You are on page 1of 16

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU BYDGOSKIEGO | NR 87| 28 LIPCA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 30 000 EGZ.

|

www.pozabydgoszcz.pl

Sznur zaufania „Polka Dziadek” w Solcu
Sołtys Olimpina pilotował w zawodach triathlono- W połowie lipca Solec Kujawski odwiedziło „Lato
wych 1/8 Ironmana niewidomego sportowca z Radiem”

Jadą kosze kolorowe
Problemy z dostawą pojemników, zamieszanie z deklaracjami i błyskawiczna
nauka segregacji śmieci - taki krajobraz roztaczał się na chwilę przed wpro-
wadzeniem nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej. Po czterech latach gminy
powiatu bydgoskiego zgodnie twierdzą, że początki były trudne, ale środo-
wisko może już nam dziękować

str.
3
Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
2 DZIEŃ DOBRY
W ydawca „P oza B ydgoszcz ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Bydgoszcz”
Toruń, Skłodowskiej-Curie 41
sobą narody, ludzi oraz instytucje. czyńskiego – o wiele groźniejszą redakcja@pozabydgoszcz.pl

Wszystkie wojny Podobnie zaczęło się z wojną
o Sąd Najwyższy. Kaczyński uro-
niż pierwsza. Bo oto posłuszny do
tej pory prezydent Duda vel Ad-
Kontakt do redakcji
GSM 733 842 795

Kaczyńskiego ił sobie, że reforma sądownictwa
w kraju – w tak radykalnej wersji –
ukoronuje jego wszystkie dotych-
rian za dwa ostatnie lata poniżeń
postanowił sam wytoczyć wojnę
Kaczyńskiemu. Ta wojna jest po-
Wydawca
Fundacja MEDIUM
PRZEMYSŁAW TERMIŃSKI czasowe wojenki i wreszcie uwolni ważna, bo może doprowadzić do Redaktor naczelny
Senator RP nas z kajdan PRL-u. Jak pokazały największego kryzysu w PiS-ie Radosław Rzeszotek
masowe protesty młodych ludzi i koalicji rządzącej. W konsekwen-
i nie tylko, Kaczyński przelicyto- cji może się sypnąć cały układ two- Sekretarz redakcji

To, że poseł Kaczyński od sa- prowadzone przeciwko kobietom wał. Sam zresztą dodał oliwy do rzony przez posła Kaczyńskiego Łukasz Piecyk
mego początku tej kadencji wy- o zachowanie dotychczasowego ognia, opluwając nas wszystkich z takim pietyzmem. Już teraz do Redaktor wydania
powiada i z uporem toczy swoje kompromisu aborcyjnego. Po- i nazywając „mordami zdradziec- gardeł skaczą sobie harty politycz- Kinga Baranowska
wojny z różnymi „wrogami”, jest ważną wojnę Kaczyński prowadzi kimi”. Był pewny, że w środku ne Zbigniewa Ziobry i prezydenta
wakacji Polacy myślą co najwyżej „Adriana” Dudy. Skaczą sobie do Dział reportażu i publicystyki
oczywiste i powszechnie znane. z instytucjami Unii Europejskiej,
Natomiast to, że wypowiedział ich z Donaldem Tuskiem, z kanclerz o promocjach w marketach na gardeł też prawicowi dziennika- Jacek Kiełpiński, Michał Ciechowski
o dwie za dużo, wiemy od niedaw- Merkel i Niemcami. kiełbasę i piwo. Aż tu nagle, ni rze, którzy szukają winnego tej Dział informacyjny
na. Niektóre z nich wybuchają nie- stąd, ni zowąd, na ulice wylały sytuacji. Jedno jest pewne, takiego
się rzeki Polaków. Place wielkich lipca ani w pogodzie, ani w polity- Katarzyna Ochocka,
Wojny Kaczyńskiego wytacza- spodziewanie, a wypowiedzenie
ne społeczeństwu można liczyć niektórych jest na długo wcześniej i małych miast wypełniły się po ce nikt by się nie spodziewał. Nikt Piotr Gajdowski
już w dziesiątkach. Były te toczo- zapowiadane. Łączy je jedno – brzegi i zapłonęły setkami tysięcy z nas również nie spodziewał się, Kultura
ne z Jurkiem Owsiakiem, przy wszystkie rodzą się w głowie Jaro- świec. że Kaczyński tak szybko sam siebie Michał Ciechowski
okazji WOŚP-u – teraz w związ- sława Kaczyńskiego, by potem pu- Ta wojna rozpętała również zawojuje. Drżę o to, co czeka nas
drugą – z punktu widzenia Ka- w sierpniu. Sport
ku z Festiwalem Woodstock. Były stoszyć rzeczywistość, skłócać ze
Karol Żebrowski
Zdjęcia
Łukasz Piecyk

Przywiązanie do
nych, wyłania się mglisty, zagma- manifestacje są dezaprobatą dla REKLAMA
twany obraz przedstawiany przez rzeczywistej likwidacji trójpo- Dyrektor działu reklamy
obóz rządzący. Przebija się z niego działu władzy. W tym dramatycz-
demokracji potrzeba zmian i poprawy funk- nym okresie widać też pozytywne Karol Przybylski
cjonowania sądów, oddania ich zjawiska. Od czasu uchwalenia (GSM 665 169 292),
obywatelom. W argumentacji eks- Konstytucji - podstawy ładu de- Iwona Zuchniak
ANDRZEJ GROSS ponuje się m.in. przypadek kra- mokratycznego - nigdy dotąd (GSM 500 324 572),
dzieży przez sędziego pendriva, nie mówiono tak dużo o ustawie
kiełbasy czy spodni w supermar- zasadniczej. Nie przesadzę, jeśli Małgorzata Kramarz
kecie. stwierdzę, że 2017 rok okazał się (GSM 607 908 607)
Serfując w internecie, przeczy- i informacji. Zastanawiam się, do kogo kie- wielkim doświadczeniem wzrostu
tałem wyniki badania opinii pu- Ale na pierwszy plan wysuwa reklama@pozabydgoszcz.pl
rowane są takie argumenty? Nie świadomości Polek i Polaków, jak
blicznej nt. oglądalności TVP (TV się wielka batalia – Sąd Najwyższy słyszałem zaś, co konkretnego ogromne znaczenie dla każdego Korekta
narodowej). I ze zdziwieniem do- i cały system sądownictwa w Pol- dla obywateli rządzący propo- obywatela ma prawo, wykładnia Piotr Gajdowski
wiedziałem się, iż nastąpił spadek sce. Towarzyszą temu ogromne nują w zmienianych przepisach, Sądu Najwyższego i Konstytucja Skład
oglądalności TVP w bastionie PiS- emocje. W debacie chyba po raz aby sądy funkcjonowały lepiej RP.
-u, m.in. w województwie podkar- pierwszy widać, jak zmieniają się niż obecne. W tym zakresie bra- Manifestacje w Warszawie i in-
Studio Poza Bydgoszcz
packim, lubelskim. Jak to zjawisko znaczenia słów. Kłamstwo mie- kuje odpowiedzi. Wydaje się, iż nych miastach pokazują zaangażo- Druk
odczytać? Odpowiedź wydaje się sza się z prawdą. Nagle okazuje nie chodzi tutaj o „pendrivy czy wanie młodych i starszych w obro- Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
oczywista. Otóż telewidzowie za- się, że dotychczas obowiązujące kiełbasę”. Obywatele z pewnością nie Konstytucji RP, demokracji
częli mieć wątpliwości co do tre- ISSN 4008-3456
prawo - np. Konstytucję - można odgadną ten rebus. Takie manipu- i wolności.
ści prezentowanych wiadomości. dowolnie interpretować i zmieniać lowanie społeczeństwem odniesie Zastanawiając się nad autory- Redakcja nie odpowiada za treść
Więc przełączali swoje telewizory ustawami. Rodzi to wielki cha- taki sam skutek jak sprawa oglą- tetem, którego słowa mógłbym ogłoszeń.
na inne kanały, aby weryfikować os i dezorientację. Autorytety są dalności TVP. przywołać, na myśl przychodzi ***
kierowany do nich przekaz. Wi- niszczone i kontestowane. Agre- Ludzie wychodząc na ulice, postać niekwestionowana. Św. Jan Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4
docznie obywatele – jakkolwiek sja i wielkie napięcie, inwektywy, odczytali prawdziwe intencje au- Paweł II w encyklice „Centesimus lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
przychylni TVP – doszli do wnio- kłótnie i zaklinanie rzeczywistości torów ustawy o „likwidacji” Sądu Annus” poświęcił jeden rozdział krewnych Fundacja MEDIUM zastrzega, że dalsze
sku, iż została przekroczona pew- dzielą społeczeństwo. Najwyższego. Sądzę, iż nikt nie na państwo i kulturę. Stwierdził
na granica wiarygodności serwo- Gdy ogląda się obrady Sejmu, kwestionuje potrzeby usprawnie- w niej, iż „najwyższą władzę ma
rozpowszechnianie materiałów opublikowanych

wanych przez TVP ocen, faktów słucha przekazów informacyj- nia sądownictwa, ale gwałtowne prawo, a nie samowola ludzi”.
w “Poza Bydgoszcz” jest zabronione bez zgody
wydawcy.

Cytat numeru

‘‘ Moim największym marze-
niem jest zdobycie środków finan-
sowych na zakup dla Piotra bież-
ni, aby mógł codziennie trenować
w bezpieczny sposób w domu

Zbigniew Wiśniewski
sołtys Olimpina, sportowiec

Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
TEMAT NUMERU 3

Czyściej, dużo czyściej
Nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej obchodziła 1 lipca swoje czwarte urodziny. Kilka lat to dość czasu, by się przekonać,
jak teoria sprawdza się w praktyce. Zdania włodarzy gmin powiatu bydgoskiego są zgodne: generalnie ustawa działa
Robert Kamiński | fot. Adam Zakrzewski
Cztery lata temu nie wszyscy byli pokolenia jest na to jakaś konstruk- lub nieruchomości.
zachwyceni pomysłem segrego- tywna rada? Innym mankamentem ustawy,
wania śmieci. Tych, którzy robili - Myślę, że rozwiązaniem jest który szczególnie doskwiera na
to od dawna, przekonywać nie monitoring – dodaje burmistrz Sol- przykład mieszkańcom Osielska,
było trzeba. Ustawa skierowana ca. – Problem w tym, że nie wszę- jest jej nieprecyzyjność. Dotyczy to
była raczej do tych, którym z eko- dzie da się go zamontować. Jest to zwłaszcza terenów niezamieszka-
logią nie było po drodze. Odtąd jednak skuteczna metoda ścigania łych, takich jak ogródki działkowe.
segregować muszą wszyscy. Czy tych, którzy śmiecą. Warto przy - Specyfika naszej gminy polega
jednak to robią? jej okazji podkreślić, że takie dzi- na tym, że jest to gmina przejezdna
kie wysypiska należy likwidować – mówi Marzena Alińska, kierow-
Jakkolwiek panuje powszechna w zarodku, ponieważ jak tylko coś nik Referatu Ochrony Środowiska
zgoda co do tego, że ustawa spraw- takiego powstanie, to inni natych- Urzędu Gminy Osielsko. – Leży na
dza się w praktyce, że zasadniczo miast zaczynają dokładać swoje trasie z Bydgoszczy do Koronowa.
jest o wiele czyściej, to ciągle po- śmieci i rozrasta się to w tempie za- Sądzi się dość powszechnie, że za
brzmiewają głosy, że na „ostatecz- straszającym. dzikie wysypiska w naszej gminie
ne rozwiązanie kwestii śmieciowej” Drugim, poza dzikimi wysy- odpowiedzialni są właśnie obcy,
trzeba będzie jeszcze trochę pocze- piskami, palącym problemem są turyści. Zupełnie inną kwestią są
kać. Jak długo? Być może nawet kwestie ściągalności opłat z tych, ogródki działkowe.
jedno, dwa pokolenia. którzy płacić nie mają zamiaru. Mamy 16 kompleksów ogrodów
- Uważam, że ustawa działa nie- Wiele osób nie uiszcza dotąd opłat, rodzinnych. Ich ustawa nie objęła,
źle, choć dla nas nie jest niczym twierdząc, że w ogóle nie produku- tak samo jak nie objęła terenów
nowym – mówi burmistrz Solca je śmieci (w rzeczywistości najczę- niezamieszkałych. Ci mieszkańcy
Kujawskiego Teresa Substyk. – Od ściej są one palone w piecach). powinni umowy podpisywać in-
2006 r. prowadziliśmy w Solcu se- - Ustawa się sprawdza, owszem, dywidualnie, a z tym różnie bywa. Cztery lata temu obaw było sporo. Początkowe zamieszanie
gregację śmieci, więc nasi miesz- poziomy recyklingu wzrosły i po- Ogólnie jednak, poza tymi niedo- ostatecznie się opłaciło.
kańcy mają zakorzenioną świado- rządek jest większy – mówi Rado- godnościami, w wyniku wprowa-
mość ekologiczną od dawna. Ciągle sław Ciechacki, wójt gminy Dąbro- dzenia ustawy w gminie jest znacz- mają żadnego powodu, by wyrzu- i worków. I tak zastrzeżono kolory:
jednak mam wrażenie, że ustawa wa Chełmińska. – Istnieją jednak nie czyściej. To nas cieszy. cać śmieci do lasów. Domki letni- brązowy – bioodpady, niebieski –
w praktyce wymaga kilku uspraw- poważne problemy ze składką, Z problemem „śmiecących skowe nie są nigdzie rejestrowane. papier, żółty – metale i tworzywa,
nień. Bo jak wytłumaczyć fakt, rozliczeniami, zaległościami, ogól- wczasowiczów” borykają się rów- Stąd trudno od ich właścicieli co-
że ciągle powstają dzikie wysypi- nie z kwestiami windykacyjnymi. nież mieszkańcy gminy prawdziwie zielony – szkło. Na dostosowanie
kolwiek wyegzekwować. się do tego systemu przewidziano
ska? Przecież ludzie i tak płacą, bo Muszę powiedzieć, że obecnie za- turystycznej – Koronowa. Wygląda więc na to, że general-
mają tę opłatę dodaną do czynszu. ległości w gminie Dąbrowa Cheł- - Najtrudniej jest z ludnością okres 5 lat. Wydaje się, że jest to
Mogą odpady zielone (trawę, liście) nie jest lepiej, dużo lepiej, ale ciągle kolejny krok zmierzający w stronę
mińska wynoszą już ponad 110 tys. napływową – mówi Jerzy Michal-
wystawiać przed domy. Wiedzą zł. A zatem problem nie należy do ski, kierownik Wydziału Rolnictwa, diabeł siedzi w szczegółach. Z tych
osiągnięcia standardów europej-
o harmonogramach wywozów. Jest marginalnych. Uważam, że tę kwe- Ochrony Środowiska, Gospodarki względów do ustawy dołączane są
coraz to nowe regulacje. 1 lipca we- skich, do których ciągle nam jesz-
o wiele lepiej, ale problem dzikich stię należałoby poprawić przede Gruntami i Gospodarki Komu- cze daleko.
wysypisk nie zniknął. Potrzebu- wszystkim: ściągalności opłat. Wie- nalnej w Koronowie. – Mamy na- szło w życie rozporządzenie w spra-
jemy większej edukacji najmłod- wie szczegółowego sposobu selek- Reasumując: jest czyściej, dużo
le spraw jest umarzanych ze wzglę- prawdę wielu letników i myślę, że
szych. I czasu. du na brak dochodów poszcze- w zasadniczej mierze to oni odpo- tywnego zbierania odpadów. Ma czyściej. A będzie perfekcyjnie. Co
W istocie wydaje się, że problem gólnych podmiotów. Być może wiedzialni są za dzikie wysypiska. ono na celu jeszcze precyzyjniejsze najmniej tak jak w Niemczech czy
dzikich wysypisk ciągle jest palący. należałoby się zastanowić nad egze- Tego samego zdania są też miesz- ujednolicenie systemu. Ostatecznie Holandii. To tylko kwestia czasu.
Czy prócz oczekiwania na kolejne kwowaniem długów z ruchomości kańcy, którzy uiszczają opłaty i nie zunifikowano kolory pojemników Pytanie tylko: jak długiego?
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
4 BEZPIECZNIE Z WORDEM

Śpiesz się powoli, czyli… Prawo jazdy
Co zrobić, by pomyślnie przejść egzamin teoretyczny i praktyczny? Ile potrzeba czasu, by stać się wytrawnym kierowcą? Jak wieloletnia rutyna
wpływa na prowadzenie pojazdu? I wreszcie: jakie cechy powinien posiadać kierowca idealny? W tych kwestiach zasięgnęliśmy rady u ekspertów,
pracowników Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Robert Kamiński
Pamiętaj, że niezastąpiona jest Pamiętaj o znaku stop – wymaga- km na godzinę. Odpuść więc sobie
poczta pantoflowa. Czytaj opi- jącym całkowitego zatrzymania się. na początek dalekie trasy. Jeśli zdo-
nie w Internecie. Pytaj znajomych, Ustępuj pierwszeństwa tam, gdzie byłeś prawo jazdy w środę, nie jedź
co polecają. Wybierzesz złą szko- powinieneś. „Czerwone światło, zie- od razu w czwartek do Warszawy. Są
łę – nabędziesz złych nawyków na lona strzałka” – zatrzymaj się. Zwróć manewry, których dotąd nie prze-
lata. Zwróć uwagę na to, u jakie- uwagę: droga jest jedno czy dwu- ćwiczyłeś, jak właśnie wyprzedzanie.
go instruktora będziesz się uczył. kierunkowa? Uważaj na podwójną Pamiętaj, że jest to jeden z najtrud-
Sprawdź, kto cieszy się opinią profe- ciągłą linię. Błędne wykonanie tych niejszych i najniebezpieczniejszych
sjonalisty. Być może dana szkoła ma zadań jest najczęstszym powodem manewrów. Jeśli się pomylisz, może
niską zdawalność, ale ma instrukto- oblania egzaminu. to być twój ostatni raz. Trasę, którą
ra, który cieszy się opinią wyśmieni- wytrawny kierowca robi w 2,5 godzi-
tego pedagoga. Wystrzegaj się tych, Właśnie zdałeś egzamin. Co dalej? ny, ty rozłóż sobie na 4. Na pewno
którzy mają negatywną opinię doty- Pamiętaj, że już nie masz „L” na na tym nie stracisz. Nabierzesz pew-
czącą nauczania teorii. Wykładowca, dachu. Stałeś się anonimowym kie- ności. Niech twoja pierwsza podróż
który się nie przykłada, tylko ci za- rowcą, takim samym jak wszyscy życia nie będzie ostatnią. Pierwsza
szkodzi. Szukaj takiego, który uczy, inni. Teraz wszyscy będą mieli wo- jazda w daleką trasę to ogromny
jak zastosować teorię w praktyce. bec ciebie takie same wymagania. wysiłek emocjonalny i stres. Na tra-
Ludzie zdają egzamin na prawo jazdy i już nigdy więcej Pamiętaj, że chcesz posiąść konkret- Nie ma już tolerancji dla twoich sie zaplanuj przerwy i podziel drogę
nie zaglądają do przepisów. NIGDY. ną wiedzę, a nie tylko zdać egzamin. nieumiejętności. Dlatego nie rzucaj na etapy. Nie ulegaj presji otoczenia.
Masz przecież zamiar dobrze i pew- się od razu na głęboką wodę. Nie Nie bierz ze sobą do auta dziewczy-
Jak pomyślnie przejść egzamin teoretycz- od miejsca twojego zamieszkania. nie jeździć, a nie tylko zdobyć upra- wybieraj się do centrum o godzinie ny i kumpli. Będą cię niepotrzebnie
ny i praktyczny? Na pierwszym miejscu postaw na gniony kawałek „plastiku”. 15.00. Spróbuj jeździć przy mniej- stresować, poganiać, wjeżdżać na
Przede wszystkim zacznij od renomę szkoły. szym natężeniu ruchu. Poćwicz, wy- ambicję. Nic dobrego z tego nie wy-
wyboru dobrej, sprawdzonej szkoły Zwróć uwagę, jak wysokie są Na co masz przede wszystkim zwrócić bieraj znane ci trasy. Wybieraj drogi niknie. Wierz w siebie i bądź pew-
jazdy. Kieruj się nie tylko ceną za wskaźniki zdawalności. Urzędy pu- uwagę na egzaminie? tam, gdzie znasz wszystkie znaki. Pa- ny swoich umiejętności, ale ich nie
kurs. Nie patrz na to, że inni kieru- blikują takie wyniki. Dobre szkoły Nastaw się na zaprezentowanie miętaj, że nie umiesz jeszcze perfek- przeceniaj. Pamiętaj, że cięgle jesteś
ją się właśnie tym kryterium. Nie jazdy pracują na swoją markę wiele swoich najlepszych umiejętności. cyjnie wyprzedzać. Jeździłeś dotąd początkującym kierowcą, brak ci do-
patrz również na bliskość ośrodka lat. Bądź opanowany. Skoncentruj się. w mieście przy ograniczeniu do 50 świadczenia. Nie bądź zuchwały.
REKLAMA

Umów się
z nami
na kawę

dołącz do zespołu
handlowców
lidera prasy bezpłatnej na terenie
kujawsko-pomorskiego

Zadzwoń i dowiedz się więcej
tel. 796 302 471
Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
BEZPIECZNIE Z WORDEM 5

‘‘ Jeśli zdobyłeś prawo jazdy w środę, nie
jedź od razu w czwartek do Warszawy. Są
manewry, których dotąd nie przećwiczyłeś,
jak właśnie wyprzedzanie.
jętności? Można na nich sprawdzić
Jak wieloletnia rutyna wpływa na prowa- swoją wiedzę praktyczną i teore-
dzenie pojazdu? tyczną. Że są ośrodki doskonalenia
Jeździsz 20, 30, 40 lat i… wydaje jazdy, w których można poćwiczyć
ci się, że wszystko wiesz. Że jeździsz na matach poślizgowych sytuacje
doskonale. Pamiętaj, że świat się wpadania w poślizg? Że istnieje coś
zmienia, przepisy i znaki się zmie- takiego jak tzw. „błędy starych kie-
niają. Kiedy ostatnio zajrzeliście do rowców”? Że możesz mieć złe nawy-
ustawy Prawo o Ruchu Drogowym? ki, których nauczyłeś się przed laty?
Na kursie. 20, 30, 40 lat temu. Lu- Że zawsze jest coś do poprawienia,
dzie zdają egzamin na prawo jazdy do przećwiczenia. Że zawsze można
i już nigdy więcej nie zaglądają do swoją wiedzę uzupełnić? No, chyba
przepisów. NIGDY. Skąd się dowie- że masz się za kierowcę doskonałe-
działeś, że zmniejszono prędkość do go. A propos…
50 km na godzinę na terenie zabu-
dowanym? Z telewizji. A wiesz, że Jakie cechy powinien posiadać kierowca Sebastian Jasłowski, egzaminator WORD-u, radzi, aby na drodze zachować spokój.
jadąc równolegle z rowerzystą, kiedy idealny?
skręcasz w prawo, musisz mu ustąpić Eksperci, których zapytaliśmy o to ności. Nigdy nie myśl w ten sposób: wpływają na utratę koncentracji. ale o tym, co dookoła. Naucz się od-
pierwszeństwa? I teraz rowerzystom w bydgoskim WORD-zie, przyznali „Ten przede mną dał radę, to ja też Jedziesz przez to gorzej niż umiesz. puszczać, mimo że masz pierwszeń-
wydaje się, że mają pierwszeństwo jednomyślnie, że kierowca idealny dam”. Nie wiesz tego. Może on po Posiadanie umiejętności, a korzysta-
już zawsze i wszędzie. Bo coś o tym nie istnieje. Zawsze znajdzie się jakiś prostu był od ciebie lepszym kierow- nie z nich w praktyce to dwie różne stwo. Tak dajesz innym uczestnikom
mówili w telewizji. Znasz dokładnie element, nad którym można popra- cą? Naucz się przyjmować do wiado- rzeczy. Właściwa obserwacja drogi ruchu sygnał, że mają do czynienia
te przepisy? Jeżdżąc latami, jesteśmy cować. Wymienili jednak cały szereg mości wyższość innych. Ważny jest to także klucz od sukcesu. Wielu kie- z kierowcą z prawdziwego zdarze-
przekonani o swojej doskonałości. cech, które ów doskonały kierowca, też spokój. Nie ulegajmy emocjom. rowców patrzy krótko przed maskę. nia. Śpiesz się powoli. Czasem lepiej
To błąd. A wiesz chociaż, że istnie- gdyby istniał, musiałby posiadać. To Na drogach jest ich dużo. Przeszka- Patrz szeroko i daleko. Wyprzedzaj,
ją kursy 50+ (organizowane właśnie m.in. koncentracja, pewność siebie dzają zarówno te dobre, jak i te złe. przewiduj to, co robią inni kierow- przyjechać 5 minut później. A wła-
przez WORD) doskonalące umie- czy właściwa ocena swoich umiejęt- Tak samo wielka euforia jak i złość cy. Nie myśl egoistycznie o sobie, ściwie nie czasem. ZAWSZE.
REKLAMA

Program opieki senioralnej Szczepimy przeciw pneumokokom
Opiekun domowy, sieć wsparcia (w Bydgoszczy, Toruniu, Włocław-
sąsiedzkiego, wolontariat opie- ku i Grudziądzu powstaną ośrodki
kuńczy i wsparcie opieki rodzin- wypożyczające sprzęt pielęgnacyj-
nej - samorząd województwa ny, które będą też szkoliły i udziela-
kujawsko-pomorskiego przygo- ły porad dotyczących opieki); orga-
towuje pilotażowy program, któ- nizację wolontariatu opiekuńczego
rym obejmie 386 niesamodziel- (86 wolontariuszy zaopiekuje się
nych osób starszych w trzydziestu seniorami w Bydgoszczy, Toruniu,
gminach w całym regionie. Start Włocławku i Grudziądzu); powsta-
w styczniu 2018 r. nie regionalnego centrum infor-
macji senioralnej (zdrowie, opieka,
- Zorganizujemy system wspar-
edukacja, sport, kultura, integracja)
cia, sprofesjonalizowany, ale dający
też pole do aktywności wolonta- i portalu z tego rodzaju informacja-
riackiej – mówi marszałek Piotr mi.
Całbecki. Efektem będzie poprawa bezpie-
W ramach programu zakłada- czeństwa i jakości życia niesamo-
my: powstanie sieci dziennej opie- dzielnych osób starszych, zwłaszcza
ki domowej na terenach wiejskich ze skromnymi dochodami, ale też
(20 opiekunów dla 180 seniorów); przeszkolenie osób, które staną się
system pomocy sąsiedzkiej w mia- wykwalifikowanymi opiekunami, Rusza tegoroczna edycja marszał- sepsa. 0,5 mln zł.
stach (80 opiekunów/sąsiadów dla w tym ponad 100 opiekunów zawo- kowskiego programu profilaktyki Już po raz trzeci samorząd wo- Zgodnie z ministerialnym roz-
120 seniorów); system wsparcia dowych. Program będzie kosztował zakażeń pneumokokowych wśród jewództwa realizuje partnerski porządzeniem od stycznia br.
dla tzw. opiekunów faktycznych ponad 12 mln zł. dzieci. Do końca roku zaszcze- „Program profilaktyki zakażeń szczepienia te są obowiązkowe
pionych będzie 3,3 tys. maluchów pneumokokowych wśród dzieci i bezpłatne dla wszystkich dzieci
w trzecim roku życia. Trwa też w oparciu o szczepienia przeciwko urodzonych po 31 grudnia 2016 r.
program szczepień przeciwko pneumokokom w województwie Nie obejmują zatem starszych ma-
pneumokokom dla dorosłych, kujawsko-pomorskim”. W ramach luchów, w tym dwulatków, do któ-
z którego skorzysta w tym roku dwóch poprzednich edycji progra- rych skierowany jest marszałkow-
ponad 700 osób w wieku 65 plus. mu zaszczepiono już ponad 3 tys. ski program.
maluchów.
Urząd Marszałkowski realizuje
- Profilaktyka to wciąż jedno Bezpłatnymi szczepieniami
z najsłabszych ogniw w systemie mogą być objęte dzieci między 24. też program szczepień przeciw-
publicznej służby zdrowia. Tymi a 36. miesiącem życia. Do progra- ko pneumokokom dla dorosłych.
programami odpowiadamy na mu Urząd Marszałkowski zaprosił W tym roku skorzystają z niego
oczekiwania społeczne – podkreśla wszystkie miasta i gminy woje- 744 osoby powyżej 65. roku życia,
marszałek Piotr Całbecki. wództwa. W tym roku na udział które należą do grupy ryzyka (leczą
Pneumokoki to groźne bakte- zdecydowało się 41 jednostek samo- się z powodu przewlekłego nieżytu
rie, które są przyczyną wielu po- rządowych - zarówno duże miasta, oskrzeli i dychawicy oskrzelowej).
ważnych chorób u dzieci, takich jak i gminy wiejskie, które pokryją Udział w programie zadeklarowało
jak zapalenie płuc, zapalenie ucha połowę kosztów przeprowadzenia 14 samorządów terytorialnych, któ-
środkowego, zapalenie opon mó- szczepień. Samorząd województwa re pokryją połowę kosztów prze-
zgowo-rdzeniowych i mózgu oraz na realizację programu przeznaczył prowadzenia szczepień.
Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
6 SYLWETKA

Sznur zaufania
Sołtys Olimpina pilotował w zawodach triathlono-
wych 1/8 Ironmana niewidomego sportowca z Torunia
Michał Ciechowski | fot. archiwum prywatne
Największa obawa była przed pły- dobiegli po 5,5-kilometrowym bie-
waniem, ponieważ osoba niewi- gu, do którego przygotowywali się
doma nie ma w wodzie orientacji. w lasach i parkach grodu Koperni-
Pilota z osobą niepełnosprawną ka. Trzymając się wzajemnie sznu-
łączył tylko sznurek. To on był ra, pokonywali 7-, 8-kilometrowe
najważniejszy także podczas bie- dystanse.
gania. Samej jazdy tandemem na - Triathlon był dla mnie nowym
rowerze trzeba uczyć się tygodnia- doświadczeniem, ponieważ pierw-
mi. Jednak dali radę – Zbigniew szy raz brałem udział w tego typu
Wiśniewski oraz niewidomy Piotr zawodach – mówi Piotr Śliwiński.
Śliwiński z Torunia ukończyli – Tak jak z rowerem miałem już
wspólnie triathlon, stając na trze- w przeszłości do czynienia, ponie-
cim miejscu podium. waż brałem udział w kolarstwie
tandemowym, to biegu się bałem.
Zrobić coś dla innych – tak roz- Zbyszek mnie cały czas motywo-
począł się najdłuższy „życiowy” wał i śmiało mogę powiedzieć, że
maraton Zbigniewa Wiśniewskie- spisał się na szóstkę. Teraz chcę się
go. Dzięki Oli Tecław, kolarce wy- zmobilizować i rozpocząć przygodę
czynowej startującej na paraolim- z bieganiem.
piadzie z osobami niewidomymi, Jak wspomniał niewidomy spor-
poznał niespełna pięćdziesięciolet- towiec, powoli myślą już o kolej-
niego Piotra, mieszkańca Torunia nych wspólnych treningach, aby Piotr Śliwiński i Zbigniew Wiśniewski w trakcie zawodów.
- amatorskiego biegacza, pływaka, w Toruniu wziąć udział w półma-
a także miłośnika jazdy rowerem. ratonie.
- Decyzja o wystartowaniu - Kiedy trenuję z Piotrem, na- ciłem do niej po czterdziestce – tłu- jednych, jak i drugich sportowa ry- runia na co dzień wspierany jest
w triathlonie była spontaniczna – gle pojmuję, że nic mnie nie boli maczy sołtys Olimpina. – Biegałem walizacja jest wielką szkołą życia. w swoich działaniach przez ko-
tłumaczy sołtys Olimpina. – Aby – dodaje Zbigniew Wiśniewski. – w wielu maratonach i międzyna- Zaangażowanie we wspólne trenin- chającą żonę i dwójkę dzieci. Tro-
trenować, co kilka dni przyjeżdża- Wspólnie wywalczyliśmy brązowy rodowych zawodach. W pewnym gi pozwala wielu niepełnospraw- feum za zdobycie trzeciego miejsca
łem do Piotra. I choć ten był pe- medal – on jako zawodnik, ja jako momencie jednak postanowiłem nym wyzbyć się wstydu. w triathlonie stoi w najważniejszym
łen obaw przed startem, wspólnie jego pilot. Mamy już w planach ko- w tym wszystkim znaleźć cel nad- - Triathlon z Piotrem wiele mnie
rzędny – pomoc innym. I tak wła- nauczył – podkreśla Zbigniew Wi- miejscu w domu.
przełamaliśmy strach. Także ten lejne wspólne starty, m.in. Półma- - Przy każdym spotkaniu z Pio-
przed pływaniem, ponieważ osoba raton Św. Mikołajów w Toruniu czy śnie w 2010 r. zorganizowałem śniewski. – Podczas organizacji
niewidoma w wodzie nie ma orien- wyprawę na rowerową pielgrzymkę wspólnie z przyjaciółmi spotkanie kolejnych imprez sportowych będę trem zachwyca mnie jego podejście
tacji. Po konsultacji z instruktorem z Gdańska do Częstochowy. z osobami niepełnosprawnymi, by szczególnie motywował innych nie- do codzienności – podsumowuje
ustaliliśmy, że Piotr będzie płynął Jak podkreśla sportowiec, choć zaprezentować im pojazd handbi- pełnosprawnych do udziału oraz włodarz Olimpina. – Ostatni raz
w moich nogach, by cały czas mógł osoby niewidome mają ogromne ke, czyli rower poruszany siłą rąk. zachęcał pilotów do ich prowadze- zapytał, czy widziałem gdzieś jego
odczuwać ich ruch. Bezpieczeń- chęci i potrzebę udziału w życiu Jednym z podopiecznych był obec- nia. Na dzień dzisiejszy moim naj- żonę. Odpowiedziałem „tak”. A on
stwo i kontrolę zapewniała nam sportowym, mają ograniczone ny paraolimpijczyk Krystian Giera, większym marzeniem jest zdobycie na to: a widzisz, a ja jej nie widzia-
linka, którą wspólnie się obwiąza- możliwości z racji braku osób chęt- u którego miłość do sportu rozpa- środków finansowych na zakup dla
lona została dzięki dyrektorowi Ro- Piotra bieżni, aby mógł codzien- łem. Wielki dystans do siebie i chęć
liśmy. nych do ich pilotowania. Chęć po-
Kontynuacją triathlonu był wy- mocy innym w tę właśnie stronę werowej Brzozy. nie trenować w bezpieczny spo- pokonywania swoich słabości to
ścig rowerowy na tandemie. Pano- pokierowała multitriathlonistę. Piloci rozpalają iskry, ale to oso- sób w domu. Po cichu szukam już działanie, które prowadzić będzie
wie doskonale opanowali i zsyn- - Swoją przygodę ze sportem by niepełnosprawne muszą chcieć sponsorów. Piotra najpiękniejszą ścieżką jego
chronizowali swoje ruchy. Do mety rozpocząłem już w młodości, a wró- utrzymać ten ogień. Zarówno dla Niewidomy mieszkaniec To- życia.
REKLAMA

Tu jest miejsce na
Twoją reklamę
Zadzwoń
665 169 292
Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
8 KORONOWO i OSIELSKO

Konstelacje dobrych miejsc
Od 15 lipca mieszkańcy gminy Koronowo mogą odbierać w punktach Informacji Turystycznej
tzw. Paszporty Turystyczne. Organizatorzy przedsięwzięcia zapewniają, że warto
Robert Kamiński | fot. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Atrakcja znana jest w gminie od Wniebowzięcia Najświętszej Marii
dawna. Tegoroczna innowacja Panny; 19 sierpnia – X Regaty Że-
polega jedynie na przedłużeniu glarskie im. kpt. Tadeusza Ziół-
sezonu paszportowego. Część im- kowskiego o Puchar Burmistrza
prez przeniesiono na wrzesień. Koronowa; 15-17 września – Mię-
dzynarodowy Dzień Kajakarza
Nazwa Koronowa, miasteczka „Kajakmania – Koronowo 2017”.
o niepowtarzalnym klimacie, wy- Wyruszając na swoją wakacyj-
jątkowo urokliwego i oryginalnego, ną przygodę, warto zaopatrzyć się
pochodzi od nazwy XV-wiecznego właśnie w ów Turystyczny Pasz-
klasztoru, który mnisi nazywali port. W połowie lipca ruszyła już
Corona Mariae. Miasto szczyci się VI edycja tej imprezy.
cysterskim rodowodem, z czego Idea jest prosta: gdy zwiedza-
koronowianie są szczególnie dum- my przy okazji wakacyjno-urlopo-
ni. Równie wielką estymą cieszy się wych eskapad miejsca niezwykłe,
budynek dawnej synagogi, będący atrakcyjne i ciekawe – posiadając
wspomnieniem czasów świetności paszport, możemy jedynie na tym
żydowskiej gminy, jaka działała skorzystać. Stajemy się bowiem
w Koronowie przed laty. Dziś miej- dla wszystkich miłośników piękna nowo, które wymieniać można by można popływać kajakiem. Miej- uczestnikami konkursów, w któ-
sce to jest koronowskim centrum przyrody i jej idealnej ciszy to po długo. Jedno jest pewne: ci, którzy sca w zabytkowych przestrzeniach rych czeka wiele atrakcyjnych na-
kultury, także nominalnie: odre- prostu obowiązek. Nazywany jest, wybiorą się, by poznać uroki tego miasta czy otwartych wiejskich po- gród. W tym roku będą to vouche-
staurowany budynek nosi nazwę z uwagi na swoje położenie, Bramą regionu, z pewnością nie pożałują. lach. Wszystkich tych niezwykłych ry pobytowe, torby, koszulki oraz
Centrum Kultury Synagoga. To Borów Tucholskich. Każdego roku organizatorzy miejsc w gminie nie brakuje. najróżniejsze regionalne upominki.
obecnie bardzo prężnie działający Z kolei miłośnicy dwóch kółek starają się zaproponować miesz- A zatem nie zabraknie atrakcji Szczegółowych informacji
ośrodek: każdego tygodnia odby- mogą liczyć na atrakcję, jakiej nie kańcom Koronowa coś nowego. Te- przygotowanych przez gminę na o konkursach dla posiadaczy pasz-
wa się tu mnóstwo seansów filmo- ma w całej Europie! goroczna idea polega na „Podróży okres wakacyjny. Wymieńmy te portów można zasięgnąć na stro-
wych, koncertów i wernisaży. Cen- Mowa o najwyższym na Starym po kujawsko-pomorskich konste- najważniejsze, jakie jeszcze przed nie: www.paszport.kujawsko-po-
trum stale się rozwija i z pewnością Kontynencie moście kolei wąskoto- lacjach dobrych miejsc”. Co ozna- nami: 29-30 lipca – XV Jarmark morski.travel.
jest obowiązkowym punktem na rowej. 18 metrów nad ziemią to dla cza „dobrych”? Pięknych, czystych, Cysterski i Bitwa pod Koronowem; Punkty, w których można otrzy-
mapie każdego, kto zechce Korono- rowerzystów atrakcja z prawdziwe- cichych, niezapomnianych. Cie- 4 sierpnia – arie na plaży z cyklu mać paszport: Punkt Informacji
wo zwiedzić. go zdarzenia – ale tylko dla tych kawych do zwiedzania, odpowied- „Ryszard Smęda Zaprasza”; 16 lip- Turystycznej w Koronowie, Plac
Oczywiście z nazwą miasteczka najodważniejszych. nich dla wypoczynku i dla pieszych ca, 30 lipca, 13 sierpnia, 27 sierpnia Zwycięstwa 22 (rynek) oraz Mu-
nierozerwalnie związany jest Koro- Jest jeszcze wiele innych niesa- wędrówek. To miejsca, dokąd moż- – XIX Mariackie Wieczory Kame- zeum Ściśle Tajne w Tryszczynie
nowski Zalew, którego zwiedzenie mowitych miejsc w gminie Koro- na pojechać rowerem albo gdzie ralne w bazylice pod wezwaniem (ul. Boczna 5).

120% energii
Młodzi zapaśnicy z Klubu Sportowego Victoria Osiel-
sko uczestniczyli w obozie sportowym w Pieczyskach.
Treningi były bardzo intensywne, ale dali radę
Robert Kamiński | fot. nadesłane
Zapasy to jedna z najstarszych je to sukcesami sportowymi.
dyscyplin sportowych znanych Jeśli chodzi o te, to istniejąca od
od czasów starożytności. To rów- niemal pół wieku osielska sekcja
nież doskonały sposób na rozwój, zapaśnicza ma się czym pochwalić:
zwłaszcza dla ludzi młodych. Małgorzata Kamińska zdobyła wi-
cemistrzostwo Europy kadetek, Ra-
Zapasy zainaugurowały swą fał Statkiewicz był brązowym meda-
działalność w Osielsku już w 1968 listą mistrzostw Europy juniorów,
r. W 2013 r., po odłączeniu się od a Paweł Ziemba młodzieżowym
klubu macierzystego, powstał klub mistrzem Polski. Listę tę można by
KS Victoria Osielsko. Jest to klub jeszcze wydłużyć. Nie ma zatem nic
jednosekcyjny: skupia wyłącznie dziwnego w tym, że wielu młodych
zapaśników. Zarówno juniorów, jak ludzi garnie się do uprawiania tej
i seniorów. Najmłodszy uczestnik dyscypliny. I nie chodzi wyłącznie ję, nie trzeba przekonywać, jak jest jednocześnie kryterium kadry wo- Najważniejsze oczywiście jest to, że
ma obecnie 6 lat, najstarszy – 25. o medale mistrzostw świata czy Eu- to ważne. Warto również podkre- jewódzkiej, wzięło udział 7 zapa- wszyscy świetnie się bawili i aktyw-
Łącznie trenuje w klubie ok. 30 za- ropy, ale przede wszystkim o troskę ślić, że na przykład w Stanach Zjed- śników z klubu KS Victoria Osiel- nie spędzili czas. Warto podkreślić,
wodników. o rozwój fizyczny. noczonych edukacja kultury fizycz- sko. Plan dnia był bardzo napięty że trenerami byli m.in. wychowan-
- Od początku tego roku obser- - Niewiarygodne jest to, że cią- nej wśród dzieci rozpoczyna się i fizycznie wyczerpujący, nawet dla
wujemy dynamiczny rozwój nasze- gle jeszcze spotyka się w szkołach właśnie od zapasów, ze względu na zaawansowanych sportowców. kowie osielskiego klubu Natalia
go klubu – mówi Maciej Zakowicz, młodzież w wieku 12-13 lat, która to, że jako jedna z niewielu dyscy- O świcie 45-minutowy rozruch, i Adam Blokowie, założyciele klubu
prezes Klubu Sportowego Victoria nie potrafi poprawnie wykonać plin kładzie nacisk na całościowy, a później dwa treningi od godz. 11 zapaśniczego w Pelplinie.
Osielsko. – Jest to związane głównie przewrotu w przód – dodaje Maciej harmonijny rozwój ciała. Dopie- do 13 i od godz. 16.30 do 18. Prócz Obóz zorganizowano przy
z faktem, że w lutym nawiązaliśmy Zakowicz. – Dlatego naszym celem ro później, po kilku latach, dzieci tego treningi biegowe i siłowe, kaja- wsparciu Ministerstwa Sportu,
współpracę ze szkołą w Maksymi- jako sekcji zapaśniczej jest przede kierowane są do innych dyscyplin. ki, siatkówka plażowa i piłka nożna. Urzędu Marszałkowskiego Woje-
lianowie, z tamtejszym nauczycie- wszystkim poprawny rozwój fi- O ile oczywiście nie chcą pozostać - Mimo tak intensywnego ca- wództwa Kujawsko-Pomorskiego
lem wychowania fizycznego Maria- zyczny młodych ludzi. Nie wszy- przy zapasach. łodniowego wysiłku młodzi ludzie oraz Urzędu Gminy w Osielsku.
nem Krawczukiem. Jest on również scy mogą być złotymi medalistami Letnie obozy sportowe, takie jak nie wydawali się jakoś specjalnie
instruktorem zapasów i podsyła igrzysk olimpijskich, ale wszyscy ten w Pieczyskach, to dla młodych przemęczeni – mówi Maciej Zako- Następne zgrupowanie dla zapa-
nam wielu utalentowanych mło- mogą dbać o harmonijny rozwój zapaśników wprawdzie rutyna, wicz. – Mają 120% energii, więc my- śników zaplanowano w Świerado-
dych ludzi. To bardzo cieszy. Mam ciała. Zwłaszcza we wczesnym choć wyczekiwana przez cały rok. ślę, że z pewnością podołaliby tre- wie Zdroju w dniach 20-30 sierp-
nadzieję, że w przyszłości zaowocu- okresie życia. Nikogo, mam nadzie- W zgrupowaniu, które było ningom jeszcze intensywniejszym. nia.
Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
DOBRCZ 9

Odjazdowy lipiec
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu zorganizował naj-
młodszym mieszkańcom wyjątkowy wypoczynek
Michał Ciechowski | fot. nadesłane
Półmetek wakacji to czas pierw- ców i dziadków – lalkom, misiom,
szych podsumowań. Gminny wózkom, samochodom, kolejkom
Ośrodek Kultury przygotował dla oraz wielu innym przedmiotom
dzieci wycieczki, podczas których sprzed lat. Spotkanie z historią było
poznały najciekawsze miejsca także doskonałą okazją do stworze-
w regionie. Oprócz doskonałej nia podczas warsztatów własnych
zabawy miały także okazję poznać zabawek.
historię naszego kraju. - Po wizycie w muzeum przeszli-
śmy spacerem ze Starówki na Byd-
W pierwszym tygodniu wakacji goskie Przedmieście, gdzie znajduje
dzieci poznały uroki województwa. się Ogród Zoobotaniczny, w któ-
Odwiedziły m.in. JuraPark w Solcu rym dzieci na wyciągnięcie ręki
Kujawskim, Biskupin oraz Muzeum mogły podziwiać m.in. niedźwie-
Zabawek i Bajek w Toruniu. dzia, surykatki czy sowy. Spotkania
- W JuraParku, oprócz warsz- z egzotycznymi i dzikimi zwierzę-
tatów archeologicznych, filmu 5D tami doczekały się także podczas
i zwiedzania muzeum, dzieci ba- wizyty w poznańskim zoo.
wiły się na wielkim placu zabaw Drugi tydzień upłynął najmłod-
– relacjonuje Wiesław Raczkow- szym na zabawach, wyjściu do kina,
ski, dyrektor Gminnego Ośrodka wycieczce do Grudziądza i Fojuto-
Kultury w Dobrczu. – W Biskupi- wa.
nie podziwiały rezerwat archeolo- - W czwartek trafiliśmy do Mega
giczny oraz ekspozycje. W ramach Parku w Grudziądzu – dodaje dy-
zajęć praktycznych – lekcji muze- rektor GOK-u. – Oprowadziła nas cia mieszkańców Dzikiego Zacho- ły zabawy: płukanie złota, dojenie Uczestnicy wyjazdu korzystali
alnej – wykonały szklane paciorki. po nim przewodniczka, która za- du oraz widowiskowa inscenizacja krowy, strzelanie z łuku i karabin- również z kompleksu basenów ze-
Największą jednak atrakcją był rejs prezentowała dzieciom świat dino- napadu na bank. Jak relacjonowały ku. wnętrznych, placu zabaw i małpie-
statkiem „Diabeł Wenecki”. zaurów oraz magiczną krainę bajek, później dzieci, najciekawszym dla Zwieńczeniem dwóch tygodni go gaju. I choć wakacje z GOK-iem
W lipcu młodzi mieszkańcy baśni i legend. Następnie udaliśmy nich momentem były fragmenty ze wycieczek była wyprawa do Foju- już się zakończyły, przed najmłod-
gminy Dobrcz zawitali także do się do najstarszego i największego strzałami i wybuchami. towa, gdzie zwiedzano akwedukt, szymi jeszcze całe pięć tygodni laby.
Torunia, gdzie mogli z bliska przyj- Miasteczka Westernowego, gdzie Na wszystkich gości Gminnego a krajobraz podziwiano z osiem- Dzieci do szkoły wrócą dopiero 4
rzeć się zabawkom swoich rodzi- odbywały się scenki rodzajowe z ży- Ośrodka Kultury z Dobrcza czeka- nastometrowej wieży widokowej. września.

Dożynki za pasem Zielone światło
m.in. miasteczko zabaw dla dzieci,
ścianka wspinaczkowa, euro bun-
gee, dmuchany tor przeszkód czy
zjeżdżalnia. Dla dorosłych przy-
gotowano symulatory dachowania Przydomowe oczyszczalnie zyska- Rozwoju Obszarów Wiejskich na
Lokalni rolnicy oraz mieszkańcy przygotowują się do i zderzenia, alkogogle, narkogogle ją w najbliższym czasie 43 gospo- lata 2014-2020. W tym miesiącu
oraz naukę pierwszej pomocy. Na darstwa znajdujące się na terenie zostanie ogłoszony przetarg. Pro-
największego święta w gminie mieszkańców czekać będzie także gminy Dobrcz. Decyzję o rozpo- jekt powinien być zakończony do
Tradycyjnie na boisku przy ul. Krzysztofowi Szali oraz przedsta- smaczny poczęstunek, w tym grill częciu realizacji zadania podpisał 15 listopada.
Jarzębinowej już 19 sierpnia spo- wicielowi Rady Gminy, którzy po- i wyroby lokalne. 7 lipca wójt Krzysztof Szala. Dlaczego warto zainwestować
tkają się mieszkańcy gminy Do- dzielą się nim z mieszkańcami. Zwieńczeniem święta będzie w przydomowe oczyszczalnie ście-
brcz, aby wspólnie celebrować W trakcie przemów nie zabrak- pokaz zumby, ogniste fire show Projekty budowy zbiorników ków? Przede wszystkim jest to
tegoroczne Święto Plonów. Wy- nie podziękowań dla rolników za oraz zabawa ludowa poprowadzona określone zostały w strategii roz- rozwiązanie tanie w eksploatacji,
darzenie zainauguruje o godz. 15 trud włożony w uprawę ziemi i co- przez DJ-a. woju gminy. Powstają one w miej- bezpieczne dla środowiska i spraw-
uroczysta msza święta w kościele dzienną pracę. Muzyczną oprawę - Serdecznie zapraszamy wy- scach, w których nie ma możliwo- dzające się w trudnych warunkach.
pw. św. Wawrzyńca, po niej zaś na imprezy przygotują lokalni artyści, stawców rękodzielniczych, produ- ści budowy kanalizacji sanitarnej. W ramach użytkowania oczysz-
plac wszyscy uczestnicy wydarze- m.in. zespół wokalny i orkiestra centów regionalnych oraz wszyst- - Pierwsze spotkanie z osobami czalni koszty, które ponosimy, do-
nia przejdą i przejadą barwnym dęta z Gminnego Ośrodka Kultu- kie osoby chcące zaprezentować chcącymi uczestniczyć w przed- tyczą opłat za energię elektryczną
korowodem. ry, kapela Cynamony z Bydgoszczy, swoje firmy, prace, produkty pod- miotowym projekcie odbyło się do zasilania pompy i, raz na dwa
chór Biedronki oraz zespół z Żo- czas tegorocznych dożynek – infor- w 2015 r. – tłumaczy Krzysztof Sza- lata, wywozu osadu. Ponadto ście-
Punktualnie o godz. 16 spod ko- łędowa. Tradycją dożynek będzie muje Wiesław Raczkowski, dyrek- la. – Choć deklarowaliśmy już go- ki są czyszczone w miejscu ich
ścioła wyruszą poczty sztandarowe, wyłonienie najpiękniejszego wień- tor GOK-u w Dobrczu. towość techniczną do podjęcia się powstawania i w stopniu, który
orkiestra dęta Gminnego Ośrodka ca, nad którymi obecnie pracują Zgłoszenia można dokonać do realizacji prac, czekaliśmy na ogło- umożliwia ich odprowadzenie do
Kultury, a także dorożka wioząca panie z Kół Gospodyń Wiejskich 11 sierpnia telefonicznie (52 364 szenie marszałka województwa, odbiorników naturalnych.
na plac dożynkowy znamienitych oraz wręczenie nagród za konkurs 80 36), pocztą elektroniczną (gok@ które nastąpiło dopiero 22 grudnia Odpowiednio dobrany rodzaj
gości. Część oficjalna tegorocznego „Piękna Wieś” i wyróżnienie trzech dobrcz.pl), a także osobiście w biu- 2016 r. oczyszczalni można z powodze-
święta rozpocznie się od uroczy- pierwszych miejsc w kategorii po- rze Gminnego Ośrodka Kultury Po pozytywnym zweryfikowa- niem wybudować na działce z wy-
stych przemówień, a także wrę- sesja i gospodarstwo rolne. (ul. Długa 52). niu wniosku gmina otrzymała do- sokim poziomem wód gruntowych,
czenia chleba włodarzowi gminy Wśród atrakcji znajdzie się (MC) finansowanie na realizację zadania położonej na trudnym gruncie albo
w wysokości 63,63% kosztów kwa- mającej stosunkowo niewielką po-
lifikowanych ze środków Programu wierzchnię. (MC)

Pozbędą się azbestu
Do końca września w gminie Do- ponad 55 ton materiału, zutylizuje-
brcz w 31 gospodarstwach domo- my zaś ponad 86 ton.
wych usunięty i zutylizowany zo- Prace rozpoczną się w sierpniu,
stanie azbest. a zakończyć się muszą do 30 wrze-
śnia. Wciąż także można składać
Obecnie stworzona jest lista wnioski o dofinansowanie podob-
osób, które wnioskowały o sfinan- nych prac w przyszłym roku.
sowanie kosztów ściągnięcia i bez- - Chcemy uświadomić miesz-
piecznego zutylizowania rakotwór-
czej substancji. kańców gminy, jak ważne jest zu-
- W ramach prac w jedenastu tylizowanie tego szkodliwego dla
gospodarstwach azbest zostanie środowiska i ludzi materiału – pod-
zdemontowany, przetransportowa- sumowuje Anna Radtke. – Dlatego
ny i, podobnie jak u kolejnych dwu- też prosimy wszystkich, którzy jesz-
dziestu, unieszkodliwiony – tłuma- cze nie zgłosili posiadania na swojej
czy Anna Radtke z Urzędu Gminy posesji azbestu, o kontakt z Urzę-
w Dobrczu. – Łącznie ściągniemy dem Gminy w Dobrczu. (MC)
Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
10 BIAŁE BŁOTA

Jest dotacja
Gmina buduje i modernizuje miejsca rekreacji
Michał Ciechowski | fot. Agnieszka Pocierznicka/nadesłane
Cztery sołectwa gminy Białe Bło- - W gminie Białe Błota jest po-
ta zyskają nową ścieżkę pieszo-ro- nad 11 km ścieżek pieszo-rowero-
werową, w kolejnym zaś powsta- wych – podkreślają przedstawiciele
nie żłobek oraz świetlica wiejska. gminy. - W ramach wnioskowane-
W Łochowie z kolei przeprowa- go projektu przewiduje się budowę
dzone zostaną prace termomo- ścieżki o długości ok. 6 km. Podjęte
dernizacyjne Gminnego Ośrodka działania z pewnością usprawnią
Kultury i Ochotniczej Straży Po- komunikację rowerową, a gmina
żarnej. Inwestycje w rozwój regio- będzie jeszcze bardziej bezpieczna
nu stają się priorytetem. i atrakcyjna dla rowerzystów.
Prace inwestycyjne w ostatnim
Na początku lipca do Urzędu czasie dotarły także do Zielonki,
Marszałkowskiego w Toruniu trafił gdzie już wkrótce powstaną nowy
wniosek związany z budową ścieżki żłobek oraz świetlica wiejska. Pro-
pieszo-rowerowej na terenie miej- jektowany obiekt docelowo ma
scowości Łochowo, Drzewce, Mu- zabezpieczyć miejsca dla 50 dzieci
rowaniec oraz Kruszyn Krajeński. w żłobku oraz 75 osób w świetlicy.
Wartość inwestycji to ponad 6 mln - Powstający budynek jest dowo-
zł, z czego 4 mln zł wnioskowane są dem na rozwój gminy Białe Błota – W lipcu Zarząd Województwa W ramach konkursu zgłoszony jącej instalacji odgromowej, od-
w ramach konkursu ogłoszonego tłumaczy wójt Maciej Kulpa. - Dziś Kujawsko-Pomorskiego przedsta- został wniosek na termomoderni- grzybianie ścian i sufitów, wymianę
przez włodarza województwa. sołectwo Zielonka to prawie 1,5 tys. wił listę projektów, które obejmie zację budynku Gminnego Ośrodka
Projekt zakłada wykonanie cią- stolarki okiennej i drzwiowej, wy-
mieszkańców. Dzięki nowoczesnej dofinansowaniem w ramach kon- Kultury i Ochotniczej Straży Pożar-
gu pieszo-rowerowego na odcin- bazie oświatowej najmłodsi miesz- kursu „Efektywność energetyczna nej w Łochowie. Koszt projektu to mianę rynien i rur spustowych oraz
ku od ul. Jesionowej w Łochowie, kańcy naszej gminy jeszcze w tym i gospodarka niskoemisyjna w ra- prawie 280 tys. zł, z czego kwota wykonanie opaski betonowej wokół
przejściem przez kanał Notecki, ul. roku będą uczęszczać do żłobka. mach ZIT Regionalnego Programu dofinansowania wynosi niecałe 200 budynku – wyliczają jego twórcy. –
Niedźwiedzią w Łochowie, wzdłuż Nie zapominamy również o senio- Operacyjnego Województwa Ku- tys. zł. Wkrótce więc rozpoczniemy prace
drogi powiatowej nr 1536C, następ- rach. Od lat mowa była o potrzebie jawsko-Pomorskiego na lata 2014- - Zadanie zakłada wykonanie
nie przez Drzewce, finalnie biegną- budowy świetlicy wiejskiej. Marze- 2020”. Wśród wyróżnionych pro- docieplenia ścian zewnętrznych budowlane, a mieszkańcy z wyre-
cą przez Murowaniec i Kruszyn nia przełożone na papier w końcu jektów znalazł się również program i dachu, hydroizolację ścian fun- montowanych obiektów będą mo-
Krajeński. się spełniają. gminy Białe Błota. damentowych, odtworzenie istnie- gli korzystać już za kilka miesięcy.

Drogą w kaloszach
Sołectwo Zielonka zmaga się z zalanymi drogami. Mieszkańcy apelują do wójta
o natychmiastowe rozwiązanie problemu
Michał Ciechowski | fot. nadesłane
W czwartek 27 lipca wójt gminy wie niemożliwe. Problem dotyczy ul. Jaworową.
Białe Błota spotkał się z sołtysem szczególnie posesji znajdujących Jak tłumaczy nam Tomasz Olej-
Zielonki, aby omówić m.in. pro- się bezpośrednio przy zalanych od- niczak, sołtys Zielonki, przy skrzy-
blem wody zalegającej na ulicach cinkach. żowaniu ul. Biedronki z ul. Kielecką - Z pewnością podczas rozmów sprawdzić, czy tam nie dałoby się
sołectwa po gwałtownych desz- - Ogromna kałuża na ul. Bie- studnie chłonne nie nadążają niwe- w Urzędzie Gminy Białe Błota odprowadzić wody.
czach. Mieszkańcy ul. Biedronki dronki całkowicie przykrywa próg lować spływającej z dwóch stron domagać się będę wyczyszczenia Spotkanie w Urzędzie Gmi-
i ul. Bocianowej, których problem zwalniający – tłumaczy jedna wody. Brak kanalizacji deszczowej studni chłonnych – informuje soł- ny odbyło się w czwartek 27 lipca.
dotyczy w największym stopniu, z mieszkanek Zielonki. – Kierowcy, w sołectwie jest dużym problemem. tys. – Po każdym deszczu woda W jego trakcie poruszony został
z bezsilności rozkładają ręce. którzy o tym nie wiedzą, mogą na- Z drogowym problemem mierzą zabiera nagromadzony przy pobo- temat zalegającej na drogach wody.
razić swój pojazd na uszkodzenie. się także mieszkańcy ul. Bociano- czach piasek, zapychając miejsca, Każda ze stron przedstawiła swo-
Potężne kałuże zalewają nie Wdzierająca się na chodnik woda wej oraz ul. Pistacjowej, znajdują- w które swobodnie mogłaby spły- je propozycje rozwiązań i wkrótce
tylko drogi, ale także chodniki. uniemożliwia także bezpieczne cej się na lekkim wzniesieniu. Cała wać deszczówka. W pobliżu ul. Bie- wójt gminy przedstawi najkorzyst-
Bezproblemowe przejście po ule- przejście pieszym. Pozostaje więc woda spływa więc w dół, groma- dronki znajduje się rów melioracyj- niejsze rozwiązanie mokrego pro-
wie ulicami w sołectwie jest pra- nam wszystkim korzystać z objazdu dząc się w jednym miejscu. ny. Zamierzam wraz z urzędnikami blemu.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
NOWA WIEŚ WIELKA 11

ŚDS na start
Zawodnicy, kibice, zaproszeni goście i mieszkańcy
– łącznie 400 osób wzięło udział w tegorocznej sporto-
wej zabawie
Michał Ciechowski | fot. nadesłane
Z uśmiechem na ustach i puchara- Wieloszyńska, kierownik Środo-
mi w rękach wyjechało 175 uczest- wiskowego Domu Samopomocy
ników XVI Olimpiady Sportowej w Nowej Wsi Wielkiej. – Zmierzy-
Środowiskowych Domów Samo- li się na torze przeszkód, w rzucie
pomocy w gminie Nowa Wieś piłką do kosza, rzucie woreczkami
Wielka. Wydarzenie dla drużyn do kosza oddalonego o trzy metry,
z całego województwa odbyło się strzałach piłką nożną do bramki
we wtorek 27 czerwca. unihokeja oraz w skoku w dal.
W przerwie sportowych zmagań
Na starcie zawodów stanęło uczestnicy bawili się przy muzy-
trzydzieści pięć drużyn, z których ce przygotowanej przez dyrektora
każda składała się z pięciu zawodni- Gminnego Ośrodka Kultury, a tak-
ków. Poszczególnym reprezentan- że obejrzeli pokaz baniek mydla-
tom towarzyszyła taka sama liczba nych. Jedną z atrakcji była także
kibiców. Do Nowej Wsi Wielkiej prezentacja szermierki w wykona-
zjechali się sportowcy z: Aleksan- niu członków UKS „Szabla Brzo-
drowa Kujawskiego, Barcina, Bli- za”. Miłośnicy dobrego jedzenia
zna, Ciela, Czarnego, Dąbrówki mogli posilić się w kuchni polowej,
Królewskiej, Gądecza, Gniewkowa, w której członkinie Koła Gospodyń
Grudziądza, Inowrocławia, Janiko- Wiejskich z Nowej Wsi Wielkiej Blisko 180 osób wzięło udział w wydarzeniu.
wa, Kowala, Kruszwicy, Nakła nad przygotowały grochówkę.

‘‘
Notecią, Nieszawy, Toruńskiego W imprezie uczestniczyli zapro-
Stowarzyszenia ciele lokalnych instytucji sce wszystkie drużyny, które bra- - Przygotowując się do rywali-
„W sp ó ł pr a c a”, i organizacji pozarządo- ły udział w zawodach, otrzymały zacji, uczestnicy usprawniają swo-
Radziejowa, wych, inne osoby niepełno- puchary, dyplomy oraz nagrody, ją kondycję fizyczną, wykształcają
Rypina, Solca sprawne z terenu gminy oraz a każdy uczestnik indywidualnie nawyk codziennego wykonywania
Ku j a w s k i e g o , mieszkańcy. Łącznie około medal i drobny upominek. ćwiczeń, podejmowania wysiłku –
Strzelna, Świe-
cia nad Osą, P -
czterystu osób. W przebieg Kolejny raz wszyscy schodzili
rzygotowując się do rywa zawodów włączyli się wo- z płyty boiska po zawodach szczę-
podsumowuje Anna Wieloszyńska.
- Uczą się umiejętności współpracy
Świecia nad lontariusze rekrutujący się śliwi – uczestnicy zadowoleni w grupie, ale też przyswajają zasa-
li, Więcborka,
,
Wisłą, Tucho- lizacji uczestnicy usprawniają swoją z młodzieży gimnazjalnej z udanej rywalizacji i otrzymanych dy zdrowej rywalizacji. Sam udział
i licealnej z terenu gminy nagród, goście z mile spędzonego w zawodach pozwala im pokonać
norza, Wronia,
,
Włocławka, Wo- kondycję fizyczną wykształcają na Nowa Wieś Wielka. - czasu i wielu emocjonujących wra- własne słabości i ograniczenia,
Zwieńczeniem XVI edy- żeń, a organizatorzy z wywołania podnosi wiarę we własne siły, moż-
Żnina, bydgo-
skich ŚDS –ów: wyk codziennego wykonywania ćwi ste dekoracje zwycięzców. -
cji Olimpiady były uroczy- radości i z poczucia dobrze wyko-
nanego zadania.
liwości.
Honorowy patronat nad Olim-
„Niezapominaj-
ka”, „Bławatek”, ,
czeń podejmowania wysiłku . - Na najwyższym stopniu Organizowane od szesnastu lat
podium stanęła drużyna ze zawody są doskonałą okazją do
piadą objęli wojewoda Mikołaj
Bogdanowicz, starosta powiatu
„ S ł o n e c z k o”, Środowiskowego Domu Sa- integracji z uczestnikami Środo- bydgoskiego Wojciech Porzych
„ S t o k r o t k a ”, mopomocy w Radziejowie, wiskowych Domów Samopomocy oraz wójt gminy Nowa Wieś Wielka
„Sami Swoi”, II miejsce zdobyli zawod- z całego województwa. Impreza ta Wojciech Oskwarek. Współorgani-
„Wrzos” oraz gospodarze z Nowej szeni goście – przedstawiciele woje- nicy z Więcborka, a III miejsce od początku cieszy się niesłabną- zatorami imprezy byli: Środowisko-
Wsi Wielkiej. wody, starosta powiatu bydgoskie- wywalczyła ekipa ze Świecia nad cym powodzeniem. Co roku przy- wy Dom Samopomocy oraz Stowa-
- Zawodnicy startowali w pię- go, wójt gminy Nowa Wieś Wielka, Wisłą – wylicza Anna Wieloszyń- bywa domów chętnych do udziału rzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin
ciu konkurencjach – mówi Anna władze samorządowe, przedstawi- ska. - Jednak bez względu na miej- w zawodach. w Nowej Wsi Wielkiej.

Prace na budowach wrą Rozmawiali o bezpieczeństwie
Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch ważnych
projektów
opr. Michał Ciechowski
Rozbudowa oczyszczalni ścieków kowej w gminie. powstanie nowej placówki wy-
w Brzozie oraz budowa budyn- - Realizacja zadania pozwoli chowania przedszkolnego – mówi
ku 6-oddziałowego przedszkola zwiększyć zainteresowanie miesz- Wojciech Oskwarek, wójt gminy.
z przebudową istniejącej szkoły kańców systemem oczyszczania - Realizacja zadania jest odpowie-
podstawowej – to zadania obecnie ścieków – tłumaczą przedstawiciele dzią na zidentyfikowane na etapie
i równolegle realizowane na zle- Urzędu Gminy Nowa Wieś Wiel- planowania problemy związane
cenie Urzędu Gminy Nowa Wieś ka. - Projekt zaspokoi w przyszłości z ograniczoną dostępnością do Wójt gminy Nowa Wieś Wielka służby. Nie zabrakło także nawią-
Wielka. Celem obu inwestycji jest potrzeby społeczne w obszarze do- usług publicznej edukacji przed- Wojciech Oskwarek 17 lipca spo- zania do bezpieczeństwa w gmi-
poprawa jakości życia mieszkań- stępu do infrastruktury technicz- szkolnej w gminie. W wyniku re- tkał się z komendantem Komisa- nie i rozmów związanych z dalszą
ców. Projekty są współfinanso- nej, czyli odprowadzanie, poprzez alizacji projektu wzrośnie liczba riatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny
wane z Europejskiego Funduszu budowę sieci kanalizacyjnej, ko- współpracą.
miejsc opieki nad dziećmi w wieku mł. insp. Adamem Jaroszem, aby W spotkaniu uczestniczyli
Rozwoju Regionalnego. lektorów tłocznych i oczyszczanie omówić najważniejsze zagadnie-
ścieków komunalnych. przedszkolnym. również zastępczyni komendanta
Zwieńczenie tego przedsięwzię- nia dotyczące bezpieczeństwa nadkom. Monika Puszczykowska,
W ramach rozbudowy oczysz- Rozwój gminy widoczny jest mieszkańców. Była to także do-
czalni ścieków zwiększy się jej także w sferze edukacji. Na począt- cia przyczyni się m.in. do zwięk- dzielnicowi gmin, skarbnik Wła-
szenia dostępności usług edukacyj- skonała okazja do złożenia ży-
przepustowość, nieczystości zaś ku roku opracowany został projekt czeń. dysława Papis, przewodnicząca
będą oczyszczane na poziomie budowy przedszkola w Brzozie. nych, wychowania edukacyjnego Komisji Zdrowia, Opieki Społecz-
wymogów określonych w polskich 22 czerwca odbyła się uroczystość dla dzieci z niepełnosprawnością Wójt złożył życzenia z okazji nej, Porządku i Bezpieczeństwa Pu-
przepisach i unijnych dyrektywach. wmurowania kamienia węgielnego. ruchową, a także wyrównania szans zbliżającego się święta policji, któ- blicznego Agnieszka Karolak oraz
Co ważne, modernizacja umożliwi - Projekt dotyczący budowy w edukacji dzieci z obszarów wiej- re przypada 24 lipca, życząc przede radca prawny Krzysztof Nowacki.
uporządkowanie gospodarki ście- przedszkola w Brzozie zakłada skich. wszystkim zdrowia i spokojnej (MC)
Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
12 DĄBROWA CHEŁ. i SICIENKO

To już 70 lat
Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrowy Chełmińskiej obchodzi w lipcu jubileusz
70-lecia. To wspaniała okazja do podsumowań działalności koła, wspomnień,
a także snucia planów na przyszłość
Robert Kamiński | fot. nadesłane
Uroczystość odbyła się dopiero od początku lat 90. – mówi telewizorem i oglądać seriale. Teraz
w sali Ochotniczej Straży Pożar- przewodnicząca Koła Gospodyń są zupełnie inne czasy niż kiedyś.
nej w Dąbrowie Chełmińskiej. Wiejskich w Dąbrowie Chełmiń- Ludzie nie mają czasu, żeby się spo-
Oprawa była godna jubileuszu. skiej Bożena Śpiąkowska. – Wcze- tkać towarzysko na kawie choćby
śniejsze lata nie zostały przez nas raz na dwa tygodnie. Przynajmniej
W obchodach uczestniczyło udokumentowane, a szkoda. Mo- tak twierdzą.
wielu oficjeli i włodarzy gminy: żemy zatem polegać jedynie na Miejmy jednak nadzieję, że ko-
Zbigniew Łuczak – wicestarosta własnej pamięci. Jesteśmy w stanie lejne urodziny koła będą obcho-
bydgoski; Radosław Ciechacki – przywołać nazwiska kilku poprzed- dzone równie hucznie co tegorocz-
wójt gminy Dąbrowa Chełmińska; nich przewodniczących naszego ne. Bo oprawa dorównywała samej
Dorota Kraska-Wadych – sekretarz koła. Były to: Danuta Tomaszew- rocznicy. Były przekąski i oczywi-
gminy Dąbrowa Chełmińska; Zdzi- ska, Gertruda Bulińska, Helena ście jubileuszowy tort. Śpiewano
sław Bukowski – radny gminy Dą- Matuszewska. Starszych pań, które i tańczono wiele godzin.
browa Chełmińska; Szymon Dunal by pamiętały początki aktywności - Wykonaliśmy wspólnie popu-
– sołtys Dąbrowy Chełmińskiej; KGW w Dąbrowie Chełmińskiej, larne „Hej, Sokoły”, „Oczy zielone”
Mirosław Pudo – prezes Ochot- już między nami nie ma. Najdłuż- oraz „Gdzie strumyk płynie z wol-
niczej Straży Pożarnej Dąbrowa szym stażem członkini koła może na” – mówi przewodnicząca.
Chełmińska; Ewelina Lewandow- pochwalić się Danuta Zielińska, Impreza rzeczywiście, zdaniem
ska – dyrektor Gminnego Ośrodka ale również ona nie pamięta już sa- wszystkich uczestników, należała
Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej mych początków. Minęło zbyt wiele do bardzo udanych.
oraz Henryk Sobczak – prezes Za- lat. - To była bardzo miła, przyjem-
rządu Wojewódzkiego Związku W istocie: 70 lat to piękny jubi- na uroczystość – mówi wójt gminy
Rolników, Kółek i Organizacji Rol- leusz. Trzeba jednak przyznać, że Dąbrowa Chełmińska Radosław
niczych. Na uroczystość zaproszo- przewodnicząca dość sceptycznie Ciechacki. – Wróciło mnóstwo
no również delegacje ze wszystkich wyraża się o przyszłości koła. ciepłych wspomnień. Było bardzo wieńca dożynkowego przygotowa- kim koleżankom z koła za zor-
Kół Gospodyń Wiejskich z gminy. - Obecnie członkiniami koła jest sympatycznie. łyśmy kosz z kłosów z owocami ganizowanie jubileuszu, a także
Jubileusz to przede wszystkim 17 osób – dodaje Bożena Śpiąkow- Dodajmy przy tej sposobności, i warzywami – wyjaśnia Bożena radnemu Zdzisławowi Bukowskie-
wyjątkowa okazja do podsumowań ska. – To raczej niewiele. Jednak że obecnie panie z KGW w Dąbro- Śpiąkowska. – W tym roku znów mu, gminie, sklepowi z Dąbrowy
i wspomnień. Same jednak począt- najbardziej niepokojąca jest nie wie Chełmińskiej przygotowują się przygotujemy prawdziwy polski
ki koła giną niestety w otchłani nie- sama liczba, ale fakt, że inne panie, do dożynek. Zdradziły, że planują poczęstunek dla wszystkich: bigos Chełmińskiej Anny Kubas-Fał-
pamięci. zwłaszcza te nieco młodsze, słabo coś specjalnego. Trwają jeszcze roz- i placki ziemniaczane. czyk, Cukierni Słonecznej państwa
- Mamy kronikę naszej działal- się do uczestnictwa w naszej dzia- mowy, co to będzie. Chciałabym w tym miejscu Szczypiorskich oraz sołtysowi Szy-
ności, ale prowadzimy ją niestety łalności garną. Wolą siedzieć przed - W roku ubiegłym zamiast serdecznie podziękować wszyst- monowi Dunalowi.

Dąbrówka Nowa zwycięzcą Seniorzy mają
Mieszkańcy sołectw wzięli udział w wielkiej gminnej rywalizacji
Michał Ciechowski | fot. nadesłane
wakacje
startowali także w biegu na nartach
„Justyna ski-cup”. Tu rywali zdekla-
sowali przedstawiciele Nowaczko-
wa – Dariusz, Dominika oraz Mi-
rosław Szpojdowie.
Dwanaście kolejnych konkuren-
cji, zorganizowanych w Mochlu,
to rywalizacja indywidualna. So-
łectwa wzięły udział w: labiryncie,
strzelaniu z karabinka oraz strzela-
niu z łuku (obie dyscypliny przygo-
towane zostały zarówno dla kobiet,
jak i mężczyzn), rzucie kołem hula-
-hop, PSZOK-u „Wielkim Szlemie”,
obsłudze machiny oblężniczej,
rzucie podkową w kategorii OPEN
oraz dla sołtysów, złotej bramce
oraz powrocie żniwiarza.
- Po zaciętej rywalizacji zwycięz-
cą turnieju, osiągając 147 punktów,
zostało sołectwo Dąbrówka Nowa
Nie zabrakło konkurencji integrujących mieszkańców.
– informują organizatorzy wyda-
rzenia. – Tuż za nimi uplasowało Słuchacze sicieńskiej filii Uniwer- partyturom największych kompo-
W Wojnowie, Sicienku i Mochlu konkurencji - siatkówce plażowej się sołectwo Nowaczkowo, zdoby- sytetu Trzeciego Wieku zakończy- zytorów. Słuchacze UTW mogli
jedenaście drużyn przystąpiło sąsiedzko-rodzinnej - pierwsze wając 142 punkty. Brązowy medal li kolejny rok akademicki. W ra- więc rozpoznać najbardziej znane
do wielkiej rywalizacji w ramach miejsce wywalczyło sobie sołectwo pojawił się zaś na piersi reprezen- mach pożegnania roku 2016/2017 utwory polskich twórców, takich
trzynastej edycji Turnieju Sołectw Dąbrówka Nowa, a tuż za nim zna- tantów Mochla, którzy wywalczyli udali się do Filharmonii Pomor- jak: Henryk Wars, Krzysztof Kome-
Mochle 2017. Wydarzenie, rozgry- lazły się Trzemiętowo i Kruszyn. 127 punktów. skiej. da, Wojciech Kilar, Michał Lorenc,
wane w trzech odsłonach, zorga- W drugich zmaganiach liderkami W klasyfikacji medalowej zwy- Jan A.P. Kaczmarek, Zbigniew Pre-
nizowane zostało w sobotę 8 lipca. zostały reprezentantki Kruszyna ciężyła Dąbrówka Nowa, zgarnia- Tym razem na scenie zagościła isner czy Waldemar Kazanecki.
– Emilia Pastor oraz Kinga Palu- jąc pięć złotych, dwa srebrne oraz muzyka srebrnego ekranu, która O muzyce filmowej opowiadała
Jako pierwsi na boisku w Sicien- siak. Wśród mężczyzn zwyciężyli jeden brązowy medal. Nowaczko- niekiedy zdobywa większy rozgłos zaś Anna Merder, autorka poran-
ku stanęli siatkarze plażowi. W tym panowie z tego samego sołectwa wo wywalczyło trzy złote oraz trzy niż film, do którego powstała. Zy- ków muzycznych dla seniorów, wy-
samym czasie w Wojnowie rozpo- – Łukasz Żak i Mateusz Cholewiń- srebrne i jeden brązowy medal, Si- skuje także coraz większy autorytet kładowczyni Akademii Muzycznej
czął się turniej tenisa stołowego ko- ski. W drużynowych zmaganiach cienko zaś trzy złote, jeden srebrny wśród innych gatunków muzyki, w Bydgoszczy.
biet i mężczyzn. W inauguracyjnej mieszkańcy gminy Sicienko wy- i trzy brązowe krążki. ewoluuje, również dzięki pięknym (MC)
Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
SOLEC KUJAWSKI 13

„Polka Dziadek” w Solcu
16 lipca Solec Kujawski odwie-
dziło „Lato z Radiem”. Ten od
lat popularny medialny feno-
men przyciągnął kilka tysięcy
widzów.

Zaproszono na święto lata
mnóstwo gwiazd i to nie tylko
muzyki pop, ale i sportowych.
W czasie imprezy ulicami Solca
przejechał medalista olimpijski
w kolarstwie Tadeusz Mytnik.
Towarzyszył mu inny olim-
pijski champion – Mieczysław
Nowicki, obecny wiceprezes
Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego. Wycieczkę uliczkami
Solca oprowadzał, także na ro-
werze, przewodniczący rady
miejskiej – Mariusz Zamorow-
ski.
Trud konferansjerki wzię-
li na siebie redaktorzy „Lata
z Radiem” – Marta Januszew-
ska i Roman Czejarek. Tego
dnia z Solca nadali na cały kraj
swoją audycję ze słynną „Polką
Dziadek”, jedną z najpopular-
niejszych melodii, jakie istnieją
w naszym kraju.
Kiedy nadszedł czas koncer-
tu, solecka publiczność mogła
posłuchać występów gwiazd.
Najpierw zaprezentowała się
słynna Arka Noego, która po-
rwała do wspólnego śpiewania
nie tylko najmłodszych. Z kolei
zaśpiewała Cleo, która została
przyjęta owacyjnie, a następnie
Margaret – oklaskiwana równie
ciepło. Koncert zakończył wy-
stęp grupy Pectus, któremu od
lat lideruje Tomasz Szczepanik.
W pełni usatysfakcjonowanej
publiczności autografy rozda-
wał Bogdan Sawicki.
(RK)

Szacunek Zawsze możemy na nich liczyć
bezinteresownym Z okazji obchodzonego w lipcu Święta Policji burmistrz Solca Kujawskiego
Teresa Substyk wręczyła wyróżniającym się policjantom gratulacyjne dyplomy
Praca w policji do łatwych nie na- to zazwyczaj nagroda za całokształt jakość pracy policji jest u nas bar-
Leszek Ciemny wyszedł z domu w Solcu Kujawskim oraz w Byd- leży. Często jest mało widoczna, działalności w danym roku. Nagra- dzo wysoka. Na podstawie moich
4 lipca. Choroba Alzheimera goszczy, a także mieszkańcom ponieważ głośne, spektakular- dzamy policjantów, którzy wykazali osobistych doświadczeń mogę po-
zawiodła go do odległej o 70 ki- Solca, którzy z taką pasją poświę- ne akcje należą do rzadkości. Na się szczególną skutecznością, solid- wiedzieć, a współpracuję z policją
lometrów Kruszwicy. cili się poszukiwaniom. szczęście. nością oraz wysokim poziomem bardzo często przy różnego rodzaju
Warto podkreślić, że tak wykrywalności. Trzeba jednak imprezach, że funkcjonariusze za-
W lipcu Renata Ciemna, sprawne odnalezienie chorego W tym roku nagrodzono dwóch przyznać, że czasami wpływ na na- wsze są obecni i pomocni. Za każ-
soleckich policjantów: starszego sze wyróżnienia mają jednostkowe dym razem my, zwykli mieszkańcy,
mieszkanka Solca, zgłosiła na był możliwe tylko dzięki opasce, aspiranta Macieja Wesołowskiego spektakularne sukcesy. Tak było
policji zaginięcie męża. Jej sa- którą nosi na ręce. Jest to specjal- możemy na nich liczyć.
oraz starszego sierżanta Macieja w tym roku. Do wyróżnienia obu Jeśli praca policji oceniana jest
modzielne próby odnalezienia na opaska zawierająca numery Cabańskiego. Spotkanie, na którym funkcjonariuszy poważnie przyczy- przez panią burmistrz tak wysoko,
cierpiącego na chorobę Alzhe- telefonów, pod które w razie ko- wręczono wyróżnienia, odbyło się niło się wykrycie i ujęcie soleckiego to być może mają ułatwione zdanie,
imera małżonka nie przyniosły nieczności należy dzwonić oraz 14 lipca w Urzędzie Miasta. Uczest- graficiarza, który ustawicznie nisz- bo miasteczko należy do wyjątko-
rezultatu. Leszek Ciemny zaginął wyraźny i jednoznaczny napis niczyli w nim również komendant czył nasz dworzec. wo spokojnych?
4 lipca. Policja natychmiast roz- SOS. Prawdopodobnie to ten de- soleckiego komisariatu nadkomi- W opinii pani burmistrz praca - Nie sądzę, że jest u nas jakoś
poczęła akcję. Włączyli się do tal spowodował, że nie doszło do sarz Rafał Piątek oraz jego zastępca soleckiej policji jest nienaganna.
podinspektor Piotr Krasicki. I nie jest to tylko kurtuazyjne zda- specjalnie bezkonfliktowo – mówi
niej mieszkańcy, którzy bezinte- tragedii. Na ręce komendanta burmistrz nie, jakie zwykło się wypowiadać Teresa Substyk. – Powiedziałabym,
resownie pomagali w poszukiwa- Opaska w przypadku osób Teresa Substyk przekazała także z okazji święta danej instytucji. że jest tak jak wszędzie. Doświad-
niach. Zaginiony odnalazł się 24 cierpiących na chorobę Alzhe- list gratulacyjny dla wszystkich - Z policją mamy bardzo częste czamy czasem uciążliwości: chu-
godziny później aż w Kruszwicy, imera może okazać się niezastą- soleckich policjantów. Do życzeń kontakty – dodaje burmistrz. – Od- ligaństwa, wandalizmu, głośnych,
gdzie, jak mówi Renata Ciemna, piona. Nowocześniejsze z takich przyłączyły się także Barbara Biał- bywają się one w ramach tzw. Bez- nocnych zachowań. Ale wszystkie
„błąkał się po jednej z posesji”. To opasek, poza prostymi informa- kowska – zastępczyni burmistrza piecznych Zespołów, które regu- one są niwelowane przez naszych
oraz Magdalena Rudna-Plewa – se- larnie organizujemy przy czynnym policjantów. Bo z tych małych, choć
właśnie jej właściciel zawiadomił cjami, posiadają wyposażenie często niebezpiecznych interwencji
policję. w postaci wbudowanych GPS- kretarz gminy. udziale radnych oraz przedstawi-
- Każdego roku z okazji Święta cieli gminy. Raz na kwartał ko- w zasadniczej mierze składa się ich
Renata Ciemna wyraża -ów, które w razie zaginięcia cho- Policji prosimy pana komendanta mendant przedstawia nam raport praca. Akcje medialnie głośne, któ-
wszystkim swoją wdzięczność za rego z łatwością namierzają jego o wytypowanie policjantów do od- o stanie bezpieczeństwa w mieście. re zwykle wiążą się z poważnymi
pomoc w poszukiwaniach męża. położenie. znaczenia – mówi Teresa Substyk, Zarówno z tych raportów, jak i z co- przestępstwami, należą do rzadko-
Szczególnie dziękuje Policji (RK) burmistrz Solca Kujawskiego. – Jest dziennych obserwacji wynika, że ści. I niech tak pozostanie. (RK)
Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
14 EDUKACJA

