You are on page 1of 57

c

c
c

c

ccccccccc c 

c 
ccccccc c
 c c  
cc cc 
c  c

#c cc c 

ccc'cc+ #c

 c 

c c

c

c ccc
c c!"c# 
c
c$ 
c% 
c& c
c c ' c$ c
c# ' !c(c c
c#c)!c) 
c
c#c "c* c
c+!
,c , ccc
c+ cc#c c& c

c

 c cc 

c

+c-.cc/0012/030c4c

$c-3c c
c
å 
c 

   
c c
c  
c
c c
c 
c
c c 
cc
cc c c cc
c c  
c  

c cc
cc c c cc
c 
  

c c! 
c 

c
c c  cc c   c
c c cc c   c
c c cc c
c
c c" 
cc
c 
c cc cc c
c c # 

c 
c! c
c c c

c" 

c
c c c 

c 

c
c c c 
cc c  c
c c c$ cc cc c
c c %c & c cc%c'
c
c 
   
c 
   
c c( c # cc 
' c
c c c # 

cc 
cc
c c c # 

cc 
c c
c c 
c&c 
c 
cc 
' c
c c c  
c
c c c) 
 
c c c
c c c" 

c 
cc
c 

c
c c cc 
cc 
cc"c
c c" 
' c&c cc c c* +c
c %c c c 
c cc
c c % c, cc( 
c&c cc# c
c c %c  c
c -c. /cc0 
c
c 1c2 c" # cc c c
c 
  
c
  !" 
c
# $ %&  '  

c
( $ )%  * 
"  

+ $ %, * 
"  

- $ %  

"     

$ %, !
     

c
 * 4   

    
c 
./' 0   
c c c c c c 
c /c c / c
 
c c c c c  
c &c 
cc
c 
./' ,  
yc c 
c 
c # 

c c
 #c cc 
3c
4c cc
 /c c
yc " 
' c &c c c  
c # c
c c

yc " 
 c c 

c c  c ."c 2!     c
 c  cc 
c 
cc"c c
yc .  c c 

c c  c 
  c c 
c c
yc  
c c c c 
c /c c 
  
c c c c  
c
 
cc c 
c c
c 
1  c
5
c 
c c   c c
c 
c 
c 

c c 
c c 
c  c '
c 

c &c c 
c  c 
c  c 
c &c  
c c 
c  
c 6 c   

c c 
# c  

c 

c c  
c &c 
 c *7c c +c 
c 
c 
c
c 
3c 
c 
c ' c 
c 2!     c 

 c c c  c c c
 
c  

3c #
c c 
c 3 
 
   c 
c  c #
c  c &c c 5
c  
c # 

c c 
c c c c 

c c   c  
c  
c  c c ccc c 
c
#
c 
cc  c c c  
c 8c c  3c
c
c
c  

9c
5
c 
c 
c c 
' c 
c 
c yc º  5
c  

c c c 
c  c c c  
c 8c &c  
c c c 
c  
c c c 
 c
c
cc 
c 
c c
c4 
c  c c : 

c 
# c  c 
c 3c &c 
c c c c c 
# c 
c c c 
c c  c 

3c c c c c 
c  
c  c cc 
c 
c #
c &c 

3c c c 
c c 
 
c cc c cc yc Ár 
r 6c # c c  c c
0 c 
c c 
c   

c 
c c c cc 
#c cc c 
c  
c 

c 
c c 
8 c  c c c c c cc c 

3c c c c c c c c 
c 
/cc c 
c cc c #c 
c 
cc 
cc c 
 c 
c 
cccccc 
 
 

 

c c 4 
c c c  
c
 
c c c 
c #> c c %;;c
 
 
 yc 0
r r  r
   c
 
c c
cc 
c ccc
 c  
c  c 
c c 

c
  4 

c 
c  
c   c


 c 

c c 
c c c &c
 c c  c c 8 

c &c c 
c
 c 
c 
c  c c c
 c
c 

c 


 c
 c


  
c
2!  
    
 )   
 c
 V r 
 c  c c c c c c c c
 c
 c ) c 
c  4c c c
 c 3c  c c c
  4c>  c
 c 5 cc cc 
cc c
 c 6c 
c 
c 
 
c &c
  
c / c c c
  
c c  4c 
c c  c
 c
2! 5  /   c 5 c c & c c 
c
  8 c 3c  & c
 c 
c c c 
 c c
   c c
 
 VV  r 
O  
 c  c c 

c c 
c  

c
 V   4cccc c c 
c
 VVV c 5 c c 
c  

c  c c
 VV & c 8
c cc 4c c
  c ? c 
c 
c c 
c
    

c  c 8 

c  c c
  c c   c c
  V 
 
  V 
 3c 
c 
c 
c 
c
   c cc4 
c
&  
    c "
 cc cc  
cc
c
  

c  c 8 

c  c c c
yc ¢  c 5c c c c c   cc 
c  c
 c c c 
#c c c c $ cc? cc
c  

c cc
 
c c ;<=
3c c c 
c c 
c 8 c
 c 
c c  cc# c c  c c c 
c  

c  c
c c c c c  

c #
c 
c &c 

3c
  c 
4c 
c c & c
yc 0rgc 5c c c c c 
c c c 
c # c 
c c
> c cc   cc c
c & 
c  
c
'c 
c 
c 7 3c
c
c 
c
c  #c
c c ' c &c 
c c
c  c c 

c c 
c  

c c c
 c c 
c c c c c   
 cc 4c 6 cc c c c > c c 
c  
c c  c
c c c 3c c 
c  
 c
V r  

c c  cc 
ccc? c
c 5 c c c #c 
c  
c c  c 
c c c  c c 
c
 
c c 
c 4 cc@%%Ac*c &cBc? 
c 
+3c
c 
 c  
c #
c c c c c cc c? cc c c c 
cc

cc 
c c 
c  
c @1c
c ) c c  c c  c c c
 c  
cc & c cc  cc
c/
c 
c c c 
c
c ) cc  cc c  c 
3c 
c 
c /c c  c c  c
c & c cc c  
c Cc &c c c  3c c 
c c
c 5 cc
c  

c 
c  
c c  c 
c  
c ccc%cc > cc

c &
c /
c  c c c c
6 
c&cc. 
c c cc 
c c c  

 r
c   c 
c 
c 

c rVc
  

c c  c c c c
  
c 
c c c c c c 8 
c 5
c 

cc
c 
cc 
c/ c c
 c  c c  
c c & c 
c  
c c c
c  c c 
c #
c c c c c-cc > cc"?ccc 

c 
#c

c  c &c  c c c  c c 
c  c &c c c c
4 
c & c
c ) c c c c  c  c c
 c  
c&c c 
c  
c 5c c 1c c > c c  
c c c c 

c 

c c 
c c  c c 
 
cc & c 
c        c 
3  /      
6
c c 
c c c c  c  3c 
c c  c c c 
c  c  c  
ccc 
cc 
c
c 

cc
c  

c  
c c 
c 
4
c 
c/
c c 
c c6c 
cc 
c c c c  c c c 
' c  c  c 
ccc ccc  
c 
c c  c c & 3c 

c 9c

‫ ܲܥ‬ൌ ‫ ܽݎܾ݋݁݀݋݊ܽܯ‬൅ ‫ݏ݈݁ܽ݅ݎ݁ݐܽܯ‬ 
 
c 
c c  
c c c c c c

൅ ‫݅ܿܽ݅ܿ݁ݎ݌݁ܦ‬ð݊ ൅ ܱ‫ݏ݋ݎݐ‬c
 
c cc > ccc
5c  
c c 
c  
c c c 
 c 
4c c c  
c c 
c c 

c 
c cc c c 
cc
c?
cc c 
c  cc c c
c c 
"  )  
& c 
c 
c c c  
9c

‫ ܲܥ‬ൌ ͳͲǡͻͳͶǤ͹͹ʹ ൅ ʹǡͳͺͷǤͲͲͲ ൅ ͳ͵ǡͻͺ͵ǤʹͲ 
c

൅ ͸ͳͲǤͲͲͲc 
 
6 c c c c c c > c c 
c  
c 
c

࡯ࡼ ൌ ̈́૛ૠǡ ૟૙૛Ǥ ૢૠ૛ 

c 
c c
cc 
c c c c 

c /c c  
c c & 3c c 
c
& 4c
c?  
c # 
c &c c c c 
 c 6c 
c  cc c c ;;c 
c
c 

c
c9c

࡯ࡼ࢓ࢋ࢔࢙࢛ࢇ࢒ ൌ ̈́૛ǡ ૠ૟૙ǡ ૛ૢૠǤ ૛ 
cc cc cc
c 

c c c 

cc&c 
c c 
c c c  cc
U  
 r  
c c  c c 
c  
4 c ;c 5c c c c > c c  
c c 
 cc ccc 
c cc 
c 
c c 
2/  '  
c c c c  c c c 
c c c 
c c%Dcc  3c c cc 
c c c  

9c

‫ ܸܥ‬ൌ ሺͳǤ͵ͷሻሺʹ͹͸ͲʹǤͻ͹ʹሻc
c

࡯ࢂ ൌ ̈́૜ૠǡ ૛૟૝Ǥ ૙૚૛
c 

"c c  c 
c c c c  c
 
c c c  c c ;;c 
c
 

3c8 
c 
cc 9c

ࢇ࢔ࢇ࢔ࢉ࢏ࢇ࢓ࢋ࢔࢙࢛ࢇ࢒ ൌ ૚૙૙ሺ̈́૜ૠǡ ૛૟૝Ǥ ૙૚૛ሻ 

െ ̈́૛ǡ ૠ૟૙ǡ ૛ૢૠǤ ૛
ൌ ̈́ૢ૟૟૚૙૝Ǥ ૙૙૙ 

, 4  
 * 
 
c c  
c c c c 
 cc 
cc 
c c ccc
Bcc > cc 
 
c c   c 
c 
c 
c ;;c 
c  c %c '
c 
c  #c c  
c9c

ࢇ࢔ࢇ࢔ࢉ࢏ࢇ૞ࢇ†t࢙ ൌ ̈́૞ૠǡ ૢ૟૟ǡ ૛૝૙Ǥ ૙૙૙c
c

c 
c ccc 
c 
c  #c 9c
c
‹݅݁݉‫݋݌‬௥௘௖௨௣௘௥௔௖௜ðZ

‫ݏ݁݀ܽ݀݅݊ݑͲͲͳݎ݋݌݈ܽݑݏ݊݁݉ܽ݅ܿ݊ܽ݊ܽܩ‬
‹‫݅ݏݎ݁ݒ݈݊݅݁݀ܽݐ݋‬ð݊‫ݏ݈݁ܽݑݏ݊݁݉ݏݐ݋ܾ݋ݎͲͲͳݎ݋݌‬

ͳͲͲሺ̈́͸ͳǡ͹ʹͳǤ͹͹ʹሻ
ൌ ൌ ͸Ǥ͵ͺͺ݉݁‫ݏ݁ݏ‬c
̈́ͻ͸͸ǡͳͲͶǤͲͲͲ 

c
c
c c 
    yc   
c 
cFc*;1%;cE +c*AB c = 
+cFc1-c
5
c 

c8 
cc   c Cc 
c c 
c  
c cc  
c9c yc   ð c
c cFc*;;;cE +c*AB c = 
+cFc A-c
&  
  Cc
%c( 
c  

yc O ð c 

6 
 cFc*;1%;cE +c*AB c = 
+cFc1-cCc
;%;c 
c
 
 
yc   ð  c Fc * ;c 

"$

;c 
c E +c*AB c = 
+cFcAB cCc
 
  
 / ;<=
c*;c +c yc   ð  c Fc *;1%;c 
!  / ;%;cE c E +c*AB c = 
+cFc1-cCcc 

"$
 "    
;;%c c 
7 5
c 
c c 
c c 
#c
 c 
c 
c
,  %;;c7 c
9cG53cG2H3cG63cG23cG2)cc 
ccc
&        

c c  c c c c *I&+c 
c c
c %%c 23c 
c c 
c c 
/ c c 3c &c 
     
c c cc  
cc3c 
c 
 c c  
9c
ߪ௬ 
  
"  * c
‫ ݀ܽ݀݅ݎݑ݃݁ݏ݁݀݁ݐ݂݊݁݅ܿ݅݁݋ܥ‬ൌ
ߪ்௥௔௕௔௝௢
2 c c # 

c c  c  c 
c
c
ߪ௬ 
 cc 
' ccc cc
c
cc
՜ ߪ்௥௔௕௔௝௢ ൌ
‫݀ܽ݀݅ݎݑ݃݁ݏ݁݀݁ݐ݂݊݁݅ܿ݅݁݋ܥ‬  
c
c 

cc c"? c # 

c 
c 
c c c c 
7c .  c ; ;3c c c c

ʹͷͷ 
c c c c c # 

c c  c c
ߪ்௥௔௕௔௝௢ ൌ ൌ ͳʹͷ‫ܽܲܯ‬c
ʹ 
c 
 c c  
c c 
c 

c 
cc cc 
ccc # 

c cc 
c c 
c c J c c # 

c c 
/
c c 
7c
c .  c; ;3c 
c c
c 

c 

c
 c c  c c c > c !3c c 
c c
 
c c c 
/ c #> c c c 
#c

c c /c 
c c %c 23c 
/ c
? c cc 
/ cc 3c c cc 
c
  
cc cc8 
cc
6 c c  c c c > c !c 
c c  
c c
 c c 
c c /c c c 
c
 /
c  

c c 8 
3c 
c c  ccccccccccccccccc
#> cccc 
cc;;%c c
c
 "    
5
c 
c c 
c c 
#c
 c 
c 
c

