polumjesec, paralelno s donjim. S polumjesecom spojena je jednostavna spirala, čiji se kraci blago povijaju nadolje.

Na suprotnoj zapadnoj bočnoj strani izrađen je heraldički motiv sa štitom, mačem i ljudskom figurom. Površina štita podijeljena je kosom prugom na dva polja. U lijevom polju štita (gledano s nositeljeve strane) urezana je jednostavna spirala. Ona je očito dio heraldičke predstave. Riječ je o pješačkom štitu zvanom targa (njem. Tartsche, u Bosni tarča). Takve grbove imalo je niže plemstvo Humske zemlje, često vlaškoga podrijetla, Može se zaključiti da su pod bilizima br. 16, 8 i 4 pokopani uglednici, možda kneževskoga statusa.

na užim bočnim stranama. U sredini nalazi se pet reljefnih simbola: križ malteškoga oblika, polumjesec, dvije manje križolike rozete i jedna veća šesterolisna rozeta. U njoj je urezano slovo ''M'', možda inicijal klesara Miogosta?
Literatura: Marko Vego, Ljubuški, Sarajevo, 1954, 15-22, T. XIV-XXV. Tekst i fotografije R. Dodig

Br. 19 Bilig u obliku škrinje (113 x 60 x 61 cm). Na vrhu uokolo teče tordirano uže, pod kojim su sa svih strana uklesane šiljate arkade, Na duljim bočnim stranama ima ih pet, a na užim bočnim tri. Na gornjoj plohi uklesane su rozete i polumjesec. Br. 21 Bilig u obliku ploče (130 x 75 x 28 cm). Na gornjoj površini uokolo uklesano je tordirano uže, u kombinaciji s povijenom lozicom s trolistom

BILIZI (STEĆCI) NA DILIĆU,
BIJAČA, LJUBUŠKI, 14-15. st.

6
VITINA GRUDE
M6

19
MEĐUGORJE MOSTAR
24

LJUBUŠKI

R4

ČAPLJINA
M6

R4 24

21
PLOČE MAKARSKA

R HA

TE

M DO

SK

ILJ

ER

E
ZV IR IĆ I
R 42

A

3

BI

JA ČA

BILIZI Tombstones

VID METKOVIĆ

Nakladnik: Ogranak Matice hrvatske, Ljubuški Za nakladnika: Radoslav Dodig Pokrovitelji: Oblikovanje: Tisak: Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, Općina Ljubuški Emil Kordić Grafotisak Grude, 2010.

16

• Opis grobišta u Bijači
Na lokalitetu Dilić u Bijači, na privatnome posjedu obitelji Galić (95 m nv., N 43°07.449, E 17°35.377), neposredno uz cestu R 423 Teskera-Bijača-Vid, sada se nalazi 35 biliga. Nekoć ih je bilo više, dio je ugrađen u obližnju cestu 1931., a 11 primjeraka nalazi se u suhozidu pored ceste. Po oblicima najviše je škrinja, njih dvadeset, četrnaest ploča i jedan sljemenjak. Ukrašeno je 17 biliga. Među simboličnim motivima ističu se: križ na sedam primjeraka, polumjesec – šest biliga, tordirani vijenac, rozeta, zvijezda i sunce. Oružje je zastupljeno na devet primjeraka: mač, štit, štit s mačem i luk sa strijelom. Scena kola, ljudske figure i lov nalaze se na osam biliga. Od geometrijskih i arhitektonskih motiva susreće se tordirano uže, lozica s trolistom i arkade.

dvije plesačice, konjanik s kopljem u lovu na jelena, a na kraju luk i strijela. Istočna bočna strana ukrašena je dvjema ženskim figurama u kolu.