Wykształcenie czeka
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, największa i najchętniej wybierana niepubliczna
Uczelnia w Bydgoszczy, zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz studia podyplomowe
Corocznie z oferty naszej uczelni atami prestiżowego stypendium Mi- kontynuowaniem nauki w prestiżo-
korzysta kilka tysięcy osób. Jeste- nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższe- wej Krajowej Szkole Sądownictwa
śmy jedyną uczelnią niepubliczną go, a także zdobywają liczne nagrody i Prokuratury w Krakowie.
w Polsce północnej, która uzyskała i wyróżnienia. Władze uczelni i ka- Jednym z priorytetów strategicz-
zgodę Ministra Nauki i Szkolnic- dra naukowa zachęcają studentów nych uczelni jest umiędzynarodo-
twa Wyższego na prowadzenie jed- do rozwijania pasji i zainteresowań wienie studiów. Dzięki uczestnic-
nolitych studiów magisterskich na poprzez koła naukowe, warsztaty twu w Programie Erasmus+ nasi
kierunku Prawo. badawcze, konferencje, a także licz- studenci mają możliwość podjęcia
ne inicjatywy akademickie i spo- studiów, staży bądź praktyk w wy-
W roku akademickim 2017/2018 łeczne, takie jak Akademia Liderów branych partnerskich uczelniach,
wprowadzamy wiele nowych spe- czy Uniwersytet Międzypokolenio- a także w ośrodkach akademickich
cjalności, które dostosowane są do wy. Nasi studenci zaangażowani są w UE i poza Europą, m. in. w Hisz-
wciąż zmieniającego się rynku pra- w pomoc mieszkańcom Bydgoszczy panii, Portugalii, Włoszech, Grecji,
cy oraz potrzeb, jakie zgłaszali nam oraz okolic – prowadzone są dar- Bułgarii, Chinach, na okres od 2 do
studenci. Na kierunku Pedagogika mowe konsultacje z zakresu prawa 12 miesięcy.
zapraszamy do zapoznania się z no- – które corocznie przyciągają tysiące Pod patronatem KPSW w Byd-
wymi specjalnościami: Wychowanie osób. Darmowych porad prawnych goszczy prowadzone są dwa przed-
obronne, Resocjalizacja z pedago- i Rachunkowość. nieustanny nabór na kierunek Bu- udzielają studenci i wykładowcy szkola oraz Technikum Gastronomii
giką penitencjarną, Pedagogika in- KPSW w swojej przebogatej ofer- downictwo oraz Geodezję i Karto- zrzeszeni w ramach Kliniki Prawa. i Hotelarstwa dla młodzieży. Nasi
kluzyjna. Na kierunku Administra- cie edukacyjnej prowadzi również grafię – jedyne takie studia w regio- O wysokiej jakości kształcenia studenci mają możliwość skorzysta-
cja nową specjalnością jest Polityka rekrutację na studia inżynierskie, nie! świadczy fakt, że nasi absolwenci nia ze specjalnych zniżek! Zaś dla
resocjalizacyjna, zaś na kierunku np. Informatykę, w ramach której Do licznych atutów KPSW należy nie mają problemu z otrzymaniem osób, które pobierają naukę w sys-
Geodezja i Kartografia – Geoinfor- student może ukończyć studia wraz przede wszystkim znakomita kadra atrakcyjnej pracy, a często znajdują temie niestacjonarnym, pozostaje
matyka. Nowością na kierunku Fi- z certyfikatem Akademii CISCO naukowców i praktyków. Rozwój ją, będąc jeszcze studentami. Ponad- możliwość pozostawienia swoich
lologia jest specjalność Lingwistyka w dziedzinie Routingu i Switchingu. umiejętności praktycznych, moż- to nasi absolwenci uzyskują wysokie dzieci pod opiekę w naszych przed-
stosowana z dwiema specjalizacjami W skali regionu kierunki technicz- liwość zdobycia dwóch dyplomów, wyniki na egzaminach w dalszej ka- szkolach.
do wyboru. Gwarantujemy aż 590 ne prowadzone przez naszą uczel- pakiety atrakcyjnych zniżek, w tym rierze zawodowej, np. możemy po-
praktycznych godzin nauki języka nię stanowią niezwykle atrakcyjną zniżki rodzinne i rozbudowany sys- szczycić się pierwszymi sukcesami KSZTAŁCIMY POKOLENIA!
dla naszych studentów. Dużym za- ofertę. Badania losów zawodowych tem stypendialny – to oferta, która absolwentów kierunku Prawo, m.in.
interesowaniem wśród osób wybie- absolwentów potwierdzają, iż praco- wyróżnia nas spośród uczelni w na- uzyskaniem najlepszego wyniku Zapraszamy do zapoznania się z na-
rających naukę w KPSW cieszy się dawcy cenią sobie ich umiejętności szym regionie! w Bydgoszczy na egzaminie wstęp- szą pełną ofertą na stronie interne-
zarówno Ekonomia, jak i Finanse i kompetencje, dlatego prowadzimy Co roku nasi studenci są laure- nym na aplikację radcowską oraz towej: www.kpsw.edu.pl
REKLAMA

Tu jest
miejsce na
Twoją
reklamę
Zadzwoń
665 169 292
Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017
EDUKACJA 15

Praca na przyszłośćZaplanuj swoją karierę już dziś ze Studium Zdrowia CED
W Studium Zdrowia Centrum skonstruowany jest w sposób, który Warto dodać, że przy Szosie
Edukacji Dorosłych trwa właśnie umożliwia Słuchaczom pogodzenie Chełmińskiej 70 działa także Po-
nabór na kierunki technik masa- nauki z pracą zawodową. W Stu- licealne Studium Centrum Edu-
żysta i opiekun medyczny. Zajęcia dium Zdrowia Centrum Edukacji kacji Dorosłych, w którego ofer-
rozpoczną się już we wrześniu. Dorosłych plan zajęć znany jest Słu- cie kształcenia znajdziemy szereg
Każda osoba z wykształceniem chaczom z góry na cały semestr. To kierunków o profilach innych niż
średnim może bezpłatnie zdo- bardzo ważne w kształceniu osób medyczny, takich jak technik ad-
być nowy zawód bądź uzupełnić dorosłych, obciążonych zobowiąza- ministracji, technik rachunkowo-
swoje kwalifikacje. Osoby, które niami zawodowymi i obowiązkami
chciałyby zdobyć dyplom opieku- rodzinnymi, aby mieli możliwość ści, technik informatyk, technik
na medycznego, a nie posiadają zagospodarowania własnego czasu bhp czy technik ochrony fizycznej
średniego wykształcenia, mogą z wyprzedzeniem. osób i mienia. Szkoła posiada także
skorzystać z możliwości nauki na Studium Zdrowia Centrum w ofercie bardzo szeroki wachlarz
kwalifikacyjnym kursie zawodo- Edukacji Dorosłych cały czas sta- kwalifikacyjnych kursów zawodo-
wym. wia głównie na kierunki medycz- wych, a ich uruchomienie zależy
ne. Dlaczego? - Przede wszystkim tylko od ilości chętnych osób.
- To wciąż zbyt mało rozpo- jesteśmy przekonani o tym, że za- Kształcenie w Centrum Eduka-
wszechniona forma kształcenia wód technika masażysty i opiekuna cji Dorosłych jest potwierdzone 20
- mówi Teresa Synik, dyrektor medycznego to zawody przyszło- letnim doświadczeniem, bezpłat-
Studium Zdrowia Centrum Edu- ści - mówi Teresa Synik. - Fakt, że ne oraz dostępne dla każdego. Do
kacji Dorosłych. - Nauka na kwa- ność i elastyczność. Uczestnikiem zawodowo, posiadającymi także w niedalekiej przyszłości seniorzy
kursu może zostać każda pełnolet- obowiązki rodzinne. rozpoczęcia nauki już we wrześniu
lifikacyjnych kursach zawodowych będą stanowili jedną czwartą spo- wystarczy jedynie chęć zmiany
umożliwia uzupełnienie posiadanej nia osoba, bez względu na poziom Zajęcia na kierunku opiekun łeczeństwa nie pozostawia wątpli-
wykształcenia. Program kwalifika- medyczny, zarówno w przypad- swojego życia na lepsze i kontakt
wiedzy, zdobycie całkiem nowego wości co do przyszłego zapotrzebo-
cyjnych kursów zawodowych jest ku szkoły policealnej, jak i kwa- wania na pracowników w sektorze z pracownikiem, który przedstawi
zawodu, a nawet kilku zawodów.
Uczestnictwo w kursie pozwala skonstruowany w taki sposób, aby lifikacyjnego kursu zawodowego rehabilitacji i opieki. ofertę, pokaże bazę dydaktyczną
także na przygotowanie się w bar- w trakcie zdobywania kolejnych odbywają się w trybie zaocznym - Można również powiedzieć, że do realizacji zajęć, a także odpowie
dzo krótkim czasie do pracy na sta- kwalifikacji nie było konieczno- w weekendy, co dwa tygodnie. Na- proporcjonalnie do wieku społe- na wszelkie pytania i rozwieje wąt-
nowisku, które wymaga konkret- ści powrotu na zajęciach do treści uka na techniku masażyście odby- czeństwa wzrastają oczekiwania nie pliwości. Placówka mieści się przy
nych umiejętności praktycznych. opanowanych już wcześniej. To wa się w ramach szkoły policealnej tylko wobec jakości proponowa- wspomnianej Szosie Chełmińskiej
Najważniejszym atutem tej formy oszczędza czas uczestników, którzy i w trybie stacjonarnym, czyli przez nych pacjentom usług, ale także ich 70 w Toruniu, tel. (56) 659 66 86 lub
kształcenia jest jednak jej dostęp- zazwyczaj są ludźmi pracującymi 3 dni w tygodniu, jednak plan zajęć legalności. e-mail: biuro@ced.edu.pl.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 28 lipca 2017