KEO 35 READY.

qxp:Layout 1 12/9/09 8:38 PM Page 79

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ. 35, ᾽08 KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 79-

Β) Η Α Ν Τ Ι Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η , Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ο Σ
Α ΝΤ Ι Κ ΑΝΟ ΝΙ Κ Η ΚΑΙ ΠΡ ΑΞ Ι Κ ΟΠΗ ΜΑ Τ Ι ΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1924
Ἡ φρικτή Ἀπόφασις τῆς ΕΚΚΛΗ- ἀντικανονικῶς, ὑπό πραξικοπηµατικῆς
ΣΙΑΣ κατά τῆς Ἀλλαγῆς τοῦ Ἡµερο- Κυβερνήσεως ἐπιβληθείς ἐπί τοῦ Θρό-
λογίου κατεπατήθη κακοβούλως ὑπό νου τῶν Ἀθηνῶν, Μητροπολίτης Χρυ-
πονηρῶν ἐπιβούλων τῆς Σωτηρίας τοῦ σόστοµος Παπαδόπουλος.
ἀνθρώπου, ἠγνοήθη ὑπό σκοτεινῶν Οὕτω τόν Ἰανουάριον τοῦ 1920, ἐπί
χαρακτήρων, ὑπεσκάφθη ὑπό ἀνδρει- Προύσσης ∆ωροθέου, τοποτηρητοῦ τοῦ
κέλων, τυφλῶν ἐντολοδόχων καί µελῶν Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, ἐξηγγέλθη δη-
τῆς Ἑβραιοσιωνιστικῆς Μασσωνίας, µοσίως ἡ Ἀλλαγή τοῦ Ἡµερολογίου ὡς
ὅπως ἦσαν ὁ προσκυνητής τοῦ Προτε- προοπτική Ἑνώσεως µετά τῶν ∆υτικῶν.
σταντισµοῦ Προύσσης ∆ωρόθεος, καί Ἐξεδόθη τότε ἡ ∆ιαβόητος Αἱρετική
ὁ τρίς καθαιρεθείς καί καθῃρηµένος ὤν καί Οἰκουµενιστική Ἐγκύκλιος ὑπό τοῦ
ἀναρριχηθείς εἰς τόν Θρόνον Κων- Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, µέ
σταντινουπόλεως Μελέτιος Μεταξάκης, τίτλον, «Πρός τάς Ἁπανταχοῦ Ἐκκλη-
καθώς καί ὁ δι᾽ ἀριστίνδην Συνόδου, σίας τοῦ Χριστοῦ », διά τῆς ὁποίας αἱ

Προύσσης Δωρόθεος Μελέτιος Μεταξάκης Χρυσόστομος
Παπαδόπουλος
Οἱ Ἐντολοδόχοι τῆς Ἑβραιοσιωνιστικῆς Μασσωνίας καί ἐχθροί
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Πρωτεργάται καί Ἀρχηγοί τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου Παπικοῦ Ἡμερολογίου.
Οἱ Πρωταίτιοι τοῦ ἐπαράτου Σχίσματος τοῦ 1924.
KEO 35 READY.qxp:Layout 1 12/9/09 8:38 PM Page 80

- 80- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ. 35, ᾽08

Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ ἐν τῇ Στοᾷ «Ἁρμονία» τῆς Κωνσταντινουπόλεως
μυηθείς εἰς τήν Μασσωνίαν τήν 15/3/1909. Φυγάς ὤν ἐκ τῶν Ἁγίων Τόπων
ἐχρημάτισεν Μητροπολίτης Κιτίου, μετέπειτα Ἀθηνῶν καί ἀργότερον Ἀμε-
ρικῆς, ὅπου καί καθηρέθη. Ὕστερον δέ καί ἐνῶ ἦτο καθηρημένος ἐγένετο
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἀπό ὅπου καί ἐξεδιώχθη διά τάς Ἀντιεκ-
κλησιαστικάς ἐνεργείας του καί ὑπέβαλε τήν παραίτησίν του εὑρισκόμενος
εἰς τήν Θεσσαλονίκην. Ἐν συνεχείᾳ, τῇ βοηθείᾳ πάλιν τῶν Μασσώνων ἐγέ-
νετο Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας. Ἐκ πάντων ἐξεδιώχθη καί τρίς καθηρέθη.
Ὅμως οὐδόλως ὤκνησεν εἰς προσπάθειαν ἵνα ἐπιβληθῆ καί Πατριάρχης
Ἱεροσολύμων, ἀλλ’ εὗρεν αὐτόν ὁ αἰφνίδιος θάνατος καί εὑρέθη νεκρός
ὑπό τήν κλίνην του. Ἀριστερά μετά τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί
ἄλλου τινός ἱερέως εἰς Η.Π.Α., φέροντες ἅπαντες λαϊκήν περιβολήν.
Κέντρον ὁ ἴδιος πάλι μέ λαϊκήν περιβολήν. Δεξιά ὁ αὐτός ὡς Πατριάρχης
Ἀλεξανδρείας μέ τόν Ἀγγλικανόν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Καντερβουργίας Cosmo
Gordon Lang τήν 8 Ἰουλίου 1930, εἰς τήν Σύνοδον τῶν Ἀγγλικανῶν ἐν Lambeth.

Ὁ Ἐπίσκοπος Μελέτιος
Μεταξάκης καί ὁ Ἀρχι-
μανδρίτης Χρυσόστομος
Παπαδόπουλος, κατά
τήν διαμονήν των εἰς τήν
Ἀμερικήν καί Ἀγγλίαν
περιεφέροντο μέ λαϊκήν
ἐνδυμασίαν κατά τά
πρότυπα τῶν Προτε-
σταντῶν. Φωτογραφία
ληφθεῖσα τό 1918 εἰς
τήν OXFORD STREET
τοῦ Λονδίνου ἐν Ἀγγλίᾳ
(περιοδικόν «Ἑσπερία»,
ἔτος Γ´, ἀριθ. 152, 6 Δε-
κεμβρίου 1918, ἀνατυ-
πωθεῖσα εἰς φύλλον «Δευτέρα Παρουσία», Ἀθῆναι, 1 Ἰανουαρίου 1931).
KEO 35 READY.qxp:Layout 1 12/9/09 8:38 PM Page 81

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ. 35, ᾽08 KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 81-

Ἀντίχριστοι Αἱρέσεις τοῦ Παπισµοῦ καί
τοῦ Προτεσταντισµοῦ ἀναγνωρίζονται
καί ἀναφέρονται ὡς «Ἐκκλησίαι Χρι-
στοῦ», «µή πλέον ξέναι καί ἀλλότριαι
ἀλλά συγγενεῖς καί οἰκεῖαι ἐν Χριστῷ»,
«συγκληρονόµοι καί σύσσωµοι τῆς ἐπαγ-
γελίας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ Χριστῷ».
Ἡ Αἱρετική Ἐγκύκλιος τοῦ 1920
περιλαµβάνει ἕνδεκα ἄρθρα, ἐξ ὧν τό
πρῶτον καθορίζει «τήν παραδοχήν ἑνι-
αίου ἡµερολογίου πρός ταυτόχρονον
ἑορτασµόν τῶν µεγάλων Χριστιανικῶν
ἑορτῶν ὑπό πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν »,
ἤτοι τήν ἐφαρµογήν τοῦ Καταδικα-
σµένου Παπικοῦ, Νέου Ἡµερολογίου.
∆ιά τήν Ἱστορίαν θά πρέπει νά ἀνα-
φερθῇ ὅτι, ὁ Προύσσης ∆ωρόθεος, µετά
τήν ὑπογραφήν τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς, Τό Ἐξώφυλλον τῆς Αἱρετικῆς καί
µετέβη εἰς τήν Ἀγγλίαν, ὅπου ἔγινε δε- Οἰκουμενιστικῆς Ἐγκυκλίου ὑπό τοῦ
κτός µέ τιµάς Ἀρχηγοῦ Κράτους, ὑπό Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό 1920
Ὑπουργῶν καί Λόρδων καί ὑπ᾽ αὐτοῦ Ἀγγλικανῶν. Ἠκολούθησε τά πρός ∆υ-
ἀκόµη τοῦ Βασιλέως τῆς Ἀγγλίας Γε- σµάς ἴχνη τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντι-
ωργίου Ε´. Τοῦ ἡτοιµάσθη µάλιστα καί νουπόλεως Ἰωσήφ, ὅστις εἰς τήν Φλω-
εἰδική τελετή Βραβεύσεως, µέ τήν ἀπο- ρεντίαν τῆς Ἰταλίας τό 1439 ὑπέγραψε
νοµήν τοῦ τίτλου τοῦ Τιµητικοῦ Ἀντι- τόν ἐπαίσχυντον Ὅρον Ἑνώσεως µετά
προέδρου τῆς Παγκοσµίου Συνελεύσεως τῶν Παπικῶν καί ἔλαβε ἐκεῖ παρά Θεοῦ
διά τήν Φιλίαν τοῦ Κόσµου µέσῳ τῶν τήν ἔνδικον µισθαποδοσίαν, ἀποθανών
Ἐκκλησιῶν. Τό συγκλονιστικόν ὅµως µέ φρικτόν τρόπον καί Θεοσηµείαν.
συνέβη τήν 6ην Μαρτίου 1921 εἰς τήν Παρόµοιον γεγονός συνέβη καί µέ τόν
ἕδραν τῶν Ἀγγλικανῶν, εἰς τήν οἰκίαν Νικόδηµον τοῦ Λένινγκραντ, ὁ ὁποῖος
τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Καν- ἀνεγνώρισε ὡς Ὀρθοδόξους καί µή
τερβουργίας Randall Thomas Davidson, Αἱρετικούς τούς Παπικούς. Οὗτος ἀπέ-
ὅπου ἐνῶ ὁ ∆ωρόθεος τοῦ προσέφερεν θανε γονυπετής εἰς τούς πόδας τοῦ
ἐπισκοπικόν ἐγκόλπιον µέ τήν εἰκόνα ἐκπλήκτου Πάπα Ἰωάννου Παύλου Α´
τῆς Παναγίας, ἀπέθανεν ἐξαίφνης ἔµ- εἰς τό Βατικανόν τήν 5 - 9 - 1978.
προσθέν του ἀπό καρδιακήν προσβολήν. Ἡ Αἱρετική Ἐγκύκλιος τοῦ 1920,
Ὁ Προύσσης ∆ωρόθεος, ὁ µεταθέσας κατά τήν ὁµολογίαν τῶν Νεοηµερο-
ὅρια αἰώνια, ἐξέψυξεν εἰς τάς ἀγκάλας λογιτῶν ἐπισκόπων τοῦ Πατριαρχείου
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Προτεσταντῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἀποτελεῖ τόν
KEO 35 READY.qxp:Layout 1 12/9/09 8:38 PM Page 82

- 82- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ. 35, ᾽08

Καταστατικόν Χάρτην τοῦ Οἰκουµενι- λογοῦν ὅτι ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ
σµοῦ, τό Ἀρχιτεκτονικόν Σχέδιον διά τήν ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ἐκ µερῶν ἀναδόµησιν τῆς Ἐκκλησίας, Ἰσχυριζόµενοι ὅτι ἡ Μία, Ἁγία, Κα-
διότι δι᾽ αὐτούς δέν ὑπάρχει σήµερον θολική, καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ
ἡ Μία Ἁγία Καθολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν ὑπάρχει ἀκόµη, οἱ Οἰκου-
Χριστοῦ καί πρέπει νά «ξανακτισθῇ». Ἡ µενισταί µόνοι των ὁµολογοῦν ὅτι ∆ΕΝ
Ἐγκύκλιος αὐτή ἀποτελεῖ τό «Ὅραµα» εὑρίσκονται ἐντός τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως ἐπί τῆς ἀντι- Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
θέου καί ἀντιχρίστου βάσεως τῆς «Θεω- σίας ἀλλ᾽ ΕΚΤΟΣ αὐτῆς.
ρίας τῶν Κλάδων», BRANCH THEORY. Πολλοί µεγαλόσχηµοι κληρικοί τοῦ
Κατά τήν βλάσφηµον θεωρίαν αὐτήν, Νέου Ἡµερολογίου, ὅπως παλαιότερον
ὅλαι αἱ Ἐκκλησίαι, Ὀρθόδοξοι καί µή, ὁ Ἐλβετίας ∆αµασκηνός καί ὁ Ἀλε-
ὅλαι αἱ Ὁµολογίαι καί Αἱρέσεις, ἀπο- ξανδρείας Παρθένιος διεκήρυττον πώς
τελοῦν κλάδους τοῦ Χριστιανικοῦ δέν- ἐργάζονται διά τήν ἀναδόµησιν τῆς
δρου, ἔχουν µέρος τῆς Ἀληθείας καί Ἐκκλησίας καί ἀκόµη ὅτι ὅλαι αἱ θρη-
οὐδεµία κατέχει τό ὅλον τῆς Ἀληθείας. σκεῖαι εἶναι ἠθεληµέναι παρά Κυρίου
Βάσει τῆς Θεωρίας τῶν Κλάδων, τά Νε- ὁδοί Σωτηρίας διά τούς ἀνθρώπους.
οηµερολογιτικά καί Παλαιοηµερολογιτικά Ἐφ᾽ ὅσον πιστεύουν εἰς τήν Θεωρίαν
Πατριαρχεῖα ἵδρυσαν µετά τῶν Προτε- τῶν Κλάδων καί ὅτι δέν ὑπάρχει σήµε-
σταντῶν τήν Ἀντίχριστον Παναίρεσιν καί ρον ἡ Μία Ἐκκλησία, ἀλλά θά γίνῃ εἰς
Πανθρησκείαν τοῦ Ἀθέου Οἰκουµενισµοῦ, τό µέλλον, µόνοι των οἱ ἴδιοι διακηρύσ-
ἵνα ἐν τέλει τούς πάντας εἰς χεῖρας τοῦ σουν καί ὁµολογοῦν ὅτι δέν ἀνήκουν εἰς
Πάπα παραδώσωσιν καί εἰς τόν Ἀντίχρι- τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καί ὅτι ὁ
στον καθυποτάξωσιν. Οὕτω ἐργάζονται χῶρος εἰς τόν ὁποῖον εὑρίσκονται καί
νά ξανακτίσουν τήν Μίαν Ἐκκλησίαν τοῦ τόν ὁποῖον ἀποκαλοῦν «ἐκκλησίαν»,
Χριστοῦ, ἡ ὁποία κατ᾽ αὐτούς σήµερον δέν δέν εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
ὑπάρχει. Κατά τούς Οἰκουµενιστάς, ὅταν ἀλλά ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἀντιχρίστου.
ἑνωθοῦν ὅλαι αἱ «ἐπί µέρους» Ἐκκλησίαι ∆ιά τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920 αἱ ζυ-
τότε θά ξαναγίνῃ ἡ Μία Ἐκκλησία τοῦ µώσεις διά τήν Ἡµερολογιακήν Πειρα-
Χριστοῦ ἡ ὁποία ἕως τότε δέν θά ὑπάρχῃ. τείαν καί Παπικήν Ἀπαγωγήν τῆς Ἐκ-
Ὁ Χριστός βεβαιοῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία κλησίας ἔλαβον ἐντατικούς ρυθµούς.
Του µένει εἰς τόν αἰῶνα, «καί πύλαι ἅδου Τήν 16ην Ἰανουαρίου 1923, ἡ Ἔκθεσις
οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ΙΣΤ´ τῆς πενταµελοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς
18), ἐνῶ οἱ Οἰκουµενισταί ψευδόµενοι Μεταρρυθµίσεως τοῦ Ἡµερολογίου, ἡ
εἰς ἑαυτούς, ἀντιστρατευόµενοι τόν Χρι- ὁποία εἶχε συσταθῆ ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς
στόν καί συκοφαντοῦντες τήν Ἐκκλη- Κυβερνήσεως, ἀπεφάνθη µεταξύ ἄλλων
σίαν, ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ὅτι: «οὐδεµία (Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία)
ὑπάρχει ἀλλά θά προκύψῃ διά τῶν ἰδίων δύναται νά χωρισθῇ τῶν λοιπῶν καί
αὐτῶν προσπαθειῶν. Οὕτω µόνοι των ὁµο- ἀποδεχθῇ Νέον Ἡµερολόγιον, χωρίς νά
KEO 35 READY.qxp:Layout 1 12/9/09 8:38 PM Page 83

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ. 35, ᾽08 KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 83-

καταστῇ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ ἀπέναντι τῶν Τήν 25ην Ἰανουαρίου 1923, τό Βα-
ἄλλων » (ΦΕΚ/24/Α/25-1-1923, σελ. σιλικόν ∆ιάταγµα περί τοῦ Νέου Πο-
159-161). λιτικοῦ Ἡµερολογίου Ν.∆. 25/1923/

Ἡ Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως
τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος,
ΦΕΚ/24/Α/25-1-1923, σελ. 159-
161, εἰς τήν ὁποίαν περιέχεται ἡ
Ἔκθεσις τῆς πενταμελοῦς Ἐπι-
τροπῆς ἐπί τῆς Μεταρρυθμίσεως
τοῦ Ἡμερολογίου καί τό Βασιλικόν
Διάταγμα περί τοῦ Νέου Πολιτικοῦ
Ἡμερολογίου, Ν.Δ. 25/1923/
ΦΕΚ/24/Α/25-1-1923. Ἡ μέν Ἐπι-
τροπή διαπιστώνει ὅτι ὅποια τοπική
Ἐκκλησία ἀποδεχθῇ τό Νέον Ἡμε-
ρολόγιον καθίσταται ΣΧΙΣΜΑ -
ΤΙΚΗ, τό δέ Βασιλικόν Διάταγμα
θεσπίζει τήν διατήρησιν τοῦ Ἰουλια-
νοῦ Ἡμερολογίου ὅσον ἀφορᾶ τήν
Ἐκκλησίαν, τάς Θρησκευτικάς Ἑορ-
τάς καί τήν Ἐθνικήν Ἑορτήν τῆς
25ης Μαρτίου.
KEO 35 READY.qxp:Layout 1 12/9/09 8:38 PM Page 84

- 84- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ. 35, ᾽08

ΦΕΚ/24/Α/25-1-1923, τό ὁποῖον ἰσχύει
µέχρι σήµερον καί δέν ἔχει ἀνακληθῆ
ὑπό ἄλλου Νοµοθετικοῦ ∆ιατάγµατος,
ἐθέσπισεν ὅτι: «διατηρεῖται ἐν ἰσχύϊ τό
Ἰουλιανόν Ἡµερολόγιον ὅσον ἀφορᾷ ἐν
γένει τήν Ἐκκλησίαν καί τάς Θρησκευ-
τικάς Ἑορτάς. . . Ἡ Ἐθνική Ἑορτή
τῆς 25ης Μαρτίου καί πᾶσαι αἱ κατά
τούς κειµένους νόµους ἑορτάσιµοι καί
ἐξαιρετέαι ἡµέραι ρυθµίζονται κατά τό
Ἰουλιανόν Ἡµερολόγιον.»
Τό 1923 (10 Μαΐου - 8 Ἰουνίου), ὁ
Μασσῶνος Πατριάρχης Μελέτιος Μετα-
ξάκης συνεκάλεσεν εἰς τήν Κωνσταντινού-
πολιν Πανορθόδοξον Συνέδριον παρωδίαν,
ἕνα κατ᾽ οὐσίαν Ληστρικόν, Οἰκουµενι-
στικόν καί Μασσωνικόν Συνέδριον, εἰς τό
ὁποῖον δέν συµµετεῖχε οὐδέν Ὀρθόδοξον
Πατριαρχεῖον. Συµµετεῖχεν εἷς καθηγητής
Πρακτικά καί Ἀποφάσεις
Μαθηµατικῶν τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Βε-
τοῦ Ληστρικοῦ Συνεδρίου τοῦ 1923
λιγραδίου, εἷς Ρουµάνος Γερουσιαστής, παρά τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ
κάποιοι ἀπεσταλµένοι τῆς Ἑλλάδος καί
τῆς Κύπρου, καί ὁ Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος βουλίου ἀπεφασίσθη νά εἰσαχθῇ καί εἰς
Γκόρ. Ὑπό αὐτοῦ τοῦ Μασσωνικοῦ Συµ- τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τό Παπικόν
Γρηγοριανόν Νέον Ἡµερολό-
Ὁ Ἀγγλικανός γιον, ἀρχῆς γενοµένης ἀπό τήν
ἐπίσκοπος 1ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1923.
Ὀξφόρδης Ἡ ἀπόφασις αὐτή ὅµως ἠγ-
Κάρολος
Γκόρ, σύνε-
νοήθη ὑπό ὅλων τῶν Πατριαρ-
δρος τοῦ λε- χείων καί δέν ἐξετελέσθη, ὡς µή
γομένου οὖσα Ἀπόφασις τῆς Ὀρθοδόξου
«Πανορθοδό- Ἐκκλησίας. Ἠγνοήθη ὑπό πάν-
ξου», ἀλλά των, διότι δέν ἦτο Ἀπόφασις Πα-
κατ᾽ οὐσίαν
Αἱρετικοῦ καί
νορθοδόξου Συνεδρίου, ὡς ἐπι-
Ληστρικοῦ, µένουν τινές κοµψευόµενοι, ἀλλά
Μασσωνικοῦ ἦτο χάλκευµα Τεκτονικῆς Στοᾶς.
Συνεδρίου Τόν Μάρτιον τοῦ 1924, ἐπί
τοῦ 1923 Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Χρυσο-
KEO 35 READY.qxp:Layout 1 12/9/09 8:38 PM Page 85

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ. 35, ᾽08 KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 85-

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Γρηγόριος Ζ´,
(6 Δεκεμβρίου 1923 - 17 Νοεμβρίου 1924).
Ἐπί Πατριαρχείας του, τὴν 23ην Φεβρουαρίου
1924 ἐγένετο δεκτή ἡ Ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου,
διά τῆς Εἰσαγωγῆς τοῦ Νέου Παπικοῦ ἢ Γρη-
γοριανοῦ Ἡμερολογίου. Μήπως δέν ἐγνώριζε
τήν προηγηθεῖσαν ἀπαγορευτικήν Ἀπόφασιν
τῆς Ἐκκλησίας; Μήπως ἡ Ὑπογραφή τοῦ προ-
κατόχου του εἰς τόν Θρόνον τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, Ἱερεμίου Β´ τοῦ Τρανοῦ, ἐπί τῶν
Ἀποφάσεων Τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων ἦτο
ἀμελητέα, ἄνευ κύρους καί δέν τόν ἐδέσμευεν;

πρός πνευµατικόν θάνατον πολλῶν
µελῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡµερολογίου ἐπε-
στόµου Παπαδοπούλου καί Πατριάρχου βλήθη ἐπί τῆς Ἐκκλησίας, καί οὕτω αὕτη
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ζ´ ἀπό Ὀρθόδοξος κατέστη Κακόδοξος.
(Ζερβουδάκη), κατόπιν ἐντόνων Μασ- Ἡ Ἐκκλησία δέν ἤλλαξε τό Ἡµερολό-
σωνικῶν παρασκηνιακῶν ἐνεργειῶν γιον. Ἡ Ἐκκλησία Κατεδίκασεν, Ἀνα-
καί ἐπεµβάσεων τῆς Στρατιωτικῆς Κυ- θεµάτισε καί Ἀπέβαλε τοῦ Σώµατός
βερνήσεως ἐν Ἑλλάδι, ἡ 10η Μαρτίου της τόσον τούς δράστας τῆς ἀλλαγῆς
ὠνοµάσθη 23η Μαρτίου. τοῦ Ἡµερολογίου ὅσον καί τούς ἀκο-
Οὕτως, ἄνευ τελετῆς καί ἐπισηµότη- λουθήσαντας ἤ δεχθέντας τήν ἀλλαγήν.
τος, µέ σκαιότατον τρόπον, βιαίως καί Ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡµερολογίου, κατά
βαναύσως, µέ τήν φονικήν χεῖρα τοῦ παραχώρησν Θεοῦ, ἐγένετο χωρίς
Κάϊν, «ἐδιώρθωσαν» οἱ Μασσῶνοι Σα- Ἀπόφασιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
τανολάτραι τό Ἡµερολόγιον τῆς Ἐκ- ἄνευ Πανορθοδόξου Συνόδου, διότι
κλησίας καί οὕτω ἔσχισαν τόν ἄραφον ἀκριβῶς εἶχε προηγηθῆ ἐπί τοῦ θέµα-
χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ, παραδίδοντες νε- τος ἡ Ἀρνητική Ἀπόφασις τῆς Ὀρθο-
κρούς εἰς τάς χεῖρας τοῦ Σατανᾶ πάν- δόξου Ἐκκλησίας διά Πανορθοδόξων
τας τούς ἀκολουθοῦντας αὐτούς. Συνόδων. Οὕτω, διά τῆς ἐλλείψεως πά-
∆ιά τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ, ὑπό Τριῶν σης ἐξωτερικῆς νοµιµοφανείας, γίνεται
Πανορθοδόξων Συνόδων Καταδικα- ἀµέσως ἀντιληπτή ἡ Παρανοµία.
σθέντος, Νέου Παπικοῦ Ἡµερολογίου, ∆ιά τῆς ἐλλείψεως τοῦ ἐξωτερικῶς
ἐγένετο ἡ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ἐµφανοῦς στοιχείου τῆς Συνοδικότητος
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ εἰς τήν εἰς τήν διαδικασίαν τῆς Ἡµερολογιακῆς
Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀλλαγή Ἀλλαγῆς γίνεται ἀµέσως ἀντιληπτή ἡ
αὐτή δέν ἐγένετο ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Ἀντικανονικότης αὐτῆς τῆς Ἀλλαγῆς.
ἀλλ᾽ ἐπί τῆς Ἐκκλησίας, κατ᾽ ἐντολήν Ἀκόµη καί διά Πανορθοδόξου Συνό-
τῆς Ἑβραιοσιωνιστικῆς Μασσωνίας, δου νά εἶχον κάνει τήν Ἀλλαγήν, αὐτή
KEO 35 READY.qxp:Layout 1 12/9/09 8:38 PM Page 86

- 86- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ. 35, ᾽08

θά ἦτο βεβαίως καί πάλιν παράνοµος Ἡ Ἐθνική ἀκαταστασία ἦτο σκόπιµον
καί Ἀντιεκκλησιαστική, ὡς ἀντιβαί- κατασκεύασµα σκοτεινῶν ∆υνάµεων διά νά
νουσα εἰς τάς προηγηθείσας Πανορ- διευκολυνθῇ ἡ ἐπίθεσις κατά τῆς Ἐκκλη-
θοδόξους Ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας. σίας, νά ἐπιτευχθῇ ὁ διχασµός καί ἡ δηµι-
Ἄς σηµειωθῇ παρενθετικῶς ὅτι ἡ ουργία Σχίσµατος, διά τῆς προωθήσεως
Ἀλλαγή τοῦ Ἡµερολογίου συνετελέσθη τοῦ Παπικοῦ Ἡµερολογίου καί τῆς ἐπι-
εἰς µίαν περίοδον Ἐθνικῆς ἀκαταστα- βολῆς του ἐπί ἑνός ἐξουθενωµένου λαοῦ.
σίας, ὀλίγον µετά τήν Μικρασιατικήν ∆ιά τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς, ἡ Ἐκκλησία
Καταστροφήν. ∆ιά νά καταδειχθῇ δέ τῆς Ἑλλάδος καί τό Πατριαρχεῖον τῆς
ὅτι ὄχι µόνον νηφάλιος δέν ἦτο ἡ Ἀλ- Κωνσταντινουπόλεως ΕΦΡΑΓΚΕΨΑΝ
λαγή αὐτή, ἀλλά µάλιστα ἐπεβλήθη ὑπό καί ἀφωµοιώθησαν µέ τούς Αἱρετικούς
ἀνωµάλων καί διεστραµµένων ἐγκεφά- ∆υτικούς. Ὅλοι οἱ ἐπίσκοποί των ἠκο-
λων, ἀρκεῖ νά κυττάξῃ κανείς πότε ἔγινε. λούθησαν τήν ἐξωσυνοδικῶς ἐπιβλη-
Κατά τήν περίοδον τῶν τελευταίων θεῖσαν Ἀντιεκκλησιαστικήν, Καινοτό-
µόνον διεργασιῶν διά τήν Ἀλλαγήν τοῦ µον, Τελεσιδίκως Καταδικασµένην καί
Ἡµερολογίου, τό πεντάµηνον Νοεµ- Ἀναθεµατισµένην Μεταρρύθµισιν καί
βρίου 1923 - Μαρτίου 1924. ἡ Ἑλλάς Ἀλλαγήν τοῦ Ἡµερολογίου. ∆έν δύναν-
ὡς κράτος µετῆλθεν, ἀφ᾽ ἑνός, ∆ΥΟ ται δέ νά ἀπαλλαγοῦν αὐτοῦ τοῦ ἄγους
Ἀρχηγούς Κράτους, τόν Βασιλέα Γε- ὑπό µελλούσης Συνόδου, διότι οὐδεµία
ώργιον Β´ καί τόν Πρόεδρον Παῦλον Σύνοδος εἰς τό µέλλον δύναται νά τρο-
Κουντουριώτην, καί ἀφ᾽ ἑτέρου, ΠΕΝΤΕ ποποιήσῃ τάς Ἀποφάσεις τῶν προηγου-
Πρωθυπουργούς, τόν Κροκιδᾶν, τόν µένων Πανορθοδόξων Συνόδων καί νά
Γονατᾶν, τόν Βενιζέλον, τόν Καφαν- θεωρῆται Ὀρθόδοξος.
τάρην καί τόν Παπαναστασίου. Ἀποφάσεις ληφθεῖσαι µέ τήν ἔµπνευ-
Ὅλα τά ἄλλα προβλήµατα τά εἶχον λύ- σιν καί καθοδήγησιν τοῦ Παναγίου καί
σει αἱ Ἀρχαί τοῦ Κράτους καί τό µόνον τό Τελεταρχικοῦ Πνεύµατος εἶναι Θεόπνευ-
ὁποῖον ἐναπέµεινεν ἦτο τό ἀνύπαρκτον στοι. Τροποποίησις Ἀποφάσεως Πανορ-
πρόβληµα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡµε- θοδόξου Συνόδου σηµαίνει κατάργησις
ρολογίου, τῆς ἀκριβεστέρας µετρήσεως καί ἀσέβεια κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ χρόνου, ἡ «διόρθω- Οἱαδήποτε µέλλουσα Σύνοδος ἤθελε
σις» τοῦ Λειτουργικοῦ Ἡµερολογίου προκύψῃ καί ἀντιγνωµοδοτήσῃ ἔναντι τῶν
τῆς Ἐκκλησίας! Ἡ Ἐθνική ἀκαταστα- Ἀποφάσεων προηγουµένων Θεοπνεύστων
σία δέν ἦτο πρόβληµα διά τό Ἑλληνικόν Πανορθοδόξων Συνόδων, εἴτε περί τοῦ
Κράτος. Ἡ ∆ιαφορά τοῦ Ἡµερολογίου Ἡµερολογίου εἴτε περί οἱουδήποτε ἄλλου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τήν Πα- θέµατος, ∆ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ
πικήν καί τάς Προτεσταντικάς Συναγω- ΑΛΛΑ ΚΑΚΟ∆ΟΞΟΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ.
γάς ἦτο τό κύριον Κρατικόν πρόβληµα! Ἐάν παρ᾽ ἐλπίδα δέν ἰσχύουν καί
Μόλις τό ἔλυσαν αὐτό οἱ σοφοί Ἄρχοντες δέν εἶναι Τελεσίδικοι καί Ὁριστικαί αἱ
τά πάντα εὗρον τήν ὁµαλήν των ροήν! Ἀποφάσεις τῶν προηγουµένων Πανορ-
KEO 35 READY.qxp:Layout 1 12/9/09 8:38 PM Page 87

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ. 35, ᾽08 KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 87-

θοδόξων Συνόδων κατά τοῦ Νέου Πα- οηµερολογιτικήν Ἐκκλησίαν ΕΚΤΟΣ
πικοῦ Ἡµερολογίου, µέ τήν ἰδίαν λο- νόµου. ∆ιότι προβλέπει εἰς σχετικόν
γικήν ∆ΕΝ θά πρέπει νά ἰσχύουν ἤ νά ἄρθρον ὅτι Ὀρθόδοξος εἶναι ἡ Ἐκκλη-
εἶναι Τελεσίδικοι καί Ὁριστικαί αἱ σία ἡ ἔχουσα Κεφαλήν της τόν Κύριον
Ἀποφάσεις τῶν µελλοντικῶν, αἱ ὁποῖαι ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἡ τηροῦσα ἀπα-
θά δύνανται καί αὐταί µέ τήν σειράν ρασαλεύτως τούς Ἱερούς Ἀποστολικούς
των νά τροποποιοῦνται ὑπό ἄλλων. καί Συνοδικούς Κανόνας καί φυλάτ-
Συµφώνως πρός τούς Ἱερούς Κανόνας τουσα τάς Ἱεράς Παραδόσεις (Σύνταγµα
καί τήν αἰωνόβιον Πρᾶξιν τῆς Ὀρθοδό- τῆς Ἑλλάδος, Μέρος Πρῶτον, Βασικαί
ξου Ἐκκλησίας, ἡ Εἰσαγωγή τοῦ ἤδη ∆ιατάξεις, Ἄρθρον 3, Παράγραφος 1).
Καταδικασµένου Νέου Παπικοῦ Ἡµε- Ἡ Νεοηµερολογιτική Ἐκκλησία δέν
ρολογίου ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ, ὡς διατείνονται εἶναι αὐτή τήν ὁποίαν προστατεύει τό
ἐκκλησιαστικοί διπλωµάται, ὑπόδικος Σύνταγµα τῆς Ἑλλάδος, διότι δέν ἐσε-
εἰς µίαν µελλοντικήν Πανορθόδοξον βάσθη τούς ΣΥΝΟ∆ΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
Σύνοδον, ἀλλά εἶναι ἤδη Ὁριστικῶς, καί τάς ΙΕΡΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ αἱ ὁποῖαι
Ἀµετακλήτως καί Τελεσιδίκως Προ- ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΝ τό Νέον Παπικόν
δεδικασµένη καί Καταδικασµένη. Ἡµερολόγιον.
Ἡ εἰσαγωγή τοῦ ΝΕΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Νεοηµερολογιτική
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΕΝ ΕΚ- Ἐκκλησία εἶναι καί ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑ-
ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΧΙΣΜΑ. Ὅσοι ἠκο- ΤΙΚΗ. Εἶναι λοιπόν καί Ἐκκλησια-
λούθησαν τήν Ἀλλαγήν τοῦ Ἡµερολο- στικῶς καί Πολιτικῶς ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ.
γίου καί ὅσοι ἐδέχθησαν εἰς πνευµατικήν Εἶναι ἡ πρώτη φορά εἰς τήν Ἱστορίαν
ἐπικοινωνίαν τούς ἀκολουθήσαντας τήν τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν ὁποίαν ἕν
Ἡµερολογιακήν Ἀλλαγήν, ἔστω καί ἄν Ἐκκλησιαστικόν Σχίσµα δέν προκα-
οἱ ἴδιοι ἀκολουθοῦν τό Παλαιόν Ἡµε- λεῖται ἐκ τῶν ἔσω, ἀλλά ἐπιβάλλεται
ρολόγιον, ἀπεκόπησαν τοῦ Σώµατος τοῦ ἐκ τῶν ἔξω. ∆ι᾽ αὐτό καί ἡ συνείδησις τοῦ
Χριστοῦ, καί ὑπόκεινται εἰς τά αὐτά ἁπλοῦ λαοῦ ἀπεδοκίµασεν τήν ἀλλα-
Ἐπιτίµια, Ἀράς καί Ἀναθέµατα µετά γήν τοῦ Ἡµερολογίου, µέ τήν ρῆσιν,
τῶν ἀκολουθούντων τό Νέον Παπικόν «Φραγκέψαµε. Μᾶς Ἐφράγκεψαν.»
Ἡµερολόγιον, ὡς ἀπειθήσαντες εἰς τάς Ἡ Ἡµερολογιακή ἐπίθεσις κατά τῆς
Ἀποφάσεις τῆς ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗ- Ἐκκλησίας δέν προκαλεῖ µόνον ἕν γι-
ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί εἰς τάς Ἐντο- γάντιον Σχίσµα, ἀλλ᾽ ἐκφράζει καί τήν
λάς τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. οὐσίαν ὅλων τῶν Αἱρέσεων. ∆ιότι ἡ µέν
∆έν εἶναι παράνοµος µόνον ὁ κλέ- Ἐκκλησία ἔχει ὑπέρχρονον καί οὐρά-
πτης ἀλλά καί ὁ κλεπταποδόχος. νιον ἀρχήν, αἱ δέ Αἱρέσεις ἐγκόσµιον
Ὄχι µόνον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ διά καί χρονικήν. Τί δέ πλέον Αἱρετικόν
τῶν Συνοδικῶν της Ἀποφάσεων, ἀλλά ἀπό τό νά στήνεται Νέα Ἐκκλησία ἐπί
καί αὐτό ἀκόµη τό Ἑλληνικόν Κράτος τῆς προλήψεως τῆς ἀκριβεστέρας µε-
διά τοῦ Συντάγµατός του, θέτει τήν Νε- τρήσεως τοῦ χρόνου;
KEO 35 READY.qxp:Layout 1 12/9/09 8:38 PM Page 88

- 88- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ. 35, ᾽08

Η ΘΕΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ
Τό θαῦμα τῆς ἐμαφανίσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς
τόν οὐρανόν, ἄνωθεν τοῦ
Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου εἰς τούς πρό -
ποδας τοῦ Ὑμητοῦ εἰς
τόν Χολαργόν, κατά
τήν νύκτα τῆς 13ης
πρός 14ην Σεπτεμ-
βρίου 1925, ὅταν οἱ
Γ.Ο.Χ. οἱ ἀκολου-
θοῦντες τό Παλαιόν
Ἡμερολόγιον συν-
ήχθησαν νά τελέ-
σουν ἀγρυπνίαν
διά τήν ἑορτήν
τῆς Παγκοσμίου
Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ
μέ τό
Πα-
λαιόν.
KEO 35 READY.qxp:Layout 1 12/9/09 8:38 PM Page 89

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ. 35, ᾽08 KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN - 89-

Αὐτόπται μάρτυρες τοῦ θαύματος τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν οὐρανόν,
ἄνωθεν τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς τόν Ὑμητόν, τήν 14-9-1925 π. ἡμ.
KEO 35 READY.qxp:Layout 1
12/9/09

- 90- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN
8:38 PM
Page 90

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος – ἀρ. τεύχ.

Ἄρθρον εἰς τήν Ἀθηναϊκήν ἐφημερίδα «ΣΚΡΙΠ», 15 / 28- 9 - 1925, σχετικόν μέ τό Ἀληθινόν Θαῦμα τῆς ἐμφανἰσεως
τοῦ Σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς ΘΕΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ περί τῆς ἰσχύος καί νομιμότητος τοῦ Ἐκκλησια-
στικοῦ Ἡμερολογίου, δημοσιευθέν ὑπό τῶν αὐτοπτῶν μαρτύρων, ὁρισμένοι ἐκ τῶν ὁποίων ἔγιναν Μοναχοί,
35, ᾽08