Br. 5 Bilig u obliku škrinje (160 x 86 x 74 cm). Na gornjoj površini isklesano je tordirano uže, polumjesec, vijenac i udubljenje (kamenica). Na zapadnoj bočnoj strani nalazi se figura u plesnom koraku. Br. 6 Bilig u obliku škrinje (170 x 94 x 45 cm). Gornja ploha dobro je izglačana i ukrašena na rubovima kombinacijom tordirana užeta i povijene lozice s trolistom. U sredini je reljefan križ 43 x 41 cm, čija je okomita krsnica na rubovima dodatno obrađena. Br. 8 Bilig u obliku škrinje (141 x 65 x 91). Na južnoj bočnoj strani klesar je oblikovao kolo s pet ženskih jednostavno stiliziranih figura, s podignutim rukama, od kojih prva i zadnja imaju desnu ruku na boku. Na istočnoj bočnoj strani također je detalj kola, ali s dvjema plesačicama. Na suprotnoj bočnoj strani od zapada izrađen je četvrtast štit s mačem. Br. 11 Bilig u obliku škrinje (178 x 87 x 70, čija je gornja površina djelomice oštećena. Na njoj su četiri reljefna križa: tri manja malteškoga tipa, dok četvrti ima na krajevima dodatne manje križeve. Pored križeva isklesan je polumjesec i dvije malene četverolisne rozete. Na južnoj bočnoj strani izrađen je mač duljine 97 cm. Br. 16 Bilig u obliku sljemenjaka (114 x 90 x 112 cm), s manjim postamentom, ukrašen sa svih strana, koji očigledno ima dominantan položaj na grobištu. Ispod krova uokolo uklesano je tordirano uže. Na južnoj bočnoj strani nalazi se reljef kola sa četirima plesačicama. Na suprotnoj bočnoj strani sa sjevera klesar je izradio scenu lova, gdje konjanik s kopljem lovi jelena, kojega progoni pas. Na istočnoj bočnoj strani izrađene su dvije petokračne zvijezde, a između njih zagonetan reljef. Pri dnu nalazi se polumjesec, s kracima okrenutim prema nebu. Iznad njega uklesan je još jedan

• Opće značajke biliga
Bilizi, kamici, stećci ili mramorovi, srednjovjekovni su kameni nadgrobni spomenici, koji se pojavljuju u 13. stoljeću, s vrhuncem uporabe i razvoja u 14. i 15. st. Prema dosadašnjim istraživanjima poznato je oko sedamdeset tisuća biliga, od čega u Hercegovini i Bosni 86 posto, a ostatak u Hrvatskoj, Crnoj Gori i u Srbiji. Najbrojnija grobišta biliga nalaze se na području Hercegovine. Najveću pozornost izazivaju ukrasi i simboli na bilizima, koji su poznati na šest tisuća primjeraka. Motivi se mogu svrstati u više kategorija: bordure, astralni motivi, križevi, oružje, životinje, ljudske figure i scene (kolo, lov, turniri). U tipične hercegovačke motive spada povijena lozica s trolistom, arkade s polukružnim ili šiljatim lukovima, štitovi s mačem, kolo i lov na jelena. Izbor motiva odraz je vjerske 16 kršćanske ikonografije. Ptice, jeleni, konji i kola mogu simbolizirati selidbu pokojnikove duše. Tijela su pokapana u ispruženu položaju, s glavom prema zapadu i nogama prema istoku. Natpisi na bilizima, njih oko četiristo, kriju mnoge tajne drevnih klesara i pisara. Nijedan natpis nema formulaciju koja bi se mogle odnositi na heretično učenje. Natpisi u Humskoj zemlji Hercegovini pisani su ćiriličnim pismom, koje je opravdano zvati humčica.

• Pojedinačni spomenici
Br. 2 Bilig u obliku škrinje (180 x 89 x 42 cm). Gornja površina ukrašena je tordiranim užetom i kružnim vijencem. Na južnoj bočnoj strani uklesan je mač (99 cm). Na užoj bočnoj strani sa zapada izrađen je križ 30 x 30 cm s kružnim dodacima na krakovima. Br. 4 Bilig u obliku škrinje (164 x 82 x 48 cm), dobro obrađen i urešen. Na gornjoj plohi uklesan je četvrtasti štit s mačem i rukom. Heraldički motiv uokviruje povijena lozica s trolistom. Na južnoj bočnoj strani nalaze se

4

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.