You are on page 1of 22

KLEČI

,
Bože
groma.

Kleči pred
onim koji te je
POBEDIO.

Kleči, jer
takve su ti KAZNA i
SUDBINA, pred L OKIJEM,
SINOM L AUFEJEVIM.
Kle~i kao što
i ceo ASGARD mora
da kle~i pred svojim
novim i zakonitim
GOSPODARoM.
DO STA . Vladar Asgar-
da ima važnijih obave-
za kojima bi trebalo
de se pozabavi, od
potčinjavanja ne-
kog VEĆ bačenog
na kolena.

Odvedite
ga u tamnicu i
neka NO VO doba
Asgarda počne
od ovog tre-
nutka.

Šta bi? Zar se niko
Svi OBORISTE ne usuđuje da kri-
oči? šom pogleda Lokijevo
božansko VELIČAN-
STVO?

Ma hajde... nije
prošlo mnogo vremena
od onda kada su svi pri-
sutni slobodno gledali
na nas sa PREZIROM
i PODSMEHOM.
Sigurno je u
Asgardu ostao neko
dovoljno hrabar ko
se neće pretvarati da
je iznenada postao
pokoran.
„Samo dete“, Ali ko je ikad pomenuo
kažeš? I kao L OKIJA i MIL OST u istoj
takvo zaslužuje rečenici, ženo? Svoje
Lokijevu MI- nade zasnivaš na ono-
L OST? me što tvoj go-
spodar NEM A .

OPROSTI mu,
gospodaru –
Ko se to
on je samo
USUĐUJE?
DETE...

TI nisi moj
gospodar. Ti NIKAD ne
možeš biti moj gospo-
dar. Ja te nikada neću ta-
ko nazvati. Radi sa
mnom šta hoćeš.

Ja NIS AM Ti si ubica mog
Ti Loki sin oca i ja sam tvoj Z ARO-
NISI moj Odinov! BLJENIK! I ja neću raditi ono
otac! što želiš čak i da poša-
lješ čitav ASGARD
na mene.
Mališa, ne
smeš da PREZIREŠ
svog novog gospodara
zbog onoga što drugi
pričaju o njemu u pola
glasa. Smatraj da sam
nekada bio nalik TEBI –
mlad, gnevan, usam-
ljen...

...a ipak pogledaj
šta sam OSTVARIO. Neka
TI to bude inspiracija da
sanjaš šta bi, sa takvim
duhom, jednog dana
mogao da post--

Kako hoćeš.
Onda se VA-
LJAJ u kalu
svetine. Za
mnom.
Po prvi
put ulazim u
ovu palatu kao
njen GOSPO-
DAR.

Možete li da
zamislite to savr{eno
Z ADO VOLJSTVO – sigur-
no, slatko saznanje da
sam DOBIO ono što sam
toliko dugo TRAŽIO?

Ne... uveravam
vas da niko od vas
ne može da pojmi
ni NAJM ANJI de-
lić onoga što
osećam.

Gledajte onog ko bi KHM
želeo da bude GO SPODAR
SVIH NA S! Sif, zar te ne obu-
zima strahopoštovanje
pred njegovom
VELIČINOM?

Zaista je
tako, voljeni.
Sva DRH-
TIM...

Rugaj mi se Ha?
dok MOŽEŠ, bra-
te. Moj dan ĆE
doći...
Gospodaru,
molim vas da se pobri-
nete za BEZBEDNOST kra-
ljevstva. S obzirom na to
da je HEJMDAL u lancima,
nema nikoga da čuva
DUGIN MOST.
Ja... ja
ću posveti-
ti pažnju
tome.

Gospo-
daru...

Ko je
sad?

Vaša Lorelaj,
gospodaru. Sigurno
me niste zaboravili...
kao ni obećanja koja
ste dali kada ste tra-
žili moju pomoć u po-
hodu na ono na čemu
i u ovom trenutku
počiva vaša
TEŽINA .

Nisam te
zaboravio. I ta- Da,
čno je da ti dugu- gospodaru.
jem zahvalnost, i I nisam S A-
VIŠE od za- MA.
hvalnosti.
Dakle,
požurila si da
Z ATRAŽIŠ svo-
ju nagradu?
Gospodaru, mo-
rate se prisetiti da
ste mi, kao nagradu
[to sam opsedao Odi-
nove utvrde na RECI
GOPUL, obećali kra-
ljevstvo HARO-
KIN...

