http://bit.

ly/2oUzBau

Tehetség – rehabilitáció az elfogadásért

„Elfogadlak!” – eTwinning tavaszi kampány Magyarországon
(Pályázat)

Jelen pályázatban azt kívánom leírni, hogy utazó gyógypedagógusként milyen
tevékenységgel tudok aktív szerepet vállalni abban, hogy a hozzám járó sajátos nevelési
igényű gyermekek megkülönböztetés – mentes, inkluzív szemléletű oktatásban
részesüljenek.

Ahhoz, hogy a gyakorlatban minden gyermek a készségeinek, képességeinek megfelelő
bánásmódban részesüljön, számos tényező szerencsés együtt állására van szükség. Talán a
leglényegesebb ezek közül a különböző tanulási akadályokkal küzdő diákokkal szemben, a
felnőttek részéről megnyilvánuló elfogadó attitűd. Szükséges a teammunka, amelyben
szerepet kapnak szülők, pedagógusok, vezető szakemberek egyaránt. Emellett
természetesen fontos az az eszközkészlet, ami biztosítja az inkluzív pedagógia meglétét egy
iskolában.

1
E rövid bevezető után rátérek személyes utamra, arra a gyakorlatra, amelyben járhatónak
látom az oktatási nehézségek leküzdését, a sajátos nevelési igényű tanulók elfogadását,
beilleszkedését.
Summázva talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a hagyományos gyógypedagógiai
fejlesztés át kell, hogy minősüljön úgynevezett tehetség – rehabilitációvá. Ez egy bátor
kezdeményezés, hiszen fel kell adni ennek érdekében sok addig megszokott rutint.
Elsődlegesen meg kell változtatnunk a fejlesztés célját, amely a hátrányok kiküszöbölése
helyett a pozitívumok erősítése lesz. Ennek a szemléletnek köszönhetően vadonatúj utak
nyílhatnak meg az integrált körülmények között tanuló diákok oktatását-nevelését illetően.
Ugyanis a súlyos tanulási akadályok, és egyéb magatartási, viselkedési problémák gyakran
eltakarják a gyermekekben meglévő tehetségcsírákat. S hogy miként is lehetünk tanúi, és
elősegítői annak, hogy ezek a gyermekek is megmutathassák a bennük elrejtett értékeket,
szemléltesésképpen az alábbiakban Barnus esetét mutatom be.
Barnus, 4. osztályos tanuló, aki egy éve jár hozzám egyéni fejlesztésre. Különböző
problémák folytán iskolaváltás során ismertük meg egymást. Szakértői vélemény szerint
súlyos tanulási és súlyos magatartásszabályozási zavarral küzd. Kezdetben, a
beszélgetőkörök alkalmával a fiúcska megfigyelése volt a fő szempontom. Igyekszem a külső
körülményeket is úgy alakítani, hogy az barátságos, meghitt legyen. Így hoztam létre az
úgynevezett Anyahajó Stúdiómat, ahova szívesebben járnak be a gyerekek, mint egy
kötelezően előírt fejlesztési foglalkozásra. Barnira visszatérve, hamar nyilvánvalóvá vált
érdeklődési köre, pozitívumai, erőssége. Eszköz- és módszertáramat mozgósítva,
képességeihez mérten választottam fejlesztési, megvalósítási tervet őt illetően. Mivel évek
óta IKT-val támogatott komplex gyógypedagógiai fejlesztésben részesülnek a hozzám járó
gyermekek, így könnyen tudtam Barni számára hozzászabottan készíteni tanulási
környezetet. Ez pedig a manuális eszközök mellett a számítógép, laptop, tablet volt, és a
Mindstorms Lego Robot EV3 készlete. A szerencsés együtt állásnak köszönhetően az édesapa
informatikus, aki ráadásul igen kedveli a játékos kódolós programokat, így a Lego Robot
építését, programozását is. Hamar együttműködő partnerré vált a Barnussal történő
foglalkozásaim során. S most egy év távlatából visszatekintve elmondható: hatalmas ívet
futott be Barni közös munkánk eredményeképpen. Szabadságot kapott arra, hogy saját maga
által meghatározott ütemben fejlődjön a számára felkínált 21.századi tanulási környezetben.
Természetesen részt vett alapprogramunkban, a Polgár Judit által létrehozott Sakkpalota
Program adaptált változatában, ahol a manuális táblajáték mellett különböző online
alkalmazások, web 2.0 -ás eszközök gazdagítják a sakk képességfejlesztő eszköz-és
módszertárát.
Tudvalevő, hogy az inkluzív pedagógia feltételei között szerepel a projektmódszer. Fontos,
hogy a tanulók kooperatív technikákat ismerjenek meg, hogy tudjanak együtt, kollaboratív
módon alkotni. Ennek megfelelően veszünk részt rendszeresen 21. századi projektekben,
úgy, mint a Világ Legnagyobb Tanórájában, az Európai Kódolás Hetében, a Kódolás
Órájában, s a Digitális Témahéten is ott volt a Csapat. Az egy év leforgása alatt Barnus is
belekóstolt mindegyik programba. Gyakorlatom során a gyermekek fejlődésének nyomon

2
követését videófelvétek segítségével végzem. Megszokottá vált, hogy a foglalkozások alatt
digitális fényképezőgépem állványon be van kapcsolva. Így nem betanított, előre
megrendezett, hanem spontán módon felvett filmek mutatják a gyermekek előre haladását.
Igen hasznosnak és célravezetőnek tartom, hogy az utazó gyógypedagógia területén
megvalósuljon az innovatív, inkluzív fejlesztő szemlélet, ugyanis ez hatékony segítséget
adhat arra vonatkozóan, hogy az intézmény és a benne dolgozó Iskolavezetők és
Pedagógusok is elfogadó attitűddel bírjanak. Barnus esetére visszatérve, szép példát
láthatunk erre vonatkozóan. A sajátos nevelési igényű tanulók ugyanis olyan tudást képesek
felmutatni saját osztálycsoportjukban, ami a bennük lévő tehetségek kibontakoztatása révén
elismertséget vált ki társaikból és adott esetben pedagógusaikból is. Így történt meg, hogy
már kétszer is bemutatott Barnus édesapjával együtt robotprogramozást diáktársai és tanító
néniei előtt. Majd ez évben előadást tartott a Digitális Témahét alkalmával a Minecraft
online építkezős játékában történő programozásról, aminek középpontjában a Sakkpalota
Program állt. A szerencsés együtt állásnak köszönhető az is, hogy intézményünk elfogadó
szemlélettel bír. Az oktatási folyamatban osztálytermi vonatkozásban is szerepel a
Sakkpalota Program, amely során az együttnevelés formájában is megvalósul a fejlesztés,
sőt a tehetségnevelés. Különleges módon válik érzékelhetővé, láthatóvá az inklúzió sikeres
folyamata azzal, hogy lehetőséget, szabadságot kapnak a diákok a felfedeztető tanulásra. A
gyökerekre épülő alternatív pedagógiák 21. századi megjelenései biztos támpontjai az
inkluzív oktatásnak. Ismét Barnus példáját említem ennek igazolására is. Mint tudjuk, az
inklúziót segíti az, ha heterogén csoportokban tanulnak a diákok, és kialakulhat így közöttük
a kortás segítség. Ezt a jótékony szerepet tölti be Barni azzal kiegészítve, hogy bizony sok
esetben mi, pedagógusok is tanulunk tőle. Modern korunkban oly’ annyira nagyobbá lett a
tudás, és olyan, szinte született képességekkel bírnak a mai gyerekek, hogy mi tanítóik nem
hogy facilitátoraik vagyunk nekik, hanem sokszor diákként hallgatjuk őket, tágra nyílt
szemekkel. Természetesen önbecsülésük, önértékelésük nagyban növekszik ezáltal, ami
szintén elengedhetetlen kelléke a nagy társadalomba való beilleszkedésüknek. A tehetség –
rehabilitáció rizikófaktoraként jelentkezik az a felvetés, hogy a pozitív erősségek
hangsúlyozása mellett vajon mennyire fejlődnek a lemaradt képességek, úgymint az
anyanyelvi, matematikai és egyéb akadémiai képességek. Erre egyrészt az a válasz, amit Dr.
Gyarmathy Éva előadásaiban gyakran hallunk a nagy, híres emberekkel kapcsolatosan.
Vagyis, hogy olyan nagy egyéniségei vannak az emberiségnek, akik hatalmas és csodálatos
dolgokat alkottak, ám részképesség zavarban szenvedtek gyakran súlyos fokban. Ennek
tudatában igen nagy felelősségünk, hogy ne a hátrányokat emeljük ki, és akár erőszakkal is
próbáljuk azokat kiküszöbölni, hanem adjunk utat a képességek kibontakoztatásának.
Engedjük szabadon kicsinyeinket a felfedezés útján, hiszen olyan tudást fejleszthetnek ki az
önmaguk tanulási folyamataiban, amelyek hátrányos helyzetüket csökkenthetik, sőt meg is
szűntethetik iskolai tanulmányaikban, és majdan felnőtt korukban. A kérdésre felvetett
válasz másik része, hogy a tehetség - rehabilitációs folyamatok transzferhatásként
jelentkeznek a tantárgyi ismeretek elsajátításában.
Ami rajtam áll, minden ehhez szükséges segítséget meg kívánok adni kis tanítványaim
számára. Ám - meglátásom szerint – akkor válhat igazán sikeressé az inklúzió egy oktatási

3
intézményben, ha a diákok számára előírt tantervi követelmények, az eszközök, a módszerek
olyanok lesznek, hogy azok nem a frontálisan előadott, nagy lexikális tudást kérik számon,
hanem helyet és módot adnak majd osztálytermi szinten is az egyéni különbségekhez
igazodó, differenciált oktatásra, ami azután olyan ismeretet adhat , amelyet hasznos
tudásként vihetnek magukkal ki-ki aszerint , amilyen tálentumot kapott. Hogy a fenti
idézettel élve „Isten minden tücskének legyen helye a kórusban”, álmainkban élő inkluzív,
társadalmunkban. Hogy ha majd megszólalnak a kis „tücskök” ki ilyen, ki olyan hangot
hallatva, a szembenálló szempárokból ezt olvashassák ki: „Elfogadlak!”, sőt:
„Megköszönöm, hogy vagy!”

Hivatkozásként álljanak itt azok a felvételek, amelyek mintegy workshop videókként
dokumentálják, követik nyomon azt az egy esztendőt, amelynek során Barni tehetség –
rehabilitációban részesült az Anyahajó Stúdióban:

• Barnus első napja az Anyahajóban - http://bit.ly/2oV3VBK

• Barni első lépései a Minecraftban - http://bit.ly/2pSnXyd

• Lego Robot építés és kódolás az Anyhajóban 1. - http://bit.ly/2pRIsIs

• Lego Robot építés és kódolás az Anyhajóban 2. - http://bit.ly/2ohmTUG

• Lego Robot építés és kódolás az Anyhajóban 3. - http://bit.ly/2oykS2y

• Lego Robot építés és kódolás az Anyhajóban 4. - http://bit.ly/2q3hXzh

• Barni és a Lego Robot 1. - http://bit.ly/2pRJiVC

• Barni és a Lego Robot 2. - http://bit.ly/2ohraHP

• Barni és a Lego Robot 3. - http://bit.ly/2oB2x3V

• Kódolás Órája 2016-ban – Robotmikulás az anyahajóban - http://bit.ly/2ohtLBz

• Kódolás Órája 2016-ban Barnussal - http://bit.ly/2pS05I7

• Karácsony dallamok programozása - http://bit.ly/2p5aYpW

• Sakktábla, sakkfigurák és egyéb csodaságok programozása a Minecraftban -
http://bit.ly/2p4WRkL

• Tehetségnevelés a befogadásért – Pályázati egyperces videó - http://bit.ly/2oUzBau

• Örömpedagógia, szakmai blog - http://szevirma.blogspot.hu/

• Anyahajó blog, benne a Bloghajók, tanulási környezetünk online felületei:
http://anyahajosegit.blogspot.hu/

4