9c G"3c G6 3c G2 3c G2)c " c c 
c
c /
cc cc cc 
cc
 cc
2!  !  3  
 
 
c c > 
c c c c A%c Cc c 
c
5c 
cc 
c 
cc  9c cc  

cc  ccc c*I&+c
c
yc 0 
   c c%%c23c 
cc
cc 
/ cc3c&c
cFc*;%;;cE +c*AB c = 
+cFcA;%cCc  
c c cc  
cc3c 
c
 c c  
9c
ߪ௬
yc   
c
c
‫ ݀ܽ݀݅ݎݑ݃݁ݏ݁݀݁ݐ݂݊݁݅ܿ݅݁݋ܥ‬ൌ
 cFc* ;cE +c*AB c = 
+cFcAB cCc
ߪ்௥௔௕௔௝௢
c
ߪ௬
yc O ð c

՜ ߪ்௥௔௕௔௝௢ ൌ
cFc*;1%;cE +c*AB c = 
+cFc1-cCc
‫݀ܽ݀݅ݎݑ݃݁ݏ݁݀݁ݐ݂݊݁݅ܿ݅݁݋ܥ‬
yc  ð c c
 cFc* ;cE +c*AB c = 
+cFcAB cCc c
ʹͷͷ
ߪ்௥௔௕௔௝௢ ൌ ൌ ͳʹͷ‫ܽܲܯ‬c
ʹ
c
J c c # 

c c 
/
c c 
7c
.  c; ;3c 
c c
c 

c 

c 
c c  c c c > c !3c c 
c c
 
c c c 
/ c #> c c c 
#c

c c /c 
c c %1%c 23c 
/ c
? c cc 
/ cc 3c c cc 
c  

cc cc8 
cc
6 c c  c c c > c !c 
c c  
c c 
 c c 
c c /c c c 
c 
/
c  

c c 8 
3c 
c c  c
#> c 
ccBc c
c c 
  4 
    /   
   
   
* 
 c 
c  c   3c c c c
"c  c c c 
' c # c  c c 
ccc 
 
c c c 
c cc 
c  c > 
c  
c 
c c c 
c 
c 
c c 
c 

3c 

cc  
3c 
 
c c c  c c 
c  
c cc > cc
&c cc
c 
 
c c c
c 
 
 
6 cc c  c 
c 
cc 
cc
 
c c 
c c 
c 
c  4 

c 
c c c E$3c  c c 
c c
  c -; 3c c c c c 
c c
8 
c  
c &c
 c  c c 
c 

c c 
 
4c c c  
c c c 
' c 
c 
c 
c 
c  
c "c c K 
c 
c
 c c 
c c  ccc c
0!c c BL%c &
c  4 

c 
c
 
cc  9c
c
c
ccc
c
c
c

) 1Ac c c
 B%1%c c
 1c c c

c

c

c
c
2!  !  3  
 

c
6c  c  c
 c c c 
c #> c c 1%c c &c c c c
cc1;;c? 
c
c 
& 
  
$  c c c 
 
c 
c 
c c 

 
c c c>cc K c %c c 

ccMNc 
c/cc
 c c c 
c ;;;c ?3c c c 
c  c c 
c
 
c
" c c c 
c c 
c c 
c c c 

' c c  
c  c 
c c 
c 

7
c 
cc c c
c 

c &,.8&.9:.&. 
& c3c3cc&cc c* +c&c*+c
݀݅௔ ሺ‫ݐ‬ሻ
ሺ͵ሻ ൌ ‫݅ܣ‬௔ ሺ‫ݐ‬ሻ ൅ ‫ܤ‬ൣ‫ݑ‬ሺ‫ݐ‬ሻ െ ‫ܭ‬௣ ‫ݓ‬ሺ‫ݐ‬ሻ൧c
݀‫ݐ‬ 
:;&..:,9,&<=
:.&.

݀‫ݓ‬ሺ‫ݐ‬ሻ
ሺͶሻ ൌ ‫ܭܥ‬௣ ݅௔ ሺ‫ݐ‬ሻ ൅ ‫ݓܦ‬ሺ‫ݐ‬ሻc
c
݀‫ݐ‬
c 
c c 8 cc 
c c 4 
c 

c c 
c # 
c 4 

c c c c 
c "c c # c  3c c c 8 c  cc 8 ccJ cc*+c 
c  c  c c J c c c
݀݅௔ ሺ‫ݐ‬ሻ
ൌ ݂ሺ݅௔ ǡ ‫ݑ‬ǡ ‫ݓ‬ǡ ‫ݐ‬ሻc 

c 
c  
c
݀‫ݐ‬
c

ͻ݅௔ ௞ െ݅௔ ௞ିଶ
5c   c 
c /c  
c c
ሺͷሻ݅௔ ௞ାଵ ൌ
ͺ 
c c2c6c 8 c 3cc c
͵݄
൅ ሺെ݂௞ିଵ ൅ ʹ݂௞ ൅ ݂௞ାଵ ሻǤc 
c 
c c 
c # 
c 
c  
c c 

 c*T ሺ–ሻ+3cc c c*ɘሺ–ሻ+c&cc ͺ
 
c c 
c  

c 
'
9c  c c 

c c  c *—ሺ–ሻ+c "?
c 
'
c c > 

c 
c 
c c  
c 
c 
c  
 c  

c  c c 9c
ሺ͸ሻ‫ܫ‬௔௞ ൌ െ݅௔ ௞ିଵ ൅ ʹ݅௔ ௞ ൅ ݅௔ ௞ାଵ c  
c c 3c &c c c 
c 
c c

ሺ͹ሻܹ௞ ൌ െ‫ݓ‬௞ିଵ ൅ ʹ‫ݓ‬௞ ൅ ‫ݓ‬௞ାଵ c 
 c
c c 
c  
c c & c cc 
  c # cc cc
ሺͺሻܷ௞ ൌ െ‫ݑ‬௞ିଵ ൅ ʹ‫ݑ‬௞ ൅ ‫ݑ‬௞ାଵ c
c :  !6 
 c c c c "c c # c  c
) 
c
c  

c 
9c
݀݅௔ ሺ‫ݐ‬ሻ ܴ௔ ‫ܭ‬௣ ͳ
 
& c c*%+3c 
cc c*A+c
ͻ݅௔ ௞ െ݅௔ ௞ିଶ
ሺͳሻ ൌ െ ݅௔ ሺ‫ݐ‬ሻ െ ‫ݓ‬ሺ‫ݐ‬ሻ ൅ ‫ݑ‬ሺ‫ݐ‬ሻc ݅௔ ௞ାଵ ൌ
݀‫ݐ‬ ‫ܮ‬௔ ‫ܮ‬௔ ‫ܮ‬௔ ͺ
͵݄
݀‫ݓ‬ሺ‫ݐ‬ሻ ‫ܭ‬௣ ܾ ൅ ൛‫ܫܣ‬௔௞ ൅ ‫ܤ‬ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ൟǤc
ሺʹሻ ൌ ݅௔ ሺ‫ݐ‬ሻ െ ‫ݓ‬ሺ‫ݐ‬ሻc ͺ
݀‫ݐ‬ ‫ܬ‬ ‫ܬ‬
 cc c*+c
݀‫ݓ‬ሺ‫ݐ‬ሻ
># 
cc 
 g3cc 
c

ൌ ݃ሺ݅௔ ǡ ‫ݓ‬ǡ ‫ݐ‬ሻc  

c c c  
c c 
c
݀‫ݐ‬ 
> 
ccc
 cc c 9c
ͻ‫ݓ‬௞ െ‫ݓ‬௞ିଶ
ሺͳͲሻ‫ݓ‬௞ାଵ ൌ
c
݀‫ݕ‬ ͺ
ൌ ݂ሺ‫ݐ‬ǡ ‫ݕ‬ሻܿ‫ݕ݊݋‬ሺܽሻ ൌ ‫ݕ‬଴ ݁݊ሾܽǡ ܾሿc
݀‫ݐ‬ ͵݄
൅ ሺെ݂௞ିଵ ൅ ʹ݂௞ ൅ ݂௞ାଵ ሻǤc
c ͺ
 
& c*-+3c*1+c&c*B+c 
c* +c
ͻ‫ݓ‬௞ െ‫ݓ‬௞ିଶ ͵݄
0 
cc c 9c
Ͷ݄ ‫ݓ‬௞ାଵ ൌ ൅ ൫‫ܭܥ‬௣ ‫ܫ‬௔௞ ൅ ‫ܹܦ‬௞ ൯c
‫݌‬௞ାଵ ൌ ‫ݕ‬௞ିଷ ൅ ሺʹ݂௞ିଶ െ ݂௞ିଵ ൅ ʹ݂௞ ሻǡc ͺ ͺ
͵
0 c c&cc c 9c c c c cc 
c cc c 
c

ͻ‫ݕ‬௞ െ‫ݕ‬௞ିଶ ͵݄
8 c 
c  c c   c # c c
‫ݕ‬௞ାଵ ൌ ൅ ሺെ݂௞ିଵ ൅ ʹ݂௞ ൅ ݂௞ାଵ ሻǤc
ͺ ͺ

c 
c*+c&c*+3c c cc  

c

? c 
c

c &c 
c ›୩ାଵ 3c 
c &c
 c  c  c
c # 
3c 
c c  / c
c c c
c c  c c 8 c c
c 
c  
c c c  3c 
c c J 3c ? c c c c 
c c 
cc c  c
c 
c
cc
c # 
c c
c  c / c c 
c c 
c 
c 
c
 c 
 c 
c #
c / 
c c c  c  3c c c  c 

c 
cc 3c 
9c 
cc 8 cc 4 
c 
c
ܴ௔ ͳ ͳ ܾ  
c c  
c c †୩ c 
c c  c
‫ܣ‬ൌെ ǡ‫ ܤ‬ൌ ǡ‫ ܥ‬ൌ ‫ ܦݕ‬ൌ െ c
c /
c c c c  
c c *A+3c

‫ܽܮ‬ ‫ܽܮ‬ ‫ܬ‬ ‫ܬ‬
൫– ୩ାଵ ǡ ‹ ൯c ? 
c c  c ቀ– ୩ାଵ ǡ ൅
ଽ୧౗ ౡ ି୧౗ ౡషమ
୩ାଵ
,<

൛T ൅ ൣ୩ െ ୮ ୩ ൧ൟቁ3ccc 9cc
ଷ୦
c
଼ ୩  c c 

c c 
c  c c c

ͻ‹ ୩ െ‹ ͵Š
c c  c c c  c  c 
c 

c 

†୩ ൌ ฬ ୩ିଶ
൅ ൛T ൅ ൣ୩ െ ୮ ୩ ൧ൟ
ͺ ͺ
 

cc
c 
c 
c&cc c
୩ cc8 

c c c 

c  

c
െ ‹ ฬc
c
୩ାଵ c  c c   
c c c c
c 9c 

c 

c 
c†୩ ሺ˜‡”’±†‹…‡ሻc æሺ‫ݏ‬ሻ ݇஽ ‫ ݏ‬ଶ ൅ ݇‫ ݏ݌‬൅ ݇݅
cc  / cc 
cc
c 
cc c

݁ሺ‫ݏ‬ሻ ‫ݏ‬
c c

).8&.99.:.&.,9. c
,<:..0.9<)&>,& 9 3 4
&?<@ c
c c  

c c 

3c c "c 
c
5c   c c c c c  c c c /c c 

c  
c 
# c 

cc 
c
cc 
c  c c  
c c 
c 

c c  
c c c 
c 
c  c   c c 3c &c c 8 
c 
c c c 
c c  c ."c  

c c 
c / c c  c c 
c  c c 
 c c c  c c c 


c c 
c 
c 
c 

c  
c cc
c 
c 
c&cc 
cc c3c cc! c 
c cc c  3c c 
c 
3c c 
c 
c 
c c  c c / c  c c 

c  
cc cc 

c
 3c&cc?&cc ccc c c c c 
c c  c c c &c c
 c 
c c 
 
c c

 cc" cc cc 

c cc
c 
c
c 
cc c
c c 

" < ' c 
c c /c c 
c  
c c 
c
c 
c c > 
c c 
c  
c c 
c
6
cc cc
c  cc cc 

3c c c c c 

c 
c c 

c 
c  
c c 
c c 

c c  
c c c  4c c c  
c 
c 
c
c c 
cc c 
c c 8 c  c c c  c 
c c c c c c  c 
c 
c
: 4:  

c 
c cc 
c&c c
 c 

c  
c c c c  c 
cc
c 

cc 
 c  c  c 
c 

c c c  
  >! 
  '    

c '   @
c c c 
c   cc 
c  c
 c cc c c c c  cc c c / c  c 
#c  
c c c 

c c c / c c c c 

c c  c c
c  c 
c 
c c 
 3ccc c3cc c  cc 
c 
c 
c 

3c c
c c c 
c 
c cc 
cc c ccc 
 cc 

c 

cc c
c P  c 
c  
#c K c  c c
c c  
c c c c  c c c c  c c 
c c 
c
 

c c c c 3c c c 
c c c 
!c & 4cc
c 

c53c3c73cc
 #c 
3cc
c 
c 
cQc
&c c
c 
c # 
c 
c c 3c

c / #c c 
3c c c 
c   3c
 
c c c 8 c > c c c  #c c "c c c c c c
:  
  7  
  3c > 3c 
c c   c
 #
c c c c c c 
 c c ?
c 
c c c c  c c 
c 
& cc
c 
c 
3c 8 c 
c 
cc c
?cc
cc c  c."c c  
cc c  

c cc c  c

 cc" cc  cc c
c :   >< 

    
 
"  ,< 
! @
c
6
c c  c c  
c c  c c c   #c c  c ?c 

c  3c c 8 
c c c c 4c. B$%%;3ccc/ 
9c  
c c c c c  c  c&c c 
c  c c c c c   c c 
c 
c c  c  c c # c c Ec c c c  c0!cc %c 

c 2=
cL c2= 
c
c Ec -c&
c
ccc c0!c
c Ec c 
c"3c c ;c 
c 
.8&.99.:.&.,9. Ec c  c c c 
3c G2c c
,<:..0.9<)&>,& 
 cc cc ;c 
cc
,5&<@
Ec  c c7c
c
Ec " 9c2 
c
6 
c 

c c  c 
c   #c c 
c 3c&cc ccc
c  
c Ec 5 
9c2 
3 
?c 
c  cc  
c 
3c
c Ec  
9c;c2?/cc 

c 
c&c 
# c c 

c cc 
c c c  
c &c ' c c Ec$ cc c 9cB2?/c 
  
c c
" c c  c 
c #c c c c
 c 
c 

c c  c c 
/ 
cc  
c? O c cc c,<
c
 c c   c c c  c c   

cc." 
c  #c c c
   

cc 
c c  
c c
c c 
c c c 

c c  c 
c
 c  / c c  c   c c   c 
c Jc c  


c c 

c 
c  
#c c c  c c 
3c  
c c  c c c &c 
'c
 
c c ;E?/c c c c 
c  c c O 3c c 
cc c cc!c 
?c  c 
c & c c c  c c 

cc c c
c c   c 
c  


c c c &c c
5c 
'c G2c c  #c c c  c c c
c 
c.$-;cc.$A-;3c 
c c c 
E?/c 
c cc c c 

c/ cc c
c
c  
c  c c 
c  

c c
c  c c 
 c c  c  c c  c #
c c c 
c c
* c  c c c  c c  / c c 

c 
c &c 
c c c
  +c &c c   c  
c c c c  c
 c 
 

c c Bc 
c c c c c 
c & 
c 
cc c!)c 

c"3c c?c 
 c 
c c%%c c 


c * 
 c c 
c 
c c 
c c  c c c c c c 
/
c c c  c c =c  c 
c/ c L 
c c 
 c=c  
c # +c
c c
 c #
c  c
 c c  c c 
c  c."c c > c!c
c c
c

c c
 cc6 
cc ccccc c
c
c 
c * 4     6c  
c 
c  
c c c 

c c
>! @  c c c 
 c c  c
 c c c  c 6 
c 

c
c 
c c 
c c   c c c c c  #c  c c 
c c c c 

c 
cc 
c/cc
 
c c 4 c c c c 
 
c 
c 
c  c c 
c c 
 c c / 3c c c  4 
c 
c  
c c / c
 c c 
c c  
c :  
c c c c 
c 
c c c c c
6c c c c  c c c c c c  c &c c
 c c  c c 4 c

c %c c c  c c c 
c c c 
cc 
c 
c c ccc 
c 
c 
c / cc & c 
c c8 c  cc 4 c cc
6c c c c  c  c c c 
c 
c c 
c c c 
3c c 
c 
;; c &c c 
c /c  c / c
 c 

c   c 
c  #c  / c c  c   

c  
cc cc 4 c
6 
c  c c c 
c c 
 c c c  c c c c c c Sc 
c
# 3c c c c c c c c  c  
c c c c c c c c  
cc & c  c c 
c  c 
c c ;; c #
c
6 
c 4 c c / c
 c c c c 
c c c  
c c c 6 
c c 
& c 
c cc 
c 
#c 
 cc cc 

c 

c&c
6c 
c c 
c c 
 c 
c 
c 
c c c c 4 c c 
c  3c 
c c c 
c c 
 
c 
c c c  c c / c  
cc & c c 
' c c 
c "c 
c c c c
5 c  c &c 
c c 
c c  c &c c c Jc c c c c c  

c c # c c  c *  3c 
 
c c Qc c 
 c 
c 8 3c+c   c c 

c c c c  3c
c 
c 
c c c 
c c 
c 
c c  c
c   c c c c c c c  c
,    
cc 8
cc c?c 
 c c c 
c   c c
6 c c c 
c c c
c cc c   c c c c c c 
c
6"3c&cc 
c cccc 
c 3cc&c 

c 
c 
cc c&c cc c 
c #c  c c   c c c c &c  c c c c 4 c c c 
c 
c
 c  
c  c c 
c c c  #c  / c 
 c c /c 
3c c ccc  
c
cc c
cc  
c c c c 4 c 
c  c c 

' c c  c &c c  c  
c c  
c 
 c 
cc 
'c cc 

c c
c   
 
:   *    
c 
c c 
c 
c c K c 4 3c&c c / c 
c c 
c 
c ?/ c c c 
c 
c #c c  
c &c  
3c #
c c c c  
c c 
c c 
c c c 
' c 
 c ?&c c / c  3c &c c c  c c  c c 

3c 
c c c 
c cc 
3c&cc  c 
c  c  
c c c 
c c 

c &c #c  c c c /
c c c 
c c 

c c c c 
c 
c  
c  

c 6 

c 
c  / c c  c c c  c &c 
 c c & c 
c 
c 

c 
c /
c  c 
c 
c c   
c

c c
c :   *  
 
 
 c /c c/ cc  
cc c c 
c c c 
c  c 
c  
c c"c&ccc 
c 
c c 4 c c c 


c c 
 
3c c c 
c c c 
c  4 

c 

3c #
c c c 
c 
Rc c c c&c c? 
cc# c c&c c 
c 


cc 
 
3c 

c c  c c 4 c c  c c c 
c
c 4 c 
c/ 
c 
& c c
 

 
 cc  cc
c /
cc cc 
c/ c
c 


cc 
 
cc c 
c c c c 
c c c "("c c c 
c "c &c c 
c  
c 
# c 
c c 
c c c  c c 
 c 
c
& 3c 
c c c c c c
 /
cc 3c c c 
c c&c c 
c

 c 
c 
c c
c 
3c c cc 

c c / 
c #
c c c c c /c c c c c c c 
3c c 
? c c c c 

c L c cc%c&c c c 
cc %;c c  

3c c c  4c 
c c c c 5c c  c  
 c 
c  
c 

  c cc c cc  
c 9c
c
:  c
6 c c 
c c c "c 
c  c  
c
 
c &c c c 
c c c  c  c c c 
c c c c 
c
 c c 
c c 
 3c #
c c  c c 
c c

3c c cc
c &cc/ 
c cc 
cc
c 
 
c / c c c  c (c c c 
c 
)26HB%%c c c &c &c c  c  
c c c ccc 
'cc 

c
c 
 
c cc c  c&c c 
c 
 c  c c   c c c c  
c6c c 
c
c 
c ccc 
c 
c 
c c  cc c $ c2 
c c&c cc
6 
c c
cc c 
3c /c&c c  c 
  c c c  c  c 
c  

c cc 

3c cc
c  
c c 
c c&c
c 
ccc  c c 
c c 
c   c c c c  
c &c 
c
c  
c
" c c c  c c 
c 
/ c c 
c c c c c c 
c  c 
c 
cc 
c&c cc c 3c c cc 

c  c
 cc c> 
c
c 
 6   

c

$ c" 
' c  c cc  cc

c / 
c

" c 
c /c c . -$-Bc c  cc
 
c 
 cc cJc&c
4c c
 c c  c 
c /
3c  c 
c  
c c
 c c  c c 
c  
c c c  c

 3c c
c 
cAc&c ;c 
c ccc 
c
L;c&c c 
c 
cc cc 3c cc

cc cAc&c ;c 
c c;L 3cc 
c  c

c  c c  c c c 
c c c c
c c c c J3c c  c c  c

c cc.cc 
c cc cAc&c ;c
c 3c
$ c) /
cc c 
c c c 
c  


c CCc 6%c &c 6-3c c 

9cc 
c)3;c
c c c 

c 
 c &c c 
c  c c c c 
c
c c Oc;>;Bc 
43c &c c 
c  
c c c  c c c Oc)!c 

 3c 
c 
c Ac &c ;c c c  c c c c c 

c 
 cc L c&cc
c  4c c c c c c
 9c c%;
c 
ccc
c c 

c)3 c
c c c 

c
5
c  


c6%c&c6-c
c!%B3c
c
c 

9c 
c)3 c

c c c  c &c 
c 
c c c c c c c 

c 
c J3c c 6 c &c 6c 
c / c ).c c &c c c Oc;> ;c
c c Oc)!c 
c6c&c6c
c  
c).c3cc
c c c 

c
  c c c c 
c c c c c c 
c 
c  


c  c 
 c c 
c %;
9c c Oc c 

 3c c 
c  c 
c c c 
c c c Oc c 
c c c 
cc 3cc 9c c Oc c
c c Oc c 
c c c  
c cc c&c 
cc 9c c c
c c c 
 c c  c &c  c 
c /
c c c c 
 c cc. -$-B9c c c c
c c c
c c 

c -$-Bc c c 
/c 3$c
c c cT --B Uc c c c c
c c VVC$.Hc;> 1;c c c 
/c 3$c
c c c c cc c
c c ccc;>$$c c c c c c
c c ccc;>c c
c c ccc;>; c c
c c ccc;>c
c c c c c *     4
c c c;>;;c
c c c c

' 
 
c c c;>;%c
c c c 
c  c  3cc cc 
9c5$cc)c 
c /c c  c 4 c ;;c c &c  c c
c c 2 Oc;>;1c c c  c #c  c c 
c
c c Oc2Cc
 3c c 
c 
c /c  c ccc
c c 
ccc))03;c R cc c
c 

c 6" c &c 
c 
'c 
c c  c
c c OcW;;;;;; Wc R  c c c 
c  
c cc 3c c 
c 
' c c 
c c = 
c 
cc 3c &cc
c 
cc/cc c
c c Oc).c
/ c c c c c 
c ?? c c 
c
c c OcW;;;;;;;;Wc R  c c
!c c 
c  c c c c  
c
c c Oc).!c  

c
c
c 

c c c &c
c c c cc))03;c
c 3c &c c c 
c c 
/ c c
c R cc c;c
 c&c / cc c 

c c c)!c 

9c 
c)3;c R 
c
?c! cc 
c c c
c c cc c
c c 
c)3 c
c c cc c
c c c 

c
c c c 
9c c%;
c
c c 

c)3;c
c c c 

c
c

$ c" c 
 ccc  cc
c 

c 
c

c

6 c 
c 
' 3cc 
c 
c cc c c 
c  c c &c  c 
 c c  
3c  
c c c   

c c $ c" c 
 ccc  
cc 

c  c c /c &c c 
c 
c 
c c c 

c 
c 
c c  c  c c  c c 
/3ccc ccc 
cc c  

cCC3cc c 
 c c  c c 
c c c c c 
c c c 
c 
3c cc> 
c c c c 
c  
c c 
c  3c c 
c c
c  

c 
cc  c  c cc 
c? c
c 
cc c
&c(3ccc  cc 
c cc c  cc cEJ/3c cc cc c
c 

cc cc c  c  L 3c  
c 
c c  
c 
c / cc cc 
cc ccc   3c c ccc 

c? c #c
 

c 

c c /c c /c c c c c 
c
c c c &c# 
c&cc 
cc/c /c  
c c 
c 4c c c c  3c 

#c  c c c c  
3c c c c? cc  

cc   

c 
c 
  

c
c cc 
ccc  
cc 8 c 
c 
cc c7J/3c 
c 
'c  
3c c  
c  
c c  c c  c #
c c 
'c c 
cc cc c 
cc  c 
3c c 
c  
cc  9c 
/c c 
c 
c 8 c  c  
c c c 

c &c  c c c  c / c c c  
c c c 
c 
c c  
c 
c c c c 
c c c c c 
  

c 
c ?&c 
c c c > c 
c/3c c c?cc/cc
c 

c c 
c c&c 
cc 

cc 

c 

c c /c > 
c c 3c 
c 
'c 
c  
c c c 

c c c 
c 
 cc 
'cc   

3cc #
cc 
c 
c /c c 

c c ) c cc 

L   

3c c/cc6" 3c&cc 

c #
c 
cc
c 
cc/c c

$ c" c 
 c c cc 
 c 
c c c  c c 
c

'cc   

c  
 c c 
c  
cc  9c
? c c 
c c 
c  c 
c
  
c c c  c c 
c  c 
c 
c  
c 
c c c /c > 
cc 
c c c 
c 4c c c c 
c 
c 
c 
c cc cc c c7J/3c cc 
c 

c  c 
c  
c c /c  
c c 

c
c
c 
# cc 7J/c 

cc# c 
c c c ccc ;;c $c
&c 
c c c  

c  
 c c
 cc c cc cc 9c
c $ ?c cc c c
ଵ c  
c
$cFcଶ஠ୖେcFc ;;;cJ/c
5c 
c c c c c c 
c c cc 
c 
c c c  

cc  
c 4c  
c c c  3c
%A %c Xc c c c c /c c c  c c c 
c 
c 
'c? c c c 
c
c c
7Xc c 
c c c c %B;c Xc &c c c  cc c cBBcJ/cc c  cc  
c c c c c ;;1c 7J/c c c c 
c c c  9c 
c

c

$ cc" c 
 ccc  
cc
c 

c
c
c
$ c$ c 
c
cc c7J/c
 c 
c c c 
c  3c 
8
c c c 
 
 c c 
c c c 
c 
c c c
 
c 
c 
3c 
c c c 
c c 

c c c c c c  c c
 c c 
c c c  c c  c 
cc&cc 
cc c 
c cc
&c c 
c c c "c c / c c 

'3c &c c 
c 
#c c c c  c
 cc 
cc c  
L c&c cc 
c c 
'cc"c 

c 
c 
c  c c 
'c  c c$  c 
c 
c c  
c c c 

3c 
 c c 3c c c  /c c c c  c  c &c &c c 
c

c &c c /c c c 
3c 
c c  c c 
c 
c >
c c /c c c c 

c c 
c 
'c c c c c 
c c c>
cc/c cc/c
 9cc 
c c  
c  
c c 

c  
cc  9c c

c

c

c
6cc c c c  c(c 6c cJc &cc c  c 
c  
cc 
)26HB%%c  3c c c c Jc 
c c c
 c cc 
c ccAc&c c c 
c
c  c  c 
c ;;c c &c B;;c c
  ccc ccc c

c

$ c2 
cc  c c 
c&c c

c / 
c

" 
8
c c  c  c c 
'c c 

3c 
c c c  c / c c 
 c  c c c c c c c 
 c)26HB%%ccc
cc ;c
c&c 
c c 
 c c ;3c c c c 
c c $ 7c" c 
 ccc > cc 
c cc  c%c&cccccccBBc (c c  c)26B%%c&c cJcc 
c "c   c c  c c 3c 
c c 

cc
c c  c c  c c
 cc
cc
O?c 
c c
c 
c 5c  c c (c 
c c c c c c 
c &c "c c (3c c  c 
c  c ! 
c c   
c (3c
!Y;; cccc c cc c &c c c 
c c  c c c
&c c 
c c c c 
c c c c c c 
 c&c cccc  cc 
c c c 
c c 
c ? 
c c
4c 
c  
c c c c  c c c 

cc
c c &cc 
#c c cc cc
 cc 
9c 
c c 
c /
3c ? c 
c 
c  c c 
(c c c c c c 
c c  c !c c @ cZ B%%Zc 
 c  c !Y;;;;;; ;c 
c c c c @ & 
cFc ;%A;;c  
cc"c
c & ccc  c 
c c
" c Gc 
cG c3cc 
cG c3c" 
c 
cG c3c" c 
c
cc  c c!Y;;;;;;; c 
cc c
G c 
c cc"c? c
c ccc  c " cFc;c 
3c &c  c  c c  c 
c c cFc;c 
c cc c cc"3cc 
cc c " cFc%%c
 cFc;c
!c 
#c!Y;;;;;;;;c
" cFc;c
" cFc;c
"c 
c c 

c  
c 
c  c c c 
c c Jc c c  c c 
c ?/ c c  ccFc c3c 
cFc c3c cFcc 
c&c c
c /
cc 3c&c
4c 
c c cc
c 
c
c /
c c 
c&c c c / c
cFc;c 
c c 
c c
. 9c
c
c 
cFc c c
" 
cFc c[c% c c
" cFc ;c[c%-c
c
c 
cFcc c" 
c c c 
cFcc c" c
c
GcFcH*;+c
c
.cGcUcc)? c 
cFcc
6 
cGcTcc)? c 
cFc c
6 
cGcFcc)? c 
cFc;c
6 c.c
c
H c. c
6 c
c

$  c 4c 
c c c  c  c 
c c c c  c c 
c c c 
9c

c

$ c" c 
 c cccc
 cc 
cc c c

cc

c

c

c

c

c

c

c
c <<?8&<2<<9
 c c c c 
c c 
c c c
 c 
c c & 3c ?c & c 

#c c c c # c 3c c 
 cc c 
c cc cc ccc 
& c c 
c &c 
c c 
3c 
?
c 
c 
# c 
3c
c
c 
# c 

ccc 
cc
O c 
 c 
c  #c  
c c 
4c c 
c
 
c c 
c  c c / c c 
c 

3cc
c 

c 5&)1.A9<)<?8
5:
ccc6 c c 
c c c 
c c c # c c 
c c c c c * c  c >>+c 
c cc c # c cc c c c
$ c% Lc, cc 
c 
c c 
3c c 
c  
c c c  cccccccc c 
c 
c cc 
cc 
c 
ccc ccc" c c 
c  4 

c 
c  

c c 
c c c c # c c  c c 3c 
c  c c# c c 
c 
c c c 
c 
3c c 
c 
c #>
c &c 4 
c c c c  cc# cc cc 3c c cc 
c c / 3c #
c c # c c c c  c c  c c # c c 
c 
c 
# cc cc c 
c cc  
c? c c 
cc# cc 
3c c
ccc c   c c # c c 
3c 
c c 
c  
c cc  
c c 
 / c / c c # c c  c c 3c c 

8
c 
c c # c c  c c c 
/
c c 
c  # c c c 
c &c 
 
 c  /
c c c c # 3c 

c ? 
c c c 
c c c c # c c 
cc# cc c) 
cc cc 
c c c c c c # c 3c c c 
c 

c 
cc;c 3c  c 
cc# cc 

3ccc c
c  

c 
c* c
>>+c%c cc c cAc cc ? c
c

c
$ c% Lc 
c
c
cc c  c  c c c  
c c c
 
 c c & 3c 
c c c c c
 c c c # c 7c )GB;c c c
 c  c c c # c c  3c c 
c

c 
c 
c c 
c c c c >c

c  
c c 4 
c
 c  c c c c c >c c
 4 
c 
c c  c  4
c c c
c
$ c% Lc, cc cc c  
c 3c ;c 3c c 
c 
c 
c  
c  

c &c c  
c   
  


cc# cc 
c 
c IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
c IIIIIIIIII
c I!"
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
c IIIIIIIIII
cccc  c 
c  
c c c c 
c I #  

c 
9c  
$ 
c %&" 
 '()*
c (+ 
c  
c 

    
)c% Lc2 
c c c 

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

  5 
IIIIIIIIII

    
I,-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
5  IIIIIIIIII
3 c c c  %()))))(
/ c c c )()))()
))()())
6 c c c )))()))
7 c c c ))()())
)()))()
8 c c c
()))))(&
9 c c c 
: c c c . 
"
- c c c 
c /0+1
ccc$  c c  c c # c  c c 2/0+1
 2( 
c c  c 
c ? c c  c c 
c +10312+ 

c 
3c 
4c c c  c c c 10231#4 .

ͳ‫ ݈݁ݔ݅݌‬ൌ ͲǤͳͺͶͷܿ݉c 
>c c 4 
c
9c 2(


ccc c 
c # c

c 
c c 
  3c ccc #c c c 
cc #c 
c
c 
c  

c c 
 
c 
  cc c IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
c IIIIIIIIII
c I 
,
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIII
c ,.0:<?8 

6c # c c  
c 
c   c  

 

 c
O c c 3c c  c 
c   

c c 
c c c  
c &c IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 
 c c > c c c 
c IIIIIIIIII
I  
  c IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
c IIIIIIIIII
I   
 
0+( 
20+( 
2(
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (
IIIIIIIIII 5)
I  (
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 23((
IIIIIIIIII 2) 
553( 
  
55 
$52 
 
223( 55(0 68 
3(23(( $$(0 68 
2) 
553( ( 
55 (0*0 68 
$52 6 5 
3( 7 $ 
223(  3( 
3(2( 
2) 
553( IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
55 IIIIIII95 
$52 
3( IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
22 IIIIIIIIII 
3(2+(( 6 64)#(:/* 
2) 7 74)#(:/* 
553( ? c c 
c c c > 
c 
55 
$52  cc 
cc 
9c 
3( 
22+( c 0 
r g 
2+(( 
2)  
553(    

55 
$52 
   
22+(  
+(2+(( c 
2)
6 c 
c 
c c c 
c c c c 
553( 
55 ?  c c c c 3c 
c c c 
$52  c c c 
c c c c  c 
+(
 c 
8
c  c c c c  3c c 
22+( 
+(2( K c 
c  
c c c c cc  c 
2) 3c c cc c
cc  
9c 
553(
c 
55 
$52 
+( 
22 
+(23(( 
2) 
553( 
55 
$52 
+( 
223( c 
$ c%cc.  c ccc) & c 
2) 
553(
·c · r  g 
55 
$52  
$ 
) %&" 
 '()* 
 (+ 
  
c 
 c  c c  c 
c ? c #
c #c 

 c 
c
 c 
c cc
c 
3c
c c 
 c&c 3cc  c  c c 
c c
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  c H!c 
c c 
c 
c 
c c c
IIIIIIIIII
I, 6 

c  
c c 3c c c 

c
7  
c c/c&c c c 

c  
c
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII c 3c cc  c &c 
c 
c
IIIIIIIIII 
6 5 c  cc c /cc c
cc c 
c 
c 

c c 
4c  c  c c & c c 
3c c c  c  
c 
c c c 
' ccc c c
c &c 
cc>
3c 

8
c 
c  /c c  c  c 
c
 c 

c  
c & c c c 
c 
c & c c
;%3c 
c c c  c  c c 
c c  c c  c c  3c 
8
c 
c c   c #
c 
c 
c  c c 
 
c cc c c&cc & c c $ c%cc.  c6 
ccc & c 
 c  3c c K c 
c  
c c  c c  
/c c
c ºc ·r  g
c


