You are on page 1of 3

2Kor 12:11-21

Kereszthivatkozások
Újfordítás

12:13
ApCsel 18:3 és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük;
ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak.

Nestle-Aland

1/3
2Kor 12:11-21
David K. Lowery: Pál második levele a korinthusiakhoz, A Biblia ismerete VII.
KIA, Bp. 1998.
D. Ajánlott viselkedés (12:11-13:10)1
Pál azt remélte, hogy amikor meglátogatja a korinthusiakat, két eredményét fogja
látni ennek a levélnek: (1) bűnbánatot … a rossz dolgok miatt; (2) az iránta és mun-
katársai iránti hűség megerősödését, miután elismerik őket Krisztus hiteles szolgái-
nak.
12:11 Ahelyett, hogy a korinthusiak megvédték volna a hamis apostolok rágalma-
zásaitól és gyanúsítgatásaitól, tétlen szemlélői maradtak mindennek, rákényszerít-
ve Pált önmaga megvédésére. Pál tudta, hogy … kiállhatja akár a tizenkettő közül a
legnagyobbal való összehasonlítást is. … De ez balga vállalkozás, mert ezek az ér-
demek végső soron Istenéi és nem az övéi2.
12:12 Az Isten kegyelméből megnyilvánuló természetfeletti cselekedeteknek le kel-
lett volna csendesíteni minden gyanakvást Pál apostolságával szemben. A jelek 3,
csodák4, isteni erők5 – ezek apostoli ismertetőjegyei. … Az ApCsel-ben ugyan
egyetlen csoda v. jel sincs feljegyezve, ami Pál szolgálatát Korinthusban kísérte vol-
na. … Pál tett csodákat6 … a legnagyobb csoda az volt, hogy Korinthusban gyüle-
kezetet alapított, amibe Isten életet lehelt7.
12:13-15 Egy dologban tért el a többi apostoltól: saját maga tartotta el magát és nem
fogadott el támogatást a korinthusiaktól. A későbbiekben sem akart változtatni
ezen. … Pál úgy akart gondoskodni a gyülekezetről, mint apa a lelki gyermekeiről:
minden ellenszolgáltatás nélkül. Különböző okokból nem fogadott el támogatást
tőlük, de ezek egyike sem a korinthusiak iránti szeretet hiánya volt.
12:16-18 Pál kész volt elfogadni azt, hogy a korinthusiak kevésbé tudták szerete-
tükkel viszonozni az ő szeretetét, de azt tűrhetetlennek tartotta, hogy őt és munka-
társait azzal vádolják, hogy titokban a maga hasznát keresi. … Úgy tűnik, az ál-
apostolok azt terjesztették, hogy Pál egyszerűen azért nem fogad el támogatást a
gyülekezettől, mert ezzel kapzsiságát igyekszik leplezni és azokat a terveket, me-
lyeket a gyűjtéssel kapcsolatban szövöget. … Pál feltette a kézenfekvő kérdést: Mi-
lyen legapróbb bizonyítékokkal tudják alátámasztani ezt az állítást? … Pál azt re-
mélte, hogy a bizonyíték hiánya elhallgattatja bírálóit. …
12:19-21 … Az a nyolc bűn, amit Pál megemlített, mind érthetővé válik a gyüleke -
zeti megosztottság fényében, mint ahogy a 21. versben említett három bűn is, ami a
szabados erkölcsiségben széthúzást eredményez. … Miközben azt hihetnénk, hogy
az álapostolok törvényeskedő magatartása véget vetett a 2Kor 12:21 -ben felsorolt
testi bűnöknek, az a szomorú igazság, hogy a törvényeskedés és az erkölcstelenség
gyakran igen jól megférnek egymás mellett8.
1 IV. Buzdítás (10:1-13:10)
2 vö. 1Kor 15:10 „De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hi-
ábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való ke-
gyelme.”
3 shmeivoi" - „jelentőségükben hangsúlyos csodák”
4 tevrasin - „szokatlan események, amelyek félelmet váltanak ki”
5 dunavmesin - „a természetfeletti erőből eredő csodák”
6 ApCsel 16:18 „Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és
ezt mondta a léleknek: „Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle!” És az
még abban az órában kiment belőle.” - ApCsel 19.11 „Isten pedig nem mindennapi csodákat tett
Pál keze által;”
7 1Kor 3:6 „Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta.”
8 vö. Fil 3:3,19 „Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus
Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. … az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és
azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek.”

2/3
2Kor 12:11-21

Jn 8:3-7 „Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek,
középre állították, és így szóltak Jézushoz: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten
érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit
mondasz?” Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig le -
hajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik:
„Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.”

3/3