LASSYMBOLEN bij technisch tekenen

__________________________________________________________________________
www.willyvermaelen.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.com pagina 1 van 23

de naburige rechten. alsook de databanken die beschermd worden door een sui generis-recht. 7. verleent de Licentiegever U een licentie die wereldwijd. EN/OF. met uitzondering van de Collectieve Werken. het reproduceren. de oorspronkelijke titularis van het naburig recht. de synchronisatie van het Werk met een bewegend beeld (“synching”) als een Afgeleid Werk in de zin van deze Licentie beschouwd worden. Met "U" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die het Werk gebruikt op een wijze die geregeld wordt door de rechten waarop deze Licentie betrekking heeft en die de bepalingen van deze Licentie met betrekking tot het Werk niet eerder geschonden heeft of die de uitdrukkelijke toestemming van de Licentiegever gekregen heeft om rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen ondanks een eerdere schending van deze. het meedelen aan het publiek en het ter beschikking stellen van het publiek. 6. zoals een uitvoering. een kunstreproductie. Licentie HET WERK (ZOALS HIERONDER OMSCHREVEN) WORDT TER BESCHIKKING GESTELD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DEZE CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE (HIERNA “CCPL” OF “LICENTIE”). het maken en reproduceren van Afgeleide Werken. Om onduidelijkheid te vermijden zal. indien het Werk een databank is. Definities 1. 4. DOOR DE NABURIGE RECHTEN. niet beschouwd worden als een Afgeleid Werk (zoals hieronder omschreven). het uitlenen en verspreiden van exemplaren van het Werk. gratis. indien het gaat om een voorwerp dat door een naburig recht beschermd wordt. tot een collectief geheel is samengevoegd. een muziekarrangement. een ingekorte versie. zoals een vertaling. 2. Indien nodig. literaire of cinematografische bewerking. een fonogram. ELK GEBRUIK VAN HET WERK DAT NIET UITDRUKKELIJK DOOR DEZE LICENTIE TOEGESTAAN WORDT. Voor de toepassing van deze Licentie omvat het “Werk” ook voorwerpen die beschermd worden door een naburig recht. het opnemen van het Werk in één of meer Collectieve Werken en het reproduceren van het Werk zoals het opgenomen is in de genoemde Collectieve Werken. de naburige rechten. omgezet of bewerkt kan worden. DE VERSPREIDING VAN DEZE LICENTIE VEROORZAAKT GEEN JURIDISCHE OF CONTRACTUELE RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN BIJ DEZE LICENTIE EN CREATIVE COMMONS. een geluidsopname. indien het Werk een muziekwerk of een fonogram is. OP EEN MANIER DIE ONDER EEN IN DEZE LICENTIE BEHANDELD RECHT VALT. het sui generis recht op de databanken) is om de volgende rechten met betrekking tot het Werk uit te oefenen: 1. Uitzonderingen en beperkingen op de exclusieve rechten Niets in deze Licentie heeft de bedoeling de toepassing van de uitzonderingen op de exclusieve rechten van de rechthebbenden.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENKANTOOR EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. HET WERK WORDT BESCHERMD DOOR HET AUTEURSRECHT. het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de databank. in zijn geheel en in ongewijzigde vorm. Omvang van de toegekende Licentie In overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Licentie. ZONDER GARANTIE. CREATIVE COMMONS VERSTREKT DEZE INFORMATIE ZOALS ZE IS. de uitputting van deze rechten of andere beperkingen op deze rechten krachtens het auteursrecht. Met "Licentiegever" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die de rechten op het Werk toekent volgens de bepalingen van deze Licentie. DOOR DEZE LICENTIE KENT DE LICENTIEGEVER U DE HIERNA OMSCHREVEN RECHTEN TOE INDIEN U DE VOLGENDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN AANVAARDT 1. een toneel-. die elk een afzonderlijk en zelfstandig Werk vormen. Met "Licentiekenmerken" worden de volgende generieke kenmerken van de licentie bedoeld. 5. het uitlenen en verspreiden van exemplaren van Afgeleide Werken. 3. samen met een aantal andere bijdragen. het sui generis databankenrecht of elk ander van toepasselijk recht te verminderen. BRENGT DE AANVAARDING VAN DEZE LICENTIE MET ZICH MEE. zoals gekozen door de Licentiegever en aangeduid in de titel van deze Licentie: Naamsvermelding. die niet als Afgeleide Werken zullen beschouwd worden in de zin van deze Licentie. NietCommercieel. krachtens deze Licentie. van het Werk. voor zover deze het voorwerp vormen van deze licentie. ELK GEBRUIK VAN HET WERK. 2. bloemlezingen of encyclopedieën. op welke wijze en in welke vorm dan ook. Met “Collectief Werk” wordt een werk bedoeld waarin het Werk. zullen de bepalingen van deze Licentie op zo een manier geïnterpreteerd worden dat ze op dergelijke beschermde voorwerpen toegepast kunnen worden. 3. een eerste vastlegging van film of radio-uitzending. OF HET SUI GENERIS DATABANKENRECHT EN/OF ELK KRACHTENS DE GELDENDE WETGEVING VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT. te begrenzen of te beperken. 4. 2. Met "Afgeleid Werk" wordt een werk bedoeld dat gebaseerd is op het Werk of op het Werk en andere reeds bestaande werken. Met "Werk” wordt het Werk van letterkunde of kunst bedoeld dat beschermd wordt door het auteursrecht en dat het voorwerp is van deze licentie. Met "Oorspronkelijke Auteur” wordt de natuurlijke persoon bedoeld die het Werk gemaakt heeft of. 5. CREATIVE COMMONS STAAT NIET IN VOOR DE VERSTREKTE INFORMATIE EN SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR WELKE SCHADE DAN OOK DIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE.Naamsvermelding – Niet Commercieel – Gelijk Delen 2. GelijkDelen. Hetzelfde geldt voor het Werk wanneer het opgenomen is in een Collectief Werk. zal. Collectieve Werken zijn onder andere geregeld een uitgave van een tijdschrift. . 3. ze meedelen aan het publiek en ze ter beschikking stellen van het publiek. niet-exclusief en onbeperkt in tijd (voor de volledige duur van de bescherming van het Werk door het auteursrecht. IS VERBODEN. INDIEN RELEVANT. Een Werk dat een Collectief Werk is. een samenvatting of elke andere vorm waarin het Werk gewijzigd.

door het elektronisch delen van bestanden of op een andere wijze. ter beschikking stellen van het publiek of meedelen aan het publiek krachtens de bepalingen van deze Licentie. 5. de Uniform Resource Identifier. DE FUNCTIONELE CONFORMITEIT. verwijzen naar de Oorspronkelijke Auteur. met uitzondering van onbekende exploitatievormen. door het verstrekken van de naam van de Oorspronkelijke Auteur (of het pseudoniem indien van toepassing) indien deze wordt vermeld. op aanvraag van om het even welke Licentiegever en in de mate van het mogelijke. door het aanduiden van het gebruik van het Werk in het Afgeleid Werk en door het identificeren van de elementen (bijvoorbeeld. de naburige rechten of het sui generis databankenrecht. DE NAUWKEURIGHEID VAN HET WERK OF DE AFWEZIGHEID VAN FOUTEN EN GEBREKEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE. KRACHTENS DE WET OF OP EEN ANDERE GRONDSLAG RUST. doch niet beperkt tot. In het geval van een Afgeleid Werk of een Collectief Werk. . U mag het werk niet in onderlicentie geven. ter beschikking stelt aan het publiek of meedeelt aan het publiek. U moet alle aanduidingen die verwijzen naar deze Licentie en naar de garantieclausule en de uitsluiting van aansprakelijkheid intact houden. dan moet U alle informatie betreffende het beheer van rechten met betrekking tot het Werk intact houden en. U mag het Werk niet uitlenen. De uitwisseling van het Werk tegen andere Werken. in de mate dit redelijkerwijze mogelijk is en indien deze beschikbaar is. DE COMMERCIALISEERBAARHEID VAN HET WERK. Indien U een Collectief Werk maakt. media en formaten. moeten deze verwijzingen echter minstens weergegeven worden op dezelfde plaats en op dezelfde wijze als andere vergelijkbare auteursvermeldingen. verspreiden. van een latere versie van deze Licentie met dezelfde Licentiekenmerken als deze Licentie of van een Creative Commons iCommons-licentie die dezelfde Licentiekenmerken bevat als deze Licentie (bv. ter beschikking stelt van het publiek of meedeelt aan het publiek. of elk andere licentie die in de voorafgaande zin gespecificeerd werd. U mag geen voorwaarden op het gebruik van het Werk aanbieden of opleggen die de bepalingen van deze Licentie of de uitoefening van de toegekende rechten wijzigen of beperken. DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE LICENTIE OF UIT HET GEBRUIK VAN HET WERK. De verwijzing naar de Oorspronkelijke Auteur moet gebeuren op een redelijke manier. 4. U heeft eveneens het recht om die wijzigingen aan het Werk aan te brengen die technisch noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de hoger genoemde rechten op andere dragers. Deze Licentie wijzigt geenszinsnde regeling van de billijke vergoedingen. verspreidt. Afgeleide Werken of Collectieve Werken uitleent. of de Uniform Resource Identifier van deze Licentie toevoegen aan elke kopie van het Afgeleid Werk dat U uitleent. verspreidt. Indien U een Afgeleid Werk maakt. U moet alle aanduidingen die verwijzen naar deze Licentie en naar de garantieclausule en de uitsluiting van aansprakelijkheid intact houden. Oorspronkelijke Auteur ziet af van de uitoefening van zijn/haar morele rechten met betrekking tot de wijzigingen die technisch noodzakelijk zijn. HIERIN BEGREPEN. MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE TEGEN UITWINNING. verspreiden. op een wijze die redelijk is in verhouding tot het gebruikte medium of middel. dat de Licentiegever aanduidt als verbonden met het Werk. 3. ter beschikking stellen van het publiek of meedelen aan het publiek op voorwaarde dat U een kopie van deze Licentie of de Uniform Resource Identifier van deze Licentie toevoegt aan elke kopie van het Werk dat U uitleent. tenzij die URI niet verwijst naar de informatie betreffende het beheer van rechten met betrekking tot het Werk of naar de van toepassing zijnde licenties op het Werk. waaronder inbegrepen. die beschermd worden door het auteursrecht. U mag geen voorwaarden op het gebruik van het Afgeleid Werk aanbieden of opleggen die de bepalingen van deze Licentie of de uitoefening van de toegekende rechten wijzigen of beperken. die eventueel van kracht is in België of in andere