You are on page 1of 4

School: Tabunan Elementary School Grade Level: VI

GRADES 1 to 12 Teacher: Maria Del A. Cortez Learning Area: ESP


DAILY LESSON LOG Teaching Dates: JULY 24-28, 2017 Quarter: 1ST QUARTER
Time: 8:00-8:30 Week No. Week 8

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


July 24, 2017 July 25, 2017 July 26, 2017 July 27, 2017 July 28, 2017
I.LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagsunod sa mga tamang hakbang bago makagawa ng isang desisyon para sa ikabubuti ng lahat.

B.Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ang tamang desisyon nang may katatagan ng loob para sa ikabubuti ng lahat.
1. Naisasagawa ang mga tamang hakbang na mkatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya.
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto 1.1. Pagsusuri nang mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa pangyayari
Isulat ang code ng bawat kasanayan 1.2. Pagsang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito.
1.3. Paggamit ng impormasyon
EsP6PKP-Ia-i-37
II.NILALAMAN Pinagpala ang Taong Matiyaga
III. KAGAMITANG PANTURO
A.Sanggunian
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro
2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral
3.Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa Pagpapakatao May 2016, pahina 81
Learning Resource
B.Iba pang Kagamitang Panturo larawan o video clips, kuwaderno, talaang papel/sagutang papel, rubrics
IV.PAMAMARAAN
A.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula Batiin ang mga mag-aaral at itala ang Batiin ang mga mag-aaral at itala ang bilang Batiin ang mga mag-aaral at itala ang Batiin ang mga mag-aaral at itala ang Batiin ang mga mag-aaral at itala ang bilang ng mga
ng aralin bilang ng mga pumasok at lumiban ng mga pumasok at lumiban bilang ng mga pumasok at lumiban bilang ng mga pumasok at lumiban pumasok at lumiban

Simulan ang aralin sa pagkukuwento Magkaroon nang maikling balik-aral sa Magkaroon nang maikling balik-aral sa Magkaroon nang maikling balik-aral sa Magkaroon nang maikling balik-aral sa ginawa ng
gamit ang larawan na nagpapakita ng ginawa ng nakaraang araw. ginawa ng nakaraang araw. ginawa ng nakaraang araw. nakaraang araw.
pagkamatiyaga. Si Pablong Matiyaga
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Si Pablong Matiyaga
Si Pablo ay nagmula sa pamilyang
mahirap. Noong siya ay nag-aaral pa
lamang sa elementary at sekondarya,
hindi naman siya nagpakita ng
kagalingan pero ipinakita niya ang
pagtitiyaga sa pag-aaral. Sa murang
edad, natuto na siyang maghanap ng
paraan upang mabuhay. Nagmamadali
siya sa medaling araw upang tumulong
sa kanyang tatay sa pag-aararo para
makapasok pa nang maaga sa paaralan
at sa hapon naman siyay
nagmamadaling makauwi dahil sumama
pa siya sa pangingisda sa kanyang
tiyuhin para may pambaon
kinabukasan. Hindi naging hadlang ang
kahirapan sa kanyang pagtapos ng
elementary at sekondarya.
Sa kolehiyo, buong-puso niyang
pinursige ang sarili upang
makapagtapos ng pag-aaral kahit
kinapos ang pamilya sa dahilang walang
magandang pinagkakakitaan ang mga
magulang niya. Kaya sa araw, siya ay
nag-aaral at sa gabi naman ay
nagtatrabaho bilang waiter sa isang
restawran.
Sa kabutihang palad,nakatapos siya ng
kursong Bachelor of Elementary
Education at nakapasa naman agad ng
Licensure Examination for Teachers.
Nang siyay naging guro na, ipinakita pa
rin niya ang kasipagan at tiyaga kaya
nakamit niya ang promosyon bilang
isang Superbisor ng Edukasyon sa
Pagpapakatao.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Ibigay ang sumusunod na mga
katanungan para sa pagpoproseso ng
kwento:
* Sino ang pinag-usapan sa kwento?
* Paano ang buhay niya nang siyay nag-
aaral pa?at paano naman nang siyay
naging guro na? Ano ang pagkakaiba?
* Paano niya napaunlad ang kanyang
sarili?
* Paano pinagsabay ni Pablo ang
kanyang pag-aaral at pagtatrabaho?
* Sa palagay ninyo, dapat ba siyang
tularan? Bakit?
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad Tanong :
ng bagong kasanayan #1 1. Tungkol saan ang kwento natin kahapon?
2. Anong kabutihan ang natunan ninyo mula
sa kuwento?
3. Sa anong paraan ito makatutulong sa
inyong sarili?
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad Pangkatin ang mga bata sa tatlong pangkat
ng bagong kasanayan #2 at pipili ng lider.

Magkaroon ang bawat pangkat ng


brainstorming batay sa sitwasyon na ibibigay
sa kanila na nakapaloob sa sobre.

Mga sitwasyon

1. Si Menchu ay nasa ika-anim na Baitang.


Papasok na siya ng paaralan. Humingi siya
ng baon sa kanyang Nanay ngunit wala itong
pera. Kung ikaw si Menchu, papaano mo
maipakita ang pagiging matiyaga upang
matapos ang kanyang pag-aaral kahit walang
baon?
2. Sa bahay nila Max ay walang kuryente,
ngunit gusting-gusto niyang mag-aral sa gabi.
Ano ang mainam niyang gawin para
makapag-aral?
3. May project na babayaran sa eskwelahan
si Ruth ngunit wala pang pera ang kaniyang
mga magulang na maibigay para pambili
nito.Paano maipakikita ang pagkamatiyaga sa
ganitong sitwasyon?

4.Bigyan ang bawat grupo ng tatlong minute


para sa preparasyon at karagdagang dalawang
minute sa presentasyon. Ipakita ng bawat
grupo ang kanilang kasagutan sa mga
sitwasyon sa pamamagitan ng isang maikling
dula dulaan,
5. Talakayin at iproseso ng guro ang
kasagutan ng bawat pangkat.
6. Sa kabuuan, itanong:
* Anong mga hakbang ang inyong ginawa
para magkaroon ng isang mabuting desisyon?
* Anong katangian ang ipinakita ninyo batay
sa desisyon na iyong nabuo?
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Pagsulat ng Journal
Assesment 3) 1. Indibidwal na Gawain
2. Sumulat ng talata na nakagagawa ng
tamang desisyon sa pamilya at sarili na
pinahahalagahan ang pagkamatiyaga
3. Ano ang nararapat mong gawin para sa
pamilya at sarili upang maabot ang
mithiin sa buhay?
4. Paano mo maipapakita na ang
pagkamatiyaga ay susi ng pagbabago at
tagumpay sa sarili at pamilya. Kailangan
ba ang tulong ng iba? Bakit?
5. Matapos ang pagsusulat ng mga bata,
ang guro ay tatawag ng gusting mag-ulat
ng kaniyang ginawa. Gagabayan ng guro
ang mga bata na maunawaan ang
pagpapahalaga ng pagkamatiyaga batay sa
kanilang mga karanasan.
G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay a. Ipaawit ang kantang Leron-Leron
Sinta
b. Pangkatin ang mga bata sa tatlong
pangkat
c. Hayaang makapagtalakayan ang mga
bata sa bawat pangkat ng tungkol sa
kanyang inawit.
d. Ipasulat sa manila paper ang aral na
makikita ng mga bata sa kanila. Ilahad ng
tagapag-ulat ang natapos na Gawain
e. Iproseso ng guro ang mga nabuong aral
ng mga bata.
H. Paglalahat ng Aralin Tandaan Natin:
Palagi nating tandaan na walang
mananatiling mahirap o maghihirap kapag
may tiyaga upang mapaunlad ang buhay.
I. Pagtataya ng Aralin a. Anong aral ang inyong nakuha mula sa awiting
napakinggan kahapon?
b. Suriin ang bawat sitwasyon. Lagyan ng tsek ang kahon
na nagpapahayag ng iyong tunay na saloobin.
Sitwasyon Palagi Minsan Hindi
1. Nagpupursigeng
pumasok sa
paaralan kahit
walang baon
2. Tinutularan ang
pamilyang
umunlad dahil sa
pagtitiyaga
3. Gumagawa
lamang ng Gawain
kung may bayad o
gantimpala
4. Lumiliban sa
klase para maglaro
ng computer
games
5. Pumapasok pa
rin kahit huli na sa
klase dahil nag-
aalaga pa ng
nakababatang
kapatid.
J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at
remediation

V.MGA TALA

VI. PAGNINILAY
A.Bilangng mag-aaralnanakakuhang 80% sapagtataya
B. Blgng mag-aaralnanangangailanganngiba pang gawain para sa remediation
C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawasaaralin?
D. Bilangngmga mag-aaralnamagpatuloysa remediation?
E. Alinsamgaistrateheyangpatuturonakatulongnglubos? Paanoitonakatulong?
F. Anongsuliraninangakingnaranasannasolusyonansatulongngakingpunongguro at superbisor?
G.Anongkagamitangpanturoangakingnadibuhonanaiskongibahagisamgakapwakoguro?