. Dar. ceea ce ]nsemna Consiliul Mondial Ecumenic. fratele ei. a fost sora lor cea mai mare pe care o numeam cu to\ii Mama Zoi\a =i dep[=ea 70 de ani. dat afar[ din func\ia de revizor =colar. c`nd. at`t con=tiin\ele din \ar[ c`t =i cele din str[in[tate s-au unit pentru prima dat[ chiar deasupra proasp[tului morm`nt. ]i acorda ajutorul cerut de conclavul celor ce-l sprijineau de aici. ]n ]nchisorile unde se aflau fo=tii lui c[lug[ri aresta\i. Astfel. deoarece locuia ]n comuna natal[ |u\cani . iar tat[l meu al optulea. un am[nunt de substan\[ ]n leg[tur[ cu 106 fotografia Episcopului Grigorie pe catafalc. fiind capul unei numeroase genera\ii ]n care Episcopul Grigorie era al doilea. Unchiul meu. ceea ce ]nseamn[ c[ vestea a ajuns foarte repede. Dac[ ne g`ndim la similitudinea dintre aceast[ situa\ie =i filmul execu\iei lui Antonescu pe care l-a cerut Stalin drept confirmare. El nu =i-ar fi permis s[ se apropie de catafalc . pe care o de\in printre documente: Aceast[ fotografie i-a fost adus[ mul\i ani mai t`rziu tat[lui meu de c[tre un b[tr`n evreu care fusese fotograf la Hu=i.205 tot din Arhiva de Fond Penal.i-a m[rturisit. ceea ce ]nsemna Vl[dica Grigorie. conform dosarului 104. La Hu=i. Mul\i ierarhi. numele acestora a fost salvat de la dezv[luire. prima veste din str[in[tate a venit pe adresa ei. a fost condamnat 12 ani la temni\[ grea =i a z[cut ]n ]nchisoarea din Gala\i =ase ani =i jum[tate. Constantin Nil Leu. la m`n[stirea Cernica 107 .neexist`nd probe pentru o condamnare penal[ =i fiind de\inut doi ani ]n lag[rele Peninsula =i Capul Midia. Bl[naru. dup[ c[s[torie. dar l-au adus acolo <organele> care i-au cerut s[ developeze repede =i s[ le dea fotografia care trebuia trimis[ de urgen\[ undeva. iar unchiul meu +erban Onose. iar reac\ia a fost prompt[.chiar ]n acel martie 1949 prin =tirea difuzat[ de BBC-Londra =i agen\ia de pres[ <Cortina de Fier> din Paris. Ea a fost l[sat[ ]n pace locuind ]n alt sat =i numindu-se. din primele zile. adic[ ]nainte ca v[rul meu s[ fi intrat ]n leg[tur[ cu emigra\ia rom`n[ din Fran\a =i Angliaprima lui prezen\[ oficial[ la Londra fiind datat[ dup[ Sfintele Pa=ti ale anului 1949. Iar. a fost =i el vreme de vreo patru ani urm[rit ca <chiabur> =i \inut prin lag[re. ]nseamn[ c[ exista o practic[ curent[ a Moscovei de a se pune la dosarul adversarilor =i documentul final. fiul acestuia.cinci ani deten\ie administrativ[ . conform relat[rii lui. l-au pomenit ]n slujbele lor printre martirii Bisericii. tot din primele zile s-au ridicat slujbe pentru martiriul s[u. lucru nepermis ]n nici un sistem judiciar din lume. }nseamn[ aceasta c[. Singura iertat[ de batjocura securit[\ii prin v`rsta ei. a=a explic`ndu-se marea diferen\[ de v`rst[ ]ntre mine =i v[rul meu. iar ]n bisericile din str[in[tate. a=a cum am spus mai ]nainte. iar ]nceputul emisiunilor sale la BBC ]n sptembrie 1949. mai ]nt`i.

lucru insolit pe atunci: <sociologia teologic[>. ca =i la Arge= =i la Sf`ntul Spiridon al Ia=ilor unde fusese egumen. iar sub Grigore Ghica. adic[ 1421. alte documente sunt din vremea lui Alexandru L[pu=neanu =i a domniilor fanariote. ca =i via\a sa cu adev[rat exemplar[: S-a n[scut la 2 mai 1881 ]n familia preotului Sachelar Constantin Leu. de dup[ Mihai Blagocinul: Gorie Leu (Leoag) c`nd postelnic =i c`nd vornic de poart[ =i =[trar. +tefan cel Mare d[ un uric la 24 noiembri 1492 lui Ivancu =i Vascu . acest Vascu . }n timpul lui Grigorie Ghica =i al lui Constantin Mihai Racovi\[. proasp[t ]ntors din r[zboiul de la 1877 =i uns parohul bisericii cu hramul Sf`ntul Ilie din comuna |u\cani. ]n 1458.scris Vasco Leu dup[ grafia polonez[. la 1402 =i ]n 30 iunie 1392. sub 108 binecuv`ntarea mitropolitului Nichifor. Numele de Leu conjugat cu Postelnicu apare =i la genera\ii mai noi. se afl[ la Cameni\a ]n bejenie cu Petru Aron. iar ]n divanele lui Alexandru cel Bun =i Ilia=. la 10 februarie.ierodiaconul Teodosie Brani=te. cu binecuv`ntarea mitropolitului Partenie pleac[ la Kiev s[ studieze teologia. +i tot ]n leg[tur[ cu Vod[ Cuza ]l g[sim pe Ion Leu-sin Postelnicu la Dobrov[\ pentru secularizarea averii m[n[stire=ti. 24 februarie 1437. este uns preot =i p[store=te parohia Oancea unde este =i director de =coal[. hrisoavele ]i pomenesc pe postelnicii Leu la 20 iunie 1438. ]n <anul de la facere 6929>. iar din 1907 ]l g[sim la Bucure=ti ca preot Spiritual al Seminarului Central unde ]ncepe s[ publice lucr[ri privind problemele sociale ale Bisericii precum <M[surile administrative =i obiceiurile tradi\ionale>. p`n[ la str[bunicul blagocin Mihail Leu. 23 mai 1436. cu sprijinul viitorului patriarh. Avea ]n linie direct[ numai ascenden\i preo\i =i dasc[li de \ar[.deci tot ]n 1949 . este luat la m[n[stirea Neam\ de c[tre un neam al nostru care era stare\ . Ceea ce ]nseamn[ c[ suntem ]n anii 1849-1850. Ion Leu sin ot Postelnicu fiind dasc[l al =colii =i bisericii din comuna |u\cani face un ]nscris privind ni=te brani=ti ale locuitorilor de pe valea Horincei ]n leg[tur[ =i cu propriile lui mo=teniri de la <r[sbunicul nostru de demult Mihail Blagocinu>. preo\i pentru numeroasele parohii care 109 . pop[ de tab[r[ al lui +tefan cel Mare. ajunge la seminarul de la Roman =i termin[ cursul superior al seminarului din Ia=i de unde. Al\i ascenden\i ai familiei . la 15 aprilie =i 16 februarie 1428. care-l apropie =i-l leag[ c[rtur[re=te de Dimitrie Gusti. <Sistemul sanitar =i organizarea bisericeasc[>. glasurile celor care l-au cunoscut =i l-au urmat au f[cut slujbe pentru pomenirea =i m[rirea martiriului s[u.ale c[rei chilii ]i adunau pe arhiereii sco=i din func\ie ]nainte sau o dat[ cu el. apare la 1650 =i la 1659. Valorile cre=tine =i na\ionale prop[v[duite de Episcopul Grigorie Leu ]=i f[cea loc chiar sub obrocul dictaturii ateiste. 3 iunie =i 1 septembrie 1429. episcopul de Caransebe= Elie Miron Cristea =i al Mitropolitului Pimen Georgescu preg[te=te dintre fo=tii rezervi=ti cu care s-a ajutat ]n confesionatele armatei. viitorul episcopmartir face =coala primar[ cu neamurile sale care erau dasc[li. <Preg[tirea de ast[zi a clerului>. Se ]ntoarce la Cancelaria Episcopiei de Gala\i.=i mi-a ]ncredin\at un text de epitaf pentru piatra de morm`nt a Vl[dic[i spun`ndumi c[ str[in[tatea =tie tot =i se fac slujbe. apare ]n leg[tur[ cu ]nscrisurile m`n[stirii Adam un Grigore Postelnicu Leu.<nepo\ii Leului> care-=i ]mpart ]ntre d`n=ii satele sunt pomeni\i de un uric de la 26 iunie 7054 (1546). la ]ncheierea p[cii transform[ un spital militar ]n ]nalt[ =coal[ teologic[ =i. episcopul Chesarie al Tomisului m-a chemat la el c`nd episcopia desfiin\at[ i se muta la Gala\i . R[zboiul mondial ]l aduce confesor militar =i protopop organizator al serviciilor religioase ale armatei iar.fii lui Leu. jude\ul Covurlui. Chiar dac[ nu se pomenea asasinatul. ceea ce ]l va duce mai t`rziu la proiectul unui curs la grani\a dintre doua discipline. c[tre prezidentul judec[toriei Covurlui care nu este altul dec`t Alexandru Ioan Cuza. cu piatra de morm`nt datat[ 1507. preo\ii =i c[lug[rii tineri cuno=teau cu to\ii sensurile =i idealul cre=tin al martiriului s[u. Botezat cu numele Gheorghe de c[tre tat[l s[u.

Tonitza.> +i nu fusese u=or. m[car p`n[ la drumul arz[tor al apostolatului zilnic. cu nevoile de preo\i pe care el a trebuit s[-i formeze.Voine=ti. Acum. l-a ajutat din plin pe acesta s[ introduc[ canoanele sinodului autocefaliei rom`ne =i a organizat ]nv[\[m`ntul teologic rom`nesc dovenind chiar el rectorul Seminarului teologic din Ismail ceea ce ]l face pe Nicolae Iorga s[ scrie:<}n vechiul Ismail rom`nesc. episcopul Melchisedec a adus grija ]ntoarcerii la rom`nism a acelui mal dun[rean. un Petrovici. George Murnu. l-au \inut str`ns de munca misionar[. l-au f[cut pe Atanasie s[-i aib[ sufragani doar pe ru=ii albi =i s[ mearg[ dup[ ei ]n occident. Au venit ]n jurul lui mul\i tineri c[rturari deveni\i apoi bine cunoscu\i ]n via\a public[. Multe dintre lucr[ri au chiar asemenea titluri iar cauzele sociale sunt ad`nc =i modern analizate ceea ce atrage ]n jurul ideilor promovate de el. unde arhiepiscop al locului era ]nc[ ierarhul uns de Patriarhia \arist[Atanasie. George Top`rceanu. cu conlucrare =i admira\ie prieteneasc[ un Iorga.Arhiereul Grigorie Leu: <Cu ce n[dejdi intr[ un nou arhiereu ]n Sf`ntul Sinod> .discurs de recep\ie la 4 februarie 1925). S-a mutat apoi ]n Basarabia.Torou\iu. ca s[ nu mai vorbim de universitarii ie=eni. George Lesnea. ca o m`n[ t`n[r[ pe care se sprijin[ ]n ultimii s[i ani de via\[ ]n\eleptul Mitropolit Pimen pe care-l ajutase ]n actele Marii Uniri a Bisericii Ortodoxe rom`ne odat[ cu \ara . Vasile P`rvan. iar ]n 1926 Iorga ]i recuno=tea prin aceste cuvinte succesul unei str[danii de =ase ani.prin aducerea lui la Ia=i ca vicar =i egumen al Spiridoniei. Gala Galaction. N. Anii de la Ia=i.3(358) martie 1925 . convulsiile amenin\au Biserica =i preotul misionar avea nevoie de mult[ ]n\elepciune. George Br[tianu. chiar la c`rmele Mitropoliei. Este meritul arhiereului Grigorie Leu c[ a f[cut-o. un R[dulescuMotru. aceast[ dorin\[ avea s[-=i demonstreze retorica premoni\iei cu un sfert de veac mai t`rziu. dar teologii r[ma=i de pe urma lui confundau riturile. ca vicar iar dup[ trecerea lui Pimen Georgescu.E. +tef[nescu.D. fusese hirotonisit ]n arhiereu. Br[tescu . Radu Gyr.au nevoie de ei ]n Provinciile Alipite. Radu Rosseti. cu care prilej rostea un cuv`nt plin de premoni\ia destinului s[u:<Putea-voi duce austeritatea persoanei mele dup[ pilda Prototipului nostru. Scarlat Stru\eanu. I. Studiul teologico-social ]l ]ndeamn[ spre opere nenum[rate ]ntrunite ]ntr-un mare ciclu de studii cu o singur[ direc\ie: }nt[rirea Bisericii =i prosperitatea na\ional[ prin Ea. cu resemnare la auzirea vorbelor de ocar[ =i chiar la primirea de lovituri =i scuip[ri pentru ]nv[\[tura evangheliei?^ C[ci de o ]ncoronare cu spini =i de ]ntinsul m`inilor pe cruce^ e prea greu s[ mai vorbim noi. preotul Gheorghe Leu. Const. T[sl[oanu. Basarabia de Jos am pierdut-o =i opera trebuie luat[ de la cap[t. Nichifor Crainic. Iuliu Valaori. TzigaraSamurca=.de la Duca. muritorii de ast[zi!^> (Revista<Biserica Ortodox[ Rom`n[> nr. La acel ceas. C. prin ]ntinderea pe cruce nu numai a m`inilor sale. uns vicar al Mitropoliei Moldovei cu numele de Grigorie LeuBoto=[neanul =i devenea membru al Sf`ntului Sinod. str[danii culmin`nd cu ]nfiin\area Mitropoliei Basarabiei. I. Ion Ag`rbiceanu. un Gusti. Marea Unire. 110 Rostit[ atunci doar ca un act de con=tiin\[ misionar[. prin ]ncoronarea cu spini a martiriului lor de episcopi crucia\i. Ierarhii care \ineau de fosta Patriarhie \arist[ aveau ]nclina\iile lor care. ci =i ale fiului s[u. Eugen Boureanul. Lapedatu. Preg[te=te aici promo\iile care aveau s[ asigure imediat spiritualitatea na\ional[ pe ]ntreg teritoriul Rom`niei Mari. Geoge Voievidca. R[zboiul cu nevoile spirituale ale oastei. Titulescu =i Mihalache p`n[ la Octavian Goga care <pentru verbul s[u de sim\ire na\ional[ ]i exprim[ admira\ia nu doar ca scriitor ci ca smerit fiu de preot care a ]nv[\at s[-i iubeasc[ pe prela\ii ]nt[ritori 111 . didactic[ =i profesoral[. sunt =i cei mai rodnici pentru opera sa preferat[. de teologii de la Chi=in[u la a c[ror facultate a str[duit =i de cei mai importan\i politicieni . Basarabia av`nd o ierarahie bisericeasc[ pe care \arismul ]ncercase s[ o ]nstr[ineze iar bol=evismul o molipsise cu secte anarhice. p`n[ la urm[.]l rea=eaz[ =i la preocup[rile sale c[rtur[re=ti. arhieria .

Aflarea lui ]n fruntea ]ntregii lucr[ri misionare a Sinodului este bine meritat[. cum Dumnezeu i-a ]nzestrat pe marii ierarhi ai neamului nostru rom`nesc. Acum. adapt`nd-o la epoca modern[ c`nd diaspora noastr[ avea nevoie de p[stori ]n multe colonii din lume =i a ob\inut de la Palat. ]n Moldova ca vicar. ]n vremea aceea. se g[se=te =i chipul de vrednic prelat al episcopului Grigorie Leu. valori de mare ]nsemn[tate. el a mo=tenit din neamul s[u acel duh de apropiere. cel care a avut parte de un sf`r=it at`t 112 de dureros. Episcopul Grigorie a continuat aceast[ tradi\ie misionar[. dup[ cum scrie Prea Fericitul Teoctist pe care vrem s[-l cit[m al[turi de ceilal\i capi ai Bisericii noastre cita\i mai ]nainte: <}n soborul ierarhilor Bisericii noastre str[mo=e=ti. de acei credincio=i bl`nzi. prin ]nsc[unarea la Hu=i. dar =i cu casa Regal[ a c[rei cript[ este m`n[stirea lui Manole. pot spune c[ ]l venereaz[ =i ]i ascult[ cuv`ntul>. ]n istoria at`t de vitreg[ a neamului nostru rom`nesc. ca s[ ilustreze =i din aceast[ pozi\ie. ascult[tori =i p[str[tori de tradi\ie cum. care. Grigorie Leu a tip[rit numeroase bro=uri de ]ndrumare a credincio=ilor. Episcopia Arge=ului ]n afara marii ei importan\e istorice o avea =i pe cea misionar[ . Ajuns mai ]nt`i arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei =i Sucevei. B[l[ceni =i alte familii celebre din zon[. s[rb[toare de s[rb[toare =i chiar zi de zi. Legat de p[tura de credincio=i de la sate. Grigore Com=a. Numele episcopului Grigorie Leu r[m`ne ad`nc ]nscris ]n istoria Bisericii noastre. a urcat ]n ultimul scaun episcopal. la 28 iulie 1940. pentru c[ aceasta ]nsemneaz[ =i <o dezbinare a ]ns[=i fiin\ei na\ionale>. poate. de slujire a Bisericii. la Hu=i. ]n Muntenia ca Episcop de Arge=. de la Patriarhie =i de la Guvern burse =i ]nt`lniri pastorale de var[ pentru ace=tia.ai neamului precum Episcopul Grigorie>. numai ]n aceste p[r\i ]nc[ se p[streaz[ p`n[ ]n ziua de azi. Din acest motiv. c`nd dragostea de Moldova =i de zonele de dincolo de Prut pe care le-a p[storit. ]i cer s[ vin[ aici ]nt`ist[t[tor =i ]l instaleaz[ cu mantie liliachie ]n 1936. =i apoi ierarh. El nu ]nceta a face apel la sim\[mintele de unitate na\ional[ pretutindeni. ]ndeosebi. Doar episcopul Aradului. cum foarte deseori sublinia Vl[dica Grigorie Leu. ]l fac s[ cear[ a fi ]nsc[unat la Hu=i. Pe ]n\elesul lor de a cunoa=te adev[rurile de credin\[ =i de a le ap[ra de multele curente care dezbinau credin\a. Episcopul Grigorie a slujit =i p[storit ]n trei provincii istorice ale rom`nilor: ]n Basarabia ca misionar. +i e dureros faptul. acel duh de slujire a semenilor =i. martirizat prin crim[ p[g`n[ a anului 1949. aici venind s[ se formeze cu duh na\ional tinerii slujitori ardeleni. aceea=i misiune sf`nt[ de unitate na\ional[. acel duh de comunicare cu mo=ii =i str[mo=ii no=tri. devenind ]nt`ist[t[torul lor duhovnicesc. atunci c`nd dezbinarea se ]ndreapt[ asupra credin\ei neamului nostru. Pe l`ng[ exegeza teologic[. acest vrednic. buni. preot mai ]nt`i. laolalt[ liberalii Br[tieni. zi ]nscris[ ]n calendar de c[tre Episcopia de ast[zi. desigur. Nu ]nceta a-=i exprima durerea atunci c`nd puhoiul necredin\ei =i ]ntunericului 113 . mai era ]nzestrat cu o asemenea voca\ie Dumnezeiasc[. legat de latura din st`nga a Moldovei. ]i pl[cea s[ fie ]n mijlocul credincio=ilor. mai ales. ]n istoria culturii noastre. era singurul dintre cei care. pentru pomenirea martirului ei. A fost. +i astfel a venit la Hu=i <]n anul 1940 c`nd pe lume nu era pace> dup[ cum arat[ inscrip\ia sa din pronaosul Catedralei Domne=ti. fiind instalat ]n scaun la 28 iulie. a adus ]n c`mpul misionarismului nostru ortodox. ]l readucem ]n Moldova de a c[rei popula\ie este at`t de legat =i. }n aceste condi\ii. A ajuns apoi episcop de Arge= iar. ]mpreun[ cu \[r[ni=tii lui Mihalache. al culturii =i al cuno=terii trecutului nostru. c`nd devine vacant scaunul de episcop al Arge=ului. el a desf[=urat o mare activitate misionar[. ]n 1940.la seminariile =i =colile ei preg[tinduse ]n secolele trecute preo\ii =i c`nt[re\ii de limb[ rom`n[ pentru parohiile ortodoxe din Transilvania. Provenind dintr-o familie de slujitori ai sfintelor altare. Patriarhul Nicodim spune:<Cu credin\[.

iar la acea vreme mitropolitul ortodox al Germaniei. care era mai apropae de zona unde el era un condamnat la moarte) nu i-au permis s[ ia parte la ceremonie. Eu. el vorbe=te despre Serafim . Este exact sentimentul despre care vorbe=te revela\ia cre=tin[ cea atotbiruitoare =i capabil[ de convertirea oric[rui p[c[tos. ]n acel ]nceput de p[trundere a comunismului ]n \ara nostr[. arhiepiscopul +tefan al Austriei =i episcopul Filip al Münchenului . pe l`ng[ cele ale Mitropolitului Visarion Puiu c[ruia neputin\ele b[tr`ne=ti (=i poate teama de a veni de la Lugano la 114 München. atunci c`nd a a fost hirotonisit arhiereul Victor. episcopul Grigorie. acest v`rtej care a ajuns apoi s[ d[r`me =i biserici =i credin\a ]n Dumnezeu. ]ns[. episcop ortodox de München =i vicar al mitropolitului Serafim.arhiepiscopul Atanasie pe care. S[ pl[teasc[ =i personal =i cu desfiin\area scaunului episcopal de la Hu=i. postul de radio BBC din Londra lua atitudine anun\`nd ]n 1949: <Urmare a terorii comuniste. * }n acest mod tragic. p[c[tosul ]ngenunchiat astfel ]nal\[ cu el toat[ cur[\enia pe care i-o poate da Revela\ia. scaun ]nt[rit =i a=ezat acolo de +tefan cel Mare =i Sf`nt. cel ]ngenuncheat pentru a primi stiharul arhieresc. dar =i moral[. el a trebuit s[ pl[teasc[. Se simte ]n toate faptele lui aceast[ schimbare.fost arhiepiscop ]n Rusia \arist[. ca urmare a actelor de teroare comunist[: fostul mitropolit al Moldovei Irineu Mih[lcescu =i episcopul Grigorie Leu al Hu=ilor>^ Iar. Aici. ]nc[rcarea de r[spundere pe care o tr[ie=te ]n vicisitudinile sale personajul. ca episcop ales dar nu uns. simte cum Duhul se coboar[ asupra lui =i la rug[ciunile de pe patul de suferin\[ ale lui Visarion =i la cele ale martiriului tat[lui s[u Grigorie. prin anihilarea unui mare prop[v[duitor al adev[rurilor na\ionale rom`ne=ti>. este aproape sigur vorba de aceea=i persoan[ . Paris 1987: <La 28 februarie 1948. a fost printre primii care a protestat. Avem ca dovad[ toat[ fapta ulterioar[. dup[ =tirea agen\iei <Cortina de Fier>. Am avut bucuria s[-l cunosc =i i-am sorbit cu admira\ie cuv`ntul =i chipul s[u care a r[mas =i-n sufletul meu =i-n sufletele altora dintre cei care slujim Biserica nostr[ str[mo=easc[>. care a =i suferit !^ Pentru c[.Edition France Empire. la mari distan\e desp[r\ite de o neiert[toare cortin[ de fier. a fost transmis[ c`rja episcopal[ de la tat[ la fiu. Pe l`ng[ rug[ciunile celor trei arhierei care l-au sfin\it =i uns cu taina lor. celor trei arhierei ce urmeaz[ s[-l hirotoneasc[. Patriarhul Nicodim a murit ]ntr-un mod total misterios ca =i al\i doi demnitari ortodoc=i disp[ru\i. ar mai fi de precizat un am[nunt: La prima vizit[ pe care o face ]n prim[var[. Printre primii. trecerea ]n nefiin\[ a Episcopului Grigorie Leu subliniaz[ opiniei publice interna\ionale o dubl[ crim[: +i fizic[. Anastase fost arhiepiscop al Basarabiei \ariste =i Filip. Este vrednic[ cinstirea care i se aduce acestui mare ierarh al Bisericii Ortodoxe Rom`ne. Vasile Leu a avut-o =i pe cea f[cut[ chiar pe patul de moarte de tat[l =i ]nt`iul s[u ierarh. simt deasupra paginii reci =i terifiante a documentului penal pe care ]l descifrez. plin[ de curaj abnega\ie =i sacrificiu ]ntru Hristos al lui VasileVictor Leu.care oficiau slujba. momentul de cre=tin[ tain[ reformatoare a slujbei de iarn[ din preajma cr[ciunului Münchenez. }n leg[tur[ cu cel de al doilea. }ncheiem aceast[ scurt[ ]ncercare biografic[ mai cit`nd din: <Calvarul rom`niei cre=tine> de Sergiu Grosu . el. c`nd. afl`ndu-se ]n Europa de uciderea sa. ]n afara celor trei ierarhi ortodoc=i: Mitropolitul Serafim al Germaniei. care l-am cunoscut la v`rst[ mai t`n[r[ =i din legendele unei vie\i zburdalnice. din punct de vedere istoriografic. prin martiriul unui ]nalt prelat ortodox. la proclamarea dreptului 115 . ]n 1918.a ocupat \ara nostr[ dinspre r[s[rit. }mi este foarte limpede astfel. }n acest groaznic v`rtej moral. Atunci c`nd se ridic[ spre o asemenea chemare.

]mplinind treimea arhiereasc[ ce-l hirotonise=te. ADDENDA la acest capitol. Leu. cu destule reac\ii fiziologice provocate de factori necunoscu\i.arhiepiscopul ortodox al Austriei. Visarion =i ]nsu=i tat[l Grigorie. Atunci arhimandritul Scriban s-a dedicat parohiilor |[rii de Sus a Basarabiei.) Dr. Episcop Grigorie. Convins[ fiind c[ doar o analiz[ de laborator competent ne poate ajuta. 117 .III. v[ trimit aceste probe. Am luat o prob[ pe care v[ rog s[ m[ ajuta\i s[ o supunem unei analize da laborator. Violen\a ultimei hemoragii din care am recoltat probe. 1. dar nu se poate face din punct de vedere religios. aceast[ treime fizic[ de arhierei care-l hirotonisiser[ pe fratele lor Victor Leu ca ]nalt prelat ortodox la München.viitorul episcop Grigorie . Am discutat.S. A=a cum v-am comunicat =i c`nd a\i venit s[ constata\i decesul P. Fapt care m[ face s[ suspectez cazul. jud. Cu mul\umiri (ss. Constan\a. dar f[r[ autopsie. peste mai multe luni. ]mpreun[ cu vicarul Gavriil de la Cetatea Alb[ =i 26 de arhimandri\i =i preo\i. s[ fie hirotonisit ]n arhiereu de fostul ei ierarh. C. deci. am`ndoi conlucr`nd pentru problemele arhiepiscopiei din Chi=in[u =i ]nfiin\area Facult[\ii de Teologie la care au transferat organizarea didactic[ universitar[ pe care p[rintele Leu o ]nfiin\ase =i omologase ]nc[ dinainte pentru perfec\ionarea teologic[ a celor ce primeau parohii ]n Provinciile Alipite. ]n care v`rsta ]naintat[ conteaz[. ]nso\it spre ajutor de arhimandritul Iuliu Scriban =i preotul Gheorghe Leu .Basarabiei de a-=i hot[r` singur[ soarta. A=adar. toate cap[t[ un simbol. ]n locul arhiepiscopului Anastase care ]l binecuv`ntase prima dat[. ]l afl[m ]n fruntea slujbei de la catedrala din Chi=in[u. care-=i d[duse doctoratul ]n teologie cu Nichifor Crainic la acesat[ facultate de la Chi=in[u. Leu.pentru a ]ndeplini ]n Basarabia prevederile <C[r\ii pastorale a Sf`ntului Sinod a Bisericii Autocefale Ortodoxe Rom`ne dreptsl[vitoare de R[s[rit>. problema autopsiei. Br`ncoveanu nr. Leu 2. Ar fi fost emo\ionanat pentru preotul Vasile Leu. S[ medit[m la acest 116 simbol ! }n dep[rtarea fa\[ de \ar[. de Sf`ntul Cr[ciun al lui 1949. este dublat[ de veghea dep[rtat[ adus[ prin Sf`ntul Duh a ]nc[ trei arhierei trecu\i prin ierarhii de p[storire a Sfintei Moldove: Anastase. c`teva documente l[muritoare Scrisoarea mamei mele .purt`nd cu ele =i semnifica\ia implic[rii sfinte a Bisericii ]n afirmarea na\ional[. Subsemna\ii Ioan C. +i tot ]n 1918.V. ca medic ce l-am ]ngrijit ]n ultimile dou[ zile am constatat o evolu\ie anormal[. ]l g[sim invitat la Sf`ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom`ne de unde pleac[. Dar lipsa de informa\ie (pe care sper[m s[ o complet[m la o alt[ edi\ie) nu ne las[ s[ =tim de ce ]n decembrie.doctor Valentina Leu: Domnule coleg. cum mi-a\i sugerat. Din sputa recoltat[ rezult[ la observa\ie urme de arsenic. Dar simbolul cel mai important al acestui moment r[m`ne transmiterea ]nsemnelor arhiere=ti de la tat[ la fiu . Constantin-Nil C. iar p[rintele consilier econom stavrofor Leu celor |[rii de Jos. decesul put`nd s[ nu aib[ la baz[ factori naturali. dup[ cum vom vedea. confirm[. avocat ]n ora=ul Medgidia. mai ales c[ sunt anun\ate oficialit[\i pentru ]nmorm`ntarea de m`ine. cu care =i tat[l s[u colaborase sub auspiciile Sinodului Ortodoxiei Rom`ne. str.'49 Pl`ngerea depus[ de familie la procuratura F[lciu: Domnule procuror. apare +tefan . cont`nd pe sprijinul dumneavoastr[ colegial =i voi mai ]ncerca s[ iau =i altele.

Zoe Bl[naru. acuz`nd grave dureri abdominale =i inghinale care i-au declan=at o hemoragie acut[ ]n urma c[reia. care l-a asistat ]n ultimile clipe. rud[. Capitolul VI <Lucrurile trebuie s[ stea a=a chiar dac[ n-avem probe> Strict secret. proprietar ]n comuna |u\cani. 14 mai 1953. ambii deceda\i. a fost trimis pe front pentru reabilitare cu gradul de soldat. Fapt pentru care semn[m ast[zi 2 Martie 1949. jud. proprietar[ ]n comuna M[lu=teni. }n timpul regimului antonescian. Leu Vasile simul`nd un ]nnec. a comis o serie de excrocherii mai mari sau mai mici. falsificarea numelui tat[lui s[u. a decedat. Parchetul Tribunalului Hu=i. precum =i de Ieromonahul Ciprian de la Sf`nta Episcopie a Hu=ilor. Leu Vasile a fost preot la diverse parohii din Moldova =i ]n ultimul timp. s-a ]ntors de la Bucure=ti unde fusese chemat pentru rezolvarea unui conflict. ]n condi\ii =i ]mprejur[ri neclare. n[scut ]n comuna Oancea Regiunea Gala\i. Reabilit`ndu-se a fost f[cut confesor militar =i ]ntors ]n \ar[ a fost repartizat la Inspectoratul General al Jandarmeriei =i numit profesor la +coala de Ofi\eri de Jandarmi. Trece prin Jugoslavia. care au constat ]n ]n=elarea colegilor s[i. ]nso\it de G`ld[u F. este ]n v`rst[ de 48 ani. Referat prive=te: rezultatele anchetei lui Leu Vasile* I. Covurlui =i Elisaveta Onose.)parohia Jianu. rug[m respectuos Parchetul s[ ia ]n considera\iune prezenta. Scurt[ prezentare a anchetatului Leu Vasile fost preot. excrocherii.* Caracterul strict secret.a. Pun`ndu-ne la dispozi\iunea Dumneavostr[ pentru toate celelalte rela\iuni. se vede =i dup[ modul redact[rii: Textul e dactilografiat dar numele proprii sunt trecute de m`n[ de c[tre autorul referatului ]n a=a fel ]nc`t s[ nu se produc[ vreo scurgere de informa\ie la dactilografiere. 118 119 . jud. }n august 1948. a c[rui s[n[tate nu a avut nici un simptom maladiv. fuge din \ar[. Ioan C. ]n 1948.serviciul III. Prea Sfin\itul Episcop Grigorie. jud. ordon`nd anchet[.locotenent de rezerv[. Elve\ia =i de aici la Londra. Austria.. de informare c[tre cine =tie ce v`rfuri din \ar[ sau de la Moscova. solicit[m respectuos Parchetului deschiderea unei anchete privind decesul acestuia din ziua de 1 Martie 1949. Zoe Bl[naru. ]n decurs de mai pu\in de 36 (treizeci =i =ase) de ore. Tutova ]n calitate de fra\i =i surori ai decedatului Episcop Grigorie Leu al Hu=ilor. (Muzeul Satului n. Leu. care s-au soldat prin dou[ condamn[ri. era stabilit ]n Bucure=ti ca preot la biserica din Satul Rom`nesc. Elisaveta Onose Domniei Sale Domnului Procuror. Cazul a fost constatat de domnul Doctor G[itulescu de la Spitalul Ora= Hu=i =i Doctor Valentina Leu. proprietar[ ]n comuna Schineni. delapidare de fonduri publice. Constantin-Nil Leu. Covurlui. Este fiul lui Grigore fost Episcop al Hu=ilor =i al Lucre\iei. }nc[ din timpul =colii =i mai t`rziu ca preot.

este <c[ma=a de for\[ a poporului rom`n>. ci numai simple afirma\ii. declara\iile sale au fost scrise de c[tre un tov. cu ]ntreruperi.Republica . aresatul a afirmat c[ este un adversar al regimului nostru =i un du=man al Republicii =i c[ nu a=teapt[ mil[ din partea nim[nui.nevinov[\ia sa pe aceast[ linie.}ntruc`t din materialul aflat la dosarul s[u. dovedindu-se . ancheta noastr[ a urm[rit s[ afle dac[ aresatul a fost agent al Seviciului de Informa\ii englez sau a altor servicii de informa\ii imperialiste. .A. citite ]n fa\a anchetatului =i semnate de acesta. el a colindat aproape ]ntreaga Europ[ Vestic[ precum =i centre din Orientul Apropiat =i Mijlociu. scriind articole ]n ziarele fugarilor. Leu Vasile a fost anchetat la Moscova.Leu Vasile n-a recunoscut cele declarate la Moscova ]n leg[tur[ cu activitatea sa de spionaj =i anume: -el afirm[ c[ la Moscova a declarat c[ a urmat o =coal[ de informa\ii la Dublin.Dela 16 martie 1953. c`nd <s-a pomenit> ]n casa unei b[tr`ne croitorese din Viena . anchetatul a nutrit g`ndul de a se sinucide. se g`nde=te mereu =i face rug[ciuni.}n august 1952 p`n[-n martie 1953 . el este foarte fr[m`ntat.: Specific[ formulare <rezult[^f[r[ a de\ine probe>. apoi b[tute la ma=in[.Ancheta a fost dus[ pe baz[ de ]ntreb[ri =i r[spunsuri f[r[ a se folosi intimidarea. 120 }nc[ din primele zile ale anchetei.Lipsa de probe ne-a cauzat greut[\i ]n anchet[.afirm[ aresatul . Arestatul afirm[ c[ Organele anchetatoare Sovietice au trimis ofi\eri care s[ verifice afirma\iile sale la fa\a locului =i c[ ace=tia s-au ]nnapoiat. i s-a f[cut o injec\ie care l-a \inut adormit p`n[ la 18 Aug. c[ a avut sarcina de a organiza Serviciul de Informa\ii englez ]n Orientul Apropiat =i alte afirma\ii pe care el le socote=te <inven\ii> dar a f[cut acestea cu scopul de a accelera ancheta =i a-=i primi pedeapsa. El afirm[ c[ dup[ ce a fost <r[pit> la Bruk. zona englez[ la 16 August 1952. amenin\area sau bruscarea.afirm[ arestatul . a ]nceput ancheta lui Leu V.II.La data de 18 Martie 1953 a declarat greva foamei spun`nd c[ este hot[r`t s[ termine aceast[ <via\[ p[m`nteasc[>. de necesitatea studierii declara\iilor sale. vorbind la posturile de radio =i ]ndemn`nd pe fugari s[ nu se ]ntoarc[ ]n \ar[. Nu mai coment[m l[s`nd cititorul s[ deduc[ singur actul de <justi\ie>.* N. 1952.}n prim[vara anului 1949. Ancheta Arestatul Leu Vasile. pe linia Direc\iei noastre. }ntreruperile au fost cauzate pe deoparte de boala arestatului.Men\ion[m.El adaug[ c[ ]n calitatea pe care a avut-o ]n str[in[tate. iar pe de alt[ parte. ]nlesnindu-le drumul spre Vest.Aceste deplas[ri.c.spune el .}n timpul anchetei =i ]n celul[. ]ntocmind rapoarte negative. }n acest timp. Arestatul nu recunoa=te c[ a ]ncercat un atentat ]n sectorul sovietic al Vienei.Pentru activitatea sa ]mpotriva Republicii noastre. rezult[ c[ arestatul a fost agent al Serviciului englez de Informa\ii f[r[ a de\ine probe ]n aceast[ direc\ie*.sectorul sovietic .i s-a t[iat barba =i i s-a 121 . ]n Austria.Ancheta noastr[ s-a desf[=urat dup[ un plan.al[turi de un t`n[r. a f[cut mult r[u \[rii noastre. a fost anchetat ]ncep`nd dela data de 16 Martie 1953 p`n[ la data de 8 Mai a. c[ =i ]n arestul Ministerului. de al nostru. dup[ declara\iile sale. Leu Vasile cu ajutorul englezilor este numit episcop al rom`nilor fugari din Vestul Europei. av`nd re=edin\a la Londra. fiind suferind de ochi. }n aceast[ calitate. anchetatul a afirmat c[ ]=i a=teapt[ pedeapsa =i c[ ar fi mul\umit dac[ ]ntr-o zi ar fi scos din camera de anchet[ =i ]mpu=cat. care cuprinde activitatea arestatului pe etape. sunt motivate de Leu Vasile prin activitatea sa religios-misionar[.Deoarece anchetatul a declarat ]nc[ de la primul contact c[ nu poate scrie.

vopsit p[rul. faptului c[ Leu V. pozi\ie ob\inut[ prin sprijinul imperiali=tilor. Leu V.b/ Arestatul este foarte calculat ]n darea r[spunsurilor ]n timpul anchetei.Pentru a acoperi unele persoane din interior cu care a corespondat. ]ns[ afirm[ c[ n-a spus adev[rul =i c[ a inventat mult ]n declara\iile sale. rezident.: Acesta era =i scopul. organizate =i sprijinite din timp de englezi. ajuns la Londra.}ntreaga perioad[ Bruk-Viena-Baden.|in`nd seama de afirma\iile fostei femei de serviciu a lui Leu V. el a avut =i o activitate de spionaj. munc[ conspirativ[.A. }=i aminte=te doar. * N. treceerea lor spre Vest =i ]nfiin\area episcopiei lui Leu V. Consider[m c[ aceasta se datore=te pe deoparte faptului c[ a mai fost anchetat =i ]n timpul regimului trecut. perioada Bruk-Viena-Baden. pentru motivele pe care leam ar[tat mai sus.Declara\iile arestatutului. B se mai adaug[ =i faptul c[ anchetatul este destul de familiarizat cu termeni specifici muncii informative.-* III. f[cut[ sub masca hainei sale preo\e=ti =i a pozi\iei pe care a avut-o ]n r`ndul fugarilor. de a nu se ]ntoarce ]n \ar[. a ]ncercat s[ se sinucid[ ]nghi\ind 20 pastile somnalin. prin cuv`nt[ri la radio. se preface c[ =i-a pierdut memoria ]n urma =ocurilor nervoase pe care le-a avut ]n timpul arest[rii la Bruck.Asupra perioadei Moscova. a intrat efectiv ]n slujba englezilor =i sub masca misiunilor religioase a f[cut o serie de c[l[torii activ`nd pe t[r`m informativ ]n folosul englezilor. sub nume fals. de unde a plecat la Moscova.Dealtfel. a fost instruit de englezi pentru eventualitatea unei c[deri. p[blica\ii ]n presa fugarilor =i ]ndemnuri f[cute fugarilor rom`ni. care ar duce la demascarea sa. declar[ c[ a fost tratat foarte civilizat =i demn. deoarece scenariul vinov[\iei =i al condamn[rii fusese gata preconceput. =i anume c[ la locuin\a lui Leu V. probabil la Baden.A. filaj. ]n leg[tur[ cu problema emigra\iei =i complecteaz[ materialul aflat la dosarele noastre.T`n[rul l-a ]ndemnat s[ coboare repede din cas[.. care ajuns ]n str[in[tate.-* Noi consider[m c[ Leu V. (a avut dou[ condamn[ri =i mai multe ]nf[\i=[ri la Instan\ele Judec[tore=ti) deci are o experien\[ ]n ceea ce prive=te comportarea ]n anchet[. ]n afar[ de argumentele prezentate la cap. a desf[=urat deschis o activitate multilateral[ ]mpotriva \[rii noastre. verific[ o parte din materialul Serviciului nostru. ]ndemnat =i sf[tuit de G`ld[u s[ fi lucrat pentru englezi =i pe timpul c`t era ]n \ar[.Cobor`nd. o descrie vag =i confuz.. |in`nd seama c[ femeia de serviciu era trimis[ <dup[ cump[r[turi> atunci c`nd veneau ace=ti <domni> nu este exclus ca Leu V. Unicul scop real. sau ]n timpul anchetei la Viena-Baden =i Moscova. supraveghere. care l-au adormit =i nu s-a trezit definitiv dec`t la Baden. cu care nu se ]n\elegea.ceea ce ne face s[ credem c[ Leu V. iar pe de alt[ parte. a v[zut uniforme militare austriece =i sovietice =i d`ndu-=i seama c[ se afl[ ]n sectorul sovietic.. unde a avut un traduc[tor. motiv`nd c[ nu-=i poate aminti cuprinsul interogatoriilor care i-au fost luate =i declara\iile care le-a dat. de un interogator luat. etc. ]ntruc`t vine poli\ia s[-i aresteze. 122 123 . venea adesea G`ld[u ]nso\it de patru-cinci <domni> care ]n unele cazuri nu vorbeau rom`ne=te.Pe de alt[ parte. au fost * N. folosind cu u=urin\[ no\iunile: investiga\ie.. Concluzii a/ Arestatul Leu Vasile este un v`rf al fugarilor rom`ni.P[rerea noastr[ este c[ fuga lui G`ld[u =i a lui Leu Vasile. =i pentru a ascunde anumite etape din via\a sa de ex. a avut o activitate de spionaj.: Formulare asem[n[toare cu cea din procesul intentat nun\iaturii Apostolice ]n aceea=i perioad[.

activitatae d-tale dup[ re]ntoarcerea dela Geneva ? R[spuns: La Geneva m-am re]ntors la jum[tatea lunei Februarie 1950 =i dup[ ce am comunicat lui Wiesertuft =i Makie situa\ia refugia\ilor rom`ni. m[n`nc[ cu mult[ poft[ =i se ]ngrije=te de corpul s[u. termin`ndu-se lucr[rile la Consiliul Ecumenic. ]ntruc`t de=i afirm[ c[ nu mai \ine la <via\a p[m`nteasc[>. Pe l`ng[ toate acestea m-am ocupat de probleme strict biserice=ti.nu mai exist[ pentru mine.d/ Anchetatul ]ncearc[ s[ ]n=ele Organele anchetatore d`nd declara\ii reale numai pentru faptele care oficial sunt cunoscute =i neg`nd adev[rata sa activitate de spionaj pe care a desf[=urato sub masca misiunilor religioase. c`t =i o preocupare din partea Organelor anchetatoare. Dup[ ce am r[spuns la ]ntrebarea lor cu lux de am[nunte d`nd date din buletinul informativ de la Londra =i cu ce mai cuno=team eu. ]n special.c/ Anchetatul caut[ s[ impresioneze Organele anchetataore afirm`nd c[ nu-i este team[ de moarte.Eu am f[cut referatul de care ei au fost foarte mul\umi\i =i astfel nu au recunoscut Crucea ro=ie din \ar[ ci Caromanul. PROPUNEM ca arestatul Leu Vasile. c[ din momentul ]n care a fost <r[pit din lumea liber[>. +i ]n aceast[ privin\[ minte. c[rora Serviciul nostru le va ]nainta c`te un exemplar din declara\iile arestatului =i un exemplar din prezenta sintez[. ace=tia (ziari=tii) mi-au luat un interwiew ]n leg[tur[ cu amestecul evreilor ]n statul democrat din RPR.s[ o recunoasc[ ca legal[ =i s[ o subven\ioneze cu fonduri. . un cunosc[tor al st[rilor de lucruri din \[rile lag[rului imperialist ]n general. alimente =i ]mbr[c[minte. sau de chinurile fizice la care ar fi supus. El afirm[. am fost ]mpreun[ cu Bossi la sediul central al Crucii Ro=ii din Geneva unde ]mi spusese Bossi c[ se discut[ tocmai acum problema pe care Crucea Ro=ie Rom`n[ . arestatul Leu Vasile este un v`rf al fugarilor rom`ni. Arat[ ]n continuare am[nun\it. de a ]nainta la timp materialul informativ rezultat din ancheta lui Leu Vasile privind aspectul extern al muncii Serviciului nostru. s[ existe o str`ns[ colaborare ]ntre Organele interne =i Serviciul nostru. un elve\ian al c[rui nume nu-l reamintesc =i cu un consilier american pentru toate \[rile balcanice. ca ]n tot timpul anchetei. Propunem deasemeni. Bossi organiz`nd un ceai cu ni=te ziari=ti de dreapta.La sediul central al Crucii Ro=ii am luat contact cu secretarul general al Crucii ro=ii.Tot la Geneva. s[ fie predat Organelor interne. toate ziarele au publicat un comentariu pe baza datelor spuse de mine ]n care erau diferite calomnii la adresa regimului din RPR. Ora=ul Bucure=ti Interogatoriul a ]nceput la ora 8. ci sunt ]mp[r\ite membrilor de partid =i ]n majoritataea cazurilor nu se dau popula\iei.Acestora le-am demonstrat c[ fondurile. alimentele =i hainele ce se trimit ]n Rom`nia nu sunt ]mp[r\ite dup[ principiile de baz[ ale Crucii Ro=ii popula\iei b[=tina=e.Crucea ro=ie din \ar[ =i Caromanul din str[in[tate . ]i este indiferent ce se va face cu el. Ancheta lui Leu Vasile trebuie continuat[.Men\ion[m c[. dup[ ce c[zuse de acord cu mine. 124 }ntrebare: }n procesul verbal de interogatoriu din data de 12.13 Februarie 1954. =i un cunosc[tor al vie\ii fugarilor rom`ni =i al activit[\ii acestora.spune Leu V. ai ar[tat c[ dela Nissa te-ai re]ntors la Geneva =i ai f[cut cunoscut membrilor Consiliului Ecumenic situa\ia rom`nilor refugia\i. Pentru continuarea =i ad`ncirea ei. s-a terminat la ora 13.<Via\a p[m`nteasc[ . care vrea s[ se <desprind[ de p[m`nt>. Pentru informare =i documentare ]n problema Leu Vasile Serviciul nostru va acorda tot sprijinul Organelor de anchet[. el se consider[ un <strigoi> printre noi.954..2.Mi-am amintit c[ tot la Geneva Bossi mi-a f[cut cuno=tin\[ cu un ameriacn pre=edintele Federa\iei Universale baptiste =i adventiste care auzind c[ eu episcopul bisericii rom`ne din exil 125 .

totu=i pentru faptul c[ aveam un singur du=man comunismul m-a rugat s[-i spun unele lucruri ce cunosc eu despre persecu\ia sectelor religioase din RPR.Dela Geneva am plecat la Paris unde am r[mas c`teva zile. Aceste persoane au r[mas acolo ]ntruc`t generalul Puiu Petrescu a sus\inut ca ofi\erii s[ r[m`n[ pe loc deoarece a primit instruc\iuni dela regele Mihai s[ fac[ ceva cu ]ntre\inerea ofi\erilor. am c[utat s[-i conving c[ r[zboiul este totu=i foarte aproape =i nu mai este cazul ca pentru c`teva luni sau maximum un an s[ se trambaleze prin Canada. pentru c[ ]n var[ are s[ ia fiin\[ armata atlanticului de nord =i are s[ intre acolo.Maiorul Iliescu 127 . ]ns[ la interven\ia generalului De Gaulle la Guv. ]ntruc`t materialul urma s[ fie prelucrat la ONU =i probat cu declara\ia mea =i alte declara\ii.. f[c`ndu-m[ cu ou =i cu o\et pentru a m[ desconsidera.}n urma acestor informa\ii =i invita\ii. am oficiat diferite servicii religioase =i am ascultat diferite dolean\e ale rom`nilor refugia\i. a \inut s[ m[ cunoasc[. cer`ndu-mi s[ le ob\in aprobarea deoarece ei vor s[ plece indiferent c`nd va fi r[zboiul.De Gaulle sus\inea pe legionari.Dup[ ce am vorbit la radio Paris ca =i p`n[ acum ]mpotriva regimului din \ar[.Ace=tia erau circa 11 la care le-am ]mp[r\it 1500 dolari ]ntruc`t primisem dela Geneva ]nc[ 2000 de dolari =i am intervenit la Caroman pentru a li se da imbr[c[minte =i c`te 126 un pachet american KER ]n care erau provizii cam pentru una lun[ zile. Francez a r[mas biserica tot ]nchis[ p`n[ la venirea unui preot neutru. pentru a demonstra mai bine faptul c[ sectele religioase nu au libertate ]n RPR. Acest material eu i l-am dat.Eu nu am retras avizul pe care l-am dat =i se hot[r`se deschiderea bisericii. timp ]n care am avut c`teva ]ntrevederi cu consiliul parohial al bisericii.Afl`nd legionarii de avizul dat. lucru pe care l-am f[cut. care nu luase fiin\[ din cauza certurilor survenite ]ntre R[descu =i Vi=oianu pentru care ace=tia erau muritori de foame. rom`nii din Anglia miau cerut s[ le ob\in aprobarea de plecare ]n Canada.. care prin pre=edintele consiliului parohial avocatul R[utu mi-a cerut s[ dau aviz pentru redeschiderea bisericii. deci acest material era ]ndreptat ]mpotriva regimului din RPR.Propaganda o va face verbal =i prin presa lor.. Acela= subiect l-am vorbit =i la BBC radio Londra. ]nt`i mi-au trimis un ultimatum prin preotul Boldeanu pentru ca eu s[ revin asupra acestui aviz..Mul\i din ei ]ns[ au insistat.sunt acolo.Aici am avut o situa\ie foarte delicat[ ]ntruc`t o serie de ofi\eri din Italia.De data aceasta am fost pus ]ntr-o situa\ie foarte delicat[ deoarece majoritatea rom`nilor din Anglia intraser[ ]n leg[tur[ prin coresponden\[ cu rom`nii refugia\i ]n Canada =i ace=tia le ar[tase condi\iunile de trai mai bune din Canada incomparabile cu condi\iile de trai din Anglia =i-i sf[tuiau s[ vin[ =i ei ]n Canada deoarece r[zboiul mult a=teptat va mai ]nt`rzia. Fiind o aniversare a unirii Rom`niei cu Basarabia am vorbit la o serbare care s-a f[cut la Londra unde am atacat ]n primul r`nd Uniunea sovietic[ ar[t`nd planurile de acaparare a Basarabiei. dup[ care am f[cut =i o declara\ie a mea personal[. am plecat la Londra. urm`nd ca preot al bisericii s[ r[m`n[ tot Ivanovici. amenin\`ndu-m[ c[ ]n caz contrar vor ]ncepe o campanie ]mpotriva mea.Aici am ajuns la ]nceputul lunii Martie 1950.. pe baza celor spuse de mine au venit la Paris pentru a intra ]n acel comandament rom`n.^Plec`nd pe la campusuri am ]mp[r\it bibliile date.Ren`torc`ndu-m[ la Londra am comunicat lui Iliescu cele ]nt`mplate =i i-am cerut sfatul lui ce-i de f[cut. Anglia =i Germania dintre refugia\ii rom`ni.Eu cunosc`nd punctul de vedere al oficialit[\ilor engleze care considerau o adev[rat[ ofens[ plecarea unui refugiat din Anglia ]n alt[ \ar[.Aceasta dup[ o introducere ]n care a ar[tat c[ ortodoxia este ]mpotriva sectelor religioase =i c[ nu m[ consider[ un prieten al lui.

Pe alt[ cale nu am avut leg[tur[ ]n \ar[ cu nimeni altul.}ntrebare: Ne oprim la acest capitol =i f[ unele preciz[ri. dar s[ li se aprobe dreptul de a p[r[si localitatea =i ]ntreprinderea unde se afl[ =i posibilitatea s[ se stabileasc[ ]n orice alt[ localitate din cuprinsul Angliei unde ei vor crede c[ traiul este mai favorabil. eu i-am spus c[ inten\ionez. iar adresa pe numele Magdei +tef[nescu dat[ pe alt nume fals sau fictiv.El mi-a cerut s[-i precizez data c`nd inten\ionez s[ plec. venind vorba despre doctoratul meu cu subiectul <R[zboi =i Pace>.}nainte de a pleca am trecut pe la Oadams =i cu acest prilej el mi-a dat dou[ scrisori de recomanda\ie. ast[zi sunt aresta\i. Iar ]n Anglia am primit dela G`ld[u cei 30-40 de l. pe care trebuia s[-l sus\in ]n luna Iunie la Paris. 3000 dolari. iar c`nd nu eram ]n Anglia se v[rsau ]n cheltuielile biserice=ti.}n consecin\[ eu trebuie s[ fiu foarte atent ca ]n vizitele ce le voi face pe la arom`nii din Grecia. ]n deosebi cu vreo promisiune sau interven\iune la autorit[\ile grece=ti. grec. deoarece Grecia ]n ultimul timp a devenit o aren[ politic[ foarte important[ =i foarte periculoas[ pentru refugia\i politici rom`ni. Arat[ de unde ai luat banii pentru vizitele f[cute ]n Anglia =i plecarea la Atena ? R[spuns: Bani aveam ]nc[ dinainte dela Consiliul Ecumenic c`nd am luat 6000 dolari. Dumitr[=coniu N.Prezentul proces verbal de interogatoriu a fost citit de mine cuv`nt cu cuv`nt =i el corespunde ]ntrutotul cu cele declarate de mine. (ss) Leu Vasile 129 . c[s[torit cu o rom`nc[ =i vorbea rom`ne=te. spun`ndu-mi ca cu o zi sau dou[ ]nainte de plecare s[ trec pela el pentru a-mi da c`teva recomanda\iuni la ni=te profesori greci =i c[ totodat[ ]mi va da anumite indica\ii de felul cum trebuie s[ m[ comport eu ]n Grecia.Iar eu am primit dela fica mea confirmarea c[ a primit. Munte unde voi g[si ]n bibliotecile teologiei =i m`n[stirilor scrieri =i material foarte important pentru teza mea de doctorat. Plantelor nr. c`te un pachet pentru fica mea cu alimente =i ]mbr[c[minte pe adresa Magda +tef[nescu Bucure=ti str. Confirm[rile erau pe o carte po=tal[.Ai ar[tat c[ dela Geneva ai luat 2000 de dolari =i 1500 dolari i-ai dat la rom`nii ofi\eri din Paris. cerere pe care eu so comunic lui Oadams =i s[ propun ca un compromis. b[rba\i. c`nd desigur mi se va comunica faptul c[ mul\i arom`ni sunt aresta\i. adic[ cererea rom`nilor de a pleca ]n Canada. deoarece aceast[ problem[ este foarte spinoas[ =i ]n deosebi s[ nu cumva ca ]n mod indirect folosind faptul c[ vin dela Londra s[ angajez ]ntr-o form[ oarecare biserica anglican[ sau guvernul englez. Acest lucru eu l-am f[cut =i dup[ c`teva am`n[ri de termene. s[ fiu foarte prudent =i s[ nu m[ angajez cu nimic. C`nd am fost ultima dat[ la Oadams.s.. dup[ sfaturile mitropolitului grec Ghermanos s[ m[ duc ]n Grecia la Atena =i Sft. ]ns[ el este de p[rere ca totu=i s[ folosesc acest prilej. 10.}ntrebare: Dela plecarea d-tale la Geneva =i la sfin\ire =i p`n[ la plecarea ]n Atena cum ai \inut leg[tura din \ar[ ? R[spuns: }n aceast[ perioad[ am trimis dela Geneva. a celor cerute de mine s-a aprobat cererea f[cut[. sub 128 ]nvinuirea c[ au participat =i ajutat trupele lui Marcos. etc =i mi se va cere s[ intervin pentru salvarea cazului lor. n[scut ]n Rom`nia. adic[ s[ nu li se aprobe plecarea rom`nilor ]n Canada.Majoritatea acestor arom`ni.Deci bani mai aveam asupra mea cca.mi-a spus c[ de cerut aprobarea de plecare nici nu poate fi vorba =i c[ dac[ eu voi face aceast[ cerere voi sup[ra foarte mult pe englezi. (ss)Lt.. pe care ]i primeam lunar. una c[tre un profesor universitar grec nu-i re\in numele =i una c[tre generalul Tiganis =eful postului de emisiuni radio.Tot acum el mi-a adus la cuno=tin\[ c[ ]n Grecia luptele dintre partizanii lui Marcos =i trupele grece=ti au avut loc ]n majoritatea cazurilor ]n regiunile locuite de arom`ni (macedoneni). Gratz =i Londra.

}n consecin\[ el mi-a spus =i mi-a ar[tat c[ a preg[tit =i redactat o proclama\iune scris[ ]n dialectul macedo-rom`n. ]nt`i de toate niciodat[ nu va uita lupta secular[ dintre arom`ni =i greci =i ]ntotdeauna va r[m`ne un lupt[tor pentru drepturile rom`nilor mecedoneni ]n contra Greciei. vreau s[ declar urm[toarele: C`nd am plecat spre Grecia. proclama\iune pe care el deja a semnat-o =i care ]nainte de a fi r[sp`ndit[ ]n regiunea rom`neasc[ din mun\ii Pindului. aici m[ a=tepta Papanace pe care-l anun\asem cu o scrisoare din vreme c[ trec prin Roma spre Grecia. Papanace ]ns[ m-a convins c[ mai presus de toate leg[turile =i instruc\iunile date de englezi. el mi-a pus problema necesit[\ii unei ac\iuni rapide =i de m`n[ forte. trebuie=te s[ fie semnat[ mai ]nt`i de =eful rom`nilor macedoneni Hagigogu care a evadat din ]nchisorile grece=ti =i se afl[ momentan ]n Turcia ]n ora=ul Smirna. Pentru a dovedi c[ eu nu am f[cut-o pentru a m[ umfla ]n pene sau pentru c[ sunt bolnav mintal. ora=ul Bucure=ti Interogatoriul a ]nceput la ora 8. f[r[ a mai fi nevioe s[ mai recurg la presiunea autorit[\ilor turce=ti =i americane locale. at`t grecilor c`t =i arom`nilor comunismul.. 300 de partizani arom`ni. care din cauza ascunzi=urilor muntoase =i alimentarea ce le-o fac satele rom`ne=ti din apropiere. Papanace mi-a cerut c[ dac[ voi vedea c[ Hagigogu ezit[ =i refuz[ de a semna aceast[ proclama\iune pentru motivul c[ prin aceast[ proclama\iune el ar vinde =i tr[da pe partizanii rom`ni din mun\i care au luptat sub conducerea lui. el mi-a ar[tat c[ ]n mun\ii Macedoniei dup[ informa\iile lui se afl[ cca.El mi-a ar[tat c[ fiind macedonean.26 Februarie 1954. s[ isc[lesc =i eu aceast[ proclama\iune. Papanace mi-a explicat c[ pentru a fi mai sigur efectul moral asupra rom`nilor macedoneni. am predat scrisoarea =i manuscrisul proclama\iei lui Hagigogu =i dup[ ce am avut cu Hagigogu o lung[ discu\ie.131 . proclama\iune pe care eu am adus-o =i predat-o la ]ntoarcere lui Papanace. Eu i-am ar[tat cele ce am discutat cu Oadams la Londra =i ]ndeosebi asupra recomanda\iunilor ce mi le-a f[cut el de a nu m[ amesteca ]n fr[m`nt[rile politice din Grecia. ]n Roma. pentru l[murirea arom`nilor din Gercia =i ruperea lor din lag[rul =i influen\a comunist[ pe care Generalul Marcos a reu=it prin comportarea sa cu rom`nii.Deasemeni. ci am declarat cele de mai sus ]n deplin[ con=tiin\[. este de datoria mea de anticomunist =i ]n consecin\[ m-a convins =i am semnat aceast[ proclama\iune. trupele grece=ti nu pot s[-i prind[ =i ei provoac[ continui turbur[ri ]n aceast[ regiune.}ntrebare: Ai ar[tat verbal c[ vrei s[ faci unele comunic[ri.Ast[zi ]ns[.El (Papanace) mi-a cerut s[ fac un drum special p`n[ la Smirna s[ predau o scrisoare a lui adresat[ lui Hagigogu =i cel conspirativ de Hristu care este cunoscut ca o parol[ de frunta=ii macedonenirom`ni. eu s[ fac uz de presiunea turc[ =i american[. amenin\`ndu-l c[ nu i se va mai acorda dreptul de azil politic =i va fi predat autorit[\ilor monarhice grece=ti. am fost la Smirna.D`ndu-mi seama c[ pe l`ng[ faptele ar[tate =i vorbite despre ele ]n anchet[ p`n[ ]n prezent ]n care se confirm[ afirma\ia mea c[ eu m[ consider unul care am f[cut cel mai mare r[u RPR pot confirma =i prin alte fapte despre care nu s-a vorbit p`n[ ]n prezent ]n anchet[. ne afl[m ]n fa\a unei probleme excep\ionale c`nd ne`n\elegerile locale dintre greci =i rom`ni trebuiesc 130 suspendate pentru un timp =i trebuie=te f[cut un front unic contra celui mai mare inamic comun. Hagigogu mi-a semnat proclama\iunea cu ambele sale nume. Arat[ tot ce ai de comunicat ? R[spuns: }n timpul anchetei am ar[tat c[ am f[cut cel mai mare r[u RPR prin activitatea mea. am f[cut o escal[ de o zi =i o noapte la Roma.Cu Papanace pe l`ng[ problemele discutate despre care am vorbit ]n cursul anchetei. s-a terminat la ora 17. care nu-mi dau seama ce vorbesc.

am fost dus la un hotel ]n centrul Atenei.Acest b[tr`n s-a refugiat la Smirna ]n Turcia dup[ ]nfr`ngerea lui Marcos.Bucure=ti. Dela aeroport. Pe aeroportul dela Atena am fost a=teptat de fostul consul Bezi care a fost cu mine ]n ]nchisoare ]n Jugoslavia. Dela palatul regal. cu ]nc[ c`\iva refugia\i rom`ni =i greci din \ar[. El a \inut s[ m[ informeze c[ sinodul bisericii grece=ti dup[ expulzarea preotului grec Moroitache din Bucure=ti. l`ng[ pia\[. pentru tot sprijinul =i ajutorul dat bisericii Greciei. r[sp`ndit[. am plecat direct la re=edin\a arhiepiscopului Greciei .}ntrebare: }n pr.15 Februarie 1954 . fost ministru al Rom`niei monarhice la Atena. totu=i el a aflat dela diferi\i refugia\i greci care au venit din rom`nia c[ nici biserica ortodox[ nu este scutit[ de atacurile diferi\ilor agitatori politici care vin la \ar[ =i arat[ cet[\enilor c[ omul este provenit din maimu\[ =i c[ provenien\a lui nu mai este ceva necunoscut.Spiridon. =i totodat[ s[ asigur pe arhiepiscopul Londrei de sentimentele de recuno=tin\[ fa\[ de biserica anglican[. care are girul =i ocrotirea bisericii anglicane. f[c`nd o noapte escal[ la Roma. mi-a mul\umit =i m-a rugat ca la ]ntoarcerea mea la Londra. care avea o pozi\ie mai neutr[ =i unul ]n ora=ul Bitolia ]n Macedonia jugoslav[ care a fost un ajutor al b[tr`nului Hagigogu. unde am g[zduit tot timpul c`t am stat la Atena. Arat[ am[nun\it activitatea d-tale din Grecia ? R[spuns: Dela Londra am plecat cu un avion englez de pasageri 132 la Atena. al c[ror nume nu le re\in. sau dac[ nu. deoarece ]n tinere\e fusese =i el ]n Rom`nia. C`nd au venit trupele generalului Marcos. 133 . care conducea lupta lor pentru drepturile lor legitime. ai ar[tat c[ ai vorbit cu un Hagigogu la Salonic. c[ el nu recunoa=te ca legal pe actualul patriarh Justinian al Rom`niei =i este foarte fericit c[ are prilejul s[ salute prin persoana mea pe adev[ratul =i singurul reprezentant al bisericii rom`ne. =i dela refugia\ii greci veni\i de cur`nd din Rom`nia cuno=tea situa\ia din RPR. Arhiepiscopul Spiridon v[dit impresionat de aceast[ aten\ie. Precizeaz[ dac[ este una =i aceea=i persoan[.1954 ai ar[tat c[ ai plecat ]n Grecia. iar ceilal\i ne mai av`nd ajutorul =i acoperirea arom`nilor din acea regiune s-au refugiat ]n Macedonia jugoslav[. Interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i s-a terminat la ora 14.Astfel. Cu arhiepiscopul Spiridon m-am ]ntre\inut mult[ vreme.Aceast[ proclama\iune a fost multiplicat[. s[ transmit acelea=i salut[ri. a ]ntrerupt orice leg[turi canonice cu biserica =i sinodul rom`n. informa\ii care de=i guvernul din RPR nu a luat m[suri contra bisericii ortodoxe. Dup[ salut[rile protocolare arhiere=ti.B[tr`nul Hagigogu de care am ar[tat. cine este Hagigogu despre care ai ar[tat ]n prezentul proces verbal de interogatoriu ? R[spuns: Arom`nii din Grecia au avut ]n fruntea lor pe un b[tr`n Hagigogu.}ntrebare: }ntr-un proces verbal de interogatoriu dat anterior. Arion. ]n toate satele rom`ne=ti ]n regiunea ar[tat[ =i rezultatul a fost c[ majoritatea arom`nilor care simpatizau trupele lui Marcos l-au p[r[sit d`ndu-=i seama c[ lupta pentru du=manul lor comun comunismul . mai avea rude cu numele de Hagigogu: unul la Salonic de care am ar[tat. am transmis arhiepiscopului Spiridon salut[rile arhiepiscopului Londrei. acest Hagigogu care era simpatizat de arom`ni a trecut de partea lui Marcos cu majoritatea arom`nilor. un mare num[r de partizani au fost tr[da\i =i preda\i armatelor monarhiste grece=ti. Mi-a ar[tat ultimele lui informa\ii date de ultimii greci veni\i din Rom`nia. ci numai contra bisericii catolice. ultimul nucleu al mi=c[rii comuniste din Grecia a fost lichidat =i prin contribu\ia mea. pre=edintele comitetului refugia\ilor rom`ni din Grecia.02. verbal de interogatoriu din 31.=i-au schimbat atitudinea. pe artera principal[ a ora=ului. }mpreun[ cu Arion =i Bezi. am fost la palatul regal unde m-am ]nscris ]n registrul protocolar. pentruc[ drepturile arom`nilor au fost rezolvate.

