You are on page 1of 100

EDITURA CARTEA AROMN

FUNDATSIA CARTEA AROMN

Rivista di LITIRATUR shi


STUDII ARMNI
Anlu 6, Num. 1, Partea I (Tom XII), April 1, 1999
Fundator shi Ridactor Shef: Tiberius CUNIA
RIDACTOR SHEF (1994-1996): Thiuhari MIHADASH

COMITET DI RIDACTSIE: Maria PARIZA, Dumitru GAROFIL,


Ilie A. CEARA, Vasile TODE, Sutiri GALANI, Dina VANGHELI

Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni easti publicat di: (i) Editura
Cartea Arom n, U SA shi (ii) Fundaia Cartea Arom n , Str. Ioan
Borcea, Nr. 38 Constana, Cod 8700, Romnia, Tel. 619505 shi
669178. Scoas di dau ori pi an, tu 1-lu di April shi 1-lu di Sumedru,
rivista s-vindi tu libr rii. Tr-atselj tsi vor s-u aproachi acas , pot s-
fac abonamenti la adresa-a Fundatsiiljei. Abonamentul pi an (tr
dau numiri) custuseashti (i) tu Rum nie shi ts rli balcanitsi: 40000
di lei, (ii) tu alanti ts ri: 50 dulari. Costul a abonamentului s-dipuni
la: Banca de Credit Cooperatist BANKCOOP-S. A., Constana,
Strada Cristea Georgescu nr. 6, Tilefun: 617890, Fax: 617600, Telex:
14484, Cod 8700, Rom nia, cont: (i) n lei, 40240051.6428, (ii) n
DM, 40240051.2809 shi (iii) n dulari, 251 102 400 5184 00006.
Comitetlu di redactsie invit autorlji tsi vor s-public tu rivist , s-
pitreac manuscrisili la adresa-a fundatsiiljei.

Tehno-redactarea: D. Garofil shi T. Cunia


Sumar 3 4 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Pripuniri tr un ndriptar . a Scriariljei


Arm neasc (II): Consoanili .. 153
..Litira B ...........................................................................155
..Litirili C, CH, K..............................................................156
..Litirili D, DZ, DH...........................................................158
..Litira F ...........................................................................161
SUMAR ..Litirili G, GH, Y..............................................................162
..Litira H...........................................................................169
T. Cunia Zbor di la Editor.................................... 5 ..Litira J............................................................................170
Theodor (Todi) Gher. Zuca Proz Aleapt .........7 ..Litirili L, LJ ....................................................................172
..Sutiri Galani Protuzbor...................................................7 ..Litira M ..........................................................................173
..Huryeats ...........................................................................18 ..Litirili N, NJ ...................................................................175
..Lady Price of Northumberland.........................................21 ..Litira P ...........................................................................177
..C nticlu-a Noaptiljei........................................................24 ..Litira R ...........................................................................177
..Chirutili V silii ................................................................31 ..Litirili S, SH....................................................................178
..Himera..............................................................................45 ..Litirili T, TS, TH .............................................................182
..Uricljatlu Atsel Bunlu shi Tugearlu..................................49 ..Litira V ...........................................................................185
..Litira X ...........................................................................182
George M. Merca Frmturi dit Armnamea...... 51 ..Litira Z ...........................................................................188
..Dishtiptarea-a Vlahilor ....................................................51
..Giudicata ..........................................................................64
T. Cunia Ndau Zboar Introductivi tr
Golfu shi Mihali Custula ............... 67
Mihali Custula Golfu........................................... 74
..Actul I ...............................................................................74
..Actul II..............................................................................83
..Actul III ............................................................................91
..Actul IV.............................................................................99
..Actul V ............................................................................105
Tachi Caciona Puizii Inediti ............................. 114
..Iu ts-Alag Dorlu ...........................................................115
..Arushnoasa.....................................................................117
..Shi s-n Mbit m di Vreari .............................................118
..Despa..............................................................................119
..Nu cu S lt nat .............................................................120
..Cic rdisitlu.....................................................................122
..C nticlu-al Jeac ...........................................................126
..Va Es tu Munts Arm tul ...............................................128
..La Paree .........................................................................134
..Marusha .........................................................................142
T. Cunia Zbor di la Ridactsie 5 6 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

cuti di Cuvata, inclusiv atseali trei puizii publicati tu Zborlu a Nostru.


La Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Arm neasc tsi s-ts nu
Bituli, tu Machidunie, dit 24-li tu 31-lu di Avgustu 1997, s-lo apofasea
ca si s ndreag , la Editura Cartea Arom n , un ndriptar Ortografic,
Tiberius Cunia Ortoepic shi di Punctuatsie a Scriariljei Arm neasc . Tu numirlu
tricut, public m Partea I cu scriarea-a vocalilor shi a semivocalilor. Tu-
ZBOR di la RIDACTSIE aestu numir public m Partea II cu scriarea-a consoanilor. Sh-tu numirli
Tu numirlu tricut a rivist ljei, Sutiri Galani n featsi cunuscut un tsi va s-urmeadz va c ft m s-public m sh-alti p rts , atseali tr
scriitor nishtiut di mults arm nj, Theodor Gher. (Todi) Zuca, a curi regulili di punctuatsie shi di gramatic ashi cum suntu afectati di
opir fu publicat ma multu tu limba g rtseasc . El n zbur tr regulili di scriari a vocalilor shi a consoanilor.
bana-al Zuca shi n-aspusi puts nili puizii pri limba arm neasc tsi n- Sh-tu soni, cum u-avem adetea, public m shi un suplimentu cu
armasir di la el, deadun cu ndau transpuniri di puizii dit limba scrieri dit vecljili rivisti shi c rts arm neshti di-aoa sh-v r 100 di
rum neasc . Tu-aestu numir, Sutiri Galani continu cu un alt anj. Un di nai ma bunili rivisti arm neshti, tsi s-ari publicat shasi
lucrari tu cari n da ma multi transpuniri dit proza scriat shi publicat anj, dit anlu 1903 p n tu anlu 1908, easti Lumina, rivist scoas di
di Zuca tu limba g rtseasc , sh-cu un exceptsie, tu limba eleyilji shi prufesurlji di la liceulu arm nescu di Bituli. Rivista easti
rum neasc . lung , shi tu numirlu a nostru va s-public m materiali dit numirli-a
Anlu tsi tricu afl m Bridgeportu, Connecticut, tu Amirichie, tsintsi anlui I (1903): (i) partea cu tut tsi easti scriat pri limba arm neasc shi
piesi di teatru, transpusi dit limba g rtseasc tu limba arm neasc di (ii) articuli scriati pri rum neashti tsi pistipsim noi c suntu intirisanti,
Mihali Custula (Michael Costulas). Cu tinirlji, sh-atselj ma puts n turnati pri limba arm neasc .
tiniri, di la sutsata F rsh rotu dit Amirichie, Custula li b g pi scen , Cum aestu numir a rivist ljei a noastr easti multu lungu, ari ma nsus
tr arm nj, aesti piesi di teatru, tu perioada di n inti shi di dup di 400 di padzinj, u tipusim tu dau volumi: Un prot volum (Tomlu
polimlu dit soni, dit anlu 1928 p n tu anlu 1961. Un di-aesti piesi di XII) cu articulili-al Zuca, Merca, Golfu, Caciona shi atsel a ndriptar-
teatru easti Golfu, mult cunuscut tu Machidunie di tinirlji arm nj di lui, shi un andoilu volum (Tomlu XIII) cu suplimentul, Rivista Lumina,
n inti di polim, c ea fu giucat la sculiili arm neshti dit Machidunie, Anlu 1 (1903), Numirli 1-12.
sh-di multi ori la atseali g rtseshtili tu cari mults di eleyi eara arm nj.
Tu-aestu numir, public m piesa di teatru Golfu, un simpl isturii di
vreari tu cari s-aspuni bana arm neasc , cu caracterlu shi cu adetsli
arm neshti di-aoa sh-un chiro. Piesa fu giucat di arm njlji di la
sutsata F rsh rotu di Bridgeportu, tr comunitatea di Bridgeportu shi
alti comunit ts arm neshti dit vitsinat , prota tu anlu 1928 sh-
deapoea, ma am nat, tu anlu 1954.
Aoa sh-ma mults anj, c ndu aveam nchisit s-public m c rts la
Editura Cartea Arom n , Dina Cuvata n-avea pitricut ma multi puizii
shi baladi scriati di un scriitor clasic arm n, Tachi Caciona, cari, p n
atumtsea, nu-avea publicat dic t mash tsinti puizii shi dau nuveli
njits. Tuti aesti puizii, Dina li-avea loat di la Ionel Zeana, cari tu-
arada-a lui li-avea loat di la sora-a autorlui. Puiziili, tu chirolu tsi n
fur pitricuti la editur , eara tuti inediti (nipublicati). Ma di-atumtsea,
trei puizii njits fur publicati tu un numir a rivist ljei Zborlu a Nostru
di Freiburgu-Ghirmanie, sh-un balad , tu Tomlu II a rivist ljei a
noastr (Anlu 1, Nr. 2 dit Sumedru 1994). Tu-aestu numir public m
tuti aesti puizii, atseali inediti tsi-avea armas di gruplu di puizii pitri-
Theodor Zuca Proz Aleapt 7 8 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

apo ti Stahti (Cali Naparti di Cinushi). Dz tsem pistipsim c nu-avem


la editur nitsiun exemplar dit versiunea g rtseasc tra s-putem s-li
compar m. Shi dau li aesti versiuni pistipsim c suntu idyili cu ver-
siunea arm neasc , tora chirut , a cartiljei Vlahustrata.
Opera-a lui di puizie shi proz zugr fseashti prota (i) bana-a lui di
Theodor (Todi) Gher. Zuca Samarina, bana-a arm njlor, ma multu atsea picur reasc sh-apoea (ii)
tir njli trapti tu filichiili comuniste dit Rum nie.
PROZ ALEAPT
Editsie ndreapt di Sutiri Galani Tra s-vead cititorlu tsi minduescu crititslji litirari di opera-al Zuca,
d m ma nghios (tu un transpuniri dit limba g rtseasc tu atsea arm -
PROTUZBOR neasc ) p reri di-a lor publicati tu dzuari shi rivisti rum nesti shi g r-
Tu Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni, Anlu 5 Numirlu 2 tseshti.
(Tomlu XI), avem publicat puiziili scriati pri arm neashti di Todi Va nchisim cu ndau zboar loati dit rivista Orea Samarina
Zuca. Tut aclo deadim shi un njic biografie di-a lui. Tora easti arada (Mushata S m rina), Numirlu 235 dit Mai-Cirishar-Alunar, 1994 tsi s-
s-public m sh-niheam proz . public tu hoara iu s-amint Todi Zuca. Cu titlul To Fos Fotize mesa
Cu tuti c shtim c ari scriat sh-pri arm neashti, Zuca public sta Skotadia (Lunjina Sc ntiljadz tu Scutidi), rivista fatsi un njic
proz mash pri rum neashti shi g rtseashti. C ndu eara tinir biografie al Zuca shi n-aspuni atseali scriati di criticlu litirar grec Gh.
Bucureti, tu chirolu-a polimlui, public pri rum neashti un carti D. Kuvelas tu rivista Syndesmos dit Mai 1994, tr cartea-al E. N.
minut , Prichindel, (Njicuzancul) cu un singur p rmit tr njits. Sh-ma Plati di 250 di padzinj, I Athlisi ke to Ergho Enos Martira tis
n poi, c ndu s-turn tu G rtsie, dup tsi avea fapt shapti anj tu Elefterias, Theodor Zuca (Giunamea shi Opera-a unui Martir a
filichiili dit Rum nia comunist , Zuca public pri g rtseashti trei Libertatiljei, Theodor Zuca), Problematitsi crititsi, Volumlu B, Editsia
c rts cu proz : (i) Pories Pera apo ti Stahti (Cali Naparti di Cinushi), Armos Athina, 1993. Tut tu Orea Samarina afl m shi un njic
(ii) Anisiha Monopatia (C r ri f r Arihati) shi (iii) Exomologhisi fragmentu dit cartea-al Zuca, Exomologhisi Enos Nekru (Xumuluyisi-
Enos Nekru (Xumuluyisirea-a Unui Mortu). Aesti c rts lu-aspusir pi rea-a Unui Mortu).
autor ca un di bunjlji scriitori shi filuzohi contemporanj grets. Mutrits tora tsi n-aspuni Gh. D. Kuvelas tr cartea-al Plati: Acats
Tora tu soni, la b ginaclu-a lui dit Amirichie, John Halmaghi, s- loc ca s-n-arc m ocljilj pi spatsiul ma largu a aishtei carti filuzofic .
aflar ndau manuscrisi inediti, scriati cu m na ic b tuti la machina Partsialitatea nu easti totna un virtuti. Ashi aspunem aoa importantul
di scriari. Ashi avem, pri limba rum neasc : (i) Cptuala Samarului studiu a mintimenlui autor E. N. Plati, cari di mults anj tora chivirni-
(Samar scutlu, ic Astarea-a S marlui, un colectsie di nuveli, turnat seashti minduirea critic shi studiul litirar shi filozofic. Easti un studiu
pri arm neashti aoa sh-un an di Ionel Zeana), manuscris tsi easti etim di problematic critic cari zburashti tr prozatorlu grec (cu
tr tipusiri aestu an di Editura Cartea Arom n sum titlul di Samaros- ar d tsinj picur reshti a arm njlor dit Pindu sh-ma multu dit
cutlu, (ii) Locul lui Allah (un roman, ic un colectsie di nuvele cu cunuscuta hoar di munti S m rina) Theodor Zuca (1920-1968). Th.
idyili personadzii, cari nu pari s-hib ghini bitisit, c ari multi al xiri Zuca easti un dealihealui om di gramati. B n tu Rum nie, dup tsi
sh-pitritseri la padzinj scriati, cu numiri di padzin ic f r numir, vo- fudzi dit Pindu, anj di pumoar (1940-1964), tu regimlu niuminescu
lanti, roman la cari lucreadz tora Dina Cuvata ca s-lu ndreag shi s-lu stalinistu alA na PaukershiCeauescu. Aclo fu giudicat shi condamnat
transpun pri-arm neashti) shi, pri limba arm neasc : (iii) Dumni- s sta tu-ahapsi tut bana, shi ncljis tu l ht roasili lag ri rum neshti
dz easca Lituryie a S mtului Ioan Gur di-Amalam . di Midia shi Tashaul. Un dealihealui martir a libertatiljei; un grec
Cptuala Samarului shi Anisiha Monopatia (C r ri f r Arihati) ntreg, cu ah ndoas pisti crishtineasc ; pirifan cundilj al E. N. Plati;
suntu dau versiuni a idyiljei carti, un pi rum neashti alant pi g r- impresionant , analiza critic a oper ljei al Zuca; v rtos armamentul a
tseashti. Mash c versiunea rum neasc ari mash shapti di dau spr - lui, filuzofic. Easti un studiu cari, dit tuti p rts li, ah rzeashti multu.
dzatsili nuveli dit versiunea g rtseasc . Iar Locul lui Allah, pistipsim
c easti un versiuni rum neasc a cartiljei g rtseasc Pories Pera Tu cartea Anisiha Monopatia afl m comentarii crititsi scriati di
Theodor Zuca Proz Aleapt 9 10 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

rum nj, tu dzuari shi rivisti rum neshti, tr cartea di puizii Sh-multu corectu s-actsintu paralelismul, c nai ma viabilu
rum neshti, V zduh n Vitralii publicat tu Rum nie, c ndu Zuca elementu dit opira-a lui easti atsel tsi ari s-fac cu G rtsia. Sh-nu putea
avea mash v r 20 anj. Aesti comentarii fur transpusi pri limba el s-fac un exceptsie. Amintat pi ciumili cu surpuri shi greu tr
g rtseasc sh-aspusi tu Anisiha Monopatia iar noi va li d m ma alinari a Pindului, S m rina di Grebini, nu vrea chear v r oar evila
nghios transpusi dit g rtseashti tu arm neashti. panuram , cari da avra, vimtul sh-lunjina a glorioslui munti, atsel tsi
Alexandru Jebeleanu,secretar generalla A sociaia Literar Banat ari shidzut ca un tsitati niazvimt a epopeiljei nord-continentale dit
tu: Vestul, 1943. Catiun di puiziili al Theodor Zuca vrea 1940.
lipseasc , nu mash ca s-u-aduchim ah nda tu suflit, ma shi s-u mutrim B n tu Rum nie ma nsus di 20-25 di anj. Putem s-dz tsem lishor
serios ca tsiva cari n intiriseadz pirsunal; tra s-afl m, aclo nuntru tu c easti un urmari a aishtei st vrusiri di c ljuri? Cu el adusi atsea
versuri, insush suflitlu-a nostru, m rli niisihii a secului a nostru, zborlu duritati a origin ljei a lui. U ud cu sirin tatea-a atmusfer ljei dultsi
tsi vrea vream s-lu spunem tu momentili crititsi shi exceptsiunali a rum neasc , pri-aoa sh-pri-aclo, ma u-amistic cu furtuna-a
ban ljei a noastr . Sh-deapoea, dup R. M. Rilke, dup Val ry, Dun riljei sh-cu conditsia-a climatlui nordic.
diparti di zghicutli stearpi a pseudo-modernishtilor, puizia-al Zuca, s- Ma afoar di aesti considirenti, bana-a lui g rtseasc n totalitati, ca
afl la n ltsimea iu poati s-lja anas un ban nau . suflit sh-inim , caft s-afl sirin tatea elin .
C. C. Nicolescu, Profesor Universitar shi critic litirar tu: Tribuna Adz , c ndu proza g rtseasc g rtseasc ca spatsiu afl un
Vremii (Tribuna-a Chirolui). Theodor Zuca, ma s-continu si scrii, va alt cali, azbuir multu c t Asc pitat , va dz c , lo elementul
n da sh-alti capodopiri. Scrierli a lui suntu ngr psiti la nai ma-analta conformistic di-aclo atsel ma multul proza g rtseasc dz c, s-dutsi
scar a ban ljei Tu-alumta nicurmat cu existentsa-a lui shi cu ca si s-fac un cu minduirea, vrea dz c ma ghini, cu minduirea
dunjaua, el afl , naparti di cinusha-a v n tatiljei, un scupo dumnidz - abstract , eposlu al Theodor Zuca, s-afl tu dezacordu cu rialitatea
escu. contemporan greac . Sh-temili shi soea cu cari zburashti di loc, n-
E. Verzea, critic litirar tu: Viaa (Bana). Scrierli-al Theodor Zuca adutsi aminti di anjlji 1930 sh-atselj di ma n inti.
au vula-a unei art mari. P r vulsirli al Theodor Zuca, nu li-ascald sh-ah ntu multu
V. Damaschin, critic litirar tu: Presa Vremii (Presa-a Chirolui). elementul tehnic ma li fatsi ma greali. Atseali tsi ari el tu minti, vor s-
Theodor Zuca, aest num lipseashti s-u ts nem minti. Ah ndos duc c t tu alt parti, un umuti ma substantsial , ma dishcljis , va
cunusc tor a litiratur ljei g rtseasc , fr ntseasc , italineasc , dz c cu rezultati cama siguri.
ivrupean shi internatsiunal , cundiljlu-a lui ari pirsunalitati. Uminilja, aest easti tsi s-dutsi ditu nchisit p n tu bitisit ,
M. S rbulescu, critic litirar tu: Presa Vremii (Presa-a Chirolui). duc ndalui cu n s atsel ma bunlu mesagiu a ban ljei optimist ,
N untru, dit versurli shi frazili al Theodor Zuca s-amint un alt sperants , sperantsa ca ipostaza-a ban ljei, ma sh-tsiva aparti di
lumi, namisa di vizibil shi invizibil. instinctili a noastri.
Petru Vintil , scriitor tu: Vestul. Theodor Zuca n-adutsi, ca Tu aest carti, cu aesti isturii, adutsearea aminti yini ninga un oar
alt oar Jean Moreas, tu G rtsia Etern , shi n aspuni un nou conti- ca s ncucuteadz logica. Nu c nu ari logic tu isturisirli a lui, mash
nentu di sentimentalismu shi m yie: Balcanlu. c adutsearea aminti ari un griutati ma mari, ea li fatsi tuti.
A. Lazarou, profesor filolog tu: Anisiha Monopatia. Ditu-aest punctu di videari, yinim diun oar tu lumea sentimental
Theodor Zuca, cari avea aprucheat un formatsie litirar shi filuzo- a autorlui. Easti un lumi sentimental , asc ldat di vreari shi
fic excelent la U niversitatea diBucureti, cultiv gram atli,s-durusi, uminilji.
cu mult vreari shi seati, a puiziiljei shi a proz ljei, iu agonja ac ts Ma optimismul al Theodor Zuca nu yini di la oviata priexistents
un loc aparti tu lumea spiritual rum neasc . comfortabil , din contra, dit un complexu di conflicti shi taxir ts.
Critica-l tinjisi cu comentarii multu al vd toari shi-l vidzu ca un nou S-auto-analizeadz f r si s-aduchesc , ma axeashti mushuteatsa-a
Papadiam antopolBucureti, ashi cum caractiristic u scrii Petru Vintil: ban ljei; descriptiv shi iroili a lui suntu oaminj simpli di-a natur ljei,
Theodor Zuca n-adutsi, ca alt oar Jean Moreas, tu G rtsia Etern , huryeats, cu prigiudic tsli shi perceptsiili a lor cunuscuti.
shi n aspuni un nou continentu di sentimentalismu shi m yie: Autorlu nu tradzi concluzii aoa, ma discrii. N-alas noi ca s-aduchim
Balcanlu. aesti personadzii, personadzii tsi s-afl aproapi namisa di legend , di-
Theodor Zuca Proz Aleapt 11 12 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

un parti shi rialitati, di-alant . Ashi n s-aspun. Ma easti sh-un mesa- roman lja un aspectu limpidi cari n scoasi tu migdani un dealihealui
giu ma concret: bana simpl natural . Rousseau s-giustific cati dzu . scriitor, cu talentu v rtos tsi azvoami ca dit un izvur, shi cu un
Ma oaminjlji dit m rlji c s badz mults scu griut tsli. uminitati nim rdzinit tu inima-a lui.
Exist opiri cari ti bag s-ti mindueshti. P. N. Panayiotunis tu rivista Dodecati Ora (Oara a doau spr -
Aest ti fatsi s-ti mindueshti cama cu uminilji. dzatsi), Nr. 17-18, 1967.
Sh-tora d m ma nghios minduirli a ma multor critits grets, tr cartea atsea tsi bag oar cariva, c ndu citeashti aest nau carti al Th.
Pories Pera apo ti Stahti, ngr psiti tu cartea dit soni al Zuca, Exomolo- Zuca, easti soea-a stilui shi un ah ndoas , multu ah ndoas vreari
ghisi Enos Nekru. tr om.
Demostenis Zadez: I critiki yia to vivlio Pories Pera apo ti Stahti Shi scriitorlu ari misticadzlji a proz ljei shi shtii s-u lucreadz
(critic a cartiljei Cali Naparti di Cinushi) tu: Xenia, Yizm ciunj m sturilja-a proz ljei cu lishureats sh-cu originalitati. N yini s-dz -
1968, padzina 134. tsem c Cali Naparti di Cinushi easti un sintez di proz adrat di
Fu ca un al nciri, un revelatsie tr mini. Roman scriat dinamic, di njits unit ts di proz cari, cu tuti aesti, au un lig tur intern
nai ma scunchilj tu litiratura neo-g rtseasc , n da cu buei multu yii absolut . Prozatorlu caft shi zugr fseashti oaminj shi caracteri, ma
cari n poart p n aclo c n fatsi s-pistipsim c b n m prining multu dit bana huryiteasc , ma cartea-a lui easti multu diparti ca s-aib
iroilji a lui alumtili shi tir njli-a f lcariljei a celniclui Ahuri. Zuca, ts s tura a unui folclor. Easti ca un atmusfer cozmopolitan . Ti-
lipseashti ca s-aib avut ah ndoasi experientsi dit bana nomad a ariseashti curdzearea-a stilui, cu oaminjlji yii tsi-lj scoati cu peana-a lui,
f lcariljei, ca s-poat s-n-aspun cu ah nt emotsie shi vreari tr di multi ori cu un stari sufliteasc liric pirsunal . Tut ntreag ,
oaminjlji di la munti, grealili shi h rioasili momenti a ban ljei a lor, cartea pari s-hib scriat cu ideea ca s-n-aspun shi ah ndoasa unitati
un ban di c ni, ma sh-un ban pirifan , nsus la munti. Al nciri a spatsiului balcanic, iu autorlu avu un ban siln voas .
dit Biblie easti bana-al Ahuri. Un Moise, cari cu nomurli Ioannou G. Theohari Tu dzuarlu: Proina Nea (Nalili di Tahina),
str ausheshti a f lcariljei chivirniseashti un popul, iu aduchirea shi 6-li di Avgustu, 1968.
apofasea tr ban shi moarti cadi greu pri caplu a lui. P rearea-al Dyiv sindalui lutsita carti a omlui di litiri Th. Zuca, Cali Naparti di
Ahuri easti un leadzi suprem , n fatsa-a curi s ncljin shi picurari Cinushi, aduchim di-aproapea, anasa a lumiljei pirifan a locurlor a
(sh-atselj ma aushlji, sh-atselj ma tinirlji, hiljlj-a lor) shi alts cilnicadz. noastri. Tu-atseali 240 di padzinj, ghini tipusiti, a cartiljei, Zuca n da
Celniclu nu easti un om. Easti ntreaga mir a f lcariljei cari, sum un textu di valoari litirar cu ugoadi dit bana di la munti. Autorlu scrie
dim nd ciunili a ljei, va b neadz shi va suprab neadz laolu shi cari cu vreari tr omlu cari cilistiseashti greu n hoar shi cari, cu
va continu imnarea-a ljei istoric . Crud , aspr , f r m sturilji pirsunal , poati s-fac s-anyeadz atmusfera tipic shi
sentimentalismu, aest mir zmurtic shi af n seashti f r ezitari, c sufliteasc a cunuscutlui tu lumea tsi b neadz . Ashi s-proecteadz
lipseashti si s-ts n distsiplina primitiv shi chivirnisirea-a f lcariljei. surprindz toarea realitati a atsilor tsi cilistisescu nafoar , cari tu m na-
Cunusc tor ah ndos a misticadzlor dit suflitlu monolitic a oaminjlor al Zuca fatsi un subiectu di estetic , cu pilixiri ah ndoasi di
dit munts lj Pindu, Zuca, n zugr fseashti cu un arar m sturilji patriutismu, di uminilj curati a lucrului, a filutimiiljei shi, n general, a
sintetic , atsea simpl ma polisintetic prilucrari tsi ari loc n untrul a valorlor dit ban .
ljei, cari scoati tu migdani aesti aspecti primitivi cu simboluri shi da Cu tut ninsimnitatea a lor, caracterli a personadziilor a lui suntu
projectsii niprobabili a soart ljei a lor biblic . Shi Zuca ari harea s-n zugr fsiti cu un ahtari trop c n dishteapt multu intireslu a nostru.
sc lseasc tuti aspectili absoluti a cartiljei a lui, ah ntu di s n toasi, Existentsili curati a muntilui a nostru suntu aspusi natural shi cu
ah ntu di nimuriri, tra s-giustific a cititorlui, shi uminilja-a lor shi du- asprimi sufliteasc , ca sentimentu, minduiri, activitati. Exager rli
ritatea-a suflitlui a lor, shi nindriptatea-a lui. Ashi, figurli al Ahuri, al suntu xeani di ncundiljerli naturali a scriitorlui, ma suntu, di multi ori,
V rlushcrac, al Coli, al Ghirasi, al Alipidat, al Lailu, aesti hiintsi di shi proectsiunj f r intires, niaduchiti a geanlui a lor.
granit va s-arm n niashtearsi tu adutsearea aminti a noastr . S-pari Bana, ea idyea, tu un mediu primitiv cari fatsi s ncljin , adutsi multi
c -l pidipsir multu sh-pi scriitor, el idyiul. Tr-atsea, padzinj dit lucri tr cunoashtirea-a noastr ca popul, ma multi tr intiresili a
romanlu a lui s-afl sh-tu dau -trei isturii ca V siliili Chiruti shi noastri laografitsi shi existentsa-a noastr m cat di pseudo-tsiviliza-
C nticlu a Noaptiljei dit C r ri f r Arihati. Ashi c , aestu tsie. Zuca, cu Cali Naparti di Cinushi, n aproachi di lumea yie di
Theodor Zuca Proz Aleapt 13 14 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

munti, di lucrul a lor, tu multili sc ri a ban ljei a lor cilistisitoari, iu prezents tu litiratura-a noastr . Un prezents yie, multu s n toas ,
elementul di baz easti ihtibarea umineasc real . umineasc . Cali Naparti di Cinushi easti un alumt , cari agiut la
Aestu duh s-afl pristi tut expunirea iu p r vulsirea v rtoas , an ltsarea sufliteasc a omlui, la f tsearea om a omlui. F r
mplin di nustalyie tr ar d tsinjli a noastri, buiseashti realitatea cu dogmatismi shi aforismi, autorlu n dishcljidi c ljuri cu lunjina-a
puizie. Pristi tut, prezentsi yii, xeani di mentalitatea l voas a chirolui uminitatiljei a lui.
a nostru, aproapi di curatili shi yiili locuri a pirifanjlor a noshtri Zborlu a lui natural ari un lutsiri tsi cur anarga, dialoglu a oaminj-
munts . Lucrarea-al Zuca easti un ntrupari a ban ljei di munti dit lor easti curat, ts si pari c azvoami automat dit inim . Shi, iu easti
z manea-atsea veaclji, ban cari u-avem sh-az shi cari, c easti un ananghi di un zbor anamisa di alti zboar , atsel dealihea litirar, ti h r-
capital natsiunal, lipseashti ts neari cu itsido curbani. seashti cu un arar prizents , cari easti un di-ah nti alti tsi stulsescu
Hrys. E. Zisi tu rivista I Erevna (C ftarea), 10-li di Martsu 1967. padzinjli a romanlui al Theodor Zuca.
Lunjin dit Antunearic! Deacutotlui uman mesagiu di uminilji, Easti un lucrari mplin di dinamismu. Easti un lucrari a curi lj si
vreari, aduchiri shi nfr tsilji easti scupolu c tr cari si ndreapt cadi s-aib un mari vreari shi pricunoashtiri.
aleptul prozator a nostru, Theodor Zuca cu romanlu a lui di tora, Cali Cari va fac ncheari valoarea-a lui, atsea litirar shi atsea cari
Naparti di Cinushi. Rialistic shi ah ndos anatomistu a sl bints ljei creadz umanitatea?
umineasc , ma sh-cu mplin giudicat ndreapt , mintiminilji shi Anghelos Fourioti tu dzuarlu: Apoghevmatini (Dzuarlu di dup
uminilji, autorlu n dutsi c tr protlu a lui matirial di rialitatea crud . pr ndzu).
F r ta s-culind tu locuri xeani shi z m nj di diparti, s-leag cu Nu-ari iuva un lucru cari s-nu ncljid n untru un aver. Tr-atsea
chirolu a nostru ca s-n aspun un lucru tsi ari un caracter ahoryea. sh-isturia easti nimoartea-a unei ban cu chentru di caracteri ca atseali
Dau grupuri di oaminj, aparti shi ncustati tu sinferlu a lor pirsunal, al V rlushcrac, al Alipidat, al Tulja, al Ghirasi, al Ahuri sh-alts
cu iroilji a lor, va s-fac ts s tura la cari, cu ah nt naturalets , hari, Adetsli, traditsiili s-ameastic ashi ca tu un capodopir , iar bana
simplitsitati shi mushuteats , Theodor Zuca va s-tsas p ndza stulsi- picur reasc shi atsea zivyiteasc arunic deadun, aspun ndalui
toari la cari atseali ma bunili hromati a hirilor compun idealu tr et a icoani, di multi ori cutrimbur toari, c ciucutirli anamisa di elj suntu
vrear ljei curat . C mpishlji shi cilnicadzlji di la munti suntu dau naturali. Autorlu easti un acshu p rvulisitor
lumi diferiti, cu minti aparti, cu programe opusi. Dz ts c nu imn Ahil. Lazarou shi El. Assoniti tu dzuarlu O Dimotis (Popularlu).
deadun tu strimta vali a ban ljei. Protslji ved bana ca un ndreptu Cali Naparti di Cinushi featsi un impresie arar tr crititslji a liti-
strictu, alants vrea s-afl un loc iu s-acats ar d tsinj. Shi nchisescu ratur ljei neo-g rtseasc , cari consacr comentarii tsi apudixescu
si s-m c p n la moarti, un cu-alantu, tr loc. Lucru tsi-l videm c s- dealihealui, m sturilja di scriitor shi valoarea-al Theodor Zuca.
fatsi totna, cati dzu , deav rliga di noi. Sh-tu bitisit ? Moartea. Ma Mini hiu protlu cari lu-aspush T. G. Zuca a publicului g rtsescu shi
c t tr problema-a noastr , moartea s-fatsi itia-a vreariljei, a tr-atsea, mini am ndreptul s-aduchescu un satisfactse exceptsiunal
nfr ts riljei, a lucrariljei shi a agiutorlui a unui cu-alantu. shi s-mi h rsescu di pricunoashtirea tsi-lj si fatsi a aishtui scriitor di
Proclamatsia-a vreariljei u fatsi caplu-a celnitslor, Ahuri, tu chirolu tsi valoari. n special mi h rsescu tr andoilu mari suctses cari
sh-lu da suflitlu, agudit di un curshumi dushman . Zboar li a lui, marcheadz cartea-a lui di tora, Cali Naparti di Cinushi.
arcati tr tuts atselj di la munti, ashi cum insha t ljati, peagalea dit Dim. Lazoghiarghos-Ellinikos tu Tiliviziunea-a ascheriljei g r-
gura-a lui, suntu ca aspusi tr tut dunjaea. Nu caft s ndzi. Nu va ca tseasc , 27-li di Brumar, 1967.
s ndzili a lui s-hib p ltit cu s ndzi dushman. Nu va ca moartea-a Easti zborlu di un roman bucolic, scriat cu elegants shi sensibili-
lui s-hib un simbol di ur , di m chilipseari. Aducheashti ursita tati curat , cari n zburashti di soea di ban , adets shi traditsii a s rc -
substantsial a omlui. Shi chirixeashti vrearea. Shi vrearea tr ceanjlor (vlahi). Mult lishor easti ca unlu s-lu vead Zuca ca un
dushmanj. Kristallis a proz ljei.
Naparti di cinushi, di taxir ts, di m ri dureri, di m chilipsiri sh- G. D. Hurmuziadi tu: Foni tis Elefterios (Boatsea a Libertatiljei),
di v t m ri, ahiurseashti un alt cali. Si dishcljid diznou c ljuri noi, 1-lu di Yizm ciunj, 1966.
c ljuri di creatsie, di prucupie, di tsivilizatsie. Afl m tu cartea-a lui un puteari sintetic shi un talentu distsiplinat,
Theodor Zuca, cu Cali Naparti di Cinushi adutsi un mari cari exista shi tu isturiili dit C r ri f r Arihati, ma tora s
Theodor Zuca Proz Aleapt 15 16 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

nmults scu shi s-fac ma buni Romanlu ari minari, ari ts s tur Asteri Korbatzi tu dzuarlu: I Mera (Dzua), 14-li di Sumedru,
Ma atsel lucru tsi n da emotsii, atsea tsi m yipseashti pri cititor, nu 1996.
easti isturia. Easti zugr fsirea yie a caracterilor umineshti shi a fisiljei Easti un isturii scriat cu mult viats , dinamismu shi spontaneitati,
tsi-lj criscu. f r agunjie, shi ari tsiva primitiv, cari n-adutsi aminti di putearea di
Tu-alt parti n zugr fseashti agunirea-a harlui di c tr moashili- zugr fsiri a idyilor soe di sceni dit Grazzie Deleda, scriitoarea italean ,
a hoar ljei cari, cu botsli-a lor, cu aurl rli a lor, agunescu harlu sh-lu- az ag rshit , cari ari loat sh-premiul Nobel. T. G. Zuca u scoati na-
ascap pi-atsel tsi easti etim ca s-moar .. n fatsa-a in tslor a lor, parti shi ncljidi tu padzinjli a romanlui a lui, un ntreag epoc shi
harlu s-l ht rseashti, sh-lu-alas l ndzitlu shi fudzi ca un fur un ntreag lumi. Multu corectu dz si un critic a volumului di n inti
arushinat. al Zuca, c continu cu traditsia al Kristallis. U dutsi ninti shi u fatsi
Aest isturie n-adutsi aminti di idyea soe di isturie di-al Kazantsakis ma ntreag .
dit Zorba. Moashili al Zuca amint alumta shi zugr fsescu un epo- St. Marantou tu dzuarlu: Athinaiki (Dit Anthina), 14-li di Yiz-
pee tsi nu ast m tseashti fatalistic, nu intr pri scen dup azvindzea- m ciunj, 1966.
rea-a harlui, mash ca s-bag botsli shi s-aurl . Oaminjlji dit Valtu si ncusteadz shi s-min apufusits tu bana
Aest imadzini, mari sh-multicolor , easti compus di aproapea picur reasc shi atsea di zivyits. Suntu padzinj mushati tu cari
50 di njits zugr fsiri, cari nu suntu altutsiva dic t capitulili cu idyiul d n seashti anjurizma di munti. Iar epiloglu, ari tsiva dit tragedia
numir a cartiljei. Catiun agiut ca scupolu a isturiiljei si s-dishf shoar antic .
ma shi zugr fseashti un adeti, un di priocup rli spetsiali a vlahilor, K. I. R. tu 2-li di Avgustu, 1966.
cari l da un stari di bitisit , di ban a cartiljei. Ma s-b na ninga, Kazantsakis va lu-ar sea dit tut inima celniclu
Dit aest carti al Zuca poat si s-amint un scenariu bun, cari s-m - Ahuri, iroulu al Theodor Zuca tu romanlu a lui tsi urdin cu titlul Cali
yipseasc pri-atselj tsi suntu oaspits a chinematografiiljei, Naparti di Cinushi. C Ahuri, celniclu vlah, tiriulu a Pindului, n-
aspun ndalui ah nti sceni di ciudie dit bana arm njlor cari, frats cu adutsi aminti di Capidan Mihali di Creta, tu asprimi, perseverents shi
vulturlji shi cu z rc dzli, b neadz nsus tu munts lj a Ipirlui a ninduplicari tu suflit. Mash c aestu livendu-om a munts lor, Celniclu
nostru. Putea s-eas shi un libret, a curi muzic s-hib scriat di Ahuri, aestu arhundu-picurar, sertu sh-cu pasiuni ca Capidan Mihali,
ah nts compozitori di az di-a noshtri. Mac amiricanjlji au adrat pari s-ts n cicioarli pri loc, easti uman shi un dealihealui om.
mult avdz ta Porgy and Bess al Gershwin, c tse s-nu-avem sh-noi Theodor Zuca b n aproapea 25 di anj tu Rum nie iu s-aspusi cu pa-
un melodram cu idyiul ar sunit, ca tem shi muzic , Arusa shi tru tomuri di puizii shi proz . Tu turnata-a lui tu G rtsie, s-aspusi cu
Alipidatlu, iroilji, cu lumea di deav rliga, a romanlui al Zuca? un colectsie di isturii, C r ri f r Arihati, sh-tora romanlu Cali
L. P. Kostelenou tu dzuarlu: Acropolis, 10-li di-Andreu, 1966. Naparti di Cinushi. Aest proz easti un vimtu nou, avros, tu litiratura
shi iroulu a lui, Ahuri, ari n untrul a lui un elementu di greac . Un nau dr shcljau , un s ndzi nou.
livindeats shi un giuneats g rtseasc , cari mash tu c rts li al N. Talentu di p rvulisitor, maturizari spiritual , un puteari sintetic
Kazantsakis s-ari aflat p n tora. Cu tuti aesti, iroulu easti poati sh- mari shi un mit cu ar d tsinj istorico-sotsiali, n untru tu spatsiul g r-
cama uman, pri cari pots shi s-badz m na. Agru sh-f r njil c ndu lj- tsescu, na protili virtuts a prozatorlui.
agudeshti b rb ts lja a lui. Trifir shi multu sensibil fats di m rli Romanlu-al Zuca easti isturia-a vlahu-picurarlor dit Pindu shi a Ipir-
evenimenti: ban , moarti, num , f lcari. B neadz shi s-min lui cu munts , iu di eta-a etilor b nar nomadz, verli pri dzenurli di
n untru tu legend . Zmolcu shi Samarina shi iarna la poalili a munts lor, la mardzina-a
Padzinj mplini di pathos, mplini di-aver, iu scriitorlu nu s-cheari c mpului, dit Asprupotam p n Kathirina. Un lumi hulandar ,
tu lucri minuti, mash njardzi n inti ca s-da cu zugr fsiri v rtoasi, tuti nomad . C litori seculari, tu-un alumt nicurmat cu stihiilji a
faptili a ban ljei, ashi cum li-aducheashti el. fisiljei. Un lumi ligat di-un njilji di ori, cu nomurli a ljei, cu adetsli
Th. Zuca ari un talentu di mari p rvulisitor, shtii s-l da ban a a ljei veclji tsi suntu ts nuti cu mult tinjie, cu ar dzli a ljei, cu valorli
oaminjlor, ari cunushtearea esentsial a lucrurilor di primansus, shi a ljei, un comunitati patriarhal , cu un c pie tsi nu doarmi
aestu lucru nu n c rteashti Shtii s-p r vulseasc shi s-n da ah n- v rn oar , tsi u-aveaglji tut chirolu, sever , f r njil , un dz n di
doasi emotsii. munti cari chivirniseashti cilnicatili, picurarlji, oaminjlji shi mira-a lor.
Theodor Zuca Proz Aleapt 17 18 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Cilnicatili, f lc rli, c rv narlji, aguyeatslji, cupiili cu njilj di oi shi


c pri s-mut cati toamn dit p durli di bradz dit schin ratili di
cheatr a Pindului shi, dit cunachi tu cunachi, dup un cali di multi
dz li, dup un expeditsie cari lipsea organizari, strategie, f r somnu
shi d n sitoari, agiundzi la locurli tsi li-avea loat cu agoyi tr iarn
tu c mpul di Tricol. Aclo s-afl n fatsa-a c mpishlor cari lj-aproachi HURYEATS
cu shubei. Picurarlji, av ndalui mirachea s-acats ar d tsinj, s-alas Publicat pri g rtseashti tu cartea Exomologhisi Enos Nekru
cid rli di rifudzeats shi s-analts un c liv , ca si s nfr tseasc cu (Xumuluyisirea-a Unui Mortu), padzinjli 175-183. Transpunirea pri
huryeatslji dit c mpu. Ma simbioza easti multu greau . Agrili a arm neashti easti fapt di Sutiri Galani, dup un transpuniri ma
c mpishlor nu s-uidisescu cu locurli di p shteari a celnitslor. veaclji fapt di D. Bacu shi publicat tuCuv ntul Rom nesc,
Ciucutirea va hib greau , va s-vears s ndzi. Ama bana cur n inti Hamilton, Ont. Canada (Avgustu 1978).
ca un ar u. Tuts prindi s-b neadz . S-b neadz cu irini.
Un vimtu epic sufl tu padzinjli al Zuca. Picurarlji suntu pilichisits tu Az tu h ryie s-v ndridzets
cheatra di munti, tu brad shi purnari. Sh-u-aduc cu stihiili a p duriljei, Va n ndridzem, dumnilja-ts
suntu oaminj cari b neadz , n untru tu mit shi legend . Glendili Ma s-avets un vreari dit soni, shtits, ashi easti adetea aoa; tu oara
homeritsi, homeritsi sh-legendili, homeric sh-moartea, homeric sh- di n poi a ban ljei, ma s-ai tsiva s-dz ts
giunaticlu sh-pirifanja. Ore, ore, celnitslji al Zuca n-aduc aminti iroilji Dumnilja-ts, va n ncljin m prota al Dumnidz sh-deapoea
ic dansurli a unei tragedii antic . V-alas s-v minduits, va yin n poi, sh-deapoea s -nj dz tsets
Tu lumea aest ncljis , ligat ca tu un p yid cu muntili sh-cu Poarta-a celul ljei s ncljisi, ufitserlu inshi di canda tu oara atsea
v ljurli, cu tserlu sh-cu noaptea, tu-atsea lumi a vlahu-celnitslor, iu aduchi lucrul agnusos tsi-l f tsea.
p rintili ari ndreptul di ban sh-di moarti, tr bana-a ficiorlor sh-a Giudicatslji la moarti, capitili a ximutariljei, trei huryeats (nu vrur s-
featilor, ashi cum lu-ari sh-cu nimaljili; iu tinjia, fr mtea curat , giu- da agrili a chivernisiljei comunist ) eara, di c ndu s-featsir sh-di eta-
neatsa, cilistisirea shi f tsearea curbani tr mira picur reasc suntu a etilor, nvitsats cu t tsearea, sh-tora, tu celul , c fta ninga ca s-lj-afl
un leadzi s mt , atsea lumi nchiseashti, peagalea-agalea, s-aspun noima ascuns . Zbura un di treilji, Ion Ion, sh-agiundzea tsi dz si,
crip turi c tr lumea di nafoar . Nucleulu s-moalji shi f lcarea s- poati c eara sh-di primansus, zboar chiruti va n ndridzem
lunjineadz di nalili rialit ts sotsiali. dumnilja-ts, s ndreadzi catiun cum shtii el ca s-moar . Andridzearea
Aesti transfurm ri di nafoar sh-di n untru, li adar Zuca cu stilu-a ti moarti easti tsiva tsi ts ni di catiun, mistico ncljis cu njilj di cljei,
lui pirsunal sh-tu un limb puetic cald shi avut . ashi cum tut omlu easti aparti.
Nu easti mash un isturie folcloric , nitsi un clirunumie mplin di George T utu shi Mihai Amariei, doilji, canda avea ag rshit
folclor, easti zborlu di un fresc v rtoas a ban ljei cari s-aspuni nu adetea-a zbur riljei Mutrea cu ocljilj m ri, dishcljish, mutrea
cu zugr fsiri superfitsiali, ma cu un ah ndos aver uman. deav rliga sh-iuva, f r s-vead , ca orghilj, ma canda ndz rea, canda
Figurli di muljeri suntu figuri dramatitsi cari ntrupeadz vasanjli a aduchea tsiva, fandazmi, fandazmi nicurati. Zbur rea cu ufitserlu nu u-
laolui shi ashtipt rli a lor. Aushlu picurar s-alumt cu harlu shi lu- avdz v r, nic dit celulili vitsini, nic dit coridor; zbur ri multu-
azvindzi. Un padzin cari anyeadz legendili populari shi c nticlu agalea, ca tu yis. Giumit ts di zboar , di primansus, zboar chiruti.
popular g rtsescu. Nuntru sh-nafoar di h psani, eara ashtirnut scutidea-a noaptiljei.
Shi miruloyea tr moartea-a c piiljei, a celniclui Ahuri, ari ncljishlji nu-avdza tsiva, cu tuti c eara dishtiptats, aduchirli a lor
m ritsilja-a mitlui antic. eara naparti di litaryie, sh-b na ashi, f r idei, ca aumbri, nic aproapi
di tser, nic diparti di loc S-dishcljisi shi si ncljisi un poart di
celul tu noapti, ca un sinduchi di mortu, ah t sh-tsiva ma multu.
C dzu n poi t tsearea shi tuti tritsea ca n yis, ca tu nyisari. Noaptea
dumnea dipriun , cu chis sh-cu t tseri ligati cu singiri, nuntru shi
nafoar dit celulili a h psaniljei. Giudicatslji la moarti t tsea cu
Theodor Zuca Proz Aleapt 19 20 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

m ritsilja-a apilpisiriljei, poati sh-cu mintiminilji. Sh-eara aest , Mash tinirlu avea ti dz tseari tsiva, ma nu putea s zburasc . Easti
noaptea dit soni, a ban ljei a lor! tinir avea apufusit s-dz c George T utu shi shidea tora ning el,
Dup puts n chiro va yinea ufitserlu sh-nu s-minduea ninga tsi va-lj ntinsu pi p lt ri ca v r mortu. Ion Ion tut ma st tea mprostu tu irnjia
dz c , tsi eara vrearea-a lor dit soni. S-p rea c nu l si bati ureaclja, l ht roas a celul ljei, ca puljlu-a noaptiljei nidurnjit di un et .
nu s-minduea dip, sh-canda nic lj-avea noima. Avea shi para-avea Nafoar pi coridor, s-avdza arvilili a vigljitorlor. Ceapi, ceapi Alt
oar s-fac tuti m rturisirli. Tora, nu l-avea armas dic t mash tavabie, alts avigljitori, tot na ashi, di anj sh-di anj, di njilj sh-di njilj
t tsearea, sh-mutrea s-aducheasc tragica noim a ljei. di nopts .
Mihai Amariei, canda vrea s-dz c tsiva sh-c fta cu ocljilj pi d va- Bre Mihai, tsi ai, tsi mindueari ti tir nseashti? s-aplic n poi Ion
nea-a celul ljei, s-afl aclo, poati, zboar li tsi-lj lipsea. Al ga cu min- Ion pristi el. Tsi ai, bre ficiorlu-a meu?
tea, ma nu li afla. ncljidea n poi ocljilj, shi nyisa tsi avea s-m rtusi- Mihai, eara an ng sit tora si-lj da giuvapi, cum tsi s-hib , s scoat
seasc . Ma yisili suntu f r timelj, himeri, ti-ar d pi tini idyiul sh-ti un zbor. Diun oar s-cutrimbur , s-alipid mprostu, l ht rsit, di
ndip rteadz di-aver. canda sh-avea asc pitat limba diun oar , di canda s-avea aprins pi
Ma bun easti t tsearea; ma easti greu s-ti nvets cu n s , greu s-afli dinuntru shi-lj ardi inima.
zboar li shi s-ti nvets cu eali. Mihai Amariei shidea ntinsu pi p lt ri, Zbura, bre Mihai, lj featsi rigeae ndirinat shi Ion Ion. Dz -nj tsi
tu cohea-a celul ljei sh-c fta si s-fac ashi, un mortu mushat shi vrei, bre ficiorlu-a meu Tora avem niheam oar ninti s-yin ufi-
tinjisit. tserlu.
Tsi ti mindueshti? Tsi ti tir nseashti? lu ntrib diun oar Ion Ion, S-alipid mprostu shi George T utu.
huryeatlu cu ocljilj fuvirosh ca ndau rufelj verdz , cu trup schitico, Treilji huryeats mproshti, s-mutrir ah ndos tu oclji, s-mutrir un pi-
analtu shi usos di canda eara cusurin cu Ayiu Yeani Prodromlu dit alantu cu mutrirea apilpisit . Sh-armasir ashi, tuts treilji, f r zbor,
irnjie. niminats, ca sfulgurats di un duh fuviros shi nividzut.
Mihai Amariei li chiru! Iara nu-afla zboar li tsi-lj lipsea. Min caplu Nafoar pi coridor s-avdz r n poi ceapi.
cish it shi scoasi dit hicati un zbor ca suschir, f r noim . Yinea ufitserlu. S-apruche di celula-a lor. B g m na pi clants . Nu
Easti tinir shi zbura singur antreilea huryeat, George T utu. dishcljidea ninga. Canda vrea s-am n , s ncheadic
Di-un cumat , cu trup mari, ts-eara fric di el ca di luchi, ca di Ion Ion ac tsa pi Mihai Amariei di brats, l strimsi la cheptu di canda
agrinj c ndu-l mutreai, f r vreari va ti d deai din parti ma s-ts vrea s-lu-ap r .
ast lja calea, ca s-nu l-and museshti. Scliro sh-pizm tar, om tsi Nu avem oar , Mihai, dz -nj, tsi ai pi inim ? Tsi vrei s-m rturi-
naparti di mintea-a lui asculta di un puteari di nuntru tsi-l chivirnisea, seshti?
un instinctu, clirunumie di pap-stripap. Mihai Amariei, canda lj-u deadi urbarea, nu putu s scoat un zbor,
Easti tinir dz si zgrumat George T utu shi s-timsi diun oar pi lu-ac ts frica sh-trimura ndirinat. Azghir ca nimaljlu pliguit tu
dushume pi p lt ri, cu m njli crutsi pi cheptu, ninga Mihai Amariei, inim shi ocljilj lj si umplur di l crinj. Dzimu zgrumat shi Ion Ion,
aproapea di cohea-a celul ljei. sh-lu strimsi la cheptu-lj largu. George T utu lj-ac ts doilji di
Mash Ion Ion, tsi ts-adutsea aminti di Ayiu-Yeani Prodromlu dit anumiri shi aplic peanarga caplu
irnjie, st tea mprostu, mprostu shi l ht ros. Nu-lj turn zborlu al Sh-treilji mproshti, ashi canda s-vrea pi truplu-a lor ciudusit s s-
Mihai. Si stinuhursi. S-apruche di mur, ntinsi grumadzlu sh-lo s- ap r , s-nu moar disp rts ts un di alantu, nsingurats. Canda vrea s-
mutreasc nafoar , nafoar di hearili di la firida-a celul ljei. Nafoar moar deadun, tuts treilji aproapea, sutsat . Ashi cum avea fapt shi
eara scutidi. Eara noapti shi tserlu ascumtu. Firida eara un stog di ximutarea, ashi cum eara nvitsats s-fac n hoar s rb torli, ti
chis , un firid ascumt ti lumea alant . p tigiuni, ti numts, ti mis lj
Cum tsi s-hib , tora va s-yin diznou ufitserlu Ufitserlu dishcljisi usha, intr tu celul .
N poi va zbura Ion Ion, sh-ti alants doilji, s-dz c vrearea-a lor dit Tora, s -nj dz tsets vrearea-a voastr atsea dit soni.
soni. Nuntru tu celul , huryeatslji u dutsea dipriun cu t tsearea-a lor. Ion Ion dishcljisi gura, lj trimura grunjlu.
Ciudie, ca nimaljili tu-ahuri. T tsea, di canda nu eara zbor c , dup Dumnilja-ts, noi va s-vrem s-dz tsem multi ma nu shtim s
niheam chiro, lipseashti s-moar ! zbur m, nu him cu nvits tur . Huryeats him, dumnilja-ts, va dz tsem
Theodor Zuca Proz Aleapt 21 22 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

un c ntic di-a nostru din hoar sh-deapoea, rigeaea dit soni, sh- N int ndalui, itsi pas a t u s-cheardi tu irnjie, f r urmi, f r
deapoea adutseri aminti. Mutreshti divarliga shi suschiri miryiuluxindalui:
Pi niashtiptati, tu h ryie s-avdz r bots; iuva nafoar dit celuli, Ah t putu s-fac omlu un cali s-cheardi ca un l vilji di milani,
nafoar dit h psani, poati tu ubor. Botsli ahiursir s-c nt , f r ashtears di vimtu, di ploi, di arin ...
agunjie, ah ndos, di s-dishtiptar tuts ncljishlji. Ts si pari c oaminjlji ahiursir v rn oar tu ap rnjita a lumiljei,
Eara tu apirit . C nticlu s-avdza tut ma curat, tut ma ndirinat, tut aest cali, sh-nu apruftusir s-u bitiseasc . Sh-oaminjlji s-featsir
canda d dea h ryia sh-canda s-dishcljidea un murmintu: afan, s-chirdur tu irnjie, ca niorlji cari trec pri-ascumta, noaptea.
Apleac -ti, ti-apleac , Arm s tura a caliljei s-afl amu, ca un yeroglif tu arin , tu singur -
saltsi jilitoari. tati. ts vedz aumbra a ta ca fandazm imn ndalui tu arin , sh-ti
Apleac -ti, ti-apleac , acats un tr ciudie anisihie. Aoa nu suntu sinuri, nu suntu arburi,
c run s-nji mpiltescu nitsi erghi. Cu cari si zbur shti? Ts si pari c un m n nividzut ti
s-u port ti tut eta. ast m tseashti, un mur di arin ts talji calea, furtii di arin ts cad
Apleac -ti, ti-apleac , pri inim . Canda vrei s-ti dishtepts , ma f r s-ti ai teas shi, f r s-
saltsi jilitoari. ti-ashtepts ti afli la chimitiryiul a irnjiiljei aoa diparti. Sulina, iu sh
ca vimtul si-nj ti bat , da suflitlu Dun rea tu apili a Amariljei Lae.
ca loclu s-pots s-lu bash,
sh-murmintlu-nj s-aumbreshti M ri cruts tu irnjie albi, l i, di lemnu, di marmar, di her... Shi
S-avdz bumbunidzari uscat , shcurt , di mitralier , sh-c nticlu s- statui, shi anghilj di b c ri, di cheatr ... Chetri di marmar cu gramati
fr msi diun oar . Huryeatslji Ion Ion, George T utu shi Mihai pri eali: A niag rshitlui a nostru c pitan Epaminonda... Aclo,
Amariei, fur tricuts prit pljumbu. aproapea, alt cheatr di murmint, cu ma puts ni zboar : Hrisanti,
c mara a Sulin ljei. Ma diparti: Harili cutidz torlu. Sh-ma diparti:
LADY PRICE OF NORTHUMBERLAND Liunida amari bl stimat !... Singur , di-un parti, un marmur
atsea di ma n poi, f r dip tsiva pri ea. Poati c avea murit tuts,
Publicat pri g rtseashti tu cartea Anisiha Monopatia (C r ri f r
soea-lj shi sotslji-lj, sh-nu afl v r si scrii ndau zboar . Un
Arihati), padzinjli 211-217. Transpunirea pri arm neashti easti fapt
marmur a singur tatiljei... C pitanlu a v silichescului stol, Naftu ali
diApostulCaciuperishipublicat tu D eteptarea, Revista
Caljopi, embur di gr ni, inginer, Hilda, Ghiorghi, Marusha,
Arom nilor, Anlu 5, Numirlu 1 (46), Yinar 1994.
Veronica, Hans, Cleopatra, Ionescu, shi arin , arin , arin ...!
C ndu bati vimtul di c tr Dun ri i di c tr Amarea Lae, arina s-
Mutream cu loari aminti, f r s-pot s-ljau un apofasi, aumbra a
min shi s-mut apoea tu un furtun . Ts si pari atumtsea c s-
mea, cari s-tindea tu arin , canda ashtiptam di la ea un prufits lji.
dishtiptar ar ilji demunj shi s-alumt cu crutsli. C ndu pupseashti
Aveam agiumt la mardzinea-a loclui. Sh-n intea-a mea, s-dishcljidea
tulburarea, afli diznou aumbra-ts cari ti ashteapt dipla-ts, ca
dau c ljuri. Pri cari s-u aleg? Aumbra a mea t tsea. Un cali
fandazm . Pistipseshti atumtsea c eshti tini mash, singurlu mortu-yiu
dutsea tu irnjie. Alant eara nicunuscut . ncljish ocljilj shi feci un pas
la chimitiryiu.
mash. Tihea a mea s-mi duc tu irnjie...
Ts-aruts oclji varliga, sh-ts si pari canda ndz reshti tsiva. Simts tu
C ndu nchiseshti tu itsi cali, tr nt nja oar , ts si pari c hii daima
vimtu c , amu, duhurli a morts lor yin t cuti shi stau ning crutsli a
tinir, c ap rneshti un ban nau .
lor, la statuili a lor. Citeshti diznou inscriptsiili. Morts lj poati c avdu
Ma, s-afl un cali Sulina, aclo iu-sh da suflitlu Dun rea tu apili a
numa a lor. Lj-acats mari sinyinisi, sh-vor canda s-dz c tsiva. Poati
Amariljei Lae, cali tsi u trec mash morts lj atsea di ma n poi!
c vor s-dz c tsiva tr buneatsa tsi l-ai fapt .
V rn oar , poati c fu sh-n s bun tr tsiva, poati c eara chitruit .
Morts lj au mari ananghi tr m rtirisiri.
Ma, amu, chetsr li a ljei suntu aroasi di tritsearea-a etilor. Au bueau
Sh-ap rnjir si-nj zburasc morts lj la chimitiryiul a irnjiiljei,
lulachish bueaua a nvirinariljei, siminati, pri giumitati ngrupati tu
diparti, tr sh Sulina, la mardzinea a loclui. Pri nisc nts lj-aducheam,
irnjie. Undzescu cu coliva tri mortu.
shtiam limba a lor, ma pri atselj ma mults lj lj-avdzam nvirinat, cu
Theodor Zuca Proz Aleapt 23 24 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

mult p reari di-ar u. Soartea u ar si shi u adusi tu irnjia di arin , Sulina.


