You are on page 1of 1

Mga Layunin ng Pananaliksik

1. Tumuklas ng bagong datos at impormasyon.

Nagbibigay ng bagong sigla at kasiyahan ang makatuklas ng bagong impormasyong hindi alam bago pa
gumawa ng pananaliksik.

2. Magbigay ng bagong interpretasyon sa lumang ideya.

Pwedeng tingnan ang isang ideya mula sa ibang anggulo, perspektiba at pananaw kaysa dati ng paraan
ng pagtingin ng iba rito.

3. Maglinaw sa isang pinagtatalunang isyu.

Maraming bagay ang pinagtatalunan, pinag-uusapan at pinagkakainteresansa komunidad, sa mga


institusyon, at sa bansa.

4. Manghamon sa katotohanan o pagiging makatwiran ng isang tanggap o pinapalagay na totoo o


makakatotohang ideya.

Ang ganitong paksa ng mga pananaliksik ay naghahamon sa mga tinatanggap at ipinapalagay na totoong
ideya at siyang interes ngayon ng mga mananaliksik. May malaking kahalagahan ang pananaliksik sa tao.

5. Magpapatunay na makakatotohanan o balido ang isang ideya, interpretasyon, paniniwala, palagay


o pahayag.

Balido o totoo ang isang ideya kung ito'y mapapatunayan o mapasubalian ng mga makakatotohanang
datos.

6. Magbigay ng historikal na perpektiba para sa isang senaryo.

May mga ideyang makabuluhang tingnan o suriin sa hinahirap o kinabukasan nito. Ngunit sa pagtukoy at
pagsusuri dito ay kailangan ang pananaliksik sa kasaysayan nito.

5 Gamit ng pananaliksik sa lipunang Pilipino