You are on page 1of 9

j__

~
.,
, ~1. ~
l .,. ; "0> '1.P I-:{_ ..
AIKOOl !-IOC:n.-rluuuuunn
Ko1vonofnon npo ,}.~')h.~.'i\i
1

AfJiiVO, ~ ~ a{i.'ia J. ;-.~.'.1. lltU~tl._

I
ENQniQN TOY MONOMEAOYI nPOTO~IKEIOY A0HNQN

AITHIH
rta nw tyypa<p~ npoaruJtiC\Iart~ uno9~K'1~ /(
S''t>(J
~
{'
Ttl<; AYWVDI-Jr)<; Tpant~IKtl<; ETalptia<; 1-JE: Tr)V mCUYDI-JiO TPAnEZA nEIPAIQI A.E. TIOL)
tcSptUtl O'Tr)V A9r')va (AI-lEPIKtl<; 4) noD EKnpoocum:iral YOI-JII-JO, rt onoia 0nEIOr')A9 eve;
EIOIKtl OIOOOXO<; 0' EYVOI-JE<; axtaw;;, TIOL) anoppEODV 1-JETO~U aMcuv an6 OOVEIOKE<;
O'DI-JI)aow;; 1-JE TO ~ ODTWV OIKOIWI-JOTO KUpla KOI napETIOI-JEVO, O~IW0'1<; KOI
DTIOXPEWow;;, 01 onoi_E<; Tr)<; 1-JETOI)II)aorr)KOV an6 Tr)V Dno EKKa9apiO'r) ArPOTIKH
TPAn EZA THI Et\t\~~OI, oDYOI-J1 Trt<; an6 27.7.2012 OUI-JI)Oor)<; 1-JETal)il)aort<;
O'TOIXEicuv EYEPYr)TIKOU KOI na9r)TIKOU TIIO'TCUTIKOU IOpUI-JOTO<; KOI KOTOTIIV EKOOO'r)<; Tr)<;
Dn' ap18. 4/1/27.7.2012 an6cpao11<; Tr)<; Emrponr')<; Mtrpcuv E~Dyiavort<; Tr)<;
Tpam:~a<; Tr)<; EMacSo<; (<DEK T. B ap. cpuMoD 2209/27.7.2012),
b.UYOIJ1 Til<; UTI' Opi81J. 100/07 -052008 O"l)1Jf300"1l<; nicrTC.UO"Il<; 61' OVOIKTOU
(aAAilAOXPWU) J\oyapiOO"IJOU KOI TC.UV an6 22-5-20091 12-7-2010 KOI 14-9-2011
np6cr8nc.uv npa~Ec.uv auni<;~ ll 61Kalonapox6<; IJO<; xoprivllcr tvTOKil nicrTC.Ucrll crrov
K08 'OU1 YIO TllY KOAUljJil !Jtpou<; TC.UY avayK0)v TOU 0" KE<j)OAOIO KiYilO"Il<;~ IJEXPI TOU
cruvoAIKol> nocrol> Tc.uv EYPO EiKoa1 ni:vn: XIAICJ6<Nv (25.000)~ crl>!Jcpc.uva IJE TOU<;
6pou<; KOI cru!Jcpc.uvi<; nou avacptpovra1 O"TilY napanavc.u crl>1Jf3acrll.

0 TIIO"TOUXO<; tKOV XPriO"Il Til<; C.U<; OYC.U nicrTC.UO"Il<;~ O"UIJcpC.UYO IJE TO 101KOTpa
Opi~OIJEVO O"TOU<; O"XETIKOU<; OpOU<; Til<; O"U1Jf300"1l<; KOI TC.UV npocr8tTC.UV npa~EC.UY

auTr')<;.

Ev cruvxial 6uv61JEI Til<; IJE ap181J6 3/7-2-2013 np6cr8Til<; npa~ll<; pl>81JIO"Il<;


I

Ocp1A0)VI TIOU KOTOpTiO"TilK OYOIJWO O"TOV Ka8' OU KOI O"TilY Tpan~0 IJO<;~ acpol) 0
K08' OU avayv0)p10" TO O"UYOAO Til<; All~ITip08EO"IJil<; Ocp1Ar')<; TOU EK Til<; UTI' api81J.
100/07-05-2008 crl>1Jf3acrll<; nicrTC.Ucrll<; y1a TO nocr6 TC.UV 28.892,47 pu8jJicrTilK ll
I

OTIOTIAilPC.UIJr') Til<; ocp1Ar')<; O"UIJcpC.UYO IJE TOU<; 6pou<; KOI O"UIJcpC.UVi<; TIOU
avacptpovTOI crTilY napanavc.u npa~ll pl>81JIO"Il<;.

r1a TllY napOKOAOU81lO"Il Til<; avc.u IJE Op181JO 3/7-2-2013 np6cr8Til<; npO~Il<;
pl>81JIO"Il<; ocp1f-0)v TllPr'l81lK apx1Ka o un' ap181J. 278-63-00014q-7o f-oyaplacr1J6<;~
o onoio<; 1JEracptp81lK crTov un' ap181J. 6278-010059-011 f-oyaplacr1J6. nf-llv OIJC.U<;
napa Ta 6cra cru!Jcpc;:,vllcr Kal anootxTilK1 o cru1Jf3aM61JEYo<; 6v nt61~ cruvtn1a
O"TilY EKTIAr')pC.Ucrll TC.UV O"U1Jf30TIK0)v TOU UTIOXP6JO"C.UV. LUYKKp11JEVOI E!Jcpavi~1 KOT'
ETIOYOAill\Jil Ka8ucrTtpllO"Il O"TilY TIAilPC.UIJr') TC.UV ocpEIAOIJEYC.UV KOI 0 OYC.UTEpC.U
J\oyap10cr1J6<; crn<; 31.05.2017 napoucria~ Ka8ucrTtPilO"Il y1a nocr6 16.534~27 wp0)
KOI cruvof-1K6 XPC.UO"TIK6 un6f-omo crapavra Ttcrcrpl<; XIAI06<; TpiOYTa Ttcrcrpa
wp0) Kal E~r')vra Evvta f-mTa (44.034~69) I 6nc.u<; rol>ro npoKl>nw an6 TllY
OVOAUTIKr') KiYilO"Il TOU J\oyapiOO"IJOU TOU OOViou OTIC TO miO"IliJO EIJTIOpiKO f31[3J\ia
Til<; Tpan~ a<;. An6 TllY avTmapa[3of-ri TC.UV mcrTOXP0)crc.uv npoK(mw ll cracpr')<;
na81lTIKr') 8tcrll TOU OcpEIAETil - K08' OU.

napa Tl<; TIOV1AiliJIJEY<; npocrna81<; ETIIKOIVC.UVia<; IJE TOY Ka8' OU1 YIO Til
OIW8Erll0"1l TC.UV ocp1A0)v TOU an6 TllY C.U<; OYC.U O"U1Jf300"1l~ Kivo<; ~0KOAOU8i
O"LlOTI")IJOTIKO YO !JrlY OYTOTIOKpiYcTOI an<; OIKOYOIJIKE<; TOLl<; LlTIOXPEWO"cl<; npo<; c!JO<;
KOI YO ciYal uncp~!Jcpoc;.

ETiciOtl O"Ll!JcpCUYO !Jc TOY !Jc api91JO 6 Ol.l!J~OTIKO 6po Ttl<; OYCU !Jc ap191JO 3/7-2-2013
np6a9ntl<; np6~tl<; pl>91JIOtl<; ocpciAcbY, ac ncpinrcuatl uncpi")!Jcpiac; rou
Ol.l!J~OAAOIJEYOLl tl TpOTics6 IJO<; EXEI TO OIKOiCUIJO YO KOTayyciAcl TtlY Oll!J~OO"tl.

ETiclcSti miKciTOI tl Karayyc.A.ia Ttl<; cue; OYCU O"Ll!J~OO"tl<; KOI tl EKOOO"tl .6.1araytic;
nf.tlPCU!Jtl<; .\6ycu Ttl<; LlTIEPtl!Jcpia<; TOLl OYTIO"LliJ~OAAOIJEvOLl.

Enc16ti OIJCU<; 11 rrpo m:plypo<poJ,JtVI") orroiTI")a~ JJO~ 6tv t~oa<poAi~tTOI a~J,Jtpo J,Jt
tJ,JTTPOVJ.IOTI") OO'<pOAtiO, Ka9c0<; 0 OcpciAETtl<; KOTO TtlY EYOP~tl Tl")<; OOYciOKtl<; IJO<;
axtart<; Karcixc IJIO ~IWai!Jtl KOI Kcpc5ocp6pa ETIIXEiPtlO"tl, TIAI")Y OIJCU<;, 6ncuc; Olc~OOIKO
aYaAL)Ol.l!Jc aTtlY napol>aa, ra XPtliJOTOOIKOYOIJIKa rou aTOIXcia napoum6souY
OIOpKfi KOI napOTCTOIJEYtl cTIIOciYCUO"tl, O"LlYTPEXEI mciyouaa TicpiTITCUO"tl OTICU<;
c~aa<pa.A.IaTEi tl aYcurtpcu anaiTtlOtl Ttl<; rp6ncs6<; !JO<; an6 roY Kivc5uyo !Jil
c~OcpAtlO"~<; Ttl<; .\6ycu OYLlTIOpKTOLl cYEPYtlTIKOLl Ttl<; ETIIXcipi")Otl<; (cTIIXcipi")Otl KAEIO"Tf,)

Kal Til<; KaK~<; EV yYcl ncploumaK~<; Kar6araal")<; rou EYEXOIJEYOL.l OTtlY al>!J~Oatl -
Ka9' Ol.l, YIO TOLl<; KOTC091 .\6you<;:

1. H ncplol.lalaKti Karaaraatl rou Ka9' ou ~aiYcl !JEpa TI")Y ll!JEpa o.\oYa Eni rcu
XEipc.u. IuyKEKpi!JEYa :
- c!JcpOYIOtl OllO!JcY6YY OTOIXciCUY OTtlY TEIPEIIAI A.E.
-- o Ka9' ou c!JcpaYbl Atl~ITip69ca!Jtl ocpciA~ KOI an6 ETcpo c56Yclo nou rou EXEI
XOPtlYtl9ci an6 TtlY Tp6ncs6 IJO<;,
- unapxcl ocpEIA~ TOLl Ka9' ou maTOL>xou npo<; TI")Y ATE, y1a TtlY onoia EXEI cyypacpEi
uno9tiKtl Ll4JOLl<; EKOTOY ciKoal TIEYTE XIAI6c5cuY wpcb (125.000,00),
!Jc auYETIEIO o KiYcSuyoc uaraicuanc; roc; IKOYonoinanc; me; YOUIUO<; anaimanc; uac;
YO civa1 napcbY, awcaoc; Kal auyKEKPibJEYO<;.

2. ETT1<5~ O"LlYEmia TCUY LlcpiOTO!JEYCUY OcpEIAWY TOLl K09' Ol.l, tl anaiTtlOti IJO<;
KIN.6. YNEYEI IHMEPA AMEIA KAI IOBAPA an6 TO OllYOIYCTIKQ xopr)ynan an6 TOY
Ka8' OU q.mpayjJOTc.:>V E~OO'(j)OAiO'Ec.:>V UTIEp Tc.:>V OVc.:>Ttpc.:> TIIO'Tc.:>TWV TOU (YIO Tr)
PY8MIIH U(j)IO'TOIJEVc.:>v oaVEIOKGJV rou unoxptG:>crtc.:>V ~ TflV ANA/\H4JH vtc.:>v Kf..n).

3. Entia~ af..t..c.:>crrt, KOI 1oic.:><; tv 6411 ~ofl Karayytf..!Jtvc.:>v oavtlaKG:lv cru!J[3acrtc.:>v rou
Ka8' OU ~ ETIIKi!JEVc.:>V VO Karayytf..8ouv f..6yc.:> Tc.:>V O(j)EIAGJV TOU npo<; TO ETEpa
TIIO'Tc.:>TIKO lopu!JaTa, EINAI AMEIOI KAI nAPQN 0 KINb. YNOI va ETII[3f..r)8ouv
OVOYKOO'TIKO E~OO'(j)OAIO'TIKO IJETpa Tc.:>V OTIOIT~O'EGJV TOU<; 1<; [japo<; Tr)<; TIEpiOUO'ia<;
TOU Ka8' OU, IJE O'UVETI10 Tr)V OpiO'TIK~ !JOTOic.:>O'r) Tr)<; IKOVOTIOir)O'r)<; Tr)<; OTIOiTr)Ot;<;
IJO<;.

E~ at..t..ou, ocptiAt<; rou Ka8 ou npo<; rpirou<; npO!Jr)8wrt<; - oavtlcrrt<; rou ytvvouv
mmAtov rov AMEro KAI nAPONTA KIN b. YNO tirE tm[3apuvar)c; Tfl<; aKiVflTfl<;
TIEpiOUO'iac; TOU IJE TipOO'r)IJEIGJ0'1<; UTI08~Kr)<; npOVOIJIOKW<; IKOVOTIOIOUIJEVE<; EirE
EKTIOir)O'r)<; (avayKOO'TIKti<; ri !Jfl) OUTt;<;, IJE O'UVtTI10, micrr)<;, Tr)V OpiO'TIK~ IJOTOic.:>O'r)
Tr)<; IKOVOTIOir)O'r)<; Tr)<; OTIOiTr)O'~<; IJO<;.

Entlori an6 Tr)V 15.01.2014 0 Ka8' OU, tX1 TI04JEI opiO'TIKO VO npo[jaiVEI 0'
OTIOIOO~TIOT KOTO[jOA~ npo<; TOKTOTIOir)O'r) Tr)<; Ar)~ITip08EO'!Jr)<; O(j)EIA~<; TOU npoc;
EIJO<;, napa Tl<; maVEIAr)IJIJEVE<; oxMcrtl<; IJO<;.

Ynoypa!J!Jii;:ou!JE 6r1 Ta ap1Jo61a TIJ~IJaTa Til~ Tpam:ta~ 1-10~ xouv npon:ivtl aTov
Ka8' OU, KaT' tnaVOAil\IJil nOIKiAa, npoVOIJIOKO O'X~IJOTO 6IOKOVOVIO'IJOU Til~
Oq>EIA~~ TOU, ntpiAOIJ~OVOVTO O'lliJOVTIK~ tKnTCA)O'Il TOU O'UVOAOU Til~ Oq>EIA~~ KOI

npoVOIJIOKO XPOVIKO opitovTa anonAilPCA)IJ~~ 'EX1 6t KOAtO'tl TOV Ka8' ou va


npoO'KOIJiO'tl TO npoaq>aTa OIKOVOIJIKO TOU O'TOIXiO O'TO nAOiO'IO TuN 6IOTO~Ec..>V
TOU KQ61KO AtOVTOAOyia~ TOU N.4224/2013, npOKEIIJEVOU ~00'1 OUTQV VO TOU
nponivtl ~IQO'IIJil AUO'Il pu81JIO'Il~ TCA)V oq>tiAQV Tou.

0 Ka9' ou tXtl IJEXPI a~!Jtpa KCA)q>tuatl at Ka9t O'XETIK~ np6Taa~ IJO~. Mt af..Aa
AOYIO, 0 Ka8' OU, 6tV 6UVOTOI ~ 6tV 9tAEI VO TOKTOnOI~O'EI TllV Oq>EIA~ TOU IJE
I
Kavvav Tpono, aKoAoue(.\)~ Klv6uvtl>tlll anaiTilO'~ IJO~ IHMfPA IOBAPOTATA.
En16ri an6 6.\a Ta qvcoTpco npoKUTTT1 em o Kivouvoc; 1JaTai6lcrllc; IKavonoillcrllc;
Tile; arraiTilcr~c; !Jac;' AnO THN AMEIA ANAMENOMENH AnOMEIOIH THI A::IAI
AI\1\A KAI THN AnO::ENOIH TOY KA8'0Y AnO THN EMCDANH KATAIXETH
nEPIOYIIA TOY dva1 napc0v, cruyKKPII..lEYO<; KOI Karmiycov.

EnEIAH IYM<I>QNA ME TA nAPAnANQ EINAI EniiCbAAHI H IKANOnOIHIH THI


AnAITHIHI MAI KAI QI EK TOYTOY EnEirOYIA IYNTPEXEI nEPinTQIH onOI
AIATAX00YN AnO TO AIKAITHPIO IAI TA AITOYMENA AI<I>AAIITIKA METPA
nPOIHMEIQIHI Yn00HKHI

ETI10rl II O"UVOAIKrl anaiTI!O"rl jjO<; KOTO TOU K08' OlJ an6 TI!Y mi61Kil O"Ujj!)Ocrl!,
TII[3apuv6jjYil O"UVXW<; j..l TOKOU<; UTIPill..lPiac; O"Ujjcpcova j..l Tl<; OIKi<; O"Ujj!)OTIKE<;
npo!)AE4JEI<;, EX1 ri611 cpTacr1 Orll..lPa crTo nocr6 Tcov wpc0 crapavra Tcrcrapcov
XIAI66cov Tplavra Ttcrcrpa wpc0 KOI E~rlYTa vva AETITWY (44.034,69),
m8avo.\oyiTOI 6 OTI ea OVEPXTOI KOTO TO xpovo mi600"Il<; TIITOYrl<; jjO<; npoc;
KTEAEO"Il anoypacpou Til<; ri611 aiTI!8icrllc; 61arayric; TIAI!PCOI..lrl<; - rlTOI !..lETa Til<;
m61Kacr8I!OOj..lEYI!<; 61KOO"TIKrl<; 6an6v11c; - Tou.\ax1crrov crTo nocr6 crapavTa
Tcrcr6pcov XIAI66cov mTaKocricov (44.700,00 ), nMov TOKCOY unPill..lPiac; Kal
.\omcbv 6anavc0v.

ETIE!Ofl Ka8icrTOTOI cue; 1< TC.UV OVCOTEpw Enlf)pArWVq npo<; E~acrcpOAIO"Il Til<; OVC.V
TOKO<pOpac; anaiTI!drrl<;
I
jjO<; ll A~'IJil TOU acrcpaAIO'TIKOU IJETPOU Tile; npocrll!Ji6lcrllc;
I

uno9~Kilc; l..lEXPI T6u nocrou Tcov crapavra Tcrcrapcov XIAI66cov nTaKocricov


(44.700,00 ), nMov TOKCOV navc.v crTo nocr6 TOUTO, npav auTc0v TOU 6p8pou AK
1289, ~66cov KOI AOITIWY TII!)apUVO"C0V OTIO TI!V OVC0TEpC0 OITia, mi TCOV KOTC0TEpC0
TIplypacpOjjEYC0V OK1YrlTC0V, rlTOI 0":

1. M1a op1~6vna IOIOKTilcria - ypacptio fJ crTo1xtia A 1 A' opocpou, mcpaviac;


crapavTa OUO TETpayCOYIKO j..lETpa (42 T.jj.), j..lE TIOO"OO"TO O"UVIOIOKTI!Oiac; 6,70%, 0"
OIKOIT00 O"UVOAIKrl<; TIIcpOViac; OIOKOcricov TpiOYTO E~l KOI 0,90 TTpaywVIKWY
j..lErpC.VV (236,90 T.jj.) TO onoio [3picrKTOI O"TO ~rlj..lO Acrnponupyou ATTIKrl<;, O"TI!Y
nplcpp10 ATTIKrl<;, nplcpp10Krl EVOTI!TO ~lJTIKrl<; ATTIKrl<; KOI mi Til<; o6ou CDuAfic;
Opl8iJO<; 3. T0 OYCUTEpcu OKiYr)TO m:ptr')A8 aTOY K09' OU KOTCl TO 61KOi6)~Q Til~
tmKapniac; at noaoaTo tKOTo Tole; tKaTo (100%) 6uvoiJEI ToJ un' apt8iJ. 1200/25-
7-2005 O"UiJ~OAaiou VOYIKr')<; napoxr')c; TOU O"UiJ~OAOIOypacpou Aanponupyou
Baat.>-.Eiou KaiJno.>-.r), TO onoio EX1 iJEraypacpd voiJtiJa aTa ~~~.>-.ia iJEraypacpwv rou
Yno8r)Kocpu.>-.aKiou Axapvwv oTt<; 23.09.2005 aTOv roiJo 854 Kat iJE apt8iJ6 239.

2. M1a op1~ovT1a 161oKT1laia - ypacptio ~t aTo1xtia A-2 A' opoq>ou, ntcpaviac;


TpiOYTO 6uo TETpaycuYIKO iJETpO (32 T.iJ.}, iJE TIOO"OO"TO O"UY16IOKTr)O"ia<; 5,20%, 0"
OIKOTI60 O"UYOAIKr')<; TII<j)OYia<; 6IOKOO"icuv TpiOYTa E~l KOI 0,90 TETpayCUYIKWY
iJETpCUV (236,90 T.iJ.} TO onoio ~piaKETal O"TO .6.r')iJO Aanponupyou ATTIKr')<;, O"Tr)Y
nEpl<j)Ep10 ATTIKr')<;, npl<j)pIOKr') EYOTr)TO .6.UT1Kr')<; ATTIKtl<; KOI mi Tr)<; o6ou cDu.>-.r')<;
Op18iJO<; 3. To OYCUTEpcu OKiYr)TO TIplr')A8 aTOV K09' OU KOTCl TO 61KOi6)~0 Tfl;
tTTIKapniac; at noaoaTo tKOTo Tole; tKaTo (100%) 6uvoiJEI rou un' apt8iJ. 1200/25-
7-2005 O"UiJ~OAaiou VOYIKtl<; napoxr')<; TOU O"UiJ~OAOIOypacpou Aanponupyou
Baat.>-.Eiou KaiJno>--r), To onolo EX1 iJETaypacp1 voiJtiJa ora l)tl).>-.ia iJETaypacpwv Tou
Yno8r)Kocpu.>-.aKiou Axapvwv OTt<; 23.09.2005 aTOv TOiJO 854 Kat iJE apt8iJ6 239.

3. M1a op1~ovT1a 161oKT1laia - ypaq>tio ~t aTolxtia A-3 A' opoq>ou, Entcpavdac;


aapavra Tpla TETpaycuYIKO iJETpa (43 T.iJ.}, iJE TIOO"OO"TO O"UYI6IOKTilO"ia<; 6,80%, 0"
OIKOTI60 O"UYOAIKr')<; ETII<j)OY10<; 6tOKOO"icuv TpiOYTa E~l KOI 0,90 TETpaycuYIKWY
iJErpCUY (236,90 T.iJ.} TO onoio l)piOKETOI O"TO .6.r')iJO Aanponupyou ATTIKr')<;, OTr)Y
nptcpp10 ATTIKr')<;, npl<j)pIOKr') EYOTr)Ta .6.UTIKr')<; ATTIKtl<; KOI mi Tr)<; o6ou cDu.>-.r')<;
Op18iJO<; 3. To OYCUTEpcu aKiYr)TO TIplr')A8 aTOV Ka9' OU KOTO TO 61KOi6)~0 Tile;
tmKapniac; at noaoaTo tKOTO Tole; tKaTo (1 00%) 6uYOiJEI TOU un' apt8iJ. 1200/25-

7-2005 OUiJI)o.>-.aiou YOYIKtl<; napoxr')<; TOU O"UiJI)OAOIOypacpou Aanponupyou


Baat.>-.Eiou KaiJTIOAr), ro onoio EX1 iJETaypacp1 YOiJiiJO ora l3tl3.>-.la iJEraypacpwv rou
Yno8r)Kocpu.>-.aK1ou Axapvwv one; 23.09.2005 aTOv TOiJo 854 kat iJE apt8iJ6 239.
'VJ.'V ow?rlrlodA .. ......t:v'OZ l=f~9f~'9'(jU' 9ri91do
3rl OA3rl921rl0>1.00dil 01 3rl 01\(Y)<bri<;lD )idO<bDI3 )3rllrl9A )11 13'(r:;>t)Ol0)1 3ri()OXi Y913il3
)orl )l.wl.wo UDid>l Oil() )ul
I I I I
UD0>1!9>13 AUl o1A 0199rldo Oil9l r:;>m>l 1o>1 AU'(<;l ,90>1 IOA!3 )OJ. 91dl,uDo>119 01 Y913il3
'YAI8U'(O IO>I urliDr:;>g 'url1rl9A IOA!3 )orl l,lDUl!O u Y913il3
()orl )l,lDUl!OilO )Ul )UDI'(r:;><bDOj3 )umrlAr:;>dilrl3 ()0 ,80>1
AOl 9un .'1LwUA~1doX Sy>lll3AIOACW A9Xcu )ul SuA~rlnodiD~3) Su.oul!O :Jo.oc;10dou
)Ul !il3 )UDO<b9il0 UD09>1~ 1\Ul 10)1 ldXirl '!3dUl ()Oil O!'(t)lg OlD UD(Y)!3rlUD [.DIIl3XD
3D SolAOA!ogodil 'AC?l()O A(Y)l[,lAI>Io A(Y)l !li3 Su.oolDr:;>lo>l S[,l:>~lrloA )ul yyogo13rl
Ul 1013Ar:;>il3A()D ()Oil ujr:;>dil 3lOilY90IOilO y U>IY80il() y )U>IY80il() UD(Y)!3rlu.oodil
13rhr:;>dAA3 AUrl OA O>IO'(<;l<bO>IU80il)._ ')I 0199rldo 1\0l 13AC?3dXOil() OA 10:>1 '()0
, 90>1 ()01 A(Y)ll,JAI>IO A(Y)Airlo<bodAid3il (Y)Ar:;>ilodoil A(Y)l !il3 )uDOlDr:;>lD>I Sl,l>llmriAodil
10>1 Sl,l>llriOA )Ul yyogol3rl Ul yXdo OID9rlu9 y Ol!dl 381?>1 3D 10>1 ()0 ,80>1 AOlD
13<;l3dOAOilO OA ()Oil ~~~ADlDig ~~AidC?DOdll ~lJD09>1~ ~OAf?'( Ap>A!3ll3lD>I 13X~dlACID
()0 ,80:>1 ()01 )O!.O()Oid3il )Ul )UDA()dr:;>tjlil3 )UlOrlAr:;>dilrl3 l,l A(Y)3DC?IdlO'{'(OilO
AC?>IIW3I'(090lO>I - A(Y)3Dr:;>glgoBrl ()OA<;l9AI>I ()Ol l,lilodloilo )odil Y913il3
'686 9rl91d0 3ri 10>1 J7S'8 0rl91 AOlD S'006' 60'86 )llD AC?AdOXV ()O!J>IO'(()<bO>IU80il)._
()01 Ac::><bodAOl3rl O!'(glg OlD Orilri9A !3<bodAOl3rl 13Xi O!OilO 01 'U'(9ilriO)I ()0!3'(1DOg
()OAd<;lilOdilDV ()O<br:;>dAOIO'(Otjri()D ()01 )yXodoil )l,l>IIAOA ()O!O'(Ogri()D S'006-L
-s-uoo6 t r1 8 1do ,il() ()ol 13rir:;>A() 9 (%oo L) f?lD)I3 ~101 f?lD>I3 f?lDoDou 3D ~o 1 udo>~Jll3
~l.Jl Dr1C?!D>119 Ol l?lD>I CIO ,90>1 AOlD 38'(l,lld3il OlUA!>IO (Y)d~l(Y)I\0 01 '8 )9rl91d0
Sl,l'(()<J) \)090 )Ul !il3 10)1 )l,l>IIHV )l,l)lll()'iJ OlUl9A3 l,l>I013d3<bld3U ')l,l>IIHV 013di<bld3U
AUlD 'Sl,l>IIHV ()OAd<;lilOdilDV orll,l'V OlD 1013:>1D!dtJ O!OilO Ol j('rl'l 06'986) Acv:>dl~rl
I
A<:;,l>IIA(Y)AOdl3l 06'0 10)1 lji OlAr:;>ldl A(Y)!D0>1019 )0!3AO<blil3 Dl,l>II'(OA()D 093il9>110
3D '%09'J7 )O[.OUl>I0191A()D 9lDODOil 3rl'('rl'l S'S''86) S'S''O 10>1 Odlirl r:;>>IIA(Y)AOdl3l C?l>IO
I.OO>I!3 SopAo<blil3 'ao<hf?do :v 17-'o' D!3XIOlD 3r1 op<bodA- D!Dlll>IOJgJ DllAf?~Jdo ow '17
.. , ,,

110 TOL)c; f.6yol)c; Ol)TOUc;


KOI OO"Ol)c; npocr8EO"Ol)IJ KaTO Tr) O"l)sllTr)O"r)
KOI IJ PtlTll mlc.pUAO~r) Ka8 OAAOL) OIKOIWIJaTOc; !JOe;

ZHTOYME
No yive1 oKTf) tl oiTr)O"lliJOc;.

Na IJO~ XOPI1YI19Ei 11 a6tla OTT(,)~ EyypaqJOUIJE npoOiliJti(A)Oil Yrro9rtK11~ IJEXPI TOU


rroaoo T(A)V tup6> aapavra Ttaaap(A)v xXa66)v tmaKoai(A)v ( 44.700,00 ), npoc;
ocrc.paf.10 Tr)c; ovc.:ntpcu TIp1ypoc.peicrr)c; TOKOc.pOpOL) OTIOiTr)O"f)c; !JOe;, TIAEOV TOKCUV,
ntpov TOL) ap8pol) AK 1289, e~66cuv KOI .A.omwv m1!3opuvcrecuv on6 Tr)V ovcurtpcu
OITIO, mi TCUV O"TO IO"TOpiKO Tr)c; TIOpOUO"r)c; TIplypoc.p01JEVC0V OKIVllTCUV.

Na !Ja~ XOPI1YI19Ei, rrpoa(A)piVft A1aray.;, IJE TllV orroia va arrayoptoETal 11 VOIJIKft


KOI TTPOYIJOTIKft IJETO~OAft f(A)V 6)~ cJV(A) TTEplypaq>OIJEV(A)V OKIVftT(A)V TOU Ka9' OU
IJEXP~ tK6oat6)~ arrocpaat(A)~ trri Til~ rrapooaa~ aiTilOil~ j.la~.

No KOTOOIKOO"T1 0 K08. Ql) O"Tr)V V YEV1 OIKOO"TIKlliJOc; oOTIOVr) KOI Tr)V OIJOij3f) Tr)c;
n.A.r)pe~ol)crioc; !JOe; o1Kr)y6pol).
A8f)vo, 14 IOL)AiOL) 2017

'XA-rrK"~" ~"- (11'1 t>t::_ \:;rz..~ b~


iliKHrOPIKO rPA<PEIO
EMHNIKH AHMOKPATIA
nPOTOAIKEIO A8HNON

EK0E:EH KATA0ErHr AIKOrPA<I>OY

Efooc; AIKoypd<pou: MH AYTOTEAHr AITHrH nPOrOPINHr AIATArHr

rviK6<; Ap181J6<; Kara8w11c;: 558900/2017

EIOIK6<; Api81J6<; Kard801']<;: 8170/2017

A1a01Kaofa: Ar<t>MIHIKA METPA MONOMEAEr

LTO nPOTOAIKEIO A8HNO~ O~!JEpa TI']V 17-07-2017 I']IJEpa Awrtpa Kal wpa 12:05 EIJ<pavio81']K OTI']
rpa!JIJOTia o/1']101 OIKI']y6poc;/ol rrOYPMH rO<t>IA !JE AM: 000276 rou A.L. TPIKMON !JE A.<t>.M.
129720167 Kal Kar8w/av ro rraparrdvw OIK6ypa<po.

na TI']V rraparravw rrpd~ll ouvrax811K 11 K80I'] aur~ rrou urroypd<pTal v61JI!Ja.

A8HNA, 17-07-2017

Y AHMHfPA

IJtJs.:-..;~:;' r'f;.~: 'r':.~r;;,;rfo:'('.nr:j .i51tfrG)'fi


~ ~ ~ \1 ~ (\'\A.., cA"""'-~
nr.r ... ;.{,b;,.),; p.\... ~~P~
')(.;:.~.::,<f.v--, !\f <l , ~'"" ~
YTTrJpt:cri::;; i'.; ; .; S 1. ""8 ~ ..<.rt --f >
reuury Kt1&'-~S"" .'"""'"' "r:,u.'\/ ~~:-~6. <i 'i1 Jf 1:--)
"0'-'f-1
M ., tto;-Jd~~
ri- ~bA. 1
-1 '.'fl(J ::t
A), .. :;,.,wu:. ~.~.:.:~>~i~.k.,... "r ..
Cl.<>P'-.1.-v:>~
L-!-l"'t>'r-.::ilb.lPOJ:
Jt Gtr .\ ~ 0 ~~ t-(;\c'?

B~ta