 

 

c
6c c  c  
cc# cc 
c
c c  3c 
c c 
c 
c
 c c
c  ccc c c c&c 
c c c
$ c%cc.  c! /ccc & c c #
3c  c
 c c 
c c # 
3c
0c r  g 
c 
c /c c c  
c c  c c
c  c c
 c c 
cc c>cc  
%()))))(
3c 
c
c & c c c  c 
)()))()   cc ccc c> c 
))()()) 
)))()))
c  3c 
c  
c c  c c 
c 
))()()) 
ccc  c
c 
)()))() c 
()))))(& 

.  
" 

/0+1 
2/0+1 
2( 
+10312+
10231#4 . 
2( c 
c 
$ c%cc! 
c 
ccc & c 
c 
c 

c c
6 
c 
c c c 
c c  c c c 

 c c  3c 
c c ? c c  c c c 
& c 
c 'c  c 
c 
c c 0 g  
> 
ccc c cc cc c c
# 
c c  
3c c  c c c 0+(  

c 
c c 
 c c  c c 20+(
2( 
' c c #
c  c c c 3c c ( 

c 
c 
c  c c  

c  

c 5) 
c c c c  c c / c 
c (
23(( 
& 
cc cc c  
c c c 2) 
c\c c 
cc1c
c c1c 
3c c 553(
K c 
c  
c c  c c c & c 55
$52 
/c c 
c 
c>cccc ccc & 3c 
223( 
3(23(( ?
c 
c 
c  
& c c c  
c 
2)  9c  c 
c cc  cc cc 
553( ? 
c   c c  c >c  3c c 
55 
$52   c c 
c 
c c c  c c 
3( 
c 
c\Qc c 
8
c  c&c 
c c 
223( 
c >
c  
c c c  c c 
3(2( 
2)  3c 
c c c >c  c c 
c c  c 
553(  c 
55 c 
$52 
3( 
22 
3(2+(( 
2) 
553( 
55 
$52 
3( 
22+( 
2+(( c 
2) $ c%cc.  c 
c 
c c cc 
553( c c 
55 c 
$52 
£c r 
¢ 
r 0r  
22+( 
+(2+(( c 
2) 6 5 
553( 55(0 68 
55 $$(0 68 
$52 
+( ( 
22+( (0*0 68 
+(2( 6 5 
2) 7 $ 
553(  3( 
55 
$52 c 
+( c 
c c 
 c c c  c c 
22 
+(23(( c c c c 
c
c  c 
c 
c 
2)  
c  
 
c c  c  c 
553( c  c c  c c c & 3c c 
55 
$52 / c 
c c c & c 
c c 
+( 

 c  c
 c 
c >
c c 
223(  c c & c c  c c
 c 
c 

2) >
c c 
& c c 
c c c c 
553( 3c c 
c 

c
 cc cc 
55 c 
 cc
c 
c c c 
$52 
) \c c c Q3c 8 c 
c  
c c 
c 
  
c  c 
c 
c  
c c
c 
  c c 3c &c c c  c c c c 

 c c c  c c c 
c 
c c 

 c &c '3c  c c 
c 
c 
 c  c %c  
c c  c c 

 & 3c c 
c 
c   c c 
c c
c
6
c c c  c c # c c c c c c
 c 
c 
3c 
c  c 
& c&cc c 
ccc c 

c c %c 

c c 
4c  c c 
c 
c 
cc c 
c
c  c c c & c c%c  
c cc c
c 
c
c 
 
c 
c c\ccQcc
Œc   
¢ 
r 0r 
c 
6 64)#(:/* 
7 74)#(:/* 

 c K c 
c /c c  
 c c 

c c  c c 
c 
c c >
c c 
4 
3c c c  #c  
c c 

c c 
#c c c 
c c  

c 
c c 
c  c / c 
c 
 cc 
3c c 
c> c  c 
c cc c>c cc  c
c cc
; B%c c 
3c
4cc cc 
cc c>c 
c  

c  c c 
c c c 
 c cc# cc c c 
cc  

c
c c 
 <8&2=BB<. 6c  c 
c c  c c c c
  c c c c 
c 
c 
c c
6c c c c  /c 
c ? c  c c   c c c 3c c c 
c c c c 
 cc cc/cc. /cH #cc 
cc c c  3c 
cc c
0 
cc2c5c /c c 
c
c c /3c 
cc / c c c c c c 
 
c c  c  
c c c c 
c 
c 
ccc cc 3cc c 
cc
Jc 
c c 

c  
c c  
3c c c&c 
ccc 
c 
c c 
c ?c #
c #c c  c c 
'c c c
 c c 
c 
c 
c  3c  c c c  

c c  c#c

5c /c 
cc c 
c 

3cc cc 
 cc c c 
3cc cc 
c 
c c  c c / c &c c 
  c 
cc c

6 cc 
cc 
c 
c 
cc  cc 
c # c 3c  
c 
4c c # c c  c
c 
c c c c c c 
c c 5c 
& c c 
c c 
c c c 
c $ c-cc( 
ccc. /cH cc0 
c 
 c c c  3c c c c # c c c 
cc & c 
c 
c6c  c c 
c 
c  c c  c c c & 3c 
c 
#c
 
c 6c  
c  c c c  
c c 
 
c c  c c c
c 
c c 
cc 
c 
cc cc 3cc  cc c 

c 
3c 
c ?c c  c  3c c c 
c c  c c c c 8
c c c 
& c

5c 
cc cc 3c 
c/c ccc
 c 
c c c 
c 
c  c 
c c  
c 5
c 
c c 
c c 
 c 
c c cc# cc c c 
cc 
c ccc c 
c 
c c  c /c 5
c 
c 
c c  
c &c 
c  c ?&c  c c 
 c 
3c  
c 
c c c  
c c 
cc c 
c c?c 
cc

6 c c 
c c $ 3c c c 
c  c 
c / c c c c cc 
3c 
c  c c  
c c  c c  
c c 
c c c c  c  3c c c c 
c 
c c c c # c c  c c 
# c
c 
c c  c c c # c c 
c5c c 
cc c&c 
c c 
c? 
ccc 
c 
c  c c
c 

c c / c c & c 
c c c c c 
 c) / c$ c 
1c2"65c".C,2.c"65c!)c 
c
c
6 c 
c c 
c  
c 
c c 
c c
  4c c  c c c # c c 
c 
c c 
c c?  c
c 
# 
c &c 
c c  
 c 

c c 
c c c &c  

cc
c
c 
c O   ð   
c 
cc 

c c 
c cc$ c $ c1c6
cc c&c) 
c 
1c 6c  c 
c c 
c c / c c c 
 c cc c # cc? c c 0 c /c 
c 
c 
c c  c 

c c
c
cc  cc 

c&c
c  
cc 
c* 
c&c  +cc
c 
# 
c c 
c 

3c c 
c  
c c 
c 
c୧ c c‹cFc;3c 3c3cc 

c 
c c&c 3c 
 c c
)  c c c 
c  
c  

3c

c 
c  
c  c c  
c
 

c

c
$ c1c cc
c
6 c c  c  c 
c c  
c c 

 c c 
c 

c c  c c  
c c 6c 

c c c c c 

cc 3cc cLLc $ c1c2 
c 
c
c c
6 c c  c 1c 
c  
c 
c 
c c 6 c c  c 
c  
c  c c 

c
  cc
c 

3c
c 
c
c &c c 
c 
c  
c c  c 
c 
 
c c  3c &c 3c c 
3c 
c 

c c 

c 3c 
4c c c 

# c
c
c÷୧ cc 

3c&c 
c cc  cc / c5c 
cc 

c 
#c 
# 

c c &c  
c 
4c c c c c;c 
# 

c c c  c c " L c
J  c 5c  c c c  c c  c 
c c

଴ଵ ൌ ”ƒ•ሺœ଴ ǡ Žଵ ሻ‘–ሺœ଴ǡ Ʌଵ ሻc
 
9c

଴ଵ
ͳ Ͳ Ͳ Ͳ …‘• Ʌଵ െ •‹ Ʌଵ Ͳ Ͳ
Ͳ ͳ Ͳ Ͳ •‹ Ʌଵ …‘• Ʌଵ Ͳ Ͳ
ൌ൮ ൲൮ ൲
Ͳ Ͳ ͳ Žଵ Ͳ Ͳ ͳ Ͳ
Ͳ Ͳ Ͳ ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ͳ
…‘• Ʌଵ െ •‹ Ʌଵ Ͳ Ͳ
•‹ Ʌଵ …‘• Ʌଵ Ͳ Ͳ
ൌ൮ ൲c
Ͳ Ͳ ͳ Žଵ
Ͳ Ͳ Ͳ ͳ
c
c

ଵଶ ൌ ”ƒ•ሺšଵ ǡ Žଶ ሻ‘–ሺœଵ Ʌଶ ሻc
c

ଵଶ
ͳ Ͳ Ͳ Žଶ …‘• Ʌଶ െ •‹ Ʌଶ Ͳ Ͳ
c

ൌ ൮Ͳ ͳ Ͳ Ͳ ൲ ൮ •‹ Ʌଶ …‘• Ʌଶ Ͳ Ͳ൲
c

Ͳ Ͳ ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ͳ Ͳ
Ͳ Ͳ Ͳ ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ͳ
…‘• Ʌଶ െ •‹ Ʌଶ Ͳ Žଶ
c

•‹ Ʌଶ …‘• Ʌଶ Ͳ Ͳ ൲c
ൌ൮
# c 0   
Ͳ Ͳ ͳ Ͳ
) c c  #c " c c c  #c
Ͳ Ͳ Ͳ ͳ
. 
c c  
c c 2? 3c
c ? c 
c c 
c > 
c c  c
c  cc c &c cc 
c cc c
c  c
ଶଷ ൌ ”ƒ•ሺšଶ ǡ Žଷ ሻ”ƒ•ሺœଶ ǡ Žସ ሻ‘–ሺ›ଶǡ ͳͺͲιሻc
c
c  cc c c 
c 

c Žଵ ǡ Žଶ ǡ Žଷ c
 cc #c" c 
c c c 
c 
ଶଷ
 
c c 
c Žସ c &c c  
c Žହ c
ͳ Ͳ Ͳ Žଷ …‘• ͳͺͲι Ͳ •‹ ͳͺͲι Ͳ
Ͳ ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ͳ Ͳ Ͳ൲
ൌ൮ ൲൮ 
c  
c Ʌଵ ›Ʌଶ c Qc 
c  #c c
 c c c c &c c # c c  c 
c
Ͳ Ͳ ͳ Žସ െ •‹ ͳͺͲι Ͳ …‘• ͳͺͲι Ͳ
Ͳ Ͳ Ͳ ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ͳ
ͳ Ͳ Ͳ Žଷ െͳ Ͳ Ͳ Ͳ
 
c c 6 c $ 

Ͳ ͳ Ͳ Ͳ ൲ ൮ Ͳ ͳ Ͳ Ͳ൲
ൌ൮
Ͳ Ͳ ͳ Žସ Ͳ Ͳ െͳ Ͳ
Ͳ Ͳ Ͳ ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ͳ
െͳ Ͳ Ͳ Žଷ
Ͳ ͳ Ͳ Ͳ ൲c
c
ൌ൮
$ c1c! 
ccc #c" c
Ͳ Ͳ െͳ Žସ c
Ͳ Ͳ Ͳ ͳ
6 c c  
c   c c c 
c c 
c

ଷସ ൌ ”ƒ•ሺœଷ ǡ Žହ ሻc
c  c c c 
c 
c c  3c c c

ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
 cc
c 

c
c  

c 
9c

Ͳ ͳ Ͳ Ͳ
ଷସ ൌ ൮ ൲c
Ͳ Ͳ ͳ Žହ
Ͳ Ͳ Ͳ ͳ
c 
!  
"  
c  c c 
c 
c c c c  

 c c c  3c c 
 c 

c 
c  

c 
c c
) 
 c

c
 c c c c c 
3c 
c  c
 
c c c
 c 
c 
c c  c
c cc c c 
c 
cc cc
c 
3c c  c c c c c >c c
 cc  c
c

c c
c
c
6 c 
c  cc c
c /cc 
cc 

c 
/ 
9c

c

c 
 
 3c 
c c c /c c c  

 c 
cc  c  cc cc $ c1cc 

ccc #c" c 

c c c  3c c 
c  
c c  c c c 
c  
3c c c c 
c  
3c c c 
#
cc / cc 3c 
c  
c c  #c. 
c

c  cc c c 
c 

c Žଵ ǡ Žଶ ǡ Žଷ c 

c 
c c 
c c c  

c c cc #c. 
c 
c c c 
c

 
c c 
c Žସ c &c c  
c Žହ c 
c 
c 
9c
 cc c c

c c
0 c /c 
c 
c 

c c 
# c c $ c1cc! 
ccc #c. 
c 

3c 
c c 
c 4 
c &c  
c c 

3c c c c 
c c c 6 c c  
c   c c c 
c c 
c 
c  c
c
cc 3ccc  cc
c
"c c  c c c c c  3c 
c  

c
c  

c 
9c
 cc  
c 
9c
c
c
" cc 

cc 
c #c ccc c
&ccccc c  
cc
c  
c
  
c

c
"c c  ccc #c c cc c 
cc c 
3c 
c c 
cc c 
c
 c
c 
cc  cc cc 6 cc  
c 

cc 
9c 
c c 
c 
cc ccc 
3c 
c  c c c c c >c c  c c c  
c c
" c
4c 
c 
c c 

c 
c  # c c

 
3cc
cc cc  c
cc  
c
 c
c
c
c 
c cc 
c 3c c
c c 
c c c  c c &c  c Rc
6 c 
c   c c c 
c c / cc
 c 
c
c 
c cc
 
9c 
cc 

c 
/ 
9c

c

c
c
Qc  c c c 
c  cc  c c
 
c c 
c c 3c c 
c

 
3c 
c c c c $ Rc  c c 
c
c c /c c  
 c 
c c
 c  c c  c c 
c c c  c c 
c
 
c c  c c  c  
3c c c
 c 
c  
c c #
c c / c c
 c 
c  
c
c 
c c 
c
c c  

c c c 
c 
3c &c
 c
cc
 
3c cc ccc
c  
c  9c
c 
c 
c c c 2 /c J 8 c c c
( c c  c c 
c &c c c /c  

c c 

c c  c  c c
 #cc 

cc 
ccc #cc 

c c c c  c c &c c c 
c c c c
 c3c &c 
 c 
cc  c;c6 c 
c  
c   c c c c 

9c
c
 c c

c
c
Qc  c c 
c 3c / c 
c #
c c  

c &c  
c c c /c c $ c1 c #c. 
c c c
#
3c c 
8
c c c  3c c
 
c 
c
 
9c  cc

c
c
c"cc  cc
c 

c 
c
9c c
$ c1?c #c. 
c cc
c
c
c
"c 2 c # c
c
0 c /c c c  #c  c c
 c  
3c c ? 
c c  / c
c 3c
c
 
cc 
c 
 c
c 

c
 c 

c  
3c  

c c 3c 
c
  

c K c c 4 
c c c
  
c c 
c c  c
c
c c / c 
c 
c / c  c c 
cc  
c c
c #
cc 
c
O c c ? 3c c c 
c /c &c 

3c cc c 
9c #c  
 3c 
4c c c ?  c
c c c 
 c c 
c c 
c
 
c
c  
c c 
c&c c  cc 8
c
c c 
c
c c
c 
c 
 c 
c c 
ccc #c 
3c 
c c c 
c 
c  
3c 
c  c c 
c c 6 c c  
/c c c 
c  
c cc c
c

c
c
"c 
c c  
c c c c c c
 c c c c  #3c 
c c c c
 c  
 c 
c 

c 
#c c L;<c c
A-<c6 c
c 
3c 

c 
c 
 c
c

c c
$ c1c2 c # c $ c17c 
cc c  c ccc
c c
"c c  
c  c  

3c c 
c 

c&cc c/c
c
c
cc c
c c c # c c &c 
c > 3c c c 

c 3c  
c c c c L B<c c AB<3c 

ccc 
c
c
c

c
$ c1c 
cc c 
c ccc
c
6 

c 

c  c 
c ? c
 
3c c c c 3c 
c
/
c # 
 c c  c
 c 
c c

cc c  
c
c

4c 
c  
c c c # c c  c
 3c c  c c c c c c c
c 3cc c cc 
 cc cc
$ c1c 
cc c  c cc c 
c # 
c c  #c 
c "# c
c 6> cc;c 3c"# c.  ccc c
c
6c  c
c c > 
c c c
 c
c 
cc
c 
c 
c&c

c 
c c c 
c  
c 6c
 c cc 

cc  c cc
c 
c> 
c
5c  c c  c 
c c > 
c
 cc  
c 9c
c

c
$ c1 c"# c> cc# cc c
c

c
" 3cc*+c~c ] c  
cc cc
 
c 
c &c O*+c ~c ] c 
c c
 cc 
c  
cc
c
6 c 
c 
3c c  c c *+c ~c -] c 
c

 
c  
c ~c c c c 
c c
 c  
 c c c c 
c c

‫~ ݔ‬c cc
 
c  
c* c  

+c

c
c c c cc ccc cc
$ c1 c"# c  cc# cc c 
c c c  c c 
' 3c
c 
c c
c  

c 
9c
0  c 
c & 
3c 
cc# cc c 
c&c  c yc 6
cc  ccc cc

Ͳ
 
c
തതത
଴ ൌ തതതଵ ൌ തതതଶ ൌ ൥Ͳ൩ Ǣc
ͳ
Ͳ
തതത
ଷ ൌ തതതସ ൌ ൥ Ͳ ൩ Ǣc
െͳ
c
c
yc 
ccc cc 
c 
c
cc 
cܱ଴ c

Ͳ Ͳ
c

തതത଴ ൌ ൥Ͳ൩ Ǣܱ
ܱ തതതଵ ൌ ൥ Ͳ ൩ Ǣc
c Ͳ ݈ଵ

݈ଶ …‘•ሺߠଵ ሻ
$ c1 c, cc c ccc c

തതതଶ ൌ ൥ ݈ଶ •‹ሺߠଵ ሻ ൩ Ǣc
ܱ 
#c

Ͳ
c
6c 2 c" # c 
? c 3c c / ccc cc # c c 
c c 3c 

c c 
c c 

ccc cc 
cc
c
݈ଶ …‘•ሺߠଵ ሻ ൅ ݈ଷ …‘•ሺߠଵ ൅ߠଶ ሻ
തതത
ܱଷ ൌ ቎ ݈ଶ •‹ሺߠଵ ሻ ൅ ݈ଷ •‹ሺߠଵ ൅ߠଶ ሻ ቏ Ǣc
݈ସ

݈ଶ …‘•ሺߠଵ ሻ ൅ ݈ଷ …‘•ሺߠଵ ൅ߠଶ ሻ
c

തതതସ ൌ ቎ ݈ଶ •‹ሺߠଵ ሻ ൅ ݈ଷ •‹ሺߠଵ ൅ߠଶ ሻ ቏ Ǣc
ܱ
݈ସ െ ݈ହ
c
c
c 
c6c cc 
c 
c
&c 
c 
9c

‫ ܬ‬ሺሻ
c
‫ܬ‬ൌ൤ ௩ ൨ ൌc
‫ܬ‬௪ ሺሻ

‫ ܬ‬ሺሻ
c
൤ ௩ ൨
‫ܬ‬௪ ሺሻ
Ͳ തതതଵ ‫ݔ‬ሺܱ
തതതସ െ ܱതതതଵ ሻ തതതଶ ‫ݔ‬ሺܱ
തതതସ െ ܱതതതଶ ሻ തതത തതത
ൌ ඄ ଷ ସ ඈc
Ͳ തതത
ଵ തതത
ଶ Ͳ Ͳ
c
c c c 

c á cc 

c
c

Ͳ െ݈ଶ •‹ሺߠଵ ሻ െ ݈ଷ •‹ሺߠଵ ൅ߠଶ ሻ െ݈ଶ •‹ሺߠଵ ሻ െ ݈ଷ •‹ሺߠଵ ൅ߠଶ ሻ Ͳ Ͳ
c
‫ۍ‬ ‫ې‬
Ͳ ݈ …‘•ሺߠ ሻ ൅ ݈ଷ …‘•ሺߠଵ ൅ߠଶ ሻ ݈ଶ …‘•ሺߠଵ ሻ ൅ ݈ଷ …‘•ሺߠଵ ൅ߠଶ ሻ Ͳ Ͳ‫ۑ‬
‫ێ‬ ଶ ଵ

ൌ ‫Ͳێ‬ Ͳ Ͳ െͳ െͳ‫ۑ‬c
‫Ͳێ‬ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ‫ۑ‬
‫Ͳێ‬ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ‫ۑ‬
‫Ͳۏ‬ ͳ ͳ Ͳ Ͳ‫ے‬
c 
 cc 
c
cc 
c  c cc 
#c" c 9c
c

c
c 
4
cc  
c 9c
c

c
c c
c   c 
c
" D7D :! ! 
6!7C " 7C  c
c   
c c c 
' c 
c c &c 
c
6 c c  
c & 3c 
c   c 
c c 
c # c 
c  
c ?
c 

c 
c c c ? c c 
' c 
c 
c c c / c c c 


c &c 
c c 
& c c 3c c & 3c c#c c4cc 
c 
3c cc
c

 c  3c 
c c c c c #
c c 
c 
' c&c 
cc c c 
c 
c c  
c c c  c c c 
c  
c c 
c c   
3c 
c 
 /
c c  c  c 
c 
c &c 
c
c ? c  c > c  c c

c cc  
c c c 
cc 
' c # c c c   c c
 
c c 
c  
c c  3c c  c 5 c  c c 
c  
c c c 
' c 

c c cc cc 
c c c c cc 

3c ccc&c 
c 
4cc 
c 

c  c c  3c &c c  c c 
c 
c 
c 
c 4 c ? c 
c 
 c
 cc 3c 
c c c  c"c  
c &c c c c c 
c c 
c ccc 
ccc c cc 

c ? c c 
' c # c c c  
3c 

' c c c  
c c c  3c > 
4c c c c c / c c 
' c # c 
c c 
c 
c &c c 
c 
c ?
3c   c  

c &c c  c c c 
' 
3c 3c 4 c c  

c c c  
cc 

c&cc c  
cc cc 
 c  c c 
c 
3c c c c 
c  c c 

c  c 
c 
c 
/c?cc8 
c 
'
cc  c 
c6 
c  
c ccc c
* +cc  c 

c cc c c 4 
c4cc 
 ccc 
' c
c c c  c c 3c &c c 
c
6 c  c c c  #c c c  
c * c   c 
c
 
c c  

c 

c c  #c c c  
+3c c 
c c 


3c c 
c c c c  

c c c c 
c 
c c c   c c  c c 


c 

 c  #c 3c &c c c 
c 
c
 
c 4 
c c 
c 4c ? c c 
 c 0 c c 
c 
c  
c c 
' c c 
cc 
c c"cQc c 
ccc #c ccc cc 
c
4c cc 
c  

3c c 
c c 
c 
c c
c c &c c  c c 

3c &c c c 
 c  c 
c 
c  
c  c c  c c 
c &c 
c  
c c 
 c  
c
c c
c  

c c # c
c 3c 8 3c cc# c c
 c 
c  c  c c c c 
c 
c c  c c 
c c # c c  c 

ccc cc 
c 3c&c 
c  cc cc 
 cc & 
c 
# 
 c c c 
c c c  c c c c c # c '3c c c  c c 
c 
& 3c &c c c 
c c c c c c 
c c c 
c
 
c 
c c 

c c 
c 3c c  c c c #
c#c c 3c 
c&c ccc 
c  c c & c c c  c c 
c /
3c 
c c A;<c 5c 6 c  c c 
' c &c  
c c c 
  c c c c  c c  c   
c *
c c c  c 
 c c cc c cc c 
c  

c c c # 3c  3c
 3c c &c 
c +c 
 c 
#c 
cK c cc 
' cc c 3c> 
c #
c  c c  
c c c # c 

c 
c # 

3c c  c c c  c c c 
' c c c  c c 
c c 
c c c ? c c c 

c 
c /c 
#c 
c  c &c ? #c c  

' c c c c
 c 
c 
' c  c #
c > c &c 
c 
 
c c
cc c 

c c c 
c 
 
c 
c & cQcc  
3cc 
' cc c 

c c 
c
c   c c   c c c 
c cc 3cc c 
c c c :   0 ' 
c 
c c 3c c c c &c c 
  c c c c 

c  
3c c cc c c & cc  c 
c 
c  c 
c c 
c 
c c c cc
c 
c 

c c 
3c 
  
c&c   
c c
c c#3c&c c c c c ccc 

c  c  

c c c 
c c # 

c c 
c c c 
c #
c c
 # c ? 
c c # 

c  
c &c  
c c 
c 
c c c c 
c 
 c c  /c &c > c c c  c
c  3c &c c c 
c  c 
c 
cc 
c 
c c c c?c 
c c   c  / c c  c  
c 

c 
c ?c  c 
 c c  c c c c c c c c 
c  
c c c 
c c
c 4 

c 

c 
c c & 4cc
c

c  
3c 
c 3c 
' c c  
c c 5c  c c 
c c 
c  
c c 
c
 c c c 
c&c c c c  3c &c c c c ?c 
c 
c c 
c cc cc 
c c 
cc  c c c c / c 
cc c 
"c &c 
/ c 
c c
c 
c 
c c
" c c  c c 
c  c 
c ? c 
c  3c c cc c c cc 
c 

c  
3c c  c c c 4c c c  
c c  c 
c 
c c 
c c c 
c  
c   cc cc 
c  
c 
c 

c &c ? 
c c 
c 
3c $  c 
c c 
c c  c c 
c
? c c c c c  c 
c & 
c 
c c c> c cc 
 cc 
 
c c c  c c  c  3c &c c 

c c
O c &c 

c 

ccc  
c
c c 
c  c 
' c c  c c 
c  
c c 
c  c c 
c 

c &c 
c  c c c  c 
 c 
c  
c c 
cc 
c c 
c Rc  c c  c c c c 
c  " .7 
 ccc > c #cc 
c  c 
c 
cc & cc cc c c 
c c c c 
c 
3c 
c

c 3c c c  c c c 
' c c 
c 

c c
c 
cc 
c c c 

c c c  c c 
c 
c c
&c &c c/c 

c c c #c   c&cc c 
cc 
c
c c
c 

c c K c c c  c c
6 
c  c 
#c &c 
c c 
c c 3c &c  c 
c 
c &c / c c 
> c c 
c 
c 
c  3c c c c ? c c c c c c  

 3c 
c 8 

c K
c / c c 
' 3c 
c c 
c  c c  c 
8 
c #
c /
c c  c &c 

c ?
c #
c 

cc 
# c 
c c cc
#
c 
3c  c c c
c 
c c? cc / cc 
' 3c c c
cc cc 

 
c c c c  c  
c c # cc 3ccc
c  

cc&c 
c
c 
cc"c/
c cc  3c c 
c c 
c 
' c c 
c 
 

3c c 
ccc cc cc  c c
c  c c c c 
#c c 
3c c 
 c  c 
c 
c  

3c 
c c c 
 c #c c c  c c 
c 
c cc 
cc 
ccc c 
c 
cc 3c c c c 
# c
c # 

c 

c c c 
' c &c  
c c c c  

c &c  

c c c 
c c
 c &c
 c  c  c c 
c # 3c &c c c 
c 
c 

c c 
c 
' c 

c 

c c 
c c c 
c cc c 
c  

c 
c c 
c 
cc c c  
c c 
 c c cc c
c  
c c c 3c c c c c 
E!7, 
3A 3  c c 
c &c  c c 
' c
6
c &c  c  c 
 c c  c  3c &c c  c c / c c 
c c 3c &c c 
c 
c  
c  cc
c 
cc"3c 
c  
cc 
c 
c
?
c # 
c c 
c 
 c 6 c c  c 
c 
c c  c 3c 
c c  
c 
c 
/c c c & c  
c c c c c  c 
 c 
c c  c 
c c  L 3c c c c c
 c 
c 

 c c 
c  / c c  c 
c  c 
c 
c &c 
c c  c c 
 
cc c?4 c 
c 

c c  3c 
4c c 8 c / c 
c 
c c cc 
 cc c c 
c c  c  
c  

c c 
# c
?4c  
c 
c  
c c c  

c cc cc cc c&cc 
c 
3c 
c c c  3c c 
c 
cc 
 c 
c 
3c 
 8 3c c c c c c 
 c c c 
c  c 
cc c 
cc 3c 

c c c  c 
c  c c c #
c c c 
c  c  c c c
c c c  3c c c  c c
 c &c  c  
3c &c c ?&c c 
 c c 
c 
# c / c 
c c  c c 
3c 
c  c 
c 
c ? c 
 3c 
c 
c  c ?
c / c #
c c  c c c 
c ? c  

cc
c 
c  
c  c c ?
c 
cc  
cc
6 c  
c c c c c c c 
c 8 cc 
 cc c 
c 

' c c c c  c 
c c 
 
c&c / c #
c
cc&c 43c
4c 0 6 2  ' 
c  c  
c 
c &c / c 

c #
c 

3c ccc 
' cc c 3cc 6 c c 
 c c 

c c 
c c 
c c 
c #c &c c  c c 
c
c  
c  
c 
c c c
 c
c/ c K c c  c&c  

cc  4c 
c cc  cc
&3c cc c
cccc? cc? c 
c 
' c K c & c #
ccc 
ccc 
cc c c c 
c cc cc  c c 
c &c c &c c c  c c
 c&cc cc 
c 3c
4c cc c 

cc 
' 3c 
c c  c c & 4c c 
c 

c &c c #
c  c c c c 
c 

cc cc  c&c  c 
 c c 
'c c c  c c c 
c
 c  c  c 
c 

c 

c  c 
c c 
c> 
cc/c c
c
 cc 
' c # c&c c cc8 c 

3c c c / c c c 
c c c
c 
3c c c  c ? 3c 
c 
c 
c?
c c c c c c cc 
 cc  c 
c c cc
c   cc 
3c 
cc"3c&c 
7"737.   c c   c 
 
c c c c 
 c  c 
c c 
c c c ?c c
5c  c &c c 
' c c c c c 
c 
 c&c cc 
cc
c 
3c 
c c c c c > c #
c c c c c 
' c c  c c 

c c c 
 c c 
c cc"c 
cc 
c c K c 
cc
.  c 
c 4c c 
& c c c c  c  c c 
c c c c
 c c 
3c c c c c c c  4 c 
c  c 


3c #
c c c c 
 
c c c 
4cc c&c cK cc cc 
c " c c 
c c 
c  

c 
c c 

c / 4 c c c  c c c c 
 c / c c c 

c 
c c c  
c 
c 
?
c  
c 
c 
c 
4 c c c  

c 
c c c  c c c c 
K 
cc  c cc c&c c 
c 3c &c c 
c c / c  
c 
c
c   c c c c c c 
c c c
6c c c c c  
c 
c c 
c c 
c 

' c c  c  c c c 
c &c c 
c c  c #
c c c  c c 
c
c c c c 
c & c c  
c 
  c c K c 
c c 
4 3c
> 
c c c  
c   c c 

c  c 
c c  c c 
c 4 c
 
c 
cc c 

c 
c 

3c  c 
c 
c 
cc 
c 
c c c 
c 
 c
4c c c 
c 
cc cc 1  :! 6!7
c 
0 c/cc / cc 
' cc 
c
c 


c 6c 
 cc 
c cc &
c c 
c cc c 
c 
c /c c cc 
c 
3c c 
cc ? cc4 

cc c 

c 
c #
c  
3ccc 
cc c
c 
c cc c Rc c 
c
c 
 c c c 
c 
c c "c c 
c ccc  cc 
' cc
c 
 c c c 6 c 
c c 
c c 
c /
3c 
c c 
c c #
c 
c 
 

c 
c&cc 
c  cc ? c  c c   c c 
c 
c 
c c

c 
3c
c c
c cc cc 
cc 
3c 

c 
3c 

ccc c4 
cc c
4c c c 
4c c c  c
c 

c 
c 
c  c c  c c 
c 


c &c /
c cc 
c&c 
' c  

c  
c cc 
c c
c c c 
c
c c c  c  c 
cK cc 
cc cc c 
c 
c c 
c & c  #c c  

c  
c c c 
c ?4 c  c  c c  c 
c 
c &c 
c 3c c c c c  c c > 
c c
c  c c c c 

 c c ))3c #
c c c c c # c c c 
c c c /c c 
c 
3c 
c c 

' 3c c &c 
c 3c
c c  c  
c 
cc c
 c
c 
c 

c 
c c  c c c  c c c 
c &c  c &c c  c c  

c c
 
3c
c c c  c #
c  c c c cc  
c
c  
cc 
c 
  c c 
c c /
c &c c c 
c c c 
c
c c c 
' 3c 
c 
c /c c  c &c c
c 5c c c 
c c c & c  cc c
c
c 
c? c  

3c 
3ccc 
' c # 3c
c c 
c c  cc
 c
c 
c c &c
? c ?
c  

c 
3c c 
c 

c &c # 
c 
c c 
c 
/ c c 
c &c  / c c / c #
ccc  c 

3c 
c 
c  

c c 
c c 
c c c
?4 c  
3c # 
c ? c 
c c c
 c  cc 
cc c c c

 c 

c 
c
c
5c c c  c c 
c c 
c 
3c 
8 c 
c c c  3c 
c c 
c 
c c  
c c 3c c c c  c 
c
cc 
ccc
c
5
c 
c c 
c c
c c 
c c

c & c c  c 
c  c  c c c  

c  c c c c c & 
3c 
/
c 
c c 
c 
c c  
c 
 

c  
c  c c c # c c 
c
c
5' 7& 1 !
c 
c 
' c c  c
c  
c c c 

c c c / c c  c 5
c  

c # 
c c & c c c 
' c
? c4cc cc 
Rcc 
c  
c 
c 
' 3c
c 
c c 
c 
c c 
 
c 0 c  c c c  c c
 3c 
c c 

c c c 
3c c c c 

c 
c &c c c 
c c c 
c c c 5
c  
c c c 
 c & c c c 
/  c c c 

c 


c*  
+c c c
cc 
c c   c c 3c c  c 
c
c 
/ 
3c&ccc  
c 
cc

c c  
c  

3c c c 
 c 4c c 
c  c c ? c 

c c 
/  3c  / c c 
c 
 
c
 c
c 
ccc  
c&c

 c c  c c  c c c 

c c 
 
c 5
c  
c c c 
'c 
c 
c c  c  c c  c c 

3c 
c c
c &cc cc
c 


c 
c ?/ c c c 
c 5c  c 
c
c 

c 
cc cc cc 
c &c c c 
c  
c c  

c 

c c c 
c c 
c c 0 c  c c
  c c 
  cc c c c c
 ) !"  

? ^c c2cH / 3c_( 
c c 3c
. # 
c" 
cc&c 
N3ccc3c
6cc28> 9c cH c6 3c c
;;-c
c
?^c HG 
3c_" c. c 

N3c c
3c6cc09 cJ3c;;Bc
c
?^c J cc3c_2# cc 
N3c-c
3c6c28> 9 cJ3c;;-c
c
?^c E&c3c_ cc  cc
 
c  
N3c c3c6c6 
'9c
 cJ3c;;c
c
?%^c cGc2 73c_ c c c
 N3c c3c6c609c cJ3c ABAc
c
?-^c c! 3c_ 
c 3c
 c c N3c c3c6c. 9c
  L( 3c;;Ac
c
?1^c cHc!c6 3c_ ccc&c

 c)60c c
  
c.N3c cc3c6cc
28> 9c cH c6 3c c
;;Bc
c
?B^c *# cOc2 ?+c
?9==OOO ? =OOO 
="
 

>`" C F ; ;;;c
c
?A^c H c
K
c c! 3Nc)  
c&c
 
 cc
ccc 3c
 cc
cc2)5!3cc c0!c
;c&c. B$%%cc2 ?aNccc
 c;;Ac
c c
c c c


 $ %&  '  

c
;  
  

yc º 
c c  

c c
c c c c 
c 

c c
º c  cc 

c  c c

c cc
3
 
c yc ¢ 
cc c  c c c 
c cº c
yc £ 

c c  
c c  c c 
c! 
c
 
c 
cc
 cc
c
  c 
cc c
 
c yc c c c  c  c 
c" c 
c
/c c 

c c  c c c 
c cº c
c  
c c c  c c
c 
cc 
c
c
yc º 
c c  

c
 
c" c 
c
 
 
c  c c
 
c¢c 
c 
c
 
c c ºc  c c c
 
c 
cc 
c£ cº c
6c
 c
 #c  
c  
c$ 
c$
c
yc 

c c 
c c
c

c cc
 c  c c #c
c
  
c
c
c
yc £ 

c c c
 #c c c c
c  c  
c c 
c" c 
c
! #cc
7c
 c c 
c! 
c

# c
yc 

c c  
c  
c  
c c%
c
 

c c 
c c 
c
c
 c
c
c
yc º 

c c 
c # c c
!  
#cc


c # c c


c # c
 
c  c c c c

c cc
8c c 
c
 
#cc
 c 
c 
c c
c
yc 
c c  

#c c
c
 
c 
c c

 
 
c
 
r ' c3;c ' c c ' ;c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
u c c u c 
  c c u c c
 c
c c „c c 
c 
c c
c c „c cc 
c c c c
c c „c ccc 
c c c c
c c „c c„c 
c c c c
c c „c c c 
c c c c
c c „c cc 
c c c c
c c „c !cc "c 
c c c c
c c c cc#c 
c c c c
c c „c c 
c c c c
c c „c cc c 
c c c c

c c „c c „
c c c c
c c „c !c c 
c c c c
c c „c $ c c 
c c c c

c c c % c&c 
c c c c 
c c c c c c c
c

r ' c/;c c';c

c
c c   c
u c 
  c c
   c  c
!c c 
c 'c 
c
!c c c 
c 'c „„
c
!c ccc 
c 'c „ 
c
!c c„c 
c 'c ( 
c
!c c c 
c 'c „
„ c
!c cc 
c 'c 
c
!c !cc "c 
c 'c „
c
c cc#c 
c 'c „
c
!c c 
c 'c „
c
!c cc c 
c 'c „
c

!c c „
c ccccccccccccccc'c 
c
!c !c c 
c 'c 
c
!c $ cc 
c 'c „
c

"c % c&c 
c 'c „ 
c
c  c c c !"#"c
"c cº 
#cc c  
c
c
c
c
c
 c
 $ c &% c &c  c
 % c
 'c ( c „c c  
c 
(„c
 % c „c (c  
c 
( c
 'c ) c
*c % c c „c c  
c 
c
+ c
 c  c c
c „c  
c „ 
c
+ c
  c c
c c  
c „
((c
 c
 c c c c c c  
c „( 
„c
  c c
c „ c  
c 
c
 c
 'c c
  c c
 + c c c „c  
c „ 
c
 cc$  c
 )  c
 'c*c)%  c
c „c  
c „ 
c
 c) c
,+ c*c
  c c c c  
c „ 
„c
,c
,  c c „ c  
c 
c
+  c c „ c  
c 
c
 c c c  
c „ 
c
  c c „ c  
c 
c
)c ( 
c
c c c
c
r ' c7;c c ;c

c
 c
 $ c &% c &c  c
 % c

) c c
„c c 
c 
c
 % c c -c

) c c . c „c c „ 
c 
c
c c c c c
 c  c c c c 
c
r ' c8;c c cc  ;c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
 c , c , c  c
/ c
!c cc c 
c 
c
c *ccc 
c 
c
0c +c„c„,cc 
c „
c
c cc „
c 
c
c - .c 
c 
c
!c #c cc/, c 
c 
c
!c 0 cccc 
c 
c
!c
!c )$c1c c „
c „
c
!c 21 c 
c 
c
!c c3 c 
c 
c
!c c"cc „
c „
c
c c c c
c  c c „
c
r ' c9;c cc ;c

c

  c 1 c
 c „
c
 c „
c
r ' c:;c c
;c

c

à $  c  c c
u c  c (
c
u c  c 
c
u c c c% c „ („ 
c 

 c c  c „
c
c c 
c c $  c „ „ 
c

r ' c-;cr cc cc';c

c c
 $ )%  * 
" 
c


£ 
c43;c cc cc 'c/;c
c


£ 
c4/;c cc cc 'c/;c
c

c
c
c
c
c
c

£ 
c46;c cc cc 'c3 ;c
c

c


£ 
c47;c cc cc 'c3; c
c

c c
 $ %, * 
" 
c

c
£ 
c 3;c ccc cc 'c3;c

c

c
£ 
c /;c ccc cc 'c/;c

c

c
£ 
c 6;c ccc cc 'c ;c

c
c
c
c
c
c
c
£ 
c 7;c cc cc' c c 'c3 ;c

c
c

c
£ 
c 8;c cc cc 'c3c c 'c/;c
c
£ 
c 9;cc cc6cc c£ c

c c
 $ %  

"   :  

ͻ݅௔ ௞ െ݅௔ ௞ିଶ ͵݄
ேିଵ ଶ ேିଵ

ሺͳʹሻ‫ܧ‬ሺ‫ܣ‬ǡ ‫ܤ‬ሻ ൌ ෍ ቆ ൅ ൛‫ܫܣ‬௔௞ ൅ ‫ܤ‬ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ൟ െ ݅௔ ௞ାଵ ቇ ൌ ෍ ݀௞ ଶ c
ͺ ͺ
௞ୀଶ ௞ ୀଶ

4 c c c  c ^ሺǡ ሻc 
c  c  c c c 
c 
c 
c
ப୉ሺ୅ǡ୆ሻ ப୉ሺ୅ǡ୆ሻ
ப୅ ப୆
6c c c &c c 3c &c 

 c
c 
cc 
c cc&c!c
c
 c9c
ͻ݅௔ െ݅௔ ௞ିଶ ͵݄
ேିଵ
߲‫ܧ‬ሺ‫ܣ‬ǡ ‫ܤ‬ሻ ͵݄
ൌ ෍ ʹ ቆ ௞ ൅ ൛‫ܫܣ‬௔௞ ൅ ‫ܤ‬ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ൟ െ ݅௔ ௞ାଵ ቇ ȉ ൬ ‫ܫ‬௔௞ ൰ ൌ Ͳc
߲‫ܣ‬ ͺ ͺ ͺ
௞ୀଶ

߲‫ܧ‬ሺ‫ܣ‬ǡ ‫ܤ‬ሻ ͻ݅௔ െ݅௔ ௞ିଶ ͵݄
ேିଵ

ሺͳ͵ሻ ൌ ෍ ቆ ௞ ‫ܫ‬௔௞ ൅ ൛‫ܫܣ‬௔௞ ଶ ൅ ‫ܤ‬ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧‫ܫ‬௔௞ ൟ െ ݅௔ ௞ାଵ ‫ܫ‬௔௞ ቇ ൌ Ͳc
߲‫ܣ‬ ͺ ͺ
௞ ୀଶ

 c!9c
ͻ݅௔ െ݅௔ ௞ିଶ ͵݄
ேିଵ
߲‫ܧ‬ሺ‫ܣ‬ǡ ‫ܤ‬ሻ ͵݄
ൌ ෍ ʹቆ ௞ ൅ ൛‫ܫܣ‬௔௞ ൅ ‫ܤ‬ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ൟ െ ݅௔ ௞ାଵ ቇ ȉ ൬ ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧൰ ൌ Ͳc
߲‫ܤ‬ ͺ ͺ ͺ
௞ୀଶ

߲‫ܧ‬ሺ‫ܣ‬ǡ ‫ܤ‬ሻ ͻ݅௔ െ݅௔ ௞ିଶ ͵݄
ேିଵ

ሺͳͶሻ ൌ ෍ ቆ ௞ ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ ൅ ቄ‫ܫܣ‬௔௞ ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ ൅ ‫ܤ‬ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ ቅ െ ݅௔ ௞ାଵ ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ቇ ൌ Ͳc

߲‫ܤ‬ ͺ ͺ
௞ୀଶ

0/ cc c 
ccc 
3c 
cc* +c&c* +9c
ͻ݅௔ െ݅௔ ௞ିଶ
ேିଵ ேିଵ ேିଵ
͵݄ ͵݄
෍ ቈቆ ௞ െ ݅௔ ௞ାଵ ቇ ‫ܫ‬௔௞ ቉ ൅ ‫ ܣ‬෍ ‫ܫ‬௔௞ ଶ ൅ ‫ ܤ‬෍ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧‫ܫ‬௔௞ ൌ Ͳc
ͺ ͺ ͺ
௞ୀଶ ௞ୀଶ ௞ୀଶ

ͻ݅௔ ௞ െ݅௔ ௞ିଶ ͵݄ ͵݄
ேିଵ ேିଵ ேିଵ

෍ ቊቆ െ ݅௔ ௞ାଵ ቇ ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ቋ ൅ ‫ ܣ‬෍ ‫ܫ‬௔௞ ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ ൅ ‫ ܤ‬෍ ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ ൌ Ͳc

ͺ ͺ ͺ
௞ୀଶ ௞ୀଶ ௞ୀଶ

5 c 
cc c 

cc 
c c 
9c
͵݄ ͵݄ ͻ݅௔ ௞ െ݅௔ ௞ିଶ
ேିଵ ேିଵ ேିଵ

෍ ‫ܫ‬௔௞ ଶ ෍ ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧‫ܫ‬௔௞ ෍ ቈቆ݅௔ ௞ାଵ െ ቇ ‫ܫ‬௔௞ ቉
‫ۇ‬ ͺ ͺ ‫ۊ‬ ‫ۇ‬ ͺ ‫ۊ‬
ሺͳͷሻ ‫ ۈ‬ேିଵ ௞ୀଶ ‫ۋ‬ ‫ܣ‬ ‫ۈ‬ ‫ۋ‬c
௞ୀଶ
ቀ ቁ ൌ ௞ୀଶ
‫݄͵ۈ‬ ͵݄
ேିଵ ‫ܤ ۋ‬ ‫ۈ‬ ேିଵ
ͻ݅௔ ௞ െ݅௔ ௞ିଶ ‫ۋ‬
෍ ‫ܫ‬௔௞ ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ ෍ ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ ෍ ቊቆ݅௔ ௞ାଵ െ ቇ ൣܷ௞ െ ‫ܭ‬௣ ܹ௞ ൧ቋ

‫ۉ‬ͺ ௞ୀଶ
ͺ
௞ ୀଶ ‫ی‬ ‫ ۉ‬௞ୀଶ ͺ ‫ی‬

 c 4 
c 
c c* +c
ͻ݅௔ ௞ െ݅௔ ௞ିଶ
ேିଵ ேିଵ ேିଵ
͵݄ ͵݄
‫ ܭ‬෍ ‫ܫ‬௔௞ ଶ ෍ ܹ௞ ‫ܫ‬௔௞ ෍ ቈቆ݅௔ ௞ାଵ െ ቇ ‫ܫ‬௔௞ ቉
‫ ۇ‬ͺ ௣ ͺ ‫ۊ‬ ‫ۇ‬ ͺ ‫ۊ‬
‫ܥ‬
ሺͳ͸ሻ ‫ۈ‬ ௞ ୀଶ ௞ୀଶ
‫ۋ‬ ቀ ቁ ൌ ‫ۈ‬ ௞ୀଶ
‫ۋ‬c
‫݄͵ۈ‬ ேିଵ
͵݄
ேିଵ ‫ܦ ۋ‬ ‫ۈ‬ ேିଵ
ͻ݅௔ ௞ െ݅௔ ௞ିଶ ‫ۋ‬
‫ܭ‬௣ ෍ ‫ܫ‬௔௞ ܹ௞ ෍ ܹ௞ ଶ
෍ ቊቆ݅௔ ௞ାଵ െ ቇ ܹ௞ ቋ
‫ۉ‬ͺ ௞ୀଶ
ͺ
௞ୀଶ ‫ی‬ ‫ۉ‬ ௞ୀଶ
ͺ ‫ی‬  


 $ %!   ! ,<(2- 

c
c

c

c
c

c
c

c
c

c

c
c

c  

c

c
c