Tuts morts lj, aoa, eara xenj. Un chimitiryiu a xenjlor. Cari s-l fac Lady Price of Northumberland avea m nj nvitsati s-diznjard
vizit aoa? Cari s-l aprind aoa tsear sh-c ndil ? Cari s-l fac l ludzli. Perlu a ljei avea lutsirea galbin a chihlimbariljei sh-a
dari? Aoa lj-acoapir arina sh-tserlu nfricush tor di nim rdziniri shi lun ljei. Ocljilj a ljei eara verdz ca di smaraldz , tr vreari
singur tati tr tut eta. Poati v rn oar agiungu p n aoa, diparti la ascumt .
chimitiryiul a irnjiiljei, tsiva pulj, ca albi adiljeri a nustalyiiljei, cari yin Avea la un andar , sh-casteli videri valturi, cari astindzea tu eali,
dit dip rtati locuri. tragic, stealili...
Itsi mortu, ag rshit, singur, xen, poati c nyiseadz patria a lui, chir- Tuts alants morts si m rtirisir , Lady Price of Northumberland,
dut tu arin , cu gura-lj shi inima mplin di arin . Poati c tu bana-a nu.
lor, multi vreri shi li-au fapt , ma atsea di ma n poi nu va poat Accidentally scrii pri cheatra a murmintului a ljei. ntreglu-lj
v rn oar , easti un vreari bl stimat , un c tar . Nu va vead murmintu easti di cheatr ca un sfinduchi di cheatr . Sh-pi el
v rn oar casa-l , ficiorlji-l , vruta-l . Poati, carishti c ndu, noaptea, sc lsiti gramati cu tinjisiri meseonic cu epitaflu tr dutsesi,
anda nu pot s-aravd , es dit murmintul a lor, scrupsindalui tu vimtu printsipesi.
arina. Nu pot s-aravd durerli, frica a singur tatiljei shi s-fac fandazmi, Lady Price of Northumberland. Accidentally...
s-fac bubushari... Tu mardzinea a lumiljei, aclo iu sh-da suflitlu Dun rea tu apili a
Tihipsit Odiseu! Agiumsi acas -lj, la Ithaca... Ma aeshts , morts lj a Amariljei Lae, un mortu chirdut n untru, tu arin , ascundi un mari
irnjiiljei, sunt trum xits sh-ma multu dic t tuts, Lady Price of North- mostico!
umberland... Fudzii di la chimitiryiu, al g ndalui, agunjisit, s-nu mi acats
noaptea tu irnjie.
... Andar sh-casteli. Shuptirai: Accidentally...
Tu andar , m ri ports pri cari li dishcljid noaptea mash fandazmili, Dup mini, di n untrul a tragitsiljei a ljei singur tati canda grea,
sh-dzua ntreag stau ncljisi cu greali heari, sh-cu latsuri pri n si, cu Lady Price of Northumberland. Grea, chirdut tu irnjie, tu ntunearic!
blazoani cruts, zmei, crinj... C ndu sh-c ndu asun un chipru, canda Aspunets-nji calea, s-mi tornu Northumberland! Dutsets-mi
easti boatsea-a andar ljei i a morts lor cari caft agiutor. Nicunuscuts, Northumberland, va v dz c un mari mistico!...
s-ahundusescu, s-cherdu tu valturi. Yiilji sta cu fric , ascumts tu cas- ... V rnu nu u avdza tu irnjie!...
teli, tu andar , tu ntunearic.
Pri m rli tablouri, zugr psits, morts lj s-h rsescu, canda nyeadz CNTICLU-A NOAPTILJEI
diznou la fleama a foclui tsi ardi tu m rli v tsr . S-ved tu crustalili cu
Publicat pri g rtseashti tu cartea Anisiha Monopatia (C r ri f r
di-asimi, caduri.
Arihati), padz. 178-191. Transpunirea pri arm neashti easti fapt di
C r uli sh-c v lari, mash c njlji cunoscu aoa tuts misticadzlji sh-
Apostul Caciuperi shi publicat tu cartea: Poezii shi Proz dit
a andar ljei, sh-a morts lor, sh-a yiilor, sh-a castelilor. Ma suflitlu ali
Literatura Universal , Editura Avdella, 1989, Freiburg-Ghirmanie.
Lady Price of Northumberland nu-l cunuscur , l asc p .
Un dzu , pamporea vinji ca un nior, sh-u lo pri Lady, sh-u dusi
Cloputli ar sun tu gremuri, tu v ljuri, pri dzenuri. S-dipun
diparti, dup soari, tu alt lumi. U-ar si soartea, sh-u adusi tu irnjie, la
arm njlji dit munts . S-duc arm njlji tu arniu... M rlji c nj di
chimitiryiul di Sulina.
mandr , ca luchi, ap rnjir s-alatr , ap rnjir s-azghear oili.
Cari poati si shtib tr tsi fudzi Lady Price of Northumberland?
Tulburat tut hoara, njitsi-sh-m ri. Ficiorlji s-h rsescu, ansar, es
C fta sh-afl un mari mistico? U-avinar poati morts lj dit castelu a
nafoar din hoar , s-l oar bun vinjit a picurarlor. S-h rsescu ca
ljei? Tr tsi apuf si tr-aest enigmatic a ljei c l turie? Fudzi
la un mari s rb toari shi p n yir. Ndreapsir c l titsi mplini di-
preascumta, evad !
au , cucoashi, meari. Sh-huryeatslji ndreapsir buts mplini cu yin,
... C njlji, dzu sh-noapti alatr tu castelu a ljei, tu andar , sh-nu u
ar chie tr vindeari. Cu aest ifchirie va s-amint nisc nts p radz,
afl iuva. Lady vru s-afl chealea cu l n di amalam , si s nveasc
sh-purtufolili va hib sh-n si tinjisiti, p rigursiti. Va s-fac puts n
cu n s , dzua mari a numt ljei a ljei?
Theodor Zuca Proz Aleapt 25 26 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

alishvirishi. Copuslu a vear ljei, asudoarea tsi l up ri fr mtea, va Eleni ng lbini, di va dz ts c eara dus la giudicari. Cu b rbatlu a ljei
afl tinjisiri. nu putea si zburasc pri fats . Aoa, tu aest prublem , mash
C ndu trec, vindu l pturi, c rnuri, acump r tsi afl , tsi-lj Dumnidz lu easti giudic tor; Dumnidz lu shtii tuts misticadzlji shi
h rz eashti shi tsi l va inima. S-fatsi niheam alishvirishi pri c ljuri, itiili. Aest nu easti ban ! Mi s turai!...
prumuveara shi toamna, s-fatsi puts n emboriu, cum s-fatsi la oaminjlji Canda u pimsi idyea inim -lj, Eleni dipusi sc rli shi s-afl nafoar
dit hoari, cari nu caft multu di la ban . din cas , tu cali. Shuptir trum xit : Easti am rtie, mari am rtie!
nj dai lapti? sh-ast m tsi tu cali: Nu, nu va mi duc aclo, nu mi duc!...
Ts dau au . Anlu tricut l vidzu, tricu ningr ea. S-asp re di el. Canda eara agri-
nj dai carni? mi, nu om. Un mascur, tiriu. Shi-lj dz si. Tsi-lj dz si, nu sh-adutsi
Ts dau yin. aminti.
Dzatsi chiladz, 100 drahmadz, 50 chiladz, 500 drahmadz! Atumtea, anlu tsi tricu, aduchi c s ndzili a ljei ap rnji s-ard sh-tut
Aest easti p zarea. Ashi s-fatsi tinjisit sh-f r murafets. Apoea truplu-lj canda loa foc. S-asp re di el. Poati c sh-lishin ... Lji si p ru
ap rnjescu ur rli: atumtsea c avea c dzut nghios tu grem. Aduchi un mari tulburari
Bun and musiri. sh-di atumtsea dipriun l ht rseashti. U-acats un paraxin fric .
S-da Dumnidz lu s n tati sh-harau . Aestu mascur s-apruche di ea ca agrimi, u mutri aduncu, canda lj
S-fac sots sh-cingrisescu cupili cu dishcljis inim . c fta cu ocljilj tru inim . Videarea-lj canda u-avea dizviscut . Eara
Iarn bun ... singur, lj ts nea sutsat doi m ri mandroschilj. lj zbur atumtsea i
Asc pit soarli sh-agonja ntunic rli intrar la fireastri. Va prindea lji si p ru mash? Mudzi, suschir i nac al tr ca mandroschil? Sh-cu
amu s-aprind lampa. Nu, nu va u-aprind . Eleni s-aspari s-eas tuti aesti sh-adutsi aminti, sh-ca s-nu avdz zboar li a lui, aduchi tsi lj-
nafoar , s-aspari di ntunic ri, di oaminj. Nu, nu s-aspari di v rn . avea dz s . Scoasi aest noim : Ti voi, mi-ariseshti multu... vrea
Nitsi di b rbatlu a ljei. S-aspari mash di idyea a ljei inim . Nisc nti vrea poati si-lj dz c ti-ag pisescu shi nu shtia s-dz c zboar li tsi
soatsi di-a ljei, un oar , arucar cuvendz poniri. E! aest Eleni, ari prindea. Lji zbur ashi ca sh-cum lj dz tsea: Va ti m c yie!...
tsiva! Nac lj featsir am yi sh-tr-atsea nu doarmi di multi ori Aestu mascur yini, s-aproachi amu, deadun cu cupiili a lui, cu c njlji
noaptea, tr-atsea toarn c ljurli canda chirdu tsiva sh-alag s-u afl ? a lui, cu caljlji a lui, cu cid rli a lui... Di iu shtia Eleni aest ? lj zbur
Si nviscu, canda f r vrearea-a ljei, ca sh-cum si ndridzea si s-duc el dealithea, cu zboar li a lui, i nac nyiseadz ? Va ti-ashteptu anlu
la s rb toari. Eleni n int s-dishcljid usha, ma armasi pri prag, aestu, anlu tsi va yin sh-daima. Aoa, itsi prumuvear sh-toamn , ti-
canda s-dishtipt dit somnu sh-ashi s-asteasi un yis himeric sh-tr ashteptu s-yinj la aest c rari, aoa tu p duri. Lja apofasea sh-yinu,
ciudie. Nu, nu va es! Nu va mi duc aclo... Nu avu curailu si s-toarn yinu, yinu... Yin, s-aproachi cupiili. Seara aest va hib aoa aproapea,
tu ud , ma sh-nitsi s-treac praglu. Armasi aclo la ushi ca tu p duri, va fac cunachi aproapi di hoar . Nu, nu mi duc. Easti
m rm rusit . am rtie, mari am rtie!
Yin, s-aproachi cupiili. Huryeatslji canda vor s-ap r tseasc hoara a Un duh m l gar lj d dea curai. U pindzea n inti, s-trag calea.
lor, s-lja cali shi si s-duc tu alti locuri dip rtoasi s-arhiuseasc un Prindi s-ti duts! Du-ti! Ti tir nseshti mash. Hii tinir . Ai ananghi di
alt ban . Si ndridzea, canda vrea s-fug sh-n sh deadun cu picurarlji vreari, di mult vreari...
tu arniu. Canda vrea si s-fac numadz, ca picurarlji s-cutriyir hoari Ocljilj a ljei s-avea arushit . Poati di v rn ascumt arushini, cari u
sh-c ljuri. Canda s-avea bizirsit di ayinji, di pluguri, di agri, cari c rtea tu inim -lj. Ma un mbitari nicunuscut u trapsi n inti si-sh
p rea c -lj ts nea ligats di loc cu ah ndoasi ar d tsinj. vead di cali. Umbrili a sear ljei canda eara buni soats di-a ljei. Tut
Avdi cloputli a cupiilor sh-inima-lj l ht rseashti, u-acats ca fric , hoara s-afl amu aproapea di p duri. Aclo ap rnji p n yirlu, s-
ca niputeari paraxin . S-m rt aoa sh-doi anj, ficiori nu avu sh-u ari apreasir m rli focuri. Amu bea, m c , c nt ... Nu, eu nu va mi duc
tr mari mirachi. Cas f r ficiori easti f r hari. Ti mutrescu aclo diparti, tu p duri, nu va agn ndipsescu m rli focuri. Va mi duc s-
huryeatslji cu ipupsie sh-dz c: Stearp cas , nu u vluyisi fac un priumblari.
Dumnidz lu, carishti tsi am rtii pl tescu aeshti oaminj! Tsi-i cu Ma c rarea u tr dzea shi nu putea si s-cheard . Eara un c rari ma
mini, tsi-nj si fatsi, tsi minduiri suntu aesti, cari mi c tigurseashti? di-un parti, cari njirdzea aduncu tu p duri, diparti di m rli focuri.
Theodor Zuca Proz Aleapt 27 28 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Eleni s-dusi si s-afl cu un agru ghigantu. Noaptea n inteadz , amariljei. Noaptea, noaptea ntunicoas sh-aest pluin yin di nsus dit
plimirsindalui cu ntunearic tserlu shi loclu. Nu easi luna, nu s-ved munti, di pri c rciliuri, dit p duri. Ar ulu dipuni sh-n s di nsus di pri
stealili. Niurat tserlu. Arhiusi n pluin ... Eleni nu s-aspari di dzenuri sh-picurarlji yin di la munti sh-ca s-ti mindueshti ghini, ti
ntunearic, nitsi di-aumbra-a arburlor, cari vor canda ca fandazmi s-u ntreghi singur: Ghini frate, tuti yin di la munti, ma di iu yini muntili?
ast m tseasc tru cali. Arburlji canda lj dz c: Ast m tsea! Easti Va dz ts c easti amintari a loclui. Ghini atumtsea, sh-aestu loc, frate,
am rtie, mari am rtie atsea tsi vrei s-fats! di iu yini?
C rarea nu s-videa, s-avea chirdut tu erghi. Ninga un pas, ninga Celniclu s-agiuca cu aht ri minduiri paraxini. Alithea easti c nu lu-
doi, trei pash... Inima-lj b tu putut, canda vru s-azboair dit cheptu-lj. ac tsa somnul shi nitsi el idyiul nu vrea s-doarm . Aruca itia pri pluina
lj vinea andral . Canda c dea tu grem. Sh-cu tuti aesti, nu c dzu. tsi tut u ntsirnea. Ptiu, afurisit pluin . Nu mi-alash s-isih sescu. Pic,
Cariva u-ac ts shi u streasi la cheptu-lj. pic!... Chiro bun tr yisi sh-minduiri.
Vinjish, va dz c vinjish!... Sta n untru tu cid ri, tes pristi groasili greali vilendz . Pluina
Atumtsea ap rnji s-cad un ploae sh-p durea s-umplu di bots sh- murmureadz tu Ljanur . U-avdi agudindalui lishor cid rli, pic, pic...
mudziri, ca la ascumt , paranom vreari. Am nat noaptea, Shanlu u shi s-h rseashti Ahuri, s-h rseashti celniclu, c nu lu-acats somnul
dusi tu ntuneariclu a p duriljei sh-u scoasi aproapea di hoar la idyea sh-ari chiro s-avd minutlu c ntic a ploailjei. Ljanura nu s-veadi tu
cali. noapti. Nitsi p durea cu fadzlji. Tuti sinurli a noaptiljei li c lc pluina
Eleni a mea, c ndu va ti ved diznou? di toamn . Tu cid ri dormu aushlji, muljerli, njitslji. B rbatslji s-afl
Nu shtiu!... Poati v rn oar . Nu va mi xana-vedz... nafoar tu p duri, cu oili, caljlji, c njlji. V rnu v silje a loclui nu ari
Shanlu nu aduchi tsi vrea s-dz c cu atseali zboar a ljei. U mutri cu p lati ca cid rea-a mea... ap rnji si s-pirif nseasc singur celniclu.
ocljilj apresh p n c ndu s-chirdu ca un aumbr tu ntuneariclu a V rnu altu nu ari ahtari vilendz ca a mea, flucat , avut , moali.
noaptiljei... Ashtirnut, alm chi ari b gat sun vilendz , s-nu da p lt rli-lj di
aratsili loc. Cid rea u-au ts sut muljerli cu c prin , alunic prisupr
Ploae minut , pluin ... tic, tic! s-avdza chicuti ca l crinj tsi c dea di apa ca pri umtu. S-h rseashti celniclu tu cid rea-a lui. Ploaea canda-l
pri m rlji arburi. Ljanura, cu njitsli-lj fid nj, fadz njits, sh-ascutura mi- h idipseashti, canda lj da p rigurie shi-lj dishteapt diznou
nutili sh-trifirli alum chi sh-canda shuptira cu l htar , canda s-agiuca ficiurescul suflit. Nafoar , b rbatslji, nv lits cu m rli t mb ri, avdu
cu ploaea, cu noaptea. Aest ploae canda dz tsea zboar ficiureshti shi sh-elj ploaea sh-ca agrinjli sh-au limerea tu p duri, tu Ljanur , ntr
mistiryioasi, un soe ca-a edzlor c ndu agudescu chiprili-l shi s-h r- m ri b rtsiri, tu guvi, tu pishtirei. Tsi s-avdi? Tsi s-avdi? lji si p ru
sescu. Ahuri celniclu nu-lj d dea sim sie, nu vrea s-u lja di h bari. tr ciudie al Ahuri. Easti un tsi alag prit Ljanur , noaptea sh-tu
Aest pluin ariseashti a njitslor ficiori, l c nt ca di lig nari shi-nj ploae. Poati s-hib v rn ljepuri, anisih shi f r apanghiu!
dormu tu leag n, isihi, lishor, haraua a lor! Ploae tsi ariseashti a mu- Apili cura varliga di cid ri ca tu avl chi. Greu va calc m ni caljlji.
ljerlor di-ap rnjescu si nyiseadz shi s-suschir . Ploae di toamn . Ei, Calea va hib mplin di l schi. Prindi s-n afl m un alt cali ma us-
ei, ca s-c dea ploae cu chetri, atumtsea vrea vrea v rn axie! Vrea cat , chitroas . Va ntreb tahina c rv narlji, s-ved tsi minduescu, cum
eara mari lucru sh-tavm s-cad ploae cu chetri. Vrea asparg multi ved elj lucrili. Pistipsescu c nitsi nu l meal , nu au elj aht ri
capiti. Sh-ca s-c dea un pri caplu-nj, gl rinj! shuptir celniclu frundidz. Va xit xescu tahina pri c rv nari sh-va ved eu c t lj fatsi
Ahuri. Tsi stau sh-mi miduescu. Avdz , Doamne, ploae cu chetri? c ciula a catiunui.
Gl rinj... ia avdz , pluina aest l ts ni ashi njiclu-nj niho, avdz ? Ahuri trapsi pri el vilendza, s-acupiri, etmu tr somnu. Ma ploaea
Na! tic, tic, tic... pic, pic, canda lj dz tsea: Tr tse cafts altu ar pas dic t pri mini?
Ljanura easti varliga di cid ri. P durea cu bit rnjilj fadz s-afl Iar s-avdi vreav tu Ljanur . Poati s-hib amu v rn c ni. Ia stai,
puts n ma naparti, ca un castru f r m rdzinj, cu mururi analti, di frate, nji si pari c avdu sh-un boatsi. Nu mi-ar d urecljili-nj. C nt
aumbri, tu h ulu a noaptiljei. Cid rli, varliga-varliga, ca mandr au cariva peagalea aproapea di p duri. Cari s-hib tu aest oar ? Picurar
n intea-a lor gremlu. S-avdi ar ulu tsi s-dirin si-sh dishcljid un i c rv nar? Ma tsi-lj vinji, tsi lu-ac ts ?
cali a lui, mudzeashti aduncu shi sap chetrili la timealjili a muntilui, Ahuri ahtari furnjie c fta, tra s-nu lu-acats somnul. Lo t mbarea-lj
canda va s-fug shi si s-duc tu altu vasiliu, s-afl libertatea a shi ishi dit cid ri. Ia s-ved eu cari hii tini, cari nu mi-alash isih s-
Theodor Zuca Proz Aleapt 29 30 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

dormu. Cari hii, frate, tini cari nu ti-acats somnul sh-c nts singur- ma amu, n untrul a lor, canda lucra un duh paraxin mplin di foc sh-di
ts tu ploae, tu ntuneariclu a noaptiljei? vreari. Avea s rb toari tu inim -lj Shanlu. Celniclu nu avea v r
C nticlu s-avdza ca un dip rtat iho, va dz ts c eara un shuptirari a shube, ts nea niholu shi canda aduchea c sh-el ntinireashti diznou.
ploailjei. Ahuri intr tu Ljanur sh-cu m njli deadi di-un parti trifi- Nj-earam tinir sh-eu n oar , nj-earam tinir sh-multu gioni...
rushts lj tiniri fadz. S-featsi muceali di ploae. C njlji lj ts nur , Ma tsi soe di c ntic easti aestu tsi dz ts, vre Shano? lu-ast m tsi
dup el, sutsat . Agiumsi tu p duri. Aclo, nisc nts calj, tu Ahuri. Zboar li li-aduchescu, ma nu shtiu tsi vor d-dz c . Canda
ntuneariclu a noaptiljei shi a fadzlor, st tea niminats, canda eara zbur shti xean limb .
paraxini dumnidz iri. Avea dishcljish m rlji a lor oclji sh-c fta poati Nu putea si s-duc cu mintea celniclu tsi s-featsi noaptea aest tu
s-dizleag mistiryili, m yiili a noaptiljei. p duri. Nu poati Ahuri s-aducheasc misticadzlji a suflitlui al Shan. S-
Vre Shano, tini hii? Shanlu ans ri mprostu x fnjisit. Tini c nts ar si pistipsindalui c itia a c nticlui easti cofa aest mplin cu yin.
noaptea sh-nu mi-alash isih s-dormu? Tsi ts-vinji, tsi ai tu inim -ts, tsi Cum si s-mindueasc celniclu c aoa sh-nisc nti ori di chiro, Shanlu s-
m razi sh-cari dureari ti-aroadi? afl cu un muljari, cu Eleni. Lu-avdza c nt ndalui ah t di mushat,
Shanlu nu s-ashtipta la aht ri ntrib ri tu aest oar . l lo ah t di la inim , ah t di paraxin, shi-l mutrea cu t vm siri:
anipandiha celniclu. Nu putea si s-duc cu mintea c Ahuri, tu ahtari Tsirboanji stai mushat, st -nj-ti t pinusit ...
oar , nu durnja, c putea s-eas dit cid ri s-lu afl aoa shi s-lu lja la Va dz c , tsi vru s-dz c Eleni? Nu va ti ved, nu va mi mata afli
xit xiri. alt oar ... Shanlu sh-t lje diun oar c nticlu... Ploaea lj d dea
Ahuri aruc t mbarea-lj shi shidzu ningr Shanlu. Analts lj fadz sh- n inti, canda avea scupolu s-u ts n ashi p n tr tu et . C nticlu a
amistica clun rli cu ntuneariclu a noaptiljei sh-ploaea tut c dea lishor, noaptiljei s-bitisi. Ap rnji amu si zburasc Ahuri uht ndalui.
shuptir ndalui tsiva ca un mistico, cari yinea di nsus din tser, di diparti, Multu mi-arisescu pri mini aht ri ploi. Agiut s-creasc erghili di
dit tricutili eti. toamn . C ndu earam njic, Cara Ahuri mi scutea gulishan tu ploae shi-
Ia dz -nj, ia ximuluyisea-ti, tsi ascundz tu inim ? Celniclu avea nj dz tsea c nt ndalui: Ploae, pluin , creashti-l si s-fac ca bradlu.
chefi tr muabeti. Tr tse c nts ? Ashi aducheam cum crishteam... Paplu-nj, Cara Ahuri, sh-n s c nta
E, shtiu sh-eu tr tse? Cari shtii s-dz c cari easti itia dealithea a mushat ca sh-tini, Shano. Sertic om, l m c vrearea.
c nticlui? Aestu easti un mari mistico a inim ljei. Celniclu uht sh-ap rnji un c ntic veclju. Shanlu, troar l urm sh-
Celniclu vidzu tsiva tu ashtirnutlu cari eara adrat di alum chi. C ft ts nea niholu. Boatsea-a celniclui Ahuri s-avdza namisa di fadz, tu
aclo shi scoasi un cof mplin cu yin. ploae canda b tea un chipurici di-asimi, mplin di poth. Caljlji s-ascu-
A, ia, ia! Amu aduchescu, amu nvitsai sh-eu cari easti itia-a c ntic- turar dit niminarea-a lor, sh-turnar capitili c tr boatsea-a
lui, aest easti marli mistico a inim ljei, aest cof mplin cu yin. afindicolui. Canda sh-oili s-dishtiptar dit somnul a lor. Arhiusir ca tu
Shanlu vru s-dz c tsiva. Tr tse, vre crishtine, nu mi-acljimash sh-pri yis si s-avd cloputi. C njlji avdza c nticlu a celniclui, ca n shti
mini s-bem deadun? c r uli, pistipsindalui c tr elj mash c nta celniclu. Aushlji dit
Nu avui curailu. Pistispeam c la aest oar dornji ic ai alti cid ri, cu lishorlu a lor somnu, ca ljepuri, dishcljisir ocljilj sh-b gar
frundidz. Amu, ashi cum vinjir lucrili, ursea! m na la ureaclji s-avd ghini c nticlu a celniclui. Sh-njic zotslji dit
Ahuri hamuar si. Lo cofa, u-al chi di budz shi supsi. culup njli-a lor s-dishtiptar cu bots subts ri, ca sh-cum vrea si s-
Aide, s n tati! aleapid nafoar dit cid ri, si s-duc la Ljanur , tu ploae.
S n tati! Celniclu Ahuri c nta. C nta tr cupie, tr calj, tr tut miletea. Eara
Al xir multi zboar sh-cu arada, cofa tut tritsea di la gura-a marili c ntic a noaptiljei: Yin dit munts arm nj cu multili cupii, yin
celniclui la gura-al Shan p n c ndu s-bitisi sh-nu armasi nitsi chicut sh-a noastri injori cu ntunearic shi cu sori....
di yin n untru. Shanlu ng lbini. Aduchi un aduncu simts mintu di-arshini. Nu m r-
Celniclu u-arc tu chefi. B g Shanlu s-c nt . C nta mushat. tirsi fapta a lui; canda s-dizbit amu diun oar sh-vidzu n inti-lj pri
Celniclu, ploaea sh-fadzlji ts nea niholu. atsel ma marli, pri atsel ma fuviroslu giudic tor. S-asp re di idyea-a
Shanlu, aest noapti, avea inima mplin di harau ca sh-cum afl tu lui sinidisi. Featsi un am rtie! Ca s-afl celniclu Ahuri fapta-lj, va-l
ea un yishteari. Zboar li a c nticlui eara tut atseali ca sh-alt oar , aguneasc , va-l xiftilseasc , va-l scoat dit tifterea a ban ljei
Theodor Zuca Proz Aleapt 31 32 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

arm neasc sh-va lu-aruc diparti di c shari, di la oi, dit munts . Va sun! Aest aoatsi s-u acljim m Dobrugea. Shi aoa va hib shi
lu-avin tr v t mari, ca pri un c ni lizearcu. Aest atimie, aest Altanaul! (Al-ta-na- l)
pruzvulie nu va lj-u ljart v rn oar tu ban -lj celniclu Ahuri. Atsel
ma marli, atsel ma fuviroslu a lui giudic tor c nta, eara n intea a lui. ... Ashi vidzu tu yis Ismail Aga, featsirea-ali Dobrugi, ashi si aspusi
Ap rnja amu s-apir , ma suflitlu al Shan eara plimirsit di ntunearic tu prota oar tu lumi shi hoara Altanaul.
canda lu-avea c lcat un noapti s ndzinoas , cu frica a moartiljei. Idyea isturie, c tiv r oar , Ismail Aga u al xeashti, u fatsi ma njic
Sh-adusi aminti amu, c Eleni lj-avea dz s tsiva paraxin: Nu va mi i ma mari, lj da alt opsi, dup omlu cari lu-ascult , dup chefea-a
mata vedz, nu va mi xana-nd museshti. lui sh-ma multu, aest isturie s-leag di cafelu cu cari-l meshti: dultsi,
Ahuri aduchi marea tulburari al Shan, si scul mprostu shi-lj dz si: multu dultsi, cu c imachi, tu filigean njic i arhundicheasc .
Avdz aoa, nu shtiu tsi ascundz tu inima-a ta, ma eu un ts Tsi pistipseshti tini tr vreari, cum u vedz tini, Ismail Aga Efendi,
dz c! Ca s-hib di featsish v rn atimie va ti-aspindzur cu idyili a lu ntreab cu ciudie, Tulja.
meali m nj... Ismail c dzu pri greau minduiri, mutreashti filigenjli goali, s-fatsi
canda dyiv seashti urmili al sati di cafe.
CHIRUTILI VSILII Vrearea? Hm! Tu-aestu lucru, nitsi Allah, el idyiul, nu deadi apan-
disi curat . Dz si tsiva, Multv rtoslu, ama zbur ah t preagalea, c
Publicat pri limba g rtseasc tu cartea Anisiha Monopatia (C r ri
oaminjlji nu putur s-lu-avd ghini, ghini. Tr-atsea, catiun pistipseashti
f r Arihati), padzinjli 35-64. Transpunirea pri limba arm neasc
c avdz tsiva, c shtii tsiva, mash c nu poati s spun tsi..., Tulja
easti fapt di Sutiri Galani.
Efendi. Allah, un n dz tsi a nau , a turts lor, tr vreari, shi alti v
dz tsi a voau , a crishtinjlor. Cu muljarea easti mari mintitur ! Ama
Ismail Aga misu-ncljisi ocljilj shi dipina tora isturia-a lui. Tulja lj-
eu tsi li dz c cu inima dishcljis . Tulja Efendi, c ndu hii tinir, nu
aprindi ciubuclu shi-l mutreashti di-aproapea...
prindi s-ts cheri chirolu cu aht ri ntrib ri. Tsindzi armili shi f
iurushi ca yeanitsar. Tsi shedz bre?
Allah sh-cheaptin barba cu dzeaditli, u h idipseashti shi pari c nu
Bitsi cafelu, zboar li eara di primansus, Ismail Aga fudzi.
easti ifh ristisit. Un lucru nu-l ariseashti.
Prindi mirimeti ninga, nu-i bitsit huzmetea. Bre, Ishala! Tsi shed
Ca si-l videa Ghirasi, iara va lu nc cea.
more, aurl Allah, sh-barba-lj agr psi ca b tut di vimtu! Ishala...
Bun parei aflash, Tulja, mari prucupie va s-vedz di la Ismail
Deav rliga, api sh-mash api, ntunearic di api sh-tseruri. Un mari cur-
Aga... Zboar groasi di tembelhana.
cubeu s-adr ca p rm clichi a Nibitsitlui. Apili s-adunar tu un loc ca
Tulja nu lj-ari sh-ah t ghini cu sotslu a lui. Lu-al s s-giudic ca un
hanumsi dit siralj, giuc ndalui ca lishoari mundz , cu ascumt lav ,
cati shi el avdi di multi ori zboar li a turcului, atumtsea c ndu lj si da
cu gushli tut albi di spum , shi ndzinucljar n intea al Allah.
ucazi. As ndz easti Dum nic . Di la Ismail Aga sh-u-ari tu minti si
Tamam, multu mushat!
s-duc sh-tu un altu loc. Pri Ghirasi lu-alas tu m g zie s-fac
Si ifh ristisi, Allah, shi-sh h idipsi diznou barba-lj lung ,
is chili. Lu-ariseashti multu si shtib tsi ncherdu adutsi, cati dzu tsi
nc rciljat , cari s-tindea p n la zuna-a lui di amalam . Shidzu ashi
treatsi. Erghili fitrusescu tora. Furnitsli s-duc shi s-toarn . Tu tser
chirut tu yisi sh-mutrindalui fatsa-lj tsi nyilicea tu amir rilja-a apilor.
azboair un lelic. Ahiursi marea s rb toari a prim vear ljei.
Dz si Allah a undilor di amari, ca un niho di p duri dip rtoasi:
Tulja armasi niheam ca naparti di cali. Tsi s-hib cu mini? Nu ved
Iar singur hiu, singur shi ninga cu atseali api. Apili suntu f r
c nj, nu ved cupii... ama yini primuveara! Avdu iar chiprili shi un
timealji, f r isihie. Altsiva-nj si h rz eashti a njia, un loc tri arihati.
boatsi di diparti tsi-nj greashti: E! e! Tuljo!
Allah, scoasi atumtsea nelu dit m na-a lui shi lu-arc tu ah ndamea
,
ali amari. Nelu featsi tsercljuri shi para-tsercljuri shi inshi deapoea dit

ap cu opsi al xit , aspun ndalui chetri shi tsar , munts shi p dz...

S-adr loc!
Ascolsun! dz si atumtsea Allah ifh ristisit. Sh-featsi tham . Ascol-
Theodor Zuca Proz Aleapt 33 34 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

.1 va fug ?
lj si pari c avdi nsus tu c rciliu, un fluear shi zghirat di njelj. Tuts s-minduea multu, cati noapti, elj singuri acas , la idyea
Uht afundos. Zbura singur. Lo un c rari cari-l dusi diparti, diparti di prublem ; ma, ta s-lja un apofasi, nu putea, nitsi ashi, nitsi aljumtrea.
Altanaul. Canda c nta tsiva ca un miriuloyi. Poati s-nu hib alithea! Shi cati dzu dup lucru, cu frica tu inim . Pri
cari si ntreab sh-cari putea s-l dz c lucru sigur? V r nu shtea
.2 alithea. Nitsi primarlu, nitsi atselj m rlji dit pulitii, nitsi minishtrilj
macar. Mash Dumnidz shtea tsi va s-adar , tsi va s-adar m ni,
... S-h rsea c lu-afl ashi pri napandica primuveara n cali; ama poim ni.
minduirli nu-l alas isih, l tir nsea sh-ma multu zboar li al Ismail Oaminjlji b na cu-aest noim , c- lj pashti un mari chindin.
Aga: Tsindzi armili sh-f iurushi ca yeanitsar, s-u ljai, s-u-arachi
vrearea... Va vrea si zburasc cu caritsi s-hib . Si zburasc poati Tulja s-dutsea la Ismail Aga, xen la xen. S-afl p rigurie. Ghirasi s-
alt soe. Nitsi singur nu shtii cum. Poati si xumuluyiseasc la Ghirasi? alumta greu la b c lichea-a lui si scoat p radz mults shi agonja, ca
Nu! nitsi la Ismail Aga? Nitsi la el... s-poat si s-toarn tu p trid .
U mutri aumbra-a lui shi-u ghinui, ca omlu cari ari idyea dureari! E, Shilv ri l i, scuf lai, ts ruhi l i, tut vishmintul lai, ca hilj di c lugru.
f rtate! Tsi poati si shtib Ismail Aga, om aush? Di iu si shtib Turcul Puts n ca paraxin, arushinos, cu oclji dishcljish cari s-h rsescu, jilescu
hala-a noastr ? N aguni celniclu Ahuri sh-vinjim tu xinitie. Ismail f r s -lj treac tsiva prit minti, ca njitslji dit s rm nits ...
Aga, ca s-avdza celniclu Ahuri zboar li tsi-nj dz sish tr vreari, va E, atsel hiu io, ahtari soe di om! Ashi va d dea apandisea Tulja ma
fr ndzea c rlibana di caplu a t u. Shtii tini cari easti celniclu Ahuri? s-lji b ga v r ntribarea. Caritsi s-hib va aduchea c ari s-fac cu un
N ashteapt pri mini sh-pri Ghirasi, diparti, nsus tu c rciliurli al om tsi s nyiseadz dishtiptat.
Zmolcu si-lj d m isapea. N aguni tu xinitie s-vead prucuchia-a Imna n cali, canda avea ocljilj ncljish. Na, tora sh-adutsea aminti di-
noastr . Ma ghini, Ismail afendi, s-nu ai lugaryeazmo cu celniclu un aush, agru-picurar di naparti, dit Pindu. Sh-adusi aminti zboar li a
Ahuri. Ma ghini s-nu-l and m seshti tu calea-a ta. lui: Omlu imn tu ban ... Unlu, ligat la oclji cu un m ndil minut ,
Tulja nu para avea lig turi cu alants, atselj di-a loclui, di Altanaul. sh veadi calea ndreapt , altu, cu m ndil groas (aesti suntu
Lu-avea ca xen, xen ca Ismail Aga. am rtiili a lui) sh cheari calea, altu, s-tir nseashti tu scutidi, cu draclu
c l uz. Suntu sh-oaminj cari nu au ocljilj ligats, elj ved multu curat.
Un ascumt anisihie li t r xea ininjli a huryeatslor. lj tir nsea Elj s-acljam oaminj nvitsats, cu carti, Ayi! Aeshti aspun la alants
frundidz tsi nu putea s-li aducheasc . Un soe di stinuhurie, f r itie, calea atsea buna shi-lj duc p n la un cunachi, la un hani. Ama,
un paradox . Tsiva s-fatsi, tsiva prindi si s-fac . Yisili-a lor aspun c ndu yini primuveara, dz tsea aushlu picurar dit Pindu, bunlu
arali minimati, cubilji. Frica yini di pristi tut; intr tu ininjli a lor ca Dumnidz lj ljart di am rtii, l discoapir ocljilj sh-ved tuts
niorlu tsi adutsi furtun . primuveara, shi s-h rsescu shi s-ciudusescu!
Oaminjlji ahiursir si zburasc cu fric shi zboar li a lor suntu Deapoea, agiumsi la ar u. Di-aoa ahiursescu dzenurli, s-alin p n
pts ni shi paraxini. Tsiva s-avdi, ipupsie, ashi cum pr vdz li la tser, s-avin un pi-alant ca la un ntreatsiri. Cari suntu di tsar ,
aduchescu di diparti chindinlu, cutrimburarea-a loclui. cari suntu di chetri, di marmar, aroshi, albastri, albi, dip ca cheatr di
Lumea ipufirsea, tr dzea un l ngoari multu arau ; l ngoarea-a azvesti. Sh-u-adutsea ca dzenuri, ma dealihea eara munts veclji, tora
fric ljei. Va yin vurgarlji? Va u lja Dobrugea? Tsi va hib cu multu apustusits, cu c mbur , asparts , cu pishtirei shi cr p turi, ca
Altanaul? Sh-cara s-hib ashi, alithea, cari va arm n Altanaul, sh-cari m ri pl yii tsi-lj f tsea s-aspun canda era m tsinats, preascumta, di
un l ngoari lung di-un njilji di anj. Pri elj avea armas , di loc-loc,
nisc nts ponj, ca goshi, cu trupuri slabi shi uscati, ca veclji zugr fsiri
1
Pri arm neashti: Es arm njlji tu munts ./Es tinirli arm ni,/Es oili di bisearic .
l i,/Cu chiprili di asimi... Aoa s-afla pishtireaua-a aschitiului Ioachim.
2
Pri arm neashti: Xeanili ermi si s-aprind , s-ard .../S-duc gionjlji Tulja, c ndu eara cu oili naparti, tu creacurli dit Pindu, di multi ori,
sh-n poi nu s-toarn . tu-aht ri pishtirei sh tritsea nopts li. Apanghiu, tra s-afireasc di
Theodor Zuca Proz Aleapt 35 36 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

zul chi, tu oar ananghi, tu chirolu ar u. Shi yitac isih tr somnu. Voi, ap ndisi pic toslu.
Tulja, intr ndalui n untru tu pishtireau , aduchi aroaua pri fr mti, Vrei s-ascults ?
pri m nj, ca neau nividzut . Tu-un cohi ardea un c ndil cari Voi.
lunjina dau iconj cu hromati l i-aroshi. Atumtsea s-fats un sut di mit nj, shi la cati ncljin ciuni s-ts dai
Shi dit scutidi inshi Ioachim din intea-a lui, cu m na mutat nsus, un bush pri cheptu shi s-dz ts: Ftisii, Doamne, ashi-nj prindi ca om tsi
canda-l ivluyisea, canda-l fuvirsea: nu-ah rzescu tsiva dip! Va fats sh-partea-al Ghirasi, tsindz ts tr tini
Stai, nitsi un dr shcljau ma diparti! shi tsindz ts tr ndihristul alantu!
Arasa-a lui, multu pidipsit atsel vishmintu, atsea vilendz , atsea Tulja ahiursi timuria, ncljin ciunjli shi bushlji. N intea-a lui, ca
tr lucru sh-atsea tr ncljin ciunj! Barba fuviroas , perlu arosh- dr gat, Ioachim l mutrea cu mult c shtig .
c st nji, mutrita-a lui tsi ti loa frica, ocljilj l i ca c tranea shi narea Vidz ndalui agru-barba-a aschitiului, s-asp re, s-nu tsiva di s-aruc
inshit nafoar , n inti, ca un yit gani. P rea un om agunit di nom pristi el shi-l acats di g rg ljan. Tulja apustusi ca la lucru greu.
sh-di drats, plazm dit irnjie, agru-om. Agiung ndalui la nau dz ts di mit nj shi nau dz ts di bush lj vinji
Featsi un crutsi, canda t lja tsiva cu c tsutlu tu vimtu. andral , s-mulje, si nduplic ... Fuc r lu lucra tr ljirtarea-a lui cu
Tulja ndzinuclje. mari pisti shi cu tut inima. Ioachim, canda-l njilui; vr ndalui si-lj
Ioachim ahiursi un prusifhie, ahiursi s ncljin . Eu shtiu di f rdi- lishureadz am rtiili, s-apruche shi-lj deadi pi napandiha doi bush
ledzli a meali, shi am rtia u am daima n inti-nj. Apoea aschitiulu lj s n tosh.
dim nd : Featsish nau dz ts! Ti ljertu di alanti dzatsi tsi-arm n di la un
Tr numa-al Dumnidz shi tr numa-a mea, xumuluyisea-ti! Lj- sut ! lj dz si imir aschitiulu, cari-lj vrea bunlu. Tora lja cali sh-
acupiri caplu cu pitr hilja. S-ti xumuluyiseshti!... Dumnidz s-hib cu tini. Ia stai! Ama nu apuf sits, tini sh-alantu
Aestu aoatsi, s-mindui Tulja, ca s-nu lu-afli tu bunili, poati shi s-ti ndihristu cari lucreadz la b c lichi, s-fudzits agonja di la Altanaul,
vat m ! Pishtireaua canda s-f tsea cama njic , ma aratsi, ma ntuni- draclu va v lja pri doilji. S-v turnats c t cama agonja la casa-a
coas . voastr , s-v dutsets la celniclu Ahuri shi s -lj c ftats ljirtari. Voi hits
Xumuluyisea-ti! aurl Ioachim. Cari hii, tsi-ai fapt , tsi am rtii as- hilj asp rg tori, cum ngr pseashti V ngheljlu... Fudzits agonja, c
cundz ? C ts furash, c ts v t mash, c ti muljeri ar sish? alt soe va v chirets aoa tu xeani, tu c ljuri shi draclu va v lja pri
Tulja nchisi taha s-dz c tsiva, ma zboar li a lui li biu! Canda-lj si doilji. Aoa va s-adar mari m chelj. Lumea va s-aprind .
nc rfusi limba. Aschitiulu duchi c fuc r lu tsi shidea ndzinucljat cu Ioachim zbura, canda eara anghil dit Apucalipsu, ama mults lugursea
pitr hilja pristi cap, adr m ri am rtii, m ri cacuryimati. c easti gardistu di her.
Tulja nu putu s-lja anas . lj vinji un minduiri di drac. Ma atsea Tulja nu putu s -sh yin agonja tu aeari. Si scul cu andral , lji
am rtioasa nu-l alas nitsi ca si si xumuluyiseasc . Atsea muljari l b she m na shi, lu ndalui ur ciunea-a aschitiului, fudzi al g ndalui
pidipseashti cu hamuar slu-a ljei, lj-aprindi foc tu cheptu. Tiudora, prit pishtireau , canda asc p di mari chindin. Va-lj dz c sh-al
muljarea-a murarlui. Sh-canda tora u veadi n inti-lj. Mutrita-a ljei, Ghirasi tsi soe di ghizae da Ioachim tr am rtii, tr paraxinli gesturi cu
canda-l gulishineadz . L-talji sudoari aratsi, cald . Shi na! Canda yini m na, va si zburasc sh-cu Ismail Aga, nvitsatlu aush turcu.
un alt fandazm , plin di inati, cari aguneashti fandazma-a muljari- Di-iu shtii Ioachim cari easti urnimia shi vrearea-al Dumnidz ?
ljei. Atsea easti celniclu Ahuri. Tr muxeashti Tulja. Fandazma-al Dz tsi iuva Dumnidz lu c mash tr nisc nti minduiri poniri cari-ts
Ahuri lu agru-mutreashti shi-lj dz tsi fuvirsindalui. Aoatsi agiumsit yin tu minti f r s-vrei, ari Ioachim ndreptul s-dim nd un sut di
andihrishts ! Angiurat numa-a mea tr a daua oar . Ftu, mit nj shi un sut di bush pri cheptu? Cari-lj deadi izini al Ioachim s-
m sc radz!..." s-avdz boatsea fricoas a celniclui. Nu ncapi aoa ni ljart dzatsi mit nj shi s-ts da doi bush ca si-ts creap caplu?
ljirtari, ni dim ndari. Tulja c ft s-lj-ap ndiseasc , ma nu putu. Agiumsi tu-aestu chiro n hoar f r ca s-poat s-dizleag aesti
Celnic Ahuri, noi aoatsi, na!... Sudoarea-lj curdzea pi fr mti ca greali prublemi!...
ar ulu. Fandazma al Ahuri lj-arc un oclju atimusitor shi fudzi...
Ioachim lu discupiri tr g ndalui pitr hilja di pri caplu-al Tulja. Afirea-ti di muljeri! Afirea-ti di S t n ! di pirazmo. Sh-mash tr
Vrei s-ti fatsi ndreptu? un minduiri pic toas cari-ts yini f r s-vrei tu minti, ca un musc ,
Theodor Zuca Proz Aleapt 37 38 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Ioachim ts fr ndzi oasili, ama Ismail Aga ti urnimseashti alt soe. cuteadz !...
Tsindzi armili shi aruc -ti la vreari ca yeanitsar! Tulja itim si amaxea. Ninga un cali Custantsa shi bitsescu vasanili.
Tulja nu cunuscu p n tora muljari di aproapi, u veadi ca agru- nchisi cu s lt nati, canda va s-dutsea si si ncljin la Locurli S mti
paraxin tiriu, shi tut lj da dul i deav rligalui. Tu-aest ilichie, omlu shi si s-fac hagi.
nu prindi si s-afl singur, f r vrut . Naparti, tu Pindu, celniclu Ahuri Sh-adusi aminti di un s rb toari c ndu featsi zaeafeti cu Furtsave-
va lu nsura, va-l b ga la giug. Celniclu Ahuri shtii ghini nomurli, shi leanjlji. Furtsavela nsus pri cal, pirifan, grea tu c ljuri:
nu alas palicarlji si-sh chear njatili tu c ljuri f r ufelji. Mi videts? Ashi easti d mara-a noastr ! Tuts alepts , livendz .
Tuljo, dishteapt -ti! Ghirasi lu-agudi lishor pri umir. Tsi stai ashi? Shi ahiursi c nticlu a lui: Eu hiu ficior di arhundu, eu hiu
canda chirush cupia? Naca ti l ndzidz primuveara shi vrei s-fudz Furtsavela...
nsus tu munts ? i ai alt l ngoari tu inim ? N poea-a lui yinea pi-arad , Furtsavealili, tuti nim rtati, cu capitili
Tulja avea para-shidzut multu tu soari. Ghirasi, di cum s-featsi nsus, ca eapili di d mar , nsus pri am xili a lor, proaspit zugr fsiti cu
ninga dzu , lucreadz la m g zie. Nu ari chiro tri chirdeari. Si-lj pulj shi l ludz, cu un njilji di hromati! Furtsavealina atsea mari yinea
dz c tsi p ts cu Ioachim? Aht ri lucri nu-l arisescu pi Ghirasi, va singur tu amaxi, ca arhimanditris . Yinea apoea Cucutriljanlji, cu
lu-acats inatea. tut soea-a lor, ficiori, feati, Carafatsanlji shi alts c lisits, sots shi
Na! stau sh-mi minduescu... C t va shidem noi aoa tu xeani? C t soe...
chiro ninga? Dz c c va yin vurgarlji sh-va li chirem tuti! Ghini ma, ning alanti tuti ma ahoryea, s-afla un amaxi, njic shi
Tuljo, lj-turn zborlu, cu mintea tut , Ghirasi, va fats ninga un mushat adrat , tut alb , canda u avea adrat m n di om cu carti...
cali Custantsa shi apoea fudzim. N dutsem acas ! N untru shidea un muljari. Numa-a ljei, ufitsial , dit pulitie, c eara
Ghirasi intr agunjisit tu m g zie. Avea vinjit mushtiradz. xean , lji dz tsea doamna Tiudora. Muljarea-a murarlui.
Fudzim? Cum va si s-poat ? s-ciudusea tora Tulja. Ag rshii, tr un C ruts mplin cu damigenj, cu yin sh-cu-ar chie, njelj shi muscari
minut , sh-pri Ismail Aga sh-pri aschitiulu Ioachim. Ag rshii chiola bilits, p nj shi tipsii cu piti, coshuri cu fruhti shi dultsenj, stivi di capiti
shi xinitia. Va dz c , va n dutsem la celniclu Ahuri tu Pindu! di c shc val shi vasi cu m cari, si alna nsus tu munti, la njica
Ghirasi, ficior di-al Ahuri, easti picurar dealihea, tut ntreg, nipilixit tu bisearic iu Furtsaveljanjlji f tsea un oar tru an, s rb toari mari,
purt rli a lui, ca un mandroschil! El nu easti om tr m g zie, afoar di Altanaul. Isnafi di ghifts , turtsi, cu aurlari, b tea d uljili,
m g zia u featsi dup mintea-a lui ca tsiva tsi aundzea ma multu ca sufla trumpetili ca cheameti di Dumnidz , b tea avyiuliili ca apucats
mandr . Agru-mutrea mushtiradzlji la is chi, canda l dz tsea: Tsi di drats. Hi ore, ore es taaa!
pistipsits voi, c ashi lishor easi p r lu, cuturu? Nu videts cum
alumtu!?... Lucra ashi, canda vrea s-aspun marea-a lui icanotit , Pirifani, b taltsi, b rb toasi, Furtsavealili, vrea m rtari. S ndzili
canda va muldzea un sut di oi dzua sh-va bilea alti ah ti. Canda s hirbea n untru. Ocljilj a lor m ri, c dea ca sfulguri s-ard pri mascuri.
ndridzea s-dz c : Mi vedz? eu hiu, celnic Ahuri, eu, ficiorlu a t u, Ts nea capitili nsus ca la un parat v silicheasc , cu c mari,
Ghirasi. Mi-agunish ca un c ni di-acas , c nu ascultai zborlu a t u, arhondisi. Ama va tsindzea apala, ama va b ga shi ts ruhi, nu va p rea
c nu vrui s-u ljau ti muljari Sumulaea. Mi vedz tora? Hiu acshu, nu ciudios la aht ri muljeri. Ma cari s-afl eali b rbat acshu tr nsurari la
prusvulsii numa-a ta. Tora, s-li dz tsem ndreptu, t ljati! Vrei si-nj dai Altanaul? Cari va putea s-li ndzinucljadz ? Naca Cucutringa, i
Sumulaea? Ghini, tora u ljau Sumulaea. Am a mea purtufoli mplin di Ghirasi? i poati, un dzu , s-an p deasc tu pulitii shi s-arap di-aclo
p radz! b rbatslji cari va lj-ariseasc , cu zorea sh-cu apala tu m n ?
Digeaba s-dusi s -l urnipseasc Ismail Aga, digeaba sh-irimitlu Ioa- Trunduescu loclu giuc ndalui shi aurl ca mbitati. Canda s-afl tu
chim. Nu afl culae tr stinuhorli a lui, tr furtunjli-a suflitului a lui. alumt , tu polim.
Atsea muljari, poati c lj-adr m yi. Nu poati s-ascap di ea. Tut lj Si s-fr ng d uljili, cum ts si s-fac shi clarinili! E, ore es taaa!
yini tu minti, Tiudora, muljarea-a murarlui, ca aumbr sh-ca Fac sfurli, s-aruc tu vimtu ca tirii shi umplu p durli di aurl ri.
fandazm . M rtari, m rtari aest vrea s-dz c f r zboar shi crifu-fapti,
Easti ghini c Ghirasi lo apofasi s-fug . Ea nu va poat s-yin prifatsiri.
deadun cu el, aclo diparti p n tu Pindu, la celniclu Ahuri. Nu va Tulja sh-freac ocljilj, canda veadi, tr prota oar tu bana-lj, muljeri.
Theodor Zuca Proz Aleapt 39 40 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Furtsavealili-l tr muxescu: li mutreashti, li xit xeashti shi nu-lj yini s- Ama tsi easti sh-aestu suflit? Sh-adutsi aminti cum s-dusi diun oar , a
pistipseasc c atsea tsi adar Furtsavealili va dz c cor, glendu shi daua dzu dup zaeafeti, la Ismail Aga s -l vead . Pistipsea Tulja c
harau mari. Tulja nu shtii c corlu easti un alumt a vreariljei, suntu tr-aest itie Ismail Aga nu fudzi, deadun cu-alants turts c t tu
giocurli a sivd lui. Tr-atsea Furtsavealili s-aruc ca tigresi tu vimtu, Anadulie, shi armasi singur aoa, Altanaul. Poati-l ts nu aoa v r
calc loclu shi-l cutreambur . Anduplic trupurli ca b tuti di vimtu, muljari. Tulja p l c rsi pri Ismail Aga si-lj aspun , tsi suntu muljerli
fac iurushi ca ar uri tsi dipun... Gioac Ghirasi, gioac Carafetili, shi tsi easti suflitlu.
Cucutrilili. Aest , ore!... Tini, Ismail Aga, c tse nu fudzish tu Anadulie deadun cu tuts a t i?
Furtsavela, ca c pitan, tradzi corlu, agru-shuir , agudeashti fundili di Efendi, vrearea-al Allah, easti shi vrearea-a mea. Noi, oaspits
la ts ruhi, scoati ar volea shi tradzi tu vimtu: bam, bum...! Tulja u shidzum aoatsi tu aesti locuri, tsintsi suti di-anj. Allah bin bereket-
ts ni di m n pri Tiudora sh-tut si ncheadic ... versin!3 Amir rilja-a noastr si surp , s-chiru. Eu armash s-pl tescu
Corlu-lj si pari multu greu. Tiudora ar di, lu-agiut , ma ocljilj a ljei hreulu di Amir rilji. Turcul pl teashti znjiili tsi li-adr , efendi!...
lj-aruc aljurea. Mutreashti pri Furtsavela. Pari c zburashti tsiva cu el, Ma cum lj-al s inima s-ti-ap r tseasc aoa tu xeani, Ismail Aga?
preascumta, f r zboar , mash cu ocljilj... Tiudora avina mascurlu cari Tini nu ai fumealji?
u-arisea! V rnu nu mi-ap r tsi. Eu vrui, eu, sh-apoea, efendi Tuljo, iu si s-
Am nat, noaptea, Tulja nu duchea tr tse Furtsavela shi alts ca el s- duc Ismail Aga, om aush? Iu s-alas eu pri Esnic, pri Aise, pri Abdul-
trapsir afundu, n untru tu p duri. Lji s p rea ca ciudie lucru, ma nu lah, bre? Atselj tsi fudzir suntu puts nj, atselj tsi armasir suntu
avea curai s-lji ntreab . Pri el nu-l c lisir aclo, tu p duri. Nitsi mults . Ismail Aga arm ni cu mults lj...
Ghirasi. Ismail Aga, iu suntu atselj mults lj cari armasir ? Eu nu ved la
Altanaul nitsi urm di turcu, nitsi imn tur , nitsi fesi.
Fudzindalui turts lj c t tu Anadulie, rum njlji adusir rifudziats dit Bre, efendi, nu vedz v r turcu, ma suntu multu di multsi... Suntu
alti p rts , aoa, tu-aestu loc avut, Altanaul. bre, s-afl tu chimitiryiu...
Sinurli cu Vurg ria eara aproapea shi cumitagiilji f tsea di multi ori Ismail Aga ari is chili a lui, cu duruta amir rilji shi cu morts lj. El
iurushi. Loclu eara daima p tidzat cu s ndzi. Aschirladzlji di la sinur, nu cunoashti pri Tiudora, muljarea-a murarlui. Tulja easti tinir shi
elj singuri lipsea s-u scoat naparti, dzu sh-noapti, cu armili tu m n . alt soe videa lucrili. Diparti s-videa tora Custantsa. Amarea scrupsea
Gardishtilj di her (ligiunarlji), s-b gar tu l i, f tsea adun ri di multi avra-a ljei tu aer . Caljlji canda s-dutsea peanarga sh-tr dzea amaxea
ori shi si ndridzea di revolutsie. C ntitsli a lor eara fuviroasi, mplini di f r copus. Tulja nu s-agunjisea. Lji si p rea tora cum, Ismail Aga,
ar zg nseari, foc, moarti! Tulja li-asculta aesti c ntitsi, cari yinea di yinea dipla ca un aumbr shi-lj dz tsea vecljili p rmiti. Paraxin atsel
diparti, ca niho dit p duri. Aclo, naparti, tu disa di noapti, c nta turcu. Lji treambur m njli, ocljilj lj sl ghir shi si ncheadic ca un
Furtsavela deadun cu ichipa-a lui. Noi him ichipa-ali moarti! Victorie, ljepuri aush tu buraz njli a lui. Easti shcurtu ma ari br n arosh shi
victorie i moarti... Moartea tr noi i s rb toari! Atsea ma marea feslu a lui veclju shi muhljid lj da s lt nati.
s rb toari a Libertatiljei. Tulja avdza aesti c ntitsi shi nu duchea Fatsa-al Ismail nu prindi s-u vedz dzua. Mushuteatsa-a lui s-dishcljidi
c tse oaminjlji u vor moartea, idyilj oaminj cari ma n inti ag pisea mash tu lunjina-a lun ljei. M ri, l i sufr ntseali, cundiljati, ca arichi
corlu. Shi zaeafetea... Carishti tsi s-adar tu lumi. Ari ndriptati di shain, oclji m ri migdalats ca pisa, mplinj di dor shi yisi shi narea-lj
aschitiulu Ioachim. b rb teasc shi chibar , mari, dz ts c t lja vimtul ca un apal ...
Tiudora tricu pining el. Tulja vidzu, n untru tu noapti, ocljilj a ljei, Dealihea, Ismail Aga, la Altanaul, aundzea cu un sultan. Poati eara
cari al xea hromati. Avea un lunjin di fosfur, veardi ca c tushili. profitlu atsel dit soni a chirdutiljei amir rilji.
Tsi mindueshti, Tuljo? Tsi yisi ts fats? lu ntrib Tiudora, pri push- Huryeats, pri padi sh-c val , s-agunjisea imn ndalui ca s-agiung
purati, shi s-chiru n untru tu p duri f r s-ashteapt apandisi... c t cama agonja tu pulitie. Avea oaminjlji lucrili a lor, sinferurli a lor,
Shi sh-adutsi aminti atsea s rb toari, c aclo, nsus la munti, discupiri tsiva tr vindeari, tsiva tr acump rari. Atselj ma mults lj eara
Tulja c , lumea ascundi multi mistiryi. Lu ndalui calea c t
Custantsa, sh-adutsi aminti s rb toarea-a Furtsuveljanjlor. Ma
3
timiseashti ghini shi altsiva, lucru cari lj-adutsi mari turburari tu suflit. Pri arm neashti: Dumnidz s-n da un njilji di birichets.
Theodor Zuca Proz Aleapt 41 42 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

vurgari. F tsea p zarea cu boatsea apus , ca nicuchiri, tinjiili la tseapi, albastr cu fundi aroshi cari giuca tu vimtu. Ama omlu vrea,
prash shi p t ts... Tulja arc ocljilj la un huryeat cari shidea nsus avdz ndalui b tearea a inim ljei a lui, poati di un aplo muljari ninga
pri sats, brumta. Avea mari var carotsa, shi arocutli c rts nea shi s-fac un vasils tu yisili a lui. Tulja u videa tora vasils dealihea!
ng nea. Ali vurgari nu-lj si b tea ureaclja tirie, b talc , cu curlu-lj Un oar , un mushtiri di la m g zia al Ghirasi, dishcljidz ndalui
ca d ul shi cu cicioarli misu-gulishani, cu pulbiri. Muljari-urs , nu un carti, aspusi un cadru: U videts? dz si a huryeatslor cari s-afla tu-
shicae! Yinea cariva c nt ndalui ca la p n yiri, cu mari harau . atsea oar tu m g zie. Mutrits-u ghini! U cunushtets cari easti?
Turn Tulja caplu shi vidzu n poi, al g ndalui, un amaxi cu calj Cariva dyiv si tu carti: Tiudora, v siloanja-a ali Custandinopuli!
sertits... I va-nj dau inima i va-ts scot atseali... Puts n ninga, s- Hm! tsi dz tsets? S-v dz c eu cum easti lucrul. V siloanja Tiudora
agiung Custantsa. muri. Tricur tora anj shi z m nj, ahiursi si isturiseasc huryeatlu
Un paitoni njic , tut alb -lishoar , lipa-tipa, s-apruche, f r s-u cari adusi cartea... Muri, easti zborlu... ama dealihea easti c nu
ljai di h bari. Avdz sh-cucigilu, aproapea, canda-lj zbura la ureaclji. muri!
Uristi, nd musim tu cali sh-Tulja! Huryeatslji s-adunar s-vead , cu ciudie, cadurlu dit carti. Tulja,
Citia, tut alb , a paitoniljei dipusi autumat, shi un m n cu atumtsea sh-arc ocljilj tu carti; vidzu v siloanja, featsi comparatsie
m nush albi muljireshti, dim nd a cucigilui s-li-alas ilefteri ghenjli. sh-cu doamna Tiudora a murarlui shi dz si aclo, tu m g zie, cu boatsi
Paitonea s-apruche shi s-dutsea tora deadun cu amaxea-al Tulja. Eara analt , canda vrea s-lu-avd tut lumea. Tiudora a murarlui aun-
doamna Tiudora. Tulja scoasi scuflu shi u ghinui aplic ndalui caplu cu dzeashti, a s-dz tsem c aundzeashti cu vasilsa, mash un lucru-lj lip-
mari ncljin ciuni ca la dispoti! seashti. Nu ari c run n cap ca v siloanja di Custandinopuli.
Ia mutrea cum ti ndzinucljadz un muljari! Ia mutrea cum cherdz Ama tora, c ndu u veadi di-aproapea, s-c nd rsi c , f r di alt , ashi
ihtibarea a ta b rb teasca. Lj-vinji tu minti un minduiri serioas . Li easti! Easti vasilsa Tiudora. Shi nu b g tu minti, ashi mbitat tsi s-afla
v pseashti, daraclu di muljari, mearili di fats ! Alb -aroshi ca di vreari ascumt , c doamna Tiudora nu f tsea calea singur . lj f -
amigdalji nflurits, ca pirpirunili shi dz tsi c easti fatsa-a ljei ca un tsea sutsat , c val pri cal pirifan, cu vishmintul di s rb toari mplin
zugr fie mistic di icoani veclji. Nu easti analt , ma tuti tsi purta, di cumbeali di amalam shi galoani, ma marli gind rm di Altanaul,
draclu shtii cum li ari uidisiti di ti toarn anapuda cu un mutrit a ljei. un b rbat pripsit ca un mitrupulit...
Alti muljeri si sufrusescu, au m njli v rtoasi di lucru, au f ts tricuti Tuljo, la noi acas , c tse nu yinj? C tse ti ascundz di lumi? lj-
n inti di chiro, di neuri shi di vahti m r nghisiti. Aest aoa, dz ts c dz si doamna Tiudora, cu haidi, an lts ndalui un didzitush tu aer ,
b neadz n untru tu glastr , ca l lud , f r s-u ard soarili, f r s-u ascutur ndalui dzeanili, canda va eara puts n nvirinat .
vl pseasc aumbra, f r vrundidzli cari shcurteadz dz lili a S-mi ljirtats, eu... shtits, ashi hiu eu!... Lumea nu...
ban ljei... Ama badz m na pri ea, ti ntreghi: easti dealihea muljari, cu Hi, hi, hi!... muri di-ar deari Tiudora
oasi shi carni, i easti tsiva fandazm di niraid ? i yis minciunos? Ma Ha, ha, ha, ar dea gros gind rm lu.
cari s-u ahuleasc ? Minut Tiudora shi cu hari, m yistr , sh-Tulja Nac v r feat -ts fur inima?
tivichel sh-yis tor. S-mindui la ea, di un njilji di ori, alt soe, ma nu Eu? nu, eu nu cunoscu v r feat ...! V rn !...
putu s-afl misticadzlji a ljei. Ama tora, tu aest minut , canda-lj si Hi, hi, hi!
dishcljisir ocljilj di un lunjin tsireasc . Canda u veadi pi doamna Ha, ha, ha!
Tiudora tr prota oar tu bana-a lui. U mutrea f r s-ascund sicletea Shi Ghirasi tsi-adar ? l c rti Tiudora.
dit suflit. A, Ghirasi tsi-adar ... Cu lucrili a lui... Ari buni purt ri Ghirasi...
Muljarea hamu-ar si la victima-a ljei. Avea daima ananghi di cariva Hi, hi, hi, Tiudora-l b g tu oclju, ca niorlu lunjina-a stealilor. Shi
sh-u t m seasc . Hamu-ar slu-a ljei, canda adutsea l ndurli cu ea tini ai buni purt ri, ma prindi s-ti nvets s-esh tu lumi... Doamna
deadun, primuveara. Dumnidzale, aest easti v siloanji, v siloanji Tiudora mutri oara njic di la m na-a ljei shi shushur ca vr hnjisit
dealihea! Cu greu s-ts nu s-nu lj-aspun sivd lu-a lui, cari-l pindzea canda atumtsea s-avea sculat dit somnu. Tsi am nat s-adr ! Ma
c tr ea ta s-bag botsli ca la un b bun mari, ca la gl rimi, c ndu va s-agiundzem Custantsa?
harau mari. Altu, ca s-u videa pri Tiudora, nu va-lj d dea ah t Truoar ! lj-turn zborlu gind rm lu.
simasie. Un muljari ca multi alti... Nu va videa poati c ciulitsa Cucigilu trapsi ghenjli shi agudi cu vearga caljlji ghini hr nits.
Theodor Zuca Proz Aleapt 43 44 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Nu ti-ag rsha Tuljo. Poarta a casiljei a meali va hib daima dish- Eu, eu, eu!
cljis tr tini! dz si Tiudora shi s-chiru. Shi putana-atsea mari cari s-acljam Babilon, imn n untru tu
Paitunachea al ga ampatrulea. Prindea s-agiung agonja Custantsa, s ndzi, mbitat , c val nsus pri un lamnji cu shapti capiti sh-cu
avea lucri tsi nu lipsea si s-am n ... Amurdzi. Apuslu di soari, canda dzatsi coarni: Shi lamnja guvirneadz lumea! Amir rilja si surp ,
u-adra un amarea cu aumbrili di la un alt amari dip rtoas . Loclu prindi s-cad ! Crishtinj, oara....
canda si afunda nuntru tu api di un njilji di anj... Aera scrupsea un Nu bitsi ninga ghini Ioachim, c gind rmadzlji si s rghir pri el, lu
anjurizm s rat shi tsireasc . ar chir , l-ligar shi-l loar cu elj. Huryeatslji sh-fricar ocljilj. Sh-
Nitsi Custantsa, tu pulitie, nu ma shtea cari easti catastasea. Frica sh- vinjir tu aeari ma am nat, lu ndalui calea c tr hori.
aoa, ca la Altanaul, crishtea dzu di dzu shi-lj tir nsea tuts cu m ri Tulja chinsi sh-el tr Altanaul, cu caplu aplicat shi greu ca un
vrundidz shi yisi arali. S-avdza bots amisticati! Va yin vurgarlji? va gurgulj. Tuts huryeatslji imna t cuts pri cali cu inima niurat . Carotsili
yin gardishtilj di her? Va si s-adar polim?... Va s-adar revolutsie? s-mina greu, canda l lipsea un aroat ... shi noaptea c dea pristi
Preascumta, catiun mutrea sinferlu-a lui shi noaptea ascundea tu catoyi lumi, cu mari scutidi. Tulja s-afl pali singur tu cali... Alants -l
hran shi lucri di axie, si s-afl aclo tr oar ananghi. Tuts ashtipta cu tricur , fudzir , agiumsir Altanaul. Va vrea si s-toarn pali
niar vdari si s-adar tsiva. Gardishtilj s-aduna preascumta noaptea tu Custantsa.
p duri sh-f tsea t limi, amina tufechili. S-itim sea tr revolutsie. S- Canda-lj grea Ioachim, canda-lj c fta agiutor... Canda-lj grea shi
itim sea sh-vurgarlji ta si sp streasc tuti, dip di dip - shi chivernisi, Ismail Aga di Altanaul. Nicunuscut easti calea-a Domnului! Shi s-ai
shi arhundz shi ctimati. Vrea adutsea nomlu a lor, a lor vasiliu!... c shtig Tuljo, s-nu tsiva di calts nafoar di cali! Canda avdi shi
Tulja acump r pr m tiili cari lj-avea ngr psit Ghirasi tu tifteri. boatsea-l Ghirasi. Lucru easti aestu? Nu ts easti arshini? Cherdz
Sh-tora eara chirolu si s-toarn diznou Altanaul. Huryeatslji cu chirolu prit c ljuri noaptea. Nu-ts dz sh c ninga un cali shi fudzim,
carotsili goali nchisir calea pri arad . Ma nu pruftusir s-eas dit n dutsem tu munts lj a noshtri? Tulja s l ghi ghenjli, si-l duc
pulitie. S-avea adunat mult lumi la un ast ljari di c ljuri. caljlji. C ljuri multi shi tuts trag ca dicunjari. Yinu pri aoatsi, yinu cu
Ast m tsi urdinarea. mini. Ma cari cali s-aledz? Tulja b g m na pri cheptu. Lu durea
Tsi s-fatsi aoa? ntrib Tulja. inima. Canda vrea s-fug , canda vrea s-arm n aoatsi, tu cali, tsiva
Nu-lj si deadi apandisi c tuts s-pindzea s-vead tsi s-fatsi. Sh-tindea cari ashtipta, ma nu yinea.
ciudiosh gushili sh-urecljili! S-avdz iuva lav dip rtoas . Yinea paitunachea, tut alb , ali
Zbura un cu boatsi mari. Eara aschitiulu Ioachim, cu agru-oclji shi vasils . S-apruche.
barb , cari an ltsa m njli la tser, si ncljina, ar chea tsar di pri loc, u He! Tuljo!... gri cucigilu cu ciudie, c lu-afl njadz nopts ninga
arca tu vimtu, canda s-alumta cu un ascheri di drats. pri cali. Tsi p ts sh di am nash ah t? Si-ts dz c noau li dit soni dit
S-ap r Dumnidz , ma tsi p ts ? ad vg Tulja. Da, Ioachim!... pulitie. Pri Ioachim lu ncljisir tu budrumi shi vasilsa u c li cu gind r-
ma, tsi dz tsi? m lu! Uristi, aduc paitonea ca adutsiri aminti a fuc r lui di murar,
Tuts lu-asculta cu mari ng tan, lemaryi si nveats caishti tsi nali dit b rbatlu a ljei shi domnul a meu...
alant lumi. Shi tuts suntu turburats afundu tu inima-a lor, ashteapt s- Sigura, poati avea dichi Ismail Aga. Prindea s-tsing armili shi s-da
ahiurseasc polimlu, i poati, nu-ahiursi tsiva revolutsia? irushi tu vreari ca yeanitsar? i poati ari dichi shi aschitiulu Ioachim,
Ioachim adutsi furtunj tu sufliti. afirea-ti di muljari, di pirazmo?
V siljelu bea shi tut vasiliulu s-alumt cu harlu. V siljelu mbitat Tahina, tut hoara s-dishtipt , canda u-ascutur cutrimburarea! Nu
c nt , c ntic lai. Azboair calj l i, alag caljlji alghi dit Apucalipsu intrar vurgarlji tu Altanaul, ohi, nu vinjir ninga. Aurla Furtsavealili,
shi s ndzili s-vears , urdin ar uri. Yini marea plimir di s ndzi. tuti muljerli ahiursir pl ngutli, miriuloyili... zghiliri, bots...
V siljelu scoati c runa di pri cap shi u-aruc tu cuprii. V siljelu easti Gind rmadzlji lu-adusir v t mat, pri Furtsavela, noaptea, shi lu-
zurlu. Bea sh-c nt sh-da dim nd ciunj: Moarti, moarti! Cari easti arcar tu c ljuri ast ljati, ca pri-un c ni... Lji ligar di gushi un carti
ndreptu, cari ftisits cari nistipsits, cari? Cari spuni alithea, cari easti ngr psit cu gramati m ri: Cratlu featsi ndriptati. Ashi va pat tuts
martur a minciun ljei, cari, cari? gardishtilj, ca aschitiulu Ioachim shi ca Furtsavela!
Shi tuts ap ndisescu, di n untru dit scutidi, mintits, cu bots fricoasi:
Theodor Zuca Proz Aleapt 45 46 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Ismail Aga lj pitricu, p n la marili ar u Duna. Ghirasi lu ghinui La tser. Tsi ntreghi? Ihalai!
dit inim . Tulja lu mbr tsit cu mari sinyinisi. Turcul scoasi dit gepi Deadun cu v siljelu-a nostru, aurl ri agri:
un sac njic shi murdar. Va s-avea n untru, poati, un i dau liri! Ihalai, Ihalai!
Aestu ts -l dau tr adutseari aminti. Adutsearea aminti a chirut ljei Kotrosi, v siljelu trac, di un s pt m n u arc tu glendi. Noapti-
v silie. Soarli da, soarli ascapit , mash Allah easti ndreptu sh-nimuri- dzu , c val , nsus pri calj, pirifanj shi varvats, n lom dup n s
tor. Noi him aumbri shi v n tati!!... nsus tu pishtirei, nsus tu munts , tu tuti c r rli. N ac tsam cu
Altanaul s-chiru diparti tora, tu pulbirea tsi s-analts tu tser ca fumlu! cuts tili, di multi ori f r itie. Lu-arisea m cheljlu pri-a nostru v silje.
Aclo suntu chirdutili v silii al Ismail Aga! Rum njlji ap r tsir Alta- Cu m njli mplini di s ndzi m ryea calu-lj sh-aurla:
naul. Vurgarlji tricur sinurlu shi sh-vinjir ca un plimir Dobrugea. Ihala!
Pamporli nc rca oaminj, pr vdz , buhceadz shi li tr tsea naparti, di- Cu el sh-noi tuts aurlam, tuts ca dratslji. C njlji s-agripsea sh-l tra
alant parti. turbats, sh-caljlji s-hiumusea pri elj sh-lji c lca pri cicioari. Shi caljlji a
Ghirasi shi Tulja ashtipta s-l yin sh-arada a lor. Pamporli cu rifu- noshtri shi c njlji, eara mbitats. Tsindz ts di trats, c val sh-pri cicior,
dziats tritsea mplini Duna. Oaminj, calj, boi, oi, carotsi, measi, buh- cu foalili mplini di yin pri anumiri n mishtea yin dit ftseli m ri di
ceadz... Si nyilicea tu apili a Dun ljei, oaminj, pr vdz shi tritsea pix ri.
aumbri aumbri niori tu api, s-amistica cu apili, s-af nisea nuntru tu Lom calea di nghios, dit p dzli strimti cu ohturi di chetri ca c tsutlu,
chimatli a Dun ljei. Ghirasi t tsea. Poati c f tsea ninga is chi tu mults trats, sh-tora tu anifur n scrupsim. Sh-cari shtii c ts va s-
mintea-a lui. C t amint , c ts p radz ari tu pung . lj pari c veadi agiundzem nsus tu mitc .
dinintea-a lui, aumbra al Ahuri. Tora Ghirasi nu mata lj-easti fric di Bluchi, bluchi, trats mbitats, cu trupurli mplini di pliyii, ns ndzi-
el. Ts ni punga streas , mplin cu p radz. Aest va dz c , oi shi nats Noi him atselj cari ts nem parei a v siljelui Kotrosi, aleshlji,
tinjie. Celnic Ahuri, mi-aspush acshu. Vinj ditu xeani ca domnu. Ma cari putem s-d n sim la al gari. Si-l lom la cicior, shi s-bem yinghits
s-vrei tora, s -nj dim ndz ta s-mi nsor cu Sumulaea, va u fac... Tora ftseli di yin diun oar shi s-n ts nem pri s mar, f r apustusiri,
hiu acshu!.... dzu sh-noapti.
Tulja nu-sh loa ocljilj dit apili a Dun ljei. Videa aumbri fandazmi Dim ndari! aurl Kotrosi, tsi ntreatsi p n shi aurl rli a agrilor
cari tritsea Duna shi s-chirea. Diun oar , lj si p ru c veadi, nuntru tirii.
tu api, aumbra ali Tiudor ca un scheatru. Suschir ah ndos, teasi Caljlji mutar capitili c tr tser. C njlji teasir urecljili sh-noi nu n
m njli, canda vrea s-u-aricheasc , s-u-ascap , dit apili-a Dun ljei. Ma min m.
nu-apuc . Tiudora s-nic , s-chiru... Dim ndari! Aoa va s-adr m cunachi. Aoa nsus tu dzean . Tuts
Tsi ai di suschiri? lu ntrib diun oar , Ghirasi. Scoal -ti, n vinji munts lj di-aoa nsus nj suntu ncljinats a njia, di sum cicioarli a meali.
arada s-fudzim. Aoa nu s-afl dic t un c rari, singura cari tradzi n tser. S-hits etinj s-
S-fudzim? Iu? azbuir m tu urano ca shainlu!
Tulja sh-vidzu aumbra ca un himer tu Dun . Kotrosi zbura shi zboar li a lui eara paraxini, canda insha dit gura a
Tsi ntreghi iu? Njirdzem tu p trid , la Ahuri! Dishteapt -ti, unui Dumnidz .
Tuljo!... Dipusim di pri calj nsus n dzean . T ljem un p duri ntreag di
chinj sh-adr m un pirgu tr Kotrosi.
HIMERA Tratslji adusir birbets, muscari, lj t ljar shi-lj b gar tu sul .
Publicat pri limba g rtseasc tu cartea Anisiha Monopatia (C r ri Apreasir ghiganti focuri. Ashtirnur pri loc agru-earb shi alum chi
f r Arihati), padzinjli 192-200. Transpunirea pri limba arm neasc di brad sh-apoea prisupr scoasir chibapea cald , cald sh-cu-
easti fapt di Sutiri Galani. anjurizm . Ahiursim s-m c m cu orixi, ca luchi agiunj ar chindalui
Motto: Shtits pri cari u va el shi va s-u lja nveast ? Minerva!... buts di birbec, oae i muscar.
Barthelemy: Voyage dAnascarsis en Gr ce. Noaptea, pri-a noshtri anumiri, ca un acupir mintu imatirial, pulja
Kotrosi, tr iu? dishcljidea ocljilj cu steali nyilicioasi.
Shideam nandreapta-l Kotrosi sh-earam singurlu cari aveam adyie si-l
Theodor Zuca Proz Aleapt 47 48 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

mutrescu ntroclji. Mash eu aveam aest adyie. C el eara v silje sh-eu dim ndu!
mag. Alants scula ocljilj multu-multu p n la br n, i p n la m njli- Si nsoar Kotrosi. S-umplur c r rli di vrondu, di aurl ri. Tratslji
a v siljelui, tsi ts nea yit ganea ca un sfuldzir cari ursea tihea a pruxinits, nsus pri calj s-an p dir tu pulitiili a elinjlor. Shideam la
catiunui. ndreapta-al Kotrosi tu m ri minduiri.
Ban i moarti! Lj-intr tu cap aest zurleats sh-pistipseashti c dz na Athina easti
Tuts tratslji deav rliga t tsea. trup cu oasi, yie. Shi u-ashtipta aoa nsus si-lj yin nveast
Noaptea tut crishtea. F r m rdzinj. Luna, dip singur , s-priimna pri Pri trats lj-acats marili pirito, a numt ljei. S-f tsea mari pruitim sie
irnjiili a tserlui. Naparti tu p duri, ar urli, cu t xidzli f r tu tut amir rilja sh-Kotrosi ashtipta nveast dumnidz easc , idyea
ast m tsiri, adutsea nihouri dit eta-a etilor. P durli cu nihouri scoasi dz n Athina sh-nu alt v rn .
dit afundurli-a isturiiljei, dit chepturli a mortsilor, cu c ntitsi veclji, Apuf sii cu tut frica s-dishcljid gura, si-lj zbur scu, pistipsindalui
ag rshiti. s-adar lucrili shi s-nu-agiungu la mardzini shi s-adar mari m chelj.
E! M yistre Tamiri! gri Kotrosi, ia lja aesti oasi, mutrea-li ghini shi Kotrosi si ndridzea tr numt sh-nu-aduchea tsi-lj zburam Vidzui
dizleag ghini seamnili a lor. A njia, v siljelu Kotrosi, tsi muljari-nj ocljilj a lui cum ardea cu pir aprins ayiu la zurlamar . Shideam nan-
prindi? Si-nj li spunj tuti, tsi va pat, i buni, i arali. dreapta-a lui cu afundi minduiri shi ca mortu. Ama va scuteam un zbor,
Loai oasili, sh-la lunjina a lun ljei ahiursii s-li mutrescu. Cunushteam tu atsel minut, caplu a meu vrea azbuira ca astr pia, dzatsi pihi diparti
m rli derturi al Kotrosi alumti, yin sh-muljeri sh-tora eara chirolu di truplu-nj. V r oar tu bana-a mea, cu tut pira cari u am ca
c ndu-l tirinjsea sivdaea tr muljari. m yistru, nu mi aflai tu ahtari catastasi, tu ahtari trom.
Muljari? lj-ap ndisii f r s-mi minduescu multu, ur ndalui si-l Agonja s-turnar pruxinitslji, cu capitili aplicati pi cheptu. Lj-
ifh ristisescu shi si-l duxisescu, c eara sh-multu ambitsios (filoduxu). dz sir :
Muljari tr Kotrosi? V rn trac nu va poat s-ti-apleac , Kotrosi, cu Kotrosi, n dusim tu pulitiili-a elinjlor sh-nu u-afl m yie pri dz na
am yili a ljei, cu mushuteatsa sh-cu m yistrilja-a ljei. Diparti, naparti, Athina. V r nu u vidzu v r oar tu oclji. Elinjlji dz c c dz na
ning amari, tu c s badzlji a elinjlor aclo s-afl muljeri cari cunoscu Athina easti amintari dit f nt zii
m rli mistiryi, tsi s-vrea cu Dumnidzadzlji. Psemati, palju-oaminj! s-agr psi fuviroslu Kotrosi. Dz na Athina
Pri Dionysos! mi agru-mutri Kotrosi. Tini cunoshti ma ghini di tuts, b neadz . Easti atsea ma-aver sh-atsea ma mari existents ! Voi hits
m yistre Tamiri, cum c elinidili suntu multu minuti, minuti tu f nt zii.
imaterialili vishminti. Cu brats li-a meali tratsitsi, cu un lishoar V siljelu Kotrosi, cu a lui apal , t lje tuts pruxinitslji sh-lj-adr
str ndzeari, va s-fr ng uscioarili a lor ashi cum str ndzi un cion . cum ts. Sh-eara aproapea dzatsi capiti di trats aush, arhundz , minti-
Di altsiva am ananghi, m yistre Tamiri! Ts-u dz sh sh-ma n inti. Un menj, babageanj, di soe mari
muljari axii tr Kotrosi, aducheshti? Si s-duc alts pruxinits. Si-nj adutsets aoa tu mitc dz na Athina!
Mutream oasili sh-pushputii asp reat: Si scular alts trats, aush mintimenj, arhundz sh-babageanj shi
Ts si h rzeashti, v siljelu-a meu, muljari s-nu hib alta pri lumi, trapsir nghios c tr amari, c val pri caljlji a lor pirifanj. Eu
un dz n ts prindi! shideam nandreapta-al Kotrosi, tu ah nti minduiri sh-ca mortu.
Ole! gri apres Kotrosi. Pri Dionysos! Vream s-mi nsor cu un Ashtiptam. Multu am nat, s-turnar sh-deftirlji pruxinits. Avea sh-elj
dz n ! Cu dz na Athina! capitili aplicati sh-dz sir :
Ocljilj al Kotrosi nyilicea, s-ti-acats frica cu agrimea tsi u da zurla- Mari a nostru v silje Kotrosi, ts-adutsem h bari multu duriroas
mara. Nu-apucai si-lj dz c c dz na Athina eara un fandazm dit Tu oara tsi agiumsim la marea pulitie a elinjlor adrat cu marmari,
Elimbu vidzum tuti marmarli acupiriti cu l i p ndzi di mitaxi sh-tuts elinjlji
Kotrosi deadi zurla diit yie (cumand ), sh-tuts tratslji s-arcar pri pl ndzea Kotrosi, s-tihisi atumtsea, la vinirea-a noastr s-moar
calj. Caljlji aruja nirvosh, si s rghir cu bots di vrondu ca un njilji di atsea mult mushata sh-mintimena a lor dz n , Athina. Sh-u dutsea s-u
c mb nj, scul ndalui horli tratsi dit gremuri, dit v ljuri, dit p duri. ngroap cu dau njilj di filuzohi shi ah ts alts prefts . Noi, mari a
Aoa, nsus tu c rciliu, eu v siljelu Kotrosi ashteptu nveast , s -nj nostru v silje Kotrosi, u vidzum moart pri dz na Athina.
yin idyea dz n Athina. S-u adutsets c val pri cal, atsel alb varvat, Psemati, catili! zghili Kotrosi, sh-cu apala-lj el idyiul t lje capitili a
Theodor Zuca Proz Aleapt 49 50 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

pruxinitslor sh-lji c lc pri cicioari. Dz na Athina, atinj trats, easti ni- URICLJATLU ATSEL BUNLU SHI
muritoari! TUGEARLU DIT TISLIE
Vinji sh-arada la alts pruxinits, shi nchisir pri caljlji a lor s-u-afl Publicat pri limba rum neasc tu cartea Miserere (Eleison, Njiluea-
pri Athina shi s-u-aduc nveast la v siljelu a lor. n ), padzina 103. Transpunirea pri arm neashti easti fapt di Sutiri
Eu shideam nandreapta-al Kotrosi, pri mari minduiri, etim di moarti. Galani, dup un transpuniri ma veaclji fapt di D. Bacu publicat
P n tu soni, vinji oara s-ljau un apofasi, shi ashi mi minduii. Kotrosi tuCuv ntul Rom nesc di Hamilton, Ont. Canada (Flivar 1992).
va m chilipseasc tut laolu shi v rnu trac va poat s-lj-aduc ca
nveast yie dz na Athina. Va vream s-ascap di la moarti pri trats sh-mi Cari nu-l cunoashti tugearlu di biligits, neali, yilii, m ndili? Mini hiu
minduii, ca m yistru tsi earam, s-fac impusibilu pusibil. Va aflu un atsel, sh-a feat ljei a preftului di Pretoria lj-aduc di Larissa, stulii
muljari sh-va u-al xescu tu dz n . Muljerli pistipsescu tu yisi sh- scumpi. Tu tut Put mia (Potamia) nu-i v r ca mini s-vind lucri ma
c tiv rn oar puteam s-adar aht ri lucri cu m yiili a meali. buni, dup vreari, shi v rnu nu shtii s-c nt mirachea-a omlui niavut,
C ndu sh-br nlu-atsel tritlu di pruxinits s-apruchea, dim ndai s- arshinea-a featilor ar si tu c s badz, astris rearea dit somnu a tinirlui
ahiurseasc c ntitsli, s-da c mb njli, fluerli sh-d uljili, ca la harau om. Pri mini mi-ashteapt tu hoara dit munti, un vedu , s-lj-aduc
mari. Pruxinitslji vinjir c nt ndalui ca la un numt dealithea shi ucnadz. Shi s-nu v si par tsiva c -nj fatsi m yii sum lun .
din poi yinea cu tuptani laolu. Uricljatlu-a meu, mash tini nj-eshti martur shi aspunj averlu curat.
Mari a nostru v silje, ts-adusim nveasta atsea mult mushata, sh- Aidi s-n-agunjisim c easti mari p n yir la Vlahuyani. Aclo, ta s-vedz
atsea mult mintimena, dz na Athina! punirlichili a m sc radzlor cu t mp nadz. Aoa va s-analtsu sh-mini
Dealithea, shi idyiul eu lj fricam ocljilj ca m yipsit. Muljarea cari un ducheani mp ltit cu-alum chi di chin sh-va nchisescu s-c ntu.
ts nea loclu a dz niljei, eara ah t di mushat c putea s-u treac tr Si s-adun featili dit dzatsi hori, Put mia ntreag . Voi s-lji fac inati-a
dz n . M yili a meali u scoasir la cap. atsiljei cu ocljilj l i shi, carishti, poati c va-lj vindu suflitlu-a meu, c
Pr vdz ! aurl , scos dit minti Kotrosi, sh-noi tuts ngljits m di nu mata s-pot s-lu ts n pit c ljuri hulandar.
fric . Pri cari vrets voi s-ar dets! Dz tsets c atsea easti dz na
Athina? Atsea nu easti dz n . lj lipseashti lunjina tsireasc , cari S-al sar neguri stri Put mie. Dit strehili a casilor s-prilingu chicuti
prindea s-lj-anv rligheadz caplu! di ploaie cu un nhiurari ascumt . Avdz pl ngutlu a unei muljeri
Kotrosi, cu-apala-lj featsi agru afantastu m chelj. Tratslji tsi- nividzuti tu p durea arar a negurilor. Sh-adutsi aminti di vrutlu a ljei
asc par , s-chirur multu asp reats tu p duri, tu gremuri. mortu, diparti, shi-lj si pari c aumbra-a lui s-toarn n poi
Eu, nandreapta-a v siljelui, shideam m rmurusit. Aplicai caplu Easti toamn , tora. Ma s nchiseshti mardzinea di hoar va s-avdz
dininti-lj shi-lj dz sh: pri dzenuri fliturarea-a tr mbilor di agru-p phi tu calea-a lor c tr alti
Kotrosi! Eu m yistrul Tamiri, c t str psii sh-yislu atsel di ma anutimpuri. Aclo va s-astrisari sh-va ti ncljinj tu vimtul a t tseariljei,
n poi. Talji-nj aestu cap, atsel niacshu pri-ast ljati c ljuri, pining f nt na di la Luchi. Di-aoa sh-ninti noi
Atumtsea s-adr un tham . ashtipt m s-cad prota neau . Tu vatr treambur lishor pira-a foclui,
Kotrosi mi lo di gushi, mi mbr tsit , p n -lj deadir l crinjli. nimaterial , sh-n lunjineadz fatsa. Easti ca tu un l ngoari tu cari
Atumtsea sh-eu alnai caplu sh-mutrindalui tu oclji, lj dz sh: nu aduchim dureri, ma n-ariseashti s-him h idipsits, s-anyis m.
Cu tuti c pruxinitslji nu u-aflar pri dz na Athina, noi doilji s-n Tu-un niturburat uspits lji, va si zbur m cu tuti lucrili di deav r-
dutsem s-u-afl m. ligaCurundu, tata va si ncljin dultsi shi isih, iar sora va s-tsas tu-
Poati c noi, mash noi s-u-afl m. ar zboi, un chilimi cu tuti dorurli a ljei nispusi a v rnui. Ocljilj a
Sh-n-arc m c val pri caljlj-a noshtri. njiclui va s-astrisar , poati sh-m ni, sumar dz ndalui, la videarea-a
l ludzlor timpurii a migdaljlor di nafoar di firid .
H risea-ti tu nyisari, gum r tslu-a meu, priimn -ts minduirli minti-
meni stri ntreaga Tis lie-a noastr , tsi u-avem al gat deadun;
oaminjlji zbur scu sh-tora di noi ca ti doi sots nidisp rts ts.
Ma curundu, va s-yin primuveara cu cupiili di oi, va s-imn m
Theodor Zuca Proz Aleapt 51 52 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

pining ag rli nvirdz ti, gum ricilu-a meu. Yinits la njilj di


mushutets, di m ndili nali, di flueri tri njits Shi ocljilj a t i m ri va
sumar d la un al nciri niaduchit ma scump .
Va hib prumuveara.

Uricljatlu a meu mintimen, aidi s-aspindzur m pi-alum chi, pi arbur-


lji dit mardzina di cali, m rdzeali, flueri, yilii, tuti stuliili di s rb toari.
S-yin njits, s-yin muljeri, aushanj, oaminj tiniri, iar tini,
gum ricilu-a meu, s-l spunj s-aducheasc , atsea tsi v rn oar nu
para u-au aduchit .
O, c t di tric tori him noi, shi c t mushat easti lumea

Uricljatlu-a meu, mutrea munts lj di cheatr , munts lj Piapingu,


alghi shi paraxinj, f r un pom, f r un hir di earb , alghi shi
l ht rosh. Singur tatea-a lor easti curat . Arar, v rn nior turbur
aera-a lor. Arar c ti un vultur l adutsi un aumbr tric toari. Alin m
sc rli di cheatr , tritsem prit h ets di cheatr , prit balconj di cheatr .
Suntu munts lj Piapingu, f r un pom, f r un hir di earb . Aoa, v r
nu lu-ashteapt soarili, sh-el s-dirin prit h uri. Aoa cad ploae, stealili
cu lunjinj ar ts, dzu sh-noapti.
S-n discurm m, gum r tslu-a meu. Ocljilj a t i m ri nu mata ved
altutsiva dic t munts lj alghi sh-ciudiosh. Va s-aprindu un foc aoa, pi-
an ltsimi sh-pi pishtirei, sh-va pilichisescu suratea-a ta, sh-ma s-pot,
sh-suratea-a mea. S-arm n di la noi, un -adutseari aminti, ti suflit
C tse ti turburi, gum ricilu-a meu?
Ni b g m s-durnjim pi shc mbi, sh-tu somnu, avdz m ascumta zmi-
nutari a chetrilor, avdz m murmurlu di moarti a munts lor Piapingu.
Merca Fr mturi dit Arm namea 53 54 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

La n njilji sh-yinghits anlu tut Vasili b g arad :


Ti biserits, vlahilji s-aib Ohrida, a lor s-l cad .
Ma-am nat avur -ipiscup vlah curat la-Ipiscupie
Tsi ursea crishtin tatea tu ntreaga Vurg rie!
Cum tritsea chirolu sh-anjlji arm namea f r p rints ,
George Merca Amurts t pit p duri, avinat d-ehtsr mults ,
Frmturi dit ARMNAMEA Ac ts ta s-dizmurtsasc , nu str xea s-hib c lcat
Cu gilepuri, cu l ht rli, di chivernisi ngiurat .
Ditu Dat pn tu-Amurgit
Zbor di la Ridactsie Editura Cartea Arom n va s-public , anlu Kecaumenos, generalu bizantin ti vlahi n scrii,
aestu, un carti cu un poem inedit tsi caft s-aspun istoria arm njlor Cum mutar caplu prota oar elj tu Tis lie:
n versuri. Autorlu putu s-bitiseasc mash protlu volum cari acoapir Pi la anlu un njilji pi la shasidz tsishasi,
istoria ditu nchisit p n tu anly 1453, c ndu Polea c dzu sum turts . mpiratlu Costa Ducas, omlu focurli tsi-apreasi,
Merca ncljisi ocljilj n inti ca s-poat si scrii andoilu volum. Cari s-minduea s-adar mal m sh-asimi n cas ,
Arm njlji au nvitsat tu sculii, ic au citit di As neshti sh-di Tu p latea-a lui din Poli sh-di la el tsiva s-nu eas ,
amir rilja arm no-vurgar ntimiljat di fratslji Petru shi Asan, aoa sh- B g d ri pi la urfanji, l-al sa mash c t s-nu moar ;
v r 800 di anj. Ama puts nj au avdz t c n intea-a As neshtilor, Taxidarlj-arnea ca harlji tut tsi-afla pit cati hoar .
arm njlji avur ma multi stati autonomi, Vl hia Mari, Vl hia Njic Ma, ma multu vrea s-adun di la vlahilji picurari,
shi Vl hia di Nsus. Tr cititorlji tsi suntu intirisats, d m ma nghios un Cari shtea c-avea m xuli, iambuli sh-l nj tu h rari...
fragmentu (dau capituli) dit poemlu Arm namea, tu cari Merca zbu-
L s-avea l it bana di ah nt dispuljari
rashti di istoria-a arm njlor dit (i) anlu 976, c ndu arm njlji v t -
Sh-un dzu cap mutar : duri-ah nt ar vdari!
mar pri David, fratili-a v siljelui vurgar Samuel, (ii) anlu 980, c ndu
Luc rli s-avea acrit sh-luguria eara coapt :
amir lu Vasili II din Poli, b g celniclu arm n Niculits ca Ar m njlji dit Tisalia tuts ca un s-avea sculat ,
guvernator a Pindului shi a Tis liiljei shi (iii) anlu 1066, c ndu C fitiljlu-avea intrat em tu c mpu, em tu munts ,
arm njlji si ximutar , sum c pia-a unui altu celnic Niculits , probabil, Migdanda, sh-c fta ndriptatea, nu mata st tea ascumts .
un nipot di-atsilui dit 980.
Niculits , omlu mari tsi ursea pisti Vl hie,
Ncoa di Larisa sh-ma n dzean p n tu Machidunie,
DISHTIPTAREA-A VLAHILOR P n n Poli-agiumsi gionli, cu mpiratlu s-urnipseasc ;
Ma, p lt rli nicuchirlu-lj l shuts ta s-nu zburasc ...
Ocljilj sh-lja n poi tr-acas cu gileplu cama mari,
Di la anlu nau suti shaptishasi sh-cama ncoa, Sh-tsi giueapi, tsi s-l spun -a chih eadzlor, tsi h bari!
Ac ts s si zburasc sh-ti arm nj c ti tsiva:
Mintimenlu c ndu-agiumsi Larisa ndreptu trapsi
Kedran spuni c pi Prespa-Casturyea sum un cupac,
La cunachea-al Berivoi, f r curagi, ca dit ahapsi...
David, frati-al Samuel fu v t mat sh-b gat tu sac
Tamam, deadi pi-adunarea-a chih eadzlor pi mutat
Di valahi tsi elj pi-atumtsea al ga ca chirageadz
Tsi-ashtipta, h z ri fapts , polimlu s-acats s-bat .
Cu c rv nj pit c ljuri totna, ti-amintatic, ti p radz.
Eara mult lumi-adnat di pit munts , di pit v ljuri,
Dup patru anj sh-dapoatsi, Vasili II Elada mparti Chih eadz di num mari, arg sits tu zori sh-h ljuri;
Ta s-lj-u da al Niculits ca guvirnator, n parti: Nu putea didip s-tr xeasc , s-treac perlu pi la nari,
Tis lia sh-munts lj Pindu iu b na cu oili-arm njlji, Cu-adiljatlu sh-f r -anasi ashtipta marea h bari.
Pi-iu eara-afirits di ehtsr di nibunjlji shi p ng njlji.
Merca Fr mturi dit Arm namea 55 56 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Eara Oana-al Grimiyeani, Grigor, fciorlu-a Bumb carlui, Cu-arghileadzlji tsi-arujescu tu virdets f r c preasti,
Todi, Sciba-Petastalu ar m nj, dup cum dz tsi F r nicuchiri acas , tuti va li fac yeaghm
Vasilevschi nvitsatlu-arus, Cedret sh-el cu vl starlu Oaminjlji din Poli-a gretslor, sh-va v-alas golj ti tham !
Slovata di mari soe, ghini ndreptu s-ts n parlu, Cari s-v-agiut tu zahmeti? Nu-avets v r di-a nostru s ndz ,
Chih e dit munts lj Pindu, s-ghinueasc vrea cu harlu...! Shi s-fats polim, va s-ai cljaguri, s-ai adnat mult -ar ndz ...
Cu-un boatsi, tut lumea-aleadzi Niculits cap, Him anv rligats di tuti p rts li mash di xinur
Sh-giur s-bat p n tu moarti, i pi dzean , i pi trap! Cari suntu cu-ocljilj agri, tut pi voi ta s-poa s-v fur .
Nu mash bizantinjlji cari s-fac c nd grets, c ndu romanj,
Niculits , om cu minti di-a mpiratlui iuchiumati,
Ma sh-alants deanv rliga: s rghi, vurgari s-tuts dushmanj!
S scul ca fagu-mprostu, nu cu foc, nu cu inati:
P n sh-dit Italia s-avdi c da cap tu ncoa normandzlji
Vru s -lj c nd seasc omlu, s-nu s-agunjiseasc -arm njlji,
Cu furnjii ti-Albania sh-Trachia vor s-aprind -aclo c vgadzlji.
C di tut alatr c njlji, em agiunjlji, em p ng njlji!
S-ari-avdz t c ma nclotsi di Rodopi di Balcanj,
Boatsea-a lui di om cu carti arca zboar misurati,
Pisti Dun ri sh-didindi di Carpats, suntu romanj
Sh-tuts cu suflitlu la gur lu-ascultar n s hati...
Tsi zbur scu limba vlah , frats di un -ar d tsin
"Chih eadz avdz ts tu munts , tu f lc rli arm neshts , Sh-au tu vini idyiul s ndz ca-ali far trac -arm n ...
Tu c z ili dit Tisalia sh-di pit c s badz g rtseshts ! Sh-taha nica p n az nu-au n vlah iuchiumati,
Oaminj nicuchiri acas , tu dunjae cu tinjie, S-hib nicuchiri acas , cum vrem noi cu s lt nati!
Vlahi di Larsa sh-cama n vali sh-di nsus dit Machidunie; Tu analili di Bari easti scris c n -armat
Voi, c lcats di vurgari sh-s rghi, di-arbineshi-sh-di gricami, Di vlahi, tu Sicilia dus s-ap r pi grets, si s-bat ...
Pi-iu nidzets, pi-iu v dutsets, pisti tut spunets anami; Nu sh-u coapt luguria, vlahilji polim s nchiseasc ,
Picurari, di-anda v featsit, c t -acas niturnats, Ti-anduhachea-l xinur , gionjlj-a noshts lipseashti s-creasc .
Udz di ploi, l yits di l schi pit cupii-sh-arghileadz, Sun crishtinji-sh-tu biserits ayilji sh-St M ria bashi
Tsi, cu meshlji vgats di-acas , cu fumeljli niadunats! Iar duvletea tsi u-ashteapt , nica nu inshi dit fashi!
Chirageadz, di dzu sh-noapti tsi nc rcats -sh-disc rcats; Elj deadun sh-au fapt crutsea di-anda deadi Custandinlu
Voi aush, voi arm nami, tsi-albi dz li nu videts Izinea s-p teadz natslji nunlu shi sh-p teadz hljinlu...
C-arihati nu v-alas furnicamea di milets; Jila-a slavilor, u-au acas , ma nast nga, soea s rb ,
Voi, b rbats di vlah soe, mushuteats di giunami, Ungurlji ma nsus adast n mileti turc -str mb ;
Voi, vulturi criscuts tu munts , zilipsits di soili xeani, Sh-m c ungljili shi s-tindu tu vl heasca streah sh-vatr ,
Namisa di s rghi sh-vurgari, di-arbineshi-sh-di gricami, Cu isapi, ti-a lor s ndz , ti ma nclotsi s-aib poart .
Arigeai am a vau , ascultats a meali zboar , Ning elj sta pecinegilji, cheadic sh-par mutrescu s-bag ,
S-avd tut lumea vlah , tsi v-ashteapt -acas n hoar ; Iar pisti Prut cumanjlji lugursescu cum s-alag ...
Eu v shtiu-sh-v cunoscu sh-cu ndriptati v pl ndzets, Ti-atsea nu va-agunjisiri dats tsi caft iuchiumatea,
C-avets dat sh-para-dat , ma hidzets-l c putets... C di polim cu mpiratlu, nu b tu ninga s hatea..."
Astupats-l , s-l s-astup , s-avd marli t m hear;
Niculits shidzu mpadi cu-adiljatlu ning nari,
Ar vdari, St M ria va li fac tuti-ambar;
Fronim ca un yeatru mari, c nd ti l ndzits yitrii nu-ari
C , cu-ar ulu nu s scoati n cap cu dratslji mpiratslji,
Sh-nu poa singuru-s-lu-ascap di la moarti, di la groap ;
Pi-elji-lj satur , s zgrum mash amal ma sh-p radzlji.
Sh-c , ti seatea-arau , ari mash n chicut di ap !
Dapoa, shtits tu njadz vear , s-coatsi tut birichetea
S-ashtirnu t tsearea. M dru, tac ca muntsilj chih eadzlji,
Sh-c ti-atselj tsi au tu c mpu agri-a s-hib grea cheaimetea...
Pit pingerchi ma mutrescu, cum alghescu piturtadzlji...
C ndu-s s-seatsir sh-a s-talji g rnurli, h z ri mpadi
Tuts s sfreadin sh-s ntreab un cu-alantu, tsi s-adar ,
Cu g rnuts li di schicuri sh-pailu ca p durea veardi?
C -s aflats tu-aloni greau , tu c lduri di njadz vear .
Mea, dapoa fumeljli-a voastri cu cupiili di-oi ca nveasti,
Merca Fr mturi dit Arm namea 57 58 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Diun oar ca furtun s-apruche di Niculits , Va, s-u dishcljidem noi singuri, s-hib -a noastr ti-eta tut .
Chih elu nai ma marli, Carmalahlu, vlah di vits . Va s st m cu caplu mpadi, aplicats n ban ntreag ,
Sh-nitsi un , nitsi dau , sh-arc ocljilj c t lumi, Iuchium tsli s-n dispoalji, pit ah psineadz s-n leag ?
Mut caplu-apreasi foclu ca un at tsi scoati spumi: Ma vrem s-him la noi acas , nicuchiri cu tuti-a noasti
S-bitisim cu xeana limb , s-bitisim cu xenj tu coasti!"
"Mult m rite Niculits , om cu caplu mplin di minti,
Ascult m a tali zboar cu-urnimii ca di p rinti; Chih eadzlji, ca ljundarlji, s scular sh-cu-un boatsi
S n tati s-ai ti vrearea sh-ti gailelu tsi n ports Aurlar c t putur : "Nu ma vrem alti f rmatsi!
Sh-arihati tu mirmints s-aib -aushlj-a voshtri morts . Vrem ghineats , arihati, tu ghireau libirtati,
N dai c l uz ndreapt , s-nu n-astalji furlji n cali, Vrem pi Niculits Mari, vrem a noastr iuchiumati!"
Ang tan tut n-afireshts s-nu c dem tu piri sh-palji. Sh-boatsea-a lor di-analts oaminj, trunduea nsus niorlji,
S-avd lumea, c noi deadim sh-eara deadim; e, nisafi! Shi v zea tu hunji-sh-v ljuri s-dishtipta pi plaiuri horli...
P n c ndu va s-aravd curbisita di isnafi?
Niculits , mintimenlu, omlu-atsel cu frunimeats ,
Da nandreapta, da nast nga pi la lumea nis tul ,
S-apruche di chih eadzlji tsi lu-avea mutat n brats .
S-satur nis turatslji sh-cafts tuts sh-adar cul ...
Mut dau li m nj stri-anumir, lumea s-tac , s-p iduseasc ,
Canda vlahilji, tu cuprie afl elj tut tsi l caft ;
Sh-fuviros ca ljiundarlji ac ts ta s zburasc :
L hig, higu-s-l s-acats , sh-iara hasc sh-iar s-adast !
Oaminjlji din Poli, frate, sat nu-a s-aib v rn oar , "Mi vrets voi, v voi-sh-mini, n cor mi-acats sh-trag ninti caplu,
Nu dz c duri, shilji ntr-oclji him, Vl hia vor s-u chear , Cu ndriptatea sh-cu giuneatsa, va ns rim ar ulu sh-traplu;
Dats pi xeana tihilailji, dup cap s-l s-avea dat , Fui cu-arug la mpiratlu sh-nj-eara greu s -l bag tu groap ,
L pindzem, s -lj ping harlu, gura hasc sh-tut ashteapt ... Ma sh-voi shtits multu ma ghini, s ndz li nu s-fatsi ap .
S-umplu scafa, Niculits , p n di os n-agiumsi shticlu Nj-hearbi, nj-clucuteashti nuntru sh-deadun va n-adr m ndriptati,
Sh-dit buriclu a m m njlor, blastim cu focu-sh-njiclu. Va s-him nicuchiri acas , gindr madz -sh-iuchiumati!
Nu s-aravd , p n aoatsi! elj, ti xenj n lugursescu, Tsi-i ma multu vurg ramea sh-s rghilj singuri di s-ursescu
Sh-c nu sunt di-a nostru s ndz , ti noi, dip nu s-minduescu. Sh-s-tindu pi-iu l-acats ocljilj, pi loc xen di-l hirisescu?
Tu-a lor vini cur s ndz di turlii, turlii di lumi, Elj aseara tu Trachie vinjir cum vin niorlji
Em di-a gretslor, em di-armenjlor, di-alts tats -sh-di-alti mumi. Sh-pi iu trec, usuc earba, foclu-aprindu, ardu horli!
Tsi va s-poa s-ashteapt vlahilji di la zurljilj v siljadz Bag -asparizm la lumi sh-s-chindruescu ti-eta tut ,
Cari s nsoar shi s-m rit mash ti-aveari sh-ti p radz? Iara tsi-i di alt limb lji sp strescu, largu-lj mut ...
Amiroanji, cu f rmaclu n gepi, s-da pi la b rbats, Vru s-lj-asting Vasili Marli tsi-lj dz tsea Vurgaroctonlu,
Cum fu Zoea tu-aushatic tsi-al ga dup grangheadz; Ma, iu fu n -ar d tsin , fitruseashti iara pomlu...
Ncljisi sor-sa Teodora tu l ets, tu-ah psinadz T tsi s-him ma nghios di groshlji, am r ts tu-a noastr vatr ?
Ta s-avin tu scutidi tu p l ts -sh-pit udadz. Iu s-nidzem, a nostru-i loclu, c njlji sh-s-vor nu poa s-n -alatr !
Di trei ori-s-featsi nveast ti inati, ti zurleats Cu voi ninti, didip ninti ti-al vdata-n Vlahie,
Sh-di la capitli aesti, avum sh-va s-avem l eats ... S-nu-lj si dz c Mari sh-Njic , s-avd numa di-Arm nie!
Ti-atsea, tut lumea vlah di iu eshts faptu sh-tini, C tu-aesti dzenuri sh-munts d n sir tratslj-a noshts
Az, lipseashti s-greasc -aoatsi, s-da c rari ti ma ghini: Trei njilji di anj sh-ma ghini, ncucutats ca fadz mproshts
Dau c ljuri sun disfapti di-anda n s-apreasi fana! Ning lumea ndophi, veaclji tsi b na tu-aesti locuri,
Adunarea poa s-aleag : i videala, i c mbana... Cari mash di sfulgu-atumtsea tu p duri-aflar focuri...
Un easti-aest di-az cu urdz ts p n tu vatr , Getslji sh-datslji di lumachea-a tratslor tsi ursir -aoatsi,
Cu l htarea-a cilimeanjlor, c ndu noaptea c njlj-alatr . Suntu-ar d tsinjli-a noastri di sum shc mbi cu-ap -aratsi,
Iar -alant tsi-i ncljis , mshat cu virdeats mult , Iu pi eali fitrusir fr ndz li strozm roman ,
Merca Fr mturi dit Arm namea 59 60 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

S-umpl loclu a Balcanjlor cu ponj mshats di un mam . "Frats, eu nu-am zbur ti multi di-anda escu chih e,
Ponjlji, fadzlji, chinjlji, tserlu, him noi tuts di vlaha soe, Sh-dau c il chi mash atumtsea c ndu d m di v r gaile.
Zvelts -analts n turlie, cu un suflit cu-un boe!" Capitli a vlahilor, nuntru, tu-a mea cas , tu-a mea cohi
S-pl msir c him m ratslji, far -arcat , f r -androhi.
Nu-avea bitisit zborlu, Niculits -atsel cu hari,
C romanjlj-a nostru s ndz , steaua-a lumiljei videal ,
Sh-chih eadzlj-ansar di mpadi ca furtunjlji ditu-amari!
Tsi ursea am ri-sh-api, az ar uri nu-au s-aspeal ;
Cimiani sh-Bumb carlu, fr mtea-a vlahilor chih eadz,
C lum chili-acas singuri sh-li t lja di sum cicioari
Mut m njli nsusu-sh-doilji cu-un boatsi grescu: "Frats!
C nd ursea di iu da luna p n tu-asc pitat di soari.
S-inshim tu g rdin s-avd sh-lumea tsi s-adn nafoar ,
Pisti tut elj s-avea teas sh-plihtul di milets, l custi
C elj vor giueapi s-duc -a atsilor tsi-ashteapt n hoar ."
Ardea earba, ardea loclu sh-hoarili di oaminj pusti...
Toda Scriba easi protlu sh-dup el un dup -alantu
Mea, ts nur tsi ts nur chept cu varvarlj-atselj veclji,
Esu-apresh ca dit h mani n cap cu Berivoi ca fantu.
Ma dapoa, ca furnicamea yin agiunjlji preclji, preclji:
Ans rir pi pizulji tuts arada sh-chindruir ,
Vurgari, rush, ghirmanji-sh-fr nts cu iurushi cum i-agrimea
Iara lumea ca la numt , tu g rdin ans rir
Cu sarzanjlj-araghilji-sh-pershilj ti amal ma sh-asimea.
Pisti gardu, pisti ports , s-avd tsi pu-apuf sir
Sh-atsea lumi di lutseafiri tsi asp r ndea lunjin ,
Capitli ti-a lor Vl hie, tsi pr xir , iu nchisir !
Tsi inshi dit Roma Mari shi-lj dz tsea gint latin ,
Berivoi, cap di f lcari tsi-ascult mplin di inati Narga-anarga ea s-astindzi cumu-i jarlu sum cinushi,
Tsi zbur r p n -atumtsea sotslji zboar dit hicati, Di ploi ud f r -apanghiu; capitli s-u-aib pi gushi!
S zvumu dit t b bie sh-ca girit pi-un pom ansari, Un arp di-atsea lumi itr , yie di l ets,
Fr ndzi un lum chits di-un ciresh cu poami dultsi, Him sh-noi vlahilji di tirani sh-dz li-amari tu ibrets!
S-shuts di-un par sh-di-alant , sh-featsi sh-un mari crutsi, Az , taha-atselj din Poli sun romei shi sh-dz c romanj
Cum adra crishtinjlj-atumtsea ta s-l-agiut -Atsel di-Analtu, Iar soili di-altu s ndz s-lugursiti xenj, dushmanj...
Sh-misur insanea mari, marli vlah, mushat ca fantu. Eu, arm n sh-ma m rilj-a voshtri minduits, n-apufusim:
S-n ftsem singuri andriptati, ti ea, p n di un s-murim!"
Lumea nu putea s-aravd , aurla s-shi scoat foclu,
Nsus alghea mintits niorlji, s-trunduea mpadi loclu... Vrea s-azboair giunamea, deanv rliga hirbea loclu,
Cari di cari vrea s zburasc sh-dip tsiva nu s-loa h bari, F r jaru-sh-f r shpirtu, s-avea-apreas canda foclu.
Juvuea, ca di puvrie, fuviroshi-s-fr ng heari. Aurla p n la steali, boatsea disica niorlji,
S-avdza halat cum amarea tu furtunj aurl largu Tu p duri s-fr ndzea lum chili, shi v zea nsus vlahuhorli!
Sh-apili ca munts -analts , mealurli di shc mbi-aspargu! Berivoi, iara mut brats li tu nsus ta s-tac ,
Canda, Berivoi, avutlu eara ma shidzut di soea S-avd b rb tamea-arm n , tsi-au di-aoatsi sh-ninti s-fac :
Vlah ? sh-el ca senda-benda, s-himusi s-sh-misur boea:
"Cu-aurlarea, cu zghilirea, nu-afl m dip iuva ndriptatea,
Sh-arc sarica pi fr ndz , lae cu g itani groasi
Ma h rsits-v c sh-la vlaha lumi c nt -az libirtatea!
Sh-cu-agunjie, ca tufechi brats li di heari teasi
Nu chirets a noastri dz li, al gats pit hori-sh-v ljuri,
C t amarea di-arm nami, c t munts nclo di casi.
Adunats-v vitsinata di pit munts , di pit c ljuri...
Sh-lo-adiljatlu s-sh-umpl cheptul di-avra liv ljei suflari,
Loats t poari, loats b ltatsi, pari cu suli heari lundz ,
Sh-cum dishcljisi gura, canda s-avdza n bumbunidzari!
Furts groasi, cash tu trasti sh-cu tsiva p radz tu pundz .
Din sir morli-asparti, di iuva tsiva nu s-avdi, M hiradzlji, dzu sh-noapti, shticurli s nturyiseasc ,
Lumea, mash ureclji sh-oclji, pi-ar m n vrea-l surp mpadi. Sh-iutug njli-arudzinati tu-albi m nj s-anyiliceasc !
A lui zboar ca sc ntealji, greali ca g goshu-sh-plumbu, Alidzets ats c ts ma mults cu calj mshats, ar v nladz,
Ininjli a picurarlor ungu, tsi ca foc s-aprindu... Siyilj-aroighi s-nu-arujeasc pit v lodz tu arghileadz.
Adunats-v , uidisits-v , cafi hoar , sh-t b bia,
Merca Fr mturi dit Arm namea 61 62 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

S-trumuxeasc shi sh-lja ocljilj gretslji tsi n vor Vl hia! Cafiun sh-loa t b bia sh-muta pulbirea tu fug ,
Optu di-az , tutu-aoatsi, s-n videm arm tusits, N cap cu Niculits Marli, ca la numt , ca la strung .
Niculits va s-ashteapt , cu el va v ghinuits... Sh-ashi-agiungu, cumu-agiungu, t sh tu valea-ar ului Pleres,
El n easti capitanlu cu putearea sh-cu cumanda, C t Farsala aproapea, ning -a Laris ljei locuri
El n -i soarli, tsi-a n duc pri-aclo iu s-acats banda. Sh-lj-u p rnjir pi c ntari cu shic i, ar su-sh-giocuri.
Oar bun , cali bun , cu curagiu-sh-ashtiptari,
Tahina, nidat soarli, c t crip niheam h ryia,
Vlahilji va s-lutseasc totna, em sum steali, em sum soari!"
T b bia-al Oana, mshatlu, vintu nv rliga Seryia.
Cum s scoal n cupii di pulj ernji tu bileae, Iuchiumatea dit cunachi s-dishtipta dit protlu somnu
C da cap di nclo vulturlu, tut ashi sh-atsea dunjae, Sh-di asparizm t cur f r zbor la noulu domnu!
Nsus s-mutar ca niorlji tu furtun greau sh-lae;
Sotslj-alants , capitanjlji, treilji cu-a lor t b bie,
Coru-acats sh-gioac gionjlji, ma da p lnjili sh-aurl ,
Vrea s-acats pi tuts gretslji tu tsitatea Kitras, yie...
S-avd Dukas, mpiratlu cu-a lui sots dit Polea zurl .
Cum agiungu ning dzean d n sir s-u ntsircljadz
"Polim, polim, andriptati, libirtati sh-arihati,
Di-una par sh-di-alant parti, taxidarlji s-nu c rleadz .
Az giur m c f r di eali nu n vrem a noastri njati".
Aschireea-al Costa Dukas vru s-shi spun murafetea,
Sh-diun oar cu giuratlu, pi binetslji ca niorlji,
Ma ngljitsar sh-li chirur , lj-ac ts pi loc bastretea
Fug avrap ca giritlu iu-afuma tu munts horli.
C nd vidzur c di-agnanghea nyilicea v rii-sh-t poari,
Njadz vear . Ardea soarli. Tis lia hirbea horli,
Sh-yinea vlahilji pi calj zurlji cu c tsuti sh-cu c soari!
S-lig na tu munts fadzlji, paidus avea fapt morli.
T b biili-anv rligar ca tu-arcoturu-tsitatea,
Picurarlji ca la numt , al sa la-aush cupiili,
Di p rea c s-muta n dzean ca n hlambur ndriptatea!
Mljerli pusputea tu mutli sh-ascundea pit grochi fluriili.
Uidisiri shi ndridzeari ning casi sh-pi nafoar , C ts di elj d vr nd sir , sh-al sar s n tati
Caljlji sh-atslji cu-ar vani arujea turbats prit hoar . Di la bana di huzuri, di la nibunilji sh-njati.
F rnurli cu ying lishli sc ntilja pit strehi sh-uboari, Gr m titslji cu tifterli di is chi-sh-di furilji,
H r coapi, tiniretsli c nta ca la s rb toari. S-aplica dip di nandau lea cu tut trup p n di ilji...
Nveastili m r nghisiti ndreg sucrimea, ndreg b rbatslji S-ap ra, dz tsea c-ar ulu lu-adra m rlji t m heari
Cari-ancalic binetslji ta s-astalji piturtadzlji. S-poat s-mut s-ar cheasc di la-avutslji picurari.
S-avdza bots ca dit gh l mi: va v s tur m pi tuts,
Dadili cu fatsa supt sh-cu-oclj-asc pitats di jali,
Em pi-atselj din Poli, furlji, em pi voi z gari, prudots!
Ascumta suschir , pl ngu sh-d n sescu l crinj greali,
C pitrec diretslji largu la c tsut tu focuri sh-piri, Adunar tsi-adunar tsi-avea nuntru tu cunachi
F r somnu tu guneau , cu suschiri-sh-minduiri. Sh-alti c ti-avea ascumti pi sum mutli, sum avlachi;
Gionjlji mb rb tats n inti trag arm tusits ti Lars , Li-avea ndreapti ti pishchesi, s-pishchiseasc pi-a lor frats,
Eali-armasi c t acas sh-avra fatsa sh-budza ars . Sh-pl sc nea di nibunilji, di inati, lis ca drats.
S-turna oili tu-amiridz , sum fadz alghi ta s-discurm ,
Di-un parti, c t un munti s-pidipseashti Bumb carlu,
Iar aushlji c lca earba aplicats pining urm .
Ca ti-ambar s pa n groap ah nda s-poa s-bag parlu
C mpul tut di ning Larsa eara mplin di arm nami Ti timelj, iu picurarlj-a s-uidiseasc iuchiumatea
Al xit -arm tusit tu c ndush cu albi stranji. Vlahilor, c l yini oara di-asun sh-ti elj s hatea.
Ca furnitsli lumea-aoatsi eara patru t b bii
Dup dau i trei dz li, vlahilji, Larisa s-adun ,
Sh-avea capiti pi m rlji chih eadz cu-avdz ti numi:
Ligusits f r somnu ntr-oclji, s-avd ghini tsi-a l spun ,
Berivoi, Bumb carlu, Oana-atsel a Grimiyeanjlor,
Niculits , capitanlu, omlu-a lor ti eti sh-eti,
Anc lar cu Caramaclu pi-ar slanj, pi ats cu spumi.
Tsi lji scoasi tu videal dit l ets, tu silimeti!
Merca Fr mturi dit Arm namea 63 64 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Ia-lea Niculits ninti sh-fr mtea-a vlahilor tsi-ar dea, Ca din cor, ca di la numt cafiun d dea c rari,
Tuts pi-un loc analtu mproshts , canda lumea misura... Cum c di-az sh-ninti-a s-hib vlahi avdz ts cu num mari;
S-vead s -lj mutreasc ghini tsi-apu-ascundu ah nda; Tsi-a s scoat , tsi-a s-amint va l-arm n tu ubor,
Sh-c ndu di-un parti, c ndu deanv rliga s-anv rtea. Sh-lumea-arm n va s-ar d em tu soari, em tu nior.
Tuts mutar caplu c t nsus, nsus sh-didip ndreptu, S-aduna ta s nchiseasc pi iu vinjir , n poi,
C ndu m rlji arca zboar greali dyeav zm di preftu. Mplinj di chefi c va sh-afl m ndz rli cu tuti oi!
Nu s-avdza tsiva di largu, nitsi jgljoati, nitsi tropat, Fug ampaturlea, agiungu cari di cari ma tr oar ,
Mash n vali c nta surdi shilinarili di shopat...! L-ar dea suratea sh-gura, canda s-featsir -a dau-oar .
Boatsea-a lui di vlah, c lit -av rgh sit multi ori, Muljiramea-adna is chili, s-da sivothiu la b rbats
Umplea c mpul sh-uranolu p n nclotsi di niori C-asc par di gilepuri, di f rmatsi, di gaileadz;
Di-agiundzea sc ntealj-aroshi-anaparti di-a noastri hori Tsi ptu s-bag nan parti, tsi sirmie s-aib n cas ,
T sh tu cohi ning vatr , la c livili cu ficiori: Dodz sh-iambuli-anflucati a fumealjiljei s-lj-alas .
"Frats dit munts , dit p duri, di pit dzenuri, di pit v ljuri, Chih eadzlji cama m rlji, cu m reats s-adna serli,
Di la m ndzr cu c sherli, dit v lodz di ning st njuri; Larisa sh-c ndushli albi li-al xea cu piristerlji.
Frats di-un s ndz , di-un derti cu zbor caldu di-un gur ! B ga-arad ti-un ban , di-ar m nj cum nd rsit ,
N tr dzem di-un ginsu mari, nu him soe paraspur ... S-aib sh-elj nicuchirat di dunjae zilipsit !
Him n lumi cu tinjie, nu c ft m noi, mintitur
Avdi Dukas Costa n Poli, c Tisalia ardi foclu,
Sh-nu str xim ti itsi s-hib , angiurats s-him di xinur .
Hevrili lu-avea-ac tsat , nu sh-afla acas loclu
P n tora laili steali, dzenurli tsi chindisescu,
C ndu shtea c picurarlji vlahi dit munts , cap mutar
Tut -a lor irati s-dusi mash ti dorlu mpir tescu.
Sh-ti ndriptati sh-libirtati, horli tuti s scular !
Nicuchirli tsi li crescu cu gaileadz -sh-cu f rmatsi,
Gri a gr m ticlui Pselos di lji scrisi-al Niculits ,
Di-anj di dz li nu bea lapti, s-c ndisescu cu-ap -aratsi.
Cum s-adar , cumu-s-fac s-afl el un purtits ;
Di-az sh-ninti suntu-a noastri tut tsi-avem sh-tsi va s-avem,
Zurljilj s-poa s -lj d n seasc , s sta m dru, s-nu cr cneasc ,
Ti mb reats , ti ghineats , arihati-a n videm!
C , ma nghios di elj nu doarmi vitsinata-l g rtseasc ...
Caplu nsus sh-voi v rn oar la dushmanj s-nu lu-aplicats,
S-l t xeasc -a chih eadzlor, c ti slabi-ah ti buni
S-avd n Poli sh-deanv rliga c noi, vlahilji him b rbats...
Sh-c mpiratlu-a l pitreac p ni alb di s muni...
N cumand mshat -aoatsi va n-adr m ti-a nostru ndres,
Iara foclu az tsi-apreasit va s-arm n yiu sh-niastes; Cartea lung -ashitsi greashti: "Picurarlji dit Vl hia
S-lunjineadz sh-s nc ldzasc lumea vlah ntunicat , A Bizantsiului, dit Pindu, di-aoa sh-ninti-au isihia:
Angrupat shi ngljitsat di gilats tut avinat Mut gileplu, taxidarlji nu-a s-c rleadz Tis lia;
Di mpirats sh-di c njlji poniri ning elj agiunj tsi-alatr , Nu-a-lj c rteasc , nu-a s-pl teasc , elj s-mutreasc oili s-pasc .
Ti da, huzmicheari-s-n-aib , s-nu-avem cohi, s-nu-avem vatr ... Carnea, l na, cashlu, umtul tsi va da la iuchiumati,
S-v turnats cu ghini-acas ning dadi, ning nveasti, Va s-hib yixiti ghini, nu ca ninti n giumitati...
Ning fciori sh-s shtib horli c-az fara-a noastr easti Bati t mp na tu Larsa, d h bari, horli s-avd ,
Nicuchir la-a ljei voli singur s-cum nd rseasc , C mpiratlu l va bunlu, ti-atsea p n di un s-lu-alavd !
Sh-numa vlah largu-a s-avd , t m hearlji s-pl sc neasc !" S-gioac , s-c nt , s-burduseasc , c n ban nau -acats
Sh-c Lutsitlu-a lor din Poli, pi tuts vlahilji-lj ts ni n brats .
Njiljili di m nj arm ni b tea p lnjili sh-li fr ng
F , cum shtii, c-atselj dit munts nu par voru-s-pistipseasc ;
Sh-cama slaghilji di harau ac tsa cu l cr nj s-pl ng .
Sh-pi-ar chitslji sh-lipidatslji, bag oaminj s-lji sp streasc ...
Boatsea-a lor, bumbunidzari... trunduea nclo piturtadzlji,
Mash ashi va pots s-molj vlahilji, s-sh-doarm -acas arihati,
C nta puljlji dit p duri, sh-aplica lum chili fadzlji!
Cum di bun tatea-a noastr l si featsi andriptati;
Merca Fr mturi dit Arm namea 65 66 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Munts lj sh-v ljurli sh-p durli va s-ar d di harau ! GIUDICATA


Iara tini Niculits mbistimenlu-a meu cu steau ,
Yin agonja la cunachi s-vindic m noi doilj-ar njli,
C agiundzi-ah t jali, s-amutsasc nheam c mb njli Eara toamna. Polea Mari sh-al xea al ximintea:
Tsi da dzu -noapti n tsar ti mirliu, i ti ngrupari, Un liv dit amari tritsea pit un sucachi;
I ti polim cu dushmanjlji tsi nu-au sats, nu-au s turari. Ponjlji ma sh-didea lum chili di-adna fr ndz li pit c ljuri,
Vitsinata sh-alts mults cumits vurgari sh-s rghi corghi, Di s-adra mpadi stoguri, cu-alti soats pit avlachi.
Turts sh-capiti mutati dit Italia yin ca orghi Nan parti, n p lati, tu p lati un sal
C t noi s-n calc praglu, nicuchiri, tu-a noastri casi, Cu pingerchi sh-heari lai, cu avlia tut goal ...
S-n videm cu lats di gushi, cu duzenjli-a noastri arsi. Nuntru un birou shi scamni cu pilushuri anviscuti,
C tu s-pots agunjisea-ti c-a s-ai mult iparhie; Canda ashtipta v r mortu, f r adiljat, amuti.
Va ti-adar multu ma mari, s-fats ciudie cum tini shtii!" Di-un parti cu tifterli yin niori, giudic torlji
S-giudic pi Niculits tsi b g ta s-mut horli.
S-mindueashti Niculits , s-nu-lj si ndreag v r pusie:
Easti-adus ligat cu funi, em di m nj, em di cicioari,
Da nandreapta, da nast nga, noaptea, f r isihie.
Vlah analtu c t un munti cu asc pir ri di soari!
Cljim sh-gri la el acas pi ma-achic sitslji vlahi
Stai! lj gri giudic torlu, sh-tsi-nj ti ncucutedz ah ntu,
S-urnipseasc , iu s-acats cu ndriptatea-a lor di ayi;
I poa s-vrei s-ti tindu mpadi aplicat pi mesi fr mtu...
Tsi cu suflitlu la gur b ga tu cubair, pari,
Ia! ascult , s-avdz ghini, angl shm ili tsi ftsesh tini,
Sh-avinar iuchium tslji cu gilatslji taxidari.
C nvitsar sh-dimarhiili cu biseritsli crishtini.
Cu f rmaclu pi surati el li tindi shcreta carti
Tsi-anjurdzea anduplicat ca un adiljat di moarti! Sh-ac ts giudic torlu cama mari, s -lj citeasc
Ag rsheili-al Niculits dup mintea-l g rtseasc :
Sotslji tuts l urnipsir , dip s-nu s-min , s-nu nchiseasc ,
"Costa Dukas, Marli Domnu vru un om di mbistusini
C anamisa poa s-hib v r p yid vumbireasc ...
S-aib ning el Tisalia, ning limbili crishtini;
El l dz tsi: "Frats -sh-oaspits, noi nu shtim nica g rtseashti
S-ts n f rnul tu Vl hie, tu Ipir sh-Machidunie,
S-avem lig turi cu lumea carti-a nau n lipseashti!
Pisti lumea picurar , s sta m dru tu G rtsie;
Eu dz c s-njergu, s-caftu-al Dukas, dascalj la ficiori ti gram
S-poat s-trag , s-poa s s-zmulg birichets sh-tsiva p radz,
Ta s nveats sh-arm namea, lumea ntreag s-sh-fac tham .
S-hib trumuxits di numa-lj, picurari-sh-chih eadz!
P n atumtsea, gr m titslji grets, tifterli va n ts n ,
Sh-lu-afl omlu... ihtibari sh-vula-lj deadi tu-a lui m nj,
Cu ng tan, cu ocljilj patru, s-nu tsiva s-n-aib tu m n .
Cu-urnimie sh-d sc l chi ta s-poa s-ap r di c nj;
P n s-mi tornu iar -aoatsi cu-agiutoari sh-lucri nau ,
Di dushmanj tsi sap groapa a imperilui bizantin,
Voi vigljats, s-v-avets c shtiga... v-alas s n tati-a vau !"
A mpiratlui Dukas di-az sh-a crishtinlui Custandin.
Chih eadzlji, tu turnat b ga-ar zli tu-a lor hoari S-pistipsi, c tu aeamea al Vasili Vurgaroctonlu,
Tsi crishtea cu picurarlji, em sum lun , em sum soari! Tut un lali Niculits eara-aclotsi mari domnu.
Ma nipotlu c lc str mbu, s-disp rts di soea ntreag ,
Niculits pi-alt cali tr dzea-ampaturli-ar vani,
Ta s-prida gricamea-a noastr ! sh-dup mintireji alag .
Al ga s-agiung n Poli cu sutsata di-arm nami.
El sh-c lc ashi giuratlu di n featsi vlahilji ehtsr ,
Fu-ashtiptat la poarta mari, iu-avea ndreapt Pselos, trapsi;
Canda nu-aveam di nafoar -aht ri ghinets sh-ah nti derts !
Ma, nitsiun , nitsi dau , ts-lu b gar ncljis tu-ahapsi...!
S-featsi un cu nisc nts vlahi chiruts tsi vor s-urseasc
Tu Vl hia Mari sh-Njic singuri s-shi cum nd rseasc .
Vor s-arup di g rtsescul trup, di soea sh-lumea-avut ,
Di Elada scump -a noastr , cu lum chi di eta tut ...
Merca Fr mturi dit Arm namea 67 68 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Ta s-adavg dushm nl chea sh-cu-alts hari s-n sta tu coasti, Berivoi cu sotslj-alants sh-soea tut -a Bumb carlor
Sh-da pi cheptu, voru-s-creasc bengashts cu n rli mproasti. Ts nea cheptu, f r fric l insha dininti-a harlor,
Sh-ashi el, guvirnatorlu tsi ursea Vl hiili-a noasti, C , vl hilja nu-i cuprie, shama-ngheama, shilji sh-palji,
Cari s ndridzea s-acats Polea cu-ar m na oasti,-i Nu-i di v r alceac soe s-fur di la oarf nj caljlji;
Lugursit un ponir ehtru tu imperiulu a nostu, Easti lumi di tinjie tsi b neazd cu sudoari,
Sh-dip nu va-al sari-aoatsi, fudul s-n mutreasc mprostu. Ning oi tu ploi-sh-vinturi, tu c lduri-sh-tu c roari
Va-aplicari p n mpadi, mesea tut s -lj si fr ng , Tut tsi zghear pisti dzenuri cu-arghiliili tsi-arujescu,
S-hib -arcat tu-ahapsi, largu, pustu, laea mir s-sh-pl ng ...!" Nu s-burets di dup ploae pi-un cicior tu plai tsi crescu;
Oili, caljlji siyi, pirifanj, c pri, noatinj, edz -sh-njali
Uidisits, giudic torlji s-urnipsir s -l pitreac
Tsi-ar escu sh-chindisescu munts lj sh-c mpurli, ca steali,
Tu surghiuni, Asia Njic , gura mari-aclo s -lj tac ...
Sun tiranili-a p p njlor, a t t njlor livindeats
Ta s-asting foclu-a vlahilor, iuchium tsli sh-gindr madzlji Sh-a-atsilor tsi-alag iarna cu ts ruhili tu gljats ;
Al gar di simnar picurarlji sh-chih eadzlji Sh-veara tu p shunj, tu erghi cu harau tu virdeats ,
Tsi-lj shuts r -al Niculits mintea, ta shi-sh m c caplu Pisti plaiuri ti-amiridz c ndu-ar u, c ndu ghineats !
Cari cu oclji ncljishi-s-dusi la dushmanlu, la h saplu.
Itsi deadir p n tora vluisitili di oi,
Polea, tuti li-avea ndreapt : c ljuri, dzenuri, v ljuri sh-munts ,
Dusir gileplu n Poli di-arm nea, arm njlji golj!
S-poa s -lj bag yii tu m n , s-lj-afl -aclo pi-iu sun ascumts .
Irghilii di calj ca anghilj loar calea, michirelu
Lugursir s-calc loclu pisti tuti trei Vl hii,
Sh-al sa n poi ah, ohlu cu-astinahurlu sh-gailelu.
S nchiseasc c ts ma mults t b bie, sh-t b bii;
Mash ti-aest , cap mutar , sh-di-asp reri nu vrea s shtib :
S-nu l-ascap -a lor "c ceatslji", mintea tsi l-avea fugat ,
C tu-a lor ursit di-eti, nicuchiri tu cohi s-hib !
N Poli tuts ligats s-lj-aduc , cu fumelj, cu-a lor sutsat ...
C ts di elj nu s-aplicar sh-fur ac tsats ascumts
Ca gilatslji s-himusir cetili arm tusiti,
Tu ljanuri, hunii, tu ferits, pisti cipitli di munts ,
Pit Vl hiili-atseali, treili, pi la horli n m tsiti;
Ts lj-adnar , dush tu Larsa, s-da giueapi la gricami,
Di-Armiro pit Volu-sh-Larsa, di Tricol p n la Siraclu,
T tsi hlambura mutar sh-t tsi vor s spun -anami.
Ianina, Frashari shi Gramos, nu-avea pi iu s-da cu aclu.
Hrupishti p n Vudena, Neaushti, Marusha sh-Veryea, H psinadzlji f r pingerchi, cu-ushi-sh-heari-arudzinati
C ts valahi afla pit c ljuri, eara loats tu funj aleryea! Anc nea di tinireatsa tsi s-b tea ti n ndriptati!
Alts -u loa c t n S run , pit Doljanj, Xirulivad,
C ts fudzir , asc par bana la fumeljli-ascumti
Tu nghios c t Catirina, c t munts Vlaholivad.
Cari-arnar shi nvirar tu p duri, cu l cr nj multi.
Di la m rdzinjli di gardu-arcoturlu ma s-njicshura
Di ma m rlji, nu s-avdz r , c t -acas nu s-turnar ,
C t sutili di hoari arm neshti tsi-adilja!
Sh-p n az nu s shtii iu-ac tsar , iu ngljitsar !
Ma, cu c t puvria sh-harlji c t eali s-apruchea,
Nicuchirlj-atselj pusimadz, hunjli sh-v ljurli-ac tsa...
Furlj-afla v ts rli goali sh-arnea tsi videa pit casi,
Surpa stizmili sh-citiili a cubairlor niarsi.
Pi iu-alghea pi plaiuri oili f r picurari ca steali,
Alidzea birbets shi stearpi ti fridzeari la misali.
Oaminjlji cu num mari, c ts putur asc par ,
Cu fumeljli, cu cupiili, nsus ljanurli ac tsar
Tu p durli iu criscur ning stogurli di fr ndz ,
S-l pitreac a dushmanjlor ur ri cu bl steami sh-m ndz !
Ndau Zboar Introductivi tr Golfu shi M. Custula 69 70 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Dup cum u dz sh ma nsus, mi h rsii multu c ndu avdz i c Dina


lucra la un pies di teatru pri grai arm nescu, sh-c aest pies easti
mult cunuscuta pies Golfu. Shi-lj dz sh al Dina ca s-u bitiseasc
ndridzearea c t cama-agonja tra s-u b g m tu computer shi s-u publi-
c m tu un numir aprucheat a rivist ljei. Dina nj-u t xi, un shun , sh-
Tiberius Cunia mi ntrib ma s-voi s-nidzem s-n-adun m sh-cu Peter, ficiorlu-al
Michael Costula tsi s-afla sh-el la banchet. Cum dz sim, ashi sh-
Ndau Zboar Introductivi tr featsim.
GOLFU shi MIHALI CUSTULA Dit muabetea tsi u-avum tuts treilji, aflai c Michael Costula ari
Aoa sh-v r an, mi dush Bridgeportu, Connecticut la un banchet a scriat sh-altu material pri arm neashti, multu material, dup cum n
sutsatiljei F rsh rotu dit Amirichie. Aclo mi-adunai cu Dina Van- spunea hilj-su. Haraua-a noastr eara mari. Ndreapsim lucrili ca Peter
gheli, un membru di-a comitetlui di ridactsie a rivist ljei a noastr , cari Costula s -lj li da al Dina manuscrisili armasi di la tat -su, sh-ca Dina
di-un chiro shi ncoa mi-agiut multu cu materiali tr rivist shi, di c ti s-li mutreasc shi s-vead ma si s-afl tsiva bun tr rivist . Dup
ori avem ananghi, cu transpunirli dit limba-arbinshasc . H riosh c n v r ndau sipt m nj loai zbor di la Dina c , prit manuscrisili tsi-lj s-
vidzum, n trapsim di-un parti ta s-f tsem niheam muabeti. avea dat , afl ninga patru piesi di teatru transpusi di Costula, tut dit
Atumtsea aflai mini c el lucreadz la ndridzearea-a unei pies di g rtseashti pri arm neashti, piese tsi s-avea-agiucat pi scen aoa sh-
teatru, Golfu, transpus dit limba g rtseasc pri limba arm neasc mults anj, tut di tinirlji di la sutsata F rsh rotu. Dup tsi li ndreapsi,
aoa sh-v r 70 di anj, di un arm n di Bridgeportu, Michael Costula. el nj pitricu tsintsi manuscrisi, tuti piesi di teatru: prota Golfu, sh-
Mi h rsii multu. Aveam avdz t di Golfu di la ndoi oaspits tsi s- niheam ma n poi, un dup -alant , piesili Haida, Vruta-a Picurarlui,
avea dus la sculiili arm neshti dit G rtsie n inti di polimlu dit 1939- Evridichi sh-tu soni, a tsintsea pies di teatru, Esme.
1945. Shtiam c eara un pies di teatru multu popular cu arm njlji Dit c rts li armasi dup moartea-al Michael Costula, c rts tsi n li
dit Machidunie shi s-avea-agiucat di multi ori pi scenili, nu mash a pitricu hilj-su Peter, afl m ndau lucri di scriitor sh-di bana-a lui, dit
aishtor sculii, ma sh-pi-atseali a sculiilor g rtseshti dit Machidunie, Machidunie shi dit Amirichie. Ashi afl m, bun oar , c autorlu,
sculii tu cari, mults eleyi eara di ar d tsin arm neasc . S-avea- c ndu-sh scria numa pi-arm neashti, sh-u scria Mihali Adam Custula.
agiucat di multi ori di eleyilji di shcoal sh-prit horli a lor, veara, Tr-atsea noi va lj-u scriem aoa numa pi-arm neashti, Mihali Custula.
c ndu s-turna tr ndoi mesh di vacants , acas la p rints lj a lor. El s-amint n Vol (i un hoar dit vitsinat ), tu G rtsie, tu anlu 1895.
Shtiam c eara zborlu di un isturie di vreari, dit bana arm neasc di- P rints lj a lui, Adam shi Thiudora Mazi Custula, cari sh-aminta bana
aoa sh-un chiro, cu lumea sh-cu adetsli veclji di-atumtsea. Ma shtiam cu lucrarea-a agrilor shi crishtearea-a caljlor, avur tsintsi ficiori sh-
sh-c Golfu s-avea-agiucat mash pi g rtseashti, ma s-nu fac alatusi, feati. Tat -su muri c ndu Mihali avea trei anj. Sculia primar u featsi
sh-la shcoljli arm neshti nu mash la atseali g rtseshtili. Sh-nu shtiam n hoara iu s-amint shi aclo nvits ghini sh-limba g rtseasc . Cum, tu
ma si s-afl v r versiuni pri limba arm neasc . anlu 1911, c ndu avea mash 16 di anj, bana eara multu greau tu
Nib n ndalui Bridgeportu sh-duc nda-mi aclo mash un oar ic di locurli a lor shi Mihali Custula lo apof sea si s-duc tu Amirichie. Lo
dau ori pi an, aveam avdz t c la sutsata F rsh rotu, aoa sh-mults pamporea di Pireu, agiumsi New Yorku tu 16-li di-Andreu 1911, sh-
anj, tinirlji sh-atselj ma puts n tiniri dit sutsat , giuca di c ndu-c ndu, trapsi un shun Woonsocket, R. I. iu-lj s-avea dz s c ari mults
tu c ti un pies di teatru. Tora nj-aduc aminti c -nj s-avea dz s c arm nj.
s-avea giucat , aoa sh-v r 40 di anj, piesa di teatru Golfu. Ma, Agiumsi Woonsocket tu-un Viniri sh-afl lucru un shun , dup
atumtsea, c ndu u-aveam avdz t aest h bari, nu nj-aveam b gat trei dz li, Luni, s-arneasc dushumeadzlji. Ma am nat afl lucru sh-ca
ghini mintea sh-nu feci v r lig tur cu piesa di teatru Golfu tsi s- lucr tor la un fabric di bumbac. Sh-ca s-amint ma mults pradz,
avea-agiucat tu sculiili arm neshti dit Machidunie shi nitsi nu mi f tsea p puts li-a b rbatslor cu boe tu misuhorea di Woonsocket.
minduii c piesa di teatru giucat Bridgeportu lipsea, f r di-alt , s- Deapoea nvits s-talji perlji shi s-featsi barber, z natea cu cari armasi
hib giucat pri-arm neashti. ta si sh-amint bana p n tu-aushatic. Dup ndoi anj s-mut tu-un
c s b vitsin, Blackstone, Massachusetts iu cunuscu un feat
Ndau Zboar Introductivi tr Golfu shi M. Custula 71 72 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

arm n di-aclo, Jenny Fatsi cu cari si nsur tu 23-li di Sumedru,1919 n spun cari easti autorlu a pies ljei di teatru, cari easti titlu original,
sh-cu cari avu trei njits. c ndu shi iu fu publicat versiunea g rtseasc tr prota oar , c t di
Tu anlu 1927 s-mut cu tut fumealja Bridgeportu, Connecticut sh- aproapea easti fapt versiunea arm neasc di-atsea g rtseasc , etc.
aclo dishcljisi, cu un altu barber oaspi, un ducheani iu t lja perlji shi Dit c rts li armasi dup moartea-a lui, afl m c Golfu fu publicat
sursea oaminjlji. Cum agiumsi Bridgeportu, avdz c arm njlji dit Anthina, aoa sh-v r 100 di anj, pi g rtseashti, cu idyea num , I
c s b aduna p radz si sh-fac un bisearic . Tra s-adun p radz Golfo sh-c autorlu easti Spyridon Peresiadis. Ma cartea, pi
tr bisearic , Custula organiz cu tinirlji arm nj dit c s b , g rtseashti, nu putum s-u-afl m, ashi ca s-putem s-u compar m cu
spectaculi di teatru. Lucra dzua ca birber, iar noaptea sh-u tritsea cu virsiunea arn neasc .
transpunearea di piesi di teatru dit limba g rtseasc tu limba Sh-deapoea, scriarea-a limb ljei arm neasc tsi u-afl m tu textili al
arm neasc . Custula, tuti scriati cu m na, n-aspuni c , cu tuti c el u zbura multu
Tu 1928 tinirlji f rshirots deadir prota piesa di teatru, Golfu, ghini limba arm neasc , el nu cunushtea dip scriarea clasic a
Bridgeportu. Di-aclo dusir sh-giucar Golfu sh-tu alti comunit ts limb ljei a noastr . Bun oar , el ari scriat zboar (loati dit Haida)
arm neshti dit vitsinat , tu c s badz ca Woonsocket, R. I. shi ca: stifats , libasi, sfuzimu, iesti, fitioru, tin ru, sulliau, etc. zboar tsi
Southbridge, Massachusetts iu b na mults arm nj. Tuts p radzlji tsi noi li-afl m dit contextu c , tu sistemlu clasic di scriari a limb ljei a
lj-aduna di la spectatori lj d dea la bisearica dit c s b lu iu giuca. noastr , lipsescu scriari: s-ti fats, li bashi, s-fudzim, easti,
Avem la editur sh-un cadru cu tinirlji tsi giucar Golfu. Tr cititorlu ficior/ficiorlu, tinir/tinirlu, s-u ljau/s-lu ljau, etc.
intirisat, d m sh-numa-a aishtor tiniri; mash c nu shtim rolul tsi-l Aest nau scriari tu sistemlu clasic u featsi prota Dina Vangheli.
giuc catiun tu pies : Reta Pittu, Thanasi Goda, Dimitrie Cocha, Deapoea, la ridactsia-a rivist ljei featsim alti ndau al xiri, aest oar
Custanda Coca, Vanghia Mustaca, Yeanuli Shimu, Mary Nicola, Vasil multu njits, ca scriarea s-hib adrat dup standardurli di scriari a
Cashavelly, Petra Nastu, Pandu Sota, Mita Pippa, Tom Pittu, Gus Nastu rivist ljei. Tu-aest ndridzeari al xim zboar ca: aco, ar, ar dz tin ,
sh-Dimitrie Nastu. Tu cadru s-afl sh-Mihali Custula, directurlu di ash , atsa, b ru, c rig, c rpat, c rutsi, chindurescu, chirdisescu,
scen . curtsulez, di arumina, iar , luhrie, nhisescu, p rc sescu, sperants ,
Activitatea-al Custula ca scriitor (el ari scriati shi ndau puizii sh- st pseasc , sulafi, tish, tor, vloar , etc. tu forma-a lor clasic di: aclo,
c ntitsi, pri arm neashti) shi ca organizator di spectaculi di teatru, au, ar d tsin , ashi, atsea, b rnu, c rlig, cripat, crutsi, chindruescu,
ts nu mults anj, dit 1928 c ndu deadi protlu spectacul, p n tu 1961, nchird sescu, ncrutiledz, di nanumirea, iarn , lugurie, nyisedz,
c ndu sh-vindu ducheanea di barber sh-inshi la pensie. Muri tu anlu p l c rsescu, n die/umuti, stipsescu, sileafi, t sh, tornu, v r oar ,
1983. etc.
Dup c ti avdz m di la Bill Balamaci, un di capitili di az a sutsat - Minduim c al xirli di ma nsus, fac dit versiunea-a noastr a
ljei F rsh rotu, piesa di teatru Golfu, fu giucat pi scen sh-alti ori, pies ljei di teatru Golfu, un versiuni tsi easti etim tr dyiv siri, tr-
ma am nat. Fu giucat diznou Bridgeportu, Connecticut tu 30-li di aduchiri sh-tr-agiucari pi scen , di tut arm namea. Tu-aest al xiri
Mai 1954 sh-ma n poi Southbridge, Massachusetts, tu 17-li di tsi u featsim, al s m ndau zboar nial xiti, zboar tsi nu li-
Sumedru idyiul an. Tr cititorlu intirisat d m aoa shi numa-a aducheam ghini tsi vrea s-dz c tu textul al Custula c suntu: (i) ic
actorlor (b gat tu parantezi, easti numa-a pirsunagilui): Nisa Nastu versiunj nicunuscuti di zboar tsi li cunushteam (ma nu li-aducheam tsi
(Zisi), Sophie Fatsi (Stavrula), Christy Fatsi (Chiciu), Vichea Fatsi vor s-dz c c nu li-aveam avdz t v r oar ), (ii) ic zboar nali ti
(Astera), Victoria Balamaci (Golfu), Vasili Fatsi (Tanasula), Reli noi, tsi nu li cunushteam, (iii) ic zboar scriati cu grishelj ortografitsi
Ciufecu (Tashu), George Ghitsa (Yeani), George Cipu (Yiurgula), di Custula. Cum tsi s-hib , afl m zboar ca: juluchea, dihim (tsi noi
Thomas Cipu (Lordul 1), Nicholas Cipu (Lordul 2), George Cipu u b g m di him = di nghios), dirdimene, tutubeali, fer, adupat (tsi
(C rv narlu), Florence Cipu (Yeanula), Sandra Ghitsa (Vasila), Julie noi b g m ad pat), tsilechi (tsi noi scriem cilechi), zg rbunari,
Cipu (Andrunica) shi Gloria Adams (Athina). ts hn sit, bendili, coar (s-hib coarni?), sh-alti ndau cari n-au
Dificult tsli tsi li-avum cu manuscrisili ashi cum n li-ari al sat asc pat poati.
Mihali Custula suntu ma multi ma nu suntu greali. Prota, el n spuni Avem dz s c Golfu easti un isturie di vreari. Easti un isturie
c li-ari transpus dit limba g rtseasc pri limba arm neasc , f r s- simpl . Golfu s-vrea multu, sh-eara isusit , cu Tashlu un picurar;
Ndau Zboar Introductivi tr Golfu shi M. Custula 73 74 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Tashlu u-al s pi Golfu ca s-isuseasc cu Stavrula, un feat avut di Lj-mi feci scalj (act II, scena 4); va s-dz c : mi ts nui dup el tut
celnic; cum nu sh-u vrea bana f r vrutlu-a ljei, Golfu s nf rm c chirolu, nu lu-al sai dip singur.
sh-muri tu brats li-al Tash cari, tora n poi, s-avea turnat la Golfu, Ca multi zboar -nj dishcljisesh (act II, scena 4); va s-dz c : ca
dup tsi-avea aspart isozmata cu Stavrula. Un isturie simpl iu multi zboar -nj dz sesh.
caracterlu-a pirsunadziilor nu easti ghini structurat sh-iu actsiunili-a lor U b gats str mb (act II, scena 5); va s-dz c : nu v sinhisits, nu
nu suntu ghini giustificati. v stinuhursits, nu v doari caplu, nu v si bati ureaclja.
Cu tuti aesti, piesa di teatru fu multu popular cu laolu. Shi limba cu S-bitisir minciunjli (act II, scena 5); va s-dz c : p n aoatsi fur
cari ari scriat Custula versiunea arm neasc easti un limb multu lucrili, tora lipseashti s-f tsem tsiva.
mushat . S-veadi c el u zbura ghini limba-a noastr , cu tuti c Cu-aestu cap tsi ai, va s-fats Pashti? (act II, scena 7); va s-dz c :
scriarea cu cari eara fapt aspuni c el nu-avea dyiv sit v r oar cu-aestu cap tsi ai, vrei s-fats h iri? i, cu mintea tsi u-ai, nu va pots s-
c rts clasitsi arm neshti, ca atseali al Murnu, Beza, Batzaria, etc. fats h iri.
Afl m multi expresii idiumatitsi cari aspun mushuteatsa di expresie a Padea sh-p durea, aoa n hoar , a tali suntu (act II, scena 7); va s-
limb ljei a noastr . Tr cititorlu intirisat, va s-aspunem ma nghios un dz c : pots s-ai tuti, tut tsi vrei, tut tsi ts caft inima.
arad di expresii ashi cum li-afl m tu textu. ndau di eali suntu Nu lj-u da cu ciciorlu-a aishtei tihi! (act II, scena 8); s-dz tsi tr-
simpli sh-poati c nu eara ananghi s-li d m aoatsi; altili, pistipsim ca atsel cari nu-aducheashti ghineatsa tsi u-ari sh-nu bag zori ta s-u
Custula s-li aib loat poati dit textul g rtsescu; ma nai ma multili ts n .
suntu curat arm neshti sh-pistipsim c axizescu s-hib scoasi dit textu Ti loar sudorli f r ca s-hib c ldur (act II, scena 9); va s-
sh-aspusi ahoryea ma nghios. dz c : nu-ai c tse s-ai ahtari zori mult .
Expresii Idiumatitsi. Mini nj-adunai mintea n cap (act II, scena 9); va s-dz c : mini-nj
Nj-alghir ocljilj p n s-ti ved (act I, scena 2); va s-dz c : vinj tu aeari, shtiu cum sta lucrili sh-tsi lipseashti ca s-fac.
ashtiptai multu di multu chiro. Nip rtic cu dau capiti va s-mi fac ta s-lu nfarm c (act II, scena
Mea, cu tut minti zbur ts? (act I, scena 3); va s-dz c : u-avets 9); Va s-ti f tseai nip rtic cu dau capiti sh-va s nf rm cai lumea
tut mintea? zbur ts gl rinj, naljurea. tut (act III, scena 9); L crinjli a meali si s-fac nip rtits ta s-ti nfar-
Loclu-aestu mini lu shtiu ca palma (act I, scena 3); va s-dz c : l- m c (act III, scena 9); s-dz tsi tr-atsel tsi va s-aspun c t ar u poati
cunoscu aestu loc multu ghini. s-lj-adar a atsilui tsi lj-ari fapt str mbu.
Ma ghini s-lj-eas ocljilj dic t numa! (act I, scena 5); aspuni c t di Scoati-l dit mintea-a ta (act III, scena 7); va s-dz c : ag rsha-l.
greu easti tr-atsel tsi lj-ari ishit un num slab tr un lucru tsi nu lu- Lji lu-ai silighit c pestrul (act III, scena 7); va s-dz c : u-ai
ari adrat . al sat s-fac i s-dz c atsea tsi va ea.
Cu chirolu, ponjlji fac fr ndz sh-poami (act I, scena 7); s-dz tsi S-lj-adunj gura (act III, scena 7); va s-dz c : s-u fats s-tac .
c multi lucri nu s-fac un shun , lja multu chiro ca si s-fac . Ai gur ca s-greshti? (act III, scena 9); va s-dz c : nu ts easti
Ts si pari c eara pit di veardz ca s-u m ts? (act I, scena 7); va arshini s-greshti?
s-dz c : ts si pari c easti un lucru lishor ti f tseari? Mi-alash ca c njlji tu c mpu? (act III, scena 9); va s-dz c : mi-
Ureaclja u-am astupat (act I, scena 8); va s-dz c : nu voi s-avdu al sash singur ?
aestu lucru, ic nu voi s-adar tsi-nj dz ts ca s-fac. Cum ts-u nc pu mintea? (act III, scena 9); va s-dz c : cum putush
N umpli di minciunj? (act I, scena 12); va s-dz c : n spusit s-ti mindueshti ashi?
multi minciunj. Aspari niorlji ca s-eas soarli n poi (act III, scena 9); va s-dz c :
Sh-preftu s-earai, va ts-ashtiptai arada (act II, scena 2); s-dz tsi a f tsiva ca lucrili si s-fac diznou cum eara n inti.
atsilui cari va s-u lja n intea-a altui, cu tuti c nu ari ndreptul. Apa cari va s-beai, s ndzi si s-fac (act III, scena 9); u dz tsi un
S-featsi ti ligari (act II, scena 3); s-u treac ligat , s-u duc la c ndu aruc un bl stem.
m n stir (act IV, scena 2); dip di ligari v featsit (act V, scena 2); s- Mac nu vrei s-n f tsem di dau hori (act IV, scena 2); va s-
dz tsi tr un tsi easti zurlu, un tsi zurluseashti. dz c : mac nu vrei s-n f tsem dushmanj.
Nu s-aspari muntili di neau , nitsi amarea di ploae! (act IV, scena
Ndau Zboar Introductivi tr Golfu shi M. Custula 75 76 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

6); va s-dz c : nu-am fric di tsiva, am tricut sh-alti ori prit aht ri Ca oaea tu stani xean...; Ca un lilici namisa di neau ...; Ca un
lucri. pulj njic tu ungljili-a vulturlui...; Ca un njel namisa di luchi! (act IV,
S-ljau niheam vimtu c aoa amputi a b ruti (act IV, scena 6); va scena 7); va s-dz c : ti-afli tu-un loc, ic un catastasi tu cari nu
s-dz c : a s-fug di-aoa c carishti tsi va si s-fac . lipseashti s-ti-afli.
Nu easti ti n rli-a tali (act IV, scena 7); va s-dz c : nu-axizeshti s- S-arupsi p ndza sh-altu peatic nu lja (act V, scena 2); va s-dz c :
lu ljai ti b rbat. agiumshu la capit sh-nu mata pot s-fac ma multu.
Atseali zboar nu-ts da tinjie! (act IV, scena 7); va s-dz c : Stai ca oaea tsi u-ac ts c ldura (act V, scena 2); Nu sta ashi ca
zbur shti slab, dz tsi zboar uruti tsi nu lipsescu dz tseari. v r cal tsi doarmi (act V, scena 2); va s-dz c : tsi stai ca mut sh-nu
dz tsi un zbor.
Nu l dai ts ruhili tu m n si s-cur di aoa? (act V, scena 2); va
s-dz c : tsi nu-lj fats ca s-fug di-aoa?
Nu prindi s -nj dz c v r bun dzua (act V, scena 2); va s-dz c :
nu lipseashti s -nj greasc v rnu, tr lucrili arushinoasi tsi am fapt .
Ninga stai di nu-lj dai cali? (act V, scena 2); va s-dz c : ninga stai
shi nu lu-aguneshti di-aoa?
Nj-dz si ca si-lj gulescu cohilu (act V, scena 4); va s-dz c : nj
dz si ca s-fug di-aoa.
S-nu fac v r nifapt (act V, scena 4); va s-dz c : s-nu fac un
gl rimi, un lucru multu nibun, afoar di-arad .
Puljlji nu-ag rshescu cubairlu a lor ti-ah nti puts ni dz li (act V,
scena 5); va s-dz c : nu s-ag rshashti lishor un lucru bun.
Tu lumea-aest , mash must tsli-al Chiosi nu crescu, alanti tuti s-
fac (act V, scena 5); va s-dz c : nu-ari tsiva tu lumea-aest tsi nu poati
si s-fac .
Easti moart ningrupat (act V, scena 5); va s-dz c : sh-chiru tut
intireslu tu ban .
Nu ashteapt ca s scoat lilici sh-peji shi s-fac poami arburli
atsel uscat (act V, scena 8); va s-dz c : nu-ashteapt si s-fac un
lucru, c oara c ndu putea si s-fac tricu di multu.
Va s-pl ng dada ti hilji, sh-hilja ti dad (act V, scena 8); va s-
dz c : catastasea easti ah ntu di greau c-a unui nu lj-arm ni altu
tsiva tr f tseari dic t s-pl ng .
Ndau Zboar Introductivi tr Golfu shi M. Custula 77 78 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Mihali Custula
GOLFU
Dram armneasc tu tsintsi acti1
Editsie Ndreapt di Dina Vangheli

Lista di pirsunadzii
Zisi: Celniclu ali hoari
Stavrula: Hilja al Zisi
Chicilu: Nipotlu al Zisi
Astera: Dada ali Golfu
Golfu: Hilja ali Astera
Tanasula: Picurar dit hoar
Tashlu: Hjljlu ali Tanasul
Yeani: Oaspi di-al Chiciu
Dimlu: Cusurin di-ali Golfu
Yiurgula: Oaspi di-al Zisi
Lord 1 shi 2: Doi lordz inglezi
C rv nar: C rv narlu-a lordz lor
Yeanula: Soats di-ali Golfu
Vasila, Andrunica shi Athina: Feati din hoar

ACTUL I
Cum si scoal cortina, s-ved munts sh-p duri. Di-un parti s-veadi
shoputlu. Easti tahina, tu h ryie.

SCENA 1
Tashlu
(Lutseafirlu lja s-ascapit . Soarli acats s-da pi dzenj. Puljlji ahurhir
s-c nt . T l ndz li s-dusir la shoput s-bea ap . Mea, un t l ndz
pirifan nu s-veadi ninga ca s-yin , Golfu, atsea mushata...)

Tashlu: (singur, sta pri shc mb , ning shoput; sh-ashteapt vruta-lj


Golfu s-yin ) Ah, ia iu yini!

1
Virsiuni arm neasc , dup piesa di teatru g rtseasc ,
I Golfo, scriat di Spyridon Peresiadis.
Mihali Custula Golfu 79 80 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

SCENA 2 s-p pseshti, va-nj si par canda fudzi haraua dit inima-a mea tsi tini
Tashlu, Golfu nj-u ai dat di c ndu doilji c dzum tu vreari.
(Golfu intr pi scen . Tu un m n ari malj, pi-alantu brats Golfu: Tasho, sh-tu somnu, tot na cu tini mi nyisedz. Sh-c ndu
ari p ndz alb ti lari. Veadi Tashlu) aprindu c ndila ali St m rie, mari nj-easti haraua, sh-ti tini fac
rug ciunea.
Tashlu: Ghini vinjish, t l ndza-a mea. Nj-alghir ocljilj p n s-ti Tashlu: Mi mbitash! Nj-u cutruburash mintea. Ag rshii tsi aveam tu
ved. Bun dimneatsa, Golfo! minti s-dz c. Tsi s-ts dz c tora, nu shtiu. Ahtari harau ! Ahtari
Golfu: Nac n veadi v r? (bag p ndza sh-maljlu mpadi). vreari! Noi doilji him fapts ca s-him deadun. Mash tu ocljilj a
Tashlu: V r! V r! N ved mash puljlji sh-munts lj di deav rliga. (tu- noshtri nyiliceashti lutseafirlu di tahina.
aest oar , Golfu avdz tsiva shi s-asp re). Golfu: (si scoal asp reat , avdi tsiva) Canda yini v r, Tasho! Fudz
Golfu: (Ca asp reat ) Ah! Sh-puljlji...! cama nclo!
Tashlu: (Mutreashti deav rliga) Ma tsi-avush, Golfo? Ashi va s- Tashlu: Dealihea c yini v r!
f tsem hoar ? Di vultur ti asp reash? Golfu: Mini tora va s-neg ca s-lau p ndza. (neadzi c t shoput).
Golfu: Nji s t lje t catea. Nji si p ru canda eara v r om.
Tashlu: Nu ti-aspari. Nu ts-am dz s c nu n veadi v r? Mash un SCENA 3
Dumnidz n veadi. Atsel Dumnidz tsi cu vrearea-a lui n fatsi ca Tashlu, Golfu, doi lordz , chir gilu-a lordz lor
s-n vrem noi doilji ah ntu di multu. Nu vedz Golfo? Aest negur (Intr doi lordz ingleji cu chir gilu-a lor. Doilji lordz suntu al xits
di deav rliga t sh canda c dzu di la Dumnidz pisti noi doilji ca s- ca exploratori. Di gush au c ti un dulbie sh-c ti un trastu)
n ap r di gurili atseali slabi shi ocljilj atselj jilosh!
Golfu: Easti ghini ca s-n-afirim! Chir gilu: Ghini ti-afl m. (tradzi n inti).
Tashlu: Mea, digeaba ti-aspari. Tsi ts si pari c nu shtiu tsi s-l dz c Tashlu: Ghini vinjish!
mac va n vead v r? C taha chirui un njel sh-ti ntribam pi tini Chir gilu: Nu-nj dz ts, l i gione, ai oar ca s-yinj cu noi s-n spunj
nac -l vidzush. apa Stinks? Va s-ti p lteasc multu ghini.
Golfu: Tahina, tahina, vinjish aoa la shoput? Tashlu: Iu vrets s-v duc? Ia dz -nj n poi c nu aduchii.
Tashlu: Tsi s-fac puljlu c ndu sh-cheari sotslu? Ahurheashti di c nt Lordul 1: La Stinks.
sh-alag c t -aoa sh-c t -aclo, sh-p n nu sh-afl sotslu, isihie nu Tashlu: (ciudusit) Tsi dz ts more! Tsi Stinks sh-Binks cafts aoatsi!
ari. Lordul 1: Shtiu mini. Shtii tini c aoa tu Klimb s-afl Stinks?
Golfu: Mini earam la stani, b team laptili. Sh-c ndu-avdz i c earai Tashlu: Mea, cu tut minti zbur ts? Ai, l i papo, s-ts spun iu suntu
la shoput, diun oar -lj dz sh ali dadi ca s-bat laptili c mini voi s- oili a tali! Loclu-aestu mini lu shtiu ca palma sh-c ahtari loc nu s-
neg la shoput ca s-lau p ndza. N s -nj dz si s-ashteptu s-eas afl iuva. V-ar sir cari v dz si.
soarli, ma mini ar chii p ndza sh-fudzii diun oar , ca un t l ndz Chir gilu: Ma, cu Dumnidz , l i gione, nu shtii iu easti apa Stinks?
tsi azboair ca s-neag s-afl sotlu-a ljei. Ashi sh-mini. Vinj ca s-ti Tashlu: Tsi minciunj suntu aesti? Cari suntu aeshti doi oaspits?
ved aoa la shoputlu-aestu, iu n-adun m tot na. U shtiam, Tasho, c Chir gilu: Suntu lordz ingleji. Mini escu chir gilu-a lor.
sh-tini vreai s-mi vedz. Ti-atsea vinj aoa, f r s -nj si shuts Tashlu: Sh-iu lj-avets caljlji?
ureaclja di v rnu dip. Chir gilu: Lj-al s m n hoar , c ashi vrur lordz lj. Vrea s-yin
Tashlu: Dealihea, Golfo, c vream s-ti ved. Dau dz li nu ti vidzui pirpadi.
shi-nj si pari c tricur doi anj! ia dz -nj tini, nu ti lo dorlu di mini? Lordul 1: (scoati harta dit trastu sh-lj-u-aspuni al Tash) Munts lj
Golfu: Di c ndu nu ti-am vidzut ca s-mi lja sh-ah ntu dorlu? Mini Klimbu Stinks! Apa-Atsea-Laea, mini neg, tini shtii?
tot na cu tini lu trec chirolu. Sh-mac v rn oar nu eshti ning Tashlu: Ah! Ah! Aidi, l i frate, aidi! La Apa-Atsea-Laea! C tse nu-nj
mini, aumbra-a ta nj-si pari canda easti cu mini tot na. dz ts c vrei s-nedz aclo, ma-nj dz ts nisc nti zboar tsi nu li m c
Tashlu: Zbura-mi, Golfo, zbura-mi. V rn oar s-nu p pseshti. C ma
Mihali Custula Golfu 81 82 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

nitsi c njlji. C tse nu dz ts c vrets s-nidzets la apa-atsea tsi nu-ari nedz ca s-lai p ndza.
moarti! Golfu: Tsi vrei s -nj dz ts, l i Chicio?
Lordul 1: Aclo vrem s-nidzem.
Golfu: (s-veadi la shoput c ndu tindi p ndza) Cripar palju glarlji
p n s-dz c iu vor s-neag .
Tashlu: Ma, nu-nj dz ts tini, f rtate inglez, tini chir gi, tsi mi zburai
ca un profesor? C tse nu-nj dz ts c lordz lj vor s-neag la Apa-
Atsea-Laea?
Lordul 1: Mini neg climbu apa laea s-ved. Ghini calea mini aspunj, sh-
mini ghini p ltescu tini.
Tashlu: Avdz , aclo v duc, mash s-nj-eas ts ruhili, mea c t iu
vrets s-v duc.
Lordul 1: Aidi, tradzi ninti, tini.
Tashlu: (neadzi c t ush sh-aurl c t poati; s-avdi boatsea) Flore-e-
e-e! Oili s-ai ng tan. (s-toarn c t lordz ) Aidi-ts s-nidzem tora.
Lordul 1: Tini ninti tradzi c shtii calea. (fug tuts; mash Golfu
arm ni).

SCENA 4
Golfu

Golfu: (singur ) Aidi Climbu, di tut lumea easti avdz t. (s-toarn


c t soari sh-bag m na pri oclji) Oau! soarli s-dusi. S-aproachi
pr ndzul. Ai s-neg dighios la-ar u ca si-nj lau p ndza. (lja s-fug ).

SCENA 5
Golfu, Chicilu

Chicilu: Ia chindruea niheam , lea Golfu! Ia ts ni-ts niheam calea.


Golfu: (Golfu chindrueashti shi sta cu ocljilj aplicats, ca feat tinjisit
sh-arushinoas ) Tsi vrei, l i Chicio?
Chicilu: Cari eara atselj tsi eara aoatsi sh-tora fudzir , tsi tora c t
asc pitar ?
Golfu: Eara lordz ingleji.
Chicilu: Sh-iu vrea ca s-neag ?
Golfu: Tu Climbu s-vead Apa-Atsea-Laea.
Chicilu: E, ore Doamne, tsi zurlji oaminj suntu!
Golfu: Cu ljirtari, Chicio, c am p ndza ti-a lari sh-voi s-neg la-ar u
ca s-u lau.
Chicilu: Ia peanarga, c voi s-ts dz c un zbor sicret, ma deapoea
Mihali Custula Golfu 83 84 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Chicilu: Avdi Golfo! Tini u shtii cai escu mini. Escu nipotlu-a el!
Zisimeilor. Am aveari mult , sh-locuri mplini di st nj.
Golfu: S-b nedz s-li h rseshti, l i Chicio! SCENA 7
Chicilu: Aidi aoatsi, c tse ts li dz c aesti: c -nj b gai mintea ca s-mi Chicilu, Yeani
nsor, sh-pi tini ti voi ti muljari. Tsi dz ts tini? Mi vrei ti b rbat? Yeani: (di nafoar ) Ore, s-mi lja draclu, sh-aloat s-mi fac s-mi m c
Golfu: Am, aestu eara sicretlu tsi vreai s -nj dz ts? g ljinjli! (intr nuntru) Pi carni fript v-aflai. Nac v-asparshu
Chicilu: Am tsi altu sicret dz ts tini? C tse, nu ti-ar seashti? muabetea?
Golfu: Mini nu mi m rit di tora, c tora c lcai pi shaptispr dzatsi, sh- Chicilu: Ia dz -nj, lea Yeani, u pistipseshti tini v rn oar c Golfu
un altu lucru: nu undzeashti ca un ficior ca tini s-mi lja pi mini! nu-i f n tit ninga di p ni, sh-nu mi va ti b rbat?
Chicilu: C tse nu undzeashti? Nu escu ah ntu bun ca tini? Ca multu, Yeani: Tsi dz ts, f rtate, dealihea nu ti va?
ca multu ti-alavdz sh-ca multu pirifan ti-aspunj. Chicilu: Da, l i Yeani, nu mi va. Tsi u voi avearea sh-tut aest
Golfu: Chicio, mini pirifan ! Nu u chirui mintea ninga. Sh-cai escu tutiput tsi am, c ndu Golfu, tsi nu ari nitsiun oae, sh-ar di cu mini
mini ca s-mi-aspun pirifan la un prot ficior sh-nipot di celnic aoa sh-cu avearea-a mea!
din hoar ? Tini eshti un celnic, ai aveari mult . Mini escu un feat Yeani: Nu-ts cheari curailu ah ntu, l i Chicio. S-nu ts si par c
fuc roanji shi oarf n . Nu escu di soe avdz t . Ti-atsea ts dz c, mash cu un zbor, si-ts dz c Golfu c ti va.
alt s-nedz ca s-afli, s-undzeasc cu soea-a ta, shi s-ts-aduc mult Chicilu: C tse, ia dz -nj tini cum... Chirolu adutsi virdeats . Chirolu
aveari. li-adutsi tuti, sh-cu chirolu ponjlji fac fr ndz sh-poami. Aidi, aidi...
Chicilu: Nj-dz tsesh ah nti multi sh-mi fats ca s-dz c c nu Tsi, ts si pari c eara pit di veardz ca s-u m ts Golfu diun oar ?
undzeashti ti sotslu-a t u s-mi fac. Ma cu un zbor gol nu-nj dz sesh Vrearea va ar vdari, vrearea va c lcari ca di ljepur. Aljumtrea, ts-
c nu! alas s n tati!
Golfu: C tse, Chicio, easti minciun c escu feat fuc roanji? Yeani: Ma tini shtii cum suntu muljerli. Suntu ca nip rtica tsi imn sh-
Chicilu: Tini Golfo, nu eshti oarf n . Nu ai dip fuc rlichi. Mults cicioarli nu li-aspuni. C ndu l dz ts ti m rtari, eali s-fac canda nu
ficiori cher mushuteatsa-a lor dinintea-a doilor oclji a t i, cari vor. Apleac ocljilj niheam sh-nu ti mutrescu, mea tu inima-a lor, di
nyilicescu ca lutseafirlu di tahina. Golfo, mini escu fuc r , nu tini. mult harau , l gioac ca un shoaric, sh-asun ca t mp n .
C ti trandafili cher mushuteatsa-a lor dinintea-a ta. Chicilu: Mini dz c dealihea c Golfu nu mi va. Zboar li tsi-nj dz si,
Golfu: Cu ljirtari, Chicio, c voi s-neg ca s-lau p ndza. eara dit inima-a ljei. Bre, Yeani, mini mutrii tu doilji oclji a ljei sh-
Chicilu: Cari easti atsel zbor di bitisit , ca s-u shtiu? canda vidzui nuntru tu inima-a ljei, c Golfu nu mi va.
Golfu: (mutreashti deav rliga) Ia vedz heam ghini, caishti tsi va Yeani: Sh-ti-atsea ti siclitseshti? O, ore cap shcret, tsi ai? Golfu, l i
dz c lumea ma s-n vead c zbur m! A feat ljei ma ghini s-lj- Chicio, fatsi ca tuti featili c ndu ficiorlji l zbur scu di vreari. S-fac
eas ocljilj dic t numa! Lumea easti multu slab . (Golfu fudzi cu ca agrinj, ca zul chi c t tini, sh-nu-agiungu s-ti lja optuspr dzati ti-
p ndza). ar u, ti zbur ri tsi fac. Nisc nti ti lja ninti cu shc mbi, sh-ma s-nu
fudz diun oar , draclu ti lja. Ma, cama n poi, s-fac ca njelj sh-yin
dup tini ca m n ri.
SCENA 6 Chicilu: Tuti li shtiu. Avdz i c t nj dz sesh, mea aoa nu ts trec
Chicilu zboar li.
Yeani: C tse eshti f r ar vdari? Aravd niheam . Cumtsido s-hib ,
Chicilu: (greashti singur, ca cu pirifanji) S-veadi c nu va si s-fac tuti va s-eas tu padi. Nu-ai avdz t c tsi dz tsi v ngheljlu, c nu-
muljari-mea, a mea. C taha ti soe analt him noi! Un fuc roanji ari sicret tsi s-nu eas tu padi?
caftu, shi atsea nu mi va! Avdz ts, more sots, un pom multu analtu s- Chicilu: Ascult Yeani: ia iu-ts dz c, s-nu fats zbor di tsi ts dz sh,
apleac la un pom njic ca s-lu scoal nsus, shi atsel nu va! (ca cu dor tsi nj-am tu inim ! Am un mes tora di c ndu vidzui Golfu aclo iu
inati) Ore Golfo, mac tini vrei v r altu, c njlji s-ti m c , sh-tini sh- p shtea njeljlji, shidea pi un shc mb . C t avea p psit ploaea,
Mihali Custula Golfu 85 86 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

avea ishit curcubeulu di la Dumnidz , sh-c ndu mi turnai, l i hilje, niheam p ni cu cash, c mini va s-neg la stani c oili vor
Yeani, tsi s-ved? Curcubeulu di la Dumnidz eara pisti Golfu, analtu muldzeari. (Golfu lja p nea sh-m c cu orixi).
shi nyilicea ca un ayi c dzut din tser. Nu puteam s-mutrescu c t
n s , nj-urghea ocljilj, l i Yeani. Ah, di-atumtsea, un c tsut nj-intr SCENA 10
tu inim . (ca un uhtari) E, more Yeani, du-ti la stanea a mea sh-lja Golfu, Astera, Tanasula
c ti oi sh-c pri s-vrei. Sh-ma s-vrei, caljlji tuts a t i suntu. Mash un (Tanasula intr , Golfu m c )
hari caftu di la tini. Mac va s-pots s-u fats Golfu s-sh-u-al xeasc
mintea! Du-ti diun oar la m -sa sh-dz -lj c Chicilu va si s-fac Tanasula: Naca tricu pi-aoa az Tashlu?
dzinirli a ljei, pi Golfu s-lja ti muljari. Golfu: Lu vidzui c tricu pi-aoatsi.
Yeani: Ama c vrei, l i Chicio, az va s-neg la teta Astera si-lj dz c Tanasula: Sh-iu tu drac neasi?
dorlu tsi lu-ai tu inim . Nu mash c va s-va, ma va s-yin si-ts bashi Golfu: S-dusi la oara-atsea buna sh-vluyisita.
m njli sh-cicioarili. Tanasula: Nu dz ts ma ghini tu drats sh-cama nclo s-neag ?
Chicilu: Ma voi ca s-lu fats aestu lucru. Avdz sh? Astera: U! c tse lu blastinj pi ficior?
Yeani: Ia, fug tu-aest minut , dip tora. (si scoal sh-doilji fug). Golfu: Ma, c tse, tsi ts-featsi Tashlu?
Tanasula: Avdz aoa, palju atim. Sh-al s oili singuri di intrar tu
SCENA 8 agri sh-li-ac tsar p ndarlji, sh-loar tsintsi oi shi alanti li-al sar .
Golfu Golfu: Tashlu va s-ts-aduc ma multi dic t ts loar .
(Golfu intr cu p ndza tu m n shi s-fatsi canda u tindi...) Tanasula: Ma di iu va s-li-aduc ?
Golfu: Tashlu, lu loar doi ingleji, lordz , ca s-lji duc la Climbu, ca
Golfu: (zburashti singur ) Sh-tsi cara easti nipot di celnic! A njia tsi-nj s-vead Apa-Atsea-Lae sh-pistipsescu c , c t va s-lji da inglejli, va
fatsi? Sh-cara ari aveari mult , ureaclja u-am astupat . Nu tini, tsi ca s-hib ma multu di c ti oi ts loar .
picurar cu noi aoatsi, ma sh-v silje s-earai, pi tron s-mi b gai,
v rn oar nu va s-arniseam Tashlu, suflitlu-al meu. Va s-dz tseam SCENA 11
c ti tron am inima cari easti tu cheptul al Tash. Sh-atsel tsi caft s- Golfu, Astera, Tanasula, Dimlu
arniseasc un vreari ca a noastr cu Tashlu, sh calc giuratlu tsi (Intr Dimlu)
ari fapt ali vreari, calc sh-pi Dumnidz . C tsi ari vreari curat tu
inim , nu easti altsiva dic t ishish Dumnidz cari easti tu inima a Dimlu: (c t Tanasula, cu agunjie) D -nj s h richea s-ts dz c!
lumiljei! Tanasula: Tsi easti, l i Dimo?
Dimlu: Bag m na tu pung , mea deapoea si-ts dz c.
SCENA 9 Tanasula: Ma ninti dz -nj, deapoea ts dau s h richea.
Golfu, Astera Golfu: Ma easti luguria ah ntu di bun ca si-ts da s h richea?
(Astera intr cu furca n br n, sh-cair, ma toartsi) Dimlu: Am, easti, more cushuri. Va si-ts dz c.
Astera: Aidi de, dz tsi easti, c n cripash! Dz -n tsi easti.
Astera: Am, atsia iu u teasish p ndza va s-u lja aumbra. C tse nu u Dimlu: Doamne Tanasula, va si-ts dz c sh-deapoea f cum s-vrei.
tindzi cama nclo? Unlu di lordz lj cari nidzea s-vead Apa-Atsea-Laea, tihea lae a lui,
Golfu: P n c ndu s-yin aumbra, lea dado, va s-usuc . c cum Tashlu lo ca s-treac aclo tu b rnu, neasi sh-lordul ca s-
Astera: Shi s-ts u-ai mintea la p ndz ca s-nu s-usuc multu, c treac , mea mutri di him di b rnu shi-lj vinji mintea deav rliga shi
deapoea, nu s-da ghini cu herlu. sh-lo zverca, sh-c dzu di pi b rnu!
Golfu: Atsea u shtiu, lea dado. Astera: Oh, St m rie curbani!
Astera: (scoati dit b rnu p ni cu cash sh-lj-u da ali Golfu) Lja, la Golfu shi Tanasula: Tsi dz ts, more? C dzu lordul di pi b rnu?
Mihali Custula Golfu 87 88 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Dimlu: Ia, ar vdats niheam . S-arucuti t sh ca un foali di cash, s- Dinintea-ali Golfu tuti cher. Di doi anj, tsi noi doilji n vrem, f r s
arucuti aclo tu ar p , sh-ninga niheam , ma s-nu-s silighea Tashlu shtib v rnu, mash puljlji sh-munts lj di deav rliga. Vinji chirolu ca
atsel livendul s-lu-ar cheasc , alt soe, va s-c dea dighios tu s-n lom, s-b g m c runa, preaclji doilji s-n f tsem. Dats-n
gr min , sh-aclo ornjili va-lj m ca oasili sh-m dua. ur ciunea.
Astera: Alimun, m ratlu! Tanasula: S-nj-ai ur ciunea, l i Tasho, sh-cu tut inima.
Golfu: O, St m rie, curbani, ascap-lu. Tashlu: Sh-tini Aster , tsi dz ts?
Dimlu: (spuni cu c rliglu mpadi) Ia, ah ntu-lj lipsea si s-duc la Astera: Sh-mini cu tut inim . Shi s-fac ashi cu numa al Dumnidz .
draclu. Ma, cu putearea-al Dumnidz , Tashlu lu-ar chi, t sh canda Tanasula: Aidi s-v nchird sits. Ban lung !
s-eara v r sac di palji, ts-lu nc rc di nanumirea shi-l scoasi dit Tashlu: (lja Golfu di gush ) Golfo, tora eshti a mea.
gr min cu zori mari. Golfu: Sh-tini eshti a meu, Tasho.
Astera: Macari tsi lu-asc p di sl bints ! Dimlu: (arsari sh-aruc c ciula nsus) S-b neadz lordz lj. S-
Tanasula: Ma, cu-aest h bari, more dirdimene, yineai ca s -nj ljai b neadz Apa-Atsea-Lae. S-b neadz sh-gr mina.
s h richea? (Cadi pirdelu bitisita-a Actului I)
Dimlu: Doamne Tanasula, avdi c tse vinj si-ts ljau s h richea. Tashlu
fudzi fuc r sh-lordul avut tsi c dzu lj deadi tsintsi njilj, m ri,
m ri! ACTUL II
Tanasula: Tsi dz ts more, dealihea?
Astera: Dealihea, l i Dimo? SCENA 1
Dimlu: Dealihea, am cum, minciunj? Tsi v si pari c nj-ar d? Tsintsi Golfu, Yeanula sh-ma multi feati
njilj tutubeali lo Tashlu. Lordul tsi c dzu li misur dinintea-a mea. (Scena aspuni ca tu protlu actu. Golfu sh-alti feati suntu adunati ning
Tanasula: Ma c t iu easti Tashlu tora? shoput cu vuryelili. Sh-vuryela-ali Golfu easti ning shoput ca s-u um-
Dimlu: Dusi lordz lj la cunachea-a celniclui Zisi ca s-lja pr ndzul pl cu ap .)
aclo. Iutsido s-hib , lipseashti s-yin tora. (mutreashti nafoar ). Ia,
calea, ia iu yini. Tuti featili: (ahurhescu s-c nt ).
Zum, Zum...
SCENA 12 Ia-asc p m di iarn greau
Golfu, Astera, Tanasula, Dimlu, Tashlu Nsus tu munts nu-armasi neau .
(Intr Tashlu) Loclu tut si umpli fer,
Fug fumeljli tu-alti hori,
Tanasula: Dealihea suntu, l i Tasho, aesti tsi n dz tsi Dimlu? Ncarc casli pi c rvanji,
Dealihea suntu, ma n umpli di minciunj? Caljlji tuts imn -arivani,
Tashlu: Dealihea, l i tate. Tsintsi njilj amintai! Un cu-alant, ti lja haraua,
Tanasula: Bravo, l i hilj! Bravo! Mor ti n sh tut dunjaua.
Astera: S-b nedz, s-li h rseshti. Featili cu vasli n m n ,
Golfu: S-li adavdz , l i Tasho! S-duc s-lja apa la f nt n .
Tashlu: S-li ad vg m! Dz Golfo c yini chirolu sh-oara s-eas S-duc b rbatslji, s-duc sh-ficiori
sicretlu a nostru tu padi. (c t tat -su) Ascult tate! (c t Astera) S-mulg oili tu cutari.
Ascult sh-tini, tet Aster : P radzlji tsi-nj deadi lordul, mini nu-lj
voi, mac voi nu vrets un alt harau cama mari cari easti ti mini.
Aest easti avearea di tut lumea. Ti mini, aest aveari shi aest
harau tsi voi mini, easti Golfu. (Golfu aspuni arushinoas )
Mihali Custula Golfu 89 90 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

SCENA 2 SCENA 3
Golfu, Stavrula, Yeanula sh-ma multi feati Golfu
(Intr Stavrula.)
Golfu: (singur ) Ma aest zurlusi! S-featsi ti ligari. F r ca mini s-
Yeanula: (dz tsi c t Stavrula cari ma yini) Alas -u vuryela sh-aidi acats numa-a ljei n gur , ca c tsaua turbat featsi. Ma tsi shtiu
aoatsi. mini, la Stavrul , cari easti inatea-a ta? C ishii dit fuc rlichi, va s-
Stavrula: Ma tsi, nj-fudzi mintea ca s-c ntu aoa, la shoput, tahina, am p ni s-m c, ananghi nu va s-ts-am. (lja di fudzi cu vuryela).
tahina? (neadzi ning shoput) A cui easti vuryela aest ?
Golfu: A mea easti. SCENA 4
Stavrula: (ca cu pirifanji) Scoati-u di-aoa, diun oar . Chicilu, Yeani
Golfu: (si scoal mproast ) C ndu va s-umpl , atumtsea va s-u scot. (intr Chicilu cu Yeani)
Stavrula: Ia, tora, ts dz c mini ca s-u scots diun oar . Yeani: S st m niheam mpadi c multu mi curmai. (sta mpadi).
Golfu: C tse, Stavrul , mi zbur shti cu-ah nt inati? Chicilu: E, tsi h b ri, l i gione? Lu vidzush Tashlu az ? (sta sh-el
Stavrula: C-ashi-nj va chefea. Scoati-u c va ts-u fac cum ts. mpadi).
Golfu: Mea, c tse s-u fats cum ts? Ia, dz -nj c s-u shtiu. Yeani: Cum nu, l-vidzui. Ia, sh-deaneavra lu-adunai la shoput shi
Stavrula: C tse? C a njia-nj dz c Stavrula. Escu hilji di celnic. Tut zbur m niheam . El nj dz si c va s-treac pi-aoa ca s st m di
lumea shtii tsi him. Ti-atsea nu lipseashti s-ti-ashteptu tini ca s-ts- zbor n poi.
umpli vuryela ma ninti di mini. Chicilu: Sh-cum ts-p ru az ?
Golfu: Stavrul , sh-preftu s-earai, va ts-ashtiptai arada. Yeani: E, s-mulje niheam .
Stavrula: (lj-u deadi cu sclotsa-ali vuryeli, sh-b g vuryela-a ljei) Na, Chicilu: Ia, dz -nj, more, easti dealihea c ...
tsi arad vrei ca s-ashteptu mini? Yeani: Dealihea, am cum cara! Tsi ts-si pari, c dz c minciunj? Nu-ts
Golfu: C tse, Stavrul , nj-u scusesh vuryela? dz sh mini ca s-ai niheam -ar vdari? Altu eara Tashlu c ndu-lj
Stavrula: C tse? C ca multu u sculash. Tsi s pari c mash tini eshti dz sh prota oara ca s-arniseasc Golfu, ca s-lja cusurina-a ta,
tu dunjau , shi alt nu! S-crechi! S-pl sc neshti! Itsido s-fatsi, pi Stavrula, sh-altu s-featsi tora. Ah nti multi-nj dz si c t nu pot s-li
mini nu mi-agiundz . Eshti multi sc ri ma n hima di mini, sh- misur. Mea mini nu mi discurajai. Lu-al sai di-lj tricu inatea sh-
v r oar nu va s-mi-agiundz (agudeashti mpadi cu ciciorlu). Ia, ca deapoea lj-mi feci scalj. Tora shtii tini c cu buneats -lj lu m ts
aestu loc iu calcu, ashi ti trec! caplu-a al ntui, az ?
Golfu: (ncurtsiljadz m njli) Aidi, St m rie! Si-ts da s n tati, Chicilu: More, ca multi zboar -nj dishcljisesh sh-nu mi-ar seashti.
Stavrul . Ti-ar si atsel tsi ts-ari dz s tsiva. Mini nu am dz s v r Ts dz sh, a va s-u lja Stavrula i ma nu! Cu puts ni zboar , dz -nj!
zbor slab ti tini. (s-toarn c t feati) Voi, feati, mi-avets avdz t Yeani: Am, nu-nj deadi zbor ninga!
v r oar s ngiur pi Stavrula? Chicilu: (si scoal cu inati) Am deapoea, tsi li voi zboar multi? Nu
Tuti featili: Nu, v r oar , putes! mi vats nj cama ghini, l i Yeani!
Stavrula: Sh-cai v ntreab pi voi di-ars rits ashi, cu-un boatsi? Yeani: Mea, c tse ti-acats ah ntu inatea, bre Chicio? (si scoal ).
Yeanula: Oh, f tsets tsi vrets, voi dau li... (tuti featili fug cu vuryelili Chicilu: Am dz -nj, tsi s-fac cara?
a lor). Yeani: Ascult aoa, l i ficior, mea deapoea s-ti-acats inatea. Tashlu
Stavrula: Scrii-u aest tu mintea-a ta, sh-mac nu va ts-lu curmu ahurhi di-asear ca si s-mindueasc multu. Dziniri a celniclui Zisi si
Tashlu a t u ti tot na, s-nu-nj dz c Stavrula pi num ! (Stavrula s-fac , shi scrii-u oara aest tsi ts dz c, sh-mac s-hib minciunj
fudzi cu vuryela). mi vat m singur, nu voi s-b nedz.
Chicilu: Mac tini va s-pots s-lu fats ca s-arniseasc Golfu, ca s-lja
Stavrula, atumtsea easti sigura c Golfu pi mini va s-mi lja ti b rbat
Mihali Custula Golfu 91 92 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

shi s-creap ! Deapoea, sh-di la Stavrula va s-ai dzatsi oi aleapti dit didesh bana di-asc pash inglezlu dit gr min , nji ntrash tu inim .
cupie, c -lj yini multu inati pi Golfu tsi s-featsi multu pirifan sh-ti- Aest giunami tsi spusesh, nu easti lucru njic. Poati soea-a noastr a
atsea va ca s-lja pi Tashlu, ti criparea-ali Golfu. Zisimeilor s-dishcljid tifterea-a lor iu s-ti scrii sh-pi tini ca ficiorlu-a
Yeani: (mutreashti c t nafoar) Chicio, lal -tu yini c t aoatsi. lor. Cu alti zboar , voi si-ts dz c, va s-pots tini s-arniseshti Golfu shi
Chicilu: Yeani, ma s-ti ntreab lal -nju tsiva di Tashlu, dz -lj c nu lu s-ljai Stavrula-a mea? Altu ficior, cum u shtii, nu am. La mini va s-
zbur sh ninga, ca s-nu lu-acats inatea di n pitreatsi la drats! intsr dziniri. Va s-b n m deadun. Va s-eshti hiljlu-a meu. Un
njilji di-oi, optu suti di c pri, un sut di calj, sh-tuti liv dzli ts li
dau a tsia, ti fac celnic. Tsi dz ts tini? Aprochi ca s-ti fats dzinirli a
SCENA 5 meu?
Chicilu, Yeani, Zisi Tashlu: Mersi multu, Doamne Zisi, ti tinjia tsi-nj dai. Va s-aprucheam
(intr Zisi, cu ciubuchea n gur ) s-mi fac dziniri di-a t u, ma tora...
Zisi: E, ma tora tsi?
Zisi: E, l i Yeani, lu-aflash calu? Tashlu: Ma tora nu pot.
Yeani: Lu-aflai, Doamne Zisi. Zisi: Ma c tse nu pots? Ia dz -nj!
Zisi: Vedz, c dz tseai c ts-lu fur Florlu. Nu au m njli a tali tut Tashlu: Tsi va s-dz c lumea c ndu va u-alas pi Golfu? U isusii, u
lumea, s-u shtii! loai cu vreari.
Yeani: Anatima di cai nu fur ! Zisi: (cu inati) Aidi, c tini nu vrei ni soe ni aveari!
Zisi: Ia, nu-nj dz ts, l i gione, Tashlu, lu-adunash? Lj-lu-adusesh Tashlu: Ia minduea-ti ghini tsi-nj dz ts ca s-fac...!
zborlu? Zisi: (cu inati) S-ti fats celnic, atsea dz c s-ti fats, ma tini, cum
Yeani: Nu, Doamne Zisi, nu lu-adunai ninga. aduchescu mini...
Zisi: (cu inati) C tse nu! Ari 2-3 dz li tora. Nj-m cat hicatili p n Yeani: Ore, ia alavd -ti niheam !
c ndu si-nj loats zborlu-a njia ca s-aprochi Tashlu ca s-lu fac dziniri. Chicilu: Alas-lu Tashlu si s-mindueasc , shi singur va s-u afl cai
Tora, cum nji s-pari a njia, u b gats str mb . Tsi, v-ar dets cu mini? easti ghineatsa-a lui.
Chicilu: Ti-ac ts inatea, lale! Az , f r di-alt , Yeani va s-adun cu Zisi: Dup pr ndzu va s-yin alts si-nj caft Stavrula, hilji-mea. Sh-
Tashlu, sh-va si-lj dz c . mac aprochi, pitreatsi-nj h bari cu Yeani, c dup pr ndzu va s-lu
Yeani: Dealihealui, Doamne Zisi. S-bitisir minciunjli. Az va s-lu- dau zborlu aljurea. Ashi c deapoea va s-hib am nat. Aidi s-
adun, shi va s-lu zbur scu. fudzim, l i nipoate.
Zisi: (mutreashti c t nafoar ) Ah, ia iu yini aoatsi Tashlu! Ghini s- Chicilu: (c t Tashlu tsi c dzu pi minduiri) Tasho, minduea-ti ghini
yin . Va s-lu zbur scu singur. c tsi cheri! (Zisi cu Chicilu fug).
Yeani: Nu, Doamne Zisi, nu-lj lu f ti zbor tini. Nu ari lizeti.
SCENA 7
Yeani, Tashlu
SCENA 6
Chicilu, Yeani, Zisi, Tashlu Yeani: Ma tini, Tasho, nu aducheshti tihea tsi cheri? Dip glar ti fats,
(intr Tashlu) bre m rate! Az va zburasc dunjaua la celniclu acas . Ghini c nu
Tashlu: Ghini v-aflai. lu-ac ts v r inati cu zborlu tsi-lj dz sesh. Lu-agudish ca v r bou
Chicilu sh-Yeani: (deadun) Ghini vinjish, l i Tasho. tu fr mti. C mac s-lu-ac tsa inatea, cum lu-acats nisc ntiori,
Zisi: Ghini vinjish, l i dziniri. Ghini f tsesh c vinjish. cavai di tini!
Tashlu: C tse Doamne Zisi? Tashlu: (ca minduit, scoal caplu c t Yeani) Nu easti arshini sh-
Zisi: C tse? Ia tora va s-u nvets. Avdi, l i gione: Di cu dzua-atsea tsi njil , l i Yeani, ca s-alas pi Golfu f r si-nj stipseasc ?
Yeani: Tsi vrei cama mari stepsu di-atsel tsi ari!
Mihali Custula Golfu 93 94 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Tashlu: Tsi stepsu ari, ia dz -nj. Mac s-aveai vreari shi s-ti vrea, cum n vrem noi doilji cu Golfu, nu
Yeani: Cama mari stepsu easti fuc rlichea tsi ari. Tsi altsiva vrei? va s-dishcljideai gura ca si-nj dz ts aht ri zboar !
Tashlu: Ma cum, tuts fuc radzlji suntu stipsits tu lumea aest ? Yeani: Eh, ore cap, c t lu-ai mari! Mini nu am vrut ? Muljerli din
Yeani: Fuc rlichea, l i Tasho, easti bl stimat . Avdzi i ma nu? hoar , tuti vrea ca s-li vream. Aidi, lja-u la numt ca si-ts dz c la
Aducheshti, i ma nu? Cum s-ts-u dz c. Ma s-nu eara di fuc rlichi, mults lj ani. Am c ti am vrut mini, ma s-aveai tini ah nti oi, va s-
mini puteam s-neg la shcoal , s-mi f tseam v r dascal, i v r preftu, i aveai stani mari! Mea, tuti mi-ag rshir , tuti li-ag rshii. Sh-tsi n-
dispoti, i v r prezidentu. Nu va s-eara ciudie ma s-mi f tseam armasi ma din poi? Ia, mash aestu c rlig tsi vedz aoa. (s-avdi Golfu
v silje. Sh-cum am tora cupii di oi, va s-aveam cupii di oaminj. cum c nt di nafoar )
(shuir ). Ia ashi va s-f tseam. Ah! fuc rlichea stipseashti, l i Tasho, Golfu: (c nt di nafoar )
bl stimata di fuc rlichi! Ai s-neg si-nj ved vrutlu a meu,
Tashlu: Ma tsi va s-dz c lumea ma s-u-alas pi Golfu? c nu lu-am vidzut di aoaltari.
Yeani: Bravo, tsi gioni eshti! Atsea va s-dz c lumea. (agudeashti Aidi, mash tini ti voi, Tasho, cu tut inima.
mintea) Atsea lumi tsi ari aoa minti, nu vimtu. Aidi Tasho s-ishim di-aoatsi!).
Tashlu: Cum s-ag rshescu, l i Yeani, doi anj di vreari, vreari ca Tashlu: Nu, nu neg iuva!
trandafila, inima curat ca di njel, sh-undzeashti ca v r anghil. Yeani: S-aproachi pr ndzul sh-celniclu ashteapt giuvapi. Mini va s-
Yeani: (ca cu inati) Curcubeti hearti, sh-vimt ts hn sit! E, ore de! fug, sh-mac vrei ca s-yini tora, ghini. C dup pr ndzu va s-hib
Tasho, cu-aestu cap tsi ai, va s-fats Pashti? Avdz aclo, vreari! multu am nat. (Yeani fudzi).
Avdz gl rinj sh-curcubeti hearti, ia tsi va s-dz c vrearea! Mi vrei,
ti voi. Zboar li-aesti, canda s-agioac cilimeanjlji, fac casi njits, sh-
c ndu vor s-fug acas lj-u da cu sclotsa shi li-aspargu. Ia, aest va SCENA 8
s-dz c vrearea! Tashlu
Tashlu: Ma mini u isusii tu aestu loc, aoatsi, dinintea-a p rints lor a (Golfu s-avdi di nafoar cum c nt :)
noshtri.
Yeani: Ashi cum s-featsi, nu easti isusiri. Aoa tu p duri, n calea mari. Golfu: (c nt di nafoar )
Nu s-acats . Atsea nu eara isusiri, eara un agioc. Bre dirdimene, di pi Nac di-aljurea vreari cafts ,
c runj analtu li aspargu, nu di ceacla-macla! Dunjaua az , bre Tasho, sh-mini vrei s-mi-alash,
sh-mutreashti sinferlu-a lor. Nu-ai avdz t tsi dz tsi v ngheljlu? aidi, more, mash tini singur ti voi,
Mutrea-ts sinferlu-a t u c aljumtrea nedz chirut. Tasho, cu tut inima).
Tashlu: Li avdu sh-li-aduchescu tuti tsi-nj dz ts. Lu shtiu cari easti Tashlu: Ninti ca s-neg, nj-u fric s-mi tornu n poi. Mi-aspar di numa-
intireslu-a meu sh-buneatsa-a mea. Voi s-apufusescu, ma c ndu mi a celniclui sh-di avearea-atsea mult a lui. Celniclu mi
minduescu la Golfu, nji si pari canda ncljidi gura cu m na-a ljei, p l c rseashti s-mi fac dziniri sh-mini nu voi! Sh-cai escu mini?
atsea m n tsi poart nelu di isusiri! Tashlu, Tashlu atsel tsi easti picurarlu din hoar ! Sh-tora tsi s-fac? (s-
Yeani: (mutreashti nafoar ) Arshini s-ts hib di boea-a ta! Naca ti- toarn c t soari) Ah, tini soare, tsi fudz ah ntu agonja az , t sh
ari ad pat cu tsiva? S-ti fats dziniri, dziniri a celniclui, more canda-nj dz ts: Tradzi, fudz, tsi stai, nu lj-u da cu ciciorlu-a aishtei
m rate, cu st nj aoa, cu st nj aclo. Iutsido tsi s-trets va si-ts greasc tihi! (cama cu boatsi): Ah, soare, chindruea, chindruea! (sta mpadi
celnic. S-ledz, s-dizledz, s-fats tsi vrei. C t sh-p n la guvernu va s- cu caplu tu m nj).
agiung numa-a ta. Ashi c , i ti fats celnic, i arm nj mash cu atselj
tsintsi njilj tsi loash di la lordu, shi s-ljai Golfu, feata-ali Fling tsi, SCENA 9
c ndu muri tat -su, scoasim discul di lu ngrup m. Ma s-ljai Tashlu, Golfu
Stavrula, padea sh-p durea, aoa n hoar , a tali suntu. (Golfu intr tu ud , cu furca n br n shi toartsi)
Tashlu: A, bre Yeani, nu ai c dzut tu vreari, ti-atsea nu shtii tsiva!
Mihali Custula Golfu 95 96 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Golfu: Oara-ts bun , Tasho, suflitlu-a meu. Golfu: Ia chindruea niheam , chindruea!
Tashlu: (minduit, sh-ca niheam cu inati) Oar -ts bun , Golfo! Tashlu: (u pindzi pi Golfu sh-fudzi) Mea, alas -mi ca s-fug!
Golfu: Ia, nu-nj dz ts, Tasho, c tse eshti ashi? Ai dau dz li ca s-yinj Golfu: (aurl cu pl ngu) Ah! Tasho, Tasho, Tasho! (cadi mpadi, lj-
acas la mini. yini milie).
Tashlu: Aveam lucru, nu adyiseam. (Cadi pirdelu bitisita-a Actului II)
Golfu: C tse eshti ah ntu cu inati?
Tashlu: Nu-am v r inati!
Golfu: (ca cu njil , lu p lc rseashti) Ma, Tasho, tsi ts-ar dz cu inima-
a mea? Tsi easti, Tasho? Nu mi-aspari, c treambur tut ca un pulj tu
ungljili-a vulturlui! Ah, Tasho, tsi ts-si pari, c am ah ntu curaj mini,
ti aht ri shic i? Oh, St m rie curbani! Tasho, c tse nu mi
zbur shti? Tsi mi mutreshti ashi t sh canda eshti v r nip rtic tsi
va si siligheasc pisti mini! Tasho, zbura-mi! C tse mi mutreshti
ah ntu cu agrimi? (Tashlu scoati shamia din geapi shi sh-ashteardzi
sudorli) Tasho, ma c tse ti loar sudorli f r ca s-hib c ldur ?
C tse eshti ca atselj tsi fac funico, sh-vor ca s-bea s ndzi? Tasho, ts
feci giurat pi vrearea-a noastr , nu mi-aspari ashi. (cu dultseami
neadzi ning Tashlu) Zbura-mi, suflitlu-a meu, Tasho!
Tashlu: (pindzi Golfu shi si scoal ) Fudz nclo di mini.
Golfu: Ma, Tasho!
Tashlu: Ascult aoa! Va si-ts dz c cu puts ni zboar : F r ca s-n
minduim c cum va s-b n m tu lumea aest , ac ts m vreari sh-nu
mutream dinintea-a noastr fuc rlichea tsi avem. Aest vreari a
noastr easti t sh ca un lilici namisa di schinj, tsi nu poati s-creasc
cama nsus. Dealihea c amintai tsintsi njilj di la lordz , ma atselj nu-
agiungu ca s-p ltim borgea tsi avem.
Golfu: Tsi vrei s -nj dz ts a njia cu tuti aesti zboar ?
Tashlu: Vinji chirolu s-n dishtipt m, s-dishcljidem ocljilj. N vinji
chirolu ca s-al s m yisili din parti. Easti dealihea c yisili di vreari
suntu buni, ma cu yisili goali nu b neadz omlu tu lumea aest . Mi
vrush, ti vrui. Tora him n soe doilji. Ag rsha-mi, s-ti-ag rshescu.
Catiun s-mutreasc intireslu-a lui. Ia, iu ts dz c: ag rsha-mi, s-ti-
ag rshescu. Sh-mini sh-tini s-n mutrim di lucru!
Golfu: (asp reat , aruc furca mpadi) Ma, Tasho, dealihealui
zbur shti? Nu tsiva ts-ar dz?
Tashlu: (scoati nelu di-isusiri sh-lu da ali Golfu) Lja-ts nelu a t u, sh-
d -nj nelu-a meu!
Golfu: (cu inati) Tsi dz ts, om f r pisti. Tsi ts-si pari c mash nelu-nj
vrei? Am inima, pi cari u-alash?
Tashlu: Cum mini nj-adunai mintea n cap sh-inima tu cheptu, ashi f
sh-tini. (fatsi ca s-fug ; Golfu-l ts ni).
Mihali Custula Golfu 97 98 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

c sh-lumea va s ncljid gurli.


ACTUL III Golfu: Dado, ascult tsi va si-ts dz c. Mini s-mi m rit? Scoati-u dit
minti. Dado, mini un oar mi m rtai, mea laea di mir a mea nj-lo
SCENA 1 b rbatlu-nj a meu, sh-vedu tora armash.
Golfu Astera: (ciudusit ) Tsi dz ts ashi, lea feata-ali dadi? Nac -ts fudzi
(Uborlu cu c liva-ali Asteri. C t si scoal pirdelu, s-veadi Golfu cari mintea? Pi Tashlu ninga b rbat nu-l loash, sh-vedu dz ts c eshti?
sta mpadi, multu minduit . Di mpadi zburashti. Puljlji c nt ) Preftul nu v b g c run . Deapoea, tsi suntu aest zboar tsi
dz ts? Nac ts-u c lc tinjia tu aeshti anj tsi aveai vreari? (cu inati)
Golfu: (zburashti singur ) Voi pulj cu mushata boatsi, dats-nji sh-a Mac aest va s-hib dealihealui, nu sta dinintea-a mea! Fudz la
njia boatsea-a voastr ca s-pot s-c ntu dorlu tsi nj-am tu inim ! m n stir s-ti fats c lugrits . Ma sh-aclo nu undzeashti s-neag
Bana-a mea easti chirut tora dit aest lumi. (si scoal mproast ) O, oaminj ca tini! Tradzi, fudz la v r ar p mari sh-aruc -ti dighios,
Dumnidzale! aest lumi tsi pl sash pi loclu-aestu, c tse s-hib s-lipseshti!
ah ntu di slab ? C ndu tini u pl sash cu duhlu s mtu al t u! O, Golfu: (lji spuni soarli a m -sai) Ia mutrea, lea dado, soarli cum
Dumnidzale! aest lumi slab ti-ag rshir , ti ngiur ! Tini cum pots nyiliceashti sh-nu pots ca s-lu mutreshti. Ashi easti sh-tinjia a hilji-
di lj-aravdz ? O, Dumnidzale! mac tini eshti ah ntu bun sh-ai tai!
ah nt ar vdari, c tse nu u f tseai lumea ah ntu bun ca tini? Astera: Am, deapoea, Golfo, tsi mi fats di mi-aspar?
Giurat mari feci pi crutsea a hiljlui a t u, Hristolu, a atsilui tsi sh-el Golfu: Alt vream ca s-dz c, sh-alt dz sh, lea dado. Mini s-dau a
giurat nj featsi pi numa-a ta! Dumnidzale, tora ahtari prudot, cum va vrutlui tinjia-a mea? Ah, inima lj-u ded, lea dado, cu tuti fr ndz .
s-pots ca s-lu ljerts c ndu tini-lj d desh suflit, ban sh-minti? (sta Tora nj-armasi cheptul gol, f r inim !
minduit ). Astera: Ascult -m pi mini, lea hilje, tsi nj-alghir perlji din cap, sh-
mac s-nu eas la buneats , mini s-ti am pi zverc . Lja Chicilu ti
SCENA 2 b rbat, sh-nu va s-aib alt ca tini.
Golfu, Astera Golfu: Ah, moi, dada-a mea. Vrearea nu easti ca earb tsi pots s-u
(intr Astera tu ubor) scots diun oar . Vrearea easti ca un arburi cu-ar d tsinj multi tsi nu
pots s-li scots. Ashi easti sh-vrearea. Ma vrei s-u scots, va s-eas cu
Astera: Golfo, aidi acas , agonja! tut inim . Sh-tsi va s-arm n ? Truplu gol. Ah, vrearea, lea dado,
Golfu: C tse lea vrut dad ? ts-alas un -aran mari tu inim ti tot na. Ashi easti vrearea. (lj-
Astera: C va s-n yin oaminj, ashi c nu ti-am n . vinji ca milie sh-c t s-cad nghios) Ah, dado!
Golfu: Dado, nac yini Tashlu? Astera: Hilje, Golfo, tsi nj-avush, dz -nj!
Astera: Tashlu nu-nj lu-acats n gur . Scoati-l dit mintea-a ta ashi cum Golfu: Nj-vinji urut dit inim , lea dado.
ti scoasi el dit mintea-a lui. Va n yin celniclu. Astera: Ts-yini ninga urut, i ma-ts tricu?
Golfu: Celniclu! Tsi caft di yini aoa la noi, atsea agrimi! (cu inati) Golfu: Nu ti-aspari, lea dado. Va si-nj treac .
Du-ti dado diun oar sh-dz -lj ca s-nu yin aoatsi, c va s-mi fac Astera: Cu-aesti gl rinj a tali, vedz c tsi pats? La tini yin tuti, urut,
zulapi sh-va-l disic. Nip rtic cu dau capiti va s-mi fac ta s-lu milie. Atsel bl stimatlu, tut muabeti fatsi. Lj-or al Dumnidz , s-
nfarm c. ascult bl steamili a meali shi s-lu pidipseasc ti tut bana.
Astera: Mea, tsi stepsu ts-ari celniclu di lj-ai ah nt inati? El yini la
noi ti bunlu-a t u. Va si-ts dz c ca s-ljai nipotlu, Chicilu, shi s-ti SCENA 3
fac nipoat a lui. Golfu, Astera, Dimlu
Golfu: Chicilu s-ljau mini? (Dimlu intr cu agunjie sh-canda sh-ar di cu Golfu)
Astera: Sh-ashi va-lj creap ocljilj al Tash. Va ti fats cilnicoanji. Va s-
b nedz multu ma ghini di n s. S-lu fats s-creap , palju prudot! Ashi Dimlu: Golfo, ts-aduc s h richi di la Tashlu.
Mihali Custula Golfu 99 100 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Golfu: Dealihea, l i Dimo? Ia dz -nj! Golfu: (ciudisit ) Cuscri ti mini! Am c tse nu mi-alash? (cama cu
Astera: Dealihea, l i Dimo? inati) Ma easti ashi, mi duc singur . (c t Tanasula) Aidi s-nidzem,
Dimlu: Nj-dz si adunari bun la hanea din calea mari. Doamne Tanasula. (Golfu fudzi diun oar ).
Golfu: Cu mini zbur shti. Ts-ar dz cu inima-a mea?
Astera: Aidi, more nipoate! Tuti s h tsli ti tini suntu un soe. SCENA 5
Dimlu: (c t Golfu, ca cu inati) Ascult aoatsi tsi ts dz c. Alt oar , Astera, Dimlu, Tanasula
nu tini, mea sh-v siljelu Zogu s -nj dz c ca s-neg la Tashlu, nu va
s-neg. Nu-am chefi mini s-mi fac arizili ti un atim ahtari. Astera: C t iu fudz, lea zurl ?
Astera: Ma, Golfo, tini-l pitricush! Tanasula: (chindrueashti pi Astera) Alas -u feata, lea Aster .
Dimlu: Ia, c am alt hari. Astera: (c t Dimlu) Dimo, fudz sh-tini cu n s , tsi stai?
Astera: Hristolu shi St m ria si-ts da s n tati. Tashlu ti arnisi, nu va Dimlu: Ore, nu neadzi tu drats sh-n s ?
s-ti vead , sh-tini ninga un soe eshti. Nu ai niheam arshini? Astera: (c t Tanasula) Tsi-nj f tsesh, Doamne Tanasul !
Dimlu: Ore cusurin , nu-ts mutreshti lucurlu ma stai di-ts cheri mintea Tanasula: Alas -u, Aster , naca amint m atsea tsi vrem?
ti un atim. Nj-yini ca s-lj-u trag cu c burea shi s-lu scol pi vimtu di- Astera: Tradzi, fudz, lja-ts zverca c , cum nchisi lucurlu, s-nu s-fac
aclo iu shidea, shi s-yin si-nj lja bunili! v r funico.
Astera: Avdz , avdz , caplu nji shuts t sh-ninga-l vrei. Tanasula: Dz -nj amin, sh-mini va s-neg s-u agiungu diun oar .
Golfu: Las s-hib ghini omlu. (easi).
Astera: C l nj s-lj-intr tu ocljilj a lui shi schinj nuntru tu inim .
SCENA 6
SCENA 4 Astera, Dimlu
Golfu, Astera, Dimlu, Tanasula
(Tanasula intr ) Astera: Dimo, nu sta, fudz sh-tini ntroar , c cum fudzi Golfu, caishti
tsi funico va s-fac . Agonja, nu ti-am n . Fudz!
Tanasula: (dutsi c t Golfu shi-lj dz tsi) Mac -nj vrei hilj-nju ca s-lu Dimlu: Mini! Am cum di nu! Ore, nitsi un palm nu mi bat di-aoa.
vedz shi s-lu zbur shti, Tashlu, tu aest oar , va s-treac pi la Astera: Fudz, l i Dimo, ashi s-b nedz, nu sta, du-ti agonja.
shoput. Aclo s-nidzem s-lj-ac ts m calea, sh-f r ca s-u shtib , tu Dimlu: Nac ts si pari c chiru mintea Dimlu ta s-avin pi Golfu ca
m njli a noastri va s-cad . v r zulapi, shi s-nj-aflu bileaua cu n sh?
Golfu: Dado, tsi dz ts? s-neg?
Astera: Ia iu ts dz c: st -ts tu loc. SCENA 7
Dimlu: Ashi dz c sh-mini, lea tet , s-nu neag . Astera, Dimlu, Zisi, Yiurgula
Golfu: Aman, dado, alas -mi s-neg. (intr Zisi cu Yiurgula)
Tanasula: Ia dz -nj, lea Aster , c tse nu u-alash feata? Voi s shtiu.
Astera: C easti arshini ca un feat s-avin minciunoslu ali vreari. Zisi: Ma nu-nj dz ts tini, Aster , atsea disc ceata lji lu-ai silighit
Tut lumea va sh-ar d cu n s . c pestrul ta s ngiur lumea tut .
Tanasula: Lipseashti s-fudzim c s-dusi oara c , itsido tsi s-hib va s- Astera: Ti cai disc ceat dz ts, Doamne Zisi? Ia, dz -nj.
yin aclo; shi si s-duc la drats, sh-el sh-prucuchia-a lui! Zisi: Ti hilji-ta zbur scu. Nu ti f canda nu shtii. Ia iu ts dz c: S-lj-
Astera: Mini ts escu m -ta sh-ia iu-ts dz c ca s-nu nedz! adunj gura, i alt soe va lj-u ncljid mini. (cu inati) Ia iu va dz c, s-v-
Dimlu: Mini dz c c un guv tu ap va s-fats ma s-nedz. adunats gurli! Alt oar s-nu v avdu s-dz tsets, ni g c, ni m c, c
Astera: Ma cuscrilja va n yin acas sh-tini ninga vrei s-avinj Tashlu v b gai foc di v arshu! V pitrec tuti la draclu. Un g leat di
pit p duri? dal ah rzeashti chealea-a voastr . (Dimlu mutreashti c t Zisi,
Mihali Custula Golfu 101 102 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

shuts mustatsa, s-pari canda va-s siligheasc ). Golfu: Cicioarili-nj treambur shi-nj yini canda va s-cad mpadi. (sta
Yiurgula: Nu v ryea, Doamne Zisi! Tsi stai di v ryeshti palju muljeri? mpadi).
Zisi: Ore Yiurgula, alas -mi s-l bag niheam minti! Tanasula: F -ts curai, lea Golfo. Caishti, nac amint m s mtul lucru
Yiurgula: Nu l bag sh-ah nt di oar a muljerlor. a nostru, aoa tu-aest p duri? Diparti di ehtrul a nostru. Multi va si-lj
Zisi: More, aesti suntu ti spindzurari. Mini aoa ca pruxinit ta s-caftu dz tseam. Va si-lj c deam rigeae... Am n dia la Dumnidz c va s-
Golfu pi nipot-nju Chiciu, tsi nitsi tu yis nu u videa v r oar ca si s- lj-u al xim mintea.
fac n s nipoata-a mea sh-ia, n s sta di mi ngiur . Golfu: Doamne Tanasula, nj-u fric , c s-nu n vead di fudzi pi alt
Astera: Lumea dz tsi minciunj, nu u pistipsea! cali.
Yiurgula: Aide, more Zisi, zboar di lumi suntu tuti! Tanasula: Ts fac giurat, pi laptili-ali dadi, c mac di fatsi ca s-fug
Zisi: Tsi dz tsets more? Mi ngiur dinintea-a mea, sh-voi dz tsets c pi-aljurea, va s-lu tindu mpadi ca v r agrimi!
suntu minciunj. Ia, tora n-adun m nafoar , calea c ndu yineam. Golfu: (mutreashti c t nafoar) Ah! ia-lea iu ma yini!
Bun dimneatsa lj-dz sh mini, sh-n s , ca v r mbitat , mi ngiur Tanasula: F -ts curai, lea Golfo.
di la cap p n la cicioari. Ghini c nu-ac tsai dot, aljumtrea va s-u Golfu: Cama ghini s-n ascundeam tu p duri ca s-nu n vead sh-
adutseam n brats moart ! fudzi pi-aljurea.
Yiurgula: Nu ti da cu muljerli, Doamne Zisi, c ah nt minti au. Aidi Tanasula: Ghini dz ts! Tini di-atsea parti, sh-mi di-aest . (s-ascundu
s-fudzim. doilji).
Zisi: (c t Astera) Di la Chicilu s-u shtits c nu avets nitsi un n die. Golfu: (singur ) St m rie curbani! Aidi s-al xeshti mintea-al Tash,
Nu shtits c mini, tsi escu lal -su-a lui, nu va s-aprochi v r oar ca sh-mini va s-aprindu un lumbard , isea c t boea-a mea, dinintea-a
si s-fac nipoata-a mea, vruta-al Tash. icoan ljei a ta. (s-ascundi dup d rmi; veadi Tashlu c yini).
Dimlu: Eh, nj-u umplush pl muna sh-nu ma pot s-aravdu.
Zisi: (si siligheashti) Tora s-tsi-u spun sh-atsea! SCENA 9
Dimlu: (s-da n poi shi scoati c burea) F -ti n poi c ts-lu loai caplu. Tanasula, Golfu, Tashlu
(Zisi si siligheashti mea-l ts ni Yiurgula). (Tashlu intr , shi Golfu easi di-aclo iu eara ascumt )
Yiurgula: Ts ni-ti, Doamne Zisi!
Zisi: (scoati c tsutlu shi s-siligheashti) N poi tuts c v t ljai! Golfu: (c t Taslu) Chidruea!
(Dimlu, asp reat, fudzi c t alant poart ) Ts nets-lu, l i frats! Tashlu: A, Golfu!
Yiurgula: (n poi lu chindrueashti) Aman, cu Dumnidz , Doamne Golfu: Nu easti Golfu, apiste! ea idyea, ma aumbra-a ljei tsi ts-adutsi
Zisi! P psea tora. (Dimlu cu dealaga fudzi nafoar , sh-alants dup bl steami, iutsido s-nedz!
el). Tashlu: Ma tsi vrei aoatsi?
Zisi: (tu ishiri) Ah, mea mi-al sat, more? (fudzi). Golfu: Tsi voi aoatsi? Sh-mi ntreghi ninga, minciunoase, ai gur ca s-
Astera: (singur ) Bo, bo, bo, va si s-v t ma! (fudzi sh-n s ). greshti shi si-nj dz ts tsi voi aoatsi? (ca cu njil ) Vinj aoatsi ca s -nj
aflu haraua-a mea, ca s-aflu n dia a mea, bana a mea tr tot na,
SCENA 8 Tasho, suflitlu-a meu!
Tanasula, Golfu Tashlu: Ma nu ts dz sh, nu ts dim ndai? Ia, sh-tora ts dz c c di
(Scena s-al xeashti: S-ved munts , p duri, sh-calea pi iu va s-yin la mini n die nu ai. Dum nica tsi yini mi nsor cu Stavrula. (fatsi ca
Tashlu. Tanasula intr cu Golfu) s-fug ).
Golfu: (lu-ar cheashti di brats) No, nu va s-fudz, atime!
Tanasula: Aoa s-lj-ac ts m calea, c sigura pi-aoa va s-treac . Tashlu: (pindzi pi Golfu) Alas -mi, ts dz sh!
Golfu: Nu cumva tricu? Tanasula: (easi di-aclo iu eara ascumtu) Nu ti bati dit loc. Ma s-fats
Tanasula: Ninga nu-ari tricut . Iutsi s-hib , pi-aoa va s-treac . c fudz, nedz chirut.
Mihali Custula Golfu 103 104 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Tashlu: (ciudisit) Ma sh-tini, tate, aoa eshti? shoput, aclo iu beai ma n inti. Aspari niorlji ca s-eas soarli n poi ti
Tanasula: Mac di fats canda fudz, va s-ti tindu mpadi ca v r noi doilji. Las s-azboair Tashlu n poi la cubairlu atsel tsi noi doilji
agrimi! lu-adr m. Ah, Tasho, bag -ts gura pi-ar s sh-yinu tu brats li a
Tashlu: Tate, tsi zboar suntu aesti tsi-nj scots din gur ? meali!
Tanasula: St i aoa ca s-avdzi pi Golfu sh-deapoea s-fudz aclo iu Tanasula: Aidi, l i hilj, ashi s-nj-ai ur ciunjli. Nu u pidipsea. Lj-
bl stemlu-a meu va s-ti-acats . Va s-dai zbor la Dumnidz , apiste! agiungu c ti f rmatsi tricu. Aidi, ap sh-sari si s-fac tuti! (tu-aest
Tashlu: (c t Golfu) Ma tsi vrei tini di la mini? oar c nt puljlji sh-bumbuneadz ).
Golfu: Dz -nj, tsi stepsu nj-aflash di mi-al sash? Tsi sl bints ts Golfu: Avdz , Tasho, c t sh-puljlji ti p l c rsescu. Nu avdz , c t sh-
feci? Nac nu ti vrui cu tut inima? Nj-si l ht rsea suflitlu p n s-ti Dumnidz di-analtu ts oar mac ti mini nu-ai njil , s-ai heam
ved! Sh-tora, c tse mi-alash ca c njlji tu c mpu? fric di Dumnidz !
Tanasula: Minduea-ti niheam , apiste! Tashlu: Golfo, tsi aveam ti dz tseari, ts-u dz sh. Ts dz sh, du-ti sh-
Tashlu: Tate, tsi dz ts ashi? tini s-ti m rits cu Chicilu, i cai altu vrei tini. Discarc -ti di mini. (a
Tanasula: Cripatlu s-ts-u da. Atsea dz c! tat -sui) A, bre tate, al sats-mi singur, v p l c rsescu.
Golfu: Ah ntu fu vrearea-a ta, ca atseali lilici tsi s-dishcljid tahina, sh- Golfu: Fudz, ashi-nj dz sesh, Tasho! Sh-nj-u dz ts cu tut gur ?
dup pr ndzu cher! Cu tsi inim , cu tsi suflit va s-pots ca s-mi- Tanasula: Lumea tut s nvirin di pl ngul ali Golfu, sh-tini, hilj
alash? Cum ts-u nc pu mintea? Giuratlu tsi nj-ai fapt , ninga nu easti bl stimat, nu ai niheam njil . Sh-c t puljlji dit p duri p psir s-
astimtu. Sh-tini armasish pi Dumnidz . Nu-ai fric di el? c nt . Sh-munts lj nu suntu cum eara, sh-tini nu ai niheam arshini?
Tanasula: Minduea-ti niheam , apiste! Eshti om f r inim . (cadi ca gr ndin) Aest bumbunidzari nu
Tashlu: E, more tate, sh-tini... easti altsiva dic t l crinj ngljitsati di-ali Golfu. Nu ts easti fric s-
Tanasula: Cripatlu, c -nj lu-adusesh la nari. Va s-ti tindu aoa mpadi ca nu s-fac ar uri di ti neac ? (ninga bumbuneadz ) Aest
un agrimi, ca si s-fac un ciudie mari, s-avd lumea tut . Sh- bumbunidzari nu easti dic t boatsea-al Dumnidz , sh-tini nu ti-
c ndu va-nj greasc la giudicat va s-dz c c mini ti v t mai! aspari? (lu p l c rseashti) Tasho, hilj! Mini ts escu p rintili a t u,
Mini, tsi escu p rintili a t u, c va s-ti f tseai nip rtic cu dau ts fac mari rigeae, nu arnisea pi Golfu. N s ti va cu tut inim .
capiti sh-va s nf rm cai lumea tut . Cai alas pi vrearea-a lui poati Shi s-u shtii c haraua nu s-afl la aveari, easti tu inima curat shi
s-alas itsido. Ti-atsea, ti aest tr dari, spindzurarea i v t marea ti- mplin di vreari. (zburashti c t Tashlu shi-lj spuni Golfu cari sta cu
ashteapt . Ashi prindi s scrii nomlu! m njli ncrutsiljati) Ia scoal -ts ocljilj, Tasho, sh-mutrea-u nuntru tu
Tashlu: Tate, ma tsi zboar suntu aesti? oclji. Va s-vedz singur ma multi harei dic t dz c mini. Tora, ma s-
Tanasula: C ndu tini earai fuc r , Golfu nu ti-arnisi, nu ti-al s ca s- pots, arnisea-u. (Tashlu sta multu minduit sh-cu inati) Ma ninga,
lja pi Chicilu, ca si s-fac cilnicoanji. Tini, more dirdimene, cum di Tasho, stai di nu-ascuchi draclu shi s-ti-aruts tu brats li a ljei?
u-al sash di ljai Stavrula? Atsea cari, c ndu earai fuc r , nitsi bun (Tashlu fatsi ca s-fug).
dzua nu-ts d dea, tini, l i hilj bl stimat! Tashlu: (cu inati shi apufusit) V dz sh un oar c nu!
Golfu: (njiloas ) Ia toarn -ti c t -aoa sh-mutrea-mi tu oclji. Ts nj Golfu: (lu-acats di brats shi scoati c tsutlu dit sileafi) Chindruea! Nu
minti tsi-nj dz tseai c ndu n-adunam doilji deadun? Nj-dz tseai c va s-pots ca s-fudz di-aoatsi! (cadi pi dzinuclji, lji spuni c tsutlu) Ma
sh-anghiljlji di la Dumnidz nu-lj bag dinintea-a ta. Nj-dz tseai c ghini junglja-mi cu aestu c tsut a t u! Dishcljidi-nj inima, atsea cari
tserlu ari mash un lutseafir, sh-c tu fr mtea-a mea suntu doi ti vru multu. Tradzi, vat -mi sh-calc pri truplu-a meu, sh-deapoea
lutseafiri. Tora, cum di li-ag rshish tuti aesti? Tini eshti atsel tsi-nj du-ti aclo iu vrei (lji da c tsutlu) Na lja-l, tradzi f r fric !
dz tseai c , ma s-pat tsiva mini, la murmintili-a meu va s-yinj s-mi Tashlu: (lja c tsutlu) Mac vrei s-ti vats nj, ia iu easti ar pa, dighios!
vedz. Ma tini mi-ag rshish ninti ca s-mor, ninti ca s-intru tu groap . Tanasula: C ni, c ni, ashi cum u f tsesh, tradzi, vat m -u, tsi u-
Tanasula: Ma ninga ashtepts , hilj f r inim , di nu cadz pi dzinuclji aveglji? (Golfu si scoal sh-dishcljidi cheptul) Tradzi, bre, tsi
dinintea-a aishtui anghil shi si-lj cafts ljirtari? ashtepts ?
Golfu: Tasho, ascuchi s-u m c luplu sh-yinu n poi s-beai ap la Tashlu: (bag c tsutlu tu sileafi) Suflit nu ljau. Al sats-mi s-mi duc la
Mihali Custula Golfu 105 106 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

lucurlu a meu.
Golfu: (lu-acats di brats) Nu, nu va s-fudz! Tuti featili n-adun m
Tashlu: (u pindzi) Ma, alas -mi ts dz sh! Fustanea-a ta, lea f rsh roat s-u ndridzem.
Tanasula: Bre, c ne, nu-ai niheam njil ? Va s-u ports si-ts cad hari
Golfu: Tasho, va s-ti bleastim! (Tashlu lja ca s-fug ; Tanasula-l S-ti vead soatsili-a tali.
chindrueashti). Va s-u ports c ndu s-ti fats nveast ,
Tanasula: Nu ai s-nedz iuva. Ma ninti va s-ascults bl steamili ali Lumea tut s-h r seasc .
Golfu, sh-deapoea du-ti la drats! Va s-u ports , a lea Stavrul
Tashlu: Ama, tate! C ndu preftul va ti nc run .
Tanasula: Cripatlu, tats, nu voi s -nj greshti numa-a mea. Nu voi s-u-
acats n gur alt oar . SCENA 2
Golfu: Ia iu ts dz c ninga un oar , Tasho: al xea-ts mintea. Tanasula, Stavrula, soats di-ali Stavrul
Tashlu: Nu, lea, nu. C ti ori s-v dz c nu! (intr Tanasula)
Tanasula: Nip rtic nf rm coas s-ti m c , om f r pisti!
Golfu: Tsi l crinj am virsat tr tini, Tasho! Nu ts-al xeshti mintea? Tanasula: Bun -v dzua, feati! (featili si scoal).
Tashlu: Nu, ts dz sh un njilji di ori! Stavrula: Bah! Cum ashi, vinjish p n -aoa f r s-ti ashtipt m? Tuti
Tanasula: Lu-am f r inim aestu ficior. vrea ca s -ts grescu, mea shtiu c nu vreai.
Golfu: C ti l crinj am virsat tr tini, apiste! Iutsido tsi s-nedz isihie Tanasula: Dealihealui c nu vream! Ma nitsi tini s-vrei!
s-nu-afli. Sh-apa cari va s-beai, s ndzi si s-fac , sh-f rmac si s-fac Stavrula: S-hits ghini. Nu stai niheam mpadi? Nip rtits aoa nu-avem,
c t s-u badz n gur . tsi stai mprostu?
Tashlu: Pi d rmi sh-pit munts s-neag ! Tanasula: Nu vinj aoa ti shideari. Vinj si-ts dz c nisc nti zboar tsi
Tanasula: Pisti tini s-neag , palju catili! (tu-aest oar bumbu- suntu ti bunlu-a t u.
neadz ). Stavrula: Ia dz -li, ca s-li-avdz m.
Golfu: Iutsido tsi s-nedz, iutsido tsi s-trets, earba s-nu creasc , sh- Tanasula: Ascult aoa, Stavrul . Tini s-nu lu-aprochi Tashlu ti b rbat,
puljlji dit p duri s-aspar di tini. Aumbr di tini s-nu aib iuva, iuva. c prucuchie nu va s-fats. L crinjli sh-pl ngul ali Golfu, sh-
S-pl ndzi, sh-tu loc di l crinj, s ndzi s scots. Tradzi, fudz tora. bl steamili-a ljei s-u shtii c va s-ti m c !
Dumnidz s-ti pidipseasc . (lu pindzi pi Tashlu sh-fudzi). Stavrula: (canda sh-pizueashti di el) Ca multu di him fudzish.
Tanasula: (scoati c ciula din cap, u lja Golfu di m n , sh-mutreashti Peanarga, ca s-nu cadz!
nsus c t Dumnidz ) O, Dumnidzale, ashi cum n ncljin m la tini Tanasula: Bun dzua, shi s shtii c nu va s-vedz alt dzu bun .
cu tut inim , ascult bl stemlu-ali Golfu, ashi s-lu pidipseshti). Dumnidz lu, v rn oar nu ljart atselj tsi lja vrearea-a al ntui.
(Cadi pirdelu bitisita-a Actului III) Stavrula: Doamne Tanas, si-nj fats harea s-al xeshti zborlu-ts, mac
nu vrei s-n f tsem di dau hori.
Tanasula: Avdi aoa, lea Stavrul , shi scrii-li aesti zboar a meali, sh-
ACTUL IV mac nu va s-ts eas la sl bints , atumtsea s-mi-ascuchi tu surati.
Stavrula: Ma, nac ti-ad p cu tsiva Golfu? Ah ntu ts-intr tu inim ,
SCENA 1 tsi ti n s shtriga arniseshti sh-hilj-tu, shi avearea, sh-multi alti?
Stavrula, Feati, soats di-ali Stavrul Palju shtrig . Va s-u sc rchescu dit lumea aest !
(S-veadi c liva-al Zisi shi Stavrula cari sta mpadi. Deav rligalui di Tanasula: Ascult aoa, Stavrul . Caitsido ficior tsi nu sh-ascult
n s , alti feati, soats di-a ljei. Tuti cos, c nt tsiva c ndu mpiltescu. p rints lj shi-l lo bl stemlu-a p rints lor, s-u shtii c-atsel ficior,
Ahurhescu di c nt ) prucuchie nu fatsi. Tashlu, mini-l bl stimai cu tut inim , sh-n poi
nu-l ljau!
Mihali Custula Golfu 107 108 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Stavrula: Ma, nu neadzi s-fats itsi vrei! Tsi ts s-pari c va s-n- Tanasula: Atsea tsi cafts , dealihealui s-featsi. Golfu ari dau dz li tsi
asp rem? Va s-n si acreadz ariganlu, i ma nu! Un lu bleastim , nu easti cum eara. Sh-tini ma s-u videai va s-u njilueai.
sh-c tse-lj yini tihea bun . Stavrula: Cum di nu! Pi n s s-njiluescu? Va s scuteam crutsea di pi
Tanasula: Un, mea atsel nu easti tat -su. Shi s-u shtii c , c ndu un gush ca s-ts-u dideam ti s h richi. Mari bl stem l ded, sh-ac ts
p rinti scoati c ciula sh-cu caplu gol bleastim pi hilj-su, cu m njli ca easc .
sculati c t Dumnidz , sh-ocljilj a lui mplinj di l crinj, easti sigura Tanasula: Bl stemlu, f r ndriptati, v r oar nu-acats . V r
c bl stemlu-atsel va s-lu-acats . sl bints Golfu nu ts-ari fapt a tsia. Tini lj-u f tsesh sl bintsa di-lj
Stavrula: S-u-acats pi n s bl steamili atseali tsi ti n s bleastinj pi loash vrutlu-lj dit inim . Ti-atsea ari ndriptati s-ti bleastim , sh-pi
hilj-tu. Shtrig s-u ved s-u treac ligat , s-u duc la m n stir, sh- tini, sh-pi hilj-nju. (acats mustatsa) Aest mustats u sursescu, u-
ashi c va s-ljau pi-atsel tsi voi mini. aruc tu muzg mac bl stemlu-ali Golfu nu va s-v acats ! Pi-aest
c liv aoatsi, va s-cad rufeea ca s-v ard . L ngoari slab s-v
m c . Mash cucuvealili s-c nt pi-aest c liv . Zboar li si-nj li
ts nj minti! (Tanasula fudzi shi Stavrula arm ni cu-alanti feati).

SCENA 3
Stavrula, soats di-ali Stavrul

Stavrula: Am cum nu sh-ari niheam minti, m ratlu? (agudeashti


m njli) S-crechi sh-tini shi atsea shtrig . Mini, Tashlu va s-lu ljau sh-
va s-v fac s-cripats shamishdoilji. (dz tsi c t feati) Ma iu easti
avdz t aest ? Mini s-bag c runjli sh-el si-nj yin az si-nj dz c
c s-alas b rbat-nju ca s-lu lja Golfu! Tsi s-fac, c nu eara tat -nju
aoa, mea shtiam mini tsi vrea el. (s-avdi boatsi, nafoar s-c nt )
Feate, canda yini tati. Ai s sp strim niheam casa.

SCENA 4
Zisi, Tashlu, Yeani, Yiurgula, Florlu, Stavrula, soats di-ali Stavrul
(Cum sta tuts mpadi, ahurhescu s-c nt )

Zisi: Lja-lj-u, l i nipoate Chicio.


Loats-lu s-lj-u dz tsem, l i sots,
c him r m nj f rshirots,
di Frashari noi him vinjits,
sh-pit Balcan him ar sp ndits,
tu itsi patrie noi earam
sh-tot na cu nami deadun earam,
r m nj al vdats.
Cu locuri mplini di cilnicats,
cilnicats cu oi sh-cu c pri multi,
iarna tu c mpu, sh-veara tu munti.
Mihali Custula Golfu 109 110 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Tsi ban bun tritseam, SCENA 6


di tut lumea n-alidzeam. Zisi, Tashlu, Yeani, Yiurgula, Florlu, Stavrula, Golfu,
Di c ndu ishi Amirichia, soats di-ali Stavrul
tutiputa sh-chiru tinjia! (Golfu intr cu agunjie sh-namisa di huro, cu perlji a ljei displitits pi
Aidits, tora seara va s-u-apirim. Va s-u seamin amarea tut cu ordzu, p ltari, l htarea a ljei spuni c nu-i pri minti. C t intr , p pseashti
va s-m c musca her, sh-mushconjlji cilechi. Ti h t rea-a aishtui gioclu sh-c nticlu.)
ficior va s-u fac, sh-ti Stavrula va s-mi fac tinir ninga un oar . Va s-
aduc aminti njatili. Golfu: Ah, tsi mushat c ntats sh-giucats. Ma c tse chindruit?
Yeani: Aidi, aidi, tsi va si s-fac tora seara! Zisi: (cu inati) Ma nu-nj dz ts, tsi cafts tini aoatsi?
Golfu: Tsi caftu mini aoatsi? Vinj ca s-c ntu shi s-gioc cu voi tuts
SCENA 5 aoatsi. (ca cu bun) Ma c tse nu, nu escu sh-mini feat cu njati?
Zisi, Tashlu, Yeani, Yiurgula, Florlu, Stavrula, soats di-ali Stavrul Zisi: (si siligheashti) Nafoar di-aoatsi, c va ti disic, ashi cum disic
(Stavrula adutsi beari ti tuts) luplu njelu!
Yiurgula: (lu chindrueashti) Peanarga, Doamne Zisi, chindruea!
Zisi: Aidi, Stavrul , si-nj b nedz, tsi nyiliceshti ca lutseafirlu. (lja tuts Stavrula: V t mats-u, palju shtrig . Tsi vrei aoa, lea zulapi?
putirili) Ia loats putirili ca s-bem n chic ca s-intr m tu chefi. (tuts Golfu: (cu inati) N poi! S-nu-l ts nets!
bea deadun). Stavrula: V t mats-u, more, shtriga. Tsi u-avigljats?
Yiurgula: Aidi, sh-c runj cu tinjie! Golfu: Al sats-lu, v r s-nu-l ts n ! Nu s-aspari muntili di neau , nitsi
Tuts deadun: Amin! amarea di ploae!
Stavrula: Mersi multu! Zisi: Ma, al sats-mi, v dz c.
Yeani: Sh-pi haraua-a voastr , voi ninsuratslji, sh-voi aush, aushatic Chicilu: Chindruea, lale, p n aoa! D n poi! S-nu bag v r m na
bun, sh-voi feate, tihi bun . (featili apleac caplu) Ia mutrits cum pi Golfu!
aplicar caplu, fac canda nu vor. Ma di mult zg rbunari tsi f tsets, Zisi: Tsi dz ts, bre? Nac zurlusish?
va s-eas tucinlji tu padi. Chicilu: (easi dininti) Ia, ashi v dz c. V r s-nu u c rteasc !
Zisi: P psea, l i Yeani, cu shic ili a tali sh-aidi sculats-v ca s- Yeani: Arshini, l i Chicio! Tsi zboar suntu atseali tsi scusesh din
giuc m niheam p n si s-frig njelu. (si scoal tuts sh-acats ta s- gur ?
gioac cu Stavrula dininti, sh-Tashlu di m n , sh-c nt tuts Chicilu: Tini Yeani, p psea ts dz sh.
deadun): Yeani: (ca cu fric ) More, ai s-ljau niheam vimtu c aoa amputi a
Aidi, tsi-lj furar oili-a unei r m n , b ruti. (fudzi).
O, n r m n f rshiroat .
Dz tsi mini li-am loat , SCENA 7
Olele shi obobo.
Zisi, Tashlu, Yiurgula, Florlu, Stavrula, Golfu,
Dz ts c mini li-am loat .
soats di-ali Stavrul
Li loar shi s-dusir hima tu arniu
Va s-li mulg la stani,
Chicilu: (c tr Golfu cu bun) Ma Golfo, tsi vrei di vinjish aoa?
Nu avdz la cilnichie!
Golfu: Vinj s-mi-alash si-lj dz c ndau zboar al Tash. Da! Al Tash.
Picurarlji di agnanghea mutrea
Borgi s-arm n la tini.
Ca tsiva cilimeanj,
Tashlu: (c tr Golfu) Ma tsi vrei di la mini? Ts dz sh un oar , ts
Nu avdz la cilnichie
dz sh dau ori, ia, sh-tora ts dz c, c di la mini nu ai v r intires!
Olele, shi olele!
Stavrula: (c tr Golfu) Mac nu ai intires, nu easti ti n rli-a tali,
Mihali Custula Golfu 111 112 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Tasho, s-u shtii. Sh-mac di minti ti aflash, fudz la m n stir.


C ljurli dishcljisi suntu. ACTUL V
Chicilu: Stavrul , nu zbur shti ghini. Atseali zboar nu-ts da tinjie!
Zisi: E, more Chicio! Tsi easti aest cu tini? Ali Golfu-lj ts nj parti SCENA 1
dinintea-ali Stavrul sh-a njia? Zisi, Chicilu, Yiurgula, Yeani, alts b rbats sh-feati
Chicilu: Ashi cum v dz sh. S-nu u c rtits. Al sats-u ca s-dz c ti tsi (Tashlu nafoar . Scena aspuni shoputlu c t h ryie.
vinji aoa. (c t Golfu) Golfo, dz tsi ai tea dz tseari! Tuts sta mpadi sh-c nt )
Golfu: (c t Tashlu) Di tini, Tasho, li loai tuti aesti l ht ri sh-aest -
arshini! O, tsi c dzui tu vreari cu mari dor
Tashlu: Zboar li nu ts-acats loc. Du-ti la lucurlu a t u. Cu un dit m h l ,
Golfu: (njiloas ) Va s-fug, om f r inim . Va s-fug... Va s-fug multu Bendili sh-mushuteatsa-a ljei s-v spun,
diparti, sh-cai u shtii tsi nj-ari scriat mira-a mea. (ca pi pl ngu) L ngoari nj b g .
Nac ts si pari c va s-yin n poi tu lumea aest ? Ah, bana cu
Di cu njits avem fut doilji deadun,
draclu di gush suntu doilji. Ah, tsi dz sh ashi! O, Dumnidzale,
Ca vitsinj noi tsi earam,
ljart -mi pi mini, m rata! (zburashti ca chirut ; sh-dup puts n
Sh-ca lilicili dit Mai
oar ) Ma aoa tsi caftu? Escu ca chirut , ca oaea tu stani xean ...
Cu dzua doilji crishteam.
Escu ca un lilici namisa di neau ... T sh ca un pulj njic tu ungljili-a
vulturlui... T sh ca un njel namisa di luchi! N videa lumea tut shi s-h rsea,
Zisi: Mutrea-u, l i nipoate! Shi s sta aoa dinintea-a noastr shi s-n Ca sor cu frati earam,
ngiur pi tuts? Nidzeam sh-yineam la shcoal noi deadun
Chicilu: (c t Zisi) Ia aravd niheam , more lale! (c t Golfu) V roar nu n mp rtsam.
Un oar , c t cama-agonja, dz , tsi ai tea dz tseari?
Ma tora tsi acriscum di agnanghea n mutrim,
Stavrula: (c t Chicilu) Mersi multu, cushuri, ti zboar li tsi dz ts! Cu ocljilj mplinj di dor
Golfu: Pl ndzets-mi, voi munts sh-voi pulj! Pl ndzi-mi sh-tini dada- Nu him cum earam anda njits
a mea. Mi mpartu di voi ti tot na. Ah, c t ma diparti s-fug, ah ntu Tish ca frati cu sor.
ma ghini. Ah, l crinjli tsi virsai ti tini, Tasho, si s-fac shoput cu
ap -aratsi ca s-ts-asting seatea... Pl ngu tsi am fapt ti tini. Si s- Va s-neg s zbur scu m -sa cu tat -su deadun,
fac trandafili, mushatslji arburi cu-aumbr ca s stai tini cu S-l spun vrearea tsi aveam.
Stavrula. Bana-a ta s-hib cama dultsi di njarea. S-ai ma multi bunets Umuti am c va-nj da ur ciunjli,
dic t ari primuveara. Ocljilj a t i s-nu l crimeadz v r oar ... sh- Preaclji s-n f tsem.
inima-a ta s-nu cunoasc uht ri tu bana-a ta. (Tashlu sta ca multu Yeani: Aidi de, tsi va si s-fac tora seara. Va s-u apirim, p n c ndu
minduit. Golfu s-toarn c t Stavrula) Sh-tini Stavrul s-lu vrei soarli s scoat coar .
Tashlu ashi cum lu-am vrut mini. Sh-mac nu pots, nu ts-agiundzi Zisi: Aidi, dz tsets-lj-u, l i ficiori! (tuts deadun) E, viva! Cilnicoanja
inima-a ta (cu njil c t cheptul a ljei), dishcljidi cheptul aestu aoatsi si nchird seasc .
sh-lja inima-a mea. Ts-u h rzescu cu tuti fr ndz sh-cu tut vreari... Yeani: (c t Zisi) Si nchird seasc , Doamne celnic, caplu-a arm na-
shi s-lu vrei Tashlu! (njiloas ) S-lu vrei! Ah, Tasho, Tashlu-a meu! miljei. C t muntili s-b nedz!
(fudzi peanarga. Tashlu s-veadi multu ca minduit. Canda-lj sh- Zisi: (mutreashti deav rliga) Ma, tsi s-fatsi Tashlu? C t iu s-dusi?
al xeashti mintea. Sta pi carecl sh-uhteadz). Yeani: Nu easti aoa. Va s-aib chindruit iuva.
(Cadi pirdelu bitisita-a Actului IV) Chicilu: (cu inati) Nu, l i lale, nu, c nu lipseashti ca soea-a noastr s-
fac aht ri dziniri cu p l c rseari mari.
Mihali Custula Golfu 113 114 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Yeani: Ma tsi avush, l i Chicio, tsi-ts featsi Tashlu? ts ruhili tu m n si s-cur di aoa c t cama-agonja?
Chicilu: Mini shtiu c tsi-nj featsi sh-cum aravdu ninga. C ndu mini Yeani: Ma dip di ligari v featsit. Aidi, l i Tasho, nu sta ashi ca v r
nu amintai Golfu, nitsi Tashlu nu-ari si s-fac dziniri a Zisimeilor. cal tsi doarmi.
Zisi: Ia aravd , l i nipoate, nac easti alatusi? Tashlu: (c t Zisi) Ljart -l, Doamne Zisi. Dorlu tsi-am mini, easti dor
Yeani: Am alatusi easti. Cai nu fatsi alatusi. Sh-prefts lj sh-prifteasili dit inim sh-dit suflit. Cama ghini s-ts-ul dz c, c ahtari prudot ca
fac alatusi. (S-veadi Tashlu c yini) A, ia-lea Tashlu. Aidi, l i Tasho, mini sh-minciunos ali vreari... V r oar s-nu-aprochi ca s-lu fats
c ti-ashtipt m. Tsi ti f tsesh? dziniri, c mac mini arnisii pi Golfu, sh-pi Stavrula va pot ca s-u
arnisescu. Nu easti tsiva ti mini, c atsel tsi-ahurheashti bana-lj cu
SCENA 2 minciunj, ashi va s-u bitiseasc . Mini nu escu crishtin, nu mi ncljin la
Zisi, Chicilu, Yiurgula, Yeani, Tashlu, alts b rbats sh-feati tsiva! A njia nu prindi s -nj dz c v r bun dzua. Mini di bisearic
(Tashlu intr ) nu prindi s-mi-aprochi, ca s-ljau anafur ca alants crishtinj. Sh-
Zisi: Aidi, l i Tasho, iu earai? c ndu s-mor, preftul s-nu mi ghiuv seasc , mea s-mi-aruc tu
Tashlu: (f r chefi) Chindruii la shoput di-ar tsii niheam caplu c groap ca v rnu c ni.
multu mi durea. Zisi: Ma a cui lj li dz ts aesti? Cu mini zbur shti?
Yeani: Am, ari ndriptati m ratlu di ficior. Niheam di beari, niheam Chicilu: Ma, lale, ninga stai di nu-lj dai cali?
di f r somnu, sh-di her s-lu-avea caplu, neshti va s-p tsa! Tashlu: (tradzi s-fug ) Cum s-veadi s-asparsi numta.
Zisi: Tasho, nu-nj dz sh tsi p ts sh? C tse ti ved ah ntu minduit? Chicilu: (lj-dz tsi-al Tash, c ndu fudzi) Canda-nj dz sesh c primarlu
Numt avem i moarti? Canda nu stai cu chefi. lu-ai tu b rnu. Si-nj ts nj minti zborlu!
Tashlu: Tsi vrei s-dz ts cu-aest , Doamne Zisi? Tashlu: Itsi oar vrei, l i Chicio!
Yeani: C tse eshti-ah ntu di greu? C tse ti doari caplu? Atsea dz ts, Chicilu: (s-toarn sh-lu mutreashti cu agrimi, canda vrea si
l i glare! siligheasc pisti el) E, ghini, Tasho, va n-adun m aljurea. (fug tuts,
Chicilu: (c t Yeani cu inati) P psea tini Yeani, c multu s-arupsi mash Tashlu arm ni).
p ndza sh-altu peatic nu lja.
Yeanu: Aidi, l i Tasho, tsi stai ca oaea tsi u-ac ts c ldura? Nu vedz SCENA 3
c ti zbur scu? Tashlu
Tashlu: Tuti li ved, ma tsi vrets ca s-v fac?
Chicilu: (cu inati) E, ore Tasho, p n atsia! S-nu ts si par c Tashlu: (singur) Am rtia-atsea, tsi p n tora nj-avea ac tsat inima,
Chicilu... Li-aduchim minduirli a tali dit seara tsi vinji Golfu di-ts az u scosh dit inim , ashi c -nj si lishur suflitlu. C t iu va s-
deadi ur ciunjli. Nu eshti un soe, ca multu ti nvirinash! hib Golfu tora? Pi tsi munti easti sh-pl ndzi, mi bleastim pi mini
Tashlu: Ca cu mult zori mi sbur shti, l i Chicio. minciunoslu sh-prudotlu? Voi pulj tsi azburats ah ntu agonja,
Chicilu: (cu pirifanji) Ashi voi! Sh-mac nu ti-ar seashti, pl ndzi-ti la dutsets-v la Golfu sh-loats-lji s h richea, sh-cu boatsea-atsea
primar. mushata-a voastr , dz tsets-lji ca s-p pseasc , s-nu pl ng , ma s
Tashlu: A njia, primarlu s-nu-nj lu-acats n gur , c v r oar nu mpilteasc dau c runj, un ti mini sh-un ti n s , shi s-mi-
escu dus la el, lu-am aoa tu b rnu. (da pi c tsut cu m na). ashteapt .
Yeani: Cu Dumnidz , Doamne Zisi, tsi suntu aesti? C tse nu greshti
niheam ? SCENA 4
Zisi: Tsi s-grescu, l i Yeani? Tashlu li minteashti lucrili, li fatsi salat . Dimlu, Astera
Chicilu: Nu undzeashti, l i lale, ti soea-a noastr tsi him avdz ts tu (Scena al xeashti; intr Astera cu Dimlu)
lumea tut ! Nu undzeashti ca un munti analtu si s-apleac la un
dzean njic . Ninga stai, lale, di nu-lj fats cinushi? Nu l dai Dimlu: Ore, nu mi bat di-aoa, tora! Tsi, zurlusii ca s-alag tu scutidi ca
Mihali Custula Golfu 115 116 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

v r zulapi? Ia, aoa va s stau p n c ndu soarli s scoat coar . must tsli-al Chiosi nu crescu, alanti tuti s-fac. Na, t sh ca un prufit u
Astera: Scoal , l i Dimo. Esh ninga n oar ca s-nj-afli hilji-mea, dz sh!
Golfu. Tanasula: Pi dzinuclji vinji di c dzu shi-nj c ft ljirtari. Ma mini, di
Dimlu: Ahtari hilji tsi-ai, ma ghini s-lipseasc ! harau , ag rshii s-lu ljertu. Ashi c lu-al sai ndzinucljat shi azbuirai
Astera: Dimo, tsi zboar suntu aesti? s-yin aoatsi ca s-ts dz c. Tu bana-a mea nu am al gat ah ntu
Dimlu: Tsi dz c? Tseatsiri sh-fisulj, ia, atsea dz c. Ia, c tu-aest agonja. C aest arshini al Tash, eara sh-arshinea-a mea, c easti
lumi, mults acats vreari, ma nu gl rescu di minti. Sh-mini, lea hiljlu-a meu, c sh-mini am b nat cu tinjie. Ca tinjia nu-ari, sh-hara
tet , aveam ac tsat vreari cu Orsa. N adunam doilji noaptea ca di-atsel tsi u-ari!
tsiva zul chi, tu scutidi. Doilji n vream un soe. N trimbura inima Dimlu: (c t Astera) Tet , vidzush, ashi cum dz tsi sh-un c ntic:
p n s-n-adun m. Ia ma, un dzu , nj-u turn Orsa. Nj-dz si ca si- Naua vrut , sh-veaclja vrut
lj gulescu cohilu, sh-mini mi-aduc un oar deav rligalui, lj-turnai Mi b gash tu mesi,
p lt rli sh-fudzii. Sh-iu dz ts tini c chindruii? T sh la stani. Nj- Mi tornu ved veaclja,
b gai caplu tu g leata di dz r sh-mi feci foali. Sh-ashi u-ag rshii! Naua nu nj-ar seashti.
Nu s-featsi v rn znjie. Ashi fatsi lumea: mi vrei, ti voi, nu mi vrei, Astera: (njiloas ) Tora tsi u featsi, ca merlu atsel vishtidz t! Tora
nu ti voi. al xi mintea? Tora tsi easti moart ningrupat , sh-tora va-lj da
Astera: (nu bag oar la zboar li-al Dim) Ah! Tsi s-fac mini, m rata, ban ? Tora tsi mintea-lj fudzi sh-pit munts alag ? Va s-hib multu-
iu s-u caftu. Nj-easti fric s-nu fac v r nifapt di s-vat m ! Ah! am nat ca si-lj da ban n poi. Multu am nat!
Golfo, tsi-nj f tsesh? O, St m rie, agiut -mi ca s-aflu Golfu, hilja Tanasula: Ti noi, Astero, poati s-hib am nat, ma ti Tashlu sh-ti
singur sh-las s-yin discults la bisearica-a ta s-aprindu c ndiljli. Golfu nu easti am nat. Tuti yitriili dit lumi s-adun , sh-tuts yeats rlji
(c t Dimlu) Aidi, l i Dimo, s-nidzem deadun. (c t s-lja calea ca s- nu va s-poat ca s-vindic ahtari l ngoari, sh-inima ali Golfu. Mash
eas , Tanasula chindrueashti). atsel tsi-lj pligui inima-a ljei poati ca s-u vindic . Cu un zbor, cu un
ar s dit gura-al Tash easti cama buna yitrie ti l ngoarea-al Golfu.
SCENA 5 Dimlu: Ghini dz ts, c sh-mini un chiro li-aveam aspart cu un
Dimlu, Astera, Tanasula disc ceat tsi u-aveam vrut . Ma un dzu u-adunai si-lj dz c ali
(Tanasula intr ; s-veadi ca cu harau ) tivicheli c c tiun oar fatsi ca un zulapi; sh-n s tu loc si s-
n ireasc si silighi sh-mi lo di gush , sh-mi b she, u b shai, sh-
Tanasula: Lea Aster , iu easti Golfu? n s mi b she n poi. Shi ashi cum earam doilji di gush , n-
Astera: (multu minduit ) Pi mini mi ntreghi c t iu easti? (cu inati) arucutim tu ar p , mea c t chindruim dighios tu trap. Ninga s-
Ntreab hilj-tu si-ts dz c c t iu easti hilji-mea, atsea singura cunoashti loclu iu n-arucutim.
umuti a mea ti aushatic. (cama cu inati) Atsel tsi-lj lo inima a ljei sh- Tanasula: Astero, nu prindi ca s st m. Tini du-ti acas s-fats lucri.
u featsi ca s-lja p durea, el u shtii iu easti Golfu. Di la Dumnidz s-u Acljam soea tut c va s-f tsem haraua-a ficiorlor a noshtri. Az ,
afl tsi-nj featsi a njia! tsi jali aveam, tora, harau mari n vinji. Mini cu Dimlu va s-ishim s-
Tanasula: Astero, p psea. Nu bleastim . Di tora sh-ninti ur ciunj si-lj videm deav rliga ca s-u-afl m pi Golfu. Sh-ti puts n oar va s-
dai, shi s-l ur m al Dumnidz s-l da s n tati, c va s-lu fats hib Golfu deadun cu Tashlu dinintea-a ta ca si-lj h rseshti. (lj-
Tashlu dziniri. dz tsi al Dim) Aidi, Dimo, s-fudzim. (fug doilji).
Dimlu: Ore, ia p psits! Aestu nitsi c shtii tsiva! Dimlu: (tu oara tsi fudzi) Aidi, de, ti h t rea-ali Golfu. Az , njelu-
Tanasula: Puljlji nu-ag rshescu cubairlu a lor ti-ah nti puts ni dz li, atsel m nar, pi sul va-l b g m. (scoati c burea) U videts aest
ashi cum sh-Tashlu nu poati ca s-ag rshasc pi Golfu ti tot na. c bur arudzinit tsi u portu di-ah nts anj, sh-v r oar nu u-am
H rsea-ti, Astero, c Tashlu u-al s pi Stavrula shi s-turn la aminat ? Az va s-trag pi vimtu sh-va s-asun ah ntu di multu c t
vrearea di ma ninti. tuti muljerli nc rcati din hoar va si s-ciudiseasc c tsi s-fatsi n
Dimlu: Vedz, tet , c ts dz tseam mini! C tu lumea-aest , mash hoar ! (fudzi).
Mihali Custula Golfu 117 118 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

SCENA 6 SCENA 8
Astera Golfu, Tashlu
(Tashlu intr peagalea. Chindrueashti ninti-ali Golfu. Mutreashti c t
Astera: (singur ) O, Dumnidzale, tini tsi-adusesh lucrili p n aoa, Golfu cu mult njil c sh-al xi mintea. Golfu s-toarn sh-mutreashti
yinu tora s-l dai c rari. C f r vrearea-a ta, tsiva nu s-fatsi tu- Tashlu cu agrimi sh-nu dz c tsiva, ni un, ni-alantu, ti puts n oar )
aest lumi. Nu va s-aduts sl bints la un dad tsi s ncljin la tini
cu tut inim . (fudzi peanarga). Tashlu: (njilos) N poi mi turnai la shoput iu beam ap n oar , ca s-
beau n poi ca s-astingu shi s-vindic dorlu-a meu. N poi vinj sum
SCENA 7 arburli atsel iu multi ori n ar tsim sum aumbra a lui. Vinj n poi, la
Golfu trandafila-atsea mushata, mini prudotlu a vreariljei. Ah! Ashteapti-mi
(Scena al xeashti; Golfu intr singur sh-imn peanarga, multu nji- ca s stau sum aumbra a ta n poi. Stepsul a meu easti multu mari, ma
loas , sh-mutreashti deav rligalui) easti inima-a ta cama mari di stepsul a meu. (Golfu mutreashti c t
Tashlu ca cu bun) Golfo, c tse nu mi zbur shti?
Golfu: Aoa, tu aestu loc iu bana cunuscui, aoa lipseashti s-mor. Aoa, tu Golfu: (cu njil mari) Ma tsi vrei? Tsi cafts di la mini?
aumbra-a aishtei salts , iu Tashlu-nj featsi giurat, vreari ti tot na, aoa Tashlu: Caftu haraua tsi chirui, lunjina cu cari videam. Caftu
lipseashti s-discurmu truplu-a meu ti tot na. (dup puts n oar ) Dumnidz lu tsi-l chirui di trei-patru dz li, sh-tora-l caftu n poi ca s-
Voi munts -analts ! Voi liv dz sh-trapuri, v-alas s n tati, c v-am mi ncljin la el. Aestu stepsu a meu easti multu mari, vinj ca si-ts caftu
c lcat c ndu p shteam njeljlji. Sh-voi shoputi cu apa-atsea aratsi, ljirtari, Golfo!
v-alas s n tati. Sh-voi puljlji tsi v-aveam ca sots, sh-deadun cu voi Golfu: (cu dultseami sh-njiloas) Tsi cafts ? S-ti ljertu?
c ntam, nu va s-avdz ts alt oar boatsea-a mea ca s-c nt . V-alas Tashlu: Golfo, tini eshti anghil, sh-anghiljlji v r oar nu lj-acats
s n tati. (s-toarn c t s lts ) Sh-voi s lts tsi aplicat dedzli inatea. Eshti ca lutseafirlu di tahina tsi nyiliceashti tu lumea aest . Ti-
c ndu n-adunam cu Tashlu, t sh canda n-afireat s-nu n vead atsea, un anghil ca tini va s-poat s-mi ljart .
v rnu, sh-ca doi pulj dit p duri n-ascundeam sum dedzli a voastri! Golfu: (cu zboar njiloas) Ti ljertu, Tasho!
Prim veara tsi yini s-nu dishcljidets peji nali shi s-nu-aprucheats pi Tashlu: Mi ljerts ! (cu brats li dishcljisi neadzi c t Golfu) Cu tut
dedzli-a voastri puljlji ca s-c nt . Mash puljlji a noaptiljei s- inim sh-cu tut suflit, Golfo?
aprucheats ca s-pl ng inima-a mea. (Golfu pl ndzi shi scoati, dit Golfu: Cu tut inim , Tasho!
sinlu-a ljei, f rmaclu anv rtit tu carti, sh-lu disfatsi) Tini f rmac, va Tashlu: Golfo, tini undzeshti cu Hristolu tsi-l b gar pi crutsi sh-cari
s-vindits tuti chiderli sh-dorlu dit inima-a mea! Tu lumea aest , mash dz tsea: Ljart -lj o, Dumnidzale. Sh-tora las s-yin , pi tron s-mi
un vru Golfu, ma atsel u-arnisi. Ti-atsea nu voi s-b nedz tu aest bag , c v r oar nu va s-mi bat di ning tini! (s-toarn c t
lumi. (lja f rmaclu) Ma ghini tu groap dic t s-b nedz tu aest lumi Golfu tsi-l mutreashti njiloas) Golfo, tora scoal s-nidzem la m -ta
minciunoas . Ca atselj tsi cher tut umutea tu lumea aest , groapa li cari n-ashteapt cu c runjli etimi! Tuti soats li a tali n-ashteapt cu
vindic tuti. (s-avdi di diparti picurarlu tsi bati flueara; Golfu sta pi harau sh-cu c ntitsi pi noi doilji. Aidi s-nidzem.
shc mb , njiloas , sh-ascult ; mutreashti deav rligalui multu Golfu: (ciudusit , ca chirut ) Iu va s-nidzem?
njiloas ) Dz -lj-u, l i picurare, dz -lj-u, c ti mini undzeashti un Tashlu: La bisearic , c runjli s-n b g m, preaclji doilji s-n f tsem.
c ntic njilos. (picurarlu bati flueara) Ah! Ninti ca s-cunoscu lumea Golfu: Nu ashteapt ca s scoat lilici sh-peji shi s-fac poami arburli
ghini, va fug s-u-alas ti tot na. Sh-voi lilici mushati, tsi va s-v atsel uscat tsi lu-agudi rufeea. Easti multu am nat! (cama cu boatsi)
b gam tu c run ta s-mi fac nveast ! Tora, ti puts n oar , va s-mi Multu am nat! (lj-yini scutidi, bag m na pi fr mti) O, Dumnidzale!
fac nveast tu groap . (apleac caplu sh-pl ndzi). Tashlu: (asp reat) Ma Golfo, tsi p ts sh?
Golfu: (mutreashti deav rliga cu ocljilj agri) Tsi scutidi s-featsi! Cum
cheari lumea dinintea-a mea! Tsi locuri suntu aesti? C t iu mi aflu
mini aoatsi?
Mihali Custula Golfu 119 120 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Tashlu: (multu-asp reat) Golfo, tsi nj-avush? bag c runa, sh-preaclji s-n f tseam, mini-lj b gai c runa di moarti!
Golfu: (treambur ) Tsi arcoari fatsi! Nji ngljitsar cicioarili! (s-toarn c t soari) Tini, soare, di c ndu ti b g Dumnidz ca s-
Tashlu: (s-aproachi di Golfu) Suflit, Golfo, tsi avush? aruts lunjina a ta pi ahtari prudot ca mini? (agudeashti loclu cu
Golfu: Fudz, fudz agonja di-aoatsi c yini furtun mari! Va s-neac cicioarili) Tini, loc tsi ti c lc m, ia dz -nj, ai ts nut ahtari catili ca
lumea. Va s-pl ng dada ti hilji, sh-hilja ti dad . Mutrea mini? (s-toarn c t Dumnidz ) O, Dumnidzale, tsi stai di nu nj-
Dumnidz lu c t s-agri. Mutrea, Tasho, m ratslji pulj tsi fug! O, aruts pira ca s-mi fats shcrum? Voi, munts , nu v ar sturnats pisti
m ratslji! mini, ca s-mi ngrupats di yiu? C t iu hits voi nip rtits f rm coasi
Tashlu: Golfo, ai s-fudzim dit aestu loc iu vedz aht ri ciudii! (neadzi ca s-virsats f rmaclu-a vostru tu inima-a mea atsea minciunoas ?
ca s-u lja di m n ). (canda pl ndzi niheam) Ti mini lumea tut chiru! Sh-mini stau
Golfu: (canda s-aspari, sh-cu inati) Diparti! (l-mutreashti pi Tashlu) ninga aoatsi tu lunjina-a soarilui. (apufuseashti shi scoati dit b rnu
Ma tini cari eshti? Nac eshti harlu tsi vinjish s-mi ljai, atime, c c tsutlu) Mortu escu sh-tu lumea aest , mortu sh-tu groap , mea ma
escu njic sh-nim rtat ? Nu b gai c run ninga! Fudz di mini! ghini tu un groap deadun cu Golfu. (sh-bag cuts tlu tu cheptu)
Tashlu: (c t lumi cu njil ) Ah, lele! Multu am nat nj-al xii mintea! Mash s ndzili dit inima-a mea poati ca s-lja aest am rtie a mea.
Tora tsi s-fac? (cadi ning Golfu) Aoa, tu brats li a tali, deadun, va s-afl m haraua-
Golfu: (ca cu inati) Ma tsi stai? Ninga aoa eshti? a noastr tu groap .
Tashlu: (veadi c Golfu nu-l cunoashti) Ma, Golfo, nu mi cunoshti?
Mini Tashlu escu! SCENA 9
Golfu: (diun oar fatsi canda-l h rseashti pi Tashlu) Ah, da! Tashlu! Golfu (moart ), Tashlu, Tanasula, Yiurgula
Tashlu sta dinintea-a mea sh-mini nu-l ved? Am dz li ca s-ti ved. Ia (Tanasula intr deadun cu Yiurgula)
dz -nj, mi vrei? C tse nu mi zbur shti? C ndu va si s-fac numta?
(l ht roas ) Ah, Tasho, fug dit lumea aest ! (cama l ht rsit) Tanasula: (intr cu Yiurgula sh-dz tsi di nafoar) Ma p n tora nu s-
Tasho, Tasho ascap -mi! Fudz, adu yeats rlji! Fudz lja yitriili shi afl Golfu? Neshti tsi va s-aib p ts t ! (c t intr , veadi Tashlu cu
scoati-nj f rmaclu c mi nf rm c ! Golfu, sh-aurl cu boatsi; aruc c rliglu mpadi shi s-siligheashti
Tashlu: (ciudusit) Tsi dz ts, Golfo, ti nf rm cash? c t Tashlu) Hiljlu-a meu, Tasho, Tasho!
Golfu: C ndu tini mi arnisish, chirui tut umutea, sh-nu vream ca s- Tashlu: (ninti ca s-lj-eas suflitlu) Tate, s-n ljerts ! Golfu si
b nedz tu lumea aest ! nf rm c , sh-mini singur mi v t mai. Un groap s-f tsets. Aclo
Tashlu: Golfo, Golfo, tsi f tsesh? Cu ahtari moarti nu ap nd seam s-n ngrupats doilji!... Deadun...!
v r oar ! Tanasula: (cu njil ) Hilj, Tasho, Golfo! (si scoal , cu boatsi, sh-
Golfu: (pl ndzi) Ma tora, Tasho, bana easti dultsi. Nu voi s-mor, voi s- m njli nsus) O, Dumnidzale, tsi sl bints am fapt ca cu ahtari rufei
b nedz! (treambur cu fric) Ascap -mi, Tasho, ascap -mi! (fatsi si-nj disits inima-a mea, tora tu-aushatic! (apleac caplu sh-pl ndzi).
ca s-cad ) Ah, harlu, harlu!
Tashlu: (u lja mbrats ) Golfo, suflit! (sta mpadi; ari caplu-ali Golfu tu SCENA 10
brats li a lui; Golfu easti pi moarti; Tashlu u mutreashti cu l crinj). Golfu sh-Tashlu (morts ), Tanasula, Yiurgula, Astera
Golfu: (cu boatsea curmat ) Tu brats li-a tali, cu harau mor. Ts-alas (Astera intr )
s n tati... (Golfu ncljidi ocljilj, moari...).
Tashlu: O, soare, nu ascapit ! B neadz , s-nu mi-alash singur tu Astera: (veadi Golfu cu Tashlu; arm ni ngljitsat) Golfu easti moart !
lumea aest . Ah, Golfo! Golfo! Golfo! (Tashlu alas Golfu peanarga Tanasula: Tu brats li a hilj-njui easti! Lumea li mp rts , mea s-
mpadi; s-am n puts n; mutreashti pi Golfu sh-pl ndzi; ashteardzi adunar doilji tu groap .
ocljilj; easti ncrutsiljat ning n s sh-dz tsi) Golfu easti moart ! (Cadi pirdelu bitisita-a Actului V)
(cama cu boatsi) Sh-cai u v t m ? Mini! mini, tsi mac s-dishcljid
cheptul a ljei va s-afl nuntru cadurlu-a meu. Mini, tsi prindea si-lj
Mihali Custula Golfu 121 122 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Tachi Caciona
PUIZII INEDITI
Zbor di la editor Tachi Caciona easti unlu di clasitslji scriitori
arm nj dit generatsia-al Murnu, Beza, Araia, Tulliu, etc. Dit c rts li
(i) Antologia Arom neasc al Tachi Papahagi, publicat tu anlu
1922, (ii) Poeii Z. A. Araia i T. Caciona, Vol. II dit Biblioteca
N aional a A rom nilor,publicat diTachiPapahagi,tu anlu 1932 la
Editura Societii cultural-naionale Apostol Mrgrit shi (iii) Un
Veac de Poezie Arom n , editat tu anlu 1985 di Hristu
C ndroveanu shi Kira Iorgoveanu, la Editura Cartea Rom neasc ,
Bucureti, aflm c TachiCaciona s-amint Avdela, tu Machidunie, tu
anlu 1985; c featsi liceulu rum nescu di Bituli, tu Machidunie shi
universitatea la coala de Agricultur,Bucureti, di iu inshi inginer
agronom tu anlu 1910 shi c muri tu Rum nie, tu anlu 1971.
Dup c ti n spuni Tachi Papahagi, Tachi Caciona ari publicat , c t
chiro s-afla tu ban , mash (i) tsintsi puizii, dau di eali, N Carti shi
La Isusiri tu Lilicea Pindului (1911) shi alanti trei, Di-acas , Di cu
Noapti shi Ah, Iar nj-Bati Ocljul tu Antologia Arom neasc (1922);
shi (ii) dau nuveli njits, Inim tu Pl t ri shi Oasili al Dilighiani tu
Lilicea Pindului (1910-1911). Dup moartea-al Caciona, cama am nat,
vidzum publicati tu rivista Zborlu a Nostru (Anlu IV Nr. 2, 1987) di
Freiburg-Ghirmanie, trei puizii inediti: Iu ts-Alag Dorlu, Arushnoasa
shi Shi s-n Mbit m di Vreari. Iar tora tu soni, aoa sh-v r 6-7 anj,
Dina Cuvata n pitricu ndau puizii inediti (loati di la Ionel Zeana) tsi
va li public m tu aest carti. Dit aesti puizii dit soni, aleapsim shi
public m tu Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni, Anlu 1 Numirlu
2, 1994 (Tom II) balada Cartea-a C pitanlui Cacioni. Tu Antologia
Arom neasc , padzina 236, Tachi Papahagi n dz tsi c , tu-un scri-
soari tsi lj-u-avea pitricut el, Caciona lj-spuni c tu chirolu-a protlui
polim mundial, lji s-avea chirut un caet mplin di manuscrisi.
Tu-aestu numir a rivist ljei va public m puiziili tsi li shtim inediti al
Caciona, shi atseali trei publicati tu Zborlu a Nostru; nu va public m
puiziili publicati di Tachi Papahagi, nec puizia publicat tu Tomlu II
a rivist ljei a noastr .
Tachi Caciona Puizii Inediti 123 124 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

IU TS-ALAG DORLU? Al gai la steali,


Motto: Mi vrei, surat ? Al gai la lun
Ntreab -ts inima! Sh-dorlu-a t u iu-alag
Nu vrur s-nj-aspun .
Spuni-nj, lea, mushat ,
Iu ts-alag dorlu? Vreava a niorlor
Eu nu nj-aflu loclu Di bumbunidzari,
Sh-nu pot s-lj-aflu torlu. Nu nj-aspusi dorlu-ts
Prit asc pirari.
Al gai la munts ,
Ishii tu vuloag ... Soarli jar tsi-adavg
Lea dailjan -aspuni-nj Foc la-aprinsa-nj vreari,
Dorlu-a t u iu-alag ? Nu-nj dishcljisi calea
La-a t u dor iu s-cheari.
ntribai f nt njli,
ntribai chinetlu Fr mtea-nj easti-adrat
Sh-nu vrur s-nj-aspun Di-asudori muceali.
Iu ts -i dorlu shcretlu. Feat -aspuni-nj dorlu-ts,
Pri njatili-a tali!
Str b tui surinlu,
Al gai tu cheari Pitruniclja c nt
Sh-nu ts-aflai eu dorlu Nsus la alb niorlu
Tsi-nj b g l ngoari. Sh-c nticlu-lj nu-nj dz tsi
Iu ts-alag dorlu.
Nu-al sai ni dzenuri
Nic lcati sh-v ljuri... Spuni-nj, lea mushat ,
Vrui tra s-ts-aflu dorlu Iu ts-alag dorlu?
Sh-ded di ncljisi c ljuri. Mintea-nj i-al cit
Sh-nu pot s-lj-aflu torlu.
Moscul a lilicilor
Di la Pind, dit munti, Dorlu-a t u cu dorlu-nj
(Tsi-adunai n njilji, Spuni-lj si s-adun ,
Mash tr tini tuti!) Dor cu dor tra s-leag
Dultsi vreari un .
Mi mbit sh-mi-ar si
C ndu vrui s-nj-aspun C njisitlu-nj, gione,
Cari lilici-ascundi Suflit ars di vreari,
Dorlu-ts, mori arm n ! Minti ar it
Prit p duri, prit steali...
Tachi Caciona Puizii Inediti 125 126 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Trup ca di fidani, Vedz, io mi-alavdu la f rtats


Fr mtu di cripari, C-avem noi doilji vreari
Tsi nu sh-afl loclu Sh-va dz c elj c-aspun minciunj
Sh-ar pas nu ari, Dicara s-mi ntribari:

Ageamitic, gione, Ia spuni, vre, al vd ros,


Galbin di uhtari, Tsi oclji Tinca ari?
Tsi tr-a meali njati Sh-di mini va sh-ar d elj
S-cheardi tu nyisari, C nu u-am di h bari.

Va ts-aspun eu calea, Cum suntu a t i oclji, lea,


S-nu-aladz ca chirutlu: Ia spuni-nj, mori-asteas ,
Nu-i ma nclo di tini C tse lj-aplets, c tse lj-ascundz?
Dorlu-a meu durutlu. Sh-c tse u-ai fatsa-apreas ?

El afl doi oclji,


Oclji l i di-amur ,
Cum sun a t i oclji SHI S-N MBITM DI VREARI
Tsi s-lu-ascund vrur , Dup un veclju c ntic popular

Tu-un giunescu cheptu P durli si nvirdzasc vor,


Sh-treambur di vreari, Ma gljetslu nu li-alas ,
S-lu-afl -atsel tsi-alag Cum nu mi-alas shcretlu dor
Tr njatili-a meali. Dit inima-nj apreas .

Inima-ts ntreab , Tra s-ag rshesc lea Despa-a mea,


Greulu-a ljei nveats Cu ocljilj l i di-amur ,
Sh-va ts-aduc n s Mistiryiul tsi-l shtiu stealili
Dorlu-a meu tu brats . Tsi-asear n vidzur .

ARUSHNOASA Apleac -ts posha di pri cap,


Dipuni-ts alba poshi,
Cum suntu a t i oclji, lea, S-ascundz mushat fatsa-a ta
Ia spuni-nj, mori mushat , Ca pirpirun -aroshi.
C mac io voi tra si-lj ved,
Tini lj-ascundz, niapcat ! S-nu s-vead semnul, vinjitlu,
Iu ti b shai cu seati,
Sh-alash tra s-ved mash fatsa-a ta Tra s-nu n scoat c nticlu
Ca neaua, c-alba-ts poshi, A vlahu-horlor feati.
Sh-nu shtiu c tse s-aprindi ea
Ca pirpiruna-aroshi.
Tachi Caciona Puizii Inediti 127 128 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Ah! bratslu-a t u ca marmur alb,


Brats albu ca di neau , Di la Dumnidz si-lj yin !
Nc rcat tsi lu-ai cu biligichi Sh-perlji ca lutsitlu soari!
Tr-a ocljilor harau , Peri tsi-alag prit p lt ri
Lig nats sh-cu-aruvirs ri
S-lu-avearim dultsi c pit nj... P n di padi. Sh-cama ari
Un c pit nj, lea feat , Despa-a mea, mushat hari:
Cum mash tu yis c nji-l vidzui, Dultsi grai cum alt nu-ari,
Tu yisi lu-am aflat . Tut lumea s-al gari,
C ndu-nj dz tsi: "Mor di vreari!"
Sh-pri brats, di vreari trimburat, R c ciuni, 15-li di Mai, 1949
S-am fatsa-nj aplicat
Sh-trei dz li cu trei nopts ntredz NU CU SLTNAT
S-am dorlu-a t u sutsat . Motto: Nu cu s lt nat ,
Nu cu pirifanji!
Trei dz li lundz di-a meslui Mai, (C ntic popular)
Trei nopts di iarn greau , Tsi ts -l fr ndzi truplu
Si-ts dau n njilji di b sheri, Sh-imnji lig nat ,
Si-nj dai inima-a tau . Zvelt ca z rcad ?
Nu cu s lt nat !
Sh-tu brats s-loarim truplu-a t u,
Trup di m rg ritari Sh-tsi nji stai adrat
Sh-cu-a dorlui gioc noi s-n-agiuc m... Cu ciupr chi sh-ghiurdani?
Shi s-n -ambit m di vreari! Nu cu s lt nat ,
Nu cu pirifanji!

DESPA Biligichi shi neali,


Poart -li surat ,
Cari tu lumi-ari vidzut , Poart -li cu-anami,
Cari afl tu lumea tut Nu cu s lt nat !
Mushiteatsa di-arbur tsi-easti
Veardi, sh-ari frundz -albastri Poal -ai chindisit
Ca di tserlu sh-Despa tsi-ari Sh-di atlaz fustani;
Oclji l i di-amur coapt , Imn scumbusit ,
Oclji l i, ca noaptea steali, Nu cu pirifanji!
Vears dultsi-asc pirari
Sh-Despa ca masina ari. C ndu ports corlu,
Ari dau sufr ntseali, Giots ca n zburdat .
Truplu di m rg ritari, Gioac mintimen ,
Fatsa-lj ca lilicea mplin Nu cu s lt nat !
Tachi Caciona Puizii Inediti 129 130 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Feat hii di celnic, Nu nj-astalji calea,


Sh-eu hiu pr m teftu. Du-ti cu-amb reats ,
Nu cu s lt nat , Nu c rtea cu m na,
Nu cu caplu ndreptu! Dzandza s-nu mi-acats .

Nu-nj s-aspari ocljul, Nu cu n r iri


C nu hii sultan !... Lea nihit vrut ,
Nu cu pirifanji, Nsirineadz -ts fatsa,
Nu cu caplu n dzean ! C ti fats urut !

Nu cu pirifanji! Vrutlu-nj, c rv narlu,


Yin tu bratsli-a meali! Dzua tut -nj c nt
Ea va-ts dau sivd lu, Dorlu-a lui c -l poart
D -nj njatili-a tali! La un urut !

D -nj ocljilj di-amur Nu ts-u-ai pri-un cali


Sh-gura-ts arushit , Mintea-ts cu guritsa.
Nu cu s lt nat , Nu cu s lt nat !
Nu ca h idipsit ! Hai s-umplem bucljitsa.

Njati nu-am tr dari, Sh-ghiumea-a ta cu ap ,


Du-ti cali-ambar, Aidi, nu mi creap ,
Eu va-nj ljau un gioni, Nu ti f zburdat .
Gioni c rv nar. Nu cu pirifanji,
Nu cu s lt nat !
Va nj-aduc c rvanea,
Scump lea dailjan ; S-al s m shicadzlji...
Nu cu s lt nat , Yinu c tr sear .
Nu cu caplu n dzean ! Dada-i la dr shteal ,
Sh-tat -nju la moar .
Fudz di ning mini,
Du-ti cama troar ,
S-nu n scoat c ntic
Featili din hoar ! CICRDISITLU
Nu ti-alas la shoput, Io, oarf n picurar di munti...
Va ts-arap bucljitsa. Mash un c rlig avearea-nj tut ,
Nu cu s lt nat , Ea, ca n feat di p she,
C ts-arup cusitsa! Ca feat di p she avut .
Tachi Caciona Puizii Inediti 131 132 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Io, picurar f r di-anami, Sh-c ntam tr sots ah t mushat


Di v rnu numa-nj cunuscut , Tu-aumbra-a fadzlor la c shari,
Ea, feata Pindului, lilici C picurarlji sh-ag rsha
Avdz t tu-arm namea tut . C-ashteapt oili la muldzeari.

Io, cheatr pust -arucutit Sh-mea nopts cu steali c ndu-aveam,


Sh-di vimtu frundz azbuirat ... C ntam jilos cu-a mea fluear
Di-a munts lor ntreaga far , Sh-deadun cu ea chinetlu tut
Cu-ar d tsinjli ea ligat . Sh-f nt njli jalea-nj murmurar .

Io, suflit niurat, f rtat cu noaptea, Sh-arupti steali di la tser


Ea, sor cu sirinlu tser sc ldat di soari, C dea pri loc sh-yinea s-nj-aspun
Io, shcreti dz li, l i anj f r di n die, C-agiumsi c nticlu-nj la steali,
Ea tuti dz lili-lj di s rb toari. C-agiumsi c nticlu-nj la lun ,
C nvirinati suntu sh-eali
Io, frapsin asc lnat tu pishtirei, Di-a c nticlui amar jali.
Tsi vor s-lu-arup vimturli sh-furtuna,
Ea, mer mushat tsi creashti tu liv dz, Sh-aveam n inim ...
L-diznjard soarli caldu, l-bashi luna. Ma ghini s-nu nj-u-aveam!
N inim di-a dorlui foc apreas ,
Ea, moscu di lilici, trandafir... Tsi nu vru dot di mintea-a mea s-ascult ...
Io, lai arin b tut di neau shi di ploi... Ah! Pira-atsilui foc s-u-aveam asteas !
Durut eara n hoar ea di lumea tut ,
Io mash durut di c njlji-nj di la oi. ***

Durnja ea tu-a ljei cas ca p latea U-aflai n dzu la f nt nj


Sh-mushati, di mit xi, c pit nj-avea. Sh-mea vrui s-lj-aspun... si-lj spun, tsi vrui?
Io, c pit nj aveam aratsea cheatr M rata-nj vreari! N vreari ca di zurlusit,
Sh-p lati-aveam tu munts t mbarea-a mea. Vreari di om tsi nu-i tu mintea-a lui.

Niavut, nvirinat, b tut di-arali... Di dzua-atsea nu nj-aflai loc,


Un oarf n picurar dit munts! Imnai prit munts sh-p duri hai-hui,
Ma nj-earam gioni sh-trimbura di mini Dultseamea-a somnului chirdui
Tuti zul chili sh-furlji tuts. Sh-tut suschirai di-a dorlui foc.

Di oili dit cupia-a mea Ca fur yineam eu nopts ntredz


Nu-avui eu un , di zul chi aspart S-lj-aduc lilici di la munti
Sh-di furi ar i n noatin nu-nj fu, Sh-la prag, di v rnu nividzut,
Nu-nj fu n noatin furat . Eu lj-ashtirneam... sh-cu eali tuti,
Tachi Caciona Puizii Inediti 133 134 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Amari suschir rli-nj murmurati. CNTICLU-AL JEAC


Sh-ashi tricur nopts multi, multi... C nt ghifte, va ti mescu,
Ma c ndu luna noau mi nvits C ntic c pit n rescu!
Shi stealili a tserlui tuti, Aoi! n lo dzua sh-apiri!
Lutseafirlu dit tser chiri!
Ca s-ljau flueara-a mea shi s-c ntu Iu vai ac ts m limeri?
Dorlu dit inima-nj amar ... Cari-i loclu tr carteri?
Deadun cu pusta-a mea fluear , Iu dipusi-al Fezu-ascheri?
Cu-a mea fluear mi ligar .
Cari di noi u-ai di c buli
Tuts dz sir c ndu mi loar Tra si sta tu c r uli?
Ca zurlu m njli tra si-nj leag , Cari-i semnul tsi lu-avem
C picurarlu nu-ari mintea, Noaptea tra s-n cunushtem?
M ratlu, nu-ari mintea ntreag .
Sh-l vuitslji tsi vai fac ?
Sh-tr-a Pindului lilici dultsi, O, lai c pitane Jeac !
St tui ncljis... Mi ncljisir Tu munts lj di-Agrafa, f rtats,
La m n stir! "Cic rdisitlu"! Ning Custeani voi s-v-aflats.
Tuts bl stimatslji-nj dz sir
Sh-ar ilji tuts sh-ar sir Io va ts n la-Amer carteri,
Di mini c njisitlu! Voi s-adrats aclo limeri!
C r uli: dzua Thanlu,
Sh-mea adz dit minti ca s-u scot, Noaptea: m l garlu Panlu!
S-u scot dit mintea-nj al cit ,
Ca glarlu c ntu-aoa sh-aclo Semnu tra s-n cunushtem
Cu-a mea fluear urghisit Noi aesti grai-avem:
Sh-cu fr mt inima-nj tuchit Un va greasc : "hiu t porlu"!
Di-a featiljei amar caimo... S-greasc -alantu:-"ar schitorlu!"
Sh-di mini-ar di cartsido!
Semnu-a meu, io am "ps ltiri
Voi tsi-ascultats n inim tsi fu dirnat Psihuyiolu: "furtutiri".
Di dor, di suschir ri... un suflit c njisit... Va ljau n sc nts io di voi,
S-nu suschirats ca mini, c si shtits: Ca s-n batem giuneashti noi.
Di suschir ri tu lumea-aest ... mori cic rdisit!
Mac s-yin -al Fezu-ascheri,
P n tu loclu di carteri,
Ncr shc s-loats pri l vuits,
Di-amari pljumbi agudits.
Tachi Caciona Puizii Inediti 135 136 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Astar c ndu io va yin,


Sh-cu ng tan avets-v peana S-avets voi cofili cu yin
S-lj-adutsets p n la Custeana. Di la m n stir, di ndzean ,
Prit loc dishcljis voi s-nu imnats! Trei ori cali di Custean .
Dats mash prit munts, elj n sun frats!
Ca s-aspil m pri l vuits,
Loats c r rli prit p duri, Di-amari pljumbi agudits
Eali sun surori di furi. Shi s-bem yin c lug rescu
Tu hori s-dipun un di voi Sh-c ntic noi s-c nt m giunescu.
Nviscut ca picurar di oi.
S-ag rshim, f rtats, l etsli...
S-afl m p ni iu lja Fezlu, Sh-va b g m tu suli birbetslji,
C nili di arbineslu! Tra s-m c m shi s-bem ficiori,
S-da c rtali-nj la cilnicadz, Gionjlj-a mei dit vlahuhori!
Tra s-n pitreac -armatuladz!
Di la trei birbets t ljats,
Di f lcari trei ficiori Voi p lt rli si-nj li dats
Gionj avdz ts tu vlahuhori, S-aduchescu... sh-vai aflats
S-aib deanumiri dugradz C-a dirven-ag lui cap
Sh-stranji mplini cu-asimcadz. M ni easti-arcat tu trap.

C noi numt vai adr m, Sh-va-adr m leshlu-lj m shc tur ,


Fezlu sh-moartea s-lji ncrun m, Tra s-umplem a c njlor gur .
Di va creap tuts p ng njlji Sh-a corghilor tsi tut zghilescu
Sh-h riosh va c nt -arm njlji. Sh-deav rliga s-anv rtescu,
S ndzi s-bea va d m turtsescu!
C bidelji tr-Amir lu,
Deadim pljumbi cu dugr lu ***
Sh-mea di tr sh nsus la Pindu Sh-Grebini noi va intr m,
Nu-astalji ni un "purindu". Caimacanlu si-l lig m.
Va-l lom yiu pri caimacanlu
Sh-taxidar nu vai agiung Sh-va-ar dem noi di sultanlu!
S-bag alghi grosh tu pung
Tr gilep di la-arm nami
Sh-va u-avem tr-a noastr -anami. VA ES TU MUNTS ARMTUL
Gugibashadzlji s-da t mb ri, Ah! si-nj yineari meslu Mai,
C rvelj di p ni, ts ruhi sh-tsig ri S-yineari prumuveara,
Shi s-n-aduc picurarlji S-yineari cu lilicili,
Trei birbets m ri ca ljundarlji! S-yineari cu flueara,
S-n-aduc piturnicljili,
S-n-aduc cuclu iara!...
Tachi Caciona Puizii Inediti 137 138 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

S-v zeasc munts lj di c nt ri Di mi giurai pri Dumnidz


Sh-diparti s-njarg -anamea, Sh-mi giur tra s-nu-nj voi bana.
C nsus la munts, tu vlahuhori, C val mbrats va nj-u-arap
Ishi tut -arm namea. Mushata-nj, Pirushana.

Cu albili cupii di oi Sh-deadun cu trei di-a mei f rtats,


Tsi-au cloputi di-asimi, Arm tuladz, cu mini,
Cu-a c rv narilor c rv nj, nc licats pri trei areats
H r i tsi poart mplini. Tsi-au s ndzi-foc tu vini,

Sh-cu featili tsi prit p duri Va str b tem ampatrulea,


Lilici vor s-adun Tu-ap lj dzenurli tuti,
Sh-prit creacuri earba-a vreariljei La m n stiri s-agiundzem,
Yin s-u-afl tra s-l-aspun . T-un ar dz m di munti.

Cum va s-m rit cu-un giunar, Dit n ri areatslji foc va s-da,


Tu mintea-a lor aleptu Sc ntealji dit cicioari
Sh-u poart ca s-l njarg -ambar, Sh-va-asun chetsr dup noi,
Cu-ascumtu dor tu cheptu. Arupti, dit sturnari.

Ah! s -nj yineari meslu Mai, Cu vreava vimtul, tsi va s-lja


S-ascap di iarna greau , La fug , tu-antritseari,
S-tucheasc soarli-a Pindului Va s-deapir c lu-ast lja
T mbarea di-alb neau . Cu caljlji tu-al gari.

Dugr lu s-ljau deanumirea Di mesi feata va nj-u ts n


Sh-c val pri-un areati, S-nu-ascap di nc lari
Cu stranji mplini di-asimcadz, Sh-cu seati eu va sorbu-a ljei
Io cu p durli frati... C ldur di-adiljari.

Sh-cu fric mash di Dumnidz , Cum eadir di prit p duri


Cu flambura tu m n , Di-a schinjlor trup s-acats ,
Va es tu munts arm tul , Ashi va s-leag sh-vruta-a mea
S-arap n feat -arm n ! Di mini cu-a ljei brats .

C celniclu nu vru s-nj-u da Di vimtu perlu-lj displitit,


Sh-nu vru f lcarea-lj tut , Va lj-u diznjard fatsa,
Ma feata-nj dz si c mi va Ca soarli earba dit vulodz,
Sh-a njia nj-easti vrut . Cu-aroaua dimineatsa.
Tachi Caciona Puizii Inediti 139 140 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Sh-di vreari cheptul trimburat Eu tr bisearic va s-dau


Sh-di inima-lj tsi bati, Icoani-asimusiti,
Ea va-nj aspun dorlu tut Furtii cu utri di-untulemn
Dit suflitlu-ali feati. Sh-prifteshti hrisusiti.

La poarta-a m n stiriljei Tr m n stiri va s-dim nd


Tufechi v-arc m nafoar , Di yiptu-alept furtii
Tra s-n dishcljid sh-va intr m Sh-furtii va dau a prefts lor
Arm tusits c val . Sh-a l ndzitslor flurii.

C val crutsea va f tsem, Cu nveasta-a mea sh-cu trei f rtats,


Va n ncljin m c val Noi va tr dzem acas
Sh-tuts prefts lj noi va lj-adun m, Sh-va s-fac mumea multi cruts
Ca s-yin cama troar , La prag c ndu va eas .

Cu cljeili a bisearicljei, Va sh-feac ocljilj c lj-aduc


Cu patrahilj di gushi, Niveast -ah t mushat
S-aprind tserli sh-va intr m Sh-va nj-u dipun di pri cal
Nc l ri prit s mta ushi. A celnicului feat .

N inti-un cal sh-un din poi, Va eas sor-mea cu-un c nisc


Un st nga sh-altu ndreapta, Di p ni sh-alb sari
N crutsi yii-ashi va st m, Sh-cu umtu s-fac , vruta-a mea,
Tra s-mi ncurun cu feata. Pri ushi crutsi mari.

Va c nt prefts lj dit v nghelj Va-lj bashi m na-a soacr ljei


A njia sh-ali vruti, Niveasta-adus -acas
A Dumnidz lui dim nd ri Shi mbrats dada va nj-u lja
S-li-avem tu minti tuti. Pri nora-lj h rioas .

Curunj di-asimi va s-purt m Pri fr mtea-lj tinir va-lj da


Pri fr mti sh-va n leag B shari p rinteasc
Deadun s-b n m nidisp rtsits, Sh-cu-un bair mari di flurii
Deadun n ban ntreag . Pri nora-lj va u measc .

Anafura noi va u lom Flurii tsi-lj deadi maea-a-mea


Sh-di ncurunari yinlu C nd mumea eara feat
Dit un scaf va surghim... Sh-cu dor tu tinireatsa-a ljei
Sh-ca bun tsi him cr shtinlu, Pri chept li-avea purtat .
Tachi Caciona Puizii Inediti 141 142 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

LA PAREE
F rtatslji flambura va s-lja
S-u bag nsus pri cas C nt ghifte, str mb grunjlu,
Sh-furata nveast dit p duri Str ndzi-l pri-avyiulie,
S-u vead tuts va eas . Str ndzi-u, ma s-nu-nj c nt n s
Shcreta-a mea milie.
Pri-adimtul albu tes la prag
Noi va intr m n cas ... Cari ts dz si, mori Marushe,
Sh-cu friptu njel sh-cu veclju yin C io nu ti voi,
Va n-ashtirnem la mas . Di-nj intrash tu l ili, pl mt ,
Sh-fr mt tu-ar zboi?
Urari dada va n da A t i oclji doi?
S-avem ban mushat
Sh-p n s-nu treac anlu ntreg, Cari ti-ar si, mori mushat ,
Si-lj d m sh-un nipoat . C nu nj-easti dor,
Di nji stai nvirinat
Mushat ca di nora-a ljei Sh-nu vrei s-esh la cor?
Sh-cu vrearea-a Dumnidz lui,
An dup an c ti-un nipot Shcreta-nj minti tut alag
S-undzeasc -a-arm tul lui. Dzua mash la tini
Sh-noaptea-a inim ljei yisi
Ma marlui numa va-lj b g m Sun di tini mplini.
A lailu-nj tat -Andoni,
Un c pitan s-agiung sh-n s Esh di la-ar zboi, mushat ,
Ca-aslanlu Caciandoni. Fr ndzi-ar schitorlu,
Fr ndzi b rdili shi spata,
Zbor va-lj pitrec a celniclui C -nj ti-ashteapt dorlu.
C noi nu vrem pirtsii
Sh-c njatili a nveast ljei A mei oclji ca alghini
Fac pundzi di flurii. Yin si-ts pasc fats ,
Yin tra s-soarb elj cu seati
Ah! si-nj yineari meslu Mai, Dultsea-ts mushuteats .
S-ascap di iarna greau ,
S-tucheasc soarli-a Pindului Oclji ai picur reshti
T mbarea di-alb neau . Sh-pashti la munti oili
Sh-prindi s-lj-ai aclo, f rtate,
Dugr lu s-ljau deanumirea, Patru sh-am ndoilji.
S-ljau flambura tu m n ...
Va es tu munts arm tul , Ia ma ghini lja-ts p lt rli
S-arap n feat -arm n ! Sh-du-ti la c shari,
Bucureti, 1949 C ti-ashteapt -aplic torli
Tsi sun tr muldzeari.
Tachi Caciona Puizii Inediti 143 144 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Hiu cu stearpili f rtat


Sh-al sai la munti Ore ghifte, ai-ts peana,
C nj bunj s-ap r cupia S-nu c nts greali zboari,
Di zul chili tuti. C n-adr m cu-arm tul lu
Noi di shapti hoari.
Io dipush cu dorlu zveltu,
Io dipush n hoar Ma s-aflari, el sh-ficiorlji,
Ocljilj, steali,-ali M rushi Patru-aspindzurats,
S-ved ninga n oar . C tr-a lor ma diznjirdati
Ur tets c ntats.
M ni easti St -M ria,
Marea s rb toari, Mut -ts tini shcreta minti,
Di va eas n cor Marusha Bre f rtate Yiusha,
Sh-va dau tr mishteari, Nu ts-u da arm tul lu
Nicurmat tr feata vrut , Feata-a lui, Marusha!
C t -arug -am tut .
Celnic easti n s, f rtate,
C nt ghifte, str mb grunjlu, Sh-tini picurar.
Str ndzi-l pri-avyiulie, Ma s-u cafts , el va-ts dz c
Str ndzi-u, ma s-nu-nj c nt n s Du-ti calea-ambar!
Shcreta-a mea milie.
Nu lj-u caftu, nu ti-aspari,
Sh-cu stranjili di la-ar zboi, C nu escu glar.
Marushe, eu ti voi Va u-arap sh-va s-fug tu munts ,
Sh-cu-atl zli c ndu esh la cor, Nu hiu dicunjar.
L ngoari nj-am di dor.
Ia ma ghini lja-ts un altu
Sh-alag shcretslji oclji-a mei C ntic tr-agiucari;
Ca-alghinili nyie, Ali sclavi di cad n ,
Fureashti s-soarb njatili Fr mt di b teari.
Di vimtu diznjirdatili,
A cheptului pirtsie. Cad na sh-bati sclava-a ljei,
U bati sh-u-anv rteashti,
Ah, s-earam tu munts lilici, Uhteadz sclava, s-deapir
N lilici-aroshi, Sh-tu l crinj ea s-tucheashti.
Tra s-mi poart n sin Marusha
Sh-pri-a ljei alb poshi. Bati cad n , bati-mi
Sh-d -nj c t vrei p rjin ,
Shi s-earam n s rm nits , U-aravdu dzua tut eu
Shcret un cilimean, Sh-astar el va yin ,
Tra s-diznjerdu-ali Marushi
Cheptul gulishan.
Tachi Caciona Puizii Inediti 145 146 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Afendul s-eara, s-nu lj-aspun, Dz -lj-u, ghifte, tr Marusha!


Dau suflitlu dit mini, C t minti-avur
Tr-a lui h t ri eu li trag Tuts dit vlahuhori ficiorlji,
Ah nti di la tini... Mintea sh-u chirur .

Nu-i a nostru-aestu c ntic, Zburd lipsir gionjlji tuts


Nu-i c un -arm n Sh-alag noaptea n hoar ,
Nu s-avdz dit eta tut C rvelj di p ni tr c nj aduc
Sclav la cad n . S-nu-alatr dinafoar .

C nt , ghifte, tr Marusha, Sh-aduc tr-a featilor caimo


Dz -lj-u c t ma ghini, Di vreari dultsi zboar
S-ascapir prit avyiulii Sh-tr-ali Marushi oclji l i
A dorlui foc dit mini. Di dor c ntitsi-adrar .

Tu cheptu-ts c nta inima Alag elj ca dilbideri,


Di dor shi mushuteats P n tu-apirit di c-sear
Sh-cu greu ascumt s-leag n Sh-tu munts f r di picurari
A sinilor tinireats . Cupiili li-al sar .

Pri poala-ts chindisit , C rv nj, ma-aushanj c rv nari


Marusha-a mea s rpit , N vear al gar ,
Marushe al vdat ,-a C-armasir giunarlji tuts
Arm tul lui feat , Zburd lipsits n hoar .
S-ti-avearim mini mbrats
Di seara p n dimneats . C rv narlji, ghifte-alas -lj,
Alas -a noastri oi.
Ia s-nu c rtim di sinlu S-nu dz ts c him noi dilbideri,
Shi inima-ali feati, Nu ti c rtea di noi!
C si shtii, ore f rtate,
Va s-d m di chisati. Atsel tsi nu zburd lipsi,
Bre, ghifte, tu giunatic,
Tsi f rtate, ts-easti fric Si shtii c nu va hib el
S-nu-lj acats orli Cu minti tu-aushatic.
Pri Bacola-arm tul lu
Sh-patru-a lui ficiorlji? Adu n chibapi ninga
Sh-yin, ore h sape,
Cap au elj, Sh-ai-ts pean , s-nu u ncarts
Am sh-mini caplu; Plata la isapi.
Nu si shtii-a cui va s-cad
M ni-arcat tu traplu.
Tachi Caciona Puizii Inediti 147 148 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

D sh-a ghifts lor s-bea yinlu, Cu flambura tu m nj dipun


S-c nt ma cu foc, C val elj prit hoari,
C va n scul m, f rtate, Yin sh-intr la bisearic ,
Tra s-mutrim la gioc. C nd easti s rb toari.

Ia alas-u sh-pri Marusha, C vala crutsea elj u fac,


Ghifte, c f rtatlu S-cum nic sh-c val
S-adr dzad sh-ari-andral Sh-mea la icoani lja giurat
Caplu-lj afumatlu. Pri armati sh-pri-apal
Sh-da s ndzili tr c pitan:
Picurarlji nu bea yinlu, S-b neadz Bucuval !
Bea mash acra dal ...
Ia c ntats tr c pitanlu Ia, ma d -n yin, h sape,
Yeani al Bucuval ! S-bem a yinlui foclu,
Sh-va intr m s-giuc m, f rtate,
Tu munts alag -arm tuladz S-trundueasc loclu.
Di-al Yeani al Bucuval ,
Cu stranji mplini di-asimcadz, Aidi, bre ghifte, dz -lj-u,
Pri gionj areats c val . Dz -lj-u, sh-va ti mescu,
C ntic ninga un giunescu
Deanumirea poart dugradz, Sh-c pit n rescu!
Di mesi tsims -apal ,
Livendz ca-a lor c pitan, Mac vrei, bre gione Cole,
Mushatlu Bucuval . Chefea-a ta, si s-fac ,
Io va-ts c ntu vecljul c ntic:
Tu cofi-aspindzurati-au yin, C pitanlu Jeac .
Mirindea tu disag
Sh-mea nu dipun elj di pri calj Ai, n dzu sh-apiri,
Shi dzua sh-noaptea ntreag . Lutseafirlu dit tser chiri.
Iu vai ac ts m limeri,
C val m c gionjlj-a mei, Iu dipusi-al Fezu-ascheri,
C val bea c nt nda, Cari-i loclu tr carteri,
C val fur dultsi somn, Cari-i semnul tsi-l avem,
Pri calj noaptea imn nda. Noaptea tra s-n cunushtem?

C val s-bat elj cu-arbinesh, Cari di noi u-ai di c buli


Cu-apala sh-cu dugradzlji Tra si stai la c r uli
Sh-mea treambur pri la t buri Sh-l vuitslji tsi vai fac ,
Sh-prit h sh dirven-agadzlji. O, lai C pitane Jeac ?
Tachi Caciona Puizii Inediti 149 150 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Tu munts lj di-Agrafa, f rtats, MARUSHA


Ning Custeana voi s-v-aflats.
Eu v ts n Amer carteri, Tu Mai Marusha s-amint ,
Voi s-v-adrats aclo limeri. Tu Mai u p tidzar ,
Tu Mailu cu lilicili
Astar c ndu eu va yin, Sh-cu vreav di fluear .
S-avets voi cofili cu yin
Di la m n stir, di ndzean , Tu Mai Marusha s-amint ,
Trei ori cali di Custean . Dit munts tu-avdz t hoar ,
Sh-lilicili tuti-a Pindului
Tra s-aspil m pri l vuits N sor sh-amintar .
Di-amari pljumbi agudits
Shi s-bem yin c lug rescu Tu Mailu-a tinireats ljei,
Sh-c ntic noi s-c nt m giunescu. Tu Mailu cu c nt rli,
C nd yin fumeljli dit arniu
S-ag rshim, f rtats, l etsli... Shi s-trunduescu horli.
Sh-va b g m tu suli birbetslji,
Tra s-m c m shi s-bem, ficiori, N sor mash la patru frats
Gionjlj-a mei dit vlahuhori! U-adusi Dumnidz lu,
Mirachea mari tsi u-avea
Di la trei birbets t ljats, Bacola-arm tul lu.
Voi p lt rli si-nj li dats
S-aduchescu sh-va aflats Shi muma-a ljei tsi tut uhta
C-a dirven-ag lui cap Sh-di dor eara cripat ,
M ni va lu-arc m tu trap. C la n vatr di ficiori
Nu-avea ea sh-un feat .
Sh-v-adr m leshlu-lj m shc turi
Tra s-umplem a c njlor guri Tu Mai a munts lor chinet
Sh-corghilor tsi tut zghilescu Sh-f nt njli murmurar ,
Sh-deav rliga s-anv rtescu, Tu s rm nitsa cu lilici
S ndzi s-bea va d m turtsescu. Lishor u lig nar .

Sh-Grebini noi va intr m Ai, nani!-Amir roanja-avdzam


Caimacanlu si-l lig m, C-ari-un ficior... ai, nani!...
Va-l lom yiu pri caimacanlu Ari sh-Sultana feata-a ljei,
Sh-va-ar dem noi di sultanlu. N feat tr nishani.

Va lj-isusim sh-va-l ncuscr m


Pri Carlo Amir lu
Cu-un celnic sh-c pitan dit munts:
Bacola-arm tul lu.
Tachi Caciona Puizii Inediti 151 152 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

***
Ai, nani! Mirili un gljem
Ali Marushi-adrar . Aveam ishit -arm tul
Sirini dz li, njati sh-h ri Cu Agrafchiots n mal
Tr tini dipinar . Sh-mea tu Prutata, noi intr m,
Al Yeani al Bucuval .
***
Yinea Marusha di la oi
S-turna fumeljli dit arniu Tu-a soarlui sc pitat
La munts prumuveara, Sh-trei furi lj-inshir dit chinet
Umplea c rv njli c ljurli Iu-avea a lor sutsat .
Sh-cupiili umplea iara.
Trei furi? Nu! Trei arm tuladz
P duri, vulodzli sh-dzenurli Cu stranji lirusiti,
Sh-umplea arm njlji horli. Cu stranji mplini di-asimcadz,
Izvorlu yiu a ban ljei Cu b rghili m riti.
Crishtea tu vlahuhorli.
Iu-aladz zulape, ncoa shi nclo,
Criscu Marusha an di an, Tsi cafts prit p duri?
Di hoar diznjirdat P durli sun limeri tr noi
Sh-f lcarea tut -a celniclui Shi munts lj c r uli.
U-avea tr s lt nat .
Ia dz -n ndreptu nac -avdz sh
Criscu mushata an di an, C ts turts suntu n hoar ?
Cu-a Mailui mes sutsat , Sh-nu deadish tini di-arbinesh
Sh-mea tuts ficiorlji, cari di cari, Tu munti-aoa nafoar ?
S-u-adar vrea surat .
C va ts lom galbinlu bair,
Di yinghits ori n oar tru-an Nu-ts prindu mea fluriili;
Tricu prit munts Mailu... La cor li poart featili
Criscu Marusha sor cu el C nd gioac cu-avyiuliili.
Sh-mea nu nj-agiundzi grailu,
Ca-a pluplui frundz trimbura
S-aspun a njatilor pirtsii Marusha asp reat ,
Di mushiteats sh-h ri, Ma c ndu treilj-arm tuladz
Cum tu-arm nami alt nu-i Vidzur un feat ,
Sh-didindealui di-am ri.
Si-lj tsindzi-apala shi s-u-adari
C pri tuts munts lj mi purt Un anghil dit icoani,
Zburdalca-nj tinireats Cu bun tsi loar nsirinati,
Sh-tu lumea tut io nu-aflai M rata-ali Sultani:
Ah nt mushiteats .
Tachi Caciona Puizii Inediti 153 154 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

A cui hii tini, feata-a mea, Vedz gionili di ning noi?


A cui hii, mori nipoat ? Di-aclo vinji s-n-agiut
Ali Sultani feat hiu Sh-cu el deadun n vinjir
Sh-Bacola nj-easti tat ! Arm tuladz n sut .

Marusha?! Ti-asp reash di noi? Di cilnicat s-al s


D-iu yinj? Di la c shari? Sh-di mari-avearea-lj tut ,
Ia dz -n tsi h b ri di-aclo? S-n-aduc gr n dit Agrafa,
V loar tr t ljari, Cu armatli s-n-agiut .

Purindz lj mults njelj sugari? Tsi-eara la mini ocljilj doi


Tsi-adar picurarlji? Mushats ca doau steali
Avdz m c-aeri tricur -aclo Sh-un yis urdz sh tu inim -nj,
P ng njlji c nj z garlji! Di dor, di dultsi vreari.

Tsi cafts tini prit p duri, Sh-mea alba-ts fats c ndu vrui
Tsi-aladz aoa nafoar ? S-u ved sum alba-ts poshi,
Nu easti bun -arasti s-esh Di dor la fats ti-arushish
Tu munts ca alt oar ! Ca pirpiruna-aroshi.

Ca luchilji imn prit p duri, Di-atumtsea eu nu nj-aflai loc,


Caceacheanj dispuljatslji, Tra s-u-ag rshescu nu putui,
Ali-P shelui arbinesh, Sh-tut suschirai di-a dorlui foc
Arupts lj, bl stimatslji. Dultseamea-a somnului chirdui.

Ishits tu munts aoa la noi, Marusha-a mea cu oclji l i,


Cu bashbuzucanj din poi, Doi oclji ca di-amur
Sh-n lja tutiputi di oi, Tsi-nj h risescu inima
Tra s-arm nem cavai di noi. Shi suflitlu nji-l fur .

Avem sh-di-a noshtri-arm tuladz Sh-n fats alb tini ai,


Ishits tu munti-afoar , Ma alb ca di neau
Arm tusits tra s-ap r m Sh-prit neau -aruvirsati dai
Di luchi a noastr far . Lilici di trandafljau .

N vinjir shi dit Agrafa, Pri gusha-ts di m rg ritar,


Ficiori, aoa tu Pindu, Cu doruri frimintat ,
Sh-nu va-al s m, la noi tu munts, C pshor mushat cum altul nu-i,
Tr semnu, un purindu. Tsi-l ports cu s lt nat .
Tachi Caciona Puizii Inediti 155 156 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Sh-un trup ca di fidani ai,


Trup zveltu ca z rcad , Cari ti-ar si, mori dailjan ,
Cu mesea tsi s-u trets prit nel C nu nj-easti dor,
Shi ndreptu ca l mbad . Di nji stai ncljis n cas
Sh-nu vrei s-esh la cor?
Sh-mea calts pri loc ah t lishor,
La gioc shi la imnari, Cari dit gur foclu scoasi
Sh-dz tseai c -ts deadi Dumnidz C io nu ti voi,
Peani tr azbuirari. Di nji ntrash tu l ili, pl mt ,
Sh-fr mt tu-ar zboi,
Sh-la shoput tini c ndu trets
Cu ghiumea-ts tr-ap -aratsi, Tsash ca sclava sh-vears -aroau
Aushanj, feati sh-gionj deadun A t i oclji doi?
Pri loc m rmurisits arm n Al sai tu munts diparti
Sh-mea un l-alantu elj sh-aspun: Shapti njilj di oi.
Mutrits, Marusha treatsi!
Sh-vinj cu calu-a meu tu spumi,
Tu cheptu-ts c nt inima Vinj aoa la Pind,
Di dor di mushiteats Vinj cu pira-a mea dit cheptu
Sh-cu greu ascumt s-leag n Dorlu-a t u s-aprind?
A sinilor tinireats .
C tu-a Agrafilor munts
Di-alag shcretslji oclj-a mei Suntu feati njilji,
Ca-alghinili nyie Ma nu-i un ca Marusha,
Fureashti s-soarb njatili, Al Bacola hilji.
Di vimtu diznjirdatili,
A cheptului pirtsie. C sh-a tserlui steali tuti,
Tuti si s-adun ,
Sh-un dultsi grai, ah, grailu-a t u! Nu va s-poat tra s-adar
Ma dultsi ca un c ntic, Ca Marusha un .
Tsi nj-al ceashti mints li
Cu-a vreariljei disc ntic. Di nj-alag dzua tut
Mintea mash la tini
Sh-cu stranjili di la-ar zboi, Sh-noaptea-a inim ljei yisi
Sh-cu-atl zli c ndu esh la cor Sun di tini mplini.
M rushe, io ti voi,
L ngoari nj-am di dor. Esh dit ar zboi, mushat ,
Fr ndzi-ar schitorlu,
Cari ts dz si, mori mushat , Fr ndzi b rdili shi spata,
C io ti-ag rshii, C -nj ti-ashteapt dorlu.
Di nji stai nvirinat
Sh-c njisit -nj hii?
Tachi Caciona Puizii Inediti 157 158 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Pljumbi va disic niorlji,


Mbrats va ti ljau c val Di va s-trundueasc horli.
Pri-a meu gioni-areati
Sh-v-agiundzem azbuir nda Tiniri muscupuleani,
Tu-Agrafli mushati. Nalti, zveltili dailjani,
Va s-acats s-trag corlu
Va n-ashteapt nsus la munti Sh-pri giunari va-lj fr ng dorlu.
Hoar -a noastr tut
Sh-di f lcarea-a mea sh-di soea-nj S rc ceanj cu s rc ceani,
Va hii nai ma vrut ! C-avem hljinj adrats n sut ,
Va s-alas -a lor c livi
Va-acljim m la numta-a noastr Sh-va s-lja sumuria tut
Tuti vlahuhorli (Ca tr Pashtili nviscut )
Sh-va li-adr m noi s rb tori, S-gioac la-a cumbarlui numt .
Un mes, l l torli.
Va n yin -arm tuladzlji
S-aib -arasti tra s-agiung nc rcats cu asimcadzlji,
Acljimatslji tuts la numt , Tuts arm tusits c val ,
Oaspits vruts dit dip rtari Gionj cu flambura tu m n ,
Sh-dip rtata far tut . Gionj, a munts lor curun ,
Dit Prutata-al Bucuval .
Va n yin f rshirotslji
Tr sh dit Arbinshie, Gionj cu capitli tu tastru,
Gr musteanj sh-ficiori dit Pind Gionj cu cheptul ca di gastru,
Tu-albili intrats tsi-lj prind, Gionj tsi lja tr semnu nelu,
Gionj dit Aspruput mie Fric -amar tsi-au b gat
Sh-featili dit Tis lie. Tu-Arbinshia bl stimat
Sh-treambur Ali-P shelu.
Nveasti tiniri, stulsiti,
Biligichi tu albi brats , Unlu sh-unlu, tuts ca bradzlji,
Cu-ocljilj foc furat dit soari Va dipun -a mei f rtatslji
Sh-cu trandafil tu fats . Sh-va s-asun dzenuri sh-v ljuri,
Munts lj sh-a p durlor fadzlji
Chih eadz cu chih oanji Di c nt ri sh-di pljumbi vreav ,
Va n yin cu f lc rli, Aminati dit dugradzlji.
Cu-a lor feati, cu ficiorlji
Sh-cu mushatili nurorli. Va n-aduc elj c niscu
Tserghi sh-di z rc dz vitulji
Va n yin tuts c nt nda, Avinati tu limerli,
Pri binetslji arujinda, C ndu es s-bea ap serli,
C ntitsi s-umpleari c ljuri Sh-fripti tu di cornu suli.
Sh-va v zeasc munts sh-v ljuri,
Tachi Caciona Puizii Inediti 159 160 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

Yin di Seacishti tu utri Tu Mailu-a tinireats ljei,


V-adutsem pri calj furtii Tu Mailu cu c nt rli,
Sh-va t ljem noi tr curbani C nd es arm njlji dit arniu
Tuts sugarlji dit cupii. Shi s-trunduescu horli.

S-bea cu seati tinireatsa Tu Mai noi va n ncurun m,


Sh-aushaticlu s-bea foclu Tu Mai va-adr m noi numt
Ah rzit di soari-a yinlui, Sh-nidisp rts ts, deadun va-s st m,
Di nu va lj-acats loclu. Deadun noi bana tut .

Sh-va da s ritsli di padi Esh dit ar zboi, mushat ,


Sh-c ntitsli va li-asc rcheasc Fr ndzi-ar schitorlu,
Sh-mea va intr n cor si-lj trag Fr ndzi b rdili shi spata,
N giucari tinireasc , C -nj ti-ashteapt dorlu.
C va-aprind yinlu, tinir,
Foc tu inima-aushasc . Mbrats va-nj ti ljau c val
Pri-a meu gioni-areati
Cilnicadz cu s rits albi, Sh-va-agiundzem azbuir nda
Cu-a lor cumbuloyi tu m n , Tu-Agrafili mushati.
Ashtirnuts pri mindirlichi,
Va bea yin n s pt m n , Tr-a t i oclji, mori dailjan ,
Nicurmat, sh-mea va s-aspun Tr njatili-a tali,
Veaclja-a horlor ban bun . Va-ts dau inima-nj sh-aveari,
Tuti oili-a meali!
Gionj, b rbats, niveasti sh-feati
Va lj-aprind -a yinlui foclu Chih oanji s-hii cu-anami
Sh-tuts va s-fr ng di giucari, Sh-eu p n va s-mor,
Di va s-trundueasc loclu. Picurar la oili-a tali
Sh-celnic la-a t u dor!
Sh-mea va s-avd nclo di-amari,
P n tu xinitie,
Di-un numt arm neasc ,
Numt mari tr ciudie.

Tu Mai, M rushe, ti-amintash,


Tu Mai ti p tidzar ,
Tu Mai io, prota ti vidzui,
Tu munti-aclo nafoar .
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 161 162 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

lipseashti scriari cati zbor arm nescu, cu dirivatili a lui, ashi ca s-


putem s-f tsem shi un dictsiunar standardu a limb ljei arm neasc , pi
cari s-lu-ad vg m tu bitisita-a ndriptarlui.
Tu-aestu ndriptar va s-ufilisim definitsiiloatiditD icionarul Expli-
cativ a Limbii Rom ne publicat tu 1975 di un comitet di v r 15
Tiberius Cunia filoloyi b gat di Academia Rom n di Bucureti shi di zboar,tsili
Pripuniri tr un: NDRIPTAR ORTOGRAFIC, scoasim noi, poati, tra s-putem s-n-aduchim. Aesti definitsii li deadim
ORTOEPIC SHI DI PUNCTUATSIE A tu Partea I publicat tu numirlu tricut a rivist ljei. Nu va s-li d m
SCRIARILJEI ARMNEASC (II). diznou sh-tu aestu numir.
ndriptarlu aestu easti mult ma mari dic t lipsea s-hib , c avem
Zbor di la Ridactsie La Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei dat multi ditalii, multi exempli, shi avem aspus lucri tsi nu sh-au
Arm neasc tsi s-ts nu Bituli, tu Machidunie, dit 24-li tu 31-lu di loclu tu un ndriptar ma tu alti c rts ca, bun oar , un gramatic i
Avgustu 1997, s-lo apofasea ca si s ndreag , la Editura Cartea carti di aleadziri. Ma noi u featsim maxus; c ndriptarlu nu easti faptu
Arom n , un ndriptar Ortografic, Ortoepic shi di Punctuatsie a Scri- ah ntu tr filoloyi, c t easti faptu tr oaminjlji di-arad tsi vor s
ariljei Arm neasc . Ortografia easti definit ca ansamblul di reguli nveats scriarea corect a limb ljei arm neasc . Arm njlji nu au
tsi-aspun scriarea corect a unei limb ; ortoepia, ca ansamblul di sculiili a lor iu s-poat s-lji nveats njitslji si scrii shi s dyiv seasc
reguli tsi-aspun pronuntsarea corect a zboar lor; iar punctuatsia, ca arm neashti, tsintsi dz li pi st m n , 5-6 oari di chiro tu dzu , sh-anj
ansamblul di seamni (punctu, virgul , seamni di ntribari ic njirari, cu-arada. Multu-multu, ficiorlji arm nj, cari nveats adz carti tu
etc.) cari aspun cum lipsescu pronuntsari shi intonari zboar li, c ndu sculii xeani, va s-aib dau -trei s h ts pri sipt m n . Aclo va l s-
s-avdu deadun tu un fraz ic un propozitsie. aspun , prining alti lucri, shi sistemlu di scriari a limb ljei arm n .
Eara zborlu ca tu-aestu ndriptar si s-aspun normili di scriari ashi Sh-multu chiro nu va poat s-aib dascalu tra s-lji nveats njitslji tuti
cum fur ndreapti la simpozion. Tu Tomlu VIII a Rivist ljei di Litira- regulili di scriari.
tur shi Studii Arm ni, Anlu 4, Numirlu 2, Partea I (Sumedru 1997), Tr-atsea, un ficior cari ari mirachea s nveats ghini s scrii arm -
featsim un prishcurtari a discutsiilor avuti shi a normilor di scriari neashti, lipseashti, ma s-nu-aib un ndriptar, s-lucreadz singur, s-
ast siti. Anlu tsi tricu lucr m la aestu ndriptar shi tu numirlu tricut a citeasc singur c rts scrisi cu soi-soi di reguli shi, dit citirea-a lor, s-
rivist ljei avem publicat un pripuniri tr Partea I a ndriptarlui tu afl el singur regulili atseali buni tsi dascalu di la shcoal nu-ari chiro
cari discut m regulili di scriari shi pronuntsari a vocalilor shi a s-lji li-aspun . Tr-aestu ficior, avearea aproapea di m n a unei carti
semivocalilor. Tu-aestu numir f tsem un pripuniri tr Partea II a iu s-hib aspusi normili di scriari, cu multi ditalii shi exempli, va-lj
ndriptarlui, cari s-aspun regulili di scriari shi pronuntsari a hib di mari agiutor.
consoanilor. Ma nclo, tu alti numiri a rivist ljei va s-f tsem shi alti Tra si scriem sonurli ic zboar li, nu-ari alfabet ndreptu sh-alfabet
pripuniri, tr alti p rts a ndriptarlui, cu regulili di gramatic (ashi str mbu, nu-ari un turlie ndreapt ic un turlii str mb . Tsi easti
cum lipsescu ndridzeari dup normili dit protili dau p rts ), regulili ndreptu shi tsi easti str mbu ts ni di regulili fapti shi, aesti reguli
di punctuatsie, regulili di standardizari a form ljei a zboar lor, tsi s- hiindalui arbitrari, scriarea dup aesti reguli easti sh-ea arbitrar.
afl zbur ti ma multi soi, dit un parti tu-alant a Machiduniiljei, di Putem si zbur m di un alfabet bun ic di un alfabet slab, di un regul
formari a neologhismilor, etc. bun i di un regul slab , di un scriari bun i di un scriari tsi nu
Va s-ashtipt m ca arm njlji tsi vor s-vead un standardizari a scria- easti sh-ah ntu bun , mash dup tsi mutrim la h rli shi la cusurli ligati
riljei arm neasc tra s-n pitreac la ridactsie, p rerli-a lor, ashi cum di alfabet, regul , ic scriari, shi caractirizarea di bun i slab easti un
li minduescu elj. Un comitet di la ridactsie va li discut aesti p reri shi, caractirizari subiectiv .
ma s-n-agiut Dumnidz , va s-f tsem ma nclo un altu simpozion, tu
cari s-finaliz m normili di scriari tr un form final a ndriptarlui.
Sh-un oar standardizat, va putem s-finaliz m shi forma cu cari
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 163 164 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

tsi s-pronunts mash cu sonlu b, ic mplin tsi s-pronunts mash cu p.


Nota 2 Ma nclo, tu sectsia-a litir ljei m, va s-videm c gruparea di
PARTEA II litiri mb poati si s-afl scriat (str mbu) shi nb. Regula di-aoa s-aplic
la tuti zboar li iu gruparea di litiri s-afl scriat mb sh-cari s-
pronunts shi mp.
CONSOANILI
(2.2) LITIRILI C, CH, K
(2.1) LITIRA B
Dup litira tsi yini dup ea, litira c ari trei sonuri:
Litira b ari mash sonlu a ljei di baz ca tu zboar li: bal-co-ni, bir- (i) poati s-aib un son di baz , ascur, nimuljat, ca tu zborlu cal:
bec, bun, cor-bu, ih-ti-ba-ri, or-bu, etc. (ii) poati s-aib un son di baz , ascur, muljat, ca tu zborlu chep-tu;
La scriarea-al b, putem s-avem dau prublemi, tsi suntu b gati pi cali shi
cu regula di ma nghios. (iii) poati s-aib sh-un altu son, dultsi, muljat, ca tu zborlu ci-cior.
Litira k ari dau sonuri:
Regul : (1) Zboar li tsi pot s-hib pronuntsati shi scriati shi cu b shi (i) poati s-aib idyiul son cu-atsel di baz , ascur, nimuljat al c, shi
cu v, (i) zboar tsi s-afl chiola tu limb , ic (ii) zboar tsi va s-intr (ii) poati s-aib idyiul son cu-atsel di baz , ascur, muljat al c ca tu
tu limb ma nclo ca neologhismi, lipsescu scriari cu b. Aesti zboar va zborlu ki-lo.
poat s-hib pronuntsati cu sonurli b ic v, dup cum va s-u va omlu. B gats oar c sonlu ascur, nimuljat c (tsi nu s-afl n intea-a
(2) Zboar li tsi pot s-hib pronuntsati shi scriati shi cu mb shi cu mp, sonurlor e shi i) nu s-avdi tamam un soe cu sonlu ascur, muljat ch (tsi
lipsescu scriari cu mp. Aesti zboar va poat s-hib pronuntsati cu so- s-afl n intea-a sonurlor e shi i); andoilea son easti niheam cama
nurli mb ic mp, dup cum va s-u va omlu. muljat. Bun oar , litira compus ch dit zboar li: chea-tr , chelj,
Exceptsiili la aesti dau reguli suntu aspusi tu dictsiunar. chen-dru, chi-li-mi, chin, du-chea-ni, luchi, etc. ari un son niheam
cama muljat tsi sh-u-adutsi ma multu cu sonlu-al chi/chie dit idyili
Bun oar : zboar c ndu suntu scriati ca: chia-tr , chielj, chien-dru, du-chia-
(1) Zboar li tsi pot si s-avd dau turlii, sh-cu sonlu b sh-cu sonlu v, ni, etc.; sonlu-al c dit zboar li: a-duc, cun-dilj, cad, c -ra-ri, ca-s ,
lipsescu scriari cu b, ca zboar li: pro-b , bi-bli-i/bi-bli-e, bi-bli-u-te- c -ru-n , coa-d , co-dru, co-f , pri-c , etc. easti niheam cama
c , etc. Eali nu lipsescu v rn oar scriari cu v ca: pro-v , vi-vli-i/vi- nimuljat! Idyiul lucru sh-cu sonlu-al k dit zboar ca Ke-ni-a cari s-avdi,
vli-e, vi-vli-u-te-c /vi-vli-u-th -chi, etc. pri limba-a noastr , ma multu ca sonlu chie dit idyiul zbor scriat ca
(2) Zboar li tsi pot si s-avd dau turlii, sh-cu sonlu mb sh-cu sonlu Chie-ni-a.
mp, lipsescu scriari cu mp ca: am-p -tu-ra-ri, am-pla-tea, am-pl -tes- Cititorlu poati si s ntreab c tse nu dz tsem c sonlu-a litir ljei
cu, am-put, lam-p , lim-pi-di, mpa-di, mpi-zu-es-cu, mpros-tu, mprus- simpl c, esti idyiul cu-atsel a litir ljei compus ch. Atsel tsi cunoashti
tedz, pis-ti-men, scum-pu, st m-pu-ses-cu, tram-p, trum-pe-t , etc. nu limba rum neasc poati s-aducheasc ma lishor diferentsa c ndu
lipsescu v rn oar scriari cu mb ca: am-b -tu-ra-ri, am-bla-tea, am- compar pronuntsarea tu limba rum neasc a zborlui chel (tsi nu s-
bl -tes-cu, am-but, lam-b , lim-bi-di, mba-di, mbi-zu-es-cu, mbros-tu, avdi chiel ma s-avdi ashi cum easti scriat, chel), cu pronuntsarea-a tu
mbrus-tedz, mbis-ti-men, scum-bu, st m-bu-ses-cu, tram-b, trum-be- limba arm neasc a zborlui chep-tu (tsi s-avdi chiep-tu, nu ashi cum
t , etc. B gats oar c forma cama cunuscut di ndau zboar di ma easti scriat chep-tu): sonlu chie dit zborlu arm nescu chiep-tu easti ma
nsus, ca zboar li: lam-b shi trum-be-t bun oar , poati s-hib forma muljat ca sonlu che (tsi nu s-avdi chie) a zborlui rum nescu chel!
cu b, nu cu p. Alti exempli-exceptsii, ca zborlu O-lim-pu cari, di ma
multili ori, s-pronunts E-lim-bu, suntu aspusi tu dictsiunar. Regul : (1) Litira c ari sonlu a ljei di baz , ascur, nimuljat, c ndu
Nota 1 B gats oar c aoatsi zbur m di zboar li tsi pot si s-avd nu-ari dup ea litirli e shi i (lungu i shcurtu). Idyiul son di baz , ni-
dau turlii, sh-cu mb sh-cu mp. Nu zbur m di zboari ca am-bar/mbar, muljat, va lu-afl m sh-tu litira k, tu zboar xeani, aclo iu zboar li pot
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 165 166 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

s-hib scriati sh-cu c. suntu b gati pi cali cu regula di ma nghios.


(2) Litira c ari sonlu a ljei di baz , ascur, muljat, c ndu si ngr p-
seashti ch (va dz c , easti parti dit litira compus ch) shi ari dup ea Regul : (1) Zboar li tsi pot s-hib pronuntsati shi scriati shi cu c shi
litirli e shi i (lungu i shcurtu). Idyiul son di baz , muljat, va lu-afl m cu h (zboar tsi s-afl tu limba di az , ic zboar tsi va s-intr tu
sh-tu litira k, tu zboar i numi xeani, aclo iu zboar li pot s-hib scriati limb ma nclo, ca neologhismi), lipsescu scriari cu c. Aesti zboar va
sh-cu ch, va dz c n intea-a litirilor e shi i (lungu i shcurtu). poat s-hib pronuntsati cu sonurli c ic h, ma s-u va ashi omlu.
(3) Litira c ari un son dultsi, muljat mash atumtsea c ndu c s-afl (2) Zboar li di-ar zg xean , numi di lucri, idei, oaminj, locuri, etc.
n intea al e shi i (lungu i shcurtu). tr cari adetea internatsiunal easti ca s-hib scriati cu k, ma cari pot s-
hib scriati pri-arm neashti sh-cu c/ch shi cu k, lipsescu scriari mash
Bun oar : cu k.
(1) S ngr pseashti c shi s-pronunts totna cu sonlu latinescu c, Exceptsiili la aesti dau reguli, suntu aspusi tu dictsiunar.
ascur shi nimuljat, tu zboar tsi lipsescu scriari ca zboar li: a-duc,
cun-dilj, cad, c -ra-ri, ca-s , c -ru-n , coa-d , co-dru, co-f , pri-c , Bun oar :
etc. zboar cari nu-au un litir e nec un litir i cari s-yin dup c. (1) Zboar li cari au dau virsiunj, un cu c ascur, nimuljat sh-alant
Aesti zboar nu lipsescu v r oar scriari ca: a-duk, kun-dilj, kad, k - cu h, zboar cari lipsescu scriari ca: prac-ti-c , ca-rac-ter, chi-rur-gu,
ra-ri, ka-s , k -ru-n , koa-d , ko-dru, ko-f , pri-k , etc. ef-che-li, h r-ches-cu, if-chi-i/if-chi-e, mi-lan-cu-li-i/mi-lan-cu-li-e,
(2) S ngr pseashti ch, n intea-a litirilor e shi i, shi s-pronunts cu etc.; nu lipsescu v r oar scriari: prah-ti-c , ha-rac-ter, hi-rur-gu,
un son di baz , ascur sh-muljat, tu zboar tsi lipsescu scriari ca ef-he-li, h r-hes-cu, if-hi-i/if-hi-e, mi-lan-hu-li-i/mi-lan-hu-li-e, etc.
zboar li: chea-tr , chelj, chen-dru, chi-li-mi, chin, du-chea-ni, luchi, Tu-aest catigorie b g m shi zboar (ma multu nturtseshti) cu dublu-c
etc. Aesti zboar nu lipsescu v rn oar scriari ca: kea-tr /kia-tr , tsi lipsescu scriari ca: c -ic-ci, chiurc-ci, ci-cric-ci, ciu-buc-ci, con-
kelj/kielj, ken-dru/kien-dru, ki-li-mi, kin, du-kea-ni/du-kia-ni, luki, etc. drac-ci, tu-fic-ci, ci-flic-ci, bil-bic-ci, im-bruc-ci, sh-alti poati tsi n-
B gats oar c aestu h nu s-pronunts c ndu yini dup c; mash c ascap ma suntu aspusi tu dictsiunar. Aesti zboar nu lipsescu
fatsi ca sonlu c din intea-al e/i, si s-avd ascur muljat, un son tsi sh-u- v rn oar scriari cu hc, ca: c -ih-ci, chiurh-ci, ci-crih-ci, ciu-buh-ci,
adutsi multu cu sonlu di baz c ascur, nimuljat. C tiv r oar , tu con-drah-ci, tu-fih-ci, ci-flih-ci, bil-bih-ci, im-bruh-ci, etc. Ma avem
ndau zboar , s-poati ca s-afl m shi ndau exceptsii la aest regul . aoa shi ndau exceptsii, ca zboar li, tsi lipsescu scriari: ah-ci, ar-hi-u-
Ashi afl m, bun oar , tu dictsiunarlu al Papahagi, zborlu di ar zg log, b h-ce, b h-ci-shi, b -t h-ci, boh-ci, buh-cea-gi, or-hes-tr , z -
nturtseasc (adz chirut poati dit limb !) mec-he-m , zbor tsi va n h-ci sh-alti poati tsi n-ascap shi suntu aspusi tu dictsiunar; zboar
dz c tribunal sh-iu dau li sonuri c shi h s-avdu ahoryea, va dz c , tsi nu lipsescu scriari: ac-ci, ar-chi-u-log, b c-ce, b c-ci-shi, b -t c-
zborlu nu s-citeashti me-che-m (me-ke-m ) ma mec-he-m . Aesti ci, boc-ci, buc-cea-gi, or-ches-tr , z -n c-ci, etc.
zboar , c ndu va li-avem, va s-hib scriati cu k nu cu c, va dz c , (2) Litira k s-afl mash tu zboar xeani ic di ar zg xean , ca tu
zborlu mecheme va s-hib ngr psit mekheme! zboar li tsi lipsescu totna scriari ca: kilo, kilogram, kilometru, Ke-ni-a,
(3) S ngr pseashti c shi s-avdi dultsi, muljat, c ndu s-afl n intea King, etc. shi ari totna sonlu di baz ascur al c/ch di ma nsus (va
litirilor e shi i, ca tu zboar li: cea-t , cea-i/ceai, cer-g , ci-resh, ci-nu- dz c , c, c ndu nu easti n intea-al e/i, shi ch c ndu easti n inti); aesti
shi, ci-reap, li-li-ci, etc. zboar nu lipsescu v r oar scriari: chilo, chilogram, chilometru,
Nota 1 B gats oar c (i) idyiul son di baz , ascur, nimuljat poati Che-ni-a, Ching, etc.
si s scrii dau turlii, cu litira c shi cu litira k c ndu nu-au dup eali
sonlu e ic i, shi (ii) idyiul son di baz , ascur, muljat poati si s
ngr pseasc dau turlii, cu litira compus ch shi cu litira simpl k
(2.3) LITIRILI D, DZ, DH (, = dhelta)
c ndu au dup eali sonlu e ic i. Sonlu dultsi, muljat si scrii un
singur soe, cu litira c tsi ari dup ea un son e ic i. Dup (i) ar zga-a zborlui, shi dup cum lj-easti pronuntsarea, ic
Tu scriarea-a litirilor c shi k, avem mash dau prublemi; sh-aesti (ii) dup litira cari s-afl dup n s , litira d ari trei sonuri:
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 167 168 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

(i) poati s-aib sonlu di baz , latinescul son d, ca tu zborlu da-d ;


(ii) poati s-aib sonlu dit zboar ca bu-dz , dz c, dzu- ; shi Regul : (1) Zboar li tsi pot s-hib pronuntsati shi scriati dau turlii,
(iii) poati s-aib sonlu g rtsescu / (dhelta), scriat d/dh ca tu zborlu shi cu dz shi cu z, lipsescu totna scriari cu dz; scriarea cu z nu easti
da-l /dha-l . aprucheat . Mash c aesti zboar va poat s-hib pronuntsati, sh-cu
sonlu dz sh-cu sonlu z, dup cum easti grailu-a omlui sh-dup cum va
Regul : (1) C ndu nu ari dup ea litirli h shi z, litira d poati s-aib s-u va el.
(i) sonlu a ljei di baz , sonlu latinescu d, ic , (ii) tu ndau zboar di (2) Zboar li di-ar zg g rtseasc (sh-poati arbinshasc ) cari au
ar zg g rtseasc i arbinshasc , poati s-aib , dup cum easti grailu-a sonlu tu zbor, lipsescu scriari cu d, nu cu dh, c suntu (i) zboar
omlui, dau li sonuri: sonlu latinescu d ic sonlu g rtsescu (dhelta). intrati chiola tu limb , i c suntu (ii) zboar tsi va s-intr tu limb ma
(2) C ndu litira d ari dup ea litira z, litira compus dz s-avdi cu un nclo ca neologhismi; mash c scriarea-a zboar lor cu dh easti
son tsi s-afl nolgica di sonlu di baz al d, shi sonlu di baz al z; aprucheat ca un variant tr-atselj tsi vor s-aspun maxus c
(3) C ndu litira d ari dup ea litira h, litira compus dh s-pronunts zboar li lipsescu pronuntsari cu nu cu d.
totna cu sonlu g rtsescu (dhelta). (3) Suntu zboar tsi pot s-hib pronuntsati shi scriati sh-cu nd shi cu
nt; multi di-aesti zboar lipsescu scriari cu nt ma suntu shi alti zboar
Bun oar : tsi lipsescu scriari cu nd. Scriarea va si s-fac dup cum easti aspus
(1) S scrii d, shi s-pronunts totna cu sonlu latinescu d, tu zboar tu dictsiunar.
ca: da-d , dai-ma, dis-car-cu, gar-du, g r-di-n , p -du-ri, etc. Tu Exceptsiili la aesti reguli, suntu aspusi tu dictsiunar.
dictsiunarlu dit bitisita-a ndriptarlui, aesti zboar suntu scriati tuti,
mash cu litira d. Ma, tu ndau zboar di ar zg g rtseasc Bun oar :
(c tiv rn oar arbinshasc ) tsi s-afl scriati cu d (nu dh), ca: da-l , (1) Zboar tsi lipsescu scriari ca: bu-dz , dzac, dza-d , dza-m ,
di-na-mi, das-cal, Di-mi-tri, etc. va s-pronunts ic (i) cu sonlu dzan-gr , dza-ri, dza-tsi, dz n/dz -n , dzea-n , dzea-dzit/dea-
latinescu d, ic (ii) cu sonlu g rtsescu , dup cum easti grailu-a dzit/dzea-dit, dzi-ni-ri, dzu- , etc. nu lipsescu v rn oar scriari ca:
omlui. bu-z , za-c, za-d , za-m , zan-gr , za-ri, za-tsi, z n/z -n , zea-n ,
(2) C ndu litira d ari dup ea litira z, litira compus dz s-avdi ca tu zea-dzit/zea-dit/dea-zit, zi-ni-ri, zu- , etc. cu tuti c suntu graiuri iu
zboar li: a-ra-dz , bu-dz , dz c, dz -n , dzea-n , dzi-ni-ri, dzu- , zboar li s-pronunts cu z, nu cu dz; omlu tsi zburashti acas aesti
etc. Aesti zboar suntu scriati tu dictsiunar mash cu litira compus dz. graiuri, poati s-li pronunts cu z, ma s-u va, ma lipseashti s-li
(3) C ndu litira d ari dup ea litira h, cum avem, bun oar , tu ngr pseasc totna cu dz, nu cu z. Exceptsii ca zborlu a-dz , tsi va
zboar li dha-l , dhi-na-mi, dhas-cal, Dhi-mi-tri, etc. combinatsia di poat s-aib shi varianta a-z , suntu aspusi tu dictsiunar.
dau litiri dh (litira compus dh) s-pronunts totna cu sonlu g rtsescu (2) Zboar li veclji di-ar zg g rtseasc (c tiv rn oar shi arbini-
, dhelta. shasc ), tsi s-avdu sh-cu sonlu g rtsescu sh-cu sonlu latinescu d,
Nota 1 B gats oar c ndau zboar dit punctili (1) shi (3) di ma suntu multi, shi eali lipsescu scriari cu d, ca zboar li-exempli: a-cri-
nsus pot s-hib scriati dau turlii; em cu litira d, em cu combinatsia di d , a-dim-tu, ad-yi-ses-cu, ai-do-n , al-si-d , am-bud-yi-ses-cu, a-na-
litiri dh (tr sonlu g rtsescu ). pud, an-ghi-d , a-ra-d , a-r -d -tsi-n , av-de-l , a-yiu-di-m , chin-
Tu scriarea-a litir ljei d (shi a litirilor compusi dz shi dh), afl m n- din, chi-ri-mi-d , ca-dru, cir-da-chi, coar-d , cur-de-li, cur-du-ses-cu,
dau prublemi: Cum lipsescu scriari (i) zboar li tsi s-pronunts sh-cu da-l , das-cal, dghi-v -ses-cu, di-cu-njar, di-na-mi, dip-l , dis-poti,
sonlu al z, sh-cu sonlu al dz; (ii) tuti zboar li cari s-pronunts cu sonlu doa-r , do-x , e-xu-d , fi-mi-ri-d , fi-ri-d, h i-dip-ses-cu, id-yiu, il-
latinescu d ma s-pronunts shi cu sonlu g rtsescu (exceptsiili hiinda- pi-d , l -lu-d , li-va-di, lum-bar-d , lus-chi-d , mig-dal, mu-dis-tr ,
lui mash zboar li g rtseshti tsi au intrat tora tu soni tu limb shi mu-li-di, p -tri-d , pir-di-c , pu-xi-ma-di, scu-ti-di, sin-do-ni, st -fi-
suntu cunuscuti mash tu G rtsie); shi (iii) zboar li tsi au gruplu di litiri d , tsi-g -ri-d , ur-d , ur-di-e, z r-ca-d , etc. Ma aesti zboar pot si
nd tsi poati si s-pronunts shi nt. Aesti prublemi suntu dizligati tu s ngr pseasc sh-cu sonlu g rtsescu dh (dhelta), ma s-u va omlu
regula di ma nghios. maxus, ca: a-cri-dh , a-dhim-tu, adh-yi-ses-cu, ai-dho-n , al-si-dh ,
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 169 170 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

am-budh-yi-ses-cu, a-na-pudh, an-ghi-dh , a-ra-dh , a-r -dh -tsi-n , (2) Zboar li tsi pot s-hib pronuntsati shi scriati shi cu th (sonlu
av-dhe-l , a-yiu-dhi-m , chin-dhin, chi-ri-mi-dh , ca-dhru, cir-dha- theta) shi cu t, f, shi c tiv r oar s, lipsescu scriari cu t, f, ic s. Aesti
chi, coar-dh , cur-dhe-li, cur-dhu-ses-cu, dha-l , dhas-cal, dhghi-v - zboar va poat s-hib pronuntsati sh-cu sonlu g rtsescu , (shi scriati
ses-cu, dhi-cu-njar, dhi-na-mi, dhip-l , dhis-poti, dhoa-r , dho-x , e- cu combinatsia di litiri th, ma s-u va ashi autorlu).
xu-dh , fi-mi-ri-dh , fi-ri-dh , h i-dhip-ses-cu, idh-yiu, il-pi-dh , l - Exceptsiili la aesti reguli suntu aspusi tu dictsiunar.
lu-dh , li-va-dhi, lum-bar-dh , lus-chi-dh , mig-dhal, mu-dhis-tr ,
mu-li-dhi, p -tri-dh , pir-dhi-c , pu-xi-ma-dhi, scu-ti-dhi, sin-dho-ni, Bun oar :
st -fi-dh , tsi-g -ri-dh , ur-dh , ur-dhi-e, z r-ca-dh , etc. (1) Suntu zboar iu litira shi sonlu v pot s-lja loclu a litir ljei shi a
Tr cititorlu intirisat d m ma nghios ndau zboar internatsiunali sonlui f. Ashi avem bun oar zboar ca frun-di-d , zu-gr f-ses-cu,
(loati dit dictsiunarlu-al Tachi Papahagi) cari lipsescu totna scriari sh- etc. tsi pot s-hib ngr psiti sh-pronuntsati shi vrun-di-d , zu-gr v-ses-
tu limba-a noastr cu d (ca tu alanti limbi), ca: cru-cu-dil, cu-mi-di-e, cu, etc. Aesti zboar lipsescu scriari ca tu dictsiunar: vrun-di-d , zu-
del-fin, de-mun, der-m , di-a-lec-tu, di-a-log, di-a-man-tu, di-plu-mat, gr f-ses-cu, etc.
di-plu-m , dis-cu, dog-m , e-pi-di-mi-e, grad, i-de-i, idul, iod, li-mu- (2) Suntu zboar iu sonlu g rtsescu (theta) s-ari transfurmat , tr
na-d , lor-du, mi-lu-di-e, mi-toa-d , mo-d , mu-ne-d , pa-ra-dig-m , multi graiuri arm neshti, tu sonlu a litirilor t, f ic s. Bun oar , ashi
pa-ra-dis, pi-da-go-g, sar-de-l , si-no-d , so-d , etc. zboar cari pot si avem zboar li tsi lipsescu scriari cu t, f ic s: ca-ti/ca-fi, p r-mit/p r-
s-pronunts sh-cu ma nu lipsescu v rn oar scriari tu limba-a mif/p r-mis, pif-chiu, psu-ti-e/psi-fi-e, ta-m /sa-m , fea-mi-n, ti-lun-
noastr cu dh ca: cru-cu-dhil, cu-mi-dhi-e, dhel-fin, dhe-mun, dher-m , di/fi-lun-di, ti-melj/fi-melj, ti-mi-ri-d /fi-mi-ri-d , fir-ma-ni, sh-alti
dhi-a-lec-tu, dhi-a-log, dhi-a-man-tu, dhi-plu-mat, dhi-plu-m , dhis- poati tsi suntu aspusi tu dictsiunar; aesti zboar pot s-hib scriati sh-cu
cu, dhog-m , e-pi-dhi-mi-e, gradh, i-dhe-i, idhul, iodh, li-mu-na-dh , th, ma s-u va ashi autorlu, ca: ca-thi, p r-mith, pith-hi , psu-thi-e, tha-
lor-dhu, mi-lu-dhi-e, mi-toa-dh , mo-dh , mu-ne-dh , pa-ra-dhig-m , m , thea-mi-n , thi-lun-di, thi-melj, thi-mi-ri-d , thir-ma-ni, etc.
pa-ra-dhis, pi-da-go-g, sar-dhe-l , si-no-dh , so-dh , etc. Exceptsiili suntu aspusi tu dictsiunar.
(3) Avem zboar tsi pot s-aib dau versiunj, c pot si s-pronunts
sh-cu gruparea di dau litiri nt, sh-cu gruparea di dau litiri nd. Dup
cum va u caft zborlu, sh-dup cum suntu aspusi tu dictsiunar, aesti
(2.5) LITIRILI G, Gh, Y (ghamma)
zboar va si ngr pseasc un soe i dau . Ashi, bun oar , avem
zboar tsi lipsescu scriari ca: ghi-gan-tu, in-da-ti, min-du-es-cu, mur- Dup (i) ar zga-a zborlui shi pronuntsarea-a lui tu grailu di-acas a
min-ti/mur-min-tu, nvis-c -min-tu, pun-ti, sin-ta-x , sun-tu, etc. Aesti omlui, ic (ii) dup cum s-afl scriat (cu litira h, ic f r litira h
zboar nu lipsescu v rn oar scriari ca: ghi-gan-du, in-ta-ti, min-tu- dup ea), litira g poati s-aib ma multi sonuri:
es-cu, mur-min-di/mur-min-du, nvis-c -min-du, pun-di, sin-da-x , sun- (i) poat s-aib un son di baz , latinescu, ascur, nimuljat, ca tu
du, etc. Pi di-alt parti avem zboar -exceptsii ca fan-taz-m , cari pot si zborlu g -lji-n ;
s-avd shi si scrii shi fan-daz-m . (ii) poat s-aib un son di baz , latinescu, ascur, muljat, ca tu
zborlu ghe-l ;
(iii) poati s-aib un son latinescu, dultsi, muljat, ca tu zborlu gio-ni;
(2.4) LITIRA F (iv) poati s-aib sonlu g rtsescu (ghamma) ascur, nimuljat, ca tu
zborlu gu-mar (ghu-mar); shi
Litira f ari mash un son di baz ca tu zboar li: fea-t , fi-ri-d, etc. (v) poati s-aib sonlu g rtsescu (ghamma) muljat, ca tu zborlu
La scriarea-al f, putem s-avem mash dau prublemi, tr cari zbur m ghif-tu (yif-tu).
tu regula di ma nghios: Dup ar zga-a zborlui, shi dup grailu di-acas a omlui, litira y ari
dau sonuri:
Regul : (1) Tr zboar li tsi pot s-hib pronuntsati shi scriati shi cu f (i) poati s-aib sonlu g rtsescu (ghamma) muljat, ca tu zborlu yif-
shi cu v, nu-avem fapt v rn regul limpidi; cati zbor va si tu (ghif-tu); shi
ngr pseasc dup cum easti aspus tu dictsiunar. (ii) poati s-aib sonlu latinescu i (vocal i semivocal ), ca tu
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 171 172 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

zboar li Ye-men, York. muljat.


B gats oar c sonlu latinescu ascur, nimuljat g (tsi nu s-afl (8) C ndu s-afl tu zboar , ic numi xeani di lucri, locuri, oaminj,
n intea-a sonurlor e shi i) nu s-avdi tamam un soe cu sonlu latinescu etc. litira y lipseashti pronuntsari cu sonlu latinescu i (vocal i
ascur, muljat gh (tsi s-afl n intea-a sonurlor e shi i); andoilea son semivocal ), ashi cum easti pronuntsat tu limba xean di iu yini
easti niheam cama muljat. Bun oar , litira compus gh dit zboar li: zborlu.
ghea-ur, ghe-gan, ghe-l , ghi-de-ri, ghi-ni, ghi-z , s -l -ghes-cu,
slaghi, sl -ghes-cu, etc. easti niheam cama muljat. Aesti zboar au un B gats oar c :
son tsi sh-u-adutsi ma multu cu-atsel al gh dit idyili zboar c ndu (1) Litira g, c ndu nu-ari litirili e, i shi h dup ea, poati s-aib (i)
suntu scriati (cu idyea pronuntsari) ca: ghia-ur, ghie-gan, ghie-l , ghi- mash sonlu latinescu g ascur, nimuljat, (ii) mash sonlu g rtsescu as-
de-ri, ghi-ni, ghi-z , s -l -ghies-cu, slaghi, sl -ghies-cu, etc. dic t cur, nimuljat ic (iii) dau li sonuri ascuri sh-nimuljati, em atsel latines-
sonlu-al g dit zboar li: ga-i/ga-e, gai-le, gal-bin, gu-v , gu-r , etc. cul, em atsel g rtsescul, dup cum easti ar zga-a zborlui ic grailu-a
Cititorlu va s ntreab c tse nu dz tsem c sonlu-a litir ljei simpl g, omlui. Bun oar , (i) tu zboar ca ga-i/ga-e, gai-le, gal-bin, gu-v , gu-
esti idyiul cu-atsel a litir ljei compus gh. Atsel tsi cunoashti limba r , etc. etc. litira g ari mash sonlu latinescu ascur, nimuljat, (ii) tu
rum neasc poati s-aducheasc ma lishor diferentsa c ndu compar zboar ca a-ga-pi, a-glis-tur, ag-nan-ghea, a-gni, a-goa-n , a-grip-ni-
pronuntsarea rum neasc a zborlui ghem, cu pronuntsarea-a tu limba e, a-nag-nos-ti, ar-g s-tir, bu-ga-zi, er-gu, gas-tru, glas-tr , gli-co,
arm neasc a zborlui ghe-l (tsi s-avdi ghie-l ): sonlu ghe=ghie dit glin-di-ses-cu, le-mar-gu, lig-d , p -gur, pe-lar-gu, pi-ga-di, tag-m ,
zborlu arm nescu easti ma muljat ca sonlu ghe (tsi nu s-avdi ghie) a etc. (zboar g rtseshti, cu exceptsia-a zborlui bugazi tsi poati s-yin di
zborlui rum nescu ghem! la turts shi p gur, tsi poati s-yin di la arbinesh), litira g ari mash
sonlu g rtsescu ascur sh-nimuljat, shi (iii) tu zboar ca a-ga-lea, a-
Regul : (1) Litira g ari sonlu a ljei di baz , latinescu, ascur, nimu- gal-m , a-go-nja, a-gri-mi, a-gu-nes-cu, c v-g , gra-m , gr -mus-
ljat, c ndu nu-ari dup ea litirli e shi i (lungu i shcurtu). tean, gus-tu, gu-mar, i-gra-si-e, lu-gu-ri-e, l -ga-r , m -gu-l , p -ga-
(2) Litira g ari sonlu a ljei di baz , latinescu, ascur, muljat, c ndu n , p -ri-gu-ri-e, pli-gu-es-cu, si-gur, ti-ga-ni, vir-gu-ra-mi, zu-graf,
fatsi parti dit litira compus gh shi ari dup ea litirli e shi i (lungu i etc. litira g poati si s-pronunts sh-cu sonlu latinescu, ascur sh-
shcurtu); tu-aesti zboar , litira h nu s-avdi. nimuljat, g, sh-cu-atsel g rtsescul, ascur sh-nimuljat, .
(3) Litira g ari un son latinescu, dultsi, muljat c ndu s-afl n intea- Intirisantu easti ca s-aspunem aoa c , (i) zboar li di ma nsus cari s-
a sonurlor e shi i (lungu i shcurtu). avdu sh-cu sonlu latinescu g ascur, nimuljat sh-cu-atsel g rtsescul
(4) Tu ndau zboar di ar zg g rtseasc (c tiv roar latineasc , ascur, nimuljat, pot s-hib scriati, ma s-u va scriitorlu, sh-ca a-gha-lea,
turtseasc i arbinshasc ) shi c ndu nu s-afl n intea litirilor e shi i a-ghal-m , a-gho-nja, a-ghri-mi, a-ghu-nes-cu, c v-gh , ghra-m ,
(lungu i shcurtu), litira g poati si s-pronunts , dup cum easti grailu-a ghr -mus-tean, ghus-tu, ghu-mar, i-ghra-si-e, lu-ghu-ri-e, l -gha-r ,
omlui, (i) sh-cu sonlu latinescu g, ascur, nimuljat, shi (ii) cu sonlu m -ghu-l , p -gha-n , p -ri-ghu-ri-e, pli-ghu-es-cu, si-ghur, ti-gha-
g rtsescu (ghamma) ascur, nimuljat. ni, vir-ghu-ra-mi, zu-ghraf, etc. shi (ii) zboar ca ca-ta-log, di-a-log, fi-
(5) Tu ndau zboar di ar zg g rtseasc (c tiv roar latineasc , lo-log, gar-ga-r , chi-rur-gu, mag, or-gan, pa-ra-dig-m , pi-da-gog,
turtseasc i arbinshasc ) shi c ndu s-afl n intea litirilor e shi i po-li-log, pro-pa-gan-d , ti-le-graf, ti-pu-gra-fi-e, tsi-ga-r , vur-gar,
(lungu i shcurtu) combinatsia di litiri gh, poati si s-pronunts , dup etc. suntu tuti pronuntsati cu sonlu latinescu g (ca tu tuti limbili
cum easti grailu-a omlui, (i) sh-cu sonlu latinescu g, ascur, muljat, shi moderni dit Vestu tsi li cunushtem la editur ) ma pri-arm neashti pot
(ii) cu sonlu g rtsescu (ghamma) muljat. s-hib tuti pronuntsati shi cu sonlu g rtsescu (c probabil, zboar li
(6) C ndu nu s-afl n intea-a litirilor e shi i, combinatsia di litiri gh au intrat tu limb dit/prit limba g rtseasc ).
lipseashti pronuntsari cu sonlu g rtsescu (ghamma) ascur, (2) Litira g, c ndu ari litirili e shi i dup ea, ari mash sonlu latinescu
nimuljat. g dultsi, muljat; exceptsie u fac mash ndau neologhismi iu g poati s-
(7) C ndu s-afl n intea-a litirilor e shi i, shi nu s-afl tu zboar aib shi sonlu g rtsescu muljat. Bun oar , ashi avem zboar li (i) a-
xeani, litira y lipseashti pronuntsari cu sonlu g rtsescu (ghamma) gioc, an-giur, bi-li-gi-chi, chi-ra-gi, gea-ba, gea-mi, ge-pi, gi-lit, gio-
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 173 174 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

ni, giu-dic, giu-mi-ta-ti, h n-gi, shi-c -gi, etc. cari s-pronunts mash (5) Sonlu g rtsescu ascur s-avdi mash c ndu nu-ari dup el
cu sonlu latinescu g dultsi, muljat, shi (ii) zboar li-exceptsii, ca gi-gan- sonurli e shi i, shi poati si s ngr pseac (i) ic g, n general, ic (ii)
tu/ghi-gan-tu, gim-nas-ti-c /ghim-nas-ti-c , fi-lo-lo-gi-e/fi-lo-lo-ghi-e, gh, c ndu omlu va s-aspun maxus c gh lipseashti si s-avd cu sonlu
ne-o-lo-gis-mu/ne-o-lo-ghis-mu, etc. cari pot si s-pronunts sh-cu sonlu ascur. Bun oar , ma s-lom exemplili di ma nsus, eali lipsescu
latinescu g muljat, dultsi ic ascur, sh-cu-atsel g rtsescul muljat. scriari ca a-ga-lea, a-gal-m , a-go-nja, a-gri-mi, a-gu-nes-cu, c v-g ,
(3) Combinatsia di litiri gh, c ndu ari litirili e shi i dup ea, poati s- gra-m , gr -mus-tean, gus-tu, gu-mar, i-gra-si-e, lu-gu-ri-e, l -ga-r ,
aib (i) mash sonlu latinescu g ascur, muljat ic (ii) dau li sonuri, em m -gu-l , p -ga-n , p -ri-gu-ri-e, pli-gu-es-cu, si-gur, ti-ga-ni, vir-
atsel latinescul g ascur, muljat, em atsel g rtsescul muljat, dup cum gu-ra-mi, zu-graf, etc. Mash c ndu omlu va s-u va maxus ca zboar li
easti ar zga-a zborlui shi grailu-a omlui; nu poati s-aib mash sonlu si s-pronunts cu sonlu g rtsescu ascur, el poati s-li ngr pseasc
g rtsescu muljat. B gats oar c zboar li cari au mash sonlu sh-ca a-gha-lea, a-ghal-m , a-gho-nja, a-ghri-mi, a-ghu-nes-cu, c v-
g rtsescu muljat, si ngr psescu mash cu nu s ngr psescu gh , ghra-m , ghr -mus-tean, ghus-tu, ghu-mar, i-ghra-si-e, lu-ghu-
v r oar cu gh. Bun oar , (i) tu zboar ca a-nan-ghi, n-treghi, ri-e, l -gha-r , m -ghu-l , p -gha-n , p -ri-ghu-ri-e, pli-ghu-es-cu,
ghea-ur, ghe-gan, ghe-l , ghi-de-ri, ghi-ni, ghi-z , s -l -ghes-cu, si-ghur, ti-gha-ni, vir-ghu-ra-mi, zu-ghraf, etc.
slaghi, sl -ghes-cu, etc. combinatsia di litiri gh ari mash sonlu (6) Sonlu g rtsescu muljat s-avdi mash c ndu ari dup el sonurli
latinescu g ascur, muljat iar (ii) tu zboar ca a-ghi-sit, an-ghez, an- e shi i, shi poati si s ngr pseac (i) cu y, n general, (ii) cu gh,
ghi-sedz, dghi-v -ses-cu, ghear-ghir, ghea-tru, ghif-tu, ghi-gan-tu, ghi- c tiv roar , c ndu zborlu poati si s-avd sh-cu sonlu latinescu g
ra-chi-n , ghi-t -ga-ni, ghi-trip-ses-cu, Ghiz-m -ciunj, h r-ghi-e, lu- ascur, muljat shi (iii) cu g tu ndau neologhismi, c ndu zborlu poati si
ghi-e, m -ghea-u , m -ghip-ses-cu, m -ghis-tru, ntur-ghi-ses-cu, sur- s-avd sh-cu sonlu latinescu g dultsi, muljat. Bun oar :
ghiu-nip-ses-cu, ur-ghi-e, vir-ghi-r , etc. combinatsia di litiri gh poati (i) Avem zboar cari s-avdu mash cu sonlu g rtsescu muljat,
si s-pronunts dau turlii, sh-cu sonlu latinescu g ascur, muljat sh-cu- zboar cari lipsescu scriari cu y ca zboar li (di-ar zg latineasc i
atsel g rtsescul muljat. g rtseasc ) di ma nghios: a-yi-nji, c -liyi, chi-ni-yi, p -yi-d , pi-pir-
Intirisantu easti ca s-aspunem aoa c ma multili zboar di ma nsus yea-u , sclayi, yer-mu, sir-yea-ni, Turyea, ur-yi-i/ur-yi-e, Ver-yea, Yea-
(cari suntu ngr psiti cu combinatsia di litiri gh sh-cari pot si s-pronun- ni, yea-ts , yi-i-ta-ti, yi-li-i/yi-li-e, Yi-nar, yi-neam, yin-ghits, yi-oa-r ,
ts dau turlii, sh-cu sonlu latinescu g ascur, muljat sh-cu-atsel Yior-gu, yip-tu, yi-ra-ma-ti, yish-tea-ri, yi-ts l, yi-t -ga-ni, yiu, etc.
g rtsescul muljat), suntu, multu cama multu, scriati cu y, ca: a-yi-sit, (ii) Avem zboar tsi s-avdu dau turlii, sh-cu sonlu latinescu g
an-yez, an-yi-sedz, dyi-v -ses-cu, year-yir, yea-tru, yi-ra-chi-n, yi-t - ascur, muljat sh-cu-atsel g rtsescu muljat, ca zboar li: a-yi-sit, an-
ga-ni, yi-trip-ses-cu, Yiz-m -ciunj, h r-yi-e, lu-yi-e, m -yea-u , m - yedz, an-yi-sedz, dyi-v -ses-cu, year-yir, yea-tru, yif-tu, yi-gan-tu, yi-
yip-ses-cu, m -yis-tru, ntur-yi-ses-cu, ur-yi-e, vir-yi-r, etc. c ra-chi-n , yi-trip-ses-cu, Yiz-m -ciunj, h r-yi-e, lu-yi-e, m -yea-u ,
pronuntsarea-a lor easti multu ma multu cu sonlu g rtsescu muljat m -yip-ses-cu, m -yis-tru, ntur-yi-ses-cu, sur-yiu-nip-ses-cu, ur-yi-e,
dic t cu-atsel latinescu g ascur muljat; mash ndau zboar ca yif-tu, vir-yi-r, etc. tsi pot si s ngr pseasc shi s-pronunts ca: a-ghi-sit,
yi-gan-tu, sur-yiu-nip-ses-cu, etc. si scriu ma multu cu gh, nu cu y, ca an-ghedz, an-ghi-sedz, dghi-v -ses-cu, ghear-ghir, ghea-tru, ghif-tu,
ghif-tu, ghi-gan-tu, sur-ghiu-nip-ses-cu, etc. c ashi suntu pronuntsati ghi-gan-tu, ghi-ra-chi-n , ghi-trip-ses-cu, Ghiz-m -ciunj, h r-ghi-e,
ma multu. lu-ghi-e, m -ghea-u , m -ghip-ses-cu, m -ghis-tru, ntur-ghi-ses-cu,
(4) Sonlu latinescu g ascur, poati si s ngr pseasc (i) nimuljat g, sur-ghiu-nip-ses-cu, ur-ghi-i/ur-ghi-e, vir-ghi-r , etc.
c ndu nu s-afl dinintea-a sonurlor latineshti e shi i, shi (ii) muljat gh, (iii) Avem zboar cari pot si s-pronunts trei turlii, cu sonlu
c ndu s-afl dinintea-a sonurlor latineshti e shi i. Bun oar , deadim latinescu g dultsi, muljat ca zboar li: gi-gan-tu, gim-nas-ti-c , fi-lo-
ndau exempli ma nsus cu zboar tsi s-pronunts (i) cu sonlu lo-gi-i/fi-lo-lo-gi-e, ne-o-lo-gis-mu, etc. ma cari pot si s-pronunts sh-
latinescu g ascur, nimuljat shi suntu scriati cu g, c ndu nu au sonurli e cu sonlu g rtsescu muljat ca: yi-gan-tu, yim-nas-ti-c, fi-lo-lo-yi-
shi i, zboar ca ga-i/ga-e, gai-le, gal-bin, gu-v , gu-r , etc. shi (ii) cu i/fi-lo-lo-yi-e, ne-o-lo-yis-mu, etc. ic cu sonlu latinescu g ascur,
sonlu latinescu g ascur, muljat gh, c ndu s-afl n intea-a sonurlor e muljat ca: ghi-gan-tu, ghim-nas-ti-c , fi-lo-lo-ghi-i/fi-lo-lo-ghi-e, ne-o-
shi i zboar ca a-nan-ghi, n-treghi, ghea-ur, ghe-gan, ghe-l , ghi-de- lo-ghis-mu, etc.
ri, ghi-ni, ghi-z , s -l -ghes-cu, slaghi, sl -ghes-cu, etc. Discutsia di ma nsus aspuni marea prublem tsi u-avem cu scriarea-a
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 175 176 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

sonurlor latineshti g shi g rtseshti , ascur i dultsi, nimuljat ic muljat: mi, zu-graf, etc. Mash c ndu va s-u va maxus scriitorlu, ca zboar li si
Cum lipseashti scriari un zbor cari (i) s-avdi mash cu sonlu g rtsescu s-avd cu sonlu g rtsescu , eali va poat s-hib scriati sh-cu
, ic (ii) s-avdi sh-cu sonlu latinescu g sh-cu-atsel g rtsescu ? combinatsia di litiri gh, ca: a-gha-lea, a-ghal-m , a-gha-pi, a-ghlis-tur,
Regula di ma nghios aspuni a cititorlui cum poati s-fac . agh-nan-ghea, a-ghni, a-ghoa-n , a-gho-nja, a-ghri-mi, a-ghrip-ni-e,
Un alt prublem easti cu zboar li tsi pot si s-avd dau turlii, sh- a-ghu-nes-cu, a-ghun-ses-cu, a-nagh-nos-ti, ar-gh s-tir, b r-gha-ci,
cu sonlu latinescu ge/gi dultsi, muljat, sh-cu-atsel latinescu j muljat. Tr- bu-gha-zi, c v-gh , er-ghu, ghas-tru, ghlas-tr , ghli-co, ghlin-di-ses-
aesti zboar s-ast si, la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Ar- cu, ghra-m , ghr -mus-tean, ghu-mar, ghus-tu, i-ghra-si-e, l -gha-r ,
m neasc di Bituli, dit anlu 1997, regula di ma nghios: le-mar-ghu, ligh-d , lu-ghu-ri-e, m -ghu-l , p -gha-n , p -ghur, p -
ri-ghu-ri-e, pe-lar-ghu, pi-gha-di, pli-ghu-es-cu, si-ghur, tagh-m , ti-
Regul : (1) Sonlu g rtsescu (ghamma) ascur (c ndu nu s-afl gha-ni, vir-ghu-ra-mi, zu-ghraf, etc.
n intea-a sonurlor e shi i), lipseashti scriari cu g shi pronuntsarea va s-
hib cu sonlu latinescu i g rtsescu, dup cum va s-u va omlu. Mash
c ndu (i) traditsia va s-u caft ic (ii) scriitorlu va s-u va maxus ca s-
aspun c zborlu lipseashti pronuntsari cu sonlu g rtsescu ascur,
atumtsea va poat si s scrii sh-cu combinatsia di litiri gh. Aest
regul s-aplic sh-la tuti zboar li cari s-pronunts , dup cum easti
grailu-a omlui, sh-cu sonlu latinescu g, sh-cu-atsel g rtsescul .
(2) Sonlu g rtsescu (ghamma) muljat (c ndu s-afl n intea-a so-
nurlor e shi i), lipseashti scriari cu y; pronuntsarea va s-hib cu sonlu
latinescu g i g rtsescu , dup cum va s-u va omlu. Mash c ndu (i)
traditsia va s-u caft ic (ii) scriitorlu va s-u va maxus ca s-aspun c
zborlu lipseashti pronuntsari cu sonlu latinescu g-ascur i g-muljat, va
poat si s scrii cu g ic cu combinatsia di litiri gh. Aest regul s-
aplic sh-la tuti zboar li cari s-pronunts , dup cum easti grailu-a
omlui, sh-cu sonlu latinescu g, sh-cu-atsel g rtsescul .
(3) C ndu j-lu nu fatsi parti dit litirli compusi lj shi nj, shi zboar li
pot si s-avd cu dau sonuri, sh-cu sonlu ge/gi dultsi, muljat sh-cu
sonlu j muljat, zboar li va si s scrii cu ge/gi, nu cu j. Idyea regul u-
avem sh-la zboar li-exceptsii c ndu j-lu yini dup sonurli l shi n, ma
sonlu j s-avdi ahoryea di sonurli l shi n (va dz c , j-lu nu fatsi parti di
litirili compusi lj shi nj).

Dup regula di ma nsus:


(1) Tuti zboar li tsi au sonlu g rtsescu ascur, lipsescu scriari cu
litira latineasc g ca, bun oar , zboar li (aspusi ma n inti): a-ga-lea,
a-gal-m , a-ga-pi, a-glis-tur, ag-nan-ghea, a-gni, a-goa-n , a-go-nja,
a-gri-mi, a-grip-ni-e, a-gu-nes-cu, a-gun-ses-cu, a-nag-nos-ti, ar-g s-
tir, b r-ga-ci, bu-ga-zi, c v-g , er-gu, gas-tru, glas-tr , gli-co, glin-
di-ses-cu, gra-m , gr -mus-tean, gu-mar, gus-tu, i-gra-si-e, l -ga-r ,
le-mar-gu, lig-d , lu-gu-ri-e, m -gu-l , p -ga-n , p -gur, p -ri-gu-ri-
e, pe-lar-gu, pi-ga-di, pli-gu-es-cu, si-gur, tag-m , ti-ga-ni, vir-gu-ra-
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 177 178 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

(2) Tuti zboar li tsi au sonlu g rtsescu muljat, lipsescu scriari cu (2.6) LITIRA H
litira latineasc y ca, bun oar , zboar li (aspusi ma nsus): a-yi-sit, an-
yez, an-yi-sedz, dyi-v -ses-cu, year-yir, yea-tru, yi-ra-chi-n, yi-t -ga-
ni, yi-trip-ses-cu, Yiz-m -ciunj, h r-yi-e, lu-yi-e, m -yea-u , m -yip- Dup cum easti scriat (ca litir simpl i parti dit un litir
ses-cu, m -yis-tru, ntur-yi-ses-cu, ur-yi-e, vir-yi-r, etc. Mash c ndu compus ), litira h ari trei sonuri:
va s-u va maxus scriitorlu, ca zboar li si s-avd cu sonlu latinescu g, (i) poati s-aib sonlu a ljei di baz ascur, nimuljat, ca tu zborlu ha-
eali va poat s-hib scriati sh-cu g ic combinatsia di litiri gh, ca: a- l ;
ghi-sit, an-ghez, an-ghi-sedz, dghi-v -ses-cu, ghear-ghir, ghea-tru, (ii) poati s-aib sonlu a ljei di baz muljat, ca tu zboar li ti-hi, shi
ghi-ra-chi-n , ghi-t -ga-ni, ghi-trip-ses-cu, Ghiz-m -ciunj, h r-ghi-e, her-bu; shi
lu-ghi-e, m -ghea-u , m -ghip-ses-cu, m -ghis-tru, ntur-ghi-ses-cu, (iii) poati s-aib sonlu mut c ndu nu s-avdi, ca tu zboar li chea-tr ,
ur-ghi-e, vir-ghi-r , etc. ghi-ni, dha-l , thi-melj shi shar-pi.
Avem shi exceptsii. C ndu u caft adetea, ndau zboar ca atseali
aspusi ma nghios, cari pot s-aib dau li sonuri, sh-atsel latinescu g, Regul : (1) C ndu (i) nu fatsi parti dit litirili compusi ch, gh, dh, th,
sh-atsel g rtsescu , ascur ic muljat, lipsescu scriari ca: fu-tu-gra-fi- shi sh, shi (ii) nu s-afl dinintea-a litirilor e shi i, litira h ari sonlu a ljei
i/fu-tu-gra-fi-e, ghif-tu, ghi-gan-tu, ghim-nas-ti-c /gim-nas-ti-c , di baz ascur.
ghim-na-ziu/gim-na-ziu, Ghior-ghi, ghir-ghi-n , ghir-lan-d , Ghir-ma- (2) C ndu (i) nu fatsi parti dit litirili compusi ch, gh, dh, th, shi sh
ni-i/Ghir-ma-ni-e, gra-ma-ti-c , Gra-mus-ti, gr -mus-tean, ghiu-v - shi (ii) s-afl dinintea-a litirilor e shi i, litira h ari sonlu a ljei di baz
ses-cu, pru-gra-m , pru-pa-gan-d , ti-gru, ti-pu-gra-fi-i/ti-pu-gra-fi-e, muljat.
tsi-ga-r , Vur-g -ri-i/Vur-g -ri-e, etc.; zboar cari nu lipsescu scriari (3) C ndu fatsi parti dit litirili compusi ch, gh, dh, th, shi sh, litira h
ca: fu-tu-ghra-fi-i/fu-tu-ghra-fi-e, yif-tu, yi-gan-tu, yim-nas-ti-c, yim- ari sonlu mut (va dz c nu s-avdi ma al xeashti sonlu a litir ljei di
na-ziu, Yior-yi, yir-yi-n , yir-lan-d , Yir-ma-ni-i/Yir-ma-ni-e, ghra-ma- n intea-a ljei).
ti-c , Ghra-mus-ti, ghr -mus-tean, yiu-v -ses-cu, pru-ghra-m , pru- Exceptsiili la aesti reguli suntu aspusi tu dictsiunar.
pa-ghan-d , ti-ghru, ti-pu-ghra-fi-i/ti-pu-ghra-fi-e, tsi-gha-r , Vur-
gh -ri-i/Vur-gh -ri-e, etc. Cu aest regul ,
(3) Zboar li tsi pot si s-avd dau turlii, sh-cu sonlu latinescu ge/gi (1) C ndu (i) nu-ari sonurli e shi i dup n s shi (ii) nu fatsi parti di
muljat, sh-cu-atsel latinescu j muljat, lipsescu scriari cu ge/gi ca: gean- litirli compusi ch, gh, dh, th, sh, litira h ari sonlu di baz ascur, ashi
dar, gioc, gio-ni, giu-dets, giu-di-cat, giu-gas-tru, giu-gi-i, giu-giu-nar, cum s-avdi tu zboar li: a-ri-ha-ti, ha-ri, h -la-ti, hu-nip-ses-cu, ih-ti-
gium-b , giu-mi-ta-ti, giu-na-mi, giu-nar, giu-na-tic, giun-cu, giu-nel, ba-ri, pr h-ti-ses-cu, voa-h , za-ha-ri, etc.
giu-nes-cu, giu-neash-ti, giu-nop, giu-p , giu-rat, etc. Aesti zboar nu (2) C ndu (i) s-afl n intea-a sonurli e shi i shi (ii) nu fatsi parti di
lipsescu scriari cu j ca: jan-dar, joc, jo-ni, ju-dets, ju-di-cat, ju-gas-tru, litirli compusi ch, gh, dh, th, sh, litira h ari sonlu di baz muljat, ashi
ju-gi-i, ju-ju-nar, jum-b , ju-mi-ta-ti, ju-na-mi, ju-nar, ju-na-tic, jun- cum s-avdi tu zboar li: a-hiur-hes-cu, hea-vr , her, her-bu, i-si-hi-i,
cu, ju-nel, ju-nes-cu, ju-neash-ti, ju-nop, ju-p , ju-rat, etc. sti-hiu, ti-hi, etc. B gats oar c tu-aesti zboar h-lu s-pronunts hi (i
Zboar li-exceptsii, iu combinatsiili di litiri lj shi nj nu s-avdu ca litiri shcurtu), ca: a-hiur-hies-cu, hia-vr , hier, hier-bu, etc.
compusi ma ca dau litiri pronuntsati ahoryea, lipsescu scriari cu (3) C ndu yini dup litirili c, g, d, t, s, litira h easti mut shi easti
ge/gi, ca zboar li: con-gi, giun-giu-l , nol-gi-can, h n-gear, hin-gi, ufilisit mash tra s-al xeasc sonlu a litir ljei din fats . Aveam
fin-gi, etc.; aesti zboar nu lipsescu scriari cu j ca: con-ji, jun-ju-l , aspus tu sectsiili iu zbur m di litirili c shi g, c din intea-a litirilor e
nol-ji-can, h n-jar, hin-ji, fin-ji, etc. Ma zboar li-neologhismi cari, shi i, sonurli c shi g s-fac dultsi sh-muljati. Tra s -sh lja diznou sonlu a
dup noi, lipsescu scriari ca: a-ran-gea-men-tu, con-giunc-tsi-i/con- lor di baz , litira h si scrii namisa di litirili c shi g di-un parti shi
giunc-tsi-e, in-gec-tsi-i/in-gec-tsi-e etc. va poat s-arm n , tr tora di vocalili e shi i di-alant parti; ashi avem litirili compusi ch shi gh, ca tu
oar , exceptsii la exceptsii cari pot s-hib scriati shi ca: a-ran-ja-men- zboar li chea-tr , che-fi, ghe-l , ghi-ni, etc. cari au sonlu di baz ,
tu, con-junc-tsi-i/con-junc-tsi-e, in-jec-tsi-i/in-jec-tsi-e, etc. ascur muljat a litirilor c shi g, c ndu s-afl n intea a vocalilor e shi i.
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 179 180 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

C ndu litira h s-afl dup litirili d shi t, avem litirili compusi dh shi th ari sonlu a ljei di baz muljat.
cu cari si ngr psescu, c ndu easti ananghi, sonurli g rtseshti (dhelta) (2) C ndu fatsi parti dit litirili compusi lj shi nj, litira j ari sonlu mut,
shi (theta) ca, bunoar , tu zboar ca dha-l , dhas-cal, thi-melj, thim- cari nu s-avdi ma al xeashti sonlu a litir ljei l ic n tsi s-afl n inti.
nja-m , etc. Iar tu soni, c ndu h-lu yini dup litira s, avem litira Exceptsiili la aesti reguli suntu aspusi tu dictsiunar.
compus sh (di cari va zbur m ma nclo) tsi s-avdi ca tu zboar li: a-
g r-shes-cu, a-shi, sha-in, shi-lji, etc. Bun oar :
(4) La regulili di ma nsus avem shi ndau exceptsii. Suntu zboar iu (1) C ndu nu yini dup litirili simpli l shi n, litira j ari sonlu a ljei di
litirli ch, th shi sh nu suntu litiri compusi ma litiri tsi s-avdu ahoryea. baz muljat tsi s-avdi ca tu zboar li: bu-ja-n , coa-ji/coa-ja, ja-li, jar,
Cu tuti c avem zbur t di-aesti exceptsii la sectsiili a litirilor compusi pea-ji/peaja, stra-ji/stra-ja, etc. Cu tuti c nu si scriu cu je/ji, aesti
ch, sh shi th, minduim c easti ghini s-aspunem aoa ndau zboar : a- zboar s-avdu cu sonlu j muljat, nu ascur, va dz c eali s-avdu (ma
lith-hea, a-r s-hi-rat, bat-ha-va, ca-tas-hisi, dis-h -ma-ri, dis-hi-in- nu si scriu!) ca: bu-jea-n , coa-jea, jea-li, jear, peajea, stra-jea, etc.
tsedz, fit-hea-u , i-pos-hi-si, i-pus-hi-ses-cu, mec-he-me, (s-he)-z , (s- (2) C ndu easti scriat dup litirili simpli l shi n, litira j easti mut
hiz)-m , (s-ho)-lar-hiu, trans-hu-man-ts , Vos-ho-po-li. Avem aspus shi easti ufilisit mash tra s-al xeasc sonlu a litir ljei din fats . Ashi
chiola c zborlu mec-he-me, va scriari mek-he-me! La Simpozionlu di avem zboar li: a-r -nji, calj, cljag, clja-i/clja-e, c -pu-lji, c -runj,
Standardizari a Scriariljei Arm neasc di Bituli s-ast si regula ca: (i) c r-vea-lji, gionj, jgljoa-t , pronj, u-rea-clji, etc. iu j-lu easti mut, shi
zboar li: ca-tas-hi-si, i-pos-hi-si, i-pus-hi-ses-cu, shi (s-ho)-lar-hiu, va aspuni mash c sonurli a litirilor l shi n (litirili compusi lj shi nj) suntu
si scoat dit limb shi nu va s-hib ufilisiti, (ii) zboar li a-r s-hi-rat, muljati. Litirili compusi lj shi nj suntu litirili l-muljat shi n-muljat di
(s-hiz)-m , (s-he)-z shi Vos-ho-po-li va si ngr pseasc a-r s-chi-rat, cari va si zbur m niheam ma nclo. Tora di oar vrem mash s-
schiz-m , sche-z shi Vos-co-po-li, shi (iii) dirivati di-a lor shi aspunem c sonlu a litir ljei j cari yini dup litirili l shi n, easti mut.
neologhismi ca dis-h -ma-ri, dis-hi-in-tsedz, trans-hu-man-ts , etc. (3) Avem zbur t (la litira g) tr zboar li cari s-pronunts ca dau
(zboar compusi, cu un prifixu trans ic dis shi un zbor tsi nchiseashti varianti, un cu j shi alant cu gi/ge. Ashi afl m zboar li cari lipsescu
cu h). Sh-tu soni, zboar ca a-lit-hea, bat-ha-va, shi fit-hea-u , iu scriari (shi pronuntsari) ca: gean-dar, gioc, gio-ni, giu-dets, giu-di-cat,
litirili t shi h s-avdu ahoryea, va s-arm n scriati ashi ca exceptsii. giu-gas-tru, giu-gii, giun-giu-nar, gium-b , giu-mi-ta-ti, giu-na-mi,
Nota 1 Avem sh-njica prublem cu zboar li tsi pot s-pronunts giu-nar, giu-na-tic, giun-cu, giu-nel, giu-nes-cu, giu-neash-ti, giu-nop,
dau li turlii, sh-cu h, sh-cu c, tr cari sbur m tu sectsia-a litir ljei c. giu-p , giu-rat, etc. zboar cari nu lipsescu scriari ca: jan-dar, joc, jo-
Tr lishurarea-a cititorlui aspunem diznou zboar li tsi lipsescu scriari ni, ju-dets, ju-di-cat, ju-gas-tru, ju-gi-i, ju-ju-nar, jum-b , ju-mi-ta-ti,
cu c: prac-ti-c , ca-rac-ter, chi-rur-gu, ef-che-li, h r-ches-cu, if-chi- ju-na-mi, ju-nar, ju-na-tic, jun-cu, ju-nel, ju-nes-cu, ju-neash-ti, ju-
i/if-chi-e, mi-lan-cu-li-i, etc. shi zboar li tsi lipsescu scriari cu h: ah- nop, ju-p , ju-rat, etc.
ci, ar-hi-u-log, b h-ce, b h-ci-shi, b -t h-ci, boh-ci, buh-cea-gi, or- (4) Avem zbur t (la litira g) sh-tr zboar li iu j-lu tsi yini dup l
hes-tr , z -n h-ci, etc. Alanti zboar niaspusi aoa, s-afl aspusi tuti tu shi n s-avdi ca un son ahoryea di l shi n. Ashi avem zboar li cari
dictsiunar. lipsescu scriari cu ge/gi, ca: con-gi, giun-giu-l , nol-gi-can, h n-gear,
hin-gi, shi fin-gi, etc. zboar tsi nu lipsescu scriari cu j ca: con-ji, jun-
(2.7) LITIRA J ju-l , nol-ji-can, h n-jar, hin-ji, shi fin-ji, etc. Ma zboar li-
neologhismi cari, dup noi, lipsescu scriari ca: a-ran-gea-men-tu, con-
giunc-tsi-i/con-giunc-tsi-e, in-gec-tsi-i/in-gec-tsi-e etc. va poat s-
Dup cum easti scriat (ca litir simpl i parti dit un litir
arm n , tr tora di oar , scriati shi ca: a-ran-ja-men-tu, con-junc-tsi-
compus ), litira j ari dau sonuri:
i/con-junc-tsi-e, in-jec-tsi-i/in-jec-tsi-e, etc.
(i) poati s-aib sonlu a ljei di baz muljat, ca tu zborlu ja-li, shi
Nota 1 B gats oar c easti ghini si s shtib c suntu locuri iu si
(iii) poati s-aib sonlu mut c ndu nu s-avdi, ca tu zboar li clja-
scrii cu sh, c ndu zbur rea s-fatsi cu j. Tr exemplu, avem expresii ca:
i/clja-e shi nja-ri.
sh-vidzui, sh-b gai, etc. tsi s-avdu shi cu sh, ma s-avdu shi cu j, va
dz c s-avdu sh-ca: j-vidzui, j-b gai, etc. Cum sh-lu yini di la zborlu
Regul : (1) C ndu nu fatsi parti dit litirili compusi lj shi nj, litira j
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 181 182 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

shi, easti ghini si si scrii totna sh-, nu j-; s-nu s ngr pseasc cu j, ashi
cum u f tsea Pericli Papahagi tu c rts li a lui di-aoa sh-un sut di (2.9) LITIRA M
anj.
Litira m ari mash sonlu a ljei di baz ca tu zboar li: a-ma-ri, am-bar,
(2.8) LITIRILI L, LJ mun-ti, num-t , pu-moa-r , etc.
Prublema tsi putem s-u-avem cu scriarea-a sonlui m, easti c omlu nu
Dup cum easti scriat (ca litir simpl i parti dit un litir shtii cum s-li ngr pseasc zboar li cari pot si s-avd dau turlii, sh-cu
compus ), litira l ari dau sonuri: sonlu m sh-cu sonlu n.
(i) c ndu nu easti n intea-a litir ljei j, litira l ari sonlu a ljei di baz ,
nimuljat, ca tu zboar li: a-las, lap-ti, la-l , lup, etc. shi, Regul : (1) Zboar li cari (i) pot si s-avd dau turlii, sh-cu sonlu m
(ii) c ndu easti n intea-a litir ljei j, litira l ari un son muljat ca tu sh-cu sonlu n, shi (ii) aestu son s-afl n intea-a sonurlor b shi p, lipses-
zboar li: a-ljum-trea, calj, lja-nu-r , ljau, lje-pu-ri, mu-lja-ri, fu-melj, cu scriari mash cu m, nu cu n. Mash c avem multi exceptsii tsi suntu
moa-lji, nji-lji, njilj, etc. aspusi tu dictsiunar.
La scriarea-a sonlui l, nimuljat ic muljat, avem dau prublem njits, (2) Zboar li cari (i) s-pronunts dau turlii, shi cu sonlu m shi cu
tr cari avem zbur t n inti, la alti litiri, sh-cari li-adutsem aminti tu sonlu n, shi (ii) aestu son s-afl n intea-a sonurlor t shi ts, lipsescu
regula di ma nghios. scriari mash cu m, nu cu n. Alanti tuti cari s-avdu un singur turlie,
ic cu m, ic cu n, lipsescu scriari ashi cum s-avdu.
Regul : (1) C ndu yin dup litira compus lj (cu l-muljat), sonurli e (3) Ma multili zboar tsi au sonlu m/n n intea-a sonurlor f shi v, va si
shi i nu si scriu c ndu suntu semivocali (vocali shcurti); si scriu mash s scrii cu n, nu cu m. Ma avem shi zboar tsi si scriu cu m. Aesti
c ndu suntu vocali. zboar suntu aspusi tu dictsiunar.
(2) C ndu un zbor ari dau varianti: (i) un variant cu litirili l shi j Exceptsii la regulili di ma nsus suntu aspusi tu dictsiunar.
dit gruparea di litiri lj cari s-pronunts ca dau litiri ahoryea, shi (ii)
alt variant iu litirili lj s-avdu ca gruparea di litiri lg, scriarea lip- Bun oar :
seashti si s-fac cu lg, nu cu lj. (1) Zboar li tr cari sonlu m/n s-afl n intea-a sonurlor b shi p, shi
Exceptsiili la aesti reguli suntu aspusi tu dictsiunar. cari lipsescu scriari cu m, nu cu n, suntu: a-cum-p r, am-ba-ir, am-
bar, am-pa-tru-lea, am-pi-hiur, am-pla-tea, as-cum-bu-ses-cu, as-cum-
Bun oar , p r, a-um-br , bum-bac, bum-bu-nea-dz , c m-ba-n , c m-bu-r ,
(1) Semivocalili (vocalili shcurti) e shi i nu si scriu c ndu yin dup c m-pu, cim-ber, cim-bros, cu-lu-tum-ba, d m-b -r , d m-bl , em-
litira compus lj; si scriu mash c ndu suntu vocali. Tr-atsea, aht ri bur, flam-bur , gram-bo, grum-bur, im-pe-ti-g, lam-p , lamp-si, l m-
zboar lipsescu scriari ca zboar li: a-ljum-trea, calj, lja-nu-r , ljau, bic, lim-b, lum-bar-d , mb r-b -tedz, mb r-ghi-cea, mbi-du-
lje-pu-ri, mu-lja-ri, fu-melj, njilj, etc. Eali nu lipsescu scriari ca: a- cljedz/mpi-du-cljedz, mbir-du-es-cu, mbis-ti-men/mpis-ti-men, mbi-tat,
ljium-trea, calji, ljia-nu-r /ljea-nu-r , ljiau/ljeau, ljie-pu-ri, mu-ljia- mbo-gru, mbolj, mbrus-te-l , mbu-lji-ses-cu, mbu-nedz, mpa-di, mpar-
ri/mu-ljea-ri, fu-melji, njilji, etc. Pi di-alt parti, lipseashti scriari: lje- tu, mpa-tur, mp r-ji-nedz, mp -tu-ra-ri, mpea-tic, mpea-tur, mpi-pi-
pu-ri, nji-lji, etc. c sonurli e shi i (dit aesti dau zboar di la singular) redz, mpi-ru-shedz, mpi-zu-es-cu, mplas-cu, mpl -tescu, mplin, mpl-
suntu vocali. ua-ri, mprad, mpra-p , mpr -njes-cu, mpri-u-n , mpros-tu, mpru-mut,
(2) C ndu avem zbur t di litira j, avem dz s c avem zboar -ex- mprus-tedz, mpu-li-ses-cu, mpu-ljedz, mpush-cljedz, mput, mpu-ts -
ceptsii iu dau li litiri l shi j (tsi pot s-hib scriati deadun ca tu litira nedz, pam-po-ri, scum-pu, stim-pi-nat, stam-bo-li, str m-bu, stum-bu,
compus lj), s-avdu ca dau litiri ahoryea, l-j. Zborlu tsi lu-avem dat t m-bari, t m-p , tem-plu, tim-pu, tim-pu-riu, tom-bu, tram-p, tream-
atumtsea ca exemplu easti nol-ji-can pronuntsat cu sonlu l tsi s-avdi bur, trum-pe-t , tum-b , um-plu, vom-bir shi alti poati tsi n-asc par .
ahoryea di sonlu j (zborlu nu s-pronunts cu sonlu muljat lj ca no-lji- Aesti zboar nu lipsescu scriari cu litira n, cu tuti c multi di eali pot
can), zbor tsi lipseashti scriari nol-gi-can, nu noljican.
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 183 184 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

s-hib pronuntsati sh-cu sonlu n. B gats oar c multi zboar di ma exceptsii tsi putum s-afl m p n tora suntu zboar li: am-vo-ni shi
nsus (i) au sh-dirivati tsi nu suntu aspusi aoa, (ii) pot s-hib pronuntsati cam-fu-r .
shi scriati cu vocala a shi vocala ad vgat tu nchisita-a zborlui shi
(iii) pot s-hib pronuntsati shi scriati cu litira b tu loc di p, ic p tu loc (2.10) LITIRILI N, NJ
di b (vedz regula di la litira b).
Un exceptsie la aest regul easti vecljul zbor di ar zg
nturtseasc (chirut dit limba di adz ) on-bash. Tut tu catiguria di Dup cum easti scriat (ca litir simpl i parti dit un litir
exceptsii va s-b g m shi zboar compusi ca: mp -za-ri, mPo-li, etc. compus ), litira n ari dau sonuri:
tsi va lipseasc scriari n p -za-ri, n Po-li, etc. (i) poati s-aib sonlu a ljei di baz , nimuljat, c ndu nu easti n intea-
(2) Zboar li (i) tsi s-avdu dau turlii, shi cu m shi cu n, (ii) tr cari a litir ljei j, ca tu zboar li car-ni, na-ri, nea-u , ni-pot, xea-ni, etc. shi,
sonlu m/n s-afl n intea-a sonurlor t shi ts, shi (iii) cari lipsescu scriari (ii) poati s-aib un son muljat, c ndu easti n intea-a litir ljei j, ca tu
cu m, nu cu n, suntu: a-cum-tin, a-gium-tu, a-lim-tu, a-ljum-trea, a- zboar li lu-nji-n , nja-ri, etc.
lum-tu, a-prim-tu, a-s m-tses-cu, as-cum-tu, as-tim-tu, a-tum-tsea, a- Nu-avem prublemi m ri cu scriarea-a sonlui n, nimuljat ic muljat.
um-tu, az-vim-tu-rat, dis-fim-tu, fr m-ti, fr m-tsea-u , fr m-tu, ghim- Mash c vrem s-adutsem aminti ndau reguli tr cari, ma multili,
t , ghim-tues-cu, num-t , pim-tu, pi-trum-tu, pl m-tu, prim-tu, s m-tu, avem zbur t n inti, la alti litiri.
sim-ts , spir-lim-tu, strim-tu, tsim-tu, tum-tu, um-tu, um-tu-r , vim-tu
shi alti tsi n-asc par poati. Aesti zboar nu lipsescu scriari (cu tuti Regul : (1) C ndu yin dup litira compus nj (cu n-muljat), sonurli
c pot si s-pronunts ) cu n ca: a-cun-tin, a-giun-tu, a-lin-tu, a-ljun- e shi i nu si scriu c ndu suntu semivocali (vocali shcurti); si scriu mash
trea, a-lun-tu, a-prin-tu, a-s n-tses-cu, as-cun-tu, as-tin-tu, a-tun-tsea, c ndu suntu vocali.
a-un-tu, az-vin-tu-rat, dis-fin-tu, fr n-ti, fr n-tsea-u , fr n-tu, ghin-t , (2) C ndu un zbor ari dau varianti: (i) un variant cu litirili n shi j
ghin-tues-cu, nun-t , pin-tu, pi-trun-tu, pl n-tu, prin-tu, s n-tu, sin- dit gruparea di litiri nj cari s-pronunts ca dau litiri ahoryea, shi (ii)
ts , spir-lin-tu, strin-tu, tsin-tu, tun-tu, un-tu, un-tu-r , vin-tu, etc. alt variant iu litirili nj s-avdu ca gruparea di litiri ng, scriarea
B gats oar c avem (i) ndau zboar cari s-pronunts mash cu m, lipseashti si s-fac cu ng, nu cu nj.
sh-cari lipsescu scriari cu m, ca: a-dim-tu, bim-ts , d m-ts (pluralu di (3) Zboar li cari (i) pot si s-avd dau turlii, sh-cu sonlu m sh-cu
la dam-c ), neam-tsu, sem-ti, shi alti poati tsi n-asc par , shi (ii) alti sonlu n, shi (ii) sonlu m/n s-afl n intea-a sonurlor b shi p, lipsescu
multi, multi zboar cari s-pronunts mash cu n, sh-cari lipsescu scriari scriari mash cu m, nu cu n. Alanti tuti cari s-avdu un singur turlie,
cu n, ca: c n-tu, din-ti, f n-t -n , in-tru, min-tes-cu, min-ti, mun-ti, ic cu m, ic cu n, lipsescu scriari ashi cum s-avdu.
mur-min-tu, n -in-ti, n -un-tru, ntreg, ntsap, ntu-nea-ric, ntur-tses-cu, (4) Zboar li cari (i) s-pronunts dau turlii, shi cu m shi cu n, shi (ii)
sun-tu, etc. etc. etc. sonlu m/n s-afl n intea-a sonurlor t shi ts, lipsescu scriari mash cu m,
(3) Zboar li tr cari sonlu m/n s-afl n intea-a sonurlor f shi v, shi nu cu n; alanti tuti cari s-avdu un singur turlie, ic cu m, ic cu n,
cari lipsescu scriari cu n, nu cu m, suntu, ashi cum li-afl m tu dictsiu- lipsescu scriari ashi cum s-avdu.
narlu al Papahagi: az-vin-gu, ca-ran-fi-l , fan-fu-r , gean-fe-si, grun- (5) Ma multili zboar tsi au sonlu m/n n intea-a sonurlor f shi v, va si
fla-ri, nfar-m c, nfash, nf -ri-nedz, nf r-m -cos, nf -shi-min-tu, nflu- s scrii cu n, nu cu m. Ma suntu shi zboar tsi si scriu cu m. Aesti
ca-t , nflu-res-cu, nfolj, nfri-cu-shedz, nfri-gu-redz, nfrun-dz s-cu, zboar suntu aspusi tu dictsiunar.
nfu-mi-ljedz, nfush-tedz, nvap-su, nv -les-cu, nv r-li-ga, nv r-tes-cu, (6) Zboar li tsi s-avdu cu sonurli rn shi mn, sh-cari tu ndau grai sh-
nv r-tu-shedz, nveas-t , nver, nves-cu, nvets, nvi-cljedz, nvi-du-es-cu, lu-au chirut n-lu shi s-avdu mash cu r shi m, lipsescu scriari totna cu
nvin-gu, nvi-ni-ts s-cu, nvi-pi-redz, nvir-dz s-cu, nvi-redz, nvi-rin, nvi- rn shi mn.
ri-nedz, nvis-c -min-tu, nvish-tes-cu, nvish-ti-dz s-cu, nvis-ta-ljan, Exceptsiili la aesti reguli suntu aspusi tu dictsiunar.
nvol-bu, nvrag, nvul-bari, sin-fer, sin-fo-n , sin-fu-ni-i/sin-fu-ni-e shi
alti poati tsi n-asc par . B gats oar c multi zboar di ma nsus (i) au Bun oar ,
sh-dirivati tsi nu suntu aspusi aoa, shi (ii) pot s-hib pronuntsati shi (1) Semivocalili (vocalili shcurti) e shi i nu si scriu c ndu yin dup
scriati cu vocala a shi vocala ad vgat tu nchisita-a zborlui. Singurli litira compus nj; si scriu mash c ndu suntu vocali. Tr-atsea, aht ri
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 185 186 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

zboar lipsescu scriari ca zboar li: a-linj, a-r -nji, ar-m nj, cu-pa-nji, mash cu litirili r shi m, ca: car , g -ruts, ia-r , lem, scam, sem, som,
cu-pa-nja, cu-p nj, di-punj, diz-njer-du, dur-njit, dur-njam, gionj, i- toa-r , etc. Singura exceptsii, poati, easti pronumili v r-nu/v r-n ,
njoa-r , ir-nji-i/ir-nji-e, lu-nji-n , nja-ri, njedz, njel, njer-gu, njic, nji- cari ari forma v r/v -r , un virsiuni comun tu tuti graili
l , nju-riz-m , tim-nja-m , ti-nji-i/ti-nji-e, etc. Eali nu lipsescu scriari arm neshti.
ca: a-linji, ar-m nji, cu-pa-njia/cu-pa-njea, cu-p nji, di-punji, diz-
njier-du, dur-njiam/dur-njeam, gionji, i-njioa-r , njia-ri/njea-ri, njiedz, (2.11) LITIRA P
njiel, njier-gu, njiu-riz-m , tim-njia-m /tim-njea-u , etc. Pi di-alt
parti, avem ma nsus zboar tsi lipsescu scriari: a-r -nji, cu-pa-nji, diz-
njer-du, dur-njit, ir-nji-i/ir-nji-e, lu-nji-n , njedz, njel, njer-gu, njic, Litira p, ari mash un singur son di baz ca tu zboar li: a-rap, crea-
nji-l , ti-nji-i/ti-nji-e, etc. c sonurli e shi i suntu vocali. p , cu-pa-nji, p n-ti-c , pea-n , pis-ti, etc.
B gats oar c , scriarea i niscriarea-a i-lui shcurtu tsi yini dup litira Singura prublem tsi u-avem aoatsi, easti cu scriarea-a unor zboar
compus nj, poati s-agiut di multi ori la alidzearea singularlui di plu- tsi pot si s-avd sh-cu p, ma pot si s-avd sh-cu b, dup cum easti
ral, a masculinlui di fiminin shi a persoan lei di la congiugarea-a ver- grailu-a omlui. Aest prublem fu discutat chiola la litira b. Cu tuti
bilor. Ashi, bun oar , avem: (a) substantivlu di-cu-nji, la singular, iu i- c cititorlu poati s-hib pitricut aclo, tr lishurarea-a lui, regula easti
lu dit soni si scrii c easti lungu, shi zborlu di-cunj, la plural, iu i-lu dit dat diznou ma nghios.
soni (dup n) easti shcurtu shi nu si scrii; (b) substantivlu stranj, la sin-
gular (cu iu-shcurtu tu bitisita-a zborlui tsi nu si ngr pseashti) shi stra- Regul : Zboar li tsi pot s-hib pronuntsati shi scriati shi cu mb shi
nji la plural, cu i-lungu, (c) adgectivlu di-hanj, la masculin shi di-ha- cu mp, lipsescu scriari cu mp. Aesti zboar va poat s-hib
nji, la feminin, (d) verbul an-cunj, la prota shi la a daua persoan shi pronuntsati cu sonurli mb ic mp, dup cum va s-u va omlu.
an-cu-nji, la persoana-a 3-a, etc. Exceptsiili la aest regul suntu aspusi tu dictsiunar.
(2) C ndu avem zbur t di litira j, avem dz s c avem zboar -ex-
ceptsii shi neologhismi iu dau li litiri n shi j, tsi pot s-hib scriati dea- Bun oar , zboar li tsi lipsescu scriari ca: am-p -tu-ra-ri, am-pla-
dun ca litira compus nj, s-avdu ca dau litiri ahoryea, n-j. Aesti tea, am-pl -tes-cu, am-put, lam-p , lim-pi-di, mpa-di, mpi-zu-es-cu,
zboar suntu dati, ashi cum lipsescu scriari cu ge/gi, ca: con-gi, giun- mpros-tu, mprus-tedz, scum-pu, st m-pu-ses-cu, tram-p, trum-pe-t ,
giu-l , h n-gear, hin-gi, fin-gi, etc.; avem dz s c eali nu lipsescu etc. nu lipsescu v rn oar scriari ca: am-b -tu-ra-ri, am-bla-tea, am-
scriari cu j ca: con-ji, jun-ju-l , h n-jar, hin-ji, shi fin-ji, etc. Ma bl -tes-cu, am-but, lam-b , lim-bi-di, mba-di, mbi-zu-es-cu, mbros-tu,
zboar li-neologhismi cari, dup noi, lipsescu scriari ca: a-ran-gea- mbrus-tedz, scum-bu, st m-bu-ses-cu, tram-b, trum-be-t , etc. B gats
men-tu, con-giunc-tsi-i/con-giunc-tsi-e, in-gec-tsi-i/in-gec-tsi-e etc. va oar c forma cama cunuscut di la ndau zboar di ma nsus, ca
poat s-arm n , tr tora di oar , exceptsii cari pot s-hib scriati shi zboar li: lam-b shi trum-be-t bun oar , poati s-hib forma cu b, nu
ca: a-ran-ja-men-tu, con-junc-tsi-i/con-junc-tsi-e, in-jec-tsi-i/in-jec-tsi- cu p. Alti exempli-exceptsii, ca zborlu O-lim-pu, bun oar , cari di ma
e, etc. multili ori s-pronunts E-lim-bu, suntu aspusi tu dictsiunar.
(3) C ndu avem zbur t di litira m, avem avem dz s c suntu Nota 1 B gats oar c aoatsi zbur m di zboar li tsi pot si s-avd
multi zboar tsi pot si s-pronunts dau turlii, sh-cu sonlu m sh-cu dau turlii, sh-cu mb sh-cu mp. Nu zbur m di zboari ca am-bar/mbar,
sonlu n. Aclo avem aspus regulili di scriari shi avem dat ar dz di tsi s-pronunts mash cu sonlu b, ic mplin tsi s-pronunts mash cu p.
zboar tsi si scriu cu m sh-ar dz di zboar tsi si ngr psescu cu n. Tra
s-nu zbur m diznou di idyiul lucru, cititorlu tsi easti intirisat, easti
pitricut la discutsia di la litira m. (2.12) LITIRA R
(4) Suntu graiuri f rshiruteshti, iu litira n cari yini dup litira r, ic m
(sh-poati sh-alti), s-cheari dit zbur ri, nu s-pronunts shi nu si ngr p-
seashti. Aesti zboar lipsescu totna scriari cu gruparea di litiri rn shi Litira r ari mash un son di baz , ca tu zboar li: a-ra-n , ar-m n,
mn ca, zboar li: car-ni, g r-nuts, iar-n , lem-nu, scam-nu, sem-nu, car-ni, poar-t , zo-ri, etc.
som-nu, toar-n , etc. Eali nu lipsescu pronuntsari shi nec scriari Un andoilea son cari s-afl mash la graili f rshiruteshti, easti un son
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 187 188 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

r ascur sh-lungu, tr cari adetea easti si s ngr pseasc cu rr (dublu- Bun oar , dup regula di ma nsus:
r). Cum, la alanti graiuri arm neshti, aest pronuntsari easti multu (1) C ndu nu s-afl n intea-a litir ljei h, litira s ari sonlu a ljei di
puts n cunuscut , scriarea cu dublu-r, nu easti aprucheat aoa. baz , ascur, ca tu zboar li: a-pres, a-r -ses-cu, as-par-gu, bi-sea-ri-
c , coa-s , coas-t , das-cal, has-cu, i-sih, mas-cur, mea-s , oa-si,
(2.13) LITIRILI S, SH psal-tu, psef-tu, sa-ri, scam-nu, sir-yea-ni, sir-m , us-ca-ri, etc.
(2) C ndu s-afl n intea-a litir ljei h (va dz c , fatsi parti dit litira
compus sh), litira s ari un son muljat, ca tu zboar li: a-shi, ash-tep-tu,
Dup cum easti scriat (ca litir simpl i parti dit un litir ba-shi, bush, cash, co-shav, ci-shi-it, fu-she-chi, in-shi-ri, li-shor,
compus ), litira s ari trei sonuri: mash, m -she, push-clji, push-pur, u-shi, etc. Avem zbur t chiola (la
(i) poati s-aib sonlu a ljei di baz , ascur, ca tu zborlu sem-nu; litira h), di ndau zboar -exceptsii iu gruparea di litiri sh nu s-pronun-
(ii) poati s-aib un son muljat ca tu zborlu shoa-ric; shi ts ca un litir compus , ma s-avdi ca dau litiri pronuntsati
(iii) poati s-aib sonlu mut c ndu nu s-avdi, ca tu zborlu tsea-p. ahoryea, s-h. Tr lishurarea-a cititorlui, aspunem aoa diznou zboar li-
Ligati di sonurli di ma nsus, afl m shi (i) zboar -exceptsii, iu dau li exceptsii: a-r s-hi-rat, ca-tas-hi-si, dis-h -ma-ri, dis-hi-in-tsedz, i-pos-
litiri s shi h tsi yin un dup alant s-pronunt s-h, ca dau sonuri hi-si, i-pus-hi-ses-cu, (s-he)-z , (s-hiz)-m , (s-ho)-lar-hiu, trans-hu-
ahoryea, ic dau li litiri t shi s tsi yin un dup alant shi s-pronunt man-ts , shi Vos-ho-po-li. Adutsem aminti c la Simpozionlu di
ahoryea t-s, (ii) zboar tsi s-avdu dau turlii, sh-cu s sh-cu sh, (iii) Standardizari a Scriariljei Arm neasc di Bituli s-ast si regula ca: (i)
zboar , iu s-lu poati si s-avd sh-ca sonlu di baz s sh-ca sonlu di zboar li: catashisi, iposhisi, ipushisescu, shi sholarhiu, va si scoat dit
baz z, shi (iv) zboar iu sh-lu poati si s-avd sh-ca sonlu sh sh-ca limb shi nu va s-hib ufilisiti (tu loclu-a lor va s-ufilisim zboar li:
sonlu j. sucrestu tr catashisi, t xiri ic dari zbor tr iposhisi, t xescu ic dau
zbor tr ipushisescu, shi liceu ic ghimnaziu tr sholarhiu, (ii)
Regul : (1) C ndu nu s-afl (i) n intea-a litir ljei h, ic (ii) zboar li a-r s-hi-rat, shiz-m , she-z shi Vos-ho-po-li va si
n poea-a litir ljei t, litira s ari sonlu a ljei di baz , ascur. ngr pseasc shi va s-pronunts a-r s-chi-rat, schiz-m , sche-z shi
(2) C ndu s-afl n intea-a litir ljei h (va dz c , fatsi parti dit litira Vos-co-po-li, shi (iii) neologhismi shi dirivati di-a lor ca dis-h -ma-ri,
compus sh), litira s ari un son muljat. dis-hi-in-tsedz, trans-hu-man-ts , etc. (zboar compusi, cu un prifixu
(3) C ndu s-afl n poea-a litir ljei t (va dz c , fatsi parti dit litira trans ic dis shi un zbor tsi nchiseashti cu h), va s-arm n scriati ashi
compus ts), litira s ari un son mut, cari nu s-avdi ma al xeashti sonlu ca exceptsii.
a litir ljei t. (3) C ndu s-afl n poea-a litir ljei t (va dz c , fatsi parti dit litira
(4) Litira s dit un zbor, poati si s-avd nisc ntiori sh-ca z. Atumtsea: compus ts), litira s ari un son mut, ca tu zboar li: bra-tsi, fa-tsi, frats,
(i) c ndu sonlu s/z s-afl dinintea-a consoanilor: c, ch, f, l, lj, p, r, t, th tsap, tsa-r , tsi-ga-r , tsin-tsi, t -tsea-ri, etc. Singurli exceptsii, iu ts-
shi ts, zborlu lipseashti scriari cu s shi pronuntsari cu s, nu cu z; (ii) lu va s-avd ca dau sonuri ahoryea, t shi s, va s-hib la ndau numi
c ndu sonlu s/z s-afl dinintea-a consoanilor: b, d, dz, dh, g, gh, m, n, xeani ca, bun oar , numa Ghet-si-ma-ni, ic un zbor ca bi-ti-ses-cu
nj, shi v, zborlu nu lipseashti scriari cu s ma scriari shi pronuntsari cu cari, tu forma-a lui sincopat poati si s-avd ca bit-ses-cu ic bi-tses-
z; shi (iii) c ndu sonlu s/z s-afl dinintea-a unei vocal , zborlu lip- cu. Aht ri zboar va s-arm n tu limb ca exceptsii.
seashti scriari ashi cum easti aspus tu dictsiunar. B gats oar c aoatsi (4) Avem shi ndau zboar cari pot si s-avd sh-cu sonlu s, ma pot si
zbur m (i) di sonlu ascur s, nu di sonlu muljat sh shi (ii) di litirili s-avd sh-cu sonlu sh; zboar ca shcljinciu/scljinciu, shcurtu/scurtu,
simpli s shi z, nu di litirili s shi z tsi fac parti dit litirili compusi ts shi yish-tea-ri/yis-tea-ri, etc. Aht ri zboar va s-arm n scriati ashi cum
dz. suntu aspusi tu dictsiunar, cu un i cu dau li varianti.
(5) C ndu yin dup litira compus sh (s-muljat), sonurli e shi i nu si (5) C ndu litira s dit un zbor, poati si s-avd sh-ca litira z, shi sonlu
scriu c ndu suntu semivocali (vocali shcurti); si scriu mash c ndu s/z s-afl dinintea-a consoanilor surdi: c, ch, f, l, lj, p, r, t shi ts,
suntu vocali. zboar li lipsescu scriari cu s shi pronuntsari cu s, ca zboar li: as-cap,
Exceptsiili la aesti reguli suntu aspusi tu dictsiunar. as-che-ri, as-lan, as-pa-ris-m , as-pi-la-ri, as-t -lja-ri, dis-po-ti, oas-
pi, schin, sful-gu, slab, spin-dzu-ra-ri, spu-nea-ri, stam-n , stra-nji,
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 189 190 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

etc. Exceptsiili la aest regul suntu multi shi suntu tuti aspusi tu dictsiunar. Mash c ma nghios va s-aspunem ndau clasi di zboar -
dictsiunar. Mash c ma nghios va s-aspunem ndau clasi di zboar - exceptsii.
exceptsii. (i) Zboar li masculini cari au sufixul smu lipsescu scriari cu s ca
(i) Zboar li tsi suntu compusi dit un prifixu dis/diz shi un zbor tsi zboar li: pa-tri-u-tis-mu, cu-mu-nis-m /co-mu-nis-mu, le-ni-nis-mu,
nchiseashti cu l, lipsescu scriari cu z, nu cu s ca verbili (shi dirivatili-a ne-o-lo-ghis-mu, tra-di-tsi-u-na-lis-mu, li-ris-mu, a-fu-ris-mu, etc.
lor) di ma nghios: diz-l -ces-cu, diz-l -ches-cu, diz-l -xes-cu shi diz- Aesti zboar nu lipsescu scriari cu z ca: pa-tri-u-tiz-mu, cu-mu-niz-
leg; aesti zboar nu lipsescu scriari ca: dis-l -ces-cu, dis-l -ches-cu, m /co-mu-niz-mu, le-ni-niz-mu, ne-o-lo-ghiz-mu, tra-di-tsi-u-na-liz-
dis-l -xes-cu shi dis-leg. mu, li-riz-mu, a-fu-riz-mu, etc.
(ii) Zboar li tsi suntu compusi dit un sufixu l -chi/li-chi shi un zbor (ii) Zboar li tsi suntu compusi dit un prifixu trans shi un zbor tsi
tsi bitiseashti cu z, lipsescu scriari cu z ca zboar li: c -l -uz-li-chi, cu- nchiseashti cu un di consoanili sonori di ma nsus, lipsescu scriari cu s,
la-guz-l -chi, d -m z-l -chi, geam-baz-l -chi, mu-fluz-l -chi, ni-chiz- nu cu z, ca zboar li: trans-ver-sal, trans-bur-da-ri, trans-la-tor, etc.
l -chi, pe-riz-l -chi, ti-tiz-l -chi, ur-suz-l -chi, etc. Aesti zboar nu Aesti zboar nu lipsescu scriari cu z ca: tranz-ver-sal, tranz-bur-da-ri,
lipsescu scriari cu s ca: c -l -us-li-chi, cu-la-gus-l -chi, d -m s-l - tranz-la-tor, etc.
chi, geam-bas-l -chi, mu-flus-l -chi, ni-chis-l -chi, pe-ris-l -chi, ti- (iii) Multi numi proprii, arm neshti i xeani, lipsescu scriari cu s, c
tis-l -chi, ur-sus-l -chi, etc. ashi suntu scriati tu limba-a lor, ca numili: Cosma, Osman, Bosnia, etc.
(iii) Zboar li tsi bitisescu cu z shi suntu articulati, cu un articul tsi (iv) ndau neologhismi shi ndau zboar (ma multi di ar zg ntur-
nchiseashti cu l (lu, li, lji, lor), lipsescu scriari cu z ca zboar li: a-laz- tseasc ) dit limba zbur t az , lipsescu scriari cu s ca: as-man, b s-
lu/a-laz-lui, a-riz-lu/a-riz-lui, c -l -uz-lu, gaz-lu, in-glez-lu, m -n z-li, m , c s-me-ti, has-m , is-na-fi, lis-nic, m s-njeu, nas-bas-tru, pis-ni-
n -m z-li/n -muz-lor, pa-cuz-lu, ru-goz-lu, ur-suz-lu, zu-noz-lu, etc. c , prus-vul-ses-cu, sma-ral-du, sm r-d , snop, us-mac, etc.
Aesti zboar nu lipsescu scriari cu s ca: a-las-lu/a-las-lui, a-ris-lu/a- (7) C ndu litira s s-afl namisa di dau vocali, shi s-avdi sh-cu sonlu
ris-lui, c -l -us-lu, gas-lu, in-gles-lu, m -n s-li, n -mus-li/n -mus- s sh-cu sonlu z, zboar li lipsescu scriari cu z, ca bun oar zboar li: a-
lor, pa-cus-lu, ru-gos-lu, ur-sus-lu, zu-nos-lu, etc. na-li-z , sen-zi-tiv, se-zi-u-ni, sen-zu-al, etc. Aesti zboar nu lipsescu
(iv) Alti zboar tsi lipsescu scriari cu z, nu cu s, suntu: zla-pi, zloa- scriari cu s ca: a-na-li-s , sen-si-tiv, se-si-u-ni, sen-su-al, etc.
t , miz-li-si, n -muz-l /n -muz-ladz, etc. (8) Semivocalili (vocalili shcurti) e shi i nu si scriu c ndu yin dup
Adutsem aminti c aoa nu zbur m di z-lu tsi s-afl tu litira compus litira compus sh; si scriu mash c ndu suntu vocali. Tr-atsea, aht ri
dz, ca tu zboar li niarticulati i articulati, singular i plural: bi-leadz- zboar lipsescu scriari ca zboar li, la singular i plural, articulati i niar-
lji/bi-leadz-lor, cil-ni-cadz-lji, che-tsr , co-dzr , dodz-li/dodz-lor, fadz- ticulati: c -mea-sha, c -tush, ci-ri-shar, gush, li-shor, m -nush, mu-
lji, m n-dzr , njedz-lu, p -radz-lji, p r-podz-li, ti-s dz-li, u-dadz-lji, shat, ni-sha-ni, sha-di, sha-mi-i/sha-mi-e, shap-ti, shar-pi, sha-u ,
sh-ninga multi, multi alti zboar aht ri. shoa-ric, sho-put, shu-shi, ush, u-sha, etc. Aesti zboar nu lipsescu
(6) Zboar li cari au sonlu s/z n intea-a consoanilor sonori: b, d, dz, scriari (cu diftongul ea ic diftongul ia) ca: c -mea-shea/c -mea-shia,
dh, g, gh, m, n, nj, shi v, lipsescu scriari cu z shi pronuntsari cu z, ca c -tushi, ci-ri-shear/ci-ri-shiar, gushi, li-shior, m -nushi, mu-
zboar li: a-r z-vu-it, az-bo-ris-tu, az-var-na, biz-nat, diz-gru-pa-ri, sheat/mu-shiat, ni-shea-ni/ni-shia-ni, shea-di/shia-di, shea-mi-i/shia-
diz-njir-da-ri, diz-vi-li-ri, diz-vi-tsa-ri, diz-vur-ses-cu, fan-daz-m , huz- mi-i, sheap-ti/shi-ap-ti, shear-pi/shiar-pi, shea-u /shia-u , shioa-ric,
me-ti, i-soz-ma-t , plaz-m , priz-m , saz-m , stiz-m , tiz-ghea-fi, shio-put, shiu-shi, ushi, u-shea/u-shia, etc. Pi di-alt parti, c ndu avem
zbor, zdru-min, zghic, zghi-li-ri, zgrum, zmea-r , zmo-l , zmur-tic, vocalili e shi i, atumtsea lipsescu scriari ca tu zboar li: a-g r-shes-cu,
znji-i/znji-e, zvel-tu, zver-c , etc. Aesti zboar nu lipsescu scriari cu s a-ru-shes-cu, a-u-shes-cu, b -she, c -sheri, c -tu-shi, fu-she-chi/fu-
shi nec pronuntsari cu s, ca zboar li di ma nsus scriati ca: a-r s-vu-it, shechi, gu-shi, l -vu-shes-cu, ma-shi, m -nu-shi, m -she, ni-shenj, p -
as-bo-ris-tu, as-var-na, bis-nat, dis-gru-pa-ri, dis-njir-da-ri, dis-vi-li-ri, she, shed, sher-chi, u-shi, etc.
dis-vi-tsa-ri, dis-vur-ses-cu, fan-das-m , hus-me-ti, i-sos-ma-t , plas- Nota 1 Ma si s ngr pseasc i-lu shcurtu, pluralu di la ndau
m , pris-m , sas-m , stis-m , tis-ghea-fi, sbor, sdru-min, sghic, sghi- zboar nu va s-aleag di singularlu a lor, cari si scrii, cu un i-lungu.
li-ri, sgrum, smea-r , smo-l , smur-tic, snji-i/snji-e, svel-tu, sver-c , Bun oar , scriati la plural cu i-shcurtu, zboar li va s-aspun : c -tushi,
etc. Exceptsiili la aest regul suntu multi shi suntu tuti aspusi tu gushi, m -nushi, ushi, etc. un soi cu zboar li, scriati la singular cu i-
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 191 192 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

lungu: c -tu-shi, gu-shi, m -nu-shi, u-shi, etc. Mash c pronuntsarea-a cu sonlu latinescu t, ic (ii) cu sonlu g rtsescu , dup cum easti
lor nu easti idyea, c la singular zboar li s-avdu cu un silab ma grailu-a omlui. Scriarea shi pronuntsarea-a zboar lor, c s-pronunts
nsus. mash un soe, ic s-pronunts dau turlii, easti aspus tu dictsiunar.
Nota 2 Avem zboar shi expresii ca, bun oar , si yin, shi ved, etc. (2) C ndu litira t ari dup ea litira s, avem dz s (la litira s) c litira
tsi s ngr psescu di ma multili ori ca s-yin, sh-ved, etc. shi cari pot si s- compus ts s-avdi ca tu zboar li: bra-ts , fa-tsi, frats, tsap, tsa-r , tsi-
pronunts shi (i) s-yin, sh-ved, etc. cum suntu scriati, ma pot si s-avd ga-r , tsin-tsi, t -tsea-ri, etc. Singurli exceptsii, iu ts-lu va s-avd ca
shi (ii) z-yin, j-ved etc. Aest va s-dz c c avem locuri tu scriari iu s- dau sonuri ahoryea, t shi s, va s-hib la ndau numi xeani ca, bun -
lu poati si s-avd z shi sh-lu poati si s-avd j. Cum mults nu- oar , numa Ghet-si-ma-ni, ic un zbor ca bi-ti-ses-cu cari, tu forma-a
aduchescu c pronuntsarea nu easti, di ma multili ori, s-yin shi sh-ved lui sincopat poati si s-avd ca bit-ses-cu ic bi-tses-cu. Aht ri zboar
ma z-yin shi j-ved, zboar li va s-arm n scriati cu s shi cu sh. va s-arm n tu limb ca exceptsii.
(3) C ndu litira t ari dup ea litira h, cum avem, bun oar , tu
(2.14) LITIRILI T, TS, TH (/ = theta) zboar li di ar zg g rtseasc , p r-mith, thea-tru, thi-melj, thim-nja-
m , etc. litira compus th s-avdi totna ca sonlu g rtsescu (theta).
Avem ndau zboar -exceptsii ca: a-lit-hea (a-lith-hea), bat-ha-v ,
Dup (i) ar zga-a zborlui, shi dup cum s-avdi, ic (ii) dup litira fit-hea-u shi pit-hi (pith-hi /pif-chiu) iu th-lu s-pronunts ca dau
cari yini dup ea, litira t ari trei sonuri: sonuri ahoryea, t shi h (nu ca sonlu g rtsescu ). B gats oar c
(i) poati s-aib sonlu a ljei di baz , latinescul son t, ascur, nimuljat, zboar li di ma nsus, tsi noi li-avem ngr psit aoatsi cu litira
ca tu zborlu ta-t ; compus th, suntu scriati ma multu cu litira simpl t. Dup cum va s-
(ii) poati s-aib un son muljat ca tu zboar li tsap, frats; videm niheam ma nghios, scriarea cu th easti mash tr-atselj tsi vor s-
(iii) poati si s-avd ca sonlu g rtsescu / (theta), ca tu zborlu thi- aspun maxus c pronuntsarea-a zborlui s-fatsi cu sonlu g rtsescu ,
melj. nu cu sonlu latinescu t.
Tu scriarea-a litir ljei t (shi a litirilor compusi ts shi th), avem
Regul : (1) C ndu nu ari dup ea litirli s shi h, litira t (i) poati s-aib ndau prublemi: Cum lipseashti f tseari cu (i) zboar li cari s-
sonlu a ljei di baz , sonlu ascur, latinescu t ic , (ii) tu ndau zboar pronunts cu sonlu latinescu t ma s-pronunts shi cu sonlu g rtsescu
di ar zg g rtseasc i arbinshasc , poati s-aib , dup cum easti (exceptsiili hiindalui mash zboar li g rtseshti tsi au intrat tora tu soni
grailu-a omlui, dau li sonuri: ic sonlu ascur, latinescu t ic sonlu tu limb shi suntu cunuscuti mash tu G rtsie, zboar cari s-avdu mash
g rtsescu (theta). cu sonlu g rtsescu ); shi (ii) un prublem tsi u b g m chiola pi cali
(2) C ndu litira t ari dup ea litira s, litira compus ts s-avdi cu un tu sectsia iu zbur m tr litira d (sh-cari va u aspunem diznou aoa), cu
son muljat. zboar li tsi au gruplu di litiri nd tsi poati si s-pronunts shi nt.
(3) C ndu litira t ari dup ea litira h, litira compus th s-pronunts
totna cu sonlu g rtsescu (theta). Regul : (1) Zboar li di-ar zg g rtseasc (sh-poati arbinshasc )
Exceptsii la aesti reguli suntu aspusi tu dictsiunar. cari au sonlu tu zbor, lipsescu scriari cu t, nu cu th, c suntu (i)
zboar , tsi s-afl tu limba di az , ic suntu (ii) zboar tsi va s-intr tu
Bun oar : limb ma nclo ca neologhismi. Aesti zboar va poat si s-pronunts ,
(1) Litira t poati s-aib sonlu a ljei di baz , ascur, latinescu, c ndu dup cum va s-u va omlu, sh-cu sonlu latinescu t, sh-cu-atsel g rtsescu
nu-ari dup ea litirli s shi h. S scrii t shi s-pronunts totna cu sonlu . Tr-atselj tsi vor s-aspun maxus c zboar li lipsescu pronuntsari
latinescu t tu zboar ca: ta-t , ta-v , t m-ba-ri, ten-t , tif-te-ri, to-p , cu nu cu t, scriarea-a zboar lor cu th easti aprucheat ca un
to-ra, tras-tu, tri-folj, trup, tu-vl , etc. Aesti zboar suntu tuti scriati tu variant .
dictsiunar, mash cu litira t. Ma, tu ndau zboar di ar zg g rtseasc (2) Ndau zboar tsi au sonlu , ma pot s-hib pronuntsati sh-cu so-
(nisc ntiori arbinshasc ) tsi s-afl scriati cu t, ca: p r-mit, tea-tru, ti- nurli latineshti f ic s va si scrie cu t (tr sonlu theta), ic cu f, ic cu s,
melj, tim-nja-m , etc. va si s scrii t (nu th) shi va s-pronunts ic (i) dup cum easti grailu a omlui.
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 193 194 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

(3) Zboarli internatsiunali tsi pot s-aib litira compus th (sh-cari tu r -pelj, tea-m /hea-m , te-li-m , Tem, ti-li-chi, ti-mo, ti-ri-chi, Ti-ris-
ma multili limbi s-avdu cu sonlu latinescu t) lipsescu scriari tu limba-a ti, ti-sa-vro, tol, trap-su, u-o-tu-r , ur-ta-nic-tu, vi-lu-ni-tr , etc.
noastr cu t, nu cu th. (2) Ndau zboar di ma nsus ca: ca-thi, pir-mith, pith-hi , psu-thi-e,
(4) Zboar li tsi pot s-hib pronuntsati shi scriati sh-cu nd shi cu nt tha-m , thea-mi-n , thi-lun-di, thi-melj, thi-mi-ri-d , thir-ma-ni, etc.
lipsescu scriari ashi cum easti aspus tu dictsiunar. pot ca s-hib pronuntsati, sh-cu sonurli latineshti f shi s. Aesti zboar
Exceptsiili la aesti reguli, suntu aspusi tu dictsiunar. va poat s-hib scriati sh-cu litirili f shi s ca: ca-fi, pir-mif/pir-mis, pif-
chiu, psi-fi-i/psi-fi-e, sa-m , fea-mi-n, fi-lun-di, fi-melj, fi-mi-ri-d ,
(1) Zboar li veclji di-ar zg g rtseasc (c tiv rn oar shi arbini- fir-ma-ni, etc.
shasc ), tsi s-avdu sh-cu sonlu g rtsescu (sh-di multi ori sh-cu sonlu (3) Avem shi zboar internatsiunali tsi lipsescu totna scriari, tu
latinescu t), lipsescu scriari cu t, ca: a-lat, a-lit-hea, a-na-ti-m , ar- limba-a noastr cu t (nu ca tu alti limbi iu putem s-li-afl m scriati, di
m -tea-u , a-ta-nat, ca-ti, cat-me-ri, ca-to-li-chi-i, ca-tor-to-si, c -la- multi ori, sh-cu th), ca: a-teu, ca-te-dr , chi-ta-r , fi-lan-trop, mi-toa-
t , cu-lim-bi-tr, cu-m -ti-ses-cu, e-lef-tir, gu-ma-ran-gat, i-po-ti-si, d , mi-tu-lu-yie, or-to-do-xu, tea-tru, te-o-log, te-o-ri-e, ter-mo-me-tru,
ma-ti-m , mit-c , nu-ti-os, p r-ti-ri, p r-mit, pit-hi , psu-ti-e, spi-t , tron, etc. zboar tsi nu lipsescu scriari ca: a-theu, ca-the-dr , chi-tha-
stat-mo, tar, ta-m , tea-mi-n, te-m , te-si, ti-lun-di, ti-melj, ti-mi-ri- r , fi-lan-throp, mi-thoa-d , mi-thu-lu-yie, or-tho-do-xu, thea-tru, the-
d , ti-mi-ses-cu, tim-nja-m , ti-riu, tir-ma-ni, Tri-a-da, tris-cu, etc. o-log, the-o-ri-e, ther-mo-me-tru, thron, etc.
Aesti zboar pot si s-pronunts , dup cum easti grailu-a omlu cu sonlu (4) Avem zbur t (la litira d) di zboar li tsi pot s-aib dau
latinescu t sh-cu-atsel g rtsescul . Tr-atsel tsi va s-u spun maxus c versiunj, c pot si s-pronunts sh-cu nt, sh-cu nd. Dup cum suntu
un zbor lipseashti pronuntsari cu sonlu g rtsescu , zboar li di ma aspusi tu dictsiunar, aesti zboar va si ngr pseasc un turlie i dau .
nsus pot si s ngr pseasc sh-cu th (theta) ca: a-lath, a-lith-hea, a-na- Ashi avem zboar tsi lipsescu scriari ca: ghi-gan-tu, in-da-ti, ma-ran-
thi-m , ar-m -thea-u , a-tha-nat, ca-thi, cath-me-ri, ca-tho-li-chi-i, du, min-du-es-cu, mur-min-ti/mur-min-tu, nvis-c -min-tu, pun-ti, sin-
ca-tor-tho-si, c -la-th , cu-lim-bi-thr , cu-m -thi-ses-cu, e-lef-thir, ta-x , sun-tu, etc. Aesti zboar nu lipsescu v rn oar scriari ca: ghi-
gu-ma-ran-gath, i-po-thi-si, ma-thi-m , mith-c , nu-thi-os, p r-thi-ri, gan-du, in-ta-ti, ma-ran-tu/ma-ran-thu, min-tu-es-cu, mur-min-di/mur-
p r-mith, pith-hi , psu-thi-e, spi-th , stath-mo, thar, tha-m , thea-mi- min-du, nvis-c -min-du, pun-di, sin-da-x , sun-du, etc. Pi di-alt parti,
n , the-m , the-si, thi-lun-di, thi-melj, thi-mi-ri-d , thi-mi-ses-cu, thim- avem zboar -exceptsii ca fan-taz-m cari pot si s-avd shi si scrii fan-
nja-m , thi-riu, thir-ma-ni, Thri-a-da, thris-cu, etc. daz-m .
Avem sh-alti zboar g rtseshti, puts n cunuscuti nafoar dit Nota 1 B gats oar c v rnu di zboar li tsi s-pronunts cu sonlu
G rtsie, cari pot s-hib scriati sh-cu th ca: a-cu-lu-thi-e, an-thi, ap-si- g rtsescu nu sh-al xeashti noima c ndu easti pronuntsat cu sonlu
thi, a-the-r , ca-thar-tic, ca-th , c -th -r -ses-cu, c -thir, co-thr , latinescu t. Ma s-aib aht ri zboar , tsi au un noim cu sonlu t shi
co-thur, cu-luc-th, dih-t -li-thr , fus-c -li-thr , g -va-th , lo-go- alt noim cu sonlu , noi nu putum li-afl m ninga. Ashi c scriarea-a
thet, lo-thr , lu-tsea-thr , ma-la-thru, mbi-thar, min-dzi-thr , path, zboar lor cu t tu loc di th, nu l-al xeashti noima.
pa-thi-m , pi-tha-ri, pli-tha-ri, pli-thiz-mo, pro-thes-mi-e, prothim,
psan-th , psu-thi-mi, sc n-d -li-thr , shclji-thru, si-ma-thi-ti, si-ni-thi- (2.15) LITIRA V
si, spa-th , spa-thi, sp -that, th -l n-dz , th -r -pelj, thea-m /hea-
m , the-li-m , Them, thi-li-chi, thi-mo, thi-ri-chi, Thi-ris-ti, thi-sa-vro,
(i) Litira v ari mash sonlu-a ljei di baz , ca tu zboar li vac , vatr ,
thol, thrap-su, u-o-thu-r , ur-tha-nic-tu, vi-lu-ni-thr , etc. ma zboar
virdeats , etc.
tsi lipsescu scriari, ca tuti alanti zboar , cu t ca: a-cu-lu-ti-e, an-ti, ap-
Singurili prublemi tsi avem cu sonlu v au s-fac cu zboar li tsi s-pro-
si-ti, a-te-r , ca-tar-tic, ca-t , c -t -r -ses-cu, c -tir, co-tr , co-tur,
nunts : (i) c ndu cu v, c ndu cu b shi (ii) c ndu cu v shi c ndu cu f.
cu-luc-t , dih-t -li-tr , fus-c -li-tr , g -va-t , lo-go-tet, lo-tr , lu-
Aesti prublemi li-avem zbur t la sectsiili-a litirilor b shi f shi, tr
tsea-tr , ma-la-tru, mbi-tar, min-dzi-tr , pat, pa-ti-m , pi-ta-ri, pli-ta-
lishurarea-a cititorlui, regulili di-aclo li-aspunem diznou ma nghios.
ri, pli-tiz-mo, pro-tes-mi-e, protim, psan-t , psu-ti-mi, sc n-d -li-tr ,
shclji-tru, si-ma-ti-ti, si-ni-ti-si, spa-t , spa-ti, sp -tat, t -l n-dz , t -
Regul : (1) Zboar li tsi pot s-hib pronuntsati shi scriati shi cu b shi
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 195 196 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

cu v, (i) zboar tsi s-afl tu limba di az , ic (ii) zboar tsi va s-intr altili cu cs.
tu limb ma nclo ca neologhismi, lipsescu scriari cu b. Aesti zboar va Scriarea shi pronuntsarea-a tutulor zboar lor tsi au sonlu x s-fatsi
poat s-hib pronuntsati cu sonurli b ic v, dup cum va s-u va omlu. dup cum suntu aspusi tu dictsiunar.
(2) Tr zboar li tsi pot s-hib pronuntsati shi scriati shi cu f shi cu v,
nu-avem fapt v rn regul limpidi; cati zbor va si ngr pseasc dup (1) Aproapea tuti zboar li dit limba veaclji arm neasc tsi au tu eali
cum easti aspus tu dictsiunar. un son x, sh-cari yin dit limba g rtseasc (ic dit alt limb tricut
prota prit limba g rtseasc ), lipsescu pronuntsari cu cs, nu cu gz, ca
Bun oar : zboar li: a-l -xes-cu, a-ma-xi, a-xi-zes-cu, do-x , du-xar, e-xu-d , fe-
(1) Zboar li tsi pot si s-avd dau turlii, sh-cu sonlu v sh-cu sonlu b, xi, fri-xi, ir-mu-xes-cu, li-xur, mi-xi, pa-ra-xin, p n-di-xes-cu, pi-li-xes-
lipsescu scriari cu b, ca zboar li: pro-b , bi-bli-i/bi-bli-e, bi-bli-u-te- cu, str -xes-cu, ta-xi-ra-ti, t -xi-di, tu-fi-xes-cu, xea-ni, xe-ri, xi-chi,
c , etc. Eali nu lipsescu v rn oar scriari cu v ca: pro-v , vi-vli-i/vi- etc. Aesti zboar nu lipsescu scriari ne cu cs, ne cu gz. Ma avem shi
vli-e, vi-vli-u-te-c /vi-vli-u-th -chi, etc. exceptsii ca zborlu e-xar-hu tsi s-pronunts eg-zar-hu.
(2) Zboar li tsi pot si s-avd dau turlii, sh-cu sonlu v sh-cu sonlu f, (2) Multi neologhismi cari n yin dit limbili moderni dit Ivropea di
ca, bun oar , zboar li frun-di-d , zu-gr f-ses-cu, etc. cari pot s-hib Vestu, sh-cari au prifixul ex tsi s-afl n intea-a unei vocal , pot s-hib
ngr psiti sh-pronuntsati shi vrun-di-d , zu-gr v-ses-cu, etc. lipsescu pronuntsati ic (i) cu gz, nu cu cs, cum s-fatsi cu ma multili zboar ca:
scriari ashi cum suntu aspusi tu dictsiunar ca: vrun-di-d , zu-gr f-ses- e-xac-tu, e-xas-pi-ra-ri, e-xe-cu-ta-ri, e-xem-plu, e-xer-ci-tsiu, e-xil, e-
cu, etc. xis-tu, i-xa-min, etc. ic (ii) cu cs, nu cu gz, ca tu zboar li: e-xi-gen-tu,
e-xu-be-ran-tu, e-xa-ge-ra-ri, etc. C ndu prifixul ex s-afl n intea-a
(2.16) LITIRA X unei consoan , litira x lipseashti totna pronuntsari cs, nu gz ca tu
zboar li: ex-ca-va-tsi-e, ex-cep-tsi-e, ex-clu-siv, ex-co-mu-ni-ca-ri, ex-
cur-si-e, ex-hi-bi-tsi-e, ex-pe-ri-men-tu, ex-per-tu, ex-pli-ca-tsi-e, ex-
Dup ar zga zborlui, litira complex x (fapt di dau sonuri tsi s- plo-zi-e, ex-por-tu, ex-te-ri-or, ex-trac-tsi-e, ex-trem, etc.
avdu deadun) ari dau sonuri: (3) Nu-afl m v rn regul general cari s-n-aspun (i) c ndu un
(i) poati s-aib idyiul son cu-atsel a grupariljei di litiri cs, ca tu zborlu zbor lipseashti pronuntsari shi scriari cu s (sonlu ascur nu atsel muljat
xea-ni, shi sh) sh-c ndu cu x, shi (ii) c ndu cu cs sh-c ndu cu gz. Avem ndau
(ii) poati s-aib idyiul son cu-atsel a grupariljei di litiri gz, ca tu reguli speciali, ma sh-eali suntu mplini di exceptsii. Bun oar :
zborlu e-xar-hu. (i) Zboar tsi s-au scriat shi cu x shi cu cs/gz (iu sonlu s easti ascur,
Cu scriarea sh-pronuntsarea litir ljei x, nu-avem prublemi m ri. Cum nu muljat sh), lipsescu scriari mash cu x, ca zboar li: a-na-xu, a-xes-
tsi s-hib pronuntsat, un zbor va s-aducheasc . C t tr scriarea-a cu, a-xu, tu-fi-xes-cu, dra-x , dr -xes-cu sh-alti poati tsi n-ascap .
zboar lor, ndau prublemi suntu dizligati di regula di ma nghios. Aesti zboar nu lipsescu scriari ca: a-na-csu, a-cses-cu, a-csu, tu-fi-
cses-cu (cu tuti c yini di la sincoparea-a zborlui tu-fi-chi-ses-cu), dra-
Regul : (1) Zboar li tsi au tu pronuntsarea-a lor gruparea di sonuri cs (cu tuti c easti fimininlu di la drac), dr -cses-cu, (cu tuti c yini
cs (sonlu s ascur, nu atsel moali sh) shi gz, sh-cari traditsiunal s-au di la drac), etc. Ma avem shi exceptsii, ca zboar li sincopati tsi pot s-
scriat nisc ntiori sh-cu cs, lipsescu scriari totna cu litira x, v rn oar hib scriati dau turlii (ic nisincopati, ic cu cs): csea-ri (di la cu-
cu gruparea di litiri cs/gz. sea-ri), csedz (di la chi-sedz), sh-alti poati tsi n-ascap . Tut ca
(2) Zboar li tsi s-avdu dau turlii, sh-cu x sh-cu s (nu sh), lipsescu exceptsie va s-avem shi zborlu pi-li-xes-cu tsi yini di la sincoparea-a
scriari cu s (c tiv r oar z) nu cu x. zborlui pi-li-chi-ses-cu shi dau li varianti (pi-li-xes-cu shi pi-li-chi-ses-
(3) Zoar li dit limba arm neasc , atseali veclji ic atseali nali intrati cu) suntu aprucheati.
ma n poi dit limba g rtseasc , lipsescu scriari cu x shi pronuntsari cu (ii) Zboar li tsi s-avdu dau turlii, sh-cu s (nisc ntiori z) sh-cu x, lip-
cs. Neologhismili loati dit limbili moderni dit Ivropea di Vestu, lipses- sescu scriari cu s ic z, nu cu x, ca zboar li: frun-di-ses-cu, fti-ses-cu,
cu scriari cu x shi pronuntsari, dup cum easti zborlu, nisc nti cu gz, sis-tr , si-t -ses-cu, su-ra-fi, sur-ses-cu, v -zes-cu, sh-alti poati tsi n-
Pripuniri tr un ndriptar a Scriariljei Arm neasc (II) 197 198 Riv. di Litiratur shi Studii Arm ni Tom XII April 1999

asc par ; aesti zboar nu lipsescu scriari cu x, ca: frun-di-xes-cu, fti- a-z , suntu aspusi tu dictsiunar.
xes-cu, xis-tr , xi-t -xes-cu, xu-ra-fi, xur-ses-cu, v -xes-cu, etc. Ex- Discutsia tr zboar li tsi au un son z cari poati si s-avdz sh-ca sonlu
ceptsii pot s-fac zboar ca: lu-xu (nu lus) c easti un neologhismu dit s easti multu lung shi complex . Tr-atsea, tr aest discutsie, cititorlu
limbili internatsiunali, shi xu-ra-fi (tsi poati s-hib scriat sh-tu loc di easti pitricut la sectsia-a litir ljei s.
su-ra-fi) c yini di la sincoparea zborlui cu-su-ra-fi/csu-ra-fi.
Nota 1 B gats oar c prublema cu pronuntsarea-a zboar lor, cu
cs ic cu gz, nu easti important . Ma multu, s-veadi sh-un tendints
ca scriarea-a unui zbor s-al xeasc pronuntsarea-a lui. Videm chiola
lumi cari, tu limba rum neasc , al xir pronuntsarea-a zborlui e-xem-
plu di la eg-zem-plu la ec-sem-plu! Tr-atsea al s m omlu s-pronunts
zboar li ashi cum va s-u va el, c va s-hib totna aduchit. Ma
importanti suntu alti prublemi, atseali di standardizari a scriariljei.

(2.17) LITIRA Z

Litira z ari dau sonuri:


(i) poati s-aib sonlu a ljei di baz , ca tu zboar li: az-bui-ra-ri, az-
var-na, zo-ri, zur-lu-ses-cu, etc. shi
(ii) poati s-aib sonlu mut ca tu zboar li dz c, dzu- , etc.

Regul : (1) C ndu nu fatsi parti dit litira compus dz, litira z ari
sonlu a ljei di baz .
(2) C ndu fatsi parti dit litira compus dz, litira z ari sonlu mut, nu
s-avdi ma al xeashti sonlu a litir ljei d di n intea-a ljei.
Exceptsiili la aesti reguli suntu aspusi tu dictsiunar.

Cu litira z nu-avem alti prublemi dic t atseali ligati di zboar li tu cari


sonlu z poati si s-avd ic (i) ca dz (discutat la litira d), ic (ii) ca s
(discutat la litira s). Tr lishurarea-a cititorlui, adutsem aminti ma
nghios mash regula di la litira d, tsi n spuni c zboar li tsi pot s-hib
pronuntsati shi scriati shi cu dz shi cu z, lipsescu scriari cu dz; scriarea
cu z nu easti aprucheat . Mash c aesti zboar va poat s-hib
pronuntsati, sh-cu sonlu dz sh-cu sonlu z, dup cum easti grailu-a
omlui sh-dup cum va s-u va el. Ashi avem zboar tsi lipsescu scriari
ca: bu-dz , dzac, dza-d , dza-m , dzan-gr , dza-ri, dza-tsi, dz c,
dz n/dz -n , dzea-n , dzea-dzit/dea-dzit/dzea-dit, dzi-ni-ri, dzu- , etc.
sh-cari, cu tuti c suntu graiuri iu s-pronunts cu z, nu cu dz, zboar li
nu lipsescu v rn oar scriari ca: bu-z , za-c, za-d , za-m , zan-gr ,
za-ri, za-tsi, z c, z n/z -n , zea-n , zea-dzit/zea-dit/dzea-zit, zi-ni-ri,
zu- , etc. Exceptsiili, ca zborlu a-dz tsi va poat s-aib shi varianta
EDITURA CARTEA AROMN USA
FUNDATSIA CARTEA AROMN ROMNIA