Ovi neprekidni za- ...moram da PRO TE-
htevi me Z AM ARAJU. Gospo- STVUJEM! Čekao
Sutra ćemo nastaviti daru... sam više od pola
DANA ... Onda ti
sa njima. još dvanaest
sati neće pred-
stavljati pro-
blem.

Gospodaru, Ne, nećeš!
ja neću da STO-
JIM ovde i... KLEČAĆEŠ.
G-go-
spoda-
ru...

...napokon
MIR!

Tako mi Surt-
urovog daha – čak i
O VDE! KO se usudio
da nepozvan uđe u
Lokijeve privatne
odaje?

Moje ime je Ja te Od K ARNILE,
DAJA , gospodaru. nisam je li? Ne moram
ja sam kon- zvao. ni da pogađam
kubina. šta želi za-
uzvrat.
Kako bih
mogla da vam
udovoljim, go-
spodaru?

VLADAJ ovim
zamornim KRA-
LJEVSTVOM ume-
sto mene.
Ja sam poklon
od KRALJICE NOR-
NI. Čestita vam
na POBEDI.

...i ne dozvoli
nikome ko ceni svoj
ŽIVO T da se usudi da
Gospo- remeti moju sa-
daru? moću.
Šta je sa onom
koja ne ceni život
već SMRT, gospo-
daru Asgarda...

IDI, ženo.
Ostavi me mo-
jim mislima.
...može li NJOJ
biti dozvoljen
pristup?
Mogu li da ti po-
nudim osveže-
nje?
Ja niti JEDEM
niti PIJEM, go- Avaj,
spodaru Asgarda. osvajač zaista
Međutim, možeš me postade obični
snabdeti onom BL AGAJNIK...
DRUGOM hranom
za kojom
žudim. Ali ne
Želim ti mari... kojim
dobrodošli- te DAROM
cu, HEL A . mogu snab-
deti?

Mudro od tebe
što mi ukazuješ pošto-
vanje, Loki, sine Laufejev.
Možda smo oboje VL ADARI,
ali ja bih pokretom ruke od
tebe mogla da načinim
svog PODANIK A .

TORO VOM
BESMRTNOM
DUŠ OM.

Ono što sam
kaz aL A, gospodaru
Ti... ti Asgarda. Ne teraj HELU
želiš... da, poput nekog prosja-
ka što moljaka, ponav-
lja svoje reči.
Zašto izgledaš Ja... ja nikada
tako uznemireno, sine O danu Toro- nisam rekao da
Laufejev? Za tebe nije vog pogubljenja, će Tor UMRETI.
tajna da sam tvog brata naravno. Hajde, hajde,
dugo tražila za moje le- gospodaru Asgarda.
gije u NIFELHAJMU. Od te- Koju DRUGU sudbinu
be samo tražim da nave- možeš da mu nameniš?
deš dan u kojem Ostavi ga u lancima i on
ću ga IM ATI. će ih raskinuti. Zatvori
ga u ćeliju, on će sru-
šiti zidove. Dok god
Bog groma živi, tvoj
presto leži isključi-
vo na PESKU
i GLIBU.

Ne razu-
mem. O KOJEM
danu govoriš,
gospo?

Ali ja ne
ŽELIM njegovu ...sada si odig- ...Loki je GOSPO-
smrt, samo na- rao svoju POSLED- DAR i mora svoju
stavak njegovog NJU PREVARU i na taj VL ADAVINU i svoje KRA-
PONIŽENJA . To je važilo način postao NEKO LJEVSTVO smatrati va-
dok si bio Bog DRUGI u odnosu na žnijim od DEČAČKIH
PREVARE... ono što si bio. RAZMIRICA .
Ima
MUDROSTI u
onome što
kažeš. ...i neću bla-
...i učini to gonaklono gle-
BRZ O. Dugo sam dati na bilo kog
čekala da Torova ČO VEK A ili KRALJA
koji pokuša da
duša bude u mom mi je uskrati.
posedu...

Onda POSTUPI
shodno mojim rečima,
Loki, sine Laufejev...
Više nisam
varalica...

Pa ipak...
šta JE Loki
bez Tora...?

Onda i suprotno mora
...zato što u da važi. Ako tama zaista
čitavoj tvorevini de f iniše SVETL OST,
nema stvari koja onda i svetlost
može da postoji bez mora da de f iniše
svoje SUPRO TNOSTI. TAMU.
Tama de f ini[e SVET-
L OST. Bol daje zna-
čenje Z ADO VOLJ-
STVU. Odsustvo
čini PRISUSTVO
poznatim.

ODLIČNO obra- L OKI, molim te
zloženo, mladi da obratiš pažnju na
sine Odinov. LEKCIJU. I NE okreći
taj prezrivi izgled
lica ka svom
učitelju!

...i samo
njegova smrt,
ili moja, može
da OKONČA
ciklus.

Istina je...
ja sam VEZ AN
za onog kojeg
mrzim... i on
za MENE...
Vesti...
vesti iz
Asgarda...

...L OKI,
SIN L AUFEJEV,
SVRGNUO je
SVEOCA ...

Loki
vlada... vesti iz Loki...
Asgarda...
GOSPO-
DARU... nisam vas
OČEKIVAO--

Izvinjavam
se, glavni ču-
varu... iz hira
reših da pose-
tim brata .

Kako želite,
gospodaru, ali se
bojim da vam on ne-
će prirediti neki na-
ročit UŽITAK...

Ni REČ nije
sišla sa tih krvlju
poprskanih usana u
satima otkad je
doveden ovde...

...nadam se da bi Pogledajte ĆELIJU
uskoro mogao malo sina Odinovog, gospodaru. Ponovo mo-
da se TRGNE, ili će Želite li da uđete? Uvera- lim gospodara za
njegovo pogubljenje vam vas da u njemu nije OPROŠTAJ.
biti prilično DO- ostalo ničeg što bi mo-
S ADNA stvar. glo da vas UGROZI.

PO GUBLJENJE! Niti bih
Zašto svi oko mene ja poklekao i
unapred pretpostavlja- da JESTE!
ju njegov kraj?
Molim go- zabo-
spodara za op- ravljaš da Oprošteno
roštaj. Nije na ME- sam ja u bici ti je. A sada me
NI da donosim za- PORAZIO ostavi... za sada
ključke o željama mog brata, želim samo da
mog vladara. ne on me- posmatram.
ne.
Loki...

...postavio
sam ti PITA-
NJE.
Zašto
netremice
GLEDAŠ u
mene?

Ha?
Šta?
Ja... ja
ne znam. Ja
nisam... nisam
primetio...

Onda ODL AZI,
brate. Iskreno
govoreči, takvo pa-
žljivo posmatranje
bi bilo dovoljno da
obeshrabri i OLUJ-
NO G DŽINA ...
Šta ti MISLIŠ,
bezbo@ni~e? ~itav MILE-
NIJUM sam kovao plan da
Gospodaru... osvojim Asgard i preuzmem
da li je sve vrhovnu vlast, UNIŠTim
u redu? polubrata kojeg
toliko mrzim.

U redu?
U REDU?

Gospo-
daru,
ja-

Sada sam sve
to OSTVARIO – i ti
pitaš da li je sve
u REDU?

Mo@da sumnjaš
u moju ODLu~nOST
da oduzmem bra-
tu @ivot, ha?

Ili mo@da
sumnjaš u OPRAV-
DANOST njegove
smrti? Onda znaj ovo! moj
brat zaslu@uje da bude
pogubljen STO TINU puta, i
još stotinu puta TOLIKO. I ja
to mogu i da DOKa@EM... ~ak
i uz svedo~enje onih koji
o njemu imaju veoma
visoko MIŠLJENJE.

VIDEĆEŠ,
neverniče.
Tvoj gospodar
će ti otvoriti
te bedne
oči.

GL AVNI ~uVARU!
DOL AZI O VAMO!
Stojim
vam na USLUZI,
gospodine.
ima[ li
klju~eve kod
sebe, glavni
~uvaru?
Imam,
gospodi-
ne...

Onda me VO-
DI tamo gde @e-
lim da idem...

Nikog GLEDAJ,
ne vidim. prosta~ino. Po-
Dajte o~ima znaješ li IZDAJI-
trenutak da se CU koju pred so-
PRIL AGODE, bom vidiš?
gospodine.
Ah... da. N-ne, go-
spodaru...

ne ~udi me.
Ko bi pomislio da je ova
bleda, @alosna LJU[TURa
ono o~aravaju]e stvore-
nje koje je ukralo
Torovo srce...
...gospa
SIF?