landen. verspreiden. de rechten die onder sectie 4(e) opgenomen zijn. uitlenen. U mag geen enkel van de door artikel 3 aan U toegekende rechten uitoefenen op een manier die voornamelijk bedoeld is voor of gericht is op het bekomen van een commercieel voordeel of een persoonlijke financiële compensatie. U mag het Afgeleid Werk niet uitlenen. wordt niet beschouwd als zijnde bedoeld voor of gericht op het bekomen van een commercieel voordeel of een persoonlijke financiële compensatie. op aanvraag van om het even welke Licentiegever en in de mate van het mogelijke. Beperkingen De in artikel 3 toegekende licentie wordt uitdrukkelijk op de volgende manier beperkt: 1. DE AFWEZIGHEID VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. Garantieclausule en uitsluiting van aansprakelijkheid TENZIJ ER TUSSEN DE PARTIJEN SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN IS. en in het geval van een Afgeleid Werk. ter compensatie van de wettelijke erkenning van gedwongen licenties en heeft geen invloed op de inning van deze vergoedingen. Beperking van aansprakelijkheid VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOELAAT. Het voorgaande geldt voor het Werk dat opgenomen is in een Collectief Werk maar dat houdt niet in dat het Collectief Werk zelf. op voorwaarde dat de uitwisseling van de beschermde Werken geen betaling of financiële compensatie met zich meebrengt. ONGEACHT OF DE LICENTIEGEVER INGELICHT WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT OF DEZE AL DAN NIET OPSPOORBAAR ZIJN. De Licentiegever behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk overgedragen zijn in deze Licentie. media en formaten. U mag het Werk enkel in overeenstemming met de bepalingen van deze Licentie. afgezien van het Afgeleid Werk. onderworpen wordt aan de bepalingen van deze Licentie. door de aanduiding “Franse vertaling van het Oorspronkelijk Werk door de Auteur” “Franse vertaling van het Werk door de Oorspronkelijke Auteur” of “scenario gebaseerd op het Oorspronkelijk Werk door de Oorspronkelijke Auteur”). BIEDT DE LICENTIEGEVER HET WERK AAN ZOALS HET IS EN DOET DE LICENTIEGEVER GEEN VERKLARINGEN OVER HET WERK OF VERPLICHT HIJ ZICH TOT GEEN ENKELE GARANTIE.De hierboven vermelde rechten mogen uitgeoefend worden op alle bekende en onbekende dragers. ZAL DE LICENTIEGEVER IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK GEACHT WORDEN VOOR WELKE RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE. 6. ter beschikking stellen aan het publiek of meedelen aan het publiek indien daarbij een technische maatregel gebruikt wordt die de toegang tot of het gebruik van het Werk op een met de bepalingen van deze Licentie strijdige wijze controleert. dan moet U. 4. elke verwijzing naar de Licentiegever of de Oorspronkelijke Auteur uit het Afgeleide Werk verwijderen.0 Japan). verspreiden. ONGEACHT OF DEZE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. elke verwijzing naar de Licentiegever of de Oorspronkelijke Auteur uit het Collectief Werk verwijderen. Het voorgaande geldt voor het Afgeleid Werk dat opgenomen is in een Collectief Werk maar dat houdt niet in dat het Collectief Werk zelf. U moet een kopie van deze Licentie. 2. INDIEN DE OP DEZE LICENTIE VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING EEN DERGELIJKE UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID VERBIEDT OF REGLEMENTEERT. Indien U het Werk. ter beschikking stellen van het publiek of meedelen aan het publiek indien daarbij een technische maatregel gebruikt wordt die de toegang tot of het gebruik van het Werk op een met de bepalingen van deze Licentie strijdige wijze controleert. dan moet U. 5. U mag een Afgeleid Werk enkel uitlenen. onderworpen wordt aan de bepalingen van deze Licentie. DAN IS DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE SLECHTS IN DE MATE TOEGELATEN DOOR DE WET VAN TOEPASSING. afgezien van het Werk. DE AFWEZIGHEID VAN VERBORGEN OF ANDERE GEBREKEN. verspreidt. de titel van het Werk indien deze wordt vermeld. ter beschikking stelt van het publiek of meedeelt aan het publiek. MATERIËLE OF MORELE SCHADE DAN OOK. Naamsvermelding – Niet-Commercieel – Gelijk Delen 2.

zoals deze gepubliceerd worden op de website of beschikbaar worden gesteld op individueel verzoek. Met uitzondering van het gebruik dat bestemd is om het publiek te informeren dat het Werk onder CCPL valt. materieel of moreel is. hun werking ten opzichte van deze natuurlijke personen of rechtspersonen. De artikels 1. verspreidt. meedeelt of ter beschikking stelt van het publiek. leidt tot de ontbinding van rechtswege van deze Licentie en het einde van de rechten die er uit voortvloeien. Geen enkele inbreuk op deze Licentie wordt door de andere partij aanvaard zonder schriftelijke overeenkomst. ongeacht de juridische grondslag van deze verantwoordelijkheid en ongeacht de aard van de opgelopen schade. is deze licentie onbeperkt in tijd (voor de duur van de bescherming van het Werk door het auteursrecht. Creative Commons kan gecontacteerd worden op http://creativecommons. Deze Licentie is het enige contract tussen de partijen met betrekking tot het Werk. In dit geval zal. 2. Telkens U het Afgeleid Werk uitleent. een dergelijke bepaling op een zodanige wijze geïnterpreteerd worden dat haar geldigheid en afdwingbaarheid gevrijwaard blijven. verleent de Licentiegever aan de ontvanger een licentie die van toepassing is op het oorspronkelijke Werk en die dezelfde bepalingen en voorwaarden bevat als deze Licentie 3. Elk door Creative Commons toegelaten gebruik moet in overeenstemming zijn met de trademark usage guidelines die van kracht zijn op het ogenblik van het gebruik. zal geen enkele partij het merk “Creative Commons” of enige andere aanduiding of logo dat toekomt aan Creative Commons gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Creative Commons. De Licentiegever is gebonden door geen enkele bijkomende verplichting die voortvloeit uit enige communicatie afkomstig van U. Geen enkele afstand ten opzichte van de bepalingen en voorwaarden van deze Licentie wordt vermoed zonder een schriftelijke overeenkomst die ondertekend is door de partij die afstand doet. Desalniettemin behoudt de Licentiegever zich op elk ogenblik het recht voor om het Werk onder een andere licentie of onder andere voorwaarden te exploiteren of om elke verspreiding van het Werk stop te zetten. 5. zonder dat het gebruik maken van deze mogelijkheid deze Licentie (of elke andere licentie die. verspreidt. 6. Indien de hierboven vermelde bepalingen en voorwaarden in acht genomen worden. voor zover deze personen de bepalingen van deze licenties niet schenden. alle rechten en plichten van Licentiegever bezitten. verleent de Licentiegever aan de ontvanger een licentie die van toepassing is op het Werk en die dezelfde bepalingen en voorwaarden bevat als deze Licentie. indien deze zich uitdrukkelijk bekendgemaakt heeft als Licentiegever in het kader van deze Licentie. dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen. de naburige rechten en het sui generis databankenrecht). ongeacht de vorm. zal Creative Commons. dat het voorwerp is van deze Licentie. Er bestaat geen enkele overeenkomst of document van welke aard dan ook. Creative Commons is geen partij bij deze Licentie en verleent geen enkele garantie met betrekking tot het Werk. Telkens U het Werk of een Collectief Werk uitleent. 5. krachtens de bepalingen van deze Licentie. die betrekking heeft op het Werk. Beëindiging 1. Creative Commons sluit alle verantwoordelijkheid met betrekking tot deze Licentie tegenover U en tegenover elke derde uit.org/ . Deze Licentie kan niet gewijzigd worden zonder de schriftelijke overeenkomst van beide partijen. 4. 7 en 8. meedeelt of ter beschikking stelt van het publiek. Elke inbreuk op de bepalingen van deze Licentie waarvoor U verantwoordelijk bent. Indien een bepaling uit deze Licentie.7. en deze Licentie zal onverminderd van kracht blijven tenzij de beëindiging intreedt wegens de hoger aangegeven redenen. 2. of deze rechtstreeks of onrechtstreeks. nietig of niet afdwingbaar is. bovenop wat hier bepaald is. die door U krachtens deze Licentie verleend werden aan natuurlijke personen of rechtspersonen. zonder dat enige tussenkomst van de partijen hiervoor nodig is. blijven van kracht ongeacht de beëindiging van deze Licentie. 8. verleend werd of verleend moest worden) ongedaan kan maken. Diversen 1. Niettemin behouden de licenties op Afgeleide Werken of Collectieve Werken. 2. Zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de vorige alinea. krachtens het van toepassing zijnde recht. ondertekend door deze partij.

nl Het Nederlands Instituut voor Lastechniek verleende op 24/11/2006 de toestemming om de tekeningen op hun website te gebruiken in deze cursus .willyvermaelen.Bronvermelding : www.com pagina 2 van 23 .nil. vermaelen ( Zie bijlage : copyrights ) __________________________________________________________________________ www. Waarvoor dank ! w.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.

Lassymbolen op tekeningen Lassymbolen worden steeds meer en meer op technische tekeningen vermeld. 2. Basisvorm van de aanduiding Bestaat uit 2 delen : o Pijl en pijlpunt o Referentielijn De pijllijn kan onder iedere willekeurige hoek staan (behalve 180 graden) en kan naar boven of naar beneden wijzen. zodat iedereen de betekenis kent . __________________________________________________________________________ www. 1.com pagina 3 van 23 . Welke norm ? In ons land hebben we natuurlijk de Europese norm als standaard: NEN EN 22553. Deze symbolen worden internationaal afgesproken . Deze NEN EN vervangt de vroegere ISO 2553 norm waar hij op gebaseerd is.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail. Deze afspraken worden vastgelegd in normen en normbladen .willyvermaelen.

com pagina 4 van 23 .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail. Uitreksel uit NEN EN 22553 Grafische symbolen voor technisch tekenen De meest gebruikte basissymbolen __________________________________________________________________________ www.willyvermaelen.NEN EN 22553 Lasnormen .

be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.com pagina 5 van 23 . Uitreksel uit NEN EN 22553 Grafische symbolen voor technisch tekenen Gecombineerde symbolen __________________________________________________________________________ www.willyvermaelen.NEN EN 22553 Lasnormen .

NEN EN 22553 Lasnormen . uitreksel uit NEN EN 22553 Grafische symbolen voor technisch tekenen Aanvullende symbolen voor de vorm van het lasoppervlak Aanvullende symbolen voor de lasnaaduitvoering __________________________________________________________________________ www.com pagina 6 van 23 .willyvermaelen.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.

com pagina 7 van 23 .willyvermaelen. uitreksel uit NEN EN 22553 Grafische symbolen voor technisch tekenen Aanduiding op een technische tekening Aanvullende symbolen voor montagebewerkingen __________________________________________________________________________ www.NEN EN 22553 Lasnormen .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.

com pagina 8 van 23 .willyvermaelen.NEN EN 22553 Lasnormen .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail. uitreksel uit NEN EN 22553 Grafische symbolen voor technisch tekenen Voorbeeld : gebruik van de symbolen __________________________________________________________________________ www.

Positie van het symbool : __________________________________________________________________________ www.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.com pagina 9 van 23 .willyvermaelen.3. Maten bij de lassymbolen .

be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.De afmetingen Bij elk lassymbool horen ook een aantal aanduidingen voor de afmetingen .de z – hoogte z a z = a . Wanneer we ons houden aan de NEN EN normen . De lasdikte Hiervoor zijn wereldwijd 2 methoden in gebruik : . dan gebruiken wij altijd de a – hoogte om de lasdikte aan te geven .7 z : geeft de beenlengte van een las weer .willyvermaelen.com pagina 10 van 23 . 0. a : geeft de naaddikte van een las weer .de a – hoogte . zoals voorgeschreven in de lasnormen NEN_EN_22553 voorbeeld : 10 __________________________________________________________________________ www.

het aantal lassen en de afstand tussen 2 lassen De maataanduiding van onderbroken gelaste lasnaden wordt NA het basissymbool geplaatst .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.De laslengte per las . Methode : Voorbeeld : a5 2 X 22 (45) __________________________________________________________________________ www.willyvermaelen.com pagina 11 van 23 5 22 45 22 .

a a n X l (e) n X l (e) Dubbelzijdig . ten opzichte van elkaar verschoven . waarbij : a = de a – hoogte of lasdikte = het basissymbool ( hoeklas ) n = het aantal onderbroken lassen l = de lengte van elke las e = de afstand tussen 2 opeenvolgende lassen Wanneer de maten . dubbele hoeklas . tegenover elkaar liggende onderbroken gelaste . dubbele hoeklas .com pagina 12 van 23 . rechts van het basissymbool niet vermeld staan . betekent dit . over de hele lengte van het werkstuk moet worden aangebracht . a a n X l n X l (e) (e) Dubbelzijdig . __________________________________________________________________________ www.willyvermaelen. onderbroken gelaste . dat de las ononderbroken . onderbroken gelaste hoeklas .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.Samengevat : a n X l (e) Enkelzijdig.

com pagina 13 van 23 . Voor de referentienummers : zie bijlage NEN_EN_24063 norm .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.willyvermaelen. Hiervoor gebruiken we de aanduidingen volgens de normen NEN_EN_25817 ( voor staal ) NEN_EN_30042 ( aluminium ) Aanduiding : __________________________________________________________________________ www.Het lasproces : Het gebruikte lasproces kan door middel van zijn referentienummer worden aangegeven . met lasdikte 8 mm ( a – hoogte ) en te lassen met MIG ( Metal Inert Gas ) Proces nr 131 = MIG De laskwaliteit : De kwaliteitsklasse kan vermeld worden na de vermelding van het lasproces . Voorbeeld : Dit is : Ononderbroken hoeklas over gans de lengte van het stuk .

Lasdikte ( a – hoogte ) Basissymbool + aanvullende symbolen Laslente .. Overzicht : DE VOLLEDIGE MAATAANDUIDING . __________________________________________________________________________ www..willyvermaelen.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail..com pagina 14 van 23 .. aantal . tussenafstand . 1 2 3 4 5 6 7 Lastoevoegingen volgens NEN_EN_499 / 440 / .4. Laspositie volgens NEN_EN_6947 Kwaliteitsklasse van de las volgens NEN_EN_25817 / 30042 Lasproces volgens NEN_EN_24063 Op de volgende bladzijden vind je een voorbeeld van een lasuitvoeringen die volgens deze standaard maataanduiding wordt weergegeven .

Eigenschappen van de elektrode : o vloeigrens : 380 N/mm2 o treksterkte : 470 – 600 N/mm2 o rek : 20 % o gemiddelde kerfslagwaarde : 47 J bij -20 °C o basische elektrode met rendemen < 105 % o elektrode bruikbaar in alle lasposities behalve PG • laskwaliteit : gemiddeld • lasstand : onder de hand __________________________________________________________________________ www. • een montagelas . • de lengte van de las is 300 mm .com pagina 15 van 23 .willyvermaelen.5.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail. • gelast met tijdelijke smeltbad ondersteuning .C . Voorbeeld : 12 300 111 .PA .E 38 2 B 1 2 Dit is : • een stompe I naad van 12 mm dik . • gelast met beklede elektroden .

com pagina 16 van 23 .willyvermaelen.Bijlagen : Normalisatie __________________________________________________________________________ www.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.

be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail. als bijkomend gegeven bij de lasaanduiding . Deze worden op de volgende pagina weergegeven . Voor het lassen van pijpleidingen worden aanvullende aanduidingen gebruikt.com pagina 17 van 23 .willyvermaelen.NEN EN ISO 6947 Lasposities Benaming van de standaard lasposities volgens de norm NEN EN / ISO 6947 PA PB PF PC PC PA onder de hand PB horizontaal-verticaal PC uit de zij PD horizontaal – boven het hoofd PE boven het hoofd PF opgaand ( stapelend ) PB PG PD PE PD PG neergaand ( dalend ) Deze afkortingen vind je terug op een constructietekening . __________________________________________________________________________ www.

be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail. __________________________________________________________________________ www.com pagina 18 van 23 .NEN EN ISO 6947 Aanvullende aanduidingen voor het lassen van pijpleidingen De lasbeweging Lasposities De lasstand De hoek waaronder de pijp staat tijdens het lassen wordt aangegeven met de letter L + daarachter de waarde van de hoek .willyvermaelen.

NEN EN 24063 1 101 11 111 112 114 Booglassen Metaalbooglassen Booglassen zonder gasbescherming Booglassen met beklede elektroden Benaming van de lasprocesses ( DIN 1910 ) met hun kengetal volgens NEN EN 24063 Zwaartekrachtlassen met beklede elektroden Booglassen met poedergevulde draad (gasloze draad) 12 121 122 123 124 125 Onderpoeder lassen Onderpoeder lassen met draadelektrode Onderpoeder lassen met bandelektrode Onderpoeder lassen met meervoudige elektroden Onderpoeder lassen met toevoeging van een metalliek poeder Onderpoeder lassen met gevulde draadelektrode 13 131 135 136 137 Gasbooglassen met afsmeltende elektrode (MIG-lassen) gasbooglassen met afsmeltende massieve draad onder bescherming van een inert gas (MAG-lassen) gasbooglassen met afsmeltende massieve draad onder bescherming van een actief gas (MAG-lassen) gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van een actief gas (MIG-lassen) gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van een inert gas 14 141 Gasbooglassen met niet afsmeltende elektrode TIG-lassen 15 151 152 18 185 Plasmalassen PlasmaMIG-lassen Poeder plasmalassen Andere booglasprocessen Booglassen met een roterende boog (MIAB) 2 21 211 212 22 221 222 225 226 Weerstandlassen Puntlassen Indirect puntlassen Direct puntlassen Rolnaadlassen Rolnaadlassen van overlapnaden Rolnaadlassen met onderlegstrip __________________________________________________________________________ www.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.willyvermaelen.com pagina 19 van 23 .

23 231 232 24 241 242 25 29 291 Projectielassen Indirect projectielassen Direct projectielassen Afbrandstuiklassen Afbrandstuiklassen met voorwarmen Afbrandstuiklassen zonder voorwarmen Weerstandstuiklassen Andere weerstandlasprocessen Hoog-frequent weerstandlassen 3 31 311 312 313 Autogeen lassen Autogeen lassen met zuurstof-brandstof gasmengsel Autogeen lassen met zuurstofacetyleen gasmengsel Lassen met zuurstof-propaan mengsel Lassen met zuurstof-waterstof mengsel 4 41 42 44 441 45 47 48 Druklassen Ultrasoon lassen Wrijvingslassen Lassen met hoge mechanische energie Explosielassen Diffusielassen Gasdruklassen Kouddruklassen 5 51 511 512 52 521 522 Bundel lassen Elektronenbundel lassen Elektronenbundellassen in vacuum Atmosferisch EB-lassen Laser lassen Vaste stof laser lassen Gas laser lassen 7 71 72 73 74 75 753 77 78 783 787 Ander lasprocessen Thermietlassen Elektroslaklassen Elektrogaslassen Inductielassen Lassen met lichtenergie Infrarood lassen Percussielassen Stiftlassen __________________________________________________________________________ www.com pagina 20 van 23 .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.willyvermaelen.

en zachtsolderen en soldeerlassen Hardsolderen Infraroodsolderen Vlamsolderen Ovensolderen Dompelsolderen Zoutbadsolderen Inductiesolderen Weerstandsolderen Diffusiesolderen Vacuumsolderen Andere hard-soldeerprocessen Zachtsolderen Infraroodsolderen Vlamsolderen Ovensolderen Dompelsolderen Zoutbadsolderen Inductiesolderen Ultrasoonsolderen Weerstandsolderen Diffusiesolderen Golfsolderen Boutsolderen Vacuumsolderen Sleepsolderen Andere soldeerprocessen Soldeerlassen Gassoldeerlassen Boogsoldeerlassen __________________________________________________________________________ www.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.com pagina 21 van 23 .788 8 81 82 83 84 86 87 871 872 88 Snijden en gutsen Brandsnijden Boogsnijden Plasmasnijden Lasersnijden Vlamgutsen Booggutsen Booggutsen met lucht Booggutsen met zuurstof Plasma gutsen 9 91 911 912 913 914 915 916 918 919 924 93 94 941 942 943 944 945 946 947 948 949 951 952 954 956 96 97 971 972 Hard.willyvermaelen.

willyvermaelen.Bijlagen : Copyright toestemming __________________________________________________________________________ www.com pagina 22 van 23 .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.

Daarnaast kan ik u melden dat wij van zins zijn ons lesmateriaal voor de handvaardigheid volledig te herzien en in een nieuwe uitgave op de markt te brengen. Zodra dit is gebeurd zal een en ander op onze website worden gemeld.com willy vermaelen <wilveradsl@gmail. met vriendelijke groet.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail. Ik ben leraar Lassen / buisbewerking / pijpfitten in een Belgische school voor beroepsopleiding .com> Copyright toestemming 1 bericht Andre Prins <Prins@nil. André Prins.nl> Aan: wilveradsl@gmail. willy vermaelen wilveradsl@gmail. Met oprechte dank .com 24 november 2006 08:43 Geachte heer Vermaelen.nl 24 november 2006 00:28 Geachte .com <wilveradsl@gmail.De illustraties op onze website zijn weliswaar niet vrij van copyright. Wij geven derhalve graag onze toestemming de illustraties te gebruiken voor uw cursus. Ik had u graag gevraagd of ik de toestemming krijg om sommige tekeningen van uw website (toepassing van lassymbolen op tekeningen) over te nemen in mijn nieuwe cursus .com pagina 23 van 23 .willyvermaelen. Hou deze in de gaten! Wij wensen u veel succes bij uw activiteiten. Graag had ik daarvoor . indien u dat toestaat een schriftelijke toestemming via email .willy vermaelen <wilveradsl@gmail. Wij stellen het bijzonder op prijs dat u ons heeft geïnformeerd over uw plannen.com> Aan: info@nil. zodat ik zeker ben dat ik uw copyright(s) gerespecteerd heb . Ben een cursus aan het samenstellen over lassymbolen bij technisch tekenen . maar de techniek stelt mensen in staat deze illustraties te gebruiken. Manager Productgroep Opleidingen __________________________________________________________________________ www.com> Copyright toestemming 1 bericht wilveradsl@gmail. Een bronvermelding zou prettig zijn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful