You are on page 1of 8

Phm Minh Thin Thnh- ROV Thng 7

17-Jul 24-Jul
I. TNG QUAN
1. t vn
2. Tm hiu cc vn lin quan v vit tng quan
3. Tham kho thng s ca mt s cuc thi trn th gii
4. t u bi
5. Hiu chnh tng quan
II. LA CHN PHNG N
1. C kh
2. Cm bin
3. Cu trc iu khin
4. B iu khin
III. THIT K PHN C KH
1. Tnh ton v la chn ng c
2. V pht tho v hiu chnh
3. V bn v 3D v hiu chnh
4. V bn v 2D
IV. THIT K PHN IN
1. Xy dng s khi chung ca h thng in
2. La chn linh kin cho h thng in (ng c, cm bin,ngun,vi iu khin)
3. Chn Driver
4. Xc nh hm truyn cho ng c- Driver
5. Thit k b iu khin PID
6. Hiu chnh thng s
V. M HNH HA
1. M hnh ha ROV, ng hc h thng
2. M phng PID
3. Hiu chnh thng s
VI. CHNG TRNH IU KHIN
1.nghin cu gii thut iu khin
3. Thit k gii thut iu khin
4. Hiu chnh code
VII. CH TO M HNH
1. Lm mch v test cm bin
2. Ch to cc chi tit cn thit
3. Lm mch in
4. Lp rp v th nghim
5. Hiu chnh
VIII. NGHIN CU PHT TRIN
1. Camera
2. Cm bin khc
3. B truyn khng dy
VIII. LY KT QU THC NGHIM
IX. HON THIN THUYT MINH V BN V
X. BO V
K hoch thit k ROV
Thng 7 Thng 8 Thng 9
31-Jul 7-Aug 14-Aug 21-Aug 28-Aug 4-Sep 11-Sep 18-Sep 25-Sep
Thng 10 Thng 11
2-Oct 9-Oct 16-Oct 23-Oct 30-Oct 6-Nov 13-Nov 20-Nov 27-Nov
Thng 12
4-Dec 11-Dec 18-Dec 25-Dec