El mi-a ar[tat c[ ]nchisorile grece=ti sunt pline de rom`ni.Dup[ ce i-am spus scopul vizitei mele. Munte Atos. bulgari. Acest rom`n se numea Hagigogu. cer`nd sistarea lor =i totodat[ s[ cer =i arhiepiscopului Spiridon . veni\i din \ar[. generalul 134 Markos primul lucru care-l face dup[ ce intr[ ]ntr-o regiune rom`neasc[. fiind de originea lui str[mo=easc[ rom`n. politic. Din c[lug[ri =apte persoane aveau vize de intrare ]n \ar[. =i le-am folosit ]n facerea unor articole la ziarele <Nation Roumainne> =i <Patria>. unguri. }nainte de a pleca la Salonic. Acesta este adev[rul cu acuza\ia unanim[ pe care autorit[\ile grece=ti le-o aduc rom`nilor. date de consulul RPR dela 135 . care se afl[ aresta\i. Deasemeni gen. au fost complectate cu alte informa\ii dela refugia\ii rom`ni =i greci. Dup[ ce am ajuns la Salonic. care ]n ultimii ani ]nchiseser[ toate =colile rom`ne=ti. am cunoscut pe unul din frun\a=ii arom`nilor din Salonic. unde am stat la m`n[stirea rom`neasc[ Protrom =i unde am g[sit refugia\i c[lug[ri din toate \[rile: ru=i albi. Markos era comunist. acolo unde popula\ia era ]n majoritate rom`n[. social =i cultural =i am discutat =i alte lucruri personale de ordin bisericesc. am s[ vorbesc cu arhiepiscopul Spiridon. =i interziceau orice manifestare cultural[ rom`neasc[. Acesta mi-a comunicat suferin\ele rom`nilor din Grecia. economic. ]ns[ nu-i re\in numele. b[i populare =i cre=e pentru copii. Din discu\iile pe care le-am avut cu ace=tia. la Sf. care sunt acuza\i de comunism. articole prelucrate ]n mod du=m[nos la adresa RPR =i le-am comunicat lui Oadams. Markos a ]nfiin\at c[mine culturale rom`ne=ti. etc. am cerut permisiunea de a cerceta biblioteca din m`n[stirea Atos. unde s[ ar[t suferin\ele nedrepte ale rom`nilor. Ei au ascultat de mine =i nu au mai plecat. Dela Salonic am plecat la Sf. Dup[ aceia mi-a dat un delegat care s[ m[ ]nso\easc[ rug`ndu-m[ ca ]nainte de plecare s[ mai trec pela el. deoarece ]n scurt timp va ]ncepe r[zboiul =i va c[dea regimul din RPR. au venit la mine la hotel mai mul\i refugia\i rom`ni =i greci. deoarece vizita mea ]n Atena era anun\at[ prin ziarele grece=ti. RPB =i RPR. ]nfiin\au =coli rom`ne=ti. f[c`ndu-le procese colective de necredin\[. Eu le-am spus c[ s[ nu se ]ntoarc[ =i s[ mai stea. ]ns[ ]n ce-i prive=te pe cei patru preo\i =i chestiunile religioase. }ntrebare: Continu[ mai departe cu activitatea d-tale ? R[spuns : }mpreun[ cu delegatul patriarhului Spiridon am cercetat =i studiat biblioteca facult[\ii de teologie din Atena =i apoi peste dou[ zile am plecat spre Salonic. printr-o dispozi\ie public[ autoriza pe to\i preo\ii rom`ni s[ slujeasc[ numai ]n limba rom`n[. a=a cum de fapt este datoria lui s[ o fac[. C[lug[rii rom`ni =i bulgari m-au ]ntrebat dac[ este bine s[ se ]ntoarc[ ]n \ar[. ]ntruc`t acolo o duceau foarte prost cu alimenta\ia. cu delegatul dat de Spiridon. aduc`nd profesori rom`ni. rom`ni.=eful legal al celor patru rom`ni preo\i aresta\i s[ intervin[ =i s[-i elibereze. }ntrebare: Informa\iile date de Spiridon d-tale ce anume ai f[cut cu ele ? R[spuns: Informa\iile date de Spiridon. era s[ redeschid[ =colile rom`ne=ti =i ]n satele cele mai mici unde nu erau =coli. ]ntre care se afl[ =i patru preo\i rom`ni. care ie=ise de cur`nd din ]nchisoare. El mi-a cerut s[ intervin la Atena s[ cer o audien\[ la Ministrul de externe. Toate aceste ac\iuni cum era =i firesc au creiat un sentiment de simpatie a rom`nilor ]n trupele generalului Markos =i au re]nviat vechea du=m[nie ]ntre rom`ni =i greci. a rom`nilor este urm[torul: Atunci c`nd trupele generalului Markos intrau ]n satele rom`ne=ti. persecutau pe preo\ii rom`ni care slujeau ]n bisericile lor ]n limba rom`n[. munte Atos. Adev[rul asupra zisei acuza\iuni de comunism. Ministrul de interne era cunoscut ca un mare du=man al rom`nilor =i cel dela Externe era mai aproape de rom`ni. spre deosebire de autorit[\ile grece=ti. De=i gen. Pe baza celor spuse de Oadams i-am spus lui Hagigogu c[ nu m[ pot amesteca ]n chestiunile politice. dup[ care se vor ]ntoarce ]n \ar[. Dintre refugia\i nu \in minte numele lor =i =tiu c[ era un ziarist care a fost expulzat din \ar[. veni\i proaspe\i din Rom`nia. am ob\inut informa\ii din RPR de ordin militar.

}n consecin\[. s[ se uneasc[ ]n lupta contra singurului lor du=man care este comunismul. Din Grecia am plecat la Paris. cu vaporul. ]ntruc`t ]nc[ mai demult mi se adusese acuza\ia de Oadams c[ stau mai mult pe continent =i de refugia\ii din Anglia nu m[ ocup. pentru tot ce a f[cut biserica anglican[. V[z`nd c[ pentru prima dat[ se ]ncearc[ ca ]n mod oficial =i concret s[ mi se ]ngr[deasc[ drepturile =i activitatea mea episcopal[. totu=i am c[lcat cuv`ntul dat la Londra =i s[ sus\in cauza minorit[\ii rom`ne din Grecia. conform ]n\elegerii avute cu Spiridon. at`t din Grecia c`t =i din Paris. Mi-am dat seama imediat ]ns[ c[ Oadams cuno=tea ]ntreaga mea activitate. pentru faptul c[ eu de=i veneam dela Londra. Pa=ti din 1950 s[ le fac la Londra. am provocat nemul\umiri =i repro=uri ce s-au f[cut de c[tre prietenii lor din Grecia. Pa=te. unde am stat circa vreo zece zile. sau cu politica general[ anglican[. La radio am vorbit tot ce am cunoscut dela refugia\i =i ce am =tiut eu despre RPR prelucr`nd acest material ]n mod du=m[nos la adresa regimului din RPR ]n scopul de a influen\a pe ascult[tori =i ]n special poporul rom`n. precum =i arestarea celor patru preo\i rom`ni. m-am re]ntors din Salonic la Atena. pentru a nu indispune pe Oadams la Londra. Ace=tia aveau pa=apoarte turce=ti =i pe ele erau puse viza de intrare ]n \ar[. c[ruia i-am relatat ceea ce f[cusem ]n Grecia =i Paris. Oadams pentru prima dat[ interveni foarte politicos =i mi-a spus c[ pe viitor dac[ se mai ]nt`mpl[ un astfel de caz. ori o colaborare loial[ =i exact[ cu politica englez[. cu gen. am dat un interview ziari=tilor greci. unde se presupune c[ am fost ]ncun=tiin\at de tensiunea politic[ intern[ a Greciei =i capacitat pentru sus\inerea politicii vechi anglo-grece=ti. Pentru aceste considerente. ]ndemn`ndu-l s[ lupte ]mpotriva RPR. dup[ ce i-am mul\umit pentru concursul dat. Arhiepiscopul s-a ar[tat foarte surprins =i voia s[ m[ conving[ c[ el nu =tie nimic de aceasta =i a promis c[ va face tot ceea ce va putea =i totodat[ m-a rugat ca despre aceste lucruri regretabile s[ nu mai vorbesc =i prin alte \[ri. totu=i eu nu am \inut cont de raporturile lui =i prin amestecul meu ]n fr[m`nt[rile rom`no-grece=ti dela Atena. a treia zi m-am dus la Oadams. m-am dus pela el. trebuie s[ m[ g`ndesc bine la ceeace fac =i s[ aleg una din dou[. am hot[r`t ca slujbele arhiere=ti de Sf. I-am ar[tat lui Oadams c[ eu ]n\eleg s[ fiu recunosc[tor. pe unde trec. Cu acest prilej. La sf`r=itul lunei Martie. am plecat dela Paris la Londra. rug`ndu-l s[ intervin[ pentru eliberarea preo\ilor =i ]ncetarea persecu\iilor. 136 Dup[ Sf. pentru a nu ar[ta politica real[ a regimului monarhist din Grecia. Re`ntorc`ndu-m[ la Atena. aflat ]n Grecia. Dup[ ce am fost pela Bezi +tefan =i la Arion la mas[. cu toat[ p[rerea de r[u. dar c[ ]nainte de toate la alegerea =i sfin\irea mea ca episcop. timp ]n care mi-am preg[tit materialul pentru teza de doctorat. i-am comunicat suferin\ele rom`nilor ce locuiesc ]n Grecia. eu am depus un jur[m`nt acela c[ voi sluji. care ]ns[ nu va avea nimic comun cu biserica anglican[. de data aceasta Oadams nu s-a putut re\ine ca s[ nu-mi arate nemul\umirile lui. am luat =i eu pentru prima dat[ ]n mod oficial =i concret pozi\ie de adev[rat misionar cre=tin =i refugiat rom`n. pentru faptul c[ de=i el m-a prevenit =i mi-a explicat pentru ce nu trebuie s[ m[ amestec ]n treburile interne politice ale Greciei.Istambul. am vorbit la radio a=a cum stabilisem prima dat[ la venirea mea ]n Atena. \iu s[ aduc la cuno=tin\[ c[ indiferent 137 . }n aceia=i zi seara. Tiganis directorul radiodifuziunii grece=ti. ori activitate independent[ de politic[ bisericeasc[ rom`neasc[ din exil. de=i Londra este re=edin\a episcopiei. asupra bisericei rom`ne=ti din trecut =i prezent =i am f[cut un apel la poprul grec =i rom`n. Cu toat[ polite\ea =i ab\inerea lui specific englezeasc[. Termin`nd lucr[rile mele dela muntele Atos. cu foarte mult[ pruden\[. at`t pentru mine personal c`t =i pentru biserica rom`n[ din exil. cu timp =i f[r[ timp =i ]naintea oric[rei alte ac\iuni numai pe Hristos =i duhul neamului rom`nesc.

Carol m-a rugat ca s[ nu for\ez deocamdat[ nota. eu am relatat lui Bercu Bi=of =i episcopul Sava. ajung`nd cu timpul la o apropiere sufleteasc[ =i la o str`ns[ colaborare. El m-a sf[tuit s[ r[m`n pe linia mea monarhic[ mai departe. Ar[t`ndu-i maiorului Iliescu. tot ce am discutat cu Oadams =i ace=tia au fost de acord cu mine. }n aceast[ atmosfer[ reciproc d`rz[. impresionat de ceea ce eu ]i ar[tam spontan. el ia asupra lui ]ntreg bugetul episcopiei ortodoxe rom`ne din Europa Apusean[ =i Orientul Apropiat. care-l decretase pe prin\ul Nicolae drept viitorul rege al rom`nilor. al refugia\ilor polonezi. ar[t`nd c[ prin aceast[ =efie nu se =tirbe=te cu nimic drepturile =i activitatea regal[ a regelui Mihai =i c[ din contr[. pe care el mi l-a solicitat. care va fi pentru destinele neamului rom`nesc exact ceea ce a fost regina Maria pentru ]nf[ptuirea Rom`niei Mari. Dup[ ce m-am apropiat suflete=te de el. adic[ Carol cu experien\a =i rela\iile sale externe va consolida pozi\ia regelui Mihai. eu nu m[ voi ]ndep[rta de jur[m`ntul depus. =i dac[ voi avea ceva de ad[ugat la cele ce am spus ast[zi. s[-l vizitez. ]ntruc`t nu va fi bine dac[ englezii ]=i vor schimba atitudinea fa\[ de refugia\ii rom`ni. ]ns[ s[ iau act c[ dac[ totu=i englezii nu ]mi vor mai da fondurile necesare pentru activitatea bisericeasc[. atunci c`nd ne vom ]ntoarce ]n \ar[. r[m`ne. neam desp[r\it. }n prima zi de Pa=te. El mi-a ar[tat satisfac\ia sa c[ eu nu m-am pretat la jocul lui Horia Sima. mi-a cerut s[-i ar[t acestuia c[ biserica rom`neasc[ din exil niciodat[ nu va accepta ]nl[turarea lui Mihai de la tronul Rom`niei =i totodat[ s[ ar[t impopularitatea =i r[ul mare de care se bucur[ prin\ul Nicolae ]n \ar[. care la acea vreme sus\inea al[turi de Horia Sima. ]n calitatea sa de =ef al familiei Hohenzollern c[ viitorul rege al Rom`niei s[ fie prin\ul Nicolae. am discutat cu el problema viitoarei monarhii rom`ne=ti. Cu prilejul unui serviciu religios. eu am luat leg[tura cu el.care vor fi urm[rile =i mijloacele mele personale. ]nc[ din ianuarie se stabilise s[ transmit un mesaj special semi-conferin\[ =i semi-deslegare arhiepiscopal[. Totodat[ ex regele Carol mi-a explicat ce a determinat ]nfiin\area =efiei casei regale rom`ne. eu singur. men\ion`nd c[ Mihai a abdicat =i a devenit impopular prin arestarea lui Antonescu. =eful casei de Hohenzollern Singmaringen. at`t eu c`t =i preo\ii din exil =i i-am cerut sfatul =i ajutorul lui material. 138 Tot ]n acest timp. Ex regele Carol. i-am povestit situa\ia critic[ ]n care m[ aflam. Ex regele Carol. a oferit castelul s[u =i ferma din Fran\a. care fusese stabilit de =eful sec\iei rom`ne de la radio. c[tre poporul rom`n din RPR. cu obliga\ia ca ace=ti ofi\eri. Totodat[ am discutat cu Carol problema ofi\erilor rom`ni afla\i ]n Paris care erau amenin\a\i de spectrul foamei =i mizeriei. s[ las ca timpul s[ niveleze =i s[ clarifice asperit[\ile. pe tot timpul c`t vor locui acolo s[ administreze =i s[ lucreze ]n muncile compatibile cu situa\ia lor ferm[ de la acel castel. }ntre timp se produce venirea ex regelui Carol la Londra. el prin calitatea sa de =ef al casei regale. s[ recunosc =i s[ sus\in pe regele Mihai ]n cercurile rom`ne=ti emigrante. Eu am f[cut acest mesaj. sf[tuindu-m[ ]ndeosebi s[ m[ apropii de regina Ana. timp care a coincis cu ]n[sprirea raporturilor mele cu englezii. a stat ]n Londra una lun[ de zile. Ex regele Carol. deoarece ]nfiin\area armatei Atlanticului =i forma\iunii rom`ne=ti se tot am`na. Dup[ discu\ia avut[ cu Oadams. Eu am r[mas s[ judec toate cele petrecute. Oadams se vede c[ a r[mas nepl[cut surprins =i impresionat de panta pe care apucasem discu\iile noastre =i motiv`nd c[ la ora aceea trebuie s[ se duc[ cu ni=te lucr[ri la semnat la arhiepiscop s-a scuzat c[ nu poate s[ mai stea de vorb[ cu mine =i mi-a spus s[ reflectez mai profund cele discutate cu el ast[zi. ca apoi s[ v[d ce fac. acesta mi-a spus c[ nu am f[cut bine =i c[ trebuie s[ g[sim o formul[ s[ m[ duc la Oadams =i s[-i explic sub alt[ form[ pozi\ia mea. care ast[zi trebuie 139 . El m-a rugat ca la prima ocazie c`nd trec prin Germania s[ fac o vizit[ la Singmaringen. pentru a se face acolo un c[min al ofi\erilor rom`ni refugia\i. situat la o distan\[ de 120 km de Paris. principelui de Hohenzollern.

Prezentul proces verbal a fost citit cuv`nt cu cuv`nt de c[tre mine =i corespunde ]ntru totul cu cele declarate. }ntrebare: Din cele spuse de d-ta despre acest punct rezult[ c[ d-ta te ocupai de formarea acestei forma\iuni rom`ne ]n cadrul armatei atlantice. sub comanda instructorilor americani. i-am comunicat lui Mihai c[ a fost Carol la Londra =i c[ am discutat cu el. dup[ ce luasem . unde a luat parte =i Oadams. }ntrebare: Alt[ activitate ]n afar[ de aceasta ? R[spuns: }n acest interval ]n luna mai 1950. }ntrebare: Alt[ activitate a d-ta ]nainte de a pleca ]n Germania. Astfel c[ la sf`r=itul lunii iunie. eu am luat parte efectiv[ la formarea acestei forma\iuni pentru a lupta ]mpotriva RPR. timp ]n care am sus\inut teza de doctorat.de la delegatul Consiliului ecumenic 2.Portugalia. unde am stat p`n[ prin 10 iunie. fiind provocat s[ 141 . s[-l \in la curent cu toate probleme refugia\ilor rom`ni =i s[ m[ duc neap[rat s[-l vizitez la locuin\a lui din Estoryal . Arat[ care era scopul acestei armate ai Atlantice ? R[spuns: Scopul acestei armate. ocup`ndu-m[ de activitatea pur religioas[ =i am preg[tit teza pentru doctorat. am fost invitat de maiorul Iliescu la un ceai. de=i c[ i se spunea c[ este o armat[ de autoap[rare =i defensiv[. ca din cadrul armatei atlantice s[ lupte pentru desrobirea RPR =i ]nfiin\area unei or`nduiri monarhice. fiul premierului englez =i sub=ef al Inteligence Service. am r[mas la Londra. Interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i s-a terminat la ora 14. Dumitr[=coniu Nicolae (ss) Leu Vasile 16 februarie 1954 .c`nd am fost la Paris . ]ntr-una din zile. aici maiorul Iliescu a organizat o mas[. am plecat ]n Germania. Totodat[. A r[mas ca pe viitor s[ p[strez leg[tura cu el. mi-am dat seama c[ invita\ia era mai mult un pretext =i c[ ]n realitate el m[ chemase ca s[ m[ prezinte lui Churchill Junior. }ntrebare: }n Londra ce alt[ activitate ai avut ? R[spuns: Am mai vorbit de mai multe ori la Radio Londra. Dup[ ce am sus\inut teza de doctorat m-am ]ntors la Londra. a=a cum r[m[sese stabilit. v[z`nd c[ eu nu m[ duc la el. Sovietice =i a \[rilor de democra\ie popular[. desf[=urat[ la Londra ? R[spuns: }n timpul ]n care era ex regele Carol la Londra.02.Bucure=ti. la care eu i-am r[spuns ]n acela=i ton. ]n urma celor auzite c[ ex regele Carol a promis ajutor material bisericii rom`ne. Duc`ndu-m[ la Iliescu. pentru a lupta ]mpotriva RPR ? R[spuns: Da. care urmau s[ ia conducerea forma\iei rom`ne din armata Atlanticului. ea avea scopul de a ]ncepe un nou r[zboi ]mpotriva U. Oadams cred c[ a ]ntins aceast[ m`n[. ce se afla la el. adic[ atacuri du=m[noase regimului din RPR. Anchetator prim (ss) Lt.000 de dolari. am fost pentru o zi la Bruxelles fiind chemat de ex regele Mihai. }ntrebare: Continu[ mai departe cu activitatea dumitale ? R[spuns: La sf`r=itul lunii mai 1950 am plecat la Paris. care ]n ultimul timp agravaser[ atacurile contra lui Mihai. }ntrebare: Ai ar[tat c[ d-ta te ocupai cu ]ntre\inerea ofi\erilor rom`ni. chipurile ]n cinstea mea. care a \inut s[ m[ felicite rostind un cuv`nt de prietenie. }ntrebare: }n continuarea procesului verbal din 15. cu care am discutat 140 chestiunea legionarilor. Cu acest prilej am fost supus iar[=i unui examen camuflat. pentru faptul c[ am luat doctoratul ]n teologie. motiv`nd c[ vrea s[ mai discut[m chestiunile ce trebuiesc spuse lui Carol. }ntrebare: Ce altceva ai mai f[cut la Londra ? R[spuns: Am continuat s[ m[ ocup cu activitatea bisericeasc[ ]n Anglia =i am f[cut un program pentru turneul de var[ pe continent.1954 arat[ care a fost activitatea d-tale dup[ discu\iile avute cu ex regele Carol ? R[spuns: Dup[ discu\iile avute cu ex regele Carol.s[ recunoa=tem cu durere c[ este =ubred[. iar discursurile aveau acela=i caracter.

pe l`ng[ toate celelalte locuri pe care ei 143 . Elevii au pus o serie de ]ntreb[ri am[nun\ite. Pentru c[ mie mi se spusese c[ ]i intereseaz[ leg[turi economice. ce m[n`nc[. s[ fie trata\i cu ingratitudine de c[tre englezi. Acesta mi-a spus c[ intereseaz[ am[nun\it toate lucrurile. felul lor de via\[. ci el vrea s[ consolideze pozi\ia lui Mihai ca rege. 142 de Londra. Ei =tiau c[ sunt de la Gala\i originar. sunt nemul\umi\i de politica englez[ sus\in`nd c[ avia\ia refugia\ilor polonezi ]n timpul r[zboiului a f[cut acte de bravur[ ap[r`nd Londra. am ar[tat: ]n orice caz. dac[ eu sunt pentru Carol sau Mihai. }n ce prive=te problemele interna\ionale. Conferin\a a avut loc ]ntr-o camer[ din Londra. Peste c`teva zile am predat prima conferin\[.S. din care noi credeam c[ regimul actual RPR va c[dea. }n ce prive=te al doilea subiect mie nu mi-a fost prea clar =i iam cerut lui Nandri= unele l[muriri. Altceva important nu am discutat cu J. Churchill Jr. din care mi-am dat seama c[ vor s[ afle absolut totul de acolo. Dintre ace=tia cunosc pe Müller =i un c[pitan Tape. dac[ aceste partide vor mai avea vreun rol ]n \ar[ dup[ r[zboi. Peste c`teva zile duc`ndu-m[ la profesorul Nandri= am g[sit la el pe maiorul Müller de care am mai ar[tat. Eu i-am spus punctul meu de vedere =i c[ ]nsu=i Carol nu vrea s[ fie rege. maiorul Müller a provocat o discu\ie ]n leg[tur[ cu fostul r[zboi din Rusia pun`ndu-mi =i mie o serie ]ntreag[ de ]ntreb[ri. s-a interesat de politica englez[ ]n \[rile satelit =i de p[rerea fugarilor polonezi asupra comport[rii engleze fa\[ de ei. accentul popula\ieie. fi\i siguri c[ este cel mai bun loc de para=utare. lucru pe care l-am aflat dup[ timpul ma=inii. a=ezarea ora=ului. Aceast[ =coal[ se afl[ la circa 40-50 de km. }mpreun[ cu profesorul Nandri= mi-au spus c[ un grup de 15 ofi\eri englezi. Churchill. unde am ar[tat a=ezarea pitoreasc[ a Gala\iului =i ]mprejurimile lui. ar fi foarte mul\umi\i dac[ ar accepta s[ le \in =i eu dou[ conferin\e cu urm[toarele subiecte: <Amintiri =i aspecte din lupta soldatului rom`n contra Rusiei> =i <Descrierea Gala\iului =i ]mprejurimile lui din toate punctele de vedere>. apoi am \inut a doua conferin\[ ]n acela=i local. La sec\ia rom`n[ ]n acea vreme erau 15 elevi ofi\eri englezi care se preg[teau. ocupa\ia lor principal[ =i ce alt[ ocupa\ie au. Fiind la sf`r=itul cursurilor. la urm[. ]mprejurimi. drumuri. La acesat[ ]ntrebare eu i-am f[cut un expozeu asupra fiec[rui partid ]n parte ar[t`nd c[ aceste partide s-au compromis =i c[ va trebui ]n viitor s[ se g[seasc[ noi formule politice de guvernare cu oameni noi necompromi=i. drumurile spre Basarabia. locuri unde duce fiecare drum. etc. ca dup[ r[zboi. }ntrebare: Concretizeaz[ ce anume probleme rom`ne=ti =i interna\ionale a-\i discutat ? R[spuns: J. suger`nd Partidul Cre=tin pe care l-au format. Din felul ]n care mi-au fost puse ]ntreb[rile =i din rug[mintea ce mi-a f[cut la urm[ mi-am dat seama c[ ceea ce discutam eu cu Churchill Jr. elevi ai profesorului se preg[tesc pentru cadrele viitorului corp diplomatic civil =i militar. Eu am promis c[ voi face acest lucru. portul lor. dac[ oamenii sunt primitori. Am ar[tat c[ polonezii din c`te am constatat eu venind ]n contact cu ei.discut[m o serie ]ntreag[ de probleme rom`ne=ti =i interna\ionale =i ]ndeosebi s[ le povestesc impresiile mele asupra soldatului rus ca lupt[tor =i diferite aspecte din r[zboiul din r[s[rit. care a \inut o or[. vor s[ abandoneze pe Mihai =i s[ pun[ pe Carol rege. la Iliescu ]n cas[. Profesorul Nandri= pe l`ng[ catedra lui pe care o are la Universitatea din Londra este =i profesor la sec\ia rom`n[ a =colii care preg[te=te cadre pentru I. dup[ ]ntreb[rile puse de elevi. unde era profesorul Nandri=. manifest[rile lor. ]ntruc`t ]n cercurile din str[in[tate se svonise c[ fugarii rom`ni. Pe c`nd m[ aflam la profesorul Nandri=. Churchill a \inut s[ afle care este p[rerea mea despre monarhie. Deasemeni Churchill m-a ]ntrebat care este p[rerea mea despre toate partidele politice istorice. el cuno=tea deja.

s-a luat hot[r`rea de c[tre englezi ca s[ se instaleze un puternic post de emisiune pe acest distrug[tor. pentru eliberarea Rom`niei. ei au b[tut din palme. el m-a rugat ca ]n drumurile mele ce urmeaz[ s[ le fac ]n vara aceasta. ca apoi s[ fiu obligat s[ ]ntre\in eu personal din banii Consiliului Ecumenic =i cu pachetele KER de la Crucea Ro=ie. nimic despre instalarea postului de emisiune =i despre misiunea acestui distrug[tor. el mi-a comunicat c[ englezii i-au promis c[-i vor pune la dispozi\ie un vas de r[zboi. c`nd ]n marea Adriatic[. Acest angajament mi l-am ]ndeplinit cu ocazia c[l[toriilor mele misionare ]n \[rile europene =i Orientul Apropiat. Deoarece ]n ultimul timp coresponden\ii =i informatorii lui Carol arat[ c[ emisiunile de radio din Apus sunt din ce ]n ce mai bruiate =i nu se aud aprope deloc. care a fost cu mine ]n Jugoslavia. explic`ndu-le proiectul acestui distrug[tor =i ]i voi sf[tui s[ se adreseze ]n scris amiralului Dumitrescu. fost ultimul ata=at al Rom`niei monarhice ]n Anglia. ]ns[ m[ voi interesa ]n toate p[r\ile pe unde voi trece de marinarii care se afl[ acolo. to\i ace=ti ofi\eri au acceptat s[ se ]mbarce pe acest distrug[tor cu gradul =i pozi\ia lor respectiv[. c[ sub nici un motiv s[ nu vorbesc cu ace=ti marinari indiferent dac[ sunt ofi\eri sau solda\i simpli. fondurile promise pentru realizarea lor nu au mai fost trimise din America din cauza certei dintre R[descu =i Vi=oianu. Pentru aceste considerente i-am spus c[ eu nu pot s[-mi mai iau angajamentul cum mi l-am luat r`ndul trecut fa\[ de ceilala\i ofi\eri. tip ca distrug[toarele rom`ne=ti pe care el ]ns[ trebuie s[-l doteze cu un echipaj complet rom`nesc. Eu i-am ar[tat lui Dumitrescu ce am p[\it cu ceilal\i ofi\eri rom`ni. =i s[-i conving ca s[ se ]mbarce pe acest distrug[tor. ceea ce m-a f[cut s[ ]n\eleg c[ acesta era scopul. Amiralul Dumitrescu mi-a atras aten\ia. va face parte din viitoarea flot[ a armatei Atlanticului =i p`n[ la declan=area r[zboiului. P`n[ la ]mbarcare toat[ lumea trebuia s[ =tie c[ ei se ]mbarc[ pe un vapor ce face parte din armata Atlanticului. tot dintre fugarii rom`ni. =i deci eram ]ndrept[\it s[ fac acest serviciu. pe care i-am adus la Paris pe baza spuselor generalului R[descu =i a generalului Puiu Petrescu. ]ns[ nu sunt suficien\i. adic[ sta\ion`nd c`nd ]n apele turce=ti ]n marea Neagr[. acest distrug[tor va avea o misiune special[. voi vorbi cu d`n=ii principial. Amiralul Dumitrescu mi-a ar[tat c[ el a intrat deja ]n leg[turi de coresponden\[ cu majoritatea ofi\erilor de marin[ rom`ni fugari =i c[. ]n \[rile apusene. 145 . }ntrebare: Din cele spuse de d-ta rezult[ c[ ai fost con=tient de faptul c[ faci un serviciu pentru Inteligence Service ? R[spuns: Da eu am =tiut c[ acesta este un serviciu al meu pe care-l fac pentru serviciul de informa\ii britanic. cer`nd ]nrolarea lor =i totodat[ ]i voi trimite =i amiralului Dumitrescu toate adresele marinarilor afla\i de mine. (1950) s[ m[ interesez pe unde se afl[ marinari refugia\i =i s[ stau de vorb[ cu ei. Cu caracter de mare confiden\[. }ntrebare: Continu[ =i arat[ alt[ activitate a d-tale ]n Londra ? R[spuns: Cu o zi ]nainte de plecarea din Londra a fost la mine acas[ Amiralul Dumitrescu. ]n principiu. care s[ retransmit[ emisiunile BBC-ului. fugari. ]ns[. ]n schimb. ]ntruc`t eu consideram pe acei ofi\eri ca ni=te lupt[tori. Distrug[torul =i postul de emisiune urma s[ intre ]n func\iune ]n cursul lunii octombrie 1950. p`n[ la declan=area r[zboilui. 144 Deasemeni el a reu=it s[ recruteze =i c`\iva simpli marinari. care se deosebea de serviciul simplului agent. distrug[tor care urmeaz[ s[ fac[ o serie de manevre ]n m[rile apropiate de RPR ]n vederea luptelor viitoare. pentru a deruta pe comuni=tii care bruiaz[ emisiunile BBC-ului. La cele spuse de mine. El =tia de la Ionescu c[ eu trebuie s[ plec ]n turneul de var[ ]n \[rile de pe continent. Pentru aceste considerente. Acest distrug[tor. schimb`ndu-=i locul mereu. deoarece c[minul proiectat nu a luat fiin\[. pe ace=ti ofi\eri.le =tiau.

G`rnea\[ Ilie =i Lefter Emil. pentru care motiv Antonescu nu l-a arestat =i nu a plecat din \ar[. }ntrebare: Arat[ tot ce cuno=ti d-ta despre Radu Mironovici ? R[spuns: Radu Mironovici a f[cut facultate de drept la Ia=i odat[ cu Codreanu. Dup[ fuga legionarilor ]n str[in[tate =i dup[ cearta dintre Horia Sima =i Papanace. care este ]n RPR. ]l sus\in =i semnez. r[m`n`nd tot timpul ca drept conduc[tor al legionarilor din RPR. Dumitr[=coniu Nicolae (ss) Leu Vasile 147 . Deasemeni mi-a cerut ca =i eu ]n discursurile mele s[ ar[t acest lucru =i cu toate ocaziile pentru a \ine mereu treaz[ ideea monarhic[ pentru regele Mihai. care sunt ni=te mercenari =i sunt ]mpotriva lui.}ntrebare: }n ce scop ai fost chemat de Mihai a=a cum ai ar[tat d-ta cu privire la atacurile legionarilor ]mpotriva lui ? R[spuns: Ex regele Mihai mi-a cerut mie ca s[ stau de vorb[ cu forul legionar papanacist compus din <cavalerii bunei vestiri>. prezentul proces verbal de interogatoriu a fost citit de mine cuv`nt cu cuv`nt =i el corespunde ]ntru totul cu cele declarate de mine. ]ns[ comandorul Abeles de la Constantinopol mi-a spus c[ este arestat. R[spuns: <Cavalerii bunei vestiri> este forul suprem legionar. iar dup[ moartea lui Codreanu a r[mas ca ]ntreaga conducere s[ nu mai fie dat[ unei singure persoane ci unui colectiv numit <Cavalerii bunei vestiri>. Alte date nu mai cunosc despre Radu Mironovici. fost prefect de poli\ie ]n timpul legionarilor. deorece este condus[ de un for =i anume: Papanace care este la Roma. Ilie G`rnea\[ care este ]n Argentina. numit de Codreanu. originar din Moldova. ]n care scop s[ arate c[ nu to\i legionarii sunt ]mpotriva lui de a fi rege =i numai frac\iunea lui Horia Sima. Ei sus\ineau c[ Mironovici este ]n \ar[ =i cu acesta au leg[turi. c[ el este retras ]n mun\i. }n str[in[tate se spunea printre legionari. mie mi-a spus 146 Papanace. a fost unul din apropia\ii C[pitanului =i f[cut cavaler al bunei vestiri. }ntrebare: }n frac\iunea papanacist[ cine era ]n forul legionar ? Numi\i <cavalerii bunei vestiri>. f[r[ a-mi preciza ]n care mun\i. Emil Lefter deasemeni este ]n Argentina =i Radu Mironovici. Anchetator prim (ss) lt. pentru a face ace=tia propagand[ pentru el. care se nume=te frac\iunea forist[. nu a participat la rebeliune. ace=tia trei au f[cut o frac\iune aparte legionar[. deoarece este =eful unei bande din mun\i =i conduce pe legionarii care mai sunt ]n \ar[.

eu l-am rugat pe prin\. c[ nu a cunoscut p`n[ acum adev[rata 149 . ]nc[ de acum 20 de ani. de toate na\ionalit[\ile. cas[ regal[ care ]=i are ob`r=ia la Sigmaringen. unde am g[sit un lot care urma s[ plece a doua zi pentru emigrare la Bremen. Lotul era compus din circa 300 de persoane. dup[ care am plecat la Frankfurt pe Mein (]n zona american[). unde am fost ]nso\it de maiorul Ra\iu. =ef al Casei de Hohenzolern... ardelean de origine.. care ]ns[ niciodat[ nu vor putea reprezenta =i vorbi ]n numele maselor de emigran\i. ci =i prin p[r[sirea \[rii rom`ne=ti de c[tre prin\ul Nicolae. ]n ora=ul. =eful casei de Hohenzolern. ca =i ]n toate celelelalte emigra\ii. Aici am participat la o serbare cu caracter anticomunist =i unde am \inut =i eu o predic[. recte a regelui Mihai I. Persoana prin\ului Nicolae. care nu reprezint[ nici m[car majoritatea masei legionare. iar de aci urma s[ plece ]n Australia. ]n care am ar[tat c[ to\i au datoria s[ lupte pentru eliberarea \[rii lor. pretext`nd c[ ]n aceast[ regiune am avut c`\iva refugia\i rom`ni.. marele rege Carol I.. pentru emigrare. termin`nd lucr[rile. }n acest or[=el am stat 3-4 zile. aceast[ frac\iune simist[ nu poate vorbi ]n numele mi=c[rii legionare =i cu at`t mai mult nu poate vorbi ]n numele poporului rom`n. =i c[ ]ntre ei nu trebuie s[ fie divergen\e. s[ nu se lase influen\at de o minoritate mercenar legionar[. am fost ]n Germania Occidental[. I-am vorbit apoi prin\ului c[ ]n emigra\ia rom`neasc[. pe timpul regimului hitlerist. sau ]n numele \[rilor respective. c[rora le-am f[cut ni=te servicii religioase. fost preot ]n Bucure=ti =i stabilit la Berlin.Capitolul VII PRELUAREA EPARHIEI: DE LA GIBRALTAR LA MAREA RO+IE 17 februarie 1954 Bucure=ti. ]n r`ndurile rom`ne=ti. zona englez[. este absolut imposibil[. unde am fost ]nso\it de Dr[ghici.i-am spus prin\ului . }ntrebare: Arat[ activitatea d-tale dup[ plecarea de la Londra ]n Germania Occidental[ ? R[spuns: De la Londra. pe care frac\iunea simist[ ]ncearc[ s-o lanseze drept viitor rege al Rom`niei. at`t ]n \ar[ c`t =i ]n str[in[tate.. Prin\ul la toate acestea mi-a r[spuns c[ ]ntr-adev[r el este surprins la tot cele ce aude. at`t ]n \ar[ prin certurile avute cu diferi\i rom`ni. am fost primi\i de prin\ul care era un b[tr`n de 70 de ani... port german. Acestuia iam motivat vizita mea... prin comportarea lui Nicolae. provocate de mici grupuri de elemente anarhice. Aici m-am ocupat de eliberarea certificatelor de cre=tin practicant. de unde a venit ]ntemeietorul statului rom`n.. unde se aflau rom`ni. am vizitata cele dou[ lag[re. va r[m`ne totdeauna devotat[ =i ap[r[toare a monarhiei rom`ne=ti. }mpreun[ cu acest preot. interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i s-a terminat la ora 14. Eu fiind un devotat monarhist . ]ntruc`t toate celelalte erau f[cute de preotul Vasilovschi. Aici am avut un preot Emilian Vasilovschi. al[turi =i devota\i regelui Mihai. unde am stat circa 10 zile..=i slujitor al case regale rom`ne. am g[sit c[ este de datoria mea s[ viu s[ salut pe =eful casei de Hohenzolern =i s[-l asigur c[ biserica rom`n[ din exil.. ci unire ]n lupta ]mpotriva comunismului. am plecat la Sigmaringen. era preot ]n biserica rom`n[ din Berlin. 148 De la Frankfurt. majoritate care a r[mas sub ordinele forului. Vizita ne-a fost numai de form[. ]n jurul c[ruia se aflau mai multe lag[re de fugari =i era a=ezat ]n dreptul provinciei belgiene. }n numele bisericii rom`ne=ti din exil. fapt care se datore=te. sunt turbur[ri vremelnice. Frac\iunea legionar[ simist[. care nu poate avea nici un fel de mandat de a vorbi ]n numele intereselor rom`ne=ti.

000 de exemplare =i r[sp`ndit[ gratuit ]n toate 150 col\urile lumii pe unde se aflau emigran\i rom`ni. prima carte de slujbe biserice=ti semicatolice. Deasemeni Deyken mi-a spus s[ vorbesc cu generalul Ioan Gheorghe. spun`nd c[ el este un simplu montator (?) =i c[ are ordin =i directive de la americani s[ nu se amestece ]n luptele religioase.situa\ie politic[ dintre fugarii rom`ni. dar dac[ acesta este adev[rul. care ]ns[ nu a acceptat. la preotul de acolo Stefart. consult`ndu-l =i pe el. Deasemeni. ]ntruc`t se f[ceau slujbe religioase ]n biserica rom`n[ din Salzburg laolalt[. am dus propagand[ printre rom`ni pentru a nu trece la catolicism =i. ]n calitatea lui =i ]n limitele prerogativelor lui. ]mparte daruri trimise de Vatican pentru refugia\i =i duce o propagand[ activ[ de trecere a ortodoc=ilor la catolicism. ci s[ duc[ numai o propagand[ anticominist[. semiortodoxe. Ea a fost tip[rit[ ]n 10. originar din Ardeal. c[ ]=i d[ seama c[ a fost indus ]n eroare. El mi-a spus c[ a primit deja r[spuns de la Oadams =i c[ zilele acestea (]nceputul lunii iunie 1950). Pe doi studen\i. al c[ror nume ]mi scap[. Aici m-am ocupat de eliberarea de certificate pentru noii fugari veni\i din \ar[. adic[ odat[ catolice. Eu am vorbit cu Ioan Gheorghe. odat[ ortodoxe. urmeaz[ s[ le primeasc[ =i mi le va pune mie la dispozi\ie s[ le ]mpart. ]n condi\ii tehnice foarte bune. El frecventeaz[ lag[rele unde sunt rom`ni. ]ntr-o m[sur[ oarecare cartea tip[rit[ de B`rlea. Men\ionez c[ ]n acest lag[r erau rom`ni veni\i de mult. originar din Basarabia. ]ntruc`t misiunea Vaticanului c[uta s[ atrag[ rom`nii de la ortodoxie la catolicism. Preotul B`rlea cu fondurile Vaticanului =i cu concursul bisericii catolice locale germane a reu=it s[ tip[reasc[ ]n limba rom`n[. pentru ca prin ziarul lui <Patria> s[ ]ncepem o propagand[ ]mpotriva catolicismului. care s[ fie r[sp`ndite =i s[ poat[ ]nlocui. Deyken mia comunicat c[ a cerut lui Oadams s[-i trimit[ urgent c`teva sute de biblii rom`ne=ti. Tot la Salzburg m-am ocupat de 151 . am c[utat s[ iau biserica din m`na catolicilor numai pentru ortodoxie. am plecat la München. Aici am stat numai dou[ zile. acest asistent. el nu se poate amesteca ]n via\a politic[ a unui stat str[in. conform principiilor Casei de Hohenzolern. Am vizitat pe rom`nii care erau ]n lag[r. Termin`ndu-se misiunea la Sigmaringen. originari din Bucovina. De la Baden-Baden am plecat la Salzburg. al c[rui nume ]mi scap[. b[g`ndu-i ]n c[minul studen\ilor germani =i trec`ndu-i de la ortodoxism la catolicism. La München am fost ]mpreun[ cu Galin. i-a determinat s[ refuze de a mai pleca ]n Anglia. chiar dac[ pe t[r`mul acestui stat se afl[ un membru al Casei de Hohenzolern. care de\ine postul de asistent universitar la Politehnica din München. Cu ace=tia c[utam prin discu\ii a afla informa\ii importante din \ar[ pentru a-mi ]mprosp[ta cu nou material discursurile mele la radio =i articolele din ziare. pe regele Mihai I. le faciliteaz[ tot felul de interven\ii la autorit[\ile germane. el va sus\ine pe regele dorit de poporul rom`n. Aceast[ carte a provocat multe dezorient[ri chiar preo\ilor ortodoc=i rom`ni. dup[ care am plecat. =i c[. ori ]ntre frac\iunile rom`nilor fugari. pentru atragera rom`nilor ortodoc=i la catolicism. De la München am plecat la Baden-Baden. Deyken mi-a adus la cuno=tin\[ c[ misiunea Vaticanului folose=te ]n ultimul timp pe un asistent rom`n. le-a ob\inut ]nscrierea la anii lor respectivi ]n Politehnica din München. iar Dr[ghici a plecat ]napoi. care fusese ]mpreun[ cu mine la Sigmaringen. care aveau toate formalit[\ile f[cute de emigrare ]n Anglia. ]n care timp am preg[tit anumite lucr[ri de ordin bisericesc. Astfel aici am vorbit de c`teva ori la radio Salzburg discursuri cu caracter anticomunist. c[s[torit cu o nem\oaic[ bogat[ din München. cer`ndu-i p[rerea ]n leg[tur[ cu ultimile ac\iuni ale misiunii Vaticanului la München. }n München am luat imediat leg[tura cu Deyken. pe care le f[ceam ]mpotriva regimului din RPR. La München am stat circa dou[ s[pt[m`ni.

Gratz-ul fiind un centru universitar mare =i unde erau mul\i studen\i rom`ni. c`nd eram la Salzburg. }n ce prive=te pe V[c[rescu. Eu c`nd am venit la Gratz. Acesta este originar din Basarabia. Am stat de vorb[ cu el interes`ndu-m[ despre preotul Darvarescu =i ceilal\i fugari care mai sunt ]n Jugoslavia =i apoi inginerului Chiril[ =i la trei-patru fugari le-am eliberat certificate de buni cre=tini. }n Triest am stat o zi =i jum[tate ]n care timp am vizitat lag[rul cu fugari rom`ni unde am g[sit pe inginerul Chiril[. atunci c`nd ni=te vase engleze au f[cut o vizit[ ]n Jugoslavia. care a spus c[ va face el. Deasemeni am fost pentru dou[ zile la Insbruck. articol ce avea scop de propagare a ideii anticomuniste printre refugia\i. c[ nu este bine. care s[ fie folosit numai de ortodoc=i. Bucure=ti. ]ntr-o zi am fost la Lintz. to\i fugi\i din \ar[. Interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i s-a terminat la ora 1730. bulgari =i jugoslavi. care s[ aib[ un caracter anticomunist. }n toamna anului 1948 a fugit =i el ]n Jugoslavia.02. am fost ]mpreun[ cu Chiril[ =i am vizitat acest vapor =i pe c[pitanul Vasca. emigrarea lor. }ntre timp. care fusese cu mine ]n Jugoslavia. tot pentru eliberarea de certificate fugarilor rom`ni =i am scris un articol ]n ziarul <Vestitorul>. Neagoie etc. cu cine ai luat leg[tura =i ]ntreaga d-tale activitate ? R[spuns: Cu Montgomery am discutat mai multe probleme privind fugari rom`ni nou veni\i. am cerut =i lui Mongomery. m-am g`ndit pentru ]nfiin\area unei organiza\ii 152 studen\e=ti <Rom`nia Mare>. originar din Rm V`lcea. ]mbr[c[minte etc. 18 februarie 1954. am luat leg[tura tot cu vechile persoane. va scoate =i pe preotul Darvarescu. azi ofi\er american numit Vasca. ]ntruc`t are =i el un aviator Popescu Boto=ani pe care voia s[-l scoat[ pentru a-l folosi la ei ca inginer =i odat[ cu aceasta. pentru emigrare f[r[ a le mai face anchet[. }ntrebare: Urmare a procesului verbal de interogatoriu din 17. La ]nceputul lunii august 1950 am plecat la Gratz. iar un amiral a luat aprobarea de la Tito. dup[ care a fost utilizat la unele din fabricile jugoslave.1954 arat[ ]n continuare activitatea d-tale dup[ ce ai plecat din Gratz la Triest ? R[spuns: Din Gratz am plecat la Triest ]n prima jum[tate a lunii august 1950.organizarea c[minului Caroman-ului. Atkinson mi-a promis c[ va face acest lucru =i pentru c[ problema se tot am`na. unde am f[cut acela=i lucru. ]ntruc`t s`rbii =i bulgarii aveau organiza\ia lor. ]ndreptat ]mpotriva regimului din RPR. fugind cu un legionar ]n Germania Occidental[. acesta m-a anun\at c[ unul Nöghi. vine la Gratz =i duce activitate propagandistic[ pentru ca rom`nii s[ se re`ntoarc[ ]n \ar[. Necesitatea acestei organiza\ii era acut[. La Salzburg. Pentru aceasta. Deasemeni am discutat ]n leg[tur[ cu preotul D[rv[rescu care era ]nchis ]n Jugoslavia =i pentru care intervenisem s[ fie adus pentru a fi pus preot la Paris. adic[ eliberarea certificatelor de buni cre=tini pentru fugarii rom`ni care voiau s[ emigreze. unde a stat pu\in timp ]n lag[r. la frontiera italian[. Deoarece a doua zi vaporul pleca drept spre New York am profitat de ocazie =i am trimis o 153 . ]nc[ mai demult. a fost ]n Ministerul Industriei la Bucure=ti. care erau mai apropia\i de studen\ii rom`ni. care spune c[ este consul al lega\ieie RPR la Viena. ]mpreun[ cu V[c[rescu. originar din Tulcea. adic[ Atkinson. Cu ace=tia am format s`mburele organiza\iei rom`ne pe care am ]nfiin\at-o ]n 1951. Dup[ aceea afl`nd de la Chiril[ c[ ]n port se afl[ un vapor american al c[rui c[pitan este rom`n. am organizat o excursie (pelerinaj) la o cruce pe un munte ]ntre Gratz =i Salzburg cu studen\ii rom`ni =i o mic[ parte din studen\ii unguri. de unde a fugit. so\ia lui l-a p[r[sit pe el =i cei doi copii. Preotul a fost scos mai t`rziu tot de Atkinson prin amiralitatea englez[. care ]ns[ erau semicomuniste. ]nc[ dinainte. }ntrebare: Arat[ la Gratz ce ai f[cut. am dus o contrapropagand[ printre rom`ni ca s[ nu se ]ntoarc[ ]n \ar[.

Cardinalul Montini este un fel de prim ministru al guvernului Papal =i unul din favori\ii Papei. unde se afla =i preotul Surtucanu. La cele spuse de Montini eu i-am r[spuns c[ acestea nu sunt ac\iuni ale bisericii. Le-am f[cut certificatele necesare. misiuni care prin activitatea lor au provocat mari turbur[ri rom`nilor fugari =i comentarii interna\ionale nefavorabile. fo=ti cu mine ]n lag[rul din Covaci\a. S[l[jan =i ]nc[ c`\iva refugia\i rom`ni. unde era re=edin\a de var[ a cardinalului Montini.a. at`t bisericii catolice c`t =i bisericii ortodoxe. foarte bine preg[tit =i este considerat ca un prieten =i protector al rom`nilor catolici.secretarul de stat al Vaticanului. Am rugat s[ se revizuiasc[ instruc\iunile date acestor misiuni. ia atitudine public[ ]mpotriva comunismului =i interven\ia mea ]n leg[tur[ cu certurile dintre ortodoc=i =i catolici este tocmai pentru a st[vili aceste discu\ii ]ntre cre=tini =i a-i urni ]mpotriva comunismului. s[ vin[ la Paris ca preot la biserica rom`n[. ]l afl[m pe Teofil Ionescu episcop la Paris. . unde voiau s[ plece =i i-am convins s[ renun\e la emigrarea ]n Australia. ci s[ plece ]n Argentina. de origin[ italian[. Am luat parte la slujba religioas[ de la biserica din Roma cu ocazia zilei de 15 august (Sf. fa\[ de preo\ii catolici =i de to\i credincio=ii catolici. a avut loc 154 ]ntrevederea ar[tat[ mai sus. anun\`ndu-m[ c[ ]ntrevederea s-a fixat pentru a doua zi la ora 17. este o crim[ moral[ de a provoca =i a alimenta continuu discu\ii =i certuri ]n lag[rul cre=tinilor din Apus. c`nd lumea este ]mp[r\it[ ]n dou[ tabere (apus =i r[s[rit). Am plecat de la Neapole venind la Roma. a recunoscut =i a fost de acord. Eu am rugat =i am ar[tat c[ ]n momentul de fa\[. ]ntreb`ndu-ne unul pe altul ce mai =tim din \ar[. a unirii tuturor bisericilor ]ntr-o singur[ turm[ cu un singur p[stor. ]ns[ Teofil Ionescu nu a vrut s[ vin[ la Paris. De=i inten\ionam s[ r[m`n mai mult timp la Neapole pentru a vizita Vezuviu =i ]mprejurimile. Montini a \inut 155 . unde a doua zi ]ntr-o vil[ din apropierea Romei. Vasca =i-a luat angajamentul c[ va lua aceast[ scrisoare. Marie Mare). am stat de vorb[ cu ei asupra locului de emigrare. Aici am luat leg[tura cu delegatul Consiliului Ecumenic din Italia care ma informat despre lag[rele unde sunt rom`ni. unde condi\iunile de via\[ sunt mai bune. veni\i tot din Jugoslavia. deci ini\iativa de atunci a avut rezultat n. care f[cuse deja pentru acest lag[r certificatele pentru emigrare. c[ le trebuiesc eliberate certificate de cre=tini practican\i pentru emigrare. de=i catolic. Cardinalul Montini. nu se ]ntrez[re=te nici cea mai mic[ preocupare sau m[car o dorin\[ de apropiere etc. ]n care ]i comunicam activitatea mea din ultimele luni =i ]l rugam s[-l determine pe arhimandritul Teofil Ionescu. conform Mitropolitului Nestor. ce se afla ]n New York. deorece salvarea omenirii din ghiarele comunismului nu se va putea face dec`t numai printr-o unire fr[\easc[ =i loial[ a tuturor for\elor spirituale cre=tine =i contra for\elor materialiste p[g`ne>. La acesat[ ]ntrebare eu i-am r[spuns: <mai mult ca oric`nd acest[ problem[ se pune ast[zi =i nu ]ntr-un viitor prea ]ndep[rtat. Epuiz`nd obiectivul principal. dintre care re\in numele cpt. Aici am g[sit patru ofi\eri aviatori. am primit o telegarm[ de la preotul greco-catolic Tocan care ]mi aranjase o ]ntrevedere cu Montini . A doua zi diminea\[ am plecat spre Roma.(ulterior. Astfel am fost ]n lag[rul de l`ng[ Roma. Deoarece din ultimile comport[ri s[v`r=ite de episcopii rom`ni ortodoc=i fa\[ de episcopii greco-catolici =i catolici. Montini m-a ]ntrebat ce cred eu =i cum privesc problema viitoare. Montini m-a provocat ]ntreb`ndu-m[ care este dovada =i aportul bisericii cre=tine ortodoxe rom`ne la acest mare act.) Deasemeni am discutat chestiuni la ordinea zilei privind RPR. ci ale unor personalit[\i interesate =i i-am ar[tat c[ biserica ]n frunte cu mine. Obiectivul ]ntrevederii noastre a fost cazul misiunilor Vaticanului din Germania Occidental[ =i Austria.scrisoare generalului R[descu. dup[ care am plecat ]mpreun[ cu preotul Surtucanu la lag[rul de l`ng[ Neapole. deoarece scoaterea preotului Darvarescu din Jugoslavia se prelungea la infinit.

]nc[ de acum 30 de ani c`nd a v[zut ]ncol\ind s[m`n\a otr[vii comuniste ]n Rusia a ]nceput s[ ia m[suri =i s[ preg[teasc[ recre=tinarea Rusiei =i umplerea golurilor spirituale ]n toate col\urile lumii. am vorbit la radio =i am f[cut un articol la <Nation Roumaine>.am ob\inut viza pentru Australia. ]ntruc`t Oadams =i 156 superiorii lui sunt foarte intriga\i de ac\iunea mea ]n leg[tur[ cu tratativele duse cu Montini ]n numele bisericii ortodoxe rom`ne. armata lui alb[ va realiza recre=tinarea lumii =i unirea tuturor bisericilor. propunere pe care eu am refuzat-o. Sf.care are mai mare influen\[ .s[-mi spun[ c[ biserica catolic[ =i ]ndeosebi Sf.un consul englez la Milano . Anglia. Papa a declarat c[ adev[ratul r[zboi sf`nt este r[zboiul viitor care va distruge comunismul. a spus c[-i pare r[u de ce sa ]nt`mplat ]ntre mine =i G`ld[u =i pentru a se drege acest lucru este bine s[ m[ mai g`ndesc ce voi face. Fran\a. care a scos ]ntre timp sute de preo\i =i c[lug[ri ce formeaz[ armata alb[ a Papei =i care stau gata dup[ Sf. P[rinte ]nc[ de atunci a ]nfiin\at o academie teologic[ greco-catolic[ ]n limba rus[.se ducea ac\iunea de unificare a bisericii anglicane cu biserica ortodox[. Scopul meu era ca p`n[ atunci s[ vorbesc cu Carol pentru a-mi da el fondurile pentru ]ntre\inerea bisericii ca s[ r[m`n[ autonom[. America Latin[ c[ p`n[ la declan=area r[zboiului pe toate c[ile de propagand[ s[ \in[ treaz[ lupta anticomunist[. Am plecat cu trenul spre Londra. Dar. oprindu-m[ o zi la Paris pentru probleme biserice=ti. Acestea au fost ]ndreptate ]mpotriva regimului din \ar[. Eu am explicat tuturor ce anume am discutat. care mi-a comunicat c[ Oadams ar vrea s[ stea de vorb[ cu mine. M-am dus la Oadams la ]ntrevedere. pe care l-am informat asupra tuturor celor ce am f[cut ]n ultimul timp =i ]ndeosebi asupra celor discutate cu Montini. care fuseser[ respin=i la emigrare. Papa =i-a luat angajamentul fa\[ de guvernul SUA. pentru a influen\a pe fugarii rom`ni ]n lupta anticomunist[. Am stat cu ei de vorb[ =i dup[ ce am v[zut c[ nu sunt comuni=ti. r[zboi viitor s[ ]nceap[ opera lor misionar[. s-a f[cut un consiliu parohial ]n Londra. dup[ ce voi sta de vorb[ cu preo\ii de pe continent ]i voi da r[spunsul. Peste c`teva zile am fost vizitat de Devis. am f[cut o vizit[ la Floren\a ex reginei Elena =i lui Mihai. ]n care m[ anun\a c[ a primit dou[ telegrame de la Londra pentru mine. cu ajutorul lui Englesis . care era secretarul meu dat de Oadams. Eu i-am spus c[ prin ianuarie 1951. }n urma refuzului meu. sprijinind =i aliment`nd prin to\i preo\ii catolici afla\i prin toate col\urile p[m`ntului. Astfel la Roma. }ns[ mi-am amintit c[ la Paris. adic[ dac[ trec =i eu cu ceilal\i preo\i rom`ni la biserica anglicano-rom`n[. ]ntruc`t acolo era o ceart[ mare ]ntre biserica catolic[ =i cea anglican[ . de la delegatul Consiliului Ecumenic. P[rinte Papa. iar G`ld[u cu o parte din fugarii rom`ni a declarat c[ iese de sub parohia mea =i trece la episcopul Trifa din SUA. pe unde focul distrug[tor pustie=te p[m`ntul. am primit un telefon de la Roma. Dup[ discu\ie ne-am desp[r\it ]n bune raporturi. cu ocazia deschiderii bisericii. la care el a fost de acord. Dup[ acest r[zboi. ce vom face. Pe c`nd eu m[ aflam la Englesis. pentru care fapt G`ld[u mi-a f[cut propunerea acestei unific[ri. G`ld[u mi-a spus c[ va trebui s[ fac o declara\ie public[. 157 . De asemeni m-a ]ntrebat ]n leg[tur[ cu ]ntrevederea cu Montini despre care iam relatat a=a cum s-au petrecut lucrurile. }ntrebare: Cum se explic[ faptul c[ ]n aceast[ perioad[ nu ai ]ntreprins nici o ac\iune anticomunist[ ? R[spuns: Acum ]n majoritatea timpului eram preocupat de problema mea =i a preo\ilor pe care ]i aveam ]n subordine. }ntrebare: Arat[ ]n continuare activitatea d-tale dup[ discu\iile avute cu Montini ? R[spuns: Dup[ discu\iile cu Montini. Spania. De asemeni. De la Floren\a am plecat la Milano unde era un lag[r ]n care erau doi fo=ti cismari din Giurgiu. }ntruc`t preotul Darvarescu sosise din Jugoslavia am plecat la Paris pentru deschiderea bisericii =i instalarea lui acolo ca preot. una de la preotul G`ld[u =i una de la maiorul Iliescu care ]mi cere ca. C`nd am ajuns la Londra. cu primul tren s[ plec la Londra.

Deasemeni am f[cut un apel c[tre poporul turc ca s[ sprijine pe fugarii rom`ni =i s[ lupte pentru <eliberarea> |[rii Rom`ne=ti. Austria. timp ]n care am vizitat pe to\i rom`nii =i am luat contact cu autorit[\ile turce=ti. fiind dus 159 . apoi la BadenBaden la preotul Stefart. Din Salzburg am plecat la Gratz unde am r[mas 2-3 zile.]n discu\iile neorganizate =i personale. Aici am f[cut iar[=i o slujb[ =i am luat declara\ia preotului Corobeanu. care deservea ca preot al bisericii rom`ne. etc. pe tot timpul c`t \ara va fi sub regimul comunist. ]n care timp am f[cut un serviciu religios de Anul Nou 1951 =i apoi am plecat la Roma. a=a cum au luptat ]n Coreia. c[ruia i-am ar[tat situa\ia critic[ material[ ]n care se afl[ biserica ortodox[ rom`n[ din exil =i totodat[ i-am ar[tat c[ ]n urma ac\iunii preotului G`ld[u . }ntrebare: Arat[ ]n continuare activitatea d-tale ]n Italia =i mai departe ? R[spuns: De la Istambul am venit cu avionul p`n[ la Roma de unde am luat trenul spre Fran\a la Monte Carlo. d[ndu-mi cuv`ntul R[utu. de unde am plecat ]n Austria la Salzburg. pentru a m[ informa de felul lor de via\[ =i eventuala mea stabilire ]n Turcia. ci dup[ ce m[ voi consulta cu consilierii mei. De la Monte Carlo am plecat spre Spania la Barcelona unde am r[mas o zi vizit`nd c`teva familii de rom`ni stabili\i de mult[ vreme acolo. care mi-au cerut s[ m[ duc s[ le oficiez c`teva slujbe religioase^ Am revenit la Istambul unde am mai r[mas circa o s[pt[m`n[.at`t eu c`t =i preo\ii din eparhia mea suntem amenin\a\i s[ ne pierdem autonomia pentru ]ndeplinirea asisten\ei religioase ortodoxe. unde am stat dou[-trei zile la Mihai R[utu. Homdi mi-a adus ziari=ti turci la hotel unde le-am dat un interviu asupra situa\iei economice. sociale =i culturale din \ar[. Cu acestea am terminat activitatea mea la Istambul =i am plecat iar[=i ]n Italia. despre motivele care m-au determinat s[ fug din \ar[ =i despre organiza\iile anticomuniste compuse din fugarii rom`ni din str[in[tate. eu ]mi manifestam atitudinea mea du=m[noas[ regimului din RPR. La Istambul m-am prezentat patriarhului ecumenic al Istambulului Atenagora. ]ntrun or[=el din Germania Occidental[ zona englez[. Deasemeni am f[cut slujbe biserice=ti ]n diferite centre unde erau rom`ni. c`t =i frunta=ii fugarilor bulgari. militare. Patriarhul Atenagora mi-a cerut s[ mut re=edin\a episcopiei din Londra ]ntr-un centru realmente 158 ortodox. prima dat[ m-am dus la preotul Vasilovschi.pe care el o cuno=tea de la mine dintr-o scrisoare . }ntrebare: Continu[ =i arat[ ce ai f[cut la Londra ? R[spuns: De la Londra am plecat ]n Germania Occidental[. politice. De la Roma am plecat cu avionul la Isatmbul. unguri. La Roma am vorbit cu preotul Surtucan =i am f[cut un serviciu religios ]ntr-un lag[r de l`ng[ Roma.am plecat la Smirna unde se afla un grup de fugari macedoneni rom`ni (arom`ni) fugi\i din Grecia. Cu acest act. Discursul a avut acela=i caracter ]mpotriva regimului din RPR. Men\ionez c[ R[utu era membru ]n consiliul parohial. Italia =i Turcia pentru a sta de vorb[ cu preo\ii fugari rom`ni care vor r[m`ne cu mine sau vor trece de partea lui G`ld[u. c[ruia i-am spus chestiunea cu G`ld[u =i c[ am fost pe continent =i to\i preo\ii au r[mas de partea mea. Aici am vorbit la radio. urma ca eu s[ m[ prezint autorit[\ilor respective turce=ti sau Transiordaniene =i s[ ]ncasez toate veniturile propriet[\ilor bisericii rom`ne=ti at`t din Turcia c`t =i din Transiordania (Ierusalim). Astfel. Pre=edintele asocia\iei turcilor n[scu\i ]n Rom`nia. De la Barcelona am plecat la Madrid unde am r[mas circa o s[pt[m`n[. cu ex regele Carol. }nso\it de preotul ortodox rom`n Teofil Luca plecat din \ar[ de 30-40 de ani . Eu am spus c[ momentan nu pot s[ dau nici un r[spuns. la München unde am f[cut o slujb[ religioas[. ]n care s[ m[ recunoasc[ pe mine ca pe arhiepiscop =ef al bisericii ortodoxe rom`ne din exil cu dreptul de a reprezenta ]ntreaga biseric[ ortodox[ rom`n[ din \ar[. }n consecin\[ i-am cerut s[-mi dea un act oficial din partea patriarhiei. }n acest timp am fost primit ]n audien\[ de c[tre Franco.

a aprobat ca s[ se fac[ acest parastas ortodox la care au participat to\i rom`nii =i reprezentan\ii autorit[\ilor spaniole. prin\ul Sturdza cu so\ia lui. C`t am stat la Carol acesta a dat o recep\ie ]n palatul s[u. adic[ eu. fiind g[zduit la fostul rege Carol II. din care rezult[ c[ este foarte bine informat. a \inut un discurs anticomunist ]n care arat[ diferite date privind situa\ia economic[ din \ar[. Fiind rugat de gazd[. La Franco a fost mai mult o vizit[ protocolar[ cu prilejul c[reia eu i-am mul\umit pentru sprijinul ce-l acord[ fugarilor rom`ni. Cu acest prilej. El este bun prieten cu 161 . pentru a face o slujb[ a ]nmorm`nt[rii lui Pangal. La Estoryl este o mic[ colonie regeasc[ compus[ din regi care=i a=teapt[ tronurile. la Estoryl. Acesta a organizat ora de radio de la Madrid. Franco men\ion`nd c[ face o prim[ excep\ie. Carol are o foarte bun[ situa\ie material[ pe care =i-a f[cut-o ]n special ]n timpul r[zboiului. Carol voia prin aceast[ recep\ie s[ arate invita\ilor c[ =eful Bisericii rom`ne. care a fost cu mine ]n ]nchisoarea din Jugoslavia. generalul Chirnoag[.pre=edintele societ[\ii Hispano-Rom`ne. care este c[s[torit[ cu =eful protocolului de la pre=edin\ie. care au murit pentru =i pe p[m`ntul spaniol. iar el este un mare anticomunist. fostul ministru de externe). prin 1950 sau 1951. ultimul ministru al Spaniei din Bucure=ti. palatul lui Carol este cel mai frumos. unde erau invita\i majoritatea diploma\ilor ai \[rilor apusene din Madrid. Dup[ aceia am fost la Stelian Petrescu . se afl[ fostul director al ziarului <Universul> Stelian Popescu. care este cel mai feroce ]n propaganda lui anticomunist[. care murise =i fusese ]ngropat f[r[ preot. ]ntr-un palat foarte frumos care este proprietatea lui. ]i recunoa=te actele =i pa=apoartele ce le elibereaz[. Dintre toate palatele acestor fo=ti regi. care este singurul din fo=tii mini=tri monarhi=ti care =i-a p[strat toate prerogativele diplomatice. omul legionarilor. c[ruia 160 vrea s[-i cear[ permisiunea ca ]n cadrul societ[\ii s[ oficiez eu la morm`ntul eroului necunoscut spaniol un parastas ortodox pentru Mo\a =i Marin. Pe Carol ]l interesa soarta fiului s[u =i soarta arhimandritului Martinian Ivanovici. am ar[tat motivele fugii mele din \ar[. Am fost la fica lui Franco. la Madrid. Cu acesta am discutat problemele religioase respective =i mi-a spus c[ a doua zi are audien\[ la Franco. nepl[ceri care au dus la caterisirea lui de c[tre mitropolitul Visarion Puiu. la Lisabona. adic[ cu fostul rege Carol. ]ntruc`t preo\ii catolici nu acceptaser[ s[ participe la aceast[ ]nmorm`ntare. aici am participat la o mas[. deoarece Franco ]i subven\ioneaz[ ]ntreaga rela\ie a=a cum a fost ea ]n timpul monarhiei. la care au participat to\i fo=tii regi stabili\i la Estoryl =i mai mul\i diploma\i invita\i de Carol. }n Portugalia am r[mas cam o s[pt[m`n[. a c[rui fic[ este c[s[torit[ cu un inginer rom`n ]n Madrid. Aici. Carol locuie=te la Lisabona.de ministrul Dumitrescu. Al doilea aspect: Carol urm[rea ca eu s[ ar[t lui Mihai prestigiul de care se bucur[ Carol al II-lea. probleme rom`ne=ti. fostul consilier al Cur\ii de Apel Bucure=ti Criv[\. am venit a discuta cu =eful Casei Domnitoare rom`ne. asigur`ndu-l c[ to\i cei care au m`ncat o p`ine spaniol[ nu vor uita acest lucru. care era =i consilierul =i referentul juridic al episcopiei mele. apoi perioada din Jugoslavia precum =i lupta anticomunist[ pe care o desf[=uram eu ]n prezent ]n r`ndurile emigran\ilor rom`ni. pe care o cunoscusem ]n casa avocatului R[utu la Paris. fostul director al ziarului <Curentul> Pamfil +eicaru. Eu am vizitat pe mai mul\i cu care am avut un schimb de cuvinte f[r[ importan\[. care celebrase la Paris c[s[toria lui Carol cu Elena Lupescu =i avusese din aceast[ cauz[ nepl[ceri cu legionarii. ]n afar[ de legionarii simi=ti. am f[cut un expozeu general asupra Rom`niei privind situa\ia din toate punctele de vedere ast[zi. Acesta a fost un aspect al recep\iei. Ia=inschi. Boroborra. Sturza. prin\ul Nicolae =i to\i frunta=ii legionari simi=ti (Horia Sima. Am fost ]n Portugalia.

s[ poat[ trimite bani preo\ilor.pre=edintele Portugaliei =i cu ambasadorul american la Lisabona. Continu[ =i arat[ activitatea d-tale mai departe ? R[spuns: De la Madrid am plecat cu trenul la Lisabona. Carol mi-a cerut s[ fac un expozeu detaliat asupra stadiului popularit[\ii regelui Mihai. la toate serb[rile rom`nilor fugari. }ntrebare: }n procesul verbal de interogatoriu din 18 februarie 1954 ai ar[tat c[ ai plecat ]n Portugalia. ca reprezentant legal al ]ntregii biserici ortodoxe rom`ne. La Estoryl am fost g[zduit timp de o s[pt[m`n[ la ex regele Carol. comentariile rom`nilor fugari ce se fac pe seama comitetului na\ional rom`n rupt ]n dou[: R[descu =i Vi=oianu =i ce cred eu despre zisa vinov[\ie a generalului Laz[r. 162 numai dac[ mut re=edin\a episcopiei din Londra. unde am f[cut o liturghie. 24 ianuarie. A doua zi ]mpreun[ cu Carol. La recep\ia pe care a dat-o. generalul Ulea. prin fixarea soldelor ce urmeaz[ s[ le primeasc[ ]n mod regulat de la misiunea militar[ american[. 163 .=eful Casei de Hohenzolern . Urd[reanu care m-a luat cu ma=ina p`n[ la Estoryl. f[r[ a mai pomeni pe regina mam[ Elena =i Nicolae. Bucure=ti. profesorul Busuioceanu. am fost la Lisabona ]n cimitirul central =i am oficiat ]nmorm`ntarea fostului ministru Pangal. Mi-a mai precizat iar[=i. am ]nceput discu\iile cu Carol asupra urm[toarelor subiecte: }nt`i i-am f[cut un expozeu general asupra activit[\ii mele de la plecarea lui din Londra. Interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i s-a terminat la ora 14. patriarhul Atenagora de la Istambul mi-a condi\ionat recunoa=terea mea ca episcop =ef al bisericii ortodoxe rom`ne din exil =i p`n[ la <eliberarea> \[rii. el mi-a cerut s[-i fac c`t stau la el un proiect de buget. Urd[reanu. 19 februarie 1954. era bine dispus =i era ]mbr[cat ]n uniforma de general de gard[ al fostei armate rom`ne. ceea ce prevenisem: ruptura cu consiliul anglican. pentru tote cheltuielile episcopiei mele ca s[ pot[ da dispozi\ie lui Urd[reanu. care vor primi salariu din bugetul lui. c[ el cere ca la toate slujbele biserice=ti oficiale. al c[ror nume nu-l re\in. p`n[ la ]nfiin\area armatei Atlanticului. cu caracter provizoriu deoarece el crede c[ este bine ca re=edin\a permanent[ a episcopiei s[ fie pe l`ng[ una dintre cele dou[ patriarhii ortodoxe Istambul sau Ierusalim. I-am relatat pe larg ]ntrevederea avut[ cu prin\ul . }n discu\iile avute cu Carol. Mi-a cerut s[-i comunic cele discutate cu ceilal\i preo\i =i consilieri care nu se duc la anglicani. consulul Dumitrescu =i cu ]nc[ c`\iva rom`ni fugari. Totodat[ Carol mi-a precizat ca pe viitor to\i preo\ii rom`ni. tedeumurile rug[ciunile care se fac la diferite anivers[ri ca 10 mai. aici am fost a=teptat de ministrul Casei Regale a lui Carol. d`nd toate informa\iile pe care ei eventual le vor culege de la noii rom`ni fugi\i din \ar[. Cu acest prilej s-a hot[r`t ca to\i rom`nii s[ se ]ntrunesc[ a treia zi la Carol. la re=edin\a ex regelui Carol II. cu calitatea sa de =ef al Casei Regale rom`ne =i apoi numele cu titlu de rege legal al Rom`niei Mihai I =i regina Ana. s[ le cer s[-mi fac[ lunar un raport detaliat de activitate strict religioas[ =i de activitate a lor anticomunist[. Revenind la Estoryl.comunic`ndu-i hot[r`rea acestuia ca pe viitor s[-l abandoneze pe Nicolae =i-l va sus\ine pe regele Mihai. =i c[ ]n general de la 1 februarie 1951 at`t eu c`t =i preo\ii mei am r[mas f[r[ salarii =i f[r[ fonduri de asisten\[ religioas[. I-am ar[tat apoi c[. Carol ar[ta foarte bine. care era acuzat c[ este omul guvernului Groza. etc. acesta a \inut s[-mi recomande ]n deosebi s[ m[ apropii c`t mai mult de regina Ana =i s-o \in ]n curent cu toate problemele fugarilor rom`ni c`t =i din \ar[. preo\ii s[ pomeneasc[ ]nt`i numele lui.s-a produs. Asupra mut[rii episcopiei din Londra. el a spus c[ este de acord s[ mut re=edin\a deocamdat[ la Paris. La cele relatate de mine. I-am ar[tat c[ pe l`ng[ motivele locale care m[ detremin[ s[ mut re=edin\a episcopiei de la Londra la Paris. Mi-a spus iar[=i c[ ]l trimite pe generalul Ulea la Paris s[ rezolve situa\ia ofi\erilor rom`ni fugari.

164 }ntrebare: Ce f[cea Carol cu informa\iile date de preo\i ? R[spuns: Carol organiza diferite ceaiuri cu diploma\ii str[ini =i voia s[ le arate acestora c[ el este informat =i \ine leg[tura cu Rom`nia. a ]nfiin\at <asocia\ia rom`nilor fugari>. Asupra generalului Laz[r i-am comunicat tot ceea ce aflasem =i eu de la Mihai R[utu. Asupra Comitetului Na\ional Rom`n rupt ]n dou[. cu doi-trei ani ]nainte de a intra America ]n cel de-al doilea r[zboi mondial el a cump[rat o mic[ fabric[ de armament ]n apropiere de New York. Se sus\ine c[ generalul Laz[r a plecat din \ar[ cu ]nvoirea guvernului rom`n. Dup[ verificare s-a constatat c[ nu a fost adev[rat =i a r[mas mai departe aghiotantul lui Mihai. cu pa=aport legal RPR. nu =tiu locul precis. prin induceri ]n eroare =i sfaturi gre=ite s[ fac[ pe regele Mihai s[-=i piard[ popularitatea =i s[ fac[ desordine ]n r`ndul fugarilor. El mi-a spus c[ tot ce a agonisit o via\[ ]ntreag[ la un loc. s[ dea solde acestor ofi\eri. }ntrebare: Arat[ alte discu\ii pe care le-ai avut cu Carol ? R[spuns: Momentan nu-mi amintesc discu\ii pe care s[ le fi 165 . f[r[ a-mi specifica ce anume. el crede c[ r[zboiul se va declan=a sigur ]n prim[vara anului 1954. majoritatea timpului a fost ocupat cu delega\ii ministerului de r[zboi american. treptat a m[rit-o. nu face nici a zecea parte din ceea ce a reu=it s[ c`=tige cu aceast[ fabric[ ]n acele campanii de lucru ale r[zboiului trecut =i a r[zboiului ce vine. generalul Laz[r =i cearta dintre R[descu =i Vii=oianu ? R[spuns: Eu am ar[tat lui Carol c[ Mihai se bucur[ de mare polpularitate ]n r`ndurile fugarilor rom`ni =i propaganda simist[ nu a avut nici un efect. trimi\`ndule fonduri =i un buletin informativ tip[rit la New York =i instruc\iuni pentru organizarea manifest[rilor =i propagandei anticomuniste. }ntrebare: Ce cuno=ti d-ta despre fabrica de armament a lui Carol ? R[spuns: Din spusele lui Carol. c[ ]n 1950 =i-a scos sora din \ar[. de la acea dat[ aceste rapoarte. care a=teapt[ de un an de zile ]nfiin\area armatei Atlanticului =i a cerut ca p`n[ la ]nfiin\area misiunii militare americane de la Paris. provizie. c[ so\ia lui =i fica primesc ]n mod regulat pensia ]n \ar[. El a spus c[ acolo se fac tot felul de arme.. deoarece la acea vreme toate comenzile de armament. majoritatea frunta=ilor politici rom`ni fugari sunt de partea lui R[descu =i consider[ c[ Mihai a f[cut o mare gre=eal[ c`nd a recunoscut ca legal[ frac\iunea lui Vi=oianu. dup[ ce ei primiser[ deja ultimul salariu de la Carol le-am explicat fiec[ruia cele cerute de Carol =i astfel ei au ]nceput s[ fac[. etc. Frac\iunea R[descu. }ntrebare: Clarific[ acum felul cum s-au ]ndeplinit cele cerute de Carol cu privire la acele rapoarte pe care trebuiau s[ le fac[ preo\ii ? R[spuns: C`nd am trecut prima oar[ pe la fiecare preot. prin tot felul de intrigi.}ntrebare: Arat[ ce ai r[spuns d-ta la cele crezute de Carol cu privire la ex regele Mihai. el mi-a spus c[ din toate informa\iile =i discu\iile avute cu SUA. Discut`nd cu Carol asupra datei ]nceperii r[zboiului. c[ este la Paris =i c[ toate aceste favoruri li s-au f[cut numai ca el. unde a ar[tat situa\ia critic[ a ofi\erilor rom`ni de la Paris. }ntrebare: Cu cine a aranjat Carol ca ofi\erii fugari rom`ni s[ primeasc[ sold[ de la misiunea american[ =i ce altceva \i-a mai spus el cu privire la acest lucru ? R[spuns: Carol mi-a povestit c[ atunci c`nd a fost ]n America. Acest[ asocia\ie =i-a ]nfiin\at filialele ]n toate \[rile unde se aflau de la 12 fugari rom`ni ]n sus. cu aprobarea =i concursul moral =i material al americanilor. frac\iunile R[descu =i Vi=oianu. p[str`nd o permanent[ leg[tur[. pe care treptat. sunt ]ndeplinite. El nu mi-a precizat cu cine anume a vorbit. pentru predarea armamentului lucrat ]n fabrica sa =i c[ ]ntre timp a fost =i pe la departamentul de stat american. pentru a-=i cosolida situa\ia. ajung`nd ]n ultimul timp s[ fac[ din ea una din cele mai mari fabrici de armament din America.

unul din fii Kaizerului. c[ a primit rapoarte de la to\i preo\ii. La un astfel de ceai am participat =i eu. Bischof.aprilie. }ntrebare: Ce preo\i ai anun\at ]n acest interval de cele discutate cu Carol ? R[spuns: Ca s[ fiu corect. Acest ceai nu a avut un caracter de festivitate ci numai o reuniune prieteneasc[. Acum intervine o perioad[ neclar[ pentru mine. rezult[ c[ eu i-am anun\at^ Se poate s[-i fi anun\at prin coresponden\[.) To\i ata=a\ii militari. \in s[ men\ionez c[ odat[ pe lun[ ]n palatul lui Carol din Estoryl se organizeaz[ un ceai diplomatic. Juan Carlos pretendentul la tronul Spaniei. ]ns[ cu Vasilovschi am vorbit sau la Paris sau la el acolo ]n Germania. O camer[ am f[cut-o locuin\a mea. }ntrebare: Continu[ =i arat[ activitatea d-tale mai departe ? R[spuns: De la Estoryl am plecat cu trenul spre Paris unde am r[mas o zi. colonel Neferu. Nicu Baciu. R[utu. ]ns[ nu pot preciza c`t am stat ]n fiecare loc =i ce anume am mai f[cut ]n acest timp. ]n frunte cu pre=edintele Salazar =i to\i ex regii stabili\i la Estoryl. Bucure=ti. luat aparte. de preotul Vasilovschi care avea fata bolnav[ =i de care m-am ocupat mai mult. ]ns[ nu pot preciza c`t anume. De la Paris am plecat la Londra unde am avut o consf[tuire cu membrii consiliului eparhial c[rora le-am f[cut cunoscut[ problema hot[r`rii luate de a muta sediul episcopiei de la Londra la Paris. }ntrebare: }n procesul verbal de interogatoriu din 19. +tiu doar c[ acuma trebuia s[ trec pe la fiecare preot ]n parte. Arat[ activitatea d-tale dup[ ce ai ajuns la Paris. Stelian Popescu. Interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i s-a terminat la ora 14. care se compunea din: maior Iliescu. }mi amintesc de un singur caz doar. c`t =i cu centralizarea rapoartelor religioase =i informative f[cute de preo\i pentru ex regele Carol II. care se afla abandonat de to\i fugarii ]ntr-un azil de b[tr`ni catolici de l`ng[ Cannes. ]ns[ din cele ce mi-a comunicat av. ]n care timp m-am ocupat de probleme strict biserice=ti. autorit[\ile portugheze. (Nu este nici unul deplasat din lag[rul comunist. Am f[cut c`te o adres[ lui Oadams =i Arhiepiscopului Londrei ]n care le-am mul\umit de ajutorul dat =i le-am spus c[ interesele episcopiei cer s[ mut re=edin\a la Paris. contele de Paris al Fran\ei. (Regele Umberto al Italiei. L-am g[sit bolnav ]n pat =i m-a 167 . Din interogatoriile mai vechi: 9 aprilie 1953. maior Croitoru. 21 februarie 1954. mai departe ? R[spuns: Dup[ ce am ajuns la Paris am dus toate actele episcopiei =i bagajul la locuin\a lui R[utu =i timp de o s[pt[m`n[. unde le-am dus la avocatul R[utu. care 166 avea misiunea de a se ocupa cu rezolvarea coresponden\ei venit[ la episcopie =i trimeas[. avocat Nicolae Baciu. Bercu. 20 februarie 1954. Papanace. }ntrebare: Asupra acestui capitol o s[ mai revenim. inginer Traian Ni\escu. pun`nd ca director al cancelariei pe Nicu Baciu. Raul Bossy. Cu comandorul Vasilescu m-am dus ]mpreun[ s[-l vizitez pe Visarion Puiu.1954 ai ar[tat c[ ai plecat de la Londra la Paris. g[sind pe b-dul Michel l`ng[ Sena. ]n afar[ de cele ar[tate. La Istambul am plecat ]n urma unei consf[tuiri cu consiliul parohial al episcopiei.02. Au fost invita\i to\i mini=trii diploma\i din Lisabona. Astfel am plecat cu tot bagajul =i actele episcopiei la Paris. Ioan al Bulgariei. dou[. Bucure=ti. perioada martie . Otto al Austro-Ungariei. am c[utat locuin\[. Interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i s-a terminat la ora 14. zona englez[. +tiu c[ am f[cut acest lucru. regele Leopold al Belgiei =i membrii casei lui Carol. iar ]ntr-una am instalat cancelaria episcopiei. ]ns[.avut cu Carol. }n prezent memoria nu m[ ajut[ s[ le clarific cu certitudine. Gogu Constantinescu. eu nu pot preciza ce preo\i am anun\at. pentru a-i pune la curent cu cele discutate cu Carol.

al c[rui nume nu-l mai re\in. asigur`ndu-i pe cei prezen\i c[ ]n cur`nd se vor ]ntoarce ]n \ara ]n care s-au n[scut. Dup[ aceasta am plecat cu vaporul la Istambul. i-am dat un costum de haine de al meu =i o sum[ de bani. Pus ]n fa\a acestei noi probleme ridicate de patriarhul Atenagora. care p`n[ la urm[ s-a soldat cu o nereu=it[ din cauza patriarhului care urm[rea aceast[ chestiune. bunuri aflate ]n Rom`nia. Am vorbit de c`teva ori la radio ]mpotriva regimului din RPR. fostul comisar de siguran\[ Mircea Vasilache. Aci Decei a \inut s[ m[ prezinte ca pe un mare anticomunist. aceia de 168 reprezentant legal al ]ntregii biserici rom`ne=ti. }ntrebare: Continu[ cu activitatea d-tale ? R[spuns: }mpreun[ cu Aurel Decei =i cu Abeles am fost la patriarhul Atenagora. venit de cur`nd din \ar[ care ]mi venea ca un fel de secretar. discurs care era ]ndreptat ]mpotriva RPR. discurs ]ndreptat impotriva RPR. declara\ie ]n care eu s[ ar[t c[ recunosc dreptul de proprietate al patriarhiei ecumenice asupra tuturor p[durilor =i mo=iilor avute ]n \ar[. la care am luat cuv`ntul. La Decei acas[ a avut loc un ceai. voi desp[gubi patriarhia ecumenic[ pentru toate aceste bunuri. El mi-a declarat c[ de=i dore=te s[ r[m`n[ ]n legea lui str[mo=easc[. men\ion`nd c[. Hamdi Nusuret =i al\ii pe care nu-i re\in. V[z`nd c[ pe cale legal[ nu pot intra ]n posesia bunurilor rom`ne=ti. eu trebuie s[ rezolv vechea problem[ a bunurilor patriarhiei ecumenice. Aceast[ ac\iune juridic[ a durat c`teva luni. care p`n[ ast[zi nu au fost r[scump[rate. c[ dup[ ce voi rezolva problema propriet[\ilor din Orient. unde am fost =i eu invitat g[sind acolo toat[ lega\ia american[ din Turcia. f[c`ndu-m[ s[ cheltuiesc mari sume de bani =i tot felul de interven\ii. unde eram ]nt`mpinat de profesorul Decei Aurel de la comitetul rom`n. Am g[sit un apartament de trei camere.rugat s[-i dau o m`n[ de ajutor s[ poat[ ie=i din acel azil s[-=i ]ngrijeasc[ s[n[tatea =i s[ tr[iasc[ mai omene=te. comandorul Abeles. Impresionat de toate acestea. pentru faptul c[ inten\ionam s[ stau mai mult timp. La acest hotel am r[mas o s[pt[m`n[. care l-au abandonat. nu-mi amintesc c`t. ]n care ]mi manifestam atitudinea mea du=m[noas[ fa\[ de RPR. =i ca =ef al bisericii rom`ne=ti. ]n frunte cu ministrul. am acordat diferite interviuri la ziari=tii turci. De asemeni am vorbit la s[rb[torirea de 10 mai. fostul consul al Rom`niei monarhice. spun`ndu-i s[ aib[ ]n vedere. ]n care s[ men\ionez calitatea mea recunoscut[ de patriarhie. El mi-a spus c[ dac[ vreau =i m[ simt ]n stare s[ preiau asupra mea ]ntreaga r[spundere de reprezentant al bisericii ortodoxe rom`ne. f[r[ actul patriarhiei s[ intru ]n posesia bunurilor ar[tate. ]nainte de a intra ]n posesia bunurilor rom`ne=ti din Turcia. timp ]n care mi-am c[utat o locuin\[. ]n aceast[ calitate. s[-l for\eze s[ treac[ la catolicism. Malioglu. El mi-a cerut s[ dau o declara\ie. }n Istambul am stat p`n[ ]n septembrie 1951. care s-a ocupat =i cu alte probleme juridice. care a avut loc la Istambul cu to\i fugarii rom`ni. c[ruia i-am adus la cuno=tin\[ c[ mi-am mutat re=edin\a din Londra a=a cum dorise el. ]i voi trimite lunar banii necesari. am plecat ]n ora= =i am luat o camer[ la hotelul central din Istambul. deoarece ei au crezut c[ mi-am mutat complect sediul la Istambul. catolicii special l-au l[sat ]n aceast[ mizerie. ei i-am spus c[ momentan nu pot s[-i dau astfel de declara\ie =i c[ urmeaz[ s[ m[ consult cu consilierii episcopiei mele asupra acestei probleme. unde m-am mutat lu`nd cu mine =i pe t`n[rul Ion Bodea. pentru a ]ncerca pe calea juridic[. Dup[ ce mi-au f[cut o primire festiv[. Am participat la o reuniune a asocia\ilor turci n[scu\i ]n Rom`nia de sub pre=edin\ia lui Suphi. am angajat un mare avocat turc. Pe l`ng[ lupta pe care am dus-o pentru c`=tigarea bunurilor mai sus ar[tate ]n acest interval. Iorgulescu. totu=i simte c[ este la cap[tul puterilor =i nu mai poate duce lupta =i responsabili de trecerea lui la catolicism vor fi mai to\i rom`nii fugari. dup[ care ministrul american a cerut s[ le povestesc 169 . eu m-am ocupat de ]ntreaga situa\ie a fugarilor rom`ni cu care am stat de vorb[ =i pe care am c[utat s[-i plasez la lucru prin interven\iile fostului ambasador turc Suphi Tanrioer.

act cu care m-am prezentat la autorit[\ile Transiordaniene pentru a fi pus ]n posesia bunurilor mai sus men\ionate. reprezentate prin c`teva case particulare l[sate mo=tenire de ni=te foste c[lug[ri\e rom`nce ce muriser[ la Ierusalim. acest c[min a fost bombardat =i c`nd m-am dus s[-l iau ]n primire am constatat c[ era nelocuibil. a=a cum jum[tate din livada m`n[stirii s-a =i uscat. Aici fiind stabilit comandorul Udrischi. ]nainte de a trece la Ierusalim. c`nd a venit valul mare de refugia\i din Palestina Israelit[ au fost 171 . Aici am venit ]nt`i pentru chestiuni biserice=ti =i al doilea pentru a trata cu patriarhul ortodox al Ierusalimului luarea ]n posesie a bunurilor biserice=ti rom`ne din Transiordania. destul de mare. }mpreun[ cu stare\ul m`n[stirii. deoarece ]n acea regiune lipsit[ de ploi. }ntrebare: }n procesul verbal de interogatoriu din 20 februarie 1954 ai ar[tat c[ din Beiruth te-ai deplasat ]n mai multe \[ri din orient. care fusese la biserica greac[ din Bucure=ti ]n 1946. ]ns[ la atelierul mecanic din Ierusalim mi-a spus c[ at`t motorul c`t =i instala\ia sunt vechi =i uzate =i nu se mai poate face nimic cu ele. care era deservit[ de preotul grec Moraitache. spre deosebire de patriarhul Constantinopolului a fost foarte bine voitor =i loial fa\[ de mine. earu numai dou[ din Ierusalim. =ef al bisericii ortodoxe rom`ne din exil. Al doilea bun important se afla pe malul Iordanului.. care-mi era un vechi prieten din \ar[. Aceast[ livad[ nu ar fi putut aduce venit dec`t dup[ 2-3 ani de func\ionare a pompei. ast[zi devenit preot rom`n =i mare anticomunist. 170 El mi-a eliberat imediat actul prin care m[ recunoa=te ca episcop. am ]ncercat s[ repar[m motorul pompei =i ]ntreaga instala\ie. cer`ndu-i s[ ne trimit[ din fondurile comitetului o pomp[ =i instala\iile necesare din America. livad[ care a produs numai at`ta timp c`t o pomp[ mecanic[ a func\ionat. o m[n[stire cl[dit[ tot sub patriarhul Miron. pentru problemele interne ale bisericii cre=tine. }n Beiruth am descoperit o adev[rat[ colonie de rom`ni fugari. Interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i s-a terminat la ora 14. expulzat din \ar[. Eu am ar[tat unele date chiar cu exager[ri. sub regimul comunist =i ]ndeosebi impresiile formate din spusele ultimilor fugari rom`ni cu care eu am stat de vorb[. De aici am f[cut o adres[ oficial[ pre=edintelui comitetului rom`n de la New York Vi=oianu. era c[minul rom`nesc. 22 februarie 1954. }n timpul r[zboiului arabo-israelit. Din Istambul am plecat cu vaporul la Beiruth. am r[mas la el pentru un timp.impresiile mele din \ar[. Alte lucruri rom`ne=ti erau ]n ora=ele Ierihon =i Bethleem. circa 3-4 ha. Vi=oianu a promis c[ va trimite. nu am putut rezolva nimic =i atunci m-am hot[r`t s[ plec din Istambul spre Ierusalim pentru a ]ncerca s[ intru ]n posesia bunurilor din Transiordania. plecat din \ar[ de vreo 20 de ani. care are o mare livad[ cu pomi. care puteau fi ]nchiriate. Patriarhul Ierusalimului. Dintre toate bunurile rom`ne=ti din Transiordania cel care valora mai mult =i putea aduce un venit serios. cu privire la unele m[suri luate de regimul actual din RPR =i alte lucruri ]mpotriva RPR =i scopul de a ad[uga =i eu ceva la toate cele cunoscute chiar exagerate =i impresionate pentru a-i face s[ dezl[n\uiasc[ c`t mai cur`nd r[zboiul. fost c[lug[r la m`n[stirea Neam\. pomii ne uda\i artificial se uscau. foarte importan\i. fost ajutant regal. azi angajat ca pilot la compania de avia\ie libanez[. Arat[ unde anume te-ai deplasat =i pentru ce ? R[spuns: Primul drum pe care l-am f[cut din Beiruth a fost la Ierusalim (jum[tatea ora=ului din Transiordania). originar din Bucovina. cl[dire nou[ f[cut[ ]n Ierusalim de patriarhul Miron. Bucure=ti. Cu procesul de care am ar[tat. Dintre toate aceste case singurele care se prezentau ]n stare bun[. Totodat[ ]n Beiruth am g[sit o serie de conduc[tori biserice=ti. iar pentru repara\ii necesita o sum[ foarte mare. Acestea ]ns[. ]ns[ p`n[ la r[pirea mea nu a trimis nimic.

=ia f[cut studiile ]n Rusia \arist[ =i a fost coleg de facultate cu actualul patriarh al Uniunii Sovietice Alexei. c[ el care a cunoscut toat[ via\a bisericeasc[. la care au participat foarte mul\i cet[\eni sovietici. }ntrebare: Pentru ce ai fost acolo =i arat[ activitatea d-tale ]n aceste localit[\i ? R[spuns: }n Damasc am fost sf[tuit de grupul de rom`ni din Beiruth (Udrischi.rechizi\ionate pentru refugia\ii arabi =i toate ]ncerc[rile mele de a le elibera au fost zadarnice. unde se regizaser[ din vreme c`teva slujbe religioase. nu este altceva dec`t ]ndeplinirea ]nv[\[turii cre=tine=ti ce se concretizeaz[ prin cuvintele <Pace Vou[>. un b[tr`n de 75 de ani. at`t din Uniunea Sovietic[ c`t =i din RPR nu persecut[ biserica. }n consecin\[ toate sursele de venit din Transiordania. ]n urma celor v[zute =i tr[ite de d`nsul personal. 172 unde a fost ]nt`mpinat de patriarhul Justinian al RPR. at`t rus[ c`t =i rom`n[. provoc`nd foarte multe comentarii =i multe induceri ]n eroare. cruce. acesta ]nainte de a pleca din Bucure=ti a dat un mare =i detaliat interviu agen\iei TASS ]n care ar[ta c[ el. libertate care nici sub regimul \arist n-a avut-o. evanghelie. patriarhul Antiohiei s-a oprit ]n Bucure=ti. ci din contr[ o sus\ine. care nu mi-a ascuns c[ americanii ar fi foarte mul\umi\i dac[ eu m-a= duce la Damasc s[ conving pe patriarhul ortodox al Antiohiei =i Damascului de libertatea religioas[ =i libert[\ile regimului din \[rile democrate (comuniste) =i totodat[ s[ stau de vorb[ cu episcopii care au fost indu=i ]n eroare de propaganda comunist[. el a fost invitat de patriarhul Alexei s[ vin[ la Moscova. Tot acum el arat[ c[ marea ac\iune =i lupt[ deschis[ de Generalisimul Stalin pentru semnarea apelului Consiliului Mondial al P[cii pentru un pact al p[cii. s[ participe la un congres bisericesc. Toate aceste daruri. primite at`t la Moscova c`t =i la Bucure=ti. }n RPR deasemeni a fost dus s[ viziteze o serie de biserici =i m`n[stiri. Bucure=ti. La re]ntoarcere. timp de c`teva zile. patriarhul Antiohiei a fost dus ]n c`teva ora=e mai mari din Uniunea Sovietic[. ]n urma celor auzite =i v[zute de patriarhul Antiohiei. cu care eu speram s[-mi echilibrez bugetul episcopiei s-au dovedit inexistente. ]ninte de r[zboi =i ]ninte de revolu\ia din1917. progresiste =i democrate din lumea ]ntreag[. Papa cu to\i episcopii s[i =i toate guvernele din Apus care combat aceast[ ac\iune. Acest interviu a fost tip[rit cu lux de am[nunte cu fotografii ale patriarhului Antiohiei ]n toate ziarele comuniste. sub pretext c[ i se desp[gubesc propriet[\ile patriarhiei sale avute ]n Rusia \arist[ (propriet[\i na\ionalizate dup[ revolu\ie). care 173 . Patriarhul Antiohiei. pe care patriarhul Antiohiei le-a v[zut ]n plin[ func\iune. Cu acesst[ ocazie. sunt adev[ra\i du=mani ai p[cii cre=tine =i tr[d[torii legii ]nv[\[turii lui Hristos. Vasiu Decebal =i Spuza Nicolae =i ]n deosebi de Knezovici. haine biserice=ti. bani) =i totdat[ i-a d[ruit ca proprietate dreptul de a trimite un preot al s[u =i de a ]ncasa toate veniturile bisericii Sf. }n acesat[ atmosfer[ =i tensiune m[ aflam eu la Beiruth. acord`ndu-i toat[ libertatea misiunii religioase. Interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i s-a terminat la ora 14. Spiridon din pia\a Senatului din Bucure=ti. patriarhul Justinian l-a ]nc[rcat cu tot felul de daruri (od[jdii biserice=ti. care =i-a f[cut studiile teologice ]n Rusia \arist[. Pe de alt[ parte. 23 februarie 1954. La plecare. capitala Siriei =i ]n Alexandria Egipt. }ntrebare: }nainte de a pleca din Orientul apropiat arat[ ]n ce alte localit[\i ai fost ? R[spuns: Am fost la Damasc. Iar to\i episcopii ortodoc=i din Apus. s-au dat 500 mii de ruble pentru sus\inerea cheltuielilor Patriarhiei Damascului. }n vara anului 1951. c[ regimul comunist. poate s[ declare ast[zi. etc.

Vreau s[ dovedesc c[ ]nc[ =i ]n \ar[. Declara\iile le-am ar[tat lui Knezovici =i celorlal\i fugari rom`ni. ura contra comunismului =i convingerea c[ trebuie s[ lupte p`n[ la moarte contra comunismului. membrii ai sinodului. ]ns[ p`n[ la arestarea mea acest comunicat nu a ap[rut. am revenit la patriarhul Damascului. afl`ndu-m[ ]n str[in[tate am fost prins =i eu de valul propagandei =i al luptei pentru existen\[. de cele ce mi-au spus rom`nii ar[ta\i mai sus =i ]ndeosebi cele spuse de Kenzovici am plecat la Damasc. }ntrebare: Rezult[ atunci. am s[dit ]n mintea =i inima tinerilor ofi\eri de jandarmi. Interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i s-a terminat la ora 17. I-am ar[tat declara\iile ob\inute de la episcopii s[i =i am ]ncercat s[-l determin s[ dea el singur un comunicat presei. dup[ ce un episcop rom`n le arat[ adev[rata realitate din regimurile comuniste. care ar avea o explica\ie prin faptul c[. c`nd adev[rata =i prima mea misiune era de simplu preot =i am r[mas str[in de orice activitate politic[. Aceasta am avut de declarat cu privire la activitatea mea contra RPR-ului ]n str[in[tate. }ntrebare: Despre ce americani a spus Knezovici c[ ar fi foarte mul\umi\i dac[ te-ai duce la Damasc ? R[spuns: Despre serviciul de informa\ii american. asupra problemei religioase din regimurile comuniste. independent. pe care l-am g[sit la venirea mea la aceast[ unitate militar[.era foarte aproape de Damasc =i motivat: ]nt`i de revolta =i convingerile mele anticomuniste. Bucure=ti. av`nd responsabilitatea sec\iei pentru \[rile balcanice. }ntrebare: Pe ce te-ai bazat d-ta c`nd ai spus episcopilor sinodului Damascului c[ ]n cur`nd Siria va fi ocupat[ de trupele americane =i c[ va ]ncepe r[zboiul pentru a-i intimida ? R[spuns: Eu am spus cele de mai sus episcopilor sirieni pe 174 baza credin\ei mele c[ va ]ncepe r[zboiul ]n cur`nd. Majoritatea lor s-au gr[bit s[ ofere =i declara\ii scrise c[ nu au cunoscut realitatea =i c[ astfel. mai ales aceea cu caracter poli\ienesc. iar pe baza acestor declara\ii am f[cut ni=te interviuri la ziari=tii de dreapta din Beiruth =i Roma. Dup[ aceasta am vizitat pe r`nd pe cei 12 episcopi. Patriarhul Antiohiei =i Damascului a promis c[ va face acest lucru. ei regret[ faptul c[ au fost indu=i ]n eroare de patriarhul lor =i se desolidarizeaz[ pentru totdeauna de astfel de ac\iuni. 26 februarie 1954. ]n a c[rui slujb[ era Knezovici. unde prin cursurile ce le-am predat. ]nfiin\`nd catedra de secte religioase =i curente subversive. ]n care ar[tam c[ ace=ti episcopi se desolidarizeaz[ de patriarh. Dup[ ce am terminat turneul f[cut pe la to\i episcopii. 175 . c[rora le-am ar[tat marea gre=eal[ pe care au f[cuto leg`nd soarta bisericii lor de regimul comunist. c[ d-ta ai ]ndeplinit o misiune de la serviciul de informa\ii american ? R[spuns: Da. Eu am fost primul =i singurul preot militar care din proprie ini\iativ[ am transformat postul de simplu confesor al corpului de jandarmi. le-am spus c[ ]n cur`nd Siria va fi ocupat[ de trupele americane. de=i =tiam c[ este un aport adus serviciului de informa\ii respectiv. Aici am f[cut o prim[ vizit[ patriarhului Antiohiei cu care am avut ]n prima zi un schimb de vederi generale contradictorii cu el. ]n cadrul acestui serviciu de informa\ii. cu care am avut iar[=i unele discu\ii. Ace=ti episcopi cuno=teau c[ eu am fost ales =i sfin\it episcop ]n refugiu =i c[ ]n \ar[ am fost numai preot militar care am participat la r[zboiul antisovietic. dar ]n cazul meu. nu este acesta adev[rul. eu am adus =i am f[cut un mare r[u partidului comunist rom`n care era ]n ilegalitate. c`nd ]nc[ nici nu se punea problema existen\ei. ]n care s[ arate c[ regret[ interviul dat agen\iei TASS. c[ ]n cur`nd va ]ncepe r[zboiul =i c[ securitatea lor personal[ =i situa\ia general[ a bisericilor este foarte grav[. c`nd eram absolut liber. }ntotdeauna atunci c`nd convingerile mele anticomuniste coincideau cu interesele unui serviciu de informa\ii eu f[ceam acea ac\iune.

dup[ marele r[stimp de o jum[tate de veac ce impune de la sine obiectivitatea. Pentru c[ ]nnegrire s-a c[utat tot timpul. Iar ]nnegrirea anchetelor =i rechizitoriilor nu e ]nc[ nimic pe l`ng[ cele ce afirm[ propriul s[u glas.]n fa\a c[rora. etc. fiind consemnat[ =i de anchetatorii de aici (care au cinismul s[ remarce c[ m[n`nc[ =i ]=i ]ngrije=te trupul. adic[ la pedeapsa capital[. Dorin\[ care nu e prima dat[ c`nd =io manifest[. Singurul lucru pe care-l respinge este tenta\ia m`r=av[.au un singur responsabil moral =i acesta sunt eu. pentru a-l condamna mai repede ]=i ]nsu=e=te at`tea delicte ]nc`t nici ei nu-l cred =i ]=i trimit spionii s[ verifice. venit[ nu doar din incultur[ ci =i 176 177 .Iat[ deci. Ca studiu psihologic f[cut asupra textului care ne ajunge ]n m`ini ast[zi. s[v`r=ite de ofi\erii de jandarmi ]n contra comuni=tilor din ultimul timp perioada r[zboiului =i a preg[tirii lui . Capitolul VIII C{TRE CITITOR Este limpede faptul c[ anchetatul nu vrea nici o clip[ s[ se disculpe tocmai pentru c[ nu-l ]ncearc[ nici un regret =i nici o ru=ine pentru faptele sale ci le consider[ fireasca misiune cre=tin[ pe care =i-a asumat-o. precum cererea Sf`ntului Petru de a fi r[stignit cu capul ]n jos . din dou[ motive: acela c[ ancheta este singurul loc unde misionarul din el are putin\a exprim[rii adev[rului care i s-a revelat =i dorin\a categoric[ de a ajunge c`t mai repede la cap[tul martiriului s[u. c[ toate prigoanele. pagin[ de pagin[ =i anchet[ cu anchet[ iar el nu s-a opus o clip[ la altceva dec`t la ceea ce-i leza demnitatea =i credin\a. ajungem la concluzia c[ este unul dintre cazurile real-schimnice sau chiar apostolice a= ]ndr[zni s[ spun. El subliniaz[ mereu tot ce este mai incriminatoriu ]n defavoarea sa ca probe oferite acuzatorilor s[i. schingiuirile.]n care acuzatul nu face nici m[car o ]ncercare s[ se apere ci le arat[ ]n permanen\[ c[l[ilor s[i c[ este mai ]nver=unat =i mai vinovat dec`t faptele cu care ]l acuz[ ei. ca =i cum mintea lui lucid[ ar trebui s[ se lase dinainte condamnat[ la starea de prostra\ie) =i de cei de la Moscova .

de la str[dania consecvent[ de a demasca comunismul =i-n ziare. p`n[ la ]naltele consilii episcopale ale Consiliului Ecumenic. la aplanarea conflictelor de la biserica din Paris. la Ierusalim =i Beiruth. din sprijinul cre=tinesc acordat de Consiliul Mondial Ecumenic s[ fac[ rost de fonduri =i pentru nevoile eparhiei sale ortodoxe =i pentru ajutorarea direct[ a credincio=ilor din lag[re sau.denigrarea personalit[\ii lui. S[ ne g`ndim numai la drumurile sale descrise ]n paginile de mai ]nainte: de la lag[rele de refugia\i rom`ni pe care-i ajut[ s[ fie primi\i de diferite \[ri ]n care-=i g[sesc un rost. =i. Iar primul mijloc a fost compromiterea. }n colo. la Escoryl printre capete ]ncoronate =i la Pireu ]n port la marinarii fugi\i de regimul 179 . sau kagebi=tii infiltra\i ]n lumea ortodox[ occidental[.faptul c[ aceste ac\iuni subminau inten\iile <lag[rului socialist> . drumurile la Geneva pentru ca. de aici la Paris. de la emisiunile de radio adresate \[rii. de la ]mbun[t[\irea st[rii emigran\ilor rom`ni din Anglia la eforturi pentru mijloacele de trai ale bisericilor din Orientul Apropiat. mult mai ]nainte ]nc[ . la Istambul. ]ns[=i sim\irea de credin\[ na\ional[ ]n momentul trimiterii sale. a-i confunda aceste comandamente ]nalte cu lipsa de scrupule a agentului ]nregimentat. cu toat[ vehemen\a. la Stocholm. de fapt. ajung cunoscute ]n \ar[ pozi\ia ]nalt[ =i activ[ pe care el o cap[t[ ]n mijlocul emigra\iei. }n plus. dar =i ]n apropierea v`rfurilor emigra\iei spre aplanarea conflictelor dintre ele =i conjugarea eforturilor pentru a se crea o adev[rat[ guvernare unic[ a exilului rom`nesc . care reprezentau. de la c[utarea unui mic grup de rom`ni pe coasta Africii. de la ajutoarele cuvenite =i pachetele pe care le duce ]n lag[re =i p`n[ la organizarea marinarilor rom`ni din flota Atlanticului sub amiralul Dumitrescu. la Alexandria.din totalitatea de oameni v`ndu\i sovietelor. p`n[ la convingerea marelui cardinal Montini c[ e necesar[ unirea anticomunist[ a emigra\iei =i nu ruperea ei ]n mai multe confesiuni. du=manii i-au pus g`ndul r[u al r[pirii. la Lausanne. la Madrid. de la generalul Franco la ministrul de externe englez Eden. }nnegrirea . Ci mai ]nainte. ca =i prin informa\iile provenite de la agen\ii infiltra\i ]n colectivit[\ile rom`ne=ti. =i ]n con=tientizarea colectivit[\ilor deja existente ale diasporei de a-=i spori eficacitatea rezisten\ei fa\[ de comunismul din \ar[. de la Londra ]n Grecia. la grija pentru soarta ofi\erilor rom`ni stabili\i la Paris. din Grecia la Gratz =i Salzburg. nu ]ncepe odat[ cu ancheta. pe l`ng[ toate acestea c[l[toriile lui misionare pentru servicii religioase =i predici de la München la Londra. cum a fost cazul cu grupul de ofi\eri de la Paris. de la preten\iile englezilor care l-au g[zduit =i p`n[ la preten\iile lui Atenagoras privind actul seculariz[rii pentru care de mult[ vreme suferise =i Cuza. la mica noastr[ colonie din Beiruth. de la generalul R[descu =i guvernul ]n exil din New York. p`n[ la arom`nii ce trebuiesc salva\i de moscovitul Marcos. din micimea sufleteasc[ a anchetatorilor de a-i confunda misionarismul revelat =i asumat prin propria-i con=tiin\[ =i prin ]ndatorirea pe care i-au ]ncredin\at-o tat[l s[u =i ceilal\i oameni de ]nalt[ moral[ din jurul aceluia. Faptul c[ ac\iunile sale at`t de eficiente direc\ionate =i ]n ajutorarea celor proasp[t fugi\i de a se stabili ]n diferite \[ri f[c`ndu-=i colonii. d`ndu-=i seama de pericolul pe care ]l reprezint[. de la str`ngerea de pachete pentru emigran\ii s[raci. al aducerii lui ]n genunchi prin orice mijloc. la Floren\a. Prin emisiunile sale de radio. el recunoa=te mai multe acuze dec`t ]i pot aduce acuzatorii =i afirm[ valabilitatea ]n fa\a Marii Judec[\i a tuturor metodelor de a se opune anticristului. de la str[dania scoaterii unor preo\i din lag[rele jugoslave =i p`n[ la capacitarea ]n favoarea cauzei rom`ne=ti a =efului casei princare Hohenzolern-Sigmaringen.devine evident. dar =i-n r[t[cirea patriarhului Antiohiei =i p`n[ la formarea grupului de studen\i <Rom`nia Mare>. de la organizarea unor parohii pentru diaspora din Austria =i Germania la medierea rela\iilor 178 Casei Regale cu diverse grup[ri =i chiar ]n interiorul ei.atunci c`nd. de la grupul de rom`ni ce se ]mbarc[ la Bremen.

este absolut necunoscut[ p`n[ la descoperirea prezentului document. 1 DIREC|IUNEA GENERAL{ A SECURIT{|II POPORULUI Nr. 1948. Doamna Oltea nr. Paris sau Roma ]nc[ un post de radio prin care s[ adreseze ]ncuraj[ri =i binecuv`nt[ri celor din \ar[. a revenit p`n[ ]n ultima clip[ . anchetatorul nu insist[. dar face notificarea de rigoare: <Asupra acestui capitol o s[ mai revenim> . cum. 2) Men\ionata parohie din str. a celor v`ndu\i ideii de integrare a noastr[ la interesele sovietice.a. iar ultima Parohie o are ]n Bucure=ti str. Doamna Oltea nr. Istambul. +i. La toat[ aceast[ sfor\are peste puterile umane pe care o g[sim decisiv[ ]n interogatorii. invoc[ amnezii. t[cerea lui era pecetluit[ cu o for\[ venit[ de Sus.2 . aceste parohii din str[in[tate erau locul principal al ]ns[m`n\[rii ei. 118/61529 21. din p[cate s-a mai ]nt`mplat. la radio München =i radio Salzburg. ceea ce 181 . organizarea =i consolidarea celor existente. fiul episcopului Grigore Leu. a anexat la dosar c`teva documente care nu au leg[tur[ nici cu ancheta. Ceea ce apare ciudat ]n acest ordin este men\iunea privindu-l pe Episcopul Grigorie Leu ca <fost episcop al Hu=ilor> cu <ultima parohie ]n Bucure=ti str. ordinul 118/61529 din 21. nici cu procesul.p`n[ la inumanul asalt asupra celui care-=i a=tepta execu\ia ]n celula zero de la Jilava. mai presus de toate. ]nafara liturghiilor =i predicilor pe care le-a ]nfiin\at =i le-a permanentizat ca emisiuni s[pt[m`nale la BBC. dar ne sugereaz[ pornirea =i desf[=urarea celeilalte activit[\i: cea de diversiune =i contracarare care. cu o perseveren\[ perfid[ =i obscur[. care nu mai avea cum s[ nu 180 atrag[ ura guvernan\ilor din \ar[ =i mai ales. Doamna Oltea > din dou[ motive: 1) la 21 decmbrie 1948 (ce coinciden\[: e =i ziua lui Stalin !) doar ]n cercuri oficiale se poate cunoa=te inten\ia de a se face din Episcopul Grigorie un <fost episcop al Hu=ilor> deoarece Decretul pe care l-am pomenit s-a votat de-abia la 23 februarie 1949. Aici. adun`nd ajutoare b[ne=ti. ]n virtutea unui asemenea scop. spioni moscovi\i. Iar. motorul se mi=c[ greu dar m[surile lui sunt lipsite de orice scrupul. anchetatul este foarte zg`rcit cu am[nuntele =i chiar.12 pentru investiga\ii. Beiruth. cam t`rziu e drept. a p[r[sit \ara =i ]n ce condi\iuni. De ce ? Ca =i oamenii din \ar[ care puteau continua r[sp`ndirea ideii de rezisten\[. Iat[-le: La plecarea sa din \ar[ (fuga . Salvate =i de distrugerea direct[ pe care o putea face du=manul dac[ i se d[dea \inta.) Direc\ia General[ a Securit[\ii Poporului din MAI d[. ]n termeni civiliza\i ]=i ]nf[=ura m`r=[viile ]n conceptul pudic de <contraspionaj>. pesemne s[-=i cunoasc[ victima.la Atena. Din fericire un arhivar meticulos.din \ar[. din relat[rile colaterale rezult[ cu eviden\[ un ]ntreg e=alon al acestora. 2. Confiden\ial DIREC|IUNEI SECURIT{|II CAPITALEI Cu onoare v[ rug[m s[ dispune\i s[ se fac[ investiga\ii pentru a stabili dac[ numitul Vasile Leu. Ajung`nd. Dar condamnatul tace tot p`n[-n ultima clip[. desigur. sf[tuindu-i pe bie\ii refugia\i unde s[-=i stabileasc[ exilul. mai trebuie s[ ad[ug[m o categorie de fapte: ]nfiin\area de noi biserici =i parohii. la ]ntruniri ale militarilor rom`ni pe care ]ncearc[ s[-i organizeze pentru armata Atlanticului =i ]n porturile de la Marea Nordului.+i. dec. pentru ca ideea s[ poat[ ]ncol\i. Ele trebuiau s[ cad[ c`t mai greu =i c`t mai t`rziu ]n m`na du=manului. Colonel de securitate (ss) indescifrabil Maior de securitate (ss) Negreanu I. O imens[ munc[ misionar[ deci. la reuniuni de ]nalt[ clas[ mediind ]ntre fo=ti mini=tri =i oameni politici pentru a-i uni ]n lupta anticomunist[. dar =i de otr[virea lent[ prin infiltrarea de diversioni=ti. cu toate c[. Mai mult birocratic dec`t inteligent. elemente de scandal care s[ rup[ unitatea.]n termeni securi=ti n. c[ut`nd oriunde ajunge . Grigore Leu a fost episcopul Hu=ilor. ca ]n una dintre paginile de mai ]nainte. sau chiar salvate total.

13/31812 17.sau ]nalt func\ionar de stat. s-a stabilit c[ numitul Leu Vasile. iar locul de surghiun la Parohia Doamna Oltea r[m`ne doar o propunere ]n h`r\oagele celor care-l condamnaser[ mai dinainte. nr. Lt. s-ar fi ]nnecat ]n Marea Neagr[. 13/31812 17.XII.1949 DIREC|IUNEA GENERAL{ A SECURIT{|II POPORULUI La ordinul dvs. Se presupune c[ ace=tia au plecat prin Constan\a. birocra\ia securist[ claseaz[ evenimentul. Sepeanu Cpt.XII. 2> .01. }n acest referat se sub]n\elege sursa informa\iei \in`nd fie de Departamentul Cultelor. Nu s-a putut stabili ]n ce condi\iuni a p[r[sit \ara.1948. Nicolaescu. de securitate (ss) V. a p[r[sit \ara ]n mod fraudulos odat[ cu preotul Burducea =i preotul F.evident dup[ indica\ia ca tocmai lui s[ i se fac[ fi=[ =i s[ fie urm[rit. Dar. parohia din <Doamna Oltea nr. fie de un informator introdus la Patriarhie. a p[r[sit \ara ]n mod fraudulos. iar la un moment dat. La acest ordin. s-a stabilit c[ numitul Leu Vasile.1948. Se presupune c[ ace=tia au plecat prin Constan\a. Cu acestea. fiul Episcopului Grigore Leu. ord. a p[r[sit \ara =i ]n ce condi\iuni. fiul Episcopului Grigore Leu.probabil al fi=ei cu care episcopul avea s[ intre pentru pu\in[ vreme ]n fi=ierele securit[\ii. Direc\iunea Securit[\ii Capitalei face referatul semnat de locotenentul Nicolaescu Gh. Uciderea lui pare s[-i mul\umeasc[ pe cei interesa\i ]n rezolvarea cazului =i dosarul se ]nchide. Lt. referat pe care se pune rezolu\ia de a se face fi=e 182 de securitate Episcopului Grigorie Leu. ]n r`ndurile clerului se afirma c[ numitul Leu Vasile. dispune investiga\ii pentru a se stabili dac[ numitul Vasile Leu. DGSP cu ordinul nr.pus cu num[rul 21692 . 118/61529 din 21. el constituie unica baz[ a raportului care se ]nainteaz[ cu nr. odat[ cu preotul Burducea =i preotul F. opiniem a se raporta DGSP ]n ref. privitor pe numitul Leu Vasile. Nicolaescu Gh.01. Fenesan Spuneam <pentru pu\in[ vreme> deoarece dou[ luni mai t`rziu Episcopul avea s[ fie asasinat ]n scaunul s[u episcopal pe care nu-l p[r[se=te dec`t pentru via\a de apoi.fiind astfel un loc unde primeau domiciliu obligatoriu fo=tii ierarhi biserice=ti. consider`ndu-l pesemne ]ncheiat odat[ cu suprimarea Episcopului Grigorie Leu. Col. G`ld[u prin luna septembrie 1948.1949 Referat Lt. care ap[rea drept principalul autor . 183 . 2 DIREC|IUNEA SECURIT{|II CAPITALEI Nr. care s-a gr[bit s[ dea securit[\ii informa\ii ]n leg[tur[ cu ceea ce se preg[tea ]n viitor. deoarece se vorbe=te despre faptul c[ <]n r`ndul clerului se vorbea^> =i se face confuzie cu preotul Burducea care a plecat din \ar[ ]n alte condi\ii. Nu s-a putut stabili prin ce mijloc au p[r[sit \ara. G`ld[u.ne face s[ b[nuim c[ informa\iile au fost luate de la un func\ionar . (ss) G. prin luna septembrie 1948. 3 RPR MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIREC|IUNEA SECURIT{|II CAPITALEI Nr. avem onoarea a raporta urm[toarele: }n urma informa\iilor efectuate. ap[r`nd de asemenea men\iunile <F[cut fi=e> =i <operat din 23 ianuarie 1949> . Fa\[ de cele de mai sus expuse. 118/61529 din 21. de securitate. iar la un moment dat ]n r`ndurile clerului se afirma c[ Leu Vasile s-ar fi ]nnecat ]n mare. de securitate (ss) T. 13/31812 din 17 ianuarie 1949. de mai sus. }n urma informa\iilor efectuate.

]n urma c[rui fapt a fost condamnat la mai mul\i ani ]nchisoare> sau. }ntre ace=tia =i Emilian Ioan . cu nr.XI. iar Direc\iunea General[ a Securit[\ii Statului comunic[ unit[\ilor ]n subordine prin circulara nr.IX. urm`nd ca un exemplar al dosarului s[ fie ]nnaintat acestei Direc\iuni Generale.apoi informa\ii care pot folosi la compromitere de genul : <Este semnalat c[ ]mpreun[ cu v[rul s[u. 313/41578 din 16. men\ioneaz[ =i locuri comune de genul: <N[scut la 13 martie 1905 ]n comuna Oancea . 9A. la 24 septembrie 1951. lu`nd numele de episcopul Victor>.Covurlui^ fiul fostului episcop^ domiciliat ]n^ etc.1951 C[tre DRSS Bucure=ti Obiectul: investiga\ii asupra numitului Leu Vasile cerute cu nr.11. preotul Leu Vasile este semnalat c[ a fost f[cut episcop ]n str[in[tate de c[tre Visarion Puiu. sau <}n 1944 a defraudat de la Liceul de Fete din Ia=i mai multe vagoane de lemne cu concursul so\iei sale. conform instruc\iunilor primite ]n aceast[ problem[.S. 1951 se ordon[ alte investiga\ii asupra <numitului Leu Vasile> care se vede c[ ]ncepe a deveni inamicul public nr. B[lcescu sec\ia 21. Raionul N. f[c`nd oficiul de leg[tur[ ]ntre cercurile conduc[tore evree=ti din \ar[ =i cei evacua\i>. <a fost simpatizant legionar. 313/81572 C[tre: regiunea Bucure=ti Dispune\i m[suri pentru ]ntocmirea dosarului personal al legionarului fugit ]n str[in[tate Leu Vasile. s-a iscat un conflict asupra modului cum trebuie servite interesele imperiali=tilor>^ Ca dovad[ c[ <opera\iunea> s-a pornit intens este faptul c[ din mai multe direc\ii ]ncep s[ curg[ at`t informa\iile c`t =i am[nuntele denigratoare cu care s[ poat[ fi compromis prin zvonuri =i <explica\ii> lansate ]n \ar[. cuprinz`nd rezultatele ob\inute dela A. unde distribuia ajutoare b[ne=ti din fonduri engleze rom`nilor afla\i acolo. 4 DIREC|IUNEA SECURIT{|II STATULUI CONFIDEN|IAL Nr. . cel care a ]nceput a avea faim[ printre sutele de mii de ascult[tori clandestini ai posturilor de radio str[ine care de abia a=teptau emisiunile religioase de duminic[ pentru a putea rosti ]mpreun[ cu ]naltul prelat a c[rui voce o ascultau: <^=i fere=te-ne Doamne de Sovrompatriarhie>.1951 urm[toarele date biografice ale celui care trebuie fi=at cu c`t mai mare vigilen\[.425/ 827092 din 02. desigur de la informatorii infiltra\i precum: <}n 1949 a fost semnalat c[ se g[sea ]nchis ]n lag[rele de la Kovaci\a (Jugoslavia)> sau: <}n ianuarie 1950. Regiunea Gala\i. Direc\ia General[ a Securit[\ii Statului ordon[ regionalei de securitate Bucure=ti ]ntocmirea dosarului personal al <legionarului fugit ]n str[in[tate Leu Vasile>. fost cu ultimul domiciliu ]n str. Cu nr. directoarea liceului. sau: <}n prima zi de Pa=te 184 a transmis la radio Londra o pastoral[ c[tre ortodoc=ii din RPR>.1951 1. Leu din Regimentul 3 Ro=iori s-a pretat la afaceri cu evreii evacua\i la Moghilev. doi ani mai t`rziu. se anexeaz[ o fi=[ personal[.1. 313/81572. 5 DIREC|IUNEA GENERAL{ A SECURIT{|II STATULUI Nr. preot. Pentru u=urin\a muncii informative.spion legionar ]n slujba imperiali=tilor. (numele mamei nu a putut fi stabilit) n[scut la 13 martie 1905 ]n comuna Oancea.Iat[ ]ns[ c[. 185 . l[s`nd s[ se ]n\eleag[ c[ este independent>. lt. Gramond nr. activ`nd totdeauna cu mare precau\ie. Birta= Acest <AS> care pesemne ]nseamn[ <arhivele secrete>. Date biografice Leu Vasile este fiul lui Leu Grigore fost episcop la Hu=i (decedat). zona de ocupa\ie anglo american[ din Austria. Iar la urm[: 3) date recente primite. 425/827092 din 2.10. 313/41578 din 22. sau: <}n noiembrie 1950 este semnalat Leu Vasile c[ se g[se=te la Gratz. Colonel de securitate (ss) G.

Col. Mai mult nu se reu=e=te =i se aplic[ rezolu\ia <Lucrarea se va clasa la dosar>. sau ideea a venit mai t`rziu.12. nr. Susnumitul are rude ]n com. limpede.pentru care fapt nu i s-a deschis dosar de ac\iune. ]n 1948 a fugit din \ar[ ]mpreun[ cu preo\ii Burducea Constantin =i G`ld[u Florian>. nu =i a deciziei care. de un rom`n la 4. transmite fi=a completat[ cu informa\ii . de securitate (ss) Gh. flagrant delict de adulter =i excrocherii. Susnumitul a avut mai multe procese la Ia=i pentru cazuri de imoralitate. O decizie foarte rar[. Horea Petre n[scut ]n anul 1891 la 12 iunie ]n Basarabia.1951. Lerescu Maior de securitate (ss) A. pre=edintele sindicatului Administra\ia Patriarhal[ din str. fost colonel =i procuror la Curtea Mar\ial[ (decedat). Gramond nr. dar =i de Biserica na\ional[ a exilului rom`nesc. cu domiciliul ]n acea=i strad[ nr. cea exprimat[ mai sus. era vorba de dou[ elemente na\ionale: de politica na\ional[ a exilului rom`nesc. }n Bucure=ti a fost proprietarul unui imobil.Din investiga\iile efectuate =i din discu\iile avute cu Verzea Nicolae n[scut ]n anul 1907 ]n Br[ila. Din anul 1948 numitul este disp[rut =i simul`nd c[ este ]nnecat la Constan\a lans`nd acest svon printre cuno=tin\e. Lt. prin consilierii sovietici c[rora le-a fost pus pe mas[ dosarul ? Precizez c[ dubiile sunt numai impotriva datei. O decizie cum nu se mai luase cu nici unul dintre v`rfurile emigra\iei politice. dar =i unul dintre cei mai eficien\i factori determinan\i de unitate =i de ac\iune conjugate ]n str[in[tate pentru ideea de rezisten\[ rom`nesc[ =i de ]mpotrivire la comunizarea \[rii. pe care o reprezentau =i ceilal\i. cu nr. 313/41578 din 30 noembrie 1951 DIREC|IUNEA GENERAL{ A SECURIT{|II STATULUI La ordinul dvs. 186 6 REGIUNEA BUCURE+TI Nr. Tocmai pentru c[ pericolul era aici =i mai mare. Modoran Ioan membru PMR. Stancu C[pitan de securitate (ss) a. 9A rezult[ urm[toarele: Numitul a fost preot din 1935 la Parohia Parcul Domeniilor Bucure=ti unde a func\ionat p`n[ ]n anul 1948-1949.313/41587. Men\ion[m c[ din discu\iile avute cu cei de mai sus.c[ < ]n 1944 a aderat la PN|>. m[ ]ntreb dac[ ea era concomitent[ =i cu concluziile dosarului . Gramond nr. }n Bucure=ti nu are nici un fel de rude. Ciupagea Iar la 30 noiembrie 1951. al arhivelor =i b`rfelor din cartier. at`ta se reu=e=te s[ se str`ng[ pentru lansarea zvonurilor de compromitere ]n \ar[ =i str[in[tate a celui care devenise una dintre principalele voci de con=tientizare a sutelor de mii de ascult[tori din \ar[. Susnumitul a fost =i ministrul Cultelor. Antim. Colonel de securitate (ss) A. 313/81572 din 21 septembrie 1951. al unor cadri=ti de la Patriarhie care sunt pe ascuns =i membrii PMR.]n dublu exemplar. a rezultat c[ ]n prezent susnumitul se afl[ la Londra de unde face propagand[ prin postul de radio ]mpotriva Bisericei din RPR.false desigur . e. }n 1942-1943 a fost descoperit =i arestat ]n acceleratul de Ia=i la Gara de Nord de numitul Tomi\[. care presupunea mult risc =i scandaluri interna\ionale. totu=i. Men\ion[m c[ susnumitul nu are nici un fel de rude =i prieteni ]n Bucure=ti . So\ia numitului este decedat[ din timpul bombardamentelor. Olimpiu Cu ajutorul. al spionilor introdu=i printre emigran\i.acela de organiza r[pirea acestui element periculos din mijlocul celor a c[ror lupt[ ]ncerca s[ o unifice. 29. deci. ]n prezent na\ionalizat ]n str. Covurlui-Moldova. P`rli\i-B[l\i-URSS pensionar cu domiciliul ]n str. 9A. }n leg[tur[ cu aceast[ rezolu\ie pus[. de\ineri de arme =i a culminat ]n afacerile de Devize =i aur. pe care el o 187 . com. v[ ]naint[m al[turat fi=a personal[ a numitului Leu Vasile . director la cadre =i cabinet la Patriarhie. iar <]n 1946 s-a ]nscris ]n PSD> =i c[ <a fost implicat ]ntr-un proces de escrocherii ]n leg[tur[ cu ni=te materiale de construc\ii ]n urma c[rui fapt.

Pentru aceasta el trebuia r[pit =i dus la Moscova. c`nd administratorul liceului unde so\ia ]i era directoare. la minciuna c[ nu poate fi episcop pentru c[ ar fi avut so\ie evreic[. altele erau contraf[cute grosolan. Iar povestea c[ a fugit ]n str[in[tate fiindc[ a v`ndut ni=te tabl[ e cusut[ cu a\[ alb[. el a emigrat spre a g[si sprijin ca s[ d[r`me anticristul comunist. <Serviciul Credincios>. ce mai contau chiar dac[ erau adev[rate. Diversiunea nu mai cunoa=te margini. este inexistent deoarece ]n 1944 so\ia ]i murise. el le d[ dreptate acuzatorilor ]n m[sura ]n care 188 ei pot ]n\elege c[in\a cre=tin[: <Este adev[rat c[ am fost afemeiat p`n[ la moartea so\iei mele>. o f[cuse chiar cu riscul de a-=i 189 . lucru care. zvonurile cu diferite rele f[cute tat[lui s[u. a defraudat ni=te lemne de foc. Acum suntem ]n momentul str`ngerii de documente compromi\[toare =i a preg[tirii dosarului. nu numai c[ nu a avut de executat nici o condamnare. Cu mul\i ani ]n urm[. de vreme ce el tr[ise marea convertire de la cele lume=ti care-i b`ntuiser[ tinere\ile =i devenise altul prin toat[ credin\a sa =i prin jur[m`ntul prin care se angajase fa\[ de tat[l s[u =i de to\i ]nainta=ii s[-=i duc[ la ]ndeplinire misiunea ?! Nu d[ ]napoi. ci un simplu c[lug[r^> Dar. recunoa=te c[ nu a fost u=[ de biseric[. Iar. vorba nefericitului anchetator: <Asupra acestui capitol vom mai reveni>. care. C`t despre procesele anterioare: cel din 1944 ]n care se spune c[ <a fost implicat cu so\ia sa =i condamnat la ani grei> pentru ni=te vagoane de lemne. ]n \ar[ se lanseaz[ tot felul de zvonuri numai ca oamenii s[ nu mai asculte emisiunile: De la zvonul c[ ar fi fost r[spopit ca legionar. ci dimpotriv[ a fost promovat confesorul trupelor de jandarmi. ]=i ]nchideau bine ferestrele spre a asculta posturile occidentale. iar restul. datorit[ conflictelor cu generalul Piki Vasiliu a fost trimis ]n linia ]nt`i. pentru suprimare. este la fel de periculos prin marea audien\[ prin care o are la to\i acei oameni. chiar mai mult dec`t le puteau concepe ei. iar el o f[cuse cu toate puterile sale. el s-a prezentat la proces asum`ndu-=i toat[ r[spunderea spre a nu-=i l[sa so\ia ]n situa\ia penibil[ de complice. Nu speram s[ devin Patriarh ]n Rom`nia dup[ d[r`marea regimului. c`nd aceasta s-a ]ndeplinit. venea ]n virtutea unei ]nalte tradi\ii. ]nadins au fost lansate^ Pentru a conchide ]n fa\a completului de judecat[ cu: <Recunosc ]n ]ntregime faptele cuprinse ]n rechizitoriu. la distan\[. s-a =i ]nt`mplat. Activitatea mea este mult mai vast[ dec`t cea ar[tat[ ]n rechizitoriu. ]n epoc[. dar s-a ]ntors de acolo cu <Crucea Rom`niei>. ]n vremea men\ionatelor afaceri cu evreii. cump[r`nd aparate de radio ruse=ti. se caut[ documente ale p[catelor sale trecute. ]n str[in[tate sunt pu=i pe urmele lui agen\i n[imi\i din \ar[ sau direct de la Moscova. }n ceea ce prive=te trimiterea lui pe front.reprezenta cu adev[rat =i la modul foarte activ. Dar. ca dovad[ c[ =i aici. este drept c[. recunoa=te c[ s-ar fi dorit mai degrab[ aviator dec`t preot =i. se caut[ ]n r`ndurile cinului preo\esc guri care s[-l denigreze. }ntruc`t \elul pentru care pornise el. se ]ncearc[ presiuni spre a-i fi negat rangul ierarhic. Tat[l s[u ]l trimisese ]n str[in[tate tocmai ca s[ salveze Biserica Na\ional[ de infiltrare str[in[. printre acuza\iile de ]nalt[ tr[dare =i ur[ ]mpotriva comunismului. d[r`marea regimului o spera!^ Alungarea influen\ei str[ine ]l implicase ]n lupt[ =i nici nu-i p[sa dac[ faptele lui deveneau la du=mani elemente de acuzare. acuzatul nu a avut dec`t a z`mbi: unele le folosise chiar el pentru a se demonstra oficial c[ nu era apropiat de tat[l s[u =i fuga lui nu putea s[ ]mpieteze asupra aceluia . dar i s-a recunoscut nevinov[\ia =i. p`n[ la disperata decizie de r[pire. la batalioanele disciplinare. c`nd elementele de compromitere au devenit =i acuze la dosarul din proces. El =i le accentua =i le definea caracterul acuzator. Reac\ia a fost furibund[. Se caut[ martori. foarte agresiv la adresa anticristului de inspira\ie moscovit[. <Mihai Viteazul> =i chiar <Crucea de Fier>. astfel.

Pentru misiunea pe care a primito de la to\i cei str`n=i ]n jurul simbolului de rezisten\[ pe care ]l reprezenta Episcopul Grigorie. condamnatul la moarte Leu Vasile Victor. altul strein nu s-au ]nt`mplat s[ fi fost primit la p[storiu vreunui scaun>^ Izvorul <bunului obicei al p[m`ntului> este cel at`t de bine cunoscut ]nceput al istoriei noastre din desc[lec[tura \[rii. semnat de un ]nalt ierarh rom`n. straj[ neadormit[ s[ fac[ din ad`nca sa con=tiin\[ de neam =i de Pravil[ sf`nt[^ Iat[ pentru ce: <hot[r`m =i leg[m ca fi=te care. alt[dat[ s[ nu se mai calce. <}n =tiin\[ d[m tuturor cum se cade a =ti. Se ]mplineau de la sinodul care l-a proclamat la Ia=i 196 de ani atunci c`nd v[rul meu lua drumul str[in[t[\ii s[-i ]ndeplineasc[ Pravila. Misiunea de a nu l[sa drept cap al Bisericii unul aservit intereselor str[ine. ]mpreun[ cu soborul din jurul s[u. egumenii vestitelor m`n[stiri ne]nchinate.Tipografia m[n[stirii Neam\ 1978). dar rezistase =i unor avansuri f[cute la Londra de acoli\ii s[i. ca s[ steie ne`ncetat =i nec[lcat. Convertirea sa la acest Adev[r era prea mare =i prea categoric[. Ierotei al Hu=ilor. f[r[ numai din p[m`nteni.sup[ra protectorii. venea ]nc[ din veacul de demult al sinodului de la Ia=i convocat de Mitropolitul Iacov Putneanul la 1752. Premoni\ia existen\ei unui duh al viitoarelor genera\ii care 191 . anchetatul. iar el. }n virtiutea lui ]=i atribuise dreptul nu numai de a-i ]mpiedica pe moscovi\i s[ pun[ m`na pe emigra\ia noastr[. c`t =i ]n cele viitoare a urma=ilor no=tri. rezistase =i preten\iilor mercantile ale patriarhului Atenagoras. Pentru c[ acest studiu na\ionalist ]n sensul cel mai nobil al cuv`ntului. Mitropolitul Moldovei. asupra potrivnicilor ce ]ncearc[ a c[lca obiceiul cel bun =i de folos \[rii. ca nicidecum obiceiul \[rii =i al sfintelor scaune a eparhiilor \[rii. Cuvine-se dar nu numai a p[zi oricine obiceiul \[rii =i al patriei sale. dar nu putea altfel. dar =i pentru a ar[ta cum. for\`nd prin sacrificiul s[u c[tu=ele ideologiei str[ine. ce ]nc[ ap[r[tori cu toat[ t[ria s[ se \ie. a=a s-a urmat =i s-au p[zit =i niciodat[. Fiind dar obiceiu =i ]ntru aceasta de Dumnezeu p[zit[ \ar[. Iat[ documentul: <Hot[r`rea soborului \inut la Mitropolia din Ia=i deschide m[re\ =irul argument[rilor cuvenite ]n sprijinirea =i ap[rarea ideii de a nu mai fi ale=i ierarhi str[ini de neam ]n fruntea eparhiilor. gl[suie=te adunarea. Acest legat al ]nainta=ilor Episcopului Grigorie avea dou[ veacuri vechime =i venea din experien\a altor multe veacuri.> (Teoctist. Am citat din volumul al c[rui autor este Prea Fericitul Patriarh Teoctist =i pentru marea valoare documentar[ de simbol ecleziastic rom`nesc a textului sinodal de la Ia=i. tocmai pentru a nu se mai putea pune interese str[ine ]n fruntea Bisericii noastre. putea astfel s[ apar[ ]nc[ din anul 1978. mitropoli\i =i episcopi din streini s[ nu se fac[. Dositei al R[d[u\iului. Mitropolit al Moldovei =i Sucevei: <}n slujba ortodoxiei rom`ne=ti <Mitropolitul Iacob Putneanul> . frunta=i ai \[rii. nici s[ se str[mute. de vreme ce fi=tecare \ar[ are osebite obiceiuri =i se \ine =i se p[zesc cu obiceiurile sale. acuzatul. =i din p[m`nteni s[ se aleag[ mitropoli\i sau episcopi>^190 (la 1752 sub domnie fanariot[)^ Sufletul acestui istoric sobor al Bisericii din Moldova era ]nsu=i Mitropolitul (Iacov Putneanul). c[rturari =i ]ntregul popor. Vrednic de subliniat este faptul c[ al[turi de el se aflau ]n acela=i cuget episcopii s[i sufragani: Ioachimie al Romanului. pentru c[ jurase s[ nu aib[ dec`t un scop: cauza turmei de rom`ni pe care o p[storiser[ =i ]nainta=ii s[i. care obicei din desc[lic[tur[ \[rii =i p`n[ acum. chiar sub cenzura ceau=ist[. a deschis c[ile sim\irii na\ionale chiar sub ap[sarea regimului adus de armata ro=ie. dup[ cum =i Sf`ntul P[rinte porunce=te =i ]nt[re=te asupra obiceiului \[rii a se urma =i a se p[zi. at`t ]n vremile ce le vom tr[i noi. pentru a se mai teme de meschina b`rf[ asupra unor p[cate ale tinere\iilor sau de pedeapsa capital[ pe care nu avea cum s[ nu i-o dea anticristul. ci oric`nd va avea trebuin\[ \ara de p[stori la vreo eparhie s[ urmeze obiceiul \[rii.

Iat[ ce spune el =i. Leu Vasile =i-a tuns =i ras barba>^(interogatoriu . cu atitudinea <du=m[noas[> =i chiar unele elemente ale scenariului KGB . cum declar[ ]n depozi\ia sa martorul preot Ioan Hagiu: <^ am auzit c[ ar fi fugit ]mpreun[ din \ar[ =i cu preotul Burducea.6 martie 1954 ]ntre orele 8 =i 15).adic[ f[cut cu <ajutor sovietic>-. Pe cine anume am auzit nu pot preciza. }n atingerea acestui scop. declara\iile de anchet[ ale unor rom`ni transfugi afla\i ]n stare de arest (nu se =tie unde!) apar la Moscova =i ]i sunt ar[tate v[rului meu. textul declara\iilor. cum apar la dosar: Declara\ii din 13.14 =i 15 aprilie 1953 192 193 . fiind trimis de serviciul de informa\ii englez. apoi. Sunt limpezi etichetele vremii cu serviciile de informa\ii imperialiste. ]ns[ cred c[ pe la sinod. Capitolul IX <MARTORII> S-a declan=at astfel mecanismul de anihilare al aparatului securit[\ii RPR ]mpotriva celui mai eficient inamic pe care-l avea ]n epoc[ regimul bol=evic ]n tendin\ele sale de dominare a ]ntregului <lag[r>. S-a ]ncercat <demascarea> ]n \ar[ prin mijloacele pe care le-am v[zut sau. Pentru c[.trebuie p[zite pentru p[strarea Valorilor Na\ionale ale Bisericii se adevere=te astfel doar la un sfert de veac dup[ refuzul anchetatului de a da vreun nume de p[rta= dintre cei pe care bine ]i =tia c[ ar putea s[-l continue pe el =i pe Episcopul Grigorie. am citit ]ntr-un ziar de limba german[ c[ Leu Vasile a fost arestat ]n Viena ]ntruc`t a fost prins c[ voia s[ fure o caset[ cu documente =i bijuterii de la ni=te b[tr`ni. deoarece to\i ace=tia au fost caterisi\i de Sinod^ }ntr-o =edin\[ oficial[ =tiu c[ actualul Patriarh Marina Justinian a ar[tat c[ Leu Vasile ]mpreun[ cu G`ld[u Florian ponegresc \ara noastr[ =i biserica de la posturile de radio str[ine. duc`ndu-m[ la tipografia patriarhiei. }n 1952.

1949. la Bucure=ti =i ]n \ar[ ]n general. urm[rind prin aceasta s[-mi u=urez vina =i s[-mi ]mbun[t[\esc traiul. v-a ]ncepe r[zboiul =i c[ regimul din Rom`nia se va pr[bu=i =i odat[ cu el se va pr[bu=i =i regimul capitalist =i ]n lume se va introduce un socialism cre=tin care se va sprijini pe biseric[. La Moscova mi s-a spus c[ sunt ]n ]nchisoarea Liubianka din Moscova.Londra. Sima. }n urma acestui r[zboi eu cred c[ vor c`=tiga americanii =i mai cred c[ dac[ va fi s[ fiu judecat de ei sau de englezi. prin mijlocirea colonelului Iliescu . c[rora le-a furnizat arme =i muni\iuni. mi-a vorbit f[r[ s[-mi dea date precise. voi fi anchetat de c[tre englezi. a dat =i el o declara\ie pe care am citit-o. De aici am plecat la Moscova. cu aviatoru Vasiliu Cluj =i cu al\i reac\ionari rom`ni. Dat[ ]n fa\a noastr[. =i o declara\ie dat[ de un oarecare Olaru. un avion m-a trimis la Moscova.<^ Tot la Moscova. pe care nici nu l-am cunoscut vreodat[. reabilitat dup[ ce a fost r[nit grav pe front. apoi a plecat ]n zona englez[ din Germania. Cr[ciuna= spunea ]n acea declara\ie c[ eu a= fi ad[postit ni=te material =i muni\ii ]n \ar[ =i alte inven\ii de ale sale. Eu nu am crezut =i nu cred ]n stabilitatea regimului din Rom`nia. Vasile Leu mi-a vorbit personal despre faptul c[ ]n timpul regimului antonescian a fost arestat =i condamnat la ]nchisoare. =i c[ apoi a fugit cu popa Florian G`ld[u peste Jugoslavia.. Lt. mi-a spus c[ pentru a i se pierde urmele a simulat o sinucidere la Constan\a. urm[ri\i s[ afla\i amestecul meu ]n Serviciul englez de Informa\ii. unde s-au prezentat autorit[\ilor engleze de ocupa\ie. sunt un adversar al acestui regim din Rom`nia care a transformat \ara ]ntr-o ]nchisoare =i de=i m[ aflu ]n m`inile dvs. de Securitate. am citit o declara\ie dat[ de Cr[ciuna= recunosc`ndu-i scrisul. mi-a vorbit de faptul c[ a fost trimis la Moscova ]n 1948 cu delega\ia bisericii ortodoxe rom`ne. a= vrea s[ mai spun c[ eu ]mi dau seama c[ dvs. Triest ]n Austria. l-am cunoscut personal pe Leu Vasile ]n oct. De aici a plecat ]n Italia unde a luat leg[tura cu generalul Puiu Petrescu. El mi-a spus c[ acolo unde am fost. este Baden. trimis pe front ]n deta=amente de pedeaps[. sunt sigur c[ la anul poate tot ]n aceast[ camer[. la mare. DECLARA|IE Subsemnatul Silviu Cr[ciuna= declar urm[toarele despre Leu Vasile: }n \ar[ nu am =tiut nimic despre acesta.> <Am ajuns ]n ]nchisoarea din Baden. voi fi f[r[ ]ndoial[ acuzat de 194 comunism. indescifrabil. }ntrebare: Dar ce te face s[ te g`nde=ti tocmai la englezi ? R[spuns: Din c`te citeam din ziarele din Vest =i din discu\iile pe care le-am avut cu diver=i oameni. unde domne=te foametea =i teroarea. plin[ de inven\ii =i de lucruri care nu-mi apar\in. mi-a spus c[ a avut ]n \ar[ leg[turi cu grupurile de rezisten\[ din mun\ii jude\ului Neam\. adic[ ]n localitatea de la 30 km de Viena. 195 . S[ nu crede\i ]ns[ <domnilor> c[ eu a=tept eliberarea din partea americanilor sau a englezilor. la Gratz. Eu am spus =i repet c[ nu am f[cut nici un fel de spionaj pentru nimeni =i c[ dac[ voi mai tr[i. care a vizitat ]n acel an Uniunea Sovietic[. Acolo am fost cercetat de c[tre un colonel rus care a f[cut anchet[ asupra identit[\ii mele. Nu cer mila nim[nui. A doua zi. eu nu v[ fac nici un fel de t[m`ieri sau s[ ]ncep a recunoa=te binefacerile acestui regim. De aici a plecat ]n Germania unde a avut o ]ntrevedere cu H. Din avion am remarcat chiar =i Kremlinul^ }n leg[tur[ cu acest capitol. De=i dup[ cum am mai afirmat. }n str[in[tate la Paris. despre marile leg[turi pe care le-a avut ]n \ar[ la palatul regal. am putut afla c[ ]n 1954. Olaru. zona englez[.. unde au continuat cercet[rile^> <^La Moscova am stat cu un ziarist francez c[ruia i-am spus peripe\iile mele.

era Visarion Puiu la Paris. Pentru acest scop era necesar ca sfin\irea s[ fie f[cut[ de un mitropolit. fapt pentru care a fost condamnat la ]nchisoare ]n timpul regimului antonescian. agent american la Salzburg. americani. l-a acuzat pe Vasile Leu c[ este agent comunist. ]n octombrie 1949. ]n imprejur[rile actuale. Vasile Leu a ]ncercat s[-l determine pe generalul R[descu cu care a intrat direct ]n leg[tur[ la Paris. 35. secretarul bisericii anglicane =i Vasile Leu. ca secretar[ personal[. Colonelul Iliescu. De la popa Boldeanu am aflat ]n septembrie 1949. au organizat o adev[rat[ r[pire. Nu cunosc altceva despre via\a particular[ murdar[. ]n spa\iul dominat de englezi. Aici voia Vasile Leu s[ se ]napoieze pentru a relua leg[tura cu grupurile de partizani din mun\ii Neam\ului. fuga lui clandestin[ fiind f[cut[ cu ajutorul autorit[\ilor din RPR. c`nd aceasta ar reveni ]n sfera de influen\[ imperialist englez-american[. prin care a reu=it s[ ob\in[ sprijinul francmasoneriei ]n favoarea bisericii ortodoxe. Lubek nr. Magos Olariu Constan\a. n[scut[ la 11 martie 1909 ]n comuna Cubin-Jugoslavia. pe care vroia s[ o duc[ cu el ]n Anglia. Prin mijlocirea acestei episcopii. =i cu cea francez[ prin Vintil[ Betala. asupra bisericii ortodoxe rom`ne din Paris. grupul simist av`nd planuri proprii de ]nfiin\are a unui episcopat ortodox rom`n la Paris. Vasile Leu a ar[tat bisericii engleze c[ acest episcopat ortodox rom`n din Londra. s[-l sus\in[ pe el pe Vasile Leu. despre activitatea =i leg[turile lui Vasile Leu. au venit la Paris pentru a convinge pe Visarion Puiu s[ plece ]n Anglia. Vasile Leu urm[rea s[-=i asigure o influen\[ dominant[ asupra rom`nilor emigran\i sau stabili\i ]n Europa de Vest =i ]n alte p[r\i. dar nu au reu=it s[ o realizeze din cauza interven\iei grupului simist. francezi. Biserica englez[ a acceptat acest plan de ac\iune. am aflat c[ Vasile Leu i-a cerut s[-i mijloceasc[ leg[tura cu \ara. }ntrebare: }n ce perioad[ ai fost ]n str[in[tate ? R[spuns: Am stat ]n Fran\a din anii 1948 p`n[ ]n vara anului 1951. iar ]n viitor =i ]n Rom`nia. c[ Vasile Leu a f[cut excrocherii ]n \ar[.unde a ]nfiin\at <episcopia rom`nilor ortodoc=i din Europa de Apus>. acela=i Petric[ Bogdan. unde episcopia este f[r[ episcop. Ben Dekin. cu aprobarea guvernului englez. Vasile Leu mi-a spus c[ a f[cut o leg[tur[ cu francmasoneria englez[. str. singurul mitropolit ortodox rom`n existent ]n str[in[tate. Vasile Leu a ar[tat bisericii engleze c[ astfel guvernul englez =i biserica englez[ pot dispune de un factor de influen\[ foarte important. L-au convins. fost paroh al bisericii anglicane din Bucure=ti. colonelul Iliescu l-a luat sub protec\ia lui. ss/ Silviu Cr[ciuna= Pentru conformitate. fica lui Dumitru =i Sofia. la Paris. de aici a plecat ]n Anglia. Interven\ia nu a reu=it =i Vasile Leu s-a ]napoiat ]n Anglia f[r[ nici un rezultat practic. asupra chiar a rom`nilor ortodoc=i din Statele Unite. cu care au intrat ]n contrazicere de interese. }ntrebare: Cine era ]n conducerea bisericii ortodoxe pentru fugarii rom`ni ]n acest timp din Europa ? 197 . sau la episcopia vacant[ din Statele 196 Unite. asupra bisericii rom`ne ortodoxe din Ierusalim. ]n leg[tur[ cu conducerea bisericii engleze. cu ultimul domiciliu ]n Paris. Chiar de la Vasile Leu am aflat la Paris c[ tr[ie=te ]n concubinaj cu Sanda St[tescu. De la inginerul Titi Constantinescu. =i pentru ]nfiin\area episcopatului proectat. Vasile Leu a intrat cu ajutorul lui Iliescu =i Florin G`ld[u. La Londra. va fi ]n viitor trambulina pentru ocuparea locului de patriarh al bisericii ortodoxe din Rom`nia. s[ devin[ episcop la proectata episcopie ortodox[ rom`n[ din Paris. Horn Adelina Proces verbal de interogatoriu Arestata. Pentru realizarea planului era nevoie esen\ial[ ca Vasile Leu s[ fie sfin\it ca episcop. c[reia i-a propus s[-l sprijine ]n planul s[u de ]nfiin\are a unei episcopii ortodoxe rom`ne la Londra.

R[spuns: }n Europa era Leu Vasile, un preot originar din Moldova, fugit din \ar[ ]n 1948. }ntrebare: Arat[ c`nd =i ]n ce ]mprejur[ri ai cunoscut pe Leu Vasile ? R[spuns: Pe Leu Vasile nu l-am cunoscut personal, ]ns[ am auzit despre el prima dat[ ]n 1949, la ]nceputul anului c`nd ]mpreun[ cu G`ld[u Florian au sosit ]n Austria. }ntrebare: Arat[ tot ce cuno=ti despre Leu Vasile =i de la cine anume cuno=ti fiecare lucru ]n parte ? R[spuns: La ]nceputul anului 1949, prin februarie, c`nd a venit din \ar[ cu pa=aport legal, Beguin Coca, la Paris, a ]ntrebat pe Boil[ Romulus, la care st[team eu, directorul ziarului Nation Roumaine =i secretar al PN| din Paris, dac[ acesta cunoa=te de G`ld[u unde este, c[ a plecat de acas[ =i familia nu =tie nimic unde este. Boil[ i-a spus c[ a auzit pe unul G`ld[u c[ a vorbit la un post de radio ]n Austria =i c[ din discursul lui a rezultat c[ atunci sosie ]n Austria ]mpreun[ cu Leu Vasile fost preot militar. Dup[ ce m-am ]mprietenit cu Coca Beiguin, am aflat de la aceasta, c`t =i de la Boil[ Romulus =i so\ia acestuia c[ Leu Vasile a fost pe la Paris ]n septembrie 1949 =i c[ a fost la Geneva la Consiliul Ecumenic, pentru ce anume nu =tiu. La Paris, a fost la Lupoaia Ion, fost maior de administra\ie PN|-ist =i se ocupa cu vinderea vinurilor ]n Fran\a. Aici a fost g[sit de Beguin Coca. }n 1949 era prieten cu legionarii, av`nd leg[turi cu preo\ii legionari din Paris ca: Boldeanu Vasile, Blaga Lucaci +tefan =i Gra\ian. Mai t`rziu s-a certat cu ace=tia, pentru ce anume nu =tiu =i a trecut de partea lui R[utu Mihai, Comaniciu Hora\iu. Nu cunosc altceva din leg[turile lui Leu cu persoanele ar[tate mai sus. Dup[ ce am luat leg[tura cu Titi Constantinescu, de la Salzburg prin Opran Mihai, am aflat de la acesta despre Leu Vasile urm[toarele: Leu Vasile a plecat din \ar[ ]mpreun[ cu G`ld[u Florian cu sprijinul Inteligence Service. Cum =i ]n ce ]mprejur[ri nu 198

cunosc, ]ns[ ]n 1949 a venit ]n Austria la Gratz =i s-a stabilit apoi la Salzburg. C`nd a fost recrutat pentru Inteligence Service, iar nu =tiu. Din Salzburg, a plecat la Geneva =i apoi la Londra, unde s-a stabilit, f[cea colect[ri prin Geneva, Salzburg, Gratz, Paris, Londra, ]ntruc`t fusese ales episcop al fugarilor rom`ni din Europa, =i \inea leg[tura cu Consiliul Ecumenic. }n Austria luau contact cu noii fugari veni\i din \ar[ =i culegea informa\ii pentru Inteligence Service, totodat[ se ocupa cu ]mp[r\irea de ajutoare de la americani pentru fugarii rom`ni din lag[rele din Austria. }n activitatea sa pentru serviciul de informa\ii englez, \inea leg[tura cu Iliescu =i unii reprezentan\i ai bisericii anglicane, de care a fost primit cu mare fast la Londra c`nd s-a dus ]mpreun[ cu G`ld[u. La Londra =tiu c[ a vorbit la postul de radio BBC ]mpotriva regimului din \ar[ =i pe l`ng[ aceasta, \inea predici ]n biserici pe unde mergea, pentru fugarii rom`ni ]mpotriva regimului din \ar[. Totodat[ scria articole la ziarele din Apus cu con\inut du=m[nos RPR. }ntrebare: Ar[ta\i alt[ activitate desf[=urat[ de Leu Vasile ]mpotriva RPR ? R[spuns: }n afar[ de cele ar[tate nu cunosc. }ntrebare: Cu ce persoane avea Leu Vasile leg[turi ]n str[in[tate ? R[spuns: Cunosc tot de la persoanele pe care le-am ar[tat, c[ Leu Vasile la Paris cu Sanda St[tescu, agent[ a Inteligence Service-ului, maiorul Iliescu de la Londra, avocatul Cristea de la BBC =i celelalte persoane ar[tate. De la biserica anglican[, nu =tiu cu cine a avut Leu Vasile leg[turi. }ntrebare: Ce alt[ activitate cuno=ti desf[=urat[ de Leu Vasile la Paris ? R[spuns: Nu cunosc alt[ activitate ]n afar[ de cea ar[tat[. }ntrebare: Cuno=ti o persoan[ cu numele Keti Gavrilescu =i ]n caz afirmativ c`nd =i ]n ce ]mprejur[ri ai cunoscut-o ? R[spuns: Pe Keti Gavrilescu nu am cunoscut-o personal, ]ns[ 199

de la Coca Beguim, cunosc c[ aceasta este o inginer[ chimist[, care p`n[ prin 1949-1950 a stat la Paris =i apoi a plecat ]n Anglia =i lucra la un laborator chimist. }ntrebare: Ce cuno=ti despre felul cum a ajuns Keti Gavrilescu la Paris =i ]n ce ]mprejur[ri a plecat ]n Anglia ? R[spuns: Nu =tiu cum a ajuns la Paris =i nici cum =i de ce a plecat din Paris la Londra. }ntrebare: Ce cuno=ti despre formarea unei forma\ii militare dintre fugarii rom`ni ]n Europa Apusean[ ? R[spuns: Cunosc faptul c[ ]n 1949, fostul rege Mihai, a ]ns[rcinat pe generalul Petrescu Puiu =i amiralul Dumitrescu Gheorghe, s[ formeze din coloni=tii rom`ni =i persoanele fugite din \ar[, o forma\iune militar[ care s[ lupte ]mpotriva RPR. Aceste persoane, ]mpreun[ cu al\i fo=ti ofi\eri din \ar[, fugi\i ]n Fran\a, au format la Paris <Asocia\ia fo=tilor militari rom`ni>. }n aceast[ asocia\ie se f[ceau ]nscrieri ale fo=tilor ofi\eri =i fugari rom`ni care impliniser[ v`rsta stagiului militar, cu scopul - a=a cum era scris =i ]n statutul lor - <form[rii unei eventuale armate rom`ne, ]n cadrul armatei europene>. }ntrebare: Ce rol a avut Leu Vasile ]n formarea acestei asocia\ii ? R[spuns: Nu cunosc dac[ Leu Vasile a avut vreun rol ]n aceast[ asocia\ie. |in s[ men\ionez c[ eu cunosc numai via\a rom`nilor din Fran\a =i pe ceilal\i din alte \[ri numai din auzite, anumite fr`nturi din activitatea lor a=a cum am cunoscut despre Leu Vasile. Prezentul proces verbal de interogatoriu a fost citit de mine cuv`nt cu cuv`nt =i el corespunde ]n totul cu cele declarate de mine. ss. Magos Constan\a Olariu Va s[ zic[ dosarul ]ncepe a se alc[tui la Moscova. Episcopul emigra\iei rom`ne este r[pit =i dus la Moscova, cum vom vedea am[nunte ]n documentele de mai t`rziu, dar =i martorii, sau m[rturiile (i se arat[ texte olografe a c[ror grafie o recunoa=te) ajung tot acolo. Nu am g[sit la dosar declara\ia celui numit 200

Neam\u; ]n leg[tur[ cu cei doi - Silviu Cr[ciuna= =i Mago= Olariu Constan\a, rezult[ clar c[ au fost ]n occident o vreme, dar au reajuns prizonieri la comuni=ti unde, la presiunile anchetatorilor fac unele concesii, cu toate c[ se simt obliga\i s[ declare ]n special, lucruri oneste. Astfel, ]n declara\ia lui Cr[ciuna= se insinueaz[ lucruri compromi\[toare cum ar fi participarea v[rului meu ]n 1948 ]ntr-o delega\ie la Moscova, lucru absolut neadev[rat dar =i neverosimil, dar pus pentru a da verosimilitate celorlalte insinu[ri: c[ ar fi agent al RPR trimis ]n str[in[tate; se mai trece apoi prin concubinaj =i antecedente dubioase pentru a se ajunge la leg[turi cu francmasoneria. Va s[ zic[ un prelat rom`n, care ajut[ partizanii din mun\i dar face parte din delega\ia oficial[ la Moscova =i cultiv[ intens francmasoneria. Conexiuni at`t de grosolane ]nc`t nu pot fi crezute nici de magistratura cea mai totalitarist[. Cealalt[ depozi\ie, a Constan\ei Olariu, barem re cunoa=te de la ]nceput c[ nici <nu l-a cunoscut personal pe Leu Vasile> =i c[ <nu =tie c`nd a fost recrutat pentru Inteligence Service >. +i, cu toate acestea, astfel de depozi\ii au fost men\ionate =i ]n dosarul procesului, instan\a consider`ndu-le valabile =i chiar hot[r`nd c[ nu mai este necesar[ audierea sau confruntarea martorilor. Desigur - Pentru ca totul se <organiza> cu urm[torul scop: Declara\ie din 15 aparilie 1953 La Zurich, m-am oprit vreo dou[ zile la familia Saposnic pentru a o vedea =i pentru a-mi completa jurnalul meu de zi. Jos, la familia Saposnic am cunoscut un consilier de Lega\ie elve\ian, cu serviciul la Belgrad. }ntre\in`ndu-m[ cu el, vremea a trecut f[r[ s[-mi dau seama. Gr[bindu-m[, mi-am uitat jurnalul de zi ]n noptier[ la familia Saposnic. Am telefonat din Insbruck d-nei Saposnic spun`ndu-i s[-mi trimit[ jurnalul de zi prin consilierul elve\ian care a doua zi urma s[ treac[ spre Belgrad. Convorbirea mea cu d-na Saposnic fusese interceptat[. D-na Saposnic mi-a spus c[-mi va trimete jurnalul, asigur`ndu-m[ c[ 201

va lua m[suri ca jurnalul de zi s[-mi ajung[ la timp. Duc`ndu-m[ la gara Insbruck pentru a-l a=tepta pe consilierul elve\ian, pe peronul g[rii care nu era aglomerat, ]nainte de sosirea trenului, am fost tr`ntit de un hamal care ducea un c[rucior. Numai printr-un miracol am sc[pat de a nu fi c[lcat de trenul care intra ]n gar[. La anchet[ s-a stabilit - dup[ declara\iile hamalului - c[ hamalul nu f[cuse acest gest ]nt`mpl[tor, ci la anchet[ sa stabilit c[ el fusese pl[tit cu 2500 shilingi pentru a face aceasta. Hamalul declarase c[ fusese pl[tit de un domn care vorbea prost nem\e=te - era probabil englez - care ]i promisese c[ dac[ va s[v`r=i faptul, va primi ]nc[ 2500 shilingi. Dup anchet[, hamalul, care era localnic =i c[s[torit ]n Insbruck, a disp[rut din localitate. Am istorisit aceast[ ]ncercare de atentat lui R[descu, R[utu, Udri\chi, Bercu =i Biscoff.

Capitolul X
C{TRE CITITOR Rareori ]n via\a aceasta se atinge sublimul =i nu multor oameni dintre miliardele care vie\uim le este dat[ o asemenea binecuv`ntare. Credin\a cre=tin[, prin toat[ experien\a biblic[ =i prin Adev[rul adus de Domnul Isus este convins[ c[, printre oamenii pe care Dumnezeu i-a f[cut s[ se ]nmul\easc[ =i s[ st[p`neasc[ p[m`ntul, exist[ doar unii care sunt ale=i ai Lui. Fiin\e ale vie\ii fiind, ]n general condamn[rile la moarte ne zguduie, iar =tirea unor execu\ii ne terifiaz[ con=tiin\a indiferent de ce specie de subcon=tiin\[ uman[ ar fi vorba. Dar mi te c`nd omuciderea are loc ]n cazul unei puternice personalit[\i care ar mai putea face multe pentru omenire! M[ obsedeaz[, din copil[rie, capul a=ezat ]n \[r`n[ al lui Nicolae Iorga, cu barba r[v[=it[ dup[ asasinat, dintr-o fotografie de ziar care mi-a c[zut ]n m`n[. Mi-l amintesc pe tat[l meu unul dintre pu\inii oameni care votase cu <Nu> la referendumul f[cut de Ion Antonescu explic`nd c[-l accept[ ca militar, dar nu-i place dictatura - cum, ]n diminea\a lui iunie 1946 c`nd a auzit la radio vestea execut[rii mare=alului a pl`ns =i a spus: <tic[lo=ii>^ Deseori, ]n mod cu totul necontrolat, ]mi revine ]n memorie chipul unui prim-ministru dintr-o \ar[ important[ cu care am avut conversa\ii de foarte pl[cut[ eleva\ie intelectual[ ]n c`teva seri ale unui mare festival cultural =i c[ruia i-am v[zut apoi ]n <Paris Match> secven\ele sp`nzur[rii de poarta unui stadion, urcat pe-o lad[ de bere care i se lua de sub picioare. Ca om, te cuprinde o r[scolire ]n fa\a oric[rei execu\ii, tocmai pentru c[ e terifiant g`ndul distrugerii unei con=tiin\e. Ce s[ mai spunem, dar, despre o con=tiin\[ care, spre deosebire de noi, muritorii de r`nd, a atins sublimul ! Din acest motiv, din toate paginile dosarelor - pagini ce 203

202

po\i avea convingeri contradictorii cu aceast[ credin\[ misionar[ a celui ]nc[tu=at din fa\a ta. nici la Patriarhia Ecumenic[. +i ]nc[ una care a atins cotele maxime din ce poate atinge o con=tiin\[ omeneasc[: un om c[ruia nu-i e team[ s[-=i recunoasc[ absolut toate faptele. spre divin. \in de ni=te legi morale pe care Lavrovii. ]n ciuda studiilor juridice pe care ar fi trebuit s[ le aib[. ]ns[. ba chiar s[ =i le agraveze. m[car oameni . V`ndu\i con=tient. C[l[ii rugurilor inchizi\iei g[seau calea de a-=i ar[ta respectul pentru sfin\enia celor sacrifica\i d`ndu-le ]nt`i lovitura de gra\ie. doar Ceau=escu tr[gea ]n ur=ii ]nfometa\i =i apoi ademeni\i cu m`ncare. urm`nd s[ sufere pedeapsa capital[ pentru aceste fapte>. evacueaz[ 205 . de un lucru asupra c[ruia trebuie meditat cu grij[ oric`t de p[g`n ai fi !^ Nu le pretind asta. ca =i pe Franciscii Butyka. legile morale ale v`natului. Nu le poate pretinde nimeni s[ aib[ vreun sentiment fa\[ de sintagma: <Biserica Rom`n[>. Branovicii. Dar e numai cinism. este cea din textul sentin\ei: <^av`nd ]n vedere periculozitatea excep\ional[ a acuzatului.<fiin\e cu con=tiin\[ superior organizat[> . f[c`ndum[ s[ exclam disperat: <Cum ai putut r[bda. ]n fa\a lor. Dumnezeu s[-i ierte pe Lavrovii. Educa\ie care. Solomonii. dac[ ar fi fost oameni normali. unele m-au f[cut s[ fiu m`ndru de neamul meu. ci a avut o singur[ credin\[ misionar[: turma al c[rei p[stor era. Pantiu=ii =i Panovii care i-au dirijat din umbr[.Dumnezeu s[-i ierte . at`ta tic[lo=ie animalic[ =i lips[ de sim\ire uman[ ?! >^ Poate c[ voi g[si loc s[ vorbesc =i despre celelalte. Cu toate c[. R[bd[torule. Dar toate acestea. un om pe care l-au putut prinde =i r[pi tocmai pentru c[ nu a cedat tenta\iilor nici la Londra. ]nt`i i-a dat onorul ]n semn de profund respect pentru ceea ce reprezentase ea =i abia apoi a comandat foc.v`ndu\i incon=tient tocmai prin educa\ia la care ei se refer[ c`nd vorbesc de reeducare. Tribunalul apreciaz[ c[ nu sunt circumstan\e atenuante ]n favoarea sa. indiferent de credin\a lor. Solomonii. l-a salutat =i =i-a luat zborul ]n alt[ direc\ie. altele m-au f[cut s[ l[crimez. Lalyerii. Un cinism strict animalic. dar c`nd a constatat c[ acela a r[mas f[r[ muni\ie. aceast[ fraz[ li se pare corect[ m[car din punctul de vedere a formei juridice. le ignor[ sau chiar ]=i arog[ dreptul bol=evic de a le c[lca ]n picioare. unele m-au cutremurat. faptul c[ este imposibil[ reeducarea lui. comandantul plutonului care o punea la zid. lipsit de orice fior al sim\irii umane. =i tot =iar fi dat seama c[. se afl[ o con=tiin\[. Ei bine. Ei decid c[ nu e nevoie s[ fie audiat vreun martor =i nu le pas[ c[ depozi\iile de la dosar au fost luate unor aresta\i sub cine =tie ce presiuni sau promisiuni. Eroul aviator Agarici s-a luptat ]n aer ]ncerc`nd s[-=i doboare adversarul rus. dar c`teva fraze m-au umplut de revolt[ p`n[ la Dumnezeu. golit[ de morala cre=tin[ =i de ]n\elegerea aspira\iilor superioare. Chiar =i la v`n[toarea de animale. adic[ u=ur`ndu-le moartea =i abia apoi aprinz`ndu-le rugul. po\i chiar s[ te consideri adversarul unor asemenea convingeri sau chiar jandarmul care trebuie s[ le distrug[. venit din partea unor . te oblig[ s[ g[se=ti animalul =i s[ te ]ntreci cu el doar c`nd are o =ans[ dintr-o sut[ ca s[ se salveze prin fug[. care m[ chinuie at`t de mult ]nc`t a= fi fericit dac[ a= putea s[ nu mi-o mai amintesc. le explic faptul c[ indignarea mea izbucne=te doar la ]nt`lnirea unui cuv`nt: <reeducare>. Celor c[rora. Lalyerii care-au semnat o asemenea sentin\[.mi-a fost dat s[ le citesc la v`rst[ ]naintat[ despre fapte petrecute ]n adolescen\a mea. dar cea mai grav[ dintre acestea. r[m`ne doar o g[unoas[ form[ de dresare a fiin\elor pentru interesele unei dictaturi. Tocmai pentru c[ sun[ foarte uman =i vrea s[-=i aroge sim\[minte omene=ti.cum spune chiar =i t[tucul lor materialist. oric`t de importan\i s-ar fi considerat. dar nu po\i s[ nu respec\i sublimul la care un om a ajuns ]n credin\a lui ! La execu\ia lui Mata Hari.v`ndu\i. chiar dac[ ele sunt de neputin\[. sau poate =i mai r[u ]n materie de desumanizare pe care a adus-o glorioasa putere sovietic[ . ar fi avut m[car intui\ia c[ se apropie de ceva sf`nt. dar dac[ ar 204 fi fost oameni.

r[m`n ]n ]nc[pere singuri cu victima lor =i. ca =i cursurile superficiale serale sau muncitore=ti pentru formarea unor robo\i c[rora li s-a smuls din suflet morala cre=tin[. marionetei care mimeaz[ doar profesionalismul 206 func\iei =tiind c[ e un simplu mecanism al aparatului monstruos pe care-l are ]n spate. indiferent ]n slujba cui o pui. ]=i spune cuv`ntul. trebuie s[-i fac[ s[ se ru=ineze pe to\i cei care. pe care le subliniem prin eviden\a acestui act ce reprezint[ mult mai mult dec`t o eroare judiciar[: reprezint[ un fals judiciar ]n sprijinul crimei de desna\ionalizare a Rom`niei. ne pun`ndu=i problema dac[ va fi la r`ndu-i judecat de al\ii. Gre=elile grave de legalitate. c`nd data de luare ]n primire ]n \ar[ a arestatului este consemnat[ de actele de la dosar la 16 martie 1953. precum sentin\a despre care vorbim. Ca s[ nu mai vorbim de con=tiin\a pe care ar trebui s[ o aib[ ni=te oameni ai justi\iei c`nd semneaz[ un act oficial ]n numele legii. mimarea simpl[ a rolului ]n completul de judecat[. El execut[ ce-i spun =efii =i se simte tare av`ndu-i pe ace=tia ]n spate. Ca s[ nu mai vorbim de paragraful din Hot[r`rea Judec[toreasc[ ce precizeaz[ c[ <Executarea pedepsei ]ncepe la 28 august 1952. +i. care se ]nchidea odat[ cu cazul =i nimeni nu-l mai scormonea. =i-au arogat titluri f[r[ studii. Iar. Pentru c[ un magistrat care a str[duit ani de zile pentru ]nv[\area legilor. ]nc`t ace=ti m[run\i executan\i rom`ni nici nu-=i pun problema dac[ au sau nu dreptul de a parafa o condamnare pe teritoriul altui stat. ]n milioane de cazuri banale care n-au avut cum s[ fie remarcate dec`t global. apoi.sala de judecat[ (=i. dar este emis la 9 ianuarie 1954. Nici m[car grija pentru a =terge urmele actului de r[pire la care au procedat patronii lor sovietici.o fac doar spre a sublinia cititorului prezent care ar mai putea avea nostalgia unor avantaje ale bol=evismului. c`t de fals[ =i de periculoas[ pentru societate era metoda ]nlocuirii speciali=tilor profesioni=ti cu <activi=tii> fabrica\i la gr[mad[. 207 . mai greu de comentat. pentru o persoan[ pe care actul de judecat[ o consemneaz[ arestat[ la 20 august 1952. }n asta const[ con=tiin\a profesional[. comunismul d[ na=tere la asemenea profesioni=ti =i semidoc\i lipsi\i de con=tiin\a profesiei lor. De unde vine aceasta ? Din sfidare. ca orice slug[. de economie socialist[. de ideologie bol=evic[. dac[ ne uit[m la mandatele de arestare de care e plin dosarul. dac[ nu le pretindem s[ fi avut con=tiin\[ na\ional[. constat[m la toate ca la cel pe care-l reproducem de prob[ la ]nceputul c[r\ii. +i. pe care o pot aprecia alte instan\e prezente sau viitoare. este doar datorit[ faptului c[ fiind vorba de un caz foarte grav. Dar. de pedeapsa capital[ =i executarea unui om . m[runte. ci o sentin\[ de condamnare la moarte. ]n mii. ]nc[. de o condamnare la moarte.chiar formal . Dar semidoctului. din pofta unor salarii grase. avea doar rostul birocratic al unui dosar hot[r`t dinainte. un fals prost f[cut de ni=te simbria=i de Comintern c[rora. Dar iat[ c[ soarta n-a vrut s[ fie a=a. oare cine alticeneva dec`t proprii lor oameni putuser[ intra acolo !?). Sentin\a despre care e vorba. c[ <prevede de\inerea ]ntre 1 =i 31 ianuarie 1954>. s-au mul\umit cu diploma ]n locul ]nv[\[turii. +i asta. f[r[ s[-=i ia m[surile de prevedere a legalit[\ii lui. nu-i este team[ de gre=elile inculturii =i ale neprofesionalismului s[u. nu o au slugile lor de aici. chiar de teroare. Batjocorindu-=i propria clas[ conduc[toare =i f[c`nd-o sluga unei nomenklaturi. Cazuri neobservate.al justi\iei. dau sentin\a <]n =edin\a public[ a Tribunalului>. crez`nd c[ dictatura va dura o ve=nicie =i nimeni nu-i va trage la r[spundere pentru incompeten\a lor. redactarea cu suficien\[ =i superficialitate a unui act legal care nu este o adeverin\[ oarecare. a unei competen\e =i a conduitei sale profesionale nu-=i pune semn[tura pe un act. dac[ dup[ o jum[tate de veac vorbesc despre aceste semn[turi incompetente. Nep[sarea fa\[ de erorile judiciare este at`t de mare ]n aceast[ concep\ie totalitarist[ asupra actului . prin falimentul ideii de stat socialist. avem dreptul s[ acuz[m prin ei neprofesionalismul regimului care =i-a probat incompeten\a social[. dar date la modul retroactiv. mai ales c[ acolo este ]ns[=i m[rea\a Uniune Sovietic[. parvenitului.

se agraveaz[ prin <faptul c[ este imposibil[ reeducarea> ]nsemn`nd pentru mintea lor acceptul arestatului de a se vinde a=a cum s-au v`ndut ei.cum se ]nva\[ tot la acele cursuri. Lalyerii ridica\i din mediile cele mai promiscue pentru a servi drept magistra\i regimului de incultur[ =i imoralitate.Sfidarea dictatorului care \i-a pus botul cizmei pe piept =i are convingerea c[ poate face ce vrea pe lumea asta.at`ta tot. un asemenea proces. de a se lep[da de tot ce ]nseamn[ frumuse\e moral[. <Periculozitatea excep\ional[ a acuzatului> (formulare prin care. a ajunge s[ te sim\i iubit ]n credin\a ta de c[tre Cel Care Este Numai Iubire. ca ]n nici un alt caz dintre v`rfurile emigra\iei. executau doar ordinele: V[rul meu fusese adus de la Moscova cu anchet[ gata f[cut[ =i condamnarea hot[r`t[ dinainte. un Ghelmegeanu. demagogia func\ioneaz[ din plin. s-ar mai putea pune ]ntrebarea dac[ nu pare tautologic s[ vorbim de convertirea unui om care este preot. Pentru un neavizat s-ar putea pune ]ntrebarea: ce mai e de convertit la o persoan[ care a ajuns la cre=tinism. ]nseamn[ c[ omitem. mai ales. De aici provine indignarea mea. Solomonii. este slujitor al Domnului. un Sadoveanu. Terorismul agresiv =i totalitarist ar vrea s[ se ]mp[uneze cu idei umaniste vehiculate de propaganda ]nv[\[m`ntului seral =i s[-=i aroge rolul de a se g`ndi la <reeducarea> condamnatului. care devenise at`t de important ]n organizarea rezisten\ei dinafar[ ]nc`t. pe care nu m-am putut ab\ine s[ nu i-o m[rturisesc cititorului =i recunosc ]n fa\a lui urm[toarele: Am folosit de mai multe ori. dac[ acesta n-ar fi at`t de ]nver=unat. nu-i interesa. de la cele aventuroase =i egoiste. a ajunge s[ iube=ti Dumnezeirea pe care n-o iubeai =i.}=i p[zeau pielea lor cam groas[ =i foarte bine hr[nit[ . de a se murd[ri a=a cum s-au murd[rit ei. ci chiar pentru omul obi=nuit a raporta convertirea doar la sensul de a crede. Procesul public f[cut Bisericii Neamului =i marii ei tradi\ii na\ionale nu-i interesa ! 208 }n schimb. cutremura\i =i ei de adev[rurile anchetei. ]n care era judecat[ ]ns[=i Biserica Na\ional[ =i un asemenea Acuzat. dac[ la nivelul lor de cultur[ nu-=i d[deau seama de anvergura interna\ional[. c[l[ii dovedesc a intui totu=i ceva din starea de excep\ie a sublimului intelectual =i cre=tin pe care ]l tr[ie=te victima lor). coment`nd diverse st[ri sau situa\ii anchetate prin interogatoriile luate v[rului meu. s-a pus la cale r[pirea lui. nu puteau atrage aten\ia s[ se angajeze un jurist ca lumea care s[ dea o formulare competent[ m[car ca aspect formal ?! Aceasta deosebe=te mentalitatea de slugi a tuturor celor angaja\i ]n stratificatul regim dictatorial: nu se b[gau. ci st[p`nii care nici m[car nu s-au sesizat ce triptic pun s[ judece un proces de <tr[dare na\ional[> Caz de incompeten\[ p`n[ =i ]n actul criminal ! Oare. intelectualii de fa\ad[ care tot se compromiseser[ cu regimul .un Groza. a ajunge s[ crezi ceea ce nu credeai. Nu sunt de vin[ Lavrovii. tocmai pentru c[ nu-i pas[ de judecata lui Dumnezeu =i a istoriei. c[ nu \inem seama de acea permanent[ convertire a f[pturii 209 . la con=tiin\a misionar[ pe care i-o ceruse acesta trimi\`ndu-l ]n str[in[tate. este chiar un ]nalt prelat ? }n toate aceste cazuri. un Ralea. ]ns[. Dar nu numai pentru neavizat. nu ar fi cerut mai mult[ aten\ie din partea oficialilor. a=a cum s-au lep[dat ei devenind biete slugi ale ]ntunericului. na\ional =i cultural care-l caracteriza pe tat[l s[u. A=a c[ degeaba ne ]ntreb[m ce p[zeau un Ralea sau un Sadoveanu . de la cele culpabile =i chiar nedemne de familia noastr[ =i de ]naltul prestigiu duhovnicesc. termenul de <convertire> =i chiar mi-am permis s[ dezvolt uneori teza convertirii lui de la cele meschine =i lume=ti. tot ce se f[cea aici era o formalitate din punctul de vedere al <justi\iei> pe care o putea face orice absolvent de =coal[ de ucenici diplomat la un curs seral de trei luni pentru a ]nlocui <intelectualitatea ]n care nu po\i avea ]ncredere fiindc[ nu are sim\ de clas[> . Oare Gheorghiu-Dej =i ceilal\i <Politbirou> nu aveau interesul unei argument[ri juridice credibile ]ntr-un proces ce putea provoca discu\ii pe plan extern ? Sau.

indiferent de c[derile ]n p[cat spovedite cu r[bdare. le va spune tainele marii sale credin\e. acest om ajuns la sublimul dep[=irii propriei sale fiin\e prin ad`ncimile convertirii. indiferent de convulsiile rela\iilor lui lume=ti de p`n[ la clipa c`nd =i-a asumat purtarea crucii. ce s-ar fi f[cut miile de emigran\i rom`ni fugi\i de comunism. dac[ ne g`ndim doar la situa\ia dinafara grani\elor. pe l`ng[ miile de rom`ni din emigra\ie. tot a=a cum a avut-o =i tat[l s[u pl[tind cu via\a. s[-i num[r[m pe cei de zece ori sau de o sut[ de ori mai mul\i a c[ror mic[ m`ng`iere ]n \ar[ era ascultarea posturilor str[ine de radio. ]mpotriva sovietiz[rii. de acel ideal cre=tin de a tinde s[ fii c`t mai mult dup[ chipul =i asem[narea Creatorului ! }n acest sens. Lui ]i sunt limpezi toate acestea =i ]ncercarea etal[rii unor fapte denigratoare. 211 .el apare. Dar. C`nd ? 210 C`nd el are acum convingerea clar[ c[ s[m`n\a va rodi. acolo. se ]ndeplinise =i canonul sinodului de la 1752 al Mitropolitului Iacob (]n mod fericit. prin trimiterea lui din \ar[ de c[tre cei care mai putuser[ ]nc[ g`ndi aceast[ fapt[ ]nainte de a fi anihila\i. nu-l impresioneaz[ ]n fa\a con=tiin\ei de sine care-l apropie tot mai mult de apostolat. ]ns[. dar chiar =i la cei din interiorul statului comunizat. reale sau nereale. Iacov. tot mai ]mp[cat cu destinul s[u.prin credin\[. Indiferent de cedarea la ispitele tinere\ilor. }n orice caz. Dar ce =tiu bie\ii lui anchetatori despre Lumina Taboric[ =i simbolul pe care-l reprezint[ ea pentru transfigurarea ]ntregii lumi ?! Ce =tiu ei despre ce au v[zut Petru. adic[ a avut revela\ia convertirii . impactul cu sufletul ascult[torului de liturghie ]n semiclandestinitate ar fi fost mult mai mic =i efectul de sus\inere a moralului credincio=ilor din \ar[ mult mai mic ! }n acest fel. dar =tiindu-l pe el ajuns ]n str[in[tatea civilizat[ unde putea ]mpiedica aservirea Bisericii rom`ne=ti la ierarhii str[ine. ]n cronologia interogatoriului ]=i reconstituie devenirea ]n credin\a misionar[ de la p[catul p[m`ntesc =i de la luarea ]n u=or a moralei =i p`n[ la apostolatul care ]l aduce ]n pragul execu\iei. prin ]nt[rirea unei mentalit[\i mai proprii. ]n celula zero a Jilavei care are ie=irea doar spre valea cu piersici a execu\iilor. f[r[ a se mai l[sa prad[ intereselor care l-ar fi putut ispiti la modul personal. tot mai nezdruncinat ]n credin\a a ceea ce are de f[cut. Pentru c[. care s[-i ]mb[rb[teze moral =i s[-i ajute material s[-=i fac[ un rost ? Ce s-ar fi ales din spiritualitatea diasporei rom`ne=ti dac[ ar fi fost p[storit[ spre altfel de interese dec`t cele na\ionale ? Cum ar fi ajuns bejenarii rom`ni la ajutoarele date de Consiliul Mondial Ecumenic dac[ acestea ar fi trecut prin m`inile unui om str[in de ei =i de aspira\iile lor ? Nu ar fi fost asimila\i emigran\ii rom`ni de diaspora slav[ dac[ ar fi devenit sufragani episcopilor acelora ? +i nu s-ar fi infiltrat mai u=or astfel diversiunea comunist[ ?!^ Aceasta. se ilustreaz[ permanenta convertire spre bine =i mai bine a celui care. =i Ioan pe muntele Taborului =i cum M`ntuitorul nu i-a l[sat s[ fac[ acolo cele trei corturi ci a cobor`t cu ei ]n mijlocul lumii care trebuie schimbat[ la fa\[ ]n ]ntregul ei ! Nu =tiu nimic =i cred c[. f[r[ un duhovnic de-al lor. tot mai perseverent ]n unicitatea misiunii de salvare na\ional[ prin Biserica a c[rei corabie trebuie s[ o \in[ drept. De la portretul pe care i-l fac du=manii =i p`n[ la sacrificiul pe care el ]l accept[ cu convingerea c[ semnul credin\ei sale va ]nvinge. se cuprinde un ]ntreg simbol al Schimb[rii la Fa\[. urm`nd un asemenea drum al lumin[rii cre=tine prin Duh Sf`nt =i aprofund[rii Credin\ei sale. Con=tientizarea se pornise =i la cei dinafara \[rii care se-nt[reau printr-o anumit[ organizare pe criterii na\ionale. Ce efect ar fi avut predica unui Vl[dic[ str[in =i ]n ce limb[ ar fi vorbit acesta ? Ca s[ nu ne mai ]ntreb[m ce apel ar fi putut face un str[in la sentimentele noastre na\ionale =i dac[ ar fi avut inima sau c[derea s[ o fac[. pe m[sura precipit[rii rosturilor ierarhice pe care =i le asum[. p`n[ la consecin\ele moderne ale p[storirii prin undele radio care aduc predica cea dreapt[) dar se salvase ]nsu=i segmentul spiritual al ideii de rezisten\[ la comunizare prin desna\ionalizare.

condamnatul . at`ta vreme c`t n-au sim\it recluziunea regimului.pentru c[ sf`nt[ se dovede=te pentru el ]ndatorirea misionar[ pe care o ]mp[rt[=ise cu al\ii . Vrabie. +i le-a= fi recunosc[tor tuturor celor care ne vor ajuta s[ facem publice lucrurile pe care le =tiu. ace=ti oameni. Tot ]n mod sigur erau rudele: tat[l meu Ioan Leu. ]ns[. Ace=ti oameni au existat. =i nici probele cu care ]l amenin\au. Desigur c[ erau fra\ii sinodali ai Episcopului Grigorie. ca =i preo\ii din str[in[tate care p[zeau acolo puritatea rom`neasc[ a Bisericii. Filiu\[. aceste con=tiin\e au existat =i au ac\ionat de vreme ce. 212 }nafara lor. dar p[str`nd ]n sufletele lor con=tiin\a de teologi ai Bisericii Neamului =i de duhovnici ai sufletului rom`nesc. cei din familiile Bl[naru. intelectuali de \ar[ cu verticalitate =i sim\ire na\ional[ reprezent`nd prin leg[turile lor. prin ]ndeplinirea ei. Mitropolitul Nicolae B[lan al Ardealului. Policarp Moru=ca =i. a=a cum am demonstrat mai ]nainte. Iar rom`nii din str[in[tate au p[strat rela\ii tot mai str`nse cu Biserica Mam[. ca orice martiriu cre=tin. Popoiu. Ajun=i ]n acest punct al t[cerii lui solemne asupra celor sfinte .slujitori biserice=ti poate t[cu\i. prela\ii cei mai prestigio=i precum cei izola\i sau chiar ]ndep[rta\i din Sinod: Tit Simedrea. totu=i. episcopul Chesarie al Tomisului. episcopul Valerie Moglan al Clujului. ceea ce mocnise ]ncepu s[ apar[ f[\i= ]n lucr[ri de studiu asupra rostului Na\ional al Bisericii. Racovi\[. Partenie Ciopron. Nifon Criveanu. Cahu. s[ afl[m =i s[ cinstim ast[zi m[car unele dintre numele celor care lau ]ncurajat =i l-au sus\inut pe animatorul acestei idei. Unii: Desigur. Pentru c[. fratele mezin Constantin-Nil Leu. precau\i din pricina terorii. au fost =i al\ii mai tineri.sigur c[ ne-ar interesa. colegi de-ai v[rului meu sau chiar proaspe\i membri ai Sinodului care se dorea <]nviat> .sau cum vrem s[-i spunem . R[dulescu Motru.Misiunea lui aceasta fusese =i. ce nu se amestec[ ]n problemele tradi\iei Na\ionale. este vorba despre unii din cercul mai larg pe care l-am enumerat.Episcopul Grigorie Leu.este foarte grijuliu s[ nu transapar[ din declara\iile sale vreun indiciu care s[ dea du=manului posibilitatea de a distruge asemenea ml[di\e. Ar=ic.at`ta vreme c`t au tr[it. Petrovici. deci=i ]n rostul lor misionar de a-=i ajuta credincio=ii s[ reziste asaltului la care ]i supunea anticristul. Patriarhul Nicodim =i Mitropolitul Irineu Mih[lcescu . Modiga. ]n \ar[ chiar sub regimul cel vechi. a=a cum ]i ]ndrumase ]ntotdeauna cel fa\[ de care aveau ascultare . poate mai pu\in activi. cu un sfert de veac mai t`rziu. Ca s[-i afl[m =i s[-i cinstim cum se cuvine. ci spre cea ecumenic[. prin ei ideea a rezistat iar martiriul celor doi episcopi despre care vorbesc ]n aceast[ carte a dat rod spiritual intens. cumnatul +erban Onose. de a nu da =anse du=manului ca s[ g[seasc[ vreo cale de distrugere. cunoscut sigur de mine. Ag`rbiceanu =i de c`\iva politicieni precum ultimii mini=tri \[r[ni=ti =i liberali. pe Episcopul Grigorie Leu. el f[cuse to\i pa=ii posibili spre convertirea deplin[ indentific`ndu-se cu Credin\a sa ]n fa\a c[reia nu mai contau nici condamnarea nici denigr[rile. interogatul. cumnatul Nicolae G`lea. pentru c[ el le oferea de zece ori mai multe. totu=i. la dosar. spre cinstirea Bisericii. colonii rom`ne=ti sufragane unor ierarhi str[ini fiind pu\ine =i ]ndreptate nu spre ortodoxia slav[. Acuzatul. }nafara tainei de jur[m`nt eclezial prin care avea garan\ia continuit[\ii. Zugravu. r[ma=i ]nc[ ]n scaunele lor. un ]ntreg curent de opinie antibol=evic[.o mi=care de 213 . aceasta a fost o mi=care . +i. episcopul Nicolae al Oradiei. A=a c[. Galaction. Reac\ia lui e divers[: de la sofism la amnezie =i de la schimbarea direc\iei declara\iei la refuzul f[\i= de a r[spunde. Paulescu. Ursu. Dar scopul lui este unul: De a p[zi tot ceea ce a construit tat[l s[u aici =i el ]n str[in[tate. trebuie continuat[ cercetarea istoric[. Vicol. Crainic. nu se poate g[si nici un document ]n aceast[ privin\[. Desigur c[ e vorba de to\i marii c[rturari: Gusti. Cu certitudine.

a avut o replic[ pentru care. Gheorghiu a fost g[zduit de preotul Ion Marina la seminarul din R`mnicu V`lcea 215 . mul\umind lui Dumnezeu c[ a sc[pat. unde c[lug[rii comunic[ cu fra\ii lor mai tineri. stereotipie pe care jum[tatea de veac de tain[ (=i team[ de oficialitate. dup[ aceea mi-a cerut iertare: <Dar de ce vrei s[ dezgropi lucrurile astea dup[ at`ta vreme ]n care to\i le-am uitat ?!> Antim Nica i-a fost elev Episcopului Grigorie la seminarul teologic de la Ismail. cel instalat de puterea atee. ]n date foarte concrete =i de eviden\[ pentru diverse aspecte. Dup[ o jum[tate de veac. printr-un salt rapid cu avans[ri for\ate la care l-a ajutat Gheorghiu-Dej al c[rui om era. Doi. 214 Nu cred c[. Din str[in[tate. a uitat totul =i s-a dezis de tot p[str`nduse ]n ierarhie p`n[ la aproximativ recenta sa trecere ]ntru Domnul. desigur. ]n tainele m`n[stire=ti. Dar sunt date unilaterale ale ac\iunilor Episcopului Grigorie ]n zon[.mare con=tiin\[ na\ional[. aveau o stereotipie a r[spunsurilor cu care se obi=nuiser[ ]n anchetele la care au fost supu=i acum aproape cinzeci de ani. *** Am ]ncercat s[ stau de vorb[ cu unii dintre ei. el f[c`ndu-i =i sumbra slujb[ de ]nmorm`ntare sub ochii vigilentei securit[\i =i ai reprezentan\ilor guvernamentali. C`nd aceasta a fost ocupat[. La evadarea sa din lag[rul de la T`rgu Jiu. dar ]l repetau ]nc[ timora\i. dar nu imposibil[ dac[ \inem seama de posibilitatea cre=tin[ a convertirii oric[rui p[c[tos. ale ]ncuraj[rii \[ranilor care credeau ]n el =i ale trimiterii peste Prut a c[lug[rilor basarabeni pentru slujbe clandestine sau r[sp`ndirea cuv`ntului pastoral. el s[ fi ]ntreprins ceva. de la care speram s[ aflu mai multe pentru c[ fuseser[ ]n rela\ie direct[ =i cu Grigorie =i cu Victor Leu. poate) le-o osificase ]ntr-un asemenea hal ]nc`t unul dintre ei. O variant[ greu de crezut. Am aflat =i alte ]ncumet[ri asem[n[toare pentru care c[lug[rii aveau binecuv`ntarea =i ]ndemnul Episcopului =i au suferit ]mpreun[ cu el. a fost printre cei pe care Grigorie Leu ]i ajuta cu burse din propriul s[u salariu de arhiereu vicar la Mitropolia Ia=ilor =i epitrop la marele a=ez[m`nt al Spiridoniei. dar un cunosc[tor al ansamblului problemei n-am mai g[sit. i-a fost coleg de facultate Episcopului Victor Leu. mila Domnului f[c`nd s[ supravie\uiasc[ ]nc[ arhimandritul Mina Dobzeu. ceea ce. am str`ns destule de la rudele noastre preo\i =i de la c[lug[rii care-au suferit odat[ cu ierarhul. a avut o evolu\ie asem[n[toare. sau m[car a acordului tacit pe care =i l-ar fi dat ]nsu=i patriarhul Justinian. Iar cei doi episcopi care prin drama suferin\ei devin azi cunoscu\i. mi-au ]mpiedicat aproape orice posibilitate de comunicare. ar fi =i cea a cunoa=terii par\iale de cauz[. Cel de-al doilea. alte amintiri s-au mai p[strat. =i mai apropiat al nostru. circumscrise la eparhia Hu=ilor. fiindu-ne rud[ =i lui l[s`ndu-i-se engolpionul prin care Episcopul Grigorie ]i transmitea fiului s[u ]nsemnele arhiere=ti. put`nd chiar s[ produc[ reac\ii defavorabile la unii. care m-au ajutat la reconstituirea faptelor ]n am[nuntele lor. pe care-l luaser[ ]n bra\e la anchet[. lu`ndu-=i astfel doctoratul ]n teologie la Strassbourg =i a ajuns arhiereu ]n Basarabia. nerealiz`nd c[ trecuser[ aproape cinzeci de ani. acel <nu =tiu. n-am fost implicat> omene=te explicabil. Era prieten al v[rului meu =i discipol intim al unchiului meu. au fost exponen\ii unei asemenea mi=c[ri na\ionale =i nu doar ni=te ini\iatori de unii singuri. mai multe adev[ruri put`ndu-se reconstitui cu timpul. l-a supus pe Antim Nica unor suspiciuni =i unor anchete datorit[ c[rora. la v`rsta foarte ]naintat[ a am`ndurora. s-a refugiat la Hu=i devenind protosul tuturor preo\ilor =i c[lug[rilor basarabeni pe care Episcopul Grigorie ]i ad[postea ]n eparhia sa. scuzat fiind de faptul c[ ]nsu=i v[rul meu ne-a l[sat ]n familie cuv`nt de ordine c`nd a plecat: s[-l ponegrim c`t mai mult ca s[ ne salv[m dovedindu-ne rup\i de el. ]nafar[ de acordul pasiv. Alte date. r[posatul arhiepiscop Antim Nica. v[rul meu i-a transmis o scrisoare mul\umindu-i pentru aceast[ devo\iune fa\[ de tat[l s[u p`n[ la drumul final. Sper totu=i c[. ]n aceste condi\ii spirituale.

venea ]n acele modeste a=ez[ri 217 . st`nd de vorb[ cu enoria=ii. De abia c`nd a sosit. el colinda satele duminic[ de duminic[ slujind ]n c`te o biseric[ modest[ de \ar[. a fost trimis la m`n[stire =i a murit ]ntr-un mod destul de neclar. fusese unul dintre st`lpii vie\ii spirituale moldovene=ti. }n sf`r=it. omul lui Gheorghiu pus ]n fruntea Bisericii. P[rintele Patriarh Teoctist relateaz[ cum. toat[ \[r[nimea Moldovei ]l cuno=tea ca pe ap[r[torul drepturilor ei pentru c[.pe care acesta ]l administra. printr-o viziune conduc[toare clar[ f[cuse ordine ]n via\a curent[ bisericeasc[ aduc`nd multe foloase prin modernizarea =i dinamizarea administr[rii parohiilor =i m[n[stirilor =i valorific`nd resursele ]n special pentru sus\inerea la studii ]nalte a sute de tineri mireni sau monahi. ]n numai trei-patru ani de c[lug[rie Justinian ajunge patriarh. el fiind =i cel care. care. Toat[ lumea c[rtur[reasc[ a Ia=ilor ]l aprecia pe Vl[dica Grigorie =i-l considera ca pe unul de-al lor ]nc[ din perioada c`nd. Sc[pat din lag[r la 15 august . le-ar fi urmat ]n scaun lui Irineu Mih[lcescu la Ia=i =i lui Nicodim Munteanu la Bucure=ti. s[ accepte =i calea ei dreapt[ ? +i deoarece cre=tinismul ne ]nva\[ c[ drumul dreptcredin\ei se arat[ oric[rui p[c[tos.a uitat de insurec\ie (dac[ cumva o fi =tiut ceva !) ajung`nd la Bucure=ti de-abia pe 26-27 august. drept cel mai vechi =i mai de prestigiu ierarh din eparhia mitropolitan[. conform canonului monahal a trebuit s[-=i ia un duhovnic =i acesta a fost Episcopul Grigorie. R[splata pentru preot a fost mare. a putut s[ existe. maici. iar personalit[\ile Moldovei ocoleau palatul mitropolitan.unde nici acolo. func\ie politic[ incompatibil[ cu cea bisericeasc[. o 216 influen\[ ]n bine de la austerul vl[dic[ Grogorie la proasp[tul vl[dic[ sus\inut de regim. ]n acei ani de secet[ se opusese de a se lua cotele la care erau supu=i \[ranii =i ceruse guvernului o lege pentru ap[rarea plugarilor din toat[ Moldova. cu numele Justinian el fiind impus Arhiereu-Vicar la Ia=i. predic`ndu-le. dup[ cum se =tie. n-o ducea prea r[u fiindc[ Ceau=escu. la modul firesc. ajut`ndu-i moral. public`ndu-=i tocmai ]n acea perioad[ lucr[rile de baz[ ale operei sale teologicosociale. peste capul multor prela\i b[tr`ni. conduc[torul comunist s-a a=ezat pe trai la preotul oltean =i . Prestigiul acestuia era necontestat. cu sfatul. pentru a participa la ceremonie =i a face slujb[ Episcopul Grigorie. teologi na\ionali=ti care trebuiau f[cu\i inofensivi. Justinian Marina a fost s[ltat peste r`nd fiind ]nsc[unat mitropolit ]n calitate de vicepre=edinte al Frontului Plugarilor. Se pune ]ntrebarea: a putut oare. ]l servea cu \uic[ la ghea\[.din sate drumurile sale trec`nd pe la prefecturi unde intervenea pentru necazurile oamenilor. ulterior. se spune. aleg`nd astfel drumul preo\iei. ]n asemenea condi\ii. lumea important[ a Ia=ilor a venit la catedral[. p[str[nd pentru aceasta doar s[rb[torile mari. Duhovnicul. La Ia=i c`nd a venit. f[r[ jocurile politice. la instalarea ca mitropolit a lui Justinian Marina la Ia=i. Dar totalitarismul poate orice =i. trebuie considerat p[rinte sufletesc =i prim sf[tuitor al celui care i se spovede=te a=a c[. ]n calitate de vicar aici. deoarece ]n via\a sa arhieresc[ el introdusese stilul misionar pe care al\ii nu-l aveau. dar ]l cuno=tea =i fizic. ]n coasta marelui c[rturar na\ionalist Irineu Mih[lcescu care. El nu era doar un vl[dic[ de palat episcopal =i de slujbe la catedral[. lumea era foarte rezervat[ =i chiar ostil[ celui impus de guvernare. preotul Ion Marina era format ]n =coala teologic[ clasic[ a Bisericii noastre. de cele mai multe ori. s[ vedem argumentele ]ntru aceasta: Indiferent de cameleonismul s[u politic. dar =i material . fiindui un soi de valet.<m[n[stire. chef> ]mpreun[ cu Chivu Stoica =i Ion Gheorghe Maurer . Nu exista hram de biseric[ la care s[ nu sfin\easc[ bucatele de pe masa ob=tilor s[te=ti =i. dup[ moartea la fel cu semn de ]ntrebare a patriarhului Nicodim. de la cuv`ntarea direct[ pe care o adresa fiec[rui credincios. Toat[ lumea clerical[ =i monahiceasc[ ]l =tia ca pe un p[rinte sufletesc drept =i cump[tat. la rangul lui =i la calitatea de locotenent metropolitan pe care o mai avusese. Pentru a doua oar[.

s[ nu-i fi spus lui Justinian g`ndul s[u de a pre]nt`mpina acest pericol. avea =i simbolul de a sluji Biserica \in`ndu-i drumul drept indiferent de vicisitudinile sor\ii. ceea ce este tot un triumf al puterii credin\ei. ar fi sim\it nevoia s[-=i manifeste c`t mai evident dezaprobarea fa\[ de intrusul impus de guvernarea comunist[. cunosc`ndu-mi bine unchiul ]n 218 toate manifest[rile lui de caracter drept. a aprobat tacit. nu pot crede c[ cel care-l luase. d[ o =ans[ de reabilitare sufletului acestuia suger`ndu-mi s[ cercetez influen\a benefic[ a duhovniciei exercitate de Episcopul Grigorie. ca s[ cinstim aici cele curate din om crez`nd chiar =i ]n convertirea unui asemenea p[c[tos. un teolog care a trecut prin hirotonisirea ]n preot =i prin hirotonisirea ]n arhiereu. frontul aliniat la Ia=i vreme de c`teva luni era spart de armata ro=ie ]naint`nd spre linia Foc=aniN[moloasa-Gala\i . =tiind c[. Gestul Episcopului Grigorie Leu de a nu \ine seam[ de afrontul care i se aducea prin avansarea ]n locul s[u a omului regimului =i de a veni s[ slujeasc[ chiar el ]n catedrala ie=ean[ a fost cel ce a adus la ceremonie ]naltele personalit[\i ale ora=ului care. de drept. nu =i-a dat seama c[. cel ponegrit =i blasfemat de Justinian Marina. slujirea lui trebuie s[ fie pentru aceast[ Biseric[ =i c[ numai ei ]i apar\ine ?! Imposibil lucru ca un om care cuno=te c[r\ile sfinte. }n leg[tur[ cu triumful puterii credin\ei. Florian G`ld[u. ]nafar[ de aceast[ frumuse\e a gestului f[cut de un ierarh pentru care nu orgoliile ci doar destinul sf`nt al unit[\ii Bisericii sale conteaz[. preotul v`lcean care uzurpase cu ajutorul comunist. ]mi mai permit aici divaga\ia unei amintiri ]n leg[tur[ cu unchiul meu. m[car din canon dac[ nu din convingere. vertical =i deschis. +i. Dar. pun eu ]ntrebarea: cel r[u. de a ]ncerca s[-i une=ti pe to\i fii ei =i de a-i aduce chiar pe cei r[i la ascultarea celor sfinte ! +i atunci. }ns[=i tradi\ia ultimului veac ar[ta limpede cum.moldovene=ti ]nso\it de soborul s[u de preo\i =i cu ]ntregul cor al episcopiei. nu a avut =i el o lic[rire a celor bune din suflet ? Oare atunci c`nd a ]ngenunchiat ]n mijlocul catedralei s[rut`nd m`na duhovnicului s[u. cel care trebuia instalat ]n scaunul mitropolitan al Ia=ilor. ]n plus. armata rom`n[ r[m[sese descoperit[. +i. chiar dac[ n-a ac\ionat. cum s-au l[rgit lucrurile ]n practic[. oricine l-ar sus\ine. ]n ultimul s[u an de via\[ la Mount Vernon ]n SUA . Lumea ]l cuno=tea bine. atunci c`nd a auzit c[ Moscova vrea s[ pun[ m`na pe bisericile diasporei noastre.preotul Florian G`ld[u ]mi sugereaz[ s[ merg =i pe aceast[ cale de cercetare subliniind c[ Vl[dica Grigorie i-a fost duhovnic fostului om al lui GheorghiuDej. Era ]n august 1944 ]n timpul ofensivei ruse=ti pe linia Ia=i-Chi=in[u. de pe sacunul episcopal de la Hu=i. Episcopul Grigorie Leu. s[ nu ]n\eleag[ valoarea patriotic[ a unui asemenea g`nd.=i nu doar trecut pe la Moldova. c`nd a v[zut at`ta ]n\elegere cre=tin[. drept duhovnic. care venea din profunda sa credin\[ =i onestitate. Ba. el ar fi fost. chiar s[-=i dea seama c[ un asemenea gest l-ar putea face iertat de alte p[cate ale conlucr[rii cu anticristul. trebuie s[ men\ionez fapta unui suflet curat: }ntr-o scrisoare din 1992. deoarece condi\ia la Unirea Principatelor pentru acceptarea Capitalei la Bucure=ti fusese: <cap al Bisericii moldovean> . venirea lui acolo spre a sluji la instalarea propriului adversar. a putut s[ nu se lumineze la cuv`ntul lui. ]n ]ngrijorarea pe care a avut-o f[r[ s[ =i-o ascund[. Nem\ii ]=i retr[seser[ c`teva unit[\i de blindate duc`ndu-le pe frontul de vest. dac[ nu ar fi fost presiunile politice ale unui guvern detestat. Ar[mescu =i Sofronie Miclescu =i Nicodim patriarhul. Deci Moldova intra ]n 219 . ajunseser[ prima\i ai Rom`niei =i C.cea mai apropiat[ posibilitate de regrupare a armatelor noastre. Cunosc`nd for\a de persuasiune a unchiului meu. nu pot s[ cred c[. s[ r[m`n[ insensibil ]ntr-un asemenea moment =i s[ nu se apropie de porunca lui Dumnezeu !^ Din acest motiv =i. +i e imposibil ca cel trecut prin scaunul mitropolitan de la Ia=i ]n care =ezuse Iacob Putneanul c`nd a prezidat sinodul de la 1752 afurisind suirea str[inilor ]n scaun arhieresc rom`nesc. altfel.

]ntregime ]n m`na du=manului. Comandamentul militar care se retr[gea a f[cut apel la retragerea general[ pun`nd un tren la dispozi\ia administra\iilor jude\ene =i a institu\iilor importante pentru a le duce ]n spatele frontului. Episcopia Hu=ilor a primit =i ea loc, dar Episcopul a trimis doar odoarele refuz`nd compartimentul care i se rezervase. +i a explicat: comandamentul nu avea posibilitatea s[ pun[ trenuri la dispozi\ia ]ntregii popula\ii care era astfel obligat[ s[ r[m`n[ sub ocupa\ie. P[storul avea datoria s[ r[m`n[ cu turma - iar el era p[storul. Atunci, \[rani din zeci de sate moldovene pornite ]n bejenie cu carele lor s-au str`ns ]n jurul lui =i au f[cut o mare tab[r[ pe dealurile B`rladului ]n care preo\ii deveneau popi de tab[r[ ca pe vremea lui +tefan cel Mare, iar Episcopul lua rostul str[mo=ului nostru Mihail Leu Blagocinul. C`nd, pe drumurile dinspre Prut au ap[rut avang[rzile armatei ro=ii, Episcopul a str`ns ]n jurul s[u ]ntregul sobor de preo\i, a a=ezat c`nt[re\ii ]n =iruri pentru a duce cuv`ntul printre mul\imea de oameni =i c`nd au ie=it la iveal[ tancurile a ]nceput o slujb[ solemn[ de ]ncredin\are a zecilor de mii de suflete str`nse pe dealurile din jururi ]n grija Domnului. Mul\imea ocupa un spa\iu imens p[r`nd du=manului o ]ntreag[ armat[. Dar nev[z`ndu-se armament au fost trimi=i cerceta=i s[ constate despre ce era vorba. Iar cerceta=ii, oric`t de <educa\i> la Comsomol, c`nd au v[zut imensa slujb[ la care se rugau preo\ii =i oamenii de r`nd au ]ngenunchiat =i sau trezit ]n ei sim\urile pravoslavnice. Acela= lucru s-a ]nt`mplat =i cu batalioanele =i regimentele care au venit ulterior. Au ]ngenunchiat cu to\ii =i au ascultat slujba: De-o parte a altarului sub cerul liber miile de \[rani moldoveni, de partea cealalt[ miile de ocupan\i din armata anticristului, ]mp[ca\i pentru o clip[ sub slujirea divin[. Reveni\i la sufletele lor curate, solda\ii ru=i alungau diavolul leninist ]ngenunchind =i f[c`ndu-=i semnul crucii. }naintarea sovietic[ s-a oprit acolo, pe dealurile B`rladului, evenimente grave s-au produs ]n toat[ \ara a c[rei istorie avea s[ ia un alt mers. Dar imaginea aceea cu mul\imea 220

]n bejenie pe dealuri moldave, av`nd ]n mijloc un episcop ]n od[jdii ce sluje=te cu soborul s[u iar armata ocupant[ ce ]nainteaz[ pe v[ile Prutului, oprindu-se =i ]ngenunchind ]n str[fulgerarea amintirilor curate din sufletul ei pervertit, r[m`ne ]n memoria cre=tin[ a lucrurilor. Am relatat aceasta tot ca argument: T[ria credin\ei care d[dea o hot[r`re aspr[ =i ne]nduplecat[ tuturor gesturilor acelui om cu suflet bun =i duios de adev[rat p[rinte, cel ce avea s[ fie, din nefericire, ultimul vl[star din spi\a marilor Vl[dici a c[ror personalitate marcheaz[ istoria Moldovei. T[ria sa perseverent[ =i sincer[, cu vorba deschis[ care, dac[ a putut ]ngenunchea o armat[ ]ntreag[ ]n fa\a simbolurilor Bisericii sale, oare, c`nd a strigat anun\`nd pericolul bol=eviz[rii ortodoxiei noastre, nu a g[sit ascultare la fra\ii s[i ierarhi, inclusiv la prosp[tul patriarh ?! Nu-mi vine s[ cred =i, tocmai din acest motiv, ]nclin a considera c[ str[dania =i martiriul lui au fost lucrarea Domnului asupra unui ]ntreg Sf`nt Sinod care a putut s[ aib[ ]n s`nul s[u =i un Toma Necredinciosul =i un Iuda pe care propria-i c[in\[ s[-l duc[ la =treang =i chiar un Petru al clipelor de lep[dare, pentru c[ scriptura nu ne va sfin\i dintr-o dat[, dar, ]n ]ntregul ecleziastic pe care-l reprezint[, nu a putut dec`t s[ aprobe =i s[ ]ncurajeze rezisten\a pe canoanele noastre proprii, pentru care Episcopul Grigorie ]=i trimitea fiul ]n str[in[tate. Trebuia prea mult[ m`r=[vie =i necredin\[, ca s[ nu ]n\elegi =i s[ nu aprobi spiritul de tradi\ie al luptei lor, chiar dac[ propaganda comunist[ punea etichetele ei cu invective caracteristice. Sau mai mult: tocmai pentru c[ anticristul pune asemenea etichete cum ar fi <tr[darea de \ar[> sau <periculozitatea maxim[>, ]nseamn[ c[ lucrurile stau exact invers =i con=tiin\a cre=tin[ te oblig[ s[ le ]n\elegi ca atare. C[ au existat Iude, e firesc. Dar nu pe acelea vrem s[ le dezv[luim deoarece ]n fa\a Marii Judec[\i nu au cum se ascunde. Dar sufletele curate sau ajunse la cur[\enie careau g`ndit ]ntr-un ]ntreg rom`nesc ]ncurajarea unei asemenea 221

ac\iuni de rezisten\[, ar merita s[ fie =tiute. Ca =i cele care au aprobat tacit, cum ar putea fi cazul Justinian Marina asupra p[catelor c[ruia ar fi nedrept dac[ n-am l[sa s[ se vad[ =i momentele de iluminare cu care Dumnezeu ]l d[ruie=te pe orice p[c[tos, iar Biserica ]l ajut[ s[ se ridice deasupra. Apoi, din acest punct de vedere, alte dou[ indicii: Cu toate c[ v[rul meu nu pomene=te niciodat[ ]n anchet[ numele patriarhului ]n func\ie =i cu toate c[, ]n cuv`nt[rile sale anterioare transmise prin emisiunea pe care a ]nfiin\at-o la BBC =i radio München l-a acuzat pe acesta de complicitate ]n uciderea Episcopului Grigorie Leu, =i niciodat[ nu =i-a schimbat aceast[ p[rere, depozi\ia unuia sau, poate, chiar a doi dintre martori, men\ionaser[ de mai multe ori cu insisten\[, prezen\a lui Justinian Marina ]n diverse ]nt`lniri de dinaintea fugii lui Vasile Leu, vorbind =i de faptul c[ de c`te ori venea din Ia=i la Bucure=ti era g[zduit ]n casa acestuia (am vorbit de casa de l`ng[ Patriarhie, str. Gramond nr. 9 A unde tr[gea =i Episcopul Grigorie =i unde locuia ]n permanen\[ v[rul meu). Sunt ar[tate de asemenea str`nsele rela\ii dintre ei c`t[ vreme v[rul meu fusese consilier ministerial la Culte - rang de demnitar pe care ]l avea el =i un alt preot - Constantin Burducea subliniat ]n epoc[ de rima lui P[storel: <La Cr[ciun popa Burducea/C`nd cu steaua, c`nd cu crucea>. Anchetatorul insist[ asupra acestor am[nunte, dar depozi\iile martorului, (care e posibil s[ fie un arestat, speriat de ]nchisoare) nu g[sesc nici o confirmare ]n depozi\iile v[rului meu care ]n mod perseverent refuz[, dup[ cum am spus, a da asemenea am[nunte ferindu-ne pe to\i, chiar =i pe mine, care n-am avut dec`t rol episodic, lipsit de aspecte doctrinare. }n cazul acesta sunt dou[ variante: Fie exist[ o doz[ de adev[r dar care nu se poate dovedi, fie ancheta, dorind s[ afle c`t mai mult provoac[ asemenea declara\ii cu care, apoi s[-i zmulg[ anchetatului alte am[nunte =i s[ ajung[ la un nou dosar. Fie valabil[ una sau alta dintre variantele cu patriarhul Marina, 222

anchetatul nu se las[ impresionat, nu-i pas[ de amenin\[ri =i torturi, iar anchetatorii se v[d nevoi\i s[ p[r[seasc[ pista. Al doilea indiciu este ]n leg[tur[ cu preotul Burducea: Dup[ cum am v[zut, rapoartele din teritoriu ale securit[\ii alarmate de fuga v[rului meu =i informa\ii culese de la institu\ii =i agen\i men\ioneaz[ trei nume de preo\i care au p[r[sit \ara c[ut`nd azil ]n str[in[tate: Vasile Leu, Florian G`ld[u =i Constantin Burducea. Cert lucru c[ =i preotul Burducea f[cuse acela=i gest poate concomitent, dar ]n nici un caz ]mpreun[ cu cei doi. Interogat ]n leg[tur[ cu Burducea, v[rul meu declar[ scurt c[, ]n c[l[toriile sale misionare a auzit de prezen\a aceluia ]ntr-un lag[r de rom`ni din Italia, dar nu a luat leg[tura cu el. +i trece foarte repede peste acest subiect ceea ce, ]n\eleg`ndu-i acum stilul, poate ]nsemna c[ vrea s[ fereasc[ ]nc[ o pist[ pe care ar putea-o folosi provoc[rile du=manului. }l fere=te pe Burducea ca =i pe to\i ceilal\i preo\i rom`ni din str[in[tate, prin c`t mai pu\ine am[nunte despre parohiile lor =i despre enoria=ii lor, tocmai ca informa\iile s[ nu intre ]n m`na celor care vor s[ pun[ st[p`nire pe Biserica noastr[ spre a dispune de sufletele credincio=ilor ei. De ce, ]ns[, eu consider important am[nuntul Burducea?^ Pentru c[, plecarea acestuia din \ar[ fiind la fel de evident[ ca =i a v[rului meu, conjug`ndu-se cu faptul c[ au de\inut am`ndoi demnit[\i la Ministerul Cultelor sub ultimul guvern care mai avea demnitari din partide istorice, duce la concluzia c[ ]n s`nul acelui minister care cuno=tea, desigur, ca organ de specialitate al administra\iei de stat, inten\iile pe care Moscova le avea cu Biserica noastr[, s-a creat un curent de opinie patriotic[ =i de rezisten\[ care - firesc, de vreme ce era vorba de Vasile Leu ca demnitar acolo - s[ se uneasc[, sau chiar s[ porneasc[ din harul grupului sinodal na\ionalist al c[rui lider era Episcopul Grigorie Leu. +i, astfel, avem imaginea unei reale mi=c[ri de rezisten\[ na\ional[ pornit[ din miezul spiritualit[\ii ei tocmai ]n momentul ]n care pro-moscovi\ii dau loviturile lor cele mai 223

grave: alungarea regelui, procesul =i ]ntemni\area frunta=ilor na\ional \[r[ni=ti =i a altora, scoaterea reperezentan\ilor ultimelor frac\iuni de partide burgheze din coali\ia guvernamental[. }n acest fel se demonstreaz[ c[ decapitarea politic[ f[cut[ cu o brutalitate care a v[duvit de personalit[\i reale cel pu\in trei genera\ii rom`ne=ti, a condus la o resurec\ie ]n lumea moral[ =i intelectual[ pentru p[strarea valorilor na\ionale prin spiritualitatea cea larg[, ]n special a Bisericii, cea care se adreseaz[ tuturor sufletelor - va s[ zic[ unei mul\imi ce nu poate fi distrus[ precum v`rfurile politice. Acesta era idealul Episcopului Grigorie, pe acesta l-a continuat fiul s[u declar`nd ca atare ]n anchet[ c[ scopul s[u misionar ]n str[in[tate a avut dou[ direc\ii - una religioas[, de p[strare a ortodoxiei rom`ne=ti =i una politic[, de ]nt[rire a acelui partid rom`nesc-cre=tin format ]n Italia =i America sub conducerea lui Constantin Vi=oianu, cu scopul de a organiza rezisten\a rom`neasc[ unindu-i toate for\ele sub ideal cre=tin. Cu durere filial[ subiectiv[, dar =i cu obiectivitatea unei posibilit[\i de ra\ionament ]n plus, regret mult faptul c[ tat[l meu - implicat ]n aceast[ mi=care cu ]ndelunga sa experien\[ politic[ de =ef al unor forma\iuni importante =i suferind de pe urma ei ani de deten\ie, nu mai tr[ie=te acum c`nd m[ aflu ]n posesia unor asemenea documente. Cu toate c[ el ar fi fost categoric ]mpotriva oric[ror circumstan\e atenuante pentru patriarhul Justinian, c[ruia i-a atribuit tot timpul o vin[ ]n moartea fratelui s[u - Episcopul Grigorie, aceste date ]n leg[tur[ cu preotul Burducea, cu Ministerul Cultelor, cu ultimii politicieni liberali ca V`ntu, Bujoiu, Ro=cule\ =i chiar Gu\[ T[t[r[scu =i rolul lor de tampon al[turi de compromisul pe care l-au f[cut, ar fi putut c[p[ta coeren\[ prin clarific[ri f[cute de tat[l meu. Lucrurile st`nd ]ns[ altfel, documentele ap[r`nd de abia acum, eu r[m`n doar cu regretul c[ nu le pot comenta cu el =i cu datele pe care el mi le-a dat sau le-a 224

ad[ugat pentru precizarea amintirilor mele din adolescen\[. La Ministerul Cultelor, ]nafar[ de personalitatea mai =tears[ a lui Stanciu Stoian, (dar despre care aflu din anchet[ c[ era prieten cu G`ld[u, deci ar fi putut avea confiden\e cu acesta fiind cumva atras sprea a ap[ra ]n vreun fel biserica) s-au perindat oameni ca Radu Ro=cule\ (care f[cuse ]nainte de r[zboi politic[ ]n Dobrogea ]mpreun[ cu tat[l meu), Mihai Ralea (care era din Hu=i), oameni cu care, pe l`ng[ aceste aprecieri men\ionate, se putea avea dialog intelectual. Ca s[ nu mai vorbim de ceilal\i doi demnitari - de v[rul meu =i de preotul Burducea, pe care, acum, ]i =tim prea bine. Poate c[ Ralea era mai aservit puterii, cu el put`ndu-se pune probleme doar de ordin filosofic p`n[ a nu fi devenit marxist; dar Radu Ro=cule\ era un liberal integru care, la pu\in timp dup[ ministeriat a intrat direct ]n pu=c[rie unde a =i murit. Mai mult dec`t at`t: la ]ntrunirea de la Medgidia, pe care am relatat-o mai ]nainte, a participat un avocat rud[ care urma s[-i transmit[ ceva la Paris lui Horia Grigorescu. Or, Horia Grigorescu era prieten bun =i coleg de partid cu Radu Ro=cule\. Ajungem astfel la o demonstra\ie prin care, chiar dac[ gestul =i martiriul celor dou[ rude ale mele se minimalizeaz[ prin faptul c[ vin s[ fac[ parte dintr-o adev[rat[ tab[r[ de con=tiin\e care au ]ncercat salvarea \[rii prin Biserica na\ional[, semnifica\ia unei voin\e mult mai largi vine spun`nd un cuv`nt istoric. +i chiar dac[ ei, din protagoni=ti unici- cunoscu\i datorit[ celor ce au avut de suferit, r[m`n doar exponen\ii unei voin\e mai largi, care a animat mult mai mult intelect na\ional, va trebui s[ ne facem datoria fa\[ de to\i ace=tia, afl`ndu-le cu timpul numele =i a=ez`ndu-l ]n panteonul pe care-l merit[, fie c[ au ]ncurajat prin fapt[, fie c[ au consim\it numai prin t[cere la aceast[ lucrare care privea Biserica =i neamul apar\in`ndu-le deopotriv[. S-ar putea ca, prin aceasta, s[-i dezam[gesc pe unii care, mai pu\in cre=tine=te, ar dori doar s[ acuze. Dar eu ]mi pun ]ntrebarea: de ce s[ nu-l a=ez[m ]n lumina Taboric[ =i pe tic[los ? De vreme ce M`ntuitorul - care e al tuturor tocmai fiindc[ e M`ntuitor 225

probe prin m[rturie sau de orice 227 . dovedind =efilor s[i c[ are studii psihologice pentru studierea cu fine\e a ancheta\ilor. doi preo\i rom`ni. a pornit de aici. slujitori =i enoria=i ce i-au p[strat fiin\a nealterat[ de cel r[u. au avut ]n jur sprijin =i ]ncurajare. +i. +i acest lucru este mai important dec`t orice persoan[ ]n parte ! }n informa\iile adunate de agen\i dup[ fug[.reflect[ aceast[ lumin[ c[tre to\i. tocmai prin puterea de schimbare =i de luminare interioar[. Ce-au folosit c[l[ii care au sperat ]n compromiterea lui Vasile-Victor Leu scormonind trecutul victimei lor. cert lucru c[ toate acestea au reprezentat o mi=care destul de ampl[ de rezisten\[ spiritual[. preotul Vasile Leu. deci. au sim\it idea de solidaritate cre=tin[ =i au triumfat astfel ]ntr-o lucrare care nu este doar a lor. cu preg[tiri =i lu[ri de m[suri pe linie de solidaritate ecumenic[ =i nu cum v[d securi=tii la modul lor grosolan: pe linie de spionaj imperialist^ *** Nu vreau s[ fac aici un proces al ]ntregului semidoctism vulgarizator proletcultist =i ]njositor pentru fiin\a uman[ ca g`ndire. ]n care sunt men\ionate cele trei nume de preo\i laolalt[. }n raportul final de la prima anchet[.fost ministru la culte. dar s[ medit[m o clip[ ]n plus la ce ]nseamn[ acest mod grosolan de g`ndire a securi=tilor. dup[ cum s-a dovedit =i mai ]nainte =i mai t`rziu =i ]ntotdeauna. desigur. a fugit ]n str[in[tate ]nso\it de Burducea =i G`ld[u> .ne fiind singuri. dac[ ei nu ]n\elegeau sublimul pe care el ]l atinsese f[c`ndu-=i misionar ]ntreaga datorie dat[ de Dumnezeul lui ?! Ce-am folosi noi. astfel. Domnul a ajutat ca lucrarea acestuia s[ nu se piard[. putem spune c[: de vreme ce. ]n caz de nereu=it[ a unuia s[ nu fie ]n pericol =i cel[lalt. transpare faptul c[ ele provin de la cineva care spionase sau primise dela\iuni de la o foarte important[ surs[ de decizie: Formularea este c[:< Leu Vasile . Personalismul cre=tin consider[ adev[rul reprezentat de fiecare persoan[ precum un pivot al convie\uirii spre bine ]n fa\a revela\iilor pe care le are. Mut`nd lucrurile pe planul faptelor. ci a unei ]ntregi Biserici cu prela\i. din interior. de a fi pus ]n fruntea episcopiei diasporei prin eforturile =i rela\iile celorlal\i doi. care voia s[ pun[ m`na pe ea. ]n mod concomitent. decis ]nc[ de aici. fo=ti ambii demnitari la culte pleac[ ]n str[in[tatea ]n contextul ]n care Moscova face presiuni pentru preluarea autorit[\ii spirituale asupra tuturor 226 emigran\ilor din \[rile devenite satelite. s[ fie alterat[ misiunea na\ional[ a acestuia. O asemenea strategie presupune o mi=care organizat[ care. tocmai pentru c[.ca schimb[rile produse de o asemenea lumin[ s[ cracterizeze ]ntreaga lume. A fost un adev[rat sinod secret care s-a \inut ]n sufletele celor care au participat la el prin fapt[ sau prin g`nd bun. ci ca o for\[ interioar[ ce se poate schimba mereu d`nd roade nea=teptat de multe din partea unuia singur c`t din partea a mii al\ii. rostul lui primordial. de vreme ce trimisul ]nafar[. de vreme ce opozi\ia ]n \ar[ a Episcopului Grigorie =i a altora din jurul lui fa\[ de un asemenea pericol este bine cunoscut[ av`nd pentru el chiar consecin\e fatale.doar de asta a venit ! . Persoana uman[ a fost creat[ nu ca un mecanism fix =i imobil ale c[rui rezultate s[ se ]nmul\easc[ doar ]n func\ie de num[r.era cunoscut sau b[nuit. El diversific[ la infinit persoana ]n ]mplinirea ce =i-o poate produce dup[ minunea continu[ a Dumnezeului ei =i nu-=i permite s[ o bage ]ntr-un tipar sau ]ntr-un num[r de ordine. ajuns episcop al diasporei devine at`t de periculos ]nc`t trebuie anihilat prin r[pirea de c[tre KGB. ]nseamn[ c[ El vrea . dar nu se =tia dac[ plecaser[ ]mpreun[ sau separat. care =i-a avut miezul moral ]n Sinodul Bisericii Ortodoxe Rom`ne nel[s`nd. dac[ am g[si doar vinova\i de martiriul celor dou[ rude ]nainta=e ale noastre ?! Ce ne-ar folosi vorbind despre latura tic[loas[ a fostului patriarh =i nu despre posibilele sale momente de iluminare ?!^ Important este c[ Grigorie Leu =i Vasile Victor Leu. un securist care se pl`nge c[ nu a reu=it s[ aib[ probe materiale.

munc[ conspirativ[. dup[ moartea lui Stalin. c[ un asemenea om =tia ce ]nseamn[ cuv`ntul <re\ea> era cea mai temeinic[ prob[ ]n acuza\ia de spionaj. asemenea acuza\ii pot ajunge chiar probe =i pot fi luate ]n serios de un complet de judecat[ total incompetent care nici nu le mai judec[. totul se raporteaz[ la trogloditismul regimului de <democra\ie popular[>. ]ncearc[ s[ le compenseze pe acestea cu <observa\iile sale psihologice> =i scrie: <Dealtfel. ci le ia ca atare. din ridicole. avea =i un bun sim\ omenos care-l f[cea s[ m[ c[ineze pentru faptul c[. S[rmanul Dumitr[=coniu ! Cum s[ ]n\eleag[ el nevoia unei Biserici libere care a str[duit prin secole pentru libertatea na\ional[ ?!^ Cum s[ ]n\eleag[ el un partid patriotic de moral[ cre=tin[ al rom`nilor. etc. m[car pentru a-i confrunta cu acuzatul =i a se vedea dac[ au avut vre-o leg[tur[ cu el. +i nu era deloc prost.alt[ natur[ pentru acuza\ia de spionaj =i de conlucrare cu agenturi str[ine. Ca =i ]n cazul cu fotograful evreu din Hu=i c[ruia i s-a cerut fotografia Episcopului Grigorie pe catafalc pentru a fi trimis[ drept prob[ de executare a ucazului stalinist. care a mai citit =i ceva c[r\i poli\iste. nici o ]n\elegere omeneas[ mai diferen\iat[. rezident. la fanatismul prosovietiz[rii =i. ceea ce face s[ credem c[ Leu V. at`t de t`n[r fiind intrasem ]n ]ncurc[turile familiei mele. era doar ]nr[it ]ntr-o asemenea concep\ie care i se inoculase muiat[ ]n serul luptei de clas[. n-ar =ti asemenea lucruri. care erau to\i ni=te <strica\i exploatatori pl[ti\i ca s[ adoarm[ \[r[nimea> =i c`nd era vorba de <provoc[rile spionajului imperialist la care se dedase familia mea>. din p[cate. cu toate c[ suntem ]n 1954. consider[ drept prob[ ]n acuza\ia de spionaj faptul c[ anchetatul =tie cei acela filaj sau filier[ sau rezident. Totul era la el provocare imperialist[ sau miere sovietic[. nici o tres[rire la ideea de ]ndatorire na\ional[ sau comandament moral. filaj. a avut o activitate de spionaj^> Prin aceasta Sherlok Holmesul de ocazie c[lit la =coala lozincilor sovietice care-i ]nlocuiesc cultura. supraveghere. Nici o nuan\[. admitea din c`nd ]n c`nd =i unele considera\ii logice pe care le f[ceam ]n leg[tur[ cu conceptul de libertate. ]n afar[ de argumentele prezentate la capitolul B se mai adaug[ =i faptul c[ anchetatul este destul de familiarizat cu termeni specifici muncii informative. m[ cuprinde mila pentru modul primitiv ]n care fusese ]nv[\at s[ duc[ ancheta!^ Nu era prost. poate aduce un argument foarte temeinic pentru cei de-o teap[ cu el. cum a f[cut =i cu martorii c[rora le-a luat drept bune declara\iile smulse de securi=ti =i nici nu i-a mai adus ]n fa\a instan\ei. =i aici.sau chiar de simbolul ortodoxiei . adic[ cei lipsi\i de-o cultur[ elementar[ care au ]nv[\at la un curs rapid de calificare primii =i ultimii termeni cu care manevreaz[. copila=ii crescu\i sub ]nv[\[tura lui d[inuie p[str`nd obiceiurile dictaturii. Dar. cu cultur[ medie. Iar faptul c[ un om cu doctoratul luat ]n \ar[ =i la Paris. dar ]n dou[ situa\ii reac\iona furibund amenin\`nd cu vehemen\[: c`nd era vorba de preo\i. folosind cu u=urin\[ no\iunile: investiga\ie. a num[rat p`n[ la dou[zeci. cu func\ii ministeriale =i canonice importante. tot a=a cum muncitorii lui Ford ]nv[\au doar o singur[ opera\ie pe care o repetau la infinit ca un mecanism. c[ =tiu numele acesta chisnovat al anchetatorului care m-a supus =i pe mine la interogatorii privindu-m[ pe sub spr`ncenele \ig[noase. altfel dec`t o provocare la adresa m[re\iei Uniunii Sovietice ?! Cum s[ dep[=easc[ el eticheta de <agent imperialist periculos> care i se pusese ]nc[ de la Moscova anchetatului principal =i s[ ]n\eleag[ c[ v[rul meu se poate delimita =i de Vatican =i de Biserica Anglican[ =i de alte mari for\e biserice=ti . La fel =i anchetatorul nostru anonim de la Serviciul III. Ca =i cum un intelectual normal. cu practic[ academic[ de =ef de catedr[. sau sunt martori inventa\i dintre aresta\ii care vor s[ scape mai u=or ! Dar aceasta nu conteaz[. =tia prea multe !> S[rmanul Dumitr[=coniu ! Acum.patriarhia 229 . Exact c-an glumele macabre cu Stalin: < De ce l-a\i ]mpu=cat ?> <P[i. Lor le trebuie doar dosarul formal care s[ confirme condamnarea la moarte cu care acuzatul venise de la 228 Moscova.

a-i ajuta pe basarabeni s[ spere realipirea =i a construi pentru to\i . furt =i condamnat de fiecare dat[. cu ultimul domiciliu ]n \ar[. ]n comuna Oancea regiunea Gala\i. lt. 9 bis. str.a-i salva pe cei din \ar[ de influen\a stalinist[. Numitul Leu Vasile este un vechi du=man ]nver=unat al RPR.Constantinopolelui c`nd aceasta ]i cere s[ nu recunoasc[ secularizarea lui Cuza. ]n[l\at[ din predici =i slujbe patriotice pe toate posturile de radio care aveau emisiuni rom`ne=ti ! De. ]nfiin\`nd catedra de secte religioase =i curente subversive. a fost arestat ]n august 1952. la Bucure=ti. s[rmanul Dumitr[=coniu ?! El era mecanismul construit special spre a ajunge la urm[toarele concluzii ca s[ plac[ Moscovei. ]ndemn`ndu-i pe ace=tia s[ lupte cu orice pre\ p`n[ la moarte ]mpotriva comuni=tilor. Gramont nr. }n 1940. n[scut la 13 martie 1903. a-i sc[pa pe macedoneni de influen\a nefast[ a unui Marcos pl[tit de Cominform. a devenit profesor la +coala de ofi\eri de Jandarmi din Bucure=ti. unde prin cursurile ce le-a predat a dus o propagand[ de def[imare a PCR. activitatea lui criminal[ =i-a ]nceput-o ]nc[ ]nainte de r[zboiul antisovietic.afl`nduse ]n inspec\ie la batalioanele de jandarmi pentru interven\ie. La declan=area r[zboiului antisovietic . fiul lui Grigore =i Lucre\ia. fiind confesor militar la Inspectoratul de jandarmi. are un copil. s[dind ]n inima =i mintea ofi\erilor de jandarmi ura contra comunismului. ]ncheind cercet[rile ]n problema arestatului Leu Vasile.iunie 1941 . originea social[: tat[l fost episcop. unde. ce erau aliniate de-alungul Prutului a trecut ]n linia I. ]n=el[ciune. lupt`nd ]n cadrul Regimentului 6 Mihai Viteazu. Capitolul XI SIMULACRELE LOGICII TOTALITARE 12 aprilie 1954 Proces verbal de constatarea infrac\iunii Eu. numai pentru a-=i face datoria fa\[ de rom`ni . o Biseric[ unic[ de limb[ rom`n[. iar ]n str[in[tate la Paris B-dul Saint Michel. a mai fost judecat ]n mai multe r`nduri pentru escrocherii. de na\ionalitate rom`n[. v[duv. studii: licen\iat ]n Teologie. pe undele cerului. am stabilit urm[toarele: Leu Vasile. dup[ acte 1905. de profesie preot. fapt pentru care a fost decorat 231 230 . Dumitr[=coniu Nicolae din Direc\ia de Anchete a MAI a RPR. a-i salva pe cei din str[in[tate de ocupa\ia spiritual[ moscovit[. cet[\ean al RPR.

v[z`nd c[ statul nostru democrat popular se ]nt[re=te din zi ]n zi.agent al Inteligence Service-ului. Florin Bercu. fapt pentru care a fost decorat cu: <Steaua Rom`niei>. III>. Dup[ 23 august v[z`nd c[ activitatea fascist[ i-a fost ]ngr[dit[. ]n septembrie 1949. Aceast[ misiune i-a fost amintit[ (confirmat[) =i de tr[d[torul de patrie. }n vara anului1949. ]mpreun[ cu G`ld[u Florian a fugit din \ar[.Consiliul Ecumenic . pentru a-=i continua activitatea sa criminal[ a hot[r`t s[ fug[ ]n str[in[tate. la Paris. Sub masca activit[\ii religioase. a luat contact cu organele UDB. <Mihai Viteazu cl. a dus la ]ndeplinire aceast[ misiune =i. Leu Vasile se face vinovat de mai multe crime penale pedepsite de legile RPR. minciuni =i =antaj. prof. }n prim[vara anului 1949. c[ nu mai poate s[ ]ntreprind[ nici o ac\iune. ]n scopul de a schimba prin for\[ or`nduirea nostr[ de stat =i s[ instaureze ]n RPR regimul capitalist. sprijinind efectiv r[zboiul de jaf =i cotropire a Patriei Sovietice. Leu Vasile a cerut s[ fie trimis pe frontul antisovietic ca. deoarece avea pa=aport englez. <Serviciul credincios cu spad[ cl. unde prin intermediul patriarhului Gavril al Jugoslaviei. de a submina regimul nostru ]n mod liber. f[c`ndu-se astfel vinovat de crima de }nalt[ Tr[dare. i-a informat asupra situa\iei militare. c[rora le-a furnizat o serie de informa\ii militare. Tot cu sprijinul patriarhului Jugoslaviei. Leu Vasile ]n c[l[toriile sale pe care le-a f[cut ]n Europa Apusean[ =i Orientul Apropiat. confesor militar. ]n 1942.cu <Coroana Rom`niei>. contribuind astfel la formarea unei unit[\i militare compacte care s[ lupte ]mpotriva statului nostru. pentru a da tot concursul regimului antonescian ]n ac\iunea lui de lichidare a mi=c[rii comuniste =i progresiste. a adunat o parte din ace=ti ofi\eri. politice =i sociale din RPR. F[c`nd diferite escrocherii.III> =i decora\ia <Crucea de fier german[>. a luat leg[tura cu fostul rege Mihai. de unde s[ activeze mai intens ]mpotriva t`n[rului nostru stat. aviator Puiu Cristea. 233 . ]n Jugoslavia. a dus o multipl[ activitate criminal[ ]mpotriva RPR. politice =i sociale. fugi\i din \ar[. Leu Vasile. mai mult. cu sprijinul serviciului de informa\ii englez. Hugo Bi=ov =i al\ii. Nandri=. }ndeplinind toate misiunile date de c[tre serviciul de informa\ii englez. maiorul Montgomery =i Atkinson. pe care ca =i pe ceilal\i ]nt`lni\i p`n[ la Londra. }n anul 1949 ]n Elve\ia la Lauzane. <Medalia r[zboiul din R[s[rit>. a ]ncercat s[ corup[ =i s[ compromit[ pe un lupt[tor progresist. Leu Vasile a plecat la Londra. economice. Pe front a ]nceput din nou activitatea lui fascist[. care-i d[dea posibilitatea s[ umble dintr-o \ar[ capitalist[ ]n alta. care era =i delegatul organului interna\ional bisericesc . a luat leg[tura cu conduc[torii serviciilor de informa\ii engleze. a fost condamnat. ]ntruc`t se va ]nfiin\a armata European[ ]n care va intra =i o forma\iune compus[ din fugari rom`ni care s[ lupte ]mpotriva RPR. Revenind ]n Bucure=ti la Inspectoratul de Jandarmi. ]ntruc`t fusese r[nit. privind RPR. Leu Vasile ]ncep`nd de la aceast[ dat[ =i p`n[ la arestarea sa. economice. De la ]nchisoare. zona englez[. privind ac\iunile acestora ]ndreptate ]mpotriva t`n[rului nostru stat democrat popular =i lu`nd leg[tura cu fugarii reac\ionari rom`ni fugi\i din RPR. unde a luat contact cu frunta=ii fugarilor rom`ni agen\i ai IS (Inteligence Service) ca: fostul maior Iliescu Gheorghe. fostul general R[descu. amiralul Dumitrescu. a plecat ]n Austria. ca p`n[ la formarea armatei europene s[ ia parte ca asisten\i la cursurile =coalei superioare de r[zboi din Paris. ]ntrebuin\`nd tot felul de =iretlicuri. Astfel ]n august 1948. de la care a primit misiunea de a convinge pe ofi\erii reac\ionari rom`ni. a fost hirotonisit ca episcop al fugarilor rom`ni din Europa 232 Apusean[ =i Orientul Apropiat. s[ nu emigreze ]n alte continente =i s[ r[m`n[ ]n Europa Apusean[. unde prin G`ld[u Florian.

Vestitorul din Austria. a f[cut presiuni morale asupra ei. Gratz. Aceast[ activitate criminal[ ]mpotriva RPR. f[c`nd presiuni morale asupra lor. chimist[ Keti Gavrilescu se afla la Paris pentru specializare =i urma s[ se re`ntoarc[ ]n RPR.c[ prof. Pe acesta l-a informat am[nun\it cu privire la situa\ia din RPR din toate punctele de vedere =i asupra impresiilor =i constat[rilor sale ]n urma vizitelor f[cute ]n lag[rele de rom`ni din Austria =i Germania Occidental[. Leu Vasile a \inut leg[tura cu Oadams p`n[ ]n vara anului 1950. Atena. Leu Vasile fiind la Paris. calomnii pe care Leu Vasile lea folosit =i ]n presa reac\ionar[ a fugarilor rom`ni din str[in[tate prin scrierea diferitelor articole ]mpotriva RPR. ]n fiecare duminic[. care s[ sta\ioneze ]n apele turce=ti. Tot la cererea lui Oadams. Leu Vasile a vorbit ]mpotriva RPR la postul de radio Paris. la Londra. cu starea de spirit a fugarilor rom`ni din Europa Apusean[ =i Orientul Apropiat fa\[ de politica englez[ =i i-a furnizat informa\ii privind RPR. pe care Leu Vasile ]l nume=te <conduc[torul de fapt =i nev[zut al Consiliului Ecumenic>. Italia. cu urm[toarele subiecte: 1. }n anul 1950.agent al IS . unde a luat leg[tura cu 235 . Leu Vasile a dus la ]ndeplinire =i aceast[ misiune. Roma. }n acela= timp a scris articole ]n ziarele fugarilor rom`ni din str[in[tate =i anume: ]n ziarul F[clia de la Londra. Istambul. Leu Vasile ]n septembrie 1949 a ]nfiin\at la postul de radio BBC din Londra emisiunea religioasomoral[ ]n limba rom`n[. Leu Vasile deplas`ndu-se ]n Grecia a f[cut o noapte escal[ la Roma. tot ]n 1950. a aflat de la Sanda St[tescu . A luat leg[tura cu aceasta. iar p`n[ la declan=area r[zboiului. englezii au hot[r`t ca acest distrug[tor s[ fie dotat cu un aparat puternic de radio-emisie.agent IS . Amintiri =i aspecte din lupta soldatului rom`n contra Rusiei =i 2. pun`nd ]n leg[tur[ pe fostul amiral Dumitrescu cu o serie de marinari rom`ni. secretarul general al bisericii anglicane =i conduc[torul IS pe linie bisericeasc[. Turcia =i Liban. etc. etc. München. Acest vas de r[zboi va face parte din flota armatei europene.Prin maiorul Iliescu a luat leg[tura cu Oadams. Nation Roumaine =i Bire din Paris. ]n care timp a ]ndeplinit o serie ]ntreag[ de misiuni date de acesta =i l-a \inut la curent cu ]ntreaga lui activitate. la propunerea profesorului universitar din Londra. folosind intimidarea =i =antajul p`n[ a determinat-o s[ se instaleze ]n Anglia. f[r[ de care nu puteau s[ emigreze ]n alte \[ri capitaliste. Nandri= . Amiralul Dumitrescu i-a explicat lui Leu Vasile c[ englezii i-au pus la dispozi\ie un vas de r[zboi care urmeaz[ s[ fie dotat cu echipaj complet din r`ndurile fugarilor rom`ni.Leu Vasile a \inut dou[ conferin\e la o =coal[ a Intelgence Srvice-ului. Leu Vasile a dus-o p`n[ la arestarea sa. Deasemeni. +i ]n 1950 Leu Vasile pe c`nd se afla ]n Grecia a corupt mai mul\i cet[\eni ai RPR de a nu se re]ntoarce ]n \ar[. de unde s[ transmit[ emisiunile BBC-ului pentru a nu mai putea fi bruiate. Descrierea ora=ului Gala\i =i ]mprejurimile lui din toate punctele de vedere. }n afar[ de postul de radio Londra. ce se aflau ]n special ]n Grecia. Tot ]n anul 1950. a primit misiunea de la fostul amiral Dumitrescu . Salzburg.de a-l pune ]n leg[tur[ pe acesta cu marinarii fugari din RPR afla\i ]n Europa Apusean[ =i Orientul Apropiat. pe care Leu Vasile le afla de la fugarii rom`ni veni\i din \ar[ cu care a venit ]n contact. unde Leu Vasile a \inut discursuri ]mpotriva RPR pe baza unor informa\ii denaturate ]n mod tenden\ios date de IS.agent al IS . Insbruc. prin pres[ =i la radio. deoarece a avut misiunea de la Consiliul Ecumenic de a cerceta pe ace=tia sub masca eliber[rii unor certificate de cre=tini practican\i. 234 }n anul 1949. unde s[ pun[ ]n practic[ descoperirile pe care ea le f[cuse ]n domeniul energiei hidrogenului. Patria din Germania Occidental[. calomniind astfel conduc[torii =i regimul nostru democrat popular. Vatra din Roma.

f[c`nd presiuni morale asupra lui Hagigogu. fiind ]n Austria. Mai =tie c[ a vorbit la radio Londra ]mpotriva RPR. unde s[ ia contactul cu Hagigogu. ca macedonean. spun`ndu-i c[ el pleac[ ]mpreun[ cu G`ld[u ]n str[in[tate. Dumitr[=coniu STRICT SECRET Exemplarul nr. Hagiu Ioan. cu care a luat contact ]n Elve\ia. (fila 287) Ionescu Hareta . Leu C.'54 REFERAT Privind rezultatul cercet[rilor asupra arestatului: Leu Vasile MOTIVUL AREST{RII: Leu Vasile a fost arestat de c[tre organele unei \[ri prietene =i predat organelor MAI din RPR la data de 4 martie 1953. cu care a luat contact la Londra ]n 1949 =i altor persoane din conducerea \[rilor imperialiste.(fila 302) 237 . proclama\ia va trebui s[ fie semnat[ de conduc[torul arom`nilor.nearestat[. care din cauza ascunzi=urilor muntoase =i alimentarea ce le-o fac satele rom`ne=ti din apropiere. ]nainte de a fugi din \ar[ l-a chemat =i pe el.^ Strict secret 9 aprilie 1954 SE APROB{ ss indescifrabil (loc\iitor de ministru) 19.arestat. Locotenent: (ss) N. declar[ c[ Leu Vasile a fost profesor la +coala de Ofi\eri de jandarmi =i confesor al Inspectoratului de Jandarmi. B[leanu Alexandru. El a preg[tit o proclama\ie.Papanace. cu scopul de a duce ac\iuni du=m[noase ]mpotriva RPR. Ionescu Hareta. p`n[ la capitolul: CE REZULT{ DIN DECLARA|IILE ALTORA: B[leanu Alexandru . Drept pentru care am ]ncheiat prezentul proces verbal. ]n scopul de a fi prelucrat la ONU. (fila 296-297) Leu C. la Gratz. }n acest scop. Pe l`ng[ alte fapte criminale desf[=urate de Leu Vasile ]mpotriva RPR. }n 1951. declar[ c[ a cunoscut de la fica lui Leu Vasile. coroborate cu declara\iile martorilor: Leu Florica. din armata generalului Markos. Leu Vasile a primit misiunea s[ mearg[ ]n ora=ul Smirna . Deasemeni arat[ c[ ]n 1948. Papanace i-a f[cut cunoscut lui Leu Vasile c[ ]n mun\ii Macedoniei se afl[ circa 300 de partizani rom`ni. }n continuare referatul cuprinde acelea=i date ca =i procesul verbal anterior. ]n urma c[rui fapt grupul de partizani arom`ni a fost lichidat.04. ce se afl[ ]n Turcia. Teodoru Iosif. care a semnat proclama\ia. ministrului de externe al Angliei Eden. Ioan . frunta= legionar macedonean. ce a trecut fraudulos frontiera ]n Jugoslavia ]n august 1948 =i care ]n str[in[tate a desf[=urat o activitate du=m[noas[ ]mpotriva RPR. d`nd material denaturat cu caracter calomnios ]n mod tenden\ios ]mpotriva RPR. confirm[ cele spuse de B[leanu Alexandru =i arat[ c[ ]n str[in[tate Leu Vasile a fost episcop. prin care. ca cet[\ean rom`n.Turcia. Faptele mai sus ar[tate sunt dovedite prin recunoa=terile ]nvinuitului. Leu Vasile a ]nfiin\at o organiza\ie studen\easc[ numit[ Rom`nia Mare. acesta a uneltit contra bunelor rela\ii interna\ionale ale RPR cu alte state. c[ acesta vorbea la posturile de radio str[ine ]mpotriva RPR. ]ns[ ]nainte de a fi r[sp`ndit[ ]n aceast[ regiune. Cr[ciuna= Silviu =i Magos Olariu Constan\a.nearestat. Asemenea material a dat Pre=edintelui Federa\iei Universale Baptiste din America. conduc[torul rom`nilor macedoneni din Grecia =i s[-l determine pe acesta s[ semneze proclama\ia. le cere s[ se predea autorit[\ilor grece=ti. Ioan. spre 236 cele legale. Leu Vasile s-a achitat =i de aceast[ misiune. trupele grece=ti nu pot s[-i prind[.

la Londra ]mpotriva regimului din RPR =i a scris articole ]n ziarele reac\ionarilor din Apus. a declarat c[ cunoa=te despre acesta c[ a plecat din \ar[ ]mpreun[ cu G`ld[u Florian cu sprijinul Inteligence Service-ului. fost ]n Fran\a. Anglia. Horia Sima. care ]l sprijinea pe Leu Vasile ]n toate ac\iunile sale ]mpotriva Statului Rom`n.agent englez . apoi la Londra unde =i-a stabilit sediul. A fost episcop al fugarilor rom`ni din Europa Apusean[ =i \inea leg[tura cu Consiliul Ecumenic. =i s-au pus ]n slujba serviciului de informa\ii englez. }n Austria a luat contact cu fugarii rom`ni nou veni\i din \ar[. fica lui Leu Vasile. rezult[ c[ Leu Vasile ]nainte de ]nceperea r[zboiului antisovietic. Grecia. Av`nd pa=aport englez. arat[ c[ la Paris s-a ]nt`lnit cu Leu Vasile =i a aflat de la acesta c[ ]n anul 1948 a fugit din \ar[. a dus o activitate criminal[ ]mpotriva lupt[torilor progresi=ti =i a PCR. lu`nd leg[tura cu biserica anglican[. sub masca activit[\ii religioase. (fila 330-332) Cr[ciuna= Silviu . O parte din declara\iile f[cute de Leu Vasile sunt confirmate prin verific[rile f[cute la D. }n 1949. +tie c[ Leu Vasile a \inut discursuri la radio BBC.condamnat[. dup[ care a trecut ]n Austria. cu 238 con\inut du=m[nos la adresa RPR. CONCLUZII: Din cele ar[tate mai sus. Austria. iar ]n str[in[tate arat[ c[ Leu Vasile a dus o activitate ]mpotriva RPR. trec`nd ]n Jugoslavia. pentru a-=i continua activitatea sa criminal[ ]mpotriva t`n[rului stat. de la care culegea informa\ii pentru IS.au fugit din \ar[. dup[ care s-a dus la Londra. Leu Vasile ]n anul 1948. a simulat un ]nec la Constan\a. unde a ]ndplinit diferite misiuni ale serviciului de informa\ii englez =i american. fiind cercetat[ cu privire la Leu Vasile. etc. Fran\a. Totodat[ a luat leg[tura cu fugarii rom`ni cu care a ]ntreprins o serie de ac\iuni ]mpotriva t`n[rului nostru stat democrat popular. (fila 316-317) Leu Florica . Jerusalim. pentru care a fost de mai multe ori decorat cu decora\ii fascistoantonesciene.nearestat. Germania Occidental[. (fila 338-340) Magos Olariu Constan\a . ajuns ]n Austria. }n perioada r[zboiului antisovietic. Puiu Petrescu.Hagiu Ioan . fiind un element fascistantonescian. 239 . ]mp[r\ea ajutoare americane pentru fugarii rom`ni din Austria =i lua contact cu diferi\i fugari reac\ionari rom`ni. dup[ care a fugit ]n Jugoslavia . Leu Vasile a trecut dintr-o \ar[ capitalist[ ]n alta. I-a. Leu Vasile. etc. ]mpreun[ cu G`ld[u Florian . sprijinind efectiv r[zboiul de jaf =i cotropire al Patriei Sovietice. Liban. Leu Vasile. ]n declara\ia sa arat[ c[ Leu Vasile. A ]nfiin\at episcopia ortodox[-rom`n[ din Europa Apusean[. A dus o propagand[ de=[n\at[ =i a ]ntreprins tot felul de ac\iuni m`r=ave ]mpotriva Statului Sovietic. A f[cut c[l[torii ]n Italia. s-a dedat la tot felul de ac\iuni ]mpotriva armatei sovietice care-=i ap[rau p[m`ntul Patriei lor. dup[ ce a fugit din \ar[ ]n str[in[tate a fost ales episcop =i f[cea propagand[ ]mpotriva RPR. func\ion`nd la Inspectoratul de Jandarmi. Iliescu Gheorghe. pe front. REZULTATUL DE LA FI+E: La fi=e este cunoscut c[ av`nd leg[turi cu organiza\ia legionar[.nearestat[.arestat. zona englez[. Deasemeni. ]n declara\iile sale confirm[ cele declarate de Leu Vasile ]n ce prive=te activitatea lui ]n \ar[. lu`nd leg[tura cu fugarii reac\ionari din RPR ca: generalul R[descu. ]n cercet[ri nu a recunoscut acest lucru. pentru a ]ntreprinde cu ace=tia ac\iuni ]mpotriva RPR. c[ a fost episcop =i a f[cut c[l[torii ]n Anglia. etc. Acolo a furnizat diferite informa\ii cu caracter de spionaj organelor UDB. Turcia. Dup[ 23 august 1944. de acolo a plecat la Geneva la Consiliul Ecumenic. este ar[tat c[ a f[cut o serie de escrocherii. cu ajutorul c[ruia Leu Vasile a fost ales episcop al fugarilor rom`ni din Europa Apusean[ =i Orientul Apropiat. unde s-a prezentat la autorit[\ile de ocupa\ie englez[. pentru a i se pierde urma. venit din Fran\a. pentru care a fost condamnat.Austria.

1954 240 Capitolul XII R{PIREA Referitor la precizarea pe care. Din aceste documente. Marinache Anchetator prim. cu alte cuvinte s[ vedem cum rezult[ din documente <marele ajutor sovietic> dat <tinerei RPR> ]n elaborarea =i realizarea scenariului prin care spiritualitatea noastr[ . Butyka. Fa\[ de cele de mai sus PROPUNEM: Ca arestatul Leu Vasile s[ fie deferit Tribunalului Militar Teritorial Bucure=ti. unde m-am ocupat de ]ngrijirea s[n[t[\ii mele ]ns[ neav`nd condi\iuni de tratament optime am plecat la Gratz la clinica prof. Semn[tura anchetatorului ss indescifrabil <DE ACORD>. Beck =i m-am internat ]n spital unde am stat p`n[ ]n august 1952. spre deosebire de celelalte documente. c`t de m`r=av[ ar fi fost ea. Dumitr[=coniu De acord +eful direc\iei. mai ales. Leu. cine a contribuit la ]nf[ptuirea ei. Proces-Verbal de interogator 1 martie 1954 Ora=ul Bucure=ti Interogatoriul a ]nceput la ora 8 =i . Semn[tura Organului de anchet[ ss indescifrabil Am luat cuno=tin\[ de con\inutul prezentului referat. s[ vedem cum s-a f[cut aceast[ <arestare> =i. la instan\a de judecat[. 71 deschis ]mpotriva arestatului Leu Vasile am constatat c[ activitatea criminal[ a aresatatului Leu Vasile este dovedit[ prin materialul rezultat din cercet[rile preliminare. Dup[ ce am ie=it din spital mi-am f[cut programul de a pleca ]n Genova la o c[s[torie a unui rom`n fost mecanic ]n marina 241 . fapt ce rezult[ din ]ns[=i declara\iile sale.n. scenariul apare grosolan =i lipsit de subtilit[\i. min > s-a terminat la ora 12 =i .A f[cut o propagand[ de=[n\at[. min }ntrebare: Arat[ activitatea d-tale dup[ ce ai plecat din Orientul Apropiat? R[spuns: Am plecat din Beyruth la Roma.adic[ exact ceea ce conteaz[ mai mult =i este mai obligatoriu de respectat ]n omenirea contemporan[ trebuia anihilat[ sau st`lcit[ dup[ model sovietic... De acord +eful serviciului. plin[ de calomnii ]mpotriva Statului nostru la posturile de radio din \[rile pe unde a umblat =i ]n presa reac\ionar[ a fugarilor rom`ni din str[in[tate.. ca =i mentalitatea totalitarist[ a autorilor s[i.. Cuprinsul prezentului referat va fi adus la cuno=tin\[ arestatului. STRICT SECRET REFERAT (de ]ncheiere a cercet[rilor) Data 15 aprilie 1954 }n urma studierii dosarului de anchet[ nr. iar ca urmare dispunem ]ncheierea cercet[rilor din dosarul de fa\[ =i transmiterea dosarului de acuzare al arestatului Leu Vasile prin Procuror. (ss) colonel Fr. data 22 apr. (ss) c[pitan D. referatul Direc\iei a 8-a a MAI ]l face confirm`nd c[ <Leu Vasile a fost arestat de c[tre organele unei \[ri prietene (n. la 16 august 1952) =i predat organelor MAI din RPR la data de 4 martie 1953>.(ss) locotenent N. Semn[tura arestatului: V. Leu Vasile nu s-a dat ]n l[turi de la nici o ac\iune ]ndreptat[ ]mpotriva RPR =i a URSS.

Mi s-a explicat c[ ]nt`i am fost dus la o Circ. de poli\ie. Am intrat la a doua poart[ ]n[untru ]ntr-un subsol. Mi s-a pus ]n fa\[ c[ a= fi fost ]n Finlanda. dar s-a adeverit c[ nu. R[spuns: +tiu c[ ]n ziua de 15 august 1952 am fost la biseric[ ]n Gratz. El a fugit =i m-a p[r[sit. Pentru mine nu este clar dac[ acolo la Bruk am fost arestat sau am plecat eu ]ntre timp la Viena de unde am fost arestat. precum c[ a= fi avut inten\ia de a fura ni=te documente =i valori. un avion m-a trimis la Moscova. }nt`i mi s-au cerut date asupra persoanei mele. c[ aceast[ pl[nuire era pus[ la cale de mai demult. }ntrebare: D-ta ai ar[tat c[ trebuia s[ mergi ]n Italia. c[r\i. La jum[tatea bulevardului ]n apropierea g[rii. Mi-au pus ]n fa\[ declara\iile unui grec. am fost dobor`t. pe grec ]l chema Alexandri. Am plecat din Gratz ]mbr[cat ]n haine civile. S-au trimis oameni la fa\a locului pentru verific[ri. c[ a= fi f[cut declara\ii pe care le-a= fi semnat. Declara\ia din 13 aprilie 1953 De la Gratz m-am preg[tit pentru plecarea ]n Fran\a. doream ca s[ m[ fixez definitiv la R[utu ]n Sudul Fran\ei. mi-am dat seama c[ sunt ]n Viena. cu barb[ mare. Atunci aveam impresia c[ ]n Rusia se termin[ u=or. am ]nceput s[ m[ dezmeticesc. A doua zi. cum am ajuns la Viena. Din ora= m[ ]ntorceam ]n gar[ pe la orele 10-11 1/2. Iar cele trei le-am luat cu mine =i la Bruk le-am pus la bagajele de m`n[. Disperat am ]nghi\it somniferele pe care le de\ineam asupra mea. de unde sunt. care a f[cut ancheta asupra identit[\ii mele. Pe urm[ a ]nceput seria anchetelor. S-au ]nceput verific[ri. Colonelul mi s-a adresat ]ntr-o fran\uzeasc[ impecabil[. iar a doua zi dup[ mas[ am luat bilet de voiaj p`n[ la Cannes ]n Fran\a. confrunt[ri de date. c[ a= fi avut misiunea din partea I. mi-a 243 . ba chiar am inventat despre =coala de la Oxford. unde era Rautu. dar pe urm[ m-am trezit la Moscova. unde mi s-a f[cut o injec\ie =i apoi m-am trezit ]ntr-un apartament necunoscut. La Moscova eram a=a de ]ncurcat p`n[ c`nd au venit cei trei ofi\eri. }ntrebare: Pentru ce ai fost d-ta la Viena sau pentru ce trebuia s[ mergi? R[spuns: Nu ]mi este clar acest capitol =i nu pot s[ dau nici un r[spuns clar. introdus ]ntr-o ma=in[. lengerie. Arat[ am[nun\it c`nd ai plecat din Gratz. unde o persoan[ m[ zg`l\`ia =i-mi spunea c[ trebuie s[ fugim c[ vine poli\ia. Am depozitat bagajele la Bruk ]n gar[ =i am luat cu mine 242 doar servieta de nylon. Acolo am fost cercetat de c[tre un colonel rus. c[ am f[cut preparative. Pe urm[ m-am trezit ]ntr-un spital austriac. Eu am luat biletul =i am plecat la Bruk unde a=teptam trenul de Viena-Roma. Mi-a spus c[ suntem ]n Viena sectorul rus.S. M-au l[murit c`nd am ajuns la ]nchisoarea din Baden. care au cules probe. am avut 3 geamantane mici ]n care aveam haine curate =i biserice=ti. }ntrebare: Cu ce trebuia s[ mergi ]n Italia? R[spuns: }n Italia trebuia s[ merg cu trenul pe traseul GratzBruk-Roma. de=i eu nu =tiu cum.militar[ rom`n[ Mih[ilescu =i apoi s[ m[ duc la Paris unde hot[r`sem s[ fixez sediul episcopiei. S-a fr[m`ntat apoi Orientul Mijlociu. pentru a m`nca ceva ]n ora=. arhiva episcopiei =i un geamantan mare cu ve=mintele =i obiectele de slujb[ pe care le-am dat la colet[rie pentru Genova. Din Gratz am plecat singur. c[ procesul =i celelalte se termin[ repede. Am aprobat cele spuse de grec. unde au continuat cercet[rile. Eu am plecat din Gratz cu bagajele =i am venit p`n[ la Bruk pentru a lua expresul care trecea pe la orele 24. }ntrebare: C`nd ai ajuns la Bruk? R[spuns: Am ajuns ]n aceea=i zi seara =i am stat 2-3 ore a=tept`nd expresul de la Viena. }n curte. ]nconjurat de c`\iva medici. C`nd am ie=it pe strad[. Probabil c[ pe strad[ era scandal.

Eu l-am v[zut prima dat[ ]n cas[ c`nd m-am trezit. Nu am avut posibilitatea de a vorbi cu el. Ultima dat[ lam v[zut la Baden pe sc[ri. }ntre 18 =i 19 august. La 244 spitalul din Viena. Ancheta a fost dirijat[ de un colonel. Chi=in[u. luni sear[ 18 august 1952. c`t =i contra durerilor de cap. Acolo l-am putut fixa mai bine la mas[ (masa se lua ]ntr-o singur[ sal[ comun[). La Bruk era s`mb[t[ seara ]n 16 august 1952. c[ la Viena am cump[rat instrumente pentru spart case de fier. a trimis trei ofi\eri care au plecat unul la Viena. Nu =tiu de cine am fost arestat. unde am stat o s[pt[m`n[. i-am dat arvun[. c[ i-am ar[tat casa b[tr`nei croitorese (nu =tiu numele). El sus\inea c[ m[ cunoa=te bine. M-am ]mboln[vit. de la Gratz la Bruk. pentru c[ el le-a dat ]n dou[ r`nduri. apoi peste Prut. la o ]nchisoare. Cred c[ la Viena am ajuns la aproximativ dou[ zile. un angajat. trecerea frontierei ]n Viena. c[ eu am fost ini\iatorul tuturor ac\iunilor. Aceste date le-am cunoscut. dar c[ nu am nici un amestec ]n problema Orientului Mijlociu.spus c[ este ceea ce am declarat eu c[ sunt du=man al regimului comunist. apoi la Ismail. Din declara\iile lui. }n loc s[ m[ duc spre judecat[. care era ofi\er de justi\ie. era tuns. }n Austria. am fost tot timpul singur. }n Austria am fost anchetat prima dat[ de un ofi\er rus civil (ei 245 . }n ma=in[ am strigat. nu =tiu ce s-a ]nt`mplat cu mine. Pastilele le \ineam ]n buzunarul de la ceas (pantalon). Mi s-a prezentat un dosar gros. El dorea s[ arate c[ a fost doar o simpl[ victim[. pentru a verifica afirma\iile mele. La Moscova am cerut o confruntare cu Alexandri. Glasul acestui grec nu l-am mai auzit. Nu-mi dau seama cum am ajuns ]n acea ma=in[. adic[ la 20 august. eu poate sc[pam de ei. Din ]ntregul dosar care trebuia s[ intre ]n justi\ie au c[zut (multe date) r[m`n`nd numai despre activitatea mea du=m[noas[. dar era prea t`rziu. }ntrebare: Cum era\i ]mbr[cat c`nd a\i plecat s[ m`nca\i la restaurantul din Bruk? R[spuns: }n negru. faptul c[ am cunoscut pe Knezovici. unde mi-am tuns barba =i vopsit p[rul. Deasemeni sus\inea c[ la Bruk am stat ]mpreun[ la un hotel. Nu s-a oprit p`n[ la Bucure=ti. cineva din \ar[ =i un maior Panov. Aceste pastile le foloseam pentru somn. sus\inea c[ l-am angajat. am citit mai mult declara\iile lui Neam\u. }n declara\iile lui. dar nu mi s-a acceptat aceast[ dorin\[. Din declara\iile lui Alexandri. Neam\u. Nu i-am citit toate declara\iile. p`n[ la Odesa unde am stat 2 zile. Grecul Alexandri. pentru c[ peste tot unde intram ]ntr-o ]nchisoare se semnau ni=te acte. Vasiu. P`n[ a lua pastilele (cele 20 de somnifere) am trecut ]ntr-un gang. altul ]n Extremul Orient =i altul ]n Rom`nia. ]ntr-un vagon-dub[. Finlanda. apoi ]n curte =i apoi la ]nchisoarea Comandamentului rus. m-am trezit f[r[ barb[ =i cu p[rul vopsit ro=-castaniu. Procurorul. ]nc[ cu doi ani ]nainte. c[ acolo i-a= fi fixat ziua =i ora c`nd s[ vin[ la Gratz. am fost trimis spre Rom`nia. c[ am fost la el ]n ora=ul unde locuia l`ng[ Salzburg. reiese c[ eu l-am angajat pe el ca s[ lucreze. A doua oar[ m-am trezit peste dou[ zile. nu m[ a=teptam la a=a ceva. fiindu-mi anterior prezentat de c[tre un macedonean ]ntr-un mic or[=el de l`ng[ Salzburg. iar la Viena. le-am citit cu lupa. Nu-mi mai amintesc dar =tiu c[ a dat o serie de detalii. care cuno=tea limba rom`n[. Declara\iile date de Cr[ciuna= =i Neam\u. Cred c[ unele au fost f[cute la Viena =i altele la Baden. a sus\inut c[ m[ cunoa=te. c[ i-a= fi dat ni=te acte false =i c[ am mers ]mpreun[ de la Gratz la Bruk. scopurile. }n fa\a Tribunalului nu am mai ap[rut. am venit ]ntr-un jeep. c`nd am fost predat autorit[\ilor rom`ne. Pe acolo nu era lume. reiese c[ am fost arestat de austrieci. De al Prut p`n[ la Bucure=ti. Dac[ nu-mi f[ceau injec\ia ]n picior. iar de acolo cu ma=ina p`n[ la Reni.

La Moscova am stat cu un ziarist francez. I-am spus c[ este liber s[ fac[ cum crede c[ este mai bine =i ne-am desp[r\it.. A doua confirmare a fost la Ismail ]n discu\ia avut[ cu un maior. Nici acest ofi\er nu a negat acest lucru. ci mi-a confirmat. s-a putut stabili ]n Fran\a. ]mi spune c[ el suflete=te este al[turi de mine. am apelat la un alt rom`n anume Manoilov. deoarece eu nu cuno=team limba german[. El este cunoascut ]n Austria sub numele de Plopeanu. Ultima dat[ c`nd am fost la Graz am vorbit cu V[c[rescu. De aici am plecat la Moscova. Dup[ o lun[ sau o lun[ jum[tate. c`nd maiorul Panov. Teodoru. era Ioachim V[c[rescu ]mpreun[ cu unul numit +tef[nescu.. 247 .mi se pare . Eu am v[zut-o ]n tren. zona englez[. V[c[rescu singur mi-a spus c[ nu mai poate ie=i cu mine ]n ora=. Teodoru a avut multe nepl[ceri =i numai datorit[ faptului c[ avea unele cuno=tin\e la Paris. ]ntruc`t era vorba s[ se c[s[toreasc[ cu o rom`nc[. ]ntruc`t risc[ s[-=i piard[ p`inea pe care o are la Graz. }ntrebare: Cu ce persoane ai luat contact ]nainte de a pleca din Graz spre Bruck? R[spuns: Voitek. vine V[c[rescu la mine =i scuz`ndu-se pentru ]nt`rziere. c[ruia i-am spus peripe\iile mele. s[ le dea fetei mele care se afla ]n tren. }ntruc`t c[s[toria nu a mai avut loc. Dup[ refuzul lui V[c[rescu de a m[ ajuta ]n ceea ce prive=te cump[r[turile. c`nd plecasem din Moscova spre Odesa =i a trecut prin fa\a cabinei mele. dar nu mai poate apare cu mine ]n public. Din alimentele pe care le primisem de la Moscova. Dup[ ruperea 246 raporturilor mele cu englezii. la o mas[. Am verificat acest lucru ]n tren de la Odesa p`n[ la Ismail. de Viena. ]ntreb`ndu-m[ c[ de unde =tiu c[ fiica mea care este cet[\ean[ rom`nc[ a fost ]n Rusia. L-am folosit pe linie de biseric[ =i m-a ]nso\it la diferite slujbe ca dasc[l. Acestui maior i-am spus acela=i lucru ca s[ dea m`ncarea mea fiicei mele. centru militar englez. un ora= din Austria. A doua oar[ am v[zut-o la ]nchisoare la Odesa. S-a discutat c`ndva cu d`nsul problema hirotonirii sale ca preot pentru Graz. El mi-a spus c[ acolo unde am fost. Am spus c[ poate nici fiicei mele nu i-ar face pl[cere s[ m[ vad[. Beck.nu utilizeaz[ sistemul ochelarilor). Din 1946. rug`ndu-l s[ vin[ pe la mine pentru a-mi ajuta s[ fac unele cump[r[turi. Manoilof. el este stabilit la Klagenfurt. Acest +tef[nescu este un legionar simist. Din felul cum se duceau discu\iile dintre V[c[rescu =i Plopeanu. La Moscova am dedus c[ fiica mea este acolo. adic[ ]n localitatea de la 30 km.m-a ]ntrebat r`z`nd dac[ nu am vreo dorin\[ =i atunci mi-am amintit de fiica mea. ]ntruc`t risc[ s[-=i pierd[ p`inea. Ofi\erul nu a negat. =i cu toate acestea la ]nceput am fost ]n foarte bune raporturi cu d`nsul. Declara\ia din 24 mai 1953 Un alt fapt semnificativ: Afl`ndu-m[ tot ]n clinic[ la Graz. Am f[cut ]mpreun[ cump[r[turile necesare dup[ care voiam s[ ne oprim la o cofet[rie ]n centrul Graz-ului. Eu nu am fost clar. care m-a vizitat la clinic[.a furat de la Salsburg actele Caroman-ului. }n 1948 .]nainte de redactarea ordonan\ei . Zaborodnic =i alte persoane. care ]n acea vreme era condus de Dr. La Moscova mi s-a spus c[ sunt ]n ]nchisoarea Lublianka din Moscova. Aici. care m-au vizitat la Clinica Dr. nu mi-am revenit dec`t la Baden. Declara\ia din 15 aprilie 1953 }ntrebare: +tiai c[ Ioachim V[c[rescu este agent englez? R[spuns: Da. am cerut ofi\erului care m[ ]nso\ea ]n trenul de la Odesa la Ismail. am trimis printr-un om de serviciu de la clinic[ o scrisoare lui Ioachim V[c[rescu. ]n momentul c`nd ]mi aduceau masa. nu s-a mai f[cut nici hirotonirea lui. Din avion am remarcat chiar Kremlinul. De pe urma acestui furt. este Baden. A doua zi un colonel a venit =i m-a anchetat.

i-am spus c[ ]mi pare cam suspect faptul c[ Racocea nu mai pleac[ din Viena. Acesta s-a interesat la cass[ s[ vad[ pentru ce localitae am scos eu bilet. c[s[torit[ cu un austriac. z[rindu-m[. i-am r[spuns spun`ndu-i ca s[ trimit[ pachetul pentru fiica mea pe numele Magda +tef[nescu. deoarece era mai aproape de Viena.unde mi-am scos bilet pentru Cannes . au ]ntors imediat capul. Am plecat la Badhall ]n august 1952. ]mi scrisese o scrisoare ]n care ]mi spunea s[ ne ]nt`lnim la Badhall.Fran\a .=i c[ ]n aceast[ vil[ ea are multe cuno=tin\e. ]n august 1952. Amintindu-mi c[ Eugenia Hatter ]mi spusese c[ la aceast[ vil[ are ni=te prieteni. Am profitat de aceast[ ocazie =i i-am dat vreo 2-3000 de shilingi ca s[ cumpere ceva lucruri de ]mbr[c[minte =i s[ le trimit[ fiicei mele la Bucure=ti. Aceasta. o rugasem pe dna. ea ]=i scosese un pa=aport pentru a veni ]n \ar[ spre a-=i vedea rudele. Hatter la Graz. Pe aceast[ Eugenia Hatter am cunoscut-o ]n 1950 la Salzburg. La aceast[ scrisoare. o ardeleanc[. Pentru l[murirea altor probleme. v[ rog s[ verifica\i dac[. care se aflau ]n aceast[ localitate. nu putea lipsi de la magazin prea mult timp. de care nu voia s[ se dep[rteze. Hatter s[ discute aceast[ problem[ cu Racocea. urm`nd ca ]n locul lui la biserica din Viena s[ vin[ preotul Vasilovschi. Discu\iile pe aceast[ tem[ au durat vreo jum[tate de an =i ]n cele din urm[ dna.Bukarest . l-am v[zut pe V[c[rescu ]nso\it de +tef[nescu. Ajung`nd ]n dreptul vilei <Bukarest>. ]n 1951. fiind la biroul de voiaj din Graz . ]ntruc`t urma s[ plec ]n Italia. prin care m[ anun\a c[ nu mai poate pleca ]n RPR. ]n iarna anului 1951. Bucure=ti. }n alt[ ordine de idei. care are un magazin de ]nc[l\[minte ]n Viena. Re]ntorc`ndu-m[ la Londra. Pe V[c[rescu ]mpreun[ cu +tef[nescu. Mai relatez un fapt care arat[ c[ +tef[nescu era pe urmele mele: }n august 1952. ]mpreun[ cu Bercu =i Bi=of. pentru a m[ ]nt`lni cu Bercu =i Bi=of.nu-mi amintesc num[rul. Localitatea Badhall ]mi era cunoscut[ din auzite de la Eugenia Hatter. i-am mai ]nt`lnit la Badhall. Cu dna.mi-am dat seama c[ ]ntre ei existau bune rela\ii de prietenie. Ea alesese acest or[=el. Verificarea acestor lucruri m[ vor l[muri asupra unor probleme la care g`ndesc =i pe care vreau s[ le l[muresc. ]n Austria. Hatter am mai discutat ]n leg[tur[ cu mutarea preotului Racocea de la Viena la Salzburg. N-am mai putut urm[ri aceast[ chestiune. printre care =i o pereche de pantofi =i nu =tiu dac[ ea a trimis acest pachet fiicei mele. C`nd am rev[zut-o pe dna. f[c`ndu-se c[ nu m[ v[d. s[ verifica\i dac[ preotul Racocea a dus ]n 1951 tratative cu Eugenia Hatter. Plantelor . eu repet rug[mintea mea ca dv. Racocea f[cuse afirma\ii fa\[ de dna. Ace=tia.am v[zut la ghi=eu pe +tef[nescu. am rugat pe Bercu =i Bi=of s[ vad[ ce este cu aceast[ vil[. ]ntruc`t avea un magazin de ]nc[l\[minte la Viena =i fiind sezon de cump[rare. Nu m-am dus la Badhall atunci. am g[sit o scrisoare trimis[ de Eugenia Hatter. La acea vreme. ]ntruc`t a intervenit r[pirea mea. un or[=el ]n Austria ]n apropierea zonei ruse. 249 . Ea mi-a vorbit c[ la Badhall exist[ o vil[ care are un nume rom`nesc . Declara\ia din 14 aprilie 1953: A doua persoan[ este Eugenia Hatter. sectorul rus. recomandat[ de maiorul Florescu. }mi amintesc c[ o rugasem pe Eugenia Hatter s[ cumpere pentru fiica mea unele lucruri de ]mbr[c[minte. str. a existat 248 la Istanbul un consul rom`n de orign[ armean. Hatter mi-a comunicat c[ Racocea nu mai dorea s[ se mute la Salzburg. pentru mutarea preotului de la Viena la Salzburg. Hatter c[ ar vrea s[ se mute din Viena =i pentru c[ eu nu aveam preot la Salzburg.

cu care tratam problema aducerii preotului Racocea de la Viena la Salzburg. Regina ]mi mai spunea ]n scrisoare c[. pe care o consideram mai aproape pentru c[ ]mi f[cuse unele servicii. C`nd eram ]n clinic[ la Graz. dac[ voi mai fi ]n situa\ii materiale grele. unde st[team singur. s[ m[ adresez ei direct =i. pentru c[ nu doream s[ agravez situa\ia acestei fiin\e nenorocite. Portmoneul cu actele mele =i cele dou[ scrisori erau ]n sertarul noptierei. Aceast[ scrisoare am citit-o aproape de o sut[ de ori =i am ar[tat-o =i altora. a fost problema plec[rii ei ]n \ar[ =i. era internat ]ntrun spital. aveam o camer[ de clasa I. P[stram scrisoarea ]n portmoneul meu. Camera avea o singur[ comunicare =i era desp[r\it[ de restul camerelor printr-un mic coridor. am fost chemat de doctor pentru a-mi face tratamentul medical. am avut raporturi obi=nuite ca =i cu to\i emigran\ii rom`ni. stabilit[ de mai mult[ vreme ]n Austria. Ast[zi. s[ m[ stabilesc ]ntr-o \ar[ de sector american.Declara\ia din 15 apriie 1953: }ntrebare: C`te scrisori a\i scris dnei. a f[cut o curs[ la Paris. Alt serviciu a fost acela ]n leg[tur[ cu preotul Racocea. o femeie care f[cuse r[zboiul ca ofi\er ]n armata american[. ]n care am discutat problema preotului Racocea =i problema ajutor[rii fiicei mele. deoarece acolo mi-am dat seama c[ a coresponda cu \ara =i a trimite bani ]nseamn[ o culp[. Scrisoarea avea dou[ p[r\i: ]n prima parte se putea vedea clar influen\a bigotismului catolic asupra acestei femei culte. 251 . duc`ndu-se la clinica indicat[ de so\ia sa. s[ se intereseze la o clinic[ ginecologic[ despre tratarea unei boli femeie=ti.000 dolari. pentru faptul c[ trecuse la ortodoxism prin c[s[torie =i m[ ruga ]n scrisoare ca s[ fac rug[ciuni pentru iertarea p[catelor ei. problema ajutor[rii fiicei mele. aceste scrisori mi-au disp[rut. care este aviator la o societate aerian[ libanez[. cu o experien\[ de via\[. Hatter. }ntrebare: Recuno=ti c[ ai cerut dnei. ]n v`rst[ de aproximativ 50 ani. ]mpreun[ cu ultima scrisoare pe care o aveam de la tata. Pe plic era conturul Rom`niei =i avea emblema lui Mihai. Hatter? R[spuns: }n total vreo 5-6 scrisori. Regina mi-a trimis prin Udri\chi o scrisoare =i 1. am rugat-o verbal c`nd trebuia s[ plece ]n \ar[. Aceast[ pozi\ie am adoptat-o ]nc[ la Moscova. }ntrebare: Pentru ce servicii ai utilizat-o pe dna. fiind alcoolic. de=i nici ea nu st[ prea str[lucit materialice=te. bolnav =i f[r[ bani. capitolul Viena ]mi apare clar =i anume: Pe c`nd m[ aflam la clinic[ la Beyruth. comandorul Udri\chi. }n timp ce Eugenia Hatter se afla ]n camera mea. dup[ o lung[ g`ndire =i meditare. am fost vizitat de Eugenia Hatter. unde a dus ni=te negustori arabi. Ea m[ sf[tuia ca. 250 So\ia sa ]l rugase ca. }ntrebare: Ai trimis bani fiicei d-tale ]n \ar[? R[spuns: Da. Hatter este o rom`nc[ originar[ din Ardeal. Hatter =i cum arat[ aceasta? R[spuns: Dna. Hatter s[-\i u=ureze coresponden\a cu fiica d-tale? R[spuns: Da. ajuns la Paris. dup[ ce m[ voi ]ns[n[to=i. Ea se temea s[ nu fie blestemat[ de Dumnezeu =i de Pap[. Era c[s[torit[ cu un austriac care era proprietarul unui magazin de ]nc[l\[minte =i care. Iat[ ]mprejur[rile: La clinica din Graz. Fiind ]n clinic[. Nu am urm[rit alte obiective cu dna. Hatter? R[spuns: C`nd am cunoscut-o. Declara\ie din 24 mai 1953: Vreau s[ aduc unele l[muriri asupra capitolului VIENA cu ]ntreaga aventur[ care a avut loc. so\ia lui Mihai. }ntrebare: Cine este dna. indic`ndu-mi Fran\a sau Italia. Udri\chi. Cu aceast[ doamn[. am trimis =i nu am spus acest lucru de la ]nceput. legat de aceasta. }n aceast[ camer[ nu intra dec`t o b[tr`n[ c[lug[ri\[ care f[cea cur[\enie. m[ va ajuta. cu care a discutat =i c[reia i-a spus c[ eu m[ g[sesc la Beyruth. s-a ]nt`lnit acolo cu regina Ana.

a reie=it c[ dna. l[s`nd-o pe Eugenia Hatter singur[. Hatter. Am citit ]ns[ la Moscova declara\iile lui ]n rom`ne=te. dac[ vre\i s[ verifica\i =i pe dna. slab. dar nu leam mai g[sit. care ]n acela=i timp era unul din v`rfurile serviciului de spionaj francez pentru 252 Polonia =i cu care. c`nd eram ]n ]nchisoare. pentru a vedea ce este cu aceast[ femeie. +tiu c[ atunci era tuns. Seara. Hatter a declarat c[ eu sunt un dement =i un iresponsabil =i c[ eu am fost la acea b[tr`n[ pentru a s[v`r=i un furt. De atunci nu l-am mai v[zut. Ce inven\ie mai stu253 . acest t`n[r spunea c[ m-a cunoscut mai de mult. pus[ la cale cu agen\i tic[lo=i\i. apar\inea sau era domiciliul unei b[tr`ne croitorese prieten[ cu dna. Olaru pe care nici nu l-am cunoscut niciodat[. Ce altceva s-ar putea remarca ]n ]ncheierea acestui capitol dec`t leg[turile grosolane. t`n[rul de care am vorbit mai sus. Cu toate cercet[rile care s-au f[cut la clinic[. discut`nd capitolul Bruck-Viena. nu am putut face acest lucru. Hatter a trimis pachetul cu haine =i pantofi fiicei mele =i dac[ ]n 1950. }n fa\a acestei situa\ii. capitolul Viena pentru mine r[m`ne o problem[ pe care nu o pot descurca. a dat =i el o declara\ie pe care am citit-o plin[ de inven\ii =i de lucruri care nu-mi apar\in. cred c[ nici Racocea nu este ostil ru=ilor. Voind s[ mai cer unele explica\ii de la t`n[rul care cobor`se cu mine. c`t =i pentru englezi =i c[ ea a fost pus[ la cale s[ m[ atrag[ pe mine ]n curs[ spun`ndu-mi c[ pleac[ ]n Rom`nia. Declara\ia din 15 aprilie 1953 }ntrebare: C`nd te-ai mai ]nt`lnit cu grecul. for\ate evident =i neplauzibile ]n fa\a oric[rui act de justi\ie adev[rat. Pentru l[murirea acestui capitol. Am continuat discu\iile cu ea.]n instruc\ia care s-a f[cut atunci. El era de statur[ mijlocie. acesta mi-a spus c[ Eugenia Hatter ar fi un agent dublu care ar lucra =i pentru ru=i sau pentru rom`ni. }n orice caz. urm`nd ca dup[ s[v`r=irea faptului s[-i dau restul =i alte lucruri pe care nu mi le mai amintesc. am c[utat cele dou[ scrisori pentru a le reciti. m[ aflam ]ntr-o camer[ ]mpreun[ cu un t`n[r care m[ zg`l\`ia spun`ndu-mi s[ cobor`m ]ntruc`t vine poli\ia s[ ne aresteze. a= vrea s[ spun c[ nu mi-i cunoscut =i nu l-am mai v[zut niciodat[ ]n via\a mea. ]ntruc`t t`n[rul fugise =i atunci eu am intrat ]ntr-o ]nc[pere vecin[ printr-un gang de unde observam strada =i militarii austriaci =i ru=i care erau pe acolo. }n leg[tur[ cu t`n[rul despre care am mai vorbit. la Viena. adic[ cu acel t`n[r de care ai mai vorbit? R[spuns: L-am v[zut o dat[ la Viena sau la Baden. dar practicate cu nep[sarea de meseria= prost pe care-l acoper[ for\a tancurilor. vreau s[ ar[t c[ atunci c`nd mam trezit. Pe de alt[ parte. neput`nd adormi. a= avea o rug[minte: s[ verifica\i dac[ dna. am ]ncercat s[ m[ sinucid lu`nd 20 de pastile de somnalin pe care le aveam ]n buzunarul unde-mi \ineam ceasul. Declara\ia din 14 aprilie 1953: Revenind la perioada Viena. ci de o crim[ prin act pirateresc. a dus timp de c`teva luni tratative cu preotul Racocea (pentru mutarea de la Viena la Salzburg). Cr[ciuna= spunea ]n acea declara\ie c[ eu a= fi ad[postit ni=te material =i muni\ii ]n \ar[ =i alte inven\ii de ale sale. Hatter . Camera ]n care m-am trezit ]mpreun[ cu grecul. A= vrea s[ adaug c[ ]n ]nchisoare la Moscova. Urmeaz[ ca dv. am observat uniforme militare austriace =i ruse=ti =i mi-am dat seama c[ m[ aflu ]n Sectorul Sovietic al Vienei. am luat masa ]mpreun[ =i apoi ea a plecat.Am lipsit din camer[ circa 15-20 minute. Eugenia Hatter se g[sea ]n fundul camerei citind un ziar. am stat ]mpreun[ cu un ziarist francez. c[ iam propus s[ comitem o crim[ pentru care i-a= fi dat o sum[ de bani drept avans. C`nd m-am ]ntors de la tratament. nu sa putut da de urma scrisorilor.. Nu este vorba nici m[car de un scenariu palpitant. Tot la Moscova. }n aceste declara\ii. cu p[rul =aten dat peste cap. Cobor`nd ]n strad[. am citit o declara\ie dat[ de un oarecare Olaru.

Pentru ca nu cumva s[ fie trimis la Moscova vreun altul =i r[pitorii s[ fie siguri c[ nu vor fi be=teli\i de =efii lor. Este dus la un spital din care (nu avem date cum: . ea nefiind chiar subaltern[ ]n condi\iile de ocupa\ie din 1952. +i nu =i-au pus. +i cu c`t[ lips[ de logic[? Pentru c[. dar ancheta nu se ocup[ deloc de mobilul <arest[rii> adic[ a=a zisul jaf de la casa croitoresei din sectorul sovietic unde el fusese transportat sub anestezie. este adus =i un translator spre a fi anchetat. Atunci r[pitorii. Nu vreau s[ continui demontarea unui scenariu at`t de prost imaginat pentru c[. Cert lucru c[ s-au pus ]n mi=care ni=te tr[d[tori de profesie =i mijlocul clasic al adormirii celui r[pit pentru a-l duce ]ntr-un loc unde s[ po\i oficializa r[pirea printr-o arestare.. Totul este f[cut la modul terorist. de c[tre oameni care. le joac[ festa tentativa v[rului meu care ia puternicele somnifere =i nu se mai treze=te c`nd au calculat ei. Imediat dup[ anchet[ (nota bene: anchetarea unuia surprins ]ntr-o cas[ vienez[ ]n care se presupunea c[ vrea s[ atace ni=te cet[\eni austrieci) el nu este predat autorit[\ilor austriece nici m[car pentru o cercetare formal[. ci este suit repede ]n avion =i trimis la Moscova. +i cum? Angaj`nd un sp[rg[tor =i cump[r`ndu-i acestuia scule specializate ca =i cum era vorba de o banc[ =i nu de ceva ce putea fi luat de la o biat[ croitoreas[ b[tr`n[. nu cred nici m[car ]n necesitatea aspectelor formale ale actului de justi\ie. slugilor din Rom`nia ner[m`n`ndu-le dec`t executarea. fac singurul lor act de inteligen\[ b[rbierindu-l =i vopsind p[rul celui adormit. datorit[ accentelor grave ale acestei c[r\i. pe care. nu am starea de a m[ amuza. e prieten[ cu urm[ritoarea lui?! +i unde? }n sectorul sovietic al Vienei unde el n-a c[lcat nici o dat[ =tiind c[-i e fatal. nici m[car ]ntrebarea dac[ cineva va putea crede c[ un episcop al emigra\iei ostile comunismului ar c[lca de bun[ voie ]ntr-un sector controlat de sovietici. cu ]nc[lc[ri grosolane ale oric[ror reguli. iar lor nu le mai r[m`nea dec`t s[-=i ]mpu=te victima. dac[ =i aparatul de provocare are oameni preg[ti\i tot la curs seral ! Cert lucru c[.. pl[titorul se duce cu el ]n sectorul sovietic =i intr[ chiar ]n casa croitoresei ca =i cum i-ar fi ho\ului tovar[= =i nu patron !. Executarea ordinelor 255 . cu condamnarea capital[ gata hot[r`t[.poate ]nc[ o r[pire. Matri\at astfel. ]n loc de a-l a=tepta ]ntr-un spa\iu lipsit de risc pe cel pl[tit care ]=i are de luat r[splata dac[ aduce lucrul cerut.. a fost necesar[ r[pirea v[rului meu pentru anihilarea personalit[\i salei care devenea marcant[ prin coagularea de for\e pe care o oferea lumii libere ]n opozi\ia ei la comunism. v[z`nd figura de preot. poate. ]ntr-adev[r. Din p[cate. Aici.pid[ dec`t de a spune c[ un om cu preocup[rile politice =i spirituale pe care le-am v[zut pune la cale o spargere la o croitoreas[ care. Iar autorii acestui scenariu =i-au justificat leafa =i prin aspectul provocator-propagandistic ]n fa\a occidentalilor: a\i ad[postit un tic[los. fiindu-le team[ de austrieci. Dar pot s[ constat =i aici precaritatea ]nv[\[m`ntului sovietic. ci are un unic scop: identificarea lui. bie\ii de ei. poate intimidarea organelor austriece) ajunge la Baden ]n incinta comandamentului sovietic unde nu mai trebuie dat socoteal[ 254 nim[nui.. de fapt. Nu s-a ob\inut nici un ecou. Datele din acest capitol dezv[luie o at`t de josnic[ =i radical[ condi\ie uman[ ]nc`t te ]ntrebi de ce le-or fi trebuit toat[ mascarada =i de ce. o =i cuno=teau din mediatizarea la care ajunsese din bel=ug. Cert lucru c[ a existat o mic[ jen[ fa\[ de poli\ia austriac[ la m[rturia c[reia trebuia apelat. omul sovietic se credea dator s[ dea =i lec\ii omenirii. cu ]ng`mfarea barbariei lui. fiind ei ]n=i=i lipsi\i de moral[. nu l-au dus direct cum ar fi f[cut ni=te r[pitori cumsecade?. Paradoxul const[ ]n psihologia ]ng`mf[rii ocupantului care te spoliaz[ dar zice c[ te ajut[ =i te pune s[-l ridici ]n slav[. din ma=ina ]n care l-au adormit. vi l-am compromis =i nu mai ave\i cum folosi influen\a lui. nici m[car pentru vreo concluzie a legisla\iei de pe teritoriul pe care s-ar fi produs culpa. L-au stors la Moscova de tot ce credeau c[ pot scoate de la el =i l-au trimis la Bucure=ti cu rechizitoriul gata f[cut.

La ]nt`i martie.. Cele spirituale s-au desf[=urat firesc. prin cinismul cultiv[rii intereselor meschine. a avut vreme s[-i =i scrie =i s[-l ]mb[rb[teze pe mai departe. Despre scrisoarea reginei au comentat chiar vorbele lui. deci. Am[nunte triste =i degradante pentru condi\ia uman[. P`n[ la a avea aceast[ informa\ie. Acesta este un lucru foarte important pentru continuitatea spiritual[ a familiei noastre: n-au reu=it s-o fractureze nici m[car prin asasinarea Vl[dic[i Grigorie. dup[ ajungerea lui ]n str[in[tate. Ceea ce ]nseamn[ c[ unchiul meu nu s-a stins ]nainte de a =ti c[ \inta ]ncepea s[ fie atins[ =i a avut totu=i r[gazul de a da ultimele ]ndrum[ri. am tr[it ]n sinea mea ]ntotdeauna durerea g`ndului c[ unchiul meu a murit f[r[ s[ =tie dac[ demersul s[u patriotic avea =anse de reu=it[. te chinuie totu=i ]ntrebarea dac[ nu cumva te va ]nvinge el ideatic! Comportamente animalice. prin lipsa troglodit[ a oric[rui cavalerism fa\[ de un adversar de importan\[ pe care-l po\i ]nvinge fizic dar. V[rul meu plecase. au mai apucat. Printre toate nimicniciile.. 257 .=i executarea os`nditului. raza de lumin[ dintre r`ndurile acestui capitol este relatarea ]n leg[tur[ cu cele dou[ scrisori dragi pe care v[rul meu le recitea ]n clipele tr[irilor sale cele mai intime. Negarea firescului reac\iei de logic[ uman[ ]n fa\a unui adversar a c[rui pregnan\[ este indubitabil[! Toate acestea le-a adus ateismul prin golirea de moral[ a sufletului omenesc. dar ]ncurc[turile din Iugoslavia ]l re\inuser[ acolo p`n[ ]n iarn[. f[r[ fractura dorit[ de du=man. p`n[ la a face omul incapabil de spiritualitate. Strig[tul pe care l-am auzit ]n sine-mi s-a petrecut c`nd am citit c[ s-a aflat =i o scrisoare de la tat[l s[u: Vas[zic[. lipsite de orice zv`cnire de con=tiin\[ a evolu\iei sentimentelor umane chiar =i fa\[ de cei ]nvin=i!. s[ comunice! E o =tire impresionant[ din punctul de vedere al sentimentelor mele: Vl[dica Grigorie nu a murit ]nainte de a =ti c[ fiul s[u ]=i ]ncepuse cu temeinicie misiunea! A avut vreme s[ afle. ]n cazul ]n care e=ti om. episcopul Grigorie murea fiind posibil s[ nu fi primit ]nc[ ve=ti de la el. dup[ primele demersuri. Dar iat[ c[ acum mi se confirm[ a fi primit =i chiar c[ au 256 corespondat.

avem documentele de instan\[ ale 258 judec[\ii propriu zise care sunt jalnice. Pe l`ng[ rechizitoriu. ei execut[ doar ordinul de a condamna un du=man al regimului. ceea ce face foarte greu utilizabil acest document care ar fi fost de mare valoare deoarece. Subliniez aceasta pentru con=tiin\a viitorului privind elementele transcendente ale actului de justi\ie. 184 Cod penal> ]n <crim[ de tr[dare de patrie prev[zut de Decretul 199 pe anul 1950> pun`ndu-mi ]ntrebarea dac[ ]n cazul unei condamn[ri capitale. se vede clar c[ acuzatul =i-a folosit ultimul cuv`nt spre a face unele considera\ii =i afirma\ii esen\iale pentru soarta \[rii. Astfel. b[lm[jind con\inutul. pentru o minte curat[ care-l cite=te ast[zi s[ trezeasc[ doar admira\ia fa\[ de cel incriminat. rezum`nd c`t de multe a putut el s[ fac[ pentru \ara sa ]ntr-un timp at`t de scurt =i cu mari piedici ivite la tot pasul. rechizitoriul e mai bl`nd dec`t cele ce spune acuzatul despre lupta sa ]mpotriva guvern[rii comuniste ]n ultimul interogator dat ]n fa\a instan\ei. nel[s`nd anticristului posibilitatea s[-i ]mpiedice. nu are nevoie de documentul depozi\iei nici m[car pentru a-=i justifica hot[r`rea =i las[ la dosar textul s[rit. lectura lui ast[zi te face s[ te ]ntrebi dac[ cele incriminate nu constituie mai degrab[ elementele unui elogiu. l[s`nd mai mult faptele s[ vorbeasc[. +i m[ ]ndoiesc chiar de valabilitatea schimb[rii ]ncadr[rii din <crima de ]nalt[ tr[dare prev[zut[ de art. pe l`ng[ meticulozitatea unora dintre interogatoriile anchetei. Numai sensurile din epoc[ .Capitolul XIII RECHIZITORIUL MAI BL~ND DEC~T AUTOACUZAREA Da. Deoarece ei nu au sim\ul justi\iei. ]ns[. Completul. f[r[ a invoca prevederile unei legi oragnice? Dar asupra actului judec[toresc formal nici nu mai are rost 259 . Rechizitoriul f[cut de un procuror mai profesionalizat ]ncearc[ s[ fie mai ]n litera legii. dovedind faptul c[ completul func\iona strict decorativ. El vrea condamnarea la moarte =i. Din acest punct de vedere. grefierul de =edin\[ a=terne pe h`rtie (cu toate c[ are caligrafia mai evoluat[ dec`t a celorlal\i) ni=te rezum[ri f[cute neatent. ciuntit =i cu termeni falsifica\i dup[ ureche. cum am spus. ei nu au sentimentul c[ stau ]n acele scaune ale legii pentru a face dreptate unui inculpat. <articole du=m[noase regimului nostru =i URSS prin care comb[tea comunismul>.conduc spre ideea de culp[: <a ]mb[rb[tat solda\ii pentru a lupta ]mpotriva armatelor eliberatoare sovietice> sau <a dus o activitate ]mpotriva clasei muncitoare fiind un du=man al acesteia>. ci. conform luptei de clas[. ca un comentariu la milioanele de abuzuri judiciare ale regimului totalitarist. confund`nd termenii =i nere\in`ndu-i ideile. constat`nd c[ o ob\ine. marcat de rostul s[u formal. nemaicitindu-l. dup[ unele accente ale sale. l[s`nd goluri =i complet`ndu-le dup[ ureche. Dar. care este cel mai grav act de justi\ie posibil. <du=m[nie fa\[ de statul nostru democrat>. deoarece el vrea s[ ob\in[ c`t mai repede executarea acestei pedepse pentru a fi sigur c[ taina celor care-l pot continua o va duce cu el dincolo. unde securi=tii =tiau c[ au de stors date necesare informa\iei lor =i fi=[rii tuturor elementelor diasporei. Depozi\ia acuzatului este mult mai dur[. f[r[ s[-i fie team[ de condamnare =i dorind ca ele s[ fie c`t mai publice. rechizitoriul are miza sa peste care nu trece. poate. ]ns[. pentru c[ nu-l intereseaz[ dec`t s[ ajung[ la suma faptelor prev[zute de articolul 184 al Codului Penal pentru a justifica condamnarea la moarte. chiar. instan\a se poate prevala doar de un simplu decret. Rechizitoriul e mai bl`nd.ast[zi dep[=ite. d`nd la o parte unele etichete grosolansecuriste =i folosind termeni mai calmi precum <injurii Partidului =i Guvernului Rom`n>. doarece totul este o formalitate spre a-l putea ]mpu=ca pe du=manul din fa\a lor. av`nd clar[ convingerea c[ face o formalitate. nu supraliciteaz[ ]n stil lozincard ceea ce face ca.

}ntre timp. Leu Cornel a simulat faptul c[ 261 . G`ld[u Florian a func\ionat ca preot la Biserica 260 Anglican[ =i la Lega\ia Englez[. Pe l`ng[ aceast[ calitate. }n 1945. afl`nd de la G`ld[u c[ se preg[te=te arestarea lui. sus\in`nd c[ Episcopul Visarion Puiu. G`ld[u Florian a f[cut aceast[ propunere lui Vasile Leu. iar mai am[nun\it ]n iarna anului 1948. Leu Vasile i-a promis lui G`ld[u c[ ]l va lua ca preot la Parohia <Jianu>. Leu Vasile s-a oprit la Medgidia de unde l-a luat pe Leu Cornel ]n scopul de a-i acoperi plecarea din \ar[. }n anul 1946. care ]ndeplinea func\iunea de Episcop al Rom`nilor din Europa Apusean[. Mai t`rziu. La plaj[. odat[ cu alungarea monarhiei de la c`rma \[rii. la o plaj[. cu care a stabilit c[ peste o or[ sau dou[.Maj. Din declara\ia ]nvinuitului (vezi fila 38 dosar) reiese totu=i c[ acesta i-a spus numitei Ionescu Hareta =i lui Leu Cornel despre fuga sa din \ar[. Pe baza celor discutate cu G`ld[u Florian la 19 august 1948. G`ld[u Florian a venit cu schi\a ]n care era ]ntocmit planul de fug[. }n timpul r[zboiului antonescian. dup[ ce el va intra ]n ap[. }n tot timpul activit[\ii sale. a fost preot la Parohia <Jianu> =i confesor al familiei regale. Iat[ documentele: PROCURATURA MILITAR{ TERITORIAL{ BUCURE+TI Dosar nr. G`ld[u Florian. s-a hot[r`t ca ]mpreun[ s[ fug[ din \ar[ prin Ungaria. ]n toamna anului 1947-1948.s[ discut[m. ]mpreun[ cu Leu Vasile s-au ]n\eles s[ p[r[seasc[ \ara =i s[ plece ]n Anglia. ata=at pe l`ng[ Divizia 14 infanterie. au plecat ]mpreun[ la Constan\a. ]nvinuitul a dus o activitate ]mpotriva clasei muncitoare fiind un du=man al acesteia. lupt`nd ]n linia I-a a frontului ]n sectorul Cotul Donului. pe care-l cuno=tea mai de ]nainte =i i-a expus situa\ia sa material[. Mai t`rziu s-a ]ncadrat ca voluntar la Rgt. a fost decorat cu <Coroana Rom`niei>. Mai t`rziu. Leu Vasile s-a ]nt`lnit cu G`ld[u la marginea ora=ului Constan\a. Planul de fug[ a fost discutat de c[tre ]nvinuit ]mpreun[ cu G`ld[u Florian. 186/954 RECHIZITORIU nr. 186 din 2 iunie 1954 Noi. este paralizat =i c[ Leu Vasile va fi ales Episcop. fapt pentru care a fost decorat cu Medalia <Serviciul Credincios>. G`ld[u Florian l-a pus pe ]nvinuit s[ jure c[ nu va divulga la nimeni acest lucru. lucru pe care ]nvinuitul Leu Vasile la aflat mai t`rziu. a venit la inculpat Preotul G`ld[u Florian. 6 Mihai Viteazu =i pentru faptul c[ a intervenit ]n momente critice ]mb[rb[t`nd solda\ii =i fiind r[nit. care ]n acel timp era destul de precar[. Lt. Dup[ ce au stabilit modalit[\ile fugii din \ar[. }n iulie 1942. ]n iunie 1941. La sf`r=itul anului 1947. a func\ionat ca profesor =i confesor la Corpul de Jandarmi. }n aceast[ calitate a ]mb[rb[tat solda\ii pentru a lupta ]mpotriva armatelor eliberatoare sovietice. pentru ca apoi s[-=i schimbe planul de fug[ prin Iugoslavia. a fost repartizat ]n calitate de confesor militar la Batalionul 991 format din de\inu\i. Leu Vasile l-a luat =i pe numitul Leu Cornel. de Justi\ie Examin`nd actele dosarului privind pe: LEU VASILE CONSTAT{M URM{TOARELE: }n fapt. }n ziua =i ora fixat[. Potrivit indica\iilor primite. s[ ]nceap[ s[-l caute =i s[ spun[ c[ s-a ]necat. G`ld[u Florian a fost recrutat pentru serviciul de spionaj englez.

rug`ndu-l s[-l interneze ]ntr-un spital. au evadat =i au trecut frontiera ]n Austria. a fost vizitat de un delegat al organiza\iei <Caroman>. ]nvinuitul ]mpreun[ cu G`ld[u. au s[rit pe geam ]n noaptea de 23 august 1948. s-au \inut o serie de discursuri ]n care se ar[ta personalitatea lui spun`ndu-se c[ a luat parte la r[zboiul din R[s[rit =i c[ a fost decorat cu <Crucea de Fier>. Dup[ terminarea slujbei religioase s-a procedat la ]nfiin\area Episcopiei Ortodoxe Rom`ne Autonome din Europa Apusean[ =i Orientul Apropiat =i apoi la alegerea lui Leu Vasile. cu ajutorul unui plutonier. de spionaj american. sec\ia rom`n[ din Austria. Conform planului stabilit. }n ziua sosirii sale la Salzburg. A doua zi au plecat la Belgrad unde au luat leg[tura cu Patriarhul Gavril[ -=i au fost repartiza\i la hotelul Moscova din Belgrad. }n aceea=i sear[. care s-a interesat de s[n[tatea lui aduc`ndu-i alimente =i d`ndu-i suma de 1000 =ilingi. De la Or=ova au plecat cu vaporul la Bazia=. care de\ine func\ia de =ef al serv. Leu Vasile a fost ]nt`mpinat de c[tre G`ld[u. at`t ]nvinuitul c`t =i G`ld[u au fost du=i la ]nchisoarea <Covaci\a>. care fusese trimis de c[tre dr. Tot ]n acest lag[r a mai fost vizitat =i de c[tre un delegat din partea Consiliului Ecumenic (organiza\ia interna\ional[ 262 bisericeasc[ cu sediul la Geneva). deoarece lipsea preotul de acolo. care f[cea serviciul la ]nchisoarea <Covaci\a>. adic[ ]n ziua de 21 august 1948. Dup[ c`teva zile. englezul Atkinson. care era directorul organiza\iei din Salzburg =i care se ocupa de refugia\ii rom`ni din Austria. unde G`ld[u a luat leg[tura cu Montgomery =i i-a explciat situa\ia s[n[t[\ii ]nvinuitului care era =ubred[. iar ]nvinuitul a fost internat la infirmerie deoarece era suferind. c[ruia i-a dat o declara\ie. plec`nd ]mpreun[ ]ntr-un sat la dep[rtare de 2 km la Isanova. ]n calitate de 263 . Cu ocazia alegerii ]nvinuitului ca episcop. G`ld[u cuno=tea c[ este a=teptat de c[tre maiorul Montgomery =i ]n acest scop s-au deplasat cu to\ii la Gratz. Din februarie 1949. la Gara din Salzburg a fost =i maiorul Neagoe.]nvinuitul ]mpreun[ cu G`ld[u Florian =i B`rsan Ion. }n lag[r.]nvinuitul s-a ]necat =i ]n acest scop i-a trimis o telegram[ lui Ionescu Hareta. }n acela=i sanatoriu a fost internat =i G`ld[u Florian care a stat internat p`n[ ]n ajunul s[rb[torilor de Pa=te. Dup[ 2-3 s[pt[m`ni au plecat la Gratz. au plecat din Bucure=ti la Or=ova. actualmente cet[\ean american. Teodoru. s-au ]napoiat ]n Bucure=ti. G`ld[u i-a comunicat ]nvinuitului c[ a primit instruc\iuni din partea lui Atkinson ca s[ su\in[ candidatura lui Leu Vasile ca episcop al rom`nilor refugia\i. iar de acolo au luat trenul spre Timi=oara. Atkinson =i un grup de rom`ni din Colonia de la Salzburg. De acolo au plecat cu o ma=in[ la lag[rul Strasse. ]mpreun[ cu G`ld[u. c`nd a plecat la Salzburg. }n timpul c`t ]nvinutul se afla ]n sanatoriu. dup[ ce trenul a plecat din sta\ia Isanova . au fost vizita\i de un colonel de la UDB. }n ]nt`mpinarea ]nvinuitului. ar[t`ndu-i c[ este ]mpotriva regimului actual din RPR =i c[ vrea s[ fug[ ]n Austria =i apoi ]n Anglia.Iugoslavia. iar a doua zi. Astfel ]nvinuitul a fost internat ]ntr-un sanatoriu de l`ng[ Gratz. unde au ajuns noaptea. }n acest scop au hot[r`t ca ]n ziua I-a de Pa=ti s[ fie aduna\i la Salzburg delega\i ai tuturor coloniilor =i comunit[\ilor religioase rom`ne din \[rile din Europa Apusean[ ]n vederea alegerii episcopului. La hotel. unde au g[zduit la preotul ortodox Cornel. De la acest delegat a primit 3-400 =ilingi. }n Austria. unde a stat timp de aproximativ 3 luni. fost cet[\ean rom`n. care era un lag[r de refugia\i. unde erau ]nchi=i numai rom`ni. G`ld[u Florian a luat leg[tura cu delgatul general al Consiliului Ecumenic pentru ]ntreaga Austrie.

+eful Serviciului Religios al Angliei. Acela=i lucru l-a f[cut ]nvinuitul =i atunci a fost ]n Grecia. inculpatul LEU VASILE l-a cunoscut pe maiorul Gheorghe Iliescu care era ]n slujba <Intelligence Service>. Dup[ aceast[ dat[ ]nvinuitul a umblat ]n calitate de episcop ]n toat[ Austria. }n 1949. ci pe cea din str[in[tate <Caroman>. Crucea Ro=ie din Geneva. poporul rom`n va fi al[turi de politica englez[. c`nd s-a aflat la Geneva a dat material Pre=edintelui Federalei Universale Baptiste din America care avea un con\inut du=m[nos RPR. spun`nd mini=trilor de externe s[ suprime buletinele lega\iilor rom`ne din acele \[ri pentru a nu influen\a popula\ia din \ara respectiv[ asupra realiz[rilor din RPR. }n discursurile pe care le \inea. }n jum[tatea lunii februarie 1950. pentru recunoa=tere. pe care l-a vizitat ]n mai multe r`nduri. Spania =i Portugalia. }ncep`nd de la sfin\irea sa ca episcop. public`nd acest material du=m[nos. a luat leg[tura cu fugarul Bossi =i ]mpreun[ s-au dus la sediul Crucii Ro=ii din Geneva ]n scopul de a nu se recunoa=te organiza\ia Crucea Ro=ie din \ar[. ]ntruc`t influen\eaz[ de cet[\eni londonezi =i sl[be=te eficacitatea politicii anglicane dus[ ]mpotriva RPR. Actele de ]nfiin\are a episcopiei =i alegerea lui Leu Vasile ca episcop au fost ]nm`nate lui Atkinson care le-a predat la Viena reprezentan\ilor guvernelor americane. ]n articolele pe care le publica ]n presa str[in[ =i ]n cuv`nt[rile pe care le rostea la radio a adus injurii la adresa regimului din RPR. =i a ]ntre\inut un curent de du=m[nie fa\[ de statul nostru democrat c[ut`nd s[ ]mpiedice rela\iile dintre RPR =i celelalte \[ri capitaliste. }n acest scop. Tot la Londra ]mpreun[ cu G~LD{U =i cu maiorul Iliescu au fost la Palatul Regal unde a isc[lit ]n registrul oaspe\ilor oficiali. Tot lui Eden i-a cerut s[ se suprime buletinul lega\iei rom`ne din Londra ]n limba englez[. care cuprindea date eronate =i calomnii ]mpotriva regimului nostru. }n acest material ponegrea situa\ia religioas[ din RPR. =i baz`ndu-se pe un buletin informativ de la Londra folosit de radioul BBC =i dat de c[tre Intelligence Service. ]n scopul de a discredita statul rom`n fa\[ de \[rile apusene. a cunoscut pe Eden. Acestuia i-a dat o serie de informa\ii din \ar[. Datorit[ acestui fapt. c[ poporul nu agreeaz[ RPR =i l-a asigurat c[ dac[ se va desl[n\ui un r[zboi ]mpotriva \[rilor de democra\ie popular[ =i a URSS. engleze =i franceze. toate cheltuielile au fost suportate de c[tre Consiliul Ecumenic. a vizitat o serie de colonii rom`ne=ti din str[in[tate =i ]n diferite ocazii care se iveau a c[utat s[ ]nt[reasc[ moralul refugia\ilor spun`ndu-le c[ ]n cur`nd va izbucni r[zboiul =i c[ americanii =i englezii vor restaura ]n RPR vechile regimuri de exploatare burghezo-mo=iere=ti. De fa\[ mai erau =i ]nal\ii 265 . pl[\ile f[c`ndu-se de c[tre Atkinson. de multe ori denaturat. c`t =i de cele ce auzise ]n str[in[tate de la fugarii rom`ni a c[utat s[ foloseasc[ aceste informa\ii ]mpotriva RPR. La Londra. pe c`nd ]nvinuitul se afla la Geneva. 264 prin numitul Bercu de la radio BBC. }n urma sus\inerilor sale ]n sensul c[. Tot prin Atkinson. Crucea Ro=ie din \ar[ nu a ]mp[r\it ajutoarele date popula\iei =i c[ <Caromanul> ar fi dat ajutoare refugia\ilor fugi\i din \ar[. a recunoscut organiza\ia <Caroman>.episcop al acestei episcopii. ministrul de externe al Angliei. ar[t`nd c[ nu exist[ libertate religioas[ at`t pentru secte c`t =i pentru ortodoc=i. Folosindu-se de cuno=tin\ele pe care le-a avut ]n \ar[. De asemenea a mai vizitat =i Palatul Arhiepiscopiei din Londra unde au fost primi\i cu mare fast de c[tre Arhiepiscopul Ficher. spun`ndu-i c[ nu este libertate. pentru a ]nfiin\a 3 parohii rom`ne=ti lu`nd ]n acest scop contact cu diferi\i refugia\i rom`ni. Leu Vasile a ob\inut =i un pa=aport provizoriu cu care putea s[ treac[ ]n toate zonele din Europa Apusean[. unde a luat masa ]mpreun[ =i unde inculpatul a \inut discursuri pentru s[n[tatea regelui Mihai =i pentru eliberarea Rom`niei.

organ al rom`nilor din Italia. ]n ziarul <Vestitorul>. +i cu aceast[ ocazie s-au \inut diferite discursuri potrivnice regimului nostru. numind ]n acest scop pe Generalul PETRESCU PUIU ]n fruntea armatei pe care ei o preg[teau. At`t LEU VASILE c`t =i G~LD{U FLORIAN au luat acest material =i l-au prelucrat ]n spiritul instruc\iunilor primite. La acele consf[tuiri s-a hot[r`t ]nfiin\area acestei armate. NEFERU. Inculpatul a mai f[cut o serie de c[l[torii at`t ]n Europa Occidental[ c`t =i ]n Extremul Orient: Cairo. Asemenea propagand[ ]mpotriva RPR =i Uniunii Sovietice a mai f[cut =i prin pres[ scriind c`teva articole ]n ziarul <Na\iunea Rom`n[> c`t =i printr-un buletin de =tiri. Lt. Astfel a scris ]n ziarul <Patria>. discursuri care erau ]ndreptate ]mpotriva regimului din RPR. }n septembrie 1949. articole du=m[noase regimului nostru =i URSS. to\i fugari =i tr[d[tori de patrie. Tot ]n acest scop au avut loc unele consf[tuiri ]ntre inculpat. inaugur`nd emisiunea religioas[ rom`n[. +i la Paris a dus aceea=i activitate de def[imare a regimului nostru democrat popular.demnitari ai bisericii engleze precum =i OADAMS. =i prin care comb[tea comunismul. GHERGHEL =i G-ralul ION GHEORGHE. inculpatul a plecat de la Londra la Paris. fostul rege Carol a fost de acord s[ ofere castelul s[u =i ferma sa din Fran\a. iar ]ntre\inerea sa a fost suportat[ de c[tre guvernul englez care a=a dup[ cum i-a explicat Maiorul Iliescu era din fondurile <Intelligence Service> vezi fila 118 dosar. Abisinia. precum =i din refugia\ii politici din \ar[. Col. Propaganda ]mpotrvia regimului nostru inculpatul a mai duso =i ]n alte ziare din localit[\ile pe care le vizita. situat[ la 120 km de 267 . iar apoi l-au predat BBC. Sec\ia rom`n[. }n 1950 se ]napoiaz[ la Londra unde ]l ]nt`lne=te pe fostul rege Carol cu care ia leg[tura =i discut[ problema ofi\erilor rom`ni afla\i ]n Paris care o duceau foarte prost deoarece ]nfiin\area <armatei Atlanticului> ]nt`rzia.Col. organ al rom`nilor refugia\i din Germania. emisiune ]n care se aduceau injurii Partidului =i Guvernului Rom`n. Col. Ofi\erii urmau s[ ia parte ca asisten\i la cursurile superioare de r[zboi din Paris p`n[ ]n momentul form[rii <armatei Atlanticului>. Inculpatul a primit misiunea de a duce propagand[ printre ofi\eri s[ renun\e la emigrarea din Fran\a =i s[ vin[ la Paris la c[minul ofi\erilor rom`ni ]n scopul constituirii acestei armate. prin intermediul Maiorului ILIESCU l-a cunoscut pe directorul general al BBC =i de la care a primit ca sarcin[ s[ extrag[ toate informa\iunile din Buletinul S[pt[m`nal pe care ]l redacta aceast[ agen\ie privitor la \ara noastr[ =i s[ scoat[ ]n eviden\[ persecu\ia bisericii din RPR. organ al rom`nilor din Austria =i ]n ziarul <Vatra>. Mai t`rziu inculpatul a vizitat pe OADAMS c[ruia i-a f[cut un expozeu asupra st[rii bisericii rom`ne=ti =i RPR. Mai t`rziu. Armata urma s[ aib[ un c[min la Paris unde s[ fie =i Comandamentul. Sec\ia Rom`n[. ]ndemn`nd poporul din \ar[ s[ lupte ]mpotriva regimului nostru =i ]mpotriva Uniunii Sovietice. 266 PETRESCU PUIU. }n toamna anului 1949. pentru c[ ]n cur`nd vor veni ]n ajutor puterile imperialiste. adic[ formarea unui corp de comandament dintre ofi\erii rom`ni din Europa Apusean[ =i s[ se aduc[ trup[ din vechii coloni=ti rom`ni din America care s[ fie ]ncadra\i voluntari. La ]ndemnul inculpatului. IVANOVICI. Comandorul Udri\chi. vorbind de 3 ori la radio Paris. inculpatul a vorbit pentru prima oar[ la postul de radio BBC. unde s-a ]nt`lnit cu tr[d[torul R{DESCU =i cu fostul rege Mihai care discutau problema particip[rii rom`nilor refugia\i ]n a=a zisa <armata Atlanticului>. Cu aceast[ ocazie i-a dat detalii am[nun\ite la ]ntreb[rile pe care i le pusese OADAMS =i =i-a exprimat p[rerea c[ majoritatea preo\ilor rom`ni din \ar[ pot fi folosi\i de c[tre englezi ]ntr-un eventual r[zboi. Secretarul General al Bisericii Anglicane.

Ierusalim =i alte localit[\i unde a luat leg[tura cu diferite personalit[\i clericale =i au discutat du=m[nos ]mpotriva regimurilor de democra\ie popular[ a Uniunii Sovietice c`t a comunismului. dup[ absolvirea =colii. Ambii au ajuns la concluzia c[ p`n[ la declan=area r[zboiului trebuie s[ se \in[ treaz[ lupta anticomunist[ sprijinind =i aliment`nd aceast[ lupt[..P. art. fostul director al ziarului <Curentul>. s-a pus ]n slujba diferi\ilor agen\i ai spionajului englez. la Beyruth. fostul Director al ziarului <Universul>. inculpatul viziteaz[ Spania. ]n calitatea sa de cet[\ean rom`n. V[z`nd dispoz. Tot ]n anul 1950. iar din ]ntreb[rile puse de elevi c`t =i din faptul c[ cei care o conduceau f[ceau parte din Serviciul de Informa\ii Englez. deoarece a trecut frontiera din RPR ]n Iugoslavia f[r[ a poseda acte legale =i prin alte locuri dec`t cele destinate c[l[torilor. care l-a condus la re=edin\a ex Regelui CAROL al II-lea.. . ]n scopul de a-=i =tirbi independen\a Statului nostru de democra\ie popular[. francez =i american. }n anul 1951 se ]napoiaz[ la Paris unde s-a stabilit acolo trec`nd din slujba Serviciului de Spionaj Englez ]n slujba ex Regelui Carol al II-a. c`t =i pe PAMFIL +EICARU. C. fiul premierului englez CHURCHILL =i sub=ef al <Intelligence Service>. 218. fiind primit de c[tre dictatorul FRANCO =i cu care prilej i-a cunoscut pe STELIAN POPESCU.Paris. de art. inculpatul a plecat la Lisabona unde a fost primit de c[tre URD{REANU. pentru a se face acolo un c[min al ofi\erilor rom`ni refugia\i. }n timpul c`t se afla la Paris a fost invitat de c[tre Maiorul ILIESCU ]n casa c[ruia l-a cunoscut pe JUNIOR CHURCHILL. 1 C. urmeaz[ s[ fie trimi=i ]n diferite misiuni de spionaj ]n \[rile de democra\ie popular[. Tot ]n Spania a mai oficiat un parastas la morm`ntul eroului necunoscut spaniol pentru MO|A =i MARIN. inculpatul a discutat ]n mod du=m[nos regimul nostru democrat popular. deoarece. Inculpatul ]=i recunoa=te faptele care i se pun ]n sarcin[ =i ele se coroboreaz[ cu declara\iile martorilor aflate la dosarul cauzei. De la Paris inculpatul a plecat la Marsilia. 269 . Tot ]n timpul c`t a stat la Londra a mai \inut c`teva conferin\e la o =coal[ a Serviciului de Informa\ii Englez. La aceast[ ]nt`lnire inculpatul a dat o serie de rela\ii =i informa\iuni lui JUNIOR CHURCHILL privitor la partidele istorice =i rolul lor dup[ un eventual r[zboi mondial.Pen.Delictul de trecere frauduloas[ a frontierei p. care preg[tea cadre ]n acest scop pentru diferite misiuni de spionaj ]n Rom`nia. 267 al. Cu CAROL a discutat problema mut[rii Episcopiei din Londra la Paris =i de asemenea au luat hot[r`rea de a-l trimite pe fostul General ULEA la Paris s[ rezolve situa\ia ofi\erilor rom`ni fugari. }n drept: }n sarcina inculpatului urmeaz[ a se re\ine: . prin fixarea soldelor ce urmeaz[ s[ le primeasc[ ]n mod regulat de la Misiunea Militar[ American[ p`n[ la ]nfiin\area <Armatei Atlanticului>..P. =i-a putut da seama c[ este o =coal[ de spionaj ai c[ror elevi. LEU VASILE a \inut dou[ conferin\e. }n aceast[ =coal[ care era condus[ de profesorul NANDRES.Crim[ de ]nalt[ tr[dare p. 268 }n vizitele pe care le-a f[cut diferitelor personalit[\i din Spania. de acolo la Istanbul. Din declara\iile inculpatului / vezi fila 187 dosar / rezult[ c[ acesta a cunoscut c[ aceast[ <armat[ a Atlanticului> avea drept scop de a ]ncepe un nou r[zboi ]mpotriva URSS =i a \[rilor de democra\ie popular[ sub comanda instructorilor americani. 184 C. 1.Pr. De la Madrid. de art. ]l g[sim pe inculpat ]n Italia unde a luat leg[tura cu Cardinalul MONTINI. unde ]mpreun[ au discutat du=m[nos ]mpotriva comunismului =i necesitatea unui nou r[zboi din partea \[rilor imperialiste pentru a=a-zisa eliberare de sub comunism.p. apoi ]n Grecia.p. }n 1950. deoarece PAPA a declarat c[ adev[ratul r[zboi sf`nt este r[zboiul viitor care va distruge comunismul. pct.

270 RPR TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL Bucure=ti Str..p. ora 8 diminea\a. Maj. PROCUROR MILITAR AJUTOR Lt. (ss) indescifrabil Locot. Asesori populari: Locot. 184 C.V[z`nd =i dispoz. 1954. =i delictul de trecere frauduloas[ a frontierei p. cu judecarea cauzei privitor pe inculpatul LEU VASILE ]n stare de arest. 1954 C[tre COLEGIUL AVOCA|ILOR CAPITALEI Rug[m a delega . art.. 2 Nr. 954 C[tre PENITENCIARUL JILAVA Trimite\i sub excort[ la acest Tribunal MIlitar ]n ziua de 18 oct. sunt probe necesare. (ss) indescifrabil Grefier: (nesemnat) Pre=edinte: (ss) indescifrabil TERMEN DE JUDECAT{ LA 01. suficiente =i legal adminsitrate. 269 =i urm. 267 al.P.p. 267 al . de art. Bucure=ti Dos. DISPUNE Trimiterea ]n judecat[ ]n stare de arest a inculpatului LEU VASILE pentru crima de ]nalt[ tr[dare p. TRIBUNALUL Deliber`nd ]n secret asupra faptului dac[ ]n cauza privitoare pe LEU VASILE ]nvinuit pentru crima de ]nalt[ tr[dare p. de art. Pre=edintele Tribunalului Mil. de art.p..a. DISPUNEM: Sesizarea Tribunalului Militar Teritorial . Inculpatul se afl[ re\inut la Penit. Jilava. de art. aresta\i. pe de\inut Leu Vasile. nr. 267 al. 236 C..P..p.Bucure=ti. de Justi\ie (ss) indescifrabil PRE+EDINTE.54 REPUBLICA POPULAR{ ROM~N{ Treibunalul Militar Terit. 184 C. 1872 din 9 oct.1 C.P. art. 1872/1954. 184 C. spre a fi judecat ca inculpat ]n dosarul nr.PR. =i delictul de trecere frauduloas[ a frontierei p.M. Av`nd ]n vedere =i dispoz. (ss) Branovici I.1 C. C.Pen. Danielopol nr. 9 C.Pr. 200.) Judecata va avea loc ]n Bucure=ti. Se vor cita martorii acuz[rii prev[zu\i ]n rechizitor precum =i martorii ap[r[rii ce vor fi propu=i. pct.avoca\i care s[ pun[ concluziuni ca ap[r[tori din oficiu ]n dosarele privit oare pe urm[torii .P.p.Maj. fiul lui Grigore =i Lucre\ia pentru studierea dosarului spre a se face formele cerute de art.M. 1878/954 }NCHEIERE Astzi 6 octombrie 1954 S-au ]ntrunit ]n =edin\[ preg[titoare pentru a examina dac[ ]n cauza privitoare pe LEU VASILE ]nvinuit pentru crim[ de ]nalt[ tr[dare p. (n-au fost cita\i n.1 C. cu termen 271 . n[scut ]n anul 1903.P.P. Bucure=ti Nr. de art.Pen. 1872 din 9 oct..11. de art. Teritorial:^ Grefier +ef^ RPR Tribunalul Militar Terit. =i delictul de trecere frauduloas[ a frontierei p.p. Maior de Just.

Teritorial:^ Grefier +ef^ v[ facem cunoscut c[ U. num[rul copiilor) da un copil 273 . Buc. Lt. str. c[s[torit. p`n[ la judecarea cauzei. 1954 Director: (ss) indescifrabil RPR Procuratura Militar[ Teritorial[ Bucure=ti Nr. 1954. de Justi\ie:^ Secretarul procuraturii:^ Dos. 1872/54 REFERAT Proc.de judecat[ la 1 noiembrie 1954 Dos.A. este delegat a sus\ine interesele Leu Vasile.M. nr.. Pre=edintele Tribunalului Mil. prezenta delega\ie \ine locul oric[rei procuri generale sau speciale Data 18 oct. Dosarele pot fi studiate la grefa acestui tribunal p`n[ ]n ziua termenului. Dos. Biroul colectiv de avocatur[ Din oficiu DELEGATIA nr. RPR COLEGIUL AVOCA|ILOR Reg. 1872/54 privind pe Leu Vasile Inculpatul va fi prezent la Grefa Tribunalului ]n ziua de 18 oct. c[ susnumitul inculpat nu poate fi depus la Penitenciarul Jilava din motive ce intereseaz[ securitatea Statului. 186 din 23 sept.(ocuror) asistent de vorbit inculpat Leu Vasile. Horovits din Bucure=ti. ]n fa\a Trib.(uratura) prin termen inc. 1954 pentru a lua leg[tura cu ap[r[torul numit din oficiu. Buc. 272 RPR Tribunalul Militar Teritorial Bucure=ti Dosar Nr. 1872/1954 PROCES-VERBAL +edin\a public[ din ziua de 16 noiembrie 1954 INTEROGATOR DE INCULPAT Numele de familie Leu prenumele Vasile data na=terii: anul 1903 luna martie ziua 13 locul na=terii: comuna (ora=ul) Oancea Raionul ( Regiunea) Gala\i Numele p[rin\ilor: tat[l Grigore mama Lucre\ia domiciliul: comuna (ora=ul) Bucure=ti str.(ulpatul) (cuvinte neinteligibile) nu sunt martori Grefier (ss) indescifrabil (=i rezolu\ia:) Pr.I. 23 Decret nr. eliberat de^ Starea civil[ (nec[s[torit. 25. dat[ p`n[ la care se pot depune =i motivele scrise. 0123/E cu adresa Nr. domicliat ]n str^ nr^ . 0063720 din 1 oct. Gramont nr. 1954 c[tre TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCURE+TI Urmare adresei noastre nr. 9 bis et. TERIT. Col. 39/1950. cu care v-am trimis spre judecare dosarul privind pe inculpatul LEU VASILE.. 1954. PROCURORUL PROCURATURII MILT. 112421/774 Avocat L. Dobrogeanu Gherea nr. ci va r[m`ne ]n arestul M. BUC. Terit. 186 din 9 oct. apart^ Raionul^ Regiunea^ cet[\enia^ ocupa\ia ]n prezent episcop ]n trecut Buletinul Popula\iei Nr^. 1872/1954 Conform art. la dispozi\ia dv. nr.

c`nd so\ia a fost omor`t[ de bombardamentul rusesc. La acest partid aderaser[ mul\i membri ai partidului liberal =i \[r[nist.Averea personal[ una cas[. G`rnea\[ =i^ Eram de acord cu mi=carea legionar[. am demascat activitatea comunist[ a lui ConstantinescuIa=i. Horia Sima cu partizanii s[i ]n colaborare cu s[ge\ile de foc =i cu Franco sperau s[ formeze un guvern ]n viitoarea form[. Activitatea mea anticomunist[ a ]nceput ]nc[ din anii studen\iei. acest[ organizare ]nsemna restaurarea monarhiei.a. ca partid de baz[ ]n \ar[ urma s[ fie partidul cre=tin ]n frunte cu Vi=oianu. reu=ind s[ determin congresul studen\esc de la Oradea ca s[ adopte ca linie ]n activitatea sa ideea c[ nu antisemitismul este pericolul Rom`niei Mari. inculpatul a dat r[spunsurile reproduse ]n rezumat de c[tre grefier dup[ cum urmeaz[: Recunosc ]n ]ntregime faptele cuprinse ]n rechizitor. unitatea de avia\ie C. constribuind la procesul acestuia. Nu am acceptat niciodat[ s[ devin un simplu agent la aceste servicii. Am dus aceast[ activitate pentru c[ regimul comunist este o c[ma=[ de for\[ pe sufletul =i fiin\a neamului rom`nesc. urma s[ se fac[ un plebiscit. Statele majore ale acestor grupuri erau formate =i un batalion de osta=i de asemenea erau preg[tite =i schemele de recrutare a lor. Activitatea mea anticomunist[ a ]nceput ]n Basarabia ]n anii 1928-29 =i 1930. unde colaboram cu insp. f[r[ omor =i cu amprenta spiritualit[\ii cre=tine. dac[ poporul va 274 dori s[ vin[ regele ]n \ar[. eu am primit misiunea din partea regelui Mihai =i a lui R[descu s[ m[ ocup de preg[tirea moral[ a celor care urmau s[ fie ]ncadra\i. }n problemele militare ]n grupul trupelor Armata Atlanticului se ocupau ofi\eri de carier[ militar[. ocupa\ia =i averea p[rin\ilor nu Dup[ ce Pre=edintele i-a pus ]n vedere infrac\iunea pentru care este dat judec[\ii. de siguran\[ Maimuca. ]n frunte cu Mihai. Membrii marcan\i ai mi=c[rii legionare au fost salva\i de mine cum sunt: Papanace. 275 . noi scontam c[ poporul rom`n din informa\ii va accepta. Ideologia acestui partid era vechiul socialism de dreapta ]n jurul bisericii. Activitatea mea este mult mai vast[ dec`t cea ar[tat[ ]n rechizitor. la Chi=in[u. pedeapsa =i c`nd) da =i achitat Preg[tirea =colar[: Dr. averea so\iei^ Situa\ia militar[ (satisf[cut. conduc`nd Cercul Studen\esc Teleologic. ]n \ar[ la fel =i ]n str[in[tate cu excep\ia lui Horia Sima. colabora =i urma s[ colaboreze =i pe viitor cu ramura legionar[ papan[cist[ (Papanace.T. ci comunismul. nesatisf[cut) da ctg. }n aceast[ armat[ se ]ncadrau de bun[ voie =i erau salaria\i dup[ modelul american. ci un simplu c[lug[r. faptul. urm`nd ca Carol s[ r[m`n[ =ef al casei regale rom`ne cu sediul ]n Spania. deoarece eram episcop. iar ]n caz negativ urma s[ se ]nfiin\eze o republic[ burghez[. G`rnea\[ =i Lefter). de care apar\ine Condamnat ]n trecut (instan\a. aceasta dup[ ce Horia Sima nu a fost primit ]n Comitetul Rom`nilor. }n \ar[ eram considerat ca un protector =i consilier. c`t =i la arestarea =i condamnarea altor comuni=ti care activau la Chi=in[u. Nu speram s[ devin patriarh ]n RPR dup[ d[r`marea regimului. care a =i luat fiin\[ ]n Italia.). }n acest partid socialist cre=tin. Este adev[rat c[ am fost un mare afemeiat p`n[ ]n 1944. Noi am discutat viitoarea form[ de organizare a Rom`niei =i cum s[ lupt[m ]mpotriva regimului actual ]n urma unui r[zboi mondial. dovezile faptelor =i i-a cerut s[ spun[ ceea ce este util ap[r[rii sale. a=a cum era preconizat[ de Mo\a. ]n filozofie (pesemne teologie n. Acest grup urma s[ se constituie din cet[\eni americani de origin[ rom`n[ =i din refugia\i din RPR.

Nu sunt iresponsabil =i-mi dau seama perfect de sus\inerile mele. 199/ 50. 1 lit.1 C. 184 C. ]nvinuit pentru crim[ de ]nalt[ tr[dare =i del. 1 lit. fiul lui Grigore =i Lucre\ia.P. pp. de trecere frauduloas[ a frontierei p..M. b =i c din Decretul 199/950 =i la 10 (zece) ani ]nchis. crime s[v`r=ite ]mpotriva comuni=tilor. pentru del. }l oblig[ la 200 (dou[ sute) lei cheltuieli de judecat[. va executa pedeapsea cea mai grav[.j. 1 lit.P. a condamnat pe LEU VASILE. Pre=edinte: lt.P. de art.p. de art.P.Activitatea mea anticomunist[ a culminat cu lec\iile pe care le-am predat la =coala de ofi\eri de jandarmi din Bucure=ti. de voturi ]l condamn[ pe Leu Vasile la moarte pentru crima de tr[dare de patrie pp.P.c D. 101 C. 267 C. . 1872/1954 PROCES-VERBAL (MINUT{) Nr. }n acest curs m[ ocupam ]n mod special de comunism =i m[ consider ca singur autor moral responsabil al tuturor crimelor pentru care au fost judeca\i mul\i din elevii mei =i condamna\i.el a devenit principala mea preocupare. Asemenea cu unanimitate de voturi declar[ c[ nu sunt circumstan\e atenuante ]n favoarea sa. 0123/0 Buc. V[ facem cunoscut c[ acest Tribunal. 2417 din 20 noiembrie 1954. subversive. b. 2417 Ast[zi.P. =i pedep. Lavrov George Pre=edinte Lt. 22603 din 11 noiembrie 1954 C[tre Penitenciarul Jilava =i U. Pentru motivele se se vor vedea ]n corpul sentin\ei =i ]n unire cu concluziile Procurorului Militar.mj Solomon Iosi. c D. 101 C. de art. 1872/1954 Nr. 277 . Lt.c. 184 C.m. confisc[ ]ntreaga avere. Leu RPR Tribunalul Militar Teritorial Bucure=ti Dosar Nr. Dec. a. culpabil pentru del. 267 C. 267 C. Comut[ preven\ia de la 20 august 1952 Dat[ =i citit[ ]n =edin\[ public[ ast[zi 20 noiembrie 1954 PRE+EDINTE (ss) Lavrov GREFIER (ss) Zeciu ASESORI POPULARI (ss) Solomon (ss) Lalyer Tribunalul Militar Teritorial Bucure=ti Dosar Nr. 267 C.199/50. unde m[ ocupam de secte =i org. p. }n numele poporului hot[r[=te 276 Cu unanimitate de voturi declar[ culpabil pe Leu Vasile pentru crima de tr[dare de patrie pp de art. de art. justi\ie (ss) indescifrabil Grefier (ss) indescifrabil Episcop V. anul 1954. =i pedep. n[scut la 13 martie 1903. cu 304 =i 463 c.mj de Just. a. 267 al. ]l condamn[ la 10 (zece) ani ]nchis.p.b. Conf. corect. maj. prin sentin\a nr. Lalyer Iosif asesori populari deliber`nd ]n secret asupra culpabilit[\ii =i aplica\iunii pedepsei ]n cauza penal[ privitoare pe: Leu Vasile. a.m. b. Consider comunismul ca du=man principal al cre=tinismului =i de aceea fac totul -indiferent de mine . 292 c. de art. ]n ora=ul Gala\i.P.P.P. a. de trecere frauduloas[ a frontierei pp. corec\ional[ pentru delictul de trecere frauduloas[ a frontierei prev. 199/50 prin schimbarea calific[rii din crim[ de ]nalt[ tr[dare pp de art.j. F[c`nd aplica\iunea art. ]n prezent de\inut ]n acel penitenciar la MOARTE pentru crima de tr[dare de patrie prev. luna noiembrie ziua 20 Tribunalul Militar Teritorial Bucure=ti compus din Lt. art 1 lit..

ci numai cerere de gra\iere la Prezidiul Marii Adun[ri Na\ionale ]n termen de 5 (cinci) zile de la ]n=tiin\are. Se afl[ de\inut ]n baza mandatului de arestare preventiv[ nr. am luat cuno=tin\[ de Sentin\a nr. nu are cale de atac. potrivit legii. Leu Grefier =ef (ss) Petrescu Ji\eanu 279 . Terit.1954 a Tr. 1427 din 20 noiembrie 1954 pronun\at[ de Tribunalul Militar Teritorial Bucure=ti 278 condamnatului LEU VASILE =i proced`nd la comunicare. 2417/20. Milit. dar c[ poate s[ fac[ cerere de gra\iere sau de comutare a pedepsei la Prezidiul Marii Adun[ri Na\ionale.1954 Proces-Verbal Ast[zi 6 decembrie 1954 Noi. Drept care am ]ncheiat prezentul proces verbal spre cele legale. }n cazul c`nd acesta renun\[ a face cerere de gra\iere ne ve\i comunica de ]ndat[ rezultatul.11. ne-am deplasat la Penitenciarul Jilava pentru a comunica sentin\a de condamnare la moarte nr. procuror militar la Procuratura Militar[ Terit. De\inut (ss) Episcop V. asistat de grefierul =ef D. i s-a pus ]n vedere c[ fiind condamnat la moarte.. justi\ie Alexandru Gheorghe. cpt. Buc. de\inut ]n Penitenciarul Jilava. Procuror Militar (ss) Alexandru Condamnat (ss) Episop V. }i comut[ preven\ia de la 20 august 1952. cu Moarte.Conform art. Leu Azi 25. Petrescu Joi\eanu. 1429 din 2 iulie 1954. prin care sunt condamnat la ped.XI. Dup[ ce i s-a f[cut aceste comunic[ri. va executa pedeapsea cea mai grav[. PRE+EDINTELE TRIBUNALULUI MILITAR TERITORIAL BUCURE+TI Maior de Justi\ie (ss) Branovici Grefier (ss) Zeciu PENITENCIARUL JILAVA Subsemnatul LEU VASILE. }i confisc[ ]ntreaga avere =i-l oblig[ =i la 200 (dou[ sute) lei cheltuieli de judecat[. condamnatul LEU VASILE ne-a declarat c[ nu ]n\elege s[ fac[ cerere de gra\iere sau de comutare a pedepsei =i nu a delegat nici o persoan[ care s[ fac[ o asemenea cerere ]n numele s[u. adic[ moartea.P. }n consecin\[ urmeaz[ de ]ndat[ a-i face cunoscut susnumitului condamnarea dat[ =i a i se pune ]n vedere c[ ]mpotriva sentin\ei de condamnare nu are dreptul de a declara recurs. 101 C. Buc.

Cre=tinismul se dezvolta ]n atari ob=ti mici. Feudalii no=tri vin din s`nul Bisericii. din mijlocul unor asemenea slujitori care au devenit lideri de tradi\ie.asemenea fapte de botezare colectiv[ a unor popoare sau petrecut mai t`rziu. nu m-am g`ndit la cititor ]n sensul publicului larg ci. Iar precizarea care trebuie neap[rat f[cut[ este c[ apostolii ne-au ales ca popor =i nu ca stat. poate chiar dinainte de desc[lecat. rostul slujitorului nu este numai unul liturgic. cum au fost cele nou[ genera\ii de preo\i =i dasc[li ce se trag ]n spi\[ dreapt[ din blagocinul Mihail Leu. Pio=enie care vine at`t din scriptur[. c`t =i din tradi\ie. ci este =i unul de model uman. fiind astfel mai mare printre =colari =i enoria=i. venea dintr-o asemenea tradi\ie. au condus ob=tile mici ]n structura c[rora se afirma statornic fiin\a neamului daco-roman pe care n[v[lirile barbare ]l f[r`mi\aser[ dar ]i ]nt[riser[ s[m`n\a pe aceste locuri. ca ]n cazul na\iunilor cre=tinate de conduc[torii lor care. Drumul ei la tipar a necesitat astfel unele clarific[ri =i explica\ii pentru cei care nu cunosc am[nuntele din familie. care au ajuns a tr[i dup[ inven\ia lui Daguerre urmau a fi multiplicate =i legate ]n c`teva exemplare pentru urma=ii care mai exist[m =i pentru episcopiile unde a slujit Vl[dica Grigorie. documentele de fa\[ . Pentru c[ apostolii nu s-au adresat ]mp[ra\ilor cer`ndu-le s[-=i cre=tineze supu=ii . Asta nu ]n\eleg =i nu-=i dau seama c[ trebuie s[ ne respecte predicatorii de ocazie care. prezent`nd interes =i pentru familia mai mare. s[-=i converteasc[ supu=ii. ci prin ]ns[=i fapta lor. =i nu au convertit capetele ]ncoronate care. cei dinainte. cel mult zonale. iar. cum s-a ]nt`mplat =i-n Grecia =i-n Italia. Forma\i fiind astfel ]ntr-un asemenea creuzet ortodox a c[rui flac[r[ a fost ]ntre\inut[ de intelectualitatea satelor ca p[str[toare a tradi\iei =i surs[ de ]mbog[\ire a culturii 280 na\ionale. la r`ndu-le. ci doar transmise ca exemplu de g`ndire. au adus credin\a. deoarece acolo unde adev[rul moral se trage =i din scriptur[ =i din tradi\ie. bie\ii de ei. p[str`nd cel mai bine tradi\ia apostolic[. Iar popa de tab[r[ al lui +tefan cel Mare. ]nainta=ii mei nu au avut cum s[ nu ia ]n serios rostul de lideri pe care li l-a recunoscut ob=tea =i au transmis tradi\ia nu doar prin predic[. cre=tini t`rzii. Organiza\i ]n mici ob=ti s[te=ti. pentru oficierea =i citirea celor scrise. care a ]ntemeiat ramura aceasta a familiei Leu. din motive de structur[ asem[n[toare. a=a cum tradi\ia ne ]nva\[ prin pildele ei nescrise. oamenii locului aveau un conduc[tor spiritual care ]i ]nv[\a adev[rurile evangheliei. vin s[ ne evanghelizeze pe noi care neam n[scut chiar ]n timpul c`nd se scriau evangheliile =i am avut apostoli care ne-au ales pe noi dintre neamuri. de moral[ =i de fapt[ dat celor al[turi de care vie\uie=ti =i celor care te urmeaz[. devenea =i conduc[tor militar ]n numele sfintei cruci. av`nd puterea. ]ns[.Capitolul XIV C{TRE CITITOR C`nd am intrat ]n posesia dosarelor =i am pornit s[ alc[tuiesc aceast[ carte. cartea a c[p[tat de la sine o adres[ mai larg[. puterea lor s-a bazat pe credin\a comun[ cu a celor din jur =i nu invers. rostul moral al oamenilor cu ]nv[\[tur[ de carte.nu cunosc tradi\ia cultural[ autohton[ pe care au slujit-o ]nainta=ii mei =i unele elemente specifice ale pio=eniei ortodoxe. c`nd n[v[lea du=manul. c`nd cre=tinismul triumfase tocmai prin str[dania lumin[rii de la suflet la suflet. asem[n[toare celor ]n care propov[duiser[ apostolii =i. au ales sufletele =i nu organizarea administrativ[ sau militar[. Pe parcursul alc[tuirii. 281 . au cl[dit bisericile oamenilor ]n care au intrat apoi domnitorii.]mpreun[ cu altele cuprinz`nd acte de familie de la str[mo=i =i fotografii ale celor mai noi. Ai lui. faptele =i mai ales ]nv[\[mintele pentru un viitor de oameni toleran\i ]ntr-o societate cu g`ndul la Dumnezeu =i veghe asupra tradi\iilor care ne definesc ]n lume. a neamului.

+i. poate cea mai distins[ tr[s[tur[ a feudalismului rom`nesc. direct. Acesta este sensul apostolic al ]ncre=tin[rii =i pe acesta l-am mo=tenit =i l-am permanentizat noi. adic[ a credin\ei mai presus de via\[ =i ecumenismul nostru apare ca o sincer[ problem[ de credin\[ . adic[ ocupan\ii erau cre=tina\i de noi prelu`ndu-ne credin\a. cu c[pitanii lor =i tot a=a se desp[r\eau c`nd se ]ntorceau de la lupt[ c[tre cas[. iar vizigo\ii boteza\i aici au ajuns ]n Spania duc`nd obiceiurile noastre cre=tine. s[ zicem ]n vremea lui +tefan cel Mare. am schimbat confesiunea domnitorului c`nd a fost nevoie s[-l alegem dintr-o alta. adic[ 282 de cump[rare a sufletelor cu alte mijloace dec`t cele ale credin\ei drepte =i ale moralei care spune c[ trebuie respectat[ credin\a fiec[ruia. cel mult. S-a p[strat la trunchiul tradi\iei apostolice =i a fost a popula\iei ]nainte de a fi a domnitorilor. tot prin cea mai perseverent[ tradi\ie era de credin\a lor. barbarii se cre=tinau. s-a ajuns la schismele care au m[cinat unitatea Bisericii. ]nc[ din timpul n[v[lirilor. 283 . din pricina aceasta. Credin\a fusese a popula\iei. nu este a vreunor interese lume=ti. slujit[ de p[stori suflete=ti care erau =i conduc[tori fire=ti ai ob=tei hot[r`nd treburile administrative ]n vremuri de pace =i devenind popii de tab[r[ ]n vremuri de lupt[. ob=tea de r[ze=i av`ndu-=i organizarea ei ]ntr-un democratic mod cre=tinesc p[strat prin tradi\ie =i supun`ndu-se feudalului care. Biblia lui Ulfilla care marcheaz[ =i prima scriitur[ german[ =i ]ncre=tinarea go\ilor a fost scris[ aici. noi avem ca simbol na\ional martiriul Br`ncovenilor.am schimbat niciodat[ confesiunea ]n func\ie de domnitor ci. spre a ne ap[ra de pericolul calviniz[rii. Ast[zi. dup[ o jum[tate de veac de distrugere ateist[. cei care niciodat[ nu ne-am rupt de ceva. am cerut ]ntotdeauna s[ nu se fac[ prozelitism. care ar fi produs o ]ndep[rtare =i mai mare ]ntre fra\i. Chiar mai t`rziu. ci dimpotriv[. ci demonstreaz[ faptul c[ ]ntotdeauna s-a p[strat. iar uniatismul. Aici nu s-a cunoscut acel principiu t`rziu de <cuius regio ejus religio> . vorbind fiec[ruia =i lumin`ndu-l. am vegheat =i chiar am luptat ca spiritualitatea pogor`t[ asupra noastr[ at`t prin scriptur[ c`t =i prin tradi\ie s[ nu se piard[. adic[ am avut grij[. Ideea ecumenismului este fireasc[ la noi. indiferent de presiunile dinafar[. iar Sf`ntul Sava Gotul este martirul nostru.care a fost pesemne necesar ]n alte \[ri. de aici.care nu este a statului trec[tor. intrau ]n templele cultelor lor =i aduceau lumina ]nv[\[turii celei noi de la inim[ la inim[ =i de la con=tiin\[ la con=tiin\[. Astfel. pe meleagurile noastre din cea mai str[veche vreme a credin\ei care aduce lumii iertarea. ci este a permanen\ei Dumnezeirii ]n via\a noastr[. deci. aduc`nd botezul ]n familii =i ]n mici ob=ti unde propov[duiser[ =i nu prin intermediul mai marilor cet[\ii sau ai statului. Metodiu =i Chiril au propov[duit la slavi folosind o scriere care. Cu at`t mai pu\in ne-am schimbat dup[ ocupan\i. ne este fireasc[ dorin\a de a ne p[stra ]n acest[ tradi\ie unde biserica a fost a popula\iei. ]n forma ei paleografic[. Nu este aceasta doar o demonstra\ie a faptului c[ Ortodoxia noastr[ reprezint[ ramura care niciodat[ nu s-a rupt. s-a g[sit la noi. am fost ostili ]ntotdeauna ideii de prozelitism.Apostolii opreau ]n mijlocul oamenilor. dar a ]nsemnat =i prima tendin\[ de secularizare a problemelor ce \in de spirit =i credin\[ ve=nic[. a ap[rut doar ca o form[ de ra\iune na\ional[ pentru p[strarea c`t mai multora dintre tradi\iile noastre. iar domnitorul o ]mp[rt[=ea cu popula\ia. ]n cel mai adev[rat mod apostolic. adic[ ob=tile s[te=ti chemate la lupt[. Respect`nd credin\a altora. Osmanl`ii au fost obliga\i s[ ne respecte credin\a =i nu au schimbat la noi nici o biseric[ ]n moschee. a ]nsemnat implicarea unor interese statale =i. oastea cea mare a \[rii. Noi nu ne. veneau din satele lor. <Bizan\ul dup[ Bizan\> este iar[=i o realitate a noastr[. credin\a noastr[ ]nflore=te demonstr`nd c[ =i-a p[strat r[d[cinile la fel de puternice. ajung`nd pe p[m`ntul nostru. Printr-o asemenea explica\ie.

este. convie\uire. se traduce prin democra\ie. Dorin\a acelor oameni de con=tiin\[ na\ional[ care l-au trimis pe v[rul meu s[ ocupe locul episcopal ]n diaspor[ se dovede=te astfel a fi =i fireasc[ ]n tradi\ie =i modern[ ]n logic[. la sl[birea Bisericii. proced`nd chiar. tocmai 285 . Deturnarea propov[duirii ]n alt[ direc\ie. cu mijloacele cele mai tic[loase. de fapt prev[zut[ de constitu\iile multora dintre statele cele mai moderne. Ecumenismul este pasul esen\ial al ]n\elegerii moderne a Dumnezeului unic =i a nevoii cre=tine=ti de revenire la unitatea Bisericii. Am scris ]n acest sens un roman despre via\a Apostolului Pavel. Iar toat[ dragostea rev[rsat[ din el asupra lui Petru este liantul care trebuie s[ lege biserica f[c`nd din ]ntreaga 284 lume mireasa lui Hristos. ca ]n cazul de fa\[. cum dorea =i anticristul din scenariile cominterniste. Biserica s-a rupt prin schism[. din p[cate. noi am tr[it-o din plin. Adic[ toate solu\iile moderne nu sunt altceva dec`t traducerea ]n limbaj contemporan a iubirii de aproape propov[duit[ =i profesat[ tradi\ional de cre=tinism. Cerin\a de atunci de a nu se mai alege ]nt`ist[t[tor dec`t din s`nge na\ional.}n acest sens trebuie ]n\elese str[daniile =i vicisitudinile prin care trec personajele din cartea de fa\[. sunt consecin\ele unei atari convingeri venite prin str[mo=easc[ spiritualitate. Pravila pe care am pomenit-o aici a sinodului convocat de Iacob Putneanul la Ia=i ]n 1752. ceea ce. toleran\[. consecin\ele fiind corup\ia rapid generalizat[ ]n tot spa\iul geopolitic preg[tit temeinic pentru aceasta prin golirea de morala la care a atentat jum[tatea de veac de ateism profit`nd de sl[birea Bisericii sau.]n limbaj modern. nel[s`ndu-se ispitit de interese care nu erau ale acestei spiritualit[\i. de ]n\elegere a comandamentului superior al luptei ]mpotriva anticristului care face at`t de sim\it[ nevoia de unitate a Bisericii =i. Str[dania de remediere respir[ ]ns[ ]n paginile acestei c[r\i =i prin ajutorul dat de Consiliul Mondial Ecumenic celor care l-au cerut pentru salvarea Ortodoxiei rom`ne =i prin sprijinul de fug[ ]n grele condi\ii KGB-iste dat de Patriarhia Iugoslaviei. de aici tendin\a -<imperialist[>. descifr`nd ]n toat[ ]nv[\[tura sa o str[danie nemai]nt`lnit[ pentru ]mpiedicarea tuturor for\elor care ]ncercau de pe atunci s[ ]nving[ proasp[ta Biseric[ a lui Hristos provoc`nd ruperi ]ntre fra\i =i schisme ]ntre interese m[runte. nu putem scoate din ecua\ia schismei setea de putere lumeasc[ =i. respectarea semenului. a= numi-o ]ntr-un termen contemporan =i nu numai . Toat[ invoca\ia sa despre dragostea personal[ =i dragostea universal[ este un mesaj misionar pentru unitatea Bisericii. o rupe de tradi\ie =i produce ]n sufletul omului acea fractur[ pe care. am prefera s[ str[duim pentru a o remedia. aceasta este o realitate secular[ pe care ]n loc s-o coment[m. Nevoia lor de ripost[ dar =i veghea de-a nu se ]ndep[rta de la trunchiul credin\ei pe care au mo=tenit-o =i o au ]n p[strare. Nu coment[m pentru c[. Este apelul la ]n\elegere interuman[ prin respect =i grij[ reciproc[. =i prin g[zduirea de refugiu pe care o ofer[ Biserica Anglican[ =i prin marea ]n\elegere pe care o arat[ cardinalul Montini c`nd cel acuzat aici ca arhiepiscop al emigra\iei rom`ne ]i subliniaz[ faptul c[ diaspora noastr[ are nevoie de unitate pentru a lupta ]mpotriva comunismului =i nu tocmai acum de divergen\e ]n interesele confesionale. este prefigurarea condi\iei constitu\ionale a lumii moderne pentru candidatul care trebuie s[ fie un nativ al locului. oricum am ]ntoarce.o. Toate sunt acte de solidaritate cre=tin[. Pentru c[ nici un p[stor str[in nu ar fi avut aceea=i comunicare cu turma =i nici un prelat de alt neam nu ar fi putut aduna laolalt[ at`ta spiritualitate rom`neasc[ dinl[untrul =i dinafara grani\elor. n[scut pe p[m`ntul \[rii. Iar faptul c[ toate bisericile epocii noastre moderne au recunoscut pericolul prozelitismului =i s-au angajat s[ nu-l practice.]nspre prozelitism. este recunoa=terea nevoii cre=tine de apropiere.

De vreme ce sunt cre=tine ]ntru Hristos. sensibilizeaz[ at`t de mult sufletul v[rului meu f[c`ndu-l mai degrab[ s[ renun\e la ajutor dec`t s[ cedeze. a=a c[ le voi relata chiar ]n finalul acestui capitol. ecumenicele promisiuni de sprijin. Din pricina aceasta r[d[cina credin\ei =i a moralei cre=tine nu se poate ]nt[ri smulg`ndu-se unii din ea spre a fi transplanta\i pentru interesele altora. pesemne. Nu putem nici m[car comenta din punctul nostru de vedere preten\iile patriarhului Athenagoras de la Constantinopol deoarece. ]n acela=i timp. Ea nu 287 . este futurologia ecleziastic[ a ecumenismului. din \ar[ =i pentru care se primiser[. Am avut norocul ca v[rul meu s[-mi ]mp[rt[=easc[ exact la timpul respectiv emo\iile lui ]n leg[tur[ cu evenimentul crucial pe care ]l tr[ia. ci este vorba. secularizarea averilor m[n[stire=ti de c[tre Cuza i-a creat un mare dezavantaj. P`n[ atunci. ]ns[. ]n primul r`nd. ci pot reprezenta cel mult nuan\e dup[ sufletul =i tradi\ia etniilor sau locurilor din lume pe care le reprezint[. care-i devenea astfel =i p[rinte sufletesc. din punctul de vedere al Patriarhiei sale. tocmai ]n spiritul respect[rii fiec[rei persoane =i a personalit[\ii fiec[rei colectivit[\i. ]n cazul condamn[rii generale a tendin\elor de prozelitism nu este vorba doar de un respect reciproc al domeniului fiec[rei confesiuni. iar el a putut crede c[-=i face misiunea rec`=tig`nd acele prerogative nefire=ti din punctul nostru de vedere. se realizeaz[ numai prin respectul fa\[ de ceea ce este deosebit la semenul t[u. a ideii ecumenice de ]nt[rire a unit[\ii prin renun\area la prozelitism. Ideea ecumenic[ luminat[ prin Duh este de a se apropia fiecare =terg`nd urmele schismatice din suflete tocmai prin respectul =i ]n\elegerea pentru formele proprii prin care fiecare ne manifest[m spiritualitatea. Ce altceva simbolizeaz[ ast[zi ideea de Uniune European[. e bine s[ respect[m tradi\ia fiec[ruia =i s[ nu ]ncerc[m a o schimba impun`nd-o pe a noastr[ pentru c[ aceasta nu ]nseamn[ dec`t sl[birea r[d[cinii comune. ]n epoc[. Dar. bazate pe respectarea specificului cultural? Sunt traduceri laice.de aceea. Antiprozelitismul nu este un simplu pact politic. dup[ cum am v[zut. mai aproape 286 de asem[narea cu Hristosul care e unic pentru to\i. cu o spiritualitate ]ntemeiat[ pe g`ndire cre=tin[ =i cu o moral[ identificat[ prin cea cre=tin[? Ce altceva ]nseamn[ comunitarismul ]n decizia economic[ =i cooperarea ]n decizia politic[. ci e o mare filozofie pentru viitorul omenirii. =i nu poate fi vorba de biserici puternice dac[ Biserica nu este puternic[. Pentru c[. chiar dac[ anchetatul arat[ ra\iunile sale na\ionale pentru care a vizitat Vaticanul fiind admonestat astfel de Anglicani. s[ revenim la ecumenicul jur[m`nt de a nu se face prozelitism. dac[ privim Europa drept continentul integral al cre=tinismului. la simplul mod de ]n\elegere feudal[ =i pact ]ntre cet[\i. }n virtutea unor asemenea convingeri. Fiecare persoan[ uman[ e deosebit[. mai bine zis: nemai\in`nd seama de persoana sa. ]n termenii politologiei moderne. nu pot s[ nu admir integritatea v[rului meu care nu a dorit nimic altceva dec`t ceea ce impune tradi\ia noastr[ drept canon bisericesc =i a rezistat oric[rei tenta\ii ne\in`nd seama de interesele sale personale. tundere monahic[ ]ndeplinit[ tocmai ]n scopul trimiterii lui ]n misiunea grea care i se preg[tise de aici. ]n autocefalia ortodox[. +i. confesiunile ajung la concluzia c[ nu au cum s[ fie una mai bun[ =i alta mai rea. nu ne permitem s[ coment[m noi competi\ia Bisericii Anglicane fa\[ de Catolicismul de care s-a emancipat av`nd anumite probleme tradi\ionale cu acesta =i ]ncerc`nd. s[-=i impun[ propriile canoane. Acest lucru ]l jurase ]n taina tunderii lui ]n c[lug[rie de c[tre propriul s[u tat[. ca un prim pas al ]n\elegerii ]ntru idealul de unire cre=tin[. ]n acest sens. iar \elul credin\ei de a o face mai bun[. Sau. tendin\ele de prozelitism explicabile ]n intersele politice ale confesiunilor =i ]n p[catele lume=ti ale unor slujitori. de =ansa principal[ a revenirii prin respect =i solidaritate la Biserica unic[.

+i nu numai stabilind. conferindu-i tot mai puternice revela\ii. ]n r[spunderea cu care ]l ]nc[rcase tat[l s[u =i <Ceilal\i>. cum se ]nt`mpla de c`nd eram copil. lumea a pl`ns c`nd Vl[dica Grigorie a oficiat liturghia doar ]mpreun[ cu fiul s[u =i cu arhimandritul. impresionat[. Ei hot[r`ser[ intrarea lui ]n monahism.a fost ]mbr[\i=at v[rul meu pe r`nd de c[tre to\i. dar mai restr`ns dec`t de obicei.a=a cum se spune doar ierarhiilor monahice=ti. deoarece cititorul cunoa=te acum str[dania mea de a le descifra numele. +i mi-a m[rturisit c[ se c[lug[rise pentru c[ a=a ]=i sim\ea rostul. lui pl[c`ndu-i s[ se joace cu mine =i s[ m[ ocroteasc[. r`ndui\i. cu toate c[-i era nepot mai t`n[r. El mi-a vorbit despre tinere\ile lui. respect`ndu-se discre\ia capului familiei care era Vl[dica Grigorie. care ne aduna pe toate rubedeniile la hramul bisericii din |u\cani. tat[l meu se jucase =i ]l ocrotise pe el. despre vremurile grele c[rora trebuia s[ le facem fa\[ cu sprijin de Sus =i cu renun\are la c`t mai multe lucruri lume=ti. Vorbesc despre ea ca despre un proces ]ndelungat care ne ]ncarc[ suflete=te =i nu ca un moment unic ce este al op\iunii. despre armata ]n care a slujit cu pl[cere =i r[nile pe care le-a c[p[tat. Oamenii erau ]ngrijora\i. a secetei =i a cotelor obligatorii c[tre stat (pentru care erau teroriza\i cu sadism s[ cumpere gr`ul din alt[ parte spre a-l da la colectare). vremurile erau tulburi.. Fapt care s-a =i adeverit.Era biserica slujit[. Nu sunt iresponsabil =i-mi dau seama exact de sus\inerile mele. despre studiile lui. chiar dac[ vorbe=te pentru cei asurzi\i de ]ndoparea cu lozincile anticristului: <Am dus aceast[ activitate pentru c[ regimul comunist este o c[ma=[ de for\[ pe sufletul =i fiin\a neamului rom`nesc.. despre avia\ie. ei hot[r`ser[ trimiterea lui. Dou[-trei s[pt[m`ni mai t`rziu. spun`ndu-i <Ava> . ]n cele ce avea el de f[cut de atunci ]nainte. Predica a fost scurt[. s-a rostit discret numele de Victor. Iar a doua zi. adic[ confund`ndu-se cu ea =i nemaiexist`nd el. desigur. Ea era dedicat[ misiunii pe care =i-o asumase convertindu-se tot mai mult ]ntru aceasta. dar dorit a se petrece tocmai ]n biserica str[mo=easc[ din satul familiei 288 noastre. }n noaptea aceea am dormit cu el. c`nd a venit ]n august la Medgidia. ca un simbol numai de ei =tiut. dup[ care fiul ]n od[jdii a ]ngenuncheat s[rut`nd m`na tat[lui. ]ns[. a=a cum le spune anchetatorilor s[i. sub troi\a ce str[juia piatra de morm`nt a lui Mihail Blagocinul =i a urma=ilor s[i cu inscrip\ia <}ntru pomenirea b[rba\ilor Leu> .. dar totul era ca o concluzie sau ca o renun\are sau ca o schimbare total[. la v`rst[ mic[. }n timpul praznicului s-au adunat rudele ]n marele cerdac al casei str[mo=e=ti. un consiliu de familie la care au participat doar fra\ii. dup[ anii de trecere a frontului. Pun <ceilal\i> ]n ghilimele. iar schimbarea aceasta era esen\ial[ ]n via\a lui. genera\ie dup[ genera\ie. c[ el va fi ierarhul diasporei rom`ne=ti. cu toate c[ avea un sobor de preo\i. stabilind de aici prin alegerea pe care o f[cuser[. prin modul 289 . la altarul c[reia slujiser[ to\i ]nainta=ii no=tri. \[ranii. ]=i luau lumea-n cap duc`ndu-se pe =antiere. 1948. }n anul acela. Consider comunismul ca du=man principal al cre=tinismului =i de aceea fac totul indiferent de mine!. au c`ntat la stran[. ]ngrijit[. Dar discu\iile noastre au fost sobre =i grave. tot a=a cum. Ceilal\i fra\i =i veri care erau mireni. At`t: scurt. s[rb[toarea Sf`ntului Ilie. proprietarii mo=iilor din jur erau ]ngr[di\i de lupta de clas[. dar nu s-a vorbit nimic altceva.. Seara din preziua praznicuui a avut loc ]n salonul cu tavan de lemn traforat al casei nostre b[tr`ne=ti ce domina de pe o colin[ peisajul satului. t`rnosit[ =i ret`rnosit[ de opt genera\ii de preo\i din familia noastr[ =i cine =tie c`\i al\ii dintre postelnicii Leu pomeni\i ]n uricul de la 1392. dar =i comunic`nd aceasta prin leg[turile ecumenice pe care le aveau =i cer`nd ajutor de solidaritate cre=tin[ ]n lupta cu anticristul de la r[s[rit.mai conta. v[rul meu a fost primit de tata cu un anume ceremonial. s-a petrecut mai solemn.> Iar acum s[ revenim la convertirea cre=tin[ ce luminez[ sufletul omului.

ci pentru c[ dorea s[ o fac[ cu toat[ r[spunderea. jud. prin documentele ei autentice. a slujit ca preot de mir ]n comuna Oancea. Era chiar 290 cuv`ntul de ordine: <V[ dezice\i c`t mai mult de mine. Covurlui (ast[zi Gala\i) ca parohi. am luat o cabin[ la plaja <Modern>.1881 dintr-o familie de preo\i cu mai multe genera\ii atestate ]n comunele |u\cani. ]i spui tu!. ]nc[rc`nd-o de spiritualitatea de care avea nevoie gestul s[u grav =i plin de responsabilitate. l[s`ndu-le pe cele vechi ]n cuierul de acolo pentru ca la sf`r=itul zilei de plaj[ ele s[ fie remarcate =i s[ se dea alarma ca pentru un om ne]ntors din ap[. ]ntin=i ]n ]ntuneric. teologia la Kiev =i Bucure=ti. ]nv[\[tori. Ceilal\i am fost aresta\i ]n diverse etape. Paginile dramatice ale acestei c[r\i o certific[ din plin. cea mai valoroas[ \int[ episcopul Grigorie. pe care n-a mai dezmin\it-o niciodat[. M[lu=teni.l-am pus la punct rapid. era ]nc[rcat de greutatea r[spunderii sale.cum a fost primit de prima dat[ ]n str[in[tate. nu pentru c[ n-ar fi vrut.. A doua zi am plecat ]mpreun[ la Constan\a. cu ]ntregul s[u prestigiu na\ional.ai ]n\eles c[ am o misiune care nu e deloc u=oar[! S[-i spui tatei c[ o voi ]ndeplini. Din p[cate. anchetatorul care-mi lua interogatoriul ]mi spunea: <s[ nu te dai mare =i s[ te crezi cine =tie ce rezistent. el c[z`nd prad[ crimei anticristului. sper`ndu-se c[ ]n acest fel tic[lo=ii nu-i vor face vreun r[u . }n c`teva luni. cu piatr[ de morm`nt datat[ 1507>.. Era o convertire puternic[ ]n el. dasc[li.blagocinul.> Poate c[ avea dreptate: convertirea mea s-a petrecut mai t`rziu. Hirotonit. Cele ce-am vorbit cu tine asear[ i le aveam de spus lui. }n zilele urm[toare =i tat[l meu d[dea telegrame =i trimitea scrisori. pentru c[ ]ncercarea nostr[ de a feri pozi\ia de conduc[tor spiritual al unei asemenea mi=c[ri de salvare na\ional[ a Episcopului Grigorie Leu nu a reu=it. pe aproape. de vreme ce clipa convertirii are loc ]n minutul dulce al acestei ]ntregi vie\i p[m`nte=ti. C`nd voia s[ m[ umileasc[. Sau. devenind apoi spiritual =i profesor la Seminarul Central din Bucure=ti. +i. f[r[ alte persoane implicate. trece ca director al Seminarului Teologic din Ismail =i e ]mputernicit guvernamental 291 . +i. Este ziua ]n care a fost a=ezat ca arhip[stor al istoricei Eparhii a Hu=ilor.05. <pop[ de tab[r[ al lui +tefan cel Mare. ca s[ putem salva ceva>. Se vedea c[ nu-i fusese u=or s[ ia decizia trecerii la monahism. S-a n[scut ]n 2. Episcopia Romanului =i Hu=ilor pomene=te pe cel ]ntre ierarhi de vrednic[ cinstire Grigorie Leu. Era plin ]n seara aceea. Se cuvine mai ]nt`i o mic[ schi\[ biografic[: A urmat seminarul la Roman =i Ia=i. ]nc[ se mai petrece. dac[ planul pe care l-am f[cut pentru a doua zi: s[ dau o telegram[ prin care s[ existe un alibi de neimplicare a Episcopului Grigorie. <}\i mul\umesc . ]n a=a fel ]nc`t totul s[ par[ un gest unilateral al v[rului meu.> +i s-a dep[rtat cu pas egal. nu a putut fi salvat. eu adolescent cu zeci de ]ntreb[ri. el ]n deplin[ maturitate =i la moment de mare r[scruce. f[r[ grab[. a durat mult ]n noapte. Sf`r=indu-se r[zboiul. e=ti un biet favorizator =i n-am nevoie nici m[car de lege ca s[ te pedepsesc. Intr[ ]n r`ndurile clerului militar organiz`nd protopopiate militare ]n timpul primului r[zboi mondial. ceea ce demonstreaz[ c[ valoarea cre=tin[ se cap[t[ mereu =i tot mai ad`nc de c[tre sufletul omenesc. Am dat telegrama =i la adresa lui din Bucure=ti =i la Episcopia din Hu=i.mi-a spus el lu`ndu-ne r[mas bun . du=manul recurgea la r[zbunarea criminal[ fa\[ de el. apoi sfatul de tain[. p`n[ la ]nainta=ul Mihai Leu . ad[ug[m aici r`ndurile scrise de c[tre P[rintele Galeriu despre martiriul s[u: <}n a dou[zeci=iopta zi a lunii iulie. schimb`ndu-=i complet via\a. S[r[\eni. ca s[-l ]ncredin\ez ]nc[ o dat[ c[ a=a va fi! Dar iat[ c[ n-am s[-l mai v[d. comunic`nd c[ <B[dia Vasile probabil ]necat>. ca =i cum s-ar fi dus undeva pe aici. unde el =i-a pus alte haine.

despre <Biserica Ortodox[ Rom`n[ . ]l sfin\e=te ]n limba =i sufletul lui ? }n ziua Cincizecimii. Slujirea sa ]n aceast[ chemare sacr[ era esen\ializat[ ]nc[ din 1925 prin m[rturia de la hirotonia sa ca Arhiereu: <Putea-voi duce austeritatea persoanei mele dup[ pilda Prototipului nostru . social[. ]mpotriva oric[ror tendin\e =i forme de subjugare =i asuprire totalitar[ imperialist[. pe l`ng[ ]ntreaga lui \inut[ jertfelnic[. Semnificativ. toate pentru subordonarea \[rilor mai mici. volume de predici. l-am privit ]n fa\[ de dou[ ori . a venit ]n vizit[ la Roman invitat de P.26) P[rintele Galeriu . fundamental. Ioan Damaschin. istoric[. iradiind de harul divin l[untric. se pune ]ntrebarea: Biserica e deasupra neamului. Episcopul Grigorie a ap[rat.m[car p`n[ la drumul arz[tor al apostolatului zilnic?^C[ci de-o ]ncoronare cu spini =i ]ntinsul m`inilor pe cruce e prea greu s[ mai vorbim noi.}n Rom`nia Liber[ 1993 293 . trec`nd pe cel[lalt t[r`m al existen\ei. 21. L-a ]nvrednicit Dumnezeu s[ slujeasc[ jertfelnic ]n at`tea plaiuri ale \[rii. deopotriv[. imperialismul a ]nsumat diverse forme: politic[. martiriul s[u s-a s[v`r=it ]n 1949. Biserica odr[slit[ din s`ngele lui Hristos pe Cruce se na=te =i intr[ vizibil ]n istorie. Se s[v`r=e=te prin moarte martiric[ ]n anul 1949. Am mers c`\iva studen\i teologi s[ asist[m la un asemenea eveniment. despre <Confesiuni =i secte>.S. jertfa pe care avea s[ o ofere ?!^ Pentru c[. Fiecare neam fiind chemat ]naintea lui Dumnezeu la judecat[ <s[-=i aduc[ cinstea =i slava lui>. ]n spiritul autentic al revela\iei. Personalitatea sa mi s-a ]ntip[rit =i mai profund ]n prim[vara anului 1940. }ntre multiplele lucr[ri pomenim studiile despre Sf. ca =i prin cuv`ntul scris. real. pentru a se trimite de acolo <misionari>. lucr`nd cu zel pentru ]ntregirea spiritual[ a neamului. Alegerile se f[ceau pe acea vreme ]n Parlamentul \[rii. de a conduce sec\ia misionar[ cuprinz`nd =i parohiile Ortodoxe ale rom`nilor din emigra\ia ce sporea mereu. }n numai c`teva zile se mistuia sub asasine ac\iuni <tainice>. economic[. iar ]n Sf`ntul Sinod prime=te sarcina de a conduce comisia sinodal[ pentru misiunea Bisericii ]n \ar[ =i a Parohiilor Ortodoxe Rom`ne din str[in[tate. Se las[ ea atras[ ]n cursa unei asemenea atitudini str[ine de adev[rul divin revelat ? Pentru c[. se impune tema fundamental[ a rela\iei Bisericii cu neamul. cultural[. Personal. ]n ]nt`mpinarea Domnului vie\ii.]n 1936 c`nd. ]n limba =i sufletul fiec[rui neam. eram seminarist. Episcop Lucian.situa\ia actual[ =i preg[tirea clerului>. cu ad`nc[ presim\ire a spiritului.pentru sudul Basarabiei. ]n har. ea suport[ acte de teroare. }ntrez[rea el oare. ca Arhiereu Vicar al Ia=ilor. Episcopul Grigorie Leu anticipa spiritual-canonic un act devenit ast[zi at`t de prezent prin reactualizarea Mitropoliei Basarabiei. Am =i acum ]n imagine chipul luminos. Aceast[ hot[r`re. }n istorie. prin cuv`ntul rostit. Din nefericire. s[ consimt[ la intrarea acestor parohii sub jurisdic\ia canonic[ a Patriarhiei Moscovei. =i-a ]mplinit misiunea prin slujb[ divin[. iar ]n 1936 este ales Episcop de Arge=. cuprind teologie misionar[. ]n Duhul Sf`nt prin limbile de foc ale Apostolilor. precum martiriul acestui prelat. despre M[rturisirea Ortodox[ de la 1642. din ]ntuneric la lumin[. i-a oferit cununa martiriului. Ce tragic[ metamorfoz[ ! }n loc ca biserica dintr-un stat imperialist s[ dea o m[rturie spiritual[ ]n Hristos. (Apoc. o dreapt[ cauz[ =i bisericeasc[ =i na\ional[ =i n-a acceptat s[ semneze un asemenea act. sau se conjug[ firesc =i armonios cu neamul pe care ]l sluje=te. }n sf`r=it este chemat de Colegiul Electoral ca Episcop de Hu=i ]n 1940. }n sarcina =i calitatea pe care o avea ]n Sf. pastoral[. Pentru c[. printr-un fel de contagiune politic[. Sinod. au ap[rut =i forme de imperialism bisericesc. }n anul 1925 este sfin\it Arhiereu Vicar al Mitropoliei Moldovei. cuv`nt[ri =i altele. muritorii de ast[zi>. c`nd a trecut ca episcop la Hu=i. Lucr[rile publicate pe o arie de peste treizeci de ani ]ncep`nd cu 1916. i 292 s-a cerut atunci de guvernul comunist aservit Uniunii Sovietice.

Penitenciare. Petrescu M.XI.un fel de testament: cine ridic[ obiectele r[mase. Anton Tudor ]ns[rcina\i cu perchezi\ionarea de\inu\ilor noui sosi\i pentru ]ncarcerare. ]n care va indica persoana cu domiciliul exact c[reia s[-i fie predate obiectele ce se afl[ la magazia U.Capitolul XV S{ NU AI DREPTUL NICI LA MOARTE ! Penitenciarul Jilava ADEVERNI|{ nr. de serv. una batist[ 3. Dou[ obiele 8.1954 C[tre PENITENCIARUL JILAVA. fiul lui Gheroghe =i Lucre\ia.XI. una flanel[ 4. am primit =i ]nmatriculat la acest penitenciar. Teritorial[ Buc.1903. plut. dou[ c[m[=i. GR/503777 din 30. Un cearceaf 3. una c[ma=[ flanelat[ 5. Drept pentru care am emis prezenta adeverin\[. of. /+EFUL SERVICIULUI (ss) Lt. 41. 1423 din 2 iulie 1954 emis de Proc. 294 (N. n[scut la 13.1954. Una cravat[ dou[ basmale 5. 3291 Ast[zi 17. 17303 22 . Maj. ochelari cu toc de carton ro=u 2. sub nr.A. 0123/E. lt. Velicu Niculae Ve\i primi =i repartiza pe de\inutul LEU VASILE ]n camera Nr. 3291/1954 pe prevenitul LEU VASILE ]n baza mandatului de arestare nr. Ministerul Afacerilor Interne Dir. Un guler preot Asupra de\inutului au mai r[mas urm[toarele: 1. Lag[re =i Colonii Serviciul Paz[ =i Regim Nr. r[mase de la data re\inerii sale.954 PROCES VERBAL Nr. Una p. Un p. Jilava ]mpreun[ cu plut. am procedat la perchezi\ia de\inutului LEU VASILE la care am g[sit asupra sa urm[toarele: 1. Directorul Penitenciarului Jilava asistat de secretarul de gref[.1954 Noi.VI.M. Grozavu Vasile. pe penit. Colonel Bruc[r Jean.03. Milit. III Tov. adeverim c[ ast[zi 17. Acesta este protocolul condamn[rilor la moarte . SEFUL SEC|IEI REGIM. m[nu=i stof[ 6. un pantalon cu hain[ 295 . ziua 17 Noi. Una traist[ p`nz[ 7.XI. (ss) Lt. Jilava Semn[tura Data 17. un maieu 4. Radu Ioan.XI. dou[ ismene 2. }nainta\i ]n termen de 24 ore o procur[ ce o ve\i lua de la de\inutul LEU VASILE. Ofi\er de serviciu al Penit. asistat de cap.) ORDIN DE REPARTIZARE C[tre +eful Sec\iei Nr.1957 Anul 1954 luna noem.

1 lit. ne ve\i comunica de ]ndat[ rezultatul. b =i c din Decretul 199/1950 =i la 10 (zece) ani ]nchis. 5l Penitenciarul Jilava V[ rug[m s[ permite\i delega\ilor no=tri tov. pantofi 7. pentru a lua contact cu de\inutul Leu Vasile ]n interesul unor cercet[ri. va executa pedeapsa cea mai grav[. ci numai cerere de gra\iere la Prezidiul Marii Adun[ri Na\ionale ]n termen de 5 (cinci) zile de la ]n=tiin\are. de serviciu. corec\ional[ pentru delictul de trecre frauduloas[ a frontierei prev. una basc[ Drept pentru care am ]ncheiat prezentul proces verbal semnat =i de de\inut.M. }n cazul c`nd acesta renun\[ a face cerere de gra\iere. Nr. Leu Confirm primirea obiectelor conform prezentului proces verbal Magazioner (ss) indescifrabil Data ____ }ntocmit ]n ___ ex. una p. ]n prezent de\inut ]n acel penitenciar la MOARTE pentru crima de tr[dare de patrie prev. un pardesiu. obiectele g[site asupra de\inutului au fost predate la magazia de obiecte a de\inu\ilor Of. PRE+EDINTELE TRIBUNALULUI MILITAR TERITORIAL BUCURE+TI Maior de Justi\ie (ss) indescifrabil Grefier (ss) indescifrabil Ministerul Afacerilor Interne U. fiul lui Grigore =i Lucre\ia. 0082657 24 nov. n[scut la 13 martie 1903. a.M. Dumitrasconiu Nicolae. Conform art. adic[ moartea. 17780 din 25 nov.P. ]n ora=ul Gala\i. }i comut[ preven\ia de la 20 august 1952. +eful U. 1872/1954 Nr. =i pedep. de art. 296 }i confisc[ ]ntreaga avere =i-l oblig[ =i la 200 (dou[ sute) lei cheltuieli de judecat[.P. 2417 din 20 noiembrie 1954. }n consecin\[ urmeaz[ de ]ndat[ a-i face cunoscut susnumitului condamnarea dat[ =i a i se pune ]n vedere c[ ]mpotriva sentin\ei de condamnare nu are dreptul de a declara recurs. de art. a condamnat pe LEU VASILE. 1954 C[tre Tribunalul Militar Teritorial Bucure=rti 297 . (ss) indescifrabil Asistent. 0123/0 Nr. 1 la dosarul de\inutului Am primit toate obiectele De\inut TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCURE+TI Dosar nr. 226 din 22 noiembrie 1954 C[tre PENITENCIARUL JILAVA V[ facem cunoscut c[ acest Tribunal prin sentin\a nr.(ss) indescifrabil De\inut (ss) V. 1429 din 2 iulie 1954. Eviden\[ Cazier Nr. =i pedep. Se afl[ de\inut ]n baza mandatului de arestare preventiv[ nr. 0123/0 MAI Penitenciarul Jilava Bir. 267 C. 1954 Strict Secret Ex. maior Marinache Dumitru =i lt.6. 101 C. 1 la magazia de obiect a de\.

care dup[ ce a luat la cuno=tin\[ de cuprinsul sentin\ei nr.La adresa dv. al Europei Apusene =i Orientului apropiat. Comandant. nu-mi permit s[ mai fac nici m[car mi=c[rile strict necesare pentru necesit[\ile fizice. Moscova. nr. de c`nd am fost capturat. Eviden\[ Slt. ]n care este condamnat la pedeapsa cu moartea. f[r[ geamuri.]n schimb eu am fost mutat ]ntr-o celul[ a fortului Jilava. Prim Loc\iitor +ef Direc\ie Locot. Maior +ef Bir. Au trecut zece zile de la pronun\are =i cinci zile de la comunicare =i sentin\a mea nu a fost ]nc[ executat[ . Leu V. Timp de doi ani jum[tate. }n conformitate cu uzan\ele ]n procedurile anterioare. Aici am constatat o serie de st[ri revolu\ionare. Lag[re =i Colonii Nr. iar ]n ziua de 25 curent mi s-a comunicat =i oficial sentin\a c`nd mi s-a precizat c[ nu am dreptul la recurs c[ singurul drept ce-l mai am este numai formularea unei cereri de gra\iere la Prezidiul RPR. 1954 pronun\at[ de c[re dv. pe o rogojin[. Ministerul Afacerilor Interne Direc\ia Penitenciare. ]n vreme ce m[ aflam ]n exerci\iul misiunii mele. suferind mari torturi morale =i fizice. RPR Protest Subsemnatul Episcop ortodox rom`n. Colonel B[dic[ Ilie Episcopul V. ]n contra voin\ei mele de cet[\ean apatrid. printre care =i creiarea timp de pace a unui Tribunal Militar al Reg. toat[ gama sistemelor de anchet[ comuniste. instan\a este ilegal[. am protestat =i fiind for\at am acceptat s[ fiu judecat. Rog a dispune. }n ziua de 20 noiembrie 1954. am demonstrat pe temeiuri juridice c[ ]n cazul meu. Am refuzat cu oroare formula cererii de gra\iere =i ]n acest sens am dat =i o declara\ie scris[. neomenos =i ]ndeosebi am`narea execu\iei mele unuia din cei 21 de< anchetatori> pe care i-am avut ]n \ar[ . S/1589 4 decembrie 1954 C[tre Cabinetul Loc\iitorului Ministrului Afacerilor Interne General Maior Adi Ladislau V[ ]naint[m anexat protestul de\inutului Leu V. am parcurs ]n Viena. a semnat =i totodat[ a dat al[turata declara\ie prin care refuz[ s[ fac[ cerere de gra\iere la Prezidiul Marii Adun[ri Na\ionale. legat ]n lan\uri de m[rime =i form[ medieval[. o sentin\[ f[r[ drept de recurs care are la dosar =i declara\ia condamnatului de renun\are la cererea de gra\iere trebuia s[ fie executat[ ]n 24 de ore de la pronun\are =i comunicare. lan\uri care din cauza r[nilor din r[zboi =i a reumatismului. General de Divizie. Deoarece eu atribui acest regim barbar. Victor. Odesa =i Bucure=ti. al grupului de unit[\i militare ortodoxe din Armata Atlanticului 298 am fost capturat de trupele sovietice pe teritoriul Austriei. unde ]n plin[ iarn[ sunt \inut f[r[ foc. tare. 2417 din 20 noe. Victor. Bucure=ti ]n fa\a c[ruia am fost trimis spre judecat[. }n fa\a acestei instan\e. care ]n prezent se g[se=te ]n penitenciarul Jilava. Confesor =ef. ce ni s-a agravat f. Tribunalul mi-a anun\at sentin\a condamn[rii la moarte. am fost adus prin for\[ ]n RPR. De la Moscova. Leu Prizonier de r[zboi c[tre Procuratura Gl. 22603 din 22 noiembrie 1954 v[ trimitem odat[ cu prezenta dovad[ semnat[ de de\inutul Leu Vasile.=i anume ultimului meu anchetator un domn maior din Securitate. care a \inut s[ vin[ 299 .

s[ se execute sentin\a dat[. avocat Leon Horovitz. 2828 din 24 ianuarie 1955 C[tre PENITENCIARUL JILAVA Facem cunoscut c[ dup[ cum rezult[ din ordinul Nr. ap[r[tor din oficiu al numitului LeuVasile. a Tribunalului Militar Teritorial Bucure=ti. v[ rog a-i comuta pedeapsa ]ntr-una privativ[ de liberatate pe care o ve\i aprecia. . 004527 din 09 decembrie 1954. prin care am fost condamnat la moarte =i declar c[ nu fac cerere de gra\iere. Prezidiul Marii Adun[ri Na\ionale a RPR i-a comutat pedeapsa aplicat[ de\inutului LEU VASILE. condamnat la pedeapsa capital[ prin sentin\a Nr. Apoi mi-a cerut s[ vorbesc despre anumite capitole de care nu am vrut s[ vorbesc ]n timpul anchetei. Rug[m a-l ]ncuno=tiin\a =i pe de\inutul condamnat despre aceast[ situa\iune sub luare =i ]naintare de dovad[.]n numele tuturor principiilor Umanit[\ii =i Civiliza\iei (din care se sus\ine c[ fac parte =i Principiile Civiliza\iei Comuniste) =i cer ca s[ ]nceteze aceast[ culmin`nd[ barbarie . vi se trimite al[turat mandatul de executarea pedepsei Nr. Subsemnatul. Dat[ ast[zi 6 dec. TERIT. care de=i vedea c[ ast[zi are ]n fa\a sa numai un om b[tr`n.954 a Tribunalului Militar Terit. prin sentin\a acestui tribunal Nr. }n fa\a acestei cruzimi =i la o astfel de neomenie am r[spuns c[ eu sunt un om sf`r=it.XI. Pentru Leu Vasile Av.54 Dat[ ]n fa\a noastr[ Cpt. 2417 din 20 noiembrie 1954.<Ce fac? Cum m[ simt?> I-am r[spuns c[ cu ajutorul lui Dumnezeu m[ simt foarte bine. dobor`t de lan\uri etc. Am remarcat c[ r[spunsul l-a enervat =i demonstrativ a p[r[sit celula. al Direc\iei Tribunalelor Militare. Leu TOVAR{+E PRE+EDINTE. Pentru executarea acestei pedepse. 1872 din 04 ianuarie 1955. din oficiu Leon Horovitz TOVAR{+ULUI PRE+EDINTE AL PREZIDIULUI MARII ADUN{RI NA|IONALE TRIBUNALUL TERITORIAL BUCURE+TI Nr. 1954 (ss) Episcop V. desprins de orice leg[tur[ p[m`nteas[ =i pu\inele clipe ce le mai am de tr[it le-am ]nchinat exclusiv medita\iilor mele religioase pentru purificarea =i m`ntuirea sufletului =i ]n consecin\[ eu nu spun =i nu mai am nimic de vorb[. Buc. reamintindu-mi c[ am promis c[ voi vorbi dup[ sentin\[. PRE+EDINTELE TRIB. V.protestez . bolnav. Post Scriptum pe spatele paginii: 300 . 2417/20. Leu. din pedeapsa cu moartea ]n munc[ silnic[ pe via\[.12.]n celula mea dup[ ce mi se comunicase sentin\a =i dup[ ce mi se puseser[ lan\urile. Leu }n acela=i timp precizez c[ nici nu deleg pe nimeni s[ fac[ cererea ]n numele meu (ss) Episcop V. Jurist Subsemnatul Episcop Vasile Leu declar c[ am luat cuno=tin\[ de sentin\a nr. 2417/954. Pe temeiul celor ar[tate mai sus. MIL. ]n rezumat . extenuat de anii grei de pu=c[rie moscovit[.totu=i a avut ferocitatea ca ]n ironie s[ m[ ]ntrebe . BUCURE+TI Maior de Justi\ie (ss) Brancovici Ioan Grefier +ef 301 DECLARA|IE 06.

confiscarea averii personale =i 200 (dou[) sute lei cheltuieli de judecat[ pentru crim[ de tr[dare de patrie prev. 1300 din 27.1955 C[tre Tribunalului Militar Teritorial Bucure=ti Rug[m verifica\i dv. b =i c din Decretul 199/1950 V[z`nd c[ hot[r`rea a r[mas definitiv[ de la data de 10 decembrie 1954 la acest Tribunal.) RPR TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCURE+TI Dosar nr.I. Stan Marian Ve\i primi pe de\inutul LEU VASILE din camera nr. 4342/1954 MANDAT DE EXECUTAREA PEDEPSEI Nr. 1872 din 4 ianuarie 1955 Noi maior de justi\ie Brancovici Ion Pre=edintele Tribunalului Militar Teritorial Bucure=ti.a.955 MAI Penitenciarul Jilava Bir. nr. 1872/1954 Pozi\ia reg. iar ]n mandatul de executarea pedepsei nr..1953. c`nd va fi pus ]n libertate dac[ nu va fi re\inut pentru alte fapte. Executarea pedepsei ]ncepe la 2 decembrie 1953 data arest[rii preventive =i expir[ la .. n[scut la data de 13. 1872/954. nr. 6698/1953 =i 1429/54 ale Procuraturii Militare Teritoriale Bucure=ti. sg.(ss) Bors Gheorghe (N. exec. ]n a c[rei durat[ se va socoti =i timpul c`t a stat ]n deten\iune preventiv[ de la 2 decembrie 953 p`n[ la conform mand. 1 S conform ordinului Comd. a fost condamnat la munc[ silnic[ pe via\[ prin comutare din pedeapsa cu moartea conform Decretului Prezidiului Marii Adun[ri Na\ionale. (iar[=i confuzie cu r[pirea din 1952 =i a=a zisa arestare din 1953 n. a.XII. Cerem aceste date deoarece dv. 22603 din 20. I Tov. Ordon[m tuturor agen\ilor for\ei publice s[ aresteze =i s[ conduc[ pe susnumitul condamnat la Penitenciarul Jilava./ Eviden\[ Slt. Nr. 1 lit. preciza\i c[ pedeapsa ]ncepe la data de 2. Ordon[m directorului penitenciarului men\ioant s[ primeasc[ pe condamnat. v[z`nd sentin\a nr. maj. 1872/1955. =i ped. Grefier (ss) indescifrabil ORDIN DE MUTARE C[tre +eful Sec\iei Nr. 2417 din 20 noiembrie 1954 a Tribunalului Militar Teritorial Bucure=ti prin care numitul Leu Vasile. deci acest penitenciar nu poate face nici o form[ de imatriculare ]n dosarul personal =i nici procesul verbal de ]ncarcerare nu v[ poate trimite p`n[ c`nd nu primim rezultatul acestei adrese. Eviden\[ =i Cazier Nr.. Ofi\er de serviciu al Penitenciarului Jilava Semn[tura (ss) indescifrabil Data 26.) 302 Pre=edintele Tribunalului Militar Teritorial Bucure=ti Maior de justi\ie (ss) Brancovici I. 0 ]n camera Nr. preciza\i c[ pedeapsa ]ncepe la data de 20 august 1952. (ss) indescifrabil 303 .1954. =i comunica\i c`t mai urgent acestui penitenciar care este adev[rata dat[ a ]nceperii pedepsei privind pe de\inutul Leu Vasile. Comandant Maior (ss) indescifrabil +ef Bir.XI.I. s[-l re\in[ =i s[-l fac[ s[ execute pedeapsa mai sus ar[tat[.03.A: aceast[ ]ncuno=tiin\are nu s-a f[cut. ]n adresa nr.1903 ]n comuna Oancea raionul Regiunea Bucure=ti de profesiune preot de apartenen\[ social[ de origin[ social[ burghez[ fiul lui Grigore =i al Lucre\ia.

ord. 1 ]n camera Nr. 305 . I Tov. portar. Pite=ti Semn[tura Data 19. nr. Barba rade. 47.954 Penitenciarul Jilava Nr. v[ facem cunoscut c[ executarea pedepsei de\inutului Leu Vasile ]ncepe la data de 20 august 1952.74 m. Urechea mijl. Gura mijl. depus pentru ]nalt[ tr[dare MSV a declarat =i depus urm[toarele efecte.XI.02.III 1955 Consultat =i g[sit s[n[tos Deparazitat Medic (ss) indescifrabil FOAIE DE TRANSFERARE 304 (pentru uzul vagoanelor penitenciare) De\inutul Leu Vasile Mtr. 1300 din 27 ianuarie 1955. constat[m c[ la ]ncarcerarea de\inutujui Leu G.955 Proces-Verbal nr. B[rbia oval[ Fa\a smead[ Ochii c[prui P[rul c[runt. ]n caz de lips[ sau av`nd datele cerute incomplete. Terit. Pre=edintele Trib. plut.II/955 Semn[tura Data 17. 1872/1954 Nr. conform ordinului Comandantului.III. Vasile matricola . Spr`ncenele cast. DPHC Nr. cicatrice. ]n ce prive=te data execut[rii pedepsei. tatuaje etc.B. prezenta adres[ urmeaz[ s[ fie anexat[ la mandatul de arestare ca o justificare pentru dvs. Mil. valori obiecte. ORDIN DE REPARTIZARE C[tre +eful Sec\iei Nr. Sandu Ilie Ve\i primi =i repartiza pe de\inutul LEU VASILE ]n camera Nr. =eful de vagon va refuza primirea de\inu\ilor. Ofi\er de serviciu al Penit. 4094 din 21. asistat de Miro= Movil[ din partea biroului inspec\ii de Pimen Gh.Tribunalul Militar Teritorial Bucure=ti Dosar nr. acte =i numerar.III. 3291 1954 de profesiune episcop condamnat MSV pentru faptul de crim[ de ]nalt[ tr[dare. 26. nr. 1 Tov.inmatriculat azi. 334 Ast[zi 20. Aceast[ foaie de transferare se lipe=te pe plicul cu dosarul de\inutului. Comandantul g[rzii =i de mili\ianul Radu Nicolae. =i nu 2 decembrie 1953.1955 Noi. fruntea smead[ nasul mij. M`ndra=i Petre. Comandantul Penit. Bucure=ti Maior de Justi\ie Brancovici Ioan Grefier (ss) indescifrabil Penitenciarul Jilava C[tre +eful Sec\iei Nr. plicului Data 18.955 C[tre Penitenciarul Jilava La adresa dvs. cum din eroare a fost men\ionat ]n mandatul de arestare. Pite=ti. }n consecin\[. C[p. pedeapsa expir[ la MSV 195/ se transfer[ la penitenciarul Pite=ti pentru munc[ conf. 5.) n-are I s-a dat hran[ rece pentru zilele: +eful Biroului de Eviden\[ =i Cazier N. data arest[rii preventive. sergent Hudului Mihai Ve\i muta pe de\inutul LEU VASILE din camera nr. Musta\a poart[ Semne particulare (Semne. 28780/955 Gradul de periculozitate: Periculos Semnalmente: V`rsta 52 ani talia 1.

la Pite=ti sub nr. Comandantul Comandantul G[rzii.I. v[ facem cunoscut c[ se aprob[ transferarea cu primul vagon penitenciar la penitenciarul V[c[re=ti a de\inutului Leu Vasile fi=a nr. Obiecte de valoare:^ III. Acte:^ IV. 8931 din 20 noembrie 1955 C[tre Penitenciarul V[c[re=ti Conform ordinelor DPLC Sec\ia Sanitar[ cu nr. 110044 =i nr. iar unul r[m`ne la cotor. 110034. Efecte:^ 1) dou[ c[m[=i 2) Una pereche ismene 3) Una cravat[ preo\easc[ 4) Una traist[ p`nz[ Drept pentru care am ]ncheiat prezentul proces-verbal ]n trei exemplare. 8931 din 18. Leu Asistent la perchezi\ie^ Copie de pe Ordinul MAI DPLC Sec\ia Sanitar[ nr.1955.955 Ministerul Afacerilor Interne Direc\ia penitenciare.1955 C[tre Penitenciarul Pite=ti Ca urmare la raportul dvs.11. 3291/ 954 pentru a fi internat ]n spitalul acelui penitenciar. 110034/ 955 ]nreg. Numerar :^ II. lag[re =i colonii Sec\ia sanitar[ nr. 110040/1955 pe care le anex[m ]n copie v[ transfer[m prin ambulan\a penitenciar ]mpreun[ cu dosarele personale pe de\inu\ii nota\i mai jos.11. dup[ cum urmeaz[: 307 . }n actele de transferare ve\i anexa ]n copie prezentul ordin. nr. Din partea biroului inspec\ii Mili\ian portar Transferare Restituire De\inut: V. din care unul merge la casierie. 110034 din 14. unul la magazie. 8508 din 29.10. Leu Efecte r[mase la de\inut Potcapi preo\esc trei c[m[=i trei ismene trei batiste dou[ prosoape trei perechi ciorapi un maieu un cear=af un pulover cu m`neci una hain[ una pereche pantaloni un pardesiu negru una pereche pantofi 306 una pereche ochelari un toc port ochelari De\inut V. +eful direc\iei (ss) indescifrabil +eful Sec\iei sanitare Doctor (ss) indescifrabil Pentru conformitate Plutonier^ Ministerul Afacerilor Interne Penitenciarul Pite=ti Nr. precum =i raportul medicului.

nr. 36 1955 de profesiune episcop condamnat MSV pentru faptul de crim[ de ]nalt[ tr[dare. DPLC Direc\ia sanit. fiul lui Marin =i Maria.955 Ministerul Afacerilor Interne Penitenciarul V[c[re=ti Biroul eviden\[ Nr. plut.^ Penitenciarul Pite=ti Nr. 1955 Consultat =i g[sit s[n[tos Deparazitat Medic FOAIE DE TRANSFERARE (pentru uzul vagoanelor penitenciare) De\inutul Leu Vasile Mtr. Eviden\[^ Am primit pe de\inutul Leu Vasile =i repartizat ]n camera nr.S. Nr. Urechea potrivite Musta\a poart[ Semne particulare (Semne.se transfer[ la penitenciarul V[c[re=ti pentru spitalizare conf. condamnat 7 ani TG pentru activitate contra clasei muncitoare.1956 ora +eful Sec\iei nr. ord. al cdt. Aceast[ foaie de transferare se lipe=te pe plicul cu 308 dosarul de\inutului. Ajut. 110034/955 Gradul de periculozitate: foarte periculos are cond.XI. plicului 8931 Data 20 nov. pentru crim[ de tr[dare. ]n caz de lips[ sau av`nd datele cerute incomplete. Vasile Conform ordinelor de mai sus de\inu\ii CR men\iona\i mai sus urmeaz[ s[ fie interna\i ]n spitalul acelui penitenciar. condamnat M.B. Popescu Ioan Pera 3. Leu Vasile. Nicolescu Alexandru. V[c. 14 la data de 2. Ioan 2. Tudor Grigori Ve\i primi =i repartiza pe de\inutul Leu Vasile ]n camera Nr. V[c[re=ti +ef Bir.1. Sus\inu\ii au terminat spitalizarea conform fi=elor medicale de la dosare. tatuaje etc. 2. Confirm primirea susnumi\ilor =i a dosarelor Comandantul Unit[\ii C[pitan^ +eful biroului eviden\[ Slt. dup[ cum urmeaz[ 1. pedeapsa expir[ . cicatrice. fiul lui Grigore =i Lucre\ia. Semn[tura^ Data 21. 16138 / 2 apr. Leu Gr.V. MSV Semnalmente: V`rsta 52 ani talia 1. =eful de vagon va refuza primirea de\inu\ilor. fruntea ]nalt[ nasul potrivit Gura potrivit[ B[rbia oval[ Fa\a smead[ Ochii c[prui P[rul c[runt.IV. Va rug[m a ne confirma primirea.) cicatrice pe frunte I s-a dat hran[ rece pentru zilele: 21 nov.74 m. Semn[tura^ 309 . 1955 Comandant +eful Biroului de Eviden\[ =i Cazier N. 1956 C[tre Penitenciarul Jilava V[ transfer[m pe cale administrativ[ pe de\inu\ii CR. Spr`ncenele castanii Barba rade. Spital 28 Tov. Comandantul Penit. de serv. Rotaru I. ORDIN DE REPARTIZARE C[tre +eful Sec\iei Nr.

fular l`n[ negru 1 purtat Ajutor de serviciu al comandantului (semn[tura)^ Asistent la perchezi\ie(semn[tura)^ De\inut: V. Semnalmente: V`rsta 53 ani talia 1. se transfer[ la penitenciarul Pite=ti pentru ex. P[rul c[runt. pedepsei.74 m.04 1956 Consultat =i g[sit s[n[tos Deparazitat Medic FOAIE DE TRANSFERARE (pentru uzul vagoanelor penitenciare) De\inutul Leu Vasile Mtr. DPLC Direc\ia 310 sanit. ord. Leu Primit spre p[strare de c[tre resp.III. camerii de p[strare (semn[tura)^ Penitenciarul Jilava Nr. 3677 din06. nr. ciorapi l`n[ 2 p.903 ]n baza art. periculos. ]n caz de lips[ sau av`nd datele cerute incomplete. purtate 7.) n-are I s-a dat hran[ rece pentru zilele: 5. tatuaje etc. =eful de vagon va refuza primirea de\inu\ilor. lag[re =i colonii Penitenciarul Jilava Inventar nr. Spr`ncenele cast.1956 de obiectele =i lucrurile de ]mbr[c[minte luate spre p[strare de la de\inutul Leu Vasile data na=terii 13. Musta\a poart[ Semne particulare (Semne. Repezeanu Nicolae Rug`ndu-v[ s[ binevoi\i a dispune.024210/55 Gradul de periculozitate: f. Aceast[ foaie de transferare se lipe=te pe plicul cu dosarul de\inutului.. fruntea ]nalt[. Al[vescu Ioan 3. c[m[=i 2 purtate 6.IV 1956 Comandant^ +eful Biroului de Eviden\[ =i Cazier^ N.04. purta\i 5. ismene 2 p. 17 paz[ =i regim: 1. Leu Vasile 2. tr[dare. curea p`nz[ 1 vechi 4. Fa\a =aten[. 3291/1954 de profesiune episcop condamnat MSV pentru faptul de cr. Urechile potr.Ministerul Afacerilor Interne Direc\ia penitenciare.IV. nr.. 5240/956 confirm[m primirea la acest penit. pantofi negri piele vechi 3..956 C[tre Penitenciarul Jilava La adresa dvs. Copie RPR Ministerul Afacerilor Interne Penitenciarul Pite=ti Nr. cicatrice. pedeapsa expir[ MSV. ]mpreun[ cu dosarele a urm[torilor de\inu\i: 1. Barba rade. plicului Data 4.. Nr. valiz[ sc`ndur[ 1 uzat 2. Etem Hagi Akmet 4. Gura potr. nasul potr.B. Ochii c[prui. conf. B[rbia ov.. Anexe Comandantul unit[\ii^ Referent-=ef^ Ministerul Afacerilor Interne Penitenciarul Pite=ti 311 . 489 din 2.

II. beneficiind numai de dreptul de a face cerere de gra\iere comut`ndu-i-se pedeapsa de la moarte la munc[ silnic[ pe via\[. s[ chem of.) Ministerul Afacerilor Interne Penitenciarul Pite=ti Nr. Bucure=ti.a. ]mpotriva sentin\ei nr. Milit. Semn[tura condamnatului^ (P`n[ acum s-a =tiut condamnat la moarte! n. Propun confiscarea obiectelor g[site =i pedepsirea lui cu 5 zile izolare pentru purtare necuviincioas[ fa\[ de personalul penit. lag[r =i colonii Penitenciarul Pite=ti Proces-verbal ast[zi 01. ajutor de serviciu al comandantului =i plut. Dragomir Ghe. Pite=ti^ Dovad[ de }ncuno=tiin\are Subsemnatul Leu Gr. men\ionat mai sus a b[tut ]n u=[.III. 11488 din 30 decembrie 1956 C[tre T. de\inut ]n penitenciarul Pite=ti Condamnat prin sentin\a nr.00 De\inutul Leu Vasile. Teritorial Buc. de la data prezentei ]n=tiin\[ri. am constatat urm[toarele: 313 .Reg. ce el a p[zit porci cu mine. =i acum ]ntrebuin\ez torturi ]mpotriva lui. orele 13. 2417 din 20. Peste pu\in timp de\. 1956 V[zut Comandantul Penit.) am luat cuno=tin\[ ast[zi 29 luna decembrie anul 1956 ora 8 c[ ]n conformitate cu dispozi\iile Decretului nr.XI..1957 Noi. Conform dec. supraveghetor. ]nc[ nu i se comunicase comutarea ei n. 6 a comis urm[toarele: Am scos de\inu\ii din aceast[ camer[ la veceu am controlat camera 82 =i am g[sit la patul de\inutului men\ionat mai sus 1 (un) s[cule\ de c`rp[ cu 1 (un) pieptene de p[r =i 1 (una) perie mic[ rotund[ de haine =i 1 (un) ac confec\ionat de el.1957. ]mpotriva sentin\ei sus men\ionate. Comandantul unit[\ii Maior^ +eful biroului eviden\[^ 312 Unitatea 0669 Pite=ti Raport din 28. Vasile. condamnat MSV pentru ]nalt[ tr[dare din camera 82. 363 din 26 noembrie 1956 abrog`ndu-se art. Plt. (ss) indescifrabil Ministrul Afacerilor Interne Direc\ia penitenciare. 4 din dec. lt. am dreptul a declara recurs ]n termenul legal de 3 zile. art. Men\ion[m: c[ susnumitul prin sentin\a de mai sus a fost condamnat la moarte iar conf. c[ci el e un om sf`nt =i nu mi-e mie ru=ine s[ vorbesc cu un episcop ]n felul aceta. ]n cadrul perchezi\iei. 4 din dec.. (Deci la doi ani dup[ aceast[ sentin\[. sec\ia nr.a.954 a Trib. la moarte.Data 29 decemb. 506/953 nu a beneficiat de dreptul de a face recurs. 2417 din 20 noembrie 1954 a Trib. de servici s[ se rezolve aceast[ problem[ cu obiectele. =i de ce am zis eu lui Leu. Milit. Terit. II Militar[ V[ trimitem al[turat dovada de incuno=tiin\are precum =i recursul declarat de de\inutul Leu Vasile. Am introdus de\inu\ii de la veceu ]n camer[ =i am ]ntrebat care e de\inutul Leu =i de unde are aceste obiecte el mi-a r[spuns ca s[ m[ duc[ ]n eroare c[ci am aprobare de la Moscova de la DSPLM =i de la Procuratura General[ =i =tie =i domnul Comandant c[ port aceste obiecte ]n camer[. 506/953 susnumitul este repus ]n dreptul de a face recurs. 363/956. proced`nd la perchezi\ionarea de\inutului Leu Vasile. Aceste obiecte interzise de regulament au fost ridicate imediat.M. Pribeagu Ion. Nr.

care se afla =i el acolo ]nchis . insulta\i. =i-a f[cut apari\ia ]n birourile ]nchisorii dl. Drept pentru care am ]ncheiat prezentul proces-verbal ]n trei exemplare.. Leu. Pite=ti Nr. cu scopul de a sta de vorb[ cu episcopul Leu. 2. Nu-mi vine s[ cred c[ totul poate fi at`t de complet.realitate..> (N.. de zor.. dar cu mare senin[tate pe fa\[. ]nceput[ ]n ziua de 18/II. Steinhardt . de\inut politic ]n Pen. Mihai Ralea ]nso\it de al\i tovar[=i.. a binelui ob=tesc. condamnat MSV p. se plictisesc. be=teli\i.De\inutul . Se cunosc ]n aceast[ privin\[ talentele de orator ale lui Mihai Ralea. Ralea =i-a sporit argumentele. Am`ndoi sunt batjocori\i. e ]n\olit ]n straie mi\oase de baci la o st`n[ de munte ]nalt) sunt interoga\i pe ]ndelete de gardienii care. }ncep s[ presimt ca Hristos e prezent ]n pu=c[rie. Aceste obiecte au fost ascunse ]n.. legionarii de la Aiud. Dacia 1991. Streinu. dar ]n van.<Jurnalul fericirii>. Ed.. 58-59) <. gestica =i perora\ia. De\inu\ii au r`s.. Leu ]ns[ blestema cu m`inile ridicate duhovnice=te ]n aer. al doilea ]mpreun[ cu obiectele g[site a fost predat la magazia la Roibu al treilea Biroului de eviden\[. }n aceast[ scurt[ periaod[ de timp. ]njura\i =i porc[i\i. 2114 din C[tre Procuratura Mil. un piepten frez[ corn galben. Leu Ministerul Afacerilor Interne Unitatea Penit. pentru a fi anexat la dosarul personal al de\inutului Ajutor de serviciu al comandantului pentienciarului (semn[tura) Supraveghetor (semn[tura) De\inut V. declar c[ ]ncetez greva foamei =i a apei. (apoi) Voiculescu. Ceilal\i scap[ mai u=or. Pite=ti.. ]nalt[ tr[dare. c[ am parte de at`ta binecuv`ntat noroc. Dar episcopul Leu a refuzat cu demnitate. Dup[ =i mai ales ]n cursul conferin\ei la nivel ]nalt la Geneva din 1954 ne-am schimbat din <Bandi\i> ]n <Domnule de\inut>.=i s[-i fac[ eventuale propuneri de colaborare ]n cazul c[ ]n\elegerea de la Geneva devenea . I-au f[cut ]ntr-adev[r propuneri de colaborare ]n numele salv[rii patriei... Leul a r[mas Leu. probabil. Sandu. Doctorul Voiculescu =i episcopul Leu (tare d[r`mat. din care unul la comandant. a uit[rii trecutului.. sensibil[. st`nd pe sofale.. }n cadrul ]n\elegerii de la Geneva. era vorba s[ se fac[ o vizit[ bilateral[ ]ntre cele dou[ lumi ale globului (de\inu\ii sperau un regim mai bl`nd).pag. c[ domnii tovar[=i ]n frunte cu conu Mi=u Ralea. a fr[\iei cre=tine. =asii de la Codlea au plecat.. umbla ]n c`rje.. una perie barb[ . ]ntruc`t mi s-a dat posibilitatea ca s[ raportez verbal Domnului Porcuror ceea ce am cerut ]nt`i pe cale ierarhic[ ]n cadrul Penitenciarului =i apoi pe calea grevei. 314 DIN JURNALELE CELOR PEREGRINA|I PRIN }NCHISORI <. }ntors ]n celul[ a povestit minunea ce i s-a ]nt`mplat. Leu. 2. a iert[rii gre=elilor.. al\ii s-au c[tr[nit.din nenorocire pentru ei .. 315 . PIte=ti V[ ]naint[m al[turat o declara\ie de ]ncepere a grevei foamei 1 martie 1957 ce prive=te pe de\inutul Leu Vasile tichet nr^prin care solicit[^ rug`ndu-v[ s[ binevoi\i a dispune Comandantul unit[\ii^ Referent +ef^ Declara\ie Subsemnatul Episcop V.

de a-i dovedi c[ dac[ se d[ pe m`na lor va m`nca =i el ca lumea. +i iat[ c[.1903 ]n comuna Oancea regiunea Gala\i. Leu s-a ]ntors la gamel[.1957 Noi colonel de justi\ie Casandra Aurel Pre=edintele Tribunalului Militar al Reg.03. 199/50.. Mai spunea c[ ar fi fost hirotonisit episcop dar. iar tartinele alta. Nu eram ]n aceea=i celul[-spital. 9 bis etaj apart. fiind spital. pentru conf. II-a Milit. Cred c[ a purtat c[ma=a cu el peste tot.S. <Bat[-i Doamne!>. ]n pofida behaviorismului lui Pavlov. 2417 din 20. <Clusium> 1990. care fusese ucenic de chilie la P. 1872/1954 al TMT Buc. Eram prea t`n[r =i m[ aflam mai ]nt`i student ]n Bucure=ti ]n 1947-1948. Eu auzisem despre el la Jilava =i am fost bucuros s[-l ]nt`lnesc la V[c[re=ti.]nfulecau de zor din ni=te tartine delicioase. Nu =tiu dac[ prin bandaj m-a v[zut. Acesta e =i motivul pentru care v-am pomenit de el. 267 cp. pag. apoi predat Securit[\ii rom`ne. Nu i-am pus ]ntreb[ri =i el mi-a spus c`t a vrut.. dar nu foarte mult. Spunea c[ a fost arestat la Viena. 283-285.. de origin[ social[. Descoperit. N-a ]mbr[cat-o niciodat[. f[r[ a-l pofti =i pe el la o ]mbuc[t[ur[ m[car. De aceea ceruse s[ fie adus la spital. Vasile. raionul N. art. prin 1951. Prin 1955 sau 1956.. n[scut la data de 13. Ed..pedeaps[ comutat[ de Prezidiul Marii Adun[ri Na\ionale din pedeapsa la moarte .> Dintr-o scrisoare a I. Gala\i. =i ne mai vizitam. dac[ nu. C`t am stat la m[n[stirea Slatina din Moldova.. devenit apoi monahul Gamaliel. la ]nchisoarea V[c[re=ti. b.. Jilava. 10 (zece) ani ]nchisoare corec\ional[ pentru trecerea frontierei pp. Nu mai =tiu pe unde va fi fiind acum. Grigorie.<Pe muntele Ebal>. Am stat de vorb[ cu p[rintele Vasile. p[rintele Gamaliel a ajuns prin Muntele Athos. 205/56 din 03. I-am spus c[ eram monah la Slatina.04. Bucure=ti Dosar nr. 101cp execut[ munc[ silnic[ pe via\[ (din anul 1950.. Antonie Pl[m[deal[ Mitropolitul Ardealului RPR Tribunalul Militar al Reg. ar putea s[ dea Funda\iei unele m[rturii importante. 1 lit. de undeva de la Aiud sau Gherla. El era cu ochii bandaja\i =i spunea c[ nu vede. a fost condamnat la munc[ silnic[ pe via\[ . B[lcescu regiunea Bucure=ti de profesie preot de apartenen\[ social[. potrivit obiceiului din ]nchisori. era la st[re\ie un frate Gheorghe Boboc. a. domiciliat ]n comuna Bucure=ti str. art. atunci s[ pofteasc[ la gamela cu zeam[ de arpaca=. Mai apoi. }n 1954 am fost prins =i dus la Ia=i. art.11. v[z`nd hot[r`rea nr. Colaborarea era una.pentru tr[dare pp. dac[ nu m[ ]n=el. S-a bucurat. Sunt sigur c[ a tr[it drama al[turi de cel c[ruia i-a fost ucenic p`n[ la moarte. era o tactic[ de al aduce pe Leu ]n ispit[. cred c[ p[rintele Vasile venea la spital. din D. Era ]n grup =i pastorul Wurmbrand. V[c[re=ti =i bine]n\eles la Interne pentru anchete. ]n vremea martiriului s[u. Mandat de executare a pedepsei Nr.P. Gramont nr. m-am ]nt`lnit cu p[rintele Vasile Leu. Cum V[c[re=tii erau =i ]nchisoare-spital pentru de\inu\i. Uneori se l[sau deschise celulele.) ^V[ felicit ipentru ideea de a ]ntemeia o funda\ie care s[ poarte numele episcopului martir Grigorie Leu. nimeni nu f[cea m[rturisiri complete nim[nui. trec`nd fraudulos frontiera s-a ]ncadrat ]n serviciul de spionaj str[in. fiul P.. Probabil ca ]nfulecatul tartinelor f[cea parte dintr-o anumit[ strategie. c. P[stra de la el o c[ma=[ pe care o \inea ca pe o relicv[ sf`nt[. fiul lui Grigore =i al Lucre\ia. a 317 .S. II-a Milit. dar 316 ne ]nt`lneam la plimbare. apoi dus ]n Rusia.1954 a Tribunalului Militar Teritorial Bucure=ti prin care numitul Leu Gr. =i apoi fugar prin \ar[ cu o condamnare ]n contumacie (1948-1954).S.> (Teohar Mihada= . Grigorie Leu la Hu=i. refuz`nd tartinele.

Nr. Vasile de la CBS nr.la de=teptare la fel V[ rog lua\i m[suri de pedepsire asupra lui eu propun s[ fie pedepsit cu 7 zile de izolator Serg.A. Plt. 224 127 15/10 2055 Transmis[ Forma\iunea 0951 C[tre MAI Regiunea Pite=ti Penit. 102 din 27.1957 a Trib. Colonel de justi\ie (ss) Casandra Aurel Grefier (ss) Ref.R. Ordon[m tuturor agen\ilor for\ei publice s[ aresteze =i s[ conduc[ pe susnumitul condamnat la Pentenciarul Pite=ti. 1429/54 emis de Trib.. maj.01. (ss) indescifrabil Ministerul Afacerilor Interne Penitenciarul Pite=ti Nr. 10999 din 15. V[ rug[m a lua m[surile necesare. Raport C[tre Pentienciarul Pite=ti Comandant Raportez la prechezi\ia din 21. Comandantul Unit[\ii Maior^ +eful Biroului eviden\[ A. . Propun pedepsirea lui cu 3 (trei) zile regim sever. prin care declar[ greva foamei pentru motivele ar[tate ]n con\inutul declara\iei.am g[sit un ac de cusut asupra lui mare c`t o andrea la bae i-am dat ordin s[ se ]mbrace cu c[ma=a =i pantaloni pe el el a f[cut invers s-a dezbr[cat de toate =i a luat mantaua pe el =i a plecat spun`ndu-mi c[ este c[ldur[ mare. adm Teodorescu Ovidiu. Leu Gr. C. II-a Milit. V[z`nd c[ hot[r`rea a r[mas definitiv[ prin decizia nr. Se anuleaz[ mandatul preventiv nr. (ss) indescifrabil Raport C[tre Tovar[=u Comandant ]n ziua mai sus ar[tat[ fiind de serviciu am prins pe de\. ]n a c[rei durat[ se va socoti =i timpul c`t a stat ]n deten\iune preventiv[ la. Leu Vasile.I.1958 C[tre Procuratura Militar[ Pite=ti V[ trimitem al[turat declara\ia de\inutului cond. Buc.^ Adeverin\[ Telegrama Nr.10 Semn[tura primitorului (ss) S]rbu Augustin Telegram[ Prezentat[ Bucure=ti M. Leu Victor 1 (un) cu\it confec\ionat de el =i una pereche de zaruri.furnizat acestuia informa\ii =i a dus ac\iuni du=m[noase contra RPR. conf. s[-l re\in[ =i s[-l fac[ s[ execute pedeapsa mai sus ar[tat[. ora 21 m. Pite=ti Ve\i transfera cu duba dvs.el la aliniere nu se scoal[ . Ordon[m directorului penitenciarului men\ionat s[ primeasc[ pe condamnat. Terit. de urgen\[ la Pentenciarul Jilava pe 319 .02. Suprem-Colegiul Militar prin care i s-a respins recursul. Pre=edintele Tribunalului Militar al Reg. Milit.C.1958 am g[sit asupra de\.07. 224 din Bucure=ti S-a primit ]n ziua de 15 oct. Executarea pedepsei ]ncepe la 20 august 1952 =i expir[ la ***** c`nd va fi pus ]n libertate dac[ nu va fi re\inut pentru alte fapte. 6 cu dou[ sfori legate una de alta =i le 318 d[duse drumul pe geam ]n jos .

La primire penitenciarul Jilava ]l va \ine ]n condi\ii perfecte de izolare de restul de\inu\ilor =i va raporta conducerii Direc\iei pentru a primi ordine ]n privin\a regimului de de\inere. 145552 din 15/10 1958 Col. III ]n camera Nr. 145552 15/10 1958 Pentru conformitate^ Ministerul Afacerilor Interne Direc\ia penitenciare. Vasile data na=terii 1903 martie 3 ]n baza (1) conf. conform ordinului tov. 13/ 3/1903 T. c[ciul[ neagr[ 1 una 9.M. (Semn[tura) Data 17 oct. batiste 2 dou[ 16. maieu 1 una 15. pantaloni gri 1 una 4. ochelari toc cu garnitur[ galben[. regulamentului: 320 1. fiul lui Grigore =i Lucre\ia. 3/55. cauciuc 1 una 3. 1958 ORDIN DE MUTARE C[tre +eful Sec\iei Nr. lag[re =i colonii. II Tov. basmale 2 dou[ 13.serg. de serv. n[scut la data de 13/3/1903. major Tudorache Dtru Ve\i primi =i repartiza pe de\inutul Leu Gr.M. camerei de p[strare (semn[tura) ORDIN DE REPARTIZARE C[tre +eful Sec\iei Nr. c[m[=i 1 una 2. III Tov. curea pant. 20 Ajut.de\inutul CR Leu Vasile. Ungureanu Nicolae Ve\i primi =i repartiza pe de\inutul Leu Vasile din camera nr. br`u improvizat 1 una 7. ciorapi l`n[ 4 patru 8. c[m[=i diferite 3 trei 10. Leu Primit spre p[strare de c[tre resp. valiz[ lemn 1 una 2. =i lasate la el (2) conf. regulamentului 1. 93 cl. cravat[ neagr[ 1 una 12. c[pitan Alix[ndrescu Ofi\er de serviciu al Penitenciarului Pit (Semn[tura)^ Data 1 noeimbrie 1958 321 . s. fular de l`n[ vechi 1 una 6. Vasile ]n camera Nr. batiste 3 trei 4 ciorapi 3 trei 5. ismene 1 una 3.Penitenciarul Jilava Inventar 1718 din anul 1958 luna octombrie ziua 17 de obiectele =i lucrurile de ]nbr[c[minte luate spre p[strare dela de\inutul Leu Gr. Director general Colonel LixandruVasile Nr. T. al cdt. Raporta\i telefonic de executare. prosop 2 dou[ 14. ismene 3 trei 11. hain[ bleumarin 1 una 5. prosoape 2 dou[ Ajutor de serviciu al comandantului (semn[tura)^ Asistent ]n perchezi\ie (semn[tura)^ De\inut V. m.

I Tov. Ofi\er de serviciu Jilava (Semn[tura) Data 20. Supraveghetor S.1903 ]n com. Vasile din camera nr.58 Unitatea Jilava De acord Ofi\er de serviciu Aprob Comandantul V[zut Medicul unit[\ii Executat Raport }n ziua de 25.59 Intrare nr.529 Anul 1959 luna VII ziua 3 Ministerul Afacerilor Interne Direc\ia general[ a penitenciarelor =i coloniilor de munc[ Sec\ia sanitar[ Nr. 48. Pedeapsa expir[ la . mj. Donciu Marin Ve\i muta pe de\inutul Leu Gr.. Ofi\er de serviciu al Penitenciarului Jilava (Semn[tura)^ Data 22. Spital Tov. Niculescu Constantin spre a merge ]n interes de serviciu pentru anchetarea numitului Leu Vasile. Ministerul Afacerilor Interne Data 28. conform ordinului comand. n[scut la 13. Alx. Ofi\er de serviciu al Penitenciarului (Semn[tura)^ Data 20. s..III.959 322 Delega\ie Se deleag[ de noi prin prezenta tov. 5. Serg. Pedeapsa ]ncepe la . Cpt.V. cpt.XII. Spital Tov.1959 C[tre 323 . s. Propun a fi pedepsit cu 5 zile de izolare sau e=irea din infermelie deoarece se face in stiga\ie ]n camer[.ORDIN DE MUTARE C[tre +eful Sec\iei Nr.. 8/55 ]n camera nr. Oancea Gala\i la Penitenciarul Jilava. m. Vasile din camera nr.07. conform ordinului tov. de asemnea discut[ probleme interna\ionale spun`nd c[ cur`nd cele patru puteri se va ]nt`lni =i vor hot[r] retragerea ru=ilor =i totodat[ va c[dea regimul. Tebe=an Ion Ve\i primi =i repartiza pe de\inutul Leu Gr. 47. 48 ]n camera nr. conform ordinului cdt.1959 ora 21 de\inutul Leu Vasile condamnat la MSV pentru din sec\ia Spital camera 48 a comis urm[toarele: La perchezi\ia f[cut[ s-a g[sit 2 cruci din lemn cu care ]n fiecare zi \ine slujbe religioase cu de\inu\ii din camer[.VI.06.59 ORDIN DE MUTARE C[tre +eful Sec\iei Nr. 36214 din 29. m.. Florea Ion Ve\i primi =i repartiza pe de\inutul Leu Gr. 5 ]n camera nr. Director ORDIN DE MUTARE C[tre +eful Sec\iei Nr.05.M. Vasile din camera nr. 174.

}n actele de transferare ve\i anexa ]n copie prezentul ordin precum =i raportul medicului. 2/ Popa +tefan fiul ui Stan =i Dobra. Dr[ghici cu ord. DGPCM Serv. v[ facem cunoscut c[ se aprob[ transferarea cu primul vagon penitenciar la penitenciarul V[c[re=ti a de\inutului Leu Vasile pentru a fi interna\i ]n spitalul acelui penitenciar. Eviden\[ Spital Nr.VIII.M. +eful Serviciului (ss) Maior Tache Petrache +eful Sec\iei sanitare (ss) Dr. Medic director (ss) Dr.conform avizelor medicale i se face ie=irea din spital la data de 22 oct. 9117 din 01 sept.1959 C[tre Penitenciarul Jilava V[ trimitem al[turat aprobarea de internare ]n spital nr. =i Gospod[rire Nr. Rug[m confirma\i de primire. aprobare solicitat[ de UM 0123/U Bucure=ti =i aprobat[ de tov. v[ transfer[m odat[ cu prezenta pe de\inutul C. dup[ cum urmeaz[: 1/ Leu Vasile. Jilava +eful Bir. Leu Vasile fiul lui Gheorghe Lucre\ia . Director general +eful Sec\iei sanitare Doctor^ Republica Popular[ Rom`n[ Ministerul Afacerilor Interne DGPCM Serv. 1959 C[tre Tovar[=ul Comandant V[ raport[m: de\inutul C. condamnat la MSV pentru t[rdare.1959 C[tre Penitenciarul Jilava V[ retransfer[m pe cale administrativ[ pe de\inu\ii CR. Jilava f[r[ adres[ de trimitere. 1959 C[tre Penitenciarul V[c[re=ti 324 Spital }nso\it de dosarul personal. fiul lui Grigore =i Lucre\ia. 36214/ 959 pentru de\inutul Leu Vasile din unitatea dvs. Ministru Al.MAI UM 0123/U Bucure=ti Ca urmare la raportul dvs. c. C. Vasile. n[scut la 13 martie 1903. Eviden\[ Nr. conform ord. pentru a fi internat ]n spitalul dvs. 174048 din 25. 0036214 din 29 august 1959./4046/959. Popescu Niculae Ministerul Afacerilor Interne Penitenciarul V[c[re=ti Biroul Eviden\[ Nr.. condamnat ]n prim[ instan\[ la 7 ani corec\ie prin sentin\a 325 . Dr[ghici Nr. aprov. Leu Gr. 0036214 din 29.10. nr. Comandantul penit./4046/959. =i gospod[rire nr. Mihaly Zoltan Ministerul Afacerilor Interne Penitenciarul Jilava Bir. Aprov.R. Ministru Al. Lua\i m[suri urgente de internare ]n spitalul V[c[re=ti a de\inutului =i raporta\i de executare. Nr. De\inutul vine de la penit.VI. 228 din 24. aprobarea ]n spital este solicitat[ de U. 1959. 0123/U Bucure=ti =i aprobat[ de tov.1959. din 22 oct. n[scut la 22 octombrie 1900.R.

327 . ]mpreun[ cu dosarul personal nr. pe care vi-l anex[m ]n copie v[ transfer[m prin duba noastr[ pe de\inutul C. 901/959 a Trib. Leu Primit spre p[strare Casierul unit[\ii (semn[tura)^ Ministerul Afacerilor Interne Penitenciarul Pite=ti Nr. 224127 din 15. 1. La primirea de\inutului CR rug[m a fi \inut ]n condi\ii perfecte de izolare de restul de\inu\ilor. Leu Vasile. chilo\i 1 p. bocanci 3 c[m[=i 3 ismene 3 batiste 3 ciorapi 1 flanel[ Ofi\er de serviciu (semn[tura)^ Asistent ]n perchezi\ie (semn[tura)^ De\inut V. s.101958. 36 compus din 49 file. 16236 din 16.59 Ministerul Afacerilor Interne Direc\ia general[ a penitenciarelor =i coloniilor de munc[ Penitenciarul Jilava Inventar 2888 din anul 1959 luna octombrie ziua 26 de obiectele =i lucrurile de valoare ridicate spre p[strare de\inutul Leu Gr. pantalon 1 c[ma=[ 326 3 p. Vasile data na=terii 1891 III 13 Gheorghe-Lucre\ia Proces verbal despre rezutlatul perchezi\iei sau ]n baza ordinului comandantului Mag.X. Spital Tov. ochelari 1 p[tur[ personal[ 1 p. Vasile din camera nr.R. ]mpreun[ cu dosarele cu actele de de\inere =i obiectele ce le apar\in.1958 C[tre Penitenciarul Jilava Conform ordinului DGPCM nr. 48 ]n camera -.10. Ve\i anun\a DGPCM pentru a primi ordin ]n privin\a regimului de de\inere. Militar Bucure=ti. valiz[ sc`ndur[ uzat[ 1 palton 1 hain[ 1 c[ciul[ 1 p. Susnumi\ii au terminat spitalizarea conform fi=ei medicale anexate la dosar. Tebe=an Ion Ve\i muta pe de\inutul Leu Gr. Eviden\[^ ORDIN DE MUTARE C[tre +eful Sec\iei Nr. m.nr. ciorapi 1 p. conform ordinului Ofi\er de serviciu (Semn[tura)^ Data 26. Rug[m confirma\i primirea Comandantul Penitenciarului Colonel^ +ef Bir.

. a mai fost arestat/nu a mai fost arestat de . C. nr. arestatul Leu Vasile n[scut la 13.1960 C[tre Ministerul Afacerilor Interne 329 . dou[ batiste. una pijama complet[.04. dou[ buc. Semn[tura arestatului de primirea obiectelor Data^ Not[ Din ordinul tov.J. Drept care am ]ncheiat prezentul proces verbal Ofi\er de serviciu^ Am primit obiectele Magaziner^ Perchezi\ionat Transferat la . 00240609 din 5 martie 1960 Dosar nr.21 Sef nr.pentru Proced`nd la perchezi\ia corporal[ s-a g[sit asupra lui urm[toarele obiecte: una traist[. un s[cule\ cu diferite c`rpe =i medicamente. la locul de deten\ie de unde a fost adus. de serviciu^ 5. un pantalon pijama. ciorapi.III.1959 Republica Popular[ Rom`n[ Ministerul Afacerilor Interne U.1903 ]n comuna Oancea raionul Gala\i regiunea Gala\i fiul lui Grigore =i Lucre\ia de profesie episcop c[s[torit cu . Comandantul unit[\ii Maior^ +ef birou eviden\[ A.M. dou[ per. 3981 din 8.45 ]n Bucure=ti Noi Boac[ Ctin din MAI. pentru a fi transferat de c[tre dvs.se ]ncarcereaz[ ]n ]nchisoare ]n interesul cercet[rilor. C[tre Penitenciarul Jilava V[ trimitem prin delega\ii no=tri. col. Proces verbal nr. Raft nr. una p[tur[.^ MAI Penitenciarul Jilava Biroul eviden\[ Nr. un s[cule\ mic. c`rpe. s[pun rufe. Of.din Am predat arestatul Ofi\er de serviciu^ Am predat obiectele 328 Magaziner^ Am primit arestatul. 50. Dumitrescu de\inutul Leu Vasile se mut[ de la cl.959 adus de la Jilava din . dou[ buc.^ Unicat Unitatea B. ordinului nr. ]mpreun[ cu dosarul =i obiectele ce-i apar\in pe de\inutul Leu Vasile. 0123/H Nr.ultimul domiciliu ]n Londra str. 771 de depunere =i perchezi\ie corporal[ F[cut ast[zi 7 noiembrie 1959 ora 15. 00843153/7. trei c[m[=i.la data . 21 la cl. nr. col^ Secretar Plut. +eful unit[\ii militare Lt.Rug[m confirma\i primirea de\inutului =i a dosarului personal.C.cf. obiectele men\ionate ]n prezentul proces verbal =i dosarul personal nr.XI.XII. dou[ ismene. adresa nr.

cicatrice.1960 Consultat =i g[sit s[n[tos Deparazitat Medic^ Foaie de transferare (pentru uzul vagoanelor penitenciare) De\inutul Leu Gr. nr. col. nr. originea social[ burghez. plicului Data 08 februarie 1961Consultat =i g[sit s[n[tos Deparazitat Medic^ Foaie de transferare (pentru uzul vagoanelor penitenciare) De\inutul CR Leu Gr. general[ a penit. 3291/1954 de profesiune episcop condamnat MSV pentru faptul tr[dare. ord.C. Vasile mtr.) nu are I s-a dat hran[ rece pentru zilele: Comandant^ 330 +eful biroului de eviden\[ =i cazier^ Ministerul Afacerilor Interne Direc\ia penitenciare. DGPCM serv. 331 . DGPCM nr. Penitenciarul Jilava Nr. pentru cercet[ri.comportare rea fa\[ de personalul penitenciarulu 7 =i 3 zile izolare Comandantul Penitenciarului Semn[tura^ Penitenciarul Dej Nr. eviden\[ A. 3291/1954 de profesiune episcop condamnat MSV pentru faptul tr[dare pedeapsa expir[ se transfer[ la Penitenciarul pentru spitalizare conf. Ev. locul na=terii Oancea. nr. 33388/60) Gradul de periculozitate : periculos CR Semnalmente: v`rsta 13 martie 1903 Grigore =i Lucre\ia Semne particulare (semne. n[scut la 13 martie 1903. tatuaje etc. 167255/961) Gradul de periculozitate: f periculos CR de supravegheat Numele p[rin\ilor numele tat[lui Grigore numele mamei Lucre\ia I s-a dat hran[ rece pentru zilele: 08-09 februarie 1961 Comandant +eful biroului de evid. 00840609 din 5 martie 1960. ord. Vasile mtr. tr[dare pe termen MSV Pe timpul de\inerii ]n penitenciare a avut o comportare rea av`nd la dosar rapoarte de pedepsire . Militar Teritorial Buc. plicului Data 16. Pite=ti pentru a fi pus la dispozi\ia MAI 0123/h. +eful Bir. anul na=terii 1903. se transfer[ la Penitenciarul Pite=ti (pentru executarea pedepsei conf. lag[re =i colonii Penitenciarul Pite=ti Adeverin\[-Caracterizare De\inutul Leu Gr. 2417/ 1954 de Trib. Militar Bucure=ti ]n baza c[rui art. fiul lui Grigore =i Lucre\ia ce este condamnat definitiv la MSV pentru tr[dare prin sentin\a nr. c`nd =i de ce instan\[ a fost condamnat Trib.Dir. pedeapsa expir[ la MSV. ]l depune ]n acest penitenciar cu men\iunea s[ fie transferat la locul de de\inere de unde a fost transferat. Vasile. Comandantul unit[\ii Lt.04. =i MAI cu adresa nr. =i coloniilor de munc[ Serviciul eviden\[ Rug[m s[ binevoi\i a ne da aprobare de a transfera la penitenciarul de executarea pedepsei pe de\inutul CR Leu Vasile. Men\ion[m c[ susnumitul a fost primit prin transferare de la Penit.

C[tre Forma\iunea 0951 Bucure=ti Serviciul Paz[ =i Regim Conform Ord. }n ziua de 30. 01967 din 27. condamnat MSV a declarat refuzul hranei pentru motivul c[ este persecutat de c[tre o parte din personalul de paz[ pe considerentul c[ ]n ziua de 20.07. Acstea sunt motivele pentru care declar refuzul hranei azi. Covurlui ]n 13 martie 1893 fiul Grigore =i Lucre\ia de\inut CR condamnat MSV declar refuzul hranei. Dej (ss) Cpt. C[tre Procuratura Regiunii III-a Militare Cluj }naint[m al[turat copia declara\iei de refuzul hranei a de\iunutului CR Leu Vasile. Dej Cpt. Men\ionez c[ ]n ziua de 20 iulie am raportat c[ intru ]n refuzul 332 .07. Raport[m: }n ziua de 25. Leu Republica Popular[ Rom`n[ Ministerul Afacerilor Interne Penitenciarul Dej Nr.1962 s-a ]naintat declara\ia de ]ncetarea refuzului de hran[. prin patru dovezi concrete am constatat c[ ]n contra mea se duce o ac\iune de exterminare camuflat[ de c[tre persoane din administra\ia Penitenciarului Dej.Ministerul Afacerilor Interne Unitatea Penitenciarul Dej Nr.1962 de\inutul a renun\at la refuzul hranei pe considerentul c[ ]=i d[ seama c[ nu este persecutat de c[tre cadrele din paz[. fiindc[. 01967 din 30 VII 1962 Dosar nr. Dv. 0047500/962 referitor la cazurile de refuzul hranei de c[tre de\inu\i. Nr. Procuraturii Militare Cluj. Vasile tichet nr. Cu raportul Nr. 01967 din 27 VII 1962 Dosar nr.07. Duma Emilian Declara\ie 333 Republica Popular[ Rom`n[ Ministerul Afacerilor Interne Penitenciarul Dej Nr.1962 de\inutul CR Leu Vasile. 1990 din 30. 27/7.07.1962 cu ocazia perchezi\iei generale a fost scos din camer[ ]n timpul c`t s-a efectuat perchezi\ia general[ ]n cadrul sec\iei. Oancea jud. condamnat MSV Fa\[ de aceasta rug[m a se lua m[surile cuvenite Comandantul Penit.07. Comandantul Penit. Duma Emilian Declara\ie Subsemnatul Leu Vasile n[scut ]n com.1962 V. de ]nceperea refuzului de hran[ iar cu raportul Nr. 1351 din 03 VI 1961 C[tre Pentenciarul V[c[re=ti V[ ]naint[m al[turat cererea de\inutului CR Leu Gh. prin care solicit[ una pereche ochelari rug`ndu-v[ s[ binevoi\i a dispune Comandantul unit[\ii Referent =ef =i greva foamei =i am cerut s[ fiu izolat =i s[ mi se dea h`rtie ceea ce mi s-a refuzat.1962 s-a ]naintat declara\ia de\inutului.

64 ]n camera nr.IX. Tr. Vasile a fost mutat din camera nr. Vasile Leu 27 sept. deoarece am constatat =i verificat c[ ]n penitenciarul Dej ]n care m[ aflu se duce o ac\iune camuflat[ de exterminarea mea fizic[ =i moral[. Leu Dej 30 iulie 1962 De\inutul Leu GH. 58. am declarat greva foamei. }.declar c[ renun\ la greva foamei. c[ nu exist[ o ac\iune de exterminare oficial[ ]n contra mea . }.09 . P[una Vasile Declara\ie Subsemnatul de\inut Vasile Leu. condamnat MSV p. }.09. n[scut ]n com.1962 Vasile Leu Pt. a or. Covurlui. Comd.IX.Subsemnatul Vasile Leu de\inut CR cond. Comandantul Penit.C. declar refuzul hranei. Ast[zi 30 iulie pe temeiul angajamentului =i cuv`ntului de onoare a D-lui. comd. Dej (ss) A. III (Semn[tura)^ Penitenciarul Dej Nr. P[una Vasile Penitenciarul Dej 335 . jud. 1962 Copie 334 Declara\ie Subsemnatul Vasile Leu de\inut CR ]n penitenciarul Dej. }. Tr.1962 Rug[m dispune\i. jud.c. Tr.1962 Copie Declara\ie Subsemnatul de\inut Vasile Leu. Aceasta ]mi este declara\ia pe care o dau o sus\in =i o semnez.]n ziua de 25 iulie am fost scos la raportul conf. declar: Nu primesc s[ fiu hr[nit artificial =i refuz asisten\a =i alimenta\ia medical[. conformitate cu originalul Secretarul Penit.C.IX. V. condamnat MSV p. declar: nu primesc s[ fiu hr[nit artificial =i refuz asisten\a =i alimenta\ia medical[. care mi-a dat h`rtie =i m-a izolat.1962 oraz 10 +eful Sec\iei nr. Tr. conformitate cu originalul (ss) Secretar A. 27 sept. condamnat MSV p. Covurlui. a. la 13 martie 1893 declar refuzul hranei deoarece am constatat =i verificat c[ ]n penitenciarul Dej ]n care m[ aflu se duce o ac\iune camuflat[ de exterminare a mea fizic[ =i moral[. Oancea. }. MSV p. Dej Maior Duma Emilian Declara\ie Subsemnatul Vasile Leu de\inut CR condamnat MSV p.Tr.1962 Procuratura Regiunii Militare Cluj }naint[m al[turat copia declara\iei de refuzul hranei dat[ de de\inutul CR Vasile Leu ]n data de 27. n[scut ]n com. 02547/28. care ]n ziua de 20 iul. cer`nd s[ se procedeze la cele legale . la data de 27. 1962 Vasile Leu Pt. Oancea. Vasile Leu 29. Aceasta ]mi este declara\ia pe care o dau o sus\in =i o semnez. la 13 martie 1893. 29.

02547 din 28. 2622/05.1962 am raportat =i Procuraturii Regiunii a III-a Militare Cluj.X. declarat ]n data de 27. 2619 din 05. Militar Teritorial Bucure=ti. a declarat refuzul hranei. 199/50 prin sentin\a nr. Domocos Iosif delegatul Raionului MAI Gherla. dec. maj. 0404344 din 337 . Mure=an Gavril[ de la Procuratura Militar[ de Regiune Militar[ Cluj. constat[m prin prezentul proces verbal c[ susnumitul beneficiaz[ de dispozi\iile art. sub supravegherea direct[ a tov. ceea ce ]nseamn[ c[ a fost fie obligat. Cu raportul nostru nr. Vasile condamnat la MSV pentru tr[dare conform art. de\inutul CR Leu Vasile matr.10. Rug[m dispune\i Comandantul Penit. 3291/54 condamnat MSV pentru ]nalt[ tr[dare de patrie. Comandantul Forma\iunii 0606 Gherla (ss) Maior Alexandrescu Dumitru Delegat Raion MAI (ss) Lt.1962 Forma\iunea 0951 Bucure=ti Serviciul Paz[ =i Regim Urmare raportului nr.Nr.X. 336 Comandantul Penit.) Penitenciarul Dej Nr. Leu 19.1963 Republica Popular[ Rom`n[ Ministerul Afacerilor Eviden\[ SE NR. Scrisul nu este al s[u. 2417/ 1954 a Trib. Cu raportul nostru nr. ci numai semn[tura. comandantul forma\iunii 0606 Gherla. pe baza c[ruia s-a emis mandatul de executarea pedepsei nr. de\inutul CR Leu Vasile a renun\at la refuzul de hran[. pentru motivul c[ conducerea unit[\ii nu a aprobat mutarea lui din camera 58 ]n camera 47 unde s-a cerut s[ fie mutat. Maj Domocos Iosif Luat la cuno=tin\[ (ss) V.10. 205/1956.1962 Forma\iunea 0951 Bucure=ti Serviciul Paz[ =i Regim Raport[m: Pe data de 27 septembrie 1962. 7 din Decretul 5/1963 =i urmeaz[ a se transforma pedeapsa ]n 25 ani MS.1962 am raportat =i Procuraturii Militare Cluj care supravegheaz[ unitatea noastr[.10 1962. ]n prezen\a lt.09.09. 2576/01. fie foarte sl[bit dup[ foame.01. Dej (ss) Maior Duma Emilian Declara\ie Subsemnatul Leu Gh. Raport[m: Le data de 03. Dej (ss) Maior Duma Emilian Ministerul Afacerilor Interne Forma\iunea 0606 Gherla Verificat Procuror militar: (ss) Maior de justi\ie Mure=an Gavril[ Proces verbal }ncheiat azi 18 ianuarie 1963 Noi maior Alexandrescu Dumitru.09.1962. 02576 din 01 octombrie 1962. Drept pentru care am ]ncheiat prezentul proces verbal ]ntr-un exemplar ce se va anexa la dosarul de penitenciar al condamnatului. verific`nd dosarul numitului Leu Gr.1962 03.1962 (N.A. Vasile de\inut ]n Penitenciarul Dej condamnat MSV pentru ]nalt[ tr[dare Renun\ la refuzul de hran[ ce l-am declarat ]n ziua de 27.

v[ transfer[m ]mpreun[ cu dosarul s[u personal pe de\inutul CR Leu Vasile nsc.1959 a fost pedepsit cu 5 zile izolare pentru nerespectarea regulamentului.1903. cicatrice. 1792 din 26 martie 1964 C[tre Forma\iune 0622 Aiud }n conformitate cu Ordinul DGPCM SE 040344 din 25.1957 a fost pedepsit cu 5 338 zile izolare pentru p[strarea de obiecte nepermise. fiul lui: Grigore Lucre\ia Talia. Gherla Nr. la 13. nr. Fruntea Nasul Gura^ B[rbia Fa\a Ochii^ P[rul Spr`ncenele Barba^ Urechea Musta\a^ Semne particulare (Semne. la 25. originea social[ burghez[. n[scut la 13.pentru^ . plicului 1792 Data 26 martie 1964 Consultat Deparazitat Medic^ FOAIE DE TRANSFERARE (pentru uzul vagoanelor penitenciare) De\inutul Leu Vasile Mtr. de munc[ Locul de de\inere Gherla Adeverin\[-Caracterizare De\inut Leu Gr.^ . se transfer[ la penitenciarul Form. cr Leu Vasile nsc.03.Dosar nr. 13.03. tatuaje etc.1903 fiul lui Grigore =i Lucre\ia. =i a colon.]n baza art.a ]nceput s[ execute pedespsa la data de^ .la^ . ]n caz de lips[ sau av`nd datele cerute incomplete. Rug[m confirma\i primirea.1903 ]n localitatea Oancea.06.^ . 32911954 de profesiune episcop condamnat la 25 ani pentru faptul de tr[dare.03. fiul lui Grigore =i Lucre\ia.c.05. SE 040344/1964.1903.UM 0123/0 Bucure=ti. Vasile. condamnat de^ . =eful de vagon va refuza primirea de\inu\ilor. Loc\iitor director general^ +eful serviciului^ Secret Ministerul Afacerilor Interne Forma\iunea 0606 Gherla Nr. Manoliu Petru Ministerul Afacerilor Interne Direc\ia g-ral[ a peniten. Comandant^ Data 26. Comandantul Forma\iunii (ss) Trocaru Petru +eful Biroului eviden\[ (ss) a. 13.02.03.emis de^ Pe timpul de\inerii La data de 29. pe de\.^ .) I s-a dat hran[ rece pentru zilele: 27 martie 1964 Comandant^ +eful Biroului de Eviden\[ =i Cazier^ N.1964. ve\i transfera ]n forma\iunea 9622 Aiud.B.1958 a fost pedepsit cu 4 zile izolare pentru p[strarea de obiecte nepermise.1964 Penit. Aceast[ foaie de transferare se lipe=te pe plicul cu dosarul de\inutului. 113 C[tre Forma\iunea 0606 Gherla Conform adresei 00520800/14-03-1964 a MAI . 339 . 9622 Aiud pentru conform Ordinului DGPCM nr. pedeapsa expir[ la 13 august 1977.prin sentin\a penal[ nr.03.=i expir[ la data de^ Execut[ pedeapsa ]n baza mandatului nr. Gradul de periculozitate: s[ fie supravegheat Semnalmente: V`rsta nsc.03. la data de 21.

5948 din 01. B[lcescu comuna/ora=ul Bucure=ti.la^ . de munc[ Locul de de\inere Aiud Adeverin\[-Caracterizare De\inutul Leu Gr. 9 bis Comandant^ +eful Eviden\ei^ Forma\iunea 0622 Aiud Declara\ie Subsemnatul Leu Gr. Vasile. nerespectarea programului.condamnat la 25 ani MS prin hot[r`rea penal[ nr. n[scut ]n anul 1903 luna 03 ziua 13 ]n comuna Oancea raionul Gala\i. strada Gramont nr. S/a eliberat fiind gra\iat conf.07.1903 ]n comuna^ . Comandant^ Data 15.^ . (Eviden\a Operativ[) V[ facem cunsocut c[ ]n ziua de 01. 9 bis La punerea mea ]n libertate din penit. domiciliat ]n Bucure=ti raion N.din^ .pentru^ .. De asemeni nu voi comunica nimic scris sau verbal rudelor sau altor persoane despre de\inu\ii r[ma=i ]n locurile de de\inere. am luat la cuno=tin\[ de faptul c[ sun pasibil a suporta rigorile legilor RPR. de Stat al RPR A declarat c[-=i va stabili domiciliul ]n regiunea Bucure=ti.raionul^ .^ . Aiud. 2517/954 a Tribunalului MT Buc. am luat la cuno=tin\[ de faptul c[ nu am voie s[ divulg nimic din cele v[zute =i auzite de mine ]n leg[tur[ cu locurile de de\inere pe unde am trecut =i nici despre de\inu\ii r[ma=i ]n locurile de de\inere. luna.1952 ]n baza mandatului de arestare nr. D. }n cazul c[ nu voi respecta cele ar[tate mai sus.08. D. profesia episcop A fost depus la data de 20.regiunea^ . Semn[tura: V. ziua) 13.din^ . 5 Ministerul Afacerilor Interne Direc\ia g-ral[ a peniten.emis de^ A mai fost condamnat pentru^ Con\inutul caracteriz[rii: Pe timpul de\inerii a avut o comportare rea fiind pedepsit ]n total cu 24 zile izolare cu regim sever ptr. =i a col.08. fiul lui Grigore =i al Lucre\ia. 205/956 emis de TMR 2 M.]n baza articolului^ Pedeapsa ]ncepe la data de^ .03. Leu Data 1 august 1964 341 . revolte la adresa cadrelor.08.BUc.1964 Form.ocupa\ia^ originea^ . 411/954 al Cons.=i expir[ la data de^ Execut[ pedeapsa ]n baza mandatului nr. pentru tr[dare art. p[strare de obiecte nepermise. n[scut la data (anul. 199/950. fiind condamnat la 25 ani MS prin sentin\a/decizia penal[ nr.1964 C[tre . str. 0622 Aiud Nr. regiunea Gala\i. B[lcescu.1964 a fost pus ]n libertate numitul Leu Vasile.. 340 raionul N. Gramont nr.Formular nr. Vasile.

re`ntoarcerea lui la regimul sever de deten\ie. cel trecut prin totalitatea calvarului organizat cu cinism de p[g`nismul modern. unde ]ndeplinindu-i-se ultima sa dorin\[ p[m`nteasc[. Dar tot dup[ aceste acte. spre a nu avea datoria ascult[rii fa\[ de cei care.CAPITOLUL ULTIM C{TRE CITITOR Eliberat astfel din temni\[ c`nd ajunsese la ruinarea trupeasc[ =i pierderea vederii. ca simplu =i resemnat Monah.]n care sluje=te f[r[ dependen\[ de ierarhiile vremii. care sunt o pagin[ din via\a =i luptele glorioase ale poporului Rom`n.chiriarh b[tr`n =i orb. Singuraticul str[nepot al lui <Mihail Leu. A=a cum s-a putut vedea =i din aceste acte publicate mai la urm[. 342 Trece la Domnul ]n 1978 scriindu-=i sobru =i convins de sine ultimul anun\. ]ncheie lan\ul celor nou[ genera\ii de slujitori ai Altarului Rom`nesc. cel ce a fost Arhip[stor al Rom`nilor de peste hotare =i al Rom`nilor Ortodoc=i Tradi\ionali=ti din \ar[. el este adus pe parcursul deten\iei la mai multe <interogatorii> care. Protoereul Militar Leu al Cavaleriei Rom`ne. ]=i alege o mic[ biseric[ autonom[ de cea oficial[ Biserica Rom`nilor Ortodoc=i Tradi\ionali=ti . Acela=i refuz categoric pentru orice colaborare ]l demonstreaz[ =i dup[ ie=irea din ]nchisoare. Acesta apare cu urm[toarele cuvinte: <Credincio=ii. I se propun diferite func\ii ierarhice dar. m`r=[viile care ]l fac s[ intre de mai multe ori ]n greva foamei. Pop[ de Tab[r[ al lui +tefan cel Mare>. p[streaz[ senin[ =i neprih[nit[ mintea cu care l-a d[ruit Duhul. Retras ]n lini=tea unei M`n[stiri Dreptcredincioase Rom`ne. au fost martorii t[cu\i ai martiriului tat[lui s[u =i ai ponegririi sale. multele zile de izolare total[ la care este supercondamnat =i gradul de <mare periculozitate> la care este catalogat ]ntotdeauna. 343 . prin cuv`ntul de la Dumnezeu adresat p`n[ ]n ultima clip[ credincio=ilor. anun\[ decesul Arhiepiscopului Victor Leu. dar demn =i sigur pe mi=carea sa ]n fa\a altarului. cuv`ntul lui put`nd avea greutate ]n tratatativele cu Ocidentul. dup[ o via\[ tumultoas[ de 73 ani. dup[ datele lor calendaristice ar putea corespunde unor ac\iuni diplomatice ale guvern[rii. pagin[ intrat[ ]n patrimoniul Istoriei. Aceast[ confesiune ortodox[ ]l alege ]nt`ist[t[tor al ei . cu voie sau f[r[ de voie. demonstreaz[ limpede c[ el a perseverat ]n a refuza orice colaborare. a fost ]nmorm`ntat cu toate slujbele =i datinile Ortodoxiei Rom`ne=ti. Familia Leu.

Funda\ia Episcopul Grigorie Leu face apel pe aceast[ cale la to\i cititorii din \ar[ =i str[in[tate care consider[ c[ pot furniza date sau documente ]n plus privind subiectul acestei c[r\i. 126. Corneliu Leu a extras din arhive =i a ordonat aceste texte.APEL COLOFON DE FAMILIE Am lucrat cu pio=enie la aceast[ carte de familie. noi. fax 40 -1-210.54. la anul M`ntuirii 1998. Bucure=ti 7026. Vlad Leu le-a a=ezat pe calculator =i a f[cut pagina\ia. pentru a fi alc[tuit[ ]n ]ntregime prin munca =i spiritul nostru.11. s[ le trimit[ la adresa ei din Bd. ISBN 973-9025-14-5 Casa de Editur[ =i Tipografie REALITATEA anul 2001 . Dacia nr. Astfel. cei trei urma=i b[rb[te=ti ai episcopilor-martiri. iar Tudor Leu a realizat coperta =i forma definitiv[ a c[r\ii. ]n Bucure=ti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful