You are on page 1of 2

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

PROJECT DETAIL 2012-16

S.No Name of the students Project title Name of the


supervisor
1. Aditi Naithani Mr. Vivek Sharma
Anita Pandey
Neha Bhatt
Saurav Kumar
2. Nitesh Tiwari Mr. Pankaj Aswal
Lavish Saran
Lalit Mohan
Udit Gupta
3. Sandeep Singh Study and analysis of MPPT Dr. P. Thakur
Rishav Kumar Garg techniques
Ranjana Gautam
4. Aditi Dayal Comparative analysis of FACTS Mr. Nitin Sundriyal
Vaishali Uniyal devices
Durgesh Gupta
Saurav Kumar
5. Akash Deep Speed control of dc motor with Mr. Ashutosh Bhatt
Amandeep Sandhu password protection Mr. Kshtij gaur
Harshit Tripathi
Jitendra Singh
6. Vikash Chauhan Mr. Ankit Bhatt
Shubham Bisht
Shubham Aggarwal
7. Amit Parashar Load cut off upon over voltage Dr. P .Thakur
Bhanu Pratap Singh and under voltage
Prem Verma
Shrijan Pandey

8. Shardul Parmar Mr. Parvesh saini


Saurav Kumar
Rahul Yadav
Shubham Naithani
9. Ankur Mishra Wireless based car door unlock Mr. Vivek Sharma
Mohit Sharma system.
Anurag Chauhan
Sanjay Negi
10. Rahul Kothari Ultra sonic radar Mr. Ankit bhatt
Rajat Kapil
Shubhkaran Singh
Sagar Rawat
11. Nitesh Shah Mr. Mayank
Arvind Singh Bisht chaturvedi
Rahil
Akash Dangwal
12. Akash Chaudhary Mr. Pankaj Aswal
Mohit Bijarnia
Neeraj Choudhary
Akshay Chauhan
13. Chandra Sekhar Digari Solar fencing and its application. Mr. Sameer kumar
Arun Singh Panwar
Bhupinder Samant
Ankit Aggarwal
14. Abhishek Nimesh Mr. Pankaj Aswal
Aakash Singh
Deepak Joshi
Anurag Tariyal
15. Mohini Singh Mr. Vivek Sharma
Shubham Kanaujia
Anurag Chauhan
16. Vartik Joshi Density based traffic light system Mr. Nitin
Saurabh Mani using IR sensor
Vinod Joshi
Vipul Kumar Saini
17. Shubham Effect of dead time Mr. Mayank
Naveen approximation on stability of chaturvedi
Sagar Rawat TOPTD process model
Sandeep
18. Himanshu Mishra Mr. Pankaj Aswal
Ravi Kant
Sanjay Yadav
19. Abhishek Rawat Mr. Kshtiz gaur
Shailendra Kumar Mr Ashutosh Bhatt
Jiwan Kharka

Related Interests