You are on page 1of 1046

Z B O R N I K

DOKUMENATA I PODATAKA
O NARODNOOSLOBODILACKOM RATU
NARODA JUGOSLAVIJE

TOM
X IV
KNJIGA 3

REDAKCIJA:

Mehmedalija Bojić, mr Dušan Gvozdenović, dr Uroš Kostić, Branko Latas,
Fabijan Trgo, mr Jovan Vujošević, Branko Vuković

REDAKTOR
Branko Latas

ODGOVORNI UREDNIK
Fabijan Trgo

RECENZENTI

Mr Jovan Vujošević
Mr Dušan Gvozdenović

IZDAJE
i V O JN O I S T O R I JSKI INSTITUT

S>3 • O o

VOJNOISTORIJSKI INSTITUT

:>■ *
Inv. tor. _ jdsstf oiaZ2^/z
ZBORNIK
DOKUMENATA I PODATAKA
O NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU
NARODA JUGOSLAVIJE

TOM
XIV
KNJIGA 3

Beograd
1983.

DOKUMENTI

JEDINICA, KOMANDI I USTANOVA

ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVlCA

septembar 1943. — jul 1944.

3

B R . 1 t.. u i - ;

PISMO KOMANDANTA 4. ČETNIČKE BRIGADE OD 11. SEP­
TEMBRA 1943. ČETNIČKOM PREDSTAVNIKU KOD USTAŠ-
KO-DOMOBRANSKIH JEDINICA O SARADNJI USTAŠA,
DOMOBRANA I ČETNIKA U BORBI PROTIV NOVJ NA POD­
RUČJU GOSPIČA1

BRATU ČETNIKU — VLADI TESLICU2 — GOSPIĆ. — \

»»-»Kolo sreće u okoli vrteći se ne prestaje ko bi gori pa­
de a ko doli gore ustaje*-««. — Ako si nam jošte u životu, preg­
ni na posao (sada kao nikada. Izveštavaj nas o daljem razvoju
događaja. Onda: Sta je sa majorom g. Kapetanovićem3 Lju-
bojevićem? Sta je sa kurirom Nikolicom Njegovanom, koji je
odavde otišao 10. tek. mca. — Sta je sa našom čet. komandom
gde je štab4 i.t.d.).? Sta je sa našom radio stanicom5.? Sta je
sa majorom g. Oklopdžijom? Sta je sa našom municijom. —
Ako budu hrvatske jedinice6 nadirale prema Počitelju, Divose-
lu, Čitluku, bilo bi dobro, da nam je doture, a mi bi dejstvovali
njihovoj akciji. — Kuriri se teško probijaju, pa bi dobro bilo
za naše kooperacije, da nam Hrvatska komanda pozajmi jednu
svoju radio stanicu. — Municiju, so i ostale nužne potrebe Hr­
vatska komanda mogla bi nam da doturi sa avijonom. U koliko
bi Hrvatske jedinice morale da napuštaju Gospić, mogu se oslo­
niti na našu stranu, pomoć i saradnju. — Ovo je momenat,
kada moramo jedni i drugi da budemo dorasli tome momentu
i kada moramo sve učinjeti. Kurire vraćaj najhitnije, a ne da
oni tamo ostaju koliko se njima prohte. — Hartiju i šapilo-
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu Vojnoistorijskog
instituta, fond četničke arhive (dalje: Arhiv VII), Ca, k. 160, reg. br.
17/2 (H-X-243).
2 Advokat V. Teslić bio je jedan od četničkih predstavnika kod
ustaško-đomobranskih jedinica u Gospiću. On je, sa ostalim četničkim
vođama u Lici, potpisao 6. marta 1943. ugovor s predstavnicima vlasti
tzv. Nezavisne Države Hrvatske o saradnji u borbi protiv narodnooslo-
bodilačkog pokreta. Vidi Zbornik, tom XIV, knj. 2, dok. br. 76.
3 Miodrag Kapetanović je bio komandant Medačkog četničkog od­
reda. Dolaskom nemačkih trupa u Liku, septembra 1943. stavio se na
raspolaganje Nemcima. Krajem 1943. postavljen je za obaveštajnog
oficira Dinarske četničke divizije, u kom svojstvu je bio oficir za vezu
između vojvode (majora) Momčila Đujića, komandanta Dinarske čet­
ničke divizije i Nemaca. Vidi dok. br. 42, objašnjenje 74.
4 Reč je o Komandi Ličko-kordunaške četničke oblasti, odnosno 503.
korpusu. Komanda je formirana početkom septembra 1943. Naime, pro-
menjen je samo naziv Gacke četničke zone. Komandant je i dalje bio
potpukovnik Slavko Bjelajac, alijas Nikola Dekić.
5 Vidi dok. br. 41. , ; ' \
6 Misli se na ustaše i domobrane.

7

graf tražim od kako smo ovde došli. Ako se nemože kupiti,
može se dobiti u nekome nadleštvu. — Imam pozitivnih poda­
taka, da partizani nameravaju zauzeti Gospić po svaku cije­
nu a onda bi se obrušili na četničke jedinice. Četničke
jedinice nadiru sa pravca Lapca i G. Dalmacije (severne). —
Mi ćemo biti u stanju u najskorijem vremenu da ovladamo
srpskim naseljima ovoga kraja. — Potrebno je da i jedinice
Hrvatske vojske zauzmu što više svojih naselja. — Ne vidimo
razloga zašto bi se Hrvatske jedinice dozvolile blokirati, kada
im se pruža mogućnost, da se naslonom na naše jake četni­
čke jedinice stave u pokret i počnu partizanima da nanose
udar za udarom. — Mi bi smo odavde lično preduzeli korake
kod tamošnje Hrvatske komande u tom pravcu, ali ne znamo,
kakva je sada momentalna situacija, njihove instrukcije.. .
namjere te njihovo raspoloženje. — Za to ostavljamo tebi,
da se ti prema situaciji (u tom pogledu) snađeš i uradiš sve
što je korisno i dobro po naše obostrane interese. —
Postojeći ugovor ovd. četnika sa tamošnjom Hrvatskom
komandom, sa naše strane ostaje još uvijek u važnosti.7 —
Interesuje nas kako se o tome imade m išljenje na njihovoj
strani. U slučaju dolaska Nemaca (što je malo vjerovatno)
potrebno je znati, kako u tome slučaju imamo (Hrvati i mi) da
radimo a naročito u vezi postojećeg ugovora.8
Imamo podataka, da se izvjesne partizanske snage već
sada koncentrišu prema Gospiću i da ga namjeravaju pot­
puno blokirati. Govori se o nekoj naročitoj cifri topova i ba­
cača mina (do 50) koje će biti u najskorijem času upereni na
Gospić. — Ovi podaci nisu dobijeni samo od jedne ili neko­
liko osoba, nego ovi su podaci dobijeni od osoba u koje mi
imamo naročitog povjerenja. — Ova srestva i vojska sada se
koncentrišu toliko daleko od Gospića, da se mogu u toku jedno­
ga dana da prebace tamo. Prema tome, ja bih predložio, da se
tadašnje Hrvatske jedinice u potpunosti pripreme za pokret,
kako bi u danome momentu mogle da se u pokret stave. —
Podatke o jačini samih partizanskih snaga nisam mogao da
dokučim. — U koliko dođem i do ovijeh podataka — javiće
se. — U koliko budemo saznali momenat samoga napada i
ostalo, sa Mijalčinog kuka kota 1257. — (naložene tri vatre
znače9 opasnost za Gospić). —
Nama su ovde poznate mnoge stvari na osnovu kojih
nalazimo za pametno i shodno, da se postigne zajednička
7 O pomenutom ugovoru vidi knj. 2, dok. br. 76.
s O stavu četnika prema nemačkim trupama vidi dok. br. 42, 43;
knj. 2, dok. br. 202.
9 Dalji tekst u rečenici dopisan je mastilom, ćirilicom.

saradnja Hrvatskih te našijeh snaga. — O tijem stvarima ovde
se ne može sada da govori. Pored toga, mi osećamo i jedan
veliki dug pažnje, obzirom na mnoge usluge, koje su nam
Hrvatske vojne vlasti učinjele tokom zadnjijeh mjeseci. —
Sve ovo potrebno je da predočiš tamošnjemu komandantu
i ostalijem vodećim ličnostima, nižim i višim g.g. oficirima. —
U nadi, da će mo se u ovijem momentima željno očeki­
vanih dana umeti snaći i da će ako bog da sve dobro da bude —
— mi te svi toplo, iskreno i srdačno pozdravljamo —
tvoji:

D. Đaković10
Pozdravi svu tamošnju go­
spodu: oficire i ostalu is­
krenu braću H R V A T E .—

11. IX. na položaju. D. Đaković

Dušan Đaković, u nekim dokumentima Džakov^ić, kapetan I. kl.,
i komandant 4. brigade u sastavu Ličko-kordunašl-S-e oblasti, odnosno
korpusu. Brigada je operisala na širem području G o sp ića i Gračaca.

9

BR. 2
NAREĐENJE KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA IS­
TOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 17. SEPTEMBRA 1943.
KOMANDANTU GATACKE BRIGADE O SARADNJI ČETNI­
K A I NEMACA U BORBI PROTIV NOVJ1

KOMANDA
JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI : '
GORSKI STAB Br. 200J ■
Str. Pov. B roj: 194. —
17. septembra 1943 godine
SLOBODNE SRPSKE PLANINE
-, i

Komandantu Gatačke brigade3 .

Po naređenju Str. Pov. br. 192 od 16. ov. mj. ne predu-
zimati ništa u pogledu rušenja komunikacija.4 Sve raspolo­
žive snage mobilisati i staviti u pokret u cilju tučen ja komu­
nista5 kako na svom terenu tako i na terenu susjednih jedi­
nica ako je sopstvena teritorija čista. Sa okupatorom održa­
vati dobre odnose i ne napadati ga već po mogućnosti isko­
ristiti ga svugde i na svakom mestu do uništenja komunista.
NAJHITNIJE PRE SVEGA

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

M.P.6

Komandant, major
Baćović7
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 173, reg.
br. 16/1 (BH-V-2235).
2 1 1 Odnosi se na Komandu operativnih jedinica istočne Bosne i
Hercegovine. Komandant je bio major Petar Baćović.
3 Naziv jedinice je napisan mastilom, ćirilicom, što upućuje na za­
ključak da su takva naređenja izdata i drugim jedinicama. Inače, bri­
gada je iz sastava Nevesinjskog korpusa, a njen komandant bio je po­
ručnik Mihailo Koprivica.
4 Pomenuto naređenje Redakcija nije pronašla.
5 U borbama protiv delova 10. hercegovačke NOU brigade od 10. do
12. septembra Gatačka brigada je pretrpela velike gubitke. Vidi Zbornik,
tom IV, knj. 17, dok. br. 141 i 200; Arhiv VII, Ča, k. 202, reg. br. 15/4 i
16/4; naređenje komandanta Nevesinjskog korpusa od 13. septembra za
opštu mobilizaciju radi Borbe protiv NOVJ i izveštaj komandanta istog
korpusa od 14. septembra o borbama protiv 10. hercegovačke brigade
kod s. Jugovića.
6 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini —
•Gorski štab br. 200«.

10

T

BR. 3
ZAPOVEST KOMANDANTA LIMSKO-SAND2 a CKIH ČET­
NIČKIH ODREDA OD 19. SEPTEMBRA 1943. POTCINJENIM
KOMANDANTIMA KOLONA ZA NAPAD NA JEDINICE 2.
PROLETERSKE DIVIZIJE KOD PLJEVALJA1

Stab ' /
ISTOČNOG FRONTA C. GORE2 .
Str. Pov. O. Br. Službeno
19 septembra 1943 godine
POLOŽAJ

ZAPOVEST

Sekcija Plevlje 1 : 100000 izdanje našeg Vojnogeografskog in­
stituta.
Prema prikupljenim podacima izvesne partizanske snage ‘
nalaze se u reonu Kovren— Blisko, [vo] ,3
U cilju uništenja ovih komunističkih snaga kao i sprovo-
đenja organizacije na označenoj teritoriji Jurišne, I i II B jelo-
poljske brigade i deo Kolašinske brigade u toku 19/20 sep­
tembra tek. godine počev od 2 časa izvršiće pokret i napad
na komuniste na ovoj teritoriji.4

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 138, reg.
br. 36/1 (CG-V-998).
2 Istočni front je formiran naredbom Draže Mihailovića od 9. sep­
tembra 1943. U njegov sastav su ušli: komanda Starog Rasa (Limski, 1.
i 2. mileševski korpus), Komski korpus (Andrijevička i Ko-lašinska bri­
gada), Durmitorski korpus (1. i 2. durmitorska brigada) i Dečanski kor­
pus. Komandant Istočnog fronta bio je major Đorđe Lašić. Ostala teri­
torija Crne Gore potpadala je pod Južni front, kojim je komandovao pu­
kovnik Bajo Stanišić. U sastavu Limskog korpusa bile su 1. i 2. beran-
ska i 1. i 2. bijelopoljska brigada (Arhiv VII, Ca, k. 2, reg. br. 31/3).
3 1 4 Reč je o delovima 2. udarnog korpusa NOVJ (2. proleterska
divizija), koji su pripremali napad na Pljevlja. U toku 22. septembra 2.
proleterska divizija je razbila četnike, nanela im teške gubitke i istog
dana zauzela Pljevlja (tom III, knj. 5, dok. br. 43 i 46; tom IV, knj. 17,
dok br. 141).

11

NAREĐUJEM:

1. — Desna kolona: Ko­ Na dan 20 septembra tek.
mandant kapetan I kl. Pa- god. počev od 2 časa napada
vićević Miloš, pravcem: Osoje— Strmac—
Sastav : Bogdanica (1448) s tim da
Jurišna brigada. izvrši opkoljavanj e sela Bli-
škova i onemogući izbega-
vanje komunista dolinom r.
Tješanj.5
Zona širenja desno prema
potrebi, a levo do potoka
koji teče kroz selo Bliško-
vo (Vraneševac— Krivača).
Vezu desno uhvatiti sa le-
vom kolonom na Velikom
Kršu kad brigada bude iza­
šla na Bogdanicu.

2. — Leva kolona: Prikupiće se do 3,30 ča­
komandant major sova na liniju Žuber— Vrho­
K ujović Radule vi (1442) odakle preduzima
Sastav: napad pravcem Vrhovi— K o-
I, i II Bjelopoljska brigada biljača— Vijenci— Veliki Krš,
i deo Kolašinske brigade. sa zadatkom opkoljavan ja
komunističkih snaga u s.
Bliskovu sa južne i zapadne
strane radi njihovog unište­
nja.
Zona širenja desno do po­
toka koji protiče kroz Bliš-
kovo, a levo prema potrebi.
Po izbijanju na Veliki Krš
uhvatiti vezu sa desnom ko­
lonom na Bogdanici.

3. — Stab sa Stapskom Kretaće se na pravcu de­
četom. sne kolone.

4. — Autokolona: Autokolona ostaje na dosa­
dan j em mestu u Lekovini
pod obezbeđenjem šefa ko­
lone i g. Vuksana Gojkovića
sa svojom pratnjom.
5 Tješen.

12

5 __ previjalište: Dr Šoškić sa svojom eki­
pom ići će sa Stapskom če­
tom, a sa levom kolonom u-
putiti sanitetskog pomoćnika
Novovića. Poneti potrebnu
količinu zavojnog materijala.

6. — Veza: Vezu održavati pomoću
signalnih barjačića, zastava­
ma, paljenjem gužvi slame
ili sena i dizanjem kape na
pušku u vis.

7. — Ishrana: Ishrana na terenu. v

— Znaci raspoznavanja i Ugovoreni znak: Petar
ugovoreni znaci. Znaci raspoznavanja : Puška— Pirot

Prikupljanje stanovništva na livadi severno od mlina u
s. Bliškovu.

KOMANDANT, generalstabni,
major
, Đor. M. Lašić6 , '

M.P.7 ;

6 Đorđe. -
1 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini —
Gorski štab«. Broj Štaba je nečitak. '

13

BR. 4
OBAVEŠTENJE KOMANDANTA NACIONALNIH TRUPA
CRNE GORE I SANDŽAKA OD 24. SEPTEMBRA 1943. KO­
MANDANTU ZETSKOG LETEĆEG ODREDA O SITUACIJI
U PIPERIMA1

JUGOSLOVENSKA VOJSKA U OTADŽBINI
GLAVNA KOMANDA
NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE i SANDŽAKA
Str. Pov. Br. 1.
24. septembra 1943. godine
POLOŽAJ

KOMANDANTU ZETSKOG LETEĆEG ODREDA —
POLOŽAJ

Primio sam akt Str. Pov. br. 290., koji Vam je uputio
major g. Baćović i izložena situacija u njegovom aktu ne
odgovara stvarnosti.2 Talijanske trupe uopšte ne vode ni sa
kime borbu i ne pretstavljaju ništa. U početku su pokušale
u Kotoru jednu malu borbu, koja je odmah ugušena i vlast
u Boki kotorskoj preuzeli su Njemci. Najbolji dokaz za ovo
može poslužiti jučerašnja borba divizije »Taurinenza« na Go-
stilju, gdje je od 30 partizana pobjegla čitava vojska i spu­
stila se u jednom paničnom strahu u Martiniće (na Pištet3 i u
s. Glizicu).4 Ovom prilikom partizani su zarobili oko 200 konja
od njihove komore i da nije na vrijeme stigao kap. Jovović5
sa 50 ljudi razoružali bi im svu vojsku. Evo kako se bori nji­
hova najbolja divizija.
1 Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII,
Ca, k. 134, reg. br. 16/2 (CG-V-404-b).
2 Reč je o obaveštenju od 16. septembra 1943. U tom aktu major
Baćović piše o situaciji u istočnoj Hercegovini, gde je 10. hercegovačka
NOU brigada razbila četnike Nevesinjskog korpusa. Zatim o prodoru 2.
NOU korpusa NOVJ u Sandžak i borbama četnika protiv tih jedinica.
O situaciji kod italijanskih trupa Baćović piše da dve divizije »-Emilija«
(Emilia) i »Taurinenze« vode borbe protiv Nemaca u oblasti Boke Ko­
torske. U istom aktu Baćović predlaže da četnici iz Crne Gore izvrše po­
kret i napadnu jedinice NOVJ na pravcu: reka Piva ka Foči. Baćović, da­
lje, navodi direktivu Vrhovne komande o potrebi da se poruše sve komu­
nikacije na teritoriji Zetskog odreda (Arhiv VII, Ca, k. 173, reg. br. 15/1).
3 »Pištet«, na karti 1 : 100.000 nije pronađen.
4 Napad je izvela jedna grupa mesnih partizana i simpatizera
NOP-a, njih trideset, s Radojem Dakićem Brkom na čelu. Zarobljeno
je 500 Italijana i zaplenjeno 320 mazgi i konja natovarenih municijom i
hranom (tom III, knj. 5, dok. br. 225).
5 Jakov, tada je bio komandant Danilovgradske brigade; ‘

14

Komunisti nijesu jaki, ali vješto i oprezno rade. Po 20— 30
ljudi skupe po nešto naroda, koji rado ide u pljačku i sa
takvom snagom vrše prepade i dolaze do uspjeha. Jučerašnja
borba naših četnika, koja je izvedena vrlo dobro, proizvela je
na njih tako strašan odjek, da su bezobzirno pobjegli. Komu­
nisti samo drskošću i energičnim radom postižu uspjehe. Ju­
čerašnji slučaj dao je potpuno negativan rezultat italijanske
odluke »da neće nikome živi dati sa sebe oružje«. Oni su
izgubili i otadžbinu i glavu i ja Vas uvjeravam, ako mi ne
budemo energični i drski slično njima, da je stvar propala
i oni su gospodari situacije. Prema najnovijem izvještaju Ta­
lijani su već počeli da bježe ka Njemcima. Sinoć je čak i je ­
dan oficir pobjegao, a danas smo uhvatili 2 vojnika, koja smo
razoružali. Sve izvještaje koje primate od Baćovića trebate
primati sa rezervom.
Neka naša akcija, u vidu pomoći Baćoviću, za sada je
isključena. Naša borba sa partizanima dovoljna mu je pomoć.
Situaciju u Banjanima i Grahovu treba da što prije popra­
vite,6 za to najhitnije stupite u vezu sa Krivošijanima i An­
drijom Milovićem, kao i sa ostalim našim nacionalnim ljudima
u tim krajevima. Rušenje komunikacije pripremite, ali još
ne izvodite, dok se ne dade znak od V. K .,7 koji će biti upućen
lično Vama ili meni. Međutim, pripreme izvršiti na svaki na­
čin. Ako Vam je moguće, sastanak sa Baćovićem ne bi bio»
rđav.
6 Na sektoru Banjana dejstvovao je Banjanski četnički bataljon. On
je 19. septembra razbijen od delova 5. crnogorske NOU brigade i povu­
kao se ka Grahovu. O tome u izveštaju komandanta Zetskog letećeg od­
reda pukovnika Baja Stanišića od 21. septembra 1943, koji citira izve-
štaj komandanta Banjanskog bataljona, između ostalog, piše: »Odmah pri
ulazu partizana na teritoriju ove opštine pridružili su im se domaći par­
tizani oko 150 ljudi, pomoću kojih je zauzet veći deo opštinske teritorije.
Kao što vam je poznato, u ovoj opštini nije izvršeno čišćenje ko­
munista ni do danas. . . Mi smo uspeli da sastavimo svega jednu grupu
od 57 ljudi, od kojih svega 27 sa oružjem« (Arhiv VII, Ča, k. 134, reg. br..
12/ 1).
Istom prilikom Stanišić je predložio generalu Đukanoviću da se an-
gažuju jače četničke snage radi razbijanja 5. crnogorske brigade (isto).
General Đukanović je, 22. septembra, odgovorio Baju Stanišiću da
je nemoguće izvršiti mobilizaciju četnika u srezovima podgoričkom (sa­
da: Titograd) i danilovgradskom, već da se za pomoć obrati majoru Ba­
ćoviću (Arhiv VII, Ča, k. 141. reg. br. 9/1).
Napad na Banjane izvršen je 26. septembra, kada su dva bataljona
5. crnogorske brigade, posle žestokih borbi protiv dela četnika Nevisinj-
skog, Trebinjskog i Drinskog korpusa i delova Zetskog letećeg odreda, od­
bačena u rejon s. Tise i s. Presjeke. Vidi dok. br. 6; tom III, knj. 5. dok.
br. 61. :.t, ^
7 Vrhovna komanda.

15

Po Vašem današnjem aktu Pov. Br. 1113 od 23. sept.
t.g.8 narediću mobilizaciju svih snaga u srezu Danilovgradskom
i podgoričkom, ali treba da ste svjesni, da će za to trebati
vremena da se sve to izvrši. Narod se nerado pokreće iz svojih
plemena. Odovuda ne možemo braniti Oštrog jer i ovamo
imamo isuviše posla na sve strane, za to prikupite odmah sa
Vašeg područja ljude za tu akciju. Nema tu mnogo snaga i
sa malo energičnih ljudi to će se sve razbjeći, kao što se je
juče razbjeglo na Gostilju ispred naših ljudi. Najteža situacija
je u Piperima. Juče sam dobio izvještaj od puk. g. Božovića,9
koji traži hitnu intervenciju u pravcu Piperà, jer se tu slegla
najjača komunistička organizacija i prišli su im skoro svi se­
ljaci, sem jednog malog broja. Poručnik Božović,10 novonaime-
novani komandant bataljona, koji je imao oko sebe oko 300
ljudi, danas jedva raspolaže sa 50 ljudi. Ako ne uredimo pi­
tanje Piperà, situacija će biti kritična. Dakle, pomozite se
sami sa tom akcijom tamo, a ja ću se postarati da uredim pi­
tanje u Piperima i ovamo11 — Talijani su noćas napustili Spuž
i ja sam poslao kap. Milovana Đurovića da ga zauzme i uspo­
stavi vlast.
Preduzmite energičan i bezobziran rad. Milosti ni prema
kome. Por. Kalezić obavijestiće Vas detaljno o svemu.

KOMANDANT, ĐENERAL
1 Blažo M. Đukanović

* Pomenuti akt Redakcija nije pronašla.
9 Verovatno je u pitanju Mirko Božović, komandant Boise Kotorske.
10 Rade, komandant bataljona u Piperima. f ,
11 Vidi dok. br. 7. :V.

16

BR. 5
IZVEŠTAJ KOMANDANTA 1. BATALJONA KAČERSKE BRI­
GADE OD 25. SEPTEMBRA 1943. KOMANDANTU BRIGADE
O BORBAMA PROTIV 1. SUMADIJSKOG NOP ODREDA NA
RUDNIKU1
STAB
1 BATALJONA KAČERSKE BRIGADE
B roj: Službeno
25 septembra 1943 godine
Položaj

KOMADANTU KACERSKE BRIGADE — POLOŽAJ. —

Dana 25 septembra 1943 godine na Rudniku (više varo­
šice Rudnika) sukobio sam se sa jednom grupom komunista
od oko 140— 150 ljudi.2 Ja sam u odredu imao 38 naoružanih
četnika sa 18 Engleskih i 17 Srpskih pušaka i 1 puškomitr alje­
zom. U borbi koja se razvila između četnika ovog bataljona i
komunista poginuo je četnik rezervista pozvat na vežbu Rade
Radovanović, iz Davidovice i zarobljen je Slavomir Danilović
iz Rudnika a komunisti su imali gubitaka — jednog poginulog
i dva ranjena.
Istoga dana, pošto je borba svršena i pošto sam se pred
mnogo nadmoćnijim komunistima morao povući — odstupiti
iz borbe, komunisti su popalili arhivu u opštini i pošti na
Rudniku i razlupali poštansku zgradu, telegraf i telefon na
Rudniku, i povukli se u planinu Rudnik.
S obzirom da se Rudnička planina nalazi na području
ovog bataljona i da se zbog iste komunisti često pojavljuju
u okolini Rudnika, te da kako izgleda, imaju nameru da se
na Rudniku koncentrišu, molim da mi se, u granicama m o­
gućnosti, dodeli što više municije i automatskog oruđa, tim
pre što sam sa municijom vrlo oskudan i imam samo jedno
automatsko oruđe.
Komandant, poručnik,
Mil. M. Popović3
M.P.4
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 74, reg.
br. 37/2 (S-V-10406).
2 Borba je vođena protiv delova 1. šumađijskog NOP odreda. Vidi:
Kronologija oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941— 1945, Vojno-
istorijski institut, Beograd 1964 (dalje: Hronoligija), str. 566.
3 Milisav.
4 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini —
Gorski štab«.

17
; H *t %
'Z O Z .Z é y f/ ]

BR. 6
ZAPOVEST KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD
28. SEPTEMBRA 1943. POTClNJENIM KOMANDANTIMA ZA
NAPAD NA 10. HERCEGOVAČKU NOU BRIGADU KOD B I-
LECE1

KOMANDA 210.2
Pov. Br. službeno 93/43.
28 septembra 1943. god.
AVTOVAC
u 24 časova

ZAPOVEST

Sekcija: Gacko, Trebinje 1 :100.000.

Prema direktivi komande 200, od 28 o.m .,3 grupa parti­
zana u jačini od oko 300 boraca pod komandom Dapčevića,*
po pretrpljenom neuspehu kod Bileće, povukla se u Banjane.5
Njihova namera je: da na prostoru plemena Banjani po­
kušaju da uspostave vlast, a da dignu ustanak, a verovatno
i da se dokopaju naoružanja delova italijanske divizije »T a-
urinenze« koji nisu hteli da se priključe Nemcima, već su
ostali verni svome Kralju i izvršavaju uslove kapitulacije ko­
ju je potpisao Maršal Badoljo. Sve talijanske jedinice sada se
nalaze u oblasti Crkvice (Boka Kotorska) u borbenom dodiru
sa nemačkim trupama.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 202, reg.
br. 24/4 (BH-V-9010).
2 Brojčana oznaka i šifra za Nevesinjski korpus.
3 Pomenutu direktivu Komande operativnih jedinica istočne Bosne
i Hercegovine Redakcija nije pronašla.
4 Peko, komandant 2. udarnog korpusa NOVJ. Glavnina snaga kor­
pusa nalazila se tih dana u operacijama na teritoriji Sandžaka i Crne
Gore.
5 Reč je o 10. hercegovačkoj NOU brigadi. Nju su, u Popovom po­
lju 26. septembra, počeli opkoljavati četnici Trebinjskog korpusa, delovi
nemačke SS divizije »Princ Eugen« i domobranske 6. pješačke divizije.
Brigada je, osetivši namere neprijatelja, izvršila napad i posle dvodnev­
nih borbi, probila se u Trebinjska brda (tom IV, knj. 17, dok. br. 225;
knj. 18, rok. br. 25).
U toku 29. septembra brigada je, u s. Begović-Kuli, napala i u krat­
koj borbi razbila četničku Trebinjsku brigadu, ojačani 1. bataljon domo­
branskog 14. pešačkog puka i manje delove nemačke SS divizije »Princ
Eugen« (tom IV, knj. 18, dok. br. 207; knj. 19, dok. br. 15).

18

Naše trupe pod komandom kapetan g. Grubača6 i kape­
tana g. Lekića,7 preduzele su čišćenje u Banjanima, te oči­
stile Viluse i Grahovo od partizana i nadiru u pravcu sela
Velimlje.8 Kapetan g. Uljarević9 sa delovima bilećske brigade,
zatvara pravce od Bileće.
Da bi se ova poslednja grupa partizana uništila, i njihove
namere potpuno osujetile, kao i odklonila svaka opasnost na­
šoj teritoriji shodno direktivi komande 200, naređujem:
1) Vojvoda g. Perišić Radojica,10 sa svim raspoloživim
ljudstvom krenuće pravcem: Somina— Utus11— Velimlje, sa za­
datkom da gore pomenutu grupu partizana napadne sa leđa.
Težiti da uhvati taktičku vezu sa delovima pod dva u oblasti
Crkvice.
2) Poručnik g. Lojović Marko oficir na službi u ovoj ko­
mandi, sa drugim bataljonom Gatačke brigade i delovima pr­
vog bataljona iz sela Danici, Pržine i Korita, u koliko isti
delovi nisu krenuli sa delovima Vojvode Perišića, krenuće
pravcem: Stepen— Korita— s. Crkvice— Velimlje paralelno sa
kolonom V ojvode Perišića, sa zadatkom da na ovome pravcu
napadne neprijatelja. Težiti da uhvati taktičku vezu sa de­
lovima Bilećske brigade u oblasti s. Donja i Gornja Vrbica.
3) Kapetan Uljarević sa delovima Bilećske brigade, kreće
pravcem: s. Baljci— s. Petrovići— s. Velimlje, sa zadatkom da
na ovome pravcu napadne neprijatelja i zatvori pravce ka
Bileći. Težiti da uhvati taktičku vezu sa delovima 2 u oblasti
s. D. i G. Vrbice.
4) Ishrana na terenu, prvenstveno od odbeglih partizana
i njihovih simpatizera.
5) U toku rada preduzeti kažnjavanje meštana odmetnika
i familije na koje oni baziraju. Potpomoći organizovanje Ba-
njana i težiti da se isti naoružaju što bolje. Sa akcijom ne
prestati dok se ne postignu podpuno pozitivni rezultati i dok
se ne sastanu sa kolonama koje operišu sa juga. Istupiti naj­
energičnije.
6) Ovom operacijom komandovaće pomoćnik potpisatog
kapetan g. Radunović, koji će se nalaziti sa kolonom /2, gde
mu izveštaje slati. Kapetan Radunović će znati za sve jedi-
6 Pavle, komandant Višegradske brigade Drinskog kodpusa.
7 Nije utvrđeno na koga se odnosi.
8 Vidi dok. br. 4, objašnjenje br. 6.
9 Konstantin Košta, komandant Bilećke brigade Trebinjskog kor­
pusa.
10 Bio je komandant Golijske brigade.
" Utes.

2*
19

nice znake raspoznavanja, uvek u napred za pet dana. Kape­
tan Radunović će slati izveštaje potpisatom na Stepen.
7) Dan i čas polaska, odma po prijemu ove zapovesti.
S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU

KOMANDANT KAPETAN,
Mil. M. Popović12
Dostavljeno:
Kapetanu Radunoviću, -t
Vojvodi Perišiću, • ........ . .
Kapetanu Uljareviću i ... ......
Poručniku Lojoviću. - ... . ,*■

■. ■■ :.a 11 i VU <• : ..y. 1 !
' .k .
• ‘ r ■ .. , ■' " : - ; .......
•’ BK. 7
IZVEŠTAJ KOMANDANTA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA
OD 28. SEPTEMBRA 1943. KOMANDANTU NACIONALNIH
TRUPA CRNE GORE I SANDŽAKA O STANJU ČETNIČKE
ORGANIZACIJE NA TERITORIJI ODREDA1
ŠTAB * - -i :
ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA
Pov. Br. 1131
28 - IX - 1943 g. o .'.

KOMANDANTU NACIONALNIH TRUPA '
ĐENERALU G. ĐUKANOVIĆU.

Prema izveštajima koje sam dobio od komandanta Ru-
dinsko-Trepačkog bataljona, kao i kapetana g. Jovana Nikolića
sa Čeva, situacija je na reonu Katunske Nahije sledeća:
1. — Partizanske jedinice, koje su proterane iz Hercego­
vine upale su preko Banjana na reon Vučedolske brigade,
zauzele Banjane,2 Viluse3 i Grahovo.
Verovatno nameravaju put mora prema Risnu i Kotoru.
2. — Jedinice Vučedolske brigade izbegle su na Hercego­
vačku granicu, sem Rudinsko Trepačkog bataljona. Koman-
12 Milorad, komandant Nevesinjskog korpusa.
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 134, reg.
br. 17/2 (CG-V-405).
2 Vidi dok. br. 4, objašnjenje br. 6.
5 Pošto su, 24. septembra, delovi 5. crnogorske NOU brigade odba­
cili Vučedolsku brigadu, zauzeli su Viluse (tom III, knj. 5. dok. 47 i 49).

j nt brigade4 je zatražio pomoć od majora g. Petra Baćovića,
j,| proterali partizanske snage sa svoga reona.
Da li će dobiti pojačanje i kada nemam obaveštenja.
Rudinsko-Trepački bataljon se nalazi još na svome reonu,
ali j e P° njega situacija dosta teška, jer mu preti opasnost opko-
ljavanja, kako izveštava njegov komandant.5
3. — Partizani se nalaze na Čevu. Došli su do velike ko­
ličine materijala, koju su ostavili Italijani, koji su evakuisani
iz Danilova Grada. Oružja ovima nisu dali, prema izveštajima.
4. — Krsto Popović postavio je zahtev partizanima, da
napuste Čevo i Cuce, u protivnom će stupiti u borbu sa njima
—. potpomognut Nemcima.
Ovaj zahtev partizani nisu prihvatili, već su odgovorili,
da će primiti borbu. Da li će doći do borbe i kada nije iz-
vesno.
5. — Na reonu Župe nalaze se partizanske snage o kojima
sam već izvestio Komandanta.
Da bi se obezbedio red i mir, te uspostavila nacionalna
vlast u srezu Nikšićskom, neophodno je potrebno napasti i
uništiti ove snage, rasčistiti srez Nikšićski i time bi se obez­
bedio red i mir i u okolnim srezovima.
Radi ovoga potrebno je:
— Da kapetan g. Jovović6 u sporazumu sa pukovnikom
g. Božovićem zajedno sa poručnikom g. Božovićem — koman­
dantom Piperskog bataljona rasčisti Pipere, uspostavi nacio­
nalnu vlast i obezbedi mir. U ovoj akciji čišćenja trebalo bi da
uzmu učešća Kuči i Bratonožići.
— Po raščišćavanju Piperà, da kapetan g. Jovović sa
jednim delom svoje brigade i delom Talijana, upadne u Župu
preko Turije, a jednovremeno da odavde napadnu štapski
bataljon sa delom Italijana i major g. Pavić7 sa svoga reona.8
Tako zajednički sve snage brzo bi očistile Župu, razbile par­
tizane i zajedno izvršile pokret do sreza Savničkog, gde bi
se uhvatila veza sa kapetanom g. Ružićem9, ovom pomoglo
da očisti svoj reon, potom se vratiti preko Lukova i G. Polja,
rasčistiti od partizana okolinu Nikšića, a dalje prema Banja-
nima zajednički povesti akciju, povezati se sa jedinicama Vu­
čedolske brigade i uspostaviti svoju vlast.
4 Odnosi se na majora Đorđa Draganića.
5 Napad na četnike toga bataljona izvršio je, 27. septembra, 2. bata­
ljon 5. crnogorske NOU brigade. U višečasovnoj borbi 2. bataljon je pre-
trpeo gubitke od 5. mrtvih (tom III, knj. 5, dok. br. 61).
6 Jakov.
. 7 Boško, komandant Nikšićkog korpusa. T ' <V.-
* Vidi dok. br. 8. ’
*• 9 Ivan, komandant Durmitorskog korpusa.

21

jedna manja snaga Danilovgradske brigade — starija godišta sa delom Italijana. da bi trebalo postaviti pukovnika g.10 Molim Komandanta. Molim da Komandant ispita prilike i odredi lica pogodna za navedene položaje. Uopšte narod je inertan bez zanosa i borbenog poleta. onda će svaki uticaj partizana sam po sebi pasti u srezu Danilovgradskom. 11 Vaso. br. ali je ubrzo pušten (AVII. Kada se uspostavi naša vlast u srezu Nikšićskom. 134. u to­ liko po nas stanje postaje sve teže. reg. piše: »Oseća se svuda propaganda komunista. Pukovnik. između ostalog. B. te zbog toga [se] slabo može pokrenuti u borbu protiv komunista« (Arhiv VII. a narod im nerado prilazi. Dok bi se raščišćavao srez Nikšićski i uništavale partizan­ ske snage na reonu ovog. te bi trebalo koristiti sadanje neraspoloženje naroda prema njima. jer oni zauzimaju sve veći teren. Stanišić 10 U izveštaju komandanta Zetskog četničkog odreda od 23. Molim da se ovo smatra kao vrlo hitno i obavesti ova komanda. 13/2). Ča. da prednji predlog što pre usvoji i po istom odmah da otpočne akcija. održavala bi red i mir na reonu sreza Danilovgradskog. k. po­ trebno je postaviti komandanta korpusa i komandanta I Pod- goričke brigade. 22 . Vukčević11. ovaj očisti od partizana. Ova je akcija potrebna. U koliko nije pušten iz zatvora major g. i u koliko se dalje odlaže. isto). septem­ bra komandantu Istočnog fronta Crne Gore o situaciji na sektoru Zetskog odreda. Bo- žovića za komandanta korpusa. radi sadejstva jedinica sa ovog reona. Komandant. J. Njega su uhapsili zelenaši. Mišljenja sam. raspoloženju naroda u srezu nikšićkom. ali im narod vrlo slabo pri­ lazi.

dok je 2. dok. POTClNJENIMA ZA NAPAD NA 5. 561. str. 68. 134. 32 i 47. k. 5. dalmatinske NOU brigade. uz sadejstvo Vasojevićkog partizanskog bataljona i Bjelopoljskog bata- H°vna 3. 5. 2. 53 i 54. oktobra su nemački 738. br. kada su 4. četnici su otpočeli silovit napad na Kola­ šin. 4 Kolašin je 26. 69. Opširnije: dok. Lašića i u reonu Kolašina potukle ih i uz velike gubitke partizani su napustili reon Kolašina i u begstvu otstupili u pravcu Volujaka. proleterska (crnogorska) bri­ gada a četnici Istočnog fronta su odstupili ka s. proleterska brigada. oktobra povukla ka Gornjem Polju. dok. puk 118. 4. dočekale su jedinice majora g. Vojnoistorijski institut. CRNOGORSKU NOU BRIGADU U REJONU GRAHOVA1 St ab 2ETSKOG ČETNIČKOG ODREDA : Pov. Partizanske snage koje su napadale Kolašin. Borbe su vođene sve do 4. septembra. 72 i 75. crnogorska NOU brigada je. Vidi dok.proleterske sandžačke NOU brigade. 71. 5. proleterske i 2. potučeni i uz ve­ like gubitke proterani u pravcu G. knj. Vidi Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941— 1945. septembra zauzela 4. OKTOBRA 1943.4 1 Original (pisan na mašini. Mateševu. 67. posle trodnevnih borbi. 94). tom III. Polja. BR. knj.000 Razbijene partizanske manje snage prebačene iz Herce­ govine upale su na reon Vučedolske brigade. oktobra razbila Nikšićku i Vučedolsku brigadu i zauzela Grahovo (tom III. italijanski bataljon. reg. divizije posle žestokih borbi uspeli da prodru u Grahovo. Međutim. 8 7 APOVEST KOMANDANTA ZETSKOG ČETNIČKOG ODRE­ DA OD 5. br. 5. 23 . tor. Beograd 1963 (dalje: Oslobodilački rat). 1. 1150 5 oktobra 1943 godine Oštrog. knj. dok. br. 32 i 47 i tom III. i 750. Br. Kamensko — s. ba- toljon italijanske divizije »Venecija« prišao toj brigadi. delovi 2. Vilusi — Grahovo 5. knj. oktobra. 0 Na prostoriji s. ćirilicom) u Arhivu VII. u protivnapadu razbili čet­ ničku grupaciju i odbacili ih ka s. ča. Nemci su produžili s napa­ dima i potisli brigadu iz rejona Grahova. br.3 gde su dočekane snažnim otporom Grahovljana i Rudinjana. br.2 ZAPOVEST Sekcija Nikšić razmera 1 : 100. 2 Manastir Oštrog. 30. Trepča — s. 20/2 (CG-V-409). koja se 7. Međutim. Mateševu.

[ovićkog] i Vražegr[m.t — Pejar Do — Razmet Do — Turija. koji naš narod toliko želi. a jedinice zadr­ žati u borbenom rasporedu : na kosama u visini Turi je iznad Morakova. U . Naročitu pažnju obratiti na pravac od Ponikva6 i sa tog pravca se obezbediti.) * . odakle će vrši­ ti osmatranje. Naše jedinice izvršiće upad u Župu. da bi se oslobodio komunističkog jarma. — Desna grupa: 1. Baćovića nalaze se na reonu Banjana. Ponikvica. s tim da se jedna jača pobočnica uputi na Branik. Kapetan Ivan Ružić sa svojim četnicima nalazi se na re­ onu Boana. — Polazi sa Vukotice Danilovgradska brigada (bez oktobra 1943 godine u Pavk. br 6. sa zadatkom očisti teren na svome pravcu od komunista i spreči odiazak * partizana iz Župe u jugoist- pravcu. pokupljenu iz Bosne. hvatanja veze sa kapetanom Ružićem i uspo­ stavljanja reda u okolini Nikšića. pravcem: Vukotica skog] bat. koji ne pre- stavljaju nikakvu boračku vrednost. Jedinice majora g. Morakovu. partizanske snage na ovom reonu prestavljaju jadnu ološ. a u/UV levo pravcem: Kalj at — Ja­ & blanova Glava — Brezov Do. časova. Prema svima podacima. Vidi dok. Bočno obezbeđenje uputiti pravcem: Krstac — Vuka- sinovo Pleće — Miljevac. 1. organizovanja Župe i uspostavljanja nacionalne vlasti. sitne patrole uputiti ka g. Po izbijanju na Turi ju. Za izvršenje prednjeg. u cilju čišćenja Župe od partizanskih delova.5 a Krivošijani su došli preko Grahova do Osječenice u cilju potpomaganja Grahovljana. ' NAREĐUJEM.

od sela Duči- ce — kose juž. gde će se zadržati u borbe­ nom rasporedu. Pavićem. Od Zakamenja srednja grupa će izvršiti pokret do južne ivice 2 upe i izbiće na liniju: kose j. — Pavkovićski bataljon Štapski bataljon. sa Vraže. — Leva grupa >. Sa Kablene Glave vršiti osmatranj e u pravcu Župe. Pavkovićski bataljon Dola do Zakamenja. Po izbijanju na određenu liniju uhvatiti vezu sa m ajo­ rom g. od Jugovića. Naređenje za dalji rad po izbijanju na Turiju daće se ugovorenim znakom. a sitne pa­ trole uputiti u sela Župe. 2. — Izvršiće pokret do major g. 3 . — Srednja grupa: 2. a patrole uputiti u sela radi dobijanja podataka. gde se zadržati i uputiti patrole da uhvate [vezu] sa srednjom grupom preko Viševca kod Lokava. gde će se priključiti štapskom bata- ljonu i Vražegrmicima. 3. izvršiće pokret preko Dujeva grm. ra­ di izviđanja i dostavljanja podataka. ) Na svome reonu izvršiće pretres terena i po izbijanju na određenu liniju ne dozvo­ liti da partizani prebace se iz Župe u Bjelopavlićke pla­ nine. Ne do­ zvoliti prebacivanje partiza­ nima iz Župe u pravcu Brš- nog i Ostroških Greda. Pavić Kablene Glave. na kojima biti na dan — oktobra 1943 godine do — čas. — Znak za dalji rad sa linije koja je određena kao ctlj grupama daće se sa Javoračkog Kabla po sledećem: 25 .

P. — Bez stvarne potrebe najstožije se zabranjuje otva­ ranje vatre. Komandantima grupa 1— 3 radi izvršenja. Morakovo i produ­ žiti pokret u pravcu Bjeloševine i Kuta. po već izdatom naređenju. 9. trupa radi znanja. gde se zadržati i obezbediti se ispred sebe i bočno na k. 11. čisteći pred sobom teren i izbiće na liniju: k. znak za dalji rad će se dati sa istog mesta sa 2 ispaljena bacača na koji znak će se postupiti po sledećem: Desna grupa će izvršiti pokret sa svoga položaja pravcem: G.' . Leva grupa preko Liverovića na liniji Zagrad — Dubrava. 7 Okrugli pečat: »Štab Zetskog četničkog odreda«. 1064 — s. 1064 (Skori Vrh). Kuta. Jedan ispaljen bacač. Na slučaj potrebe pribavljanja hrane. ne dolaziti sa ovima u dodir. — Jedinice će poneti hranu sa sobom za 3 dana. Bajo J. Morakovo — Branik — zapadni deo Štitova. obezbe- đujući se na Savovom Krstu. a sprečiti po svaku cenu eventualni sukob. Kuta. 5. 10.s. 26 . Na slučaj da ne bude potrebe ulaska u Zupu. ako dođe do borbe. . Pukovnik. kao i ugovorenim znacima. Naj- strožije se zabranjuje pljačka na terenu. Srednja grupa produžiće pokret preko Zupe čisteći te­ ren ispred sebe i izbiće na liniju: s. 6. istočno Župu i izbiće na liniju već označenu u visini . i D. Srednja i leva grupa će postupiti kao i u prvom slučaju. Zavesti najracionalniju štednju muni­ cije. Na slučaj nailaska na partizane borbu prihvatiti i jedinice će jedna drugoj priteći u pomoć. Kuta — Zagrad. — Snabdeti se sa municijom pre polaska u akciju. M . — Vezu međusobno održavati putem ordonansa i ku­ rira. Stanišić Dostavljeno: Komandantu nac. — Na slučaj nailaska na partizane. ovu za jedinice nabavljati komisiski. obuhvatajući sev. 8. ovi se po svaku cenu moraju razbiti i reon Zupe očistiti. a na uzetu količinu izdati priznanicu.7 Komandant. Izveštaji tvrde da je narod u Zupi za nas. na koji će znak grupe postupiti po sledećem: Desna grupa izvršiće upad u G. — Na slučaj dolaska nemačkih trupa u reon gde se vrši akcija. 7. — Po izbijanju na liniju sev. od Zupe daće se nare­ đenje za dalji rad.

34. . dok.8>objašnjenje br. tom III. dok. koji je. 2. 2 Napad četnika na domobrane i Nemce u Višegradu izvršen je 5. reg. septembra. 32 i 47. br. Ča. pošto je zauzeo Višegrad. Na margini originala ispisane su neke brojke čije značenje Redak­ cija nije mogla da utvrdi. 141. 42. 35). 12. podelili su se u dve grupe i to: jedna u oblasti Kolašina4 i druga koja teži oblasti Sjenica — Nova Varoš. Cetnič- sporazumi o saradnji u Srbiji 1943— 1944. NAREĐUJEM: Javorski. 42/3 i 44/3). pokaže kako se. eetnika 1 bugarskih okupacionih trupa u Srbiji vidi: Branko tiv i\t jrac*nja bugarskih okupacionih trupa i četnika u borbama pro- 3/81 ^ odnoosl°b(x3ilačke vojske i partizanskih odreda Srbije. O LaA c. br. br. Bugara5 i Ljotićevaca i zaštititi oblasti koje su oslobođene. tobože. 5. 2/78. VIG br. reg. 7 oktobra 1943 god. Opširnije saradnji četnika i nemačkih trupa u Srbiji vidi: Branko Latas. k. 10. Zlatiborski i I. BR. po naređenju Vrhov­ nog komandanta NOV i POJ od 18. 3. 27 . udarni korpus NOVJ. VIG br. br. OKTOBRA 1943. k. 3 Odnosi se na 2.br. 9 NAREĐENJE DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 7. J U Sandžaku držimo oblast zapadno od Pljevalja i dalje na zapad Foču. oktobra. knj. 4. 4. Drinski korpus. Ravnogorski korpus mo- bilisaće sve svoje snage sa sledećim zadacima: 1) Osigurače svoje severne krajeve sa dovoljno snaga od upada Nemaca. četnici bore i protiv okupatora (Arhiv VII. knj. * Xidi dok. K o m a n d a n t i m a k o r p u s a u z a p a d n o j s r b ij i z a m o - mr TZACIJU LJUDSTVA I BORBU PROTIV NOVJ U SAN- m DŽAKU1 Stab VRHOVNE KOMANDE ’ . prilog IV.3 pošto su upali u Sandžak. dok.30 časova Položaj. prešao iz istočne Bosne u Sandžak i Crnu Goru radi razoružanja Italijana i njihovo pridobijanje za borbu protiv Nemaca (tom II. Vidi dok. Požeški. 162. H K su s Nemcima i bugarskim okupacionim trupama vodili orbe protiv NOVJ. koje su posmatrale napad. Ča. 1 Original (pisan na mašini. širi ovu oblast još više. ćirilicom) u Arhivu VII. Čaj niče i Kalinovik.2 Komunisti. 50/3. br. br. Cilj napada bio je da se predstavnicima britanskih i američkih vojnih misija. dok.

Leva grupa preko Liverovića na liniji Zagrad — Dubrava.P. Pukovnik. 9. znak za dalji rad će se dati sa istog mesta sa 2 ispaljena bacača na koji znak će se postupiti po sledećem: Desna grupa će izvršiti pokret sa svoga položaja pravcem: G. 7 Okrugli pečat: »Stab Zetskog četničkog odreda«. ovu za jedinice nabavljati komisiski. Kuta. po već izdatom naređenju. Kuta — Zagrad. — Na slučaj dolaska nemačkih trupa u reon gde se vrši akcija. — Vezu međusobno održavati putem ordonansa i ku­ rira. obuhvatajući sev. > Komandantima grupa 1— 3 radi izvršenja. — Jedinice će poneti hranu sa sobom za 3 dana. i D. Naj- strožije se zabranjuje pljačka na terenu. Kuta. Morakovo i produ­ žiti pokret u pravcu Bjeloševine i Kuta. Na slučaj potrebe pribavljanja hrane. — Snabdeti se sa municijom pre polaska u akciju. od Zupe daće se nare­ đen je za dalji rad. Srednja i leva grupa će postupiti kao i u prvom slučaju. Izveštaji tvrde da je narod u Zupi za nas. Zavesti najracionalniju štednju muni­ cije. istočno Zupu i izbiće na liniju već označenu u visini s. 5. — Po izbijanju na liniju sev. Jedan ispaljen bacač. trupa radi znanja. — Na slučaj nailaska na partizane. 8. Na slučaj nailaska na partizane borbu prihvatiti i jedinice će jedna drugoj priteći u pomoć. Morakovo — Branik — zapadni deo Štitova. gde se zadržati i obezbediti se ispred sebe i bočno na k. a na uzetu količinu izdati priznanicu. obezbe- đujući se na Savovom Krstu. čisteći pred sobom teren i izbiće na liniju: k. 1064 (Skori Vrh). ako dođe do borbe. Stanišić Dostavljeno: Komandantu nac. — Bez stvarne potrebe najstožije se zabranjuje otva­ ranje vatre. ovi se po svaku cenu moraju razbiti i reon Zupe očistiti. 7. i Bajo J. 26 . a sprečiti po svaku eenu eventualni sukob. 10. 1064 — s. ne dolaziti sa ovima u dodir. na koji će znak grupe postupiti p o sledećem: Desna grupa izvršiće upad u G. Srednja grupa produžiće pokret preko Zupe čisteći te­ ren ispred sebe i izbiće na liniju: s. 11. 6. kao i ugovorenim znacima. M. Na slučaj da ne bude potrebe ulaska u Zupu.7 Komandant.

3. 32 i 47. 34. 4. 12. oktobra. k. br. 9 NAREĐENJE DRAŽE MIHAILOVICA OD 7. 5 Četnici su s Nemcima i bugarskim okupacionim trupama vodili borbe protiv NOVJ. reg. ćirilicom) u Arhivu VII. pošto je zauzeo Višegrad. tom III. . reg. Ča. 2 Napad četnika na domobrane i Nemce u Višegradu izvršen je 5. četnici bore i protiv okupatora (Arhiv VII. «j/81. 7 oktobra 1943 god. 8. BR. udarni korpus NOVJ. br. 2. četnič- ko-nemački sporazumi o saradnji u Srbiji 1943— 1944. septembra. br. knj. 4 Vidi dok. Bugara5 i Ljotićevaca i zaštititi oblasti koje su oslobođene. br. O saradnji četnika i bugarskih okupacionih trupa u Srbiji vidi: Branko f^atas. po naređenju Vrhov­ nog komandanta NOV i POJ od 18. br.30 časova .i U Sandžaku držimo oblast zapadno od Pljevalja i dalje na zapad Foču. dok. 42. objašnjenje br. Ravnogorski korpus m o- bilisaće sve svoje snage sa sledećim zadacima: 1) Osigurače svoje severne krajeve sa dovoljno snaga od upada Nemaca. širi ovu oblast još više. 5. koje su posmatrale napad. 162. prešao iz istočne Bosne u Sandžak i Crnu Goru radi razoružanja Italijana i njihovo pridobijanje za borbu protiv Nemaca (tom II. Na margini originala ispisane su neke brojke čije značenje Redak­ cija nije mogla da utvrdi. dok. knj. VTG br. Zlatiborski i I. Cajniče i Kalinovik. br. Opširnije o saradnji četnika i nemačkih trupa u Srbiji vidi: Branko Latas. Položaj. 3 Odnosi se na 2. prilog IV. Vidi dok. 141. 2/78. Cilj napada bio je da se predstavnicima britanskih i američkih vojnih misija. NAREĐUJEM: Javorski. 50/3. 10. k. Drinski korpus. 42/3 i 44/3). KOMANDANTIMA KORPUSA U ZAPADNOJ SRBIJI ZA MO­ BILIZACIJU LJUDSTVA I BORBU PROTIV NOVJ U SAN­ DŽAKU1 STAB VRHOVNE KOMANDE s .3 pošto su upali u Sandžak. 1 Original (pisan na mašini. Požeški. br. Ča. podelili su se u dve grupe i to: jedna u oblasti Kolašina4 i druga koja teži oblasti Sjenica — Nova Varoš. tobože. dok. dok. OKTOBRA 1943. koji je. Saradnja bugarskih okupacionih trupa i četnika u borbama pro­ tiv Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Srbije.2 Komunisti. 27 . pokaže kako se. VIG br. 35).

. •M. ... 12 Miloš Marković. 2) Sa glavnim svojim snagama prikupiće se na južnim svojim teritorijama. Kalajitović da što pre prikupi svoj korpus i razvije. 28 . 13 Dušan Radović.. I kl. major. I. na slučaj potrebe.. jer je nema.13 Drag. Mihailović ' ' ”: Feliks. Ako bi komunisti i pored ovoga prodirali u pravcu Sje­ nice. 14 Zvonimir Zvonko Vučković.10 Pinirami.. Lalatović 6 Vuk. kap. da bi ih zaštitili od upada komunista..16 - Da se hitno dostavi ■ depešom svima... komandant Dragačevske brigade. 15 David Dača Simović. komandant Javorskog korpusa. major. 16 Okrugli pečat: »-Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br.. Svi komandanti će stupiti u što tešnju vezu i razviti što jaču obaveštajnu službu. i uhvatiti najtešnju vezu sa drugim Mileševskim korpusom. poručnik. komandant Istaknutog dela štaba Vr­ hovne komande. samim time oslabiće svoje snage u Sandžaku i komandant Starog Rasa7 prodiraće u pravcu istoka. kap.14 Leon. To nemaju ni komunisti..u.15 . ravno- gorskog korpusa. komandant 1. komandant 2.. II klase. i što jaču četničku akciju u pozadini komu­ nista..8 Bi-Bi.12 Kondor. 8 Zaharije Ostojić. 10 Vuk Kalaitović.11 Armiski đeneral r .. 1«. komandant Požeškog korpusa. Zlatiborski korpus. 17 Rečenicu je dopisao mastilom. 9 Radomir Cvetić. Municije da mi niko ne traži.9 NAČELNIK STAB A Zan. Ravnogorski korpus za ovo će upotrebiti Dragačevske brigade. Mirko I. M.17 ’ *’ :'. Požeški korpus što pre će pomoći Kalaj itoviću6 u oblasti Nove Varoši. . pored frontalne borbe. Skrenuti pažnju vojnicima da se ne puca u vetar...v puk. . ćirilicom. mileševskog korpusa.P. gde je već upao. Javorski korpus i dalje će zadržati svoje snage u oblasti Sjenice. Mirko Lalatović. Stambol. komandant Zlatiborskog korpusa. Dostavljeno • po zapo vesti vrh o vn o g k o m a n d a n t a s to -s to .. 7 1 11 Komandant je bio kapetan (major) Vojislav Voja Lukačević (Pinirami). potpomoći će od- branu Priboja i dejstvovati pravcem Priboj— Pljevlja kao i u pravcu Nove Varoši..

OKTOBRA 1943. 1483 : 5 8 oktobar 1943 godine. reg. Sutradan je odbijen napad četnika u pokušaju da ponovo ovladaju ovim položajima (Oslobodilački rat. — 1. ćirilicom.5 U ovom napadu bićete pomognuti i akcijom andrijevačke brigade najpogodni­ jim pravcem. levo na Ruj istima sa An- drijevačkom brigadom. 142. ćirilicom) u Arhivu VII. 10 n aređ en je Š ta b a lim s k o -s a n d ž a č k ih č e tn ič k ih O D R E D A OD 8. 6 Vukašin. Te su jedinice 7. b r. KOMANDANTU * ' '" ' ~ . Praćevac. * i 5 Odnosi se na 2. 2. Ova kolona uhvatiće: desno vezu kod s. sa levim krilom II beranske brigade. oktobra odbacile 1. — II beranska brigada izvršiće svojim levim krilom pokret u napred do linije: k. dalmatinsku NOU brigadu i Udarnu grupu ba­ taljona. 1188 — s. U cilju prednjeg. 3 Pod brojem 148 pojavljivala se Komanda Limsko-sandžačkih čet­ ničkih odreda i Komanda Starog Rasa.* 1. » • NAREĐUJEM: •* l. 1 Gorski štab br. k. K o n c ep t2 KOMANDA " JUGOSLOVENSKE v o j s k e u o t a d ž b i n i . i 2. BR. beransku brigadu i Ko- lašinski odred i izbile na liniju Meka—Soko—pl. Preduzmite energičan napad svima snagama radi proterivanja neprijatelja i zauzimanja linije: Sestarevac — k. knj. beranska brigada pod komandom poručnika Bo­ jo vica6 napašće neprijatelje u dve potkolone: a) desna slabija pravcem: Banjevac— Konjsko brdo. Sestarevac.■' Komunističke snage4 koje su noću 7/8 vršile napad na Berane slabije su. 1 Original (pisan na mašini. Ča. 2 Dopisano mastilom. Praćevca. gde uhva­ titi vezu sa desnim krilom 1. Ovde se radi o Komandi Limsko- -sandžačkih četničkih odreda.35/1 (CG-V-1577). 29 . 1188 — s. b) Leva jača pravcem: Previja— Turija. 557). Praćevac— Turija— Rujišta. str. KOMANDANTIMA BER AN - SKIH BRIGADA ZA NAPAD NA DELOVE 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ KOD KOLAŠINA1 •. beranske brigade.. 1.

major Rud. bio je major Božo Jok- simović. Vujisić previjalište za Kolašin­ ski odred i Zaostračku četu u letnji stan Milorada Bogavca. Dostavljeno: k-tu Lim. P. a II. Za II. a posle njega major Radule Kojović. 10 Rudolf. A dr. 7 Komandant korpusa do septembra 1943. 5. — Veza: svi komandanti održavaće najtešnju među­ sobnu vezu. Sa Kolašinskim odredom pod komandom kapetana Ljuba. 4. 6. — Skrećem pažnju svima komandantima da se artilje­ rijska vatra upotrebljava za važnije ciljeve i da ju treba tre­ nutno koristiti tj.7 3. beranske brigade. Zaostračka četa stavlja se pod komandu II beranske bri­ gade. — Ishrana kao i do sada. beranskom brigadom na Rošcima. vršiti pokret trupa u napred za vrijeme njenoga dejstva. i 2. 8 Dalji tekst u originalu je dopisan zelenim mastilom. 7. Komandant korpusa i Kolašinski odred koristiće za pred­ nje radio stanicu II. brigade9 NAC. Izveštaje ovome štabu slati: 1. 30 . 9 Komandant 2. Načelnik intendanture ove komande regulisaće ishranu Kolašinskog odreda. Ne vršiti nikakvih pokreta u napred i nazad bez izveštavanja suseda. Odmah težiti sa- dejstvu. Ranjenike upućivati po prolazu kroz previjalište u Be­ ransku bolnicu. Desno se vezati sa Zao- stračkom četom a levo sa II. beranske brigade bio je poručnik Branko Đuraš- ković. zauzeće i posesti Sestarevac. Z. Kolašinski odred pod neposrednom je komandom koman­ danta Limskog korpusa. — Dr Lainović obrazovaće previjalište u s.P. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!8 Početak napada prema situaciji kolona. ber. beransku brigadu i Kolašinski odred kod sreske komande u s. beranska preko radio stanice. Buče. Berane. i k-tima 1. beransku brigadu doteraće se u štab na Buče. KOMANDANTA. ŠTABA. beranska brigada preko telefona u s. korp. — Municija za 1. Crni Vrh u kući Petra Vešovića. JVIinića. Perhinek10 M. ćirilicom.

303). čije su emisije ponedeljnikom. 34. ćirilicom. 3 Nazivi u naslovu napisani su mastilom. br. Zato treba slušati i širiti u narodu vesti sa radio Njujorka. 8.5 U Sjenički srez ušao je Javorski korpus sa kapetanom Cve- tićem. 4 1 5 O napadu na Višegrad i dejstvima četnika ka Sandžaku vidi dok. KOMANDANTIMA BJELO- POLJSKIH BRIGADA ZA NAPAD NA JEDINICE 2. Cetinje 1955. ćirilicom. Četnici su imali gubitke od 18 mrtvih i 22 ranjena (Istorijski zapisi Is- torijskog društva Crne Gore. Višegrad. Sve one naše uspehe koje ne objavljuje London. br.6 Sve naše snage u Srbiji tuku se protivu Nemaca i Bu­ gara. ćirilicom) u Arhivu VII. proleterska divizija. 34/1 (CG-V-1576). 6 Vidi dok. 2 Dopisano mastilom. objav­ ljuje radio Njujork.9 1 Original (pisan na mašini. m. PROLE­ TERSKE DIVIZIJE U BIJELOM POLJU1 K oncept2 KOMANDA jUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski štab br. oktobar 1943 godine.8 kao i u Bijelo Polje.OKTOBRA 1943. sredom i petkom u 8 č. BR. POLOŽAJ KOMANDANTU I. 31 . koje naši u opšte nisu branili.7 Mnogi su krajevi već oslobođeni. Bjelopolj. polje3 Cajniče. 0 svim ovim uspesima radio London ne saopštava ništa. Viluse i Grahovo. br. 8. Major Baćović potukao ih je u Hercegovini i zauzeo: Velimlje. posle emisije Londona na istoj dužini. septembra. 11 NAREĐENJE ŠTABA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA o d 8. Vidi dok. br. Foča. k. 8 Vidi dok. 9. 142. str. II. 7 Četnici su se s Nemcima i bugarskim okupatorskim trupama bo­ rili protiv NOVJ.4 Priboj zauzele su na­ še snage i nadiru u Sandžak radi čišćenja istog od komunista. Ca. zauzela 2. 148 Pov. i ktu sreza B. Goražde. 158 8. objašnjenje 4. i 15. br. 9 Bijelo Polje je. Komunisti su privremeno zbog malih naših snaga koje smo imali u Kolašinu ušli u Kolašin. svakako iz nekih njihovih političkih interesa sa kojima žele da na kraju krajeva likvidiraju sa komunistima u Jugoslaviji na jeftin način. reg. 29/30. Br.

Bijelo Polje u kome ima vrlo malo neprijateljskih snaga m ora biti opet u našim rukama. knj. oktobra. 7. 2. M. 550). koja je u stanju da parira svaku eventualnost. proleteEske divizije odbile su. taj četnički napad (Oslobodilački rat. 4. 10. Da I Bijelopoljska brigada napadne na Bijelo Polje pravcem preko Osoja — povrh Rakonja na Bijelo Polje. Komandant II bijelopoljske brigade odmah po zavr­ šenoj akciji težiće da što pre uspostavi stalnu vezu sa na­ šim snagama u Srbiji. štaba i > Kud. 9. 8. Cim se uđe u varoš odmah uspostaviti telefonsku vezu . a sve ostale snage za­ jedno sa svojim komandantima moraju bez izuzetka biti na položajima kojima se drži Bijelo Polje. Pljačka se mora sprečiti po cenu streljanja onih koji pljačkom žele da upropaste čitavu našu stvar. Z. Ovo se može postići samo napadom. Cim se operacija završi mora se stvoriti što jača rezerva. Po zauzimanju Bijeloga Polja u samoj varoši imaju ostati samo trupe za održavanje reda. str. y. 5. 3. Time ćemo ih otrgnuti od ko­ munista. 6. Prema muslimanima iz varoši mora svaki biti naro­ čito pažljiv. Za celo vreme operacije kao i posle održavati stalnu vezu sa ovim štabom preko telefona u Zatonu. P. Perhinek 10 Jedinice 2. 11. Komandanti brigada izvešće celu ovu operaciju spo­ razumno. 32 . 8. U cilju prednjeg NAREĐUJEM: 1.10 .sa ovim štabom. Komandanti će za neizvršenje ili labavo izvršenje dobi­ venog zadatka biti izvedeni pred Ratni V ojni Sud. S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu. Brigadama moraju komandovati njihovi komandanti. Da II Bijelopoljska brigada napadne na Bijelo Polje pravcem preko Obrova. 1. komandanta ' ' ^ načeln. Sve te njihove snage male su prema našima i mi moramo njih tući. Ako postoji ikakva mogućnost učiniti sve da se i mu­ slimani založe u ovoj akciji. Ništa se nesme učiniti što bi poremetilo sada­ šnje dobre odnose sa muslimanima.

Gardiski K orpus. POTClNJENIM KOMANDAN­ TIMA ZA NAPAD NA PRIPADNIKE I SIMPATIZERE NOP-a NA PL. 2 Na pl. 4 Odnosi se na korpus Gorske garde pod komandom kapetana Nikole Kalabića. knj. Crnući i tamo zastati do daljeg naređenja sa potrebnim obezbeđenjem — postavlja­ njem zaseda. k. br. oktobra) i Čačanski NOP odred »Dragiša Mišo- vić«. Gardiskom širokim frontom preduzeće nastupanje prema Severu. reg. ćirilicom) u Arhivu . 3 Četnici nisu imali hrabrosti da izvrše napad na jedinice NOV na tom području. Ramaća napao i razbio jednu četničku brigadu iz korpusa Gorske garde (tom I. knj. 21. 2. Čumić nemačku jedinicu. 1. Širokim frontom nastupaće prema Severu a po iz­ bijanju na liniju: Stragare— Manastir Blagoveštenje— Beluši­ ne— Osredak gde stati i podneti izveštaj. Na ovom pravcu i na pravcima koji izbijaju prema G. Brigada: postaviće za noćas zasede na prostoru: Ramaćski visovi— Ljubičevci do Paljevina. 109). Rudniku i širem području dejstvovali su 1.VII. Brigada: za noćas će se odmarati na prostoriji koju joj je odredio Komandant Gardiskog Korpusa s tim. 5.4 a) 3. obe Gružanske brigade sa 1. već su zasedama sačekivali njihove manje delove. OKTOBRA 1943. Ča. Gornjeg Crnuća i ubijanju svih onih koji sarađuju sa Ko­ munistima2 sa brigadom do zore 10 ovog meseca. 20/2 (S-V-24/2). br. 3 33 . Po izbijanju na liniju Stragare— Manastir Blagovešte- nje— Belušina— Osredak stati i podneti izveštaj. tom X I V . Jedan bataljon 1. Vidi dok. RUDNIKU1 ZAPOVEST RUKOVAOCA AKCIJE ČlSČENJA KOMUNISTIČKIH BANDI NA RUDNIKU ZA: 10 oktobar 1943 2. Do većih okršaja došlo je sredinom oktobra. oktobra kod s. izbiće istoč­ no od s. šumađijska NOU brigada (formirana 5. Gružanska brigada: danas do noći postaviti zasede od Uvlake preko Belušine do Đavir vode. Gružanska brigada: danas do noći postaviće zasede od Đavir vode preko Golog Brda na Vojvodinu. 1 Original (pisan na mašini. br. b) 1. dok. da u 7 časova 10 ovog meseca bude na liniji: Uvlaka— Belušina za­ ključno. 14 i 15. Od 7 časova 10 ovog meseca. a zatim kod s. BR.3 u toku 9 ovog meseca. Takovska brigada: po spaljivanju Erića stanova iznad s. Krasojevića prema Velikom Sturcu. šumadijske brigade napao je 8. 3 Zbornik. 12 ZAFOVEST INSPEKTORA ČETNIČKIH JEDINICA ZA SR­ BIJU OD 10.

2 i 3 Gardiske brigade M. Gružanske brigade. a u slučaju nailaska jačih snaga uvući ih na Rudnik i prema situaciji primiti borbu ili se izvući. major Miodrag P. 8 Jevrem. Ugovoreni znak kao odziv nadimak potpisa- tog.6 Ugovoreni znak i znaci za raspoznavanje za noćas. 14. Ishrana na terenu. Dostavljeno: Rukovalac. Jev. K -tu 1. nastupaće pravcem prema Zapadu i po izbijanju na greben Rudnika zastati. Ška« (Drška). br.9 . S. Na slučaj nailaska slabih snaga Nemačkih. Znaci raspoznavanja: ugovoreni znaci barjacima predvi­ đeni za taj dan. Palošević 5 Vidi dok. Komandant 1. Zabranjujem svaku larmu u toku kretanja. Imao je pseudonim »Dr Onja« (Dronja) a njegov štab je imao brojnu oznaku »la«. Simić8 K -tu Takovske brigade. Komandant Gardiskog Korpusa sa Štabnom grupom i moja Štabna grupa ostaće u Ramaći. Pri nastupanju i stezanju obruča treba držati što tešnju vezu. a 10 ovog meseca nastupaće ka Jarmenovcima. Naređujem najveću štednju municije i zbog ovog izvla­ čenja iz borbe u duhu Čičinog7 naređenja surovo ću kazniti.. i 2 Gružanske brigade. Bio je inspektor trupa za Srbiju (štab lb). Brigada: zatvoriće sve pravce koji od Rudnika izvode ka Jarmenovcima i u toku noći 9— 10 ovog meseca postaviti zasede. Izveštaje slati preko Komandanta Gardiskog Korpusa. a kao lozinka nadimak starešine Štaba 1 a. pukovnik. imao je pseu­ donim »Dr. Bugarskih i Ljotićevskih. K -tu 1. primiti borbu. 2.P. Jedinice Gardiskog Korpusa sem 1. Zabranjujem dovikivanje imena starešina. 6 General Miroslav Trifunović je bio delegat (komandant) Draže Mi- hailovića za Srbiju. Načelnik štaba l b . 9 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab lb. Gardiske brigade držače tesnu vezu sa Ko-| mandantom 1. Ranjene i bolesne upućivati u pozadinu.5 Konjički divizion Gorske Garde: zatvoriće pravce koji izvode sa Rudnika ka Orlovcu. brigade.« 34 . Za sve ovo biće mi lično odgo­ vorne starešine. 1 Odnosi se na Dražu Mihailovića. .

125). 6. knj. knj. njihovi od­ redi nisu pretresali šumovite terene i močvare gde je po­ stojala mogućnost da se mo- šinovci3 sklone. ma da su Nemci preduzeli čišće­ nje Srema u nekoliko prava­ ca. 15 12 oktobra 1943 god. 1 Reč je o koncentričnom đejstvu nemačkih policijskih snaga i đe- lova nemačke 173. k. POLOŽAJ VRHOVNOJ KOMANDI JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Nemačka kaznena ekspe­ U vezi poslatog pismenog dicija u Sremu. kozačke divizije protiv jedinica NOV i POJ na Fruškoj gori. Pri tome je neprijatelj masovno hapsio. OKTOBRA 1943. 166. dok. ćirilicom) u Arhivu VII. rezervne i 1. izveštaja i radio-depeše o ar- tileriskoj vatri u pravcu Fru- ške gore. 3* 35 . VRHOVNOJ KOMANDI JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI O BORBAMA PROTIV 1.2 Ali. 17. br. dok. SREMSKOG NOP OD­ REDA KOD KUPINOVA* STAB KOMANDE SREMA JUGOSL. a prema naknadno prikupljenim podacima. što sam pred­ viđao: čišćenje terena u Sre­ mu od strane nemačke kaz­ nene ekspedicije. br. a pored ostalog i levom obalom Save od Zemuna pa u pravcu Klenka. 11/1 (S-V-17193).Br. Na taj način akcijom čišćenja bio je za­ hvaćen i teren duž leve oba- 1 Original (pisan na mašini. 102. 3 Jedan od izraza koje su četnici upotrebljavali za pripadnike NOP-a. VOJSKE U OTADŽBINI -----. br. što je ovde i bio slučaj. po­ kazalo se ono.1ZVEŠTAJ KOMANDANTA SREMA OD 12. reg. Ca. zlostav­ ljao i ubijao stanovništvo i pljačkao imovinu (opširnije vidi tom I.

Odred su sačinjavali: 35 ljudi iz Sremskog odreda. Progar. kozačke divizije i na- neo mu gubitke od 5 mrtvih. oktobra. br. 20 ljudi Po­ savske brigade pod koman­ dom narednika Vasića i 25 4 Reč je o delovima 1. naredio sam u noći između 5 i 6 ov. i u najboljem redu. Kupinovo.45 ča­ sova kod sela Skela. pod komandom poručnika g.m. 149). odbio napad odeljenja vojnika nemačke 1. ova je ekspedicija u svome na­ diranju kroz sela ubijala srpske seljake. Boljevci. Miodra- ga Anđelkovića. Pavla Grujića. sremskog NOP odreda. da je prebacivanje odreda bi­ lo obavljeno u roku od jed­ nog sata. 11. koji su se izvlačili ispred jakih nemačkih snaga. knj. bataljon toga odreda. le Save. Jedan odred od 200 Nema- ca i Rusa sa 4 tenka i 10 kamiona prošao je pravcem: Zemun. Ne na- ilazeći na svome putu goto­ vo nigde na mošinovce. U s. na kome sam trebao da izvršim prelaz. posle kraće borbe. vršila rekvi­ ziciju i paljevine. 6. Pripreme za prelaz preko reke bile su izvršene tako.4 koji su se povlačili u šume. dok. Prelaz je počeo u 3. Jakovo. Prelazak u Srem Cim sam primio i prove­ rio izveštaje po kojima su odredi kaznene ekspedicije prošli. Sastav odreda. 1. i 80 ljudi pod komandom pe- šadiskog majora g. Divošu je. dok se 10 »Kozaka« predalo (tom I. 36 . prelaz na levu obalu Save kod sela Kupinova grupi u jačini od )#■* . Obrež i dalje prema Klenku.

Ašanju. koji bi mogli negativno da utiču na njihovu spremnost za pret- stojeću borbu. Mojim prisustvom i po­ godnim objašnjenjem ostalim ljudima. Jasensku šumu. u visi­ ni Skeljanske ade. desio se slučaj da su 23 vojnika iz grupe Tamnavske brigade jednostavno napustili mesto prelaza. Odmah po iskrcavanju na levu obalu Save.g. na južnom delu Jasenske šume. u spremljene čamce. Čedo- mir Devrnja i potporučnici g. Bekstvo 23 vojnika za vre. izvršen je raspored odreda. Odred je imao zadatak da po prelazu na levu obalu Sa­ ve zauzme selo Kupinovo. Već u 5. Ljudi su bili na­ oružani puškama i sa 2 pu- škomitraljeza. zatim da za­ uzme selo Progar. 37 . U ovome su me pomagali major g. Prilikom ukrcavanja ljudi me ukrcavanja. i trčećim korakom izgubili u mrak. a zatim blo­ kirano selo Kupinovo. da pretrese Kupinski kut.30 časova. A n- đelković. Zadatak odreda. dok je drugi vršio pretres terena. sprečeno je bilo da preostali ljudi ponesu sa so­ bom mučne utiske. u prkos ne­ koliko mojih poziva da sta­ nu. Mihailo Pavlović i M io- drag Kojić. ljudi Tamnavske brigade pod komandom narednika Pavla Vasiljevića. poručnik g. Zauzinxapje Kupinova. Obrež i dalje prema predvi­ đenom planu. jedan deo od­ reda ušao je u selo..

u grupa­ ma seljaka. Kupinovu. da su se ljudi međusobno grlili. Pri ulazu u selo. otpora nije bilo. oktobra u toku borbi u s. prisu- pinovu. 102. u znak blagodarenja. br. I ako rano u jutro. Tom prilikom naši su v o j­ nici uspeli da uhvate dva člana komiteta. 38 . Raspoloženje naroda u K u. Ca. i služba nije vršena od dana uspostavljanja prvo ustaške a onda mošinovačke 5 U izveštaju načelnika Štaba Komande Srema poručnika Čeđomira Devrnje od 6. k. ljubili i plakali od radosti. za­ tim »da ga je taj isti narod napao i da više neće u Srem ni za vreme mira niti za vreme rata pa kada bi znao da će mu Sremci dati kolajnu od 100 kgr zlata« (Arhiv VII. jer selo nema sveštenika. » 2 i- vela Jugoslovenska vojska« — odjekivali su na daleko. po saz­ nanju da se u selu nalazi Jugoslovenska vojska. navodi se da je po­ ručnik Pavle Grujić održao govor. 9/1). žena i dece to oduševljenje uzimalo je ta- kve razmere.5 Usklici »Z iveo Kralj Petar II«. Draži Mihailoviću i Jugoslovenskoj vojsci. stanovništvo je. U prvom momentu iznena­ đeno. a unutrašnjost crkve je demo­ lirana. reg. V. poka­ zalo na jedan dirljiv način svoje oduševljenje. izuzev nekoliko is­ paljenih pušaka od strane Mesnog mošinovačkog komi­ teta koji se dao u bekstvo. Narod je zatim krenuo u cr­ kvu. Kralju. stvo vojnika izazvalo je na seoske ulice gotovo sve sta­ novništvo. »na koji je govor narod plakao«. gde je očitano »Oče naš«. Tu i tamo. koje se izražavalo u spontanom kli­ canju Nj. »2 i- veo Draža Mihailović«.

u prvP vrem>e ’ naši s u uspeli da ih Potisn/U ’ 1 kojom p rilik om oai ostavlj^1“ ju za s o b o m oko 3O mrtv^1 6 Reč je o delovima 1. Borba sa mošinovcima Oko 15 časova pojavi su se na širem prosto/ -11 m o šin o v a čk e trojke sa p ra ^ “ ca s e l a Ašanje. Totn prilike01 k om a n d a n t odreda održao Je jedan kraći govor. a odm #h za n j i m a nastupao je sinovac* k i odred sa oko 1(/? ljudi. k o j i je ušao u se^?> "■ isto je n a pu stio. »Živio Dra ~ ža M ih-ailović«.« P o sle ovoga. br. a koji. knj. sremskog NOP o d r ed a . ■* -‘ vlasti selu. y . Odred tiij^ irnao bitaka (tom I.« G o v o r je propraćen dug?" tra jn im usklicima » 2 iV^° ' Kralj IP eta r II«. i po predv^- đenom planu otišao u s a ~ stav g r u p e koja j e p0 z ^~ datku pretresala okolni t e ~ ren. Rivela g o slo v e n sk a vojska. # 9 . 146). a kao iz_ ■ v ršio ci n a r e đ e n j a Nj. ]V[i smo J1*“ g o slo v e n sk a vojska. k a o i Jasensha šumu u *. predat r^u p rilik o m prelaska.6 IMastala je borba ko^Ji je t r a ja la puna tri časa. određeni b f ° i ljudi. toku b o r b e . K r ^ - lja P e t r a I I i armiskog đ e ~ • nerala D r a ž e Mihqilov^ a vam d o la z im o kao braća d 0- noseći v a m mir i slobodi1* život. glasi. dok su dr'^1'" gi p r e t r e s li Kupiuski kut. »Mi sri10 ■ došli d a Vas oslobodimo ^ ustaša i svih oni^ koji ^ s drže u ropstvu. ^ pravcu Progara. 6. iz_ među o s ta lo g . dok.

stanovništvo je. ljubili i plakali od radosti. u grupa­ ma seljaka. reg.5 Usklici »2 iveo Kralj Petar II«. gde je očitano »Oče naš«. otpora nije bilo. Kupinovu. a unutrašnjost crkve je demo­ lirana. » £ i- vela Jugoslovenska vojska« — odjekivali su na daleko. 9/1). da su se ljudi međusobno grlili. Raspoloženje naroda u Ku­ I ako rano u jutro. i služba nije vršena od dana uspostavljanja prvo ustaške a onda mošinovačke 5 U izveštaju načelnika Štaba Komande Srema poručnika Čeđomira Devrnje od 6. Pri ulazu u selo. Tu i tamo. br. Tom prilikom naši su v o j­ nici uspeli da uhvate dva člana komiteta. . stvo vojnika izazvalo je na seoske ulice gotovo sve sta­ novništvo. koje se izražavalo u spontanom kli­ canju Nj. k. prisu­ pinovu. žena i dece to oduševljenje uzimalo je ta­ kve razmere. po saz­ nanju da se u selu nalazi Jugoslovenska vojska. Narod je zatim krenuo u cr­ kvu. za­ tim »da ga je taj isti narod napao i da više neće u Srem ni za vreme mira niti za vreme rata pa kada bi znao da će mu Sremci dati kolajnu od 100 kgr zlata« (Arhiv VII. » 2 i- veo Draža Mihailović«. Kralju. «-na koji je govor narod plakao«. V. oktobra u toku borbi u s. ča. izuzev nekoliko is­ paljenih pušaka od strane Mesnog mošinovačkog komi­ teta koji se dao u bekstvo. navodi se da je po­ ručnik Pavle Grujić održao govor. u znak blagodarenja. poka­ zalo na jedan dirljiv način svoje oduševljenje. U prvom momentu iznena­ đeno. Draži Mihailoviću i Jugoslovenskoj vojsci. jer selo nema sveštenika. 102.

trajnim usklicima »Živio Kralj Petar II«. i po predvi­ đenom planu otišao u sa­ stav grupe koja je po za­ datku pretresala okolni te- ■ ren. Kra- . vlasti u selu. knj. naši su uspeli da ih potisnu.« Posle ovoga. kao i Jasenska šumu u pravcu Progara. Mi smo Ju- . u prvo vreme. 39 . dok su dru­ gi pretresli Kupinski kut. iz­ među ostalog. ’ kojom prilikom oni ostavlja- . glasi: »M i smo došli da Vas oslobodimo od ustaša i svih onih. 146). određeni broj ljudi. mi vam dolazimo kao braća do­ noseći vam mir i slobodan život. Borba sa mošinovcima Oko 15 časova pojavile su se na širem prostoru mošinovačke trojke sa prav­ ca sela Ašanje. a odmah za njima nastupao je m o- šinovački odred sa oko 100 ljudi. br. a koji.6 Nastala je borba koja je trajala puna tri časa. U toku borbe. ju za sobom oko 30 mrtvih h+ 0 Gelovima 1. goslovenska vojska. isto je napustio. lja Petra II i armiskog đe- * ' nerala Draže Mihailovića.sremskog NOP odreda.« Govor je propraćen dugo- . a kao iz- vršioci naređenja Nj. Odred nije imao gu­ bitaka (tom I. »Zivela ju- goslovenska vojska. koji vas drže u ropstvu. 6. koji je ušao u selo. V. Tom prilikom komandant odreda održao je jedan kraći govor. dok. »Živio Dra­ ža Mihailović«. predat mu prilikom prelaska.

dok ljudi iz grupe Posavske brigade pokazuju veliku hrabrost i požrtvova- nje. jer im je pretila opas­ nost opkoljavan ja a time i potpuno uništenje. dok smo od )i . Gubitci ai ljudstvu. Ranjenicima je od­ mah ukazana lekarska po­ moć. mošinovaca zaplenili 31 pu­ • r*■ i šku.■■■'■' ■' . Za vreme borbe nadleću dva nemačka aviona. Ubrzo za tim mošinovci dobijaju pojača­ nje. Povratak na desnu obalu Pod zaštitom vatre izvr­ Save. . Snažnom nadiranju moši­ novaca nije bilo moguće da­ lje odolevanje. 5 mrt­ vih i zaplenjeno oružje. Za vreme borbe palo je 7 naših ljudi. a među njima i političkog komesara poznatog pod nadimkom »Dečko«. a 9 ranjeno. mošinovaca. "* šeno je prebacivanje u pr­ vom redu ranjenih. Naši ljudi nisu imali gu­ bitaka u oružju. municiju i propagand­ ni materijal. dok su mošinovci izgubili *( preko 30 mrtvih. i borba se nastavlja u svoj žestini kojom prilikom pogine vođa grupe ljudi iz Tamnavske brigade narednik Pavle Vasiljević. Njegova pogibija čini zastoj u redo­ vima ljudi grupe Tamnavske brigade. a zatim prebačeni preostali vojnici. i naši ljudi bivaju prinuđeni da se po­ stepeno povlače ka obali Sa­ 6 ve.

pošto je isti nespo­ soban za otpravljanje ma kakve dužnosti. da će moši­ novci u buduće pretpostav- ’ Stevo. celokupno ljud­ stvo bilo je u borbi dobro. I ako je neprijatelj bio brojno jači. Velimir. komandant Krajinskog korpusa. Posto­ ji verovatnoća.8 oda­ kle je i upućen u ovu ko­ mandu. Držanje ljudstva u borbi. Smenjivanje komandanta Rezervni poručnik g. Pa- Sremskog odreda vle G rujić nije pokazao us­ peh u borbi. Kapetan g. 41?- . a uz to je i alkoholičar. a za ko­ mandanta Sremskog odreda odredio drugog oficira. o čemu sam u ranijem izveštaju obave- stio. Piletića. Teodorović7 Kapetana Teodorovića raz- vraćen u svoju raniju ko­ rešio sam dužnosti i uputio mandu. u nejgovu raniju komandu kod majora g. Ovaj podatak poduda­ ra se sa onim. dok je starešin- ski kadar trebao više da po­ vede računa o rukovanju u borbi i kombinacijama. iako je municija sa kojom je bilo naoružano bila dosta slaba. Jačanje mošinovaca u Juž­ Mošinovci su po dobij enim nom i Istočnom Sremu podacima od seljaka iz Ku­ pinova pre izvesnog vrem e­ na doveli neke grupe koje nazivaju »graničnim odredi­ ma«. Od automatskog oru­ đa imalo se samo dva puško- mitraljeza. radi čega sam istog smenio sa položaja i odredio ga na službu u Šta­ bu ove komande. da mošinovci prikup­ ljaju izvestan broj grupa u Južni i Istočni Srem.

naredio sam. Pokret mošinovaca. Dalje namere u radu Bez obzira na to. ljati važnost Južnog i Istoč­ nog Srema Fruškoj gori u toliko pre. Postoji verovatnoća da će mošinovci obratiti veću pa­ žnju u budućim svojim ope­ racijama severnom delu Ju­ goslavije. što ih Nemci ne gone po šumama i ritovima. Ja vidim da se situaciji u Sremu poklanja puna pažnja. opaža se veći priliv mošinovaca na teritoriji Sre­ ma koji se. a naročito na Beograd. spu­ štaju iz Slavonije i Bosne. tivi Vrhovne komande ima da formira Cersko-majevič- ka grupa korpusa pod ko­ mandom g. jer. koji prema direk­ đe u Sr em. izvrši prelaz u okolini Srem- ske Rače. dajući mu zonu dejstva Zapadni Srem. u poslednje vreme. da 12 ov. m. Georgija Bojića. Radi toga preduzeo sam pri­ preme na širem delu desne obale Save u cilju naknad­ < nog prelaza u Srem. Da bih mogao da pratim ovaj 42- . verovatno. obzirom na spolj- no-političku situaciju u od­ nosu na Mađarsku i Rusiju. ■ Naređenje Bojiću da pre­ Odredu. i dalje energično radim na pripre­ mama za što brže izvršenje direktive Vrhovne komande. kao što rekoh. gde se oni ispred njihovih poterà sakrivaju. što ni­ sam mogao da se održim sa 80 ljudi u Sremu. obzirom na položaj Srema u odnosu na druge pokrajine.

da ne­ ma dovoljno oružja sa ko­ jim bi trebalo ljudstvo da naoruža. g. oficira za vezu. kod g. poručnik g. Račiću. iznoseći važ­ nost zadatka i potrebu brzog i energičnog rada obzirom na situaciju u Sremu. Takođe sam dobio da­ nas pismo od majora M ilo- vanovića u kome me obave­ štava. Bojica i saopštio mi je. Branka Ranko- vića. Urgiranje za ljudstvo Do sada sam uputio po dva pisma majoru g. uputio sam naknadno poručnika g. ’ Dragoslav. Bojić obaveštava o pripre­ mama koje se vrše. da je isti.9 otišao za Bosnu o- stavljajući pismo za mene. Ka- labiću i g. da me g. 43 . te radi toga ne može da izvrši prelaz u Srem. Međutim. ma­ joru g. Bojica sa uputstvom za rad i elaboratom za organi­ zaciju i naredio mu. po naređenju majora Račića. Ran- ković vratio se danas od g. rad. koje je predviđeno za akciju u Sremu. da komandant valjev- skog korpusa10 ne može da stavi 75 ljudi na raspolože­ nje za ovu komandu. 10 Komandant korpusa bio je poručnik Miloš Radosavljević. jer komandant va- ljevskog korpusa veli. U njemu me obaveštava da odlazi za Bosnu. Milovanoviću. da mi dodeljeno ljudstvo ostave što pre na raspoloženje. kao i o izvršenju prelaza. Radosavljeviću moleći ih.

posetio me je i g. ženu situaciju. sa starešinskim kadrom poznatom ljudstvu. Vukone i Beljina. 119 i 127 (Sekcija Obrenovac. da mu 11 Serafim. ja moram po svaku cenu da se probijem do Fruške Gore. Negotinac11. Teren za spuštanje mate­ U pogledu terena za spu­ rijala. dobro naoru­ žano. odakle bih mogao našim delovima da olakšam rad za dalje nadi­ ranje i sprovođenje organi­ zacije. potrebno je da se za akciju odredi ljudstvo opro­ bano u borbi. 120. razme- ra 1 : 100. m. a s obzirom na si­ tuaciju koja sada vlada u Sremu. Pomoć g. južno od Kupinskog kuta. . Toga radi potrebno je. Negotinca Na dan 8 ov. da se odredi naj­ manje 1. 1 Srem od mošinovaca i or­ ganizaciju u istom izvršim. naročito automatskim oruđem i većom količinom municije. i tom prilikom me molio.000 izrada Vojnog geografskog instituta Kra­ ljevine Jugoslavije). štanje materijala i oružja izabrao sam mesto između sela: Suvog sela. Potreba za moje izbijanje S obizrom na napred izlo­ na Frušku Goru. tj. shodno direktivi Vrhovne komande. a na prostoru izme­ đu kota 133. Povećanje ljudstva i oru­ Da bih mogao da očistim žja.000 ljudi dobro na­ oružanih i sa 40 puškomitra- ljeza. starešine koje su imale ljude duže vremena pod svo­ jom komandom.

radio sam sa podacima K ojićeve radio sta­ nice. to je. da što pre pošalju određeno ljudstvo i oružje ovoj komandi. te se isti služi m o­ jom radio-stanicom. K ojić ima svoju isprav­ nu radio-stanicu. O radio-stanicama Radio stanica pod mojom komandom radi nezavisno od Kojićeve radio-stanice. Preko m oje radio-stanice. do danas se nije ni- ko javio na službu u ovu komandu. da ista mora da predaje svoje depeše. Događa se. nema dobrog radiotele- grafistu. Sve što je mogao da učini u pogledu sakupljanja ljudstva za ak­ ciju u Sremu. ma da me je ko­ mandant severnih pokrajina i Hrvatske13 izvestio. što je upu­ tio pisma nekojim koman­ dantima. Nejavljanje oficira na duž­ Od oficira iz komande V oj­ nost vodine. da je u tom smislu izdao potrebna naređenja. kako g. naziv'2 ^ ec^aIcc^ a niie mogla da utvrdi čija je radio-stanica imala takav Đukić ^ ornan^ant tzv. severnih pokrajina bio je general Svetomir Sveta 45 . no kako on veli. predaju depeše deset raznih komandi i delegata. tj. Negotinac kaže. da po nekoliko dana ra­ dio stanica KAN12 ne može da primi depeše radio-stanice ove komande sa izgovorom da je preopterećena. Dok moja stanica nije bila uklju­ čenja u rad. stavim na raspoloženje po­ set datke o radu i m oje namere za budući rad.

m. bio neiz- bežan. Me­ đutim. Juraj15 3 « Dragomir Rađovanović. Potreba za novcem. naši ljudi bili su pre­ bačeni na desnu obalu Save pre dolaska Nemaca.14 Napomena: Prilikom po­ vratka prebačenih ljudi u Srem 6 ov. i sprečava­ nja eventualnog upada mo­ šinovaca na desnu obalu Sa­ ve. 46 . i na taj način izbegnut otvoreni su­ kob sa njima koji bi. došlo je u Skelu 9 kamiona Nemaca. u cilju blokiranja desne obale Save kod Skele. molim da mi se do- deli izvesna suma preko Zvonka. s ob­ zirom na njihovo raspolože­ nje prema nama. potpukovnik. Pretpostavlja se. da su Nemci bili obavešteni o bor­ bi oko Kupinova putem iz­ viđanja njihovih aviona. Ukoliko se raspolaže sa novcem.

I Vidi dok. 47 . br. OKTOBRA 1943. komandantu 3. gde se je Kačerska brigada sudarila sa komunistima. 1 Kopija originala (pisanog na mašini. naređeno mi je juče od strane Vaše da rasporedim jedinice na noćne zasede i da danas ru­ kovodim radom jedinica. Kada sam došao do prve zasede (1-vi kojički eskadron) čula se je borba u selu Ručićima. KRALJA PETRA II Br. 113 i 122). pa neka ona dva eskadrona dovede na levo krilo rasporeda naše bri­ gade. JEVREMU SIMIĆU O NEUSPELOJ AKCIJI ZA UNIŠTENJE JEDINICA NOVJ NA PL. a ostala dva konjička eskadrona pozadi moje brigade radi upotrebe na mestu gde bude bilo potrebno. Međutim. sem pravca prema za­ druzi u selu Vrnčanima. Ca. ćirilicom) u Arhivu VII.3 — Za današnju akciju protivu komunista. reg. knj. Sve su je ­ dinice krenule na svoja mesta streljačkim strojevima i ja sam ih dalje pomerao prema situaciji. vreme je prola­ zilo a konjice nije bilo na levom krilu. 5. bataljona moje brigade naredio: »P o­ šalji odmah najhitnije kurira konjičkom divizionu. dalje ću ih ja rasporediti«. Svi pravci eventualnog iz­ vlačenja komunista bili su zatvoreni. šumadijske NOU brigade i Cačanskom NOP °«redu »Dragiša Mišović (tom I. 24/3 (S-V-1277). Reč je o delovima 1. 1-v i konjički eskadron desno od moje brigade. Jutros oko 7 časova pošao sam da obiđem zasede. Službeno 15 oktobra 1943 godine Slobodne Srpske planine Podnosi izveštaj o borbi. BR. dok.4 Odmah sam izašao na mesto odakle sam mo­ gao da osmotrim situaciju i naredio sam da krene moja bri­ gada pravac zamnom. 12. V. Zbog toga sam neko­ liko puta razređivao redove moje brigade i u obuhvatu je rastezao prema levom krilu u pravcu vrnčanske zadruge. br.2 — RUKOVAOCU AKCIJE ZA UNIŠTENJE KOMUNISTA. a pošto poznajem teren i prilike u ovome kraju. 27. Zbog toga sam potporučniku Filipo- viću. BRIGADE KORPUSA GOR­ SKE GARDE OD 15. RUDNIKU1 St a b 2 b r ig a d e GORSKE GARDE NJ. 14 tZVEšTAJ KOMANDANTA 2. Odnosi se na pukovnika Jevrema Sirnica. br.

Pošto sam ja bio ljut i govorio sam povišenim tonom. Ja sam mu rekao da je naređenje samo preneto preko potporučnika Filipovića i da je to bilo m oje naređenje. po­ ručnik g. koje da je izvršeno ne bi se komunisti izvukli. jer je prostor bio toliki da je dovoljan jedan eskadron da ga zatvori. Kada sam u završnoj fazi borbe otvorio brzu paljbu na grupu ko­ munista koji su bežali prema vrnčanskoj zadruzi. da bi situacija bila drugačija jer bi zastupnik komandanta diviziona potporučnik g.Međutim. dok je za to vreme 1-vi eskadron stajao uz 2-gi nezaposlen. Još sam mu rekao i to da on nije bio tu. Ovo me je revoltiralo i re­ kao sam mu da neznam zašto se on drži u štabu kada ometa pravilan rad i u mesto da pomaže uništenje komunista. Jošić svakako izvršio naređenje i uhvatio vezu samnom kao što je 48 . našto mi je on odgovorio da je naređenje došlo preko potporučnika Filipovića i da potporučnik Filipović ne može njemu komandovati. Milovanović izderao se je na mene rekavši mi da pazim s kim govorim i kako govorim i da je on radio sa ko­ njicom kako je našao za potrebno. O ovome ja uopšte nisam bio izvešten i računao sam da je komuniste odbio 1-vi eskadron. Međutim vreme je prolazilo a 3-ćeg eskadrona nigde nije bilo. Za vreme brze paljbe mog 2-gog bataljona pozadi njega i u levo čula se slaba puščana paljba — to je pucao 3-ći konjički eskadron i zrna su letela preko mog ba­ taljona. Milo- vanovića Milivoja i pitao ga zašto konjički eskadroni nisu izašli na m oje levo krilo kada sam to naredio komandantu diviziona. Ljut što su mi se komunisti izvukli došavši do zadruge našao sam levo i pozadi Načelnika Štaba poručnika g. ali se je odjednom na desnom krilu našao i 2-gi eskadron koji je bez ičijeg naređenja narednik vodnik Nikolić poveo desno tako da je on zatvorio pravac koji je trebao zatvoriti 1-vi eskadron. on samo da bi i njegova reč imala svoje i da bi se videlo kako on ume da stvara planove radi odvojeno od opšteg zadatka. položaj držao. te je time omogućio izvlačenje komunistima. sigurno u svojim ruka­ ma i odbio komuniste kada su pokušali na njegov pravac da se izvuku. ali bilo je kasno — komunisti su se već bili izvukli i dohvatili se jaruge i šume prema Takovu. sa konjicom se desio ovakav slučaj: 1-vi eskadron otišao je na desno krilo. ne pitajući nikoga za situaciju. Ovaj 2-gi eskadron ra­ dio je tamo vrlo dobro. levo krilo mog 2-gog bataljona bilo je već na svega 200 metara do za­ druge i videći da konjice nema i da su komunisti osetili je­ dini prazan prostor naredio sam rastezanje i pomerio ceo 2-gi bataljon trčećim korakom prema zadruzi. koja mu ovaj puta nije bila poznata.

čiji je komandant ölc> potporučnik Milovan Nedeljković. Vidi dok. on mi je odgovorio: »Kurir je do­ šao da idemo na levo krilo ali šta mi možemo da radimo kada je tu Načelnik Štaba. potporučnik g. 6 Reč je o Kačerskoj brigadi Rudničkog korpusa. potporučnik Jošić izvršio bi naređenje i komunisti bi bili uni­ šteni. pa i manje snage pro­ dužio moje levo krilo jer je razmak od mog levog krila i Ka- čeraca6 bio svega oko 300 metara. jer on ne prima nikakva — đenja od mlađih. ali bio sam van sebe od ljutine i tvrdim da je samo poručnik g. ali molim isto tako da se preduzmu potrebne mere prema poručniku g.« Isto slično mi je odgovorio i potporuč­ nik Žika Jošić rekavši da on nije komandovao jer je imao starijeg od sebe i to Načelnika Štaba. dalje više neznam šta je sve govoreno jer je on meni rekao da idem u Hrvatsku i da tamo radim. Narednika Nikolića Peru pitao sam zašto ne dođoše da zatvore pravac. jer još ni u jednoj akciji do sada nisu bili ovako dobro obuhvaćeni kao sada a pored toga ostali su bili bez municije. k n j.7 Za moje postu­ panje molim da se kaznim. jer se mestu vođene borbe nije uopšte ni približavao. a ne po Srbiji. Milovanoviću za to što je svojim radom bez veze samnom i van okvira opšte situacije 5 Ljubomir. psovao mi Hrvatsku majku i ja sam njemu psovao majku. Tu sa padale i oštre reči. Priznajem da sam kriv što sam se onako poneo prema načelniku štaba starijem i po činu i položaju od sebe. br. Docnije sam saznao da je on sa 3-ćim eskadronom radio nešto oko stanice u Nakućanima i oko škole u Vrnčanima. Za vreme svega ovoga poručnik g. naročito ne od mene i Filipovića. Grgić5 bio je prisutan svemu ovome i uhvatio me je za ruku rekavši da idemo. jer je video da bi došlo i do gorih stvari i ja sam otišao. gde sam ja rekao »M ore u pičku materinu ovakav rad«. koji je bez veze samnom izvodio nešto na svoju ruku. tom X I V . Da nije ovde bio načelnik štaba. ]y[ilovanović samo mi je govorio da pazim kako sa njim raz­ govaram i da pazim ko je on. Izveštavajući o prednjem tvrdim da se komunisti ne bi izvukli da je bar samo jedan eskadron.lo i uvek do sada činio. dok smo mi za sve to vreme vodili opkoljavanje i borbu oko 4 sata. 7 Posle ovog neuspeha četnici su produžili napade. Mi- lovanović kriv što su se komunisti izvukli. 3 40 . 15. našto je on meni rekao da idem ja u pičku ma­ terinu. Za sve to vreme on je bio potpuno odvojen od za­ jedničke akcije i nije ni jednom pokušao da uhvati vezu i da pita kakva je situacija. 4 Zbornik.

tom I. 3 Opisujući borbe četnika protiv jedinica NOVJ na području pl. 5. RUDNIKA1 ZAPOVEST RUKOVAOCA AKCIJE ZA ClSCENJE KOMUNISTA ZA 16. Brigada: Svračkovci — Konjički divizion: Majdan. dok. oktobra piše Neš- ku Nediću. pored ostalog. Borba svaki dan sa komunistima. — Gardiski korpus: sa svojim jedinicama zatvoriće pro­ stor: i • 2. br. br. V. brigade: Tripovac. OKTOBRA 1943. 122. 26/3). Davidovica.2 Verovatno da će zanoćiti oko Sinoševića i Ljutovnice.8 BR. Rudnik. — Posle današnje borbe komunističke grupe povukle su se preko Vrnčana ka Sinoševićima. Na slučaj njihove pojave. komandant korpusa Gorske garde (Kalabić) 16. Kralja artileriski poručnik. 21. br. ćirilicom) u Arhivu VII. Stabna grupa: s.3 8 Potpis nečitak. reg. — NAREĐUJEM: 1. a drugo što me je lično uvredio dirnuvši u m oju nacionalnu ispravnost. ali se odmah popunjavaju« (Arhiv VII. šumadijske NOU brigade i Cačanskom NOP odredu «-Dragiša Mišović«. Na ovoj prostoriji i u toku 17 ovog meseca držače zasede preduzimajući svaki pred sobom izviđanje u cilju saznanja o grupisanju komunista. Ča. k. 14. koji su se pod borbom povukli ka s. Vidi dok. POTČINJENIM KOMANDANTI­ M A ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ NA PODRUČJU PL. 2 Reč je o delovima 1. Takovo. Komandant 2 brigade Gorske Garde NJ. padaju svaki dan. 50 . k. Ca. sledeće: »Ja se nalazim u najgorem kraju Sr­ bije. GODINE. 15 ZAPOVEST INSPEKTORA ČETNIČKIH JEDINICA ZA SRBI­ JU OD 16. br. knj. 1 Original (pisan na mašini.dao komunistima mogućnosti da se izvuku. reg. Za gonjenje 17 ovog meseca. OKTOBAR 1943. Bataljon 1. energično iste napasti. Orašac i Rudnik. 23/2 (S-V-25). 27.

Okrugli pečat: »Komanda Jugoslo-venske vojske u otadžbini — °orski štab br. f.9 Na slučaj pojave komunista ma prema kojoj jedinici sve ostale hitaće na pucanj kako bi se isti obuhvatili i pobili. 222). Kalimanići.. — Bataljon 1. Pukovnik.. br. k. 17 ovog meseca u zoru preduzeće gonjenje i nastupanje pravcem: Kalinovići5 — severno od Ljutovnice preći prugu i produžiti na pravac V r- letna strana— Velereč— Svračkovci gde uvatiti vezu sa Čika pajom... II. Znaci raspoznavanja: odziv nadimak potpisatoga. a lo­ zinka prezime moga načelnika štaba. za 17 ovaj mesec ustaljeni za nedelju.P. s Nikola Kalabić. ovog meseca zanoćiti tako da za­ tvori prostoriju Vranovica— Kriva Reka. — Ugovoreni znaci. lb « 11 T W' Jevrem. oktobra pukovnik Jevrem Simić naredio da pristupi gonjenju jedinica NOVJ na pravcu s. Lalinci — s. 10Načelnik je bk» major Miodrag Palošević. kap. klase. komandant Župske brigade.000 nije nađeno. Barjacima.... '-a. Simić11 4 Brigadi je 15. ? >>-PoPovićima« na karti 1 : 100. Brigade u 9 časova krenuće pravcem: tako da izbije u visinu Maj danske opštine i u Popovićima8 uhvatiće vezu sa Konjicom. Popović Spasoje.6 Potpisati i Čika Pera7 sa svojim štabnim grupama zano- ćiće u Davidovici i 17 ovog meseca u 9 časova krenuće prav­ cem ka Majdanu i po dolasku u selo Majdan uhvatiće vezu sa Komandantom Konjičkog diviziona. 4* 51 . Sve izveštaje slati mi preko Čika Pere. reg. Branetići (Arhiv VII.10 f . 21. Rukovalac akcije. M. . Kačerska brigada:* 16. .

OKTOBRA 1943. KOMANDANTU ISTOČNOG FRONTA CRNE GORE O RAZGOVORU SA NEMCIMA RADI NAORU­ ŽANJA ČETNIKA1 " 7r Dragi Đorđe. Pošto je Radoman Ćeranić dolazio sinoć ovde to njega odredi za oficira od strane četnika koji će rukovoditi opera­ cijama u skladu sa Nemcima.5 Rekao sam da u ovom slučaju mogli bi mobilisati iz dva sreza oko 2000 nacionalista za borbu. 3 Reč je o Ljevorečkom bataljonu. br. Interesovao se je o snagama komunističkim i ja sam mu objasnio sve. Ča. Treba: selima. 1 Original (pisan mastiljavom olovkom. br. 2. An- drijevicu i Berane) onda da se ove grupe sazovu pregrupišu i naoružaju i tek tada da Nemci mogu računati na našu po­ m oć. samo se mora raditi drukčije nego sa Italija- nima. ćirilicom) u Arhivu VII. samo prvenstveno da se naoružaju. Sa 5 puškomitraljeza i sa jednim bacačem bez municije takođe. 4 Omaška. pa kada Nemci zauzmu centre (Kolašin. 31/3 (CG-V-183). k. Rijeci u sporazumu sa prestavnicima naših vojnih vlasti. Zatim sam mu rekao da su naši komandanti posle ne- uspeha u borbi protivu komunista naredili vojnicima da se rasture po manjim grupama svojim sentama4 po šumama skri­ veni. Mateševo. dok. Za operacije mi je rekao da će to oni precizirati kada dođu ovde u L.2 “ Juče je dolazio jedan nemački oficir i razgovarao sam sa njim čitav sat i po. 19. 143. 52 . 2 Odnosi se na majora Đorđa Lašića. Ovo hitno naredi Ćeraniću da ovde dođe u L. Original je mestimično oštećen od vlage. Zatim sam rekao da je naša vojska bez oružja (naročito automatskog) i bez municije i da se nadamo da će nam oni dati sve ovo. Danas će put biti gotov i verovatno večeras ili sjutra iz­ jutra oni će ovde stići. Za naše ljudstvo rekao sam mu da ovde po L. reg. 5 Vidi dok. Rijeci i oko Pajkova Vira ima oko 2— 300 nacio­ nalista3 naoružanih jugoslovenskim puškama ali bez muni­ cije. BR. 32. Ja ću mu pomoći dok se bude ovde a na dalje neka on rukovodi ovim stvarima. Koliko sam mogao uvideti oni će imati dobru volju da nas pomognu. 16 PISMO KOMANDANTA LJEVORECKOG BATALJONA OD 16. O formiranju i radu bataljona vidi knj. br. Rijeci.

16/X 1943 god. Miladina Kojića. Rado ja Radovića i Komljena Radevića. Ja sam ovde imenovao za kurire ova lica: Milutina Lali- ća. kako bi Ćeranić mogao da odmah njime. Zatim mi reče da će nas naoružati čim dođu do itali- ianskog oružja divizije Venecija. Nemački oficir mi reče da će oni dati municije nešto jnalo zai naše puške pošto je njihova municija ista kao za naše oružje. — Isti — 7Jelena mi reče da tebi nema ovde kaputa zimskih ni jednog ni drugog. kao naš vojni pretstavn ik. i Sto se tiče mobilizacije našeg bataljona. a cipele su bile zakopane u đubre i za dva dana potpuno sagorele. mastiljavom olovkom. .:RrPOZ. Konja ti šaljemo i ja lično moju pušku i bez puške ostajem. G. Ti hitno dadni detaljna upustva Ćeraniću za plan opera­ cija. pretstavi šta ima da se radi. licom tekst napisan je na poleđini. bolje bi bilo da bataljon ostane po četama na svojim reonima radi obezbeđenja od upada trojki i drugog dok Nemci prođu. ja smatram dok je vojska strana u L. Đorđe Lašić 1 Položaj ‘ Verovatno je u pitanju Đoko Lašić. 1943 god. a za druge ne odgovaram. Ovo prostudiraj. pa tek sa ovakvim p ro gra m o m da ćeranić dođe. Konju odredi jednog vojnika koji će ga paziti i hraniti jer je sramota da [tamo] gladuje. ćiri— 53 . Đoko 16/X. Đoko6 . Rijeci. ■ ' !• " '-'.

Čemernice (Arhiv VII. k. 9) razbila je 26/27. koji se povukao ka selu Kratovu. B. Po ovome naređeno je kapetanu Radoviću7 i on će dostaviti ovo naređenje Užičkoj brigadi. ■ • 13 časova POLOŽAJ KOMANDANTU STAROG R A S A . 1 Original (pisan na mašini ćirilicom) u Arhivu VII. 3 Redakcija nije pronašla navedeni izveštaj. KOMANDANTU STAROG RASA ZA PREGRUPI- SANJE ČETNIKA RADI N APADA NA DELOVE 2.6 Užička brigada sa odredom Zlatiborskim ne treba da po­ seda položaj Ljuča— Luniće— Jabuka. Ostale napade izvršite kako ste predvideli. br. U njemu se zahteva da Po­ žeški korpus sa dve trećine ljudstva treba da potpomaže četnike Starog Rasa za akcije u pravcu Prijepolja. 5 Reč je o delovima 2. reg. str. već da napadne komu­ nističke delove kod Banje. BR. br. 7 Dušan. Kapetanu Markoviću8 dostavljeno je naređenje preko Cve- tića za napad9 u pravcu Nova Varoš10 i Prijepolje. UDAR­ NOG KORPUSA NOVJ U SANDŽAKU* St a b 2— i ■ OB. 6/1 (S-V-108/2). 9 Naređenje je dostavljeno 16. 10 Koncentraciju četnika kod Nove Varoši (dok br. Sa Užičkom treba da izvrši napad i pozadinski bataljon Priboj ske brigade. Primljen Vaš izveštaj od 16 o. Ča. 54 . 5/1). Službeno > 17 oktobar 1943 g. 3. krajiška NOU brigada i zauzela Novu Varoš (Oslobo­ dilački rat. oktobra 4. 17 NAREĐENJE ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 17. .— . 27. Ča.m. komandant Zlatiborske brigade Zlatiborskog korpusa. 8 Miloš. k. OKTOB­ RA 1943. 6 O dejstvima brigade vidi dok. 1. 628).3 Poručnik Kolarević4 sa Zlatiborskom brigadom ne treba da poseda Lim. reg. 3. 2 Odnosi se na Stab Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini. komandant Požeškog korpusa. Zlatiborska brigada će se prikupiti kod sela Laništa i služiće za naše obezbeđenje i udare— napade na ko­ munističke delove5 koji bi prešli Lim od Priboja do Rudog kao i nizvodno od Rudog. a jednom trećinom da obezbeđuje predele pl. knj. br. 4 Milomir. udarnog korpusa NOVJ. oktobra.

prema njoj postupiti kao prema neprijatelju. Vrše stalne prepade tako da moramo držati snage vezane za garni­ zone radi zaštite magacina i oružja da im ne padne u ruke.Venecija’ i ako je tu već bio Miloš (pukovnik Bejli — prim. Nešto kasnije u Štab divizije su stigli i svi ostali iz grupe za pregovore. Potrebno je da Miloš spreči njihov rad ovdje-« (Arhiv . 297. napustio Jugoslaviju i otišao u Italiju kod savezničkih trupa. 5/1. i da se dograbi oružja koje bi upotrebio za borbu protiv NOVJ. On se 9. takođe. 5. Ča. Uložili smo oštar protest kod Engleskog brigadira kod nas. zahtevali od italijan­ skih komandanata da njihove trupe priđu NOVJ i da se zajednički bore protiv Nemaca. depeša 116). k. Oni su 15. Iz Dolca je major Perhinek 22. 29. septembra poslao depešu Draži Mihailoviću u kojoj. 297. br. septembra. septembra stigli kod Berana gde im se pri­ družio major Đorđe Lašić. 366—368. Do dolaska generala Armstronga šefa britanskih vojnih misija kod četnika bio je britanski pukovnik Bejli (Bailey). udarnog korpusa je 8.) traže pismeno da položi njima oružje. depeša 178 ZZ). a i u sa­ mom gradu. a potom su i svi ostali došli kod njih. ukoliko ne pristupi NOVJ radi zajedničke borbe protiv Nemaca. Četnički pokret Draže Mihailovića 1941— 1945. gde im je pukovnik Bejli saopštio da su Italijani voljni da se bore protivu Nemaca. udarnog korpusa NOVJ je 30. Tom Pnlikom Italijani su upozoreni da »nikakve strane delegacije nemaju Pravo da se mešaju u unutrašnje stvari našeg naroda« (tom III. Čemernicu.11 u vezi sa njihovim vršljanjem kod divizije Venecija. Saznavši za pregovore u Beranama Štab 2. k. O njihovom dolasku Draža Mihailović je. s p u s tiv š i se padobranom na pl. Od divizije . svojih saveznika. obavestio komandanta Starog Rasa (Vojis- lava Lukačevića) gde. 4/1. reg. Zatim je Bejli pregovarao s komandantom divizije u »četiri oka«. br. 12 Posle kapitulacije Italije Draža Mihailović je nastojao da razo­ ruža što više italijanskih trupa. S ovom grupom četničkih vođa i oko 300 četnika pošao je i britanski pukovnik Bejli. S druge strane. Armstrongu. 374—380. ook. br. 78). reg. 55 . februara 1944. 63).VH. šefu britanskih vojnih misija u četničkim štabovima. Beograd 1979. br. kaže: »Komunisti strašno sme­ taju. koji je imao četnike oko Berana. dok. oktobra uputio ultimatum komandi divizije »Venecija« da će se. septembra uputio Bejliu pismo da napusti četnike i pređe u Štab korpusa radi upoznavanja sa situacijom i sa stavom saveznika u vezi s kapitulacijom Italije i prelaskom italijanskih jedinica na strani NOVJ (tom III. Rudolfom Perhinekom i Savom Vukadinovićem (delegatom četničke Vrhovne komande za Crnu Goru i oficirom za vezu sa italijanskim trupama) i naredio im da se sastanu sa komandantom italijanske divizije »Venecija« u Beranama (sada: Ivangrad) i postave mu uslove za predaju oružja četnicima a ne NOVJ. septembra kod Pri­ boja sastao sa majorima Lukačevićem. str.) sa svojim štabovima« (Arhiv VII. štab 2. kaže: »U naš štab stigli su britanski general i američki pukovnik (treba potpukovnik — prim. predstavnici NOVJ su. red. knj. Lašić je potom otišao u Štab divizije i saopštio da su stigli pukovnik Bejli i grupa četničkih funkcionera radi dogovora o predaji oružja. pored ostalog. Dolac. 5. Posle razgovora s koman­ dantom divizije grupa se smestila u s. BIGZ. Ča. S njim je došao i američki potpukovnik (pukovnik) Albert Sajc (Seitz). koji je 14/15. pored ostalog. Op­ širnije o britanskim vojnim misijama kod četnika vidi: Branko Latas — Milovan Dželebdžić. red. On je došao 23. knj. D. septembra 1943.12 " Beč je o britanskom generalu C.

kaže: »I dalje tvrdimo da italijanska vojska i ak< su fašisti. 81. 21/1). knj. Ča. L. Dalje sa svoje strane nastanite. da se Talijanski garnizon u Priboju očisti od nesigurnog ljudstva i razoruža. 400 nenaoruž. pored ostalog. korpusa ušli u Berane. 13 U Priboju su se nalazili delovi fašista. po planu kako ste kod nas usmeno izložili. Podaci une- ti u O. Užička brigada treba da drži Crni Vrh kao svoje uporište. U izveštaju komandant. 14 Mirko Lalatović.-. 83). Višegradska 1100 naoruž. W 600 nenaoruž. udarnog korpusa i komandanta divizije »-Venecija-« sklopljen je 10. 186. .'i. 56 . Uverite Talijane kod Priboja13 o našoj lojalnosti i još jedanput im skrenite pažnju šta ih čeka od komunista. 5000/4000 Fočanska 1200 naoruž. dnevnik15 * Arhiv. 82. M. k. Čajnička 600 naoruž. 15 Dopisano mastilom. 5.■ .u Naređenje za odbranu Lima u oblasti Priboja.''-". oktobra. dobi br. gde je divizija reorganizovana u pet istoimenih brigada (tom III.16 Posle dvodnevnih pregovora između predstavnika Štaba 2. br. oktobra komandantu Drinskog korpusa za te Itali jane se. reg. Pukovnik. . spo­ razum o prelasku divizije na stranu NOVJ radi zajedničke borbe protiv nemačkog okupatora. j 500 nenaoruž. ćirilicom. Srebrenička 400 naoruž. Dobro je što ste u Priboju da držite situaciju u svojim rukama. 16 Dopisani tekst i brojni podaci o brigadama (pisani olovkom) u ori­ ginalu su napisani na poleđini dokumenta. Milikić Pom. 2000 nenaoruž. koji se nalaze u Priboju su potpuno orijentisani našoj politic: i da će ostati dosljedni toga« (Arhiv VII. Istog dana su delovi 2. mesta Rudo od 18.

već i naročito po kolebljiv stav. 18 VAREĐENJE KOMANDANTA VALJEVSKOG KORPUSA OD 17 OKTOBRA 1943. 1 Original (pisan na mašini. Jednom za svagda i svi imaju znati da nam sa komuni­ stima kod nas stoji borba do krajnjeg i potpunog uništenja.39/4 (S-V-830212). koji narod u tom slučaju prema nama zauzima. . ■ . Isto tako primetio sam da se preko teritorija izvesnih koman­ danata bataljona neometano prebacuje jedna grupica od oko desetak komunista. što ima za posle- dicu da toleriraju komunističke simpatizere i što više i sami nesvesno hvale i odobravaju uspehe boljševika na Istočnom frontu. pošto su o tome izdata tolika naređenja. Str. k. kao i od ustaških spikera radio-Londona lažno pret- stavljene uspehe nekih »partizanskih oslobodilačkih« odreda u Jugoslaviji. KOMANDANTU KOLUBARSKE BR1GA- nF ZA BORBU PROTIV PRIPADNIKA I SIMPATIZERA NA- nnDNOOSLOBODILAČKOG POKRETA NA TERITORIJI BRIGADE1 ■■■-■ [Grb] ' K OMA NDA u TtfGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI : ' 1 1 . kako od strane Gospodina Ministra vojske. reg.a j — KOMANDANTU KOLUBARSKE BRIGADE. mornarice i vazduhoplovstva.- — P o l o ■/. BR. pov. »Kolubarske« napisano je mastilom. ćirilicom. već ni da pohvataju njihove legalne jatake. Ča. Br. tako i naro­ čito od potpisatog. ćirilicom) u Arhivu VII. Dr.2— Primetio sam u više prilika da pojedine starešine pove- renog mi korpusa nemaju prečišćene pojm ove o našem stavu prema komunizmu i komunistima kod nas. 191 • 17 oktobra 1943 g. 63. ne samo po našu orga­ nizaciju. nego je to prinuđen da radi i inače preopterećen štab ovog korpusa. koji ovo prebacivanje vrše samo zahva­ ljujući neagilnosti i krajnjem otsustvu inicijative od strane dotičnih komandanata bataljona. 57 . nije potrebno da objašnjavam. - STAB VALJEVSKOG KORPUSA . jer to mora znati svaki svestan član naše organizacije. Koliko su ovakve stvari štetne. koji nisu u stanju ne da uni­ ste tu grupicu.

— P o 1 ož a j — : Prednje naređenje raspisano K-tima bataljona. N. — Da se vesti radio-Londona o tobožnjem uspehu ne­ kih »partizanskih oslobodilačkih« odreda u Jugoslaviji ne sme- ju ni odobravati. Pavićević Dostavljeno : k-tima brigada ovog korpusa. Za neizvršenje ovog naređenja biće mi lično odgovorni komandanti bataljona i potčinjene im starešine. Naređenje je hitno pre svega i trajne vrednosti. nepodesne i nepouzdane. Komandant. Mil. i 2. — Da se u najkraćem roku ima likvidirati sa komuni­ stičkim ilegalnim grupicama i njihovim legalnim jatacima (centrima veze. Ovo naređenje će komandanti brigade raspisati svim pot- činjenim im starešinama. kao nesposobne. 270 19 oktobra 1943 g. [Grb] KOMANDA KOLUBARSKE BRIGADE VALJEVSKOG KORPUSA Str. to u Akta ITZastupa komandanta. i o neizvršenju odmah izvestiti uzimajući krivce na odgovor. poručnik. Pov. Referent sudstva. B. Lukić . a nekmoli u narod rasturati. sudski poručnik. Br. koje ću bez daljnjeg smenjivati sa poverenih im položaja. kuririma i simpatizerima: davaocima hrane i prenoćišta) na teritoriji pojedinih bataljona. Poručnik. kao i komandantima srezova. Da do ovoga ne bi i u buduće dolazilo. Radosavljević3 Ljub. a u interesu služ : ì pravilnog rada u našoj organizaciji. Živ. — NAREĐUJEM: 1.

pod komandom komandanta bataljona. Formiranje većih odreda je nemoguće. Jedino selo koje nije bilo organizovano i koje je bilo zastalo bila je Sremčica i delimično Ostružnica. Organizacija u srezu Posavskom izvedena je u potpuno­ sti. reci Na tom prostoru dejstvovao je Kosmajski NOP odred. > Položaj. Ča./V E Š T A J KOMANDANTA AVALSKOG KORPUSA OD 19. 526 i 527 od 5 oktobra 1943 god. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA I NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE. pored već postojećih odreda.3 Ali je u toku ovih dana i tu likvidirano sa komunistima i njihovim simpa­ tizerima i sprovodi se organizacija punom parom. 59 . U slučaju potrebe može se uvek for­ mirati odred od nekoliko stotina ljudi i upotrebiti gde bude Potrebno. 19. DRAŽI MIHAILOVlCU O STANJU ČETNIČ­ KE ORGANIZACIJE I BORBAMA PROTIV PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA NA TERITORIJI KORPUSA1 STAB AVALSKOG KORPUSA ' . zbog svakidašnjeg dolaska Nemaca u srez. oktobra 1943 g. POSAVSKA BRIGADA i. GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. Takođe je određen i jedan odred u jačini 30 ljudi koji će stalno biti na tom terenu. 54. B R . . 19 . U vezi Vaših radiograma Br. Velika Moštanica spalili opštinsku arhivu i 1 6 četnika iz Posavske brigade (Hronologija NOR-a. oktobra u s.2 podnosim izveštaj o stanju u Avalskom korpusu i to: I. reg. pošto komunisti nesmeju da uđu u sela. k. O KTO BRA 1943.2/4 (S-V -6549). a dva odreda od po 20 ljudi i to jedan pod komandom koman­ danta brigade a drugi pod komandom komandanta bataljona. U srezu postoje dva odreda od po 50 ljudi. Komunista u„ „ ! Original (pisan na mašini. ćirilicom) u Arhivu VII. Delovi od- Ubif cU. 3 P°rnenute depeše Redakcija nije pronašla. str. to je formiranje tih većih odreda za sad nepo- J^ebno. Dr. U selima postoje seoske straže koje su i danju i noću pod oružjem. Smena straži vrši se na 24 sata. 598). A kako su i sela stalno Pod oružjem.

* 7 Svetomir. Da je ovaj srez organizovan i potpuno obezbeđen može potvrditi rezervni m ajor g. Veliki broj omladinaca. angažovalo se do krajnog požrtvovanja u borbi sa komunistima i pridobijanju njihovih pristalica. Dovoljno je samo proći kroz ovaj srez i čuti na sve strane Ravnogorske pesme. Potporučnik g. Uz to i ja sam stalno u ličnom dodiru sa imenovanim i do sada nisam mogao ništa primetiti. komandant Kolubarskog korpusa. za organizaciju i bez- bednost ovoga sreza. Takođe su ovde bili i Đeneral g. * Aleksandar Saša Mihailović. odakle se pored Ripnja prebacuju u Sremčicu. K ojić4 ta- kođe se nalazio duže vreme u ovom srezu. ovo se ne slaže. jedino što se svremena na vreme pre­ bacuju iz Kosmajskog sreza i to iz sela Lisovića. Pored toga. Guberevca i Baba u zaseok Ravni Gaj. Mi- hailović » V ili« / pa bi i oni mogli dati svoja mišljenja. 5 Vladimir. * Komanda Beograda. Komarčevića. Međutim posle čišćenja Sremčice i ovo je potpuno onemogućeno. mogu takođe potvrditi istinitost ovih na­ voda. koji su poslati iz štaba 29 za obu­ ku u ovaj srez. komandant Smederevskog korpusa. ' . sa nekim svojim starešinama i tek se vratio u svoj srez kada je tamo postalo sigurnije dolaskom majora g. komandant Posavske brigade Kolubarskog korpusa. sa svojim starešinama. a i drugih omladinaca koji stalno dolaze iz omladinskog štaba. Đukić7 i kapetan g. Ovo su potpuno pogrešno obavestili Gospodina Ministra. komandant Beograda. pa onda suditi da li je ovaj srez organizovan ili nije i da li se u njemu nešto radilo. prema stanju izvršene organi­ zacije i prema zalaganju poručnika Marinkovića. 4 Miodrag. koji je proveo ovde izvesno vreme sa svojim štabom.u samom srezu nema. Lazović6 dok se nalazio u Kosmaju više puta se sklanjao u ovaj srez. iz uhvaćenih komunističkih arhiva. Pored poručnika Marinkovića i sve ostalo ljudstvo. jer prema broju likvidiranih komunista. > 60 . Parcana. Petronije Nikolić koji je proveo u ovom srezu više od pola godine. vidi se najbolje koliko oni kukaju na poručnika Marinkovića i stalno ga osuđuju na smrt. Pavle Grujić. kao jednog od njihovih najvećih nepri­ jatelja. Navedeno je da komandant ove brigade poručnik Košta Marinković ima potajni sporazum sa komunistima.5 Isto tako i kapetan g. kojih je ovde bilo mnogo još pre rata. 6 Zivan. Molim da se pita i major g.

U tragu smo i njemu i uskoro će i on biti likvi­ diran. Popović Ljubomir smenjen je m ojom naredbom Pov. Zbog svega morao je lično potpisati vršiti or­ ganizaciju i određivati starešine. Odred se nalazi pod komandom kapetana Mincića. II VRACARSKA BRIGADA Dosadanji komandant brigade pešadijski kapetan II klase g . Grock" Veljković. Mincić Radovan a u saglasnosti sa njim i štabom broj 2. sem seoskih straža. sem nekoliko jačih simpatizera. stim što još ima da se očisti selo Boleč i Brestovik koji još imaju komunističkih simpatizera. III GROCANSKA BRIGADA Organizacija potpuno sprovedena kao i u Posavskoj bri­ gadi. Br. Sva naređenja koja je dobivao za organizaciju i propagandu on je spaljivao i po istim nije postupao niti davao kome. od koji su neki već likvidirani a i ostali biće uskoro. U samom srezu u opšte ne postoje komunistički odredi. Sve vođe komunističke su likvidirane izuzev Mite »S i- birca« i0 koji se još uvek krije sa dve-tri trojke ali potpuno neaktivno. i na njegovo mesto određen re­ zervni kapetan I klase g. Stanje oružja u ovoj brigadi za sada zadovoljavajuće ali ge velika oskudica oseća u municiji. Sa oružjem u ovom srezu stojimo vrlo slabo. Svoj zadatak i pored ove dužnosti ka­ petan Mincić će svršiti na vreme. koji se nalaze na svakoj željez­ ničkoj stanici radi obezbeđenja pruga i koji po ceo dan vršlja- ju po selima tražeći namirnice. Kapetan Popović smenjen je zbog svoje neaktivnosti i straha. Veći odred je nemoguće držati zbog velikog broja Nemaca. god. 2 od 1 septembra tek. Do skoro je bilo u selu Ripnju 300 kamiona mostovog trena a [u] selu Belom Potoku još uvek ima 200 Nemaca. jer nije ni pokušao da vrši organizaciju govoreći: »Još nije vreme«. Kapetan Mincić uspeo je svojom agilnošću i svojim po- žrtvovanjem da upada i u ova sela i u veliko da izvrši orga­ nizaciju tako da će uskoro i ovaj srez biti potpuno organizovan. Mi imamo u istom srezu jedan stalni odred od 40 ljudi. tada član Sreskog komiteta KPJ za 61 .

koji su širili komunizam i vršili kurirsku službu. 62 . Isto tako i učitelji su bili sumnjivi. Đukić pa se i on može upitati za mišljenje o organizaciji toga sreza. Sto se tiče obaveštajne i propagandne službe ona je naj-J bolje izvršena. jer čim bi počinjala borba i Nemci bi se umešali i tukli nas. a desio se slučaj da nam je i jedan pop otišaou komuniste sa popadijom. godine jedan odred komunista u jačini 150 ljudi. i prebace i pravcu Podunavlja. i svo oružje odneto. te se od Nemaca nije mogla preduzimati nikakva veća akcija za čišćenje partizana. Re dakcija nije utvrdila tačnost navoda u izveštaju. Svi su oni određivani po planu u ova okolna sel grada da bi bili u stalnoj vezi sa Beogradom. prebacio se preko Male Ivanče iz Kosmaja u selo Vrčin gde je stupio u borbu sa kapetanom Mincićem i tom prilikom bio strašno potučen. Rad u ovom korpusu bio je najteži pošto se nalazi u neposrednoj blizini Beograda. Na dan 4 oktobra tek. Ipak vremenom smo uspeli nešto da sakupimo. Od ubije­ nih partizana bio je i jedan italijanski oficir. Potpisati neprekidno obilazi sva sela i d rž i 11 Na tom području je tada dejstvovao Kosmajski NOP odred. dok je s v e . Na našoj strani samo jedan lakše ranjen. Sa oružjem ova brigada stoji najgore. : Isto tako iz Beograda su dolazili svakodnevno puni lokali] i stotine i stotine ljudi išlo po selima pod vidom kupovine? namirnica. Gotovo svi dosadašnji sreski načelnici bili su ili komu­ nisti ili njihovi simpatizeri atakođe i svi činovnici srezo i sudova. jer su u njima j imali najbolju obaveštajnu službu protivu svake naše akcije. odobravano od strane Nemaca i naših vlasti.11 Pronađeno je 5 parti­ zana i 4 partizanke mrtve a 8 teško ranjenih odneto na će- badima. Ovaj srez obilazio je đeneral g. jer su za svako ubistvo vatrenim oružjem Nemci slali da se isleđuje. pošto je prošle godine u dva maha bila pretresana od strane specijalne poli­ cije i Nemaca. što je u potpunosti] i učinjeno.] Tek pošto su svršene sve ove i mnoge druge teškoće m o-j glo se je preći na detaljnije organizovanje. Naš odred pošto je ispucao i poslednji metak morao se povući što je pomoglo partizanima da nesmetano se izvuku. Zbog toga je često borba vatrenim oružjem izbegavana i prelazilo se na klanja.

K. Negotinca12 koji je je ­ dino bio u selu Konatici i Stepojevcu. br. Raletić Jovan. koji svojim go­ vorima i letcima ima takođe velike zasluge za uspešno spro­ vedenu organizaciju.13 . . 13 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini —— 'Jorski štab. 76^. Za šefa obaveštajno pro­ pagandne službe određen je g. MAJOR». što je obzirom na ovu okolinu veliki broj. Uspešno mu pri tome pomažu i omla­ dinci. 14 Dopisano na poleđini originala. Molim da se ponovo provere navodi ko je podneo izveštaj ' da Avalski korpus spava i da su skroz neaktivni. Da bi se proverilo da su m oji navodi tačni molim da se odredi jedno stručno vojno lice koje bi izvršilo detaljan obi­ lazak korpusa i u [ve]rilo se o pravom stanju. olovkom. pa da lično obiđe korpus a ne da piše po pričanju možda naših neprija­ telja ili po čuvenju. O i. ćirilicom. KOMANDANT.zborove na kojima prisustvuje nekoliko stotina ljudi. kapetana g. '■ M .P. pošto do sada u ovaj korpus od pretpostavljeni nije niko dolazio sem gore pomenutih delegata V. Podaci uneti u Arhivu14 Svetislav Trifković Ninković 12 Serafim.

2 a s obzirom da je pc trebno neprijatelja stalno uznemiravati i sprečiti mu uništa-i van je srpskih sela i zlostavljanje srpskih boraca to NAREĐUJEM: 1. 40/4 (BH-V-2025). R. uništi sve što je partizansko a pomogućstvu i sam part. 22. štab:3! Pri izvršenju ovoga zadatka. — Poručnik Koprivica Mihajlo. br. Vranjače I te uhvati vezu sa kolonom Miloša Boškovića koja napada le v o f od njega. Položaj KOMANDANTU GATAC. Grupa je 17. ok­ tobra zauzela Gacko (tom IV. 18. 20 NAREĐENJE KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD 20. stvori što veću zabunu.S 4 . Vidi dok. ćirilicom) u Arhivu VII. KOMANDANTU GATAČKE BRIGA­ DE ZA NAPAD NA DELOVE 10. HERCEGOVAČKE NOU BRI­ GADE NA SEKTORU GACKA1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski Stab br. knj. 112). OKTOBRA 1943. Rudu Glavicu sa zadatkom da istu spali. dok. a ostalo ljudstvo pod ne­ 1 Original (pisan mastiljavom olovkom. br. uništi sve I što je partizansko. gatačke b r i-i gade sa svim raspoloživim ljudstvom izvršiće organizovan na. reg. Pri izvršenju ovoga zadatka Miholjačku četu uputiti| pravcem s. br. ’> * i 5 Te su jedinice razbijene od strane 1. službeno 20 oktobra 1943 god. potporučnik Vaso Zirojević or-] ganizovaće potreban broj trojki sa zadatkom da danas u 9j časova izvrši prepad na varoš Gacko. p. 262. br. Sume — s. hercegovačke NOU brigade. k. f BR.J •udarne grupe bataljona 10. hercegovačke NOU brigade.. Glavica. komand. udarne grupe bataljona J 10. 210 Str.poručnik Zirojević u zećef potrebno ljudstvo u vezi usmenog naređenja za zaštitu prip izvršenju zadatka. . Po izvršenom zadatku povući se na polaznog mesto. 2.] Ca. — Komandant 3 bat. Pov.[KEJ BRIGADE Komandiru U duhu novostvorene situacije. 2 Reč je o razbijanju đelova Nevesinjskog korpusa od strane l.4 te partizane protera preko r.3 pad na s.

M. Za ovu akciju važiće sledeće kolone: br. Nev. Lukovice — s. brigade5 imaće u najvećoj tajnosti za- posesti položaj Gradac ubacujući se u pozadinu. 4. Brajčevići. Br. alo Obrene. a odgovor da glasi: ovde.posrednom komandom vodnika Rada Divljaka pravcem: s. 3 — poručnik Koprivica prema Rudoj Glavici. sa težnjom da u momentu odsudnog napada na R. Br. ^ ^ ■s ? 5 Z b o rn ik . znaci Obren i Milenko Napred u pobeđu U slučaju slabih snaga partizanskih prodirati što dublje u napred. Milorad. Popović7 ‘ Miloje. nevesinjske brigade. 3 gg* . Mil. Povlačenje izvršiti na znak: 2 raketle u pravcu Fojnice. Glavicu kada energično krenuti u odsudni napad. — S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu. komandant X. ^ ' Komandant. Domrke — s. — 4. 4 — Bošković Miloš preko Domrka. to m X I V . batalj.- Na izvršenje. Čas polaska u 9 časova. Rudo Polje. kapetan. Glavicu ovlada Babovim Grebom i Gradcem (kod s. Zadatak je demonstrativan do momenta napada na R. —■ Znaci raspoznavanja i ugov. Jugovićska četa posešće položaj Povezak. Braj- čevića) Na položaju Gradcu uhvatiti vezu sa 4 bataljonom Nev. 5 — poručnik Lazarević6 sa pravcem na Gradac. ovde Milenko. Prednje naređenje saopštiti ljudstvu pre polaska — . — Komandant bataljona sa raspoloživim ljudstvom i Fojničkom četom napašće pravcem: s. Vezu održavati dozivanjem: alo. 2 — Rade Divljak sa svojim ljudstvom Br. 6. a u slučaju jačeg odpora povući se na polazne po­ ložaje. Zadatak uni­ štavanje partizanskih delova. k n j. brigade Đorđom Buhom. Ravni — s. (Početak napada u 9h) 3. 1 — trojke za Gacko Br.

br. 2 Ta komanda je bila privremena i formirana je za borbu protiv jedinica 2. Morače i gornjeg toka r. Druga proleterska divi­ zija orijentisana je ka Priboju radi razbijanja četnika (Oslobodilački rat. k.000 Posle pretrpljenog poraza kod Štitkova neprijatelj se po­ vukao u neredu ka Novoj Varoši i Zlataru. reg.. NAREĐUJEM* Desna napadna kolona 22 u 3.. 27. Vidi dok. 31/2 (S-V-2290/1). ćirilicom) u Arhivu VII. 21 oktobra 1943 god. KOMANDANTIMA KOLONA ZA NAPAD NA DELOVE 2. OKTOBRA 1943. Ča. Stab 2. . 21 ZAPOVEST KOMANDANTA LEVE GRUPE ČETNIČKIH OD­ REDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI OD 21. O. udarnog korpusa NOVJ u dolini r. lovačke i 297. 592— 593). četnika i balista i doveo jedinice u pogodniji položaj za dejstvo. 4 Vidi dok. br. br. UDARNOG KORPUSA NOVJ KOD NOVE VA­ ROŠI I PRIJEPOLJA1 STAB LEVE GRUPE ODREDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U '/ r 1 OTADŽBINI2 . 3 Vidi dok. 35: izveštaj o izvršenoj akciji. ■ . 1 Original (pisan na mašini.. doneo odluku da glavninu svojih snaga izvuče iz doline r. br. Br. ■. po naređenju Vrhovnog kamandanta 21. BR.3 Naši odredi koncentrisani na desnoj obali Uvea.30 časova prelazi Komandant kapetan Marko. Uvac i napada pravcem: Ko­ vić Miloš kin Brod — Vraneša — Crni Sastav: Požeški korpus bez Vrh — Bistrica — Bitovik — požeških i crnogorskih bri­ Drenova — Vakuf sa zadat­ gada kom čišćenja terena od ko­ munista na svom pravcu i potpomaganje srednje kolo­ ne u napadu na Novu Varoš. . Položaj u 10 časova * . Lima. 1 . Tare i Lima prema severoistoku da bi izbegao udare nemačke 118.‘ i. ' * Ì ■ ■ ZAPOVEST Sekcije: Plevlje — Sjenica razmera 1 : 100. str. oktobra. pešadijske divizije. knj. 66 . 32. 1. 27. udarnog korpusa je.

Vezu održavati desno sa srednjom napadnom kolonom i levo sa levom po­ bočnicom..000. Brigada je iz 1.30 časova pre­ Komandant p. poručnik lazi Uvac kod Rastoka i na­ Pelivanović6 pada pravcem Sipovik — Ra­ Sastav: II Dragačevska bri­ dij evići — Pravoševo. Leva pobočnica : 22 o. 6 Dragiša. Po zauzeću Nove Varoši ostaviti samo policijsko odelenje a sa ostalim snagama produ­ žiti napad u označenom pravcu. Rasno. napada pravcem: Gujanič- Sastav: I i II Stud[enička] [ka] Mala — Akmačići — brigada Drmanovići — Crne Vode — Jačina: 150 vojnika. Ploča — Kosatica — Mana­ stir Mileševo — Bjelobabe — Koševine. Leva napadna Kolona 22 u 2. pomaže vatrom levu kolonu dok pređe Mileševsku reku i izbije na Koševine. ravnogorskog 67 .m. Veza desno sa levom napad­ nom kolonom. u 2.30 časova prelazi Komandant poručnik Uvac kod Pavlovića Broda i Stavrić Miloljub . Srednja napadna kolona 22 u 3 časova prelazi Uvac Komandant Kalaitović Vuk i napada pravcem: Amzići — Sastav: Drugi Mileševski Nova Varoš — Draževići — Korpus Crni Vrh — Sanac — Kra­ Jačina: 600 vojnika sno5 — Taševo vezu održava­ ti desno sa desnom napad­ nom kolonom i levo sa le- vom napadnom kolonom. Ravna gada7 Gora gde se zadržava i pot­ Jačina: 330 vojnika. Vezu održavati desno sa od­ redima srednje grupe i levo sa srednjom napadnom ko­ lonom. 3 Na karti 1 : 100. Štiti levu kolonu od napada Mu­ slimana iz Sjeničkog Sreza.

Svaki bataljon mora da ima komesara a brigada intendanta koji će skupljenu hra­ nu iznositi na položaj. 7) Sve napadne kolone uputiće po nekoliko trojki ili ode- lenja u pozadini neprijatelja u cilju stvaranja zabune a koji će tamo ostati do dolaska glavnih snaga. 4) Sanitetsku trojku za davanje prvih zavoja mora imati svaki bataljon kao i tri nosioca ranjenika. spremiti suvu hranu za najmanje 2 dana. Iz toga korpusa je i Moravička brigada.m.m. Za sve uzeto od naroda dati priznanice. ' Milan. Ranjenike upući­ vati u bolnicu u Štitkovo. Voditi računa da nas oko Prijepolja očekuje glavna borba. U izveštajima naznačiti šta je pozitivno a šta verovatno. Sastav: Moravička brigada. Izveštaje slati dva puta dnevno a hitne u svako doba. Jačina 260 vojnika 1) Svaki komandant kolone na svome napadnom pravcu organizovaće službu daljnog i bliskog izviđanja. . Svaki komandant kolone da uputi potpisatome tri kurira konjanika za raznošenje hitnih izveštaja. Za ove trojke odre­ diti po jednog puto vođu meštanina koji je apsolutno siguran i dobro poznaje teren. prelazi Uvac i kre­ Komandant: poručnik će pravcem za levom kolo­ Čarapić8 nom. jer imamo iskustva da je najviše vojnika poginulo u selu baš pri traženju hrane. 21 o. 5) Snabdevanje hranom sa terena. 2) Pri zadržavanjima ma i najkraće vreme izraditi zaklone a ovo naročito na prenoćištu. za koju čuvati municiju.Opšta rezerva: 22 o. 3) Veza paljenjem vatri radi ustanovljavanja linije na­ ših trupa. Bez prethod­ nog izveštaja niko se ne sme povući. 6) Snabdevanje municijom od neprijatelja. 8) Povlačenje na jednom delu otseka ni u kom slučaju ne sme biti razlog za povlačenje susedne jedinice. Kapetan Ka- laitović daće za levu kolonu i pobočnicu 30 putovođa koji će isto tako služiti komandantima kolona pri otkrivanju prista­ lica komunista. pljačku zabranjujem. već nadi­ ranjem u svom pravcu najbolje se sused pomaže. Izvršiti obezbeđenje sa svih strana. komandant 2. Vojnici ne smeju ulaziti u selo u cilju ishrane. deževske brigade Javorskog korpusa.

komandant Javorskog korpusa. R..2 ! ’ Priloženu poštu pokušavao sam sa nekoliko kurira da prebacim u tu komandu..* dana 22 oktobra 1943 g.. OKTOBRA 1943. .. Ca.... .. 10) Sve muškarce od 15 pa naviše voditi sobom dok se ne utvrdi dali je komunista ili njihov simpatizer.. Mirno muslimansko stanovništvo ne dirati jer nam nije cilj borba sa Muslimanima. Rad u označeno vreme. .. . u 18 časova jedan bacač sa poslugom potporučniku Kovačiću....10 ■ " ' . ' . 12) Radio stanicu dodeljujem kapetanu Kalaitoviću.. • KOMANDANTU 200. 22 '"'n . HERCEGOVAČKE NOU BRIGADE KOD GACKA1 KOMANDA 210 .. ' Kopija originala (pisanog na mašini... ćirilicom) u Arhivu VII. 13) Kapetan Kalaitović predaće do 21 o.. 9) Prilaz polaznom položaju mora biti prikriven. * Položaj . BR. . Okrugli pečat »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab«.. ' ' V IZVEŠTAJ KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD 22. .. reg.3 ali sam uvek bio osujećen od strane partizana.m... ’ . m ajor Rad.. K.. 14) Prelaženje preko Uvea izvršiti širokim frontom i to što brže da nas ne bi zora zatekla u jaruzi ispred neprijatelja. Redakcija nije pronašla nikakve priloge...P. 202.. Komandant.. Pri ulasku u ista sela biti vrlo obazriv. Pov. Broj službeno ■ .4 Pored ostale situacije koja će se videti iz prilo­ 9 Radomir.. 69 . Reč je o komandantu Operativnih jedinica istočne Bosne i Herce­ govine majoru Petru Baćoviću.. 43/4 (BH-V-9028).. . Cvetić9 M. 11) Noću u blizini neprijatelja zabranjeno loženje vatre.. . br. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINI­ CA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PRO­ TIV DELOVA 10. • ( . 15) Komunistička sela su Ivanje i Divci.

j cegovačke NOU brigade i Bilećki NOP odred. Kapetan Lazarević5 I ništa nije mogao učiniti na teritoriji svoje brigade.žene pošte momentalno je situacija sledeća: Posle vođenja borbe od nekoliko dana partizani su zauzeli veći deo sreza gatačkog i jedan deo sreza nevesinjskog te se ovoga momenta naša borbena linija proteže: Brnjac — Slivlje — Ribari — Po­ lice — Poda južno od sela Fojnice — Gradina — Lukovice i Medaniće. Delovi Gatačke brigade tj. Pokušao sam na sve moguće načine da imenovanog pokrenem : na rad. 20. u kojima se nalazimo i do ometanja rada od ■ strane komandanta sreza toliko isto krivnja i do kapetana I Lazarevića.7 to mo­ lim da Komandant izda naređenje komandantu Trebinjskog korpusa da sa svojim snagama krene i udari komunistima u j leđa. Iz priložene pošte videće se da koliko god krivnja J do okolnosti. 18. Vidi dok. br. udarna grupa bataljona 10. koji kao aktivni oficir nije istupio energično kao ® što je to učinio Gutić. I ćete iz priloženog izveštaja te brigade. her. pa kako sam danas dobio izveštaj da je to već učinjeno to sam naredio i komandantu šestog bataljona da sa ljudstvom izađe na položaje ka Slivljima. Kapetan Lazarević postao je apatičan bez ikakve volje za rad. 112). Te jedinice su 17. iako je teritorija njegove brigade manja i ljudstvo slabijeg i kvaliteta. Iz priloženog izveštaja videćete da je pporučnik Gutić6 uspeo da mobiliše 95% boraca i da je uveo u borbi oko 1000 ljudi. Peti bataljon (Krsta I Rudana) nalazi se na svojoj teritoriji pa sam mu izdao nare. . 6 Vasilije. ali bez uspeha iako sam se uverio da bi se radom \ moglo postići. III i IV bataljoni nalaze . br. dok. sa kojom je ovaj uspeo da očisti svoju teritoriju od komunista i da reorganizuje brigadu. ali ipak priličan uspeh.m. uputio sam u pomoć komandantu Konjičke brigade. udarnoj grupi bataljona 10.oktobra j zauzele Bileće. sam tvrdi da ne može više da komanduje i da nema živaca da vidi veću grupu ljudi. a četnička Bilećka brigada se povukla ka Trebinju (tom j IV.i se sa IV bataljonom Nevesinjske brigade na gore označenim ■ položajima. komandant 2. ™ đenje da krene i da posedne položaje sa IV bataljonom. knj. Sesti bataljon Nevesinjske brigade 15 o. J 70 . * Miloj e. S obzirom na prednju situaciju kao i to da su komunisti sa svih strana opkolili srez nevesinjski znak je da ih na teri­ toriji Trebinjskog korpusa nema uopšte ili vrlo malo. si- 4 Reč je o 1. jedva da I je skupio oko 100 boraca iz IV bataljona. S obzirom na nesigurnost puta. hercegovačke NOU bri gade. nevesinjske brigade. iako ne ono što se želi. 7 Na tom prostoru dejstvovali su 2. kojim kurir prolazi. dok stanje i jačinu II Nevesinjske brigade vide.

.</• <* •" i * Redakcija nije mogla da utvrdi o kome je reć. Muslimani iz Belimića borili su se i naneli navodno dosta gubitaka crvenima. • "■ . ali se još nisu vratili i nije mi poznata situacija kao ni gde se nalaze ni jedan ni drugi. a sada traže vezu sa našima Remetićem i Rudanom. kojima sam naredio da uhvate vezu i da zajednički organizuju odbranu u slučaju napada.12 .tuacfiju] ću javljati » preko g-đe Pregoršekovice « . M. . v i \n . 11 Bjelemići.8 Prema ne- proverenim podacima Koča9 sa njegovom divizijom prešao je iz Zapadne Bosne preko Trnova pored Foče ka Sandžaku. Opljač­ kanu stoku grupa koja je pljačku izvršila preterala je istočno od Kalinovika prema Milje vini.. Putem kurira sam preneo Vaše na­ ređenje. Kada put bude sigurniji i kada budem uveren da će kuriri doći do Vas. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU. poslaću iscrpan izveštaj.. koje sam primio preko »g-đe Pregoršekovice«. koji su pojačani sa grupom Ibrahima Šatora10 napali na Belimiće11 i posle tri sata vođene borbe neka sela popalili i opljačkali oko 1500 grla sitne stoke i 300— 400 krupne stoke i konja. *.V i f ■■. 9 Popović. • ■ Komandant 21Ö. \ . 11 Milorad Popović.P. 10 Tada je bio član Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu. Je­ dan deo njegove snage uputio je preko Konjičke župe. X.. Kurire sam pre 4 dana uputio Mišu i Đurkoviću.. t -: .

3 Vlado. ćirilicom) u Arhivu VII. reg. i O. 202. oktobra delovi 10.P. 23 NAREĐENJE KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD 23. Jednu četu odredite da u zajednici sa fojničkom četom koja se nalazi iznad Poda — Ivica — za­ tvori prolaz: Hum — Ljeskov dub. da ne bi pritekli Šegrtu u pomoć. Nemci izveštavaju da im u pojačanje za Hercegovinu stižu još dve divizije.7 1 Original (pisan mastilom. 2 Brojčana oznaka za Gatačku brigadu. 1 4 Odnosi se na delove nemačke SS divizije »Princ Eugen«. Ča. U slučaju nadiranja partizana iz Gacka najhitnije nas iz- vestite. ' POLOŽAJ. \ 6 U toku 24. — Sa ostatkom ljudstva obezbedite položaje Nadinići — Lu­ kovice — Gradina. BR. k. O svemu me hitno izveštavajte. a na­ ročito o efektu upada naših u Gacko. — Komandant 210 M. komandant 10. dok su se četnici i Nemci povukli u Stolac (tom IV. - Sve podatke koje imate o partizanima u tom kraju. t S verom u Boga za K. Gatačka brigada dobiva još 20 automatskih oruđa sa mu­ nicijom i čim iste primimo rasporedićemo ih po jedinicama. OKTOBRA 1943. hercegovačke brigade su razbili de­ love nemačke SS divizije i Ljubinjsku četničku brigadu i istog dana zauzeli Ljubinje. HERCEGOVAČKE BRIGADE NA TRU- SINI1 KOMANDA 210. . NB Pročitati pa odmah uništiti. 72 . 18. gde je opkoljen od strane Nemaca4 i nevesinjaca. 23-X-1943 u 13 h KOMANDANTU 214 2— Šegrt3 sa grupom oko 800 partizana nalazi se na Trusini. 7 Milorad Popović. hercegovačke NOU brigade. knj. KOMANDANTU GATAČKE BRIGA­ DE ZA SADEJSTVO S NEMACKIM JEDINICAMA U BORBI PROTIV DELOVA 10. br. 138). dok. 4/4 (BH-V-9029). da bi i mi o tom izvestili nemačku komandu radi in­ tervencije.5 Nastojte po svaku cenu da zatvorite prolaz partizana iz Gacka. dostavite nam hitno. 5 Delovi Nevesinjskog korpusa.6 Redovno šaljite patrole u izviđanje u pravcu partizana. br.

Ca. Izvešten sam ponovo da je Gutić uspeo ljudstvo da okupi i da u za­ jednici sa br. Partizanske snage na ovoj liniji bile su u jačini od 350— 400 boraca. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDI­ NICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV DELOVA 10. HERCEGOVAČKE NOU BRIGADE KOD STOCA1 1. Saznao sam da Lazarević5 ne može da mobilise. BR. KOMANDANTU 200. * Miloj e. Stolačka brigada. Sa Gutićem se nalazi oko 500 boraca i 28 o. Vidi dok.- . br. U ovom vremenu II. Delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«. - U vezi moga izveštaja koji sam Vam uputio po kuriru pre tri dana2 izvještavam sledeće: 26/27 o. latinicom) u Arhivu VII. Partizanske sna­ ge3 nalazile su se toga dana na liniji: Siška glava — Košena. 1 Dokument (pisan na mašini. br. Nadmoćnije i bolje. Navedeni izveštaj Redakcija nije pronašla. Na teritoriji 2537 nema danas jačih partizanskih snaga sem što se na teritoriji nevesinjske brigade nalaze jači delovi sa zadatkom da milom ili silom mobilišu sve sposobno ljud­ stvo i da popale i unište kuće istaknutih četnika. komandanta Nevesinjskog kor- Pusa Car. sa ljudstvom Stolačke brigade u jačini od 230 boraca nalazio sam se na liniji: Ržanik — Previja — Straže- vica — Zeček — Buturevac — Kose (1225).m. 26/6 (BH-V-8578/2). označenoga dana nije se sakupila niti se ponovno skoncentrišala. a da se komandant6 210 pre dva-tri dana nalazio negde oko Kifinog sela. U ovom vremenu partizanska glavnina sa Šegrtom i štabom nalazila se je na Davidovićima i na Bezđeđu. bila razbijena i do 19 čas. 24 ttVESTAJ KOMANDANTA TREBINJSKOG KORPUSA OD OKTOBRA 1943. 73. 23. Odnosi se na delove 10. Odnosi se na Milorada Popovića. k. I I 4 preduzme čišćenja i gonjenja crvenih. nalazio se je navodno na liniji: Odžaci — Rast — Biograd. feg.mj. 200. . hercegovačke NOU brigade.m. 210). nevesinjska brigada sa poručnikom Gutićem vodila je borbu sa komunistima oko Rogoča gdje je u toku noći 26/27 o. gradina — Studenac — Oborac (1063). kao i rješenje za borbu posle dvočasovne borbe nate- rale su me da sam morao sa ljudstvom da otstupim u pravcu Hrguda gde sam se zadržao.

68. Boškovića za komandanta 25410 i dosadašnjeg ko­ mandanta11 254 za komandanta Vučedolske brigade. . pa i ako je kao stučnjak — oficir bio pozvan da ovaj bataljon povede i osposobi. Smatram da je poručnik Bošković hteo i imao volju da radi da je mogao od ovog bataljona stvoriti vrlo dobru borbenu jedinicu. " Ü pitanju je kapetan II kl. hercegovačke NOU brigade. jer tome bata- Ijonu nedostaje stručnjak a dosadašnji komandant Kokošar12 pokazao se je nedoraslim i nesposobnim na tome položaju. Puno- m oćja za isto primio sam i nisam ih uručio iz razloga što pred- hodno obaveštavam komandanta o sledećem: 1) Dosadašnji komandant Prebilovačkog bataljona poruč­ nik g. " 1 10 Ljubinjska brigada. a jedan vod iz sastava ovoga bataljona sa Svetozarom Radovanovićem nalazi se sa mnom i bio je u sastavu stolačke brigade.8 689 koji me izvestio da se tamo nalaze jače snage u cilju koncentracije i rušenja pruge Mostar— Hum. Smatram da na položaj komandanta 254 ne može doći niti je sposoban. a niti je ikada do sada izvestio svoga komandanta brigade niti korpusa o razlozima zbog kojih nije mogao uspešno da obavlja taj posao. malo bor­ ben. Bošković na položaju koji je zauzimao pokazao se je nesposoban. Ivan Janičić. Granični bataljon nalazi se na liniji Meka Gruda — Bre- stice. U Hrasnome nema jačih komunističkih snaga. to nije bio u stanju. Danas taj bataljon vodi bolje i sposobnije podofi­ c i r koji se založio svim silama i uložio sav svoj trud i znanje. nego se u istome nalazi poznati komunista Bukvić Danilo sa oko 20 ko­ munista. 12 Risto. radi čega smatram da mu treba na položaju komandanta vrlo okretan. jer to je vrlo borben materijal i najborbeniji na te­ ritoriji 253. 8 Verovatno manji delovi 10. 9 Redakcija nije mogla utvrditi na koga se odnosi br. nije tačno. Naredbu komandanta 200 primio sam o rasporedu po­ ručnika g. Boškoviću i njegovim postavljenjem samo bi se stvorila još gora situacija. Ovo sve nedostaje poručniku g. ali zato vrlo okretan i umešan. Elemenat 254 je vrlo nacionalan. sem što mi je poznato da je i sada ostao kompletan na svojoj teritoriji. Sitnički bataljon ostao je na svojoj teritoriji sa istim sam bio u direktnoj vezi. već kako sam naveo ima ih vrlo malo i to sve domaći. Molim komandanta da se poručniku Boškoviću dadne raspored na teritoriji trebinjske brigade. sposoban a po­ red toga i borben oficir. s tim da bude postavljen za komandanta šumskog bataljona.

a dotle ostajem na teritoriji Dabarskog bataljona do prijema Vašeg naređenja. a uz kapetana g. Pošto smatram da je na teritoriju Stolačke i Ljubinske brigade u ovom času potrebno prebaciti bar po 100 ljudi iz Trebinjske i Bilećke brigade to se u vezi ovoga vraćam da Vas detaljno upoznam sa prilikama kao i potrebi odašiljanja ovoga ljudstva gde bi mi sa njima mogli onda zajednički više uspeti nego sa domaćim ljudstvom. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU. Milorada Dutinu. da se reši da li je isti u sastavu Stolačke brigade ili pak na ra­ spoloženju kapetana g. g. 29. Smatram da bi bilo od velike koristi da se na ovome položaju nađe Nikola Šotra. Kapetan: Barkovići u 6 čas. Čapljini i ostalim mjestima. 2) Ako postavljenje kapetana g. On je sa sobom uzeo nešto ljudi Prebilo- vačkog bataljona. Po­ treba za komandantom sreza oseća se u veliko. Molim da mi u ovom pogledu izdate potrebno naređenje koje očekujem ravnan ja radi. Ako premeštaj kapetana Ja­ ničića nije potreban onda molim da isti i nadalje ostane na dosadašnjem položaju. Kargotića neće koristiti u onolikoj meri u kojoj bi inače trebao i morao da koristi. 3) Teritorija 253 nema komandanta sreza. obzirom na veliko gomilanje snaga u Mostaru. radi čega kurir čeka. Vidačić13 13 Milorad. 4) Ovde se sada nalazi kapetan Kargotić koji prema iz- veštaju komandanta nalazi se u Stoeu i obavlja poslove ko­ mandanta sreza. Na teritoriji nema danas podesne i sposobne ličnosti za ovu dužnost. 1943. U ovom pogledu Vaše naređenje ne postoji i ako se kape­ tan g. Smatram da je potrebno da komandant jed­ nom naredbom reguliše pitanje Prebilovačkog bataljona t. I klase. kap. a pored toga i za čovekom koji bi ujedno održavao vezu sa 11. kao Glušaca i Kremena. Met­ koviću. Prvim dolaskom o ovom referisaću usmeno. poručnika g. što je važno i korisno. 75 . Kargotića. Janičića mora da usledi onda za komandanta 254 predlažem dosadašnjeg pomoćnika kapetana Janičića rez. koji bi mogao mnogo učiniti i koji bi bio neobično koristan u ovome poslu. koji će smatram na tome položaju pridoneti mnogo više i uspeti mno­ go više nego poručnik Bošković. koje više koriste Nemci nego mi. Smatram da ovaj bataljon ne bi trebalo izdvajati iz sastava komande 253.j. Kargotić na isto poziva navodeći da ste mu taj bata­ ljon dodjelili. X. što mi je donekle i nezgodno da pišem ovim putem. jer je isti po­ treban i koristan.

. 126). br. . k. POLOŽAJ i' KOMANDANTU BUGAR'SKIH . br. NOVEM­ BRA 1943. 2 Kod Palisada je. krajiška NOTJ brigada napala bugarske okupacione jedinice i nanela im gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih (tom I. dok. 149. i 35. Očekujem od Vas i Vaših vojnika kao od Slovenske braće da svojim postupcima nećete otežavati i onako preteško stanje u kome se Srpski narod nalazi boreći se za svoj opstanak i slobodu a da će te svojim vojničkim i bratskim držanjem utrti put ka boljem razumevanju u budućoj bratskoj saradnji naših naroda. br. 3/4.. Čajetina. 5. 16/4v(CG-X-504).2 Kao komandant jedinica Jugoslovenske vojske u otadž­ bini koje sada operišu protivu komunista u Sandžaku3 stavljam Vam do znanja da će Vaša kolona biti napadnuta od mojih jedinica ako Vaše trupe budu vršile po mirnim selima palje­ vine i pljačke. j j i 3 Vidi dok. Ca. 4. 17. 25 DOPIS MAJORA VOJISLAVA LUKAČEVIĆA OD 1. ćirilicom) u Arhivu VII. 148 1 Novembra 1943 godine. KOMANDANTU BUGARSKIH OKUPACIONIH TRUPA O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA U BORBAMA PRO­ TIV NOVJ KOD ČAJETINE1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski štab br. 1 Original (pisan na mašini. BR. novembra.KOLONA ' POLOŽAJ Obavešten sam da je Vaša kolona krenula pravcem Užice. knj. 76 . reg. Ako je pak Vaša kolona pošla sa isključivim zadatkom da se bori protiv komunista a u toku svoga boravka na zoni kojom komandujem bude se ponašala prijateljski prema Srp­ skom stanovništvu može vršiti svoj zadatak i neće biti uzne- miravana od mojih trupa. Borova Glava i dalje napred u cilju borbe sa ko­ munistima.

moram i smatram za dužnost da Vam ovo napišem. k. — Od celokupnog br. 26 PISMO ČLANA ŠTABA KORPUSA GORSKE GARDE OD 3. dokument (pisan na mašini. : . D R A Zl MIHAILOVlCU O ZLOČINIMA ČETNIKA NA PODRUČJU PL. po donosiocu očekujem Vaš odgovor i eventualne predloge. A sad zbog njihova pi- jančenja. 77 . To je bilo prvo delo Kalabića. Bugari. Jer oni svi kada dolaze ako treba neko da se tera ili Rečenica je dopisana mastilom.br.ä i Voi. RUDNIKA1 i Dragi i mnogo poštovani Čika Dražo. Svaki dan kuluče obadva sreza. 118. Sto je najgore isekoše svu državnu. više se Plaše nego kada dolaze Nemci. (S-W-263). ali kao Srbin i nacionalni borac od prvih dana sa Vama za spas srpskog naroda. 3. reS. Lukačević jjrtii.P . r. stanja koje su poklali 50% su nevine žrtve. i ludih glava ispašta jadan napaćeni srpski narod. ćirilicom. 3 Nikola. Reč je o Gorskoj Gardi. Odgovor možete dati i na Bugarskom jeziku. Kalabiću.3 1. 4/1. i . — Var[ošicu] Stragare upalili su zato što su od prvog do poslednjeg bili svi pijani. — Narod kada čuje da četnici dolaze u selo.' ' ' " ' ' M . čim je stupio na tlo svoje teritorije. vapije za pomoć. ćirilicom) u Arhivu VII. Odnosi se na Dražu Mihailovića. 2. . NOVEMBRA 1943. Manastirsku i opštinsku šumu Rudnika. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI! KOMANDANT._ . S. i ništa nemogu da učine opet. • MAJOR . Ca. Znam da podnose izveštaj da su poklani kao krivci. Narod kuka i plače. i G.2 J Pre svega izvinite me što Vam moram ovako da pišem. Arnauti i svaka druga vera.4 BR.

— Od svih oficira. pomoćnik Nikole Kalabića. Naime gotovo svaki oficir Gorske Garde doveo je po jednu švalerku na svoj reon i kaže da mu je verenica. ali grešni narod nije kriv što naši nisu hteli da rade. Navešću Vam samo jedan slu­ čaj. i pod­ nose izveštaj kako su u borbi naneli gubitke partizanima. podoficira. obaveštajni i propagandni oficir u Gorskoj gardi. ali nemogu da gledam da se pati grešni srpski narod. Stvarno da severni deo orašačkog sreza imaju dosta prista­ lica za partizane. 7 Jevrem. Narod se čudi čija je to vojska i za koga Kalabić radi. To je okolina Stragara. ali ipak preduzmite kakve * Radomir Konstantinović. Samo što Era vata na larmu i On to sve anulira kada je u pitanju On. Znam da će Vam podneti izveštaj da su -ustvari krivi. isto će Vam ovo reći. Sad na sve ovo možete da pojmite šta kaže narod. — Kalabić. Nisu bili u stvari krivi ništa. i redova nezna se ko je veća bekrija. Ja sam oficir u Kalabića štabu meni je vrlo dobro. Evo južni deo orašačkog sreza gdje je radio onaj pod- narednik Pećančev vojvoda. kad su ti ljudi od pamtiveka nacionalisti. 5. Kalabić lično prebio je u s. Daklem to istorija čove- čanstva nije zapamtila. 8. Ljubičevac tri čoveka i jednu devojku koji su posle četiri dana pomrli. kažu kad je ovakva Garda kakva je ta druga vojska. ali o Njemu bi se imalo pisati dosta. lično nijedan obrok ne jede bez pečenja. i nemam izraza kako da se izrazim koliko narod va­ pi je za pomoć. I podvlačim Vam da je narod jako ogorčen. i oni ga zapališe tako da sad i ovo sve navija za partizane. — Vode borbu sa partizanima oni im se uvek izvuku. naravno da Intendant Buca4 prednjači. — O tome svemu trebao bi da Vas pukovnik Simić7 izvesti. rez.ubije oni oteraju ili ubiju. a takvih slučajeva ima dosta. U ostalom pitajte sve Kalabićeve susedne Komandante Korpu­ sa. kaplara. 6. potporučnik. Ja Vas Dragi Čika Dražo razumem gde se i u kakvoj situaciji nalazite. 78 . 5 Milan. A od bludnira Medić. i da nije laž i intrigiranje. 4. II klase. Vama — Draži i svima redom. spored ovakve taktike rada. 6 Dobrosav Raonić. savršeni su ljudi. — Kažem Vam da je ovo sve cela istina. kap. 7. oni posle zađu po selima i pokolju onaj nevini narod. ali ovi prebiju da posle tri dana mora dotična osoba da umre. Mogu samo Vam reći to da narod psuje majku Kra­ lju.6 i Žika Pavlović.5 Era.

.. krajiška- “ brigada je 26/27. Uvcu. M. B anjf i oko Nove Varoši. 79* . . . Dostavljam kratak izveštaj o sukobima sa komunistima:3 U vremenu od 15 do 25 oktobra manje čarke sa komu­ nistima vodila je Zlatiborska brigada na Mioču.. što je verovatno učinio Draža- Mihailović.. reg- br. Odatle se nastavile manje čarke- 8 »-Ob« napisano olovkom. N O V E M B R A 1943. 4... Do Groba Vam odan- Položaj. 30.. Rači. Jer ovakav rad Kalabića. nego što je i oni sami imaju. Ovo iz razloga što su delovi brigade bili smešteni u dobra- izgrađenim bunkerima od strane Italijana. a odbrana potpo­ mognuta sa tri bacača primljena toga dana iz Priboja... N Pošto je razbila četnike i odbacila ih preko r...4 Tom prilikom imala je 12 mrtvih i 6 ra­ njenih a protivnik 28 mrtvih. Radojinji. Naši: gubici 1 mrtav i 6 ranjenih. 1. povukla se brigada u pravcu Strbaca.. Ča. ćirilicom) u Arhivu VII. 1342 7 novembar 1943 god.. Četnički gubici su- Poginulih i 17 zarobljenih (Oslobodilački rat.. Mioču. Na dan 25 oktobra u 20 časova otpočeo je glavni napad- komunista na delove ove brigade u s. Breznima. Uvea. * Odnosi se na Zlatiborsku brigadu Zlatiborskog korpusa. knj. Štrp- cima. I VAZDUHOPLOVSTVA . NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE I G.. Vaš. veća je propaganda za partizane.1 ' BR. 1 mere. U to vreme su u dolini Lima vodili borbu protiv Nemaca i četnika- aelovi 2.. Rutoši.. Posle borbe od 5 časova. 48/2 (S-V-1851). DRAŽI MIHAILOVlCU O BORBAMA PRO­ TIV NOVJ NA PODRUČJU ZLATIBORA1 Stab br. ćirilicom.. k. NOU divizije NOVJ. Crnom Vrhu. str. 3 Novembra 1943 god.. 1 Original (pisan mastilom.. proleterske i 5. 27 IZ V E ŠT A J KOMANDANTA ZLATIBORSKE BRIGADE OD 7. oktobra zauzela Novu Varoš.. 628).. Prema izve- štajima meštana komunisti su tu imali 54 mrtva i više ranje­ nih.. treba da me razumete.. Ob* . MINISTRU V.

koji su tu ostavili 4 mrtva dok je treći bataljon imao 2 ranjena. 126). Kremnu. a neprijatelj je imao 100 mrtvih i ranjenih (tom I. komandant Cersko-majevačke grupe korpusa. j zani sa ručkom rasuti im. Rožanstvu sa Bugarima na dan 4-og ov.što major Lukačević tvrdi da sam ja njega ostavio.. oružja). Toga dana po naređenju ma­ jora Lukačevića zauzeo sam položaj od Štrbaca do Bijelog Brda gdje sam ostao do 2 časa po ponoći kada sam se bez borbe povukao na Brezovac a iz razloga što su se još u 23 . i 7 Napad je izvodila 4. ' br. zaplenjeno 12 konja namirnica. ali mi nije uspeo iz razloga što su i Nemci stigli za mnom u Vardište čim sam sa brigadom tamo stigao. te se mogu smatrati izgubljenim. dok. Palisad i Sirogojno.-8 0 . dok smo mi uhvatili 2 Bugarska v oj­ nika koje smo odmah pustili. ali je ■ on prošao bez žrtava. 9 mrtvih i 1 živog. već je on mene.6 Istoga dana komunisti su uveče izvršili napad na Palisad na Bugare.traju. mj. a na licu : mesta pobiveno 13 crvenih dok je brigada imala samo 1 ra­ njenog. Posle odmora od 24 časa na Brezovcu. Na dan 30-og pokušao sam isti takav prepad i na Vardi- ■šte — Dobrun. za napad u pozadini komunista ni do danas se nisu vratile. krajiška brigada. Tom prilikom imali smo samo jedan sukob u s. ali su odbijeni ostavivši i . 25. sa manjim ode- lenjima i sa automatskim oružjem.. pošto sam se ja povukao 3 časa posle njega). usled probijanja sve do Štrbaca. časova.. Gubici brigade 4 mrtva i 11: ranjenih. Preko 200 komunista se razbežalo. knj. Pre­ pad je potpuno uspeo. 6 O stavu četnika prema bugarskim okupacionim trupama vidi dok. gume od 7 kamiona natovarenih municijom izbušene. Tada odvojene 2 trojke sa vođom (7 vojnika sa tri autom at. Na dan 1-og komunisti su prešli u srez Zlatiborski i posle . sa moga desnog krila povukli major Račić5 i Lukačević ne izvestivši me o tome kao i mom daljem radu (nije tačno ■. .časa. borbe od 3 časa ušli u 19 časova u selo Jablanicu. . 3 bataljon ove brigade odbacio je komuniste u pravcu Varde. U međuvremenu Bugari i Nemci poseli su Mokru Goru. gde je zlatiborska brigada stigla 26-og baš u vreme napada komunista na Strpca u 11 . 5. 5 Dragoslav. : na Čigoti. Posle borbe od 2 časa. ka. Ru­ dinama i na Murtenici. Zbog toga se brigada probila u pozadinu Bugara i Nemaca a sada se nalazi u Šljivovici.7 Na dan 50g Bugari su uhvatili 5 komun. Vttor. izvršila je brigada prepad na komuniste na Bijelom Brdu na dan 28-og pre podne. . Manje čarke naših patrola i komunističkih i dalje .

Rudina. Komunisti još uvek u s. dok su tri bacača dobivena iz Priboja. Ostali delovi brigada nastupaju od s. «es 6 Z b o rn ik .XI. s. Ako mi uspe da očistim komuniste. 14 mrtvih. t o m x i v . Šljivovici. Komunisti su i m a l i ' od sukoba sa ovom brigadom skoro 120 mrtvih i više ranjenih. Kolarević M. Sirogojnu. i najbolji smeštaj. Neznam šta je sa Požeškim korpusom i zašto on ne uče­ stvuje. U toku borbi izgubljena su 2 holandska puškomitraljeza a zaplen jen a su 2 italijan. Situacija na dan 70g u 14 časova: Leteći bataljon ove brigade izbio na Borovu Glavu (s. Od početka sukoba sa komunistima Zlatibor. Kremnima i s. Jablanici. mitraljeza i 1 puškomitraljez. 3 81 . Dobroselici. onda će ovde biti najsi­ gurnije za zimu. Bugari i Nemci na Palisadu. 7 nestalih i 13 po- begla. Do- broselica). brigada ima zaklju čn o sa 6 . 15 časova Komandant poručnik M.P. s. 9 ranjenih. Negbini i G. i 1 bacač. ukupno 43 gubitaka od 480 mobilisanih. s. Dra- glici. preko Cigote za Murtenicu. Ljubišu. Nadam se da se uskoro vratite i prezimite na Zlatiboru. k n j.

kojom će komandovati komandant II brigade brat Pavle Mutić. reg. Pov. I Prema dobivenim podatcima juče je neprijatelj3 došao do sela Markovića u Melinu. k. SREDNJE I LEVE KOLONE I RUKOVAOCU OPERACIJA .. god. ovo će sačinjavati II grupu. 19. . 43/4 (BH-V-10434/1). O. 90 9 novembra 1943 godine Položaj KOMANDANTU DESNE. br. koju vrše nad našim sta­ novništvom partizani naređujem: Da se izvrši grupisanje naših snaga i to: 1) ljudstvo III brigade i I i II bataljona II brigade da se grupiše u Radmanićima i Vilusima. ćirilicom. 1 BR. 57). to će sačinjavati I grupu. NOVEMBRA 1943. krajiške NOU brigade (tom IV. knj. ali je povraćen nazad.. kojom će komandovati komandant I brigade brat Mile Gagić. bataljon 13. 2) III i IV bataljon I brigade i bataljon brata Save Milo- ševića iz II brigade grupisaće se na Pavićkim brdima. Br. te im se sada nalazi glavnina i logor u Đakovićima i Obrovcu. Da bi neprijatelj proterao sa našega sektora i tako za­ štitio narod od pljačke i tiranije. Isto tako partizanske manje snage nalaze se u Ratkovu i Sokolovu. Bratu Jovi Mišiću ZAPOVEST Komandanta Bosansko-Krajiškog četničkog Korpusa za- 9 novembar 1943. Manje snage- se nalaze u Rakelićima i Guslovima.. NOU BRIGADE KOD SITNICE1 Pomoćniku2 KOMANDA BOSANSKO KRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA Str.000. Sekcija Banja Luka— Prijedor raz**. br. ćirilicom) u Arhivu VII. "i ZAPOVEST KOMANDANTA BOSANSKOKRAJIŠKOG ČET­ NIČKOG KORPUSA OD 9. 82 . s.. mera 1 : 100. 2 Dopisano mastilom. 28 • . Ča. dok.. KOMANDAN­ TIMA KOLONA ZA NAPAD NA DELOVE 13. 1 Original (pisan na mašini. 208. 3 Odnosi se na 1. i 2.

6 T r e b a : B u sn o v i.m. Po zauzeću Đakovića I i I lj^ u p a krenuće prema Rake- lićima i Buslovima6 gde će r a z lij. Prilikom operacija u Sokolovu brat Mišić će ostaviti ma­ nje djelove u Dubici i oko Sitnice gdje će ga zaštićivati od eventualnog partizanskog napada sa ove strane. 29. Ovo će sačinjavati III grupu. manj e partizanske snage. legionarske divizije »Vražja«. 5 Odnosi se na delove nemačke 369. IV Komandant ovih operacija brat Mišić izvršiće sledeći za­ datak: Sa III grupom napadače neprijatelja koji se nalazi oko Sitnice i u Ratkovu. Sa II grupom krenuće prema Đakovićima gde se nalazi partizanski logor. kojom će komandovati komandant bataljona brat Mićo Bjelić. tako da oni sa svojim snagama krenu prema Kumbaruši i tražiće od Njemaca da sa artiljerijom izađu do Meline odakle će moći tući partizanski logor u Đakovićima u momentu napada). a sa I grupom krenuće preko Kozjarca i Obrovca i tako sa donje strane poduhvatiti neprijatelja u logoru i po svaku cenu za­ uzeti partizanski logor u Đakovićima (Komandant II brigade brat Mutić uhvatiće vezu u Majdanu sa Njemcima5 i koristiti ih u ovoj borbi.4 Zadatak ove grupe jeste. da zaštićuje I i II grupu dok one vrše svoj zadatak. 4 V id i d o k . III Za komandanta celokupnih operacija određujem moga pomoćnika narednika vodnika III klase. II Ovu grupaciju izvršiti sutra do 8 časova ujutru 10 o. Po ovoj izvršenoj akciji u Rakelićima i Timaru ostaviti manje snage. a sa ostalim snagama zauzeti Debeljak i Razboj te otalen kre­ nuti preko Tromošnje i Kozice u Sokolovo gde se imaju sa­ stati sve tri grupe. I . Pri kretanju ka Rakelićima i BusJ^yna obratiti naročitu pa­ žnju i postaviti jaku zaštitu od Razboja i Debeljaka. brata Jovu Mišića. b r. 3) I bataljon I brigade skupiće se na Previji i Grčkoj Gradini.

j Znake raspoznavanja i borbene znake koristiti koje sam izdao svima jedinicama uz koje imadu sve jedinice i borbeni znak. VIII Sve starešine imaju biti na svojim mestima i uz svoje jedinice. Na veze između pojedinih grupa i kolona naročitu pažnju obratiti i svaki komandant kolone odrediće zato najsposobnija lica. Ova se akcija ima izvršiti sa danjim i noćnim prepadima i što većom brzinom. V Početak akcije ima početi sutra 10 o. Komandant operacija mora imati stalno inicijativu u svojim rukama i nikako ne- dozvoliti neprijatelju da mu je preuzme. kako bi mogli izdavati druga naređenja. Za sve vreme akcije komandant operacija podnosiće mi izveštaj tri puta dnevno i to ujutru.m. Izveštaje mi slati za sada.. dok se ne naredi drugačije u štab komande Korpusa u Han-Kola. ■■■■■■»■ ■ * VII ■ . a ostalu hranu ubirati na terenu na uobičajeni način. 54 . odlikovanje i pohvale. tako da se neprijatelj iznenadi i zbuni i da ne mogne preduzeti protivnapade. upodne i uveče. Prilikom ove akcije biće vršena ocena starešina za 1943 godinu za unapređenje. Ishrana će se vršiti na sledeći način: 1) Hleb trebovati iz pekare ove komande koja se nalazi u Han-Kolima po svojim komesarima za sve jedinice u ovim operacijama.. u 12 časova. Kada se izađe u Sokolovo sa sve trima grupama komandant operacije dobiće dalje naređenje.

. * Vidi d o k . Br. d iv iz ije . 57). br. 29 IZVEšTAJ KOMANDANTA OPERACIJA BOSANSKOKRA- JIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA OD 11. br. M. Četnički vojvoda Vuk. Drenović8 BR. KOMANDANTU KORPUSA O SARADNJI SA NEMCIMA U BORBI PROTIV NOVJ KOD SITNICE1 Mišić2 OPERATIVNI ŠTAB BOSANSKO KRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA Pov. IX. Položaj ’ ’ KOMANDANTU BOSANSKO KRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA POLOŽAJ Neprijatelj3 na desnom našem krilu panično se povlači i odstupa prema Ključu. latinicom) u Arhivu VII. . 3/5 (BH-V-10404). ! Uroš. dok. 208. u 16 č.5 Na levom našem krilu u Pavićima naše dve čete stupile su u borbu sa neprijateljem 7 Vukašin. NOVEMBRA 1943. J. Služb. Marčetić7 U. 28. 85 . U slučaju velike nužde za pomoć obratiti se Nemcima. gdje je pretrpeo preko 20 mrtvih i vi­ še ranjenih.. ćirilicom. krajiške NOU brigade (tom IV. reg. Na izvršenje.43 god. i 7 Odnosi se na delove 13. previjalište biće u štabu I brigade. knj. odakle će se teže ra­ njeni upućivati u bolnicu. 1 Original (pisan na mašini.P. D e lo v i n e m a čk e 114. KOMANDANT poručnik. Na desnom krilu pored I i II grupe4 koje su go­ nile neprijatelja bili su i Njem ci. 11. b r. k. Načelnik štaba .X I . Ča. 3 Napisano mastilom. .

31. 102 dana 11. X I 1943 Položaj 6 Mirko. koji su ukupno jačine oko 1. J.000 na automatska oruđa (ovo važi za Nemce). Jedinice ovoga korpusa nalaze se u pokretu u gonjenju neprijatelja. Neprijatelj je najviše stradao od Ne- maca. oko 5. 8 i 5 Na karti 1 :100.oko 7 časova ujutro i vođena je žestoka borba naročito na levom krilu gde su naši borci bili izmešani sa neprijateljem koji je bio kud i kamo nadmoćniji. br.500 boraca. a na levom neprijatelj je uspeo da svoje mrtve i ra­ njene blagovremeno evakuiše. Mišić11 ti 11/XI 1943 u 19h :! KOMANDA BOSANSKOG KRAJIŠKOG -! ČETNIČKOG KORPUSA Pov. Veza se održavala između pojedinih grupa kuririma a desna grupa imala je vezu sa Njemcima. Dva partizana su nađena mrtva na desnom krilu. a od naših jedan mrtav i tri teže ranjena. S ver om u Boga za Kralja i Otadžbinu! : Komandant operacija.7 Nemci su zauzeli Sanski Most. '* ■*. Br. gde su ponovo grupisani izvršili protiv napad pot­ pomognuti sa levog krila bataljonom prve brigade brata Živ- kovića6 od Klisinske crkve. U ovoj borbi prosečno je utro­ šeno preko 300 metaka francuske municije za mitraljez »K oč- kić«. 11 Jovan. Neprijatelj je primoran na od­ stupanje i naše jedinice imaju sada inicijativu u svojim ru­ kama.000 : Kozjarac i Pajtas.000 puščane municije i 6. Komandanti I i II grupe vrlo me slabo izveštavaju o radu i neprijatelju. ali su naši na levom krilu usled nadmoćno- sti neprijatelja bili prinuđeni da se povuku do samih Busija (Dobrnja). 86 ! .10 Borba sa neprijateljem na levom krilu bila je žestoka a na desnom delimično. Na strani neprijatelja bilo je nekoliko mrtvih i više ranjenih. . f!1 10 Vidi dok. ob. bez oružja. tako da je I i II grupa stigla i nalazi se na liniji između Kmećana i Tromošnje sa glavnom snagom na Koz- jercu. Pred našim snagama povlače se Sanski odred.8 a III grupa nalazi se na Klisina — Pajdos9 — Milo- ševići. Podgrmeč- ki odred i Zorića brigada (XIII). .

reg. studenička brigada) na Guv- 87 . novembra 1943 g. Koman­ dant komunističke grupe u selu Koprivnici jeste bivši ko­ mandant Deževske brigade Javorskog korpusa rezervni po­ ručnik Miladin Rađulović. i U vezi naređenja Gospodina Ministra vojske. k. ćirilicom) u Arhivu VII. ska. mornarice i vazduhoplovstva koje Vam je dostavljeno. 80. 13/5 (S-V-11974). — Za uništenje grupe u selu Koprivnici — Planska opština ima se odmah izvršiti koncentracija 2. 30 NAREĐENJE KOMANDANTA RASINSKOG KORPUSA OD 12 NOVEMBRA 1943. Odred je operi­ l o na Kopaoniku. 1075 . 100 pušaka i dosta municije.v . br. ^ Odnosi se na Rasinski korpus. Tom prilikom razoružano' je oko * četnika. Od naoružanja uzeto je °ko 30 automatskih oruđa. među kojima je bio i Rađulović — zvani Krcun. — Naređujem: 1. r.3 Druga grupa u jačini oko 800 koncentrisala se u selu Konj uve srez Kopaonički i napala Toplički korpus i ima pra­ vac kretanja ka selu Batotama. nutet KPJ za Kosovo naredio da razoruža brigadu. Radi se o Ibarskom NOP odredu. . Ca. U borbi sa četnicima (2. Golija).h •T . BR. JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GORSKI STAB 232 : . Pov. Str. Br. Trsteničke i Župske brigade u selu Rogavčini— Željin gde će komandanti zajednički stvoriti plan za masovni napad i uništenje ove grupe komunista. • 12. U Deževsku brigadu je bio ubačen izvestan broj pripadnika NOP-a. od kojih je nekoliko prišlo NOP-u. !j1S> f'rev mkra na Odvraćenici (pl. Za stvaranje plana treba imati tačne po­ datke o jačini komunističke grupe i gde se nalazi. KOMANDANTU JURIŠNOG ODREDA ZA NAPAD NA IBARSKI NOP ODRED1 KOMANDA ='i. a Slobodne Srpske planine :n : KOMANDANTU JURlSNOG ODREDA Imam tačan izveštaj da se jedna grupa komunista preba­ cila preko Ibra sa pravca Goli je u Koprivnicu opština Plan- . što je i učinjeno 1/2.4 1 Original (pisan na mašini. > i. Njemu je Oblasni ko~ . srez Studenički i da tamo mobilise.

Arhiv VII. 110. 4. i komandantu jurišnog odreda. Trsteničke i Župske brigade na Zeljinu. knj. vrlo hitno i energično. Kopaonička brigada. 12425: izveštaj komandanta »Južne Srbije« od 14. 5 Dragutin. str. reg. Progres.j. — Komandant 2. 3. Na izvršenje. • • ^ ' Drag. Kruševačke brigade pod svojom ko­ mandom dovešće u sastav korpusa u selo Batote najmanje 80 ljudi iz svoje brigade. 2. Kosovska Mitrovica 1979. odred je 14. k. 88 . 276. decembra 1943. 19. d. dok. Komunističke grupe na označenim mestima moraju se uništiti potpuno. 1. "I i. Keserović* Dostavljeno: Svima komandantima brigada. a poginulo je oko 20 partizana (tom I. 366—369. br. -— Za napad i uništenje grupe u selu Konjuvi — t. Trsteničke brigade koji se nalazi u sastavu ove brigade. rasinska brigada sa bataljonom 1. Ova grupa biće pod m ojom komandom. O rezultatu rada izveštaje mi dostavljati najhitnije. — Komandant 1.r:'v r K ■ ■ ništu. Kruševačke brigade uputiće jedan bataljon jačine stotinu ljudi pod komandom najboljeg koman­ danta bataljona koji će se javiti komandantu 2. Opširnije vidi: Kosovska Mitrovica i okolina. Situacija je takve prirode da se mora raditi brzo. na Lepoj Gori srez Kopaonički ima se odmah izvršiti koncen­ tracija na prostoriji sela Batota sledeće jedinice: Leteća brigada ovoga korpusa. br. novembra razbijen. 9/1. Jurišni odred. Draži Mihai- Loviću).

kad je pobegla ispred mnogo slabijeg neprijatelja i dovela u gadan položaj 5 četu istog bataljona. br. koje je položaje neprijatelj držao sa svojim sla­ bijim delovima. KOMANDANTU KORPUSA O BORBAMA PROTIV NOVJ KOD SITNICE1 U£--' o p e r a t i v n i St a b . NOVEMBRA 1943. ali vojnici ipak beže u paničnom strahu« (Arhiv VII> Ca. To je učinila i 11 ov. U vezi gornjega predlažem da se ova četa razo­ 1 Original (pisan na mašini.j. -■■'m Položaj . reg. 1 lakše i dva teže ranjena. Mi smo neprijatelja i dalje napadali sa uspehom. gde su zbog pomenute čete nastradala tri borca iz 5 čete. bataljoni Mirka Živkovića. 2 Odnosi se na delove 13. 57). četa bataljona Save Miloševića pokazala se je skroz kukavički da je napu­ štala položaj nekoliko puta gde sam bio primoran da neke tučem fizički kao i da razoružavam. mj. 29. Đuričića. KOMANDANTU BOSANSKO KRAJIŠKOG ČETNIČKOG i KORPUSA POLOŽAJ -'■J ■" Danas smo vodili borbu sa neprijateljem2 od izjutra do mraka i zauzeli položaje koje je držao neprijatelj Previju — Pavića Brdo. r. kaže se: »u koliko sam doznao par- nerna mnogo. novembra o panici koja Je zahvatila četnike. 208. 7/5 (BH-V-10446). dok.5 Ova je četa čisto bez svojih starešina. U ovoj borbi učestvovala je samo III grupa4 t. . s Vidi dok. k. 6. Miče Bjelica i Save Miloševića. pored ostalog. Ilice. a glavnim delovima poseo položaj Grčka gra­ dina — Svetigora.t>: Pov. 6/5). br. U izveštaju komandanta operacija od 11. br. br. krajiške NOU divizije (tom IV. Treba: Grujičići. knj.y 12 novembra 1943 g.b o s a n s k o KRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA . reg. svaki pojedini borac kao i same starešine rade na svoju volju i od najmanje puc­ njave naprave panično bežanje tako da demorališu i ostale dobre borce. 31 IZVESTAJ k o m a n d a n t a o p e r a c i j a b o s a n s k o k r a - JISKOG ČETNIČKOG KORPUSA OD 12. br. k. Ca. 89 .3 Bjelice u kojoj smo borbi bili potpomognuti i od strane Njemaca. zauzeli Grčku gradinu.i«»Btaevfgst BR. latinicom) u Arhivu VII. * Omaška. Služb. 19. 208.

. jer su zadocnili iz razloga što su samovoljno otišli u Tromošnju protivo izdatoj zapovesti od strane potpisatog od 11 ov. ruža i njihovo oružje dadne najboljim borcima. Sa hranom isto nije išlo dobro. U toku današnje borbe na našoj strani bila su dva teže ranjena. " : ’ ' j g. 4 Nemca poginula i 3 ranje­ na. ali su borci sa dobrim moralom koji je bio na dostojnoj visini u borbi to izdržali. \! ' ■ '■i Komandant operaciji" J. U ovoj borbi III grupa pod komandom brata Miće Bjelića : istrošila je svu municiju jer je borba bila duga i žestoka. U ovoj borbi nije učestvovala I i II grupa pod komandom brata Pavla Mutića i Mile Gagića. tako da su se isti u neredu povlačili. Posle uspešno završenog zadatka naše jedinice pred ve­ čer u sam sumrak povukle su se i drže liniju Klisina— Pre- vija — Pavići. Pošto su vojnici dosta umorni i sa vrlo slabom ođećom naredio sam da se isti na gore pomenutim položajima odmaraju i zadrže položaj do daljeg naređenja.6 i ako nisu imali razloga da idu tamo u njihovom pravcu jer neprijatelja tamo uopšte nije bilo. Je­ dinice u borbi održavale su vezu kuririma. a sa I i II grupom za vreme borbe uopšte nismo imali veze. Na strani neprijatelja bilo je više mrtvih i ranjenih jer smo ih iznenadili i napali sa sviju strana. na koje su mesto stigle I i II grupa brata Pavla Mutića i Mile Gagića. Sve jedinice i borci III grupe pokazali su se herojski i pravi junaci. :. t ‘ Pomenutu zapovest Redakcija nije pronašla. sem 6 čete za koju molim da se uzme na odgo­ vor i privedu na saslušanje njihove starešine. ali ipak su uspjeli da evakuišu mrtve i ranjene i povuku se u Sokolovo. Komandant bataljona Savo Milošević nema nikakav autoritet kod svojih boraca niti ga isti slušaju.------.90 . ---------. Mišić t ! si . m j. pa dobivam utisak da su ove dve grupe čisto izbe- gavale borbu a čak više nisu me ni izveštavali gde se na­ laze sa svojim jedinicama. S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu.

br. Reč je o nemačkoj 118. t U Beranama su bili delovi i komanda divizije »Venecija«. verovatno. Gorko ćemo se kajati ako naročito ovakvim budemo verovali. k. I ° ? ° ■*e’ u Priboju.4 Za čiču Br. Dolac Prilikom pada Priboja naše snage su prema italijanskim snagama tu zatečenim postavile svoj odnos kao i ovde prema diviziji Venecija. 121 25 . kap. Redakcija objavljuje depeše koje se odnose na borbu četnika protiv NOVJ. U pismu Draže soni V^ a oc^ sePtembra potpukovniku Hadsonu (Duane Tyreil Hud- ) o tome se. BR.6 Ovo u toliko pre što je i divizija Venecija veoma radoznala za njihovo držanje. 32 T 7V 0D IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA KOMANDE LIMSKO- SANDŽACKIH ČETNIČKIH ODREDA U VREMENU OD 25. Molim dajte nam situaciju o držanju tih italijanskih snaga u Priboju. pored ostalog kaže: 91 . komandant Pljevaljske brigade 1. Kiki. U originalu su naslovi adre- sanata dopisivani. dok će depeše čiji sa­ držaj se odnosi na formacije jedinica.43 g. GODINE1 Za Jelovca2 Br. koji su mu. Jovan. pregovore s predstavnicima tamošnjih italijan- ^sističkih jedinica. septembra) pomoćnik šefa britanske vojne misije pri Štabu Vrhovne komande jugoslovenske vojske u otađž- skr. s.43 g. stavili do znanja da neće četnicima — saveznicima sila Osovine. unapređenje i pohvale četnika i slične biti označene sa tri tačke. u Priboju i odmah ih razoružaj pa neka sede tamo razoružani i da rade na gradnjama. NOVEMBRA 1943. milešev- skog korpusa. Pogotovo nemožeš ti onim fašistima u Priboju.I X . Ča. SEPTEMBRA DO 13. crnom ili crvenom olovkom. lovačkoj diviziji. s Rudolf Perhinek. II klase. Posle kapitulacije Italije (8. 122 . Pošto fašistima načelno ne treba verovati a nemamo tačno stanje tamo. 297. Zato pritegni Italij. Dolac Svakim danom doznajemo sve nove slučajeve da su mnogi Italijani naročito u Podgorici presaldumili opet uz Nemce.5 Te italijanske snage su fašističke ali nisu odbile da dadnu i saradnju sa nama.IX . 4/1—i (CG-3). snabdevanje. saradnji četnika i Nemaca. reg. s. 1 Original (pisan olovkom. Zato im nijednom nesme- mo verovati. ćirilicom) u Arhiva VII.3 Svi fašisti pa i oni koji su im malo naginjali odlaze pod okri­ ljem Nemaca koji hvataju dodir sa Talijanima na svim mo­ gućim stranama i vrbuju ih stalno. Kiki.

. mileševskog korpusa. Venecija se još drži. onda treba razumeti kao italijanski manevar. Ča. Kolašin je zauzeo 4. II klase. . . br.2 5 . Dolac Italijanske divizije Fer ara. 20.IX s.« 9 Batista (Battista) Oksilio. Raspis Za čiču. Dolac Molim kapetana Lukačevića da pošalje po kuriru u Pri­ boj sledeću depešu: Console Polimeri comunicatemi stesso mezzo. Ja ih dalje bunim.s. Begaju kod nas.43 s. Crnoj Gori i Hercegovini ima četnika koji su u vezi sa Nemcima ili koji pokušavaju da ovu vezu uspostave radi kolaboracije sa njima. Komunisti poslali pismo diviziji da preda oružje njima. Zabrinuti su zbog teškoće ishrane. proloterska (crnogorska) brigada. Nemci u stalnom pokretu od Skadra— Podgorice— Ceti- nja i Kotora.. . Lasica12 i Voju Br. a čemu ste se i sami uverili u pregovorima sa Italija- nima u Priboju« (Arhiv VII. da odlože predavanje svoga oružja delovima jugoslovenske voj­ ske u otadžbini. br. komandant 2. objašnjenje br. k.I X . br. na oficire se može računati ali na pola divizije ne. . U isto vreme primio sam znanju da bi predaja oružja od strane Italijana ovim grupama značilo naoružanje grupa koje su pod nemačkim uticajem. što bi bilo protivno opštim savezničkim interesima. 10 Sada: Titograd. U isto vreme i vaše obaveštenje da u San­ džaku. 12 Đorđe.8 Gen. nostra si­ tuazione ed intendimenti. Među njima jaka propaganda da priđu Nemcima. . 7 Vuk Kalaitović. . Kiki. Poslednjih dana 5 avi­ ona. 8. i preko Skadra evakuišu se za Uro- ševac. 17.9 Za čiču Br. Ako je ovo oba­ veštenje došlo sa italijanske strane. 125 . . Dvadeset šestog uveče Komunisti ušli u Kolašin.Za Vuka7 B r 124 .11 Oni.IX . Oxilia.13 Tamo neki komandant divizije Vukčević. 50/3).14 Neznamo dali Italijani »Primio sam današnji Vaš izveštaj o uslovima primirja između voj­ ske udruženih naroda i Italije. 13 Vidi dok. Njen komandant bio je Ljubo Vučković. >qi 11 . U Podgorici10 oko 1500 Nemaca. 134 27 . Emilija i pola Taurinence ra­ zoružane su od Nemaca. zaista ne žele borbu sa crvenima.25 . 14 Pogrešno. 12. kap. Dolac. 8 »Pukovniče Polmieri saopštite mi istim putem našu situaciju i namere. reg.Vidi dok.

decembra. knj. Rade. 24. Da su crveni uzeli Priboj i Prijepolje i da drže P ljevlje. 22. Javite sve Lašiću i Rampiniju jer su oni odveli sve snage ka Pljevju. Cet- Tl?\. 17. 43). rezervni kapetan II klase. Posle dužih pregovora delovi divizije su. Potrebno je da se hitno prebace ovamo. dobrovoljačke brigade.drže položaje oko Kolašina ili su se povukli. septembra. Sada su u pregovorima. U martu 1944. 15 Redakcija nije utvrdila kojom je četničkom formacijom tada ko- mandovao. dok. andrijevičke brigade. 141. prešli na stranu NOVJ.s. br. Da bi dobio u vremenu trenutno pristajem. dok. 76).su. poz. bio je komandant 1. tom III. dok. Neznam koliko stvarno. proleterska brigada. knj. 19 Vojislav Lukačević. pa onda 1200. italijanska partizanska divizija »Ga­ ribaldi« (sastava 3 brigade) i stavljena pod komandu Štaba 2. Aleksandar Aleksa. Glas o njihovoj jačini 500. 40 ranjenih i 40 za- ljenih (tom IV. Nemam veze sa Lašićem i Rampinijem. br. komandant 1. Kaže da je Taurinenze sa njim a. Tako sam Dapčević pregovara sa Venecijom.20 Izvestite nas o svemu. Dolac <11 > Kolašin drže komunisti. 93 . udarnog korpusa NOVJ (tom III. Pljevlja je. Laliću16 poslao kamione da deistvuje od Mojkovca. Ja sam poslao tamo Vuksana Gojkovića. zauzela 2. U prijepoljskom srezu nema uopšte snaga.19 Sta je sa njima? Stigle vesti da su razbiveni. a ovamo ostavili samo male snage. u 1943. razbiljeni i imali gubitke: 20 poginulih. početkom oktobra. Po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ od italijanske divizije »Venecija« i delova »Tauri­ nenze« formirana je. Njihov broj oko 2000. to im je Glavni štab za Crnu Goru 1 Boku. 17 Rudolf Perhinek. 2. 5. br. Rade. 45.15 Naredio mobilizaciju izbeglica i deo Andrijevačke brigade. Sve raspoložive snage šaljite odmah za Kolašin.IX . Venecija predlaže liniju Morača — Tara za demarka- cionu. Poz.18 Venecija pri­ staje na saradnju ali ne protiv četnika već samo protiv Ne- maca. godini je bio komandant leteće brigade »Visoki Dečani«. Vojvoda Gojković. u Neposredno posle kapitulacije Italije Stab italijanske divizije »Taurinenze-« uputio je predlog Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku o zajedničkoj borbi protiv nemačkih jedinica. Izvestite šta radite i šta na- meravate.17 Za čiču '■ Br. Traži saradnju za napad na četnike. 5. uputio upozorenje da će biti napadnuti ukoliko ne ostanu pri ranijoj odluci. 73. septembra. Pošto su Italijani oklevali da priđu NOVJ. 137 — 27 . da iziđe na položaje iznad Mateševa. knj. Italijani trenutno ojačavaju Mateševo.

141 28 . 94 .s.IX . Sada su izdali naređenje da se svuda uništavaju komunisti. ■ "i Za čiču B.23 Lašić negde na Kamenoj gori.: bojskom vode borbe između naših i Mošinovaca i to ogor- 21 Bejli. Vi ih poznajete. Javite nam da li mislite šta pre- duzeti sa vaše strane jer ovi ovamo slabo će. Preduzimamo 29 koncentrični napad. Evakuišu magacine. 143 29 . Za čiču Br. Ne- znam da li bi bilo to zgodno. 47. .s. Sa njihovim oružjem bi se učinilo mnogo da je u našim rukama. đeneral Dapčević Peko. Dolac Pošaljite ključ za rad sa Brankom. Dolac Prema podacima iz ko zna koje ruke znam samo da se u srezovima Bjelopoljskom. Sve opet upire oči u vas. D o la c Komunisti žele uspeh blefom. U Kolašinu stvarno oko 500 partizana. Ali njihovi vojnici su siti puške i bez orijentacije.s. Za Branka Br. pukovnik britanske vojske. br.Za čiču ä* B r. Ove tetkiće ubedio sam da je to samo taktika Mošinovaca. 22 Zaharije Ostojić. U Prijepolju partizani.IX . Odveo je i njih Lašić. Za Voju nezna- mo.s. neki sa nama.IX . jedni se predali nemcima. Dolac . Tra­ ži da se sporazume sa italijanima za borbu protivu četnika. Plevaljskom. ali obzirom da je sa njima bio Miloš21 kome su rekli da će se boriti protiv Nemaca.IX . 144 29 . Pronose se glasovi da je u Priboj stiglo 70 kamiona naših iz Srbije. Crveni iskoristili to i ušli. za razoružanje Italijana.22 sa Lašićem i Vojom nemamo veze. Brankom i osta­ lima. Uhvatiše telefon i javlja se komandantu diviz. Dajte nam već jednu situaciju šta je sa Vojom. Pokušavaju već ka Bjelom Polju. Brinem za Bjelopoljski srez jer u njemu nema naših snaga. komandant Istaknutog dela Štaba Vrhovne komande (IDŠVK). Prijepoljskom i Pri. jer su neki njihovi delovi sa komunistima. Ja bi ih najrađe razoružao. da su Mošinovci u Novoj Varoši i Plevljima. 23 i 24 Vidi dok. Venecija g. a drugi se biju protivu njih. 139 — 28 . Naših je tamo bilo oko 80. Ostale je Lašić poveo u Sandžak.

ćene. 95» . Ako znaš gde je Voja. 47. Da li je tačno da su Mošinovci u Plevlju. » <~)dnos>:' se na majora Pavla Đurišića. poz. U Bjelopoljskom srezu zadr­ žao sam Radula Kujovića. potpuno sam slep za Sandžak. 140 30 . Znaš li njegove namere. On je sin jednog iz jugoslov. U Rugovi još nisu.26 Beranski srez čvrst. Obećano im je za to mirno sačekavanje uređenje države. Lašić došao otuda sinoć u Bjelo Polje. kada će se sva pitanja mirnim putem urediti.X - Na smirivanju odnosa sa muslimanima radimo punom parom neštedeći truda. Nemam tvoju šifru pa mi depešu šifruj po ključu koji nosi ime i prezime onog velikog i krupnog Pavlovog25 klasića koji je bio u talijan. 148 — 3 . genera­ liteta. Imam samo sa čičom. Hitno. Stanica mu ne radi. Izvestićemo o re­ zultatu. Sa V ojom n em am veze. Komanduje Lašić. Pokušavamo da formiramo i borbene jedinice od njih koje bi se borile protivu Mošino­ vaca. Zadovoljni smo sa dosadašnjim uspe- hom.24 Naše trupe vode Lukačević i Lašić. a od februara je kod tebe. Ni od njega na mnoge depeše nemam odgovora još do sada. od Peći. kako je kod njega. Sa muslimanima uspeli smo toliko da smo sigurni za leđa. ZaV oja Br. Javite se. Da li je tačno da u Priboj pristižu neke Srbijanske snage šta je stobom i tvojom situacijom. Stižu fantastične vesti. Javite nam situaciju. 27 Vidi dok br. Javi se Hitno. Oni su to pri­ hvatili. Odbio sam ih od komunista. Samo tamo bi saobraćaj bio prekinut. Produžava ovamo pa za Mateševo ka našim i Italijanskim snagama koje opsedaju Kolašin i spre­ maju napad na Mošinovce koji su u njemu već 3 dana i raz­ vlače magacine. Radimo dalje. 30 ujutru otpočeo * naš napad na Kolašin. Javite - se. Vršimo vrbovanje Arna- uta27 da sruše most na 5 km. Javi sve što znaš. Pozdrav Rade. Ima li u Sandžaku kakvih pokreta Nemaca. Brinemo za Vas. Venecija se drži dobro. logoru.IX - U Kolašinu ušli komunisti 26 uveče. Ovih gamadi nema više od 500. jer nemamo svrhe. Rade. Za čiču Br. Četnički izraz za Albance. Mostovi na Tutinu srušeni. Javi mi hitno šta je sa Vojom i gde je.

9 6 . Verujemo da će 2 Kolašin biti naš. Kako otuda veruju naši će ući u Kolašin. a i osetili su da Mošinovci lažu. Upao je među m nogobrojne zasede i morao je da se povuče. U B.X - Pod komandom Lašićevom naši napadaju na Mošinovce koji drže Kolašin. Polje ušli Mošinovci jer skoro nije bilo naše posade. 11. Sa našim snagama sadejstvuju 2 čete talijana sa nešto artilje­ rije i dosta oruđa. zarobljeno je 115 Italijana i 10 četnika (tom III.Z a čiču B r. Italij ani obilato pomažu napad i snagom i artilerijom. Ubedili smo ih.) Za Rampinija Br. 1. (Branko K. pošto je major K ujović okupljao oko sebe ljudstvo radi čišćenja sreza i snjim je na položajima van B. U varoš nije ušlo mnogo Mošinovaca. Vasojevićki udarni bataljon. oktobra.28 Sada Đurašković kreće sa svojih 300 ljudi da ih tera. tada okupljao svoju grupu ali bez vidnog uspeha. . dok. već su se javili telefonski iz Kolašina pokušavajući da vode pregovore.30 ■Ostalo bilo sa vrlo malo ili uopšte bez posade. Prvoga je uspeo da dospe do samih rovova iznad Kolašina. 25 »Nastavak«. Tako je i prihvaćeno.X . •< Divizija Venecija bori se protivu koijiunista dobro i ka Kolašinu i u Bjelasici. . br. Komandant je odlučno stao uz nas. br. Dobrašino- vić sa jednom četom Italijana pošao ka Kolašinu preko B je- lasice. 150 — 3 . . 30 Bijelo Polje su 29/30. 194 — 3 . 5. Bore se dobro. Gubici neprijatelja: pogi­ nulo 9 Italijana i 4 četnika. proleterske divizije. 151 — 3 . septembra zauzeli delovi 2. . Polja. Nisam depe- širao da su Mošinovci došli u Berane na pregovore. Nastavak29 — Juče su Mošinovci uzeli Bjelo P olje. knj. napisano je crvenom olovkom. Poslednji je podatak da se borbe vode već blizu rovova. 69). ranjeno je 8 Italijana i veći broj četnika. Za čiču Br. Imamo mrtvih i dosta ranjenih. 9. jer to ne mogu. Vidi dok. Tražio sam da razgovaraju samo sa engle­ skim oficirom i niskim više.X - Lašić napada na Kolašin. Major K ujo- vić van B. Viđeniji musli­ mani izgleda nisu hteli da pruže saradnju. 21 Tu italijansko-četničku kolonu jačine oko 220 vojnika napao je. Polja. objašnjenje br.

. Mateševo evakuisano. ' -c . 2. taj. Imamo preko 100 izbačenih iz stroja. Sve ovo zbog nemanja municije jugoslovenske. G.X Lašić 4-og preduzima opšti napad na Kolašin.Za čiču B r. Oni kažu da su samo u prolazu. . Ponavljam ne­ mamo više jugoslovenske municije. Vidi knj. Već 3 dana vode se ogorčene borbe oko Kolašina. Za čiču Br.. K o­ munisti imaju velike žrtve. ali nema naše municije. ponavljam najhitnije spuštajte nam municiju na aero­ drom u Beranama koji će se zvati »Mačka«. ' ' ' 32 Vidi dok. Naj­ hitnije. br. Situacija je ista kao u mesecu maju po dolasku iz Bosne... 9.. tom XIV. Za čiču Br. U Podgoricu stiglo iz Albanije 3 bataljona fašista. možemo slobodno predvideti popuštanje otpora protivu komunista u celoj C. dok. Poginuo im neki od većih glavara. br..G31 uprte u Va­ šoj eviće. Izbačeni iz stroja mno­ gi naši odlični borci.X - Znam vrlo dobro vaše mišljenje u pogledu slanja po­ moći iz Srbije.. Slomi li se i taj otpor. Puške su sada motke. Italijani pomažu dobro. Ve- rujte da nije toliko potrebna snaga koliko moralna podrška koju ulivaju u ovdašnje mase srbijanske snage. ■' 33 Verovatno je reč o raspadu četničkih organizacija u Crnoj Gori razoružanja dela četnika Limsko-sandžačkih četničkih odreda strane Nemaca sredinom maja 1943. Za čiču Br. Ali vi znate da su oči cele C..32 I Voja ako mu situacija dozvoljava neka krene ovamo. Oni i ka rab in jeri održavaju red. '’ ..33 Ako možete po­ šaljite i sve će biti dobro. Nemci dezinteresirani. 173 — 6 . Ranjen Vuksan G ojković sa sinom. Naši ušli u prve rovove. 4.X pred Kolašinom vode se ogorčene borbe. 164 5. 31 Cm a Gora. 155 3 . ' ‘ ‘ "' .. Do prijema mu­ nicije nema ni govora o nekoj borbi ni protiv Nemaca ni pro­ tiv Mošinovaca. prilog IV. 161 — 4 . traže samo da se na njih ne gađa. .X - Napad na Kolašin obustavljen. 7 Zbornik. Postoji li ikakva mogućnost pošaljite Javorski korpus ka Zatonu. 3 97 .

5. ali ono što je u ovdašnjim bor­ benim redovima postalo obično pravilo događa se svaki put — odjednom se okreću unazad i više ga niko ne zaustavi. Veruj em da su u okolini Še- kulara. bataljon 3. Jedinice teže samo svojim kućama. 184 — 8 . proleterske.35 Za Voju Br. 37 Branko. 3. br. barem dok se situacija ne popravi. Italijan- ski komandant rešen na borbu ali obzirom da se naši vrlo slabo bore teško je očekivati da će se italijanski vojnik bo­ riti ako dođe do ozbiljnijeg napada. Nastavak 34 Odnosi se na 2. Noću između 7 i 8 komunisti34 napadaju na Berane. Važnost Berana po naš predlog moral i materijal poznajete. Potreban si. Donesi municiju. Mi se nalazimo sa Lašićem u Opasanici. dok. . Na Tre- šnjeviku predala se grupa od 200 sa 10 p. proleterske. Nastavak K olebljivci otpadaju i stvarno prilaze crvenima. dalmatinsku brigadu i Udarnu grupu bataljona (jedan bataljon 4. 35 Rečenica tako glasi u originalu. 57 i tom III. bataljon 2. 75. Za čiču Br. Vi poznajete ovdašnji menta­ litet. Pošto su i Turci36 izabrali trenutno jačeg. sandžačke brigade i Vasojevićki udarni bataljon). 186 13 . Samo dolazak snaga sa severa može da spasi situaciju. mitraljeza i 2 topa. Situacija kod Berana nije dobra. Po ulasku napali smo u dva puta uspešno i terali ih kao stoku.Potreban si.X - Noću između 7 i 8 partizani napali na položaje iznad Berana. Po padu Kolašina naši postali kolebljivi. Moral naših slab. Zato dođi sa nešto snage i sve će se popraviti. Andrijevačkog i Kolašinskog sreza. 3. zato večita rasparčanost. br. a ovo znači opasnost da to oružje padne u ruke komunistima ako bi mi morali napustiti Berane. knj.X - Peko ušao u Berane. Vidi dok. Đurašković37 i Mitić nisu stigli. Baš ona grupa koja je trebala da osigura akcije u Beranskom srezu. Lašić je na­ redio grupisanje svih snaga iz Beranskog. Pošto su naše snage an- gažovane sa komunistima nemože se misliti više ni na razo­ ružanje Italijana. 36 Četnički izraz za Muslimane.

Lalić sa 400. Od Piperà na ovamo nema '■f jma crvenih grupa. L a š ^ ^ -^ tražio da i Kuči dođu sa 300. 42 Mil j an. 41 Tomović.6 situacije su za nas. Same šnje snage po padu Vasojevića ništa uradit neće.X . koje pustili Italijani. ako se Voja. Opasanica Voji predata u 7. Nastavak. Stv^01^?. ^ slučaju samo sačuvati živote. Pokušavaćemo sa J ovović^ fm 1 Bajom44 ako Baćović ima takvih uspeha. Bojović Vukašin sa t. Berane i Andrijevica u rukama k<rara^a ništa.[ijevoj] Rjeci. Radomir. 187 13 . Milić sa 100.38 Nastavak.43 g. lji samo njima neka vrši pritisak ka Nikšiću i Šavniku. Nemačka avijacija sa po 2 a p / nadleće put od Podgorice za Mateševo. ne treba da se z a ^ . Kažu da Nemci : mar šuju od Podgorice. komandant Kolašinske brigade. ali to nema nikakve praktične koristi" slim da je Lašić preduzeo mere da preko Arse Petr^ovl ^ dođe do municije. 1 Mandić42 oko Prekobrđa. Branku i Br.X - ^anko Mi prikupljeni sa Lašićem u Opasanici. Javi svoju situaciju. I boje se da sutra ne ° ^ varaju što su se borili protivu savezničkih snaga. Mitić i Br^" u_ negde oko Sekulara. Venecija grupisana u Andrijevici i Berarr 38 Radi se o nabavci municije od Nemaca. Pros* ^ su impresionirani vestima Londona. Svi su dobri i valjani. Nastavak Italijani su takođe pod utiskom radio Londona. Beć^ir . •i * Ivan. n c 99 . Cć^_ j komandanti pitaju da li će sutra odgovarati za ovu r* kada London objavljuje oslobođenje Kolašina i ostalih Z116® u kojima je bila samo Jugoslovenska vojska. Uzrok radio London. « • Grupisanje ka L.an^u mentalitet mase. Kažem opet. U najbtf. Branko i Cvetić43 pojave snažnim nadiranjem sa severa sve će biti dobro.45h Sa Lašićem smo u Opasanici sa oko 4000 boraca. Ružić40 kod Vratla. 192 15 . Teško je n/ 11"0 objasniti prljavu igru Londona. Jr Za Voju Br. 39 Verovatno Miloš. t' 44 Stanišić. ali je u pi/. kapetan X klase. Držanje masa kolebljivo. Sada je sa Lašićem P avic^Y ^i sa 100.

Vidi dok. 1. Viđeniji musli­ mani izgleda nisu hteli da pruže saradnj u. U B.divizije. Polje ušli Mošinovci jer skoro nije bilo naše posade. . . Prvoga je uspeo da dospe do | samih rovova iznad Kolašina. Za Rampinija Br. dok. 29 »Nastavak«. Verujemo da će 2 Kolašin biti naš. Major K ujo- vić van B. 30 Bijelo Polje su 29/30.X . Tražio sam da razgovaraju samo sa engle­ skim oficirom i niskim više. 21 Tu italijansko-četničku kolonu jačine oko 220 vojnika napao je.(Branko K. knj. > Pod komandom Lašićevom naši napadaju na Mošinovce koji drže Kolašin. Sa našim snagama sadejstvuju 2 čete talijana sa nešto artilje­ rije i dosta oruđa. Tako je i prihvaćeno. Italijani obilato pomažu napad § i snagom i artilerijom. Nastavak29 — Juče su Mošinovci uzeli Bjelo P olje. Kako otuda veru ju naši će ući u Kolašin. Poslednji je podatak da se borbe vode već blizu rovova. zarobljeno je 115 Italijana i 10 četnika (torn III. 151 — 3 . pošto je major Kujović okupljao oko sebe ljudstvo radi čišćenja sreza i snjim je na položajima van B. 9. proleterske .X . Za čiču Br. 1 Lašić napada na Kolašin.28 Sada Đurašković kreće sa svojih 300 ljudi da ih . objašnjenje br. a i osetili su da Mošinovci lažu. Polja. Divizija Venecija bori se protivu koipunista dobro i ka Kolašinu i u Bjelasici. septembra zauzeli delovi 2. Komandant je odlučno stao uz nas. Ubedili smo ih. U varoš nije ušlo mnogo Mošinovaca. Imamo mrtvih i dosta ranjenih. 5. oktobra. već su se javili telefonski iz Kolašina pokušavajući da vode pregovore. Gubici neprijatelja: pogi­ nulo 9 Italijana i 4 četnika. br. tada okupljao svoju grupu ali bez vidnog uspeha. Vasojevićki udarni bataljon. 1 vić sa jednom četom Italijana pošao ka Kolašinu preko B je. 11. jer to ne mogu. br.) . 69). tera. ranjeno je 8 Italijana i veći broj četnika. 150 — 3 . Polja. Upao je među mnogobrojne zasede i morao je da se m povuče. Nisam depe- -širao da su Mošinovci došli u Berane na pregovore. . napisano je crvenom olovkom. § lasice. Dobrašino.30 : Ostalo bilo sa vrlo malo ili uopšte bez posade. i Bore se dobro.

Poginuo im neki od većih glavara. Slomi li se i taj otpor. Oni i ka rab in jeri održavaju red. Vl!' p ' "'<• ’ ' . Već 3 dana vode se ogorčene borbe oko Kolašina. Ponavljam ne­ mamo više jugoslovenske municije.X - Znam vrlo dobro vaše mišljenje u pogledu slanja po­ moći iz Srbije. Mateševo evakuisano.32 I Voja ako mu situacija dozvoljava neka krene ovamo. Nemci dezinteresirani.. možemo slobodno predvideti popuštanje otpora protivu komunista u celoj C. Ranjen Vuksan Gojković sa sinom. dok.. :£}I Za čiču Br. Ve­ ruj te da nije toliko potrebna snaga koliko moralna podrška koju ulivaju u ovdašnje mase srbijanske snage. G.. 161 — 4 . k n j. br. ' " .. U Podgoricu stiglo iz Albanije 3 bataljona fašista. Za čiču Br. 164 5-X - Napad na Kolašin obustavljen.. ali nema naše municije. Ali vi znate da su oči cele C. 9. 32 Vidi dok.X - Za čiču P red Kolašinom vode se ogorčene borbe. Do prijema mu­ nicije nema ni govora o nekoj borbi ni protiv Nemaca ni pro­ tiv Mošinovaca. Oni kažu da su samo u prolazu.X Lašić 4-og preduzima opšti napad na Kolašin. 4..G31 uprte u Va­ šoj eviće. tom X I V . Postoji li ikakva mogućnost pošaljite Javorski korpus ka Zatonu. 155 3 . 2. 7 Zbornik. 173 — 6 . Ko­ munisti imaju velike žrtve. *'• ''-. Za čiču Br. Sve ovo zbog nemanja municije jugoslovenske. ponavljam najhitnije spuštajte nam municiju na aero­ drom u Beranama koji će se zvati »Mačka«. 31 Crna Gora. Vidi knj. Situacija je ista kao u mesecu maju po dolasku iz Bosne. br.. Izbačeni iz stroja mno­ gi naši odlični borci. B r. Puške su sada motke.33 Ako možete po­ šaljite i sve će biti dobro. 3 97 . Italijani pom ažu dobro. Naši ušli u prve rovove..tVOU. Imamo preko 100 izbačenih iz stroja. prilog IV. Naj­ hitnije. Verovatno je reč o raspadu četničkih organizacija u Crnoj Gori V? razoružanja dela četnika Limsko-sandžačkih četničkih odreda strane Nemaca sredinom maja 1943. traže samo da se na njih ne gađa.

184 — 8 . proleterske. 5. zato večita rasparčanost. dalmatinsku brigadu i Udarnu grupu bataljona (jedan bataljon 4. 8. sandžačke brigade i Vasojevićki udarni bataljon). mitraljeza i 2 topa. 98 . 3. Važnost Berana po naš predlog moral i materijal poznajete. Po padu Kolašina naši postali kolebljivi. Samo dolazak snaga sa severa može da spasi situaciju. 37 Branko. •: > . 57 i tom III. Pošto su i Turci36 izabrali trenutno jačeg. Moral naših slab.X - Noću između 7 i 8 partizani napali na položaje iznad Berana.35 Za Voju Br. Donesi municiju. Na Tre- šnjeviku predala se grupa od 200 sa 10 p. Verujem da su u okolini Še- kulara. Vi poznajete ovdašnji menta­ litet. 75. dok. bataljon 2. Andrijevačkog i Kolašinskog sreza. Zato dođi sa nešto snage i sve će se popraviti. knj.X - Situacija kod Berana nije dobra. Italijan- ski komandant rešen na borbu ali obzirom da se naši vrlo slabo bore teško je očekivati da će se italijanski vojnik bo­ riti ako dođe do ozbiljnijeg napada.w -i. Po ulasku napali smo u dva puta uspešno i ter ali ih kao stoku. Đurašković37 i Mitić nisu stigli. Potreban si. Jedinice teže samo svojim kućama. bataljon 3. Vidi dok. a ovo znači opasnost da to oružje padne u ruke komunistima ako bi mi morali napustiti Berane. barem dok se situacija ne popravi. 183. Lašić je na­ redio grupisanje svih snaga iz Beranskog. br. Mi se nalazimo sa Lašićem u Opasanici. Noću između 7 i 8 komunisti34 napadaju na Berane. Za čiču Br. 186 13 .X - Peko ušao u Berane. 35 Rečenica tako glasi u originalu. Pošto su naše snage an- gažovane sa komunistima nemože se misliti više ni na razo­ ružanje Italijana. Nastavak K olebljivci otpadaju i stvarno prilaze crvenima. br. 36 Četnički izraz za Muslimane. Potreban si. Baš ona grupa koja je trebala da osigura akcije u Beranskom srezu. ali ono što je u ovdašnjim bor­ benim redovima postalo obično pravilo događa se svaki put — odjednom se okreću unazad i više ga niko ne zaustavi. 3. Br. proleterske. Nastavak 34 Odnosi se na 2.

31 Radi se o nabavci municije od Nemaca. Stvorene situacije su za nas. ne treba da se zadovo­ lji samo njima neka vrši pritisak ka Nikšiću i Savniku. 192 15 . ali to nema nikakve praktične koristi.43 g. ali je u pitanju mentalitet mase. Kažu da Nemci mar- šuju od Podgorice. ' Kažem opet. 42 Miljan. Venecija grupisana u Andrijevici i Beranima.X - Mi prikupljeni sa Lašićem u Opasanici. Mi­ slim da je Lašić preduzeo mere da preko Arse Petrovića dođe do municije. . Uzrok radio London.45h ^Sa Lašićem smo u Opasanici sa oko 4000 boraca. Mitić i Branko negde oko Šekulara. Čak se i komandanti pitaju da li će sutra odgovarati za ovu borbu kada London objavljuje oslobođenje Kolašina i ostalih mesta u kojima je bila samo Jugoslovenska vojska. Držanje masa kolebljivo. komandant Kolašinske brigade. i ■ 44 Stanišić.[ijevoj] Rjeci. Prosto su impresionirani vestima Londona. Branko i Cvetić43 pojave jednim snažnim nadiranjem sa severa sve će biti dobro. Grupisanje ka L. ako se Voja. Lalić sa 400.X . Branku i Br. 43 Radomir. Nastavak. koje pustili Italijani.38 Nastavak. Pokušavaćemo sa Jovovićem i Bajom44 ako Baćović ima takvih uspeha. Opasanica Voji predata u 7. Bojović Vukašin sa 200. Svi su dobri i valjani. . Bećir41 i Mandić42 oko Prekobrđa. Lašić je tražio da i Kuči dođu sa 300. Teško je narodu objasniti prljavu igru Londona. 39 Verovatno Miloš. * Ivan. 41 Tomović. Rade. U najboljem slučaju samo sačuvati živote. kapetan I klase. Javi svoju situaciju. Nemačka avijacija sa po 2 aparata nadleće put od Podgorice za Mateševo. Ružić40 kod Vratla. Za Voju Br. Same ovda­ šnje snage po padu Vašojevića ništa uradit neće. Nastavak Italijani su takođe pod utiskom radio Londona. Sada je sa Lašićem Pavićević39 sa 100. Berane i Andrijevica u rukama komu­ nista. I boje se da sutra ne odgo­ varaju što su se borili protivu savezničkih snaga. 187 1 3 . Milić sa 100. Od Piperà na ovamo nema većih crvenih grupa. * 7* 99 .

Kuči ubiše 17 komunista. U opšte se više ne biju. Opasanica . 47 Reč je o borbama delova nemačke 297. Rijeke.J Vrhovnoj komandi ' . Bratonožića i Brskuta).X . Dobili smo vest iz Kuča da će verovatno Nemci za Vasojeviće. . Spremna da se bori protiv Nemaca. Branku i Voji B. Partizani navaljuju sa sviju strana.25 14. br. komunikacija Podgorica— Mateševo slobodna. oktobra. Ako pukne puška ide i niko ga ne zaustavi. br. Prema jednoj nepotvrđenoj vesti srušila se na Trešnjeviku. Bije se još Pavićevićev ju - rišni bataljon i Lalićevih nešto. Do­ zvolili su po našem odlasku da crveni uđu u varoš.X Orov. su mitraljirali sa 2 Meseršmita Berane. pešadijske divizije i ba­ lista protiv 2.Orovića Česma * predata Stanje je onako kako sam predskazivao u svim posled- njim depešama. Sjekirica {tom III. Branko sa Mitićem vodi borbe oko Berana. Pre- duzete su izvesne mere da tuku samo komuniste i Italijane ako zaista dođu. Čuli smo topovsku paljbu preko Komova što znači da je došlo nešto Nemaca i od Peći. Nemci su. Sve drugo samo bega i bega. knj. Česma . 195 1 8 . Vi poznajete te još iz Bosne. 100 . 45 U Kucima se tada nalazilo oko 300 četnika (prikupljenih iz 'Vasojevića.45 ' ' ' ■. 196 1 8 . r predata . Nije kritično već pčgjno. dok. knj.43. Mandić i Bećir na Vratlu K ujović na Crkvinama. 18. Ružić oko Boana. 193 15 . Nakon teških borbi u kojima je neprijatelj pretrpeo gubitke od 70 mrtvih. dalmatinske brigade. Nemaca ima premalo da bi oterali ove Mošinovce. 46 Reč je o borbama četnika protiv NOVJ u dolini Neretve.. . 5.47 Čujemo da su Nemci naoružali muslimane za borbu pro tivù partizana. Dobili su artileriju od Italijana ili su oni zajedno sa njima. dok.46 Vrhovnoj komandi 1 Br. 129).X . Tu su ih Nemci naoružali radi borbe protiv delova 3. Naši bez ikakvog morala.’ -. : ' predato u 8. s. febru­ ara—marta 1943. NOU divizije i Zetskog NOP odreda (tom III. Nabili su nas sve oko L.»JL. uspeli da potisnu brigadu i ovladaju linijom Jelizova kosa — pl.Ne da oružje nikome. 116). 14. - Br. 5.

komanda Br. Pored te dužnosti. Stanje je očajno. 161. ili se samo izvlačiti. Nemci sada dobri prema nama. 198 1 8 . Vaša vojska koja je formirala Upravni odbor.Orovića rßesma . da što pre ostvari pravni poredak u Crnoj Gori. Lašić čini sve što može ali ni on nema više sa kim. U daljem go­ voru je.X . Likvidiran je zajedno s generalom Blažom Đukanovićem ma«astiru Oštrog 18. komandi . a takođe. Ovamo mi nemamo više kud.Orovića Česma ■' predata 1 Molim pošaljite nam odmah pozivni znak i radio vreme stanice pukovnika Stanišića49 i skrenite joj pažnju na naš * Vuksanović je 8. snimak 694—97). izrazio zahvalnost »nemačkom Rajhu i njegovoj junačkoj vojsci. predata Rhü. 101 . godine. br. poz.X . Br.X . a po prethodnom odo­ brenju specijalnog opunomoćenika Ministarstva inostranih poslova Rajha za Jugoistok Nojbahera (Neubacher). Vezu sa njima ima Ljubo Vuksanović. i zvanično proglašen za predseđ- nika »narodne uprave Crne Gore«. između ostalog. Bajo. 197 1 8 . oktobra 1943. -»I' . Javi se ti lično sa tvo­ jim mišljenjem. N A V-N - -■1-501. rolna 258. dok. Nešto se municije dobija preko Ljube Vuksano- vića. obraćajući se felđkomandantu. knj. odlukom feldkomandanta Crne Gore i Kotora general-maj ora Kajpera (Keiper). Prilikom prijema dužnosti Vuksanović je održao govor u kojem je. kao i Fireru Adolfu Hitleru*. borce i privr- ženike koji su vaši. ZaVoju Br.Orovića Česma I predata . mikrofilm. Javi da li te uopšte treba čekati — oče­ kivati i kada. erneljito istrebi komunizam i sve protudržavne elemente koji se pla- 12 inostranstva« (Arhiv VII. arhiva nemačka. Lašić i ja smo za njih otputovali za Sandžak. ■ Vojo javi nam detaljno tvoju situaciju iz prednje depeše vidiš ovdašnje stanje. Mi kao vojska nemamo veze.48 ali skoro nije potrebno jer svaki gleda da se otarasi puške. Rade. ali demoralisani. Od tvog iskrenog odgovora zavisi naš dalji rad. uy. 3. Vrhov.Vrhov. Vuksanović je radio i na unutrašnjim poslovima uprave Opširnije o tome vidi tom XII. Ne primite i ovo kao običan izveštaj. 199 18 . rekao: »Narod u Crnoj Gori veruje da će asa vlada. novembra 1943. Učinite što možete da spasite ovaj kraj. Od Crne Gore u opšte se ne može očekivati pom oć — ier je nema ko pružiti. dati mu Mogućnost.

130. NOU divizije je u vremenu od 2.■ Razgovarao sam lično sa Ljubom Vuksanovićem i on mi reče. ali se je odmah primetilo da zelenaši lažu i da paktiraju sa komunistima. 52 Milan. Do «> ( predato u 14. Pristali na Guvernerstvo CG. do 14. Deo četnika je pobegao u pravcu Zete. smanjivali bi postepeno i tu naoružanu snagu. Od C. knj. kao i nove ključeve. Do c predata u 14. 51 Voja. brigada 3. U vremenu od 14. okto­ bra predali. da ih damo kapetanu Vladu Đukiću koji je sada momentalno sa nama. Grb.rad. Zato su ih izbacili i sada rade sami. Takođe i njegovu oznaku za depeše. Opširnije vidi tom III. 131 i 135. Nacionalni krugovi ovo nisu prihvatili. dok su se Sta- nišić i general Đukajnović sa 52 četnika povukli u Gornji manastir. 50 Redakcija nije mogla da utvrdi na koga se odnosi »Vo Vo«. divizije i četnici vršili su žestoke napade na brigadu radi deblo- kade četnika. U »-Narodnoj upravi« je zauzimao položaj ministra fi- nansija. Vrhov. Saslušani su i u noći 17/18. čet­ nički vođi Đukanović i Stanišić su se. Nemci na Cetinju nudili obrazovanje jedne vrste samo­ stalne C. komandi ' Br. 102 . a sa smanjivanjem opas­ nosti od komunista. Jo- vičevićem o opštoj borbi protivu komunista bez političkih tendencija. Gubici brigade 5 mrtvih i 20 ranjenih boraca. Kažu oni sve što im treba uzimaju u Srbiji.G. posle dužih odupiranja. Dozvoliće obrazovanje neke žan­ darmerije u početku oko 500 na srez. Naši traže opštu borbu protivu komunista. Vuksanović mi reče da su pokušali i preko Nedića52 dai Vodeći borbe protiv Zetskog četničkog odreda pod komandom* Baja Stanišića. U trodnevnim borbama brigada je odbila napade ne­ prijatelja nanevši mu gubitke od preko 40 poginulih i 18 zarobljenih nemačkih vojnika.X s.2011 Nacionalisti sa Vuksanovićem i Nenadićem51 potpisali neki ugovor sa predstavnicima zelenaša Novicom Radovićem. Grb. Vlast kažu urediće kao u Srbiji. sa Sandžakom poput Srbije. odnosno »Bobo«. gde su blokirani. 17. oktobra sa grupom zlikovaca streljani. Oni će to naoružati i hraniti. ne traže ništa sem lojalnosti. dok su ostali pušteni. 5.50 Vrhov. oktobra razbila četnike na širem prostoru manastira Oštrog i zauzela Donji manastir. br. oktobra delovi nemačke 718. 206 20 . Šifra za rad sa njim. 5. G. komandi Br.X S. V oV o. do 16. 207 20 . u koje ulazi i Sandžak. dok.10h .

Do predato u 14.X S. Sada se više no ikada oseća potreba za jednim važnim delegatom. komandi Br. Peći i Dalmacije.rade. političkom i kulturnom po­ gledu. Grb. zaista ništa nisu radili da bi našu borbu prikazali kao jedan ideološki pokret za opšti preporod kako u nacionalnom tako u socijalnom.53 Snage doveli iz Albanije. 209 20 .G. pomagaće ih novcem i materijalom. Vrhov.10 h Nemci operišu protiv komunista sa sve jačim snagama. lovačke divizije koje su iz Lije­ ve Rijeke. koji je sam izgrađen a u isto vreme produktivan i agilan.X . Vrh. proleterska divizija i italijanska partizanska divizija «-Venecija-« našle ®u se u prilično teškoj situaciji. a u isto vreme umešnim radom može nešto postići na ujedinjenju svih pozitivnih nacionalnih snaga u C. Posle žestokih borbi. Zbog ovog koncentričnog napada Nemaca i s njima četnika. Br.. Vrh. Lima i r. Kaže da je stvoren utisak kao da ste vi samo ekspo­ nent vlade u Londonu sa jednim zadatkom.G. Oni koji su ope- ” Reč je o jedinicama nemačke 118. 208 20 . Gori i usmeriti ih putem Ravnogorskog pokreta. pešadijske divizije s linije: Jelizova kosa — pl. Sjekirica ka Andrijevici i iz Rožaja ka De­ ranima. ali traže više sa- radnje sa predstavnicima naroda no što su to radili Blažo i Bajo. Grb. predata u 14.X . Grb. Do predato u 15. udarnog 103 .s. komandi . otpočele nastupanje prema dolini r. Stab 2. Ta- re> uz istovremeno nastupanje delova nemačke 297.G.45 h Oseća se iz svakog dodira sa tim ljudima da naši u sta­ roj C. Nju vratiti u zem­ lju i vratiti staro stanje i upravu.s. jer se samo neumornim. Ali da im je on odgovorio da on ne želi da se sa svojim trupama meša u stvari C. Do. jer bi se onda reklo da su Srbi­ janci došli da biju svoju braću C. ekonomskom. 210 2 0 . Mora se mnogo više raditi no što se naviklo. oktobra. ali delegatom koji je pre svega upućen u suštinu naše borbe. komandi Br. Pošto je taj razgovor bio u slučajnom susretu tražio sam jedan sastanak sa njime da bi razbio te zablude u stvari krenu pravim putem.35 h Prema našem pokretu su raspoloženi. 18.

Mi se izvlačimo i gledamo da smo pozadi njih. komandi Br. Nemci ih sada siste­ matski uhištavaju dovodeći sve veće snage. Do predata u 15. 11 iz Podgorice i u dve napadne kolone počeo razbijati crvene sa kojima učestvu­ je i priličan broj Zabara iz Venecije. 212 — 21. Do otpravljena Br. Naše malaksale jedinice korpusa NOVJ je. Vrh.40 h Žalosno ali tačno. ali nije se više imalo kud. 1. Grb. X s.: . Mateševa i Morače. Druga jurišna sa Lalićem pošla odavde ka Komovima u cilju čišćenja Gornje Nahije. Grb. Beranama i Crkvinama. jer se više niko nije hteo boriti. već samo begati. 592— 593.risali kroz Dalmaciju došli su do Podgorice. I I 54 u dve napadne kolone odmakao napred ka Ko­ movima. oktobra. 11 upao u Limsku dolinu. Cisti pred sobom nemilo­ srdno. 11 kretati ovamo. Svakog uhvaćenog Italijana odmah streljaju. Andrijevice. Baš kad su jedinice bile na kraju svoje moći naišao je u oblast Leve Rjeke br. 55 Đorđe Lašić. a angažujući i dosta avijacije. Vrh. ■' - 104 . Opširnije o tome vidi: Oslobodilački rat. 214 — X — s. komandi Br. 21. nas ovde ne bi bilo. a ovi iz Podgo- rice krenuli za Kolašin i Andrijevicu. ' s . komandi Br.s. Javite tamošnju situaciju. Grb. major. 54 Nemačke trupe. kao i da li će još koji deo snaga br. Prva jurišna ovde u Lašićevom mestu a takođe i Kocev55 i mi. naročito Žabare od kojih dosta njih učestvuje sa komu­ nistima. Morače i gornjeg toka Tare i Lima kako bi izbegao udar nadmoćnijeg neprijatelja. 211 2 0 . od Čakora i Rožaja. Čisti nemislosrdno. da bi iskori­ stili njihovu borbu sa komunistima i uništavanje istih.X . Br. Sa njima su i Italijani. ■■' {-l ' ■ ^ '•> Vrh. knj. Partizani bili skon- centrisali velike snage u oblasti Berana. odlučio da glavninu snaga izvuče iz doline r. Do otpravljena ü ^ Nalazimo se sa Đorđem u njegovom rodnom mestu posle više borbi sa crvenima. str. Da nisu Nemci angažovali ovolike sna­ ge.

Gledajte da budemo u stalnoj vezi u ovim sudbonosnim danima. 216 23 .. Još neprovereno ali izgleda tačno. 13).56 Druga jurišna pošla sa Lalićem iza br. a Lalić u An- drijevicu. 6. Br. Bare — Crkvina a izgleda danas već i u Kolašinu. '/■a Vrhovnu [komandu] i .izm akle su po strani ako bi mogli da ih odmorimo. a Kolašinci sačekuju bežeće iz zaseda. zauzeli delovi nemačke 118. Rade. 11 krenućemo sa Đorđem za Kolašinski ili Beranski srez. Kao što javih ranije prema našima lojalni. Vrh. Javite odmah vaš položaj i situaciju. profesor. što će biti vrlo teško. Preko Čakora i Rožaja upao u Lim- sku dolinu. 11 že­ stoko uništava sve pred sobom. Bojim se da je sa njima bio i Tošković. Kroz koji dan van dodira sa br. X. Br. Ovde su potpuno raz­ bijeni. 11. 105 . Ne brinite bićemo oprezni.58 Pavićević zahvaljuje. Poz. komandi i Voji Br. Svetozar ušao u Berane. Likvidiran je kad i Blažo Đukanović i Bajo ^tanišić. Mi koristimo priliku i osvajamo teren i sela.X . Brigada Lalića prišla već Andrije- vici. Kovaćica ' Nemci su 21 ušli u Kolašin. Đeneral Blaža i Bajo sa još 22 ubijeni kod Oštroga. Zabare uništava odnosno ubija na licu mesta. Oblo Brdo Od naših rade otvoreno sa Nemcima samo Lalić i Sve­ tozar. Komunisti i Italijani koji su bili sa njima trpe strahovite gubitke. Sada je izbio odovud otprilike na liniju Komovi. Nastavak. lovačke divizije (tom m . proleterske (crnogorske) brigade Kolašin su. 220 26. knj. br. Nastavak. s. To ću naknadno tačno javiti. Za sada izgleda da otstupaju u glavnom preko M oj- kovca ka Dobrilovinama i Krupicama. 22. Samo na malom pro­ storu L. Tačnih podataka još nemamo. Ja se prebacujem u ob- “ Posle žestokih borbi protiv 4. Reke imali su oko 250 mrtvih. komandant sreza beranskog. Kiki i Vovo. s8 Svetozar. Prva Beranska takođe pošla ka Mateševu iza br. Beranci otišli u svoj srez. oktobra. komuni­ ste i Italijane ubijaju. dok.s. nahranimo’ • gnabdemo sa municijom.57 Rade dobro. _ 8 Dr Jovan. 11 na Komove da se spusti u Andrijevački srez radi raščišćavanja. Naši se nešto okuražiše i napadaju razbijene komuniste koji teže da se spase begstvom.

Neophodno je potrebno da Ljubo Vuksanović dođe lično ili da barem iz- dejstvuje poboljšanje odnosa između nacionalista i Nemaca. pored osta­ log. Oblo Brdo Nemci u Kolašinu. Gledaju sa velikim neraspoloženjem na nas. pola Šekular. Dal operišu od Nikšića ka Savniku i dalje. Muslimani iz Plava i Rugove učestvovali i palili. jer se njihovo dejstvo ovamo gasi a time i mi. ' Rade. Za Lukačevića znaju i prema pričanju računaju na njegove snage sa severa. Poz. Nastavak 259 Italijani iz Berana i Andrijevice pobegli sa komunistima u Bjelasici i dalje. Ali izgleda da će otvoriti puteve i do Priboja i Plevalja. Ružić i Mandić na Vratlu presreli^ jednu kolonu komunista i potukli ih. “ Tako piše u originalu. kaže se: »Muslimani koji popališe Polimlje. Nemci rekli da će sva Italijanska oruđa dati nacionalistima sem artilerije. Za Vukadinovića * Br. . Nemci pre­ ma našima dobro raspoloženi. Čujem da i od Savnika idu Nemačke kolone jedan nemački vojnik reče da i od Sara­ jeva [ide] jedna divizija pošto imaju zadatak da uništi ko­ muniste. Resili smo da sve eksponirane i ofirane likvidiramo. Sva su potrebna naređenja izdata da naši nebi na­ seli. i u opšte da nemaju ništa protivu naših ciljeva samo da ostanemo borci protivu komunista. Nastavak 3 Čim saznam tačno pravce i kolone javiću. el U depeši br. oktobar.S. ostaju ovde ili se sa čišćenjem i izvlače na sever. Ipak neka bude mnogo obazriv. a Lašić ostaje trenutno još oko L. X 60.last Berana. • -» 55 Tako piše u originalu. 225 22. Verovatno je omaška. proterani od Nemaca nazad preko granice«. . Treba: 26. 226 27 . Za Vukadinovića Br. 224 (ova knjiga depeša) od 26. Rade. Oblo Brdo Situacija u dolini Lima nije najbolja. oktobra. Javi odmah. Javi dali Nemci imaju još snaga i njihove namere.61 Sada vraćeni. Andrijevici i Beranima. Treba saznati dali u Podgoric i primorju ima još nemačkih snaga i dali ove trupe što ope- rišu.s. Poz. Nemci vrše opko- ljavanje dela u Bjelasici. Odgovori hitno. Nemci došli iz Me­ tohije. Rijeke. Rovca i Kaludru i pobiše 5 osoba u Andrijevici.X . Po Rade.

Javi istog momenta tvoju situaciju i kuda bi mi trebali da krenemo i da se najbrže probijemo ka tebi. Rade. dali su krenule ovamo. Andrijevicu. Ja se sa jednom grupom pokušavam probiti kroz Turčiju62 za Sjenički Srez i tu se priključiti našim delovima koji su even­ tualno tu. Bacili su letke da se svet sklanja ka Cetinju. s. Nastradalo dosta i našeg sveta. ali ih nema ko više tući. Rijeci.X . Kolašin i Mateševo i sve svoje snage evakuisali za Podgoricu i Peć. Pokušaću da izdvojim šta valja a ostalo da raspustim. Kolika je jačina tih snaga. Mi smo nešto Bojovićevih. a mi sa 300 sada smo na desnoj obali uz muslimansku granicu odakle vršimo pokušaj probijanja ka sjeničkom srezu. Sa takvima se ne može ništa više ura­ diti. Vrh. Jovan Tošković nastradao zajedno sa Bla­ žom i Bajom. Komunista nema mnogo. Lašić i Kujović odstupiše put Podgorice.Oštra Jela Nemci evakuisali Limsku dolinu potpuno.7n Vukadinovića m Br.X . komandi Br. Javite hitno — hitno — hitno — poz. u koliko pravaca i kojim. koji su se priključili nama sada smo na desnoj obali. Prethodno uništili sve mostove pa i veće kuće po Beranama. Lašiću Br. 228 28 . Đuraškovićevih. Lašić se povukao ka Podgorici. 107 . Javi situaciju ovog časa. Voji Br. 230 31 . Crveni u L. Bjedanj Najhitnije nas izvestite dali ima u Podgorici prispelih snaga koje su namenjene za nadiranje ka Limskoj n e m a č k ih dolini i uništenje komunista na ovom pravcu.X . Andrijevici i Beranama. Pokušaćemo pro­ “ Misli se na područje naseljeno Muslimanima. Rade.Oštra Jela Povlačenje Nemaca iz ove teritorije ubio je potpuno mo­ ral naših. Crveni nastu­ pili za njima. Kolašinu. Saveznici 2 puta sa po 40 bombardera bombardovali Podgoricu. Iz poznatih razloga bilo je nemoguće više ostati u toj sredini. Hitno. a zapalili su i gimnaziju. Ovde crvenih slabo ali su turci za leđima.X . Ovo sve je samo još rulja a ne komandovana vojska. 229 31 .Oštra Jela Nemci napustili Berane. 231 31 . La- lićevih. Svaki želi samo da se skloni.

Poz. Voji Br. oktobra 1943. Voja se javio pre tri dana i kaže da je na Zlataru. ali se Nemci opet grupisali u Sjenici i na Javoru. Čestitam na dobrom držanju kod L. Novu Varoš i Južno sve. Sačekaću podatke o si­ tuaciji i krenuti ili ka Goliji ili Zlataru. 234 3 .X I . Rade.X I . 64 Đorđe. Mitićem. br. Ko­ munisti zauzeli bili Višegrad. Kroz Turčiju sproveo bez incidenta. 108 . do 30. Vukadinoviću i Lašiću Br. U prvi mrak produžavamo ka Buđeim. Javite gde treba doći obzirom na situaciju koja mi je nepoznata.• ‘f i Lašiću ! Nalazimo se sa 300 četnika kod Musine Jame severno od sela Bašće.: Srbijanske snage bile koncentrisane za dejstvo ka Sandžaku i Crnoj Gori.X I — Musina Jama . Voja sa oko 1000 ljudi u oblasti Golije i Javora. komandi Br. Đokovići ■ *. Rade. usled čega se komandanti osećaju usamlje­ nim i često neodlučni. Javite šta se radi i budite ubeđeni da teške situacije nailaze dobrim delom što jedan za drugog ne zna.s. Pozdrav od sviju nas.63 Rade i ostali. Vrh. V. Velike Brita­ nije i SAD održana je od 19. ali to sve nije provereno. 233 3 . Mogu ka Goliji ili Zlataru.66 Kako je kod Vas.bijanje u sjenički srez radi ulaska u sastav jedinica Starog Rasa. Đuraškovićem. 232 1 . Priboj. Stup — Plandište Sa svima sretno stigao na Goliju. Lašiću Br. 235 6 . jom. Dobrašinovićem. 47. Crvsko Sa crnogorskim odredom i štabom nalazim se u Crvskom. Bojovićem.X I . Na ovo odgovori odmah ovog istog časa. i ° i 65 Vidi dok. “ Konferencija ministara inostranih poslova SSSR-a.65 Ve­ ru jem da će se stanje promeniti posle odluke Moskovske kon­ ferencije. Sastali smo se sa V o-. Đ.64 Ćulafićem nalazim se u Crvskom. u Moskvi. Javite se.s. Sva sela u Pešteri spaljena su. Javite nam vašu situaciju.s. Rjeke. Sa Lašićem. Jovićem. Oseća se neka koncentracija naših na Zlataru. Javi hitno tamošnju situaciju da naša odluka nebi bila prevremena i javljaj je češće preko dana.

Namera je da se krene uz Lim.Smiljevac Key 4) Snage pod Lukačevićem prikupljene između Uvea i Ja­ vora. Čekaju razvoj borbe Nemaca sa crvenima. Br. Niški korpus. Vojo. jer će se naniže. Rade i drugi.XI . ■9 rhö " Slobodne Srpske planine STROGO POVERLJIVO — NA LIČNOST VRLO HITNO KOMANDANTU JURlSNOG ODREDA Prema naređenju Gospodina Ministra vojske. Za vreme te akcije ovaj korpus ima izvršiti pritisak i likvidirati 1 Original (pisan na mašini. Rade i ostali. reg. 33 NAREĐENJE KOMANDANTA RASINSKOG KORPUSA OD 16. preduzimamo mere da saznamo kojim pravcima i kojim sna­ gama operišu. mornarice i vazduhoplovstva Toplički korpus. BR. NOVEMBRA 1943. Poz. Za Lašića Br. On će raditi po našim direktivama.X I . Što saznamo javićemo. 109 .Već preduzimaju dejstva prema Prijepolju i Novoj Varoši. kao i dali Nemci i od Podgorice što preduzimaju. 238 — 13 . JA- STREPCA1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GORSKI STAB 23 Pov. 1138 16 .1943 g. br. 18/5 (S-V-11979). Budite u vezi. ćirilicom) u Arhivu VII. Đorđe Ćulafić stupio već u kontakt sa njima. 80. Voja. Javite situaciju kod vas i u Beranama. Ca. KOMANDANTU JURIŠNOG ODREDA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ NA PROSTORU PL. k. Poz. Javi nam tvoju situaciju. Jablanički korpus i pojedine jedinice iz Kosovskog korpusa imaju na­ pasti i likvidirati komuniste u Jablanici i na Gajtanu.

dok. 141 i 146). . 2 Na tom području su tada đejstvovali 1. južno- moravsku brigadu. Trsteničke. Za vreme kretanja da bude primeran red. III Komandant pukovnik. Naređenje čuvati u najvećoj tajnosti i nikome ga ne sa- opštavati. ali su. Siljegovca četnike Rasinskog korpusa i 17. bataljon 1. Rasinski NOP od­ red i 3. novembra 1. posle višečasovne borbe. Rasinska brigada sa ba- taljonom iz 1. Stab sa štabnim jedinicama. Zdravinju napali 1. Rasinske. Drag. obezbeđenje potpuno tako da se izbegne svako iznenađenje. Ishrana na terenu preko intendanta ovoga korpusa. 5. južnomoravska brigada. NAREĐUJEM: Sve jedinice ovoga korpusa koncentrisane na prostoriji sela Batota imaju izvršiti pokret 17 ovog meseca u 6 časova. 2. U toku 16. Leteće brigade i Jurišnog odreda ovoga korpusa. u protivnapadu od­ bijeni (tom I.2 U ciju izvršenja prednjeg naređenja. Međutim. novembra u s. Leteća brigada i bataljon Kopaoničke brigade. četnici su 18. južnomoravska NOU brigada. Kruševačka. Pravac kretanja: — Kragujevčići— Razbojna— Ravni— Ka­ raula— Senokos— Crna Cuka— Pridvorica. ■ . Rasinski i 1. Kruševačke. Župske. Glavnina: 2. Trsteničke brigade. knj. novembra potpuno razbili oko 450 četnika. 2. Vojnike za put snabdeti najmanje za dva dana hlebom. br. južnomoravski NOP odred. Jurišni odred. Zborna i polazna tačka zaseok sela Batota — »Kragujevčići«. 140.sa komunstičkim grupama u Toplici — južno od Jastrepca i na samom Jastrebcu. Keserović Dostavljeno : Komandantima: Kopaoničke. — . južnomoravskog NOP odreda napali su kod V. Red marševanja: Prethodnica: 1. 1.

Naši delovi stupili su u borbu kod Bio- ske iz pravca s. NOU divizije. 127r reg...7 18/XI u 14. Ja gde god mogu napadaču. vodi borbu sa ko­ munistima u Biosci. 2 Brojčana oznaka i šifra za Dražu Mihailovića. Posle je u jednom nemačkom automobilu oti­ šao kako kažu za Beograd kamo ga Vi šaljete radi hvatanja neke veze i sporazuma. 5 Milorad. DRAŽI MIHAILOVIĆU O BORBAMA Če t n i k a i n e m a č k i h i b u g a r s k i h j e d i n ic a p r o t i v NOVJ KOD k r e m a n a 1 88.35 č. 627). Ča. 18«. —• M. Mišljenja sam da će u toku da­ našnjeg dana pasti i Bioska i da će komunisti navaliti za Užice. . Bugari se u najvećem neredu i bez oružja povlače za Užice. ćirilicom) u Arhivu VII. 34 I7V E Š T A J KOMANDANTA ZLATIBORSKOG KORPUSA OD 18 NOVEMBRA 1943. viđen je u Užicu sa Nemcima. 3 i * Odnosi se na delove 5. 2/5 (S-X-49).P. kap. BR. * Mirko Lalatović. U momentu pisanja ovog izveštaja jedan izvesni deo Bugara. Beže glavom bez obzira. 17/18 ov. Zaglavak Radović8 *) Bugari imali 5 tenkova. r Komandant.30 časova. str. tak — oštećen. Kneževići.m -ca oko 21. br. Stanje je vrlo ozbiljno! Kapetan Mitić. komandant Zlatiborskog korpusa. kapetan s. dok je izgleda bugarska artilerija pala u ruke par­ tizanima. 6 Vidi prilog IV.5 presvučen u civilno odelo. dnevnik 1 9/X I43 Milikić ML9 1 Original (pisan mastilom. od kojih su im 3 oštetili tako \ da su ona 2 druga u ispravnom stanju odvukli za Užice osta. ' Dušan. 3. br. R(adović) Naređeno Podaci uneti u O. Napad je izvršen na (Jelove bugarske 24.6 Ova se vest širi naglo. knj. Tenkove su odvukli* za Užice. divizije (Oslobodilački rat. komunisti3 su jačim snagam a napali Bugare i Nemce4 u Kremnima i posle osm o- časovne borbe komunisti su potpuno razbili oko 1800 Bugara i 200 Nemaca .2 Noću. 7 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. ° 111 . koji se organizovano povlači. dok. I klase. 1. k.

35 IZVEŠTAJ KOMANDANTA JAVORSKOG KORPUSA OD 20. br. Varoši — Zlatara. primio sam komandu nad Požeškim.. Zapovest za ovaj napad izdao sam 23 oktobra u 19 ča­ sova. (Prilog: Zapovest). . 7 20 novembra 1943 Položaj ‘ Izveštaj o akciji u Sandžaku3 . 3 Na tom sektoru dejstvovala je 4. Prema depeši br. '. V. 4 Navedenu depešu Redakcija nije pronašla. 172 Pov. i situaciji u Javorskom Kor­ pusu. Obzirom na pojavu jačih snaga komunista u oblasti . k. Po prvom planu majora Lukačevića napad je trebao da se izvrši preko Zlatara na Prijepolje.. 7 Pomenuti prilog Redakcija nije pronašla. II Mileševskim.. 32 . 21 : zapovest za akciju.6 U označeno vreme Uvac su prešli Javorski Korpus i Dra- gačevska brigada. reg. -Jk*2 . okolini Bistrice. Drugi Mileševski i Požeški korpus nisu izvršili prelaz Uvea u označenom vremenu zbog pojave Ne­ maca u Kokinom Brodu. DRAŽI MIHAILOVIĆU O BORBAMA PRO­ TIV DELOVA 2. a Požeški tek posle tri dana. br. .. O. GORSKI STAB BR. 3 i 6 Vidi dok. major Lukačević je izdao naređenje da s izvrši napad u pravcu Bistrice a ne u pravcu Prijepolja. br. UDARNOG KORPUSA NOVJ U SANDŽAKU I STANJU U KORPUSU1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI .7 24 u zoru napad na komuniste izvršio je Javorski Korpus i Dragačevska brigada. Napad je izvršen na položaj komunista 1 Original (pisan na mašini. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA J.4 21 oktobra izdao sam zapovest za prelaz Uvea i napad na komuniste5 u oblasti N. Javorskim Korpusom i II Draga- čevskom brigadom 20 oktobra. .. Vidi dok. BR.. : GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. ćirilicom) u Arhivu VII. 9 od 17. krajiška NOU brigada. NOVEMBRA 1943. br. Ca.. Mileševski korpus prešao je Uvac 16 časova kasnije. 2 Brojčana oznaka za Javorski korpus.. X. . 21. 44/2 (S-V-2294/1).

primio sam izveštaj od kapetana Đače Simovića da je 1000 Nemaca došlo na Javor. oktobra. a iako je napad trebao da se vrši 24 u zoru. primio sam izveštaj od kapetana Markovića o kon­ centraciji velikog broja Nemaca u pravcu Ivanjica— Arilje. komandant Moravičke brigade. t. iako je napad kolone trebao da gravitira u pravcu Bistrice. U tom momentu sam stigao sa 20 vojnika i zadržao I i II St. napad na Bitovik vršio je II Mile- ševski Korpus. 25 oktobra u podne. K o­ mandant druge Mileševske brigade kapetan Radović. Slao sam odeljenja u izviđanje i došlo je do jednog manjeg suko­ ba sa komunistima. a i pošto su ko­ munisti dobili pojačanje u ljudstvu i bacačima. Naši gubitci: 9 mrtvih. Borba sa komunistima trajala je od 5 časova ujutru 24 ok­ tobra do 3 časa ujutru 25 oktobra. II Požeški korpus promenio je pravac napada i otišao u pravcu Bistrice— Priboja. povukao je prvu i drugu St[udeničku] Brigadu u pravcu Prijepolja. brigada morale su da odstupe. 27 primio sam izveštaj od poručnika Gvozdenovića8 o dolasku Nemaca na Javor. ne zna- iući za promenu plana majora Lukačevića.j. Na položaju Golo Brdo sa Javorskim korpusom i II Dra- gačevskom brigadom ostao sam do 28 oktobra. nepoznat broj ranjenih. 27 okt. a 25 II Mileševski korpus.9 a jačim snagama prešli Uvac na Kokinom Brodu. 29 u 14 časova komunisti su ušli u N. Varoš gde su osta­ vili posadu. 26/27. 3 113 . 24 mene. Komunisti su ostali na položaju prema meni bez da su vršili napad. Zbog ovih izveštaja 28 okt. to m X I V . 16 ranjenih-kontuzovanih i 9 nestalih. Prva i druga Stude- nička brigada zauzele su od komunista položaj Sanac. krajiška NOU brigada 8 Zbornik. zauzeo sam položaj Vodena Poljana— Akmačići— Radijevići. kao i o koncentraciji na pravcu Ar ilj e— Ivan j ica. i tada I i II St. U tom vremenu komunisti zauzmu položaj Sanac. Gubitci ko­ munista u ovoj borbi su: 130 mrtvih. Sa kapetanom Markovićem i Kalaitovićem nisam imao vezu iako sam naredio da mi svakodnevno upućuju kurira i obaveštavaju o situaciji. Brigadu i sačekao komuniste. zauzela 4.p^0£a — Sanac — Crni Vrh — Kukanj. kada sam se povukao na položaj Golo Brdo zbog nedostatka municije. 26 okt. Zbog neizvršenja zapovesti komunisti su bili u mogućnosti da nas tuku. 9 Novu Varoš je. ali odgovore nisam do­ bij ao. knj. Ovaj izveštaj primljen je od komandanta Novovaroškog sre­ za 29 u 16 časova kao i o tome da će komunisti posesti pre- 8 Cvetko. Slao sam depeše majoru Lukačeviću u cilju dobijanja direktiva za dalji rad.

3) Broj sposobnih starešina vrlo je mali. 2) Komandanti brigada. skoro panično. puškomi trai jeza. Priboj ske i Čajničke brigade od Uvea prema Kadinoj Steni i Javoru bilo je u neredu. i sa letećim bataljonom i delom Moravičke brigade od­ mah sam krenuo u poteru za njim. a zatim sa moravičkom bri­ gadom i letećim bataljonom izvršio posedanje Javora gde sam ostao 2 dana. I i II St. U komori Plevaljske brigade bilo je na konjima teških mitraljeza.10 dok je mobilisano ljudstvo vrlo slabo. 400 komunista došlo je na Jadovnik. napravivši bunt 10 Odnosi se na mobilne. stalne četničke jedinice. 27 oktobra naredio sam da Moravička brigada krene i posedne Uvac. Sa ljudstvom sam ostao na položaju dok su sve snage ma­ jora Lukačevića prešle granicu. iz kojih sam razloga. 1) Starešinsko osoblje u opšte se ne pridržava izdatih zapovesti i radi po svom nahođenju. Jače snage Nemaca stigle su bile u Sjenicu. a sa Moravičkom brigadom i letećim bataljonom ostao sam na položaju Kadina Stena do dolaska odreda majora Lukačevića. 4) Idealni borci u borbi protiv komunista su samo šumski' ljudi. U interesu opšte stvari smatram da mi je dužnost da vam iznesem sve negativne stvari našega rada u dosadašnjim borbama. Pavlovića Brod i Rastok. i Dragačevsku Brigadu uputio sam na svoje reone zbog pojave Nemaca i nemogućnosti is­ hrane. u zoru i zauzeo položaj Kadina Stena više Stitkova. što ljudstvo nije htelo da učini. ishrana vrlo slaba. komandanti bataljona i ostale sta- rešine nesposobni su za izvođenje samostalnih zadataka u' najvećoj većini slučajeva. Po svim primljenim izveštaj ima jače komunističke snage opkolile su tri strane a sa četvrte Nemci iz Sjenice. zbog nepoznavanja terena osećaju se nesigurno. a da bi izbegao opkoljavanje na prostoriji sela Akmačići— Radijevići prešao Uvac 1 nov. Po primljenim izve­ štaj ima od komandanta II Mil. I šumski borci nerado idu u borbu u Sandžak iz sledećih raz­ loga: stanovništvo nesigurno u Sandžaku. bacača i dosta municije. Brigade kapetana Radovića.laze na Uvcu. 114’ . O ovome sam izvestio majora Lukačevića. obaveštajnu službu nemoguće je uopšte organizovati zbog nesigurnosti m e- štana. Odstupanje Pljevalj- ske. Na Javoru sam dobio izveštaj o izdaji Radulo- vića. a koji su odstupali od Uvea. Čak i pojedini koman­ danti korpusa i aktivni oficiri smatraju da je i to inicijativa ako ne izvrše zapovest na vreme ili pak promene dati pravac.

Ovako treba da rade sve starešine ako se želi uspeh. :i =' . Odstupanje pojedinih jedinica liči na panično begstvo. 5) Starešine se ne pridržavaju ni n ajosnovnijih odredaba ratne službe u pogledu izviđanja. jer se vrši na ćelom frontu bez zaštite. iako je glavni uslov za uspeh u borbi sigurna veza. bez naređenja i stvarne potrebe.g o v o r e ć i : Na granici ćemo svi izginuti. Zbog ovoga se dešava da nas kom unisti počesto tuku. 8) Veza između jedinica se uopšte ne održava. Za ovo sam streljao tri vinovnika bunta. Cvetić “ Taj prilog Redakcija nije pronašla. ali preko Uvea ne ide- nio. 6) Dok jedna jedinica vodi borbu druga jedinica je ne­ utralni posm atrač i čeka da i nju neprijatelj napadne. 8» 115 . R. m ajor Rad. Sve ovo nateralo me je da izdam priloženi uput. obezbeđenja i vođenja sam e borbe.11 iako nije ništa naročito i na brzu ruku izrađen. ostajući bez rezerve i u slučaju neuspeha na jedn om delu fronta dolazi do neizbežnog povlačenja na ćelom frontu. uspeh bi bio siguran i sa mnogo manje gubitaka . ili vrlo slabo. ■i-'i M -p . m esto da ide u pravcu vođenja borbe i da pom ogne svoga suseda. Starešine bacaju u borbu celu jedinicu. 7) Kada ostupa jedna jedinica zbog teške situacije na svo­ me sektoru. druge jedinice čine isto. KOMANDANT. ipak kada bi se ovog uputa pridržavale sve starešine i vojnici..

5 koje broji 150 boraca6 i na koje se sigurno može računati. Ca. — Komandant ove brigade7 nije sposoban za komandovanje brigadom jer u opšte nema takta ni načina ophođenja sa narodom ni vojskom. . . njegovim štetnim radom. ■ I P OL O2 A J < KOMANDANTU 200. 3 Pomenuti izveštaj Redakcija nije pronašla.3 koju dopunjujem sa sledećim: Stanje koje je na m ojoj teritoriji nije zadovoljavajuće iz više razloga. br. 202. On je komandovao Gatačkom brigadom od jula 1943. gatačkoj brigadi. doprineo je da je u ovakvoj meri podbacila gatačka brigada. . 24 novembra 1943. .4 Ovde ne računam na ljudstvo koje je pod koman­ dom Popa Perišića. k. reg. pov. što je ličilo na pravu sabotažu prema organizaciji. 300 i 500. .8 i ako je to primio kao uslov pri prijemu bri­ gade. : :• >1' KOMANDA 210 .pr. 4 U originalu su brojke 200. godine. — 1) Gatačka brigada jačine 200 boraca u Nevesinjskom Srezu i u Gacku ostalo je boraca koji se nisu predavali ko­ munistima oko 300. 7 Odnosi se na Mihajla Kopri vicu. Znači na 500 Gačana može se računati sigurno. Str. 5 Radojica. Njegovom nesavesnošću. 1 Original (pisan na mašini. br. U nekim doku­ mentima se pojavljuje kao odred Radojice Perišića. Br. 20 i 22. 2 Naćelnik štaba bio je poručnik Tomo Guzina. napisane mastilom. 2. ćirilicom) u Arhivu VII. NOVEMBRA 1943. a prvenstveno zbog slabog starešinskog kadra. god. .IZVEŠTAJ KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD 24. kao i prošlogodišnjeg načina rada kod svih jedinica. i I Sef obaveštajne službe i načelnik štaba2 ove komande dostavlja izveštaj i relaciju borbe na teritoriji ove komande. 6 Reč je o Golijskoj ili tzv. .f. SI. U pogledu likvidacije komunista nije ništa učinio. 8 Vidi dok. tako n. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDI­ NICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O SARADNJI SA NEMCIMA I MORALNO-POLITICKOM I VOJNIČKOM STA­ NJU JEDINICA1 . 6/5 (BH-V-9043).

a za drugu jedinicu nema upražnjenog mesta za komandovanje kao oficir. Ova ga komanda stavlja Vam[a] na raspoloženje. N je­ gov rad bio je ispod svake kritike. reg. 2) Prva Nevesinjska brigada. kada je izdao i na­ redbu o tome. 50/4. mogao bi formirati zadovoljavajuću jedinicu. pošto u Gatačkoj brigadi nemože korisno poslužiti. 2. Kapetan Lazarević10 odmah po prijemu ove brigade. ali ga opet ne razumem da se u tolikoj meri razočara. te da me ne- pomogne u radu kao i našu opštu stvar. k. S obzirom na gore izloženo stanje u Gatačkoj brigadi nije mi ništa drugo preostajalo već sam dužnost komandanta bri­ gade primio pored redovne dužnosti. Nisam to hteo da izvršim poznavajući ga kao dobrog oficira. da iz ove brigade ima vrlo mali broj crve­ nih. jer sam za komandanta bataljona Gatačke brigade odredio p. izgubio je svaku volju za rad te nije ništa od sebe dao kako bi ovu bri­ gadu organizovao. 202). bataljon — potporučnik Radovan Kovačević (Arhiv VII.9 kako bih pokušao po­ praviti stanje kod iste. 117 . br. te sa delimičnom smenom nižeg starešinskog osoblja. novembra. Pošto ste tražili p. koju sam ipak morao usvojiti. pošto on nemože da vidi očima taj narod. br. poručnika Kovačevića koji se sa svojim radom pokazao kao odličan i borac i starešina. 22. bataljon — poručnik Mihajlo Koprivica. Kapetan Lazarević uviđa svoju krivicu. Lazarević nije dao ništa od sebe niti pak njegova brigada. tako da on sam potpisatom govori da voli pre da ga streljaju nego da komanduje sa Nevesinjskom brigadom.bataljon — kapetan Marko Lojović. kada bi ovu brigadu uzeo u ruke sposoban i rešen oficir. Odkazao je poslušnost posle nekoliko podnošenja ostavka na službu. pod izgovorom da je izgubio živce i da nema vojske koja će da sluša i da se bori. ne znam iz kojih razloga. jer se to može učiniti sa malo truda i volje. mobilisao i korisno upotrebio u borbu. * Popović je tu dužnost preuzeo 12. U toku najvećih borbi protiv crvenih11 g. te u naj­ kritičnijem vremenu da bude toliko indolentan. 10 Miloje. a koja za vreme ovoga obračuna sa crvenim nije u opšte bila upotrebljiva niti pak ma šta dala od sebe. 3. poručnika Radovana Kovačevića da Vam se javi na dužnost. sem jednog dela IV bataljona i to samo krivicom starešinskog osoblja a nikako krivicom boraca. opet krivicom stare- šinskog kadra. to molim da na mesto njega tu dužnost obavlja poručnik Koprivica. 11 Vidi dok. jer zaista s obzirom na sve ostalo brigada ova je još najbolja kako u naoružanju tako i u kvalitetu boraca. Po istoj naredbi postavljeni su komandanti bataljona: j. Napominjem. i u opšte nije radio ništa. tim pre kad poznaje ovaj narod.

te jedino vodi raču­ na da sačuva glavu i putem propagande pokušava nešto ra­ diti. Poručnik Gutić se pokazao kao vrlo dobar i sposoban da ko- manduje brigadom. Naročito napominjem da je ovde doprineo i p. I I . a na­ ročito zbog velike prostorije i velikog broja ljudstva gde nje­ g o v autoritet nebi mogao doći do izražaja. niti su dolazili u sastav brigade. I klase. ali sam ga morao iskoristiti radi mobilizacije. jedina koja se bo­ rila u Nevesinju i koja je u nekoliko spasila obraz Nevesinja. 3) Druga Nevesinjska brigada je vrlo dobro mobilisana blagodareći radu poručnika Gutića. kap. komandant Mostarske brigade. Ta brigada ima oko 500 boraca. 4) Mostarska Brigada: Pasivna usled okupatora i crvenih. Bataljon Krsta Rudana i bataljon Dabića (bivši bataljon Kneževića) nalazi se na svojim teri­ torij ama gde crveni još nisu dopirali ali. i kod iste brigade je stanje dobro. Samardžić je nesposoban za komandovanje. ali re­ zultat njegovog rada je negativan s obzirom na poznate Vam njegove osobine. 13 Vasilije. 12 Samardžić je bio komandant sreza nevesinjskog i član prekog vojnog suda u korpusu. a naročito da pokuša sa pomoću br. 15 Tada su se na području Mostara nalazili đelovi SS divizije »Princ Eugen«. Za izvršenje mobilizacije ove brigade. oni u nadmoćnosti usled uticaja grada Mostara gde je 90% crveno. te nemajući oficira poslužio sam se i V ojvodom Samardžićem12 kome sam dodelio ovu brigadu i pored redovne dužnosti i k oji je delimično uspeo.15 da izvrši čišćenje crvenih. 14 Vladimir. sve sam pokušao. 118 . pošto ja nemam oficira koji bi tu dužnost mogao vršiti. dotični komandanti nisu uspeli pokrenuti ljudstvo sa svojih teritorija u momentu odsudne borbe sa crvenim. Stalno se nalazi u selu Zijemlje — Ravno. Mišljenja sam da zaista nema uslova za rad a da je dobar oficir. radio kao i uvek. Na ovu brigadu kao takvu nemogu u opšte računati. poručnik V eljko Šipovac. Molim da se ovoj brigadi odredi komandant. jer ukoliko bi spojio sve u jednu brigadu i dao poručniku Gu- tiću. Komandant sreza Mostarskog Vukašin Perović povratio se iz ropstva sa kojim sam lično bio i naredio mu da pokuša učiniti što može da se popravi stanje u ovom srezu.13 komandovanje bi mu bilo otežano iz više razloga. Stanje u pogledu crvenih kao i uvek. Milutinovic14nemože da radi zato što mu je otežano kretanje. koji se ovaj puta pokazao kao pravi junak i zaslužuje svaku pohvalu. i pored mojih svako­ dnevnih tražnji.

18 Dvadeset i četvrtog novembra je. Da br. nemačka SS divizija «-Princ Eugen«. Također je i ova brigada u ovakvim prilikama neupotreb­ ljiva i na nju nemogu računati. ojačana delovima nemačke 181. s linije Mostar — Stolac — Bileća. nastojaću da ozdravi i odpočne posao. 21. dok. knj. Pregoršekovica ne radi usled bolesti. Pre izvesnog vremena sam mu slao bataljon Dabića ali sa obzirom da su to bili Nevesinjci nisu izveli zadatak onako kako je to trebalo i kako je bilo naređeno. gde je u šestodnevnim od- brambenim borbama neprijatelju nanela velike gubitke. poručnik Remetić16 ima sve dobre uslove za komandanta bri­ gade. Pasivna sem malog broja četnika. knj. 11 pre očisti teritoriju onda krećem najhitnije Vama u susret. u koliko br.18 bio sam rešio da se prikupljenim snagama odmah krenem u probija­ nje Vama u sastav. 119 . S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU KOMANDANT KAPETAN : Mil. pešačke divizije i sa 2 0 0 0 četnika iz Nevesinjskog i Trebinjskog korpusa. Mnogo se trudi i radi i sa jednom manjom vojničkom pomoći koju mi traži (a koju mu nisam u stanju sada pru­ žiti) mogao bi da uredi srez. 11 nije obećao odmah čišćenje teritorije. 113. divizije je odbačena istočno od puta Bileća — Gacko. a mišljenja sam da krenete pravcem selo Rioca — Šipašno — Grabovica gde ću Vas sresti. 141. 111. napala novoformiranu 29. Opširnije o tome vidi: tom IV. Glavnina 29. Ovaj komandant je bez ikakve materijalne pomoći bez koje je teško raditi a koju mu ja nemogu pružiti iz poznatih Vam razloga. Popović 16 Veljko. kap. pešadijske i domobranske 6 . dok. 5) Konjička brigada. Vaš sastanak očekujem nestrpljivo. U Konjičkoj Zupi ima oko 150 parti­ zana17 koji se prebacuju na njegovu teritoriju i mnogo mu smetaju. NOU diviziju s ciljem da je izbaci iz Hercegovine. nadam se da će ipak krenuti u čišćenju crvenih te ću ih iskoristiti do maksimuma kako bi prikupio i reorganizovao ono sve što je nacionalno i stvorio vojsku sa kojom bi produžio započeti posao za opštu stvar. II klase. br. Prema tvrđenju broja 11. 4. br. Na osnovu gore izloženog uviđam posledice ovakog stanja. 17 Verovatno je u pitanju Krajiški NOP bataljon. 19.

32 i 47. dok. reg. Tamo sam bio 10 dana i potpuno sam se odmarao. 138. 120 .5 Kuči ne hteše uopšte da se bore. major. Mi smo ljudi nerazumni i nepametni. M oji primiše tešku borbu u kojoj izgubih potporučnika Dragišu Dujovića. Srećan sam što si živ i zdrav. Niko ne dođe. Sve se povuče za Pođgoricu. dok. izvršila 5. 6 . 17/2. Opkoljen sam bio sa sviju strana. ali na žalost baš uoči dana moga pokreta čuh za našu potpunu katastrofu. Spremao sam se da krenem i ja preko Komova za Andrijevicu. sta­ rog čoveka. NOVEMBRA 1943. knj. Tre­ bali smo da idemo svi zajedno i da se zajednički i junački borimo protiv ove naše domaće nemani — komunista. BR. Jučer dobih tvoje pismo.3 Borba je trajala dva dana. komandant Komskog korpusa.2 . Napadoše nas komunisti i u K u- čima. 6 . novembra. No u sreći ima i nesreće. nadajući se da će se oni junački boriti protiv ovih naših gadova. br. pored ovoga imao sam četiri ranjena. Dragi moj Veličko. 4 Vidi dok. Bio sam u nedoumici kuda da pođem. Docnije sam dobio izveštaj da je bilo 40 mrtvih i veliki broj ranjenih. i 7. k. Ostadoh sam u Lijevoj Rijeci. Ja sam lično video 11 mrtvih. novembra 1943 god. 82). 71). Mnogo sam se puta uplašio kako za tebe tako i za sve ostale. Napade me jedna brigada domaćih izroda.. pešadijske divizije (tom III. jednog od najboljih naših junaka i vojnika i oca Mašana Adžića. iako je naš rastanak bio vrlo nepametan i nerazmišljen. potpuno sam. Za- rija me je primio potpuno prijateljski. ali mi obratno postupismo svaki ode svome užem zavičaju misleći da smo postali gospodari i da ćemo moći da živimo kod svojih kuća.. ali velikog junaka. br. knj. MAJORU VELIČKU BOJOVIĆU O STANJU ČETNIČ­ KIH ODREDA1 Fundina.4 Mislio sam da ćeš se i Ti sa svima našima povući i čekah vas 48 časova. Ca. Pođoh za Kuče. crnogorska NOU brigada. kao i svi svesni nacio­ nalisti. br. ćirilicom) u Arhivu VII. crnogorske NOU brigade protiv četnika i delova nemačke 181. br. 3 Napad je. U dvodnevnoj borbi četnici su potpuno razbijeni (tom III. 6 . 25. 37 PISMO MAJORA ĐORĐA LAŠIĆA OD 25. ali ipak uspeh da 1 Original (pisan na mašini. Ja sam imao samo jednog ra­ njenog. 5 Reč je o borbama 5. u Lijevoj Rijeci. M oji ih tukoše dobro. 2 Bojović.

Blažo i Bajo sa 24 svoja saradnika poginuli su u našoj svetinji Ostrogu. Nikada u ovakvom' Soložaju nisam bio. e noću izvučem. jer sam svima razočaran. Svima je svejedno hoću li po­ ginuti ili ostati živ. 32 objašnjenje 61. Nemci su preduzeli manju ofanzivu. Neka pljačkaju komunisti. br.7 Odgovara da će ovo uraditi. a . Sve je izgubilo glavu. Molim Boga da mi omogući da se vratim tamo i da kaznim sve domaće izrode i izdajnike. Komunisti su ih napali. Nadam se da će Nedić uputiti izvesne jače snage ovamo i da će on osloboditi ovaj kraj. većina naših četnika priđe komunistima i napadoše Arnaute. Opkoljen spoljnim i unutrašnjim nepri- ? teli ima. ne samo da će im se nadoknaditi ono što su izgubili nego će biti duplo nagrađeni. a oni su nas napali zbog rada naših nitkova i izroda. Njih se niko ne tiče. Mi ne­ ćemo da branimo svoje domove. 47. Malo verujem. u Dalmaciji takođe. drugim rečima svuda su tučeni. Svaki se raz- begao na svoju stranu. Ja ih ni malo nekrivim. Oni su srećni. Verovatno da će uspeti. 121- . Nama je jedan jedini cilj sačuvati svoje živote makar i nepošteno i nečasno. Ne mogu više da vladam sobom. Krivite ih. Niko smo i ništa. Sada se nalazim evo ovde. Očajan sam. ali se plašim da za nas ne bude kasno. En- Sjezi nisu ni malo napredovali. Oni nisu mogli momentalno znati ko je komunista. br. Imaju pravo. a ko je nacionalista. Ja imam vezu sa ministrom. Tražio sam da uputi izvesne“ odrede ovamo nama radi uništenja komunista. Sve- ću ubijati. . Izgleda mi da čekaju proleće. Vidim da su Plavljani i Gusinjani6 palili kuće u tim na­ šim krajevima. Zao mi je što nisam poginuo. Sada tek znamo koliko su vre- djeli. Seljake sem zlikovaca neću dirati. One koji osta­ doše u šumi i koji produžiše borbu protiv komunista nagra- diću ne birajući sredstva. Nikakvo opravdanje neću primiti. Rusi priznaju njihov uspeh. ‘ Vidi dok. Rezultat je žalostan. ali je za nas nezamenjiv gu­ bitak.. svaki sebe spasava i ostavljen sam1 na milost i nemilost svih zala. » - Vidi dok. Stanje na frontovima spoljnjim nepromenjivo. U Sloveniji su potpuno tučeni. Iz­ dubio sam živce. Naročito- ću kažnjavati oficire i sve intelektualce koji sačekaše komu­ niste i njima priđoše. oni gledaju svoj interes i niko ih više- ne interesuje. Svoj život više ni malo ne žalim. Na žalost. Radio London javlja da su komunisti svuda u defan- živi. Što se tiče Nemaca oni imaju nameru da unište komuni-- zam na Balkanu.

Spremam još ne­ koliko proglasa za sve krajeve. Stanje u drugim srezovima dobro je. 32. Veza sa Nedićem skoro nikakva. makar i pozaj­ micom. Oni se varaju. Doći će vrijem e kada će biti za ovo nagrađeni. iako ja poginem nadam se da će ipak platiti glavom brzih dana. Istina. Hitno formiraj manje odrede (jačine do 100 ljudi).8 to nije uprava nego ruglo. Ona nosi nekoliko proglasa. Meni lično preti velika opasnost. Ova stvar nije još dobro rešena. Šta će docnije biti ne znam. Ja sam u ovo ubeđen. Što se tiče moga dolaska tamo ne mogu ti odgovoriti kada. Kakav je odnos Dražin i Nedićev ja ne znam. sada ti ne mogu ništa poslati. malo nade ima da ću dobiti. 8 Vidi dok. Što se tiče novaca. Malo je ljudi. Što se tiče tvoga rada treba da budeš energičniji. ali neljudi ima i suviše. Šaljem ovu moju trojku. br. . tuci manje grupe komunista i ne dozvoli im da pljačkaju i haraju. Prikupi što više ljudstva i skreni svakome pažnju što ih očekuje ako priđu komunistima. formiraj trojke koje će ubijati vodeće ličnosti i sve naše gadove koji su prišli partizanima. Ljubo ne zna šta radi. Ako njih ne mogu kazniti neka uništavaju njihove porodice. Neće brzo. Upravo mnogo bolje nego tamo kod nas. Niko ne smije da daje novac da se ne bi zamerio komunistima. Radim ako ikako mognem da dobijem. Izdao sam i za ove krajeve . Što se tiče ove naše uprave. Ako budu napadale jače snage komunista povlačite se ka Vrmoši. ali ti mogu reći da ću brzo tamo doći.9 Ako vidiš da ne možeš formirati jače odrede i odeljenja za ovu borbu. Što se tiče napuštanja Balkana od strane Nemaca malo je verovatno. Moramo biti pametni i jaki da možemo da izdržimo i preživimo svako zlo koje nas očekuje. Uspećemo da budemo pobednici. * Tako piše u originalu. jer ne­ mam. Ne- pametan je čovek. Komunisti otvoreno kažu da imaju još mene da ubiju i onda su likvidirali sa svima koji im smetaju. a ne verujem ni da će se resiti kako treba. ako budemo pametni ali se ipak žalim da se ovo neće uraditi.dva proglasa. veštiji nego je do sada bilo. Oni zauzimaju pojedina ostrva u Jadranskom moru. Tre­ ba da se postaraš da se ovo rasturi. Istina ne može ništa ni da uradi. ako nešto dobijem odmah ću ti poslati što više mog­ nem. Bolje kriti se u svojim krajevima dokle god se može. Šaljem ti po jedan primer.

6 u jačini od 500 ljudi sa 25 konja. . 38 NAREĐENJE INSPEKTORA ČETNIČKIH JEDINICA ZA SR­ BIJU OD 27. a sa druge strane on je potpuno zaslužio da ga čuvamo i sačuvamo. Ona je. južnomaravskoj NO brigadi. ćirilicom) u Arhivu VII. javlja: Poterani od Kesera4 i Đurića5 crveni. novembra napali Brigadu. i 2.X I . Pretrešnje (na pl. k. komandant Komande »Južne Srbije« (deo SR Srbije i SR Makedonije). 1 Original (pisan na mašini. koja ih je potpuno razbila i produžila pokret ka s.. ćirilicom.1943. Služ. 4 Dragutin Keserović. RAVNO- GORSKOG KORPUSA I KACERSKE BRIGADE ZA NAPAD NA 1.. Isti BR. D. KOMANDANTIMA RUDNIČ­ KOG. Đorđe10 NAPOMENA: Šaljem ti i komesara g. Bosuti (vidi dok. KOLUBARSKOG. Satomje i s. 11 Bivši italijanski komesar u Andrijevici. Ča. “ Lašić. Br. Trešnjevice četnici su 29. Radio-stanica Ferdo3 pod veri-veri urgen u 12 i 40 čas. Pov. 3 Odnosi se na majora Dušana Smiljanića. POLOŽAJ . ■ u 15. 11.45 KOMANDANTU KACERSKE BRIGADE. novembra. JUŽNOMORAVSKU NOU BRIGADU NA PODRUČJU PLANINE RUDNIK1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GORSKI STAB Str. brigada je iz Rudničkog korpusa. Njegov cilj je idealan za opštu našu stvar. s.11. prodrli su sinoć 26. god. . 6 Reč je o 1 . br. 43. Na putu između s. 21. Kurtonija. 5 Radoslav. NOVEMBRA 1943. 46). br. ŠUMADIJSKOG I 1. 1. 43 god.. reg. 2 2 . Jastrepcu) otpočela marš za istočnu Bosnu. šuma- dijskog korpusa.2— f. 26/2 (S-V-28). Po cenu života mu svi iziđite u susret. 123 . komandanta 1. 11. 2 »Kačerske brigade« napisano je mastilom. 27... 2elim Ti sreću i uspeh u našem teškom ali visokom po­ zivu. tvoj. 2 7 .

43 i biti sa snagama na određenoj liniji naj­ kasnije do 19 čas. V. Neškom Nedićem. gde ću ja biti. sa prvom gru- žanskom brigadom mobilisanom sa svim oruđima zatvorite pravac Borač— Ljuljaci stalnim zasedama i danju i noću sve prolaze prema sever u kako ne bi mogli crveni da izbiju dalje na sever. 11. Kralja. a sa vašom kolubarskom brigadom 1 vašim štabom u selo Ramaču i odmah postavite stalne za­ sede i danju i noću zatvarajući sve pravce koji preko Ka­ menice i Ramače vode ka Rudniku. svo ljudstvo sta­ vite pod oružje i dođite u okolinu Lazarevca i Belanovice za­ jedno sa oblasnim štabom sa načelnikom štaba kapetanom g. 11.7 Cim stignete u selo Ramaču odmah mi pošaljite kurira na konju u selo Dobraču. Na osnovu napred iznetog naređujem sledeće: 1) Komandantu Rudničkog korpusa. 4) Komandantu Drugog šumadiskog korpusa. Napred imaju prethodnicu koja se bori.8 koji odmah da uhvati vezu pomoću rađio- -stanice sa radio-stanicom Gorske Garde Nj. 2) Komandantu kolubarskog korpusa. 43. 8 Nedić je tada bio načelnik Štaba Posavsko-kolubarske grupe korpusa (formirane 11. 43. Štede municiju. _ 124 . a glav­ nina ide za njom u koloni po jedan. Pravac im je Rudnik. Prema prilikama služe se lažima 0 svom broju. Bosi su i goli. 28. odmah sa celim ljud­ stvom naoružanim vašeg korpusa dođite 28 novembra 1943 godine do 18 časova neizostavno sa vašom kačerskom bri­ gadom u selo Kamenicu. Postavljanje zaseda i mobilisanje ljudstva izvršiti neizo­ stavno 28. Postavljanje zaseda izvršiti 28. gde ću ja biti radi daljeg objedi­ njavanja akcije protivu nadiranja crvenih sa juga. 9 Komandant je bio kapetan Marko Muzikravić.do Crnog Vrha— Bajčetina. 46. Sa drugom gružanskom brigadom zatvoriti pravac Zaboj- nica— Dragušica istim načinom i istovremeno. Mi smo zatvorili otstupnicu sa 1000 ljudi. br. 11. 7 Vidi dok. novembra 1943).9 sa celokup- nim naoružanim ljudstvom zatvorite sve pravce od Drače prema severu kako ne bi mogli crveni da se dočepaju Rudnika. 3) Komandantu Prvog šumadiskog korpusa. do 20 časova. Do danas (kod nas) ostavili su oko 50 žrtava. 43. Sa mobilisanim snagama vašeg korpusa neizostavno bu­ dite na određenoj prostoriji 29. najkasnije do 18 časova. 11.

Miodrag P. a radiograme na stanicu Kor­ pusa Gorske Garde Nj. 11. 43. Sa stalnim zasedama danju i noću do daljeg mog nare­ đenja. gde mi sve kurire slati.P. Ja ću se nalaziti sa štabom 28. 2 1 « — Korpus Gorske garde. sa celokupnim na­ oružanim ljudstvom koje ćete odmah mobilisati. S. 11 h: 10 Štab inspektora za Srbiju. . J.1 Načelnik gorskog štaba 1810 Inspektor Jugoslovenske vojskè Potpukovnik. Kralja. Simić M. do 18 časova u selo Ugljarevo. Svi komandanti čim postave zasede na određenim prav­ cima izvestiće me radio vezom ili kurirskom kako koji bude raspolagao radi dalje akcije. zatvoriste sVe prolaze od Belog Polja— Crnuća do Kamenice crvenima koji sa juga nadiru ka severu. Postavljanje zaseda i zatvaranje ovih pravaca izvr­ šiti neizostavno 30. Palošević Pukovnik. u Otadžbini. V. 43 do 15 čas. 5) Komandantu Prvog ravnogorskog korpusa. U 11 Okrugli pečat: »Jugoslovenska 'vojska u “ btltjißlni — Gorski stab br. od 10 časova u selu Dobrači. Svi komandanti da ponesu hranu za svo svoje ljudstvo za pet dana na kolima kako bi se izbeglo gubljenje vremena oko pripremanja i nabavke hrane u toku ove munjevite ope­ racije. 6) Komandantu mladenovačke brigade. krenite prav­ cem: Jagnjilo— Žabare— Vlakča— Ugljarevo gde ćete dobiti da­ lja naređenja. Sva kola i konje mobilišite na vašoj teritoriji da bi stigli 28. 125 . 11. 43. koja će mi služiti u toku ovih operacija kao moj centar-veza. 11.

Pismeni izveštaj o ranijem radu dostavljen je pod 13. .3 15 oktobra ove godine ova brigada je napala transportni voz na pruzi između žel.šumadijskog NOP odreda (tom I. napadnuta od strane Bugara sa leđa i zbog toga morali smo odstupiti. Dostavljam iz vesta j o radu rudničkog korpusa u periodu između 14. br. NOVEMBRA 1943. Povodom ovoga slučaja 1 Original (pisan na mašini. godine. Ča. k. U svima selima gde su oni izvršili svoju organizaciju njihovi jataci su likvidirani i prema tome naslon komu­ nističkih grupa. 126 . ' RUDNIČKOG KORPUSA JUG. a naročito u orašački srez. reg. reg. koje operišu. 5. Da nije Kalabić došao u oplenački. Ca. . X. borbi protiv pripadnika i simpatizera NOP-a na tom području. OKTOBRA DO 27. tom pri­ likom ubačeno je nekoliko bombi u vagon u kome su se na­ lazili Bugari. ćirilicom) u Arhivu VII. na svoje simpatizere je nemogućan. 74. 3/4 (S-V-10477). MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA I NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE. br. VOJSKE Str. br. k. kaže : »Mora se reći da su komunisti onemogućeni više u ma kakvoj organizaciji u Šumadiji. stanice Baroševca— Rudovci. 43 do danas. 27 novembra 1943 godine • Slobodne srpske planine GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. 3 i 5 Odnosi se na delove 1. 74. 39 IZVEŠTAJ KOMANDANTA RUDNIČKOG KORPUSA OD 27. službeno •. Pov. U zaključku se. pored ostalog. dok. što je ova brigada vodeći borbu sa komu­ nistima u selu Kruševici. BR. 2 U navedenom izveštaju izneseni su rezultati rada na jačanju organizacije u srezu kolubarskom i kačerskom. te se može reći da je njihov položaj sasvim kritičan. . Ovo je učinjeno radi toga. Usled eksplozije bačenih bombi poginulo je 7 Bugara i dva su izbačena iz vagona teško ranjena. knj. iako su Bugari znali da se mi borimo sa komunistima. oktobrom tek. NOVEMBRA1 STAB '• * . svaka naša organizacija u jezgru Šuma- dije bila bi dovedena u pitanje« (Arhiv VII.2 a) Kolubarska brigada: Između 1 15 oktobra bila je u sastavu korpusa u cilju gonjenja komunista. Br. 122). DRAŽI MIHAILOVIĆU O BORBAMA PRO­ TIV JEDINICA NOVJ U VREMENU OD 14. Glavnu zaslugu za ovo u zadnje vreme ima Kalabić. 13/3).

ó 12? . oktobra ove godine. Trešnjevicu. Prema nare­ đenju komandanta korpusa kolubarska brigada vratila se u svoj srez..6 o ranjenim nema po­ dataka. U ovoj borbi poginulo je 13 komunista i 25 ranjeno. Sa naše strane poginulo je 4 i ra­ njeno 2 vojnika. u ovoj borbi je poginulo 25 komunista. oktobra ove godine ova brigada je napala komuniste5 ' u 3 časa po ponoći u lipačkoj šumi u ataru sela Brajkovca. srez kačer— ski i po održanom zboru sprovela pomenutu delegaciju u s. 25. . Radnici rud­ nika su napustili posao. u sastavu korpusa sačekala je anglo-američku delegaciju7 u selu Ivanovcima. 42 i 46. zbog toga taj rudnik eksploatišu se­ llaci okolnih sela. Istoga dana 4 bataljon ove brigade napao je komuniste- u selu Barzilovici. sa naše - strane nije bilo nikakvih gubitaka. srez orašački. 15 novembra naređena je opšta mobilizacija svih raspo­ loživih snaga. komunisti su gonjeni sve do takovskog sreza. Kolubarska brigada po izvršenoj mobilizaciji ušla je u sastav rudničkog korpusa. kolubarska brigada napala je* komuniste na kruševičkom visu. Borba je trajala do 11 časova. Gor. a kačerska bri- 4 Crljeni. 25 oktobra tek. radi izvršenja predviđenih zadataka. 24 novembra ove godine. kolubarska brigada je vodila. kolubarska brigada je vod ila - borbu sa komunistima u selu Trbušnici. godine u 6 časova ova brigada je vodila- borbu u trbušničkom groblju. ova brigada je napala na rudnik Ruđovce.. sa naše strane nije bilo gubitaka.. 4 novembra ove godine. Sa naše strane ranjen je komandant 4 bataljona po­ ručnik Pera Nedeljković i dva vojnika. radi uništenja ove grupe komunista. kolubarska brigada u sastavu korpusa vratila se nazad. br.Rugari su zapalili dve kuće u selu Crljencima4 i odveli 5 lju d i. u ovoj borbi poginulo* je 1 i ranjen 1 komunista. 11 novembra ove godine.i ■ 6 Delovi 1. šumadijskog NOP odreda. jedna grupa komunista jačine- od 60— 80 vratila se sa granice takovskog sreza ponovo u kačerski srez. razorila ga i sve namirnice zaplenila. z 16. Ovaj rudnik je svojina Gramberga iz Beo­ grada. u ovoj borbi je poginulo 3 a ranjeno 4 komuniste. tom prilikom ubijeno je 3 a ranjeno 11 ko­ munista. . sa naše strane nije bilo gubitaka.- borbu sa komunistima u Trbušnici u kojoj je poginulo 4 ko­ muniste.f 1 Vidi dok. a koje se do sada ništa nezna. 10 novembra ove godine. : . Iz istoga sela u sastavu kor­ pusa krenula u poter u za komunistima.

X. 21. X. b) Kačerska brigada: Na dan 5 X. knj. to je na dan 7 oktobra tek. komandant korpusa naredio da kačerska brigada ostane u okolini Rudnika. Komunisti su primetili razvođenje naših kolona i pokušali su da se izvuku. gde je u sporazumu sa Kalabićem izdato naređenje za zajedničku akciju protiv komunista.10 Na dan 14. u Naređenje je izdato 15. Simić sa k-tom garde kap. . br. Ninko- vić.13 gde su imali 3 mrtva i nekoliko ranjenih. Komandant je bio Radivoje Jovanović Bradonja. pri izvlačenju naišli su na 2. Jovanović. ove god. Kalabićem povlačeći se ispred bugarskih poterà. . 14. U zoru 15. godine. 22/2). rano 16. dok. među 8 Reč je o 1. Jovanovića napravila je jedan veliki zaobilazni marš u toku noći i potpuno izne­ nadila ovu komunističku grupu. Kap. gardisku brigadu. br. Za vreme formiranja i naredni dan četnici su napadali brigadu. Jovanovićem. tek. ali su bili od­ bijeni (tom I. oktobra na pl. tom I. gada je ostala na svome terenu u poteri za napred pomenu- tom grupom komunista. komandant Rudničkog korpusa. dok. tek. 13 Vidi dok. k. u s. Lalinci — s. 103 i 109). koja je brojala oko svega 50 komunista izvukla se u pravcu sela Ručića i zauzela položaj na granici takovskog i kačerskog sreza. god. tek. Sa kačerskom brigadom ostao je pored k-ta brigade kap. Ca. Posle ovoga ova komunistička grupa. šumadijskoj NO brigadi (formirana 5. 5. 122. reg. Tu je uhvaćena veza sa kač. šumadijskog NOP odreda. komuni­ stička grupa pod vodstvom zvanog »Bradonje«8 naterana je od strane celog rudničkog korpusa do duboko u rudničku pla­ ninu. 10 Dragiša. a kolubarska brigada da se uputi prema Be- lanovici. pomoćnik komandanta Rudničkog korpusa. Preduzeto je hitno gonjenje ove grupe i kačerska brigada pod komandom kap. te je istoga momenta preduzeto opkoljavan je ove grupe. br. došao je. 1. Šilopaj (AVII. 9 Milijan. Rudniku). godine jedna mala grupa komunista12 pojavila se u selu Zagradu u neposrednoj blizini kačerske brigade. Kako je postojala verovatnoća da se ova komunistička grupa spusti ponovo iz planine i to ili na reon gornjeg dela kačerskog sreza ili preko orašačkog sreza u okolinu Belano- vice ili u kolubarski srez. Na licu mesta ostalo im je 8 mrtvih. brigadom — kap. godine. X.11 između garde i rudničkog korpusa. 123 . Trešnjevicu.9 A sa k-tom kolubarske brigade kap.Jovanović u streljačkom stroju izvršio je opkoljavanje ove grupe i energično jurišao na njih. Ručići i izbije u rejon s. 12 Odnosi se na Kačersku četu 1. Zadatak Kačerske brigade bio je da napada pravcem s. oktobra 1943. Komunisti su pretrpeli vrlo velike gubitke. br. O ovome je odmah obavešten Kalabić. knj. D. Inspektor Vrhovne komande pu­ kovnik g.

komandiru Kačerske čete. godine. 15 Na karti 1 :100. Jo- vanović i komandant kačerske brigade sa svojom brigadom. Podvlači se naročito. zavoj ni materi­ jal i cela arhiva 3 čete šumad. pomoćnik k-ta korpusa kap. 654 i dok. Ali povla­ čeći se sa ovoga poprišta. 8 ćebadi. kojim se razrešava od dosadašnje dužnosti komandanta korpusa kap. teško ranjen. gde ga je sačekao koman­ dant korpusa kap. knj. Vidi dok. oficir za vezu između Vrhovne komande i bri­ tanske i američke vojne misije. koja je trebala da učestvuje u opkoljavanju ove grupe zakasnila je. Na dan 19 novembra ove godine. pukovnik Palošević održao je nekoliko zborova na reonu kačerskom i kolubarskog sreza u vremenu od 20— 30 oktobra ove godine. 17 Borislav Bora. 42. Na dan 21 novembra naređen je doček p. Zaplenjeno je mnogo arhive gde su nađeni važni podaci. delovi komunističke grupice naišli su na gardu. pukovnik Palošević stigao je 21 oktobra tek. Potpukovnik Palošević doneo je naređenje od strane pu­ kovnika Simića. koji su isto tako dali dobre po­ datke. P. Posle ove borbe. odreda. godine u selo Rudnik. a privremeno za komandanta korpusa određuje se kap. P. br. 46. Tođoro- vića-Lole. 14 Vidi dok. izvršio samoubistvo da ne bi živ pao neprijatelju u ruke.njima njihov komandant zvani Vivac14 i neki profesor. knj. br. stigla je na reon ovoga korpusa anglo-američka misija pod vodstvom kap.000 »Veteriječ*. br. U vezi naređenja štaba Vrhovne komande o. tom X IV . 493 od 7 novembra tek. 122). Ovom prilikom komunisti su imali m nogo ranjenika a neki su od njih kasnije pohvatani i pobi­ jeni. koji im j e bi° politički komesar. depešu br. Ninković i stavlja na raspoloženje.17 Naređenje o dolasku ove misije potpisati je do­ 14 Reč je o Zivoradu Simiću Ziki. br. a jedan je dezertirao četni­ cima (tom I. Dva su živa uhvaćena. dok. Jo- vanović. Zaplenjeno je devet pušaka. Ovom prilikom se izveštava. Ljutovnica i Ver elee. da su preduzete sve mere da se ljudi obu ju i obuku što je već sprovedeno. koja ih je takođe dočekala. 9 Zbornik. da je korpus spo­ soban za pokrete u cilju borbe protiv komunista u svakom momentu kada se naredi i gde se naredi.16 da ovaj korpus bude pripreman u cilju eventualnog pokreta za borbu protiv komunista. Pored njega poginula su još dva borca. koji prodiru u Srbiju izdata su sva potrebna naređenja u cilju ove pripreme. Ninković.15 U toku celog pokreta ova komu­ nistička grupica gonjena je od strane kačerske brigade i garde. komunisti su se povukli u takovski srez. Garda. prema selima Vrnča- nima. 3 129 . 5. br. pukovnika Pa- loševića u selu Rudniku. On je. 42.

130 . ali je tajnost mesta zagarantovana. Potpi­ sati je imao na raspoloženju svega 10 časova. pod Rudnikom Nemci su sa velikim brojem svojih vojnika vršili opkoljava- nje takovskog sreza. koja je posle izvršenih poterà otišla u pravcu Suvobora. Ovo je bila jedna od najvećih nacionalnih manifestacija u Sumadiji u toku ove godine. godine. godine u 20 časova. zakletvu je položilo 1811 regruta. da će se zakletva vršiti na Ravnoj Gori. anglo-ame- rička misija stigla je izjutra 19 novembra tek. Ovaj korpus ima na raspoloženju tri radio stanice i to jednu za vezu sa Vrhovnom komandom a dve za vezu između brigada i korpusa. Ova misija je ispraćena do sela G. ljudi i žena. koja se posle izvršenih poterà odvojila od velike grupe ko­ munista i ponovo prešla u kačerski srez. Ipak po­ red svega toga ova misija sačekana je sa oko 400 četnika ovoga korpusa sa masom od nekoliko stotina. Kačerska brigada sa kolubarskom brigadom proterala je ovu grupu komunista u orašački srez. da će se izvršiti zakletva. Ovoj zakletvi prisustvovalo je 500 četnika iz i. Prilikom poterà ovaj korpus je više puta prelazio na reon gorske garde. Baš za vreme izvođenja sveča­ nosti zakletve na položaju zvanom »Teoc«.bio uveče 18 novembra tek. tom prilikom Nemci su bacali bombe u Teočinu iz aviona i pokupili mnoge ljude iz takovskog i delimično iz kačerskog sreza. ovaj korpus t. Pored toga u svakom selu prilikom prolaza misiju je sačekivalo dosta ljudi i žena i bacalo cveće pred njih. da goni komunističku grupu jaku od oko 60— 80. Nakon toga kačerska brigada se vratila na teren svoga sreza sa zadatkom. kolubarska i kačerska brigada u sporazumu sa kap. kao i za vezu između brigada i gorske garde u toku akcije.j. gonjenje komunista je trajalo sve do 24 ovog meseca. radi pripreme za prijem ove misije u duhu primljenih instrukcija. 20 novembra ove godine. najverovatnije misleći. Trešnjevice srez orašački. Korpus je sada skoncentrisan na granici između kolu­ barskog i kačerskog sreza u očekivanju eventualnog povratka komunističke grupe. Kao što je izvešteno u zadnjem izveštaj u na dan 3 okto­ bra izvršena je zakletva regruta kačerske brigade. gde ih je sa­ čekao Kalabić sa svojim korpusom. Kalabićem krenuo je u poteru za komunistima. Potpisati je morao objaviti na nekoliko dana. Napominje se da potere i borbe protiv ove komunističke grupe vrši samo ovaj korpus i gorska garda. Komunisti su preterani u srez takovski. kao što je gorska garda prelazila na reon ovoga korpusa.

1 Original (pisan na mašini. KOMANDANTU2 ZAPADNE BOSNE POLOŽAJ. 21/5 (BH-V-10460). god. Položaj . Kalabić je obećao. k.20 Ob21 . B roj: 125 29 novembra 1943. KRA JlS.< ■■ i 131 . Komandant je bio major Slavoljub Vranješević. krajišku NOU brigadu. U prilogu se dostavlja 12 (dva­ naest) raznih vrsta fotografija sa svečanosti zakletve.18 Ove fotografije tražili su i predato im je članovima an- glo-američke misije. — Dostavlja izveštaj o stanju na . . ćirilicom) u Arhivu VII. BR. »Leonardo-«19 M. 40 IZVEŠTAJ KOMANDANTA BOSANSKOKRAJIŠKOG ČET­ NIČKOG KORPUSA OD 29. da će omogućiti izlaženje ovoga lista preko njegove male štamparije. 19 N in k o v ić D ra g iša . Potpisati je spremio materijal za štampanje lista pod na­ slovom »Rudničanin«. . NOU BRI­ GADE U PREDELU PLANINE MANJACE1 KOMANDA BOSAN. NOVEMBRA 1943. KOMANDAN­ TU ZAPADNE BOSNE O BORBAMA PROTIV 13.P. 208. 3 Odnosi se na 13. . Prednje se dostavlja s molbom na nadležnost. 80«. reg. •■ sektoru komande ovog korpusa Po povratku na sektor poverenog mi korpusa ustanovio sam sledeće stanje na sektoru istog: 1) Neprijateljske snage3 do ovog časa zaposele su i drže položaje na liniji: Busnovi — Krivaja — Stratinska — Obro- 18 Pomenute priloge Redakcija nije pronašla. . ćirilicom. ČETNIČKOG KORPUSA ^ ' Pov. u 7 č. Ca. kačerske i kolubarske brigade. br. 21 »Ob« naknadno dopisano olovkom. 20 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br.

208. O tome vidi: tom IV. br. 15 partizana ubijeno. 9Navedenu depešu Redakcija nije pronašla. i. lovačke pukovnije u Han-Kolima. Brat Branko Bojandić komandir 3 čete I ba­ taljona I brigade zarobio je jednog partizana 7 partizanske brigade12 u Slađoj evićima kod Mr konjića i sproveo istog u ko­ mandu ovog Korpusa na suđenje. krajiška NOU brigada je iz­ vela »demonstrativni napad« na četnike i delove domobranske 13. Za učinjenu grešku komandanta I brigade uputio sam mu sledeću depešu čiji prepis prilažem ovome izveštaju i tražio od istog da mi dostavi svoje izjašnjenje.000: Slivno. 132 . novembra 13. a partizani su se povukli u pravcu Sokolova i Donjeg Ratkova. na liniji Dobrnja — Busija — Grabovica10 — Lusići — Lokvari — Dubica — Dujakovci. knj. ali usled otsut- nosti I brigade. Rad komandanta II brigade je za svaku pohvalu i on je jedini koji je stalno sa vojskom i na položaju. Ovaj poraz preživeo je 3 bataljon 13 partizanske brigade koji je sada razbijen. dočim komandant I brigade i ako mu je naređeno da bude sa vojskom i na odre­ đenom položaju. 8Odnosi se na kapetana I kl. br. njegovo levo krilo bilo je izbačeno iz Slivna. kao i načelnik štaba8 ove komande nađen je kod Zagorca. Lazara Bogetića. 15/5. br. 11 U toku noći 29/30. što Komandant I brigade ove ko­ mande nije izvršio dobivenu zapovest i zaposeo položaj Do­ brnja — Busije koji mu je bio određen izdatom zapovesti. 10 Grabovac. dok. Jedinice I bataljona I brigade ove komande pod koman­ dom brata Zivkovića Mirka pronašao je onaj teški mitraljez 4 Tramošnja. a komandant je bio Pavle Mutić.11 Naši su u određenoj akciji prema Đokovićima imali uspeha i to: zarobili oko 12 pušaka. Ča. krajiškoj NOU brigadi. 214 i 217. 20. Istureni delovi neprijatelja u toku dana 28 ovog meseca prodrli su do Slji- vna5 i Dobrnja iz razloga. vratio se u Štab brigade bez odobrenja a v oj­ sku ostavio samu sebi. reg.6 Komandant II brigade7 u određeno vrijeme zaposeo je odre­ đeni mu položaj Sljivno — Vilusi — Melina.9 2) Položaj naših jedinica popravljen je u toku noći 28/29 ovog m. te kada sam mu spomenuo da treba ići na položaj odgovorio je: da se to njega ne tiče jer da je podneo ostavku u zakonskom roku od 15 dana i da na istu nema odgovora. više ranjenih i 4 živa uhvaćena. 7To je brigada »Zmijanje«.vac — Tromažnja4 — Kozica — Grčka Gradina — Pre vi ja — Sitnica — Čađavica — Mrkonjić — Jajce. 6 Navedena zapovest se nalazi u Arhivu VII. 4. 5 Na karti 1 :100. 12 Reč je o 7.

. Ako se dođe do pozitivnih podataka dostaviće se izveštaj o tome. Do 7 septembra 1943. Rad ovih čet­ 1 Original (pisan na mašini. Dakle nađen je teški njemački mitraljez sa postoljem. od kojih su formirane dve četničke brigade 503 korpusa.. Gomirje. 28/2 (H-V-455). O svim novostima i promenama na sektoru ove komande bićete blagovremeno obavešteni. na sektoru Srpske Moravice. 4) Upućujem brata Dušana Duvnjaka Komandanta III ba­ taljona III brigade sa ljudstvom na mjesto koje smo odredili jučer u jutru usmeno. čije jedinice vrše akciju u tome pravcu i pravcu Predora.VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! • KOMANDANT ČETNIČKI VOJVODA.. Korduna. S. • Pov... . godine. službeno ^ 2 decembra 1943 g. 4 1 . ■ . .. . Ca k 153 reg. br. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA. . Drenović M. 133 . KORPUSA OD 2. KORPUSA2 .. Podnosi izveštaj... latinicom) u Arhivu VII. GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. DECEMBRA 1943 DRAŽI MIHAILOVICU O RASULU ČETNIČKIH JEDINICA U LICI POSLE KAPITULACIJE ITALIJE1 St a b - DELA 503.koji su partizani prilikom borbi sa III bataljonom naše III bri­ gade 26 ovog meseca izgubili. 2 Korpus je obuhvatao teritoriju gornje Like. IZVEŠTAJ ŠTABA 503.P. Gorskog kotara i dela Slovenije.. . '■ BR. Položaj . 3) O akciji oko Jajca nije još ništa sigurno. a nije šarac kako je to predhodno javljeno. Josipdol bila su tri četnička garnizona. . br. . Tražio sam od njemačke komande podatke o tome.

godine. Potpukovnik g. .g. komandant četnika u Sloveniji. koje su na terenu u dubokoj partizanskoj pozadini napadali njihove štabove i manje grupe. od koga vremena o njemu ništa više neznam.4 7 septembra 1943 god. sa kojima nisam mogao stupiti u vezu.ničkih brigada svodio se je na rad pojedinih patrola.g. 204. Tako su u garnizonima prosečno bili na licu do 25% četničkih snaga. odmah po kapitulaciji Italije. Novakom. 6 septembra 1943 godine. 8 septembra izjutra stigao sam u selo Štalcarje. U međuvremenu. ali u tome nisam uspeo. članovi Komiteta i Slavko Bjelajac pobegli su u Italiju. dok. Od meštana sam saznao da je Italija kapitulirala i da se Italijani povlače iz naše države. i ovom prilikom mi je naredio da sa jednim četničkim odredom odem u Sloveniju s tim da se u selu Stalcarju. Usled ovakve nagle pro- mene doneo sam odluku da se vratim u Srpske Moravice. koji je imao nameru da ide samnom u Sloveniju. četnici ostalih garnizona povukli su se u Srpske Moravice. Imao sam šifru za vezu sa vojvodom Đujićem i majorom g. ali nikakve podatke o Slovenačkim četnicima nisam mogao dobiti. 4 Vidi knj. Opširnije o rasulu četnika u Lici i Hrvatskom primorju posle kapitulacije Italije vidi: Branko Latas. Bjelajac 6 septembra t. VIG br. Posle kapitulacije Italije. Po mome povratku u Srpske Moravice. koju mi je potpukovnik g. vršio je obilazak ovih garni­ zona naš Komandant potpukovnik g. preko radio sta­ nice. u poslednjem momentu promenio je odluku jer je bio pozvat na Sušak od strane Nacionalnog komi­ teta. 3 Karlo. delovao sušački Nacionalni komitet formiran 1942. Vodeću ulogu u Komitetu imao je Radmilo Grđić. ali mi niko ništa nije znao reći o Slovenačkim četnicima. 1/79. Tako sam 9. Tog dana vršio sam obilazak okolnih sela sve do Kočevske Reke. sa 270 četnika prešao sam u Slo­ veniju u cilju hvatanja veze. nastojao sam da uhvatim vezu sa nekom susednom ko­ mandom. septembra stigao u Srpske Moravice. 5 U Sušaku je. Istoga dana Italijani napuštaju Slo­ veniju. Bjelajac. Bjelajac Slavko. pod okriljem italijanskih vlasti. 2. br.5 Iz Srpskih Moravica krenuo je za Sušak 7 septembra t. jer sam ovaj garnizon bio oslabio pa sam se bojao da ne bude odmah napadnut i uništen. južno od Kočevja sastanem sa Slovenačkim četnicima. do­ neo. koji su po prethodnom dogovoru potpukovnika Bjelajca i majora Novaka3 trebali da budu u tom selu radi formiranja nove brigade našeg korpusa koja je trebala da radi u Sloveniji. Četnici iz Like u službi Ne­ maca na području Hrvatskog primorja i u Italiji 1943—1944 godine.

46). Parti­ zani su u to vreme u selu Gomirju pozvali sav narod da se slobodnom voljom izjasni dali je za četnike ili partizane. septembra t. Po kapitulaciji Italije na mome sektoru nije bilo nikak­ vih okupacionih trupa. 203. dok. partizanska divizija bile su u okolini Ogulina. 135 . dok 7. Žujovića.8 U ovo vreme partizani pronose glasove da im je naređeno da više ne napadaju četnike. knj. 7 Vidi knj. Ovo sam učinio radi toga što su neke naše patrole na terenu vodile pregovore o nenapadanju sa partizanima.7 koje je ovaj dobio od delegata potpukovnika g. krenuo sam na put pravcem: Srpske Moravice— Vrbovsko— Gomirje— Stajnica— Dabar— Gacka Do- 6 Tada su 8 . 8 Dr Mladen Mlađa. S toga čim se kapetan Mandić vratio i referisao mi da su partizani razvili jaku propagandu u cilju da nas pocepaju i oslabe i na taj način likvidiraju. NOU divizija sprečavale prodor nemačkih i ustaških trupa iz Ogulina u pravcu Hrvatskog primorja (tom V. Cim sam o ovome bio obavešten uputio sam drugu patrolu sa kapetanom Mandićem P. Jovanom sa zadatkom da izvidi snage partizanske i da prvu patrolu dovede u sastav glavnine. i 8. Sa svima starešinama nastojao sam da ubedim četnike'da je to partizanska lažna propaganda koja ima za cilj da nas obmane i prevarom lakše likvidira. Preko patrola i obaveštajnih organa doznao sam da je jedna partizanska brigada došla u okolinu Brod Moravica. partizanska divizija u okolinu Drežnice. Usled toga doneo sam odluku da se sa svim četničkim snagama ovog sektora probijem ka jugu u pravcu Obrovca a u duhu dobivenih instrukcija od našeg Komandanta. a kada su većinom bili se opredelili za četnike. dali su odrešene ruke jednoj četničkoj patroli da rade u narodu kao četnici i da budu pod oružjem.g. 12. zvani potpukovnik Aćimović. dok. 13. 19. Sedma NOU divizija je tada operisala na području Ba­ nije. dok su partizani vršili koncentraciju svih svojih snaga prema nama.i zato neke naše patrole koje su bile na partizanskoj teritoriji nisu bile napadate od partizana čak ni onda kada su prolazile pored njihovih garnizona. i 13. ubrzao sam odluku o našem povlačenju prema jugu. br. pa sam s toga upozorio sve da ne nasedaju ovoj propagandi i lažnoj njihovoj smicalici. koji u to vreme nisu primenjivali nikakav akt neprijateljstva prema njima. ali ovaj u tome nije uspeo jer se prva patrola sakrila pred pojavom kapetana Mandića. br.6 Ove partizanske snage imale su zadatak da stegnu obruč oko Srpskih Moravica i da nas unište. 2. Pravac kretanja izabrao sam kroz Srpska sela sa namerom da priku­ pim sve zaostale četnike i Srbe sposobne za naoružanje. _ .

U Dabru se nalazila jedna četa 4. u momentu kada smo sa prenoćiš­ ta polazili na put. bataljona. ■i 136 \ :i . oko 15 kola mrtvih. zanoćili smo u Žni- davcu (sekcija Ogulin). 67. ali pristizanjem 3. do 15. partizanska divizija. to su starešine nekih manjih četničkih jedinica sa svo­ jim četnicima po izvlačenju iz borbe vraćali se svojim selima. knj. septembra napalo oko 300—400 četnika.nism o mogli dostići usled zamorenosti četnika. dok su partizani imali mnogo veće gubitke. Gubici četnika su preko 200 poginulih i 150 zarobljenih. čete istog bataljona borba je završena potpunim porazom četnika. dok. 19. Ovakav ishod borbe bio je blago- dareći pojedinim starešinama. knj.g. Opširnije o tome vidi tom V. septem­ bra 1943 god. Pošto je teren na kome se vodila borba bio jako pokriven šumom. i 14. Bataljon je imao 3 ranjena borca. divizije. U ovoj borbi poginuo je komandant jedne partizanske brigade i sedam njihovih komandanata i komesara. brigade 8 . Zbog ove partizanske propagande neki četnici su se po­ kolebali i poverovali im vrativši se krijući svojim kućama. Na prvo mesto ovde mogu da istaknem ko­ mandanta I. i 107. divizije i specijalnojčeti te brigade. Po izvlačenju iz borbe pravac našeg povlačenja bio je Mala Kapela. Noću između 13. septembra bilisu 18 mrtvih i 56 ranjenih boraca. te smo tako bili prinuđeni da noćimo u Žnidavcu. koji su se brzo snašli i u borbi odlično pokazali. 16. gde smo se prikupili u nadi da produžimo put prema dobivenim instrukcijama. 130 i 157). U ovoj 9 Napad je izvela 2. napala nas je 7. Na našem putu kuda smo prolazili partizanska propa­ ganda bila je dosta uspela da pojedine četničke familije ubedi da partizani četnike neće napadati i da nemaju razloga da napuštaju svoje domove.g. verovatno. Ukupni gubici 8 . bataljonu 1. Cilj našeg dnevnog marša bio je selo Brezno koga . br.10 Istoga dana napali smo ovaj' par­ tizanski garnizon i partizane proterali iz ovoga sela.9 U ovoj borbi koja je trajala skoro deset časova. nije imala gubitaka.lina. Brigada. divizije u borbama od 1. Zbog toga su četničke familije sa- čekivale svoje četnike i nagovarali ih da se vrate. septembra t. izbili smo u blizini Dabra gde smo od meštana doznali da se u selu nalazi jedan partizanski bata­ ljon i jedna terenska četa. 10 Reč je o 4. koju je 17. septembra t. dok br. i 8. oko 4 časa. koji je uspeo da ovlada jednom kotom i da time omogu­ ći naše izvlačenje iz borbe. brigade pešadis. 14. na našoj strani bilo je 7 mrtvih i dva ranjena. kapetana I klase Živanovića Ser- gija.19. Četnici su žestoko napadali. dok su četnici imali 2 mrtva i više ranjenih (tom V. Bilo je više slučajeva gde sam morao lično da poteram pojedine že­ ne i majke naših četnika koje su u tu svrhu dolazile i sače- kivale našu kolonu. brigada 8 .

Sa svojim jačim snagama vrše čišćenje šume. gde smo na konferenciji svih starešina doneli odluku da se sve starešine sa četnicima raziđu u okolinu Srpskih četničkih sela i da prikupimo zaostale četnike. O ovome sam izvestio sve stare­ šine grupa da u koliko ne mogu ostati na svome terenu. -r -k 12 Dušan. Zbog jakih partizanskih snaga u okolini Otočca i u selu Brlogu nisam se mogao prebaciti u pravcu Kosinja. koji se stalno održavao na terenu. kapetan Mirić Ra­ domir sa svojim četnicima u okolini Plavče Frage. koliko je moja grupa imala. dok su parti­ zani imali oko 16 mrtvih i ranjenih a 4 smo zarobili. Pri našem dolasku moral četnika u Met­ ku bio je poljuljan. Po našem napadu na Dabar partizani računajući da su sve naše snage u Gackoj Dolini. Usled ovakvog stanja tri dana smo ostali bez hrane. Ovaj poraz kao i njihovo saz- 11 Plavca Draga. dok sam ja sa kapetanom Jeftićem Ilijom i Aran- đelovićem Aleksandrom uzeo sela Zalužnicu— Doljane— Ška­ re— Staro selo— Glavace— Podum. Ovom prilikom pala su nam u ruke dva puškomitraljeza. da se povlače u pravcu Kosinja i Metka. već sa drugim pravcem. Uoči našeg dolaska na njih je vršen na­ pad od strane partizana u kome su partizani uhvatili 9 čet­ nika bez i jednog svog gubitka. Kapetan Fišić Aleksa i potporučnik Grbić Đuro na reonu Rudo Polje— Plitvička jezera— Korenica— Babin Potok —Crna Vlast. 137 . 39 pušaka i nešto municije i spreme. ostaje mi svega 33. U tom cilju kapetan Živanović Sergije sa Jaseničkim ba- taljonom otišao je u pravcu Ličke Jesenice. Ovaj pravac izabrao sam zato. kapetan Mandić' Jovan sa Plaščanima u okolinu Plaškog. Domaći četnici — četnici ovih sela izbegavaju borbu ali izbegavaju i nas. Saznao sam da su pojedini četnici tražili vezu sa partizanskim funkcionerima i od njih tražili garanciju za nesmetan boravak kod svojih kuća. Po izvršenom napadu na Dabar povukli smo se u pravcu sela Živice.12 držala je Velebit iznad Metka i neke za- seoke u podnožju Velebita.borbi bio je sa naše strane samo jedan ranjen.11 Jezera i Drage. preko Ramnjana — Ljubova — Mogorića. kao i one koji su se posle borbe u Znidavcu vratili svojim kućama. Odmah su blokirali sva sela usled čega se nije mogla dobiti hrana. Zato donosim odluku da se sa ovog terena prebacim u pravcu Brloga i Kosinja. sve svoje glavne snage bacaju u ovu dolinu. a u okolini Metka brigada kapetana Đakovića. Od 68 četnika. što je još od pre u okolini Kosinja bio jedan naš odred. Neki koji su se pre­ dali partizanima daju ovima tačne podatke o nama i zato ovi nas lakše gone.

Zato zbog svih tih činjenica pojedine četničke grupe razišle su se oko svojih sela u nameri da tako sklonjeni provedu zimu. Usput pojedini četnici na odmoru i prenoći­ štu izvlačili su se od nas i vraćali se natrag. Like (Medački četnički odred) imali su ugovore sklopljene s predstavnicima ustaško-domobranskih vlasti u Gospiću o međusobnom nenapadanju i saradnji u borbi protiv NOP-a.15 Pored toga zima u ovom kraju već je bila počela. Vođe ovih grupa su rezervni po- 13 Četnici sa šireg područja r. Nekoliko ma- -lodušnih predalo se partizanima.13 Kod ovakvog stanja predložio sam kapetanu Đakoviću da se sa svim sna­ gama probijemo u pravcu Knina. Tako smo stigli u Gračac 12 oktobra sa svega 21 četničkom. odnosno da sa njima :stupe u vezu radi saradnje.14 Grupa kapetana Zivanovića. Oda- niji četnici mole svoje starešine da se odmah gube odavde. a parti­ zani ih puštaju na slobodu. 2. Usled ovoga pojedini četnici se predaju. već su se bili sklonili u Gospić. br. ova grupa nije mogla da se zadrži na svom terenu. snabdevale ih u šumi hranom i dostavljale podatke o snazi i rasporedu jedinica NOVJ. Vidi dok. 78. 138 . 15 Reč je o osobama koje su pre i posle kapitulacije Italije vršile obaveštajnu službu i propagandu u korist četnika. Usled jakog partizanskog pritiska na narod jer su partizani počeli da stre- ljaju svaku osobu koja dolazi u dodir sa četnicima i ovima donosili hranu. br. 14 Rečenice u kojima je reč o saradnji sa Nemcima Draža Miha- ilović je na margini označio olovkom vertikalnom linijom i napisao »NB« — nota bene. Samo jednog dana partizani su streljali 6 osoba iz Plaškog. Odavde smo pod lažnim imenom kao obični četnici sa Nemačkom objavom došli do Kosova i javili se 13 oktobra Vojvodi Đujiću. Ovaj moj predlog kapetan Đaković prima i 7 oktobra pošli smo u pravcu Gračaca i Kni­ na sa 112 četnika. dok. Načel­ nik štaba vojvode Đujića artileriski kapetan Novak Mijović u nameri da nas uvuče u saradnju sa Nemcima daje naša imena i naše činove nemačkoj komandi i ovima tvrdi da ćemo mi kao saradnici Đujićevi ići na teren i sarađivati sa Nemci­ ma. jer bi nanela velike štete i nesreće onome kraju. municiju i ostale potrebe. U Gračacu ima oko 250 četnika. Partizani postavljaju uslov četnici­ ma da pobiju svoje starešine i da ih onda niko neće dirati. Zato smo čim nam se stvorila mogućnost bili primorani da napustimo teritoriju Dinarske divizije. nanje da su ostavljeni sanai sebi vrlo negativno je uticao na njihov moral. Usled ovoga oficir za vezu nemački naređuje nam da se nesmemo udaljiti iz mesta. Ovi su u svemu prišli Nemcima i od njih dobijaju hranu. Neke starešine. Neke grupe otišle su u pravcu [Nemaca u nameri da se ovima predadu. 1 i knj. Mandića i Mirića ostali su na svom terenu sve do 22 oktobra 1943 god.

U koliko sam dobio f tačne podatke saznao sam da su ovi na ž. . Kapetan Bogdanović videći da je opkoljen od strane par­ tizana i da im nemože izbeći izvršio je samoubistvo bombom. st. U ovu svrhu tražio sam odobrenje putem depeše da se meni i onim oficirima koji žele da se vrate omogući povratak. Tounj uhvatili | vezu sa Nemcima. Marović16 oH Nikola da se upozna. Vidi knj. dok. korpusa. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI! v Komandant Ar tiler iski major.ručnik Vujnović Đuro. br. Milikić 6 Marović je neposredno pred kapitulaciju Italije bio određen 2a komandanta 2. Grupa kapetana Fišića i poručnika Grbića nikako se nije pojavljivala. potporučnika Nenadića Savu i Mrvoša Milana. Dalji tekst je napisan na poleđini dokumenta olovkom. Sakić Borislav četnik profesor Jakšić Radovan student Bjelopetrović Mirko. 204. Dolaskom Nemaca na našoj teritoriji stvara nam se po­ novo mogućnost da se vratimo na istoj i da oslonom na lega- lizovane odrede produžimo svoj rad. 2. Saznao sam da su se kod poverljivih ljudi po­ sakrivali u nadi da prezime zimu. Izvešten sam da ih partizani nisu poubijali. ćiri- ucom. brigade 503. U svojim akcijama i progonima četnika partizani su uspeli da zarobe majora Šorka Branka. 139 . već da su ih u cilju propagande pustili privremeno na slobo­ du. Vasilije I.

Fotokopija poslednje strane dok. . broj 41.

76. Beograd 1976. delimično ubačeni delovi depeša pisanih na mašini. 486) do 3. Poznato je da su četnički komandanti na teritoriji NDH već u proleće 1942. 42 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAČE MI- HAILOVIĆA U VREMENU OD 7. 2 . 89. još od novembra 1941. Nezavis.| van stav prema Nemcima. 76. verovatno je ova knjiga nastavak neke prethodne knjige depeša u kojoj su depeše pisane 7. 2. br. Divci (kod Valjeva). 74. pošto su u ovoj knjizi depe­ še hronološki poredane. u redovima NOVJ nalaze ustaše. takođe. br. BR. Depeše su vrlo teško čitljive. GODINE1 4 8 3 RASPIS SVIMA: . br. 2 i 3. O tome vidi: knj. v_ Dr Jovan Marjanović: Tajna i javna saradnja četnika i okupatora. diviziju NOVJ.I ništvo između četnika i Nemaca potvrđeno međusobnim ugovorima o f zajedničkoj borbi protiv NOVJ. U knjizi su sadržane depeše upućene od 7. 105—110. 11—23. str. 3 1 5 U izostavljenom delu teksta sadržani su pogrdni i vulgarni iz­ razi o vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije Josipu Brozu Titu. . Međutim. ćirilicom) u Arhivu VII. br. da bi se to kasnije pretvorilo u pravo savez. Ča. 1. 2 U originalu nema datuma. 1. reg. n. a njihov nastavak je u ovoj knjizi. koji su se nalazili na široj prostoriji Lima. u pro­ pagandne ciljeve prvenstveno za inostranstvo. decembra 1943. da izazovu teške represalije nad narodom i da ga izlože pustoši i smrti na sve strg-_ ne .. udarnog korpusa i 5. 141 .6 Drugo proglašavam mobilizaciju svih raspoloživih naoružanih 1 Original (pisan olovkom.3 Sad komunisti4 preduzimaju sličan pokret iz Sandžaka u Srbiju sa težnjom da i ovu pokra­ jinu upropaste na isti način. Opširnije vidi: Arhivski pregled. dok.j opasnijeg našeg neprijatelja-komunista u čijim se redo­ vima nalaze ustaše i ceo ostali ološ ove zem lje. k. ne Države Hrvatske.d. . Branko La- tas — Milovan Dželebdžić. . Četnici su. Prijepolja i Pljevalja i is­ pitivali mogućnost dubljeg prodora u Srbiju.. 21/1 (knjiga 29). knj. ozloglašene formacije tzv. novembra (depeša br. sastao s nemačkim predstavnicima u s. DECEM­ BRA 1943. O tim spora­ zumima vidi :knj. godine. dok.j glasi svi Srbi na okup i u zajedničku borbu protivu naj.. je kao i ostali četnički komandanti. br. imali pasi. kada se Draža Mihailović i. 4 1 8 Draža Mihailović. str. lansirao laži kako se. str. Tekst izostavlje­ nih depeša označen je sa tri tačke. godine sklopili pismene sporazume s predstav­ nicima ustaša o saradnji i zajedničkoj borbi protiv NOVJ. 2. 275. i pri-' l°g IV. Vidi: Oslobodilački rat knj. dok. 4 Odnosi se na delove 2. 100. to- bož. dok. 1 0 — 1 1 . NOVEMBRA DO 3.5 Da bi se ovom zlu jednom stalo na put naređujem: ! 489 Prvo da se u celoj zemlji u svim našim pokrajinama pro. Uvea. novembra.

Ove poslednje su bile tzv.000 četnika. V. U Jugoslaviji je. koja je. To' ljudstvo. Vojna formacija četnika bazirana je na postojanju triju vrsta četa: prve. »u određenom momentu«. Međutim. do 30. 180 automata i 63 minobacača (Arhiv VII. br. k. oktobra. 492 K -ti korpusa i m oji delegati preduzeće najoštrije mere 7 Vrlo teško je ustanoviti pravo brojno stanje četnika koje je Mi- hailović mogao angažovati u borbama protiv NOVJ širom Jugoslavije. 5. Prve i druge čete su ljudstvo koje je po’ sačinjenim spiskovima trebalo. Sad i Staljin govori da se kraljevina Jugoslavija obnavlja u demokratskom du­ hu. Stoga pri kalkulaciji broja četnika treba uzimati u obzir samo naoružano ljudstvo. Posle završetka konferencije 30. zaključeno da se ukinu sve fašističke organizacije u svetu. Pozovite u naše redove sve ispravne mu­ slimane i sve ispravne Hrvate. 110 puškomi traijeza. kazne ratni zločinci i da se pojedina pitanja spornih državnih granica reše posle rata.7 Treće u svim pokrajinama predu- zeti najenergičnije udare na komuniste gde god se za­ teknu jer je to najveće zlo u našoj sredini.9 Baš obratno na konferenciji u Moskvi rešeno je da se obnovi Jugoslavija. Po ovome naređenju preduzmite rad od­ mah i o svakom preduzeću izveštavajte me hitno kao i o rezultatu koji postignete. 9 U Moskvi je od 19. oktobra održana konferencija ministara inostranih poslova SSSR-a. 45/4—2). To je svima jasno. snaga i svih pokrajina naše zemlje i to odmah bez ček a -j^ B nj a i odugovlačenja. Napadati ih po trojkama na putevima 490 i svuda gde god može u leđ a . nije imalo oružje. reg. uglavnom. Amerika nam se do sad pokazala kao najveći prijatelj i ona je za de­ mokratsko uređenje celog sveta. krajem 1943 (25. 142 . Na njoj je. pored osta­ log. ali sistem demokrat- 491 ski. druge i treće čete. Razviti što jaču četničku akciju.8 Napadajte i vi njih dok se bore sa okupatorom. uglavnom. bila stalno pod oružjem. Zaključak. 381 mitraljez. Britanije i SAD. jer onda gubi Sredozemno more. mobili- sati. Suzbijajte komunističke laži o njihovom broju i njihovoj snazi. Ča. Isto tako suzbi­ jajte njihovu laž da je njihovo pitanje rešeno na kon­ ferenciji u Moskvi. Engleska ni­ kad ne sme prepustiti Balkan ruskom uticaju. Udare vršiti noću iznenada sa prikupljenim snagama. prema originalnim četničkim izvorima. izdato je zajedničko saopštenje — »Moskovska deklaracija«. Četvrto putem proglasa obratite se svem narodu i izložite mu svu opasnost koju mu ko­ munisti nanose. decembra) bilo »mobilisano« ukupno oko 61. Prema svima komandantima koji ne budu izvršili ovo ì naređenje preduzeće se mere kao prema izdajnicima. naoružanja je bilo više: 93. To je u našu korist a protiv komunista..Isto onako kao što su na­ padali oni nas u leđa dok smo mi napadali ustaše i Nem- ce. jer je njihova borba lažna. Ništa ne sme izostati od ovog rada jer ako se svi dignemo komunista će nestati.771 puška. operativna vojska.

Za svako ne izvršenje naređenja kažnjavati najstožije. Novom Pazaru i Sjenici. — Potpukovnik Ostojić11 sa svim raspoloživim na­ oružanim snagama koje najhitnije prikupiti. Akcija protiv komunista otpočinje odmah po prijemu ovog naređenja. prema onim starešinama koji ovo naređenje ne izvrše. Komunisti su prikupili jače snage u Sandžaku i sa­ da nadiru u jugozapadnu Srbiju u tri pravca i to: u prav­ cu Mučnja. Užicu. koji bi išli prema Užičkoj i Zlatiborskoj brigadi na Zla- tiboru. • 143 . Da ne bi došli u nepovoljan položaj. 11 Zaharije. Čačku. Dostavite susedima. mi se nalazimo u stavu nužne odbrane i saveznici nam ovaj stav odobravaju. Broj 493— 499 od 7. Ceo Zlatiborski korpus vršiće udare naročito boč­ no i sa leđa na komuniste koji bi išli preko Zlatibora na Užice. Ne- mačke i Bugarske trupe10 nalaze se u jačim garnizonima u Bajinoj Bašti. a da bi borbu protiv komunista uspešno sprovodili. brdska divizija i bugar- 24. novembra 1943. pešadijska divizija. Zapamtite. dejstvovaće četnički iz oblasti severno od Višegrada u pravcu juga duž desne obale Drine sve do Lima pa i preko njega. 10 U tom rejonu dejstvovala je nemačka 1. Račanska brigada prikupljena u oblasti Solotuša — Kaluđerske Bare dejstvovaće ofanzivno u pravcu Zla­ tibora. Izdajte letke sa potrebnom sadržinom da se narodu ukaže sva opasnost od komunista i potreba borbe za njihovo uništenje. Nemačke snage gone ko­ muniste iz Stare Crne Gore. zatim u pravcu Murtenice i Zlatibora. — NAREĐUJEM: 1. Kralje­ vu. Vardištu. Požegi. U vezi opšte direktive za mobilizaciju i jednovremenu borbu u celoj zemlji protiv komunista preduzeće se akcija ovih komunističkih snaga koje prodiru u Srbiju na sledeći način: Jasno se vidi da nemačke i bugarske snage prema gornjem rasporedu očekuju da se mi i komunisti zahva­ timo u koštac kako bi nas jedovremeno jedne i druge obuhvatili. potpomažući borbu udara u leđa komunistima.

Snage Keserovića. 25. Samo ta odbrana izvodiće se jedino napadima i to naročito noću i iz pozadine. kapetan Ninković17 sa svojim korpusom. \ 3. komandant Rudničkog korpusa. Naređujem najveću posluš­ nost u izvršenju naređenja majora Lukačevića. — Naređena je opšta mobilizacija u celoj zemlji svih raspoloživih oružanih snaga za borbu protiv komu­ nista koji su nas napali o čemu su i naši saveznici ube- đeni i moraju priznati naš stav nužne odbrane. i major Račić sa svojim korpusom. kapetan Vučković15 sa Ta- kovskom brigadom. ravnogorskog korpusa. obe dra­ ži gačevske brigade. br. ne smemo ubacivati više snaga zbog Nemaca i Bugara12 ali zato : potpukovnik Keserović13 sa svojim korpusom. Vučko- vića. 17 Dragiša. 15 Zvonimir Zvonko. Major Lukačević sa svim snagama vršiće udare u bok i pozadinu ■■ ■ ■• komunista koji nadiru u pravcu Mučnja i Murtenice. Rakovića. kapetan Raković14 sa svojim korpusom. Nin- kovića.r: među Ibra i Zapadne Morave. “ Dušan. komandant Rasinskog korpusa. kapetan Miloš Marković sa svo­ jim korpusom bez ariljske brigade. da . 2. i Račića na ovaj način biće spremne za nanoše­ nje presudnog udara komunistima ali na ovaj način biće sačuvane od obuhvata Nemaca i Bugara. komandant 2. Markovića. čak ni onda kad oni napadaju^ okupatorske gar- 12 Četnici i bugarske trupe su sarađivali u borbama protiv NOVJ. ariljsku brigadu i sve snage koje on ima iz Sandžaka i Crne Gore. poručnik Miloš Radosavljević sa svojim korpusom. Major Račić pored toga obezbediće Drinu i razviti što jaču akciju na rejonu ma- jevičnog korpusa. f ■ imaju prikupljene snage pozadi gore navedene linije da bi one na dati znak upale u prostoriju koja je obuhvaćena napred navedenom linijom i definitivno uni­ štile komunističke snage ako bi one prodrle u oblast iz- •B. Miloša Radosavljevića. 13 Dragutin. 14 Predrag. ' Vidi dok. — Ne ustručavati se od napada komunistima u i leđa. major Smiljanić16 sa svojim korpusom. Smiljanića. Pod neposrednu komandu V oje Lukačevića kao mog •delegata stavljam privremeno Javorski korpus. U prostoriju koja je obuhvaćena linijom: Bajina Bašta — Užice — Požega — Kraljevo — Novi Pazar — Sjenica. Javor— Golija i južno Dragačevo neka mu posluže kao sigurna uporišta za sve ofanzivne manevre. I1Ì44 .

209 i 219. Prema onima koji se ne odazovu preduzeti najstroži je mere prekih sudova. 146). — Borba je za biti ili ne biti. 493— 499 pisane su na mašini. 10 Zbornik. Izbegavati posedanje položaja i svaku odbranu položaja. Vršiti masovno prikupljanje i masovne noćne udare. 4. Isto tako izdao sam direktive za rad protiv komunista koji upadaju iz Sandžaka u Sr­ biju i to ovim putem. 22 Odonosi se na Muslimansku miliciju. — Na rad i energično izvršenje ovoga naređenja od strane svih starešina obratiti najveću pažnju. 5. 32. oktobra 1943. tom X I V . Zdravinju. Bu­ gari i Nemci nediraju naše delove ali biti jako obazriv. 21Radi se o napadu delova Rasinskog četničkog korpusa na Ra- sinski NOP odred. 19ì 20 Vidi dok. Bugara ima do­ sta u Užicu i još pridolaze. kao što su oni nas napali u leđa dok smo mi napadali Nemce i Ustaše. — Naređena mobilizacija ima se sprovesti po svaku cenu. Kuka­ vice odmah smenjivati privremeno i mene odmah iz- veštavati. Cvetiću i Kondoru. Izdao sam sva potrebna na­ ređenja za opšti ustanak protiv komunista. Sa svoje strane pre- duzmite sve prema izdatim direktivama. 208— 222. Napad je izvršen 28/29. dok. 18Depeše br. Mislim da ste ih već dobili ovim putem. Sudbina Srbije i srpskoga naroda je u rukama nas starešina. Narod će slušati ako starešine valjaju i ako su hrabre. 3 145 . 8. U oblasti Toplice i Jastrepca uspešno uništavamo komu­ niste. u s.18 529 Piniram: Primili smo vaše depeše19 br. — Masovna prikupljanja obezbediti daljnim iz­ viđanjem i obaveštajnom službom. nizone da bi ih sprečili da dođu do oružja. posle čega je Rasinski odred bio prinuđen da se povuče za Toplicu (tom I. Nedo­ staju depeše20 br. — Prema komunističkim simpatizerima biti ne­ milosrdan. Razviti što jaču obaveštajnu službu prema svim neprijateljima. Obavestiti susede. Na izvršenje. Voja Lukačević ovo naređenje da saopšti Milošu Markoviću. br. 6. Borba je trajala 32 časa.21 Hvatajte vezu sa Turcima22 i saobražavajte rad prema situaciji. br. k n j. Dao sam vam podatke o opštoj situaciji i konferenciji u Moskvi. knj. 7. 5. Računa se do 1 divizije. ćirilicom.

. sleđeći broj britanskog osoblja: u Šta­ bu majora Đurića 7 oficira. Sef britanske vojne misije kod 2 . 5. 6 / 1 — 6 . u Štabu Niškog korpusa na Suvoj planini 3. ne samo protivu vrhovne komande. 27 Reč je o četiri aviona »Liberatora« koje je predsednik SAD Ruz- velt 7. 30 novembra 1943. Zbog napada komunista iz Sandžaka ■-tf u pravcu Srbije prinuđeni smo da svu pažnju obratimo sada na komunističku opasnost i zato da se tačno po- stupi po mojim naređenjima u pogledu propagande pro­ tivu komunista. aprila 1943. u nekim četničkim dokumentima Vade ili Vajd) i jugoslovenski podoficir Danilo Belić (AVII. godine 2. kosovskog korpusa (komandant Živojin Žika Marković) bio je britanski kapetan Džordž Mor (More. 110. k. Tada su se spustili britanski kapetan Robert Vejd (Wade. pomoću padobrana spustio na Kopaonik. kosovski korpus je od Britanaca pri­ mio putem avio-pošiljki: 128 pušaka. oktobra 1943. . kod Vardarskog korpusa na Skopskoj Crnoj gori 3. nude nam neku sigurnost a nalaze nam se za leđima.25 Naro­ čito ovo čine putem pošiljaka avionskih. 18/1 : knjiga poslatih de­ peša komandanta Rasinskog korpusa). k. kao i u pogledu naređenja da se jedno- vrem eno preduzme akcija protiv komunista u celoj 25 Radoslav Đurić. u Topličkom korpusu 3 i u 2. kapetan. komandant tzv. br. 28 Depeša je pisana na mašini. Ča. 24 Odnosi se na ljudstvo britanskih vojnih misija u četničkim šta­ bovima. nego i protivu nižih komanda kao što je Vaša. Ča. Kosovo i Makedonija) — komanda br.na ličnost (persi): Imam izvesnih podataka na osnovi kojih sumnjam. reg.576 HE — HE23. Uskoro ćemo dobiti materijal pu- v tem Naših tvrđava. k. br. 29 Mihailo Stojadinović. da nam na- nesu pojedine udare. ćirilicom. Južne Srbije (južni deo SR Srbije. k. 43 automata i 500 kg eksploziva (AVII. Avioni su bili u sastavu vazduhoplovnih snaga SAD na Srednjem istoku (AVII. a u nekim dokumentima Mo). Ča. depeše 11499— 11500: knjiga prim­ ljenih depeša u štabu Vrhovne komande). 146 . 26 Do novembra 1943. komandant radio-tehničke grupe Vrhovne komande. kosovskom korpusu 2 oficira (AVII. dodelio Draži Mihailoviću. br. br. reg. Englezi u ovom slučaju pokušavaju.28 577 Piniram i Vražija:29 Nemci su postali vrlo ljubazni. Mor se 20.26 Oni će na ovaj način preduzeti akciju da eventualno odvoje koga od naših komandanata. Obećavaju neke blagonaklone postupke a mi se odavno poznajemo. reg. 278.27 te ćemo im se lepo zahvaliti na dosadašnjim uslugama. 276. 7/1. 25 U Štabu majora Đurića (komanda 110) i u njemu potčinjenim šta­ bovima bio je. u Južnomoravskom korpusu na Kukavici 3. reg. Preduzmite da ovo proverite pa me izve- stite. 45/4). 279. da su Englezi24 stavili suviše pod svoj uticaj komandanta drugog kosovskog korpusa Markovića. major. Nedozvolite da ni jedan naš komandant padne u grešku da im poveruje. Ča.

pa se 27. Uništavajte sve. Nije mogao da se prebaci pomoću četničkih kanala. 34Jevrem Simić Drška. spustivši se padobranom na planinu Čemerno 23. 654 Kiril. Produžite rad na definitivnom čišćenju komunista. 36Albert Sajc.35 Fedro: Američki pukovnik Seijc ponavljam Sajc.32 Leonardo.X I -43. br. Pre. 30. 1 2 . 35Predrag Đoković. k. 33Nikola Kalabić. Pre- . Zbog toga sve pogodnosti koje nam ostali neprijatelji nu­ de vesto i tajno iskoristiti držeći se toga da neprijate­ lja imamo mnogo i da ih ne možemo sve od jedared tući. napomenu br. 296. decembra u Negbini (kod Nove Varoši) prijavio Štabu 2.37 britanski p. Krajnje je vreme da sa tim gadovima raščistimo. k. Radulovića. proleterske divizije NOVJ (AVII.43 g. arhiva emigrantske vlade.\ njihove simpatizere i jatake bez milosti. Zbog toga svu pažnju moramo obratiti na uništenje komunista. korpusa NOVJ).33 Stipe. kapetan. komandant Kolubarskog korpusa. s grupom britanskih oficira ođleteo je sa aero­ droma kod Berana za Bari. Zbog toga smo naredili i iz- menu šifara za raspise i radio službe. u Italiju. arhiv NOR-a. Filipoviću uputite- preko Rakovića.X I . Krajem marta 1944.34 Feliks. g. pukov- 30Dragutin Keserović. 32Milorad Lapčević.30 Izvešten sam za p.31 Cvetić ga već 4 dana goni po Goliji. Pomoću pado- . Već 29. pukovnik. 3/29—2: knjiga poslatih depeša Štaba 2. Ras-Rasa. marta 1944.36 američki kapetan Mensfild. br. septembra 1943. 4. 20/5). Oni ne smeju postojati u Srbiji. reg. major Živan Knežević uputio je tele­ gram Božidaru Puriću u kojem navodi da je Sajc u Vašingtonu podneo referat o četnicima (Arhiv VII. Sajc je odlučio da se prebaci u Italiju radi podnošenja izveštaja. Pošto je do prve polovine decembra završeno inspekcijsko putovanje radi obilaska četničkih jedinica. por. zemlji a u isto vreme da se preduzme akcija protivu komunista iz Sandžaka koji hoće u Srbiju. Kad ne budu imali simpatizere neće moći ni da postoje. 1 3 .Vidi dok. 31. 394. 635 Orel. reg. Došao je zajedno s britanskim generalom Armstron- gom. vojni izaslanik kraljevske vlade u Vašingtonu. 37 Valter Mensfild (Walter Mansfield) prvi je zvanićni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država kod Draže Mihailovića.

o d a k le je n o ć u 14/15. 655 Pre-Pre: Potrebno je da britanski general39 dođe kod vas tek pošto vaš teren prođe američki pukovnik Sajc. p o m o ć u če tn ič k ih k a n a la . a prema p. Amerikanace dočekajte što bolje možete. 38 B o r is la v B o ra . Amerikancima i Englezima ništa ne govo- ! riti o borbama sa komunistima. 16 . 2354). s tig a o n a m o r sk u o b a lu k o d s e la C ilip i. 41 B o r iv o je B o r a M it r a n o v ić . paljevine. 750 Za Sto-Sto: Ništa me ne čudi što su crveni zau­ zeli sva ona mesta po vašoj depeši 818. otišli m a jo r i P e ta r B a ć o v ić i V o jis l a v L u k a č e v ić (V id i d o k . p s e u d o n im L o la (L o -L a ). N a la z io se u č e t n ič k o j V r h o v n o j k o ­ m a n d i. U to k u d e c e m b r a 1943. Mi smo direktno poslali Hugu41 i Piju42 naša naređenja. » Todoroviću. k a p e ta n . Dobio sam «izveštaj da se ljudstvo pribojske i višegradske brigade . m o t o r n im č a m c e m p r e b a č e n u Ita liju . Izađite Amerikancima u svemu na susret. b liz u C a vta ta . Zato izmišljajte sve moguće razloge da britanski gene­ ral dođe tek posle američkog pukovnika. d e le g a t V r h o v n e k o m a n d e za z a p a d n u B osn u . jer ih nije niko ni branio. odlično bori sada u komunističkim redovima što je do­ kaz da je nas staresinski kadar IšpocTivake kritike. 40 P o m e n u tu d e p e š u R e d a k c ija n ije p ron a šla . na kojima uneti mnogo živosti. k a p e ta n . a v g u s ta 1943. Todorović38 i usmeno će vas obavestiti o svemu. 84. p r ik u p io je p o d a tk e o sa sta v u i o r g a n iz a ­ c ij i če tn ik a D ra ž e M ih a ilo v ić a i 25 d e c e m b r a k r e n u o iz S r e d n je R e k e i p r e k o H e r c e g o v in e . fe b r u a r a 1944.XI . n a s lu ž b i u K o m a n d i z a p a d n e B o s n e . ali ne b r a n a se s p u s tio 18. p o r e d osta lih . d e p e š u br.40 Na Dikavu je došla komunistička trojka i i zaštitila izvlačenje naših magacina sa Zlijeba. ali i ozbiljnost. Sve de­ peše koje dobijete pod oznakom Lola predavaćete kap. n a p u s tio je z e m lju 14/15 fe b r u a r a 1944. S n jim su. 42 M a n o jlo P e jić . b r . zvanom Marku biti veoma nepoverljiv. z a je d n o sa M e n s fild o m . Razlozi su: okupator. pukovniku Hadsonu. nik Hadson i naš kapetan Bora Todorović obići će vaše korpuse. .43. Or- ganizujte noćne skupove i sela i propagandne sedeljke.g. To sakriti. Kap. Pred njim su četnici krili da zajedno s okupatorima vode borbu protiv NOVJ. represalije i sve moguće ostalo. 39 Armstrong.

Ja nemam reci da osudim rad ovakvih starešina. a kada je trebao da se stvarno bori on je postao defetista i raspustio svoje snage. a ne samo da iščekuju pomoć sa strane. u d a r ­ n e g ru p e b a ta ljo n a . 47 A le k s a . k n j. znamo da li su ih primili. B a ta ljo n je b io u o k r u ž e n ju i u z v e lik e n a p o r e se p r o b io n a Pl. o propagandi radio Londo­ na. Kapetan Đorđević48 je primer starešine koji vodi grupu za svoju ličnu zaštitu a iz borbe beži svuda. major. 19. o njihovoj snazi. m a jo r . tako da pretstavljaju ozbiljnu opasnost za krajeve u kojima se nalaze i zato ih treba odmah uputiti u ak­ 43 Petar Baćović. Sem Celonje49 i njegovih ljudi izgleda mi da su svi ostali od­ redi nesposobni. Odmah prikupite odrede i dejstvujte jednovremeno pre­ ko Drine u srez srebrenički i u pravcu Višegrada. * R a jk o . kom an dan t R o m a n ijs k o g korp usa. h e r c e g o v a č k e N O U b r ig a d e u s. Sto se tiče Ištvana43 on je i suviše zauzet borbom u Hercego­ vini. 45 M ilo r a d M o m č ilo v ić . č e t n ic i su o d b a č e n i p r e m a B ile ć i (to m IV . čak je i ne prima. D va d esetog n ovem bra 1943. Redovna je pojava da u teškim momen­ tima on izvesti da mu se sve raspalo i on ostao sam. Kao komandant korpusa nije u stanju da prikupi ni de­ set ljudi uza se. k o m a n d a n t D r in s k o g k orp u sa . k a p e ta n I k la se. b a ta ljo n 10. dok. Kriju se iza leđa drugih snaga i šire defetizam u račanskom srezu govoreći o velikoj jačini komunista. 141).44 a prema Kalinoviku i Foči treba da se uputi Pa- šali. jer se ovaj rad graniči sa izdajstvom. k o m a n d a n t b a t a ljo n a u b rig a d i » B o s n a « . a li je u b o r b i iz g in u lo o k o 40 b o r a c a . k o m a n d a n t V iš e g ra d s k e b r ig a d e D r in s k o g k o r ­ pusa. komandant operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Slučaj Vasilje- vića46 pokazuje nam da je u momentu kada je svaki čovek bio najpotrebniji svoje ljude raspuštao kućama i sakrivao oružje. 149 . br. a pre toga Vasiljević je direktno na­ ređivao klanje Muslimana određujući odeljenja za klanje i paljenje i time nam naneo velike štete u našoj unu­ trašnjoj politici. 44 V e r o v a t n o je r e č o n a p a d u L ju b in js k e i B ile ć k e b r ig a d e n a 5. p o s t a v lje n za k o m a n d a n ta Srebreničke b r ig a d e D r in s k o g k orp u sa . S itn icu . Sa takvim starešinama vi nećete postići ništa. n o v e m ­ bra 1943. P r o tiv n a p a d o m 3. k a p e ta n .45 Svaka pokrajina treba da pokaže volju za borbu. Pored toga Drašković47 ne raspo­ laže ni sa kakvom obaveštajnom i izviđačkom službom. 46 D ra giša . Tražite potvrdu od Huga i Pija za koja se interesujete da li su ih primili. 48 N en ad . G . D o lin a m a 1 5/16.

Najbolje da ostane podela kao i dosada. jer bi izazvalo potrese. n o v e m b r a 1943. p o s m a tr a li g e n e ra l M ir o s la v T r ifu n o v ić . reg. N a p a d su. k n j. Primio sam vaš iz­ veštaj broj 82350 i mislim da nije vreme sada da se Oz- ren i Trebava spajaju u jedan korpus. k . b r. Pored toga ako preti opasnost da se i ovi poslednji razbegnu kuća­ ma pustite ih neka se razbegnu. Kod Đujića51 situacija je odlična. g e n e ra l A r m s tr o n g i p u k o v n ik S a jc (A V I I . Preduzmite sve što možete na ozdravljenju istočne Bosne koristivši one ljude koji stvarno vrede. Vedro posma- tra situaciju u kojoj se nalazi. Zlatiborski korpus nije u stanju da im garantu je ishranu tamo gde hrane nema a naročito za one koji neće da se biju. da bismo oružje dali sigurnom ljudstvu. N a p a d je p r ip r e m a n više d a n a . Potrebno je da se naše sta- Ì rešine što više zalažu u borbi i da što više manevruju. a c ilj n je g o v o g iz v o đ e n ja b io je d a se a m e r ič k im i b rita n s k im v o j ­ n im m is ija m a p r ik a ž e k a k o se če tn ic i t o b o ž e b o r e p r o tiv o k u p a to r a i n je g o v ih slugu. 162. 53). 50 R e d a k c ija ta j izv e šta j n ije p ron a šla . 150 . p o r e d o s ta lih . 21. kom an dan t D in a r sk e če tn ič k e d iv iz ije . Ca. ra z b ile d e lo v e č e tn ik a D in a r sk e č e t n ič k e d iv iz ije i z a u z e le V r lik u i o k o ln a s e la (tom V . U ovome ima mnogo tačnih zapažanja i zato je na nama da izaberemo samo hrabre starešine i da im damo iz svih štabova uputstva za vođenje borbe. 52 J e d in ic e 19. 51 M o m č ilo . Pašali izgleda da radi dobro. Neophodna je potreba da se stvore stalni odredi o kojima smo razgovarali toliko. d ok . i preko Tare u pravcu Višegrada. i jer je britanski đeneral dobio u ver en je za celu vojsku i od onog što je video kod Višegrada. sv ešten ik . 53 R e č je o je d n o m d e m o n s tr a tiv n o m n a p a d u če tn ik a n a n e m a č k o - -u s ta š k i g a rn iz o n u V iš e g ra d u 5.52 Održao se u komunističkom moru i može da posluži za primer svim našim jedinicama i velikim i malim. d e le g a t D ra ž e M ih a ilo v ič a za S rb iju . Bosance odmah uputite u akciju da bi opravdali ishranu koju traže. a do ostva­ renja istih nije došlo.53 On smatra da su naše jedinice vrlo rđavo vođene i da uopšte ne znaju vojnu veštinu. ciju i to u dva pravca i to preko Drine u srez srebrenički. nasuprot komunistima koji su odlično vođeni. a on je u najtežoj situ­ aciji. o k to b r a 1943. 4 0 /3 i 4 2 /3 ). b r. d iv iz ije N O V J su 8. Ovih dana potukao je devetnaestu komunističku diviziju do nogu i došao do oružja i municije. Celonja bi mogao da formira jednu leteću brigadu od beskućnika gotovih za sve za­ datke.

Ako tražite disciplinu od naroda neka vojska u tome prednjači. Narod se buni i preti. b r. 55 B o r iv o je . Nacionalnoj službi preporučiti da uvek stupa u vezu sa našim odredima pa im se neće ništa desiti a dokle god ne stupe u vezu sa nama smatraju se neprija­ teljskim odredima. Ciča je naredio da se ovo stanje popravi i to što pre. Simić57 koga ste Vi teško optužili jer se on bori i protiv Nemaca58 i protiv komunista. b io je k o m a n d a n t P o ž e š k e b r i ­ gade. Izveštaj je od 20 oktobra. duplo šifrovanje. D o m a rta 1943. 16. 1 9 .X I -43. U pogledu čišćenja cele oblasti od Rudnika na sever već postoji moje naređenje i kojim rukuje puk. 826 Stambol: Dobio sam tačan izveštaj da je k-dt I požeške brigade ušao sa jačom grupom i većim brojem automat­ skog oružja u Požegu.54 Mobilizacija koju sprovode četnici sada nailazi na slab odziv. 56 A le k s a n d a r Saša M ih a ilo v ić . 17 . k a p e ta n . 771 Stambol via Leon: Dobio sam ovakav izveštaj iz Pože­ škog kraja a mislim da se sve odnosi na Topalovića. Sa izvesnim vodećim ljudima ovog kraja narod neće više da sarađuje jer su ostali nedisciplinovani i narod ih je sit posle Manića. 15 i 38. 58 S im ić je s N e m c im a s k lo p io s p o ra z u m o z a je d n ič k o j b o r b i p r o ­ tiv N O V J . 12.55 Četnici se opijaju. k o m a n d a n t B e o g ra d a . Kraj saopštenja. a za tim je o tiša o u ju ž n u S rb iju .X I -43. Sa ovom ste optužbom teško naseli. Izvestite da li je ovo istina i šta ste pre- duzeli. k a p eta n . kom an dan t P ožeške b r ig a d e P ožeškog k or­ pusa. 57 V id i d o k . 151 . Svaki četnik sma­ tra da ima pravo da tuče seljake. Bratimljenje i kafansko raspolo­ ženje došlo je do punog izražaja. V id i d o k . Ovakve radnje ne smete dozvoliti ni po kakvu cenu jer bi to strahovito škodilo pred saveznicima i na- 54 D ra g o m ir. kockaju i bludniče. 50. Ako je ovo istina da se ovi delovi odmah povuku a komandant brigade da se stavi pod sud. Zapamtite za svagda. b r. o b ja š n je n je b r.56 Od kuda Vam palo napamet da novu šifru upo- trebite šifrujući jedan put. 784 Vili.

šim interesima i ugledu na j$trani. Simićem dajem tajni broj sledeći: 7938. • . Iz­ vestite me o njihovom dosadašnjem štetnom radu u ko­ liko ih poznajete i dajte mi njihova tačna imena. Ovo b i bila naša najveća sramota.kapetan Neško Nedić Dem-Dem. m a jo r . .43. Rad na poslatoj dužini 75 metara. Dob. znak SŽZ. Sta­ nica Kalabića služiće kao odvojeni centar veze za sao­ braćaj po ovoj šifri sa puk. 152 . Simićem. kom andant P o s a v s k o -k o lu b a r s k e g r u p e k o rp u s a . Lazović pozivni znak KMR. Kalabić Ram- Ram. Redovno vreme rada. Simić Drn-Drn. Za međusobnu šifru sa puk. znak VNR. 61 Z iv a n Ž ik a L a z o v ić. Međusobno imaćete samo za ovu šifru slede- ća imena: Puk. 895 Nav-Nav:62 Šaljite nam što više vesti o komunističkim izjavama protiv Engleza ukoliko takvih stvarno ima. Duplo šifrovanje. Pozivni znak Kalabića GCD ponavljam GCD. 59 V la d im ir K o m a r č e v ić . 2 0 . Pu­ kovnik Jevrem Simić objediniće akciju protiv komuni­ sta u oblasti južno od Beograda. Izvestite hitno je li ovo istina i ko je ovo činio. korpusa britanski oficiri uklone i zamene drugima. Saša Mihailović poz. 60 S e r a fim N e g o tin a c. Negotinac poz. 881 H e-H e: Nameran sam da tražim da se iz drugog kosov. Neško Nedić poz. 861 Dum-Dum. Ras-Rasa. upotreba četvorocifrenih brojeva koja Vam ' je poznata. Zika Lazović Z ov-Z ov. m a jo r . Gde god osetite da pojedinci od njih i suviše vršljaju da bih ja mogao ulagati proteste ne od Vaše strane već od m o­ jih specijalnih organa sa terena koje ću izmisliti.61 Stipe. Saša Mihailović Ham-Ham. Negotinac Gem-Gem. znak LOS. “ P e ta r B a ć o v ić . Poslati sigurne ljude i žene da izvide ko je to od četnika učinio i ko je njihov stare- : . 827 Svare: Do nas došao glas da su neki četnici sišli u Po­ žegu i bratimili se sa Bugarima.X I .59 Seged.60 Vili. šina.

“ M ilo š R a d o jlo v ić . 64 I lije v S im e o n S in iš a O c o k o ljić . Nikakva podmetanja naši ljudi nisu vr- šili već Englezi i čuvajte ih se dobro i nikakve pregovore / nemojte voditi.i nata. Lašića.43. Naređujem svima kako u Srbiji tako i u ostalim našim pokrajinama da koriste ovu situaciju komunista i da ih unište u svim pokrajina­ ma do poslednjeg.M . k o m a n d a n t M la v s k o g korp usa. već da vršite organizaciju Ba. 918 D o-D o:6i Englezi su se stalno interesovali za vas i tvrdili kako ste im obećali rušenje pruge u dolini Morave i stai. Odgovorio sam Englezima da vi za sad nemate pod ko.! mandom nikakve trupe. Sa ovim snagama uzalud pokušavaju da prodru u Srbiju.43. Pavlovića. Kuririma iz Crne Gore poručite da ja imam svoga dele­ gata u Crnoj Gori i on se nalazi u Kucima kod ppuk. M N a v e d e n e d e p e š e R e d a k c ija n ije p ron a šla . Ostanite tamo i ne­ mojte dolaziti. a čuvajte se Engleza. 65 D ra g o s la v .X I . Veza vaš 85— 95. Ostanite na svome mestu i dalje radite. 2 2 . d e le g a t V r h o v n e k o m a n d e za is to č n u S rb iju . U pogledu rada sa Englezima sve sam preneo na puk.\ no traže da im ja taj predlog odobrim. On mora odr­ žavati veze preko Vas. Priboju i Višegradu. m a jo r . 907 Raspis svima: Komunisti su grupisali jače snage u San­ džaku. k o m a n d a n t M la v s k o -s m e d e r e v s k e g ru p e k orp usa.X I . Komunisti su ispraznili druge terene na kojim su se nalazili te je ovo zgodna prilika da u svim oblastima dođemo do punog izražaja i potpuno sve ostale pokrajine kao u Srbiji stavimo pod svoju vlast. Oni su obični trgovci za kupovinu ljudske krvi i to za jeftinu cenu. m a jo r . Pre- duzmite sve što je potrebno i izveštavajte o svim važnim preduzećima u ovom pogledu i što ste uspeli. Nemojte im uopšte verovati u njihove doture materijala. Ime mu je major Savo Vukadinović. 153 . Prema tome se upravljajte. 2 1 .65 Narediću Ilievu66 za Vojvoda-1 ne.

“ C a rls. Č e tn ici su g a u h v a titi i lik v id ir a li. nema traka truka. inače ni mi nećemo održati reč u pogledu akcije. U svakom slučaju Vi ili Babović dobićete potrebne instrukcije. v e r o v a t n o k r a je m 1943. » j e r K a ir o z n a za m o b iliz a c iju p r o t iv p a r tiz a n a « (A V II .X I -43. A kad budemo rešili da ga najzad povedemo j kod Vas onda ćete doći lično da ga primite. k a o i 1. Mi taj čir ne možemo trpeti na našem telu a najmanje u Srbiji. Prema ovome ako nam ne pošalju avione nećemo rušiti objekte. iz v e s t io je M ih a ilo v ić a d a m u je š e f b rita n s k e m is ije u n je g o v o m šta b u s a o p š tio d a je b io p r e d v iđ e n d o tu r o p r e m e u s e d a m a v io n a . 991 H e-H e: Na Solunu je postojala grčka izreka: Nema pari. br. 2 4 . Veza vaš br. r a v n o g o r s k o g k o rp u s a . 67 O d n o s i se n a b r ita n s k o g k a p e ta n a M a jn a r đ a . onako kako smo već utvrdili. reg. b r i ­ ta n sk i k a p e ta n .68 U pogledu ko­ munista nastavite akciju do potpunog njihovog uništenja. U s tv a ri B r a n k o R a d o je v ić . U je s e n 1943. p r e b e g a o je p a rtiz a n im a n a J a s tre p cu . Možete ovu istu izreku kazati njima u lice. a li d a je to o b u s t a v lje n o . n o v e m b r a 1943. k a n a d sk i d r ž a v lja n in .955 P re-P re: Zeleo bih da Perinog67 šefa primite pošto prođe Vaš teren pukovnik Amerikanac. Č e tn ici su g a z v a li čik a P e r a . Zato će te ga Vi lično kao kufer voditi jer je to bezobrazan tip koga treba da vodi majstor kao Vi. Ako Vi nemožete u tom cilju da dođete onda neka dođe Babović.000 fu n ti ste rlin g a . 362 o d 21. čla n a b rita n s k e v o j n e m i s ije u Š ta b u 2. 276: d e p e š e p r im lje n e u V r h o v ­ n o j k o m a n d i). Englezi su se saglasili sa nama šta da za predviđenu našu akciju imaju da dadu avione po­ navljam avione sa materijalom i opremom. Pazite dobro da li vaš šef misije održava vezu j sa Robertsonom. k. Prema ovome skrenite im pažnju da t održavaju reč. 362. ■. . dripac ne zaslužuje nikakvu pratnju. Sto se tiče komunista mi smo u stavu nužne od­ brane na celoj teritoriji Jugoslavije. 7 /1 . jer taj . 68 R a d o s la v Đ u r ić (H e -H e ) d e p e š o m b r . N je g o v š e f b io j e g e n e ra l A rm s tro n g . Izmišljajte stotinu raz­ loga naravno opravdanih da se dolazak Perinog šefa \ odgodi. i to je opravdanje za akciju protiv njih.69 Robertsona ako uhvatite odmah ga li­ kvidirajte. čla n v o jn e m is ije .

Kalabićev korpus. Č e tn ič k i n a p a d j e o d b ije n (to m I. U pogledu uništavanja komunista na reonu aval- skog korpusa izdato je naređenje puk. 7 /1 . K o s m a js k i. 276. k. 143.1 Đ u jić je . reg. Sirnicu i puk. re g . . 109. 9/2). 73 M o m č ilo Đ u jić . 155 . Ca. b r.72 Dostavljajte stalno izveštaje pismeno i radio putem. B io je u h a p še n o d č e t n ik a p o d k o m a n d o m g e n e ra la B la ž a Đ u k a n o - vića . s u k o b ila se s č e t n ic im a P o ž e š k e i C r n o g o r ­ sk e b rig a d e P o ž e š k o g k o rp u s a .70 2 5. I m a o je i p s e u d o n im D a l-D a l. K o lu b a rs k i. k a p e ta n . b r. 7/1. Č a. 72 Na T o m e tin o m p o lju (k o d K o s je r ić a ) 1. 5. p o s la o M ih a ilo v ić u n iz d e p e ša u k o jim a izn o s i p o d a tk e o k o n c e n t r a c iji n e m a č k ih sn a g a u D a l­ m a c iji i p r e d la ž e o b je k t e k o je b i s a v e z n ičk e v a z d u h o p lo v n e sn a g e tr e b a lo d a b o m b a r d u ju (A V I I .43. Ča. k o m a n d a n t C r n o g o r s k e b r ig a d e P o ž e š ­ k o g k orp u sa . avalski. 20. na m a ršu za is to č n u B osn u . d e p e š a 11025— 11027). n o v e m b r a 1943. kosmajski i druge snage. Naredili smo svima susedima da pripreme napade na njih. p a je tim p o v o d o m 14. reg. Ča. Ova grupa komu­ nista mora biti uništena. b r.X I -43.X I . d e p e š a 11103 o d S v a rc a ). 27 . u p u t io p is m o M ih a ilo v ić u u k o je m iz n o s i n a p o r e C r v e n e a r m ije i s a v e z n ič k ih s n a g a u b o r b i p r o tiv sila O so v in e . Vi umesto što vodite neke razgovore sa Englezima koji sada idu ka vama. Komuniste gonite u stopu. 276. n o v e m b r a 1942. a za Đ u k a n o v ić a k a ž e d a je » ita lija n s k i š p iju n i cr n o g o r s k i k v is lin g « (A V I I . Naređeno valjevskom korpusu da i on krene svoje snage. k . br. R u d n ičk i. reg. 276. 71 B o r a R a jk o v ić . 2 4 . 7 /1 ).X I -43. dok. učinite sve da ova akcija bude potpo­ mognuta trupama po Vašoj depeši br. k n j. 108 o d 22.74 O svima Vašim predlozima dostavljamo najhitnije R o b e r ts o n je d o š a o u štab D ra že M ih a ilo v ić a u C r n o j G o r i u le t o 1942. 4 Do-Do. k. 429— 446. A V I I . Simić za ovaj rad ima da upotrebi korpus Zike Lazo- vića. 70 R a d o jlo v ić je d e p e š o m b r . u d r u g o j p o lo v in i n o v e m b r a 1943. iz v e s tio M i­ h a ilo v ića d a S m e d e r e v s k i k o rp u s v o d i s v a k o d n e v n o b o r b e p r o tiv N O V J . 88 iVar-Nar:73 Primljene su sve Vaše depeše od br. M la v s k i i d r u g i k o rp u s i (A V II. b r. P r e d lo ž io je d a se u te b o r b e u k lju č e A v a ls k i. k. š u m a đ ijs k a N O b rig a d a . 7. 37 Svare:11 Primljen Vaš izveštaj o borbi vođenoj 24/25 no­ vembra.

N je g o v k u r ir d a n a s j e s ti­ g a o k o d m e n e u D in a ru .215 od N ar Nar. a d o t le V a m a p r e n o s im n je g o v iz v e š ta j u iz v o d u i č e k a m V a š o d g o v o r . o č e m u k a ž e : » B r . n a v o d n o . B r. 75 R e č je o č e t n ič k im o fic ir im a k o ji su p o s le k a p it u la c ije Ita lije . k a d sa m ih p o n o v o v r a t io n a p o s a o . U o v a k v o j s itu a c iji n ije im b ilo m o g u ć e d r u g o ja č ije . p o b e g li. B r. N je m u sa m n a r e d io d a n a jh it n ije d o đ e k o d m e n e u štab. S a d a se lju d i p r ik u p lja ju .75 Major Kapetanović76 neka postupi saobraz- U d e p e š a m a b r. B r. b r. g d e jo š p o s t o je n e k e fo r m a c ije h rv a ts k ih p a rtiza n a . Ž a lo s n o i v iš e n e g o ža lo s n o . B r. G a c k a i o b la s t K a p e le . d o k se n e k e d r ž e p r ik riv e n e . N a s t a v a k . 4 4 2 . N a p o m in je m . 11214 od N a r Nar. izveštaje za Kairo. N a s ta v a k — p o tp u n o n a o r u ž a n je i o p r e m u p o d je d n im u s lo v o m . 76 i 77. K o r d u n i G o r s k i k o ta r — p r im . P r e d u z im a m s v e š to m og u . B r. reg. B r. d a su o fic ir i k o ji su d o š li k o d m e n e o v a m o . 276. b r . N aša s tv a r n a b iv š e m p o d r u č ju B je la jč e v o m (L ik a . 76 M io d ra g . Sa k r a tk im iz v e š t a je m u k o je m m e m o li d a p r e d u z m e m b r ig u i n a d g o r n jo m L ik o m i d a v a s z a ­ m o li. Izveštaji o neprijateljskim po­ kretima odlični. p o b e g li n a v o d n o z a S r b iju p r e k o B a n ja L u k e . p o p r a v lja se. k o ji je k a s n ije iz g o re o .218 od N a r Nar. A li e t o s a d a iz m a k o š e « (A V I I . 444.. k . . o č e m u sa m V a m p o d n e o iz v e š ta j. 11216 od N ar N ar. 446 o d 22 X I — N a sta va k .) p o b e g a o u I ta liju . .). Đ u jić iz v e š ta v a M i- h a ilo v ić a o to m e k a k o je . d a ć e m i n a k n a d n o d o s ta v iti. k o ji ra s p o la žu m o t o r iz o v a n im k o lo n a m a . J e d in i k o ji je o s ta o o d v iš ih o fic ir a i o d r ž a o se u M e d k u o s lo n c e m n a d o m o ­ b r a n e u G o s p ić u . 445. V id i d ok . N a še m a n je g ru p e b o r a c a n a p u š te n ih o d o fic ir a u g o r n je m d elu L ik e . Z a tim . p r ib ir a ju i da b i s e b e i n a r o d sp a sili. N a sta va k . 11. p o š to jo š im a d a p r o v e r i n e k e p o d a tk e . B r. d o k a ta s tr o fe je d o š lo ra d i tog a . B r. u b o r b a m a p r o ­ tiv N O V J iz g u b ili s v o je je d in ic e i b ili p r in u đ e n i d a n a p u s te L ik u i p r e k o D a lm a c ije o d u u č e t n ič k e je d in ic e u z a p a d n o j B o sn i. 11. d a m u o d o b r it e p r iv r e m e n o s a r a d n ju sa 11 (N e m cim a ). t o je m a jo r K a p e t a n o v ić . G o m ir je . 7/1). d a se u s m e n o o s v e m u d o ­ g o v o r im o . C a.. 11. o fic ir i iz g u b ili in ic ija t iv u iz s v o jih ru k u i p r i p a d u I ta lije ra z b e ž a li se. g o v o r i o p o k r e tim a n e m a č k ih tru p a u D a lm a c iji i s a o b r a ć a ju b r o d o v a n a J a d ra n sk o m m o r u . v e ć su se o s lo n ile n a 11 (N e m ce ).217 o d N a r N ar. š to su g. B r. 156 . N a sta va k . je d a n ž e le z n ič a r s ip a o b e n z in p o je d n o m ž e le z n ič k o m m o stu . N a sta ­ vak. je r da n e m a d r u g o g spa sa i izla z a n i za b o r c e n i za srp sk i n a r o d n a to m p o d ­ ru č ju . R e fe r a t o iz d a ji i b e g s tv u o fic ir a k a že . k a d su p o b e g li iz g o r n je L ik e . D a s a m r a n ije z n a o za n jih o v o k u k a v ič k o d r ž a n je u g o r n jo j L ic i b io b ih ih p o b io . Sramota je što su Bjelajčevi oficiri na­ pustili teren. o b o r b a ­ m a č e tn ik a p r o tiv je d in ic a N O V J i s ta n ju k o d če tn ik a n a p o d r u č ju L ik e p o s le k a p it u la c ije Ita lije . d a m u u G o s p ić u k o m a n d a n t 11 (N e m a čk i) n u d i za s v e lju d e k o lik o ih im a. d a ga n e n a p a d a i d a se b o r i p r o t iv c r ­ v e n ih . N a sta v a k . N a sta va k . te n k o v im a i a r tile r ijo m . k a d a je p o t p u k o v n ik S la v k o B je la ja c p o b e g a o u Ita liju . Vaše sabotaže su odlične i izvršioci zaslužuju svaku pohvalu. K a ž e . 443. N a p u s tili te r e n i p r e p u ­ s tili lju d e n jih o v o j su d b in i. o s la n ja ju se n a 11 (N e m ce ). red . p a je iz v e s n o v r e m e b io p r e k in u t ž e le z n ič k i s a o b r a ć a j. 429— 446 o d 22. š to j e B je la ja c (S la v k o — p r im . U g la v n o m . n o v e m b r a 1943. red .

d e c e m b r a 1943.ge stran e. 276. Č a. p o t p u k o v n ik J o ­ v a n o v ić iz v e š ta v a M ih a ilo v ić a d a se p r e d s ta v n ik Š ta b a T im o č k o g k o r ­ pu sa sa sta o u N is k o j B a n ji s a b u g a r s k im p u k o v n ik o m I v a n o v im .X I I . Očekujem nastavak. p o t p u k o v n ik . Ivanova našem čo- veku po Vašoj depeši 371 je potpuno u skladu sa našim 77 1 79 L ju b o m ir L ju b o J o v a n o v ić P a ta k . k. Z a tim . Neka odmah idu majoru Kapetanoviću koji je ostao u Lici i radi pod najtežim uslovima a narod traži starešine. p o r e d o s ta lo g . L ju b o J o v a n o v ić je 3. b r. p iš e : » O v a j sa sta n a k je v e o m a u sp eo. 7 /1 ). d e c e m b r a 1943.80 Odgovor puk. Z a tim . s dru. no situaciji i neka se što pre ojača da bi uskoro postao samostalan. n a č e ln i­ k o m Š ta b a k o r p u s a i d a j e s n jim r a z g o v a r a o » n a b a z i p is m a k o je ste (M ih a ilo v ić — p rim . reg.X I -43. 276.43. Po­ navljam najurite ga kao kučku i izvestite. br. 157 . 89 Hugo: Svi oficiri koji su došli sa Bjelajčevog terena čisti su begunci. A n ­ g e lo v je iz ja v io g o t o v o s t d a sa n a m a s a r a đ u je « (A r h iv V I I . 2 . reg.) u p u tili B o ris u B u m b a r e v u « . red . 8/1. 369— 371. 242 Mihovil:19 Dobili smo samo Vaše depeše od br. o d 1. To je posledica prosjačenja materijala. 78 E rih G r in v u d (G r e e n w o o d ). d e p e š a 11834). Narediću da se vrate svi jer se sada nalaze u Zap. 177 Long:17 Kod vas je tamo engleski major Grinvud78 sa telegrafistom. iz v e s t io M ih a ilo v ić a d a je 1. i b u g a r s k o g p o tp o r u č n ik a G e o r g ija A n g e lo v a . 80 U d e p e š a m a b r. Ča. n a v o d i d a se I v a n o v s lo ž io d a D ra ž a M ih a ilo v ić i B u g a r i ra d e za »-z a jed n ičk u stvar-«. k o m a n d a n t T im o č k o g k o rp u sa . Naređujem da Grin- vuda sa ćelom pratnjom najurite kao kučku po mom na­ ređenju jer je pošao na teren bez mog odobrenja. Neka Kapetanović čisti svoj kraj od komu­ nista i spašava svoj narod od ustaša kako god zna i ume. Bosni. je r » u v iđ a d a j e b o ljš e v iz a m z a je d n ič k a o p a s n o s t « ( A V II. 3 0 . 369— 371. Oni su svoj teren napustili. k . Ni­ je došao da vas pomogne u materijalu već da uništi naša sela za neku sitnu sabotažu. čla n b rita n s k e v o jn e m is ije k o d č e t­ n ik a u is to č n o j S rb iji.d e c e m b r a o d r ž a n sa sta n a k iz m e đ u k a p e ta n a M ilo s a v lje v ić a i s u d ije R a ja k o v ić a s je d n e .

't r n 158 . Ivanova kažite mu da je na nas ostavila najbolji utisak. kako bi smo se mi i Bugari što bolje povezali a tajno od Nemaca. Ivanovim naznačen u Vašim depešama 369— 374 daje nam osnove za uspo­ stavljanje još čvršće veze. 254 Nastavak — Izjava puk. Zato preko Vašeg poverenika tražite od generala Nikolova i pukovnika Ivanova šta oni konkretno predlažu obzirom na sadašnju situaciju i po­ trebu da Srbi i Bugari jednom rade zajednički na op- štem dobru. 3 . Poručite puk.43. Prema tome sa Ivanovim nastanite da uha- tite što čvršću vezu. Detaljne instrukcije dobićete od mene tek kad dobijemo nastavak Vaše depeše čiji je dosadašnji sadržaj vrlo interesantan i vrlo važan. mišljenjem.X I I . 253 Mihovil: Ceo tok razgovora sa puk. Ivanovu da sam ja lično najveći pri­ jatelj našeg zbliženja sa Bugarima i da su oni do sada pokazali dosta dobre volje samo je to ostalo na platon­ skim izjavama a sada je čas da pređemo na delo. Sada čekamo konkretne pred- ' loge.

d e c e m ­ bra. BR. B o s n e o d k o ­ m u n ista sa s v ih stra n a . b r. ako se želi uspeh. Po mome mišljenju samo ovako sveukupnim zalaganjem svih pokrajina. 3 U p ism u Z a h a r ija O s to jić a o d 4. d e c e m b r a D ra ži M ih a ilo v ić u g o ­ v o ri se d a je V o jis la v L u k a č e v ić p o z v a o O s to jić a d a z a je d n o sa P a v lo m Đ u rišiće m d o đ e na sa sta n a k u S titk o v o . 77. Crnoj Gori. k. U p is m u Z a h a r ija O s ­ to jić a od 3. mogu se srediti prilike u srpskim pokrajinama van 1 O rig in a l (p isa n n a m a šin i. DECEMBRA 1943. i 901. Č a. u d a r n o g k o rp u s a N O V J n a p r o s t o r iji R o g a t ic a — S r e b r e ­ n ica — V la s e n ic a .00 č a s o v a p o č e lo je g e n e r a ln o č iš ć e n je 1st. d e c e m b r a D ra ži M ih a ilo v ić u . N e s la ž e se sa o d la s k o m k o d V o je . 3 8 /4 ). Sto se tiče upada u Istočnu Bosnu. 43 PISMO MAJORA ZAHARIJA OSTOJlCA OD 6. reg. 180. p e - š a d ijsk e d iv iz ije . Hercegovini i Zapadnoj Bosni. m o t o r iz o v a n o g p u k a i 1. ć ir ilic o m ) u A r h iv u V II. Ovaj rad mora se pomoći iz Srbije obilno i neprekidno. i 3. d e lo v i n e m a č k o g 92. 162. d o k . d o k . k n j. 20. b r. Kad je već reč o tome upadu. d e lo v i 187. ü 8. k. k . Napominjem da se rad na ozdravljenju Istočne Bosne mora koordinirati sa ra­ dom u Sandžaku. reg.3 Tra­ žio sam dozvolu da odem kod njega. jer je on želeo da se posavetujemo za zajednički rad obzirom na novu situaciju. N a ši su u šli u S r e b r e n ic u « (A r h iv V II. O s to jić je tr a ž io o d o b r e n je za taj sa sta n a k . 82. B . r e z e r v n i p u k i d e lo v i b u g a r sk e 24. onda treba imati u vidu da se uspešno ozdravljenje Istočne Bosne ne može izvršiti bez sredstava i snaga iz Srbije. DRAŽI MIHAILOVIĆU O POTREBI VEĆEG ANGAZO- VANJA ČETNIKA S OKUPATORSKIM TRUPAMA RADI SPREČAVANJA PRODORA JEDINICA NOVJ U SRBIJU1 Cika Đoki. a li je p o t p u k o v n ik M ir k o L a la t o v ić n a is to m d o k u m e n tu d o p is a o : » o d g o v o r e n o . Č a. ja nisam ni predlagao da se ide ispred nego pozadi Nemaca. 39/4). le g io n a r s k e d iv iz ije .2 Primio sam na znanje da ne idem kod Lukačevića.4 Moj odlazak kod Luka­ čevića ne bi usporio upad u Istočnu Bosnu. b rd s k a i SS d iv iz ija » P r in c E u gen «.X lI -o . Ča. Č e tn ici su ta k o đ e . 182. tr e b a u p a sti u ist. k n j.g . 21. 162. O p š ir n ije v id i to m IV . r e z e r v n e i 369. iz m e đ u o s ta lo g .fo sn u ] p o s le N e m a c a « (A r h iv V II. 162. O p e r a c ija n a z v a n a » K u g e lb lic « p o č e la je 3. 41/4 (B H -V -2 3 3 ). Molim da ovo pitanje Vrhovna komanda uzme u detaljno rasmatranje i donese celishodne odluke. k a ž e : » 2 . b r. 2 D ra ža M ih a ilo v ić . o to m e se. a u n jo j su u č e s t v o v a li: n e m a č k a 1. 21). reg. u č e s t v o v a li u to j o p e r a c iji. 159 . 4 R e č je o d e js tv im a N e m a c a i b u g a r sk ih o k u p a c io n ih tru p a p r o tiv d e lo v a 2. kao i da saradnja svih komandanata mora biti prisna i brat­ ska. b r. b r.

36. 22. b r. 48. d ok . 32. D ra ž a M ih a ilo v ić n a im e n o v a o za d e le g a ta za r u k o v o đ e n je o p e r a c ija m a p r o t iv N O V J u is to č n o j i z a p a d n o j B o s n i. pri čemu biti bezobziran. b r. 7 Č e tn ic i i N e m ci su im a li u g o v o r e o m e đ u s o b n o m n e n a p a d a n ju i z a je d n ič k o j b o r b i p r o tiv N O V J . 160 . Koristeći se akcijom okupatora protiv komunista. Do ovoga momenta. 1. u sta šk o -d o ^ m o b r a n s k e je d in ic e i dr.Srbije. b r. n e d ić e v c e . 3) U radu pod 2) ostvariti međusobno potpomaganje iz susednih pokrajina do maksimuma. a samim tim po­ stoj aće uvek opasnost i za našu glavninu u Srbiji. V id i k n j. Iz dosadanjeg gorkog iskustva koje sam stekao za pu­ nu godinu dana rada van Vrhovne komande. d e c e m b r a 1942. 4) Odmah potom izvršiti potrebnu reorganizaciju i isprav­ ke svih slabih mesta počev od komandnog osoblja. V id i d o k . Još nešto. mi moramo imati podršku saveznika (Amerike i Engleske) i njihovu pomoć. 6 V id i d o k . 16. 24. akcijama i pismenu. L ic i. 32 i 47. 8 M is li se n a k v is lin š k e je d in ic e (ljo t ić e v c e . odnosno treba naći modus da u tome momentu budemo jači u oružju i moralu od crvenih. 50 i 53. 204. kojom se baciti na komuniste i narodu otvoriti oči kakvo mu zlo donose. 5 O s to jić a je 11. D a lm a c iji i K o r d u n u . Za ovo stvoriti neophodan intelektualni kadar. 5) Razviti najživlju propagandu živom reči. smatram da se mora najhitnije preduzeti sledeće : 1) Stvoriti u najkraćem roku što jače pokretne borbene snage — elteće brigade i korpuse — a naročito tamo gde se za to ima mogućnosti. Samo pri tome dve stvari mora svaki naš k-t imati u vidu i to su: a) da se komunisti mogu opet podići. okupator preduzme akciju protivu nas7 i ako naši k-ti budu neaktivni i sentimentalni pri čišće­ nju terena od ostataka crvenih i njihovih simpatizera i b) Kakav će biti odnos snaga naših i komunističkih u mo­ mentu odlaska okupatora iz naše zemlje i dolaska saveznika.).8 upotrebiti sve raspoložive snage za potpuno čišćenje od komunista svih srpskih pokrajina. mi ćemo verovatno u roku od mesec-dva dana opet imati situaciju u Sandžaku. 2) Koristeći se akcijom okupatora i satelita.6 Hercegovini i Bosni u našim rukama.5 došao sam do ubeđenja da se svaka pokrajina sama za sebe nikad neće moći odbraniti od komunističke najezde. pogotovu ako posle akcije protivu njih. Učeći se na sopstvenim greškama. Crnoj Gori. kako bi situaciju u zemlji imali m i bar u svima srpskim pokrajinama.

. d iv iz ije i 12. k. b r. koje molim da rasmotrite i nare­ dite potrebno.... t a j ... POTČINJENIM ZA NAPAD NA DELOVE 11. P. •> r j- ZAPOVEST V' KOMANDE SREDNJE BOSANSKOG ČETNIČKOG KORPUSA ZA 7 DECEMBAR 1943 g. BR.. 213. k n j. Ne­ prijateljska uporišta Cer i Vučjak. b rig a d u 11. Br. NOU DIVIZIJE KOD PRNJA­ VORA1 K O M A N D A ■ . 3 161 . DECEMBRA 1943... 44 ZAPOVEST KOMANDE SREDNJOBOSANSKOG ČETNIČ­ KOG KORPUSA OD 7. Pov. la tin ic o m ) u A r h iv u V II. b rig a d u 12. U Zbornik. u 10 časa . Situacija: Jače neprijateljske snage2 nalaze se u Ilovi. B rig a d e su 7. > . Ovo su moje sugestije. mogu se pojaviti izvesne neprijateljske patrole i sa drugih strana. Ca. • SR E D N JE B O S A N S K O G Č E T N IČ K O G K O R P U S A : 0 ■ Str. kada se očiste srpske pokrajine od komunista. d e c e m b r a o tp o č e le a k c iju za č iš ć e n je M o t a jic e o d četn ik a. č e t n ic i s u se p o v u k li u p r a v c u B a n je L u k e (to m *V. 9) Svima zaslužnima dati priznanje. tom X IV . Slabije Ma- čino brdo— Karač— Prnjavor— Lišnja— Bubanj— Mravića. b r . pomoću kojih privoditi u delo sva naređenja a ujedno vršiti kontrolu svih ostalih. reg. ako ih budete usvojili. I 12. 6) Naći potrebna finansijska sredstva za izvođenje ovih poslova i ista upotrebiti na najkorisniji način.43. 54). 9 Z a h a r ije O s to jić . 1 O v e re n p r e p is o rig in a la (pisan n a m a šin i..Branko9 6/XII . S a zn a v ši za to. 7) Naći modus za stvaranje ideoloških boraca. d iv iz ije N O V J. . zone i vreme za akciju protivu okupatora. 28/6 (B H -V -1 1 4 9 ). 8) Preduzeti sankcije protivu članova organizacije. Službeno 7-decembra 1943 g. 20. 2 O d n o si se n a 14.. d o k . a na štetu opšte stvari i organizacije. koji su radili sebično. 10) Predvideti jedinice.

zadržati se na liniji Mačino brdo— Karač— Vučjak— Cer.3 Za izvršenje ovog zadatka formiraju se dve kolone i to. Svaka kolona označiće povlačenje sa dvije crvene rakete ispaljene jedna iza druge ili paljenjem tri vatre u krugu 50 metara. Gradini. 29/6). a ostalim snagama krenuti u pravcu Vučjaka. br. reg. u vezi prednjeg NAREĐUJEM: 1) Da desna kolona krene u 12 časova sa sadašnjih polo­ žaja pravcem: Otpočivaljka— Kumov grob— Kojin Han. jedinice koje uniđu u Prnja­ vor moraju se najpre dobro obezbediti. Zabranjuje se svaka pljačka. vršiti pritisak na Kom u- hovce ukoliko bude jači otpor. a po izvršenom zadatku u slučaju da neprija­ telj ne bude napadao sa jačim snagama. 2) Da leva kolona krene sa sadašnjih položaja u 12 časova pravcem Otpočivaljka— Kumov grob— Mračaj gde večerati i za­ držati se do 23 časa pa potom krenuti pravcem Mujinci— Cer- tin gaj— Srpski Galjipovci i zauzeti Mačino brdo i Karač i iste položaje držati a obezbediti se prema Carevcu i V. Ilovi. Vrbaska i III Krajiška. Ceru a jednu četu kao zaštitnicu i izvidnicu uputiti prema Vijačanima— Vršanima. 162 . Leva kolona drži položaj i ne spušta se u Prnjavor. a potom vršiti evaku- 3 U izveštaju Mitra Trivunčića od 9. dok desna kolona ne izvrši svoj zadatak. Leva kolona pod komandom brata Vlade Vinčića u koju ulaze brigade Župska i Motajička. Vezu održavati vatrom i pogledom sa levom kolonom. ostaviti zasedu na Bubnju. decembra 1943. komandantu Srednjobosanskog četničkog korpusa konstatuje se da četnici nisu izvr­ šili postavljeni zadatak i da je prilikom borbi nastalo rasulo u četnič­ kim jedinicama (AVII. Ako neprijatelj nas na- tera sa jačim snagama na povlačenje povući se na liniju: V r- šani— Šarinci— Vijačani gde se zadržati do daljnjeg naređenja i zapovesti. Naš zadatak: Brzim naletom zauzeti neprijateljska upo­ rišta Cer i Vučjak— Macino brdo i Karač i brzim naletom upa­ sti u Prnjavor. a potom krenuti pravcem: Bubanj— Cer odakle uputiti u pravcu Prnjavora jedan bata­ ljon. k. Desna kolona pod komandom poručnika Bogdana Vuja- čića u koju ulaze brigade: Banjalučka. Za slučaj da neprijateljski pritisak bude slab zadržati se na određenim položajima do daljnjeg naređenja (sav plen iz Prnjavora uputiti prema Tabli šefu ekonomskog odelenja). Leva kolona za slučaj povlačenja povući će se prema Gradini. gde ve­ čerati i odmoriti se do 23 časa. Ča. 213.

a zaplenjenu arhivu dostaviti u štab. decembra 1943 g. Goli i bosi vojnici svih brigada zadržaće se na liniji Lipice— Prosjek. Dobro postupati prema muslimanskom stanovništvu kao i katoličkom.P. U* 163 . : • 5 Okrugli pečat: »Komanda brigade Kočić«. Svoj ulazak u Prnjavor označiti paljenjem vatara. — Izveštaje slati kuririma-konja­ mcima. . Pomoćnik . Sve ranjenike upućivati preko Potočana za bolnicu. . Dukić s.aciju plena.r.r. Ja ću se nalaziti sa desnom kolonom i sve izveštaj e slati na levo krilo desne kolone.* ‘C 4 Mitar. Prema stanovništvu dobro postupati. n ’i . dok ne dobiju obuću pod komandom jednog starešine koga odredi komandant desne kolone. S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu! Načelnik štaba rv: Duš. ! ■ . tvrdi i over ava : ii. a svu javnu propagandu i reklame uništavati.' KOMANDANT Mit. Forkopa s. Da je prepis veran svome originalu. M. Nik. Na izvršenje.4 Trivunčić 9.

reg. 6 Ljubomir Ljuba. Tada je bio delegat Draže Mihailovića za istočnu :. 5 Miloš. BR.2 :Đen. 4 Dragoslav. 20. Pavlovića. Đen. Arm. U originalu su potpisi Draže Mihailovića i Arm- ■stronga na svakoj stranici teksta.: Pretstavlja majora Grinvuda.: Na ovo ću dati pismeni odgovor. O ANGAŽOVANJU ČETNIKA U BORBAMA PROTIV OKU­ PATORSKIH TRUPA1 ZAPISNIK sa konferencije Načelnika štaba Vrh[ovne] kde i šefa britanske misije na dan 17/XII 1943 Početak u 15 časova Đen. 45 ZAPISNIK SA KONFERENCIJE DRAŽE MIHAILOVlCA I SE­ FA BRITANSKIH VOJNIH MISIJA OD 17. 7 i 8 Redakcija ne raspolaže podacima da li je Mihailović odgovorio ma postavljena pitanja. Mihailović je do polovine 1942. Ukoliko ko bude imao neko pitanje da se izloži kratko i vojnički.4 Moli da se iz- da naređenje majoru Radojloviću5 i Mihailoviću6 koji su mesni kdti na terenu. Mih.Srbiju. član Centralnog na­ cionalnog komiteta (CNK). Pavloviću za napad na izvesne ciljeve u Hom olj- skom kraju da se onemogući izvoz iz Borskog rud­ nika. DECEMBRA 1943. Đen. Nikakvo političko pitanje ne dozvoljavam sem članu C. 164 .N. bio pomoćnik komandanta Srpske državne straže u Ja­ godini (sada: Svetozarevo).7 Radojlović je premešten kao nepovoljan.: Takođe moli da se izda potrebna naređenja puk. 3 Erih. Arm. komandant Timočkog korpusa. a naročito put: Bor— Zagubica— Petrovac i pruga Bor— Metovnica— Zaj ečar— Prahovo.K. Pomenuta pruga je van reona puk. Morave. br. Mih. ćirilicom) u Arhivu VII. 36/4 (VK-Y-785). prugu u dolini V. 1 Original (pisan mastilom. k.: Obraća se svojim potčinjenim. Ča. 2 Sastanku je prisustvovao dr Stevan Moljević.3 M ajor Grinvud došao ovamo da predloži na­ pad na ž.

