www.mishcat.

org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ 

 

‫ﺎ‬ ‫ﻋﺮﺽ ﻷﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﳌﺒﺘﻠﻰ‬
< <êÞ^nÖ]<…]‚‘ý]
< <<MPOM

www.mishcat.org 

  

١

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ

٢

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ

‫ﺍﻟﻔﻬﺮﺳﺖ‬ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

....................................................................................... : 
$ ................................................................................................................. !"# 
$ ...................................................................................................... !"# () %&'
, ................................................................................................................ :*+#
, ............................................................................................................... :-+#
, .............................................................................................. : .0"# ./#
6 ........................................................................................... "# 5 4* 123#
6 .................................................................................... : :;+# 9 8 
(# 7 +#
6 ...................................................................... : (D# ABC 4@) >=#9 <=#
6 ............................................................................................................................ 3@3#
6 ................................................................................................ : .FB# 4* @#
H ............................................................................................................: !"# G
H ........................................................................... : .M/+# KLA IJ5 7A #
H ...................................................................................................................: #
H ...................................................................................................... : .@# DN!

H .................................................................................. : .M/+# 4J"/# OJ#
H .................................................................................................. : QR
A P' G
H ...................................................................................................... : @# A+S

٣

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
H ........................................................................................ : !"# () 4* T=#
U .................................................................................................. : !# OA *

U ............................................................................................................. T=# ! ) 
...................................................................................................................... .M/+# 
.................................................................................... K=#9 8CW :4GX#9 V9W 
..................................................................................................... : XL#9 8J # 
..........................................................................................................: M#  
.................................................................................................... : Q@SW 8J> 
...................................................................................................... : YZ9 F+# 
........................................................................................... : KJ#9 ]# [\ 
............................................................................................................... : ^=_# 
....................................................................................................: O0JB#9 
>@# 
............................................................................................................. : Q!_+# 
........................................................................................................... : R+R+# 
......................................................................................................... :GW M 
............................................................................................. : Q`W9 D# M 
...................................................................................................... : 9FW [\ 
........................................................................................ : ! +# 79 ab0+# 
.......................................................................................................... : !# c> 
................................................................................................: BN+# .+L# 
............................................................................... @+S9 [+_#::#9 d#X# 
.................................................................................................... :e@_# SA+

٤

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ 
.............................................................................................................. :@+S 
.................................................................................................................. :ab+# 
........................................... g/@# 9 -(# 9 @_# IJ5 B# f+ :e 
># 
...................................................................................................... : +# 7A!) 
..................................................................................................... : Q@# 7A!) 
....................................................................................................... : M># 7A!) 
.............................................................................................................. : \ 
h ................................................................................... : VZ D
DL+# 5 
h ................................................................................................. : g/@#9 -(# 
h ......................................................................... : g/@# 9 -(# 8Z QG 
h ......................................................................................................... : ;(+# 
$ ................................................................. : O&G !9 i@_+# IJ5 _/# :JN !# 
, .................................................................................... :G# 9 D# 4* KbL# 
, .............................................................................................. : 9bL+# j5!+# 
, ............................................................................................... : 9bL+# \W 
, .................................................................................. : K!JM+# ] ( 4* M># 
, ............................................................................................. : OL# Qk # 7 
, ...................................................................................................... : .9# 8 G 
, ....................................................................................................... : 
5 l!(J 

6 ................................................................................... +# 4* g # e
A ::# 
6 ................................................................................... : e 
# OL 4* m\2 
6 ............................................................................................. : no Op no e
A

٥

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ 
6 .................................................................................... : r9# q( +(S 
6 ...................................................... ]J(# I#s DtJ0# Q2#9 AB0# V2Fs:D 
X# 
6 .............................................................................................. :jJ0# Z9 jJ0# 
6 ..................................................................................................... : 4BM# AB0# 
6 ................................................................................................................. : A>B# 
H ................................................................................................................. : iM# 
H .............................................................................................................. : D2# 
H ............................................................................................ :&+# Q ::S# 
H .................................................................................................... : Q I@ 

H .............................................................................................. : JBP+# .+L# 
H ....................................................................................................^ # f+ :'# 
H .......................................................................................................... : +# # 
H .......................................................................................................... : +5 Q9 
H ............................................................................................................... : ^=_# 
H ........................................................................................................ "# .9L 

U .............................................................................................................7A/L#9 R # 
U .................................................................................................... : Q@#9 +# 
U ...................................................................................................... : 7A/L# FA! 

U .................................................................................................. : 7A/L# 8_# 
U ............................................................................................... : M/+# 8_# 
U .................................................................................................... : 7A/L# V"2 
............................................................................................... : IJ5 AM*

٦

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ 
................................................................................................ : 7A/L# F q9 
.................................................................................. : 7A/L# u2s 4* 8C!# 
.................................................................................. : R # F5 4* T=#
h .................................................................................................... 7A/L# Q9 R #
h ........................................................................................................... AM*9 v 

h ............................................................................................................... : v 

h ................................................................................................................ : AM*
h .................................................................................................................. : Q`W
h ................................................................................................................. V\P# .!Bp
h ......................................................................................................... : P=# 
h .............................................................................................. : V\P# .Bps wN
h ........................................................................................... : V\P# qBX wN
h ....................................................................................................... : OC(# OL
h ........................................................................................................ : TJ/# +J5
h .................................................................................................. : A +# QJB#
h ................................................................................................... 7M/# 7Cx 4* ](J

h .................................................................................................. : K!o!# %&'
h .....................................................................................................: K!o!# 7&F
h ............................................................................................................... : R#
h ................................................................................................................ : D@_#
h .................................................................................................................. : /#
hh ................................................................................................... :V+# 1>=#

٧

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
hh ........................................................................................................ : 7Cn# e@o
hh ........................................................................................................ : 7Cn# A

hh .................................................................................................... : K!o!# q9
hh ........................................................................................................ : 7Cn# O 
hh ................................................................................................. : 7M/# 7Cx Vn5
hh ..................................................................................................... : 7Cn# m"

hh ............................................................................................ :YZ9 4+'P# 7Cx
hh ................................................................................................... : /J# P+J

٨

‫‪www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ‬‬

‫ﺍﻹﻫﺪﺍﺀ‬
‫ﺇﱃ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ ‪‬ﺠﺖ‬
‫ﻭﺇﱃ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺭﺣﺎﻣﻲ – ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺪﻱ‪+‬‬
‫ﺃﻫﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ‬

‫‪٩‬‬

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
OP# 
IJ5 L=# {#9 zOG 
IJ5 y +(#
DM# {#k9 +(
D+o ]&\># 2 IJ5 OJ# ICx 9 \"# 8R* 9 
 

 
  

 

  
 ! 

"#$ I# y V
. ) * %  

 &
 

'(
.9#9 .| D
XL# q; 9 z4
\S D# QCA D
DCA "#
=# 4* ~o (;!# A!
W D
!"# K!o9 }B) I z!"# K!o!#
# +L# | q; 9 .D+J+# D
 T#` 4* @ 9 z 
\S
i@_ Q :M ab# QG* .(€! #) 49 z"# D
7!o+# 7&/# I#s
V!
8C i@_ Q {GL
 T' zi# Q * :
9 { D !9 K=#9 M#
{G T' zAP@# V!N {!P' IJ5 M Q :M D
9 .Y D5 7B# g@#
.\ B@oW 7/# f+# .t(# Y" -0 Q :M
:iG!o p\p 75
D
 YA+p !"# 4^ I9 

    ! "#$ :
 :  
% &' ()!% 
 .
+ ,-% ./ '
0 )!  ! 
: #;
& . < 
1#2 
34
5 .67 !  ,8 ! 9!
gfL# = 7> % 8!?@/ =
.AB 9C : D/7
. E @ % F
G#H E@
8&+# O IJ5 GnCA b# .!"# 8&
D*# KB=# OJ .A9F I#9 Q!L# 
4B )># ./# D
XL# ‚G O#9 zvAB+# QR
A P' !) 4*
:D## P /# Ak gL# 4* @5A +C .!"#

. Uh : 7 B#

١٠

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
. …{Jl F – 4ƒ@ 
># 4J5 # :o+# +S (
{!
4* 7F!o!+# ./S !o >G IJ5 Y9* 8 G 4* .+5 9
/http://www.leader.ir/langs/ar :4## %# IJ5 

€!* qJ G z4ƒ@ 
># # +# €!* o O# 4# 8&+# - 4*9
D
8;*W - @5 qBp 4# 75 # IJ5 @ …< 
=# { 

y IJ5 – 4@+>#
.4ƒ@ 
># J# €!* IJ5 A!X# 5 V 4* 8# 
€!* I#s [!o# x!o
. …{Jl F – 4G# 4J5 # :o+# +S (
4* 7F!o!+# ( @+#9 (("+# >@# IJ5 Y9* 8 G 4* .+5 9
:4## %# IJ5 {!

http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=2&bi
d=272&pid=3849
. …{Jl F – ax=# wF) # :o+# +S (h
IJ5 {!
4* 7F!o!+# 
\S 8&+# IJ5 Y9* 8 G 4* .+5 9
:4## %#
http://www.s-alshirazi.com/resaleh/subject/index.htm
/l!# j/9 OP* 8P @* D
QC d9 .@ M@
4* ~J XC OPG!L# T#`9 
4/ 8&+# - 4* : ## JL=+# @Po9 * D#M# KB=J# 5=#
B@# T#` 4* /# Q Go99 zR # ~
9n# 2k (9 z~\X
R # :o+#
(R # {J5) @#! B# @JR* b# z‡A # 9 i#M# IJ5 !=# iB @SL#
. P=+# FA!+# 4* bL9 zA!Cb+# VX+# 4*
…"# @p 7FB# # 4 (# O&"#* z4\2W iG_# !9 :,-.
-/

w\2W IJ_9 [!R>#9 [!=># D
n+# IJ( !P* b# …7FB5 !"#*
.{S :
9 g@# :
{J 
4* 
\S 

LM .N75 O < 
F
& P#
F#J
M :,Q % I6J
F & K/
R ,Q G4@ % SAT 7
U4J
 SFJ
E ! 5 V W % D W XY FJ

١١

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
+\$ S( 4] ^! [89: -17  
 $ 
 ; 80

1 2 
43 
5 
6 
- ,-71 4 U8Z
_ S 7`a _ S b8@ _ SE2/JZ% )c SO='
& E' 8
% d 5$ E 4]
_ S Z@ _ S ;ef@ _ S 
g _ S Y;@ _ S Z='@ _ S /h _ S Z f@
S j 1@ _ S $@ _ S 4d@ _ Si 6;@ _ S 
60 _ S 1Z8@ _ S h<@
kJ 
El ' 
U4J
1
% S.mJ
& n 2+ & f@ _
o
&p qJr o 
O=' 
/1
,Q ;8 j S<
A% q; s SI7J 

Sn E27 &!d 8 SE'!v &!d 8 .Tt u$< 2 Sq4#48 
q;#f 

& wBr 7;
,x + y)r y<r /Q 
q8#'
E'# Sn o
&!61 
E2B ` U`7@ SO#
& O
zC 7Q u; / u;c / u BT uj / SN_ 
] : n U# 
SN 7 & n |M %k@ S /+
& E U d S{ r &
35 n U#<T Sq# m 

: "8 n }~ 7Q  G#H & U4J 
Z
U;J "
;Q Uc$ S] F!% : n U; Sq# m 

: " #<T
G ] "] q#€ n EB] U ?$ "2 
+ U$ +\$ S"#
M }6 }% 4#$ "
;Q
|M „ 
+ / 7 ] & ‚ 7$ 
U8#Z (ƒ#Y 8 UJ 42 S}% 
& ` (Z…5 
+ n Aj LM SO < 
F
& P#
FJ
M „ :,Q %
.‡y -2% FJ
AQ% SEBJ
 ! , 
A
& †5 

ASW9 9# iG!_# };! {* O9 :49# iG_# !9 :< 
.
-/

ˆ!2 !)9 zˆ!># !)9 z!# !)) "# i
9 z!"J# !@+#
.T#` VX
9 z(ˆ!>#
:‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ‬

:O '
: ,T7
(7#h C# 5_ FQ?Z O;<
w!@ : q#ˆ% 8!%/ 7Q

.6 :O

. G9 m\2 ! F+# 8# h
.(h$ : K# Q#) 0#9 dB>#9 [># :i># $
. 66 : =# 8&S9 ,

١٢

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
‫ وإ أن‬،! " ‫إ أن‬
' () ' *‫"' إ‬ 
+"‫ة ا‬-‫ا‬ 
-‫ا‬

=ً‫)ا ط و‬
(ً‫ا ط و‬

64 ،!01 2345
! ‫ ا‬7‫ا‬

=*‫)ا ط او‬
(ً./‫ا ط ا‬

‫ و‬،! ‫ ا‬+95
*‫ اع ! إ‬645 
() '

‫ى 
ط‬ 

‫ا
ت‬ 
‫ا ا‬

: 
.6 (J# ]J 5 ~!o9 !W :   

2k :o
I#s :o 
s9 zP J( 9 (J# 4 B Q 
s :J +# IJ5 @
. +J5W ' 75
:

D
X#X# C# 4* :  

. 

