1.

0

PENGENALAN Artikel yang dipilih untuk tugasan ini bertajuk ‘Hak untuk Mengetahui Undang-Undang dan Mendapat Maklumat Perundangan’. Artikel yang dipilih untuk analisis tugasan ini akan dianalisis dari aspek kebahasaan. Kesalahankesalahan bahasa yang dapat dikenalpasti dalam artikel ini akan dikumpulkan dan akan dikategorikan mengikut kategori-kategori kebahasaan seperti kesalahan pembentukan kata, penggabungan kata, dan kesalahan-kesalahan tatabahasa yang lain. Selain itu, cadangan ayat yang betul akan turut dimuatkan di dalam tugasan ini.

2.0

ANALISIS KESALAHAN BAHASA Definisi kesalahan bahasa ialah kesalahan-kesalahan tatabahasa yang acap kali dilakukan apabila menulis sesuatu ayat dalam bahasa Melayu. Kesalahankesalahan yang dilakukan mungkin berpunca dari kecuaian penulis atau berpunca dari kurangnya pemahaman yang mendalam dalam aspek tatabahasa bahasa Melayu. Dalam tugasan ini, kesalahan-kesalahan bahasa yang dapat dikenalpasti akan dianalisis dan diklasifikasikan mengikut kategori-kategori kebahasaan yang ada. Subtopik-subtopik di bawah akan menerangkan tentang kesalahan-kesalahan bahasa yang dikenalpasti dalam artikel yang telah dipilih. 2.1 PENGGUNAAN EJAAN Ejaan adalah perkara pokok dalam sesuatu bahasa. Hal ini adalah kerana, sistem bahasa sangat bergantung kepada ejaan untuk menjadikan sesuatu bahasa itu berkembang. Sebagai bahasa yang dinamik, bahasa Melayu banyak meminjam istilah dari bahasa-bahasa asing. Kadangkala, peminjaman isitilah ini menyebabkan timbulnya kekeliruan dalam aspek ejaan. Selain itu, kecuaian penulis juga boleh menyebabkan berlakunya kesilapan ejaan sehingga mengakibatkan sesuatu ayat itu mengalami unsur ketaksaan.

1

2.1.1

CONTOH KESALAHAN i) Hanya dengan komitmen dari banyak pihak,

merangkumi ahli akademik, agensi kerajaan, badan perundangan, badan-badan korprat… (Perenggan pertama, muka surat kelima). 2.1.2 AYAT BETUL i) Hanya dengan komitmen dari banyak pihak,

merangkumi ahli akademik, agensi kerajaan, badan perundangan, badan-badan korporat… 2.1.3 PENJELASAN Perkataan ‘korporat’ ialah kata pinjaman yang diambil dari perkataan bahasa Inggeris ‘corporate’. Namun demikian, menurut Kamus Dewan dan Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia, ejaan yang sebetulnya ialah ‘korporat’ dan bukan ‘korprat’. 2.2 PENANDA WACANA Penanda wacana merujuk kepada unsur-unsur bahasa yang

mewujudkan kesinambungan dari satu teks ke satu teks yang lain sehingga membentuk kesatuan. Sekiranya seseorang itu gagal menggunakan penanda wacana yang betul, seluruh wacana tidak akan mempunyai tautan yang lengkap sehingga mengakibatkan ayat yang dibuat lari dari maksud asalnya. Selain itu, penggunaan penanda wacana yang tidak wujud dalam bahasa Melayu juga merupakan salah satu dari kesalahan yang seringkali dilakukan oleh orang ramai.

2

2.2.1

CONTOH KESALAHAN i) Bagaimana pun, Malaysia masih belum mepunyai badan seumpama itu untuk membantu masyarakat awam di negara ini mendapat maklumat perundangan secara sistematik dan percuma. (Perenggan pertama, muka surat keempat).

2.2.2

AYAT BETUL i) Walaubagaimana pun, Malaysia masih belum mepunyai badan seumpama itu untuk membantu masyarakat awam di negara ini mendapat maklumat perundangan secara sistematik dan percuma.

2.2.3

PENJELASAN Sebagaimana yang telah dijelaskan, penanda wacana bertujuan untuk merangkai ayat untuk melanjutkan sesuatu maklumat. Sebagai contoh, ayat yang diberi di atas adalah merujuk kepada perbandingan yang dibuat dengan ayat yang sebelumnya. Penanda wacana ini dikenali sebagai penanda wacana perbandingan dan penanda wacana yang betul untuk digunakan ialah ‘walau bagaimanapun’ dan bukannya ‘bagaimanapun’.

2.3

TANDA BACA Menurut Kamus Dewan edisi keempat, tanda baca merujuk kepada lambang atau simbol yang digunakan dalam tulisan yang mempunyai erti tertentu. Antara contoh tanda baca ialah tanda koma, tanda Tanya, noktah, tanda seru, dan sebagainya. Ketiadaan tanda baca dalam sesuatu ayat boleh menyebabkan sesuatu ayat mengalami keadaan 3

taksa sehingga menyebabkan kekaburan pada maksud ayat tersebut. Tanda baca juga digunakan untuk membantu pembaca memahami sebarang bentuk penulisan. 2.3.1 CONTOH KESALAHAN i) Sebelum Internet dicipta, undang-undang hanya

diperolehi melalui bahan cetak, hari ini undang-undang boleh disebarkan dengan lebih pantas dan meluas melalui Internet. (Perenggan ketiga, muka surat kedua). ii) Oleh sebab itu tidak semua laman web kerajaan ini mengandungi maklumat undang-undang… (Perenggan kelima, muka surat kedua). iii) Bagaimana pun Malaysia masih belum mempunyai badan seumpama itu untuk membantu masyarakat awam di negara ini mendapat maklumat perundangan secara sistematik dan percuma. (Perenggan pertama, muka surat keempat). 2.3.2 AYAT BETUL i) Sebelum Internet dicipta, undang-undang hanya

diperolehi melalui bahan cetak. Hari ini undang-undang boleh disebarkan dengan lebih pantas dan meluas melalui Internet. ii) iii) Oleh sebab itu, tidak semua laman web kerajaan ini mengandungi maklumat undang-undang… Bagaimana pun, Malaysia masih belum mempunyai badan seumpama itu untuk membantu masyarakat awam di negara ini mendapat maklumat perundangan secara sistematik dan percuma.

4

2.3.3

PENJELASAN Tanda baca seperti tanda noktah yang diletakkan dalam pembentukan ayat mempunyai pelbagai fungsi. Antaranya ialah untuk menujukkan pengakhiran sebaris ayat lengkap. Dalam contoh kesalahan yang pertama, dapat diperhatikan bahawa ayat ‘Sebelum Internet dicipta’ sehingga ‘malalui bahan cetak’ adalah merupakan sebuah ayat yang lengkap. Oleh itu, tanda koma yang diletakkan adalah salah kerana tanda koma merupakan tanda yang diletakkan bagi menentukan jeda. Jika diletakkan koma, maksud ayat yang terdapat dalam artikel tersebut menjadi taksa. Dalam contoh kedua dan ketiga, dapat diperhatikan bahawa ketiadaan tanda koma telah menyebabkan wujudnya unsur ketaksaan dalam ayat. Hal ini adalah kerana, tanpa tanda koma, pembaca mungkin akan mengalami kesukaran untuk memahami maksud ayat yang dinyatakan.

2.4

KATA SENDI NAMA Kata sendi merujuk kepada kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat. Dalam erti kata lain, kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Kata sendi nama yang sering digunakan ialah di, bagi, ke dari, daripada, dan sebagainya. Kata sendi bertugas sebagai sendi yang merangkaikan frasa nama dengan katakata atau frasa-frasa lain. 2.4.1 CONTOH KESALAHAN i) ...namun masih banyak maklumat perundangan yang tidak sampai kepengetahuan awam… (Perenggan kedua, muka surat pertama). 5

ii)

Dalam masa yang sama, penerbit perundangan sama ada yang mewakili kerajaan atau dari pihak swasta akan mengenakan perundangan… pertama). caj untuk pengaksesan ketiga, maklumat surat (Perenggan muka

iii)

Memang tidak dinafikan terdapat berbagai-bagai jenis undang-undang didalam laman-laman web tersebut… (Perenggan keempat, muka surat kedua).

2.4.2

AYAT BETUL i) ii) ...namun masih banyak maklumat perundangan yang tidak sampai kepada pengetahuan awam… Pada masa yang sama, penerbit perundangan sama ada yang mewakili kerajaan atau dari pihak swasta akan mengenakan perundangan… iii) Memang tidak dinafikan terdapat berbagai-bagai jenis undang-undang di dalam laman-laman web tersebut… caj untuk pengaksesan maklumat

2.4.3

PENJELASAN Untuk contoh kesalahan yang pertama, kata sendi nama ‘ke’ perlu ditukarkan ke ‘kepada’ kerana kata sendi nama 'ke' nama digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah manakala kata sendi 'kepada' hadir di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menyatakan sasaran yang merujuk manusia, unsur mujarad, menyatakan pecahan dan perubahan keadaan. Oleh itu, penggunaan ‘kepada’ adalah lebih tepat dalam konteks ayat ini. Seterusnya, untuk contoh kesalahan yang kedua, oleh kerana ‘masa’ ialah frasa nama yang menunjukkan keterangan waktu,

6

penggunaan kata sendi nama ‘pada’ lebih tepat berbanding ‘dalam’. Akhir sekali, oleh kerana frasa nama ‘dalam’ menujukkan arah atau tempat, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Tatabahasa Dewan edisi keempat, kata sendi nama ‘di’ dan frasa nama ‘dalam’ mestilah dijarakkan. 3.0 KESIMPULAN Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, bahasa Melayu mestilah diperkukuh dan digunakan bukan sahaja dalam bidang penulisan dan kesusasteraan sebaliknya turut digunakan sebagai bahasa utama dalam bidang perundangan. Tugasan ini telah membuktikan bahawa walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, tetapi kesalahan-kesalahan kebahasaan tetap terjadi tidak kira bila dan siapa pelakunya. Analisis kesalahan bahasa ini turut menunjukkan bahawa bahasa Melayu mestilah dititikberatkan dalam aspek perundangan agar bahasa Melayu yang digunakan bebas dari sebarang kesalahan. Selain itu, analisis ini dapat membantu bahasa Melayu untuk menjadi bahasa perundangan yang terunggul dan bermutu apabila digunakan di mahkamah-mahkamah dan dalam sebarang proses perundangan.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful