123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
APARE DE LA DATA DE 7 OCTOMBRIE 1995
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

Tudor
MUªATESCU:
“EXISTÃ
O CATEGORIE
SPECIALÃ
DE SURZI:
ACEIA CARE
SÃPTÃMÂNAL CULTURAL, SOCIAL-POLITIC ªI ECONOMIC NU VOR SÃ AUDÃ
ÎN LIMBA ROMÂNÃ DECÂT CEEA CE
Anul 22. Nr. 29 (1.113) Vineri, 28 iulie 2017 Difuzare prin abonament SPUN EI”.
Caleidoscop informativ Caritate
ÎNDEMNURILE PATRIARHULUI
În cadrul recentei sale vizite în regiunea Cernãuþi
ÎPS Filaret, Patriarhul Kievului ºi al întregii Rusii- ?
CINE NU FACE NIMIC PENTRU ALTUL
Ucraina, l-a decorat pe ºeful ARS O. Fiºciuk cu
ordinul bisericesc Sf. Nicolae Fãcãtorul de Minuni NU FACE NIMIC PENTRU SINE
A
ºi i-a îndemnat pe credincioºi sã fie patrioþi ºi sã stãzi, în Ucraina, a pe baze de volun-
cinsteascã valorile creºtine. cãpãtat o largã dez- tariat. În genere,
Cu înalte distincþii bisericeºti au fost decoraþi voltare miºcarea de volun- proiectul a implicat
post-mortem combatanþi din raionul Zastavna. tariat cu o nouã tendinþã de circa 20 de volun-
MAI SÃRACI SAU MAI ISTEÞI caritate. Armata voluntarilor tari din rândul tine-
Conform statisticii, în regiunea Cernãuþi a fost creºte mereu în toatã umea. rilor ºi persoanelor
înregistratã cea mai mare sumã a unei subvenþii – Îmi amintesc cuvintele lui mature care au
468,2 grivne. La acest indice capitala, cu 235,7 Goethe: „Cel care nu face darul compasiunii
grivne, se aflã pe locul al doilea. În regiunile Poltava nimic pentru alþii nu face ºi ºi-au manifestat
ºi Transcarpaticã cele mai mari subvenþii au fost de nimic pentru sine“. Iar tot dorinþa de a ajuta
101,3 ºi, respectiv, 102,6 grivne. ceea ce este frumos în persoanele de vâr-
Consumatorii din regiunea Cernãuþi sunt mai aceastã lume s-a creat în stã înaintatã. Ei îºi
sãraci ori mai ºmecheri? Sau ºi aºa, ºi aºa?! mare parte pe bazã de folosesc timpul ºi
CE FOLOS DIN LAPTE GROS voluntariat. energia în activitãþi
Recent, la sediul filialei locale a ONG ”Fondul care nu le aduc nici un beneficiu material.
La zece ani închisoare a fost condamnatã o
Internaþional „Înþelegere reciprocã ºi toleranþ㓠din Cernãuþi Munca de voluntariat, conform proiectului, are scopul
cetãþeanã a Republicii Moldova, care în 2014 recruta
a avut loc o întâlnire a voluntarilor din mai multe regiuni de a acorda asistenþã socialã persoanelor de vârstã
pe teritoriul regiunii Cernãuþi persoane pentru
ale Ucrainei, care activeazã în cadrul realizãrii proiectului înaintatã din categoria celor mai vulnerabile, care au
“teroriºtii” din Doneþk. Aceeaºi judecatã a stabilit
„Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii reprezentanþilor grupului þintã, supravieþuit celui de-al doilea rãzboi mondial. Acestea
cã în prezent ea se aflã în afara teritoriului controlat
extinderea spaþiului de viaþã, depãºirea izolãrii sociale sunt foste victime ale persecutãrilor naziste ºi puterii de
de autoritãþile ucrainene.
ºi crearea condiþiilor pentru un dialog cu tinerii”. Proiectul ocupaþie. Aproape toate sunt singure, neasigurate
Judecãtorii ºi-au fãcut treaba. Acum cine s-o
este realizat în cadrul programului de sprijin “Locul întâlnirii material, bolnave, invalide. Ele ºi-au trãit viaþa de dragul
prindã ºi s-o aducã în Ucraina?
– dialogul” ºi este iniþiat de cãtre Fundaþia Federalã generaþiilor viitoare ºi meritã respect, sprijin, ajutor.
ªI-A PUS VIAÞA ÎN PERICOL German㠔EVZ”, care la finalizarea plãþilor compensatorii Voluntarii proiectului îi viziteazã acasã pe veteranii
Câþiva deputaþi în Consiliul orãºenesc Cernãuþi pentru persoanele luate la munci forþate ºi în sclavie mobili ºi imobilizaþi, discutã cu ei, încearcã sã le
umblã cu ideea nãstruºnicã a construcþiei unui tunel acordã ajutor victimelor naþional-socialismului în Ucraina. inspire emoþii pozitive, sã-i serveascã, sã-i ajute la
în oraº. Enervat de aceastã iniþiativã deºartã, ºef- Organizatorul programului este organizaþia de caritate nevoile vieþii de zi cu zi, în gospodãrie, sã le dea
redactorul unui ziar din partea locului a promis c㠄Îngrijirea bãtrânilor în Ucraina“. Proiectul este realizat informaþii ºi consultaþii. Pentru persoanele mobile
îºi va mânca în public ziarul dacã atât cât trãieºte de cãtre Organizaþia Public㠔Fondul Internaþional se organizeazã diverse întâlniri (tematice, de
el ideea deputaþilor va fi realizatã. „Înþelegere reciprocã ºi toleranþ㔠în oraºele Cernãuþi ºi petrecere a timpului liber, consultaþii etc.), excursii,
Ziarul respectiv are în el atâta venin încât patronul Zaporijie. Activitatea de fond a proiectului se desfãºoarã evenimente culturale care includ frecventarea
lui riscã sã se otrãveascã. Pe bune! teatrului, a sãlii de orgã, muzeelor.
CÃILE FERATE AU PIERDERI Pentru voluntarii proiectului s-a
desfãºurat ºi un seminar pe tema „Cine este
În regiunea Cernãuþi circulã 12 perechi de trenuri
voluntarul“, precum ºi un training „Specificul
suburbane. Legea prevede compensaþii din bugetele
comunicãrii cu persoane de vârstã înaintatã”.
locale pentru persoanele care beneficiazã de
A fost marcatã Ziua voluntarului. Cei mai
reduceri la procurarea biletelor. Însã autoritãþile nu
buni voluntari au fost premiaþi cu diplome ºi
se grãbesc sã acopere aceste cheltuieli, suma
daruri pentru participarea lor activã la acest
datoriilor se apropie de 2 milioane de grivne.
proiect.
Administraþia cãilor ferate se revoltã ºi promite
În cadrul reuniunii, voluntarii proiectului
sã se rãzbune. Probabil, tot pe cãlãtori.
au fãcut schimb de experienþã, au discutat
PASÃREA PE LIMBA EI PIERE unele probleme, cum ar fi deficitul de
Doar ºefii a douã administraþii regionale de stat cunoºtinþe necesare ºi lipsa motivaþiei
din Ucraina se descurcã mult-puþin în limba englezã. activitãþii de voluntariat la nivel de stat.
Ceilalþi, printre care ºi ºeful ARS Cernãuþi, sunt (Coresp. nostru).
tabula rasa. La aceastã concluzie a ajuns o echipã
de jurnaliºti care au încercat sã lege capãt de vorbã
cu ei la telefon ºi în limba englezã.
ªI CU ASTA – BASTA?!
Rusa nu pot s-o uite, engleza nu pot s-o înveþe. „Când va începe sã circule trenul Cernãuþi–Suceava?” l-au întrebat destul de serios jurnaliºtii pe ºeful ARS
Mare belea pe capul ºefimii ucrainene! Olexandr Fiºciuk în cadrul unei recente conferinþe de presã. ªi iatã care a fost rãspunsul: “Iniþiativa a venit din
CU PÃDUREA LOR CU TOT... partea României. Din partea noastrã nu-i totul chiar atât de simplu, mai trebuie rezolvate o serie de probleme.
Direct la Suceava cãlãtorii nu vor putea sã ajungã: ei vor fi nevoiþi ori sã schimbe trenul la graniþã, ori sã aºtepte
În ultimii ani din faimoasele pãduri bucovinene
pânã când vor fi înlocuite roþile vagoanelor. Doar ecartamentul cãilor ferate din Ucraina diferã de cel din România.
au dispãrut cu desãvârºire o mulþime de specii de
Mai trebuie soluþionatã problema cu vameºii ºi grãnicerii. ª-apoi, (...) dacã distanþa de la Cernãuþi la Suceava
pãsãri ºi animale. Savanþii prognozeazã o dispariþie
va fi parcursã în 6 ore, se vor gãsi destui doritori încât cursa sã devinã rentabilã?”.
la scarã globalã a multor specii de peºti, pãsãri ºi
animale, cauzele principale fiind activitatea omului Amintim cã pe data de 27 iunie la ARS Cernãuþi a avut loc o întrevedere de lucru între reprezentanþii pãrþii
ºi încãlzirea globalã. ucrainene ºi române în vederea inaugurãrii liniei de tren „Cernãuþi–Suceava”, de parcã înainte de a se întâlni cele
Cât priveºte þinutul nostru, pãsãrile ºi animalele douã pãrþi nu ºtiau cã, cel puþin, ecartamentele sunt diferite. Curat ca-n anecdota lui Ion Creangã cu sfârâiacul:
dispar odatã cu pãdurile în care vieþuiesc. nu foloseºte la nimic, dar sfârâie!
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
LA IZVOARE
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Sfaturi utile pentru agricultori Restituiri
Ion CRILIUC, Nicolae PENTELESCU
agronom

DAIKON, EMIGRÃRILE VOLOCENILOR
RIDICHEA JAPONEZÃ
Daikon,
sau ridichea
ÎN AMERICA ªI CANADA
(Sfârºit). uºura conflictele provocate de situaþii noi ºi strãine,
japonezã, este
Familia Nistor ºi Paulina Onufrei, plecaþi din de confruntãrile cu munca ºi traiul zilnic. Cântând,
o nouã culturã,
Voloca ºi stabiliþi la Winnipeg, fãcea, în anul 1968, românul îºi alina dorul de þara depãrtatã ºi de cei
anualã, care
Prea Sfinþitului Victorian, episcop canonic al dragi rãmaºi acolo, uitând problemele prezentului
se deosebeº-
episcopiei misionare ortodoxe româneºti în America ºi nesiguranþa viitorului.
te prin calitã-
ºi Canada, aceastã urare: “Cele mai sincere felicitãri Deci prima perioadã de aºezare a românilor în
þile sale gus-
pentru sfintele sãrbãtori ºi Anul Nou. Sã dea America ºi Canada, care pentru noii emigranþi
tative. Este mai zemoasã ºi ceva mai dulce decât ridichea
Dumnezeu sãnãtate ºi fericire întregului popopr reprezenta vremuri grele, a fost ºi un timp ºi prilej
obiºnuitã, nu are iuþealã ºi provine din Japonia. Daikonul
român, care-ºi pãstreazã credinþa Bisericii Mame ºi de cântare.
conþine vitaminele B1, B2 ºi C, celulozã, pectinã, sãruri
tradiþiile româneºti. Urãm ºi fraþilor din America ºi Între cântãreþii care au fost destul de mulþi, dupã
minerale (calciu, potasiu), fermenþi, hidraþi de carbon.
Canada sã reprezinte cu cinste neamul românesc, cum atestã presa vremii, Iremie Fãrtãiº este un
Perioada vegetativã a daikonului este de 35-98 de zile.
pe acest nou continent, ca un neam cu disciplinã rapsod excepþional. Descoperit nu demult, el aparþine
Ea creºte în orice sol, însã preferã soluri uºoare cu reacþie
naþionalã ºi dogme ortodoxe”. generaþiilor de români ajunºi în America înainte de
neutrã. În solurile cu o aciditate sporitã se administreazã
În anul 1979, românii din Winnipeg, între care ºi primul rãzboi mondial. Fiu de þãrani cu 6 clase de
câte 4-5 kilograme de cretã la 10 metri pãtraþi, câte 6-8
câþiva sosiþi acolo din comuna Voloca (Vasile ºcoalã, a plecat din Zahareºti (Suceava) în anul 1912,
kilograme de compost sau mraniþã. Seminþele sunt
Holunga, Nistor Onofrei º.a.), au ctitorit o bisericã la vârsta de 19 ani, în Canada, unde locuieºte cu
introduse în sol la o adâncime de 3-5 centimetri, distanþa
închinatã Sfântului Mucenic Dumitru. Sfãtuitor ºi familia sa în Windsor-Ontario. Nu s-a mai întors
între rânduri fiind de 35-40 de centimetri. Plantele rãsar
pãstor le-a fost în acel timp preotul Vasile Ignãtescu. acasã, ci a rãmas în Canada cu nevasta ºi cu cei
peste 5-7 zile. Periodic se afâneazã solul între rânduri.
Scriitorul Vasile Florescu a trimis la redacþia 10 copii ºi 20 de nepoþi. Timp de 68 de ani, fãrã alt
Plantele semãnate pe soluri sãrace se îngraºã suplimentar.
revistei “Credinþa” din Detroit o scrisoare, din care contact cu surse folclorice româneºti, ci pãstrând
Evident, este binevenitã ºi îngrãºarea plantelor semãnate
extragem aceste rânduri: o amplã zestre culturalã de la mama, el a tot cântat
pe soluri fertile. Pe timp de secetã ele trebuie udate.
“Citind “Credinþa” nu poþi sã nu faci anumite doinele româno-americane, pe care le-a cules, ca
Pentru alimentare se utilizeazã rãdãcinile proaspete,
constatãri ºi socot cã e bine sã vi le aduc la ºi alte vechi balade ºi cântãri aduse de peste ocean
care se mãnâncã crude sau se adaugã la salate. Ele se
cunoºtinþã. Prima este aceea c㠓românii ori ºi unde sau auzite de la alþii români americani. Cum zice el
mai fierb, se mureazã, se pun în supe, ciorbe. Eu, de-o
cresc”, chiar dacã unii au luat calea pribegiei, “tinertetul ista de azi, n-are durere de inimã ca sã
vorbã, adaug rãdãcini de daikon ºi la cartofii puºi la prãjit.
devenind credincioºi ai unei patrii adoptive, ei tot cânte, dar noi am lãsat pãrinþi, copii, fraþi ºi vecini
Aceastã culturã este foarte popularã în Japonia. Daikonul
români sunt. Mãrturisesc cã citesc cu interes chiar ºi am avut ce sã cântãm”. S-ar putea ca el sã fie
constituie aproape a treia parte din legumele consumate
ºi listele cu “Donaþii” la Arhiepiscopie, ca ºi pe cele ultimul exponent viu al vechilor doine româno-
de japonezi. Din daikon ºi alte legume se preparã diferite
pentru “Credinþa”. Descopãr mereu nume noi pe americane, îmbogãþind ºi pãstrând aproape trei
salate. Bunãoarã, se iau 300 grame de daikon ºi 200 grame
lângã cele vechi, aproape nelipsite, care mi s-au sferturi de secol, un semnificativ patrimoniu poetic-
de morcovi ºi se dau prin rãzãtoare. Se mai adaugã 50
întipãrit în memorie. Cum sã nu reþii nume precum muzical românesc în America, unde este ca ºi
grame de usturoi strivit, 100 grame de caºcaval dat prin
cel de Yanca, Holunga, Apostola, dacã le vezi necunoscut, deºi nici un alt român american nu
rãzãtoare, 100 grame smântânã ºi sare dupã gust.
mereu aºa cum le vezi ºi pe cele atâtor alþii, pe are un repertoriu atât de variat ºi bogat.
Daikonul are proprietãþi curative. El se foloseºte
care nu-i mai pot cita”. În America Iremie Fãrtãiº face cinste neamului
împotriva rãcelii, pentru profilaxia bolilor de ficat, vezica
Unul dintre cei citaþi de scriitorul Florescu este sãu, pãstrând ºi valorificând comori lirice din vechea
biliarã, precum ºi ca remediu anticancerogen. Este foarte
Vasile Holunga, amintit mai sus, originar din comuna culturã româneascã, însuºind altele noi, de dragul
indicat celor care suferã de boli cardiovasculare, pentru
Voloca. A donat mari sume la episcopie. A murit în frumosului ºi al poporului român.
scoaterea pietrelor din rinichi ºi ficat.
26 martie 1980, la Winnipeg. A rãmas feciorul sãu O doinã româno-americanã a lui Iremie Fãrtãiº
Sucul de ridiche albã este indicat în cazul bolilor la
Nistor Holunga, vrednic urmaº al tatãlui. Este este aceasta:
ficat. Un pahar de suc de ridiche alba înainte de masã
preºedintele comitetului parohial al bisericii “Sf. “Foaie verde fir de vie
poate avea un efect benefic asupra funcþiilor digestive ºi
Dumitru” din Winnipeg, mare sprijinitor ºi el al Tuturor le pare bine
detoxifiante ale ficatului. Ridichea conþine cantitatea
Arhiepiscopiei ºi animator al vieþii culturale Dacã vãd cã vara vine.
suficientã de sulf care ajutã la menþinerea concentraþiei
româneºti din Winnipeg-Manitoba. Dar eu în America, mãi,
normale a sucului biliar. Astfel, se asigurã o digestie optimã
Veniþi din toate provinciile româneºti, emigranþii Nu ºtiu ce îi vara, mãi.
a grasimilor, dar ºi sanatatea ficatului.
au adus cu ei ºi un tezaur de culturã româneascã, Cã-naºtept cu bucurie
Pentru obþinerea seminþelor de daikon, se recomandã
tradiþii ºi obiceiuri româneºti, costume naþionale, Vie vara, ori nu vie.
ca el sã nu fie semãnat în apropierea ridichii. Seminþele se
folclor, cântece ºi dansuri naþionale, pe care le-au Cã ºtiu cã n-am sã mã duc
obþin de la plantele semãnate primãvara. În caz cã în
cultivat ºi le-au transmis generaþiilor tinere de azi. Sã þin coarnele la plug,
apropiere creºte ridiche, daikonul se va poleniza ºi cu polen
Ei au înfiinþat coruri în cadrul bisericilor, societãþi Nici sã-njug boii la jug, mãi.
de ridiche. Plantele obþinute din asemenea seminþe nu pierd
culturale, ansambluri (“Periniþa” din Winnipeg- Am sã-mi ieu o þâr de pitã
gustul daikonului, atât cã îºi pot schimba forma ºi culoarea
Manitoba, “Doina” de la casa românã a parohiei ªi-am sã plec eu la fabricã.
rãdãcinii. Desigur, pentru a obþine seminþe pure de daikon,
“Învierea Domnului” din Hamilton-Ontario, “Balada” Suspinând cu dor ºi jele
el se cultivã mai departe de semincerii de ridiche de varã,
din Edmonton, ansamblul “Moldova” din Kayville- Blestemând zilili mele.
de toamnã sau de lunã, de alte soiuri de daikon. Seminþele
Sask). În toate aceste grupuri culturale ºi ansambluri Toatã lumea ºede-n umbrã,
care se coc mai pot fi ciugulite de pãsãri.
activeazã tineri ai cãror pãrinþi au venit acolo din Noi lucrãm în cea fabricã,
Caracteristica soiurilor mai rãspândite în zona noastrã:
comuna Voloca. Trupul nostru ni-l asudã,
”Sladkii velikan” are rãdãcinã cilindricã, peliþã ºi miezul
Îndatã dupã primul rãzboi mondial, marele Cãmaºa ni-i toatã udã.
alb, gust dulce-iute. ”Klîk slona” are o perioadã de vegetaþie
compozitor român George Enescu a fost invitat în Eu car fierul cu gãleatã,
de 71-98 de zile. Miezul este alb, peliþa – albã ºi cu puncte
America (1923). El a apãrut în faþa publicului în Cum se carã vin ºi apã,
verzi, iar la gust e dulce-iute. ”Saºko” e un soi rezistent la
calitate întreitã de autor, dirijor de orchestrã ºi de Fieru-i cald ºi greu de tot,
temperaturi scãzute, e roditor, are rãdãcini rotunde ºi o
violonist, ºi aceasta adeseori în cursul aceluiaºi Lucrez toatã ziua, foc.
perioadã de vegetaþie de 35-45 zile.
concert. Uimirea creºtea din ce în ce mai mult, în Binele fuge de mine,
La recoltare trebuie sã þinem cont cã ele nu se smulg,
oraºele uriaºei þãri, de la New-York ºi Filadelfia ºi Rãul înapoi îmi vine;
deoarece se pot rupe, în pofida faptului cã 2/3 din rãdãcinã
pânã la Los-Angeles ºi San Francisco, de la New Binele de mine fuge,
se aflã la suprafaþa solului. Ele, deci, se vor sãpa.
Orleans ºi pânã dincolo de hotare, la nord în cetãþile Rãul dinapoi m-ajunge”.
Rãdãcinile pentru pãstrare se recolteazã pe timp uscat,
Canadei anglo-franceze. La Detroit ºi Minneapolis, Unii din copiii emigranþilor ºi-au pierdut limba
iar ca sã se pãstreze bine ºi timp mai îndelungat se pun în
Enescu îi fãcea pe românii sãraci ce trãiesc acolo, româneascã.
nisip.
departe de þarã, sã plângã de dorul ei, în sunetele La o serbare a românilor, într-o localitate din
Daikonul e o culturã agricolã de perspectivã ºi meritã
tânguirii sau ale veseliei din casa ºi ogorul pãrãsit. America, un tânãr a cântat din fluier ºi drâmbã doine
sã fie cultivat în fiecare grãdinã. Eu cultiv soiul ”Sladkii
Puþini oameni ºtiu astãzi doine româno- ºi hore româneºti, aºa cum numai un român ºtie
velikan” din 1996. Cultivarea ºi intreþinerea daikonului sunt
americane, dar ºi puþini le cântã. Doar nostalgia îi sã le simtã ºi sã le interpreteze. Dar el nu ºtia
accesibile fiecãrui agricultor. Aceastã culturã se afâneazã
inspirã pe românii din America sã cânte doinele lor româneºte ºi s-a scuzat în faþa auditorilor, cãci abia
ºi din jurul plantelor se înlãturã buruienile. Pentru obþinerea
vechi. Încã din primele lor zile acolo ºi pânã în când a fost solicitat sã cânte la serbare a aflat cã
unor recolte stabile în perioada de varã ºi toamnã, se vor
primele decenii ale acestui secol, obiceiul de a-ºi este român ºi cã poate sã-ºi arãte talentul în faþa
cultiva soiuri cu perioade scurte de vegetaþie: ”Sladkii
cânta necazurile a funcþionat ca un remediu, spre a atâtor români.
velikan”, ”Saºko”.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
 CONCORDIA 28 iulie 2017
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TELESÃPTÃMÂNA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TVU-1 Noutãþi de pretutindeni. T/s “Epoca demnitãþii”. 21.30. Jocurile universale.
LUNI, 31 IULIE 18.45., 01.25. Tema prin- 13.00., 15.00., 18.30., 21.50. Jocurile voinicilor. Poate nu ºtiaþi...
6.00., 19.55. “Agenda Ore- cipalã. 19.00., 1.40. Noutãþi 21.00. Nou-tãþi. 13.15., 2.35. T/s “Taxi”. 4.10. Fe-
gonului”. 6.40. Desene
animate. 7.30., 8.05., 9.00.,
din culturã. 20.30. Banii
noºtri. 21.30. Jocurile uni-
23.00. Ancheta. Info. 14.05.,
01.55. T/s “Linia apãrãrii”.
reastrã spre America. 4.30.
Luminã. PROCESUL
9.30., 15.35., 16.40., 19.20. versale. 23.30. Clubul 15.35. Amurguri. Destine. SÂMBÃTÃ, 5 AUGUST
Documentare. 10.00., 21.30.
Jocurile universale. 11.20.
bãrbaþilor. 0.35. Tenis. 4.05.
T/s “Roxolana”.
17.20. ªcoala Marie
Poppins. 18.15., 01.10.
6.00., 6.30., 7.30., 8.30.,
9.00., 10.10., 11.10., 15.30.,
ÎMBÃTRÂNIRII
T/s “Epoca demnitãþii”.
13.00., 15.00., 18.30.,
MIERCURI, 2 AUGUST
6.00., 19.55. “Agenda Ore-
Noutãþi de pretutindeni.
18.45., 01.25. Tema prin-
16.40., 17.40., 23.30., 1.34.
Documentare. 12.25. T/s
POATE FI
21.00. Nou-tãþi. 13.15.,
23.00. Prima paginã.
gonului”. 6.30. Desene
animate. 8.05., 9.00, 9.30.,
cipalã. 19.00., 1.40. Noutãþi
din culturã. 20.30. Scheme.
“Ei sunt pentru dreptate”.
19.20. F.a. “Marie Anto- CONTROLAT
14.05., 01.55. T/s “Linia 16.40., 19.20., 22.50., 3.55. 21.30. Jocurile universale. inette”. 21.00., 1.10.
apãrãrii”. 17.40. Fereastrã Documentare. 11.20. T/s 22.50. T/s “Ei sunt pentru Noutãþi. 21.30. Istoria
spre America. 18.15. 01.10. “Epoca demnitãþii”. 13.00., dreptate”. 23.30. Clubul dese-cretizatã. 22.45.
Noutãþi de pretutindeni. 15.00., 18.30., 21.00. Nou- bãrbaþilor. 2.35. T/s “Taxi”. Megalot. 23.00. Borhes.
18.45., 01.25. Tema tãþi. 13.15, 23.00. Septem- 4.05. T/s “Roxolana”. 2.35. T/s “Taxi”. 4.05. T/s
principalã. 19.00., 1.40. brie. 14.05., 01.55. T/s VINERI, 4 AUGUST “Roxolana”.
Noutãþi din culturã. 20.30. “Linia apãrãrii”. 15.35. 6.00., 19.55. “Agenda Ore- DUMINICÃ, 6 AUGUST
Septembrie. 23.30. Clubul Muzicã folk. 18.15. 01.10. gonului”. 6.30., 17.40. 6.00. “Agenda Oregonului”.
bãrbaþilor. 2.35. T/s “Taxi”. Noutãþi de pretutindeni. Desene animate. 8.05., 6.30. Desene animate.
4.05. T/s “Roxolana”. 18.45., 01.25. Tema 9.00., 9.30., 15.35., 19.20., 8.05., 9.00., 19.55., 21.30.,
MARÞI, 1 AUGUST principalã. 19.00., 1.40. 22.50., 3.55. Documentare. 21.55., 0.20. Documentare.
6.00., 19.55. “Agenda Noutãþi din culturã. 20.30. 11.20. T/s “Epoca dem- 9.30. F.a. “Doamna Nobel”.
Oregonului”. 6.30. Desene Banii noºtri. 21.30. Jocurile nitãþii”. 13.15., 15.00., 11.20. Stagiuni teatrale. Prestigioasa revistã de ºtiinþ㠄Nature” a publicat
animate. 8.05., 9.00, 9.30., universale. 23.30. Clubul 18.30., 21.00. Noutãþi. 13.15., un articol care aduce o razã de speranþã în ceea ce
12.05. Istorii de artã. 12.20.
16.40., 19.20., 22.50., 3.55. bãrbaþilor. 0.35. Tenis. 4.05. 23.00. Scheme. 14.05., Muzicã folk. 13.30. Mai priveºte durata vieþii. Noutatea este o descoperire
Documentare. 11.20. T/s T/s “Roxolana”. 01.55. T/s “Linia apãrãrii”. bine-n satul tãu fruntaº. senzaþionalã fãcutã de un grup de specialiºti italieni
“Epoca demnitãþii”. 13.00., JOI, 3 AUGUST 17.20., Cine e stãpân în 20.30. Prima paginã. ºi americani de la Institutul European de Oncologie
15.00., 18.30., 21.00. 6.00., 19.55. “Agenda casã? 18.15. 01.10. Noutãþi 21.00., 1.10. Noutãþi. 23.00.din Milano. În cursul unui studiu privind tumorile,
Noutãþi. 13.15, 23.00. Oregonului”. 6.30., 17.40. de pretutindeni. 18.45., Cartea.ua. 23.30. Jocurile cercetãtorii au descoperit întâmplãtor o genã care
Septembrie. 14.05., 01.55. Desene animate. 8.05., 01.25. Tema principalã. voinicilor. 1.35. Amurguri. controleazã procesul de îmbãtrânire al organismului
T/s “Linia apãrãrii”. 15.35. 9.00, 9.30., 19.20., 22.50., 19.00., 1.40. Noutãþi din Destine. 2.35. T/s “Taxi”. ºi deci durata vieþii fiecãrui individ.
Muzicã folk. 18.15. 01.10. 3.55. Documentare. 11.20. culturã. 20.30. Borhes. 4.05. T/s “Roxolana”.
Gena care controleazã procesul îmbãtrânirii
Aceastã genã controleazã procesul de oxidare
CANAL “1+1” central”. 16.20. T/s “Un 12.10. Schimb de soþii. adulþi. 5.05. Desene ani-
LUNI, 31 IULIE secol mãreþ. Roxolana”. 13.20., 14.20., 15.20., 20.15., mate. celularã, din care rezultã o serie de substanþe numite
6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 23.10. F.a. “Inimã viteazã”. 21.15., 22.10. T/s “Spitalul SÂMBÃTÃ, 5 AUGUST generic „radicali liberi”. Aceºtia sunt principalii
19.30. TSN. 6.45., 7.10., 2.30. Desene animate. central”. 16.20. T/s “Un 6.20., 19.30. TSN. 7.15. responsabili de îmbãtrânire a celulelor organismului.
8.10. Dejunul cu “1+1”. MIERCURI, 2 AUGUST secol mãreþ. Roxolana”. Banii. 8.45., 20.15. F.a. Cercetãtorii au demonstrat rolul acestei gene cu un
9.10. Patru nunþi. 10.40. 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., 23.10., 1.55. F.a. “Împãrãþia “Viaþã dincolo de viaþã”. experiment fãcut deocamdatã pe ºoareci. Eliminând
Schimb de soþii. 12.00. F.a. 19.30. TSN. 6.45., 7.10., cerului”. 5.20. Desene ani- 1.10. Kievul în fapt de sea- gena bãtrâneþii la un grup de ºoricei s-a observat cã
“Iarbã sub zãpadã”. 15.50. 8.10. Dejunul cu “1+1”. mate. rã. 9.45. Desene animate. aceºtia au trãit cu 35% mai mult decat ºoriceii
T/s “Un secol mãreþ. Roxo- 9.10. Patru nunþi. 10.40., VINERI, 4 AUGUST 5.20. F.a. “Trãsnetul”. normali. Din ceea ce s-a observat pânã acum,
lana”. 20.15., 21.15., 22.10. 12.00. Schimb de soþii. 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., DUMINICÃ, 6 AUGUST eliminarea genei nu a produs nici o tulburare, ºoriceii
T/s “Spitalul central”. 13.20., 14.20., 15.20., 19.30. TSN. 6.45., 7.10., 7.05., 19.30. TSN. 8.00. fiind sãnãtoºi ºi continuând sã se reproducã normal.
23.10., 2.00. F.a. “Lupta 20.15., 21.15., 22.10. T/s 8.10. Dejunul cu “1+1”. Senzaþii ucrainene. 9.00.
Chiar dacã sunt doar la început de drum,
lângã Stânca Roºie”. “Spitalul central”. 16.20. T/s 9.10. Patru nunþi. 10.40., Loto. 9.40. Desene ani-
MARÞI, 1 AUGUST “Un secol mãreþ. Roxo- 12.10. Schimb de soþii. mate. 9.50. 10.45., 11.40., specialiºtii asigurã cã într-un viitor mai apropiat sau
6.00., 7.00., 8.00., 9.00., lana”. 23.10., 1.30. F.a. 13.30., 14.30., 15.30. T/s 12.40., 13.30., 14.20., îndepãrtat e posibil ca oamenii sã ajungã uºor la
19.30. TSN. 6.45., 7.10., “Legendã adevãratã”. “Spitalul central”. 16.30. T/s 15.20., 16.20. Lumea vârsta de 120 de ani luând o simplã pastilã. În acest
8.10. Dejunul cu “1+1”. JOI, 3 AUGUST “Un secol mãreþ. Roxo- vãzutã ºi nevãzutã. 17.35. caz, cei mai longevivi ar putea atinge o vârstã care
9.10. Patru nunþi. 10.40., 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., lana”. 20.15. Liga umorului. Liga umorului. 20.15. F.a. acum pare imposibilã: 150 de ani.
12.00. Schimb de soþii. 19.30. TSN. 6.45., 7.10., 22.10. Faceþi sã râdã comi- “Caut o femeie cu copil”. Viaþa lungã înseamnã ºi mai multe boli
13.20., 14.20., 15.20., 20.15., 8.10. Dejunul cu “1+1”. cul. 0.00. F.a. “Tunetul”. 0.05. F.a. “Cronica”. 1.40. Starea de sãnãtate a populaþiei Globului e departe
21.15., 22.10. T/s “Spitalul 9.10. Patru nunþi. 10.40., 1.40. Filmul artistic pentru Faceþi sã râdã comicul. de a se fi îmbunãtãþit în ultima sutã de ani. Au apãrut
boli noi, microbii ºi paraziþii au suferit mutaþii ºi au
INTER 6.20., 14.30. “Au anchetat...” 6.20., 14.30. “Au anchetat...” anchetat...” cu L. Kanevski. devenit rezistenþi la multe medicamente. Pe langâ
LUNI, 31 IULIE cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., 7.00., 8.00., 9.00., 12.00. faptul cã apar din ce în ce mai frecvent bolile cronice
6.00. Desene animate. 6.20., 9.00., 12.00. Noutãþi. 7.10., 9.00., 12.00. Noutãþi. 7.10., Noutãþi. 7.10., 8.10. Dimi- ºi degenerative, s-a constatat cã prelungirea duratei
13.10. “Au anchetat...” cu L. 8.10. Dimineaþa cu “Inter”. 8.10. Dimineaþa cu “Inter”. neaþa cu “Inter”. 9.20. Hai sã de viaþã duce la înmulþirea bolilor de care poate suferi
Kanevski. 7.00., 8.00., 9.20. Hai sã ne cãsãtorim. 9.20. Hai sã ne cãsãtorim. ne cãsãtorim. 11.20., 12.25.
aceeaºi persoanã.
9.00., 12.00. Noutãþi. 7.10., 11.20., 12.25., 20.40. T/s 11.20., 12.25., 20.40. T/s T/s “Mere domneºti”. 17.10.
8.10. Dimineaþa cu “Inter”. “Mere domneºti”. 17.10. “Mere domneºti”. 17.10. Probe materiale. 18.00. Îl
Un studiu comparativ al bolilor acestui ultim secol
9.20., 12.25. F.a. “Ei au Probe materiale. 18.00., Probe materiale. 18.00., priveºte pe fiecare. 20.00., a arãtat ca în 1901, în întreaga lume, 41% din cazuri
luptat pentru Patrie”. 15.00. 19.00., 4.30. Îl priveºte pe 19.00., 4.20. Îl priveºte pe 5.00. Amãnunte. 20.40. F.a. erau reprezentate de boli acute, în timp ce în 1990
Aºteaptã-mã. 18.00., 19.00., fiecare. 20.00., 2.15., 5.15. fiecare. 20.00., 2.20., 5.05. “Vrãjitoarea”. 0.55. F.a. procentul acestora a scãzut doar la zece. În schimb,
4.30. Îl priveºte pe fiecare. Amãnunte. 23.20. T/s “ªi Amãnunte. 23.20. T/s “ªi “Umbrele strãmoºilor ui- bolile cronice, care în 1901 reprezentau 46% din
20.00., 2.15., 5.15. Amã- totuºi iubesc...”. 2.55. Cãlã- totuºi iubesc...”. 3.00. Un taþi”. 2.35. Documentarul cazuri, au ajuns în 1990 la 82%.
nunte. 20.40. T/s “Mere torie în timp. 3.20. Un proiect reuºit. 3.40. Sã gã- “Castelele din Trans- Medicina viitorului va trebui sã þinã seama de
domneºti”. 23.20. T/s “ªi proiect reuºit. 3.55. Sã tim împreunã. carpatia”. 3.15. Aºteaptã- schimbarea structurii morbiditãþii. Printre altele,
totuºi iubesc...”. 2.55. Cãlã- gãtim împreunã. VINERI, 4 AUGUST mã. vaccinurile vor trebui sã acopere o gamã mai largã
torie în timp. 3.20. Un pro- JOI, 3 AUGUST 6.00., 5.40. Desene ani- SÂMBÃTÃ, 5 AUGUST de virusuri ºi bacterii ºi sã fie adaptate la noua
iect reuºit. 6.00. Desene animate. mate. 6.20., 14.30. “Au 6.20. F.a. “Bim cel alb structurã a acestora.
MARÞI, 1 AUGUST Ureche Neagrã”. 10.00., „Hormonul tinereþii” nu te scapã de îmbãtrânire
6.00. Desene animate. 2.25. F.a. “Balada viteazului
6.20., 14.30. “Au anchetat...” În ciuda a tot ceea ce s-a spus în aceastã
cavaler Ivanhoe”. 12.00. F.a.
cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., “Vrãjitoarea”. 16.00., 2030.
privinþã, nivelul de melatoninã („hormonul tinereþii”
9.00., 12.00. Noutãþi. 7.10., T/s “ªi totuºi iubesc...”. produs de glanda pinealã) nu scade odatã cu
8.10. Dimineaþa cu “Inter”. 20.00., 3.50. Amãnunte. înaintarea în vârstã, aratã specialiºtii americani.
9.20. Hai sã ne cãsãtorim. 22.30. F.a. “O cursã fericitã”. Studiile fãcute pe un grup de bãrbaþi ºi femei cu
11.20., 12.25., 20.40. T/s 0.20. F.a. “Solomon Kane”. vârste cuprinse între 65 ºi 81 de ani, comparativ cu
“Mere domneºti”. 17.10. 4.20. F.a. “Gadjo dilo”. un grup de tineri între 18 ºi 30 de ani, au demonstrat
Probe materiale. 18.00., DUMINICÃ, 6 AUGUST cã nivelul melatoninei era similar în ambele grupuri.
19.00., 4.30. Îl priveºte pe 8.00. Un proiect reuºit. 9.00. Pentru cã este eliberatã în sânge în cursul nopþii,
fiecare. 20.00., 2.20., 5.15. Sã gãtim împreunã. 10.00., se presupune cã melatonina joacã un rol ºi în
Amãnunte. 23.20. T/s “ªi 11.00. Capul ºi Pajura. 12.00. reglarea somnului.
totuºi iubesc...”. 3.00. Cãlã- F.a. “Vama dã drum liber”.
torie în timp. 3.25. Un pro- „La majoritatea oamenilor sãnãtoºi concentraþia
14.00. Box. 16.00., 20.30. T/s
iect reuºit. 3.55. Sã gãtim de melatoninã în sânge nu scade în timp”, spune
“ªi totuºi iubesc...”. 20.00.,
împreunã. 1.45. Amãnunte. 22.00. F.a. coordonatorul studiului, dr. Andrew Monjan. Ca
MIERCURI, 2 AUGUST “Harpã pentru iubitã”. 3.45. urmare, adevãrata cauzã a procesului de îmbãtrânire
6.00. Desene animate. F.a. “Dragoste pe asfalt”. trebuie cãutatã în altã parte.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
28 iulie 20 17 CONCORDIA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Ž
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TELESÃPTÃMÂNA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
BUCOVINA Desene animate. 8.00. Co- Desene animate. 8.00. (în limba românã). 10.50. 3.40. Gânduri despre lu- 21.00. Realitãþi. 19.30. Do-
LUNI, 31 IULIE ºul cu idei minunate. 8.15., Vreau sã fiu. 8.20., 15.00., Noutãþi (în limba românã). cruri sacre. 15.00., 2.15., cumentar. 20.00. Accente.
6.00., 15.30. Lãcaºurile 15.00., 1.40., 5.00. Rãsunã 20.30., 1.40., 2.30., 05.00. 11.05. Cu traista pe umãr. 5.30. Rãsunã muzica. 20.30. Fãuritorii Indepen-
sfinte ale Bucovinei. 6.30., muzica. 8.55., 15.25. Far- Rãsunã muzica. 8.55., 11.30. Þara talentelor. 14.00. 15.20. Farmacia verde. denþei. 20.45. Basmul de
9.30., 13.20., 3.10. Teritoriul macia verde. 9.00., 12.00., 15.25. Farmacia verde. Paleta. 14.30. Confluenþe. 15.30. “1001 de cãlãtorii”. searã. 21.00. Realitãþi.
muzici. 7.00., 10.00., 13.00., 23.00., 0.10. Documentare. 9.00., 12.00., 14.00., 23.30., 15.00., 1.40., 4.10. Rãsunã 16.20. Vreau sã fiu. 16.40. 23.50. Cãlãtorii TV. 1.30.
16.00., 22.00. Noutãþi. 7.25., 10.25. Adevãruri veºnice (în 0.05. Documentare. 10.25. muzica. 15.15. Oraºul meu. Þara talentelor. 17.05. Ac- Meridiane TV. 2.50. În cãu-
12.30., 13.50. Desene ani- limba românã). 10.50., Memorie. 10.55., 16.00, 15.30. Coºul cu idei mi- cente. 17.45. Viaþa, aºa tarea legendei.
mate. 8.00., 4.10. Podiumul 16.20. Noutãþi (în limba 4.10. Viaþa, aºa cum este nunate. 15.45. Culinãrie de cum este ea. 18.00., 21.00. DUMINICÃ, 6 AUGUST
vieþii ei. 8.55., 15.25. Far- românã). 11.05. Pe valurile ea. 11.10. Face-control. la Andrei. 16.20. Noutãþi (în Studioul A-3. 19.30. Opinie. 6.00. Lãcaºurile sfinte ale
macia verde. 9.00., 12.00., muzicii. 11.30., 17.00. Micii 14.00. Podiumul vieþii ei. limba românã). 16.35. Þara 20.00. Meridiane TV. 20.45. Bucovinei. 6.30., 13.00.,
22.50., 00.10. Documen- bucovineni. 14.00. Istorii 15.20. “La mijloc”. 15.30., talentelor. 17.00. Micii buco- Basmul de searã. 22.25. 3.00. Teritoriul muzicii.
tare. 10.25. Bunã dimi- adevãrate. 14.30. Con- 4.30. Legendele þinutului vineni. 17.30. Opinie. Timpul þãrii. 23.00., 5.30. 7.05., 15.00., 20.30., 0.10.
neaþa, Bucovina! 11.25., fluenþe. 14.45. Pe aripile Zaporojia. 16.20. Urecheaþi 18.00., 21.00. Studioul A-3. Guvernul în direct cu 1.10. Rãsunã muzica. 7.30.,
5.30. Sport-drive. 14.00. cuvântului. 15.15. Tainele cu coada scurtã. 16.35. 19.30. Memorie. 20.00. cetãþenii. 2.40. Lecþii pentru 15.25. Desene animate.
Emisiune distractivã. oraºului meu. 15.30. Lecþii Þara talentelor. 17.00. Micii Cum adicã? 20.45. Basmul pãrinþi. 3.40. Energomania. 8.00. Vreau sã fiu. 8.20.
15.00., 1.40., 5.05. Rãsunã pentru pãrinþi. 16.35. Þara bucovineni. 17.30. Off-line. de searã. 22.25. Timpul SÂMBÃTÃ, 5 AUGUST Farmacia verde. 8.30.,
muzica. 15.30. Singur sieºi talentelor. 17.00. Divertis- 18.00., 21.00. Studioul A-3. þãrii. 23.50. Cãlãtorii TV. 6.00., 12.30., 16.30., 0.40. 12.00., 18.40., 0.40. Paleta.
gospodar. 16.20. Vreau sã ment pentru tineret. 17.30. 19.30. Paleta. 20.00. Opi- 2.10. Paleta. 2.40. Ritmul Gânduri despre lucruri sa- 9.00., 22.00. Rezonanþa.
fiu. 16.40. Þara talentelor. Accente. 18.00., 21.00. Stu- nie. 20.45. Basmul de afacerilor. cre. 6.30., 13.00., 0.10., 10.00. Bunã dimineaþa,
17.05., 20.20. Paleta. dioul A-3. 19.30. Podiumul searã. 22.25. Timpul þãrii. VINERI, 4 AUGUST 3.00. Teritoriul muzicii. Bucovinã! 11.20. Face-
17.45., 20.30. Sport-taime. vieþii ei. 20.45. Basmul de 23.45. Meridiane TV. 1.25. 6.05., 10.25. Lãcaºurile 7.05., 9.00. 15.00., 4.00. control. 12.00., 0.40. Istorii
18.00., 21.00. Studioul de searã. 21.00. Studioul de Pe aripile cuvântului. 2.10. sfinte ale Bucovinei. 6.30., Rãsunã muzica. 7.30., adevãrate. 12.30. Lumea
searã (în limba românã). searã. 22.55. Pe urmele Istorii scrise pe nisip. 3.40. 9.30., 13.20., 1.40., 3.10. 15.25. Desene animate. verde. 13.30. Clubul feme-
19.30. Accente. 20.00. Istorii Lesei Ukrainka. 2.10. Pale- Enciclopedia designului. Teritoriul muzicii. 7.00., 8.00. Meridiane TV. 8.30. La ilor. 14.05., 17.45. Podiu-
adevãrate. 20.45. Basmul ta. 2.40. Timpul schim- JOI, 3 AUGUST 10.00., 13.00., 16.00. Nou- noi în Bucovina (în limba mul vieþii ei. 16.00. Mini-mix.
de searã. 22.25. Timpul bãrilor. 3.40. Enciclopedia 6.05. Gânduri despre lu- tãþi. 7.25., 12.30., 13.50. românã). 10.00., 20.00. 17.00. Accente. 17.30.,
þãrii. 23.45., 3.40. Pe aripile designului. cruri sacre. 6.30., 9.30., Desene animate. 8.00. Paleta. 10.30. Þara talen- 21.35. Viaþa, aºa cum este
cuvântului. MIERCURI, 2 AUGUST 13.20., 3.10. Teritoriul mu- Divertisment pentru tineret. telor. 11.00. Emisiune ea. 17.45. Emisiune dis-
MARÞI, 1 AUGUST 6.00., 16.20. Lãcaºurile zicii. 7.00. Noutãþi. 7.25., 8.30. Adevãruri veºnice (în distractivã. 12.00., 20.00., tractivã. 19.30. Realitãþi.
6.00. Gânduri despre lu- sfinte ale Bucovinei. 6.15. 12.30., 13.50. Desene ani- limba românã). 9.00., 12.00., 1.30. Istorii adevãrate. 20.45. Basmul de searã.
cruri sacre. 6.30., 9.30., Iatã ce s-a întâmplat. 6.30., mate. 8.00. Podiumul vieþii 23.30., 00.10. Docu-men- 12.30., 3.30. Apãrãtorul þãrii. 21.00., 23.00., 2.00., 5.00.
13.20., 3.10. Teritoriul mu- 9.30., 13.20., 3.10. Teritoriul ei. 8.55. Farmacia verde. tare. 11.00. Off-line. 11.30. 14.05. Monologul fiicei. Documentare. 23.40. Cãlã-
zicii. 7.00., 10.00., 13.00., muzici. 7.00., 10.00., 13.00., 9.00., 12.00., 14.00., 23.00., Pe valurile muzicii. (în limba 16.00. Þara talentelor. torii TV. 1.30. Ritmul afa-
16.00., 19.00., 22.00. Nou- 16.00., 22.00. Noutãþi. 0.10., 5.00. Documentare. românã). 14.00.. 20.00. 16.30. Cum adicã? 17.30., cerilor. 3.30. Energomania.
tãþi. 7.25., 12.30., 13.50. 7.25., 12.30., 20.30., 13.50. 10.25. La noi în Bucovina Istorii adevãrate. 14.25., 22.00. Rezonanþa. 18.30., 4.30. “Destine feminine”.

TVR-1 shopping. 10.00., 11.00., jurnal. 14.55., 23.55. Vor- 24.00., 1.00. România 9. 23.00. Ora de ºtiri. 24.00. chetele comisarului Anto-
LUNI, 31 IULIE 13.00., 16.00., 18.30. Per- beºte corect! 15.00., 16.05. 22.30., 1.30., 5.50. Drum Profesioniºtii. nescu. 1.15. Dincolo de
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. fect imperfect. 12.00., 1.30. Convieþuiri. 16.00. ªtiri. bun! 23.00. Ora de ºtiri. SÂMBÃTÃ, 5 AUGUST hartã.
9.45., 11.45., 12.30. Tele- Izolaþi în România. 13.00. 17.30., 5.30. Secrete de 4.10. Adevãruri despre 7.00. Vreau sã fiu sãnãtos. DUMINICÃ, 6 AUGUST
shopping. 10.00., 11.00., Aici, acum. 14.00., 17.00., rãzboi. 18.30., 19.35., 2.50., trecut. 8.00. Vestigii ºi patrimoniu. 7.00. Teleenciclopedia. 8.10.,
13.00., 16.00., 18.30. Per- 20.00., 2.00. Telejurnal. 3.45. Pulsul zilei. 20.00. La VINERI, 4 AUGUST 8.30. Descãlecaþi în Car- 4.10. Universul credinþei.
fect imperfect. 12.00. Des- 14.55., 23.55., 1.50. Vo- pas prin Sinaia. 21.00., 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. paþi. 9.00. Oameni ca noi. 9.30., 3.45. Pro Patria.
cãlecaþi în Carpaþi. 13.00. rbeºte corect! 15.00., 16.05. 24.00., 1.00. România 9. 9.45., 11.45., 12.30. Tele- 9.30., 3.55. M.A.I. aproape 10.00. În grãdina Danei.
Aici, acum. 14.00., 17.00., Maghiara de pe unu. 16.00. 22.30., 5.50. Banii tãi. 23.00. shopping. 10.00., 11.00., de tine. 10.00. Zona@. 10.35., 12.00. Viaþa satului.
20.00., 2.00. Telejurnal. ªtiri. 17.30., 5.30. Secrete Ora de ºtiri. 1.30. Zona@. 13.00., 16.00., 18.30. Per- 10.30. Dincolo de hartã. 11.50. Minutul de agri-
14.55., 23.55. Vorbeºte de rãzboi. 18.30., 19.35., JOI, 3 AUGUST fect imperfect. 12.00. Drum 11.00. Cooltura. 12.10. culturã. 13.00., 5.30. Tezaur
corect! 15.00., 16.05. Ma- 2.50., 3.45. Pulsul zilei. 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. bun! 12.45. Discover Ro- Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu. folcloric. 14.00., 20.00.,
ghiara de pe unu. 16.00. 20.00. La pas prin Sinaia. 9.45., 11.45., 12.30. Tele- mânia. 13.00. Aici, acum. 14.00., 20.00., 2.10. Tele- 2.00. Telejurnal. 14.30.,
ªtiri. 17.30., 5.30. Secrete 21.00., 22.00., 24.00., 0.45. shopping. 10.00., 11.00., 14.00., 17.00., 20.00., 2.35. jurnal. 14.30., 3.30., 6.60. 1.30. Ultima ediþie. 15.00.,
de rãzboi. 18.30., 19.35., România 9. 22.30. Creativ. 13.00., 16.00., 18.30. Per- Telejurnal. 14.55., 2.50., Adevãruri despre trecut. 23.00. Politicã ºi delica-
2.50., 3.45. Pulsul zilei. 23.00. Ora de ºtiri. fect imperfect. 12.00. Banii 23.55. Vorbeºte corect! 15.00. Ora regelui. 16.00. teþuri. 16.00., 24.00. Arheo-
20.00. La pas prin Sinaia. MIERCURI, 2 AUGUST tãi. 13.00. Aici, acum. 14.00., 15.00. Fãrã etichetã. 16.00. Memorialul Durerii. 17.00. logia crimei. 17.00. Dosar
21.00., 21.45., 24.00., 0.45. 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 17.00., 20.00., 2.00. Tele- ªtiri. 16.05. Euro polis. Creativ. 17.30., 3.50. La un România. 18.00. Lozul cel
România 9. 22.30., 5.50. 9.45., 11.45., 12.30. Tele- jurnal. 14.55., 23.55., 2.50. 17.30., 4.10. Cooltura. pas de România. 18.00., mare. 19.00., 24.00. Poveste
Izolaþi în România. 23.00. shopping. 10.00., 11.00., Vorbeºte corect! 15.00., 18.30., 2.50., 3.45. Pulsul 1.45. Exclusiv în România. dupã poveste. 21.10. Muzici
Ora de ºtiri. 1.30. La un pas 13.00., 16.00., 18.30. 16.05. Akzente. 16.00. ªtiri. zilei. 20.00. La pas prin 18.50. Teleenciclopedia. ºi tradiþii în Ciºmigiu. 23.00.
de România. Perfect imperfect. 12.00., 17.30. Lozul cel mare. Sinaia. 21.00., 5.00. Docu- 19.45. Vorbeºte corect. 21.00., Garantat 100%. 1.00. Ade-
MARÞI, 1 AUGUST 4.10. Eu, consumatorul. 18.30., 19.35., 2.50., 3.45. mentare. 22.00. Descã- 0.35. Dosar România. 22.00. vãruri despre trecut. 2.50.
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 13.00. Aici, acum. 14.00., Pulsul zilei. 20.00. La pas lecaþi în Carpaþi. 22.30., Profesioniºtii. 23.00. Re- recurs la moralã. 4.15.
9.45., 11.45., 12.30. Tele- 17.00., 20.00., 2.00. Tele- prin Sinaia. 21.00., 22.00., 5.55. Eu, consumatorul. curs la moralã. 0.45. An- Universul credinþei.

TVR-2 mentare. 8.00., 1.40. Între România turisticã. 9.00., 10.50. T/s “Aripi de mãtase”. Telejurnal. 13.40. Cultura Moldovei. 17.30., 18.50. E
LUNI, 31 IULIE cer ºi mare. 8.30. România 17.40. T/s “Destinul prin- 11.30. Teleshopping. 12.50., minoritãþilor. 14.10., 2.10. vremea ta! 19.00. Handbal.
7.00., 11.50., 22.10. Docu- turisticã. 9.00., 17.40. T/s þesei Ok-Nyeo”. 10.10., 15.40., 22.50., 3.20. Poate Femei de 10, bãrbaþi de 10. 20.50. Sinaia, la pas de 60
mentare. 8.00., 1.00. Între “Destinul prinþesei Ok- 10.50. T/s “Aripi de mãtase”. nu ºtiai. 13.00., 19.00., 3.30. 15.30., 5.20. 5 minute de de secunde. 21.00 – 24.00.
cer ºi mare. 8.30. România Nyeo”. 10.10., 10.50. T/s 11.30. Teleshopping. 12.50., Telejurnal. 13.40. Cultura istorie. 15.50., 2.05. Ieri. Azi. Festivalul de la Amara.
turisticã. 9.00., 17.40. T/s “Aripi de mãtase”. 11.30. 15.40., 22.50., 3.20. Poate minoritãþilor. 14.10., 2.10. Mâine. 18.50. E vremea ta! DUMINICÃ, 6 AUGUST
“Destinul prinþesei Ok- Teleshopping. 12.50., nu ºtiai. 13.00., 19.00., 3.30. Femei de 10, bãrbaþi de 10. 19.50. Sinaia, la pas de 60 7.00., 11.40. 5 minute de
Nyeo”. 10.10., 10.50. T/s 15.40., 3.20. Poate nu ºtiai. Telejurnal. 13.40. Cultura 15.30., 5.20. 5 minute de de secunde. 20.10. F.a. “În istorie. 7.10., 18.00. T/s
“Aripi de mãtase”. 11.30. 13.00., 19.00., 3.30. Tele- minoritãþilor. 14.10., 2.10. istorie. 15.50., 23.50. T/s deºert nu eºti niciodat㠓Legea lui Doyle”. 8.00.
Teleshopping. 11.50. Docu- jurnal. 13.40. Cultura mino- Femei de 10, bãrbaþi de 10. “Mutant X”. 16.40. De-ale lu- singur”. 22.20. Gala umo- Desene animate. 9.00.,
mentar. 12.50., 15.40., ritãþilor. 14.10., 2.10. Femei 15.30., 22.40., 5.20. 5 Miticã. 18.50. E vremea ta! rului. 23.10. T/s “CSI: Crime 5.00. Ferma. 10.00. Pescar
22.50., 3.20. Poate nu ºtiai. de 10, bãrbaþi de 10. 15.30., minute de istorie. 15.50., 19.50. Sinaia, la pas de 60 ºi investigaþii”. 0.10. F.a. hoinar. 10.30., 13.30., 4.30.
13.00., 19.00., 3.30. Tele- 5.20. 5 minute de istorie. 23.50. T/s “Mutant X”. 16.40. de secunde. 20.00. T/s “Ceasornicarul din Saint- Naturã ºi aventurã. 11.00.
jurnal. 13.40. Cultura 15.50., 23.50. T/s “Mutant Destine ca-n filme. 18.50. “Poveste imoralã”. 21.10. Paul”. T/s “Cireºarii”. 11.50., 15.20.,
minoritãþilor. 14.10., 2.10. X”. 16.40. Portret In Memo- E vremea ta! 19.50. Sinaia, F.a “Gemenii”. 23.00. T/s SÂMBÃTÃ, 5 AUGUST 21.50. Poate nu ºtiai. 12.00.
Femei de 10, bãrbaþi de 10. riam Janos Taub. 17.10., la pas în 60 de secunde. “CSI: Crime ºi investigaþii”. 7.00. 5 minute de istorie. Azi despre mâine. 12.30.
15.30., 22.40., 5.20. 5 5.25. Cap Compas. 18.50. 20.00. T/s “Poveste imo- 1.40. Cap Compas. 4.30. 7.10., 18.00. T/s “Legea lui Pofticioºi, la cratiþã. 13.00.
minute de istorie. 15.50., E vremea ta! 19.50. Sinaia, ralã”. 21.10. Telecinema- Mic dejun cu un campion. Doyle”. 8.00. Desene ani- Naturã ºi sãnãtate. 13.40.,
23.50. T/s “Mutant X”. 16.40., la pas în 60 de secunde. teca. 23.00. T/s “CSI: Crime VINERI, 4 AUGUST mate. 9.00., 5.00. T/s 20.10. F.a. “Bãieþi duri”.
22.10., 4.30. Gala umorului. 20.00. T/s “Poveste imo- ºi investigaþii”. 1.40. Pescar 7.00., 11.50., 22.10. Docu- “Lassie”. 10.00., 3.30. Mic 15.30., 0.15. Duelul pia-
18.50. E vremea ta! 19.50. ralã”. 21.00., 4.30. Destine hoinar. 4.30. De-ale lu- mentare. 8.00., 4.30. Între dejun cu un campion. 10.50. nelor. 17.00., 5.00. D-ale lu-
Sinaia, la pas în 60 de ca-n filme. 22.00. D-ale lu- Miticã. cer ºi mare. 8.30. 4.55. 5 minute de istorie. 11.00. Miticã. 18.50. E vremea ta!
secunde. 20.00. T/s “Po- Miticã. 23.00. T/s “CSI: JOI, 3 AUGUST România turisticã. 9.00., T/s “Cireºarii”. 11.50., 21.55., 19.00. Telejurnal. 19.50.
veste imoralã”. 21.10. Tea- Crime ºi investigaþii”. 1.40. 7.00., 11.50., 22.10. Docu- 17.40. T/s “Destinul prin- 23.55. Poate nu ºtiai. 12.00., Sinaia, la pas în 60 de
trul Naþional de Televiziune. Naturã ºi sãnãtate. mentare. 8.00., 0.40. Între þesei Ok-Nyeo”. 10.10., 17.00., 6.00. Euromaxx. secunde. 20.00. – 22.00.
23.00. T/s “CSI: Crime ºi MIERCURI, 2 AUGUST cer ºi mare. 8.30. 1.10. 10.50. T/s “Aripi de mãtase”. 12.30. Pofticioºi, la cratiþã! Festivalul de la Amara.
investigaþii”. 7.00., 11.50., 22.10. Docu- România turisticã. 9.00., 11.30. Teleshopping. 12.50., 13.10., 2.15. F.a. “Prostã- 23.10. Filmul de artã. 2.40.
MARÞI, 1 AUGUST mentare. 8.00., 0.40. Între 17.40. T/s “Destinul prin- 15.40., 23.50. Poate nu nacul”. 15.00., 1.10. Gala Teatrul Naþional de Tele-
7.00., 11.50., 22.10. Docu- cer ºi mare. 8.30., 1.10. þesei Ok-Nyeo”. 10.10., ºtiai. 13.00., 19.00., 3.40. umorului. 16.00. Gustul viziune. 5.00. Ferma.

CONCORDIA – ziar al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina Colegiul de redacþie aduce la
FONDATORI: Ministerul Culturii al Ucrainei; Întreprinderea colectiv㠓Redacþia ziarului minoritãþii naþionale cunoºtinþa tuturor cã rãspun-
româneºti din Ucraina Concordia”. derea pentru veridicitatea fap-
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ: ̳í³ñòåðñòâî êóëüòóðè Óêðà¿íè; Êîëåêòèâíå ï³äïðèºìñòâî “Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè ðóìóíñüêî¿ telor ºi datelor publicate în ziar
íàö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè Óêðà¿íè Êîíêîðä³ÿ”. o poartã autorul materialului.
Redactor-ºef: Doina STARIC Punctul nostru de vedere nu
concordia.ziar@gmail.com întotdeauna poate sã coincidã
Adresa redacþiei: str. O. Kobyleanska, 13 (et. 2), Cernãuþi–58000, Ucraina. Tel./fax: (0038-0372) 52-50-34. cu punctul de vedere al semna-
Cont bancar: Êîä 21434406 ×Ô "Ïðèâàòáàíê", ð/ð 26002051607984, ì. ×åðí³âö³, ÌÔÎ 356282. tarului, deoarece vom respecta
Apare sãptãmânal. INDICE 33914. Certificatul înregistrãrii de stat: Seria KB, nr. 19246-9046 ÏÐ. Tiraj: 1.000. principiul democratic al plura-
Imprimare: IP Kliuciuk S.M. CUI 2272500317 Cernãuþi, str. Zavodska, 37. lismului de opinii.