(Ilie Cleopa) Ne Vorbeste Parintele Cleopa. Indrumari Duhovnicesti (08)

ARINTELE CLEOP A

8

I.P"S. DANIEL

i ~rnrt lit .l Moldcvet §:i Bucovinei

· 'jlie ingrfujjtl de.

A h i m a nd r i t Io anich i e Balan

Ed.iti;l a II-,a

III UITURA MANAsTIREA SIHASRIA 2004

Deserjerea ICIP a. Bibliotec~.i NaS1io:wde· a. Ito.lwei. CLEOPA IL.IE" arh~mandrit

Ne y:orb~te PAri ~tele ICloopa I Arhhn .. Cleopa.

Hie· .. - Ed, a 2'-9. - V.lnloolr~-I,···eam, : Mln3.s.trure~. Sihistria,- 2001 -

14. vol,

ISBN 97\3-86183-6.=2--9-

V·o). ·8, ~ 2004; - ISB·N 97'3-86836-4-5

28" 1 ss (04':7' 5' ~ ""

: i7-'···! ".'-"1.:1111

(~'U'V AN'T iNAIN IE

Cu mila Bunului Dumnezeu $i cu rugaciunile Mai cii D omnulni, i ese de sub ti par ~fu am optul ea velum din seria cirlilor Ne vorbesee P'ir~'ntele leopa,

Preaeuv iosta sa a plecat Ia Domnul de ci va luni, dar, P in 'Cal ~.ile ~i cuvintele sale, el vorbeste tainic ell fiecare ~i s,eroa.ga penttm toti fiii s,ai

~ - - ~

dJ uhovnicesti ~i pentru cei care li cer raj utorul, Deci,

~.~ a cum se roaga Parintele Cleopa pentru noi, ~ i '1101. suntem d,a.t()d. sa ne rugam pentru el, cerind mila lui Dumnezeu ~m. ill ert an:'; Ide paeate ~ ca s i d' bandim cu totii cereasca imp',lral~ie~

Continuand 'I,,'parir,ea cuvintelor duhovnicesti a ~ e P arin tel u i C leopa, din seria sus-amir ti ta, in vol umnl de fa tl am. in trodus mad in~li ,0 mmunata pred ic,il la N asterea S fin tul ui 10 an B otezatcrul ~

ostita de: sfin tJa sa ta hr amul Sch i tul ui S ""hla;r tn . ara anului 1980.

T t-nlnd seama de situatia critic i de decadere 'I,l!l)fami a copiilor nostri, am grupat cateva teme " I rivind cresterea copiilor mn frica Domnului, cu ex emple die neaseultare fa:~a d.e parinti ,i Iconsec'hor~a acestui pacat strigator la car, care are grele .. rmari

t:<t in lumea aceasta, cat ~i dincolo de morm.ant:- in .. chinurile iadului,

Apoi .amadliugati'-m 'mod selectiv, ~~ alto cu v inte duhovni cesti netiparite p,lna acum, d· tre

UVANT INAJ,N'T'E

'H~- - ,II 1 inti ~1'1,: ~,T:r,epterue, ureusului duhovnicesc" ~ 0 IS~ -,l'i.o,ara inft.i,co~ata cu femeile care fac avert,

, nscmna atea celor sapte Laude ale Bisericii",

:0, •• ' espre tr eptele maniet", 0 minune cu mutarea Muntelui Adar, darurile ~i- coperamant J MaJ.,cH Domnului ~.i ciintaf1ea Axionului; uPotopiul cu apa

:;?.i potopul cu fee", ,;~Ce1.e patru ispite din vremea mortii" ~]~ la urma, ,a:ID completer cu raspunsuri date la unele t-ntre'bari ale credfnciosilor, 'mricluse in ~ tema ~,~Sfaturi duhovnicesti",

Suntern incredintati ca §i acest via urn de euvtnte duhovni cesti ale iubitului nestru p,!rinte,~ Arhimandritul Cleopa Ilie, va fi de mare folos credinciostlor nostri iubrtori de Hr1.s,~OB. De. aceea staruirn sa -'COlO': n uam aceasta seri e p,a:n,a, la epui = zarea invataturHor care ne-au ramas inr1eglstrate de Ia Parintele Cleopa.

Fie ca Bunul nostru M~lntu]tor sa odihneasea sufletul Partntelui Cleopa in ceata sfmtilor Sai ca sa se roage neincetat pentru noi toti, care ne mang,aie-m din frumoasele sale rllva,'~aturi duhovnicesti, ,

Arbi,mall drft Joanie II le Ba1an

anastire Sihastria,

. asterea S ,antu, ui IO'81ID r : otezatorul,

24 iunie 1999

iii

P'R-'ED C- A- LA'- - A' 'QTERBA-'

I.... ". __ '.' ,'" ,,' .'. '. ',,". ,,-/,1 ".. "_._.

SFANTULUI ]OIAN BOTEZAT'OR-·L

lubili ,cre'dinci~l~

Se spune in tradit te cl Sfmtul Apostol §1 I vanghehst Luea a fost pietor ~i ... docto , cum, il numeste marele Apostol Pave]: Inchina-se v()uii I Mea.. doctorul eel bun.

Dar no], vedem ca nu numai doctor si pictor at fost, ci ~~, mare scriitor. Da,ca ati ascultat en multa atentie dumnezeiasea Evanghelie de astazl, at§.t d~ frumos descrie el aceasta unui oarecare Teofil, pri e - n ales 1 sau, incat nu mai este nevoie de nimeni ell :9-0 ttl! cui-ascii. Ci a,a tile frumos spune, cum ati auzit de la tnoeput;~oata is,tcJr~,~ nasterii ~i

J _

zamislirii Sfantului loan Botezatorul si rninunile

care s-au tntamplat atunci,

Tocmai de aceasta no. ne vom opri mult asupra t ~ lcuirii Evangheliei, eft .att auzit .. o cu totii lexplicatl a~it de frumos ~i luminat, Yom vorbi numai eateva ell v i nte la nasterea dumnezeiescului Ioan BotezaI oru ~ ~ rn Inaintem1ergim,rul ~;i despre cine ill fost let

A~i auzit ce Sp'l,u'l,e ,M,fj:n'tuito,rul in 8ianta

wangbelie: A$a sa lumineze lumina voastra lnazn( '(1 neamurilor, ca, vaza:nd oamenu faptele voastre I· le bune, s,{i staveasca pe To-tal vostru eel din

t (.~" uri. Cine a fost <0 1 umina mad, mare [ca 101m

lli- :;>;;t ']'?' 'Jt(}ti~Z~. oru , ;

8

,N"·' VO TE _RBE'S:

6 i ca sa a:flftn1, ci ne a fost el, sa lntre bam direct p e Hristos, Min tuitorul 1 umii, Care Ie spunea atunci ucenicilor Sil ~i Jar tot poporul: Ce-au tefft sa vedett ,l:n pustie? Au doarii trestie e,l atinatd de 'Vltllll? Dar ce-ati ieJ,i'l slc vedeti? Au doara om- zmbriicat in haine moi? lata" cei ce petrec in haine scumpe $i In desfinare sunt ttl casele regilor? ,D",,.. ce ali' iesit sa vedesi? Au d'o,ara P','OOTOC? ~i apoi le explica; ,!,~D,aci a~~, ie ~i t pentru aceasta, sa sti ti (~a mai rnul t decal prooroc este Ioan Botezatorul!" Apoi, a.ritand cine este Ioan, ziee lea; din to'li cei ce s-au nascu di n feme] p,Sna IDa, el, nimeni nu este mal mare ca Ioan B otezatorul _

Daca ar fi spus un pro oroe aeest adev il', un patriarh, un apostol, un stant, ar trebui sa-,l credern; dar cind spune Ziditorul proerocilor ,i Dumnezeul proorocilor cl loan este eel mai mare om nasc I"t din femeie, cine poa te s,l, se indoiasca de acest adevar?

P dumnezei .

e aeest .. , umnezeiesc prooroc, mat lna,l"nte I-a

vestit Isaia zicsnd: latd: .. Eu trimu pe 'in;geru.l Mew in aintea /elel Tale, care' va giilf calea Ta inaintea Ta. S m iaJra~i:: Glasul celui ce 8tr,l~gd in p ustie, gcUili calea Domnului, drepte facet! ,carii-'rile Lui.

Dar de ce I-e numit tn.g:er? Pentru ca vial-a lui s-a asemanat foartemnlt mgenlor celor farl, de trup, Nu era la 'oan avere, nu era lux, nu erau manciri alese; nu era la loan viata tmp~tim[U\ c~tte trup, ci cu totul dezlega t de tru p traia pe plmmant,. ca un mger, Se hranea C~ aeride ~i miere salbatica,

loan manoa muguri de eopaci si IDlers salbat1.ca, care 0 fac viespile ~i alb inele salbatice prin niste stanci ,i este foarte amara, Deci aceasta era hrana

PARIN'TELE CL ,OPA

de toate zilele a acestui dumnezeiesc lPIfOOfOC.~ ~i era imbracat ell >0 piele de rearm Ui ~i incins CU, cu ea, S. i a iesit pe malurile Jordanului, c,§.nd a lost trimis [,3 v remea propovaduiri i, ~ " a 10lceput s,a strige:

Po i1i'ti'=vQ~ ca S (1' apropiat l,npariilia Cerurilorl

lata. ce este mai mare in lurnel Nu dre gat oria ..

Nn boga~ia. Nu cinstea die la oameni, Ci fapta eea bena; virtutea este mai slavlta !J~ m eer ~i pie p, mant, §~ de r: umnezeu ~i de o amen i.

Auzind oamenii din Iudeea ~i din Samaria ~i drun tot Ierusalimul ca, 8, Iesit un pro~roc pe prundurile Iordanul ui ~i predic a" apropi ere a Imparatiei Cerul ui, r icrgeau la em §i erau botezati die ,0 an, in Jordan. p ~ elea eea de olod 111 a lui Ioan cu care era lln'braca t, e srea ua cea de pe mij Iocul .sall], viala lui 'lffigere3sc A, si sfllnta", Iepadarea lui de toate ale veacului de ,'I· urn, au atras oatil Paleatina la el.

Veneau la Ioan cei ce dormea 111 pe paturi "'m-l1podohite leu nestemate, en fildes de elefant; cei in vata:~i sA doarma pe sal tel e ~~ pe cearsafuri, P ina ,~i cei cu coroana p e cap', ca ~i Ired a ven it" "trunci , 'and loan I -,a mustrat tn fat a, poporului, zicand: Nu

d Iroad. ~ .]lSm '" "'"

:"'~t ca _ e, o, . r.oalue~ sa trulegtl, eu cumnata-ta, cn.

tc me 'a fratelui tau.

Veneau pe prunduri e ordanului ~d dormeau ]p,e uisip noeptea, lea sa, asculte de dimineata :pina seara pc acest om mai presus de orn, pte acest mger m I r up, care s-a lepadat eu totul de ale veacului de ,'r ium "I. ven ise ca un Inger al D omnul ui s 8.\ " .steasca venirea lui Hristos pe p1anlant,

Deci loan a fost eel mai mare om nascut din rc 11 e . e, inger ICU, trup ~ . in aintemergator ., -f 1 s- a

o

NE

mvrednicit sa se atinga eu mAn a sa cea dreapta de crestetul Stap inuillui Hristos. Am vazut mana lui in Sflnrul Munte al Atonului, la M,anlst'rea Dionisiu, Intr- un to c de aur, dat de N eagoe Basarab al nostru tn sehimbul meastelor Sf&ltuluri Nifon, Patnarhul Censtantinopolului. Este galbena ca. ceara.

La Boboteaza, cand se face aghiazma, parintii de la Athos nu mai baga SBnta Cruce, ci ian mina Sfantului Ioan si '0 baga in vase cu apa de izvor,

" ,-- d: ..... lIT, d - 1b. . ..... d TI· ~ CoD - .. _ ~',.

zieand: ,,' 11 ll'OY"can uoteza I' U= e Tu, "oanme .. ,.,

~i daca are sa fie pace in. Grecia ~~ belsug, c'ind 0 sooate din apa" mana se deschide singura §1 iar se tnc·h:ide de trei ori ~ semn lea Dumnezeu este cu. aeeasta mini care- s-a atins de crestetul 's,au in. Jordan.

Iubitilor mei frati, daea trebuie s.l cinstim oe

;II" Y.

Maica Domnului, care-i mal Pfif;S:US, ,i decat Ioan

Botezaaorul, lea L- a nBs eut pe Hristes cu tru p" apoi al doilea d,upa dansa trebuie sA-t,eing,tim pe Sfintul loan Botezatorul, Deci s I nu fie casa de crestini unde sa nu fie iceana Smntului roan Betezatoeul §i unde sa nu va rugati acestui mare prooroc ~ i 1nger :"'0 trup ~" main estatator al tuturor cete or dreptilor, cum U numeste Bi,sJf;ric,a,.

Aceste putine cuvinte WF zis lao naste ea dumnezeiescul U'm Botezator ~i Inamtemergator ,. iar acum va mut Ctl mintea tn alta parte,

-. a I~ ,a) fost aseara lao priveghere, ati auzit trei . 'orcm iii. " na se referea ru a A vraam ~j Sarra; alta la 11 I(.~ rna 1 ui Samson, Mance, $i al ta la nasterea Maicii )( nn u lui" din dumnezeiestii Plrinti Ioaehim ,~i

PARINTE· E CLErOPA

]1

Ana, care se leaga foarte mult de nasterea smnt ului loan ·.'otezatorul.

Sinaxarul Bisericii si sfintii dumnezeies i ~~ a rinti au asezat toate aceste paremii ~Jn, prea j n18, Nasterii Srantului loan Botezatorul. Cit toate arata .,.:OS acesti oameni prealuminati ~i sfinti ~ Avraam §Th Sarra, Sflntii Ioachim §,j Ana, ~i SBntul P]!iOot,OC Zahari,a ,ou Elisabeta - ·al~ nascu,t nurnai prin rugaciune, Pi in post si milosrenie si numai oarneni ;t lcsi, drepti §,i sfinti ~ Deci 5COpU' . cuvantului pdv(!§te. in. ,alta parte ~i vern ]ni(~epe sa 'V,l spunem,

ata osteneala au facut Sfinl,ii '~i Dumnezeiestii 1P'~rilll] Ioachim ~i Ana precum ~i S:mntu~ ro oro C ZiJh21r~a ,~i Elisabeta, pentru eli treceau zilele lor ~] I' L'~ iveau fi i _ Scar hi mare era in Legea Vee ae sa 11 II ,t; i cop ii: pentru ,ea cei ce nu aveau copii in. Legea Vuche se socoteau oameni bleetemati, porn'] neroditori oameni de la care darul lui Dumnezeu s ~I lepartat si i-a lasat seci, f'i:ra copii,

rmpotriva, cei ce aveau familie mare ~i copii ruu ~li~ cum a avut Patriarhul Iacov, doisprezece ~ · i ori care s~ au n umi t ta,t.i pa triarhi, era un s emn II ~ 11 C ~j 0 binecu vantare. C a" 0 fami li e numeroasa l" s j ~ b inecu van tata de Durnnezeu. De aceea ,ace:$tli d I II U n ezeies ti oameni sfin ti ~ fiind s erpi, u numai ,it primeau necmste de Ia popor, dar chiar cand se luccau CD jertfe Ia Sion m biserica, nu Ie erau p'! i I n l tie j ertfele, Die ce? l-:-a Yeti cop ~ i.1 u suntet n . ! "i I1I.}C U v anta.ti de Dumnezeu, cat sunteti sterpi, pu sti t tit· d a ru 1. Lui, ean-aveti co pii",

] . e aceea ell rrai l~a j ale ~i plangere se tn torce H U II rapoi defaimati de preoti, de arhierei si de t t

\

12

poporul pentru nerodirea Jor, ci nu aveau cepit, DM' [ell osteneala, C~. rugactuni, cu mil ostenii ~:i ClUJ. multi facere de bine $- a. rindlui t.~, aj utind u-- me Preasfantu Dumnezeu, rca acesti oameni sa aiba fii .. S·il pe cine? Pe cea mali mare 'fmplrilteasa a Heeuvimilor 3.1 a ~ierafhn.ilor, pe Maica Domnuhn, ,~i pe Sfintulli Joan Inadnrem.ergitorul~ cam am spus, eel mai mare om nascut din femeie,

Dar sa revenim acum Ia noi, Unde-i min tea acelor femei carle. se gandese nu sa aiba copii, c" sa nn ambi? Unde-i mintea acelor parin i care 1111 postesc, nu se roaga ,i nu fac milosteni e, cerand ;"Da-ne noua, Doamne, copi i r;', ci, dimp 0 tri vi, stau tmp otriva plan ului de ereatie al '~u.i Dumnezeu, s:5. n u aibih eopii sau sa. ambi.. mai putini?

V,U de noi ~i die noi I' Dacal toate plcatele noastre strig! la eer s,l vina mania Domn lui peste noi, celli mai mare p.icat care este ,astizi in lume §'~ eem mai cumplit, [care va grib' urgia lui Dumnezeu peste omenire, este uctderea de copii.

Omule, daca tu at semana t 'in tarina ta porumb, grsu, orz, oviiz, cartofi, ee-ai pus, ~i te-ai ostemt sil pui saminta ta aco 0, si ari, s I semeni, I, i -ar parea bine d,aci unul .ar vent in batj ocura $:i ar strica sBrninra ta, ar zvarli '~arina intr-o partie ~f~n alta, ar

merge cu vi tele pe ace Io san cu al t cev 81, ,~~ ar

distr 11 ge seminitufa ta? N u te-ai duce .sa te ~leru la bii'~a.ic c u el j sau sa ~ ill. dai m j udecata, Col pi -,a strieat ,', ste ala ta -. omeneste vorbind -~ li ~a stricat "'li' m in~ a ta dill ogor, care n.idi iduiai sa creases, sl f C"l roade, sa a~ ell ce te hranf 'lao anum v~i tor? Nu- ,.

'V~ rat asa?

.PAR'lNT·E.L.E CLBO'PA

1.3

Dar care nu se :suP(irii Dumnezeu cand seamana ~i. tu strici ~amlnta Lui? Ce zice apostolul? Aratu:ra . 'I itl i Dumnezeu sumem. Da, Toata lumea este aralura si tarina lui Durrmezeu, OM tn aceasta '1arina ~i

II tura, uumneze seamana Ce seamana? Saman{a orncneasca, prin bubat, tn mitrasul femeilor,

Auzi cui ne punem in1l)otriv,a? Auzi cui ii stam tmpotriva cand facem avorturi ~:~. distrugem sa'man,a, d;:\[ii de Dumnezeu in pintecete nostru? Ai auzit . 'lI i? Lui Dumnezeu, Care a! S emanat, Oare nu ne va ~I" ae 1a judecata? Oare nune va condamna cu dracii I a munca vesnica, pemru ea stricam sernanatura Lui IJC care 0 sesmini? Ce .. a zis Adam cand a dohindit pr imnl flu'?' Ia tal am· ,dobandil' o[,m prin Dumn ezeul

n Hronograful : ui Chedrinos, .0 carte foarte v. che, tradusa in rcmsneste de Veniarnin Costachi 1'[ ~. nul 1,831 in M',inisitire,a Neamt, se a.ratA ci. bietii

am §m Eva, dupa Of au fost seosi din Rai, au iesit ~ a poarta Raiului, dar acolo a pus Dumnezeu Heruv I mi cu sabie de foe, sA nu se atinga nimeni, nici sa rn mil i in tre om inapoi 'in Rai, S,m. s-an rugat 0 sura de. ani Adam ~i. Eva: .Doamne, am gre~it! Da-ne vo ie I n apoi in Rai'! Sri, venim inapoi i'n Raiul oe:sfita.rh" (;C ~ pre adulce §i preas muf' ~

Dupa 0 suta de ani, s-a &ratat Arhanghelul (javriil lui Adam ~'n Evei ,i Ie-a zis: ,~Luati-·vi de-o J r ~j:!~ pentru IcA. ali calcat porunca, Dumnezeu V ~·a (I a l de canon pe pamn1irnt!: Tu, Adame, cunoaste pe [I ~ v asi vie., i naste fii", Evei i-a dat Dumnezeu canon,

...

'I i csnd: lnmulfln (I' 1"0,1, fnmul,i' durerile tale. i' ~ bura

.·l,f'~ reri vei naste fi.i. Iar pentru Adam, all canon, A blestemat pAmlntul, z~ci'nd.: Bles temat sa J1'''

-- =--- -

14

N

Pam A M tul P-\OH'iI'_", tine! S'" , "'l' "'" ·'d.... ....

, . '~!-i.' ~~ .. ,J,r B.C.: ~~,~~, • "",' pl.nl. §l. pa: am't,c,a sa

rodeasca plimantul tau ... ! in sudoarea fe-lei to le iIi vei' .ca"tiga pairuea cea de toate zilele, cum vedem p,ina azt,

Nu put em scapa de blestemul ~:i. de porunca lUI Dumnezeu. "eme' a care tnce,at9H sa inJiUUlre dnrerea nasteri i $i sa trlw,asc§ numa~ in p lacere leu barbatul situ" s au barbt1ltu'li care-i porunce ~ te femeii 5. ii, impiedtce nasterea, sunt cei mai mari criminali, Se abat die -8 porunca cea dintaj ,R lu' Dumnezeu, cand i-a spus femeii: lnmul/ind voi lnmulJ.i durerile tale, intru dureri \lei naste jU:. ~i i-a mat dat un canon: $.i lntoaroerea fa cdtre ,blirba,tu.l tau..

Ad i c,a_ femei a. sa . asculte de bar blat to,8otA, v iata ei,

-. I --

De. aceea §i marele: Apostol Pavel spune: Femei,

supuneti-va b,clr.ba'lilor vostri, ,CQ' intru Domnul, ~i auzi: " -emeiie" supune-te capului tau!" Ca barbatul este cap aJ feme ii, precum ::;.1. Hristos este cap al barbatului .

Ai v!zut vreodata vreo femeie cu doua cap ete?

. U Sf poate, Barbatul este cap si femeia este tru p.

De aceea zice: Femeia truput sdu nu-l .stlipa;,n,e'§te, ci barbatul. ar acea nebuna care C,iu1ta dupa alt barbat, se poate gandi ca poate :s,a aiba doua capete? N'1t~- U nul li~ a dat Dumnezeu prin cun unie, Si cu doua capete nu vei fi In veac,

'~ ratil or, cu Vall tul care urmeaza va va arata prirnej di 8. cea mare a ac estui cumpli t pacat, Cum putem opri in zi ua de azi cumpl itul p ac at al avorturilor ~i p in ce 11 i iloaee? Acest pacat distruge Iumea Nu numai C,H distru ge na talitatea popoarelor,

PARINTELE' CLE,OPA

'IS

dar distruge sufletele ~i atrage urgia lui Dumnezeu pe pimint.

Deci, lasa lucrul lui Dumnezeul Lass tarina ~l aratura lui Dumnezeu ,a§tl cum 0 seaminaH Mai ;: cum trei patru zile am marturisit pie un preot ~i 0 preoteasa ~i un alt preot tanar .,i alti preoteasa, Un preot care are 15 copii ~ din j udetul S uceava, foarte evlavios, {tate co. Parintele Argatu de la Bucuresti, ~~ .0 intreb pe preowasa:, nC'lp ani ai, mama?" ",Am

'17 de ani ", nClti cop H am?"J j nAm 1.5, palin te", Are copii preoti, preotese, 'ngjneri,' octori; are dO'ul fI tel a facultate, un b aiat pe la seminar ...

,A ru auzit 0 femeie ell fri' ca de Dumnezeu? .Dar a ~ omorat vreo unul 't" ,;N u mi-a muri t m.ici unul, N 'i ci nu m am gandit, Doamne fereste, 8a fmc

"ri rna", Vedeti cum este o femeie en frica ui Dumnezeu? Dare ce va zice in ziua judecatii, ,ca Ia U Corinteni, 6 ell 2;, auzi~fu_ ee spune Scriptura? A,u 'u~' -1 t iii' ell sflnlii ""or judeca lum ea? Cum au si j LI dece hnnea sfin tii ?

Iata cum, ,Z:~'Ce. Sfim,iul '10m Gura de Aur: ;.."Cand, .( i sa spui tu eft n-ai putut si cresti copii ~ ai sa vezi 111~ho.ane de sfinti care straluceso ca soarele ~ru care ( u avut $i copii ~.i au lost ,i sfinti", Deci a~a vor [udeea sfintii lumea, ell pozitia lor fata de cei I t Icato~i.,

Fratilor, Sa, ,'ti~i. un lueru: P~zi~j: .. va foarte tare, Ha nu spuneti 'in gandul vostru cam tmi spune cite 0 . zmeie la marnn isire: .",D3." parmi I te, l-am avor at, dar 'I" _, numai de 0 luna sau de trei sap,tamanir!"

Ce-ai zis? De trei s.aptmmini? lata ce spur Sfintul Anastasie Sinai tllt: .Precum c,a:nd tuna s i ~lldglera, od,atl anzi tunetul ~i odata vezi lumina

fulgeruhn, " asa in clipa c,and s-' zamislit copilul se zi de,~e rn. el .,i trupul ~,i sufletu 1. lui, in.tr~,g for.o1a ca. o 8ami;n~8. de canepa S' u . oate mai mic, dar 'in aceeasi vreme,

Teori a originii sufletelor noastre este in.tre 'ti:'

_. A fost teoria Cl1 preexlstenttanlsaml lui Origen eel blestemat, in care ziee eli sufletele au existat din veac ~:i au fost pedepsite 'fn trupnri,

- Este teoria cu traduc:ia.n..iswu I I a. Tertuli an, care zice cl snfletul s ar fi tras din sufletul . ,arin,ilor .. ~i aceasta teorie a cazut tn rata Bisericii,

- S i a! treia teorie, adevarat! d up! ta'ati Biseri ca, este ereanon is.uJ. Dumnezeu creeaza sufletul ,i. trupul in clip a. cind 5F'a! zamislit el in p,intecele maicii lui.

:$ i daca dUpr& zamislire, Ia un ceas, vei farce ceva rea sa strict nasterea, e~ti ucigatoare de elm ~i criminals. Ori tl. U.C)ZW, de 30 de ani, ori il ucizi Ia un c eas d upa ce s- a zamis,U teste acelasi pacat; ca. in ten 1" a ~una este: s I omori cOJd.1 ul, sa omori omul m c,a. Dumnezeu nu gie uita la tntampb«e,. ci WI, intenjia en care faci pacatul.

Tot asa p~~l'~esc ~i ee ~ e· care se pazese sa n u facl copii. Este la fel cu cele ce fac avon. Se op~ esc pri rna data dei ani ~ iar dace to ' se mal, pazesc, sase it n i ,~i apoi rna] melt,

N,-a veti voie si stri cati zidirea 1 U1. Dumnezeu ~ Rcmiin,iitura Ji tarina Lui. Lasa-I s,a. se nasea! Lasa-l si. creascal Imi spui rcA e~ti sararc3., ci esti bolnava, COl ti-a SpU8 docterul ca, ai sa mor~.! Dar care-t jertfa ta? Care-l datoria ta? Nu sa- mori nmsc§;nd.'?' De ce Biserica te P I egateste inMnte de nastere pentru moarte? ·el daca ax f 0 femeie rop:r~tl de Sfintele

17

T a ine 20 die ani, da.,cfi-i gravida, gata, m se da voi e sa. se im])arUi~16asca, Ore ce a facut Biserica asa?

Ai (Ui voie sa ia Preacuratele Taine, ell 0

pre.gate~.te de moarte, Cfitrc plrc~t: .a~ ~~~~ 0 s.f~,~eie insarcin.ata" daci n oare spovedna l11 nnparta~lta. ell

. reaeuratele T aine ~I toate, toate i se iarta daca ar muri nascand, F emeia csnd moare naseand, moare lle altarul jertfei, Se jertfeste pentru Hristos, :~~.~ mucenita ~i martira, De aceea ne-a in.vat.at Apostolul Pavel: Femeia se va ma.llltul pria nastere

d' fi;

, e ,U."

Deci nu dati Ioc man~e1 lui Dumaezeu " pri cinile voastrel ell ti =30. spus doc, oru I c! est 1. s ~ a b~ ~ ca. nu pntrn purta sarcina, sa-' lru f~l!ca opcrati B", ,N u ~ I -. U.I credinta. in Dumnezeu du-te la masa nasten ~ 11u- e

~ . ~I.

acolo Ia materndtate: "DQ1amne" daca an; sa tr _I.' .. ~

am sa fiu mama acestui copil, Daca n _~ vreau " rnor, sa dau viata copilului, rca sa traiasea copiii",

Fericita ~i de trei ori fericita este mama accea care moare nJ!slcand.; t~i pune viata ea sa dea via~a copil ului sau Muceni 1 a ~i martira este ~i Tn r,ind ,c~ aposto lii ,1 martirii se duce, prOOtt:U _ c~ ~ a VU~ credinta tare in Dumnezeu, nu sa ucida copilul, Cl sa-l nasca, chiar cu riseul de a IDUT,i ea.

Mare urgie .alui Dumnezeu vine peste casa ~~

II ~ I: "IrrII. '~II'! 'I

temeia aceea care 1~1 omosra copiu.

Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei Nasc.a·toare de Dumnezeu ~.i purnrea Fecioarei aria,

u ale cinstitului slavi tul ui Pro orne Inain temr :J~._ torul ~.i Botezatorul loan, a can}'] stamta nastere 0 praznuim astezi, ~'~ pentru ale tuturor sfintilor sti nc mi 1 uiasea, sa ne mantuiasca ope noi ca un '.'][1 *- i iu bi tor de oameni, Amin ..

=--- - ---- . --

DES

AVORTUR

Teate paeatele aunt paeate grele ~j toate paeate~"e se nurnesc de marele Apostol Pavel ,~.m1JJ,crur~~ ale mtunerieului". Ca auzi ce zioe: LepadaJl dar lucrurile fniunericului.. Apoi tDtcep e s I le numere: die s'fiinar,ca; ,ioon1JJi.a, betia, hula" necredinta.; ot pacatul intllneci pe om, dar uciderea este un pleat ~." nnp!oiTwv,a Duhului SBn.t ~:i strigator la cer, ~:[ pnti sa spui acestui pica c urn vrei, Ca. ,ce este mai

~ ... la f _.... ,t t - d' . "'t .. " t '?' sc urnp . a necare vse i), e '_ eca vru.i.ttat •

N u vezi mata ca ~.i 0 furnica ,1 un ~an,a1" ii 0 musca, 0- j i v:ina cit de mica, ea vrea 8,a .. ~i sal veze viata, Fuge, alearga, se pazeste 'sa nu 0 omori. Dar omul, care-i chi pul ~i asemanarea 1 ui Dumnezeu, cat de scumpa este viata lui inaintea Tatalui ceresc?

D3ica. ar fi omul fiara, n-ar fi 01 paguba mare, cat o fiari este mel t mferioara omu]'ui:; dar omul este ehipul si asemanarea lui iumaezeu, De aceea cei ce fae avorturi distrug ehipul lui Dumnezeu din om:, icoana Preasfintei Treimi pe pamint, §i este foarte mare pacat,

De aceea sfatuim pe cei ee-au caznt ]in aeest plicat; ca. sa se sileasca 'ell tOlatl pu terea s a. se marturiseasea si sa- ~i flea canonul ~n Iumea aceasta, ca. nu eumva dincolo sa-l faea vesnic. S=a prea ~nml.'~rut paeatul acesta ~:i este sf igator 'i a cer, ~i aduce o8indi reme nlca §.i vesnica §w. 'in veaeul de acum ~i in eel vlitoe. Ia sa vi spun 0 intimplare

ad I8'v' 5'i1'"'atX ~,~ tnfri- ~ li">n~a'" t 0 'Jj''Ii'',ii2!!''

J._J~ . ~i"' ... « y'li .IL [~.~.~ __ .. I~"""!i'

1.9

bItr-1UJna din zile, m-am pomenit aici la mine. c~ 0, doamna bine~ care ,8 venit ~i a c.azut in genunchi ~l a t- sceput a 'pllinge::

C' +:.. 'd' , 'mn" .'"'?

- I e esL1e" ' ,oa. . a.

- Vai de line, snnt de la B ucnresti, am venit cu

mare greutate ~,. ell 'mare necaz aici, ~ D,ar ce ,8- B! trru.til'IDp,lat?'

- . U sunt fata de preot, a zis, ii s~.a. inti'mp mat de m -a Iuat in cis a,t!oTie un mare: functionar. Eu i-am spus ,ea nu merg dupa dinsul. Eu sunt fata de 'pr~ot ~'] s nt c.redincioasa~.Am erescut m. Icrle~inta Icre~tll!i ortodoxa, in. friea lui Dumnezeu, dar el nu crede m

'umnezelt EI a spus: .~~Eu. n u cred, dar iti dau vo·~ e 'lie. sA faci ce vrei: ~ooaga-te~, mergi la b iseriei ., posteste, fI milostenie, roega-te "i acasa _ . - a tot ce vrei, nnmai sa mergi dupa mine in ,casatorje~:H

'" n felul aeesta, lea a mkeibat pe parintii ei ~.i ,s-,a I ncumetat ~j S-,3 dus, S-au 1 uat in casatorie §,i au ttij]'~ bine vreo c,it,ev~ luni, ,CA,nd ea a ramas gravida, el a tata. i -a SPUS: .,~SHv· e, C opii sl nu-mi faci, [ci. eopiii s unt s~lba draoilor", Auzi ce expresiel Ea a r,lmas uimita cind a auzit: nFa ce ~tii, dar copii sa nu-mi

, •• .......iII d d'" . "~"':I!

'aci, ,eii mci nu vreau sa aue ae .,' 'an,u ..

Atunei ea 'i-a spus: "Mm eriminalule, si-'tl iasi din mlnte vreodata ca. eu am sa fac aceasta crimal

u sunt fatl de pre ot .. Eu '~i-am spus inainte de a ml casatori eli vreau s,e traiesc cu tine crestineste, E U pag:,ane,;reH'. E~ i -8, spus: ,~Ga.nde~.~e~ te bine, c,a, eu .an1 vorbit cu un doc: or Si1 dai copihsl afar-an...', "'Ill] avea doua luni, Ba a. spus: "Nici,odata nu vow f aceasta crima, Mai bine mor de 0 mie e Ol,W I I cal

- """. " '~,. '1']'"

SaJ. omor C opi LU.. .,

- - --

,20

NE VO',RBI£S.TE

$ i a ramas verba en e ~ Ii pregatea doetorul ca 8a·~i omoare copilul, mai ales primul eopil. Ea Ins! en); horUir.l\tii, p,ani la moarte Sa nu raca avert. $i iaUi ce s-a intamp lat. Aveni t saraca aici la mine sa, ]:n.trebe~. dar era. 'boti'f,lti, in. inima ei sa nu faca aceasta ucidere de om,

- Am a uzit de dumneata ~1 am venit s~ Intreb, a zis ea, Ce zici, paf]~nte·? Bu. sunt Wn a doua '],ufl,i ~ji el rn-a amenintar (;U moartea, daea nu fac avert.

- 'D'8i!ca te-ar tima de 0 mie de ori ~'i te-ar rrnpu~lca~ sa. nu omori nici un ICQpi1.~ ca. nici Ieoaiea, nici lupoai ca." nici scroafa stUba.tici, nici serpoaica, nimeni nu ]~i omoara puii, Dar o mel a devenit mai :r,Bu, decat toate fiarele de pie .fBlta p,amintubIJi. Omul i~i ornoara copiii, Mai bine sa mort de o mie de ori, dar si nu faci a vort, S povedeste-te ~.i te pre gate~te. Mucen ill at s i fii cu S flm ta V arvara, cu SIan ta Tecla ~'i cu. toate martlrele 'in eeruri, daca ai $:a. mori tu, 'C2l s i nu ornori eopi lul,

- f'.. " - ,- '''": .&: . -, M' ;:.;:, t .' .' d ", . 1 .. ~, . - - IX· . _. .'. .A

",,_A,lLm sa !J[,ac. '. ~ em ,1 ,e e c~ mu va omo~ I,)

~ . .' d" D _ ... r-!

]1'Ul tern §l ,e - .·u.nmezeu.

- 'S,):' ,*- terni ,.4Ir~ D: I1Il"trt'I'if"io,O"7'.o;u C· -3,'[-6 ~ ~"i5c .<'fIo~o· N:-:':" ,

til. 'lL,V _ ""'~!!.D ~,,,,,,,, ,1!.r!,,J,.lILU.l!f;;.O..r;..,!f;,;; "," ..... ,0., £JIQ Cl',f,'I!;4, U

lJU e eme Ii' de eei ce ucid trupu'l~ iar 3ufletu I nu .pot s.c',-l ucid'd. TeR'UfJ,f,i-vii mat vdrtos de ,a eela care, dupli ce (J' UCU tropu.l~ poate sa duca ,'Sufi etul in gheenli. Nu te temel Trupul ista est,€: 0 'willa de pamant spre mancar'ea, viermilor .. Azi este, miine nu mai este, Sufletul nu moare i'rm, vecil Du- te bOltArAta wn in ima ta, spovedeste-te, tmpartl,qt&- te ~;i a!Jteapti moarteal Dar sa nu avortezit

Ce s-·a tnti:mp~.at tntre tw'wp'?' $.-,3,. dUB fetneia acasi h.ot1lrata gi. U11l facl avorn. ~, i cum err,a aprroape s3m:bi:ta morlHor ~ ,adiei ,«M,o~,ii de vaTi'», - anum

PAR'lNT'J£LE CLEO'.PA

1]11

Ii

tl!1ecu.t (1. 979), ea 8=,3, dus in ora~ sa cumpere cate ceva, ca sl dea de pomana, A CUIDpMat castrcane, cani frumoase, Vise, pahare, portocale, bomboane, Voi ~ti1j ,ea ~~ noi se d-a de pomani, dupl cum ester tradLll'~]la noastra ortodoxa, p entru sufletul mortilor, $i a luat ;?i f::"~Lna de: grin" Cal s,a, f8!!ca cozonaei ~.i -] ,icinte Pi .. ' entru pom 3''ifil1 i.

p,~ . I "-'ill. 'IW- ,.... _~ __ !!'cilii __

,A. venit aeasa <Un 'Q'r.a~ cam ab osi ti. A plilnidit faina a pus droj di e ~,i a fr,amll1tat aluatul pani a

d, ',' , it ,- . 'C',_.e., ... ul .... ,'i'JlI~'

.O:s.pID _ ~,l 8. GIl. L - !i,;a>IL.

CiIid ,3 ad orm i t, s-a facut 'ea era in tr-un den leu de munti, adica dona rlnd'mi de munti. Unul era, pe dreapta ;~i unul p e Sl~lng3~ iar prin m~j 'no cul ace lor munti era 0 sosea dn~ap,ti. M untii erau foarte 'ioaJ ~]

~ ." , t

~rl aveau p,ld ure de brazi ~')IaD alIa poale .ar de '1 a

marginea paanri i, de-e parte ~i de alta, era u flori ~ d oua- trei su te die metri }J,an.a la sosea, Es merge a - asta era prtn vis - pie soseaua aceea printre mUI1~~ ~i se min una de fmmusetea acelor lli'0 ouri,

Dar deodata, ,eln.d ~i "',31 aruneat privirea in dreapta, spre piduf1f ~ a observat ceva fearte

. 1 '~I aduri bori d· s: .... t

mmunat: a poaia 'p\a· urn erau ar _ on oe .lOC,. cat

vedeai cu ochii. Un If,imd de arbon care ardeau seanteind de j il'at-ec,. ~ i de fieeare arb ore de fo e era legata en funii de foe c:a,te Q. femeie goala, cum a faeut- a. mama, S,B:~ ;w. fo enl le ar de ali. grozav la spate, pe §]r.a spinar~i j e.i ele tipau groazni c.

Cum se zvircoh,~u aceste femei legate de arbori, deodats a vazu t niste vul turi de foe care veneau din 'mnntH ceilalti, ell gheare die foe, cu aripi de foe ~i ell ciecul de fo c ~:i s~~u PiUS ,P e sini j II or ~] Ii mlnl~mJ ;~i ellie strigau: ,~V',ai dl,e noi. ~.i de noi ~i [hJ ,cei ice ne-au nls,cut per no,~~" VulturH l"DllnCatl s£nrui

22

H,I]; VORB',ESTE

lor pilla la 02813" de se vedeau coastele, ~i apoi ~bura~ inap o~ tn mun ti, :~ ar lor Ie cresteau s Inti ina,po'l: S i 'V'ell!,ea~ al ti vulturi §1l le mim.'c>8U din nou ~i ele .. stngau tare ~:i pIDinge~u.

~i s-a minunat biata femeie: ,,;Va~ de mine, ziee, nu rna mai umt in partea ~sta", ea mor de frica['~'. Si a i.ntnrs caput spre stlnga., In partea sting!, ,8, vazu t un Iucru mai IDnm'C()~at. AU rind de copaci die foe, tQ,t in marginea p,idu_rii, §1 erau Iegate femei geale, dar aiei n u Ie mai maneau vulturii, A ici erau serpi leu d.oua, eapete, niste balauri de foe; fn,co;licip peste e:ru e §,], peste, cepaei, cu coada Plana '~n pirnint.. ell un cap era p e 0 '~~ta ~~ ell al tul pe ceal aID,ta '~i'~a §l. Joe sngeau de le dio!ea singe'~e" A~3, de tare steigau, de se eutremurau p!ld:urile ~i mll!mn~i aceia,

Amnei ,ea~, e,ind ,3, v',iz[l,t ca 'tn s,ting:! vede lucru ~ID mai tnrn CO~ a t ~cat In dreapta, de mea a r~dabi t ,i a, cazut in genunehi ~,i striga 18. Maica Domnului; ;,Madca Domnului, nu :mi ]asa., ,ei mor de fricit!ji~ "i s e ui ta da.ci nu mai este cineva pe aeolo, c! se

temea s i nu VIna, ,~erpii. aeeia ~\i, la dinsa1. .

Deodata vede In urma pe drum ci vine UI1 tanlr pres fmmos eu haina alba ca zapada~ ell eruee in frunte ~;i. ell un baston de aur In 'ml~I.., C',arui 1- a, vlzu~ a zis.:

- :M1Illltumesc Tie, Doamne, lei nu m-ai ru,Mtilim: Tn i~d?lli. . lista sin,gufiJ: ~ i a. c ~zu t ell ~a'~~, la pimant~ zu::mt1d ~ "DO,il111.ll'(!i I isuse, nu rna, lasa!"

- Eu nu sunt rig us, I ~ ri ~,~OS'j' a raspuns ingerut

- D'aJI" cine c~ti 1 ~ on rl1n c 1

.- Eu. SUllt ~nr~l 'l'll,1 p~'zi tor i:d vie~H taJe. Ell. t()tneauna. te p,a3l;~ C I )l' I i ~ U l '1 ~ i ilJlCUm, :m-'Mn arata t tje

- ,

,eu ,po:rlmca, ']Ul J r~ s~ 0 I,

- Do amne, sOOaJlte-m~ de aici ~ ela mor de fl:k;fH

F,i milaeu mine ,i nu m~ Ulsil aici '!

A seulat-o diu genunchi ~i i-a ,z~s: - Nu te teme si mergi dupi. mine!

El mergea inainte si ea m urma. ~:H in urma lui

d dW"A·' ,", ma

,. . ',' I _", -_ -," -:,' I' 1-' ,;._ -.:, ,- - - _.1 1-' .' 1',-'1, - "'.- ','

see ve eau raze .' e mmm ~l era 0 rmreasrr a

Duhului s:rant~ 'cum nn m.a;. este P'~ P',imfutt

Me"-",~'-- d .... ~'i "'n'@iPli'9Il'm Tile' acel ·..;:Il ..... ""m· ~;o;:,,;'Ji, Cln......,eb;'Ji,t,· . T"b,:a.n, ~!l.'IJ 'Ill. , e;. .... , r'u ,~, 1:' ~""', W·tU,·, 'I!.r'~ ~w, Lf' ' .. ~ :

Doamne de r» ,iI'IIi 'n,g;, femeil ""'" ;g,,,....e·I:!''i-,~'!lo 1- 1I'ii;. QU,D'

_, " . -li£U.IJ}~j ._~ V!IJ y.~ 1~1~ ~ l~ ~~vo.lJ~~ ~ ~ ._~

bSlnaturii ,ac.~~tia, cu. doui capete ~i p e acelea Ie n1ilnanc! vulturii de foe," Le manan,ca smH lor ~i iar cresc ~.i ele 8~ ehinuiesc? $ i a zis tngerul:

- Acestea n-an voi t ,sl 'le suga eopiii lor. N,~a u vrut ,sa, alapteze ,co~,]jj ~~ de aeeea balaurii acestia de foe le 'Yor suge In veeii vecilor ~j vulturii de foe le vor manoa s,lnH" eli. au fost criminals si au omorat co~ji i nevinovati din 'p.intecem,e m,o'r. Femetle care au

om·-'~o'r·'~t cooiii 'p't~,r.c-l·n '!l:I,v'··-rt· ...... ~'~ bai cu ini ecti ,. ell

_I __ I'!l_~!!I;;iI~~,_~ ,1;-' , ()II..'IUI',., """"!L!' ,do,~ "Wi,;} ...... ,,' ,."

'P1iS,1I:i Ie. ~i i -a u ottivi t cu buruieni de 13. 'babe, ~a se

!, f;, ,'.~, ,X~o ""

vor munci m veer, ca nu s- au pecar t, met nu s-au

spovedi t, ei au crezut ea-i ,gluml pacatul aeesta

Mergbd :I~~, i se parea ei ci au mers c1ati V~ kilometri. s. ... a uitat in dreapta §,j[ a 'v~izu.t un singur arbore de foe, unde nu era. ie.gl&ti niei 0 femeie, $ w.

l~i!iI, CI; tn tre bat:

II..rf..rJI 1[Ij, . . . _. I.

- Dcamne, uite aici un singur copse care nu are ~ e'gati nici 01 femeie de daos[l], I! Ziee 'in ge rul :,

- Vezi 'COPI3Cld, asta. de foe'?' Acesta era copacul tau, dlac,i n ... ascultai die preot ,$i te dueeai si, omori co:pH ul~: Tu n -,ai nici un ,eopU ,pie '~,u,me ~,] en! prhl1u 1 coioril., Dar Javea sa te 'pedeps!ea,sC'i DU:ID1'eZOU, p enb"u. lea ,a;.vc'ai ~,i 1110 I' i run timpul ,I vort~] l] 1 ~ it d,c ctor. Dar fi inoo 1\ ,ai 3r1lUt :fri!c"i de Dumnezeu ~rn l'CJiiI~ i hotkit tn ioima ta s:l, nu om~ri copiru,ul ~i 31;. inll'cb·ll

"",

24·

N E V, H. 11' 1£ s T Ii

pe preot §i te-ai hotar i,t mai bi n e sa mori decat sa omori copilol, iata ca. ai s cnpa t de acest copacl

_ Apoi a zis ea: ~,Doalnne, scoate- rna de aici '! Incotro este tara mea? Unde sunt eu aiei ?"j'~' Ingerul i-a zis: 'ns.a~j spui barbatului tau eel criminal ce [i-am spus au, Daca temaiinde..amna.pe.tine1aa:viQrt.nu

". .n 1 ' .. ~ 11 d- ~I • .A1

R:] C~. se va munci e , oi m a t 0 C,. unc e oe 00 mie 'LW.lC

". fi mai ... 'I~ Ttl . f: .... de n .

on va ! mal greu ca ai c·m. ~ ! . esti : ata e preot ,~w.

te-ai maritat fecioara, cum te-a facut mama ta, iar el este un preacurvar, El S-Q lnSU at cu tine, dar Inamte el a trait cu trei femei nemaritate ~i lei-a. obligat sa iaca avort §m le-a pUitl1'~' ella doctor. Acele trei femei au. pierdut cite un copil, Deci Me' pe 8111f1,eru~ lui trei avorturi meute de el. AJ1t si 'minance: carne in 'V1e.:cH veci lor ~ in. fa cul gheeneil

Em nu 1'~ -,Q spus ~'·,e; dar este un mare curvar ,~i spureat, To. te-ai cssatorit curata cum te-a facut mama ta, liar el ,R fest un preacurvar ~i ucigas, care a p~itH pentru acelea si faci avort, 88:-[ spui, ca el n~a ZIS nimanui".

Atunci ea a zis: .Doamne, pe unde si mli due eu ac sa? Pe unde sa res?" inglcrul Domnului i-e spus: ar unde esti, acasa eftil' Tu seoala-te ,i fraim,in ii, .1 U') ul, ca a dospi t in covata", S m 1- a, vazut ca un It t ~. ~cr c,B1flld. a zburat, §i ea s- a trezit in casa

S~·a, trezi t femeia foarte sp,iimintat! ,i ahia tul (I J II~ lea j os din covats, cnm :i -,Q spus ingerul. Se ,'I rlcase la sapte fira un sfert ~i acnm era ceasul 11 ~ l u, I ~ 1 un sfert seara Deci d.oua ore j umatate. in.

i 1 pul acesta a fest prin iad §ia. vazut unde se muncesc femeile criminale care fac ucidere de om.

. 'and s,-,a sculat, de ftj c,1 ,I trn1,eep-u t s.a strige In g ura mare. Sotul e"i venise de ~a s ervici u .f1i, d~ca ,a

PAR'lNTELE ICLE'OP'A,

vazut ci este obosita ~,i IS,e odihneste, n-a mai deran] at- o. Csnd a auzit t.lcnind, el a creznt ,tli a Iuat foe ceva Ia cuptorul de paine.

A ventt barbatul ei:

- Ce-ai pap t, Silvi Cit?' C"e 11 s-a in.timp 1 at?'

- Val de mine! Vai de minel Am fost in iad,

Am vlzut ru adult Am vlzut unde se muncesc ferneile eare fac avorturi,

~ Cum'?

~i i-a SpU8 ,30tului tot C6 . -a zis ingerul

- Iata, zice, ce mi a mai spus: eft tu m-ai lua pe mine curata cum rn-a facut mama; dartu ai tri'"'! ,eu trei femei necasatorite, ~i le-ai tndemnat sA faio! avorturi la doctori, A~a -i?'

- A~it, este,

- Auzi, cl te ~·teapta pe tine munca rnult rna,·

mare ca aceea, Ca tu ai !iii pUUit la doctori ca sa, . mori coprii, all. numai oi le-ai mdemnat, Banii aeei a sunt spre pierzarea ta tn veoil

El, eand a. auzit cl i-a descoperit pacatele, a zis:

- S i ,t] i ea adevarul p -,R spus, De azi h'11a" nte rna pocaiesc ~.] eu piuli la moarte, Dar du-ma la un duhovnic sa-mi spun paeatele, sa pun ,fji eu inceput bun, ca ar alUZit ca Dumnezeu primeste pe eel pacato~d

Apoi a. venit cu sotia ~i s-au marturisit amandoi, indreptandu-si vi ala " L-am marturisit §.w r-am spus: ., rata, frate, ce a facut Durrmezeu cu. tine! C·,ft.t~ mil ii ,a a vut de riner Pr:i:[l femei e ti - a descep erit urgii Ie ~.i I1hadelegile tale" ca sa te tntorc:~ 121 pociJnta;'.

Atunci mi-arn adus amin te de cuvantul S fi\;ntului Apostol Pavel. carle zice: De unde $t.ii; fem: i I -£, nu-ti vet manltd' bar:ba tul? Nu itU tu~ ziee, cd s. .\'finle~'fe bd.rbatu/ necredincios prin femeia credin. i oasd? ~i "invern,.,

Z6

NE

[a'ta o femeie cre~tirl~! I femeie 1C1L], frica lui Dumnezeu, care a fost hOI ',r,5:Ul in ini rna ei rnai bine sa moara decat s,i f~ cl '_ vorturi ~I ~i s-a rugat lui Dumnezeu ~i a ci~.t· gat ~,i p e sotul ei la adevarata cred:~nJ! ~,ill. i-a indreptat ~i viata 1 ui. ~ . asa, elm ajuto,nd lui Dumnezeu, sunt p,lnl aSI az~ lmpreuna ,i d ]jJC' viati cinsti ta si curata inaintea lui Dumnezeu,

T-arn dat ~" 1m canon sa, nu se in1pirta~easc8. 20 de ani; ca pentru un avon Sfintii Parinti oprese 20 de ani ~ iar eu iconomie ill 0 aooJ'~, daca omul posteste toate posmrile ~i miereurile $1 vinerile ~,~ face miloetenie. ""F ae toate!" a zis 61. Atunci i-am redus canon ul la 10 ani. Zece ani i-am dat canon ~,i sa p,langa waul viata cl, a ,omo'rit trei 0 ameni, Caci ori vei omori copil u , cum li = am spus, ,cind I ... a semanat Dumnezeu in, !plante,cele mamei sale, cand este cAt 10 sibnanta; ori il omori ,ciind este mai mare, tot acelasi pic,at ai,

Sa vi ias! d'Dn minte, cum zic unele femei: .Parinte, I u era decatde-o luna, c.a nu se stia ce-a fost!" Nu minti Pie. Dumnezeu, Care a zidit ~i Care a zlmis:~ it in tine, Nu auzi ce spuee eremia Proorocul? Doamne, au nu Tu zldefti duhul omului la zamis:li're?

Pe Dumnezeu nu-l poate minti nimeni, Ave'~~ frica lui Dumnezeu, plzi~],-va de gindu:~ acesta ,aW uciderii de copii, mai tare decst tali balaurii din ~I mea asta ~i doc§:t toate, Plzi'ti - vi I Ci daca tot vet ~ face, mereu avert, poporul nostru . se '~pupn.eaza.. Vom ramsne numai blttinU ~,:m, vor veni alt,e popoa e !ji ne VOl" robi, ca vom fi putini §i nu vom mai avea eopi i ca sA fi e ostasi ai ~lrii ~i oameni de iSPC8V,i sit conduca tara r

ineti nu numai la natalitatea pop orul ui §m la scurnpa noestra ta:ri~ tineti la sufletul vostru, care- i

PA.RI,NTIlL.E CLE.O'PA

27

mai scump decat t,oaUi 1 umea, ca, daca tl veti pierde ~ cu toad Iumea nu puteti sl-I r,ruu:ump:lr,ati. Toate femeile care aveti birbali Ii v-ati cnnur at, Cia! ~i acelea CM'e ia~~, ,giie.~m.t ~m a~ faeut nwnti Brit cununie S8 11U (,tnora"i cop'iii Copilnl este un in-\ger ~:i prin el te mantuiesti ~j tu' N aste-I, boteaza-l i' creste- ~ ~i

II .1 iii. ] 1ft, II I.

pnntr-msu! te manturesn ,1 tu.

Sa te duci la marturieire, c! 'eiti 0 crestina buna, ~i te iarta Dumnezeu, Iar a ucide eopilul esi e «seamai mare crima, cea mai mare B:r-ademe ge ~i inlpotrivire ]inaintea, lui Dumnezeu, Care I-a creat in

... 1 ..... i fi d t ti . . 1 ,. dl t

pantecete tau :}1 J-a. ,. at ue nastere tar u I 1-8 oat

s flet viu si cuvantator.

V'a rog din '~,(»,a.ti inima si tineti rninte .aoe,~ls'~A intampID,are,. Aduceti-va aminte, femeilor, de vulturti cei de foe ~i de copacii cei de foe 'care ard pe femeile care f3JC avert, C,R ~m, de balaurii eei de foe, care au 8,a, V,R s.ug,a, pieptull

Pazi ti ... va, vi rog, AU numai de-a face pacatul, ci ~ ru de-a ,gi:ndi la aeeasta, cacd crims ~i prea cumpHti c rima este fala de constiinta ta, fala de Dumnezeu §i " ,fa de tara ''''n care ne-am nascut ~:i traim,

R.EPTBLE URCU'SULU, DUHOVN]CESC

SAU nlNAL T'AREA L,A CER'"

Cum se pot tnti]_'~ oamenii a, cer? Prin darul I1ruhului Smnt; prin darul ~i mila lui Dunmezeu. nul, csnd este in :pacat de moarte §l. este car d t s ' I fla in iad cu sufletul, Este mai jos decat 0'"'1"' ( lob i toacele c impu.l ui, deeat toate p,iis il'Ue cCW'U [lID W

NE Vt}t~111~STE

~--------~~~~----~----------------~

decit toata zidirea, .M] se I fUI a tunei CUi sufletul in ~OO.

Dar prin po caJ~I1!ta. ,adevlrattl ~j prin darul StlntultnlW Duh, care dezleaga paeatele prin mina duhovni CUm'U~ij fN9 ridica din iad Ia rai, se ridiea din moarte la via~a ~.i din om ,picito.s:~ care era asemenea cu dracii, se face 3.sem~nea cu D1ger.ii. 6,m nu numai ell inge.rU, ,em 3.tS e men ea cu. Dumnezeu, pe cit este ell puthl.tal. Cici ami ce spune pro oro cul:

Eu am sis: dumnezei s'Ul$tett Ii lOti' fit ttl Ceiui Pre ain alt. Do. F VQ,t co, nil't,e oameni m,utili (adilca prin pleat) f,i ca unu/' din boieri (adiea ca ni~:te draci) ,ca del t.

Tot. pacaml se cbeaLma ,cadere~ icier se 2:'1· ce: ,,~ cJlmt cineva b'lJ p'8catul eurviei, sau a clzu.t cineva 'in. mawrudrie sae in lacomiJ,e s au in betie ;S3!U in. iubire de argint sau in ura", De ce se eheama pacatut cadere? Pentru eli. pacatele ne trag in jO:8 d.'e Ia Dumnezeu ~:i ne coboara de la treapta de eameni ~i ne fac dobiteace. Caei ,Q, zis psalmistul: $i omul in cinste flindj }i=la priceput. ,alli,'Uy,a,tu~·,..,a au dobitoacele cele forti de m inte qi S-,(}; os€mana t lor. Deei, din ()iaLmeDl ne faeem do hi toace ~,i mai 'rli ca. dobitoacele, Ne facem draci si chiar mai rli ee ei, Ci niei draci i n u huleac pe Dumnezeu ~m fal~!; dar omul ell min tea sa. n hu'~ este!

Deci i a til. cum n e co boars pacatul.. Pacatele ne trag mereu in jos, ial: dM,ru.1 lui Iisus Hristos ~,i d.arum sm'ntu~U'i Duh tn01fOU I1C tna']ll $1 mereu ne ridi,c:it Caci zice proorocul: l)p' sapte ori de va ciidea drfe.ptul. de ,CJIJl'e ort I'~:f I' ,~(f ridica. $8Ipte mfH;~:8l'mna. numar 'rm:! de nu ~ 1 u1! ~ ~ 11<1l' ~ nn m vesnicie ~ numsr la ne$flr~it, Adic~,~ I1Il rcu ~ c epeta caderea ~i

PARI,N.TBLE ,CLEOPA

r idj Calles. omului, Deei ~ de va clrlea ornul in toata viata sa, sa, n u se dle.madaj duiasca de 'a, se r.~dica, ci s!, se inal ~e iata~i prin darul Sian tului Duh, :pr~'IDl, pocainta cea .adevirati.

Dar inMlarea aceasta ,8 omul ui ,din iad ~,i din randuiala dcbiteaeelor ,'I dbl f,induiala p,aganilo([ si a celor ce nu cunosc pe Dumnezeu, cum see face?' D,eodatl? Nicideeuml

A~a ne Tn va~,a. dumnezeieatii pljrit:1t'~L Omul, cand ~H~~ 'f~.dic i, se ridica p e trepte, N u deo dati. se poate face s,Bn.t" dupa eum nici deodata se poate face drac, ci se ridruea pe trepte, Cei ce se sUr,aduiesc pe calea mantuirii, merg d:h\tr-o, masurl in alta, cum ,I zis tnainte pro oro eul: Merge-vor din putere 11'1. putere. Ei e,apitl mat. ~n tai. ~n inima lor ,0 putere di 11 darul S.Bnmulul Duh, to perte din taria de a. sta in p oruncile lui Hristos 'r 0 masurs din virtu te ~ ~.i au pi aceea pasese pe 1.1 te trepte

Dar 'Calif sunt treptele acelea, ni ],e arata dumnezei,e$tifu parinp., Treptele ureusului duhovni-

• C· ~ ?

cesc sunt trei, .. are ,

,Ati auzi t in. Scriptura Ia Levitie, capitol ul .23, 1,. 32 (in edi .. tiile vechi ale Bibliei), unde se vorbeste de si'mbita~ de sambete si de s imbetelc sa'mbetej,o'f; ~\w i,an~~i de seceris, de seeerisuri ~:m. de secerisul sufletul ui -ra~ional; ¥w, :iara~i 00 taierea imp:rf;:ju(" de taierea taierii nnp,rejiur @,i de tlierea inimii ht duh,~ cum zioe marele Aposto,~. Pi3lv,cI2.

Aeestea af,ati tainic tn Legea Veche ~i in cea fJJ.oua ureusul sufl etului citre Dumnezeu Teate aceste simboluri, teste aceste Scripturi, du.pa

]0·

'- -

dumnezeiescul Parinte Maxim Mlrruri~.j[mrul, arr.ata urcusul, sau cum Sf tnal~'~! un suflet pilla se face Dumnezeu dupa dar .. Teate acestea ,sunl simbolizate, dupa Seripturi, de ziua a sasea, 8, saptea ,~i a opta, Toate trei treptele due la mdumn~eir-ea du.,pa dar .. Ele sunt B.lruirea morala, contemplatia natural! in duh ~i teo logia mistics, adic:i cunoasterea tainica a

lui Dumnezeiru3. ~

I~ Dar ee este sirribita sufletului rational? 51mbita in .egea Veche tnse,anma odihna, Su Ieml nostru, zbueiumat de pacate, de cidere~ avand con~timnt.a, )l,itata de pacatele sale, ,cind pune moe.pu.t bun cu darul lui Iisus Hristos ,i so ridica din pacat ~i Be mal ta putin pe treapta faptelor bune, a.j unge la oarecare odihna, dar nu 121 desavlr~in~,. Deei, cind

. ..... S ,.. ::0;:. d ~'''''''''':Jb' """t)( ~ .. . ~ .X:

vei auzi In Scnptura Ie sam ."a;_~;~ sa, ~,tll ce mseamna

aoeasta, Iat:i ce spune dnmnezeiesc , 11 Parinte Maxim:: simba~'a e nepatimirea suflemlui rational, care a lepadat prin mpt(1[I'·re semnele paoatului,

Sa vi dati 0 pilda, Un om a fost betiv, at fost desfrsnat, a fost ueigas, a fost tilh ar , a fosti ubi tor de argint.. Cine ,~tie ce a flcut ,sm-,acul in viall, cit to'~i suntem 'acato<~,L I ··,ar e] s-a spovedn lao duhovn ~c leu toata mima, s-'a c' lr.aPt ~i s-a hotlrat sa se epede ICD

loati puterea de 'plc.ate,. in ID,ocul betiei pune tnfdinarea, in ru ocul !comie· de pinteee, posml; in locul i ubirii de. argint ~.~ zg,irceniei, milostenia; in locul

d frJt..... • .• lIll! " ... B] 'I III " 1

leSe' !i:iIlJ1liru~ CUr,i;t~l~I,; 1 n u OCU semmnui mu t, .

pri vegherea, $' at p 1 ~ n tat I: ri n '. pltu'~re fapre bune in locul vechilor p~c '1 ',~ p' ,I ' le savar~isce mai tnamte. EI acum ~ .. ~ a I P' II :1 1 ~f.. An tii a urcusului

311l

d uhovnicesc, dar de abia cu fapte bune, ~n.u cu mintea, Caei auzi ce spune; ,~,S!i:qibata sufletul ui 'rational este nrep\mtimirea sufletului rational, ca ~ prin faptuin~ a lepadet de abia semnele pla.catului".

N.a spus rad,jejuile, o~ semnele pacatului. Aeest om, carle se sileste sa faca fapte bune in. locul eeler rele ~i pune inceput bun de (apti nurnai co lUCIm:e~. dinafara, de abia a ajuDs Ia prhna odihnl a sufletului sau rati,onal. El. afla o oareeare m~g.§jere, dar inca este chinuit de glndluri, inca. 'Picitui~fe en mmtea, ~nca este in pia cat cu mintea, ~i lupta lui C'u min ea este groezniea, caci lupta cu patimile eele trupesti, cele CU luerul, tine panl la OJ vreme, dar lnp a cu mintea, pen tru pk,asir,ea pac atum.u i cu mintea ~ tine

'pani la m~)arte:. ,

II;; $,i despre sambete.~ adica despre s.am .Ioteh~ tndoite, ID!a,~a ce spune dnmnezeiescul parinte Maxim: ,,Indoite',1 e sambete inserunni a doua treapta a urcu . sului dobovnicese. :~i se talcuieste asa: Slobozenia sufletului rational, care r,j[ retrage mmtea sa din. simt~:r-e, 'pa.ras;-~.nd lucrarea do-pi fir-ea simturilor prin contemplatia naturala in duh, adiea prin c.ug~~lea lui Dumnezeu prin .ztdln, prin ratiunile lucrurilor'''.

Cnm se irl~impla. asta,? Noi 'plcato~'·i in g: neral am parls,lilt pacatul cu lucrul, _.ar ell glnd1lllm rmlC~ Die l uptam, cu mintea in,ei pacatuim, cu mintea tncl slujjm pacatului; file desfr.lnArii, fie vicleniei, file urii, za vistie i, ·ma.nie~", fA't~lmiciei, mimdri.ei, '~ub"'rU de slava" dorin ~ei Ide a pliicea\ oamenil OT; , esimti i i tn,p'ietrirr~ 'rau-tItH, rapirH :;:i nu mai ".' _!, car, '. 'in patimile sufletesti.

Unele sunt care se vad, &~te~[e care nu SI va .

Cele ee :nu se 'Yard, sunt maio rele ,1· mai vitl]ll~/Ij{)~ru

,31

HE VOlrIJU;W1"f~

----------------

decat eele care se vld. "[tc i 1 ristos Mantui.torul cand a venit in lurne, n- a mu stra t pc desfranate, nie pe vamesi san IJe desfranati, pc cei care tleuse-fa pi-cate trupesti, Oare ml~ auzit in Evanghelie: Vai de' tine, deslrinalw? Sau, vai de tine, tilhaind,e? V ai de tine, v MtiJJ,e$UJ.e" cl ,e~ti picat..ls 3Th. fact nedreptate? No.! Ci ,8. zis: Vai vou<t flilarnicilo'r,: vtd vocua, fariseilor; 'va i vo.ua~ cdrturarilor nebuni si orbi. ~ i cine a SPU$ aeestea? Hristos J Cuvan tul lui Dumnezeu, Cam priveste in sufletul nostru.

De miltoane de ori - C1Jm spune Solomon - ochii l'u.i sunt mai lUlni,no-1'i deciJ'.t soarele. BI era

....

Dumnezeu fi PlOP erul de j os J] i ub ea~ c.a" simtea

puterea dumnezeirii Lui, ca le vorbea ea eel ate are putere, iar nu asemenea cdrturarilor. II mbeau, dar .,1 HI) 'v,lzand eredinta s']ncera a lor" ],]. ']'ubea din in in18, e;i'n.d mergeau dUp! Bl, 'J) e rmmti ~:i pe j 0·9,,. fll:minzi ~ clnd a irrum.ol~mt :pJiinUe in pustie, Caci a zis: Mila "imi est€! de popor, cd sun: co, oile care ,nu au p.cls 1(J"~ ri s:rn,p,i:te,.

Dar lP e eel. din tre marii carturari, pe farisei ,~i pe saduchei ti mustra, ci,ci vedea m. tr--'i·n~.ii to'ate V] clerri i le ,f f~l~.iimilcd He Ior ~ Loa tiUba:ri,. la vamesi si ]03 desfranate, ehiar de vedea paeate grele, vedea Ia e] §"i caiw].'ta ~ji umilinta ~i both,are de indrep~are,. Iar pie eattttufB;ri ~i, fariaei, la care vedea patimi sufletesti grele, ca: ura zavis tia, fa'~mnic ie, pizma, viclenia ~i al tele, care sunt rnai grerue ca patimile trupesri, pururea rru rnustra ~,j Ie zi eea: ",'V,ai V()U8.! ''\ ee un Durnnezeu, Care cuncaste inimile,

Deed i~:~i ell sun t paeate cu ginduW, care on se vmd~ dar s nnt rnul t mal grel e ea cele ell trupul,

PARl'NT'ELE CLEO,PA

Am ajuns deci la tn~~atpt~ a d,Qu,a, a urcusu ~ 111 duhovnieesc. lata in ce 'oonst! ,ac1easti ttearpt!~; Sambete tnsearrma slobozenia sufletulni ra:p,onaJ, care a piruit chi ar ;~;i hicrarea cea dU]J!I. fire a srmmrilor prin contempla!u.a naturala in duh. Aeeasta este treapta a doua pentru suflet,

Dar cum se uflci pe ea? Prin '1 upta ell mintea.

Prin minte se ajunge Ia ,contem.p.ta.~ia naturals tn duh .. Mai inainte to femeie frumoals,i i1 smintea, aeum nu- ~ mai smi:nt.e"te,. C§PnA vede ill fi intii, frumoasa se l11iIl:Wti cu mintea ~:~, zice: Da .. ca niota eceasta este qa de frumoasa, dar un ipger cu cit este 'mal hm~s? DM' heruvimii? Dar Sler'afimiB~ Dar eel oe i-a Rent pe d§ru~ii?' 11,ili mutl mintea sa de Ia f[1~USe~e3 cea de aici, 1,90 frumusejea cea din eeruri ~i.~ in, loc Sa sa

sminteasca, se foloseste, _

M~i l:namte" daca auzea '0 :muzjc~, d.e dans, aceasta t~, ru~blD3\ mintea ,i 'suil.'etuL Dar pe treapta a dous ,3\ ureusul ui dnhovnieesc nu- m 'mal tulbUJra" om, chiar i~ foloseste, Clci ziee: ';J~aea, oamenii pot. gil cinte din instrumente ~i din organe a§a de frumos, ee trebuie sa fle in cenm? Cum ,cintl, fn,gerii'? Ce bu ... curie este 8VO'lO?'" Cki se spune fu Ps.alOlie:: Sui.tu~S-ll J)umnezeu int,ru .str.igrJlrel [)o'mn ul in glas de

trambiJl1.

Deei 3~ a" cuge'ti eel ce a ajuns pe treapta a dona a,

urcu§ulu:~ duhovnieesc, cind, aude 0 ,cint.are lu~ea:scA., sau un om S':JU '0 femeie ,cmtind;, sau un oncare ~l ~t instrument, Iar ,cind, vede soarele, ru,g,eti .a~a: d,a,ci aici soarele lumineaza ,a~31~ ee trebuie sA fi,e. acolo, unde lunrineazi. Hri$:~c05~ Soarele dreptali~?

Astfe'~" omul pe treapta '3, doua a urcusu ~ u ru uJ uhevnicesc, prin co.ntenl1P,Th,a'~ia" naturala ii11. de 11.,

34

N

acll'w.[ca prin pri v· re a e t II" ~ ~ I, I Il 'I'.ll ~ ~ I C"1 lui Dumnezeu, se suie tt'rudati cu 'min t · n [G ! l" I, i eel e vl2u.te la eele gin.d.itle :$i nevazut ~~ carl '~. slc bozenie de ispite, cum spune Stlntu] M i Mil.

EI se mua cu -- i L'~ I (,. " .le auzite aici pe plmant, la c§;'tirfl c eel din I zr ~i ziee [ell mintea sa: daca oamenii acesti a de t5 rani ~ti u. sa [cin.te asa, flip oi [ce cin t!r~ tre bui e s I ~ e acelo in cer?

Tot asa, de va mirosi cev a frumos, s e gl:nde.,te la mireasma fl orilor raiului ~i 8~ a se muta cu min tea ~i celelal te simtiri, pre-m,cand pri n eontemplatie toate cele anzite sau vazute sau gustate sau mirosite si pi pAl te in cugetsri duhovn icesti,

ID~, Iar treapta a. treia a ureusului, aldie! a in Al tibii sufl.etulUi pe treapta eea mai de sus, se n uneste 'in Scr1.pruri sombret eie sdmbetelor. Cel ce a pati:~t pe treapta a treia a urcusului duhovnicesc, nu mal are nevoie de trepte .. Nu mai are nevoie sl vada frumusetea celt de aiel, ca sa se suie ell mintea la frumusetea cea de SUSI, sau s a auda <0 can tare. de aiei, C31 sa. se duel . a cinta'f.'ea cea de sus, sau sa m][oasl. ceva frumos aiel, ca si g!ndeascl la mireasma Raiuhri.

eel care a ajuns; ell darul lui Iisus Hristos, pe treapta a treia a ureusului dubovnicesc, a devenit un dumnezeu dup,i da " El are trl.dumnezeirea. cea dupa dar SIi!U teologia mistic II, adica are C omuni une nemijlocira eu Dumnezeu, nu mal alit nevoie de

.....

treapta zjdir" :" II I el ·trai,e~te Hristos precum graiefb,

Apcstolul Pavel: Nu ma.i traies,c eu~ ci Hristos II jjie~t€ in mine. sau cum spune ln alta. parte: asadar, noi ,aV'em mintea lui I: ristos. avel, cand a zis ea. are min tea lui . ristos, ttii a ln Hristos ~i

PARlNT LEI CLEOPA

~ I ri stos triia tntr-tnsul ~i deci nu mai vorbea mintea

", ci mintea lui Hristos, . ,

Un asemenea om este pe treapta cea mal de sus,

11 • cea de a treia treapta a urc~u ui duhovmcesc, de

..• re foarte putini crestini ~i foarte rar se mai invrednicesc in zilele noastre - este fiul lui I )umnezeu dupa dar. Eli au ajuns zwua D, opta, cum 'I. icc S tin tul Maxim Marturi8itoru'~ : "Ziu;a a opta, .II~ pia Scriptnri, este e gala eu treapta a treia a

I cusului duhovnicesc''. Ba se mai numeste ~i s/imbetele siimbetelor ..

Simbetele s.3nibetetor este odihna ,duhov:niceasca a .'rujletulu.i raliQ.na"l, care paraseste chiar ~i lucrarea t'lJaJ dupa fire a si mfuri W.IO"f ~i i;~i intoaree minte a s ~l .. ,' ~ iar ~i de La. ,oogletarile cele mai duhovnicesi i din v. u m, rin ce? Prm ex taw I d agostei, care leaga I ri ntea cu totul numai de Dumnezeu in noianul ltl'l ostei", Ace-IDa nu mai ~tie nimic, decat sa-L iubeasca pe Dumnezeu, Unnl ca acela aj'un2f ca H fiintul Antonio eel Mare, [care ziee a: .,.,N u 'rna mai tern de Durrmezeul ", ~i 1,. a :intrebat cmeva: ",DM de

, '. ... """II' be IU',.

'r'~ ! Pentru ea __ iu _. esei

" imtind dragostea lui Hristos in inima lui, no. se l'~L temea nici de moarte, nici de foame, nici de sete, ,n ·i de osteneala, nici de oCMI~ nici de batjocura, I ) ar de ce? Pentru ca ·trllia. in Hristos ~:JJ. Hristos traia

II el ~i era foarte convins eft tarl voia lui . umnezeu lIN I i sa va mtimp,illa nimic, .A~a este omul care-a IUi.1t( t ell sufletul pe treapta a treia a urcusul ri 41, ihevnicesc.

Asadar, 'rol~ O'ml] estc dater sa urce pe eele trei trepte ,~i sl se sch' m I e '~n a~.it Dar com se poate schimba la fa~l? ace 110 'i a lost deSftA.llilt ~i s-a

marturisi t~, s I, nu '1,'" ~ ne: Daca a fost ot, sa las e

hotial Daca a fost in ill rator s u betiv, sa, lase betia §,:~, iuj uratul sau fin a:h J;, sa ase rau mfil e J sa le minu['· seasca, sa le plinga '~oata vi ata, s8-~li faca canonut ~i asa se schi'mbi omul, nu Ia fata cea d":n

afar!" oi la cea dwnm,luntru ,8, s ifletul ui, ",

:~ i atuncj, asezarea omul ui care a lost inaint,e de ,e'~ i berate, cu aceea care este Gandl mnk,i\ in fericire ~i in treptele du._h vnicesti ate desllv!r~iriitt. nu mai seamana.

Ieri era eft un drac sl uj 1'nd pacatul ui, ~,i 3 S,t3z·,·.,. daea s-a poclit~ $i -,Hl Indreptat vi ata ,'1 It-a sfin.tit;; se face luminl ~1 are lumina duhovniceasca intr-insul fl merge din putere in putere, dintr-o desav,irfJ.·wrle in alta, pe cele trei trepte ale urcusului duhovnicesc, caresunt:

- Nepdtim irea ra.liol,naid .a sufletulu.:i s au /dptuirea morala (simhlti);

~ .Slobozen ia (el iberarea Id.uh ovnieea ,ca a s ujletu lui Fa'ti,onal eare-si retrage mintea sa d.··.D, simtire $.i 0- ]ea,ga de Dumnezeu prin c ontempbmll a natu a];a-m duh (simbete) ~~,

- OdiJl~fUl duho'vnicea.$ca a sufletului rational (si:mbetete simbete' (H~), eare-si retrage mintea sa chiarde Itt 'toate eontemplatiile naturale in dub, de la cugetsrile cele mal malte din zlJdiri ~.i o leagl cu totul de Dumnezeu in extazul iubirii, Amin,

INSEMN'ATA TEA

CELOR SAPTE L.AUDE ALE BISER. '1.1

Biseriea lui Dumnezeu este tmpodob"ta.;. Inca din. vremea Sfinti or Ap o stoli, cu eel e sapte laude. $t~'~m voi care-s acelea? ~,tiu ca Ie ,;ti~.~, eil unii dintre VQ,i Ie ziceti Pl~ de rost, dar at t-m-i D'U le §lti u. De ce sapte laude ~i nu mal multe sau rnai pUjine? At' RUZiEt in psalmul 118 pe Proorocul ~i Impira.m],

'avid; zicsnd ~a,. De ~ap'te ori in z! Te-am Aldudat Doamne, pen tru judeclilil:e dr,ep'tatii Tale. Imp\irat fiind, cite treburi n avea let?' ~j avea vreme de sapte or W. sa laude pe Dumnezeu, ca-l au z~: ,S e;a;ra" dimtneaia ,{Ii Ia am iazQ, 3:PN'n1e-V,Qi § i voi v s tt ,mln'Un,i,le To le.

Dar in Legea Dan lui s e= au, asezat aceste sa ·t· laude pentru cele ~apte mati e, enimente -din via~a Man tuitorului nostru I isus Hristos ~i ferici t este erestin ul aoela care le zice, ~ i dacA, nu le peste zice, maear si ... i pari d\u c,l 'OM ],e ziee, cit s ... ar putea sa, fie. Ia un serviciu unde nu poate zice .. ~i daca-i pare r!u, cu SI nerenia se ,~,-I ie,a exact unde trebuia sil se ridice ell fapta, Cl· auzi ce ,Z ~ ce Stlntut isaac Sirul:

"Aj unge tutris,lama mintii mai mul t d~lecit to~ati osteneala d uhul ui, care este Iug;iciuneau, daca i pare lomului r~lu.

Ati vlzu.t pc M,intuitoru~ ce spune i Sfinta

~'vanibemie': Aveni vamesul in bise lei, Sa se roa "

A venit ~ID. fariseul, Fariseul a tncep I· sa se lao. I :

Mui{U",,'es.cu=li Tie, Doamne, ea nu~s ca c ill ,II! oameni: postesc de ,doua ort pe sapt'amibJ:dj dau

38

N.

zi~ciuiala din eate cd$..t ig 'I,l nu suru ca acest 'vame,~ ~]1 ~ l ar!·ta p e acela l€il! usa b~ seri C'I i..

. V amesul 'era p erceptor, saraeul. El ~I· a Ica la! impozit unai mutt dec! trebuie, ci.-j s .parl. pe oamenr, ~~; auzind ca-I mai ~. ponegreste fariseul -tn fata poporului, ~i-a indf\epltat inima catre Dumnezeu 3i atilt a zis, batlndu-§.i pieptul: uDunmez;euJ.e, milostiv fii mile" pacatosului !"~

Ai B.!UJ2 ':'~? Doua-trei cuvinte ale vamesulul au birui t toa tlirug.lc.:i unea farfseul ui. ICe zice .-vanghemia?' Amin, ZlC v,oua~ mai indrepta: s-a lntors vamesul la casa sa ~l mai Inainte a f09t el ,decat fariseu I. Acela a zis multe cuvinte ~i era farise~u ~1 mcea. fapte bune, Dar ~,'Ui d~ ce a. pierdut? A" mJug~t dreptatea ,eu mandrla~ iar vamesnl a iIlJu.gat pacatul eu smerenia, ~d totdeauna, macar oil pacatul este pacat, daca-i injugat cu smerenia, este mai Inain tea celui Ice face fapte bune ~i se mandreste,

Stl:n~ul . 1-' frem spene ~a:: Fl'-'~i tie doua C3Jie, omule, In.j lllga. pacatul cu. smerenia ~,'i dreptatea cn mandria ~ -. vezi c! vei ramane in urma cu teate ,~ap~ele bune, ca fariseul: Ica mai ~ndrepta:t ,~ :m~i mamte s-a dus varnesul, El a Injugat plcatul ell smerenia .. Ce-a g8:l1dit? tM,ai, sunt pacatos strasnlcl A 111. faeu t nedrepta l i, am I uat varna mai mal t de.ci t trebu]}~,. am s u pir a ~ 0 a menii, dar rna rog Min tU'] ~ torului si m~. n H tas:ca'l. '. i rriai fnamnte s-a dus trttru imparl ia ccrului, P'1l1'11I . I a mju,g,at pacaml cu smerenia, A~' I i I' I ml r 1'111 'I nia,

Deci v! pun ~ 'in,' II ~ h·, i ~. faceti cele sapte 'laude este bine, UII, .~ U ,I .. h obliga a .sa Ie faca totdeauna, oriu nt I '.

PARINTI1LE CLEOPA

39

A;;a ~i voi, care cDltiti eele sapte la I de" bine faceti, daca puteti, iar cand nu veti putea, s i vi. retrageti m smerenie, ca smerenia Ie completeeza p e toate.

$~ iati sa va spun ce mseanm,a cele "aptl€; maude a le Biserici i:

Doua din cele sapte laude trebuie sa se faci la rniezul noptii, cum le facem noi aici, NO]1 intram la ora I 1 noaptea si iesim Ia dou .. i,. ~ Dar ce simbol au acestea? La miezu noptii noi facem asa: Miezonoptica, a ica ru~acmune,a de rniezul nop;~ii - de toate zUele, de s:imbat! s!JU de Duminlca ~" Utrenia ell Ceasu t' "inttU.,

B,t Miezonoptica. este prillD:a lau.di d'in ele ,apte. ..

Aceasta lauds este intemeiata ~i pe pO'. II ca

.. ·.intuit(lndui; Care zice: P,:v.eg,heali dar, ca ,,:u ~ Ii Ii cdnd v'a 'veni s,tiipanul casei - seara j La nl iezu! noptit, la cdntatu! cocosilor sau dim.tn,:a~a '( .. ' a~c~ 13 ~ 35)~ ,m sirobolizeaza momentnl rugaciunu §l 311 prinderii -MamJWit,oromuim gdidina Ghetsimani, care a avut loc 11, mi ezul noptii,

B ise lC,1 nati un 111 or de 18 Ierusalim, node in tta crestmi din toate natiile, este pe locu unde 8-,a. r .. gat Min tuiterul. 8tancal unde s-a rugat El este Uti ~tl §i mconj'uratil cu grUaj.. EI! se afla chiar unde Si-a plecat El genunchii §w. S~~ rugat cu sudori de sln.ge, inainte die Preasfintele Patimi, Ill' mat ~nco,l0 , - un _ pietati cei trei apostoli, Iacov Ioan ~i cu Petru ~

ormind, eli me zicea Hristos: Dormiti? Un c as n- 'I/i putut sa privegheasi? Ca. ,e$!i dator acolo, c·'n '.~

d uci, S,B. te rogi un ceas,

40

Deci Miezonoptlca sL bolizeaza ~i ne aduce ,amin~e noua de rugllc'i 11I1C,~1 Min tuitorului din ,gr.i!di,na Ghetsimani, cand SI'"a\ rugat ~~ S-IU Bicut sudori '6 lui co picaturile de gange, care picau pe ,pamint,. ci era §:1I om. §:~ ver ea ~i c ,8re:s I sufere, El, ca Dumnezeu, ~bi.a cite ral1i are sa ia, cite sen 'ipirl, cate bioi uirl, ,cit,e cuie 11J]j, maini ~i picioare ~i c! va fi tmpuns cu sulita tn coasts. Le vedea toate, cl era Dumnezeu,

~I firea omeneasea cu care era imbrlca.t se tn trista, cl ,8 uz i ce ziee Evanghelia: intrtstat este ,;sujletu.l Meu pand la moarte. Raman,ep. aiel Ii pr "vegnifE'QIi'.

Cine se intrista? Omen.' rea, oiei dnmnezeirea biruieste moartea ~~ tnvie d "n morti, Dar 081 om se rntrist.a~ ca stia ea te are de suferi t~ cii.t,e Uiieturi ,i impuft,saturi ~i cununa de spini; ~tia eft ,a fi 'batu t cu biciul, '-,i va suferi cmcea, batjocura ~i scuiparile, legarea la s:tllp ~i ternnita, Le §tila. toate. Se . r ita Ii ,e vedea, !ei era Dumnezeu, .

Deci prima lauda din cele sapte Iaude ale Bisericii este 'Miezonlopt~ca, care' se face I a mi ezul noptii, pentru ell ~illb.litond atuaci S-a rugat Inainte de Preasfi atele §.i Infrico,atc}af,elor Sale Patimi,

b. A doua .auds care se face tet . a. mlezul ,no,Pln este Utrent« tmpre,unatli ell C'easuJ intI';:, Utrenia este timpul ,cind l-au prins pe Man~uit,orul 'in gradina Ghetsimani, Iuda ell cei 0 mie de o8'ta~i cu sulite e. L-a prms pe M§ntllitorul, z·',cAnd:' Bucurii- Te, In va'tato ru le; § i -.3. s.arutat. Atunci au. pus mana pc El Pe Care II VOl saruta, Acela este; puru~/i man", pe El si-L prinde{l.

41

Deci Utren ''',a, este a doua lauda si al doi ea

.veniment din viata Mintuitorului; eand a fost prins ~n gradina Ghetsimani 3.i cind toji Apostolii Lvau I ,ir,isit si au fugi t; iar ~ 1 a ramas singur in mainile .olor fir! de lege

$i Ceasul in tijj' este momentul cand Lsau ,. us pe I [ . stos a Ana ~i la Caiafa dupa ce .. au prins, to ntunci dupi. miezul noptii, catre ,ziul" cind Lvau dus ~it divan, S,titi istoria dup,a, Bvanghelie .. Deci Ceasul iutai se eiteste dupe miezul noptii, cum, se

b' sn I li~t,e la noi, cam dupa ora unu, la sfl'r~dul J treniei,

Deci aceste doua laude ale Bisericii lui Hristes s citesc la miezul noptii, ar,itand, timpul cand s-au Inti~p,la:r aceste trei mart evenj~e:nk din v~a,ta Milntnitorulu~ ,: Ru,glk;iunea din grid,lna. Ghetsi meni, p inderea de catre Iuda ~j ducerea Domnu ui la Ana,

I i ~ a Caiafa,

c .. , Laud:a a, treia a Blsertell lui, Bristos este e,fl$ul (II treiletl", EI ,simb olizeaza atit momentul condamnarii la m,olorte a Domnwu'w, cit ~i p ogorarea ~ 'fin1ul ui Dub in Ic'bip de limlbi '00 foe peste Sfinti i

postoli, Mintu,itorul le-a SI us Apostolilor: De tr buinfli este sa Mli due Eu~' cd da,c'ij Eu nu MiJ till ~ n.u va V€71.i Mdngaiietorull'a voi, pe care Eu il ,I i trimite de la Ta'tiil. Deci stali in ienu:alim pdna '1a vel! tmbraca cu pute:re de sus.

Atunei au ie~wt Apostolii ~] au 'incepu't a vorbi In tuate limbile de sub eer, §,1 ii Invinuiau evreii $i ocalnieii din .erusalim ca, din canza m I stului I III lice, S-iU], t'mb!. at. tar Petru s-a ridi cat ,~i a zis . 1·?i,.bati Irati" lIU este "lin. cauza mustulut dulc.

ne "natti vorbind ',"1 ii,·,f,·i l e Ill. i Dumnezeu in toa te limbile, dm t:ii'l,i, sunt aici. Ci aeus« s-a implini.t p'.rcifelta; Proorocuiui Ioil; care zice: <l1n zilele de apoi, _v~,t turna din Duhul Me« peste lot trup'Ul gijii'i vostri vo.r prooroci ~'.i in limbt noi 'Vor vorbi ... ,}Jj' ~i eeleialte,

Deem. iat,a Cmcizecimeal Nu cum ered penticosralii de azi, 01 vor best": In 1 imbi. A.$tia care vorbesc 'in limbi acum, vorbese ilnl, Iimbile dracilor, DiU. tn _mim'ihHe Duhului Stant., Au pretentia c.i au <<gl osolali a», adi'ca vorbirea m. limbi, in seeol ul XX. Limbile au fast sernn pentru necredineiosi, nu p entru credinciosi,

d. ,Ceas,ul (II ,a:seka este a patJ"3, I,a ada a.

Bisericii lu i Hrj,stos ~:i corespunde en momentul r.as;tw.gnirii ~Mintuitorul ui pe cruces de. pe Golgota, intre cei dei ti~hari.

eli, CeQ'"" aI ,IIDulilea cste a enreea ~ audl a 'Bi.ser~eii. ~,i lltll}chi pui este momen tul infrico~at tn care M!:ntuUorul 1~i di duhul pe eruee, ,caod a zis:

Stivli.rfi.tU'~s=a! Doamne, In m.'{}'lnile Tale: zmi aflu; duh,ul' Meu. Am venit sa-l ]ltmloiesc pe Adam - Hristos, noul Adam. eli pentru un 'Pica.t a intrat moartea m lume prin Adam, ~\w. pentru plc"at S-3 birurt pieat-u'l prin Iises Hristos, lata" Doamne, Tu ai lisat zidirea T'3, ci a cilc,a.~ porunca in Rai, Deed ,J) entru d:in~,ij EJ1lJ tau fata intr-egii Iumi, care este run trupul Meu, Pe 3, Mea [a~1 0 fac a rntliegm'i Iami gresite, a mtreguliu:rn, neam 011lDnC~C ~rn mijlocesc catre TiIDJe: EUJ, Eli, lama sabahtm« l Ad iei: Dum.nezeul Meu-

,- -.ii'

Dumnezeu! Me«, /J1f'IlIlru r« M-,ai la~,at? Sau: ,,~Nu

lasa, Doamne, 10 11 '1Ii~" ,~~ I Ntl ~ffis.n zidirea Ta cu care

PA.R'INTE·LE C'LEOPA

sunt lmrn:ic~t Bu acum, ,~i care Q sfintese pe eruee ~i e j ertfese §,~ Mi adue j et1ti p entm toate vremurile, pentru tot; neamul omenesc, Ga sa ['a~cumpa.r firea

-, ' - -'0 - - ;:jj,m'~' nmeneascai

D·· . 'II'~ . iar= Hri ,c. ,..,;'I eOI [ID,OJ. erarn ~e1 J!La8atl~, 18r ristos, mno

mij ]oc~tOf' prin Cfi[W.oe cib"e Tatal, pe ,3. neastra fata, a. tntregului Hearn omenesc, 0 face atunci a S a, si striga catre T'atil: Dumnez-eul Meu; DumH>ezeu'l Meu.p pentru ce M~ai' las,at? NQi eram cei lisati~~ Nu r Iristos a fost lasat de Tatil $,][ Hristos, Hind

rniiloeiter, aici mijloceste pentru to\at! lumea, Iar cine mteru1ege ,ea Hristos a lost despirti t de Tltil~ uceasta este hula, ci desparte dumnezeirea, Sa nu c red e:tj, WucruriTh,{t. acestea D eci Ceast« 1 al no uaie« este Iauda a cineea.

f~ Ve'c,"fftia este a ,ase'I. .la,·udi, din z~ ~ , slmbolizeazamei in.~~·i momentul :pognta:rii M:antuiturulu 1. de PJ~~ oruce si p1unerea 'Ltd in merman t nou, (I e citre Iosi f ~i N icodim, Mai este §m. momentul ~mnt am Cinei Celei de TI.~,nlt

1;0' Iar P'avec'ernira este a ,a.p,tea '~::llU d,1 a zil ei §.1. s 111'1~b olizeaza tin.guirea Mtd oil Dornn ul ui ~ cand a ptaEl!3 dupa ee L-a pus pe ~Ma:ntuitor~l ~n. mormarre.

Dumnezeiasca Liturghie no. face Pi artie din cele :?~.pt,e la ude Ba este rn treaga j ertfa a Min tllrutoru]_ui pentru msntuirea Iumir. Dirrtre toate sluibele pe car-e lc face Biserica noastra universals, cea mai puternica este s'rnn ta Li turghie, Hind coroana tumror s luj belor,

Ea incep e cu cuvintele Prooro eului ,8,I.'i a la S 11);n.~~ Proseornidie: ,ea 0 O\(.i ie spre jtrngh iere 8' (I udus - ,ciud seoatem dumnezeieseul Agne] - ~i ca

NE

un mi'e,l }QrlJ de: glas, ~ru ~N~ termini, eu inilta(\~a Domn ul U]!, la eer In Sfln ta ' i turghie este euprinsa toata min-a ~ CQn ,', rni ei i' trup a ui Iisus Hristos de, [cindl a venit pe p1amant ~i pln" S-·a, JniltB't 18 ee _ Ea le euprinde pe toate cele ~apte laude .. Hristos S6 aduce pe Sine jertfa, avind '0 data intrare 1n S'ranta Sfin teler, faclndl vesnic ,0 r!scuIn!p1if,are inai ntea Tatl.luiw

Sflmrtfll L insrghie Me diau! caractere: earacter de j ertfa .,i earacter de cina,. clef la Cina Cea de 'Ta!·~1 s-a ,sfintit. Prin Siinta Limrehie avem imp' "grt,2i~,ire,

.. A 0 ,~~

gand:mtoare cu Insusi Fiul ,i Cuv!ntullui Dumnezeu,

A vern impart~ire en Dumnezeu ~,i prin urechi, pe calea auzulu~, ~,i prin rugaci unea ,rind:ituM,e ~,w PTWn. faptele bune, Sun cinei feluri de tmp~iri4.

Sflnta Liturghie se termina en aceste cllJv~nte: ,In'alfd~ Te peste ceruri, Dumnezeule, Ii peste to; pa~, ,mdntul,slava Ta.

Deci am spus a§3 ~n trecere despre eele ,apte laude. ,EI,e sunt asezate de 8ft· tii Apostoli ~i de Sfin tii ,P,irini,i, pani m zina de azi in Biserica, ,aritand cele ~ap,te mari evenimente din viata ~i, activitatea Domnului nostru Iisus Hristos.

C -L,E TREI TREPTB ALE MA'NIEI

Mania, ne birnieste pe toti [I Vai de capul nostrul Dar (sa vorbim, dupa Stlnrul I.oan Scararul, care sun t treptele mini.'ei j,

pARINTELE CLE,OPA

4S

Mania se ~mpa.rte in tre,i felurl; este minia numita pe greceste holos, care tnseamna 'i,~plede' , ca, I d omul se manie repede ~i. tot epede 1"1 treee .. Asu I nu-i minie perieu Q,asR. Este ceea ce spune Duhul Stint in Psaltire: Maniaj'i--va,i nu gre,iti,.

Aceasta-i min" a cea fireasca, A gre~it 0 data" a cerut iertare, se i'mp,acl. nima omul,ui este mtpartitii in trei piT;i: partea mirlI'ioMi, partea rab~j,onal§ ~i partea poftitoare. Aceasta mini,e este dumn~ias,cl~, caci d.in fire este s,a,d~'ta in sufletn I omul ut, sa se rnanie asupra p,icat lui, Sfintul Ioan Gura de Aui'" zice: "MAnia ta sa nu tie asupra ftatelui~ ci asupr '

~arpel ui prin c,are al cazut" ~ , "". '

Cand vezi pe un om c! te oc,lrafte fU1U, III fae i

'fau, nu te supara 1P eel" ci nu-i vinovat el, Nu .~- am- ! ~ pus. legea i ubiri i de vraj masi daca [era ,a~ it. r· ste boala mU'i" nu pe om, cl nu .... i vinova omul, d"av· -lul ..] tnd,eanmiL Url$te boala, cA boala-i de la d aei, Crt sa-l faci sa te urasca, sa 'te ocar.asc,i" :sA. te 'p!,gu.be.asle!~ si te bata, Bl nn- i vinovat, ca. omul e~te, flcu t dopa cb'ipul. ~i asemsnarea lui Dumnezeu dar eel inoemrRat de diavol afj,a face,

Mlinia eea dreapta nu ul~te, CI· hnplineste porunca Domnul ui - c,a· e ziee: 1ubi, ~ pe vriJ.j,na,iz' vollr.i. Bln"ecuviintap pe eel c,e Via bles,temi!t _ ~ Aceasta m3n.ie, bolos, este primul grad ,aJ

a_," ,"

rnw,d.e'~".

,A doua rreap,tl a rnsniei este mania numiti

catos sau pizma, pe romsneste, Acesta-i un ~wp'e r· u. Acesta c,ind a muscat inima ncastra, nu m m 'L ca ne maniem, dar I,inem manie cate 0 s: ~,timf'n i doua, p e eel care no-a flclit Fiu. Aeeasta- i grea

.NE VORB'ESTE

Cand ernul '~ine man~,e ~i gimlde~te:: "Las 8, ca .... i rastom eu planld 121 a?,ela.; hwsa ci am si- i aic eu; ],IS I ,ea am sa i ~ 0 fac leu ~ ', 3:i cind vei vedea aeestea tn mintea ta, sa r$tii ea ai trecut 1- treapta a doua a m,ani:e~ .. ~e-a ~u~c,at mai marie balaur de mimi .. ~i sa = dUCI sii cen iertare, sa te impaci ell fratele, zicsnd: "]ru1a-mi.,, SOI~ e; iartii-mi, sotie II ", ca daea nu trece aceasta ·min· e, nu putem zice «Tatal nostru»,

. A tunci ~ trebui la' ne rugam ,a~ a: H.' , •• ~j nu ne ierta noua, Doamne, greselile noastre, precum nici noi nu . ertam .... ". A§a ar trebui sil n~ rugam, ca ~a!ca au iertam, altfel nu putem zice «Tatal nostrn». In nici un fel de minie. nu putem zice «Tatal nostru», Clo.ndi~ia-i pusl de in~elepciunea lui. Dumnezeu Cuvantul,

~ ~ postol ul u spune: Soarele s(1nu ap.unii lntru m_an,l Q' voastra, tar ,~el ce a tr~cut in al doUrea grad I. e manie, nu UUlJ1a1 soarele 11 apnea ell mania, tI a Pi I. eli ~~ doua, trei zi ~ e,. §i 0 SrsptamanBi si 0 luna. -

Apoi este msnia cea mai area deeat toate zac ,n '1i1I

0'" . . -~, ILl' !L<",~,

care pe romaneste se cheama zavi stie, Astit.~i mai

rea deeRt dracul. Este un drac mai rlu de1cart toti dracii, zavisti a. Sa ne fereasea Dumnezeu d,~ asemenea manID,e,r, Dar de ce 55 eheama zacost F.Hndc~ zace mult tn inima omului, Omul, ~bd a tlJlU1S in treapta a treia a msniei, nu tine msnie fI umai doe i- trei zile san 0 saptamina, ci ani de zi le,

.S -.:8 U vazu ,o~ryte_ni b olnav ~ de aceasta boala, de zav sue, care n ci Ia moartea 10m n-an iertat pie fratele, ih' ite, curare a rmrrit ~~ pe patul de. rnoarte i-a cerut jertare fata sau nepoata, si n-a rut s-o ierte", S i fereas ca Dumnezeul Aeesta-i balaurul zacos sao.

zavistia, ~i de acesta arata dumnezeiescul loan: Gura dJ€ Aut" ca-i maio riu decat satana, In C~n);a·.llt la Saul

Ii la Da·vid.

Saul era impara:tul lui Israel §.I era bolnav epilepsie, de dub neenrat, ,ei adeseori Gidea la

P ~'mc - ~1ir'iot ~i .c;=:' .... ea·· ,Cl'. - - 'jj'iiTil1'i;le 1- \0, o1Inr',i( c)(· t-'1 ·.x ...... x, .... '. .

.Q,! .G:.I:1II.J, - 't'~' .LH;"" ;:,PWlI!..W' 0, .~.....~" . G!Il pm ~lse

·umn'e~u. de camd l-a ucis pe ~mpir.atul Ahab. David venea ~i-]I cinta din haipa. psalmi ~i gonea dubul eel riu de Ia Saul Oi it facea sanaros ifi se

~]ni~tea. -

. 'a- Saul ii multumea lui Davtd ca ,a seas dracul din el? Nu, Dracul, auzind puterea psalmilor, i1 parasea pe Saul si fugea .. Iar Saul se linistea da zavistia olin. ,e~ n u,

'Cki fecioarele I,eru.8iaJlim~J~]~, dupa ce au ,auz~1 ca David, un eopil ~ a bltut pe filisteanul Go 1 iat ~' i a taiat eapul ~I· ,8 ridicat ocara dlintre fiii lui Israel, I 'I.; bateau din tambure ,~i strigau asa: Biitut-a Saul ell m die fi Davi d eM' zecil e de In ii. Ad ica fl. tau I,aU mai tare pe David dec lit pe Saul, ~fu de atunci Saul a

• J( d'··' bi d 1" .

prms ura, tort. I. JD. ]J.U .. rrea .:: e s av,i" a prms mare

zavistie, zllcmd ca de-scum David are sa tle tmparat, .

~H atJta zavistie avea, cu toate ,ea David 1 amaduia ,~] izgonea dracul Idle lao dinsul~ .,cat Icand.

'. 1,- ~I -. '. ... ~ b U'-d'" D" "_A . oX 1iI . . --1"'!i·

se scu a ue J os ].n.'I}J, e _ a" ". n· e-l '. avnu, Sa.-1Il omor. .

$ i a aruneat dJe trei ori ell suH.14 dUpli David, Pe cine voia sa. omoare? Pe docterullui, care-l faces ,slanatos~

Ai vazut ci d acul se deeea de la Saul din cauza psalmilor, dar zavistia din mime lui nu ,S ' ducea? Voia 8,1-1 omoare pie Dav = d, Cfl( sa n u a, [un Tt Imparat,

NE V

De aceea Spi.IJD Sfinli i 'irin~' ~i mai ales, Sfin~ul Vasile eel Mare: '3,Z a V] st i a este mai rea de,ci't dracul", Asta-i 'nla;n 13, zacos ~. eand Sf tnlbura omul de zavistie; fierea varsa venin in. jurul inimii, ca, partes cuv,intato,an~ a suflctului este in, inima, A ~~ci se, inrunecii rat~unea ~I· creierul §'i partea s~n t~~en tala a sufl etul Ul omul ui ~i degeaba r spui c.~ aicr -= ~1b, ca em vede negro, Nu mai vede bine, filndca, 1 8=,3, in tuneeat mintea ,~i in hna de z3-visti e,

Zacos, ad'ru ca zace mutt in sufletul omului, Zavistia estemai rea decAt mate. Numai diavolul este zllvis~i_c, ,i ~ zavistie de la inceputul lumsi asupra oamenilor ,~ asnpra ~,11l1m Dumnezen, dart' zavisti a, omuhri, .sptme Smntul loan Ourl de ,AUf:, este mai rea deeat draeii, S,I ne fereasca Dumnezeu, ':,1, zav~stia'e~te un drac care pers~stlln inima omului §i daca omul nu se marturiseste ,i nu se troag! lui Dumnezeu si~~ izgcneasca, snnt multi ca e nici pe patul mortii nu vor sa ierte pe eel ce. ~~2 gresit, '

Ace asta este treapta a treia a min lei, care este cea ~Il pericu oasa; ,i aeesta este draeul zavistiei, care- i mat rau decat 'to'ii diavohi i

Deci nu-i de ajuns sa zici numai cu buzele:

"Dlmnezeu sa. te ierte", dar inima ta sal fie p: ina de z vistie si ' ie min!,e~ aeeasta nu-i iertare, Drl mnezeu uta la inima, In zadar ne rugam, clnd. inima n 0 lstr~ e plina de r,illtate, de, zavistie de rapire ~i de: toati ravna cea rea,

. eel sa ne silirn cu inima noastra, si ne eonvingem c! trebuie sa iubim pie fratele nostru §i sa cerem ajutorul lui Dumnezeu sa facem acest ] ucru ~ru atun ci vom avealndrazneala Tn rugaci unite 11 oastre catre Dumnezeu, Dale! nu, are sa se

PAR1NTELE CLE,OPA.

49

I ntample ce spune Sfintu] Isaac Sirul: ,~S!mantl pe Iliatra este rugaciunea eehn ee are manie asupra I rate ui sau"'.

Sa, ne pizemsci, Dumnezeu de tLOt fe1u] de manie,

dar mai ales de mania zacos. Amin.

DESP'RE CRE~'TEREA C'OPIILOR IN F'RICA DIE DUMNEZEU

A venit deunazi 0 doamna ~'i, un domn cu. 0 'li~a si s-au asezat la mesa ~i facea ~~ copilita 0 uce mare; cum a invitat-o, tatal ei si mama-sa, Cei mai bun i profesori de religie pentru eopi i tot Jl ~ rin tii au ramas, D,aca nu- i tnvltati voi prin x emplu, se trezesc ni ~tl~ s II batici, niste fl are. N u

mai stiu ce-i mama" ce-i 'tata~ ce-i rusine, ce-i p~ . it, i,_ i mnarte ce- 'ill j udecata ~ ce este rai, ce eSI' 1 ad .. .ste munea ve§nioa, oe este v:iarti vesnica, .. Nimic, S -a trezi t ell totul ne bun, ell totul strica t la mi ite, Daei rm in vata erwin ~a in casa de ru a psrin ,i" n u II u ni ci -0 educatie, E '" fate toate rauUiti le, fir. lustrare de con~Uint!. ~i anmci P a Ig marne Ie, Cate marne vin ~i plang alicH

Cea rna;" mare datorie pe care 0 aveti voi cei c a.sato(ri, Th, asta es e: sa aveti mare gri] ,i cum va c reste'~i copi ii, Daea 'wn familie, clt ai c opi lul auca~a 111 cei sapte ani, nu te-ai ,grij'it sa-l in.ve,l ruga ciuni " ~a faca cruee, sA stie Tatal nostru, Crezul. sa-l duci Itt biserica, sa stie Ice inseamn! post, sa. §,tfue ce Ins eamna pleat, sl se fereasca de pacat, atunci Cf1C;;S.(! Ili~.te bestii, niste flare. Vai ei amar de lumea astal

Iaca, vin la m ine ,aUitc.a cazuri ~n care. ccpiii au b,itut pi'[l'i1J:~~ i ;~i a'~ ~~ j chiar i .. au omerat, Soot cuvin tele Mintuitorului Care a ,zj s asa: in 'v.~emea de apoi se vor Beula copiii asupra piirinliior si-i vor omorl. Sa fereasca Dumnezeul D[3lCi nu veti avea grij ,I de copii,: ve ,', b ca. paharul amAraciwu1 ~;' al

scarbelortn veacul de Mum ~,' inmunca eea ve,nici

,. ']' "

in veacu VI tor.

ss nu credeti dumneavoastra ca-:~ glum!.

Copilul, daea nu ~ti"e ee-i picatulli, ee-i rusinea, ce-i asoeltarea de pArinti~ devine 0' flarl.,

Vine to femeie deunazi eu [0 man! lega a de gat, cade aici §i ineepe sa p; JaJngA.. ,,,,'ee-i,, rna'rna ?:~" ",M-8 batu t feciorult Yin de. ~ a spital, :M i'-a rupt un pieior ~i mana dreapta", .De unde esti?" ,,.~Dm comana V!nltori'~ ~ 'nDM de C~ te-a bi1ll.t?"" ,.,El cat ~ti.gi, mtt=o

]- ~I 'nX in .. tr-o noaot e' 1I!....~a t "".,+ 'C'a~ _. , . 'I' ~', .-,O:- . .A b · ,I!biII ,n, ~ v U\'r" lli)~c.· 0 .... " ·;-1 mt 0'0':) 11)...1, V CaDy-ea.

«Haide, mai I Nsai bani? !'~i dau eu», II face dracut milosti v ca sa-i bage ~j, pe ~tii in ispita, 'C,im_D vine C\[casat femeia ii spune: ,«M]ai Ioane, COpr lii n-an fiiini, n -au rcanpl Ja ',coIll! ... , », EI nirnic, Bataie cruei §'~ d rrmezei, CaRd am vazut [ca 0 bate; am sarit 8-0 scot pe nora-mea. A I~lat-o pe nora-mea ei m-a batut de ITI-a bagal in spi'taID. Am venit s;l pun slujbe pentru el" ~

Ai auzit fecior? C~ 0 fiara, S ~O batl pe mama, lui! us.,]I; ziee, au sarit veeinii, §'J, p'! el it vrut s,a-l bage politia la pusearie pentru bataia Ism. Doamne ferestet Si m i se tntimple una ca asta!'

""Mama!; tot it) ~fll-l ,ajW1g,i ma'ia ' ull Dumnezeu".

"N U". nu, nu~ sa, n.. pAt-easca, ceva ran r Pune numai si-,l. ierte Dumnezeu!"

Slit

Ai auzit mama? IU a barut- 0 de: a bagat-o i'n sp ital §i ea se f'oa,gi lsi nu 'pate,a.sci ceva rau" Mi ... am ," cut cruce, Ce tnseamna adevarata mama I:

Dar mania lui Dumoezeu nu l .. a rabdatl Cine a lovit pe marna sau pe tata, nu mai putrezeste, da,c,l, IlU l-a dezjegat duhovnicul ~,i, rl-a Bcut eanonul.

NEAS'CUL T AREA DE P,ARI.N'T'I

~

Sa v,a spun un caz ce s-a intamp,lat acum de cursnd. Au, venit doi soti, 0- doamna :j,i un dOIDl1, ~i s-,au, asezat . ingi mine. Brau iCU prestanta, tmbrlca,~:i h ine, ,,Domnu ~ pil'inre; au zis ei ~ am vrea s.a vorl rm ceva", I-am '1 ua.t in casa, [e! ei aveau am necaz pc

are nu-l puteau spune de fatA cu toata lumea,

'Cind i-am mtreba:t de unde sunt, i-au sp s: ., .' e la Reghin, domnu' 'pm-inlet',. ,~i au inc _ ut a p,lan,ge amandoi. Pai cand vezi tu lea pUwng doi

- .' - - "", de mari -alil~l d ire .... to ri de :i'}.n' treprindere

oaoo[enl a~'d, IIJ"L" ':' 0: . -eeee V,w~,.' llilil . ,1, ,Vrw.o I"~ rr !lUi ]I, .. "" :' ',~, . ,lI/J [I!;,;.!

aindoli =, nu p]lang de flori [de mar. Ce-i in inrma o ~ numai Dumnezeu '~ti[e~!

- Ce-ati p\i;wt, fra,li] or?

- Domrm' ]]l,arinte,. am avut un singur feci or. -am

fnvalat scoala, a termi at faeultatea ~i a. iesit ingmer

- ..... ,

la retele electrice, I-am cumparat si ma~inA .. Intr-o

sc~tra, [clnd ne-am run tors acasa de ID,a niste rudenii, am gasit toate usi Ie deschise, banii 1 uati din cas! ~ [' I asina furata, Dupa ce-am anuntat poHlia, la tre,"] ~~ptamaniii am aflat ,ea flul nostru at luat banii din ( sa ~~ masina ~i a plecat la Sighisoara, unde s-a tusurat fira voia noastra,

. . -------- - --

51

C·.and au auzit p,Qrh])tin ~ all crezut cl el all luat 0 rata 1,1. nivelul lui, I a.c! el era ingmer, putea lua 10 profesoara, 0' doctorita, 0 farmacista, 0 inginera, Parintii au Iuat niste cadouri ,~i s-au dus la flul lor la Sighisoara ca sa- 1 i'mbunez'e. Dar el se tnsurase cu o vraJ· itoare Daca n ~,a erezu t in nimie, draei i ~il -au

, .

batut j oc de e ~

Cind a vazut-o per mama lui, s,..ta innegrit la fa'~a. §m ,8. zig: ",Ce cauti aici, scorpie?' Dar tata-su de col 0: n. Ai baiete, dragul tatii, dar mama ta este scorpie?" ",TacID, nebunule, . .c;a,..,ti crap capul! '"

Ia glndi ti -va ce-a lost acolo ~I Cu ,cit!. dragoste au venit :p,irin tH ~i CUI cata jertfa, ~j cum au trecu t ei cu vederea toate relele pe care Ie-a f"'acut" iar el rot neascultator ,8. ramasl

Atunci am zis parintllor:

- Cum ati crescut copilul acesta? Cum l-ati crescut de cand era mic ~i ,3 Inceput sl zici. 'tata? L- afi In.viJ at ci! Unul este aun d, -'I ceruri :~i sa zm'ca Ta.tr!1l nostru?

'= Nu, p!dnte!

- Cando era la scoala elementara, l-ati tn VQ'ta. ;

Tatal nostru? ~ N ... a vrut!

- L-,ati invAtat Crezul?

-N"'u

. " .

- L-,al~ dus la biserica?

- N-a vrut,

_ Cind. era Ia I "'.ceu,m-,ap dat vreo carte s:tlnta in mina, Biblia sau Noul Testament?

- N=3 vrut, Se ducea ~;i batea mingea san pierdea vrernea ell, alte dc§ertkiuni.

53

- L-"a,ti 'b81tut vreodata? _ Niciodata,

~ Dar se ruga vreoda ti.? - Na, p!rinte~

,_ ~i cum ai putut dumneata g,l s.tai leu eopilul in casa flirt 81-t pui la rugaciune? Nici voi n-ati avut credinta, Vedeti acum? Dumneavoasrra beti acum

t ..

paharul maniei lui Dumnezeu pe care-I meritati,

_ Parinte, nici noi n-amprea ~tiuU

Atunci le-arn spus:; ,.

- lam ce-ari ,crutat! Ati crutat un om demo, zat Zice Scriptura: Calul neinvalat~. se face flasiilnicJ i ar copiiul ] asa t de capu I lui, mare scarbli ~ i 1"U.y in e "a, aduce p1ar-i'nlilo,_r sol" ,$i" cela ce cruJli lII{u~gn u.ra§te: pe flul sdu. Nu-l iubestel 11 uraste,

L-ati crutat, iar acum dumneata, care l .. a~ pu ~a inp!inteoe ~,j l-ai erescut, e~ti. scorpie, iar tat~ ~ Ji este nebun,

Auzi ce lume creste azi? ;Si aceasra este Yin pJ:rmntflor:; C,9, n- au pus 'mana pe varga\ cand a tre~ui~ $,j n u i - 8lU S}llMS': ;,~ai la ru.,gaci une ~ Hai la biserieal Hai la spoveditl Azi este vineri, este post, nu mlnca. de fruptl Astazi este sarbiitoru-8, nul ucra!" S,i ~tl1~t voi ,ei cea rnai inalta ~coali de rugaciune ;~i de credinta in Hris.tos nu-i in ~coala, primara, nici la H ceu, nici btl facultate, este in s;lnu~ familiei ~ Cei rnai mari profesori de religie a'~i ramas tot vow., tata

.

~1 mama,. .

Copilul crescut t'ari um:ci de Dumnezeu, nu mai ~tie ce-i marna, ce .. i tata, ce-i paeat; oe-i rnoarte, ' e-i j udeeata S-,i, trezit ca 0 fi,ar'!. ~i atunci cine 0< S , rlspu'Dda. in ziua judecatii mai tare ca tata ~i marna?

5'4

~~a~ avu~. ~n.brat,ele lor ~,i l-an creseut sllba:tic ~m. s-a facut ca ~1 0 fiMI.

"~ Au. veni t ~p~)i~~ sa ... ~ .lP'~·n Ia 81 uj be. Dar n-am pU'~U'1 sa. ... ~ pun pen tru ca tra.1.a.. In preaeurvie ell. vr~Ji toarea

aoe~a" .I-am .pu~' ID.a slujbe numal pe parinhi lui Dup'~,. vreo d?lua lU~l rna trezesc CU 6 telegrams: .;;~onm ul .. plr.~nte, baiatu! nostru ,a fost electroeutat .~~ a. paralizat ,re.j s-a legat §i Iimba, Nupoate vorbi ~:l ~~te pe moarte la spital. Nu SrC ~tie cA'te zile mai are "

.. _ .. i~:t~ vazut m~ma lui Dumnezeu cea drelpta? L-a ~)uns" bmeste~u] ,i1 sl1sprmnul p!r~.n.tilo[r pe acest Unit r,i~ ,~.necr~d~nc10s, cacm zice Ia Psaltire; Dreptatea lu1. Dum» ezeu. ramane in veacul veacului,

~ . ,y -~ .spus:. ~.ceast~ lsto,rio,a!ra. cl sltntep pitin~' de

eopu. Cea rna] .1IJJJlenoasi datorie ~\i oea mw marie e ~.~e?r. aVrefrn. voi, oeJ, cisatorip ~ este si cre,~t-e~j' COpUl In mea "j, certarea Domnnlui.

Ali auzit .~e s .. a tntimplat m Vechiu] Testament cu preetu I Ells,. pentru feci orii lui, lea ,S~·.3lU dUB m. iad ~mpreu~! c~ ~l. SI avem grij a §.I noi, p!rjn'~ ·~i d~ho~~lC~~l", .. §.i. voi, panntH trupestt, s.a, nu dobi1mJJdim partea I ur E 1.

P'EDEA' ~'SA P'ENTRU CO 'Ill CARE .E R~D CA IMP[OTRIV'A PA.RINT~LOR

~

. 'line 0 femeie de: 18 Falticeni;; din comuna Petia ~ ~n'll s[piune:' "La noi >0 fata a murit nernanta.ti:

5 v - N

. ezr !I>,'e vorbe-~te Pirinte.~e CI~O'p~,,;~', v.o,lumul 3,~.

ca:p(i.t@hd lstorta lui' E.li preolJJ1, E

'"

....

PAR'INT'ELE CLEOPA

rnoarta de mal mult timp; au. dezgropat-o de trei ori din zece in zece ani, Au g.lsit-o putreda, dar amindloua 'main-rule, de aici din uroir~ nu sum putrede,

- )l:' • • •

~'I sun t negre ca. p acura ~,m rmroase groazruc; tar

unghi ile au. creseut ca secera, Ce sA aiba?"

.Z·· e: 1.,AC€"ea s au a lovit-o pe mama-sa sau pe mOO

'j,:jJ D d d x . ? T ~

.'~ ", ,-; .' ·ar .: e unc [e Sa ~tl1ni;' . '31I\-l1"'SU mort, mama sa

moarta, n-are neamuri", nMai ICfllU'lati" poate daJtm, de· v eo ruda de-a eU '';

A gis-it 0 mat~a undeva departe, Marta, s.ori cu mame ei, vaduvi~, 1& Litem, de [94 de ant,

- Matu§a Marta ...... aceea t-auzea -, dar [de UOOle ~ti?

- De la Pretia - un sat ·man~., unde teste - epotul

Plrintelui Argatu parch

_. D'a, r n .... a:" >-~I~* '0' sors M· .. · .' "a?

• r '" . 1 ,D.VIIi,..II,1t),. '.' ,a. ..... a '.' ar1,·. '.

- Am avut 0 nepoats, MiriufaJ

- DIal' Mlriu~a nu enmva a Icvit pe tata?

- N U pie tata, pie mama a batut-o!

Mama ei era. bolnava de pe "agri';' se striea la minte, CUt boala asta de pelagra, l1u .. i omul nebun totdeauna, ste periodic asa, ci,tevtl r01fe,~ pe urma tar 1,,· 'i revine, Miri u ta I ua funia de la vaca ~" unde 0 ~tislea~ '0 lega ~;i7 batind:-ol, [0 aducea pinA. acasa,

.. 6'd ,. d ." A •

.. ama-s 3, can se trezea, ve ea ci-'iIl vanitA i' 0

l[Cstetm! pe Mari.up: ~.;Mir'"uta~ dragul mamei, ail DiM mai putrezeasca 'mwnile tale'! Tare rau m-ai bituf! Dragul mamei, de Of: 'm! bali, el nici eu nu sunt bucuroasa de 'boola asia? Nici eu nu ~·tiu ere fac .. M=3J. pcdepsi t Durnnezeu, mi ... a, dat boala asta ~i. tu rna I aH? Pare! eu ,tiu ce fac? Eu nu-mi dan. seama"

DI,. Mirlu~:3!, in lee ,s.a-\~i ceara '~Ie'rtar-e cu lacrimi ~i co. durere, ridea.

NE VORB'/!{jTE

~ i a muri t marna ~i dupa un an a murit :}i Mariu~a~ tin ira. Om ea nu s-a dus Ia un duhevnic 5;=0 dezlege, nici de Ia mama-sa ri-a eerut iertare, $1 acum .: ariuta sta. de treizeei de ani In. groapa ~,j mainile stau neputrede ~i sufletnl ei arde m focul eel vesnic, in cuptoarele . adului, cum zice Mintuitorul - un de focul lor nu se stinge.

Ai auzit eel lnsea.tl1ill8 ~b]!es'bemul de mama!? Ba daca se dueea sa eeara iertare la marna, se dueea la un duhovnic ~i se spovedea, atunci 0 dezlega' duhovnicul cand 'era vie, dar acum cine 9-0 dezlege? Mama n-a iertat-o, duhovnicul n-a dezlegat-o ~i ea a marit asa blestemata ~i aeum sti sufletul ei in iad in vecri vecilor ~~ trupul a ramas eft marturie ~,ru pentru altii,

$i rn-a mtrebat pe mine ce sa fa[ca,~ cac:i a murit

edezlegata, ",.Duceti-\r,a Ia un arhiereu sa-m facti dezlegare Ia erucea ei, pentru eli. un du iovnic nu '0- poat~. dezlega, din [Ca]11l2a ,ei aeesta-i un paeat foarte mare", Ea sta in iad pina putrezesc mainile ei,

D3Jca a lovtt pe tara sau pe mama cu piciorul, piciorul nu putrezeste, daca a Iovit cu mana, mana nu putrezeste, Eu am scris despre eele opt pric ini pentru. care rru pi trezeso mortii, Am ararat care-i blestemat de dumnezeiestile pravile, care- i blesten art de arhierei ~ care-t blestemat de parin~~, care nu putrezesc din cauza pam!ntuluj, care nu putrezesc din eeuza fi ii; toate Bunt puse.

Iar cei care au lovit pe tatal san pe mama lor, cu care madular au Iovit, acelanu putrezeste, Voi n-ati auztt ~ a, nunta cum eanUL Biserica? Binecuvdntarea pdrintilor i.ntdre~te casa fiilor, iar blestemul maicii

57

.drune/nil ~'i temeliile (Isus Sirah 3, [9)",. Fereasca )uIl1Jt]j.ezeu~ Nimeni n-are drept :l118\1. mare asopra OP1 1 ului pie .fata pimintq.lui decst mamal Nici maear

tara.

