You are on page 1of 111

EDITURA CARTEA AROMN

FUNDATSIA CARTEA AROMN

Rivista di LITIRATUR shi


STUDII ARMNI
Anlu 5, Numirlu 1, (Tom X), 1-lu di-April, 1998
Fundator shi Ridactor Shef: Tiberius CUNIA
RIDACTOR SHEF (1994-1996): Thiuhari MIHADASH

COMITET DI RIDACTSIE: Maria PARIZA, Steliana BAJDECHI,


Dumitru GAROFIL, Ilie A. CEARA, Vasile TODE, Sutiri GALANI

Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni easti publicat di: (i) Editura
Cartea Arom n , 107 Britain Road, Fayetteville, NY 13066 USA shi
(ii) Fundaia Cartea Aromn, Str. Ioan Borcea, Nr. 38 Constana,
Cod 8700, Rom nia, Tel. 619505 shi 669178. Scoas di dau ori pi
an, tu 1-lu di April shi 1-lu di Sumedru, rivista s-vindi tu libr rii. Tr-
atselj tsi vor s-u aproachi acas , pot s-fac abonamenti la adresa-a
Fundatsiiljei. Abonamentul pi an (tr dau numiri) custuseashti (i) tu
Rum nie shi ts rli balcanitsi: 40000 di lei, (ii) tu alanti ts ri: 50 du-
lari. Costul a abonamentului s-dipuni la: Banca de Credit Cooperatist
BANKCOOP-S. A., Constana, Strada Cristea Georgescu nr. 6,
Tilefun: 617890, Fax: 617600, Telex: 14484, Cod 8700, Rom nia,
cont: (i) n lei, 40240051.6428, (ii) n dulari, 40240051.8402 shi (iii)
n DM, 40240051.2809. Comitetlu di redactsie invit autorlji tsi vor s-
public tu rivist , s-pitreac manuscrisili la adresa-a editur ljei ic a
fundatsiiljei.

Tehno-redactarea: D. Garofil shi T. Cunia


Sumar 3 4 Rivista di LITIRATUR shi STUDII ARMNI

..P l c rsirea di ma N poi...............................................62


..O, Mum , Dultsi Mum ...............................................63
..Bag Caseta.....................................................................63
..Di Jali ntribari ...............................................................64
..Zboari di-Anafur ............................................................64
..Un Mari Tam ...............................................................65
..Mistiryea C ntari.............................................................65
SUMAR ..S rb toari........................................................................66
..Str mutari ........................................................................66
..Oar Bun .......................................................................67
T. Cunia Zbor di la Ridactsie ......................................7 ..Aushlu Cr ciun ................................................................67
Marcu Beza (transp. I. A. Ceara) Doda ...................9 ..M rats P rints ..............................................................67
Mihadash Puizii Inediti dit: Oar di Hari .......48 ..Tu Padi .............................................................................68
..Oar di Hari ....................................................................48 ..C ndu Vai Da .............................................................68
..C nd S hatea .............................................................49 ..Bair di Flurii ....................................................................69
..C ntic di S rm nits .......................................................49 ..La Voi ...............................................................................69
..La Hanea di Calabaca .....................................................50 ..C ndu Mutresc ...........................................................70
..Sum Verdz li D v nj.......................................................50 ..Laea Af rn siri................................................................70
..Atseali Patru Timealji.......................................................50 ..Di tsi Furnjie? ..................................................................71
..C tr Cuclu di la Clim ri ...............................................51 ..Ma s-nu-Ang nam C tsaua .............................................71
..Un Tam ........................................................................51 ..Truplu sh-Suflitlu a T u ...................................................71
..Mum Durut sh-Tat Marat ..........................................52 ..Amara Anturnari ..............................................................72
..Tr Tinjia-a Voastr ........................................................52 ..Minari Tsiclic .................................................................72
..Va mi Duc (1) ...................................................................53 ..Analti Af rn siri..............................................................72
..Sotslu Gum rush ..............................................................54 ..La Izvurli di la Clim ri ....................................................73
..Ursita................................................................................54 ..Mir Tsiclic ...................................................................73
..Asc pitari.........................................................................55 ..Sinurli dit Hoar ..............................................................74
..Zghic di Vreari .................................................................55 ..Icoana Pl yie ...................................................................74
..Va mi Duc (2) ...................................................................56 ..Erma Nturnari ..................................................................75
..Mash C ntic .....................................................................57 ..Tr tse ..............................................................................75
..Arina Vrut ......................................................................57 ..Minduirea-a Mum ljei .....................................................75
..Suflitlu-ali Mum .............................................................58 ..Zghicut Albu .....................................................................76
..Laea Boatsi.......................................................................58 ..La Moartea-al Apostul Caciuperi ....................................76
..C tr F rtatslji a Mei .....................................................59 O. Goga (transp. I. Zeana) Puizii Aleapti .............78
..Sixtin ..............................................................................59 ..Plugarlji ...........................................................................78
..C ntic...............................................................................60 ..Oltul..................................................................................80
..Sear di Brumar...............................................................60 ..Straushlji ..........................................................................82
..C nticlu-ali Mum ...........................................................60 ..Casa-a Noastr ................................................................84
..C nticlu al Dashlu Arm tul lu .......................................61 ..Doina................................................................................86
..Toamn Am nat ............................................................61 ..Noi ....................................................................................87
..Locurli Mum ...................................................................62 ..Apostolu............................................................................88
Sumar 5 6 Rivista di LITIRATUR shi STUDII ARMNI

..Aush..................................................................................89 ..Dor .................................................................................121


..Mirachea ..........................................................................90 ..Vreari sh-Dureari...........................................................121
..La Groapa-al Lae.............................................................91 ..Dz li Chiruti .............................................................122
..C ntitsi.............................................................................92 ..And m seari..................................................................123
..La St n ...........................................................................95 ..Identitati .........................................................................123
..Toamna.............................................................................96 Ilie A. Ceara Isturii Shcurti .....................................124
..A Ficiuritslor ....................................................................97 Pascal Marcu Torlu ...................................................126
..ncot.................................................................................98
..Easti S rb toari...............................................................99
Toma Babu Puizii .......................................................128
..Colind ...........................................................................100 ..Tut Un Drac ...................................................................128
..Rug ciuni .......................................................................101 ..Duelu ..............................................................................129
Pasha Zboar f r Boatsi .......................................103 I. Caragiani (transp. I. A. Ceara)
..Am nari..........................................................................103 Nicu Ceara (Tsara) .......131
..Dz n a H ryiilor ........................................................104 T. Cunia Scriarea-a
..Pl c rseari ....................................................................104 Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) .....139
..Un Inim Fr mt ...................................................106
..Zboar f r Boatsi (I) ...................................................106 Suplimentu: C rts Veclji Arm neshti
..Feat -Arm n ...............................................................107
..Vruta-a Mea ...................................................................108 C. I. Cosmescu Basm e Arom ne ti (1905)
..Niachic seari .................................................................108 ..Protuzbor (T. Cunia) .....................................................173
..Yitrie ti Suflit ..................................................................109 ..Custandin Mortul Yiu .....................................................175
..A Mea Alb Vreari .........................................................110 ..Dit Alant Lumi (Tashcu Iliescu)...................................186
..Ts-Avdu Boatsea .......................................................110 ..Trei Anj Gioni Mortu......................................................192
..Zboar f r Boatsi (II)..................................................111
..Alas -nj Vislu (I)............................................................111
..Zboar f r Boatsi (III) ...........................................111
..Arm nlu dit Yisili Mshati ...............................................112
..F r Tini........................................................................112
..La Tini s-Mutrescu ....................................................113
..Ti Voi!.............................................................................113
..C -nj mi-Ar sesh .....................................................114
..Mutrea-mi, H rsea-mi sh-C nt -nj .........................115
..Di-Agnanghea ................................................................115
..C nt Cuclu di pi Dzean .............................................116
..C nt Cuclu tu P duri ..................................................116
..Zboar f r Boatsi (IV).................................................117
..Di Vreari sh-di Cripari...................................................118
..Di-Arshini.......................................................................119
..Ghini Vinjish! .................................................................119
..Cu Mintea Tut la Tini ................................................120
..Alas -nj Vislu (II) ..........................................................120
T. Cunia Zbor di la Ridactsie 7 8 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

deadun cu (i) ndau isturii shcurti di-al Ilie A. Ceara, (ii) un njic
isturii di Pascal Marcu (tsi n-avea asc pat c ndu-lj public m proza tu
Tomlu III a rivist ljei), (iii) dau p r vulii n versuri di-al Toma
Babu shi (iv) un biografie a mult cunuscutlui armatol arm n Nicu
Ceara (Tsara) tsi s-ari alumtat cu turts lj, shi sh-ari fapt curbani sh-
bana, tr independentsa-a G rtsiiljei. Aest biografie fu scriat aoa sh-
Tiberius Cunia v r sut di anj, tu limba rum n , di I. Caragiani shi tora tu soni
turnat pri limba arm neasc di Ilie A. Ceara.
ZBOR di la RIDACTSIE Tu numirlu tricut a rivist ljei, Tomlu VIII, avem zbur t tr
Simpozionlu tr Standardizari a Scriariljei Arm neasc , tsi s-avea
Marcu Beza, mult cunuscutlu scriitor arm n, scrie tu tiniramea-a lui ts nut Bituli, tu ishita-a meslui Avgustu 1997. Tu-atsel numir aveam
un njic roman, pri limba rum n , tu cari aspunea imadzinj dit bana-a fapt un sintez a regulilor di scriari ast siti la simpozion. Dup cum
arm njlor dit Machidunie, di-aoa sh-ma nsus di 100 di anj. Sum titlul a aspusim aclo, un di m rli al xiri tsi s-adusir la sistemlu veclju di
lui rum nescu, O V ia, rom anlu fu publicat Bucure ti, tu anlu scriari di la Editura Cartea Arom n , easti atsea di la scriarea-a sonlui
1921, la Editura Libr riei SOCEC & Co. Societate Anonim . g rtsescu (ghamma). Argumentili tsi dusir la aest al xiri suntu
Transpus tu limba inglez di Lucy Byng, romanlu fu publicat, sum aspusi tu materialu ndreptu la Editura Cartea Arom n tr discutsiili
titlul Doda, c t tu anjlji 1920 (nu shtim exactu anlu), la Editura di la simpozion. Pistipsim c easti ghini si s-cunoasc aesti argumenti.
Geoffrey Bles, 22 Suffolk St., Pall Mall, London, S. W. I. Iara tora tu Tr-atsea, cu njits al xiri (di form nu di fondu) aspunem tu-aestu
soni, romanlu fu turnat sh-tu limba arm neasc di Ilie A. Ceara. Cu numir materialu ndreptu la editur tr scriarea-a sonlui g rtsescu
agiutor di la Sutsata F rsh rotul di Bridgeport, Connecticut dit Statili ghamma.
Uniti ali Americ , Editura Cartea Arom n public aestu an, romanlu, Avem adetea ca s ncljidem cati numir a rivist ljei cu un suplimentu
sum titlu Doda, tu un editsie paralel arm n -inglez , tsi va si cu puizii shi proz publicati tu chirolu veclju di aoa sh-aproapea un
mpart ma multu tu Amirichie. sut di anj. P n tora public m mash material dit rivisti veclji. Tu-
Tr cititorlji a noshtri, nchisim aestu numir a rivist ljei cu aestu numir public m un carti veaclji di-al Constantin Cosmescu,
versiunea arm neasc a romanlui. Titlul a romanului lu-al s m idyiul, Basm e A rom ne ti, tipusit Bitulitu anlu 1905, tu cari afl m dau
Doda. Shi cum minduim c romanlu lipseashti si s-afl tu p rmiti shi un puizii di-al Tashcu Iliescu.
bibliotetsli-a ma multor arm nj, va tr dzem ahoryea, ca un extras dit
rivist , ninga 1000 di copii.
Aveam la editur catreni sh-puizii inediti (adunati tu dau volumi
njits, Catreni shi Oar di Hari) di Thiuhari Mihadash. Catrenili li
public m tuti tu Tomlu III a rivist ljei, sh-un parti di puizii tu
Tomurli I shi IV. Tu-aestu numir public m tuti alanti puizii, tsi n-avea
armas nipublicati, dit volumlu Oar di Hari. Nu shtim, ma
pistipsim c nu-armasir iuva alti puizii inediti di Mihadash.
Octavian Goga easti un di nai ma m rlji puets rum nj. Ari b nat
aoa sh-v r 100 di anj, sh-tu vinili a lui cura s ndzi arm nescu. Tr
cititorlji a noshtri tsi nu cunoscu limba rum n (sh-tr-atselj tsi-lj
cunuscur puiziili tu chirolu tsi featsir tu sculiili rum neshti), d m
aoatsi ndau di mushatili a lui puiizii, transpusi tu limba-a noastr di
Ionel Zeana.
Un tinir dascal , Aura Pasha, ari scriat ndau puizii, adunati tu
un njic volum Zboar f r Boatsi tsi public m tu aestu numir,
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 9 10 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Cari pistipsea, cari pistipsea v r oar , s-agiungu io, la vr sta a


mea, p n aoatsi... Sh-ca s-nu yineats, ca s-nu mi-ashtiptats voi, cum
vrea pot s-v cunoscu?! C voi acriscut b rbats m ri tora, iara tini,
ahara a mea, ti featsish tr m rtari; mash Tana tsi nu easti...
S-ast m tsi diun oar , pitrumt di tsiva. Hilji-sa aspunea al xit tu
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) cadru. Perlu, dat nsus, lj lundzea niheam fatsa cu misidi apuf siti,
ascuri chiola, ma s-nu eara imiripsiti di mutrit : licr siri ca di l crinj
DODA am nar aclo ntr-oclji, spun ndalui atsea vrea poat si spun
(Roman) budz li ncljisi tr daima di un minduiri, di un mari mirachi
I niumplut .
Lumea dit vitsinat s-avea apurisit di ast m tsirea-a unei paitoni la
Beca atsea tsi nu para eara un lucru di-arad . Di nuntru inshir Pasia, II
fratslji a ljei shi un muljari tricut , pi cari nu u-avea vidzut alt oar . Tu afundul a unui ubor, c tr cari d dea ma multi casi, eara intrarea
Va hib maea-a lor... la Beca. Ts nea catlu nt nj dit a unlui analtu ad r mintu, iu b nar
Ma multu ca sigur, maea, sh dz sir vitsinjlji, aduc nda-sh sh-n inti di moartea ali Tan , multu ma trapts , av ndalui puts ni
aminti, c avea aflat tsiva di vinjirea-a alishtei bit rn . lig turi cu lumea. Un ver, Mihlu-al Shodi, l si dutsea di c ndu-c ndu
Mutrir atumtsea ma cilistisitor la n s , ma nu avur chiro; c si-lj vead ; shi el cu un fric ndirsit tra s-nu l-asparg arihatea.
nipotslji u loar agonja n cas . Shi, cum u dutsea di shamishdau li Intra prit un ubor largu, tu cari un aputs adutsea nisc nt njishcari,
brats pri scar , ndau sticuri ar sunar shi ar sutli a lor. alina agalea scara di cheatr shi nsus, n intea a ushiljei, shidea
Mata avdz m shi puts n h r cupilji, c di anda l muri muma... niheam fr ng ndalui coasti; apoea, c ndu apitrusea clupaticilu, un
Canda ma n inti... Dz c ashi l -i huea, nu lj-ar seashti si s- chiro lj avdza asun tura cu lundzi dz dz ituri, prit udadz shi
ameastic , s-fac mueabeti. Alt soi, bunj oaminj. coridoari, ca tu un loc pundiu. N untru, arar lj afla pri tuts deadun.
Furnjia easti shi giudicata: Paradz mults tu mesi, mintituri, ashtip- Lu-ashtipta cati oar Pasia:
t ri nisiguri... Tsi vrei, s-minduescu sh-elj... Tini hii, Miha? Bun dzua! f tsea n s cu boatsea di un paraxin
Itsic t, ma shi ashi... Unlu yini, altul fudzi, f r s-l-aducheshti im- ah ndami. Shedz, Miha!
natlu, tut chirolu ac tsats. Cum lj vidzum ma deaneavra, c ishir Shi zbur ndalui, s-tindea t tseri m ri, mplini di adutsearea aminti a
tuts treilji deadun, sumar dz nda-sh: Aha, nj dz sh, aoa easti atsiljei dus . Cadrul di pi mur nu u-al sa canda si s-chear cudeatotlui
tsiva, si shtii c s-duc la gar , tr maea... tr daima, nsuflitsa itsicari lucru cu duhlu a ljei; u aduchea aclo pi
Tu chirolu tsi la vitsinj s-dutsea ma diparti zborlu, elj dishcljisir Tana, cu ntreg tricutlu, cu ntreaga c njisiri pisim a vlihurit tslor iu
poarta di nsus shi, tric ndalui prit un coridor strimtu, intrar tu saloni, morts lj nu-ast m tsescu s-b neadz . Agalea, minduerli l si turna di
t cur . Bit rna, c t tsi deadi cu ocljilj di un cadur asc lnat pri mur, la ea c tr hoara dit cari si xinitipsir , c tr atselj armash tu n s ,
namisa di dau f shi di z von lai di jali, ahiursi s-min caplu: c tr maea bit rn a moartiljei, ah nt c t s-afla Pasia gr indalui:
Tan , Tan ! vinj io la voi, ma tini nu hii, pri tini nu ti aflu, feata-a Lom carti...
mea... Di la Doda? Shi tsi dz tsi?
Curmat pristi misur , di cali, cishiit shi di fluminlu a noau lor Ia, di un di alt , ts pitreatsi sh-a tsia hiritimati; shi tsi s-mata
entipusi, di ma multi turlii, boatsea a ljei mizi s-aduchea ca un scljim di dz c , mash c n va shi n-ashteapt dipriun .
cishiiri. Shamishdoilji Beca, apurisits elj isush, shidzur n inti-lj un Di multu lj p l c rsea Doda s-duc p n la ea, p n nu ncljidi
chiro, nishtiindalui tsi s-dz c . Sora a lor, cu greu sh din sea ocljilj tr totna. Elj, nu c nu vrea, ma afoar di faptul c s-afla tu
pl ngul. Ma n poi, agalea, cu zboari di h idipsiri, u ashtirnur mpadi un giudicat c ljurli c tr hoara dit munti eara piricljoasi tr
pri un vilendz ; ea al s nda-si tu voli-lj, pi c ndu ocljilj, dit cari n sc nts oaminj cu aveari. N d ea tr chiro ma bun, ama, an di an,
archishura c ti un lacrim arar , mutrea f r ta s-aducheasc tsiva s-al ncea alti cheadits. P n tu soni, hiinda-l greu si s-duc , u
la unlu sh-la alantu. Dup un chiro dz si: acljimar pi Doda la elj. Fu greu, hr z ir s-pitreac multi c rts tra
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 11 12 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

s-u nduplic ; shi, dup atsea, iara tricu multu chiro namisa, p n s-lja f r s-alas nitsiun urm dup elj...
un apofasi tra s-aleag dzua a vgariljei. Di atumtsea sipt m nj ntredz Di-aoa shi nclo, tuti-lj si mintea: amarea cu ntindirea-a ljei
mash di-aestu lucru zbur r . Adz , nchisi Doda, m ni va s-agiung niag lisit , catridzili cu z g diri, lunjina atsea buisita shuts nda-si pi
S run , iu va shad niheam , iar S mb t ... ap , minareili di pri cari s-c nta rug ciunj shi alanti tuti c ti-lj videa
Ashi misura dz lili. Shi, tsi harau mplin di uinjisiri c ndu u ocljilj tr prota oar shi-lj si p rea ca neshti lucri tr tam . Shi eara
vidzur , c ndu u adusir cu paitonea di la gar ! Tricut di shaidz ts tr ciudie, cum lucri ninsimnati, ninca minutsalji deacutotlui, s
di anj, Doda cu numili-lj adivirat Mia Cotadin s-ts nea ghini. ndz ma ma limpidi dintr ah nti entipusi: pamporea, un dimneats ,
Minut , cu un libade di veshtu, cu shamia lae dit cari lj-isha doau archishura multu aproapea di meal, iu s-videa oaminjlji cum tritsea
ciulii di per c nut pi t mpli, mastea a ljei, cu tuti c eara sl buc , cu mardzina: Un c ni avea al trat pri amari dit un c eachi: cariva tu
nimisurati sufri, eara ninga rumin di s n tati shi ocljilj veashtidz cu tren c nta cu avyiulia ah t mushat: iiih, canda anghilj, canda dipunea
l cr njli a aushaticlui, nu sh-avea chirut ninca h r cupilja. Dup anghilj.
emotsiili a prot ljei and m siri cu nipotslji shi nipoat -sa, dup
durearea tsi lj-u avea dishtiptat cadurlu-a ats ljei cari nu fu tra s-u III
mata vead , p ru c s-arinjiseashti; cu tuti aesti, multi dz li ts nu tu Mia Cotadin nu avea ishit p n atumtsea tu lumi, shi bana a ljei s-
mutrit , tu njishc ri, tsiva di njic cic rd sit. S-ciudisea tu sinea-a ljei, liga ma multu di casa p rinteasc un ad r mintu di cheatr cu un
f r si-sh da ghini cu aearea: cum agiumsi p n aoa? Shi tsi c liturie poart mari.
fu aest ? Entipusili u-an p dea: trenlu, tr prota oar vidzut, cari s- Fu ntimiljat un oar cu hoara, tu loclu iu v rn oar , ma di multu,
purta shuir ndalui tu lumi; arburlji shi c mpurli tsi fudzea di ndau li eara p duri nic lcati. Un g rdelj di oaminj xinumsits, disc licar aoa
p rts anda al ga; tritsearea prisupr -a punts lor asun toari shi prit tu-un chiro greu, t ljar arburlji shi sh-an ltsar ndau apanghiuri
tunelurli l i; tu soni, agiundzirea am nat tu vrondul a unei statsiuni varliga di un loc tsi vrea hib vatra a hoar ljei. Alts vinjir dup elj
mari. U ashtiptar n sc nti muljeri soe, cari la ntribarea-a ljei njirat , shi c sli, un c ti un , si ngr m dir un ningr alt , stizmusiti
c iu s-afl , ac tsar s-ar d : ghini, cu firidz di mitiriziuri, pri un ntindiri di-amblatea di munti,
Nu ti-aspari, Mie, nu va ti-al s m noi s-ti cheri. Aoa him S run . arm n ndalui codrul nic rtit di dau li p rts , cu vulodz ascumti, cu
Ea u xana dz si aest num , tu cari trimbura un iho duriros di izvuri nicati tu c rchealji, sum ierghiuri, sum frundzamea-a cubeilor, di
adutseari aminti shi agalea; cu grailu pl mtu, c ndu intrar tu c s b , iu nu s-featsir afan deacutotlui nitsi albili di z mani. nghios, poljli a
l featsi rigeai: muntilui s-dishcljidea mbugati prit un bugazi tu l rdzimea a
Ashi s-v agiut Dumnidz lu, s-mi dutsets shi la Vicea, macarim c mpului Saraghiol str b tut di c ljuri. C litorlji vinjits di c tr aclo,
s-ved iu shidea. s-ast m tsea n sc ntiori apurisits fats di atseali apanghiuri cuib riti
Ghini, Mie, mac vrei... prit n lts nj, ma multu noaptea, c ndu lunjinjli apreasi trimbura
Alant dzu , str b t ndalui prit lava a unlui bazar, iu fluminlu di deadun cu stealili; shi, cara di vrea si ndreapt c tr Custur ic
oaminj furnica tu soi-soi di stranji shi iu bar ndzi cu aumbrari di Hrupishti, c s badz avdz ts cari tr dzea la p n yiri n mal di
p ndz eara teasi, u loar prit neshti chiushadz sum caf sh di una oaminj di tuti soili, vrea treac chiola prit n untrul a hoar ljei.
parti sh-di-alant . Tu t tsearea cu soari caldu, mizi c ti un tric tor s Pri-aest cali, la ncrutsiljarea a ljei cu misuhorea, s-afla shi casa-ali
ndz ma. Njarsir n inti, ea ntrib ndalui ca s-hib c mata easti ninca Mie Cotadin hambla cu un dughean , tu cari shidea mushat ar dip-
multu tr imnari; deadir tu suc chi cama urdinati shi, pri ningr mu- siti pi-arafturi: atlazuri, canavats , madapolanuri, catifeadz di ma multi
rurli a unei bisearic alb , cu doi cambanaryeadz, s-ast m tsir . buei, tr mbi di cutnie, sheljuri molj, muslinuri shi alti veshturi cari eara
Ia mutrea, aest -i! lj dz sir , aspun nda-lj un ciliparyio, ts nut c ftati tu-atsel chiro. Dit m g zie, prit un ushi njic , s-intra tu
n oar di b rbatlu-ali Vici. h eata a cas ljei p tusit cu ploci di cheatr ; un scar di lemnu
Chipenghi dati tu p rts , nsus, al sa si s-vead firidzli cu pirdeadz, mplin ti dutsea tu cirdachi. Mash dit un mutrit aducheai c easti un
n intea a curi shidea mixandri shi vasiljac tinir seamni c alt lumi cas di emburi alepts aclo: ar zboilu, scamnul di tr dzeari, cicrichea
sh dutsi bana n untru. Mia li mutrea lungu sh-chirut : aclo avea tu dz lili di s rb tori acupirit cu un mutafi; nast nga un ud iu,
b nat mults anj sor-sa! ah t ea c t shi b rbat-su fudzir tr daima pri un chilimi di pri mur, aspindzura armati; nandreapta, prit un soi
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 13 14 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

di pizulj an ltsat puts n shi cu p rm chi mushat sc lsiti, d deai tu apruchea di cohea cu icoani shi, sum lunjina a c ndil ljei, ac tsa s-
ud lu atsel bunlu. Aoatsi, mash lucri scumpi: yilie dit Vinitie, un shushureadz zboari di rug ciuni tr b rbatlu a ljei tsi eara dus. Shi,
sinduchi di nuc mbugat nflurit , disupra-a vatr ljei dau m n ri di p n s-apug rshasc apoea, c ti fandazmi, c ti p r miti frimtati di
asimi, pri meas un t v cu ntreaga t c mi di crustali, str lutsindalui f pturi legendari tsi b nar poati, prit v ljuri shi ljanuri, c ti giunets
sum z von ndilicat. Aest fu un doar di la numt , shi c ti adutseri l ht roasi di pri c ljuri nu lj-adutsea ntuneariclu! Ma multu un
aminti nu-lj dishtipta! ugoad di-aoa sh-un chiro, prit nodlu duriros tsi-l avu tu bana-a ljei, lj
Petri al Cotadin, un taxidar n oar , avea vinjit di Furca shi, tihisin- si dishtipta dipriun tu adutsearea aminti.
dalui s-hib dzu di s rb toari, dusi la cor, iu trapsi loarea aminti prit
stranjlu tsi-l purta ma aleptu: firmani cu m nits arcati liber tu n poi, IV
cioarits alghi, la br n sileafea cu pishtoali; ma nu aspunea ca v r om Fu ashi ca tru un vear . Dup njadz nopts , s-avdz r ca di
ascur. Fatsa-lj beal , cu tuti c nu lj-eara mushat , avea un sumar s diparti, pristi dzenuri, ma multi tufixiri. Petri Cotadin ans ri ndreptu pi
cari pl tsea. Namisa di-alanti feati din cor, Mia aduchi ocljilj a lui cicioari shi, dit firid n firid , s-avdz r n hoar bots tulburati
pirunsinda-si ma lungu, ma ng s itori: aduchi ma n poi shi un ntrib nda-si ca s-hib di nu easti v r piriclju; ma lava chiru curundu.
niar vdari tinjipsit ashtipt ndalui dzua, c ndu agiumsir pruxinitslji Dzua-alant , un Gioi di p zari, s-aruvirs nolgica di a unei
di la Cotadin tra s-u caft : shi numta s-featsi dup un shcurtu chiro. apitrusitoari niirinjipsiri prilundzirea a l htar ljei di pristi noapti.
Dup moartea a tat lui ali Mie, nihiindalui altu clirunumsitor di parti C ndu lumea, cari nu shtea tsi s-fac , ahiursi cu tuti aesti si s-njishc
b rb teasc , m g zia tricu tu m na-al Cotadin, cari s-aspusi multu ir- prit misuhori, namisa di calj shi p rm tii, la Cotadin tu cirdachi, iu
bapi. Di multi ori, el isha tu horli di deav rliga tra s-adun virisadzlji, Mia s-avea apucat di lucru deadun cu sor-sa, vinjir Tasa shi Lena,
iara di ndau ori pri an cum eara adetea shi a atsilor di ma n intiea-a ma n poi shi Despa al Prita, un muljari ca di tsindz ts di anj,
lui s-dutsea tu xin t ts, tra s-aduc p rm tii nali. Ashi c Mia niheam ma zburyearc , ama f r di-ar eats . Aest l dz si dit
arm nea, di-un chiro shi ncoa, mash cu Tana, a curi h r cupilji shi capitlu-a sc rlor:
agiocuri lj umplea tut casa. Di c ndu-c ndu s-apruchea di mum -sa Ghini-i di voi, sor , c avets b rbats n cas ; a njia ninca nj bati
shi, cu shamishdau li brats asc lnati di gusha a ljei, sh-u ntriba: inima.
Iu easti tata? Mia acumtin cicrichea shcurtu di arocut shi cu hirlu namisa di
Iu s-hib , scumpa-a mea... Ia st i niheam tora vai hib Biligrad, dzeaditi:
dup trei sipt m nj va s-toarn . S-afl tsiva?
Shi, anda u b sha, mutrinda-u cu nisats tu oclji, Mia ag rsha di Da, trei v t mats... emburi di Goreanzi.
crip ri shi di vinjitorlu ascumtu tsi ac tsa s -lj ar sar ah nti n dii Iu?
lunjinoasi: cum vrea acreasc Tana shi cum vrea u m rit cu un tinir Aproapea di Cheatra cu Sul , nast nga...
irbapi, shi canda s-videa, al g ndalui, dau li deadun prit hoar , Shi furlji?
c m rusit cu un ahtari dziniri shi, apoea, cum vrea u h rseasc Nitsiun h bari, mash toari di s ndz di cum intsr n p duri: unlu
Dumnidz lu shi cu nipots. Aesti mindueri d dea azbuirari ma agonja a fu l vuit, va dz ts, shi-l loar cu n sh.
sticurlor shi adutsea pri niaduchiri noaptea. Atumtsea, dup tsi u b ga Mia gr i pri mindueari, ca sh-cum vrea si-sh zburasc a ljei is sh:
s-doarm Tana, sh loa tu m n tsiva tr mp ltiri shi s-ashtirnea di- Ah nti c lc ri di-un chiro shi ncoa... Cari s-hib ?
un parti tu yitachea a curi firidz discupirea partea di misuhori, cu Hm, featsi Lena, cari altu di nu vrea hib Gruilu...
platanlu veclju aumbrindalui un pigadi di cheatr . Gruilu?
Tu marea shi aleapta isihie a n lts njlor, s-alina p n la Mia, Shidzur un stic. Diun oar , cu boatsea ast ljat , aproapea si-lj da
scurdzirea-a f nt njlor, c nt ndalui ca un ritmu yios ili c njusit, dup l cr njli, zbur Vicea, cari p n atumtsea avea t cut :
cum u adutsea oara, a minduerlor a ljei, ic s-avdza aroputlu shi traca a Nu, el nu mprad ... nu utsidi oaminj, ashi cum vrets voi s-pistipsits!
v rnei c rv nj calea. N sc ntiori, aesti asun ri di-a noaptiljei s-chirea Mia lj cunushtea ghini, eara nvitsat cu zbur rea-a ljei agunjisit
tu un freamit v rtos: Codrilj dit vitsinat an ltsa vronduri tsi s-al sa tsi apitrusea v rtos unili zboari; ma fu ah nt di niashtiptat aest
dinapandiha disupra-a hoar ljei, ashi c Mia trians rea nfricushat : s- zbucniri, c gr i uinjisit :
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 15 16 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Apoea, Vice, sora-a mea... cu tut casa; ma hilj-su armasi di ac ts calea-a codrului,
N s nu-lj b g oara; agonja, ascutur ndalui caplu shi ad vg ndalui fan teas a numilui a lui. Dup anj di furlichi, un
aspun ndalui cu m na: primuvear apoea, nu s-aspusi tu Zmolcu shi l eara a tutlor tr apurie:
Ia, Tasa poati shtii... s-v dz c Tasa... Nu mata easti minduir unjlji; alts featsir : Dusi, va s-asteasi; shi
Dit un fumealji di chir geadz, purt ndalui iarn -vear dulam shi zborlu al xit tu c ntic njarsi pri vimtu, s-aspun di trei pulj cu peanili
ts ruhi, Tasa b tea suc chili, intra pri la c si, ma totna cu un furc n di-amalam tsi azbuirar disupra-a unei tsitati shi ac tsar s-
br n dit cari turtsea dipriun , canda nu avea alt cripari; cu tuti aesti, gr easc :
tsiva nu asc pa a ocljilor a ljei anisihi tsi-lj d dea a mastiljei vidzuta a
unlui pulj di mprad , searbid , cu grunjlu adus puts n tu n inti. Pri C tr iu va hib Gruilu, atsel gioni di frunti?!
denghea a ljei multi si shuptira: c vrea eara di atseali cari ascundu Shi nu s-veadi tora, tric ndalui di munti-munti?!
furi, c vrea avea lig turi cu m yistrili, ba c ea is sh taha avea
c liturit noaptea pri un fus. Poati di aest itie muljerli u-asculta, nu Minduindalui la tuti aesti, c ndu fu singur cu Tasa, Mia ntrib :
f r s-aducheasc un soi di fric ascumt .Tora, pimt la zbor, dup Easti idyiul Grui dit munts lj Zmolcu?
un mutrit agunjisit c tr Vicea, gri, ca sh-cum isturisea un Midi el... Alag p gana, lu-alag prit mealuri shi el easti pri-aoa
p r mit: pri-aproapea; tu dz lili di p zari s-ameastic namisa di oaminj.
Iu si mpartu c ljurli sum Padea Ghion, ishi tu-un noapti cu Sh-ca tr tse s-arc tu p rts li-a noastri?
ntreaga ceat ... Tasa an lts umirlji, canda vrea s-dz c : Di-iu si shtii? ama tut ea
Gruilu? gr i cu un soi di sumar s:
E, Gruilu. Canda fitrusi dit loc; shi Oani a meu nu-l cunuscu prota, Vrearea, feata-a mea, arucuteashti sh-munts lj dit loc, sh-tsi nu-
ama s-mindui c el prindea s-hib . Aspunea ma al cit tu lun : tinir cu adar omlu tr doi oclji mushats?! Dic t, feata-a mea... S-ast m tsi
must tsli l i shi barba zb rlit , lj str lutsea neshti alsidz di asimi pri dit zbor, si scul shi nchili ndreptu tu oclji pi Mia, ad vg ndalui
cheptu. Dz si pri grailu-a nostru: Ascult oaspe, hii p ndixit aoa tu peagalea n inti di vgari: Cari s-da a codrilor di tinir, nu lj-easti dat s-
vali; f -ts cali n poi shi nchisea ma am nat, dup tsi va bitisim noi cu hib traptu di alt vreari; c p durli s-ar zg n ... da, da, codrilj s-
elj. Atumtsea, Oani al meu turn agonja c rvanea, multsunjinda-lj c ar zg n .
lu-asc p .
C ldura di la amiridz, tu cari lava-a p zariljei s-f tsea tut ma V
sc dzut , fluminlu di hiri lutsindalui tu lunjina-a mundz lor di soari, Tu lunjina-a atsilor tsi s-featsir ma n poi, tuti s-limpidza pristi mi-
dz dz itlu a mushtilor lj-acupirea boatsea, njishc rli ca tu un, mizi- sur , catiun semnu loa un nsimn tati greau ; ama atumtsea, cum
aduchit, somnu molav. vrea poat s-lji intr shubei ali Mie? Nu-ari zbor c -lj f tsea dimari
Shi atumtsea, xana lo Tasa zborlu f r s-u mata ntreab cariva, mult a sor-sai. Criscut cu ea di-anda eara nat, p str nda-lj totna un
atumtsea, c ndu pitrumsi di nsus atsel zghic, v adutsets aminti? vreari nim rdzinit , fu am r t c ndu ahiursi s-discoapir tu huea-ali
Cum di nu, featsi Despa-al Prita. Shi c t di l ht ros s-avdz noap- Vici, cu c t nainta tu vr st , ah nti h ri al xiti. Cu patru anj ma
tea. Tsi putu s-hib ? njic , avea sor-sa tu grai, tu njishc ri, tu imnat, tsiva agunjisit shi
D ld sir furlji la stanea-al Manuz sh-li loar cu elj tuti oili niisih sit. Pri fatsa-lj sumulae, cu budz mplini, m yipsit adusi la
dup tsi-lj ligar picurarlji; bacilu mash asc p shi, agunjisit, deadi un chiushadz sum un ndilicat aumbriri di puf, ocljilj arca lutsiri
zghic: Luaaar -lee, luaaaar -leee... Gruilu, di c tr iu eara Gruilu, al xitoari; shi c ndu s-al xea la s rb tori tu fust nj cu buei apreasi,
avdz acljimarea shi l ts nu calea-a furlor di turn n poi tut turma. cu veri lundzi di tupazi, un garofil tu perlu-lj lai, amp rea ma multu
Atseali spusi di Tasa shi altili cari avea ahiursit si s-ar sp ndzasc un hiints achic shoanji.
al sa cu tuti aesti un niaduchiri. Di unlu Grui avea aflat tuts, c eara Ma n poi, atsea vear , va fu nolgica un agoad niashtiptat : s-avea
hilj di celnic avut, ashi c turmili a lui lj h rz ea dz li dear ndul tra ab tut tu bana-a ljei ca un vimtu tsi-lj guzgunipsi tut anisihia a
s-treac di apa a S l mbriiljei. Ma, cu chirolu, agudit di h r ci shi m- nchisirlor. Mia sh-adutsea aminti di un sear . S-avea turnat sor-sa di
pr dat di ma multi ori, fu b gat cu zorea si-sh lja lumea n cap, deadun la Shoputlu din Cheari salbit -salbit , cu anasa nicat ; u ntrib , mizi
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 17 18 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

putu si scljim , mutrindalui tu p rts : Mia pistipsea, c nu vrea aib putearea s-treac pristi aest crutsi,
Un c ni, Mie... s-arc pi mini; ama tsiva... nu fu tsiva... mi- ama inima easti ma v rtoas di cum n f nd xim, shi dup un
asp reai. scurdziri di chiro, ahiursi si s nveats , isih sinda-sh durearea. Un
Di-atumtsea sh-n inti, Vicea alina di multi ori, tu amurdzit , la idyea c ntic mash tsi fu scos pi denghea ali Vici, ar suna di c ndu-c ndu
f nt n shi c ndu s-turna, dup lundz discurm ri, nu sh-afla loclu. prit hoar shi adutsea c ti un ar sunit yiu dit chirolu tricut; ama shi
Shi, dzu di dzu , anisihia u-ancurpilja tut ma multu. St ndalui ningr c nticlu s-ag rsha preagalea shi minduerli ali Mie tora loa shi alti
n s , Mia, di multi ori lj-aduchea mutrita shi, mac turna caplu, sor-sa c ljuri pitrumti di un njil oas ljirtari. Ashi-lj fu scriat . Canda
agonja sh muta ocljilj arushits. Dit sirin, un oar , u loar hohutli di n s nu s-tir njipsi, si-sh lja lumea n cap... F r di-alt , di mult
pl ngu. Mia u ntrib cu nduljushari: vreari ic -lj si featsir m yi
Tsi ts-ai Vice? Di-ah ntu chiro ti ved ashi, dz -nj; nu-ts hiu io Ma c tr iu? Tu tsi parti a loclui s-ascumsi? Cum di nu al s v r
sor ? Mac nu-nj dz ts a njia, pri cari altu ai tini tu lumi?! semnu tu vgarea a ljei? Tu c lituriili a lui, Petri al Cotadin ntriba
Un mari nivolji u-apitrusea Vicea tra s-cad la cheptul a sor-sai, si- dipriun ; oaminj b gats maxus c lcar locurli tuti p n diparti, itsido
sh discarc suflitlu, si-lj m rtiripseasc tuti; ma, dup un stic di chiushe ac tsat di aumbra a v rnei indueal . Dup ah nti c ft riri
t tseari, sh streasi cu v rtushami m njli, aproapea si-sh li fr ng : ncot, Mia nu mata shtia tsi s-pistipseasc . Mintea a ljei, s rpit prit
Un mindueari, Mie... ia, mash un mindueari, c nu va b n m lundzili s h ts di minduiri, di avigljari, dizb ira cum ts dit
tr totna deadun... l ht roasili isturisiri. sh adutsea aminti di atseali tsi-lj p r vulsir
Sh-c tse, scumpa-a mea? Va ts-eas shi a tsia tihea shi va stai cu neshti chir geadz: C tr Pleasa, disupra a caliljei, eara un hani
noi. ap rn sit . Aclo s-avea ap nghiusit n oar un fur cu un feat
Vicea cl tin caplu: ar chit ; ma, curundu fur nv rligats shi v t mats, iara trupurli fur
Tihea-a mea... carishti, va mi duc poati tu xenj. S-mindui un chiro. trapti azvarna p n tu loclu iu s-dz tsi shi adz La Dau li
F r si-sh da ghini cu aearea di ac chisirea c njisit tsi stricura tu Murmints .
zboari, ad vg : Sh-ca s-hib s-fug... s-mi cher tu lumi, tini tsi va Tu mesea-a aishtor crip ri, Mia intra nisc ntiori tu shubei c t Tasa:
dz ts, Mie, cum va ts s par ? Nu fu ea tsiva tu mesi? Nu lj-adr ea tsiva m yi?... Duchim si, cu
Nu, aest nu-ari si s-fac ... v rn oar . tuti puterli, nac lj scoati v r mistiryipsiri, ama Tasa nu sufla
Ah t ap nd si, ama sum zboari trimbura un fric ntunicoas , cari- nitsiun zbor di-aesti lucri; turtsea n inti dit furca hipt n br n, shi
lj dusi c ti puts n un flumin di af rn siri. Criscur eali, s-amisticar mash di oar -oar sh ast m tsea ocljilj niisih sits c t Mia,
p n shi tu somnul ali Mie; p n c ndu, tu un noapti nvis ndalui vr ndalui si zburasc v r soi:
greu, lj si p ru c avdi un ashuir tur sh-un aroput di calj; shi prit Hei, tuti li shtii Tasa. Nu-ts ded io s-aducheshti? Tora, tsi pot io s-
sumnulentsa niaspus di duriroas tsi nu para din seashti multu dup ts dz c?!
unili yisi, avu din cali, ca un str pitrundiri shi noima di cheardiri a Cu tuti aesti, n oar , pri niashtiptati, featsi:
sor-sai. Easti aproapea di minti...
Tsi-i aproapea di minti, Tas ?
VI C poati s-trapsir tu v r c s b mari, iu b neadz ... b neadz
Nisc ntu chiro, Mia eara ca chirut ; avdza, f r s-ac chiseasc deadun nishtiuts di v r . S-aplic ma aproapea di Mia, shi cu boatsea
limpidi, atseali cari ahiursir s-ar sp ndzasc prit hoar , un volbur sc dzut : Ti-ai dus la Teja? Du-ti, feata-a mea... Ashi singur , f r
ntreag di shubei, di zboari, tu cari numa-a sor-sai yinea sh-yinea s-ti-aducheasc v rnu. Shtii iu shadi: valea-valea nsus, ningr punti la
diznou deadun cu-atsel al Grui. Di el lj agiumsi la ureaclji shi un Varosh . Ari s-ts da tu c rts sh-tu alti lucri; c Teja, feata-a mea,
frimtur di isturisiri: dipuni shi luna di pri tser.
Iuva, Shubrets, adun Gruilu un sear , sotslji shi l spusi c easti Varosha s-acljima un stog di casi, ma multu neshti ar b tii, tu
chirolu si s-ar sp ndzasc , aest oar tr totna; c el nu s-mata mardzina a hoar ljei shi ligati di ea prit un punti. Eara tuti c t chisiti
toarn tu munti; shi s-ambr tsit cu catiun cu-arada, disp rts nda-si di ghifts ac tsats cu f vr ria, alts cu muzica. Alushtor l yinea shi
tu zbuciumlu-a codrului ac tsat di toamn . oaspits. Puteai s-l ljai torlu calea, c ndu s-apruchea ts rts rosh, cu
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 19 20 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

p rjinj lundzi, tr g ndalui dup elj tu alsidz maimunj ic ursi. tric ndalui, arc un zbor ali Tan tra si s ndreag shi, dit h eati,
Atumtsea, s-shideai s-lj-ascults ; c nta p n t rdz u cu avyiuliili shi b g nda-sh caplu tu usha a m g ziiljei, gr i agalea, tra si s-
trumbetsli shi d ireadzlji. C ndu-sh-c ndu, ma, avyiulgeadzlji aducheasc :
nchisea, cu oaspits cu tut, prit horli deav rliga. Shi, nopts cu-arada, s- Alas tora heam ... Badola shi Steryiul al Dima suntu nsus.
f tsea un mari isihie tu Varosh . Cotadin nchisi dup n s tu ud . Dup tsi deadi m na cu
Pri un ahtari noapti, lu nda-si dup zborlu ali Tasi, s-dusi shi Mia oaspitslji:
la mandis . U afl nguzmuljat ningr vatra iu ardea foclu, cu tuti c Shi cum ts si duc lucrili? ntrib Badola. Nu-i ca tu chirolu a nos-
eara chiro di vear . F r alt lunjin dic t atsea a pir ljei, aplicat tru, tora tut lucri di-atseali ivrupicheshti au treatsiri; zuni m l musiti,
disupra-a c rts lor, s-avdza agalea mash boatsea-a ljei, frimtat tu ciupr chi, fljonguri; c batea easti shi a p rm tefts lor c li vindu, nu
disc cearea a unor misticadz, dintr cari lj si al ncea ali Mie, diparti, dz c tr tini, Cotadin, maca alants li aduc...
un hiints scump , ma multu ca sigur c eara Vicea, iara ningr Ascult , oaspe Badola, ap ndisi cu un sumar s Cotadin, voi nu vi-
n s ... njit adz aoa tra s-nji zbur ts di-aesti.
Ia-lea, nidisp rts ts s-aspun shi di partea alant ti-ashteapt un Ai driptati, ai driptati, ashi easti... Di tsi zburam, frate Steryio? Aha,
harau . shtiu.
Harau , Tej ? featsi Mia. Tsi alt harau tr mini... S-u shtiu Shi Badola isturisi dispri un avin toari, cum s-loar dup un
macarim c b neadz ; c apoea, munti cu munti s-and m seashti, ma pitruniclji tr nishani; aoa s-u-acats , aclo s-u-acats shi pitruniclja
om cu om! vinji di s-ascumsi aoa, la Cotadin.
Tu-atsel stic intr shi Tana cu discul cu dultsenj.
VII Ia-u pitruniclja! gr i Badola.
Namisa di aesti, agiumsi sh-Tana tu ilichie. Trei sipt m nj dup Shi feata s-arushi p n di ureclji; putirli di pri discu z ng nir
protlu gioc tu cor, s-al nci la poart Badola shi Steryiul al Dima, niheam , di multu tsi-lj trimburar m njli. C lca mash c tr tu
oaminj cu num n hoar . shaptispr dzatslji di-anj. Cu tuti aesti eara ghini fapt ; nalt tu boe,
V h rsits di oaspits? dz si Badola, shi f r s-ashteapt , intrar aumbra-a truplui s-alidzea zvelt sum fustanea di shal streas di mesi
shamishdolji n untru. cu un zun cu pahtali di asimi shi cu poala dininti mushat chindisit
Dup sumar slu ma aparti tsi-l avea tu fats , dup soea-a al x min- deadun cu crihteatsa a unei lilici, mastea a ljei aduna shi un expresie
tului c , cu tuti c eara dzu di l l toari, purta cundushi di veshtu, di mult minduit . Cum s-apruche cu discul di Badola, aestu lj
shilv ri l i shi l pudz ca neaua, lundzi p n la dzinuclji Mia l shushur tsiva un ngljim s-aducheashti, cari u featsi pri Tana di s-
aduchi scupolu-a vinjiriljei a lor. Shi, birdipsit ma multu pri aest : dusi prit ushi, al s ndalui dup n s , un m yie niaspus di
Cum di nu... mata ncapi zbor... Ghini vinjit, ursits nsus. tinireats .
Oaspitslji s-alinar shi, al s nda-sh p puts li ningr usha a ud lui C ndu mutreshti la un ahtari bujor, uht Badola, ts vini ashi, c ti
atsel bunlu, featsir ndau jgljoati pi chilimi; nt nj Badola, scundu, doari ma multu, faptul c ausheshti... Ehe! ma catiun tu chirolu a lui,
fatsa-lj larg , mplin di s n tati, cu must tsli alberi shi ocljilj cari tora easti chirolu-a altor; tr atsea vinjim sh-noi. Pi Beca, pi Nachi al
shtiu si-l fac pri om s-ar d ; dup el Steryiul al Dima, tsiva ma tinir Beca, l cunushtets; easti di soe bun , ashtirnut shi cu aveari; sh arc
shi nu ah ntu lishor la zbur ri. Ma f r di el, Badola nu vrea eara mirachea pri Tana, sh-ca s-v ar seasc sh-pri voi, noi lugursim c ari
Badola. Al ga aproapea daima deadun shi tu tuti s-completa unlu pri s-hib ghini, sh-di-una parti sh-di-alant .
alantu. Dup tsi s-ashtirnur , Badola ahiursi: P rints lj a feat ljei s-mutrir tu oclji. Mia ap nd si nt nja,
Ei, tsi dz ts, frate Steryio, agiumsim ghini aoa; apoea c tr Mia: adiljoas :
Di si shteai, pri iu al g m shi di tsi dip rt ri agiumsim...
S-mi ljirtats puts n, lj t lje zborlu muljarea, s-lu-acljem sh-pri Apoea, s-v da ghineats Atsel di-Analt, aest n fatsi un tinjie,
n s. mari tinjie... f r di-alt , ama ashi, pri niashtiptati... io nu shtiu, s-v
Dit chirolu c ndu ninca eara nveast nau , lj armasi ali Mie aest dz c el, ad vg , aspun ndalui c tr Cotadin.
adeti tra s-nu-lj dz c pri num a b rbat-sui. Agunjisit ishi, ashi Zboarli a ljei nu eara lipsiti di niheam prif tseari. Di multu sh-u-
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 21 22 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

avea b gat ea tu minti tr Beca, avea aflat cum shidea lucrili, s-avea mar slu-a lor di sih ryeari anichisitori, al g n inti-l cu fatsa
ac chisit shi cu b rbat-su shi, di la una dzu la alant , s-ashtipta la apreas , mintinda-si tu multsunjiri. Elj intrar cu zboari di ur ri.
un ahtari arasti. Cotadin lo zborlu shi dz si: Dic t, ia tsi va Mia... shi-lj dz sir .
Mac un feat agiundzi tu ilichie, easti ca puljlu tsi lj-acriscur Iara io, featsi Badola, l dz sh: Iu-i vreari shi voli bun , tuti s-
arpili, nu mata shadi tu cuibar, cari, ma curundu ic ma am nat, va sh- bag di cali.
lja azbuirarea; ashi c , ma s-lu-ar seasc ah ntu pi Beca, di-ari haraua Ashi easti, dixi sh-Beca shi, dup un stic di minduiri, Cotadin shi
s-u aib , h riosh him sh-noi s-u d m. Mia suntu di-aoa sh-n inti p rints lj a mei, s-f tsem cum vor n sh.
Mash, c t intr nolgica Mia, cu boatsea nisigur di l crinj, s-nu u
duc tu xeani... un sor am sh-u chirui, s-u cherdu tora sh-pi Tana? VIII
Nu, pi Tana a mea nu u-alas din cas ... Beca easti singur, f r Ahiursir etimusirli. Teasir tu cirdachi un vilendz . Ashtirnut cu
p rints , s-yin la noi sh-va n hib dziniri sh-hilj... cicioarli ncrutsiljati, ningr el patru calfi, araftul Pandu lucra f r
Steryiul al Dima ap ndisi: ast m tsiri. Tu irusha-a m njlor livendi, cari ngr m dea v rliga
Aest poati si s ndreag lishor, va-lj dz tsem al Beca. stuliili tr numt , avea shi chiro tr zbur ri. Prit z natea tsi u-avea,
Da, da, va-lj dz tsem, apruche shi Badola. Iu-i vreari shi voli bun , aestu Pandu cunushtea shi misticadzlji a nicuchiratilor, pri iu s-dutsea
tuti s-bag di cali. Apoea, f r s-mata ashteapt , teasi m na: S-hib la cuseari. Om di-a caliljei, ma nu purta zboari di la un la altu. Tr tuts
cu tihi! afla c ti un urnimie, un p r mit, un ngljim di lishurari.
Cu tihi, shi s-b neadz xana dz sir tuts. Un dzu , di cum ahiursi lucrul, nu scoasi un zbor. Sufri lj si ah n-
Shi oaspitslji fudzir s-duc h barea atsea buna. dusea pi frunti-lj. Ocljilj a lui imiri, arushits puts n, arca di sum yilie
Nachi al Beca s-avea xinitipsit di tinir. Dup anj di cilistisiri, tu un mutriri, deafurishalui, c tr Mia, cari, b g ndalui oar , lu ntrib :
chiro c ndu ananghea di nsurari ahiurseashti s s-aducheasc tu ban , P ts sh tsiva?
nchisi n poi, tra si-sh aleag soatsa di-acas di la el. Agiumsi n Tsiva dip, Mie.
hoar c tr seara. Nc lari, tu stranji nimtseshti, mastea-lj cu must ts Ma tonlu a boatsiljei asun , cu tuti aesti, nduelnic. La cilistisirea-a
beali, aumbrit di un capel , nu-avea cum si-l cunoasc lumea. A muljariljei, sh al s capu nghios. Un chiro, criscu lungu, v rtos, huli-
n sc ntor, cari ntribar , chiragilu l dz si: ros, c rts nitlu a foartic ljei dit m na a lui.
Ficiorlu al Beca sh-ali Sie. Ar u nu easti... Tr tse s-hib ar u? dz si el ma multu ca tr sini.
Zborlu tricu agonja. Muljeri s-ast m tsea pri prag, feati cripa Apoea, din cali, an lts nda-sh ocljilj: c ndu fudzi Vicea?
preascumta ports li di-l mutrea njirati. Shi, cum alina calea, sh avdza Ea trians ri:
numa, deadun cu shushur ri mushati di al vdari tsi-l acupirea din poi Vicea? La tsi-i bun , Pandu? Fu un noapti c tr Gioi, eara
ca un moscu dultsi. toamn , tora dosprats di-anj.
Picat di p rints , c nu b neadz si-l vead ... dz si un bit rn . Atumtsea nu ncapi zbor: Aest va ti h rseasc ; nj-u dz si Nazla...
Aest lj adusi un hior di niashtiptat adiljari. S-mindui la tricut. Cari Nazla, shi tsi dz si Nazla, Pandu?
Aclo s-agiuca n oar cu ficiorlji. Neshti pluchi avea acriscut analts Nu-l shtii pri Nazla chiragilu? ndau dz li ma n inti, apucat di
tora. Trapsi la un tet iu soea, oaspits di-a p rints lor, s-agunjisir furtun , s-ap nghisi la un m n stir, dincoa di Ianitsa. Fu ashtiptat
si-l vead . Shi, avdz nda-lj grailu fronim, cunusc nda-lj shi starea, ghini, cu m cari sh-cu biutur ; shi, st ndalui la mueabeti p n
c ts nu vrea s-lu aib dziniri! Ma ocljilj a lui, ditu-arhie, lj armasir t rdz u cu iguminlu, aestu lj p r vulsi, namisa di alti, di un xen, un
la Tana. C ndu lj pitricu pi Badola shi Steryiul al Dima s-u caft , di- fur, dz tsea el, un tihisiri tr ciudie; cum b tu c tr tu h ryie la
sh deadi tut sivdaea pi ac chisirea-a lor, tut chirolu nu ishi din cas . poarta a m n stirlui, agunjisit pitrumsi nsuts t di un feat , l scul
Imna di-aoa shi-nclo tu ud , mutrindalui niar vd tor pit firid . Cu tuti dit somnu shi c ft s-hib ncurunats...
c eara mplin di ncreadiri, aproapi sigura, inima lj-ans rea, agunjisit ncurunats?! Shi nu dz si cari easti?
c tiv r oar : Pots si shtii, dz tsea tu sinea-a lui, io hiu cu multu ma Nu... sh deadi ashi un num ; ama, cari altu... chirolu s-
tricut... uidiseashti; iar feata nu s-cunushtea, c purta un vel lungu ndes.
Ama cum s-aspusir pruxinitslji, truoar putu s-aducheasc dup su- Shi iu-i tora Nazla s-lu ntreb?
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 23 24 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Fudzi, Mie. ahiursi la Cotadin. Cu chirolu, Dumnidz l durusi shi njits, doi ficiori
Ea nu mata gr i; ma ocljilj, mastea ntreag aspunea deas tului tsi lu- shi un feat . Shi pri Mia nu u-ac tsa loclu di ah nti huzmets. Ea si-lj
cra tu n s . Dup multi is chi bitisea tu sinea-a ljei: lja mbrats , ea si-lj leag n , ea s-l ag ljuseasc somnul cu c ntitsi
Itsicum, mac sh b g curuna, s-acljam , c el nu avu minti shi p r miti lundzi, ea s-lji mbuneadz ma am nat c ndu si
arau . nc rliga...
Apoea, multu chiro, mintea lj si turna cu ncreadiri, dipriun , la sor- Di-aver, avea sh-crip ri, s h ts hulisitoari, di nu mata putea Mia; ma
sa. Aest nchisiri, azbuirarea cilistisitoari a minduerlor pristi ts ri sh- un ar s, un tindeari a m nushotilor di njits shi tuti tritsea.
am ri, easti di multi ori shi un semnu di ascumti s rtsinj: Nu s-poati, N sc ntiori tu nsirari, dup agoana a dzu ljei, s-ashtirnea tu gr dina
sh dz tsea Mia, prindi s-ljau v r h bari; ia c sh-ocljul ast ngul di n poea-a cas ljei. Aplicat pristi v r -ampiltitur , tu atseali sticuri
ahiursi s -nj bat , shi c ndu-nj bati ocljul ast ngu, totna dixescu di tinihai, c ndu tuti lucrili shidea ncurpiljati tu mushuteatsa-a
tsiva. asc pitat ljei, c ndu vimtul aburea prit iarb shi fr ndz , purt ndalui
Dealihea, un sear , hilji-sa intr prit ushi cu un carti tu m n . v r soi h b ri di la atselj ndip rtats, Mia sh al sa mintea tra s-
Mia u lo; cu tuti c eara niar vd toari s-u-aleag , u shuts puts n deapin liber hirlu mintit a trailui a ljei, dit cari vilisea, c shtiga tr
ntr dzeaditi, tra s nguceasc tsiva: Di la cari s-hib ? Arupsi sor-sa nu lipsea v rn oar . Tu nyilicirea di tsi ma salbit a v zduhlui
fachilu shi agonja mutri la simn tur . lj yinea si zghileasc , tritsea puljlji, f r numir, tu tr mbi ndeasi ca neshti niori, shi arca dit
atumtsea: Di la Vicea, di la Vicea... ama un nod lj s-ac ts tu azbuirari c ti un acljimari.
gushi. Cu ocljilj muljats tu l crinj, str b tu ar ndurli cu mult Puljlji, Dod , puljlji! f tsea njitslji, agiuc nda-si varliga.
mirachi cari, f r s-lj-aduc aminti di tricut, lj-adutsea ur ciunj tr Shi, tr faptul c maea nu sh-an ltsa mutrita, s-al chea di n s ,
Tana. ndau sticuri armasi ca mut cu mutrita pri carti. Apoea ntrib : ac tsa s-u h idipseasc pri fats , sh arca brats li pi dup gusha-a
Cari u-adusi? ljei:
Ghiclu, mam . Dod ...
Si scul shi, f r si s-mata mindueasc c -i noapti, nchisi din cali Scunchilj a mei!
la Ghiclu. Ama, aestu, nu avea nitsiun limpidz ri. C ndu s-fug di Puljlji, Dod , vedz puljlji!?
S run , vinji la hanea-al Patira un nicunuscut shi-lj deadi cartea: Tr Da, puljlji s-toarn di la sculie.
Mia Cotadin, mash ah ntu dz si. Shi c t nu vrea s-fac Mia tra s- Di la sculie... nveats sh-elj, nu Dod ?
afl ma multi! Cu tuti aesti, tora eara h r coap ; shtia macarim c Iara unlu cu boatsea c nt toari, di niaduchiri:
b neadz , c nu u-avea ag rshit dip sor-sa c , aclo diparti iu eara, lo Nu-s puljlji huts, Dod ? c tse nu azboair nsus, nsus, dip nsus?
h barea di cum Tana sh-u-avu tu minti si scrii tr sh n intea-a numt - Fatsa-ali Mie s-lunjina di un sumar s nist puisit.
ljei. Tr-atsea, c ndu Tana nc lic calu stulsit, c ndu u nchisir cu Di s-aveam arpi, Dod , vrea azboair shi io... vrea azboair p n
zvonlu di niveast , c ndu u scoasir tu misuhori shi, c tilin, tu tactul la Dumnidz .
unduljos a c nticlui: P n la Dumnidz , yishtearea-a mea? Apoea nu-i ghini, c ashi
vrur un oar oaminjlji sh-an ltsar un pirgu analtu-analtu, s-da di
S-n fats noau ficiori tser shi Dumnidz lu nu lj-al s . Dumnidz l lu-asparsi pirgul.
Ca lutseafiri shi ca sori... Mia ap ndisea ntr-aljurea, c ndu frimtarea lj acrishtea iara, namisa
di mindueri: Vahi, tsi-adar Vicea?
ahiursi s-trag corlu, Mia nu putu s-nu-sh dz c , namisa di l crinjli di Ciucutirli a favrilor p psi tu Varosh . Un c ti un ahiursea
harau : Ca s-eara shi Vicea, ca s-u videa, c t ghini va-lj p rea shi c t lunjinjli s-bat peanili. Mia li mutrea f r s-va. Mash casa-ali Tej s-
vrea earam tuts h riosh! chirea tu ntunearic; sh-u f nd xea pri mandis aclo, nauntru, ningr
IX vatr . Ghini lj-avea dz s n s : Ia, c nidisp rts ts s-aspun, sh-di
Shasi mesh dup ncurunari, Nachi al Beca fudzi iara tu xeani, di iu partea atsea ti-ashteapt un harau ...
continua si s-toarn , di c ndu-c ndu, verli. Ashi c , un nau ban Dit n sc nti c rts loati, c t shi dit shuptir ri tsi fur ar sp ndz ti
ti-apuriseshti cum, aduchi c sor-sa, deadun cu Gruilu, vrea s-afl
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 25 26 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

S run . Di-atumtsea n inti, di c ti ori loa h bari di vgarea-a v rnui Zboarili s-chirdur tu l crinjli a lor amisticati. Dup tsi s-
chiragi, s-agunjisea si-lj cad cu rigeai: Vedz di u caft shi spuni-lj, ambr tsitar tuts, Vicea s-turn c tr njits:
frate, spuni-lj s-yin , c s-featsir tuti buni tora shi ag rshiti, shi nu u- A t lj suntu, Tan ?
ari v rnu tu ar u, mash s-yin , c easti shi moarti nolgica... Shi b g s -lj bashi, c ndu tu lunjina a l schidzlor di dzad , muma
a lor l dz tsea cu arada:
X Aeshti suntu Giogea shi Sili, shamishdolji m ri geanabets, shi
Pimt poati di zboarli a sor-sai, f r di-alt sh-di greau mirachi, aest -i Pasia, singura-a mea fronim .
Vicea apuf si si s-toarn veara tr un mes-doi. Mia nu avea zbur t Iara Vicea, h idipsinda-lj,
di-aest ; ma dup purtarea-a ljei, dup etim sirli tsi li f tsea dipriun , Ca purunghilj, Tan , s-ts b neadz ...
vahi cari nu aduchea, oaspi vrut eara ashtiptat la Cotadin? Cu tuti aesti Cu nt nja valm di la vinjiri, cu lumea tsi tritsea s-u vead pi Vicea,
si ndript c tr hilji-sa ca tr mistico: sur rli nu avur chiro c ndu si-sh zburasc tu-arihati. Tr sh tu antreia
S-nu dz ts... Tr tse si shtib lumea? v r s-nu shtib . dzu , tu oara a asc pitat ljei, s-trapsir shi eali nsus tu udai. St ndalui
V r , dip, mam , gr ea ar dz ndalui Tana, mash tini sh-io... sh- ashi, un ningr alt , suflitli a lor trimbura di un niaspus
hoara tut . multsunjiri, tu cari, cu tuti aesti, si stricura shi un ndirisi; din sea
Iara dzua tsi vrea yin , pi Mia nu u-ac tsa loclu. Isha dipriun din ninca ntr eali un dip rtari niguroas , un ah ndami s pat di
cas , s-dutsea pri-un suc chits , cari t lja calea sh-u shcurta p n tu multili dyeafurei, c ti adutsea chirolu tricut tu lunga disp rts ri.
un loc ma an ltsat dit mardzina a hoar ljei, di iu mutrea calea: Di- Mutrea Mia la sor-sa, cu njirari u apruchea di icoana tsi lj-u-avea
aclo va yin shushura tu sinea-a ljei. Minutili canda nu tritsea. Dup p strat tu mintea-a ljei. Ocljilj, eara idyilj, cu tut str lutsirea a lor
lundzi ad st ri s-turna iara agunjisit n poi: arcuroas ca di niputeari; hiri c nuti s-andz ma tu per; seamni di
Tan , feata-a mea, ia mutrea sh-tini, c tse am n ah ntu? curmari timpurie aspunea mastea a ljei mushat .
De, mam , c ndu va hib , va agiung tora, dz tsea hilji-sa, Cum ti-al xish, Vice! dz si Mia.
c ft ndalui s-bitiseasc cu anischirsirea. Tsi u vrei, xin tatea... Singur , aclo diparti...
S-avea fapt noapti shi Vicea ninca nu s-aspusi. Nipotslji nu vrea ni- Boatsea lj-avea armas idyea, ca di-alt oar , puts n zbucnit ,
tsicum si-s duc ta s-bag s-doarm . Cu nisc ntu chiro ma n inti, Mia arupt tu zbur ri shi tamam prit aest , pulsul a tiniramiljei tora u
l dz si c va l yin un alt Dod , un Dod -noau dup numa f tsea s-ar sun cu ah nt ma c njisit .
cari sh-lj-armasi. Iara tora, namisa di multi trians riri di niisihie, di Anj sh-anj, ad vg n s , ashi, chirut ... dipriun mi mindueam la
ashtiptari, eara an nghisit s-l ap ndiseasc shi a lor: tini, la voi tuts mi mindueam, Mie. Yisi amari nyisam. Shi c ndu b tea
Cum easti Doda-noau ? c mb njli la s rb tori, c deam n dzinuclji, ah nti cruts tsi-nj
Cum s-hib , ia ca mini. f tseam: Dumnidzale, Dumnidzale!
Ca tini? Dod ?... Shi c tse fudzi Doda-noau ? S-ast m tsi, ts nut canda di irinea deav rliga, un irini f r m r-
Antrib rli cura. Unili u mintea pi Mia. Di c ndu-c ndu s-frimta tu dzinj, cari s-umplu curundu di asun ri. Ahiurhir s-bat ciocanli tu
mintea-a ljei: Sticlu a prot ljei and m siri... cum vrea hib ?! Tsi avea imnatlu a pr vdz lor di tsi ma aproapea; mudziti s-avdz r n hoar ,
si-sh dz c dup ah ntu chiro?! ap ndisinda-shi. Apoea t cur , shi prit isihie acriscu, prining mur-
Shi vai aduc lucri mushati, Doda-noau ? murlu a f nt n ljei di sum platan, shi un freamit ag ljusit, angucit ma
Sigur, c ari s-aduc . multu, un freamit di frundzami cari spunea di codrul dit vitsin tati, cu
Multi? misticolu a lui umbros, cu api ar ts di crustal, cu njurizma di mushclju
Multi. shi fearidz ndisati, cu lundzi c rv nj shuts ndalui calea prit poala a
Atumtsea ar sunar pi c ld rm caljlji. lui.
Agiumsi! featsi Mia, shi tuts deadir dealaga. Idyi eara tuti, afoar shi tu ud lu a lor; aclo vatra, ashtirnuminturli tu
Poarta s-dishcljisi larg ! m rdzinj cu c pitunji nviscuti tu ts s turi scumpi, dup cum ts nea
Mie! murlu, dulapea di lemnu sc lsit shi, pristi el, un fresc di m na-a
Vice! Tini hii, tini hii?... unui zugraf di-a loclui tsi aspunea paradislu. Tu ar dzli di garivaldu a
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 27 28 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

asc pitat ljei s-apreasir tr un chiro bueili nvicljati; scoasir n inti Doda-noau pl ndzi, mam !
videarea a prot ljei p reaclji, an f tinda-si tu un mushuteats Njishcat di zborlu a lor, Vicea lj ambr ts t :
niantricut ; omlu tu afundu, chirut, andz rit mash sum alum chi; S-b neadz elj tora, elj suntu sh-ficiorlji a mei.
dincoa muljarea; ningr pomlu nc rcat di carpo m l musit, dit cari s-
amint shi anang s irea a picatlui. Anjlji di dimultu s-turnar n poi. XI
Sur rli s-vidzur acriscuti deadun tu un cald vreari. Tu ureclji l Aesti puts ni m rtiripsiri avinar ng s irea tsi s-avea amintat
asuna ca prit somnu boatsea a tat lui, citindalui dit un carti mari namisa di sur ri. C t mata shidzur deadun, fu un harau di-aver tr
p r mitlu atsel cu sharpili gr itor, cari li pitrundea f r s-aducheasc , eali, tra s-njarg la avinji ic prit p duri shi vulodz cunuscuti, di iu
di un asp reat uinjisiri, ca sh-cum vrea l yinea un noim di tsiva un oar aduna cimbru njurizmat. Tu multili seri isha cu tuts a cas ljei.
dit ah ndoasa a ljei nsimnari: Eara naparti di hoar un loc iu-lj si dz tsea La Rungu. Cotadin s-
Sh-ari dz s sharpili c tr muljari: Nu va murits cu moarti; c ashtirnea aclo pi iarb namisa di oaspits. Tana nchisea c rarea cu tuts
shtii Dumnidz , c tu itsicari dzu va m cats dit el, va v si dishcljid treilji njits, iara Mia shi Vicea arm nea singuri ningr un stog di fadz,
ocljilj a voshtri, shi va hits ca Dumnidz lu, cunusc ndalui ghinili shi cari s-muta analts , ca neshti avigljitori, la intrarea n p duri.
ar ulu. Sh-ari vidzut muljarea, c bun easti pomlu la m cari sh- Lumea cari tritsea calea, mutrea la sur ri cu un aduchiri ma
ar sit a ocljului la videari, shi cum c mushat lucru easti s-cunoshti; ahoryea; tut mata acljima tu minti c ti tsiva dit c nticlu di alt oar shi
shi lu ndalui dit carpolu a lui sh-ari m cat shi ari dat shi a ac tsa si-sh dz c shuptirat di veclji ugoadi. Shi ali Vici chiola, tuti
b rbatlui a ljei, shi ari m cat cu n s . lj si aspunea ca un afundu nilimpidz t. Cu tuti aesti, n sc ntiori,
Cu mintea poati la picatlu di ma t rdz u, cari singur vrea poat s-li st ndalui aproapi di p durea cu arburlji di dininti tsi ascundea
ndip rteadz , muma l dz si n inti di moarti: S-nu v disp rts ts, Shoputlu dit Cheari, un oar cu avroslu gurguit a f nt n ljei, cu
scumpili a meali; deadun s-arm nets shi s-hits ahari una-a al ntei. njurizma pitrundz toari di m runj, cu stindzirea-a vahtiljei tu
Mia sh-aduchea t mplili ngriunati di c ti avea vrut si-lj dz c , sh- asc pitat , ac tsa si fiturseasc adutseri aminti yii, cum un
mash ah ntu putu s-greasc : anang s iri niastimt tra si-sh lishureadz suflitlu; ningr shoput n
C tse fudzish, Vice? Shi f r shteari, ashi, f r s-alash un zbor? vidzum... Atumtsea nu-l cunushteam dz si un oar Vicea, xana
Sor-sa cl tin caplu. Tsi vrea poat s-ap nd seasc ? Un puteari b n ndalui tr un stic, hiorlu atsel di dimultu.
ma nsus di ea is sh, ma pri-ansus di itsicari ncuntrari shi di cari nu-sh Aclo, tu aumbra a fadzlor, m rit shi di aumbra a nsirariljei, un c n-
d dea cu aearea, u pimsi shi dup ndau sticuri dz si: tic, z g dit di la v r stani, s-avea d ld sit pristi n s . Ea scoasi un
Shtii, Mie, c ndu-nj zbur sh un dzu di tihi? Aestu-nj fu tihea... zghic; tu idyiul stic lj str fuldzir prit minti tra si s-aruc mpadi. Tr
Shi, c mi dush dup Gruilu, nu-nj pari ar u, nu mi pl ngu, Mie. Fu ndau minuti nu mata shtiu tsiva. S-dishtipt ma n poi cu el ndreptu n
bun cu mini... mi ts nu mash tu vreari sh-tu tinjie. Mi doari mash tu su- fats ; zeghea dinanumira, iara tu m n un vearg .
flit, c nu fu s-avem sh-noi un nat, un singur s-n-avea dat Dumnidz - Nu ti-aspari, dz si n s ti vidzui tu piriclju...
lu... Tu tinireats , cum tsi s-hib , ama cu tritsearea-a chirolui n Un freamit di fr ndz c lcati s-avdz aproapea.
aduchim ma singuri, ma apitrusits di ur t. St m deadun cu Gruilu, ori Noapti bun ! avea ad vgat agunjisit shi s-dusi.
di chiro ntredz, f r s-al xim un zbor... f r un boatsi di njic tra s- C t di apuf sitoari suntu n sc ntiori tihisirli di tsiva dip, dit ban !
n hib un h idipsiri. Sh-ca m ni va n dutsem dolji shi nu avem Multi nopts , prit yisili a ljei avea str b tut mastea a xenlui. Tihisirli
cari s-n ncljid ocljilj tu dip rtarea atsea laea... tu cari s-andz m , licr sirea-a ocljilor a lui tu amurdzita a
Boatsea lj si curm niheam , si s rma ah t di jiloas tu aumbrili fr ndzamiljei lj al sar tsiva niashtiptat tu suflit. C ndu l vidzu
tsi s-aduna varliga. Fatsa nu-lj si videa. Mia u streasi di m n shi-lj ndaua oar , inima ahiursi si-lj bat v rtos; tu tulburari, nu-lj si
aduchi dzeaditli trimbur ndalui tu a ljei. Prit ushi intr Tana cu tuts limpidz r dic t puts ni di zboarli a lui:
njitslji, cari s-ts nea di poala a ljei: Ti cunoscu di multu, avdz i di tini...
Armasit tu-antunearic, featsi ea shi s-ast m tsi nigrit cu m narea Cu multu greu putu ea s-lj-u ciuciur ntribarea tsi-lj s-avea alinat di
apreas tu m n . ah nti ori pri budz :
Njitslji vinjir ningr n si njirats: Cari hii?
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 29 30 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Di mi shteai, poati nu vrea mata stai si zbur shti cu mini. XII


Apoea afl . Shi, dup apurisirea nicat di asp reari a protilor dz li, P durea s-avea buisit tu un galbin ca di-amalam . C ti puts n-pu-
minduirea tra s-hib vrut di un gioni a cui num eara purtat tu ts n ac tsar s-cad fr ndz li. Aoa sh-aclo, nauntru-lj, s-alidzea f n-
c ntitsi, niashtiptatlu-a alishtei vilisi tsi lj-u adusi dit munts , aproapea t njli. Dit plaiuri cu brum s-al sa dipriun turmi dup turmi.
lu-al xi shi-lj deadi un imirami nicunuscut a boatsiljei a lui, di cari Anv lit di toamn , hoara, cu tuti aesti, clucutea p n t rdz u, di
ah nts trimbura, lj ang s ir ma v rtos simtsurli. Seri shi seri avea c ntitsi, di mueabetsli di ma n poi a atsilor tsi s-etim sea tr vgari.
avigljat c rarea c tr shoput, lundzi sticuri f r capit. S-f tsea Un dimineats , ar sunar la Cotadin aroputi, z nghiili di sc ri,
noapti. B terli a ciuc toariljei pitrundea greali, nihunipsiti, tu deadun cu boatsea-a chiragilui. Anc rcar agonja, s-dishirt pri prag
ashtiptarea-a ljei, c di multu el nu s-mata aspunea. Un chiro, avea ghiumea. Vicea tricu nt nja shi tuts deadun u loar dup calj. Tana
vinjit mash tra si-sh lja oar bun ; lj dz si, cu ntunicos mistico: imna, duc ndalui tu m n vaslu cu yin. Tu durearea apitrusitoari tsi-lj
nj ligai bana di p duri; ca s-nu ti-alas, curundu va-nj cad caplu ast m tsea zboarli n gur , Mia avdza di multi ori: Cali bun ... Du-ti
mpadi. s n toas ! Shi di tuti p rts li un v ziri, un prilung njishcari;
Agiutat di aumbr , ea shushur , atsea tsi nu vrea poat , ca s-lu mu- ports s-dishcljidea, bairi di calj shi lumea tritsea prining ea, lunica tu
trea tu fats : neguri, dipunea tu vali pri numiroasi c r ri. Zgrumati, s-avdza
Lumea-i larg ... s-n dutsem, s-fudzim aljurea... pl ngutli-a tr tslor shi fr mturi di c ntitsi c njisiti...
Aesti li spunea Vicea, adutseri aminti ca dit un p r mit. Apoea fuga- Agiumts la un njic dip rtari, sum hoar , ts nur caljlji.
a lor, ncurunarea agunjisit la atsel m n stir, z g direa dit un loc tu Si ncalits aoa, Vice, sora-a mea, dz si Mia cu greu.
altu... Shi alants ad vgar :
Ma sh-ah t oar , s-nu dai v r semnu di ban ! Da, easti ma ghini, Vice.
Vahi puteam, Mie? Va s-earam multsunjit s-aflu mash, di oar - S-aduchea curmats, apitrusits di tsiva pristi jalea a disp rts riljei,
oar , h b ri di la tini c hii ghini... c tuts hits ghini; ama, ta si s l- tsiva nispus, cari nu yinea ah ntu, nitsi di la cipitlu aratsi, nitsi di la
gheam v r zbor, mi loa frica. bura tsi chicura prit c t hnie. Vicea s-ambr tsit cu tuts. Tana lj
Shi pri iu al gat, c nu fur un an i doi?! teasi yinlu dit cari biu shi, f r tra s-mata poat si zburasc , cu ocljilj
S run shi tu Sear, n dusim Xanti shi n turn m iara, di n nicats, turnats c tr tserlu ascumtu, vr ndalui canda s-dz c : Aclo
ashtirnum sum alt num tr sh S run . va n-and m sim di-aoa shi nclo.
S run , xana dz si Mia pri mindueari. Aclo nu vrea ti-aducheshti
ah ntu xean , nj dz sir c suntu mults di-a noshtri. XIII
Suntu, Mie... La Bezesten, sh-tu locurli deav rliga, suc chi Avu ca un noim Vicea. Dup un chiro s-asteasi. Shi cum
ntredz, ar d psiti dup z n ts: aoa arafts lj, aclo cuiumgeadzlji, taxir tsli, n sc ntiori, yin un dup -alant , curundu, Tana fu
b c ladzlji... lj-avdz i gr indalui ca la noi, dit m g zie tu m g zie. acljimat tu xeani di moartea-a b rbat-sui. Tu gavumara-a aishtei
Apoea, la hanea-al Patira, chir geadzlji adutsea h b rli; namisa di elj h b ri s-disp rts r agonja, f r s-l treac macar prit minti, c
aflai, shi-ts pitricui carti, f r tra s-mi shtib , la numta-ali Tan . Mi poati nu vrea s-mata nd m seasc alt oar .
mindueam s-yin, di multi ori mi mindueam, Mie; ama, cum s-lu-alas Anj curar apoea. Di c ndu-c ndu yinea c rts , pi cari li citea sh-
Gruilu, ashi singur... xana citea di nimisurati ori Mia, c ft ndalui, deadun cu b rbat-su sh-
Un dzu , dit t ratsa di pri acupir mintul a cas ljei, el nj-aspusi, namisa di ar ndurli l i, s-afla un ac chisiri, un parti a misticolui.
dinclo di api, muntili alghit di neuri. Elimbul, Vice! dz si, sum el L zbura tu eali di mintiturli a unei giudicat greau shi di ficiorlji a
easti Catirina, apoea Livadi, sh-ma diparti ahiursescu alti hori di-a ljei Giogea shi Sili. C t tr ficiori, un oar l scrie: Suntu Halchi,
noastri, Clisura, Niveasta... Aveam l crinj tu oclji: Tr tse s-nu ti duts un nisie ca un paradis, iu pots s-ti duts din Poli cu pampurachea.
tini Vice? Mac io nu pot, mac nu nj-easti dat a njia... macar tini s-ti Ama ma multu l zbura di Pasia, acupirinda-u totna cu un
duts, s-ti vedz cu a t i, c nu si shtii tsi adutsi chirolu... nim rdzinit vreari, mplin di c shtig . Ashi, tu un carti, scria:
Pasia va eas curundu di la sculie shi va hr z easc s-u ndridzem. S-
afl m v rnu di ilichia-a ljei. Mi minduii la Temu, Yiushu-al Temu, ca
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 31 32 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

s-lu shtits; easti dit hoara a noastr shi-i un om cu-anvits tur . Loat ntr b terli a mailui, asculta pup zli dit tufishuri. Multi ori, nchisea
s-veadi di hirlu a v rnui semnu, alt oar scria: S-nu da Dumnidz lu dit h ryie, deadun cu alti muljeri, la bisearitsli deav rliga, duc nda-si
tra si ncljid ocljilj... Pasia nu shtiu cum vai arm n ... p n la Ayiu Lja, dinclo di codru, pri ciuma atsea ma-analta. Dup tsi
Shi, un chiro p psir c rts li, p n c ndu agiumsi un cu aprindea c ndiljli shi si nclina la icoani, s-ast m tsea lungu n poea a
m rdzinjli l i, di jali, nu di m na-ali Tan scris , ma di Pasia, cari bisearic ljei cu mutrita dus pi c mpuri. Tu sirinlu a dimineats ljei s-
dz tsea namisa di alti: Mama n al s . Agalea tricur s h tsli di la andz rea di-una parti ayinjli pri dzenj lundziti, adun nda-si nghios cu
marea disp rts ri. Oh, moartea aest niashtiptat , Dod ! Di-aver fu? agrili siminati, cu pumeturli a unui c tun sum fumuri lishoari; tu mesi,
nj p rea c vrea min budz li shi va-nj gr easc , vidz nda-u teas padea veardi, shi verdzi di c rv nj, shi c ljuri spri nibitisitlu a xinitip-
cu fatsa ninca ah nt di mushat , di nial xit , namisa di ah nti lilici... siriljei, iu ah nti hiintsi scumpi s-ar sp ndz r . Aclo ar p sa tr
Ea, cari ah ntu li vilisea! Shi tora, c ndu tuti suntu bitisiti, singuri noi, daima Vicea, iara n inti, multu n inti, shi Tana a ljei. Tsara atsea u
shidem ap rn sits, cu mintea la scumpa dus shi la durearea tsi va ts cunushtea Mia dit aspusi, dit c ntitsi veclji a cui, unlu di ar suniti:
u-aduc shi a tsia, Dod , aesti-ar nduri....
Dup aestu lucru, la Cotadin, bana njarsi c njisit , multu ma ncljis , Vrea-nj ti ntreb, Dunave,
ma urut , cu tuti aesti nu s-pl ndzea. Al Petri, shi s-nu-avea lucru, lu- C ti catridz ti-au str b tut ...
ar sea s-shad tu m g zie, sh-aclo, tu njurizma a veshturlor, tu sunitlu
a cumbuloyiljei di chihlimbari, si-sh alas mintea s-alag sh-c tr alt trimbura di un pl ngu zmurticat, dishcljidea a af rn siriljei, pristi api
lumi, c tr mbun t ts rli tsi prindea adus a f nt njlor, a c ljurlor, a l i, un pim ntu tsi ngljita ca tu p r miti pri tuts atselj cari c lca; ashi
bisearic ljei din hoar , la cari s-afla di ma mults anj epitrop. c , Mia sumar si ca di tsiva tsi nu-i cu puteari, c ndu lo h bari tra si
C tiv r oar , dup pr ndzu, lj yinea oaspits: S-tritsem n cas s-duc . Ma, agalea-agalea, dup ndilungati sinfunsiri cu b rbat-su shi
dz tsea el. Shi, dup niheam , lu-avdzai: Ia adar -n c ti un cafe, cu ea is sh, p n s-mata nvits cu ideea. Shi, mac mults f tsea
Mie, shi mata discurm -ti sh-tini heam . hazi, anda-lj zbura di c liturii, di ncurpiljeri shi tsit ts, a curi numi
Ashtirnut al turi, Mia, vrea nu vrea, l asculta urnimia di la cari, cu nitsi sh-ts li dz c nu putea, ea ap ndisea un shun :
tuti c nu aduchea multi, lj si p rea c veadi, di multi ori, un Mi duc si-nj ved nipoata shi nipotslji.
aribilipsiri v rtoas tsi avea s-acats munts lj p n diparti shi avea
si-sh s-flitur dit p duri, flambura a azvindzeariljei. C ti puts n, XIV
boatsea-a atsilor tsi zbura, dipunea la ntrib ri ma ascumti: N intea a vgariljei, g rdealji di muljeri vinjir la Mia dz li cu-arada,
Armati, au c ti li lipsescu? cu doari sh-cu vasi cu yin, dup cum easti adetea, si-sh lja oar bun ,
Pitrundu mal ... catiun av ndalui shi c ti un mirachi, un mistico di m rtiripsiri, un
Sh-cum li trec? rigeae tr atselj ndip rtatslji. Mia li asculta cu mult c shtig . Shi
Pristi munts , dit Tis lie... Easti greu s-lj-acats . pristi tut iu tricu, c s b dup c s b , avu c shtiga s-nu ag rshasc
Shi Petri al Cotadin l spunea tsi mata avea avdz t tu c lituriili a tsiva di tuti c ti lj si spusir . Agiumt tu capitlu a c lituriiljei, dup
lui; di prufits lj, di seamni, di chetri c dzuti din tser, av ndalui tsi-sh vinji tu aeari puts n, dz si un dzu ali Pasie, cu un trians riri
gramati tr ciudie, tuti tsi-avea s-fac cu ribilipsirea, cari s-ashtipta s- di adutseari aminti:
yin an di an, cati primuvear ; c Mia agiumsi s-nu aducheasc tu Ma, Mihlu, Mihlu al Shodi, ahara a mea, nu-i aoa?
sinea-a ljei, di s-eara di-aver c vrea si s-fac . Njishc ri singuri, Easti, Dod ... lj scriai s-yin .
giunets di-a furlor s-f tsea dipriun ; shi di doau ori pi sipt m n , Mihlu nvitsa la un sculie analt dit partea-a loclui. Minutsalj, cu
c ndu alina p rm tefts lj tu misuhori dup caljlji a lor anc rcats, Mia fatsa trapt , cu tut sumar slu-lj ndes pri budz , purta tu oclji-lj nuts,
isha la poart di zbura cu n sh, ntriba di tuti atseali. milanhulia-a tinirlor armash di njits f r p rints shi f r c t ndie.
Ashi lj tritsea dz lili, tu njirari a zboarilor soi-soi, tu ashtiptarea a Dit un vr st creht al g prit lumi, c ft ndalui di loc-loc h irea.
h b rlor purtati di chir geadz, cu crip rli a nicuchirat ljei, cu hareili Tu lava a c s b lui, tu greulu a dz lilor di lipsuri tsi apitrusea
shi c njisirli di cati dzu . Di c ndu-c ndu nsutsa soats li ma tiniri la simts mintili, yinea, cu tuti aesti, shcurti ori di minduiri, tu cari, dorlu
izvuri; aumbrit di un pishchirei alb , tindea p ndza la soari shi, di-acas , adutserli aminti di dimultu s-ab tea apitrusitoari tu suflitu-lj
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 33 34 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

am r t. Tr-atsea, ndamusea cu Mia, lj adusi a lui sticuri di c tr h ryie, cariva b tu la poart ca tr piriclju; c ndu agiumsi,
niag rshit multsunjiri. S-ashtirnu al turi pri un scamnu, chirut deadun cu Giogea shi Sili, u-aflar Tana dus ; u-aflar teas , cu
deacutolui tu atseali tsi-lj aspunea bit rna; si dizvilea n inti-lj masti di truplu ninsuflits t. Tu ap r tsirea lae a unui spitalj, ncljisi ocljilj,
a lui soe, di sots dit chirolu a ficiuramiljei, siryenj veclji, di cari s- diparti di-a ljei, f r ca s-poat s-l dz c un grai, tu oara atsea dit
apurisea ca di neshti lucri di p r mit. soni. Bitisita aest niashtiptat di crud ; dutsirea a moart ljei la
C ndu shi zbura deadun, tricu praglu di ushi Giogea, nipotlu, ma murmints ; ashtirnearea pri scamnu namisa di lilici shi glastri m ri cu
marli, cu un curun di lilici tu m n . Ocljilj ali Mie s-umplur di l ludz; dyeav sea agunjisit dit paraclis, iu mash doau -trei cunuscuti
l crinj: s-agunjisir di vinjir ; ndau sticuri tsi urmar , c ndu sh-avdz
Tr Tana, featsi n s agalea. Va n dutsem la Tana, yinu cu noi, iholu a pl ngului a ljei, shcurtu, curmat tu t tsearea mplin di
Miho. simts mintul a dishirt ciuniljei f r di m rdzinj.
Nu eara diparti. Calea di sum firidzli a lor, prilundzinda-si shi alin n- Intrats n cas , featsi diun oar cu boatsi:
da-si un cumat afoar dit c s b , lj scutea ndreptu tu fatsa a Ashi fu tu un Marts .
stogurlor di fr ndzamea tsi s-andz rea pristi gardul a chimitiryiului. Tu aumbra ncurpiljat shi, di c njisirea mbogr tsi u purtar cu
Intrar prit poarta atsea laea, iu, tr ah nts mults nu avea ishiri. Pi n sh, canda is sh moartea vrea l zbur , ah nt lj fu boatsea di-un
un c rari, tsi dutsea tu capitlu a ljei la un paraclisie, elj turnar soi. Ma, cama nsus di tuti lucrili, Tana lj-avea al sat timbrul atsel
nandreapta. arar, niag rshit, aduc ndalui multu cu a niholui ah ndos di viulin .
Aoatsi... gr i Pasia. Tu un Marts ... ad vg Pasia. Shi tamam dup un sipt m n ,
Bit rna deadi un hohut di pl ngu shi s-ast m tsi. Aest mash ts pitricum h bari, Dod .
arm nea tu loclu-ali Tan ; un tumb di tsar nvirdz t shi crutsea di Ma, nj si aspusir a njia seamni di ma n inti s-moar , dz si
marmar cu gramati di malam . S-al s pri dzinuclji, mpriun m njli bit rna; lj vidzui sh-yislu, ahara a mea. Shi c ndu loai cartea,
shi ahiurhi s-miryiuluxeasc . ahiursir s -nj treambur m njli, sh-nu mata shteam... Muri Tana,
Nu, Dod , nu-i adetea... dz sir cu ndirisi nipotslji. nj shuptirai, f r s-aduchescu. Shi apoea ded h bari la bisearic : S-
Cu tuti aesti u-al sar , c varliga nu s-videa v r om shi nitsi n s bat c mb njli, dz sh, c nu-ari cari s-li bat tr n s tu loc xen...
nu avea boatsi v rtoas . Eara ma multu un murmurari di miryiuloi Shi-nj tesh chilimea tu ud lu atsel bunlu shi soats li, s-li ts n
zmurticat, cu suschir ri, cu acljim ri c tr atsea dit murmintu, Dumnidz lu s n toasi, tuti vinjir , sh-n ashtirnum aclo sh-u jilim cu
aduc ndalui aminti, ad vg ndalui un bair di ma multi numi di alts miryiuloai cu arada, cum eara tr jiliri Tana-a mea...
morts . Di c ndu-c ndu, noduri u nica. Mihu shidea mprostu pri Boatsea ali Dod lj si nv li tu l crinj. Mihlu al Shodi duchim si di
minduiri. ma multi ori s-al xeasc zborlu; p r punjusit, dup un chiro si scul ,
Singur tatea canda s-featsi ma mari. Un boatsi mash tritsea, mizi lj b she m na, shi-sh lo noapti bun .
aduchit , ca un hior di-a et ljei. Di c tr c s b , nu s-avdza nitsiun N inti di vgari, Pasia lj dz si di pri prag:
lav . Prit velu-a nsirariljei s-an ltsa amisticati, b geadz lundzi, citii, Tora c easti sh-Doda, s-yinj dipriun , Miho.
cubei, ca neshti fandazmi dit un yis tulburi tsi avea si s ncljid tr
tuts, cu arada, tu aest ncurpiljari, un c s b ntreg shi el, ma un XV
c s b m rmuripsit di ar pas. Cruts shi iara cruts viglja prit un Shi Mihlu, dup un dzu -dau , dusi iara. Bit rna eara ninca sum
larg ntindiri. C ti hiintsi af nsiti, sh-di c ts anj! Shi disupra-a lor s- entipusea a vizit ljei la chimitiryi. Gr ea agalea di Tana shi sor-sa
aruvirsa mushutetsli, tu cari fisea shi oaminjlji stulsescu misticolu a Vicea, amistica tu criparea-a ljei lucri f r nitsiun lig tur dit
somnului tr daima; un mal di virdeats , di lilici, di njurizm dz, tricutlu a unei sh-a al ntei. Shamishdolji nipots shi nipoat sh-u
vasi di lut goali, masti sc lsiti tu marmar shi b c ri, c nestri di adutsea ghini aminti Doda-noau , cum lj dz tsea elj.
cheatr dit cari lilici aroshi fitrusea ca neshti fleami. Suntu, tu chirolu a ficiuramiljei, entipusi cari str bat yii, ca neshti
Antunic nda-si c ti heam , nchisir n poi, f r si zburasc . Tut asc pir ri tu aumbra a sumenjiljei, di nu mata cher v r oar apoea.
calea, Pasia armasi ab tut . Pirist sli, tu cari fu ar chit mum -sa, lj Ashi armasi, tu mintea a lor, niashtears , mastea-ali Vici vinjit ditu
si dishtipta cu dureari tu minti. Seara u avea al sat ma ghini, ma xeani; ma multu, amurdzita atsea, c ndu intrar cu muma a lor tu
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 35 36 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ud lu iu u-aflar , cu l cr nj tu oclji, ningr Mia. Atumtsea, ninca nu Grui! featsi el.


putea s-aducheasc . Grir mash, cu un nic b tl chi njirari: Doda- Aestu sh-turn caplu shi-l pirunsi lungu. Avea ocljilj tulburi xenlu,
noau pl ndzi, mam . T rdz u putur si-sh da cu aearea; isturia a arushits di pulbiri, fatsa an sprit di hul nd rsiri, must tsli-lj si chirea
ljei l pitrumsi bana cu nhiurarea a tihisirlor di pristi m rdzinjli tu barba zb rlit , alberi.
sinitipsiti. Tora, Doda sh-u-adutsea aminti dipriun durearea tsi u avu Nu mi cunoshti, ad vg el, nu ts-aduts aminti di Nasta, dit chirolu
n intea a cas ljei ali Vici, c ndu tricu prit S run : tricut?
Canda nu-sh fu v rn oar , ashi s-dusi, shi nitsiun semnu nu- Nasta, Nasta... xana dz tsea capidanlu pri minduiri, shi f r altu
armasi aclo di la n s . zbor, s-ambr tsitar .
Ma Gruilu, Dod , tsi s-featsi cu Gruilu? Aestu-i Mihlu, soe di-a mea, dz si Gruilu.
Bit rna min caplu shi ncljisi puts n ocljilj. Vrea lj-eara greu si Vigljar dolji puts n t tseari. Apoea Nasta dz si:
zburasc ; dic t Mihlu, cari fu un chiro S run shi s-and musi cu Cari vrea s-ashteapt ! Shi cum s -nj intr tu shubei macar, ca s-
Gruilu, aspusi ma pri largu tsi shtea. nu-nj dz tsea h ngilu?
Dinclo di din musirli a c s b lui, pi calea m rdzinit di nast nga Ei, dup ah ntu chiro...
cu mults cafineadz tu chioshcuri, s-afla hanea-al Patira. Cu poarta Da, da, suntu mults anj. Tsi-aduts aminti? la Shubrets n disp r-
larg , di-una parti tijghelu iu lucra un mastur pit lar, di-alant parti ts m.
un tavern -lucant shi varliga di-a uborlui mari s-an ltsa doau Sh-tsi featsish di-atumtsea? ntrib Gruilu.
patomati, cu lundzi h ets, cu udadzlji un ningr alantu. Bun parti di Mi trapshu la mini acas shi ar vdai. Shi, ma t rdz u, vinjir
sipt m n , ma multu tu orli caldi a pr ndzului, hanea durnjita sum neshti oaminj shi-nj dz sir di tsi s-etim sea. Mi ligai cu giur mintu
t tseari, canda vrea s-afla, ti ciudiseshti, tu tsi dip rt ri di tsar ; mash s-agiut; dup mini s-loar sh-alts , shi lucr m ashi peascumta, p n
g rdelj di g shti shi g ljinj varliga di un puts, c ti un c litor s- tsi tuti ishir tu padi shi fum an nghisits s-ishim tu munts . nj b shai
al ncea pri scara di lemnu tsi dutsea dit ubor nsus, iara, di c ndu- njitslji, muljarea s-lo di gusha-a mea cu dzeamiti. Di trei ori vrui s-mi
c ndu, s-avdza, un dup -alantu, ciocutli-a pit larlui. tornu, ama c ndu mi vidzui nsus, c ndu trapshu tu cheptu iara di
Ama, ahiursindalui di Vinjirea, c t la pr ndzu, c ndu ahiursea s- atsel vimtu di p duri, c ndu mi pitrumsi njurizma a pulbiriljei di
yin c rv njli shi p n c tr Luni, tuts udadzlji s-umplea di un lav tufechi nu mata shtiui di tsiva, un vear ntreag ... agudii shi mi
nicurmat ; nc nea udadzlj, mults d ld sea tu avlie shi aprindea agudir , doau seamni di pljumburi li portu ninca tu ciciorlu ast ngul.
focuri ca la p n yiri, clucutea lucanta di ar sutli, di lava a lumiljei Zbura ca avr hnjisit, cu mutriti arcati di-un parti sh-di-alant , ca di
adunat . Namisa di chir geadz alidzeai shi tuti soili di nicunuscuts, nicurmat afiriri. N v irea-a noaptiljei di nafoar adun mult lumi
cari s-aspunea un dzu -doau shi nu s-mata videa apoea putes. tu lucant . Fumlu di tsig ri si an ltsa ca l rdzi niori; zmurtica vrondul
Atsel chiro, aribilipsirea, atsea mult ashtiptata, arupsi tu p rts li di ca shi negura, anv lea lunjinj arushiti, arc nda-li canda tu alti
c tr Custur shi Mihlu s-dutsea la hani s-afl h b ri di-acas . Aoatsi dip rt ri.
lu-afla di ma multi ori pi Gruilu, ac tsat tora di angus , cu umirlji Ma lucrili nu ishir ashi cum vrum noi, ad vg Nasta. N agudir
adush puts n, must tsli c nuti. Un oar , c ndu s-avea nuptat , cum ar u di tuti p rts li shi, un oar cu vinjirea-a toamn ljei prit p duri,
deadi cu ocljilj di Mihlu, lj teasi m na: n dusim sh-noi cari c tr iu...
Ia shedz aoa, nipoate, s-lom c ti un putir deadun, tini hii soe cu Di sotslji a noshtri ma veclji, avush pri cariva?
Vicea. Shi cu boatsea curmat : C ndu b na Vicea, nipoate, eara Pri Nush al Bratu, pi Dunda, v t mats dolji.
alt soi, tora yin shi io... Fu la noi s ndzi shi p rjiliri, nipoate. Shi, agalea xenlu, din intea-al Mihu cari asculta tu un mutsami nhi-
Cum zbura, Mihu b g oar c , la un meas dit cohi, h ngilu s- urat , ahiursi s-dz c shi di alts , un bair ntreg di numi:
avea trapt deadun cu cariva cari si ncljina cu fatsa tu p lnji shi, Pri aeshti lj cunushteam; ama, cum n loar shcurtu pri din poi
f c ndalui semnu, p rea c lj-avea dz s tu lava deav rliga: Shtii shi fum ar sp ndz ts, c ts nu va c dzur prit v ljuri shi trapuri
cari easti: Gruilu, capitanlu Grui di-alt oar . Xenlu s-fric la oclji, ag rshits! Aflai c hoara-a noastr fu ars . Muljarea-nj shi njitslji nu
shidzu ndau sticuri tu un apurisiri pi-andaulea; apoea si scul , sh shtiu ma s-b neadz ninga, i ca s-murir ?! Dumnidz lu s-l aib
adun di mpadi un zeghi lae shi s-apruche, zixindalui truplu analtu. c shtig .
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 37 38 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ma pri tini, tsi ti-adusi aoa? XVI


Pri mini? mi ntreghi Grui? Un cljashti mi strindzi la inim , nu pot Mihlu, f r ndirisea di ma n inti, ahiursi s-njarg ma multu la Beca.
si-nj aflu isihia... Tini shtii, Grui; s-nu-ts badz n oar caplu tu tastru; s- Bit rna, chiola dit ahiursit , aduchi un aprucheari fats di aestu tinir
nu-aputs calea aest , u apucash, s-dusi, nu ti mata dai tu n poi; vinj s- cu suflitlu uspitl tcu, cari ori ntredz di chiro lj ts nea sutsat , ntri-
nj-adun un ceat tr veara. Shi-nj dz sh, cum ti vidzui, nj tricu prit b ndalui ba di una, ba di alt . Salonea, iu shidea ashi, s-tindea prit un
minti, di vreai s-yinj cu noi... soi di h eati c tr un sucachi cu m g zie. Di aclo, c ti un lav s-
Io? featsi Gruilu cu un sumar s di am r ciuni. Mutrea la mini! alina nsus, tropati greali, vronduri ma v rtoasi ic ma slabi,
Mata hiu io icano tr ahtari lucru? Anjlji shi cheardirea ali Vici mi sur- agiundzea, singurli seamni a marilui c s b ; nclo, tut n untrul a
par multu, f rtate. ncurpiljariljei, nvishtea tsiva dit curmarea a cas ljei ap rn sit . Sum
Ashi easti, Gruilu nu poati s-hib idyiul, vr sta nu ljart pri v r , cadurlu ali Tan , un pian amuts t di moartea-a ljei, aspun ndalui cu
ma numa-a lui, giunetsli di-alt oar nu fur ag rshiti. Dintr tufishuri tuti aesti di acrishtearea ma ahoryea tsi u avu Pasia. Pri dushume shi pri
iu cun chipsim noaptea, di multi ori avdz chir geadzlji c nt ndalui: un sinduchi lung , eara teasi chilinj cu bairi-bairi di pulj di ma multi
turlii di buei; lj pricunushtea Doda pri aeshti pulj, tsi ishir dit
Pri-u va hib Gruilu, atsel gioni di frunti, m yistria a m njlor a ljei di dimultu, tu tinirami. Doau vasi di
Shi nu s-veadi tora, tric ndalui di munti-munti?! f rfurie, tu cari avu spumigat n oar yinlu arosh di s rb tori, stulsea
pulitsa. Pri mur, un uruloyi di nuc di forma-a unei cutie, cu griut ts
Minduea-ti tsi va hib c ndu va s-agiung h barea c s-turn aspindzur ndalui pri alsidz; mults anj avea b tut tritsearea-a
Gruilu, c Gruilu calc iara codrul! chirolui fugar; b tea shi adz cu sunitlu atsel h rchitor a vecljilor
Capidanlu sh al s caplu pri un m n , f r s-ap ndiseasc un uruloyi.
chiro. Tu aesti sticuri s-videa liber tu data-a soarlui tsi neac tuti Namisa di tuti aesti lucri, a bit rn ljei, canda-lj dipunea aushanjlji dit
ljanurli, tu treatsirea agunjisit cu ntreaga ceat prit c ljuri di munti, yis; aproapea s-ag rshasc iu s-afla, shi n sc ntiori s-purta ca sh-cum
tr g ndalui dup n sh alum chi tra s-nu l si cunoasc urma, ic tu eara tu hoara-a ljei dit munti.
cun chili di noapti, lishurat di armati shi heam lundzit ningr foc; Ia-u aoa, isturisea Pasia c ndu yinea Mihlu, Doda easi dimineatsa
avdza vimtu b t ndalui prit shits li di brad. tu firid shi da bun dzua mushat la tuts vitsinjlji dit m g zie. Ia,
Si scul din cali pri cicioari, lo putirlu, cing rshi cu arada cu Mihlu aoaltari, unlu eara ligat la cap, shi Doda ahiursi: Tsi easti, vre, tsi
shi Nasta, shi-lj dz si-a alushtui: p ts sh? Io lj-am spus : Tats, Dod , aoa nu s-adar ashi. Ma
Ai driptati. A njia tsi-nj arm ni aoa? Vicea u avui shi u b gai tu n s : Oaminj him, feata a mea, poati putem s-lu agiut m...
loc; tsiva nu mi ts ni aoa tora... Sh-ar dea cu hazi Pasia, tu chirolu tsi maea t tsea di-un parti cu un
Primuveara s-featsi afandu Nasta shi nitsi Gruilu nu s-mata aspusi pri sumar s pri budz , multsunjit di volea bun tsi lj-u featsi. Iara tu
la hani, ashi sh-bitisi Mihu isturisirea. ocljilj a ljei s-aduna ah nt vreari, f r m rdzinj, tr Pasia!
Fudzi, dz si bit rna. Nj-au dz s sh-a njia atumtsea, shi nu-nj Urm rinda-u cu mutrita, tu soea cum imna, tu fr ndzearea a truplui, tu
yinea s-pistipsescu. Videts, aharlji a mei, shidzu el c t shidzu shi frunimitatea a mastiljei, tu tuti lj adutsea aminti di Tana:
c ndu nu mata u avu Vicea, s-turn la bana di ma dimultu... M -sa ntreag , featsi un oar , armas cu Mihlu tu saloni, mash
Armasi din cali pri minduiri. Un zbor tsi vrea lu-avea ag rshit dip, c easti ah ntu t cut shi ashtirnut di tora... Ma h r coap eara
lj si an lts tora tu minti nc rcat di un ac chisiri lae: Tana la vr sta-a ljei; ma tu ma n poi, dup crip rli tsi li avu, s-al xi...
Codrilj s-ar zg n , ashi nj dz si un oar Tasa. Shi avea Shi Mia aspunea c tr cadrul a ljei: Cum u vedz... Muri cu cripari tu
ndriptati. La atsea di nt nja nc rligari, el c dzu sum alum chi. Taha suflit. Nu fu s-u vead m rtat . Fratslji, c t s-hib ... suntu b rbats shi
sotslji-lj, tra s-nu hib pricunuscut, lj t ljar caplu; ama, cum s-tihisi cu lucrili a lor, nu-au chiro tr aht ri... Shidzu puts n. Un ang s iri
shi c tr iu, nu putu si s-afl , c chirur elj tuts p n nu armasi c tr m rtiripsiri u ncurpilje: Tr-atsea mi minduii s-fac calea p n
v rnu. aoa. nj dz sh: Feata-i singur , nu-ari a cui si-lj dz c un zbor, va mi
duc io s-u ved tsi easti... Ascult , Miho, tini shtii ma ghini; tsi ficiori
avem pri-aoa? Vrea vream s-hib di la noi, c alt soi easti, lj
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 39 40 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

cunushtem, l cunushtem shi fumealja.


Mihlu ac ts si mbair numi di tiniri dit ma mults c s badz shi XVII
dup catiun, Doda shidea puts n si s-mindueasc . Nachi al Beca eara sots, tu un emburlichi mari di t tumi, cu un,
Ma, di Yiushlu-al Temu, tsi dz ts Miho? Tsi si zburashti di Yiush- Chirana. Avea m g zii tu ma mults c s badz m ri. Duc nda-si la
lu? unlu di eali, Odesa, Beca sh afl moartea pri niashtiptati. Sotslu a lui
Tu-aestu chiro, intr tu ud nipotlu, atsel ma njiclu, Sili. Sigura c u- b g m na pri tifterli tuti shi pri un bun parti dit avearea-a
avdz bit rna, c s-ast m tsi shi dz si agalea, arushin nda-si: emburlichiljei, ashi c , m rata Tan avu di dau ori agudiri c ndu-lj
Ei, sh-tini, Dod , canda nu-ai altutsiva tr zbur ri... vinji h barea. Nchisi agonja tu xeani shi, mac agiumsi, Chirana lj
Tsi alt , hilj, c prindi s ndridzem... Shi Mihlu easti di-a noshtri, ishi la gar s-u-ashteapt . Cu ur ri di bun vinjiri, cu zboari dultsi, nu
nu easti xen... lj-al s chiro tra s-trag tu-alt parti ma u lo tu paitoni s-u duc c tr
Zboarli aesti, c t shi t tsearea cu ac chisiri, mintit , tsi din si ninca casa-a lui din hoar .
ndau sticuri, lu-avinar dz li ntredz pi Mihu. Multi lucri lj si limpi- Ishindalui afoar dit c s b , Chirana ahiursi si-lj dz c lucri di
dza ma ghini tora. Fratslji Beca eara oaminj ncljish; cari nu vrea-lj locurli pri iu tritsea. Zboarli a lui lj si p rea ali Tan , canda eara
cunushtea ma di-aproapea, vrea-lj si p rea chiola tr ciudie. Shamish- gr iti dit un dip rtari mari, ca shi sunitlu nial xit a arocutilor pri
dolji sumul i, analts , cu must tsli m ri, l i ca sh-cum vrea eara calea cu pulbiri; dinintea-a ocljilor a ljei, tulburi di curmari, siryenjli
dzeaminj, zbura arar. Tu isihia-a lor niguroas , nu s-frimta tsiva min- fudzea f r s-l bag oara. Tu praglu a poart ljei fu ashtiptat di
dueri arali, ma l s-asp rea ocljul di atsea giudicat . L si p rea c muljarea al Chirana shi dus tu un yitachi maxus etim sit .
itsido njishcari di-a lor vrea l eara p ndixit shi un zbor, c t di Dup ndau s h ts di ar pas, dit h eatea cu sturi di cheatr ,
nic b tl tcu, spus tu agunjie vrea poat s-al xeasc calea-a Chirana lj aspusi larga-a lui ciuflichi, deav rliga c t videa cu ocljul,
giudicat ljei. Tut curmat shi am nat , ts nea ea di multu chiro, c tu un mushuteats m rit shi di al sarea a nsirariljei. S-teasi apoea
agiumsir s-cunoasc di hir-hir ar dzli a giudic turiiljei. Di multi ori un meas dumneasc , tr tinjia ali Tan , la cari loar parti tuts a
lj and m sea Mihlu tu c ljurli di c t tribunal, c ndu pri Giogea, cas ljei. Tana s-aduchea multu mintit ; di c ndu-c ndu ndirisea lj
c ndu pri Sili; lj videa stricur nda-si pri mardzina-a caliljei, afirinda- nchidica njishc rli shi-lj ast m tsea zboarli din gur . S-minduea, c
si di lumi, cu umirlu ast ngu al sat puts n, una m n tu gepi sh-tu nu di pl tseari vinji p n aoa; iara di greaua piristasi tsi u pimsi pri
alant cu suluri di c rts . Serli c tin oar di bizerghiu intra tu v r ah t cali lung nitsi c fu adus aminti p n tu atsea oar .
cafine ma traptu, dit vitsinat ; aoa s-mata ac tsa di zbor cu c ti v r Dup puts n chiro, muljarea al Chirana, aduchinda-lj starea, ncljin
oaspi, a curi, mash dup un lungu chiro di cunoashtiri vrea poat s-lj- un putir shi cu ts nearea cari-lj si c dea a unei ahtari piristasi, dz si:
aspun tut isturia a giudicat ljei. Tora, s-b neadz dumnilja-a ta, Tan , s-ts b neadz ficiorlji, elj
va ts n casa al Beca!
Dup cari, apoea, tricu la alt cuvend . Ocljilj a ljei sh b tea
peanili dipriun shi cu asprimi pri mastea-a ljei larg , cari, cum s-turna
c tr Tana, lj si umplea di un sumar s idyiul sumar s, aduc nda-si
ma multu ca str mb tur di ar eats , tsi u avea shi Chirana; poati prit
anvets sh-lu loar unlu di alantu.
T rdz u, c tr njedzlu a noaptiljei, Chirana si scul shi u ursi pri
Tana prit un lungu coridor, tu un ud dit fundul a cas ljei. Cum intr
aoa, Tana fu ac tsat di fric . Tu un chiushe ardea c ndila n intea-a
icoanilor; doau tseri pri meas arca licr siri trimbur toari tu ncurpi-
ljarea mistiryioas cu un gr mad di tifteri, cu veclji caduri aspilati
pri mururi, cu pirdeadz di catife tsi aspindzura n clini p n nghios.
Shedz, Tan , dz si Chirana, ntindz nda-lj un scamnu ningr
meas . Apoea ahiursi. nj pari ghini... da, nj pari ghini, multu ghini
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 41 42 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

c vinjish. Alt soi easti c ndu shidem ashi shi putem s-n ac chisim Ma, iu shidzu el, gr ea diun oar Giogea, ca shi cum vrea s-
prit grai yiu. Ma vrea vream si shtiu, n inti di tuti lucrili: Cum lj-ai fi- ap ndiseasc a minduirlor a lui, iu shidzu el, noi nu putem s-shidem,
ciorlji? Lj-ai la sculie, nu? ma ghini va vindem ciuflichea.
Tana min caplu:
Suntu Halchi, iara Pasia easti la un pensiuni di c lugreali n Poli.
Multu ghini, s-shad aclo p n va bitiseasc ; sh-deapoea nu va lj-
al s m noi, va l avem noi c shtiga... C anj di dz li, cu dumljartul,
fum ca neshti frats. Ast m tsi niheam ; deadi un fats uidisit a
mastiljei a lui cu barba shi must ts c nuti: Shtii cum muri... din cali,
n poea a lui armasir tuts tu un niarad ... Shi lucrili nu njarsir dip
ghini, di-un chiro shi ncoa; ncljisim dau m g zii, shi aproapea tuts
paradzlji adush di dumljartul s-chirur . An ltsa shi u sc dea boatsea,
anda sh-ansutsa zboarili cu njishc ri tsirimunjoasi di cap sh-di m nj.
Ia-lea, ia-lea, veadi-li shi dumnilja a ta... shi zbura dipriun .
Shutsa fr ndz li a tifterlor, li b ga din intea-ali Tan , cari nu putea
s-ac chiseasc dip tsiva dit fluminlu a tsifrilor l i. Tsi ari tu minti si
ntrib n s , iu va s-agiung ? Tu soni, cu ocljilj shuts ts niheam
c tr c ndil , canda vrea s-lja ndreptu m rturilji s mts lj dit icoani,
Chirana dz si:
Cu tuti aesti, dup ah nt sutsat cu dumljartul nu pot s-lj-alas
ashi fumealja; tr atsea mi minduii tr ghinili a t u shi a ficiorlor.
Scoasi dit gepi un pung shi un carti scris etim di ma n inti, shi-
lj teasi un cundilj: Mash c t va-ts badz simn tura... shi paradzlji ia-lj,
suntu a t i.
Tana citi. Tr suma di paradz pi cari lj-u d dea, ea s-liga tra s-nu alta
caft tsiva dip shi itsicari niac chiseari ntr elj si ncljidea tr daima.
Ea shidzu puts n; s ndzili lj s-alin apres tu fats shi, arc ndalui
nanaparti cundiljlu:
Nu, io nu-nj ljau pi zverc ficiorlji...
Piristasli tsi dusir apoea la giudic ts, nu li cunushtea nitsi elj lim-
pidi, s-chirdea tu un mistiryiu, din sit shi di moartea a ljei; mash tu tuti
lu-aduchea pri Chirana agudindalui ca un duh ar u. Cu l htar
aspunea di lucr turli a lui l i, p yidzli teasi. Ascult nda-lj, maea
cl tina caplu.
Nu lj-easti fric di Dumnidz , c ari sh-el ficiori... Altiori tsimt
di niirinipsiri, ntriba: S-dz tsem, c va u nchird sits, aharlji a mei...
el s-al s di lucru shi mac va sh-u tricu avearea pri numa-a muljari-
sai...
Tr aest avum noi c shtiga, Dod .
Shi din inti l si ndz rea ciuflichea, dup cum l u dz si muma a
lor, cu ntindirea larg di agri, p shunj, ponj shi la n parti un balt
mari nyilicindalui la lunjina-a sear ljei.
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 43 44 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

soarli; p n shi puljlji di pri chilimi, ts suts cu multi buei, canda s-an-
XVIII sufl tsa shi azbuira varliga, deadun cu adutserli aminti a ljei...
C Pasia fu acriscut tu shcolj, s-cunushtea dup cum zbura, dup Tu aest culindisiri prit tricut, Mia al Cotadin mata nd m sea tuti
harea-a njishc rlor shi soea dup cum s-purta, tu fust nj ma multu soili di oaminj, di tihisiri veclji, di cari ahiursea s-isturiseasc .
aplo, cu buei ncljisi. Ma tu suflitlu-a ljei armasi feata dit munti, cu Atumtsea s-ashtirnea ningr Mihlu, Giogea shi Sili, shi Pasia cu
simtsul s n tos tr nicuchirat , p str ndalui castilea lucri tr n s grunjlu ar dzimat tu palm . Shi ashi, gr indalui peagalea,
shi, sum un vel di minduiri ndilisiti. Moartea ali Tan shi mintiturli a aduc ndalui aminti lumi di alt oar , u afla pri Doda amurdzita cu
giudicat ljei u nv rtushadz ma s n tos tu t tsearea-a ljei ma trapt , zmurtic ri mplini di p reri di-ar u. Sum prada a lor arm nea tuts
prit cari, cu tuti aesti nu eara turlie tra s-nu-lj si vead nchisirli, un hop tu ntunearic. L mbili a dugheanilor di pristi sucachi,
mir chili a vr stiljei, un str lutsiri niashtiptat a ocljilor l i, m ri, tric ndalui prit pirdeadzlji di dantel , zugr fsea pri murlu dit saloni
dishcljish, tindearea a brats lor nsuts t di un suschir, apitrusirea-a siryenj ntredz di m yii; arabescuri shi arocuti tu deas frundzami,
cheptului tsi acrishtea caldu. Shi, dup aesti sticuri, dau linii lishoari cuibari muti, c r ri tsi nu dutsea iuva dip, chioshcuri njits di aumbr ,
di sufri s-andz ma, aspun nda-si canda ma multu, disupra a un af rn siri di lucri, ca shi tuti atseali c ti s-aminta sum ar dzli-a
chiushadzlor a guriljei. adutserlor aminti a lor. Tu t tseari, uruloyilu lu-avdza ma h ndos. Shi
Nu easti njic , Pasia, lj dz tsea Doda, al Mihu. Shi, mac a Doda l spunea di tricuti. S-dutsea cu multu ma n poi di pap str pap,
featilor nu l yini tihea c ndu l -i chirolu, tiniramea treatsi, aharlu a lig ndalui anjlji, c ft ndalui s-discaci ntreglu hir a far ljei. Tsi eashti
meu. Di s-arm nea acas ... Ma tora, cu avearea shi acreashtirea a ljei di oaminj! Ar sp ndz ts, vimturats di soarti, pristi tut loclu. Mults
nu poati s-lja pri cari tsi s-hib , lj prindi un om cari si-lj si uidiseasc . chirur , f r s-l si shtib di urm ; alts dz tsea morts prit xeani;
Un dzu iara, dup mirindi, shidz ndalui elj ntr elj, dz si, tut cu aoatsi Tana, iara b rbatlu a ljei, Odesa shi Vicea, n S run ...
mintea la feat : S-u m rt m Pasia, featsi Doda un oar , shi ma n poi, dup tsi va
Tsi-lj lipseashti? Mushat shi lucr toari, shi ishit dit shcolj, tuti bitisits cu giudicata, s-v turnats acas , natslji a mei! S-u loats pi Tana,
h rli. Apoea, prica a ljei, lucrili atseali... s-lj-adutsets oasili, s-doarm ningr mini, tu chimitiryiul di la noi.
Shi Doda ahiursi s-aduc aminti l pudzli m yistrit amp ltiti,
tr mbili di p ndz subts ri ca mitasea shi nyilicioasi, sheljurli molj XIX
shi alti lucri scumpi, c ti dz tsea prit sinduchi, nicati tu un njurizm Ashi tritsea dz lili. Shi, cu apruchearea-a toamn ljei, Mia al Cotadin
di iasamin. ahiurhi s sl gheasc , chiru arushatsa di pri fats . Ur tlu a xin tatiljei
Tuti lj li etim si Tana, canda eara si nchiseasc numta uti alant u tsimsi di-un chiro shi ncoa. Ea, cari fu nvitsat tut bana si-sh vead
dzu . Ma ficiorlji bunj, aharlu a meu, nu chic dit tser, va s-lj-afli... Pi di nicuchirat , s-nu amurtsasc tu-un loc, si s-duc ba la un soats ,
cari cunoashti Pasia? Ia, di anj di dz li shadi aoa cu fratslji, shi v r ba la un soe, tora s-ashtirnea tu un cohi la firid , shi s h ts ntredz
nu l calc praglu! Alt soi easti la noi; ti mata duts la unlu, ts yini mutrea cu minduerli dusi aljurea. Afoar , prit lunjina murg z g dea
altul, ts nj casa dishcljis . Shi c ndu agiundzi la s rb tori, ti lja frundz veashtidi. Airlu pitrumtu di hiori s-f tsea mbogru shi di
haraua tra s-mutreshti; es featili arm tusiti, s-acats n cor, di li shtii numiroasi bairi di carotsi di morts , acupiriti di lilici, tritsea n inti tu
tut lumea cari suntu tr m rtari... Eh, natlu-a meu, dit cor mi-aleapsi ntsirnearea a lor iavashc . Shi, dup tsi s-chirdea dit c mpul a
sh-pri mini atsel di cari nj ligai dz lili. videariljei, Doda li urm rea cu minti nsus namisa di ponj, iu dz tsea
S-ast m tsi di zbor. Videa tu minti ljanura nfrundz t , un f nt n shi Tana a ljei.
sum alum chi shi padea veardi ar sun ndalui di c ntitsi sh-di giocuri. Doamne, feata-a mea! gr ea agalea, cum mor aoa oaminjlji, cati
Namisa di alanti feati shi n s , nd rl sit , aproapea mbitat di gioc dzu ... Iu s-avdz la noi s-moar ashi la doi trei mesh c ti un...
shi ma multu di neshti oclji tsi lj-aduchea dipriun disupr -lj cari u C fta s-lj-aspun Pasia, c aestu eara c s b mari, c elj s-afla cu
ardea cu mutrita a lor. Tr ndau sticuri tiniramea lj si turna, adilja ca casa tu calea cari dutsi la murmints ; ma bit rna strindzea umirlji f r
di primuvear , shi tuti si prif tsea sum hiorlu a ljei; lava a c s b lui s-aducheasc , shi cu l htar dz tsea:
s-prilundzea ca un b teari di t mp n , cum li avea avdz t atumtsea S-nu mor aoa, ahara-a mea; c ftats shi pitritsets-mi n poi c t cama
tu dzua-a harau ljei; lucrili sc ntilja, sum p stuirea di lunjinj tsi s rma agonja!
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 45 46 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Pasia u loa di gushi, sh alichea fatsa di cheptul a ljei, tu cari aduchea ap ... Sh-aclo va-ts eas alts s-ti-ashteapt .
tut c ldura a unei mum , spun ndalui ca tu shicai, h idipsit : Vinj io, featsi bit rna, c ndu nu shteam ninca tsiva... Va agiungu
Vedz cum hii, Dod ! Ti s turash di noi, sh-tora vrei tra s-fudz. v r soi, shi n Poli va mi ast m tsescu, va mi duc sh-la Temu, shi nu
Apoea, ahara-a mea, c t s-mata stau? Mi-agiut Dumnidz lu di va fug p n nu va bitisescu lucrul ghini.
agiumshu p n la voi shi v aflai ghini... Di vgari tut va fug, tr tse s- lj lo caplu ntr m nj shi cu boatsea ag ljusit , pl mt , mplin di
mata arm n, ahara-a mea, c chirolu treatsi shi acas mi ashteapt . bitisit vreari:
Doda s-minduea la toamna naintat dit hoara-a ljei. Xinitipsitslji, tur- Iara tini si-l ljai, scumpa-a mea, va fats shi volea-ali Tan ...
nats aclo tu meshlji di vear , tora fudzir , tu lava di tr ts shi zghir ri Atumtsea shuir trenlu tr nchisiri. Agunjisits s-ambr tsitar . Doda
greali, s-al sar shi turmili din vali; prit negura ar it di c ndu-c ndu shuv i, chirdut , shi un stic lj vidzur , ca tu un ah ndami, fatsa, tsi
s-andz rea cu neau ciumili a munts lor. Curundu vrea nchiseasc shi nu s-alidzea ghini, cu dau shuirinj di l crinj, dup ageamea aburit a
n vaiurli, c ljurli va arm n ncljisi multu chiro, hoara manoleac ; shi vagoniljei. Shi dup tsi trenlu chiru shi s-avdz shuir ndalui iuva di-
prindea arcat irnaticlu, ah nti etim siri tr adrari... parti, Pasia cu fratslji, ninca mata shidea niminats. Un mindueari lj
Dic t u mata ng s ea shi altutsiva pri Doda la duc . Dintr ficiori s- apitrusea cu dureari, cheardirea a itsicari n die f r m rdzinj: S-
ast m tsi, cu tut vrearea, la Temu. Avea aflat di el, ma prota, dit dutsea Doda shi elj aduchea c alt ndamusi pri aest lumi ntr n sh
c rts li ali Tan . Sh-un dzu , ashi ca pri niminduiti, ma dealihea poati nu vrea mata hib .
dup multi mindueri, stricur un zbor ali Pasie: XX
Tsi-ai tr dz c di Yiushlu al Temu, scumpa-a mea? l cunuscush Giudicata njirdzea ghini. Chirana putu s-u am n di ma multi ori,
v rn oar ? l s nda-si mash tu volea-a chirolui tra si-lj aduc v r al xiri, v r
Da, l cunuscui, Dod ... Fu ncoa c ndu tricu tr Paris. shuts tur niashtiptat , fursatli a sinferlui a lui. C ndu chiru shi atsea
Tinirlu poati dishtipt tu n s un ar sit adutseari aminti, c un n die, pitricu oaminj la Beca s-agiung la mbunari; ma elj nitsi c
sumar s s-teasi pri mastea-a ljei shi, dus pri mindueari, b tu lishor vrur s-avd di ahtari lucru.
peanili a ocljilor, ca la str lutsirea a unor fandazmi dultsi dit dip rtari. Nu, nu, ap ndisir . Ar vd m noi ah ntu, va mata ar vd m. Shi
Tr bit rn , aest lj-agiumsi. Aduchi c Pasia vrea-l lja h rioas . cum va u vulipseasc giudicata... Eara aproapea siguri c vrea s-
Sh-c tse nu? El eara multu di-a caliljei. Di curundu ishi yeatru; s- amint .
acljam c ari z nati, shi z natea, biligichi di amalam tu m na a Dup un shcurtu chiro, s-turn shi Mihlu din Poli. Adusi cu el shi
omlui. Iara elj cara si nchird seasc giudicata, atumtsea, priningr un carti, pi cari avu c shtiga s-lj-u da ali Pasie tu m n . Cu zboari
pirtsie, Pasia vrea s-lj-aduc shi un alt aveari. P rints lj a ficiorlui aplo, mplini di c ldur , Doda isturisea tu n s c lituria, ashtiptarea
s-afla n Poli. Doda lj cunushtea. Vrea treac pri la n sh s-l multu bun tsi lj-u featsir p rints lj al Temu, pl tsearea niaspus tsi
dishcljid zborlu shi, carishti... s-minduea, ma multu, eara c nd sit , u avu c ndu afl shi di la elj idyili minduiri buni shi cum c dzur pri
c vrea hib shi elj multsunjits di ncuscriri. un ac chisiri tu tuti lucrili shi mata ad vg tsiva ndau ar nduri,
Vgarea fu ast sit tr un Gioi dup pr ndzu. S-dusir tuts la gar . pristi cari Pasia tricu agonja, mintit , f r s-li aleag cu boatsi. Fratslji
Mihlu prindea s-u nsutsasc pri Doda un parti di cali. Shi sticurli u mutrir ipupsiitori. Giogea zbur diun oar :
atseali di ashtiptari n intea-a bairlui di vagonj, lj armasir a ljei nia- Mihlu dz tsi, c Yiushlu al Temu, u-ari s-yin ncoa...
g rshiti. Entipusiri di lucri di-arad acrishtea, s-aduna, multu chiro Da, da, aest nj scrie shi Doda.
dup atsea, tu un adutsiri aminti di c njisiri f r num ; lava apitrusi- Turn ocljilj tu loc, arushit , pi c ndu cartea firfir shcurtu namisa
toari di deav rliga, tu cari ah nti vronduri s-ahundusea, oaminjlji di dzeaditi.
agunjisits, neshti v rteanitsi di grindin c rts nindalui tu treatsiri pri ndau dz li dup aest , ah nt fratslji c t shi Mihlu b gar oar
acupir mintul di-ageami. Toamna azv rlindalui sufl ri ar ts prit c la Pasia s-featsi un al xiri. S-ac tsa di un lucru shi tritsea la altu,
ushi... Shi bit rna trimbura. Pasia lj streasi di ma multi ori un shali f r s-aib ar vdarea tra si-l bitiseasc . Ea, cari nu s-avea ashtirnut
lae tsi u purta di gushi, u h rsi pi fats shi ashi lj-ursi s-lji spun : di multu la pianlu di sum cadurlu ali Tan , tora l dishcljisi shi ahiursi
Ia Dod , s-nu-ai nitsiun cripari! Va ti duc Mihlu p n n Poli, un veclju niho tsi u ar sea n oar ; ma, poati, c m njli a ljei s-njishca
mash ndau s h ts cu trenlu, apoea un dzu sh-un noapti pri ma greu pri clapi, chirdz ndalui dit nvets, ili c eara para adiljos
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 47 48 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

c nticlu, s-ast m tsi cu ocljilj asc ldats di l crinj a cui ac chiseari agiumt la un vr st c ndu, dup nt njli mir chi cu-ah ntu ma
nitsi ea nu vrea poat si-lj dz c . Tu ashtiptarea a ljei, imna di-aoa tric toari, cu c t yin ma furtunos, vrearea pitrundi ntreaga f ptur , s-
aclo, ca sh-cum vrea eara xean a lucrilor deav rliga; s-ahundusea tu alas agalea ca un ap isih shi ah ndoas , tu nauntrul a cui s-
un lumi aparti, adrat mash di yisi shi n dii, namisa di cari ndz rea aspuni tserlu cu tuti nishenjli deav rliga.
dipriun pi Yiushlu; ghini faptu, puts n salbit, aspun ndalui mult Aduchindalui, c tr iu-lj si ndripta mintea, Pasia dz si:
bun tati shi zborlu a lui shcurtu, zixit. Shtii, c ndu fush aoa... C t chiro va hib di-atumtsea?
Namisa di alti, n lig tur cu el, sh adutsea aminti di un sear n Trei anj sh-cama.
Poli, aclo, tu gr dina a sculiiljei, ts n ndalui tu m n un carti... Tr Tut el apoea ad vg :
nt nja oar lj scria mum -sa prit ar nduri chiruti, ca di un mari Ts-aduts aminti, n priimn m deadun.
mistico, f r s-aduc aminti numa, di cariva tsi eara s-u viliseasc shi Pri din intea-a lor asc pir din cali fandazma a unui parcu pi
si mpart tr totna bana cu ea. Shi, dup tsi u citi, tsi lung nyisari nsirati; c rarea chirut n dzari, cu bairlu diplo di c st nj veclji; tu
c dzu tr atsel cariva! Nu avea cum si-l shtib ... Ma n poi, c ndu fundu, soarli, namisa di f sh lundzi di niori, c ndu alts niori disupra a
nica b na mum -sa, l vidzu; vinji c ndu lj fu calea tr Paris, shi s- lui njishca l rdzi stoguri, tu parti vinjits, tu parti m l musits. Muma
dusi. ali Pasie, cu fratslji a ljei imna n inti, elj dolji armasir un chiro
Shi anj tricur , anj di crip ri shi c njin , tu cari nu apuc s-dz c a singuri; deadun, namisa di arburi, zbur ndalui tu v rteanitsa a
cuniva di n s... mash a mailjei, c ndu dishcljisi zborlu. Shi simts min- fr ndz lor tsi firfira galbini varliga...
tili a ljei, multu chiro zmurticati, zbucnea tora cu ah nt ma v rtos, lj Tr ciudie, featsi Yiushlu. Di multi ori nj yinea tu minti, io nu u
ncurpilja tut hiintsa tu ardoarea-a lor aplicusitoari, di canda nu eara ag rshii atsea priimnari.
idyea Pasie di ma n inti: Va yin tora shuptira ea tu sinea-a ljei, nu Nitsi io, ad vg Pasia.
mash tra s-treac , tora maxus tr mini... Trimbura tu n sh un harau niaspus tr faptul c nu-avea armas
Un dzu dup pr ndzu, avdz pi scara di cheatr , pashlji al Yiush, ar ts unlu-a altui. Diparti hiindalui, disp rts ts anj di dz li, tu orli c -
cari avea agiumt atsea dzu . Sunitlu a clupaticilui deadi un treambur njisiti di ritr dzeari, minduirli a lor nchisir s-azboair , c ft nda-si,
di niar vd toari harau . Pistipsi c nu va poat si si st pueasc , ah t ca neshti pulj tsi s-vor shi s-acljam chiruts, tu largul f r capit.
tsi-lj b tea inima di v rtos; ama din cali, cum lj si spusi din inti-lj, Vrui tra s-ts pitrec zbor, dz si Yiushlu, ma-nj yinea nu shtiu cum.
p ru ciudios di isih , lj teasi m na. Ocljilj a lor s-and musir , un Apoea aflai acas di tini, c Tana, Dumnidz s-u ljart , scrie la noi.
mutrit mash di un stic, ma tu cari aduchir , handa tu suflitli a lor, Pasia cl tin lishor caplu:
putearea, misticolu a soartiljei tsi-lj apruchea unlu di alantu. Shidzur Da, da, muma ti-avea tu minti totna, a njia nu-nj dz si, ma shtiu c
n sc nt oar tu t tseari shamishdolji, nishtiindalui cum s- scrisi ali Dod , puts n chiro n inti tra si ncljid ocljilj.
ahiurseasc . Pasia ntrib cu ocljilj di-un parti: Adutsearea aminti a moart ljei, b ga tu zborlu a lor un s mtisiri di
Agiumsish adz dimneatsa? pristi sinurli a ban ljei. Tu ud lu iu ntuneariclu s-al sa puts n c ti pu-
Da, cu trenlu di optu. ts n, nic ndalui ndilisea dintr elj, ac tsar si-sh gr easc cu bots
Shi cum fu pri-amari? adiljati, si-sh mistiryipseasc multi di bana-a lor. Pasa zbor isha tut ma
Bun chiro; ma di s-aveam furtun ... hiu nvitsat io, feci di ah nti mplin, ma nc rcat cu m yia a aprucheariljei; sh-aduchea suflitli ac -
ori calea pri amari. tsati di treamburlu a idyiljei mir chi. Ma n poi, si scul el, cu p reari
Zbura ca pri mindueari, mutrindalui cu mult harau la Pasia. N s di-ar u, tra s-fug . Di trei ori s-ast m tsi, cu m na ali Pasie aratsi,
eara tu un fustani di satin moali, lae, nt nja oar di la moartea a moali, tu m njli a lui. Priningr poart , cu aumbra a noaptiljei ndisat
mum -sai sh b g ea di gushi shi pri cheptu un stulie di dantel di sh-di coridorlu strimtu, dz si shuptirat:
bueaua-a fildishlui tsi-lj d dea a mastiljei un videari ma h r coap . Noapti bun , Pasie!
Ashi nviscut , cu perlu lishor unduit, adunat stres n poi, shi cari al sa Capitli a lor s-apruchear di singuri. Ea aduchi din cali foclu ar chi-
ciulei pi fr mti, ocljilj str lutsitori di multsunjiri, lj si p rea multu tor shi dultsi a axiriljei a budz lor; shi tu tulburarea, tu mbit tsilja a
puts n al xit di cum u avea cunuscut n oar , cu tuti c avea ats ljei di nt nja b shari, avdz , ca tu yis di nim rdzinit harau ,
tricut multu chiro di-atumtsea. Nitsi el nu para eara tinir; avea boatsea a vrutlui, cari, mash tr pl tsearea tra si-lj dz c numa, iara
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 49 50 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

shi iara xana dz tsea:


Noapti bun , Pasie!
Dup c dearea-a atsilor di nt nj fulguri di neau , patru paitoni
trapsir un sear di la bisearic la Beca. F r s-alas afoar v r
semnu, ncurunarea fu, cu tuti aesti, aplo, dup cari, un njic sindrufie
di oaspits loar parti varligalui di un meas tu saloni. Gambrolu shi
niveasta ashtirnut ningr el p rea ah nt di uidisits! lj shidea Thiuhari Mihadash
mushat, ali Pasie, nvisc mintul albu, unduit. Tu mbug ts lja-a perlui
cu sc ntiljeri di abanozi, str lutsea teljili, shi avea un lunjin di
Puizii inediti dit: OAR DI HARI
nist puisit vreari pi tut -lj mastea, dit cari, atseali dau li njits sufri di
ningr chiushadzlji a gur ljei, canda s-featsir afandi. Zbur r di una
di alt , shi di tsirimonji, di cum tricur lucrili la bisearic ; agonja, OAR di HARI
misurat, cu un aratsi s lt nati. Nu ca la n sh n hoar . Aclo numta
ts nea un sipt m n ; shi lumi, shi mueabets shi giocuri... Oar di hari!
Tra s-nu sh-ag rshasc adetsli di-acas , la an ltsarea-a putirlor, un Bairli tuti a s ndzilui c nt
di oaspiti ahiursi s-c nt agalea: A noapti h ndoas sh-ah nt ...
Chipiti, grohuti, dzenj sh-pishtirei
Diparti mult mi deadish, Munts lj a mei,
Muma a mea... Harpi tirii sunt, di pondi dz ri grei.

Ama shidzu, curm ndalui c nticlu pri niashtiptati. Miludia a lui P durli t cuti s-prifeatsir tuti
tr g nat , milanholic , shi ma multu acljimarea dit rifren, adusir N clarini tsi asun tu m nj ca di vruti;
niori di c njin . Prit t tsearea greau tsi apitrusi ndau sticuri, Flueri, avyiulii, t mb radz, nsus, livendz ,
aduchir un h ndoas p reari di-ar u tr muma, a curi nu-lj fu dat Bat ca la numt di-arhanghilj aglendz .
s-vead , cu ocljilj a ljei, aest sibepi maxus tsi u mir chisi ah nt di
multu. Minduerli apoea s-dusir la maea dit dip rtari. O, lai Thiuhari tini, lailu-nj tsi-adari?...
M rata Dod , featsi Pasia, c t va s-h rsi! si ncljin m un putir tr Canda hii sinurli tuti a Pindului nj pari,
Doda... Shi aduc nda-sh aminti di cartea dixit , ntrib : La tini-i Cari,
cartea, Sili? Deavarliga tu n si ti-adun ,
Da, u-am aoa. U scoasi dit gepi shi citi, cu boatsi, ar ndurli di ma Sum tser mplin di steali sh-cu luna curun ,
n poi ali Dod : S-b nedz, scump , shi s-ts da Atsel di-Analtu, tuti Simfunie tsi-alag analt sh-diparti,
bun t tsli! Tora, c ndu ti shtiu niveasta al Yiush, pot si ncljid ocljilj P n iu Dumnidz lu di lumi s-disparti...
isih . Shi, di iu s-afl aclo nsus, va s-h rseasc shi Tana, c -lj si Sh-tut yini, sh-tut c nt di-aclo, di didindi,
umplu mirachea. Iu, l i, Dumnidz lu, l mb dzli aprindi.
Adiljosh tuts, mutrir la cadur, cari atumtsea p ru c s-min nsufli-
ts t: aumbra a moart ljei dipusi, tricu agalea shi s-ast m tsi n poea-a Ierghiurli, fr ndz li sh-lilicili tuti,
ncurunatslor, cu m njli teasi ca tru un ghinicuvintari disupra a lor. Dit dzeana-ali Dz n p n tu Vucufescu,
Ca oclji sh-ca dzeani duruti,
A suflitlui a ljei sh-ali mumi-anjurzescu.
Ciumili albi al muri n mal !
Canda acljam la un vl heasc Walhall .
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 51 52 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

LA HANEA DI CALABACA
CND SHATEA...
La hanea-atsea di Calabaca,
Vai ljau muntili di-amblatea, Tsi u ts nea Mitri-al Dubaca,
C nd tr totna sta s hatea, Sh-iu cu h ndoasi f rmatsi giuca
P n iu dzenjli sh li ntindi Corbul di tat -nju
Pindlu-a meu, sh-vai trec didindi. Sh-l etsli tuti sum c lc nji li c lca
Ditun nda cu-ar volja tu d vani,
Tut tsi-avui sh-tsi vrui tra s-escu, (Di d dea deapoea, tuts paradzlji dit supani)...,
Aclo vai and musescu: Iar m rata-nj mum vilendz ts sea,
Tat lai sh-mum durut , Sh-la el minduind c ntitsi cu l crinj dz tsea...
Sh-budz li-ali prot vrut . Aclo voi s-mi duc, ermu, tra s-gioc
Cu l htar shi cu dor,
Edzlji, njelji, sotslji tuts, S-trag cu-ar volja tu steali
Tuts birbetslji sh-tsachilji shuts, Sh-tu njatili-a meali,
Calu, c njlji sh-tarlu cari Sh-aclotsi si-nj mor.
Ca Hristo mi loa nc lari.
SUM VERDZLI DVNJ
Sh-naparti, tu dz rli-analti:
Icoana al Ayiu-Pandi, Sum analti d v nj verdz
Cari ti suflit hilj mi lo Stau sh-la tini minduescu...
N bana-aest sh-atsea di-aclo. Suflitlu-nj pi-alm chi alnat,
C nt ca pulj vucufescu.

CNTIC DI SRMNITS Sh-cum tut c nt sh-tut ti-acljam ,


Sh-cum tut strig : Yinu nheam !
Nani, nani, om-fidani, Ca di iatagani, nj-treatsi
Ca fluria tu ghiurdani; T ljishlu, boatsea-a ta-aratsi.
Dornj cum dorm ning Hristo
Anghiljlji, la tser, aclo.
ATSEALI PATRU TIMEALJI
Ca tu flori si-ts hib somnul,
Shi s-ti h idipseasc Domnul; Suflitlu-analtu di la Orfeu n yini.
S-ti fats gioni sh-tinjisit, S ndzili gioni, di la Spartacus, shtim ghini.
Di tut omlu pinjisit. Di la-Alixandru-avem giuneatsa sh-livindyeaua,
Atsel tsi eara s-anv rligheadz tut dunjaua.
Di pri munts yini neaua,
Alb i tut dunjaua... Sh-di la Roma al vdata Mum
Dornj tu scutitsi cusuti Cari n deadi mushata limb sh-tinjisita num ,
Di curatli-nj m nj sh-duruti. D ilichea avem, sh-demnitatea,
Tra s-imn m ndrepts , nu di-amblatea.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 53 54 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

CTR CUCLU DI LA CLIMRI C nd, chirut, mi dishtiptai:


Nu ti-aspari, nj-dz si, stai,
Pi umirlu-a meu st ng, dipuni, Vrui tra s-dorm cu tini n brats
Cuc di la Clim ri, shi spuni Shi s-ts bash m rata fats ...
Mac pasc cupii di oi Mini hiu atsea tsi-ts fu
Sh-tora, pristi munts la noi? Feata tsi cu dor ti vru
Tu-alt ban ... sh-alt chiro
Mac sh-adz fac fuljau Nu di-aoatsi... ma di nclo...
Furlji b nj ca di uheau , Iu mi vrush sh-ti vrui cu-ahtari
Pristi pishtirei sh-gr min , F r mardzin l htari!...
Nac sh-adz foc amin ,
Sh-nac pristi laea-arin Sh-mi b she... shi s-vedz nishani!
Mumili-a lor sh-adz s-dirin ?... L cr nj lj-chicura dit dzeani.

Edzlji drats sh-njalili-a meali Shi, di-arshini, shi di jali,


Yii vai hib -i s-featsir steali?... S-dusi nghios, tu mir -lj pali.

La murmintul ali mumi, MUM DURUT SH-TAT MARAT


Ti p l c rsescu, du-mi,
S-ved, dit loc totna vai eas Di la tini avui harea-a m yistr ljei puizie,
Pira fantazm niasteas ?... Mum durut , c ntic az tu irnjie...
Sh-tini, tat marat, nji deadish darlu
Sh-ma diman poi, tu soni, S-trec pristi ban agru shi ndrept, ca ljiundarlu.
C nt -nj di Tina-al Pisoni,
Prota vrut tam -aleapt , Mash tr tinjia-a voastr b nai,
Mac sh-tora tut mi-ashteapt ... Muma-a mea vrut , mum durut ,
Sh-tat pirifan, c ntic tu plai...
A voastr tinjisiri fu bana-a mea tut .
UN TAM
TR TINJIA-A VOASTR
Un oar sh-un chiro,
C nd somnul mi lo aclo Tr tinjia-a voastr
Tu paradislu Mireau , Sh-laea fara-a noastr
N niaglic t uheau B nai, vruts p rints ,
Oasi-az tu murmints .
Di sum chin, preagalea-agalea,
Sh-featsi, f rm coasa, calea, Dit aest -aspart lumi,
Sh-vinji di s-adr culac Lja-mi tora, moarte, sh-du-mi
Ca n -aumbr di darac, Aclo iu totna i h v ,
Ning io, vergur ficior, Tu dz rli albi-al Dumnidz .
Cu caplu-lj pristi cicior.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 55 56 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

VA MI DUC (1)
SOTSLU GUMRUSH
Va mi duc,
Ermu cuc, La tini minduesc cu dor,
Tu v ljurli cu-andar Lai gum rush m rate,
Iu munts lj mi-amintar ... Cari-nj fush sotslu-atsel ma bun,
Pi chipitli nsurinati, Ma vrut dic t un frate;
Tu steali anv liti;
Tu chipitli surini, Cari mi purtash ca pi Hristo
Aclo i multu ghini... Prit c ljurlji dit munti,
Iar c nd pi dzean dipuneam
S-c nt pi verdz li-alum chi, Mi h idipseai pi frunti.
S-acljem moartili azl chi...
Pristi niguroasi ciumi, Iu va hii tora? Sh-tsi va hii
Si-nj mi avd ntreaga lumi... Tu-a lumiljei mistiryiu?...
F r di alt , anghil eshti
Pri c rciliurli di chin, Tu-al Dumnidz chimtiryiu.
P n la Dumnidz s-mi-alin...
Pri c rciliurli di bradz, Sh-ti ved cum stai m r nipsit
S nyeadz gionjlj-arm tuladz. Cu-alts gum rush alepts ,
Sh-cum deav rliga ocljilj ports
Pristi pishtirei sh-p duri, Pit h uri... sh-tut mi-ashtepts .
S nyeadz -aumbrili di furi;
Pristi plaiuri sh-pishtirei,
S nyeadz tiniri anjlj-a mei; URSITA
Pristi aripidinj sh-gr min ,
S nyeadz di sum laea-arin , Dup str mum Trac nj hiu
Sotslj-a mei dit alt chiro, Sh-Romeu dup str paplu,
Cu strig ti di caimo. Sh-deapoea, p n as ndz yiu,
Arm n, natima-nj caplu!
Sh-la f nt nj vai c nt, tra s-yin
Umbra alb ali Tin . Stihia ntunicoas sh-grea
Cu s l ghiri didindi
Sh-vai c nt, lailu-nj pristi cas , Sh-f r di nom inima-a mea
Sherchilj dit timeljuri s-eas , Cari pirc l i aprindi.
Shi tra s-dorm deapoea voi,
Ning voi, Sh-nimuritorlji n mini nyeats...
Fratslj-a mei morts njic zanj, Iar geanlu ndrept sh-tinjia,
Mash di v rn doi-trei anj... A Rom ljei duruts b rbats
Ning voi p rints sh-surori, Nj-u deadir a njia.
Tora-aumbri tu niori.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 57 58 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ASCPITARI VA MI DUC (2)


Dz -lj, aishtei ban , duri! Va mi duc,
Sh-du-ti, ermu, tu p duri. Ermu cuc,
Va ai frats livendz lj bradz, Pondu s-c ntu
Fadzlji sots arm tuladz. Cu ah ntu
Greu sivd ,
Izvurli va-ts hib vruti Iu mi-amint
Isusiti dzenjli tuti. Laea mir
Chipitili va-nj ti-alin Nicuchir ;
Tu-a stealilor fucurin ... Pristi dzean
Iu mi-acljam
Shi handa, sum pishtireau , Boatsea-ali humi,
Si-nj ti-ashteapt -atsea uheau Ali mumi.
Cari ashuir shi-nj ti-angan
Naparti di-aest ban . Vai nidzem
Tra s-pl ndzem
Pristi dzenj,
Ca pulj xenj,
ZGHIC DI VREARI Pristi ciumi sh-c r ulj,
Ernji pulj...
Mac fudz tu xeani, Pristi chetri
Gionli-a meu aleptu, Sh-pristi api
Nu va es siryeani, Erm zlapi:
Laea-nj, sh-va-nj ti-ashteptu. Pristi shopati
Sh-avl chi
Va mi-alin tu creast Ermi zl chi.
Sh-va mi tindu mpadi
Ca alb niveast Tindilin ,
Sum neaua tsi cadi. Dz -lji s-yin
Tora ncoa
Sh-vai pl ng tu gr minj Sh-n s -aoa,
C t ma-agonja s-yinj... Shi s-n vrem,
Cu l cr njli ploi S-n-adr m gljem,
Si-nj ti tornj n poi. Cu ahtari
Mari vreari,
Sh-va zghilesc cu greu, Un sh-un
S-yinj shi s-hii a... meu, S-him deadun,
Cu zghic iatagani, Eta tut ,
Vrearea-a mea curbani! Lele vrut !
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 59 60 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

MASH CNTIC Pi la padea-l Sp n, ca furlu


Tu irnjie tra s-aurlu...
Hiu, tut, mash c ntitsi dit hoara a mea: Pi la Ghioni sh-pi la Clim ri,
Di numts , di-aglendz sh-di ngrupari... Cu t mbarea pi p lt ri,
Ansar p n tu steali sh-deapoea dipun Cu t mbarea sh-cu dugr lu,
Tu h uri handa, cu izvuri-amari. Ca Guduma,-arm tul lu...
Pi la Toac sh-Buluvardu,
C ntic di-Aminciu, di-Amer sh-di Privoli, Ca lutseafirlu voi s-ardu...
S lghescu cu ahti foc di-arivoli... Pi la Fearic sh-Dr shtelj,
C ntic di Furca, Z gori sh-Samarina, Tu di api zghic s-mi-aspelj.
Di-nj hearbi sum mini, apreas , arina.
SUFLITLU-ALI MUM
Di-Avdel , Liv dz, Malacash sh-Giniradz,
Di s-leag n -anarga p durli di bradz... Pom di l cr nj mplin nj hiu,
Di Breaza, B iasa, Paltin sh-Bruzvala, Ca di m rdz riclji...
Di-nj pari c nu eu hiu, ma furlu Bucuvala. Tu cheptu inima-nj, a ta
Marat -i pitruniclji.
ARINA VRUT
Ashitsi sh-tini va earai,
Vai yin, lai vruta-a mea, vai yin, Aclo, ning icoan ,
Va m c njel friptu sh-va beau yin C nd vinji sh-suflitlu-ts m shc
Di-aoa di la Seryea-adrat N p rtica? Cunoan .
Sh-cu ierghi disc ntat:
Deapoea corlu va-nj lu trag, Pulj albu, njic, shadi pi-alm chi
(Daratsli tuts tu sac lj bag) Sh-cu dor canda suschir ...
Sum platanlu di l-Ayiu-Pandi, Ai vrearea-a ta, jali sh-mir chi
Ca di tu dz rli albi,-alandi... Tsi-aveagli laea-nj mir .

Deapoea ning tini vai


Mi-ashternu, gura-a ta si-nj dai... LAEA BOATSI
A mea s-hii tut sh-io a t u
Tu-a numt ljei nstilatlu h u: Talj-aratsi, ncoatsi,
Un singur scljimur suschiros L ht roas boatsi,
Tu-a tali izvuri, nghios... Di didindi,-aclo,
Un singur s-him aclotsi dor: Ditu urano...
Ashi voi s-mor. Poati-i ali dadi,
Cari di-aclotsi cadi!
Va yin, lea vrut , va mi tornu Poati-i ali mumi
Pi tu c r rli di la Cornu, Tsi-alag pit lumi,
Sum chinjlji di la Codru-Mari, S-dirin sh-zghileashti:
La tini: harizm sh-l htari. Hiljlu-a meu iu easti?
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 61 62 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Poati-i ali Tini, CNTIC


Cari di-atumtsea yini... Tr Zoe, Thiuhari shi Gabriel,
Di c nd u b shash, nipoata sh-nipotslji a mei.
C ne! sh-u-al sash...
Doi lutseafiri sh-un steau
Poati easti maea! Nj-lunjineadz tu dunjau .
Poati easti Vaea! L cr nj di harau -a njia,
Poati c -i straushlu, Ap yie, ca yilia.
Furlu, Caracushlu!...
Ma s-nu lj-aveam avut ,
Itsi, cartsi s-hib : Hut va nj-eara bana sh-chirut .
Pi tini ti strig .
Itsicari sh easti: Cari nipots sh-nipoati nu-ari
Numili-ts zghileashti. Nu-i harau , uti hari.

CTR FRTATSLJI A MEI SEAR DI BRUMAR


O, frats duruts, voi chinj di la Clim ri, C dzur brumili pri p dz,
Sh-voi fadz di la Niramdz , Prit morts treatsi-arcoari;
Giuneapinj di tu-alanti dz ri, P durli n m nj cu-ar ts l mb dz,
Sh-voi tuts cupaci alants , Dz c c ntic di ngrupari.
Sum voi avui dultsi cuibar
Sh-analt lig nari... Feati-fid nj stealili-nj par,
Sum voi vream s-nj-aflu cali-ambar, I l cr nj angljitsati...
Iu dorlu-nj cas nj-ari, Cari va l s-dusi cali-ambar
(H ndoas -amar njari) Di pl ngu-ah nt m rati?
A voastr avr voi s-rispir
Handa dit soni oar , Brumi c dzur sh-pi cutar,
Ca tu n numt -a meu suschir Thiuhari niprucupsite...
Dultsi di tut s-mi doar . Numts mistiryi sinurli-nj par,
Didindi-af rn siti.

SIXTIN CNTICLU-ALI MUM


Tr cari scrii tini puizii Mum vrut ,
Cari ari-ananghi di-a tali fantazii?... Muma-a mea durut !
Fara-a ta cheari sh-tu-alti s-tucheashti, Mum nvirinat ,
Puizia-ts tr corghi sh-tr sherchi gr eashti. Muma-a mea m rat ...
Tinjisit mum ,
Poati c-adar tam -Atsel-Di-Nsus, As ndz lae hum .
Tra s nyem dit murmints, ca Iisus.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 63 64 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Lituryie cald , LOCURLI MUM


Truplu-ts nj s-ascald
Arhanghilj h riosh O, locuri amint toari,
Tu-a t u albu-arosh Mplini di shoputi, sc ldati tu soari!
Suflit n gr din C ndu negurli sh-ploili cad pristi voi,
Di-amarand mplin . Canda di c pri cupii cad, sh-di oi.
C ndu vimturli-aurl tu ermi p duri,
CNTICLU AL DASHLU ARMTULLU Fadzlji shi bradzlji lja mutrit di furi!
Neaua c nd tu albi vilendz v-anv leashti,
Nu-avush, lea Dashlu-a meu, cupii Somnul sum n si, di didindi sh-handa canda easti...
Di oi, f lc ri di c pri Stealili nveasti-s,
Sh-calj un mal , ca aslanj, Soarli nun,
Arniuri sh-munts s-cutreamburi... Luna i nun ,
Nu-avush a ban ljei tinjia? Tserlu tut larg sh-analt curun .
Nu-avush Vaea mshat ca St -M ria?
Cari tora-alag ca n vl ng PLCRSIREA DI MA NPOI
Pi dzenj s-aurl shi si-nj ti pl ng ...,
Tr tsi irnjia tini vrush, Aprindi tini dzada
Tr tsi erma tufechi?... Sh-bagu pri finghit:
Uranolu tutu-i
Tora, aclo, sum pishtirei, Di neuri alghit.
Corghilj nj ts disic
Curatlu trup ca di Hristo Toarn tu c ndil
Sh-suflitlu f r di fric . Untulemnu-aleptu,
Ti pl ngu chipiti sh-p duri S-fixeasc cu njil
Sh-pondi tora limerli Agonja dit cheptu.
Di sotslj-a t i m rats sh-di furi...
Jilos, mash, bat fluerli. Bag tu firid
P gurlu di lemnu...
TOAMN AMNAT Cari aumbr -nj fatsi
La firid semnu?
Ashtearn brumili pluc dz
Sh-sazmi pi laea-nj ban ... Cu boatsea di njari
M yistr , dit haua f r di-ar dz, P r miti dz -nj,
La ea, ca pi c ni mi-angan . Sh-l cr njli ca steali
Si-nj li-adunj tu m nj.
Aidi marate, aidi turbate,
Ca di pl yie mplin di picate... Sh-l cr njli a tali
Du-ti tu colasi-aclotsi handa, Pristi fucurin
P n tsi altu gean Mira va-ts da. S-cad cum cad ploili
Pristi laea-arin .
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 65 66 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

O, MUM, DULTSI MUM Paradzlji tuts c ts ai tu gechi,


Pristi-avyiulii sh-clarini
P ni simit S lghiti p n tu steali, ca zl chi,
Tu padi nv lit cu-amarand sh-narcisi, Si-lj al cheshti tini,
Truplu-a t u, muma-nj, sh-ca dau yisi Sh-pristi t mb r lu
Dit paradis sum tserlu albastru Cari bati, ca tu colasi
Sh-cu steali pi n s cum c rbunjlji pi gastru Dugr lu.
Ai l cr nj tsi ardu, ocljlj a t i
Sfr ndziljats cu l i DI JALI NTRIBARI
G itani, sh-cu frunti analt
Di canda mutreashti sh-hamuar di tu alt C tse hits pondz voi aush
N lumi, tsi s-afl aclotsi didindi, Munts alghits di neau ?
Iu S nta T tseari dip alb si ntindi... Di tsi-ashuirats ca tu irnjii,
Sh-perlu a t u lai miryiuloi greu cari cadi Shoputi dit mireau ?
Pristi erm , lunatic padi.
Sh-tini f nt n di la Dzenj,
Oara-nj di hari minduearea-nj a ta easti, Canda ti-adrash uheau !...
Shi vrearea di tini, tora,-am nat , C tut f rmats frimints , sh-dzenj
Acreashti Tu-a ta erm dunjau .
Ca un c ntari di Pashti tu inima-a mea,
Bisearic mari shi ntunicat . Cum s-nu him singuri, pondz sh-l i,
C nd n-al sar shi fudzir
Aclo iu va hii sh-itsi va eshti, Cupiili sh-furlji sotslj-a t i
Cu daljan tinjii si-nj ti h rseshti, Tsi vreai ma greau mir ?...
C hiljlu-ts Thiuhari, anatimatlu-atsel c ni,
Nu ts-adr numa tu lumi di-arshini. Di c ndu sh-tini u-ang nash
Ljart -lj l etsli, ah ti! tsi-ts featsi: Di-aoa, str psit, c tsaua,
Vrearea arm ni, negura treatsi... Nu-avem h iri, dic t mash
Fu analtul a t u lutseafir tu bana Neguri, neaua sh-aroaua.
Aest al Ghiftu-Satana,
Sh-lutseafir tu tiniri ininj-arsari: ZBOARI DI-ANAFUR
Am rtiili-lj ap si-s fac , shi sari.
Locuri paradis, voi, locuri-mum ,
BAG CASETA Tsi-nj deadit bana shi-nj deadit num ,
Suflit aleptu sh-inim mari
Bag tora caseta tini Mplini di vreari-ad pati cu hari.
S-ts c nt shi s-ts cad ghini,
C nticlu-atsel niguros, cari-l giuca C nd ocljilj ncljid sh-v ved ca tru yis,
M ratlu di Mitri, tat -tu, Tu larg bisearic mi-aflu ncljis,
C ndu tuti l etsli, mpadi, cu ahti Shi, singur, aclo, lituryie ascultu,
Li c lca. Analt , nstilat sh-fantastic multu.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 67 68 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

UN MARI TAM SRBTOARI


Nu shtiu c tse, n sc ntiori, Ti St -M rie, ti St -M rie,
Tsi tam nj-si adar : Sh-tini maratlu, aclo va-nj hii.
C hiu sc ntealji tu niori Tu cor, sum platan, va ti-acats,
Sh-tu n handoas -andar ... Cu-alants tuts a t i f rtats
Di-atumtsea..., tora-arin -adrats.
Un c ntic hiu, Vanghilizmo Fatsa stri soari va u scots,
Sh-c nt ri di St -M ria-Mari... Tini sh-maratslj-a t i sots...
Suflitlu-nj largu urano Vai c nts, vai giots, sh-dit oclj-a t i
Cu tseri tu n s, amari. Steali va-arsar l cr nji l i.
Va-nj li-analts c tr munts ,
N simfunie hiu, f r di grai, Pristi nstilati,-albastri punts ,
Sonoritati mut ... Sh-deapoea va-nj ti duts iu s-dutsi
Ca plaiurli tu meslu-al Mai Tut dunjaua ali Crutsi.
Nj-si pari bana-nj tut .
Di tu firid cu mistiryii
Io nu him io atumtsea! Hiu Firid ca di m n stiri,
A dz rilor, stihii, natali... Va mtreasc featili cu dor
Sh-di iuva, di-u io nu shtiu Sh-cu zghic la gionjlji di tu cor.
Yin zghicuti di jali.
Va hib , poati, sh-Tina-aclo,
Aminduirea dultsi-a ta Atsea tsi Harlu nclo nj-u lo.
Easti yie avyiulie:
N p rtic tsi ndreapt sta STRMUTARI
Tu cheptlu-nj ca tu-avlie.
C nt n mini-a numt sh-a gr pnie
MISTIRYEA CNTARI Locurli cari mi-amintar :
Hiu mplin di steali-l cr nj, nsus,
Locurli tuti c ti li vedz: nghios di ploi sh-andar .
Chipiti ermi, p duri sh-liv dz,
C ntitsi sunt icoanili-a lor P dzli flueri sunt, apili-avyiulii,
Tu suflitlu-a meu gr min sh-nior. P durli sunt clarini;
Pi chipiti al muri bat
C nt ri sunt locurli iu mi-amintai... A glorie sh-irini.
Tonurli l cr nj f r grai...
L cr nj-furtun di neau sh-di ploi Dz ulji s-avdu nghios, handa:
Tsi-asun :C tse tini vdzish di la noi! Ai inima-nj tsi bati?!
L cr nj-z voani di ploi shi di neau , Naiuri s-adrar , sh-flauti
Ca uranolu pristi dunjau . Plaiuri sh-p dinj m rati.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 69 70 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

OAR BUN Iu v fu murmintlu-a voau ,


Uti om, ni pulju nu shtii...
Aprindi tora tini n tsigar , Uti ploae, uti-aroau ,
Atsea di ma n poi, sh-bag caseta, Uti vimtul dit irnii.
S-ts c nt Papatoli cu clarineta
Un c ntari cu yitrie amar . Poati, bunlu Dumnidz ,
Dit al Drac hapsi li scoasi,
Sh-deapoea tini, ashi cum hii, aush, Sh-va li lo di li ngrup
D -lj pristi n ri a ban ljei un bush, Ning N s, a voastri oasi.
Lja-ts pi p lt ri tufechea-a ta, ljundara,
Sh-du-ti tu munts, aclo s-ti-angljit -andara. Iu vai hits, iu nu vai hits,
Bunjlj-a mei p rints, si shtits:
AUSHLU CRCIUN Hiljlu-al tat sh-ali mumi,
Fu daljan tu-aest lumi,
Prit neaua tsi da Tr tinjia-a voastr tut ,
Tu lumi handa, Tat corb sh-mum durut !
Yini-Aush Cr ciunlu,
Tinjisitlu sh-bunlu. TU PADI
Yini anv lit Culc nj-ti pi dints, tu padi,
Tu alb t mbari, C nd didindi soarli cadi,
Sh-tu m n finghit Sh-aclo s-pl ndz cu oclji mplinj
Un lutseafir ari... Di l cr nj aroi di-alghinj.

Dinanumiri dutsi Suflitlu-ts sh-bana-ts amar


Saclu, ca n crutsi... S ltsi muti tsi pl ng s-par ...
Dishcljidets-lji ushli Sh-cor di fantazmi duruti
C tr anjlji, dushlj. Vrearili chiruti, tuti.

Atselj di sum tin ,


Iar la voi tra s-yin ... CNDU VAI DA...
Atselj di-alt oar
Di div rn oar . Io va mi tornu c ndu vai da
Neau pristi casa-a ta,
MRATS PRINTS Sh-tini tu greu somn c dzut ,
Vrearea-a mea sh-a ta s-hii, tut .
Vruts sh-duruts p rints a mei,
Mir lae tu anj grei C nd, la cambanaryio, c mbana
Muma-nj, tut mash pl yie, Va bat ca dit alt lumi,
Tat -nju avr tinjie. Lja-mi di m n tini, sh-du-mi
Aclo iu nu-ari m rdzinj bana.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 71 72 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

BAIR DI FLURII CND MUTRESC...


A hoar ljei a mea, Turyea
C nd mutresc la soari,
Sinurli-ali Turyi, tuti, Suflitlu mi doari,
Cu flurie sunt b tuti: C -nj adutsi-aminti
Lab nitsa-atsea culcat Di-anjlji din inti,
Ning -ar u, ca un feat ... Tinir sh-f r di minti.
Hoara M n hit daljan
Cari s-ascundi dup dzean ... C nd mutresc la lun ,
Tsipriulu-anv rligat di-ayinj, Canda c mb njlj-asun
Naparti di Saltsalyinj, Tu dz ri mult dip rtati,
(Cu muljeri albi p dinj)... A njatilor marati
Paltinlu cu zvelts b rbats, Didindi-archishurati.
Soe di arm tuladz...
Sus, di-amblatea, s-veadi-Amerlu La steali c nd mutresc,
Cu ficiori v rtosh ca herlu... Lutseafir vucufesc
Ascapir lunjin
Sh-tu mesi tini fluria, Tsi ca pi fur mi-avin ,
Ca ntr S nt St -M ria. La n s, curat, s-mi-alin .

LA VOI LAEA AFRNSIRI

La voi mi tornu tora, sotslj-a mei, Nghios, la pondili dr shtelj,


I yii aush, i morts , tsi-ari s-fac : Noaptea yin daratslj-atselj
Va bem, va n-ac ts m ureaclja sh-va giuc m, Cari-nj gioac , gulishanj,
Crip rli n noi sh-l etsli tuti s-tac . Pristi tinirlj-a mei anj.

N heam ma nclo, ca l ndurli-adunati, Pristi anjlj-a mei marats,


Va c nt sh-vai ar d h rioasi As ndz schinj sh-p ljuri adrats:
Di noi, cu idyiul dor, idyili feati, Pristi anjlj-a mei chiruts,
Ca di tu api niahiursiti scoasi. Ermi zghicuti-aclo, tuts.

Iu vrets s-n-afl m? La Cheatr ? Tu mireau ? Pristi njatili-nj amari,


Aclotsi iu m yistra-armasi greau Lele Dumnidzale Mari!
I la Clim ri, la Toac , tu P vrie?... Pristi cari tora-acrescu
Ma ghini la Viloni, tr St -M rie. Curpanj, p l njidz shi vescu...

La voi mi tornu tora, nu s-trag gioclu, Mash la shoputlu-al Burcela,


Ma tra si-nj nec tu-amari l cr nj loclu... Un -aumbr , cu fitsela
Si-nj sap cu m na groapa shi s-mi-adun Tu m nj albi, c nt sh-pl ndzi
Cu voi, nghios di tut aclo, deadun. Cu l cr nj steali di s ndzi.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 73 74 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

DI TSI FURNJIE? AMARA ANTURNARI


Fudzish di-aoa, di tsi furnjie? La tini vinj ca l-ali mumi cheptu,
Cari vurcolac nj ti-aguni? La tini, a mum njlor tuti mum ,
Ma s-arm neai aoa, cu noi, Io hiljlu-a t u afurisit sh-aleptu,
Aveai cupii di c pri sh-oi... Tsi-ts featsi di tinjie-analta-ts num .
Cu Tina va-nj ti isuseai,
Tinjisit tu lumi va ishai... Tut loclu iu voi si stau shi singur s-hiu,
Avea sh-m rata muma-a ta Pl yie cu l i n p rtitsi canda easti...
Pi hilj-su ning ea tra s-sta... Shi, di iuva, di iu nu pot si shtiu,
Nu tra si zghileasc , ca dit schinj, Di feat un boatsi tut zghileashti.
N inti s-cad tu gr minj...,
Uti l ita-atsea di Tin , Arcai shi stranjli tuti tu nior,
N inti s-cad tu gr min , Tu ermi ierghi dorlu si-nj lu-ascaldu...
Numili a t u anatimat Tsi bun easti? Anjurizmada-a lor!
Pi tuti vimturli-acljimat. Tsi dultsi truplu-a lor, ah! sh-c t di caldu!

MA S-NU-ANGNAM CTSAUA MINARI TSICLIC


Ca pristi grahuti sh-ca pristi pishtirei Voi, locuri sacri, voi tsi mi-amintat
S-alnar bana agri anjlji a mei, N inti tra s-mi-amint muma-nj,
Dit l ht roasi v ljuri shi, ma s-vrei, H ndoas simfunie tora hits,
Di sum murmints lj-atselj ah ntu grei. Voi, truplu-nj tut, voi suflitlu-nj sh-voi numa-nj.

Ma s-nu-ang nam c tsaua sh-arm neam Sh-cum s-toarn apili dit m ri


Aclotsi iu ursita vru s-mi-amindu, N poi, tu ploi sh-tu neau ,
Ca paplu, picurar tinjisit earam, Ashitsi sh-mini voi s-mi torn
I ca straushlu arm tul prit Pindu. Tu-a voastr catidral , cu iconj di steali greau .

TRUPLU SH-SUFLITLU A TU Negur , brum sh-izvuri vai hiu


Shi murmuri di-aripidin sh-fr ndz ,
Truplu-a t u s ntu, albu paraclis Iar tini, ca n dad tu irnjiu,
Aclo, tu groap di-atumtsea st ncljis, C ntic di s rm nits va s-nji c nts .
Ma suflitlu-ts, suschir serafic sh-dultsi-avyiulii
C ntitsli-a tali sh-p r mitili tsi-nj li c ntai
Shi-nj li spuneai ANALTI AFRNSIRI
Suntu, tora, a njia,
Tu inima-nj, erm sh-di neau -anv lit , avlie. Pi dzarea a tserlui, apirit ,
Soarli s-analts sacr finghit .
Truplu tsi s-dusi tu laea arin , Tu ermi p dz, dzenuri sh-mirei,
Suflitlu, totna, apreas cu steali c njin . C nt anjlji tiniri a mei.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 75 76 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

C nt c-arhanghilj, munts lj bumbuneadz : Sh-durut va mi tornu a negur sh-ploi


Canda Hristolu tu chipiti-anyeadz ... Adunat, tu locurli-mum , n poi...
P durli tu l i di la Ghioni sh-di la Fearic , Tu chetrili pondi sh-arina-atsea bun ,
Ca nveasti, s-apleac , tu n mari bisearic . Tu n si handa, cu l htar s-mi-adun .

Apili n chipri sh-c mb nj s-prif cur


Sh-c nt -anv liti tu neguri sh-tu bur , SINURLI DIT HOAR
Tsi s-avdi-al tr nda diparti sh-aoatsi?
Al Semo sh-Daveli, c njlj-a mei, easti boatsi. Itsi padi di sum soari
Truplu-a t u easti, sh-mi doari.
Itsi alt di sum lun
Ning tini-anda mi-adun .
LA IZVURLI DI LA CLIMRI
Izvurli sh-shoputli l i,
La izvurli di la Clim ri, L cr mats ocljilj a t i,
Prit n si cu-un giugastru, C nticlu di la c shari,
Nj-ts ded un bair di b sheri Amara-a ta, as ndz, b shari.
Sum tserlu tut albastru.
Noaptea, ca pi dzenj s-alas
As ndz, aclotsi, singur cuc, Pristi erma-a noastr cas ...
Mash fr ndza-nj h idipseshti Sh-boarea di pit fr ndz easti
Jalea dit mini...sh-iu s-mi duc? Vrearea moart cari n greashti.
Cari nghios, iuva, zghileashti?...

Zghicut di dorlu-a t u sh-eu hiu, ICOANA PLYIE


Tsi cu t ljishlu mi-avin
S-agiung la tini,-agonja, yiu, Icoana-ts, c ndu nyeadz dit laea arin ,
Naparti dit gr min . Archishur n mini ca pristi gr min ...
C ndu di tini aminti nj-aduc...
Pi dzenurli tuti zghilesc ermu cuc .
MIR TSICLIC
Ocljilj a t i, dz ri di urano
Izvur nj fu dat di mir tra s-escu, Au l c rnjli, steali, tu n si aclo.
Dit Pindul furescu sh-picur rescu... Suflitlu-ts fu miryiuloi, truplu tsear
Ap deapoea tsi-analt zghileashti Cari pond s-tucheashti sear di sear .
Sh-tu agri gr minj, spumoas s-s lgheashti.
Bana-ts fu crutsi di-amalam sh-her,
Isih ar u deapoea, tsi-adutsi Moartea mut zghicut di-apal prit tser,
Cu n s uranolu tut ca pri crutsi, Singura-a ta p r gurie sh-harau
Shi s-vears cu ahti tu-amari, Mini mash fui h irea arau .
Ca un di numt , h ndoas virsari.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 77 78 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ERMA NTURNARI ZGHICUT ALBU


P rinteasca fucurin Lilici dit Padea-ali Dz n
Tora easti mash arin . Sh-trandafili dit Mireau ,
Azvestea s-prif cu cinush Tsi c ndu feata v-anjurdzeashti,
Sharpi doarmi dup ush . Ca St -M ria-arm ni greau !...

Tu sinduchi sh-pi tuts murlji, Amarand di tu plailu-al Ghioni,


Imn -agiunj shoarits, ca furlji. Sh-voi dit M gul Tindilini,
Iar tu-angonja-ali Icoan , Tsi c ndu gionli v-anjurdzeashti,
S-veadi-aumbr di lihoan . Sh-dit un cu dugr lu-lj yini!

Tu firid , ning vatr , Dats-nji sh-a njia pi sum nari,


C ts l m r psit alatr , Anjurizm dzli, tora,-amari,
Sh-dit p rtiri canda s-veadi S-mi cher tu n si ca un yis
Cum pri dzenuri neau deadi. Pristi chirdutlu Paradis.

TR TSE
O, fara-a mea di picurari, LA MOARTEA-AL APOSTUL CACIUPERI
Di c rv nari sh-di-arm tuladz,
Soe cu minti-analt , cari Nu muri, ma s-dusi naparti di bana-aest !
Adar c rts sh-furtii paradz. Fudzi dit aest lumi an timat , nu un itsicari insu, ma un OM cu suflit
tinjisit, un om aleptu, cu un puteari di lucru di Sisif, om multu avut cu
Tr tse tu alt cutar ti-aminj, suflitlu, c avut nu easti atsel cari ARI, ma atsel cari DA, shi Apostul
Di-ts cherdz limba sh-prota mum ?... Caciuperi sh deadi tut bana tr fara arm neasc , tr ghineatsa shi
Sh-ti duts tu xeanili gr minj mb reatsa, giuneatsa sh-pirifanja-a ljei.
Cu-aleptlu-ts s ndz sh-avdz ta-ts num . Tradusi tu m rata-a noastr limb suflitlu idei shi sentimenti a
altor limbi: anglicheasc , g licheasc , italianicheasc , gr tseasc
shi dit limba sor , rum neasca. Lo bana dit truplu-a lor shi-lj deadi un
MINDUIREA A MUMLJEI nou trup tu grailu a nostru.
Deadi zbor arm nescu la tuti c rts li di bisearic crishtineasc .
Dzeaditli-a m njlor a tali di s nt , Apostul Caciuperi easti un altu apostul a far ljei a noastr , amintat
Sh-tora cu dor trec, prit perlu-nj, sh-harau ... Avdela, hoara-lj mum dit Pindu, hoar harizmat cari deadi ninga
Durearea, tu-adutsire-aminti-i ah nt ! un Apostul, atsel M rg rit, shi alts ah nts ninga!
C-ascapir steali prit n s , cu-aroau . El nu muri, ama s-dusi cu suflitlu evyinit, curat ca di anghil, didindi di
Ti ved cu m njli fapti pi cheptu crutsi... aest lumi, tra si-l p r c lseasc pri Dumnidz s-aib njil shi
Suflitlu-a t u tu jalea-a mea s-dutsi. ng tan di fara-a noastr , far cari nu adr ar u a v rnui, cari adr
Dzenj oclj-a mei sunt, cu l cr njli steali mash ghinets, shi c t shi tsi ghini!
Tsi cad cu zghicuti ca la dr shteali. Fucurin tsi nu va s-asting v rn oar easti suflitlu al Apostul
Caciuperi, dic t un oar cu fara a noastr .
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 79 80 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Cum priimnam mutrita nsus


Sh-diparti, p n didindi,
Vidzui, tu alt lumi-i dus,
Tsiva tsi s-vedz nu prindi!
Octavian Goga (transpuniri di Ionel Zeana)
Videam, o! Dumnidzale! cum
Pi Vasilitsa-Munti
PUIZII ALEAPTI
Nu d dea neau , ma c dea
Ca neaua, l crinj multi. PLUGARLJI

Di lu-anvilir dip handa, La voi alag itsi oar


Ca tu z vonj di numt , Shi suflitu-nj la voi tut yini;
Sh-Avdela hoar , nghios pl ndzea Voi singuri avigljats altarlu
Tu-albi pluc dz ascumt . Ali n dii di ma ghini.
A vostru easti a meu pl ngu,
Pl ndzea Culeulu,-a B ltslor dzenj, Crishtinj tsi nu-avets s rb toari,
Shi Zmolca-ali Samarini, Voi, nai ma bunj oaminj dit lumi,
Pl ndzea tut Pindul pristi tuti Urdz ts dit l crinj shi asdoari.
Ermili-lj albi gr mini...
Cu njila-lj f r soni, tserlu
Sum neau st nda sotslj-a lui, A dzeanilor-v-aruvinati
Pl ng nda cu ghideri, L deadi-aradza nai ma mshata
Gr ea: C tse am nj tra s-yinj, Dit s nta-a lui sirin tati.
F rtate Caciuperi?! El deadi suflitu-v mari
Shi inima tsi antrisari
Noi ashtiptam di-ah t chiro, Di boatsea-a fr ndz lor di codru,
Ocljilj n si uscar Di-a izvurilor shuptirari.
Mutrindalui digeaba, o!
Di-iuva-aumbra-ts s-arsar ... Tu andza-a loclui tsi zburashti,
Agonja pluglu-a vostru ar ;
Sh-vidzum atumtsea noi, vidzum Pri c mpu easti primuvear ,
Dininti-n thisie!: Sh-tu oclji-v tut primuvear .
Aumbra-a ta cum lunjina Mistiryili v li disfatsi
Pristi noi tuts, analt sh-yie. Dit sinlu-lj bun ts rna t cut ,
C tut floarea v cunoashti
Shi v cunoashti fr ndza tut .

Purtats cu brats li a voastri


Furtia-a lucrului ca doar ,
Sum str lutsirea l cr mat
A m rlor diminets di vear .
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 81 82 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Sh-v r nu v lishureadz -agoana, OLTUL


Mash bunlu-atsel din tser p rinti
Di nsus pri fr mtea-a voastr bag Paramushata-a etslor gram
Curuna-a lui di-aundz s nti. Nu-aspuni oara-atsea njiloas
Tsi n nfr tsi tr daima ponlu
A voastr -i jalea-atsea ma mari, Sh-h r cupilja n idyea cas
Sh-agoana tsi pri om s ntseashti, M rit s-hib dimineatsa
V bati ciuflicarlu nearcu, Tsi ayisi numta a noastr ,
Ma Dumnidz v vluiseashti. Bit rne Olt! cu budza ars
Shi c nd tu loc di p nea-a voastr , Noi ts b shem t lazea-albastr .
Puzumea v da s-bets f rmatsi,
Njilos v-ascult Dumnidz lu Greu, tu tsitatea-a ta di ap
Shi diznjirdari v pitreatsi. Dorm c ntitsli a noastri toati
Shi hearbi mistiryioasa jali
C nd doarmi pluglu tu-ahiroan A yisilor cum ts adrati
Tu serli cu pluinj di toamn , Tini mpliteshti n curcubei
La voi dipuni Alba Dz n , Yishtearea-a l crinjlor a noastri,
A yisilor a noastri doamn . Shi duts arina-atsea ma scump
Yin mpirats turnats tu-asimi Tu-a Dun ljei t l zi albastri.
Shi dz ni-arusi cu timealji:
Ah t mushuteats ncapi La sinlu-a t u yin, tu-amurdzishuri,
Tu-a vostru-apanghiu lai di palji. Ficioarili arushdisiti,
Shi dimineatsa yin niveasti
Frats bunj a fr ndz lor dit codru, Cu poalili ascumbusiti.
Ficiori a tserurlor albastri, Sh-yin picurari cu t l gani,
Voi ayisits cu-asdoarea-a voastr Tsi-sh c nt dorlu dit fluear ,
Ciuflichea-a plaiurlor a noastri! Shi c ti c ntitsi shi l crinj
Dit casa-a voastr , iu tu-aumbr Nu dutsi unda hulandar
Pl ng c ntitsi sh-ar di cor,
Va str lutseasc un oar Drumets b tuts di multi mints ,
C smetea-a noastr -a tutulor. N-alash ah t di greu pri noi,
Ambr tsit nda-n tut c mpul,
A mea i lacrima tsi-arupi Mutreshti ndasi din poi.
Sh-prit sita-a dzeanilor si fr ndzi, Ah t di molav ts -i hirea,
A mea-i c ntarea tu irnjie, C dutsi unda-ts c l toari:
Tsi nipututa jali sh-pl ndzi. Durearea-a far ljei tsi-ashteapt
Ma tu irinea-a voastr -amar , Di ets n ndreapt s rb toari.
Ca tu-un afundu greu di-amari,
B neadz fricushatlu seavir N oar , tu ets m ri la suflit,
A etilor azbun toari. Earai v r fur apres tsi tradzi,
Transpus 2-li di-April 1997 C nd domnj-ar i giura pri-apal
S-asparg s nta-a noastr leadzi;
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 83 84 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ma tini-a pl ngului a nostru STRAUSHLJI


Sh-aur ljei a noastr frati, Puizie polemic scriat di Goga tu anlu 1909 contra-a puetlui Duiliu
Spri tseruri aurlai turbarea Zamfirescu tsi s-al vda c easti grec shi soe cu un igumin Laskaris.
A d ldzilor-ts niurati.
Nu mor straushlji v r oar ,
O, cum antris rea atumtsea, Alumta-a lor tu noi sh-u poart ,
Giuc nda c v lari la castri, C truplu sh-lu aspulbirar ,
Livendz gionj cu-ap lj shi armi Ma dushm nilja nu l -i moart .
Shi calj cu aur pri c peastri, Str veaclja-aura-a lor si mparti
C nd la strigarea-a ta di tat , Di pap str pap, di tat -tat ,
Dit codri yin f r s-am n , Shi adz didindi dip di moarti,
String nd t poarili sumsoar , Elj caft , un giudicat .
Ficiorlji ali Alba Dz n !
Cum n mutrim amu tu fats ,
Murea tu pulbiri b c rea Sitosh di-alumt f rm cat ,
Shi codrul huhutea sh-ljanura; Niagr xirea-a noastr nveats
Shi tini, mari mastur, frate, Dit a lor ahti nicurmat .
Azvimtutor fr ndzeai cljisura. Noi him ca fleama tsi alag
Shi arushinda-ti la fats , Dit foclu-a lor tsi nu-i di palji,
Tritseai prit v ljurli afundi, Shi cu m razea-a lor ntreag
Anduplic nda-ts agru, ciornic, Yinea pri c mpul di b talji.
M retslu-a t u grumadz di undi.
Cu mini yin aroiuri troar
S nti f r mituri di et , Atselj di nghios shi f r numir
Di multu v ngrup m uratlu Tsi totuna ar dzimar
Slab, niputut pari sh-tini az A etslor et pri anumir.
Tu heari ti b g mpiratlu. Yin tuts atselj cu-a loclui dorlu,
Uht m ca unda-ts zdruminat , Ficiori a soarlui di flurie
Sh-noi corghilj, sotslji a t i bunj. Eu, omlu-a lor, l portu zborlu
Ma ca s-n pr p dim tuts, frate, Shi-n suflit s nta-a lor furtie.
Atumtsea, Olte, s-n azbunj!
Yin tuts ar dz, ceti s-adar
S-vershi cheametea-a ta di ap Dit veaclja-a etslor buburari,
Pri gr nili tsi-ar d la soari; Di stic tu stic sh-di oar -oar ,
Si chear loclu tut tsi poart Tut creshti oastea-nj tr l htari.
Xinitipsita-n yishteari. L ved tu itsi parti-aroilu,
A trupurlor a noastri ts rn sh vor driptatea tsi s-am n ,
S-u ljai di-aclo iu n ngrupar , Shi catiun sh va ciocoilu
S-ts-adunj apoi apili tuti Tu giudicat si sh-lu ts n .
Shi s-n mut m tu alt tsar !
Transpus 27-li di Martsu, 1997 Ansar ma mults elj dit groap ,
Ansar sh-tu mintea-a mea s-alung ,
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 85 86 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Yin huryeanits curmats di sap , V ved Nj-u njil tr nigriri


Sh-arm tuladz cu-apala lung . Di corbul grec cu boatsea-aumt :
Yin tuts cu dorurli shcrumati, Asparsish un m n stiri
C tr-ad stari nu ma easti: S-amint , vai, un sots di-alumt
Noi vinjim, more, str nipoate, V ved, shi oastea-nj c tr cas
S-n ljai pri tuts tu a ta oasti! U-ang s escu f r zboari:
Vai tut -aura mi alas ,
L dz c plicat: Yinits aoaea, C fuc rlichea-a ta mi doari
Straush dit lunga-a etslor cali, Transpus 17-li di Martsu, 1997
Shi dats-nji c nticlu sh-shicaea
Shi nibitsita-a voastr jali.
CASA-A NOASTR
Yinits, c boatsea-v durut Trei prunj, ca frats, tsi trag tra s-moar ,
Anyeadz un dimineats , sh treambur fr ndza uscat ,
Voi tsi murit di eta tut , Un vimtu lu-asc ln pri brats
Az voi hits agiunj di yeats ! Di iarb zmult un mnat .
Cucuta creashti prit ugrad
Elj yin cu sufliti-anuptati, Shi p l mida-lj ts ni cheptu
Tr-atsea aspargu heari greali, Tsi-agiumsi tora casa-aest ,
Tr-atsea aurl shi si zbati Vitsine Niculachi al preftu!
Durearea n c ntitsli a meali.
Mash dit a etslor lungu cair Di pri aruvulsiti tihuri,
Eu nji mp ltii un zvici di-aur , Azvestea cadi, s-dizl cheashti,
C niasteslu a lor vair Sh-cupacilu-a praglui aushit
Scrie bl stem tu a mea gur ! Acats sh-el di putridzashti;
Sh-ar dzli harishi di soari
Sunt fuvirosh tuts ning mini, C ndu prit guvi sh fac cali,
Nu poati colasea s-aravd . Ved teasi p ndz li di pangu
Nj-u seati tora Hai, vitsine! Shi nhiurati mor di jali.
Shi ocljilj agri nj ti caft !
Ts voi lutsirea di-armi greali, Cum dormu-amu di mult chirduti
Shi voi s-ts ved oastea albastr , Tu vatra-asteas di dugoari,
Tut tserlu cu oclji di steali P rmitili aspusi seara
Si lunjineadz -alumta-a noastr . Di-ah ti cuscri, nunj sh-cumbari;
Cum treambur cinusha-aratsi,
Ti-ashteptu hai ma nu-avdu mplin Sh-cum par c dzem c rbunjlji dushlji
V r vrondu agru di-armi greali. Di-amayea tsi u ma p strar
Mi-alas ahtea, mi dirin: Dit c ti dipina aushlji!
Iu suntu, vre, t burli-a tali?!
Shi cum ti-acljem dit chiosh di tsar Tu mastur-grend hiptu, ia-lea
Iu ti c ftar -a mei, v nat, Shi ar bushlu di la oi;
Tini ti-aprochi sh-ts nj di sumsoar Arada-a lui di coatsi multi
Un lai igumin muljitsat. Mutreashti cu virin la noi.
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 87 88 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

nj dutsi mintea tu-alti ets,


Cu grama-a lui ghiniurat .
Pri praglu-a dz lilor di et , DOINA
Canda ti ved pri tini, tat .
N doin pl ndzi nsus pri dzean ,
Shi canda avdu fr sht un zvici Dit fluier undi limpidz cad,
Sh-di huzmichear n boatsi dul Shi lig n nda-si s-afund n
S-aspuni mama ning -ahuri Irinea-a codrilor di brad
Sh-mirindea bag tu z rcul
Duljoas multu, ea mi bashi C ntari, mastur c ntari,
Pri perlu-a meu arus, pri gur : Ti-astindzi tora, suschir schet,
Dz Tata-a Nostru seara, scumpe, Sh-adornj-asteas n trimburarea
Shi s -nj ti ts nj di nvits tur ! Uhtat canda di br det

Shi iavea-nj trec pri din inti Un proscut nj chicash tu suflit,


Arada-arada tuti-atseali: Dit un tricut str veclju mult,
L itlu c s b di fumuri Shi pl ngu-a etilor apusi
Shi tuti pl ngutli a meali. Mi triir c ndu ti-ascult
Apoea cum mi feci cuminti
Cu eta tsi tut n inta, Cum ti tuchish amu tu noapti,
Sh-vidzui c un dzu hoara Fac lafi cu inima-a mea:
nj dz tsi: Afindilja-a ta! Tu tsi lai brad, di cari lai deag
Si asc ln pl ndzearea-a ta?
Sh-a c tor huhutiri la cor
Nu l ts neam cu boatsea son, Shi c t va ma b nedz aclo,
Di c ti ori nu-aspush p rmitlu Lea, sor , tini n ets cu noi,
Al Alixandru Machidon. C ndu va moar picurarlu
Shi ca un c ntic cum s-asteasi Sh-va moar sh-turma-a lui di oi?
Mushata-nj ficiurilj a njia
Shi vrearea-a mea di dau veri Amnat, tu v r chiro, cari shtii?
Cu feata-a preftlui Irimia Tric nd pri-aoa v r c l tor,
Va ti culeag dit n floari,
T lazea-a etilor tsi cur Dit un arp di nior
Ah ti c ntitsi purt ,
Sh-t lazea-a etilor tsi cur Va ti dipun nghios tu vali
Ah nti c ntitsi zgrum Shi lumea hasc va shi sta,
Eu adz v bash bit rni stizmi, Shi lumea ntreag va acats
Azvestea-aroas diplo ghini Tra s-pl ng cu durearea-a ta
C tse ti-ashterdzi cu c measha Transpus 17-li di Martsu, 1997
I pl ndzi, Niculachi, vitsine?
Transpus 23-li di Martsu, 1997
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 89 90 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

NOI Dit un chiro veclju-ag rshit,


Dzim nda sum tiranji,
La noi sunt codri m ri di brad Dishertul yis lu asc ld m
Shi c mpuri di mitas ; Tu-a l c rnjilor banji
La noi ah nts flituri sunt Transpus 18-li di Martsu, 1997
Sh-ah t jali n cas .
Privigljitori dit alti ts ri
APOSTOLU
Yin doina s-n u-ascult ; Ca un molav nihteri
La noi sunt c ntitsi shi flori S-astindzi lava tsi vrea hearb ,
Shi jali mult , mult Shi soarli peana sh-u ncljidi
Pristi c pitsa-atsea di iarb .
nsus, prin tser, i ma apres Laolu ac ts si shad
La noi, bit rnul soari, Ning mureu shi la purtits
Di c ndu pri a noastri plaiuri Bit rnul preftu s-alinceashti
El nu tr noi arsari Ar dzimat di p tirits .
La noi di jali tut gr esc
A codrilor tufishuri, Aush alghit di corbi dz li,
Shi jali dutsi Mur shul, Ashi lu shti tu hoar natlu,
Shi duc treili Crishuri. Pristi chiptarlu-a lui di l n ,
Un semnu di la mpiratlu.
La noi niveastili pl ng nd, Anarga el shi sta tu mesi
Tut deapin fuljorlu, Sh-cum tu b stuni s ndrupashti,
Shi mbr tsit nda-sh jalea pl ng Min nda dzenili alghiti,
Shi tata, shi ficiorlu. Acats di p r vulseashti.
Sum tserlu-a nostru l c rmat,
Avem ma moali cor, Suflarea tut lja aminti,
C-a noastri c ntitsi jilesc Ascult zboar li jiloasi
Tu ocljilj a tutlor. Shi fuslu si ast m tseashti
Tu m na-a nveastilor duljoasi.
Shi fliturlji, ma arushnosh, Aushlji tuts frimint l crinj,
Azboar n dz ri albastri, Cu dzeanili tsi udi-arm n,
Sh-aroaua di pi trandahiri Ficiorlj-apresh stringu m nerli
I l c rnji di-a noastri. Di la c tsutili dit br n.
Iar codrilj nfr tsits cu noi,
Tsi-sh treambur cundushlu, Ah t jali pl ndzi n boatsea
Dz c c di l crinj easti-adrat A aishtui aush p rinti
Shi Oltul, lai, aushlu Sh-ah ntu dor tu ininj ardi
Di ahtea di aoa sh-n inti.
Avem un yis ni mplinit, Bit rnul mag analts fr mtea,
Di cari ts nem cu dints lj, Shi cur boatsea-lj s nt sh-moali,
Di jalea-a lui s-asteasir Va creasc un oar tihea
Sh-aushlji shi p rints lj A far ljei tsi bea mash jali!
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 91 92 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Un idyiu dor tu chepturi creashti, Ashi tritsets voi, corghi-aush,


C nd boatsea ca trumbeta-asun , Cu Vergura Curata,
Shi dzeamits scoati tut hirea, Shi pl ndzi muma pri mineu,
Spirlungu sh-greu ca n furtun . Sh-tu barb pl ndzi tata
Mureulu sh-arushuts pulpa, Transpus 24-li di Martsu, 1997
Sh-dit v ljuri vimtu sh-mut tenda,
Prit largul, albul c mpu-a tserlui MIRACHEA
Si-lj duc zborlu shi cuvenda.
Diparti di-aoa vrearim s-yinj,
Dit castrul l g ros, albastru, Tu alti lumi sirini,
Dipun ar dzli ali lun , Tu dimineatsa di Flurii
Sh-pri fr mtea-analt , cubiit , S-mi ncurunedz cu tini.
lj fac di-amalam curun .
A ts ea-ts st hirutunsirea Sh-tu hoar s-n-ast sim la noi
Cu harea-a tserlui di lunjin , Pri dzean cas -adrat ,
A ts ea sih dyear apostul Eu s-hiu atsel ma mintimen,
A et ljei tsi prindi s-yin ! Shi tini-atsea ma mshat .
Transpus 24-li di Martsu, 1997
Si yin sh-muma-a mea la noi,
AUSH C -i moart di cripari,
S-ar d sh-ea un an i doi,
C tse mi-arcat di ning voi, I c ti dz li ari.
C tse mi-arcat di-acas ?
S-aveam armas om la plug, Aclo tu munts va b n m
S-aveam la coas -armas . Di c ts anj avem parti,
Huryeatslji seara s-lji adun
Atumtsea nu ma z g deam Shi s-l aspun dit carti.
Prit c ljuri ca lunatic,
Sh-aveats shi voi acas -amu C suntu soe di mpirat
Un stur la aushatic. Dit dip rtoas tsar ,
C loclu tut c lcat di om
Vrea mi nsuram c ndu bitseam Eara a lor n oar
Armata-atsea amara,
Vrea nj-aveam cas sh-io ca tuts Sh-c az oaminj nvitsats
Vrea mi tinjseasc hoara Ashteapt s-yin , s-creasc
Un tinir gioni v silje
Shi az c ts nipots vrea ai Di fara rum neasc .
S-ts dz c : Papu Moshu
P rmiti multi vrea l-aspunj Ficiorlji-n tini s-lji nvets
Cu mpiratlu Roshu Crezlu sh-Amint toarea
S-apuc s-lji ved c nt nda tuts
. Tu stal , s rb toarea.
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 93 94 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Atumtsea isih, ambunat Vrea si ntunic tut loclu,


Cu lumea-atsea dishart , C va yin f r -agoan
Si-nj dz c hoara c nd va mor Tuti stealili s-ascult
Un: Dumnidz s-lu ljart ! Avyiulia-ts babagean .

Sh-a preftului c ndu v r om Va s-h rseasc Dumnidz lu


Va-lj greasc greu dit ilji: Shi dit dzeanili-Lj di soari
Pri cari ngrochi, p rinte, adz? L cr nj va da pri niorlji
Pri-un om di uminilji! Alghi di m rg ritari.
Transpus 25-li di Martsu, 1997
Va n s-duc -atumtsea ponlu
LA GROAPA-AL LAE Dit z manea lung sh-greau :
Nintr stealili tsi-aveaglji
Yin s-ts dz c shi eu un zbor Va avem shi noi n steau !
Adz, c nd fudz diparti, Transpus 26-li di Martsu, 1997
Niculae, Lae Chiorlu,
C nt rets dit patru coardi. CNTITSI
Du cu tini murafetea Nsus, la hani n Dealu Mari,
Tsi n nv rtusha soborlu: Di trei dz li ts n soborlu
Masture f r p reaclji, Di trei dz li beau shi-nj c nt
Z ng nare, Lae Chiorlu! La ureaclji, Lae Chiorlu!

Iu niorlji sh au maslu Di trei dz li, o l i frate!


Sh-iu nu imn un sh-alandu, Dorlu-i greu sh-nj-u jali-a njia,
Shadi Domnul cu Sumchetru Sh-tut lj-u dz tsi, s-li avreadz
La n meas di aryeandu. Lae Chiorlu cu-avyiulia.

Tini s-ts aplets dzinucljilj Dz , bre Lae, un nou c ntic


Shi grumadzlu ca l eatsa, Di-un -aleapt tu noi stranji,
Sh-pri minuta avyiulie Sh-di un drac cu ocljilj vinjits,
S-ts-alicheshti moali fatsa. Di-un -Anits -ambirigioanji.

Shi si-lj dz ts un c ntic, Lae, C tricu sh-preasinlu mari


Cum si c nt n hori la noi, Sh-agrul tut nji lu-au arat ,
C ndu c nt picurarlu Sh-ambirgilu-i tu p zari
Dup turma-a lui di oi. Fr ndz veardi, fr ndz lat !

Va p r vulseasc coarda Dz , vre Lae, di-un -arus


La n ltsimili albastri, Cu trup zveltu di-amarandu
Eta lung c t jali Tini nu vedz cu un oclju,
Scrii n suflitili-a noastri. Ncljidi-l, ghifte, sh-pri alandu!
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 95 96 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

II Tsi vrea hib lumea-aest ,


Dz si-aoaltari, vre, vitsinlu
Vre, ambirigi Culusha, Ca la numta-atsea di Cana,
Tsi tats, tsi-ts c dzu dip creasta? Si ndridzem dit ap yinlu?
Dumnidz s-ts ts n yinlu,
Shi c smetea, shi niveasta! Nu, nu-i ghini, vre, vitsine!
Nu va hib h nj tr beari,
Tsi ma easti tu p zari? Shi Culusha-a mbirigilu
Biutura nu-i tr beari, Nu va s-duc tu p zari
Ma chischin ts-easti nveasta,
S-u-ard foclu di muljari! Nu va hib Lae Chiorlu,
S-lu-aib St m ria-aminti!
Bea cu mini sh-tini az , Nitsi-Anitsa-ambirigioanja,
C eu beau s-nj-astingu dorlu, Sh-va c t str psim, p rinte!
Canda-i alt lumea-aest
C ndu c nt Lae Chiorlu. IV
Lun , lun aryeandie,
Lae Chiorlu-a Dumnidz lui,
Hitr vedu arslie,
El nu veadi tuti-atseali;
C tse dorurli a meali
Shti mash dau di pri coard :
Li-aspusish la steali?
Un -i dor shi un -i jali.
Stealili nsus, c l toari,
C nd di dor n dz tsi Lae,
Feati m ri, pizuitoari,
Treambur cupa umplut ;
Nj-dusir uhtarea-amar
C nd di jali c nt Lae,
Si hiu pez n hoar .
Tsivali s-adar tut .
V
Sh-vrea aprindu-atumtsea hoara
S-ved cum pira sh-umpli gusha
Dorurli a meali
Ocljilj vinjits foclu s-lj-ard ,
Nu-au ntrupushari,
Vre ambirigi Culusha!
Dorurli a meali-s
Fr ndz pri c rari,
III
Spulbirati, zdruminati, fr ndz pri c rari.
Bea sh-s ntsia-a ta, p rinte,
Dumnidz s-ts ts n bana, ncot caftu, lailu-nj,
S-pots s-citeshti psaltichia Yisili a meali,
Shi s-guleshti shi bujana. Harishi ghiurdani
Bair di m rdzeali
C noi bem di patru dz li Nishanl tcul shi chirdutlu, bair di m rdzeali.
Cu-ambirgilu tu parei
Ca la numta-atsea di Cana, Tut tsi-nj tsasi noaptea,
Cana ali Galilei. Haragma-nj distram ,
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 97 98 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

nj si dusi tihea Shi u mut sh-el pri jali:


Nu ma pl ndzi, mam Feat , lea, ucljitslj-a t i,
La icoana-ali Curat , nu ma pl ndzi, mam . Mer arosh cu oclji l i
Corlu sta pri loc apoi,
VI Ama tut ved tsi-ari-adrat .
Canda da s-pl ng n feat ,
Feat mari, feat mari,
Fatsa-lj ardi, sh-umfl gusha
C l toari pintr steali,
Strig Sandu Copilandru:
Yin la tini njadz noapti
Dz , c prare, dz Culusha,
Tuti yisili a meali.
Dz , c prare, vre Culusha!
Shi cum bubureadz foclu
La firida-a ta, shireati,
Sh-anjurdzeashti-un njel pri sul ,
Bat dit arpi di mitas ,
Veadi bacilu c al Sandu
Feat mari, feat mari,
lj cad l crinj pri z rcul
Las -li s-ts yin n cas .
Transpus 30-li di Martsu, 1997
Trimbur nda s-treac -ageamea, TOAMNA
Si s-ar d pseasc s mti,
Pri tsulufra di la t mpl , Vel di brum aryeandie
Pri tsulufra di la fr mti. Nji stulsi mushat g rdina,
A lilicilor dit n s
Feat mari, tu h ryie L s-usc ar d tsina.
Va ti vead s mtul soari,
Str lutsind cu-un curun Pristi cipit di p duri
Alb di m rg ritari. Trec niorlji greu shi str mbu,
Transpus 26-li di Martsu, 1997 Cu-a lui fr ndz p rt loasi
Pl ndzi misurlu pri c mbu.
LA STN
Shi cum di la njadz noapti
G ljinusha-agalea-andzari,
Bati vimtul sh-va tra s-indr ,
Luna-i dup Dealu-Mari,
Di pri ahiroana-a noastr
Pl ndzi-un cloput ca n dad ,
Zmuldzi c ti un shindr .
Yin c sharlji di la st n ,
Strung ritsili, di m n ,
Di p ng na sindilie
C nt c ntitsi di gaid
Pl ngu mutslji shi s-dizgljin ,
Shi l-ar di a tutlor
Pl ndzi-un pulj di ciuciurlie
Fatsa-aroshi ca n dzad ,
Nsus pri bratslu di f nt n .
Cum s-acats tuts n cor
M nghi Sandu Copilandru
Lu asculu shi sum dzeani
Nu s-acats n corlu mari,
Nj-da n lacrim nyie:
C nt jilos n c ntari
N si uidiseashti bana,
G id gilu aducheashti,
Pulj marat di ciuciurlie!
Sta puts n, dispustuseashti,
Transpus 30-li di Martsu, 1997
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 99 100 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

A FICIURITSLOR C nd aduchesc c idyea vovl


Shi idyili n dii disharti,
Yinits la sinlu-a meu voi tuts, Va hib c l uza-a voastr
Njiczanj cu fr mtsili sirini, Tu surpul orb tsi n disparti.
Yinits tra si znuts f nt na
A yislui a meu di ma ghini! C-a voshtri oclji tu cari ardi
Yislu-a p rmitilor cu zmeilji,
Voi hits aroaua-ali h ryie Z g ditori tu-aest ban ,
Tsi da sc ntealji lutsitoari, Va s-fac sh-elj ca fariseilji,
C poart n ea asimea tut ,
Curat -a mundz lor di soari. Un gnos atumtsea mi apuc
Sh-p ng n minti mi nhioar ,
Dit boatsea-a voastr , dultsi cloput, Shi suflitlu-a meu hearbi idyiu
Tsi bati tu-amurdzish di sear , Ca-a atsilui di v rn oar ,
nveats suflitlu-a meu corbul,
Si cread n flori shi n primuvear . Tsi v t m tu fashi natslji
Arada-a ta easti amar ,
Shi canda aduchesc ma ghini M rite Doamne, Dumnidzale,
Privigljitoarea-atsea tsi c nt Eu nu ma cred tu primuvear !
Yinits, yinits! Nj-u multu vrut Transpus 29-li di Martsu, 1997
Zburd lipsirea-a voastr s mt .
NCOT
C-ar slu-a vostru mplin tsi creashti
Ca unda-ar ului di la munti, S-b nats logotets di aoa sh-dzatsi anj!
nj amutsashti duriroslu Ai, loats-mi cu voi tu-un ceat ,
P rmit a hirilor c nuti. Sh-cu mints li-a voastri s-hiu un diznou
Sh-cu-a voshtri shicadz s-am sutsat .
Shi taha-nj chicur un c ntic
La poarta-a mints lor ar ts: Diparti fui eu, tu un c s b ,
N dultsi-aradz am nat Shi leadzea di-aclo foclu s-u-ard ,
Dit railu-a meu chirdut tr ets Shi ambirigeadzlji sunt psefts sh-nu shtiu
Ne ghifts lj s-ts c nt dit coard .
II
Njiczanj cu oclji m ri shi limpidz Tr-atsea mi turnai tra s-ma gioc un oar
Ca radza-a nopts lor, albastr , Sirinlu-n cor cu-un Flor ,
C tse purtats shi voi os nda Cumbar cu livendul-v suflit curat,
Di soarti scris n hirea-a noastr ? Cu corba-a mea inim , sor .

N jali suflitu-nj disic Ashi! Si-nj li ved cum si ncljag deadun


Shi-nj fr ndzi yisili n doau , V rtoasili brats shi s-creasc
Sh-di zborlu-a caplui mi cutreambur: Aroputlu-a vostru b tut canda va
Shi voi va hits idyea a noau ! Tut loclu s-lu ah nduseasc .
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 101 102 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ashi! Ashtiptats-mi c yin sh-eu cu voi, Aduc lunjina tsi aspardzi sh-picati greali stulcineadz ,
C measha s-u trag di la m nits, Shi dz ngrili arudzinati a h psilor li bumbuneadz !
S-acats agioclu, dushmanlu agioc
La s ntili-a noastri Dum nits. Dizleg a orghilor mistiryiul tra s-vead sh-n sh tsi nu videa,
Sh-hiu h rios c tu-a lor suflit anyeadz adz anyearea-a mea!
Un pas din inti shi doi din poi,
Nandreapta, nast nga, n inti Ascult mintea-nj aplicat shi ndzinucljedz ivlavios
Un pas. Sh-aduc dit suflit un doar a Domnului Iisus Hristos!
.. Transpus 2-li di-April, 1997

Ah! Al sats-mi c citescu COLIND


Tu ocljilj a vushtror mut zborlu:
Nu-i acshu di a noastr ceat Pap Cr ciun, Pap Cr ciun!
Cari ag rshi tra s-gioac corlu. La casa di ftoh ahmac
Transpus 28-li di Martsu, 1997 Bitisi f rina n sac
Sh-nu avem s-ts d m culac
EASTI SRBTOARI Pap Cr ciun!

Pri c mpu easti s rb toari sh-tu sufliti tut s rb toari, Pap Cr ciun, Pap Cr ciun!
Anyeadz hirili di iarb sum ploaea-a mundz lor di soari. Pri tuti c r rli,
Agrili, amarli,
Sunt Pashtili atseali mshati sh-tu lumi bl ndurlu str bati, N freadzim cicioarli
Cambanaryiolu-sh dizmurtsashti bit rnili ncljituri uscati. Pap Cr ciun!

B c rea strig c ndu bati m yistra limb -asun toari, Pap Cr ciun, Pap Cr ciun!
Eu simtu-apreasa-a ljei strigari sh-u toarn suflitu-nj tu zboari. Tuti sipt m njli
N arupsim m njli
Voi tuts atselj tsi-avets tiranji sh-pl ndzets muts sum cubeea-albastr , S-adn m ca alghinjli
Yinits, yinits, c f r di-alt va yin mpir tsilja-a voastr ! Pap Cr ciun!

Yinits, yinits, voi sclayi tu lumi, cu budz li arsi sh-cripati, Pap Cr ciun, Pap Cr ciun!
Voi p rjilitslji di ardearea a ah ntor t tseri shcrumati: Lucr m bl stimatlu
Agru ca argatlu,
Voi, sclayilji f r di n die, voi dulji corghi f r plat , Sclayi la mpiratlu
Voi tut a curor eta nearc v deadi bana bl stimat ; Pap Cr ciun!

Voi tsi avets lucrat tr-alts , cu m njli-a voastri shamishdoau , Pap Cr ciun, Pap Cr ciun!
Yinits c-a mea c ntari tora dim nd di anyeari-a voau ! Pri tuti c r rli
Ts c nt m c nt rli
Voi, tuts cu fr mtea di asdoari, cu dzeanili aruvinati, Sh-ardem tseri ma m rli
Eu strig la tser durearea-a voastr shi Dumnidz u avdi, frate! Pap Cr ciun!
Transpus 29-li di Martsu, 1997
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 103 104 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

RUGCIUNI Di multu dzem a mei tu chis


Shi pl ngu cu-un limb mut
Z g ditor, cu ocljilj turburi, Durearea-a lor nfricushat
Cu truplu c p it di cali, Dipunu-nj-u tu cheptu tut .
Eu cad f r puteri, o, Doamne,
Cu fr mtea la cicioarli-a Tali. Tu suflit seamin -nj furtun ,
Tu cali surpuri nj si hasc S-lu aduchescu cum si zbati,
Sh-tu negur si nveashti dzarea, Cum tut virinlu s-aruvears
Eu, aplicat, la tini mtrescu: Pri coardili nhiurati;
P rinte, ndreadzi-nj-u c rarea! Sh-cum sum cubeea-a lui apreas
Tu zmaltsu di str pii albastri,
Tu cheptul dirinat di doruri Shi ncljag boatsea-a di b c ri
Eu ved cum pirazmadzlji sap , C ntarea-a dzeamitlor a noastri.
Cum izvurlu-nj vor s-lu-al ceasc , Transpus 2-li di-April, 1997
Iu suflitlu a meu s-adap .
Azmuldzi-mi dit a lor dalg
Sh-cu urnimia-a ta aleapt ,
C tr-a mei frats f r harau ,
Mutrita-nj, Doamne, u andreapt .

Dizleag -nj tini tut mistiryiul


Shi leadzea-a hiriljei tr shteari
Shi toarn tu-a meu brats tr totna
Puteri di-aur shi di vreari.
D -nj c nticlu shi d -nj lunjina
A primuverlor zilipsiti,
D -nj munda-a soarilui di vear
Tr peanili-nj apustusiti.

Astradzi pathusli a meali,


Tr totna zborlu-a lor s-lu fr ngu,
Shi di durearea-a altor ininj
nveats -mi pri mini s-pl ngu.
Nu-a mea ghineats tsi tr daima
U mprad mirili arali,
Ma jalea-a far ljei, p rinte,
Si pl ng n l cr njli a meali.

D -nj tut f rmaclu, tut -agoana


A multor doruri veclji, shcreti,
D -nj seavirlu tu cari aurl
Shi dzem scl yiili di eti.
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 105 106 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Nu voi s-misur dzu di dzu


C t va-nj ti-ashteptu, soarli-a meu.
Nu voi ashitsi s-aushescu,
Aura Pasha Yinu la mini, c nji-i greu!
ZBOAR FR BOATSI Yin, s -nj mi ts nj tu-a tali brats
Motto: Ti tini mash, ti tini, Tsi-nj da putearea-a ta,
Vrutlu-a meu dit yisi Yin, s -nj mi bash tini pi fats ,
Not di la editor Amintat Custantsa tu 2-li di Avgustu 1975, Aura S-h rsescu, iara, vrearea-a ta.
Pasha featsi Colegiul Pedagogic Constantin Br tescu di iu ishi dascal .
Deadun cu lucrul di d sc lits tsi-l fatsi Custantsa, ea easti scriat sh-
ca student la Universitatea Ovidiu di Custantsa, Sectia di Filologie
Balcanic you nveats , pining limba rum n cu dialectili a ljei, shi DZN A HRYIILOR
limbili s rb shi greac . Vrearea di limba arm neasc u-ari di la
p rints lj a ljei, cu cari zbura arm neashti n cas . S-veadi dit Toarn -ti iara, dz n -a h ryiilor,
manuscris c (i) autoarea yini dit Rum nie (ari ndau , nu multi, D -nj iara anjlji tsi tricur ,
rum nismi ca ncet, tsi lu-al xim tu peanarga/anarga/narga shi Adu-nj iara c ntitsli-a p p njlor
schimbu shi doina tsi li-al s m cum eara), (ii) u cunoashti ghini limba Sh-h rsea-nj sih tsli tsi nj-armasir !
arm neasc (sh-dup limb pari s-hib parti gr mustean sh-parti
f rshiroat ) shi (iii) nu cunoashti litiratura dit limba-a noastr (c scrii Peanarga, c t -amurgu nchisim
fonetic, cu caracterili rum neshti sh-cu ma multi zboari scriati deadun, Un c ti un, ca fr ndz li toamna
zboari tsi lipsescu scriari ahoryea). Bun oar , tu manuscrislu a ljei Tsi cad f r ca noi s-li duchim,
afl m scriati expresiili: zin (tr : va s-yin ), sim (tr : s-him), isi (tr : Ascuturati di vimturli-a tserlui, di daima.
yisi), tas hiu (tr : ta s-hiu), sib (tr : s-hib ) nii (tr : njilj), ma s mtidi
c tli vrui io (tr : ma s mti dic t li vrui io), tsi-au angrop (tr : tsi-a u- Nu n duchim di mshatili ghinets,
angrop), aonja (tr : agonja) sh-multi-multi alti tsi nu him siguri c li- Ma mash di dureri aminti n-adutsem,
aduchim totna ghini. Cu tuti aesti, sh-cu tuti c ritmul shcljupiteadz di Ni di h rseri, ni di mushutets,
multi ori, shi di multi ori nu-afl m rim , puizia a ljei ah rzeashti Ma mash di-un aumbr pit cari tricum.
tipusiri; easti un puizie di vreari, dultsi, cu simts mintili ndilicati a
unei feat tinir , tsi nyiseadz ti vrutlu a ljei. Tsiva nu n-armasi ta s-lom tu-alt lumi
C nu-avum tu ban putearea
AMNARI S-tritsem di arali, cu-amp c ciuni,
S-n vrem, cum s-vor tserlu cu marea
Ti-ashteptu, vrute, cafi sear
Shi nu shtiu c va s-yinj,
Voi s-him cum earam v rn oar , PLCRSEARI
Ma, gione, tini tut am nj
Yinu-aoa, suflite vrutu-sh-durut!
Va s-treac sh-veara c lduroas Ti-ashteptu, tu-a tali brats
Io tut ti-ashteptu c va s-yinj. S-mi-astrindzi cu vreari sh-dureari!
Va s-yin toamna niuroas , Yinu-aoa la mini, tini multu vrut!
Shi tini gione, tut am nj
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 107 108 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Di-alargu aurlu a meali zboar UN INIM FRMT


Tsi s-fr ngu dit tser si s-toarn
Ma multi dic t pitricui io, Ti vidzui cu-un altu gioni
Ma s mti dic t li vrui io. Shi-nj dz sesh c -i vrutlu-a t u;
Inima-nj si freadzi n dau
Ti voi mash pi tini, vrute, C ndu v vidzui pi voi.
Tini, tini-eshts lunjin di-amurgu,
Pi tini ti voi, vrute, durute, Tini nu mutrish la mini,
Pi tini cari ti c ftai ah ntu. Ma-nj dz sesh c multu-l vrei,
Sh-c ti isuseshti m ni,
Vrearea tu mini aurl , ti tini, S-hii a lui, p n va s-mori.
Ca zboar f r boatsi, vrute,
Vrearea-nj cur tu trup, ca njarea, C ndu ocljilj ts -lj mutrii,
Io tut ts grescu: durute! Elj nu-anyilicea ca steali
Ca atumtsea c nd noi doi
Hii ma nsus di-ac chiseri, Imnam mardzina di-amari
Di zboar , di boatsi sh-di tut,
Hii tini vrute, a meu durut, Prota vreari nu-u chirush
Hii tini, mash ti mini! Sh-nu va-u cheri tini canoar :
Ma c tse di mini vdzish
Di njilj di ori ts grescu n yis Ca s-hii tut eta sclav ?!
Ma tini nu mi avdz ;
Di njilj di ori ti-astring la chept
Ma tini nu ducheshts .
ZBOAR FR BOATSI (I)
Vrute! Aurlu ta s-mi-avd
Sh-alant lumi, di-alargu Doamne, io vrui ta s-hiu andreapt
Vrute! Ti voi mash pi tini, Cu tut tsi-i bun sh-ar u pi lumea-aest ,
Ti pl c rsescu, ascult -nj pl ngul! Ma di tuts pi mini mi-ai aleapt
Ca io s-p ltescu greu cu vrearea sh-minduearea!
Vr hn sii, sh-tini nu mi-avdz ,
Pl ngu, sh-nu vrei s-mi vedz, Cu tsi ti-ar sh, l i Dumnidzale,
Alag c t tini sh-nu pot s-ti-agiungu, Di-ashi cu greu mi pidipseshts ?
Mi-ancheadic, sh-cad tut Cu tut tsi io avui ma scumpu,
Cu a mea vreari ta s-p ltescu?!
Ti-ascundz di vreari
Tu nopts chiruti sh-ag rshiti Cu tuti tin puteai s-ti-ar dz di mini,
Ma pit vreari mi-agudish tu suflit,
Tu minti, tu inim , tu trup, sh-tu cheptu
S-nu-alash tsiva tu eta-aest s-hib ghini!
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 109 110 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Truplu nu-nj mi doari, ma suflitlu nj pl ndzi


Sh-l cr nj di dureari nj-adar -ar nj pi fats ; VRUTA-A MEA
Voi ta s-minduescu, ma mintea-i ag rshit ,
Tsiva nu pot s-adar, c tuti sunt chiruti! Ari perlu ca fr ndz li toamna,
Sh-oclji mshats ca masina,
Digeaba-nj mi uhtedz shi-nj pl ngu, Gura-aroshi sh-njic u-ari
C nu-a s-aschimb dip tsiva: Sh-ar di ca primuveara.
Tuti va s-hib purtati di vimtu,
Pimti, sh-al sati tu inima-a mea Easti mshat a mea vrut ,
Ma alargu easti ea,
FEAT-ARMN Cum s-adar la, mini, dado,
Dado lea, s-u ljau.
Feat -arm n nj-ar sii,
Feat -arm n pl c rsii, Easti-analt ca fidan
A mea vrut ea ta s-hib , Sh-tuti h rli li-ari ea,
A ljei gioni io ta s-hiu. Easti n lilici-aleapt ,
Tuts vor, mano, ta s-nj-u lja.
Nu ti minduea, lea feat ,
C chirolu nu n-ashteapt , Tu-alb fustani-u vidzui
Yin la mini, c ti voi, Sh-tu p puts -analts ,
Yin, ta s-hii a mea nveast . Sh-tut mintea nj-u chirui
C ndu ahurhi s-c nt .
Io, l i gione, ma s-ti vream,
Njica-atumtsea vrea s-yineam; Di m n va-u ljau peanarga,
Altu gioni ar sii Ta s-n priimn m cu dor
Pi tini ti ag rshii. Mardzina di-amari, agnanghea,
S-n-arisim noi doi!
Ah, lea feat , altu gioni
Nu-a ti va cum ti voi mini,
Va-nj ti-ar d , va-nj ti-alas
Sh-va-nj ti tornji tut la mini. NIACHICSEARI
Io ti-ac chisescu, gione, Va mi-ac chiseshts v r oar ,
Sh-a meu suflit nj mi doari Tini, suflit chirut tu noapti?
C a tau vreari mari Va s shtii tini v r oar
Io nu pot s-ts u h rsescu. Cari-i durearea-a mea-atsea mari?

Va-nj ti-ashteptu un ban , Va s-vrei tini, v r oar


Feat , s-hii a meau nveast , S-amparts durearea cu mini?
Ma s-nu vrei, tini, lea feat , Va s-ang ld pseshts tini, v r oar
Narga-anarg va-nj ti-ag rshescu. C tut tsi-adrai eara ti ghini?
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 111 112 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ah! nu pot s-mi cher tu noaptea mari Mash apa-atsea limbida sh-buna
Shi s-nu-avdu v r zbor di tini; Tsi daima va s-cur , dit munts,
Ah! nu pot s-mi bat cu c m shiclu Atsea-i apa-atsea s mta tsi vindic
Shi s-aravdu-a tali zboar -arali! Inima di dor, suflitlu di pl ngu.

S-nu-nj greshts shi s-nu-nj dz ts pi numi


C boatsea-a ta ar nj nj-alas . A MEA ALB VREARI
S-imnj pi geadei ning mini
Shi s-tats, s-alash suflitlu s-ts zburasc . Inima la tini mi pitreatsi, tut,
Sh-mintea tut la tini,
Ma vrearea s-u-ag rshish, io zbor nu-a s-avdu; n yis di daima io ti ved
Ma vrearea s-u h rnish, c ntic va s-avdu; Sh-di daima minduesc la tini.
Ducheshts tini cum mi-anv rligheadz
Un duh tsi-aratsi sufl , ca di moarti?! Hii tini a mea alb vreari,
Tsi dipusesh dit dip rtati steali,
YITRIE TI SUFLIT Hii vrutlu-a meu ursit di dz ni,
Soarli-a meu tsi-nj lunjineadz calea.
nj pl ndzi suflitlu iara
Sh-nu shtiu tsi s-lj-adar ta s-d n seasc ; Di m n yin-oa s-mi ljai, peanarga,
nj pl ndzi suflitlu di-aseara, Pi alti c ljuri s-mi anvets ta s-imnu.
Mintea-nj fregi, nu pot s-ul p ituescu! Pi-atseali c ljuri, nic lcati nica,
A vreariljei tsi nu li shtii nica v rnu.
lj dz sh c-a-lj dau lunjin di h ryie,
Sh-njirlu di-amari, sh-arosh di trandafil,
Ma nu d n seashti ar ulu di l cr nj
Ti tuti mushutetsli a loclui, ti v rn . TS-AVDU BOATSEA
lj dz sh, iara, c-a-lj dau io un pulj Ts-avdu boatsea cu cari-nj c ntai,
Tsi c nts , di ohu di ts treatsi agonja, U-avdu cum pl ndzi, ca un izvur,
Shi-lj dz sh c va-lj dau n cupie di oi Ts-avdu lac rma, ca un shopat,
Cu picurarlu tsi doina va-lj c nt di daima. Tsi-ts chicur pi gura cu cari-ar deai.

Sh-mi vulipsii io c iara va-lj dau Ts-avdu suschirlu dit suflit


C ntic di fr ndz veardi di prumveara, Ca v r munti tsi s-surp ,
Sh-vimturi, dit c mpuri, caldi va-lj dau Ts-avdu uhtatlu di nuntru
Sh-a dz lilor di vear tut mushuteatsa. Ca v r vimtu turbat.

Tsiva dit tuti aesti nu vru Ti-avdu cum pl ndzi ti mini


Suflitlu-a meu s-nu ma pl ng . C mi chirush ti daima;
Sh-atumtsea duchii mini, f r ca s-voi, Nu vedz c sh-io pl ngu,
C suflitlu vrea ap di n f nt n . Ma nu ti v r vreari nau di-a mea?!
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 113 114 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ZBOAR FR BOATSI (II) Nu c nt ti mini, gione!


C -i digeaba s-vrei
Nj-aduc aminti Doamne, Ma s-nu pots s-adari un lucru;
Di-anda earam deadun; Alas -mi cum hiu p r mpusit !
Tsi multu mi vreai gione,
Ta s-him doilji deadun! Nu-nj azbura, l i gione,
Cu zboar tsi jilescu,
Eara dealihea-atumtsea Alas -mi cu-a mea dureari,
C nd tini ti giurai C p n s-mor va u-am tu cheptu!
Pi tser sh-pi steali noaptea
C tini va-nj mi ljai?
ARMNLU DIT YISILI MSHATI
nj mi-ar sesh! Sh-mi doari
C tut tsi fu mushat Ah! Arm nlu-a meu dit siryeani
S-chiru tu noaptea mari Ti caftu tu chiruti dzeani
Ca zboar f r glas! S-ti-ashteptu s-yinj, ca soarli di pi tser,
Ti voi, sh-nu voi iara s-ti cher.
C tse tuti aesti
A njia-nj li dz tseai? Ca dit pirmit earai, tin gione-aleptu,
Mi-adrash s-pl ngu cu boatsi, Ianitsar vrut, tsi nj-al sash tu cheptu
S-mi ag rshescu c earai N lilici mshat sh-multu-aleapt
Tsi nu-a u cher, ti v r et .

ALAS-NJ YISLU (I) Aest lilici-aroshi, n trandafil aleapt


Adunat di pi c mpuri, sh-anjurdzit
Atumtsea c ndu io va-nj mi dishteptu Di noi doilji, noi u vrem ah ntu
Nu-a ti-aflu ning mini, vrutlu-a meu, Sh-va-u ts nem, daima s-u-avem.
Ca s-fudz tu dip rtati dzeani-analti,
Shi va s-ascundz di mini sh-oclj-a t i.
FR TINI
Atumtsea c ndu-a s-fudz di ning mini,
Alas -nj, mash ti pl c rsescu, yislu Digeaba shed cu-a meali soats
Tsi daima va-nj ti-aduc ning mini C inima la tini mi pitreatsi.
Sh-nu-a-nj greasc iara s-mi dishteptu Digeaba m cu-sh-beau tsi gura-nj caft
C f r di tini casa-nj easti-aratsi
ZBOAR FR BOATSI (III)
La cafi m shc tur minduescu
Nu-aurl -a tali zboar La tini vrute, ma tini nu shtii,
Cu boatsea-ts di amalam ! Sh-tu nopts cu lun dit firidz mutrescu
Alas -mi, ti pl c rsescu, Pi cali nghios, vahi va ti ved c yinj
C ti-avdu tu cafi s hati cari treatsi!
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 115 116 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Mushat , capitan hii,


LA TINI S-MUTRESCU Sh-analt ca fidan ,
Cu budz -aroshi nj ar dz
Mi minduii la tini, vrute, C ndu mutresc la tini.
C alargu-nj vdzish,
S-yinj tini, iara la mini, Ai oclji m ri, ca masina
Vahi nu-nj mi-ag rshish. Shi perlu lung, mash neali,
Sh-a tau njat , feata-a mea,
La tini s-mutrescu, vrute, Alt arm n nu u-ari.
Sh-mash la oclj-a t i,
C elj singuri va nj-aspun Ti voi ti zborlu caldu-a t u,
Ma tini s-mi vrei. Ti boatsea-a ta mushat ,
Ti voi ti tut tsi tini hii,
La tini s-mutrescu, vrute, Ti mintea-a ta aleapt .
Sh-mash la gura-a ta,
C ea singur va-nj dz c Di c ti-arm ni cunuscui
Ma s-vrei s-hiu a ta. Tu al g rli-a meali,
Di un mash, mini putui
La tini s-mutrescu, vrute, S -nj leg a meau ban .
Sh-la brats li-a tali,
Ma cu foc eali s-mi-astring C-NJ MI-ARSESH
Tini-nj mi-ai tu vreari.
Ti-alas cu ghini, gione,
La tini s-mutrescu, vrute, Ti-alas cu vrearea-a ta,
Sh-mash la m njli-a tali, Va-nj fug diparti, gione,
Narga s-mi h rseshti tini Alarg dit calea-a ta.
S-mi muts p n la steali!
Cu dau zboar , gione,
Pi mini mi-ar sesh,
Sh-ah t chiro, l i gione,
TI VOI! Mash zboar nj dz sesh.

Ti voi, lea feat , ashi cum hii, Tora vinji chirolu


Ti voi pi tini mash, ah ntu. Sh-io ta s-ti-alas, l i gione,
Voi s -nj ti ljau, c mshat hii, S-ti ag rshesc pi tini
Voi s -nj ti ljau, s-hii a mea nveast ! Shi s-voi un altu gioni.

Di multu ti-ashtiptam ta s-yinj Easti un gioni-aleptu,


S -nj lunjinedz a meau cali, Cu percea chiptinat ,
S-hii ning mini dipriun Cu perlu lai, cu ocljilj l i,
N ban noi deadun s-n him. Sh-cari mi va ma multu.
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 117 118 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ma s-nu s-fac can oar


MUTREA-MI, HRSEA-MI SH-CNT-NJ Tsi vrem doilji ta s-adr m,
Va shidem atumtsea-agnanghea
Mutrea-mi, gionli-a meu, Sh-va n par -ar u.
Mutrea la oclji-a mei,
Mutrea-mi, gionli-a meu,
Dz -nj tsi multu mi vrei!
CNT CUCLU DI PI DZEAN
H rsea-mi, gionli-a meu,
H rsea-mi cu-a ta m n , C nt cuclu di pi dzean ,
H rsea-mi gionli-a meu, Va mi-adun cu pirushan .
Shi isusea-mi m ni! C nt cuclu cu puteari,
Va s-dipun s-u-adun tu vali.
Shi c nt -nj, gione-a meu,
Shi c nt -nj cu-a ta boatsi, Clo, tu vali-i n f nt n ,
Shi c nt -nj, gione-a meu N f nt n cu-ap bun ,
Shi dz -nj s-yin cama ncoatsi! Iu cu pocilu yini mshata
Cafi dzu ca s-lja apa.

Va u-adun c nd luna-ansari
DI-AGNANGHEA Sh-tserlu easti mplin di steali;
Tini, cuc, s -nj c nts ghini
Va-nj ti-ashteptu cafi dzu , Cu-a mea vrut s-mi voi mini.
Va s-fimisesc s-ti ved
Mash n minut gione, Tini, cuc, s-nu-nj c nts -ar u
Ah ntu voi, s-ti ved! C-a ti bleastim multu greu;
S-hii ligat di cuibu sh-cuc
S-n adutsem aminti-atumtsea Cum hiu io ligat di vrut !
Di tut, tsi multu mushat fu,
Di-astrindzerli-atseali di m n Io pi vruta-a mea u voi,
Sh-di giucatlu n cor. Tin pi cuc va u mori.
Io pi vruta-a-u voi n ban ,
Va s-c nt m un c ntic doilji, Tini cuca nits n vear !
C ntic tsi n -l shtim,
C ntic ti suflitli-a noastri,
C n disp rts m. CNT CUCLU TU PDURI
Va s-him v r oar doilji, C nt cuclu tu p duri
Noi doilji, deadun? C va-nj fug tu alt lumi.
Va n-adn m dup mesi, gione, Sh-va nj-alas l ndura-a mea
Sh-va n antrib m. Tsi mi-ashteapt ea daima.
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 119 120 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Va-nj fug tu n lumi-aratsi, DI VREARI SH-DI CRIPARI


A l i cuc cu mshat boatsi,
Sh-a s-alas un dor di vrut , C tse fudzish alargu
N l ndur nib shat . Di mini sh-di-a mea vreari?
C tse mi pidipseshts
Las -nj, cuc cu peana sur , Cu zborlu-ar u sh-aratsi?
Las -nj, l i, n s pt m n ,
S -nj mi-adun cu vruta-a mea nj mi tuchii ca tseara
S-u bash gura-aroshi-atsea. Shi-nj mi-aushi chirolu
Di c ndu io ti-ashteptu
S -lj dau, lele-mu, un mer, Ta s-yinj la mini iara.
S-nu-ag rshasc , hir di per,
A mea vreari, pustu-sh cuc, Nu vrei s-ac chiseshts
Tsi-a u-angrop cu mini n loc! C io ti voi ah ntu
Shi can nu poa s-mi ts n
ZBOAR FR BOATSI (IV) Inima s-nj-ascultu?

Ti chirui ti-un zbor anapud di-a t u, C ndu io fug alargu,


Ti-un zbor f r hari, Tini yinj tut la mini
Mi chirush ti daima, vrute-arm n a meu, Sh-mi-ar dz, c ag rsheshts
Mi chirush, mardzina di-amari. Sh-c va ti-andrepts ghini.

Nu-ancapi zbor tu oflu-a meu, l i soari, Ma io, c ndu mi tornu,


Ma dorlu-a meu ti tini-i multu greu, La mini nu mutreshts
Sh-pi-a mindueariljei c ljuri, alti, pot s-alag, Sh-ts s-par alti ma mshati
C tut di tini va mi-ancheadic shi va s-cad. Sh-ma buni s-li-azbur shts .

Cinushi nj mi-adrai tu greaua-a mea dureari Cum s-nu-nj yin inati,


Sh-nu shtiu ma s-pot s nyedz, Sh-cum s-nu mi pr mpusescu?!
Chirut hiu, ca v r steau njic pi-un tser mari, Iu easti andriptatea
Mi-ampulisescu p n s-adilj. Pi cari u m reshts ?!

Earam lilici nidishcljis , c nd mi cunuscush Am sh-io un zbor ti dz c


Atsea sihati arau Shi voi s-mi-ascults sh-tini:
Sh-cu-atsel anf rm cat adilj tinmi-ahulish C nu mash io u-am vina,
Di nu vidzui harau . C vin ports sh-tini.

nj l ndzidz i di suflit shi-nj vr hn sii tu grai. C tse nu vedz ghineatsa


Chirut, ti daima, vrute, Tu-a noastr vreari mari?
S-ts-aduts aminti daima, l i gione cu-oclju-ts lai Ma tut criparea cafts
C vrearea-nj loash, durute! Sh-tut tini cu-aurlari?
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 121 122 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ascult -mi, c -i ghini, Dz -nj c mi vrei ca luna-a ta s-hiu,


Shi nu va s-calts -astr mbu; S-ts lunjinedz noaptea c rarea,
Adun -nj-ti tu minti Sh-yislu s-ts-aduc, sear di sear ,
Sh-avin tut ar ulu! S-ts-umplu-a t u suflit sh-bana ntreag !

DI-ARSHINI CU MINTEA TUT LA TINI


Agalea yinj tu a mea cali Nu pot ta s-m c shi s-dormu,
Di m n s -nj mi ljai, peanarga, La tini tut mi minduesc,
Shi arshinos cum altu nu-ari Alargu hii di mini, gione,
Di mini ti-aprucheash aseara. Sh-peanarga va-nj ti ag rshesc.

Ni zbor nu ts ticnea ta s-dz ts, Sotslji tuts nj lj-ag rshii


Ni v r p r mit ti-ar s, Sh-tut pi mindueari-nj shed;
Shi-nj ti minteai tu zbor ades Dorlu-a t u nj-ardi tu chept,
Canda earai dip njic. Noaptea tut -nj mi dishtept.

Ni io puteam oclji s -lj mut Un semn d -nj, vrute, di la tini


Di mpadi ca ti tini, Sh-di vrearea-a ta, ascumt ghini,
Ni tini nu puteai s-ascults S-nj-alinj a mea dureari mari
A meali zboar goali. Sh-a mea pir di dor tsi mi-ardi.

Ma s-yinj, vrute, ta s-mi ljai


GHINI VINJISH! Doilji uidie s-n him,
Doilji noi s-n isusim,
Ghini vinjish tu dzu bun Vrearea-a noastr un -a s-hib .
Di lunjinash suflitlu-a meu,
Yin-oa s-tri-astring iara la cheptu Ca soarli sh-ca luna va s-him,
Sh-tini s-mi bash shi s-mi diznjerdz! Ca puljlji di pi tser, analtu,
Ca marea sh-ca valu va s-him,
A meu voi s-hii ti tut bana, Daima un l ng alantu.
Doilji deadun ghini s-tritsem,
Un l ng -alant, sufliti-aleapti,
Ca tu pirmit va n b n m. ALAS-NJ YISLU (II)
Dishcljisim oclj sh-vidzum ghineats Al gai, s-mi-ascundu di tini,
Tsi vrea-u chiream, f r ca s-vrem, Yis tsi-nj furash ar hatea,
N deadim m na sh-nu-al s m dorlu Mi-ancheadic la cafi-a meu pas, di tini,
S-n-ard tu suflit c tu-s-b n m. Yis tsi nu-a s-hii dealihea!
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 123 124 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

N noapti cu lun shi steali-nj furash U lo vrearea shi vdzi cu ea


Minduerli-a meali di feat , Diparti di la mini,
Sh-pi sum sufr ntseali, sh-sum oclji nj-al sash Sh-armash s-mi minduescu tora
Nopts li di nidurnjari! Singur tu lumi.

Alas -mi s-hiu ca ma ninti, ti-arog, Mash un zbor dz sesh, ah ntu,


Xeane tsi nu ti cunoscu, Zbor di vrearea-a ta,
Alas -nj tin yislu, cu mintea s-alag Alanti li duchii tu suflit
Pi c mpuri, sh-a ts ia s-ts grescu! Sh-tu inima-a ta.

Fu n vreari tsi dit neguri


Pl sc ni pi noi,
DOR Sh-nu ts-u-aspun, sh-tini va-u ts nj
Vrute, p n s-mori.
Nj-u dor di-un sihati di zbor
Cu tini; Tihea-arau -a noastr fu,
Doilji ta s-n-adun m,
Nj-u dor di un priimnari Un oar mash, sh-ah t,
Agnanghea di-amari; Sh-doilji noi fudzim.

Nj-u dor s-mi mutrescu ah nda Cu ghini maca, gione-arm n,


Tu mshatslji oclj-a t i, Ti-alas cu a ta vreari,
Sh-nj-arm n cu dorlu tsi lu-avui,
S-ts ved suflitlu gol, Arm n, tu lumea mari.
Mi lo dorlu di un zbor a t u;

Di vreari, i di nc ceari,
Mi lo dorlu di boatsea-a ta, DZLI CHIRUTI
Cu cari-nj c ntai,
Alargu hii di dzenjli di vreari
Mi lo dorlu ma nu ti-aflai Pi cari tin li fimiseai,
Iutsido iu-nj ti c ftai Cu oclji chiruts mutreshts la steali
Sh-li pl c rseshts ca s-mi ai.

Di lung chiro di vreari ti-ag rshish


VREARI SH-DUREARI C alti-ts fur a ts ia minduerli,
Sh-di lung chiro tin nu mi ma vidzush
S-dusi, lele, vrearea-a mea, Ca io s-ts fur a ts ia ar h tsli.
Dit inim -nj fudzi,
Armasi golu-tsi-al s
Tu ban shi tu yis.
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 125 126 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ANDMSEARI
Mi-adunai cu-un gioni n cali, Ilie A. Ceara
Dipunea dit dzean n vali, ISTURII SHCURTI
Tu-a lui m nj, cu-aroshi meari. P nea cu Cash.
O, Micio!
Lja, lea feat , merlu-aestu, Ee, papo aoa him!
Lja-l tu m n ta s-ul mushti, Du-ti toarn oili sh-yino s-m c m.
C va s-vedz tsi dultsi easti Ficiorlu dusi sh-turn oili, dup cari vinji la pap-su sh-lu ntrib :
Cu-a ta gur , tsi nu-nj greshti! Tsi va m c m adz , papo?
Tsi avem p ni cu cash.
Io va-l ljau, l i gione-aleptu, Iara p ni cu cash? Tut ashi m c m shi tahina.
Ma nu-l ljau io ta s-ul mushcu! Tini, tsi vrei s-m ts? ghiv ri? Haidi s-m c m tsi avem c
Va-l ts n p n -atumtsea c ndu aest -i m carea-a arm njlor shi apoea va-ts dz c un shicae di
Tini-acas -a s-yinj s-mi cafts ! m carea di p ni cu cash cari nu-ari bitiseari.
Papo Spuni-nj-u tora, n inti tra s-m c m Hai, papo!
E, hai Va ts u dz c tora, mac ti-angricash ah ntu.
IDENTITATI Un oar , trei vagabondz shi zbur r tra si s-duc , s-calc murarlu
din hoar , tra si-lj fur p radzlji, noaptea c ndu vrea doarm .
Ancljid ocljilj sh-mutrescu tu suflit F r multi zboar , shi f r mult mindueari, apuf sir treilji si-l
Ca tu n ap limpid , fac aestu lucru c t ma agonja.
Dishcljid ocljilj sh-mutrescu tu yilie Un sear nchisir c tr moar tra si-l bag di cali aestu lucru,
Ca tu n mari ah ndoas . dup cum lu-avea cruit . Tihisi c tu atsea sear mushtiriilji s-avea
trapt ma di-agonja iara murarlu, veduu hiindalui, s-avea ac tsat s-
Mi ved pi mini, di dau ori: bag heam ma tu-arad moara, s-u etim seasc tr alant dzu .
Tu suflit cum hiu io dealihea, Noaptea t rdz u, vagabondz lj s-apruchear di gardul a moar ljei
Tu yilie cum alt -nj ved tihea. shi xit xir prota uborlu cu mutrita. Eara gol. Usha a moar ljei eara
ncljis , mash la un firid n dzean s-andz rea un lunjin di la
Mults -a s-aneac tu-amarea-ah ndoas , lamb . Poati, tu-atsea oar , murarlu s-etim sea tra si s-culc shi el,
Pts nj va s-cunoasc -atsea ap nyilicioas minduir elj. Andis rir gardul shi s-apruchear tiptili di mururli a
moar ljei, ashtipt ndalui aclo ca murarlu s-asting lamba shi si s-bag
s-doarm .
Shtits tsi? l dz si unlu di elj, cari eara ma shtiutlu, dup nisc nt
oar di ashtiptari, vidz ndalui c murarlu nu asteasi lamba.
Tsi-i? ntribar alants doilji shi s-apruchear di el, ashtipt ndalui
cu gurli h scati, si-lj avd zboar li ma ghini.
Tini Licio va shedz ndzinucljat aoaea ning mur shi mini va mi
alin pi umirlu-a t u tra s-ved tsi fatsi murarlu ah nt oar . Ca s-hib
c doarmi cu lamba apreas , va dishcljid firida sh-va mi aruc nauntru.
Tini Tega va yinj dup mini.
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 127 128 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998
Ilie A. Ceara P nea cu Cash 129 130 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Licilu s-b g pri dzinuclji cu fatsa la mur, iara Dimlu, shtiutlu, s- minuti s-moalji foclu. Cutsearea din seashti giumitati di oar .
alin pri umirlj-a lui di agiumsi s-vead tu udaea-a murarlui. Sotslji
ashtiptar s-avd tsi va l dz c Dimlu. Aestu mutri c t mutri shi
apoea dipusi mpadi shuptir ndalui ma multu tr sini. Nu-ari bitisiri.
Tsi-i? tsi vidzush? lu ntribar alants ciudiosh.
Nu-ari h iri, ast sear va s-n lom pirilipsea. Va s-yinim Pascal Marcu
alt oar . TORLU
C tse? ntribar doilji tu un grai.
Natima-lj tat -su tsi lu-ari, dz si Dimlu nciudat. Teasi misalea shi Noti-al Tsecu fudzi di Pirivoli, dit mushatslji munts a Pindului,
s-ac ts s-m c p ni cu cash; p n s-bitiseasc , va lu-acats h ryia! dup tsi c lc tu dospr yinghitslji di anj shi s-dusi, cum dz tsi
c nticlu, naparti di Marea Lae, tu Rum nie, la nvits tur .
Maea Zor v Urnipseashti: Bubutina. Aclo nvits , sh-lucr bana tut shi adun aveari multu mari.
Mae Zor , nj-aduc aminti c di multu chiro, tini f tseai un soe di Cu tut avearea-a lui, Noti armasi crishtin bun, vluyisit, shi agiut pri
pit di bubot , cari-lj dz tseai Bubutin , pit cari n-arisea multu, mults oaminj ftohi cu paradz i cu urnimie bun shi di doau -trei ori
noi doilji cu frati-nju Apustulushlu. Adar -n tora un bubutin , c deadi paradz bolts tra s ndreag un bisearic veaclji, di lj-armasi
va-l aduc sh-pri el, s-n-adutsem aminti cum n b team doilji, cari s- numa ca everghetlu nai ma mari-a atsiljei bisearic .
adun ma multu tu pheatlu a lui. Dup tsi u mp rtsam, n ac tsam di Shi acshi b n Noti-al Tsecu un ban bun , fronim , vluyisit ,
m cari shi nu puteam s-u m c m tut c t pae n aveam ts nut shi p n tu aushatlu-a aushaticlui.
atsea ts n arm nea, apoea, n u d deam unlu-a al ntui shi f tseam C ndu s-adr di noau dz tsidoi di anj, noaptea atsea avu un yis.
mari hazi di lishureatsa-a noastr dit arhie. Iara tini f tseai siryeani shi Noti nyis c taha s-priimna deadun cu Dumnidz lu tu arin
n-al sai pri noi s-n f tsem cum n t lja caplu, f r s-n v ryeshti. discults shamishdoilji dealungalui di mardzinea di-amari, pri plaj .
Fanul scump , di-aver c nu adrai di multu un bubutin , ama Ashi cum s-priimna, Noti ahiursi s-vead pri tserlu-albastru, ca la
shi c ndru aveam adrat , v r di voi nu avea tricut pri-aoa. chinimatograf, sceni dit bana-a lui. Tu cati scen el videa c tu arin
Mae Zor , nveats -mi cum s-u fac, poati c un dzu va mi-acats eara doau ar dz di urmi doau toruri un tor eara a lui, sh-alantu
s-adar sh-io acas . tor, a Dumnidz lui.
Multu lishor easti tr nvitsari, Fanul scump . Ti ved c yinj di la C ndu scena atsea dit soni lji s-aspusi shi s-bitisi, Noti sh-arc ocljilj
sculjo shi c ai cu tini un cundilj sh-un acoal , ashi c scrii tuti c ti agonja la tuti scenili dit bana a lui shi la toarili dit arin .
va ts dz c io. Ca s-li fats tuti ashi cum prindi, nu-ari cum s-nu-ts eas Atumtsea Noti al Tsecu b g di oar c , tu un scen dealungalui a
bubutina tr ziliu. hirlui a ban ljei, eara mash un tor nu doau . Shi el cama b g di
Ashi c , ma nt nj di tuti, va s-adunj lucrili hriazumini dup cum va oar c atumtsea c ndu eara mash un tor tu arin , eara tamam chirolu
dz c : 2 scafi cu bubot ntsirnut (f rin di misur); 1 scaf cu dit bana-a lui, c ndu el s-afla tu ma marea ananghi, c ndu trapsi
f rin di gr n; 1 scaf cu zahari; 1 scaf cu untulemnu; 2 oau ; l ngoarea-atsea greaua, la shaidz tsipatru di anj.
m rcat (ic lapti acru, ic dal ); 1 lingurici di bicarbunat (sod di Aest -l b g pri mari minduiri pri Noti. Tr-atsea lu ntrib pri
p ni); puts n sari. Dumnidz :
S-freac albushurli di ou p n s-adar spum ngrushat , s-adavg Doamne, dz si Noti. Tini nj dz sesh un oar c ma vai
tu eali crocurli (g lbinushurli) shi s-ameastic niheam . S-adun tu apuf sescu ta s-yin dup torlu-a T u, Tini Doamne vai imni ning
un vas oau li, f rina di misur shi gr n, zah rea shi untulemnul, s- mini tut bana-nj. Sh-tora bag di oar c tu chirolu dit bana-a mea,
ameastic tuti shi s-toarn pristi eali m rcat (ic lapti acru, ic c ndu eu avui ma marea ananghi di Tini, c ndu trapshu l ngoarea tsi
dal ), c t bea f rina. S-ameastic ghini tuti p n s-adar un aloat aproapea eara tra s-mor, ved tu arin mash un tor. Nu pot s-aduchescu
subts ri ca un aic . S-adavg linguricea di bicarbunat shi sarea. S- c tse, c ndu aveam ananghi di tini, Tini Doamne ti alipidash di mini.
toarn aesti tuti tu un t v cu m rdzinjli ma-analti shi s-aruc tu Noti, ficiorlu a meu, dz si Dumnidz lu sumar dz ndalui. Ti voi
cireap. Tu-arhii, foclu prindi s-hib ma v rtos, apoea, dup dzatsi
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 131 132 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

multu shi voi si shtii c eu nu mi lipidai di tini v r oar .


Pascal Marcu Torlu 133 134 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ti lipidash, Dumnidzale, mi al sash singur, dz si Noti ninca


n oar . Ia mutrea aclo tu tser, tu scena atsea ma nclo dit mesi. Vedz,
vedz? Mash un arad di urmi. Cum pots ta s-dz ts c nu mi al sash
singur, Dumnidzale?
Nu ti-al sai singur, dz si Dumnid lu cu buneats p rinteasc . Tu
chirolu c ndu tini avush crip rli shi ghiderli atseali ma m rli, c ndu
tini trapsish l ngoarea atsea greaua, c ndu vedz mash un arad di Toma Babu
urmi tu arin , eara toamna c ndu Eu, hiljlu-a meu Noti, ti purtam n
brats . Tr atsea tini vedz mash un tor torlu-a meu!
PUIZII

Not di la Redactsie Autorlu n-ari dz s c aest isturii easti


scriat dup un p r vulii shcurt avdz t tu-Amirichie. Nu shtiu di
iu n yini aest isturii, ma tr-atselj tsi cunoscu limba inglizeasc , d m
TUT UN DRAC
Alidzerli dit Rum nie, 1996
ma nghios shi un versiuni (anonim ) scriat tu forma-a unei puizie:

Footprints in the Snow Nu mi fac ti v r pishmani.


Nu mi fac!
C fu Coli, c fu Yiani,
One night a man lay dreaming
Tut un drac!
Of a field of whitest snow,
Fudzi unlu, altul yini,
And he could see his life as footsteps,
Tu cor cai ti bag tini?
Sometimes quick and sometimes slow.
Pots s-ti zgrunj cu c cimac,
Tut un drac!
On the highest points of happy times,
Two sets of footprints could he see;
C s ncaci shi s-v ryescu,
He nodded to himself and thought,
Mini tac.
The Lord is always with me.
C lj-acljam EANU, ESCU
Tut un drac!
Troubled, then he noticed
Yini un di n zburashti,
In times of sorrow and strife,
Alant idyiul lucru greashti.
There was only one set of footsteps
C l dai sari sh-culac,
Passing through his life.
Tut un drac!
Lord, he whispered sadly,
Ore, lj-agudi l ngoarea
So much trouble I have seen,
Di dalac!
During times Ive needed You most, Di va s-lja sh-aeshts p ltarea,
Where, oh where have You been? Tut un drac!
Di la Tisa p n la Nistru
Then he heard the Lord voice saying, Tut rom nlu s-va ministru!
Always know that this is true, Ma, sh-cu trei pi un ugeac,
During all your saddest days Tut un drac!
It was I who carried you.
Toma Babu Puizii 135 136 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Noi, m ratslji, tritsem bana Dz si: Ti cati m nushi tu duel lipsea s-alumt .
Cu f rmac C nd b g di oar , gionli, c pi limba-a lui lj greashti,
S-yin sh-Nashu Babalana, Prota s-h risi diunoar sh-lj-u turn pi arm neashti:
Tut un drac! Ore, lasi-mi-arihati! Tsi l vilji greshti tini?
Nu vedz f nico tsi s-fatsi? Tsi duel, tsi Doamni ljart ? F -mi s-aduchescu sh-mini!
Tr un tron sunt shaispr dzatsi Shi lj dz tsi-atsel, cu-arada, cum i lucrul, cum i hala,
Ma sh-cu yinghits pi un crac C lipseashti si s-alumt , cu-atselj doilji, cu apala.
Tut un drac! Bre, crishtine, ia mutrea-mi ca si-ts dz c ndau zboar :
Mini, m na pi apal , nu-am b gat v rn oar .
Cum s-mi bat? Gl rii di minti? Nu mi ts ni-ashi di yeac !
DUELU N sh, m nushli, li-arucar . Ma li vor, cum ts si s-fac !
Ia-li, d -li! Ma, di yeac , xenlu cama mult u strindzi:
Tu chirolu di unoar (ninti sh-di Napoleon) Nu-i nimal. Aoa n muzea, mash cu s ndzi si astindzi!
S-tihisi ca tu Fr nchie, s-neag sh-picurarlu Ion. Ma nu yinj, tora, cu mini, dz c c va s-ti fats pishmani
S-ciudusea di mushuteatsa tsi nu lj-avea spus yislu C ascherea va ti-acats sh-dzatsi anj va s-stai h psani.
Ma, sh-ca Ion, ah nt pirifan, nu-avea vidzut Parislu.
Pi p lt ri cu t l ganlu sh-cu ciumaga tu-un m n , U p ts Ion, m ratlu S-dusi dup n s dealaga.
Dup n s shutsa tuts zverca sh-nu putea di-ar s si s-ts n . Fr nclji-lj trapsir apala, gionli apuc ciumaga,
Ma sh-Ion cu caplu n dzean di nu lj-agiundzeai la nari Shi di protlu si s-aproachi un di-atselj tsi numira
Ar dea di tuts b rbatslji anvisvuts ca n muljari, Di pi mardzini alumta, p rnji s-dz c : un, deux, trois!
Cu danteli pi la m nits sh-la grumadz, albi ca dala, P n c nd s-u bitiseasc , Ion ciumaga anv rteashti,
Soi di soi di giufts aroshi sh-galbini, sh-di mesi pala. Un dau , sh-ninga un , ndrept n cap lj-u pl sc neashti.
lj videa cum pit n chelchi c tr n s mutrita-aruc Atsel nu-apuc s-analts pala, c nd Ion lj-u deadi
Shi purta pi sum c vuchi un soi di piruc . Shi, ca agudit di sfulgu, ca c ciublu c dzu mpadi.
Alant c nd vidzu ahtari lucru s-featsi mult pishmani
Cum nidzea, Ion, agalea pi un sucachi mari, Sh-li c li Ore, aumbra, cum ved u-asc p tu zmeani!
F r s-va, pi un di fr ncu, lu-agudeashti pi cicioari. Ncljidi-u gura, cap di zdangan! C di glar, nu pistipsescu;
S-toarn -atsel, bati c lc njli, nu zburashti ma, irushi Lipsea ninga heam s-ashtepts , numiratlu s-bitisescu!
Nitsi un , nitsi dau , lj-aruc un m nushi. Ore, nu mi creap tora! Ti duchii di prota oar .
Ciudusit, u lja di mpadi sh-mindueashti: ca s-u ts n , Nu-nj dz sesh, tini, pi num sh-nj-aurlash: Ion d , troar ?
Lipsea s-fac idyiul lucru s-aib sh-ti alant m n . Tsi s-ashtept? Ti curcubeti? Protlu ma nu lj-aveam dat
Sh-cum vidzu pi un, c yini, canda dip pi nivideari, N s, cu pala turusit , tora, ts r mi-avea adrat !
Cum tricu di n s aproapea, lu-agudeashti pi cicioari.
Atsel s-cushcur unoar di dz tseai c -lj creap gusha
Sh-p n s-dz c , Ion, ljirtari! Lj-aruc , pri chept, m nusha.
Bre, aoa s-b neadz ghini! dz si gionli cu ciudie,
Mac -ts da un m nushi ti la catiun znjie!
Ap rnji cu caplu n dzean sh-mindueashti cu harau :
Tsi li voi ah nti multi? Biricheavis c sunt dau !
Ma, haraua, cum i zborlu, tora yini, tora cheari;
Dup nitsi un sati lj-adusi-al Ion cripari.
Un lu trapsi di n parti shi cu boatsea ca ascumt
Ioan Carageani (Transp: I. A. Ceara) Nicu Ceara (Tsara) 137 138 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Evenimentul aestu, di cari n zburashti Fauriel tu padzinjlji cari ur-


meadz ma nclo, easti c Panu Tsara, tat l al Nicu Tsara, fu atacat tu
un noapti dinapandiha di doau corpuri di-ascheri arbinshasc shi, tra
s-ascap , ndreapsi un manechin (p pushi mari) nviscut tu stranji di ar-
m tul shi lu-arc nafoar prit un fireast . Arbineshlji,
pistipsindalui c isushi Panu Tsara s-arc di la fireast , disc rcar
CADURI DI-ARMNJ tuts tufechili pristi manechin shi Panu Tsara, deadun cu tinirlu a lui hilj
Nicu, shi featsir cali namisa di arbineshi, cu ap ljli tu m n ,
Ioan Caragiani (Transpuniri: I. A. Ceara) ishindalui prit usha a cas ljei.
NICU CEARA (TSARA) Tinirlu Nicu Tsara ap r tsi bancurli a shcoal ljei sh-lu nsuts pri
tat l a lui, cu alts arm tuladz, tu alumtili tsi s-featsir contra a
Not di la Ridactsie - Aest biografie, scriat pri limba rum neasc , turts lor. Ma nclo, dup tsi tat -su muri tu un alumt , Nicu Tsara,
easti loat dit cartea Studii Istorice Asupra Rom nilor din Peninsula hiljlu, s-b g cap tu oastea a lui shi, prit giunetsli fapti, ma multu
Balcanic , Partea II, de Ioan Caragiani, Editura Academiei Rom ne contra-al Ali Pasha, agiundzi unlu di nai ma fanuminjlji arm tuladz
1940. A-aishtui capitan, autorlu lj da numa Tsara, dup pronuntsa- zurbadz a Tis liiljei.
rea gr tseasc savant . Ma numa s-gr eashti, ah ntu di gretsi c t sh- Tu soni, satraplu p she fu furtsat si-lj da diznou al Nicu Tsara
di-arm nj, Ceara. c pit natlu p rintescu shi mbun nda-si cu el, l acljim Ianina. Nicu
Tsara s-dusi shi fu ghini ashtiptat. Ama la vgari, c ndu vrea s-toarn
Nicu Tsara eara hiljlu al Panu Tsara, iara Panu Tsara eara armatol tu tu c pit natlu a lui, Ali Pasha b g oaminj si-l vat m . Lucru la cari
Elimbu shi dzinirli al Panu Zidru, armatol shi aestu tu hoara Vlaho-Li- Nicu Tsara s-ashtipta shi, cu mult afirit , asc p . In tusit c -lj
vadi di pi Elimbu (Arist. Valaoritis, tu Athan. Dhiacos, p. 180). Dup asc p prada, Ali Pasha b g alts oaminj tra s-fac v t marea.
moartea al Panu Zidru shi a singurlui a lui hilj, Fotu, Panu Tsara, ar- Di-atumtsea, Nicu Tsara fu furtsat s-ap rn seasc tr daima
matol shi dziniri, yini dup el la armatulie, ashi c Nicu Tsara eara hilj c pit natlu a lui shi, cu alts arm tuladz shi cu taifili a lor, nviscur
di armatol. Fauriel (vol. I p. 181) n spuni di Nicu Tsara: Il tait fils ndoau catridzi cu cari ahiursir un alumt di corsari, tu Amarea
et petit-fils de Klepthes... Des divers capitaines de Klepthes qui ont vu Egee, contra-a turts lor. N dia-a lor eara ca, azvindzerli tsi vrea fac
les premi res ann es de ce si cle (XIX), Niko-Tzaras est le plus elj contra-a flot ljei turtseasc , vai agiung p n tu urecljili a
c l bre dans les souvenirs populaires de la Gr ce, et lun de ceux sultanlui; cari va si ntiriseadz tra s-afl itiili tsi-lj featsir pi
auxquels il na manqu quun theatre plus vaste, pour obtenir de arm tuladz s-fac aestu actu di dispirari shi, afl ndalui c tuti aesti
lhistoire la renomm e des h ros, iara la p. 182, Fauriel n spuni c vinjir di la crudz mea a satraplui Ali Pasha, s -l dipun dit tesi; lucru
Nicu Tsara: re ut quelque teinture de science et de litt rature, et tsi va-lj alas pri elj si s-toarn tu patria a lor.
apprit le grec litt raire. Il tait d j avanc dans lexplication de Nicu Tsara, cu flotila a lui, agiundzi s-hib l htara-a turts lor. Ami-
lIliade, par o se termine, dans le cours ordinaire de lenseignement ralailu-arus, Siniavin, cari cumanda atumtsea (1806) flota aruseasc dit
en Gr ce, l tude de lancienne langue nationale, lorsquun Amarea Mediteran , avdz ndalui di Nicu Tsara, lj scrie un carti tra
v nement imprevu vint le jeter tout- -coup dans une carri re, o ce s-lji caft s-lu-and museasc . Andamusea avu loc c t tu meslu
genre de savoir lui devenait tr s-superflu1
mash un p spalj di shtiints shi di litiratur shi anvits limba greac
1
Pri limba arm neasc : El eara hilj shi nipot di furi (armatolj). Di ma litirar . El eara chiola multu naintat tu xighisirea a Iliadiljei, cu cari
mults lj c pitanj di furi cari b nar tu protslji anj a aishtui secul (an s-bitisea cursul di-arad a nvits mintului tu Gr tsii, studiul a
XIX-lea), Niko-Tsaras easti nai ma avdz tlu tu memoria popular a veacljiljei limb natsiunal , c ndu un evenimentu niprividzut lu-arc
Gr tsiiljei shi unlu di atselj a curi nu l lipsi dic t un teatru ma mari diun oar tu un carier , tr cari aest turlie di nvits tur lj-eara
tra s-poat s -lj si da, di istorii, un fan di irou. El featsi la sculjo deacutotului di primansus.
Ioan Carageani (Transp: I. A. Ceara) Nicu Ceara (Tsara) 139 140 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Cirishar 1807 tu nisia Tenedos di ning Dardaneli. Aclo Nicu Tsara s- catridzi, amp rts t tu 10 divizii, cari ashtipta tu insula Schiatos. Ma
aduchi cu amir lu Siniavin ta s-adun shi alts arm tuladz, c ts vrea dup tsi s-alumtar c t putur cu oshtili al Ali Pasha, si v rcusir shi
poat shi, cu taifili a lor, s-njarg si s-uneasc cu oastea aruseasc di ishir tr sh tu nisia Schiatos, iu s-unir cu Yiani al Stati.
Moldova. Di aclo, planlu eara ta s-treac tu S rbie shi s-da agiutor a Arm tuladzlji cari intrar cu cetili a lor tu atsea flotil di 70 di catri-
printsului Cara Gheorghe, cari s-alumta cu turts lj. dzi, fur aeshti di ma nghios: L zeshtilj, p rintili Eftimie Blahava, Bi-
Ma Nicu Tsara, dup tsi lo agiutoari di paradz di la Siniavin, dipusi zioti, Tsaghila, Siru, Capidan Alexandri, Colocotroni, Romfei, Nicu
tu Tis lie shi, f c ndalui un adunari di arm tuladz pri Elimbu, lj Tsara shi alts . Ca cumandantu suprem a alishtei flot , fu aleptu di tuts
b g di cali s-vin dup planlu a lui tra s-treac Moldova. Tu un Yiani al Stati, dzinirli a capidanlui Yiani Bucuvala, iar ca sum-amira-
andamusi tsi sh-u deadir tu nisia Scopelos s-aflar tsintsi suti di lai, Nicu Tsara, doilji ghinicunuscuts tr giunaticlu a lor. Yiani al Stati
arm tuladz, cari dipusir tu c s b lu Caterina dit Elimbu shi di-aclo eara atumtsea un om di-aproapea patrudz ts di anj, ghigantu tu boe,
nchisir calea. cari purta un barb lae, larg shi lung tsi-lj acupirea tut cheptul.
Turts li loar di h bari shi s-b gar dup torlu a lor, ama nu putur Purta sh-neshti pleati lundz shi deasi, tsi lj-aspindzura dinanumirea,
s-lj-ast m tseasc , nitsi s-lj-azving tu multili alumti tsi li featsir , sh-eara nviscut cu neshti stranji l i shi lundzi. Shi catriglu al Nicu
p n c ndu Nicu Tsara nu-agiumsi, cu taifa a lui, la ar ulu Strimon, Tsara eara buisit lai, ma el nu eara nviscut tu l i ca Yiani-al Stati.
tu c s b lu Pravi ic Praushta. Aclo eara ashtiptat shi di alti ceti ntur- Di Schiatos, arm tuladzlji ahiursir c ljurli a lor cors reshti c tr tu
tseshti, prining atseali cari lu-avina di din poi. D nda-si aclo un ma multi p rts . Atac ndalui tuti catridzili turtseshti, di emburlichi ic
alumt cari ts nu trei dz li, Nicu Tsara d n si tu semtili a lui. Ma di polim, tuti c ljurli di pri Amarea Egee shi di prining coastili ali
c ndu s-minduea s-trag calea ma diparti, afl c s ncljie irinja Asie-Njic s ncljisir , tr puts n chiro; shi cu atacarea shi
ntr Turts shi Arushi. Vidz ndalui c executarea-a planlui a lui nu bombardarea-a c s badzlor maritinj iu b na turts lj, featsir multi
mata ari nitsiun scupo, s-vulipsi si s-toarn n poi shi, agiung ndalui la crudz nj.
muntili Atos, si v rc rsi di aclo cu atselj tsi-avea armas dit oastea-a POARTA, lu ndalui h bari di aest catastasi, b g Patriarhul ta s-
lui shi s-turn iara tu nisia Scopelos. Tu aest expeditsiuni Nicu Tsara afl cari suntu itiili-a alushtor mintituri shi si-lj fac un raportu. Ashi
chirdu 370 di oaminj, iara atselj tsi-asc par , deadun cu el, eara mplinj afl c arm tuladzlji agiumsir la aeasti acti di dispirari di itia a
di-ar nj. crudz njlor al Ali Pasha shi a azguniriljei tsi l si featsi dit c pit natili
Mults arm tuladz cari eara tu aruga militar aruseasc , un oar cu a lor traditsiunali. Un shun , Sultanlu dim nd ca arm tuladzlji s-
ncljiarea-a irinjiljei ntr Turts shi Arushi shi cu vgarea a flot ljei hib al sats si s-toarn tu patrida-a lor shi, a tutulor afoar di Nicu
aruseasc , arm n ndalui argo shi vidz nda-si prudats tu n diili a lor Tsara, l si deadir diznou tuti ndrepturli.
di Arushi, apuf sir tra s-duc ma diparti alumta contra-a turts lor ca Ma, cu tut aest xanab gari tu ndrepturi, Ali Pasha lucra ma diparti
corsari. Arm tul lu Yiani al Stati di Valtu, dzinirli a capidanlui Yiani tr af nsirea a lor. Dimec Eftimie Blahava, f c ndalui tu anlu 1808
Bucuval , eara caplu a lor cu un altu arm tul Cazaverni, shi adutsea un lig general di arm tuladz, s-vulipsi s-atac cu puteri uniti pri
multu ar u a catridzilor turtseshti shi a b n torilor turts dit Ali Pasha. Mash c , n inti tra s-hib b gat tu lucru, planlu fu prudat,
c s badzlji maritinj. iar un parti di-arm tuladz fur atacats shi azvimts . Tu singura
Iara Ali P shelu, avdz ndalui di c ljurli cors reshti al Nicu Tsara alumt tsi s-featsi cu arm tuladzlji units, crishtinjlji nu misura dic t
shi di expeditsiunea a lui cu alts arm tuladz di pri Elimbu, tu hulia a mash 600 di alumt tori, c ndu numirlu-a dushmanjlor eara di tsintsi
lui zghili: Va-l nec Elimbul tu s ndzi. Tu chirolu tsi Nicu Tsara, shi optu njilji sh-ma mults la un loc.
ishindalui iara di Scopelos, f tsea un mari adunari di arm tuladz tra Ashitsi, n inti tra si s-bag tu lucru ntreglu plan, fu atacat ahoryea
s-bag di cali tsi au tr f tseari, Tis lia fu plimirsit di oshtili al Ali Teodor Blahava, ahoryea Dimitrie Blahava. Shi c ndu Eftimie Blahava
Pasha shi arm tuladzlji a Elimbului fur diznou atacats di oshti cu s-turn dit Elimbu cu ceti di oaminj, ca di-aclo s-ahiurseasc actsiunea
multu ma m ri dic t atseali a lor. Arm tuladzlji, tu adunarea a lor, s- general , afl c fratslji a lui, deadun cu mults alts arm tuladz,
avea vulipsit si s-alumt c t vrea poat pri uscat shi, ca s-hib c fur v t mats, iar cetili a lor, parti af nsiti, parti ar sp ndz ti.
soartea nu vrea l sumar d , s-intr iara tu catridzi, shi s-ahiurseasc Dimec, shi el shi tuts alants arm tuladz s-unir iara cu Nicu Tsara shi
diznou alumta di corsari, tr cari avea prohir a lor njic flot di 70 di xana-ahiursir bana di corsari, f c ndalui multi crudz nj contra a
Ioan Carageani (Transp: I. A. Ceara) Nicu Ceara (Tsara) 141 142 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

turts lor. mults anj dup moartea a lui, trimbura ninca la avdz rea a num ljei a
Atumtsea intr tu made diznou Patriarhul shi l pric dzu si s-alas lui, c nitsi elj nu pistipsea. Catrigarlji turts , amp ltindalui pri-amari,
di atsea ban . Ma multu s ngric al Eftimie Blahava, cari eara preftu. shidea cu dulbiili la oclji cu mult loari aminti, di frica-a atsilor
Patriarhul putu si scoat un noau firmani, prit cari eara iara b gats catridzi l ht roasi, cu p ndz li l i, a atsilui l ht ros fur shi corsar,
tuts capidanjlji tu capit natili a lor, firmani cari fu pitricut shi publi- cum lj-u dz tsi numa Fauriel (vol. I. p. 188-190).
cat tu Tis lie shi tu alti p rts . Blahava ascult urnimiili a C ndu muri, Nicu Tsara, nu-avea ma multu di 36-40 di anj. Sa fi-
Patriarhului: asparsi tut flotila a lui, a cetilor l deadi cali, iara el s- gure, dz tsi Fauriel (Vol. I. p. 190), tait belle, son regard per ant,
turn H sh tu capit natlu a lui. son air noble, mais un peu farouche. Sa taille svelte et bien prise,
Dup turnarea-a capidanjlor, Ali Pasha pripusi a ma multor di elj, c annon ait sa vigueur et son agilit , qui allait jusquau prodige. Il
ma s-vor s-b neadz tu irinji cu el, prindi si-lj lu parada pri Blahava. pouvait lutter de vitesse, la course, avec un cheval, et en franchir,
V r di elj nu vru s-fac aestu lucru. Atumtsea, Ali Pasha featsi un dun saut, sept de front. Il avait inspir ses Klepthes une confiance
carti minciunoas , scriat ca dit partea-a fratslor-capidanj Lazu, tu cari sans mesure: rien de ce quil avait command n tait r put
lu-acljima si s-duc Elimbu, tra si s-and museasc cu el, tu un loc impossible. Les Albanais envoy s contre lui en avaient une terreur
castilea, shi lj-u pitricu al Blahava. Aestu, f r s-intr tu v r shubei, superstitieuse; ils le croyaient invuln rable, et disaient s rieusement
s-dusi la loclu acljimat. Dinapandiha, el easti ac tsat di ma mults que les balles samortissaient par enchantement sur sa peau; et que,
suldats arbineshi, cari lu-ashtipta ascumts . Ashi fu ac tsat Blahava, fu tirer sur lui, c tait perdre sa poudre. Son langage, ses mani res, ses
dus Ianina shi aclo, dup tsi-lj si s rmar oasili, truplu-a lui fu traptu id es se ressentirent toujours, plus ou moins, de la culture de sa
azvarna prit suc chili di Ianina. jeunesse; et jai entendu parler des lettres par lui crites, qui,
Pouqueville (Hist. de la r g n r., I. p. 253-254) discrii cu mult l nergie et loriginalit ordinaire du style des Klepthes, joignent une
minutsalji, l ht roasa v t mari al Eftimie Blahava. (Tr tuti aesti tsi- l gance et une correction particuli re de diction2.
aspusim ma nsus di bana-al Nicu Tsara, Blahava, etc., vedz: Satas, Ashi fu Nicu Tsara. Multi c ntitsi-lj featsi laolu al Nicu Tsara, ntr
Turcokratia Ellas., p. 578-604, shi Fauriel, vol. I. p. 185-188. Tr cari urm toarili fur tipusiti: Passov, p. 65, c nticlu LXXVII; p. 65-
moartea-al Blahava, vedz p. 250). 66, c nticlu LXXVIII; p. 66, c nticlu LXXIX; p. 66-67, c nticlu
S-videm tora tsi s-featsi cu Nicu Tsara. Di-andoaua firmani amir - LXXX; p. 67, c nticlu LXXXI; p. 68, c nticlu LXXXII; Fauriel, Vol.
reasc provocat di Patriarhu, prit cari firmani, tuts arm tuladzlji cor-
sari fur xana-b gats tu capit natili a lor, Nicu Tsara nu vru si s-ufili-
2
seasc , cunusc ndalui firaunl chea al Ali Pasha, sum s tr pilja a cui Pri limba arm neasc : Mastea a lui, eara mushat , mutrita-a lui
z tsea shi ntreaga Tis lie. Dimec, el cu a lui ceat continuar polimlu pitrundz toari, vidzuta-a lui chibarc ma sh-puts n fricushitoari.
a lui cors rescu contra a turts lor. Boea-a lui analt , zvelt shi ghini fapt , lj h b risea chischineatsa
La un dizv rcusiri tsi s-featsi tu anlu 1807, sh-tu chirolu tsi Nicu shi s rpits lja, tsi s-aspunea ca un mari semnu. Putea si s-alumt dit
Tsara s-afla tu catrig, oaminjlji a lui si nc rligar cu neshti ceti di arbi- irusea a calui shi s-treac , dit un asaltu, pristi shapti oaminj,
neshi. Avdz ndalui pl sc niturli di tufechi, el al g din oar aclo iu ashtirnuts un dup alantu. El fotisea a arm tuladzlor a lui un
s-f tsea alumta cu turts lj, cari, vidz ndalui vinirea a lui, b gar s- ncreadiri f r misur . Tsiva di-atseali tsi l dim nda el, nu l si
fug . Ma, tu chirolu tsi Nicu Tsara s-turna cu sotslji a lui la catrig, unlu p rea imposibil. Arbineshlji pitricuts contra a lui avea un fric
di arbinesh, ascumtu tu carteri, trapsi cu tufechea shi-l pligui di moarti. superstitsioas di el; l pistipsea invulnerabil shi spunea cu seriozitati
Sotslji-l purtar tu catrig iu, dup ndoau dz li, Nicu Tsara muri. c pljumburli s-ast m tsea, ca tr ciudie, tu chealea a lui; tsi va s-
Truplu-lj fu ngrupat tu nisia Schiros, cu multi l cr nj virsati di partea a dz c c , ma s-aminj g goashi contra a lui, va s-ts cheri pulbirea
sotslor a lui shi a tutulor atselj cari avea avdz t di giunetsli a lui. Ar- digeaba. Zborlu-a lui, purt rli-a lui, ideili a lui azvumea, ma multu ic
matili shi apala al Nicu Tsara li dusir la vedua a lui, cari li ts nu cu ma puts n, dit cultura a lui dit tinirami; shi avdz i zbur nda-si di
multu-ang tan tr singurlu a ljei hilj tsi lj-avea armas shi cari eara c rts scriati di el cari, la inerghia shi orighinalitatea di-arad a
ninca njic. clefts lor, ad vga un elegants shi un corectitudini particular di
Mult lumi nu pistipsea c Nicu Tsara avea moart . Iara turts lj, dictsiuni.
Ioan Carageani (Transp: I. A. Ceara) Nicu Ceara (Tsara) 143 144 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

I, c ntitsli di la p. 192-197; Hashotis, p. 104 shi 105, c ntitsli 23 shi Al Nicu Tsara rum njlji lj dz tsea Nicu Ceara shi Nicu-al Ceara5.
24. Fumealja a lui eara un alumachi de-a fumealjiljei al Ianachi Ceara
Nicu Tsara, dup cum dz tsi tu c nticlu LXXXIII, p. 69 dit colectsia Cundura, vinjit di San-Marina, hoara arm neasc dit Pindu shi
Passov, versul 17, avea shi alts frats capidanj, di cari doi suntu cunus- ashtirnut di multu chiro tu hoara Blatsa dit Machidunie, ndoau
cuts, anumi Hristu Tsara shi Calinic Tsara3. s h ts dip rtari di c s b lu Vlaho-Clisura. Hoara Blatsa easti
Hristu Tsara n easti cunuscut dit c nticlu LXXXIII dit colectsia arm neasc , ama, cu shcolj gr tseshti, dutsi c t gr tsidzari.
Passov, dit Filimon shi Tricupis (vedz Tricupis, vol. I, p. 315; Filimon, Ceareshtilj eara sh-dit fumealja Farmachi, tut di San-Marina.
III, p. 150), shi dit tuti istoriografiili a panastisiljei (a revolutsiiljei) La moartea-a lui, Nicu Tsara al s un hilj tinir. Cu tuti c el purta
gr tseshti, c avea giucat un rol multu mari sh-tu revolutsia dit 1821. un num ghini cunuscut tu adutsearea aminti a tutlor shi ah ntu
Tu aesti citati Hristu Tsara n easti dat cu p rnoanja Yerobalomenos asun toari shi mplin di diftursirea-a vocal ljei a, numa a hiljlui a
Sindekniotis. Tu chirolu a panastisiljei Hristu Tsara eara bit rnu. Tu lui, Panaioti Tsara, fu sluts t shi elenidzat la shcoal , di v r dascal
Passov, p. 69, c nt. LXXXIII, Hristu Tsara n easti dat cu p rnoanja grec pedantu, shi adrat Tsaropulos.
Balomenos adic mpiticatlu. Iara p rnoanja di Sintecniotis4 yini di la Aest u afl m di la D. Satas (Turkokratumeni Ellas, p. 577, nota 1),
numa-a hoar ljei Sintecna cari, deadun cu un alt huric Sec rets, cari, public ndalui ma multi h rts shi scrisori, tsi-avea s-fac cu
fur af nsiti di turts di sibepea-a multilor aribilipsiri a b n torilor dit bana-al Nicu Tsara, lucri tsi li-avea di la hilj-su, spunea c el, hilj-su,
hoari, iara b n torlji a lor fur ar sp ndits (vedz Pouqueville, tu anlu 1869, b na Atalanti, c s b tu Gr tsia di nordu (zboar li al
Voyage, ed. II-a, vol. II, p. 266). Satas suntu: Para to... Panaioti Tsaropulo...). Vedz soea al Nicu Tsara
Tr-alantu frati al Nicu Tsara n zburashti Perevos, tu cartea a lui cu capitan Farmachi la nr. 230. Afoar di scrierli di cari zbur m ma
Apomnimoneumata polemika, vo. II, p. 11-13, shi ma multu tu p. 13 nsus, altutsiva scriat tr Panaioti Tsaropulos nu mata afl m iuva.
nsus, arada nt nja. Aestu frati, Calinic Tsara, eara arm tul tu Elimbu Numa al Nicu Tsara gretslji u scriu: Niko Tsaras, Nicou Tsaras,
c t tu ahiursita a panastisiljei gr tseshti. A. Mavrocordat lj scrie, a Nicutsaras (Satas, Turkokratomeni Ellas, p. 577-579), Nicos Tsaras
lui shi al ntor capidanj a Elimbului, al Vangheli C ciu, Mitru (Perevos, Istoria tu Suliu ke Paryas, vol. I, p. 24), shi Nico Tseara
Bajdechi, Dimu Tsaghila, Mitru Liacopol, Binu, Costanti, Dubioti, (Hashotis, p. 105, c nt. 24, versul 9, shi titlul Tsiaras). Scriarea pi
Yiani Velendza shi Cota, tra s-lja parte la panastasea gr tseasc , lucru gr tseashti Nico Tsiara easti nai ma buna, aspun ndalui numa arm -
tsi-l shi featsir . neasc Nicu Ceara. (Ashi-l pronunts shi neogretslji, cari au pri ce =
La padzina citat ma nsus, Perevos n -l da pri fratili al Nicu Tsara, e, cea = a, tu limba a lor P. P.).
cu numa di Calinic Tsara, iar rum njlji-l cunoscu cu numa di Calin Hiindalui zborlu (tu-aestu numir 197) di numa Ceara, d m aoa6
Tsara, (Ceara) shi Perevos l fatsi pri g rtseashti, Calinic (Kallinicos doau listi nr. 14 shi 15 di numili shi prinumili a b n torilor dit horli
Tsaras). Arm njlji au numa Calina tr muljeri, ma tr b rbats nu au Pipilishti shi Blatsa, cari s-afl tu Machidunie aproapea di Vlaho-
Calinic, netsi Calin cari s-avdi ma multu Cala ic Caliu. Au shi dimi- Clisura. Tu doau li aesti hori b neadz mash arm nj dit idyia far shi
nutivlu Caliac, prishcurtat Liac, cari Liac easti, di multi ori, diminu- tr-atsea d m un dup alant listili cu numili shi prinumili a b n tori-
tivlu al Ilie, cari la elj s-avdi Lia. Sh-pri Vangheli C ciu, Perevos l lor. Unjlji dit fumealja Ceara suntu ashtirnuts tora tu hoara Pipilishti,
fatsi Anghelis Katsos, iara pri Yiani Velendza n -l da Ioannis Valentsas iu lj-afl m cu numa di Ceara.
(vedz la padzina citat ma nsus). Caliu s-afl shi Cali shi Cala (vedz la
p. 87, nr. 27).

5
Iara, c ndu mizi ishit dit shcoal shi s-avea fapt capidanu, lj
3
Numa lj-eara Calin ma gretslji lj-u featsir Kallinicos. dz tsea Cearuliulu.
4 6
Pouqueville n -l da sum forma Sindeco (S ndicu?). (Vedz Voyage Nu d m aoatsi aesti dau listi di numi; agiundzi ca s-dz tsem c
editsia II, vol 2, p. 266). P rnoanja Sintecniotis lj si deadi c , aclo, Lista Nr. 14 tr Pipilishti ari dau li numi: N. shi D. Ceara, Dula
eara armatol. Ceara, iar Lista Nr. 15 tr Blatsa nu-ari v rn num Ceara.
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 145 146 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

afl m un cali tra s-lu scriem sonlu ghamma, n frimint m multu. Sh-
c ndu lom apofasea s-lu scriem cu y, un litir tsi sh-u-adutsi tu
videari cu , u featsim mash c nu-aflam alt cali ma bun . A-aishtei
scriari (a sonlui cu litira y) va-lj dz tsem aoa: scriarea cu y (i-grec),
ic scriarea di la Zborlu a Nostru.
Tiberius Cunia Mini, ma multu dic t alants , nu mi-ar sea dip scriarea cu y, c avea
ndau dizavantagii (cusuri):
SCRIAREA-A SONLUI GRTSESCU (i) V r 35-40% di zboar li cari, tu multi graiuri arm neshti s-pro-
GHAMMA ( , ) nunts cu sonlu g rtsescu , s-pronunts , tu multi alti graiuri arm -
Articol traptu (i) dit materialu ndreptu tr Simpozionlu tr neshti, sh-cu sonlu latinescu g. Bun oar , ashi avem zboar , ca: aga-
Standardizari a Scriariljei Arm neasc , tsi s-ts nu Bituli, tu lea/a alea, agunescu/a unescu, agunos/a unos, c vg /c v , duga-
Machidunie, dit 24-li tu 31-lu di Avgustu 1997 shi, (ii) dit discutsiili tsi ni/du ani, ghiftu/ iftu, ghiuv sescu/ iv sescu, h rghii/h r ii, lugu-
avur loc la simpozion shi apofasea tsi s-ari loat aclo. rii/lu urii, m gul /m ul , sh-multi, multi alti, tsi va li-aspunem
niheam ma nghios. Tsi lipseashti f tseari cu eali? S-li scriem dau
Dit 24-li tu 31-lu di Avgustu 1997, s-ts nu Bituli, tu Machidunie, un turlii, ashi cum s-tihiseashti ca s-hib pronuntsati tu grailu a catiunui,
simpozion tr standardizari a scriariljei arm neasc . Diligats pitricuts shi s-li-avem deapoea, tu dictsiunar, scriati ca dau zboar ahoryea?
di sutsati natsionali dit tsintsi stati balcanitsi, dit Machidunie, Albanie, Ic s-li scriem mash un soe, mash cu (ashi cum va s-lom apofasea
Vurg rie, Iugoslavie, shi Rum nie, s-adunar shi zbur r shapti dz li s-lu scriem sonlu ) ic mash cu g?
cu-arada, tr regulili standardu di scriari. Tr aduchirli tsi s-featsir shi (ii) Tu limba greac , sonlu easti g, nu y. Shi mini, tu tehnea-a mea
tr normili di scriari tsi s-adoptar la simpozion, avem adrat un di matimatitsean lu cunushteam sonlu ca g, nu ca y. lj dz tseam (shi
articol tsi s-public tu Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni, Tomlu lu scriam) gamma sh-lu pronuntsam g, tu limba fr ntseasc , inglez ,
VIII (Anlu 4, Numirlu 2, Partea I), dit Sumedru 1997. rum n , limbili tu cari nj-am fapt sculia shi nvitsat tehnea. Mindu-
Un articol traptu dit materialu ndreptu tr simpozion, Problema-a e- escu, ma nu hiu sigur, c easti idyea soe sh-tu tuti alanti limbi moderni
lui Final, fu publicat tu Tomlu VII, dit April 1997, a rivist ljei. Tu- dit Vestul a Ivrop ljei (ic dit tut lumea afoar dit G rtsie).
aestu numir va s-public m un altu articol, tsi aspuni (i) minduirli tsi- Ma, cu tuti c gretslji nu sh-u scriu v r oar limba-a lor, tu G rtsie,
aveam la editur , n inti di simpozion, tr scriarea-a sonlui g rtsescu cu litiri latini, lucrili s-al xescu tu xeani. Tu Amirichie, bisearica
-ghamma shi (ii) rezultatlu-a discutsiilor di la simpozion. Va n g rtseasc ari c rts iu, tr gretslji amiricanj cari nu li shtiu gramatili
m rdzinim aoatsi la scriarea-a sonlui -ghamma, mash tr sisteamili g rtseshti, ma cari lipseashti s dyiv seasc limba g rtseasc , limba
nali di scriari arm neasc f r seamni diacrititsi; nu va s-adutsem easti scriat cu litiri latini. Atumtsea, tu Amirichie shi tr gretslji dit
aminti scriarea-a sonlui -ghamma tu sisteamili di scriari traditsiunali. Amirichie, sonlu si scrii ic cu g ic cu gh, dup cum easti zborlu
g rtsescu sh-dup cum u va omlu tsi lu scrii. Sh-nu mash c si scrii cu
(1) Sisteamili di scriari a sonlui g rtsescu : di la rivista g ic cu gh, un lucru multu intirisantu, ficiorlji a gretslor dit Amirichii,
Zborlu a Nostru shi di la Editura Cartea Aromn. cari nu para shtiu ghini g rtseashti, c ndu-l pronunts -lu, lu
Sonlu g rtsescu (ghamma) easti atsel ma greulu son tsi-avem tr pronunts ca sonlu latin g! Dup c ti s-veadi, easti natural tr-atselj tsi
scriari cu litiri latini sh-f r seamni diacrititsi. C ndu n b g m nu pot s-lu pronunts sonlu , s-lu pronunts ca sonlu g/gh.
mintea, tu anlu 1985, noi patrulji arm nj1 di Freiburgu, cari aveam Ashi, bun oar , zboar li g rtseshti, ma multu di bisearic : a api,
apufusit s-u moderniz m scriarea-a limb ljei arm neasc shi s-lj- a athos, a ios, ana rafo, an elos, ele on, evan elion, evan elismos,
evlo imenon, evlo itos, evlo unta, evlo umen, enea, lo on, me a,
mono enes, omolo ia, pana ia, pi enis, strati o, trisa ion, etc. li
1
V. Barba, N. Saramandu, A. Caciuperi shi T. Cunia; vedz aricolu: videm scriati di multi ori: agapi, agathos, agios, anagrafo, angelos,
Alfabetlu f r Seamni: Un Odisei Personal tsi Continu shi elegon, evangelion, evangelismos, evlogimenon, evlogitos, evlogunta,
Az !, dit rivista Zborlu a Nostru, Anlu IX, Numirli 2 shi 3, 1992. evlogumen, genea, logon, mega, monogenes, omologia, panagia, pige-
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 147 148 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

nis, stratigo, trisagion, etc. ma li videm, idyili zboar , scriati cu gh tu (ii) Suntu graiuri arm neshti iu, tu ndau zboar , sonlu -muljat
loc di g ca: aghapi, aghathos, aghios, anaghrafo, anghelos, eleghon, poati si s-chear shi s-nu s-mata avd dip, c ndu ari sonurli i shi e
evanghelion, evanghelismos, evloghimenon, evloghitos, evloghunta, dup el. Ashi afl m graiuri arm neshti iu, zboar ca: aeazm ,
evloghumen, ghenea, loghon, megha, monoghenes, omologhia, eats , imishi, in, inghits, is, m ii, vlu ii, etc. s-pronunts , tu
panaghia, pighenis, stratigho, trisaghion, etc. Sh-mini, cari njirdzeam aesti grai ca: aeazm , eats , imishi, in, inghits, is, m ii, vluii, etc.
s-mi ncljin la bisearica g rtseasc dit Syracuse, sh-c ntam c nt rli di Niifh ristisirea tsi u-aveam, tr scriarea-a sonlui cu litira y, mi
bisearic pri limba g rtseasc scriati di ma multili ori cu gramati frimint multu tu-Amirichie, doilji anj, dit anlu 1985 p n tu anlu
latini, earam nvitsat cu scriarea-al cu gramatili latini g/gh, nu cu 1987, c ndu loai apofasea s-fac Editura Cartea Arom n shi s-public
litira y. c rts pri limba arm neasc . Dup mult minduiri, pripush, tu zborlu
(iii) Avem zboar cari, tu limbili xeani dit Vestul a Ivropiljei, tsi-l ts nui la Doilu Congres Internatsiunal di Limb shi Cultur
inglez , fr ntseasc , italean , ghirman , etc. (sh-poati tu alanti limbi Arm n di Freiburgu-Ghirmanii dit anlu 1988, ca scriarea-al s-nu s-
balcanitsi, sigur tu atsea rum neasca, nu shtiu tu limbili slavi i limba fac cu y, ma si s-fac (i) cu g (gh n intea-a sonurlor i shi e) tr ma
arbinshasc ), s-pronunts cu sonlu g, nu cu sonlu . Aesti zboar , multili zboar shi (ii) cu v, tr v r dzatsi zboar tsi yin dit limba
transplantati tu limba arm neasc , lipseashti scriari (mac nu latin , zboar ca in, is, ermu, its l, scla i, etc. Aesti zboar dit
pronuntsari), cu g, nu cu , cum u fac arm njlji di cultur greac . soni aspun multu anapuda c ndu suntu scriati cu gh, ca ghin, ghis,
Bun oar , zboar , tsi mini li am scriati cu g, ca: futugrafii, ghermu, ghits l, sclaghi, etc. ma s-aspun multu ma ghini scriati cu v,
gramatic , program , propagand , tigru, tipugrafii, tsigar , etc. li- ca vin, vis, vermu, vits l, sclavi, etc. A-aishtui sistem di scriari a sonlui
afl m, tu dictsiunarlu al Tachi Papahagi, scriati cu . Tachi Papahagi , va-lj dz tsem aoa: scriarea cu g/gh/v, ic scriarea di la Editura
yinea din Pindu, iu zboar li fur loati sh-transplantati tu limba-a Cartea Arom n .
noastr dit limba g rtseasc , shi iu pronuntsarea-a zboar lor easti cu Ma shi sistemlu a nostru, di la editur (ca sh-atsel di la Zborlu a
nu cu g ca tu tuti alanti limbi. Sh-mac pronuntsarea-a aishtor zboar Nostru), ari sh-el avantagii (h ri) shi dizavantagii (cusuri). S nchisim
s-f tsea cu sh-la arm njlji dit alti craturi balcanitsi dit veaclja cu avantagiili:
Turchie, easti probabil c sculjolu, tu chirolu a turts lor s-f tsea tr (i) Scriarea easti atsea natural a unui son g rtsescu cari, tu limba-a
mults arm nj, tu limba g rtseasc . lor scriat cu gramati latini, si ngr pseashti cu g. Ashi u-au loat tuti
(iv) Tu tuti limbili tsi cunoscu mini shi shtiu c au y-lu tu scriarea-a alanti limbi moderni internatsiunali ca ingleza shi fr ntseasca, tu cari
lor, litira y s-avdi ca litira i; lj si dz tsi, tu limbili rum neasc shi sonlu g rtsescu si scrii shi s-pronunts ca sonlu latinescu g.
fr ntseasc , nolgica di alti limbi moderni, shi i-grec! Sh-atumtsea, ma (ii) Tr ma multili zboar , scriarea easti un soe cu atsea ufilisit di
s-avem s-citim numi xeani tsi u-au litira y, ca Peyfuss, York, Young, etc. p p njlji a noshtri di-aoa v r 70-100 di anj, cari, tu ma multili c rts
bun oar , lipseashti s-lu citim y-lu ca i, nu ca (ghamma). Aest va shi rivisti veclji scriati tu limba arm n , lu-au scriat -lu cu litira g.
dz c c y va lipseasc si s-citeasc tu limba-a noastr dau turlii, Ashi lu-ari scriat Murnu tu cartea Bair di C ntic Arm nescu (el ari
c ndu sh-c ndu i. scriat n intea-al i, ma g shi gh n intea-a al ntor litiri, cu tuti c
(v) Avem zboar tr cari scriarea cu y tr s-aspuni anapuda. yinea dit Pindu iu pronuntsarea eara cu , nu cu g) ic Batzaria (tsi
Bun oar , zboar ca Gramusti, Ghirmanii, ghimnastic , Vurg rii, yinea di Crushuva), tu rivista-a lui, Fr tsilja, dit anjlji 1901-1903, etc.
Ghiorghi, etc. par anapuda ma s-li scriem ca: Yramusti, Yirmanii, (iii) Tr multi zboar (aproapea 40%) tsi s-pronunts sh-cu sonlu
yimnastic , Vury rii, Yoryi, etc. Nu mash c , traditsiunal, aesti zboar g rtsescu sh-cu-atsel latinescu g, scriarea cu g easti multu bun , ma
s-au scriat totna cu g/gh, ma mults arm nj li pronunts cu g nu cu s-vrem s-avem un singur scriari (standardu) a zboar lor. Cum
. featsim sh-cu litira tsi s-pronunts shi shi / (sonuri rum neshti),
Pi di-alt parti scriarea-a sonlui cu litira y, aspuni shi avantagii dup cum easti zborlu a omlui, ic cu litira x, tsi s-pronunts shi cs shi
(h ri). gz, tu tuti graili arm neshti shi xeani, zboar li scriati cu g, pot si s-
(i) Scriarea easti limpidi tr cititor; nu-ari cum s-minteasc . C ndu pronunts sh-cu g sh-cu , dup cum u va omlu; dau li pronunts ri
easti scriat tu zboar arm neshti (nu neologhismi i zboar dit limbi suntu corecti.
xeani), litira y s-pronunts cu sonlu g rtsescu nu cu atsel latinescu g. (iv) Tr puts nili zboar iu si scrii cu v, zboar li au un scriari
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 149 150 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

etimoloyic cari aspuni ar zga-a lor latineasc . Ma multu, tr atselj Cum dau li sisteami di ma nsus, atsel di la Zborlu a Nostru shi atsel
cari, tu scriarea traditsiunal lu scriu cu ic cu v, scriarea easti di la Editura Cartea Arom n , au avantagii shi dizavantagii, shi cum
idyea, mash c semnul diacritic nu s-aspuni, c nu easti scriat. nitsiunlu di eali nu s-pari s-hib aprucheat di tut lumea, va c ft m s-
Ma avem shi ndau m ri dizavantagii. afl m un altu sistem cari s-aib p rtsili buni di la dau li sistemi di
(i) Sonlu g rtsescu easti scriat dau turlii, sh-tr lumea tsi nu-i az . Tr-aestu lucru, (i) va s nchisim cu aspunearea di ndau criterii
nvitsat cu ahtari scriari, easti greu. Easti dealihea c avem sonurli c, tsi nu lipseashti ag rshiri, c ndu va s-alidzem noulu sistem di scriari a
ch shi k tsi s-pronunts un soe, i shi y tsi au idyiul son, diftongurli ea sonlui g rtsescu , (ii) deapoea va f tsem un list cu tuti zboar li dit
sh-ia tsi s-avdu un soe, etc. Ma litirli k shi y suntu ma multu tr dictsiunarlu al Tachi Papahagi tsi au sonlu g rtsescu shi aesti zboar
zboar xeani tsi intrar tu limba arm neasc di multu chiro, sh-cu- va li mp rts m tu ma multi clasi shi, tu soni, (iii) va s-aspunem un i
alanti scrieri lumea easti nvitsat . ma multi pripuniri tr scriarea-a zboar lor dit cati clas ahoryea, ashi
(ii) Suntu multi zboar scriati la editur cu g tsi s-pronunts totna ca pripunirli s-poat s-hib discutati la simpozion, shi diligatslji s-
cu sonlu g rtsescu . Aesti suntu ma multu zboar loati (nu di multu poat s-aleag , tr cati clas di zboar ahoryea, scriarea-a sonlui ,
chiro) dit limba g rtseasc , zboar cari suntu zbur ti shi scriati ma dup sistemlu cu y, dup sistemlu cu g/gh/v ic dup altu sistem nou.
multu di arm njlji dit G rtsie, shi nu suntu dip cunuscuti di-alants
arm nj tsi nu b neadz tu G rtsie. Tr atselj tsi cunoscu limba (2) Criteriili dup cari lipseashti si s-giudic alidzearea-a
g rtseasc , sh-tr atselj tsi u cunoscu ghini limba arm neasc (cu tuti noului sistem di scriari a sonlui .
g rtsismili, veclji i nali), nu-ari v r problem . Ma tr noi aushanjlji
Alfabetlu a nostru easti fonetic, f r seamni diacrititsi shi caft un
tsi nu zbur m g rtseashti, problema easti mari. Iar tinirlji di tora, di
singur litir tr un singur boatsi. Ma ari shi exceptsii: (i) un litir
nafoar di G rtsie, tsi u-au nvitsat limba arm neasc mash di-
, tsi ari un semnu diacritic, (ii) un litir tr ma multi bots, shi (iii)
acas , di la dad , ma nu u cunoscu sh-ah ntu ghini, va s-minteasc la
ma multi litiri tr idyea boatsi. Sh-ninga un lucru, (iv) sonlu pari si s-
multi zboar , c nu va si shtib cum s-li pronunts : cu g/v ic cu ?
avd dau soi. Tora s-dz tsem ma multi zboar ti catiun di-aesti
(iii) Cu tuti c regulili suntu adrati tr pronuntsarea-a v-lui tu
puncti.
dirivatili-a verbului vin, mult dunjae nu li shtii, ic ma s-li-aib
(i) Cu tuti c -lu ari un semnu diacritic, va c ft m scriarea-a sonlu
nvitsat , li-ag rsheashti lishor. Tr-atsea, omlu c ndu veadi zborlu vini,
cu un singur , i cu dau litiri, f r seamni diacrititsi. Nu va s-
poati s-nu shtib c lipseashti pronuntsari ini, nu vini, iar c ndu
ufilisim scriarea cu idyea litir scriat di dau ori, ca bun oar , gg,
veadi zborlu vinji, c lipseashti pronuntsari vinji, nu inji. Idyiul lucru
ic vv, nec scriarea cu seamni diacrititsi ca , , v, etc. sh-nec
lu-avem tr zboar cari, la plural, bitisescu, c ndu cu vi, sh-c ndu cu
scriarea cu gramati g rtseshti ca , tsi ufilisim aoatsi mash tra s-lu-
i. Bun oar , zboar li: bu-havi, co-shavi, mi-so-trivi, mo-lavi, s-
aspunem sonlu gamma tu-aest discutsie.
pronunts cu vi (nu cu i), ma zboar li ba-gavi, c -livi, co-ciuvi, co-
(ii) Va putem s-ufilisim idyea litir tr dau pronunts ri a zborlui,
luvi, gavi, g r-buvi, grivi, mu-livi, presh-cavi, sclavi, sivi, s-pronunts
ashi cum avem fapt tr litira d (tsi poati si s-avd sh-ca latinlu d shi
cu i, nu cu vi (la plural masculin, la adgectivi, c la plural fiminin s-
ca g rtsescul dhelta), tr litira t (tsi poati si s-avd sh-ca latinlu t shi ca
pronunts cu vi, nu cu i), va dz c , s-pronunts : ba-ga i, c -li i,
g rtsescul theta), tr litira (tsi poati si s-avd shi ca rum nescul
co-ciu i, co-lu i, ga i, g r-bu i, gri i, mu-li i, presh-ca i, scla i,
shi ca rum nescul / ), tr litira x (tsi poati si s-pronunts shi ca cs shi
si i.
ca gz), tr litira a (tsi poati si s-avd , sh-ca sonlu di timelj a sh-ca
(iv) Suntu zboar tr cari nu shtim cum s-f tsem. S-li scriem cu
diftongul ea/ia), etc.
g/gh, s-lu scriem cu v, ic s-nu lu scriem dip sonlu ? Bun oar , cum
(iii) Va putem s-ufilisim dau litiri tr idyiul son, ca bun oar ,
lipseashti s-li scriem substantivili proprii i comuni: inar, eanj,
sonlu k (tsi si scrii shi c (ma nu n intea-al e shi i), shi ch (n intea-al i
Ver ea (vir ean), Tur ea (tur ean), Ster iu, shtea i, etc. ? S-li
shi e)), sonlu i (tsi si scrii shi y, tu zboar di ar zg xean ), sonlu z (tsi
scriem: Ghinar, Gheanj, Verghea (virghean), Turghea (turghean),
si scrii shi s tu expresii ca: dusi s-vead , iu s-dutsi), etc.
Sterghiu, shteaghi, etc. ic Inar, Iani, Veria (virian), Turia (turian),
(iv) Nu hiu filulog shi s-poati s-fac alatusi, ma nj si pari c sonlu
Steriu, shteai, etc.? Noi la editur , li scriem Inar, Iani, Veria
s-pronunts un soe dinintea-al i shi e, shi alt soe dinintea-a unei alt
(virghean), Turia (turghean), Sterghiu, shteaghi, etc.
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 151 152 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

litir . Diznou, ma s-nu fac alatusi, dit zborlu in easti ma muljat shi nau li zboar scriati tu dictsiunar cu : iftami, iftar io, iftescu,
s-pronunts cu gura cama dishcljis shi cu limba niheam c t ma iftlichi, ifts lji, iftu, iftulji, ifturami, iftusescu, cu tuti c tu
nsus iar dit zborlu umar, easti ma ascur shi s-pronunts cu gura dictsiunar afl m mash tsintsi zboar cari suntu scriati cu gh: ghiftami,
cama ncljis sh-cu limba cama c t nghios. ghift , ghiftici, ghiftu, shi ghighiftu. Idyiul lucru-l featsim sh-cu
Avem shi ndau criterii cama subiectivi ca, bun oar : fumealja-a zborlui eatru/gheatru cu zboar li: eatr ts lji, eatris ,
(v) Atumtsea c ndu, tr idyili h ri, avem tr alidzeari, ic un eatru, eatrusini, itr ts lji, itrii, itripsescu, itrishc , tuti scriati
scriari nau ic un scriari traditsiunal , va s-alidzem atsea tu dictsiunar cu litira . Ma idyiul dictsiunar n da shi zboar li:
traditsiunal . Bun oar , ma s-avem tr alidzeari ntr scriarea gheatru, ghitrii shi ghitrishc scrisi cu gh. Pistipsim (ma nu him siguri)
Gramusti shi Yramusti, tuti alanti h ri hiindalui idyili, va s-alidzem c Papahagi li-ari b gat tuti zboar li cu , shi mash ndau zboar
Gramusti. cu g/gh c (i) el yinea din Pindu shi-lj yinea ambar s-li pronunts
(vi) Atumtsea c ndu, tr idyili h ri, avem tr alidzeari ic un zboar li cu sonlu g rtsescu shi (ii) nu li-avea vidzut i avdz t tuti
scriari (i pronuntsari) simpl ic alt scriari (i pronuntsari) cama dirivatili a zboar lor, c ndu eara pronuntsati cu sonlu latinescu, aclo iu
complex , va s-alidzem atsea cama simpla. Bun oar , ma s-avem tr s-pronunts sh-di-atselj tsi li pronunts cu g.
alidzeari ntr scriarea (i pronuntsarea) eambul shi scriarea (i Tu un sistem nou di scriari a sonlui g rtsescu , putem s-li scriem
pronuntsarea) iambul , va s-alidzem iambul . aesti zboar ma multi soi.
(i) Zboar li pot si s scrii dau li turlii, ashi cum li pronunts catiun
(3) Tr un sistem nou di scriari a sonlui g rtsescu , tu grailu a lui: atselj dit Nordu va li scrii cu sonlu latinichescu g/gh,
aspus ca ma multi pripuniri bgati tr discutsie. ashi cum li pronunts n sh (scriati dup sistemlu di la Editura Cartea
Arom n ) iar alants din Sud va li scrii cu y, un litir dit alfabetlu
Tu dictsiunarlu al Tachi Papahagi afl m v r 800 di zboar cari au
a nostru cu cari si s-aspun sonlu g rtsescu (dup cum easti sistemlu
sonlu shi, cu-aesti zboar b gati tu-arad alfabetic , featsim un
di la rivista Zborlu a Nostru). Avantagilu-a aishtei scriari easti c
list . Ma multili di eali suntu di ar zg g rtseasc , tsi au intrar tu
zboar li si scriu fonetic, dup cum li pronunts catiun, dizavantagilu,
limb tu chirolu dit soni, shi mults arm nj tsi b neadz nafoar dit
c un zbor va si scrii dau soi, sh-va lipseasc s-li b g m di dau ori
G rtsie nu li cunoscu. Nu-avum chiro s-lu mutrim dictsiunarlu di dau
tu dictsiunarili tsi va s-adr m.
ori, tr-atsea him siguri c n-au asc pat ndau zboar , sh-c lista nu
(ii) Zboar li va si scrii mash cu litira y, dup cum easti sistemlu di
li-ari tuti. Ma tr-atseali tsi va s spunem ma nghios, nu-ari s-fac tsiva
la Zborlu a Nostru shi va s-pronunts di catiun ashi dup cum lj-easti
c ndau zboar n-au asc pat .
grailu: ic cu sonlu g rtsescu , tr-arm njlji din Sud, ic cu sonlu
N-arc m ocljilj pri list shi li mp rts m zboar li tu ma multi clasi.
latinescu g/gh, tr-atselj din Nordu. Dizavantagilu easti c , tr-atselj tsi
Zboar li dit idyea clas sh-u-aduc tu h ri un cu-alantu, shi scriarea-a
nu cunoscu un zbor, nu va shtib c zborlu ari dau pronunts ri: sh-
sonlui tsi va-l pripunem va s-hib un tr tuti zboar li dit idyea
atsea cu (zborlu easti scriat cu y) ma sh-atsea cu g/gh. Avantagilu
clas . Ma c ndu va s-alidzem scriarea-a lor, va s-n minduim sh-tr
easti c , tr cati zbor, avem un singur scriari sh-pronuntsarea-a
scriarea-a zboar lor dit alti clasi; c scriarea-a sonlui lipseashti s-
zborlui s-fatsi dup cum u va catiun. Tr-atsea, sh-cu tuti c zborlu va si
hib consistent , di la un clas la alt .
scrii un singur turlie, tu dictsiunari va lipseasc si s-bag dau li
pronunts ri, aclo iu va s-aspun pronuntsarea-a zborlui, deadun cu
Clasa 1 cu zboar li tsi suntu scriati tu dictsiunar cu dau versiunj:
pitritsearea di la un zbor la altu.
un cu sonlu g rtsescu shi alant , cu sonlu latinescu g/gh.
(iii) Zboar li va si scrii mash cu litira g/gh (gh n intea-a sonlui e/i
Multi zboar tsi s-pronunts cu sonlu di arm njlji tsi b neadz tu
shi g tr tuti alanti zboar ), dup cum easti sistemlu di la Editura
partea di Sud, s-pronunts cu sonlu latin g/gh, di-atselj tsi b neadz tu
Cartea Arom n shi va si s-pronunts di catiun ashi dup cum lj-easti
partea di Nordu. Dit lista ntreag di zboar trapti dit dictsiunarlu-al
grailu: ic cu sonlu g rtsescu , tr-arm njlji din Sud, ic cu sonlu
Papahagi, b g m tu Clasa 1 tuti zboar li dit un fumealji di zboar ,
latinescu g/gh, tr-atselj din Nordu. Dizavantagilu easti c , tr-atselj tsi
tr cari zborlu-timelj easti scriat cu dau li sonuri, shi cu shi cu g/gh.
nu cunoscu un zbor, nu va shtib c zborlu ari sh-un alt pronuntsari,
Bun oar , aspusim tu-aest clas fumealja-a zborlui iftu/ghiftu cu
atsea cu . Avantagilu easti c , tr cati zbor, avem un singur scriari
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 153 154 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

(atsea cu g/gh ditu ntreaga lumi, inclusiv G rtsia) sh-pronuntsarea-a cu, gh -gan-du, gh -gan-tu, gh -l , ghim-bruc-c , ghim-br -chi,
zborlui s-fatsi dup cum u va catiun. Tr-atsea, c ndu va si s-fac un ghin-c -l , gh n-c -l , gh n-cl , gh n-gl , ghin-glu-s s-cu, ghir,
dictsiunar, sh-cu tuti c zborlu va si scrii un singur turlie, va ghi-r c, ghi-ra-ch -n , ghi-r -ch -n , ghir-gh -n , ghir-l n-d , ghi-
lipseasc si s-bag dau li pronunts ri, aclo iu va s-aspun t -g -ni, ghi-tr -ts -lji, ghi-tr -e, ghi-trip-s s-cu, ghi-tr sh-c , gh u-
pronuntsarea-a zborlui. m c, gh um-bruc-c , gh um-br -chi, gh ur, gh -r , gh u-rul-t -e,
(iv) Zboar li va si scrii mash cu litira cumpus gh, c ari ic nu ari gh u-v -s s-cu, gh u-v -si-t r, ghi-v -s s-cu, ghi-v -si-t r, Ghiz-
un e/i tsi yini dup n s . Dizavantagilu easti c , tr-atselj tsi nu m -c nj, ghiz-mu-s s-cu, gl -pu- s-cu, gl -b , gl c , glup, glu-
cunoscu c un zbor nu s-pronunts mash cu sonlu latinescu g, ashi pu- s-cu, gnos, gra-ma-ti-ch -e, gra-ma-ti-c , gr -m , gram-b , gra-
cum lu cunoscu n sh, ma poati si s-pronunts shi cu sonlu g rtsescu , m n, gr n-dza-l , gran-dza-lj -u , gra-va-n , gr -m -t c, gr -m -
nu va s shtib c zborlu lipseashti scriari cu gh shi nu cu g. t -c , gr -m -tip-s s-cu, gr -mus-te n, gr p-s s-cu, grip, griv, gri-
Avantagilu easti c , tr cati zbor, avem un singur scriari, sh-c v -n sh, gri-vu- s-cu, gros, g -n , gu-n s, gu-nu-s r, gu-nu-s -r s-
pronuntsarea-a zborlui s-fatsi dup cum u va catiun. Tr-atsea, c ndu va cu, gu-nu-s s-cu, gur-n -ts , gus-t s, g s-tu, h -r -gh -e, h r-gh -e,
si s-fac un dictsiunar, sh-cu tuti c zborlu va si scrii un singur i-pu-gr -f -e, i-pu-gr f-s s-cu, iur-g -ni, iu-t -g -ni, ju-gur-d -ts ,
turlie, va lipseasc si s-bag dau li pronunts ri, ma s-aib dau l -g -r , l -g -r s, l -g r-s s-cu, l -gh -e, l -gh n, l -g -mi, li-
pronunts ri, aclo iu va s-aspun pronuntsarea-a zborlui. go -ci, lu-gh -e, lu-g -mi, lu-gu-r -e, m -ghi, ma-gh -s , mag-n -ti,
N inti ca s-aspunem pripunirli tr alidzearea-a unei singur mag-ni-tiz-m , m -g -j r, m -g -z r, m -g -z -t r, m -g -z -e,
altirnativ di scriari, d m ma nghios tuti zboar li dit Clasa 1, scriati m -ghe - , m -gh -e, m -ghip-s s-cu, m -gh s-tru, m -g -l ,
prota cu g/gh, deapoea cu y, sh-tu soni mash cu gh, tra si s-vead cum m r-g -ri-t r, m r-g -ri-t -ri, me-gl -mi, mi-gl -mi, ngh -e, nghi-
s-aspun zboar li tu scriari. Tr-atselj tsi nu cunoscu aesti zboar , s dz, ngr p-s s-cu, ntur-ghi-s s-cu, pa-g -lea, p -g -n , p r-gu-r -
aspunem sh-vocala iu cadi actsentul. Deapoea va s-f tsem ma multi e, p -ri-gu-r -e, p -ri-gur-s s-cu, pea-g -lea, p r-gu-r , pir-gu-r -e,
pripuniri, ca dit tuti pripunirli aspusi si s-aleag un singur scriari. pli-gh -e, pli-gu- s-cu, pli-gu-s s-cu, pr z-gal, pu-g -ci, pu-gu-n c,
Clasa 1: cu zboar tsi s-pronunts dau turlii: sh-cu sonlu r -g -zi, ru-gu-ce r, s -gur, si-gu-rip-s s-cu, si-gur-l -chi, sp r-gan,
g rtsescu , ma sh-cu sonlu latinescu g/gh: sur-ghi -ni, sur-ghiu-nip-s s-cu, t -g r, t -g -ri, ti-g -ni, ti-g -nj -
(i) Zboar li scriati cu g/gh (sistemlu di la Cartea Arom n ): a-g - , ti-g -nji-s s-cu, ti-g n-s s-cu, tig-ni-s s-cu, tr -g -n s, ur-gh -
lea, a-ga-l ts, a-ga-l -tsa, -gal-m , a-g l-nic, a-g , a-g -li-s s-cu, a- e, vir-ghi-n -d , vir-ghi-n s-cu, v r-ghi-r , vir-ghi-r -t -ti, vir-ghi-
g -lji-s s-cu, a-g -re -u , a-ghe , a-ghi-s t, a-gh , a-gh u-se -l , re -ts , vir-gu-r -mi, v r-gar, vur-g -r -mi, vur-g -r s-cu, zu-gr f,
a-gh u-s s-cu, a-ghiz-mu-s s-cu, ag-n s, ag-nu-s dz, ag-nu-s s-cu, zu-gr -n , zu-gr -f -e, zu-gr f-s s-cu, zu-gr p-s s-cu, zu-gr v-s s-
ag-nu-s s, a-g -nja, a-gr -mat, a-gr n-dza-l , a-gran-dza-lj -u , a- cu.
gr -mi, a-gr -min, a-gu-n s-cu, a-gu-n -t , a-g -nja, a-gu-nj -e, a- Dit lista-a zboar lor dit Clasa 1, scoasim zboar li: an-gh dz, an-ghi-
gu-nji-s s-cu, a-gu-n s, a-gur-l , a-nag-n s-ti, a-n r-ga, an-gh -e, s dz, n-gh dz, n-ghi-s dz, ghi-o -r , ghis, ghi-s dz, gh , cu tuti
r-ghi, ar-g , ar-g s, -gus-tu, n-gr p-s s-cu, bl -g -ri, bu-g -ci, c s-pronunts sh-cu sonlu g rtsescu sh-cu-atsel latinescu. Aest u
bug-d n, buv-g -l , c -lu-gre - , c -lu-gr -ts , c r-gh -e, c v- featsim di itia c aesti zboar suntu di ar zg latineasc shi easti ghini
g , c v-g -g , c v-g -t -r , dghe -fur, dghe -va-si, dghe -vul, s-li ad vg m tu Clasa 4 di zboar . Ashi cum va si s-vead ma nghios,
dghea-vu-l -e, dghiu-v -s s-cu, dghi-v -s s-cu, du-g -ni, r-ghi, fi- la Clasa 4 di zboar , noi pripunem ca zboar li si s scrii ic (i) cu v,
g -r , ga-l n, g -lea, ga-l -ni, g -m , gam-br , c n-gi/g n-gi, can- ca tu sistemlu di la Editura Cartea Arom n , ic (ii) cu y, dup
gr -n /gan-gr -n , ca-r -f /ga-r -f , g -vru, g i-t n, g -t -ni, sistemlu di la rivista Zborlu a nostru.
g -t n-g , g -l -n s, g -nu-s s-cu, g -re -u , g r-g -r , g r-g - (ii) Zboar li scriati cu y (sistemlu di la Zborlu a Nostru): a-y -lea,
l c , g r-g -ric , g -v -t , g -z -pi, g -z -t , ghea-ra-ch n, a-ya-l ts, a-ya-l -tsa, -yal-m , a-y l-nic, a-y , a-y -li-s s-cu, a-y -
ghea-ra-cu-m t, ghear-ghea-r n, ghear-ghea-r , ghe r-ghir, ghe r- lji-s s-cu, a-y -re -u , a-ye , a-yi-s t, a-y , a-y u-se -l , a-y u-
ghi-r , ghea-tr -ts -lji, ghea-tr -s , ghe -tru, ghea-tru-s -ni, ghe - s s-cu, a-yiz-mu-s s-cu, ay-n s, ay-nu-s dz, ay-nu-s s-cu, ay-nu-s s,
ts , ghe-r -ch -n , ghi- dz, ghif-t -mi, ghif-tar-ghi , ghif-t s-cu, a-y -nja, a-yr -mat, a-yr n-dza-l , a-yran-dza-lj -u , a-yr -mi, a-
ghift-l -chi, ghif-ts -lji, gh f-tu, ghif-t -lji, ghif-tu-r -mi, ghif-tu-s s- yr -min, a-yu-n s-cu, a-yu-n -t , a-y -nja, a-yu-nj -e, a-yu-nji-s s-
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 155 156 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

cu, a-yu-n s, a-yur-l , a-nay-n s-ti, a-n r-ya, an-y -e, r-yi, ar-y , gh -nja, a-ghr -mat, a-ghr n-dza-l , a-ghran-dza-lj -u , a-ghr -mi,
ar-y s, v-yus-tu, n-yr p-s s-cu, bl -y -ri, bu-y -ci, buy-d n, buv- a-ghr -min, a-ghu-n s-cu, a-ghu-n -t , a-gh -nja, a-ghu-nj -e, a-
y -l , c -lu-yre - , c -lu-yr -ts , c r-y -e, c v-y , c v-y -g , ghu-nji-s s-cu, a-ghu-n s, a-ghur-l , a-nagh-n s-ti, a-n r-gha, an-
c v-y -t -r , dye -fur, dye -va-si, dye -vul, dyea-vu-l -e, dyiu-v - gh -e, r-ghi, ar-gh , ar-gh s, v-ghus-tu, n-ghr p-s s-cu, bl -gh -
s s-cu, dyi-v -s s-cu, du-y -ni, r-yi, fi-y -r , ya-l n, g -lea, ya-l - ri, bu-gh -ci, bugh-d n, buv-gh -l , c -lu-ghre - , c -lu-ghr -ts ,
ni, y -m , yam-br , y n-gi, yan-gr -n , ya-r -f , y -vru, y i-t n, c r-gh -e, c v-gh , c v-gh -g , c v-gh -t -r , dghe -fur, dghe -
y -t -ni, y -t n-g , y -l -n s, y -nu-s s-cu, y -re -u , y r-y - va-si, dghe -vul, dghea-vu-l -e, dghiu-v -s s-cu, dghi-v -s s-cu, du-
r , y r-y -l c , y r-y -ric , y -v -t , y -z -pi, y -z -t , yea- gh -ni, r-ghi, fi-gh -r , gha-l n, g -lea, gha-l -ni, gh -m , gham-
ra-ch n, yea-ra-cu-m t, year-yea-r n, year-yea-r , ye r-yir, ye r-yi- br , gh n-gi, ghan-gr -n , gha-r -f , gh -vru, gh i-t n, gh -t -ni,
r , yea-tr -ts -lji, yea-tr -s , ye -tru, yea-tru-s -ni, ye -ts , ye-r - gh -t n-g , gh -l -n s, gh -nu-s s-cu, gh -re -u , gh r-gh -r ,
ch -n , yi- dz, yif-t -mi, yif-tar-yi , yif-t s-cu, yift-l -chi, yif-ts - gh r-gh -l c , gh r-gh -ric , gh -v -t , gh -z -pi, gh -z -t ,
lji, y f-tu, yif-t -lji, yif-tu-r -mi, yif-tu-s s-cu, y -yan-du, y -yan-tu, ghea-ra-ch n, ghea-ra-cu-m t, ghear-ghea-r n, ghear-ghea-r ,
y -l , yim-bruc-c , yim-br -chi, y n-c -l , y n-c -l , y n-cl , ghe r-ghir, ghe r-ghi-r , ghea-tr -ts -lji, ghea-tr -s , ghe -tru,
y n-gl , yin-glu-s s-cu, yir, yi-r c, yi-ra-ch -n , yi-r -ch -n , yir- ghea-tru-s -ni, ghe -ts , ghe-r -ch -n , ghi- dz, ghif-t -mi, ghif-tar-
gh -n , yir-l n-d , yi-t -y -ni, yi-tr -ts -lji, yi-tr -e, yi-trip-s s-cu, ghi , ghif-t s-cu, ghift-l -chi, ghif-ts -lji, gh f-tu, ghif-t -lji, ghif-tu-
yi-tr sh-c , y u-m c, y um-bruc-c , y um-br -chi, y ur, y -r , r -mi, ghif-tu-s s-cu, gh -ghan-du, gh -ghan-tu, gh -l , ghim-bruc-
y u-rul-t -e, y u-v -s s-cu, y u-v -si-t r, yi-v -s s-cu, yi-v -si- c , ghim-br -chi, gh n-c -l , gh n-c -l , gh n-cl , gh n-gl , ghin-
t r, Yiz-m -c nj, yiz-mu-s s-cu, yl -pu- s-cu, yl -b , yl c , glu-s s-cu, ghir, ghi-r c, ghi-ra-ch -n , ghi-r -ch -n , ghir-gh -n ,
ylup, ylu-pu- s-cu, ynos, yra-ma-ti-ch -e, yra-ma-ti-c , yr -m , ghir-l n-d , ghi-t -gh -ni, ghi-tr -ts -lji, ghi-tr -e, ghi-trip-s s-cu,
yram-b , yra-m n, yr n-dza-l , yran-dza-lj -u , yra-va-n , yr -m - ghi-tr sh-c , gh u-m c, gh um-bruc-c , gh um-br -chi, gh ur,
t c, yr -m -t -c , yr -m -tip-s s-cu, yr -mus-te n, yr p-s s-cu, gh -r , gh u-rul-t -e, gh u-v -s s-cu, gh u-v -si-t r, ghi-v -s s-
yrip, yriv, yri-v -n sh, yri-vu- s-cu, yros, y -n , yu-n s, yu-nu-s r, cu, ghi-v -si-t r, Ghiz-m -c nj, ghiz-mu-s s-cu, ghl -pu- s-cu,
yu-nu-s -r s-cu, yu-nu-s s-cu, yur-n -ts , yus-t s, y s-tu, h -r -y - ghl -b , ghl c , ghlup, ghlu-pu- s-cu, ghnos, ghra-ma-ti-ch -e,
e, h r-y -e, i-pu-yr -f -e, i-pu-yr f-s s-cu, iur-y -ni, iu-t -y -ni, ju- ghra-ma-ti-c , ghr -m , ghram-b , ghra-m n, ghr n-dza-l , ghran-
yur-d -ts , l -y -r , l -y -r s, l -y r-s s-cu, l -y -e, l -y n, l - dza-lj -u , ghra-va-n , ghr -m -t c, ghr -m -t -c , ghr -m -tip-
y -mi, li-yo -ci, lu-y -e, lu-y -mi, lu-yu-r -e, m -yi, ma-y -s , s s-cu, ghr -mus-te n, ghr p-s s-cu, ghrip, ghriv, ghri-v -n sh,
may-n -ti, may-ni-tiz-m , m -y -j r, m -y -z r, m -y -z -t r, ghri-vu- s-cu, ghros, gh -n , ghu-n s, ghu-nu-s r, ghu-nu-s -r s-cu,
m -y -z -e, m -ye - , m -y -e, m -yip-s s-cu, m -y s-tru, m - ghu-nu-s s-cu, ghur-n -ts , ghus-t s, gh s-tu, h -r -gh -e, h r-gh -
y -l , m r-y -ri-t r, m r-y -ri-t -ri, me-yl -mi, mi-yl -mi, ny -e, e, i-pu-ghr -f -e, i-pu-ghr f-s s-cu, iur-gh -ni, iu-t -gh -ni, ju-ghur-
nyi-s dz, nyr p-s s-cu, ntur-yi-s s-cu, pa-y -lea, p -y -n , p r-yu- d -ts , l -gh -r , l -gh -r s, l -gh r-s s-cu, l -gh -e, l -gh n, l -
r -e, p -ri-yu-r -e, p -ri-yur-s s-cu, pea-y -lea, p r-yu-r , pir-yu- gh -mi, li-gho -ci, lu-gh -e, lu-gh -mi, lu-ghu-r -e, m -ghi, ma-
r -e, pli-y -e, pli-yu- s-cu, pli-yu-s s-cu, pr z-yal, pu-y -ci, pu-yu- gh -s , magh-n -ti, magh-ni-tiz-m , m -gh -j r, m -gh -z r, m -
n c, r -y -zi, ru-yu-ce r, s -yur, si-yu-rip-s s-cu, si-yur-l -chi, sp r- gh -z -t r, m -gh -z -e, m -ghe - , m -gh -e, m -ghip-s s-cu,
yan, sur-yi -ni, sur-yiu-nip-s s-cu, t -y r, t -y -ri, ti-y -ni, ti-y - m -gh s-tru, m -gh -l , m r-gh -ri-t r, m r-gh -ri-t -ri, me-ghl -
nj - , ti-y -nji-s s-cu, ti-y n-s s-cu, tiy-ni-s s-cu, tr -y -n s, ur- mi, mi-ghl -mi, ngh -e, nghi-s dz, nghr p-s s-cu, ntur-ghi-s s-cu,
y -e, vir-yi-n -d , vir-yi-n s-cu, v r-yi-r , vir-yi-r -t -ti, vir-yi-re - pa-gh -lea, p -gh -n , p r-ghu-r -e, p -ri-ghu-r -e, p -ri-ghur-s s-
ts , vir-yu-r -mi, v r-yar, vur-y -r -mi, vur-y -r s-cu, zu-yr f, zu- cu, pea-gh -lea, p r-ghu-r , pir-ghu-r -e, pli-gh -e, pli-ghu- s-cu,
yr -n , zu-yr -f -e, zu-yr f-s s-cu, zu-yr p-s s-cu, zu-yr v-s s-cu. pli-ghu-s s-cu, pr z-ghal, pu-gh -ci, pu-ghu-n c, r -gh -zi, ru-ghu-
(iii) Zboar li scriati cu gh: a-gh -lea, a-gha-l ts, a-gha-l -tsa, - ce r, s -ghur, si-ghu-rip-s s-cu, si-ghur-l -chi, sp r-ghan, sur-ghi -
ghal-m , a-gh l-nic, a-gh , a-gh -li-s s-cu, a-gh -lji-s s-cu, a-gh - ni, sur-ghiu-nip-s s-cu, t -gh r, t -gh -ri, ti-gh -ni, ti-gh -nj - ,
re -u , a-ghe , a-ghi-s t, a-gh , a-gh u-se -l , a-gh u-s s-cu, a- ti-gh -nji-s s-cu, ti-gh n-s s-cu, tigh-ni-s s-cu, tr -gh -n s, ur-gh -
ghiz-mu-s s-cu, agh-n s, agh-nu-s dz, agh-nu-s s-cu, agh-nu-s s, a- e, vir-ghi-n -d , vir-ghi-n s-cu, v r-ghi-r , vir-ghi-r -t -ti, vir-ghi-
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 157 158 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

re -ts , vir-ghu-r -mi, v r-ghar, vur-gh -r -mi, vur-gh -r s-cu, zu- s-avdu tu ndau grai shi cu sonlu latinescu g/gh, va si scrii un
ghr f, zu-ghr -n , zu-ghr -f -e, zu-ghr f-s s-cu, zu-ghr p-s s-cu, singur soe: ic (i) cu litira latin g/gh, ic (ii) mash cu litira y i mash
zu-ghr v-s s-cu. cu litira cumpus gh dit alfabetlu a nostru tsi va si s-avd ca sonlu
Ma nghios va s-f tsem pripuniri tr alidzearea-a scriariljei a g rtsescu . Aest va dz c c un zbor dit Clasa 1 va si scrii mash
zboar lor dit Clasa 1. Ma, n inti ca si zbur m di-aest pripuniri, va s- un soe, cu tuti c va si s-avd dau turlii, dup cum easti grailu-a
eara poati ghini ca diligatslji s-li mutreasc cu ang tan tuti zboar li omlui.
dit Clasa 1. Sh-ma si s-afl zboar tsi lumea va s-mindueasc c easti Altirnativa 2: Sonlu g rtsescu dit zboar li di Clasa 1, zboar cari
ma ghini s-li b g m tu un di-alanti clasi aspusi ma nghios, atumtsea, s-avdu tu ndau grai shi cu sonlu latinescu g/gh, va si scrii fonetic,
va li scutem aesti zboar dit Clasa 1, va li ts nem din parti, tr tora di dup cum easti grailu a omlui: (i) c ndu s-pronunts cu g/gh, va si
oar , shi va s zbur m di eali niheam ma nclo. scrii cu g/gh shi (ii) c ndu s-pronunts cu sonlu g rtsescu , va si scrii
Cum va s-aspunem ma multi altirnativi, shi vrem si s-aleag mash cu litira aleapt tr scriarea-a lui (litira simpl y i litira cumpus gh dit
un , alidzearea va si s-fac cu-arada, un oar , dau ori i trei ori. alfabetlu a nostru). Aest va dz c c , idyiul zbor va si scrii shi va si
Prota va si s-aleag un pripuniri, (i) tr un singur scriari a zborlui s-pronunts dau turlii.
cu dau pronunts ri, ic (ii) tr dau scrieri tr idyiul zbor, un Rimarc Ma si s-aleag Altirnativa 2 (dau scrieri tr idyiul zbor),
scriari tr cati pronuntsari. Deapoea, ma si s-aleag altirnativa cu un nu easti ananghi tra si s zburasc sh-tr pripunirli tsi yin niheam ma
singur scriari, va si s-lja un apofasi (i) tr scriarea cu g/gh, ic (ii) nghios. Mash c ndu s-aleadzi Altirnativa 1 (cu un singur scriari), va
tr scriarea cu y. Sh-tu soni, ma si s-aleag altirnativa cu un singur s-hib ananghi ta si s-aleag un singur litir (i grup di dau litiri)
scriari cu g/gh, va si zburasc shi va s-lja un apofasi tr (i) scriarea cu cari si s scrii sonlu g rtsescu .
cu g/gh di la Editura Cartea Arom n (dup cum avem ic nu avem Avantagii tr altirnativa 1 = dizavantagii tr altirnativa 2: (i) scri-
sonlu e/i dup sonlu g rtsescu ) ic (ii) scriarea mash cu gh tr tuti area easti mash un , ashi c omlu nu va si ntreab cum lipseashti
zboar li (c avem i c nu avem sonlu e/i dup sonlu g rtsescu ). scriari shi pronuntsari zborlu c , el unlu, va-l pronunts zborlu ashi
Ma c ndu va si s-fac aesti alidzeri, easti ghini ca diligatslji si sh- cum lj easti grailu, shi (ii) zborlu va s-hib scriat mash un singur
aduc aminti c : (i) zboar li s-pronunts sh-cu sh-cu g/gh, dup oar tu dictsiunar, cu tuti c dau li pronunts ri va s-hib aspusi (aclo
cum easti grailu-a omlui; (ii) easti ghini s-avem un singur scriari, shi iu va si s-aspun pronuntsarea a zborlui); adutsem aminti c ma si s-
s-hib c zboar li va s-aib dau pronunts ri (ic cu g/gh, ic cu y, aleag Altirnativa 2, va lipseasc ca zboar li dit Clasa 1 si s scrii cu
ic mash cu gh, ma nu sh-cu y sh-cu g/gh); (iii) avem sh-alti locuri tu dau li versiunj.
scriarea-a noastr , iu zboar li pot s-hib scriati un singur soe ma Avantagii tr altirnativa 2 = dizavantagii tr altirnativa 1: scriarea
pot si s-avd dau turlii; (iv) ma multili zboar tsi au sonlu suntu di va s-hib fonetic shi nu-ari c tse s-minteasc omlu: catiun va scrii
ar zg g rtseasc , sh-c atumtsea c ndu gretslji ngr psescu sonlu dup cum lu pronunts zborlu tu grailu-a lui di-acas shi catiun va s
cu gramati latinicheshti, elj u fac cu g/gh, nu u fac cu y; (v) tuti alanti shtib cum s-lu pronunts zborlu c ndu-l veadi scriat.
milets (tsi cunoscu mini) sh-cari loar tu limba-a lor multi di-aesti Editura Cartea Arom n sudzireadz alidzearea-a altirnativ ljei 1.
zboar , li loar cu g/gh, nu cu shi, (vi) ma si s-aleag scriarea-a
sonlui cu y, atumtsea litira y va si s-avd dau turlii. Pripuniri: tr scriarea cu un singur litir , cu g/gh ic cu
Ma, nai cama multu di tuti alanti lucri, lipseashti si sh-aduc aminti y
c marea cusuri a scriariljei mash cu y (ic mash cu gh), easti c atsel Altirnativa 1: Sonlu g rtsescu dit zboar li di Clasa 1, zboar tsi s-
tsi nu shtii c un zbor, tsi el lu pronunts cu g, poati s-hib pronuntsat avdu tu ndau grai shi cu sonlu latinescu g/gh, va si scrii un singur
sh-cu sonlu g rtsescu , nu va si shtib c zborlu lipseashti scriari cu soe cu litira latineasc g/gh (litira g, c ndu nu s-afl n intea-a
y (ic gh); el va lu scrii cu g/gh. sonurlor e shi i, shi gh c ndu s-afl n inti) shi va si s-pronunts dau
turlii: c ndu cu sonlu g rtsescu , c ndu cu sonlu latinescu g/gh, dup
Pripuniri: tr un i dau scrieri a zborlui cum easti grailu-a omlui.
Altirnativa 1: Sonlu g rtsescu dit zboar li di Clasa 1, zboar cari Altirnativa 2: Sonlu g rtsescu dit zboar li di Clasa 1, zboar tsi s-
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 159 160 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

avdu tu ndau grai shi cu sonlu latinescu g/gh, va si scrii un singur


soe cu litira latineasc gh (c s-afl i c nu s-afl n intea-a sonurlor e Clasa 2 cu zboar internatsiunali tsi as ndz suntu pronuntsati tu
shi i) shi va si s-pronunts dau turlii: c ndu cu sonlu g rtsescu , ntreaga dunjae cu sonlu latinescu g/gh, nu cu atsel g rtsescul .
c ndu cu sonlu latinescu g/gh, dup cum easti grailu-a omlui. Afl m tu dictsiunarlu al Papahagi ndau neologhismi, zboar
Altirnativa 3: Sonlu g rtsescu dit zboar li di Clasa 1, zboar tsi s- internatsiunali cari, multi limbi moderni dit dz lili a noastri li loar di
avdu tu ndau grai shi cu sonlu latinescu g/gh, va si scrii un singur la limbili dit Vestul a Ivrop ljei. Aesti neologhismi intrar tu limba-a
soe cu litira y (dit alfabetlu a nostru) shi va si s-pronunts dau turlii, noastr , poati, prit limba g rtseasc (nu shtim!). Ma atsea tsi shtim
dup cum easti grailu-a omlui: c ndu cu sonlu g rtsescu , c ndu cu easti c , ashi cum li afl m scriati tu dictsiunar, au loat stranjlu
sonlu latinescu g/gh. g rtsescu cu al xirea-a sonlui latinescu g/gh tu sonlu g rtsescu .
Rimarc Va si s-aleag un di-aesti pripuniri di ma nsus, mash Aesti zboar li b g m tu Clasa 2 aspus ma nghios.
atumtsea c ndu Altirnativa 1 dit pripunirea di ma n inti easti aleapt . Scriarea-a aishtor zboar cu gramatili latini g/gh easti important c :
Sh-cum avem aoa trei altirnativi dit cari vrem si s-aleag un , alidzea- (i) atselj tsi scriu arm neashti, shi nu shtiu c aesti zboar s-afl
rea va si s-fac cu-arada, un oar i dau ori. Prota, va si s-aleag chiola tu dictsiunarlu al Papahagi (shi s-nu-ag rshim c puts nj
un di treili altirnativi. Ma s-avem un magiuritati tr un di eali, nu- arm nj au aproapea di m n aestu dictsiunar), va li transplanteadz tu
ari altutsiva tr adrari. Ma ma s-nu-avem un magiuritati, atumtsea, va limba arm n ashi cum am fapt sh-mini, cu g/gh shi nu cu sonlu
si s-aleag un di dau li altirnativi tsi loar ma multi voturi. g rtsescu ; sh-aest va s-aduc tu limb dau varianti tr idyiul
Avantagii tr altirnativili 1 shi 2 = dizavantagii tr altirnativa 3: (i) zbor; shi
scriarea easti natural : g/gh-lu s-pronunts ashi cum easti pronuntsarea (ii) di-aoa sh-tr ninti, va s-transplant m tu limba arm n njilj shi
dit grailu a arm njlor dit Nordu shi ashi cum u caft semnul g/gh dit njilj di zboar internatsiunali (neologhismi), dit limbili moderni ca
alfabetlu a nostru, (ii) scriarea easti un cu atsea dit alanti limbi xeani, ingleza shi fr ntseasca shi multi di eali va s-aib sonlu latinescu g/gh
shi cu atsea dit limba greac (di iu yin zboar li) c ndu zboar li si tu eali; shi va s-bag ntribarea: cum lipseashti s-li transplant m aesti
scriu cu alfabetlu latin, (iii) criteriul ca s-avem dau pronunts ri tr zboar ? cu sonlu latinescu g/gh ic cu sonlu g rtsescu ?
un scriari a zborlui, easti ufilisit di ma multi ori tu sistemlu a nostru di P rearea-a noastr easti tra s-li scriem tuti aesti zboar cu g/gh
scriari, shi (iv) nu u-arupi cu traditsia veaclji, iu tu multi c rts shi (dup cum easti scriarea di la Editura Cartea Arom n ) shi nu cu y
rivisti, sonlu g rtsescu s-ari scriat , n general, cu g/gh. (dup cum easti scriarea di la Zborlu a Nostru). Sh-aest , niligat di-
Avantagii tr altirnativa 1 = dizavantagii tr altirnativa 2, 3: atsel atseali tsi va s-f tsem tr alanti clasi. C ma s-nu u f tsem ashi, mini
tsi cunoashti un zbor mash cu pronuntsarea-a lui cu sonlu latinescu g, prived c lumea va s-li-aduc diznou tu limb zboar li dit Clasa 2, ma
nu va-l scrii zborlu cum lipseashti; nishtiindalui c zborlu poati s-hib aest oar va li-aduc ashi cum li afl tu limbili internatsiunali, cu
pronuntsat shi cu sonlu g rtsescu , nu-ari cum s shtib c zborlu latinescul g/gh. Tr-atsea easti ghini s-lom apofasea di tora shi s-li
lipseashti scriari cu y, ic gh, dup cum u caft Altirnativili 2 shi 3. scriem, puts nili zboar di ma nghios, ashi cum lipseashti tra s-hib
Avantagii tr altirnativa 2 shi 3 = dizavantagii tr altirnativa 1: un tu scriari cu tuti alanti neologhismi.
scriarea (i) easti limpidi c , un zbor scriat cu y s dyiv seashti totna cu Nu va v r dz c , c pronuntsarea-a zborlui poati si s-fac ashi
sonlu g rtsescu shi (ii) easti fonetic tr-atselj tsi pronunts zboar li cum u va omlu, dup cum easti adetea tu cratlu iu creashti shi sculia iu
cu (ma nifonetic tr alts ). s-dutsi. Aoa ast sim reguli tr scriari mash, tra s scriem tuts un soe.
Avantagii tr altirnativa 2 = dizavantagii tr altirnativa 3: scriarea Clasa 2: cu zboar tsi au intrat tu limba arm neasc dit limbili
cu gh tu loc di y, easti cama natural : sonlu g rtsescu easti multu internatsiunali (tsi pot s-hib di ar zga latineasc ic g rtseasc
cama aproapea di consoana g, ca di vocala i, cum easti y. veaclji), cu al xirea-a sonlui latinescu g/gh, cu sonlu g rtsescu :
Rimarc tr treili altirnativi, zborlu va s-hib scriat mash un oar (i) Zboar li scriati cu g/gh (tu parantez b g m zboar li ashi cum
tu dictsiunar, cu tuti c va si s-aspun dau li pronunts ri aclo iu va s- li-avem transplantat noi, c ndu li-afl m scriati alt soe tu dictsiunar):
hib dat pronuntsarea-a zborlui; ashi c , tr cati altirnativ , aest nu a-na-lu-gh -e, ca-li-gr f, ca-li-gra-f -e, ca-t -log (catal g), di- -log
easti ni avantagi ni dizavantagi. (dial g), fi-l -log (filul g), fi-lu-lu-gh -e, fu-tu-gr f, fu-tu-gra-f -lji,
Editura Cartea Arom n sudzireadz alidzearea-a altirnativ ljei 1.
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 161 162 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

fu-tu-gr -f -e, fu-tu-gr f-s s-cu, ghim-n s-ti-c , ghim-n -z u, hi- mac omlu va s-u va ashi.
r r-gu (chirurgu), mi-tu-lu-gh -e, r-gan (org n), pa-pa-g l, pa-r - Avantagii tr altirnativa 1 = dizavantagii tr altirnativa 2: (i) tu
graf (paragr f), pi-da-g g, pr -gra-m (progr m), pro-pa-g n-d limba arm neasc avem sonlu latinescu g/gh shi nu-avem c tse s-lu-
(propag nd ), t -gru, ti-l -graf (tiligr f), ti-le-graf-c (tiligrafc ), ti- al xim sonlu c ndu lom tu limb zboar internatsiunali tsi si scriu shi
li-gr f-s s-cu, ti-pu-gr f, ti-pu-gra-f -e, ti-pu-gra-f -lji, tsi-g -r , tsi- s-pronunts cu aestu son shi, (ii) easti ghini ca transplant rli tsi s-fac
ga-r t, tsi-ga-r -ti, tsi-ga-r -har-t (tsigaruc rt ). tora tu limba arm neasc si sh-lu ts n g/gh-lu dit neologhismili tsi
(ii) Zboar li scriati cu y (tu parantez b g m zboar li ashi cum li- lu-au shi s-nu sh-lu-al xeasc tu sonlu g rtsescu .
avem transplantat noi, c ndu suntu scriati alt soe tu dictsiunar): a- Avantagii tr altirnativa 2 = dizavantagii tr altirnativa 1: scriarea
na-lu-y -e, ca-li-yr f, ca-li-yra-f -e, ca-t -loy (catal y), di- -loy (dia- easti fonetic tr ndau zboar (ca analughii shi filulughii, scriati ca
l y), fi-l -loy (filul y), fi-lu-lu-y -e, fu-tu-yr f, fu-tu-yra-f -lji, fu- analuyii shi filuluyii) iu influentsa g rtseasc poati s-hib ma
tu-yr -f -e, fu-tu-yr f-s s-cu, yim-n s-ti-c , yim-n -z u, hi-r r-yu v rtoas , shi pronuntsarea si s-fac cu sonlu g rtsescu .
(chiruryu), mi-tu-lu-y -e, r-yan (or-y n), pa-pa-y l, pa-r -yraf Editura Cartea Arom n sudzireadz alidzearea-a altirnativ ljei 1.
(parayr f), pi-da-y y, pr -yra-m (proyr m), pro-pa-y n-d (propa-
y nd ), t -yru, ti-l -yraf (tiliyr f), ti-le-yraf-c (tiliyrafc ), ti-li-yr f- Clasa 3 cu zboar , ma multu g rtseshti sh-turtseshti,
s s-cu, ti-pu-yr f, ti-pu-yra-f -e, ti-pu-yra-f -lji, tsi-y -r , tsi-ya-r t, tsi au intrat (shi vor ts neari) tu limb .
tsi-ya-r -ti, tsi-ya-r -har-t (tsiyaruc rt ). Ma multili zboar tu cari avem sonlu g rtsescu suntu di-ar zg
Nu-ari s-c ft m, ashi cum u featsim tr zboar li dit Clasa 1, un g rtseasc , c tiv r oar nturtseasc . Tra si s-aducheasc ma ghini
scriari a zboar lor cu dau versiunj: sh-atsea cu g/gh sh-atsea cu y: atseali tsi va s spunem ma nghios, d m tu aest clas , lista cu
avem puts ni zboar , sh-va s-avem multu ma multi ma nclo, c ndu va zboar li tr cari noi pistipsim c lipseashti ts neari tu limb . Nu
s-adutsem neologhismi tu limb . Pripunirea di nghios caft mash b g m tu aest clas zboar li tsi vor scuteari dit limba arm neasc ,
alidzearea-a unei singur scriari: cu g/gh (sistemlu di la Editura Cartea c (i) suntu zboar tsi nu suntu cunuscuti di-arm njlji tsi b neadz
Arom n ) ic cu y (sistemlu di la Zborlu a Nostru). nafoar dit G rtsie, shi (ii) zboar di cari nu-avem ananghi, c avem
zboar arm neshti ic neologhismi (zboar internatsiunali mult ghini
Pripuniri: cunuscuti) tsi au idyea noim . Aesti zboar tsi li-al s m di-un parti,
Altirnativa 1: (i) Zboar li internatsiunali dit Clasa 2, tsi au sonlu tora di oar , va li-aspunem ma nclo tu Clasa 5 di ma nghios.
latinescu g/gh tu limbili iu s-afl az , ma cari al xir (sum influentsa Tra s-videm cum easti ma ghini s-li scriem zboar li, va u mp rts m
g rtseasc ) sonlu latinescu g/gh cu sonlu g rtsescu , c ndu au Clasa 3 tu dau sumclasi: Clasa 3.1 shi Clasa 3.2.
intrat tu limba arm neasc aoa sh-v r sut di anj; shi, (ii) zboar li Clasa 3.1 cu zboar tsi au dup sonlu g rtsescu (i) ic un
internatsiunali tsi va si s-adavg di-aoa sh-tr ninti, ca neologhismi, tu consoan , (ii) ic un vocal a, , o shi u (ma nu vocalili i shi e): a-
limba arm n shi au sonlu latinescu g/gh tu eali, va si scrii mash cu -pi, a- -chip-s s-cu, a- -pi-s s-cu, a- -pit-co -nji, a- p-s s-
litira g/gh; pronuntsarea-a lor poati si s-fac ic cu sonlu latinescu cu, a-n n-ghea, a-n n-gh u, a-n n-dip-s s-cu, a-n n-ghip-s s-
g/gh, ic cu sonlu g rtsescu , tu craturli iu arm njlji va si s-afl sum cu, a-n , a-o -n , a- -n , a-r p-n -e, a-rip-n -e, a-rip-s s-
influentsa-a cultur ljei g rtseasc . cu, a-r m-bal, -ru, a-ru-lj - , a-un-s s-cu, a-u-r -d , ar-
Altirnativa 2: (i) Zboar li internatsiunali dit Clasa 2, tsi au sonlu t, ar- -s s-cu, a-r -an, b r- -ci, br - -ci, bru- -ci, bu- -
latinescu g/gh tu limbili iu s-afl az , ma cari al xir (sum influentsa zi, bu- , c -ti-u-r -e, c -ti-u-r -lji, c -ti-ur-s s-cu, chi-ni- -
g rtseasc ) sonlu latinescu g/gh cu sonlu g rtsescu , c ndu au t r, d r- t, dr - t, er-a-t -ric, r-u, f n-da-m , s-tr , s-
intrat tu limba arm neasc aoa sh-v r sut di anj; shi, (ii) zboar li tru, c , -ci, r- -r , l s-tr , li-c , lin-dip-s s-cu, lin-
internatsiunali tsi va si s-adavg di-aoa sh-tr ninti, ca neologhismi, tu di-s s-cu, n -ti, n -t s, n -tu-s s-cu, u-ma-r n-gat, u-m -r r,
limba arm n shi au sonlu latinescu g/gh tu eali, va si scrii mash cu u-m -r ts, u-m -re sh-ti, u-m -r s-cu, u-m -ric, u-m -r sh-
litira y tsi va si s-pronunts normal ca sonlu g rtsescu ; ma cu, u-m r-l -chi, u-m r-s s-cu, u-ne - , i-ra-s -e, i- -min,
pronuntsarea-a zboar lor poati si s-fac sh-cu sonlu latinescu g/gh, l -mar-u, li- -re - , l -d , l -d s, li-tur- , lu-ur-s s-cu,
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 163 164 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ma, m -l - r, m -dal, mi-da-l t, m -da-l , mi-d -ni, m - m g-d -lj - , pa-r -dig-m , p -g r, p -lag, p -lar-gu, pe-r -er-gu,
d -lj - , pa-r -di-m , p - r, p -la, p -lar-u, pe-r -er-u, pi- pi-g -di, r -ga, r -gan, sa-gl m, sa-gl m-cu, sa-gl -mi, s -gl m-s s-
-di, r -a, r -an, sa-l m, sa-l m-cu, sa-l -mi, s -l m-s s- cu, stig-m -e, t g-m , tav-ma-tur-g , tsi-g -r -d , tsi-g -rip-s s-cu,
cu, sti-m -e, t -m , tav-ma-tur- , tsi- -r -d , tsi- -rip-s s- tsi-g r-s s-cu, u-ru-lu-g , xa-gu-r - , z -g r, z -g , zi-g -s s-cu,
cu, tsi- r-s s-cu, u-ru-lu- , xa-u-r - , z - r, z - , zi- - ziv-g r-l -chi.
s s-cu, ziv- r-l -chi. (ii) Zboar li scriati cu y, dup sistemlu di la Zborlu a Nostru: a-y -
Noi pripunem ca tuti-aesti zboar si s scrii cu g/gh, dup scriarea di pi, a-y -chip-s s-cu, a-y -pi-s s-cu, a-y -pit-co -nji, a-y p-s s-cu,
la Editura Cartea Arom n (gh n intea-a sonlui e/i, shi g, ma s-nu- ay-n n-ghea, ay-n n-gh u, ay-n n-dip-s s-cu, ay-n n-ghip-s s-cu,
aib sonlu e/i dup el); si nu s scrii mash cu gh, nec mash cu y, ay-n , a-yo -n , a-y -n , a-yr p-n -e, a-yrip-n -e, a-yrip-s s-cu, a-
scriarea di la Zborlu a Nostru. Sh-aest c : yr m-bal, -yru, a-yru-lj - , a-yun-s s-cu, a-yu-r -d , ar-y t, ar-
(i) Va s-eara ghini s-li scriem tuti zboar li un soe; s-nu li scriem y -s s-cu, a-r -yan, b r-y -ci, br -y -ci, bru-y -ci, bu-y -zi, bu-y ,
unili cu g/gh shi altili cu . Sh-ma si s-poat , s-alidzem ca scriarea s- c -ti-yu-r -e, c -ti-yu-r -lji, c -ti-yur-s s-cu, chi-ni-y -t r, d r-y t,
hib idyea cu-atsea tr zboar li dit Clasa 1. dr -y t, er-ya-t -ric, r-yu, f n-day-m , y s-tr , y s-tru, y c , y -
(ii) Tu limba g rtseasc , sonlu easti g/gh: sh-c ndu si scriu (tu ci, y r-y -r , yl s-tr , yli-c , ylin-dip-s s-cu, ylin-di-s s-cu, yn -ti,
Amirichie) cu alfabetlu latinescu, zboar li si scriu cu litira g/gh. yn -t s, yn -tu-s s-cu, yu-ma-r n-gat, yu-m -r r, yu-m -r ts, yu-
(iii) Multi zboar dit aest sumclas s-pronunts shi suntu scriati cu m -re sh-ti, yu-m -r s-cu, yu-m -ric, yu-m -r sh-cu, yu-m r-l -
g/gh, c ndu s-afl transplantati tu alti limbi moderni. Sh-la mini acas , chi, yu-m r-s s-cu, yu-ne - , i-yra-s -e, i-y -min, l -mar-yu, li-y -
ma s-nu fac alatusi tri v r zbor, li pronuntsam cu g/gh, zboar ca: re - , l y-d , l y-d s, li-tur-y , lu-yur-s s-cu, may, m -l -y r,
agapi, agr pnii, agoan , arigan, argat, b rgaci, c tigursescu, gastru, m y-dal, miy-da-l t, m y-da-l , miy-d -ni, m y-d -lj - , pa-r -
glastr , igrasii, lugursescu, migdal, migdani, paradigm , saglami, diy-m , p -y r, p -lay, p -lar-yu, pe-r -er-yu, pi-y -di, r -ya, r -
tsig rsescu, zig , etc. yan, sa-yl m, sa-yl m-cu, sa-yl -mi, s -yl m-s s-cu, stiy-m -e, t y-
(iv) Tr-atsel tsi li cunoashti zboar li, u shtii c eali nu pot s-hib m , tav-ma-tur-y , tsi-y -r -d , tsi-y -rip-s s-cu, tsi-y r-s s-cu, u-
pronuntsati alt soe dic t cu , c tiv r oar cu g/gh, dup cum lj- ru-lu-y , xa-yu-r - , z -y r, z -y , zi-y -s s-cu, ziv-y r-l -chi.
easti grailu. Nu putem s-afl m zboar dit aest clas cari s-aib un (iii) Zboar li scriati mash cu gh (nu cu g), tr-atselj tsi vor s-aspun
noim , c ndu suntu scriati shi pronuntsati cu , sh-alt noim , c ndu c zboar li s-pronunts cu sonlu g rtsescu shi nu cu sonlu
suntu scriati shi pronuntsati cu g/gh. latinichescu g: a-gh -pi, a-gh -chip-s s-cu, a-gh -pi-s s-cu, a-gh -
Tra si s-vead cum va s-hib scriati, aspunem ma nghios tuti pit-co -nji, a-gh p-s s-cu, agh-n n-ghea, agh-n n-gh u, agh-n n-
zboar li dit Clasa 3.1. dip-s s-cu, agh-n n-ghip-s s-cu, agh-n , a-gho -n , a-gh -n , a-
(i) Zboar li scriati cu g/gh, dup sistemlu di la Editura Cartea ghr p-n -e, a-ghrip-n -e, a-ghrip-s s-cu, a-ghr m-bal, -ghru, a-
Arom n : a-g -pi, a-g -chip-s s-cu, a-g -pi-s s-cu, a-g -pit-co - ghru-lj - , a-ghun-s s-cu, a-ghu-r -d , ar-gh t, ar-gh -s s-cu, a-
nji, a-g p-s s-cu, ag-n n-ghea, ag-n n-gh u, ag-n n-dip-s s-cu, ag- r -ghan, b r-gh -ci, br -gh -ci, bru-gh -ci, bu-gh -zi, bu-gh , c -ti-
n n-ghip-s s-cu, ag-n , a-go -n , a-g -n , a-gr p-n -e, a-grip-n -e, ghu-r -e, c -ti-ghu-r -lji, c -ti-ghur-s s-cu, chi-ni-gh -t r, d r-gh t,
a-grip-s s-cu, a-gr m-bal, -gru, a-gru-lj - , a-gun-s s-cu, a-gu-r - dr -gh t, er-gha-t -ric, r-ghu, f n-dagh-m , gh s-tr , gh s-tru,
d , ar-g t, ar-g -s s-cu, a-r -gan, b r-g -ci, br -g -ci, bru-g -ci, gh c , gh -ci, gh r-gh -r , ghl s-tr , ghli-c , ghlin-dip-s s-cu,
bu-g -zi, bu-g , c -ti-gu-r -e, c -ti-gu-r -lji, c -ti-gur-s s-cu, chi-ni- ghlin-di-s s-cu, ghn -ti, ghn -t s, ghn -tu-s s-cu, ghu-ma-r n-gat,
g -t r, d r-g t, dr -g t, er-ga-t -ric, r-gu, f n-dag-m , g s-tr , ghu-m -r r, ghu-m -r ts, ghu-m -re sh-ti, ghu-m -r s-cu, ghu-m -
g s-tru, g c , g -ci, g r-g -r , gl s-tr , gli-c , glin-dip-s s-cu, ric, ghu-m -r sh-cu, ghu-m r-l -chi, ghu-m r-s s-cu, ghu-ne - , i-
glin-di-s s-cu, gn -ti, gn -t s, gn -tu-s s-cu, gu-ma-r n-gat, gu-m - ghra-s -e, i-gh -min, l -mar-ghu, li-gh -re - , l gh-d , l gh-d s,
r r, gu-m -r ts, gu-m -re sh-ti, gu-m -r s-cu, gu-m -ric, gu-m - li-tur-gh , lu-ghur-s s-cu, magh, m -l -gh r, m gh-dal, migh-da-l t,
r sh-cu, gu-m r-l -chi, gu-m r-s s-cu, gu-ne - , i-gra-s -e, i-g - m gh-da-l , migh-d -ni, m gh-d -lj - , pa-r -digh-m , p -gh r,
min, l -mar-gu, li-g -re - , l g-d , l g-d s, li-tur-g , lu-gur-s s- p -lagh, p -lar-ghu, pe-r -er-ghu, pi-gh -di, r -gha, r -ghan, sa-
cu, mag, m -l -g r, m g-dal, mig-da-l t, m g-da-l , mig-d -ni, ghl m, sa-ghl m-cu, sa-ghl -mi, s -ghl m-s s-cu, stigh-m -e, t gh-
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 165 166 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

m , tav-ma-tur-gh , tsi-gh -r -d , tsi-gh -rip-s s-cu, tsi-gh r-s s- cu i (ma nu io, u): a , a- -a, a- -e, a-i-s s-cu, a-i-s t,
cu, u-ru-lu-gh , xa-ghu-r - , z -gh r, z -gh , zi-gh -s s-cu, ziv- a- -i, a-u-ip-s s-cu, a-u-i-s s-cu, a-m -i, a-m -ip-s s-cu,
gh r-l -chi. a-m -l - -e, am-bud-i-s s-cu, an-i-li-c s-cu, an-i-l c , an-i-
Cititorlu poati s-li mutreasc zboar li di ma nsus, shi itsi zbor cu- li-ci s, a-r d-ip-s s-cu, a-r d-i-s s-cu, av-i-l -e, b -c r-i-s s-
noashti, nu poati s-lu citeasc alt soe dic t ashi cum lu shtii. Iar tr cu, c m-bur-ip-s s-cu, c m-bur-i-s s-cu, chi-n -i, chi-ni-i-t r,
zboar li tsi nu li cunoashti, lipseashti s-li caft tu un dictsiunar, tra s-lj- cum-bu-l -i, cur- s, cu-tr -ir, dea- -e, do-xo-lo- -e, e-n r-
afl noima, ma s-va s-li cunoasc . Sh-deadun cu noima, va poat s-lj- i-e, i-c , il-c s-cu, i-li-c dz, i-l c , i-l -e, i-m -shi, i-
afl , atumtsea, shi pronuntsarea-a zborlui. Sigur, va si shtib cum si s- n -ti, i-n -t s, n-ghits, i-n -ma-ti, i-r -ma-ti, i-r -ni, i-r -
pronunts tuti aesti zboar ma s-li scriem cu litira y. Ma nu lipseashti si, -shan, i-x s-cu, z-m , h d-i, hur-i-te sh-ti, d- u, i-i-
s-ag rshim c (i) easti ghini s-aib idyea scriari cu atsea a zboar lor -n , l -i-c s-cu, li-i-c s-cu, li-m r- -e, li-m r-i-s s-cu, li-
dit Clasa 1, iu pronuntsarea easti dau turlii, sh-cu sh-cu g/gh, shi (ii) mir-i-s s-cu, li-tur- -e, li-tur-i-s s-cu, lu- -e, lu-ur-i-s s-cu,
zboar li si scriu, tu limba g rtseasc di iu fur loati, cu g shi c multi lu-lud-i-s s-cu, lu-tru- -e, m -ir, ma-ir-g , ma-ir- , m -i-
di eali s-pronunts tu limba-a noastr sh-cu sh-cu g, cu tuti c nu l c, m -ir-g , m -i-r -e, m -i-rip-s s-cu, m -l - -e, mi-i-r -
suntu aspusi totna ashi tu dictsiunarlu al Papahagi. e, mi-rul-i-s s-cu, mi-ru-l , mis-tir-ip-s s-cu, mu-lu- -e, ni-
li-c s-cu, ni-l c , ni-li-ci s, ni-li-ci sh, ni-u-r dz, p - -d ,
Pripuniri: tr zboar dit Clasa 3.1 p -n - -e, p -n - r, p r- -cea, p r-i-s s-cu, p r- -ts , pe-
Altirnativa 1: Zboar li dit Clasa 3.1 va si scrii cu litira latinicheasc ri-er- -e, pru-cu- -ts , pur-cu- -ts , s - -t , shte -i, sir-in-
g c , tr v r di eali, sonlu nu s-afl n intea-a sonlui e/i. s s-cu, t -m -tur- -e, tr -ir, tri-s , ts -i ur- -e, ur-i-s s-
Altirnativa 2: Zboar li dit Clasa 3.1 va si scrii cu litira y dit alfabetlu cu, u-ru-l -i, vlu- -e, vlu-i-m n, vlu-i-s s-cu xud-ip-s s-cu,
a nostru. zi-i-s s-cu, ziv- t; (iv) zboar cu io: as-chi-tar- , cam-ba-nar-
Avantagii tr altirnativa 1 = dizavantagii tr altirnativa 2: (i) scri- i , cas-ta-nar-i , chi-ra-mar-i , cu-fur-i s, f l-c r-i t, fi-tar-
area easti un cu atsea a zboar lor dit Clasa 1, shi (ii) cu tuti c nu i , ma- ur- , pur-car-i , pu-ta-nar-i ta-ba-car-i ; shi (v)
suntu aspusi tu dictsiunarlu al Papahagi, multi zboar dit Clasa 3.1 s- zboar cu u: a- u-d -m , a- u-s s-cu, a- u-s t, am-b d-
pronunts cu sonlu latinescu g/gh. u, as-p r- u, av- ul-g , av- u-l -e, bi-z r- u, ur- -ni,
Avantagii tr altirnativa 2 = dizavantagii tr altirnativa 1: scriarea ur- n-g , ur-t -e, ur-ti-s s-cu, ur-tu-s s-cu, u-r -si,
easti fonetic , shi si shtii c , un zbor scriat cu y, s-pronunts cu sonlu u-t - -ni, ma- ur- , mar-t r- u, mir- u-l , mir- u-
g rtsescu . l , mir- u-lu-x s-cu, mis-t r- u.
Editura Cartea Arom n sudzireadz alidzearea-a altirnativ ljei 1. Tu-aesti zboar putem s-ad vg m shi zboar li cari, la singular,
bitisescu cu v/v , ma cari la plural bitisescu c ndu cu vi, c ndu cu i.
Clasa 3.2 cu zboar tsi au, dup sonlu g rtsescu , vocalili e shi Bun oar , aht ri suntu zboar li cari, la singular masculin shi fiminin
i: (i) zboar cu e (ma nu ea): -dz -r , -dz -ri, -nos, e- fac: ba-gav/ba-ga-v , bu-hav/bu-ha-v , c -liv , co-ciuv/co-ciu-v , co-
r c, li- n, li- -ni, m r- s-cu, pur-e - , sm r- s-cu, v r- luv/co-lu-v , co-shav/co-sha-v , gav/ga-v , g r-buv/g r-bu-v ,
s-cu; (ii) zboar cu ea: a-ea-v -m , a-e z-m , a-eaz-m , a- griv/gri-v , mi-so-triv/mi-so-tri-v , mo-lav/mo-la-v , mu-liv, presh-
e z-mu, a-u-e t, a-h r-ea, bu-e r, cli-m -t r-e - , cu-fur- cav/presh-ca-v , sclav/scla-v , siv/si-v , sh-alti poati tsi n-asc par .
e r, de c, dea-fu-r - , dea-m n-di, e -c , eah-n , ea- La plural, aesti zboar fac: ba-ga i/ba-ga-vi, bu-havi/bu-ha-vi, c -
m n-d , ea-m n-di, ea-m n-du, e -m , e m-bu-l , eam-bur- li i, co-ciu i/co-ciu-vi, co-lu i/co-lu-vi, co-shavi/co-sha-vi, ga i/ga-
l -chi, ea-ni-ts r, ea-n -r , ea-r n, ea-ran-l -chi, ea- r-ti, vi, g r-bu i/g r-bu-vi, gri i/gri-vi, mi-so-trivi/mi-so-tri-vi, mo-
ea-v sh-cu, e z-m , had-e r-cu, h -s d-e r, h r-ea, hur-e - lavi/mo-la-vi, mu-li i, presh-ca i/presh-ca-vi, scla i/scla-vi, si i/si-vi,
nit, hur-e t, hur-e -t , lu-ar-eaz-m , lu-ur-eaz-m , ma-tu- etc. B gats oar c scriarea fonetic a sonlui g rtsescu cu g/gh ic
e -lji, mi-rud-e - , pi-pir-e - , pud-e - , sir-e -ni, tri- y, va poat s-fac si s-aleag masculinlu di fiminin.
e - , vir-e n, vir-e -ni, zbur-e r-cu, zbur-e -ric; (iii) zboar Di-aesti zboar afl m di-atseali cari, tu ndau graiuri di-arm nj, shi
tu scrierli (manuscrisi shi c rts ) loati la editur , sh-lu chirur sonlu
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 167 168 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

g rtsescu shi s-pronunts f r . Ashi li-afl m tu scriari, zboar li Tora him etinj tra s-alidzem scriarea-a zboar lor dit Clasa 3.2, vrei cu
(pronuntsati f r ): aeazm , aeazmo, aeazmu, amai, am ipsescu, g/gh (scriarea di la Editura Cartea Arom n ), vrei cu y (scriarea di la
am l ie, cumbuloi, curios, cutriir, iac , iahnie, iambul , iamburlichi, Zborlu a Nostru). Sh-ca si s-vead cum aspun zboar li scriati, d m ma
iaurti, iavashcu, imishi, inati, in tos, in tusescu, inghits, iurgani, iurtie, nghios ntreaga arad di zboar dit Clasa 3.2, scriati sh-cu g/gh sh-cu
iurtisescu, iurtusescu, iurushi, iut gani, ixescu, izm , idiu, luie, y.
matueali, m l ie, muluie, pudeau , purcuits , prucuits , s it , shteai, (i) Zboar li scriati cu g/gh, dup sistemlu di la Editura Cartea
triir, trisai, tsai, vluie, vluimen, vluisescu, sh-poati sh-altili tsi nu li Arom n : zboar cu e (ma nu ea): gh -dz -r , gh -dz -ri, gh -
shtim. Scriarea-a aishtor zboar cu y (sistemlu di la Zborlu a Nostru) nos, ghe-r c, li-gh n, li-gh -ni, m r-gh s-cu, pur-ghe - , sm r-
nu va s-eara sh-ah ntu slab . B gats oar c problema aest sh-u- gh s-cu, v r-gh s-cu; zboar cu ea: a-ghea-v -m , a-ghe z-m , a-
adutsi niheam sh-cu problema iu, tu graiuri di gr musteanj, sufixul gheaz-m , a-ghe z-mu, a-gu-ghe t, a-h r-ghea, bu-ghe r, cli-m -t r-
ljei a genetivlui shi dativlui, s-ari al xit tu sufixul iei sh-iu noi u ghe - , cu-fur-ghe r, dghe c, dghea-fu-r - , dghea-m n-di, ghe -
ts num scriarea cu sufixul ljei. c , gheah-n , ghea-m n-d , ghea-m n-di, ghea-m n-du, ghe -m ,
Aoa la editur nu shtim ma s-hib ghini s-f tsem exceptsie tr aesti ghe m-bu-l , gheam-bur-l -chi, ghea-ni-ts r, ghea-n -r , ghea-r n,
zboar . Tr ndau di eali, la noi acas , li pronuntsam f r , sh-a njia ghea-ran-l -chi, ghea- r-ti, ghea-v sh-cu, ghe z-m , had-ghe r-cu,
nj yini greu s-li pronuntsu cu . Tr-aesti zboar , va s-vream si s h -s d-ghe r, h r-ghea, hur-ghe -nit, hur-ghe t, hur-ghe -t , lu-gar-
scrii f r sonlu g rtsescu . Tr-atsea ndau zboar tsi nchisescu cu gheaz-m , lu-gur-gheaz-m , ma-tu-ghe -lji, mi-rud-ghe - , pi-pir-
i/ ea, zboar tsi noi va l dz tsem aoa Zboar -Exceptsii dit Clasa ghe - , pud-ghe - , sir-ghe -ni, tri-ghe - , vir-ghe n, vir-ghe -
3.2, ca: iahnie, iambul , iamburlichi, iaurti, iavashcu, imishi, inati, ni, zbur-ghe r-cu, zbur-ghe -ric; zboar cu i (ma nu io, u):
in tos, in tusescu, iurushi, iut gani, va pripun si s scrii f r sonlu agh , a-gh -a, a-gh -e, a-ghi-s s-cu, a-ghi-s t, a-g -ghi, a-gu-ghip-
g rtsescu . Diligatslji pot s scoat zboar -exceptsii dit lista di ma s s-cu, a-gu-ghi-s s-cu, a-m -ghi, a-m -ghip-s s-cu, a-m -l -gh -e,
nsus, ma s-u vor ashitsi. Ma va poat shi s-adavg zboar -exceptsii tu am-bud-ghi-s s-cu, an-ghi-li-c s-cu, an-ghi-l c , an-ghi-li-ci s, a-
list , zboar ca: aeazm , aeazmo, aeazmu, amai, am ipsescu, r d-ghip-s s-cu, a-r d-ghi-s s-cu, av-ghi-l -e, b -c r-ghi-s s-cu,
am l ie, cumbuloi, curios, cutriir, iac , inghits, iurgani, iurtie, c m-bur-ghip-s s-cu, c m-bur-ghi-s s-cu, chi-n -ghi, chi-ni-ghi-t r,
iurtisescu, iurtusescu, ixescu, izm , idiu, luie, matueali, m l ie, cum-bu-l -ghi, cur-gh s, cu-tr -ghir, dea-gh -e, do-xo-lo-gh -e, e-
muluie, pudeau , purcuits , prucuits , s it , shteai, triir, trisai, tsai, n r-ghi-e, ghi-c , ghil-c s-cu, ghi-li-c dz, ghi-l c , ghi-l -e, ghi-
vluie, vluimen, vluisescu, etc. sh-ashi s-u al xeasc lista di Zboar - m -shi, ghi-n -ti, ghi-n -t s, gh n-ghits, ghi-n -ma-ti, ghi-r -ma-ti,
Exceptsii 3.2. Deapoea, voi tra si s-aleag , i s-nu s-aleag , pripunirea ghi-r -ni, ghi-r -si, gh -shan, ghi-x s-cu, gh z-m , h d-ghi, hur-ghi-
di ma nghios di alidzeari, i nialidzeari, a zboar lor exceptsii. te sh-ti, d-gh u, i-ghi- -n , l -ghi-c s-cu, li-ghi-c s-cu, li-m r-
gh -e, li-m r-ghi-s s-cu, li-mir-ghi-s s-cu, li-tur-gh -e, li-tur-ghi-
Pripuniri: tr exceptsiili dit Clasa 3.2 s s-cu, lu-gh -e, lu-gur-ghi-s s-cu, lu-lud-ghi-s s-cu, lu-tru-gh -e,
Altirnativa 1: Zboar li-exceptsii dit Clasa 3.2 s-hib scoasi dit Clasa m -ghir, ma-ghir-g , ma-ghir-gh , m -ghi-l c, m -ghir-g , m -
3.2 shi s-hib scriati shi pronuntsati f r sonlu g rtsescu . ghi-r -e, m -ghi-rip-s s-cu, m -l -gh -e, mi-ghi-r -e, mi-rul-ghi-
Altirnativa 2: Zboar li-exceptsii dit Clasa 3.2 s-hib al sati tu Clasa s s-cu, mi-ru-l gh , mis-tir-ghip-s s-cu, mu-lu-gh -e, nghi-li-c s-
3.2 shi s-hib scriati idyea soe cu tuti alanti zboar din clas . cu, nghi-l c , nghi-li-ci s, nghi-li-ci sh, nghi-u-r dz, p -gh -d ,
Avantagii tr altirnativa 1 = dizavantagii tr altirnativa 2: zboar li p -n -gh -e, p -n -gh r, p r-gh -cea, p r-ghi-s s-cu, p r-gh -ts ,
va hib scriati dup forma traditsiunal zbur t tu ma multili graiuri pe-ri-er-gh -e, pru-cu-gh -ts , pur-cu-gh -ts , s -gh -t , shte -ghi,
di-arm nj. sir-ghin-s s-cu, t -m -tur-gh -e, tr -ghir, tri-s gh , ts -ghi ur-gh -
Avantagii tr altirnativa 2 = dizavantagii tr altirnativa 1: scriarea e, ur-ghi-s s-cu, u-ru-l -ghi, vlu-gh -e, vlu-ghi-m n, vlu-ghi-s s-cu
va s-hib un cu-atsea di la tuti alanti zboar cu sonlu g rtsescu . xud-ghip-s s-cu, zi-ghi-s s-cu, ziv-gh t; zboar cu io: as-chi-tar-
Editura Cartea Arom n sudzireadz alidzearea-a altirnativ ljei 1. gh , cam-ba-nar-ghi , cas-ta-nar-ghi , chi-ra-mar-ghi , cu-fur-
ghi s, f l-c r-ghi t, fi-tar-ghi , ma-gh ur-gh , pur-car-ghi , pu-ta-
nar-ghi , ta-ba-car-ghi ; shi zboar cu u: a-gh u-d -m , a-gh u-
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 169 170 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

s s-cu, a-gh u-s t, am-b d-gh u, as-p r-gh u, av-gh ul-g , av- y u-lu-x s-cu, mis-t r-y u.
gh u-l -e, bi-z r-gh u, gh ur-g -ni, gh ur-g n-g , gh ur-t -e,
gh ur-ti-s s-cu, gh ur-tu-s s-cu, gh u-r -si, gh u-t -g -ni, ma- Pripuniri: tr zboar dit Clasa 3.2
gh ur-gh , mar-t r-gh u, mir-gh u-l g, mir-gh u-l , mir-gh u- Altirnativa 1: Zboar li dit Clasa 3.2 va si scrii cu litira latineasc gh
lu-x s-cu, mis-t r-gh u. (c sonlu tu-aesti zboar ari totna e/i dup el).
(ii) Zboar li scriati cu y, dup sistemlu di la Zborlu a Nostru: Altirnativa 2: Zboar li dit Clasa 3.2 va si scrii cu litira y dit alfabetlu
zboar cu e (ma nu ea): y -dz -r , y -dz -ri, y -nos, ye-r c, li- a nostru.
y n, li-y -ni, m r-y s-cu, pur-ye - , sm r-y s-cu, v r-y s-cu; Avantagii tr altirnativa 1 = dizavantagii tr altirnativa 2: (i) scri-
zboar cu ea: a-yea-v -m , a-ye z-m , a-yeaz-m , a-ye z-mu, a- area easti un cu atsea a zboar lor dit Clasili 1, 2 shi 3, shi (ii) cu tuti
yu-ye t, a-h r-yea, bu-ye r, cli-m -t r-ye - , cu-fur-ye r, dye c, c nu suntu aspusi tu dictsiunarlu al Papahagi, multi zboar dit Clasa
dyea-fu-r - , dyea-m n-di, ye -c , yeah-n , yea-m n-d , yea- 3.2 s-pronunts cu sonlu latinescu g/gh.
m n-di, yea-m n-du, ye -m , ye m-bu-l , yeam-bur-l -chi, yea-ni- Avantagii tr altirnativa 2 = dizavantagii tr altirnativa 1: scriarea
ts r, yea-n -r , yea-r n, yea-ran-l -chi, yea- r-ti, yea-v sh-cu, ye z- easti fonetic , shi si shtii c , un zbor scriat cu y, s-pronunts cu sonlu
m , had-ye r-cu, h -s d-ye r, h r-yea, hur-ye -nit, hur-ye t, hur- g rtsescu .
ye -t , lu-yar-yeaz-m , lu-yur-yeaz-m , ma-tu-ye -lji, mi-rud-ye - Editura Cartea Arom n sudzireadz alidzearea-a altirnativ ljei 1.
, pi-pir-ye - , pud-ye - , sir-ye -ni, tri-ye - , vir-ye n, vir-
ye -ni; zboar cu i (ma nu io, u): ay , a-y -a, a-y -e, a-yi- Clasa 4 cu zboar di ar zg latineasc tsi au sonlu v al xit tu .
s s-cu, a-yi-s t, a-y -yi, a-yu-yip-s s-cu, a-yu-yi-s s-cu, a-m -yi, a-
Nihiindalui filulog, nu shtiu c tse, v r dzatsi zboar di ar zg
m -yip-s s-cu, a-m -l -y -e, am-bud-yi-s s-cu, an-yi-li-c s-cu, an-
latineasc , sh-au al xit pronuntsarea-a lor latineasc cu sonlu v, tu
yi-l c , an-yi-li-ci s, a-r d-yip-s s-cu, a-r d-yi-s s-cu, av-yi-l -e,
pronuntsara g rtseasc a sonlui . La Editura Cartea Arom n aveam
b -c r-yi-s s-cu, c m-bur-yip-s s-cu, c m-bur-yi-s s-cu, chi-n -yi,
loat apofasea s-li scriem aesti zboar , etimoloyic, va dz c s-li
chi-ni-yi-t r, cum-bu-l -yi, cur-y s, cu-tr -yir, dea-y -e, do-xo-lo-
scriem cu v, nu cu g/gh. Ca s-li scriam cu g/gh, nu aspunea ghini, iar
y -e, e-n r-yi-e, yi-c , yil-c s-cu, yi-li-c dz, yi-l c , yi-l -e, yi-
scriarea cu v, eara aproapea di scriarea traditsiunal (cu seamni
m -shi, yi-n -ti, yi-n -t s, y n-ghits, yi-n -ma-ti, yi-r -ma-ti, yi-r -
diacrititsi) tsi li scria aesti zboar cu ic v.
ni, yi-r -si, y -shan, yi-x s-cu, y z-m , h d-yi, hur-yi-te sh-ti, d-
Tra si s-vead cari suntu aesti zboar , d m arada-a lor ma nghios.
y u, i-yi- -n , l -yi-c s-cu, li-yi-c s-cu, li-m r-y -e, li-m r-yi-s s-
Clasa 4 cu zboar di ar zg latin , iu sonlu v s-ari al xit tu
cu, li-mir-yi-s s-cu, li-tur-y -e, li-tur-yi-s s-cu, lu-y -e, lu-yur-yi-s s-
sonlu g rtsescu : a-e s-pi, a- -nji, a-ish-te -ri, a-is-te -ri, A-
cu, lu-lud-yi-s s-cu, lu-tru-y -e, m -yir, ma-yir-g , ma-yir-y , m -
iz-m -ci n, a-iz-m -c -ni, a- z-mu, an- dz, an-i-s dz, an-
yi-l c, m -yir-g , m -yi-r -e, m -yi-rip-s s-cu, m -l -y -e, mi-yi-
i-u-r dz, n- dz, n-ir-mi-n s-cu, n-i-s dz, e s-pi, e s-pir,
r -e, mi-rul-yi-s s-cu, mi-ru-l y , mis-tir-yip-s s-cu, mu-lu-y -e,
r-mu, i- -ts , i- r, i-i-t -ti, in (substantiv), in (verbu), i-
nyi-li-c s-cu, nyi-l c , nyi-li-ci s, nyi-li-ci sh, nyi-u-r dz, p -y -
n r, n-ghits, -nji, i-o -r , i- s, p-tu, ir-m s-cu, ir-mi-
d , p -n -y -e, p -n -y r, p r-y -cea, p r-yi-s s-cu, p r-y -ts ,
n s-cu, ir-mi-n s, ish-te -ri, is-p r, is-pi-n dz, is-pi-n s, is,
pe-ri-er-y -e, pru-cu-y -ts , pur-cu-y -ts , s -y -t , shte -yi, sir-
i-s dz, is-te -ri, -t , i-ts - , i-ts l, iu, nis-pi-n dz.
yin-s s-cu, t -m -tur-y -e, tr -yir, tri-s y , ts -yi ur-y -e, ur-yi-
Aesti zboar putem s-li scriem (i) cu gh, (ii) cu v (scriarea di la
s s-cu, u-ru-l -yi, vlu-y -e, vlu-yi-m n, vlu-yi-s s-cu xud-yip-s s-
Editura Cartea Arom n , (iii) cu y (scriarea di la Zborlu a Nostru shi
cu, zi-yi-s s-cu, ziv-y t; zboar cu io: as-chi-tar-y , cam-ba-nar-
(iv) f r sonlu g rtsescu , c tu multi grai arm neshti, aestu son nu
yi , cas-ta-nar-yi , chi-ra-mar-yi , cu-fur-yi s, f l-c r-yi t, fi-tar-
s-avdi. Tra si s-vead ma ghini cum aspun aesti scrieri, zboar li suntu
yi , ma-y ur-y , pur-car-yi , pu-ta-nar-yi , ta-ba-car-yi ; shi
dati ma nghios scriati tu patruli turlii:
zboar cu u: a-y u-d -m , a-y u-s s-cu, a-y u-s t, am-b d-y u,
(i) Zboar li scriati cu gh: a-ghe s-pi, a-gh -nji, a-ghish-te -ri, a-
as-p r-y u, av-y ul-g , av-y u-l -e, bi-z r-y u, y ur-y -ni, y ur-
ghis-te -ri, A-ghiz-m -ci n, a-ghiz-m -c -ni, a-gh z-mu, an-
y n-g , y ur-t -e, y ur-ti-s s-cu, y ur-tu-s s-cu, y u-r -si, y u-t -
gh dz, an-ghi-s dz, an-ghi-u-r dz, n-gh dz, n-ghir-mi-n s-cu, n-
y -ni, ma-y ur-y , mar-t r-y u, mir-y u-l y, mir-y u-l , mir-
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 171 172 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ghi-s dz, ghe s-pi, ghe s-pir, gh r-mu, ghi- -ts , ghi- r, ghi-i-t -ti, al xim scriarea, noi sudzir m alidzearea-a Altirnativ ljei 1 di ma
ghin (substantiv), ghin (verbu), ghi-n r, gh n-ghits, gh -nji, ghi-o - nghios.
r , ghi- s, gh p-tu, ghir-m s-cu, ghir-mi-n s-cu, ghir-mi-n s, ghish-
te -ri, ghis-p r, ghis-pi-n dz, ghis-pi-n s, ghis, ghi-s dz, ghis-te -ri, Pripuniri: tr zboar li dit Clasa 4
gh -t , ghi-ts - , ghi-ts l, ghiu, nghis-pi-n dz. Altirnativa 1: Zboar li di ar zg latineasc (aspusi ma nsus tu Clasa
(ii) Zboar li scriati cu v: a-ve s-pi, a-v -nji, a-vish-te -ri, a-vis-te - 4 di zboar ) si scriu cu v (scriarea di la Editura Cartea Arom n ).
ri, A-viz-m -ci n, a-viz-m -c -ni, a-v z-mu, an-v dz, an-vi-s dz, Altirnativa 2: Zboar li di ar zg latineasc (aspusi ma nsus tu Clasa
an-vi-u-r dz, n-v dz, n-vir-mi-n s-cu, n-vi-s dz, ve s-pi, ve s- 4 di zboar ) si scriu cu y (scriarea di la Zborlu a Nostru).
pir, v r-mu, vi- -ts , vi- r, vi-i-t -ti, vin (substantiv), vin (verbu), vi- Avantagii tr altirnativa 1 = dizavantagii tr altirnativa 2: scriarea
n r, v n-ghits, v -nji, vi-o -r , vi- s, v p-tu, vir-m s-cu, vir-mi- easti (i) etimoloyic shi (ii) nu-arupi cu traditsia-a scriariljei cu
n s-cu, vir-mi-n s, vish-te -ri, vis-p r, vis-pi-n dz, vis-pi-n s, vis, seamni diacrititsi; scriarea cu y easti dip nau .
vi-s dz, vis-te -ri, v -t , vi-ts - , vi-ts l, viu, nvis-pi-n dz. Avantagii tr altirnativa 2 = dizavantagii tr altirnativa 1: scriarea
(iii) Zboar li scriati cu y: a-ye s-pi, a-y -nji, a-yish-te -ri, a-yis- easti bun tr graili iu sonlu g rtsescu nu s-avdi, iu zboar li tsi au
te -ri, A-yiz-m -ci n, a-yiz-m -c -ni, a-y z-mu, an-y dz, an-yi- sonlu i/ ea s-avdu cu i/ea.
s dz, an-yi-u-r dz, n-y dz, n-yir-mi-n s-cu, n-yi-s dz, ye s-pi, Editura Cartea Arom n sudzireadz alidzearea-a altirnativ ljei 1.
ye s-pir, y r-mu, yi- -ts , yi- r, yi-i-t -ti, yin (substantiv), yin
(verbu), yi-n r, y n-ghits, y -nji, yi-o -r , yi- s, y p-tu, yir-m s-cu, Clasa 5 cu zboar g rtseshti shi nturtseshti tsi vor
yir-mi-n s-cu, yir-mi-n s, yish-te -ri, yis-p r, yis-pi-n dz, yis-pi-n s, scuteari dit limb .
yis, yi-s dz, yis-te -ri, y -t , yi-ts - , yi-ts l, yiu, nyis-pi-n dz.
Avem zboar di ar zg nturtseasc tsi au intrat tu limba
(iv) Zboar li scriati f r sonlu g rtsescu : a-e s-pi, a- -nji, a-ish-
arm neasc tu chirolu di st puiri nturtseasc , zboar tsi s-au chirut
te -ri, a-is-te -ri, A-iz-m -ci n, a-iz-m -c -ni, a- z-mu, an- dz,
dit limba-a multor arm nj di adz , aproapea un sut di anj dup
an-i-s dz, an-i-u-r dz, n- dz, n-ir-mi-n s-cu, n-i-s dz, e s-pi,
vdzirea-a turts lor. Avem shi zboar nali la arm njlji dit G rtsie
e s-pir, r-mu, i- -ts , i- r, i-i-t -ti, in (substantiv), in (verbu), i-n r,
(ad vgati poati, ma nu sigur, tu seculu dit soni), tsi suntu cunuscuti
n-ghits, -nji, i-o -r , i- s, p-tu, ir-m s-cu, ir-mi-n s-cu, ir-mi-
mash di arm njlji tsi b neadz aclo shi zbur scu limba g rtseasc .
n s, ish-te -ri, is-p r, is-pi-n dz, is-pi-n s, is, i-s dz, is-te -ri, -t ,
Noi atselj di nafoar dit G rtsie, nu li shtim aesti zboar , c nu li-
i-ts - , i-ts l, iu, nis-pi-n dz.
avem avdz t v r oar .
Prota scriari, atsea cu gh, nu n-ar seashti multu, shi scriarea dit soni,
Ma multili di-aesti zboar au un noim tr cari avem zboar veclji
f r nu n-ar seashti dip. A daua scriari, atsea cu v, n-ar seashti ma
arm neshti, cunuscuti di tut arm namea. Tr ndau di eali avem
multu, c easti scriarea di la Editura Cartea Arom n shi him
neologhismi adusi tu limb tu chirolu dit soni, di arm njlji tsi scriu shi
nvitsats cu ea, iar a treia scriari, atsea cu y, di la Zborlu a Nostru,
nu li cunushtea zboar li g rtseshti dit dictsiunarlu al Papahagi. Tuti
easti sh-ea multu bun sh-n-ar seashti, c ari avantagilu c y poati (i)
aesti zboar vor al sari di n parti, c ndu va s-fac noau li
si s-pronunts sh-ca sonlu g rtsescu , cum u fac ma mults lj arm nj,
dictsiunari, c zboar li nu suntu cunuscuti dic t di puts nj arm nj shi
ma (ii) poati shi s-pronunts sh-ca sonlu i. Cum aesti zboar au tuti
c , tu loclu a lor, (i) avem zboar veclji arm neshti cunuscuti di tuts
sonlu i/ea dup , pronuntsarea cu i easti idyiul lucru ca
arm njlji shi, (ii) aclo iu nu avem, lipseashti b gari tu limb zboar
nipronuntsarea-al , ashi cum s-avdu zbur ti tu multi grai arm neshti.
internatsiunali, cunuscuti di tuts arm njlji tsi s-dusir la sculiili dit
Tr-atsea, tu pripunirea di ma nghios, va c ft m si s-aleag mash
statlu iu b neadz .
un di dau li scrieri: atsea cu v ic atsea cu y. Alanti dau scrieri nu
Arada-a aishtor zboar easti dat ma nghios tu Clasa 5 di zboar .
n si par buni sh-va li al s m di n parti. Tr Editura Cartea
Zboar li dit aest clas vor mutriri ghini, un c ti un, sh-ma si s-afl
Arom n un fatsi; cum tsi s-hib , sh-ti atseali v r dzatsi zboar di
v r zbor tr cari feci un alatusi, shi diligatslji vor s-lu-alas tu limb ,
ma nsus, scriarea cu g/gh va al xiri tu un alt scriari. C s-al xeashti
va lu scutem dit arad , va-l b g m tu Clasa 3 di zboar shi va-l
tu v ic s-al xeashti tu y, nu-ari s-fac . Mash c , di itia c avem
ts nem tu limb .
tipusit la editur v r 50 di c rts cu v, sh-c nu-avem ananghi s-
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 173 174 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Clasa 5 - cu zboar tsi vor al sari nafoar dit limb c suntu i-nj - {soe, di un s ndzi, c rdu}, i-pr -chi {s rm }, i-r
zboar (i) veclji nturtseshti tsi s-au chirut ic (ii) nali g rtseshti tsi {aran , pl yie, aguditur , pliguiri}, i-s s-cu {zixescu}, i-t c
nu suntu cunuscuti di arm njlji di nafoar dit G rtsie: a-ch r {urtac}, i-t -chi {pat, crivati}, i-ts n {vitsin}, uz-b sh/ uz-ba-
{inoportun}, a-cru-ea-lj - {meal, mazd /mezd /mejd , mardzi- sh {c pitan}, uz-l c {p r veclju nturtsescu}, li-c n-dzu/li-
ni/budz di-amari}, a-di- -e {mizi, c t, aghia} a-a-m -e c n-tsu {anison}, lin-g {m yipsiri, c idisiri}, lis-t r {clizm },
{bichirl chi}, a-im-l {vizibil}, a- m-tu {ayisit, s nts t}, a- u- ni-s {dealihea, veritabil}, on-ghiz-m {murmur, pushpurari,
ch -ri {tsear , luminari), a-l s-tur {alunic/arunic}, a-r -x s-cu ciuciurari, shuptirari}, r -ts n-s s-cu {c rts nescu}, u-dh -e
{aduchescu, achic sescu}, a-re -dh {gr mb }, a-r p-s s-cu/a- {dr shteal , b talji, b tanji, m ndanji}, un-ghi-s s-cu {murmur,
rip-s s-cu/a-r dz {mi-acats inatea, mi-aprindu, mi arcedz, mi ciuciur, pushpur, shupiredz}, u-nj {tat }, h v-e r {icri}, -pir-u
ariciuescu, mi n irescu}, a-u- -e {giudicat , protses, crisi}, a-n - {h lati}, i-pur- {minister}, i-pur- {ministru}, ir- -l -e
lu {cot , proportsie}, a-p r-i-s s-cu {alas, ap r tsescu}, a-p dh- {h lati}, j -n {alg }, li- n {c ni, h rt , osh }, li- -n , li-u-
u {coptu}, ar- s-t r {ducheani, m g zie}, ar- s-tir-e r ce r {bubushar, bubair, ischinar}, li-u-s s-cu (lishin, nj cadi milie,
(b cal}, ar- -e {chiro, oar , dizvursiri ?}, ar-p {lemargu, sarpit nj yini ar u}, li-u-t s-tru {traistu di c prin }, lo- -that
?}, ar-p {aradzi di soari}, ar-p - -e {ar chitur , sabin }, a-ru- { nvitsat, shtiut, savantu}, lo-o-th t {?}, nih-t r- u {privigljari},
-ni {p puts , curdeli}, a-ru-u-ce r {bubushar, bubair, ischinar}, ni-ru- -laz {galan, albastru}, pa-nu- -mi {supra nc rc tur }, p r-
a-x {plat , pag }, a-xa-u-r - {mushtinari, ascump rari, ea {dec t}, pi-ta-l r- {sprici, p rdzic}, pi-t -l {?}, plas-to-
p ltiri}, b r-e -chi {flambur , bander , b irachi}, be -l {?}, r f {plastugraf}, plas-to-ra-f -e {plastugrafie}, po-l -lo {limbar,
bu-g {numtar}, bu-u-z -e {buhasie}, c n-d u {zah ri candel}, zburghearcu, laf zan}, po-li-lo- -e {zbur ri tut chirolu}, pro- n
car-pu-l {furc }, ca-t -i {izb , tsilar, pleamits , zimnic}, c -r v- {hiljastru}, psur-e r {ar njos}, pur-t - r {curier, un tsi poart
e r/c -r v-i t {tsi lucreadz pri un c ravi}, c -s v-e r { h - h b ri}, ru- -ts {muloah , nalb }, sfi-r -i {h lati tr nc ltsari
s dh-ghe r}, c -t -r -f -e {scriari, nregistrari}, c -t r- r caljlji}, s - {t tseari, isihie, arihati}, si- -si {mintitur }, si-h dh-
{tihilai, andihristu}, c -t r- -r -lji {andihrists lji}, c -t r-i-s s-cu e r {?}, si-h r-e t {curier, un tsi poart h b ri}, si-h v-e r (?),
{bleastim, an timedz, c t r sescu}, cluv-i-s s-cu {aspargu}, cl v- si-lu- -e {vrundid , frimintari, anisihie, gaile}, si-lu-i-s s-cu { nj
u {clucit, aspartu}, cu-tru-i m-si {?}, dhe -r {pindar , fac vrundidz, mi frimintu}, s n-da-m {dictatur }, stra-ti-
mitilic}, dhe r-u {?}, dhe -t {testamentu}, dhea-v t {general}, su-li-m (friptalj, p rjol , friptur }, t b-i/t b- -e
{tric tor}, dhea-v r/dhea-v -ran {asistentu, agiutor}, dhi- -ta-m {redut }, t - r-c -c /tr cic {tastru}, t -i-s s-cu {h rnescu},
{ordonants }, dhi-i-t - -e {ordin, dim ndari, timbihi}, du-e n te-tr -un {cu patru m rdzinj}, tir-ea-cl /tir-each /tir-ea-cl
{tutumi, t bac}, du-ra-ma-g {dulgher, marango}, dz - ur/dz - {amator}, tir-i-s s-cu {uidisescu}, tri- -n {pripilits , scurtiz },
u-r {zoghir, vizur, azvu, baljados}, e-x -i-si {aspuneari, v-i {mardzini di stranj}, vir- -e {impozit, dari, for, gilep, hargi},
limpidz ri, tulm ciri}, e-xu-mu-lu- -e {spuvidanie}, e-xu-mu-lu-i- v r- {tastru di cheali}, vur- -l {talar, v relji, buti}, x r-u
s s-cu {spuviduescu}, f - {m c tor}, f - -r {m c tur , {castilea, maxus}, xi-fludh-i-s s-cu {dizgolj, scot coaja, bilescu}, xi-
schin tur }, fi-l r-ir {scljinciu, stres}, fi-lar-i-r -e {scljinceami}, i-s s-cu {explic, aspun cum easti}, x -i-si {explicatsii, aspuneari
fl - {c roari, p rjal , d goar , vahti}, ga-vru-e n {cash uscat}, cum easti un lucru}, xi-ru-p - -e {arcoari uscat }, za- n {nom,
a-n sh/ -l n-g {gunusar}, ar {armir , salamur }, -l -ts - z coni}, z v- -e {ar deari, minciun }, z -r {rug, arug, pilivuri},
dh {l ptuc }, -l -c {c nestr , c lati, cufits }, r- -l u {lau ziv- -ri {preaclji}.
multu ghini}, r- -r dz {pingu, an ng s escu}, ea-ch -e/ea-
ch - {plasture}, e -dham {lostru}, ea-l -r {pumean, trisayi, Pripuniri: tr zboar li tsi vor al sari nafoar
misali, dari}, e -m {prad , spolji, furtu}, ea-l -c {un gioc di Altirnativa 1: Zboar li di ar zg nturtseasc tsi s-au chirut dit
cilimeanj}, ea-lan-g , {minciunos}, ea-l -ni, {minciun , ar deari}, limba arm neasc di az , shi atseali noi g rtseshti tsi s-cunuscuti
e r/e -ri/ea-l -pi-tr , {cuartsu}, ean-g -ni {foc, ardeari}, ea- mash di arm njlji dit G rtsie (aspusi ma nsus tu Clasa 5 di zboar ) va
s -chi, {interzis, az pt sit}, ea-z c/ea-z -c /ea-z -chi {arshini}, si s scoat dit dictsiunarili arm neshti.
em {dash, vrut}, e-m -nji (pandofli, mestri), i-n -ma-ti {yiptu},
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 175 176 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Altirnativa 2: Zboar li di ar zg nturtseasc tsi s-au chirut dit Altirnativa 3: Tsintsili zboar di ma nsus va si scrii shi va si s-avd
limba arm neasc di az , shi atseali nali g rtseshti tsi s-cunuscuti cu sonlu g rtsescu scriat y.
mash di arm njlji dit G rtsie (aspusi ma nsus tu Clasa 5 di zboar ) NU Editura Cartea Arom n sudzireadz alidzearea-a altirnativ ljei 1.
va si s scoat dit dictsiunarili arm neshti. Zboar li va s-hib scriati
cu g/gh tu loclu al (ic dup cum s-ari aleapt ma n inti tr (4) Apofasea Loat, dup Discutsiili di la Simpozion, tr
zboar li dit Clasili 1, 2 shi 3). Scriarea-a Sonlui Gr tsescu (ghamma)
Avantagii tr altirnativa 1 = dizavantagii tr altirnativa 2: nu va s Discutsiili tr sonlu avur loc c t tu bitisita-a simpozionlui. Nu-
ngriun m dictsiunarili cu zboar tsi s-au chirut dit limb ic suntu avea armas multu chiro, sh-tr-atsea discutsiili fur ma shcurti dic t
cunuscuti mash di arm njlji dit un singur crat; loclu-a lor va s-hib lipsea tra s-hib . Nu s-mutrir ar dzli di zboar dit cati clas , zbor cu
loat di sinonimi, zboar veclji arm neshti ic zboar nali zbor, tra si s-vead ma s-eara zboar li ghini clasificati. Nu si zbur tr
internatsiunali cunuscuti tu tuti craturli. cati pripuniri ahoryea, nu s-lo un apofasi tr cati clas ahoryea, sh-tu
Avantagii tr altirnativa 2 = dizavantagii tr altirnativa 1: tr soni nu s-combinar aesti apofasi, tu un singur regul standardu di
arm njlji dit G rtsie mash, zboar li fac parti dit limba-a lor ashi cum scriari a sonlui g rtsescu . Bun oar , nu si zbur tr zboar li dit
easti adz zbur t . Clasa 2, sh-nu s-lo v r apofasi tr scriarea-a lor cu g/gh ic cu y.
Editura Cartea Arom n sudzireadz alidzearea-a altirnativ ljei 1. Nec si zbur tr zboar li-exceptsie dit Clasa 3.2. Discutsiili fur
shcurti sh-di multi ori apreasi. S-mutri problema general di scriari a
Clasa 6 di ndau zboar (numi proprii) tsi nu s-afl tu sonlui , shi s-lo di m near faptul c : (i) sonlu easti moali n intea-a
dictsiunarlu al Tachi Papahagi vocalilor e shi i, ascur n intea-a al ntor sonuri, (ii) multi zboar s-
ndau numi proprii tsi nu s-afl tu dictsiunarlu al Papahagi, n avdu sh-cu g/gh sh-cu , (iii) s-actsiptar printsipiili ca s-avem sh-un
featsir griut ts cu scriarea, tu sistemlu a nostru di la editur . Avem scriari cu zboar li tsi va poat s-hib pronuntsati dau turlii, shi
(cu scriarea-a noastr ) numi di pulitii, Veria shi Turia, numi di oaminj zboar li tr cari va s-avem dau scrieri, dup cum easti grailu-a omlui
Iani, Iorgu, Steriu, numi di mesh, Inar shi Vizm ciunj shi ndau di-acas .
dirivati ca virghean shi turghean tsi nu para shtiam cum easti ghini s-li Multi di pripunirli dati tu materialu prezentat di Cartea Arom n ,
scriem. pripuniri ashi cum suntu aspusi ma nsus, ic nu s-discutar , ic nu
Dirivatili virghean shi turghean shi meslu Vizm ciunj easti ghini s- fur strixiti. D m tora ma nghios regula ast sit la simpozion, ashi
hib b gati tu Clasa 3 di zboar shi s-hib scriati dup cum s-ari cum u-aduchim noi:
aleapt scriarea-a ljei. Ma tr alanti (i) putem s-li-al s m ashi cum li- Regula di scriari a sonlui g rtsescu : Semnul gr tsescu (gham-
avem scriati ma nsus, f r sonlu g rtsescu shi s-li b g m deadun cu ma) s-pronunts doau turlii shi va si ngr pseasc cu doau seamni:
Zboar li-Exceptsii dit Clasa 3.2, (ii) putem s-li scriem ca zboar li dit (i) c ndu s-avdi ascur (va dz c , c ndu nu s-afl n intea-a sonurlor e
Clasa 3, cu g/gh, ca Verghea, Turghea, Gheani, Ghiorgu shi Ghinar, shi i), va si s scrii cu litirli g (ic gh) shi (ii) c ndu s-avdi moali (va
ic (iii) putem s-li scriem cu y, ca Veryia, Turyia, Yiani, Yiorgu shi dz c , c ndu s-afl n intea-a sonurlor e shi i), va si scrii cu litira y.
Yinar, dup sistemlu di la Zborlu a Nostru. Aest regul ari shi ndau exceptsii, (i) c ndu traditsia u caft shi
Noi la editur vrem s-arm n ashi cum avem scriat p n tora. Ma (ii) c ndu zborlu s-avdi, dup grailu-a omlui, sh-cu sonlu latin g sh-cu-
putem s-al xim scriarea, ma si s-lja aest apofasi tr al xiri. Tr-atsea atsel gr tsescu , scriat aoa cu litira gh ic y. Tu glosarlu dit bitisita-a
va b g m pripunirea di ma nghios. ndriptarlui, cati zbor va s-hib scriat ashi cum va lipseasc scriari.
Bun oar , sonlu ascur (va dz c , atumtsea c ndu nu s-afl
Pripuniri: tr zboar li tsi vor al sari nafoar n intea-a vocalilor e shi i), va si s scrii g, ca tu zboar li: a-ga-lea, a-
Altirnativa 1: Tsintsili zboar di ma nsus si s scrii f r sonlu ga-pi, a-go-nja, a-gri-mi, a-gu-nes-cu, ar-gat, ca-li-graf, ca-ta-log, c -
g rtsescu , cu tuti c aestu son poati si s-avd . ti-gur-ses-cu, di-a-log, gas-tru, gra-m , gr -mus-tean, gu-mar, gus-
Altirnativa 2: Tsintsili zboar di ma nsus va si scrii shi va si s-avd tos, i-gra-si-e, lu-gu-ri-e, m -gu-l , mig-dal, mig-da-ni, ngr p-ses-cu,
cu sonlu g rtsescu scriat gh. pa-ra-dig-m , pa-ra-graf, pa-pa-gal, p -ga-n , p -ri-gu-ri-e, pi-ga-
T. Cunia Scriarea-a Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) 177 178 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

di, pro-gram, pro-pa-gan-d , ti-po-gra-fi-e, tsi-ga-r , vur-gar, zi-g ,


zu-graf, etc. Aesti zboar va poat si s-pronunts sh-cu sonlu latinescu
g sh-cu atsel gr tsescul , dup cum easti grailu-a omlui.
Tr atselj tsi vor s-li scrii zboar li cu gh (tu loc di g c , tu grailu a
lor, zboar li s-pronunts cu shi elj vor s-lu-aspun aestu lucru)
zboar li va poat si s scrii shi: a-gha-lea, a-gha-pi, a-gho-nja, a-
ghri-mi, a-ghu-nes-cu, ar-ghat, ca-li-ghraf, ca-ta-logh, c -ti-ghur-ses-
cu, di-a-logh, ghas-tru, ghra-m , ghr -mus-tean, ghu-mar, ghus-tos, i-
ghra-si-e, lu-ghu-ri-e, m -ghu-l , migh-dal, migh-da-ni, nghr p-ses-
cu, pa-ra-digh-m , pa-ra-ghraf, pa-pa-ghal, p -gha-n , p -ri-ghu-ri-
e, pi-gha-di, pro-ghram, pro-pa-ghan-d , ti-po-ghra-fi-e, tsi-gha-r ,
vur-ghar, zi-gh , zu-ghraf, etc.
Ma avem shi zboar iu s-avdi muljat, c s-afl n intea-a sonurlor
e shi i. Ashi, bun oar , zboar li di ma nghios va si s scrii: a-hor-yea,
an-yedz, an-yi-sedz, av-yiu-li-e, a-yeas-pi, a-yeaz-m , ayi/a-yiu, a-yi-
nji, a-yish-tea-ri, a-yiu-di-m , cam-ba-nar-yio, c -liyi, chi-niyi, co-
luyi, cum-bu-loyi, dyea-fu-ra-u , hur-yeat, id-yiu, li-tur-yi-e, ma-tu-
yea-li, mayi, m -yip-ses-cu, m -yi-rip-ses-cu, nyi-li-ces-cu, p -yi-d ,
pi-pir-yea-u , pud-yea-u , sclayi, Ser-yea, sir-yea-ni, Tur-yea, ur-yi-e,
v r-yes-cu, Ver-yea, vir-yean, vlu-yi-e, yea-tru, yer-mu, Yiani, yia-ts ,
yi-c , yi-er, yi-i-ta-ti, yi-li-e, yin, Yi-nar, yin-ghits, yi-oa-r , yi-os, yip-
tu, yi-ra-ma-ti, yis, yi-t , yi-ts l, yiu, yiur-ti-e, Yiz-m -ciunj, etc.
Aest scriari poat s-aib shi ndau exceptsii. Suntu zboar tr cari
sonlu s-avdi muljat (c s-afl n intea-a sonurlor e shi i) ma cari,
traditsiunal, s-au scriat cu latinlu gh, c tu multi grai arm neshti s-
pronunts sh-cu sonlu latin g. Ashi, tu rivista-a noastr , noi va s
ngr psim: ghif-tu, ghi-gan-tu, ghim-nas-ti-c , ghim-na-ziu, Ghior-ghi,
ghir-ghi-n , ghir-lan-d , Ghir-ma-ni-e, ghiu-v -ses-cu (?), etc. cu tuti
c , ari grai iu zboar li di ma nsus pot si s-avd sh-cu , va dz c si
s ngr pseasc : yif-tu, yi-gan-tu, yim-nas-ti-c, yim-na-ziu, Yior-yi,
yir-yi-n , yir-lan-d , Yir-ma-ni-e, yiu-v -ses-cu (?), etc. Ninga nu s-
ari loat un apofasi tr zboar li cari lipseashti s-hib exceptsii, shi
ngr psirea-a ma multor di eali va s-hib definitivat mash atumtsea
c ndu va si s-fac glosarlu standardu dit bitisita-a ndriptarlui.
SUPLIMENTU
CRTS VECLJI ARMNESHTI

BASME AROMNETI
(PRMITI ARMNESHTI)
di
C. I. COSMESCU

BITULI Anlu 1905

EDITURA CARTEA AROMN


Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 181 182 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Rom n ,Bucure ti, anul XVII, vol VI, 1901; (7) coala V ecie ic
Dascallu buta, Bucure ti, 1902; (8) L nzidlu Nel nzid i
Scinciul de M olire, Bucure ti, 1902; (9) D im itrie C osacovici i
Arom nismul (Extras din Analele Academiei Rom ne, Tom XXV,
Tiberius Cunia M em oriile seciuni literare), 1903; (10) Confederaiunea Balcanic,
studiu tip rit n Rom nul de la Pind (1904),ziar nfiinat de autor;
PROTUZBOR (11) Basm e A rom ne ti (Biblioteca Lumina, 1905); (12)
Organizarea Economic la Arom ni, studiu tip rit n revista
Constantin I. Cosmescu easti un di clasitslji scriitori arm nj, cari Lumina No. 9. 10, 11, 12, (1907), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (1908); (13)
b n aoa sh-v r sut di anj. Tu Anlu 1, Numirlu 1 (April 1994) a Calendarul naintarea, Monastir, 1910; (14) Biografia nv-
rivist ljei a noastr , public m un carti di-a lui, Biografia-a torului Dimitri Gou Ghianci Cosmescu, Bucure ti, 1912.
nvits torlui Dimitri Gou Ianci Cosmescu; tu Anlu 1, Numirlu 2 La textul al Cosmescu publicat ma nghios, featsim multi al xiri.
(Sumedru 1994) public m un pies di teatru, L ndzidlu- Protili al xiri fur la sistemlu di scriari. El ari scriat cu alfabetlu
Nil ndzid; iar tu anlu 1996, Editura Cartea Arom n , adun tuti rum nescu veclju (cu cari si scria tu anlu 1905 c ndu fu publicat
piesili di teatru tsi avea el scriat , tu un volum ntitulat Teatru. cartea), iar noi scriem cu alfabetlu nou, f r seamni diacrititsi, di la
Nu shtim multi, la redactsie, di Constantin I. Cosmescu. Shtim c s- Editura Cartea Arom n . Deapoea featsim al xiri tu grailu-a lui, tu (i)
ari amintat Gopesh (cu numa Costa al Nachi al Ghianci Cosmu), zboar li arm neshti, cari eara scriati ashi cum eara zbur ti Gopesh, shi
probabil, nu him siguri, c t tu anjlji 1885-1890; c eara nipot di frati (ii) neologhismi (ma multu rum nismi) di cari Cosmescu ari ufilisit
al protlui dascal arm n di Gopesh, Dimitri Gou Ghianci Cosmescu; c ma multi.
fu profesor la liceulu rum n di Bituli; c ari scriat multu, proz shi D m ma nghios un list cu ma multili zboari tsi al xim (ma nu
puizii, pri arm neahsti sh-pri rum neashti, tu c rts li sh-rivistili-a chi- tuti), clasificati dup soea di al xiri tsi featsim. Zboar li al Cosmescu
rolui; shi c fu multu activ tu alumta di dishtiptari natsiunal di-aoa suntu scriati dup cum li ari scriat el, ma cu alfabetlu a nostru shi
sh-ma nsus di-un sut di anj. Nu him nec siguri c ndu muri. Mash sistemlu-a nostru di scriari, shi namisa di paranteze aspunem zborlu
c , tu un copie Xerox a unei carti, Basm e Arom ne ti, tsi u-afl m ashi cum lu-avem b gat noi, tu rivista-a noastr . Avem al xit : (i) z
la Vasili Barba, dit Ghirmanii (copie dup cari public m suplimentul tu dz tu zboar ca: ajunze (agiundzi); aoalta zi (aoaltadz); avz t (av-
dit aestu numir a rivist ljei), afl m scriat cu m na, pri limba rum n , dz t); fuze (fudzi); marzine (mardzini); vizu (vidzu); z si (dz si); zici
zboar li: Costic Cosmescu, Profesor la Liceul Rom n din Bitolia, (dz ts); zinire (dziniri); zu (dzu ); etc. (ii) s tu z tu zboar ca:
originar din com .G ope i mort la anul 1914 la Bitolia. sbor/sbur scu (zbor/zbur scu); smulgu (zmulgu); etc. (iii) j to gi, tu
Cu tuti c muri tinir, Cosmescu n ari al sat ma multi c rts cu zboar ca: cojamite (cugeamiti); joc (gioc); jone (gioni); junjul
puizii, proz shi teatru. Tu cartea-a lui, Biografia nvtorului (giungiul ); jur (giur); etc. (iv) e tu ea tu zboar ca: este (easti); vrere
Dimitri Gou Ghianci Cosmescu, afl m lista di publicatsii, aspus ma (vreari); etc. shi (v) altili ca: acuroare (arcoari); aist (aest ); a le (ali);
nghios: mbr tsishedz (bash); nuntru (nuntru); capr (capri); capul (caplu);
(1) Poesii A rom ne ti, Bucure ti, 1893; (2) R spuns la Costandin (Custandin); de (di); de a nv rliga (deanv rliga);
scrisoarea d-lui A. M rg rit despre coalele romne din Decembre (Andreu); Dumnidz u (Dumnidz ); familie (fumealji);
Macedonia, Bucure ti, 1896; (3) Critica f cut asupra statului fericit (h rios); fratsilj (fratslji); hierbu (herbu); itsi-do (itsido); las
inspectorului din Macedonia cu ajutorul d-lor G. Perdichi shi N. Tacit, (alas); lichi (alichi); mari (m ri); m nc m (m c m); m rats lj
Bucure ti, 1898; (4) Scurt Privire asupra Chestiunei Macedo- (m ratslji); nellu (nelu); netse (nitsi); n padi (mpadi); oclji (ocljilj);
Rom ne mpreun cu Memoriu despre Organizarea Ei, Bucure ti, or ciune (ur ciuni); p cur (c trani); poft (orixi); toate/tots, etc
1900; (5) O c l torie de la Bucure ti la Monastir, tip rit n (tuti/tuts, etc.); totdeauna (totna); tsinut (ts nut); etc.
Gazeta Macedoniei din 1897-1898; (6) Impresiuni de la o nunt
fr roteasc shi N unta la Fr roi ap rute n Rev. Tinerimea
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 183 184 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

CUSTANDIN MORTUL YIU


Di multu, cari shtii di c ndu shi tru tsi loc, si spuni c b na un
mam cu nau hilj shi un hilji. Fratili ma njic s-cljima Custandin, iar
hilja s-cljima Dochia. Aest fumealji eara di nai avutili, cu cas ca
tsitati, cu turmi di njilj di oi shi di c pri, avea un c mpu ntreg shi un
munti c t Pindul. Ma numa-a aist ljei fumealji nu eara ah t avdz t
di partea-a aveariljei c t di mushuteatsa ali Dochie.
Feata aest eara mushat f r di spuneari, eara mushata-a
mushatilor. Dandin s-avea dat p n tru mardzinea a lumiljei di
preplu-lj anghilescu. Nu-ar masi hilj di domnu mari ca s-nu u caft tri
nveast ; ma nitsi mama-a ljei, nitsi fratslji nu vrea s-u da diparti di
n sh, nu vrea s-u dispart di n sh, dicara elj u avea tru inim shi f r
di n s nu putea s-b neadz .
Nu eara dzu s-nu yin c ti un shi c ti ma mults hilj di nai ma
avdz tili fumelj, mushats ca lutseafiri, ng lb dats tru asimi shi cu
oasti ntreag dup n sh; ma ashi ncot, tuti l fur pri vimtu. Shi
mama shi hiljlji duchea c f r di Dochia nu pot s-b neadz . N s
eara bana-a lor. Di aoa p n -aclo nu u al sa ca s-l chear di ntr-oclji.
M ratslji gionj, c ndu s-dutsea tra s s-isuseasc , s-dutsea cu
c ntitsi shi cu vreav mari di s-njira lumea cu n sh; ma c ndu s-turna,
ca mutslji s-turna, cu capitli plicati shi ma multu noaptea imna, ca s-nu-
lj vead lumea. Tsi putea s-fac ? nu eara tru putearea-a lor s-u-
ar cheasc , dicara nau lji frats, di gionj tsi eara, barun nu putea s-l
sta n cali.
Ia, tru-un dzu c agiundzi la n sh un hilj di amir di trei anj
diparti. Mushat ca n s, nitsi c s-ari fapt di c ndu s-deadi lumea. Ma
shi amir ma mari di tat -su, nitsi c fu v rn oar stri loc. Avea oasti
cu n s, pristi yinghits njilji di inshi. S-nu lj-u da? tru putearea a lui eara
ca s-u-aricheasc . Dipreapoea shi ali Dochie, cum l vidzu, lj si
alichi inima di soarli aestu.
Dup cum u caft arada, hiljlu di amir adusi doari scumpi tri mam
sh-tri frats sh-f r di am nari l spusi tr tsi lj-easti vinita. Mama sh-
fratslji lji spusir a lui, c t greu l easti ca s-dispart di Dochia; ma
nai ma n poi va s-u ntreab pi n s shi vrearea-a ljei va s-fac .
Iu putea feata s-l spun c l va i nu-l va? P n aoaltadz eara
arushini nu ngljim , ca un feat s-dishcljid gura shi s-l spun a
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 185 186 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

p rints lor i a fratslor ma m ri c va gioni pri-atsel i pri atsel. c ntari shi ars riri. Vinji oara a disp rts riljei. Un dzu ntreag ,
Dochia s-vrea ma multu cu Custandin, fratili ma njic. Di mari vreari mama, hilja sh-nau lji frats pl msir shi zghilir , s-buchisir tru oclji
tsi sh-avea, nelu ali Dochie l purta Custandin shi nelu al Custandin l di l crinjli tsi virsar . Cum si s-dispart mama di hilji shi hilja di
purta Dochia. Di aestu frati Dochia tsiva nu ascundea. Lu-avea ca nai mam , fratslji di sor shi sora di frati?! Shtia c l fudzi Dochia, c s-
ma bun soats . dutsi ca diparti, ma nitsi c putea s-l treac prit minti c t dip rtos loc
A fratslor ma m ri Dochia l spusi, c di n s nu-ar masi ntribari eara p n tru amir rilja a dzinirlui a lor.
shi ma multu nu dz si nitsi un grai. S-arushi tru fats ca giungiula shi Inshir s-u pitreac pi Dochia oaminjlji din cas shi plasma a ljei. U
fudzi di nintea-a lor. Ma al Custandin lji spusi c s-tucheashti di dorlu pitricur s h ts diparti. Tru disp rts ri, s-featsi un semnu mari. Cum
a hiljlui di amir . s-dipira di jali shi ar u, tserlu, di nsirinat cum eara, l i tru-oara atsea,
Dicara-l vrei, lea sor , vrearea-a ta va s s-fac , lj dz si di asc pir ri shi bumbunidz ri s-cutrimbur loclu di tru timelj, iar
Custandin a sor-sai shi u b she cu multu dor. sfulgul c dzu ndreptu pri casa a nau lor frats di-lj li crip stiznjili
S-adunar fratslji shi cu mama-a lor deadun ca s-vead tsi easti tr groasi ca di tsitati.
fatsiri: s-u da i s-nu u da pi Dochia? S-turn muma cu nau lji hilj acas , ma nu s-turna ca di la numt ,
Nisc nts frats eara pri minti ca s-nu u da. Nai ma multu, mama a ma canda di la murmintul ali Dochie.
feat ljei eara di aest minduiri. Alants eara di alt minduiri. Nai ma C ndu vidzur stisnjili cripati, ca penur arushit n foc l spitrumsi
multu Custandin grea, ca s-nu da n poi di oara aest , c easti gionili inima. Ma ar u semnu nitsi c s-putea s-hib altu.
di tuti p rts li cum nu s-poati ma bun, c altu ca n s nu va s-afl tra Ditru oara di c ndu inshi Dochia cu gionili prit poart , inshi haraua,
s-ul fac dziniri shi c ma n poi, hiljlu di amir sh-cu giuneats poati vrearea shi ghineatsa ditru casa-a lor. Tuti tri-ar u l si dutsea.
s-u-aricheasc pi sora-a lor shi c poati s-lj-asparg di tru timelj. L ngorli shi tuti aralili n v ir tru n s . Ac tsar nc cerli. Muma,
Muma-lj dz tsea: nu eara minut ca s-nu u-aduc aminti pi hilji-sa. Di gura-a ljei mash
Tuti buni, hiljlu-a meu! Ma va s-nj-u duc Dochia diparti shi, aestu grairi jiloasi shi nf rm coasi insha. Pi hilj, dzu sh-noapti lji nc cea:
ar u, tri mini, va s-hib f r di vindicari. Cum s-nu u ved eu pi hilji- c u m rtar diparti, tru loc avdz t shi nividzut. Fratslji, un cu-alantu,
mea? ac tsar s si ncaci shi s -sh dz c grairi ur ti, dicara un pi alantu
Tats, mam , lj-u turna zborlu Custandin, c nai ma multu tru an va arunca stepsul, agr shala tsi s-featsi cu m rtarea a sor ljei.
s-yin dzinirli cu sora-a noastr shi va s sta uspets la noi, mesh di Di c ndu tricu anlu, shi Dochia nu vinji mp ryicea, muma sh-arupea
dz li. stranjili di-ar u shi bl stima di dimneatsa p n seara. Di-atumtsea,
Mutrea ghini, hiljlu-a meu, s-nu tsiva di u lja omlu aestu shi nj-u- frati cu frati nu-sh grea grai dultsi, ca ma ninti; di atumtsea, muma s-
ascapit tri totuna, tri eta a et ljei. featsi dushmana-a hiljlor, ma multu a hiljlui ma njic. Di ar u sh-di
Nu, mam , mi giur shi mi sprigiur s-nu dau suflit la Dumnidz shi f rmatsi, di c h ri shi di sindilia tsi l vinji, tuts fratslji cripar tru un
truplu s-nu-nj putridzasc tru groap s-fure c nu va s-hib cum dz c an di dz li. Mash mama a lor ar masi pri loc tra s-pl ng shi s-
eu. Aoa pri-anv rliga nu s-afl aht ri gionj shi nu lipseashti s-u l im jileasc .
pi sora a noastr ca s-u ts nim totna ning noi. A optulor hilj l ad r murminti mushati, ma pi Custandin, hiljlu ma
Custandin eara nai ma dishtiptatlu di tuts fratslji, cu gura-lj p rt dea njic, lu ngrup shi murmintu nu lj-ad r . Ar masi ca cuclu shi intrat
tri itsido shi tri aestu mari lucru tut pi n s lu-ascultar . tru vinjiti, (c ma ninti tru boe vinjit si nvupsea stranjili tri jali) b g
pi cas nau fl mburi l i, li nv psi ports li cu c trani shi si ncljisi n
*** cas pl ng ndalui shi zghilindalui dzua sh-noaptea shi strig ndalui:
Ca ast dz s-deadi semnul di isusiri shi ca dup un mes-doi ac ts A, Dochia, hilja-a mea! iu eshti Dochia, hilja-a mea? Bana nu sh-u
nunta. Di iu nu vinjir cuscri? Di tru mardzinea a loclui. Shi tsi cuscri? vrea, ma moartea fudzea di n s . Nu vrea, di ar u, ne s-m c , ne s-
Tuts domnji m ri, tuts cu stranji cari di cari ma nyilicioasi. Tri armili a bea. Di dzu -dzu s-tuchea, s-avea tuchit pri loc, ma suflitlu lj-eara
cuscrilor sh-a nveastilor a lor nitsi c ari spuneari, cum nu ari spuneari multu ah nda.
nitsi tr giocurli sh-c ntitsli a lor. Ncljis ca cuclu n cas , displ tit , niaspilat , nial xit , nisumnat ,
Numta ts nu ma multu di un mes, p n c ndu cuscrilj s-curmar di nim cat shi nividzut di oaminj shi di lunjina-a soarlui, ashi b n
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 187 188 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

trei anj di dz li shi tut bl stim ndalui pi Custandin: Natima di tini Tru dzua atsea eara mari s rb toari, canda eara Pashtili. Nafoar di
Custandin, hiljlu ma njic, c tini fush furnjia di s-m rt Dochia tru loc hoar eara adunats njicu-sh-mari cu c ntitsi sh-cu giocuri. Dochia,
di iu nu ari turnari. Loclu s-nu ti m c pi tini Custandine shi suflitlu a nveasta-a amir lui, tr dzea caplu a corlui muljirescu. Atumtsea, nu
t u ar pas s-nu aib p n nu u ved eu pi Dochia-a mea. eara fuduleatsa di tora. Atumtsea, nu s-ts nea na marilui, s-vrea lumea,
Ashi, f r acumtinari, s-dipira shi bl stima n s pi Custandin, ditru tri-atsea sh-Dumnidz imna pri padi.
fr ndz li di inim shi s-tuchea, ca luminarea pri loc, ma nu murea, S-apruche Custandin di n s shi-lj dz si:
dicara dorlu shi ngusa di Dochia nu u al sa s-aib moarti. Bun -ts oara sora-a mea!
Cari eshti tini! S-nu hii frati-nju Custandin?
*** Eu ntreg escu, sora-a mea!
Trei anj s-apruchear di c ndu Custandin fu ngrupat shi di n s loclu Tru hopa-atsea, Dochia vru s-dispart di cor ca s-lu bashi pi fratili a
nu d dea, suflitlu a lui ar pas nu sh-avea, ma al ga di loc-loc. ljei, ma alanti nveasti shi feati nu vrea s-u-alas , c tru dzua-atsea eara
Featsi tsi featsi suflitlu-lj di intr n tser shi putu s-eas dinintea-al adeti: amir roanja s-nu s-dispart di cor. Tsi fatsi Dochia ca s-ascap ?
Tat l Mari. Sh-arupi cioara cu flurii tsi lj-acupirea tut cheptul shi li arunc fluriili,
Dumnidz shidea pi scamnu, cari lunjina ca soarli, scamnu ca al cum arunts ordzu a puljlor. Nveastili shi featili nu muntrir cum s s-
Dumnidz shi deanv rliga-a lui anghilj shi sufliti di oaminj bunj. arunc pri padi, cu stranjili nai bunili, ca s-adun flurii.
Tsi vrei, hiljlu-a meu? lu ntrib Tat l Mari, un aush mushat, cu S-loar n brats frati cu sor shi ac tsar si s-bashi ca dup trei anj
barba ma alb di neau , cu atseali stranji cari scutea opsi, opsi, di omlu nividzuts.
nitsi c poati s sh-arunc oclji pi n si shi mari c t un munti, di Cum b g m na pi n s, Dochia, ca asp reat , s-trapsi dau jgljoati
c ndu easi omlu dinintea-a lui lji ngljats inima shi-lj si adun c t un n poi sh-lu ntrib :
puric. Ca dr hea, tini eshti Custandin, fratili a meu ma njic?
Doamne Dumnidzale! lj-u turn Custandin, ia sh-ia tsi p ts i. Eu, sora-a mea Dochie, eu! Nu muntrea c multu mi sl ghii shi ca
Shi ac ts di-lj spusi pi-arad cum eara n sh nau frats, cum u loclu l ii tru fats ! Trapshu, sora-a mea, l ngoari mari.
m rtar pi Dochia, cum tuts murir shi cum blastim mum -sa, di Custandin, fratili-a meu, eara gioni nintricut sh-c t s-l ndzidza tut
loclu nu da di truplu-a lui shi suflitu-lj nu-afl ar pas. ahtari nu va s-agiundzea.
Ashi pat, hiljlju-a meu, atselj cari nu-sh ts n giuratlu, ashi pat atselj N s escu, sora-a mea! Ia-l nelu tsi portu, cu numa-a ta, Dochia!
cari sh lja bl stemlu di p rints ! La aestu semnu sora nu-avu tsi s-dz c shi lu-ac ts iar fratili di
Mi giurai pi str mbu shi u ar sh, corbul di mini, pi mama s-u da gushi, suschir ndalui shi pl ng ndalui.
Dochia sh-tri atsea mi blastim sh-mi culeadz dzu sh-noapti! shi Ma iar s-trapsi n poi shi lu ntreab :
ndzinucljat s-p l c rsea di Dumnidz shi l-ura s -lj da puteari s-duc Tsi nj-anjurdzeshti muhl sh-loc, fratili-a meu? Di bun?
shi s-u-aduc pi sora-lj s-u vead mum -sa, c mash ashi putea s- Di arcoari sh-di sudoari, lea sor -a mea! Nu un an sh-doi, m n trei
ascap di fricoslu bl stem. anj imnai, lea sor -a mea shi iuva ar p sari nu-avui, c vinj cu mult
Hiljlu-a meu, dicara mash un oar agr shish tru ban , ti ljertu di agunjisiri.
tsi-ai adrat . ts dau putearea ca s-intsr tu truplu-ts shi s-u-aduts pi Di bun? P ts tsiva mama i v rnu di fratslji a mei?
sor-ta la muma-ts ca s-pots s-afli ar pas. Di bun, iar nu di-ar u, vinj dup tini, lea sor -a mea. Mama sh-
Tru-atsea minut , Custandin inshi ditru groapa-lj, cu atseali ts ruhi fratslji tuts suntu ghini cu s n tatea. Fratslji tuts s-isusir shi numta u-
di her, shi cu atsea buzdugan shi cu stranjili cu cari fu ngrupat shi au mpadi, c ti-ashteapt pri tini. F r di Dochia, singura-a noastr
trapsi cali di trei anj. N s iuva nu-avu shideari, c nu-avea ananghi ne sor , numt nu s-fatsi tru casa-n .
ta s-m c , ne ta s-bea shi nu avea curmari, dicara morts lj nu li-au tuti Cum va s-yin eu, c ndu b rbat-nju easti dus tru b teari shi va s-
aesti. am n ca s s-toarn , dicara s-dusi tr sh tru mardzinea-a loclui?
F tsea fug di suflit, iar nu di om. Cali di trei anj u featsi tri trei Nu ljai di ureaclji, lea sor -a mea, c nu ncapi ma mult am nari?
mesh. Tsi vrei, ca fratslj-a t i s mbitr neasc ninsurats, s-agiung tri
Agiumsi tu hoara iu s-afla sor-sa. ar dearea a lumiljei? Tut greatsa pri mini cadi, c ti m rt m ah t di-
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 189 190 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

parti. Shi mama nu para easti ah ntu ghini. Tut nj dz tsi: Bl stem disupr ac tsa s-bat : chiri-firi, chiri-firi, yiu cu mortu s-bashi, mortu
mari ts dau, hilj, s-easti c nu va-nj yin Dochia. Loclu s-nu da di cu yiu s-bashi!
truplu-a t u shi suflitu-ts s-nu-aib ar pas, cara s-mor shi s-nu u ved pi Dochia s-asp re, ma Custandin, iar cu graili a lui, shtia s-aguneasc
Dochia-a mea. frica.
Frate, va s-yin cu tini, c nu voi s-nj-arm n fratslji ninsurats, ma Imnar tsi imnar , s-curm laea sor , metsi c t peana ngrica pri loc
ashteapt s-mi duc p n acas s -lj dau s-sug a njiclui, c -nj creap c ndu imna; s-turn shi-lj dz si a frati-sui:
sinili di lapti. Stai, frate, s-shidem niheam, s -nj ljau niheam adiljaticlu di ah t
Tsi-i atsel grai s-njerdzi p n acas ? S-afl vitsini cari s -lj da al gari.
lapti a ficiorlui; ma mam nu s-afl , sora-a mea! Him tri-agunjisiri, sora-a mea. Pi mini loclu nu mi ts ni c ndu mi
minduescu cum n ashteapt sh-fratslji. Ma, hai s-shidem niheam ca s-
*** ti discurnji.
Dz si aesti grairi shi u trapsi Custandin di m n pi sor-sa cu him Shidzur sum un aumbr mushat , c eara tamam tru njadz
mari shi loar calea tri acas . Dochia, ts nut nsus di brats, c t d dea prim vear .
di loc cu ts p litsili di cicioari shi al ga cu frati-su ca vintul, di nitsi Cum shidzur , shadi sora shi lu ntreab :
c putu un oar macar s -sh arunc ocljilj c tr n poi, c tr hoara Mi njir, frate Custandin, cum, di ah t slab tsi eshti, ai ah nt
shi casa-a gionilui. puteari? Mi scolj pri mini cu un deadzit ca pri un musc . Slab chealea
Cum al ga ashi ca vintul, un pulj, mushat ca di tru alt lumi, azbura sh-oasili shi ah nt puteari, nu pot s-achic sescu.
stri n sh shi dz tsea c nt ndalui: chiri-firi, chiri-firi, yiu cu mortu Vrearea-al Dumnidz , lea sor -a mea. Tuti cu vrearea-a lui s-fac.
imn pri cali? Cu vrearea-a lui, moi frate, s-lji avem ur ciunea! Semnu mari fatsi
Dochia, asp reat , lu ntrib pi Custandin: tatul din tser! Iar di imnarea-a ta, moi frate, nitsi c poati s-hib alt .
Frate, frate, mor di fric , ngljits inima tru mini. Azbori, frate Custandin, nu altu tsiva.
C tse, lea sor -a mea? Am tsi, va s-nji ngreac carnea di pi mini, vai! Eu nu ngrec c t un
Am tsi-i aestu pulj, tsi bati? Tsi noim au graili a lui: chiri-firi, pean , lea sor -a mea, shi am puteari c t tri un sut di oaminj.
chiri-firi, yiu cu mortu imn pri cali? Mari semnu, frate Custandin cu tini, canda nu eshti ca tuts oaminj-
Tsi ti ved ageamit , lea sor -a mea! Di iu s shtib puljlu tsi lji, canda nu eshti ditru lumea aest .
zburashti? Nu shtiu ast dz cugeamiti b rbats, tsi zbur scu, nu un pulj. Ha, ha, ha! tsi dz ts tini soro: canda nu escu ca tuts oaminjlji?
Minti di pulj, di iu poati s-hib minti? S-vidzu v rn oar shi s-avdz canda nu escu ditru lumea aest ?
ca mortul s-imn ? Ar si shi Dochia, ma ar diri nvirinoas , ar diri di om asp reat.
Puljlu, dup aesti grai, ac ts iara s-c nt : chiri-firi, chiri-firi, Zbur r , gr ir di un di alt sh-nai n poi, cum shidea un ning
mortu cu yiu zburashti pri cali! alantu, lj dz si Dochia al Custandin:
Lele, frate, iar mi-acats cutremburlu! Hai, frate, bag -ts niheam caplu n poal la mini, nj yini dor s-ti
Ha, ha, ha! tsi-l badz tru minti, lea sor! iu s-vidzu shi iu s-avdz ca caftu n cap, c ts n minti c t ts-eara dor s stai n poal la mini! Eu ti
om mortu, s zburasc ? c ftam shi c ti nu n gr eam! ca frati cu sor tri itsido n mistiryip-
Dochia si ncridea pi grairli a lui shi iar lj yinea inima la loc. Cus- seam.
tandin tut di numts shi di h r i lji zbura, ma Dochia nu putea si sh- Custandin nu-avea tsi s-fac , vru s-lji fac vrearea. S-timsi mpadi
ag rshasc ficiorlu shi di c ndu-c ndu dz tsea: shi-sh b g caplu n poal la sor-sa. Cum ac ts s-ul caft n cap, ea
Lele, ficiorlu a meu, lele, njiclu a meu, moi frate! cari shtii c t caplu sh-ul shuts di c tr n poi, dicara lj-anjurdzea muhl , ma dorlu
pl ndzi tra s-sug , sinili a meali creap di lapti! di frati tuti li aravd . Tut tru minuta atsea, puljlu di nsus ac ts s-bat :
Tuti s-afl , lea sor -a mea, mash mam nu s-afl . Ficiorlu a t u chiri-firi, chiri-firi, yiu cu mortu s-caft n cap!
nu va s-ar m n niaplicat shi nial ptat ca hilj di-amir tsi easti. Va s- Dochia s-cutrimbur , dicara fratili anilea ca amortu lj-anjurdzea:
creasc , sh-gioni cu nami va si s-fac . muhl sh-loc.
Dochia iar curaj sh loa sh-pi frati-su tru fats -l b sha; iar puljlu di Ma Custandin, tut cu graili a lui, u f tsea s-nu-l bag tru minti pri
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 191 192 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

atsel pulj corbu. njir feata c nu poati s-u cunoasc casa.


Shidzur tsi shidzur shi iar loar calea al g ndalui shi Frate, ashi s-b nedz, iu-i casa-a noastr ? S-mi talj sh-nu pot s-u
azbuir ndalui. Dup nisc nt oar u lo foamea pi Dochia. cunoscu.
Hai, frate, s-m c m niheam, c mi-ac ts lishinarea di foami, nj Tsi ts si pari, sor, c ti m rtash asear ? E, di c ndu fudzish tini,
gurleadz matsili. c ti nu s-ad rar shi s-asparsir , c ts oaminj nu s-featsir p rints
Multu ghini, soro, s-m c m, cara vrei tini. shi c ts nu s-dusir tru lumea alant !
Shidzur sum un paltin, scoasir ditru trastu turta shi tsi-avea tru n s Ts n minti, frate, c a noastr cas , tsi eara alb ca floari, yinea
shi ac ts Dochia s-m c cu ah t foami, canda avea lucrat dzua la aclo, ia, iu s-afl tora un cas lae sh-cu fl mburi l i stri cas .
agru. Custandin nitsi c b g n gur , ma s-f tsea c taha bag n Atsea easti casa-a noastr , sora-a mea! Multu ghini u cunuscush.
gur , c aroamig shi ngljiti. Tsi virin sh-tsi jali n afl , frate, Custandin, di-i casa nv psit sh-
C tse nu para m ts tini, frate Custandin? fl mburi l i pri n s ? Tsi sfulgu c dzu pri casa-a noastr ? Tsi moarti
Cum nu m c, sora-a mea! ma cu-afiriri niheam. intr cu metura? Cari di fratslji a noshtri lji ngljits loclu?
Di tsi ah nt afiriri? Eshti tsiva l ndzit? Shi ac ts Dochia s-pl ng shi s -sh zmulg perlu din cap.
Ha, ha, ha! di partea a s n tatiljei s-nu-nj tradz ma multu v rn Tats-nji Dochie, sora-a mea! Nu-nj pl ndzi sh-nu-nj ti jilea, c nu
minduiri. Tr mini, ma multu l ngoari nu ari. Ma nu voi s-nji umplu di virin s-b gar atseali fl mburi, m n di harau .
p ntica cu m cari, dicara s-mi fac greu tri imnari. Eu nu pot s-aravdu Vrei s-mi shireshti shi s-mi ar dz, lai Custandin, ma nu escu feat
multu di foami. A mea giuneats sh-dip rtarea aest barun nu poati s- njic . Cari nu shtii c flambur lae s-bag stri cas , c ndu moari
u ntreac . v rnu di oaminjlji a ljei?
Dochia avdza sh-ocljilj lj h rv lisea. E, more sor -a mea! Nu ts spush eu, c di c ndu ti m rtash tini,
Ma nclo, ning ar d tsina a unui arin, si zvumea un f nt n multu s-prifeatsi shi s-al xi lumea? Di atumtsea suntu anj di dz li shi
aratsi, aratsi. lumea nu shadi pri un . Tora, sor Dochie, fl mburli l i s-bag tri
Hai s-bem ap , fratili-a meu! numt , iar fl mburli albi c ndu easti tri jali sh-virin. Nu vedz tini, sor,
S-bem, sora-a mea. c stri casa-a noastr suntu nau fl mburi? Aestu easti semnu c va si
Dochia s-aplic shi biu, biu, di nu avea s turari. Custandin s-aplic s-fac nau numts .
sh-el. C t li-apruche budz li di ap shi tru hopa atsea si scul . M rata Dochie si ncridzu, dicara multu-l vrea pri Custandin.
Puljlu di asupra s-anv rtea shi tut b tea: chiri-firi, chiri-firi, yiu cu Puljlu, di n sh nu s-disp rtsa. C t agiumsir la murminti, ma
mortu bea ap ! aproapi azbura di Custandin sh-cu dintana, di cap l c rtea.
Tut ashi imnar un an shi trei mesh, iar puljlu nu lji al sa di atsia E, lea sor ! di puljlu aestu asc pari nu-ari. Va-l alas tru loc, di mini
p n atsia, tut stri n sh azbura shi cu graili a lui, inima ali Dochie lj-u nu ascap .
nf rm ca. Di b ga s-m c p ni, di s-aplica s-bea ap , n s, tru hopa Moari-l, fratili a meu, c pri mini mi muri tut calea cu graili a lui.
atsea, b tea cu un boatsi multu subts ri shi dz tsea grairi, ca pi tru Custandin arunc buzdugana dup pulj, ma nu lu-agudi. Mash ni-
dints spusi: chiri-firi, chiri-firi, mortu cu yiu m c p ni, ic yiu heam lu-arici.
cu mortu bea ap ! Puljlu s-dutsi ma nclo shi iar shadi pri un murmintu. Custandin u lja
Agiumsir ning hoar . N sh yinea ca ditru data-a soarlui, iar hoara buzdugana di mpadi shi iar arunc dup n s. Puljlu agiumsi ning
eara ca n cheari. Dinintea a hoar ljei eara murmints lj. un groap shi s-ascumsi n untru. Custandin u arunc iar buzdugana
Haraua ali Dochie c s-aproachi di hoara-a ljei, eara nispus . Mash dup n s, ashi c s-dip rt baighie di di sor-sa.
c ndu agiumsi atsia, lj-ar si opsea-a ljei. sh dz tsea cu mintea c Du-nj-ti Dochie acas , trets tini n inti c ti ashteapt mama f r
asc p di calea greau , dicara s-avea fapt chealea sh-oasili di ah nt di ar vdari, c ia, eu va s-arm n niheam p n s-lu-acats puljlu aestu.
curmari; c va-sh vead pi mama-lj shi pi fratslji a ljei; c va s-hib la S-ascumsi el tru groap , ma di mini nu va s-ascap .
numta a fratslor shi alti c ti aht ri mushutets lj tritsea prit minti. S- Dochia lu ascult sh-al g acas s -sh acats ma curundu di gushi
deadi hoara. Nt nja oar sh-arunc ocljilj la casa p rinteasc , iu ari pi mama shi pri fratslji a ljei.
criscut tru noau frats shi iu nu ari cunuscut tsi easti pl ngul. S- Poalili di poarta dit avlie li-afl cu c trani nv psiti shi harvali
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 193 194 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

dishcljisi. Cara intr tu ubor, ngljits di fric ; ierghili criscur c t C t putui, ah t v-ar sh.
un boe di om shi nu s-tritsea prit eali. sh lo inima tru dints shi cu Sh-p rmitili nu suntu
puteari mari tricu prit ierghili atseali di sh-arupsi stranjili shi-sh Grairi pri vimtu,
nts p m njli. Agiumsi la usha atsea marea di cas shi ac ts s- C mushati suntu tri ascultari
asun cu tut inima, cu tut putearea. Shi buni suntu tri minti amintari.
Cari asun atsia, lea? s-avdz di n untru un boatsi ur t , ca dit
loc, ca di un hr pc uscat inshit . Di c ndu muma sh-ul bl stim pri hilj-su Custandin shi di c ndu
Esh, lea mam , disf -nj usha ca s-ts vedz pri hilj-ta Dochia. n s nu-l m ca loclu, dicara u minciun pi mum -sa cu giuratlu-lj,
Lae, paralae, tsi suflit di om eshti tini, ca s-yinj atsia s-ts ar dz di ar masir tri totna aesti grairi:
virinlu a meu? Dochia-a mea easti m rtat di trei anj diparti sh-tri Bl stemlu di p rints
n s turnari nu-ari nic un oar ! Ti-avin sh-tru murmints .
Eu escu, mam ! eu escu hilja-a ta, Dochia, singura hilji tru nau lji
frats. Pi str mbu fats giurat?
Cari va s-ti-adutsea pri tini di trei anj diparti? Fats ma marli picat.
Mi-adusi, mam , Custandin, hiljlu ma njic.
Tats lae, paralae! Custandin, hiljlu ma njic, di trei anj di dz li Nota-a autorlui (scriat pri rum neashti: transpunirea pri
mortu, cum va s-ti-adutsea pri tini? arn neashti easti fapt la editur ): Am avdz t nica un variant , tu
N s, mam , mi-adusi, pri caplu a t u sh-a fratslor! cari Dochia easti cu numa Chiveau sh-tu cari si spuni c Custandin,
Tsi ti giuri, lae-paralae, pri hiljlji a mei. N sh, di trei anj suntu sum c ndu lo izini di la Dumnidz tra si s-duc shi s-aduc sor-sa, sh-avea
loc... fapt , di sc ndurli a chivuriljei, un cal-c rc m, cari azbuira ca vimtul.
Eu escu, mam , eu escu, mam ! strig Dochia, cu s ndzili Aest variant easti multu puts n ar sp ndit .
ngljitsat shi cu boatsea astimt . Ca s-mi ncredz, ia, esh niheam p n la Monastir, 10-li di Andreu, 1904.
ushi tra s-vedz nelu a meu cu numa-al Custandin fratili ma njic.
Corba di mum , mash lipsani, c t b tea suflitlu tr n s , cu
deaghea putu s-yin p n la ushi, crip puts n usha shi prit crip tur
lj-ul timsi Dochia deadzitlu tru cari eara nelu cu numa al Custandin.
C t lu-ac ts deadzitlu tru m n shi dup nel u cunuscu c easti
hilja-a ljei, strig cu suschir greu:
Oh! lele, hilja-a mea!
Iar Dochia, cum u vidzu pri m -sa, l it sh-biut tru fats ca un
aumbr , strig cu boatsi di om, c ndu-sh da suflitlu:
Oh! lele, mama-a mea!
Mash aesti grairi putur s-dz c sh-dau li c dzur moarti tru
minuta atsea: un dinclo di ushi shi alant dincoa.
Custandin spusim c s-dusi dup buzdugan , tsi sh-u-avea aruncat
la murmints . El, cum s-dip rt sor-sa, avea intrat tru groapa iu intr
puljlu, c aclo eara groapa-a lui. Shidzu timtu shi ashtipta minuta ca
muma-lj s-u vead pi Dochia.
Cum s-vidzur mam cu hilji, carnea-a lui, tru-un stih di oar , u biu
loclu shi suflitlu-a lui s-dusi n tser, iu afl ar pas tri totna.
P rmit nji shteam,
P rmit v spush;
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 195 196 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ocljilj c ndu nj-arucai,


Tsi vidzui, mi nfricushai:
Vidzui l mnj gura c sc nd
Shi dit n s foc virs nd,
DIT ALANT LUMI Din cari s-f tsea n balt
Sh-ardea un pir -analt ;
Iar tru mesea-a ljei shidea
Yini oara shi minuta
Un drac mari shi ts nea
S-mi lja moartea atsea muta.
Mbratsi pri atsel prudot,
Yini dzua s-alas tuti:
Di Iuda Iscariot.
Buni, slabi ori uruti.
Anghilu agiumsi, yini,
Di-aclo lom un -alt cali
Sta sh-ashteapt ning mini,
Shi agiumsim la n vali,
Ditru lumi s-mi-ar cheasc
(Tut n colasi ori chis
(F r v rnu s -l ducheasc )
Iu herbu c ld ri cu pis ).
Shi s-mi duc iu mi cljam ,
Sh-aclo ocljilj anda-arcai,
Ca s -nj dau di tuti seam ,
Tsi vidzui, mi nfricushai:
(La a daua giudicat )
Vidzui mults pramaticadz
Shi s -nj ljau a mea r splat .
Prefts, diats shi disputadz,
Oh, tu suflite, m rate,
Arucats cu caplu nghios
nc rcat mash di picati!...
Tru un foc mari, v rtos:
C t b nash pi-aest lumi,
Dratslji di barbi-lj tr dzea
H rgiuish ma multi sumi
Sh-alts cu sula lj pindzea...
Ti m cari shi ti beari,
Ti giumbush shi diznjirdari;
Di-aclo pit un -alt cali
Nu ti minduish n oar ,
Dipun m tr-un -alt vali.
C tut yiulu ari s-moar ;
(Tut n colasi ori chis
Nitsi di-atsea nfricushat ,
Iu herbu c ld ri di pis ),
Ma shi ndreapt giudicat .
Sh-aclo ocljilj anda-arcai,
Moarti n minti nu b gash,
Tsi vidzui, mi nfricushai:
Ma di n s nu-asc pash:
Vidzui domnji sh-c pitanj,
C n s s-agunjisi,
Vidzui sh-amiradz tiranj,
Vinji shi ti stifusi;
Iu si nt v lea tru foc
Ditru lumi, ditru sots,
Sh-di n sh dratslji sh-b tea gioc.
Shi tsiva ca s-fats, nu pots...
Di aclotsi alt cali
Tora cu-anghilu di moarti
Lom sh-ishim tru-un -alt vali,
nchisim cali diparti;
(Tut tu colasi ori chis ,
Shi-nj mi tricu pitu chis ,
Iu herbu c ld ri cu pis );
Iu herbu c ld ri di pis ,
Shi mutrita c ndu-arcai,
Sh-ardu lailji pic tosh
Tsi vidzui mi nfricushai:
Ic -atselj am rtiosh...
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 197 198 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Vidzui furi, ar chitori, Aesti minciuni dz tsea,


Sh-di oaminj v t m tori; Shi nts p turi f tsea,
Vidzui mults ar d tori Pi la soacri shi nur ri,
Shi nidrepts giudic tori, Pi la frats, pi la sur ri;
Iu-sh si p rjilea n foc, Shi la oaspits, la vitsinj,
Shi di dor nu sh-afla loc. Pispilea calea cu schinj.

Di-aclotsi pit alt cali Di atsia, alt cali


Tricum tru-un alt vali, Lom s-ishim tru-un -alt vali,
(Tut tu colasi ori chis , (Tut n colasi ori chis ,
Iu herbu c ld ri cu pis ); Iu herbu c ld ri cu pis ).
Shi vidzuta c t nj-arcai, Shi n fleac -anda-arucai
Troar mi cutrimburai: Ocljilj, mi nfricushai:
Vidzui taifi di muljeri, Vidzui pr m tefts m ri
Iu zghilea di-a lor dureri Tuts cu zigurli di n ri.
Pitu undzili di foc, Cari vindea pisti dichi
Shi iuva nu sh-afla loc! Shi didea nica sh-exichi.
Dratslji strig nda dz tsea: Vidzui c sachi, b c ladz,
Aesti sunt, tsi f tsea T xidari dit m h ladz,
nc nt ri shi disc nt ri, Cari lja tri un , dau
M yi la oaminj shi lig ri. Shi-sh trec bana cu harau .
Alts cu foartic shi cot
Apoea pit alt cali, Virsa l crinji di ncot,
Njarsim tru-un larg vali, Tuts hirbea n pir , n foc,
(Tut tu colasi ori chis , Shi iuva nu sh-afla loc.
Iu herbu c ld ri cu pis );
Iara ocljilj ma nj-arcai, Di-aclo lom n alt cali
Tsi vidzui, mi nfricushai: Shi ishim tru-un -alt vali,
Vidzui taif di b rbats, (Tut tu colasi ori chis ,
Mbit tori shi disfr nats; Iu herbu c ld ri cu pis );
Tuts di pir p rjilits Sh-anda-avdz i un zghic ur t,
Shi n foc ahundusits. Armash limnusit shi mut!
Vidzui nveasti pic toasi,
Cama nclo, pit un cali F r ininj adiljoasi,
Noi tricum tru-un -alt vali, Cari-aruc natslj-a lor,
(Tut tu colasi ori chis , F r njil , f r dor;
Iu herbu c ld ri cu pis ); Ic n p ntic lji zgrum
Sh-aclo ocljilj anda-arcai S-nu l eas a lor num ,
Tsi vidzui, mi nfricushai: C nchisir n si greali
Vidzui drats cu c ngi tr g nda Pi-atsea niljirtat cali:
Nishti muljeri, shi strig nda: Sherchilj sinlu l sudzea
Sh-di peri dratslji li tr dzea:
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 199 200 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Zghilea, striga sh-ardea foc, Tru-un alt loc c ndu mutrii


Shi iuva nu sh-afla loc! Tsi vidzui, mi h risii:
Vidzui shi s mti muljeri
Apuc nd-un -alt cali, Ncurpiljati di yishteri,
Intr m tru-un ngust vali, Cu curunj di diamanti
Tsi-eara n mardzinea di chis Shi nviscuti n brilanti.
Iu herbu c ld ri di pis ; Tuti n cor giuc ndalui
Sh-oclj-aclo anda nj-arcai, Sh-Dumnidz -al vd ndalui.
Tsi vidzui, mi nfricushai:
Vidzui iu ardea n foc Tru-un alt loc oclji-nj arcai
Tuts avutslji di stri loc, Sh-tsi vidzui, mi nvirinai:
Cari n lumi au b nat Vidzui paradislu ncljis,
Sh-oarf njlji nu-au agiutat . Shi-nj chirdui mushatlu yis...
Poati tr-a meali picati,
Atsea cali u-al s m Cari sunt ninumirati,
Sh-un alt apuc m. P n la oara tsi va s-yin ,
La ndreapta c ndu mutrii, Domnul pi scamnu s-alin ,
Tsi vidzui, mi h risii: Ca s giudic pri tuts,
Vidzui tserlu-atsel g lit Pri-atselj yii shi pri-atselj morts.
Shi cu steali pispilit.
Vidzui paradis mushat ..............................
Ca un soari lunjinat.
Shi mis lj timti shidea, O, Tu, Doamne, Dumnidzale!
Sh-pi n si lumb rdz ardea. Njilueats f pturli-a Tali.
Deanv rliga ndreptsilj sta M na-a Ta n-ari adrat ,
Shi harau n sh gusta, Tini eshti-a nostru Tat .
mpriun tuts giuc nda Ljart -n c him stipsits
Shi pri Dumnidz -al vd nda. Njilj di ori sh-niminduits.
Doamne, noi Ti nvirin m,
Tru-alt un loc c ndu mutrii, Ma-a Ta num ncljin m;
Tsi vidzui, mi h risii: Altu Dumnidz nu shtim;
Vidzui s ntsilj lunjinosh, Noi mash Tini Ti m rim!
Apustolj shi cuviosh, Tashcu Iliescu, Crushuveanlu.
Martiri ghini-cridintsiosh,
Aush, tiniri, mults piosh,
Cari s ndzili sh-virsar
Ti Hristolu sh-amintar ,
Atsea h rioas parti
Atsea ban f r moarti!
Tuts n cor giuc ndalui
Sh-Domnul al vd ndalui.
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 201 202 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

lunjin a soarlui di prim vear .


Nu tricu multu shi ia-ts-lu pri puljlu a nostru c s-dipuni ca sfulgul
din tser shi acats iar s-c nt stri cap: chiri-firi feat , trei anj, gioni
mortu va s-mutreshti! C nt tsi c nt puljlu, iar feata pl ndzi, pl ndzi
TREI ANJ GIONI MORTU shi strig c t u lja gura:
Alag , mam , s-vedz cu ocljilj a t i shi s-avdz cu urecljili a tali,
c puljlu aestu nu easti ca tuts puljlji, c graili a lui nu suntu tri niloari
Eara tsi nu sh-eara, cara s-nu eara nu si spunea. Eara di multu, di
tru minti.
multu, di njilji-sh-njilj di anj, di c ndu Dumnidz imna pri padi, di
Alag m -sa shi c ndu s-lu vead , puljlu s-featsi nividzut, ma tri
c ndu omlu crishtea analtu c t un brad shi b na suti di anj, di c ndu
avdz ri, graili a lui, li-avdz .
ficiorlu s-f tsea di yinghits anj sh-nu shtia di am rtie, di c ndu tuti lu-
Ali corb di mum , coarda prit inim lj tricu. Vru s -lj da curaj a
crurli imna shi zbura.
hilji-sai shi-lj dz si:
Sh-eara un mam vedu , cari sh-avea un sh-tut feat . Ama tsi
Tac -nj steaua-a mea shi nu-nj ti jilea. Nu-nj ti jilea. Nu-nj ti-aspari
feat ? Fr mtea-a featilor, mushata-a mushatilor. Cu n s , corba di
di graili a unui pulj, c va-nj ti lja soats li prit gur shi va s-ar d di
vedu sh-apunea ar urli sh-m r zurli. C sh-avea ngrupat nicuchir
tini. N si multu-nj ti zilipsescu shi mari chic -nj ts au.
sh-hilj ca aslanj. Ma sh-u minduea c bunlu Dumnidz , cu aest sc n-
Tsi pot s-dz c , mam ? c -nj mi loar albili? Aestu pulj nu yini di
tealji va-lj dishcljid casa, c aveari au shi c va s -sh lja dziniri bun:
ashi ncot. Graili a lui tamamana noim au. A njia-nj pari, mam , c
c va-sh aib nipots sh-nipoati shi alti c ti poati s -sh mindueasc
Dumnidz l pitreatsi la mini...
un mam tru hala-a ljei.
Vai, hilja-a mea, vai! dz si muma uht ndalui shi suschir ndalui.
Un mindueashti lailu om, shi alt mindueashti Dumnidz lu. U afl
S-easti c va s-yin nic m ni, atumtsea nu-avem tsi s-fatsim: va s-n
tsiva, tsi nits prit minti nu putea s -lj treac . Disf tsets-v urecljili
ncljin m la vrearea-al Dumnidz .
ghini ca s-avdz ts tsi semnu mari s-featsi.
C vinji seara sh-tricu noaptea, muma cu hilja nitsi c tsinar , nitsi
Tru-un dzu di primuvear , sh shidea tru ubor shi mpl tea sum
c ncljisir ocljul. Ashtipta, s-easti c sh-a treia-zi va s-yin puljlu cu
n aumbr di vishan. Soarli ncrishtea, ma ar dzli a lui nu ardea. Feata,
atseali peani scriati shi va s spun atseali grai multu am roasi shi
cu peatic trapt pisti fr mti, lucra shi c nta, c mash la mushutets shi
nf rm coasi.
ghinets s-minduea.
Tut tru oara atsea sh-tru minuta atsea, ca di alanti dz li, yini puljlu
Ia c un pulj, mushat cum nu avea vidzut p n atumtsea, s-dipuni
atsel cu di tuti boili stri n s shi p rnji s -sh li spun jiloasili grai:
di analtu shi acats s -lj c nt stri cap: chiri-firi feat , trei anj, gioni
chiri-firi feat , trei anj, gioni mortu va s-aveglji! chiri-firi feat , trei
mortu va s-aveglji!
anj, gioni mortu va s-aveglji!
Ashi c nt puljlu tsi c nt , shi s-featsi stifa. Mushata feat s-cutrim-
Pi deanv rliga s-anv rtea, boatsi analt scutea shi cu caplu canda
bur . Al g tru minuta atsea n cas , iu m -sa f rminta p ni.
dz tsea c dup el lipseashti s s-duc .
Tsi eshti ashi asp reat , hilja-a mea, di-ts treambur grunjlu?
Mam , mam , vedz shi avdz c -i semnu dumnidz escu. Di tru
Mam , lea, mam , nu avdz sh cum c nt puljlu nafoar ?
suflit nj yini s-mi duc cu puljlu aestu. Loclu ma multu nu mi ts ni,
Tsi pulj, hilja-a mea? cum c nta, hilja-a mea?
loclu singur mi mut nsus...
Iar feata, cu boatsea asp reat , p rnji s -lj spun tsi pulj lj si spusi
Hilja-a mea, s s-fac vrearea-al Dumnidz ! El easti mari shi pri
sh-tsi grairi lj dz si.
mini dicutut nu va s-mi chear . Hai s-n ndreadzim tri fug , c eu pri
Nu-i tsiva, purumba-a mea. Ashi ts si p ru. Iu avdz sh tini: pulj
tini nu ti-alas singur , suflitlu-a meu.
shi minti.
Puljlu nu fudzea, canda li-ashtipta shi tut c nticlu a lui sh-lu c nta;
Feata, cu aesti grai, lj si curm negura di pri suflit. Lo iar s -sh
iar mama cu hilja, p n s-dz ts trei, sh b gar ts ruhi di her n
fac lucrurli di prit cas shi s-ar d , di ti loa dorlu s-u vedz shi s-u-
cicior, trastul cu p ni shi, cu c rnicilu di sari dinanumirea, sh-loar
avdz .
c ti un teg di cornu tru m n shi, dup tsi-sh featsir ma multi cruts
A daua-zi, iar inshi feata tru ubor tra s mpl teasc tru dultsea
shi mit nj c tr iu da soarli, sh b gar inim di her shi s-loar dup
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 203 204 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

puljlu atsel din tser. asun cu cioclu di malam . Aestu cioc, ad rat ca un m n , eara di
Aoa-aclo, aoatsi-aclotsi, cicior dup cicior, mam cu hilji s-dip rta, ushi spindzurat.
tut ma s-dip rta shi caplu n poi ma sh-ul turna ca s -sh vead casa-l . Truoara-atsea, cr ts, usha s-dishcljisi, intr feata shi tru-un hop
Agiumsir pri chipita a schin ratlui di munti. Di aclo lipsea s-lja usha si ncljisi cu vrondu mari, canda fu pimt di m nj nividzuti. Du-
c tr nghios shi casa-a lor nu s-videa ma multu. Dau li, cu hohuti ljata hilji ar masi nuntru tru-avlie, iar corba di mam ar masi nafoar .
pl msir shi dz sir : casa-a noastr , casa-a noastr s-easti c va s-ti Pl ndzea hilja shi zghilea, iar mum -sa s-dipira shi palmili sh li
videm ma multu! fr ndzea. Un hilji sh-tut shi di n s disp rts t , nu easti jali ca tuti
Munts grei, p duri ntunicoasi nintea-a lor. Mash azbur ndalui jeljurli, nu easti ar u ca tuti ar urli.
putea s-treac omlu prit atseali locuri. M rata mum c dzu lishinat , dup tsi strig un dzu ntreag
Ma tsi s-videts? Eali tritsea pristi pishtirei shi bizbilji nts p ljoasi shi mash graili aesti: Hilja-a mea, hilja-a mea! Asun shi n s di c t
t ljitoasi, ma canda pri bumbac imna, ca pri un p din veardi-veardi putea pri poart , ma poarta nu s-dishcljidea. lj strig a hilji-sai s -lj
c lca. Prin p duri shi dubratsi cu lum chili mpl titi, iu yeats di om disfac , ma hilja nu avdza. Murlji, di analts tsi eara, nu s-avdza un
nu putea s str bat , ma eali tritsea cum trets prit iarb analt . pi alt , dicara boatsea nu putea s-treac di un parti di-alant .
Lum chili, singuri, s-d dea di un parti shi mash fr ndza l ar tsea C ndu s-dishtipt , muma lishinat s-afl tru casa-a ljei. Un puteari
fatsa di l adutsea avr . nividzut u adusi, c ea ma multu nu avea cicioari tri imnari. Di nt nja
Alin shi dipuni, dipuni shi alin , nu shtiu c ts munts , p n oar lj vinji un fric , di tut truplu lj trimbura ca vearga; ma
agiumsir tru-un p duri cu arburi analts p n di Dumnidz shi curundu lj chiru frica, c ndu lj tricu prin minti ca un jid
grosh-grosh. Nitsi un sut di inshi nu putea s-lu nv rligheadz pi un lunjinoas : c Tat l din tser featsi cu n s aestu semnu mari. C dzu
singur arburi. corba pi dzinuclji shi lj si ncljin cu l crinj tru oclji, strig ndalui:
Mash aoatsi s-asp rear mam cu hilji. Inima l si featsi c t un Doamne Dumnidzale, Tini s-nj-u-ai ng tan pi hilja-a mea, Tini nj-u
puric di njic . Eara sh-tri asp reari, c ndu s-misura cu ocljilj c t njic loash, Tini iar s-nj-u-aduts, c f r di ea bana nj-easti nai ma mari
lu-avea truplu pining an ltsimea-a atsilor arburi. pidipsiri.
Njirarea shi asparizma-a lor criscu nic ma multu, c ndu agiumsir Dimneatsa shi seara, muma s-dutsea la bisearic , mash cu ur ciunj
nolgica di aest p duri. Atsia s-afla un vuloag c t un c mpu di shi ncljin ri, ca s -lj s-aspun ar ulu f r di amisticari sh-f r di
mari shi cu tuti lilicili di pristi loc; iar nolgica di vuloag , un cas ca spuneari. Shtea corba di mum c tsi lj-avea scriat mirili a hilji-sai a
tsitati, cum nu-ari fut shi nitsi c va s s-fac tru lumea aest . treia sear , ma la v rnu nu avea spus , ah t multu s-avea asp reat
Deanv rliga, un mur, analtu c t ploplu shi nyilicios di lji si ncljidea shi avea fric di atsea tsi avea avdz t . V rnu nu poati s-ascap di
ocljilj a omlui, c ndu sh-arunca ocljilj. Murlu eara di asimi, iar nuntru scriata-a mirilor, dup cum nu poati s-ascap truplu di aumbra-a lui.
eara p lati mash di malam .
Mam cu hilji, c ndu vidzur ahtari lucru tsi mash tu p rmit si Am s-videm: tsi vidzu shi p ts aest mushat shi un shi tut feat
spuni, l si lo mintea shi c dzur pri dints . Somnul l scurt , dicara la mum -sa? Pl ngul a ljei nu ts nu multu. C t intr tru avlie, tuti
fur niheam curmati. lucrurli, ponjlji, lilicili shi puljlji deanv rliga lji strigar cu un boatsi
Va s-agr sham s-v spun c eali, iuva nu s-apusir tra s-shad , ne dultsi: ghini vinjish doamna-a noastr ! ghini vinjish doamna-a
dzua ne noaptea. Cum ntunica, puljlu lutsea ca lutseafir shi l spunea noastr !...
calea, pri iu s-treac . Tsi nu poati s-fac Dumnidz ?! Feata, di cum pl ndzea, lj si nsirin preplu shi l u turn , cu
C t shi ncljisir ocljilj, eali s-dishtiptar , ma pri puljlu din tser nu lu- l crinj tru oclji sh-cu ar slu pri budz : ghini v aflai scunchilj a mei!
aflar . ghini v aflai mushatili a meali!
Agiumsir nintea-a poart ljei atsea marea shi nu shtea m ratili tsi s- S-shuts niheam prit ubor shi s-njir di mushutetsli tsi videa: atsea
fac sh-tsi s-adar . Nu cutidza s-asun . Shi eali eara di plasa ma f nt n di marmur shi cu apa ca yearyir; atsea gr din cu ponj
aleapta, cu cas shi cu num al vdat , ma ahtari poart nitsi c au nyiliciosh shi cu sorti-sorti di culori shi di poami; atseali lilici cu
vidzut , nitsi c au avdz t . anjurizm tsireasc . Cu tuti gr i shi s-ghinui. Ah t s-h risi, p n
Feata, dicara u pindzea un duh tsirescu, sh lo inima tru dints sh- agr shi shi c s-afl pri loc. lj si p ru c s-afl tru alt lumi.
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 205 206 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Inima u tr dzea s-duc n cas . S-apruche di ushi. Dau li polj Dup tsi-apreasi timnjama, feata s-displ ti, sh-al s perlu-lj di
singuri s-h rv lisir shi-lj dz sir : ghini vinjish doamna-a noastr ! hrisafi pisti p lt ri, sh lig caplu cu un calimcher vinjit cari-lj
Feata sh lo mari curaj. Ea ac ts s-cunoasc c easti doamna-a yinea ca un curun shi ac ts s-lu ar d pseasc cu ah ntu dor shi
aist ljei p lati. Niheam c ti niheam, lj si scul caplu nsus, mutrita-lj cu aht ri grai, c p n sh-lucrurli di prit cas suschira shi pl ndzea.
si featsi na marilui shi imnaticlu fudulescu, imnatic cu m reats ca di Shi tsi nu-lj pl msi?
un amir roanji. lj pl msi p rints lj, lj pl msi mushuteatsa shi livindeatsa, lj
Tricu prit un udai, prit dau , trei, patru, tsintsi, shasi, shapti, optu, pl msi arma cu c measha di asimi, buzdugana cu caplu di her,
nau , dzatsi, unspr dzatsi. Tsi vidzu tru aesti ud i nu-ari spuneari. S- proashca di z ni lucrat , pala cu dau f ts, arcul cu vin di zmeu, cari
eara altu om tru loclu a ljei, va-sh chirdea mintea. arunca sudzets pisti trei munts diparti, trastul cu sudzets ca di sfulgu
T v njli eara di lemnu scumpu shi ca di boea-a tserlui iar penurli cu fapti, m zdraclu a lui, calu-lj cu aripi shi tuti luguriili-lj din cas shi
capitli di malam , ashi c p rea ca steali. Nisc nti ma m ri shi alti ma ditru-avlie. Aesti tuti, di c ndu-c ndu striga:
njits, iar nolgica di eali s-afla shi chetsr di atseali scumpili, ca diaman- Iu n easti domnul a nostru?!
dz shi mirgeani. Atseali scamni cu trei cicioari, atseali f nghiti shi Ar d psirea-a ljei nu eara ca tuti ar d psirli. Graili tuti uidusiti
shindavi, atseali p rmahuri shi lihnari, tuti di asimi shi di malam ; mushat, ca un c ntic, ca un puizie. Graili yinea un dup alantu, canda
atseali c pisteri shi s nduchi, atseali plioari shi p l rii, atseali measi mb ira m rg rit ri pri hir di hrisafi; iar boatsea-a ljei, cu atseali fr m-
shi sinii, atseali paturi cu turlii-turlii di stranji, di vilendz shi di dodz turi, nu s-p rea ca boatsi di om, ma ca di anghil.
asc piritoari... C ti shi c ti vidzu mushata feat , tru lumea-a noastr Cum v spush, ashi ar d psea, c p n sh-luguriili din cas
nu suntu shi nu va s-hib . suschira sh-pl ndzea cu hohuti. Ea nu-l pl ndzea ca pi un axen pat-
Tuti luguriili, p n nai ma njic , cum u videa, lj dz tsea: ghini vi- axen, ma ca pi un frati, ca pi un nicuchir. Noim yini di la Dumnidz .
njish doamna-a noastr ! U lo foamea. Feata nu shtia arada-a cas ljei, s-firmita di ar u tsi-lj
Feata, ca aslan , cu tuti luguriili s-ghinuea shi multu dultsi grailu l -l yinea shi dz si jilos:
turna, di laili lugurii s lta di harau . Iu s-hib measa? iu s-hib p nea? cashlu? sarea? lingurli?
Intr shi tru udaea di nai ma n poea, tru a doaspr dzatsilea udai. cuts tlu? c ts nlu? c nata cu ap ?
Atsia, tsi s -lj vead ocljilj? Un gioni, chishcat di soari, eara timtu c t Tru hopa atsea, ia-ts-u sh-measa shi p nea shi cashlu shi sarea shi
un brad, pi un pat di malam shi lumin rli ardea deanv rliga-a lui. lingurli shi furculitsli shi cuts tlu shi c ts nlu shi c nata shi laptili shi
Armasi corba tru loclu atsel ca chitrusit ; ma tru minuta atsea-lj si dala shi tuti c ti lipsea.
scul frica ca un nior di pri suflit, minduindalui c puljlu u cljim s-lu- Shidzu pri meas , m c tsi m c shi vru s-u creasc measa. Ma tsi
aveaglji trei anj pri aestu gioni mortu. s-vead : tuti lucrurli di pi n s ac tsar s-fug , un c ti un, la loclu a
S-apruche di gionili ca soari, sh featsi crutsea, u b she icoana di pi lor shi measa nai n poi si arcuti shi s-dusi di iu vinji.
cheptu-lj, l b she tru fr mti, lj b she m na atsea ndreapta, sh lo Mash s rmili ar masir mpadi.
scamnu shi shidzu s-lu aveaglji. Va s-dz tsets c tse-lj lipsea avigljari, Iu s-hib metura? gr i feata.
c ndu tserli ardea shi nu s-tuchea, c ndu tuti lucrurli imna shi itsi lip- Ia-u sh-metura, hopa-hopa, s-apruche di feat .
sea, cali f tsea? C ndu mushata b g m na pi n s , metura-lj dz si:
Mortul lipseashti avigljari, c aljumtrea s-umbreadz , s-fatsi umbr . Alas -mi, doamn , c eu singur pot s-arnescu.
Tut ashi s-fatsi c ndu ar m ni ningrupat. Ma mortul aestu nu eara tri Tru trei minuti s rmili fur adunati sh-tru ubor arcati; iar puljlji
ngrupari, dicara nu eara ca tuts morts lj. Fatsa canda lj-ar dea, iar vinjir sh-li ciucutir .
m njli nu lj-eara ar ts, ma ca di om yiu. Tri gustari, pr ndz ri, mirindari shi tsinari nu-lj si b tea ureaclja ali
Feata ca lun dz si: mushat . Un singur grai scutea din gur shi itsi vrea tru stihlu atsel,
Iu va s-aib timnjam shi iu-i timnitolu? dininti lj si alincea.
Timnitolu shi timnjama, tru minuta atsea, s-aflar ning n s , Mash di un singur lucru lj-eara greats : di partea-a somnului.
dz c ndalui: Nu-i un dzu sh-dau , ma trei anj di dz li! Feata ca anghil dzu
Ia-n , doamna-a noastr ! sh-noapti aviglja la caplu-a gionilui. Ocljul a ljei nitsi un minut nu si
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 207 208 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ncljidea, ma fatsa-a ljei di dzu -dzu ma sl ghea shi ng lbinea. M c p n s-n f ti.
Cum s-nu ng lbineasc , corba?! Cum nu s-b neadz f r di Mi s turai, soro! s-ai ghini shi buni. nj si pari c , tri trei mesh s-
m cari, tut ashi, sh-f r di somnu, nu s-b neadz . nu m c, shi foami nu va-nj yin .
Nic trei dz li shi va s-f tsea trei anj di c ndu shidzu ning caplu a M cash? S-ts fac ghini; iar voi lucruri dutsets-v la loclu a
gionilui ca soari. Agiumsi m rata di s-featsi, s-u sufli azboar , di s- vostru.
featsi lipsan pri loc, dirinat sh-c p it , mash suflitlu tsi b tea tru I, dz si ghifta, ashi s-b nedz totna, mea ca mini nu-ari v rn !
n s . Ia, c poarta di la avlie lji strig a poart ljei di cas ca s -lj Aoatsi-i ban shi v silie.
spun a doamn ljei, c un om asun shi s-u ntreab : s-lu-alas i nu? Am, cari ti-aguneashti, lea niveast ?! Ashi pots s-shedz p n
Ushi di ushi, agiumsir aesti grai p n la feata-atsea ayisita ca n c ndu ts va alba di inim .
s mt . N s pitreatsi zbor s-u ntreab pri poarta-atsea marea, s-easti S -nj b nedz, soro, c multu bun eshti. Buneatsa-a ta v rn oar
c omlu atsel easti bun ic ar u. nu va s-u-ag rshescu. Vai va s-ts fac v rn bun shi eu; ma ia spuni-
Apandisi, ar spunsu lj s-adutsi, c easti ar u. Iar ntreab feata, s- nj, tsi ts-easti gionili aestu: b rbat ic frati? shi di cum lj fu moartea?
easti c -i b rbat i muljari. Ne b rbat, ne frati, lea niveast !
Ar spunsu lj s-adutsi c easti muljari. Atumtsea st tu niheam pri Tsi ts easti, a?
minduiri shi-sh dz si: dicara easti muljari, tsi ar u poati s -nj fac ? Cara mi ntreghi, va s-ts spun. P ts i seamni shi p r miti, lea
Di trei anj di dz li, eu om nu vidzui, eu cu om un grai nu al xii. Ghini niveast . Ia shedz ma aproapea, sh-ascult .
c vinji aest muljari, vahi Dumnidz nj-u pitricu tru orli aesti. Shi ac ts feata, cu suflit di anghil, s-lji spun a sumulailjei, cu
Dim nd s-u-alas ca s-intr . l crinjli tru oclji shi cu boatsi, tuti c ti p ts , di c nd lj s-alinci
Di tru-un ushi tru alant , ia c lj-easi dininti un lai ghift , cu puljlu din tser shi p n tru oara atsea.
atseali stranji f sh pri n s , cu trastul di gushi, cu tsiri sh-fusi, cu A lailjei shi a corb ljei di ghift , di cum eara niurat , tru sculusita-a
tueaglu lungu, lungu, cu atselj oclji tsi-lj giuca n cap, cu atsea fats spuneariljei, lj si umplur ocljilj di harau . Ea nguci: c dup trei
supt shi lae sumulae, cu atselj dints alghi flori shi-lj dz si, canda u dz li gionili va nyeadz .
cunuscu di totuna. Ah, cad di pri cicioari, lea niveast , nj si ncljid ocljilj di curmats.
Bun -ts oara, sora-a mea. Curmat sh-dirinat eshti, lea sor, di nisomnu sh-di pl ngu! ma tsi
Ghini vinjish, lea niveast . Ghini ti-adusi Dumnidz . shedz sh-nu ti cultsi puts n?
Canda tatul mari mi adusi. Di cum mi dutseam ditru-un p zari tru Cara s-vrei s-lu-aveglji p n s-ljau un oclju di somnu, mari bunea-
alt , nu shtiu cum u-agr shii calea sh-mi chirdui prit munts . Ca s-nu ts va-nj fats.
d deam di casa-aest , moart va s-earam di foami, shi zul chili, Nu ncapi zbor shi grai; ma shtii tsi easti?
agrinjli va s-mi f tsea buc ts di buc ts. Tsi, lea niveast ?
Dumnidz pri v rnu nu-l cheari! lj-u turn mushata shi buna feat . Nu-i arushini shi picat, ca eu, nviscut tu p rtalili aesti s-lu-aveglju
A ljei lj si featsi njil shi-sh dz si cu mintea: i! tsi ar u shi crim pri un ahtari gioni shi domnu mari?
va s-f tseam, cara nu va-lj dishcljideam! Va s-u loam pri gushi n atsea Tsi-i tri fatsiri? alti stranji nu-avem n cas .
et . Ma s-vrei tini, sor, mea lishor lj s-afl ceareea.
S -nj b nedz c -nj dishcljisish shi mi-apucash s-nu cher, ma, s- Cum s-nu voi, lea niveast !
easti c ti alas inima, pri suflitlu a p rints lor shi a ljirtatlui tsi-ai Eu s-mi nvescu cu stranjili a tali, tini s-ti nveshti cu stranjili a meali
dininti, d -nj tsiva tr m cari. shi... nu-ari ma multu.
Ia shedz aclo shi ashteapt niheam. C t tri-ah t fu luguria? Eu tri gionili aestu bana-nj ded shi stranjili
Ghifta shidzu tru-un cohi. P n s-dz ts trei shi measa, shi p nea, nu va-nj li dau?
tuti-lj si b gar dininti cu un singur grai di partea-a doamn ljei a lor. Ac ts mushata di s-dizviscu di stranjili a ljei shi-sh b g p rt ljli
A ghift ljei, lj yinea loclu deanv rliga di njirarea tsi-sh f tsea, di shi arupt ljli a ur t ljei; iar sumalaea ca arapis , cu harau shi s ltari
atseali tsi videa. M ca cu dau li m nj, di agiun tsi eara; ma nitsi c di inim , si nviscu cu stranjili a mushat ljei.
videa tsi bag n gur : ocljilj prit cas lj-al ga. Shi tsi stranji! Atsea c ndushi cu cljini, lucrat cu nai ma scumpili
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 209 210 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

mit suri; atsea c meashi di ljin, subts ri ca burangic , lucrat cu aspri piripachi shi parapachi. Atsea di-a daua, nolgiucana, s-veadi c -lj fu
di malam sh-tut cu cucots chindisit ; atseali l pudz tuti fl mburi, njil di mama, dz si: nu, soro, las s-b neadz sh-las si mfumiljadz ,
fl mburi shi cu avinji; atseali p puts di her shi cu flurii pri n si; c bunj p rints ari shi pi n s singur l-au. Altu nu va s-aib. Ma
atseali pahti di malam shi cu chetsr scumpi; atsel gealacto di gushi, marea s-n r i pri aesti grai shi mult greats lj yini. Tri-atsea, ma
atseali ciori di flurii, atsea vishi-vearg n cap, atselj geanj di ureclji njica s-mindui ghini shi dz si: surorli a meali! s-nu hib cu nc ceari!
cum mash hiljili di-amiradz avea tu z manea atsea. Arm , nu ngljim ! Eu u aflu, c nai bun lucru ca s-v mbunats, s -lj si scrii soartea-a
Curbisita di ghift , dicara si nviscu, si-anv rtea deav rliga-lj mash s- aishtui nat ashi: c ndu agiundzi tri nsurari s-moar shi s-shad trei
mutrea shi ocljilj nu-lj si s tura. Nu-lj yinea s si ncread c ea easti. anj mortu. Dup -atsea s si nsoar shi s nfumiljadz , ma p rints lj
Ah! dz si n s , di aesti stranji nu va s-mi dispartu. Di aoa nculea s-nu-lj bashi curunjli. Ashi shi s-featsi. Diparti di aoa, nu shtiu c ti
nu escu tsiritoari, ma escu doamn mari. dz li, p rints lj a mei aflar di la nisc nts bunj oaspits c un
Luguriili di prit cas , avdza shi s-njira pri graili a ljei; iar mushata nu vedu di plas bun ari un feat ca steaua shi bun , bun , ca p nea
avdza. S-apusi s-lja un oclju di somnu, ma ea c dzu tru un somnu greu atsea calda, ca lapti shi ca njari. C ndu s-pitritsem semnul di aruvoan ,
tsi p n atsia. S-fatsi trei anj nidurnjit cu un oclju di somnu? Durnji! tat -nju shi muma-nj murir tru un mes; iar eu, dup puts n, minti
m rata, nu un dzu shi dau . Trei dz li, un dup alt , nu s-featsi ts n c lishinai shi c dzui tru loclu aestu. Aoa, trei anj di dz li durnjii
yie. ca mortu. S-featsi ursita a mirilor! Ma, cai mi ari avigljat pri mini?
Eu, gione, am cari alt , de! Trei anj di dz li, somnu di ocljul a meu
A treia-zi, c tr tri mirindi, ia c gionili min niheam cicioarli. nu s-deadi, dzean di dzean nu s-apruche. C ndu vinj aoatsi, earam
Ghifta, cu vreari shi cu dor, lu-ac ts di gushi cu dau li m nj, lu- gras ca s rn , alb ca neau shi aroshi ca giungiul . Ma, di tiranlu a
ascutur shi-lj dz si: meu sh-di pl ngul a meu tri tini, mi feci ca lipsan shi l ii ca cingheljlu
Scoal -nj-ti gione, nimal nj-ai durnjit . di pri foc. Cum mi ad rai, tri niinshiri tru lumi escu. Eu singur , pri
Gionili ars ri cu caplu nsus, scoasi un uf! lungu, lungu shi dz si: mini nu pot s-mi cunoscu. Di pri stranji mash pots s-ts-u ljai cu mintea
I! tsi somnu greu trapshu! Canda mi plucusi un pumoar . Patrus- di tsi fumealji fui criscut ...
pr yinghits di s h ts, yiu nu mi feci. Sh-ac ts s-lji spun , pri arad di cum fu puljlu shi cum agiumsi la
Ha, ha, ha! tsi patruspr yinghits di s h ts! n s.
Tsi, ma multu? T sh aoaltadz nj vinji aest ghift , tsi doarmi tru cohi aclo. Shi
Am nu dz ts trei anj di dz li! tsi nu-lj feci, l ita shi curbisita, ca s-aveaglji un sear shi s-mi-apun
Trei anj di dz li?! Mortu fui tru aeshti trei anj? tri-atsea suntu lum- niheam s-dormu shi s-mi discurmu. Nu vru shi nu vru.
b rdz li shi lumin rli aesti? Tru hopa atsea, c ndu zbura ashi, s-avea dishtiptat feata shi avea
Tri atsea, gione, tri-atsea! avdz t tuti c ti avea gr it cu gionili. S-dz tsea c minciuneadz
A ghini dz ts, s-featsi ursita a mirilor. ghifta, lj-eara fric c nu va s-hib pistipsit . M rata, stranji di ghift
Cum ashi? ia spuni-nj, gione mushat. avea pri n s . Ea durnja, c ndu s-dishtipt gionili. S spun cum u
S-ts spun: P rints lj a mei avea di tuti bunili di pristi loc, cum adusi puljlu shi tuti c ti avea p ts t , ghifta di ninti li avea spus tri
singur vedz; ma di un parti eara pri multu nvirinats shi cripats. Nu n s tuti aesti. Mash noadi, noadi lj yinea shi grai din gur nu scutea.
sh-avea fumealji. Shi s-p l c rsea la Dumnidz , ca s-l da sh-a lor un Mash l crinjli lj si mb ira pri fats , ca aroaua di tru Mai.
ficior ca s-nu si ncljid ugeaclu p rintescu. Bunlu Dumnidz , dup Di iu sh-p n iu putea s -lj treac prit mintea a gionilui, c ghifta
multi rug ciunj, agiun ri shi bunets pri la urfanji, l ascult nu eara ghift . El lj dz si-a aist ljei curbusit shi c tr nipsit :
ur ciunea. Mama ar masi sartsin shi dup nau mesh mi featsi pri Eu nu pot s-ts-agr shescu buneatsa, ni aoa pri loc, ni tru lumea
mini. A treia dzu vinjir mirili ic ursitoarili ca s-nji scrii tihea. Atsea alant . S-nu fure tini, aumbr va s-mi f tseam. Tri atsea, cum tsi eshti,
ma marea dz si: s s-fac gioni mari shi, c ndu s-aproachi tri isusiri, tini, di aoa ninti, eshti niveasta a mea. Domnul Dumnidz ti pitricu la
s-moar . Avdz ndalui, mama uht din greu, ma nu cutidz s scoat mini. Besbile c eshti un feat cu suflit di anghil.
grai din gur , c -i ar u sh-pri-ar u tri-atselj tsi avdu. S -lj duchiri, Ashi nj yinea noima c va s-hii gionili a meu shi c va s-hiu
mirili fac semnu mari pri n sh, lj-ashtergu dicutut pristi loc, lj fac doamn mari. Va s-dz c c shi la p rints , la muma-nj, earam
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 211 212 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

doamn mari, ma la tini, ninga ma mari. Ma pri ghifta atsea niapucat g scar . Muljari-sa nu vrea, ma n s nu u ascult . S-dusi la g scar
shi chisusit s-u-agunim, gionili a meu. Multu p ng n shi ursuz sh-u ntrib :
easti. Nu voi ma multu s-u ved ntr-oclji, nu voi s-hib la numta-a Tsi vrei s-ts-acumpru, feata-a mea? Tsi stranji ts-lipsescu? Pashtili
noastr . easti poim ni.
Corba di feat trimbura ca vearga, canda u avea loat un heavr A njia stranji nu-nj lipsescu, poati s-hib Pashti, poati s-hib
zurl . Mash sugljitsa shi l crinj virsa. Cr ciun. Eu, un ghift , nu-am tri cari s-mi-al xescu. Eu am ananghi
A gionilui lj si featsi njil shi dz si: di aesti lugurii: un cuts t cu m n rli l i, un cheatr timit shi un
Nu, niveasta a mea, nu. Atsea tsi featsi n s s-nu fats tini. Nu vru cheaptini lai. Treili lugurii li voi di tini. S-easti c nu va-nj li-aduts, n
s-mi-aveaglji un noapti, tsi ar u putu s-fac ? Sh-f r di ea, tut cali s-ar m nj!
avigljat fui. Tri tsi s-ts badz mintea cu un nipr xit shi niadurat ? Cum nu! Sh-alti lugurii s-vrei, eu ts-aduc.
S ndzi nj-easti, b rbate, c ndu u ved ntr-oclji. Alti nu-nj lipsescu. S-b nedz c eshti ah t bun.
Ghini. Va u b g m s-pasc g shtili. Va s sta totuna pri-afoar , Gionili s-dusi la ghifta-a lui sh-lji spusi tsi-lj dim nd g scara.
nu va u vedz cu ocljilj. Nu ts-u njil di pl ngul shi di urfanja-a ljei? Avdz ndalui tsi c ft , ea s-h risi, si mbucur multu shi-lj dz si:
Ashi... voi. Las s-hib g scara-a noastr . Eu vrearea nu ts-u Acump r -lj-li b rbate, acumpr -lj-li, s-aib sh-n s lugurii nali
fr ngu. tri aest dzu pisim .
lj deadir turma di g shti sh-u pitricur s-li pasc . Di cas nu-avea Cum di-ts vinji luna atsea bun . Cu niheam ninti nj pari nj-aveai
vol s si aproachi. Ea sh-avea c liva-a ljei. spus , ca s-nu lj-acumpru.
Ghifta, cari agiumsi doamn , vrea s-u-aguneasc mushata feat ca s- Minti di muljari, b rbate. Cum bati vintul, ashi n si shuts sh-
nu s-afl minciuna, c dipreapoea shtia tsi u ashteapt ; iar a feat ljei mintea.
nu-lj si fudzea, dicara nu shtia iu s-acats , dicara nu u al sa inima s- Ghifta, pri multi lu-arunca pri lailu gioni shi mash l shirea, p n sh-
dip rteadz di gionili, pri cari lu-aviglje trei anj, dzu sh-noapti. n s c dzu pri minduiri. Tamam c ndu nc lic calu shi trapsi calea di
G scar , g scar , ma tut ning el s-afl . mp zari sh-u dz si cu mintea: nicuchira-a mea nu para-nj pari di
S-featsi numt mari, numt amir reasc , cari ts nu trei st m nj di- bunili. Suflit p ng n ari. Pri g scara nu poati s-u vead cu ocljilj,
arada. G scara, di diparti, di pri dzean mutrea shi pl ndzea ascumt canda-lj m c avearea, canda-lj v t m pri m -sa shi pri tat -su. Tut
tru cupaci. cu tueaglu tru m n shadi shi di g ljinj, di oi, di pr vdz li ma imiri,
Ca s -sh scoat ar ulu, di furc sh-di v rtenits , nu s-disp rtsa. ca di c nj s-aveaglji. Tut cu tsiri, cu siti shi cu fusi lj yini s-agioac .
C ndu turtsea, c ndu tortul di pri v rtenits gljem lu-aduna, ea mash Iar di partea a minciunariljei tut ashi! Di c ti ori nu u ac tsai tru
dz tsea jiloslu a ljei c ntic, di cum avea criscut la p rints sh-tru ar deari! Un oar nji spusi c eara singur la mam vedu .
hala tsi avea agiumt : s-pasc g shtili shi s-hib huzmichear la un Dipreapoea nji spusi ca avea tat shi frats. nj si pari shi b rbat. C ti
ghift . sh-c ti di-aesti. Agr shashti tsi spuni cu un st m n ninti. Nu va s-
Cu atsel c ntic, ar ulu niheam lj si lishura. hib di soe, di plas bun . Ma mi njir shi para mi njir: cum di, un
S-ti c agiumsi s-nu sh-u va bana, aest fu furnjia: Chicusita di p ng n shi minciunoas avu buneatsa s-mi mutreasc trei anj di
ghift , cum u videa g scara, vrea s-u m c di yie. Di nai ur tili dz li? Aest nu pot s ngucescu. Iar g scara, ghifticea atsea, c t
pr nonj nu u scutea, iar cu m ndz li ocljilj li scutea. Vrea s-u fac ca harishi shi cu minti s-pari? Ma tri tsi s-li va luguriili tsi-nj dim nd ?
s -sh lja lumea n cap, s-fug singur . Nu durnja ar hati, nu avea Trei cheaptini achic sescu. C t tri cuts t shi cheatr timit , nu sh-nu.
ar pas chicusita, c suflitu-lj avea am rtii c t un munti di greali. Las c va s-aflu eu. Lipseashti s-hib tsiva n s .
Sh-uhta shi pl ndzea, s -sh creap corba, di ar u shi di c h ri. Vinji gionili di mp zari cu tisaga mplin di mushutets.
Ashi b n nu shtiu c ts mesh, p n agiumsi un s rb toari mari.
nj si pari c eara Pashtili.
Gionili va s-dutsea mp zari s-acump r tut tsi lipsea tri dz lili
atseali.
Om bun, cum sh-eara, gionili vru ca s-u h riseasc cu tsiva shi pri
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 213 214 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Lj-adusi sh-a g scar ljei luguriili tsi lj-avea dim ndat 1. Cr ts-vr ts v rtenitsa!
Agiumsi dzua pisim , nai marea s rb toari. G scara sh lo g shtili Lele, scump mam ,
ninti, c sh-c sh, cu n s purta v rtenitsa cu un curun di cheadin tsi-i aest gram ?!
vinit shi luguriili tsi lj-adusi gionili di mp zari. C sh-c sh, p n Nu vru s -nj mi cread ,
agiumsi la un f nt n aumbrit di paltinj. Sh-b g v rtenitsa mama vru ta s-vead .
dininti, ac ts s-deapin shi s-ar d pseasc pri n s ca pri mortu: A daua-zi puljlu yini
sh-dz tsi c tr mini:
Nj-earam singur la mama diznjirdat chiri-firi feat , trei anj, gioni mortu va s-aveglji.
shi tru tuti bunetsli ng lb dat .
Muma-nj, corba, mi mutrea ca apa-atsea puts na Cr ts-vr ts v rtenitsa!
tru ap aratsi nu mi-al sa s -nj bag m na. Pl msi muma cu dureari
Ea pl ndzea sh-cr ts-vr ts ma f tsea v rtenitsa. C rts nea, m rata, sh-m ni ca s-yineari,
c shi pri n s u durea grailu shi pl ngul a feat ljei. Tsiura, nu altutsi- el nu spuni minciun .
va. Cu el s-njardzim dipriun .
Hilja-a mea, m rat ,
Dicara mi feci niheam ma mari, ashi-ts fu scriat !...
cari nu mi vrea
sh-cari nu mi c fta. Cr ts-vr ts v rtenitsa!
Tuts nj dz tsea: feata cu hari. A treia-zi puljlu-agiumsi
Mama nu-nj mi d dea, sh-plumbul n spitrumsi.
c di mini nu s-disp rtsa... Casa-u p rn sim,
dup pulj chinsim.
Cr ts-vr ts v rtenitsa. Imnam pristi munts
Lai v rtenits , cum s-imn pristi punts .
nic ma si asplimsea Prin p duri c ndu imnam,
sh-ca njiclu tsiura. ca prin liv dz n priimnam.
Puljlu noaptea mash lutsea
Ia c tru-un dzu , dzu di prim vear , sh-mintea-a noastr ma njirdzea...
yini puljlu din tser cum shideam nafoar .
Tsi sh-eara mushat, Cr ts-vr ts v rtenitsa!
ca cu cundiljlu ad rat! Agiunsim la-atsea p lati
Ac ts s-chirifeasc sh-c dzum dau li lishinati.
shi a njia s -nj gr easc : Iar c ndu n scul m,
chiri-firi feat , trei anj, gioni mortu va s-aveglji. puljlu nu lu-afl m.
C t aesti zboar Pi poart agudii,
inima-nj cutrimburar !... dicara gr ii tsi gr ii.
Poarta mi lo, mi trapsi,
iar mama-afoar armasi.
Pl ndzets oclji shi jilits,
1
Clisura si spuni c feata dim nd a gionilui s-lj-aduc : un c tsut cu shi pri mama s-nu-agr shits.
patru f ts, un cioar lai shi un poci cu f rmac; cu curuna vru s s- Pl ndzets oclji sh-l crimats,
aspindzur , cu f rmaclu s si nfarmic shi cu cuts tlu s si sp ntic . c pri mama nu u-aflats...
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 215 216 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Poarta-nj dz si nu-i om bun!


Cr ts-vr ts v rtenitsa! ma tsi shed, shi tsi lji spun:
Cum intrai eu tu avlie, tru palati, Nu-i tsiva c i muljari,
doamn -nj dz sir luguriili tuti. tri ar u nu-ari puteari.
Ah! tsi dor duchii nistimtu Un lai om vream s-ved s-mutrescu
c nd aflai pri gionli timtu. shi un grai vream s-al xescu...
Mi-agr shii eu mam sh-cas .
din minti, moart , el va-nj eas ... Cr ts-vr ts v rtenitsa!
Shed sh-lji spun ca la un sor,
Cr ts-vr ts v rtenitsa! p ts rli-a meali sh-a meu dor.
Lu-avui trei anj cu-avigljari Shadi corba shi-nj mi oar :
f r di oclju ncljideari. s-dormu sh-eu niheam di oar .
Trei anj f r di trei st m nj, Tri-ahtari gioni avigljari
tsi bl stem, vai, di p p nj! nj-c ft stranjli tri nvishteari.
Ia, n ghift , chicusit , Grailu truoar -lj lu-aprucheai,
prin p duri cirt sit . di somn troar mi ncljinai...

Cr ts-vr ts v rtenitsa!
Trei dz li ma nj durnjii,
nye gionli sh-nu duchii.
C ndu mi dishtiptai,
cu ghifta di gushi lu-aflai.
Tuti c ti p ts i lji spunea
c n s li-avea p ts t -lj dz tsea:
Tri tini gione l ii,
tri tini ah t sl ghii.
M ratlu si ncridea
sh-pri n s u pistipsea.
Pri mini ghift mi f tsea,
mi bl stima, mi prunjusea,
din cas mi azgunea!
Oh, lele, lele, mama-a mea!

Cr ts-vr ts v rtenitsa!
Aravd v rtenits sh-nu c rts nea,
ma ascult aralili a meali.
Ghifta p ng na mi azgunea
f r di njil sh-f r di jali.
Gionli bun sh-njilos mi featsi g scar
sh-nu mi-aguni cum vrea-atsea lae sh-varvar ...
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 217 218 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Cr ts-vr ts v rtenitsa! Fric nj-eara c nu va s-mi ncredz. Arushini nj-eara di ni-arushina-


G scar , g scar ma ocljilj tut s-nj-ul vead rea a ghift ljei, cari ti minciun shi u ncridzush. Tr-atsea, fric nj-eara
pri atsel tri cari inima nj-ardi ca dzad . s-nu mi bats shi s-mi agunjeshti di ning tini, vrut ca Dumnidz !
l ved, mi veadi, cu gura ma nu-nj greashti, U lja gionili di m n sh-u dutsi la palati. Pri ghift u lig di m nj
g scar escu, tru stranji nai ghifteashti... shi di cicioari cu un funi groas . Cljim oaspits mults shi featsi
numt di-a daua oar . C ndu ghifta ardea tru vuloaga nv rtit tru
Cr ts-vr ts v rtenitsa! arguzin muljat tru c trani sh-tsiura ca n p rtica n foc, cuscrilj giuca
Tri tsi-nj voi bana, v rtenits -a mea sor? deanv rliga c nt ndalui shi huhutindalui, iar niveasta atsea nau ,
Nj-u dor di moarti, eu ast dz voi s -nj mor! mushat ca lun , di m n cu gionili ca soari, tr dzea caplu di cor shi
Ia, fac n cioar s-mi aspindzur eu di gushi, s-fr ndzea ca vearga di ti loa dorlu s-u mutreshti. Tut lumea u sudzea
mi lo pri suflit p ng na s t nushi!... cu ocljilj, nu altutsiva!
Shi eu earam la aest numt shi mari giumbushi feci. Ca s-nu earam,
Cr ts-vr ts v rtenitsa! di iu va s shteam s-v li spun tuti pri-arad , un c ti un ? Di fric s-
nu v treac prit minti c v shirescu, b gai n gepi nisc nti filii di
C rts ni v rtos v rtenitsa shi s nturusi ah t multu c s-featsi friptalj. Ma tsi p ts i? Agiumshu p n la shoputlu al Goj, nji inshi
buc ts deadun cu curuna pri n s . Feata nu s-al s di mintea-a ljei. c nili al Tosh shi nji li featsi gechili p rt shinj. Ar vdats niheam
Lo cuts tlu s-lu nturyiseasc di cheatra timit shi p rnji s-pl ng cu p n s-mi duc la alt numt amir reasc , dicara eu multu li am cu
pl ngu: amiradzlji shi atumtsea va s-v-aduc friptalj di Roca shi lapti di pulj.
Mash orixi s-avets.
Aidi, tini cuts t cu l ili-ts di m n ri, Tri oara aest v agiundzi s-gustats nvetslu aestu:
haidi, s-fats un lucru, s-mi-ascachi, moi, di c h ri.
Haidi, shi tini cheatr timit shi scump , Cari ar u mindueashti,
agiut ma curundu bana s -nj s-arup ! Ar u p tsashti!

Cum lu nturyisea cuts tlu, cheatra lo s-pl sc neasc shi s-fac P n -i soarli soari,
plius-plius, p n tsi s-ad r tsamburi, buc ts di buc ts. Ndriptatea nu cheari!

Nu-i tsiva! strig feata n irit .


Sh-f r di tini, more cheatr timit ,
tut va s-fac tsi nj-u b gai tru minti.
Niheam, vai va s-mi pidipsescu ma multu,
di alt minti eu nu-ascultu.

S-deadi niheam cu caplu pri p lt ri shi scul cuts tlu s sh-ul


pl nt tru grumaz.
Tamam c ndu s-fac pacuzlu, ars ri gionili di tru tufa di paltinj sh-
alunj, u ac ts di brats shi-lj dz si:
Tsi vrei s-fats, mor mushat ? Vrei s-badz suflitlu a p rints lor tru
chis ? C tse nu-nj spuneai c ghifta mi minciun ? Cum ar vdash
ah t? Spuni-nj? Spuni-nj? C eu feci un mari crim cu tini!
Gionili gr ea shi l crinjli virsa ca ploaea, iar feata lj-ul turna zborlu
cu ocljilj plicats sh-cu boatsi apus :
Suplimentu C. I.Cosm escu:Basm e Arom ne ti 219 220 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

EDITURA CARTEA AROMN