You are on page 1of 30

Bé X©y dùng

--------
céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 26/2004/Q§-BXD ----------
Hµ néi, ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2004

QuyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé X©y dùng
VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 323 : 2004 "Nhµ ë cao tÇng - Tiªu chuÈn
thiÕt kÕ "

bé trëng Bé X©y dùng

- C¨n cø N g h Þ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4 / 2003 cña
C h Ý n hphñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nh iÖ mvô, q u yÒ nh¹n vµ c¬ c Ê u t æ chøc
cña Bé X© y dùng.

- C¨n cø Biªn b¶n ngµy 23 / 3/ 2004 cña Héi ® ån g Khoa
häc kü th uËt chuyªn ngµnh nghiÖ m thu dù th¶o tiªu chu È n "
Nhµ ë cao tÇ n g - Tiªu chuÈn thiÕkt Õ "
- XÐ t ® Ò n g h Þ cña ViÖ n trëng ViÖ n Nghiªn cøu KiÕ n tróc t¹i c«ng v¨n

481 / VNCKT-TC ngµy 24 / 9 / 2004 vµ Vô trëng Vô Khoa häc C«ng n g h Ö

quyÕt
®Þnh

Nam :
§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo quyÕ t® Þ n hnµy 01 Tiªu chuÈ nx © y dùng ViÖt

TCXDVN 323 : 2004 " Nhµ ë cao tÇ n g- Tiªu chu ÈnthiÕ tk Õ "
§iÒu 2: Q uyÕ t® Þ n hnµy cã h iÖ ulùc sa u 15 ngµy k Ó tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o
§iÒu 3: C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc C«ng
n g h Ö ,ViÖn trëng ViÖ n Nghiªn cøu KiÕn tróc vµ Thñ trëng c¸c ® ¬ nv Þ
cã liªn quan c h Þ utr¸ch n hiÖ mthi hµnh Q u yÕ t ® Þ n hnµy ./.

N¬i nhËn:
- Nh ® iÒ u3
- VP C h Ý n hPhñ
- C«ng b¸o
- Bé T ph¸p
- Vô Ph¸p c h Õ
- Lu VP&Vô KHCN
Bé tr ëng bé x©y dùng

NguyÔn Hång Qu©n
2 TCXDVN 323-2004
Nhµ ë cao tÇng- TIªu chuÈn thiÕt kÕ
High rise apartment building- Design standard

1. Ph¹m vi ¸p dông
Tiªu ch uÈn nµy ¸p dông ® ÓthiÕ t k Õ nhµ ë c¨n hé cã c h iÒ ucao tõ 9
tÇ n g
® Õ n40 tÇ n g
Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ nhµ ë díi 9 tÇng vµ nhµ ë tËp thÓ
kiÓu ký tóc x¸
cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn nµy.

2. Tµi liÖu viÖn dÉn

Bé Quy ch uÈnx© y dùng ViÖt Nam
TCVN 2737-1995-T¶i träng vµ t¸c ® éng-Tiªu chuÈ nthiÕ tk Õ
TCVN 6160-1996-Phßngch¸y, ch÷ a ch¸y- Nhµ cao tÇ ng-Yªu c Ç u thiÕ tk Õ
TCVN 5760-1993-H Ö thèng ch÷ a ch¸y- Yªu c Ç u chung v Ò thiÕ t k Õ , l¾ p
® Æ vµt
sö dông
TCVN 5738: 2001- H Ö thèng b¸o ch¸y- Yªu c Ç u kü thuËt
TCVN 5687-1992-Th«ng giã, ® iÒ utiÕ t kh«ng k h Ý vµ sëi Êm - Tiªu ch uÈn
th iÕt

TCVN 4474-1987-Tho¸t níc bªn trong- Tiªu chuÈ nthiÕ tk Õ
TCVN 4513-1988-C Ê p níc bªn trong- Tiªu chuÈ nthiÕ tk Õ
TCVN 4605-1988-Kü thuËtnhiÖ t-k Õ t c Ê u ng¨n che- Tiªu ch uÈ nthiÕ t
k Õ TCVN 5744-1993-Thang m¸y-Yªu c Ç u an toµn trong l¾ p® Æ vµ t sö
dông TCXD 16-1986- C h iÕ u s¸ng n h © n t¹o trong c«ng tr× n h d © n
dông
TCXD 29-1991-C h iÕ us¸ng tù nhiªn trong c«ng tr× n hd © ndông
TCXD 25-1991- § Æ t ®êng d©y d É n ® iÖ ntrong nhµ ë vµ c«ng tr× n hc«ng
céng- Tiªu ch uÈnthiÕ tk Õ
TCXD 27-1991- § Æ t th iÕ t b Þ ® iÖ n trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng
céng-Tiªu ch uÈnthiÕ tk Õ
TCXD 198-1997-Nhµ cao tÇ ng-ThiÕ kt Õ k Õ t c Ê u bª t«ng cèt th Ð ptoµn khèi
TCXDVN 266-2002.Nhµ ë- Híng d É n x© y dùng c«ng tr×nh ® Ó® ¶ m b¶o
ngêi tµn tË t tiÕ p c Ë n sö dông

3. Gi¶i thÝch tõ ng÷
3.1. MËt ® é x© y dùng: lµ tû sè cña d iÖ n tÝ c hx© y dùng c«ng tr×nh trªn d iÖ n
tÝ c hl«
® Ê t (%):

D iÖ n tÝ c hx © y dùng c«ng tr× n h(m2) x 100%
D iÖ n tÝ c hl« ® Ê t(m2)
3 TCXDVN 323-2004

Trong ® ã d iÖ n tÝch x© y dùng c«ng tr× n h®îc tÝnh theo h×nh c h iÕ um Æ t
b»ng
m¸i c«ng tr× n h .

3.2. H Ö sè sö dông ® Ê t:lµ t Ø sè cña tæ n g d iÖ n tÝ c hsµ n toµn c«ng tr× n htrªn
d iÖ ntÝ c hl« ® Ê t:

HSD =
T æ n gd iÖ ntÝ c hsµ n toµn c«ng tr× n h
D iÖ n tÝ c hl« ® Ê t

Trong ® ã tæ n gd iÖ n tÝch sµ n toµn c«ng tr× n hkh«ng bao gåm d iÖ n
tÝ c h s µ n
cña tÇ n ghÇm vµ m¸i.

4. Quy ®Þnh chung

4.1.ThiÕt kÕ nhµ ë cao tÇng ph¶i ®¶m b¶o an toµn, bÒn
v÷ng, thÝch dông, mü quan, phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu,
tù nhiªn vµ nhu cÇu sö dông cña céng
®ång.
4.2. ThiÕ tk Õ nhµ ë cao tÇ n gc Ç n ® a d¹ng v Ò quy m« c¨n hé ® Ó® ¸p øng nhu
c Ç uë
vµ phï hîp víi xu th Õ ph¸t triÓ n cña x· héi, thuËn tiÖ n cho v iÖ c sö dông vµ
qu¶n
lý c«ng tr×nh.

4.3. ThiÕt kÕ c¨n hé trong nhµ ë cao tÇng ph¶i ®¶m b¶o c¸c
®iÒu kiÖn vÒ an ninh, chèng ån, tÇm nh×n c¶nh quan vµ vÖ
sinh m«i trêng ®ång thêi ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp, khÐp kÝn,
tiÖn nghi vµ an toµn sö dông.

4.4. Nhµ ë cao tÇ n g c Ç n ® ¶ m b¶o thuËn lîi cho ngêi sö dông tiÕ p c Ë n víi
c¸c trang thiÕ t b Þ vµ h Ö thèng cung c Ê p d Þ c hvô nh ® Òi u hoµ kh«ng k h Ý ,c Ê p
ga, c¸p truyÒ nh × n h ,® iÖ ntho¹i, v iÔ nth«ng, thu gom r¸c v.v...

4.5. ThiÕt kÕ nhµ ë cao tÇng ph¶i tÝnh ®Õn t¸c ®éng cña
®éng ®Êt vµ giã b·o nh quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn
hµnh.

4.5.1. Cã gi¶i ph¸p thiÕ t k Õ phï hîp víi ® iÒ ukiÖ n cô t h Ó cña c«ng tr× n h .
Nªn sö dông h Ö k Õ t c Ê u bª t«ng cèt th Ð p toµn khèi. H Ö k Õ t c Ê u c h Þ u lùc
cña nhµ ë cao tÇ n gph¶i râ rµng, m¹ch l¹c.
4 TCXDVN 323-2004

4.5.2. Nªn lùa chän gi¶i ph¸p tæ chøc m Æ tb»ng vµ h × n hkhèi nh»m ® ¶ m
b¶o t¨ng
® é cøng c«ng tr×nh

4.6. ThiÕ t k Õ k Õ t c Ê u c«ng tr× n hnhµ ë cao tÇ n g ph¶i b¶o ® ¶ m b Ò n v÷ng, æ n
®Þnh
cã b iÕ nd¹ng n»m trong giíi h¹n cho p h Ð p ..

4.7. ViÖc bè t r Ý khe lón, khe co gi·n ph¶i tu © ntheo c¸c quy ® Þ n hcña tiªu
ch uÈnh iÖ nhµnh.

4.8. KÕt cÊu têng bao che bªn ngoµi nhµ ph¶i ®¶m b¶o an
toµn, chèng thÊm, c¸ch nhiÖt vµ chèng ån.

5. Yªu cÇu vÒ quy ho¹ch tæng thÓ trong khu ®« thÞ míi

5.1. Khu ® Ê t® Ó x© y dùng nhµ ë cao tÇ n g ph¶i ® ¶ m b¶o c¸c nguyªn t¾c
c¬ b¶n sa u ® © y :
a) Phï hîp víi quy ho¹ch ®îc duyÖt;
b) Cã hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé, ®¸p øng yªu
cÇu hiÖn t¹i vµ
ph¸t triÓn trong t¬ng lai;
c) §¶m b¶o an toµn phßng chèng ch¸y næ, thuËn
tiÖn cho viÖc ch÷a ch¸y vµ ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng.
Chó thÝch : ChØ x©y dùng nhµ ë cao tÇng xen cÊy trong c¸c

khu ®« thÞ cò khi ®¶m b¶o cã ®ñ nguån cung cÊp dÞch vô h¹ tÇng

cho c«ng tr×nh nh ®iÖn, cÊp tho¸t níc, giao th«ng vµ ®¶m b¶o

viÖc ®Êu nèi víi kÕt cÊu h¹ tÇng cña khu ®« thÞ.

5.2. Tuú thuéc vµo yªu c Ç u quy ho¹ch x©y dùng, kiÕ n tróc c¶nh quan ® «
t h Þ ,nhµ
ë cao tÇ n g ®îc thiÕ t k Õ theo ® é cao khèng c h Õ m µ quy ho¹ch ® « t h Þ quy
® Þ n hcho tõng vïng.

5.3. Ph¶i b¶o ®¶m mËt ®é x©y dùng kh«ng vît qu¸ 40% vµ
hÖ sè sö dông ®Êt kh«ng vît qu¸ 5,0 khi thiÕt kÕ nhµ ë cao
tÇng trong c¸c khu ®« thÞ míi.

Chó thÝch:
5 TCXDVN 323-2004
1) Quy ®Þnh trªn ¸p dông cho khu nhµ ë chung c cao tÇng

bao gåm c¸c kh«ng gian chøc n¨ng kh¸c nhau nh quy ®Þnh ë ®iÒu

5.4.
2) MËt ®é x©y dùng nh quy ®Þnh ë trªn cã tÝnh ®Õn diÖn
tÝch x©y dùng cña
c¸c c«ng tr×nh kh¸c trong khu ®« thÞ nh nhµ ë thÊp tÇng, c«ng

tr×nh phôc vô c«ng céng...

3) §èi víi nhµ ë cao tÇng ®îc x©y trªn mét l« ®Êt trong c¸c ®«
thÞ cò th×
mËt ®é x©y dùng vµ hÖ sè sö dông ®Êt ®îc xem xÐt theo ®iÒu
kiÖn cô thÓ cña l«
®Êt ®ã vµ ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

5.4. C¸c kh«ng gian chøc n¨ng trong khu ® « t h Þmíi bao gåm:
- Kh«ng gian chøc n¨ng ë;
- Kh«ng gian chøc n¨ng v¨n ho¸, gi¸o dôc;
- Kh«ng gian chøc n¨ng d Þ c hvô, th¬ng m¹i;
- Kh«ng gian chøc n¨ng n g h Øng¬i, gi¶i tr Ý ;
- Kh«ng gian chøc n¨ng giao th«ng t Ü n hvµ ® éng;
- Kh«ng gian chøc n¨ng qu¶n lý hµnh c h Ý n hkhu ë;
- Kh«ng gian chøc n¨ng lµm viÖ c.
- H Ö thèng kü thuËth¹ tÇ n g .

5.5. Bè côc nhµ ë cao tÇ n g ph¶i ® ¶ m b¶o c¸c yªu c Ç u v Ò phßng ch¸y, ch÷ a
ch¸y, ch iÕ u s¸ng, th«ng giã, chèng ån, kho¶ng c¸ch ly v Ö sinh,
® å ng thêi phï hîp nh÷ng yªu c Ç u díi ® © y :
a) Gi¶i quy Õ ttèt mèi quan h Ö gi÷a viÖ c x© y dùng h iÖ n t¹i vµ dù kiÕ n
ph¸t
triÓ n t¬ng lai, gi÷a c«ng tr× n hx© y dùng kiªn cè víi c«ng tr× n h x© y
dùng t¹m thêi;
b) T Ë n dông th«ng giã tù nhiªn m¸t v Ò mïa hÌ, h¹n c h Õ giã l¹nh v Ò
mïa
® « ng ,tr¸nh t¹o thµnh vïng ¸p lùc giã;
c) ThuËn tiÖ n cho v iÖ c thiÕ t k Õ ® å ng bé h Ö thèng h¹ tÇ n g kü thuËt:
cung c Ê p ® iÖ n ,níc, tho¸t níc, trang thiÕ t b Þ kü thuËt, th«ng tin liªn l¹c,
c Ê p ga, giao th«ng,s © nvên, c æ n gvµ têng rµo.

5.6. H Ö thèng tho¸t níc sinh ho¹t vµ h Ö thèng tho¸t níc ma ph¶i ®îc
thiÕ t
k Õ t¸ch riªng. N Õ u h Ö thèng tho¸t níc kh«ng ® Ê unèi víi h Ö thèng tho¸t
níc chung cña ® « t h Þ th × níc th¶i sinh ho¹t ph¶i ®îc xö lý ®¹t tiªu ch uÈn
tr íc khi
x¶ ra khu vùc tho¸t níc cña ® « th Þ .
6 TCXDVN 323-2004
5.7. Tuú thuéc vµo tæ chøc quy ho¹ch kh«ng gian kiÕ n tróc, ch iÒ ucao c«ng
tr× n h
vµ ch iÒ uréng cña lé giíi, kho¶ng lïi tèi thiÓu cña nhµ ë cao tÇng
kh«ng ®îc nhá h¬n 6m.

5.8. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt nhµ ®èi diÖn cña hai
nhµ cao tÇng ®éc lËp ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn th«ng giã,
chiÕu s¸ng tù nhiªn, an toµn khi cã ch¸y vµ
kh«ng ®îc nhá h¬n 25m (xem h×nh 1).

a) Hai nhµ song song b) Hai nhµ so le

c) Hai nhµ vu«ng gãc c) Hai nhµ ®Çu håi

L- kho¶ng c¸ch gi · hai mÆt nhµ ®èi diÖn

H×nh 1. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a hai nhµ

5.9. §Ó ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn phßng chèng ch¸y
trong khu nhµ ë cao tÇng, ®êng dµnh cho xe ch÷a ch¸y ph¶i
cã chiÒu réng th«ng thuû kh«ng nhá h¬n 3,5m vµ chiÒu cao
th«ng thuû kh«ng nhá h¬n 4,25m. Cuèi ®êng côt ph¶i
cã kho¶ng trèng ®Ó quay xe. KÝch thíc chç quay xe kh«ng
nhá h¬n 15m x
15m.

5.10. Khi x© y dùng nhµ ë cao tÇ n g ph¶i bè trÝ chç ® Ó xe. Chç ® Ó xe cã
th Ó ® Æ trong
t c«ng tr× n h h o Æ cngoµi c«ng tr×nh. D iÖ n tÝ c h tÝ n h to¸n chç
® Óxe ®îc lÊy nh sau:
7 TCXDVN 323-2004
- Chç ® Óxe « t«: t Ý n htõ 4 hé ® Õ n6 hé cã 1 chç ® Óxe víi tiªu chuÈ n
diÖ ntÝ c hlµ 25m2//xe;
- Chç ® Ó xe m«t«, xe m¸y: t Ý n h2 xe m¸y/hé víi tiªu ch uÈ n d iÖ n
tÝ c h tõ
2,5m2/xe ® Õ n3,0m2/xe vµ 1 xe ®¹p/hé víi tiªu chuÈ nd iÖ ntÝ c h : 0,9m2/xe.

6. Néi dung vµ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ c«ng tr×nh

6.1. Khi thiÕ t k Õ nhµ ë cao tÇ n g c Ç n ph¶i c¨n cø vµo c¸c ho¹t ® éng trong
c«ng tr× n h ,® èi tîng sö dông, y Õ u tè t© m lý, ® iÒ u kiÖ n kinh t Õ x· héi,
® iÒ ukiÖ n k h Ýh Ë u tù nhiªn vµ xu th Õ ph¸t triÓn nhµ ë cao tÇ n g trong t¬ng
lai ® Óx¸c ® Þ n hc¬ c Ê u c¨n hé vµ lùa chän gi¶i ph¸p thiÕ tk Õ cho phï hîp.

6.2. C¸c lo¹i kh«ng gian chøc n¨ng trong nhµ ë cao tÇ ng :
- Kh«ng gian chøc n¨ng giao tiÕ p: s¶nh c h Ý n h vµo nhµ, s¶nh tÇ ng ,
phßng ® an¨ng (phßngsö dông cho ho¹t ® éngsinh ho¹t tË p th Ó ,héi häp...);
- Kh«ng gian chøc n¨ng d Þ c hvô c«ng céng : d Þ c hvô sö a ch÷ a ® å dïng gia
® ×nh,
chç ® Óxe chung,c¸c d Þ c hvô c«ng céng, v¨n ho¸...;
- Kh«ng gian chøc n¨ng qu¶n lý hµnh c hÝnh: phßng qu¶n lý hµnh c h Ý n hvµ
qu¶n
lý kü thuËt ng«i nhµ;
- Kh«ng gian chøc n¨ng ë : c¸c c¨n hé;
- Kh«ng gian chøc n¨ng giao th«ng : c Ç u thang bé, hµnh lang, thang m¸y;
- Kh«ng gian kü thuËt: c¸c buång ® Æ thiÕ
t tb Þ ® iÖ n níc
, , thu gom r¸c...

6.2.1. Kh«ng gian chøc n¨ng giao tiÕp trong nhµ ë cao tÇng
6.2.1.1. S ¶nh c h Ý n hvµo nhµ cao tÇ n g ph¶i d Ô dµng nhË n b iÕ t. S¶n h c Ç n ®îc

t r Ý thªm c¸c chøc n¨ng c«ng céng nh thêng trùc, b¶o v Ö ,chç ®îi, hßm th
b¸o cña c¸c gia ® × n hv.v...

6.2.1.2. Trong nhµ ë cao tÇ n g c Ç n bè trÝ phßng ® a n¨ng cña toµ nhµ.
Phßng ® an¨ng ®îc bè trÝ ë tÇng 1 k Õ t hîp víi s¶nh h o Æ ccã th Ó bè t r Ý ë
trªn m¸i h o Æ ctrong tÇ n g phôc vô c«ng céng, ®îc dïng vµo c¸c môc
® Ý c hsinh ho¹t héi häp cña c¸c t æ chøc, ® o µ nth Ó ,c © u l¹c bé hoÆ cphôc vô
c¸c nhu c Ç u th Ó thao v¨n ho¸ cña céng ® å ngsèng trong ng«i nhµ.
8 TCXDVN 323-2004
Tiªu chu Ènd iÖ n tÝ c h®îc t Ý n htõ 0,8m2/ chç ngåi ® Õ n1,0m2/ chç ngåi
víi d iÖ ntÝ c hkh«ng nhá h¬n 36m2.

6.2.1.3. S ¶nh tÇ n g nªn cã d iÖ n tÝ c htèi th iÓ u lµ 9m2 vµ ®îc ch iÕ us¸ng ® Ó
phï hîp víi c¸c ho¹t ® énggiao tiÕ p hµng ngµy.

6.2.2. Kh«ng gian chøc n¨ng phôc vô c«ng céng trong
nhµ ë cao tÇng

6.2.2.1. C¸c kh«ng gian chøc n¨ng phôc vô c«ng céng trong nhµ ë cao
tÇ n g cã th Ó ®îc thiÕ tk Õ tË p trung h oÆc p h © nt¸n theo c¸c tÇ n gcña toµ nhµ.

6.2.2.2. T æ chøc phôc vô c«ng céng trong nhµ ë cao tÇ n g ph¶i theo ® ¬ n
nguyªn
vµ liªn h Ö víi kh¶ n¨ng phôc vô c«ng céng trong khu ® « th Þ .

6.2.2.3. §Ó ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh m«i trêng,
trong nhµ ë cao tÇng kh«ng bè trÝ c¸c cöa hµng kinh
doanh vËt liÖu x©y dùng, ho¸ chÊt, c¸c lo¹i hµng ho¸ g©y «
nhiÔm m«i trêng, c¸c cöa hµng bu«n b¸n vËt liÖu ch¸y, næ,
cöa hµng ¨n uèng c«ng céng cã bÕp nÊu, nhµ t¾m c«ng
céng, x«ng h¬i, nhµ giÆt, nhµ vÖ sinh c«ng céng...
6.2.3. Kh«ng gian chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh vµ qu¶n
lý kü thuËt

6.2.3.1. Trong nhµ ë cao tÇ n g c Ç n ph¶i bè t r Ý phßng cho c¸c n h © nviªn
qu¶n lý nhµ, tr«ng gi÷ xe, b¶o v Ö ,d Þ c hvô kü thuËt.
6.2.3.2. Tuú thuéc vµo ® iÒ ukiÖ n cô th Ó m µ c¸c kh«ng gian trªn ®îc bè
t r Ý ë tÇ n g h Ç m hay tÇ n g mét cña toµ nhµ. DiÖ n tÝ c h phßng lµm v iÖ c
®îc tÝ n h tõ
5m2/ngêi ® Õ n6m2/ngêi.
Mçi tÇ n gc Ç n cã mét phßng kü thuËt.
9

6.2.4. Kh«ng gian chøc n¨ng cña c¨n hé
TCXDVN 323-2004

6.2.4.1.C¸c kh«ng gian chøc n¨ng cña c¨n hé trong nhµ ë cao tÇ ng ,bao
gåm:
S¶ nhc¨n hé;
Phßngkh¸ch- sinh ho¹t chung;
Chç lµm v iÖ c,häc tË p ;
Chç thê cóng t æ tiªn;
C¸c phßngngñ; Phßng
¨n;
BÕp;
Phßngv Ö sinh;
Chç g iÆ tgiò, ph¬i q u Ç n¸o;
Ban c«ng h o Æ clogia;
Kho chøa ® å .

6.2.4.2. Tuú theo môc ® Ý c hsö dông cã thÓ bè t r Ý k Õ t hîp c¸c lo¹i
kh«ng gian chøc n¨ng trªn nh sa u :
- S¶n h c¨n hé: liªn h Ö trùc tiÕ p víi phßng kh¸ch, k Õ t hîp lµm chç ® Ó

¸o, giµy d Ð p ...
- Phßng kh¸ch- sinh ho¹t chung: cã th Ó më th«ng víi b Õ p ,phßng ¨n

ban c«ng h o Æ cl«gia.
- Chç lµm viÖ c,häc tË p : cã th Ó k Õ thîp víi phßngngñ;
- Phßng¨n: cã th Ó k Õ t hîp víi b Õ ph o Æ cphßngsinh ho¹t chung;
- B Õ p -k Õ t hîp víi phßng¨n: cã lèi vµo trùc tiÕ p ,g Ç n ban c«ng h o Æ cl«
gia, g Ç n h Ö thèng kü thuËt(cÊ p tho¸t níc, c Ê p ga)...;
- Phßngv Ö sinh: bè t r Ý chung h o Æ cbè t r Ý theo phßngngñ.
- Chç g iÆ tgiò, ph¬i q u Ç n¸o: bè t r Ý trong phßngv Ö sinh chung ;
- Ban c«ng h o Æ cl«gia: ®îc thiÕ t k Õ g ¾ n liÒ n víi phßng sinh ho¹t
chung vµ phßng ngñ. Cã th Ó dïng ban c«ng h o Æ cl« gia lµm chç ® Ó c © y
c¶nh h o Æ cph¬i q u Ç n¸o.
- Kho chøa ® å : cã t h Ó k Õ t hîp víi kh«ng gian tñ têng trong c¸c
phßngngñ, kh«ng gian s¸t trÇ n h o Æ ctrong c¸c hèc têng...
10 TCXDVN 323-2004
- Chç bè trÝ bµn thê t æ tiªn: cã th Ó bè trÝ trong phßng sinh ho¹t
chung h o Æ ck Õ thîp víi kh«ng gian lµm v iÖ ch o Æ cphßngriªng.

(H×nh 2 minh ho¹ mÆt b»ng mét ®¬n nguyªn ®iÓn h×nh vµ

mÆt b»ng mét c¨n hé ®iÓn h×nh).
6.2.4.3. ViÖc bè t r Ý c¸c buång, phßng trong c¨n hé ph¶i ® ¶ m b¶o c¸c
yªu c Ç u
sau:

- Hîp lý vÒ d©y chuyÒn sö dông, ®¶m b¶o ®éc lËp,

khÐp kÝn, t¹o kh«ng gian kiÕn tróc hµi hoµ;
- Cã kh¶ n¨ng chuy Ó n® æ linh
i ho¹t. S ö dông hîp lý, an toµn, kh«ng
ph¸
vì c Ê u tróc vµ ® é b Ò n v÷ng c«ng tr× nh;Cã kh«ng gian réng, tho¸ng, bè
côc më
® Ót¨ng h iÖ uqu¶ kh«ng gian kiÕ n tróc c¨n hé;

- B¶o ®¶m yªu cÇu vÖ sinh vµ ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu cho
c¨n hé.

6.2.4.4.§Ó ® ¶ m b¶o an toµn vµ tiÖ n nghi sö dông, c¸c tÊm têng ng¨n c¸ch
gi÷a c¸c c¨n hé ph¶i lµm b»ng v Ë t liÖ u cã ® é b Ò nc h ¾ cvµ c¸ch © m .
6.2.4.5. Tõ tÇng 6 trë lªn kh«ng ®îc thiÕt kÕ ban c«ng, chØ
®îc thiÕt kÕ l«
gia. Lan can l« gia kh«ng ®îc hë ch©n vµ cã chiÒu cao kh«ng
nhá h¬n 1,2m.

6.2.4.6. §èi víi c¨n hé dµnh cho ngêi tµn tË t c Ç n tham kh¶o tiªu ch uÈn “
Nhµ
ë-Híng d É n x© y dùng c«ng tr×nh ® ¶ m b¶o ngêi tµn tË t tiÕ p c Ë n sö dông”.

6.2.4.7. S è lîng c¨n hé hîp lý cña mét tÇng trong mét ® ¬ n nguyªn cña
nhµ ë cao tÇ n g nªn tõ 4 c¨n hé ® Õ n 6 c¨n hé, ®îc bè t r Ý xung
quanh mét nót giao th«ngthang bé, thang m¸y.

6.2.4.8. S è phßngë tèi th iÓu trong mét c¨n hé kh«ng nhá h¬n 2.

6.2.4.9.D iÖ n tÝ c hc¨n hé kh«ng nªn nhá h¬n 50 m2 .

6.2.4.10. C¸c c¨n hé trong nhµ ë cao tÇ n g ®îc p h © n thµnh 3 lo¹i:
nhá (A),
trung b × n h(B) vµ lín (C). Tû lÖ sè lîng c¸c c¨n hé gi÷a lo¹i nhá, trung
b × n hvµ lín lµ 1: 2: 1.
11 TCXDVN 323-2004
D iÖ n tÝ c hvµ m øc ® é tiÖ n nghi cña c¸c lo¹i c¨n hé tham kh¶o trong
b¶ng
1.

6.2.4.11.Tiªu ch uÈnd iÖ ntÝ c hsö dông tèi thiÓu mét sè bé p h Ë nc¬ b¶n
trong c¨n
hé ®îc quy ® Þ n hnh sau:
- S¶n hc¨n hé: 3m2;
- Phßngkh¸ch- phßngsinh ho¹t chung: 14m2;
- Phßngngñ ® «i: 12m2;
- Phßngngñ ® ¬ n :10m2
- Phßngv Ö sinh cã bån t¾ m: 5m2; t¾ mh¬ng sen: 3m2
- B Õp n Êu : 5m2;
- B Õ pk Õ thîp víi phßng¨n : 12m2

6.2.4.12.C h iÒ ucao th«ng thuû c¸c phßng ë kh«ng ®îc nhá h¬n 3m vµ
kh«ng
®îc lín h¬n 3,6m.

Chó thÝch : ChiÒu cao th«ng thuû lµ chiÒu cao tõ mÆt sµn
®Õn mÆt díi cña trÇn .

6.2.4.13.Phßng b Õ p ,phßng v Ö sinh cã th Ó ®îc thiÕt k Õ th Ê p h¬n nhng
kh«ng
®îc nhá h¬n 2,4m.

B¶ng 1. PH©n lo¹i c¨n hé vµ møc ®é tiÖn nghi

Lo¹i c¨n hé Møc Tiªu chuÈn ë Sè
phßng ë
®é
Ngêi/hé T iÖ n nghi D iÖ n tÝ c h
(m2)
A1 Trung §¸p øng  50 2
b× nh yªu c Ç u sö
A 1- 2
A2 Kh¸ §Çy ® ñ 55-60 2
12 TCXDVN 323-2004
A3 C ao C ao c Ê p 65-70 2-3

B1 Trung §¸p øng 75-80 3
b× nh yªu c Ç u sö
B
B2 Kh¸ §Çy ® ñ 85-90 4
B3 C ao Cao c Ê p 95-100 4-5

C1 Trung §¸p øng 105-110 5
b× nh yªu c Ç u sö
C 5-6
C2 Kh¸ §Çy ® ñ 115-120 6
C3 C ao C ao c Ê p >125 6-7

Chó thÝch:
1) Sè phßng ë ®îc tÝnh bao gåm phßng kh¸ch- phßng sinh
ho¹t chung, phßng lµm viÖc, häc tËp, gi¶i trÝ vµ phßng ngñ.
2) C¸c c¨n hé ®¹t møc ®é tiÖn nghi trung b×nh, kh¸, cao phô
thuéc vµo
c¸c ®iÒu kiÖn sau:
- VËt liÖu vµ chÊt lîng hoµn thiÖn néi thÊt c¨n hé;
- Trang thiÕt bÞ bÕp vµ vÖ sinh;
- Tiªu chuÈn diÖn tÝch ë (quy m« vµ c¬ cÊu phßng ë);
- TÇm nh×n c¶nh quan cña c¸c phßng ë trong c¨n hé.

6.2.5. Kh«ng gian chøc n¨ng giao th«ng trong nhµ ë cao tÇng
Giao th«ng ® ø n gtrong nhµ ë cao tÇ n gbao gåm c Ç u thang bé vµ thang m¸y.

6.2.5.1. CÇu thang bé
6.2.5.1.1.C Ç u thang bé ®îc thiÕ t k Õ vµ bè t r Ý ph¶i ® ¸p øng yªu c Ç u sö
dông vµ
tho¸t ngêi an toµn. Sè lîng cÇu thang bé cña mét ®¬n nguyªn
trong nhµ ë cao tÇng kh«ng ®îc nhá h¬n 2, trong ®ã Ýt
nhÊt cã mét thang trùc tiÕp víi tÇng 1 vµ mét thang lªn ®îc
tÇng m¸i.
13 TCXDVN 323-2004
Chó thÝch : Trêng hîp cã mét thang bè trÝ tiÕp gi¸p víi bªn
ngoµi th×
chØ cÇn cã 1 thang bé.
6.2.5.1.2.C h iÒ uréng th«ng thuû cña buång thang ngoµi v iÖ c ® ¸p øng quy
®Þnh cña tiªu chuÈ n phßng ch¸y, cßn ph¶i dùa vµo ® Æ ctrng sö dông cña
c«ng tr× n h . C h iÒ réng
u mét v Õ thang cña c Ç u thang dïng ® Ó tho¸t ngêi
khi cã sù cè ®îc thiÕ tk Õ kh«ng nhá h¬n 1,2m.
6.2.5.1.3.C h iÒ ucao cña mét ®ît thang kh«ng ®îc lín h¬n 1,8m vµ ph¶i
bè t r Ý
ch iÕ un g hØ. C h iÒ uréng c h iÕ un g h Ølín h¬ n h o Æ cb»ng ch iÒ uréng v Õ thang.

6.2.5.1.4.C Ç u thang Ý t nhÊ t ph¶i cã mét p h Ý acã tay v Þ n .ChiÒu cao tay v Þ n
cña c Ç u thang t Ý n htõ mòi b Ë c thang kh«ng ®îc nhá h¬n 0,9m.

6.2.5.1.5. C h iÒ u cao b Ë c thang kh«ng ®îc lín h¬n 150mm, c h iÒ u
réng b Ë cthang kh«ng nhá h¬n 300mm.

6.2.5.1.6. Trong buång thang cho p h Ð pbè t r Ý cöa thu r¸c, b¶ng ® iÖ n hßm
,
th... cña tõng tÇ ng .

6.2.5.1.7. Kho¶ng c¸ch tÝnh tõ cöa c¨n hé ®Õn cÇu
thang hoÆc ®Õn lèi ra ngoµi nhµ kh«ng ®îc lín h¬n 25m

6.2.5.1.8.Khi th iÕ t k Õ c Ç u thang trong nhµ ë cao tÇ n g ph¶i chó ý ® Õ nyªu
c Ç utho¸t khãi khi x¶y ra sù cè.

6.2.5.1.9.Hµnh lang, phßng ®Öm, s¶nh ph¶i cã h Ö thèng th«ng giã vµ van
tho¸t khãi tù ® éngmë khi cã ch¸y.

6.2.5.2.Thang m¸y

6.2.5.2.1.Khi thiÕ t k Õ nhµ ë cao tÇ n g ph¶i bè trÝ thang m¸y. S è lîng thang
m¸y ph¶i phï hîp víi yªu c Ç u sö dông nhng kh«ng ®îc Ý t h¬ n 2, trong
® ã cã mét thang chuyªn dông .

6.2.5.2.2.ViÖc thiÕ t k Õ vµ lùa chän thang m¸y trong nhµ ë cao tÇ n g ph¶i
c¨n cø vµo:
14
- S è tÇ n gvµ ® é cao tÇ ng;
- S è c¨n hé trong toµ nhµ;
TCXDVN 323-2004
- Lîng ngêi c Ç n v Ë n chuy Ó ntèi ® a trong thêi gian cao ® iÓ m ;
- Yªu c Ç u v Ò chÊt lîng phôc vô;
- C¸c yªu c Ç u kü thuËtkh¸c.
6.2.5.2.3.Träng t¶i thang m¸y ph¶i cã sø c t¶i tõ 420 kg ® Õ n630kg. Tèc ® é
thang m¸y ®îc bè t r Ý trong nhµ ë cao tÇ n gkh«ng nhá h¬n 1,5m/s.

Chó thÝch:
1). Ph¶i bè trÝ mét thang m¸y cã kÝch thíc cabin 2.200mm x
2.400mm
®Ó chë ®å ®¹c, b¨ng ca cÊp cøu trong trêng hîp cÇn thiÕt
2). Trêng hîp cã yªu cÇu ®Æc biÖt th× sè lîng thang m¸y, søc
t¶i vµ tèc
®é thang m¸y do thiÕt kÕ quy ®Þnh.

6.2.5.2.4. Ngoµi v iÖ c x¸c ® Þ n hc¸c th«ng sè kü thuËt cña thang m¸y
còng c Ç ntÝ n h® Õ ngi¶i ph¸p thiÕt k Õ giÕ ng thang, phßng ® Æ m¸y
t vµ thiÕ t
b Þ ,c¸c y Õ u tè v Ò kinh t Õ ,d iÖ ntÝ c hchiÕ mchç cña thang.

6.2.5.2.5.Thang m¸y ®îc bè t r Ý ë g Ç n lèi vµo c hÝnh cña toµ nhµ. Ca bin
thang m¸y ph¶i bè t r Ý tay v Þ nvµ b¶ng ®iÒ u khiÓ ncho ngêi tµn tË t sö dông.

Chó thÝch:
Yªu cÇu thiÕt kÕ cho ngêi tµn tËt tiÕp cËn sö dông cÇn tu©n
theo c¸c quy
®Þnh trong tiªu chuÈn “Nhµ ë- Híng dÉn x©y dùng c«ng
tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ngêi tµn tËt tiÕp cËn sö dông”

6.2.5.2.6.Khi cã sù cè thang m¸y ph¶i cã kh¶ n¨ng tù ® éng ch¹y v Ò
tÇ n g g Ç nnh Ê tvµ tù ® én gmë cöa.

6.2.5.2.7. Gian ®Æt m¸y vµ thiÕt bÞ thang m¸y kh«ng ®îc
bè trÝ trùc tiÕp trªn phßng ë mµ ®îc bè trÝ trªn giÕng
thang. GiÕng thang kh«ng ®îc bè trÝ kÒ bªn phßng ë vµ
ph¶i cã biÖn ph¸p chèng ån, chèng chÊn ®éng.

6.2.5.2.8. Kh«ng ®îc bè trÝ trùc tiÕp bÓ níc trªn giÕng
thang vµ kh«ng cho c¸c ®êng èng cÊp níc, cÊp nhiÖt, cÊp ga
®i qua giÕng thang.
15 TCXDVN 323-2004
6.2.5.2.9. Ph¶i ®¶m b¶o th«ng giã, c¸ch nhiÖt, chèng Èm,
chèng ån vµ chèng
sù gi¶m ¸p cho giÕng thang.

6.2.5.2.10.Cöa thang m¸y kh«ng nªn tiÕ p gi¸p víi c Ç u thang bé ® Ótr¸nh
ïn t ¾ cc¶n trë tho¸t ngêi khi x¶y ra ho¶ ho¹n.

6.2.5.2.11.Kh«ng sö dông thang m¸y lµm lèi tho¸t ngêi khi cã sù cè.

6.2.5.2.12. ViÖ c l¾ p ® Æ vµ
t sö dông thang m¸y c Ç n tu© n theo c¸c quy ® Þ n h
trong tiªu chu Èn“ Thang m¸y. Yªu c Ç u an toµn trong l¾ p® Æ vµt sö dông”.

6.2.6. Kh«ng gian kü thuËt

6.2.6.1. Kh«ng gian kü th uËt trong nhµ ë cao tÇ n g ®îc bè trÝ trong tÇ n g
h Ç mh o Æ ctÇ n gkü thuËtcña toµ nhµ.

Chó thÝch: Khi sö dông tÇng hÇm lµm tÇng kü thuËt ph¶i
cã biÖn ph¸p tho¸t níc vµ chèng thÊm hiÖu qu¶..

6.2.6.2. C h iÒ u cao th«ng thuû cña tÇng kü thuËt ®îc x¸c ® Þ n htrong tõng
trêng hîp cô thÓ , tuú thuéc vµo lo¹i thiÕ t b Þ vµ h Ö thèng bè t r Ý trong tÇ n g
kü thuËt cã t Ý n htíi ® iÒ ukiÖ n v Ë n hµnh sö dông.

6.2.6.3.C Ç n bè trÝ lç th«ng giã cho tÇ n g kü thuËtvíi tæ n gd iÖ n tÝ c hc¸c lç
th«ng giã kh«ng nhá h¬n 1/400 d iÖ ntÝch sµ n cña tÇ n gkü thuËtvµ p h © nbè
® Ò utrªn chu
vi têng ngoµi. D iÖ n tÝ c hcña mçi lç th«ng giã tèi th iÓ u0,05m2.

6.2.6.4. Trong tÇ n g kü thuËt, c¸c cöa ng¨n chèng ch¸y ph¶i lµm b»ng
v Ë t liÖ u chèng ch¸y theo nh quy ® Þ n htrong c¸c tiªu chu Èn h iÖ n hµnh v Ò
phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr× n h .

6.2.7. TÇng hÇm

6.2.7.1. T Ç ng h Ç m cã t h Ó ®îc sö dông lµm tÇ n g kü thuËt, chç ® Ó xe, bè t r Ý

® iÖ nvµ m¸y b¬m níc cho toµ nhµ.
16 TCXDVN 323-2004
Chó thÝch: TÇng hÇm trong nhµ ë cao tÇng cÇn tÝnh ®Õn
kh¶ n¨ng phßng thñ d©n sù trong trêng hîp cÇn thiÕt.

6.2.7.2. C h iÒ ucao tÇ n g h Ç m kh«ng nªn nhá h¬n 2,2m. §èi víi c¸c kh«ng
gian
sö dông cho ho¹t ® éng c«ng céng nh héi häp, sinh ho¹t céng ® å ng ,ch iÒ u
cao thiÕ tk Õ ®îc lÊy theo yªu c Ç u sö dông.

6.2.7.3.Ph¶i thiÕ tk Õ cã mét thang m¸y xuèng tíi tÇ n gh Ç m cña toµ nhµ.

6.2.7.4. C¸c lèi ra tõ tÇ n g hÇm kh«ng ®îc th«ng víi hµnh lang cña toµ
nhµ m µ ph¶i bè trÝ trùc tiÕ p ra ngoµi. S è lîng lèi ra kh«ng ®îc Ý t
h¬n 2 vµ cã k Ý c hthíc kh«ng nhá h¬n 0,9m x1,2m.

6.2.7.5.Ph¶i cã gi¶i ph¸p chèng thÊ m vµ th«ng giã cho tÇ n gh Ç m .

6.2.8. M¸i
6.2.8.1. M¸i cña nhµ ë cao tÇ n g ph¶i ®¶m b¶o chøc n¨ng c¸ch nh iÖ t vµ
chèng thÊm . C Ç n lùa chän vË t liÖ u vµ k Õ t c Ê u m¸i phï hîp víi yªu
c Ç u c¸ch nhiÖ t,chèng È m vµ tho¸t níc ma.

6.2.8.2. Trªn m¸i nhµ ë cao tÇ n g cã thÓ l¾ p ® Æ bt Ó níc, c¸c m iÖ n ghót, x¶
khÝ,
® iÒ uhoµ trung t© m (n Õ ucã), thang m¸y, thiÕ tb Þ chuyªn dông ...

6.2.8.3.H Ö thèng c¸c c¬ c Ê u phôc vô c«ng t¸c b¶o tr× ,b¶o dìng m Æ tngoµi
nhµ
trong qu¸ tr× n hsö dông ph¶i ®îc neo ch¾ cch¾ nvµo k Õ tc Ê u chÞ u lùc cña
m¸i.

6.2.8.4. Trªn m¸i ph¶i cã h Ö thèng thu níc ma b»ng sªn« d É n ® Õ nc¸c ®-
êng èng ® øn gtho¸t níc xuèng h Ö thèng tho¸t níc ngoµi nhµ.

6.2.8.5. Ph¶i cã b iÖ n ph¸p chèng ® äng s¬ng, chèng thÊm vµ chèng È m cho
líp c¸ch nh iÖ tcña m¸i.

6.2.8.6. Líp kh«ng k h Ý c¸ch nhiÖ të tÇ n g gi¸p m¸i ph¶i cã ® ñ ® é cao ® Ó
kh«ng lµmc¶n trë ®êng th«ng giã.

6.2.9. Cöa sæ
17 TCXDVN 323-2004

6.2.9.1. C öa s æ nhµ cao tÇ n g ®îc thiÕ t k Õ theo kiÓ u cöa lËt, cöa ® È y ,cöa
tr ît
® ø ng ,tr ît ngang h o Æ ck Õ t hîp c¶ hai . Yªu c Ç u kü thuËtcña cöa ®îc quy
®Þnh trong c¸c tiªu chuÈ nh iÖ nhµnh v Ò cöa gç vµ cöa kim lo¹i.

6.2.9.2. Cöa ph¶i ®¶m b¶o an toµn vÒ ®é bÒn c¬ häc, ®é
bÒn chÞu ¸p lùc giã,
®é bÒn chÞu thÊm níc vµ ®é lät kh«ng khÝ. VËt liÖ u lµm
gio¨ng ® Ö m vµ c¸c chÊt k Õ t d Ý n hgi÷ a p h Ç n k Ý n hvíi « c¸nh, khung c¸nh
víi khu«n cöa ph¶i b¶o ® ¶ myªu c Ç u v Ò ® µ nhåi, ® é d Ý n hk Õ t vµ b Ò n k Ý n n-
íc.

6.2.9.3. Ngìng cöa s æ ph¶i ® ¶ m b¶o tho¸t níc. Lç tho¸t níc kh«ng nhá
h¬n
5mm2. C Ç n cã chi tiÕ t g¹t níc ma ë thanh díi khung c¸nh cöa s æ .

6.2.9.4. Khi gia c«ng l¾ p dùng cöa ph¶i h¹n c h Õ thÊm ® ä ng níc gi÷a c¸c
chi tiÕ t l¾ p r¸p. C¸c gãc l¾ p r¸p ph¶i ®îc nèi g h Ð p c h ¾ cc h ¾ nvµ p h ¼ n g
m Æ t .HÌm ® Æ ktÝ n hph¶i th¸o l¾ p®îc d Ô dµng.

6.2.9.5.KÝnh sö dông cho cöa sæ têng ngoµi nhµ cao
tÇng ph¶i lµ kÝnh an toµn, kÝnh líi thÐp, gi¶m ®îc
bøc x¹ mÆt trêi vµ ®¹t yªu cÇu trong tiªu chuÈn hiÖn
hµnh vÒ kÝnh an toµn.

6.2.10. NÒn vµ sµn nhµ

6.2.10.1.B Ò m Æ tsµ n vµ n Ò n cña c¸c gian phßng ph¶i b¶o ® ¶ m kh«ng tr¬ n
tr ît, kh«ng cã kÏ hë, Ý t b Þ mµi m ßn, d Ô lau chïi vµ chèng ®îc nåm, È m .

6.2.10.2.S µ n nhµ ph¶i ® ¶ m b¶o kh«ng rung vµ c¸ch © m trong qu¸ tr× n hsö
dông. Kh«ng ®îc dïng v Ë t liÖ u h o Æ cc¸c chÊt phô gia cã tÝ n h® é c h¹i ® Ó
lµm vË t liÖ u
l¸t n Ò n .

6.2.10.3. Ph¶i cã c¸c b iÖ n ph¸p chèng Èm c h © n têng vµ ng¨n ngõa
kh¶ n¨ng cong, vªnh, nøt vì c¸c líp l¸t.

6.2.11. èng th«ng h¬i, èng th«ng giã vµ ®êng èng ®æ r¸c
18 TCXDVN 323-2004
6.2.11.1.èng th«ng h¬i vµ èng th«ng giã tù nhiªn trong nhµ ë cao tÇ n g
ph¶i phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh díi ® © y :
a) èng th«ng h¬i vµ èng th«ng giã ph¶i lµm b»ng v Ë t liÖ u
kh«ng ch¸y; Kh«ng sö dông c¸c lo¹i èng gißn, d Ô vì;
b) M Æ tc ¾ t,h × n hd¹ng, k Ý c h thíc vµ m Æ ttrong cña èng th«ng h¬i vµ
èng th«ng giã ph¶i thuËn tiÖ n cho v iÖ c tho¸t khÝ d Ô dµng, kh«ng lµm c¶n
trë, t¾ c ,rß r Økhãi vµ tho¸t ngîc;
c) T æ n gdiÖ n tÝ c hm Æ tc ¾ tèng th«ng h¬i ®îc x¸c ® Þ n hc¨n cø vµo l-
îng kh«ng k h Ý c Ç n hót ® Ó tr¸nh hiÖ n tîng chªnh lÖ c h ¸p su Ê t gi÷ a èng
® øn gtho¸t k h Ývµ ¸p su Ê tk h ÝquyÓ n ;
d) H Ö thèng èng th«ng h¬i vµ th«ng giã ph¶i ®îc t¸ch riªng;
e) èng th«ng h¬i vµ èng th«ng giã ph¶i vît lªn trªn m¸i. C h iÒ ucao
nh« lªn kh«ng ®îc nhá h¬n 0,7m, c¸ch cöa s æ h o Æ ccöa hót giã  3m
theo c h iÒ ungang.Trªn ® Ø n èng
h ph¶i cã biÖ n ph¸p ® Ótr¸nh tho¸t ngîc.

6.2.11.2.Tuú vµo ® iÒ ukiÖ n cô th Ó ,trong nhµ ë cao tÇ n g cã th Ó thu gom
r¸c t¹i chç ® Æ t¹i
t c¸c tÇ n gh o Æ cbè t r Ý ®êng èng ® ær¸c.
N Õ u thu r¸c t¹i chç th × chç thu r¸c cña tõng tÇ n g ®îc bè t r Ý t¹i
c¸c gãc khuÊt g Ç n c Ç u thang bé h o Æ cthang m¸y; Ph¶i cã b iÖ n ph¸p chèng
mïi h«i bay vµo c¸c c¨n hé.
N Õ u bè t r Ý ®êng èng ® ær¸c th × kho¶ng c¸ch tõ cöa vµo c¨n hé ® Õ n
®êng èng ® ær¸c g Ç n nhÊ tkh«ng lín h¬n 25m.

6.2.11.3. Cöa thu r¸c trªn ®êng èng ®æ r¸c t¹i c¸c
tÇng ph¶i cã n¾p ®Ëy b»ng gio¨ng kÝn ®Ó c¸ch ©m vµ
ng¨n ngõa mïi h«i, gi¸n, c«n trïng bay vµo c¨n hé.

6.2.11.4 . §êng èng ® æ r¸c nªn bè t r Ý dùa vµo têng ngoµi nhµ,
th ¼ n g ® ø n g ,
® å ngthêi lµm b»ng v Ë t liÖ u kh«ng ch¸y, mÆt trong n h ½ n chèng
, b¸m d Ý n h ,
kh«ng
rß r Ø , kh«ng cã v Ë t nh« ra. §Ó gi¶m tiÕ n g ån vµ tr¸nh nguy c¬ ch¸y
trong qu¸ tr× n hsö dông, ®êng èng ® æ r¸c nªn th iÕt k Õ h × n htrô trßn cã
®êng k Ý n hkh«ng nhá h¬ n 0,5m, cã thiÕ tb Þ röa vµ v Ö sinh ®êng èng.
19 TCXDVN 323-2004
6.2.11.5.§Çu ®êng èng ® æ r¸c ph¶i cã ®êng èng tho¸t h¬i nh« lªn trªn
m¸i
0,7m. D iÖ n tÝ c hm Æ tc ¾ tkh«ng ®îc nhá h¬ n 0,05m2, ® å ngthêi ph¶i cã bé
p hËn chôp m¸i ® Óche ma vµ líi c h ¾ nchèng chuét, bä.

6.2.11.6. Buång thu r¸c ®îc bè t r Ý ngay díi ®êng èng ® æ r¸c ë
tÇ n g mét. C h iÒ ucao th«ng thuû cña buång thu r¸c tèi th iÓ ulÊy 2,5m.

6.2.11.7. Buång thu r¸c ph¶i cã lèi vµo riªng vµ cã cöa më ra ngoµi. C öa
buång thu r¸c ®îc c¸ch ly víi lèi vµo nhµ b»ng têng ® Æ cvµ ®îc ng¨n
b»ng têng chèng ch¸y.

6.2.11.8.C öa buång thu r¸c ph¶i ® ¶ m b¶o kho¶ng c¸ch li v Ö sinh. Ph¬ng
thøc thu gom vµ v Ë n ch uyÓ nr¸c ph¶i phï hîp víi ph¬ng thøc qu¶n lÝ r¸c
cña ® « th Þ .C Ç n cã hè thu níc ch¶y tõ buång thu r¸c vµo h Ö thèng tho¸t
níc b È n h o Æ cbè
t r Ý m¸y b¬m tho¸t níc côc bé.

6.3. Gi¶i ph¸p tæ hîp mÆt b»ng vµ mÆt ®øng trong nhµ ë cao tÇng
6.3.1. Bè trÝ m Æ t b»ng nhµ ë cao tÇ n g ph¶i phï hîp víi yªu c Ç u sö dông,
® ¶ mb¶o yªu c Ç u v Ò th«ng giã vµ ch iÕ u s¸ng tù nhiªn, ® å n g thêi ph¶i cã
s¬ ® å c h Þ ulùc hîp lý, d Ô tË p trung h Ö thèng kü thuËt nh nót giao th«ng
® øn g(thang m¸y, thang bé), bè t r Ý khu v Ö sinh, b Õ p ,®êng èng c Ê p tho¸t
níc, ® iÖ nch iÕ u s¸ng, c¸p ® iÖ n tho¹i, c¸p truyÒ n h×nh, v iÔ n th«ng, ®-
êng èng c Ê p níc ch÷ a ch¸y,
®êng èng ® ær¸c, c Ê p ga....

6.3.2. C¸c chi tiÕ t kiÕ n tróc trªn mÆt ® ø n g cña nhµ ë cao tÇ n g ph¶i lµm
b»ng v Ë t liÖ u cã ® é b Ò ncao, tr¸nh rªu mèc vµ ph¶i ® ¶ m b¶o chøc n¨ng bao
che, th«ng giã, c h iÕ us¸ng tù nhiªn, che c h ¾ nn ¾ n g chèng
, ma h ¾ t .
6.3.3. Lùa chän gi¶i ph¸p m Æ t® ø n g ® ¬ n gi¶n, m µu s ¾ chµi hoµ víi quy
häachtæ n gth Ó ,tr¸nh sö dông c¸c chi tiÕ t trang t r Ý rêm rµ.

7. Yªu cÇu thiÕt kÕ cÊp tho¸t níc

7.1. Trong nhµ ë cao tÇ n g ph¶i thiÕ t k Õ h Ö thèng c Ê p níc sinh ho¹t vµ c Ê p
níc ch÷ a ch¸y nh quy ®Þnh trong tiªu ch uÈn h iÖ nhµnh .
20 TCXDVN 323-2004

7.2. Tuú theo m øc ® é tiÖ n nghi, tiªu chu È n dïng níc trong ngµy dïng níc
lín
n hÊ t ®îc tÝ n h tõ 2 0 0 lÝ t /ngêi/ngµy ®ªm ® Õ n 300lÝt/ngêi/ ngµy ® ªm .
Tiªu ch uÈnníc ch÷ a ch¸y lÊy 2,5lÝt/gi© y/cét vµ sè cét níc ch÷ a ch¸y bªn
trong nhµ lÊy lµ 2.

7.3. C Ç n tË n dông triÖ t ® Ó¸p lùc ®êng èng c Ê p níc bªn ngoµi. Khi kh«ng
®ñ
¸p lùc, ph¶i thiÕ t k Õ h Ö thèng p h © n vïng c Ê p níc ® Ó ® ¶ m b¶o lu lîng
vµ ¸p lùc níc. ¸p lùc níc lµm v iÖ c cña c¸c dông cô v Ö sinh trong h Ö
thèng c Ê p níc sinh ho¹t kh«ng ®îc lín h¬n 60m. ¸p lùc tù do th-
êng xuyªn cña c¸c häng
ch÷ a ch¸y bªn trong nhµ ph¶i ® ¶ mb¶o c h iÒ ucao cét níc kh«ng th Ê p h¬n
6m.
Chó thÝch: §èi víi khu vùc mµ ¸p lùc níc kh«ng ®ñ ®Ó cung
cÊp níc cho c¸c häng ch÷a ch¸y trong nhµ th× cÇn ph¶i ®Æt m¸y
b¬m ®Ó t¨ng ¸p vµ cã bé phËn ®iÒu khiÓn tõ xa, bè trÝ ngay t¹i
häng ch÷a ch¸y.

7.4. Ph¶i ® ¶ m b¶o c Ê p níc liªn tôc cho nhu c Ç u sö dông níc trong nhµ ë
cao tÇ ng .

7.5. Trêng hîp kh«ng ® ñ ¸p lùc vµ lu lîng níc ph¶i bè t r Ý b Ó
chøa, m¸y b¬m h o Æ cc¸c thiÕ tb Þ t¨ng ¸p kh¸c.

7.6. M¹ng líi p h © nphèi cña ®êng èng c Ê p níc bªn trong nhµ ë cao tÇ n g
®îc
® Æ trong
t tÇng h Ç m , tÇ n g kü thuËt nhng kh«ng ®îc ® Æ chung
t víi c¸c ®-
êng èng th«ng giã vµ th«ng h¬i.

7.7. Ph¶i cã gi¶i ph¸p chèng ån do hiÖ n tîng va thuû lùc cho c¸c th iÕ t b Þ
c Ê ptho¸t níc nh van gi¶m ¸p, vßi lÊy níc, m¸y b¬m...

7.8. §Ó gi¶m ¸p lùc níc vµ tr¸nh l·ng p h Ý níc, trªn ®êng èng d É n níc
vµo h o Æ ctrªn ®êng èng nh¸nh dÉn níc tíi c¸c ® iÓ mlÊy níc ë mçi tÇ n g
c Ç n ® Æ c¸c
t thiÕ tbÞ sau:
- Khi lu lîng kh«ng ® æ ® i Æ r«ng
t ® e n (tÊ m c h ¾ n® ô clç);
- Khi lu lîng thay ® æ ®i Æ thiÕt
t b Þ ® iÒ uc h Ø n h¸p lùc,

7.9. Ph¶i ® Æ kt Ð t níc ¸p lùc h o Æ cb Ó chøa níc trªn m¸i nhµ cao tÇ n g ® Ó
® ¶ mb¶o khèi lîng níc dù tr÷ nh»m ® iÒ uchØ n hc h Õ ® é níc kh«ng ®iªï
hoµ vµ c Ê p
21 TCXDVN 323-2004
níc ch÷ a ch¸y trong thêi gian 10 phót. C Ç n cã èng p h © nphèi riªng ® Ó
® ¶ m b¶o lîng níc ch÷ a ch¸y kh«ng b Þ sö dông vµo môc ® Ý c hkh¸c.
Chó thÝch: Trong mäi trêng hîp, dung tÝch kÐt níc ¸p lùc
kh«ng ®îc lín h¬n tõ 25 m3. NÕu vît qu¸ quy ®Þnh ph¶i chia nhá
®Ó phôc vô cho mét khu vùc cÊp níc nhÊt ®Þnh.

7.10. Tiªu chuÈ n níc th¶i sinh ho¹t ®îc lÊy theo tiªu chu Èn c Ê p níc vµ
®îc thiÕ t k Õ theo c h Õ ® é tù ch¶y. N Õ u kh«ng thÓ tù ch¶y ra h Ö thèng
tho¸t níc bªn ngoµi ph¶i thiÕ t k Õ tr¹m b¬m tho¸t níc. ThiÕ t k Õ h Ö thèng
tho¸t níc bªn trong c Ç n tu © ntheo quy ®Þnh trong tiªu ch uÈnh iÖ nhµnh.

7.11. §èi víi h Ö thèng tho¸t níc sinh ho¹t c Ç n t¸ch riªng níc p h © n
tiÓ u vµ
níc t¾ mröa, sinh ho¹t.

7.12. Ph¶i thiÕ t k Õ h Ö thèng tho¸t níc ma trªn m¸i vµ tho¸t níc
ma tÇ n gh Ç m .H Ö thèng tho¸t níc ma tÇ n g h Ç m ®îc thu gom t¹i c¸c hè
ga sa u ® ã dïng m¸y b¬m tù ® éngb¬m vµo h Ö thèng tho¸t níc.

7.13. C¸ch bè t r Ý p h Ô uthu níc ma trªn m¸i ph¶i tÝ n hto¸n dùa vµo m Æ t
b»ng m¸i, d iÖ ntÝ c hthu níc cho p h Ð pcña mét p h Ô uthu vµ k Õ t c Ê u m¸i .
8. Yªu cÇu thiÕt kÕ th«ng giã vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ

8.1. H Ö thèng th«ng giã, ® iÒ uhoµ kh«ng k h Ý trong nhµ ë cao tÇ n g ®îc
thiÕ t k Õ
theo quy ® Þ n hcña tiªu chu Ènh iÖ nhµnh.

8.2. Cã th Ó thiÕ t k Õ h Ö thèng ® iÒ uhoµ kh«ng k h Ý trung t© m cho c¸c kh«ng
gian phôc vô c«ng céng trong toµ nhµ. H Ö thèng ® iÒ uh oµ kh«ng k h Ý trung
t©m cã th Ó
lµ mét t æ m¸y ® é clË p h o Æ ckh«ng ® é clËp ®îc ® Æ t¹it mét v Þ t r Ý thÝ c hhîp
víi ® édµi cña tuyÕ nèng d É n k h Ý® i vµ v Ò kh«ng nªn lín h¬n 60m.

8.3. §èi víi c¸c c¨n hé ë nªn thiÕ t k Õ h Ö thèng ® iÒ uh oµ kh«ng k h Ý côc bé .
Ph¶i chõa s ½ nv Þ t r Ý l¾ p ®Æt c¸c th iÕ t b Þ ®iÒ u hoµ vµ c¸c ®êng èng thu níc
tõ m¸y
® iÒ uhoµ ® Ókh«ng ¶nh hëng ® Õ n kiÕ n tróc m Æ t® øn gcña c«ng tr× n hvµ v Ö
sinh m«i trêng.
22 TCXDVN 323-2004
8.4. Khi thiÕ t k Õ h Ö thèng th«ng giã vµ ® iÒ uhoµ kh«ng k h Ý trong nhµ ë cao
tÇ n gph¶i ® ¶ m b¶o c¸c c h Øtiªu giíi h¹n tiÖ n nghi vi k h Ýh Ë u trong phßng.

8.5. Khi th iÕ t k Õ h Ö thèng th«ng giã vµ ®iÒ u h oµ kh«ng k h Ý c Ç n ph¶i cã
c¸c gi¶i ph¸p c«ng n g h Ö ,gi¶i ph¸p kiÕ n tróc vµ k Õ t c Ê u mét c¸ch hîp lý
nh»m ® ¶ m b¶o yªu c Ç u v Ö sinh, tiªu chu Ènkü thuËt,tiÕ t kiÖ m vµ kinh tÕ .

8.6. §Ó ® ¶ m b¶o th«ng giã tù nhiªn c Ç n t¹o giã xuyªn phßng b»ng cöa
® ã n giã vµo vµ cöa tho¸t giã ra.

8.7. Ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p c¸ch nhiÖ t,che c h ¾ nn ¾ n gtheo c¸c quy ® Þ n h
trong tiªu chuÈ nh iÖ nhµnh.

8.8. èng d É n giã cña h Ö thèng th«ng giã, ® iÒ utiÕ t kh«ng k h Ý ph¶i th ¼ n g
® øn g ® Óth¶i giã vµ c Ê p giã. C¸c èng ® ø n g nµy ®îc g h Ð p nèi c¸c nh¸nh
èng giã cho mçi tÇ ng ,dïng sø c ® È yc¬ k h Ýh o Æ csø c ® È ytù nhiªn.
èng nh¸nh ë mçi tÇ n g ®îc nèi vµo èng ® øn g ë s¸t trÇ n tÇ n g trªn
h o Æ tÇ
c n gdíi so víi tÇ n gcã èng nh¸nh.
§èi víi nhµ cao tõ 10 tÇng trë lªn, trªn èng nh¸nh hót giã cña hai
tÇ n g
trªn cïng ë v Þ t r Ý ® Ç uvµo èng ngangph¶i l¾ pvan mét c h iÒ utù ® éng.
9. Yªu cÇu thiÕt kÕ ®iÖn chiÕu s¸ng, chèng sÐt vµ hÖ thèng
th«ng tin liªn l¹c

9.1. ThiÕ t k Õ ch iÕ us¸ng cho nhµ ë cao tÇ n g ph¶i tu © ntheo tiªu ch uÈnh iÖ n
hµnh
v Ò ch iÕ us¸ng. TriÖ t ® ÓtËn dông c h iÕ us¸ng tù nhiªn. C h iÕ us¸ng tù nhiªn
cã th Ó
lµ ch iÕ us¸ng bªn, ch iÕ us¸ng trªn h o Æ cch iÕ us¸ng hçn hîp.
Chó thÝch : Trêng hîp chiÕu s¸ng tù nhiªn kh«ng ®¶m b¶o
ph¶i sö dông chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®Ó chiÕu s¸ng lµm viÖc,
chiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ngêi vµ chiÕu s¸ng
b¶o vÖ .

9.2. C¸c gi¶i ph¸p kiÕ n tróc che c h ¾ n n ¾ n g kh«ng ®îc ¶nh hëng
® Õ n ch iÕ us¸ng tù nhiªn.

9.3. Tñ p h © nphèi ®iÖ n cung c Ê p ch iÕ us¸ng trong nhµ ë cao tÇ n gph¶i ®îc
bè t r Ý
ë phßng kü thuËt.C¸c tñ, b¶ng ® iÖ n®îc ® Æ ët c¸c tÇ n g ® Óc Ê p ® iÖ ncho
c¸c c¨n hé vµ tiÖ n qu¶n lý, sö dông, söa ch÷ a vµ ® ¶ mb¶o mü quan.
23 TCXDVN 323-2004

9.4. ViÖ c cung c Ê p ®iÖ n tõ tñ ,b¶ng ® iÖ ntÇng ® Õ nb¶ng ® iÖ ncña tõng c¨n
hé ph¶i
® i b»ng c¸c tuyÕ n d © y h o Æ cc¸p ® iÖ d n äc theo hµnh lang vµ ch«n
n gÇ m vµo têng. Trêng hîp k Ñ p n æ i trong tÇ n g kü thuËt ph¶i luån d © y
qua èng nhùa tù chèng ch¸y h o Æ cèng th Ð p

9.5. H Ö thèng ch iÕ u s¸ng ®îc b¶o v Ö b»ng c¸c ¸ptom¸t. C¸c c«ng
t ¾ c ® iÒ ukhiÓ n,æ c ¾ m®îc l¾ pë ® é cao 1,20m

9.6. T¹i c¸c khu vùc hµnh lang, c Ç u thang,s¶nh tÇ n gph¶i bè trÝ ch iÕ us¸ng
sù cè
vµ ch iÕ us¸ng ® Óp h © nt¸n ngêi.

9.7. H Ö thèng ®êng d © y dÉn ® iÖ nph¶i ®îc thiÕ t k Õ ® é c lËp víi c¸c h Ö
thèng kh¸c vµ ph¶i ® ¶ m b¶o d Ô dµng thay th Õ ,sö a ch÷ a khi c Ç n thiÕ t..Quy
®Þnh l¾ p ® Æ t
®êng d © y d É n ® iÖ nvµ thiÕ t b Þ ® iÖ n®îc lÊy theo tiªu chu È n l¾ p ® Æ ®êng
t
d© y
d É n ® iÖ nvµ thiÕ tb Þ ® iÖ ntrong nhµ ë vµ c«ng tr× n hc«ng céng.

9.8. Khi thiÕt kÕ nhµ ë cao tÇng ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn
c¸c gi¶i ph¸p chèng sÐt ®Ó tr¸nh kh¶ n¨ng bÞ sÐt ®¸nh
th¼ng, chèng c¶m øng tÜnh ®iÖn vµ c¶m øng
®iÖn tõ vµ chèng ®iÖn ¸p cao cña sÐt lan truyÒn theo hÖ ®-
êng d©y cÊp ®iÖn h¹
¸p trong c«ng tr×nh . KhuyÕ nk h Ý c hsö dông h Ö thèng chèng s Ð t tiªn
tiÕ n , b¶o
® ¶ m thÈm mü kiÕ n tróc vµ chèng thÊm ,dét m¸i.

9.9. ViÖc lùa chän gi¶i ph¸p chèng s Ð t ®îc tÝ n hto¸n theo yªu c Ç u trong
tiªu chuÈ nchèng s Ð th iÖ nhµnh.

9.10. Trong nhµ ë cao tÇ n g c Ç n ph¶i th iÕ t k Õ ® å n g bé h Ö thèng th«ng tin,
liªn l¹c, ph¸t thanh, truyÒ nh×nh. Trêng hîp c Ç n thiÕ t cã thªm h Ö thèng
® iÒ ukhiÓ ntõ xa c¸c th iÕ tbÞ kü thuËt.

9.11. ThiÕ t k Õ , l¾ p ® Æ ht Ö thèng th«ng tin liªn l¹c, ph¸t thanh truyÒ n
h × n hph¶i tu © ntheo quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈ nchuyªn ngµnh cã liªn
quan. Tñ p h © nc¸p
®îc ® Æ t¹i
t c¸c phßng kü thuËt x© y trªn b Ö cao 0,5m vµ ®îc k Ð o tíi
c¸c hép
® Ê ud © y® Æ t¹i
t c¸c tÇ n g .Hép ® Ê ud © y®îc ® Æ ët ® é cao trªn 1,5m.

9.12. Trong c¸c c¨n hé, c¸c æ c ¾ m® iÖ ntho¹i ® Æ ngÇt mtrong têng ®îc bè
trÝë
® é cao 0,5m tuú theo kiÕ n tróc néi th Êt. M¹ng thuª bao ® iÖ ntho¹i ®îc
thiÕ t k Õ
theo s¬ ® å nguyªn lý m¹ng h × n htia.
24 TCXDVN 323-2004
9.13. Toµn bé d © y d É n ®îc ® i ng Ç m trong têng vµ k Ð o ra hép ® Ê ud © y ë
c¸c tÇ n g ,Tõ hép ® Ê ud © y ë c¸c tÇng k Ð o xuèng tñ p h © nc¸p ® Æ ët tÇ n g 1
® Ó® Ê ura h Ö thèng bªn ngoµi cña thµnh phè.

9.14. Cho p h Ð p bè t r Ý cét ¨ngten thu sãng truyÒ n thanh, truyÒn h × n htrªn
m¸i nhµ. Trêng hîp c Ç n thiÕ t,cho p h Ð pbè t r Ý ë tÇ n g gi¸p m¸i c¸c thiÕ t b Þ
thu sãng truyÒ nh × n h .H Ö thèng m¹ng líi truyÒ nh × n htõ tñ p h © nphèi ® Õ n
c¸c c¨n hé ph¶i k Ý n ,
® å ngthêi ph¶i cã gi¶i ph¸p chèng sÐt cho c¸c cét thu sãng truyÒ nh × n h .

9.15. §Ó ® ¶ m b¶o an ninh cho toµn bé toµ nhµ nªn bè t r Ý bé kho¸ m· ë
lèi vµo t¹i s¶nh c h Ý n h .

9.16. H Ö thèng c Ê p ga, k h Ý ® è t tË p trung ph¶i tu © ntheo quy ®Þnh chuyªn
ngµnh
cã liªn quan

10. Yªu cÇu thiÕt kÕ phßng ch¸y chèng ch¸y (c¸c quy ®Þnh
trong môc nµy lµ
yªu cÇu b¾t buéc)

10.1. Khi thiÕ t k Õ phßng chèng ch¸y cho nhµ ë cao tÇ n g ph¶i tu © n theo
nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈ nh iÖ nhµnh .

10.2. Ph¶i t æ chøc ®êng giao th«ng, h Ö thèng c Ê p níc ch÷ a ch¸y vµ h Ö
thèng b¸o ch¸y trong khu vùc nhµ ë cao tÇ n g .

10.3. Nhµ ë cao tÇ n g ph¶i ®îc th iÕ t k Õ ví i b Ë c c h Þ ulöa b Ë c I. Giíi h¹n c h Þ u
löa
tèi thiÓ u cña c¸c c Ê u kiÖ n vµ vË t liÖu x©y dùng ®îc quy ® Þ n htrong
c¸c tiªu chu Ènh iÖ nhµnh v Ò phßngch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr× n h
.

10.4. Trong nhµ ë cao tÇ n g ph¶i chia thµnh c¸c vïng ng¨n ch¸y
h o Æ ckhoangng¨n ch¸y. Vïng ng¨n ch¸y lµ kho¶ng ® Ö mchia ng«i nhµ
theo suèt c h iÒ uréng
(chiÒ udµi) vµ ch iÒ ucao ng«i nhµ.

10.5. Ph¶i ® ¶ m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn phßng ch¸y ch÷ a ch¸y tõ cöa
c¨n hé
® Õ nlèi tho¸t n¹n g Ç n n hÊ t trong c«ng tr× n h .Kho¶ng c¸ch tõ cöa c¨n hé
® Õ nlèi tho¸t n¹n g Ç n nhÊ tkh«ng ®îc lín h¬n 25m.
25 TCXDVN 323-2004
10.6. Bè t r Ý chç ® Óxe trong toµ nhµ ph¶i ® ¶ m b¶o c¸c yªu c Ç u ng¨n ch¸y
vµ tho¸t
n¹n cho ngêi khi cã sù cè.

10.7. Thang tho¸t h iÓ m ph¶i thiÕ t k Õ tiÕ p gi¸p víi bªn ngoµi.

10.8. Lèi tho¸t n¹n ®îc coi lµ an toµn khi ® ¶ mb¶o mét trong c¸c ® iÒ u
kiÖ n sau:
- §i tõ c¸c c¨n hé tÇng1 trùc tiÕ p ra ngoµi hay qua tiÒ n s¶nh ra ngoµi;
- §i tõ c¨n hé ë b Ê t kú tÇ n gnµ o (trõ tÇ n g1) ra hµnh lang cã lèi tho¸t.

10.9. C Ç u thang vµ hµnh lang tho¸t hiÓ m ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu c Ç u sau:
- Cã th«ng giã ® iÒ u¸p vµ kh«ng b Þ tô khãi ë buång thang;
- Cã ®Ìn ch iÕ us¸ng sù cè.

10.10. Trong nhµ ë cao tÇ n g nªn l¾ p ® Æ ht Ö thèng b¸o ch¸y. Tuú thuéc vµo
m øc
® é tiÖ n nghi vµ yªu c Ç u sö dông m µ l¹ chän h Ö thèng b¸o ch¸y cho phï hîp.
10.11. H Ö thèng b¸o ch¸y tù ® éng®îc ® Æ ët trung t©m toµ nhµ, bao gåm:
tñ b¸o ch¸y trung t© m , b¶ng t Ý n h iÖ u c¸c vïng, ® Ç ub¸o khãi, ® Ç ub¸o
n hiÖ tvµ nót b¸o ch¸y khÈn c Ê p .Ngoµi ra ph¶i cã th iÕ t b Þ b¸o ch¸y b»ng t Ý n
h iÖ u© m thanh vµ thiÕ t
b Þ liªn l¹c víi ® éi phßng ch¸y ch÷ a ch¸y. Yªu c Ç u kü thuËt v Ò l¾ p ® Æ ht Ö
thèng b¸o ch¸y ph¶i tu © ntheo tiªu chuÈ nh iÖ nhµnh.
10.12. §Çu b¸o khãi, ® Ç ub¸o nh iÖ t ®îc l¾ p ® Æ cho
t c¸c khu vùc nhµ ® Ó
xe, khu vùc c«ng céng kh¸c vµ trong c¸c phßng ® iÒ ukhiÓ n ® iÖ n ,phßng
® iÒ ukhiÓ nthangm¸y.
10.13. C¸c th iÕ t b Þ b¸o ® éngnh loa truyÒ nthanh, cßi b¸o ® éngvµ c¸c
nót b¸o
® éng khÈn c Ê p ®îc bè t r Ý t¹i tÊ t c¶ c¸c khu vùc, ë nh÷ng n¬i d Ô thÊy, d Ô
thao t¸c. d Ô truyÒ nt Ý nh iÖ ub¸o ® éngvµ th«ng b¸o ® Þ a® iÓ mx¶y ra ho¶
ho¹n.
10.14. C¸c hép vßi ch÷ a ch¸y ®îc ® Æ ët mçi tÇ n gt¹i c¸c s¶nh c Ç u thang vµ
ph¶i
® ¶ m b¶o cung c Ê p níc ch÷ a ch¸y khi cã ch¸y x¶y ra.
10.15. Ph¶i bè t r Ý häng chê ch÷ a ch¸y bªn ngoµi nhµ. Häng chê nµy ®îc
l¾ p® Æ t
® Ónèi h Ö thèng ®êng èng ch÷ a ch¸y bªn trong víi nguån c Ê p níc ch÷ a
ch¸y tõ bªn ngoµi.
10.16. Trong nhµ ë cao tÇ n g ph¶i l¾ p h Ö thèng th«ng giã, hót khãi ë hµnh
lang vµ buång thang. Nh÷ng bé p hËn cña h Ö thèng nµy ph¶i lµm
b»ng vË t liÖ u kh«ng ch¸y.
10.17. H Ö thèng th«ng giã hay th æ igiã ë buång thang ph¶i ® ¶ m b¶o an
toµn cho c¸c thiÕ tb Þ vµ cho v iÖ c® ã n gmë cöa s æ .
26 TCXDVN 323-2004
10.18. §Ó ® ¶ m b¶o yªu c Ç u tho¸t ngêi khi cã sù cè, ph¶i cã gi¶i ph¸p
kh«ng cho khãi tõ thang m¸y, buång thang lan vµo c¸c tÇ n gvµ ngîc l¹i.
10.19. Trong g iÕ ngthang m¸y ph¶i ® ¶ m b¶o cung c Ê p kh«ng k h Ýbªn ngoµi
tõ h Ö
thèng riªng vµo p h Ç ntrªn cña giÕ n gthang m¸y khi cã ch¸y x¶y ra.
10.20. ThiÕt b Þ th«ng giã, vµ tho¸t khãi ph¶i bè t r Ý trong tõng hép th«ng
giã ng¨n c¸ch b»ng ng¨n chèng ch¸y. Ph¶i bè t r Ý tñ ch÷ a ch¸y vµ
tñ ® iÒ u kh iÓ n ë mçi tÇ n g .

---------------------------------

TCXDVN Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam

TCXDVN 323: 2004

Nhµ ë cao tÇng- TIªu chuÈn thiÕt kÕ
High rise apartment building- Design standard
27
Hµ Néi- 2004
TCXDVN 323-2004

Lêi nãi ® Ç u

TCXDVN 323: 2004- “Nhµ ë cao tÇ ng - Tiªu chuÈ n thiÕ t kÕ ” quy ® Þ n hc¸c
yªu c Ç u kü thuËt thiÕ t k Õ nhµ ë c¨n hé cao tÇ ng , ®îc Bé X© y dùng ban
hµnh theo Q uyÕ t® Þ n hsè ngµy th¸ngn¨m 2004.
28 TCXDVN 323-2004