Biata marna cre~tinal Ba este cee care a purtat

. opilasul inp[intece noua luni; marna ]=8 naseut eu ut:ita durere, N wmai Dumnezeu stie !ii eal Nu ~titi? (;~. sunteiru marne. Lsa purtat In brate doi ani §:m. i-a s upt pieptul. ~ i I-a curatit, 3i 1.-8. spal,att '$i l-a mbracat. Aduceti .. vi aminte ,cind barbaml venea de a Iueru mort de oboseala fJ.,i se Icu~ca, ~:i clod plliangea iopilul, zicea sotul: ,~ScOaID,I" femeie, p~inge fat,

11 ange eopil ul ~"!' T ot mama.

Cite' nopti n .. a d,OImllit.! ;.~Scoal,a~. malmfi!" Daca scuteeele .. s murdare, sehimba-l, inf8~i-W, da ... i ·~i,ti din nou, pune-l in leagan, leagina... moet sa adoarma, p' zeste-l de foe, de a.p[a" ~,ij[ cand a auzit ca ti,p·

eopilul, i-a sarit inima din lee: «Vai de 'mine, ICOp'nU~., n -,3 patit ceva ?», $ ti p en cS:tl greutate i-ati crescutl ( , fi.tA, dragoste are marna de co.pna~ 'I Fiinta cea mai sf'anta in familie pentru OOprU este mama, Ce sA v~, . pun COl?' Cl doar :~'[i ti~

De aceea a~i auri,t la nunta cum ,can'ti Biserica?

Binecuvdntarea parinlilo.f' fntarefte ICaSlJ fiitor, tar blestemul maicii zdrunctnd /Ii temeliile .. Mama, care-i c ea mai de j ertfa la [c.fefjtL,fllea copiilor, are cea mai mare treeere La IDumn,ezetl. Fiindea mama este aceea

.are sufera, saraca.

S i c!nd un copil crescut de mama cu ata:ta jet tfa, 'U atAta dragoste ~i eu .atita null, nu asculta d.' a,[ ~s e pacat strigmor la cer, Si fereasca Dumnezcul ( at veti tr,ii voi, sa iubilj pe mama, s-o ajulal'i ~a

.58

$TE

bltr,§:!.1e,e, "la b oala, 1 a, c h i'rn ~ lei mare binecnventare primiti de Ia Dunenezcu,

Ati vazut ca, di . cole zece porunci, numai una este cu ftS'ldU'wnfli~ porunca a cincea: Cinstefte pe tatal ,tau §i.pe. mama tal ca sii~/i fl'e lie bine $'i s,a tr:li.i.q.ti ani multi pe piimant.

Cand 0 vezi pe mama! ·ta! bittinA ~i b olnava ~i zice ~1,Dr.agut mamei, nu 'rna lasaJ ''', cum po·ti s-o treci cu vederea, elnd ~tH ca ai fest in pintecele ei ~i cind stii ,cat s-a j ertfit ea pentru tine atij~i,a ani de zile §i ac I, rn tp. ceria ajutorul tau?' PrO'~ sa treei peste cu v,annd mamei? 'Si tata are mare drept, dar el e mai departe de OOIJril E·~ este Cll: treburi e dinafara, Cu mIDte grij i, Dar mama, on vezi? :11 'trnurrue in brate, Ii dill ta~ar;.. 11 tnf8:§1~ it paze,te. Pii ea este Ieaganul omenirii, A~a a facut-o Dumnezeu p e mama, ca s,a se poatl creste generatiile Iumii intregi.

o inima de mama adev,lrati~ nimeni n· 0 poate pretui, cit este de scumpa, De aceea, fU-ndci, vo bim oleaca, va rog sa tili foarte atenti ell tata ~i CIJ, 'mama cand au ~d,i)bi t. C,lt triiesc palin t~i~, trebuie ascultati, Tetdeauna, dar mai ell seam! cind vezi lea s .. au i'mboini.vit, ca au mare nevoie .' e ,aj utond vostru, Sa tau cumva sa- _i treceti ell vedereal

F ericiti ,i de trei ori {eric" ti copiii aceia care aseulta de tata ~i de mama" mai ales da:cl~ pirin~H lor sunt credinciosi, Au mare ferric.'· re ~i tn veacul de ileum. ii in eel viitof", CI;" daeR nu asculta, fereasea

Dumnezeul .

Ia gind,1iti~,vA voi, cine 'hlbe,te mai mult pe copii ca pinn.tH'? ~m m special mama, Mama daca ar avea cinci-s ase copii, ~i un.ul ar '6 'r,atl~ ch . ar de ar fi

PARINTELE ,CLEOP.A

u;[lrfit~·o sau arr fl injUirat-o, dac.a, n vede ca a, cazut in. ~ ic sau in ~pa ~i sku ,ga: «Mama, nu rna I~~a:! », ea nu e in foe dupa\ dansul ea 81-1 seoata, Uita toat,@: ~a-ID mama pentru eopii, dar tot asa trebuie sa fie ~l

opiii pentru mama .. , . _ .. _ _ ,.

De aceea, tn. easa, clnd e.,ti ,amariU\, oa mama, ~.

n I zis un blestem - cl. omul, c!ndJ este suparat, mai capa cite un b estern ~, nn-i '0 erima c,~ ~i zis, Dar 'ftnd te dnci 1.a, spovedanie sa spui: «P',kwte~ cind. _ rn necijiita~ am btestemat copiii», Te-,a. dezlegat uhovnicel, dezlegata esti, OM' . . sa spui III S~?~-

.danie, Dar daca moare mama. si a blestemat copn ~. 111ti copiii nu putrezesc, ~,~ ea se duce in fund ~. ludulunt., C! blestemnl de mamil este marru putern rule decaf a'~, preoeului, p entru ci ea are cea mai m r

utoritate de la Dumnezeu asupra copilu ui, Nim ui Ill! se jertfeste mai rm It pentru OOIl~l in lumea asi_, ca 1ama ..

Mai degrab~l si iei varga s 1= 1 balni de: 0 su tl de )fl deeat sa-l b'~esb:~{mit. Auzi ce spune Solomon:

Va~a' ~i nuiau« dau _ 'in!elepci:une' c(JpUulr.;i.~. !;a~ 'opiiul liis:at de c.apul ltd~ va educe mare .8lcarbQ' I!

n' re r:ufine piirinli,lor 3'ij,i,. .. . ....

Ca sa vi dati seama cat de mult iubeste <0 mama

p fiii sl~, am s~ va spun 0 mtim:Pillaf1e C~J1e. s-~ petrecut in China. Inanul l'~I~m,. I~tr-() toa~i, ~ lua~ loc 0 psdure din Mun~U HlmalaUi\;. mentn . ~e~ :ma~

nuri din lume .. Sigur, a eoncentrat China mn ~l zeci II 111 i de eameni, ca sa izoleze focul, Dar ce s-a

I n Ii mplat? . .

S -au dus oamenii ~i t!' au. padurea tn amte d), "1

III U! ige focul, Voi nu ~.titj ,cit de m fricosat este fo eul

._. -_._ -

60

clnd arde J.hkhln~ea! Mie mi s-a '~ntirnplmat cdata de am V8!zU~.. Huieste Cat nmenil, mai ales d,aea, bate v,iintlllll A:~ru auzit '~i m Psaltire: '" .. ell fo~ul ,care arde ,padunea" ca vdpala care arde munfii., Bste ceva inftico~;li!ror.

Deei asa s-a ']intiInplat ~:rn, aoo~o," Lumea a alergat cu topoare, ell j oagare, en £erastr,aie; fieeare cu ee avea, ca sa izo leze padurea ca sl nu Mila.

Dar SI"",tlI tntampltd C8:;j' mind ei eopacii cu zeei de kilometri tnainte de-a a.jiuuge fo cul, focul venea ell. 0 rapiditate nemaipomenita, au 'vizut in varfu] unui cepac un cuib de pas are; '0 p1asare, de, mirimea porumbeiului, Cind au. vbut ,ei are cuib tn, ICi.'JipOC" nu au mai avut timp sa se suie ~i $a ~ICm:P e puii, eiei focul se aprepia. ,~i s-au uitat sa vada ce se tntirnplii.

A mindoui pasarile, ~i mama. ~,:rn, tata, cind au s~nulii,t fumul ~'i au vazut primejdia cit ajunge '1~ pui, zburau amandoi toa'ti "Jl tot l~P"2UJ; tipau §w, fii,ceaJu s~n'D'JJ la pui. Dar puii erau mici, plapanzi, nu aveau

, i t " - b

an pI . arr sA zeoare,

Cand a a:jullS fecul Is 0. sw'ti de metri, pas in:'~3! tata it pitlsU puii; a fugit ca sa seape de foe, lei simtise fi,e[bin~em~a, focului ci 'Vine din: urma, Iar pasarea tnama~ cind a v.izuil cA, vine fo eul, tot tj,pa ~i

zb " . ""'" t'':"'1 ' . ~\":"., ..... ri tX, ..... 1I!~_"':;';:1 .. "iL .' ,.~ " ....• _ ." ura roa Wj roata; roata pe W4III.wg~ CUh.:~~ roats, ca ~l

f . ,". n-.... . 111 -' . • r. ~ - . - *'* _ fu - "~. I ji"

cum ar 1 ZlS: ~,,)IJ',I[.-agllll~ mamei, vine moe rea, rugun "

S i cand ~ vlzu'~, c,! eopacul 1.n, eare-i cui bul a 1 uat foe nemaievand ~ltl ' ....... ,~, ... :~'iI, ... ,~ ~~ aiute nuii ei. roo- -,,?·I

:I' 'olW,,I,C,!. -- ~l_ 1I:;l!iJ.. __ U~II!.W. a. ~'" ~:._ _ ...... iF _ ,iii. II;.;' ,,!;.;I ;('.II,

flicu,t? U~ tima ei miscare at fest j ertfa aeeasta: e,ind a vazu t c,i $i euibul a luat foe, ea s-a pus cu aripi me,

• IQ".... 1" ... 111 • • It, 111

PiC pui, y, i mtr-o C 1 pear . a rmsnn t-o JIlOCUrn, all tot CU

CU] b, cu tot cu pui ~

lata ce tnseamna mJimiJ A vrut rnai bine sa se j ertfeasea de >0 mie de ori 3i sa, nu paraseascs puii ei, cind frau tin 'p1rimej die de moarte,

A,$3 trebuie S,!' f~e 'inru'ma. de mama, 3i inima noastra fat.i de 'h)'~,~, erestinii ;~i mai ales fa'~a, de piriniii IC(1l'e ne-au creseut,

CELE OP'T :PR,:rClNI

DE NE'PUTREZIRE ,A M'OR TILO,'R

- .. . - - "I!

.. i d " 1"1

:s.unJ opt prrcmi ae nepatrezire a nlOTIF,,:! or:

l., Prima pricina este atunci cand Yeti g,asi mort 'ill groap~ ~.i carnea a putrezi t toata, d ar oasele 8~~l,lUJ prinse m,tre ele ca. la copicet Acela nu-t sub blestcn · Acela-i om tare din fire, eare nu putrezeste 40~SO d an i, De aceea este ~a~a",

'II~, 'C,find vei ,~Is,i mort in gro\apll neputred si estc exact cum, l-ai pus') acela n ~,a, jputreZ'Il t drum. caeza plimintului. Este parnint unde nu putrezeste mortul, daieA nu .. I mati, Acolo plmantLflll,m Me chimicale ~;i flU <:la, voie si putrezeasea nimic,

Aeeste neputreziri sunt fi"reitcru" dar sunt $,} putreziri maw, presus de fire:

Ill~, Cln.d vei gisi mort m In_unnint neputred ., .. carnea pe el este muceda e a, buretele ~i alba, aeela e s te om, care a fost blestemat de d'iUlHltle,zfd'e~t~ 1 e pravile, BW, ,3, avut canon mare la spovedanie pentru paeate mari ~:ru nu l-a fic~t

C~' d ' :iI'I:",.. " ... .)It. iIi-'1' d'"

IV~ _ aD" vel g~t mort '01 groapa neputre $~

cste negro ~i umflat ca toba ~i parti le dinainte 11 u - s

N V'ORBE$

pu trede, iar eel e dinap oi aunt putrede, acela este b~ estemat de preot sau de arhi ereu,

V'", C,iJnd vei gasi mort in groapa neputred ,.' n-au putrezit nici hainele pe el, n~cm s.' criul, nimie, nirnic, §i,-i creste barba, cum S-$ intimplat IDa eel de m.~. Husi, si-i eresc u ghiile, acesta a Bout nedreptati §.i ,R .. furat, Aeesta nu pu trezeste pinl nu-l dez eaga un arhsereu. Iar daca. 11 de.z'~'ea,B:i §w. ,a'rhj.ereu~ r~l tot nu Set desfaee, a tunci e. este blestemat de sara,ci, fhode! a luat avere die la g,i1ra,ci Si pan! nu : au neamnrile lui tnapoj atit c,!t ,2. luat el, nu putrezeste ~.m tot in mad se muneeste :ji nici arhiereul nu-l poate dezlega,

VI.. Cind vei glsi mort m mormsnt neputred §,i piel ea pe el este ca. f1 oarea de bostan, galbena, ~:~ limba-i galbena ~.i m'i crest unghifle ;, i-i create barba ~i pirtd~, acesta este sub anatema, sub cea mai grea p - dcapsa a Bisericii, Aeesta, din doua prieini este nsa: sau a hulit oe Durnnezeu §,j pe preoti ~i 8-,8 II cpadat de. credinta, sau a trllt in preaeurvie de gradul I' - tatun cu f ica san b.armTh cu mama sa, adica incest Ac,e~,ti,a cad Bulb anatema, cea mai grea

. lede,apsi, a Btsericti.

'VII ... Cind vel gisi mort Tn ,groapa clr-ufa. nn t-a pu trezit mAna Stall pieiorul, acel a a Iovit pe tatal sau pe marna s a ~i a. :unit!t foarte tare: pie 'parin.td. s u ~.i 01 ~ost blestemat de ei ~m (nicidecum) nu S-8! spovedit la dubovnic Id,e acest pllcat ~. nu a luat dezlegare,

I era In viall.

v~ H, Iar cando vei ,gisi om. neputred ~.i~ i U§OT ca '. na ~~ miroase frumos tare, ~,i.-i foarte vesel la ~,afi ~i face minuni, acelea snnt sfmte moaste, [cum a

P·ARJNT,E·LE. CLEOPA

63

.

fast ~i cu. Sfintul Ioan Hezevitul l~. MrerlJs~iim;. ;c~.re l-~u gasi~ dupa 20 de ani, nu numa I nepiUl'fJ'ied:" dar a

facut ~i minuni. __

atl care snnt s emne rue ilia trl urtle ,afu:risite:

=. sunr nedezlegate;

- sunt deformate ~.i urate;

- sun: greu mi ositoare ~i prea pu urease;

- S Qut umflate [(':,3, toba;

.. provoaea spaima ~i cutremur privirH,. Iar Ia sfiu·t[ele mloa,te sunt aceste semne: - sun nestricaci oas.e;

~ sunt b inemirosi toare; - sunt uscate ;~i usoare; ~ sun t vesele la vedere;

- no provoaea frica, ci bucurie duh?v nccase ~ ... izvorasc din ele felurite minunL

UN CAZ D'E NEPU R.EZIRE·

Citeam in. Pidaljonnl de Neamt, Ia submse~na lea eanonului 14 din Sardica, unde _ este &Crl~, despre un fapt care l-a viztlt IC~ ochii fttita hnne "l.

~ piscopnl de Husi, Iacov S~att__ . ~. ... _ .: _

a. Episcopia de Hu~:~~ p'_e la ill 1:15 trata urn caiug_~'

cu nume{le Rafail, Aeest cllu,Bir era otar de tneser~l~ ~i era cu vbt~ sranta.: EI to~t~ ziua nu milu;a, Cl umai sears la apusul soarelui manca ceva foarte

putin, 'Dupa ce manoa, ,calng,aml !~,i. ~.~.UI '!ol~ _ cart= _. . citit ~i se ducea ~i se oulca tn cimmr lilJt,re en Cl: imitirul era. lang! biserica, Totdeauna, §:ID var ,8 ,I

-- --------

N- E

~-

~a~~" .. ~~~~ ~n eojoc ~.' " se ctdcamntre cruci, S~ CH"[ug~n n ziceau (<:Ra fai l eel nebun» ,. Eheil Data

am fl .,i noi nebuni ca diinsui! Bl avea viata si'anUL

, Acest. c~~gir' nu vorbea cu ni eni, ci t§" cluta ?'- mesena lui, ~,] se minunau ceilalp de 11lCfUl Ice iesea din rnainile lui. Top il intn~'bau de ce doarme in. c·ru~·tir ~ iar el raspundea; ~ ~Ca aeolo mi- i locul; dates maine mor, nu plec acolo? - ooicl la morminte, ~i vlle~u sa rna obisnuiesc rfJi eu ou mormintele".

. Intr-o neapte, dOI111lnd monahul Rafai in cimitir linga. 0 cruce de p18W veche, aude cum bateau d~aci~ pe unul in groapa $ i-l bateau de mall noaptea pana Ia O1"'a unu, Ia miezul noppL Un eeas inainte de miezul noptii, unul dupe. Dar 11 'bl,teau de se auzea ~:i Sot cutremera pimlntul. ~ i 81 striga din mormant:

"M"II.iti=ml"ajutap'-m&!~ Nu rna l!sati" eil mi. bat d J • J i w ron $ii·=l bateau draeii tn me . ant ldou! ceasuri, ( e se cutremura pam,8ntlil acolo unde era el,

Ra£a.d a stat ~i a ascultat ~i ce s-a gandi t e ,:: ;; .... a due Ia duhovnicul episcopiei s!-i spun, S9. vina sa f~ca 0 dezlegare la mormantul lui~"'. Duhovnicul Daniil avea 90 de an ", stiacuL Se duce Rafail §f-i

.. ' ice rugaciunea la ll~.a~ ca i~a se zice: '

- - i,en~ ru.g~~uni le ~fi '~ilor -,irintilor lnto~tri ~ !. arnne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milu~l·~[tc-ne pe ~o·ru. Blagosloveste, preacuvioase parinte~

. ~hovnilcu~ bitrA.n ~i obosit de lume, riis.p~nde: - .D omnul si : aica Domnului, Care-i acolo?

- Bu, Rafail, pirmte.,

- Ce wei'?' .

- Parm te .Dani il ~ l"iai Ia cimitir ~i -1 dezleaga pe

m u t cil tare-I bat dxac'ruH

PARl.N'TEL CLEOplA

- Mid itldracitule, tu da'ca dDrmi tn cimitir, clUe

nu j,i ara:ta dracii? U nde sima due eu, ca ~S eb esit?

S i n-a vrut sa mearga S i Rafail s-a dus, zicand: _ Iarta-ma, parinte i~

A maw stat vreo zi -doua, bietnl Ra ail ~: a zis:

"Ma due si- i spun duhovnicul ui d~n. nou l", ca auzea cum il bat diavoli i ~i m'i era mila de aeela care 8t:riga lin mormant,

- Parin te Daniil, hal ca- ill bat dracii pe un ul 'run ormant noaptea ~ Vai ~ tare mai strigl aj utor,

Iar l-a oemit duhovnicul:

- Ce ai van it, ma: stricatule? De ce n u mlia$,j sA

donn?

Mai sti e'! dona,., trei zile, iar se duce: ,.,M! due, sl\, ... i

Ina] spun 0. data". ~;Th se duce Rafail a treia o3Jf,1 1 duhovnieul I ui, . . aniil:

- Piirinte Daniil, aveti mare putere de In Dumnezeu ca duhovnic, sa Iegati $'ii, Isa de . lc !ti pac.atele! Venip sa dezlegati pe un om, ,ea tare-l ba dracii in groapi. Parinte, .sa ,titi ,ea daca nu vreti s~ veniti, veti da seama de sufletnl acesta m. ziua oea

tare a Judec24,i· de apoil 81 nu spuneti ICa. nu v- am spusl

Cand a auzit duhovnic I ,I, am ci St-8 gindit: ~.,M8ij' treia oara a venit, §,'" n ... a. venit degeaba",

- Stai, Parinte Rafail, ,ea mergl

~ i -,a tras Gfuub otel.'e" :~i =;3, luat moll tfelnieul, un cpitrahil, '0 cruce ~.i cirja ,i ~ plecat, ea cimitirul era in ograda episcopiei ~ Ilnga biserica, cum se facea II lnainte vreme, 'Clod s-a dus la erueea aceea de piatra, inca de departe auzea cum se cutremura palna;nru~ ':

,_ Parinte Rafail, dar de leind il bat dracii?

-_

66

N.IE'

VORBE5TE

_ ,,_ Sa fie ma.~ 'U de patruzeci de zile, ~i eu am festde trei on la sfintia v'oastr'a, iar acum ,3 treia. oadi.

m-am gandit 8a DIU] mai VWf.L U. W· ammnb'ebat ce ali€:

. 1 . .~ ,

UU' e nu-a raspuns: ",V'a:_" de crestinul acela care

mo.a.r'~ mm si-~.m mirt!!Jl!r.mseasca toate pacate' el"

~l auzea bitrinul [cum i1 bateau dr,ac·ii pe acela m groa:pl Ii cum strlga: "Miluip-nl1U Aj utor'~~ Nu mi lasa,i" &,a;filor![ Mnui~i -mal ~~

. At1;m[ci dubovnicul ,8 trimis repede dlupa episcop ..

Bpiscopul se culcase:

',' __ - Plen~ rugl~iunHe Sfi_nt-n 0 Parin~dor nosm, Do~~,e 11 suse Hrrnstoase~ mJlli'e§te=n-e pe no: I r. Sine,.. cuvmteaza, Preastirnpt[e StJp'ine'!

._ Domnul ~i Maica Domnului. Cine-i?

. ~. ~afail. P~reasfintite~ vi. c.bea'Dti. acum pirintel[e duhevnie Danitl pina 13 ctmitir, ca se petrece 0

mmune mare 31(:0[jO,. .

-, piscopul s-,a dus Imediat,

~ Preasfintite, ia uc[d~a ce-i in monnlntu'J asta.~ ~ Rata il, dar de c.ind fl bare?

- Au trecut patruzeci de zUe.

- 'S i cind 'il bate'?

~. fl ~'ate ·n.u~ai c:in~ este un ceas ,i'Ri in miezul nopt~l f1. unul dupli rniezul noptii, Doua eeasuri n bate ~,ru pe urma nu se mai aude, A·tunci a. tn.tre·bat episcopal: - ---

- Ce-i de fi[cut, plrin'~e: duhovnic?

_ Trebuie si ... W dez,glioplm, sa vedem ce-i en I' Ira sul, ci acesta a avut mare blestem,

Pe eruce era seris: UA'"ICi o(llh~[e't,e robul 1 ui Dum.n~eu~ Ganciu - a~a l-a chemat din botez -_; fast ,a~rrunlsk,~~or' cd . ~piscopiej Hu~;Hor'\ de origine bu~,gara, ca bu gam sunt tot ortodocsi. Murise de mat

CL' :iIi' o 'Pi ..iI

I _:,,~l:' n

67

mull fu ani, ~,i acum il bAteau dracii, lot ca 83,-1 descopere Dumnezeu ,i sa fie dezlegat, saraeul.

A doua z'm. au chemat pe omul [CW1e raspnnde de c irnitir; sa dezgreap e pe ace I crestin, Cando I ... au dezgropat a doua zi, nici limba in gur,i. nu era pu treda, Cum l-au 'pus ,carnd a murit, asa l-au glsit. U nghiile crescusera ca. secera; ii creseuse barba ~i p·ani~. in mermant pana jI08.; era negru la fata ~i umflat c a doba. DI,2lJ.T nici hainele de pe el no reran putrede,

, imic, Sicrinl era mtreg ~i el,

Lsau rezemat de biserica si I-au pus, 0 basma ,alba. pe ochi, eft se sperja lumea cat era de urit~ A venit lume multi, ca se auzise cit la episcopie au gisit pe unul pe care-l bateau dracii in fiecare noapte lcite dOlla ore; ~,i este de rnai mu~.ti an] nepntred,

Episcopul a chemat sapte duhovnici mari, i' ntre care ,i eel al episeopiei, :;;i a zis: "Rai si-'j facem 0 dezlegarel ;"

$1 all mgenuncheat fieeare §.i au citit dezlegare p entru Ganciu, I -au citit rugaci unile, I-au d us in hi serica ~i i-au fieut t031ta. 'l,'",induiala inm[onnantirii C1lJ. dezllil@glifL Apoi l-au tngropat la lac,

Dupa ce I-an ingropat~ l-3JU intrebat pe Rafail daca se mtll] 3.J]Jde. cum tl blat dracii, Nu Si""S! mai auzit nimie nici in zi ua die azi,

Dupi. un an" cand I-au dezgropat, era deja praf

',' -au risipit toate oasele, s-an facut lirana. S-a mirat toata lumea ce minune it fost acolo .. El a cerut ajutor sa fie dez egat saracul. Cat! vrerne trupul lui nu era purred, sufletul [era in rnuncile eele negraite ale iadului, dar ell dezlegarile atatol' duhovnici ~i ale cpi scopu '0.], 1- a. iertat Dumoezeu,

MU'T AREA MU'NTELUI ADAR C . RU,' ACIUNEA

ICind te-ai sculat dimineata din somn, intAi sa. po'V,a~uiasca in viata fa nevinovata rugaciune, Da repede eu apa rece pe ochi sA sara. somnul ~ fa trei l'l1chinlciun rn ~n fata sfintelor icoane ,i apoi mcepe cu. rugaciuni I e inc epato are; ,;smava Tile, Dumnezeul nostru, slava Tiel Slava Tie, Dumnezeul nostru, sla v,a Tie! Sla a', ie .. Dumnezeul nostru slava Tie!"

, '"' If ~ .,.. ,,""'.

Apoi: ~'jI mpirate eeresc", nSfi rte Dumnezeule",

Ill' . ~ . tX T' -'. "~ T' .... '11 n C" In

~'II . e:aS.l!J.8Dr:sII. . l"'E:lme ~ "~ ~ atal uestru", ,.,. rezu .

P 1· ·1,~.f.iI.!II; u lel 1 ,.

" sa mu ~'''UI' .~. ~~ ce eta teo

Rugaciunea este 'maio! §~ imp arat,e. as I peste toate faptele bune fjj aduce tn suflerul nostru dragostea de [',l.11' ezeu ~i de aproapele. Ea uneste ,i Iipeste pe urr de Durnnezeu ~i in faee un dub eu BI.

Ori ce rugaeiune-i burna, dae! 0 zici en fldea lui Durnnezeu ~:i cu. aten~t~,e,,, E~,ti acasa, ~ti pe drum, e.,ti in camera ta, e~d la lucru, esti 18 Icmnp,. oriunde, tu tnalta mintea cake Dumnezeu ~i zi cum poti, dar zi mereu I eft eel ce se roaga des, ~ns~i rugaciunea i se face ... lui celmai U1Me dasca' al rugaciunii,

m Maq,ea eea Mare" Mi1:n:tuitorul era flAnWnd ii \I a~dind un smochin Infrunzit pie cale, a cau.ta:~ I oan e !i'n el, dar n"'31 gAsit; l-a scuturat ~:i D=&U c,i.ZlI!lt smochine, Atunci ,R zis: De acum sa ,uu S{~' ma'i!ac(J I oa de in tine In v,eac, ~,i ind:a'ii s-a useat smochinu l.

Atunci Apestolii s-an sneriat: - Cum" Doamne

, ' 'It'',.~ - , '-J' ". ,

s,-a uscat smochinul la~a de repede?' ]ar

Mantuitoru.1~ aratand ci:t de slabi suntem noi in

credinta,. zice: De veli a~vea cn21di,ntCi cdt un ,grliunte de' mUftar~ nu numai smochinul acesta S-,8r- usca, ci vett zice muntehd acestuia: Mu.tti,.,.t.e de aici ~i te

. J'

aruncd in mare. §i se v,a muta. ,

- . '" ""d ;tt ".,..,1

Slmanta de mustar este 'mal m]ca .. ' eCi1 . cea ble

ceapli ~,i d~cit cea de mac. Bste foarte mi,e!, si, cand o semeru, se face un umbrar mare cat un mar'; ineat vin ,~i pas3Iile cerului ,~i stan in ramuri Ie lliu"i. Mustarul este simbolul credinjei,

M,an~uitoru.lli at spus: Cela ce crede intru Mine, minunile care le fac E'u1 ~i' rna t marl decdt Mine va face; .ca Eu la Tatiil .rna sut; qi lila V,o,t trimite vo-z,ul de acolo pe; Duhul Sfliut ~i orice veti cere in n_umele'

Ad' '"' ........ ,:ii!, d 1 ~ '"" d

Meu v,a fi ·vou.a. lea ,~'wjili, e UC ,BCO 0,. sa va _. a . U

putere, ca s·1. vedeti cum se implinesc cuvintele Mele

~I 1 !!~,

ILIa v reme a or .

Hnstos n .... a muta munfi.. El a inviat morti de patru zile, a mers pe apa, a imulptJlinUe '. r crestinilor care cried. tn 81 mat mare putere sa faca mi n uni a Ui:sBlt.

Deci, dac!. eels ce crede in Hristos, Val, face

minuni mai marl decat Dinsul, si. 'vi spurn 0' istorie cum B.-,a mutat muntele Adar din A e :' andria, la anul 604 ,dupe. Hristes .. '~i iatl [cum. a lost:

in istoria 'B isericii Bunt trei sfi n tt care au rm tat mun tii leu rugaci uaea: Sfantul Joachim" Patriarh ul lerusalimului, a mutat munte.le Durda; S Iantul Marcu a mu tat rnuntele . '. racesc din A bisinia, pe timpul S fin til ru.ui Serapion, iar pe vremea Stantu lu~ Platen l' l at iathul Alexandriei, un argintar a mutat rmmtele Adar 1600 de stadii p'ana in apa Nilului, Avem Vietile SflnJHor ~i storia Bisericii care-i veriflca II de-atatia mari isto'rici.

. - - 'II

- .~~~-----.

70

PdQ, secolele V.I - vmr arabii au dar-Arnat multe tmpiratii in Africa ~i ~11 Asia ~] au ajuns ~i in Europa. Dar cin.d all ajuns ei tn . gi pt, pe la anul 604 ~ toate larUe erestine care au fost - Pamfilia, Pontul, Gala' ie, Nicomidia, Cezareea Palestinei, Fenicia, Libanul, Siria, Frigia, Paflagonta, Mira ichiei - le-au ocupat, patimind atunci milioane de crestini, cum a. fost ~,i pe vremea tmplir,8),tiID.o'r romani jplagini" cind nurnai in N ieomidia mn. zi UI. de ,(!rae· un au ars .20.000 de muceniei, pe timpul Iui Diocletian, Cki i-a ~asit in biseriea in zi fa N'a:eterii Domnului ~'~a.tunci all. inconjurat orasul ei a dat foe bisericii celei mari ~,j 1.=3; ars pe toti. Alta data imparatul Traian a ucis ](1000 die martiri in ald" bise,rica~,~n,

~ rl gia, eu tot ell femei ~i copii, ,~i iar.~,i in timpul i npliratul ui N ero au merit 1.5 ,. 0 00 de martiri,

rin secolnl V I au ajuns arabii ~,1E in Egipll~ l'-a' a

I cstina pe atunci, Astazi Bunt numai cinei milioane ,J, ores ini monofiziti ~.i v eo. 20"000 de crestini ortodo csi ]n. Pa tr iarhia Alexandriei, Ceilal ti to",~ sunt mahomedani. Acolo a fost fccarul c,[lugiiFHor::

Sfantul Antonio eel Mare, Sfin tul Mare arie, Sfintul Pahomie, S fin tu 1 Paisie ee Mal ie" Sfintul Sisoe :> fintu~ Pamvo, ~i atatea mii de ICU.V~O'£}i. Numai S"~I ~tu~ Antonio eel Mare avea, in pustiul Egiptnlui, 11' "~ t e 20 .. 000 de uc enici prin seco I ul IV"

~ srau in j urul Alexandriei orase de CMU.galL Era I U I UI a~~h Oxirinius, care avea mai mwlru clm.ugar· I, ''it 0 ameni c b.itnri ~i Erau mnlte manastiri de ~, ,I u .. r.ri ,.i de caluga .. ite,

and au ajuns turcii la Alexandria ~i au pus m a nape cetate ~" pre Egipt, era pa triarh Sfantu PID~ [0 .

PARl"NTELE CLE'O!,'A.

1_·'

.

La ditHJH q,a e. a: OTt tie faci mahomedan, ~1r~. t,~, trece prin sabie. i ti tai.au carpul dac i no. te fic'e:31 maho,medan ..

.e s-a intimp,lat? ...

A venit veste la episcop ~i au tncepu t sa pUi~gl preotii ~~ P oporul :j,Au venit tnrcii, ne omoa i pe toti, daei nu ne lepld,lm de Hristos!" ...

Atunei S;=·3\ dus episcopul la sultanul ·turcrulor ~l

sui tan ul i-a :spus ,a~ a;

- Tu e§'ti' mal rna e pestle c,r~tUti?

- c'· ii, soot ..

C t 111.. ;,;,?

- um : e eneama.

- Platen.

_, Uite, eu sunt pasa eel mai mare, trimis de

su "tanulli 8Jl,~t Hristos al vostru spune. 'minc''',u:flrru~ ~,i a mcepu! Sl;a huleasca p e .Mlntui torul,

= Dar de ice;?'

- Uite, am 0' 'vangheliie in 'mana. mea! Ia a cc scrie aici: Daca 'veJ.i avea credinlii alit un graU'n t de InUft",,., veil zice m uMtelui' aces tuia: R.idi;c~-te ,i te aruncd In mla~e; ~;i dacd lAeli crede, va fl cum zi,celi.. Deci, daei 'VQ,i sun left eresti ni ,~ .. ,athietr~i ~i preoti ~~i cllugari ~:i clluglrite atstea mlt~. aV"~l~ .. opt zi ~ e CD muntele acesta, Adar, S 1-1 rnutati dmn. .;0 C. (Caei era ,aoo lo un munte mare §.j avea cateva ~,at~e. ,i die crestini ~m 00 mahomedani) , Daol MlJi~~'! mutati ~l_ rugacinnea In opt zile, nu. va rlrnin.e~ mer ~n ,~~e"~~'n netaiat ;~i averile voastre toate lie luam nO:1. Sa. v:~ eu, ex ~ sti asa pu tel Ie 3,'1 adevar in Evanghelia voastra sau Hristos a spus minci uni I.

CIEI n-a fost Dumnezeu, a fost un prooroc asa

spun mahomedanii.

NlS VO'R'BE5TE

Patriar ul a zis:

- Domnule p"a~,l - p'a~,ii lnseamna general la turci ~, lucr .1 acesta care it spui dumneata este peste putinta noastra, dar M,lnmitorul poate va (ace mill ell noi, iar daca nu, vom muri ~olti ca martiri.

Citei altfel trebuia sa Ie taie capetele ~i sa le ia ~,i averi le,

,- Eu nu ~'tiu! a zis sultanul, Daea nu mutat! mun tele in orpt z ile, nu ramane nici un crestin §,i ni ci un caWugar ,~i nici un preot in taati lu .' ',e, asta .. Sa va arat eu voua si mai spuneti mmciuni, ca, voi zi'ce,i ci puteti sa, rnutati munti i cu rugaci unea, c!, a~ a sptme minciuni ~.i Hristos al V06trU,.

Patriarhul a venit scarbit tn Alexandria, a ad una t episcopii, sine dul, preotii, staretii 3i staretel e man,lsn-rrulo:r; to'ti crestinii cei buni, 3· le-a .zis:

~ Iatti, fratilor ; mai avem de trait opt zile ,i~ daca

"U vow mum mantele Adar cu rug'ic1iunea,. nu 'Val ra:m§.ne: nimeni viu, Turcii au IS,PUS ,ea ne omoara pe toti ~ ,ei S mnta Evanghelie spune minciuni ~m ell nu se poate sal se mute muntii c.u rugaciunea, Ci daca n-,8! rnutat Mahomed munp i, apoi m ci Ori800s, nu poate, ea au spus c~ Mahorned :ail 100r a fos,t mM mare ca Hristos.

- Atunci ce-i de tieut,. preasfintite? Patri arhul Platen a spus:

- Noi, ',ubijj mei ft,atm, nu ispitim pe Dumnezeu, ca n-aven no-m credinf.l sa rnntam muntii, Hai sa punem rugaci uni ~ in~!i ~.i -ntai punem trei tile de post, Si p stcasea toata cetatea cu to,t ell.

ii, anirnale, cum a fast in N~-lIUV .. Copiii sa nu suga la

marne ~ e ,- or, chi ar d .' I III ri, Toata 1 umea sa vina,

P'ARINTEL,E CLEOPA

7,]

la biserica §,j sft se spovedeasca Ne pregatim de moarte, 'oti• sa tre.a,ci pe Ia duhovnici sa se 111arturiseasci ~'i ne ~mparta~mm tot lP'opo(ru'~ eM Sfintele Taine, ~.i CBJre este oprrt ~i care nu-i oprit, p entru c,a. snntem in fata mortii, ~,~ chiar d.e vom 11 uri, s,a murim spovediti §i imp,arti~ip cu Sfintele · aine ~Th mai mult, ce va voi Domnulcu noi.

$ i a p~acu,t 1.8 toti c.uvin.tu1, acesta, ,i au ple~at: toti acasa, Iar preotii au. adunat oamenti in biserici

*i le-au Z'lS: _

- Oameni buni, ia~a turci i ne-au Jtllconjur,at! A

vcn i t cahful Omar ~i. pas a ~~ sul tanul ~fu ,a,cuf!! ne-~u dat opt zile de vi-ail. Daca vorn muta rmmtele ,Ad,ar · u rugaeiunea, VO'M k,ili; iar daca nu, nu ['imane

unul viu :§1 averile noastre me vor lua ei, _

Tot poporul ,clod a auzit a tneeput a plange,

~ lata ,ce este .. A rindJuit patriarh .1 'POIst; , , im· i I1U gusta apa §i n1jncflire trei zile ~:i trei nopti, macar lc ar muri de foame, Cine va manoa, nu mai este , restm, Faeem ~i noi ca "j poporul din cetatea N mi ve, cand, a! spus Prooroeul tona ,ea mai au trei

'/, ~ ] e ~:ru VO(f mur~.· Peate V~ face DlIJlnmezeu mi Hi cu i sl faea vreun semn cu muntele.

$ i au p os'ljt erestinii ~i preoti.i §:i ,ell ugari i ,I

maicile ~"i toad. lumea ~i pustnieii din pustie, caera mare pusti a sk.emica ". avea multi sihastri ~. oameni . ~ inti, S,i s-au rugat lui Dumnezeu §~ dupi ee puporul a postit trei zile, preotii i-au spovedit pe tuia ~i au impi\r~3~it tot poporul leu Preacuratele

'aine, ~,i care erau vrednici ,i care DU. Ce .. au zis? ~ Mai~ oamenii aunt til fat a, mortii, Omul, in caz de t carte, trebuie sa fie pregatit",

N,I!' V

Pe urma ce-au zis l'

- Hai si !n.conj urarn muntel e cu procesi unel Preoti ~, ~j arhierei rn imh'raca~~ au uat moas tele

Sfi,'tului Mina, moastele Stiutului Pro,', roc Ieremta, care se gasese acolo adnse de Alexandru ~ ,I are, . Machedon, Au luat prapurii, crucile, icoanele, ~1 au mceput a merge Tn j urul muntehn ii a_ face procesi une, cum se face pentru ploaie p e camp, ell S B:ntID1~~ Maslu, So i mergeau bt j urul monte W,ui c,iteva sute de " I etri cantind «Sfin te Dumnezeule",' .», :Si iara~i zieeau diaconii: ",lara ii iara, p lecand genunehii nostri, Domnul ui ,sa ne rugam .. ' in. :~,i iar, se rugau arhlereii pHtn,gind, du:pa C'6 'I' oporul era acum tmpiirf1!l,i t ,i pre,gitit de 1 carte,

~,i a spus patriarhul: ,,;Sa, iaaa cat se poate die. multi, numai cei bolnavi ,~i b!'trini sirlmina 'in ras, Sa vina toata lumea la rugaciune".

Si au mers m, jurul mantel 'I:n Adar 0.1, :m It. pop or, fi,citnd fugiC'iune ~i citind din Stint,a, Bvanghelie, Trei zile au met'S" lei mnntele era mare ~," ei tot stateau in genunchi "ru preotii le predicau, Se

ugau ,.i iar mergeau da, nn s-a : acut nici un semn, eei trei zi e trecusera ,i CD trei, cate au posti t, erau ~u~,e, Mai erau doua zile ~i moartea tuturor e a de ~ ·11· .

Dar s-a. mta~,; at to minune mare anmci. '(,B! un , r ~ i 111 ar faur de aur, slivm, foarte in toati eetatea , 0ntrume~te~u"gul mainilor lui, oan i1 -hi, rna ra unbaiat cu viall1i, stlnta ~i necasatortt, EI . in trebat pe preot:

- "irj_nte, merg ~ru eu acolo pe monte la ruga-

clune? '

Dar preotul avea de ficut nis tie. sfinte vase" p otire, diseuri, ',i de '~rn:br,ac\a.t evanghelii pentru sfanta masa, ~i i-a zis:

- Fiule, tu r,amAd" cl doar tot pentru biserica I uer _ zi. Rim,I' ilia argin taria ta ~.i 1 ucreeza, dar sa postesti ~l tu §t sa te og] in flecare ceas,

~ i a ra'm~s argintarul Ioan s i lucreze pen tru biseriea, insi, ,eI, flind. argintar, lucra §i pentru temeile care veneau la e '.

In tirnpul acesta . ~.ucr,!nd e ,~l ceilalp,

inconjurand muntele leu pIOSI." ell rugaciune ~~ leu

-,U\ngere'.!. 0 femeia rea din cetat,€ ~ care n ... avea gri j ,R eredintei, fiind 0 femeie depravata, a, pus ochii ' e d ansul:" ~i ce- a ,gindit ea? Acum, 'cand toti s-au d us din, cetate, oil gism~t pr ile.j sa Sit d uca la acest argin tar cu gand,sporcat., $ i s"',a, dus la Ioan:

~ I oan e ee faci?

, ,Yh,!,J!;, ~ ,,' .,

Dar el, saracul, searbit c,a_, arabii ~i amenintau cu moartea si parinti," ',ui erau du~i la ru,ga.ciune cu p a triarhul a zis:

Ce si fae, doamna, ~ata, 1 uerez nID §te p otire

. entru biserica.

_, Am venit sa-mi faci un inel de aU'f"

Em nu era tocmai bucuros, dar fiind de meserie, -3. zis:

- Da, doamna,

l-a lliltat masura sa ... i f~ca mel, dar ea, fiind

femeie desfi"~anatl", im. pri ve~,'~,e in ochi ~i--i spune: ,~ Mli Inane, mie i'nii 'P' ec ochii tar ~

Dar ,eW, eredincios foe, a zis:

_ Cum ai zms?

...

_ lmi plac ochi ". tai! De aceea am venit sa te

vad,

'76

N

,. ~ I t~ pia,c ochii me]? Maru a~l~eap·ta~ dl()amni~ pu~, tU.1 ~ el 't1-l dau,

A 1 ua t cuti tul CIJ]] cat 'Ie 1 u era, ii~ de fat.l ICU. ea, at SCOlf;; ~ ochi ~m l-a pus pe taler,

- IJi mai trebuie si celalalt?

- Ho, 'mal nebunulel De-aeurn ai sa rnori,

. ~, Tu nu vezi ea maine-potmaine murim au totii die. sabie ~i tu vii aeum cu g:§:ndu:ri curvestt la mmBle? N u vezi ca- i amenintara cete tea ~.i murim CU, tot! i de ~ ab fa ~ W:cim.or? '1 ~i .P lac ochi i mei? .. n~~ l-am scos ,~i tndata ti-l scot r;n pe celalalt, A~a rna inv,ati3J, ' ristos:

De te sminteste ochiul tdu eel drept, scoate-l. Lsam scos pe dreptul; ti~l scot [~i pe st!·n_gul.

Atun ci ea a fu,git speriata ~,i s-a d us de-a spus 121 <0 lVi.etttn.a de-a ei. Apioi s-a afla in toatl cetatea, Dar el, s:!~,acuI, si =·a lega t ochiul cu Q ba tisti ,i muljumea lui Dumnezeu, Celui care a zis mn vanghelie [ca--ru 'mai bine s.a, mergi cu un ochi ~n Raj ~ d.ecat cu am!n.do[i 'in iad,

$i a aj un s vestea ~i Ia patriarh ~,. atunci ~i -,ft adus amin te pa triarhul ee spune in, Psaltire: Dumneze« face voia c610,- ce ate. tem de Drans.ul ~.i rugaciune:(J lor 0 asculta. $i a trimis doi diaconi fn Alexandria, zicand:

- Duce~j'-va repede in cetatea Alexandri e . ~ mao argintarel oan, si, daea-l veti gasi viu, cum va p utea, sa vina JNmlt 1& noi, S,i vini ell na,dejdea 'in Dumnezeu, ca a vern mare nevoie de el!

S-au, dus diaeonii, El, ci: d a auzit ca-l cheama pat iarhul, a zis caWe ei;

- P,lrinti1or~ rna cam doare un orchil Dar n-a spus ce-a fi,cut., .M,a cam doare un ochi, dar am sA merg,

"

Si a luat s.iracu'i Ice a putut ~i a mers cu diaeenii

~ . '

aceia :e..i a ajuns i1Jl1l fata patriarhului,

- Ce am, fra te I oane?

- Mi doare un ochi I

Tot nu spunea taina, c! asta este [0 mucenicie de

bunavoiei•

Fra tie Ioane, no] stim ce ... ai p,a:lit Dar U ite, rnai

avem dou!, zile ~i rnerirn ell tOi~~i. Piindca at1tita ai iubit pe Mant~J~torul lumii, 'fncat ai facut porunca

. va .. ghe 1 tei, ca ai scos ochi ul tall care te smin tea" t· -al ternut de Durnnezeu ~j pei Itro dragostea Lui ti-ai scoa ochiul ~i erai gala sa- . seoti ,i pe celalalt, credem [ea ~~ Dumnezeu te va asculta pe mine acum,

~ Dar c€ sl fac, 'plrint~'?[

~ Musuhnanii ne-au pus aeeasta condi lje': dac I pani poimaine nu rnntam muntele ~ cl aC:UlU S C apropiasera ,opt ZH[6 -~. daci nu m I tam munt .... ~ ..

acesta ploi mn apa Nilului, toti vom pieri die sabf ~i ave ile noastre VOT fi date la turci. Deci te r, gim,1, frate loane, 'hai cu noi §.' fa:fj.i tu rugaei une I

- Parmte, cmlm S I 'rna. ([og'?

- N{~ rugam odata ell tetii, iar tu ia sBnta eruce

I'- ~ ~ ... OIl

In mana ~~ Z1 asa:

- In1 numele Tatalui ~i al Pi 'lui ,~i am Sfantului

. uh, munte .al ,lui D i mnezeu, Adar, tti porunceste nevrednieul rob al lui Dumnezeu, loan" pentru rugaciunile tuturor pirin;nor :~i ale" crestinilor care sunt aici, ridici-te :§i rnergi pinl in apa Nilului ~i s,it, n u te mai opresti 1

~i a fticut asa loan Atunei s-a pornit un cutremur mare ~i au 'iOCH;:;iput a se Iegana muntii huiet mare. Muntele Adar s-a rupt de ceilalti mun~~ ~i a tnceput a merge huind la vale, Ce s

78

tnt,i~'~ase?' Casele care erau pe mente au in.ceput a se dirl~a, una peste alta, cic:rn crallR muntele ~i omora rot Ice gasea,

. Arabji care pandeau cu sibiil,e trase, cu. armata

de pe alt munte, s.e intrebau: .

- Ce se in.ti,rnpll!?

- ~e roaga crestirni .,i s-a pornit muntele Adar,

ca no] am spus ca Hristos spune minoiuni I Iata credinta crestinil or:!

~ i au inGeput a striga de frm eli la d umnezeul 10 ,

... . _, rw - I; ii

impreuna cu generalii:

- Alah ~ Alli,ah~ Alab! Dumnezeul crestimtor pierde Jumeal Uite vine muntel e la valel

~:" . s-au dus generalii turci Ia Sfln tum Platen, patriarh bitramJ, avea 90 de ani, ~i au Incepu a se -. ~ a,:

Parinte, par.~nte, opreste muntele, ca avem alatea. sate de mah.omedaDi~' Opreste mnntele, parinte, os mar' toti arabti - ,ea erau .,i sete die c:fre~:t~n~ .,

Iar patriarhul a zis:

- Pii lor, no i ne-am moat lui Dumnezeu ~m nu cu. puterea noas ra s-a pomit muntele la vale, rei eu I,' 'l 'te rea ~ ui Hristos, pe care VOl· l ... ,ati hulit ~j ati zis ca ~'Pune minciuni: nC! daca ar avea vreun cte$,tjn ere. ] n ~a, cat un graunte de mIll3 tal', va ri ce mun tel ui ~L l se mute ~i se va mum". Deci Hristos at pomit 111 U 11 tele, nu noi, ~'~ daca "1 va VQ,i,. 0 sa-l opreasca. N, .j no-am rugat 'elui A.to~utemic §ru cit va voi EI,. ul ~lt va merge,

~.~ a rners mantele pina in apa . ilului, Pilla in zi UCiIl d e azi, cine 'merge in Egipt, vede minu nea

PA'R.1NTELE C.LEO'.PA

7'

aceasta .. Nilul a OCOIUt mnntele, lea em, s-a oprit drept in albia N iml~.m~~, ,i pana a:z~ N i tu~. face. ocol, ]1"oatl tmprejjurul mnntelui, pan! vine in ambia S~ mapoi. _

Aceasta mutate a muntelui Adar s-a intlmplat Ia anul 604, ,ciiud era P aton patriarh a Alexandriei ~,i cand au venit arabii sa distrug;a neamul crestmesc de acolo, ~i s-a scris aCl'lls,ti minune in Pro.lQage ,fu in Istoria Bisericii. Iar mahomedanii, lCliud. au v:lzu.t pu terea eredinrei orto doxe celei adevarate, nu. numai ca. n- au omorat pe crestini, CI" 0 mare multime die generali ,i oameni de rind, s-au tncrestinat ~i au zis: ~'JHris'ros este ad,6v:alfatul

Dumnezeu" .

~~-.y..1. _' 'Il

Iar califul arabilor a s:pUS,: ;.,10 ·s.uta de ani 'UU se

va 1 U~ impozit de la crestinii din orasele ~i sate! Bgiptul ui p entre min nea pe care· a. facut -0 . 'r-'~ stos Dumnezeu cu crestinii, ci\ a mutat muntele Adar W"I fata a atitea mi i $,1 sute de mii de oameni care !,,,,,a II

vazut' ..

Deci, cand am p omit noi cuvantul despre rugaciune am a alat ca, daea eineva ar avea credinta ,cit un grlunte de mustar, ar muta muntele. Dar muntele s-a mutat pentru rugaciunea acestui tan.if martir, care a voit mai bine. de 0. :suti de fori s,I~,i scoata ochii, die cat sa m,ini,e pel Dumnezeu.

Cure lcre.,tini t§;i mai scot Htizi Q chi i sa nu faea p!caJt?1 CI zice Hristes: De te sm.int'6fte o'i!'hiul' taul scoate-l sau mana ta, tai-o. Care ... ,§:i mai taie mainile stu. picioarele sanu mearga la pleat? Nimeni,

Dar Domnezei nu cere numaideeat aceasta. caei ai vedea numai oameni cu ochii soosi, Cere sa tiii.· . vola noastra ,i si, nu facem pacatul. Dar vedeU I

80

NE VO'RB'E$TE'

eand cmeva ~l iu beste pe. Dumnezeu ~ este gata g,! moara de 0 mie de o-ri ~i sa nu faca paeatul.

Aeeasta 0 lucreaza numai frica de Dumnezeu §i credinta noastra in Hristos V~am spus eft aeeasta rninune a fost rezultatul rugaciunii la atita lume @i mad eu seama a lui. loan, faurul de aur, eft a facut Dumnezeu sa mute muntele Adar, pe care orieine i]] poate vedea astlzm in Alexandria, ~i acolo se pevesteste ,~i minunea, eand 8 a mutat muntele acesta ata'~ ia kilometri, prin rugae' unea fie,. ·ti de crestinii ortodocsi, Amin.

DARURILE M,AJ'C[[ DOMNULUm

'oate darurile Preasfintei Fecioare Maria au '. s mult asupra ei mila ~i indurate.a. lui

, mnezeu, Dar ca e i-a fost ei mai malt ca toate pr i,cmn.i de slava. ~i de tnl!pre duhovniceasca? Care credeti ca. a fast eel mal mare dar al Maicii

Domnului? ·

Oare fecioria sau in~elle.pciunea sau sfin~enia sau price : erea sau alte multe §j nenumarate daruri pe c ire le avea?

DI.a, fra:~i' meil !n.tr,-ooev,lr, Preasfsnta F ecieara M i:f .~ a a fast impodobtta de D rnnezeu cu toate I laruri le cele duhOv.mIJw.rce~tL lnsa darul ce mai mare I ~., re i-a fost ei pricina de S:~av,a. §:" de cinste ne,grlita a los darul smereniei. Fad de aeest dar" toate celelalte . lm Irl u j -ar '1 fost de nici un folos,

Smerenia a fost prieina de slava ~i - de cmste . reaeura ei Fecioare Maria, mai mult decat toate d aruri le pe care ] e a vea, Pentru smerenia ei, dupa

P'AR'INTE'LE CLE'OP'A

81.

mirturia Sran-tului Duh, Domnul a cau.t.tlt spre smerenia roabei Sale §' a ridicat-o ilia atita s\ID a vii, ~i cinste, spre a fi lAudatA in cer de toate ostile eeresti, jii pre pan)W1t fericita de oate neamurile.

Smerenia a I ost cea dintsi pricina de inaltarie ~i slava pentru toti sfintii lui Dumnezeu, Smerenia a in~Hia:t pe Avraam ~i l-a facut pe el prieten al lui 'D umnezeu ~i 'taUt al multor neamari ~ rcac~ se soeotea pe sine a fi 'pimin' ~,i eenusa Smerenia l-a iDaJtat pe Iosif ~:i l-a acut pe el mai mare peste tara E .. iptul ui.

Srnerenia l-a Bcut pie Moise eel .gangav la limba, pova~uitor §~ legtuitor peste tot poporul .'.1' Israel, Caci se socotea pe sine nevrednie de aeeast i slujba ~i ruga pe Dumnezeu sa. trrmita pe a] t u·~ 1 a scoa erea lui Israel din n . bia Bgipml ui.

Smerenia Th,-a arit t pe Da vid a fi dupl ini ma lu i

umnezeu, eaci se socotea pe sine vierme ~.i nu om, U smeren ia a stralucit marele Danii 1 proorocu 1, cei trei tineri, marele prooroc Isaia ~w. mai :mu~~.t decat to~~ ~ dumnezeiescul I08D Botezatoru W, care nu se socotea . pe sine vredni e de a dezlega cureaua 1nc!l~am'intei lui ristos §" care, pemru adaucime:a srner eniei lui, s-s Invredrricit a fi martorul eel mai

propiat a] Sfintei Treimi la lordan ~i de a fi Durnil de Insusi Hristos eel mai mare Olm nll$cut din

femeie. _

Iar daca acesti sfinti maxi ai lui Dumnezeu au aratat smerenie mare, apoi cine pcate sa inJelreaga, cala adancime de smerenie a f~s.t in inima Preasflntet

. M' . A' ,,~. ii, I" de ]

-ectoare .» ana, care auzmo ~1 'hlteJllegan, e ta

Arhanghelul Gavriil cava zamtsli de . a Duhul Srnn ~i, va naste pe Piul lui Dumnezeu, nu s-a m~U~at cu

• •• ". .AI •

InU113 sa, C1 ICU, mare smeren e ~ socotmdu -se JP e sme

" '~I ~ 1Ik~ !, l'" b D' ~' . p. .

o sa:m:p'Jla. roa UI4" a Zls:a'Ul rOIf!I, 'd ··omn-U';t;lU .. -lie' S1Jh'Z

...Jiun,J:i; .r>" -',:iA -- ""'~ t'''' f

iUi'--i--'w ,.,,:u; 'li'~n"u.;Il:' ,au.

Aiei ell 3!d.evlt:a;~ 2], luat plinire c.uv,a:ntu1 S,eriptutiru care zice: Cine se va smeri pe sine, va fi int1,~~at. ar Sfintul Efrem Sirul ziee ci:: ",in :wfru:irrm, adinca se va 'in~Ula Dumnezeu";

Deei, dupa marturia acestui s:fln t pariJ~lte, mate darurile C1eWe mai rn:al te pe cele smerite se reazema .. Apoi ,~i Ia Preaeurata F ecioara Maria, toate darurile eele ina:~te ~i duhovmcesti cu c are a fost ~mpodob,"itii de Dumnezeu s-an rezemat ~,], au avut drept temehe

vesniea smerita Iml;] c U'OI\IIi!i!+iI!Io'll;"~

. ""''t' -~: ..... c,::!' l;i!I~ ........ l!J. ~ JP v~, __ ~",",~.I!I,""" ..

Inbiti ~ mei frati ~ SoP' - re 81 desl usi mai 1 Unlmmlat cele

t :II ~ Y.?

spuse despre smerenia Maj·eii Domnului, am sa vi

spun. 0 istori()arlt Se po¥e:ste~ife ca un vestit sculptor a facu r, pe lingi alte statui vredniee de lands I,:i de

" " " '. d .... d . ~,- ....

m srare, ,~i un mmunat spic e grau e care a tarna un

porumbel Toti se mirau §,i se mmunau de aeeasta

uimitoare ~i"'RI1ilillml~1 ~iii"~ die' n'~'Ii!".A""'A ""~ 'p' ,X 'Iii"\A !Il!I, .... :i(. "'nl I~ ~

U iii, .. ..' ill fib; j;]IVIll.Lli~,r tJlJAI,J. 4, I, VQII!. ..... """''''"'' "dI!'"-'_.i';lili, ""-"(W, "",,i;l, ID,,~, ""Po

mestesugul nu urmeaza firi], ei 0 de'Pi~e§te, pe ea.

Dar era 0 taina nedezlegata, cum, un spic care este asa de gingas ,eu. puterea, sa poata tinJli pe el greutatea unni porumbel, Dezlegarea tainei ins ii, ar&ti ~'~ inchl p!1d'e$te p e Preaeurata F'ecioari, :Mm"i..a. Preasfinta Pecioara era ;adc;i inchjpuiti printr-un 'fir de grall., iar porumbelul era chipnl Duhului Stint

s,pricum ~sta.t,ea 3!pl1ec,at de greuta.1I!ea, porumJbeI,u.lui, a-ritind, c,a un simlboI, smerenjj.a, c,ea ma1'1e ,a P'reacut,a:tem Flecio~e, Matia,~ C,llie Sf-a ,a'Pllec~t eu mu'~Ui dragoste ~li (merooThlc chld Duhul SGnt ,tt v'eD'~'t :p es'te e,a, ~.i a ta,CU~ 0 s,i1,a~ Th,ui. :HrisJtos, Dumn.ezeu,.

PARI'NTE'LE CLEC,P'A

:83

I1illb~m,'tU mel fr,a:.ti" dupa cum ;Bl'~~ auzit, smerenia a. fast pricina die ala vi, de cinste si de tnal'tare la lb!l)'~i

fi ". '1 . D . ... " 1!~ 1

. .' '. , 0'.1 ' ' -'. ._. ',' '.[ "a' ,- , Ullll. a

Ii, ntl1ll Ulunme~eu ~1 cu atat m_,l nl, _ , ,

Preasfsnta N asc i:toare de Dumnezeu ~i pururea Pecioara Maria. Dar si sti ti ~~ sa ~nt'ldege1i, cii mai

nre' C<!'iIll.:i1' d e toate a fost sm ,,;;,,~,~ Ifill ..... 'ea n' eml . ;.,s"I!"II~I"II""~+'~ 'l!il

F' ~I~.~ :' U~-~!"_ Jlv.~ _ ~_" ~.!ILv.J,ldlJlJj,a w. - I. "~I~.A~. I~

D.I··· .'.', - 'I' u ~ D: umnezeului ':::1 'M: .... a'-~ ii t orul ui nestru

oomu ,,1.) " cUll..l ,~,>,.IL~.IL ,&&'!J"Y Y' _ ,_y _ __ _,

. .

Iisus Hristos, Care S-a smerit pie Sine, ascuJ,~ator

fiC8Iui'U-,se p Dna ttl moarte, ~i. moarte lie cruce.

Iar aceasta nem.i.smata smerenie a Domnului I~a adus Lui 'r:u:~m.lsur~~a slava ~~, einste ~~ pen tru aceea Q i Dumnezeu L~,(J J),p:ett'in(illat .~~i' I-a Ida! Lui numeJ care este mal presus de tot ,t1:umle'le:~, co ,in,tr:u numele lui Iisus tot ge,nun.chiu-l 3a se plece, al celor ceres ti,

I'·~ ,~... m,' I' '1 .:I d' b

a eesor pa~"un'te,tl ",~ ,a ceior (_~Iec~.;es.u" i t.

Dar va ziee c'ill'm1;@'v,a:' "Oe este srnerenia 1 n La

. ." _' *': . ,_. \~ ifij-' [1''1,- ,..:ill e n':iI" .... u I .... ~ "iU~~nt,~ 11,e' m,;Di; 1,1iJii - '"'"'1" rolU a ~II;:!!

aC€raSI!J"a VOl r "'!;;II py:nU!, . !IUI,!Io.. 11;..'101·" III , .. I!;.;IJIj,. ",-,11 !!J,~"" U . .h ...

SBn tul ui Isaac Sirianul: ,~;.Smeren.~,a, este haina dumnezeirii, pentru C.,R cu aceasta S-,Q ill11briic,at Dumnezeu, cand a, 'l)iJi.,evg,rut a veni in 1 ume, ~:i S=a tmbrseat in firea noastra cea smeri 1ti"~ .

Iar daca se va inweba, cineva din ce se mJaltte ea, vom zice 03 Sfintul 10\311 S'Cirarul,. ,ca. din ascuhare ~'~ din tijlerea voii ~ S i daci va zice cineva pentru care motiv smerenia este ,a§3, de mare, voi ziee, p entru cA numai ea poate ueide p e eel mai mare

.... st .'," . t '~""'d' ',"'" p .... , '~"" .. ' '.', * ,. :I3,.;'O";If Am'·· , .•

paca _, C,3Jie es. ,e mau .... :rru.a.. ,en 11.1 U a,ceSIL\ p~8h~;o gen 1

;]u cizut din oer §i ~rtf'imo§rui no~tri,' Adam $i Ev;a.~, au, cizut d,w.n rai; [;aci, asculrind d~ ~arpeWe, diavol, H $-a, nl'[ucit a se {aGe ca ni~,t0 durnnezei~

Fr,a til 'mlei) VTieau sl vi spun. cia ast2izi, Ina ru lTIU 1 t ca oricand, 3Jce;st mare 'plica t aJ mindrie~ a c~pr i 11.S

toata 1 umea, F lee are doretS'~e sa fie mai mare peste al tii "i s!-i re beasc 11 ~'] s a- i staplin.easc!. Piecare doreste .si fie mai 'b 0 ga t deeat altul; fiecare s:i fie mai cinstit, mai ve stru't :lji rnai ba.ga1l ~n seami ldecit altul, Fiee are doreste a se socoti mai l'n;~Gl,epl ,decat al ti i, F iecare se ~ a uda c,1 este mai iseusi t in. meserii ~i meste ~ uguri,

Cine invatl pe eel ,sir~c 8i fa piinea de la gura eopiilor ;i sa-fl cump ere tel evizor ~:i video, spre a-si lnchipui ,i el lea este asemenea cu cell, ~vU'Jw,? Nu mBDdri.R~'

Cine mnva:~a pe feme] ~i pe fete: s:a, muneeasea 1 ani l}i ani de z;i le, nu. spre a,-'$'m cUIllplira eele de

• IJ. II... II !,;,;,I' hii 'I da si

nevoie vietn, (':1 spre :ar=~:~ cumpara roc n a mona :~l:l

inca'~ ~amin te 1 uxoasa ~i alte 'iucruri desarte, care nu ~jn nici de foame, nici de frig? Oare nu mandria?

Cine trrv.a~! pe eel sarae, care are 0- easa de copii, 8i se sirgui aSJca cu mai multa trud!. spre a le face la toti haine bJXOafN~~ ,i de mult pret~; spre a-i face sit fie tn fIr,ftmd cu lumea? Nu m.:311lldria?

Cine face pe fetele 3'm pe femeile eel e tru~o\are 9,11, se dreaga pe fete eu pudra ~i ell al te una ori $1 sa=~,i

:c iI!..".~ x.·'···

vopseasea ung~!Ilru h e spre a arata mat tmere ~t mai

frumoase? Oare nu mindr~;a. ~i slava d~~arti; care este fiiea cea d:wnti:w. a mandriei? Vor sa fie cu oriee pret in r,ilnd, en 1 umea ~i nu aud p e Apostol ul Iaeov, ,C a re ai c e: l:umea in eel .rau sace; si m.,ar,I-;~j: Cine se [ace prieten ell ,lumea;; SI@ feu::e ·vrajmaf. ltll Dumneseu.

Cine' invaJpi, pe cei n.'ej,nvitati sa defaime pie cei ell. adevarat Tn.vatati~r N u milldri,l,? De unde vin 'bi:ta1ile) ambitiile, Iaudele, pricinile, sfezile, tulburarile ~..i vrajbele intre oameni? Nu din mindrie? Ca

PAR'lNT.ELIl CL.1l'O'P'A

fi ecare se so cO'tte~te malru tare dec fit al tul ~::[ mal drept, Au nu din mandrie?

O~ :rau~a~e mra marginit Cine UUlW. cunoaste azi 'rautiti le tale? !;;'i cine se mai 0 steneste al8:tazi sa ahmge aceasta ciuma sufl,ereasei din, inima sa'?

F'r,atH mei, iaUi pentru care pricina sfanta smerenie este cea mal vesti.ti din toate virtntile, pen tru cl numai aceasta p oate S 3J. le p,az.eas,c;a. pe toa te @,i !La:r,3,1 de M, taste sun t nimic, S a :,;:tj'~]J ~i sa ~ine'~i minte 'ea nnmai aceasta ::ni'ng,uJ,a virtute " smerenia, poate in vremea mertii sa mantuiasea pe om, dupa cum zice unul din sftntii Filecaliei.

De aceea si MintuitOfUJ. fJJ!OSUU 1Ii fericeste eel dint!i P e cei smeri ti eugetatori, zi ca'[Dj,d: F eric iii cei

:rt.' .;}hJ "".'1 .... x"'''

saract ,cu uU U'~J! ca aeetora este '~'npu'rt;ll~la

cerurii or, CilCi eel ce are smereni e in, inima s a j' tnftc~r de M avea toate faptele bune, pururea se socoate pie sine 8iraG ~i ca nu a B,(;nt nimic bun inain tea lui Dumnezeu,

Deci, fta~i i mei, Sea, nu 'ui'ta;tfu icit de mare este darul smereniei ~i ,cit§' sla:v;I, ~"m. ferieire aduce omu.l ui ae·e;mstli. ~dl.vi til f']. prea mare virtute .. Amin,

CALUOARUL. CARUIA

I Sl-A ARATA T M.AIC.A DO,MN'UL'UI

Era od,aUi un ealugar 1m Galia, 'lm Franta de astazi. Era. pe timpul clnd Biserica din Apu s nu era eatoliea, ci era 0' singura Biseriea Ortodoxa in toata lumea, c,i pina Ia anul lli054 nu existau catolici san pretestanti, ci erau toti orto docsi, Acel cal ugir a v ca

--- - -- ------- ~

deosebita dragoste §:w mare evlavie citre Maica D omnului ,i in fie-care zi ti f'lcea canoanele, acatistele ~.i paraelisele ,$i faeea metanii totdeauna eu melte Iacrimi la icoana Maicii Dcmnului, lea s-o aiba ajutatoare pe pamint ~i in vremea mortii ~i in

zi ua j ude cat i i. '

Dar ~ auzind el c,l, este atata frumusete in ceruri, zieea: "D,aci un ml'e'( este at it de frumos, dar Maica Domnului. eare-i nnparateasa Heruvimilor? Oare nu pot eu in vi at. a asta sa. 0 vad pe Maica Domnului?Micar cit este ell 'putint! om Iui!" Sm a inceput a se ruga; ,~Maic,a Domnul ui, daca vrei ,i

d ~ . x,"'" ~ fol

aea CJUieZl C~ mn este de to as, a, vrea 81 te v,id 0

data in veacul de aiei ~ ca mai mare evlavi e sa simt pen tru tine §."i me,w mare credin tit Bu vad sfintele ta]] e 1.1(;03o.e., dar a~ vrea sa vad cum ,e~ i tu tn ceruri, N u

nm vredn 'ic,c,a. sr nt om pkatos,. dar msear c,i.t este cu pudn.ta omului", Ci de s-ar alata slava e" cniva, ar lTIRlJri omul de ,8 tita ftumusete.

Dupa multi ani, a ,a.uz~t nn alas: 'U'P,irinte" "'.a. seamal Maica Domnului 10 si ti ee arate pentru tv Ia via ta, dar tu ai sa orb e~~ ':!' V rei sa Tamli fir! vedere?" Dar em. zice: ,.,Vreau! Si ramAn orb c'ite . ile mai ani, numai sl 0 vid 0 data",

~ i odata, pe ,eind era e. 131. rugacmne, "i s-a .ariita·t Maica Domnului. A venit ';nt~] 0. mireasma a

)u hul ui S:fint ~,i c,a;nd a i'nceput sa apara lumma, c urn ~',as are' soare e., de mii de ori mai puternica, el 01 s~ a giindit? ;.,Ca sa nu orbesc de rot" am s~l ]'nchid tin ochi ."i am s,l orbesc numAi d.e un ul ~ ',

Si a aparut Maica Domn Ilui ell Minmitorul in brate, .8@S! cum este pictata pe iccane, Amncfu. a inch -m s un ochi. ~,w a cazut ell fa·ta. 1.a pimallt de atata

P'AR.lNT'ELE C EO',PA

87'

] unnoi §il firumusete, ']jDcl.t limba omeneasoa n - 0 poate spune, ~i Maica Domnului i-a spns: ."Nu. 1 ceta a te ruga, A.ti t m-am Ilrltat, cit tti este cu putinta", $i l-a binecuvantat l}i ca ftd.gerui s-a tnal~at la cer, 'Calugirul a orbit eu ,och:hl~ cu care a pri vi t stralucirea, dar era bUCUl"OB ci i-a ramas un ochi,

~i dupa ce a pleeat Maica Domnuluj, avea marc bucuri e ~i mare mingiti.ere de la Duhul SBnt carle a vend. prin Maica Domnu u'i 3i l-a umplut de dragoste duhovniceasca, dar ~i pi ea diu cl nu S-·i!I! uitat au amsndoi oehii, ea sa vada frumusetea ei cea negrai ta. Apoi s-,a dus la ieoana Maicii Domnului ~i a zis: ."Multumescu-t1 tie Maica D omnuhri, ell te-am vazut ~ 'Emi pare r.au cl mi -am ,orU'~at un oehi. Vrea , sa ramin orb plAna la moarte, numai sa te mai va _ 0,

..:aI ta" ula_81 ~

$i s-a rugat ani de- zile ta Maica omnului 10 ~~ lac imi ,~i cu post, ca sa i se mai ara e to dati) asa d , mare bucurie r~. lasase fn suflet, lei nu poa te s,l runtele~agi mintea ,i sa. spuna limba d.le ~il'lna" ciUt frumusete are chipul ei.

Atunci iar a auzi t un glas: "lPikin.te, a auzit Maica Domnului rugaciunile tale §;i 0.' s.a ti se mai arate OJ data. Dar pr"'me,ti.sa amii orb toata vi. ta ta?" ~," el, bueuros ,eli 0 S-IO mai 'Yael! 0 dlatl pe Maica Domn.u ui .... pen tru ca. zicea ca al t! fericire §;i bucune mai mare pe plmlnt nu este -~, a zis: ;;Mu1tum'es1c ,d,arumu'n Stipine:~. eerul ui ~.i a pamin:ru ..... 1 UW" pentru dragostea ei ~ Pen tru aceaste sun t 1n stare

· sa-mi pierd §\i, viata, vrernelnica, nu numai 'VIed ·(f·a~ numai 8=0 mai vad 0 data",

S:m ce s-a gAndit lei: ,,;Am s.a pun mainile la OC1Ti, .sa vad mi.cltf ,a~·a printre deg,ete 1 urnina ei' ~,. a

88

NE VORBESTE

cand a. vizut ci ville. lumina asa de' tare, el voia sIt, puna mainile hi ochi, $i ca, d 5",a uitat, tn. loe BI-'] o beasca, 5-,8 mtamplat alta jninune: i-a deschis

. aica Domnului ~'i celalalt ochi! $i aude un glas: ;~Iata, ti-am vindecat ,~i ochiul eelalalt, ciei pentru drago~.rea !llea aj vrut s a Hi orb! De acurn r.iimii ,~' 'ma vel vedea in veaeul vi itor p entru veef veci lorl ",

$. i ~~~t s-a aprins e' . de dragostea Mai cii Domnului, eft toa ta, viata, unde se d ucea, it ,8 uze a u ca_]uglrii cinti:~d Maicii Domnului 0 cantare. lSi a ita bueurie avea, pentru cl in loc sa-l orbeasca de ~ot,. _[-a. de~c~is: ~j celalalt ochi care i-I orbise, ~i toa tao vista ],l1U lauda pie Ma,ica Domn ul ui ~ ~i n u ,3; vea alt cuvant, decat "MJaica Domnnhri", oriunde.

S" s", a dus hi etul cal ugar in ceruri, s! s e sature

lc bucuria si '] umina, de vese ia eea ne grut! si die ~ 'l'~v:irea Preaeuratei Nlscato'8'r'e, nu 0 clipa;, nu un n il111 ~ ci de-a pururea, S~,a dus sa aiba pr .. virea cea

d~ ~ov~i,ce~c~ 'indrep~tat! Spti~ Preacurata ~i spire Man tu ~·toru], ~1 spre Sfanta Treime cu to~i sfin'U i, III 1 umina cea neapropiata, ~i sase bucure ~,:i ~a',se vesel easca,

N oi sa. nu dortm nnmaidecst 0 ve Jere ca aceasta Aeeasta a fost 0< cutezanta a unui suflet asa de n are. Noi sa ne vedem de pic ate ',e noaetre ~ 'i B,a II~I dorim 8-'0 vedem pe Maica Domnului aiei, ci nu S,I~ ~ 11 t ern vredn ru ci,

S:\ n e ver em ~:i sane plangem pacatel e I Sa ne I ncinl pana la ultima suflare; sa ne marturisim cuM at s flm trop,a.cali cu top, sa ~inem sfintelc posturi, s ~l ducem viata curata~ sa avem dragoste c,ake aproapele ~i atunci ~i noi p\lclto§H vom nadajduw la mila Mantuitorului §~ ill Preaeuratei Feeioare Maria,

89

ca s,rt -0 vedem ~i DOl in veacu] vi iter, DU .: un minut, nu 0 zi, nu un an, nu 0' mie de ani, ci in vecii veeilor, Pentru rugaciunile Preacuratei Nasc.ltoM"6 de . umnezeu ~i puru ea Fecioarei Maria, Doamne Iisuse Hristoase, 'I rumnezeul nos' U, miluieste-ne pie noi placatcO~ii. Amin ..

.,

CANTAREA AXiONULUI ".AXIO'N· ES1"I'N'"

Ia gl_nd'ti=,v,i VOIl.,. dare! 0 slffi.nta icoana a Maicrui Domnului, tl!Cu.ta de un pictor, este a~a de frumoasa, dar fromuse~iru.e ~i desfatari le cerului unde sunt Heruvimii cei ell ochi multi ~J. Serafimii cei eu cite sase aripi, care Ii cant!: a' cii Don111U,[U' imnuri si cintadle cele dumnezeiesti _ oare ce lin b'· le poate gr.ii? Cum. zice Apostolul 'PaV1e' : .All1 auzit Cleo 10 cli.n.taril care nu este cu puti n,d omuiu: a i e vorbi. Plni la al treilea cer. Dar Maica. Domnuluru este peste toate cerurile] Este lang:! Sfanta Treimel

Ce este acolo? Cit! slava are aica Demnuluil Nu auziti ce spune tn Aeatistul Sf'antuluj, Aeoperamint nBucura-te) acoperamsntul lumii, eel mai lat decat norul" .. Un nur poate sa. acopere un oras, 0 tar.a ~ dar Maiea Domn ul u.i ell 8:cop'er!mintul ~.i leu mil a ei acop eri toate pop oarel e 1 umii; c i atata p uere at primi t de ru a Man tui torul, 0 ] cine ,.i oriunde o cheama: in pa . ure, in pustie, la cimp, in ce ate, 'in casa, Ia tn,ch·soaFe,. oriunde ar fi, ea aude pentru eft este pusa acoperitoare ~i mijlocitoare a Intre.gji Iurni catre Dumnezeu ..

90

NE' rVO,RBESTE

Eram tn Sfintul Munte Athes undletraie~H= n1Um~t. ,clll ug~Bri ca e due viat! in feciorte ~:i in curA'f,i'e. Acolo nimic nu traieste parte feme 11 as cI. Es.te:, ,(;~Gridj:na Maici i Doom ul ui», unde ea ,8 predicat Evangh,eli,a, ell Sflntul loam Bvangheu's'tld ~1i. S~ntuI Apostol Marcu ~i cu Maria Magdalen/I,. Acoma a fast oras de pigini cindl a ~juns ea.

, CSnd am. mel'S la Protaton, In capi tala Sr"antui'ui, Munte~ unde sunt cele rnei vechi arhivre ale Stintului Munte de peste a. rule de ani, 3colo este 0 biseriea foarte mare, in fata ace,me~ biserici este '0 piatra Ia tl de citi VIl, metri pe care nu se prinde niei ploaia, mci z8p1ada niciodata Nimic, nimic, nimict Rimine tot 'UsCJltl.li zice piatra s,in,gelum~ De trei orm pie an izv'or~,tc sange dintr-lnsa ~~curg,e s;i:np'eID,le

. . . d T ,0

snoare ~l se ' uce la temel ia bi serieii,

'" ~~olo", la ,anum, 1274~ m timpul mmp'ar,atO!lui Ml~al ~. al . V II-lea ,P,al~om.'ogul" c!nd a intrat Pap\il. Grigorie al X,-lli'ca tn, ~ Sfintul Munt,e, cu armata ,,1 ,I

vrut sl-1 treaca pe rciilu,S'!ri cu sila la catclici, a taia~ pe piah"a aeeea vreo 'cit.eva zeci de caIu.gari" ~i s,anglel,e, dreptilor de trei ori pe an lese "i atunci se fac slujbe. Curge singe timp de, catev3 ore din piatra aceea. D'M apa DU. ~H' prinde de ea, zapada lOU se prmde, nimic, nimic, Este 0 miaune mare,

Tot 3001 .. 0 in bmserfuea Protaten am vaz.ut s.'ian.ta, 'CO(;1.D,a ~Xio'Dlfa - Maica Domn '! lui cu dei lngeri

care-i Jmn coroana Ax'ionita sao. ",Axi,on Es1ttjn"~pe greeeste inse,amn,! Cuvlne-,:s€ cu aaevli:r;a:t'..

A ici ne-a povesti t un pannte atoni ' istoria ac estei i coane, In valea n'_mi~l .Axien Bstin" 'triia ih

un mare st astra care avea ucenie un cal ',glr mnit,

PA,RINTELE CLEOPA

pe care-I erestea, ca s'l, ,anm.na. in chihuta lui. 0 chiliu!a sub munte in plldure.

Ei aveau aceasta icoana vestita, Ma'\c,a, Domnnlui, in chilie. Odata ,oilliu,girul eel b!trLn IJ, plecat la priveghere la Ministi"fica Protaten, Sa ~ti,,;~ ca la Sian rui Munte Ia toate praznicele tmparlre~,ti) privegherile sunt de toata neaptea. in tipicul mare aW Sfl'ntului Sava Bunt puse 68 de pnvegheri de toata noaptea, In teate Duminioile ,,1 in eele 1:2 prazniee lmparite~ti ~i Ia S,'Bn.tu.] loan Bote.zlrto'mt

~i blt1rinu~ i-a SPU! cAJuglrulum tinal:

_, Bu rna due la priveghere, tu. r.a-mai acas I; fiule,

si-ti 'm, pravila acasa, sl nu 'tr,imina ehilia singura, Cilliu,garul eel titnit a tntr'ebat pe bltrin:

- Ava eu ce pravili sa fac'?

D ' "I' :i!ii ..... , '110 111 'lI!... ),I" ....... •

ar 'eil uga.t [~, IU\~tran I-a ZlS:

-. Fiule, tu n-ai sa pup priveghea toatl noaptea.

Citeste la Psaltire doua-trei cansme fi pe urma du-te la icoana Maieii Domnului §i :fa ,c.teva metanii, sl nu- ~i fie soma, $ .' dIe cite eri te dnei 18 ieoana Maiciii Dornnului, sa cinp eintarea asta: Ce'ea ce esti mai cinst.i'.t'ii dec,ti', lua'Yuvi,mii Ii' mal sldlJitd

fi~-~' ... ..J' ~ ...J' .... , ~ R ., . 1''''''' ....

ara ae asemanare aecat siertli,n:n,u:, care .. ara

stri',clJ,ciune pe Dumnezeu Cuva.ntul ai nas,cu,t'l p,e'

tine, cea CU' adevdrsu Nas..ciitQare de. DunuJ.ez,e'U'1 te m,arinl. P,Ana atunci nu se ,tis de rugaciunea nCuvine-se cu adevarat". Numai ,atit se stia in SFantlllli Mun.te~ Nu stiau CUJIl cin'll ingeri· in eeruri Maicii D'omIlului!

Atunci cilugarul tl:nir a ficut cum a zis bitrbul': A citit clteva. catisme la Psaltire, s-,a dus la Mai ca Domnului ~i a. fawt citeva metanii, .A mai aprins candela sa rU se sting!, ~i, iara citJltat: Ceea

Nt:;&.

,-'" est! nra! cil1,s,tila,.. Asa a. flcut p,ini lao miezul nopt ru i, IC~ S sa lupte si el ~i sa prtvegheze maear a~it~ P e u rm m sa se culce sa doarma 3 -4 0Jr6~. ca dimineat ~ cind vine batrinul, sa se scoale iar i.a rugaciune,

Cind a aJuns la miezul noptii, bate eineva in u~,i. Dar el ~lia ca batranul nu vme niei odar~a in timp'u~ nopt m i J ca era departe de biserics, Apoi cine sA VIDa in puterea noptii, sa- W. bata run u,.I'?' N.a vrut sa dea drumul. S i aude un glas:

- Evlog:hitel patf!r! (Binecuvinteaza, par'ute'). Bl, cind a auzit c! cere blagoslovenie, a zis dinanntru:

- .,0 Kiriosl (Domnul s.!. te bmecuvinte.z'e) ..

_ $,'- numai a intrat un tinar foarte frumos, tot calliugM, foarte luminat mao fa~a, ~i' l-a tntrebat:

- Ce faci, fra e?

... - Ce s~ fac? M~rg; g,il rni culc, e,l nu mai pot . pr~ veghea die o,bosea],I:!

~ Ce pravila ai t!cut de aseara pin! aeum?

.. -. A~a. mi-a spus batrAnul, ca;lm.d a plecat la mnSJe~iC!, sa cttesc Ia Psal tire doua- trei cat isme "i pe urma sa. cant. Ceea ee ,e:§ti mai einsti tii , , . ~.W sa fac clteva metanii

Dar eel ce a venit i ~a. spus:

~ Nu se ca:ntl numai Ce'ea c,e e~,ti mal cinstita

- Ba daJ Asa se ,cinta mn tot ~Sfinttml· M~~'[~:'la toate manastirile,

- Nul ]atA cum Icintam noi: Cuvine-se oil' adevdra t sa te fericim pe tine, Nli3ca/,oare de Dumnezeu, cea pururea feri'citiJ Ii preanevinovata si Maica Dumnezeului nostru '~1' p- e '~I'I'Ft'1']II.i3 C~"t··Oll,'rIi"lI"

y ~ Y' L~A"-~ . w..I" ~.~~.

Ceea ee e~t.i fnai ciss: it (1. . . . .

P'.ARINTEL.E

93

DM ell u.g!rul a. zis:

. . D-'.::;;:: . x . ,,,. ....

~ Bill asa n - am auzr t, .. aca vrei sa-nu scr 1, ca

vreau sa tnvit ~i eu ru.g,aciunea asta .. - N-ai rici hartie :;.i creion?

- N-.am~ Dar tare a~ vrea sa 0 inva~ :;i eut

- Du-te afara §:i adu-rni 0, Iespede de piatrlJ

Ucenicul s-a dus afar,1 ~i a. luat 0 Iespede, a euratat-o el r~i a spalat-o frumos ..

- Am sl scriu pe dins,s,.

'S i cau ta ceva ell care sA zgarie p e piatra, Dar

clIng!rul venit ~1 ~,ntreaba:: - Ce cauti?

~ Caut un cui si scriu, clci creion nu ami

~ Nu-i neveie sa serii ell. cu"ul~, Las! ca scriu eul ~ i ¢~ru.ugarul care a veni t. a tnceput sa scrie pie

piatt-a rugaci unea ell de getul 1 ui, rea prm ceai a moale, $.' i-a sons foarte frumos pc greceste toata c antares': Cuvine;-se cu odeviir;at .. , -s (Ax;' on Esti ) . Iar aeesta a in.cremenit cand a vazut eil acela mergea ell degetul pri n marmnra eft prin ceara moal e ~:i ru esea SCI-~ soarea a,a de frum oas a., ;S i se g;lndea~ nee om este aeesta de serie ell degetu! P e mar m1J ra 1,' ~

~.i dup.a CJt i-a scris a semnat: "Eu am scris acestea, Gavriil, mai-marele voievod al puterilor ingel·€:§ti 'c~;, ~i a disparut din fata lui.

Atunci catu.g,arul ,R ,ax.ii.tat psatra bik,§nului 'cand a venit, ~i i-a 9piUS toa.ti intftmpW.are,a. eu Arhanghelul Gavriil.

S~a limpinzit in tot Sftnml Munte mi runea

aceasta §i, din clipa aceea, in toate bisericile ~'j in toate carJi,l.'e bi sericesti, s-a introdus ca ttarca aceasta pe care {DE cantl'm pana astlzi: Cuvine-sC' cu adevdrat sa te !et.icim pe une, Nliscli,toQre' de

..

Cine. poate spune toate mtnnm le Mai cii Dom~ului? Nim~i nu le poate spune, pentru ICa. SUD"' in tot :p amintu I ~.i se Iluaeazi cu fiecare suflet, De aceea v,1 FOg si, aveti toti ic,oana Preasfiatei N,is,citoare de Dumnezeu ,i pururea Feciaarei Maria in c asia S,ft v'a, s,:·]ilm. elm mai mnlt sl ~!ludati 10 e Dnmne-

zeu ~~, i~'~P~ Dumnezeu, pe Maw'ca Domnului §<i apoi 'pie sfinti 1 lUI Dumnezeu, pentru c,l Maiea Domnul ii este ocrotitoarea §~, mijlocitoarea tn.tregii Jamil

. C.ind a fost Mintuitoi:uJ pe Cruce, niei 300101 n-a ~~sat ilri, in,grijire pie mama lui. I-a spus Sfintul,ui Ioan BVaDgheli,s~ul:: Fiule~ iata maica tat ~i diN.'",: acel ceas It! iuat-o 'U}cenicuI intru ale sa ,I e ~ cl ~]ncis.pr'ez.6Cl~ ani 8 mai trai t Maica Domnului, dupa

vierea Mln,Miom),u:m _ ~i ~u.J?i ~na, tares la cer, ,~i a sta~t" Ia Efe~~ la '~~sla, Sfinml ui loan Evanghelistul, ,i em n puna de gnJlt

Iar ei i, ... a, = Ma.tcIJ.J iatd'jiu! tau'.! Spune S±anttd ~ oan Gura de , nr: ;.~Pr-mn aceste "Cll vinte ale Mantuitomlui de pe eruee, ne-a 'tacut pe toti fii",~ Maicii Domnului" . Toti crestinii de pe f{'ita p'"'m,antului suntem fiii ei, pentru ,eil ne-a lasat in ocrotirea Maicii Domnului .. Die aeeea vedeti ca, cele mai multe biserici din lume, din toate tirile., sunt

95

fl,cute rm numele Maicii Domnului. Sa aveti mare credinta ,fji evlavi e mn rugaeiunile e:m~!

.... A _

ACOP'ERAMAN'TUL

MAier' DO,MNULUt OCROT 'REA C:RE'$TINILO:R

j'n casele unora, dupa cum vine la urechea noastra, este mare tulburare. No se impa,c,1 sotul leu sotia, nu se iubese frat"i; se bat, se judeca, se cearta ~·w este mare neoranduiala.

. ~i atunci, v!z§nd biata In am i, artata zbucium All

famili a ei, sau tata, sau 'bul]Ji!cwlli~ care este mai credincios, pune mana pe un acatist al MtJ ici ~ Domnului, ingenu.nch.eaza undeva si ngur ~ntrcame .81 ~i ifncf1'e a. se ruga: nMa~c~ . ornnu I ui " Imisteste casa noastra, li~~,t,e pe tam, pie mama pe copii, pe c,eu'al!i §\i da-le jutelegeJie~, dragoste ~'i aU'D,are! ~,!,

~. d . , .. , ~1: '1L ......

~'1 asa $-31, lIllS ura, s-a nstpit nrpmea, tu burarea,

dorinta de razbunare fji s .. a, ~,mi,tit familia, D,a1tIQ'ritlt cui? Maica Domnului cu mila ei, ell tndursrea ei~ a coborst mila, lui, Dumnezeu peste acele suflete care 10 cheams Tn ajutof ..

JUDHCA T AJ o, JUDECAT AJ

Bran doi oameni gospodari §i s-atntampla ;, cur Be tn.t!mpli ~i astazi:~ lea nu aveau copii ~ :$ i ei s- au rugat mutt lui, Dumnezeu sale dea eopii, cum s-au

VORIJESTE

~-ug,at Sfmtr P.IJrin~i Joachim si Ana. ~i altii, D,aT Dumnezeu nu ] e-a dat, p oa te pentru ca ei n-au a vu t atlt8J credinta

,Dupa ce s-au rugat ~i au vazut cli. Dumnezeu nu Ie da, nici. un C~ '1 s-au sta:truit zlica,~ d: , \.KX~ fe 'm'-' eie

• , .... ,t' ,. - ~ ,. '!,.LYJLru lL.. .~ """',

not avem mn~ta avere ~i ca maine vom moo. Hai sa IuWn. un copi de seflet!' '

I_~i s-au_ in~eru[es amandoi ~i au I uat un copil parte blr1bateasca ~1 1 -au creseut co mare a:tenple ~i. 1- au lnvitat l~coJant ~i a venit vremea sa-l c.!sito,reasca. Atunci s-a Iogodit cu 0 fata de neam bun, dar care ti celi~a 111~~ta ,avere~ Ciud a fest sa se aseze zestrea, ce- w da btiatul fetei, bIH,atu~ 11 spu e tatalui .sau:

- Tala", daca m-ai infiat §."'. -nu.mwm. pe mine rna ai, cui ai si- i d~,w it verea? Deci, ca SH pot reu~i sa. iau fata aceea in casatorie, sa- mi dai toata averea ~n scris mie ~ _

Mama S!""aJ, tnvo 1.t, ca stia ca are avere 'multa, dar tatal sau, mai prudent, ~,i rca barbat, a zis:

- B,1l n u~ mAl ba'E ete! ESJte adevarat ea am avere mu.~tA ~,:rn am sa ti-o dau tie toati. Dar eu am 8,a. fac ell tine un act cu clauza. Jumatate dIDD avere ti-o dan ac'u~ iar, jumatate dupa moartea noastra. Tot tie i'P riminre) dar cit voi trai, voi avea ~i eu jumatate, ca nu cumva p e urmi sotia ta sau fiii ·tAr s~-m.i zie!: 'I' ~)[I- te de ~jci~ ca n-ai nici un dreptl ,,.. Sa ~ti u ca. am ~! cu avere!

Ce S-,R lntimp at? Baiatul, vrand-nevrand, a

, bu it s.a primeasca. Dar satana i -,a pus in inima lie st gand: ,,~tH oe s5. foci daca it~ di toat! averea l~lnlai d~~a ~~art.e? O~oara~I rnai repede ,~i apoi iti [i.11TIane [ie toata averea ~" ~

Dar el ~ daca ar fi avut coo~tiinta Ii fric~ de Dumnezeu ~i SI""aI" lEi dus la. un duhovnic sl se spovedeasca, ar fi seapat de gin.du eel riu~ Caci, oricand tti spune s atana s,! faci ceva, daca te-ai spovedit, ai scapat de glndtil oe rau. ,ea ~a cum ~arpel,e~ cind, iese din. gaudl, fuge, tot asa fuge din ~nima ,i gsndul celui ee se spovedeste sineer. Caei spune Sflnrul Antonie eel Mare ca de nimic nu se bucura satana mai'~ tare, dec at de omul care i~i ascurrde gandurile sale ..

Deci el avea de gand sa-l omoare 'pe tatal sau, dar n-a spus nimanui, Zicea el: .. ~ Am sa-l ornor l' ca dupa aceea 0 sa-mi ramln! mie tOlat! avereal H ·Ou.pa trei ani de la ,cl.s,itorie:, intr-,o pr.rumavara, in vremea aratului, II 'pus, tmpreuna cu tatal sau, cum sc tntimpla ~i astazi, un pI ug en patru 1)].01. S i avca tar' na lui Ia marginea unei paduri, AVand plugul '. i 11 Iemn, tatallui a Iuat barda ,,1 s-a dus Ia ·tarini sa are. Cand au. tras la 'p opas, i-a zis satana feeioru 1 ,Ii sAu: ;Jati, acum, vezi, nu-i nimeni pe Ian, ia barda :;;" omoara-l pe ta~aJ tau.!"

$Ii. asa 31 ~i flcut. Sea uitst in stfmga ~j-n dreapta sa. vada daca nu-i nimeni, S,i cand a vazut {~a nu-i nimeni, s-a dus ~i a luat barda de Ia 'plug" ,s-a repezit la tadil slu, care nici nu se g&nd.ea la ,H§a ceva, ~i i-a taiat capnl, Apoi l-e I uet de pir, l-a dus tn iarba Ia marginea l;Dladurii; a dus ,'I trupul ~i cu un lemn de ~,a plug a facut 0 groapa, l-a acopertt ~i tal. pus ,. arba pe

deasupra,

Dupa ere 1=1l ucis pe tatal sau, ftindca pina. seam. mai era 0 bucata de vreme, a 'm!nat boil sin ur, Sears S-,!. dus aeas it §i a tnceput s-o ia la o cara pc maica -8 a ~i ]le feml~ia. lliui:,

-

nQ "'0

- Dar ce-a facut tata aeasa, cl rn-a llsiat slngur ell phigul pe ogor?

: emeile au raspuns:

- Mit omu:~ie, n-a venit ta,til tlu acasal

- Ei, uite, rn-a U~sat singur en patru bei Sa at' ,-t-i

tare greu singurl

Sa vrede;~, pan.! la urma oe s!"',a, tn timplaU Au a~teptat sA vina bitr.a:DIlul de mla IClmp. A ,a§,tepta~ ~,m ma1k~a sa fi femeia ~ui, dar de unde Sa mai vina? A trecut 0 '~una.~ doua, ~,i toad lumea spunea m sat ;,,Mli"i,, batibatul cutareia nu mat vmel S-a pierdut omul aeela, Ce s ... o fi fleD,':? S -a spanzun1t~~ sr-,a -mecat~ ce s-a intimp'latt cu el?" Nimeni nu banuia eli l-a ucis feciorul sOO. Dar iad ce s-a intitnplat.

San,gele dreptu ui nu se aseunde, cum, nu S-8 ascuns :singele luw, Abel. Acest om care a ucis pe

ata~ sau a fnceput sa ,slabeas}ca. Nu minc3" nu bea, nu dormea, Se tot uita ~ a tntt =r(~ parte, In,tofioea, capul ~i m,at se uita jn acea parte ,~i privea speriat in toate

pirJirnlr:~ -

$tm·fd de ce se uita? Oriunde pnvea, il vedee pe tatll siu. cu capul in mina ~j ,auzea. un glas: uDra,gul tatei, pentru ce m-ai omorat?" Daca se uita in castronul cu mlncaTre" i1 vedea 80o.~O ell capul in (nina; daea se culca pe pema, 'il vedea acolo rCU capul "'n 'mini; daci se ducea pe drum, n vedea ~c"i se spcria; se ui.'~a, tn a.rn.tl parte dar auzea iara§,m, gW,asu]:

11 : ragul tatei, pentru ,ce m-ai omorit'?'~

~i cu. frica aeeasta a treeut un aft. Vizindu.~m marna §ci sotia I ui '~:t.tmbmat, au prioeput ~i au zis: n mul asta are ceva pe corn§ti!nti! Mare luau de nu l-a omorat el pe tatiiID, siu!;; Intr-o seara il iau ele arnin.dorUa, ,eu b1indete:,

PARIN'TELE CLE,OPA

99

,_ Ma~ ornule, de cando a disparut tatll tau te vedem tot tulburatl Nu prea mkdinci~ nu prea dormil Parea esti speriat, Ai slabi t, te-ai uscatl Ce ai? ~ac~ ai ceva pe ooo§'tiintl, spune macer la ua duhovnic, ca. tu ori ad sa lnne bunesti, ori afu sl marl II

- Nu pot sl vi spurn voul! Dar vreau Sil, merg Ia 0' rnanastiTe~ ca Sa ma spovedescl

~,'i 1 ~ au dus a, 0 mi.nastilie, 'mama §i _ sotia lui, unde era un sihastru, Duhovnicul ~.'-~ mtrebat de ce este ,9.§3 speriat ~i stab ~i ce are pe o~ti inta, iar el a ZIS'

. .'._ Parinte, eu am. tuIlorM pe tata, ca Sa obtin Ide la

el averea pe care trebuia ~o mostenesc. De atunci nu rnai pot nici dormi ~i nici minca!, Atite ~u~:trar~ de 'cUlget am ~i 0 spaima mare, rca unde mll, urt, 11 v,§.d pe

tata ell capul in mina ~i toll zice asa: ,~~Dragum '~ate'~,

pentru ce m-ai o'IDorif?''' ,

~ Ei, "BIde" a zis duhovnicul, aeeasta ... , mare crima $.i trebui e eanon aspru! Du .. te acasa ~i 'Drop de §apte ~i de zile s.a nu 'mananci ~e,cat o dlttfi ~ z~ dupi apusul soarelui, manc8r,e Iaf,i untdelemn, ,1 sa, faci cite 500 de metanii pe zi. Dup'!, ~ a~rte ani sit vii la mine iarl

S-,a. dus mens ii, ~i at spus femei lor:

- Timp de sapte ani de' zile s!-m.i faceti minc,a:re de post n'm nu numai :a.ti.t, c~ nici rC'U ulei, cum este in Posml Mare si miercurea *i vmerea de peste an.

Atunei au infeles ele c,a i-ra dat canon aspru

pentru ca, ,a ucis pe tatal s.il_W,. dw:r el rot ~-'~ vrut. :s<~ spuna mamei ~,i s oti em, sale. $~, t!jl luase cimiru~a lui si traia tn cmatie, ci nu i-a roM trebuit '~ic~, fe~eie~ n i ei n lmie, Post si rugaciune si plangere ~,1 suspme §~

«e VORBB$TE

metanii, sa fmibtan~eaf;cl pe Dumnezeu pentru urgia care Q avea asupra '] - i.

Dupa, un an-doi, tatal sau a,parea tot mai rar, Cand a. ajuns Ia ~aplte ani j tatal lui aparea ell capnl in m~a.~ cam la 2-3 sa:ptamani, dar tot mai aparea, EI se m v,rolase cu postal §i avea ~i Ia mmni ~i la picioare bataturi de 13 canon" de cat,e 'nl1}l de metani a taCUI .

. S i ~'~ingea ()m~], si se ruga, ~~ 1'0.181 ea. ar Ia sapte am s- a din nou 130 duhovn.ic ~"ru 'i-a zis:

- Plrw.n.te, eu sunt aeela caruia .' -ati da canon

sapte ani, -

~ Ei, ru e~tt, flu 1 e'?' Ai fticut eanonul? - L-am fi1.cllt, pa:rrnnte.!

- Ma~ vine 'lata ell capul in'm1inl?

- Mai vine, :p1firin te, dar mal rar, 3i mul'tumesc lui,

Dumnezeu cj, mai pot dormi un ceas .. doua noaptea, ca, arunei nu puteam $'i eram sfarimat.

Atunei i,~a zis duhcvnicul:

u~ te ileum unde I-,oj wn,gr,opa:t §.i asculta daca se rna' aude voeea 11tJ~. De vei auzt ceva, vino s,i- mi sp I .i fi apoi ~tiu ell. ce are sa fie ell tinel

Dec} s-a dUB unde stia rca ID'=a! truat ~,' ~-a tngr-opa pe tatll sau, Dar ~ ell ca;~eva sute de metri fna:int,e d,e a ajunge la margine a paduri", a auztt 'un gID,as, din iarba care striga asa: «Judecaral O~ judeeata!» ~i din ce se

r I opia, glasul acela S{~ auzea tot mai tare, ar cind a i iunsmai aproape, l-a cup ins spaima mare, atilt. de ~ are striga tatal sau: ,«J udec ata I 0" j udecata ~ n'

Deci s-a fnto,ts, inapoi si a venit la d' hovnicul ~l1i1n.lst~fOOi~ aproape ie~it din 'mwnp, de: mare spalmi.

Ce-ai p1titj, fiumle?

- Vat de mine, p!rinte:~ M~ram dus acolo unde '~- 211m ingropat pe tata, dar rcind. m-arn, ,8iprop~,a~t, am

101

au zit un glas cere striga ~ a: <<1 udecatal 0" j udecata I» rCu cat rna apropiam, ell a!tit striga mal tare. Iar eand am ajuns foarte aproape, m-81 ICD,prmS, spaima ~,i m-am tutors. Oare ce sa fie asta, parinte?

'S,i a zis duhovnicul:

- Fiule, talam tAu cere judecata lui Dumnezeu asupra tal Dar nu. §tiu un lucru: daca cere judecata in lumea aceasta san in cealalta, Deci, bine ar fi sa fii judeeat ~n lumea aceastal

- Parinte, dar- de unde am sa ~td U eu aeeasta?

- lata, fiule, Daca judeeata lui Dumnezeu te va

aj unge in. lumea aeeasta, are sa fie bi - e" Ai sl tr,agm un necaz 'mare :}i ai sa sC8plll run ,cealatta 1 ume; tc duci acelo 'a bine, Iar daca judecata lui DUD1fneZeU te unnire~te dineclo de rnormsnt, este mult Dud ,.'. ! Fiule, acum du-te ,a,casa §i dac! pe drum nu vei pt1lli nirnic, mai fa un an de zl,le canon ~i apoi vino rn ar f i1 minel Iar dMI ai s.l intimne~ti un necaz marie 111 drumul acesta spre casl~ sa-,~ rabzi ell mare b:rurbi ~ o de suflet, ca pun neeazul aeela ai sa te cur!ti ~,i ai sit scapi d,e os.:inda 'pre care 0 ai asupra ta, cl ai fost ucigas de tata!

Deci a plecat omul ingandmat. Dar de la minis.tirea. aeeea pan I la satul I ui, trebuia sa treaca printr- un tirg.. ~ii. ferneia lui, cand it plecat em de seas it, ji'"'(ji spus asa:

- Mai omule, dlin cauza ta, ,ei tu nu mWlinclt nici came, nici O'ul;" nici br-Anzii~ ~;i, noi ne-am uscat, (IC,a asa se in.tlmpli. tn casa, CAnd nu manincii unul de dulce, nu mAnaoci nic~ ceilalti; '. 8Pr rctmd in Icasi tin toti f,i numai unul rn3nirnca de dulce, 'DU se prinde de el" de parca 81.'" mAnca ~asCi)i' Tu. d;aca, ai sa·· . ci p in tirg~ te rugam adu-ne 0 bucata de came sa, facem

,I 2

NE

:PUFm:ii. zea~!~ micar acum, ca D ... am. msncat de ~a!pte ani ~,:. am 111 tat de ,gllsruJ ei.

Caci ~in caUZI lu' ~ ell postea de ati·,ia ani -, se uscasera ~1 mama~s·, §' femeia; ·min.cau ele, dar vai d.e ele [cum era mancarea aceea,

I.,' e aceea, treeand e prin targ, si-a adus aminte ~.ill. s~a .d.us ID,a un macelar. Dar leta spre sears ~.i se vinduse toata camea ~i nu mai era pe taraba ac 011 01 decat un cap [~.e oai~; zv~nta t _ bine, Deei a 'imp achetat eapul eel de oaie zvsntat bine, a platit l-a nus in traiiisti ~i a apucat-o pie 0 \di~a a tar,gului care urea ~,~ deB]o~M~gin~ la deal, ce s-a lnt.amplat? A llinceput sa cur~~ [m~ traista singe mulm; fierbinte, pe drum. ~i

oamenn, cand au vazut, ,au z" 8: '

.', ~ Stati.; onlllm.[e ~~ Ce ai m traista? Ai tlia.t un pore'?

Ce- 1], c~ uwte, .. in urma ta carge dar! de: singe:?~!

Iar eW a z~s:

~ Da' de unde [I Am. eumparat un cap de oaie ~.i acela n-avea s.inge! De unde s.l fie'?

. . $,:[ cind s-au ui tat oameni i in traista 1.:_ i, ce ere-

de'e· c~ I~a? Capul ota~aiui siu, proaspat tiiat~ atnnci, lata. ca judecata IUl Dumnezeu l-a ajuns! C~d l-au V3Z":lt oamenii, au cbemat politia: - ,~Oamenw. buni, vel_l1f~ CIa un orna. taiat capul aWl I ia ,i-l duce i'· trat sta!'~"

S-a adunat lumea die mirare mare;

- Mai ucigasule, dupi. eel l-si taiat, 11 mad. ~i duci p ~ drumul mare? Cum ai avut tu curajul ism?

:·ar el, cind a vazut c-a judeeata . 'Oi Dnmnezeu 1 descoperit, a zis:

- Stati, oameni buni, cat va spun, adevsrull Cu adev:ilifat sunt uci g~!~ Co adevara t rn-a ajwu;, judeeata 1 ui Dumnezeu, dar nu l-am taiat acum,

PAR1NTELE CLE'O'PA

'~,i mai ,adun,in.du-se cipva oameni, I-,RIll cunoscut

. .

~l au ZI8,:

- Asta =i tatl1 sAu!~

- A;-a este, dar nu. l-am tiiat acum, sunt opt ani

de 8L mci,

- Ei ~ ·tJlLll crezi ca. poti minti lumea? Dar capul este ta:i.tl!t acum, numai ca nu vorbestel

A tunci el a fest nevoi t sa spuni. oo,evarum §~ S"'Ia1U

dUE: ell. totii II. Iocul unde l-a tai.at '~.i cind au. sip81~~ I-au ~isjl pe mtalsau ingropat §.·i. putred, dar flra cap, Capul 11 pusese tngerul in traista la el ,i a ficut di _ capul eel de oaie, capul tat!·hu. siu. ~i atunci s-an jncredin~at. ~oti cA. l-a aj urns judecata 1 ui Dumnezeu,

~i era atunei pedeapsa dup\a lege; cap penmi cap,

~,m. 1 -au spus:

_ BlH.lete, p eglte~,t[e=te sA p'Oi eapul .' iu _. en lru

capul ta alui 'tiu'l

Dar d1uhovnicul a spus:

= D,8!ll-mi voie sl-~ spcvedese :;r" 81- i ci tesc o

dezlegare f.

I3lI' el, clnd. a vaznt pe duhovnie Iklga dfmsul, a

eazut ell Iacrimi ~i ,R mceput a p'iinge cu toatll

puterea ,~i a z':s:

- Parinte, flU rna misal Dar dubovnieul i '"1a. Lis:

~ Fi ule, nu te temel Ti-am. spus cl dae! ai sii pi~e~.ti un necaz mare in drumul acesta, are sl te ierte Durnnezeul Deci ai sa ai bucurie mare, eli i~i r,asplate"te pentru 'paeatu . tau. Tn himea aceesta

~[~ l-a spovedit preotul 'len fs'ra tuturor ii l .. a i:mpartA§it [cu. Preacuratele Taine ~,m. a zis celor co

tineau sabia:

104

A •• II

~ Imp 11nl'~1 porunca Vloastra, ci en mi-am flcut

partea mea fa~a de acest suflett

e"i cand a fulgerat sabia, a. cazut capul Iui lntr-o p'~rte" 'ch~m in loc _. ~ uncle omorase pe taUl sau, Iar cand a cazut capul pe brazda, . I porumbel alb a zburat de pe umarul !ui ~i s .. a ridicat Ia eer.

,'" ' $1 8§.8 'a.~~st tinar ~ dupl!l atalia ani de p oc,linta~ P'3'M :~11 a ~,m!at.itt eu s.angeJre s!u singele tatalui sau~ nu a. fost tertat,

*

Vedeti, fratilo r, pemru 0, ucidere ,eltl poclin~!, care lacrimi:, c3tre meta . H, elta durere, cata 1ntris~are ~i tnt nu a fost iertat pinl n - a dat eapul sau pentru t~.til SWIll,!' ~ecm. bagali de seama 'eii fiecare prune, 'flec.ar~ .co~l,. este un am, un om. desav,at['~it, 'Mnca de atnnc de ,c!nd. s .. a zamislit, ea ~€ll a ~as.at Dumnezeu .. D,:ci ,sa nu ,Vi .ocide~i eopiii, ca sa nu vi. ~j unga osanda Dreptului I udec,itor.

PO'TO'P'U'L CU AP,A ~I P'OTOPUL CU FOe

lata potopul ell foe pe care il vedeti anuntat in ziare, vine ~i bate la u~!. Nu vom putea sc~pa) ·eli va VI. tu fira. veste ca fuJ,~erul cerului, asa cum spune Mantu,rutOfilL1f]: Prfwegh.eal.i fi vd ru.gap~~ cd ~u ~ §titi

z lila, nici ceasul in' care ~a. veni Fiu! Omului! l!

Precum in vremea lui Noe oamenii mancau, au, cumparau, sadeau, se maritau §i se msur,au, pa.na a intrat Noe tn corabie §'- a venit apa ~] i ~a, i iecat p e to,j; asa va t1 ~i venirea Flu ui Omului ~ ins ri

.P,ARJ,NTELE CLE,OPA,

lOS

atunci a venit apa, de i =3; tnecat, dar acum nu vine apa, rei focul. Ce fel de foe? Nu-i de Mfa en lemne pe care-I facem noi, Este foe de miliarde de or" mai puternic

Bomba atomica a e peste zeee milioane de grade Celsius iar otel ul, Ia 1400 de grade, curge cia apa, Gamdi ti - va ce-i acolo r~ Bomba cu hidro gen este de 20 de O:T~ mai puterniea deci~ lb emba atomics. 1M cea cu. neutroni it~ lasi eopacii mfioriti ~i iarba, numai pe tine te omeara.

Stili dumneavoastra ce vine asupra noastra? _ oate n -arn crede ce spune presa. Dill ce spun ziarele acnrn, au spus Sfln.tii Preoroci cu mii de ani mai-ote" c~, lumea se termina prin foe, Cu mH de ani au spus,

Teate mclrc~tu,ri le a temice care sun t p e glob, pot distruge 300 de miliarde de oameni odats, ~i oi suntem 5 miliarde .. ~titi durnneavoastra ce vremuri traim not'? Noi suntem eei de pe urrnal Ar 11. cb c ru numai sa pUl:n,ge,m, in toata zi ua, dar nu simtiml Traim tn, nesimtire, ca, a~~ au tr,ii t ,i cei dinainte de potopl

Clod patriarhul Nee til primit perunea de la Dumnezeu sa faca corabia, e atunci era de aproape 500 de ani. $i a lucrat Is corabie 125 de ani, ca i-,a. aratat Dumnezeu cum S~O faca, Si a meut eorabia pe un pedis mare de munte, CD. bani de la ingeri, ca 'No e primea saci cu bani de auf' Q~ sl. plateasc;D:,., pentru ,ci erau altl tia lncratori

Corabia daca uvea. 30 de cotw tnllpme ~i trei randuri de poduri, cum i-a spus Dumnezeu, can. veneau tinerii $1 i1 vedeau pe Noe ca face Or EL 1~, a~a mare ~i tccmai in virfu) muntelui, pe un pod]~" zi ceau: ,~~Ehei ~ mes Nee, tar-e- i buns de sala de teatru

106

NE 'VORBESTE

astal Ce dans Or sa faeem noli aicil Asta-i huni de dans, ca ... j larga,. Aici mcape multi lume !'~~'

Dar ". eoe le spunea: .Dragul t ate i, mail hamlef, vine potopul, vine prapadull" Dar ei rideau. '~r,Auzi, mai, mosul Nee a hmebumt~t f Ciea are sa v'~ni notooul P'

r ...... ~'u. •

Sute de munc ·'[(1r1 luerau la corabie, ti.mp ari, fierari, zidari, fiindci era mare tare, Nee lliu;a, ban~ de la ~ngreri 3j=W, platea m, fiecare seam cinstit, '~i lei nu Iucrau Id~n convingere ca vine potopul, rei pentru

bani. .

Cand s-a terminat corabia - 125 de ani s ,3). lucrat Ia dansa, nu a~ a _', gindi ti:- vi elJte rlnduri, de poduri a vea Ca m pill'~ecele acelei corabU tr,eb~da 'sa p~ze.',asc.i Dumnezeu toate semintiile vietuitoarelor' I, ' in 1 me; afara de eele din epa; nu nUmB1, oamenl, ci a e fiarele, toate vietuitoarele, cite fapte: perechi '. m cele curate ~i cite 0 pereche din cele necurate. Cand s-au terminat toate, se alf,a'ta Dumnezeu lui Noe:

~ Nee, a:", terminat corabia?

- Da, Doarnne, am terminat-o.

- Sa, ,tH coa trebuie sa bagi in corabie din toate

cele curate de sub cer cite sapee perechi ~,;d din toate .cle necurate, c,iite 0 pereehe.

- Deamne, dar eu cum am sl adun din toate animalele aici, it ei~lefanfi ,i balauri ,i girafe ~~ tigri ~i

I . '. "~I .? rc ,patZl §,~ pantere ~~, wleL'

N· .,n t 1M T' '" x...1. 1 d

- -at tu gnja as ,a.,~ ., u ta 0 toacu ue emn c e

- altin - iista=,i simbo'lul toacei _ §i toaea in jurul

c-o abie! de trei ori 1n trei zile r~i au sa vina mate gramada. Tu deschide u~,ile eorabiei ~i fiecare are sa, ill tre in corabie Iinistit.

PAR'INTELE CL,EO',P.A

t07'

Cand, a tocat ,au venit din toate ,animalele:: 'Pb!ri~ balauri, girafe, lei, tigri, mU~t~ ~ misrreti, Leul statea, llngi miel ~i nu se gandeial sa-l manance, eaei toate simteau min~!a lu;, Dumnezeu care avea sa vmna.

alaurul statea Uingl om ~i nu l-a 'Vit!m,at; taur ii, leoparzii, tigrii, toate erau bWfiioo,e; uliul, vulturul care rape~lte a stat lang'! puisorii de gaina,.

Pe teate le-a tmblinzit putere a ]ui Dumnezeu, caci toate s irnteau 'mal mult decdt o amen iii ea vine.

- - - li

potopul,

Cand au intrat to a e, lngerul a inCtliat eorabia si i ~a SprUE; lui Noe:

_ Intra tu, sotia ta, feciorii ta"l si nurorile tale, Ct_ de acum tneep e potopul. In corab . e sa, sta] i 1 ~ rugaciunel

Toaca a fost primal semn ca sa intre toata lun C'. tn corabie, Witte dobitoacele i oate ]lla!siki c. ~~ cHI intrat In corabi e :~ '" cand it inceput pI] oaia, n.. u tnceput sA cad! pi cituri, ca aeum, ci S-3!U des-chi s j gheaburile cerul ui ~;i curgeau di uti din nori. RAurru" ;$ i a plouat 40 de z;ru le si 40 de nopti ,i cerabia s-a ridica pe ap\~L

Aceia care fadeau mai illa~n.t,e ~i zieeau rca cora" a. este buna de dans, ca-i bunt de saUl de teatru, ~,i rca rnosul Noe a innebuni t, ci face 0 corabie asa mare, inetau §.i strigau:

- Mo§ Noe, da-ne drumul, ca, mu rim + N1e

inecaml

~ Dragii mei. nu cereti de la mine. Inge- ul

Domnului a incuiat corabia!

V e.neBJU ~i I I cratori i

D~ dl_"".,_, ~ ~I '.... .... )i; • 1 ~

- __ ,~-ne ,'lIWIIJ.1!W sa lnttam., Cd, not am. ,uc at,

]18

N'E VORB'E$TE

A·t~ 1 ucrat, dar v -am p,lltit. N ~~ti luerat din eonvingere ca vine potopul, Ati luerat pentru bani. ..

Asa ~i aceta care fac serviciu la biserie I;) dar n u cu eenvingere, -Si=au Inat plata pe jl\imant. Daca n-ar fi cum se cade, tot in iad se d~JC, ca-i preot, ca- ~

d ~'l x' de rs d

asca j! ca- 1 om oe ran '., .

S,i s-a ridieat eorabia lui Noe deasupra mturor munpI or. M.lln.tni Himalaia, care sunt eei mal ihaltm., au. peste 8·S.o0 de metri, i-a acoperit apIa. DUPII, sase luni au mceput s~ se retraga apele ~,i :si SiC "ad!, virfu~ muntilor celor mai mari din Iume, G,lrndi.ti - 'Va ce era aeolo! umea, c,lt a: 'piutut, a fugi t hi munti .. S~ au tot sui to! He, hei ~I S,~au dus, S -au fnecat §m. muntii

. .. T-

~1 copacu, 'eate ...

Mat clupl!\ ce s-au retras ,ap ele, eerabia a popesn pe muntele Ararat, aprcape ale Armenia, langi Caueaz, cl s-a vazu 1: v,a'nul muntelni. A,coio $1".3 opri r,

~'ID n-a 'rule~i~' Noe din eorabie Dupi noua zi1e a dat drumul 181 un pOrun1b~l sa vada. daea da. de p,amanl. Porumbelul a zburat ~i ,,1 vimt c,a n-ate d.e ce se ag;i·ta ~i a venit iar 'ID,a Nee, $,i a dat drumul Ia un corb,

C ~ 1 :;:.;:,,,,. . " 'L.· • "mb 1 '~ .~ "x }(.

oreu a g,_,~.,t mste ~.d)l tuft" sirr '. to lb omann P\d.CdIDS,.

N u s-a mi~d. intors eorbul nici in ziua de 8Z00 ~

Perumbelul, cmld i-a dat drumul a dena oara, s-a 'i'~lton; cu 0 rnladitl de mbHn tn eioc, $~. atunci Noe a coborif din curabie §l a adus mai mml ]i,ene de multumire lui Dumnezeu. Clnd a adus j1ertm. Ide muljumire, 'ploile ineetasera" ~i. ld,eodat.a a wpiru t un cureuben si a, auzit glasnl lui Durnnezeu: ,;Nu te msi teme, N oe, aeesta- W. semn de leglruri ve~ni!~i tnme M ~ne ~i nerunluW omenese. Cureub e-m Meu va straluei pe cer ~otdeauna c!nd vor fneem ploile". Prima. datil. S-3 ,aratat ,curcub ewl clod a ile$l.t No e din eo(['abie~

10'

Apoi S-211 tnmulpt lumea dupi. P~)t()P~ S,-a tnmultit foarte, $ i ca~d au treeut de la potop 75 5 ~e: am, S=21 Bcu1tt. «Turnul Babel», unde este acum lr.a'tul. Aoo lo este si Bab~lonu'm ;~i Turnul Babel ~;i a~~s,tec,,~r-e~, li mibrul or" In Iocul acela a. f@st ~i Avraam ~1. Daniil ~:ru. eei trei tineri §i. p oporul evreu m robie,

'$ ti.~i vei clitii llega~r.i, are locul acela ~~ .B:iblia t. AICOltlO a mIst Raiul. De la potop Si'""'R ridicat Raiul in vazduh, catre rilsmt., Riurile de aeole, Tm.,gtul ,i Eufratul, iZVOr.8TILl din Rai, cum, spune in. Bib~ ie, cae era Raiul pe 'p1amant Pentru 'pacatelli1e oamenilor s-a ridicat in v.lzduh,. Rai u] era de. lcitev,a zeci de ori mai

mare d,eca.t Europa'! ~

Tot acelo a fest Turnul Babel, mont de N imrod, tmparatul Babi lonului, singurul 'Ud,~~ care 3-,,1, n:lscu'l dup,i\ potop ~i a imp,.ualit 1n Babilon .5-6 de ani si l~ fest te~ mai necredincios implr,a:t 'El a. zis ca- nu S~ teme ca mai vine un potop §l a zidi t tum ul Ball e 1. pc un Ioc tnalt, Bra tot pmnilntul 0 Hmlb~. Nu exista neamt sau rus sau romin, cum ziee Seripmra: $,i era tot plimltntul 0 limbi} ~i un }ledm.,

~~Hafu 'sl zid im tum 'impotri V'8l lui Dumnezeu ~i GanO va veni p etepul, s,a, fie mai mal t, Sft nu poata ajunge apa", Auzi, nebunal! S,...a suit apla._ mafu sus deeat Hirnalaia, ~,t el credea ca poate scapa de. potop,

Mulliti a-au temut de, ·N·~mnr-odJ., dar daci nu zideau,

- B ...... ...:I.

li omora, Em foarte a~pfru. Numai unul, I' ves, C~UllQ; ,R

vizu.t ca~- W, pune sl. ficA turn, a hiat ·40QO de barb~i, femei '~i cop'~i "i. a 'ro,gi't in tnUnU §i S;-3L ascuns .. '~i 3, zis: ,~,N\1! Bu imp otriv a lui Dumnezeu nu fac I~ D'acl vrea El, ridica apa pini Ia neri, ~I Ia Dlansul n-are 'Hmiti. pMlen~a:!'~'

NE

Din ace) popor SiC trag evreii. Din aeela s-a tras

,- - ] h ld "'ill D" 1 .,

nearmn ·a_·_eu~or." m ace a s-a tras ,1 Avraam,

Avraam a fost al unsprezecelea patriarh de la Sem, feeiorul law Noe, S ~ vezi neamul eel ales ,_ din care ~i nei, ,dupa, eredinta, suntem - l-a ales Dumaezeu din

aceia "c'~'t"'A n, ... ''':Iil 'II, vrut ~ x fa - ,c.:;s. turn

~_ I.. W.! ~ ~1\r!4! 'T' . _.'. ~{a. 'I:! .. ' a.. ',' OR]

Dart" i-a, lasat Du~e2:eu sa ftllc~ tum Ii apoi S-8(

po' O'ii'"liiit!":.?:'i> J!i::'i' ~ - . .0 - ~ - - ..... 1 .... ts L "j'

- .,bVJII. ar. JQ ne pogoras«, sa te ames tecam tlmvl,~,e,

Noi. snntem ni,~e furniei tnaintea Lui. IC~-i pam1intul!' Nu auzi ee spune Isaia? Doamn», Tu ai

jQ.cut' pilmantul ell' pe 0 nimicaJ ~'i toate popoareie

I '" . ~ ft', "it T t cac ~.., , ... di d ...

umn ZHUln' ea La sun . ca Q' plCaW'ytJ' .' J:n ca« a.,

Asta suntem inaintea ]ui Dumnezeul Nimical

in~di, i ~a Uil~:at s~ 'faca tnrnul. Clnd S-a p-ogof,it Dumnezeu, Nimrod eta pe ling,i tum. ~i 181 un cutn:=m~r mare, turnul s-a risipit pie jumstate ~\~ ~-a prins ~i pe Nimrod, Aeelo i-a fest moarteal Iar celorlalji U s-an amesteeat W~mbUe~ Unul cerea lopsta eel alaI t iru dadea ,scandu:rru ~ unul cerea scara, eel aru al t ii dadea ciocanul, ~~ nu se mlelegeau.,

$"i S-=\~UJ :mcut de acolo 72 de perechi; 72 de neamuri, ~ i s-au r.aspfindi t pie fa,ta, p!m!ntu,lui numai care se in ~le,geaLW ~ doi- trei, S i s-au inmu]]'U t. $1, cal1d se mtalne,au du,pa vreo suta, dUlIla de ani, nu - se mai cunosteau Fiecare eta en limb~ lui, ~i se luau Ia blUaj e. ,~tlIl au incepu t razboaiele!

De acolo a fost amesteearea Iimbilor, Vedeti m B]b~ie toate, Era tot paml.ntul 01 limiba ~i un neam, in ain te de Turnul Babe].

- - - -- - - -

Acolo rat fest A vraam in, Haldeia ICind vei auzi

de Haldeia, de Aslria §j, de Babilon, acolo este, Aici a fest Avraam, aici a fast Lot; aici a fost Daniil aruncat tn, groapa eu lei; aiei au fest cet 'filei ceconc

III

Anania, Azaria f~ Misail ~ care ii-a ars ~mpiiratul Nabucodoncsor in euptor de mama.

Aeolo a fost in to bie 'pop orul evreu 70 de ani, Acolo a 'mrurmt Ierernia, Irakul este eea mai veehe tar.ii, din lume, Are mare leglturl cu cele ma~, mari evenimente din lurne de dupa potop, Aeolo a fost ~i 'Raium" din care a, c,a;zut Adam, fi dlup(i aeeea s .. a ridicat ln vazduh spre ,risiritw-t

CE VRETl ,S'A V A FACA VOUA OAMENI]

._ . , '. ~,'." ,", . - i' _.',,'.' "." . _. ," ',' ..' t.

F,ACETl 61 VOl LOR ASBMBNEA

De~;~ aeest verset este itlltit de seurt, pe atfi't are mai tn;al-w, ~i mat desiviq:ru,~ tnv,ititurl pentru miuJwi'r.ea sufletelor umene~ti,. In aceasta Evanghelie se cuprinde 'roati minmin~a omtd,ulJ" pe scurt, ,cac~ ea ne tnv8Jtl i ubirea de, vra.jrna§i N iei un invltl:tor de lege de ma'~, lnainte 0-9., ad/us m lume 0 tnvititll1ri, a~a 00 deslivir~,~ti pentru mantuirea oamenilor ~ Cal cea cuprlnsa ~n cuvantul 'Bv,ang'heliei~ care zice: iubili pe

"'" ~ .. , ~ A-' ~, .lit d f-.::.:i.A1 i' ,~.

'Vr-almt!l,~ ~ vostn. ceasta ponmca este .- aui oe fiS~~l

in:~eru,ep eiunea ~i Cuv~ntul lui Dumnezeu, de DOfmllll], Dnmnezeu ,i Millmi~~)rul nostru ]iS1lS, Hrisms; pentru noi piclto~ii fru, pentru a nODu,i mantuire.

N oi ne ginmm ei este cu nepu~dft',I, at se duee la indeplini:n, cu luerul irtv,miitur,a aeestei Evanghe'lit 'Dar ']1U este asa Nu este a~:a.,

Bunul ~i Preasfantul Min'tuitor nic'modati n-a spus vreo tnvitituri in lume care sa nu se poa,ti tmplini de oameni. Caci E'n, fiind Dumnezeu desavaqit, ,He adfincul neputintei firii omenesti ~

- ----------- -

1,12

~ i cum at tnceput ,EI s i invele aceasta i'n:vi.l.a:ru-ra a 'iu birii de vrajma,~i? Prin eu vintele: Precum Vo.'ili 3d vafac.li voua oamenii, faceti st va'; tor asemenea. lata cil de mare adevar si cit de mare dreptate se g,ise,te aici,

Omule, vrei tu ea altu1 sa-! i fure 1 ucrul tau?' 83!u g,! te oCi'f'ascajl sau sl te neeinsteasc,aij seu S,2t se r,lzbWlc" SaLU sa,~p faca alt riu? Deci, daca nu vrei, nu :Ai nici tu la altull

Eu no vreau ca altul sil rna vorb easea de: 'f,Au; deci nutrebuie sa~l barfescnici eul Eu no. vreau ca altul sa rna dusmaneasca; deci nu trebuie 881-1 dlu~manesc nici eul Eu nu vreau ca altul sa-mi fure din gradina 'mea, sau din via mea; deci nu fur nici eu de la aJtul~' Bu n-as vrea ca cineva pie copilul meu sA-I batiocoreasea in public; sA no fac nici eu asa, Eu n-as v ea. niciodata, cand rna due undeva sa 'mi treaca cineva ell vederea, ci a~ vrea sa-mi zica hun! ztua, sa rna cinsteasca ~.i sa-mi dea at entie; deci sa fac ,i eu tot ~a!

F~tii, masura dreapta jp e care rDJ-IO poate tagad[W,~ 11 imeni; ce voiesc sa~ mi fa.':! at tum, sa.-i rae ~i eu . ui, iii mmci se pastreaza ,calda toata dragostea de . proapele §m drep atea lui Dumnezeu

Dupa ce a aratat Mintuitorul aceasta dreptate ~i aceasta curnpana a Bvangheliei, a, trecut la 0 'inv.l ... I'~~ ura ~i mai deslv,lr§itl. Adi!ca sa ID'ub1_'m nu numai ~)e pri eteni ~ ci ~-[ pe orica ,,' om, fie ehiar .,ipe vr~jma;f}i. Caci auztti ce zice: Daca iub-iti pe cei ce 'Va iubesc, ce dar este VllUd?' $i pacdto,U lac acelasi Iucru. $f daca dati Imprumut celor de: ta cane nddajdu(d sa 1uati' inapoi, ce dar este voua? Cdc ,i' p,a,clito~i'i dau cu ImpruJI!ut~ ,ea ,sa p'rim,easci1 lnapa'i'

.P.ARINTELE CLE,OPA

1.3

intocmai; adiea. aceta dau imprumut, dar ell it:llprumnt, ca .sa primeascaInap 01 1n.tocma.i cat dau,

S e spune tn contirn are la paragraful de mai sus al vanghel iei: i'ubili pe vrilj masii vostr! Ii fac.eJi bine Ii ,dati cu imp,rum''Ut jara sa nddajduip oe~a !n sen im b, ii rdsplata vo'as trd va- fi multd ~i veti fl fii i Celui Preainalt, ca .E.! este bun :ii cu cei nemulsumitori ~'i rat.

Acela ne ... a spus sa facem altora ceea te vrem sa ni se faea noua. ar aici a SPUS ceva mal. inl3!illt. "A spus nu numai ,atit, ci sa faci bine celui care te uf,l,te" sa iu besti pe acela care te dusmaneste pe tine, ~i Apostol ul f]Je lnva~a tn chip asemanater, smtuin.du-:n.e ca nu ~~N~ biruieste raul co riu~ lei riul se biruieste ell binele,

DIRr noi PIle !ilto~ii zicem; CURl sa blinecu.vi. tez sao. cum sa- m iub esc pe acela care rna ocari"te si ms bate ~i rna vatama ~i pururea rna penegreste? Cum sa- i fac eu bruno aeeluia? D'ecID zieem ca este Cll neputinta aceasta. CI nu pot 6U sa-l mai iu besc pe aceta care rni-a dat 0 palma, sau rn-a ocarit,. sau mt-a bla'~ ceva, s au. rn-a bstj 0 cori 1, sau rn-a vorbi t de riu fati de altul,

Da, asa estel Nom. nu putem, pentru neputinta nOHstdL Dar :sit nu eredeti ,eA lucrul este in orice fel ell neputinta,,, Lucrul este ell putinti prin Dumnezeu, Care ne sUi pururea in aj utor, dacl noi ne silim. ICU puterea noestra nu putem face nimic bun, Dar ell

C~· .

puterea 1 ui Dumnezeu, toate se pot. act ZIC.

Mantut torul: Teate sunt eu putintlJ. celor ce cred.

Daca poru ica aceasta inalta n=ar' _ fi llnp,iini' - .. nimeni !n Legea Darului =?i nici mai inainte de a, am

,. ~ ;:;.;:, . t"" p;,:::. ~ • •

putea so eoti aceasta tnvltamr.~ peste putm I it. ' ,~ga:r1l1

NE ll,OJ~,BESTE

~,i alte _pOp031le necrestine spun ca este cu neputinta sa iubim pe eel ce ne face r,iu,. Dar nom, nu avem dreptul sa zicem aeeastal

~ata oil in Legea Veche David iubea p e Saul, ~i clnd auzea ,ea aoesta a cazut la plmint, eli tl muncea duhul eel neeurat, D,IVid 'merges Ia vrajm.3§ul sliD. Saul, la Saul care-l prigonea ~i ciuta sl-1 omoare, se duces. ~i-i canta psalmi, ~,i duhul eel tau~ auzind pu terea ps almiler se dueea de Ia SauW., care se Iimstea.

Dai Ciatnd Be scull. de jos, Saul in:tre.ba unde-i David si punea mana pe suHta sa-ill omoare, ~i de trei or" a .. ovit ell sulita iu perete, socotind sa-l omoare pe David, pe doetorul . ui, David n ·t1itcea santu.os" Izbavindu-l de dracul care-l muneea tara cdihna; iar el se lupta eu binlemcEitoru~ I'w., ca si-'i omoare,

Dar David :f -3 aritat dragostea fil'~i de vr-lj'ma,ul sau ~i· amma data. Csnd dormea Saul hI pustiul Zif Ii ostirea lui dermea ItU dlns.ul) David a g,b~.~: pe San In po§ttra, unde dormea, ~I Abisai, un general din oastea lui David 'n s;futu,ia: Acum Dumnezeu a da:t pe vritjmaru-l tau In, 1nttJ,nU:e tale; in;gdduie~mJ delci sd-l

pironesc de p61nant eu .tuli/a. -

Dar auzi ce spune David: Sa nu-! uc.izi~ ,cac;, cine 1 a rtdica mana' asupra un'$ului lui Dumnezeu Iii va 1',''i1nane nepedepsit? Ca Saul era uns ca. impirat

: -·_,tt dus David la Saul ,'m. '~-3 tliat numai 0 blu:::a'ti. diu h in!.;, ca sa stie c.i a fost aproape de el, 'S'l i-a C1 u~at viata, ,zicin dl:: Mil tern de Dumnezeu sd fac ,,.au rclui ce vrea sa-,mi' ia via/a!

,Q_. D·d...· . did

yl asa "aVI; mamte ell vreo nne de arut_e:

Legea Darului, a tmpUnit aceast! Bvanghelie, adica at iubn pe vr~m,a~ul siu .. Saul n. cluta 100 4000 de,

P'AR'INT,E'LE CL,EOPA

1][S

ostasi pe David in toate p1artile Palestinei ca s;l-l omoare, s.!~ i ia viata, iar aceta, cand 1- a. avut In m,in3 1 ui, i -a ,cf'utat viata spunlnd: ,~Nu, Doamne fereste I' Nu-i YOm face r.au~ ci este unsul Domnului", Vezi dragoste de ~j'ma~i tmpliln~ta i~aim,te de ,. egea Darului?

,arr Moise au tot asa a facut? Poporul cartea. lmpotriv,a lui '~i se j.izvr!btm,se- impomv3 lui Dumnezeu, abAtindu~se la idolatrie, Jar cind s-a ;SPU8, Dumnezeu: Eu Ina uit la poporul aeesta ,§.i vad c6i €ste Po.POIr-' tar-e la cerbice. LwiJ-Mii dar acum 3a se ,aprindct m~dnia Mea asupra lor, s,a~i pierdl Moise a zis; O~ Doamne, r-r;gu~ma a:cum~ de vret s6. le ierli plic.a,tul acesta, ia1"tii-l; iar de- nu~ ,3rerge~"hij~ ,i pe mine din cartea Ta';; in care m-at scris. Adica vreau sA 'mar mai bine en, decit sl. piara poporuJ, leu. toate ca ei m-au amarlt ,:i au cArtit tmpotriv.a mea ,i putin a lost sa nu mil ucida cu pietre Ia Rafidin, pentru cl i.-am seas, din Egipt,

lata cum aGeas~a porunca !evianghcHcl., care ne pare Cll neputin~! -no[Wa~ pacito~ilm" au implinit-o alji alqi ,M lui Dumn~eu, eu mii de ani inainte de venirea Minttlittommui m lliume!

Dar Arhidiaccnul $te:fan.,. usa macenicilor, eea dinrt§.i oaie a lui Hriisms care a 'mer'S m urma Lui, cum a murit? Aceia n uci deau ell pietre, iar el, fl'cind rugaciuni, a in genun chi at ~.i cand it loveau cu . bolovanii, vazind eEl se sfir~a,~, a zis cu ,g:WI8S, mare:

Doamne Iisuse, prime"te. duhul meu Ii' nu le socoti lor piJcatul acesta. ~i zicind acestea a adormit, $i asa sluga cea buna s-a dus dupa Stlpinul Hristos.

Vedem multe pilde ~,~ in Vechiul ~i in Noul Testament, carle dovedesc 'ei multi alesi at lui

Dumnezen au tmplinit aoe~_st~ Evan ghelie en desavir~ire,~ tnci din veehime.

Apostolii Of spun'? C!n,d_ erau htwrui~ ~ 3i prigonitrn) r~_spundeilu prin vorbire de bine ~i mingaie-l"e. ~,i nm,'ci unul nu se rlzbun9\ 'C~ mu~ ei biruiau raul eu binele, Deei ~~, ei imp'Hne8lu 2uZ;e'ss1:a ponmci a Evangheliei.

Mar Minru,itorrtd nostru I isus Hristos a 'Wmplinit-o 111ai tnainte de to,i cei din, Legea Darului, Clel anmci csnd era pe Sflinta Cruce 'f,istign"it, se ruga pentru aceia care Ii bateau cute in 'm§:imi ~;i picioare ~J zieea; Pdrinte, iartii-le lor, cd nu ,tlu ce fact Deei Mantuiton . .d ~i ell cuvWit1Lll ~;i. cu f81pta ne-a In'Vi;~at ca putem sa iubim pre vrijma,:i.,

D-' ----,ltIi;'?..e.o{' daca _' ,.;f;" ,,- ",,-,;&'1, ," "" " " u,,"

, UD11l""'"'~~'U':I! cac '_ n ar J!J.3ce acesr ucru CUI oarnenn

. - lli d fa ami' "1' i fi

". I" "... .. '".' .. '", .... _"' \ """" L , 'I _""."" """"

~l cu popoare e re pee a~a pmto ut, n-ar mat .. I,

niei un om, pe 'tot globul, Oare cum, :plorUi El peste toate popoarele :p\lr:nAntti~ui e ate n-au cunoseut p e Dumnezeu? Cum ploua IE'l p este crle~tinfui~, care numai cu numele soot crestini, ~i-L msti~:esc. tn toatR, clipa eu fir,i,dele,gHe lor? II i'njurim~ it 'baglooorli~ il, hulim, ne abatem de la credinta Ia uta; cum plena peste noi?

Ar trebuie sa p,m"o-ua numai in gr-adin81 oetui ee-L cinsteste pe HI:; ax ~b:ui a,a, riSa:ri soarele nnmai peste cei drepti, iar la ceilalti, la picli)tll~~, s,a fi,e Intuneric,

Dar nu este ~a~~ Dumnezeu, Hind. prin fire prea b LJ n ~i. prea milostiv, rasare soarele S iiu ,~i peste cei buni I~i P este cei :rai ~i 'ploui ,i peste drepti ~~i peste nedrepti,

Daca Dumnezeu s-ar judeca ell oamenii si da,c~, ar aduce 'ma'ml~re in toa te zilele pentru palcate~.le nQ~ke~ at" tre'buie sa stirn. mere'll mil sa rasari,

soarele ,:rn. fArl sa avem :prt.~lturA de spa p e fala pamintu1.u~., pentru rea toti si 'mn toa.ta, vremea suntem vrijm8~li lui Dumnezeu, p entru ,ea nu implinim p oruncile Lld.; si-L u:rim :fjl ne tmpott-~vim 'YoU Lui.

- Dar Dumnezeu nu face asa ~ nu fW"e socoteala de pacatele noastre. b bUJJiUllt'ea Lui cea nemarginita, ,acope:ri en mila ~i cu dragostea Sa toate nepntintele, riutitile §i faridel~gi~Je WumH.

D,"":-- soate v a zi .... '~ cineva; Di ~1'~I'I'Ii'1Ii:n,b~~l1 m, ..... ate faoe

. a!l[" r"iL., _ ,. ~-.!L_:JI ''!i'!GI: •• , c;.''j''~I!..:!!!!..",'''''~1 rViGIi, I!;,oO 1.iQ. ....... _,

aceasta, pentru ca este Dumnezeu Atotputernic, dar eu aunt om ~i dUl]J's' legea firii eu nu pot si1i-l iubese pe eel ce 'm! uraste",

Da, 11U putem nei, dar poate Dumnezeu e'i noi, daca De rugam Lui si daca rillfline,m intru Bl, putern face pnrurea acest lueru, Caei zice: Rama:net,i, i~tn' Mine ,:Ii' Hi/, inJr.u voi. .. ,~, ,caci ftirli de ,Mine nu p'ute~i face n:i;mic." Daca ne rugam Preasfantului fl'ID -'Preabunulnl. Dumnezeu, EW ne aju~a ei noua ca 51

iubim pe cei ce ne Ura8C, si facem bine celor ce ne

.£::ic - , . 'Ilk.." !r;,..... ,:!It......'' t~ x "

,],:3,C rau, sa !Jfrune;eUVaii[dln pe cei ce me varama pe not.

Daea Dumnezeu a ftcut aeeasta, fiind tari d,e paea:.t~ nei plcato~,~ i no trebuie :s,a ne iubim unuJ p e altul ~i sl ne purtam sarcina unul al tuia?

Zice Sfintul Maxim Mill1rtur.n,sitorul:. "Dar poate nu poti g,a. iubepl pe vrlj masul '~lu cind te simtID nedreptalit de dlh][sul; poate aeeasta nu. 0 poti face deocamdata, Oat mseer taei, rabda ~i wilgi ... te lui Dumnezeu. Macar n.u te ~blltla pe el ~:~ macar in suflet poarrta au tnf,elegleFe neputinla acestuia in vremea lui de tulburare, Dopa aceea te 'vel ruga ICU, Iacrimi W.ui. Dumaezeu ~i -;~J V~ da tie dar ii putere sa-l iubesti din 'toatl inima JM~~ eeID. 00 ~~-~ faeut riu. Dar tntli ~~. mm:i ·.e roag.!"~

118

.NE

'Sun t cinci fellllri de 'iubir,L j'n Bvanghelie SJC verbeste de dragostea de Dumnezeu ,f de iubirea aproapelui, S C'antul Maxim spune ca sunt cinci feluri de iubiri si din cele cinci, doua snnt bune, una mij locie ~i doua sunt de lepadat,

Cele douA. bune sunt; Sa; i'ub.fm p€ Du.m~nezeu din toata in ima fi din If)t sujletul,i ,din to.(Jt:a puterea, iar pe aproapele aa-l iubJi:m ea pe ,not fn,i:ju~.

o al til iubire este dragostea cea fireasci~, p e care 0, au parintii pentru copii ,i cop,imi pentru plri.oltH lor, ~m dragostea pe care 0< au ft,a~i' ,i surorile ,I rudemile dupa trup intre ei, adica de origine tireuclL Aceasta nu este de eondamnat, adica nu trebuie sa 0 ocohm, dar nici sa cl~/tiglm. mare I.u.cru din ee, Hind fireasca ~i s,lditii de Dumnezeu tn. om,

Ap .. mai soot dou! feluri de iubiri: cea u upeasea, ,cind. . cineva I" ubeste ell pauma pe

- Iteineva; ~i cea insop.t! ell iubirea dIe argin' -.7; canl.1 ci neva mbeste pe a ml el it di bani sau ii ell alta avere, Acestea soot patima;~e ~i sunt die Iepadat,

B,~ chiar ~:i eea de rrajloc este de condamnat

tu ....... ~ d ~, ~

a ncr can .. e81~e exagerata,

Ne spun Stint f P',anD',i:: ~"Cauta Ia firea I~, amut" ,~i dac! veies i sa-t~"~ faci. altul bine ~i sl-i fie mill de tine, cand esti tulbnrat §:i ispitit ~,'" necajit~ sl-'~l fie ~i , i e nl'l]! de altul, deopomvi cu tine ~,j el este om, ~i I '1 este ispiti t, §m el ·R1OO necazuri, ~i. el are diavoli care n] asupresc, §,m el at'€ patimi mauntru §m in afaral"

- eci sa. nu-l ur.l§ti" ci §i tu msine vei avea aeeleasi Ancerciri~' 5 m asa vom tnvli, a dragos.tea de aproapele, daca vom secoti cele ale firii, ,ea suntem adica de 0 tlre ell d!nsu~ ..

119

Dar sa privim spre noi 3i spre porunca Evangheliei de ilS~lzi. r.aca noi nu numai ea nu iubi m pe cei cene fac rau, nu numai cit nu bineeuvantsm pe eei Ice ne blestema, nu numai ca nu d"im cu imprumut Ia aceia die 19. care trebuie sa nu ne gand.im sa lusm inapei, ci chiar cautam 8-1 ne razboolm numaidecat asupra celui ce ne-a fa'cut Iau, anmci nu mai suntem frii lui Durnnezeu ~ ci iii urgiei ~,ii ai min~ei W.UTh. Dumnezeul Caei avem in mintea noastra g!ndu~ de a. ne razbuna pe eel ,ceo ne-a tlcu.t [au.

Anmci nu mai este Duhnl lull Dumnezeu in noi ~i nici nu msi este dragostea lui IiS'u8 Hristos in I· nimile noastre C~ suntem niste taJhari, n'·;~te uc:ig,a~i de buna voie, chiar daca n-am fticut ucidere, odata ce pandin-ru

sa ne razbunsm en r.iutate asupra fratel ui ,i Co" W' Al

sadkimim slava .'u~, sau cinstea lui, sau oricc din am,e lui care sunt date de Dumnezeu, Suntem uci . ,i mai inainte de ,I, face ucidere, De, ce? Clc~ ucs m slava ~i cinstea lui, averea lui §i alte e ca aeestea

De. aeeea bine ·3. spus S,mnru.~ Apostol ,~i Evan-

C -~' .... fratet '..... '.. d'

ghelist Ioan: es ce ura~te pe , ratete sau~ uc~ga§: 'e

O.7n estel Chiar daca n -3. ucis ell mana sau cu ba·t _ .1" dar cu .g!nduID it uri§te ,~i cau.t! sl se razbune ,;i pande,te pe fratele sau sa-i Caca vreun T,an. . ,

. :·1 este un ucigas in inirna sa ,i de n. va .gasi moartea ~a., vai ~i M11U"~, 'Ci ucigq este ~i cu

. ...... 4-i ro· ,j[.

'n ., ~, -- "",,",,* - D ...... ~ ri'MI'~fr'lt cmeva 111' :louneoaJjL.

UC·~,~U. va. avea. ptU-ILe .. ·.aea ,3 u'!I!~ - , ..... ...;.~ . ~-~! .

III inima $1 nu 3! iertat pe fratele s.ilu~ nu poate sl primeasea iertare in ziua judecSipi $m in ceasu mortii Caci zice Domnul: De nu m,m ierta din illima grefelUet frate'lui no:stru~ .nici Ta.tIJI ,nostyu· eel ,din ce,r nu ne va lerta no.ud gr.q.e.lUe nOel'S trts.!'

De aceea :s,a ne fie mila unul de altul; sa purtam sarcina unul !lltuw"B" era S3 im:p:Hnim legea lui Hristos ~ adica legea dragostei care ne poruneeste i ubirea de

__ ~ ~. - II •

vraj mssi,

Pe top ,si-!, miluim, pe teti sa-i iertam pentru dragostea lui Hristos.

CELE PA.TRU' ISPIT'E ALE OMULUI DMN VREMEA ORTIM

"

F'ra'~i lor, vine ceasul eel mai de pe urma, eand fi ecare din now 3v,em sa trecem pragul acestei vi,e~~,,, Va veni moartea azi, miine- poimaine; nu ,tim cand vine ziua aceea, Vat de noi ,m de no! lU vremea mortii I Spa' rna va fi mare, ca,lc~, satana, cum se ar,ata, in Rdzboilll nevaZu't .. toata via~'a lupta sa ne due! prin pacat Ia iad, la vesnica munca, dar niciodata nu da atita ruuplti C,Q in vremea morpi.

Sa se ~"e eft patru sunt asuprtri We cele mai primeidioase en cere ne da razboi vrijrnaJul in vremea mortii:

8. wndd este razboiu ,tm,potr,h/;a eredin~,.d.; b Ii 8lID, doi lea ~ imp otriva nidejldU;,

e, a] treilea, IDm.potriva smetreniei, cu slava desarta §j cu mandria:

d, ,fii al patrulea, cu oi ue'·rUe eele de mulre feluri ~i prefacerea slujitoriler nedreptatii in ingeri de lumina,

PARINTELE CLEOPA,

1211

Sfintul Nicodim Aghioritul ne tnva'~a ~ ce chip trebuie a se lupta cineva impotriVQ, acestor mari asupriri §,j grele ispi tie din vremea rnortii, S i iata cum':

3.. C,and vf'ajma~td va iucepe ,R ne da razboi cu mi cinoasele lui ~pu,cituri" prin ginduri de necre .. din "it tn min tea, noastra, atunei tre buie sa, ne tragem tnapoi degraba, de la minte la voire, ,z]],cind: "Dt1:-te tnapoi, satano, tam] mineiunii, caci nu vOI1ie~~H:; nici miicar sa te aud pe tine, fiindea destul tmi este rnie a crede cele ce erede Biserica cea sfinta a 1 ui Hristos".

$i sl nu. dam loc In inima noastrl gindurilo1f neeredintei, precum este scris de in~eleptul Solomor ,. De se va: sui peste "tine duhul eelui putemic - 8(UC! aJ vr!Jma~ul ui ~ ~ s:a nU~fi la~i 1:0 cui tau.. ~ i d ac,i vrljma~ul § arp e tp, va aduce indoiaJa 'm, ce cred Biserica, nu- l baga tn seams ~. sa nu-i raspunz].. . j ~ vazand. minciuna r~i viclenia lui; fereste-te foart mult de eID.

Iar daca esti puternic m ere dint a ~i tn g,indire ~i voiesti sa-l faci pe vraj~ul de rusine, raspunde-i 1 ui: .Biserica crede ad evlrul n . ~ i de-ti va zice fi,c: ~,;oCe este adevarul?" Zi-i mui:, "Acela, pe care tl crede Biserica", ,.,$i ce crede Biseriea?" .Adevarul", ~,Care adevar?' .Pe care-l marturiseste Blserlca" ,i pururea fii in gsnd cu rngaciunea catre Mantuitorul nostru Iisus Hristos,

b, 13Jr cind. ne razboieste vr.lj masul cu deznadejdea, s·i ne aducem aminte de mila ~i bun at ate a lui Dumnezeu, Car-e a venit in l.ome sa moara pentru oi~ pacito~ii.

e. C,&ld ne va da razbol cu slava d~a.rta ,~i en mandria, sl ne socotim ICa. suntem pta!' $i cenu~a~ ~w s~

1.12

NE' VORB'E6T_JZ'

punem toate isprsvile noastre pe seama lui Dumnezeu. S,B, 'ft€ eunoastem CU, adevsrat greutatea picatelor §'~ a 'r-i1lilti'~Uor noastre, dar sa nu deznadij.duim de ·mU.a. b .. d Dutnnezeu, eaei ,alJzi ee zice Sfintul Duh prin gura Prooroculni Di8hvid.:: Mantul=V(l Domnul sufletele robilor Sai -1i ,n,ll, lh)'P gr~i I;v.ri eel

'_"da~' 'd' " :n..::"

ce na"'fj uaesc spre LJ"U\n3,U~ ..

d.. Ier daca ne vor da noua diavelii razboi ou nalueirile ~i prefacerile lor m chip' de ml!eri de Iamina, sa srlm tare tnmmeiap tn smerenia cugetului nostru §.i sa zicem: ~~Sehimba~j='va; ticl~o~;'·lQiI'j in intunericum vostru, cl, mie nu imi trebuiesc vedenii, Nu am trebuinta in ecest cells d~~at de mila lui

- ~ " -~ ,- - ~ - - . - - - ~ - .- - - - _ ..

Dumaezeu ,i de milosti vi-rea Lui ",

~i chiar de ai cunoaste eli multe din semnele aratate ar fi de Ia Dumnezeu, mt08J'1ce-te de la d,anse:~,e ~i amunga, ... le de la tine cit poti de departe, Si sa nu te temi cl nu-I place Jui Dumnezeu aeest Iueru ~.ru ,aoeasti i.nto arc ere: Bl ta, de 0 faci so cotindn- 'be nevrednie de aeele vedenii,

A,adar, '~inel~ minte, ftatii mei, ci aeestea soot anneM,e· eele mal de ,()b~re pe care obisnuiesc vriJm~ii nostri draei a W1e unelti bnpO'triVta, noastri tn eeasul eel mal de pe unnl al m~)trf.H., $,fu fiecaruia ti da razb oi dupl& plaeerile ~i patimile la care 11 euneaste ca este supus mai mult.

$ i sa nu uiti ,1\ cere eu tOrfUi. inima, tn ceasul aee 1,3:" iialjutorul rugaciunilor Preasfintei ~j Preacuratei Maici a. 1 ui Dumnezeu, 3i gr0ibnicul. ei aj utor te V~ izbav~ ~i va aduee peste sufletnl tiu mila ell. ~:~ tndurarea Preaputermcului Dumnezeu, Amin ..

O,'MUL CA IARBA"

_ ;li;.

,ZILELB LUI CA, FLOAREA CAMPULUI

Ia s 1= mi ;spuneti mie unde erati voi ell I 00 de ani in urma? Sa-roi spuneti acum repedel ~Si vedem, Dar unde 0 sA. fi'p peste 100 de ani? :S,titi?

Vooeti ci, nu §.ti'P niei unde erati~ nici unde m_£;rge~i? Ce-a spus MinwUorul Apestolilor? Vot' nu "t.iti' de unde v,eni/.i Ii ufuie "u~irg:e1i... Eu Itiu de unde ·v'in. Eu 'vin de: la Ta,tdl ,fi merg la Tatal.

Deci higiliti de sesma, noi suntem clru}iton. ~i striUni. ,A·ti vazu~, 1& Ps:altire? Ci 'Hlm'ernie sunt eu pe pamant ~i s.tr-ain eli §i t(J:li' par.inliJ, m,f)i~

Vezi ci ,3 'rblri,t, soarele? ~,i Ii;tii ca. n -are incotro, merge II, apus, A:;;a ,,~ noi: tn,dati IOe>-lllll, f'isirit prin nastere, mergem in' fi"c~e cnp, spre groapl.. ZiUI, nasterii da min~, mca de la nsstere, eu ziua mortii, ,ea DU avem nnde ellitori. Ne-am nasGut ea si

...

. ": I' "~ ::._1iIIAig· ~it,~? Lege u.a~ifi"'iOffi,C~ plill~;'!li de Dumn ezeu

mU'r]m, nl~e,W,1Ii..o ,,....'t..ru.. .. ..1f.""-'yJlJ.IIL """",.,.,,, _....... ~ ... ,y~ _' ..... - ..

A - ;;;;

lotte oemem,

Daea norm in cllitoria. asta ,0. noastra facern eeva bun, De dueem 111 0, bucurie Ji la Q feri"cire tara margini, Daea tn, caHitoria. asta ne Th,legim, eu mucrurile 1 umii §;ili. facem riu ~;i merim nesp ovedru.ti §i. in. picJrte,

d '1- I fir' . Du

' ,~', ,' __ ' - ,-, ,,' '," - -I ',.-'" ,.:,(-" '1---': ,'-'" « , : 1'1 -I ,.',"

ne ucem a. 0 muncs care n are sn §l t. umnezeu

ne-a adus in v:~,31l! tocmai pentru asta, ca sa avem cmd. De pf1egiti in putin~ via.ti pe care 0 avem pe

," -" nt paman W~~~!JJ.. _!!

C e ne ramlne de: pe pamint?' Bogatia? Cinstea?

Viata? Tineretea? Bneuriile lumii? Ce este care nu-i

- -;t. - - - _. - ..

'" - . - - - b -->:;''1 v~,s ~,l um··l['a~'

124

NE VORBESTE

Nu. ~i ,ei mai deunazi erai un eopilas? Nu vezi un copilas mie care acum a ras ant? Ap, anzit ce spnne Scriptura? ,Q,mul ca iarba, zilele lui .cJ'O floarea cdmpului, 04a va lnflori. A rasarit 0 ftoricica; creste floarea mai mare. Apoi gata,. se 'mkit:i~ se msoBr8, numai apare toamna pe cap, cum a ,apinlt la rnata ~i la mine, A in,oeput a. se tn.ilbi barba, pirul. Gata! Patru anotimpuri are viata noastra, Primavara este copilaria; vara este tineretea; toamna este bitranetea. Si iarna gata; este sBr,itul aproapel

Deci asa in felul aeesta, gindindu~·ne noi ,ei suntem treeatori i· str,tini, i-II fiecare zi sa facern ceva bun, Mantuitorul spune 'in Bvanghelie: Nic! pentru u.n pahar de apifi rece da; in H'U'mel'e Domn:ului~ n~/i vei pierde plata ta ..

Am sa dau 00 pahar de ,apllioce; d~ dacA pot 81-i dau $i altceva, este ~i mai bine, 0, buciji,ca de ,,!ine; daca nu, un 'banut; daca nu, 0 mini de Bini; daca nu, un on; daca nu, ceva in fsecare zi si te tnvefi s! dai, ci. acolo nu '~i le mai furl nimeni.

~l'm, ee fscem rau $i ce facem bine, le trimitem lnainte. Auzi IDe spune Bvanghelia? Faceti-vavoua eomori unde'furi.i' nu Ie furd, ~i rugina nu le strica, ,i molia nu le roade; cd uude' va ,fl comoara wQs.trdJ neola va fi ;i lnima volutril

Vezi ,cind mergi la un drum departe? Peate ai s!, caUttore~ti 100 ... 2.00 de krn, femei,a. fli, pune in rucsac de acasa eel e ce .. ,~i trebuie die drum: l?,Mli, omule, ~w~am pus . schimbu " . , poate transpiri; p~am pus maneere, 'p-am pIUS. un cutit, ti-am pus 0 stlcla "',e vin sau ,de ap,l; ti-am pus 0 Iantema, ti-am pus 0

125

-

IlWminan~~ '~i -arn pus un ehi bri t, ti -am pus acolo sa ai

un ban de cheltuialat De toate ti .. am pus" ~

$1 cind stai la popas, ce gase,t~ in ruesac? . u gase~ti ce-ai pus? Mun~ putin. Peate ti~,ar mai trebui multe: ,,,M.8i, dar prost am fostl De ce n-am pus eu tot ce-mi trebuie de aeasa? Aici n ... am de unde sa mal 1,811. ,A,mlci n u'~ i sopa, nu-i casa, nu-i avere~, nu- i nimic' m

Asa-i §,'i pe drumul cerului, Ai trimis 0 metanie ,CU, lacrima, ai tnmts 0, rugaci ane 0 milostenie, 0 facere de bi ne , 0 rabdare (':0 mnltumita in boala i'n, fata lui Dumnezen; ai trimis 0 spovedanie curatl, ai trimis citirea unor ,caq:i sfhrte, Ce-ai fa,cut ttl pentre suflet, ,3,0010 le g5se~,ti..

,-"Mli, dareu credeam ca astea s-an uitatl ;~, Nu s' _. uita, ,ea de WI3; botez avern doi ingeri, Avem un inger riu pe umlru stang ,m un inger al dreptatii, de Ia ceata stiplinHlor, din cer pe urnarul drept, Unul Sf: ie cele bune; celalalt, cele rele, Nu numai ce =s am facut rlu, ci .fi ce-am ,gindit lSI tt~ da, ;gand rau ,i daca vede ca- 1 primesti, serie. ~ In ziua eutare, in ceasul curare, a primit ga· durile mele eele rele pe care i le am dat eu", ~i e le scrie acelo,

Cind te duci Ia vami, ai sa in trebi ~ ;JJlai; de unde stie Ista ~r' Pentru eli el are serfs tot. DO;sM,e~, ei ,ista- i contabil grozav, Se-r~le tot. Nu 'p ot~ ziee nimic, Ai v,Azut Sfinta Feodora 6· cand. trecea prim. 'vtm~: 'j.,·Ma mimmam foarte cand am ajuns 1.a varna betiei, ca draeii 'imi aduceau aminte de to ate paharel . d

6 Ve~d "iN,e vi)tb~~te P,atinttele. Cmeopa!~ j velumu l 2,. c~pitohu DruJn. ~~'J' 5ujletuiNt dru.pti moarte.

][26

raehiu ~w. de yin. p e cere le-arn 1baut in vbt!t:a· mea, in ce zi, undo si cu eine" ~

lea dracii sunt putere ·na.tucH'oare:, Te mdea:mn;i

. . " . . . c

prm CtwfflflJalfJ ~ cumetn, eusc.n~" nepo'~, verl.. ,~ . umetre,

dar 'n . .;'5;.~ b--,i!!::r.r.t - .,. -? N··· ... '. -' I' 1i'.:i(. "It· _. - ~ .'

>glJL '-":Ii.- aut cu mme, -' _ u ne-ar P1ll1l:S 1~U. -artl sa De

C,ante:? Dar n -ai chiui t ~~ am batut din palme dllpii ee te-ai tmbatat?'~' Dracii au acris tot.

E· daes '.'1' -:~-' -.:' *7'JL·f·l~ '. ....... . c ,-,.., ~ II V .. - ... , d'

I, ~ am ~u ee contan rn. I avem cu nOI.. ., 3J re

'mrnn}e! Nu r,imine nimic neseris. Da, wama ......

sr ATUR[ D·UHOV·N]CE~.Ti

$lIe :ma:i. P,ot pune la, :s~uj'be m,orJU care se ard ~a. e;r,e·mator.io·!

Daca s-au pus Ma. voia lor la erematoriu, se pot pune la slujbe., Pentru ,ei eei de pe front, cand 1bit-e;& arti ~,eria ~i brandurile .~i a:v~apa la Cowl Donului, spuneau oft t,erii" In 20 de mimne, dim tr -un regiment A@40':-"0'Ii1t de A~,T'HI'_'~ au rams ~ 1" oameni D' .. ~ .... :i!i: ~ au

UJ~ Ij··~ .!WI! .. Ua.J..l.lLLl,lIl . .lll!" a ~'lJLa.;:) ,L-- 'U~,1ll,1l~ ' •. - "va. ,lIl.lI"I!iGI

ars cu fo c ,i ,8-8:U faeut serum, ce-s vinovati ei? Poate ei au murit ell :~L1giciunea mn gur,i.

Iar d~ca a-a eerut emul sa-l duol la crematorm ~ .Demnule, eu las tes.ta,:ment s i, rni d.uee~ru ~ a erematoriu", aceta S=3 despirp.t de Biserica @,'" de 81 ujb ele Bisericii, eli n-a vrut si primeasea r.lnduia~ a Bisericii cu. imnonnintare. Pe acela nu-l peti ·puru.~ ~a. 81 ujb ele Bisericii,

Ce se tntlm.pli daeli " m.u.rtt ,0lUjul Ii ri luminaR?

D,a,ci moare omul tari lurniniUle nu- i nimiea.

Lumanarea este rnu:rnaw. un sunbol. Auzi oe spune M.oow.imru1 in Bvanghelie, ca. sa arate eare-i 1 uminare:a, noastr,l: A:§Q sa lum.ineZt(fJ.' l:uminll 'Voastrd'

'iioj·rtII';:iIIl!lilIi?~ ·;I1I.~m·· enilor - ";;::1· "liiP'OI; g~r'l!ll~.;'i], I"',gr~a ... ,m '1-'~1'11fY11'1'lfli1'l!ll - ~a' i5;'T~H.m:~,"'~1bCi U!~· "~"-~Ia ~' Y, u.., .·JI!.!QJ, 19.J!J._eI \J.Q.!J."" ,w. . '!IiIJll.I:UJ,;JltH· ~ ,~I

vazii.nd oamenii ,[apt'el:e cele bune ale voastre, sa-L sl'ii:vet1$,cli pe Tattll VO'5tru Care; est€ .in ceruri.

Un om, erestin ban m sat la voi, care nu inj wit, nu fura, nu fumeazi, duee vw;ala eurata cu sotia, r postefre toate sfintele posnm, lunea, rniercurea ~i vinerea; merge Ia biserica regulat, creste copen in.

128

frtca D omaul ui, acela este 0 himina 'p entru tot satul, ,~~li, pe cutare n u 1- ai vazut niciodata in cr,m§ma, nu ],-atJ auzrt vreodara injurind" l-ai vazut t:otdeauna la biseried, ai vizut oopiii lui cum se InC~il·na, ai vazut ca,-:m, milostiv ~ ai VBzut c,a, posteste sfintele posturi, merge la marturisiri c,at mal des, este 0 hrmina pen tru tot satul ~ '. ,A sta- i lumina, F' a ptel e bune,

_ ~oti s.1 ai un _ milion de Immin,a.ri~, nu-ti ajuUl filmic 1.9. moarte, ane le-a aprins lumanarea la eei care au murit pe &0:0 t? lata lumina:' daca au ifllvut lapte bune, aceea-i I umina. _ _

,.' Lumanarea este un simbol. Daca '0 aprinzi este bine, daca nu poti, nu-i nimic, F aptel e bune merg cu, 111.0] ~ nu lumsnerea.

N u- i 0 prime] die daca iliJ muri t flr.1 ~ minare _ est~ primejdie dacl ai murit nespovedit, neimplr~ Ui~ t, Aceea es e prime] dia.,

,

. Pres Cuvioase Pirinte' Cleopa, mlD,e~·le care Ifi reteaza pi Fa l, t,,:i fae paru ~ la e4afo'~" p oar'ti paD~~doDi) iii pun eereel, poa,rta br,il'ir.i!l1 t,i '(ale u n:gh~~le 19 mil Ili, Ii 18 picioare~ ~}i se maclliazi, csl(!a S'fintrele Ca Doane?

, " Mal. baieti, as a-i semn de necredinta mai tnt!,' ~ Cand plginmi l~i faceau Idolii, l'i s apodobeau.

Bunaoara zeitei Nemzida im, puneau un inel de Bur in nas ~i ceroei de aur in ureehi ~,] legau urechile de nas, $~ pe urm! n puneau par ~i In p',k ti puneau pene de ... vul~" Ii puneau cit~ minunatii; elopopei it 'p'~n.eau ~n haine ca atunci cand sufi! vintuID sa SIDle clopoteii, Toata Impodobirea asta este inchinare de idoli, Sunt obiceiuri a~le mchinaterilor de ideli, ramase de Itt romani,

PA,RINTELE CLE.'QP'A.

l,2'

Noi ~ ruman iru, , ne tragem din doni popoare 'plg3:ne: daeii 3:ru, romasrii, ~i mli aveau aceste

b'" . . ,x .~,' • ~I II ....

o cetun pagane, cum aveau ,1 pe zem 'noroc ~1 lP e

Baal §,i pe 'Mamas" pe Neptun, pe Apolen, pe Serapid, pe Bacus, pe ceilahi draci, Cli sp'ur~al-t erau dumnezeu lor, spurcate erau fl' praznicele lor,,,A~a ca acesta-i obicei de Ia mchinatorii de idoh ICat sa, se 51 uteasca femeile, sit :pun! toate b~j1U]LterU~le pe trupurile m,or.

Au venit la, mine slptamina !recoti patru ,errti~.ti" doi din lru}i ~i doi din BUCUf6§'r i, trimi~i de cineva Eu n-arn vizut de cand sunt femei cu ochii vopsiti cu creioane albastre, ell ochii albastri, dati iCU, creioane albastre; ou p and. ·fic;ut 'illlVlOi, sprinoone mClWte parei erau cu ,e!neall" nilt,e papuei ell cah~iium ca 'LU'O fus, Vin 18 mine ,i-on spun:'

= Am auzit de dUDlil,eata .. ,.

Cind i -am vlzut" eu atilta le-arn spus:

- ~tiJti ce se '~n implU\ ell VO·,? Voi mai ,a'Vle~i un

ceas f1i murili.

_ 'V,Hi, pirinte! OM" de, ce'?,

,_ Peste o ora sonteti ga'tal:~ Am eu un semn, ca 0 sa murip amandoua,

- Val, p\ar.wnte ~

- Gata .. Mal aveti un eeas de trait :jm va duceti, ell

unghii le rosii, cum sun.tep aeum ~, [Cum e asta, parinte?

- Cu ce sunteti l'

,_ rC-O masma,

'i;

_ Gata V'ra. astoami masina Am sernn ci de azi

nu rna! trliti. Acusi, acusi, eel mult d.oui ceasuri. Dar v -ap pregati t dl€ moarte?

~ Nu, parinte,

13'

HE' VORBE$TE

- Daca vine moartes, nu rille ~~ moartea de VQ(i '7

..,..., •• !'II. 0 , ' . .Ai .... d

,J. U e~tl c[\e~tmj -! r rr ,e!~:,ti un urac, 0 momaie .. ie pus

in ei'llepa~ de speriat vr,ibHle:~ Oft lei de: om 0~ti'1 Cine esti tu ,ell acestea asa? .. ~

Am st~l~ mult de vorha en ei. La. linna au dat pomelnice I~i au zis: ,,Plrj.nt€, am sa m.! las de aiestea", Chiar aceea care era eu oehii s.po~'~jl cu cemeala albastra ~i cu sprincene'nle mcut:e~ drept mascati de Ia anul nO'U~ ziee:

- Eu SUD't ,actri~l,.

- Oricine ai fl, N. Dar vine lnDartea ~i 0 8i te

intrebe de ee ai f'lcut 'kea'ba .asta Cine te-a mvitat lneruri Ie aeestea d;~a::vol~ti '9' Evanghelia spune undeva si faei treburi de a s tea?'

Ce vreau s:a spun?' Dumnezeu 1-1\ 'fmpOd'dbi't pe om cum a §t~ut ca ... i mai frames. Ziee Iii Genezi: :I~ rl.n edte a' .~""ut Dumnezeu €rau bun.Ji! fioar:tQ. Daca

JU!IIWJ 1!.r""Io~, . .1 "'-,Ii..o" ,'~ . . _ , __ . _ Ig-., "'I:"'!.;!\~

ar fi ~riut Dumnezeu rci emu! ui l'i tre bnie s,i=,'~ f11.'ca, ell unghti ro.,H ~i1 leu. eereei In ureehi, asa n faeea, D,a,c,1 ~..tia ca trebuie sa fumeze, ti facea un hogeag tn virlid, capului ca sl;, iasa ftmml.

$1 iaca, nu i-a Boot hogeag, cl n -are nevoie si fumeze, Nu }""\3, tarot pentru fumat, L'"'1i, f"atcult ea gura ~,' 1 imlba lui si, slav,easci pe Dumeezeu, nu :sa. se urnple de fum, ~i de putoare,

'Pii,ri ute', d:8r' ee ne pu,te'Ji spu De des"r,e ,portni i ndeeent eare se ,poarta azl tm '10 me Ii, de b,arbaiU care ill,! rad b arba?

'I-n,trebaf-,i -le pe cele care se vopsesc ~,:~ p e cele care po,lJni rusta seurta, datea W,IB=3U vizut vreoda:Hi pe Maica D011ll1l]],UW ssu p e sfintele mironesite cu fusta scurta, Noi trebui e s i1 wrmarn Maicii Domnnlui, Atm

1131.

vazut dmtre sflntele martire care sunl pe iceane vreo una cu fusta s:cQrti'? Nu vedeti c,l, vesmintele Bunt pina in pimint Ia ro,~i sfiD'~ii? Auzi~4 ee spune Sf"antul Apes [nW, Pavel: Fill 8fi" ti~ cd stant sun: Eu, zice Do"u'i~:l.

Ai varzut Vf,eodalti, pe Hristos barbierit? San pe

~)attiaxbi sau pe prcoroei ~,-a1 v.lmt eu brieiul in b,arba'?' Daca acuma 1 umea se barbiereste, aeesta-i obieei 1 uat mai nQu~,t de Ia romani, Dar dacii, sU".amo,H nestri ~ nu I Ei pnrtaa unifunnl.~ ell toate ci erau ,pagani. ~m rusii purtau bMbi~ slavii de altid,ata."

Si aeestea sunt ceva, D,&1:' noi sa pri'vim lucrurile tain~ ee, eare ataca min tea, inima ,j, sufletul omului. Crestinufui 1:i stl bine si se c;uno.asca~ ~i din Iuerurile dinafara, (l,at aeestea sunt exteri .. care. I'n,s! Domnul '[11.1 cere de ~a nei numai exteriorul. Bxteriorul este frunza, ~a!' roada este lnerarea cea dinliiurrttu ..

$..,a Intllnit o da!ti A va Aionru"e en A va Agaton: "'"fA \1'0, de, ce trebuie sa ne grij im mai tare, de luerarea eea dinafara sau de paza cea dinlauntru 1"'" $i i-a zis: ,~ ucrarea eea dinuara, adj,ca ,ostul~ milostenia, 'p ort~~ ~ barbs, fusta, uniforma, verba, sunt frunza $om M~tuitorul~, in martea eea mare, ,8.. blestemat smochinul aeela lD care ,3 gasit nurnai frunze: De acum sa n!j se mai ,/aciJ .l1t tine roadd in vel2cu. Era simbolul poporulni evreiese §~ ,al faris eil or, care puneau bazl, numsi pe cele dinafara.

A'[;lO'i zice Ava Alonie: ,~Ar!tat este c~ 1kHl:m, osteneala noastra este P en tru :paza cea dinlann tru, Pentru credinta cea drea'~Ui in Dumnezeu, pentru smerenie, pentru dragosre, pentru m[dlnare~ pentru dreapta seceteala ~'ID eelelalte falPrte bune, care sunt

132

roade ale dragostei" ~ Roada duhului este: drtlgo.istea,.. lrunGl'tatea" lindel'Unga rablJare~ injral1,area pofteto», facerea de. bine, bldndelea .. credinta.

~M _ unui _ pam. ,w~ sta bine cmd are ~i frunze if roade, Anmci este eomplet, Daca 3rru vedea un porn numai ell roade ~(i nici 01 '1:runza, nu te-ai mira unde-i podo81bat'?' Bste bine sa. a!'~ba ~i uaiforma cea dinafarr,li, ,i reada dinlauntru, CIt si= ru vada pe crestin asemenea nnui pom care-i 'incar'cat die roade, dar are ,i frunze,

P'iriJDte~ rSU nt UD'~i. eare aseu .ti s~ j ba lao .radi.o sau la ·t-elevbor fi nu mai merg la b~serica _. Este 'b'~ ?

~ ulJe.~

Cine _ te-a invitat ~~ stai la mJeviwr m timpul S:nntei Li'tlur-g·tdf? San sl te eulci pe pat 3i s.a vezi Liturghi.a IH( televizor, Sa, crezi m ea aceea 10 asculta Dumnezeul La Liturghie trebuie 'sa ai ,simpre~ s~! vii in. biserica, s i asculti cu ureehile tale, sA stai ell, mare frilcl die Dnmnezeu ,I s! p~,insi.

'Cum ai ,sa p'~iingi ~i ai sl te rogi, d~cA, 'til aseulri 81 ujba ]J.a te evizor tolani t pe pernl? Aeeea-i ascnltare de 81 u j bi.?' Aceea-i ba1j OC.Uf,a, de cele sfinte!

TOi(Jlii lapta~ ziee Bclesiasml, tcOatii .fap'ta 0' va aduee Dumnezeu la jUMcata Ii va ,rasp,.rlit.i fieeiimia dupa ffJpltele luiL

~a.ri.nte CI,oo,pa'I am g,Asit in F.iEoea·li,e ci poJj siat.· dial seama de starea d'ubolVuieeasci 'tn. care t,e gase,ti) d:upa 'visuri~ Cum vedetl Sfintia. voas1:trl,?'

Care sunt viS'urUe'?' Daea te tulbnra visurile plcitocme. cu femei, sa ~,~H ci effi p\wtima.~ ,i I,j nevoie de rugaeiune multi ,i. de' inn!nare.

P'AR1NTfi.LE CLEO,PA,

133

Dac:a te tulbnra visurile msniei ~i ai spaima mare prin visuri, s i, ·,ti~ Ica e~.ti birui t de mAnie",

Dacl vin visuri djn psrtea ralj;onaHi, pentru ,ei iti mcurci in,~e16~er,ea Suri.pturi~ ,~i-tti dlcredm~a :s;ltrimb! ~j hull ~:~ nebunie ,~i eres ~i uitare, sa. stii lea n u e:~tii. '~.amur.it 'm m1telepci une,

Ia.ti ee spune Smntul Maxim: ,,,Cind stiplln:esc ill suflet douA virmti, dragostea §,ii fnfr,~:area) nici un vis nu poate si-m m~ele pe a.m,. Dragostea ucide toate visurile care soot din. partea :minioasa. ~i 'f,;)!Jponrula'], :$i infrinarrfta Heide pe cele :tim partea poftitoare. emd S~ trID.talne~c aceste d.oui virtuti 'In om, nici W1 vis nu- I mai peate tn~ela"".

Pirtoite,. ciaca, s.u:peri pe fra,te~e ti,u fir,1 sa vrel ,~ 'vlezi ,ea se necl:j etre "i ili eerl iertln~e de la e~, d:R ~ el r,imin'l! cu. niJ.nli,e :asupr'8, til; ee sa. ·raei?

Tu tli:..:p, datoria ~.i sa zici: ",ll3rta-'ml" frate, ca am g;re~itl n $.i el, daci nu te imi~ Isurpra. lui ramane paeatul, T'U ti -ai cerut iertare, ti-ai 'ficu.t datoria, S i d3ici nu te ,~!arrtl~ el raspunde, canu mai poate zice «Tatll nostru»,

Ai v~ut: ce spune Wn Pateric. DOli frati '00-0 marna, ,eiUugwri, v1em1l!ti la mini:s·tire~, au tdU t ~n pustie ,30=4.0 de, ani ~,i nu s-an sfadit ni.lciodai1ta., Se dnceau draeii [a satana ~i ziceau: ~~Sunt doi cl~.ug,lri. ~;i au dragoste mare ~i sinceritate 3i ilubrure mtre ei :f}i nu 'put-em 91-i facem 'si se sfAdeasca~",. Dar un drac mat mare zice: H'EU ii fac sa se hwf!! U ,Er31 unul din-me aeeia mesteri, en ,fi em. ,Sm1f.ll ~i prof'ti ,1 mai de~tepli - 'Soidat-i, ,eapi tani, general i, de tot felul,

Cand sta1teau 'fi"at.ii atmandgf~. la 'ru:gk~une\, lini§.titij in chilia lor, apare dracul, La unul s-a ,ambtt

tJ4

NE V'ORBE$TE

p orumbel ,~i la 11 . ul s-a .ar.ita:t cioara. C'el. care a vazu~:

C . oara, ,3 zis:

~ Mal frate, ui te 10 cioaral

~. Mai, dar tu nu vezi ca-i porumbel?

~ Mai~ dar tu le§tl chior, nu vezi ,c.l-t ,edoara? De cind erau ei nu vorbis.u& Qa.

._ Tu ~ti chior ~ Nu vezi ca-i porumbel? ~~~i de. 0.'

p,ttlma celuilalt, A tuned acela a zis: ~ Iarta-ma, frate I'

Cind '!'2ii zis 'lia·....40)C· _.~" • ):;: .... ' - ." •

'::_ r _ " ~ ,~ ;,,_L' J.-!.~-m_g- jJ n~a. mal v.~ut 'illCm C10MaJ.,

nici porumbel ul. Era, dracul J' A tunc'] au eunoscut ca SUIlt batjocoriti.

$ i degeaba i -,i ficut sa se 1balltA\, ci au cernt iertare unul de la ,31 tul, Au cerut iertare fJi tot ei au rimas mai mari decat dracul, Dracul nic ·0 dati rm zice .

.' 11'.... ~".,

~~Ut -- a-rna +

Prea C vio,ase i.rin.te Cleopa, pentru . '. i ee au m,g,rit Oe8pove, if se mal poat,t fae'e c~v,a?

Care au merit nespovediti ~~ :nefmplrtl,~:U toatii viata, nu mai au legatura eu Biserica. in fundnl fundului iadnlui se due, Daca vezi ca au murit necununati, care au trrut necununati, sau cei ce rnor nespovediti ~.i neimpartatili de ani de zile, nu mai ,P oti sa te ro gi pentru lei Daea au trw t in preaeurvie nu poti sa-i unesti cu Bis erical

Dar ~tip. cum, ti mai poti ajuta? leu un pome~n1c sobornicesc, Biserica noastra, asa a ramas cu traditia de 1:31 apostcli, se roaga em. doua fel uri: soborniceste fi ~~,~mna~. Ati vizut preotul, cand 1ncepe dupa Hhturghul oe~oJr ehemati"? + •• ,Sa le descopere lor E_va.ng'luzli'a drepta~ii., .' .. Sa-i uneascd pe ,dii11~'ii cu ,S/d'nta sa soborniceasca §i apos toleasce Bisericii. ~ ~

.P.ARINTELE CL.E'OPA

135

Pentru cine se ro1aga. atunci Biserica? Po men eire pe cineva? Se :roa.ga pentru evrei, pentru turei, pentru chinezi, pentru toate popoarele lumii, sa. le descopere , i "ulll_nezeu Bvanghelia dreptitii.

fin. felul aeesta se face, am gisi t seris, p entru cei care mor nespovediti de m 1 i vreme g;B.U tn pacare de rnoarte. Daci, §tii ce preot ID.-a botezat, ~:i-i mort, pui preetu W acela; si ee preo't l ... "a, eununat, daca a foot casatorit, daca- ~ mort; ,i na~\i i lu de botez; rudeniile spirituale, 1i pui pe aceia, firi 81-1 pui numele la acesta, ~,i zici: <q,ili ell tot neamul lor eel adorrmr»,

... ici lntr,l ,1 el, cA este . otezat ;~i este fiu

duhovnicesc al lor.

A@.:a se poate face PQme~n.ie pentru aeei ce td1icsc to/alta vi8'p necummati, nesp ovediti, neimpsn a'l,i t m s tift! in alte paeate ~e;ie. Purem sa-i punem pe acestia d'~ r

a .. )( '~,' '. sobormcest

!IliUl3. nume" s_ :_.::: r. .W:lIJ v,~e,.

D ..." i "iI· ... i d· ~.

umnezeu ,poa e ... - mll.ul9sca, IJ pe . - IJ9V'O -~

j'ngerH riil au C~ZLl't 'fir'a trup ~\~ ce este pentru om

oI!i- • ~;aL"" i!!1 ••

mo arte a, aceea este p entru mgen caoerea. . ngeru

dupa cadere nu se rna'" pot tntoarce, iar om' tum. din cauza trupului i s-a dat p,ocAin:ll pina. Ia moarte pini 'I a. ultima su fl are. Daca se pocaieste, it primeste Dumnezeu ~,i poate 51,-1 fDcl din om asemenea cn dracii, in,ger ~i Dnmnezeu dup1a dar, si-t ridiee $n cer,

Caci pentru neputinta trupului S~fll r,astignU :0 umneze ~i a venit ~i S-·a imb.ticm tn trup, ca si . idic fit .'., " .'_ "'. -- I' ' ~". xI" "'" - ('J~--~ 'nu pan"'· a':"' i0:l1

n. -.lce ·.rea no as , a;. nu p~n.~ ,3, In~,~.;fl<, . . QC

heruvimi, lei pini let dreapta Tataluf. Pe scaunul dumnezeirii stii firea omeneasca, aeolo unde este Iisus HriSIDS,.

13'

NE VO'RBE$TE

Aceasta este fn ciuda s at an ei . Clei ce a zis Dumnezeu? L",ai SC(,s. pie om din rai? Am sa indumnezeiesc firea omeneasca §i am s-o ridic iml cer $~ arm. ,sa M! imbra,c in firea lui ~i am. sa. stau pe scaun ell T.atM ,i ai .sa vezi floarea aceasta pe care ai stricat-o in rai ~i ai corupt .. o, cl sti pe tronul du~ezeiri:L. "A,cesta-'i luerul lui Dumnezeu §;i razbunarea LUI pentru p~ru.zma satanei,

'Pi MDt,e,. ,CUDI trebule j udeeata 0 fapti'1

SBntul Maxim spune: .Bste feeiorie ii t'1lg,iciWle ~,i milostenie ~i ascul are 3i mfrinare care sunt ur.iei·une inaintea lui Dnmnezeu, caud aeestea nu se rae dupii vote Lui ,,~ m

Pavel Ap osto 1 ul ne-a S]pUS; Ort de: mlinca·ti,. on de beti, opt altceva de facefi~ sd fie spre slam lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se ui.tl .1 ill eeea ce· facem noi .. Fapta bun! are trup, Moe I~i suflet. mpul fapltlei bune esre si postesc, sa rnA rog, sa fac metanil, sa fac milostenii, ,sa rna mlrturi,sesc,. sa s,fituiesc. Aeestea sunt trup.ul numai, far sufletul faptei bune este seopul eu C3"1'1i1i11! &';!o.o;" ;CiU' fap to, b -. -' (ii, _

_ __ '&'\.0' l~~ f!.o\< .. 1,. .. ' ~ .llDu ..

Sflntulli loan SclramJ spane: ~J:a seama, ca. seopul este intre:jt Unul i1 l.audl pe altul ~ ca. sa ca~tigle ceva de la dinsnl; !o:rm ban' on altceva, Al tul se face prieten ell eineva, ca .... i d! bani, S-a tacut prieten 11' entru ban .. t Se poa.n[ ell lingusire 3i i.l laudi, ca sa capete parale, Altul are prietenie CIl. 0 femeie, 0 fa tl pe carre 0 i ubeste cu iubire de patima, trupeasca ..

Teate aeestea sunt scopuri drloe§ti" ale iubirii I ~~e roup, ale iub"rii de' sbtva ,i a~e iubirii de bani, Ai v,aLZU t. seopuri dralc6§ti.? $i daca fapta ai mcut·~o co scopul ace s:ta , lea trece totdeauna die partea scopului,

137

Se face una cu let S If face UIici one in8l1ntea lui

Dumn iCii .... ',p'ml ....... :di, n- '~I~1 '1" ~fire' slava Lui C'l' ~~.p .i<oiU li:!! .... JO·pU'1

. -.' . 'I;,;!.&,i"""W;o vQ 114;i!I.-·. ~ r' . . ;;jr u, '.u, . _ ,.I:. '. ¥Q! ["", "'.. OJ!v...· _ . .w.

de a dobandi, on rata. aceea p e care 0 iubeste cu. patima, ori banii, ori Iauda de Ia oameni ..

Clnd se face fapta bunl ell scopuri de acestea, este ur,aciune la Dumnezeu. Cl a pierdut omul tot, din eauza car IDe faoe; en al t SClOp,. Nu cu. scopul die a placea lui Dumnezeu ~j a i se ierta paeatele, ca sa se msntuiasoa. Deei, run tru to ate trebuie ispi.ti t scopull

Plrinte, de ce . e-a spus, Mintoi' erul ei:

Desp.re .ziua Ii ceit~ul ace'a (cand. 0 sl vie s.flrr~i tu ) Hi.m.en;' au Itie, nid in;ge:rii din ufllri, "ie;' Pial, ci ,,:.'m(li· Tat.'.? Se putea 5i nu ,tie: Fiu I,. d,ac:l, este die 4) fihlti. eu Tatii l'

Daca prooroeii au avut at!.ta in ele ci nc duhovniceasoa in trup ,i au stiut viitorul, cum nu pu tea. Hristos sa ,tie sfir,§i tul Iumii? ]at~ ce spui e S [mtul Andrei ~\~. dumnezeiescul Maxim Marturis"torul in pri.vin1a ne~ti;intei Piul ui despre s:fir.,itu1 lumii: :i"Ci mci Fiul nu ~tie, '~U3t dupa firea

'0" meneasea a:·.J.iI~~){ d~'~lp.:-I:. firea simola o!iIl~.B cnm o

',- . '.~;I~~ _"j r. ·U:~I~~ .116,\1/ ,··d ll~·.: . r;J AJIi.ayJ..a, ~y[AJ !IU, .

purtam noi, tara Duhul Sfiat if] fara sufletul I ui 'eel tndumnezeit' Cum nu stim nici noi ee are sa fi,e main,e" a~,a nu ~Itie nici Hristos ca. om.

:$ i alta prieina p entru care a, zis Hristos cit nu ,tie: nici Fiul, a fost aoeasta: Antihrist cand va veni, se VI da pe sine ei este Fiul lui Dumnezeu ~i oamenii vor zice: uIata vine sBrfitol, ca. nu ploua, ca-s necazuri, ca-s chinuri". $,.. atunei cei eredinciosi si nu se lase in~ela·tt de Antihrist, care va zice eli el este Fiul lui Dumnezeu si ca e ~t] e de s&r~i 001 1 umii, cl sl ZIDlcl::

,,~N'oi stim din dumnezetesca 8criptwra ,ea des-pre ~f"m-~i.tul. Iumii nici Fiul nu ,~ti.e~ ,,1. tu de untie ,ti~?"';

A: ,c' -' :'" '. 'S- -&:J1_,~~'1 ;\, .... ..llI-- .. ~ .A. di ""' d .' -.' --, e., F"'" ill ,)i

~a znce - -'lWU,iu.lI. culur--eL ~, lea '. _.e ,a.c~ea a! ZlS , ,]ll~Lw. CiiI

nu ;tie; nu ,p~enmt ci nu '~'~ia, ca. nu se puma, si nn ~.tie~ dae!, El ns~i este 'in.te~epc:~un,ea. §i Cu.vintul lliui

D~I ~1Hf"liit"i;'""""iI'\oeo-~ 'Ii, , I~~.~~.~~~I~ .•

Dar" ft,aj~i i mei, ,g,mdindlu~'ne la sfir~i tul lumii, s~ ne ,gin.dim. 1~ sftqimd. nostru, N=·a:vem treaba cind, are sl fie, sflr$UuI lumii, Peate are ~i fie peste 100 de ani, poate peste lOO~l Cind, 0 vrea Dumnezeu, Noi sa ne gindi.m la sar~itul nCISKlL S'fh,iml meu e sm~""tul lumii, Daea ,eu mor peste un eeas, ce-mi pas8 mie~ $'3U eema priveste ci lumea va mal. trsi, Daca ell m~ due 11\ groapi maine,," pentru mine: In-mea. s-a terminat ~i en rna due in Iumea cea vesniea Cu ce 'Dli due'?' Cu ce am pus 1m traistll' Cind pome~,ti ~a. drum, t:~ -ai pus merinde ,dl'e ,acm~.di.;, ti =301. pus, eeapa,

ti .' , -- . . . t~ ~-- ~ - -'0 l~--' . ,.:"

_ ' . ". ,"_ "._ ," - -. ' "'I . l . 'I '.". .. . I I

,,1- at pus cozonac, : i-ai pus S ~ c .', cu vm, ~=~m pus

iocEiI tari~, '~i -~ I pus brall, t.i -ai pus ciciu'~i~ '~j-m~, pus bl~n(U,~i de frig., Teate ili le-ai pus fin ·k:aisti. Clnd. 8.blh'~,

~I . .' h d.' - ~ ~ t-)f_,? c - " . m N' l' A'" . . . .

~a popas, ve SOOt~ .•. ·.·1n Ili-W.a.'m'S _4. e---'aJ pus~ .- .. I!J. ... ··.Cle~ea.

.... ' ~

~:~ gasei'u a.

Vem gis:~, un pahar. de atpi dat in, numele Dorrmului, 0> voribl, buna~ I@ milostenie mCUitl.. ,DI,le!

. .' '.;0'.... ., frat .• 1 _ '-, ". +-'~I ...:I, . -XI --or I ' •. ··t -. '~'Ii

am aJ UUI!1. p e Uifl eJJe nos y Y, ualC~ n~am. ruga: penll.lIJ, 'u,

eei ce ne-au :n.ecaj it sa, le f~ci Dumnezeu bine, au. r,iu; daca n-am pomemt numele diavolului, daca

t d ~ ~* A"" "'h

ne ... am ruga:) ,_ ,aca ,am pOS~h~ u3ca. am. pnv-eg ~ eat,

d ~ .,' d '. "1- S" "d

. '. . ~. - • . ,- ," I . _" ,- - .' .", - ..' - - . ". ~ 1 : . - I I - '. - ,

~ aca, am. Cltit . unme2ele~t~ e .. ' Cll.Ptun, ,ac,!, am

aju.tat pe eel nec!ji t~ p,e eel s iunan, daca. ,am imJbraC3lt

P- - e' r;;.;m.l- -D'O~ '1 AI,,:., '-'a."" o:iIW nrl' 't't'1!;;t p;a;; pc'l ~tr:.'!1:'l' n T· O.rn,t·~ - I-

. ~"'"" b- '~,~, 'U~~_,~ l"'uo., UlJA I\_; "",- OJ! -~ ..• , ,·QJ._'e e vom

,gisi daci Ie-am. pus in trais.tij! pe d.rtm1!u~. 0e:i ve;mie.

139

D ill ~ &n " tj'-l f·-

t '. -' " .•• I'" -'. ,-. - I' ....... ~. ,,' .. ' ., '-", - "I . _

. e. ,a. nastere , a m,om1 t Zl.oe un . om. groc

este 0 ,cUpi .. Cel Ice: ~ v,lzu~ nQtere" vede ii groapa, negresit, Ne-am niscut, trebuie sa, murim 'in chip sigur, Pornim de la ma~tere Ii numai P'ina, IS! grDa:p:i ajullg,e:m, Die aceasta suntem sigur], A ris.rurit soarele, mer-ge '~,if& amiaza, merge la apus, aeeasta este viata no as,tr3 + Am ris.ant in nastere, tnamtim negresit ,~i

. _ e I!

asfintim tn. moarte, Aceasta sa ne fie pururea 'm

minte ,TOll. murim, cum ziee Isus SHah, Top murim, dar avem un drum la mi jloc, nu $tim ,cit.

De, ac:eea Hristes a. spus: Luati aminte, privegh:eoli si va ruga'Ji~. cd lUi ~tili cdnd va fl' acea vremel Eu ,~'tiu ci, am sa rnor j dar nu stin cando Aeesta-i 1 ucru inftrulc~at Poate acum, poate p este un ceas, ~i

~ • ,n I.}. i '~II X ..... i·

ce 8l1J sa iau eu mme? . ngenn 1P~&1 tor care 'm .... it

- ~

tndeDU1at sil. faa bme ~i faptele mele bune 821'1.11 rc ~ E ~

acelea merg C1J. mine ;e;i prin vami ,ill ta Hristos si Ia j udecati. Deci, fta'~4fu mei, sunteti nn grup de oameni, nu ,.tin de unde ,31ti ,apirnt Hotirit~. ingerulli vostru '\'''',8 adus m:~i. Alj auzit 0 predica, Am voit si va spun ~i eu eeva, sa s.pufJ.'ep .,i la altii, Pericit "i de trei ori feriei t este crestinul aeela care 'in fiecare ceas ~i in fiecare zi pone eeva in traista pentru veaeul viitor .. Cele ee ID,e pune sunt faptele lui cele bune,

C~" I.....!II ",- . _:!i:1.:(IIl:+~·'_~,--A .. ~ -.--- --~ - .~. ~:- " "":,'''

ano vom caiatori, cano vom merge ia vamr,

c,lnd vor veni draeii sa SpUD! euvmtele ~,i hterurile ~i gi'nd urile noastre, 8 a" 'PU tern ,arata ~i noi: da, arm 'fiicnt -rau, dar m-am spovedit Ia duhovnic Cine se sp();ved.e~.te la dubovn'~c~ Duhu· SBnt ~terge ,de la. ,eI tot ee .a Boot, S'~ M,1Uitn la judeea:t&: da.; am ficut 1rau ~ dar am iatcu t ~i milostenie, am faeut :J;i metmlie~ a.m tinu t ~i :p o~.t~ m=.a-m spoye;dmt" ,an1 ficut [[']!iltt eu eel

14G

NE' VORBESTE

sarac, am ,aj utat, am vorbit de bine, am iertat pe eel ee mi-a gfe~i 1.. Sa. le .aratlm ~j noi acestea ca. sl se puna 'In cumpin,!. cele bune ~i cele rele,

Astfe , de wei tori feriei t va fi sufletul aeela care se . pl"\ega!e~te pentru drumul cerului, Ce spune Hristos? lmpacli-te cu pdriirul tau cat e§ti pe cole. Care este pir~ul1' Ci]~tiinla noastra, Nu vezi? Daca ai f"'acut un lUClU mie, dacs ai gresit cu cuv:in.tu·~" constiinta te Imlstra, De ee ai zi s rau de at rut?' Data ai batut, daca ai minti t, daci ai furat, daca 8i b estemat, daea ai hiat lucrul al mia, tn orice te mustra ,c0~·Uinta., Constiinta iti spune tot ee-ai flcut.

Con~timta. este g:~asul l'O."i Dnmnezeu in om.

Acesta este pari~:ul, El ne pkl~ de. pe acum ~'i dac.1 ne impiclm cu el, este bine. Iar tmpac&ndu- ne en parifu~ acesta, ne tmplc!m eu Durnnezeu, ca-i rlasul Lui. 'Si C I el Ole putem tmpka daca ne spovedim, d~"'::l 'De pare rlu pentm eele ce am '£leut ~i ne hotarim sa facem fapte bune ~i ,si leo punem tn locul ee10E rele de mal tnalnte. Asa ne impaclm 'CU. pi['a~ul Zice Scriptura: ,JmpMI- te co, piri,ld 'tliu cit e~,ti pe eale", 0 eale este viata de acum, V''':ala de ai ci se nnmeste ewe pentru ·ca intI-una cilitorim pe ea .. Milioane de milioane de oameni ,c!Uitorim pe ea de la nastere la. groapl. Ce spune Duhul Stint tn catisma a ,aptesprezecea-? F'eric'liti cet .fora p,tj,luu'iJ in cale. care umblii 'in l'e:gea Dotnnu.'l'ui.,

Auziti pe cme-i fericeste Duhul S:tln.t: pe eei ce m ecessta cale, ,ad:',cli de la nastere pina Ia moarte, sunt '£ira .p.rihan.i" ,ad,~,cl tart pacate, pe eei ce ,cil!toresc in. ealea Domnului. Fericit blirbatul care 3,6 tem« de D'O,mnul~· 'in tru poruncile Lui via vai.

P'.ARINTELE' CLEOPA.

141

foane. eel ce se terne de Dumnezeu in calea vie~fui acesteia, se teme 81a. gindeasci au ~;m sa. vorbeasca riu ~i sa faci rilu mai departe. eel C~· are frw!ca de. Dumnezeu, are toa,ti intel'epciun.ea. Caei spune Solomon: Prica Domnului este 'inlel'ep1ciune. David. '0 numeste inoeputul int-elepciunii .. 'Jar Isus Sirah zice, Frica Domnului, mat PYeSrUS de toatd inlelep.c.i"Unea ,a,

covdrfit. ._

Omul cere se teme de Dumnezeu este mai presus decat toti m·pelept~l. veacu ui. Dar Sfantul loan. Gura de Aur zice: .;~'u-tei!' omule, la mormant, stai acolo §m cu,g.eti Ia eel Ice a, muri t, Ca. mlrune sla. $,ti~ C,[ te vem face ca. el". La mormintele din cimi tir vern. invi~a m2Jl,1 mu~t decit toate ~lo.ol~.ile fi.loiliofi~or din lume, el rnai ~nrtelept om din Iume este cel eare cuge..tl 'hJJ, mo _rt . Dar de oe? Caci s:pune Isus Sirah: Pi ltd J ad« f.i aminte de: cele mai de pe urma ale tale Ii 'in val" n"'~ vei·grqi..

Do!iI;t'ol cugetam .... :1 vom 'ft'ftn[UB . sigur c! nc

U!'I.o' . _ '. .. '\01: _ '. . &~ I!ll. _ i!l,.l!!'![j • .1" . •

mlsor.iim. cuvinrele, a;lndmile ~\i faptele noastre $l~ nu avem nevoie de: frica oamemlor, $tim ca Dumnezeu esse pretutindeni 'W ~tie :Ji gindurUe- noastre, ~i de frica Lui noi faeem [apia bun!. De trei ori fericiti sunt aeeia care In viata aeeasea SClU"ta se ingrijles,e de sufl,et ,i se tmpaca tOO Dumnezen ..

A trait Adam 930 ,d.e ani §Ii Ia mosrtea lui' 1 ~a tntrebst tnorP.i1i-111~ .4 dame. cum ti SbB mlrru:t vi at a? n'

. . . _. .il!:i.-..........,,~ . ---" If _..IU . It- ..•

A D·· .x" ", .•

"__ ,,8, . I . ·Qm:nne~. cum 3.1 Intra pe 0 usa §, (lhw' le~l pe

alta n . ~,apte.zeoi de ·all fu ail nostri ca panza unui pi§;~~njen s-au socotir, caci ee este OI3,JJe mai slab ca ptnza. 'Pli,a'-~Ienului? Zilele antlor n.o~tri fap'lez;ecl' de; lani~' tar de vo.r fl' In J'·utere optzec.i de Qn~I' Ii ee este

142

mai mult_ilec-ti.t acestia, ,os,l,enfiulili §.i durere. Ap, auzit aceasta tn Psaltire, Vi~l'~a noastra trece in foarte seurta vreme, Drumul nostru este foarte 500ft. _

Deaf, de trei ori sunt fericiti cei 'CM,e in calea aeeasta ,~curtl i~i strq mer-in de pentru dmmul spre coer. Amin,

CU:PRINS

Cuyint ~nai'Rte"

de Arhimandrit Ioanichie Balm _.,.,."., .. ,.5

Predica Ia nasterea

SBntul ui loan 'B otezatorul. ,. ~., .. ~ ~ .. '. _. -e '. ~. 7 o iste ~rOar~ ell. femeile care fac avorturi ~.,.. .'.' .18 Treptele urcu~ului duhovnicese

SaiU uinl1 tarea '~ja cer" . ~. ;n' ' •• '.' •• " ••• , •• , ••• "" .". +..,27 insefl1l1ita.tea celor sapte laude ale Bisericii .. ,.37 CeJe trei trepte ale mmiei ".~ .... '.'.~~ .... ".,.~ .. ,.,.~.'.'.' ... ,.44 Despre cresterea eopiilor

tn friel, de Dumnezeu , .. , ... ~. ae '".'. '. ~., ••• " •• ,. ,,,. ,,-: "

Neescultarea de 'piriop ..... , ~ .. ,~ ~ .. '. ~.' " .. " , n, , ,,..'. ,. ."." 5 Pedeapsa pentru copiii care

E1' 'Old' a .... "''---- tri ;;::'-' -il-' C4

:g.e 'n° Ie I lmpo .r v,a. paflUrl or .~" .... - ", .. , . .1'

rCele opt pricini de neputrezire a morti - or .... , .. 6 ~ Un 'cal. de neputrezire n'~' .""".,n.,.,.n, n" n'" .,-, ,,, •. i Mutarea muntelui Adat eu rngaciunea .. " .. ", .. ,'8

D 'ill M' .. D 11 " 80

,arurhe . aicn _ . 'OnmJlJJwU~ "'" ,~."""."'"." "' .• "u, " •. -<.

'Cllugiml clruia i 8-0, at,Mat.

Maica Domnului . '"'''''''''' om' '''T.~'''''.'' ."",,. ".,,". 85 Cin~area Axionului ,Axion Esti-n~' , .. , , . ,., . , . I.' .,' , .. , ~ 89-

Acoperamantnl Maicii Donmul ui ~ .'. ' ~ .. """ .,. ,." .. , ... '9:;

Judecatal 0') !'udecataJ ".".""'-0+'" .~. "."."""., ,.H., .. "·,,,· .9'5,

Potopul eu ,apa ~i petopul cu foe .... ",,,,, .. ,." .. ~ ,.~.,.,' + 104 Ce vreti si vi fltci. you! oamenii,

faceti ~I~ voi lor ~semenea.,,,,, .. ,, .. u~,",u", I II

Cele paw ispite ale omului

din. Vf't,mea mortii. ".,.7..,.,.~!,., ....... """ .. "" ... ~ 120 Omul Cal. iarba, zilele lui

ca floarea campulliui .. " " ,. ~."., ... , "" .. ~ ~ .. "" .. m 23

Sfaturi duhovnicesti , .. " ... ;,. ' .... '. on •• ' ' or. ~ •• " .. " ".;,.,.'. '. u 127

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful