You are on page 1of 27

LASSYMBOLEN bij technisch tekenen

__________________________________________________________________________
www.willyvermaelen.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.com pagina 1 van 23

niet beschouwd worden als een Afgeleid Werk (zoals hieronder omschreven). het uitlenen en verspreiden van exemplaren van het Werk. literaire of cinematografische bewerking. DE VERSPREIDING VAN DEZE LICENTIE VEROORZAAKT GEEN JURIDISCHE OF CONTRACTUELE RELATIE TUSSEN DE PARTIJEN BIJ DEZE LICENTIE EN CREATIVE COMMONS. Met "Licentiekenmerken" worden de volgende generieke kenmerken van de licentie bedoeld. Indien nodig. Hetzelfde geldt voor het Werk wanneer het opgenomen is in een Collectief Werk.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENKANTOOR EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. 4. BRENGT DE AANVAARDING VAN DEZE LICENTIE MET ZICH MEE. zal. indien het gaat om een voorwerp dat door een naburig recht beschermd wordt. NietCommercieel. een samenvatting of elke andere vorm waarin het Werk gewijzigd. 2. 7. omgezet of bewerkt kan worden. het meedelen aan het publiek en het ter beschikking stellen van het publiek. indien het Werk een muziekwerk of een fonogram is. 6. DOOR DE NABURIGE RECHTEN. het sui generis databankenrecht of elk ander van toepasselijk recht te verminderen. ELK GEBRUIK VAN HET WERK. zoals een uitvoering. op welke wijze en in welke vorm dan ook. in zijn geheel en in ongewijzigde vorm. IS VERBODEN. 2. GelijkDelen. Met "Oorspronkelijke Auteur” wordt de natuurlijke persoon bedoeld die het Werk gemaakt heeft of. ELK GEBRUIK VAN HET WERK DAT NIET UITDRUKKELIJK DOOR DEZE LICENTIE TOEGESTAAN WORDT. Met "Afgeleid Werk" wordt een werk bedoeld dat gebaseerd is op het Werk of op het Werk en andere reeds bestaande werken. de naburige rechten. 5. een kunstreproductie. samen met een aantal andere bijdragen. Een Werk dat een Collectief Werk is. alsook de databanken die beschermd worden door een sui generis-recht. van het Werk. een muziekarrangement. een ingekorte versie. 2. zullen de bepalingen van deze Licentie op zo een manier geïnterpreteerd worden dat ze op dergelijke beschermde voorwerpen toegepast kunnen worden. 3. zoals een vertaling. ZONDER GARANTIE. Collectieve Werken zijn onder andere geregeld een uitgave van een tijdschrift. DOOR DEZE LICENTIE KENT DE LICENTIEGEVER U DE HIERNA OMSCHREVEN RECHTEN TOE INDIEN U DE VOLGENDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN AANVAARDT 1. bloemlezingen of encyclopedieën. een geluidsopname. ze meedelen aan het publiek en ze ter beschikking stellen van het publiek. de synchronisatie van het Werk met een bewegend beeld (“synching”) als een Afgeleid Werk in de zin van deze Licentie beschouwd worden. Om onduidelijkheid te vermijden zal. krachtens deze Licentie. verleent de Licentiegever U een licentie die wereldwijd. het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de databank. Uitzonderingen en beperkingen op de exclusieve rechten Niets in deze Licentie heeft de bedoeling de toepassing van de uitzonderingen op de exclusieve rechten van de rechthebbenden. een toneel-. EN/OF. HET WERK WORDT BESCHERMD DOOR HET AUTEURSRECHT. Licentie HET WERK (ZOALS HIERONDER OMSCHREVEN) WORDT TER BESCHIKKING GESTELD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DEZE CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE (HIERNA “CCPL” OF “LICENTIE”).Naamsvermelding – Niet Commercieel – Gelijk Delen 2. Met "Licentiegever" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die de rechten op het Werk toekent volgens de bepalingen van deze Licentie. die niet als Afgeleide Werken zullen beschouwd worden in de zin van deze Licentie. het sui generis recht op de databanken) is om de volgende rechten met betrekking tot het Werk uit te oefenen: 1. de uitputting van deze rechten of andere beperkingen op deze rechten krachtens het auteursrecht. te begrenzen of te beperken. het maken en reproduceren van Afgeleide Werken. indien het Werk een databank is. de oorspronkelijke titularis van het naburig recht. die elk een afzonderlijk en zelfstandig Werk vormen. CREATIVE COMMONS STAAT NIET IN VOOR DE VERSTREKTE INFORMATIE EN SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR WELKE SCHADE DAN OOK DIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE. een eerste vastlegging van film of radio-uitzending. met uitzondering van de Collectieve Werken. het opnemen van het Werk in één of meer Collectieve Werken en het reproduceren van het Werk zoals het opgenomen is in de genoemde Collectieve Werken. Met "Werk” wordt het Werk van letterkunde of kunst bedoeld dat beschermd wordt door het auteursrecht en dat het voorwerp is van deze licentie. Omvang van de toegekende Licentie In overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Licentie. 3. voor zover deze het voorwerp vormen van deze licentie. Met "U" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die het Werk gebruikt op een wijze die geregeld wordt door de rechten waarop deze Licentie betrekking heeft en die de bepalingen van deze Licentie met betrekking tot het Werk niet eerder geschonden heeft of die de uitdrukkelijke toestemming van de Licentiegever gekregen heeft om rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen ondanks een eerdere schending van deze. Met “Collectief Werk” wordt een werk bedoeld waarin het Werk. CREATIVE COMMONS VERSTREKT DEZE INFORMATIE ZOALS ZE IS. de naburige rechten. zoals gekozen door de Licentiegever en aangeduid in de titel van deze Licentie: Naamsvermelding. het uitlenen en verspreiden van exemplaren van Afgeleide Werken. Definities 1. gratis. OF HET SUI GENERIS DATABANKENRECHT EN/OF ELK KRACHTENS DE GELDENDE WETGEVING VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT. 4. Voor de toepassing van deze Licentie omvat het “Werk” ook voorwerpen die beschermd worden door een naburig recht. OP EEN MANIER DIE ONDER EEN IN DEZE LICENTIE BEHANDELD RECHT VALT. . het reproduceren. 5. tot een collectief geheel is samengevoegd. INDIEN RELEVANT. 3. een fonogram. niet-exclusief en onbeperkt in tijd (voor de volledige duur van de bescherming van het Werk door het auteursrecht.

ter compensatie van de wettelijke erkenning van gedwongen licenties en heeft geen invloed op de inning van deze vergoedingen. verwijzen naar de Oorspronkelijke Auteur. van een latere versie van deze Licentie met dezelfde Licentiekenmerken als deze Licentie of van een Creative Commons iCommons-licentie die dezelfde Licentiekenmerken bevat als deze Licentie (bv. Indien U een Collectief Werk maakt. media en formaten. verspreiden. Oorspronkelijke Auteur ziet af van de uitoefening van zijn/haar morele rechten met betrekking tot de wijzigingen die technisch noodzakelijk zijn. U mag het Werk enkel in overeenstemming met de bepalingen van deze Licentie. De verwijzing naar de Oorspronkelijke Auteur moet gebeuren op een redelijke manier. verspreiden. op voorwaarde dat de uitwisseling van de beschermde Werken geen betaling of financiële compensatie met zich meebrengt. U mag geen enkel van de door artikel 3 aan U toegekende rechten uitoefenen op een manier die voornamelijk bedoeld is voor of gericht is op het bekomen van een commercieel voordeel of een persoonlijke financiële compensatie. afgezien van het Afgeleid Werk. op aanvraag van om het even welke Licentiegever en in de mate van het mogelijke. Het voorgaande geldt voor het Afgeleid Werk dat opgenomen is in een Collectief Werk maar dat houdt niet in dat het Collectief Werk zelf. moeten deze verwijzingen echter minstens weergegeven worden op dezelfde plaats en op dezelfde wijze als andere vergelijkbare auteursvermeldingen. 6. INDIEN DE OP DEZE LICENTIE VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING EEN DERGELIJKE UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID VERBIEDT OF REGLEMENTEERT. afgezien van het Werk. de naburige rechten of het sui generis databankenrecht. ter beschikking stellen van het publiek of meedelen aan het publiek indien daarbij een technische maatregel gebruikt wordt die de toegang tot of het gebruik van het Werk op een met de bepalingen van deze Licentie strijdige wijze controleert. 5. ter beschikking stellen van het publiek of meedelen aan het publiek krachtens de bepalingen van deze Licentie. Deze Licentie wijzigt geenszinsnde regeling van de billijke vergoedingen. In het geval van een Afgeleid Werk of een Collectief Werk. Indien U een Afgeleid Werk maakt. MATERIËLE OF MORELE SCHADE DAN OOK. 4. U mag het werk niet in onderlicentie geven. en in het geval van een Afgeleid Werk. ter beschikking stelt van het publiek of meedeelt aan het publiek. U mag geen voorwaarden op het gebruik van het Werk aanbieden of opleggen die de bepalingen van deze Licentie of de uitoefening van de toegekende rechten wijzigen of beperken. Beperking van aansprakelijkheid VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOELAAT. elke verwijzing naar de Licentiegever of de Oorspronkelijke Auteur uit het Afgeleide Werk verwijderen. Beperkingen De in artikel 3 toegekende licentie wordt uitdrukkelijk op de volgende manier beperkt: 1. door de aanduiding “Franse vertaling van het Oorspronkelijk Werk door de Auteur” “Franse vertaling van het Werk door de Oorspronkelijke Auteur” of “scenario gebaseerd op het Oorspronkelijk Werk door de Oorspronkelijke Auteur”). DE AFWEZIGHEID VAN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. verspreidt. dat de Licentiegever aanduidt als verbonden met het Werk. De Licentiegever behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk overgedragen zijn in deze Licentie. waaronder inbegrepen. door het elektronisch delen van bestanden of op een andere wijze. verspreiden. 2. door het aanduiden van het gebruik van het Werk in het Afgeleid Werk en door het identificeren van de elementen (bijvoorbeeld. BIEDT DE LICENTIEGEVER HET WERK AAN ZOALS HET IS EN DOET DE LICENTIEGEVER GEEN VERKLARINGEN OVER HET WERK OF VERPLICHT HIJ ZICH TOT GEEN ENKELE GARANTIE. DAN IS DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE SLECHTS IN DE MATE TOEGELATEN DOOR DE WET VAN TOEPASSING. U mag geen voorwaarden op het gebruik van het Afgeleid Werk aanbieden of opleggen die de bepalingen van deze Licentie of de uitoefening van de toegekende rechten wijzigen of beperken. onderworpen wordt aan de bepalingen van deze Licentie. doch niet beperkt tot. media en formaten.De hierboven vermelde rechten mogen uitgeoefend worden op alle bekende en onbekende dragers. de Uniform Resource Identifier. dan moet U alle informatie betreffende het beheer van rechten met betrekking tot het Werk intact houden en. ter beschikking stelt van het publiek of meedeelt aan het publiek. verspreidt. U moet alle aanduidingen die verwijzen naar deze Licentie en naar de garantieclausule en de uitsluiting van aansprakelijkheid intact houden. De uitwisseling van het Werk tegen andere Werken. door het verstrekken van de naam van de Oorspronkelijke Auteur (of het pseudoniem indien van toepassing) indien deze wordt vermeld. of elk andere licentie die in de voorafgaande zin gespecificeerd werd. de titel van het Werk indien deze wordt vermeld. ONGEACHT OF DEZE UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. die beschermd worden door het auteursrecht. U heeft eveneens het recht om die wijzigingen aan het Werk aan te brengen die technisch noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de hoger genoemde rechten op andere dragers. ONGEACHT OF DE LICENTIEGEVER INGELICHT WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. uitlenen. HIERIN BEGREPEN. 3. DE COMMERCIALISEERBAARHEID VAN HET WERK. ONGEACHT OF DEZE AL DAN NIET OPSPOORBAAR ZIJN. U mag een Afgeleid Werk enkel uitlenen. op een wijze die redelijk is in verhouding tot het gebruikte medium of middel. Het voorgaande geldt voor het Werk dat opgenomen is in een Collectief Werk maar dat houdt niet in dat het Collectief Werk zelf. Naamsvermelding – Niet-Commercieel – Gelijk Delen 2. U moet alle aanduidingen die verwijzen naar deze Licentie en naar de garantieclausule en de uitsluiting van aansprakelijkheid intact houden. of de Uniform Resource Identifier van deze Licentie toevoegen aan elke kopie van het Afgeleid Werk dat U uitleent. . DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE LICENTIE OF UIT HET GEBRUIK VAN HET WERK. ter beschikking stellen van het publiek of meedelen aan het publiek op voorwaarde dat U een kopie van deze Licentie of de Uniform Resource Identifier van deze Licentie toevoegt aan elke kopie van het Werk dat U uitleent. ter beschikking stellen aan het publiek of meedelen aan het publiek indien daarbij een technische maatregel gebruikt wordt die de toegang tot of het gebruik van het Werk op een met de bepalingen van deze Licentie strijdige wijze controleert. in de mate dit redelijkerwijze mogelijk is en indien deze beschikbaar is. DE NAUWKEURIGHEID VAN HET WERK OF DE AFWEZIGHEID VAN FOUTEN EN GEBREKEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE. U mag het Werk niet uitlenen. dan moet U. met uitzondering van onbekende exploitatievormen. op aanvraag van om het even welke Licentiegever en in de mate van het mogelijke. KRACHTENS DE WET OF OP EEN ANDERE GRONDSLAG RUST. DE AFWEZIGHEID VAN VERBORGEN OF ANDERE GEBREKEN.0 Japan). verspreiden. 5. Afgeleide Werken of Collectieve Werken uitleent. ZAL DE LICENTIEGEVER IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK GEACHT WORDEN VOOR WELKE RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE. verspreidt. DE FUNCTIONELE CONFORMITEIT. Garantieclausule en uitsluiting van aansprakelijkheid TENZIJ ER TUSSEN DE PARTIJEN SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENGEKOMEN IS. dan moet U. U moet een kopie van deze Licentie. elke verwijzing naar de Licentiegever of de Oorspronkelijke Auteur uit het Collectief Werk verwijderen. onderworpen wordt aan de bepalingen van deze Licentie. die eventueel van kracht is in België of in andere landen. MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE TEGEN UITWINNING. 4. de rechten die onder sectie 4(e) opgenomen zijn. Indien U het Werk. tenzij die URI niet verwijst naar de informatie betreffende het beheer van rechten met betrekking tot het Werk of naar de van toepassing zijnde licenties op het Werk. wordt niet beschouwd als zijnde bedoeld voor of gericht op het bekomen van een commercieel voordeel of een persoonlijke financiële compensatie. U mag het Afgeleid Werk niet uitlenen. ter beschikking stelt aan het publiek of meedeelt aan het publiek.

een dergelijke bepaling op een zodanige wijze geïnterpreteerd worden dat haar geldigheid en afdwingbaarheid gevrijwaard blijven. is deze licentie onbeperkt in tijd (voor de duur van de bescherming van het Werk door het auteursrecht. zonder dat het gebruik maken van deze mogelijkheid deze Licentie (of elke andere licentie die. Deze Licentie is het enige contract tussen de partijen met betrekking tot het Werk. 4. die betrekking heeft op het Werk. Niettemin behouden de licenties op Afgeleide Werken of Collectieve Werken. Indien een bepaling uit deze Licentie. krachtens het van toepassing zijnde recht. de naburige rechten en het sui generis databankenrecht). verspreidt. Geen enkele afstand ten opzichte van de bepalingen en voorwaarden van deze Licentie wordt vermoed zonder een schriftelijke overeenkomst die ondertekend is door de partij die afstand doet. meedeelt of ter beschikking stelt van het publiek. verleent de Licentiegever aan de ontvanger een licentie die van toepassing is op het Werk en die dezelfde bepalingen en voorwaarden bevat als deze Licentie. of deze rechtstreeks of onrechtstreeks. en deze Licentie zal onverminderd van kracht blijven tenzij de beëindiging intreedt wegens de hoger aangegeven redenen. zonder dat enige tussenkomst van de partijen hiervoor nodig is. verspreidt. verleent de Licentiegever aan de ontvanger een licentie die van toepassing is op het oorspronkelijke Werk en die dezelfde bepalingen en voorwaarden bevat als deze Licentie 3. ondertekend door deze partij. leidt tot de ontbinding van rechtswege van deze Licentie en het einde van de rechten die er uit voortvloeien. 8. In dit geval zal. meedeelt of ter beschikking stelt van het publiek. alle rechten en plichten van Licentiegever bezitten. verleend werd of verleend moest worden) ongedaan kan maken. krachtens de bepalingen van deze Licentie. Telkens U het Werk of een Collectief Werk uitleent. voor zover deze personen de bepalingen van deze licenties niet schenden.7. Er bestaat geen enkele overeenkomst of document van welke aard dan ook. 7 en 8. Beëindiging 1. 2. dat het voorwerp is van deze Licentie.org/ . 5. Desalniettemin behoudt de Licentiegever zich op elk ogenblik het recht voor om het Werk onder een andere licentie of onder andere voorwaarden te exploiteren of om elke verspreiding van het Werk stop te zetten. Creative Commons is geen partij bij deze Licentie en verleent geen enkele garantie met betrekking tot het Werk. 5. Elk door Creative Commons toegelaten gebruik moet in overeenstemming zijn met de trademark usage guidelines die van kracht zijn op het ogenblik van het gebruik. bovenop wat hier bepaald is. 2. Deze Licentie kan niet gewijzigd worden zonder de schriftelijke overeenkomst van beide partijen. ongeacht de juridische grondslag van deze verantwoordelijkheid en ongeacht de aard van de opgelopen schade. zoals deze gepubliceerd worden op de website of beschikbaar worden gesteld op individueel verzoek. zal geen enkele partij het merk “Creative Commons” of enige andere aanduiding of logo dat toekomt aan Creative Commons gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Creative Commons. Geen enkele inbreuk op deze Licentie wordt door de andere partij aanvaard zonder schriftelijke overeenkomst. ongeacht de vorm. Creative Commons sluit alle verantwoordelijkheid met betrekking tot deze Licentie tegenover U en tegenover elke derde uit. zal Creative Commons. Telkens U het Afgeleid Werk uitleent. Diversen 1. nietig of niet afdwingbaar is. De artikels 1. 2. De Licentiegever is gebonden door geen enkele bijkomende verplichting die voortvloeit uit enige communicatie afkomstig van U. blijven van kracht ongeacht de beëindiging van deze Licentie. Met uitzondering van het gebruik dat bestemd is om het publiek te informeren dat het Werk onder CCPL valt. Elke inbreuk op de bepalingen van deze Licentie waarvoor U verantwoordelijk bent. hun werking ten opzichte van deze natuurlijke personen of rechtspersonen. Creative Commons kan gecontacteerd worden op http://creativecommons. die door U krachtens deze Licentie verleend werden aan natuurlijke personen of rechtspersonen. 6. materieel of moreel is. indien deze zich uitdrukkelijk bekendgemaakt heeft als Licentiegever in het kader van deze Licentie. Indien de hierboven vermelde bepalingen en voorwaarden in acht genomen worden. Zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de vorige alinea. dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.Bronvermelding : www. vermaelen ( Zie bijlage : copyrights ) __________________________________________________________________________ www.nl Het Nederlands Instituut voor Lastechniek verleende op 24/11/2006 de toestemming om de tekeningen op hun website te gebruiken in deze cursus . Waarvoor dank ! w.willyvermaelen.com pagina 2 van 23 .nil.

Deze symbolen worden internationaal afgesproken . Deze NEN EN vervangt de vroegere ISO 2553 norm waar hij op gebaseerd is. __________________________________________________________________________ www. Deze afspraken worden vastgelegd in normen en normbladen . 2. Welke norm ? In ons land hebben we natuurlijk de Europese norm als standaard: NEN EN 22553.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail. 1.willyvermaelen. zodat iedereen de betekenis kent .com pagina 3 van 23 . Basisvorm van de aanduiding Bestaat uit 2 delen : o Pijl en pijlpunt o Referentielijn De pijllijn kan onder iedere willekeurige hoek staan (behalve 180 graden) en kan naar boven of naar beneden wijzen.Lassymbolen op tekeningen Lassymbolen worden steeds meer en meer op technische tekeningen vermeld.

willyvermaelen. Uitreksel uit NEN EN 22553 Grafische symbolen voor technisch tekenen De meest gebruikte basissymbolen __________________________________________________________________________ www.com pagina 4 van 23 .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.NEN EN 22553 Lasnormen .

willyvermaelen.com pagina 5 van 23 . Uitreksel uit NEN EN 22553 Grafische symbolen voor technisch tekenen Gecombineerde symbolen __________________________________________________________________________ www.NEN EN 22553 Lasnormen .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.

com pagina 6 van 23 .NEN EN 22553 Lasnormen . uitreksel uit NEN EN 22553 Grafische symbolen voor technisch tekenen Aanvullende symbolen voor de vorm van het lasoppervlak Aanvullende symbolen voor de lasnaaduitvoering __________________________________________________________________________ www.willyvermaelen.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.

willyvermaelen.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.com pagina 7 van 23 . uitreksel uit NEN EN 22553 Grafische symbolen voor technisch tekenen Aanduiding op een technische tekening Aanvullende symbolen voor montagebewerkingen __________________________________________________________________________ www.NEN EN 22553 Lasnormen .

be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.willyvermaelen.NEN EN 22553 Lasnormen . uitreksel uit NEN EN 22553 Grafische symbolen voor technisch tekenen Voorbeeld : gebruik van de symbolen __________________________________________________________________________ www.com pagina 8 van 23 .

3. Maten bij de lassymbolen .willyvermaelen. Positie van het symbool : __________________________________________________________________________ www.com pagina 9 van 23 .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.

willyvermaelen.de z – hoogte z a z = a . a : geeft de naaddikte van een las weer .de a – hoogte . dan gebruiken wij altijd de a – hoogte om de lasdikte aan te geven . De lasdikte Hiervoor zijn wereldwijd 2 methoden in gebruik : .7 z : geeft de beenlengte van een las weer .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.com pagina 10 van 23 . zoals voorgeschreven in de lasnormen NEN_EN_22553 voorbeeld : 10 __________________________________________________________________________ www.De afmetingen Bij elk lassymbool horen ook een aantal aanduidingen voor de afmetingen . Wanneer we ons houden aan de NEN EN normen . 0.

Methode : Voorbeeld : a5 2 X 22 (45) __________________________________________________________________________ www.com pagina 11 van 23 5 22 45 22 . het aantal lassen en de afstand tussen 2 lassen De maataanduiding van onderbroken gelaste lasnaden wordt NA het basissymbool geplaatst .willyvermaelen.De laslengte per las .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.

waarbij : a = de a – hoogte of lasdikte = het basissymbool ( hoeklas ) n = het aantal onderbroken lassen l = de lengte van elke las e = de afstand tussen 2 opeenvolgende lassen Wanneer de maten .willyvermaelen.Samengevat : a n X l (e) Enkelzijdig.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail. dubbele hoeklas .com pagina 12 van 23 . onderbroken gelaste . __________________________________________________________________________ www. betekent dit . dubbele hoeklas . rechts van het basissymbool niet vermeld staan . over de hele lengte van het werkstuk moet worden aangebracht . tegenover elkaar liggende onderbroken gelaste . dat de las ononderbroken . a a n X l (e) n X l (e) Dubbelzijdig . onderbroken gelaste hoeklas . ten opzichte van elkaar verschoven . a a n X l n X l (e) (e) Dubbelzijdig .

com pagina 13 van 23 .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.willyvermaelen. Hiervoor gebruiken we de aanduidingen volgens de normen NEN_EN_25817 ( voor staal ) NEN_EN_30042 ( aluminium ) Aanduiding : __________________________________________________________________________ www. Voor de referentienummers : zie bijlage NEN_EN_24063 norm . met lasdikte 8 mm ( a – hoogte ) en te lassen met MIG ( Metal Inert Gas ) Proces nr 131 = MIG De laskwaliteit : De kwaliteitsklasse kan vermeld worden na de vermelding van het lasproces . Voorbeeld : Dit is : Ononderbroken hoeklas over gans de lengte van het stuk .Het lasproces : Het gebruikte lasproces kan door middel van zijn referentienummer worden aangegeven .

Overzicht : DE VOLLEDIGE MAATAANDUIDING .4. Lasdikte ( a – hoogte ) Basissymbool + aanvullende symbolen Laslente .com pagina 14 van 23 . 1 2 3 4 5 6 7 Lastoevoegingen volgens NEN_EN_499 / 440 / . __________________________________________________________________________ www....be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.willyvermaelen. aantal . Laspositie volgens NEN_EN_6947 Kwaliteitsklasse van de las volgens NEN_EN_25817 / 30042 Lasproces volgens NEN_EN_24063 Op de volgende bladzijden vind je een voorbeeld van een lasuitvoeringen die volgens deze standaard maataanduiding wordt weergegeven .. tussenafstand .

5. • gelast met beklede elektroden .com pagina 15 van 23 .willyvermaelen. • de lengte van de las is 300 mm .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.PA .C .E 38 2 B 1 2 Dit is : • een stompe I naad van 12 mm dik . Voorbeeld : 12 300 111 . • gelast met tijdelijke smeltbad ondersteuning . Eigenschappen van de elektrode : o vloeigrens : 380 N/mm2 o treksterkte : 470 – 600 N/mm2 o rek : 20 % o gemiddelde kerfslagwaarde : 47 J bij -20 °C o basische elektrode met rendemen < 105 % o elektrode bruikbaar in alle lasposities behalve PG • laskwaliteit : gemiddeld • lasstand : onder de hand __________________________________________________________________________ www. • een montagelas .

be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.com pagina 16 van 23 .willyvermaelen.Bijlagen : Normalisatie __________________________________________________________________________ www.

Deze worden op de volgende pagina weergegeven . __________________________________________________________________________ www. Voor het lassen van pijpleidingen worden aanvullende aanduidingen gebruikt.willyvermaelen.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.com pagina 17 van 23 . als bijkomend gegeven bij de lasaanduiding .NEN EN ISO 6947 Lasposities Benaming van de standaard lasposities volgens de norm NEN EN / ISO 6947 PA PB PF PC PC PA onder de hand PB horizontaal-verticaal PC uit de zij PD horizontaal – boven het hoofd PE boven het hoofd PF opgaand ( stapelend ) PB PG PD PE PD PG neergaand ( dalend ) Deze afkortingen vind je terug op een constructietekening .

willyvermaelen.be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.com pagina 18 van 23 . __________________________________________________________________________ www.NEN EN ISO 6947 Aanvullende aanduidingen voor het lassen van pijpleidingen De lasbeweging Lasposities De lasstand De hoek waaronder de pijp staat tijdens het lassen wordt aangegeven met de letter L + daarachter de waarde van de hoek .

com pagina 19 van 23 .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.willyvermaelen.NEN EN 24063 1 101 11 111 112 114 Booglassen Metaalbooglassen Booglassen zonder gasbescherming Booglassen met beklede elektroden Benaming van de lasprocesses ( DIN 1910 ) met hun kengetal volgens NEN EN 24063 Zwaartekrachtlassen met beklede elektroden Booglassen met poedergevulde draad (gasloze draad) 12 121 122 123 124 125 Onderpoeder lassen Onderpoeder lassen met draadelektrode Onderpoeder lassen met bandelektrode Onderpoeder lassen met meervoudige elektroden Onderpoeder lassen met toevoeging van een metalliek poeder Onderpoeder lassen met gevulde draadelektrode 13 131 135 136 137 Gasbooglassen met afsmeltende elektrode (MIG-lassen) gasbooglassen met afsmeltende massieve draad onder bescherming van een inert gas (MAG-lassen) gasbooglassen met afsmeltende massieve draad onder bescherming van een actief gas (MAG-lassen) gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van een actief gas (MIG-lassen) gasbooglassen met gevulde draad onder bescherming van een inert gas 14 141 Gasbooglassen met niet afsmeltende elektrode TIG-lassen 15 151 152 18 185 Plasmalassen PlasmaMIG-lassen Poeder plasmalassen Andere booglasprocessen Booglassen met een roterende boog (MIAB) 2 21 211 212 22 221 222 225 226 Weerstandlassen Puntlassen Indirect puntlassen Direct puntlassen Rolnaadlassen Rolnaadlassen van overlapnaden Rolnaadlassen met onderlegstrip __________________________________________________________________________ www.

be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.willyvermaelen.com pagina 20 van 23 .23 231 232 24 241 242 25 29 291 Projectielassen Indirect projectielassen Direct projectielassen Afbrandstuiklassen Afbrandstuiklassen met voorwarmen Afbrandstuiklassen zonder voorwarmen Weerstandstuiklassen Andere weerstandlasprocessen Hoog-frequent weerstandlassen 3 31 311 312 313 Autogeen lassen Autogeen lassen met zuurstof-brandstof gasmengsel Autogeen lassen met zuurstofacetyleen gasmengsel Lassen met zuurstof-propaan mengsel Lassen met zuurstof-waterstof mengsel 4 41 42 44 441 45 47 48 Druklassen Ultrasoon lassen Wrijvingslassen Lassen met hoge mechanische energie Explosielassen Diffusielassen Gasdruklassen Kouddruklassen 5 51 511 512 52 521 522 Bundel lassen Elektronenbundel lassen Elektronenbundellassen in vacuum Atmosferisch EB-lassen Laser lassen Vaste stof laser lassen Gas laser lassen 7 71 72 73 74 75 753 77 78 783 787 Ander lasprocessen Thermietlassen Elektroslaklassen Elektrogaslassen Inductielassen Lassen met lichtenergie Infrarood lassen Percussielassen Stiftlassen __________________________________________________________________________ www.

willyvermaelen.com pagina 21 van 23 .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.788 8 81 82 83 84 86 87 871 872 88 Snijden en gutsen Brandsnijden Boogsnijden Plasmasnijden Lasersnijden Vlamgutsen Booggutsen Booggutsen met lucht Booggutsen met zuurstof Plasma gutsen 9 91 911 912 913 914 915 916 918 919 924 93 94 941 942 943 944 945 946 947 948 949 951 952 954 956 96 97 971 972 Hard.en zachtsolderen en soldeerlassen Hardsolderen Infraroodsolderen Vlamsolderen Ovensolderen Dompelsolderen Zoutbadsolderen Inductiesolderen Weerstandsolderen Diffusiesolderen Vacuumsolderen Andere hard-soldeerprocessen Zachtsolderen Infraroodsolderen Vlamsolderen Ovensolderen Dompelsolderen Zoutbadsolderen Inductiesolderen Ultrasoonsolderen Weerstandsolderen Diffusiesolderen Golfsolderen Boutsolderen Vacuumsolderen Sleepsolderen Andere soldeerprocessen Soldeerlassen Gassoldeerlassen Boogsoldeerlassen __________________________________________________________________________ www.

Bijlagen : Copyright toestemming __________________________________________________________________________ www.willyvermaelen.com pagina 22 van 23 .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.

zodat ik zeker ben dat ik uw copyright(s) gerespecteerd heb . Manager Productgroep Opleidingen __________________________________________________________________________ www.com> Copyright toestemming 1 bericht Andre Prins <Prins@nil.willyvermaelen.De illustraties op onze website zijn weliswaar niet vrij van copyright.com willy vermaelen <wilveradsl@gmail. Ik had u graag gevraagd of ik de toestemming krijg om sommige tekeningen van uw website (toepassing van lassymbolen op tekeningen) over te nemen in mijn nieuwe cursus . Daarnaast kan ik u melden dat wij van zins zijn ons lesmateriaal voor de handvaardigheid volledig te herzien en in een nieuwe uitgave op de markt te brengen. Graag had ik daarvoor .com> Copyright toestemming 1 bericht wilveradsl@gmail.com pagina 23 van 23 . Een bronvermelding zou prettig zijn.com 24 november 2006 08:43 Geachte heer Vermaelen.com <wilveradsl@gmail. Wij geven derhalve graag onze toestemming de illustraties te gebruiken voor uw cursus. willy vermaelen wilveradsl@gmail. Zodra dit is gebeurd zal een en ander op onze website worden gemeld. Ik ben leraar Lassen / buisbewerking / pijpfitten in een Belgische school voor beroepsopleiding .com> Aan: info@nil. Hou deze in de gaten! Wij wensen u veel succes bij uw activiteiten. Ben een cursus aan het samenstellen over lassymbolen bij technisch tekenen .be Lassymbolen op tekeningen Editie 2007 wilveradsl@gmail.willy vermaelen <wilveradsl@gmail. Met oprechte dank . met vriendelijke groet.nl 24 november 2006 00:28 Geachte . André Prins.nl> Aan: wilveradsl@gmail. maar de techniek stelt mensen in staat deze illustraties te gebruiken. indien u dat toestaat een schriftelijke toestemming via email . Wij stellen het bijzonder op prijs dat u ons heeft geïnformeerd over uw plannen.