+(#9 y Q(BS) 79 7
.(B# /C 4J"+# DL+ 7\"#
..
‰\p P#! Q I#9W !W9 z(BC y9 y s {#s 9 y
4/L Q 
9 .8R* !9 .
‰\p .(B# 4 Q 
s J +# @
.79 7
P
{* q9 + Q OJ !9 z
+P* DGs QG €# QC `s

.

zD&G DbP !;!# v {J5 i_ @ zN 2|9 z S_G
.!;!J# 2k 
D5 d(B Q {J59

:  
. # .N D
O 8L# ~(() ~9 ~X
C`
. VX
8L# :o+# \C 1G 8 G9 J+# #S# I#s T#` 4* [!o# T@L+

< <
< <
.(h$ : 
\S 8&+#) (J# ]J 
( 4/* ax=# # 

١٣

6

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ

< <

‫ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﻡ‬ 
) {#X
• 

) :{#X

ioA P'

QR
A P'  

=: 

>  

94=

?@4 

) :{#X
• 

) :{#X
• 

A!'5 ! 

M/# 5 !

:  
. AW W Yb D
O 8L# 2k ~ X
C`

…

ŠZW 0# 5 ! ) OL 

…

‫ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﻮﻡ‬
.$'
& FJ
ŠJ! m$ SFm` ‹ ‰
.FJ
qC < q#8
& &'4 ! Œ#€ o4c F7 SA
‹ [
Ž#l 2 
5 o 8 
ŽBl & ŠJ! m$ S  8 
Ž#l & ./
‹ i
./8
& f] o1j :  8
%
.
+ Š#e@ ?#`  8
% Ž#l ‘75 % S(;8j 9;] F7 ‹ {

١٤

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
’ K=
$ % .F#J
"# …#$ .mJ
: F4
"# ’ K=
< :‫ﺍﳌﺴﺎﻓﺮ‬ 
#$ ’ % b’ Œ#5 .67“ 6/ : _M SFJ
"8 ŠJ! m$ .mJ
: J
"#
: 
: FJ

F] o;
"# …#$ (d
 +%) , 1
7Z $` N7Z : 2 +M „%
. ! _ F#

+
SN7Z : /$ "
b’ m$ (d
 +%) , 1
A;Q $` N7Z : 2 +M „O
G4! _ " 8!7 #Z –! _ Œ#€ N7Z & 7 ;! % 7Z ! "8' 

.#$ +v 
+%) , 1
A;Q N7Z |M A] S K% ,8 ! — ( $ 2 +M „
ŠJ! m$ , 1
7Z N7Z |M A] 
% SF#

+ FJ! % "#$ (d

.F#

+ F] "8
?<8 & "
AJ5 " % % "Z > )! FJ
?Z #;
,Q & w˜' ?4C +M :‫ﺍﳌﺮﻳﺾ‬
.FJ! % b’ m$ S"Z 7 / 7Z FJ
& /)
T T™ Bm
.š...4 A $ B 3$ 
C D E
3 & ; 4B F G 
 @ $ 8H143  )  ; ... |@ n ,Q
.
+ 7Z o)
4# &' 
SF!v @ J! _ Ž! $$ 
(j5 '! % _M S( 7!7Y w)
2 
5 /$ b j : w)
 '! _
< <.
+ 7Z o)
’ S/$ b…#$ 
8` G@ ,42M /< # 
<
›;
&` : ‫ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺍﺕ‬
&' 
. 
% &
f] 6œ "2@ b’ _ S
+ 78 FJ
&# …#$ Sq!4Q
./ 2 _ 
+ 7Z )@ @ % #$ F#J
 ./6Q (Q .
&'@ — +M
.#
:  
 "@m] $ >J#
$@ F1! ž
X<
 .‰
‘ 78 ›;
m /2=
78 ›;
m  .[
. U$ :7 B# H

١٥

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ

‫ﺘﺮﺧﻴﺺ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ‬I‫ﺍﻟ‬
zAM* PJ* z:;# 9 D@_# 9 7 +# !"# f; `s : ‫ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺿﻊ‬
.UT#` W TJ 4R 9 [!JC [A p\p a ] f
! 8C D5 * u2s9 
2k ]N v@ Q!L Q T#` x!_# ~
9n# !W :  m; 9
.AM* P# n_ O# 2k ]N v@ QC Q* .45@"# [;A !#9 8/M# [;A
=
9 u( [MS 9 z"# :M O# `s : (‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﺔ )ﻳﻌﲏ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ‬
.M# D

! 8C V u>9 M/ Q {J* z7'
.....D
• ’L
‘
’ ŽN  Ž‘ *’ {G!“ ’M D
Ž ’b#” IJ5Ž 9Ž ... I# y V

:  
9 ~!0# }("# 8#9 zY@J+S T#b#9 z J+# 8&S# 4* FA9 ( >=#) 3 B#
.( >') V 9 (x!_5) 7 +# D5 V Q })W
ŠOL# Qk # D
– T#` IJ5 VS T@L+ 8

‫ﻴﺔ‬I‫ﻨ‬I‫ﺍﻟ‬
vf( ab# :*#9 4BJ # n#9 " # D5 7AB5 4 @# : ‫ﺍﻟﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ‬
Y 
9 5Ns9 I# y I#s K # G I#s o( 5=# .FB# :+o9 .QG
.{!G9
‚ O#9 z7A!Cb+# 7A!"# 4* 7 +# IJ5 AM* K!o9 I#s 4ƒ@ 
># # ‚f ./S !o 4*

U

9 D@_# IJ5 AR# QC `s /# io9 9 zR # —f) * 4@+># 

. /# 9 R # #
I#s
. P/G 7 +# I#s ~Po!
AR# QC `s /# .!Bp 4* !9 z:;#
. U$ :7 B# 

١٦

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
D
…PJ"/ 4S 4# … .M/+# v IJ5 QG n5 ! !"# : ‫ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﻡ‬
.{#s 9 I# y 
W ~ X 
e+=# K9Z I#s _/# [!JN
Q \
~ * :M QG Q!C D !"# 4* w* : ‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳌﻔﻄﺮﺍﺕ‬
zK=9 8C Q :M O&@# QG* .:M 9 .M/+# TJ - iL 

.}() {
!"* y 
W ~ X 
K=#9 M# v# !@# 8B ~9G QC `s DL#9
.O&" e# !P* Oo#9 +(# F_+# …\
~ X
– K=#9 M# v ab# QG 

IJ5 8"(# .M/+# v ab# QG* z.FB# :+o 8MB # : ‫ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ‬
.8N {
!"* Y!+9 g@# (#9 g@# @5
.P j/J# i_ 9 ziJ # P@N!
@# : ‫ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺕ‬
8L= .M/+# :+o j/(9 QG OJ Q i_ : ‫ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﳌﻔﻄﺮﺍﺕ‬
.P* :  Q 9 …5 8L= … .M/+# K@o a!@ Q OP+# DL#9 z4J"/
QR
A P' 4## D
J# 8C 4* "# QG a!@ Q i_ : ‫ﻧﻴﺔ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ‬
4* +n# TJ A+S :
{JC P=# ) P=# 4* a!@ Q 4/L 8 zvAB+#
.{BJ
.AP@# 2k I#s @# A+S i_ : ‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬
: vAB+# QR
A P' APG 4* @# 8>J># ~A!) CbG @ D(G9
.M/+# V9@ O# {@L# !"# :M €!G `s …
.M/+# V9@ O# {@L# AM* 9 A+S D FF `s …K
.8/ O# {@L# ~M/
{G!L {+J5 :
M/+# KLA €!G `s ….
{J5 i_ 9 z!# T#` 4R 9 {
!) 8+L Q QG IJ5 ‰\X# A!"# Yb 4*
.7A/L#
Q {# x!_* .M/+# iL O#9 !"# :M !G !# :i(+# !"# 4* 

.~ AP@# F 
"# I#s F!
m DL O# #
QG IJ5 . N `s !"# @p 4* : ‫ﺍﻟﺸﻚ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﻮﻡ‬ 
R FF# bP* ziB# bP# A+S 4* FF9 {
!) () 4* T=* P+L
.P* :9 4# #+# TJ K!o OJ Q {J59 z!"# ("
١٧

‫‪www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ‬‬
‫ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ‪P' D
e 
># ! !# Q!C OJ Q !"# () 4* = :‬‬
‫\ – ‪! QC :!# 4*9‬‬
‫‪~ X
'# !# ) €!G !J* .T#` Z 9 gF# 9 QR
A‬‬
‫‪.}() {
!"* :S# !#‬‬

‫  ‪:‬‬
‫@‪75 _@+# e\+# 80 QGs !# :VX
z G I#s u( 5' V+5 v‬‬
‫ 
‪.PM# !@ O# ! QC Qs9 PM .X# Q* zPS_@ OJ !9 .‬‬
‫‪:VX
zI# y I#s # G I#s u( P@L#9 z"9 G I#s u( V+5 v@9‬‬
‫‪y I#s Kf # G {* = DL#9 .:BJ# ~) QC `s s }" :B# Q* z:B#‬‬
‫‪.I#‬‬
‫ ‪.‬‬

‫‪. G I#s u( 4# 5=# V+5˜# D2k D#X
4* L/# V9‬‬

‫‪.‬‬

‫`‪ G I#s u( DL#9 G I#s u( 4# V+5˜# D2k D#X
C‬‬
‫‪.I# y I#s Kf #‬‬

‫ﺻﻴﺎﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺸﻚ‬
‫ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺸﻚ‬
‫ﻧﺸﻚ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻭﻝ‬
‫ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﳍﻼﻝ‬

‫ﻧﺸﻚ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ‬
‫ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﱂ ﻳﺜﺒﺖ‬
‫ﺍﳍﻼﻝ‬

‫'( ﻻ ﳚﺐ ﺻﻮﻣﻪ‪.‬‬
‫‪ (+‬ﻻ ﳚﻮﺯ ﺻﻮﻣﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ‪.‬‬
‫‪ (0‬ﻟﻮ ﺻﺎﻣﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻤﺎ‬
‫ﰲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﰒ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ‬
‫ﻓﺼﻮﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻳﻜﻔﻲ‪.‬‬

‫ﳚﺐ ﺻﻮﻣﻪ‬

‫‪١٨‬‬

‫‪www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ‬‬
‫  ‪:‬‬
‫‪A!Pl qBp9 zQR
A 9 QB' P' D
Dp\X# J# 4* V\PS Q!@
^+# `s‬‬
‫‪Š T' ! v@ Q!L 8P* z 5=# %&=# V\P#‬‬

‫ﺍﳌﻔﻄﺮﺍﺕ‬
‫‪٢-١‬‬
‫‪٤ -٣‬‬

‫‪٥‬‬
‫‪٦‬‬

‫• ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ‬
‫• ﺍﳉﻤﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﻨﺎﺀ‬
‫• ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﳊﻴﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱ ﺇﱃ ﻃﻠﻮﻉ‬
‫ﺍﻟﻔﺠﺮ‬

‫• ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ‬
‫ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ‬

‫‪٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٩‬‬

‫‪١٠‬‬

‫• ﺭﻣﺲ ﲤﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ‬
‫• ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺧﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻐﻠﻴﻈﲔ ﺇﱃ ﺍﳊﻠﻖ‬
‫• ﺍﻻﺣﺘ‪I‬ﻘ‪I‬ﺎﻥ ﺑﺎﳌ‪II‬ﺎﺋﻊ‬

‫• ﺗﻌ‪I‬ﻤ‪lII‬ﺪ ﺍﻟﺘ‪I‬ﻘ‪II‬ﻴﺆ‬

‫< <‬

‫ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ< <‬
‫‪J G‬‬
‫‪L‬‬
‫‪K M‬‬
‫‪ N‬‬
‫ 

‫‪ O‬‬
‫‪ PL‬‬
‫‪K M‬‬
‫‪ N‬‬
‫ 

‫‬
‫
‬
‫‪ 3' 2‬‬
‫‪ P4 Q‬‬
‫‪ @ @ ..{ |@ n ,Q‬‬

‫‪.‰Ÿ ..S‬‬
‫ ‪1 

71‬‬
‫ ‪
#%$‬‬
‫‪3 R 41 /‬‬
‫ 
‪ F‬‬
‫ ‬
‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ‪uZ 
+ : I$ _ SO< 
A2v EBJ
";8 ’ Še% :‬‬
‫‪.„m‬‬

'‪( - – b/% q; 2 A# 
-‬‬
‫ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ‪.ACZ "J$ /8
o8¢% " 8`% uZ ;@ ym Z 74@ 
:‬‬
‫ ‪. UH :7 B#‬‬

‫‪١٩‬‬

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
uZ F
}@ ?Z E +M _M / 
7Z 8`v A#g ’ _ : ‫ﲣﻠﻴﻞ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ‬
.F#J
o8¢% 3l |M " 
T6 |M K6£! 8`v
<r ./<82) _ % "ZY "2% 8
6  " 2 uZ I$ _ : ‫ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﻭﻏﲑﻩ‬
.( /#
U!b % 7!7l .6 Z
_ .( -2 2 M 5 E
: G4 œ 3!
ym ZZ ?Z _ : ‫ﺍﺑﺘﻼﻉ ﺍﻟﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻠﻌﺎﺏ‬
ŽZ 2=@ % ¤;
q B / EY ;Z 3!
m#` 2 
5 F#J
q JZ )!
.q#<
q4Cv
A] +M .Š# ] FJ 
$ /# T c & ,1 ¥ oY £<… 
Z DT +M : ‫ﺍﻟﺘﺠﺸﺆ‬
.(X# 5 % – $) ./ '
"# "] AZ ‹ (/# T ‹ " Z$ E
o)$ |M
— +M q¦8 
§`v & %
& ,¨! % /7J
& D© : ‫ﺍﻟﻨﺨﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﻐﻢ‬
.Š# ] FJ 
"m Z b…#$ E
o)$ |M AJ!
: E
o)$ |M U] +M
."m Z F7 (1
X5v :  
„%
."m Z F7 |v X5v :  
„O 
)! _ . : oY ,¨! — +M F#J
o8¢% … ,4 ` b’ : ‫ﺍﳌﻌﺠﻮﻥ‬
.E
: q B 
oZ FJ 
Z
o & (ƒ#Y G ;! — Nf
% Soe
7JZ q)4) EBJ
b’ : ‫ﺍﳌﻀﻤﻀﺔ‬
. ‘m¢ "!/ 3J;! % q)4) 7Z "
f;8! S( 74 
.,'YM "# $ 3l |M AJ@ .
U 2 +M :‫ﺗﻘﻄﲑ ﺍﻷﻧﻒ‬
: N¢% p M 5 + % u
: o 7
 Z ?Z _ : ‫ﺗﻘﻄﲑ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﻷﺫﻥ‬
.3l
"
b’ ª F#J
o8¢% E
3!C & q!6v ,8@ |M e +M< : ‫ﺍﺑﺘﻼﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ‬
< <.A;! FJ
&' 
S«8@
:‫ﺍﳌﻐﺬﻱ ﻭﺍﻹﺑﺮﺓ ﺍﳌﻘﻮﻳﺔ‬ 

% q!x=f ZZ &l & EBJ
8 ’ % (Zj X5_ :  

F 7¦ ` % .AJ y % B` 7!/
3!C & @ ž
Z =2 S( q!>
٢٠

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
.8 G m$ N¬ 7;
!7¦
A- Z
. @ _ 2 AJ K=f q!6v :  

: ‫ﲞﺎﺥ ﺍﻟﺮﺑﻮ‬ 

% /;c A'<Z 2 
‹ o 6 Xf) o «  ] +M :  

6 & FJ
2 
.FJ
q ] " A'<#$ 3l |M AT6 ‹ I 
_ % X5v &' 
S" 
4 ` "‹
bj q< "#$ % (/= /2= o 7
,4 ` 
@ )! 7Z 4#$ o 7
= 6 & F#J
& &'h 
S" T™ ( ,8 !
.F!v
P 8
q#4 A! K=
§¦;
,4 `Z FJ
A;! _ :  

.oK _ 8
–œ AT7@ -;! ž
.6 U 2 +M
3l # S3l |M 6 +
AT7! — +M " 7¦ ` b’ : 

.q4… or D­
.7 J ž
q;C ' 
I
A!1 GeZ ?Z _ :‫ﺍﻟﻜﺮﳝﺎﺕ ﺍﳌﺮﻃﺒﺔ‬
:  
 F#J
o8¢% F
I=@ E'5 .
o8¢% .8
@ k F
,T6M E'5 SŽ! .7 |M .8Q Š $ z 
.
F#J

‫ﺍﳉﻤﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﻨﺎﺀ‬:‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬
K’ .,  A
uZ 
+ : I$ _ S  & y4 :‫ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳉﻨﺲ‬
.(X# 5 % – $) q#4;
oX X 
: ()!% E'l =
DT j@ qj/7Z 8 +=
|M  ! % o84 `_ :‫ﺍﻻﺳﺘﻤﻨﺎﺀ‬
:u4Q o84 `_ % E ."8 ®
.F#J
o8¢% FW "8' 
.q!6
Qv : 1Bj uj1
uZ '! :,v E

٢١

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
P % q#T /] % q#T Fm$% .7< 2 o `) 
+ fZ '! :¯-
E

.Qv G#H : F 5 (
+ c % oY
_ SFJ
q JZ )! _ S® DT A;Q D© C AB` K= :‫ﺍﳌﺬﻱ‬
.qZ8 Ac  j 7$ ® DT +M SP° $ ® % .Af
j!
:  
 qj1
A#;@ E'5 .
 AB` A2 E'5   & Dg ž
AB 
 .
..'< GQ & (,v o1 „AB .'<) w A#4a 8' :qZj q$

‫ﺪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻴﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱ‬‫ ﺗﻌﻤ‬:‫ﺍﳋﺎﻣﺲ‬ 
Y o)Q % )/ Y :) …
G! 5 qZ8 o;
74@ : ‫ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻤﺪ‬
.)! m$ O78 % j 
FJ
& ˆc % SFJ
A;! ()/
qZ8 o;
74@ : o)
Oj '! % A4 W :‰‰  

S"#] mZ qj & _ EBJ
 (e (Z )/ Y : …
yC |M
qZ
7JZ F#

+ :  & ?Z q#8
: X# 5_ ! % Fbm 
$
. !6?
6œ % (#Y (] " 2 u#@ 6 & q 
Y & F!% % F! ) 5 ‹ m
( #
‹ qZ8 Ac +M : ‫ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ‬
.F!v @ o)Q "# j )/ 
2 "c % …
yC 7Z w< 2 S(m#
qZ8 & A c 
: ‫ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳋﻄﺄ‬
.qZ8 o;
74 ! — " v Š# ] "J$ m
( CZ
"# ’ _ .   _ j 
FJ 
Z )! _ /8
o8¢% Fm 5_ : ‫ﺍﻻﺣﺘﻼﻡ‬
.q;j 
.mJ
, c_ "# ’ &' 
S±# `_ 7Z , c_ |M q/
.–œ : .6j ® !Z D¦
, c_ A;Q ,; ! % A)$v 
. ( @+#9 (("+# BM# zh : D(#"# uP@

٢٢

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
3#)
% m
( - ² Af
& &'4 ! _ 8œ 2 +M : ‫ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ‬
"# j (, cm

³ 2 UQ 3;! — y
 …
Y% ®!) UQ

."] AZ E4# ! — \$ S…
A;Q E4#

A; 4# o;
74@ % : qZ82  8 
Ž#l ‘75 : ‫ﺍﳊﻴﺾ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺱ‬
_ "8' 
S(‰[X# 5 % – $) )/ Y o)
A; ()!% S)/ Y : FJ

.FJ
FQ% q#;Z )! 

Y% ®!) UQ
3#e G  8
% Ž#l F6 & o8
AJ5 +M „%
.E4# @ % #$ (, cm

³ 2 UQ 3;! — y

.Š# ] J$ …
GC 5  8
% Ž#l F6 y Z E@ — +M„ O
: ‫ﻧﺴﻴﺎﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﳊﻴﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱ‬

Af
U# o 8
% ŽBl U# +M :  

.Š# ] J$ )/ Y & F!% % F#

..-2 q` q#Q :FQ% q¢m¢ qe  : ‫ﺍﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ‬
,cvZ X< qe  F] q ] :  

.qe  F'5% : ./2=
X5v &' 
S, c_ ] q ] : X <! _ :‰i  

ž
q!/8
,cvZ #@ "#$ # @ % .-' 
q` qe  : |v
..mJ

:  
 E4# 
q # J
q!
 .
 oe
& ´1’  8
% Ž#l Ac A .
..'< GQ & (,v o1 „AB .'<) w A#4a 8' :qZj q$

.ax=# # @5 4B(S IJ5 4@B
@ QR
A P' R 7F5s 
. ( @+#9 (("+# BM# zh ˆ z : D(#"# uP@
h

٢٣

‫‪www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ‬‬
‫ﻟﻮ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍ‪‬ﻨﺐ ﻭﻫﻮ ﻧﺎﺋﻢ ‪:‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ B‬وذاه ً‬
‫إذا آن ‪ً E‬‬
‫‪ 6‬ا‪! GH‬‬‫ا‪7J‬ء‬

‫إذا أ‪;< +3‬‬
‫‪? @A B‬م‬
‫ر‪7‬ن ً‬
‫ * ' ا‪90‬‬

‫إذا آن ?و‪" ً 5‬ك‬
‫ا
‪GE‬ل ‪!L‬‬
‫ و‪ ! -‬ا‪7J‬ء‬
‫إذا آن ددًا )ه‬
‫‪ GH‬أو
( !‬
‫ا‪7J‬ء‬
‫إذا آن ‪-‬ز ًَ ‪* -‬‬
‫ا
‪GE‬ل ووا‪6 ً JA‬‬
‫ا‪ .Q !RJ‬ا‪90‬‬

‫إذا (ج ا‪ 90‬‬
‫?! او* ‪!L‬‬
‫‪T/U‬‬
‫إذا ا‪ .Q VJ‬ا‪90‬‬
‫‪? @A‬م ‪ ' W ?A‬ا‪90‬‬
‫ ! ا‪7J‬ء ‪ B‬آ‪0‬رة‬

‫‪¥ I$% +\$ .,v F8
& m‬‬

  ‪( #
"#$ E 5 K=
F8
7> ! :‬‬
‫ ‪.¯-
F8
 qQ$ 7Z " 2 F‬‬

 ‪.,v F8
 "#$ E 5 K=
F8
7! _ :‬‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ :‬ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ‬

'=‪|@ n ,$ S"a : q8 
O '
67Y 7Q Sµ & F A'<Z O‬‬
‫‪$ .‰{) PT  
 U V‬‬
‫‪ WX 
@$@ Y Z
5‬‬
‫] \ ) ‪ [1P‬‬
‫ ‬
‫^ 
‬
‫ ‬
‫‬
‫‪ 
_14 F - 71‬‬
‫  ‪: v = 7 <! .Qv , 5v G#H : q$t N= & /=W % E‬‬
‫ ‪.(q !<
7< }/; )/ <2) q !<
&2v Qv‬‬
‫&  ‪q4Bv % S n ,`/ % S|@ n O='
:‬‬
‫)‪. (X# 5 % – $‬‬
‫‪. , :8(@# $‬‬

‫‪٢٤‬‬

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ 
% :" 
- ) ®!6 % : '! % uZ O='
: I$ _ :‫ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ‬
.(F O#¢ 
: (-!75 O='! % :" 
-) K# 6 % (.mJ
q# #2 : (-!75 O='!
V % q#<
F'5v : o $_ uZ q
? : I$ _ : ‫ﺍﳌﻮﺍﻋﻆ ﺍﳌﻜﺬﻭﺑﺔ‬
.c % q#QmTv
–7Z   % % ,$% , Q% q; Fm5v Im T FW : ‫ﺍﻷﺣﻼﻡ ﺍﳌﻜﺬﻭﺑﺔ‬
.Fm5v !¶
— : FJ F & 
+ /7]
"J$ (Z=2 A8$ ?T% "8' 
(Q7] A8! % 7JQ +M : ‫ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ‬
.Š# ]
=$ (#Q ( # ] 2 " 
Q &' 
„m
( - – n ,`/ O='! % 7JQ M
.o)
"# =
S A$ 6 /% 
: ?© & ¸ +M R·
™
.o Z EBJ
Š4! A : ‫ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ‬
 "@o Q
7JQ AZ S,¨ ™
& q!·l 7J! — +M S E :  

."] 
=Z A;! _ Sm
( - &!4

,#$ SO '
% K 
|M ; &' Q7] E! _ ž
! 
: ‫ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ‬
.(.... =2 =2 „n "¹/– ®#'
¤#<
K!) m
( -
A% " 
`/ „|@– n 4#` _) ( O='
& /=l :‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬
.Yv F!v Qv G#H A4<! AZ SFJ
/~ J ! _ (U#;

:  
 (Gº A'Z ‘>7W % (Z=2 oZ 2 ) AB
Œ!7l ^ .
 _( b (5b O='
E'5 .

٢٥

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
‫ ﺭﻣﺲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ‬:‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‬
P : %
A2 Pc K%) o : %
Fh P/ : ‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﻣﺲ‬ 
 % .  &  78 (UQ

.  & P# 
.7!7Y q 2 N' " % ,#$
& Tt o1 P4c "j TM ¥ %
& o1j P4fZ ?Z _ : ‫ﺭﻣﺲ ﺟﺰﺀ ﰒ ﺟﺰﺀ‬
.%

%
f! _ o 2 +M) »7
o Ua F4  `_ : ‫ﺍﻻﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﲢﺖ ﺍﻟﺪﻭﺵ‬
."Z ?Z m$ (75 UQ : "2

‫ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﺍﻟﻐﻠﻴﻈﲔ ﺇﱃ ﺍﳊﻠﻖ‬:‫ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ‬
& k ! 3l |M ud#f
T7
% /;f
,T6M 7>4@ :‫ﺍﻟﻐﻠﻴﻆ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻐﻠﻴﻆ‬
.(X# 5 % – $)  
.ud#f
c T7
% /;f 
Z ?Z _ :   

.()!% 3l |M V#f
c /;f
,J!M F7 (1
X5v : 

: ‫ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬

SNc ./¢\Z % SN¬ % P8'Z " 8Z "@/¢\Z ,J!_ 2 o ` :  

_ SA?@ "8 b 
! 4#$ S V  
F7 ,]
& "8#'h G o « ./¢\Z %
.,]
F7 A#g % /# Tm
G$ 

% q f
% #8
G "Z ?Z
S"8 b 
J! ! K=
T7
% /;f 
Z ?Z _ :  

.o « ./¢\Z (##;C 7J /;f 
2
,] & EBJ
G8 — 9!
q` Z V#c /;c ?< +M : 

."] AZ "5 |M A] " c F7 "@
Ec/ 3l |M /;f

V#f
/¦;
% .¤; : % q5;
F¹ : .6 7j  /¦; 
Z ?Z _ : ‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ‬
.A#J @ mT "# $

٢٦

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
. 7 #
y % G#4¼ EBJ
#
  ! : ‫ﺍﻟﻄﻴﺐ‬
.FJ
o8¢% uT7
F7 (Zj X5v : ‫ﺍﻟﺘﺪﺧﲔ‬
:  
 F#J
o8¢% /¦;
EY E'5 .‰
 #] 
+ ¢£! A$ &T>7! ‚¦Y ; ¼ 2 +M .[

‫ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺑﺎﳌﺎﺋﻊ‬:‫ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ‬
;! „o½ 6 2 M 5 – FJ
o8¢% Z7
: AB` ,T6M : ‫ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ‬
.FJ 
Z )! m$ 7 o 7
,T6M % ./$
.FJ 
Z )! _ q#; ' 
q!6¾
o8
F 7¦ ` : ‫ﺍﻟﻜﺮﳝﺎﺕ ﺍﳌﻬﺒﻠﻴﺔ‬

‫ﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺆ‬‫ ﺗﻌﻤ‬:‫ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬
.(² Dm :A-) ./)
2 M 5 FJ
A;! £#
74@ : ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺪ‬
./# T mZ % (` o 
Z ?Z _ : ‫ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻤﺪ‬
O < 
F
& oY DT A4 5 M 5 EBJ
£<… 
Z ?Z _ : ‫ﺍﻟﺘﺠﺸﺆ‬
."

‫ﻣﻜﺮﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ‬
< <

: EBJ
! q 2 o
uZ /<
. ® DT F7Z " & (¢ 2 +M ;m #;@ qj1
qm .‰
. kJ 
2 3l |M "  B / % "4C AJ!  ,  2_ .[
.w)
<T +M F4  `_ .i

٢٧

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
.7…
w) F7
D TM .{
.Š!
#C U; A2 EY .‡
.7 O-
Ax Z .¿
.o : .% j .š
.E
o6M 74@ .À
.(-; q)4) .Á
. E B 7 ∋ q4Bv ¢ 7 <
6< M .‰Ÿ

‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ‬
74
"j UQ +M FJ
7 @ LM qZ
  : ‫ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ‬
SŠ# ] "J$ (#` A2% & :(m- .N7 @ m$ #8
% 
G % S/# T_ 
.FJ 
Z N2=@ ’ _
o84 `_ % y4 % O<
% A2vZ /$ 74 Z ./ '
0 : ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ‬ 
QZ : ./ '
;¢ : o4
w T .)/ Y F] : qZ8 o;
%
. 
&'! — M 5 ( ";'@! 'Z —
 ./ '
0 : ‫ﺍﳉﺎﻫﻞ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺓ‬
../ '
;-Z E! 
()!% ./ '
0 :  
: ‫ﺍﳉﺎﻫﻞ ﺑﺎﳌﻔﻄﺮﻳﺔ‬
.E ! — F'5v E ! % N/7 2 & S (>J 2 +M Z A 
}<
>J A ./ '
0 (1
X5v :  

.(  ";'@! 2 :
F] M Sq;Q/ 3 M :.­ )/ Y & F! /$M ./ 2 : ‫ﺧﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ‬
yZ/% q¢m¢) F
& 7 u' A'
S (8#' u ` FCM M SuZ &!Y
< << .("ZY % q8l % u 
& #'

٢٨

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ 
1
% 4r O<Z /$ :" 
- SF 5 /$ 2 +M : ‫ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺍﻡ‬
:o84 `_ % 
% |v X5v &' 
S.75 ./ 2 '@ :  

.‘m-
,JrZ x '!
"#$ ' $ O='
7 S,Jr uZ G4 (1
X5v : 

..75 ./ 2 
(# @ 7! _ Œ#€ &' 
NT?@ b…#$ SG` ./ '
Oj : ‫ﻭﻗﺖ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ‬
. j 
o 6% : (“@ 
% S I¢ q!r q#4…
./ '
q4#Q E#@ b’ : ‫ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﰲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ‬
.u2 FCM q#4 &£ % q!r q#4 |
-
u8£ 75v
67 ! _ % S#$ $% ž
F!v 67 ! — & : ‫ﺍﻟﺸﻚ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬
A4! +4$ 2@ ž
 J

o)Q "# j 
SÃ6% 75 % 75 AJ #$ SF!v 67 &>4© % "#
:u4¦
: Ã6v 7l 
)! % "# j 
$ S(! &!< % F!% .< uZ 9 @ .7 U 2 +M :(m-
.F!% .< 
)! % "# j 
$ S(! (i‡) (Ä! ([‡) uZ 9 @ .7 U 2 +M :T™ ,-
.(! ([‡)
/ 7 o)Z X# 5_ …#$ "8 J Z <
2 +M : 

.k2v
:  
 / 2 .7 % .75 ./ 2 "# A$ S75 F! :  .7 A2% 

  '
¥ _( % o)
’ %  F#

+ o)Q A;Q ./ '
D TM ’ A .[

٢٩

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ

‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ‬
:)Z 2= S6/ : ./ '
7Z o)
’
.(Z` "#] @ 2+ 7Q S…
G! 5 8 F :`@L
. A4 ! — q#8
A¦¦ Z "] AZ% +M :,-.

.-2% % (! qZ8 Ac +M :< 
.

.GC 7Q …
% w<' ¥ S ,8 $ A#
oZ & 72? ! — & :aP 4

‫ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﻭﺍﻹﻓﻄﺎﺭ‬ 
…
yC : Y +M :   
: ‫ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ‬
.o)
"#$ GC 7Q …
% 
+ 7Z u;@ +M &' 
S ,4 ` "
b’
7Z _M  ,4 ` "
b’ m$ …
yC : Y +M : 

.A#
oZ & 72? 
3# 

A#
,T6 & 72? ! % |M /$ "
b’ _ A#
,T6 : Y +M : ‫ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ‬
.,T7
 Y A#
6 U;-! % " 8Z 
8ƒ4C_ X8 AZ SNT™ % +v ,% UQ
,T6 : X8 P#
: ‫ﺍﻷﺫﺍﻥ‬
.T? ! 7Q % " +% : F7 ! 7Q u +£ ŽZ \$ SUQ
,T7Z I¢ 

:  
 T?
  ! /$ A#…@   ! .‰
 …
 +% A;Q }Å
:'
UQ
/ 7 E2 .[
 /$ } : (q b
) R
 64 _ A!
&' A .i

٣٠

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ

‫ﺛﺒﻮﺕ ﺍﳍﻼﻝ‬
|M 4
,] & ./; S7!7 K4
<
q! 7Z ,m« : ‫ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
.q!¶
qj/6 |M AJ! — +M Iµ & 4
DT '! m$ .#$ " !¶/ &' qj/6
:2= S"# 3 ,m« ;¢M : IC }8 : ‫ﻃﺮﻕ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳍﻼﻝ‬
.Nc N! — M 5 S" 8Z ,m«  q!¶/ „%
..6œ u 
Z q!¶
'@ % ’ :  

. '@ ()!% .1jvZ q  u 
Z q!¶
:  

."@;¢ :  <! _ Œ#€ ,m« kT /< ®! SE
7# y#<
„O
.,m« q!¶Z u
7 .6Y „D
& .;2 qH A ` +M :q# 

q 
l : .6<
A;@ _ :  

— _7 _M q!¶
y7! — GH A ` % SÆ$ _7 E8 q!¶
6$ 7;
A%
o ] ²$ G d8
.75 ,m« ' q$ : 4~m¢ _7 E#$ STt N!
.4 !¶/ & ( '! % A4 W 6j F7 
.<
& (! u¢m¢ o) „6
S,m« ;¢M : F7 q¢m-
.6
3 @ IC }8 : ‫ﻃﺮﻕ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﳍﻼﻝ‬
:8 2=
.q# -
q#
" % ,7@ _ ,m« oZ .7 ,C „%
.q# -
q#
" % ,7@ _ ,m« I>@ „O
E2l E'€ ,m« U;-! :  
: ‫ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺎﻛﻢ‬
.(ÆB <
G 7 œ <
E2l ) < 

8ƒ4C_ 7 ! — +M E2l E'5 6… ,m« U;-! _ :  

.,m«Z
."# A!
&'4#$ 
E ,mT & u# 
F1 AJ5 +M : ‫ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﻚ‬
٣١

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ 
% .7  6m;
: ,m« q!¶/ '@ :  
: ‫ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻘﺎﺭﺑﺔ‬
.(QY qQ 
 7;
: " !¶/ '@ 42 S(,
ÆT) 3$v : qZ/ 
G Nc : ;-
: 2 7Z : ,m« K¶/ +M :  

¯-
7;
: q!¶
(bm ,v 7;
: q#
q!¶
2 ^ 3$v : 42 Y
.
+ ¬ % A;j % E#c % O ` & G _ 

'! % _M ST™ 7Z Av 7# ! _ 7Z : ,m« U;¢ +M : 

.75 4$% % E % SuZ/  7;

‫ﻣﻠﺤﻖ ﰲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ‬
.^f 
So4c F7 SA 
S›;
: ‫ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ‬
q 
#
2 o ` S,! &4 " & .21
D© % "# ’ : ‫ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ‬ 

" <# : " 
2 Ua '! Œ#€ q#;
& y q 
# 
._ % "# q;j 
..JQ .7 :
U#;
5] ,# & 7> +M :  
: ‫ﺍﻟﻀﻴﻒ‬
." "@2b U;j _M .U#;
5] "@21$
Oc A;Q "# ,¨! K=
" #e .$ w#) 0 : 

., Y ,m u5 N78 w#)
2 +M NeZ 
7# q#

."% &Z : , b K=
u8 & .21
0 _ : ‫ﺍﳉﻨﲔ‬
N78 &'! — +M S" 
! &4 " & .
.2b D TM  
  ! : ‫ﺍﻟﻔﻘﲑ‬ 
T™ 6$ "Z I7J 
Z ()!% F! = S" 
# 75% "Z I7J #$ 75 y] _M 
% .B 7
,4 2 78 (Z;  ` X5v S,#
 .B 6 A4'! % |M S,#
&
./ 6M : J #$ È 
Z c A C ,#
: 2 +M .Ç8j% $ yJ

=Z I7J !
."Z I7J ! ¥ Æ$ uf 
;
 yJ

٣٢

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ
D© — A# % 8e$ 
."8 U` Nc "@2b U;j & :‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﺎﻝ‬
: , & .21

.$6 , ’ _ :  

X5v ’ S ( #J % ( # A# j© — +M :  

.q7 ÆB <
(4…  2 +M " & j© %
.=B78 " & G$7! % A)$v : 

."Z E!=f@ / ! Œ#€ 7;
: GB<

: ‫ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
. c#2 q¢m¢ (;!@ K! S‚¦Y A2 & y] : ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
7# q#
,T7Z .21
G$6 Oj UQ % o4
uZ /< : ‫ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ‬
G$7! % "#$ 7#
.m] 6 /% +M &' 
.7#
F! & d
 +% UQ |M S

.7#
.m] J! % A;Q .21 

#! % X# 5_$ )/ Y : .
.2b D TM 6 /% +M : ‫ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
²

+ O5 K8! .21
Oj UQ AT6 +\$ S²
q#8Z =B78 

.
 .2b
_ =B78 (q# 
" #4Q % (C U 2 o `) .
.2b ,1 +M : ‫ﻋﺰﻝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ‬
.J
% A!7;
"
b’
: ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬

.2b J P .
.2b J :  

.q# 4-
,
..21
I  ` ÆB <
u u2 o 
:  

b…#$ É« .2b % SÉ« É« c .2b Fa :‫ﺯﻛﺎﺓ ﺍﳍﺎﴰﻲ ﻭﻏﲑﻩ‬
.Nf 
É
¶M
A)$v (Z;  ` X5v S" 8Z o 
"@$ G$6 
4
b’ : ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ‬
."# 
$6
&!7 
E 
Z Š#j
f;8! S o 
B`   F5/v R7@   !
.A) 

٣٣

www.mishcat.org<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ýç’Ö]<Ý^Óu_<ˆqçÚ

< <

< <<<ì^ÓÚ<ÄÎçÚ<ì…^èˆe<Ø–Ëi

www.mishcat.org
< <
< <V<íéÖ^jÖ]<l^Ë×¹]<ØéÛ æ
J<Ùæù]<ðˆ¢]<–<Øñ^Š¹]<ì^ÓÚ

IM

J<Ùæù]<ðˆ¢]<–<l^ãfÖ]<î×Â<4†Ö]

IN

J<…窉<»<Øé×Ö]<ìø‘

IO

J<±æù]<íÏ×£]<–<h…‚Ö]<î×Â<xée^’Ú

IP

< <

< <

٣٤

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful