You are on page 1of 114

EDITURA CARTEA AROMN

FUNDATSIA CARTEA AROMN

Rivista di LITIRATUR shi


STUDII ARMNI
Anlu 5, Num. 2, (Tom XI), 1-lu di Sumedru, 1998
Fundator shi Ridactor Shef: Tiberius CUNIA
RIDACTOR SHEF (1994-1996): Thiuhari MIHADASH

COMITET DI RIDACTSIE: Maria PARIZA, Dumitru GAROFIL,


Ilie A. CEARA, Vasile TODE, Sutiri GALANI, Dina VANGHELI

Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni easti publicat di: (i) Editura
Cartea Arom n , 107 Britain Road, Fayetteville, NY 13066 USA shi
(ii) Fundaia Cartea Arom n, Str. Ioan Borcea, Nr. 38 Constana,
Cod 8700, Rom nia, Tel. 619505 shi 669178. Scoas di dau ori pi
an, tu 1-lu di April shi 1-lu di Sumedru, rivista s-vindi tu libr rii. Tr-
atselj tsi vor s-u aproachi acas , pot s-fac abonamenti la adresa-a
Fundatsiiljei. Abonamentul pi an (tr dau numiri) custuseashti (i) tu
Rum nie shi ts rli balcanitsi: 50000 di lei, (ii) tu alanti ts ri: 50 du-
lari. Costul a abonamentului s-dipuni la: Banca de Credit Cooperatist
BANKCOOP-S. A., Constana, Strada Cristea Georgescu nr. 6,
Tilefun: 617890, Fax: 617600, Telex: 14484, Cod 8700, Rom nia,
cont: (i) n lei, 40240051.6428, (ii) n DM, 40240051.2809 shi (iii)
n dulari, 251 102 400 5184 00006. Comitetlu di redactsie invit
autorlji tsi vor s-public tu rivist , s-pitreac manuscrisili la adresa-a
editur ljei ic a fundatsiiljei.

Tehno-redactarea: D. Garofil shi T. Cunia


Sumar 3 4 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

...Partea IV Transpuniri......................................................39
......Adixits Puetlu...................................................................39
......Miserere... (I) ...................................................................39
......Easti Toamn Daima.......................................................40
......Shi Easti Chirolu... ..........................................................40
......Zboar li tsi nu Pot s-li Dz c ...........................................40
SUMAR ......Shi Naparti di Andzari... .................................................41
......Aoa... ...............................................................................41
......Adutsirli Aminti duc c tr Moarti... ...............................42
Zbor di la Editor...................................................... 7 ......Aest ljei T tseari... ........................................................43
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii.................. 9 ......S-Alas Bruma.................................................................43
...Partea I Adutseri Aminti..................................................11 ......Miserere (II).....................................................................44
......Galani Todi Zuca: Bardul a Pindului ...........................11 ......Tu Calea-a Noastr c tr Betleem .................................44
......D. Bacu N ndau Zboar ti Theodor Zuca (I) ............15 ......Mi Nvets cu Idyea-a Mea Moarti .....................................45
......D. Bacu N ndau Zboar ti Theodor Zuca (II)...........16 ......Dorlu a Dzenurlor di Z m nj. ........................................46
...Partea II Tindilini: Puizii.................................................20 ......Prohod (Miryiuloi)...........................................................46
......La Moartea-al Toni Ciumetti ...........................................20 ......Singur cu Pontul Euxin ....................................................47
......Zboar sh-tr Mini sh-tr Voi.........................................20 ......Ashteptu pri Meal.............................................................47
......A Tat -njui.......................................................................22 ......Pontul Euxin ....................................................................48
......Tiyiula Teguyeani c tr M -sa.......................................23 ......Anabasi ............................................................................48
......A Lal -njui dit Xeani .......................................................24 ......Singur t ts di Vulturi......................................................49
......Dit Xeani ..........................................................................25 Dina Cuvata Pnyirlu di Nigotina .................. 50
......Cundiljaua .......................................................................26 S. Alexandrov Ast v rsearea cu Locurli
......Toamna n Pindu...............................................................26
......Videari din Cas ..............................................................27
Armneshts ......... 65
......Prim veara-a Mea...........................................................27 Mihaela Shutsu Puizii ........................................ 80
......Dor di Prim vear ..........................................................28 .....Disp rts ri ......................................................................80
......Tsi Vream tra s-Hiu... ......................................................28 ......N Carti ti Tini ................................................................81
......An ltsari ..........................................................................29 ......Camena ............................................................................82
......La Cunachea-al Hagibira ................................................30 ......Vreari Ag rshit .............................................................83
......Moartea-a Celniclui.........................................................31 ......Amare, Cohi Avros di Tser! .............................................84
......Tr Vruta Nyisat ............................................................33 ......Anghil di Vreari ...............................................................85
......Tr Atselj tsi s-Alumtar .................................................34 ......N Paree di Oclji L i ......................................................86
...Partea III Alti Puizii.........................................................35 ......Altu Soari... .....................................................................86
......Ia Spuni-nj Gione Picurar ...............................................35 ......Odiseea-a Arm njlor .......................................................87
......Prumuveara .....................................................................35 ......C njina dit Gean .............................................................88
......Picurarlu ..........................................................................36 A. Mushi-Ciolacu Tsi L eats , tsi Uryie ........... 89
......Limba Dultsi Arm neasc ...............................................36 Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei
......Pindul sh-Pl ndzi Soartea!..............................................37
......Loar Giuglu ...................................................................37
..............Arm neasc : Vocalili shi Semivocalili... 96
......Floarea dit Pindu.............................................................38 ......Prifats ............................................................................96
......Litira A...........................................................................100
Sumar 5 6 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

......Litira ...........................................................................108 ......Ioan Foti H ngioanja.................................................191


......Litira E ...........................................................................116 ......George Murnu Soe Arm neasc !...............................192
......Litira I ............................................................................119 ......Ioan Foti Striaushlji....................................................193
......Litira O ..........................................................................130 ......Ioan Foti C ntic di Vreari..........................................195
......Litira U ..........................................................................131 ......Ioan Foti Araftul .........................................................196
George Perdichi Il Ritorno dallEstero ........... 139

Suplimentu: C rts Veclji Armneshti


Ioan Foti Cntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti

......Ioan Foti C tr Arm nj .............................................149


......Ioan Foti Aprindu Cr ciun .........................................151
......C. Belemace Dim ndarea P rinteasc ......................152
......George Murnu V rculaclu..........................................153
......Ioan Foti Vitsinili........................................................155
......C. Belemace Murgul ...................................................158
......Zicu Araia Toamna n Pindu........................................158
......Ioan Foti Aprindu Pashti ............................................159
......Nushi Tulliu C ntic.....................................................160
......Petru Vulcan La Shoput ..............................................161
......Ioan Foti Cum mi-Adrai Arugucear............................161
......C. Belemace Un C ntic ..............................................163
......George Murnu Miha sh-Furlu ....................................164
......Ioan Foti Picurarlu .....................................................166
......C. Belemace Bl stemlu a Cucotlui .............................167
......Anonim (G.) Giudicata al Ali-P sh ..........................167
......C. Belemace Meslu-al Mai..........................................170
......Ioan Foti Pl ngu di Cloput.........................................170
......George Murnu Arm nlui ............................................171
......Ioan Foti Cucuts l ditu Livadi....................................172
......Lev Tolstoi Cum Agiundzi la Giuneats .....................172
......Ioan Foti Prim veara .................................................174
......C. Belemace Arniulu ...................................................175
......Ioan Foti Io u Chirdui.................................................176
......Ioan Foti Mama ..........................................................176
......Ioan Foti Garela .........................................................178
......Ioan Foti Arm nlu ......................................................181
......Ioan Foti Ardirea-a Muscopuliljei..............................183
......Ioan Foti Amir rilja-a Noastr ..................................185
......Ioan Foti Yislu-a Picurarlui........................................189
T. Cunia Zbor di la Ridactsie 7 8 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Mushi-Ciolacu, tsi b neadz tora tu Australie.


Tu anlu 1997, s-ts nu Bituli, un Simpozion tr Standardizari a Scri-
ariljei Arm neasc . La aestu simpozion s-avea loat apofasea ca si s
scrii un ndriptar a scriariljei arm neasc . Tu numirli tricuti a rivist -
ljei, public m dau articuli cu materialu ndreptu tr discutsiili di Bitu-
li, shi un articul cu normili di scriari ashi cum fur ast siti la simpo-
Tiberius Cunia zion. Prumuveara tsi tricu nchisim s-lucr m la editur tr un ndriptar
shi un parti dit aestu ndriptar, partea tsi trateadz scriarea-a vocalilor
ZBOR di la RIDACTSIE sh-a semivocalilor, easti aspus , ca un pripuniri, tu-aestu numir.
C nu-avum un stat shi sculii tu limba arm neasc , oaminjlji a
Puts nj arm nj au avdz t di Theodor (Todi) Zuca. Amintat noshtri di litiratur , scriar ma multu tu limbi xeani. C ndu scriar sh-
Samarina easti cunuscut ma multu tr scrierli tsi-ari fapt pri limba pri-arm neashti, u featsir c limba di dad nu lj-al sa isihi tu
g rtseasc . Dusi la sculia rum neasc di Grebini, tu G rtsie, featsi criatsia-a lor litirar . ndoi di n sh putur s-public , di ma multili ori
universitatea Bucureti, tu Rum nie iu-sh tricu ma marea parti dit cu paradzlji a lor, atsea tsi-au scriat . Ma mult litiratur armasi tu
bana-a lui di om adultu. Protili scrieri, ndau puizii scriati pri- manuscrisi, nipublicat tsi s-chiru.
arm neashti c ndu eara ninga elev la liceu, li public tu Lumina, George Pirdichi easti un di scriitorlji di dup anjlji 1930, cari fu arcat
rivista-a liceului rum nescu di Grebini. Dup shapti anj lundz tu di bora-a chirolui tu xeani. Tricu ndoi anj sh-tu Italie, n inti ca si s-
filichiili comunisti dit Rum nie, scrie ma multu pri limba arm neasc ; duc la un frati ma mari di-a lui, tu Amirichie, iu shi ncljisi sh-ocljilj
manuscrisi, probabil chiruti tora, treidz ts di anj di la moartea-a lui. nu dup mults anj. El easti un di scriitorlji a noshtri tsi easti cunuscut
Cum nu putea s-public tsiva tu Rum nie, s-turn tu G rtsie sh-aclo ca un di-atselj tsi ari scriat shi ari publicat mash pri arm neashti. Ma
transpusi scrierli a lui tu trei c rts di proz tsi lu-aspusir ca un mari puts nj shtiu c , tu chirolu tsi-l tricu tu Italie, nvits ghini limba
scriitor contemporan grec. Cunuscut ghini di oaspitslj-a lui di shcoal italean shi c transpusi, tu limba italean , fr mturi dit litiratura
di Grebini, oaspits ca Bacu shi Caciuperi, ndau puizii shi nuveli di-a arm neasc . Avem la editur , un mushat transpuniri a balad ljei
lui fur transpusi dit limba g rtseasc tu limba arm neasc . Ma aesti Dit Xeani al Nacu Scrima, balad publicat pri-arm neashti sh-tu
puts ni transpuniri s-afl tu publicatsii puts n cunuscuti di arm nj. rivista-a noastr , Tomlu VII, dit April 1997. Cu titlul Il Ritorno
Un altu oaspi di-a lui, Sutiri Galani, ndreapsi tr-aestu numir a dallEstero d m tu-aestu numir a rivist ljei, tr-atselj tsi cunoscu limba
rivist ljei a noastr , un editsie cu puizia-al Zuca. Tu-aest editsie italean , aest mult mushat transpuniri di-al Pirdichi.
afl m singura carti cu puizii scriati pri-arm neashti, Tindilini, Sh-tu soni, ashi cum n easti adetea, public m dit litiratura veaclji
publicat tu crehta ilichie di 21 di anj, deadun cu alti ndau puizii arm neasc . Aest oar public m un carti njic scoas tu anlu 1912
arm neshti loati dit rivista Lumina di Grebini shi cu ndau di Ioan Foti, un scriitor dit generatsia clasic al Batzaria shi Murnu.
transpuniri di puizii scriati pri rum neashti di Zuca shi transpusi pri- Afl m publicati tu carti, proz shi puizii di-al Foti, deadun cu ndau
arm neashti di Galani. Tu un altu numir a rivist ljei va s-public m puizii di scriitori contemporanj di-a lui, ca Belemace, Murnu, Araia shi
proz di-al Zuca, transpus dit limba g rtseasc di Caciuperi shi Tulliu.
Galani. Sh-avem sh-umutea ca tu anjlji tsi yin s-public m la Editura
Cartea Arom n , transpunirli pri limba arm neasc , a c rts lor al
Zuca scriati pri limba g rtseasc .
Dina Cuvata, cunuscutlu scriitor dit Machidunie, urmeadz cu un
nuvel original di-a lui shi un transpuniri dit limba s rbeasc a
notilor di c liturie tu Machidunie, a unei arm n di Belgrad, Smiljana
Alexandrov. D m deapoea ndau puizii di tinira puet arm n
Mihaela Shutsu, cari ari publicat sh-alt oar tu rivista-a noastr , shi
un puizie, tip popular a unei arm n , dit Machidunie, Anastasia
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 9 10 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Cu tuti c scrie multu pri-arm neashti, tu sculie prota sh-deapoea


nafoar , dup tsi bitisi sculia sh-aoa avem m rturilji di la oaspits
bunj di-a lui, cari b nar cu el multu chiro tu G rtsie ic tu Rum nie
el nu putu s-public pri limba-a noastr dic t un njic carti cu 17
puizii, Tindilini, tu crehta ilichie di 21 di anj. ndau di-aesti puizii
Theodor (Todi) Gher. Zuca fur scriati c ndu eara ficior tinir ninga, 15-18 di anj, sh-fur publicati
tu rivista Lumina a liceului rum n di Grebini. Cartea easti dedicat
TINDILINI shi ALTI PUIZII A Marilui Lupt tor di la Lupoanja1, Toni Ciumetti, directurlu-a
Editsie ndreapt di Sutiri Galani liceului di Grebini.
Tu Partea I di ma nghios, public m ndau adutseri aminti di bana
Zbor di la Ridactsie Puts nj arm nj au avdz t di Theodor (Todi) sh-opera-al Todi Zuca, scriati di doi bunj oaspits di-a lui: Sutiri Galani,
Gher. Zuca. Avu un ban multu greau , plin di tir nj, sh-muri tsi ari ndreapt aest editsie cu tuti puziili a lui scriati pri arm neashti
relativ tinir, nincljish ninga 50-li di anj. Public mash un carti njic (la cari ad vg m shi ndau puizii transpusi dit limba rum neasc ) shi
pri arm neashti, trei c rts pri limba rum neasc ma, atsea tsi-l featsi scriitorlu Dumitru Bacu. Elj va-sh deapin , ma nghios, atseali tsi l-ar-
ma ghini cunuscut shi-l consacr ca scriitor shi filuzof, suntu treili masir tu minti dit oarili tsi b nar deadun cu Zuca. Tu Partea II pu-
c rts scriati pri g rtseashti. blic m puiziili dit cartea Tindilini. Tu Partea III public m tuti alanti
Dup c ti shtim noi la ridactsie, Todi s-amint Samarina tu anlu puizii atseali tsi putum s-li-afl m, tuti publicati tu rivista Lumina a
1920. Yinea dit un fumealji ghini cunuscut Samarina, fumealji tsi- liceului di Grebini scriati pri arm neashti tu chirolu tsi autorlu s-afla
avea dat m ri alumt tori tr fara arm neasc . Bun oar , preftul ninga la sculie. Sh-tu soni, public m shi Partea IV cu ndau puizii
Zisi Zuca, tsi b n aoa sh-ma nsus di 100 di anj, eara ghini cunuscut scriati pri limba rum neasc tu volumlu Miserere publicat Anthina
ca un nfucat shi lunjinat patriot shi fu un di protslji arm nj dit seculu shi transpusi pri arm neashti di Sutiri Galani.
tricut, tsi loar parti la tuti alumtili tsi s-deadir tr cauza arm neasc . Cartea Tindilini a autorlui, publicat tu anlu 1941, eara scriat cu
Iar scriitorlu Gheorghe Zuca, ficiorlu-al Zisi Zuca shi profesor la sistemlu traditsiunal di scriari. Noi u-al xim scriarea cu-atsea noaua,
Liceulu Rum nescu di Bituli, eara sh-el cunuscut tr activitatea-a lui f r seamni diacrititsi, shi cu standardurli cu cari scriem la editur .
di alumt tor tr ts nearea sh-promovarea-a limb ljei arm neasc . El Un al xiri, poati, c lipseashti dz tseari, un al xiri cari easti ligat
fu shi ridactor (dit anlu 1903 tu anlu 1908), a prot ljei rivist a liceului di soea cu cari u zbur scu limba arm njlji di Samarina. C ndu li
di Bituli, Lumina. articuleadz , zboar ca: Pindu, Olimpu, Zmolcu, munts , pulj, calj,
Dup tsi bitisi liceulu rum nescu di Grebini atsel di Bituli s-avea etc. Zuca li ari scriat ca: Pindlu, Olimplu, Zmolclu, muntslji,
ncljis di v r 30 di anj dusi Bucureti, tu Rum nie, iu featsi puilu/pulji, calji, etc. Aesti zboar li-avem scriati dup regulili a noatri
Facultatea de Litere i Filozofie. Ca mults alts tiniri arm nj di ca: Pindul, Olimpul, Zmolcul, munts lj, puljlu/puljlji, caljlji, etc.
ilichia-a lui, fu loat azvarna di bora comunist shi shidzu ncljis shapti C tiv roar featsim exceptsii. Bun oar , c ndu lipsea s scriem
anj, dit anlu 1948 sh-p n tu anlu 1955. F r s-hib giudicat, mizi zborlu munts lj, ca tu expresia munts lj aeshti, iu dau li zboar
asc p cu bana dit h ps nadzlji, lag rli di contsentrari sh-di lucrul lipsea ligari un cu-alantu, sh-iu ritmul a versului c fta un silab ma
faptu cu zorea la s parea-a canalui tsi leag Duna di Amarea Lae. puts n, avem scriat muntslj-aeshti.
Inshit dit h psani, tricu un ban multu greau , c nu putea s-afl
lucru shi nu putea s-public tsiva dit opera-a lui litirar , mult di ea
scriat pri-arm neashti. Fu an ng sit si s-toarn n poi tu G rtsie, tu
anlu 1964. Sh-aclo u dusi greu. Shi dup tsi transpusi ma multa oper
a lui pri g rtseashti shi rum neashti, public patru c rts , trei di
proz , pri g rtseashti shi un di puizii pri rum neashti. Dup ndoi anj, 1
Tr atselj tsi nu u shtiu, Lupoanja-a Rom ljei eara un sutsat fapt
tu anlu 1969, muri di h rchin la plumunj, pl mtu di mult-vruta-lj di students shi profesori di la ghimnaziul di Ianina shi liceulu di
nicuchir Oltea Maria, sh-di frats, sur ri shi oaspits. Grebini. Aest sutsat avea un flambur cu un lupoanji tu mesi.
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 11 12 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Ast m tsim tu loclu cu numa Thermopile, iu gretslji s-avea alumtat


cu pershilj cu njilj di anj n inti. Pluina cald avea ast m tsit , luna
PARTEA I ADUTSERI AMINTI nyilicea ca dzua sh-un anjurizm di lilici tsi ti mbita. Un noapti di
m yie.
Sutiri Galani Tode n adun sh-n zbur multu tr mira-a omlui, c bana-a
TODI ZUCA: BARDUL A PINDULUI catiunui om s-afl ngr psit tu un tifteri. Ama a lui mir lu-avea
ag rshit . Cum deadi peanili shi s-alin nsus, peanili-lj di tsear s-
ndau Adutseri Aminti
tuchir sh-ca Icarlu, c dzu, cum ts s-adr . El s-avea aflat tu un
oar lae, tu un oar slab . S-avea aflat chirut.
Toamna dit anlu 1936 s-aspunea multu mushat . Arm njlji, cu
A gium sim Bucureti, trapsim la C minlu a Students lor di pi Str.
cupiili di oi, dipunea dit munts tu c mpul dit Tis lie, tu arniu, iara
Iorceanu, iu n vidzum cu alts frats arm nj adush dit tut Balcanlu.
noi ficiorlji sh-featili ahiurseam sculjolu. Intram tu clasa a tsintsea la
Elevi avea vinjit sh-di la Liceulu Rum nescu di Sofia. Apoi intr m la
Liceulu Rum nescu di Grebini, tu G rtsie.
concursu. Cu autocarlu n dusim tu tut Rum nia. Ast m tsim
Multu agonja featsim sutsat di la internat, tu avlia-a liceului, c ti
Sinaea, apoi Bushteni. Di-aclo, Braov, iu fum filipsits la liceulu
doi-doi i ma mults , sh-f tseam muabeti; c ftam s-n-adr m sots,
Andrei aguna, sh-iu si shtia c him di idyea mileti cu Mitrupulitlu
f rtats, s-n cunushtem ma ghini.
aguna, cunuscutlu alumt tor tr cauza rum neasc , dit Transilv nie.
Ahoryea di noi tuts, videam un tinir di a mea vr st , analtu, minut,
Deapoea n turn m n poi tu Ilad .
cu fatsa ca galbin , sufr ntseali sh-mustac cundiljat . S-priimna
Tu-atsel chiro eara mari alumt cu chivernisea dit Ilad . Cu gricu-
singur, f tsea volti shi zbura singur, tu m ri minduiri. Bea n tsigar
manjlji, mari mintitur . Polimlu b tea la ushi. Lucrurli s-avea streas .
Papastratos sh-c tiv rn oar mutrea aroatili di fum cari s-chirea nsus.
Italia avea intrat tu Arbinshie.
Atselj vecljilj dz tsea c bana-a omlui va hib isih , ic t xidea pri
Un dzu , sculjolu rum nescu di Samarina, lo foc. Tode s-afla
amari va hib f r chindin, c ndu fumlu va s-duc nandreptu nsus.
ning sculjo; draclu lu-avea pimt aclo. Mutrea pira-a foclui shi
Tinirlu b na tu alt lumi, mash a lui. Tihilailu, nu shtia atumtsea tsi
ngr psea Alant dzu , tu dzuarlu di Grebini ashi ngr psea:
lj-avea ursit mira. Fu bun la nvits tur shi dit peana-a lui insha protili
Theodor Zuca di la Liceulu Rum nescu, dup tsi deadi foc a sculjolui
puizii Tindilini. Eara Todi Zuca.
tra s-fac zizani, ngr psea puizii, ca Nero alt oar . Lu-adusir la
Tu-anlu 1938, ti Pashti, nisc nts di noi elevilji, nchiseam tr
giudicat , ma lu-al sar , c nu avea v rnu stepsu.
Anthina, tu un autubus SEK, iu Gioi, tu oara 12 loam pamporea
V inji Bucureti, dup tsi bitisi liceulu shi si scrie la Universitati, la
rum neasc Rom nia tsi s-turna di Eghiptu s-n duc Custantsa, tu
Facultatea de Litere i Filozofie, pri cari u absolvi cum laude.
Rum nie. N jirdzeam Bucureti, s-lom parti la Concursul Tinerimea
Eara anjlji grei di polim, apoea, anjlji tihil i di dup polim. Rum nia
Rom n . Earam: Apostul Caciuperi, Nida Galica, Todi Zuca,
fu ndzinucljat shi tuts atselj cu simts minti patriotitsi agiumsir tu-
Limona, Cristea Ruva, pedagoglu Garelja, L. Badralexi, Caraiani shi
ahapsi. Todi-a nostru, daima tu prota arad , fu ac tsat sh-b gat tu-
alts .
ahapsi shapti anj di dz li, fu dus shi tu ncljisoarea di Jilava. Nicuchira-
Tu aripidin , n inti di un punti ning Cojani, frenili s-asparsir ,
a lui, Oltea curbishana, eara nafoar , ama sh-ea s-afla ca ncljis . Mari
shuferlu li chiru, lo m njli di pi timoni shi ninga puts n lipsea s-n
taxirati.
arucutim, tu un vali ah ndoas , tu grem. Ljirtatlu di Toni Ciumetti,
directurlu-a liceului di Grebini shi Marioara, nveast -sa, tsi shidea pri
Avea tricut mults anj di-atumtsea
scamnul di din poi di shufer, apuc timonea, u turn nast nga shi
N vidzum diznou c ndu inshi dit budrumi, l ndzit, nu-l ts nea ci-
agudi cimentul di mardzinea-a puntiljei sh-aclo armasi.
cioarli. Shidzu niheam chiro tu Spitalu Azuga, aclo iu, eu sh-alts doi
Sum punti, tu aviro, nisc nti turcali tu shilv ri, l ht rsir . La
arm nj, earam yeatsr .
stranjili, sh-niheam lipsi s-li pitreac tu lumea alant . Altu autubuz
Aclo n dipin tuti tr dzerli a lui di c ndu vinji tu Rum nie. Dit un
nu s-afla.
sac scoasi un tifteri iu avea scriat un parti di-atseali p ts ti di el
Di-aclo lom tsintsi taxiuri sh-tut noaptea earam pri cali.
Un sear , cu multu suflit, n citea dit un roman di-a lui, Vlahus-
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 13 14 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

trata un isturie pri arm neashti dit bana picur reasc a arm njlor dit ts ts tu tuti craturli comunisti; atselj ma mults lj adush tr chireari
Pindu, c ndu urdina cu tutiputa di la munti tu arniu toamna, sh-n poi Tashkentu, tu Uzbekistan, ning China. Noi n dusim la chivernisea
prumuveara nsus tu p shunjli verdz cu apili di crustal a Pindului. Is- comunist dit Rum nie, sh-c ft m s-lj-alas arm njlji tu Rum nie,
turiili al Todi n m yipsea2 macar fumeljli a noastri; n agru-mutrir s-nu adutsem zbor alt oar .
N dyiv sea: Avea adrat cid ri ning un vali, disc rcar Dup ndoi anj, un s rachi lj m tsin truplu sh-tiniramea. Niheam
furtiili sh-fumeljli, c njlji ca d rgats, pistimenj, di-av rliga O! lai c ti niheam , tu anlu 1969, Todi Zuca ncljisi ocljilj tr totna.
Cole, ia bag niheam p rn ri tu foc cr nts-cr nts, p rnarea
pl sc nea M car chibapi, iar cofa di yin tritsea di la un la- Al Todi lj si fr ndzea inima c nu putea s-public tsiva, puizii ic
alantu. Sh-ahiursir c nticlu Ti halivis Ismail-Smail-Aga, Furca, proz , pri limba-a lui di-acas . Ashi c , tut tsi-avea scriat pri-arm -
Furca che Samarina3 Ma n poi, dup tsi li si nc ldza m dularli, neashti, li turn multu agonja, pri limba rum neasc shi g rtseasc .
ascuchea ts ruhili s-nu-arudic , loa un ceamcu i singatisto. C t shidzu tu Rum nie tipusi: (i) Tindilini (puizii pri arm neashti,
N vidzum tu 1964, puts n n inti ca elj sh-noi s-n turn m tu ndau publicati prota tu rivista Lumina a liceului di Grebini), (ii)
Machidunie, tu locurli iu prota vidzum lunjina Veara n dusim V zduh n Vitralii (puizii pri limba rum neasc ) shi (iii) Prichindel
Samarina shi-lj vidzum aclo. N mata vidzum diznou Anthina iu earam (p rmit, pri limba rum neasc ). Ma n poi, dup tsi s-turn tu
vitsinj. B na tu un singur ud , rifudziat, shi cu puts nj paradz tu gepi G rtsie, public , trei volumi di proz sh-un volum di puizii: (iv)
ca si-sh ts n dz lili. Aclo, serli f tseam muabeti shi, cu mult Pories Pera Apo ti Stahti (Cali Naparti di Cinushi), (v) Anisiha
dureari, n dipinam adutserli aminti dit anjlji chiruts tu Rum nie, anjlji Monopatia (C r ri f r Arihati) shi (vi) Exomologhisi Enos Nekru
atselj ma bunjlji dit bana-a unui om. Polimlu mari dit 1939-1945 n- (Xumuluyisirea-a Unui Mortu) pri limba g rtseasc shi, pri limba
avea adus ah ti ghideri! Iar polimlu tsivil shi contra-a rum neasc , volumlu di puizii (vii) Miserere (tsi va s-dz c : eleison,
comunismului tu Ilad dit anjlji 1945-1950, avea irmusit horli. njil ea-n ). Si spuni c treili c rts g rtseshti di proz di ma nsus,
Polimlu s-purta tu munts lj a noshtri. Pirivoli eara spitalu al Markos, fur scriati prota pri limba arm neasc .
a comunishtilor. Oaminjlji avea fudzit , avea chirut avearea, avea di- Tora tu soni, la b ginaclu-a lui dit Amirichie, John Halmaghi, s-
pus tu pulitie shi nu s-mata avea turnat . Ashi chiru atsea tsi-avea ar- aflar ndau manuscrisi inediti, scriati cu m na ic b tuti la machina
mas di-arm nami dup adutsearea-a atsilor 1.000.000 di grets tsi di scriari. Ashi avem, pri limba rum neasc : (viii) Cptuala
fur adush dit Asia Minor cu al xirea-a populatsiiljei ntr Ilada shi Samarului (Samar scutlu, ic Astarea-a S marlui, un colectsie di
Turchia, dup Protlu Polim Mundial. Alumtili di la muntili Gramos nuveli, turnat pri arm neashti aoa shi ndoi mesh di Ionel Zeana), (ix)
suntu cunuscuti. Ca sh-tu Protlu Polim Mundial, alumtili di la Skra tu Locul lui Allah (un roman, cari nu pari s-hib ghini bitisit, c ari multi
mesea di arm nami, canda s-adra maxus. al xiri sh-pitritseri la padzinj scriati, cu numiri di padzin ic volanti,
Mults arm nj shi grets, comunishtilj lj-adusir tu lag rili di Bureli, f r numir, roman cari easti transpus tora pri limba-a noastr di Dina
tu Arbinshie, shi di-aclo tu Rum nie, tu 1949; sh-dit Rum nie mp r- Cuvata) shi, pri limba arm neasc , un editsie priliminat ali: (x)
Dumnidz easca Lituryie a S mtului Ioan Gur di-Amalam. Si spuni
c ari transpus , pri limba arm neasc shi g rtseasc , puizii di
2
Romanlu pri arm neashti pari si s-aib chirut . Pistipsim c , ma n - puetslji rum nj Eminescu, Bacovia, Blaga sh-alts , di cari afl m mash
poi, aestu roman fu turnat shi publicat ca un variant g rtseasc ndau fragmenti la Halmaghi, shi pistipsim ca ma multili si s-aib
sum numa Pories Pera Apo ti Stahti, va dz c , Cali Naparti di chirut .
Cinushi. Iara tora tu soni, afl m la b ginaclu-a lui ditu-Amirichie, Cptuala Samarului shi Anisiha Monopatia (C r ri f r Arihati)
John Halmaghi, atsea tsi pistipsim c easti un versiuni inedit suntu dau versiuni a idyiljei carti, un pi rum neashti alant pi g r-
rum neasc , Locul lui Allah, un copie a curi s-afl tora sh-la tseashti. Mash c versiunea rum neasc ari mash shapti di
Editura Cartea Arom n . Versiunea publicat pi g rtseashti nu u- dau spr dzatsili nuveli dit versiunea g rtseasc . Iar Locul lui Allah,
avem la editur . pistipsim c easti un versiuni rum neasc a cartiljei g rtseasc
3
Pri arm neashti: Tsi c ftai Ismail-Ismail-Aga, Furca, Furca sh- Pories Pera Apo ti Stahti (Cali Naparti di Cinushi). Dz tsem pistipsim
Samarina c nu-avem la editur nitsiun exemplar dit versiunea g rtseasc tra s-
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 15 16 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

putem s-li compar m. Shi dau li aesti versiuni, pistipsim c suntu Dumitru Bacu
idyili cu versiunea arm neasc , tora chirut , Vlahustrata. NNDAU ZBOAR TI THEODOR ZUCA (I)
Opera-a lui di puizii shi proz zugr fseashti (i) bana-a lui di Samari- (ashtipt ndalui ca alts s spun ma multi)4
na, bana-a arm njlor, ma multu atsea picur reasc sh-apoea (ii)
p ts rli a lui dit filichiili comuniste dit Rum nie. Ti Todurlu suntu multi ti dz tseari, ma c ti s-dz ts, nu pots
v r oar si ncljidz tu trei-patru fr ndz , bana-a unui om. Atselj tsi-l
cunuscur nu au ananghi, c zboar li suntu di primansus. Alants nu
va s-afl mari lucru, sh-atselj tsi va citeasc atseali scriati di el, va l
spun ma multi dic t pot s scrii ti el, unlu shi altul.
Vl star amintat Samarina, l pimsi tihea la sculie shi agiumsi p n
tu Rum nie, iu putu s-bitiseasc universitatea. C ndu, pristi Rum nie
s-al sar niorlji arosh, lu ncljisir sh-Todurlu a nostru cu tuti c nu
avea v r stepsu bun cum eara, c nu putea s-fac ar u nic la un
furnic .
Trapsi multi m ratlu! Cum s spunj tu zboar tir nsearea-a unui om
c ndu zboar li suntu ar ts, diparti di aver shi catiun aducheashti tsi
va Ninvitsat cu greulu, poati c Zuca trapsi ma multi di noi tuts
alants sots di ngljets ali Dobrugi, dit budrunjli ntunicati di la Zarca di
Aiud f r soari, f r lunjin , f r c ldur , f r m cari, cu
geandarlji cama ar i ca luchilji, b tut shi ngiurat ma lai ca furlji di
cali
C ndu, dup anj, putu s-eas dit h psani, nafoar lu-ashtiptar alti
l ets, alti griut ts! Ninvitsat s-lucreadz cu m njli sapa sh-lupata
eara singurlu lucru tsi n d dea s-f tsem dz lili al Zuca s-dipina
un ma lae di-alant . Deadi sh-el m ratlu s-tipuseasc tsiva ca s
scoat v r lai mitilic, ma atselj tsi l eara fric sh-di aumbra-a lor nu-
lj vrur lucr rli c atseali tsi scria Zuca, nu para s ndridzea cu
propaganda a lor.
Tsi putea s shtii chirutslji di la propagand di picurarlji a noshtri dit
Pindu, di gaileili a lor, di ghiderli-a atsilor tsi chirea c shladzlji di
p shunj c yinea muagirlji sh-f tsea agri aclo iu elj avea p scut di

4
Nota-a Editorlui Aesti Adutseri Aminti fur publicati, sum numa
pseft di Papu Miciu, tu rivista Cuv ntul Rom nesc (Avgustu,
1978) di Hamilton, Ontario, Canada. Singurli al xiri tsi featsim suntu
(i) la sistemlu di scriari: traduc torlu scrie cu sistemlu traditsiunal;
noi, cu sistemlu f r seamni diacrititsi shi cu standardurli aleapti
Bituli la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Arm neasc dit
24-31 Avgustu 1997 shi (ii) la ndau zboar shi expresii
f rshiruteshts di-a traduc torlui tu loclu-a curi b g m zboar shi
expresii dit grailu pindean a scriitorlui Zuca.
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 17 18 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

njilj di anj cupiili di oi c horli a noastri s-astindzea un dup - ljari, tricut di et , cai s-da cu dealaga dup un leoforiu tsi fudzea ca
alant , c fumeljli s-m tsina namisa di limba veaclji di la p p nj sh- zurlu. Muljarea ts nea tu m n un bucceau njic . Fatsi semnu cu
limba a cratlui iu b na, an ng sits s nveats ca s-poat s-intr tu m na, ma aftuchinata nu chindrueashti. Sh-cum s-cheari machina,
v r lae p ni! Di aesti shi di foamea al Todur, elj nu avea tri tsi s -sh muljarea arm ni ca di cheatr , nc rfusit tu pulbirea di pi cali.
bat caplu Brats li lj cad, aftuchinata s-cheari tu un mardzini sh-Todi arm ni
C ndu-l vidzui tri soni, eara-njsiparitiV aiu,D um nica tu Piaa cu fatsa alichit di geamea l voas .
M ari, Bucureti, dinintea-a un ljei tsi vindea lilici! Cu puts njlji Tricur di-atumtsea ma nsus di tsindz ts di anj, earam tiniri ficiori la
paradz tsi lj-avea, vrea s-acump r dau lilici ti muljari-sa (vahi eara shcoal , cu caplu mplin di yisi ma videarea ninga nu s-astindzi
dzua a ljei!) sh-tugearlu lj c fta ma multu dic t avea el! Ashi fu el Muljarea eara dada-al Todi. Tritseam prit Elasona tu cali c t Bu-
tut bana! Naparti di averi, puet, tricut pit ban la njilj di anj diparti di cureti, iu n dutseam acljimats la Tinerimea Rom n , cum eara
l etsli sh-giudic tsli a oaminjlor adetea, an di an, la s rb torli di Pashti. Yinea tiniri dit tuti sculiili dit
Soartea nu-lj fu ma bun nic dup tsi-agiumsi tu G rtsie Avu ni- Rum nie ma sh-di la sculiili rum neshti di nafoar , c ti un ceat ,
heam tihi sh-putu s-tipuseasc dau -trei c rts , ma c ndu ahiursi shi alepts di-atselj cama bunjlji tr un soe di antreatsiri.
el s-vead mardzina, Dumnidz lu-l lo di ning noi, sh-Todurlu tricu tu Noi aveam nchisit di Grebini, di la liceu, sh-lipsea s-agiundzem
lumea alant cu tuti atseali tsi avea s-n dz c , dup treidz ts di anj Pireu alant dimneats f r di alt , ca s-lom pamporea ti Custantsa,
di ghideri, atumtsea c ndu avea agiumt matur c ndu, dit peana-a lui, ma isapea di-acas nu s-uidiseashti cu atsea din p zari. Cu aftuchinata
va insha poati lucr ri tsi v r di noi nu va poat s-li dz c . cu cari fudzim di Cojani nu featsim ma multu di dzatsi chilometri c , la
Zuca eara unlu di cama bunjlji cunusc tori a limb ljei a noastr , un aripidin s-asparsir frenili, shuferlu li chiru di-asp reari sh-
poati cama bun di tuts c ts avem armas . Tsi s-featsi cu manuscrisili a mashina u p rnji la vali ndreptu c t un r p pristi cari eara arcat
lui, atseali scriati pi arm neashti, v r nu poati s-n spun ninga. Vahi un punti, di v r dzatsi metri analt . Dumnidz s-lu ljart Anton
doamna-lj P n atumtsea, ti adutsirea-a lui aminti, nj loai inima tu Ciumetti, directurlu di la liceu, cari tu oara tsi va n ar sturnam pristi
dints , sh-tricui pri grailu a nostru un schits njic , tsi fu scriat pi punti, trapsi di timoni sh-n asc p di-un moarti sigur .
g rtseashti tu 1968, sum titlul M rturia-a Unui Mortu5. S-mi ljart P n s-putem s-lom lig tura cu stashonea di Cojani, tricu ca mult
atselj tsi cunoscu ma ghini limba, ma mini l-aruc cheatra tu gr dina-a oar . Di aoa sh-p ts rea cu dada al Todi. Aftuchinata nu chindrui c
lor s-fac elj alti ma mushati, c easti ananghi, mari ananghi, tu xerea lipsea s-agiung trenlu tsi tritsea Larisa Amisticat isapi di cari
tsi tr dzem az m rata muljari nu avea h bari Pit gremurli di la Sarandapur va li
spilam di ma multi ori Cu tut agunjisearea, trenlu nu lu-apruftusim,
Dumitru Bacu alt dizligari afl directurlu, ma aest alt isturie
NNDAU ZBOAR TI THEODOR ZUCA (II)6 Todi s-tr dzea dit un fumealji f r aveari. U dutsea greu acas , ma
Dumnidz lu-avea ah rzit cu m ri dhoari, lu-avea nc rcat cu multi
Di c ti ori nj-aduc aminti di Todi, nj-easi dininti icoana-a unei mu- h ri. Bun la carti, bun la suflit, niheam ca chirut tu lumea tu cari b na
sh-cu cari nu putea s s-uidiseasc . Bitisi ghini shcoala di Grebini shi
s-dusi tu Rum nie, la alti sculii cama analti. Tu chirolu atsel, cusurinjlji
5
Titlul pri limba g rtseasc easti: Exomologhisi Enos Nekru. a noshtri dit Rum nie, n mutrea cu alts oclji Ma di-atumtsea
6
Nota-a Editorlui Aesti Adutseri Aminti fur publicati (Flivar 1992) tricur anj shi mult ap tu S l mbrie
tu rivista Cuv ntul Rom nesc di Hamilton, Ontario, Canada. Pi Todi l vidzui diznou mults anj dup tsi n disp rts m di la
Singurli al xiri tsi featsim suntu (i) la sistemlu di scriari: traduc torlu sculie, tu Rum nie. Polimlu avea tricut shi sh-avea al sat seamnili.
scrie cu sistemlu traditsiunal; noi, cu sistemlu f r seamni diacrititsi Noi li purtam tu suflit, ma sh-tu carni.
shi cu standardurli aleapti Bituli la Simpozionlu di Standardizari a N-adun m diznou, nu tu un loc di h iri, ma tu heari, la canalu tsi-l
Scriariljei Arm neasc dit 24-31 Avgustu 1997 shi (ii) la ndau s pa tu irnjia di Dobrugea tuts atselj tsi nu eara di partea-a puteariljei
zboar shi expresii f rshiruteshts di-a traduc torlui tu loclu-a curi M ratlu Todi! El, cari tut bana nu avea ts nut tu m n altutsiva
b g m zboar shi expresii dit grailu pindean a scriitorlui Zuca. dic t cundiljlju shi tsigarea, eara furtsat s sap cu m njli goali
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 19 20 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

cheatra seac , tu un arcoari tsi ngljitsa ascucheatlu ninti s-cad mpadi Alant vreari al Todi fu cundiljlju. Todi ahurhi s scrii puizii, ninga
pi loc. S-nu zbur scu di foamea tsi n m tsina mats li C ft lailu di la liceulu di Grebini. Tu Rum nie st mbusi, ma ninti un volum di
di Todi s-u ndreag , featsi taha sh-n njic puizie (di cari sh-ar sir puizii pi arm neashti, acljimat Tindilini, dup cari vinjir V zduh
sotslji, ma el el nu putu s-lj-ar d pi comunishti). Trapsi v r trei n Vitralii, deapoea Prichindel. Dup tsi-l s lghir dit h psani, nu
anj sh-ishi di la Poarta Alb , f r s-hib giudicat. ma putu s scoat altutsiva, c atseali tsi scria Todi nu eara pi chefea-a
Cum ti acljam ? comunishtilor. S-pari c manuscrisili armasir la editura la cari li-avea
Dz sh di un njilji di ori numa. dat , nu putu s-li scoat . Sh-c ndu, p n tu soni, cu m ri griut ts, sh-
Iu ti amintash? nu mash di la rum nj, putu s-ascap sh-el dit h psanea mari cari eara
Dz sh di un njilji di ori iu mi amintai. tu chirolu atsel Rum nia, afl apanghiu Anthina. Tuti tsi avea scriat
Sh-c tse ti amintash? tu limba rum n , fu an nghisit s-li traduc pi g rtseashti ca s-poat s-
Aest easti ntribarea! C tse s-amint omlu?7 li st mbuseasc . Limba greac u cunushtea ghini, ca tuts tinirlji
La aest ntribari Todi nu ap ndisi. Di iu putea el s shtii c tse s- arm nj tsi nvitsar carti la sculiili rum neshti dit G rtsie ninti di
amint ? Eshti stipsit c ti amintash! polim. Mash tomlu di puizii Miserere lu scoasi pi limba rum n , cu
Dup alts anj grei, dup tsi inshii sh-mini dit h psani, n-adun m puts ni dz li ninti ca si s-asting .
cu Todi, Bucureti. Todi s-avea nsurat . Tr dzea doilji matsa di Nu ma shtiu di al s altutsiva, tsi avea ninga scriat . Shtiu mash c ,
coad , c doilji eara tricuts tu tifterea-a dushmanjlor a popului dup c ti nj-avea dz s c ndu zbur i cu el ninti s-fug dit G rtsie,
lucr tor, ma Todi tut puet avea armas . Todi avea multi scrieri arm neshti. Iu s-afl az , cari li ari, nu shtiu.
Un dzu , n-adun m dinapandiha tu p zari. Eara Dum nica di Vaiu Ma pi Todi nu lipseashti s-lu-ag rshim. Treili pezografii scoasi
sh-mi dutseam la un sots tu vizit . Todi ts nea tu m n , st ngaci, Anthina: Pories Pera Apo Tin Stahti (Imnari Naparti di Cinushi),
dau lilici aroshi, garoafi nj-si pari. Anisiha Monopatia (C r ri turburati) shi Exomologhisi Enos
La cari hii acljimat, ore furate, di ti duts cu lilici? S-veadi c ac - Necru (M rturisirea-a Unui Mortu) suntu poati lucr rli atseali cama
tsash dzatsea ic lozlu atsel marli buni shi fur scriati pi limba-a noastr di un arm n. Poati c va s-afl
Ca s-pots s-ancup ri lilici tu chirolu atsel, lipsea s-ai zgr madz, sh- cariva cu inim s-li traduc shi s-li st mbuseasc , easti yishteari
nu para videam di iu putea s-lji aib Todi, c lucru cu mari griutati scump , sh-noi nu avem ah t di multi ca s-li al s m si s-h riseasc
putea s-acats . alt mileti cu eali.
Lj-adun di ma nsus di un mes, dz si Todi cu gura amar . Az easti Yisili sh-minduerli al Todi, putem s-li-aduchim ma s-aruc m un
dzua-ali Oltea-Maria, cum s -lj dz c tri mults anj, f r un lilici? njic mutreari mash pi n ndau puizii, aleapti dit volumlu Miserere
Tsi altutsiva ma curat dic t un lilici poati s-aspun tsi s mtsi tu sh-adusi pi arm neashti9. Poati c alts , cu ma mult hari s-poat s-li
suflit, c t di mari easti vrearea tsi lj-u ports ali aleapti a inim ljei? scoat cama ghini. Lipseashti s-ai mash, niheam vreari sh-puts n
Oltea-Maria eara numa a muljariljei al Todi. Ca s-poat s-ancup r curaj!
lilicili, Todi avea strimt curaua, avea agiunat poati multi dz li

Dau vreri avu Todi tu bana-a lui! Ninti di tuti, vrearea ti Oltea. Scrie
tu Prefatsa ditM iserere:O ltea m ea,una i pentru totdeauna, cum
s -i dedic aceste stihuri c nd dintr-ale tale sunt i ale mele tr iri? E
nsi viaa noastr comuniune de dragoste i mister.8

sh-a meali b n ri? Easti isish bana-a noastr , cumnicari di vreari shi
mistiryiu
7 9
Dit Xumuluyisirea-a Unui Mortu. Puiziili, Miserere (ii) shi Prohod (Miryiuloi) tu transpunirea-al Sutiri
8
Transpuniri fapt la editur : Oltea-a mea, un sh-ti tot na, cum s- Galani (nu tu-atsea al Bacu), s-afl publicati tu aestu numir a
ts spun c tr tini li am scriat aesti versuri, c ndu dit a tali azvom rivist ljei, tu Partea (IV) dit soni.
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 21 22 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Prit firidi schitsi, schitsi


PARTEA II TINDILINI Arusi di lunjin arunicar .
Puizii Dzua nji ar si. Yisili cu dz ni,
Tu apili a somnului s-nicar ...

Un pulj, pi almachea di prun,


LA MOARTEA-AL TONI CIUMETTI S-leag n lishor di vimt.
C nticlu-lj, n diili mi dishteapt ,
C nd puljlji c nt prit alm chi, c nd yini prim veara, S-mi scol cu tinireatsea-nj tsimt.
C nd loclu nyeadz shi-i pri loc ar slu sh-dultsi bana,
O, vrute Toni, durute Toni, cum s-ts-aprindem noi tseara, Pri mur, asc lnati, vr ndau cadri
Sh-c tse jilos, cu bots di pljumb, si s-deapir c mbana? Aspun aushanj tu albi s rtsi...
Nipotslji lunjinosh, cu dzeaditli n gur ,
C nd Pindul, s ndzinatlu Pind, ashteapt dzua mari, S-njir ... Ban dit c rtsi...
C nd Pindu-a t u, tsi ti-acriscu sh-ti-avea c mar -aleapt ,
Cum s-avd Pindul moartea-a ta, iu s-vead -a ta ngrupari Mi-alipidai ca tinir tsirboplu
C nd el pri tini, c pitan, tu brats li-lj ti-ashteapt ? Dit yis, dit bana di-aeri cu-aush.
Nyisai c taha arhanghilj
Pl ndzets f nt nj tsi-l diznjirdat cu boatsea-v di-asimi! Nj-dishcljisir -a c nticlui ush.
Pl ndzets-u sh-voi, o munts -analts fidanea-a voastr fr mt !...
Iar Veryea n l i anveashti-ti, tu c si, lae chilimi... Cas -arm neasc , hii tini timeljlu
Au s-pl ng -arm njlji tuts dit Pind ashitsi cum nu-au pl mt !... A ban ljei a noastri-arm neshti,
Pri munts lj tsi readzim tserlu
P rinte Toni, durute Toni, tsi vrei s-n dz ts, zbura-n ! Cas tsi-acreshti dim nd ri as neshti.
O, moarte! ninjiloas hii, c nd surchi, talj sh-usuts
A prim vear ljei n die sh-dishcljidz n greau -aran !... Tu leag n, dultsi-nj chicur ,
C nd earba creashti pristi loc, giuneale, tine iu ti duts? Arm nescul grai, mumea;
Ma di c-njic geanlu-nj suschir ,
Aclotsi nsus, la tser, vai dai di mults di-a noshtri, frate, C eara-arm n sh-lu-avin lumea.
Tsi-ashteapt -aclo tu paradis pri tini, o giuneale,
Aoa c nd s-vears -ar u di l cr nj shi jalea n str bati Un sear , c nd stealili sc ntilja
Tin, du-ti, oar bun shi, mutrea-n di la steali... Prin tser, di la fucurinj,
Flueara sh-virsa jalea sh-mi pitrumsi!
Lj-am frats picurarlji sh-arm njlji cusurinj.
ZBOAR SH-TR MINI SH-TR VOI
C nd somnul, seara, yinea s-mi-afur ,
Nastur di-asimi, scoal -nj-ti Totna n c rvani tritsea tu cali,
S-ti diznjard soarili. Sh-cu boatsi astimt c rv narlu
Nji dishcljish ocljilj sh-chicur dultsi, C nta un c ntic ca di jali.
Tu grailu arm nescu, zboar li.
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 23 24 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Nu puteam ocljilj noaptea s ncljid Multi-ar nj am tu suflit


Geanlu-nj pitrumt di c njin Sh-mi-aspar (tsi greu i tu xeani!)
S-b tea ca pescul pri mal S-nu mor sh-eu diparti di hoar ...
Shi zghilii: Voi ban , lunjin ! Trec anjlji, un dup -alantu
Sh-anjlj-aduc ficiori sh-ar suri cu moarti.
Samarina, hoar -nj aleapt , M chiljo s-featsi, tat , pri loc
Dz n teas pri plai, nji hii mum . Sh-di la dada, di mult, nu loai v rn carti...
O Zmolcu, aush cu percea di neau ,
L-arm nj i s nt -a ta num . Tsi ghini fum, tat , n hoar la noi!
Ti nyisedz cati sear
Apirii un oar pri-a t u c rciliu Sh-tu suflit, dorurli-a meali
Sh-vidzui aclo n dip rtari Aprind a vreariljei tsear ...
Turmi, plaiuri, hori arm neshti,
Sh-c nj cu jiloas -al trari!... Nu-ts lunjineadz c ndil murmintul, tat ,
Sh-nu-i v rnu, gr n si mpart
Eara dimineats ! Soarli pri Olimp, Tr Dumnidz s-ti ljart .
Ca n fucurin pi s nt -ayishteari!... T tsearea-ts,
Ndzinucljai, sh-budz li-nj trimurar : Anv rligheadz mash n crutsi m rnat .
P rinteasca dim ndari. Aduchish, tat , c di mult i casa-a noastr aspart ?

B shai loclu sh-di l crinj criscur


Njilj di tindilini sh-tindilini... TIYIULA TEGUYEANI CTR M-SA
S-li-ar sp ndz sc, arm nilji,
Ca balsam tr tini sh-bana nau tsi yini! Nu voi s-pl ndz, s-ti deapiri, mum ,
C nd vai ljai aest carti.
N l ngoari f r num
A TAT-NJUI Greu mi-aroadi-aoa diparti...

Nu-ts lunjineadz c ndil murmintul, tat , Nu-i tsiva, nj-au dz s , mum ,


Sh-nu-i v rnu, gr n si mpart Yeatsr mults; ma eu am fric .
Tr Dumnidz s-ti ljart . Tsi-i l ngoarea f r num ?
T tsearea-ts, Tusea, cheptul nji disic .
Anv rligheadz mash n crutsi m rnat .
Aduchish, tat , c di mult i casa-a noastr aspart ? Galbin hiu tu fats , mum ,
Ca fluria sh-ca limonja.
Eu fudzii, tat , Mum , tusea tut mi zgrum .
S-dishcljid ocljilj diparti tu xeani; Mum , vai ascap agonja?
S-pot s-agiut, pri dada sh-pri frats,
C nd vai ascap v rn oar . Nu voi s-pl ndz, s-ti deapiri, mum .
Ashi-nj gr ish tini n oar !... Nu-i tsiva? Tuti va s-neac ?
Ma nj-u dor tr turnari. Sh-atsea heavr f r num
S-avearim eu peani! Ca un vimt lishor vai treac ?
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 25 26 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Vream s-earam la voi aproapi... C n-ag rshish, c nu vai yinj...


Nj-easti fric . Sh-tsi-am tu cheptu? N mal shidzush tu xeani.
Ah, s-earam un pulj sh-pri api S-ai dor tr noi sh-tr cusurinj,
S-pot s-azbor la voi andreptu! Andreadzi-ti sh-f peani!

Shi s-acljenj pi tsal Mitrulja DIT XEANI


S-fac ea yitriili-aleapti
S-him ca picurarlu Tulja. Bana-a mea di tinir, ban nf rm cat ,
C t mi-aspar c nd s-fatsi noapti... Hii aveari tu irnjii, chirdut ban !
Mash n diili-a meali-azboair diparti
Nu voi s-pl ndz... ma ghini bag Sh-canda nj-avd a moartiljei c mban !...
Pri fr ticlu-nj si-nj pitreac
Carti lung , carti ntreag ... Fr ndz galbini prit c ljuri s-ashtirnur ...
Sh-heavra, tsi dz ts, nu vai treac ? Sh-puljlji alghi, tu am ri, nac s-nicar ?
Sh-cari s-nj-aduc -a njia-ar s di-arus primuvear ?
Xinitie! las -mi s-ved hoara nica-noar !...
A LAL-NJUI DIT XEANI
***
Tricur anjlji sh-ninga trec Disf ts-li peanili, pulj njic,
Iar tini, hii diparti! Sh-azboair nclo, tu Vlahuhori,
Sh-di l crinj ocljilj n si nec C iar mi-aroadi dorlu greu;
C nd nu pitrets n carti. Pulj njic, andreadzi-ti s-azbori!

Tricur anjlji, sh-anjlj-aduc Eu nu ma-aravd, nu pot s-b nedz,


Ficiori, ar suri sh-moarti... Va s-mi tuchesc tu xeani
Sh-l i cucuv i c nt la noi Sh-di l crinj bana-nj s ndzinedz,
Tr maica-ts di diparti... Pulj njic, lja-mi pri-a tali peani!

Ashi sunt tuts di c nd fudzish Voi muntslj-a mei, s-lji ved voi mash,
Shi nu-s ashitsi tuti. C nd lja tra s-apir , dimneatsa...
Vedz, c sli-a noastri, ermu-c si!... Sh-dorlu tr fratslji n Pind armash,
Ti-ashteapt ashtirnuti. Nj-u neac di l crinj fatsa...

Azboar anjlji!... Nu ti vedz. Va-nj ljau agalea calea n vali


Au fratslji perlu neau . Sh-vai trag la noi acas
Sh-cari shtii, hoara, u nyisedz? Sh-vai c nt un c ntic ca di jali
U shtii atsea dunjau ? Cum c nt dada c nd lja s-tsas .
....................
Di c nd fudzish, tu-a t u ud
Sunt cadri nic rtiti, Fudzii ficior cu bana-nj din inti
Cu pl nguri, maica-ts, li ud Sh-mi pitricur tuts p n la Crutsi.
Shi stau amu jiliti, Ma c nd asc pitai di la Murminti
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 27 28 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

P durli uhtar shi-nj gr ir : Niorli bubneadz


Tu xean sh-alt giuneali s-dutsi! Agiunj luchi-aurl !...
Sh-di neguri munts lj s nv lir ... Nu s-ma b neadz !
Ap rneashti,
*** Zghileashti,
Ca pulj di prim veara N ploae ca zurl !...
Yin minduiri di-acas ...
Shi-nj pari c hiu seara Iar vimtul, turbatlu,
La noi! Ma nu mi-alas Stihiu niac tsat,
Iar dorlu; ca s rachi, Lj-ul avdz al tratlu.
Dit somnu mi dishteapt Prit c ljuri,
Sh-arm n, mash cu mirachi. Prit v ljuri,
Sh-a melj tuts c rtsi-ashteapt ... Cu ploaea-i f rtat...

CUNDILJAUA Pindul, Olimpul, Zmolcul


S-dirin cu vreav ,
Iutsido s-ts-aruts mutrita, S-cutreambur loclu;
Vai vedz munts , cu p duri. Stihiili s-dinjic ,
Na, ia Ciuca na sh-Palita! Sh-ts -i fric ,
Gorts mults sh-ma nclo ljanuri... Tu noaptea tsi-i gav .

Di la Crutsi, vedz diunoar , VIDEARI DIN CAS


N dr shtealji sh-n b talji.
N dr shcljau sh-hii la moar ! Di neguri chilinj
Prit ciiri pasc numalji... Munts lj acoapir !
Un sfulg ascapir ,
Ia un shoput sh-va mi-aduc Shi-i vreav prit chinj!
Calea-acas ! Ia gr dina!
O! xinite, Todi-al Zuc , Ploaea cadi subts ri,
Ghini vinjish Samarina! Ntsirnut ca n tsiri,
Tu oarba noapti!
TOAMNA N PINDU Pri murlu alb, lapti.
Publicat prota tu Lumina, rivista-a liceului rum nescu di Grebini,
G rtsie, Anlu 2, Numirlu 4 (1938) padz. 22. Sherchi di lunjin s ncaci
S-aprind, s-tind, s-asting!...
Uhteadz p durli, La firid -nj, di ploae, lundz atsi,
Alm chili sh-li fr ngu! Sh-canda gioac daratslji pri tsing...
Suschir ljanurli,
Sh-tu vali, PRIMVEARA-A MEA
Cu jali,
F nt njli pl ngu. Prim vear , Prim vear , Prim vear ,
C ntic dultsi, chicurat cu trimurari di fluear .
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 29 30 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Prim vear , cu-arm namea Vream s-him un gioni picurar,


Tsi u-alinj pri munts sh-u-aduts, Cum fur tuts p p njlji,
Cu-a ljei flumini di turmi, Ca elj s-b nedz, nsus tu munts,
Sh-cu c ntari di la cuts, Shi s-am sutsat c njlji.
Tu-un alt nau ban .
Vream s-him un gioni picurar,
Prim vear , S-am brats li ca herlu.
Va-nj ljau sh-eu n c rliban S-beau ap -aratsi, vimt curat,
Sh-turma-a yisilor a meali T mbarea-nj s-hib tserlu!
Va u-analts tu munts cu vreari
Sh-fucurinj v-aprind di steali Vream s-him un gioni picurar,
Pristi dzenuri, la c shari. Cu readzim, c rlibana,
Sh-c nd vai aurlu prit p duri
Chipri njilji va-ar sun pristi plaiuri Si s-trundueasc bana!
Sh-njeljlji njilji mushitets vai sug !...
Bana-nj s-hib mash un c ntic Vream s-him un gioni picurar,
Sh-a s-him totna picurar f r di-arug . S-b nedz la f nt njali
S-am munts lj, chinjlji sh-bradzlji frats
Shi s-am sur ri pri steali!
DOR DI PRIMVEAR
Vream s-him un gioni picurar,
Pri plai Shi s-c nt cu vreari seara!
Tu meslu Mai Sh-tr Pirushana-a mea dit yis
Vedz turmi di-oi S-anoad m yi flueara!...
Cu picurari
Sh-cu c nj n poi! Vream s-him un gioni picurar,
Sh-un dor tr munti nj-ardi!
Avdz cum flueri Ma-ashi cum hiu, hiu ast ljat
Vears pl ndzeri Iar bana-nj s-dutsi, s-cheardi...
Di-aclo pri plai
Tu meslu Mai?...
ANLTSARI

TSI VREAM TRA S-HIU Ntsearni pulbirea-lj di-asimi,


Publicat prota tu Lumina, rivista-a liceului rum nescu di Grebini, Luna n munts lj Pindu!
G rtsie, Anlu 2, Numirlu 2-3 (1937) padz. 38 Sh-alb di lunjinj, chilimi,
Stealili pri api s-tindu...
Vream s-him un gioni picurar,
Un picurar cu-anami; Prit alm chili gulishani
Cupia-a mea tu munts s-u pasc, Vimtul shuir subts ri,
Avdz t s-him tu-arm nami! Sh-niorlji alghi, ca n c rvani
Ncarc alba-nj minduiri!...
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 31 32 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Sh-tu sirina noapti-agali, Arm nilja sh-u-ari vrut


Eu mi-analts lishor la tser Sh-ca di frats lj-ari pri sotslji.
Pri-un lunjinoas cali... Dup el, da cap cupiili,
S-disl chi sh-chiru n steau n h u sh-eu cher... T sh ca neguri albi sh-l i.
Picurarlji yin, n poi-l
LA CUNACHEA-AL HAGIBIRA Yin tuts c njlji m ri sh-ar i...
Chipurli-ar sun dultsi,
Soarli-ascapit diparti sh-tserlu tut easti sirin Valea sh-dzenurli-ar sun,
V zesc chinjlji sh-la cunachi Ma n cutar cupiili s-pun.
Ialea-agiung, fumeljli yin! Tsi-i aest mushuteats ,
C l uza, deadi cap, ea din inti, Tsi harau -i la muldzeari!
Sh-arujeashti h rios. Tuts agiut sh-aspumeadz
Na c rv njli, cum s-discarc Laptili ditu c ldari!
Sh-feati tri-ap s-duc n vali nghios!... S-bitisi sh-aestu lucru,
C rv narlji ndreg amu c rv njli Sh-ar esc oili n p duri
Sh-li s rghesc tr la p shteari. S-bag measa nveasti-aleapti
Muljeri sh-featili purava-l sh-u-adar cu-ar deari, Tsi ts-au ocljilj ca di muri.
Sh-troar vedz cum ia, s-adar , Iar la-a celnicului meas ,
Al vdatili cidiri! Njelj sugari sh-avea elj fript .
Ficiuritslji, cu harau , lja sh-ansar pri furtutiri. Yinlu-arosh nu l lipseashti
Leamni-apoart tuts giunarlji Sulili tu loc sh-au hipt .
Sh-loclu nyeadz -aushlj-aclo. S-n tsem ghini! S-n tsem ghini!, celniclu cu cofa n m n
Pri la gurli di cidiri b rb rut sh-pir lo... S-n tsem ghini sh-tu ghineats !, tuts ureadz dipriun ...
H r, h r! m carea hearbi tu c ldur ... Scoal measa sh-na-lea-aroshlu, ts dishcljidi g rg ljanlu.
Njits tu brats m ili-amu disfash sh-c nt : Anv rtesc featili coruri. Totna-ashi s-l hib anlu!
S-acreshti mari, moi fidane, c voi s-trag un cor la numt ! I tricut oara tora sh-la cidiri dorm tuts sh-tuti
Ma truoar tuts t cur Sh-luna-ar di pristi dzenuri c vidzu adets duruti.
Yini celniclu pri cal. Sh-di-la purava-a picurarlui la-a purava-al Hagibira
Easti-avdz tlu Hagibira Un yis mash pri tuts diznjard : Totna-ashi s-l hib mira!
Tsi-ari mult di mari-anami,
Tsi-i avdz t prit dzatsi hoari
Shi tu ntreaga arm nami! MOARTEA-A CELNICLUI
Drept, ca bradlu ditu munti, Versiuni noau -a puiziiljei publicat prota sum numa Noaptea-a
Sh-truplu-lj agalm ts s-pari! Chirdeariljei, tu Lumina, rivista-a liceului rum nescu di Grebini,
Fustanel -apoart -aleapt , G rtsie, Anlu 3, Numirlu 1-4 (1938-1939), padz. 33,
Sh-tsi zinghii durilu ari!
Gura-lj, nu-ari dz s zboar Nc lar pri psar
Tsi s-nu-acats loc tu lumi. Un c v lar
Sh-c ti buni nu-ari-adrat Da cap t-ampaturlea
Sh-mintimen, tsi nu s-aspuni! Di tru p duri...
Tuts ficiorlji ma lu-ascult Azboar psarlu
Sh-bana sh-dau tr el nipotslji!
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 33 34 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Sh-n poi-lji harlu Sh-muri di pljumbilj


Canda lu-avin . Di p ng n...
Tu cior lu-au furi!
Aumbri l i,
Ljanuri v jescu Ca l ili g i,
Furlji zghilescu Yin ning trup!
Tufechili cad Jiloas -i seara!...
Sh-asdorli s-vears . Psarlu-arujeashti,
I foc shi-i vreav Pri domn jileashti,
Sh-tu noaptea gav Sh-pri plai cu dor
Celniclu cheari Pl ndzi flueara!
Sh-budza lj-u ars .10
TR VRUTA NYISAT
Str ndzi-ti! Hai! Dedicatsie ali ELLY NIC...
Di oi vai dai
Sh-pri plai, na s-veadi, Munts lj urdz scu, mash tr noi,
Duruta-ts hoar ... Umbrili-a sear ljei...
Azboair psarlu Sh-budz li-nj treambur
Sh-na c v larlu Di dorlu-a b shariljei...
Ca puljlu tru oar Di-arusi lunjinj
Sh-ca vimtu azboar ! A luniljei, njilj,
Mp ltii mushati chilinj,
Ma-andartul ar u, Sh-di verdz li alm chi li-asc lnai.
F r Dumnidz u, Noapti bun , p duri di chinj,
Lj-astalji calea P dinj,
La F nt njali. Hrisusiti steali,
Sh-un pljumb cu moarti Sh-voi f nt njali!
Di psar disparti Durnjits!...
Pri c v lar C ntic mushat vai asun .
Sh-lu surp n vali. Turm -nj, amu noapti bun !
P ndz nj sh-p ndz nj di tealji
Ah! c nj, mi m cat Apili anoad sh-par ca yilii...
Sh-tru trap mi-arcat! Avdz ?
Ma voi s-u shtits: Urdin n h u nisumnati b talji,
C-arm njlj-arm nj arm n! Tats c s-aproachi c nticlu-a Vreariljei.
Sh-tr fapta-adrat Avdz preagalea nividzuti-avyiulii?
Am hiljlu tr plat !... Yinu s-dai ban -a t tseariljei!
... Asimea-l stealili sh-vears .
Tsi s mt sh-tsi mushat i seara!
10
Aest strof nu s-afl tu cartea Tindilini, ma s-afl tu versiunea dit Iu hii, c nd budza nj-easti ars ,
rivista Lumina. Pistipsim c tu carti s-ari fapt alatusi; tr-atsea u Nu nj-avdz cum pl ndzi flueara?
ad vg m aoatsi.
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 35 36 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

TR ATSELJ TSI S-ALUMTAR


V s ndzinar ,
PARTEA III ALTI PUIZII
Dushmanjlji, suflitli arm neshti! (loati dit Lumina, rivista-a liceului rum nescu di Grebini)
Ma cu-ar vdari
Ca di sturnari, IA SPUNI-NJ GIONE PICURAR
Ma sh-cu n diili-v livendi sh-v rtoasi,
Tu locuri pondi sh-dip rtoasi, Ia spuni-nj, gione picurar,
N u an ltsat pri c rciliuri di giuneats Tr tse ah t jali,
Tir njipsita-a noastr far , Tr tse-i irnjie tu cutar
Tsi-ashteapt s-yin alba-lj dimineats ! Shi pl nguti tu vali?

Voi hits anamea, Iu sunt f lc rili di oi


C voi hits atselj tsi s-alumtar ! Cu l n -arud tuti,
M chilipsits Iu suntu sh-tsachilji di la noi
Di m nj fureshti, Cu chipurli duruti?
Voi tuts cu geanlu-v di-aceali
Nu v-asp reat di tumn reshti Iu suntu c njlji al vdats
Pluinj, Sh-pri dzenj, analt, c sherli,
Di schinj Iu suntu sh-picurarlji mshats
Sh-cum voi earats di ngiur turi muceali, C nt nd pri plai fluerli?
Shtiats c soarili va s-yin ,
Sh-c tserlu iar va si nsirin . Iu-s giocuri, ceamcuri, s rb tori,
Iu suntu-adetsli-a noastri
Ar njli-a voastri scriu cu s ndzi, Shi flamburli dit Vlahuhori
Tu isturia-a noastr , lunjinoasi-ar dz, Sh-mul rli ca niveasti?
Tr populu tsi-alumt shi nu s-pl ndzi,
Sh-aprindi, Iu-i portlu-a nostru al vdat,
Cum prindi,-a C marea-ali-arm nami,
Iroilor, a vreariljei l mb dz!... Tsi-ar u p ts t, di lu-al sat,
Shi s-dusi-a noastr -anami?
Noi n-an lts m pristi dureari,
Pristi murminti, pristi-ar nj, S-ts dz c, lai frate, nvirinat:
Sh-prit c rciliurli dit Pindu Adetsli si chirur
Bat njilji sh-njilji di c mb nj, Di c nd a nostru loc mushat
Tr dishtiptarea Mash xenjlji n l-umplur .
Sh-tr S rb toarea-a noastr mari! Anlu 1, Numirlu 2 (1936), padzina 33
Anyeadz sh-morts lj sh-tuts arm njlji
S-cum nic tr totna PRUMUVEARA
Cu P rinteasca Dim ndari!
S-tuchir neurli dit munts
Shi erghili-acriscur
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 37 38 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Shi puljlji di-un iarn -ascumts, Frats arm nj, di tuti p rtsli
Pri tut s-ar sp ndz r . S-u vigljats ca n icoan !
C him noi aclo n untru
Tu plai lilicili-arushesc C -i ntreaga-a noastr ban !
Shi-i ban pri tut loclu;
Arm njlji c tr munts chinsesc, P rinteasca Dim ndari
Cu dor lj-ashteapt Zmolclu. Shtits cum blastim -atsilui
Cari sh-alas limba-lj dultsi?
ncarc casa pri mul ri S-lu-ard pira-a focului!
Shi sh-fug, ti lja haraua,
Cunachi fac, cu gioc sh-c nt ri, Nu-ag rshits limba mushat ,
Shi-lj zilipsesc dunjaua. Hilja-a vecljilor romanj!
Ca c ndil s-hib -apreas
Pri dzenj alghesc sh-l esc cupii, Shi s-b neadz njilj di anj.
Asun iar flueara, Anlu 3, Numirlu 1-4 (1938-1939), padzina 32
Anyeadz muntslj-analts sh-irnjii,
Dit somn s-dishteapt hoara. PINDUL SH-PLNDZI SOARTEA!
Anlu 2, Numirlu 1 (1937), padzina 37
Ljanurli s-trihirar sh-p durli lung v jir ...
PICURARLU Ar urli tu vali cu pl nguti suschir ...
Iar umbrili a muntslor ts s-par c sunt stihii...
Lu-am vidzut prumuveara, Ma ghini-i ca s-nu hii, c nd hii ashi cum hii!
Lu-am vidzut , S-avdz n boatsi greau tsi v ljurli u loar
C nd di dor sh-fr ndzea flueara, Pri peanili a vimtlui s-u-aduc p n n hoar ...
Nsus tu munti, noaptea tut , I Pindul cari-sh pl ndzi, tu negur sh-tu noapti.
Mash cu luna sh-a lui vrut ,
Prumuveara. Ma dultsi easti moartea! N dia-nj canda-i moarti,
Lu-am vidzut iar sh-tu iarn , Earam avdz t n oar , nj-eara avdz ts sh-arm njlji,
Lu-am vidzut , Sh-tra s-pl ng ap rnjir pri plai cu dor f nt njli...
C ndu neaua stoguri sh-tsearn , Ved cum arm njlji-nj limba sh-u ag rshesc agalea
Cum sh-da bana-lj, gionli, tut Sh-pri mini mi ng rlim p ng njlji... Na, ia-nj jalea.
Tr cupia-lj mult durut , Ljanurli s-trihirar sh-p durli lung v jir ...
Njadz -iarn . Ar urli tu vali cu pl nguti suschir ...
Anlu 2, Numirlu 4 (1937-1938), padzina 50 Anlu 3, Numirlu 1-4 (1938-1939), padzina 32

LIMBA DULTSI ARMNEASC LOAR GIUGLU


Limba dultsi arm neasc , Loar giuglu-giuglu oili
Tsi-i ca njarea dit cushori Sh-picurarlu-i tes tu fearits...
Scumpa-a noastr ayishteari Vedz mash c nili tsi-aveaglji
Tsi-i ascumt n vlahuhori. Sh-avdz cum toac la bisearits...
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 39 40 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Tsi mushat chiprili-asun ,


Sh-tsi virdeats -i pristi loc!...
Florli-aroau l cr meadz
PARTEA IV-a TRANSPUNIRI
Sh-doi njilush pri plai s-agioc... (di Sutiri Galani dit Volumlu di Puizii Miserere)

Dimineats -i... Soarli easi


Sh-tu p duri puljlu bati...
Picurarlu si nyiseadz ADIXITS PUETLU
Sh-bana-lj treatsi tu-arihati.
Nji st vrusir m njli, nji ncljisir ocljilj
Cum vream s-hiu ca picurarlu: Tu a chirolui lit nie. Irnjii voi,
Dimineatsa s-es tu-aroau , Frats schinj, cu irmuxiri di monolog.
S-hiu cu munts lj totna frate S-dishcljisir ports li-a nopts lor di dup moarti.
Sh-turma s-hib -a mea harau ...
Anlu 4, Numirlu 1-2 (1938-1939), padzina 61 Shi nu him singuri. Dit savani di humi
Es schileti geti, romani, cu pind ri tu m n ,
FLOAREA DIT PINDU Sunt shi shasi v siljadz xumuluyisiri dit alant lumi
Somnul n acoapir , ljirt tor, tu idyea groap deadun.
Tr tse pl ndz, o, floari,
Tsi-ai di jileshti? Avdu v zura-a amariljei pri aproapea sh-pristi tut,
Ti-aroadi l ngoari Sh-treatsirea-a lun ljei di nsus, atsel di ma n poi yis.
Shi nu pots s-ma creshti? Va ma hib c ntitsi, c ljuri, frats schinj, aliluea
Voi blistimati irnjii, adixits puetlu ns ndzinat shi avinat.
Cu tuti c-ai soari (padzina 11)
Tr tse ti p lish,
Ia dz -nj, tsi-nj ti doari MISERERE (I)
Sh-ah t ti tuchish?
Prit irnjii cu yernji shi oasi,
Tr tse pl ndz, o, floari T tsearea anjurizm di urvali
Pri veardili plai, Bidrunj di t tseari
C nd dultsili soari Mash schinjlji, tu un am nat b b lescu
Ar di, c -i Mai? Miserere

Alargu di mam Tserlu surpat la sinur


Hiu singur eu... Nu mata da, a nopts lor, a stealilor, hari.
G rdina-i dushman ... Sh-v rnu nu s-mata dutsi
S-b nedz nj-easti greu! Sh-v rnu nu mata yini
Anlu 4, Numirlu 1-2 (1938-1939), padzina 61 Chirolu s-al xeashti tu urvali.

Tr tse ti-ascundz ? Nu-ai tsi s-ascundz


Easti idyea fr ndzeari, iutsido, iutsido
(padzina 13)
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 41 42 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

EASTI TOAMN DAIMA Lucrarea, mistiryios


U ncljid tr totna,
Toamna, tu itsi c rari, Idyea-a mea moarti
Cad aumbri m ri di singur tati Shi nvets tra s-tac
Nafoar , p durli par stranji prifteshti cu platanj
Galaxia ardi diparti
Shi aspun aurioli aroshi v n tati
Foc a nim rdziniriljei,
Easti cariva, cari tora ndzinucljadz
Alb v n tati
Sh-v rnu nu lu-avdi tsi dz tsi.
Suflite-a meu, tr tse ti cuturburi?
Cariva s ndreadzi tr moarti,
Arm n zboar li
Easti ah ntu-aproapea, ah ntu diparti
Tsi nu pot s-li dz c
Ninga puts n sh-va hib anamisa di voi.
(padzina 17)
Sh-v r nu yini s spun un zbor,
Nitsi un vrut tu oara dit soni.
Di njilj di anj, pristi tut, totna,
SHI NAPARTI DI ANDZARI
Easti toamn pristi loc
Dzua tatsi cu-alm chi uscati
(padzina 15).
Sh-easti isihie, am nat , di primansus;
Stri loclu ermu lunjina
SHI EASTI CHIROLU
Cadi ca un cinushi
Mutrea tora
Schileti ncljisi tu budrumi
Zboar li tsi gr escu
S-disfac dit clidusi, os cu os
Ca stealili,
Putridi, bl stimati heari.
C ndu arsar, c ndu dipun
Shi naparti di andzari
S-dizvileashti un nibitsit singur tati
Cum bati inima,
Cu nustalyii
Shi nu ma s-afl chirolu s-treac ,
Da apandisi, ag rshiti galaxii
S-yin . ncot.
Dzua tatsi cu-alm chi uscati
Shi easti chirolu!
Sh-easti isihie, am nat , di primansus.
Cariva va s-fug
Dit sinur, tu sinur
As ndz m ni.
(padzina 18)
Mini, tini, cari altu?
(padzina 16)
AOA
ZBOARLI TSI NU POT S-LI DZC
Aoa nu v zescu p durli, frate,
Budz li arsi di heavr nu pot, un zbor
Galaxia ardi diparti
S-ma scoat ,
Foc a nim rdziniriljei,
F nt njli au sicat , t tsearea s-alas
Alb v n tati
Shi noi anjurdzim ca tsara
Pristi mini cadi pulbiri,
Cad aumbri,
Mi ngrop tu tsar .
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 43 44 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Soarli nu ma easi cu m rilji, C ndu mi-agudescu lunjinj galbini


Stealili sh-luna dzac tu-un ag rshari di eti, f r hari. Nj-aduc aminti di Haraburu.
Noaptea-i moart , ca un castru surpat, ermu, L ht rsescu shi-nj yini s-bag botsli,
Sh-tu cati minut l ht rsim digeaba Sum tserlu a singur tatiljei,
S-mi-aruc tu h uri
Aoa nu crescu lilici, nu mata easti nitsiun pirazmo, Shi v rnu s-nu shtib di numa-a mea
Aoa ti-alas itsi vrut .
Mash tserlu s-tradzi azvarna cu putridi savani Atselj tsi va c rteasc lipsanili a meali,
Pristi teasili irnjii f r nitsiun murmur Lipsanili va tac , lunjinati di tr dzeri
Sh-tuti tir nsescu deav rliga sh-ashteapt . Cavai di-atselj tsi va s ntreab :
Ndoi schinj uscats shi noi S-hib tsiva Eulalus, s-hib tsiva
n t tseari ashtipt m oara dit soni Lipsanili-a puetlui atsel di ma n poi?
Cavai, c tuti adutserli aminti duc c tr moarti
Dit curbanea-a noastr pristi eti, (padzina 24)
Prit arin , frate,
Tsi va s-arm n ?
Seamni di romantismu shi v n tati AESTLJEI TTSEARI
Lipsanili a noastri ag rshiti
Shi poati hearili di la m n Aoa, anamisa di chiparish shi ag lnji, seara
(padzina 22) Pristi ploci di marmur cur f nt nj,
Pri tser un pulj tsi da dit peani, chirut
Stihurli tsi nu ts li-am gr it
ADUTSIRLI AMINTI DUC CTR MOARTI Poati, a aest ljei t tseari, s-li ncljin.
( padzina 30)
Vrea vream s shtiu numa-a lui, a nicunuscutlui
Mastur di Altamira. Am un semnu di la el.
Tu somnu s-aproachi, nj-pushpureadz tsiva S-ALAS BRUMA
Shi dipriun s-al xeashti la fats
Shi aveaglji, tu neguri Un agrucucot zghileashti di diparti, singur,
Nu shtiu tsi-nj dz tsi, tsi va. Munts shi transhumantsi. Amurgishuri agunjisiti
Poati va si s-toarn acas Di toamn . T cut, ploili sh-pispilescu chicutli. Adu-ts aminti
Shi nu sh-ma cunoashti pishtireaua Hior ah ndos cu multu agunjisiti neuri.

Cu m na tserlu nj-aspuni, Bag -ti


nj pari, s -l cljem Haraburu. Sindonjli albi ascundu un ficiureasc harau .
Haraburu, tsi-ar di z rc dzli Turnats c tr nustalyii, arburlji tac tora,
C s badzlji aprindu lunjinj tu negur ; sh-easti Brumarlu;
Nu shtiu ma s-aib b nat v roar , Haraburu, Vruta-a mea, avdz cum s-alas bruma?
Nu shtiu cu cari-ari c dzut tu vreari (padzina 31)
Ama am un semnu di la el, tu s ndzi, tu inim ,
Noaptea, c ndu mi-acats stealili nafoar .
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 45 46 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

MISERERE (II) Cu s ndziroasili a lui ascheri

Mini ts-am dat sfungul cu pusc ? Noaptea nyilicea lunjin ndalui cu anghilj,
Earam ning tini nc rfusit, Cu steali shi nibitsiri,
Earam tu ceat , Ca un dumnidz easc primuvear .
I c rturar pirifan? C njlji t tsea,
Iuva earam, nu s-poati T tsea oili, t tsea munts lj,
Mini ts nc rfusii penurli? Shi apili sh-p durli.
Mi-ar d c tiv roar , Dumnidzale,
Cu un stepsu minut. Canda, tr prota oar , tora aduchindalui
Poati c fui zugraflu Un scupo a lor, di mistiryiu,
Cari scrie pi ploaci I. N. R. I.11 Ma nsus di fisi.
Mash am rtia mi discoapir
N t tseari. Iar mini, un ficiuric ninga,
Iisuse, miserere Al gam prit c ljuri, c nt ndalui dit fluear
(padzina 35) Un alt niho
Sh-nu eara ca atsel a njeljlor
TU CALEA-A NOATR CTR BETLEEM Nitsi ca atsel a chiprilor,
Nitsi boatsi di om.
Transeamus12 C nta un anghil
Gri un dit ceata-a picurarlor Tu calea-a noastr c tr Betleem
Fric nda-sh ocljilj; (padzina 36)
Shi noaptea s-lunjina cu anghilj
Shi nibitsiri. MI NVETS CU IDYEA-A MEA MOARTI
Transeamus Ponj t pinusits, alm chi goali, uscati,
Turnai zborlu, nchisindalui calea Seamni curati
F r t l gani, f r sarits, discupirits, Ca ali c lugrilor tu irnjie.
Sh-f r c rlib nj. Lunjin , puts n , pari curun di lunjin
Mash tu c mesh albi, Shi str veclji t pii.
Ca tu un niavdz t al xiri
A ntreag ljei a noastr hiints . I toamn
Chiro di dizligari.
Nitsiun om nu putea s-n ts n pri loc, Stepsul nj-ul shtiu, Dumnidzale,
Nitsiun munti, Nu ti ndip rteadz
Nitsi amir lu, el idyiul, Ti aduchescu aproapi
C ndu hiu ah t di singur
Sh-ascultu n t tseari
11
INRI easti inscriptsia (pri latinicheashti) di pi crutsea-a Hristolui tsi, Cum s-fatsi vrearea-a ta,
pri-arm neashti, va s-dz c : Iisus di Nazareth, V siljelu-a Cu cati amurgu
Uvreilor. Cu cati dureari.
12
Dit limba latinicheasc : transeamus = tritsem tu alant lumi.
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 47 48 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Tora, tsi va si s-fac , SINGUR CU PONTUL EUXIN


V rnu nu shtii.
Catiun shadi singur Tu crutsi c ljurli-a aishtei oar ,
Shi am n T tsearea toarn zborlu.
C rts li suntu greali di am rtie, T tsearea armasi.
Seamni chiruti n v n tati. Nisc nti erghi cu ftoh aumbr
Dumnidzale, alas -mi ninga niheam Tu arin t pinusiti treambur
S-mi nvets cu idyea-a mea moarti Shi s-apleac
(padzina 38) I sear .
DORLU A DZENURLOR DI ZMNJ Puljlji di-amari, di pri azbuirari,
Cad prit creacuri, nj cad pri-anumiri
C t c dzu Cartagina Cad tu singur tatea-a lor.
Sh-io, nu mi-analtsu pi Capitolju, Di njilj di anj argonautslji
Hiu aoa, ning -un furnic , S-turnar diznou tu njadz dzu .
Un mushuronj Mash pl ngu-al Ovidiu13
L-avdu prit undi.
Istoria-a noastr Tu crutsi c ljurli-a aishtei oar
Easti un c rari di tsar tric toari, Singur, cu Pontul Euxin, armash.
Easti lutlu t pinusit Inima-nj bati, ninga-nj bati
Cu erburi f r num . T tsearea-nj toarn grailu, tr eta-a etilor.
Diparti di mururi di castru (padzina 72)
Cu vulturi di burdzu shi catapulti. ASHTEPTU PRI MEAL
Aoa, v rnu nu easti roman Ashteptu pri meal sh-astrisar.
V rnu nu easti elin Deaneavra, avdz i Tomis,
Ic uvreu. H barea c yini dit Ilad
Aoa easti mash dorlu-a dzenurlor di z m nj. Un trirem 14.
(padzina 47) C yini un om cu-anami.
PROHOD (MIRYIULOI) Dz c unjlji c -i Herodot
Sh-alants lj c -i un Dumnidz
Ts-alag urmili tu tuti c r rli, ns ndzirati,
Urmili a tir njlor, fuga tu surghiuni, singur tatea-a Ta, Dipusir milets pi Istros: Carpi, Dats, Agatirsh
Tu greali budrunj Nu Ts-avdu boatsea, nitsiun shushurari Sunt shi Schits
Dit c ntarea di ma n inti Mi pidipsescu cu zboar li a meali I dzu mari n tsitati
S-Ts grescu numa-a Ta, mistiryios shi s mtu Ashteptu pri meal sh-astrisar,
Un soe cu stealili, lunjin ndalui nim rdzinirea. n v n tati
Pi tuti c r rli Ts ved urmili ns ndzirati, (padzina 81)
Urmili a tir njlor. Ti caftu. Ti caftu sh-aurlu:
Mushuteatsa, iu ts-u-al sash,
13
Prim vear dultsi? Ovidiu easti un puet roman tsi fu avinat di Roma si-sh treac bana pi
(padzina 55) mealu-a Pontului Euxin (Amarea Lae di az ).
14
Trirema easti un c ravi dit chirolu veclju cu trei ar dz di lup ts.
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 49 50 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

PONTUL EUXIN C tiv r oar canda n-adutsem aminti di un p rmit.


Pl yiili nu va li vindic z manea
Gramati s pati tu marmur , cu seamni elini, Sh-nitsi un Anabasi
Albi-albastri. Li trapsir nitrapti n vaiuri Earam tiniri, un oar sh-un chiro, sh-n-avem alumtat ,
Njilj di anj; sh-curundu, va mata treac sh-alti njilj di anj Avem ngr psit , avem ag pisit
Cari Cronos u-al xeashti lumea tu urvali? Ore, Xenofon, prit njilj di anj s-analts munti di oasi
(padzina 87)
Aryesilaos, dit monumentul a t u funirar
Sh-as ndz d n seashti un ploaci cu gramati elini SINGURTTS DI VULTURI
Ts nuti n brats di erghi tsi crescu tr eti shi s-cher.
Str aushlu a meu ma marli
S-toarn diznou veclji nustalyii Nu nj-al s diadohie,
Aryesilaos, embur di Milet, Alexandrie
Di multu ti tuchish tu lutlu schit. Shi nic un coifu di zeu
Di multu triremili s-featsir pulj di-amari Perikefaleu
Di mult, ali Histrie, lj dizgrupai lipsanjli albi
M rata vrut Mash shc mbili
Cu singur t ts di vulturi,
Aryesilaos, cu drahmadzlj-a t i Arujirea-a bineclui Ducipal
S-acump ri, nu ma pots, sclayi traco-dats Tu-ars rirea-a soarilui,
Avdz ts tu puteari! Giuneapinjlji, cu-astris rearea dit somnu a zulapiljei
Ni Chealea cu L na Hrisusit , ni gr ni La protlu-a ljei yis
Mash paradzlji arudzinits, dizgrupats,
Shi as ndz ts-aspun fatsa la soari. Mash ar urli tsi-azvom diznou
Ama z m njli, f rtate, nu s-ma toarn v rn oar , C nticlu di dimultu
P n sh-c nt rli a lor suntu apl nisitoari Cu alti bots, di eta-a etilor
(padzina 82) (padzina 101)
ANABASI
Tiniramea-a noastr , ore, Xenofon,
C nticlu dit atsea prot Anabasi15,
Coifurli16, alghilj calj,
Asiili h ndoasi
Prit njilj di anj, s-analts munts di oasi
Sh-nu afl ninga p trida
Tsi pristi tut, ncot u c ftam.

15
An basi easti expeditsia tsi u-avu tu Ivropi, tu chirolu veclju,
v siljelu Cirus din Persia (carti scriat di Xenofon).
16
Coiful easti un c ciul di her cu cari sh-afirea caplu alumt torlji
di-aoa sh-un chiro.
Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii 51 52 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

chirur mults di conjarlji cari u lucra Laca cu b hceadzlji shi


cearcurli atseali b t sir , tu loc s-h nducusir . Cu-atsea furnjie
b t sir shi b hceadzlji
Dina Cuvata
PNYIRLU DI NIGOTINA
Casa-a noastr eara tu m h l lu di nsus a hoar ljei. Di casa-a
noastr , c t tu Lac , avea nica ndau casi cari, tu chirolu-a turcului,
eara nai ma m rli casi dit hoara tut , shi l dz tsea culili. Eara
dau , un ning -alant . Tu eali b na conjari, ma tu soni li-avea
ancup rat arm nj. Tu una b na Puranjlji sh-tu-alant B horanjlji.
Tu-a turcului, spunea aushlji, nicuchirlu tsi li-avea dau li atseali casi
s ndridzea ta s-fac bei shi vrea ta s-bag sh-poart la atsea tsi eara
dip ning cali shi nu vrea s-alas can ta s-intr tu Lac , cum lj
dz tseam loclu di hoar shi nsus, mardzina di Bregalnitsa shi dip pi
sum ponjlji di schinarea Deli-Mara. Ama, chirolu s-al xi, vinjir alts
anj, furlji lu sp strir conjarlu-atsel un sear sh-di tut tsi-sh lugursea
el, armasir mash culili cu pirmitlu tsi s-turtsea pit hoar , cum lj li
loar fluriili-a muljari-sai c ghio-taha vrea-lj lu-ascap b rba-su.
B rba-su nu lu-asc p m rata di cad n , ama fluriili dusir tu drats.
Dup v r iami spusir c furlji-l t ljar nica di-atsea sear la olnjilj
tsi suntu di Stimeltsi sh-ma nclo. Yislu sh-lu vidzu cad na-a lui cu
doilji ficiurits, p n -lj criscu.
Conjarlu-atsel avea-adrat un cas sh-tu partea dipardisupr a
Lac ljei shi lugursea s-bag simenji, cari nu vrea s-alas nitsi pulj s-
azboair c t tu Lac , tu bigl chea-a lui. Casa eara mari, cu doau
patomati sh-cu mari ubor, deanv rligalui ng rdit cu stizm . Nica co-
njarlu sh-u-avea p tidzat Cula casa-atsea, sh-armasi ashitsi shi la ar-
m njlji cari s-purtar dup fuga-a conjarlor ti tu Turchie. Nu dusi
multu shi cula-atsea s-azv rnui, ma loclu sh-az tut dzua lj-u poart
numa, sh-az tut dzua adutsi-aminti di-un z mani cari dusi pandilo.
Nu multu largu di cula-atsea, cata tu brica-a Lac ljei, v r oar avea
avut cearcuri ti scuteari ap cu cari s-ad pa ag rli cari eara anv rliga
di eali shi s-adra b hceadz dit cari s scutea shi s-aduna len-turlii di
z rz v ts. Ashi cum spunea aushlji, c shi elj shtea di la aushlji co-
njari, cearcul lu-adutsea-anv rliga un cal orbu di doilji oclji, shi el cari
nu videa tsi-adra, yinea nv rliga shi tut un cali, sh-ashitsi scutea ap .
Di mult ap tsi cura aclotsi pining cearcu fitursir mults c vats,
curii ntreag shi, ca tsiva c b tladz shidea mproshts tu mesea di
Lac .
Tricur anj grei, tricur pulemati cu-anj multu grei ti dunjau ,
Dina Cuvata P n yirlu di Nigotina 53 54 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

shi b hciv ngil chea dit hoara-a noastr , sh-ashitsi c tu anjlji c ndu hium nic shi can s-nu-lj v ryeasc . Dubrushana-a noastr eara
mi feci mini shi criscui Dubrushana, di cula-atsea sh-di cearcul atsel, avdz t tu hium nits. Sh-lali Halciul nu dz tsea tsiva cara s-arupea
avea armas mash gum r dz di chets ri shi c vatslji, cari shidea omlu c ti v r purn di pi purnjilj, a curi lum chi l c dea p n
mproshts sh-u viglja Laca. mpadi di v ria-a purnilor. Am, lali Halciul, ia, tora, nu mi veadi, ca-
Veara, c ndu avra pining sear , pisti c vatslj-atselj s-aduna urdii di atsel tsi dz si s-shad omlu str mbu shi s zburasc ndreptu, ma
g i cari d n sea pi lum chili-a lor di ts f tsea un halat tsi loclu-l easti-am rtie s-adar sh-ahtari ar deari. Lali Halciul eara multu bun
muta shi Laca tut v isea di boatsea-a lor afurisit , ti cari mash eali om, shic gi f r di mardzin , ts-avea un bric largu sh-tsiva nu-l durea,
dz c c -i bun sh-alt can yeats di pisti loc. Aclo iu s-aduna doi cara s-eara cu pas shi cu-arad .
picurari cama-aush, ma lj-avdam nisc ntiori cum shi ftsea muabeti: Loclu dit Lac eara arinos, tu nisc ntili locuri eara p n shi mano-
Nu va s-hib sh-ti ghini, bre, tsi-ah ntu aurl shi g ili aesti, di cap c arin shi ponjlji di purnji nu putea ta s-li ts n purnili, c ndu ftsea
l fu! Nu shtiu, sh-nu voi ta s-pistipsescu, ma ti v r yinghits di-anj multi, a anlu eara xeri. Ma multili di eali atumtsea nyirminea shi c dea
shi hoara armasi f r di oaminj, c tuts fudzir pit lucri di v silie shi pi sum ponj nica di verdz shi nu eara buni ti m cari. Purnili-atseali li-
s-mutar s-b neadz pit c s badz. aduna lali Halciul sh-l li didea a ports lor s-li m c . C ndu-avea
Tu-anjlj-atselj, di cari-ac tsai mini, sh-multu ghini li ts n minti v r lucru la lali Halciul shi nu s-dutsea ta s-li-adun , li m ca oili-a
luc rli, ponjlj-atselj, c vatslji, tricur doi nicuchiri. Prota-lj ts nea, sh- dunjau lor, cari-agiundzea. Lali Halciul, ti-atsea nu s-n r ea shi nu lu-
pi elj nicuchir s ftsea Mamuti-al Ibu, un conjar dit m h l lu di ac tsa inatea, sh-adra bileam shi shic i cu-atsel tsi vrea lji spun c
nghios, cari sh-u-avea casa dip ning giumie shi nu multu largu dit oili-al tadi picurar li m car purnili tsi-avea c dzut di vimtu pi sum
mesea di hoar . Mamuti-al Ibu nu eara v r b t hci conjar. Alidzea ponj, mpadi. Multi ori adra shic i, ma n oar tsi lj-adrar , tsi coac -
di tuts alants sh-tu lucru sh-tu-aveari. Tu-anjlji dit soni vidzu c mash lj trapsir tsi va u spun , sh-tu-aest sh-tu-alant et . Va s spun
cu loclu nu putea s-b neadz shi, cara videa di la arm nj, sh-adr shi p rmit p n iu s-aib arm nj Dubrushana. Pirmitlu-atsel va s-arm n
el cupia di oi shi mandr tu padi, ashi cum avea tuts arm njlji, cari s-lu spun shi ficiorlji cari nu va u vead putes Dubrushana-a noastr .
avea intrat Dubrushana di cama-agonja. Mamuti-al Ibu lucra shi Va lu spun dup spunearea-a p rints lor. Cata ti-atsea shi mini
multu loc, ara cu dau zivg ri. Fen-su spunea arm njlji, eara v r vream s spun. Tut bileaea lj-u-adr paplu Goga-al Mit.
multu cu minti shi irbapi conjar. Nu pot s shtiu cum vinji el p n di Tsi eara lucurlu?
agurlu cu c vatslj-atselj. Eara un multu mari agur, ca dau dz li arari Moubetea-aest s-toarsi pit hoar multu chiro, veara tut , toamna shi
sh-cama iarna tut . Alts u shtia tu-ashi, alts u shtia c t -ashi shi can nu
Agurlu-atsel di ning cearcuri, voi s-dz c agurlu tu cari eara criscuts, fudzea di-atsea tsi eara dealihea, mash c u spunea cari cum
deapoea, c vatslji, eara cunuscut shi dup -atsea tsi eara mplin cu ponj duchim sea shi ca cum s-avdza di tini di mini. Dip tu soni s-vidzu tsi
di purni mashcani, ic purni di Bosna, cum l dz c nisc nts . Avea ca eara dealihea: Paplu Goga-al Mit sh-hearsi pisti shaidz ts di c z nj di-
v r sut di ponj-purnji. Sh-tu-alanti ag ri avea aht ri purnji ma c ti ar chie, a poati sh-un sut , cari drac s shtib c ti di tamam li
v r , shi nu ca tu-aestu agur. Di largu s-p rea ca v r pirivoli di hearsi. Cara s-adar ar deari, mi sprigiur pi chets rli sh-b rtsirli tuti di
purnji. pi Curceau , di la cuibairlu-a ornjilor sh-pi b rtsirli di pi Costa-Mar di
Purnjilj atselj agiundzea t sh dup aryi, c ndu l fr ndzea sila-a stri moara di pi-ar u. Cari nu mi pistipseashti pi giuratlu-a meu tsi-l
gorts lor, cari li-avea multi tu Dubrushana-a noastr . Dzua, daima noi dau, la s-duc shi s-li vead chets rli sh-b rtsirli, ma ti cuibairi di
ficiorlji nirdzeam pit Lac shi tritseam sh-pi la purnjilj al Lali Halciu-al ornji nu mi-acats chifili, c sh-mini di multu nu mi-am dus pri-aclo.
Buh . Agurlu atsel lu-avea ancup rat lali Halciu-al Buh , c ndu
fudzir conjarlji di Dubrushana. Atsea eara tu anlu 1957. Serli, c ndu ***
picurarlji sh-li p shtea oili noaptea, shi elj tritsea pi la purnji sh-aduna Primveara-atsea featsi multu bun chiro shi ponjlji tuts tsi dishcljisir
sh-di eali di sh-avea c ti v r tu tastru shi-sh arca c ti v r n gur di li ts nur lilicili, li ts nur shi purnjilj al lali Halciu. Veara, shi ea
l tritsea oara aclo dup oi. featsi bun , pluin , shi purnjilj al lali Halciu iara eara nc rcats cu
Tu-atsel chiro, di njadz -vear , picurarlji nu eara sh-dip ti njilueari purni. Cari tsi tritsea pining agur di li videa, tuts s-ciudusea pi
c Laca eara mplin di bust nj sh-di c t tut putea s-arup c ti v r birichetea tsi b ht sea pi ponj. Cara loar di crishtea purnili, ahurhir
Dina Cuvata P n yirlu di Nigotina 55 56 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

sh-di ngrica pi lum chi sh-li fr ndzea, c ndu tr dzea v r vimtu boilji di Sviti Nicola.
zurlu. Lali Halciul s-dusi un dzu sh-l b g ndrup turi a A, bre, sh-mini nu-nj fatsi unlu bou, ma nu shtiu tsi s-adar! Nu-nj si
lum chilor, atseali tsi-lj si p rur ngricati sh-tsi nu vrea u ts n v ria- bati cali p n Nigotina, shi cari shtii sh-c va s-afl m? Nu mi-am
a purnilor. Chirolu l eara nica-agonja shi purnili nu s-cutsea. dus alt oar shi nu shtiu sh-tsi tutiput ari sh-pri-aclotsi? S-nu b tem
Pi la purnji tritsea tuts shi l b ga ergu, ma can nu l-arca shi mira- calea p n -aclo shi va s-chirem shi dau dz li ti tsiva, dz si lali
chea, c shtea a curi suntu. Mirachea-a purnilor l u-arc nai ma Halciul shi s-ca minduea. S-videa c eara ca pi ndau , em lj si dutsea,
salami paplu Goga-al Mit. Cafi oar c ndu tritsea pri-aclo sh-lu-adra em canda nu-lj si dutsea.
sh-planlu cum s-l li lishureadz lum chili, c s-u dz tsim sh-aest , Nu-adapsi ma nclo altu tsiva, ma s-videa c mintea u-avea shi la
lj-yinea njil ti purnji, nu ti purnili tsi vrea li-adun ! Shtea el c sh-lali purnjilj dit Lac , cari eara h z ri ti-adunari. Lj-eara fric c , cu duca-
Halciul avea sh-alti lucri, shi nu lipsea ta s-chear oar , un oar cu- a lui la p n yir, s-nu p tsa sh-altili lucri di znjia vrea-lj hib sh-nica
adunarea sh-alt oar cu hirbearea-a ar chiiljei. Un om, cari lipseashti ma mari, diplo. Ama, dz c aushlji c draclu ni ar ni sap , shi tut tsiva
ta s-aib ng tan ararea sh-alanti lucri di pi la oi, nu lipseashti s-chear an pudz lj avin . Aest -arad , un drac njic si nv rtea di lali Halciul,
oar cu-aht ri chir turi. Sh-tsi vrea s-adar lali Halciul cu-ar chia? ma nica nu putea s -lj bag m n , s-lu-archiushur
Mari lucru c vrea s scoat v r dau suti di chiladz di-ar chie. Ans ri Tira-ali Marie, ans rir sh-alts lj shi, lucurlu s-ca s-avea
Atumtsea p h lu-a ar chiiljei nu eara mari shi c ts p radz vrea s-fac ndreapt v r turlie, vrea tuts ca s-duc la p n yirlu di Nigotina, ta s-
un ah t di mari pidimo?! Chir turi! Lali Halciul vrea s scoat ma ancup r boi. Draclu sh-avea ngrupat ungljili ghini Aclo iu elj, foc
mults p radz cara s-mutrea ararea sh-oili dic t cu purnjilj tsi vrea s- pi foc, lu-adra planlu, ma-l b ga pi cicioari, cum vrea s-duc ? pri iu
chear st m nj! Vrea s-ard shi cari shtii c ti v nd chi di leamni. vrea s-duc ? tsi boi l lipsea? Draclu sh-lu mutrea lucurlu shi ti-
Nu, nu lipsea el s-lu-alas omlu s-adar ah ti h rgi ti dip tsiva! Ma agiutor lu-afl shi paplu Goga-al Mit. Di iu lu scoasi-atsel cu-un cicior,
ghini eara s -lj li-adun el purnili shi s-lji scoat gailelu-al lali Halciu! di iu lu-adusi atsel gamatugona tu-atsea oar ? Paplu Goga vinji ca pi
Oh! Atsel lucru sh-lu shtea mash el dim ndat , lucurlu-atsel lj-vinji ca puljlu cu cucuveaua. Lali Halciul,
Veara avea ca fr mt . Tu hoara-a noastr veara fr ndzea dicara canda-lj c dzu n negur pi oclji, lj-si scutidisi dininti, ma nu s ftsea
tritsea Agustia. Triirarea di multu avea tricut . Tut hoara s-minduea di can turlie, nu putea s-ascund .
cum s-u-ashteapt toamna, voi s-dz c s-minduea la-ararea tsi lipsea s-u Lali Goga, tini-mini, ans ri Tira-ali Marii, cum shi f tsea el, s-n
fac ti naua semi. spunj tini-a nau cum easti p n yirlu di Nigotina, c vrem ta s-neam
Lali Halciul sh-dealihea c sh-mutrea lucurlu, ma mintea lj-eara c ti s-ancup r m boi, ma nu shtim cum va s-tritsem.
niheam sh-la purnjilj, c-avea multi purni shi c nu vrea s-li-alas s-li- Paplu Goga, s-ca mindui niheam shi nu dz si tsiva. Dup nisc nt
adun v r xen, v r dit alt hoar , tric tor Nu-lj tritsea prit minti oar , dicara sh-li uidisi pit minti nisc ntili lucri, paplu Goga ntrib :
c omlu tsi-lj si ndridzea s-lji scoat gailelu lu-avea dip tu cicioari. Cari sh-cari vrets ta s-neardzits, c tini Tira shtii sh-di ts li-adari
Casili li-avea dip aproapea, un trap li disp rtsa, cafi dzu s-ast v rsea ar derli nisc ntili ori, nu poati om s-ti pistipseasc multu-multu? Naca
shi-sh f tsea moubets dultsi, s-dutsea deadun n p zari shi pasa oar vrets s-v fatsits v r maitapi cu mini? Va v lja draclu tas tsi cu
s-dutsea priimnari p n tu Lac , tritsea sh-pi la purnjilj-a lui mini-aflat s-adrats shic i, mea!
Lali Halciul sh-durnja ar hati, ma Paplu Goga, tora mintea-lj si dusi la lali Halciul. Ashi ca pi-afurisha-
lui l mutri pi sum peanili di oclji, ma tsiva nu putu s-duchim seasc .
*** Paplu Goga aclo-lj lucra mintea, el naca-l pindzea c t -aclo, naca-lj
Un mirindi-oar , s-adunar b rbatslji tu mesea di hoar shi-sh chirea fana din hoar ndau dz li, mea-alantu lucru shtea el cum vrea-
f tsea moubeti; cari tsi vrea s-adar shi cum vrea s-ahurheasc s-li l bitisea. Alantili lucri tuti s ndridzea cu ifculii.
mut agr shturli shi s-li minteasc avragurli. V r di elj, nu shtiu E, lali Goga sh-tini, nu mi pistipseshts , tini-mini, c ndu ti-am
cari, adusi-aminti c vrea ta s-duc p n Nigotina, la p n yir, di iu ar s , de? Mea, vrem ta s-neardzim mini, Halciul, Naca, Coli, San-
vrea s-ancup r v r bou c unlu nu-lj f tsea, nu imna tu-arari shi-lj tanjlj-aeshti doilji sh-alts nisc nts , lj-dz si Tira ca splinsit (c el
lu c p ea sh-alantu. Lali Halciul, sh-a lui nu para-lj f tsea unlu bou, multu lishor s-aprindea) shi cu urecljili ca aplicati, plahur Halciul n-
ma nu-lj si dutsea p n -aclotsi mash ti un bou. Nu more s-avea bitisit aspardzi lucru, mea noi him etinj shi vrem s-n dutsem el nu putem
Dina Cuvata P n yirlu di Nigotina 57 58 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

s -l c nd sim, nu putem s -l b g m pi cali iara u lo Tira, cara dutsi pi cali bun , easti ghini s-aib shi moubeti, sh-ti itsi-pasa Fudz,
vidzu c can altu nu-adapsi moubeti, ma sh-ashi lj-eara zborlu, Halcio, fudz, c ndu ts dz c mini, lucurlu putes nu s-bitiseashti shi
tabaetea, tu tuti luc rli s-agunjisea sh-ans rea ca gum r tslu dinintea- cara s-nu lu-alash, el nu ti-alas putes, dz si paplu Goga, sh-ashi
a gumar ljei. canda-lj yinea s-lu ping sh-cu m njli.
Ta s-u ca minteasc apa, lali Halciul duchi c lipsea s-u shuts mou- ng s earea-atsea, s-pari c mash lali Halciu u-anjurdzea c ti tsi
betea naljurea, shi dz si: eara lucurlu. Alants , nu-avea cum s-l ticneasc tsi eara lucurlu.
Defi s-ti fats tu Taucci (c-al Tira ashi-lj grea pi p rnoanji om cari Ama, ashi c t s-l treac oara, shi s -lj da tu shteari c nu eara shi el
fur g ljinj, pi turtseashti), tsi-ansari ashi ca c cot? Tu tuti luc rli ti di-atselj tsi dip tsiva nu shtea:
minteshts sh-deapoea oh, lele, ma ti duts! Cara s-earai bun tini, nu E, c ndu ti-ai dus more-m tini, lali Goga, la p n yirlu di
vrea ti didea ti fumealji Vedz c nica n fatsim moubeti? Tsi tini, Nigotina, ia s-avdu, c ndu?
Halciul nu va Vedz, bre hute c sh-alants s-agioac maitapi cu Shi hamu-ar si, c shtea c-aestu l u-avea adrat -ar dearea. Mutri
tini?! Ia ntreab -lj, cari va s-duc ? Can ! Ti-ar di, ti-ar di, lali Goga, c t la-alants sh-l featsi sh-cu ocljul.
ma nu-lj pistipsea sh-a al ntor l featsi cu ocljul, ashi-lj ticni tsiva, Cum nu mi-am dus , more Halcio? Mash n oar mi-am dus ? Tsi
sh-aidi s-neardzim Nigotina la p n yir! Noi n f tseam alt moubeti escu di-aseara io? Tsi, tini cama shtii di mini pri iu mi-am dus ?
tsi nu-avea lig tur cu-aest tsi ti ntreab Tira! s-minti tu moubeti lali Shi paplu Goga pisic di li ciumina zboar li, un frixi canda-l t lja
Halciul, ta s-u duc naljurea moubetea, ma shi s -lj da nts p turi al tu-atsea oar . Mash lji nyilicea ocljilj, shi cafiun cari lu shtea cama
Tira, ashi cum shi zate totna lj-adra. ghini, putea s-lu ducheasc , c tu-atsea oar u-adr ar dearea.
Tira, armasi ca balj. Paplu Goga nu shtea c t iu s-mutreasc , nu Va neam, Halcio, va neam, ma aidi nu-adar ashitsi tora! Tsi, tora
shtea cari s-pistipseasc . Sh-Tira nu eara ti pistipseari, ma sh-lali Hal- tini-aflash s-ti disparts di tuts alants , tsi him c nd sits?! Cara s-nu
ciul lu-avea draclu s-lu-adar omlu funi. Alants sh-murea di-ar s. lom boi, canai va-l videm p n yirlu. Sh-ashitsi alt oar nu n-avem
Cara s-adr moubetea, ca aclo s -lj hib . dus Nigotina Vedz c lali Goga s-ari dus , sh-tsi vrei noi s-
Paplu Goga vidzu cum eara lucurlu, duchi c avea dealihea di-atsea arm nem ma nghios, mea-alas ?! A mtrea Tira ghini nchiseashti tsi
tsi-lj zbura Tira, shi-lj si shts al lali Halciu, shi mash a lui, c sh-a lui, easti ti fumealji loat, sh-deapoea tini nu va s-yinj, tsi eshts faptu tu
la el shi la duca-a lui lj-eara mintea: casa-al pap Buh ? Nu f c rshil chi, ma aidi, siligheats inima
Fudz, Halcio! Du-ti, nu ti minduea multu-multu. Du-ti, nu-ari s-esh niheam ! Purnili va li-afli shi va li-adunj sh-dicara s-ti tornji sh-di la
ar s mult shi bun tutiput scot huryeatslj-aclotsi atselu-i mari p n yir. Noi tuts va ts-agiut m un dzu shi va-l bitisim sh-atsel
p n yir, nu shicae. Mini, c ti ori mi-am dus aclo, tsi nu s spuni lucru u loar ca pi shicae tuts alants .
casten dipuneam dit munts ta s-neardzim la p n yirlu di Nigotina Sh-ashitsi armasi, c tuts s-duc la p n yirlu di Nigotina, s-
E, tsi cal ancup rai n oar di-aclo! stihiu, nu shicae (Tora, paplu ancup r boi m ri shi s-ar cama multu
Goga, duchi c -lj deadi plailu-a moubetiljei cu-ar dearea tsi u-adr , Ashi ca pi shicae, v r ca di din poi, arc un moubeti:
ma n poi nu s-putea, nu-avea ca cum, c di n untru-l pindzea tsiva tsi Cara s-nu li-apruftuseshts purnili, nu-adun gaile, purnjilj va s-ar-
nu lu-al sa ar hati.) Atsea mileti di-aclo, olungim, multu sh-u va m n sh-di v r oar va s-adunj sh-cama multi!
tutiputa Tsi boi ts n aclo, c -i valtu shi loclu-i gros pining - Tuts cari avdz r s-c p ir cu boatsi. Atselj tsi nu duchir c tsi
Av rdarlu. Nu-i ca di la noi tsi-ar m cu ts popanj c t bushlu, cum eara lucurlu, carishti tsi s-minduir , ma can shi cu tsiva nu u-adapsi
suntu boilj-a noshtri. Aclotsi va boi, nu shicae. Atsel loc nu s-arupi- moubetea, lj-b gar sarea, cum sh-avea adeti s-lj-u dz c arm njlji
ashitsi culai-culai. Cara s-vrei bou, ashi cum vrei tini, du-ti p n - atselj di-un chiro. Ghini ma, tuts shtea tsi eara lucurlu.
aclotsi, c ia sh-iu easti, aclo didindi! Ti dau dz li va s-neardzits shi
va v turnats. Atseali dau dz li va li cheri sh-aoatsi, p n s-ti duts ***
un p zari Shtip sh-alant Sviti Nicola, shi cari shtii c iara va s-aflji Nu tricu ntreag st m na, sh-un mirindi-oar s-adunar tuts atselj
bou cum vrei more, s-nu cheri shi ma multi dz li, p n s-ashtepts tsi vrea ca s-duc ti Nigotina shi s-arcar di-ar u anaparti, ti c t
s-ljai di pri-aoatsi, di pit locurli-a noastri Fudz, mac vor sh-alants . Scandaltsi, shi di-aclo sh-ac tsar schin rli ti c t Nigotina. Cu tuts
Va v hits shi sutsat cali, c locurli suntu str mbi. Omlu, c ndu s- elj, trapsi shi lali Halciul. El imna cu elj, ma mintea sh-u-avea la purni.
Dina Cuvata P n yirlu di Nigotina 59 60 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

C ndu-agiumsir Scandaltsi, n hoar , d n sir la-aputs di biur nu-avea ca cum.


c ti n ap -aratsi. Di apa-atsea sh-mini am biut , easti aratsi ca Aidi, more, sh-tini, c ndu ari-adrat lali Goga ahtari lucru? El ni
chiper, ca dit munti, c-aputslu eara ah ndos shi ghini c p chisit. un palj nu-ari loat di la dunjau , sh-tini vrei s-lji scots num , c easti
Hoara di multu eara p ryisit , ma avea un ugeac di m ndz ri di-un fur omlu, u lo ca pri shicae, ca ti-apuitueari, Santa-al Momcu, sh-
colectiv sh-aputslu totna lu f tsea mirimeti shi lu ndridzea. Shidzur adapsi: Tini s-eshts ghini, mea purnjilj shi div r oar va s-da purni,
pisti chets rli di-anv rliga di-aputs, s-ca shintir baia oar , ta s- nu l-adun gailelu ah ntu, mutrea-ts chefea tora mac nchisish cu noi!
discurm di tricuta cali, c lj-ashtipta nica ma mari cali. Calea ti Cara s-nu-aveai b gat sh-tsiva ndrup turi pi sum purnji va s-
Nigotina tritsea pit nisc nts p ljuri shi locuri str mbi, cum nu s lipseasc s-pidipseasc shi nu-a s-aib cu tsi s-lj-ascutur purnjilj, sh-
spuni shi cum nu-aflj-aljurea ah ntu b t lit loc. Omlu dzua canda lu- nu suntu shi puts nj pushts lj Va s-lipseasc s-talji v r mari
ac tsa puvria, cara s-tritsea singur, am iu noaptea, cum nchisir elj. furtutiri dit curie. S-nu-ar tseasc tsiva, c tu h ryie, ashi s-pari ma
Iara lucrul eara sh-alt turlie, c eara mults shi cu moubeti, canda sh- ca-arcureadz niheam , di-aclo va lu-adr m lucurlu Nu va s-aib
nu s-ducheashti omlu c ndu imn , canda treatsi sh-oara ma ghini. cari s-fac devr noaptea pit bust nj shi pit uboari Aclo va lu-
Atumtsea omlu canda nu s-ducheashti c -l dor cicioarli, ma s-ar di adr m lucurlu, mea la purnjilj a t lj, multu-multu nu l si minduea
shi-sh mindueashti la moubetea tsi-u fatsi cu tuts alants . Moubetsli, Altu sh-ahtari lali Goga nu va s-fac tu dunjau , irbapi om cari la tuti
zate, pi cali sh-nu vor shi mult -alidzeari, c eali nisc ntiori shi lucrili u-ari mintea, sh-ti hoara tut adun gaile.
singuri sh-yin shi s-leag ca bair un di-alt , shi oara treatsi. Tuts Tuts ar sir pi-atseali zboar shi s scular shi-sh trapsir calea tsi
atselj b rbats avea criscut deadun, tuts sh-u shtia tabaetea shi nu loa di c t Scandaltsi nsus, c t pi schin ri. Cu tuts elj, ca f r di
lipsea sh-multu-multu s-lj-u mindueasc c tsi moubets lipsea ta s- chefi, trapsi shi lali Halciul. Cu truplu eara shi imna deadun cu elj, ma
fac . Sh-erapoi, lu-avea shi Tira cu elj shi, un nts p tur a lui, ashi cu mintea iara eara aljurea, mintea lj-al ga la purnjilj a lui, tu Lac .
cum shtea s-lj-u fac lali Halciul ic Santa-al Dima-al Momcu shi, Canda-l videa paplu Goga cum ascutura shi cum s-aplica pi sum purnji
putea s scoat moubeti ti un st m n imnari, a nu ti un sear , c t sh-aduna, aduna umplea trasti sh-li virsa tu sats
tsi lipsea s-treac aest -arad . Imnar noaptea tut . Eara un noapti cu lun tsi nu s spuni, ca
Cum tsi s-hib , lucurlu s-pindzea v r turlie. Mash un c lali dim ndat ti-ashitsi. Li tricur trapurli tuti shi, ca tu-apirit , inshir
Halciul nu s-ashtirnea v r turlie mpadi, n cali, el mintea lj-al ga t sh agnanghea di Nigotina. S-adunar aclo tu padi ning nisc nts
aljurea, la purnjilj shi ti-atsea tut ma shidea minduit, nu s-p rea chifili. p ljuri, shi s-teasir s -lj trag sh-un njic somnu di ndau s h ts c
Omlu, c tiv r oar canda shi singuri-lj bucnescu minduerli shi-l da tu nu vrea s-agiung sh-niahurhit p n yirlu.
padi, iu di harau , iu di gaileadz. Ashi p ts aest -arad shi lali Tsicara c-avea fr mt ghini veara, soarili agonja deadi shi elj lj-afl
Halciul. Aclo iu shidea shi taha-asculta c tsi moubeti f tsea tuts aclotsi iu-sh durnja, ning p ljuri. V r oar s scular shi elj, sh-
alants , ca nintribat di can , hamu-ar si shi dz si di lu-avdz r tuts: fricar ocljilj ghini-ghini. Sh-loar trastili shi nchisir calea nclo naca
He! Lali Goga, s-hib ghini, ma tsi nc ltsari-nj featsi sh-tsi da di v r ap shi s-la tu fats ma shi ta s-gust , di m carea tsi sh-
ng s eari-nj deadi ta s-yin cu voi, sh-mini ca hutslji, mi-ar sh Ama, avea loat di-acas . Ashi ca cuscri cum eara, v r hop -agiumsir pit
va s-videts c tsi va s-pat tora seara purnjilj a melj dit Lac . Yislu va p zarea-a p n yirlui. Oaminjlji di-aclo nu para shtea ti-arm nj shi ca
sh-lu vead c , cara va l u shad cu ciumaga, p n di un va li- ghini s-ciudusir cara-lj vidzur , shi atsea ah nts mults . Elj sh-
ascutur purnili Tu turnat , io v dz c, va s-tritsem pri-aclotsi shi mutrea lucurlu, tsicara c tuts lj-mutrea.
va s-videts shi voi cari-i lali Goga tsi ghio-taha s-avea dus , ca pi Aclo iu-ar ir sh-u umplur p zarea, tsi s-l vead ocljilj? Ciudie
chets rli, la p n yirlu di Nigotina. Ma, ah! c nu-aveam tsi s-v-adar a mari! Ma tsi ciudie? Ca s -lj creap numa! Nisc nts boi, ca bushlu.
vau , cara mi-ac tsat ca scalji More, mini-i ma ghini s -nj mi tornu S-anv rtir tu-ashi, tricur tu nclo sh-tu ncoa, nu bre! Deadir di ndoi
sh-di-aoatsi ndreptu la purnji shi, ia ca tora canda-nj si spuni, va n- boi cama tirsirits, ma nu sh-aht ri cum l -lj spunea paplu Goga, boi ca
adun m doilji cu lali Goga sum purnji, ca oaspits bunj stihii! Loclu l yinea nv rliga pi sum cicioarli-a lor, mints lj l yinea,
Lali Halciu nu u bitisi moubetea. Multu s-ca mindui, ama-lj yinea ca ma cearei nu videa. Atumtsea s-duchir elj c tsi coac l fu trapt ,
betc ta s-toarn c-avea nchisit sh-avea tricut sh-ah nt cali. Loclu fur ar sh ca c nj Aflar ndoi shi ghio-taha s-ac tsar sh-tu
nu-l ts nea, l muta shi-l didea di padi, ma s-avea ligat di zbor shi p z rl chi, ma tsiva. Cum vrei dz -lj-u, nu tsiva, ma dip tsiva. Can
Dina Cuvata P n yirlu di Nigotina 61 62 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

nu l-ac tsa ocljul. Naca-a Coneanjlor s-ac ts di-un cal shi lu- intr cu furtutirli tsi eara pi sum elj ca ndrup turi (tihi c shi s-nu s-
ancup r . Alants lj tuts, atselj mir cladzlji ti boi bunj ti-arari, can pidipseasc s-talji alti shi s-chear di oar !). Mea, fr ndz nu-armasi
tsiva nu-adr . Sh-armasir ca balj aclo tu mesea di p zari, ni ninti ni pi ponj, a nu purn s-putu s-ascap , p n di un li-ascutur mpadi.
n poi. Geaba u b tur calea sh-cicioarli l ciucutea di-ah nt Luna lunjina sh-ghini s-videa avea sh-tihi nitihisitlu Paplu Goga
imnari Neisi eara pilat ti-ashitsi, m njli ca foartic li dutsea sh-p n s-ti shuts li
Ar sh-ar sh, ma nu putea sh-aclotsi s-shad . Tsi vrea-lj b ga nunj, umplea trastili sh-li-adyisea tu sats. Ti-un noapti l u vidzu isapea-a
de. Sh-loar calea ti n poi shi sh-adra shic i, ca barim Naca lo calu ta purnilor, li b g tuti tu talari sh-tu vulerili tsi li-avea scoas . Noaptea
s-nu li poart sh-trastili cu capotili deanumirea. Am trastili eara goali, tut purt cu gumarlji. Poati s scoasi sh-cama di dzatsi furtii. Tu-
nu-avea tsiva n untru ma, iara, ma ghini-i c ndu li-aruts pi sumarlu-a apirit -arihnipsi, lj-vinji inima la loc, tsi sh-avea minduit , bitisi Na,
calui shi ts imnji aileac, cu m njli din poi, ca tsiva chih e. Iara cu deapoea nu-avea gaile, lali Halciul, tsi s-vrea s-adar cu p n yirlu di
moubetea-al pap Goga (c-a lui lj cripa curlu di zboar li-a lor) shi cu Nigotina sh-cu boilji. Putea s-fac el tsi s-vrea shi iu s-vrea la s-
altili moubets shi shic i ti cari tora avea sh-ti tsi s-li-adar , cama l tri- dutsea paplu Goga sh-lu scoasi gailelu (c paplu Goga zate sh-li ca
tsea oara shi multu ma lishor u tricur calea shi, canda sh-nu duchir , avea niheam tu gaile purnili al lali Halciu). Ashi-i cu oaminjlji cari-
c ndu, na-lj tu sinurlu di Dubrushana aclo t sh tu laca di Scandaltsi. S- adun gailelu ti tut hoara, sh-nu-alas dau deadun, cum dz tsi
turna ca mushatslji, ca balj cum dz tsea aushlji. Tora, can nu-adutsea zborlu.
aminti ti purnjilj al lali Halciu. Lali Halciul mash nu-l ts nea loclu shi Alant dzu , aclo iu s-priimna p rm tefts lj a noshtri atselj m rlji,
imna cu ndau jgljoati cama n inti. Sh-featsi naeti s-trag ndreptu di cu m njli din poi pit p zarea di Nigotina, paplu Goga s-tindea tu
Scandaltsi shi s-duc pit Lac , ma canda nu vru ca sh-tu turnat s-dis- guneau , sh-cutsea somnul, c noaptea tut -avea fapt gr pneal , sh-
part di sutsat . Ma multu t tsea. Tihea-al Tira-ali Marii, c nu-l c rti p n sh-tu somnu hamu-ar dea shi-sh frica p lnjili di harau . Aushlji
ici, shi-sh imna ar hati. Cara s-eara pi chefi lali Halciul, bash tora lj- dz c un zbor: unlu cara sh-freac p lnjili, s shtii c altu v r sh-
eara m -sa c s-lu-adra funi el Tira-ali Marii, di nu vrea s-duchea ici freac ocljilj sh-coatili! Aidi la s-duc iara Halciul Nigotina ta s-
c ndu-a s-agiundzea Dubrushana shi vrea u treac , tsi s-dz tsi zborlu. ancup r boi, maca nu lu nc pea tuti p z rli tsi eara di-aoa
deanv rliga! v hi sh-dz tsea paplu Goga.
*** Dzua, cama pi tinihai, adun nica ndau furtii di gorts li-atseali
Tu-atseali dz li paplu Goga nu durnja. Cara sh-lo ndoi sats, sh-lo cama acrili sh-cu-atseali tsi li-avea adunat di ma-agonja, sh-cu tuti
gumarlji sh-nica nic dzut ghini scutidea, nchisi c t tu Lac . purnili, li mistic ghini-ghini tu vuleri Shtea el c lali Halciul lu-
Iu, bre, lali Goga, tini-ashits, tu-aest oar ? lu ntrib nu shtiu cari avea draclu ti-ashitsi shi c vrea-lj mintea pit talari sh-vuleri. Ama, tsi
di-arm njlji tsi lu-ast v rsi c ndu-avea nchisit ti oar bun , ta s-lj- putea s -lj fac ? Shi la Pap Goga avea ndoi purnji, c t ti bileae, c t ta
u-aprind tseara-al lali Halciu cu purnjilj. s-poat s-dz c c sh-ashi nu-avea multi ta s-li hirbea mano purni. E,
Mea, more, adunai dzua ndau gorts aclo tu Lac , tu curie shi s- tora putea ta s-doarm -ar hati, purnili li-avea b gat la loc, lj-avea
nergu ta s-li ncarcu, c dzua gumarlji nu eara aileats shi nershu-ashi, scoas sh-gailelu-al lali Halciu, c vrea s-chear carishti c ti dz li
c t di li-adunai mash. Nu-nj s-alas -aclo tu padi, c noaptea s-nu da p n s-li-adun shi s-li poart tu tinihai vrea s-chear shi nica-
tsiva oi pisti eali di li m c . C tse s-duc znjie shi gorts li shi ah nti sh-ma multi dz li p n s-u hirbea-ar chia, a lucru multu insha
pidimolu-a meu. Oili ari tsi s-pasc , nu s-ti njilueari. Deadi Dumnidz c yinea toamna cu luc rli dit c mpu sh-ma multu cu simin tura
ploae sh-earb ta s-pasc di nc nit. Nu pot ta s-pl ng sh-picurarlji,
am rtie easti cara s-pl ng c nu-ari tsi s-m c oili u shts ***
moubetea alozyiula paplu Goga. P z ryiotslj-a noshtri, c ndu-agiumsir Scandaltsi, avea-apirit .
Deadi pi gumari shi nchisi dup lucurlu a lui Urbarea s-ti bat tsi Soarli c t avea lutsit . L custili nica nu-avea-ar it pit erghi. C ti
va ts spun mini a ts ia c iu nchisii ah t va s-eshts , iti-ts iu ti v r pulj mash s-avdza iu b tea pi s lts li sh-pi ehlili di pi budza di-
scoasi-atsel cu un cicior sh-dz tsea tu minti paplu Goga, sh-lj-avina ar u. Di largu s-avdza-al trat di c nj picur reshts V r cupie s-
gumarlji cama nyie. avea alinat pi schinarea di Tisa, cari cu una parti, cheptul a
C t s-ca scutidisi ghini-ghini, cara l si dusi-a purnjilor, cara l u schinariljei, c dea sum sinurlu di Scandaltsi. Carishti cari picurar sh-
Dina Cuvata P n yirlu di Nigotina 63 64 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

cutsea somnu bun, c-aclo eara loclu-apurat shi s dinjli sh-alanti erghi Momcu, cari nu s-al sa di-atseali.
s-avea adrat p n di dzinuclji. Tuts iara-amuts r . Sh-ashi eara largu sh-cu tsiva nu vrea s-putea s-
Iara d n sir la-aputslu di Scandaltsi. Ligar calu di-un p ljur, c lj-agiut . Boatsea chirea pit p duri shi la elj agiundzea nica mash
l eara fric s-nu l fug n poi. Scoasir ap -aratsi cu cuv lu, sh- vazea cari u trunduea tut Laca.
turnar un-alantu di s-lar tuts tu fats . Shidzur mpadi, cama nclo di- Halcio, gri Tira-ali Marii, tora taha s-lu-afl m lali Goga cum l
aputs sh-u scoasir sirghia cu m c ri, cari tsi-avea, sh-adrar gustarea. bag ndrup tur -a purnjilor ta s-nu l si fr ng lum chili di v rie
Tora, io dz c, s -lj d m pit ar u shi s-tritsem anaparti, tu Lac , s- Dyeafura va ts hib gailelu shi c h rea tsi u-adunash calea tut , tu
nirdzem shi pi la purnjilj-a noshtri va s-videts tsi s-featsi dz lili-aesti duc sh-tu turnat
pri-aclo. Va s-videts, cu ocljilj a voshtri ti tsi ng s ea ah ntu lali Ah t va s-hib el tsi va s-bag ndrup turi, ma dz c naca nu-l
Goga urbarea s-lu-avea b tut tsi shtea el tsi putea s-aib la b g Ceaciu di li-adun , mea u lo moubetea lali Halciu shi imna
p n yirlu di Nigotina dz si lali Halciul, cu un frixi tu boatsi, shi cama-nyie di tuts, c nu-l ts nea loclu, sh-tu cheptu-lj si muta undili.
loclu nu-l ts nea. Ashi cu imnari sh-cu shic i agiumsir la purnji. C ndu, aclotsi tsi
Shidea ca pi schinj. P nea u m ca, ma nu s-ac tsa di el, nu u duchea s-l vead ocljilj a cushuradzlor: purnjilj tuts cu lum chili fr mti, pi
c -lj si dutsea la loc, ma canda-lj si dutsea tu p lt ri. sum purnji st v nii di fr ndz c lcati di oi pi purnji nitsiun
Aidi, more, sh-tini Halcio, tut aclo ts -i mintea. Iu ts-adar lali purn nu-avea ni c ti v r c t si sh-bag n gur , s-l treac dorlu.
Goga ahtari lucru?! Canda el nu putea s-ts li-adun purnili shi c ndu Lali Halciul, canda-lj si t ljar cicioarli, lj-trimbura. Gura lj-u-
vrea s-eshts tini-acas ? Nu lj-avea ciuciurat -atsel cu un cicior, mea, ac ts un amurts t sh-nu putu ta s-greasc ni un zbor. Un sudoari-
vrea ts spunea c c ndu vrea ts li-adun ! Sh-cara s-li-adun , iara aratsi lu-arupsi din creashtic shi-lj dipusi p n tu p lt ri. Prosuplu lj-
nu-adr slab, ts scoasi un gaile! Tsi vrea s-cheri tini dau dz li di al xea buei-buei. Ori-ori s-adra vinit ca c ndusha, hopi-hopi s-adra
lucru, el li-ari-adunat ti-un noapti! Iara va s-va s -lj dz ts bravo! Va albu ca azvestea.
ts da v r chelchi di-ar chie, nu va ti-alas ashitsi, c ndu va u E, more Halcio, asc pash di-un gaile. Tora pots s-li-aladz p z rli
hearb -ar chia la c z nits . Mash s n tati la s-hib sh-nu ts bag tuti shi p n yirili Adun -ts canai ndrup turli-aesti ta s-ai cu tsi s-ti
c trani tu inim ! lj dz si, ca pi shicae, Santa-al Momcu shi l featsi ng ldz shti iarna, cara s-fac v rn iarn -arau Ma s-nu li-adunj
cu ocljul a al ntor, shi tuts ahurhir s-ar d . tini, lali Goga va ts -l scoat sh-atsel gaile iara u lo cu shic ili
U loar tuts a m itapiljei. Lali Halciu hirbea. Nu c -l durea ah ntu Santa-al Momcu, sh-l featsi cu ocljul sh-a al ntor shi tuts s-c p ea
multu purnili, ma c tse s-lj-adar ahtari archiushurari, c tse s-ar si- di-ar deari.
ah t ca ficior njic, c ndu lu shtea c tsi drac eara. Cara s-nu, d -lj-li-a atsilui tsi li-adun purnili shi s-li-ard
V r hop s scular shi nchisit c t tu porlu di Scandaltsi, la c - ndrup turli, c hirbearea-a lor sh-caft leamni, nu shicae. Lipseashti
vaclu-atsel marli. Apa eara nica-aratsi. Ar ulu tut eara tu-aumbra di- sh-cu-aestu lucru s-lj-agiuts a atsilui cari li-adun purnili di ts scoasi
an lts lj c vats di pi budza di-ar u tsi c dea tu loclu-a nostru, tu un mari gaile, Halcio, u lo cu-alt shicae Naca-a Coneanjlor, shi iara
sinurlu di Dubrushana. Soarli s-an ltsa nsus shi tut ma multu lutsea, tuts ar sir .
canda shi el s ndridzea ti gustul tsi vrea-l vead , tu mesea di Lac , Shtea shi elj c -ar slu-atsel shi cu shic ili, nu eara la loc, ma altu sh-
cata tu brica-a Lac ljei tsi putea s-adar tu-atsea oar di sc njiseari, c ndu zate sh-nu shtea
l tricur ar ulu shi s nviscur . nchisir pit agr shturli cari eara sh-cari eara atsel ehtru tsi lu-avea adrat atsel lucru. Atsea c tut
mutati, pit c licili tsi li-avea c lcat oili cari tritsea pri-aclo cafi dzu . chirolu iftiraea u-arca pi pap Goga, eara c lu shtea tsi om easti sh-cari-
Imna cu capitli-aplicati, ca la ngrup ciuni. Can nu vrea s-u fr ng lj suntu h rli-a lui
t rhia cari s-avea-ashtirnut pisti elj. Di largu, di c t la Cul , s- La cap s -lj li ved shi ndrup turli, bulachim! Canda shteam mini
avdz r bots di c nj sh-di oaminj, picurari, misticati. V isea un c vrea s-adar v r drac lali Goga, ma cara mi pimsi-ashitsi gamatu-
uuuaa, aaaaa breaaaa! a Cuuuljooo, aaaa breeaaa Tuts li mutar gona, tsi va lj-adari? Moartea s-lu-avea m cat , bre dz si lali
capitli. Vrea s-eara v r picurar cari-avea vidzut v r lup, sh-aurla Halciul shi scoasi sh-nica un oh! di-ah nda di p ntic , mplin cu
shi lu-ang na c nli-a lui di dup oi ta s-aspar -agrimea shi s-fug . pon. lj si nud .
A, va-lj bashi nveasta m na-a v rnului picurar, dz si Santa-al Lali Halciul avea un larg p ntic , nu dz tsea el culai-culai Oh!
Dina Cuvata P n yirlu di Nigotina 65 66 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

ma, aest -arad , nu putu s-aravd , lj-vinji ca c pachi pisti tuti- purni. Atsea tsi eara heart di gorts mano agudea niheam ca pi acr .
ar vd rli-a lui. Eara multi purni, nu eara shicae Cara s-eara lucurlu Shi f tsea moubeti ashi shi-sh si mutrea ntr-oclji, shi ca hamu-ar dea.
ti v r trastu-dau , aidi la s-eara sh-un furtie, el nu vrea s-shuts E, tora s-veadi cari easti mastur ti-ar chie, nu mash v curdisits
ureaclja ici, sh-bileam, sh-ma multu vrea s-adar shic i aoatsi shi spunets moubets. Lali Goga, aestu an, nai ma ghini u-apugudi
S n tati la oaminj, Halcio, purnjilj suntu t rninti sh-di vear iara ar chia! Ia, videts, c-a lui ar chie ici nu da pi acr shi noi v hi
va s scoat , poati sh-ma multi. Aidi, nu-adun gaile, div r oar tini lipsea s-li d m cama n poi c z njli, s-li ts neam gorts li cama tu
eshts pi-arad s-li-adunj ghio-taha lu-apuituea alants , njil osh vuleri noi n-agunjisim ca corghilj shi tsi-adr m? Tsiva. Noi hearsim
capicheatra pusc , bre, noi nu c hearsim ar chie! Altu-an, lali Goga, tini va ti
S-anv rtir tsi s-anv rtir pi sum purnji, ma h iri nu-avea. Sh-loar b g m s-herghi prota! Tora iarna, s shtii, c daima va ts yinim
calea-calea sh-agiumsir n hoar . N inti di elj, nica di-alant dzu , oaspits, ta s-n-ang ldz shts di-aest ar chie s-nu dz ts v r oar
moubetea s-avea teas pit hoar , avea umplut hoara. Cafiun u c nu ts spusim ma-lj dz tsea Santa-al Momcu, shi l f tsea sh-cu
spunea, cari cum u-achic sea. Shi, di tini di mini, s-avdz r zboar c oclju-a al ntor, shi tuts ar dea pi sum must ts, tuts ma u tindea sh-u
sh-dealihea paplu Goga, sh-altu can , lj lu scoasi gailelu-al lali turtsea moubetea.
Halciu. Tuts spunea c -l vidzur c ndu dusi tu murgish c t tu Lac , Paplu Goga ma lu-avdzai:
cu doilji gumari shi cu satslji. Ama, can nu lu-avea vidzut sum Ghini, more! Yinits, more! Cari fudzi di oaspits, more!
purnji, aclo iu-adun . Ca cafiun moubeti sh-atsea ca baia chiro s- Shi s-f tsea c ghio-taha pindzea leamni sum c zani, ghio-taha li
toarsi pit hoar , di curmu s-adr funi, sh-la njits sh-la m ri, sh-ashitsi ndridzea alanti c z nj ti hirbeari, mash shi mash ta s-afl pi lucru, s-u
canda sh-din oar muri, s-chiru, s-ag rshi shi canda tsiva nu s-avea chear moubetea.
fapt . Dunjaea sh-avina lucurlu sh-cafiun sh-avina sinferlu-a lui. S Ghini ma, moubetea tut aclo s-anv rtea, shi tut canda idyea
shtii c-ashi suntu tuts oaminjlji, aht ri eara sh-arm njlji di Aclo iu zbura tuts b rbatslji un -alant , lali Halciul shidea mprostu
Dubrushana-a mea ning vuleri shi tut ma mintea cu m na pi n untru shi mash scutea
Lali Halciul nu-lj dz si n oar -al pap Goga, ni un oar nu lj-adusi pisupr oasi di purni. Shi oasi, c ti s-vrei, mn ts ntredz.
aminti, nu-lj disc rf si ahtari moubeti. Lj-eara arshini, c di multu sh- Tini, lali Goga, ca baia purni-ai n untru ti-atsea s-pari ma bun
b na deadun. Paplu Goga sh-t tsea shi-sh mutrea lucurlu. sh-ma nostim ar chia-a ta! ma-lj dz tsea lali Halciul, shi casten
aurla cama cu sil c s-avd sh-alants .
*** Tuts alants s-mutrea, iara, oclji-ntr-oclji shi ca hamu-ar dea. Tuts
Sh-tritsea d lili. Tricu un mes, cama vrea s-avea tricut . Toamna atsea zate sh-ashtipta shi s-u lja na-ar salui. Ashi l tritsea oara, shtea
avea c lcat ghini cicior. Lucurlu tu c mpu avea nyeat , pisti tut iu s- c tsiva nu vrea s-adar cu-atsea.
nirdzeai avdzai bots di oaminj, di ficiori, di pr vdz . C mpul tut s- Ari ndau more, pustili atseali ndau tsi-adunai nu vrui ta s-li
p rea ca un furnigarnic. Tuts atselj tsi-avea b gat c ti v r vuler di bag ahoryea, c mash c t vrea s-acats vulerili cu eali ashitsi vinji
gorts ti-ar chie, ahurhir di li hirbea, pi-arad . Serli s-aduna aest vuler , more ma strindzea budz li paplu Goga, ma gura-lj si
b rbatslji la c z nits shi-sh f tsea moubeti, p n tu njadz nopts . liga c shtea c-atsel eara drac shi c vrea-l creap tu cheali.
Tuts ashtipta s-aduc s-hearb shi pap Goga, s-vead tsi vrea s- Tsi ndau , more tini? Aoatsi, cum ved mini, pots ta s-dz ts c tu
hearb . Paplu Goga, m ratlu, hevrili lu-ac tsa. El, ici nu s-f tsea mali. purni ari ndau gorts , nu c tu gorts ari ndau purni
Dicara tricur tuts cu-arad , lu-ac ts ceareea shi paplu Goga. Nu- Alants s-c p ea di-ar deari. Ashitsi tut ma lu stuhina tuts atselj
avea ca cum. Adusi sh-el ndau vuleri la c z nits . ndreapsi tut tsi p z ryiots cari s-avea dus la p n yirlu di Nigotina.
lipsea sh-ahurhi cu prota c zani. Sh-la el s-aduna, cafi sear , b rbatslji E, paplu Goga u chirea moubetea, vrea s-lu-aruc aljurea, ma-aestu
shi-lj bea sh-a lui c ti v r chelchi di-ar chie. Shi tuts, cari cum bea, ni dai ni pridai, tuts aclotsi lu-anv rtea, ca c rc dac. Sh-alants , c
dz tsea c paplu Goga nai ma ghini u-avea apugudit ar chia, c a lui shtea c tsi-i lucurlu, can nu loa v r di moubetsli tsi l li
ar chie s-duchea din oar , c-avea altu nostu. Can nu-adutsea aminti disc rf sea paplu Goga, aclo-lj li murea. Tut aclo-l ts nea la
altu tsiva, ma tuts shtea c-ar chia-adrat di gorts mano nu putea ta s- moubetea-a ar chiiljei.
lu-aib idyiul nostu cu-atsea tsi s-hirbea di mistic tur di gorts sh-di Sh-ashitsi cripa tu cheali m ratlu di pap Goga, p n nu li hearsi tuti
Dina Cuvata P n yirlu di Nigotina 67 68 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

c z njli, p n nu fudzi di dininti-a atsilor tsi lu stuhina.


Hoara tut sh-armasir cu moubetsli goali, lali Halciul sh-armasi
f r di purni shi f r -ar chie, paplu Goga shi el nu c-amint v r
mari aveari mash v r sut -dau di chiladz di-ar chie ma, de,
oclju di om, nu-ari sabiri shi sat cu tsiva sh-di tsiva, sh-ahtari un oclju
shi t mahi-avea shi paplu Goga. Shi el v hi nu vrea, m ratlu, ma ashi
lj eara tabaetea. Tsi putea s-adar ? Loclu-aestu multi-ari trapt shi
vidzut , li tricu sh-atseali
Scopia, 25-li di Sumedru, 1983
S. Aleksandrov Ast v rsearea cu Locurli Arm neshts 69 70 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Ti Veryea sh-ar dz mlu a Pindului Veryea ic veaclja Beroia,


easti un mushat c s b , ca pi schinari, aspindzurat pi padea-a unlui
surin, dip nou sh-avut c s b . Nu-armasim, tsicara aveam shi
oaspitslj-a noshtri, di ispetea c canda nu vidzum tsiva di vicljitur
arm neasc .
Smiljana Aleksandrov (transpuniri: Dina Cuvata) nchisim calea ti Cojani, schinarea cari-a nau nu n si p rea sh-
ah ntu anifur , di ispetea c calea eara multu di multu bun , larg shi
ASTVRSEAREA CU LOCURLI nu cu multi autumubili. C eara mari anifur, duchim mash atumtsea
ARMNESHTS c ndu n si ng ldz amaxea shi nu-avina. Anifuri di-aesti n li-avum
(Transpuniri dit limba s rbeasc ) noi tut calea tsi u tricum. Ma, ti tihea-a noastr , aoatsi eara un loc ti
discurmari cu un shopat cu ap -aratsi di munti. N featsim moubeti cu
N dusim tu G rtsie s-n-ast v rsim cu locurli arm neshts sh- shuferlji a camioanilor cari tu-atsel loc sta di s-avreadz . Elj zate sh-n
agiumsim t sh tu brica-a Pindului. urnipsir c s-durnjim noaptea-atsea tu cunachea-a m n stirlui Ayea-
La sinurlu di ning Ghiurghililji agiumsim pi 29-li di Mai la s hatea Sumela, la mash 4 km di-aclo iu n-avram noi.
15, mash noi di c l tori. Pulitsia g rtseasc l yini ca ghiuci, atsea tsi M n stirlu shi cunachea s-afla la nai ma marea an ltsimi-a anifurlui,
noi earam fapts di Sarajevo. C dea tu-ap tuti explicatsiili a noastri di iu ahiurheashti di cadi tu him calea ti Cojani. Natura-i aoatsi dum-
c p rints lj a noshtri, tu-atsel c s b , lj-avea adus nisc nti vinturi nidz easc , a bisearica, nau sh-mushat . U viziteadz parei di
ti ciudie, nica di n inti di Protlu Polim Mundial. oaminj cari aoatsi fac shi cunachi. N inti s-n b g m s-durnjim baia
Tu nisc nt oar agiumsim S run , pi sucachea Egnatia. Eara oar n priimn m, a ud lu n fu dat tu casa cari mash ti noi u
Lunea, shi c s b lu eara tu un mari t rhie. Aest veaclji sucachi dishcljisir . Avea mults udadz cu c ti 3, 5 sh-ma multi paturi.
easti un parti di calea-a romanjlor, Via Egnatia, cari ahurhea di Durus Udadzlji tuts eara golj. Ti durnjari nu s-p lteashti, ma lja cari c t da.
shi li liga shi Searlu, S runa shi Bituli. Din oar u c ft m bisearica Tahinima, la s hatea 7 n dishtiptar c mb njli a bisearic ljei.
Ayiu-Dimitri, patronlu-a S run ljei, cari nu eara diparti di Via Ahurhi slujba, sh-mi-agunjisii di mi dush tu bisearic s-aprindu un
Egnatia. Bisearica easti un veaclji bazilic , iu s-ved veclji, ma ghini tsear ti calea mbar.
ts nuti, p rts . Cojani easti un mushat c s bic tu cari agiumsim agonja tahina, pi
Suvenirli li vindea un -analt shi pripsit doamn cu ocljilj njirlji. caf . Cafigeadzlji pi-agunjie li scutea stoalurli. C s b lu eara asc ldat
Pi limba arm neasc lji spush mini c escu arm n , la tsi ea pi tu avr , nou shi modernu, ma iara, tu partea di nsus a suc chilor anifu-
inglizeashti nj-ap nd si c tuts him oaminj. Ancup rai un njic rati, vidzui ndau veclji ports di-atseali di lemnu, cu mandali.
icunic cu Ayiu-Dimitri shi inshii di-aclotsi c nd sit c doamna ndz nam pit uboari, cu h shtea c vrea s-ved canda v r om di-a
atsea eara arm n . melj. Tu mesea di c s bic, anamisa di bancurli sh-atselj cari sh-si pri-
Armasim S run 24 di s h ts. Mi h rseam c tahinima, dup imna, artisea un stur ti electric , a pi el pilicanjlji sh-avea adrat cui-
carishti a c ta oar , vrea u ved p zarea din S run . Ma s-n stritsea bair. Cojani nj-eara nai ma mushatlu c s bic pi-atsea cali shi nu-nj si
tu-aurlari z rz v tceadzlji, h sachilji, atselj cu peshts lj shi masinili, vdzea di-aclo.
cari di cari sh-al vda p rm tia-a lui cari sh-ashitsi eara un p rm tii Trapsim calea ti Grebini. Numa-lj yini di la zborlu arm nescu gre-
f r di cusuri. Vidzui, poati, v r dzatsi-dauspr dzatsi di turlii di bini. C ljurli pit cari tritseam, cama multili eara adrati pi-atseali
masini. Ciliparlji vindea len-turlii di simits, a nicuchirili ancup ra shi vecljili, tsi eara di n inti di suti di anj, cari tritsea pisti schin rli-a mar-
c ti tsintsi p nj. Pr ndz m la risturantul dit p zari, di m c rli tsi li- lui masiv a Pindului. Grebini nu d n sim. Easti v r turlie tu valtu sh-
adra shi baba-a mea. cu pulbiri. Nu s-videa znjiseri di m rli, di cutrimburarea-a loclui. N-
Ca pi la s hatea 16, inshim di S run shi nchisim calea di c t Ver-
yea, calea cari, din oar , canda u lo anifurlu nsus.
S. Aleksandrov Ast v rsearea cu Locurli Arm neshts 71 72 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

agunjisim ti c t Calabaca1, c s bic sum Meteora. Urdinam pining C t n-aprucheam di Aminciu, shuts turli s-f tsea tut ma str mbi sh-
un mireau cu multi cid ri mprustati shi cu multi lilici anamisa di ma di-arad , anifurli tut ma mprustati. D n sim pi un patum , sh-
eali, tsi-al sa un impresie di multu mushat ndreptu c mpu. anv rliga di noi pisti tut mash liv dz shi cupii, nisc ntili mano oi,
nisc ntili misticati, oi shi c pri. Aproapea di cupii eara shi m ndz rli.
Calabaca Calabaca, nsus pit shcripurei, easti un veaclji hoar cu B tea chipurli dit tuti p rts li. Pisti tut anv rliga s-videa shi c nj
casili njits. Puts ni di eali suntu fapti mirimeti, a tu-atseali tsi suntu picur reshts . C njlji aeshts aleg di-atselj di-a Sharlui.
fapti mirimeti b na shi oaminj. Earam, ashi s-dz c, dip sum Meteora N-aflam la un an ltsimi di 1989 di metri. Vidzum un picurar aush
sh-ghini li vidzum njitsli schituri shi pishtireili a aschitadzlor. Turish- cari n muzli n s-apruchea. Lishor s ndrupa pi c rlig, a pisti
ts lj li ng ireadz shi s ng rlim pisti eali. Nj-aveam h shtea c ast ngul anumir sh-u-avea arcat t mbarea. Cu niar vdari lj grii un
vrea s-dau di v r n hoar cu cari vrea s-grescu un zbor. bun -ts dzua shi el nj-u turn cu ghiunueari. Can di noi nu n-
Eara ca ti pr ndzu-oar shi oaminjlji s-avea apridunat pit casi. Ana- agunjiseam. Lji spush mini c di iu him sh-ti tsi vinjim tu Pindu. Lj-
misa di vecljili casi anv liti tu trandafilji, shideam shi ad stam. Deadi vinji ciudie di c t u shteam mini limba. Aclo iu n f tseam noi dultsi
cap un moashi. Cata sh-ahtari ashtiptam zate. lj grii pi-arm neashti, moubeti, s-avea ca ntunicat .
ama ea nj-ap ndisi pi g rtseashti sh-asc pit dup nisc nti ports . Oaspili a meu tricu peanarga pisti larga cali, ta s-u-aprind c ndila la
Armash ashitsi nisc nt oar shi zg rleam tu poarta-atsea, shi singur un capel di ning cali. Aht ri aflam noi calea tut , sh-cara s-nu
nj-mi ntribam desi sh-va s-pot ta s-avdu v r zbor. vidzum v r sut . Adetea-atsea cu capelili, tradzi dit antichitati.
Dipusim tu c s b shi tricum la un ducheani cu suveniri. Inshi un Alant dzu eara s rb toari. La disp rts ri, picurarlu n ur un mes
muljari ca tu ilichie. lj grii pi-arm neashti shi ea nj-ap nd si. Mi bun, tsi va s-dz c meslu-ambar, cara eara prot di Cirishar.
ntrib c desi him dit Rum nie. nvitsai c tu Calabaca mash aushlji nchisim calea ti-Aminciu, cari di-aclo shi nclo ahurhi di s sc dea
u zbur scu nica limba vl heasc . Intrai tu ducheanea cu b c l chi tu nghios.
ta s-ancup r nisc nti lugurii, ma lucurlu eara, ta s-pot s -nj fac
moubeti. Un om, ca tricut, cu chefi ahurhi moubeti. Shi el mi ntrib Agiumsim Aminciu l vidzum c s b lu cari-i amplatea plichisit tu
desi escu dit Rum nie, di ispetea c daima l yinea parei di turishts ohtu. S-afl la un an ltsimi di 1200 di metri. Pisti cipitsli
di-aclo. Arm njlji dit Ipir ca baia s-duc tu Rum nie la h m nji, a deanv rliga, a Pindului, nica s-videa baia neau .
nisc nts lj shi c ti dzatsi ori. Intr m Aminciu pit un sucachi aspindzurat , plailu nghios shi
d n sim dinintea-a prot ljei uteli, Aneta Uteli. A nicuchir ljei lji
Fudzim di Calabaca c t Aminciu2 Locurli di c t Aminciu suntu zbur i pi-arm neashti, cari-ahurhii ghini di u zburam, f r ta s-li caftu
ti lja haraua. Mireili shi p shunjli s-ved pisti tut. Un ar dz m tamam zboar li, la tsi shi ea ahurhi di nji zbura. Lji spush c di iu yinim, c
picur rescu. Ca pi la s hatea 17, gionjlji cu am xili, a tu eali shi c ti yinim s-videm oaminj shi s zbur m cu elj cata aoatsi la izvur, tu
v r bab , s-duc di la cupie la cupie, li mulgu oili, lu-adun laptili shi Pindu. Aneta s spusi dip ashtiptat shi durut . N u njicshur
fug. Tuti-atseali li mutream di pi un dzean , aclo iu-al s m ca s-ar - niheam tinjia ma, sh-dup ah t cali, tinjia nitsi c sh-n intirisa
tseasc amaxea niheam . Geadeili suntu ti mirachi, cu multi shopati multu.
pining c ljuri, dit cari bucneashti apa-aratsi dit munti. N dusim tu mesea di c s b ta s-n priimn m pit anifura sucachi,
atsea marea-a c s b lui. Tu-Aminciu tuti suc chili suntu strimti sh-
anifuri, a tu nisc ntili locuri, anamisa di casi, ari loc di mash un
1
Nota-a Editorului Pri g rtseashti, numa-a c s biclui si scrii jgljoat . Pisti tut mash chischineats sh-arad , a casili mushutitsi cu
Calambaca, cu tuti c s-avdi Calabaca, sh-pi g rtseashti sh-pi- chindisituri di lemnu sh-cu balconj. Tuti suntu uidie cu natura, cu-
arm neashti; pi g rtseashti, sonlu b s-avdi v, shi ta s-lu scrii arad shi mirachi-adrat . Nai ma marea mushuteats suntu duchenjli
sonlu b, gretslji u fac cu dau li litiri mb. Aoa, noi lu scriem tu cari s-vindu lugurii di lemnu, l n sh-ad rn minti di-a
zborlu pri-arm neashti. cuiungeadzlor. Vidzum shi chilinj di China sh-di Pirot. Multu s-bag
2
Nota-a Editorului Numa g rtseasc a c s biclui Aminciu easti actsentul pi prilucrarea-a lemnului, tu tut ar dz mlu-a Pindului. Tu
Metsovo. p zarea-a c s b lui, sh-ninti shi dup pr ndzu, s-curdisescu aushats
S. Aleksandrov Ast v rsearea cu Locurli Arm neshts 73 74 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

ndrup ts pi c rlib njli a lor. Nu multu diparti easti monumentul al atsea adeti. Mini, ca ti fimisi, dit veaclja bisearic arm neasc dit
Averof, shi muzeulu cari lj-u poart numa. Pindu, loai un njic pung cu fimnjam .
Ca ti marea harau a mea, tu Aminciu nica ari tiniri. Nu lu-alas Limba arm neasc , aoatsi, tuts u zbur scu. Aminciu easti un oaz
c s b lu, di ispetea c multu ghini sh-b neadz di turizmolu, sh- arm neasc . Dimi c mini earam xinit , prota nji zbura pi g rtseashti
cama multu di-atsea. Tiniri dadi cu njitslji dipun suc chili nghios ti tu ic inglizeashti. U-ascultam Aneta cum sh-f tsea moubeti cu un ficiu-
p zari, uniclu loc b gat tu tut c s b lu, iu pot, shi f r di agiutorlu a rac di soea-a ljei, c ndu s-turna di la sculie. Prota ntribari eara cum
babilor, s-li duc am xitsili cu njitslji. tricush? Ashi n oar sh-mini dada mi ntriba, sh-nu mash n lig tur
Tsin m un pit cu prash shi m rcat, a b rbat-nju lo sh-un cu sculia.
salat iu nu-ari asc pari di masinili. Eara scumpu foc cara s-u lom cum Nai ma marea mirachi nj-eara s-es tu cadur cu portul arm nescu.
eara n S run . Aneta sh-avea stulia a ljei, di cari nisc ntili p rts li-avea fapt insush
Sezona turistic nica nu eara ahurhit . Earam printri puts njlji ea, cu m na-a ljei. N dusi noi tu ud lu-a ljei, tu binaea-a hotelui shi
oaspits, madan nisc nts ingleji, cari yin pit munts lj a Pindului. n b g tu un ud dealihealui arm nescu. Tuti eara ashtirnuti,
Aminciu lu-au mash ti durnjari, sh-alant tahinim s-aruc pisti dushumelu, paturli, stiznjili. Pisti stiznji aspindzura chilinj di pinush cu
schin rli a muntilui di partea-a Ianin ljei iu lj-ashteapt autobuzlu si-lj motivi orientali, iu s-videa shi turts cari tr dzea dit lundz cibucuri, a
duc la aerodromlu di Ianina. featili crishtini lj chirnisea. Pisti paturi ma multu li-avea chilinjli iu
Durnjim ghini tu un ud cu balconea pisti tut c s b lu. Tahina, di- bueaua atsea aroshi artisea di tuti-alanti. Pirdadzlji, shi elj, di m n
nintea-a noastr , sc ntilja Pindul, cari nica eara sum neau . ndzarea- mpiltits. Un s hati ntreag tricui tu ndridzeari shi inshari tu cadur.
atsea n mbit , a b rbat-nju vru c tut bana s-arm n Aminciu. B rbat-nju multu vrea sh-si tind pi-atsel pat arm nescu.
Ahurhi di-ac chisea arm neashti sh-di partea-a m -sai ahurhi di Alant dzu , cu mari caimo tu inim , fudzim dit Aminciu shi
dizv lea nisc nti z rtsinj arm neshts . nchisim ti nai ma arcata hoar di c t Albanie, Samarina. Aneta n
Prota dimneats a noastr di-Aminciu, 1-lu di Cirishar, Analipsea, dz si s-u lom calea cari nitsi c eara simnat pi harta geografic , ama
ic a 40-a dzu dup Pashti, aoatsi n Pindu, s-fatsi ca mari s rb toari. tritsea pit horli arm neshts , Amer3 sh-altili. Calea p n Amer eara
Aneta, chih oanja-a noastr , n c lisi s-u vizit m veaclja bisearic nibitisit sh-nisimnat . Calea-atsea tritsea pit nisc nti p duri di chinj
arm neasc , pi patum , iu, pi-atsea dzu s-fatsi mari dyeavasi. Ea nu shi eara zate sh-adrat ti-atselj tsi li t lja. Cara s-n si ftsea v r h tae
putea s-duc c avea multu lucru, ma ti-atsea erapoi cafi dzu tu-amaxi, zori c s-dideam di un servici. Pit nisc ntili locuri avinam pi
aprindea c ndila. Bisearica eara ca la 4 km c t Calabaca. Amaxea nu g d rm , a nisc ntili locuri eara mash trasa-adrat . Aneta casten n
puteam s-u dutsem, sh-di-atsea ispeti, ca nvirinats, n nchisim pit pitricu pit aesti p rts , ta s-tritsem pit nai ma mushatili locuri a
sucachi. Mi-aprucheai di dau tiniri shi eleganti muljeri ti cari canda Pindului.
aduchii c eara ndreapti ti la bisearic . L spush c cari him noi, di iu Pindul easti Elvetsia-a G rtsiiljei. G rtsia ca ahtari can di noi nu u
him, sh-ti tsi him aoa, di tsi ispeti, sh-cu mari harau n c lisir s- shtii. P durli di chinj nu-au mardzini shi tufoasi, a nsus pit p dzli
neardzim deadun la bisearic . nsurinati, alghescu horli arm neshts .
Veaclja bisearic eara di-un simpl arhitectur , adrat di chetsr , Amer, calea eara ah ntu strimt , tsi nu puteam s-tritsem di un
ama cu multu mushati shi veclji iconj. Artisea tu tut patuma atsea amaxi. Disc rca tsiva dit amaxi, a mini agno mirachi inshii dit amaxi ta
pisti, tut deanv rliga s-videa liv dzli f r di mardzin , pispiliti cu s-pot s zbur scu tsiva pi-arm neashti. Amerlu eara mushat hoar
narcish. C ndu agiumsim noi aclotsi, muljerli sh-ficiorlji tuts avea pi-aest cali, cu multu mushat bisearic pi ohtu. Dininti-a un ljei
gaire tu m n tufchi di-atseali lilici cari nostim anjurdzescu. Di ducheani, vidzui ca v r sut di njits t l rici di lemnu tu cari s-b ga
b rbats avea puts nj. Babili eara tu portu-arm nescu, a ma multili di cashlu. nj pari ar u c shi eali nu li scoasim tu cadur. Ghini ma, cara
eali idyi aht ri stranji sh-poart shi cafi dzu . Sh-avea loat cu eali shi vidzum n multu mushat livad , d n sim niheam ta s-n
m cari shi dup dyeavasi, sh-lji loar ficiorlji sh-nipotslji pit liv dz iu discurm m, shi s-gust m p ni cu cash.
tuts deadun s-ar d psir anv rliga shi pr ndz r . Cari nu sh-avea
bab nu-avea sh-anv rliga di cari s-ar d pseasc tu mushata livadi.
3
Muljerli atseali cama tinirli, di ispetea-a stranjilor moderni, nu u fac Nota-a Editorului Numa g rtseasc a c s biclui Amer easti Milia.
S. Aleksandrov Ast v rsearea cu Locurli Arm neshts 75 76 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Tu-alt un patum n discurm m sh-nica ma multu. N njiram cu Ma mults lj di-atselj oaminj b neadz nghios pit tut G rtsia, a nai
un cupie di oi shi c pri cari yinea anv rliga aclotsi. C prili eara l i ma mults lj Larisa. Samarina l trec chirolu di-agonja tu primvear
shi ghesi cu c prina p n di padi, ma multili di eali shi cu chipuri di shi p n tu toamn , c ndu s-mut di-aclo. Arm n c ti 8-9 inshi cari
gushi, shi multu mushat v zea b tearea-a lor. P n shi c njlji eara cu u veaglji hoara di-arbineshlji furi tut iarna, a sinurlu nu-i multu largu.
chipuri. C njlji picur reshts , m ri shi gionj, shidea pining cali, a Tu sala-a uteliljei, sta aspindzurat cadurlu di la ncurunarea-a pap-sui
nisc nts lj al ga sh-dup noi, c tsi ma-agonja s-n-avina di-aclo. a nicuchirlui a uteliljei. S-turn dit Amirichie, ta s -sh si nsoar Sama-
Pindul easti un mari shi f r di m rdzinj munti, di patru ori easti ma rina shi s-u disfac utelea aest . Az , s shtii, binaea easti un dip
mari di muntili Shar. Pit p tunjli-a Pindului suntu pispiliti multi bise- nau constructsie, di-analt categorie. Utelea u ts ni un nipot di-a lui,
rits, sh-ma multu di partea-a Samarin ljei ti cari avdz i multu intiri- a curi tat shi lal shed dinintea-a uteliljei cu tuts alants aush. Lal -
santi lucri. Cara s-adra shi nu eara simnat calea, oaminjlji n dz tsea, su n chirnisi cu bir sh-di la el, tu un moubeti, li-avdz m nisc nti
imnats mash schinarea shi va s-agiundzets Samarina. lucri.
Samarina yini di la zborlu4 samar, spun atselj di-a loclui, c easti Tu chirolu-a Defturlui Polim Mundial, Samarina eara dip surpat sh-
curdisit pisti Pindu, ca sumarlu-a calui. La 4 km di Samarina, ntri- apreas , 1500 di gionj di Samarina chirur ic l si chiru fana pit
b m un picurar, nica c t ari p n Samarina. Gionli-atsel, analtu, sup- Albanie, iu eara pitricuts ta s-alumt contra-a Italeanjlor. Aesti suntu
ts ri sh-arsu di soari, n spusi pi s rbeashti, 4 km. El u-avea vidzut spunerli-a omlui cari li tricu pisti cap atseali fapti, sh-a curi ma mari
tabla-a registratsiiljei multu ma ninti di tsi-l vidzum noi el. Atsea sh-lj- frati chiru atumtsea tu Albanie. Dzatsi anj Samarina nu s-videa yiu su-
eara lucurlu, s-mutreasc shi s-vead tut tsi s-f tsea. Eara un arbines flit. Peanarga-anarga sh-si turna shi sh-li muta casili pisti scrumlu tsi-
di Shcodra, cu-arug pi un sezon . Sh-arm njlji dit Albanie yinea pit avea armas .
aesti p rts a G rtsiiljei, aproapea di sinur shi multu lj-apruchea c Samarina az -i didip diznou adrat . Tu mesea-a c s b lui nai ma
eara bunj lucr tori. Li lucra elj tuti lucrili cari arm njlji dit G rtsie vecljul cearnicean easti siminat anlu 1940, cu lum chili teasi, shi easti
nitsi c li lucra sh-nitsi c va li lucreadz v r oar . ilichia-a mea. Samarina easti loclu ti Week-endu ti ma multili fumelj.
Calea-atsea di-Aminciu p n Samarina, sh-tsicara nibitisit shi Atselj tinirlji, shi cari suntu pit lucri, Samarina trec c ti 10-15 di dz li
greau ti-avinari amaxi, nu va u-ag rshescu putes. Di ispetea-a tru an. Ashteapt elj ta s-eas tu pensie, sh-aushaticlu s-lu treac tu nai
galnic ljei avinari puteam ta s-nji diznjerdu ocljilj tu mushutetsli-a ma s n toas h vae, ca shi p p njlji a lor, c ndu sh-si turna di la
Pindului, cara tritseam pit nai ma imirli p rts -a lui, di pi schinari pi amintatic.
schinari. Trasa-a caliljei cari tora s-adra, s-dutsea pit veaclja cali, Omlu cu cari f tseam moubeti nica nji spusi, c el sh-cu nica doi
c lcat ghini di cicioarli-a chirageadzlor, cu anj ma n poi. Tuts alts urtats dit hoara-a lui, easti nicuchirlu-a cupiilor di 5000 di oi pisti
chih eadzlji a utelilor di ax pit c s badzlj-a Pindului, ma shi pit tut p tinjli anv rliga di Samarina, pining cari noi aveam tricut . Oili li-
G rtsia, dup p p nj suntu di pit atseali locuri. aduc tu-Apriir ic tu Mai, cu camioanili, di Larisa. Aoatsi trec p n tu
Sumedru, a deapoea peanarga dipun, pri padi, ti 12 di dz li, ca di-un
Agiumsim Samarina Samarina agiumsim cama-am nat dup chiro. Laptili tut lu-ancup r un om di Samarina.
pr ndzu. Tu nsurinatlu tsentru a c s b lui, shidea aushatslji. L s- Tu utelea-atsea di oaspits earam mash noi. Scoasim un multu
apruchem, l si spusim cari him shi vrum s-fatsim moubeti, ama prota mushat durnjari la an ltsimea di 1650 di metri. Samarina easti nai
n-agunjisim s-n-afl m loc ti durnjari. ma-analtul loc iu b neadz oaminj dit tut Balcanlu. Zate sh-tuti horli
Samarina, un chiro avdz t hoar di Ipir, lj deadi zugraflji, Mihail arm neshts suntu-adrati la an ltsinj di pisti 1200 di metri, tu p dzli
shi nica ma avdz tlu hilj a lui, Daniil. Az Samarina easti njic shi nsurinati, aproapea di cupiili a lor. Dimineatsa dit ud mutream cata tu
veaclji. Agonja u tricum tut shi n turn m tu mesea di hoar , la aush. mesea di hoar . Un om dinintea-a cas ljei a lui, di-andicra a uteliljei,
bilea un oae.
Di Samarina fudzim, din oar dup tsi-l bium cafelu. Nicuchira-
4
Nota-a Editorlui Aest easti mash un tiurii; c alti tiurii n spun atsea tricuta n chirnisi. Videam c dizbilea nisc nti z rz v ts ti
c numa-a hoar ljei poati s-yin di la numili: San-Marina ic pr ndzu. Eara ca m r nyisiti shi nu shteam cum lj dz tsi. Nicuchira
Santa Maria di Pretoria. nj-dz si c di Samarina nica tsiva nu-avea inshit shi c tuti
S. Aleksandrov Ast v rsearea cu Locurli Arm neshts 77 78 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

z rz v tsli s-adutsea di-aljurea, a eara 3-li di Cirishar. hramlu a St -M riiljei, a icoana-al Ayiu-Dimitri, ca di-arad easti nai
ma mari tu cafi un bisearic .
Di Samarina ti Clisura Clisura easti c s biclu cari yinea pi-arad Clisura, ahurhii moubeti cu ma mults di-atselj tricutslji. Muljerli ma
pi calea-a noastr . Yeani shi Costuryeani nitsi c vrum ta s-li videm, ghini u zbur scu arm neasca dic t b rbatslji. Elj u-ag rshir cara
c s-featsir m ri c s badz shi-l chirur duhlu arm nescu. U-avinam lucra, shi c ti 40 di anj, largu di-acas . Tu dau casi fum c lisits pi
amaxea pit un multu bun cali sh-ca la pr ndzu u vidzum agnanghea caf .
nsurinata Clisur . Prota aleapsim un preaclji di-aushats di cama di 80 di anj, cari avea
N ng rlim m la atseali di nai ma nsus adratili casi, c ft ndalui s- cas , nsus pi schinarea din Clisur . U-avea ncup rat n inti di 30 di-
afl m tsiva tsi nica nu s-avea al xit . Afl m un ahtari. Eara di- anj, s-cljam tu-aushatic, di la nisc nts cari s-muta di-aclo. Di pi bal-
atumtsea agonja dat cu azvestri, ma aljumtrea ici nu eara c rtit , vea- coni avea un panoram dumnidz easc . Aushlu, 40 di anj avea
clji di 150 di anj. U p l c rsii un moashi di 86 di anj, sh-a curi tat lucrat ca shufer di camion. El a nau n dz si c , pi calea di Clisur
u-avea ndreapt casa atsea, s-mi-alas ta s-u ved di n untru. c t Florina, f r di-altu s-pr m sim tu-a patra hoar , Nevesca. Shi,
Intrai n untru cu fric shi-nj mi mindueam c tu-ahtari un cas noi lu-ascult m. Tu moubetea cari u f tseam, un cama tricut
v r oar b na shi p p njlj-a mei. Casa, s shtii, easti cu patomati shi doamn ma nj-li spunea nisc ntili finesi tu limba arm neasc shi c
da pi dau suc chi. Pi patomata di-analtu ari trei udadz ti durnjari shi tu Clisur nu s-dz tsi cama limba vl heasc , a arm neashti.
un dulapi. Udadzlji suntu m ri, cu c ti dau geamuri shi dau paturi, Clisureanjlji u zbur scu nai ma mushata arm neasc , ashi dz sa
di nandreapta shi nast nga parti. Udadzlji, tu mesi suntu golj. Idyea gr mustineasca.
arad eara shi tu utelea-ali Anet di-Aminciu. Pi dushume shi pisti pa- Al doilea caf l bium tu m h l lu di nghios a c s b lui, la un
turi avea chilinj. Pi stiznji f r di altu ari ndrup ti c pit nj, un ning - doamn cari ts ni cafine. Tat -su-i machidon. N-avdz noi c
alantu. Pi ngiumitati suntu-anv liti cu p ndz alb cu chinadz di zburam, lu-al s cafinelu dishcljis shi singur vru ca s-n priimn
m n -adrats. Eara atsea un cadur dit anjlji ficiureshts a melj, ama dip prin Clisur . Multu vrea ta shi zburasc machiduneashti, la tsi shi noi
s-avea ca ashtears . Nu shtiu cum di udadzlji eara ah ntu m ri, c ndu cu harau c nd sim. N dusim p n la bisearic ma eara ncljis .
casa, di nafoar , s-p rea njic . Ning bisearic avea un loc ti-agiucari a ficiuritslor tsi nu s-dutsea la
mpadi easti m yiryiolu, cari easti disp rts t di ud lu ti shidearea di sculie. S-cljam c n Clisur ari tinirami.
dzu . Tu mesi avea chiumbet pi leamni shi un pat mari, anvilit cu chi- Tu Clisur s-b neadz . Nu-i sh-ah ntu un c s b a aushatslor cum
limi. Dit m yiryio s-dutsi ndreptu tu c mara ti leamni. Tuti bunit tsli eara Samarina, a Aminciu erapoi eara c s b lu-a giunamiljei. Shi
li-aflj-aoatsi shi, iarna, nitsi nu lipseashti omlu s-eas din cas . Clisura easti un c s b di Week-endu ti tinirlji arm nj cari
Moasha-atsea yini di Costuryeani, cafi primuvear tu Martsu. Eara lucreadz pit tut G rtsia. Tuts elj trec, canai 15 di dz li n Clisur ,
nguvat tu lucri. Atsea dzu didea cu azvestri c lj-ashtipta hilj-su cu c ndu nghios bat m rli c njinj. Casili atseali veclji, tuti suntu fapti
nor-sa shi fumealja-l di Costuryeani. Ti veara-atsea avea tu plan s- mirimeti, a multi s-adar shi diznou. Atseali nau li li-adar atselj di-a
fac mirimeti pi n cas , ma mini ma multu mi-arisea c u vidzui n inti loclui cari aoatsi sh-b neadz . Oaspita-a noastr n u spusi casa-a
di mirimeti. Moasha-atsea nj dz si nica, c vrea c moartea s -lj m -sai, casa-a hilji-sai shi treili casi a ljei. Din Clisur nu fug oaminjlji
yin di mproast . Lj-si mi h ristusii shi-nj li b gai p puts li cari li- iarna cum fac atselj di Samarina. Aushatslji iarna shed prit cafineadz
aveam scoas , dinintea-a ushiljei. sh-agioac domino. Atumtsea shi oaspita-a noastr cama ghini-lj si
Nafoar mi-ashtipta b rbat-nju, cari nu-avea cama filmuri ta s-mi dutsi lucurlu.
scoat tu caduri.
Pistri casili di ma nsus a Clisur ljei, s-afla mirmints lj. Un schinari Mushata Niveasc -Nevesca Ti c t Niveasca ic Nevesca, un
li disp rtsa di patuma iu p shtea caljlji. Mirmints lj eara ghini multu mushat hoar arm neasc , pr m sim la 9 km di Clisur , pi
ng rdits shi cu cljae. Tu mesi avea un capel , un cas alb shi calea ti c t Florina. Avinam pit un bun cali cu anifurli a ljei di cari
lung iu-lj ts nea morts lj n inti ca s-lji ngroap . nu ascachi shi la an ltsimi di 1350 di metri. Amaxea u-al s m tu
Tu Clisur avea trei biserits. Ti mari jali, la oara-a pr ndzului, tuti intrata-a hoar ljei shi din oar n-alin m pi schinarea cari n si p ru
eara ncljisi. Tu cafi un hoar arm neasc , c ti un bisearic lu-ari multu mushat . Dinintea-a noastr crip un ndzari tsi mardzin nu
S. Aleksandrov Ast v rsearea cu Locurli Arm neshts 79 80 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

lj-avea. Armasim aoatsi p n tu murgiu. Zg rleam mini tu ndip rt rli


di cari nu puteam s -nj dispartu ocljilj. Putes nu-aveam vidzut ah ntu Bitulea shi locurli deanv rliga Di Bituli s-tr dzea bab -mea. Di-
largu a s-nu mi dau di la loc. Atumtsea l pistipsii a versurlor al Petar aclo avea fudzit tu anlu 1904, di ispetea c s-m rt . Pi 16 di-anj s-
Petrovici Njegosh, c ma multu veadi atsel di pi schinari, dic t atsel di dusi Sarajevo, iu paplu-a meu ghini s-avea ndreapt cu cafineadzlji.
sum schinari. Baba-a mea alt oar nu u vidzu Bitulea. Purta un caimo tu suflit shi
Tu vali s-videa dau b lts adrati di m n di om shi loclu tut daima u-adutsea aminti Pilistera.
ng rdit, p n di palm . Diparti nclo s-an ltsa fum di v r fabric . Bitulea atumtsea eara mari c s b . Z n tsli shi comertsul s-avea
Poati c atsea eara Machidunia. Lucri-aht ri nu l u mintea mutrita-a ngrushat ghini a yinea shi moda ivrupeasc . Lj-vizit m mirmints lj
p p njlor a noshtri, cari pisti schin rli aesti sh-urdina cu c rv njli a shi bisearica St -M ria. Tsicara c di multili ori mi-aveam dus
lor. Sh-nu earam mash noi aclo. Loclu aestu mults oaminj l fac di Bituli, nica nu escu h ristusit , c ari multi locuri cari va s-voi s-li ved
soe, parei di tiniri shi ficiorlji di la sculii cu tut dascaljlj-a lor. iara. Nisc nts arm nj n spusir c bisearica St -M ria easti
Anv rliga di mini s-anv rtea nisc nts c nj, a di pi cipita-a unlui arm neasc , shi c pi 3-li di Cirishar, pi dzua di Custandin shi Elena
chin mi mutrea un njerl . Tricur cu irushi doi picurari nc lar pi s-fatsi lituryie pi-arm neashti, a easti tradus shi Lituryia-al Yeani
calj, sh-doilji shi zbura pi-arm neashti. Nu bash cu chefi lu-al s m Gur di Mal m (di Dina Cuvata sh-cu muzica-al Yeani
loclu-atsel di pi schinari. Dipusim Nevesca ta s-c ft m loc ti durnjari. Cogeabashia). Nj-aduc aminti c bab -mea, multu di multu u f tsea
Niveasca easti un loc monden iu-avutslji arm nj sh-au m ri shi aest s rb toari, di ispetea-a dzu ljei a pap-njui.
mushati casi. Yin cu-autumubilili-a lor scumpi, cu tuti t ifurli sh-ashi Ti Crushuva nchisim agonja dup pr ndzu. Calea eara bun shi f r
canda ts si pari c suntu italeanj. di-aglumiratsie. Tricum pining mushata hoar Crivogashtanjlji, iu tu
Niveasca nu-ari un loc tu misihori iu pot s -sh s-adun aushatslji. mesea di hoar avea cama di 10 cuibairi di lelits cu pulj njits. Hur-
Nai ma multu s-shadi tu g rdina-a uteliljei, pining shopatlu dit cari yeatslji spunea c lelitslji daima l yin, sh-cara s-li surp vecljilj, elj
bucneashti shulinarlu c t bratslu cu un aratsi ap di munti. adar nau cuibairi pi nau li casi, sh-atsea la ugeacuri.
Tu vecljili shi modestili casi b neadz oaminj aush. Lj-avdz i c Anifurlu nsus ti c t Crushuva d n sim pi un padi. Shidzum pi
anamisa di elj shi zbura arm neashti. Lu ntribai unlu di-aushlji ti un earb shi u mutream avuta shi ghini lucrata vali. N diznjirdam ocljilj
ud , a el nj-ap nd si pi g rtseashti ca s-mi duc la uteli, a ninti di-atsea pi-atsea ndzari. M njli-nj li ngrupai cu un mnat di p p dii. Adunai
cu nicuchira-lj shi zbura pi-arm neashti. Tuts cari l zburai pi-arm - ndau c t ti-adutseari aminti. Stri noi, alghea Crushuva, nai ma
neashti, tuts nj-ap nd sir pi g rtseashti. Alutusii shi la uteli. Nicu- mshatlu c s b arm nescu di tuts c ts lj-aveam vidzut .
chirlu-l ghiunuii pi-arm neashti a ti ud , nj-si-ap nd si cu ohi. S- Crushuva-i tut mirimeti fapt ic diznou adrat , ama tu vecljul stil.
avea fapt am nat, a ud nu-aveam aflat . Dip tu soni ac chisii c Pisti tut algheats sh-chischineats , mash c utelea di pi schinari nu s-
aoatsi arm neashti nu s zbura cu xenjlji, ma mash cu oaminjlji a lor. uidiseashti cu arhitectura-a c s b lui. Atsea mari binae di cimentu cu
Mini, ca xinit, lipsea s zbur scu ufitsial i inglizeashti i g rtseashti. citia b gat , u fr ndzi uidisita lig tur a c s b lui cu natura. Shi
Mizi, cu interventsia-a nisc nts lor oaminj cama vidzuts, di-arm njlji, c ts fadz s-au t ljat ti utelea-atsea.
n si deadi ud tu dip goala uteli. Crushuva b neadz dunjae. Pit suc chi s-ved tiniri, mash tu dz lili
B rbat-nju armasi tu b hce shi baia chiro sh-featsi moubeti cu di discurmari oaminjlji suntu ma mults . Nji zburam mini arm neashti
oaminjlji atselj. Mizi ag rshii di durnjii cu mari inati pi io insanj tsi cu muljerli cari li-ast v rseam pining casi. N c lisea sh-pi caf ,
spush un soe di euforie natsiunal , ma sh-atsea di marea mirachi c ama noi n-agunjiseam. Un paree di tiniri, cari tricur pining noi shi
tsi ma multu si zbur scu pi limba-nj di dad . P p njlji a mei eara zbura pi machiduneashti, a acas cum shi zbur scu, atsea nu u shtiu.
mintimenj sh-apuituits, arm neashti zbura mash p n la usha di cas , Di Crushuva n turn m Bituli, c vream io ca sh-aest arad s-li
a tu sucachi sh-ti tut tsi lipsea, pi turtseashti sh-arbinshashti pining ved T rnuva shi Magarva, locurli di iu eara faptu pap-nju Cociu. Fen-
g rtseasca cari ufitsial s zbura. su-a lui, Steryea, fu adus ca ficior Bituli, di Lamia di ning Larisa. S-
Ti Florina nchisim agonja tahina shi cafelu-l bium tu nsurinatlu chen- featsi p rm teftu angrusistu, cu ciuchi. S nsur cu Teofania di
dru a c s b lui. Sinurlu-l tricum ar hati shi mash noi. Agiumsim Magarva, iu-lj b na shi fumealja, p n nu u-adr casa di Bituli. Nai
Bituli ca pi la s hatea 10. ma marea sor al pap Cociu, Chia, Magarva bitisi sculia comertsial .
S. Aleksandrov Ast v rsearea cu Locurli Arm neshts 81 82 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Ea li lo lucrili tu firm dicara muri fen-su. S spuni c Magarva eara, supts ri hir anamisa di-amintirli-nj cu p p njlji. Ducheam canda un
ma ninti sh-di Bituli, ashtirnut cu g d rm , lucru tsi-nj lu spusi soe di fric , un tsi intr m Magarva.
cusurinlu Ilciu, nipot-su-ali Chie. Bisearica-al Ayiu-Dimitri di Magarva easti adrat tu anlu 1836. Di-
Cara nchisim di Bituli ti T rnuva shi Magarva, u-alutusim calea c atumtsea agonja eara dat cu azvestri, sh-di n untru sh-di nafoar .
nu-avea nitsiun semnu n cali. nchisim ti c t la utelea Molica, c t Shtiu di ma ninti c p radzlji ti-atsea-lj didea atselj tsi s-avea mutat
Pilistera. Sh-pi-alatusea-atsea, intr m Nijopuli. Tihea-a noastr , am sh- di-aclo. Bisearica ari forma di-un bazilic . Larg easti 25 di metri, a
atsea easti hoar -arm neasc . Tinirlji oaminj sh-li ndreapsir casili-a lung di dau ori ma multu. N untru ari stururli anv rligushi, c ti trei
p p njlor shi yin di Bituli iu lucreadz , cu fumeljli sh-li treac dz lili di cafi un parti. Tuti atseali spun c Magarva ari fut mari hoar ,
atseali adyi, la un an ltsimi di 1200-1300 di metri. Nijopuli easti mac lj-eara lipsit ahtari n bisearic .
agno b natic. Mulats -s oaminjlji di-a loclui shi oaspits. Tuts zbur scu Tu murgiu n-alin m pi Pilistera, lutsit di-ar dzli a soarilui cari
arm neashti, ma iara, muljerli ma ghini u shtiu di b rbatslji. asc pita. Cu-atsea lj-u feci mirachea-ali Babi.
Cu un taif tricum ca un s hati moubeti. N spusi c grupa di fol-
clor s-avea turnat di Belgrad agno harau shi cu buni impresii. Un Struga sh-di-aclo shi nclo ti fug Noaptea u tricum Struga, iu
tinir muljari cu ng tan n u-asculta moubetea. N dz si c -i agno n inti di dzatsi anj lu-aveam cunuscut domnul Vangheli Pana, tu
harau c tuti n li-ac chisea, ma nu shtea s-toarn pi-arm neashti. ducheanea-a oaspilui a nostru Branco Pinto. Atumtsea zate sh-ti prota
Nijopuli ari mari bisearic , ali St -M rie, tu mesea di hoar . Dzua oar avdz i s si zburasc arm neashti nafoar di casa-a mea, shi cu
avea fr mt shi noi n ghiunuim cu oaminjlji shi nchisim ti T rnuva. elj ahurhii moubeti. Domnul Pana dishtipt tu mini un intires ti-arm nj
Cara eara Dum nica, shi T rnuva eara mplin di oaminj. B gai ergu sh-ti tut tsi-i ligat di elj. Di la el, pi shcurtu, nvitsai tsi p n atumtsea
c s-avea adrat multi nau casi, di-atsea cum u-aveam vidzut n inti nu shteam. Domnul Pana nj-lu spusi Zborlu a Nostru, deapoea
di dzatsi anj. La usha-a bisearic ljei St -M ria, avea nica mults cadurlu cu hlambura arm neasc , sh-nji spusi nica sh-ti congresili di
oaminj. Bisearica atsea, tu Protlu Polim Mundial eara surpat , shi ayiu- Freiburgu. Domnul Pana easti di Beala di Nsus, cari atumtsea nearsim
dima adrat tu lemnu eara mutat tu bisearica di Bituli cari u purta id- di u vidzum di h t rea-a lui.
yea num . Ashi cum nji spunea domnul Pana shi domnul Pinto, Beala di Nsus
Strimta sucachi eara ngr m dat cu-autumubili. Baba-a mea nji multi avea p ts t di Vurgari, nica tu Protlu Polim Mundial. Atumtsea
zbura c , anda njic , cu m -sa s-dutsea ti T rnuva priimnari. Cu mizi mult mileti fudzi pit S rbie shi puts nj s-turnar n poi. Str mb shi
cum str b team mardzina-a muntilui, u lom ti T rnuva, a tu vali dup lae cali cu multi shuts turi dutsi dit Struga ti Beala di Nsus. Zbur scu
noi agnanghea s-videa Bituli. ti-atsea cum u vidzum n inti di dzatsi anj. Agiumsim tu un hoar
Shi Magarva avea mults vinjits ti priimnari. Avdz tlu g d rm p ryisit . S-videa mash fimealjili di casi. Tuti eara surp turi purtati tu
nica s-veadi. Intr m pit poarta-a bisearic ljei. Dip njic easti n Beala di Nghios, iu s-curdisir arbineshlji.
comparatsie cu-atsea c c t easti marea bisearic Ayiu-Dimitri. Loclu iu-i adrat hoara Beala di Nsus, easti tipic ti tuti horli arm -
Dup bisearic s-ved njitslji mirmints , ti iu din oar nchisii. La neshts . An ltsimea easti anamisa di 1200-1300 di metri. Fimealjili a
poart avea shidzut un paree di oaminj chifladz, cari n grir c sh- casilor sun hipti ghini-ghini tu teasa hunie tsi sh-u-adutsi cu un amfi-
noi s-l si fatsim sots. teatru. Di vinturi easti ap nghisit di analtili shi str mbili pishtirei di
Mini nj-earam cu minduerli-a meali. Al gam di la groap la groap partea-a Albaniiljei, iu cuibairi sh-adra ornjili. Tora nu-ari, c nu li ari
sh-li dyiv seam numili, canda vrea s-aflu v r di-a melj. Cu ivlavie shi cupiili di oi.
intrai tu bisearic shi baia oar armash n untru. Beala di Nsus easti ghini nsurinat shi aerisit . Atumtsea c ndu
Clisarlu-a bisearic ljei mi p shtea cu mutrita-lj. Canda shtea c nu Struga b ht sea di hevri, oaminjlji di Beala di Nsus nu p tsa tsiva.
him di oaspitslji diznjirdats. Pi bancul di dinintea-a bisearic ljei, shidea P rm tefts lj shi chirageadzlji dipunea Struga tu p zari, dau , dau
un c ndil asteas . Mutrii pi clisarlu. Amutishalui nj-aprub c s-u s h ts sh-giumitati imnari. Tu scutidi nchisea, tu scutidi yinea, tu
ljau c ndila. Multu-lj h risto. C ndila-atsea nj-easti un amintiri s n toasa-a lor hoar , Beala di Nsus.
scump . Nj-u jali c a clisarlui nu lji zbur i pi-arm neashti. Tut nj Pi schinarea cari artiseashti stri Beala di Nsus, s-afl bisearic , mari
pari c earam dip c p it . Poati c nj-eara fric c s-nu s-arup atsel sh-ghini vigljat . Baia oar shidzui cu Vesna Tanevsca, hilji-sa a dom-
S. Aleksandrov Ast v rsearea cu Locurli Arm neshts 83 84 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

nului Pinto, la poarta a bisearic ljei. Di-aclo s-veadi un mushat


panoram ali Beala di Nsus ma sh-cu nts p t ljoasili shi str mbili
b rtsiri, cari has ca Meteora s-analts stri ea. Vesna nji spusi c dz lili
di s rb tori, miletea nica s-aduna anv rliga di bisearic . Aest arad ,
domnul Pinto nji spusi c sh-p p njlji a lui vinjir dit Pindu, di iu-lj si
tradzi shi numa-lj di fumealji. Ti jali mari, ficiorlji a lui nu shtiu
arm neashti.
Cu domnul Pana am shi corespondents . nj pitricu ma multi caseti
cu c ntits arm neshts .
Struga easti ghini ndreptu c s b . Tu-anjlji dit soni multu-i faptu
mirimeti, ama tu un veclju duh di cirshie. Firidzli a casilor shi duchenjli
suntu dati cu bueau murg a stiznjili suntu albi. Pisti-apunts li-a
Drimlui, urdin giunamea.
Alant dzu , pit Dibra, iu nu d n sim, trapsim di Lazaropolea, pi
muntili Bistra, locurli iu b na Miatslji. Eara cunuscut sculia di Di-
bra-a zugrahilor di pit atseali ar dz muri, cari cu dic ri di-anj li zu-
gr fsea biseritsli shi m n stirili pisti tut Peninsula Balcanic .
Sculia aest avea zugrahi, plichisitori tu lemnu shi hrisits di pit horli:
Tresonce, Gari, Seltse, Osoi, Lazaropole shi Galicinic.
Calea ti c t Lazaropolea, stri laclu di Dibra tsi-i tora adrat, nica din
cali l vidzum cubelu-a bisearic ljei. Atsea eara hoara Raicitsa Ma
nclo avdz m c shi m n stirlu Ayiu-Yeani Bigureanlu l zugr fsir
Mihail shi hilj-su Daniil, dit hoara Samarina dit Ipir. Daniil s-featsi
c lugru shi bana sh-u tricu tu hoara Raicitsa
Tu hoara Lazaropolea, tu b hce, vidzui un moashi cari-aduna
nisc nti fr ndz , c ti z rz v ts eara agonja. Lj-vinj ca dinapandica
shi nu-avu mult oar ti-ap nd seari la ghiunusearea-a mea cu un
bun -ts dzua, shi nj-ap nd si cu idyili zboar , tsi s-cljam pi-
arm neashti. Avea cama di 80 di anj, di nu pistipseam c u-avea
ag rshit limba-lj di dad . Deapoea t cu shi sh-li-aduna fr ndz li a
ljei, a mini-nj t cui.
Shidzui pi nisc nti sc ri di lemnu shi-nj li notam lucrili aesti. Cum
dipuneam c t tu mesea di hoar , pi un cas mari vidzui c cu litirli
latini eara ngr psit Costa Dracul
Nearsim di-l vidzum shi m n stirlu Ayiu-Yeani N inti Imn torlu,
dz s shi Bigureanlu, adrat tu chirolu 1830-1835, tu chirolu-a arhi-
mandritlui Arsenie, cari eara dit hoara Galicinic. Freschili eara adrati di
masturi di Corcea shi Elbasan.
Belgrad, Cirishar, 1995.
S. Aleksandrov Ast v rsearea cu Locurli Arm neshts 85 86 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Mihaela Shutsu
PUIZII
DISPRTSRI
Mushata-a mea, ashcherea alargu va mi-aduc
Sh-ca vimtu-ar u, grea spid , tu xeani va mi-aruc .
Nu-a s-ts n c t laolu, va s-treac diun oar
Sh-tu inim va s-portu n vreari tsi nu-a s-moar .

Nu nj-am fric di polim, tufechi i c buri,


Ni c va-nj eas n cali, pi ats di pir , furlji.
Ma mi cutreambur daima anda mi miduescu
C oclj-a t i di-amari nu-a s-pot s -lj ma mutrescu.

S-mi cher tu a lor api, tu ah ndamea-a lor


Shi s-beau dultsea lunjin tsi-amint -ah ntu dor.
S-aveam atsea cuveti, s-aveam atseali m yi
S-puteam ta s-ljau cu mini, tu-ashcheri, oclj-a t i.

Alargu-aclo tut geanlu va s-doarm tu pumoar ,


S-ti ved tu yis rigeae va s-fac oar di oar .
Ah t ti p lc rsescu: anda va s-hiu tu xeani,
Un pilister pitreatsi cu vrearea pi-a lui peani!

Va s-fudz m ni tu-ashcheri, va s-fudz cu yisli-a meali,


Ma noaptea, f r tini, pi tser nu-a s-hib steali,
Birbiljlu nu va s-c nt c nu-avdi boatsea-aleapt ,
Tsi-adra munts s-v iseasc : va s-tac sh-va ti-ashteapt !

Tut loclu va s-l easc , c -a s-chear a t u tor,


P durli va ts greasc cu dultsi grailu-a lor
Shi apili di shopat nu-a s-vor s-ma cur n vali,
C nu-a li ma h rseshts cu caldi m njli-a tali.
Mihaela Shutsu Puizii 87 88 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Sh-tu isiha p duri va s-shed cu dor tu gean,


Tut singur cum sh-easti shainlu curbishan. CAMENA
Va s-c ntu-a tali c ntits s-nj-ag lisescu dorlu
Sh-caimolu va-nj lu shtib analtul tser sh-niorlu. Dupu pirde di ohturi, tu sirnji anviscuti,
Ca dit mushati c ntits sh-pirmitili chiruti,
S-earam un anghil albu, dultseami-a s-aminam Va s-afli un hoar , di multu amintat ,
Sh-atsea cali cu chetsr arud va ts-u-adram. Cumat cald , fr mt dit Pind sh-aoa arcat .
S-earam dultsi arhanghil, va dyiv seam tu steali
S-cunoscu a ta gram tsi-u ts n ascumt eali. Ma s-shedz pi pishtireaua tsi veaglji hoara tut ,
Va s-par c -i di-aradz sh-di mal m ts sut
Gilat s-mi-amint vrearea, cu suflitlu di c ni, Va s-vears nghios lunjina pi-apunti-alb di soari
S-gilitipsesc chirolu tsi-a n dispart m ni. Shi bairlu di casi va s-par val di-amari.
Vream s-hiu apunti-arcat anamisa di noi,
Ma-nj hiu inim cald sh-ah ntu pot: s-ti voi! Un c ntic di-api s-avdi sh-f r noim -s a lui zboar ,
Ts-ag liseashti geanlu sh-ti-ascap di pumoar .
Mi-arup tora di hoar sh-di tini, vrut sin . I-un shopat cu-ap dultsi sh-avroas , la Fr nghie,
Ma minduerli-a meali tut c t voi va s-yin . Ascumti nyilicioasi gigiuchi di yilie.
Nj-am cheptul cum i pomlu tsi-l talj-un prioni,
Ma shopat i chirolu sh-va s-treac p n tu soni! Adush di-avroslu izvur sh-di-a vimtului adljari,
Pi hirlu di-ap , fituri dipun, dultsi b shari,
Ca chicuti di soari, buei ah t di yii,
N CARTI TI TINI Arupti dit lilici, arupti dit h ryii.

Anyiliceshts tu-a meu suflit, c nd cald , c nd aratsi steau , Pi-alantu oht, sum chetri sh-flugar di earb -arud ,
Voi s-azbur scu, boatsea s-cheari shi inima-nj si pari greau . Tsi daima tahin rli cu-aroau va s-u ud ,
Va si ngr psescu un carti, ashi va s-hib nai ma ghini I-apitrusit pirmitlu cu p lj shi cu c buri;
Sh-anda s-citeshts -aesti zboar , va s-vedz tsi multu ts n la tini. Di un et doarmi aclo Guva cu Furi.

Caimolu tsi-nj lu am tu cheptu mash geanlu-a meu durut l shtii Ma nclo, valea-al Mosh Shutu, cu b rnu, veardi ncljis ,
Sh-mash Dumnidz nj shtii vrearea, sh-tsi multu voi s-n him uidii. Iu-i soari mash sh-lunjin sh-nu-i can oar chis ,
C t mi nyisedz c -a s-him arada, c -a s-him deadun ti bana tut , Paradislu s-dishcljidi sh-pit suti di buei,
C tini va mi-aledz pi mini s-ts hiu ti daima a ta vrut . Ca njits n vai di neau s-agioac alghilj njelj.

Ma s-hib s-afli alt feat , cu oclji di-ah ndoas -amari, Astes mushatlu soari s-astindzi dupu dzean ,
Ts or s-ti va cum ti voi mini sh-a mi h rsescu di-a ta vreari. S-aprindi pi-alti tseruri, tu v s lie xean .
Ma s-hib s-afli alt feat , cu perlu lai di sirm moali, Tu hoar va s-dipun ca dultsi yis azaptea
Ts or s-ai soari mult tu suflit anda nchiseshts pi-aest cali. Sh-ca shopat di-ap lae di-analtu cur noaptea.

S-dipisi cartea, vrearea-i mari, nu ncapi ea tu doau zboar Pi tser s-alin luna, ca imir oclj di mae,
Nu ngr psii multu, ma-nj pl ng ocljilj shi m na ahurhi s-mi doar . Flurie aminat pi un vlashc lae.
Sh-cum cafioar cartea ari un zbor mushat di dipiseari, Niorlji, di la steali, asimea tut loar
Tu loc di num va s-arm n : n feat tsi ti-ari tu vreari. Shi nyilicioas ploae va s-vears pisti hoar .
Mihaela Shutsu Puizii 89 90 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Archiushir di-analtu, dit tser, mushata lun AMARE, COHI AVROS DI TSER!
Sh-lilicili di lip lj-adar n c run
Njurizma dultsi-adutsi un somnu cald, lishor Un anghil prota steau -afl sh-lumbarda-a lui u-aprindi
Shi anyisedz sum imir sh-avros ciuciurlu-a lor. Sh-pi tser, cum easti sh-tu-alti seri, un imir oclj s-dishcljidi.
Mutreashti nghios pi albul loc, pi chimatli di-arin ,
Ma ninti s-vedz p durli, s-ti primni pi suc chi, Pi-amarea tsi s-tradzi n poi sh-pi mal iara s-alin .
Va s-lj-afli geanlu caldu, ascumtu tu lum chi.
Di Dumnidz i-adrat ; tut el lj deadi doar C dzut canda dit pirmit, n feat i n dz n ,
Sh-ma s-cafts deanv rliga, nu-a s-afli-ahtari hoar . Cu mesea njic ca un nel di pots s-u-acats tu m n ,
Tritsea ca isih torlu-a ljei, ma nu shtea a ljei cali
Shi apa cald lj h rsea a ljei cicioari goali.

VREARI AGRSHIT Pit oclj-a ljei tut verdz sh-m ri ca chicutli di-amari
Viglja ah t di greali sh-l i aumbri di nvirnari
Shi gura-a ljei, trandafil , ar slu lu-ag rshashti
Ah t chiro di c ndu, tu cheptu, a mea vreari, Sh-dupu-un suschir s-dishcljidi ea sh-lishor, peanarga greashti:
Tu chis , fu lunjin , zundani sh-iara soari,
C run ampiltit cu alghi trandafili sh-schinj, Amare, cohi avros di tser, a mea durut soats ,
Umuti sh-ar deari c -a s-pots v roar s-yinj. Aspuni-nj, bun , cum s-adar s nj-aflu-a mea ghineats ?
C di-aushatic hitr hii, di multu amintat
Di-ah nt ashtiptari tut geanlu nj-aushashti, Sh-cu zborlu-a t u va s-lunjinedz a mea minti di feat .
Ma inima nu-ascult sh-pi num tut ts greashti.
Cum surp munts chirolu sh-limos angljiti-amarea Io voi un gioni multu-avdz t, analt i-a lui boi
V roar va lj-aduc azaptea sh-ag rsharea. Sh-tu oclj-a mei pots s-vedz mash dor sh-c t voi deadun s-him doilji
Tsi-i njata? Soari di pi tser tsi-avin lai niorlu
Di vrearea-a mea ascumt mash inima, ea shtii, Shi-i h idipsit loclu-atsel greu tsi-l calc cu ciciorlu.
Lj-adr altar tu cheptu, lj-apreasi pir yii.
Chirolu-amint steali sh-astindzi oclj di stea Pi dupu fr mtea di n vai lj cur l ili neali,
Sh-a s-afl -aest pir sh-va s-sufl el tu ea. Lji nyiliceashti-arudlu per cu nyiliciri di steali.
Shi noaptea lae-anda-l videa murea di nchizmuseari
Tu ermul gean caimolu sh-durearea va s-adun C oclj-a lui ma l i eara shi mplinj di dultsi vreari.
Sh-aclo, tu ah ndami, suschirili-a s-asun .
Niori m c chirolu sh-adutsi tser f r bat Ma nu shtiu gionli ma s-mi va, nu shtiu ts-lj-ascundi geanlu,
Sh-irnjia va u-adar v loag -anjurizmat . Trec dz li f r ca io s-ul ved sh-va s-treac iara anlu.
Voi s-lu-ag rshescu, s-nu-l ma shtiu, s-lu-ascot didip dit minti
Durearea-a mea di az nu-a sh-afl noim m ni, Ma yislu daima-nj si turna shi-nj lu-adutsea aminti.
Va s-chear shi caimolu tsi tora geanlu-l ts ni
Shi inima, sirin , va s-shad n ashtiptari nj hiu aoa s-mi nvets s-b nedz tut singur ca tini,
C daima dupu ploae pi tser va s-eas soari. C nu ma easti vreari, dor, ni yis, ni sots ti mini.
Ca apa isih voi s-hiu, s -nj cher durearea shcret ,
S-pot s-trec agonja pisti dor, ca tini pisti et .
Mihaela Shutsu Puizii 91 92 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Cum s-mut suflitlu la tser dit trup t ljat di pal ,


Dit ah ndami-ashi s-mut n boatsi di caval . N PAREE DI OCLJI LI
N boatsi-aratsi, cu nvirin, n boatsi-avr hn sit ,
Ma dultsi cum nu ti-ashtiptai sh-ah ntu di pr psit . Noaptea sh-vimtul sh-azbur r yisili s -nj li-ar cheasc
Sh-cu un val amar di chis inima s-nj-u anv leasc .
Di-ah t chiro mi amintai, ma nu vidzui v roar Tseara-aruc -aradz pali pi tifterea tsi-u-am dininti
Un val tsi nu s-toarn n poi sh-n vreari cari s-nu doar . Sh-iara va mi-aruc tu-amarea mplin di-adutseri aminti.
C vrearea nu-i pi virise, s-ts dai inima tut
Sh-n poi s-lji cafts tsi-lj dz sesh! C poa s-duc chirut . Aduteri aminti? Nu shtiu. Vahi c suntu zboar m ri,
Ma nj caft geanlu l ndzit s-lu-ar d cu yitrii aht ri.
Ma, ia, va s-vedz! Dupu niori va s-eas iara soari Ma s-dishcljidz inima nuntru, pit suschiri greali va s-dai
Sh-nu easti ma ar u pilonj ca bana f r vreari! Pisti-un tser iu nyiliceashti n paree di-oclji lai.
nj dz ts c singur nj hiu, ca val tsi cur -agalea!
Mutrea-anv rliga shi va s-vedz c ts sots sh ari-amarea. Mash ah t ma am tu suflit: ni h rseari, ni l ngoari,
Ni zundani-aratsi sh-greau , ni lunjin di la soari.
Vedz tahin rli soarli-arosh bueaua cum sh-amin Mash doi oclj tsi nu-au rihati, ah ndosh ca un -amari
Sh-dit apa-a mea ansari el cu steali di lunjin ! Sh-singuri elj nj da umuti,-nj da cuveti di-ashtiptari.
Vedz tserlu, puljlji, ponj avrosh, vedz noaptea m yipsit
nj suntu sots sh-f r di elj nj-am bana c njisit . I-am nat! Va s-moar luna sh-ocljilj nu pot s-lj-ag rshescu,
Ma hii multu-alargu sh-nu shtii. Io ti tsi s-ma angr psescu?
Ma du-ti tora, feata-a mea, di caft vrearea-ts mari Un nior va s-tind -analtu ca un alic pom, aleptu.
Va-nj dz c vimtul c u-aflash cu-a lui dultsi c ntari. Anyie h ryia iara! Spuni-nj, c t s-ti ma ashteptu?
Shi s-dusi feata. Dz li trec. P n -anda-ausha-amari
Avdz un vimtu tsi c nta mushat pirmit di vreari.
ALTU SOARI

ANGHIL DI VREARI Tu-aumbra-a anjlor tsi-au tricut , tu-arcoarea-a lor tsi s-ag rshi
S-asteasi mshat pirmit di vreari tsi can oar nu-ahurhi.
Tsi boatsi di-analtu nj dz tsi s-ti voi? Nj-aveam tu gean p duri veardi sh-ca spida pisti ea tricush
Tsi zboar ngr pseashti tu steali ti noi? Sh-nj-armasi mash arin sh-chetsr ; sh-ah ntu shtiu: c nu mi vrush!
Va s-va Dumnidz lu s-nji ncljid arana?
A mea gram easti s-ti voi tut bana? Dz tseam, tu minti, cafioar , tu yisi mshati s-nu mi cher,
Ma vream, c inima nu-ascult , mash un steau di pi tser.
Bl stem easti vrearea tsi-u portu tu gean Tricu chiro pisti dureari, ma tora anvitsai tsiva:
I c ntic tsi lu-avdu mash io sh-altu can? S-ascultu mintea, s-nu-avdu geanlu shi s-voi pi-atsel cari mi va!
N spid tsi-adutsi suschiri sh-pl ndzeari
I vimtu tsi bati avros pisti-amari? Ca fuviroas -amari-i vrearea, lishor ti tradzi cu-a ljei val
Sh-anda ducheshts c ti-ar di, hii multu-alargu di-albul mal.
Un anghil nj-arc dultsi pir tu cheptu Sh-a s-pl ndz multu tu-a ljei api, ma tserlu ari sh-altu soari!
Shi-nj deadi atumtsea sh-cuveti s-ashteptu. Sc pat -a s-hii di-un c ravi: di-atsel tsi ti-ari-ah t tu vreari!
S-ascumsi tu suflit sh-mi-adr s-ti-arisescu
Sh-tut el va mi nveats ta s-pot s-ti-ag rshescu!
Mihaela Shutsu Puizii 93 94 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

ODISEEA-A ARMNJLOR CNJINA DIT GEAN


Cu tsi-astipsii p n tora, voi s-aflu, voi s-duchescu
M rtia tsi mi calc sh-a mea greau c bati. Cu m na-avin di pi-a mea fr mti a minduerlor greu nior,
Ma nu va s-pot ta s-aflu, cum nu pot s-d n sescu Ma tut aumbri c njisiti nj-adutsi pondul sh-vecljul dor.
Chirolu cari treatsi sh-sihatea cari bati. Ap nghiusit tu ah ndami, sh-artsimea sh-pira lj-u duchesc,
S -nj ts n mintea tu azapti eu daima pi-anghilj p lc rsesc.
F rmac nj easti bana, pilonj i tihea-a meau
Sh-dushmanjlj-a mei vor s-vead tu l schi cum nj-arm n. Ashteptu dorlu ta s-tucheasc tu-a anjlor lae c t hnie
Ma shtiu c-analtu daima va s-ard un steau , Sh-a s-hib iara tu-a meu cheptu lunjina dultsi dit h ryie.
N steau nyilicioas , tsi-i steaua di arm n. Ligat di-adutseri aminti, va s-pot s-ascap di-a tali m yi,
S-ascap di vrearea nf rm cat shi s-ag rshescu oclj-a t i.
Avur -arm njlji bana un bair di-ohturi greali,
Dipusir ,-alinar sh-nu deadir n poi. Mi-ar d cu yisi tsi nu-au s-fac , mi-ar d cu zboar sh-ad st ri
Sum taxiratea-asteas c dzur mults n cali Ma shtiu c nu-a s-pot can oar ta s-ag rshescu-a tali h ri.
Ma-aumbra-a lor fu daima aoa, deadun cu noi. Ascumt daima tu-a meu suflit va s-treambur icoana-a ta
Sh-pi iutsido io va s-agiungu, nu-a s-pot s-ascap v roar di ea.
Dipusir arm njlji tu v ljurli di ban
Sh-aclo-al sar s ndz sh-murmints sh-l cr nj njilj.
Ma iara s-alinar sh-agiumsir pi dzean
Sh-al Dumnidz -lj fu njil sh-l deadi sh-iftihii.

Shi doau geanuri nuntru, tu cheptu s-amintar :


Un gean ca di z rcadi, ah t di imir sh-bun,
Un gean sirinu-sh-caldu tsi-aushlji lu-al sar ,
Tsi c nt sh-tsi n ts ni ca fratslji, tuts deadun.

Ma-alantu gean lu-amint caimolu lai sh-durearea


Shi-i ermu cumu-i loclu cu chetsr sh-cu arin
Ah t l it lu-adrar gaileadzlji grei sh-pl ndzearea
Di canda can oar el nu vidzu lunjin .

Tsi multu s-alumtar ta s-ts n zborlu sh-numa!


La numts nu s-ma c nt shi tiniri c s vyeari
Ts n m na pi c buri sh-alas mpadi suma,
C polimlu i-aproapea sh-atselj ehtsr barbari!

Pit chimatli di ban , tu-amarea di pl ndzeari


Arm nlu fu c ravea arcat c t maluri.
Apitrusit di vimturi sh-niori di niagiundzeari
Avu atsea cuveti ta s-fr ng -ah nti valuri!
Anastasia Mushi-Ciolacu Tsi L eats , tsi Uryie. 95 96 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Tsi l eats , tsi uryii,


S-ts-alash fara sh-atsea tsi hii.

Dz lili di St m rie
Mi-arucai tu Vurg rie,
S -nj ved soea di p p nj,
Anastasia Mushi-Ciolacu Cusurinj, teti sh-l l nj.
TSI LEATS, TSI URYIE
Not di la editor: To 22-li di Martsu, 1997, la adunarea-a sutsatiljei Tu hoara-a lor c nd mi-aprucheai
Fratslji Manachia di Bituli s-featsi promotsia-a dictsionarlui machi- Di n doamn mi nchidicai.
dunescu-arm nescu al N. Popnicola. La aest adunari lo parti, ca oas-
pit , shi nijupuleana Anastasia Mushi-Ciolacu dit Australie. Aclo, tr Na la-arm n , mini-lj grii,
prota oar , Anastasia dyiv si un puizii, gen popular, tsi u-avea ea Na la sor f -ti ncoa,
scriat tu Australie. Puizia u lom la rivist di la N. Popnicola. Nu b neadz -arm nj aoa?

Voi s-v dz c tsi vidzui Ma ea cu-ar u mi mutri,


Pit Balcanj c nd tricui. Sh-avd ts tsi nj-ap ndisi:
Voi s-v dz c tsi avdz i
Tu Balcanj c nd mi-aflai. Pi-atsea limb nu va-nj gresht,
U-ag rshai, nu pistuseshts!
Nji nchisii dit Rum nie F -ti nclo, ti p rc sesc,
Aclo easti ti ciudie, C nu hiu atsea tsi mindueshts.
C-aclo-arm nlu s-tinjiseashti,
Sh-mults zbur sc pi arm neashti. Iii mini ti-am vidzut ,
Ma sh-aclo aflai n sp n , Nji pari c ti-am shi soe
Tsi nu vrea s-dz c c -i arm n . Nu hii hilja ali Zoe?
Mini Zoea nj-u-am ca sor
Na, la-arm n mini-lj grii, Yin s-v ved c v-am tu dor
Na la sor, f -ti ncoa, Nu pistusesc s-n ag rshash
Nu b neadz -arm nj aoa? Pi vurgar c ti m rtash!

Cu inati mi mutri, Ni va-ag rshai, ma sh-nic voi


Sh-avdz ts tsi nj-ap ndisi: Cr shtin , ta s-esc ca voi!
Mini nji escu vurgar
Ar m nj? Cai suntu-atselj? Sh-nu va-nj gresht arm n -altoar ,
N sh nu sunt oaminjlj-a mei. Mini nji escu vurgar ,
Atsea far -u-am ag rshat , Sh-nu-am tsiva cu-a voastr far .
Di mult chiro u-am al sat ,
Mini vream s-mi-adar rum n Tsi l eats , tsi uryii
C -nj p rea c-a s-esc ma bun ! S-ts-alash limba sh-atsea tsi hii,
Tsi l eats , tsi uryii
S-ts-alash fara sh-atsea tsi hii.
Anastasia Mushi-Ciolacu Tsi L eats , tsi Uryie 97 98 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

C nd agiumshu tu G rtsie Tsi l eats , tsi uryii


Sora-a mea, nj-c dzu milie. S-ts-alash fara sh-atsea tsi hii.
Tu multi hori arm neshts
S zbura mash ang rtseshts. C nd agiumsh tu Albanie
Sh-mults arm nj ditu G rtsii Mi-aduchii alt turlie,
Dit pulitii shi dit hori, C-aclo-arm njlji b rn pri b rn
Nj-s f tsea grets di dau-ori, Tuts dz tsea c sunt arm nj.
Sh-n arm n gricuman Ma sh-atsea s-nu v h rseasc
Tut mutrea s-n-afl v r man . C nu shtim c t va s-d n seasc ,
V r nj dz si, luturyia,
Na, la-arm n mini-lj grii, Taha va s-hib ng rtseasc .
Na, la sor, f -ti ncoa, Aest la v r s-nu u spunets
Nu b neadz -arm nj aoa? C n sh u-ar ti mistico,
Ma mini-avdz i di-aoa, di-aclo.
Dado-a mea, cum mi mutri Dit G rtsii prefts va s-yin
Sh-avdz ts tsi nj-ap ndisi: Prefts tsi s-ved ca Dumnidz
N crishtin -ashitsi-avdz ,
Arm nj earam, arm nj nu him, Prefts cu barba p n di padi
Aoa tuts n him elinj, Di-atselj, tsi-aruc fara mpadi.
N-avem silogho ton vlahon Un alt , avdzam dz tsea,
Ma noi him grets, nu him ca voi! C n sh ciudii di prefts eara,
C taha zbur sc cu Dumnidz lu
Ma-avdu c v dz c palju-vlahi Sh-ar soe Papa Cuzm lu.
Atsea nu lu-avets loat ti mahi? Mults, dz si, mults va s-yinea,
Psalts, dispots, prefts ng rtseshts
Palju-vlahi n sh n dz c, C nd s-lji vedz s-ti ciuduseshts
Ma noi him grets nu-avdz tsi ts dz c? Kirie-eleison unoar s-greasc
Mini nj-escu elenid S-dusi fara arm neasc .
Elenid cu sfranyid ,
Sh-nji zbur sc mono ngr tseashti Tsi l eats , tsi uryii,
Nu mata shtiu arm neashti. S-ts cheri fara sh-atsea tsi hii.

F -ti defi, f -ti cum ts C nd agiumsh tu Machidunii,


Sh-c ts zbur i la v r s-nu dz ts! Tut avdzam sculii, sculie,
F -ti defi, f -ti cum ts, Radion, televizie.
C sotslji pi-aoa ma s-treac , Frate, zori s-pistuseshts,
Cum s-l dz ts c nu hiu greac ? Ma taha li-ar sh-pi-arm neshts.
Litselu veclj lu-adrar nou,
Tsi l eats , tsi uryii Sh-lu disfeatsir diznou.
S-ts-alash limba sh-atsea tsi hii. Na sh-n feat pi-agunjie
Tsi l eats , tsi uryii Sh-avea nchisit ti la sculie.
S-ti-ascundz tu lumi di-atsea tsi hii.
Anastasia Mushi-Ciolacu Tsi L eats , tsi Uryie 99 100 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Na, la hilje, mini-lj grii


Na la hilje, f -ti ncoa Dumnidzale, tsi s-f tsea,
Tsi s-fatsi cu-arm njlj-aoa? C lumea nu pistusea,
C taha idyilj n sh eara
Multi, doamn , tsi s-dz tsem, Di arm nami tsi fudzea
Tuts la sculii n nidzem, Sh-ti-ar m nj nu s-aspunea.
Limba-a noastr s-n nvits m,
Limba-a noastr p rinteasc Ma dip n sh corghilj nu stipsea,
Limba-a noastr arm neasc . C eta lae-avea-apucat ,
Vrei di vreari i di nivreari
Iii p n tora tsi-ashtiptat Lipsea s-ts nea gura ligat .
Limba tsi nu v-u nvitsat?
Ma dip n sh corghilj nu stipsea,
Cai doamn , cai s-n nvitsa, C ndezm greau -avea ndisit ,
Mama sh-tati s-arushna Un zbor ti arm njlji s-grea,
Pi-arm neashti s zbura, Avea bana bitisit .
Sh-maea sh-paplu multi ori
Nu zbura pi limba-a lor. Ma n sh dip corghilj nu stipsea,
Oaspits c nd va s-n yinea Ti-atselj tsi lj-achic sea
Maea sh-paplu tut t tsea, C mash un yis tu ban -avea
C n sh corghilj f r ta s-vrea Arm namea s-u-asc pa.
C ti v r zbor arm nesc va s-mintea.
Ma n poi fur ljirtats,
Ma cum di tora, di njits, di m ri, Sh-tuts ljirtari l c fta
Tuts dz tsets c hits arm nj? C c t zori elj avea
Pi fatsa-a lor p strit s-videa.
Avdz , doamn , tsi va-ts dz c
Tut nchisi di la nvitsats, Dicara s-achic sir
Dascalj, yeatsr , sh-advucats. Pi arm njlji p rc sir :
Di mult chiro n sh aduchea
C fara-a noastr va s-tuchea, D ruti sur ri sh-d ruts frats,
Sh-pi arm njlji adunar Multi ntrib ri nu ntribats
Un zbor mari l zburar . Tuts pi-acas s-v nidzets,
Paturli s-li-ar sturnats,
Ti fara-a noastr , p rinteasc , V r semn di-arm nj naca-aflats!
Fara-a noastr -ar m neasc V r h rar, v r tisag ,
Fara-a noastr -ar sp ndit , I chilimi i flucat ,
Di mults pimt sh-agunit . Videts iu li-avets b gat ?!
Un zbor mari l zbur r
Sh-pi arm njlji c nd sea, Na un corbu gri di-agnanghea:
C di-aoa sh-ninti sh-tsi s-eara
Fara-a lor va s-d n sea.
Anastasia Mushi-Ciolacu Tsi L eats , tsi Uryie 101 102 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Vahi va s-afl m sh-v r c rlig,


I t l gan i t mbari,
Fustanela-al pap sh-al tati,
Portu-ali mumi sh-ali dadi
Tuti s-li scutem tu padi?!
Tiberius Cunia
Tuti, tuti tsi s-avets Pripuniri tr un: NDRIPTAR ORTOGRAFIC,
Sh-cama-agonja c t s-putets, ORTOEPIC SHI DI PUNCTUATSIE A
Tu dunjau s-li scutem, SCRIARILJEI ARMNEASC.
Ali lumi s-li spunem Partea I: Vocalili shi Semivocalili
C di njilj di anj li-avem
Sh-la v r nu va li d dem! PRIFATS
Sh-atselj tsi n li-ar furat La Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Arm neasc tsi s-ts nu
S-n li toarn f r di alt ! Bituli, tu Machidunie, dit 24-li tu 31-lu di Avgustu 1997, s-lo apofasea
ca si s ndreag , la Editura Cartea Arom n , un ndriptar Ortografic,
C cu-atseali seamni vrem, Ortoepic shi di Punctuatsie a Scriariljei Arm neasc . Ortografia easti
Fara-a noastr s-n ts nem, definit ca ansamblul di reguli tsi-aspun scriarea corect a unei limb ;
C cu-atseali seamni vrem ortoepia, ca ansamblul di reguli tsi-aspun pronuntsarea corect a
Fara-a noastr s-n-alidzem! zboar lor; iar punctuatsia, ca ansamblul di seamni (punctu, virgul ,
Fara-a noastr -atsea ma veaclja, seamni di ntribari ic njirari, etc.) cari aspun cum lipsescu pronuntsari
Fara-a noastr -atsea ma scumpa shi intonari zboar li, c ndu s-avdu deadun tu un fraz ic un
Fara-a noastr -atsea h rzita propozitsie.
Sh-tu dunjae z lipsita. Eara zborlu ca tu-aestu ndriptar si s-aspun normili di scriari ashi
cum fur ndreapti la simpozion. Tu Tomlu VIII a Rivist ljei di Litira-
Duri hilje-agiung aesti, tur shi Studii Arm ni, Anlu 4, Numirlu 2, Partea I (Sumedru 1997),
Neg s-lji dz c ali vurgari, featsim un prishcurtari a discutsiilor avuti shi a normilor di scriari
Sh-a atsiljei gricumani, ast siti. Meshlji tsi tricur tora tu soni, lucr m la aestu ndriptar shi ma
Sh-atsea tsi-nj s ftsea rum n : nghios d m un pripuniri tr Partea I a ndriptarlui tu cari discut m
C nu-avea, nu-ari sh-nu va s-aib regulili di scriari shi pronuntsari a vocalilor shi a semivocalilor. Un
Di fara-a noastr cama bun . pripuniri tr Partea II a ndriptarlui, cari s-aspun regulili di scriari shi
Sh-cu boatsi-analt voi ta s-gresc, pronuntsari a consoanilor, va s-hib dat tu num rlu di primuvear
Tut lumea ta s shtib 1999. Ma nclo, va s-f tsem shi alti pripuniri, tr alti p rts a
C fara-a noastr arm neasc ndriptarlui, cu regulili di punctuatsie, regulili di gramatic (ashi cum
P n tu soni-aoa va s-hib . lipsescu ndridzeari dup normili dit protili dau p rts ), di
standardizari a form ljei a zboar lor, tsi s-afl zbur ti ma multi soi,
Tsi harau , tsi ciudii, dit un parti tu-alant a Machiduniiljei, di formari a neologhismilor,
S-ts ts nj fara sh-atsea tsi hii. etc.
Va s-ashtipt m ca arm njlji tsi vor s-vead un standardizari a scria-
riljei arm neasc tra s-n pitreac la ridactsie, p rerli-a lor, ashi cum
li minduescu elj. Un comitet di la ridactsie va li discut aesti p reri shi,
ma s-n-agiut Dumnidz , va s-f tsem ma nclo un altu simpozion, tu
Anastasia Mushi-Ciolacu Tsi L eats , tsi Uryie 103 104 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

cari s-finaliz m normili di scriari tr un form final a ndriptarlui.


Sh-
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 105 106 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

un oar standardizat, va putem s-finaliz m shi forma cu cari lipseashti bitiseashti cu un consoan , iar silaba dishcljis bitiseashti cu un
scriari cati zbor arm nescu, cu dirivatili a lui, ashi ca s-putem s-f tsem vocal .
shi un dictsiunar standardu a limb ljei arm neasc , pi cari s-lu- C tiv r oar , tu locuri-locuri, aesti definitsii va s-hib niheam
ad vg m tu bitisita-a ndriptarlui. al xiti c va s-ad vg m shi ndau definitsii di-a noastri, aclo iu va s-
Dup cum va s-vead dit Partea I di ma nghios, va s-ufilisim avem ananghi:
definitsii loati dit D icionarul Explicativ a Limbii Rom ne publicat (1) Va dz tsem vocal , sh-tr vocal sh-tr semivocal , vocal
tu 1975 di un comitet di v r 15 filoloyi b gat di Academia lung , tu loc di vocal , shi vocal shcurt , tu loc di semivocal .
Rom n di Bucureti shi di zboar , tsi li scoasim noi, poati, tra s- Bun oar , a sonlui i (shcurtu, tsi va-l scriem c tiv r oar shi ) dit
putem s-n-aduchim. Tu-aestu dictsiunar afl m definitsiili di ma nghios: zboar li arachilor, m ri shi m i, ic a sonlui u (shcurtu, tsi va-l
(1) Vocal : (i) son dit zbur rea-a omlui, faptu cu tritsearea sonor , scriem c tiv r oar ) dit zboar li ar u shi dit , noi va-lj dz tsem
liber sh-f r cheadic , a vimtului prit canalu sonor (adrat di coardili shi semivocal shi vocal shcurt , dup cum va n si ndreag
vocali shi ntreaga gur ) shi (ii) semnu grafic cari aspuni un ahtari son. lucurlu.
Ashi bun oar , avem shasili vocali: a, , e, i, o, u tsi s-fac cu vimtul (2) Va dz tsem consoan simpl , c ndu easti scriat cu un
tsi treatsi prit gur , iu limba poati si s-afl tu un loc ic altu shi singur litir , consoan compus , ma s-hib scriat cu dau litiri shi
budz li pot si sta dishcljisi un soe ic alt . Vocalili pot s-hib consoan complex ma s-hib scriat ca un litir ma s-avdi ca dau
pronuntsati singuri ic deadun cu semivocali i consoani. consoani. Bun oar , c, g, l, n, d, etc. suntu consoani simpli; ch, dz, dh,
(2) Consoan : (i) son dit zbur rea-a omlui, format di vronduri adrati gh, lj, nj, sh, ts shi th suntu consoani compusi; shi litira x tsi s-
pri-aoa sh-pri-aclo dealungului di canalu sonor (adrat di coardili vocali pronunts , c ndu cs shi c ndu gz, easti un consoan complex .
shi ntreaga gur ) cu strimtarea shi ncljidearea-dishcljidearea-a canalui (3) Va dz tsem semisilab , tr un parti (nu giumitati) di silab tsi
shi (ii) semnu grafic cari aspuni un ahtari son. Bun oar : b, c, d, etc. nu poati s-hib pronuntsat singur , ca un silab sh-tr-atsea easti
suntu consoani tsi nu pot si s-pronunts singuri, shi s-pronunts mash ligat cu un cratim di alt silab di din inti i di din poi.
c ndu suntu deadun cu un vocal . Bun oar , particulili nj (parti dit silaba nji/ nj) shi lj (dit silaba lji/ lj),
(3) Semivocal /semiconsoan : son tsi s-afl nolgica di vocal shi etc. dit expresiili: nj-mi dush, dz -nj, dz -lj, lj-eara, etc. va s-hib
consoan , cu h ri tsi suntu trapti sh-di la un sh-di la-alant . cunuscuti aoa ca semisilabi.
Bun oar , tu sonlu oa dit zborlu moar , a easti un vocal shi o un (4) Va dz tsem diftongu ic triftongu simplu, c ndu s-afl ntreg tu
semivocal . idyiul zbor shi diftongu ic triftongu compus, c ndu s-afl mp rts t
(4) Diftongu: (i) pronuntsarea tu idyea silab a unei vocal cu un du dau i ma multi zboar . Bun oar , tu expresiili: (a-li-)dzeai, beau,
semivocal shi (ii) grup di dau sonuri fapti dit un vocal sh-un iar(-n ), ljau, oa(-minj), etc. avem diftondz ic triftondz simpli,
semivocal tsi s-pronunts cu un singur dishcljideari di gur (tu iar tu expresiili: mi-a(-da-r ), tsi-ai (di ti duts), ti-au (p tidzat ), etc.
idyea silab ). Bun oar , ashi avem oa, tu zborlu moar , ic ai, tu avem diftondz ic triftondz compush.
zborlu plai, etc. Nu shtim cari easti aduchirea-a filoloyilor, ma noi nu Nu shtiu cum u au filoloyilji, ma c ndu noi va s zbur m di
va dz tsem c un semivocal disp rts t (cu un consoan ), di diftongu shi triftongu, lipseashti si s-aducheasc c zbur m di cum
vocal fatsi un diftongu. Bun oar tu silaba vreri, nu-avem un suntu elj scriats, nu pronuntsats. Ma, c tiv r oar , va si zbur m sh-
diftongu, c semivocala i ari consoana r anamisa di ea sh-di vovala e. di diftondz shi triftondz ashi cum suntu pronuntsats, ca s-lj-alidzem
Ma silaba vrei ari diftongul ei c vocala e shi semivocala i suntu ligati di atselj scriats. Bun oar , diftongul au (a vocal , u semivocal ) poati
deadun, f r nitsiun consoan anamisa di eali. s-yin dup consoana compus lj, ca tu zborlu ljau, bun oar . Cum
(5) Triftongu: son adrat di un vocal shi dau semivocali tsi s-avdu consoana lj s-avdi cu un i-shcurtu la coad tsi nu si scrii, idyiul
deadun tu idyea silab , ca bun oar , zborlu ceai, iu a easti vocal , diftongu au, s-avdi ca triftongul eau/iau. Tr-atsea, c tiv r oar , va
iar e shi i suntu semivocali. dz tsem c diftongul au, s-avdi ca triftongul eau/iau c ndu yini dup
(6) Silab : Cumat fonetic cari s-pronunts cu un singur consoana lj. B gats oar c , la ndoi scriitori, zborlu ljau (tsi ari
dishcljideari di gur , sh-cari ari tu ea un singur i ma multi fonemi diftongul au), easti scriat ljiau/ljeau, va dz c , zborlu easti scriat cu
(atseali ma njitsli unit ts sonori dit un limb ); silaba ncljis triftongul iau/eau.
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 107 108 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Multi zboar tsi va li d m ca exempli, va hib disp rts ti tu silabi


sh-c tiv r oar va s-aspunem vocalili shcurti shi actsentul, tra si si
PARTEA I
shtib cum s-pronunts . Cititorlu lipseashti s-aducheasc c tse
b g m cratima tu-aesti zboar shi s-nu li minteasc cu zboar li iu
cratima fatsi parti di scriarea di-arad a zborlui ca, bun oar , ashi cum VOCALILI shi SEMIVOCALILI
s-fatsi cu zborlu xana-zbur scu.
ndriptarlu aestu easti mult ma mari dic t lipsea s-hib , c avem
dat multi ditalii, multi exempli, shi avem aspus lucri tsi nu sh-au (1.1) LITIRA A
loclu tu un ndriptar ma tu alti c rts ca, bun oar , un gramatic i
carti di aleadziri. Ma noi u featsim maxus; c ndriptarlu nu easti faptu Litira a poati s-aib , c ndu easti scriat , ma multi sonuri:
ah ntu tr filoloyi, c t easti faptu tr oaminjlji di-arad tsi vor s (i) poati s-aib sonlu a ljei di baz , di vocal a;
nveats scriarea corect a limb ljei arm neasc . Arm njlji nu au (ii) poati si s-avd muljat, ca vocal , deadun cu un semivocal e/i
sculiili a lor iu s-poat s-lji nveats njitslji si scrii shi s dyiv seasc n fats , va dz c , son tsi si scrii a ma cari s-avdi ca diftongul ea/ia;
arm neashti, tsintsi dz li pi st m n , 5-6 oari di chiro tu dzu , sh-anj (iii) poati si s-avd , ca vocal , deadun cu un semivocal o/u n
cu-arada. Multu-multu, ficiorlji arm nj, cari nveats adz carti tu fats , va dz c , son tsi si scrii a ma s-avdi ca diftongul oa/ua; shi
sculii xeani, va s-aib dau -trei s h ts pri sipt m n . Aclo va l s- (iv) poati s-aib nisc ntiori sh-un son mut, va dz c , s-nu s-avd
aspun , prining alti lucri, shi sistemlu di scriari a limb ljei arm n . dip.
Sh-multu chiro nu va poat s-aib dascalu tra s-lji nveats njitslji tuti
regulili di scriari. SONLU 1 DI BAZ: VOCALA a (CNDU S-AVDI a, NU ia)
Tr-atsea, un ficior cari ari mirachea s nveats ghini s scrii arm - Vocala a, c ndu ari sonlu a ljei di baz , poati si s-avd :
neashti, lipseashti, ma s-nu-aib un ndriptar, s-lucreadz singur, s- (i) singur (shi, tu idyea silab , s-nu-aib ning ea un semivocal )
citeasc singur c rts scrisi cu soi-soi di reguli shi, dit citirea-a lor, s- ca, bun oar , tu zboar li: a-bur, a-cats, ba-na, cal, sa-ri, etc. ic
afl el singur regulili atseali buni tsi dascalu di la shcoal nu-ari chiro (ii) deadun cu alti semivocali, tu idyea silab , sh-ligat di eali tu un
s-lji li-aspun . Tr-aestu ficior, avearea aproapea di m n a unei carti diftongu ic triftongu, ca bun oar , tu zboar li: iar-n , tsea-r , oa-
iu s-hib aspusi normili di scriari, cu multi ditalii shi exempli, va-lj r , moa-ri, ha-ra-ua, mu-reai, etc.
hib di mari agiutor. Nu-avem prublemi, tu scriari, cu zboar li iu vocala a s-avdi singur .
Tra si scriem sonurli ic zboar li, nu-ari alfabet ndreptu sh-alfabet Ma putem s-avem prublemi cu scriarea, c ndu a easti un vocal tsi
str mbu, nu-ari un turlie ndreapt ic un turlii str mb . Tsi easti fatsi parti dit un diftongu ic triftongu ea/ia, oa/ua, ai, au, eai/iai,
ndreptu shi tsi easti str mbu ts ni di regulili fapti shi, aesti reguli eau/iau, oai/uai, eoa/ioa/iua shi oau/uau (vocal a, semivocali e/i/o/u).
hiindalui arbitrari, scriarea dup aesti reguli easti sh-ea arbitrar.
Putem si zbur m di un alfabet bun ic di un alfabet slab, di un regul Regul (1) Diftongul shi triftondz lj (i) ea/ia, eai/iai shi eau/iau
bun i di un regul slab , di un scriari bun i di un scriari tsi nu (vocal a, semivocali e/i/u) lipsescu scriari, n general, cu e tu
easti sh-ah ntu bun , mash dup tsi mutrim la h rli shi la cusurli ligati nchisit , nu cu i; (ii) oa/ua, oai/uai shi oau/uau (vocal a, semivocali
di alfabet, regul , ic scriari, shi caractirizarea di bun i slab easti un i/o/u) lipsescu scriari, n general, cu o tu nchisit , nu cu u; shi (iii)
caractirizari subiectiv . eoa/ioa/iua (vocal a, semivocali e/i/o/u) lipseashti scriari, n general
cu oa nu cu ua. Exceptsiili pot s-u fac mash (i) ndau zboar tsi
traditsiunal si scriu cu ia, ua shi iua, nu cu ea, oa shi ioa, shi eali suntu
aspusi tu dictsiunar, (ii) formili articulati a zboar lor fiminini cari
bitisescu, la singular, cu diftongul u shi (iii) diftondz lj shi
triftondz lj compush di ma multi zboar .
(2) Imperfectul a verbilor, persoana a treia plural, lipseashti scriari
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 109 110 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

shi pronuntsari cu diftongul ea/a nu cu triftongul eau/au. trei semivocali) tsi s-amint dit sonuri tsi yin dit dau zboar cari s-
(1) n general, c ndu au diftongul ea/ia ic triftondz lj eai/iai shi avdu deadun ca un singur zbor, protlu tsi bitiseashti cu i ic cu u sh-
eau/iau (vocal a, semivocali e/i/u) zboar li lipsescu scriari cu ea, nu andoilea tsi nchiseashti cu a, scriati ahoryea ma ligati cu un cratim ,
cu ia, ca tu zboar li: a-li-dzeai, a-ma-rea, a-meas-tic, a-veai, (elj) bea, lipsescu scriari ca tu expresiili: (c ts -)lu-a(-tsel); (iu) u-ai (s-ti duts);
(mini) beau (shi a-pu-beau, pa-ra-beau), ceai (la neutru, tsi s-avdi cu iu-ai (s-ti duts); iu-au (s-duc ); mi-a(-dar ); tsi-ai (s-fats); ti-au
un u-shcurtu la coad , c la fiminin easti cea-i/cea-e), cheai-me-ti, du- (b gat ), etc.; nu lipsescu scriari ca: (c ts -)lo-a(-tsel); iu o-ai (s-ti
tseai/du-tseam, ea-ra (ea-r , verbul), ea-si, eas-ti, hir-beai, ma-ea, ma- duts); io-ai (s-ti duts); io-au (s-duc ); me-a(-dar ); tse-ai (s-fats); te-au
ea-u , mea-s , meash-ti, sea-tea, tr -dzea/tr -dzeai, vrea-ri/vreai, etc. (b gat ), etc.
Aesti zboar nu lipsescu v r oar scriari ca: a-li-dziai, a-ma-ria, a- (iii) Zboar compusi dit particula nigativ ni tsi s-afl n intea-a unui
mias-tic, a-viai, (elj) bia, (mini) biau (shi a-pu-biau, pa-ra-biau), ciai altu zbor tsi nchiseashti cu a, shi si scrii deadun cu el, zboar ca: nia-
(neutru), chiai-me-ti, du-tsiai/du-tsiam, ia-ra (ea-r , verbul, nu si scrii drat, niar-su, nias-tes, etc. nu lipsescu scriari ca: nea-drat, near-su,
ca i -ra, adverbul), ia-si, ias-ti, hir-biai, ma-ia, ma-ia-u , mia-s , neas-tes, etc. B gats oar c aesti zboar pot si s-avd sh-cu i-lu tu
miash-ti, sia-tia, tr -dzia/tr -dziai, vria-ri/vriai, etc. un alt silab ca: ni-a-drat, ni-ar-su, ni-as-tes, etc.
(2) n general, zboar li tsi au diftongul oa/ua shi triftondz lj (iv) Substantivi fiminini cari bitisescu, la singular, cu diftongul u , au
ioa/iua, oai/uai shi oau/uau (vocal a, semivocali i/o/u) lipsescu forma articulat cari lipseashti scriari ca zboar li: a-ra-ua/a-roa-ua,
scriari cu oa, nu cu ua, ca zboar li: a-oa/a-oa-tsi, a-oal-tadz/a-oal- cu-ra-ua, da-ua/doa-ua, grea-ua, ha-ra-ua, ha-ua, na-ua/noa-ua, nea-
tari/a-oar-tari, az-boai-r , ca-fi-gioa-nji, ci-cioa-ri, cioa-li, cioa-min, ua, p -tlja-ua, stea-ua, etc. (c formili niarticulati suntu: a-ra-u /a-
cioa-r , cioa-ric, coa-s , gioa-c , gioa-n , loai, loa-r , lu-cr -toa-ri, roa-u , cu-ra-u , da-u /doa-u , grea-u , ha-ra-u , ha-u , na-
moa-r , moar-ti, mus-t -cioa-r , ni-goai-d , oa-r , pa-ra-loai, pli- u /noa-u , nea-u , p -tlja-u , stea-u , etc.).
cioa-s , plu-ioa-s , poa-rt , s -n -toa-s , shi-c -gioa-nji, etc. Nota 1 C tiv r oar , sonlu a, oa, ai, au, oai/uai, oau/uau poati si
zboar tsi nu lipsescu v r oar scriari cu ua: a-ua/a-ua-tsi, a-ual- s-pronunts ca sonlu ea/ia, ioa/eoa, eai/iai, eau/iau, ioai/iuai,
tadz/a-ual-tari/a-uar-tari, az-buai-r , ca-fi-giua-nji, ci-ciua-ri, ciua-li, ioau/iuau (semivocal e/i tsi s-avdi ma nu si scrii c ndu yini dup
ciua-min, ciua-r , ciua-ric, cua-s , giua-c , giua-n , luai, lua-r , lu- litirli compusi lj, nj shi sh). Ashi avem zboar tsi lipsescu scriari ca: a-
cr -tua-ri, mua-r , muar-ti, mus-t -ciua-r , ni-guai-d , ua-r , pa-ra- di-ljoa-s , a-go-nja, a-r -njoa-s , bi-du-cljoa-s , f n-t -njoa-r , fu-
luai, pli-ciua-s , plu-iua-s , pua-rt , s -n -tua-s , shi-c -giua-nji, ljoa-ri, jgljoa-t , li-shoa-r , ljai, ljau, mu-lja-ri, nja-ri, nja-t , sc n-ti-
etc. ljoa-s , shai-dz ts, shai-tan, shcljoa-p , shoa-ric, t -ljai, t -ljoa-s ,
(3) Vocala a, poati si s-afl shi tu diftondz lj ai shi au (vocal a, etc. Zboar li di nsus nu lipsescu scriari v rn oar cu semivocala i ca:
semivocali i/u). Ashi avem zboar li: a-flai, ai-b , ai-di, a-l -sai, as- a-di-ljioa-s , a-go-njia, a-r -njioa-s , bi-du-cljioa-s , f n-t -njioa-
c -pai, au, dai, dau, hai-man-li-i, grai-lu, lai-lji, mai-mun, pai-to-ni, r , fu-ljioa-ri, jgljioa-t , li-shioa-r , ljiai, ljiau, mu-ljia-ri, njia-ri,
stai, stau, tai-f , zai-re, etc. njia-t , sc n-ti-ljioa-s , shiai-dz ts, shiai-tan, shcljioa-p , shioa-ric,
(4) Zboar li, di la imperfectul a verbilor, persoana a treia plural, lip- t -ljiai, t -ljioa-s , etc. nec vor scriari cu semivocala e: a-di-ljeoa-
sescu scriari shi pronuntsari ca: (elj/eali) a-li-dzea, a-vea, du-tsea, hir- s , a-go-njea, a-r -njeoa-s , bi-du-cljeoa-s , f n-t -njeoa-r , fu-
bea, tr -dzea, vrea, etc. nu lipsescu scriari shi pronuntsari ca: ljeoa-ri, jgljeoa-t , li-sheoa-r , ljeai, ljeau, mu-ljea-ri, njea-ri, njea-
(elj/eali) a-li-dzeau, a-veau, du-tseau, hir-beau, tr -dzeau, vreau, etc. t , sc n-ti-ljeoa-s , sheai-dz ts, sheai-tan, shcljeoa-p , sheoa-ric, t -
Pi di-alt parti avem shi exceptsii: ljeai, t -ljeoa-s , etc. Idyiul lucru lu-afl m sh-tu zboar compusi tsi si
(i) Zboar tsi traditsiunal lipsescu scriari cu ia shi cu ua ca: ia-ra scriu ca tu expresiili: nj-ai/nj-au (fapt ), lj-ai/lj-u-ai/lj-u-au (dat
(i -ra, adverbul), iar-n , (a) tre-ia, mua-be-ti, mua-gir (iu ua poati si cartea), etc. cari nu si scriu v rn oar nji-ai/nji-au, lji-ai/lji-u-ai/lji-u-
s-pronunts sh-disp rts t tu dau silabi ca: mu-a-be-ti, mu-a-gir), etc. au, etc.
nu lipsescu scriari: ea-ra (i -ra, adverbul, nu si scrii ca ea-r , verbul), Nota 2 C tiv r oar , diftongul ai poati si s-pronunts ca un
ear-n , (a) tre-ea, moa-be-ti, moa-gir, etc. triftongu aiu (vocal a, semivocali i tsi si scrii, shi u tsi nu si scrii).
(ii) Diftongu ic triftongu (c tiv roar silabi cu un vocal a shi Bun oar , substantivili shi adgectivili masculini i neutri tsi bitisescu
cu triftongul aiu (semivocali i shi u) vor scriari cu diftongul ai ca: a-
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 111 112 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

mi-ra-lai/mi-ra-lai, bu-du-vai, bu-geai, cu-rai, grai, lai, Mai, plai, rai, jear, ljea-nu-r , lu-jear, mu-ljea-ri, mur-d -ri-ea, mu-sheat, ni-shea-
n -vai, su-mu-lai, ti-hi-lai, etc. Aesti zboar nu lipses-cu scriari: a-mi- ni, njea-l , njea-ri, njea-t , p r-jea-l , pi-ru-shea-n , prea-cljea, scri-
ra-laiu/mi-ra-laiu, bu-du-vaiu, bu-geaiu, cu-raiu, graiu, laiu, Maiu, ea-ri, shea-ca-i, shea-di, shea-in, sheai-tan, sheal-vari, shea-mi-i,
plaiu, raiu, n -vaiu, su-mu-laiu, ti-hi-laiu, etc. sheap-ti, shear-pi, shea-u , shi-eac, ti-nji-ea, un-gljea, u-rea-cljea, etc.
Nota 3 C tiv roar diftongul au shi triftongul oau si scrii ca Zboar li di ma nsus pot s-hib clasificati shi, prit aest clasificari, si
triftongul au , i ca un silab cu patru vocali shi semivocali, oau iu s-aducheasc ma ghini cum lipsescu scriari.
semivocala poati s-hib mut . Ashi avem zboar ca: dau -li/doau - (1) Substantivili fiminini cari, niarticulati, bitisescu cu i-e/i-i (vocali i
li/doau -lor, nau -li/noau -li/noau -lor, oau -li/oau -lor, etc. tsi shi e), au forma articulat cari lipseashti totna scriari cu i-a, nu lip-
suntu formili articulati di la zboar ca: dau , nau , oau , etc. (zboar seashti v r oar scriari cu i-ea/i-ia. Ashi avem zboar niarticulati ca:
tsi pot si s-avd sh-cu trei silabi ca: da-u -li/ doa-u -li/doa-u -lor, na- a-r -chi-e, a-vli-e, ciu-di-e, i-li-chi-e, ir-nji-e, i-ti-e, Ma-ri-e, Ma-chi-
u -li/ noa-u -li/noa-u -lor, oa-u -li/oa-u -lor, etc.). du-ni-e, mi-li-e, mur-d -ri-e, nu-ti-e, ti-nji-e, etc. (zboar tsi s-avdu shi
Not 4 C tiv roar , traditsia n caft ca un zbor s-aib un si scriu sh-cu i-final ca: a-r -chi-i, a-vli-i, ciu-di-i, i-li-chi-i, ir-nji-i, i-
noim c ndu easti scriat cu ea shi alt noim c ndu easti scriat cu ia. ti-i, Ma-ri-i, Ma-chi-du-ni-i, mi-li-i, mur-d -ri-i, nu-ti-i, ti-nji-i, etc.),
Ashi avem aspus , ma nsus, verbul ea-ra (cu actsentul pi silaba ra) shi cari lipsescu totna scriari, c ndu s-articuleadz , ca: a-r -chi-a, a-vli-
adverbul ia-ra (cu actsentul pi silaba ia). a, ciu-di-a, i-li-chi-a, ir-nji-a, i-ti-a, Ma-ri-a, Ma-chi-du-ni-a, mi-li-a,
mur-d -ri-a, nu-ti-a, ti-nji-a, etc. Eali nu lipsescu v rn oar scriari
SONLU 2: VOCALA a TSI S-AVDI (MULJAT) CA ca: a-r -chi-ea, a-vli-ea, ciu-di-ea, i-li-chi-ea, ir-nji-ea, i-ti-ea, Ma-ri-
DIFTONGUL ea/ia (SEMIVOCALI e/i) ea, Ma-chi-du-ni-ea, mi-li-ea, mur-d -ri-ea, nu-ti-ea, ti-nji-ea, etc.
(2) Sufixili a imperfectului (-eam/-eai/-ea/-eam/-eats/-ea, shi -am/-
Regul Sonlu ea/ia (vocal a, semivocal e/i) tsi s-avdi (i) dup ai/-a/-am/-ats/-a), a partitsipiului tricut (-at ), a infinitivlui (-eari/-ari),
un vocal i (tsi s-afl tu silaba di n inti); (ii) dup consoana j etc. di la verbi, sh-u cher semivocala e/i tsi s-avdi, c ndu yin dup un
(inclusiv litirili compusi lj shi nj); shi (iii) dup litira compus sh c vocal ic consoanili (simpli i compusi) j, lj, nj shi sh. Ashi,
aesti litiri (i, nj, lj shi sh) s-afl tu idyiul zbor ic s-afl tu dau zboar bun oar , imperfectul lipseashti totna scriari ca: a-g r-sham/a-g r-
ligati cu un cratim lipseashti scriari a, cu tuti c s-avdi ca ea/ia; sha-ri, a-ru-jam/a-ru-ja-t /a-ru-ja-ri, a-ru-sham/a-ru-shari, a-u-
nu lipseashti scriari ea/ia. sham/a-u-sha-ri, n-clji-am/ n-clji-a-t / n-clji-a-ri, b -sham/b -sha-
Exceptsie u fac zboar li compusi di un prifixu ca: ni, pri, stri, etc. shi t /b -sha-ri, ci-shi-am/ci-shi-a-ri, dis-pu-ljam/dis-pu-lja-t /dis-pu-lja-
un zbor tsi nchiseashti cu a; aestu a s-avdi a, shi si scrii a, nu ea. ri, dur-njam/ dur-nja-ri, in-sham/in-sha-ri, ncu-ra-jam/ncu-ra-ja-
t /ncu-ra-ja-ri, ngru-sham/ngru-sha-t /ngru-sha-ri, scri-am/scri-a-
t /scri-a-ri, shti-am/shti-a-ri, etc. Aesti zboar nu lipsescu v r oar
Bun oar , dup regula di ma nsus, zboar li tsi au sonlu ea/ia tsi yini
scriari cu ea (ic cu ia) ca: a-g r-sheam/a-g r-shea-ri, a-ru-jeam/a-
dup (i) vocala i ic (ii) consoanili (simpli i compusi) j, lj, nj shi sh,
ru-jea-t /a-ru-jea-ri, a-ru-sheam/a-ru-sheari, a-u-sheam/a-u-shea-ri,
lipsescu totna scriari cu a, nu cu ea. Ashi avem zboar li: a-go-nja, a-
n-clji-eam/ n-clji-ea-t / n-clji-ea-ri, b -sheam/b -shea-t /b -shea-
ru-jam, a-ru-sha-ts , a-u-sha-tic, a-vli-a, n-clji-am, bi-lja-u , bu-ja-
ri, ci-shi-eam/ci-shi-ea-ri, dis-pu-ljeam/dis-pu-ljea-t /dis-pu-ljea-ri,
n , clja-i, cljash-ti, di-cu-njar, dis-pu-lja-ri, du-nja-u , dur-njam, g r-
dur-njeam/dur-njea-ri, in-sheam/in-shea-ri, ncu-ra-jeam/ncu-ra-jea-
g -ljan, glja-mi, glja-ts , ja-li, jar, lja-nu-r , lu-jar, mu-lja-ri, mur-
t /ncu-ra-jea-ri, ngru-sheam/ngru-shea-t /ngru-shea-ri, scri-eam/scri-
d -ri-a, mu-shat, ni-sha-ni, nja-l , nja-ri, nja-t , p r-ja-l , pi-ru-sha-
ea-t /scri-ea-ri, shti-eam/shti-ea-ri, etc.
n , prea-clja, scri-a-ri, sha-ca-i, sha-di, sha-in, shai-tan, shal-vari,
(3) Zboar li fiminini tsi bitisescu cu ji/je (inclusiv lji/lje shi nji/nje)
sha-mi-i, shap-ti, shar-pi, sha-u , shi-ac, ti-nji-a, un-glja, u-rea-clja,
shi shi/she, zboar ca: a-r -nji/a-r -nje, a-yi-nji/a-yi-nje, c -pu-lji/c -
etc. Aesti zboar nu lipsescu v r oar scriari cu ea (nec cu ia) ca:
pu-lje, c -mea-shi/c -mea-she, c r-vea-lji/c r-vea-lje, c -tu-shi/c -
a-go-njea, a-ru-jeam, a-ru-shea-ts , a-u-shea-tic, a-vli-ea, n-clji-
tu-she, ci-nu-shi/ci-nu-she, coa-ji/coa-je, fa-shi/fa-she, gu-shi/gu-she,
eam, bi-ljea-u , bu-jea-n , cljea-i, cljeash-ti, di-cu-njear, dis-pu-ljea-
hi-lji/hi-lje, lam-nji/lam-nje, m -nu-shi/m -nu-she, m r-shi/m r-she,
ri, du-njea-u , dur-njeam, g r-g -ljean, gljea-mi, gljea-ts , jea-li,
moa-shi/moa-she, or-nji/or-nje, pea-ji/pea-je, prea-clji/prea-clje, stra-
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 113 114 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

ji/stra-je, un-glji/un-glje, u-rea-clji/u-rea-clje, u-shi/u-she, vea-clji/vea- a-tsi-ea (tr aclo), shi-eac, etc.
clje, etc. au forma-a lor articulat cari lipseashti totna scriari cu a (tu Nota 3 Zborlu giugia (tsi va dz c shcurtabac), ari trei silabi, shi s-
bitisit ) ca: a-r -nja, a-yi-nja, c -pu-lja, c -mea-sha, c r-vea-lja, c - citeashti, cu tuti c nu si scrii, giu-g -ea (actsentul pi silaba dit mesi
tu-sha, ci-nu-sha, coa-ja, fa-sha, gu-sha, hi-lja, lam-nja, m -nu-sha, gi). B gats oar c , ma s-eara cu dau silabi, zborlu lipsea scriari
m r-sha, moa-sha, or-nja, pea-ja, prea-clja, stra-ja, un-glja, u-rea- giugea!
clja, u-sha, vea-clja, etc. Aesti zboar nu lipsescu v r oar scriari cu
ea (nec cu ia) ca: a-r -njea, a-yi-njea, c -pu-ljea, c -mea-shea, c r- SONLU 3: VOCALA a TSI S-AVDI CA DIFTONGUL
vea-ljea, c -tu-shea, ci-nu-shea, coa-jea, fa-shea, gu-shea, hi-ljea, oa/ua (SEMIVOCAL o/u)
lam-njea, m -nu-shea, m r-shea, moa-shea, or-njea, pea-jea, prea- Vocala a poati si s-pronunts (tu idyea silab ) cu un semivocal
cljea, stra-jea, un-gljea, u-rea-cljea, u-shea, vea-cljea, etc. o/u dininti, tsi s-avdi shcurtu ma nu si scrii, va dz c , s-pronunts ca
(4) Un zbor tsi bitiseashti cu un semivocal i, poati si s-leag (cu diftongul oa/ua.
un cratim ) di un altu zbor tsi yini dup el sh-cari nchiseashti cu vo-
cala a. C ndu si scrii, semivocala i s-fatsi un singur silab cu Regul Shapti zboar articulati iu sonlu oa/ua yini dup un
vocala a tra s-da diftongul i-a cu pronuntsarea ea/ia a lui. Ma c ndu vocal u lipsescu scriari cu a, zboar li: au-a, cu-a, dzu-a, mai-mu-a,
semivocala i nu si scrii, vocala a (i) poati si sh-lu ts n sonlu di baz mi-du-a/m -du-a, ve-du-a, u-ari/u- t (shi derivatili u-a-t , u-ats, u-a-
a, ma (ii) poati si sh-lu-al xeasc sonlu tu-atsel a diftongului ea/ia. ti). Aesti zboar nu lipsescu scriari cu oa/ua: au-ua, cu-ua, dzu-ua,
Bun oar , c ndu pronumili nji ( nj, a njia) shi lji (lji, a lui/ljei) shi mai-mu-ua, mi-du-ua/m -du-ua, ve-du-ua, u-uari/u-u t (u-ua-t , u-
monosilaba shi (pronumi ic pripozitsie) s-leag di zboar li tsi yin uats, u-ua-ti).
dup eali, vocala i dit bitisit s-transform tu semivocal i cari nu si
scrii. Tu fraza: nj-ar di mushat, ca s-mi fac s-lj-aspun tsi mindu-
Nota 1 Protili shasi zboar suntu formili articulati a substantivilor
escu avem silabili tsi lipsescu scriari: nj-a-r -di shi s-lj-as-pun
fiminini tsi bitisescu (la forma-a lor niarticulat ) cu un vocal tsi s-
iu a s-pronunts ea/ia, silabi tsi nu lipsescu scriari: nji-a-r -di shi
avdi u sh-tsi yini dup un vocal u; suntu formili articulati a
s-lji-as-pun. Iar tu fraza: c ndu-lj vinji sh-a lui arada tra si sh-
zboar lor a-u- , cu- , dzu- , mai-mu- , mi-du- /m -du- shi ve-du-
aspun tsi mindueashti, avem silabili cu pripozitsia shi tush-a lui
. Zborlu dit soni, u-ari/u- t, yini di la substantivlu ou, ma ghini dz s,
shi cu pronumili shi tu sh-as-pun . Aesti silabi lipsescu scriari sh-
di la un verbu, chirut tora, tsi va dz c fac oau .
a, nu lipsescu scriari shi-a.
Nota 2 Tu protili shasi zboar , litira a tsi s-avdi ua, yini dup un
(5) Tu zboar li cari pot s-hib lugursiti ca zboar compusi di (i) pri-
silab tsi bitiseashti cu u. Ma s-bitisea cu un alt vocal ca,
fixurli ni, spri, stri shi (ii) un zbor di baz tsi nchiseashti cu a, vocala a
bun oar , vocala a dit zboar li a-roa-ua, cu-ra-ua, ha-ra-ua, nea-ua,
s-pronunts ca sunitlu di baz a shi nu ca diftongul ea/ia. Bun oar ,
stea-ua, etc. diftongul ua va si ngr psea ntreg.
lipseashti scriari: ni-ar-su, ni-a-mis-ti-cat, ni-a-vea-ri, spri-a-lin-gu,
Nota 3 Verbul aruedz (tsi yini di la zborlu aroau sh-va dz c s-
stri-a-ush (str aush), etc. c nu s-pronunts ni-ear-su, ni-ea-mis-ti-
moalji di aroau ic cadi aroaua pri), ari imperfectul a-ru-am, a-
cat, ni-ea-vea-ri, spri-ea-lin-gu, stri-ea-ush, etc.
ru-ai, partitsiplu tricut a-ru-a-t shi infinitivlu, a-ru-a-ri. Aoa litira a s-
Nota 1 Aest regul lipseashti ufilisiri shi la tuti neologhismili di
pronunts cu sonlu a ljei di baz , a, shi nu s-pronunts oa/ua.
idyea soi ca, bun oar , substantivili fiminini: a-ten-tsi-i/a-ten-tsi-e,
com-bi-na-tsi-i/com-bi-na-tsi-e, fi-lo-lo-yi-i/fi-lo-lo-yi-e, glo-ri-i/glo-ri-
SONLU 4: VOCALA a MUT (TSI NU S-AVDI DIP)
e, etc. tr cari formili articulati lipsescu scriari: a-ten-tsi-a, com-bi-na-
tsi-a, fi-lo-lo-yi-a, glo-ri-a, etc. pricum sh-la alti zboar ca: A-dri-an,
co-mer-tsi-al, co-pi-am, di-a-lec-tu, di-a-log, va-ri-am, va-ri-an-t , etc. Regul (1) Zboar li tsi ahiursescu cu sonurli an/n shi am/m (cari,
cari nu lipsescu scriari v r oar : A-dri-ean, co-mer-tsi-eal, co-pi- di multi ori, pot si s-avd sh-cu n/ m tu ahiursit ), tr cari litira a
eam, di-ea-lec-tu, di-ea-log, va-ri-eam, va-ri-ean-t , etc. poati s-hib pronuntsat , ma poati shi s-nu hib pronuntsat , lipsescu
Nota 2 Zboar cari, traditsiunal s-au scriat : a nji-a, a tsi-a, a-tsi- scriari f r a shi f r ca si s-leag (cu un cratim ) di zborlu din
a (tsi va dz c aclo), shi-ac, etc. nu lipsescu scriari: a nji-ea, a tsi-ea, fats . Un exceptsie poati si s-fac c ndu: (i) zborlu s-afl dup un
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 115 116 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

consoan ic tu nchisita di fraz ; shi (ii) autorlu va s-aspun maxus zbur ri, particula s-avdi alichit di zborlu din fats . Aesti expresii nu
c a easti un vocal tsi lipseashti pronuntsari, ca bun oar , tu un lipsescu v rn oar scriari: stizma noastr , capela ljei, casa-li Marie,
puizii iu ritmul a versului u caft . narea-l Cola, etc.
(2) Un zbor tsi bitiseashti cu a, shi un altu zbor tsi yini dup el (4) C ndu zborlu din fats easti (i) un monosilab ca: la, va, ca,
nchiseashti cu a (inclusiv particula-a genitivlui, a/al/ali) lipsescu scri- tra, ma, etc. ic (ii) un prifixu ca: para, xana, etc. shi zborlu di din poi
ari ntredz ca dau zboar (i) f r s-hib ligati cu un cratim , c ndu nchiseashti cu vocala a, dau li zboar lipsescu scriari ca tu expresiili:
s-avdu ahoryea, shi (ii) ligati cu un cratim c ndu s-avdu deadun, ca (i) la-atsel, va-aduts, ca-alantu, la-aveari, ma-aratsi, para-adar, para-
un singur zbor. Dau li vocali a lipsescu scriari. n particular, c ndu aduc, xana-adar, xana-aduc, etc. c ndu s-avdu deadun, ca un singur
protlu zbor easti (i) un monosilab ca: la, va, ca, tra, ma, etc. ic (ii) zbor, shi (ii) la atsel, va aduts, ca alantu, la aveari, ma aratsi, para
un prifixu ca: para shi xana, sh-andoilea zbor easti un zbor tsi adar, para aduc, xana adar, xana aduc, etc. c ndu s-avdu ahoryea ca
nchiseashti cu a, dau li zboar lipsescu scriari ntredz (i) f r s-hib dau zboar . Eali nu lipsescu scriari, c ndu s-avdu deadun, ca: l-
ligati cu un cratim , c ndu s-avdu ahoryea, shi (ii) ligati cu un atsel, v-aduts, c-alantu, l-aveari, m-aratsi, paraadar/paradar,
cratim c ndu s-avdu deadun, ca un singur zbor. paraaduc/ paraduc, xanaadar/xanadar, xanaaduc/xanaduc, etc.

Bun oar : (1.2) LITIRA


(1) Zboar li (polisilabi, c ndu suntu pronuntsati cu a tu nchisit ),
lipsescu scriari ca: mbud-yi-ses-cu, mbu-nedz, nc -nes-cu, nchea-dic,
Litira poati s-aib ma multi sonuri:
ndoa-pir, ndrip-ta-ti, ngr p-ses-cu, ntsap, nvets, nvi-cljedz, nyi-li-ces-
(i) poati s-aib , ca vocal , dau sonuri di baz ;
cu, nyi-sedz, etc. Afoar di exceptsiili aspusi tu regula di ma nsus, aesti
(ii) poati si s-avd cu un semivocal u n fats (tsi nu si scrii), va
zboar (i) nu lipsescu scriari: am-bud-yi-ses-cu, am-bu-nedz, an-c -
dz c , un son tsi si scrii ma s-avdi ca diftongul u ; shi
nes-cu, an-chea-dic, an-doa-pir, an-drip-ta-ti, an-gr p-ses-cu, an-tsap,
(iii) poati si s-avd ca un semivocal ic s-nu s-avd dip (dup
an-vets, an-vi-cljedz, an-yi-li-ces-cu, an-yi-sedz, etc. (ii) nec scriari:
cum easti grailu a omlui), son cari nu lipseashti scriari.
m-bud-yi-ses-cu, m-bu-nedz, n-c -nes-cu, n-chea-dic, n-doa-
pir, n-drip-ta-ti, n-gr p-ses-cu, n-tsap, n-vets, n-vi-cljedz, n-
SONURLI 1 SHI 2 DI BAZ: VOCALA TSI S-AVDI
yi-li-ces-cu, n-yi-sedz, etc. shi (iii) nec scriari (shi ligari cu un
CA SONURLI RUMNESHTI / SHI .
cratim di zboar li di dinintea-a lor), ca: -mbud-yi-ses-cu, -mbu-nedz, -

Litira ari, ca vocal , dau sonuri-timelj, un son ma ncljis, ca sonlu
nc -nes-cu, -nchea-dic, -ndoa-pir, -ndrip-ta-ti, -ngr p-ses-cu, -ntsap, -
rum nescu, / , shi un son ma dishcljis, ca sonlu rum nescu, .
nvets,
-nvi-cljedz, -nyi-li-ces-cu, -nyi-sedz, etc.
(2) Un zbor cari nchiseashti cu vocala a shi yini dup un altu zbor tsi Regul Dau li sonuri, rum nescul / ( ncljis) shi rum nescul
bitiseashti cu vocala a, lipseashti scriari ca tu expresiili: (i) casa aest , (dishcljis) lipsescu scriari cu idyea litir . Pronuntsarea-a litir ljei ,
narea aroshi, capela atsea arosha, etc. c ndu zboar li s-avdu ahoryea; va si s-fac dup cum easti grailu di-acas a cititorlui.
shi (ii) casa-aest , narea-aroshi, capela-atsea-arosha, etc. c ndu s-
avdu deadun, ca un singur zbor. Aesti expresii nu lipsescu v rn oar Nu-ari v r regul general cari s-n-aspun c ndu -lu s-pronunts
scriari: cas-aest , casa-est , casa est , nare-aroshi, narea-roshi, / sh-c ndu s-pronunts ; sh-avem multi zboar cari s-pronunts
narea roshi, capel-atsea-rosha, capela-tsea-rosha, capela tsea rosha, sh-cu / , sh-cu , dup cum easti grailu-a omlui. Bun oar ,
etc. f rshirotslji au mash sonlu dishcljis , pindenjlji au dau li sonuri / ,
(3) Particula a/al/ali a genitivlui lipseashti scriari ca tu expresiili: (i) shi . Zboar li p ni shi c ntic suntu pronuntsati sh-cu sonlu dishcljis
stizma a noastr , capela a ljei, casa ali Marie, narea al Cola, etc. , di f rshirots, ma suntu pronuntsati sh-cu sonlu ncljis / , di-
c ndu particula a/al/ali s-avdi ca un zbor ahoryea; shi (ii) stizma-a arm njlji dit Pindu. C (i) pronuntsarea-al s-fatsi cu dau li sonuri di
noastr , capela-a ljei, casa-ali Marie, narea-al Cola etc. c ndu, tu baz shi (ii) multi zboar pot si s ngr pseasc sh-cu / sh-cu , s-
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 117 118 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

featsi regula di ma nsus ca (i) dau li sonuri / shi s-hib scriati cu (3) Zboar li (f r monosilabili n/ m, nj, l, lj, sh, ts) tsi
idyea litir shi, (ii) catiun s-lu pronunts zborlu ashi cum lj-easti ahiursescu cu sonurli n/n shi m/m (cari pot si s-avd sh-cu an/am tu
grailu-a lui di-acas . ahiursit , di multi ori), tr cari litira poati s-hib pronuntsat , ma
Not Afl m mash ndau zboar iu, tu graiurli tsi au dau li poati shi s-nu hib pronuntsat , lipsescu scriari f r /a shi f r ca si
sonuri / shi , omlu poati s-nu shtib ghini cari easti noima bun a s-leag (cu un cratim ic apustrof) di zborlu di n inti. Va dz c ,
zborlui. Ashi afl m, bun oar , tu graiurli dit Pindu, zborlu ar u, eali nu lipsescu scriari cu - n/-n shi - m/-m, nec ligari di zborlu di
adgectivlu, tsi va dz c slab, nibun, shi zborlu ar u, substantivlu, tsi n inti. Singurli exceptsii suntu: (i) c ndu zborlu s-afl dup un
va dz c ap tsi cur tu-un vali. Idyiul lucru lu-avem la ndau consoan ic tu nchisita di fraz ; shi (ii) c ndu autorlu va s-aspun
verbi, iu (i) formili di tricut bitisescu cu sonlu, dishcljis shi actsintuat, maxus c -lu easti un vocal tsi lipseashti pronuntsari, ca bun oar
, shi (ii) formili di prizentu bitisescu cu sonlu, ncljis shi niactsintuat, tu un puizii iu ritmul a versului u caft .
/ . Ashi avem bun oar , la pindenj, zborlu c nt (actsentul pri Bun oar :
silaba dit soni), la tricut, shi c nt (actsentul pri prota silab ), la (1) Zborlu monosilabic m/ n, lipseashti scriari ntreg, ca tu
prizentu. Dau li formi lipsescu scriari c nt . expresia: s-dusi m p zari sh-trapsi n cas , c ndu -lu easti un
Vocala poati si s-afl singur (tu idyea silab ), disp rts t di alti vocal shi, s-dusi m p zari sh-trapsi n cas c ndu -lu easti
vocali (dit alti silabi), ca tu zboar li c n-du, c -ni, m -rat, etc. Poati si semivocal ic nu s-avdi; aest expresie nu lipseashti v r oar
s-afl tu nchisita-a unui zbor, tu mesi i tu bitisita-a lui. Di multi ori scriari: s-dusi-m p zari sh-trapsi-n cas nec lipseashti v r oar
poati s-hib pronuntsat shi ncljis shi dishcljis, ( / ic ), ca vocal i scriari: s-dusi mp zari sh-trapsi ncas . Iar zborlu monosilabic
ca un semivocal , ic s-nu hib pronuntsat dip, dup cum u va nj, lipseashti scriari ntreg, ca tu expresia: ea nj adr un lucru,
zbur torlu. Ma, vocala poati si s-avd pronuntsat deadun sh-cu c ndu -lu s-avdi ca un vocal shi ea-nj adr un lucru ic ea nj-
alti vocali tu idyea silab, ca un singur son, va dz c , si s-afl ca un adr un lucru, c ndu -lu nu s-avdi.
parti dit un diftongu ic triftongu. (2) Zboar li tsi ahiursescu cu sonurli n/n shi m/m (polisilabi,
C ndu s-pronunts mash ca un vocal , nu-ari v r prublem : -lu c ndu suntu pronuntsati shi scriati cu tu nchisit ), lipsescu scriari
lipseashti totna scriari. Ma, c ndu tu idyiul zbor, sonlu poati s-hib ca: nchi-ses-cu, nghios, ngr p-ses-cu, nsus, nvets, nvi-cljedz, nyi-li-ces-
pronuntsat ca un vocal , semivocal ic s-nu hib pronuntsat dip, cu, nyi-sedz, etc. Cu exceptsia-a atsilor tsi s-afl dup un consoan
atumtsea -lu poati (i) si s ngr pseasc cu tuti c nu s-pronunts , ic ic tu nchisita-a unei fraz , aesti zboar nu lipsescu scriari: (i) n-chi-
(ii) s-nu s ngr pseasc , c easti i c nu easti ligat (cu un cratim ), ses-cu, n-ghios, n-gr p-ses-cu, n-sus, n-vets, n-vi-cljedz, n-yi-
di zborlu di din inti i di-atsel di din poi. Tr-atsea s-featsir ndau li-ces-cu, n-yi-sedz, etc. nec scriari (ii) an-chi-ses-cu, an-ghios, an-
reguli, cati regul fapt tr un clas ahoryea di zboar . gr p-ses-cu, an-sus, an-vets, an-vi-cljedz, an-yi-li-ces-cu, an-yi-sedz,
etc. sh-nec scriari (iii) cu un cratim tra s-hib ligati di zboar li di
Clasa 1: cu zboar cari nchisescu cu sonlu tsi poati s-hib dinintea-a lor, ca: -nchi-ses-cu, -nghios, -ngr p-ses-cu, -nsus, -nvets, -
vocal , semivocal , ic s-nu s-avd dip. nvi-cljedz, -nyi-li-ces-cu, -nyi-sedz, etc.
Nota 1 Di tuti zboar li tsi s-afl tu dictsiunarlu al T. Papahagi shi
Regul (1) Zborlu monosilabic n/ m lipseashti scriari (i) ntreg, nchisescu cu litira , mash patru, pronumili l, lj, sh, ts, nu
n/ m, c ndu vocala s-pronunts , shi (ii) n/m, c ndu -lu nu s-avdi. nchisescu cu litirli m shi n/ nj. Sh-aproapea tuti aesti zboar tsi
Cu tuti c s-pronunts deadun cu zborlu di dininti i cu-atsel di din poi, nchisescu cu m shi n/ nj, f r -lu ditu nchisit , s-afl sh-tu arada
particula n/m nu lipseashti scriari -n/-m ic n-/m- sh-nec ligari di- di zboar (dit dictsiunar) tsi nchisescu cu m shi n. Mash c , la litirli m
aestu zbor. shi n, avem ninga, multu di multu, sh-alti zboar tsi lipsea b gari (ma
(2) Zboar li monosilabi nj, l, lj, sh, ts (i) lipsescu scriari n- nu suntu b gati) sh-tu-arada-a zboar lor tsi nchisescu cu (ic a)
tredz, nj, l, lj, sh, ts, c ndu vocala s-pronunts , shi (ii) c ndu Nota 2 Tu rivistili arm neshti di-aoa sh-v r sut di anj, particulili
-lu nu s-avdi, lipsescu scriari -nj/-nj-, -l/l-, -lj/lj-, -sh/sh-, shi -ts/ts- semisilabi ca l, lj, sh, ts, nj, s-ved, di multi ori, scriati f r cratim sh-
shi ligari di zborlu di dininti i di-atsel di din poi. ahoryea di alti zboar .
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 119 120 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Nota 3 Pronumili l, lj, sh, ts shi nj au sh-un a daua form , or, g -r -or, etc. iu -lu nu s-pronunts v rn oar shcurtu.
lu, lji, shi, tsi, nji tsi fatsi ca prublema-a lor s-hib ligat sh-di
prublema cama mari a altor zboar monosilabi tsi pot si s-leag , cu Clasa 3: cu zboar tsi bitisescu cu un vocal , tsi poati s-hib shi
un cratim , di zborlu di din inti, ma pot si s-leag sh-di zborlu di semivocal ic s-nu s-avd dip, shi ari un i ma multi consoani
din poi. n intea-a ljei.
Nota 4 Suntu arm nj cari pronunts shi scriu monosilabi ca: ts,
s, etc. tu loc di: ts , s , etc. Aesti varianti nu suntu aprucheati di noi. Regul (1) Vocala dit bitisita-a zboar lor, lipseashti scriari
totna, (i) c ndu -lu yini dup un consoan shi -lu nu s-avdi
Clasa 2: cu zboar li iu vocala easti tu mesea di zboar shi v r oar ca un semivocal , shi (ii) c ndu -lu yini dup dau i ma
poati si s-avd sh-ca un semivocal ic s-nu s-avd dip. multi consoani, c s-pronunts ca un vocal , ca un semivocal ic
Suntu zboar iu sonlu dit mesea-a unui zbor poati si s-avd ca vo- s-nu s-pronunts dip. Litirli compusi suntu lugursiti ca un consoan ,
cal i semivocal ic poati s-nu s-avd dip. Bun oar , zboar li: a- iar litira complex x, ca dau consoani.
d -ram, al-t -oa-r , bu-n -oa-r , f -tseam, h -r -sit, m -ca-ri, p -
(2) Zboar li monosilabi (iu -lu easti vocal ): c , l , n , s , tr ,
rea-sinj, p -r -mit, s -l -ghes-cu, u-n -oa-r , v r-n -oa-r etc. pot
ts , shi v , (i) lipsescu scriari ntredz, c ndu zboar li s-avdu ahoryea
si sh-lu chear -lu tu zbur rea di-arad , shi si s-avd ca: a-dram, al-
di zboar li tsi yin dup eali, ma (ii) lipsescu scriari c-, l-, n-, s-, tr-, ts-,
toa-r , bu-noa-r , ftseam, h r-sit, mca-ri, prea-sinj, p r-mit, s l-
shi v- (shi ligari cu un cratim di zborlu di din poi), c ndu dau li
ghes-cu, u-noa-r , v r-noa-r etc.
zboar s-avdu deadun ca un singur zbor.
Nu-ari v r regul general cari s-n-aspun c ndu si s
ngr pseasc sh-c ndu s-nu si ngr pseasc aestu . Scriarea-a catiunui (3) Zboar li tsi bitisescu cu vocala (alti dic t monosilabili c , l ,
zbor, cu vocal ic semivocal (tsi nu si scrii) easti aspus tu n , s , tr , ts , shi v ), cari au dup eali un altu zbor tsi nchiseashti
dictsiunar. Mash ti v r dzatsi zboar , atseali tr cari -lu s-afl cu un vocal , lipsescu scriari ntredz: (i) f r cratim , c ndu -lu
n intea-a zborlui oar , s-featsi regula ca -lu si s scrii. easti vocal shi dau li zboar s-avdu ahoryea, ma (ii) ligati cu un
cratim , c ndu dau li zboar s-avdu deadun ca un singur zbor.
Dau li vocali, -lu dit bitisita-a protlui zbor shi vocala dit nchisita-a
Regul Zboar li: u-n -oa-r /n -oa-r , al-t -oa-r , di-u-n -oa-
andoilui zbor, arm n scriati.
r /di-n -oa-r , v r-n -oa-r /v -r -oa-r , c -ti-v r-n -oa-r /c -ti-
v -r -oa-r , bu-n -oa-r , sh-alti ca eali, iu vocala ic semivocala s-
afl dinintea-a sufixului oar , lipseashti scriari. Tr tuti alanti zboar , Bun oar :
iu -lu poati s-hib vocal i semivocal , scriarea lipseashti si s-fac (1) Zboar li tsi bitisescu cu sonlu tsi yini dup un singur con-
ashi cum easti aspus tu dictsiunar. Exceptsie cu scriarea (c ndu easti soan (simpl i compus , ma nu complex ) sh-iu -lu nu s-avdi
vocal ) ic niscriarea (c ndu easti semivocal ) a sonlui va si fac v r oar ca un semivocal , lipsescu scriari totna cu , ca tu
mash la puizii, ashi cum u caft ritmul a versului. zboar li: bra-ts , c -ru-ts , c -tu-sh , dzea-n , pea-n , u-sh , etc.
nu lipsescu scriari f r , ca: brats (plural), c -ruts, c -tush (singular
fiminin), dzean, pean, ush (singular), etc. C ndu -lu (i) yini dup
Nota 1 Zboar ca: un oar , n oar , bun oar , etc. suntu
dau i ma multi consoani (simpli i compusi) ic un consoan
compusi, ma si scriu ca un singur zbor. Eali pot si s scrii sh-ca dau
complex shi (ii) poati si s-pronunts ca un vocal , ca un
zboar , un oar , n oar , bun oar , etc. c ndu zborlu oar va s-
semivocal ic s-nu s-pronunts dip, zboar li lipsescu scriari ca tu:
dz c un oar di chiro, ca tu frazili: dup un bun oar di
av-dz , mun-ts , p -rin-ts, pun-ts , etc. Aesti zboar nu lipsescu
chiro mi dush la el, va-lj lja v rn oar (di chiro) ca si s-duc p n
scriari (cu tuti c poati si s-pronunts ) ca: avdz, munts, p -rints, punts,
la el, etc.
etc. Exceptsie poati si s-fac la puizii c ndu ritmul a versului va s-u
Nota 2 Aoa nu zbur m di zboar li iu dau li sonuri shi oa nu s-
caft .
pronunts deadun, c s-afl tu dau silabi ahoryea. Ashi avem,
(2) Monosilabili dit expresii ca: c avea mults , l ari dat sh-a
bun oar , zboar li, sil-n -oa-s , nji-l -oa-s , g -oaci, g -oa-lji, n -
lor paradz, s arc tu-amari, tr atsea c nu ti cunushtea, ts
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 121 122 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

avea dz s c v avea dat paradz, lipsescu scriari ahoryea, c ndu variant cari bitiseashti cu diftongul u (vocal , semivocal u), lip-
nu s-avdu ligati di zboar li tsi yin dup eali. Ma c ndu monosilabili s- sescu scriari mash cu forma-a prot ljei variant .
avdu ligati di zboar li tsi yin dup eali, expresiili lipsescu scriari: c-
avea mults , l-ari dat sh-a lor paradz, s-arc tu-amari, tr- Not Avem shi zboar ca: a-r u/r u, f -l -c u/ -l n-g u, h u,
atsea c nu ti cunushtea, ts-avea dz s c v-avea dat paradz. n u/diz-n u, t r-dz u, t u, sh-poati sh-alti, cari nu au forma cu tu
Aesti expresii nu lipsescu v r oar scriari: c -avea mults , l -ari bitisit . Aesti zboar lipsescu scriari mash cu diftongul u tu soni.
dat sh-a lor paradz, s -arc tu-amari, tr -atsea c nu ti
cunushtea, ts -avea dz s c v -avea dat paradz. Clasa 5: cu zboar iu sonlu fatsi parti dit
(3) Dau zboar , protlu tsi bitiseashti cu shi andoilu tsi nchiseashti diftongul u (vocal , semivocal u)
cu un vocal , lipsescu scriari ca tu expresiili: (i) puts n aveari,
Regul Zboar li cari bitisescu cu diftongul u (sh-cari pot si s-
mult ur teats, p n earam, etc. c ndu s-avdu ahoryea, ca dau
avd sh-cu vocala u), lipsescu scriari cu u ; nu lipsescu scriari cu u.
zboar , ma (ii) puts n -aveari, mult -ur teats , p n -earam,
Formili articulati di la genitiv shi dativ, sh-c tiv r oar atseali di la
etc. c ndu s-avdu deadun, ca un singur zbor. Idyili expresii nu lipsescu
pluralu articulat, lipsescu scriari sh-eali tut cu u . Exceptsie u fac
v r oar scriari ca: puts n-aveari (puts n aveari), mult-ur teats
mash shasili zboar iu diftongul u yini dup vocala u, zboar li: a-u-
(mult ur teats), p n-earam (p n earam), etc.
, cu- , dzu- , mai-mu- , mi-du- /m -du- shi ve-du- .
Nota 1 Aoa nu zbur m di zboar iu (i) sonlu easti un
semivocal (tsi poati si s-avd ic s-nu s-avd dip) shi (ii) -lu ari Zboar li fiminini tsi bitisescu cu diftongul u (vocal , semivocal
un singur consoan (simpl i compus ) din intea-a lui. Aht ri u), lipsescu scriari ca zboar li: a-ra-u /a-roa-u , c -tsa-u , cu-ra-u ,
suntu zboar cari si scriu f r sonlu ca: bradz, frats, ni-pots, p - da-u /doa-u , du-nja-u , fu-lja-u , grea-u , ha-ra-u , ha-u , m -
radz, etc. Di-aesti zboar va zbur m ma nghios, c ndu va discut m sea-u , na-u /noa-u , nea-u , oa-u (pluralu di la ou), p -tlja-u ,
Sonlu 3. stea-u , u-hea-u , u-vrea-u , etc. Aesti zboar nu lipsescu scriari ca:
Nota 2 Multi di zboar li tsi bitisescu cu la coad , pot s-bitiseas- a-ra-u/a-roa-u, c -tsa-u, cu-ra-u, da-u/doa-u, du-nja-u, fu-lja-u, grea-
c , dup cum easti zborlu a omlui, sh-cu i. Bun oar , zboar ca: bra- u, ha-ra-u, ha-u, m -sea-u, na-u/noa-u, nea-u, oa-u (pluralu di la ou),
ts , c -tu-sh , mun-ts , p -rin-ts, pun-ts , s , tr , u-sh , etc. pot si p -tlja-u, stea-u, u-hea-u, u-vrea-u, etc.
s-pronunts shi si s scrii cu i, ca: bra-tsi, c -tu-shi, mun-tsi, p -rin- Diftongul u arm ni scriat sh-tu dicljinarea-a zboar lor. Ashi:
tsi, pun-tsi, si, tri, u-shi, etc. Idyiul lucru lu-avem sh-cu zboar tsi (i) Genitivlu shi dativlu singular a zboar lor di ma nsus, lipseashti
bitisescu cu semivocala (tsi nu si scrii) ca: bradz, frats, ni-pots, p - scriari ca: a-ra-u -ljei/a-roa-u -ljei, c -tsa-u -ljei, cu-ra-u -ljei, da-
radz, etc. cari pot s-hib pronuntsati sh-cu un semivocal i tu coad . u -ljei/doa-u -ljei, du-nja-u -ljei, fu-lja-u -ljei, grea-u -ljei, ha-ra-
Di-aest prublem va zbur m ma multu tu sectsia-a sonlui i. u -ljei, ha-u -ljei, m -sea-u -ljei, na-u -ljei/noa-u -ljei, nea-u -ljei,
p t-lja-u -ljei, stea-u -ljei, u-hea-u -ljei, u-vrea-u -ljei, etc. nu
Clasa 4: cu zboar iu vocala fatsi parti dit diftondz lj i shi u. lipseashti scriari: a-rau-ljei/a-roau-ljei, c -tsau-ljei, cu-rau-ljei, dau-
Diftondz lj i shi u s-afl tu zboar ca: a-r i, a-r u, c i-mac, cu- ljei/doau-ljei, du-njau-ljei, fu-ljau-ljei, greau-ljei, ha-rau-ljei, hau-ljei,
r i, h i-dip-ses-cu, g i, g i-tani, h u, l i, m i, zbu-r i, sh-multi alti m -seau-ljei, nau-ljei/noau-ljei, neau-ljei, p -tljau-ljei, steau-ljei, u-
tsi nu prezint v rn prublem . Singura prublem easti cu shaptili heau-ljei, u-vreau-ljei, etc.
zboar tsi pot s-bitiseasc , sh-lipsescu scriari cu -actsintuat: a-mi-r , (ii) Formili di plural articulat, c ndu sufixul li ic sufixul lor s-
b -c -l , c -tr -m , Dum-ni-dz , h z-n , t m-b -r , t r-h -n , ma adavg (la atseali zboar tr cari forma niarticulat nu sh-lu cheari -
pot shi s-bitiseasc , ma nu lipsescu scriari, cu u, ca: a-mi-r u, b - lu), lipsescu scriari ca: a-ra-u -li/a-roa-u -li, da-u -li/doa-u -li, na-
c -l u, c -tr -m u, Dum-ni-dz u, h z-n u, t m-b -r u, t r-h -n u. u -li/noa-u -li, oa-u -li, etc. la numinativ shi acuzativ, ic a-ra-u -
lor/a-roa-u -lor, da-u -lor/ doa-u -lor, na-u -lor/noa-u -lor, oa-u -
lor, etc. la genitiv shi dativ. Aesti zboar nu lipsescu scriari ca: a-rau-
Regul Zboar li masculini cari, la singular niarticulat, au dau
li/a-roau-li, dau-li/doau-li, nau-li/noau-li, oau-li, etc. la numinativ shi
varianti, un variant tsi bitiseashti cu vocala actsintuat , shi alant
acuzativ, ic a-rau-lor/a-roau-lor, dau-lor/doau-lor, nau-lor/noau-lor,
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 123 124 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

oau-lor, etc. la genitiv shi dativ. SONLU 4: SEMIVOCALA DIT BITISITA DI ZBOR
Not Tr multi zboar , pluralu sh-al xeashti forma niarticulat di (TSI NU SI SCRII)
la singular, shi -lu cheari la plural; ca bun oar , tu zboar li articulati:
c -tsa-li-li/c -tsa-li-lor, cu-r i-li/cu-r i-lor, du-njei-li/du-njei-lor, Regul Semivocala dit bitisita-a zboar lor, nu lipseashti scriari
dz -li-li/dz -li-lor, fu-ljei-li/fu-ljei-lor, grea-li-li/grea-li-lor, ha-r i- v r oar , c ndu yini dup un singur consoan (simpl i compus ,
li/ha-r i-lor, m -sei-li/m -sei-lor, na-li-li/na-li-lor, ne-ur-li/ne-ur-lor, ma nu consoana complex x). Singura exceptsii va s-hib mash
p -tljei-li/p -tljei-lor, stea-li-li/stea-li-lor, u-hei-li/u-hei-lor, u-vrea-li- atumtsea c ndu scriitorlu va s-u va maxus ca zborlu s-hib pronuntsat
li/u-vrea-li-lor, etc. Alti zboar , ca ha-u , bun oar , nu-au plural. cu vocala ca bun oar tu puiziili iu va u caft ritmul a versului.
SONLU 3: VOCALA , CARI S-AVDI CA
DIFTONGUL u (VOCAL , SEMIVOCAL u) Zboar li tsi bitisescu cu litirli compusi dz, sh, shi ts (tsi yin dup un
vocal ), s-avdu di multi ori (i) cu un semivocal , (ii) cu un
Regul Diftongul u (dit bitisita-a unui zbor) cari yini dup vocala semivocal i, ic (iii) cu un semivocal u tu coad shi,
u (tsi s-afl tu silaba di n inti), lipseashti scriari , nu u (cu tuti c s- c tiv r oar , (iv) cu un semivocal /i (va dz c , c ndu cu , sh-
avdi u ). Formili articulati a aishtor zboar , la genitiv shi dativ singu- c ndu cu i, dup cum easti grailu-a omlui). Aesti semivocali, nu
lar, lipsescu scriari sh-eali mash cu , nu lipsescu scriari cu u . lipsescu scriari.
Shasili zboar tr cari easti adrat aest regul suntu, shi lipsescu Bun oar , avem zboar li tsi lipsescu scriari: (mini) a-cats, (tini) a-
scriari: a-u- , cu- , dzu- , mi-du- /m -du- , mai-mu- shi ve-du- . cats, a-r dz (substantivlu), n-tredz, (mini) bash, (tini) bash, (mini)
Sonlu dit soni s-avdi ca diftongul u (semivocal u, vocal ). Aesti b -nedz, (tini) b -nedz, c -dzush, (un) ci-resh, (doi) ci-resh, frats,
zboar nu lipsescu scriari: a-u-u , cu-u , dzu-u , mi-du-u /m -du- fudz, (mini) lu-credz, (tini) lu-credz, mi-lets, muts, p -radz, pu-tush, u-
u , mai-mu-u shi ve-du-u . dadz, etc. Aesti zboar nu lipsescu scriari: (mini) a-catsu, (tini) a-
Formili articulati a aishtor zboar , c ndu nu sh-al xescu ar d tsina cats /a-catsi, a-r dz /a-r dzi, n-tredz / n-tredzi, (mini) bashu,
la plural (ca pluralili dz -li, m -dui, ve-du-i), lipsescu scriari ca: a-u- (tini) bashi/bash , (mini) b -nedzu, (tini) b -nedz /b -nedzi, c -
-ljei/a-u- -li/a-u- lor, cu- -ljei/cu- -li/cu- -lor, dzu- -ljei, mi-du- - dzushi, (un) ci-reshu, (doi) ci-reshi, frats /fratsi, fudz /fudzi, (mini) lu-
ljei/m -du- -ljei, mai-mu- -ljei/mai-mu- -li/mai-mu- -lor shi ve-du- credzu, (tini) lu-credz /lu-credzi, mi-lets /mi-letsi, muts /mutsi, p -
-ljei; nu lipsescu scriari: a-u-u -ljei/a-u-u -li/a-u-u -lor, cu-u - radz /p -radzi, pu-tushu, u-dadz /u-dadzi, etc.
ljei/cu-u -li/cu-u -lor, dzu-u -ljei, mi-du-u -ljei/m -du-u -ljei, mai- Nota 1 Shi s-li scriem un soe, (i) prota persoan a verbului s-avdi
mu-u -ljei/mai-mu-u -li/mai-mu-u -lor shi ve-du-u -ljei. cu semivocala u la coad : (mini) a-cats, (mini) b -nedz, (mini) bash,
Nota 1 Forma articulat , la singular, a aishtor zboar va scriari cu (mini) lu-credz, ma a daua persoan s-avdi cu semivocala /i: (tini) a-
a, nu cu ua, cu tuti c s-pronunts cu ua, nu cu a, va dz c , zboar li cats, (tini) b -nedz, (tini) bash, (tini) lu-credz, shi (ii) singularlu s-avdi
di ma nsus, articulati, lipsescu scriari: dzu-a, mi-du-a/m -du-a, a-u-a, cu semivocala u: (un) ci-resh, ma pluralu s-avdi cu semivocala /i:
cu-a, ve-du-a shi mai-mu-a. (doi) ci-resh.
Nota 2 Shasili zboar di ma nsus suntu pronuntsati, tu ndau gra- Nota 2 B gats oar c : (i) ma s si scrii cu semivocala , forma:
iuri, mash cu u, tu bitisit , nu cu diftongul u . Ma aesti zboar nu lip- (tini) a-cats , va s scrii un soe cu forma (el) a-ca-ts , iu -lu easti
sescu scriari: a-u-u, cu-u, dzu-u, mai-mu-u, mi-du-u/m -du-u, shi ve- vocal , (ii) forma: (tini) bash /bashi, iu /i-lu easti semivocal , easti
du-u. un soe scriat cu forma: (el) ba-sh /ba-shi, iu /i-lu easti vocal , etc.
Nota 3 Tachi Papahagi, tu dictsiunarlu a lui, li ngr pseashti aesti
zboar cu diftongul u , nu cu , dup cum u caft regula di ma nsus,
va dz c , li ngr pseashti, ca tuti alanti zboar tsi bitisescu cu difton- (1.3) LITIRA E
gul u : a-u-u , cu-u , dzu-u , mai-mu-u , mi-du-u shi ve-du-u .
Litira e poati s-aib ma multi sonuri:
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 125 126 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

(i) poati s-aib sonlu a ljei di baz , di vocal e; sescu scriari ca: lje-pur, ljer-tu, njedz, njel, Njer-curi, njer-gu, njer-l ,
(ii) poati si s-avd muljat, ca vocal (cu un semivocal i n fats njer-su, (a) njeu, etc. nu lipsescu v r oar scriari ca: ljie-pur, ljier-tu,
tsi s-avdi ma nu si scrii); un son tsi si scrii e ma s-avdi ca diftongul ie; njiedz, njiel, Njier-curi, njier-gu, njier-l , njier-su, (a) njieu, etc.
(iii) poati si s-pronunts ca un semivocal , ca tu diftongul ea/ia; shi (2) Nominativlu shi vocativlu-a zboar lor fiminini tsi bitisescu cu
(iv) c ndu s-afl ca un vocal e, niactsintuat , tu bitisita-a multor ai/ae, i/ e, ei/ee, ii/ie, oi/oe, ui/ue, (iu vocala din fats a/ /e/i/o/u shi
zboar (e-lu final), poati s-aib dau li sonuri e shi i, dup cum easti vocala i/e dit soni, niactsintuat s-afl tu dau silabi ahoryea),
grailu-a omlui. lipseashti scriari la nominativ, ca: bo-i/bo-e, ca-fe-i/ca-fe-e, ca-fi-ne-
i/ca-fi-ne-e, chi-ma-ne-i/chi-ma-ne-e, ciu-di-i/ciu-di-e, clja-i/clja-e, du-
SONLU 1 DI BAZ: VOCALA e (CNDU S-AVDI e, NU ie) di-i/du-di-e, du-nja-i/du-nja-e, ga-i/ga-e, ha-re-i/ha-re-e, hu-i/hu-e, i-
Vocala e poat s-aib sonlu a ljei di baz , shi si s-afl : ti-i/i-ti-e, la-i/la-e, ma-i/ma-e, na-i/na-e, oa-i/oa-e, pa-i/pa-e, pa-re-
(i) ca un vocal ahoryea, f r alti semivocali tu idyea silab , ca tu i/pa-re-e, ploa-i/ploa-e, so-i/so-e, ti-nji-i/ti-nji-e, u-i/u-e, etc. shi la
zboar li: me-si, me-tru, ne-gu-r , per, tser, etc. ic vocativ ca: bo-e, ca-fe-e, ca-fi-ne-e, chi-ma-ne-e, ciu-di-e, clja-e, du-di-
(ii) deadun cu semivocalili i shi u shi s-fac parti dit un diftongu, ie, e, du-nja-e, ga-e, ha-re-e, hu-e, i-ti-e, la-e, ma-e, na-e, oa-e, pa-e, pa-
ei, shi eu, ca tu zboar li, a-reu, bei, ca-ra-beu/ca-ra-bei, cu-leu/cu-lei, re-e, ploa-e, so-e, ti-nji-e, u-e, etc. Aesti zboar nu lipsescu scriari, la
cur-cu-beu/cur-cu-bei, di-pis-ta-neu, g b-jeu/g b-jei, meu/mei, pish-ti- nominativ shi vocativ ca: bo-ie, ca-fe-ie, ca-fi-ne-ie, chi-ma-ne-ie, ciu-
rei, seu, trei, u-vreu/u-vrei, vrei, etc. Tr diftongul ie vedz regula di ma di-ie, clja-ie, du-di-ie, du-nja-ie, ga-ie, ha-re-ie, hu-ie, i-ti-ie, la-ie, ma-
nghios, la sonlu 2. ie, na-ie, oa-ie, pa-ie, pa-re-ie, ploa-ie, so-ie, ti-nji-ie, u-ie, etc.
(3) Zboar li iu sonlu ie si ngr pseashti cu e shi poati si s-avd sh-ca
SONLU 2: VOCALA e (TSI S-AVDI MULJAT ie, NU e) sonlu di baz a vocal ljei e, lipsescu scriari totna cu e, ca bun oar ,
Tu nchisita di zboar , sh-c tiv r oar sh-tu mesea i tu sonea-a lor, zboar li: a-hiur-hes-cu, a-l n-ces-cu, an-gu-ces-cu, n-shi-edz, a-r -
e-lu poati si s-pronunts muljat, cu un semivocal i dininti, tsi s-avdi es-cu, a-ru-shes-cu, a-yeas-pi/a-yes-chi/yes-par, az-gher, c -p -es-cu,
ma nu si scrii, va dz c , e-lu s-pronunts ca diftongul ie. ce-ti, che-fi, chen-dru, chep-tu, che-tri, cher, clu-ces-cu, da-mi-genj,
Regula general easti ca cu ndau exceptsii iu traditsia va s-u caft dish-clji-edz, ed, ef-tin, es, fi-li-genj, flu-eri, ge-pi, ghe-l , h r-ches-cu,
scriarea cu ie diftongul ie si s scri e. Mash c , c tiv roar , tu h r-ges-cu, h -rgiu-es-cu, her, her-bu, je-ljuri, l -es-cu, ma-tu-yeli,
ndau clasi di zboar , sonlu e poati si s-avd , sh-ca sonlu di baz e, min-du-es-cu, n -r -es-cu, nc -ceri, ngru-shedz, scl -vu-es-cu, shed,
ma sh-ca sonlu muljat ie. ta-bi-e-ti, trun-du-es-cu, u-gechi, u-helj, vi-er, vur-ye-l , ye-nos, ye-
rac, yer-mu, z p-ti-e etc. Aesti zboar nu lipsescu v r oar scriari ca:
Regul (1) Scriarea-a diftongului ie s-fatsi totna cu litira e; singurili a-hiur-hies-cu, a-l n-cies-cu, an-gu-cies-cu, n-shi-iedz, a-r -ies-cu,
exceptsii va s-hib zboar ca ier-ni/ier-nuri, Ie-ru-sa-lim (ic I-e-ru- a-ru-shies-cu, a-yieas-pi/a-yies-chi/yies-par, az-ghier, c -p -ies-cu,
sa-lim), etc. tsi traditsiunal s-au scriat ashi. n particular, (i) litira e tsi cie-ti, chie-fi, chien-dru, chiep-tu, chie-tri, chier, clu-cies-cu, da-mi-
yini dup nj shi lj, shi (ii) litira e di la nominativlu shi vocativlu a gienj, dish-clji-iedz, ied, ief-tin, ies, fi-li-gienj, flu-ieri, gie-pi, ghie-l ,
zboar lor fiminini tsi bitisescu cu vocalili ai/ae, i/ e, ei/ee, ie, oi/oe, h r-chies-cu, h r-gies-cu, h -rgiu-ies-cu, hier, hier-bu, jie-ljuri, l -
ui/ue, (iu vocala dit soni nu easti actsintuat shi dau li vocali, s-afl ies-cu, ma-tu-yieli, min-du-ies-cu, n -r -ies-cu, nc -cieri, ngru-shiedz,
tu dau silabi ahoryea), poati si s scrii e ma s-avdi totna ie. scl -vu-ies-cu, shied, ta-bi-ie-ti, trun-du-ies-cu, u-giechi, u-hielj, vi-ier,
(2) Dup consoanili c, g, j (ma nu nj shi lj), h (inclusiv ch, gh shi sh), vur-yie-l , yie-nos, yie-rac, yier-mu, z p-ti-ie etc.
y (sonlu g rtsescu gamma, n inti di e), shi dup vocalili , i, u, sonlu Not 1 Tu regul aspunem mash dau exceptsii iu, traditsiunal,
ie lipseashti scriari e (nu ie), cu tuti c poati s-aib dau li sonuri, shi diftongul ie nu si scrii e. Ma suntu shi zboar cari, dup regula di ma
sonlu di baz e, shi sonlu-a diftongului ie. nsus, lipsescu scriari cu e, nu cu ie, zboar ca: ed, e-hl , eri, es, prep,
shi bu-ei, er-buri/er-ghi, es-chi, m -ei, (pluralu a zboar lor bu-ea-u ,
iar-b , ias-c , m -ea-u ), etc. cari traditsiunal s-au scriat sh-cu ie ma
Bun oar :
sh-cu e. Aesti zboar nu lipsescu scriari ca: ied, ie-hl , ieri, ies, priep,
(1) C ndu au diftongul ie dup litirli compusi nj shi lj, zboar li lip-
shi bu-iei, ier-buri/ier-ghi, ies-chi, m -iei, (pluralu a zboar lor bu-ea-
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 127 128 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

u /bu-ia-u , ear-b /iar-b , eas-c /ias-c , m -ea-u /m -ia-u ), etc. SONLU 1 DI BAZ: VOCALA i
Not 2 Aoa zbur m di sonlu-a diftongului ie, nu sonlu iu vocalili i C ndu s-avdi, vocala i lipseashti scriari ca i (tu ndau zboar sh-ca
shi e s-afl tu dau silabi ahoryea, ca bun oar , tu zboar li: a-fi-e-ru- e). Ea poati si s-avd :
m , n-shi-edz, di-e-t , dish-clji-edz, hu-ri-e-ti, ni-e-ti, scri-es-cu, ta- (i) ahoryea sh-f r alt semivocal tu idyea silab , ca tu zboar li:
bi-e-ti, vi-er, z p-ti-e, etc. c -ni, cu-pi-i/cu-pi-e, ghi-ni, if-cu-li-i/if-cu-li-e, i-mir, im-nu, min-ti,
ni-or, etc. ic
SONLU 3: SEMIVOCALA e (ii) deadun cu un semivocal tu idyea silab , parti dit diftondz lj
Semivocala e poati si s-afl tu diftongul ic triftongul ea/ia, eo/io, iu (vocal i, semivocal u) shi ii (protlu i vocal , andoilea i
eai/iai, eau/iau shi eoa/ioa/iua (vocali a/o, semivocali e/i/o/u). Tr semivocal ) ca tu zboar li: ar-niu, c r-ci-liu, c r-di-liu, cu-pii
diftongul ea/ia, shi triftondz lj eai/iai, eau/iau shi eoa/ioa/iua dz sim, (pluralu di la cu-pi-i/cu-pi-e), hiu, ir-njiu, ir-njii (pluralu di la ir-nji-
tu sectsia-a sonlui a, c : diftongul ea/ia, si scrii di ma multili ori ea, i/ir-nji-e), scriu, scrii, shtiu, sti-hiu, sti-hii, ti-riu, ti-rii, u-ra-niu, u-ra-
c tiv r oar ia, triftondz lj eai/iai, eau/iau si scriu totna cu ea, nii, etc.
v r oar cu ia, iar triftongul eoa/ioa/iua si scrii totna cu ioa, nu cu Vocala i cu sonlu-lj di baz nu prezint , tu scriari, dic t un singur
eoa/iua. Iar discutsia tr eo/io, s-afl tu un sectsie ma nghios, iu va prublem : aclo iu, vocala i poati si s-avd sh-ca un vocal sh-ca un
s zbur m tr litira o. semivocal i, sh-omlu nu shtii tsi s-fac , s-u scrii i s-nu u scrii.

SONLU 4: VOCALA e (e-FINAL CU PRONUNTSAREA e/i) Regul (1) C ndu yini (i) dup dau i ma multi consoani, simpli i
Prublema-a vocal ljei e, niactsintuat , dit bitisita-a numilor mascu- compusi, ic (ii) dup consoana complex x, vocala i dit bitisita-a unui
lini shi fiminini (substantivi, adgectivi, pronumi shi numirali) shi a zbor, cari s-avdi di multi ori sh-ca un semivocal , lipseashti totna
formilor verbali, cari s-avdi tu ma multili graiuri shi ca vocal i, va s- scriari, c s-avdi i c nu s-avdi.
hib discutat tu sectsia-a sonlui i. Agiundzi s-dz tsem aoatsi c , (2) C ndu vocala i s-afl , f r actsentu, tu bitisita-a unui zbor mas-
zboar li cu aestu i-final va poat s si scrii shi s si pronunts dau li culin shi neutru singular, sh-c ndu zborlu s-articuleadz , i-lu din
soi, sh-cu i-final sh-cu e-final, dup cum easti grailu-a omlui. fatsa-a articolui (i) poati si s-fac semivocal shi s-nu si scrii, c ndu
zborlu bitiseashti cu ri shi ni tsi yini dup un vocal , ma (ii) arm ni
vocal ic s-fatsi semivocal , ma lipseashti totna scriari, tr tuti
(1.4) LITIRA I alanti zboar , inclusiv zboar li cari bitisescu cu ri shi ni tsi yini dup
un consoan .
(3) Tr tuti alanti zboar , scriarea ic niscriarea-a sonlui i va si s-
Litira i poati s-aib ma multi sonuri:
fac dup cum suntu aspusi zboar li tu dictsiunar.
(i) poati s-aib sonlu a ljei di baz , di vocal i;
(ii) poati s-aib sonlu di semivocal i care s-avdi cu un semivocal
u dup ea, cari nu si scrii; Bun oar :
(iii) poati si s-avd ca un semivocal i (pronuntsat simplu, f r ca (1) C ndu bitisescu cu vocala i tsi yini dup dau consoani, zboar li
s-aib un vocal u ning ea, ic pronuntsat deadun cu alti vocali tu lipsescu totna scriari cu i ca: cor-ghi, lim-bi, o-clji, por-tsi (pr vdz ),
un diftongu ic triftongu), cari poati si s scrii, ma poati shi s-nu s sher-chi, tser-ghi, tum-bi, etc. Ma zboar li di ma nsus pot s-hib pro-
scrii; nuntsati, c tiv r oar , sh-cu un semivocal i tu bitisit tsi lipseashti
(iv) poati si s-avd , sh-ca un vocal i, sh-ca sonlu g rtsescu yi/ye scriari; zboar li nu lipsescu scriari f r i ca: corgh, limb, oclj, ports,
(gamma); shi sherch, tsergh, tumb, etc.
(v) c ndu s-afl ca vocal i, niactsintuat , tu bitisita-a ma multor (2) C ndu s-articuleadz , zboar li masculini (shi neutri singular) tsi
zboar (i-lu final), poati s-aib dau li sonuri i shi e, dup cum easti bitisescu cu ri shi ni (vocal i) tsi yini dup un vocal , ca: c -ni,
grailu-a omlui. c r-bu-ni, cheap-ti-ni, dzi-ni-ri, gio-ni, ma-ri, sfrea-di-ni, soa-ri, t -
ciu-ni, etc. pot ca si sh-u-al xeasc vocala i (dit ri shi ni) tu
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 129 130 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

semivocal . Tr-atsea, zboar li di ma nsus va poat s-hib scriati ca: Tr-aestu lucru va si zbur m tu alti sectsie ma nghios.
(i) la nominativ shi acuzativ, c -ni-li, c r-bu-ni-li, cheap-ti-ni-li, dzi- Nota 4 Suntu multi zboar cari, la plural, bitisescu tu ndau grai cu
ni-ri-li, gio-ni-li, ma-ri-li, sfrea-di-ni-li, soa-ri-li, t -ciu-ni-li, etc. shi , tu alti grai cu i. Aht ri suntu zboar li tsi bitisescu, la plural, cu con-
(ii) la genitiv shi dativ, c -ni-lui, c r-bu-ni-lui, cheap-ti-ni-lui, dzi-ni- soanili compusi ts shi dz, la cari zboar s-adavg shi zborlu zboar .
ri-lui, gio-ni-lui, ma-ri-lui, sfrea-di-ni-lui, soa-ri-lui, t -ciu-ni-lui, etc. Aesti zboar va si scrii cu , nu cu i. Bun oar , zboar li tsi lipsescu
ma va poat s-hib pronuntsati shi scriati sh-ca: (i) la nominativ scriari cu , suntu zboar ca: brats , budz , c rts , g rnuts , mults ,
singular, c n-li, c r-bun-li, cheap-tin-li, dzi-nir-li, gion-li, mar-li, munts , p rints , punts , zboar , etc. zboar tsi nu lipsescu scriari
sfrea-din-li, soar-li, t -ciun-li, etc. shi (ii) la genitiv singular, c n-lui, (cu tuti c s-avdu, tu multi grai, cu i) ca: bratsi, budzi, c rtsi, g rnutsi,
c r-bun-lui, cheap-tin-lui, dzi-nir-lui, gion-lui, mar-lui, sfrea-din-lui, multsi, muntsi, p rintsi, puntsi, zboari, etc. Alti zboar ca aesti di ma
soar-lui, t -ciun-lui, etc. nsus va si s-aspun tu dictsiunar.
(3) C ndu s-articuleadz , zboar li masculini (shi neutri singular) tsi
nu bitisescu cu ri shi ni (vocal i) tsi yini dup un vocal (cazlu (2) SONLU 2: SEMIVOCAL i (TOTNA SCRIAT), TSI S-AVDI
dit regula di ma nsus), zboar ca: a-ra-tsi, a-rea-ti, cljash-ti, giu-nea-li, DEADUN CU UN SEMIVOCAL u (NISCRIAT) DUP EA
oas-pi, vear-di, etc. sh-lu ts n i-lu ca vocal (sh-c s-avdi i nu s-avdi
ca un semivocal i), lipsescu totna scriari (i) la nominativ shi Regul Substantivili (masculini shi neutri), adgectivili (masculini)
acuzativ ca: a-ra-tsi-li, a-rea-ti-li, cljash-ti-li, giu-nea-li-li, oas-pi-li, shi verbili (la prezentu, persoana 1), tsi bitisescu cu un combinatsie di
vear-di-li, etc. shi (ii) la genitiv shi dativ ca: a-ra-tsi-lui, a-rea-ti-lui, dau semivocali iu, tsi yin dup (i) un consoan : c, ch, g, gh, h, shi y,
cljash-ti-lui, giu-nea-li-lui, oas-pi-lui, vear-di-lui, etc. Tu ndau ic (ii) un vocal a shi o, ic un diftongu oa shi ea/ia (vocal a,
zboar , vocala i poati si s-avd sh-ca un semivocal ma aesti zboar semivocali i/e/o), lipsescu scriari mash cu semivocala i dit bitisit ; sh-
nu lipsescu scriari (i) la nominativ shi acuzativ ca: a-rats-li, a-reat-li, cu tuti c s-avdi, semivocala u nu si ngr pseashti.
cljasht-li, giu-neal-li, oas-pli, veard-li, etc. shi (ii) la genitiv shi dativ
Bun oar :
ca: a-rats-lui, a-reat-lui, cljasht-lui, giu-neal-lui, oas-plui, veard-lui,
(i) C ndu s-avdu cu combinatsia (di dau semivocali) iu tu coad tsi
etc.
yini dup consoanili (simpli shi compusi): c, ch, g, gh, h, shi y,
(4) Zboar ca priimnari poati si s-avd tu zbur rea di-arad
zboar li lipsescu scriari ca: ayi (singular masculin), (mini) a-prochi (la
primnari. Scriarea-a aishtor zboari va si s-fac dup cum va s-hib
prota persoan ), a-rici (singular masculin), as-cum-tici (singular
aspus tu dictsiunar.
neutru), a-vlachi (singular neutru, c la singular fiminin s-pronunts a-
Nota 1 Aoa zbur m mash tr zboar li tsi arm n idyili zboar , cu
vla-chi, cu vocala i), (mini) n-caci (la prota persoan ), ba-ljaci
idyea noim , c ndu vocala i s-pronunts ca un semivocal . Nu
(singular masculin), c r-paci (singular masculin), cochi (singular
zbur m di zboar tsi sh-al xescu noima, zboar ca: a-pan-di-si, dur-
masculin), cohi (singular neutru), cu-cu-lici (singular neutru), cu-cu-
nji-ri, fe-si, mu-tri-ri, ti-hi, tim-bi-hi, etc. cari au singularlu cu vocala i,
tici (singular masculin), cu-paci (singular masculin), cu-ragi, (mini)
shi pluralu lu-au cu semivocala i: a-pan-disi, dur-njiri, fesi, mu-triri,
dis-caci (la prota persoan ), feci, g r-baci (singular neutru), ghiu-maci
tihi, tim-bihi, etc.
(singular neutru), ghiu-veci (singular neutru), li-cu-rici (singular
Nota 2 Aoa zbur m mash tr zboar li tsi bitisescu cu i tsi nu ari
masculin), mi-ru-loyi (singular, neutru), poci, psohi (singular
actsentu. Zboar li tsi bitisescu cu vocala i pri cari cadi actsentul,
masculin), st n-gaci (singular masculin), t l-maci, tuci, u-raci
zboar ca: chi-ra-gi, h n-gi, shi-c -gi, va-li, etc. c ndu s-articuleadz ,
(singular masculin), zvici (singular neutru), etc. Aesti zboar nu
nu sh-lu cher aestu i, arm ni totna ngr psit.
lipsescu scriari ca: ayiu, a-prochiu, a-riciu, as-cum-ticiu, a-vlachiu,
Nota 3 Tu-aesti zboar di ma nsus, diftongul iu (vocal i, semivo-
n-caciu, ba-ljaciu, c r-paciu, cochiu, cohiu, cu-cu-liciu, cu-cu-ticiu,
cal u) nu easti (i) idyiul lucru cu diftongul iu (semivocal i, vocal u)
cu-paciu, cu-ragiu, dis-caciu, feciu, g r-baciu, ghiu-maciu, ghi-veciu,
tsi lu-afl m tu zboar ca: a-pan-ghiu, chi-mi-tir-yiu, cuf-chiu, id-yiu,
li-cu-riciu, mi-ru-loyiu, pociu, psohiu, st n-gaciu, t l-maciu, tuciu, u-
is-chiu, mis-tir-yiu, scljin-ciu, zmel-ciu, etc. nec easti (ii) idyiul lucru
raciu, zviciu, etc.
cu combinatsia di litiri, semivocala iu, (iu dau li sonuri, i shi u suntu
(ii) C ndu s-avdu cu combinatsia (di dau semivocali) iu tu coad tsi
semivocali), sh-iu mash semivocala i si scrii; semivocala u nu si scrii.
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 131 132 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

yini dup vocalili a shi o ic diftondz lj oa shi ea (ca parti dit difton- ts.
dz lj ic triftondz lj ai, oi, oai shi eai, cu vocali a/o, semivocali i/e/o), (2) Semivocala i tsi s-afl tu nchisita i bitisita-a diftondz lor ic
zboar li lipsescu scriari ca: bu-du-vai, bu-geai, ceai (la neutru, c la triftondz lor ia/ai, i, ie/ei, io/oi, ii, iu/ui, ioa/oai, eai, lipseashti totna
fiminin si scrii cea-i/cea-e), grai, lai, loai, Mai, mir-yiu-loi, plai, su- scriari. Exceptsiili va s-hib mash atseali aspusi la vocalili a, e, o shi u,
mu-lai, ti-hi-lai, etc. Aesti zboar nu lipsescu scriari ca: bu-du-vaiu, va dz c , c ndu aesti vocali yin dup un silab tsi bitiseashti cu: (i)
bu-geaiu, ceaiu, graiu, laiu, loaiu, Maiu, mir-yiu-loiu, plaiu, su-mu- vocala i, ic (ii) litira j (inclusiv nj shi lj) shi litira compus sh.
laiu, ti-hi-laiu, etc. (3) C ndu s-articuleadz , zboar li tsi bitisescu la plural cu un
Nota 1 Di multi ori (ma nu tot na), pluralu di la zboar li di ma semivocal i, (i) lipsescu scriari f r i n intea-a articului, c ndu
nsus, si scriu idyea soe cu singularlu, mash c s-avdu f r semivocala bitisescu cu ri shi (ii) lipsescu scriari cu i n intea-a articului, c ndu
u dit bitisit ; s-avdu mash cu i. Ma s-hib masculini, semivocala i bitisescu cu ci, gi, hi (inclusiv chi shi ghi), ji, vi shi yi.
arm ni semivocal , sh-ma s-hib neutri, semivocala i s-fatsi vocal . Exceptsii la scriarea i niscriarea-a semivocal ljei i va si s-fac mash
Ashi avem zboar li: (i) masculini, ayi, a-rici, ba-ljaci, bu-geai, c r- atumtsea c ndu va s-u va maxus scriitorlu ca, bun oar , c ndu tu-un
paci, cochi, cu-cu-tici, cu-paci, li-cu-rici, mi-ru-lo-yi, psohi, st n-gaci, puizii, ritmul a versului u caft .
u-raci, etc. shi (ii) neutri, as-cum-ti-ci, bu-du-va-i, co-hi, cu-cu-li-ci,
g r-ba-ci, ghiu-ma-ci, ghiu-ve-ci, gra-i, zvi-ci, etc. Idyiul lucru s-fatsi Bun oar :
sh-cu formili verbali cari si scriu un soe la persoana-a 1-a (iu (1) Zboar li iu semivocala i s-afl tu bitisit sh-yini dup un
semivocala u s-avdi) shi la persoana-a 2-a (iu semivocala u nu s-avdi) singur consoan simpl (inclusiv consoana y c ndu s-avdi ca sonlu
Ashi avem zboar li: (tini) a-prochi, (tini) n-caci, (tini) dis-caci, etc. gamma g rtsescu) ic un singur consoan compus ch, dh, gh shi
tsi s-avdu f r u. th, (ma nu consoana complex x) lipsescu scriari cu i, ca zboar li: a-
Nota 2 Diftondz lj (scriats) ai shi oi (vocala a/o, semivocal i), cari buri, a-di-ljeri, a-du-tseri, a-lu-m chi, a-m yi, a-nemi, n-treghi, a-
s-avdu cu un u-shcurtu la coad , suntu dealihealui triftondz lj (pro- po-fasi (plural), a-rachi, a-raghi, a-rici (plural), a-roghi/roghi, a-
nuntsats ma niscriats) aiu shi oiu (vocala a/o, semivocali i shi u); iar vl chi (pluralu di la zborlu fiminin a-vla-chi), ayi, azi, (tini) n-caci,
triftondz lj (scriats) oai shi eai (vocal a, semivocali i/e/o), suntu ba-gayi, b -buchi (plural), bighi, bi-li-gichi (plural), bu-havi, bu-luchi
dealihealui silabi cu un vocal shi trei semivocali (pronuntsatsi ma (plural), car-tofi, ca-ta-fro-nisi (plural), ca-tas-hasi (plural), c -liyi,
niscriati) oaiu shi eaiu (vocal a, semivocali i/e/o/u). c -p chi, chi-ver-nisi (plural), coa-c ji, co-ciuyi, coji, co-luyi, co-
Nota 3 Ari graiuri iu semivocala u dit bitisita-a semivocal ljei iu shavi, cu-ciughi, cu-paci (plural), dis-caci, dis-poti, dur-njiri (plural),
nu s-avdi dip. Aestu easti un hari a scriariljei, ca diftongu, al ai shi oi, fi-ciori, ftohi, fu-shechi (plural), g r-buyi, gayi, griyi, i-po-tisi (plural),
shi triftongu oai shi eai. i-sihi, lo-curi, Luni, mi-r chi, mi-so-trivi, mo-lavi, mu-liyi, mur-dari
Nota 4 Diftongul ai/oi di cari zbur m aoa, nu easti idyiul cu gru- (masculin plural), p -duri (plural), peji, pezi, pis-chesi (plural), poci
purli di litiri ai shi oi, iu vocalili a shi o s-afl tu un silab alt dic t (tsi va dz c nats, s rm nitsi, nu poaci, tsi va dz c , oali, stamni),
vocala (nu semivocala) i. Ashi avem, bun oar , zborlu va-iu, iu gruplu pohi, presh-cayi, psohi, pur-t ri, sc n-duri, sclayi, sin-duchi (plural),
di litiri ai nu easti un diftongu c easti mp rts t tu dau silabi. siyi, slaghi, str ji, strehi, stu-m hi, thesi (plural), tihi (plural), tim-bihi
(plural), tu-fechi (plural), u-raci (plural), vlahi, etc.
SONLU 3: SEMIVOCAL i, TSI S-AVDI MASH i (NU S-AVDI (2) Zboar li iu semivocala i s-avdi tu bitisit sh-yini dup un
CU UN SEMIVOCAL u, NISCRIAT, DUP EA) singur consoan compus dz, lj, nj, sh, shi ts, lipsescu scriari f r i,
ca zboar li: a-linj, a-mi-radz, a-mi-ridz, anj, a-r dz, a-r ts, a-rosh, as-
Regul (1) Semivocala i, dit bitisita a zboar lor, tsi ari mash un t dz, a-sudz, a-ush, a-vuts, badz, b -lidz, bl s-ti-mats, bur-lidz, calj,
consoan , simpl i compus , din intea-a ljei (consoan tsi yini dup car-ca-lets, c s-t nj, c -tush, cea-calj, chi-r -midz, chi-ruts, ci-resh
un vocal ) (i) lipseashti scriari, c ndu yini dup tuti consoanili (plural), cu-m ts, di-punj, fadz, frats, fudz, fu-melj, fus-t nj, g -linj, i-
simpli shi patruli consoani compusi ch, dh, gh shi th, shi (ii) nu conj, l -crinj, l -ludz, ledz, lum-b dz, mash, m -nush, m nj, m -rats,
lipseashti scriari, c ndu yini dup consoanili compusi dz, lj, nj, sh, shi mi-lets, min-ghiush (plural masculin, nu fimininlu min-ghiu-shi), mi-
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 133 134 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

nuts, njelj, noa-tinj, oa-minj, pa-radz, p nj, prash (plural), prots, tuts, cu-reai, dz -tseai, greai, loai, ncioa-mir, etc.
ush, vedz, vrun-didz, xenj, etc. shi verbili (la persoana-a daua, c la Exceptsiili va s-hib mash atseali aspusi tu sectsiili iu zbur m tr
prota persoan , poati si s-avd cu un u-shcurtu tsi nu si scrii): a-dilj, a- vocalili a, e, o shi u, va dz c , ts zboar cari lipsescu scriari ca: ac-
pi-rits, as-pelj, a-vets, n-fash, n-grosh, bash, c n-tats, chish, dats, shu, a-r -chi-e, a-r -es-cu, a-r -njos, a-yeas-pi, a-yi-nja, bu-ja-n ,
dis-polj, diz-golj, fats, molj, pots, scots, shi-dets, talj, etc. Aesti zboar c -tu-sha, chep-tu, ciu-di-e, coa-ja, fu-ljor, ge-pi, gu-sha, h -njuri,
nu lipsescu scriari cu i ca: a-linji, a-mi-radzi, a-mi-ridzi, anji, a-r dzi, her, ed, es, i-ti-a, ja-li, lam-nja, ljer-tu, li-shor, Ma-ri-a, min-du-es-cu,
a-r tsi, a-roshi, as-t dzi, a-sudzi, a-ushi, a-vutsi, badzi, b -lidzi, bl s- moa-sha, mush-clju, nja-ri, njel, oa-e, pea-ja, ploa-e, preac-lja, scu-ljo,
ti-matsi, bur-lidzi, calji, car-ca-letsi, c s-t nji, c -tushi, cea-calji, chi- ti-nji-a, un-glja, u-sha, v -lju-ri, etc. zboar tsi nu lipsescu scriari ca:
r -midzi, chi-rutsi, ci-reshi, cu-m tsi, di-punji, fadzi, fratsi, fudzi, fu- ac-shiu, a-r -chi-ie, a-r -ies-cu, a-r -njios, a-yias-pi, a-yi-njia, bu-
melji, fus-t nji, g -linji, i-conji, l -crinji, l -ludzi, ledzi, lum-b dzi, jia-n , c -tu-shia, chiep-tu, ciu-di-ie, coa-jia, fu-ljior, gie-pi, gu-shia,
mashi, m -nushi, m nji, m -ratsi, mi-letsi, min-ghiushi (plural mascu- h -njiuri, hier, ied, ies, i-ti-ia, jia-li, lam-njia, ljier-tu, li-shior, Ma-ri-
lin, nu fimininlu min-ghiu-shi), mi-nutsi, njelji, noa-tinji, oa-minji, pa- ia, min-du-ies-cu, moa-shia, mush-cljiu, njia-ri, njiel, oa-ie, pea-jia,
radzi, p nji, prashi, protsi, tutsi, ushi, vedzi, vrun-didzi, xenji, etc. shi ploa-ie, preac-ljia, scu-ljio, ti-nji-ia, un-gljia, u-shia, v -ljiu-ri, etc.
verbili (la persoana-a daua, c la prota persoan , poati si s-avd cu un Nota 1 Tr diftondz lj ic triftondz lj ia, ie, ioa/oai, shi eai, avem
u-shcurtu tsi nu si scrii): a-dilji, a-pi-ritsi, as-pelji, a-vetsi, n-fashi, zbur t tu sectsiili-a sonurlor a shi e, tr diftondz lj io/oi shi iu/ui va
n-groshi, bashi, c n-tatsi, chishi, datsi, dis-polji, diz-golji, fatsi, zbur m tu sectsiili-a sonurlor o shi u, iar tr diftongul ii, nu-avem
molji, potsi, scotsi, shi-detsi, talji, etc. tsiva tr spuneari, c nu prizint v rn prublem .
Noti (i) Formili adilji, nfashi, bashi, talji, nu suntu formi tr a Nota 2 Tu diftondz lj shi triftondz lj dit regula di ma nsus, i-lu
daua persoan (nu si scrii: tini a-dilji, tini n-fashi, tini bashi, tini easti semivocal , nu ca tu zboar li ar-niu, c r-ci-liu, c r-di-liu, hiu,
talji), ma tr a treia persoan iu i-lu easti un vocal (shi si scrii: el/ea ir-njiu, shtiu, sti-hiu, sti-hii, yiu, etc. iu avem un vocal i.
a-di-lji, el/ea n-fa-shi, el/ea ba-shi, el/ea ta-lji); (ii) forma aroshi, nu Nota 3 Aoa zbur m di sonuri dit un diftongu, nu sonuri tsi s-afl
easti forma di la masculin plural (a-rosh), ma easti fimininlu la mp rts ti tu dau silabi; ca bun oar tu zboar li: di-pri-u-n , h -ri-
singular, (a-ro-shi), iu i-lu easti un vocal ; (iii) forma aushi, nu easti os, hu-e/hu-i, i-ti-a, Ma-ri-a, ni-or, ni-oas-pi, pri-o-ni, ti-nji-a, tsi-ur,
forma di la masculin plural (a-ush), ma easti un dirivat di-a verbului etc.
aushescu (exemplu: el a-u-shi multu); (iv) calji, easti un form Nota 4 C ndu yin dup combinatsiili di litiri: lj, nj, sh (ca tu
(nibun tr scriari) la plural (ca-lji), a zborlui cal; (v) zborlu c s-t - zboar li: ljai, ljau, etc. e-lu shcurtu dit triftongul eai, nu si scrii (ashi
nji, easti fruhtul di la pomlu c s-t nj (la singular, tsi s-avdi cu un u- c triftongul s-transform tu diftongul ai).
shcurtu tu soni); (vi) mashi, adutsi cunfuzii cu zborlu ma-shi/m -she, (3) Avem zboar (masculini shi fiminini) tsi bitisescu la plural cu ri
h latea cu cari s-acats jarlu-a foclui; shi (vii) zboar li ush, c -tush, (semivocal i), ca: a-buri, a-huri, a-r -uri, ar-buri, b -sheri, c -ljuri,
m -nush: suntu formili (di la plural) cari, ma s-hib scriati cu c -r ri, ci-d ri, dze-nuri, dzi-niri, fi-ciori, guri, lje-puri, lo-curi, m -
semivocala i tu bitisit ca: ushi, c -tushi, m -nushi, pot s-hib c ri, mur-dari, Njer-curi, nu-r ri, mori, p -duri, pra-guri, seri, si-
confundati cu singularlu: u-shi, c -tu-shi, m -nu-shi, iu i-lu easti un nuri, su-dori, su-r ri, tif-teri, sc ri, v -ljuri, vim-turi, etc. C ndu suntu
vocal , ashi cum s-avdu tu multi graiuri arm neshti (c tu alti graiuri articulati, aesti zboar lipsescu scriari f r semivocala i ca: (i) la
aesti zboar pot si s-pronunts la singular shi u-sh , c -tu-sh , m - nominativ shi acuzativ, a-bur-lji, a-hur-li, a-r -ur-li, ar-bur-lji, b -
nu-sh ). sher-li, c -ljur-li, c -r r-li, ci-d r-li, dze-nur-li, dzi-nir-lji, fi-cior-lji,
(3) Zboar li tsi au diftondz lj ic triftondz lj: ia/ai, i, ie/ei, io/oi, gur-li, lje-pur-lji, lo-cur-li, m -c r-li, mur-dar-lji, Njer-cur-li, nu-r r-
ii, iu/ui, ioa/oai, eai, lipsescu scriari ca zboar li: a-giun-gu, n-ghios, li, mor-li, p -dur-li, pra-gur-li, ser-li, si-nur-li, su-dor-li, su-r r-li, tif-
chiosh-cu, ci-cior, cioc, ciu-di-i/ciu-di-e, ciu-mag, fi-cior, fi-ciu-ric, ter-li, sc r-li, v -ljur-li, vim-turli, etc. shi (ii) la genitiv shi dativ, a-
ghium, gio-ni, ia-ra, ear-b , iar-n , iu-va, min-ciu-n , a-drai, a-r i bur-lor, a-hur-lor, a-r -ur-lor, ar-bur-lor, b -sher-lor, c -ljur-lor, c -
(pluralu di la adgectivlu ar u, nu dirivata a-r -i di la verbul ar escu), r r-lor, ci-d r-lor, dze-nur-lor, dzi-nir-lor, fi-cior-lor, gur-lor, lje-pur-
bi-lii, boi (pr vdz , nu bo-i/bo-e!), fu-dzii, fui, m -cai, m -r -cui, lor, lo-cur-lor, m -c r-lor, mur-dar-lor, Njer-cur-lor, nu-r r-lor, mor-
pish-ti-rei, ui-di-ses-cu, vi-dzui, beai, bu-geai, ceai, ci-cioa-ri, cioa-r , lor, p -dur-lor, pra-gur-lor, ser-lor, si-nur-lor, su-dor-lor, su-r r-lor,
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 135 136 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

tif-ter-lor, sc r-lor, v -ljur-lor, vim-tur-lor, etc. gamma si scrii, di multi ori, ma sh-multi ori nu easti pronuntsat shi nu
(4) Avem zboar (masculini shi fiminini), tsi bitisescu la plural cu ci, si scrii.
hi, chi, gi, ghi, ji, vi shi yi (semivocal i), ca: a-m hi, a-m yi, a-vl chi, Bun oar , avem zboar tsi pot si s-avd (shi s-hib scriati) cu i, ca:
ayi, a-rachi, a-raghi, b -buchi, b r-g ci, bi-li-gichi, bu-havi, bu-luchi, iah-ni-i/iah-ni-e, iam-bu-l , Iani, ia-ni-tsar, ia-ur-ti, Ior-gu, I-nar, i-
c -l hi, c -mi-l hi, c m-cichi, c -r yi, c -p chi, cu-n yi, cir-cehi, na-ti/i-na-te, iz-m , m -i-i/m -i-e, Ste-riu, Tu-ria, Ve-ria, vlu-i-i/vlu-i-
coji, du-l chi, ftohi, fu-shechi, g gi, gechi, hri-s hi, i-s chi, i-sihi, is- e, etc. ic zboar li, tsi s-avdu shi pot s-hib scriati cu y ca: yea-tru,
n hi, l hi, longi, lu-m chi, mi-r chi, nichi, peji, ploci, presh-cayi, yea-nu-r , yi-li-i/yi-li-e, yi-mi-shi, yi-tri-i/yi-tri-e, yiur-ti-i/yiur-ti-e, id-
psohi, sclayi, slaghi, strehi, stu-m hi, su-c chi, tihi, tim-bihi, vlahi, yiu, yin, yis, yer-mu, yi-neam, Yiz-m -ciunj, etc.
zeghi, zu-l chi, etc. C ndu suntu articulati, aesti zboar lipsescu Aesti zboar , pot si s-avd shi s-hib scriati sh-cu y ca: yiah-ni-
scriari cu semivocala i ca: (i) la nominativ shi acuzativ, a-m hi-li, a- i/yiah-ni-e, yeam-bu-l , Yeani, yia-ni-tsar, yia-ur-ti, Yior-gu, Yi-nar,
m yi-li, a-vl chi-li, ayi-lji, a-rachi-lji, a-raghi-lji, b -buchi-li, b r- yi-na-ti/yi-na-te, yiz-m , m -yi-i/m -yi-e, Ster-yiu, Tur-yea, Ver-yea,
g ci-li, bi-li-gichi-li, bu-havi-lji, bu-luchi-li, c -l hi-li, c -mi-l hi-li, vlu-yi-i/vlu-yi-e, etc. ic zboar li, si s-avd shi s-hib scriati cu i: ia-
c m-cichi-li, c -r yi-li, c -p chi-li, cu-n yi-li, cir-cehi-li, coji-li, du- tru, ia-nu-r , i-li-i/i-li-e, i-mi-shi, i-tri-i/i-tri-e, iur-ti-i/iur-ti-e, id-iu, in,
l chi-li, ftohi-lji, fu-shechi-li, g gi-li, gechi-li, hri-s hi-li, i-s chi-li, i- is, er-mu, i-neam, Iz-m -ciunj, etc.
sihi-lji, is-n hi-li, l hi-li, longi-li, lu-m chi-li, mi-r chi-li, nichi-li, Nu putem s-d m v r regul general . Noi va c ft m ca, scriarea
peji-li, ploci-li, presh-cayi-lji, psohi-lji, sclayi-lji, slaghi-lji, strehi-li, corect a catiunui zbor, cu un singur i cu dau varianti, s-hib
stu-m hi-li, su-c chi-li, tihi-li, tim-bihi-li, vlahi-lji, zeghi-li, zu-l chi-li, aspus tu dictsiunar.
etc. shi (ii) la genitiv shi dativ, a-m hi-lor, a-m yi-lor, a-vl chi-lor,
ayi-lor, a-rachi-lor, a-raghi-lor, b -buchi-lor, b r-g ci-lor, bi-li- SONLU 5: VOCALA i NIACTSINTUAT DIT BITISITA-A
gichi-lor, bu-havi-lor, bu-luchi-lor, c -l hi-lor, c -mi-l hi-lor, c m- UNUI ZBOR CARI POATI SI S-AVD SHI
cichi-lor, c -r yi-lor, c -p chi-lor, cu-n yi-lor, cir-cehi-lor, coji-lor, S SI SCRII SH-CA UN VOCAL e.
du-l chi-lor, ftohi-lor, fu-shechi-lor, g gi-lor, gechi-lor, hri-s hi-lor,
i-s chi-lor, i-sihi-lor, is-n hi-lor, l hi-lor, longi-lor, lu-m chi-lor, mi- Regul (1) Numili polisilabi, masculini shi fiminini (substantivi,
r chi-lor, nichi-lor, peji-lor, ploci-lor, presh-cayi-lor, psohi-lor, sclayi- adgectivi, pronumi shi numirali) shi formili verbali tsi bitisescu la sin-
lor, slaghi-lor, strehi-lor, stu-m hi-lor, su-c chi-lor, tihi-lor, tim-bihi- gular ic la plural cu vocala i, niactsintuat , pot s-hib scriati shi pro-
lor, vlahi-lor, zeghi-lor, zu-l chi-lor, etc. nuntsati, tu bitisit , dup traditsie shi grai, shi cu e.
(5) Avem zboar , tsi bitisescu la plural cu un semivocal i tsi yini (2) Adverbili, articulili (cu exceptsia-a articului li), pripozitsiili shi
dup un vocal , ca: cea-rei, ciu-dii, cljei, cu-prii, g i, Gioi, hui, ir- congiunctsiili cari bitisescu cu vocala i, (i) lipsescu scriari totna cu i;
njii, i-si-hii, i-tii, m i, pa-rei, ploi, pus-ti-lii, soi, yii, znjii, etc. C ndu c ndu suntu monosilabi, shi (ii) pot s-hib scriati, sh-cu i sh-cu e tu
suntu articulati, aesti zboar lipsescu scriari cu semivocala i ca: (i) la bitisit , c ndu suntu polisilabi shi vocala i dit soni nu easti
nominativ shi acuzativ, cea-rei-li, ciu-dii-li, cljei-li, cu-prii-li, g i-li, actsintuat , dup cum easti traditsia shi grailu a omlui.
Gioi-li, hui-li, ir-njii-li, i-si-hii-li, i-tii-li, m i-li, pa-rei-li, ploi-li, pus- (3) Zboar li masculini (shi neutri) tsi bitisescu la singular cu un
ti-lii-li, soi-li, yii-li/yii-lji, znjii-li, etc. shi (ii) la genitiv shi dativ, cea- semivocal i tsi s-avdi cu un semivocal u (tsi nu si ngr pseashti)
rei-lor, ciu-dii-lor, cljei-lor, cu-prii-lor, g i-lor, Gioi-lor, hui-lor, ir- dup ea, lipsescu scriari totna cu i, v r oar cu e.
njii-lor, i-si-hii-lor, i-tii-lor, m i-lor, pa-rei-lor, ploi-lor, pus-ti-lii-lor, (4) C ndu zboar li suntu scriati cu e-final, la articulari, (i) e-lu final
soi-lor, yii-lor, znjii-lor, etc. din intea-a articului s-fatsi i, shi (ii) articulu li poati s-hib scriat shi
le.
SONLU 4: VOCALA IC SEMIVOCALA i TSI POATI SI S-
AVD SH-CU UN SON GAMMA GRTSESCU NINTI.
Bun oar :
Suntu zboar iu sonlu i poati si s-avd curat, ca tuti alanti sonuri i,
(1) Formili verbali shi numili (substantivi, adgectivi, pronumi shi
ma poati si s-avd sh-cu sonlu g rtsescu gamma n inti. Aestu son
numirali), polisilabi, la singular shi la plural cari bitisescu cu vocala i,
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 137 138 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

f r actsentu, tsi yini dup un consoan , zboar ca: al-ti, aum-bri, easti li, cari tu sistemlu di scriari cu e, si scrii le. Tr-atsea, zboar li di
av-di, a-yi-nji, bo-i, ca-fe-i, ca-li, c r-vea-lji, co-la-si, cu-ri-i, cu-ti-i, ma nsus pot s-hib scriati sh-cu i-final ca: a-du-si-li, a-fi-ri-ti-li, a-ra-
du-tsi, dza-tsi, dz -si, fa-tsi, foa-mi, fu-mea-lji, ha-re-i, hu-i, i-si-hi-i, i- tsi-li, ba-bi-li, ca-si-li, c -ni-li, cu-ra-ti-li, cljash-ti-li, dzi-nir-li, fea-ti-
ti-i, lu-gu-ri-i, ma-i, ma-ri, mur-da-ri, mi-ni, n -si, p -du-ri, pi-t -roa- li, gio-ni-li, jgljoa-ti-li, mar-li, mur-da-ri-li, nja-ti-li, oas-pi-li, pi-ru-
nji, poa-ti, pur-ta-ri, scu-ti-di, so-i, ti-ni, shap-ti, ta-tsi, tea-si, ti-nji-i, sha-ni-li, scla-vi-li, soar-li, u-ru-ti-li, va-sa-ni-li, va-si-li, vear-di-li,
v -si-li-i, yi-i, yi-ni, znji-i, zo-ri, etc. pot si s-avd shi s-hib scriati sh- zvel-ti-li, etc. ma pot s-hib scriati sh-cu e-final ca: a-du-si-le, a-fi-ri-
cu e, dup cum easti grailu a omlui, ca: al-te, aum-bre, av-de, a-yi-nje, ti-le, a-ra-tsi-le, ba-bi-le, ca-si-le, c -ni-le, cu-ra-ti-le, cljash-ti-le, dzi-
bo-e, ca-fe-e, ca-le, c r-vea-lje, co-la-se, cu-ri-e, cu-ti-e, du-tse, dza- nir-le, fea-ti-le, gio-ni-le, jgljoa-ti-le, mar-le, mur-da-ri-le, nja-ti-le,
tse, dz -se, fa-tse, foa-me, fu-mea-lje, ha-re-e, hu-e, i-si-hi-e, i-ti-e, lu- oas-pi-le, pi-ru-sha-ni-le, scla-vi-le, soar-le, u-ru-ti-le, va-sa-ni-le, va-
gu-ri-e, ma-e, ma-re, mur-da-re, mi-ne, n -se, p -du-re, pi-t -roa-nje, si-le, vear-di-le, zvel-ti-le, etc.
poa-te, pur-ta-re, scu-ti-de, so-e, ti-ne, shap-te, ta-tse, tea-se, ti-nji-e, (4) Zboar li masculini (shi neutri) tsi bitisescu la singular cu un
v -si-li-e, yi-e, yi-ne, znji-e, zo-re, etc.1 semivocal i tsi s-avdi cu un semivocal u (tsi nu si ngr pseashti)
(2) Zboar li monosilabi ca: di, mi, pi/pri, shi, ti/tri, tsi, etc. lipsescu dup ea, lipsescu scriari mash cu i, v r oar cu e. Ashi avem,
totna scriari cu i-final; nu lipsescu v r oar scriari cu e-final. Ma ad- bun oar , zboar ca: bu-du-vai, bu-geai, ceai (la neutru, c la fiminin
verbili polisilabi ca: a-clo-tsi, a-shi, di-nin-ti, m -ni, na-par-ti, poi-m - si scrii cea-i/cea-e), grai, lai, loai, Mai, mir-yiu-loi, plai, su-mu-lai, ti-
ni, etc. pot s-hib scriati sh-cu e-final ca: a-clo-tse, a-she, di-nin-te, hi-lai, etc. cari si ngr psescu mash cu i.
m -ne, na-par-te, poi-m -ne, etc. Not 1 Zboar li tsi bitisescu cu vocala i, actsintuat , nu urmeadz
(3) Substantivili shi adgectivili (i) masculini (shi neutri) la singular aest regul ; lipsescu totna scriari cu i, v r oar cu e. Aesti zboar ,
shi (ii) fiminini (shi neutri) la plural ca: a-du-si, a-fi-ri-ti, a-ra-tsi, ba- loati dit dictsiunarlu al T. Papahagi, suntu: a-gea-mi, ah-ci, a-ma-ne-ci,
bi, ca-si, c -ni, cu-ra-ti, cljash-ti, dzi-ni-ri, fea-ti, gio-ni, jgljoa-ti, ma- a-ra-ba-gi, as-cher-li, av-yiul-gi, ban-di, b -t h-ci, bi-di-vi, ca-ti, c i-
ri, mur-da-ri, nja-ti, oas-pi, pi-ru-sha-ni, scla-vi, soa-ri, u-ru-ti, va-sa- di-gi, c r-ji-li, c v-g -gi, chi-ma-ni-gi, chi-ra-gi, chi-s -gi, ci-li-bi,
ni, va-si, vear-di, zvel-ti, etc. bitisescu cu vocala i, niactsintuat , suntu ciur-ba-gi, cu-mi-ta-gi, cu-shu-ri, fi-lun-di, fur-ni-gi, g i-d -gi, hai-
polisilabi, sh-pot ca s-hib scriati shi cu i-final shi cu e-final. Niarticu- ma-li, h n-gi, ma-thi-ti, mi-ra-cli, mush-mur-li, mush-ti-ri, ni-shan-li,
lati shi scriati cu e-final aesti zboari aspun ca: a-du-se, a-fi-ri-te, a-ra- p -pu-gi, pish-li, ri-va-ni, shi-c -gi, so-ba-gi, spa-ti, su-fa-ri, va-li, shi
tse, ba-be, ca-se, c -ne, cu-ra-te, cljash-te, dzi-ni-re, fea-te, gio-ne, alti poati tsi n-asc par .
jgljoa-te, ma-re, mur-da-re, nja-te, oas-pe, pi-ru-sha-ne, scla-ve, soa- Not 2 Zboar li cari bitisescu cu un vocala e pi cari cadi actsentul;
re, u-ru-te, va-sa-ne, va-se, vear-de, zvel-te, etc. C ndu suntu articulati, nu lipsescu v r oar scriari cu i. Aeste zboar , ca bun oar : ca-fe,
articulu di la numili (i) masculini la singular shi (ii) fiminini la plural cea-re, chi-ma-ne, cu-be, g i-le, gij-ve, ha-le, ha-re, ma-de, pir-chin-
de, ti-mi-ne, ti-ni-che, tis-chi-re, etc. s ngr psescu totna cu e.

1
La Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Arm neasc di Bituli,
dit 1997, s-ast sir dau normi contradictorii. Prota s-ast si regula (1.5) LITIRA O
ca zboar li tsi bitisescu cu dau vocali i si s ngr pseasc cu vocalili
i shi e. Bun oar , zboar ca: ciu-di-i, i-ti-i, ti-nji-i, etc. s-nu si scrii
ashi ma si s scrii ciu-di-e, i-ti-e, ti-nji-e, etc. Ma nclo, s-ts nur sh- Litira o ari trei sonuri:
alti discutsii, cama apreasi, shi s-agiumsi la regula, ma general , tr (i) poati s-aib sonlu a ljei di baz , di vocal o,
tuti zboar li tsi bitisescu cu vocala i, ca si s scrii sh-cu i sh-cu e, (ii) poati si s-avd muljat, ca vocal , cu un semivocal i dininti (tsi
dup cum easti grailu a omlui, regul tsi u deadim ma nsus; nu s-mata s-avdi ma nu si scrii), va dz c , un son tsi si scrii o shi s-avdi ca un
zbur tra si s-fac un exceptsie tr zboar li tsi bitisescu cu dau diftongu io (semivocal i), shi
vocali i. Cum avem ninga mults scriitori arm ni tsi continu si scrii (iii) poati si s-pronunts ca un semivocal , parti dit un diftongu ic
cu dau li vocali i tu bitisit , noi va lucr m aoatsi mash cu regula un triftongu, oa/ua, oai/uai, shi iou.
general .
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 139 140 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

SONLU 1 DI BAZ: VOCALA o (CNDU S-AVDI o, NU io) SONLU 3: SEMIVOCALA o (TSI S-AVDI SH-CA u)
Vocala o poati s-aib sonlu a ljei timelj, shi si s-afl : Sonlu o s-avdi ca un semivocal tu diftongul ic triftondz lj oa/ua,
(i) ca un vocal pronuntsat ahoryea, f r alti semivocale tu idyea oai/uai, oau/uau, shi ioa (vocal a, semivocali i, o shi u). Tu sectsia-a
silab , ca tu zboar li: cai-mo, chi-ro, cu-nos-cu, i-ca-no, o-clju, of-ti- sonlui a, avem zbur t tr-aeshti diftondz shi triftondz ; ashi c nu
c /oh-ti-c , oh-tu, o-lug/u-log, om, op-si, op-tu, or, or-bu, or-din, or- easti ananghi si zbur m diznou sh-aoa.
dzu, o-ri-xi, or-nji, os, pi-raz-mo, por-tu, tot-na, su-ro, va-sil-co, zbor, Not Dz tsem diftondz shi triftondz , nu dz tsem grupuri di
etc. ic litiri, c tuti vocalili shi semivocalili s-afl tu idyea silab . Tr-atsea,
(ii) ca un vocal pronuntsat deadun, tu idyea silab , cu alti dz tsem c tu zboar li: a-r z-boa-i/a-r z-boa-e, a-roa-u , ploa-
semivocali (i shi u), c ndu fatsi parti dit diftondz lj ic triftondz lj io, i/ploa-e, oa-i/oa-e, avem diftondz lj oa, nu triftondz lj oai, oau.
oi, ou, ioi shi iou, ca tu zboar li: n-ghios, boi (pr vdz ), bou, ci-cior,
diz-nou, fi-cior, Gioi, gio-ni, iou, nou, ploi, voi, etc. Zborlu iou (tsi va (1.6) LITIRA U
dz c , io, mini) easti singurlu zbor cu triftongul iou tsi putum s-lu-
afl m tu dictsiunarlu-al Papahagi.
Litira u ari trei sonuri:
(i) poati s-aib sonlu a ljei di baz , di vocal u;
Regul Diftongul io shi triftondz lj ioi shi iou, nu lipsescu
(ii) poati si s-avd muljat, ca vocal u, cu un semivocal i dininti
v r oar scriari ca: eo, eoi, shi eou.
(tsi s-avdi ma nu si scrii), va dz c , un son tsi si scrii u shi s-avdi ca un
diftongu iu (semivocal i), shi
Not Aoatsi zbur m di diftondz shi triftondz , nu di grupuri di (iii) poati si s-avd (i s-nu s-avd ) ca un semivocal u, cari poati si
litiri tsi ts n di dau i ma multi silabi. Bun oar , gruplu di litiri io, oi, s scrii (ma poati shi s-nu si scrii), tu mesea ic tu bitisita di zboar ,
ic ou dit zboar li a-m r-ti-os, bo-i, ciu-di-os, h -ri-os, ni-oas-pi, ni- singur i ca parti dit un diftongu i triftongu.
or, pa-tri-ot, pri-o-ni, pro-ur, etc. nu easti diftongu; c vocala (nu
semivocala) i/u s-afl tu un , shi vocala o tu alant silab . SONLU 1 DI BAZ: VOCALA u (CNDU S-AVDI u, NU iu)
Vocala u poati si s-afl :
SONLU 2: VOCALA o (CNDU S-AVDI MULJAT io NU o) (i) ca un vocal pronuntsat ahoryea, f r alt semivocal tu
C ndu litira o s-afl dup consoanili compusi sh, lj, shi nj, cari s- idyea silab ning ea, ca bun oar , tu zboar li: a-sud, c n-du, co-
avdu cu un semivocal i tu bitisit tsi nu si scrii, litira o s-moalji shi, dru, lun-gu, or-dzu, por-tu, pu-tea-ri, u-d , u-l g/ -lug, sful-gu, etc.
cu tuti c si scrii o, s-pronunts ca diftongul io. ic
(ii) ca un vocal tsi fatsi parti dit un diftongu iu, ui (vocal u, semi-
Regul Sonlu io tsi yini dup consoanili simpli i compusi j, nj, lj vocal i), shi uu (protlu u vocal , al doilea semivocal ) ca tu zboar li:
shi sh, lipseashti totna scriari o, nu va v r oar scriari io. a-pan-ghiu, chi-rui, ciu-mag, cu-ra-iuri, fui, giul-giu, hiu-mu-ses-cu,
Bun oar , zboar li di ma nghios lipsescu totna scriari ca: a-cri- id-yiu, is-chiu, iu-va, mis-tir-yiu, pla-iuri, scljin-ciu, ui-di-ses-cu, ve-
shor, a-di-ljos, a-r -njos, bu-su-ljoc, c -mi-sho-t , c s-tr -njot, fu- duu, vi-dzui, zmel-ciu, etc. ic fatsi parti dit triftongul iui (vocal u, se-
ljor, fljon-gu, g r-ni-shor, li-shor, m -jo-t /m -sho-t , mush-cljos, mivocali i) tsi lu-afl m mash tu zboar compusi ca iu-i (= iu easti), etc.
njic-shor, pljop, pu-lji-shor, shcljop, shoa-ric, shonj, sho-put, sta-njo,
sta-sho-ni, t -ljos, etc. nu lipsescu v r oar scriari ca: a-cri-shior, a- Regul (i) Vocala u dit bitisita-a zboar lor, cari yini dup dau
di-ljios, a-r -njios, bu-su-ljioc, c -mi-shio-t , c s-tr -njiot, fu-ljior, ic ma multi consoani, simpli i compusi, ic consoana complex x, shi
fljion-gu, g r-ni-shior, li-shior, m -jio-t /m -shio-t , mush-cljios, (ii) vocala u cari s-afl tu mesea-a zboar lor, lipsescu totna scriari,
njic-shior, pljiop, pu-lji-shior, shcljiop, shioa-ric, shionj, shio-put, sta- sh-c ndu s-avdu ca un semivocal shi c ndu nu s-avdu dip.
njio, sta-shio-ni, t -ljios, etc. Exceptsie va s-hib mash atumtsea c ndu scriitorlu va s-u-aspun
maxus c u-lu nu si scrii; ca, bun oar , tu versuri c ndu ritmul va s-
caft un silab ma puts n.
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 141 142 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Bun oar , zboar li di ma nghios lipsescu totna scriari ca: ac-shu, a-


Bun oar : lep-shu, a-lju-rea, a-ljum-trea, a-nju-riz-m , c -ljuri, cu-shu-ri, dzi-
(1) Zboar li tsi bitisescu cu vocala u tsi yini (i) dup dau consoani nu-clju, h -njuri, li-shu-redz, mi-t -nju-si-ri, mush-clju, pap-nju, o-
simpli i compusi ic (ii) dup un consoan complex x, lipsescu clju, or-nju, shu-be-i, shu-mu-ronj, shu-ri-chits, shuts, te-ljuri, v -ljuri,
totna scriari ashi cum s-fatsi cu zboar li: an-dar-tu, ar-hun-du, ar-m - znju-r , etc. nu lipsescu v r oar scriari ca: ac-shiu, a-lep-shiu, a-
nes-cu, as-pru, c n-du, chi-pru, cor-bu, lu-xu, or-bu, pi-xu, pl n-gu, ljiu-rea, a-ljium-trea, a-njiu-riz-m , c -ljiuri, cu-shiu-ri, dzi-nu-cljiu,
por-tu, pr n-dzu, sfun-gu, shtum-bu, tser-bu, tu-ches-cu, tur-cu, um- h -njiuri, li-shiu-redz, mi-t -njiu-si-ri, mush-cljiu, pap-njiu, o-cljiu,
plu, ur-ghes-cu, vl n-gu, etc. zboar cari nu lipsescu v r oar scriari or-njiu, shiu-be-i, shiu-mu-ronj, shiu-ri-chits, shiuts, te-ljiuri, v -ljiuri,
ca: an-dart, ar-hund, ar-m -nesc, aspr, c nd, chipr, corb, lux, orb, pix, znjiu-r , etc.
pl ng, port, pr ndz, sfung, shtumb, tserb, tu-chesc, turc, umpl, ur-
ghesc, vl ng, etc. B gats oar c , atumtsea c ndu semivocala u yini SONLU 3: SEMIVOCALA u (TSI S-AVDI IC SI SCRII MA
dup sonlu l/r, pronuntsarea-a zboar lor nu easti lishoar . POATI SHI S-NU S-AVD IC S-NU SI SCRII)
(2) Zboar li cari au un vocal u tu mesi tsi poati si s-avd sh-ca
un semivocal ic s-nu s-avd dip lipsescu scriari cu u, ca tu Regul (1) Zboar li masculini (shi neutri) tsi bitisescu la singular
zboar li: cu-ru-n , mu-lja-ri, pu-ts n, etc. Eali nu lipsescu scriari ca: cu un diftongu au, u, eu, iu, ou shi uu, (vocal a/ /e/i/o/u tu nchisit ,
cru-n , mlja-ri, pts n, etc. diper atumtsea c ndu scriitorlu va s-u fac semivocal u tu bitisit ), lipsescu scriari cu semivocala u. Singura ex-
maxus. Bun oar , fraza: easti mushat sh-dup puts n chiro va-lj ceptsie easti cu zboar li cari au dau varianti: un variant tsi biti-
bag curuna nu va scriari: easti mshat sh-dup pts n chiro va-lj seashti cu diftongul au/ u/eu/iu/ou (vocal a/ /e/i/o, semivocal u) shi
bag cruna cu tuti c tu zbur ri, semivocala u poati shi s-nu s- alt variant cari bitiseashti cu un vocal a/ /e/i/o actsintuat . Aesti
avd . zboar , lipsescu scriari f r semivocala u, va dz c , mash tu forma-a
Nota 1 Vocala u va s-avd ca un semivocal sh-lipseashti totna dau ljei variant .
criari, c ndu zborlu s-leag cu-un cratim di zborlu di dup el, (2) Semivocala u cari (i) s-avdi (ma cari, tu ndau grai s-poati shi s-
c ndu aestu zbor dit soni nchiseashti cu un vocal (ma multu a shi nu s-avd ) tu coada-a substantivilor masculini (shi neutri) la singular,
u). Bun oar , vocala u dit bitisita-a zborlui pr ndzu, c ndu s-avdi ca a adjectivilor, a formilor verbali, etc. sh-cari (ii) yini dup diftongul
un semivocal u shi s-afl ligat di zborlu di dup el, poati s-hib ic triftongul ai, oi, shi eai (vocal a/o shi semivocal e/i), shi sonurli
scriat ca tu expresiili: mi dush tri pr ndzu-acas la el, ic mi- ci, gi, hi, chi, ghi shi yi (semivocal i), nu lipseashti scriari.
aveam dus -acas la el tri pr ndzu-un sear . (3) Semivocala u cari (i) poati si s-avd di multi ori (ma nu totna) tu
Nota 2 Tu zboar li dit aest sectsie, diftongul iu (vocal u, coada-a substantivilor masculini (shi neutri) la singular, a adjectivilor,
semivocal i) nu easti idyiul diftongu iu (vocal i, semivocal u) tsi a formilor verbali, etc. sh-cari (ii) yini dup un singur consoan (nu
lu-afl m tu zboar ca: ar-niu, c r-ci-liu, c r-di-liu, hiu, ir-njiu, scriu, dau i ma multi), simpl i compus (ma nu consoanili lj/nj, nec con-
shtiu, sti-hiu, ti-riu, u-ra-niu, etc. Nec easti idyiul cu combinatsia di soana complex x), nu lipseashti scriari.
litiri iu (semivocali i shi u). Dup cum aspusim sh-tu sectsia-a vocal - (4) Substantivili (masculini shi neutri), adgectivili (masculini) shi for-
ljei i, semivocala u (vedz sonlu 3 di ma nghios) nu lipseashti scriari. mili verbali tsi bitisescu cu lj shi nj shi s-avdu cu un son iu (semivocali
SONLU 2: VOCALA u (CNDU S-AVDI MULJAT iu) i shi u) tu bitisit , lipsescu scriari f r semivocalili i shi u.
C ndu litira u s-afl dup consoanili compusi sh, lj, shi nj, cari s- Exceptsii pot si s-fac atumtsea (i) c ndu scriitorlu va s-u va maxus
avdu cu un semivocal i tu bitisit tsi nu si scrii, litira u s-moalji shi, ca zborlu si s-pronunts cu un vocal sh-nu cu un semivocal u shi
cu tuti c si scrii u, s-pronunts ca diftongul iu. (ii) c ndu semivocala u si scrii c s-leag cu un cratim di zborlu tsi
yini dup ea.
Regul Sonlu iu tsi yini dup consoanili compusi sh, lj shi nj, lip-
seashti totna scriari u, v r oar nu va scriari iu. Bun oar
(1) Zboar li tsi bitisescu cu un diftongu au, u, eu, iu, ou shi uu, (vo-
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 143 144 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

cal a/ /e/i/o/u tu nchisit , semivocal u tu soni), lipsescu scriari cu shi gi (semivocal i), lipsescu scriari f r semivocala u, ca zboar li:
semivocala u tu bitisit . Ashi avem zboar ca: a-r u, a-reu, as-chi-tiu, a-rici (prici), a-rici (g rnuts), as-cum-tici, ba-ljaci, c r-nici, c r-ni-
beu, ca-ra-beu, cu-leu, cur-cu-beu, di-pis-ta-neu, g b-jeu, greu, ir- coci, c r-paci, cu-cu-lici, cu-paci, cu-ragi, feci, g r-baci, ghiu-mici,
njiu, li-mu-njeu, meu, diz-nou, seu, sil-viu, siv-da-liu, sti-hiu, ti-riu, u- ghiu-veci, li-cu-rici, pi-ti-cuci, poci (stamn ), poci (njic), st n-gaci,
vreu, va-iu, ve-duu, viu, zmeu, etc. Aesti zboar nu s-avdu v r oar t l-maci, tuci, tungi, u-raci, zvici, etc. Aesti zboar nu lipsescu scriari
f r semivocala u. Ma zboar li cari au sh-un variant cu semivocala cu semivocala u, ca: a-riciu (prici), a-riciu (g rnuts), as-cum-ticiu, ba-
u tsi nu s-avdi, zboar ca: a-gea-miu/a-gea-mi, b -c -l u/b -c -l, ljaciu, c r-niciu, c r-ni-cociu, c r-paciu, cu-cu-liciu, cu-paciu, cu-
chi-rou/chi-ro, h z-n u/h z-n , i-na-ciu/i-na-ci, sa-deu/sa-de, z -n t- ragiu, feciu, g r-baciu, ghiu-miciu, ghiu-veciu, li-cu-riciu, pi-ti-cuciu,
ciu/z -n t-ci, etc. lipsescu totna scriari shi pronuntsari f r u, ca: a- pociu (stamn ), pociu (njic), st n-gaciu, t l-maciu, tuciu, tungiu, u-
gea-mi, b -c -l , chi-ro, h z-n , i-na-ci, sa-de, z -n t-ci, etc. nu lip- raciu, zviciu, etc.
sescu v r oar scriari cu u, ca: a-gea-miu, b -c -l u, chi-rou, h z- Nota 1 C ndu suntu masculini, pluralu di la ndau zboar si scrii
n u, i-na-ciu, sa-deu, z -n t-ciu, etc. idyea soe cu singularlu; mash c pluralu nu s-avdi cu un semivocal
(2) Substantivili masculini (shi neutri) la singular, adjectivili, formili u tu bitisit . Ashi avem zboar li masculini la plural: a-rici (prici), ba-
verbali, etc. cari bitisescu cu un semivocal u tsi yini dup diftongul ljaci, c r-paci, cu-paci, li-cu-rici, poci (njic), st n-gaci, t l-maci, u-
ic triftongul ai, oi, shi eai (vocal a/o shi semivocal e/i), lipsescu raci, etc. Zborlu tuci, nu ari plural. Tut un soe poati si s
scriari f r semivocala u, ca zboar li: (mini) a-c -tsai, (mini) a-drai, ngr pseasc shi pluralu di la ndau zboar neutri. Mash c eali nu s-
a-mi-ra-lai/mi-ra-lai, a-r z-boi, a-roi, bu-du-vai, bu-geai, cu-rai, fi- pronunts idyea soi: semivocala i dit soni, s-fatsi vocal . Bun oar ,
teai, g -dz -moi, grai, ha-ra-mu-fai, lai, Mai, ma-ra-doi, mir-yiu-loi, ashi avem zboar li neutri la plural ca: a-ri-ci (g rnuts ), as-cum-ti-ci,
n -vai, (mini) pur-tai, rai/a-rai, plai, proi, sa-ra-cu-fai, su-mu-lai, ti- c r-ni-ci, c r-ni-coa-ci, cu-cu-li-ci, g r-ba-ci, ghiu-mi-ci, ghiu-ve-ci,
hi-lai, ti-ru-fai, etc. Aesti zboar nu lipsescu v r oar scriari: (mini) pi-ti-cu-ci, poa-ci, tun-giuri, zvi-ci, etc. Zborlu cu-ragi nu-ari plural.
a-c -tsaiu, (mini) a-draiu, a-mi-ra-laiu/mi-ra-laiu, a-r z-boiu, a-roiu, Nota 2 Tu-aest clas di zboar , masculini shi neutri, sonlu iu easti
bu-du-vaiu, bu-geaiu, cu-raiu, fi-teaiu, g -dz -moiu, graiu, ha-ra-mu- faptu di dau semivocali, i shi u. Avem shi alt soe di (i) zboar tsi bi-
faiu, laiu, Maiu, ma-ra-doiu, mir-yiu-loiu, n -vaiu, (mini) pur-taiu, tisescu cu diftongul iu (vocala i, semivocala u, ca tu zborlu c rciliu)
raiu/a-raiu, plaiu, proiu, sa-ra-cu-faiu, su-mu-laiu, ti-hi-laiu, ti-ru- ic (semivocala i, vocala u, ca tu zboar li giulgiu shi zmelciu), (ii)
faiu, etc. zboar masculini tsi bitisescu cu vocala i, cu actsentu (ca zboar li chi-
Nota 1 C ndu suntu masculini, ndau zboar di ma nsus fac plu- ragi shi z n tci), shi (iii) zboar fiminini tsi bitisescu cu vocala i f r
ralu idyea soe; mash c semivocala u dit bitisit nu s-mata avdi. Plu- actsentu (ca tu zborlu borgi).
ralu-a aishtor zboar si ngr pseashti un soe cu singularlu, va dz c , (4) Substantivili masculini (shi neutri) la singular, adjectivili, formili
si scrii ca tu zboar li: bu-geai, ma-ra-doi, etc. Tut un soe poati si s verbali, etc. cari bitisescu cu un semivocal u tsi yini dup sonurli hi,
ngr pseasc shi pluralu di la ndau zboar neutri. Mash c eali nu s- chi, ghi shi yi, (semivocal i), lipsescu scriari f r semivocala u, ashi
pronunts idyea soi: semivocala i dit soni, s-fatsi vocal . Bun oar , cum si scriu zboar li: (mini) a-prochi, (mini) as-cuchi, a-vlachi, a-
ashi avem zboar neutri la plural ca: bu-du-va-i, gra-i (gra-iuri), n - xayi, ayi, c -l m-bu-chi, cochi, cohi, prochi, psohi, v -rachi, etc. Aesti
va-i (n -va-iuri), ti-ru-fa-i, etc. zboar nu lipsescu scriari cu semivocala u ca: (mini) a-prochiu,
Nota 2 Avem shi zboar tsi bitisescu cu ai/oi, tr cari sonlu i dit (mini) as-cuchiu, a-vlachiu, a-xayiu, ayiu, c -l m-bu-chiu, cochiu,
soni easti vocal shi s-avdi f r u-shcurtu tu coad . Mash c , aesti cohiu, prochiu, psohiu, v -rachiu, etc.
zboar (i) suntu fiminini la singular, nu masculini, zboar ca: ca-to- Nota 1 Aesti zboar au pluralu, di multi ori ma nu totna, cu sonlu i
i/ca-to-yi, cum-bu-lo-i/cum-bu-lo-yi, etc. (ii) suntu substantivi la plural, tu bitisit (semivocal c ndu zborlu easti masculin shi vocal c ndu
nu la singular ca: boi, oi, etc. (iii) formi verbali la persoana-a daua, nu easti neutru) un i tsi s-pronunts mash i, nu s-pronunts iu. Ashi, tr
la prota persoan ca: (tini) a-c -tsai, (tini) a-drai, (tini) shi-deai, (tini) ndau zboar di ma nsus, pluralu s ngr pseashti idyea soe cu singu-
vreai, etc. shi (iv) alti zboar ca n -poi, voi, a-poi, etc. larlu: ayi, c -l m-bu-chi, cochi, prochi, psohi, stri-prochi, v -r chi,
(3) Substantivili masculini (shi neutri) la singular, adjectivili, formi etc. B gats oar c zboar li avlachi shi v rachi si scriu (ma nu s-pro-
verbali, etc. cari bitisescu cu un semivocal u tsi yini dup sonurli ci, nunts ) un soi la neutru singular (a-vlachi, v -rachi) shi la fiminin
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 145 146 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

singular (a-vla-chi, v -ra-chi). dis-poljiu, diz-maljiu, fi-taljiu, fi-suljiu, g -dz -moljiu, g -tunjiu
Nota 2 La persoana 2, formili verbali di ma nsus fac: (tini) a- (pomlu), grunjiu, gur-guljiu, hiljiu, m -cheljiu, moljiu, mush-conjiu,
prochi, (tini) as-cuchi, etc. iu semivocala i dit soni s-avdi f r semivo- n -maljiu, paljiu, pi-ponjiu, pronjiu, puljiu, schi-ponjiu, shonjiu, shu-
cal u dup ea. mu-ronjiu, sir-viljiu, taljiu, tiljiu, tsir-bonjiu, v n-gheljiu, vi-tuljiu, vul-
(5) Substantivili masculini (shi neutri) la singular, adjectivili, formili ponjiu, etc. nec lipsescu v r oar scriari mash cu semivocala u ca:
verbali, etc. cari bitisescu cu un semivocal u tsi yini dup un (mini) a-dilju, a-molju, as-talju, n-cur-pilju, n-t nju, bir-bilju, brus-
singur consoan (nu dau i ma multi), simpl i compus (ma nu conju, c l-c nju, c -pi-tunju, c s-t nj (pomlu), cin-ghelju, dis-polju,
consoanili lj/nj, nec consoana complex x), lipsescu scriari f r diz-malju, fi-talju, fi-sulju, g -dz -molju, g -tunju (pomlu), grunju,
semivocala u. Ashi avem zboar ca: (mini) a-vredz, a-crish, a-crit, a- gur-gulju, hilju, m -chelju, molju, mush-conju, n -malju, palju, pi-
di-ljat, a-gra-mat, a-rar, ar-m n, a-rosh, a-ush, az-gher, n-fash, n- ponju, pronju, pulju, schi-ponju, shonju, shu-mu-ronju, sir-vilju, talju,
gljets, n-grash, n-vets, ba-ba-gean, ba-gav, b -nedz, b r-bat, bash, tilju, tsir-bonju, v n-ghelju, vi-tulju, vul-ponju, etc.
brats, bu-its, bush, c -pos, ca-ra-ghios, c r-v -nar, cash, c s-tr -vets, Nota 1 Di multi ori, zboar li di ma nsus au pluralu cu sonlu i tu bi-
c -tush, c -tu-shits, chis-chin, chi-trish, ci-li-par, ci-resh (pomlu), co- tisit (semivocal tsi nu si scrii, c ndu zborlu easti masculin shi
luv, cu-cosh (pomlu), diz-gljets, dur-njit, dush-man, fu-dul, fu-dzit, vocal tsi si scrii, c ndu easti neutru), son i tsi s-pronunts mash i, nu
g r-nuts, giu-dets, glar, gru-madz, h -ri-os, ha-rish, h r-sit, i-ni-mos, s-pronunts iu. Ashi avem zboar li tr cari pluralu s ngr pseashti:
lu-credz, m r-cat, min-ghiush, min-ti-men, mi-xos, mur-dar, mut, muts, bir-bilj, brus-conj, c l-c -nji, c -pi-tu-nji, c s-t nj (pomlu), fi-ta-lji,
ni-pot, njedz, num-tar, pi-cu-rar, pi-ri-fan, prash, prot, puts, sclav, fi-su-lji, g -tunj (pomlu), gru-nji, gur-gulj/gur-gu-lji, hilj, mush-conj,
scos, shed, shush, slab, sots, su-flit, tri-cut, us-pets, u-vedz, vrut, xen, n -ma-lji, pa-lji, pi-ponj, pronj/proa-nji, pulj, schi-ponj, shonj, shu-
zlot, etc. cari nu lipsescu v r oar scriari cu semivocala u ca: a- mu-ronj, sir-vilj, tilj, tsir-bonj, vi-tulj, vul-ponj, etc.
vredzu, a-crishu, a-critu, a-di-ljatu, a-gra-matu, a-raru, ar-m nu, a- Nota 2 La persoana 2, formili verbali di ma nsus fac: (tini) a-dilj,
roshu, a-ushu, az-gheru, n-fashu, n-gljetsu, n-grashu, n-vetsu, (tini) as-talj, (tini) n-cur-pilj, (tini) dis-polj, (tini) diz-malj, (tini) molj,
ba-ba-geanu, ba-gavu, b -nedzu, b r-batu, bashu, bratsu, bu-itsu, (tini) talj, etc. zboar cari s-avdu cu semivocala i tu soni ma f r semi-
bushu, c -posu, ca-ra-ghiosu, c r-v -naru, cashu, c s-tr -vetsu, c - vocal u.
tushu, c -tu-shitsu, chis-chinu, chi-trishu, ci-li-paru, ci-reshu (pomlu), Exceptsii (i) C tiv r oar , u-lu shcurtu dit un zbor, poati si s-al -
co-luvu, cu-coshu (pomlu), diz-gljetsu, dur-njitu, dush-manu, fu-dulu, xeasc tu un u-lungu. Aest poati si s-fac tu un puizii, iu ritmul a
fu-dzitu, g r-nutsu, giu-detsu, glaru, gru-madzu, h -ri-osu, ha-rishu, versului poati s-caft un silab ma nsus, i tu zbur ri shi scriari,
h r-situ, i-ni-mosu, lu-credzu, m r-catu, min-ghiushu, min-ti-menu, c ndu scriitorlu va maxus ca zborlu si s-pronunts cu un u-lungu, tu
mi-xosu, mur-daru, mutu, mutsu, ni-potu, njedzu, num-taru, pi-cu-raru, loc di un u-shcurtu. Tr-atsea, niscriarea-a u-lui shcurtu shi scriarea-a u-
pi-ri-fanu, prashu, protu, putsu, sclavu, scosu, shedu, shushu, slabu, lui lungu, agiut la dyiv sirea, cum lipseashti, a zborlui.
sotsu, su-flitu, tri-cutu, us-petsu, u-vedzu, vrutu, xenu, zlotu, etc. (ii) Cu tuti c va c ft m, tu regula-a noastr , ca u-lu shcurtu dit biti-
(6) Substantivili (masculini shi neutri), adgectivili (masculini) shi for- sit s-nu si scrii, va lj-al s m scriarea, atumtsea c ndu un zbor tsi biti-
mili verbali tsi (i) bitisescu cu lj shi nj shi (ii) s-avdu cu un son iu seashti cu u-shcurtu s-leag cu un cratim di zborlu tsi yini dup el,
(semivocali i shi u) tu bitisit , lipsescu scriari f r semivocalili i shi c ndu aestu zbor dit soni nchiseashti cu un vocal (ma multu a shi
u. Ashi avem zboar ca: (mini) a-dilj, a-molj, (mini) as-talj, (mini) n- u). Bun oar , u-lu dit sonea-a zboar lor ar zboi, aprochi shi cupaci,
cur-pilj, n-t nj, bir-bilj, brus-conj, c l-c nj, c -pi-tunj, c s-t nj tsi s-avdi shcurtu shi nu s scrii, poati si s scrii c ndu s-afl ligat, cu
(pomlu), cin-ghelj, (mini) dis-polj, (mini) diz-malj, fi-talj, fi-sulj, g - un cratim , di zborlu di din poi, tu expresii ca: am un ar zboiu-
dz -molj, g -tunj (pomlu), grunj, gur-gulj, hilj, m -chelj, (mini) molj, arosh, mini aprochiu-atsel om ic vidzui un cupaciu-analtu.
mush-conj, n -malj, palj, pi-ponj, pronj, pulj, schi-ponj, shonj, shu-
mu-ronj, sir-vilj, (mini) talj, tilj, tsir-bonj, v n-ghelj, vi-tulj, vul-ponj,
etc. Aesti zboar nu lipsescu v r oar scriari cu semivocalili i shi u
ca: a-diljiu, a-moljiu, as-taljiu, n-cur-piljiu, n-t njiu, bir-biljiu,
brus-conjiu, c l-c njiu, c -pi-tunjiu, c s-t nj (pomlu), cin-gheljiu,
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc 147 148 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998
George Perdichi Il Ritorno dallEstero 149 150 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Son anni ed anni da quando, guai!


Lasciai la patria estiva,
Da quando gli ultimi miei rai
Dai monti splendidi levai
E da quellocchio dolce assai
Che allora mimpazziva
George Perdichi
IL RITORNO DALLESTERO Sentendo si il corsier soffiava,
Traduzione di George Perdichi dal macedono- Volea spaccar la terra,
romeno Dit Xeani di Nacu Scrima; ambedue poeti Nitrendo a lungo in su saltava,
sonno oriundi dal magnifico villaggio Pirivoli. Coi denti il freno morsicava
Su ripe poi sindirizzava
Qual fulmine di guerra.
Spaccando laria in fretta, ansante
Qual aquila di monte Attraversaron fiumi, erti,
Correva un giovane brillante Montagne dei paesi,
Su dun corsier, col busto avante Bei campi fertili e deserti
Col riciol suo capel volante Cogli occhi svegli e sempre aperti
Sullorlo di sua fronte. Ai bei miracoli che avverti
Davanti a te distesi.
Vestito ben e ben armato
Col don degli immortali Per tempo arriva su alla fonte
Qual Santo Giorgio rinomato, Del suo paese gaio
Si bello in tutto e tanto amato, Scavalca stanco, sembra un monte
Sembrava un angiol aureolato, Si asciuga di sudor la fronte
Un angiolo senzali. Poi sindirizza verso il ponte
Per dissetare il Baio.
Girava nella destra mano
Collaureo serpeggiare Ma come lesule discese,
La frusta con cuil Baglio sano Ben presto scorge in fondo:
Sferzava per non ire piano, L-aromena del suo paese
Ma per portarlo in su lontano Oppure Diana si palese?
Pi presto al focolare. Ad un istante non intese
Se vive in questo mondo!
Mi senti, o Baglio, mio desio,
Su, vola come il vento Portava sul capello sciolto
E portami al paese mio Bel scelto fazzoletto
Perch lo sa soltanto Iddio Ma chi pu pingerel suo volto
Son anni ed anni da quandio Che avea a quel giovane rivolto?
Lamor di patria sento. E luna e laltro danno ascolto
Al cor che balza in petto.
George Perdichi Il Ritorno dallEstero 151 152 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Con acqua fresca il vaso adorno No giovane, no Madre e padre


Riempiva in quella festa. Stan ben tirando avanti
Ei diede laugur di bon giorno, E i miei fratelli nelle squadre
Ed essa, del suo bon ritorno Dei celnici del Pind loggiadre
Le ardea il cuore in sen qual forno Combatton contro le alme ladre
Ed inchin sua testa. Dei perfidi mercanti.

Mi dia, o cor di Perivole, Se vedi poi che piang, non piango


Tre goccie dacqua fresca Per le anime serene,
Perch da tre giornate sole Ma per la mia sorte languo
Io bevvi laria e i rai del sole Ch nello stesso affan rimango
E per di pi lodor di viole, Da tanti anni sin da quando
Mal mio palato desca. Mio giovane dabbene.

Essa alza subito lorciuolo Dagli occhi neri e affascinanti


E, allegra, lacqua gli offre. Col canto di giullare,
Poi col cantar, dellussignu lo: Da piccola mi esci davanti
Tre goccie dacqua fresca solo? Qual albero pi altier di tanti,
Questacqua santa spegne il duolo Bel, bello un angiolo fra i santi
E calma il cor che soffre. Che adornano laltare

Il giovane assorbi con sete Appen lo vidi cosi integro


Da quellorciuolo adorno, In me si accose il lume.
Ad essa poi guard in quiete, Capii che senza amore, negro
Ma tosto, per istinto diede Per me sarebbe il mondo allegro
Un passo indietro perch vede Perci fei fortel mio cor egro
Qualcosa allocchio attorno: Per vincere quel nume.

Sullarco delle ciglia nere Ci siam uniti e fummo assiemo


Le lagrime dargento Felici solo un anno
Danzavan di stelline schiere Parti al estero con speme
Che scivolavan sulle mere Di ritornare al cor che freme
Sue gote candide bandiere E spesse volte, affranto, geme
Che sventolavan al vento. Dieci anni e pi daffanno.

Perch ti sboccian tanti fiori Stia attenta, o bella, a ci che dico:


Dagli occhi tuoi piangenti? Connobbil tuo bon sire,
Perch tu piangi? Piangi amori? Gli stetti sempre un bon amico
Moriron forse i genitori? E lho difeso dal nemico,
Cessar dei tuoi fratelli i cuori, Ma dalla sorte stato scritto
O forse i tuoi parenti? Al estero per morire.
George Perdichi Il Ritorno dallEstero 153 154 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Nel gran delir (che cosa luom ) Nel ultimo dolente adio
Lo tenni nelle braccia, Mi chiese per sollevo
Parlava invocando un nome, Un bacio e mormor con brio:
Per te piangeva assai, ma come? Se parti incontra lei, per Dio!
Con lagrime, fluir di chiome A chiederle, nel nome mio,
Coprendo la sua faccia. Per darti che ti devo

Mor Gli feci il rito brutto: Un bacio, giovane, dafetto?


Mortuario vel, candella Ritorna a te lo prendi!
E come si usa dappertutto, Gli anni cambiano laspetto
Gli alzai sepolcro avvolto in lutto O, bella, io son leletto
Perch morendo. Disse: Tutto Del tuo cor che batte in petto
Lo scambier mia bella. Per quel che sempre attendi.

Le blande e roride parole Mi dica ci che assai cimporta:


Son fulmini al racconto, Di casa certe cose.
Linfranto cor di Perivole, Due prugni vigilan la porta
Perch quel detto assai la duole, E presso il muro non sta storta
Sinclina come un girasole Girante, se ti sei accorta,
Per piangerel tramonto. Bandiera di tre rose?

Il ciel pareva che crollasse Puo darsi come un viandante


Per atterrarla apposto Passasti Ma confessa:
E che la terra si staccasse Se tu davvero seil fiammante
Per inghiotirla gi in collasse Marito, vespero brillante,
Tantavida paura dasse Mi dica un altro rillevante,
Quel senso si nascosto. Un segno di me stessa.

Traviata appieno dal dolore Sul petto dove un nascondiglio


Sta zitta e soffre molto, Trovavo per sognare,
Tacitamente come un fiore Fra i seni candidi qual giglio,
Parla con lagrime dal cuore Lasciando il labbro tuo vermiglio
Ed egli legge il suo candore Che prometteva con periglio
Dipinto sul suo volto. Bel bacio da rubare.

Per tutto ci che lhai prestato Che credi, non saprei larcano?
Io ti ringrazio Pensa: Io leggo ormai sul viso!
Perch il destino ti ha portato Sulluno e laltro seno sano,
Lei dove, come lui, sei nato, Dipinto avevo con la mano,
Io devo darti ci che hai dato Accanto al simbolo romano,
Qual giusta ricompensa. Luccel del paradiso!:
George Perdichi Il Ritorno dallEstero 155

Sua sposa lanima si allaccia


Allintimo mistero
Perch lelisio in rai si affaccia,
Con lagrime di gioia in faccia,
Si slancia nelle sue braccia
Per beverlo davvero.

Ed egli, ratto dalte sfere,


Le da il dovuto amplesso.
Linnalza poi a ben volere
Sul suo amabile corsiere
Che nitra, al massimo godere
Participando anchesso.

Ed ora il Baglio mosso in fretta


Innalza in su la fronte
Poi prende in su la via retta
Portando laurea coppia stretta
Al bel paese che li aspetta
Sul culmine del monte.
SUPLIMENTU
CRTS VECLJI ARMNESHTI

BIBLIOTECA AROMNEASC
Anlu 1, No. 1

CNTITSI shi NDOAU


ISTURII ALEAPTI
di
Ioan Foti

BUCURETI
Institutul de Arte Grafice shi Editur MINERVA
B-dul Academiei 8 Str. Edgar Quinet 4
1912
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 159 160 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

vead p n iu s-duc cu hutsamea-a lor, g r gunjlji tsi nu vor s-n


cunoasc miletea-a noastr . Noi l lji deadim tuti, sh-tut n sh,
h shotslji cu caplu nsus, h shotslji, tsi l dz tsea a ianitsarlor:
Kopse-me, agam, n-ayiaso!
Tu cartea aest tsi u scriai shi u-alepshu ti compatriotslji a noshtri ar-
I. Foti m nj, adunai ndau c ntitsi di atseali cama bunili a puetslor a noshtri
shi ndau isturii adrati di mini sh-tipusiti prit ma multi rivisti.
CTRI ARMNJ Bibliuteca Arm neasc tsi u scoatim cu agiutorlu a fratslor a nosh-
tri dit Rum nie va si scoat sh-alti c rts cari si zburasc di istoria-a
Sh-la noi si scrisi tsiva: ndau c ntitsi, ndau isturii, nisc nti noastr , giuneatsa-a noastr prit eti sh-tut tsi lipseashti ti mintea shi su-
mushati, nisc nti buni sh-alti slabi. Avum sh-v rn tsintsi-shasi rivisti, flitlu arm nescu. Mash ashi pistipsim c va s-lunjineadz fratslji a
iu citeam c tiv rn oar lucri aleapti shi spusi tu-un limb curat noshtri di tut loclu, c noi nu avin m altutsiva diper s-dishcljidem
arm neasc . Ma rivistili a noastri nu-avur ban . Tr tse? C l etsli-a calea a tutulor atsilor tsi vor ndriptatea shi bunlu a lor. S-l spunem c
atsilor tsi vrur s-hib capitili-a noastri fur ah ntu m ri, ah ntu ur ti sh-noi ca oaminj, arm njlji, avem ndreptu s-b n m sum soari ca
fapti featsir n sh, c v rn lugurie mushat nu putea s-acats lumea, ashi cum him bunj ic ar i; sh-noi avem un suflit, avem sh-noi
ar d tsinj. N sh s-afirea di lunjin , sh-ca luchilji iarna, c fta negur , crip ri sh-doruri tsi lipsescu lishurari! Sh-v rn alt vindicari nu n
scutidi, ca s-poat s-ar cheasc , s mprad avearea tsi l si deadi ca lishureadz cama ghini ca litiratura (c ntitsi, isturii mushati, teatrul,
s-dishteapt un popul, cari nu shtia di-iu s-tradzi, cari nu shtia tsi etc.).
nveats sh-ti cari nveats , cari nu shtia tsi lj-easti dat di tihi ca s-fac Suflitlu-a nostru easti tu litiratura-a noastr sh-tsiva nu va s-putem s-
sti loc. Ghini ma, lucrili s-al xir di ndoi anj, atselj f r di inim fur fatsim f r di n s : c nticlu n-aprindi cheptul, c nticlu n dishteapt
agunits, shi oaminj cu dor di soea-a lor, vinjir ca s-l lja loclu, si dit somnul a nishtiriljei, c nticlu va n fac s-treamur inima-a
sp streasc agrul mplin di erghi nf rm coasi. noastr di harau , c nticlu va si spun faptili m ri a p rints lor shi a
Cu tuti l etsli, cu tut cheametea aest tsi n ts nu calea di-ah nts str aushlor a noshtri sh-atumtsea cama puts n va n hib fric di
anj, suflitlu arm nescu armasi limpid ca yearyirlu, dushmanjlji a lui nu moarti diper di dushmanj.
putur s-lu p ng neasc , sh-di eti ashteapt s-eas sh-n s tu videal , Apoea, avem sh-noi fratslji a noshtri dit Vl hie, dit M ghirie, Bucu-
s-lu mutreasc lumea c ari sh-n s ban , sh-c nu murir tu n s vin shi Basarabie sh-dit alti p rts cari, c ndu va n vead lunjinats,
niastimtili ghinets a str aushlor a lui. Suflitlu-a nostru easti limba sh- va l-arsar cheptul di ghineats sh-totun va s-afl m ndoapir la n sh
adetsli a noastri sh-n si li-avem di la romanj. Di la n sh n tradzim tu-ananghi.
noi, sh-aclo, tu Roma atsea mari shi niazvimt , lipseashti s-n c ft m Dishtiptats-v , arm nj, p n oara nu easti ning am nat ca s-nu
ahiursita-a istoriiljei a noastr . n afl dau spr dzatsli tricuti, cum dz tsi V ngheljlu, c va s-hib
C l torlji di soe roman tsi tricur la noi sh-n vidzur , n-alavd atumtsea cavai di noi sh-di ficiorlji a noshtri, cari va n blastim c l
buneatsa, n-alavd h rli a noastri, n-alavd tricutlu a nostru, c nu-i chirum atsea cama scump doar a lor: suflitlu. C iu s-duc shi tsi s-
cheatr tu Mureau , nu-i cornu tu Epir sh-nu-i munti tu Machidunie fac , avuts ic oarf nj, va l si par c suntu singuri aclo iu va s-
cari s-nu aduc m rturilji ti m rli fapti a t t njlor sh-a str aushlor a hib , sh-v rn harau nu va s-l fac budza s-ar d ; sh-nu va s-
noshtri. Ah ntu mari, ah ntu mushat lutseashti steaua-a soiljei arm - vead altutsiva deav rliga di n sh diper colasi shi jali.
neasc c nitsi chirutslji di grets, aest adun tur di tuti miletsli, ni Bucureti, tu meslu Martsu, 1912
v rnu dascal cu mintea shuts t di nvits tur arudzinat nu va s-
poat s-lji scad anamea sh-m rilja. Shi-i lucru shtiut di tut lumea
c , tsi-au gretslji as ndz cama bun sh-cama aleptu, lu-au di la noi, sh-
libertatea-a lor (elefteria) shi statlu a lor (kratoslu) li amintar ma
multu cu agiutorlu a nostru, a arm njlor! Shi-i dure ca s-adutsem
aminti trei numi, prining multi alti: Coletti, Valaoriti, Zalacosta, ca s-
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 161 162 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

priimn cama nclo.


Deadi di un gr din cu ponj mults sh-cu lum chili nghios ca
nveasti tsi pl ngu cu perlu disp ltit. Intr pit culughios n cas iu
shidea n mam c njisit la caplu-a ficiorlui a ljei cari tr dzea ti-a
I. Foti moarti. l lo di oclju cu m nochirlu, sh-c rbunjlji spunea c nu-i l n-
dzid di oclju. Mutrea nafoar ca n yis, cu ocljilj a ljei m ri, iu sc ntilja
APRINDU CRCIUN n mushuteats astimt di-arali. B she f tsli aprimti ca jarlu a vrutlui
S ntunearic . Un noapti scutidoas , cum i chisa-a colas ljei, a ljei hilj, canda vrea s-lji soarb l ngoarea tsi-avea shi s-moar n s
ngljiti tut loclu. Dit niorlji grei tsearn neau nicurmat, sh-nafoar -i tu loclu a lui. Vimtul pimsi usha, diznjird fr mtea-ali niveast , a
vimtu, un azvimturari, un cheameti cum nu s-avea vidzut alt oar . ficiorlui shi-sh deadi alaga nafoar . Tricu pit ponj, cari s-cutrimurar
Seavirlu aurl , p durli aurl , s-cutreamur tserlu sh-loclu di-aurlari. di n s sh-ac tsar s-pl ng dorlu-a lor...
Tut lumea dz tsea c semnu s-fatsi, canda Dumnidz sh-avea Sh-c ti sufliti astimti nu vidzu vimtul? C ts oaminj h riosh nu-
disc rcat tut inatea-a lui pisti m ratslji di oaminj sh-vrea s-lji agiumsi, di c ti feati mushati nu sh-ar si, mash s-lu videai cum urdina
chear ti ur tetsli-a lor, tamam aprindu-Cr ciun, c ndu s-featsi sh-vrea li-aducheshti tuti...
Asc p torlu-a lumiljei. Sh-vimtul sufla tut cama multu, cama v rtos S-afl din cali tu-alant mardzini-a hoar ljei, nf rm cat sh-n s di-
shi strigarea-a lui s-amistica cu pl ngul a loclui, a oaminjlor, a lumiljei atseali tsi-avea vidzut . Dzimea di dor shi sufla cama-agalea tora.
ntreag . Intr pit-un crip tur di geam tu-un cas mari sh-irnjii. Un udai
Hoara eara ngrupat tu oahti di neau sh-casili isha nafoar ca eara lunjinat cu-un c ndil di-asimi, tsi-ardea la icoana-ali St
nisc nti cruts di murmints . Nitsi un zghic nu s-avdza, mash c njlji M rie di-amalam , la icoana afumat al Ayiu-Ghiorghi, sh-v siljaclu
al tra di oar -oar , cu boatsea-a lor jiloas ca ti cubilji. Lunjina tsi uscat di cu veara ar sp ndea n njurizm dultsi. Un feat tu stranji
isha dit firidz s-nica tu negura ntunicat . l i, cu per di hrisafi, cu oclji mushats di scaf , cu fr mtea alb , cu
Tu mardzini eara n cas mari sh-vimtul, cu tut putearea-a lui, arc truplu ca di ghirghin s-minduea, ar dzimat di cot. Iu s-minduea?...
undi di neau , trundui ugeaclu sh-bumbunidz nafoar canda vrea si Dau l crinj m ri ca di yearyir lji nyilicir pi fatsa-a ljei di tsear
surp casa dit timealji. Sh-nuntru eara un suflit dinjicat, astimtu di- alb . U b she vimtul, lj-usc l crinjli shi u-adun aclo pit v ljuri, cari
arali, un muljari ca di tsindz ts di anj, cu fatsa supt di c njin , bumbunidza di furtun . La treatsirea-a lui s-cutrimurar fadzlji,
analt sh-mushat , dup seamni, tu tinireats . C ndila ardea n cas la p durea ntreag s-cutrimur ca n lumi pond tsi pl ndzi. Shi vimtul
icoana-a Hristolui sh-al Ayiu-Nicola, nviscut tu asimi. Si ncljina cu cu-adiyie adilja ca un om tsi va sh-da suflitlu...
l crinj tu oclji, m rata, sh-f tsea mit nj pisti mit nj. P l c rsea ti Avea tricut njadz noapti sh-c mb njli cu boatsi avr hnjisit , ca
hilj-su cari eara tu xeani dip rtoasi sh-lu-avea un a m -sai sh-lu- n p l c rie c tr tser, didea tu shtiri a crishtinjlor c s-featsi
ashtipta s-yin c eara singur cuc, f r v rn p rgurii. Seavirlu Hristolu. Biseritslji s-lunjinar di lumb rdz , di njilj di tseri sh-loclu
intr pit ushi, pit ugeac, pit tsilari, deadi n volt pit cas sh-fudzi ntreg p rea c s nveashti ti nau s rb toari. Furtuna tricu. Munts lj,
turbat. C dzu lishinat l ita muljari di pon, di-ah t jali sh-u ac ts v ljurli ca dishtiptati dit somnu greu ascult boatsea-a c mb njlor di
ashi somnul... Vidzu un yis: Ayiu-Nicola vinji tu somnu shi-lj dz si c la tuti biseritsli sh-noutatea tsi l-aduc cu n si.
scumpul a ljei nchisi ti-acas sh-va sh-vead sh-n s di tora sh-ninti
dz li albi.
Vimtul, ficior zdurdit, s-dusi cama diparti sufl ndalui v rtos tu-un
C. Belemace
cas apus shi, cu zvimtur ri nfricushati, vrea s-u ngroap tu neau .
Nuntru ardea n lamb cu lunjina slab . Un b rbat veduu, t cut, cu DIMNDAREA PRINTEASC
fumealji mult , shidea minduit. Naturli, arucutiti pri-aoa sh-pri-aclo,
durnja somnul a lor di anghilj sh-n s pl ndzea c-armasi f r
nicuchir sh-oarf n oarf n! Vimtul jili nafoar angusa-a m ratlui P rinteasca dim ndari
veduu, pitrumsi n cas , l deadi c ti un b shari a njitslor shi s-dusi s- N sprigiur cu foc mari,
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 163 164 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Frats di mum shi di tat C nits di-ar u nu pot si-ts spun,


Noi arm nj di eta toat ! Nitsi cutedz di-arshini.

Di sum plocili di murmints


Strig -a noshtri bunj p rints : Sunt mesh di dz li di-anda eu
Bl stem mari s-aib n cas Ducheam c tiv rnoar
Cari di limba-a lui s-alas . Cum pisti mesi nj-angrica
N cheatr di pumoar .
Cari sh-alas limba-a lui
S-lu-ard pira-a focului, Shi dzada c ti ori nj-apresh
Si s-dirin yiu pri loc, Sh-mutrii tu casa tut :
S-lji si frig limba n foc. Ma nu putui cu oclji s-dau
Di-aumbra nividzut !
El n vatra-lj p rinteasc
Fumealja s-nu-sh h riseasc ; Shi nu-am durnjit nopts ntredz,
Di fumelj curunj s-nu bash , Nu nj-am durnjit , mam ,
Natu n leag n si nu nfash ! Shi tut oda nj-afumam
Cu fumlu di timnjam .
Cari fudzi di-a lui mum
Shi di p rinteasca-lj num , Ma un sear nj-ag rshii
Fug -lj doara-a Domnului Shi-nj mi chirui tu yisi;
Shi dultseamea-a somnului! Ca un paradis di m yii
N padi nj-si dishcljisi.

Vidzui un brats di gioni vrut


G. Murnu C mi-apuc di mesi
Sh-ashi cu jali-nj mi mutri
VRCULACLU Shi dultsi-ah t mi streasi!

Shi-nj ciuciura un grai durut


Tsi ts-easti budza galbin Sh-un grai di vreari mult ,
Ca tseara di murmintu Tra s-nu lu-ascultu nj-eara greu,
Shi treambur ca fr ndz li Shi cama greu s-mi-ascult .
Tsi treambur di vimtu?
Eu-nj mi-anvileam cu cerga-a ta
Ia spuni-nj, hilje, c pri trup Di l n groas fapt ;
Mi treatsi gljets di fric Dimneatsa goal tut mi-aflam
Ma ved pi albi mastea-a ta Shi cerga tut astrapt .
Cum lacrima ts chic .
Shi truplu ntreg nj-eara curmat,
O, mam , cum si-ts spun, nu shtiu; Ducheam un dor di tini,
Ma ghini s-pl ngu-nj yini, Sh-aoa videam arupt un per
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 165 166 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Sh-aclo arupti cljini. Tricur mesh shi sipt m nj


C nd s-alinci n sear
Aproapea-nj tsiniva. Mi scol
Shi troar -aprind n tsear .

Tsi laea-nj s-ved? O, dada-a mea,


Vidzui cum caplu scoasi
Un om di lut, n fandazm ,
Un bair alb di oasi.

Yiu v rculac, shi el ntreg,


El Chita mortu, dad ,
Cu oclj-ah ndusits n cap
Shi galbin ca di dzad .

Mi shirpitai shi ded un zghic


Shi vrui s-nji fug diparti,
Milie-nj vinji shi duchii
Tu cheptu-un her di moarti.

N noapti lishinat -armash,


Murii n noapti ntreag
Ah, yinu-aproapi-nj, dada-a mea,
Shi br nlu-a meu dizleag .

C nj-easti greu shi fatsa-ascund,


Ma ghini s-pl ngu-nj yini,
C nits di-ar u nu pot si-ts spun,
Nitsi cutedz di-arshini.

Shi muma tut ng lbini,


Sta agr ca zulapi
Cum veadi br nlu-a feat ljei
C mesea nu-lj ncapi.
.

I. Foti
VITSINILI
Nu shtiu tsi-avea tsal Ghiorghi al Tot c nu-sh ts nea dip gura. Zbura
di-ar u pri tut lumea: c taha Tinca al Nesi shi ncaci cu b rbat-su, c
feata al Cota Dini easti ur t , c Oani al Pichi easti un ficior
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 167 168 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

diprisupr , sh-ah ti alti huts nj. Sh-caplu-lj shi trunduea, mintea-lj yinea deanv rliga, sh-loclu,
Ca s-ti loai dup gura-a ljei, v rnu din hoar nu-arm nea f r di munts lj fudzea ca agunits di bl stem.
m han . Ma, di multi ori, un lucru ca dealihea lu-aflji tu cornul a Mitlu eara l ndzit di ndau dz li. S-avea mbitat ah ntu ar u, c
saclui cu minciuni: ashi easti lumea-a noastr , sidefea u afli aclo iu-i nu putea si s-min di mpadi.
amarea cama ah ndoas sh-cama nisp strit . Ma tsi-ari omlu aestu, sh-dz tsea Tinca? Va s-aib tu inim tsiva,
Tsal Ghiorghi al Tot eara vitsin cu Tinca al Nesi shi shtia tsi s-fatsi v rnu dor ascumtu, c l eatsa mash di bun nu u fatsi!
tu cas -lj: ngr nja sh-m c tura avea intrat nuntru. Mitlu al Nesi isha lj gri ali Veti.
totun n r it din cas sh-astr dzea cu inati usha dup n s, shi s- Tsi fatsi tat-tu, nu mi dush s-lu ved dicutut. Tsi-ari, easti ghini?
avdza deapoea boatsea ast ljat di pl ngu ali Tinc : Tushadz , dz si feata.
Lai Mit, alas -ti di beari, nu vedz iu agiumsim? Avem feat ti-a Apoea s-ashtearn ning n s , u mutri, cu ocljilj a ljei l i shi ah n-
m rtari shi mi ngroap loclu di-arushini, c ndu mi minduescu c nu-lj dosh, canda vrea s-u ntreab tsiva.
am tsiva ti pric . Avdz , mam , tata-nj dz si c m g zia-a noastr din S run s-
Tsal Ghiorghi eara vedu . B rbat-su, Dumnidz s-lu ljart , avea asparsi!
murit di multu chiro sh-lj-avea al sat tsiva tutiput sh-un ducheani Ali Tinc -lj tricu un hir aratsi pisti tut truplu; tora lji si lunjina min-
mplin cu pr m tie. Eara analt , cu narea plicioas , cu ocljilj njits ca tea, ac ts s-ac chiseasc c tse bea b rbat-su shi... sugljits n oar ,
dau furnits sh-cu gura mari tsi nu-lj p psea v rn oar . Tu bana-lj di dau ori shi s-b g s-pl ng .
nu-avea fapt altu lucru dic t si s-ts n di urma-a lumiljei, si Feata u mutrea cu njil , apoea sh-n s azvimt di dorlu a m -sai, u
zburasc tsi nu shtia shi si ncaci cu cari afla n cali, c ndu nu eara tu-a lo pl ngul shi s-dipira dau li ca zurli.
ljei. Ma avea n inim bun sh-agiuta oarf njlji. Mitlu avdz , si scul preanarga, ar dz mat di b stuni, shi mprustat,
Singurlu-a ljei ficior, Simlu, lu-avea pitricut n Poli ca s nveats ti cu fatsa galbin , cu narea trapt , cu budz li viniti, li mutrea sh-nu
yeatru. Cu Tinca al Nesi nu para b na ghini. Vitsina eara n muljari shtia tsi s-dz c , di iu s-acats , cum s-li p rguriseasc .
t cut , mintimen sh-mushat cu tut patrudz tslji di-anj tsi lj-avea di- lj yinea s-tushadz , ma s-ts nea. Truplu-lj trimura ca fr ndza,
nanumirea. Sh-di-aoa yinea criparea al tsal Ghiorghi, c njina-a ljei c apoea ap rnji: Guh, guh, di tsi s p rea c va sh-voam hicatili. N si
nu-i ca n s ni mushat , ni di soe. sh-turnar caplu, cu ocljilj nicats di pl ngu, sh-el tusha di ts s-arupea
C ndu isha Dum nica si s-duc la bisearic s-and musea di multi inima c ndu-l videai cum s-c njiseashti.
ori n cali, al xea c ti un zbor, dau sh-apoea t tsea. Veta sh-deadi alaga s-aduc n scaf di ap sh-Tinca s-apruche di
Tsi ts fatsi Veta? u ntriba c tiv rn oar tsal Ghiorghi. n s:
Easti ghini sh-n s . C tse beai, bre Mit? Nu vedz c eshti l ndzit? Ud -ts niheam
Criscu tora ca n baltsot , analt , mushat , alb , aroshi. gura cu ap s-ti lishuredz...
Am tsi altu lucru au featili! S-creasc , si s-fac mushati. Nu pot s- N s nu gri tsiva. Mina caplu sh-ciuciura:
ac chiseasc tsi crip ri li-ashteapt ma n poi... Cara si shtiats dorlu-a meu c v-alas oarf ni, c va s-mor, c nu
Ocljilj sc ntilja sh-pit fr mti lj tritsea c ti un sfulgu di n r iri, cari pot s-lucredz!...
s-chirdea tu mardzinea-a budz ljei mushat . T cu.
Ashi b na vitsinili, c ndu ghini, c ndu-ar u. Muljerli s-mutrir , l loar c ti un di brats shi-l dusir s-culc .
N sear , Tinca al Nesi eara nf rm cat dicutut. Ah nt angus lj- Dinafoar s-avdza bots. Tsi eara?
avea fr mt inima agalea-agalea, ca-ar ulu tsi aroadi mardzinea... Boatsea ali tsal Ghiorghi ar suna tufechi...
Iu s-duc ? La cusurin -sa, la sor-sa? Ma n si vrea sh-ar d ! C ndu Si-nj b nedz, lai hilj. A, si shtiai cum ti-ashtiptam!
veadi lumea c eshti tu-ar u, s-h riseashti, simtashti n turlie di ghi- Shi al ga aoa, sh-al ga nclo f r s-fac tsiva, shishtisit di harau .
neats c eshti atsea tsi nu pistipsea n sh s-hii v rn oar . Striga, dim nda sh-tu soni lj ticni ca s-cljam Tinca s-lji vead
S-minduea. ficiorlu.
Va-nj crep, Doamne, di-ar u! S-mi duc la tsal Ghiorghi! Nu! N s Pimsi usha sh-ia-u!
va s-umpl hoara... Ma, tsi s-fac? Aoa hits! Yini Simlu! A, s-lu videts! i, tsi ghineats ! Calotih di
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 169 170 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

mini. Lai Tinc , him vitsini, sh-vitsinlu i ma multu ca frati. Seatsir dimneatsa vimtul,
Gura lji si dutsea ca cicrichea. Tinca lj-u turn dup niheam : Nu pots s-vedz nafoar om,
Noi, tsi cripati him! Mash ti ishiri nu n-acats ! Nitsiun pulj nu vedz pri pom,
Las , sor, c va s-fatsim nunt . Tsi va lu-alas eu Simlu ninsurat? Mash f nt njli abureadz
Ashi de! Ficior mintimen, nvitsat, pr xit, lj lipseashti n nveast ca C ndu-azvom!
Veta. Hilja-ali mami, ti fitsesh ca trandafil !
Si s l ghi sh-u b sh pi Veta sh-apoea u-adun acas . Negura prit munts s-primn ,
Dzua alant , tut hoara shtia c tsal Ghiorghi al Tot s mbun cu Tserlu-i pestru di niori,
Tinca al Nesi sh-c Simlu al Tot vrea s-isuseasc cu Veta al Nesi. Soarli slab lu-arup sudori
P n s-tucheasc gljetslu marmar
Di la mori.
C. Belemace
Yini toamna! Nu s-ma shadi
MURGUL Fug arm njlji tuts tu-arniu.
Shadi muntili irnjiu
Mash cu cionili tsi caft
O, lai murgu, frati bun, Neaua-anyiu.
P n tora fum deadun.
Di-aoa sh-ninti nu va s-him Yini,-agiumsi sh-n s neaua,
C-am ndoilji aushim. Hilja-a brum ljei sh-al vimt.
Ea va ngroap lailu Pind
Aushaticlu i greu, Ca un mort aclo s-lji hib
O, lai murgu, frati-a njeu: Tu murmint.
Tuti oasili mi dor
Shi duchescu c va s-mor.
I. Foti
Aidi murgu, aidi frate,
Aidi sh-voi lilici toati, APRINDU PASHTI
Aidi s-njardzim tu-eta-alant
Ca s-afl m n ban alt . Soarli-atsel mushatlu a prim vear ljei sh-aruc z vonlu-lj di hrisafi
pisti tut loclu, sh-munts lj, ar urli, loclu ntreg si nveashti ca n
niveast , nc rcat di virdeats , di lilici sh-di-asimea nyilicioas a
Zicu Araia apilor zdurditi tsi dipun dit pishtirei...
Tsi zbor dultsi i Pashtili! Ts si umpli budza di njari c ndu-l dz ts!
TOAMNA N PINDU C t harau , c t mushuteats nu-adutsi cu n s! Niorlji grei a
iarn ljei s-ar sp ndir c tr tu chirit , neaua cari nv lea liv dzli sh-
p durea s-tuchi ca un yis ur t!
P rjilit di vear -i loclu! Ia-li sh-ar ndurli. H r coapi ca feati njits, si ncaci un cu-alant .
Nu vedz earb , mash chingheri. Alti shi spun c njina, alti s-bash , sh-njiclu-a lor cheptu i mplin di
Zboar fr ndz li di meri ban , harau sh-di vreari.
Pisti n si-aruc brum Di diparti s-avdu chipuri di oi, s-avdu botsli di cloputi a m narlor, s-
Lundzi seri. avdu c njlji cari alatr c -sh vidzur scumpul a lor loc, sh-picurarlji
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 171 172 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

shuir , v ljurli s-trunduescu, munts lj ar d, niazvimts lj calacandz Petru Vulcan


a loclui, sh-tuti lucrili di sti loc s-h risescu, l si umpli inima di dor c
s-vidzur tuti un ning alant : picurarlu ning munti sh-muntili
LA SHOPUT
ning picurar, sots nidisp rts ts di eti.
Ma tsi-i vreava aest tu tuti p rts li? Muljerli frimint , ungu casili, U vidzui, tritsea la shoput
ndreg gr dina shi scutur stranjili nali sh-nipurtati tut iarna, ncljisi tu Shi ishii dinintea-a ljei.
sinduchi, c yini Pashtili, mushata s rb toari a prim vear ljei. Feat , d -nj n chic di-ap ,
Dzua di Pashti, Hristolu dipuni sti loc, dzua di Pashti, Dumnidz lu S-ts b neadz tuts a t i
ivluyiseashti pri tuts, pri bunj sh-pri-ar i, pri oarf nj sh-pri-avuts, c
Pashtili i dzua c ndu s-lja n brats tserlu sh-loclu, sh-oaminjlji, ag r- Mintimen -nj deadi stamna,
shindalui l etsli a lor, s-alin nsus, nsus, c tr Atsel cari n deadi Mini tr-oclji u mutrii,
lunjin sh-n featsi domnji a loclui! Ma di-arshini vruta feat
Lumb rdz li ardu tu tuti biseritsli, crishtinjlji cu gurguljili di tsear Ca m rdzeaua arushi.
es n intea-a tserlui shi prefts lj cu stranjili hrisusiti, cu caplu gol, spun
a lumiljei, dit-un mardzini tu-alant a loclui, c Hristolu nye, sh- C ndu-lj ded deapoea stamna,
atumtsea tserlu s-dishcljidi tu mesea-a noaptiljei, anghiljlji gioac sh- Pi sum grunj u chipirai,
oaminjlji, njirats di-ah nt m reats , sh-pleac dzinucljilj sh-cu Feata s-deadi nan parti,
boatsi shuptirat spun marea ciudie al Dumnidz : Eu di n s mi-aprucheai:
Hristolu nye!
Nu n veadi v rnu, vrut ,
C tse-ashi-nj ti-arushinedz?
N. Tulliu
N s -nj ciuciur : Bre gione,
CNTIC Las -mi, ashi s-b nedz!

Vru atumtsea s-aib stamna,


Nsus tu munti-aurl c njlji Ma s-lj-u dau mini nu vrui;
Picurarlji pl ng acas ; Ma cum trapsi n s , s-freadzi,
Vor si s-duc tra s-lj-angan , Eu armash cu-a ljei gurgulj.
Ma muljerli nu lj-alas :
C chirdur oili tuti Shi di-atumtsea nji-i n irit ,
Shi nu pot tra s-lji hr neasc Vruta-a mea cu ocljul lai;
S-mut perlu c ndu li-avdz , Cum mi veadi ning shoput,
Mintea sta si s-al ceasc . Nu-nj da ap , nitsi grai.

Nsus pri dzean -ashteapt bacilji


Cu sf rlicili tu m n , I. Foti
Ma nu ved iuva m ratslji
Ni cupie, nic st n ;
CUM MI-DRAI ARUGUCEAR
Shi c nd fug b tuts di jali
Munts lj golj di oi mutrescu: Nu mi-ac tsa loclu di harau . Sh-tsi nu f tseam sh-iu nu njirdzeam,
Dup n sh di foami c njlji ars ream tut dzua! Di-acas mi c fta tu tuti p rts li, f r s-mi afl
Pisti dzenuri ma zghilescu. iuva. Iu al gam, iu mi-ascundeam, dup ah nts anj nitsi eu nu nj-
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 173 174 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

aduc aminti. M cam pri la oaspits, durnjam pri la cusurinj ma acas nu camomatli atseali, ap rnjir s-mi ntreab :
putea s-mi-acats . Tsi-i aest di tini, bre, di-iu li aflash stranjili, dz tsea un!
S-apruchea Ayiu-Vasili. Chirolu eara aspartu. Didea c ti niheam di More, drac di ficior! dz tsea alantu.
neau shi ngljetslu tsi-avea al sat tsicna, ti pitrundea p n tu oasi. Ghini ma, ciudie mari! Ved c tsiniva mi tradzi di cioaric, nj tradzi
Tserlu eara vinjit dzua, shi seara ntunicat, ma oaminjlji eara h riosh. c measha sh-tut lumea ac ts s-ar d . Sh-ar dea, sh-ar dea ca la
C tse? Ashi him noi, c tiv rn oar c ndu alts s-c rtescu sh- teatru nu altutsiva. Tsi mi-avea aflat ! Un cioaric nji s-avea s lghit di
pl ngu, noi ar dem, giuc m sh-dutsim ban !... Cu multu, cu puts n, cum eara ac tsat cu atsili sh-tradzi-mi un di un parti, tradzi-mi altu
v rn oar nu n-arm ni casa goal . Poati c mi-ar d sh-io, ma tu di-alant , din oar stranjili di-arugucear nji si featsir m ri. Sh-ts ni-
chirolu-atsel eara ashi. Gaileili nu-avea dipus cu-ah nt zurleats ti tora! Aveam armas ca m sc r . Sh-lumea ar dea... ar dea di s-
pisti noi sh-aralili s-ar vda cama lishor. c p ea di-ar deari.
Ia, mutrea sh-cupilacilu-atsel, nu lu-acats loclu, canda imn pri Cripam di inati sh-ni un ni dau , lj trag n pliscut a sor -meai
jar! Va s-adar arugucear! lj dz tsea un vitsin -a al ntei. cari si str mba ning mini shi ac tsai s-pl ngu, s-pl ngu ca ishit di
Apoea ved sh-io, lj-u turn a al ntei, oarf na di Mie alag dup minti. Vinjir s-mi p l c rseasc s-tac, ma tuti fur ncot, mi-avea
n s, lj-u fric s-nu-ar tseasc , ma iu poati s-lji da di tor! ngljitat loclu di-arushini shi nu shtiam cum s-nji scol caplu.
Io li-avdzam aesti, mi fitseam c nu li avdu sh-tritseam dinintea-a lor, Un c ti un, tut lumea mb ir s-fug . L u-aveam ca aspart
canda earam un p sh . chefea. Apoea mi loar , mi dizviscur sh-mi culcar . Eara scutidi sh-
Anlu atsel vrea mi-adar arugucear mari lucru! Aveam aflat fusta- nu-ardea diper c ndila di la icoan . Io mi mindueam.
nel sh-c meashi fureasc sh-fishechi; nj-avea adus sh-tsiniva n Ma iu mi mindueam?
sfunghie di Mureau , apoea nj-adrai cioarits alghi, ts ruhi cu fundili La arushinea tsi-aveam p ts t shi-nj yinea s-turbu. Nji si p rea c
m ri ca n tuf di lilici, flanel di-atsea hasa sh-tsi s-ma s-v spun alant dzu tut hoara vrea si shtib di taxiratea-a mea sh-nu mi-
nu-nj lipsea dic t fatsa di-arugucear cu must ts m ri ca s-escu fur-yiu. ac tsa ni somnul sh-minduirli nj-ardea caplu ca heari arushiti di foc...
C t ti partea tu cari lipsea s-intru nu mi c njisii multu ca s-u aflu c Mi ded di-un parti, mi ded di-alant , sh-tamam c tr tahina mi lo
tuts mi vrea sh-tuts sh-ar dea di mini c earam njic sh-cripari, somnul, un somnu greu ca n ornji cu arichi di pljumbu tsi dipuni s-ti-
cripari, canda nji s-avea nicat c r yili. Aprindu Ayiu-Vasili lipsea s- apitruseasc . Mintea nji si trunduea shi pi mur videam fandazmi aroshi
yin t mp nlu: mi dush di lj-ashtiptai diparti di hoar . Lj-u hirbea sh-c ndila pl sc nea di oar -oar , sh-io s mtseam c cheptul nji si
shcretslji di ghifts cu surlili di-ans ream p n tu niori. Nu shtiu fr ndzi... Lunjina-a apirit ljei pitrundea n cas , sh-ducheam c sh-
mac s-giucai ma multu sh-ma zurleashti alt oar . Fudzea loclu cu n s i-aroshi, ca s ndzi, ca foc sh-nj-ardea ocljilj nidurnjits, morts
mini di harau . di c njin sh-c dzui ca lishinat.
Yini seara. M c m tuts deadun sh-ac ts m s-n-andridzem. D -lj-u, Yini sor-mea, yini mama s-mi dishteapt , s-mi-andreag ti-
bre frate, d -lj-u, ma nu njardzi! C ndu ti-acats taxiratea nu-ai tsi s- arugucear, vinjir sotslji, ma tuti fur ncot. Dz tseam c arizilja di-
fats. Tut tsi loai s-bag pri mini-nj yinea mari: fustanela, c measha, asear nu va s-ashtearg v rn oar , sh-armash l ndzit n cerg ...
cioaritslji... Vinjir ndoi sots sh-mi punduxir , cum putur sh-n sh, f r s-mi-adar arugucear.
nj-adunar niheam c measha cu atsi, cioaritslji lj cusur di mini, sh-
mi feci h z ri. C. Belemace
Apoea ac ts m s-giuc m shi s-c nt m. Nisc nts dit taif eara tu
mantsadz, alts adrats circheji, alts gheganj, alts madami, alts
UN CNTIC
cavaji... sh-di tuti, ma cama mults lj eara adrats furi.
Tu soni, nisc nts lj-u intrar tu biutur , alts c dea di somnu sh-io
mi sculai mushat atumtsea sh-u-adunai acas . Shtiam c v rnu nu Un c ntic ca di jali
doarmi aprindu Ayiu-Vasili, shtiam c suntu la noi feati sh-vream s-mi C ntam n oar eu
spun, c pirifanea io u-avui di totun . Shi dipuneam la vali
C ndu mi vidzur acas cu fishechili atseali, cu sfunghia atsea, cu Dintru-un lai munti greu.
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 175 176 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Shi valea-nj turna grailu, Agri capiti b rboasi,


Cu shcljimur suschiros Tufechi sh-cordz scot n inti
Di-ar suna tut plailu Miha s-cildisi di minti.
Shi muntili jilos:
Disi tsi-ai tr ban jali,
Iu hits, bre gionj, cu-anami, Adu ncoa fluriili-a tali.
Fumelj di f rshirots,
Iu eshti arm nami Avdi Miha zboarli griti,
Shi gr musteanj cu tots! Nu-lj sunt zboar , ma cutsiti.
Sta pi minduiri greau :
Armasir c r rli Bana-i dultsi, moartea-arau .
Ca pondi f r di voi, Tra sh-da scumpa-a lui aveari
Shi s-dusir f lc rli Cama-ar u di moarti-lj pari;
Cu turmili di oi. Cu tufechea tra s-amin ?
Ma sunt mults shi-l dirin .
Di la c sheri flueara
Ma nu s-avdi prit munts, Capitanlu strig iar :
Ni pravd ca si zghear , D dis dzli cama troar
Di jali him pitrumts! S-nu-amin moartea-aclo sti tini!

Miha lailu veadi ghini,


Di piriclju nu-i sc pari.
G. Murnu Sh-mushc budza-lj di cripari.
Ma di-iu sta nc lar pi ghioclu,
MIHA SH-FURLU Ia iu-l ardi n coasti foclu,
Sh-c ndu mpadi lo tra s-cad ,
Strig suschir nd oh, dad !
Di treidz ts di anj tru xeani
S-toarn Miha-ali Sultani Furlu-avdz shi yini nyie
Cu c rv nj tsi trag furtii Shi-l ntreab cu ciudie:
Sh-dis dz greali di flurii.
Cari ts-easti vruta mam ?
Mesh ntredz yin, cali lung , Cum lj dz c shi cum ti-acljam ?
Sh-m ni n hoar va s-agiung ,
Narga n vali trec mul rli, Gri n s zbor astimt di ban :
Sh-umplu chipri sh-bots c r rli. Miha-nj dz c sh-a ljei Sultan .

Ma c nd n sh agiung la shoput Cum el dz si, troar furlu


Prit cupaci si avdi troput; Pristi n s s-aruc zurlu;
Tu-aumbroasa-aripidin Pl ndzi, s-deapir shi s-bati:
Sun chetri, fr ndza s-min , O lai, Miha, o lai, frate!
Sh-vedz cum es nyilicioasi
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 177 178 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

I. Foti C. Belemace
PICURARLU BLSTEMLU A CUCOTLUI
Cucoate, s-ts cad creasta
S-ashtearn pisti munts neguri, C nu-nj dishtiptash niveasta,
Prit v ljuri nicurmat s-ashtearn Cucoate s-arm nj agiun
Uscati fr ndz , sh-tserlu ntsearn Sh-f r di peani la Cr ciun.
Minut ploae. S-dusi veara
Sh-cu n s s-duc tu xeani iara Al sash boatsea-a cuclui
Cupiili tuti, puljlji sh-gionjlji; Di pri d rma-a nuclui,
Sh-ca lailji guljishanj sunt ponjlji Vruta-nj s-fr ng tu-ashtirnut,
C -i iarn . Tu cucoate nishtiut!

S-aproache iarna greau , pond , Va s-ts talj g ljinjli toati


S-aproachi... tserlu tut s ngreac Ca s-ti fac cu cuclu frati.
Cu niori ca l mnji, sh-cum va s-dzac
Ah nts mesh sum neau loclu Anonim (G.)
Ca mort, sh-un dor s-lu-ardeari foclu
nj mi pitrundi shi-nj mi-azvindzi;
GIUDICATA AL ALI-PSH
Sh-tu cheptu suflitu-nj s-astindzi,
Shi-nj seac ! Tu chirolu-al Ali-P sh , b na Ianina un uvreu, Mushon Cofina,
avdz t tu-aveari sh-tu scljinceami. Oaspi cu aestu uvreu eara un
...Tu vatr foclu bumbuneadz crishtin, cari s-uidisea multu tu tabieti cu n s. Avut sh-un, avut sh-
Shi-i ghini-acas sh-arihati... alantu, scljinciu un, scljinciu sh-alantu.
Si-nj dats sh-amalam sh-p lati, A crishtinlui lj vinji chefea si s-fac hagi deadun cu tut fumealja-a
Si-nj dats amir rilji ntreag lui sh-un dzu adun asimicadzlji sh-giuvaricadzlji, tsi lj-avea loat
Sh-tsi vor s-nji da, sh-iu vor s-mi bag : ca amaneti di la atselj la cari avea mprumutat p radz cu toc multu
Di tuti-aesti, nu-nj dau veara, mari, lji b g tu un trastu, iu aruc sh-tuts p radzlji cari lj-avea di pri-
Liv dzli, munts lj, ni flueara mansus, cusu ghini trastul, l vulusi cu vula-a lui shi lu-al s la
Tsi bati! Mushon Cofina ca s-lu afl c ndu va s-toarn di la h gil chi sh-cu
tuts di-acas trapsi tr Ierusalim.
Ah, Mailu, cuclu si-nj vineari Doi anj lipsi crishtinlu di Ianina. Cu duca sh-cu turnarea, cu
S-nj-alas t mbarea ud , greau , shidearea-lj la Ierusalim p n s-lji si ljart am rtiili ca si s-fac hagi
S-nji scot sugarlji slaghi di neau : di tamam, chirolu tricu ca n dzu .
Sh-ascumtu s-c ntu sum cupaci, C ndu s-turn el Ianina, un sipt m n ntreag ashtipt oaspits,
Si-nj umplu br nlu cu ligoaci; cari yinea s-lji oar , c tora, de! el nu eara om ca tut lumea, eara
Cu cuclu yini prim veara hagi. Nu va dz tseari c Mushon fu di protslji tsi vinjir s-lu vead .
Sh-atumtsea-ascap munts lj iara Dup tsi-asc p di viziti, hagilu-a nostru s-dusi un shun s-lja
Di neau ! amanetea. Trastul lj-eara vulusit cum lu-al s , s-dusi acas cu el, ma
c ndu-l dishcljisi, tsi s-lji vead ocljilj? P radzlji di nuntru eara calchi,
sh-tu loc di giuvaricadz avea lucri di b c ri. S-creap crishtinlu ha-
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 179 180 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

gilu, s-lji dz tsem tora sh-nu altutsiva. Sh-ni una, ni dau , sh-lja caplu.
cicioarili dinanumirea sh-la m g zia al Mushon! Ghini, l mbrusite, va u fac ashi cum dz ts.
Bre, m sc r , bre p ng ne, tsi nj-adrash? Masturlu lo vula sh-fudzi.
Sh-dz -lj-u, hagilu, sh-dz -lj-u, di nu lu-al s di tsiva. Tini tsi lucredz? lj-u turn p sh lu-a al ntui.
D -nj p radzlji cum tsi-lj ded c f nico va s-fac cu tini. Io fac mut hi, vilendz , trasti, sats sh-alti lucri aht ri.
Ma, ts-aflash! Mushon h b rachi nu sh-avea, mina caplu sh-dz tsea Ma-i ashi, du-ti tu oda alant sh-vedz c easti n chioshi di
mash un zbor: sigeadee t ljat . S-u fats chiosha ashi ca s-nu s-ducheasc c easti
nj didesh trastul vulusit, tsi-l ded ashi n poi. Tsi-avea nuntru, tini adapt .
shtii. Ghini, dz si sh-aestu.
C ndu vidzu hagilu c nu poati s-u scoat n cap cu uvreulu sh-c Sh-dup tsi vidzu sigeadeea, di la cari p sh lu avea t ljat n
va-sh chear tamam tu-aushatic tut tsi-avea amintat , si scoal shi s- cumat , fudzi sh-n s.
dutsi la Ali-P sh lu shi-lj spusi tut tsi-l durea shi-lj b she m njli sh- Alant dzu , unlu-adusi vula. U mutri ghini Ali-P sh lu, ma canda
cicioarli ca s-lji fac v rn cearei s-poat shi scoat p radzlji di la nu eara un cu vula-a crishtinlui. Lilicea di deanv rliga-a num ljei
Mushon. al xea niheam . P sh lu ts nu vula sh-deadi calea-a masturlui.
Ali-P sh lu acljim un shun un zaptie shi-lj spuni si-sh da alaga Dup puts n oar vinji sh-atsel cu sigeadeea. U-avea adrat
ca s-aduc pi Mushon Cofina. Dup niheam , ia-ts-lu sh-uvreulu tu- ah ntu ghini c v rn oar nu puteai s-ac chiseshti iu easti mpiticat .
udaea-a p sh lui. Cum l vidzu, vizirlu-lj dz si n r it: Multu ghini lucredz, lj dz si p sh lu. Tora s-nji fats sh-un trastu
Avdz , Mushon, crishtinlu-a nostru nji s pl ndzi c ts-al s a ca aestu, shi-lj spusi trastul a crishtinlui.
tsia un trastu cu paradz bunj, cu-asimicadz sh-cu giuvaricadz. Easti Lishor lucru, lj-u turn masturlu.
dealihea c tu loc di-asimi lj b gash c lai sh-tu loc di-amalam , Cum ashi lishor! Ai fapt sh-alt oar ?
halcum ? Mutrea ghini s-nu spunj minciunj, c mi shtii tini cari escu: Cum nu. Tora nyie lj-am fapt un trastu, ca aestu ntreg, al Mushon
ti spindzur ca un c ni. Cofina.
Ca dealihea, lunjinate p sh , ac ts s-treamur uvreulu, c -nj Ghini, masture, ghini. Ia trets niheam tu-aest od sh-ashteapt
deadi afindilja-lj un trastu vulusit. Tsi-avea nuntru, nu shtiu sh-cara n minut .
vream s-lu ts n, l ts neam, c nu lj-aveam dat tsiva tu m n ca s- P sh lu ncljisi tru od masturlu sh-pitricu s-lu cljam pri Mushon.
poat s-nji-l lja cu giudicat n poi. Dup cum vedz, avdz te domnu, Spuni dealihea, bre om, lj-ai loat p radzlji a crishtinlui i nu?
omlu aestu easti un minciunos, un b t cci tsi va s-chear un om Nu, p she, nu l mbrusite, nu lj-am loat dip tsiva.
nistipsit. Ali-P sh lu fatsi un semnu shi ia-ts-lu c easi di tru od masturlu cu
C ndu avdz p sh lu aesti zboar , nu shtia tsi s-pistipseasc . Cari trastul.
lu-ar di tora? Mushon i crishtinlu? Aestu easti uvreulu, masture?
Intr tu-un mari mindueari shi-sh featsi planlu s-afl cari di n sh Aestu, Doamne.
easti minciunos. Lo trastul, lo sh-vula-a crishtinlui sh-lj-aguni sha- Tsi dz ts tora, Mushon!
mishdoilji di la s rae. Acljim deapoea un s iz di-a lui, cari eara ma Tsi s-dz c, stipsii, feci trastu sh-vul alt shi-lj loai p radzlji a
dishteptu, shi-lj dz si: omlui, ma ljart -mi c va-lj dau tuts sh-cu toc.
Mi lipseashti n vul , sh-un sigeadee nj-easti ca t ljat . S-ti duts Ai, du-ti, d -lj a omlui tsi-lj loash sh-toarn -ti apoea atsia ca s-ti
s-afli un mastur sh-ti vul sh-ti sigeadee. Ma s-mutreshti s-hib di ma spindzur, ca s-vead lumea shi s-nu fac v rnu atsea tsi featsish tini.
bunjlji di-aoa. Mushon s-dusi acas , lo lucrili a hagilui shi-lj li deadi p n di un .
Huzmichearlu ishi tu cirshie sh-dup v rn s hati, adusi la p sh lu Ma shtia n s c zborlu a p sh lui eara zbor, shtia c nu va s-ascap
pri doilji masturi. di spindzurari, sh-tr-atsea, di fric , nu s-dusi la p sh lu, ma trapsi
Cari di voi fatsi vuli? dz si p sh lu. ndreptu la balta di Ianina shi s-nic .
Io, dz si un di masturi. C ndu-lj spusir al Ali-P sh , tsi p ts uvreulu, n s min caplu
Atumtsea s-nji fats n vul ca aest tsi am eu, c alt turlie ts talj dz c ndalui:
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 181 182 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Ghini c mi-asc p di un bileau . Nu-au, lele, oili poati dormu,

C. Belemace Tr-atsea ah t jilos s-dirin


Tru noaptea lae cloputlu!
MESLU-AL MAI Sh-p durea hurhuteashti, s-min !

Sh-ah nt jali i la noi


Feci un njic, mushat cundilj C tr sh dit xeana-nj dip rtoas
Di-un pean di birbilj Eu avdu pl ngul di la oi.
Ca si scriu un c ntic bun
S-lu c nt m cu tuts deadun.
G. Murnu
S-c nt m dorlu-a Mailui ARMNLUI
Cu dultseamea-a grailui
Ca s ntreatsim puljlji tots
Shi s-n fatsim doilji sots. Jilos ti pl ngu, soe vrut ,
Arm nlu-a njeu m rate,
Masti alb di n vai, C tru c rarea-a ta chirdut ,
Trandafil ditru Mai, Furtuna greu ti bate.
Cu lutseafiri lunjinosh
Ditru-a tserlui fr mti scosh. Au n p dit pristi tini
Ah ts dushmanj ar i!
Mushuteatsa-a Mailui mes, Shi f r di fric sh-f r di-arshini
C nd lilicili-a lui es S-fac domnji sclayili-a t i.
Nu si scrii cu cundiljlu
Cum nu s-c nt ca birbiljlu. Cu crutsea di crishtin tu m n
Shi m yipsitlu zbor
Ti-ar sir cicior s-nu-arm n
I. Foti Shi per di soea-a lor.
PLNGU DI CLOPUT Tu patru p rts di loc diparti,
Ficiorlji-ts cherdu tor
Ma s-tindi noaptea pisti v ljuri Shi xinitia ma-lj disparti
Shi nvirinati bots di cloput Di limb sh-hoara-a lor.
Arsun suschiros prit c ljuri.
Shi cheatr -alunic di cheatr
Tsi-au cloputli, ah, tsi-au la noi Shi-ts cadi murlu tot
Di pl ngu, pl ngu-ashi c rtiti Shi oaspits niacljimats la vatr
Sh-tut jali, suschir vears , moi! Dit casa-a ta ti scot.

C nd munts lj l i dit greulu somnu M rilji sh-nami cafts -aljurea,


Ma tut s ntreab dishtiptats: Ficior di soe-amir reasc ,
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 183 184 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Shi-ts easti-arshini di p durea tsi s-vead ? Tu loc si s-h riseasc di ban , si nc cea un cu-alantu, si
Shi sarica-arm neasc . ngr nja sh-agiumsir ah t ar i c bl stima bana sh-pi-atsel cari l u
deadi.
Di njil mbrats voi s-ti str ngu Atumtsea Dumnidz lu dz si: Elj fac aest c b neadz catiun tr
Si-ts dau di suflit hran , n s. Sh-ca s-lj-afireasc di-ar u, Dumnidz lu sh-b g tu minti tra s-
Si-nj curmu lacrima tsi pl ngu fac pri oaminj s-lucreadz shi s-nu poat s-fac aljumtrea diper s-
Di anj pi moarta-ts ban . lucreadz .
Ca s-nu trag di foami sh-di-arcoari, elj fur an ng s its si shi nv -
I. Foti leasc truplu cu stranji, si sap loclu, si seamin shi s-adun poamili
sh-yiptul. Lucrul va l bag mints li n cap, sh-dz si Dumnidz lu.
CUCUTSL DITU LIVADEA... Mash un nu poati s-duc grendz li shi s-adar cas , mash un singur
(popular ) nu poati si-sh adar ergaliili di lucru, si seamin , si seatsir , s-tsas
shi s-coas stranjili. Poati ashi va s-ducheasc n sh c , lucr ndalui
Cucuts l dit livadea vinit . ma mults la un loc, va s-l si duc cama ghini shi bana va l si par
Cucuts l dit livadea galbin : cama lishoar sh-va s-b neadz ac chisits.
Vimtu zurlu ma-nj ti bati Tricur ma mults anj. Dumnidz yini iara s-vead cum s-duc
Sh-fr ndz li lj-usuc toati. oaminjlji. Ma oaminjlji b na cama ar u ca n inti. Lucra deadun, c nu
avea tsi s-fac , ma nu tuts tru-un loc. S-avea mp rts t tu njits parei,
Cucuts l dit livadea vinit . sh-cati paree vrea s-lja loclu-a al ntei, sh-ashi s-ambudyisea un cu-
Cucuts l dit livadea galbin : alantu ca s-lucreadz , shi-sh chirdea chirolu, sh-lucrul nu l si dutsea
Nu yin feati ca s-ti bag cama mbar.
Tu-a lor sin, n vear ntreag ! Vidzu Dumnidz c sh-ashi nu-i ghini. Tsi s-fac atumtsea? Apufusi
s-lji ts n pri oaminj ca s-nu cunoasc dzua c ndu va s-moar . Shi l
Cucuts l dit livadea galbin : u spusi fora. C ndu va s shtib , sh dz tsea tu minti Dumnidz lu,
Cucuts l dit livadea vinit . c poati catiun s-moar tu itsi minut , va s-ag rshasc greatsa-a
Singur sh-ag rshit nj stai ban ljei shi va l si par bana cama dultsi.
Tu livadi, sots nu-nj ts-ai! Ma nitsi tora nu s-aleapsir cama ghini. Dumnidz lu dipusi diznou
ca s-vead cum trec oaminjlji, sh-m rm risi c ndu vidzu c nu-i
Cucuts l dit livadea galbin : yitrie si s-fac ma bunj.
Cucuts l dit livadea vinit . Cama avutslji sh-ficiorlj-a lor tsi b ga m na pri-avearea-a t t njlor-
Sh-noi ca tini nu-avem ghini l , c lca pri-atselj cama oarf njlji shi, shtiindalui c oaminjlji pot ca s-
Ag rshits di tuts ca tini! moar tu itsi minut , nu lucra dicutot sh-l s-aura bana di shideari;
niavutslji lucra cama multu dic t putea sh-l s-aura sh-a lor di ban c
Lev Tolstoi (transpuniri I. Foti) nu putea s-ar p seadz . Sh-tuts s-afirea un di-alantu.
CUM AGIUNDZI LA GHINEATS Tora bana l eara cama ters , cama lae dic t n inte.
Dumnidz lu, c ndu vidzu tuti-aesti, s-mindui c nu-lj arm ni dic t
La amiricanj s-avdi p rmitlu di ma nghios. mash un singur trop tra s mbuneadz pri oaminj; sh-l pitricu tuti
Dumnidz lu, dz c n sh, adr pri oaminj nt nja oar ca s-nu-aib l ngorli di sti loc. Ashi lj-u loa mintea-a Dumnidz lui c , dicara
zori s-lucreadz . Nu tr dzea gailee ni di stranji, ni di cas , ni di hran oaminjlji eara s-l ndzidzasc , avutslji vrea s-aib njil di oarf nj, va
sh-tuts b na p n la un sut di anj f r s-trag v rn l ngoari. l ndultseasc durerli, minduindalui c sh-elj c ndu va s-
S-mindui s-dipun pri loc, ca s-vead cum b neadz oaminjlji. Sh- l ndzidzasc va s-aib agiutorlu-a al ntor.
Sh-Dumnidz al s iara lumea tra si-sh vead singur di hal .
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 185 186 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Ghini ma, c ndu vru si s-toarn ca s-vead cum b neadz lumea Lilicili dishcljid agalea:
tora c ndu easti b tut di l ngori, duchi c bana l easti cu multu Culeastrandul, ligoacea alb ,
cama greau . Nichitlu pangu, p ndza-lj, jalea
L ngorli, tu loc si mbuneadz pri oaminj, cum lji s p rea al Tu casa-a noastr lja s-u nvoalb .
Dumnidz , n si adusir ma mult nivreari shi ngr nji. Agiumsir
lucrili p n aclo c , atselj tsi alt oar b ga cu zorea pri oarf nj tra s- Sh-di-ah nt ban sh-mushuteats
lucreadz , tora-lj b ga tut cu zori tra s-mutreasc l ndzitslji, sh-ashitsi Nu shtiu cum s-fac njeljlji, vrutslji,
avutslji nu-sh mutrea n sh singuri pri l ndzitslj-a lor. Sh-atselj cari S-alag c mpul i s-acats
eara an ng s its ca s-lucreadz tr domnjilj a lor, s-lji mutreasc Di vreari tserlu sh-mea durutslji.
l ndzitslji, avea ah ntu lucru c nu l-arm nea chiro tra si-sh vead di
l ndzitslj-a lor di-acas , tsi arm nea f r -agiutor, cavai di n sh! Bichearlji cuts tut sh-c nt dorlu,
Sh-ca l ndzitslji a oarf njlor s-nu mbudyiseasc ziafetsli a avutslor, Sh-di earb veardi loclu s-fr ndzi
lj pitritsea tu nisc nti casi dip rtoasi, iu c njisea, tr dzea, murea, Sh-dit sin sh-astradzi c litorlu,
f r s-aib p rguria ca s-hib pl mts di soea-a lor, eara al sats pri Zdurditlu izvur tsi sh-ma pl ndzi.
m nj xeani, anamisa di oaminj pl tits tra s-lji mutreasc , oaminj cari
sh-fac borgea f r njil . Sh-di frica-a l ngorlor tsi s-acats nyie, Shi-nj mi pitrundi-ah nt ban ,
oaminjlji fudzea sh-di l ndzits sh-di atselj tsi s-apruchea di n sh. C -i prim vear sh-mushuteats .
Dumnidz lu dz si atumtsea: Mac oaminjlji nu pot s-ac chiseasc Cum nu-am di-amal m n pean ,
nitsi cu-aestu trop, cari poati s-l-aduc ghineats , atumtsea las s- Si scriu tsi inima mi nveats !
b neadz cum l talji caplu, cu ghiderli a lor.
Sh-Dumnidz al s lumea.
Singuri, oaminjlji b nar multu chiro f r s-ducheasc tsi l
lipseashti tra s-da di ghineats . Cu-adiyie tora ma n poi l intr tu C. Belemace
minti la nisc nts c lucrul nu prindi s-hib un ngr nji, tsiva di cari
s-ti-aspari, ma prindi s-hib sutsata tsi-adutsi fr tsilja tu lumi.
ARNIULU
Aduchir c moartea nu-aleadzi pri v rnu sh-c , atsel cama bunlu
lucru di pristi loc easti ca s-b neadz tu vreari sh-bun ac chisiri
anjlji, sipt m njli, s h tsli sh-minutili tsi l suntu ah rziti di Yini toamna shi cu ploili,
Dumnidz . Tuts arm njlji fug cu oili,
Aduchir c l ngorli nu va s-hib di aoa sh-n inti un itie tr Fug diparti ca s-arneadz
ngr nja-a oaminjlor, ma un itie tr fr tsilja sh-tr vrearea-a lor. C ma multu nu s-b neadz .

Di l i neguri, neguri groasi


I. Foti
Shi di vimturi furtunoasi
PRIMVEARA Earba tut l i mpadi
Shi cu frundza cari cadi.

Arsun munts lj di harau Prit vulodzili mushati


Sh-di cloputi mash s-trunduescu, Vears niorlji cu g leati,
C azi s-astimsi iarna greau , Dzua ploae, noaptea-arcoari
C ponjlji cu bubuchi s nvescu. Di m rata pravd moari.
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 187 188 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Zghear oili,-aurl c njlji; Sh-nafoar sufl vimtu-aratsi.


Fug m ratslji, fug arm njlji Sh-nu shtiu di-iu yini, di la shoput
Cu fumeljli pitu c ljuri Ah nt jali? A, n boatsi!
Pisti c mpuri, dzenj shi v ljuri. A, tini eshti! Itsi troput
S-ts tornji caplu lai ti fatsi.
S n tate, munte frate,
Ts-las a tsia oili toati Sh-tut dzenj, sh-tut pl ndzi nf rm cat ,
Cari n tini au b nat . Tu c pit nj ts-ascundzi fatsa,
S-ti-afl ghini tu turnat M rate, vedz c bana-ts toat
Ditu-arniului amar Nu-avush n dzu alb sh-greatsa
Oar bun sh-cali-ambar! Ts-fu f r mardzinj sh-ac tsat .
Iu-s anjlji bunj sh-iu-i tinireatsa?
I. Foti
Fush sh-tini-unoar h ricoap ,
IO U CHIRDUI Sh-mushat eara ca s-ti mutreasc
Un anghil bun sh-di-ar u s-ti-ascap !
L etsli tuti di sti loc, Fudzi sh-di-atumtsea s-h riseasc
Cu greu, ma io putui s-li-aravdu Nu poati inima-ts sh-ti creap !
L etsli tuti di sti loc O, sfulgul xeana s-u-agudeasc !
Sh-bl steamili tsi fu s-li avdu
Sh-a n r itslor oclji foc Sh-cum treatsi anlu ca minut
Putui s-lu-aravdu. Sh-ti-alas singur pl ng nda
Sh-cum anjlji trec sh-ti-alas mut
Ma tini nu-nj ishish la-agioc, Angusa mari n cheptu vr nda
Di pl ngu ocljilj tsi s-umflar , S-u vatsinj, treamburi noaptea tut ,
Di dor nu vrush ca s-yinj la-agioc, Shi-l vedz tu somnu, nyis nda.
Cu cari nu vrush ti m ritar Tr tse nu yini? S-pots, lae mam ,
Sh-di-atumtsea io nu nj-aflu loc, S-lu-aduts, s-lji spunj tsi mari jali
C nji ngrupar , Lu-ashteapt -acas cum lu-acljam
N scump boatsi, din cali
Duruti yisi sh-ti chirdui Va s-deapir sh-n s mash va s-dzeam ,
Sh-pri tini sh-ponda-a mea n die, Sh-va s nchiseasc lunga cali.
Sh-ma dultsea ban u chirdui!
Mushatslji anj nu va s nyie Ma nu-i iuva. Chiru tu-amari,
C-atsea ma scumpa-a mea flurie I furlji-l v t mar , lailu!
Io u chirdui! O, tats, si shtib , tsi cripari!
Eara mushat atumtsea Mailu
I. Foti Ca v rn oar , sh-tsi l gari
MAMA Cura la shoput apa sh-plailu,
Lu-alghea ligoacili ca neau !
nghios la mandr pl ndzi-un cloput Shi s ntritsea tu c ntic cutslji,
Shi shtiai tsi-adutsi xeana greau
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 189 190 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Shi-l pitricush atumtsea vrutslji C di-iu yinea lj-isha dininti


S-b sha cu vrutili sh-n steau Sh-vizirlu ca s-chirea di minti.
Lutsea di canda vrea chirutslji Ma tora lj c fta c vg ,
Sh-lji fac yii Apoea deapir C nu-ag rshashti-Ali-P sh .
Sh-angus , c ndu fush aproapi
S-lu bash pri-atsel tsi-eara andoapir. lj pitricu mushati doar
Shi-lj scrisi m yipsiti zboar
Ghineatsa-ts, ts cura ca api C -l ljart ma si s-fac un .
Dit oclji l crinj Vrush s-lu apiri, Si shtia m ratlu, tsi minciun !
S-lu ts nj la cheptu sh-canda groapi Garela h rios sh-dz tsea
P reai c trets c nd fu s-lu cherdz Ashi nj-ascap avearea-a mea!
C dzush mpadi lishinat ,
Sh-videai c -s l i p durli verdz , C-avu tu minti ca s-b neadz
Sh-videai c -i hoara-ar sturnat ! Ca lumea tora, s-nu uhteadz ,
Nu s-toarn ning s-lu diznjerdz , Tu munts cheri di seati sh-p ni!
C ai un hilj sh-c nu-ai sutsat , Sh-dz tsea: cum mi ljirtash, p ng ne!
Sh-c eshti singur ! Tricur Shtiu c di fric mi ljirtash,
Ca toamna anjlji sh-tut nu yini. S-puteam s-adar tsi tini-adrash!
F nt na pl ndzi sh-tut ma cur .
Garela, gione f r di preaclji!
Shi-i pond casa-ts f r di ghini Nu ts t cni cuvenda veaclji:
Sh-astimt -i bana, laea gur Dushmanlu tut dushman arm ni.
S-putea si spun tsi-i cu tini! Sh-va s-vedz aest , poati, m ni
C oaminj pitricu Ali
I. Foti S-ti leag shi s-ti chear -ashi
GARELA ***
Avdz t tsi Niculitsa s-featsi?
Un hir di gljets tut truplu-ts treatsi!
Cari nu-ari-avdz t di Garela Mushata feat al Garela,
Tsi-u poart lae fustanela? Tsi-u poart lae fustanela
Sh-cari nu s-aspari c ndu-l veadi U ar chir arbinesh.
Cu iataganlu p n di padi? Garela pl ndzi cu-oclj-astesh!
I celnic mari sh-capidan
Tsi munts lj lj-al s di-un an. Shi-l duc ligat stres capidanlu.
Sh-c nd strig canda strig -aslanlu;
S-cutrimbur di-a lui giunami Tr sh Ianina-l pitrec tra s-chear !
Sh-Ali P sh lu1-atsel cu-anami: Di tora s-dusi prim vear

1
Ali P sh lu, avdz tlu vizir a Ianin ljei, fu un mari dushman a
crishtinjlor. Muri tu anlu 1822, v t mat di oaminjlji a Sultanlui mpr d sh-arsi cu arbineshlj-a lui mushatili hoari arm neshti:
Mahmud, c vrea s-agiung v silje a Epirlui sh-a Mureau ljei. N s Niculitsa, Gramustea, Muscopulea, etc.
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 191 192 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Sh-p duri,-ah nti mushutets! Iu eshti, erme-Ali P sh ,


Va s-mori, Garela, tu l ets. S-alumts cu-un arm tul ?

Ma tsi-i cu-a capidanlui feat Vizirlu avdi shi s-n ireashti,


Cu perlu galbin, mavrumat ? Sh-di-arshini ftunusirea-lj creashti,
P sh lu tu haremi-ashteapt Vrione, nyie d -nj c r lu,
S-lji yin ca n dz n ndreapt ! Ca s-vead cari i-Ali P sh lu!
Tsi ti m reshti-ore p sh , Sh-Garela cum vidzu ashi
Sh-cu cari ti afli vrei c vg ? Sti n s ca zurlu si s lghi.

Un sots ma gioni di-al Garela Sc ntelj scutea dit iatagani.


Tsi-u poart alb fustanela Di voi cari cadi azi curbani?
Tsi v t m a ta sutsat , Sh-dit oclji aruca mash pir !
Sh-di-arshini asc p n feat , Tsi stai, Vrione, mi tuchir
Sh-di moarti pirlu capidan, Ar njli tsi gheaurlu-adr .
Garela fuviros ca-aslan. O, nu ti-aspari, yin, p sh .

Sh-adunj nyie-a ta nizami Ca sfulgul s-himusi Vrione.


Sh-adunj mash capidanj cu-anami, Ts vedz astimt bana, gione.
C mintea-a ta-atsea bl stimat Garela, s ndzili ts cur !
Di colasi sh-di-ar u i-adrat ! Armatuladzlji, lailji, vrur ,
S-aspardzi Niculitsa vrei S-ti-ascap , ma-alumtar ncot!
Di-ai s-trets sh-prit foc, sh-prit pishtirei! Muri Garela sh-oastea-lj tot.

Garela, munts lj l i lj-alas , Di-asear Niculitsa ardi


Sh-ia toarn -ti ma nyie-acas ; Sh-avearea-ts tu cinushi s-cheardi
Sh-ampatrulea las s-fug ghioclu, Tsi-u vrei c-avush giunami-ahtari,
C-Ali iu treatsi, ardi loclu! Tsi-u vrei c-avush anami mari.
Sh-p sh lu-adutsi tut t buri, C nd voi s-ti c ntu soea-a mea,
Iu, cheri, Garela, prit p duri! Tsi-ai trapt , dor niazvimt mi lja!

Ma ia-lj da caplu nsus sti dzean . I. Foti


Garela easti? oasti xean ?
Ma mb irar -arm tuladzlji
ARMNLU
Sh-di vrondu s-trunduir fadzlji.
Shi-s hiumusir sti-arbinesh, Di vimturi agudit sh-di neau ,
Sh-acats -alumta tut ma-apresh. Tu munts stai sh-duts ban greau ,
Vedz neguri yin ca s-ti-aguneasc ,
Chirdut pari p ng namea, Vedz ploili cad tra s-ti-agudeasc ,
Sh-azvimdzi gion , arm namea Sh-di sfulgu sh-di bumbunidzari
Ma cum s-alumt , un boatsi S-cutreambur n urlji n dzari
Prit oasti bumbuneadz sh-treatsi; Shain, tsi stai sti cheatr nsus,
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 193 194 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Sh-aclo stai di chiro adus? Sh-cum sta ncalar ca n yis l easi


P durea, hoara, sh-a ljei casi,
S-aproachi, yini prim veara, Shi nclo fug munts lj ca stihii,
Va s-avdz pi tu goljinj iara Sh-tu cheptu mor njilj di n dii.
Cum bat fluerli,-aurl c njlji,
Sh-cum yin parei-parei arm njlji. Tu xean alts nchisescu
C iarna s-dusi shi-i diparti, S-duc n sh dit loclu arm nescu,
Yin dit arniu tsi-i lung moarti. Tu xeana lae nclo ca s-moar
V zescu fadzlji, cutslji bat Shi-i zghicut, pl ngu, jali-amar ;
Sh-tu munts -i ban , shi-i mushat. Niveasti pl ngu, pl ngu mami,
C azi i deapirlu cu-anami.
Criscur njeljlji, iedzlji zghear Zghilescu dup -atselj tsi cher,
Shi-sh cljam sotslji ca s-adar S-usuc f tsli ca di mer.
Un cor shi s-gioac tu livadi:
C -i veardi loclu sh-veardi s-veadi. Iu njerdz , iu ti duts, arm ne,
Vuloaga nclo, sh-au ti-a m cari Ni soe ai, ni hoar -arm ne!
Sh-aratsi ap au ti-a beari, Sh-la noi s-duc un c ti un
Sh-lj-aveaglji c njlji bunj di-ar u, Di jali tsi nu-i grai s-u spun
Sh-dit tser l-ar di Dumnidz u. Adetsli, mushutetsli toati;
N suntu casili-al sati,
Ma treatsi veara sh-toamna yini, Di-angus mamili n mor,
Chirolu-i tersu sh-nu-i ti ghini, Sh-tu xean n-astindzem di dor!
C neguri, neguri tut s-alas
Sh-ti ban nu-i la noi acas . Di vimturi agudit sh-di neau ,
Ca l mnji vedz cum neguri s-tindu Tu munts stai sh-duts ban greau ,
Sh-lu-acoapir analtul Pindu? Vedz neguri yin ca s-ti-aguneasc ,
Videts cum fr ndz cadu-sh-mor, Vedz ploili cad tra s-ti-agudeasc ,
Cum pl ngu izvurli di dor? Sh-di sfulgu sh-di bumbunidzari
S-cutreambur n urlji n dzari
Fumeljli loar nhima valea, Shain, tsi stai sti cheatr nsus,
S-u vedz mash hoara, ti lja jalea; Sh-aclo stai di chiro adus.
Sh-c rv nj-c rv nj s-ar d psescu,
C nd imn turmili zghilescu;
C nd cloap ti dipun ca pl ngu I. Foti
Tu v ljuri, c nd lum chili s-fr ngu
Di vimtu nu-i ti noi aoa:
ARDIREA-A MUSCOPULILJEI2
Nu v turnats c pon v lja!

2
Bat caplu, l crinj tut l cur , Muscopulea fu ars tu 1788. Avea ma multu ca shasi njilj di casi. Aoa
Aushlji s-toarn , s-vead vrur s-tipusea c rts di bisearic sh-ti shcoal . P rm tefts lj avea
N oar munts lj, mash n oar lig turi cu Beshli, Venetsia, Vl hia, etc. Ti-avearea-a ljei, Ali P shelu
C poati-arniulu va s-lji chear u mpr d sh-u arsi.
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 195 196 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Tu munts bati turumbeta S-u calc sum cicioari vor


I mari deapir tu arm nj Tu v ljuri s-avdu bots tsi mor
C yin sti n sh njilj di p ng nj
Tsi nu l da di eti-arasti. Aushlji alincir oastea.
Sh-tr-atsea arm njlj-adun oasti Sh-pl ndzea ca zurlji, s-dipira,
Sh-tu munts bati turumbeta. Sh-fumelj nclo- nclo tr dzea
Ashteapt , tora va s-arsar Tru xinitie sh-afl hoar ,
Dit chetri, v ljuri ca s-ti chear Tu xenj s-b neadz n si, s-moar !
Giunamea-a noastr ,-ore vizir, Aushlji alincir oastea,
S-nu-l vedz di azi a t u Epir. Sh-giunarlji u vidzur troar ,
Sh-tu foc niastimtu s-arucar
Ma-ar i sh-ma gionj ca liundari
C hoar nu-al sash niars , Ali P she, vidzush giunari!
Sh-cu gheganjlji c tr -Armiro
U-adunj ca s-vedz tsi cur -aclo, S-d dea n poi cutrimurat
S mpradz sh-amalam sh-asimi Dushmana oasti, ma hirbea
Tsi dai alag ca n agrimi. Sh-inatea mintea lj-u scutea,
N hoar nu-al sash niars Hirbea tu n s Ali P sh lu,
Nu-ai inim sh-nu-ai nitsi jali Sh-b ga diznou ca s-lja c vg lu.
Sh-talj naturi ca s-li-aruts n cali. S-d dea n poi cutrimurat ,
N vats nj sh-tut n vrei c vg , Sh-di oara-aest oastea tut ;
Sh-vrei ca s-n cheri, Ali-P sh ! Ma-alumta fu c t n minut
C mults ca furnits eara
Di dau dz li s-himusir Nizanjlji tsi yinea-yinea.
T buri-t buri di arbinesh,
Di pots n calea-a lor l esh Sh-un c ti un murir gionjlji,
S-vedz di ts s-aur di ban ! S-asteasir tu s mtul loc
Sh-biserits, crutsli di c mban Iu fur s-fac sh-hoara foc,
Li dirinar , s-himusir Lumb rdz s-featsi, c nd dushmanjlji,
Ca luchilj-agiunj turbats url nda, C lca sti-a noshtri gionj ca-aslanjlji
Muscopulea s-u-asparg vr nda Sh-un c ti un murir gionjlji;
Mutrea-lj cum ohtul lja nghios, Sh-un mes aproapi u mpr dar
Tufechi cum creap l ht ros! Muscopulea, avdz ta hoar
Amalam s-ti saturi loash,
Sh-cum fug ar nduri lumea fudzi P sh gilat sh-p ng n tsi-adrash!
Furtuna yini, sh-yini-aoa.
Sculats, ficiori, c nu si sta. I. Foti
Umplets tufechili cu b ruti,
Sh-curshumi l i b gats tu tuti
AMIRRILJA-A NOASTR3
Giunarlji sta c nd lumea fudzi,
3
Giunarlji sta ca s-agudeasc Aproapi di anlu 1200 dH, arm njlji di Emus (Balcanj) si scular c
Atselj tsi soea arm neasc Isac, amir lu bizantin din Poli, l b g gilepi greau . Pitricur doi
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 197 198 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Arm njlji iara si scular Sh-turbats alumt , foc aruc


Shi n Poli s-dutsi shtiri-amar Aprimts lj oclji? pri-iu va s-duc .
C-amir rilja ntreag cheardi, Cavai di-atselj tsi-lj afl n cali
Sh-pri-iu trec arm njlji loclu ardi. Cu trom va s-hib , pl ngu, jali,
Ca s-ts n zbor, lj vedz s-adun Sh-di n sh, cari easti capidan?
Tuts generaljlji dipriun Atsel ma gionli, easti-Asan.
Cu v siljelu-a lor Isac,
Sh-cu caplu nghios mutrescu sh-tac. A v siljelui Bela feat
Vrush ca s-u ljai c -i ma mushat ,
Sh-ashi c nd veadi amir lu: M rate amir , ma planlu
Tsi v-ag rshit c-avem c vg lu Anapuda tsi-ishi c-Asanlu
Cu-atselj turbats tsi vlahi s-acljam Di pliscuti nu vru s-aspar .
Di m ni s-umpl di timnjam C pitricush p n s-adar ,
Biseritsli shi s-da c mb njli, S-dispolj arm njlji, sh-taxidarlji
Sh-ligati voi nu ts nets m njli. U loar isa, nu shtia glarlji
Di m ni oastea s-u nchisim C-avearea nu s-adar -ashi
Sh-dushmanjlji-a noshtri s-lji tuchim. Si shtii c yislu-a t u muri!

Sevastocratorlu adun Sh-Asan agiumsi p n S run


Di-iu afl oasti cama bun , Sh-di tuti p rts li s-adun
Sh-va s-treac as ndz Balcanjlji Mushati doari ca sh-adar
Iu sta ascumts capidanjlji, Curun di-amir va s-chear
Arm nj cari nu shtiu tsi-easti frica. Di tora sh-ninti tut anamea,
O, ti-ar sesh c nu shtiai nica Isac, ti-astindzi arm namea;
C-ashi nu s-lja a noastr -aveari, Sh-uhtedz tu-udaea-a ta ncljis,
Fudule amir , vedz cheari Sh-uhtedz c s-dusi pondul yis.
Tu munts oasti-ts, cheari-anamea,
Sh-ca sfulgul treatsi arm namea Vedz isusita-a ta s-m rit
S-ts-asting fara, eshti chirdut; C numta-a ta-i nibitisit .
S-astimsi yislu-a t u durut. P radz nu-adrash s-u fats cu far
Tr-atsea arm njlji si scular ,
Tr tse dipun ca liundarlji C oaminjlji tsi-lj pitricur
Dit munts tu v ljuri picurarlji Ca s-pl ng , agudits n sh fur
Cu pliscuti si shtiai tsi-adrash!
Gilepea tsi-u c ftash nu-u loash.
frats, Petru shi Asan ca si s-pl ng la oaminjlji a v siljelui, ma aeshti
fur pliscutits sh-dats nafoar , f r s-hib ascultats. Atumtsea, Asan C -lj dispuljai di ntreaga-aveari
shi Petru featsir revolutsie (epanastasi) deadun cu vurgarlji. Vrush turmili s-ljai dit cutari,
Agiumsir s-bat oastea bizantin shi s-fac n amir rilji Ma c rlibani-ar zburar
arm neasc . Isac eara un v silje slab; vrea s nsoar cu feata al Sh-cinushi oaminjlji-lj adrar
Bella, v siljelu ali Ungarie. Ti-atsea b g dosismati greali ca s-fac Sh-adoazi s-featsi adunari,
numt mari. Isac fu agunit dit tron sh-muri urghit tu ncljisoari. Iu vinjir tuts njicu-sh-mari
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 199 200 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

C vg si s-fac -apufusi
Tut aushaticlu, sh-fu-ashi. Ma cari, cari tora lu ncurun
Tr sh T rnova sh-tr tse s-adun
Tupoari loar picurarlji, Ah nt oasti? Azi lu-adar
Giridz sh-c tsuti cama marlji, Asanlu amir tsi far
Sh-Asanlu,-atsel tsi-l pliscutir Sta-arm njlj-a noshtri, tsi ghineats !
I capidan shi-l vedz tu pir Au amir sh-azi di l eats
Cum intr protlu sh-cum s-alumt ! Ascap n sh, sh-haraua-a lor
Nits nu nyisash ahtari numt , U da deadun sh-a vurg rlor.
Ahtari chefi,-ore-amir ,
C ftash c vg , ts-aflash c vg Iu s-dusi oastea bizantin ?
Sevastocratorlu ca s-yin
Nu s-veadi. Oarf nlu lu-urghir !
C -lj fu sh-a lui scriat di mir
B tut s-alas , c dushmanjlji
lj dinjicar ca aslanjlji
Ascherea-a lui, sh-dit tron c dzut
Isac tut pl ndzi yislu vrut

Sh-ashi c nd scriu aesti zboar


Un dor mi fr ndzi, sh-va s-mi moar .
Z mani-ahtari sh-tsi anami
Avush atumtsea arm nami!
Cutrimurash ditu timeali
Bizantsul tsi s-chirea di-arali.
C t dip rtos i-atsel chiro
Sh-un dor mi lja, sh-mi lja caimo!

Fu doau eti-amir rilji,


Ma canda n s ti cubilji
N fu, a tserlui fu nishani,
Di-atumtsea ti chirush tu xeani,
Di-atumtsea popul f r di ghini
N dzu alb nu ts yini
O, cum nu yinj, mushat chiro,
S-nu-avem ni jali, ni caimo!
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 201 202 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

I. Foti
Mash pl ngu avdu, mash angus ,
YISLU-A PICURARLUI C -s hoarli moarti, fara-i dus .
Sh-mutrescu casili irnjii,
Mushat masti ca di dz n Sh-cum sta mum njli ca stihii.
nyie yinu, nu mi-am n ,
C sotslj-a njei fudzir nclo, Shi n prag es un c ti un ,
C -nj zghear oili di caimo. Mushati cochili s-adun ,
Ca s-pl ng morts lj isusits,
Nu-armasi prici nsus tu munti, S-ashteapt tot na xinits.
Shi-nj trec ca neguri pri sum frunti
Ur ti minduiri di dor Di jali moari mushuteatsa,
Sh-cum stau ashi, s-mi fr ng vor. Sh-m r nghiseahsti tinireatsa.
Tsiva di ban nu duchits,
Durnjam chirut shi n yis asear Sh-v fatsits pondz ca s-murits.
Dit neguri s-al s lishoar
N dz n alb sh-cum mi lja Nu-arsun cloputi tu v ljuri,
Un ermu pon ti dz n -atsea! Nu trec c rv njli pitu c ljuri,
Sh-nu-i suflit ca s-nji par yiu,
Sh-mi diznjirda cu shuptir dultsi: C nd picurarlji fug tu-arniu
Di c ti ori va s-vrei s-ti cultsi,
Io va-nj ts es tu somnul greu Sh-di ohtu-ohtu neaua cadi,
S-ts spun a tsia dorlu-a njeu. Di tora nu va s-vedz livadi.
Va s-bat seavirlu turbat
C singur nj-armash di eti Ur ti vimturi iarna sh-bat!
S-v-aveglju-aoa cupiili shcreti,
S-v-ascap di-ar u, ghinets s-v-aduc Sh-va s-yin dultsea prim vear ,
Ca n garofil mi-usuc. Si-nj ved giunarlji tuts n hoar
Sh-p durea veardi sh-loclu lai,
C soatsili-nj fudzir toati S-vineari nyie meslu Mai!
Si-s h riseasc tu p lati.
Tu-alant lumi avem sh-noi C-atumtsea nyii arm namea
Bunets sh-nu n-astindzem ca voi. Sh-dit xeani s-toarn ncoa giunamea.
S-pot gionj s-v ved ca un chiro,
Sh-voi mash pl ndzets sh-la voi i deapir, Si-nj fug pondul di caimo!
Sh-tu tserlu-a vostru-i mash ascapir
Sh-bumbunidz ri, sh-di moarti zghic;
La voi nu creashti vrutlu schic.
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 203 204 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

I. Foti C rvanea tora s nchiseasc ,


Di tora armili li-umplets,
HNGIOANJA Sh-cu ocljilj patru voi s-videts
Di-iu furlji yin ca s-n-agudeasc
Harau c t s-vrei di-asear , Tu buclji yin b gats c ts vrets,
Sh-tsi chefi, c ntitsi, sh-tsi gioc C t poati s-v-ariseasc .
Sh-iu voi s-mi duc nu nj-aflu loc:
Sh-b g tu minti tra s-mi chear Calotih di-acari ti featsi
H ngioanja tsi-nj da di cu vear Ah t mushat , vruta-a mea,
Ca s-beau shi s-voi cu foc. C nu-am avdz t io iuva
Ma dultsi grai sh-ma dultsi boatsi
Ca s-creap -lj yini-ali sutsat , Lipseashti s-fug shi ngljets mi treatsi
C v rnu nu-i cu oclju lai, C fug sh-ti-alas aoa.
C v rnu nu-i cu dultsi grai
Si-l va h ngioanji ma mushat
G. Murnu
Sh-amura nu-i tu meslu Mai
Ca n s mavrumat . SOE ARMNEASC!
Di-angus , mori, va-nj beau tuts pradzlji Soe arm neasc -ar sp ndit
Sh-va-nj beau tu soni ghioclu-a njeu, P n tu Mureaua di c trani,
Ma vrut di n s arm n tut eu. Ved truplu-a t u arupt di-arani
Shi-s gioac di vor chirageadzlji Shi fatsa-ts galbin , tuchit ,
Shi s-lj-agudeasc somnu greu Shi ts-avdu boatsi nd c nit
Yeanchisigeadzlji! Shi nicurmata-a ta pl ndzeari;
Shi inima-nj f rmac jilit
Aduc dit xeani n c rvani Mi s ndzineadz di-a ta vreari.
Sh-m t suri am, asinj, flurii.
Sh-am mushutets turlii-turlii, Dishteapt -ti, scoal -a ta frunti!
Tsi nu li ncapi v rn hani, Pi-a Rom ljei str veaclji cul
Sh-mi-au vrut cochili dailjani Nu dornji, gioni c r ul ,
nclo prit xinitii; Nu dornji, amir di munti!

Ma yin c-aoa, sh-ahtari chefi, Ca ornji l i, tsi ca un sfulgu,


H ngioanj-ahtari,-aht ri giunari, Adush di-anjurizm dit dzari
S-aladz tut loclu, m ri s-arsari, S rghescu di pi-a tserlui mari
Nu-lj afli s-vrei s-ti fats tilefi, Shi pisti m rshi cad shi zmulgu,
Ma d -nj n pung dit silefi, Ashi sh-pri tini xeana far
H ngioanji, cu-oclji mari! Tsi nu-ari Dumnidz ni-imani
S rghi tu casa-a ta s-ti chear .
Sh-ti featsi dultsea-a ljei curbani.
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 205 206 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Ma tini, soea-a mea, mutreshti C nd si scular capidanjlji,


Cu-ar s pri budz shi aratsi Nu shtia pri-iu s-fug nclo nizanjlji.
Avdz tlu-a t u giunatic tatsi, Sh-Mureaua sclav sti cicioari
Canda eshti moart -un zbor nu greshti; Fu c ndu pl sc ni tu cheari
Shi tini tats, o, Dumnidzale, nt njlu foc tsi semnu deadi
Tac munts lj tuts, p durli tuti, Ca p ng namea s-cad mpadi.
Shi inima-a v rnui nu bati
Shi nu s-cutreambur di jali? Atumtsea s-featsi tavm mari,
Ishir ornji s-da h bari
I. Foti C lumea va si s-al xeasc ;
Ca oaminj pr vdz loar s-greasc ;
STRIAUSHLJI Eara s-ascap crishtinamea
(Ti-atselj tsi murir tu 1821 ti-asc parea-a Mureau ljei) Sh-asc pitor i-arm tulamea!

Biserits ardu, hori, p ng njlji,


Iu hits, iu v chirdets aleapti, Sh-murmints lj iu durnja p p njlji
Mushati-aumbri cati noapti? Li p ng nir sh-nu-al sar
V ved ca fandazmi tsi-azboar Ni chetri, nitsi-aushlji s-moar
C nd lja h ryia tra s-arsar , Di moarti bun , shi s-astindzi
Sh-nu-avets ni ban , nitsi-arasti, Pri-iu trec n sh ban ,-ar ulu-azvindzi.
Sh-fudzits ca tihilaea oasti.
Atumtsea v sculat ti crutsi,
Mi ntreb, tsi-avets, di-ah nt jali Ti ndreptul tsi ghineats -adutsi;
Ar sp ndits tu-a voastr cali? Ca s-asc pats di moarti nveasti
I pl ngu greu la voi, c njin . Voi v-adunat niazvimt oasti.
Striaushlj-a njei sh-nu va s-v yin Tr tsi murit sh-tr tsi v-astimsit?
N dz n alb , di ghineats , Striaushlj-a mei, tr tsi azvimsit?
S-v fug ponda di l eats !
V-ar sit ti ideea mari,
Videts c -s moarti-a voastri hoari, Scl via tsi imani nu-ari
Videts c-anamea-a voastr cheari! V ncljisi ocljilj sh-deadit bana
Shi, sti murmints f r di crutsi Ti alts s-u ts neats daljana
Armasit v rnu nu v-adutsi Ca fandazmi nu-avets arasti,
Ti suflit tsear ca s-aprind Sh-fudzits ca tihilaea oasti!
Sh-nivolja-acats nclo si s-tind !
Nu shtiats c hits di soe-ahtari,
Ti cari murit sh-v deadit bana? Striaushlj-a voshtri loc sh-amari
N ban -avut shi shtiut, dailjana, Li-avea a lor, voi nu-avut parti
S-u dats ca liundari niazvimts ; Ti cari lipsea s-avets n moarti.
Ti crutsi alumtat aprimts : Shainj, tsi crishtinamea ntreag
Hristolu vru s-v dats curbani, Prining ayilj-a ljei v bag !
Sh-giuneatsa-a voastr fu nishani
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 207 208 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

C nd pl ng mash tsi l htar!


I. Foti Doi oclji, njel mi-adar,
Om ti milie.
CNTIC DI VREARI
n tser, sti loc t tseari,
Dipuni luna nghios,
Nj-u voi c -i pirushan , Lutseafirlu jilos
Io gioni picurar! S-astindzi dup cheari.
Nj-u voi si-nj njarg mbar, Sh-un vimtu-ah t avros
C -i feat ca fidan . Mi fatsi h rios
Sh-di hoar tuts arsar Sh-ar ulu-nj cheari!
S-u-arap cari di-acari
A mea daljan ! Di-nj fu di tihea vrut
Scriat tra s-hib -a mea,
La shoput c ndu s-dutsi S-u voi sh-ea tut s-mi va,
Nji ngljats truplu tut Lu-alas di turma tut
Shi s-nu-aib altu vrut S-aleag tsi va s-lja,
nj fac di-acas crutsi. Atsel tsi va nj-u da,
U ved shi stau chirut, Mushata vrut !
Sh-un dor ah t durut
Cu ea nj-adutsi!
I. Foti
C nd ocljilj mi mutrescu ARAFTUL
Mi-acats njilj di drats!
Tats inim , nj tats
C-ah nti am s-lji grescu! Tsi c nts tini! Altu-araftu!
C nd vrei nu shtii tsi fats, Alag s-afli cara s-pots,
S-lji spun tsi tini pats C v rnu nu-i aoa di tuts
Cum s nchisescu! Si shtib c ti shtiu sh-lu caftu
Shi-nj gioac inima ca-araftu
C somnul nj-easti greats Ca mini nu-ari sots.
Sh-c njina mi tuchi
Si shtiam, cum nu duchi Sh-am mushtiradz, c ts vrei, dumani
C vrearea-i mash l eats ! Arafte-aoa, arafte-aclo
Sh-di-iu ved, nu shtiu ashi, Ma s-creap , nu mi duc aclo
Di-angus mi-ag rshi: S-fac chefi-ali dushmani
Tsi ghiniteats ! Shi-nj yini troar s-beau dumani
N bucl di caimo!
Ni furlji dit curie,
Ni luchilji nu mi-aspar Lj-adrai fustanea di atlazi,
C nd intr tu cutar, Shi s-u videai cum s-c rmusea
Nu-ascap ti yitrie. Sh-tut truplu cum lj trimura!
Suplimentu Ioan Foti: C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti 209 210 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XI Sumedru 1998

Sh-io ts ni-ti, sh-io d -lj cu hazi:


Ma buni stranji di atlazi
Ca mini cari lj-adra!

Sh-ma nj-ar dea a, tsi-ar deari!


Sh-adoazi canda s-isusea
Si shtiu c mor sh-ea tut a mea
Va s-hib di va s-pl sc neari!
C zborlu-i dat sh-nu-i ti-ar deari,
C -i pir vrearea-a mea.

Disi s-nu va cu-ah t ma ghini!


Di m ni c ntic va lji scot.
Sh-di va-alas s-pl ng , pl ndzi ncot,
C nu s-agioac ea cu mini!
Sh-di va s-mi lja cu-ah t ma ghini:
Atumtsea-lj ljertu tot.

Va s-dz ts c -i feat ca mushat ,


C nu-i ti mini, oarf n io,
Avut ea, va s-va grambo
Un tsi-ari fortuma ligat
Shtiu c mi va, shtiu c -i mushat
Sh-tut dau s-nji fac caimo!

Tsi c nts tini! Altu-araftu!


Alag s-afli cara s-pots,
C v rnu nu-i aoa di tuts
Si shtib c ti shtiu sh-lu caftu
Shi-nj gioac inima ca-araftu
Ca mini nu-ari sots.

EDITURA CARTEA AROMN USA


FUNDATSIA CARTEA AROMN ROMNIA
THEODOR ZUCA Tu Editura Cartea Aromn
tu limba arm n
Nicolae Batzaria P r vulii 1989
Dina Cuvata Zghic di Moarti 1989
Nushi Tulliu Puizii 1989
George Murnu Bair di C ntic Arm nesc 1989
Constantin Belemace Dim ndarea P rinteasc 1990
Dina Cuvata S rm nitsa 1990
Ilie A. Ceara Nihita Turnari 1991
N. C. Velo Shana shi Ardirea-a Gramostiljei 1991
Cola Caratana Ashteptu Soarili 1991
TINDILINI shi George M. Merca Liv dzli Vatr Arm neasc 1991
Thiuhari Mihadashlu Botsli di Didindi 1992
Dumitru S. Garofil C ntitsi di-a Paplui Mita 1992
ALTI PUIZII Nico Ogeacli Chis shi Colise 1992
Vanghea Mihanj-Sterghiu Tr dzeri 1992
E. Stere & M. Bara Fr mturi di Ban 1993
Editsie Ndreapt di Sutiri Galani Tulliu Carafoli Pirushana shi Furlji 1993
Zicu A. Araia Fudzi Haraua di la Noi 1993
Nushi Tulliu Murmints f r Crutsi 1993
Fr ndz Trapti dit: Andreilu-al Bagav Carti di Aleadziri 1994
Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni L. Blaga (transpuniri: I. Zeana) Puizii Aleapti 1995
D A. Pariza Fucurina Neasteas : Poemi Arm ni 1995
Anlu 5, Numirlu 2 (Tom XI), Sumedru 1998 D. A. Pariza Fucurina Neasteas : Transpuniri 1995
Ed. Cartea Arom n Dicts. Rum n-Arm n (Papahagi) 1995
P. Vulcan (transpuniri: D. Cuvata) Arm na 1996
Dimu Tarusha Lilicea S ndzinat 1996
Constantin I. Cosmescu Teatru 1996
Spiru Fuchi Soarli Disicat 1996
Marcu Beza Proz shi Puizii 1997
Ilie A. Ceara Aharistul 1997
C. Fudulea Aeshts Arm nj Oaminj dit Pirmiti
Tom I Pirmituseri dit Balcanj 1998
Tom II Pirmituseri dit Rum nie 1998
tu editsie paralel : arm n -rum n
Costa Guli Soneti 1990
Ionel Zeana C ntitsi tr Arm nami 1992
N. Guli, C. Guli, I. Zeana Balada Livezilor 1994
tu limba rum n
Nicolae Caratan Pod peste Legende 1992
V etua Pop Poeme, Ed. II 1993
Justin Tambozi Originea Arom n a Unor Domnitori 1995
T. Bujduveanu Rom anitatea Balcanic i Civ. Arom nilor 1997
1998
tu editsie paralel : arm n -inglez
EDITURA CARTEA AROMN Marcu Beza Doda (transpuniri: I. A. Ceara & L. Byng) 1998
tu editsie paralel : rum n -fr ntseasc
V etua Pop Poeme * Po mes, Ed. III 1995
Tu Editura Cartea Aromn Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni
tu limba arm n
Nicolae Batzaria P r vulii 1989 Anlu 1, Numirlu 1 1-lu di-April 1994 Tomlu I
Dina Cuvata Zghic di Moarti 1989 Anlu 1, Numirlu 2 1-lu di Sumedru 1994 Tomlu II
Nushi Tulliu Puizii 1989
George Murnu Bair di C ntic Arm nesc 1989 Anlu 2, Numirlu 1 1-lu di-April 1995 Tomlu III
Constantin Belemace Dim ndarea P rinteasc 1990 Anlu 2, Numirlu 2 1-lu di Sumedru 1995 Tomlu IV
Dina Cuvata S rm nitsa 1990
Ilie A. Ceara Nihita Turnari 1991
N. C. Velo Shana shi Ardirea-a Gramostiljei 1991 Anlu 3, Numirlu 1 1-lu di-April 1996 Tomlu V
Cola Caratana Ashteptu Soarili 1991 Anlu 3, Numirlu 1 1-lu di Sumedru 1996 TomluVI
George M. Merca Liv dzli Vatr Arm neasc 1991
Thiuhari Mihadashlu Botsli di Didindi 1992 Anlu 4, Numirlu 1 1-lu di-April 1997 Tomlu VII
Dumitru S. Garofil C ntitsi di-a Paplui Mita 1992 Anlu 4, Numirlu 2, Partea 1 1-lu di Sumedru 1997 Tomlu VIII
Nico Ogeacli Chis shi Colise 1992 Anlu 4, Numirlu 2, Partea 2 1-lu di Sumedru 1997 Tomlu IX
Vanghea Mihanj-Sterghiu Tr dzeri 1992
E. Stere & M. Bara Fr mturi di Ban 1993 Anlu 5, Numirlu 1 1-lu di-April 1998 Tomlu X
Tulliu Carafoli Pirushana shi Furlji 1993
Zicu A. Araia Fudzi Haraua di la Noi 1993 Anlu 5, Numirlu 2 1-lu di Sumedru 1998 Tomlu XI
Nushi Tulliu Murmints f r Crutsi 1993
Andreilu-al Bagav Carti di Aleadziri 1994 Frndz Trapti dit Rivista di Litiratur shi Studii Armni
L. Blaga (transpuniri: I. Zeana) Puizii Aleapti 1995
D A. Pariza Fucurina Neasteas : Poemi Arm ni 1995 C. I. Cosmescu Biografia-a nvits torlui Dimitri Gou Ianci
D. A. Pariza Fucurina Neasteas : Transpuniri 1995 Cosmescu (Tomlu 1)
Ed. Cartea Arom n Dicts. Rum n-Arm n (Papahagi) 1995
P. Vulcan (transpuniri: D. Cuvata) Arm na 1996 L. T. Boga Cu Obdz tslji Anj pi-Anumiri, Ia-mi (Tomlu II)
Dimu Tarusha Lilicea S ndzinat 1996 Thiuhari Mihadash Catreni (Tomlu III)
Constantin I. Cosmescu Teatru 1996 George Ghitsea Dit Tricutlu-a Arm njlor (Tomlu IV)
Spiru Fuchi Soarli Disicat 1996 Pericle Papahagi Ditseuri ic Isturii Shcurti (Tomlu IV)
Marcu Beza Proz shi Puizii 1997 Cola Caraiscu Iconj Arm neshti (Tomlu V)
Ilie A. Ceara Aharistul 1997 George Perdichi Shula Picurarlu (Tomlu V)
C. Fudulea Aeshts Arm nj Oaminj dit Pirmiti S. Galani Un Mari Puet Elino-Arm n: Kosta Kristalli (Tomlu VI)
Tom I Pirmituseri dit Balcanj 1998 L. D. Scrima Munugrafia-a Hoar ljei Pirivoli (Tomlu VII)
Tom II Pirmituseri dit Rum nie 1998 Nacu D. Scrima Baladi (Tomlu VII)
tu editsie paralel : arm n -rum n T. Varduli C rts tr Soea-a Mea (Tomlu VII)
Costa Guli Soneti 1990 D. Caranica-Olariu Sc ntealji tu Colasi (Tomlu VIII)
Ionel Zeana C ntitsi tr Arm nami 1992 T. Cunia Bituli 1997 Un Simpozion tr Standardizari
N. Guli, C. Guli, I. Zeana Balada Livezilor 1994 a Scriariljei Arm neasc (Tomlu VIII)
tu limba rum n Ioan Cutova Curuna-a Toamn ljei (Tomurli III, IV, VIII)
Nicolae Caratan Pod peste Legende 1992 Marcu Beza (transpuniri: I. A. Ceara) Doda (Tomlu X)
V etua Pop Poeme, Ed. II 1993 Aura Pasha Zboar f r Boatsi (Tomlu X)
Justin Tambozi Originea Arom n a Unor Domnitori 1995 C. Cosmescu P rmiti Arm neshti (Tomlu X)
T. Bujduveanu Rom anitatea Balcanic i Civ. Arom nilor 1997 Thiuhari Mihadash Oar di Hari shi Alti Puizii (Tomurli I, IV, X)
tu editsie paralel : arm n -inglez Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii (Tomlu XI)
Marcu Beza Doda (transpuniri: I. A. Ceara & L. Byng) 1998 Ioan Foti C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti (Tomlu XI)
tu editsie paralel : rum n -fr ntseasc
V etua Pop Poeme * Po mes, Ed. III 1995
THEODOR ZUCA

TINDILINI shi
ALTI PUIZII
Editsie Ndreapt di Sutiri Galani

Fr ndz Trapti dit:


Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni
Anlu 5, Numirlu 2 (Tom XI), Sumedru 1998

1998
EDITURA CARTEA AROMN
Partea IV Transpuniri
Adixits Puetlu.........................................................................39
Miserere (I) ............................................................................39
Easti Toamn Daima.............................................................40
Shi Easti Chirolu... ................................................................40
SUMAR Zboar li tsi nu Pot s-li Dz c .................................................40
Shi Naparti di Andzari... .......................................................41
Partea I Adutseri Aminti... Aoa... .....................................................................................41
Galani Todi Zuca: Bardul a Pindului .................................11 Adutsirli Aminti duc c tr Moarti... .....................................42
D. Bacu N ndau Zboar ti Theodor Zuca (I) ..................15 Aest ljei T tseari... ..............................................................43
D. Bacu N ndau Zboar ti Theodor Zuca (II).................16 S-Alas Bruma.......................................................................43
Miserere (II)...........................................................................44
Tu Calea-a Noastr c tr Betleem .......................................44
Partea II Tindilini: Puizii Mi Nvets cu Idyea-a Mea Moarti ...........................................45
La Moartea-al Toni Ciumetti .................................................20
Dorlu a Dzenurlor di Z m nj. ..............................................46
Zboar sh-tr Mini sh-tr Voi...............................................20
Prohod (Miryiuloi).................................................................46
A Tat -njui.............................................................................22
Singur cu Pontul Euxin ..........................................................47
Tiyiula Teguyeani c tr M -sa.............................................23
Ashteptu pri Meal...................................................................47
A Lal -njui dit Xeani .............................................................24
Pontul Euxin ..........................................................................48
Dit Xeani ................................................................................25
Anabasi ..................................................................................48
Cundiljaua .............................................................................26
Singur t ts di Vulturi............................................................49
Toamna n Pindu.....................................................................26
Videari din Cas ....................................................................27
Prim veara-a Mea.................................................................27
Dor di Prim vear ................................................................28
Tsi Vream tra s-Hiu... ............................................................28
An ltsari ................................................................................29
La Cunachea-al Hagibira ......................................................30
Moartea-a Celniclui...............................................................31
Tr Vruta Nyisat ..................................................................33
Tr Atselj tsi s-Alumtar .......................................................34

Partea III Alti Puizii


Ia Spuni-nj Gione Picurar .....................................................35
Prumuveara ...........................................................................35
Picurarlu ................................................................................36
Limba Dultsi Arm neasc .....................................................36
Pindul sh-Pl ndzi Soartea!....................................................37
Loar Giuglu .........................................................................37
Floarea dit Pindu...................................................................38
IOAN FOTI Tu Editura Cartea Aromn
tu limba arm n
Nicolae Batzaria P r vulii 1989
Dina Cuvata Zghic di Moarti 1989
Nushi Tulliu Puizii 1989
George Murnu Bair di C ntic Arm nesc 1989
Constantin Belemace Dim ndarea P rinteasc 1990
Dina Cuvata S rm nitsa 1990
Ilie A. Ceara Nihita Turnari 1991
N. C. Velo Shana shi Ardirea-a Gramostiljei 1991
Cola Caratana Ashteptu Soarili 1991
George M. Merca Liv dzli Vatr Arm neasc 1991
Thiuhari Mihadashlu Botsli di Didindi 1992
CNTITSI shi NDOAU Dumitru S. Garofil C ntitsi di-a Paplui Mita 1992
Nico Ogeacli Chis shi Colise 1992
Vanghea Mihanj-Sterghiu Tr dzeri 1992
ISTURII ALEAPTI E. Stere & M. Bara Fr mturi di Ban 1993
Tulliu Carafoli Pirushana shi Furlji 1993
Zicu A. Araia Fudzi Haraua di la Noi 1993
Fr ndz Trapti dit: Nushi Tulliu Murmints f r Crutsi 1993
Andreilu-al Bagav Carti di Aleadziri 1994
Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni L. Blaga (transpuniri: I. Zeana) Puizii Aleapti 1995
Anlu 5, Numirlu 2 (Tom XI), Sumedru 1998 D A. Pariza Fucurina Neasteas : Poemi Arm ni 1995
D. A. Pariza Fucurina Neasteas : Transpuniri 1995
Ed. Cartea Arom n Dicts. Rum n-Arm n (Papahagi) 1995
P. Vulcan (transpuniri: D. Cuvata) Arm na 1996
Dimu Tarusha Lilicea S ndzinat 1996
Constantin I. Cosmescu Teatru 1996
Spiru Fuchi Soarli Disicat 1996
Marcu Beza Proz shi Puizii 1997
Ilie A. Ceara Aharistul 1997
C. Fudulea Aeshts Arm nj Oaminj dit Pirmiti
Tom I Pirmituseri dit Balcanj 1998
Tom II Pirmituseri dit Rum nie 1998
tu editsie paralel : arm n -rum n
Costa Guli Soneti 1990
Ionel Zeana C ntitsi tr Arm nami 1992
N. Guli, C. Guli, I. Zeana Balada Livezilor 1994
tu limba rum n
Nicolae Caratan Pod peste Legende 1992
V etua Pop Poeme, Ed. II 1993
Justin Tambozi Originea Arom n a Unor Domnitori 1995
T. Bujduveanu Rom anitatea Balcanic i Civ. Arom nilor 1997
1998 tu editsie paralel : arm n -inglez
Marcu Beza Doda (transpuniri: I. A. Ceara & L. Byng) 1998
EDITURA CARTEA AROMN
tu editsie paralel : rum n -fr ntseasc
V etua Pop Poeme * Po mes, Ed. III 1995
Tu Editura Cartea Aromn
tu limba arm n Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni
Nicolae Batzaria P r vulii 1989
Dina Cuvata Zghic di Moarti 1989 Anlu 1, Numirlu 1 1-lu di-April 1994 Tomlu I
Nushi Tulliu Puizii 1989 Anlu 1, Numirlu 2 1-lu di Sumedru 1994 Tomlu II
George Murnu Bair di C ntic Arm nesc 1989
Constantin Belemace Dim ndarea P rinteasc 1990 Anlu 2, Numirlu 1 1-lu di-April 1995 Tomlu III
Dina Cuvata S rm nitsa 1990
Ilie A. Ceara Nihita Turnari 1991 Anlu 2, Numirlu 2 1-lu di Sumedru 1995 Tomlu IV
N. C. Velo Shana shi Ardirea-a Gramostiljei 1991
Cola Caratana Ashteptu Soarili 1991 Anlu 3, Numirlu 1 1-lu di-April 1996 Tomlu V
George M. Merca Liv dzli Vatr Arm neasc 1991 Anlu 3, Numirlu 1 1-lu di Sumedru 1996 TomluVI
Thiuhari Mihadashlu Botsli di Didindi 1992
Dumitru S. Garofil C ntitsi di-a Paplui Mita 1992 Anlu 4, Numirlu 1 1-lu di-April 1997 Tomlu VII
Nico Ogeacli Chis shi Colise 1992 Anlu 4, Numirlu 2, Partea 1 1-lu di Sumedru 1997 Tomlu VIII
Vanghea Mihanj-Sterghiu Tr dzeri 1992 Anlu 4, Numirlu 2, Partea 2 1-lu di Sumedru 1997 Tomlu IX
E. Stere & M. Bara Fr mturi di Ban 1993
Tulliu Carafoli Pirushana shi Furlji 1993
Zicu A. Araia Fudzi Haraua di la Noi 1993 Anlu 5, Numirlu 1 1-lu di-April 1998 Tomlu X
Nushi Tulliu Murmints f r Crutsi 1993 Anlu 5, Numirlu 2 1-lu di Sumedru 1998 Tomlu XI
Andreilu-al Bagav Carti di Aleadziri 1994
L. Blaga (transpuniri: I. Zeana) Puizii Aleapti 1995 Frndz Trapti dit Rivista di Litiratur shi Studii Armni
D A. Pariza Fucurina Neasteas : Poemi Arm ni 1995
D. A. Pariza Fucurina Neasteas : Transpuniri 1995 C. I. Cosmescu Biografia-a nvits torlui Dimitri Gou Ianci
Ed. Cartea Arom n Dicts. Rum n-Arm n (Papahagi) 1995
P. Vulcan (transpuniri: D. Cuvata) Arm na 1996 Cosmescu (Tomlu 1)
Dimu Tarusha Lilicea S ndzinat 1996 L. T. Boga Cu Obdz tslji Anj pi-Anumiri, Ia-mi (Tomlu II)
Constantin I. Cosmescu Teatru 1996 Thiuhari Mihadash Catreni (Tomlu III)
Spiru Fuchi Soarli Disicat 1996 George Ghitsea Dit Tricutlu-a Arm njlor (Tomlu IV)
Marcu Beza Proz shi Puizii 1997 Pericle Papahagi Ditseuri ic Isturii Shcurti (Tomlu IV)
Ilie A. Ceara Aharistul 1997 Cola Caraiscu Iconj Arm neshti (Tomlu V)
C. Fudulea Aeshts Arm nj Oaminj dit Pirmiti George Perdichi Shula Picurarlu (Tomlu V)
Tom I Pirmituseri dit Balcanj 1998 S. Galani Un Mari Puet Elino-Arm n: Kosta Kristalli (Tomlu VI)
Tom II Pirmituseri dit Rum nie 1998 L. D. Scrima Munugrafia-a Hoar ljei Pirivoli (Tomlu VII)
tu editsie paralel : arm n -rum n Nacu D. Scrima Baladi (Tomlu VII)
Costa Guli Soneti 1990 T. Varduli C rts tr Soea-a Mea (Tomlu VII)
Ionel Zeana C ntitsi tr Arm nami 1992 D. Caranica-Olariu Sc ntealji tu Colasi (Tomlu VIII)
N. Guli, C. Guli, I. Zeana Balada Livezilor 1994 T. Cunia Bituli 1997 Un Simpozion tr Standardizari
tu limba rum n a Scriariljei Arm neasc (Tomlu VIII)
Nicolae Caratan Pod peste Legende 1992 Ioan Cutova Curuna-a Toamn ljei (Tomurli III, IV, VIII)
V etua Pop Poeme, Ed. II 1993 Marcu Beza (transpuniri: I. A. Ceara) Doda (Tomlu X)
Justin Tambozi Originea Arom n a Unor Domnitori 1995 Aura Pasha Zboar f r Boatsi (Tomlu X)
T. Bujduveanu Rom anitatea Balcanic i Civ. Arom nilor 1997 C. Cosmescu P rmiti Arm neshti (Tomlu X)
tu editsie paralel : arm n -inglez Thiuhari Mihadash Oar di Hari shi Alti Puizii (Tomurli I, IV, X)
Marcu Beza Doda (transpuniri: I. A. Ceara & L. Byng) 1998 Theodor Zuca Tindilini shi Alti Puizii (Tomlu XI)
tu editsie paralel : rum n -fr ntseasc Ioan Foti C ntitsi shi Ndoau Isturii Aleapti (Tomlu XI)
V etua Pop Poeme * Po mes, Ed. III 1995
IOAN FOTI

CNTITSI shi NDOAU


ISTURII ALEAPTI
Fr ndz Trapti dit:
Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni
Anlu 5, Numirlu 2 (Tom XI), Sumedru 1998

1998
EDITURA CARTEA AROMN
SUMAR
Ioan Foti C tr Arm nj ...................................................149
Ioan Foti Aprindu Cr ciun ...............................................151
C. Belemace Dim ndarea P rinteasc ............................152
George Murnu V rculaclu................................................153
Ioan Foti Vitsinili..............................................................155
C. Belemace Murgul .........................................................158
Zicu Araia Toamna n Pindu..............................................158
Ioan Foti Aprindu Pashti ..................................................159
Nushi Tulliu C ntic...........................................................160
Petru Vulcan La Shoput ....................................................161
Ioan Foti Cum mi-Adrai Arugucear..................................161
C. Belemace Un C ntic ....................................................163
George Murnu Miha sh-Furlu ..........................................164
Ioan Foti Picurarlu ...........................................................166
C. Belemace Bl stemlu a Cucotlui ...................................167
Anonim (G.) Giudicata al Ali-P sh ................................167
C. Belemace Meslu-al Mai................................................170
Ioan Foti Pl ngu di Cloput...............................................170
George Murnu Arm nlui ..................................................171
Ioan Foti Cucuts l ditu Livadi..........................................172
Lev Tolstoi Cum Agiundzi la Giuneats ...........................172
Ioan Foti Prim veara .......................................................174
C. Belemace Arniulu .........................................................175
Ioan Foti Io u Chirdui.......................................................176
Ioan Foti Mama ................................................................176
Ioan Foti Garela ...............................................................178
Ioan Foti Arm nlu ............................................................181
Ioan Foti Ardirea-a Muscopuliljei....................................183
Ioan Foti Amir rilja-a Noastr ........................................185
Ioan Foti Yislu-a Picurarlui..............................................189
Ioan Foti H ngioanja .......................................................191
George Murnu Soe Arm neasc ! .....................................192
Ioan Foti Striaushlji..........................................................193
Ioan Foti C ntic di Vreari ................................................195
Ioan Foti Araftul ...............................................................196