Arm. Mih. Vrh. Prikupićemo po­ datke.: Dobio depešu od majora Flada12 koja nije jasna. Osmi od Vas dolazi i deveti je- najavljen iz Kaira. zna da li je major Mihailović pod neposrednom k-dom S. Došao je 23. Arm. Đen. Arm. 9 Velimir. komandant Resavskog korpusa. Đen. 10 Džasper (Jasper Rootham). Piletić9 i majori Grinvud i Rutem10 bili su u neposrednoj blizini.13 Moli da se izda po­ trebne instrukcije da majoru Fladu izađe u susret i omogući obilazak engleskih oficira na reonu Đurića. 12 Flood Noah. Kod mene u štabu ima ih 7. Piletić odbio napad i ako mu je na to skrenuo pažnju major Grinvud. U pogledu radio London da je njegov ne­ prijateljski stav takav da ja nikad ne bih tražio zaštitu. novembra upućenim Vrhovnoj komandi. Londona objavi ovaj teroristički akt Nemaca. Naišao na teškoće da obiđe oficire na terenu Đurića. jer je previše kratka. britanski oficir. Đen.: Slučaj se odigrao u mesecu avgustu. spustivši se- Padobranom u području Homolja. Ppuk.: Zeli da pomene slučaj u selu Crnajki. Đen.: Odgovoriću pismeno. Prva je došla aprila 1943.Đen. kaže se: »Ne znam zašto mi šaljete i tog En­ gleza Floda. pored ostalog. 11 Jovan. bilo je više britanskih vojnih pod- niisija. U depešama majora Đurića od 30.8 Đen.: Do sada mi ništa nije poznato. Nemci došli? u selo Crnajku a sledeći dan zapalili su nekoliko kuća.: Major Mihailović je pod neposrednom m ojom ko­ mandom — upravo oba majora Mihailović Joca11 i Ljuba Mihailović. Na području Komande »Južne Srbije« (Komanda 110). Nemci su bili jačine oko 80. Đe- neral moli da slični slučajevi koji se ponove da kdti dobiju instrukcije da pod takvim okolnostima vrše akciju u cilju zaštite seljaka. Mih. 165 . Hteo bi da. Mih. šef vojne podmisije u- Timočkom i Krajinskom korpusu. Piletić molio majora Grin- vuda da izdejstvuje preko Kaira da se preko radio. kojom je- komandovao major Radoslav Đurić. maja 1943. kde ili pod kdom nekog drugog Kdta. Piletićeve trupe znatno nadmoćnije.

i 15. A 2. reg.: Nije daleko odavde. br. br. kaže se: »Na imperativno traženje generala Vilsona. 989 i 990. na Skopskoj Crnoj gori 3. Đen. a u cilju poboljšanja odnosa i olakšanja naše politke kod Saveznika. izvestio Dražu Mihailovića da će se rušenje moći izvesti najdalje do 19. na Kukavici kod Južnomo- ravskog korpusa 3. Ja sam mojim Englezima sprečio vršljanje po terenu pod izgovorom sigurnosti. br. dok. depeše 840—843).: Traži ime sela gde ćemo sutra ići da bi javio oficirima koji će doći. reg. Ovo rušenje ima biti izvršeno između 1. Ovaj zadatak poveravam potpukovniku Keseroviću sa svojim kor­ pusom i pukovniku Pavloviću sa Deligradskim korpusom. 5. k. decembra upućenih Drago- slavu Pavloviću i potpukovniku Dragutinu Keseroviću. Mih.Đen. br. Mih. V. 166 . 276. k. Ne želimo objavljivati mesta.: Zaključuje da putuju zajedno sa Štabom. Hitno me obavestite da ste ovo naređenje primili na znanje (Arhiv VII. Đen. 14 Depešu generala Henri Vilsona (Henry Wilson) predao je gene­ ral Armstrong 9. januara i da ga dalje ne bi trebalo odlagati (Arhiv VII. 11/1. januara izvršiti rušenje mosta. Den. njemu je Draža Mihailović 21.: Da li ste doneli neke odluke u pogledu molbe kdta na Srednjem istoku za akciju protiv vitalnih : komunikacija neprijatelja. januara odgovorio da je od Armstronga obavešten da će Pavlović noću 20/21. od Deligrada. depeša 1537). . Sve veze će ići preko ovog mesta. Arm. 276. depeša 659). kod mene u štabu 7« (Arhiv VII.: Moj odgovor sledovaće pismeno. K. Veza Vaša br. Vidi prilog II. br. br. reg. 3/1. Arm. la/1. Međutim. da ne bi imali teškoće da nas nađu. 276. Pukovnik Pavlović je 12. U mom reonu nalaze se Engleski oficiri: Pri Niškom štabu na Suvoj planini 3. most kod s. Ča. Ovde ćemo ostaviti naše organe. 276. . Cerova 10 km zap. k. pored ostalog. Ča. ja­ nuara. Izgleda da je Vama mnogo stalo da zadovoljite Engleze. 7/1. kosovskog korpusa 2. Ča. U depešama Draže Mihailovića od 24. Đen. Draža Mihailović je poručio Dragoslavu Pav­ loviću sledeće: »Ako se borite za Kralja kao što stalno tvrdite i nagla­ šavate onda ne padajte u pogrešku koju ja vidim. Ča. kod 2. Mih. pa je naredio da se rušenje odloži (Arhiv VII. depeša 623). decembra Draži Mihailoviću. Vi treba da znate da su Kralj i vlada saglasni sa mojim radom-« (Arhiv VII. k. potrebno je da bude srušen želj. kod Topličkog korpusa 3. k-ta trupa na Srednjem Istoku. Arm. Rušenje objekata izvršiće se kada ja to budem naredio a ja znam kada ću to narediti. la/1. depeša 11499-50). Ča. januara 1944. : Odgovor sledovaće pismeno. 276. reg. pošto Nemci već znaju ovo mesto. februara 1944. k. reg.14 Đen.

Mih. S. 7 Zaključeno u 15 časova 30 min.: Odgovor pismeni biće konkretan.15 Đen. Mih. Đen.Đen. i ‘ 15 Pismo je datirano sa 17. decembrom.: Pismo primljeno. Đen.‘ Đeneral Dra. M. Colonel G. Armstrong Brigadir Tumačio: : A. Novo mesto da se ne označuje nego da ostane samo ovo mesto. U njemu Armstrong pod- seća Dražu Mihailovića na ranije dogovore za rušenje objekata na ko­ munikacijama u Srbiji koji su od vitalnog interesa za sile Osovine. 20. k.: Jeste. pošto bi to moglo da tan­ gira i naše oficire. 167 . Arm. Predaje pismo. za­ tim na transporte oružja i opreme doturane četnicima u Srbiji i zahteve generala Vilsona za rušenje mostova kod Cerova i na Ibru. U jednom delu pisma kaže se: »Godina se brzo primiče svome kraju. reg. Mih. Mihailović ' Đeneral CD. .: Bio spremio jedno pismo pre nego je saznao za konferenciju. a pitam sebe da li smo došli do cilja — zadatak koji smo sami sebi postavili. Đen. 35/4). Ča. Arm. br. Gledam oko sebe da pravim pogled onoga što je postignuto protiv okupatora — neprijatelja. Da govorim bez okolišenja duboko sam razočaran« (Arhiv VII. Da li će odgovor obuhvatiti imena kdta kojima će zadatak biti poveren. Beli.: Hteo bi da se vrati na pitanje direktive Vilsona.

koji je ovu grupu gonio sve do Raj- ca. DECEM­ BRA 1943. SI 22 decembra 1943 god. % proterana prva komunistička grupa o kojoj se govori u radio­ gramu brojala je oko 400 ljudi a ne 200. reg. Zbog netačnog podnošenja izveštaja od strane pojedinih komandanata podnosim izveštaj o radu ovoga korpusa prili­ kom proterivanja obe komunističke grupe i to prve koja je bila pod komandom R. Iz ovoga radiograma vidi se da se skroz netačno podnose izveštaji Vrhovnoj Komandi. NOU divizije (Hronologija NOR-a. 34/4 (S-V-10509). Jovanovića zvanog »Bradonje« (Šuma- 1 Original (pisan na mašini.2 stoji kako je Kalabić progonio jednu komu­ nističku grupu jačine 200 ljudi3 od Kosmaja do Rudnika. na putu za istočnu Bosnu. ■» jer u radiogramu uočljive su tri glavne netačnosti i to: prvo. DRAŽI MIHAILOVICU O BORBAMA PROTIV NOVJ U PREDELU PLANINE RUDNIKA1 STAB RUDNIČKOG KORPUSA JUG. Taru gde je istog dana uhvatila vezu sa delovima 5. a koja komunistička grupa je po tom nezapaženo stigla preko Ravne Gore do Tometinog Polja itd. 612). komandant I Ravnogorskog korpusa imao je podatke da se od strane ovoga korpusa i Garde goni ova grupa prema njegovom reonu. k. drugo. Ca. šumadijskoj NO brigadi. VOJSKE U OTADŽBINI Str. netačno je da je ovu grupu progonio samo Kalabić već i ceo Rudnički korpus. Ona je 26/27. 168 . MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA I NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE U radiogramu Vrhovne Komande Br. str. k. br. treće. Br. 208— 211 od 1 de­ cembra 1943. 46 IZVEŠTAJ ŠTABA RUDNIČKOG KORPUSA OD 22. god. Pov. BR. 2 Depeša se nalazi u knjizi poslatih depeša Vrhovne komande (Ar­ hiv VII. 74. br. novembra. 21/1 — 160. 275). 3 Radi se o 1. ćirilicom) u Arhivu VII. prema tačnim poda­ cima sa kojima raspolaže ovaj štab (Šumadiski komunistički odred plus prebačeni komunisti iz Srema u jačini 220 ljudi). a sem toga i izvešten je od strane kapetana Ninkovića. reg. savladala otpor oko 500 Nemaca i đelova Zlati- f borskog korpusa i probila se na pl. Položaj GOSPODINU MINISTRU VOJSKE.

5 koja se zadržala samo kratak period vremena u 5u- madiji. Tu smo Kalabić. Simića naređenje po kome razrešava kapetana Ninkovića duž­ nosti komandanta ovoga korpusa a potpisatom istim naređe­ njem naređuje da privremeno primi dužnost komandanta ovo­ ga korpusa. 20 dana pre toga izvršena je sve- v ' Reč je o 1. sa ovim korpusom i Kalabićem bila potpuno iscrp­ ljena i ostala gotovo bez municije. Samo u selu Zagradu primili su jednu kraću borbu sa ovim korpusom. na kome je bila Anglo-Američka misija. jer smo imali dosta našeg ljud­ stva. Prilikom ovoga gonjenja komunista ovim korpusom komandovao je potpisati dok je kapetan Ninković bio sa poručnikom Medićem. Dva bataljona ovoga korpusa. Imali smo mogućnosti. Gonjenje ove grupe nasta­ vila je kačerska brigada i stigla je u selu Dragolju. južnomoravsku brigadu. 6 1 8 Vidi dok. Komunisti. Anglo-Američku misiju uputio u pravcu Oplenačkog sreza. kapetan Ninković i ja odlučili da ovu komunističku grupu koja je bila skoncentrisana proteramo po svaku cenu sa naših reona. 5 Odnosi se na 1 . 169 . Napominje se da je ova komunistička grupa. ali na sreću to nisu odmah učinili. br. 18 i 19 novembra 1943. god. Na dan 21 oktobra 1943 god. prošla je kroz reon ovoga kor­ pusa Anglo-Američka misija. gde je ovu grupu potpuno rastrojila tako da se ista razbegla po trojkama i petorkama i nije se više nigde pojavljivala sve do dolaska topličke komunističke grupe.6 koja je bila ispraćena skoro od svih jedinica ovoga korpusa do Kalabićevog reona u selo Gor­ nju Trešnjevicu. Od ove komunističke grupe vratilo se 65 lokalnih komunista nazad. došli su takođe u sastav svojih brigada. iz nepojm ljivih i nepoznatih razloga doneo je g. počeli su da odstupaju. Baš tih dana ceo korpus bio je u akciji protiv komunista pod Rudnikom. potpukovnik Palošević od pukovnika g. pre ovoga.7 koji je koman­ dovao sa delovima garde. saznali smo da se cela komunistička grupa nalazi u blizini i da postoji mogućnost da ometa zbor. na kojoj je prisustvovao kapetan Ninković i ja. šumadijskoj brigadi i Čačanskom NOP odredu »Dra- gisa Mišović«. 7 Milan. 42. Dalje go­ njenje vršeno je u tri kolone — u vidu potkovice. koji su videli veliku našu nadmoćnost. hteli smo po svaku cenu da ih isteramo sa našeg reona i tako smo ih gonili do Rajca. Ipak Kala- bić je za svaki slučaj odmah po svršenom zboru i večeri. Izvršili smo napad na komuniste u tri kolone. koji nisu još bili stigli. Baš za vreme zbora u selu Trešnjevici.diski i Sremski komunistički odred)4 i Topličko-jablaničke grupe.

v. Izveštaj da misija nailazi na reon sreza ka­ čerskog dobio sam dockan i nisam niukom slučaju mogao stići da misiju sačekam i pretstavim joj korpus i stanje na reonu. a isto i 3 bataljon kačerske brigade koji je bio blizu i sa njima dočekao ovu misiju. olovkom. 28 novembra 1943 god. Ovo se najbolje vidi iz postupka kapetana Ninkovića pri nailasku Anglo-Američke misije. primljeno je 28 u veče u sredini kolubarskog sreza a isto je upućeno iz Ramaće. ne obazirući se da nije obavezan da sačeka misiju. primljeno je naređenje Br. Međutim komunisti su probivši se kroz 9 Na margini ovog pasusa Draža Mihailović je dopisao. U putu je dobio druga naknadna nare­ đenja da se komunisti kreću preko planine ka varošici Rud­ niku.10 Ovo naređenje koje je pisano 27 od pukovnika g. Zahvaljujući činje­ nici što kapetan Ninković i potpisati se nalaze u dobrim služ­ benim i drugarskim odnosima služba zbog ovoga nije ništa trpela. Ovaj korpus je krenuo usiljenim maršom.8 U ovome naređenju govori se o pokuša­ jima komunista da upadnu u Srbiju preko Mučnja i Zlatibora i naređuje se pored ostalih komandanata korpusa i kapetanu Ninkoviću kao komandantu Rudničkog korpusa da bude pri­ pravan za eventualni pokret u pravcu Dragačeva.čana zakletva 1811 regruta iz kačerskog sreza. koja se od Keserovića orijentisala prema Rudniku. koji su bili suviše daleko i nisu mogli stići. br. U tome naređenju stajalo je da korpus bude 28 na liniji Ramaća— Kamenica. 170 . prim­ ljeno je naređenje da se ovaj korpus krene na liniju Kame­ nica— Ramaća radi dočeka topličke komunističke grupe. tako da se u toku noći skupio ceo korpus. Istovremeno poslao je kurira na konjima svima komandantima bataljona i komandantima brigada.9 Proterivanje topličko-jablaničke grupe koja je prodrla na reon ovoga i gardiskog korpusa. ćirilicom. Kada je ista misija naišla ja sam se nalazio oko Lazarevca sa ćelom kolubarskom i delovima kačerske brigade. . pošto se prikupio. Izjutra Anglo-Američka misija videla je ceo korpus bez dva bata­ ljona. 38 i 39. 10 Vidi dok. Odmah po dolasku ceo korpus je izbačen na planinu u očekujući položaj. Međutim kapetan Ninković se nalazio u blizini. na brzinu je dobavio 5 bataljon kačerske brigade jer mu je bio najbliži. 493— 500 od 7 novembra 1943 god. Simića kao što je napome­ nuto. »dobro«. sem dva bataljona kolubarske brigade. i stigao na Rudnik 30 novembra oko podne. Isto tako primljena je nova šifra koja je upućena na kapetana Ninko- vića kao komandanta Rudničkog korpusa. Na dan 12 no­ vembra 1943 god.

nastupajući neprekidno do jednoga puta gde je bila naknadno zaustavljena od veoma jake komuni­ stičke vatre. Darosavi (sada: Partizani). Tr- bušnici (Vidi: dr Milivoje Perović. Beograd 1961. Ovo je bilo vrlo potrebno i hitno jer su komunisti imali dominirajući položaj u vidu polukruga i kačerska brigada nalazila se u velikoj opasnosti. U tome je nastala noć. decem­ bra napadnuta od oko 3. Rudnički korpus i deo garde pod komandom poručnika Medica u jačini 500 imao je da nastupa pravcem od Rudnika prema selu V oj- kovcima— Bosuti— Vukosavcima. 171 . Jurišna brigada garde pošla je u streljačkom stroju ali se zaustavila i pokolebala usled jake komunističke vatre. Radom ove brigade rukovodio je lično potpisati. gde su naišli na Kalabićevu pratnju. koji se nalazio u Šatornji. Ugovoreno je da se napad na komuniste vrši u zoru 1 decembra. Sa boljih pozicija komunisti su jurišali kao besni na naš streljački stroj. Kačerska brigada je odmah razvila dva bataljona u streljački stroj i krenula napred. s tim što bi se po dobivenom dodiru izvršila podela na dve kolone: jedna ovaj korpus. jer tačnih podataka gde je zanoćila ova komunistička grupa nismo imali.000 četnika i pripadnika Srpske državne straže (SDS). 331). koji je rukovodio ovom borbom. koji je imao bacač i dosta nemačkih mitraljeza. Prosveta. gde je 3. Bosute. Oni su naročito iz­ <:l Prva južnomoravska brigada je u oštroj borbi razbila neprijate­ lja i produžila pokret ka s. Preko telefona sa Rudnika uhvaćena je veza sa Kalabićem. str.11 i to po sledećem planu. Posle ogorčene osmočasovne borbe brigada se povukla ka s.planinu spustili se u pravcu sela Satornja. Izjutra 1 decem­ bra počeo je napad ovoga korpusa i garde koja se nalazila na Rudniku pod komandom poručnika Medića u 6 časova. da izađe u visinu streljačkog stroja kačerske brigade. dru­ ga kolona deo garde. Zbog toga su skrenuli prema selu M anoj- lovcima. Napred se kretao Rudnički korpus sa kačerskom brigadom napred. Južna Srbija. Kapetan Ninković. Vojkovaca i s. Odavde oko 1500 metara kačerska brigada naišla je na jaku neprijateljsku vatru nakon čega je razvila i ostala svoja tri bataljona. Po dolasku na Rudnik kape­ tan Ninković je primio komandu nad Rudničkim korpusom u duhu napred označenog naređenja Vrhovne komande. Po ovome planu Kalabić sa 300 ljudi koji su se nalazili u Šatornji imao je da nastupa pravcem Satornja— Trešnjevica— Vukosavci. koji se stavio na čelo ove brigade i sišao na napred označeni put u visini kačerske brigade. Ipak ona je izišla na jedan put u visini kačerske brigade zahvaljujući energič­ nosti kapetana Ninkovića. dolazeći u neposrednu blizinu istog. Patrole kačerske brigade naišle su na komunističke zasede na granici između s. naredio je komandantu jurišne gardiske brigade.

Liplju srez ka- čerski gde su napadnuti od strane ovoga korpusa. ali mnogo manje od borbe u Bo­ suti na dan 1. komandant 2. Komunistička grupa krenula takođe u istom pravcu. Rezultat u ovoj borbi je sledeći: kod nas poginulo 8. reg. izvestio Rakovića12 da sačeka komuniste 12 Predrag. Dalje gonje­ nje komunista preko celog sreza kolubarskog i kačerskog sve do Rajca i to u stopu i neumorno. koga smo očekivali da napadne sa desnog boka. vršio je ovaj korpus.veli jedan jak juriš na desno krilo garde gde je tada poginulo iz garde 7 vojnika a 6 ranjeno. Pred mrak u spora­ zumu sa poručnikom Medićem odlučili smo da poručnik Me- dić prenoći u selu Trešnjevici a Rudnički korpus u selu Za­ gradu s tim da se sutra izvrši napad na komuniste drugim pogodnijim pravcima. decembra 1943. Sutradan 2 decembra. Kalabić koji nije učestvovao u bor­ bi u Bosuti produžio je pokret prema Darosavi. godine (Arhiv VII. Ča. ostavivši spremljen ručak na samim položajima. 172 . br. Komunisti su nemilosrdno rasipali municiju i zasipali nas kao retko u kojoj borbi do sada (i ako su primljeni podaci da oni nemaju municije). Zapo- vest svojim potčinjenim za sprečavanje prodora 1 . Komunistička grupa se povukla prema s. južnomoravske bri­ gade izdao je 5. Komunisti su poseli položaj u vidu polukruga. Kod komunista prema docnije tačno prove- renim podacima oko 40 mrtvih i 36 ranjenih. 3 decembra izjutra Garda sa poljskom stražom napala je komuniste na tromeđi orašač- kog. Odlučili smo da povučemo ceo streljački stroj za 150 metara u nazad na širi i nadvišavajući položaj. nastu­ panje napred izazvalo bi velike žrtve jer nas je delila jaruga. Borba se je produžila sa nesmanjenom žestinom još 5 časova. Ova borba je takođe bila oštra. poslao je izveštaj Kala- biću koji je o tome. poručnik. razvijanje drugih jedinica u borbu nije bilo moguće jer je kosa bila uska. ra­ njeno 11 četnika. 25/2). gde je uhva­ tio vezu sa Srpskom državnom stražom. Ovaj korpus je istoga dana stigao u Darosavu ali borba je već bila svršena. kosmajskog i kolubarskog sreza — Žuti Oglavak. ali su u paničnom strahu napustili svoje položaje posle kraće ali oštre borbe. U tome gonjenju komunisti su sustignuti u s. Kape­ tan Ninković predosećajući da će i ova toplička grupa da kre­ ne za predhodnom »Bradonjinom«. Venčanima srez kolubarski. decembra. Na tome položaju razvili smo još jednu brigadu garde. Naš streljački stroj bio se mnogo povukao pod komuniste. k. Videći ovo posle trajanja bor­ be od dva sata kapetan Ninković je pozvao potpisatog i po­ ručnika Medića i pitao za mišljenje o daljem postupku. ravnogorskog korpusa. nije stigao da učestvuje u ovoj borbi. Kalabić. 25.

Ovoga momenta potpisati je primio radiogram Vrhovne Komande Br. U ovim borbama ubi­ jeno je 20 aktivnih komunista (16 je poginulo od strane ko- lubarske brigade i 4 od strane kačerske brigade). bivši komandant Čačanskog NOP odreda. jer se tamo pojavile neke manje grupice koje su zaostale. s tim što je gonjena neumorno. Mandića14 (koje ope- rišu najčešće u takovskom srezu) a grupica učitelja Krstića15 koja operiše u srezu kačerskom i orašačkom i još neke manje grupice. Zadnjih dana nastala je prava uzbuna u narodu povodom verzije da su se pukovnik g. Pre četiri dana iz nepoznatih razloga stiglo je ponovo naređenje da se kapetan Ninković nalazi na bolovanju a da ga potpisati za­ stupa u dužnosti. knj. 14 Radenko. 15 Slobodan Uča. 275 od 4 decembra13 u kome stoji da je Kalabić vodio borbu u Šator- nju i Bosuti.u Koštunićima. Ima ih ukupno oko 70— 80. Ka­ rakteristično je da Kalabić Rudnički korpus nije bar spomenuo u svojim izveštajima ranije i sada. jer mi smo sami proterali komuniste. Na ovom terenu sada pojavljuju se još manje komuni­ stičke grupice i to: Konstantina Lukića. Ova toplička komu­ nistička grupa prešla je Rudnik. U Bosuti većeg učešća imao je Rudnički korpus nego garda. šumadijske NO brigade postav­ ljen je za zamenika političkog komesara (tom I. dok. tako da se nigde nije mogla odmoriti ni stati. nije vo­ đena borba sa napred označenom grupom od strane Kalabi- ćevih ljudi već je ispaljeno samo nekoliko rafala iz daleka. Ovo nije imalo nikakve potrebe. 17 Na margini pasusa Draža Mihailović je napisao »NB«. Simić kao i Kalabić sastajali sa Nemcima u sred Topole i da su se dogovorili o saradnji i nenapadanju. 16 Vidi u ovoj knjizi prilog IV. Ova komunistička grupa je formalno najurena iz ovih krajeva pošto je ostavila veliki broj žrtava. energično i neprekid­ no za svih 5 dana. Povodom toga izveštavam: da u Šator. kao što je napomenuto 30 novembra i na reonu ovoga korpusa i garde zadržala se svega 5 dana. 5. 109). 173 . Povodom toga izveštavam da kapetan Nin­ ković nije bolestan. Ovo je postignuto najtešnjom saradnjom ovoga korpusa i garde.17 13 Navedenu depešu Redakcija nije pronašla.16 Povodom ovoga izda ta su i službena nare­ đenja zvaničnim vlastima. Pri formiranju 1. i nije nam bila potrebna ničija saradnja niti toleriranje. Sa ovom grupom koja se skompanisala zadnjih dana vodila je jednu borbu kačerska brigada i dve borbe kolubarska brigada. br. Komandant korpusa kapetan Ninković vratio je kolubarsku brigadu sa Prostruge na svoj reon. a kačerskoj brigadi naredio je da ostane na Prostruzi u očekujućem polo­ žaju na slučaj povratka ovih komunista.

174 . Ipak da nebi došlo do ove kritike angažovani su neki jači intelektualci iz Beograda koji treba da dođu na reon ovoga korpusa u cilju sarađivanja na izdavanju ovoga. Ovo će imati više propagandni korakter. Povodom ovoga izveštavam da se na reonu ovoga korpusa nigde nije pojavljivala nikakva komunistička grupa u jačini od 400 partizana. 19 U visini pasusa.18 koji je poslat Vrhovnoj Komandi pisao je kapetan Ninković. i Silopajsku opštinu. Br. Ovog momenta potpisati je primio izveštaj komandanta kolubarske brigade koji izveštava da je u toku borbe koja je vođena sa komunistima 19 o. Simić prošao je kroz ovaj korpus. U pogledu organizacije i drugog rada u korpusu nije nikada ni usmeno ni pismeno primljeno nikakvo naređenje. odnosno ka- čersku brigadu samo jedared i to u poteri za komunistima kroz sela Vojkovce. Kapetan Ninković spremio je materijal za štampanje jed­ noga lista koji bi bio organ ovoga korpusa.19 Od okupatorskih snaga na teritoriji ovoga korpusa nalazi se 150 Nemaca u Lazarevcu i 40 u s. Vreocima srez kolubarski. zarobljen je jedan komunista. Simića ovaj korpus dobio je do sada svega tri naređenja koja su se odnosila na borbu sa komu­ nistima. lista. Simić došao ovde. Najavljena Nedićeva mobilizacija nije vršena još. Zadnji izveštaj pod potpisom »Leonardo«. Od komandanta Valjevskog korpusa poručnika Miloša Radosavljevića primljen je izveštaj 18 decembra da mu je iz Vrhovne Komande naređeno da sa svojim korpusom krene u poteru za nekom komunističkom grupom koja se pojavila u selu Zagradu srez kačerski. Ako neka jedinica ima suviše radiotelegrafista. molim za naređenje da se ovom korpusu uputi jedan dobar radiotele­ grafista.■i Od pukovnika g. Komandant korpusa kapetan Ninković naredio je akti­ viranje konjičkog eskadrona u jačini 150 konjanika pod oruž­ jem. Komandant korpusa kapetan Ninković naredio je orga­ nizaciju velikih zborova na kome će on lično govoriti.m. dobro«. Pukovnik g. odnosno on se tada pomerio na reon kačerske brigade usled poterà od strane Bugara na reonu Gardiskog korpusa. na reonu sreza kolubarskog u s. Zagradu. za celo vreme od kako je pukovnik g. na margini. 39. Draža je napisao »VR. Međutim kritika tako zvane intelektualne čitalačke publike je našla da ovaj list pišu diletanti i nepismeni ne obzirući se na činjenicu da su ideja i motivi za izlaženje ovih listova važniji od njihove forme. Prkosava. Ovaj komunista je izjavio da su ove male 18 Vidi dok. o kojoj je borbi bila reč napred.

279. a koji su pobegli iz Beograda. U knjizi su sadržane depeše posiate u vremenu od 24. avgusta do 25. Štampanje lista da se odmah počne. godine. Italijani potpuno napuštaju moju te­ ritoriju. Ovaj korpus vodio je za zadnja dva meseca više borbi sa komunistima kao Gardiski korpus. decembra 1943. ćiri­ licom. GODINE1 Br. k. ćirilicom) u Arhivu VII. 61 11. 2 Depeša je upućena Draži Mihailoviću. koje su se zadržale u ovome kraju po odlasku topličke komunističke grupe. 8/1 (CG-6 ). pešadijsku diviziju. ■ 20 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 80«. U pogledu Ninkovića da ponovo rešimo šta ćemo. SEPTEMBRA DO 24. duži rad.20 Zast. Ča. br. komandanta. dobro neka pro- .P . 47 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA KOMANDE LIMSKO- -SANDŽACKIH ČETNIČKIH ODREDA U VREMENU OD 11. kapetan II kl.komunističke grupice. IX 2 Nemci3 za sada imaju slabe snage ali će ih pojačati radi sprečavanja iskrcavanja. 21 Tekst ispod potpisa dopisao je Draža Mihailović olovkom. 1 Originali (pisani olovkom. Mil. 175 . DECEMBRA 1943.21 BR. po otkri­ vanju komunističkih ćelija u Beogradu i zadnjih hapšenja u Beogradu povodom toga. Lj. Jovanović O Da mu se odgovori sa poh­ valom Vr. ojačane sa još 20 ko­ munista iz Beograda. M. reg. 3 Odnosi se na nemačku 297.

Br. Javite dan i čas spuštanja materijala ili trupa. Molim da se hitno zahteva od naše vlade da se preko ra­ dio Londona javi da Naše trupe drže pomenute krajeve i da su ih one oslobodile. 6 Na tom prostoru su dejstvovali Nikšićki i Lovćenski NOP odred. proleterska divi­ zija. Berane.4 Šegrt sa 700 u Goranskom. — Br. a 2. Komunisti i arnauti7 zauzeli Murino i napadaju nas. septembra zauzela Pljevlja (tom IV. br.IX 24 u zoru preduzeo sam dejstvo u dve kolone u pravcima Bijelo Polje— Plavce Brdo— Kovren i Mojkovac. Italijani napustili Murino. Radio London će sigurno donijeti da su partizani zagospodarili ovim krajevima.000 komunista u Foči. Peko Dapčević sa 3. knj. Barice— Kru­ pice— Maoče. 141). 84 — 25 . — Major Lašić. Na m ojoj teritoriji slobodno se mogu spuštati trupe bilo kao padobranci bilo ateriranjem aviona danju na aerodromu u Beranama. Na Čevu komunisti kojima je prišao Dušan Vuković i Ljubo Kovače- vić napali Italijane. i celu okolinu ovih srezova kao i srez podgorički osim varoši.8 Ukupna moja snaga 800 od kojih 150 Be- lopoljaca. 7 Izraz za Albance. pod komandom Vlada Šegrta. Àndrije- vicu. Međutim obavešten o teškoj situacija kod Voja u reonu Jabuke i Kamene Gore i o prodiranju komunista ka Prijepolju hitam sa 300 u pravcu Kamene Gore radi udara komunista u leđa. hercegovačku NOU brigadu. 5 Odnosi se na 10. Danilov Grad. 8 i 10 Na širem prostoru Pljevalja operisala je 2. 83 . Bijelo Polje. .5 U Cetinju komunističke demonstracije. dok. proleterska brigada je 22. udarnog korpusa NOVJ. 25 .I X / s Mi danas držimo Kolašin. 17. 4 Reč je o jedinicama 2.6 Zahtevajte hitno iskrcavanje engleza jer može nastupiti haos.

Partizani zauzeli Prijepolje i drže Pljevlja. Borbe su bile ka Pljevlju u dva pravca. Došao sam po ličnoj inicijativi. Jedna njihova jedinica uništena. Budimo u stalnoj vezi. Br 90 — 27 . 91. 3 177 . 12 Zbornik. Br. ako imate vezu sa Vojom . da mi se dostavi gde se nalazi i stanje kod njega. Za dalje na­ ređenje i napad na samu varoš potrebna mi je veza sa Lu- kačevićem. Pokušavam da uhvatim vezu sa Vojom . K ojim pravcem zahteva stanje da preduzmem akciju a kakvo ćeš držanje ti zauzeti i gde. — Major Lašić. Molim. Rezultat ću javiti.12 Nikakve veze sa njim. 26 .IX Nalazim se od sinoć na Kamenoj Gori. K ujović11 takođe vodi borbe. 12 i 13 Vidi dok. Imam namjeru da na­ padnem Pljevlja10 ako ga drže partizani ili Nemci. Br. Imam nameru napasti Pljevlja. Ni o ovome nemam tačan izveštaj. br.Br. Vojo ostupio nekud. Nemam dovoljno podataka o stanju niti veze sa tobom.I X Već tri dana vodim borbu sa partizanima.I X - — Lukačeviću — '» “ Nalazim se na Kamenoj Gori blizu Jabuke.9 U ovome teško ću uspeti. 11 Radule. Sa jedinicama nalazim se na liniji: Kamena Gora— Kozica — Kutlov Krš. Molim stupite 9 Lukačević. Danas vodim borbu između Prije- Polja i Pljevlja na Jabuci. k n j. 93 — 27 . 85 . 2 7-IX- 25 ovog meseca vodio sam borbe sa komunistima u reo- nu Kovrena. Lašić. O daljim rezultatima izveštavaću. Tražim vezu. tom X I V . Hitno odgovori gde si i u kakvom stanju. Stanovni­ štvo ne može da mi da ikakve podatke ili to neće. Poslao sam dva odelenja za hvatanje veze. 32. Nadir em ka Pljevljima. Imam dva mrtva i tri ranjena.

97 — 28 . 28 . Major Br. Br. 178 . 28 . Molim naredite srbijanskim odredima da dođu u ovaj kraj. .I X Perhinek javlja da su jake komunističke snage napale Kolašin.I X Iz Prijepolja spasio sam 39.13 Zahteva povratak svih mojih snaga. Do svršetka borbe radićemo pro­ stom šifrom. dalmatinskoj i 3. . Juče prilikom napada na komunističku ko­ lonu ubijeno je 7 komunista a nekoliko ranjeno. Za vreme povlačenja imao sam malu borbu oko Kovrena i Pavina Polja. 98 . proleterskoj. Komunisti su sobom vodili oko 100 zarobljenih Talijana. Pred sam mrak dobih izveštaj od Perhineka da je Kolašin napadan od jačih partizanskih snaga.®4 Izgleda mi da su glavne snage upućene ka Priboju radi zarobljavanja tri hiljade Talijana i veliki ma- gacin hrane. Lašić. . Komunisti 14 Reč je o 2. Naredite mu pokret ka meni. Vraćam se najhitnije. bio sam na putu za napad na Pljevlja. 96 . Zbog ovoga krenuo sam u toku noći hitno za Kolašin. dalma­ tinska i sandžačka.IX Svi Muslimani u Pljevlju prišli su komunistima. a ne duplim. 2. Ali kad im je postavljen uslov za odlazak u borbu protiv četnika van teritorije sreza odbili su i zato su razoružani. Prema podacima pojedinim u Pljevlju su stigle tri partizanske brigade: Srbijanska. . Br. Br.I X U toku noći stigoh u Bijelo Polje. Molim radite i vi prostim šifrovanjem. Spremaju jedino napad za uništenje Vasojevića. 94 — 27 .u vezu sa Vojom još u toku dana i javite mi gde se nalazi. 99 — 29 . sandžačkoj NOU brigadi. Br.IX 27 sept.

zauzeli Kolašin za vreme moga osustva. Napašću ih danas a najdalje 30 u svanuće. Talijani nemaju. Centar veze Andrijevica poručnik Tomović. Major Lašić razočaran. Već tri dana borim se stalno za Kolašin. Do sada za sve vre­ me borba se vodila na brdima oko Kolašina. Molim te naj­ hitnije marširaj na Šahoviće. Kolašin i okolina su u neprekidnoj vatri. Hitam za Kolašin.16 Br. Br. !6 Bećir. X.X Danas je drugi dan borbe majora Lašića15 i komunista Peka Dapčevića. Molim najhitnije dotur ove municije avionom na slobodnom aero­ dromu Berane. Jugoslovenska municija nestaje. 100 — 2 . X - Vojo. Gubitci dosta veliki. X . Najhitni­ je molimo dotur jugoslovenske municije i automatskih oruđa na aerodrom Berane. 103 — 3. očigledno se izlaže da pogine. ' I danas produžena ogorčena borba u Kolašinu. 105 4. Br. Moramo se povući na Treš­ nje vik. Petog dana borbe situacija kritična. Veliki gubici naročito u starešinama i nestanak naše municije omogućilo komunistima prodor i zauzeli Ključ. ili za Bijelo Polje. Radimo prostim šifrovanjem po šifri za cirkular. Komunizam i Vasojevići bore se na smrt i život. Javi tvoju situaciju. 15 Đorđe. Major Lašić Br. Budimo u stal­ noj vezi. 12* 179 . 104 — 3 . Ako blago­ vremeno stigneš održaćemo i front i pozadinu.

Ako nas najhitnije pomognete spasićete nas i zajedno ćemo sačekati saveznike. objašnjenje 12. Italijani evakuisali Mateševo. Odgovor čekam. br.19 Koju liniju držite. X. Verovatno će ih pustiti u Berane da ih razoružaju. Kod nas dosta kritična. za propast kri- viće Vas.. ako mislite da spasete ovaj narod i ceo naš pokret. Moje ljudstvo je demoralisano. Padom Berana Komunisti dobijaju veliko naoružanje i artileriju te u tom slučaju i Srbiji preti opasnost. Najdalje za tri dana ako Vaše trupe ne stignu pro­ pala je stvar. Komunisti u Kolašinu i sa jačim snagama navaljuju u pravcu Berana i Andrijevice. Molimo pomozite nas u roku od tri dana. 109 — 8. 180 .llO -1 0 -X - Komunisti su opkolili Berane sa sviju strana. Municije u opšte nema. Br. Oni pregovaraju sa komunistima.Br. Najhitnije upu­ tite jaku snagu. Ja ću sa manjim grupama biti u šumi. Oseća ju našu tešku situa­ ciju pa nas ne pomažu dobro. Sa padom Mateševa i našim padom panuće cela Crna Gora. 18 Vidi dok. Br. X. Br. Gde se na­ laze komunisti. Majoru Perhineku Izvesti te gde se nalazite. Ja­ vite raspored Bajovih trupa.X -. br. 17. Kako se drže Italijani. 106 4.17 Bajo treba da nas pomogne. 111 — 9 . 8. br. Italijani nam ne daju više pomoći. Javite nam gde se nalaze Vaše snage i kakva je situacija kod Vas. 107 4 . jer posle će biti kasno. 19 i 20 Vidi dok. Zatvorite drum između 17 Vidi dok. 32. B r .X - Molimo najhitnije jugoslovensku municiju i dejstvo Va­ ših snaga preko Sahovića i Berana. .18 Narod ovih krajeva čeka Vaše trupe.

Sve je ­ dinice su mi podpuno demoralisane. Time je osujećen pokušaj četnika da povrate Berane (tom III. — Lašić Br. Dokle god radio London bude ovako ra­ dio mi se ničemu nemamo nadati. oktobra. Pretrpeo sam veliki neuspeh i povukao se ka Komovima. br. Andrijevičku i Ko- lašinsku brigadu) razbili su kod Trešnjevika. Naši su 9 u veče napustili Bera­ ne. 114 — 11 . proleterske (crnogorske brigade). Br. Male nade na uspeh. Ve­ liki broj stanovništva izbegao. Juče sam napadao Berane. Komunisti i Italijani sklopili savez. 114a — 1 2 . 100). Ja nemam ništa municije. sve zamorno i gladno.Vinicke i Trepče. Imaš li uspeha i kojim pravcima. na osnovu pro­ pagande Londona. Vršim preform ira- nje. Nemam nikakvih sredstava za izdržavanje ni vojske ni stanovništva. Gde se nalaziš sa svojim snagama.X . Italijani neće da se bore ni protiv komunista ni protiv nas. 5.X . 181 . 113 — 1 1 . Istina izvesni su izlazili u susret što i danas rade ali je ovo kasno i nedovoljno. 12. i okolinu Berana. Hitno se javi. dok.21 Prikupljam demoralisane i ra­ sturene jedinice. Hitno ppukovnik Lašić. Levo uhvatiti vezu sa trepačkim bataljonom. ušli u Berane po spora­ zumu i odobrenju Italijana. Ovo me dovodi u bez­ izlazni položaj. Zaharija i ti treba da hitate ovamo. Mali broj se je povukao. Sa koliko ljudi raspolažete. Ovde su Perhinek i Vukadinović. Hitno izvesti o stanju kod tebe. 21 Četnike Istočnog fronta Crne Gore (Jurišnu. Plašim se da neću uspeti pošto mi je jedna kolona već zastala bez naročitih prepreka.20 Kod mojih trupa je podpuno rasulo zbog nemanja ni­ kakvih sredstava.4 3 . Danas sam naredio napad na Berane. Stanje kod mene je vrlo teško. Javiću ako uspem. dalmatinska i delovi 4. knj.X -4 3 > Italijani sklopili savez sa komunistima.43 ' Kapetanu Lukačeviću. Jedina prepreka što narod neće da se bori i što nema municije Greškama našim bilo mi je nemoguće razoružanje Italijana. 2. Komunisti 10 ov. Br. Pokušavam da povratim bolje držanje i reorganizaciju.

115 — 13-X-43 Pozovite Ljuba Vuksanovića da najhitnije dođe kod mene u Lijevu Rijeku.X -4 3 Sa jurišnom.4 3 For Ernst. lovačke divizije iz Podgorice ka Ko- lašinu i 297. 3. 149 i 153.B r. potrebno je da najenergičnije i dejstvom svršite prvo sa oni­ ma koje imate protiv sebe da bi ih mogli počesno tući pre 22 Nastupanjem nemačke 118. jer nema hrane. Pravac njihovog dejstva Vašojevići. Radivoje Zonjić. Andrijevačkom i Beranskom brigadom na­ lazim se u Opasanici. Ovo je hitno. Naivni nećemo biti. Kod mene se nalazi Velimir Joić. U pogodnom momentu napadaćemo i same Nemce. 15. 182 . Vidi tom XII. Svakako da i nas nebi propustili kad bi nas mogli zakačiti. Držanje Itali- jana išlo je više u prilog komunista nego nama. Nemci su 14 stigli do Vjetarnika. Odluku za akci­ ju doneću po ispoljavanju nemačkog dejstva.X .23 Nemci u toku 15 stižu do Lijeve Rijeke. Gledaćemo da budemo pozadi njih i tućiće mo komuniste k o ji će begati pred njima. Usled nestanka municije nisam u mo­ gućnosti više da vodim akcije širih razmera. Jednovremeno Italijani i komunisti. Veliku brigu i teškoću prestavlja ogroman broj izbeglica. jer nemamo municije. Nemci ih nisu dirali. udarnog korpusa NOVJ odbace od komunikacije Peć — Podgorica i da se opkole delovi italijanske partizanske divizije »-Vene­ cija« u Beranama.22 Svakako da im je trenutno glavni cilj Italijanska divizija »V enecija« pa komunisti. pešadijske divizije iz Peći ka Andrijevici i Beranama otpo­ čela je. dok. knj. 23 S ifr o v a n a oz n a k a z a m a jo r a Z a h a r ija O s to jić a . Kraj je posve siro­ mašan. Br. — Đorđe Br. Naš položaj zaista nije zavidan jer se bez mu­ n icije nalazimo između komunista i Nemaca. br. Dragiša Baričić i ostali prvaci. ponavljam — hitno. Ako je to nemoguće neka dođe kod Vas kod radio stanice. Mi ćemo za sada pozadi njih. Pošto će komunisti tražiti spas od Nemaca begstvom ka Sandžaku. oktobra. Javite mi odmah rezultat. Razlog propaganda Londona. koji beži od ko­ munista. 118 1 5 . operacija »Balkanšluht« (Balkanschlucht) s ciljem da se snage 2. pro­ dužuju za Vasojeviće. Najveći problem skoro nesa- vladljiv jeste ishrana. 116 — 15 .

a u trećem napadu peta proleterska brigada jačine oko 500 komunista. 32. 183 .1943 god. knj. Br.43 god. dok je 5.24 Ljevorečki bataljon i Jurišna brigada razbili su komuniste uz velike gubitke po njih. Lašić Br. 128. 127. dok. ok­ tobra naređeno da se prebaci na sektor Klopot. dok. 121 — 30 . Gubitci su kod njih veliki. Stanje u Crnoj Gori je kritično.oktobra napala nemačku kolonu. Imali su 115 mrtvih.X . Skoro mesec dana vodili smo ogorčenu borbu sa komu­ nistima. 120 — 30 . gde je 22/23. Ako želimo našu pobedu treba da ih mi sačekamo a ne komunisti. objašnjenje 49. Trudićemo se svim silama da Vas pomognemo protivu ovih koji će se upu­ titi tamo. a potom se povukla ka s. u drugom 370 ko­ munista i 1000 Talijana. crnogorska brigada vodila borbu protiv istih neprijatelja kod manastira Ostro-g. 16. U prvom napadu učestvovalo je oko 400 komunista. Ja sa ovim što danas raspolažem nisam u stanju da ovo uradim. Viši razlog držanje 24 Na tom sektoru borbu protiv četnika i Nemaca vodila je 4. Teško da ću u ovome uspeti zbog de- moralisanja i nemanja sredstava. 18 i 24 ovog meseca Komunisti su izvršili na Li­ jevu Rijeku tri teška napada. Jablanu(tom III. knj. Gori. o ranjenim nemaju se tačni podaci. Đor.nego što se spoje. Ovih dana će se saveznici iskrcati na Jugoslovensku obalu.43. 32). 119 — 30 . U ovome nije nezgoda samo za ovaj kraj. br. verovatno na prostoru Kotor — San Đovani di Medua. Razlog moga neuspeha jeste neutralno držanje sreza Kolašinskog.25 Gubitci za ovaj momenat su veliki jer su nezamenljivi.X . Komunisti će ovladati ovim krajem. 25 Vidi dok. već mnogo više po naš krajnji opšti cilj. predati Blažo i Bajo ubijeni su na grozan način.. . Petoj brigadi je 19. 6. 111. Mi nemamo nikakvih sredstava za opstanak. br. pro­ leterska (crnogorska) brigada. Mi ćemo učiniti sve što možemo obzirom na količinu municije sa kojom raspolažemo. Br.X . 17. Pokušavam da objedinim komandu svih de- lova kao i u C. 5. br.

32. Majoru Radu27 Sa 400 ljudi nalazim se na granici Kuča i Vasojevića. Imali su velike gubitke. Ovo mi je potrebno znati radi moga daljeg rada. Na terenu ne može da izdrži ni najkraće vreme. Nemci se potpuno povukli za Podgoricu. Uzrok ovoga je najnovija podela komande. Lalić i Bojović ili koji je od njih. Kad stigneš do V oje ili Čiče predoči potrebu da mi budemo gospodari Crne Gore zbog iskrcavanja saveznika. Kada bi mogao da radi Đeneral Gojnić on bi bio najpodesniji.26 Br. 122 — 30 . Da ste hteli pri­ miti moj predlog u pogledu podele komandovanja nebi do ovoga došlo. kada ću se potruditi da se sve postavi na svom mestu. . Našao sam 40 mrtvih njihovih. Pogibija Blaža i Baja demoralisala je staru Crnu Goru. Ako Ostojić ovamo dolazi neka on bude mesto Baja. Br. Baja odredite Blaža Gojnića. Napreduje li ili se brani. Daj Bože da se oslobodimo.43 Predato Molim za tačan izveštaj o stanju u Sandžaku. ako ne poginem. Javi se danas ponovo. Drugo rešenje nebi bilo dobro. ali do njegovog dolaska samo Gojnić može nešto uraditi. a me­ sto pok. 125 — 3 . Tačnost izveštaj a je važno. U Lijevoj Rijeci imao sam ogorčenu borbu sa izrodima punih 48 časova.sreza Beranskog čije brigade nisu htele da napadaju Kolašin. br.1'8 Lašić Br. ali je prestar.43 god. Municije nemam. komunisti se grupišu sa vrlo velikim snagama da me napadnu.X I .43 god. Dali napreduju ili se drže odbrane. 124 — 2 . 27 Rudolf Perhinek. Njihova jačina bila je oko 500. K oju li­ niju drži Branko i Vojo. Izvesti me o stanju kod Voja. Ja nisam imao mrtvih. Lašić 26 1 28 Vidi dok. Javi dali su sa tobom Đurašković. Molim da mesto pok. Blaža pukovnika Zariju Vuksanovića. Molim hitno ovo pitanje resite još danas.X I .X .

br. Veliki broj beži ovih dana u šumi od onih koji su se javili komunistima. — Vi tamo trebate potpuno da objedinite svoj rad i da budete brži i ener­ gičniji. Jačina moga odreda je oko 1000 (hiljadu) ljudi. . Sve je demoralisano. 32. Sest dana vodio sam ogorčenu borbu u Lešanskoj nahiji. molim grupišite snage da se komunisti tuku i da se oslobodi ovaj kraj. ■ — Perhineku — Stanje u Crnoj Gori bilo je do pre nekoliko dana očajno. Lašić Br. Sa ove dve grupe sam u stalnoj vezi.29 U Podgorici bilo je naših žrtava oko 200. Ako ovo ne može. Jake snage gru- pišu da me napadaju. izuzev varoši. U Vrmoši imam takođe oko 200 ljudi. Imam nameru da povedem jaču borbu u svim pravcima i to jednovremeno i da bude 29 Bombardovanje nemačkih trupa u Crnoj Gori izvršila je savez­ nička (anglo-američka) avijacija. Molim da se ovo ozbiljno shvati. Moramo iskoristiti njihov neuspeh i gubitke. ako ne radi drugih razloga. Bili su dobro tučeni. objašnjenje 48. Stalno bombarduju naši avijoni Podgoricu i okolinu. — Na­ stavak — Niko me ne pomaže ni snagom ni rečima. Evo tri dana nisam imao borbu. Danas je stanje malo bolje. ali bliže Albanije.4 3 god. Sve se povuklo i bi želelo da ostane neutralno. Ipak sam uspeo da tučem komuniste na više mesta. ali ne mnogo zavidno. Izgleda da im je glavni cilj zauzeće obale i m oje uništenje. Dva dana vodio sam borbu onda u Lijevoj Rijeci. sa njim su u vezi. Ja se i sada nalazim u Kucima. 185 . Po­ novo predočavam da bi vi trebali uputiti ovamo izvesnu snagu. Ako je ovo tačno naši saveznici će se brzo iskrcati.Br. Zbog napuštanja Kolašina.X I I . Biću opkoljen potpuno od strane komunista. 126 — 3 . U Prekobrđe takođe imam jednu grupu. tukao sam ih i oslobodio ovaj kraj. 138 — 2 . — Nastavak — Obrazovana je narodna uprava na Cetinju30 i priznaju sa­ mo Nedića. Ja se nalazim na Vjetarniku. Izgleda Nemci napuštaju celu Crnu Goru i Hercegovinu. bar radi toga da mi sačekamo naše saveznike. Berana i Andrije- vice morao sam i ja da se povučem u Kuče. Ovde sam se tukao više puta.X I . 30 Vidi dok. : v. Komunisti su bili ovladali skoro svim krajevima.

preko Mađarske stigao u Beograd. Većina se nabila po varošima i ulaze u žandarmeriju. Pokušao sam da dobijem što­ god novaca od trgovaca. decembra 1943. 186 . Moj i njegov odnos je potpuno neprijateljski. Tukao sam komuniste u Kučima. Radim da sve izađe iz varoši i da objedinim rad svih grupa. Klivland. Ovaj se odred junački bori protivu komunista. Odatle je.32 koja ne izlazi na teren. a kra­ jem novembra otputovao je iz Beograda. str. ali će meni biti najveća prepreka nemanje municije i sredstava za život. Latas — M. kome je obećao saradnju četnika u borbi protiv NOVJ (Bor. U Beogradu je razgovarao sa Nedićem. ali on petlja mnogo. K. maja 1943. SAD. Nemci su 14. Vidi: B. Neka povede borbu onakvu kakvu je ranije pre internacije ovo radio. potom u Nemačku.potpuno jedinstvo u celoj akciji. pobegao i u jesen 1943. Karapandžić. Neka se javi porodici. Ostali se ne bore. Gra­ đanski rat u Srbiji 1941— 1945. ■ ' Ovamo se stanje malo popravlja u vojničkom pogledu. 312—314). Dželebdžić. V. Zeti. Jačina moga odreda je oko 1. 234—235.000 ljudi. str. Đurišić je u stvari oslobođen internacije 13. Imaću jače otpore. Potrebno 35 Đurišić. Oslobodio sam prilično veliku prostoriju. Ohajo. Izveštavaj me svaki dan o stanju na tom pravcu. Izvestite Dobrašinovića da mu je žena sa detetom zdravo i dobro. te mi ovo mnogo smeta. 32 Žandarmerija je bila pod nemačkom komandom. septembra 1943. — Nastavak — Gde se nalazi Pavle.d. 1958. dok ga je 5. u Poljskoj. : 144 • — Nastavak — Ja ću preduzeti što efikasniju borbu u njegovu pozadinu. Draža Mihailović postavio za komandanta Crne Gore. gde je ponovo »uhapšen« od Nemaca. ali oni ne daju već šalju komunistima. a zatim u »logor Strij«.43 ' . Ne znam da li ću potpuno uspeti. Đurišić je avionom prebačen u Beograd..31 Pozdravi ga i kaži mu da mi je milo što je oslobođen. n. razoružali deo četnika Limsko- -sandžačkih četničkih odreda i »uhapsili« njihovog komandanta Đurišića. br. Ljotićem i Nojbaherom. Tebi i sve naše pozdravlja Đorđe Ciči Br: 145 — XII . Lešanskoj nahiji i dru­ gim mestima. Vukanovićeva stranka u opšte ne postoji. navodno. sa malim izuzetkom. ali dostavljaj pravo stanje.

Ovo ću ovih dana preduzeti. da su pod m ojom koman­ dom. nemam nikakvih materijalnih sredstava. Ovo je hitno. Komuniste pomažu i novcem i Naš narod je naivan i ne vidi kako se sve ovo zbiva. Moje teškoće su i suviše velike. Ovo sve zavisi kako će te ovo rešiti. Ovo je potrebno radi jedinstva u vođenju borbe. Molim da naredite našim trupama u Sandžaku da budu aktivniji i brži i da bude potpuno jedinstvo u radu. — — Nastavak — Pripremam širu borbu protiv komunista i to po zonama. nažalost trči se na sve strane. Nova situacija dosta kritična. Svakodnevno Engleski avijoni lete ka Bosni. Moja je dužnost \ da Vam predočim opštu opasnost zbog ove nesuglasice.X I I . — Br: 146 — 22 . Za naš neuspeh snosićemo svu odgovornost. a i držanje Engleske prema nama nije prijatno. Od ovoga zavisi naš opstanak. a nažalost nema mnogo ni junaštva. Nažalost radio London nas potpuno upropašćava. ali ne u pojedinim krajevima nego i u celoj porobljenoj državi. O toku borbe i rezultatima stal­ no ću izveštavati. Nema je ­ dinstva u radu. na­ ročito otkrivanje ko je »Tito«.4 3 g.bi bilo Vaše naređenje poznatim komandantima sa reona po­ kojnog Baja. Hitno treba mobilisati sve raspoložive snage u svim našim > krajevima i tući komuniste. jer je danas najpotrebnije naše jedinstvo i sloga. da se ovo izgladi. jer je narod video da je izigran. te prilazi komunistima. mnogi prelaze u žandarmeriju. Ovaj apel se odnosi samo na Vas i Nedića. preko vašeg delegata. Treba uzeti samo ono ljudstvo i koje će se hrabro boriti i koje je spremno da pogine za kralja j i domovinu. Pored ovih nezgoda naše unutrašnje nesuglasice naročito ■ vodećih ličnosti nas potpuno upropašćuju. pa Vas molim i apelujem. Ovo zahteva ceo Srpski narod. Radio London želi da uni­ šti naš pokret. — f 33 Moša Pi jade je na Drugom zasedanju AVNOJ-a u Bihaću iza­ bran za jednog od potpredsednika AVNOJ-a. Postavljanje Mošino33 kao pre- stavnika Srpskog naroda za nas je to bilo vrlo povoljno. Dao sam više proglasa o svemu ovome i u početku je odlično delovalo. svak misli da je postao samostalan i najviši komandant. Sve ostalo razoružati. 187 . — Nastavak. Nemam municije i automatskih oruđa.

Ako ovo uradite sa ova dva čoveka pridobili ste skoro ceo katolički živalj sebi. '< — Čiči — M ajor Veličko Bojović 17 ov. Molim da ovo uradite. Apelujte na saveznike da promene držanje. Gubitak je ve­ liki. Ako se ovo ne može postići mirnim putem upotrebiti silu ne birajući sredstva. a naročito onda kada se otvori jača borba sa fronta. Ovo se desilo u blizini Andrijevice. radi formiranja trojki i petorki od ljudstva koje se nalazi u blizini svojih kuća u šumi. Preduzeo sam sve potrebno kod katolič­ kog življa u Albaniji da unište komunizam i sklopio savez u borbi protiv komunista. Odbacite od sebe i sve one koji nisu borbeni i junaci. — Spremni su da zajednički sa nama povedu borbu i na našoj teritoriji. Isto je ovo uradio vojvoda Nike Ljeto Daka iz Lestrata. Osobito mi je drago povratak Pavlov. Ja sam ga tri puta slao u pozadinu komunista. koja je sastavljena od Mađarona. Meni je potrebno od Vas ovo odobrenje. Prenk Cale. lopova i razbojnika. Komandant Vrmoše. Bojović Milan komandir čete. Sto se mene tiče ne samo da ćemo se slagati nego ću sve uraditi da obje­ dinim našu borbu do konačne pobede. uhvaćen je od komunista i streljan. Ovo je bitno za naš opstanak. Ove trojke imaju zadatak da napadaju manje grupe. voleo i slušao. — Nastavak —• Stupite u hitnu vezu sa našim Kraljem i Vladom. koji Vam smetaju. Njega je narod mnogo poštovao. Iskoristite sastav komuni­ stičke vlade.XI I . Treba ga odlikovati najvišim našim odlikovanjem. Ako ne možete putem radia onda hitno pošaljite delegate preko Tur­ ske. Sa njime je streljano još tri četnika njegova rođaka među njima njegov rođak rez. poruč. a nisu neophodno po­ trebni. — Nastavak — Sve političke i vojničke struje odbaciti radi jedinstva u radu. — Br. jevreja. ako imate mogućnosti. 147/ 24 . Neka svaki sa puškom u ruci pođe tamo gde je po­ trebno. — 188 . Primio je preko 300 naših osoba i hranio ih. učinio je ovom prilikom retku dobrotu prema nama.

BR. br. decembra Draži Mihailoviću o borbama četnika i Nemaca protiv NOVJ na Majevici. tj. pored ostalog. ćirilicom) u Arhivu VII. Ca. knj. DIVIZIJE NOVJ KOD GRADACCA I PREDAJI ZAROBLJENIH PARTIZANA NEMCIMA1 KOMANDANTU MAJEVlCKE I SEMBERSKE BRIGADE2 GDE BUDU Primio sam Vaše izveštaje i to jedan od 23 om. I bez toga motora se može ako se ima mogućnosti da puni akumulator u gradu.4 Što se tiče radio stanice ona je već u našim rukama pot­ puno ispravna samo nam je izmakao dinamo-motor za pu­ njenje akumulatora (šestovoltni) za rad na toj stanici i za osvjetljavanje prostorija štaba gde radi. s ostalim snagama divizije vodili borbe protiv četnika i nemačkih trupa na širem području Majevice. 3 Navedene izveštaje Redakcija nije pronašla. 17 ranjenih i oko 50 zarob­ ljenih boraca. 182. 4 Reč je o delovima 16. a što će docnije biti izraženo na vidniji način i sa najvišeg mesta. rad Vaš i vaših jedinica. KOMANDANTIMA SEMBERSKE I MAJEVlCKE BRIGADE O REZULTATU BORBI ČETNIKA I NEMACA PROTIV 16.m. 162. 1 Original (pisan na mašini. DECEMBRA 1943. br. 48 OBAVEŠTENJE KOMANDANTA MAJEVlCKOG KORPUSA OD 24. Ca. reg. Šteta samo što kuriri ne shvaćaju ozbiljnije svoju ulogu. br. ali sam već preduzeo sve da dođemo i do tog dinamo-motora i verujem da ću ga brzo dobiti. 210. Gubici crvenih 500 mrtvih i ranjenih i 300 zarobljenih. udarne divizije NOVJ. o. predveče. Četnici su tada zarobili i radio-stanicu koja je pre toga demoli­ rana. 1/5). 2 Brigade su iz Majevičkog korpusa. od kojih su neki pušteni. Rezultat: Majevica očišćena.3 Vaši izveštaj i su za svako divljenje. dok. Naši im zarobili glavno slagalište i radio stanicu« (Arhiv VII. Opširnije o tim borbama vidi tom IV. reg. k. decembra jedi­ nice divizije su imale gubitke: 12 mrtvih. te izveštaji stižu sa priličnim zakašnjenjem i tako nisam u mogućnosti da pa­ riram neprijateljske pokrete našim snagama i da izdaj em na vreme potrebna naređenja za potpuna likvidiranja tih rasutih partizanskih pasa. i 21. U borbama 20. k. i jedan jutros 24 om. 36/3. dok su četnici 20 boraca stre­ gali. 20. koji su u decembru 1943. U izveštaju komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande °d 26. 189 . kaže se: »Na Majevici borbe crvenih i Nemaca 21. te na taj način ja Vam još ovom prilikom odajem puno svoje priznanje.

u kojoj se na­ lazi i Gavro Komjenić (Komnenić). Svi su izgledi da nas neće dirati. Dali su stoga 4 sanduka i to ću podeliti Vama i Milošu čim stigne. Draži Mihailoviću o tim pregovorima Damjanović navodi da je »ovih dana« prispela iz Tuzle jedna nemačka delegacija. dalje.000 pušaka u cilju naoružanja jače pratnje pomoću koje bi sve * 190 . a posle predu- zimaju. jednog radio montera. Uslovi pod kojima se radi dosta su komplikovani. komandant 16. a da mi odmah daju najmanje 100 automatskih oruđa i 1.. ali može nam poslužiti dok ne dobijemo novi koji je već po­ ručen kao i ručnu štampariju koju trebamo dobiti ovi dana (za 5 dana najdalje). komandant Tuzlanske brigade. 10 konja sa raznom spremom. Zatim jedan sanduk raznog sanitetskog materijala.. istina nije u najboljem stanju. Nemci kuljaju za Tuzlu od Zvornika i dan i noć prosto nemogu da shvatim gde će tolika vojska stati u Tuzlu. rezervne pešadijske divizije. Već sam preduzeo potrebno na sve strane da pored dinamo-motora dobijem što pre još jednu ispravnu radio st. te da našu reč čuje ko god ima uši u ćelom svetu. radi razgovora o saradnji u borbi protiv NOVJ i »radi uspostavljanja dobrih odnosa između četnika i Nje­ mačke komande«. Uveravam Vas da ćemo i u brzo imati našu šumsku'tajnu emisijonu radio stanicu. ukoliko od Vas dobijem odobrenje da postavim svoje zahteve. 8 Tih dana je komandant Majevičkog korpusa Stevan Damjanović vodio pregovore s nemačkim predstavnicima. Kao što vidite draga braćo stvari su pošle na bolje u našu korist i trebamo sve iskoristiti. ponovo akciju na Majevicu. Damjanović. Pro­ nose se glasovi da hoće da božićuju u Tuzli. a uslov je da se svi brat­ ski i nesebično bacimo na posao i da stvari u svojoj kući uređujemo kako je najbolje. Kola sam poslao za municiju u Simin-Han i čim pristigne na Tukare poslaću vam potrebno sledovanje. 6 Danilo. ali traže da gonimo komuniste svom snagom. Pukovnik Lekić6 je iz­ makao kao što i vi izveštavate sa bandom. Istina Nemci7 se ljute što tako često tražimo municiju i neveru ju da se sve to utroši i kako Bajo piše za sada nam više neće dati. zatim perfektnog radio tel. dva velika kazana. Zato zavedite najveću štednju municije. a među njima je i radio telegraf ist od ove stanice. piše: »Kad sam to sve saznao du­ go sam razmišljao pa sam riješio. itd. 7 Reč je o delovima nemačke 187. dve brdske kuhinje itd. Sapirograf sam primio. udarne divizije NOVJ.8 Miloš 5 Erkić. jednog elektro mehaničara. Milos'5 je zarobio 25 partizana. Petar na drugom delu fronta zarobio je 12 partizana sa oružjem takođe i još neke spreme. Dakle samo ovo među nama tajno. decem­ bra 1943. U izveštaju od 25. a 24 ubio na licu mesta. ali veruj em da ćemo brzo sve to dobiti.

233.) Pretresti ceo teren svaki u svojoj brigadi ili zajednički ti i Zeko9 i loviti i poslednjeg njihovog naoružanog čoveka po svaku cenu. opljačkati u korist četnika opljačkajte! Nemojte posle da bude reči. Ca. kapetan Leko : S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU. 11 Stevan Stevo Damjanović. K-t. 2.) Sve njihove simpatizere i one koji su se ponosili nji­ hovom snagom i njihovom idejom smesta uništiti u korenu! I bez ikakve milosti. komandant Majevičkog korpusa. smatram da nesmemo stati na pola puta i da treba uraditi sledeće : 1. k. Ovo je rat ovo je revolucija! Pismo u prilogu šaljem za Ostojića10 i nastanite preko sigurnih i poverljivih kurira da mu ga najhitnije uručite. 0 svemu hitno i na vreme izveštavajte. M. reg. Svo ljudstvo isčačkajte i nemojte svakoga u vaše re­ dove a na prvom mestu one koji su otišli u zavetrinu — bivši četnici.im je isporučio 25 zarobljenika te i to je mnogo uticalo na njihovo držanje prema nama. Ovo Vam je moje naređenje! Sve što treba ubiti ubite. a kada smo ovako propisno dali lekciju komunističkim bandama. četnike na pomenutoj teritoriji doveo u red i jedinstvenu komandu te da bude prava vojska i sposobna za borbu protiv komunista« (Arhiv VII.P. zapaliti zapalite. br. i ne­ mojte da se plašite nikakve odmazde docnije s njihove strane. 10 Zaharije. 24/XII 1943 g. a njihove pristalice da uništimo i da komu­ ni onemogućimo ponovo plasiranje na našem terenu i na kraju da naučimo svakog pameti. Za Radivoja će izići u toku današnjeg dana i po prvim kuririma ću mu ih poslati. U prilogu šaljem oko 50 objava za Zekinu brigadu i da u buduće ni jedan četnik ni za najkraće vreme ne ide nigde bez objave. samo ovo držite u tajnosti radi protivničke propagande. 9 Jeremije Lazić Zeko. 191 . 4/3). To ću da naredim ostalim komandantima brigada i tako mora biti. komandant Semberske brigade. Da ne bi bilo opet kajanja. Bolećivosti i sentimentalnosti nesme biti jer je sada najpogodniji momenat i tako ćemo uspeti da naš pošteni narod zaštitimo i zbijemo u čvrste redove zajedno sa našim borcima koji se zaista namučiše kroz ovaj dugi period naše borbe. Sada se morate svi pokazati na poslu kao vrlo savesni 1 strogi do krajnjih granica.

2 Đorđe Lašić. 192 . 3 i 6 Pomenute dokumente Redakcija nije pronašla. Delovi brigade su. MAJORU ĐORĐU LAŠlCU O RAZGOVORI­ MA SA NEMACKIM PREDSTAVNICIMA RADI SARADNJE U BORBI PROTIV NOVJ1 ! ' ' Vrmoša 25/XII 1943 g. Prilikom tog razgovora ocenio sam..3 Dana 24. . k. DE­ CEMBRA 1943. major. da se čeka tvoj dolazak pa da otpočne pokret za tamo. knj. str. Izveštaj i koji mi dolaze sa terena iz Andrijevice kao i ovih iz Kolašina već punih šest dana ne čuju se ni kakve borbe tamo. 27. 2. kao i da su četnički i nemački odredi dolazili i zauzeli Moj kovač i Bijelo Polje. Oni misle da bi pomoću četnika.5 a po tom se povukli nepoznato mi na koje položaje. — Oceni jesmoli mi ovo u stanju izvršiti?! Veze sa trupama iz Sandžaka nemam. a potom da se povuku natrag. 49 PISMO ČETNIČKOG FUNKCIONERA M ARK A OD 25. BR. 1 Original (pisan olovkom. decembra odbili napad Nemaca i četnika iz Pljevalja (Oslobodilački rat.j ‘ • ! ■ • ■ -'i Dragi Đorđije. 143. Izgleda da se nalaze između Brodareva i Bijelog Polja. Ča. Iz samog razgovora m oje je ubeđenje. 209). Naša snaga iz Vasojevića do sada izbeglih oko 250 ljudi. Na nama stoji da mi održimo red i uspostavimo vlast u srezu. reg. 5 Kod Pljevalja su 21. ćirilicom) u Arhivu VII. proleterske (san- džačke) brigade razbili četnike i ovladali rejonom s. 34/3 (CG-V-1862). decembra 1943. jednog većeg broja Muslimana i nešto katolika mogli protjerati partizane iz sreza. premda o položaju trih trupa ni oni mi sami nijesu hteli reći. Pozitivno znam. 4 Redakcija nije utvrdila o kojem se nemafkom predstavniku radi. tek. delovi 3. mjeseca bio sam pozvan od strane nemač- kog prestavnika4 — načelnika štaba iz Peći na razgovor u Gusinje. da Njemci na ovom sektoru nemaju svoje jake snage. da su Pljevlja u rukama Njemaca. Kosanice i Ma- taruge.2 1 Pre četri dana poslao sam ti po kuriru jedno pismo kao i plan o radu na ovome sektoru. Partizanske snage kod nas nijesu jake u koliko ne bi do­ vlačili svoje snage s druge strane. br..i . takođe.

u koliko nećemo tamo. Pored ovih iz Vašojevića. Moračani su došli pod komandom Dragutina Rakočevića. a naročito kad novca nema. ali obzirom na veliki broj ljudi to ide vrlo teško. municiju i spremu putem konja prebaciš preko Selca za ovamo. mj. pa te mo­ lim. došao je i odred Moračana oko 120 ljudi. ali je drugi rukopis. Do skorog viđenja čekamo tvoj odgovor i naređenje za dalji rad. smešteno po pojatama u Vrmoši i okolo Vrmoša. Tebe i sve naše toplo pozdravlja tvoj Marko8 Mnogo te pozdravljaju: Mileta Maslovarić. tako kazali. k n j. 8 Redakcija nije mogla utvrditi njegovo prezime i funkciju. U pogledu spreme i oružja od divizije iz Peći ne možemo dobiti pošto Vašojeviće pripada Cetinjskoj teritoriji. da su Moračani i veliki broj ljudi bez igde ičega. 109. obzirom na ovoliki broj ljudi a nikakva sredstva za izdržavanje. 10 Ime je nečitko. 13 Z b o r n ik . za hranu nisu ništa imali.— Istovrmeno te molim da nam ako ikako možeš tj. t o m X I V . Sve ovo ljudstvo nalazi se u dosta bednom stanju — golo.< nika Nemačkih koji bi došli i preveli nas tamo jer bez hrane ( ne može se živeti ovamo. obzirom na teritorijalnu podjelu. ako imaš pošalji i vesti i u kratko razjasni situaciju spoljašnju i unu­ trašnju koliko ti je poznato.9— Nua Lucu i njegov sin10 koji dolaze tamo kao kuriri. Ovo je hitna stvar. br. Od ovih iz Vasojevića veliki broj je i bez oružja. boso i slabo hranjeno. Ovamo kruže vesti raznorazne i 7 Vidi dok. u koliko se ova piata može dobiti. 9 Dalji tekst napisan je olovkom. oružje. Nikola Savović. ćirilicom. 3 193 . Dr. Radonja Jukić. Još ni za 25. Frenk Gale7 i Vrmošani čine sve da nam se olakša ovo teško stanje. Naglašavam ti. Šaljem ti platne spiskove i punomoćja6 te nastani da se ovo svrši. Dr. Novca nemaju da bi mogli kupiti brašna i pasulja. m o­ lim te primi lepo i nagradi koliko to možeš jer to zaslužuju. Dragutin Rakočević. U koliko ti ne misliš ovamo odmah traži nekoliko v o j. ov. što svega čini 370 ljudi. da za ljudstvo ovamo. Rakočević. To su i Nemci iz Peći. Medenica i drugi.

20. tek. ' 26. . jer im je dalji opstanak nemoguć. kukuruza i 50 kg. navode neka imena koja Re­ dakcija. Položaj. Pov. Decembra 1943. 12 U originalu se. X. Pukovnik Dragoslav Pavlović Str. — Pominješ pismo o situaciji u Cr. — A tako isto oficirima i činovnicima koji nisu primali nikako od kapitulacije Jugo­ slavije. god. reg- br. u jednoj rečenici. izveštavam da je od Engleza u toku ove godine primljen sledeći materijal: 11 Poslednja rečenica napisana je mastilom. 42/4 (VK-Y-790). 1 Original (pisan na mašini. 194 . čije ti spiskove dostavljam. ćirilicom. 85. jer ponavljam opstanak je u pita­ n ju — Pozdravlja te tvoj Marko Ovog momenta uzeo sam na tvoj račun 200 kg. Na osnovu radiogramskog naređenja Vrhovne Komande 480. zbog pohabanosti papira. DE­ CEMBRA 1943.11 Takođe te molim za porodice izbegle od komunista a koje se nalaze na ulici ovde da im ako ikako možeš ukažeš pomoć. .. GODINE1 Delegat Vrhovne Komande . 50 IZVEŠTAJ DELEGATA ZA ISTOČNU SRBIJU OD 26. pasulja što u današnjim cenama čini ovde oko 5000 lira — takođe 10 kg. DRAŽI MIHAILOVIĆU O MATERIJALU PRIMLJENOM OD BRITANACA U TOKU 1943. Br. nije mogla pročitati. NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE P o l o ž a j . Gori.često puta kontradiktorne te nemožemo znati stanje kakvo je.12 BR. od 12. Đorđe je pored Nua Lun sa sinom i Dode . Ovo gledaj hitno i ako se ikako može sigurno reši. latinicom) u Arhivu VII. soli i pedeset lira svega 5500 lira. k.

koji je podeljen od strane ovd.) U jednom transportu došao je jedan gumeni čamac koji je na zahtev engleske misije predat počivšem poljskom kapetanu Nešu. Osim toga. 375 metaka za p. 5 kanti sanitetskog materijala. 134 para cokula.) Jedan transport samo eksploziva za sve komandante napred iznete. 1 talijanski mali bacač. 2 topa 20 mm. 410 detonatora. 230 čakšira.000 metaka 7.000 me­ taka 7. 58 nagaznih mina. * Velimir Piletić. štapina. 290 olovki.fašnje] engleske misije i to: 450 Kanti eksploziva magnetnih mina.okl. 5. 28 pari cokula. 15000 metaka za englesku pušku.. Imao je zadatak da. komandant Timočkog korpusa. 625 r. 50. 108 žabica.000 metaka za mitraljetu. 18 mitraljeza.9 mm. pušku. 100 pari cokula. 6 Reč je o poljskom kapetanu Jozefu Mariagi. U Jugoslaviju ga je uputila poljska emigrantska vlada iz Londona. m a jo r. pušku. komandant Krajinskog korpusa. 9 protivoklopnih pušaka. 250 ručnih bombi. 4.. u dokumentima po­ znat kao Neš. 50 metaka za top. 77000 metaka za mitraljetu. 181 čakšire. bombi. 100 kapisli.9 mm.) Mlavski Korpus — Ilijev:2 154 puške. 18 mitraljeza. 1 bacač Stoks. 3 kante sanitetskog materijala. 2 talijanska bacača. 19.) Krajinski Korpus — Popesku:4 223 engleske puške.okl. 780 metaka za p.9 mm. 60 bombi za bacač. 24 mitraljeta. 1 bacač Stoks. 24 običnih zapaljivih bombi. a radio bi u zajednici sa četnicima. 12 Zorki. Ušao je u sastav britanske vojne misije kod čet­ nika i bio potčinjen britanskom majoru Džesperu Rutemu (Jasper Root- ham). uhvati vezu sa Poljskom. preko Rumunije. 48 metaka za bacač stoks. 6. 1. 232 para cokula. odnosno Naš (Nash).) Timočki korpus — M ihovil:3 112 pušaka.700 metaka za eglesku pušku. Spustio se padobranom na Homolju po­ četkom juna 1943. komandant Mlavskog korpusa. 1 top 20 mm. 10. 5 kanti sanitetskog materijala. 18 frikcionih upa­ ljača.000 me­ taka 7. 265 ručnih bombi. detonatora itd. 23. 1050 ka­ pisli. 20. 8 trenutnih zapaljivih bom­ bi. 2 protivoklop- ne puške. 800 metara štapina. 13' 195 . 357 metaka za talijanski bacač. 7 Zorki.000 metaka za englesku pušku.) Ivankovački Korpus — Selimir:5 Svega jedan tran­ sport i to: 4 Zorke. 15 Zorki. 51000 metaka 7. 3 Ljubomir Ljubo Jovanović. 900 metaka za top.9 mm.6 2 Simeon Siniša Ocokoljić. 66 metaka za ba­ cač Stoks. 3. 48 ručnih tempiranih bombi. 89 mitraljeta. 2. trebalo je da skupi poljske radnike koji su bili na radu u borskom basenu i od njih formira poljski odred koji bi bio pod ko­ mandom britanskih oficira. 18. 12 mag­ netnih mina. 170 bluza. 5 B o r iv o je S t a n is a v lje v ić . 5 protivoklopnih pušaka.

) Traženo je od engleske misije da se pošalje. 232. DECEMBRA 1943. Ča.3 dajem Vam sledeća uputstva: Sa Njemcima možete stupiti u vezu. 51 UPUTSTVO KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD 30. k. Sve ove podatke dala mi je ovdašnja engleska misija (M ajor Rutem i Grinvud7) i isti se odnose na primljeni mate­ rijal od 19. Pov. 30 decembra 1943. 196 . zvani Miki. što više municije za automatska oruđa i pušku 7. POLOŽAJ i KOMANDANTU 213. ćirilicom) u Arhivu VII. . Pov. što više automatskog oružja. reg. službeno od 25 decembra o. KOMANDANTU KONJIČKE BRIGADE ZA SARADNJU S NEMCIMA1 K O M A N D A 210. br. Govorite u duhu naših usmenih razgovora t. Pukovnik. k. Drag.2— U vezi akta Str. 7 Erik Grinvud (Greenwood). 2 Brojčana oznaka za Konjičku brigadu. br. makaze za sečenje žice za korpusna pio­ nirska odelenja. 30/15 (BH-X-412). i - 3 Navedeni akt Redakcija nije pronašla. 8/1. reg. i dva Grka zarobljeni i odvedeni (Arhiv VII. god.8 Pavlović BR. Ča. Tom prilikom poginuli su jedan Poljak i jedan četnik. odobravam Vam da sve učinite što će biti na korist Srpskog naroda. 1 Original (pisan na mašini. br. 8 Dragoslav. Obećano je transporti su čekani ali ništa nije došlo. Ja sam pre par dana bio u ne- Kapetan Naš je poginuo 10. 7. i obuća kao i šinjeli. 266. dok su britanski kapetan Edgar Hargrivz (Hargreaves). prilikom napada ne- mačkih trupa na britansku misiju na mestu zvanom Podvižak kod sela Luke. decembra 1943.9 mm. Recite da ste pod m ojom komandom i da pripadate grupi četničkih odreda Nevesinje — Gacko.j. depeša 12219).g. Maja ove godine do danas. manja količina revolvera i dogleda. Delegat Vrhovne komande. 276.

SS brdskog armijskog korpusa.401 od Ev Ev. — U selu Stublinama na dan 25 . načelnik Štaba Nevesinjskog korpusa. 2. — Kapetan Mitić. G . br. dok. Također i vi me detaljno obavestite o onome što ste učinili. komandant Cerskog korpusa. 276.4 bio 4 Nemačke trupe na području Bosne bile su potčinjene 2. U svim ostvrtima se pozovite na mene a ja ću Vas obaveštavati o onome što budem učinio a što je u vezi sa tom komandom.s BR. 5 Tomo Guzina. oklop­ noj armiji. 519 od 14 . koji je ranije u Užicu pregovarao za naš račun sa komunistima. Ne treba da se plašite njemačkih oficira jer su oni dobili direktive i obaveštenja u pogledu moga spo­ razuma sa njihovom Armijom. Ča. šta mi je i obećano. XLII). .X I — sastao se đeneral Sveta Đukić sa 2 Engleska i jednim Američkim oficirom i do­ šao je na sastanak automobilom. br. 52 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 16. 3 Vojislav.XII. KOMANDANT 210 T . 12. ćirilicom) u Arhivu VII. nalazio Stab nemačkog 5. 4 Milorađ Mitić je bio jedan od predstavnika Draže Mihailovića na pregovorima sa predstavnicima Vrhovnog štaba NOP odreda Jugo­ slavije. 11. 2 Simeon Siniša Ocokoljić. 9/1 (knj. 1. U Sarajevu se. DECEMBRA 1943. obavestite ih o kretanju komunista i njihovom radu te ih koristite do maksimuma kako bi što pre očistili komuniste. poručnik. reg. k. tamošnjom nemačkom komandom. GODINE1 [16. DO 23. Tufegdžić3 danas je doneo sledeći izveštaj: 1. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU.2 Br. O tim pregovorima vidi knj. tada. odred.mačkoj Arm iji u Sarajevu4 i pored ostalog sam molio da lega- lizujem i tu brigadu t.j. Kada se sporazumete sa. decembra 1943 god] Br. — Naši izve­ štaj i iz Beograda. 1 Originali (pisani na mašini. Moramo sve učiniti da spasemo ono što se spasiti može pa i jednog neprijatelja koristiti da bi pomoću njega uništili drugog koji nam je opasniji.

— Tufegdžić javlja dalje. 6 Borislav Todorović. — Nastavak. Sa narodom naši ljudi postupaju vrlo taktično.408 od Lo La. Dalje.402 od Ev Ev. 49. 7 Pseudonim britanskog potpukovnika Hadsona. 13 od 1 5 . Pozdravljam vas kao svoje ratne drugove i želim vam istu vojničku sreću kao i našim vojni­ cima.X I I -. da je pukovnik Simić uzeo od carinskog činovnika Bojića 20 napo- leona. 12. br. Kraj. Narodni borci četnici. Naši ljudi prebačeni u Srem pobili su mesne komunističke komi­ tete u nekoliko sela. — Nemci su povodom toga štampali letke blizu 2. Br. objašnjenje 16. . Sada možemo da se zajednički borimo protivu komunizma. Oni rade i dalje na prijemu i rasturanju materijala. 1243. 96 od 1 3 . Herojstvo je Vama u krvi i sa vama za­ jedno koji dobro poznajete svoju lepu zemlju poćiće nam za rukom da je oslobodimo. da je puk. 12.407 od Juraja. Simić naveo hotimično Ka­ labića da se ovim vezama sa Nemcima5 naša organizacija kompromituje u narodu što koriste mošinovci. Br .X I I -. .000 primeraka sledeće sadržine. 12. a od žene pokojnog Boška Todorovića 2 brilijantska prstena. da je ne bi uništile komunističke bande. pod izgovorom da ih razmeni pa ih uopšte nije vratio.6 Br. Br . nastavak. u radosti pozdravljam prestanak besmislenog međusobnog pro- livanja krvi i zdrav razum koji je zavladao u vašim redovima. Ovaj letak Nemci su rasturili i već se pojedini primerci nalaze i kod nas. Pregovore je javno sa Nemcima vršio neki kapetan Nešković. kapetan. Stavom koga vi zauzimate osigurana je vaša budućnost. Naši ljudi razbili su nekoliko partizanskih grupa. Mi ćemo udru­ ženim silama da odbranimo Vašu lepu Otadžbinu. Br. Komandant nemačkih trupa. Primamo u svoje redove Vašu narodnu organizaciju kao čeličnu.000. Br.je poslednjih dana na pregovorima i sa Nemcima gde je sa njima ručao u Mažestiku. Nastavak. Br. br. Nije potrebno da vam ubriz­ gavamo narodni duh. . Nastavak. 3. Juraj. 4. Narod je raspoložen zbog korektnog držanja naših ljudi. SUY Br. poslat od Kalabića. tog smrtnog neprijatelja Evrope i ja vas ubrajam u nacionalne borce zato što smo i mi sami nacionalni borci. 12. 198 .403 od Ev Ev. — Marko7 još ranije mislio da izađe iz zemlje i u tom smislu pravio više 5 Vidi dok.

Sa sobom vodi radiotelegra.\ fistu i stanicu. Sajca nema pojma. Mar. Tražim upotrebu Jugosloven. udarni korpus NOVJ 13. Štab 3. 12 Dvanaestog decembra 1943. 14 od 15 . Br.409 od Lo La. Sajca koju molim predati Grinlisu:10 Naša inspekcija pokazuje. k. IBT Br. reg. 12. municiju. 42. Kraj.425 od He He.\j skih letećih trvđava pod Američkom komandom za donošenje V prve pomoći đeneralu Mihailoviću. 408. komandant 2. Odgovorite najhitnije mi ćemo dati mesta i »T « znake. U prilogu šaljem Vam sledeću depešu puk. britanski major.422 od Orela.XII -. Pre polaska. 199 . reg. decembra 1943 god. 12. kosovskog korpusa.pokušaja. 4/2). 486 od 14 . da mu je Engleski ka. kojom obaveštava da Britanci po­ vlače svoje misije iz četničkih štabova. 763 od 16 . 12.' ković13 moli za hitno naređenje po ovome.9 Uhva­ tio se za Amerikance i želi na svaki način da ode iz zemlje. a potom čuo od poručnika Musulina. br. 13 Živojin Žika. da ih prihvate jedinice korpusa i obezbede ih od četničkih zaseda (Arhiv VII. Puk. Br. Br. O pravoj misiji puk. da đeneral Mihailović može uraditi ono što bi od njega tražili. 11 Mor (More). korpusa NOVJ primio je de­ pešu od Vrhovnog štaba NOV i POJ. koliko je moguće. k. de­ cembra 1943 (isto.i petan Džodž11 rekao: Da je dobio naređenje od njegove vr. gdeV im je Tito obezbedio prolaz kroz njegovu teritoriju12 i ima\ nameru da napusti Jugoslaviju.j hovne komande iz Kaira. koje odredite u pravcu našega puta. U toku puta nanjušio je. da mora napustiti odmah štab dru. Depešu slične sadržine primio je i 2. Keserović. 8/1). član vojne misije u Štabu Draže Mihailovića. cipele i odelo.X I I — Komandant drugog kosovskog korpusa izveštava: Izdajnika poručnika Ra- 5 Odnosi se na Armstronga. Br. 17. — Komandant j 2 Kosovskog korpusa izvestio me je. Vidi dok. da Amerikanci imaju nameru da izađu iz zemlje. 9 Reč je o inspekcijskom putovanju. br. na mesto. arhiva NOR-a. Ima nameru da pođe u što kraćem roku. Br. 394. Nastaviće se. akol j bi imao na svaki način materijal po sledećem: automatskog { oružje. 10 Kenet (Keneth Greenlees). Brigadir8 hteo da ga se privremeno otrese i poslao ga sa pukovnikom Sajcom.XII — Nastavak. br.I gog Kosovskog korpusa i krenuti pravcem ka Crnoj Gori. Sajc bi želeo da se vidi sa Vama.

12. odelo i oružje i da budemo sa Nemcima. Nastavak. 488. Por. Od kapitulacije Italije kada su uspeli partizani da se naoružaju i kada je London na sva usta počeo da hvali partizane mo­ ral. br. U protivnom da ćemo internirati sve engleske oficire koji su kod nas u misiji.428 od He-He. Tako piše u originalu. Grupa od 10 partizana uspela je da se izvuče i da se prebaci na Arnautsku teritoriju gde su ih Arnauti osetili. gde je ubijen 21 partizan i 9 zarobljenih. Br. Kraj depeše. da im oduzmemo radio stanice i sve što imaju. koja je 2 godine u šumi i sa partiza­ nima. U vezi naređenja Vrhovne komande n i s a m h t e o ništa da pregovaram. da se zajedno borimo protiv partizana. Br. Predlažem da se ultimativno traži od engleske vlade. 12. Samo nas špijuniraju i mi danas imamo legalne agente engleske u našim redovima koji poznaju bolje situaciju nego mi. Br. . Obećava nam pia tu. 30.427 od He-He. Ovo sam kazao 14 Vidi dok. Tražio sam da Nedić uputi jednog oficira sa pismenim ovlašćenjem i konkretnim predlozima pa tek onda možemo razgovarati. Nastavak. Iz ovoga se cela grupa Radulovića povukla za Kolašin gde sam zarobio 10 partizana.14 Borbu je vodila druga Studenička brigada kod sela Gumništa.dulovića sa njegovom grupom smo razbili. napali i ubili 12 a poginulo je 30 Arnauta. Ovako se dalje ne može. objašnjenje 4. 12. disciplina i cela organizacija poljuljana. da prestane jednom radio London da hvali partizane. 487 od 14.S.426 od He He. Kapetan Marković izveštava: 22 novembra javio mi se kurir koji je upućen iz Beograda od pukovnika Čosića šefa Ob službe Srp­ ske državne straže Ratomira Jurkovića aktivni artileriski na­ rednik S. 15 Nejasno. Ima legitimaciju broj 20372 od 10 januara ove godine izdata u Kraljevu i izjavio da Nedić želi da ja uputim jednog delegata lično kod njega radi pregovora i legalizovanja moga korpusa kao Dražinovog da bi se situacija sa Arnautima i Nemcima ublažila. 490 Nastavak. Br. Prestali su da nas pomažu.D. . Nastavak. 12.X I I ------Komandant drugog kosovskog korpusa izveštava: smatram i tvrdim da su jedino Englezi krivi za ovaj građanski rat u našoj zemlji. Br. preko naše vlade. od kojih jednu učiteljicu Savu. 200 . 489 od 14 decembra. Br.15 Kraj. Radulović je ranjen u nogu i sa i s u m a j r s t i c a jedne noge presece­ ne. Br.429 od He-He. Br.

mašingevera 165. 17 Navedenu depešu Redakcija nije pronašla. Kraj. Br. Trupe je ne­ moguće odvojiti od kuće. Krenuo je pre 4 dana. 758 od 16 . on ovu zimu neće moći izdržati. kako za nas. — Načel­ nik štaba kapetana Momčilovića16 poručnik korvete Slavko Đurković stigao je danas kod mene. makaza 12.Veza vaš broj 480.XII .X I I . Posle neuspelih operacija i povlačenja naših snaga dolaskom komu­ nista moral kod trupa i naroda pao je na nulu. Dostavljajući prednje.452 od Nav Nava. Ako mu se odmah ne pritekne u pomoć. 759 od 1 6 . 12. municije za teške mitraljeze 8200. za mašingevere municije 33300. municije za protiv tenkovske puške 2920. bacača 80 milimetara 2. Nastavak. ručnih bombi 1849.X I I -. Nastavak. mašinskih pušaka »B rno« 4. 249 od 15 .da bi došao do dokumenata koje bi vam odmah dostavio.17 U toku ove godine primljeno18: pušaka 167. kama 20. Momčilović.472 od Orela. eksploziva 108 kanti. bombi za lake bacače 340. Na­ stavak . 250 nastavak. O nekim operacijama ne može biti ni govora. 12. ako ne i katastrofa. 18 Odnosi se na naoružanje primljeno od Velike Britanije. 16 Milorađ. decembra 1943 god. 12.453 od Nav Nava. tako i za ceo narod koji će nastradati od gladi i boleština. teških mi­ traljeza 6. Br. kao i za organizaciju. 18. Br. jer će u protivnom biti teških posledica. protivtenkovskih pušaka 17. 12471 od Orela Br. Br.Nastavak. Narod je do gole kože opljačkan. 201 . On kaže da je postignut sporazum sa užičkim korpusom i da se naši četnici voze sa Nemcima u kamionima i bore se protiv partizana. za teški bacač 84. municije za engleske puške 42300. molim da se najhitnije preduzmu potrebne mere. Br. pištolja 52. bacača lakih 3. Puš- čane municije 98300 metaka. Br. municije i oružja. Br. municije za mašinske puške brno 3500. Kraj. Nema se hrane. Momčilović javlja: Stanje u Istočnoj Bosni je kritično. lakih mitraljeza »Zorka« 28.

Br. 761 od 16 . br. “ Misli se na članove američke vojne misije.X II . 20. — Veza tvoja 595. obaveštajca Draže Mihailovića iz korpusa Gorske garde. Era23 i Bogdan daće ti objašnjenje za Rasa. — Dobu u selu Malo Orašje prešlo iz sreza Grocke 50 komunista. 12473 od Orela. Kor­ pus raspolaže municijom i to: na pušku po 40 metaka.Nastavak. knj. knj. 760 od 16 . Za pištolje po 25 metaka.19 Posle borbe od četiri sata komunisti su raz­ bijeni i koristeći mrak ostupili su u nepoznatom pravcu. Amerikanci21 žele da me vide idem z o r a m a ć u 22 noćas. Br.564 od Stipea. na lake bacače po 30 bombi. Ja vezu sa njim nemam inače bih naredio. Pozdrav Dr-Ška. god. Vođenjem čestih borbi sa komunistima municija se troši i skoro će ostati bez municije. 20 Odnosi se na delove Kosmajskog NOP odreda. dok. 20. 113). na teške po 10 bombi. municija za protivtenkovske puške nije trošena. Br. Na terenu nađeno tri mrtva komuniste. Potpukovnik Ke- serović. 12. Potpukovnik Keserović. na mašingevere po 200 metaka. odredi su se povukli na Jastrebac (tom I. decembra 1943. Prema izveštaju meštana bilo je više mrtvih i ranjenih. Neprijatelj je imao gubitke: 15 mrtvih i 20 ranjenih. 235 od 1 7 . Br. 23 Verovatno se odnosi na Dobrosava Raonića. Br. Poginuo je po^ ručnik Jovan Perović Dželat. Sop- stveni gubitci jedan poginuo i četiri ranjena među kojima poručnik Mihailo Tomić zastupnik komandanta prve Kruše- vačke brigade. Br. koji je zaklao 15 ljudi (tom I. Kada je četnicima pristiglo pojačanje. Komunisti imali jednog mrtvog i 2 ranjena. 12.. koji su 26. mene i Nem- 19 Napad su izvodili Rasinski i Jastrebački NOP odred. Za ovom grupom nastavlja se gonjenje. 147).XI I . 5. Tako piše u originalu. 199 od 23 . Naredi Saši da sa Avalskim korpusom goni komu­ niste prema Dobu ili Rasu. br. Šalji depeše na Rasa. Br. 202 .474 od Orela.X I -. 12. Br. 22 Reč je nejasna.20 U borbi poginuo potporučnik Perović.XII — Na dan 14 ovog meseca grupa komunista u jačini 400 ljudi napala je u selu Zdravinju sreza rasinskog jednu moju grupu koja se nalazi na tome reonu. Kraj Depeše. no­ vembra (a ne 23) razbili delove četnika Smederevskogkorpusa i SDS.560 od Stipea. na mitraljeze po 300 metaka. dok.

29 Dobrosav Jevđević. 27 U nastavku depeše Jevđević upoznaje Mihailovića o rasporedu nemačkih trupa i njihovim transportima u Italiji. Kako se to nije moglo ostvariti. — Pod pret- sedništvom vojnog zapovednika za jugoistok. po­ sle trodnevnih oštrih borbi.591 od Vigs (Rim). politiku i vezu sa Italij anima i Englezima.pomoć Ljubljanski odred od 50 ljudi. 41.31 održana kon­ ferencija feld komandanata. 23. Aero. a u duhu naređenja na Primorsku.ce. 36 od 9 . br.IX . 106. taj odred je prešao u Velike Lašće gde se priključilo 20 sokola. Spreči ovo za vremena. Potom je taj odred zajedno sa klerikalnim četnicima bio napadnut od komunista. Br. 12. O situaciji u Slovenačkoj. Ambicija i sebičnost pojedinaca sa velikim pretenzijama postaje fatalna po nas. Kolben može deo oficira poslati u Sloveniju. knj. 30 Naziv radio-stanice majora Pavla Grujića.595 od Vig (Rim). pretstavnika vojno upravnog šta- 24 Vidi dok. Nastaviće se. delegata Draže Mi­ hailovića za Vojvodinu. Nešto se uzelo od Italijana. 27 od 1 5 .29 Br.X I I -. Br. Era sa radom drugog. Poginulo je 185.X I I -. Ja ću zadržati moju obaveštajnu grupu. 31 Reč je o vojnoupravnom komandantu Jugoistoka Gustavu Fel- beru. 28 Karlo Novak.30 Br. dok. Tebi odan tvoj Dr-Ška. Zbog teškog položaja Dolenskog odreda poslat je 8 . septembra grupaciju četnika. Bogdan će te upoznati sa radom jednog od tih. major. Vezu sa Frikeom nemam te mu ti na­ redi potrebno ako hoćeš. Oba vole jaku pratnju i razmatranje na sigurnom i čistom terenu gde prave sebi bučnu reklamu. 26 U selu Gračaricama (kod Kočevja) jedinice 14. NOU divizije.26 Naši su se hteli prebaciti radi nadmoći par­ tizana. objašnjenje 16. 7. 25 Naziv radio-stanice vojvode Dobrosava Jevđevića u Rimu. 12.24 Ja ležim bolestan. dok su 122 četnika zarobljena (tom VI.600 od Hi Hi. — Ja radim posebno a Kolben28 posebno. Radi jedinstva akcije molim dajte Kolbenu komandu svih vojnih obveznika u neoslobođenoj Ita­ liji. 49.27 Br. 203 . 12. br. Bela Garda nije se htela priključiti niti dati hranu ni oružje. Molim hitno novaca. Dob i Ras čiste od crvenih svoj teren i još Kosmaj i Rudnik. 20 nastavak. 109). razbile su 10. Br. Radi prestiža Kolbena prema domobrancima molim dajte mu vidno priznanje odnosno unapređenje.

12. 12. na odluku. ravnogorskog korpusa nalazio poručnik Đor- đ e Musulin. Br. Splitom. član američke v o j n e misije.601 od Hi Hi. Kairo je preporučio Armstrongu da uhvati vezu sa glavnim štabom partizana koji je na Kosmaju i Ja- stebcu.626 od Dal Dala. V. 36 Saobraćaj i veze prekinuti su usled dejstva delova 19.. Br.K. takođe. od 19 . k. decembra 1943. Zapovednik je dostavio stvar Nemačkoj V. i britanski kapetan M a j n h a r d — zvani Čika Pera. . Odluka po ovome sa potpisom Hitlera glasi: Da Gestapo ima da zauzme umeren stav. kod Benkovca i oko Muća. 21 decembra 1943 god. 592 nastavak. Nastaviće se. SI. 17. a Vermaht da postupi po slobodnoj oceni stanja stvari na način kako to vojni položaj i opšta situacija bude zahtevala. knj. 28 od 15 . SUY. 204 . izves­ tio potpukovnika Hadsona da je iz Kaira primljeno obaveštenje da će vlada V. Šefovi Gestapoa zauzeli su vrlo rezervisan stav. Britanije u roku od nekoliko dana odbaciti Mihailovića. da će Engleska misija preći kod Tita koji će joj omogućiti prelaz u Italiju. O. Kraj. dok. 34/4). U prethodnim nastavcima Mom­ čilo Đujić izveštava Mihailovića o stanju nemačkih trupa i njihovim po­ kretima u Dalmaciji. 12. decembra 1943. Br. da je »data sigurnost sa Titove strane« u slu­ čaju da se članovi misije prebace na teritoriju pod kontrolom NOVJ. Naše brigade juče su završile uspešno borbu u Velebitu. Ča.33 Saveznički oficir u mom korpusu34 odbio je da izvrši naređenje. iz- veštavajući g a .602 od Feliksa. raspravljano o merama u cilju konačne likvidacije partizana i iznalaženja najpogodnijeg načina saradnje sa oružanim odredima J. Br.35 Sada smo izgubili svaku vezu sa Livnom. 33 Izvesni britanski kapetan »Pete« je. 22. reg. 35 Depeša je od 15. Br.X I I -.ba i šefova Gestapoa za jugoistok. Grujić. 20. Major Grujić. Šibenikom i Zadrom usled obustave saobraćaja. na 32 Jugoslovenska vojska u otadžbini — četnici. divizije kod Strmice i drugih mesta kod Knina. Tada ga je u p o z n a o da su najbliže partizanske jedinice na J a s t r e p c u i Kosmaju (Arhiv VII. 61. Sinjom. 34 Tada se u Štabu 1. br. — Nastavak. Opširnije o tome vidi tom V. VMA. Feld-komandanti ostali kod svog stanovišta. Br.36 Naši odredi vode manje borbe sa komunistima u Kotarima.X I I — Saznao sam.32 Feldkoman- danti su istakli bezuslovnu potrebu takve saradnje. br.

Naknadno sam izvešten. di­ vizije) protiv 5. divizije NOVJ na širem području Strmice. Bili su sve primorci. 12. br. — Veza Vaša br. 134).. Br. Naši borci pustili su 3 Srbina da idu kućama. 11 nestalih. brigade 19. da su otišli u pravcu Ibra. 39 Misija se povlačila ka slobodnoj teritoriji u Sandžaku i Crnoj Gori. Neprijatelj je imao gu­ bitke: 60 mrtvih Nemaca i 12 četnika (tom V. brigade 19. da su 18-og otišli za drugi Kosovski kor­ pus. Tamo će čekati naređenje njihove vr­ hovne komande. A zarobili 4 mitraljeza. da su se sasvim po­ kvarili i zato da su ovog puta prvi put u životu umrli. gde se nalazi engles.X II . komandant Topličkog korpusa.627 od Dal Dala.prostoru Drvenik — Otrić sa severodalmatinskim partizanskim odredom.*0 Br. O r e l se nalazi kod kape­ tana Markovića u drugom Kosovskom korpusu. 38 Tada je bio komandant 6. da se engleske misije povuku iz naših jedinica. U vezi Vašeg naređe­ nja pozvao sam misiju da dođe u sastav štaba. kako po ovom da postupim. divizije NOVJ. Nastavak. Stot da je engleska vlada izdala naređenje. kapetan. 111 pušaka i 140 komunista a među njima bilo je 7 Srba. kapetan Džordž41 a tamo je i kapetan Vajd koji je otišao kod Keserovića. 22. 37 Verovatno je reč o borbama četnika i Nemaca (delovi 114. a sve ostalo Hrvati. Redakcija nije mogla proveriti navode o broju zaklanih i bačenih u jamu.39 Keserović. Izjavili su da im je komandant S i m e I v a 38 naredio da unište srpske bandite. 764 od 20 . Međutim. Mo­ lim da se o ovome obavesti Cvetić da bi ih sprečio da pođu tamo gde ne treba. koja je tom prili­ kom imala gubitke: 7 mrtvih. Nastavak.655 od Emila. Usled akcije protivu komunista Englesku misiju ostavio sam zajedno sa jednom četom Kopaoničke brigade kod Brusa. 285 od 21 . a sve ostalo je zaklano i u jamu bačeno. izgubljeno je 11 pušaka i 1 puškomitraljez. 40 Milan Stojanović. Br. ZIK. 205 . Depešu primio i razumeo.37 Tamo smo izgubili 3 borca i 2 puške. knj. Četnici su im to sprečavali. Br. 12. Molim za hitno naređenje.628 od Orela. da su nepopravljivi. dok. 593 nastavak. 12. 41 Džordž Mor. Petnaestog decembra neprijatelj je potisnuo brigadu.X I I -. od kojih 8 zarobljenih boraca. 660 i 661. Br. Naši borci za njih kažu. dobio sam izveštaj. Br. — Danas sam dobio pismo od šefa engleske misije pri ovome korpusu kap.

146 od 21 . nego ću sve uraditi da objedinim našu saradnju do ko­ načne pobede. Br. Svakog dana engleski avioni lete ka Bosni. Komuniste pomažu oruž­ jem i novcem. 12.XII -.44 Što se mene tiče. Br.42 Pripremam širu borbu protivu komunista po zonama. naročito otkrivanje Tita i Mošino posrblje- nje.775 od Koceva. ako imate mogućnosti. jer je danas najpotrebnije jedin­ stvo i sloga. Naš narod naivan. 43 i 45 Nejasno. Apelujte na saveznike da promene držanje.773 od Koceva. London želi uništiti naš pokret. Molim naredite našima u Sandžaku da budu aktivniji i brži. Po­ red Londona i naše unutrašnje nesuglasice. Nemam municije i automatskog oružja. O borbama i rezultatu izveštavaću. a time uhvaćen u klešta. Ako ne može mirno upotre- biti silu. Sve političke struje odbaciti radi jedinstva. Narod uviđa da je izigran. Ako ovo ne uradimo uspeha nema. Br. Br. Pre- duzeo sam sve kod katolika u Arbaniji. Jedinstvo u radu nemam. 146 nastavak.774 od Koceva. veruje u sve i prilazi komu­ nistima. Br. 22. Odbaciti sve što nije borbeno. da sklopimo savez u borbi protivu komunista. ne samo da ću se sla­ gati. Hitno treba mobilisati sve što je sigurno i k r d o r o i43 tući komu­ niste. Dao sam više proglasa i sve objasnio narodu što je odlično delovalo. Ako ovo uradite pridobili ste ceo katolički ži- 42 Prethodni deo depeše Redakcija nije pronašla. a najmanje junaka. a nesigurne razoružati. Moja je dužnost da Vam predočim. 12. kao i vodećih lič­ nosti našu stvar će da upropaste. Hitno stupite u vezu sa Kraljem i vladom ra- diom ili kuririma. Prenk Cale i ostale vođe mnogo su nas za­ dužili ovom prilikom i nastojte da ih odlikujete najvišim od­ likovanjem. S e r e m n i s n o l i n o 45 je potrebno odobrenje od Vas. — Nova si­ tuacija dosta kritična. Za neuspeh snosićemo svi odgovornost. decembra 1943. 145 od 21 . 206 . jer od brzine mnogo zavisi.XII -. kao ni materijalnih sredstava. apelujem da se ovo izgladi u interesu spasavanja ostataka Srpskoga naroda. Osobito mi je drago što je došao Pavle. — Nasta­ vak. M oje teškoće su velike. god. Svak misli da je samostalan i naj­ viši komandant. Br. Trče na sve strane i kuda ne treba. jer je bitno za naš opstanak. 44 Đurišić. 12.

major.XII .— Ji Br. 299 od 23 . 12. u nameri da pohvataju deo Rusa i uspeli su da odvedu 46 Đorđe. / nutim prvakom H. Br. — 332 od 22 . 172 od 23 .810. 12.787 od Huga. srez K u- čevo. 12. 41 Branimir Branko..S. Ljudstvo je većinom raspoređeno za čuvanje bunkera i pu- teva. 162 od 2 0 .46 •s ! Br.50 . od Popeska52 Br. Rad Ljotićevaca se tolerira. Kraj.792 od Nav Nava. 12. 51 Todor.X I .valj Arbanije za sebe. ' last napustio sam 1 1 .. Ovoga mnogo pozdravlja. Hranu i ostalo primaju od Nemaca. koji drži vezu sa Nemcima izvestio me tajno da su ga Nemci hitno pozvali u Sarajevo. jer je Novak Miović bio* delegat Momčila Đujića kod Nemaca.S. Tošo51 Perović iz Trebinja. Molim za raspored u Zapadnoj Srbiji i prethodno da prođem kroz tu komandu.XI I .X I I -. da je Draža prišao Titu. Major / Vranješević i pravnik Lazičić47 sastali su se sa jednim istak. — Dinarsku ob. Nav Nav.XII -. Br. R a s o v l u l a h . 52 Velimir Piletić.iz razloga: Sto je svo ljudstvo / stavljeno u službu Nemaca. Br. Verovatno treba da stoji »delegirao«. 50 Jovan. 49 Spor nikakav ni skim nisam imao. Br. Taj je čovek već otputovao za Zagreb na konferisanje vodstvu stranke. jer samo u tome vidi je ­ dini spas.. komandant Krajinskog korpusa. Masovna pljačka naroda vrši se bez j sprečavanja. i postavili uslove na osnovu kojih tre­ ba da se razgovara o najužoj saradnji u zajedničkoj borbi protiv okupatora i komunista. Br. I vića svog načelnika štaba. Lazičić će j uskoro odgovoriti po traženju Dr. pa ćemo u najskorije vreme dobiti tačne informacije o njihovom stavu. 20? . Đujić je scenirao48 kapetana M io. 48 Tako piše u originalu.Iznenadno je upala jedna grupa do 30 komunista u Bukovsku. Lašić. Poručnik Pupavac. — Ciči. Za Vaše izmirenje sa Nedićem pozdra­ vio bi ceo Srpski narod jednodušno. Moljevića. — Dr. Hugo.789 od Huga. . 49 Nejasno. Oni otvoreno propagiraju .

12. Hitno Saši54 naredi da mi dođe na Rasov teren.56 Kad je jedan od m ojih zastupao mišljenje. ali po cenu. a prišlo mu je 29 pripadnika Ruskog korpusa za zaštitu privred­ nih objekata (tom I. Br. a ne preko Rasa. Nastavak. 7. Nastavak. 195 od 21 . dok. 12. decembra 1943. koji je stekao poverenje Engleza. da bi u finišu bili jaki. šest ranjeno i jedan zarobljen. da moramo čuvati svoje snage.873 od Mihovila Br.819 od Stipea. — U borbi protivu komunista 21 . kao opravdanje. odgovorio je puk. gde ih ima dosta.X I . 12. Pobiću sve što je partizan[sko] ako ne nađem aktivne. Hvala na pohvalama.26. Br. U roku od 20 dana očistiću Grocku od komunista. posle ovog slučaja. br.XI . Od Rusa 12 bilo sa oružjem. SI. od 24. na putu za Kairo gde treba da se nađe sa našim Kraljem. Njih je pun Beograd. a Rusi davali otpor. 12872 od Mihovila Br-438. mogao je biti komandant celog Balkana.820 od Doba. da se Srpski narod okupa u krvi. 6). 208 . Br. Pavlović. decembra 1943 god. da organizujem rad »Crnim trojkama« i da počnem ubijanje poznatih komunista u Beogradu. l4 "2r* ' Br. On potpuno brodi vodama Engleza. Kad šta imaš javljaj meni. 55 Vidi napomenu 20. Svi strahuju od komunista. Jedan Vaš veliki poštovalac. Ljubo Jovanović (Mihovil) izveštava o nesuglasicama između pukovnika Dragoslava Pav- lovića po pitanju komandovanja četničkim jedinicama u istočnoj Sr­ biji. da je bio pametan. Šalji mi oficire iz kor­ pusa. 56 U prethodnom nastavku.. Poginulo četiri ko­ munista. Popesku. 26. U Golubačkom srezu ima 42 Rusa i istima je oduzeto oružje. Br. — Moj pove- renik iz Beograda javlja: Nemci javno govore da će uskoro napustiti Balkan. — 439. koji takođe traže srpsku krv. Nastavak. »M i se nalazimo u ratu. Br.53 Od ovoga broja uhvaćena su posle borbe tri Rusa. on je rekao doslovno: »Draža. Pozdrav Dr-Ska. Kod nas nema gu­ bitaka. zamo­ 53 Odnosi se na Požarevački NOP odred. knj.« Jeste — odgovoreno mu je.55 vođa minerskog ode- lenja. U borbi komunisti bežali. 54 Aleksandar Saša Mihailović. decembra izveo akciju na četnički logor u selu Krivači (kod Golupca) gde je razbio čet­ nike.poginuo poručnik Pervić. On je i 23.

br. Oni su sre­ dinom 1943. a invazija od nas zavisi« (Arhiv VII. Ča. pred kojima ste Vi krivac što čuvate Srpski na­ rod. sledeće: »Ne možemo dići ustanak da bi spasili žrtvu. Poginuo je iznad Lamanša u prvoj polovini juna 1943. Ja sam Vaš sa m ojim štabom. Ko nam garantu je.59 Na­ stavak. Ča. Nastavak. da Vas ne nađe [sudbina] Sikorskog.60 57 Draža Mihailović je svoj »ustanak« i otpočinjanje borbe protiv okupatora vezao za momenat kada se savezničke (anglo-američke) sna­ ge iskrcaju na Balkanu. dok. Nastavak. saopštio komandantima korpusa.875 od Mihovila. Ja Vas već sada činim opreznim. Mihailović često upozorava potčinjene da treba sačuvati snage za »glavnu akciju«. Br. — 440. 7. 32/2. 441. Br. pored os­ talog. Naša opšta akcija vezana je za invaziju. k. prilikom obaranja aviona kojim je leteo iz Lisabona u London..874 od Mihovila Br. 59 Jovanović je imao sklopljen pismeni sporazum s Nemcima o međusobnom nenapadanju i zajedničkoj borbi protiv jedinica NOVJ. Nastavak. k. juna 1943. Ja molim samo. br.lio me je. da iz ove saradnje ne može ništa dobro nići za Srpski narod. »glavni momenat«. došli do podataka da Mihailović neće narediti četnicima napad na okupatorske snage sve dok se u Srbiji ne spuste dve anglo­ američke padobranske brigade (jedna u istočnoj. 3 209 . U to vreme Englezi će stvarati zlu krv između Vas i naših saveznika. da Vas Englezi neodoljivo mrze. H Z b o r n ik . 12. snimak 148— 152). smatrajući pod tim iskrcavanje saveznika i preuzimanje vlasti u Ju­ goslaviji. A da bi dobro bilo da Vas nestane. koje će ga primorati da otpočne protivnemačku delatnost (Ar­ hiv VII. jer duboko verujem. 58 Predsednik poljske emigrantske vlade u Londonu. da se njemu ne nudi položaj komandanta Balkana? Englezi su uvek rado davali ono.57 da Vas u svome krugu nazivaju »Ova krvava svinja«. odnosno u Jugoslaviji. nemačka arhiva NAV-N-T-315. naređuje: »u odnosu na okupatora mi imamo utvrđenu liniju od koje nećemo od­ stupiti sve dok ne dođe do invazije Balkana« (Arhiv VII. k n j.58 ne iznoseći pritom pozadinu cele stvari. decembra 1943. pored ostalog. Nastavak. »odlučujući momenat« itd. a ja kukavica što ne primam borbu s Nemcima. 292. to m X I V . Vidi prilog IV. Nemci su znali za ovakve stavove Draže Mihailovića. da se dobro čuvate. Br. druga u zapadnoj Srbiji). reg. Jove i oni su glavni saradnici njegovi. reg. što nije njihovo i što njih ne staje ništa. 278. 18/1—55). On je 25. 12. br. Sada ti isti Englezi. depeša 2625). “ U nastavku depeše Jovanović predlaže kako iznaći rešenje u su­ bordinaciji komandovanja u tome delu Srbije. da Vas smatraju glavnim krivcem. Tako u »strogo' poverljivom« raspisu »samo za komandante korpusa i više starešine« od 10. što ustanak na Balkanu nije planuo. film 196. Govore kroz usta Pavlovića i kap.

XII — Korpus S. vidi dok. polupali insta­ lacije i izgubili se.61 20/21 . 2 ranjena. Pojav­ ljuje se u funkciji komandanta Sremsko-slavonskog četničkog odreda i komandanta Psunjskog korpusa. 46. Isti važi do 31 . 65 Ratomir Rajko Pavlović. 637).63 ako im je to mo­ guće. * O sporazumima četnici — Nemci 1943. Beo­ grad 1967.XII . »Srpska zaštita« je bila pod njegovom komandom. str. Bilo bi korisno da imamo što bolju vezu sa Janjićem u vezi sa novostvorenom situacijom. br. Ca. 204. 556). komandant četnika u zapadnoj Slavoniji. Poginuo je jedan nemački vojnik. 62 Zločin su izvršili četnici.zaključno. 4 od 26 . ali je ostao u odredu »-Borja« do početka decembra 1943 (Arhiv VII. Vidi dok. k. br.S. 27. Br.932 od Devisa.914 od Vilija Br. objašnjenje 16.D.potukli su se u Knjaževcu među sobom bugarski i nemački vojnici. 12. 12. reg.64 koji je prešao na Majevicu sa ciljem. 210 . br. str.X II .u selu Vraniću kod Umke nepoznati banditi ubili su 40 lica muških i ženskih. major.966 od V anda* Br. opljačkali pare. 28 decembra 1943 god Br. Prosveta. a od Bugara poginuo jedan oficir i dva voj­ nika ranjena. Zaklali su 67 i ranili 3 seljaka. Valjevskom.66 61 Akciju su izveli delovi 1. da se pre­ baci u Slavoniju. simpa­ tizera NOP-a (Aleksandar Vitorović. stanicu u Ljutovnici i Sr- čanik kod Gornjeg Milanovca.X II . advokat. zapalili su želez. 48 i 49. 10/8). Centralna Srbija. Šabačkom i Požare- vačkom sklopljen sporazum o ne napadanju. šumadijskog NOP odreda (Hronologija NOR-a. 12. 64 Branko.X II .petnajest komunista pod komandom Dušana Radojičića. obaveštajac Draže M i h a ilo v ić a iz Beograda. — 356 od 24 . 2 od 20 . u Beogradu u strogo poverljivoj naredbi saopštava oficirima Nedića i to: da je između Nemaca i Dražinih odreda u okrugu Užičkom..XII — Tražili smo pozivne znake Pejićeve i Mitranovićeve radio stanice da bi ih umolili da stupe u vezu sa Janjićem.XII . Kragujevačkom. Br. kao i da nas obaveste o eventualnom prolazu kapetana Mrđenovića. 19 . On je od Mihailovića dobio punomoćje da ide u Slavoniju (Pakrac) da tamo formira četničke jedinice. decembra 1943 god Br. 63 Dušan. 58.62 Bliži podaci nepoznati. gde se je formirala Srpska zaštita pod okri­ ljem Nemaca. Podaci o komunistima: 19 .

— 341 od 28 . Br. 465. decembra 1943. Br. 12. 4 od 20 . kapetan i naš čovek. On je bio profesor slavistike u Gracu. dve protivoklopne puške sa 100 metaka. gde je bio načelnik sreza. br. Tako Gestapo doznaje imena komanda­ nata i njihovu teritoriju. Br. 70 Napad je 25. Br. 3 od 2 0 .983 od Popeska Br. Opširnije vidi tom I. 68 Ilija. šef Specijalne policije. god. 339 od 27 . Sada je za na­ čelnika postavljen Sava Ivezić. Br.X I I . 20.X I I -. knj. pojačani Vlasovljevim Rusima pobeglim od Popeska. Br. Martini.. 211 . 69 Tako je u originalu. Po­ pesku. prebegli od četnika. srez Veliko Gradište.984 od Popeska. Za Kalabića je vodio razgovore neki Košta Košutić. Popesku. 12. Kod sela D o- ljašnice. dok. a mi imamo mogućnosti da dođemo sa njim u vezu. 12. »OPA«. Na nadležnost. Br. — (Stihovi) Br. Veza Vaš Br. On se prestavlja kao Vaš odličan prijatelj. Popesku.X II -.985 od Popeska Br. decembra 1943. napali smo jednu jaku grupu mošinovaca. 12. sa 50 metaka. — 340 od 28 .967 od Vande.. — Je li istina da se dobro poznajete sa Matijom P n v m u t c o m69 profesorom slovenskih nauka iz Graca. 29 decembra 1943. 530 od 27 . 12. jedan bacač »Stoks Brand« sa 48 metaka i 265 ručnih bombi.XII. Verovatno je u pitanju Jozef Mati. 132). Četnici su imali 34 mrtva. Ivezić je premešten. jedan top 20 mm. iz Bora.991 od Ev-Eva Br. 12. Posle te akcije odred ie došao u krizu. po saznanju nije organizovan i ima partizana. 15 »Zork i« sa 68000 metaka.968 od Vande. izvršen na Požarevački NOP odred. koji su se grupisali iz susednih krajeva. — Pazarac67 imao veze sa Paranosom68 iz opštine jer je isti bio oglašen od Gestapoa da vodi pregovore. Br.XII -.X II -. Srez Grocka. Primljeno od Engleza: 223 puške.70 Posle naših pr­ 67 Simeon Siniša Ocokoljić Pazarac. koji su pustili brade i kose i pojavlju­ ju se po pojatama u seljačkom odelu. 89 mitraljeta sa 19000 metaka. On je sada oficir u nemačkoj v o j­ sci. U Brzoj Palanci ima 18 Nemaca. dok je odred imao 7 mrtvih (5 Rusa i 2 Srbina). gde je bilo' 12 pripadnika Ruskog korpusa za zaštitu objekata koji su 16. Neka mu se obrati naš organizator i komandant.

Vrši se čiš­ ćenje Semberije. — Izveštaj ko­ mandanta Majevičkog korpusa: Po rasulu partizanskih bri­ gada u pozadini zarobljeno je preko 300.993 od Vuka. Istrebljenje ne samo jataka već i simpatizera komunističkih. delili su im municiju. Narod je oduševljen četničkom akcijom u kojoj sami sudeluju. preko 30 ranjenih. poginulo i ranjeno preko 150. Kraj izveštaja.992 od Ev Eva. u toku je. 5 nastavak. srez dragačevski. Duško. 48. jednu najmoderniju radio stanicu sa jako velikim dometom i radio telegraf istom. 12. Nastavak. a oko 15 četnika je ranjeno. Morave i Dunava.995 od Vuka. načelnik Štaba Majevičkog kor­ pusa. poručnik. Br. Gde se nalaze terenci prikriveni. Četnici za vreme njihove akcije nisu dirani. 4. Mošinovci su se razbegli. razoruža va ju i ubijaju sve. Četnici su svi u pokretu i u gonjenju. — U borbi u Stigu izbrojali smo do sada 50 leševa partizanskih. koji se rastureni kriju čak i po nužnicima. Kraj. 12. veliku komoru na­ tovarenu na konjima. Veliki plen pristiže svakog dana. Br.11 Br. Politikom uspeo sam da uvedem Turke u bor­ bu protivu partizana rame uz rame sa mojim četnicima. mnogo engleskog eksploziva za rušenje. Među ubijenim komunistima nalazi se nekoliko Vla- sovljevih oficira i ondašnjih vođa.72 Nastavak. Teško smo ranili komu­ nističkog vođu za celu ovu oblast učitelja Žiku Popovića. koje su bile na terenu odlaze i ostavljaju četnike za čišćenje terena. objašnjenje br. 72 Vidi dok. Br. U ovoj borbi hrabro je poginuo naš komandant ram- ske grupe brigada kapetan Poledica Milija rodom iz sela Treš- njevice. jer je on naredio da ne krećem odavde dok on ne dođe. Čekamo do­ lazak komandanta. Br. gonimo ih u stopu na ši­ rokom prostoru između Peka. PAR. Nemačke trupe. Turci me nazivaju »Car Leko«. Majevica za sada je čista od komunističkih bandi. Na­ stavljamo bezpoštedno gonjenje ostataka ovih bednika. 71 Dušan Duško Vujičić. Mi smo ukupno izgubili 23 vojnika poginulih i 10 ranjenih. drugim u dr­ žavi.994 od Vuka. kapetan Nemanja Milosavljević šef poreske uprave iz Golupca i 8 četnika. Ja se nalazim u Vitinici..X I I -. Br. ' 212 . br.vih metaka izbrojano je preko 20 leševa komunista i oko 30 ranjenih. 12. 531 od 2 8 . 4 nastavak. Bande su prsle na sve strane. zarobljena ogromna količina sanitetskog materijala. Kraj. 12. Br. Četnici i narod sa sekirama gone. Br. 3 od 29 .XI I . Niko ih ne može pomiriti sa parti­ zanima.

Sve sam poklao. 13.013 od Nav Nava. 13. da je u prostoru Romanija — Sokolac — Pale poklano preko 700 žena i dece od strane ustaša. 13. SS 58 od 28 . 324 nastavak. zašto im komunisti daju podatke. Br. Br. a pomoći nema ni odakle. Iz ovog sreza svega u odmetu 103 partizana.014 od Nav Nava.X I I -. Ustaše kori­ ste ovu priliku i napadaju naše stanovništvo tako. Narod neće moći izdržati bez pomoći u hrani. 325 Nastavak. da su našli oružje u kućama naših ljudi. potpukovnik. Br. Sem toga propaganda u varoši toliko je porasla da je seoski svet potpuno podlegao njoj. Ovako sam naredio zato. opljačkan je. palenje domova i celih sela.008 od Ras Rasa. Srez nevesinjski i gatački preko kojih su jedno vreme prelazili komunisti i držali ih.X I I -. Nevesinjske brigade stalno su u pokretu i po­ mažu susedne brigade u gonjenju komunista. jer ustaše progone i ometaju naše ljude. Avet gladi na pomolu je.007 od Georgija. Razlog za ovo navode. Br. — U K op- Ijarima uhvaćeno na spavanju i poklato 24 aktivna komunista od kojih su 20 cigani. Br. Nastavak.73 Br. Nastavak. Br. a noću u akciji. 13. delegat Draže Mihailovića za područje Jablanice i Toplice. . koji su priznali da su bili takozvano »jarugasi«. Komunisti su na svom prolazu u istočnoj Bosni opljačkali naš narod do gole kože. uostalom. Br.015 od Nav Nava. što gubimo cvet naših nacionalista zbog iz­ roda našeg roda. U gatačkom sre­ zu stalne borbe. danju rade svoje poslove kući. gde partizani nalaze svoja uporišta. Ovu pomoć primiče od svakog ko mu je pruži jer su u pitanju fam ilije za koje se. Br. pošto se svaki put vraćaju ojačani i reor- ganizovani iz Crne Gore. Br. tamo. U srezu Ne- vesinjskom komunista nema. čija je povezanost očigledna. Zbog toga što srpski izrodi pomažu proletari]atski ološ u pojedinim selima naredio sam uništenje celih porodica. 73 Milutin Rađojević. borba i vodi. 13. 323 nastavak. 30 decembra 1943 god. Ras Rasa. Nastavak. U Mostarskom srezu našim je otežan rad usled ustaša i komunista. 677 od 29 .

X I I -. Nastavak. U tome se ističe naročito vaš kraj. da ga po­ zovete kao ratnog dopisnika. 13. Koliko je meni poznato. komandanta pozadine celog Balkana. Ako je to slučaj on Vas moli. Br. Kraj depeše. Br. »U najkraćem roku dolazi još 12 divizija naših na teritoriju Jugoslavije radi potpunog likvidiranja partizana. 100). 13. 13. 326 Nastavak. U Sarajevu bio je kod generala Froma. 214 • • . od 30 .16 Br.023 od Fan Fana.016 od Nav-Nava. Pešić. Dr. 74 Vidi napomenu 51. 13. 327 od 28 . Br. ali mi znamo da je komandant Baćović. 76 Dr Đuro Đurović. Brok je pre rata bio do­ pisnik N jujork Tajmsa u Beogradu i nama prijateljski naklo­ njen. Kraj depeše. Br. ambasador jugoslovenske izbegličke vladè u Vašing- tonu. Imamo jedan letak koji je izdao potpukovnik Borota75 za istočnu Bosnu. — Od Fo- tića77 primili sledeću depešu: Raj Brok.XII -. . Između ostalog rekao mu je: »Srbi su istinski borci protivu partizana. a mi znamo što smo. Nav-Nav. U kratko vreme prisajediniće se srpski krajevi Srbiji i u tom slučaju srpski će narod dobiti punu ekonomsku pom oć«. a pomoći nema ni odkuda«. Br. Molim hitan odgovor na ovaj predlog. pita da li je njegovo prisustvo poželjno. Budite uvereni da će do proleća biti raš- •čišćeno sa partizanima«. 77 Konstantin.017 od Nav-Nava. . Nama je potrebno mira i hleba. Perović74 se vratio iz Sarajeva. sekretar Četničkog nacionalnog komiteta (CNK). 328 Nastavak. .018 od Nav-Nava. jer se više •ovako ne može voditi borba sa svim neprijateljima. Svi govore: »Neka samo dođe i zavede vlast i red. 75 Gojko. Nav-Nav. Br. Naročito cenimo saradnju majora Lukačevića. Ovo su uglavnom reči generala Fro­ ma. komandant Sarajeva (komanda br. Br. mi Nemci cenimo borbu vaših ljudi. Nemci su pro- rteli glas da će istočna Bosna i Hercegovina se priključiti Ne- diću. gde poziva na­ rod da ga sluša kao novog komandanta.

6 Okupirata je bila i glavna tačka Gradina kod Crkve. a takođe isto vršena je operacija u Srbu selu Doljani i Dobro Selo. Muda5 i sve iznad sela Vagana i Podmile. Bataljon se posle izvršene akcije povukao prema Glavacu. I pored svih naših udaraca neprijatelj nije hteo odmah ostupiti pošto je imao veće gubitke ranjenih i mrtvih i to: ustanovljeno je da Partizana istoga dana palo 20 mrtvih i 30 ranjenih po svršetku borbe koje smo dobili tačne podatke. JANUARA 1944. 5/3 (H-V-475/1. dana 30 . NOU DIVIZIJE I SARADNJI S NEMCIMA1 KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI Položaj Izveštavam komandanta o radu i situaciji u ovim kraje­ vima. reg. okupirali smo kotu P. Vodicu i Pola Mila. Muda. n. Golu Milu. divizije NOVJ (Petar Kleut. str. koji su istoga dana upućeni u bolnicu u Kninu. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČ­ KE OBLASTI O BORBI PROTIV DELOVA 19. koje su raspolagale s snaga­ ma od 6 bataljona.9 O borbi Doljani i Dobrosela nismo dobili do danas nikakvih podataka 1 Dokument (pisan na mašini.. Trideset peta lička divizija. str. 215 . legionarske divi­ zije. 9 Borbe protiv četnika i Nemaca vodila je 7. ujutru u 6 i 30h napadnuta je bila 2 četa Podmiljska od snage partizana od ostataka 6. brigade 19. Verovatno su lokalni nazivi. Lisinu.4 Pena. brigada 19. Šepića Brdo.) 2 Napad je izvodio 2. Vodicu. 8 Na tom području bile su jedinice nemačke 373.X II . latinicom) u Arhivu VII.1943 god. BR. Ča. Dobili smo jake udarce od neprijatelja sa svih strana. 4 i 6 Šepića Brdo. bataljon 7. 3.19 i 3 sjevernodalmatinske divizije. Voda Mila. Ljut. 53. A od naših gubitaka bilo je svega 4 ranjena i 2 teže i 2 lakše ranjena. Kosu Li- povu i kotu P. Vrpolja i Labusa. br. Vodice i Podmila na karti 1 :100.000 nisu pro­ nađeni. Opširnije o borbama protiv Nemaca i četnika na sektoru Gračac vidi: Petar Kleut. Šupljo Brdo. Vojnoizdavački zavod. Jelovi Vrh. 7 Verovatno je u pitanju Podmila. i to: Maglaj. 53 i z v e š t a j S p i r e l u k i ć a i n i k o l e s t o j s a v l j e v i Ca OD 2. 103. Neprijatelj je bio okupirao sve kote. NOU divizije.3 Debelo Brdo.7 Borba je vođena od jutra 6 i 30h pa sve do uveče 7 i 30h. tako da smo ipak uspjeli istoga dana proterati neprijatelja iz sela Podmile. 5 Popova muda. Beograd 1970 (dalje: Petar Kleut).2 Koncentracija ovih ostataka bila je u Gu- bavčevu Polju. 50). Od strane Nemačke komande8 nismo dobili jake pomoći zato što je istoga dana vođena borba u Plavnu.đ. k.

43 god. Molim Komandanta uko­ liko je moguće. Izveštavam komandanta. Opštinski odbor pre par dana bio uspostavljen i počeo da radi. da im se ovo pljačkanje spreči jer u protiv­ nom izazvaće revolt u jedinicama u ovim krajevima pošto i ovdje sirotinja traži pomoć koja joj se nemože ukazati usled prljavih dela pojedinih ljudi.1944 god. a koje smo i ovako izjavili pred Njemačkom komandom na Otriću usled borbe do danas nije ništa riješeno. „ „ Položaj i'..iako smo ih tražili. a druge da bolje dočekate i u boljem smislu.1 . onako kako bi Vi želeli. da su Marići primili hranu od Njemaca dana 5 . bio je komandant leteće brigade u Ličkom korpusu. S ver om u Boga za Kralja i Otadžbinu! Primite pozdrav od četnika Spire Lukića11 i Nikole Stojsavlje- vića — 2 . 216 . Opštinske i četničke odbore ne možemo uspostaviti zato što ometaju drugi. Njegov položaj i funkciju Redakcija nije mogla utvrditi. Rad Jakova Budimira jeste sledeće: sada u ovim trzavi­ cama i bezvlašću podeno je ostavku suglasno s Đurom Ma- rićem i hoće da preda komandu ovih odreda Đuri Mariću.. da im skinemo teror i pljačku Marića. Zito koje se likvidira od mlina i sirotinje tera se u Knin.10 u su­ glasnosti s ostalim starešinama četničkim uspostavili smo se­ oske odbore koji funkcionišu. zato što još ni do danas ne postoji jedinstvena Komanda Brigada Kralja Petra II. U ok­ tobru 1944. 10 To naređenje Redakcija nije pronašla.XII . a koje mi nismo u stanju napraviti. Ukoliko komandant nije izvešten o borbi u okolini Srba biće izvešten u budućem izveštaju.'. 11 Lukić je jedan od organizatora četničkih jedinica u rejonu Gra­ čac. a na koje mi ne pristajemo. a kao što su i ranije likvidi­ rali i uzimali od sirotinje i od mlina uzimlju i sada u saglasno- sti Jakova Budimira i Spase Pupavca. ali nakon par dana kasnije pohapsio je ih Đuro Marić i razoružao.XII . Pojedini ljudi iz dana u dan iz Zrmanje i Rasti- čeva dolaze i traže od nas. Verovatno da Komandant neće doći ovamo pre praznika ali ga molimo da dođe posle Praznika što pre da se jedanput stvar sredi. da ih u zdravlju i ve­ selju provedete. Da smo raspolagali s jačim snagama kao što nismo borba bi bila svr­ šena u drugom smislu. Po tražnji vašeg naređenja od 7 . .43 god. a dalje od njih neznam ništa jer sam zauzet s drugim poslom. Čestitamo vam sretne praznike.

2/6 (CG-V-1439). koji je opsed- nut sa vrlo malim partizanskim sanagama severne i zapadne strane. koji je još i sada u Nikšiću. Na Pilatovcima se nalazi 50 boraca. k. Ca. 21T . U bor­ bama sa partizanima na položajima: Trepča — Raškovo brdo — Curevac — Zaljuta — Maca vare — Tisovac — Bratogošt 1 Original (pisan na mašini. pošto smatraju da nemogu prodrijeti te im iz tih razloga i Nemci nedaju. 5 U okolini Nikšića dejstvovao je Nikšićki NOP odred. U akciju prema Nikšiću vodim sa sobom 350 boraca. 55.. — Ovo će biti akcija od velike važnosti u koliko nebi bilo nekog iznenađenja sa strane te bih bio primoran da se vraćam na drugu stranu pre vremena. 3 Navedeni izveštaj Redakcija nije pronašla. 140. Vaš izveštaj primio sam.3 Sutra — 4 januara 1944 godine u ranu zoru t.4 — Nekoliko naređenja sam slao Rudinsko-Trepačkom bataljonu. Br. BR. 4 časa posle pola noći predvideo sam pokret prema i do samoga Nik- šića.2 . reg. NOU DIVIZIJE KOD BILECE1 VUČEDOLSKA '' ' 1 VOJNO-ČETNIČKA BRIGADA Pov. te kako bih otvorio blok i izvukao moj — Rudinsko-Tre- pački bataljon na teritoriju bataljona. 2 Brojčana oznaka za kapetana Ristu Kovačevića. ‘ Đorđe. Službeno ■■ . da pođu iz Nikšića. br. člana štaba Ko­ mande istočne Bosne i Hercegovine.. Draganićem6 150 boraca.5 Po gore navedenom planu sam predvideo i ostaće na Viluse sa kapetanom g. — Komandant Nikšićske bri­ gade takođe ne pokušava da deblokira Nikšić. 54 IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 3. ti. . da iziđe na svoju teritoriju ali je ostalo uzaludno. Sa položaja sam se vratio 1 januara sa brigadom. latinicom) u Arhivu VII.ti as 3 januara 1944 godine ' i Viluse ' • ZA 68. 4 Vidi dok. br. JANUARA 1944.j.. ČLANU ŠTABA KOMANDE ISTOČNE BOS­ NE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV JEDINICA 29.

vratiću se iz Nikšićske Rudine. Ča. br. preko Banjana — Velimlja — Macavara — Tisca — Vuči do. Takođe Vas molim izdejstvujte mi neko­ liko sanduka ručnih bombi. — Zarobljena je i neka partizanska arhiva. Bilo je i zarobljenih partizana kod Macavara. dok. koja je nađena kod poginulih komunista..9 KOMANDANT. Situaciju prema Bileći imaću u vidu i naredio sam. da i ja udarim sa leđa komunistima. — Jedna manja grupica partizana nalazi se i u Trep- čima. 8 i 10 Četnici su zarobili pet simpatizera NOP-a i sproveli ih u Trebinje (Arhiv VII. »Komanda Vučedolske brigade«. 140. nastanite da mi se obroci povećaju na 800 obroka. KAPETAN.. brigade 29. Draganiću. knj. priskoči u pomoć Bilećanima sa leđa na komuniste.P. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! M.8 — Partizani su isterani gotovo sa čitave teritorije izuzev Crkvica i Vrbice. da se interniraju. k. 21. . kape­ tanu g.S. NOU divizije (tom IV. 1/6). 9 Okrugli pečat. ako ne više ono bar za svakoga borca po jednu — 800 komada. pošto ću izvući Rudnički bataljon i mobilisaću sve borce pod oružjem. . — Ja ću takođe voditi računa. sa 150 boraca.. partizani su potpunoma na pojedinim tačkama raz­ bijeni a sa pojedinih tačaka su protjerani.10 : KAPETAN.. i 3. za Trebinje četiri parti­ zana.. Hvala Vam na izveštaju i u opšte na dosadanjim uslugama. Danas sam poslao stražar. da odmah u slučaju napada na Bileću. Janičić 7 Borbe su vođene protiv 2. reg. Molim Vas.7 — U ovim borbama bilo je i dosta ranjenih i poginulih partizana.. koje su vođene neprekidno od 28 do 31 decembra zaključno.. • no. Ivan Jaoičič P. te ako bi bila napadnu­ ta Bileća. 4). br. .— Vuči do.

48. Noću 3/4 januara 1944 godine u 4 časa posle pola noći izvršio sam pokret sa brigadom (350 boraca) u pravcu Nikšića radi deblokiranja Nikšića i u toku 4 januara tek. Držeći prednje položaje sa glavninom sam dospeo do K u- sida gde sam izvršio sastanak sa prestavnicima četničkih vlasti iz Nikšića tačno u 17 časova 4 tek. a nešto jači na k. br. 904 zapadno od s. knj. i 2. Nji­ hova jačina je bila oko 100 boraca. 988 do železničke stanice Stuba i u Riđanskim Rupama. 55 IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 6. k. 219 . Lastvi (k. S četnicima su bile i slabije ne­ mačke snage. 878) — Velika Kita (k. 3/6 (CG-V-1440). Opširnije o tome vidi tom III.4 1 Koncept (pisan na mašini. reg. JANUARA 1944. Br. — . 7. — Sa svojim prednjim delovima dospeo sam do Riđanskih Rupa — Visoka Glava (k. 1026 — Lastva. 140. Ča. 1026) — k 988. Partizani su dali prosečan otpor. godine do 17 časova uspeo sam sa brigadom da prodrem i otvorim slo­ bodan put za Nikšić. BR. Borbu smo primili sa partizanima na Krscu. bataljona Nikšićkog NOP odreda i 1. Nikšićskog Broćanca — k. 4 Misli se na Rudinsko-trepački bataljon. Đurović i dr. Mijušković. dok. držeći položaje: k. crnogorske NO brigade. Sa našim prodorom oslobođen je Nikšićski blok i put V i- luse — Nikšić i izvučen je iz bloka Rudinsko-Trepački. 746 — Pandurica (k. 3 Borba je vođena protiv 1. Drašković. br. 1240) — Lastva (k. Po proterivanju partizana izvršio sam sastanak sa pre­ stavnicima četničkih vlasti iz Nikšića u Kusidama. 4—5 ranjenih i 2 zarobljena. 2 Napisano mastilom. meseca. — Kao prestavnici iz Nikšića bili su prisutni g. 667) — Stuba. ćirilicom. Službeno 6 januara 1944 godine ?!!H Položaj KOMANDANTU 200. 1026) — k.3 Partizani su proterani u pravcu Gornjeg Polja.g. bataljona 6. Četnički gubici: 2 mrtva. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ KOD NIKŠIČA1 Koncept2 VUČEDOLSKA VOJNO-CETNlCKA BRIGADA Pov. ćirilicom) u Arhivu VII. Saulić.

— Jedini­ cama iz Nikšića se pruža mogućnost. Rad naših jedinica bio je vrlo dobar.. Molim Vas za dejstvo kod nadležnih. da potpunoma uspostave svoju vlast na teritoriji Nikšićskog sreza. u kome slučaju mogu održavati direktnu vezu sa ovom brigadom. Naša akcija prema Nikšiću imala je jakog moralnog dej- stva u pozitivnom smislu za sve nacionalno orij entisane dok je na komuniste i njihove pristalice jako poražavajuće uticalo. što m o­ gu biti pomognute od snaga ove brigade u svakom njihovom pokretu. Ostali gubici partizana nisu konstatovani. U Nikšiću boravi oko 2000 četnika. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! y m . a tim pre što su brojno i naoružanjem dovoljno jake. pošto je pala noć. Gubici: Zarobljen jedan partizan — Đuro Tomanović.s KOMANDANT. pošto bi sa takovim radom bio mnogo olakšan i rad jedinica Vučedolske brigade. Janičić 5 Okrugli pečat: »Komanda Vučedolske brigade«.p . što imaju Nikšić kao centar-zaleđinu. . da se četničke je­ dinice pokreću van Nikšića. Iv. KAPETAN. 220 . koji se nepokreću van Nikšića. ova brigada sa jednim dijelom svojih snaga prokrčuje put i najzad. M. što im već i po drugi put. Naši gubici: jedan lakše ranjen.

divizije. a po­ vlačiti se kod jačeg neprijateljskog pritiska. 221 . ppukovnik. napadati na slabim mestima. br. SARA­ JEVSKE BRIGADE ZA NAPAD NA JEDINICE 27. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU v DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI. a napadnite sa ljud­ stvom koje imate na okupu. izjutra napadnite parti­ zanske jedinice kod Nišića i Hadžića. dok je. 2 Brojčana oznaka za Romanijski korpus.3— Sjutra rano. reg. koji su vodili žestoke borbe protiv delova nemačke 369. 21. br. i . knj. januara zauzele Vareš. sarajevsku brigadu. Sve pripreme završite u toku noći. januara 1944 godine • ’ Slobodne Jugoslovenske planine KOMANDANTU 221. 56 z a m e n i k a KOMANDANTA ROMANIJSKOG nar eđ en je KORPUSA OD 10. BR. 17. 5 Odnosi se na četničke jedinice Zeničkog korpusa. Nastojte da imate veći broj automatskog oruđa. . divizije NOVJ. ćirilicom) u Arhivu VII.\ \ art. k.: . 4 Odnosi se na delove 27. Ca. A. 113). 3 Brojčana oznaka za 1. t. Nemačke snage napadaju neprijatelja istodobno sa drugog pravca. majevička brigada us­ pešno razgonila četnike na prostoriji Nišići — Okruglica — Kunosići (tom IV. . Broj službeno 10. f . KOMANDANTU 1. 46/4 (BH-V-4115). 11 Zastupa Komandanta \ i. 10 januara o.g. Isto tako u toku noći sa Vašom patrolom uhvatite vezu sa Komandantom 2405 i hitno uručite priloženu poštu. 181. u isto vreme. dok. Druga krajiška brigada je 10. . DIVIZIJE NOVJ KOD NIŠIĆA* KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GORSKI ŠTAB BROJ 2202 Pov..j. JANUARA 1944.4 Dati prednost elastič­ nom vođenju borbe t. Ista se odnosi na izvođenje napada na komunističke snage sa dru­ gog pravca. Ovo smatrati kao vrlo važnim i ozbiljnim. Borota 1 Original (pisan na mašini.r o Goj.j.

dalmatinske brigade koji su. Devetaka u oblasti Sokolovića (20 km. Slobodne Srpske Planine * ZAPOVEST (Sekcije: Višegrad— Vardište— Užice 1 : 100.5 1 Original (pisan na mašini. ćirilicom) u Arhivu VII. Br. k. ' Verovatno je reč o delovima 2. ali ugrožava terene Zlatiborske brigade gde su se pojedini jači delovi i zadržali. 3 Na toj prostoriji nalazili su se delovi 5. JANUARA 1944. br.000) Jača grupa komunista prikuplja se jugo-zapadno od pl. br. 200— 205 od 8 o. 222 I . januara. sev. i izložene situacije. 106 14 januara 1944 god.4 Ova grupa sada je razbijena u Moravičkom srezu i nalazi se u probi­ janju za jug. od Rogatice) sa verovatnom namerom da se prikupljena prebaci kod Starog Broda na Drini ili južno od Višegrada i pređe u Srbiju. ( 5 Vidi dok. 30. 182 O. 57 ZAPOVEST KOMANDANTA ZLATIBORSKOG KORPUSA OD 14. udarnog korpusa NOVJ.00 čas. Na osnovu hitnog naređenja Načelnika Štaba Vrhovne komande i Gospodina Ministra. NOU divizije. u 7. 12. mornarice i vazduho- plovstva Br. vojske. Uvac. kod sela Stitkovo razbili četnike iz Mileševskog korpusa i od­ bacili ih na levu obalu r. da se prebaci iz Starog Broda i Bosne i upadne na naše te­ rene preko Jablanice. Ča. UDARNOG KORPUSA NOVJ KOD IVANJICE1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski štab Br. 4 Reč je o delovima 2. BR. KOMANDANTIMA BRIGADA ZA ZAU­ ZIMANJE NOVIH POLOŽAJA RADI BORBE PROTIV DELO­ VA 2. 4/4 (SV-V-1888). reg. 2 Brojčana oznaka za Zlatiborski korpus.m. 64.3 Jedna druga grupa komunista uspela je koncem decembra 1943 god. Dobroselice i Kokina Broda.

... 4) RACANSKA BRIGADA bez 4 i 5 bataljona: •’ 1) Najhitnije mobiliše po- Komandant.. i 5 matović8 . ljudi sa teritorije 2. bataljona. Or. por. ■ prostoru Rača — Solotuša. 9 Dobrosav. por... 3) UZlCKA BRIGADA bez 1 i 3 bataljona: n. 6 Borislav. 3) Sprečava upad komuni­ sta na teritoriju Užičke bri­ gade. 7 Milomir. Kolare. 2) Hitno se prikuplja na prostoru Nikojevići — Kri­ va Reka. p. treban broj ljudi. Živano.. dagić9 V 2) Hitno se prikuplja na Jačine do 200 ljudi. prostoru Sirogojno —■ Lju­ Jačine 250 ljudi biš — Gostilje. NAREĐUJEM: 1) LETEČA BRIGADA OVOG KORPUSA Komandant kap. Jačine 150 ljudi. 1) Prikuplja se odmah na vić7 ... ' ' 8 Bogosav. . sa koje baze vrše napade na grupe ko­ munista u koliko se iste po­ jave na terenima brigade. ' 223 . 4) Na zahtev pomaže naj­ hitnijom intervencijom K o­ mandanta Zlatiborske bri­ gade i Komandanta Leteće brigade. . 2) ZLATIBODSKA BRIGADA Komandant kap. p.. 1) Napušta odmah sadanju vić6 poziciju i postavlja se na Jačine 100 ljudi prostoru Branešci— Šljivovi­ ca sa zadatkom: ukazivanja hitne pomoći Zlatiborskoj brigadi ili pak Račanskoj ako se ukaže potreba. 1) Mobiliše najhitnije 150 Komandant. 4. . ( Sta.

3) Drži svoju brigadu u ruci za hitnu intervenciju ako bi se komunisti pojavili na Tari planini. Za sve: Razviti što jaču i neprekidnu službu obaveštava- nja i izviđanja u svim pravcima. Potporučnik Ordagić da se veže sa 10 Potporučnik. Ka­ petan Kolarević isto tako. Potpukovnik10 Stamatović da pošalje stalne ljude za vezu kapetanu Kolareviću i Zivanoviću. 8) 4 BATALJON RACANSKE . zbog toga odr­ žava stalnu vezu sa naredni­ kom Milivojevićem i udru­ ženim snagama napadaju ko­ muniste ako bi se pojavili na njihovim terenima. 224 . 1) Drži prikupljenu svoju kić snagu za udar protivu ko­ Jačine 50 ljudi munista ako bi isti prešli Drinu negde između Bačev- ca i Rogačice. a ne potpukovnik. 1) Sve svoie ljude pod o- livojević ružjem drži u grupi i hitno Jačina: 70 ljudi interveniše ako bi se poja­ vili komunisti ma gde na prostoru ma gde između Ba- čevca i Rogačice. 8) Sve napred navedene jedinice dužne su da se najhit­ nije povežu kuririma. storiji Ribaševina — Karan Komandant. poručnik Si* sa zadatkom da kao udarna ma Mitrović p grupa interveniše ako bi se Jačine 100 ljudi pojavili komunisti u oblasti Jelove Gore i Užica.■■■■■ BRIGADE Komandant Vukoman Pro. 5) 5 BATALJON RACANSKE BRIGADE Komandant. ili ma kome delu Drine. 7) REZERVA KORPUSA ' Sastav: 1 i 3 bataljon 1) Koncentriše se na pro­ Užičke brigade. narednik Mi.

Napomena: Ovo naređenje je tajne i strogo poverljive prirode i ne sme pasti u ruke neprijatelju. stoga. Jedinice kojima su određene koncen- traciske prostorije treba da se snabdevaju hranom sa šire baze. 3 225 . u 10 čas. Draža nas vodi pobedi i slobodi! v 1 Pobeda je naša! KOMANDANT. neka svi Komandanti u izvršenju zadatka unesu mnogo volje i energije i neka najhitnije po­ mognu jedan drugog gde se ukaže potreba. i 12 Miloš. Na ovaj način služba obaveštavanja biće neprekidna a samim tim i pove­ zanost akcije sviju delova.. ali ga se čuvati i nikakve veze ne održavati. '. Okupatora ne napadati za sada. 15 Z b o r n ik . Održavati samnom stalnu vezu. 11 Dušan. M.Letećom brigadom i poručnikom Mitrovićem. 9) Ishrana sa terena. t o m X I V .1. 12) Neizvršenje naređenja smatra se kao krivično delo-zlo- čin za vreme rata i prestupnici se kažnjavaju po najkraćem postupku. k n j .1944 g. 10) Ugovoreni borbeni znaci po prilogu I 11) Sve operativne jedinice pomenute u ovoj zapovesti na zadatak imaju poći odmah i izvršenju istog pristupiti naj- savesnije. Načelnik Štaba Kapetan. . primili k znanju i izvršili. kapetan Badović11 Dostavljeno — po kuririma 14/1. 13) Moje komandno mesto po dosadašnjem. 14) Izvestite da ste ovu zapovest dobili. S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu! ' V . Vignjević12 ! M. jer je to i najstrožije naređenje Načelnika Štaba Vrhovne Komande.P. Naređujem da Komandanti srezova organizuju ishranu operativnih trupa pvvtem dotura sa cele teritorije sreza tovar- nom stokom.

20). DO 14. br. 9 od Devisa. k. 23. Br. U selu Gođanima5 vodio uspešnu borbu sa partizanima. Vlast u Okučanima i okolini drži Ja­ njić. Verovatno se od­ nosi na s. Janjić bio pre 10 dana u selu D. 6 od 31 . Članovi u Beogradu položili zakletvu u mom prisustvu. 2 Aleksandar Nikolić.X II -. propagandnu.X II -. Srbi beže iz partizanskih redova čije vodstvo drže bivše ustaše. 11/1. 5 od 31 . prikriju oružje i sede kod svoje kuće. 20 od 30 . Br. 226 . vrate se kućama. U to vreme kod Gređana dejstvovao je Posavski NOP odred (tom V. formirao je od izbeglica sa teritorije Slavonije. 3 Sada: Svetozarevo. Ča. knj. 5 Gođani nije pronađeno na karti 1 :100. GODINE1 1 januara 1944 god. — Veza sa Psunjskim korpusom majora Janjića4 ponova uspostavljena. Komunisti imaju tamo svoje pristalice se­ ljake naoružane. dok. 276. Izdao sam komitetima uputstva za rad. kurirsku i obaveštajnu sekciju. br. uglavnom.6 U ovoj borbi ranjen je po­ ručnik Jova Kraguljac. Komanda je. Gređane. reg. JANUARA 1944. delom i Korduna.000.X II -. 1 Original (pisan na mašini. koji po naređenju izvrše neki zadatak. pukovnik. Rudnički kor­ pus ceo ugrožen od komunista sa Kosmaja. 61 od Dum-Duma. : Br. Banićevcima. — U Beogradu i Šapcu obrazovao sam Slavonsko-Kordunaški nacionalni komitet.n BR. 4 Dušan. ćirilicom) u Arhivu VII.2 Br. Preko njegove teritorije prolaze po nekad komunisti podržavani od stanov­ ništva nekih sela. vrk> malog brojnog stanja i najčešće bez oružja. 58 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 1. 8 od Devisa. Obrazovaću komitet u Jagodini3 za Moravski okrug. Ovo se može istrebiti. boravila na teritoriji Uba i Obrenovca. Svoje odrede. 6 Redakcija nije uspela da proveri tačnost ovih navoda. gde ima dosta Slavonaca. . Br. Br. koji se deli na finansisku. komandant Komande Slavonije.

80 od He-He. 3 od 1 . Da izvidi prelaze na Moravi i uhvati vezu sa Manićem na Kukavici. Na njegovo mesto postavio sam majora Stošića Ranka. Br. da se od Manica odvoji jedna grupa od 60 vojnika iz leteće brigade i dođe kod njega.9 koji mi je najjača i najaktivnija borbena grupa. O borbama odreda protiv okupatora i četnika od oktobra 1943. južnomoravski NOP odred. Na­ stavak. U vezi Vašeg naređenja. potom će dobiti naređenje za opštu akciju protiv partizana. primio borbu sa Bugarima kod Buštranja i vratio se nazad 16 novembra. bio je uspeo. Na njegovom reonu silaze partizani* iz Crne Trave i jedino otpor im daje ristovačka brigada. do 7. Od septembra 1942. Danas sam tu grupu vratio u sastav Manića i buškači biće primerno kažnjeni. bilo je neophodno.1 -. Nastavak. Kapetan Stevanović se izgovara mnogim razlozima. Pokazao se neodlučan i nije do danas vodio ni jednu borbu sa partizanima. da bi Manić mogao još jače da razvija akciju. Pored toga. Br. Br. 4 od 1 . januara 1944. ali njegovo uklanjanje. 11. 78 od He-He. bio je komandant tzv. 15* 227 . 6 od 1 . Nastavak. Kraj depeše. Molim hitno odgovorite. koji sarađuje sa Manićem. knj. Nišavski i Čegarski korpus. Nastavak. Odnos kapetana Stevanovića i Manića je nemoguć i zbog toga sam morao ukloniti Stevanovića. Jedno vreme je bio komandant Južnomoravskog korpusa. dok. koja se sada vezala sa Kozjakom. 7. komandant Južnomoravske grupe korpusa. Prikupio je oko 500' 7 To naređenje Redakcija nije pronašla. 487 do 500 od 7 novembra. Br. da sve snage prikupi na Babičkoj Gori.1 -. Od avgusta 1944. Br.1 U vezi vašeg naređenja SS Br. br. U prvom momentu prešao je na teren. 9 Borivoje. Od tada pa do danas. svojim stavom i zavišću prema Maniću. od juna do avgusta 1944. vidi tom I. 79 od He-He. sa sedištem na Kozjaku. ipak sam mi­ šljenja da se postavi za komandanta Bregalničke vojne obla­ sti. 8 Odnosi se na 1. istočnog sektora (Gorski štab 18) pod koji su potpadali Knjaževački. sedeo je sa svima odredima na granici. Br. bio je komandant Južno- moravske grupe korpusa. Br. Tada je bio komandant 2. naredio sam majoru Mladenoviću10 još pre mesec dana. Pošto je kapetan Stevanović od prvog dana ovde u šumi i radio na organizaciji. 10 Mladen.1 -. 5 od 1 . Br.7 Danas sam smenio ko­ mandanta Južnomoravskog korpusa kapetana Jovana Steva- novića. do februara 1944. leteće brigade istog korpusa. 81 od He-He.

južnomoravska bri­ gada i 1. Partizani su sekirama pobili sve naše ranjenike ili ih poklali noževima. 2. Imao sam nameru. jer nije planski proraču­ nato sve što je trebalo. 145). Br. Četnicima je pristiglo poja­ čanje pa su jedinice NOVJ bile prinuđene da se povuku preko r.X I I -. da će za 10 decem­ bar biti spreman za akciju. Borja i s.1 -. 82 od He-He. knj. dok. Majoru Mladenoviću naredio sam. da mi je stanje sa zapadne stra­ ne nepoznato. južnomoravski odred (bez 3. 176 od Georgija. Sa svim snagama preduzeli smo akciju razbili ih i oni su pobegli u Pustu Reku. Četnici su imali gubitke od 30 mrtvih.X I I . 5. U tom me­ đuvremenu partizani su se pojavili u jačim grupama prema Kukavici. ali me odmah izvestio da mora nazad na svoj teren. 83 od He-He. Major Mladenović ne uhvativši vezu uopšte sa Manićem. Nastavak. kod s. Miroševca (kod Lebana).ljudi. br. Za to vreme obratio sam se Orelu da Top- lički korpus skoncentriše prema Gajtanu. 148 i 149). decembra 1943. bataljona) razbili Nišavski kor­ pus. Nastavak. Br. Br. Jedinice NOVJ imale su 7 mrtvih i 13 ranjenih boraca (tom I. Poginulo je ili zarobljeno 110 četnika i ranjen veći broj. Izgubio je oko 50 vojnika.11 Nastavak. 12 i 14 U s. centru komunista u Pustoj Reci. Br. da se izvrši koncentracija na užoj prostoriji kojom se opkoljava Gajtan i Pusta Reka i odpočne akcija. Jabla- nice. Br. dok su jedinice NOVJ imale 8 mrtvih i 14 zarobljenih (tom I. dok. 8 od 1 .12 4 januara 1944 god. 15 decembra oko 6 časova prešao je Moravu kod Brestovca i uputio se pravo ka Kosančiću. major. Među­ tim stvari su se odigrale po sledećem: Orel mi do danas nije uopšte ništa odgovorio tako. br. jer su mu se pojavili partizani i izvestio. 7 od 1 . . Nastavak. Viktor13 izve- štava da je 1 5 . 13 Mladen Mladenović. da bi imao jasnu situaciju. južnomoravska brigada i 1.14 11 Desetog decembra 1943. Kosančićima su 15. 44 od 23 . da se po koncentraciji prebaci preko Morave severno od Grdelice i skoncentriše se kod Manića radi udružene akcije sa jačim snagama. knj.vodio borbu kod Kosančića u Jablanici sa 440 vojnika protivu 2300 partizana bez veze sa topličkim i jablaničkim i drugim korpusima. bata­ ljona) napali su četnike Nišavskog korpusa.1 -. 2. južnomoravski NOP odred (bez 3. 5. Br.

Pored ostalog. pseudonim »Emil«) treba da. 673). 982 prednji delovi moje desne kolone sukobili su se sa jednom desetinom partizana u selu Novo Selo. 24 Nastavak. Zdravinju. 46 od 23 . 299 od 3 . na bazi podmuklosti ubijaju da bi sebi ostvarili bolesne ambicije i uništili njihove svedoke. kosanički srez. decembra 1943. Je li to herojski i muški? Na bazi legalnosti funkcionišemo. Među njima i politički komesar u Kosanici učitelj Pavle18 iz Kuršumlije. Za poslednjih deset dana ovde smo. go­ spodine Ministre. 15 U prethodnim nastavcima depeša Đurić izveštava Mihailovića o- tome kako četnički komandanti likvidiraju ljude iz svojih redova da bi time otklonili suparništvo u borbi za vlast. k. Kraj. u vezi Vašeg naređenja17 br.T ' Br. Radojević20 je ubio i ženu poručnika Sotirovića u drugom stanju i opljačkao jedan i po milion državnog novca. 22& l . 201 od Emila. 18 Redakcija nije mogla da utvrdi o kojem se licu radi. Iz prve kosaničke brigade poginuo je jedan vojnik. Br. Nast. str. 20 Milutin. Za ovaj kraj ne brinite. Br. 10/1.1 -. Tada je naređeno ko­ mandantu Rasinskog korpusa (Keseroviću) da napada prema Pustoj re­ ci i Donjoj Jablanici (Arhiv VII. Kod njega je pronađena čitava arhiva o ćelijama u Kosanici. da li je ovo dostojno visokih ideala zbog. 17 Radi se o naređenju od 30. »zatvori kosanički i prokupački srez. reg. kojih smo došli u šumu i da li je časno za jednog pravog Ravnogorca. Br. Sada ih gonimo na sve strane i ubi. Oni su 13.19 Pitam ja Vas. navodi kako je’ likvidiran poručnik Ratibor Ratko Sotirović. 16 Odnosi se na Jastrebački i Rasinski NOP odred./ jamo sve što ih simpatiše. 276: knjiga poslatih depeša Vrhovne komande). 209 od He-He. za svoja razbojništva iz koristoljublja.. prema kojem Top- lički korpus (komandant Milan Stojanović. br. 178 od Georgija. Br. a od promenjenih lira. de­ cembra 1943. Ostali su uspeli da pobegnu. koga bilo. razbili delove Rasinskog korpusa i odba­ cili ih iz sela (Hronologija NOR-a.X II Keserović15 neka čisti rasinske partizane16 i neka napada u pravcu Velike Plane. u s. Četiri partizana živa uhvaćena. 15 Dragutin. a naši vodeći. jer kom [unisti] žele da se iz ne­ zgodne situacije izvuku opet u našu pozadinu«.! likvidirali 40 partizana. šef obaveštajne službe i oficir za vezu sa stranim vojnim misijama u Komandi »Južne Srbije«. Sa desne obale Morave ne bi se mogle slati snage u Jabla- nicu zbog situacije ovde. Prilikom prelaza od Jastrebca na desnu obalu Toplice. koji je nosila za moj štab. prečisti-/ ćeiMo sa ovim izrodima bez milosti. Municiju ćemo oteti od. Br.

dok. Za ova njegova do­ sadašnja dela unapređen je u čin pukovnika i pretstavlja Va­ šeg delegata. U neprekidnoj borbi koja je trajala 48 časova. — Ponovljena depeša. Ovde su tada carevali samo komunisti. Zaista bih bio muškarac. Br. jer dok je on bio u ovom srezu nije bilo partizana. Br. Pošto je izostalo iznena­ đenje i četnici dali snažan otpor iz utvrđenih zgrada i pošto je pretila opasnost od intervencije jačeg neprijatelja od daljeg napada se odustalo. 25 Redakcija nije utvrdila značenje skraćenice »RJA«. 20. molim.XII -. moral kod trupa izvanredan.23 meni ste naredili da prihva­ tim te reone. decembra 1943. 23 Milenko. Zbog ovog uspeha. 24 Na tom prostoru dejstvovao je Ozrenski NOP odred. da ne pra­ vimo od gotovine veresiju. 21. jer su partizanske snage sada ovde. 25 Nastavak. Kraj depeše. mekuštvo i ništa? 5 januar 1944 god. 235 od Georgija. i 3. 27 . 22 Dobrivoje. br. 60 od 29 . “ Đurića je. Ljudstvo uzeto sa desne obale Morave. a jedinice NOVJ 7 mrtvih i 11 ranjenih bo­ raca (tom IV. ako mi je mesto u istom redu sa Radojevićem. Kad je pao Marinković22 i Reljić.25 Br.21 bez ikakvih veza i ako nikada nismo bili u ovim krajevima. 341 od 31 . jer je njegovo mešanje posve štetno. Molim da pohvalite branioce Bileće. »R JA «. Partizane čistimo svuda. Bi- lećka brigada sjajno izdržala i nanela neprijatelju gubitke od 36 mrtvih i 79 ranjenih. 26 Bilećku brigadu su 28/29. Setite se da ste me samog potpuno samog uputili na jug. Mihailović uputio na jug Srbije. da se ne meša na desnu obalu Morave. Je li to nerad. Br. Jedan od organizatora četnika u niskom kraju. Gde smo se sve proširili poznato Vam je. dok. u Bileći napale 2. 187 i 236. Zar su to nosioci obnove i budućnosti srpskog naroda. 4 i 202). Nav Nav. divizije NOVJ.26 Naši gubici 4 mrtva i 15 ranje­ nih. Br. 210 od He-He. Komandant štaba 110. da se vrati odmah na svoj teren. 230 .24 Potrebno je odrediti kapetana Jovana Jovanovića za komandanta ove brigade. u proleće 1942. 247 od Nav Nava.jedna partizanska grupa jačine 250 ljudi povukla se iz Pive i napala štab Mi- lorada Popovića u Fojnici. Sokobanjski srez je danas partizansko uporište. knj.br. molim. major. Molim. Br.X II . Četnici su imali 35 mrtvih. hercegovačka NOU brigade 29.XII -. knj. inače gubimo ovaj teren.

340 nije dobijen33 i 341. Pred našim trupama nalaze se 6 bataljona crvenih. uz gubitke 32 mrtva. 42. Zbog jakog otpora neprijatelja brigada je obustavila napad. hercegovačka NOU brigada. dok.1 — Potporučnik Vaso Zirojević podlegao ranama. Nav Nav. 15 nastavak. 17 nastavak. gde će za kratko vreme biti strahovita glad. Nastavak.. da ovom narodu pru­ žim neku ishranu.. Molim Vas da ovo odobrite.29 Zečević gledaće.30 To nije saradnja. Nav. cirilicom. u suštini. .: 7 . . . 29 1 30 Radi se.. . knj. kao što je to bilo' u Sarajevu. br.. 253 od Nav Nava. ponovo molim. 169 i 190. " .1 — Vlado Zečević. 27 Milan. 256 od Nav Nava. 24 i 44). knj. Zaple- njeni su celokupno naoružanje i oprema nemačkog minobacačkog voda (tom IV. depešu br. 21.. .. oko 50 ranjenih i 32 zarobljena. da je to jedini spas. o putovanju radi sastanka sa nemačkim predstavnicima. Br. br.. Br. 16 od 4 . 254 od Nav. Danas u 5 časova napali smo crvene na liniji: Kokorina. Perović28 putuju za Beograd. Neprijatelj je razbijen. Nava. Br. 231 . Cilj ovoga puta da kod naših ljudi Bosanaca i Hercegovaca u Beogradu dobiju novaca na zajam i ispitaju mogućnost nabavke životnih namir­ nica za Istočnu Bosnu i Hercegovinu. Šantić27 i dr. došla u pomoć Gac- koj brigadi. hercegovačke NOU brigade. Br. 32 Borba je vođena protiv dva bataljona 10. dok. Jošanik. Br. Javio sam Vam o Perovićevom putu u Sarajevo. Milorad Popović izveštava: Crveni 30 napali ponova Gacko. Nava. Br.. 20. . 14 od 3 . da pohvalite Bra­ nioce Bileće zbog sjajnog uspeha o kojem sam Vas izvestio. Napad na neprijatelja izvršila je 29/30. knj. Br. dok. Kom bino- vana Nevesinjska brigada od 700 boraca. 21. Vidi dok. Kraj. Br. 28 Todor Toša. 31 U Gacku su se nalazili Gatačka brigada i manji delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«. br. da Vas poseti. Ja sam ovaj put odobrio uviđajući. br. 255 od Nav Nava.. pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 16 ranje­ nih (tom IV..32 U vezi m oje depeše br. Nastavak.31 Borba se vodila 3 dana. nevesinjske brigade napadao je vod minobacača iz sastava nemačke SS divizije »Princ Eugen«. nego samo da budete informisani šta Nemci govore. Zajedno sa četnicima 1.. de­ cembra 10. 33 Reči »nije dobijen« dopisane su naknadno na mašini.. 4). 12792 i 13017. Cr­ veni odbijeni uz gubitke 34 mrtva i 54 ranjena.

Močioci vodile borbe protiv četnika Požeškog 1 Zlatiborskog korpusa i Nemaca (tom I. Ravna Gora. Danas sam primio od Diše Jovanovića jedan spisak komunista iz Požege. 26). čajnički. 326 od Sto-Sto. januara 1944. " »Pašali« pseudonim Milorada Momčilovića. 35 Radi se o depešama Draže Mihailovića od 4. 37 Odnosi se na jedinice 2. bili dužni da podatke 0 radu pripadnika i simpatizera NOP-a dostavljaju Nemcima. načelnik 3. 4 od 5 .43 koji je moj lični pri­ 34 Četnici su. udarnog korpusa iz doline Lima (Arhiv VII. prema ugovorima sa Nemcima. 325 od Sto-Sto. Mučanj. k. Veza Vaša 94 do 101. 39 Nemačke trupe.Nastavak. Molim da mu izdate naređenje. Bele Reke i s. januara 1943. Rudolf. proleterske divizije. 38 Lukačević. sem toga. 40 Aleksa. komandanta Roma- nijskog korpusa. 3 od 5 . 39 Ja sam zabranio da se primaju de­ peše za Kondora pošto se isti nalazi u Dobrodolu četiri dana marša od mene a dva dana od Vas. Ca. Pašalije42 održava od ranije vezu sa Hasanom Dedićem. Br. kod s. 36 Miloš. 6 januara 1944 god. 12 od 4 . lično sam se sastao sa Kondorom i Markovićem36 i predložio im zajed­ nički rad za čišćenje desne obale Lima i Drine od crvenih.1 . fočanski i rogatički srezovi čitavi od komunista.1 -.35 I bez Vašeg naređenja. Ja imam sa sobom leteću brigadu i štabnu četu ukupno 150 ljudi. da su višegradski. koji mi je dostavljen po Vašem naređenju. 43 Hasan Dedić Šefket. zbornog područja. Br. potpukovnik. 314 od Azeda. nemam moguć­ nosti da mu ih dostavim. U stalnoj sam vezi sa V ojom 38 koji napada sa juga u zajednici sa l i .34 UPN Br. Br. Odmah sam ga na pogo­ dan način dostavio kome treba. 232 . br.41 Molim da mu se po­ šalju baterije kako bi stavio stanicu u rad.37 Sada se nalazim sa Markovićem na položaju Bela Reka.1 -. Njemu je važnija obaveštajna služba nego operacija. Drašković40 sa dve leteće brigade krenuo je juče od Belih Brda za Jablanicu i Dobroselicu i javlja. Br. potrebi većeg angažovanja četnika za izbacivanje delova 2. 7 dok. na putu za svoj teren. 276. Sa njima održava vezu preko Perhineka. br. Br. Njima se obaveštava Zaharije Ostojić (Sto-Sto) o borbama četnika portiv NOVJ u Sandžaku. Marković ima obe požeške i ariljsku oko 800 ljudi. la/1). da prikupi snage i lično učestvuje u operacijama. reg. knj. One su 4.

2. br. Trudovo. Jačina od 800. Draglica i Negbina nejasna. i 27. na Olovu.jatelj. 47 Dušan. Vidi dok. Čemernica. 50 i 637). Draškovići. Br. i Vlahinja. Situacija u reonu Dobroselica. 48 i 49 Verovatno se odnosi na jedinice 5. Brgule. proleterskog udarnog i 5. Presjeka. Potrebno je. a jedna nemačka divi­ zija u Brčkom. 5 od 5 . Karici. 327 od Sto-Sto. 2. Te snage su 3. udarnog kor­ pusa NOVJ s ciljem da ih odbace od glavne komunikacije Slavonski Brod — Sarajevo — Mostar (Oslobodilački rat knj. da Vujičić47 sa mnom održava radio vezu. str.XII. s linije Teslić — Sarajevo — Konjic — Jablanica i iz Banje Luke. U Tuzli se nalazi drugi lovački zdrug Hrvata. str. Nastavak. Pored ostalih. Opširnije o tome vidi tom IV. verovatno peta divizija. Rusi44 i Hrvati45 preduzimaju napad od Bosne u pravcu Vrbasa protiv crvenih. Narediću potrebno preko Pija. Broj 11 nije jak u Sandžaku. 6 od 6 . Br. Jedna grupa crvenih jačine 500 ljudi na prostoru Močioci. br. i 69. Crveni4* se tamo nalaze na prosto­ riji š i k u lj e. Okruglica. Pržići. koje su u toku krivajske operacije bile okružene od nemačke SS divizije »Princ Eugen« i 369. 47. dok. legionarske divizije. Br. Pijo javlja da Nemci. Br. janu­ ara 1944. SS brdskog armij­ skog korpusa i delova nemačkog 15. i to 5. otpočele operaciju protiv 1. divizije NOVJ. Stab druge divizije proleterske sa Pe­ kom sastao se u Draglici sa engleskom misijom. objašnjenje 36. Perhinek juče javlja: crveni se grupišu za napad na Prijepolje i Pljevlje. divizija na Konjuhu. 233 . 114. 19 i 20. knj. Druga dalmatinska brigada posle neuspeha kod Nove Va­ roši i Kokina Broda povukla se preko Stitkova za Javor u Smiljevac. Nemci49 su ispred i pozadi njih. Naši se tuku gerilski. Kraj depeše. U toku 25. 21. Pijo izveštava da mu je javio od 22 .46 Nastaviće se. Nastavak. 46 Verovatno su u pitanju dejstva nemačkog 5. Zarobili 16 naših ljudi i zaplenili radio sta­ nicu. 45 Odnosi se na ustaško-domobranske jedinice. tu su bili Hadson i Sajc. 328 od Sto-Sto. korpusa. 50 Odnosi se na članove britanske i američke vojne misije.I -. poručnik Dimitrijević sa Romanije da su komunisti izdajom seljaka iznenada napali komoru Pa- šalijevog korpusa. Oslobodi­ lački rat. a 27. di­ vizije NOVJ probile su se iz okruženja. 44 Misli se na jedinice Ruskog zaštitnog korpusa. sa mnom i Ištvanom kao i knjigu primljenih depeša. Jedna grupa crvenih nalazi se u Jablanici. decembra 1943.1 -. 42. zato mi je potrebna njegova šifra. knj. šifre za opštenje sa Vama. Svi moji komandanti imaju uputstva za rad sa muslimanima.50 Drašković javio da se u oblasti Sokoloviće grupišu jake snage crvenih.

1 -. žele prebaciti sandžaklije preko Lima a u Sandžak druge. 51 Odnosi se na jedinice Požeškog korpusa pod komandom Miloša Markovića. Pavle57 učestvuje. 330 od Sto-Sto. 57 Đurišić. 329 od Sto-Sto. dok. Markoviće- v i51 nemaju municije. na jug nećemo moći. 338 od Ram-Rama. Sa mojim ljudima učiniću što mogu i povezati rad sa susedima. stalno snežna mećava. 459 od 5 . jer nemam prava da se mešam u komandovanje u Srbiji. 339 od Ram-Rama. Potpukovnik Ostojić. a ne želim nikome slavu da uzimam.I -. da se kod Sokolovića grupišu crveni. Danas napadam u pravcu Kamene Gore. Br. Među­ tim odgovornost za ovaj zadatak ne mogu primiti. koje će bar vezati ove snage. Br. Br.54 jer ja imam dosta muke i na svom terenu. Drašković veru je da su tri brigade. 54 Delegat je bio general Miroslav Trifunović. Vreme očajno.1 -. koja radi za svoj račun i bez veze ma sa kime. Br. Njegovi i m oji goli i bosi a hrane u ovim krajevima nema. da Vi zadatak čišćenja desne obale Lima i Drine dajete meni i da nemate tačnu sliku stanja na terenu. Nameravaju uzeti Pljevlja radi morala svojih. da bi smo mogli na jug.I -. 52 Dušan. Verovatno da je to peta divizija. Od Radovića52 i Cvetića53 nema vesti a njihovih snaga nema na položaju sem dela zlatiborske. Crveni se sve više koncentrišu ka Pjevljima i Kamenoj Gori. NOU diviziji. 56 Na tom području operisale su jedinice 2. 7 od 7 . 27.56 Dovlače sna­ ge iz Crne Gore. ali je sve to samo trenutno spasavanje. udarnog korpusa. Nastavak. Verujem da će se uspeti. Razbolevanje u velikom broju. Br. niti da tuđe brige vodim. Prema Vašoj depeši br. Nastavak. ■ - 53 Radomir. Zato molim da se rad na terenu Srbije poveri delegatu za Srbiju. Da bi sprečili begstvo. br. Ako budemo morali opet sami da se nosimo i sa ovi­ ma. 21. Br. 8 od 7 . Potrebno je mobilisati sve snage od Višegrada i Zla- tibora i druge. 55 Reč je o 5. januara. O njenom rasporedu 5. Br. 94 izgleda. Nastavak. Br. koja je još ranije najavljena da će stići od Tuzle. Drašković javlja.55 Narod kaže da su tri divizije. vidi tom IV. Treba dići sve snage zajedno. knj. 234 . 458 od 5 .

Javio sam vam za njihovu grupu kod Smiljevca i Jablanice. 350 od Sto Sto. 15 .. Marković i ja imamo ukupno 600 ljudi sa prosečno 5 do 20 metaka na pušku. 3.. • . sa drugim jedinicama divizije. Javorskog.. br.. Druga dalmatin­ ska tučena kod Nove Varoši i Kokina Broda. 460 od 5 . 8 pu- škomitraljeza. tri mitraljeza. knj. Br. 61 Kalaitović.X II napao sam partizane u Pustoj Reci kod sela Kosančića i B r i j a n j a . 362 od Viktora. Vidi tom I. provukla se pre­ ko Stitkova u pravcu Javora. Jačina 800.60 Skrećem Vam pažnju na svu ozbiljnu situaciju i posledice ako se ne posveti puna pažnja ovome mome predlogu. 58 i 59 Druga dalmatinska NOU brigada 2. Br. Trudovo. ako se želi ozbiljna akcija.. po­ red onog što imamo ja i Marković. prvog i drugog Ravnogorskog korpusa. Nastavak. — Br. komunisti59 drže: Jase- novo. 9 od 7 . — Nastavak. po naređenju Vašem preko Hermana. 340 od Ram-Rama. Moral vrlo slab.1 -. dok. Br. 1 od 1 ... narediti grupisanje najboljih boraca sa svim automatskim oružjem iz Zlatibor- skog. Štitkovo i Debelju. Br. dva bacača. Br. i 4. Na­ pominjem. Ojkovicu. 7. br. Močioce.. gde očekuje dolazak pete divizije.. Br. sada je u Smiljevcu. Zbog nestanka municije i smene.. Br. Ne­ ophodno je..58 Prema zadnjim vestima. 349 od Sto Sto. 1. Partizana između 400 i 500. Molim za hitan odgovor. a Vuk61 sa 50 u selu Vilovu. vratio je drugu požešku u srez. " Vidi dok.1 -. Meni i Marko viču je nemoguće da tučemo nadmoćnije snage komunista i ovako podeljene na ovako velikom prostoru. a nemamo ni jedan bacač. divizije NOVJ imala je zadatak da. Treba zatvoriti Goliju i pravac ka Ivanjici. 7 januara 1944 god. da se Voja nalazi u Novoj Varoši sa svega 20 ljudi. 64. Potpukovnik Ostojić.. koja se nalazi kod Sokoloviće.■* 235 . gledaju da se samo izvuku. 10 od 7 .I — Perhinek danas javlja: Prema poslednjim podacima. Radović i Cvetić mi se ne javljaju. izvrši napad na okupatorske i četničke jedinice na širem području Ivanjice.1 -.

132 od 7 . Br. Br. 12.1 Borba nastavljena 3 . 8 januar 1944 god. . 133 od 7 . Komunisti 3 mrtva i više ranjenih. 436 od Svarca. dok. Gubitke ne znam.1 -. 235 . : 71 Odnosi se na jugoslovenskog poslanika u Vatikanu. Crveni se noću povukli ka Kruševici.1 -. 264 od 5 . Sigurno ih ima više mrtvih. Pismeni izveštaj poslaću preko Hermana i Ra- doj evića. 63 Nedeljković. Rezultat borbe: rešena u našu korist. 64 Sada: Partizani 65 Arsenijević. ali ih kao i Nemci nose sa sobom.67 Br. major. Naših 2 ranjena. 7. oplenačke brigade korpusa Gorske garde. br. Nismo mogli krenuti napred jer su imali visove u svojim rukama. da je ostao bez novaca i moli da javite Pret- 62 i 69 Borba je vođena protiv Privremene šumadijske NO brigade (Sumadijski i Kosmajski NOP odred). Kod Vagana. borba trajala do noći.1 -. Ras-Rasa. Br. 67 Jevrem Simić. Ras-Rasa.10 Br. Vidi tom I.X II -. Rezultat naša 3 ranjena a komu­ nista 7 mrtvih i dosta ranjenih. Od naših niko nije ranjen. Br. 67 od 30 .66 Dr-ška. Pozdrav tebi i Dr-onji. knj. Borba nastavljena 2 . (Stihovi). Borba sa komuni­ stima69 1 -1 u Venčanima srez Lazarevački. 438 od Svarca. trećeg januara. a imali su dosta ranjenih. 443 od Ludviga.poginulo naših oko 30 do 50. 70 Karlo Novak. neki zalu­ tali u mraku. 68 Bora Rajković. u Raniloviću. pukovnik. Br.62 Učestvovao je Milovan63 i ju - rišna Rasova brigada. Jedan zarobljeni crveni izjavio je: Daro- sava64 je centar veze za Srbiju i bolnica za ranjene. Po podne na juriš zauzeli smo Vagan. general. Br. Ovdašnji po­ slanik71 kaže.1. Rezultat: komunista 2 mrtva. 398 od Stipe. broj se nezna tačno. Borbu nastavili ceo-dan. “ Miroslav Trifunović. 131 od 7 . 437 od Svarca. Ras-rasa.1 na Vaganu. Uputio sam Negovana65 sa prvom Rasovom brigadom u Darosavu. Br. komandant 1.68 Br.

27 od 8 . knj. br.1 -. Prva požeška i ariljska brigada jure ih glavnom kolonom od Ravne Gore preko Mučnja i Presjeke a pomoćnom od Močioca preko Ćemernice. Ovo je vrlo hitno jer možemo biti otsečeni od Rima. koga nam je preporučio pretsednik opštine iz Trebinja.1 -.I -. Poslao sam na­ ređenje i za Momčilovića da odmah uhvati vezu sa Hasan- dedićem kao i naređenje za Momčilovića i Dimitrijevića da pošalju delegate kako ste naredili. Komunisti iz oblasti Močioca — Draškovići — Trudovo — r a n o ujutru su kre­ nuli u dve kolone preko Čemernice i sastali se u selu Mas- kovi. Br. U najkraćem vremenu dobićemo o d g o v o r o d Ha- 72 Odnosi se na jedinice 2.000 lira mesečno. 454 od Nav-Nava. Sutra putuje ku­ rir za Sarajevo. Muho je od svoje strane uputio Hasandediću jedno pismo. Verovatno i ova grupa hoće za drugom dalmatinskom bri­ gadom. a naš je čovek. Br. Kurir je musliman i poverljiv naš čovek. Aero. ali sam već i ja pri kraju sa sred­ stvima a poslanstvo mi ne daje novaca. Br. u njegovom srezu nema komunista. 69 od 1 . Br. Br. O njihovom ras­ poredu i zadacima 8. vidi tom I. Sva pošta ide preko jed­ nog kapetana muslimana u Sarajevu koji radi u armiji. 455 od Nav-Nava. 451 od Sto-Sto.000. proleterske divizije. dok ne dobije na­ ređenje od vlade.sedniku vlade da mu se pošalje veća suma za njegove potrebe. Br. Ja pomažem Aera. Po izveštaj u Kolar evića. januara.72 Jačina oko 100 ljudi sa dosta komore i stoke. Naši oficiri ko­ munisti u Rimu tražiće od saveznika da ih prebace Titu a ne u Kairo. . 7. Odlične veze imamo u Sa­ rajevu. 11 od 8 . U Hercegovini situacija sa muslimanima dobra i snošljiva. Kolben. Nastavak. Preduzeto izviđanje prema Jasenovu i Ojkovici. Slovenačke napredne stranke oduzele punomoć Furlanu u Londonu. 444 od Ludviga. Za akciju u Sloveniji trebam 1. koji će odneti poruku i sve što treba za ma­ jora Hasandedića. 28 Nastavak. 3 i 26. Br. dok. Br. Muho Hasanbegović koji je naš čovek. Molim da ovo javite vladi sa naznačenjem sume koju treba da preda meni.

34 od 9 . januar 1944 god. 20. K oji će komandovati iz streljačkog stroja i da se ove komunističke gru­ pe jure u stopu i danju i noću do potpunog uništenja i ako bi to bilo do bugarske granice.1 Juče Markovićevi vodili borbu sa zaštitnicom crvenih na južnoj padini Mučnja. 9. Kraj depeše. Br. 12 od 9 . Pukovnik Soškijević74 sa grupom od 16 ljudi stigao prekjuče u Visoku odakle danas polazi za Novu Varoš preko Bele Reke. Građanstvo je klicalo do­ slovno pred Nemcima. 74 Vladimir. 13 od 9 . Potpukovnik Ostojić. živeo Nedić. Br. Živeo Draža Mihailović. Sve ove snage objediniti pod čvrstom rukom s tim da pojedine napadne kolone imaju međusobnu radio vezu. 484 od He-He. Br. On je 30. 14 od 9 . decembra 1943. reg. br. Br. do pomračenja. Određeni put zbog jake mesečine mora se odložiti zbog mesečine.1 -. 44/4). 470 od Sto-Sto. Br. k.1 -. Br. uputo pismo generalu Haroldu Aleksanderu (Alexander) kojim ga obaveštava da šalje Šeškijevića sa grupom mornara radi stavljanja na raspolaganje »našoj mornarici« (Arhiv VII. da se akcijom pojedinih brigada u vidu lepeze ubace u Srbiju. Kraj. ” i 77 Tako stoji u originalu. Crveni idu preko Kušića ka Javoru. Br. Marković ide kod T r v - n a73 a ja danas odlazim preko Dobroselice i Jablanice na svoj teren. Nastavak. 471 od Sto-Sto.sandedića o čemu ću Vas odmah izvestiti. Ako bude svaki naš komandant radio za sebe i čekao da dođu na njegov teren komunisti će sigurno proći tamo gde žele. Oči­ gledna je težnja komunista. težeći time da razdvoje naše snage kako nigde ne bi bili dovoljno jaki da ih tučemo. 472 od Sto-Sto. Zato predlažem da se najhitnije grupiše bar 3000 sigurnih boraca pod komandom starešine. U vezi najnovije situacije kod Katića ostao sam ovde do Vašeg odgovora. Municiju za ove pokretne snage obezbediti preko onih koji je mogu dobiti. Posle kapitulacije Italije Miha­ ilović je nastojao da jugoslovenske ratne brodove koje su zaplenili sa­ veznici stavi pod svoju komandu. kapetan bojnog broda. 75 Kosovska Mitrovica (sada: Titova Mitro vica). Nav-Nava. Ča.1 -. Br. . Nastavak. U Mitrovici75 je oslo­ bođeno 60 naših političkih krivaca.

Selo je potpuno komunizirano. a straža bez gubitaka. Nedić izdao naredbu da se naši ljudi slobodno mogu njemu javiti bez ikakve odgovornosti. pretres otpočeo u 8 časova. depeša br. Br. komandant Smederevskog korpusa. Sa 400 ljudi nalazim se u selu Boleču. Ča. 237 od 28 . Bio sam udaljen od Beograda sat. Br. i Br. ' •.X I I -. Komandant v r a č a r s k e brigade.X I I -. Draža Mihailović je povodom toga. uhvaćeno 11 aktivnih komunista i 15 simpatizera. januara 1944. Produžite« (Arhiv VII.1 -. br. Dvojici siromašnih Beograđana dao sam po hiljadu dinara i po 100 kgr. 232 od 27 . Grupa crvenih od 300 k z g s t p o l a s e d m o c u 77 borbi sa poljskom stražom.X I I N a l a z i m se u selu Vrčinu. srez Grocka. kapetan I klase. 236 od 27 . 501 od Stipe. Sam pretsednik me pita. * Br. Iz dru­ gog kosovskog korpusa pobeglo je 5 naših vojnika Nediću. Održao sam govor pred 1000 ljudi. naših šest. knj.10 iz Boleča79 i 20 iz ostalih sela. Kraj depeše. ■’ • 10 januara 1944 god. Br. 120). Brigada je imala jednog poginulog borca. Verujem da će u sirotinjskim redovima vrlo povoljno odjeknuti. Niko od starešina do danas u ovo selo nije smeo ući. 79 Četnici su tom prilikom zaklali 11 pripadnika i simpatizera NOP-a iz Boleča (tom I. Stanje u korpusu. 23& . kome je dode- 76 Borba je vođena protiv Privremene šumađijske NO brigade. Nastavak. Tako se radi.377). koja je razbila četnike i nanela im više gubitaka u mrtvim i ranjenim i tri četnika zarobila.X II u 4 sata izjutra. kukuruznog brašna. 78 Zivan Žika Lazović. Svi pohvatani komunisti likvidirani i to: 30. sve bi bilo^ naše.76 Mrtvih crvenih je ovde pet. reg. rekavši. Iz sela uopšte niko ne veruje da nas uopšte ima. i iz­ gubili mrtvih sedam ranjenih dva. Br. la/1. Br> 507 od Doba.Nemci su uhvatili neke vojnike Cvetića i Keserovića sa oru­ žjem i odmah ih pustili. zašto ne dođoste ranije. da je Kralj naredio da se Beogradska sirotinja pomogne. 276. Kolubarska brigada 4-og kod Darosave vodila borbu. javio Ziki Lazoviću: »Vrlo dobro ste uradili što ste upali u obl[ast] Bgd-a. 13.n Br. dok. 510 od Doba. k. redovno. br. 20.\509 od Doba. Selo sam blokirao 27 . 265 od 9 . odbacila crvene na sever.

18 od 9 . a drugom kolonom preko Katića. Iz Vrčina nigde ne izlazi i narod videći njih u policijskom odelu sa pločicama nije ubeđen da je ovo naša organizacija Br. Našim organima izdao sam instrukcije da na pogodan način demonstriraju. Br. 205 primio sam. većinom blizu železničke stanice na kojoj ima 50 Nemaca. bataljon 2. U Užicu je lepo pro­ slavljen Badnji dan. 26). Goliji. Iz razgovora komunista u Močiocima. te je na ovaj način obezbeđen da ga komunisti ne napadaju. 23 časa. Nastavak.1 -. Preduzeo sam gonjenje komunista.80 Danas sam imao jaku borbu u Maskovi.1 -. 517 od Azeda. jer sam u nemogućnosti. 1 od 8 . da stalno boravi u jednom kraju. Neprijatelj je razbijen uz gubitke 3 mrtva. 82 Iz sastava bugarske 24. pešadijske divizije. 7. komunisti se sporo kreću. 2 od 9 . 238 od 28 . većinom policisko odelo sa policiskim pločicama na grudima. Prilika i dalje. Jake snage mogle bi ih uništiti.81 Municiju sam utrošio u borbama od 4 do 8.X I I -.m. Ima ih. 511 od Doba. a bez ikakve potrebe i koristi. Br. Idući kroz Vrčin naišao sam na izslužene kadrovce koji ne znaju da postoji komandant brigade u selu Vrčin. Gubitaka je bilo na obe strane. bilo 13 mrtvih komunista. Br. Zbog snega. Noćas u 22 časa na Katićima. 64. Pevane su naše pesme. Br. proleterske brigade. Vezu sa Nemcima održava preko tumača. Br.Ijeno ovo selo. 1 ranjenog i 13 zarobljenih (tom I. Nastavak. Iz raz­ govora vidi se. br. 523 od Misa. Komunisti teže ka istoku i severu. da komu­ nisti kreću preko Velikih Livada.82 U Požezi jedna četa. Nemci nisu reagovali. U komunistima su Srbi­ janci. Marković. 83 Vidi dok. knj. Mak. dok. !1 Vidi dok. — Naređenje Vaše br. koje lično poznajem. Marković. 64. doznalo se. jer se tekst iz prethodnih depeša ponavlja. 80 Borbu protiv četnika i pripadnika Srpske državne straže vodio je 3. da izađem na kraj. 205 je izostavljena. Br. U Arilju ima 1000 Bu­ gara. Molim pokrenite još koga. 24C . video sam. br. br. sa sobom vodi 20 vojnika. 522 od Misa.83 U Draškovićima u borbi 4 o. a jednom se sastao sa nemačkim podoficirom. Depeša br. Br.1 -.

Naredite da se sve to bori jer ćemo tako svršiti za čas sa crvenima. Nemci su otišli zaprepašćeni ovakvom odlučnošću našom.1 -. da će radije umreti svi ranjenici. t o m X I V . a Kondor preko Jablanice. zaista istinite. Tamo su još zlatiborski. napisane u našem letku. 545 od Bi-Bi. 524 od Svarca. Činim sve što mogu. 7. Jači deo moravičke brigade na Smiljevcu i Bratljevu. tt 26 od 10 . Br. Br. Br.1 -. Depeša predata preko Ajdačićeve stanice. da su napali Iva­ njicu zbog neman ja oružja i municije. Dođu kad drugi protera crvene i onda kažu da su osvojili teren. 26. 16 Z b o r n ik . proleterska divizija. Svaka moja brigada ima radio stanicu i sa njima sam u vezi svaki dan. 12). " Vidi dok. Br. Dača87 preko Mučnja. O rezul­ tatima borbi. Juče je jedan motori- zovani nemački odred naišao u selo Mailovac. 468 od 7 . Crveni izjavili. 87 David Simović. dok. br. ali preko toga ne ide. Odred nije imao gubitaka. U izveštaju zamenika političkog komesara odreda navodi se da je borba protiv četnika vođena 6. 8 od 9 . Osmog januara vo­ dila je borbu moja četvrta brigada kosmajska sa komunistima u Dučini. Uve- reni da su reči: »I grobovi naši boriće se sa Vama«. major. odgovorio je. Sa štabnom četom sam u Vionici. Major Virt je ponudio lekarsku pomoć u bolnici. komuni­ sta 7 mrtvih i 3 ranjena. u Stigu. br. knj.84 Rezultat naši svi zdravi. pod Kosmajem. 3 241 . Br. Oko Nove Varoši ima oko 800 crvenih.1 -.86 U protivnom popustiće i oni koji daju sve od sebe. gde čekam prvu studeničku. Voja. Komunisti 9-og u 2 časa napali Ivanjicu. Već je vreme da se još neko angažuje u borbi. knj. Pozdrav Ras-Ras. 88 1 81 Napad na Ivanjicu vršila je 2.88 Borba vođena ceo dan. 531 od Il-llass Br. 539 od Ram-Rama. Br. požeški i ne znam koji korpus ali uzalud. januara 1944 (tom I. 85 Simeon Siniša Ocokoljić (Pazarac). Još nemam ta- čan izveštaj o jačini i rezultatu. Neka Cvetić dođe preko Javora. jer u borbi nigde nikog.I -. k n j. komandant Mlavskog korpusa. Br. Mar­ ko vić preko Ljubiša. br. 135 od 9 . Naš teško ranjeni vitez Obilića me­ dalje narednik Petrović. gde su bili na lečenju naši teži ranjenici. vidi tom I. 84 Borba je vođena protiv Kosmajskog NOP odreda. 64. 7. dok. no da dočekaju da im Nemci pruže pomoć.

55 Vidi dok.95 89 Vidi dok. 93 Napad su vršili delovi 2. 559 od Orela. Ja sam na južnoj granici sreza prema Iva- njici. Komunisti su napadali Lisanski rudnik. 94 Omaška. da su komunisti juče u 18 časova zauzeli Ivanjicu. Arilje 10 januara 1944. 782 od 11 . Br. Most na reci P a n j i c i dignut. Po m ojoj depeši broj 6. Erih Grinvud. 138. Danas su komunisti u toku 9 januara pri napadu na Iva­ njicu uspeli da zauzmu varoš na levoj obali Morave. Br. dok.1 -. Pozvao sam ga u štab.I Primio sam Vaše na­ ređenje br.1 —. . Br. pa molim za oba- veštenje. " . u 21. br. Br. Nemci i Bugari uz pomoć četnika ušli u Ivanjicu. Ranjen viši ne- mački oficir.91 Komunisti otstupaju u pravcu Javor — Kušići. Br. 64. Nemci danas prošli kroz K o- sjerić i sutra stižu na bojište (stoji: r o j i š t e — prim.w Telefonom iz Guče sinoć smo iz- vešteni. januara 1944 god. čas. 1 . proleterske divizije.93 ali su odbijeni sa 8 mrtvih. 67. Engleski major došao je u Brus i obratio mi se jednim pismom u kome kaže. 7. Od naših u borbi Kalait92 i Mar­ ković. 3. a tenkovi produžili dalje. Molim da Raj koviću90nar edite da dođe u pomoć. br. da li je poslat iz glavnog štaba i sa kakvim zadakom. . Keserović. Od komunista učestvuju u borbi muslimanska i dalmatinska brigada. 90 Boro. br. Of man. Treba: Bedine. Ras Rasa. 546 od Leona. Sutra ću poslati tačan izveštaj. knj. 552 od Leona. red. a desnu i dalje drže Bugari. 11. 6 od 10 . Vidi tom I. Ima ih oko 2000. Gubici nisu još utvrđeni. 551 od Svarca. 92 Vuk Kalaitović. 9 od 10 . da treba da dođe kod mene radi izvršenja nekog spe­ cijalnog zadatka. 200 do 205.). Br. god. Po neproverenim izveštajima i ta grupa oko 500 sada se grupiše oko B i j e d i n e94 varoš i B u - d o ž e 1 j e. Br.

840 do. 99 i ™ Vidi dok. br. odobravate li da mu po­ verini rad. 608 od Zenita. Br. sle­ deće: »-Sve što radi Damjanović mora biti vešto i ne sme da škodi na­ šoj stvari. da čistimo komu­ nističke bande na dodeljenoj teritoriji. Molim hitno rešenje po prednjem. Ü velikom broju neprijatelja protiv kojih se borimo nije ništa nelogično koristiti jedne protiv drugih« (Arhiv VII. 588 od Vuka. Izradio sam plan za napad. 221 od 1 1 . 67.1 Kapetan Damjano­ vić96 dostavlja za štab sledeće: Nemci preko svojih agenata traže da odem u Sarajevo. Br..97 Kapetan Damjanović. upravo ostavio pitanje otvoreno u želji. između ostalog. pa i cele Bosne meni. br. Jovan Skava bivši v o j­ voda kolubarski Koste Pećanca. 276. 98 Vrhovna komanda. BAR. 600 od Igor. Na sva njihova na­ valjivanja preko svojih ljudi odbio sam to. 361). Odlaganje bi bilo kobno 96 Stevan (Leko). Hitan od­ govor čekam.I . 843. k. Obećavaju oružje i sve drugo Srpskom narodu pod uslovom. depeša br. Stigao je iz V. 97 Draža Mihailović je 13.98 major Grinvud. 4 od 3 . Iz­ vršio sam sve pripreme i sutra krećem ka Ibru. 595 od Orela. Br. Pukovnik Pavlović i r Englezi kategorički traže. Br. Pukovnik Pavlović stigao sa dva engleska majora. br. Br. K.1 -. 786 od 1 2 . da se zadatak izvrši. 15 od 11 . Br. Veza S. Izvršenje smatram neodlož- nim zbog potrebe poboljšanja naše politike. Materijal za kame koristićemo od srušenog nemačkog aviona. Englezima ni­ sam rekao da sa korpusom moram otići sa ovoga terena. reg.99 Pot­ pukovnik Keserović. 12 januara 1944 god. inače po zanimanju majstor puškar. la/1. Br. Počeo je da za ovaj korpus izrađuje kame. Ca. Obzirom da je Skava bio Pećančev vojvoda. Br. 16» 243 .1 -. januara odgovorio. da navodno utanačimo sve oko ustu­ panja Istočne Bosne.100 Značaj zadatka razumem. da Vi donesete svoje rešenje. Ostatak materijala potreban za kame nabaviće sam Skava. Danas mi Kese­ rović saopštava odlaganje izvršenja. Molim da mi se još danas naredi kako u ovom slučaju da postupim.

Br. ali je formacija slična. te se ljudstvo odmorilo i uredilo za put. Uhvatio sam jednog Hrvata.1 S i t u a c i j a na desnoj obali Uvea sledeća: . 153 od 5 . 17 nastavak. Br. koja je zajedno sa Dal­ matinskom. Jačinu ove grupe cenim na 1400 do 1600 ljudi.po nas tim pre. Nastavak. 621 od Sto Sto. Tačne podatke za Dalmatinsku brigadu sam Vam javio. a za drugu Srbijansku. S obzirom na jačinu ove grupe shvatite najozbiljnije i sve raspoložive snage mobilišite 101 Zaklopača. 16 od 11 . 616 od Doba. Puščane municije vrlo malo. Ja sam kod Kese­ rovića. 609 od Zenita.1 -. 622 od Sto Sto. U selu ima početak organizacije ali je neozbiljno i slabo. Br. neznam. overio objave za put sa našim štambiljom. da se naredi izvršenje zadatka pre odlaska Keserovića bliže Ibru. Br. održao sam govor i 48 sati zadržao se u selu. Zadatak bi se mogao izvršiti od 14 do 17 . Sada se sa štabnom četom nalazi u Močiocima i očeku­ je Studeničku brigadu. Nemca i jednog komunističkog kurira.Zlatiborski korpus 6 . Nastavak.1 I d u ć i iz Ritopeka za Z a k 1 o p a c. Oružje im vratili i pustili. Sve sam likvi­ dirao i bacio u Dunav. Oko ula­ ska u Ivanjicu njihov moral slab. 222 od 11 . da Keserović ne bi trebao da napušta ovaj kraj zbog stanja u Toplici i važnosti doline Morave. Pavlović. Br. podatke nemam. isto tako. Nastavak. pregledali da ne švercuju. Odlaganjem kod njih ostavilo bi zaista ružnu sliku. Br. Obišao sam selo Ri- topek. Mobilisao sam 10 ljudi i predao gročanskoj brigadi.otišao da božićkuje. Kraj depeše. a ostali delovi Požeškog raz- begli se posle borbe na Katiću. jer su sve pripreme uglavnom izvr­ šene. koji su pridobijeni za nas.101 a na drumu Beograd — Smederevo. Br. Br. UDŽM. 612 od Doba. U međuvremenu. Br. zausta­ vili smo nemačke automobile. Mišljenja sam. Zbog sve­ ga ovoga molim. Narod je odličan.1 .1 -. i jedan deo Požeškog. Cvetić sa svojim brigadama za- docnio. Pukovnik Pavlović. što sam doveo snage iz Krajine i što su engle­ ski oficiri sa nama. komunisti zauzeli posle manje borbe Ivanjicu. . 149 od 2 .1. Jesu li štogod zaple- nili u Ivanjici i rezultate.

Vršimo pripreme i prikupljanje ljudstva za opšti napad na komuniste u Crnoj Gori. 245 .i koncentrišite. Veza 229. da će istu lako zauzeti i uzeti municiju od Bugara. Drašković form i­ rao 4 leteće brigade. koje imaju tendenciju na Ustikolinu i preko Drine. Moje snage su angažovane prema jugu. Br. Ča. stigli do Oraho- vice u oblast Ustikoline. dočekao delove pete i 17 divizije. molim da iz- dejstvujete kod vlade najhitniju pošiljku novaca za mene preko Švajcarske i ovdašnjeg poslanstva. Pošto želim da ga upo- trebim kao jezgro za novu akciju u Sloveniji. Nastavak. Detaljnije ću Vas obavestiti posle sastanka sa Draškovićem. Hitno je. Posle kapitulacije Italije pobegao je sa oko 180 četnika sa ostrva Lošinj u Italiju.1 -. kapetan. jer može biti dockan. jer su očekivali. a operacije poveri te jednom komandantu. ina­ če ako pojedini korpusi budu radili svaki na svoju ruku i skanjerali se hoće li stupiti u borbu ili ne. a jedan deo moraću da odvojim kako bi u zajednici sa snagama potpukovnika Ostojića. Trudova spojile i krenule u dve ko­ lone za napad na Ivanjicu. 623 od Sto Sto. reg. da ih nema ni u Zlatiborskom srezu. la/1). 624 od Sto Sto. za čišćenje pozadinskih delova. 191—213.102 U ob­ lasti Trudova. Po najnovijim podacima komunisti su odbijeni od Ivanjice uz teške gubitke i povukli su se ka Javoru. Br. Verovatno su se sve snage iz obla­ sti Jablanice. k. Čet­ nici iz Like u službi Nemaca na području Hrvatskog primorja i u Ita­ liji (1943— 1944). januara 1944. Doći ćemo u tešku situaciju. Potpukovnik Ostojić. Br. Br. Komunisti iz oblasti Sokolovića u pokretu levom obalom Drine. 19 od 12 . gde se stavio na raspolaganje Nem­ cima. Močioca nema komunista i izgleda. Pukovnik Saškije- vić sa grupom otputovao dalje za Priboj kolima. Odred Mandića103 u katastrofalnoj materijalnoj situaciji. 102 Depeša br. Odred o kojem je reč bio je raspoređen na dužnosti u Bolonji i Padovi. 77 od 8 . str. Br. br. Lukačević. Draglice.1 -. Opširnije o radu četnika u Italiji i Hrvatskom primorju vidi: Branko Latas.1 -. 18 od 1 2 . MAK. Momčilović dve. do povratka u Hrvatsko primorje u proleće 1944. Mihailović je zahtevao da mu potpukovnik Zaharije Ostojić dostavi podatke o rasporedu i snazi NOVJ u širem predelu Ivanjice (Arhiv VII. VIG 1/79. U Višegradskom srezu dve manje grupe koje Drašković juri. Kolben. Br. 270. Pozvao sam Draškovića radi izdava­ nja naređenja za rad protiv ove grupe. 634 od Ludviga. 229 od 9. IU3 Rade.

uputio sam jedno odeljenje od 20 ljudi pod komandom potporučnika R. 109 i 110 Odnosi se na nemačku 114. Molim Vas. Komarčević.I -. Upad izvršen u centar grada.w Br. Splita i Zadra. da se zadatak neće možda moći da se izvrši onog dana. br. 108 U prethodnom nastavku depeše Đujić izveštava o povlačenju ne- mačkih trupa iz Šibenika. u sa- dejstvu sa nemačkom 392. krajem januara vodila žestoke borbe u severozapadnoj Lici protiv 8 . Nastavak. kada Vi naredite. 64. 840 do 843 i°6 p riiike su ovde takve. 913. kao i bombardovanju ovih mesta od strane savezničkog vazduhoplovstva. 691 od Dal-Dala. pešadijsku diviziju. Puk. Prema nekim podatcima izgleda da 114 divizija. i 13. Rušenje ćemo moći da izvr­ šimo najdalje do 19 . Br. 638 od Doba. februara 1944. za propagandu i ne bi trebalo sada vršiti ma kakva čišćenja. već samo propagandu i da vide našu vojsku svu u bradama. arhiva NOR-a. komandant Dinarske četničke divizije.1 Iz Ritopeka.1 -. br. da nikako ne bi trebalo odlagati. a Srbi bi stradali. k. NOU divizije od 21. 659 od Zenita. se seli u Italiju.105 Br. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske). Prema trećim podatcima izgleda da se iz severne Dalmacije i južne Like 11 sasvim povlače. Br. Ona je. Pavlović.109 koja ovamo pret- stavlja glavnu snagu. m Neško. jer bi rad bio one­ mogućen. Noću 24/25 XII naredio sam upad 30 vojnika iz podgorske brigade u Va- Ijevo. knj. 154 od 5 . Izvršenje zadatka smatram. 105 Vladimir.XII -. br. 223 od 1 2 . 105 Vidi dok. Br. Prema drugim podatci­ ma sve ove trupe su u pokretu radi čišćenja gornje Like.1 -. 15 od 28 . 23. Izvedeno 11 opasnih komunista. 246 . Br. Akcijom rukovodio kapetan Nedić. Vaš br. Arhiv VII. Ljotićevci stali pod oružje. 4/2: izveštaj Štaba 13. Br.108 Go­ tovo su sasvim napušteni od 11 i civilinog stanovništva. legionarskom divizijom.104 Žrtava nije bilo. divizije NOVJ (tom V . Nemci zbunjeni.adojkovića u selo Banatsko Ivanovo. 107 Vojvoda Momčilo Đujić. reg. kad su naši izvršili zadatak. 661 od 1 3 . da mi ostavite odrešene ruke za određivanje dana akcije koji ću utvrditi lično sa Keserovićem. 642 od Dum-Duma. dok. 13 januara 1944 god. 101. Br.110 ko­ je će uslediti kroz šest dana.

s obzirom na postojeću situaciju. 22 od 13 . 247 . Nastavak. 700 od Sto-Sto. te uputstvo i naređenje. 12 ov. 14. da su se saveznici počeli iskrcavati na neka ostrva u Jad­ ranu. 692 od Dal-Dala. da su komunisti posle neuspeha kod Ivanjice krenuli u dvema kolonama i to. Uputio sam mu sva pojačanja sa kojima sam raspolagao u neposrednoj blizini. Br. Tražio sam od Cve- tića da ovu kolonu napadne u bok i pozadinu. . 113 Borbu protiv četnika 2. reg. pod tim terorom slomila bi se. br.1 Kalaitović izveštava. Dal-Dal. Br. 112 Draža Mihailović je 14. 23 Nastavak.m. jer ne bi bilo logično. Br. Naročito mu je nemoguće . 26).112 Kraj. . U teš­ koj situaciji u kojoj bi sav teret borbe protivu komunista mo­ rala primiti na sebe. 662 od 1 3 . Obaveštavam o prednjem i molim za eventualna objašnjenja. dok. Isto tako nemam nikakvih podataka o zlatiborskom korpusu.I -.113 Njegove snage su slabe da zadrže obe kolone. br. januara odgovorio Đujiću da Nemci neće ni u kom slučaju napustiti Dalmaciju i Liku. znači istim pravcem kuda su prešli u Srbiju. Br. Nastavak. u 15 časova Kalaitović je primio borbu. Ja verujem da ne napuštaju ovu teritoriju. što mi ovamo ne možemo znati. dalmatinske brigade. a na drugu 11. jedna preko Štitkova a druga preko Katića za Močioce. jer je pritisak crvenih tako jak da ga po cenu žrtava teško držimo na jednu stranu mi. Sugerisao mu je da se čvršće poveže sa četnicima u zapadnoj Bosni (Arhiv VII. knj. depeše 410— 412). mileševskog korpusa pod komandom Vuka Kalaitovića vodio je jedan bataljon 2. Br. dinarska grupa111 na­ šla bi se usamljena i . Br. Uvac uz gubitke 4 mrtva i 10 ranjenih (tom I. Sa Požeškim korpusom nemam veze i ne znam gde se nalazi i sa kojim snagama ra­ spolaže. Nastavak. 114 David. Nastavak. već vrše koncentraciju trupa za dejstvo protiv NOVJ u Lici i zapadnoj Bosni. la/1. 701 od Sto-Sto. januar 1944 godine x ’ Br. . Povlačenjem Nemaca iz ovih krajeva. Br.1 -. 693 od Dal-Dala. Nastavak. Kapetana Si- movića114 sam obavestio o situaciji. 111 Reč je o četnicima Dinarske četničke divizije. Ča. Četni­ ci su razbijeni i odbačeni na levu obalu r. 276. Kalaitović nije dovoljno jak da se odupre njihovom jačem pritisku sam. 663 od 13 . k. Ipak možda se je nešto krupno desilo. . Tvrdi se. 7.

703 od Sto-Sto.117 Materijalne rezul­ tate ove borbe još ne znam. 25. Pošto su četnici iz Pljevalja dobili pojačanje bataljoni su se povukli (tom I. One su 8—13. pod borbom stalno održavajući kontakt. Br. U slučaju njihovog jačeg nadiranja. gde je na putu bio napadnut i u noćnoj borbi odbio sve napade partizana i naterao ih u begstvo. 653). Zarobljeno je 80 pušaka.116 10 partizana. 3 sanduka municije za bacače. bataljon 3. Br. 1 pikavac. . 248 . 704 od Sto-Sto. Među ovim komunistima prepoznat 115 Na širem području Cajniče — Mataruge — Meljak dejstvovale su 3. Nastavak.115 i došla do Boljanići. Br.. sandžačka NO brigada. 124). Zatvoriti pravac od Katića i Močioca.6 Pripadnici 1. jer se tamo i pored jake aktivnosti komunista situacija popravlja. U toku noći između Jabuke i Mihailovice jedna komunistička. januara 1944. 702 od Sto-Sto. 27. Po izvršenom udaru ovaj deo Pljevaljske brigade hitno je vraćen u pravcu Kamene Go­ re. 7 puško-mitraljeza. zarobivši 90 Italijana. i u zoru došla u selo Babine. bilo u oblasti Nove Varoši. 2 partizanke. Br. Nastavak. bilo prilikom prelaza preko Lima. zajednički sa snagama drinskog korpusa. navodno. proleterske (sandžačke) NOU brigade napali su kod Vijenca četničku Pljevaljsku brigadu. Komunisti su ostavili na terenu još 30 mrtvih. Nastavak. U svakom slučaju preduzeću sve mere za koncentričan napad na ovu grupu. Br. 12 konja komore. italijanske proleterske brigade »Garibaldi-«. ubijenih partizana redak­ cija nije uspela proveriti. 3 mala bacača. 28 Nastavak. Br. Br. povlači u pravcu Nove Varoši. 1. Br. 24 Nastavak. 26. Grupa jačine oko 200 ljudi uspela je da se provuče pod zaštitom mraka. 705 od Sto-Sto. 16. dok. str. br. vodile više uzastopnih borbi protiv četnika i Nemaca (Hro- nologija. ako je stvarno ova grupa promenila svoj pravac kao što po ovim pokretima iz­ gleda. Na južnom frontu u toku noći 11/12 naše jedinice napale su komunističku kolonu koja je bila prešla Čehotinu kod Brvenica. Pljevaljska brigada razbila je i u panično begstvo naterala ovu kolonu. Sa majorom Draško- vićem sam se sporazumeo i on je već naredio grupisanje svojih snaga. 117 U noći 12/13. i 4. Isto tako moraće dobiti i pojačanje sa našeg južnog fronta. nare­ dio sam Kalaitoviću da se. Razume se. Navode o broju zarobljenih i. . knj. Br. 706 od Sto-Sto. Br. proleterska (sandžačka) i 4. januara 1.

Cvetić na liniji Bratljevo — Sm ilje- vac. Tvoj Dr-ška Br. u Prkosavi napala i razbila delove četničkog korpusa Gorske garde (tom I. 118 Jakić je bio komandant Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak. 121 Prva banjalučka operacija otpočela je 31. U njoj je učestvovala glavnina 5. 249 . 7. Preduzete su mere za gonjenje ove grupe. ubili 150 partizana. Zbog prodora jakih neprijateljskih snaga sa pravca Bosanske Gradiške. 21. br. jer je tamo ljigavo. Avalskom korpusu naredio sam da uz pomoć Paloša obrazuje jurišne brigade i ilegalne starešine da budu. Narodni heroj. 1 2 ). knj. Br. isto tako postavljene zasede na Limu u slučaju pokušaja prelaza na desnu obalu. 120 Miodrag Palošević. 22 od 14 . Br. Upravo danas Paloša120 teram na posao i pored dva naređenja nije još otišao u avalski kor­ pus. 270 od 13 . 725 od Sto-Sto. iako je veći deo garnizona bio zauzet. Br. knj. Nastavak. Njihovi prednji delovi drže liniju: R a­ dina Stena — kota 1292. Imena mesta na koje se Pijo poziva su Vranjača i Foča. dok. Br. jer se ne javlja već deset dana. oktobra 1946. januara 1944. Avijacija greškom pobila dosta Bugara i komandanta u L i- sanskoj klisuri. Os­ lobodilački rat. a glavnina je na prostoru selo Maskovo. a Marković Visoka — Mučanj. Na­ stavak. 723 od Stipe. Tvoj Dr-ška. Br. decembra 1943.1 samo se slabo čuje. 724 od Stipe. Ako ne ode najuriću ga. 83. pre napada na Banja Luku. 271 od 1 3 . Hugo se javio Piju 1 2 . 46—48. uče­ stvuju i švapski tenkovi.11* Borba se čuje i oko Aranđelovca. od daljih napada se odustalo 2.1 -.I. Opširnije vidi tom IV. Kalait sinoć javlja: odbio napad crvenih. 2.1 -. Zečevića Vis — Pogled — kota 1384.118 komandant sandžačke divizije. Razradiću potrebno i obrazovati škole za starešine. Sve na sekciji Sjenica — Užice. januara 1944. br. selo Daretin. knj.121 Posle tučenja crvenih od strane Nemaca naši se pri­ kupljaju. Komunisti su ih napali jakim snagama. Tele­ fonom javljeno: Oko Arilja i Ivanjice ogorčene borbe. Ovi i našima dali municiju za borbu. str. Objasnio sam da sada nije starešina nad korpusom i da je korpus samostalan u svakom pogledu.je Velimir Jakić. Rezultat još ne znam. 119 Privremena šumadijska brigada je 12. udarnog korpusa NOVJ ojačana drugim je­ dinicama. ponavljam Vranjača i Foča. Situacija kog Huga nejasna. Umro je 3. a ne Nedićevi oficiri. dok. U Velikoj Ivanči grupa crvenih oko 300 opkoljena od Rasovih trupa i straže. major.

BR. Slobodne Srpske Planine. 59 NAREĐENJE KOMANDANTA 4. BA­ TALJONA O STAVU PREMA NEMCIMA' S t a b 4. Br. 161 od 11 . 4. k. jer me ometaju sa jedne strane načelnik sreza u Rači i Marisav Petrović. Br. Odbio sam. reg. 250 . NAREĐUJEM: Da se Nemci i pripadnici Nemačke oružane sile ne smeju napadati pa ni razoružavati. koji su otkriveni u toku meseca decembra 1943 g.1 Nemci traže da pre­ govaramo.122 a na drugoj Đ u r i ć govore drže svaki dan pro- tivu nas. 127. KOMANDANTU 2. 3 Odnosi se na pukovnika Jevrema Ješu Simića. br. 733 od Doba. Vidi prilog IV. BRIGADE KORPUSA GOR­ SKE GARDE OD 16. 1 Original (pisan na mašini. januara 1944 god. NJ. Br. 2 KRALJA PETRA II Br. dobrovoljačkog odreda. službeno 16. BATALJONA Inspektor Vrhovne Komande Jugoslovenske vojske u Otadžbini3 Str. 2 »Gorska garda njegovog veličanstva«. b r i g a d e KORPUSA G. službeno od 5 januara 1944 godine. JANUARA 1944. 2/4 (S-X-28). dok. br. ćirilicom) u Arhivu VII. Pov. tako na pruzi i na drumovima. G. V . Tražio sam da Ljotićevce uklone iz Palanke. 122 Petrović je bio komandant 5. Kažu da jedino ovaj korpus ne želi da pregovara. kako po naseljenim mestima. dostavio je sledeće: »Da ne bi okupator preduzeo hapšenja i represalije pre­ ma našim ljudima u selima i varošima. On je s predstav­ nikom komandanta Jugoistoka sačinio sporazum o međusobnom nena­ padanju i saradnji u borbi protiv NOVJ. KOMANDANTU 2. Ča.

Sem ovoga. : < 251 . narednik Radisav J. konjički potporučnik K-tu sreza Mom. učinioce dela staviću pod preki sud i kažnjavaću smrću. . .« Dostavljajući prednje naređujem da ni jedan četnik ne- sme bez odobrenja potpisatoga dolaziti u Sopot i zadržavati se u istom. partizana i mošinaca. 21«. Za svako neizvršenje ovog mog naređenja. 3 i 4 bataljona.5 Prednje naređenje saopšteno mi je: Komandir 1 čete pešad.s . 2. zabranjujem oružanim odredima silazak u naseljena mesta i pijančenje po kafanama. Vesić 4 Momčilo. Komandant mesta u Sopotu će o tome voditi strogo ra­ čuna i svako prekoračenje ovoga naređenja izvestiti pismeno potpisatoga. B.. Za ovakve izgrede streljaće komandanti krivce i pija­ nice po osudi prekog suda.< : < . Dostavljeno: KOMANDANT. 5 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br.. kako bi nesmetano od okupatora mogli očistiti gore od komu­ nista.i . Obradović4 M P . Ovog mog naređenja imaju se pridržavati sve jedinice. K-tu 1.. .

1 .IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 16. član Štaba Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. 4 Risto.3 saopšteno mi je lično preko kapetana g. ćirilicom) u Arhivu VII. dok. reg. Ova dva bataljona u toku noći 16/17 t. komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.2 Vaše naređenje od 15 . pošao je pravcem: V i- luse — Podbožur. Jačina partizanskih snaga je za sada oko 400 boraca. pristupio izvršenju Vašeg naređenja i krenuo se u pravcu Baljaka i Vrbice. kako bi teritoriju oči­ stio i sa kompletnom brigadom. napadaju pravcima: desna kolona. 5/6 (CG-V-1442). osim 200 ljudi koji će ostati na Vilusima.m.u 22. 140. 14.4 Po pomenutom naređenju nemogu na vreme u potpuno­ sti postupiti iz sledećih razloga: Noću 15/16 t. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O PLANU NAPADA NA NIKŠIĆKI NOP ODRED1 Š T A B VUČEDOLSKE VOJNO-CETNlCKE BRIGADE Pov. jačine oko 170 boraca. Štab 3.5 Pre dolaska kapetana g. JANUARA 1944. Plan za napad na pomenute partizane u Trepčima i prema Gornjemu Polju i Nikšiću u glavnom je: Kombinovani bataljon (90 boraca). br. KOMANDANTU 200. četvrta partizanska brigada nastupala je sa pravca Cuca i Gornjeg Polja i ista se nalazi na prostoriji: Gornja Trepča — Smrduša — Kamensko. 3 Pomenuto naređenje redakcija nije pronašla. NOU divizije naredio je 20. gde se sastaje sa Rudinsko-Trepačkim ba­ taljonom danas do 16 časova. . Kovačevića. Ča. br. sastavio sam plan za napad na gore pomenute partizane. 4 16 januara 1944 godine Položaj o . 7. Vilusa i Grahova (tom III. knj. Kovačevića. ja­ nuara da se 4 (crnogorska) NOU brigada prebaci na područje Nikšića.30 časova. 5 Na navedenom prostoru nalazile su se jedinice Nikšićkog NOP odreda. 16 i 19). 2 Odnosi se na majora Baćovića. Br. — kombinovani bataljon komandant-poručnik Mićović.m. k. napada pravcem: Pod- 1 Original (pisan na mašini.

dok prema selu Smrduši na Česoru ostavlja 30 ljudi. a drugim delom preko Raškova brda (972).6 Rudinsko-Trepački bataljon (150 boraca). Smrduša i dalje prema Busku. napada u toku noći jed­ nim delom preko Raškovog Dola — Cerovog brda — k. napada pravcem: Podbožur — Mala Kita (k. da izvuku iz Nikšića naših zaostalih 40 boraca sa potporučnikom Lalićem. sa levim krilom do prema Pandurici. da energično napadnu gore na­ vedene partizane. br. Još ove jedinice imaju zadatak. na ovome pravcu upućuje 120 boraca. On je pod svojom komandom imao oko 1. 920 i dalje prema Kamensku. 7. tom III. knj. Zadatak ovih jedinica je. i da odsudno brane teritoriju Vučedolskog bataljona. unište ili u najgorem slučaju proteraju. Banjski bataljon (100) boraca). pod komandom Blaža Pešikana. 904. napada pravcem: Tupan — Vardar — Cerovica i dalje prema Trepčima. Vidi dok.000 četnika koji su bili u Nikšiću zajedno sa Nemcima i žandarmima. 6 V id i d ok .r božur — Ramovića Do — Goštac — k. potporučnika La- lića i 40 boraca koji još borave u Nikšiću jer do sada nisu mogli izaći usled snega. br. miš­ ljenja sam. Banjana ili Nikšića na Vilusima drži 250 ljudi. 16. uputio sam na Počeko- viće sa zadatkom da su u čvrstoj vezi sa Bilećskom brigadom. 62. 1240) — Lastva (k. 1163) — Velika Kita (k. 8 Ivan. 58. radi stalnih veza. Rudinsko-Trepački bataljon.8 te da posle ove akcije drži teritoriju Trubjela — Nikšić. da je prednja akcija od presudne važnosti po našu opštu stvar. 61. 253 . ostavljajući prema Kusidama i Stubi zaštitna ode- ljenja za vezu sa kombinovanim bataljonom i za prihvat ka­ petana Ružića iz Nikšića u koliko bi pošao. sve dotle dok potpisati nepri- stupi izvršenju naređenja za sadejstvo sa jedinicama Trebinj- skog Korpusa. Grahovski bataljon (100 boraca). Ako se stvari budu razvijale po predviđenom planu. Za sada kao rezervu za svaku eventualnost u pogledu nekih novo stvorenih situacija. pošto kod sebe imaju veliki materijal. za vezu sa Grahovskim bataljonom po frontu i po dubini. od par­ tizanskog eventualnog napada. 7 Vidi dok. 1026) — stim da sa desnim krilom svoga bataljona zalomi preko k. dok.7 Takođe je neophodno da iziđe i kapetan Ružić. koji nisu izišli iz napred navedenih razloga. b r. sa kojom bi rezervom uklonio eventualnu krizu sa koje bilo strane. sa pravca Bileće. Vučedolski bataljon (100 boraca). 1162 ka Trepčima. br.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU M. — Prebaciva­ nje brigade prema Bileći. Cim se brigada vrati sa položaja kojom komandu je moj zastupnik poručnik Mihailo Vujičić.9 KOMANDANT KAPETAN Ivan M. stavite do znanja komandantu Trebinjskog Korpusa da prednje ima u vidu. U vezi toga napominjem. Pravci koji vode od Cuca i Katunske Nahije prema Gra­ hovu. pošto bi time štitili i pravce ka Boki. Čim prikupim snage iz borbe izvestiću Vas. obzirom na angažovanje jedinica u navedenom napadu ostali su nezaštićeni. u koliko bi preduzimao neku akciju pre nego što ja stignem sa vojskom. Janičić Okrugli pečat: »Komanda Vučedolske brigade«.P. Molim Vas. i odmah ću postupiti po Vašem naređenju. radi čega mi rezerva na Vilusima neop­ hodno potrebna pa da je i još jača. ili neke druge Nacionalne snage iz Boke. usled bolesti potpisatog. da bi apsolutno bilo potrebno da se za zatvaranje ovih pravaca angažuje Bokeška Brigada. 254 . odmah ću pristupiti izvršenju Vašeg naređenja. sa kojim ću ljudstvom lično poći u koliko mi se poboljšta stanje zdravlja.

. koja je u pokretu u Trepčima. Partizani su u toku jučerašnjeg dana preterani u pravcu Miljanića. JANUARA 1944.4 — Napad na Klenačku četu bio je jači dok na pred- stražne delove za odbranu Vilusa slabiji. 16). koji su bili izbačeni za obezbeđenje Vilusa. što jednom nije po­ trebno bolničko lečenje. — Ova četa u Klenku nije bila dobro oprezna i da nije po­ slana odmah pomoć . reg. 4 Vidi dok.pojačanje nebi dobro prošla pošto su je partizani u toku noći tako . — Teže ranjeni poslat je u bolnicu u Trebinje 17 t. 6 / 6 (CG-V-1446). ćirilicom) u Arhivu VII. br. ČLANU ŠTABA KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ KOD BILECE I NIKŠlCA1 KOMANDA VUČEDOLSKE BRIGADE Br. — Napadi su u toku noći odbijeni sa uspehom. Noću 17/18 vođena je borba između partizana i ove bri­ gade. 3 Odnosi se na Nikšićki NOP odred (tom III. — Napad partizana je usledio i na prestražne delove. 7. Naši gubici: dva ranjena no stim. — Naša brigada je odr­ žala u toku noći položaje i jutros je prešla u napad sa polo­ žaja: Pandurica — Lastva (1026) — Pometenik — Gradina (988) — Vardar. br. koja je bila u Klenku. C a. ko­ je su našli po kućama. Partizani su iz Gornjeg Klenka odveli 5 nacionalista. Ristu Kovačevića. br.reći gotovo opsadirali sa svih strana.m. knj. 140. 60. 1 Original (pisan na mašini. Službeno 18 januara 1944 godine Viluse ZA 682 Noću 16/17 januara 150 partizana3 napalo je Klenačku četu. dok. 2 Brojčana oznaka za kap.IZVEŠTAJ KOMADANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 18. k. — Gubici: kod partizana: dva ranjena.

U Smrduši u toku 16 tek.. Jutros sam poslao jednu četu pod komandom Gaja V uji- čića u pravcu Vardara za ojačanje levog krila i kao zaštitu levog krila u koliko bi partizani sa pravca Miljanića pokušali sa nekim napadom te kako nebi ugrozili naše levo krilo bri­ gade u pokretu. KAPETAN.. Opširnije o tome vi­ di tom III. meseca su boravile tri čete stranih partizana a na Busku i Gornjim Trepčima su takođe boravile neke partizanske jedinice. Po završenim akcijama Ivan M. 6 Okrugli pečat: »Komanda Vučedolske brigade«.6 »i . 19. da se preduzme jedna zamašnija akcija prema Vilu- sama. onesposobi za saobraćaj komunikacije i drugo. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU M. Kiti i kod Smrduše. KOMANDANT. KAPETAN. pošto sam dobio sasvim kratak izveštaj od zastupnika sa položaja. P. da će partizani.5 — Ove podatke sam dobio sa pravca Cuca od poverljivih ljudi. ' ' Janičić 5 Štab 3. dok. naredio da se 4 (crno­ gorska) NOU brigada prebaci na sektor Nikšić — Viluse — Grahovo sa zadatkom da razbije četnike. O svemu ću Vas izvestiti. učvrsti narodnu vlast. . Ova poslednja borba (noću 17/18 t. januara 1944. Glavno je da su naši prešli u napad sa gore navednih položaja ju ­ tros rano u zoru. ojača Nikšićki NOP odred. meseca došlo je do borbe između naših i partizanskih jedinica samo na Pandurici...S. kako sam izvešten. 7. br.m. Napominjem. knj. Janičić podneću Vam detaljan i ta- čan izveštaj. da sa više pravaca preduzmu akciju protivu ove brigade. U toku 17 tek. 256 . 20. uložiti sve sile prikupljanjem stranih partizana. Partizani u toku ovoga dana nisu davali tako jak otpor. da će nastati svim silama. Na Crnom Kuku u svom govoru advokat Garčević na zboru Banjskih parti­ zana.) je bila dosta jača za koju Vam još nemogu pružiti tačne podatke. Ovom prilikom je tvrdio Banjskim partizanima. tvrdio je partizanima pre pet dana. NOU divizije je. da će u tome uspeti i da će se četničke jedinice »uništiti«.P.

6 Vidi dok. — Ova bri­ gada zanoćila je u Trepčima.. a Ružić sa vojskom u Nozdre. — Svi su partizanski napadi odbijeni i partizani su proterani ka Gornjem Polju i preko Njegoša. meseca i to: kod s. Svo ljudstvo ove brigade izišlo je iz Nikšića. 300 žandarma i oko 1. 11 zanoćile su na Pandu- rici. dok je bilo više ranjenih partizana. k. Službeno 19 januara 1944 god. 200) ili članu štaba iste komande kapetanu Risti Ko- vačeviću (br... 1 Original (pisan na mašini. br. 7/6 (CG-V-1444). s Redakcija nije utvrdila kome je izveštaj poslat. Kiti. U toku jučerašnjeg dana naših gubitaka nije bilo. to m X I V ... br... Lastve. 5 Odnosi se na delove Nikšićkog NOP odreda. reg. —■ Pored uhvaćenih ubijene su tri udarnice... BR. Br. Ča.000 četnika pod komandom Ivana Ru- žića (tom III. knj. Borbe su vođene u toku 18 tek. 4 U Nikšiću je 14. O DEJSTVIMA BRIGADE RADI IZVLAČE­ NJA NEMACKIH I ČETNIČKIH JEDINICA IZ NIKŠlCA1 Koncept2 VUČEDOLSKA VOJNO-CETNIĆKA b r i g a d a .6 U toku prošle noći jedinice br. Gradini i na Var­ daru.. 62 IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 19. 140. Tih dana Janičić je poslao više izveštaja komandantu Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine (br. 400 italijanskih fašista. Uhvaćeni su odmah sprovedeni za Nikšić.. ćirilicom. Za borbe. 11. ćirilicom) u Arhivu VII. Pometenika kod Trepača. 3 257 . 6 8 ).. 17 Z b o r n ik . žandarmerija i Ružić. dok. U' toku jučerašnjeg dana uhvaćena su dva partizana — Mićunović Golub iz Smrduše i Marković Mićko iz Stedima. 7. 61. br.. bilo 450 Nemaca.. prema Dugi. oba su istaknuti partizani. Pov. 2 Napisano mastilom.. koje su vođene od 16 do zaključno sa noću 17/18 tek. Bre- stica. JANUARA 1944. k n j. — Komunisti5 ni u toku jučerašnjeg dana nisu davali baš tako jak otpor. u 8 časova \ Viluse KOMANDANTU3_______________ 1 Na dan 18 januara 1944 godine u 13 časova posle podne jedinice ove brigade sastale su se sa jedinicama iz Nikšića. 16). meseca izvestio sam preko broja 68. januara 1944.4 Iz Nikšića je izašao Br..

1 Original (pisan mastilom. komandant leteće brigade »Bosna«. 3 i 4 Odnosi se na delove 2. koji je zadržat na teritoriji i prema Pandu- rici zbog jedinica iz Nikšića i dr. br. 2 Petar. gde će se sastati sa vašom kolonom. Janičić M. januara 1944. knj. koji su razbijeni i proterani za Cuce. 2 1 . Brigada je u povratku sa položaja izuzev Rudinsko-Tre- pačkog bataljona. Opširnije o tim borbama vidi tom I. PROLETERSKE BRIGADE KOD BREZOVCA1 KAPETANU JOŠIĆU. KAPETAN. Sutra 21/1 . g. dalmatinska brigada vodila je istoga dana borbu protiv četnika kod sela Brezovac. ćirilicom) u Arhivu VII. JANUARA 1944. KOMANDAN­ TU LETEĆE BRIGADE »BOSNA« ZA NAPAD NA DELOVE 2. naši preduzimaju napad sa sviju stra­ na. Četnici pod koman­ dom potpukovnika Ostojića su. Ivan M.4 Moja Leteća brigada i Višegradska dejstvovaće pravcem: Brezovac — Jablanica — Dobroselica. dok.7 BR. Protivnapadom su četnici razbijeni i odbačeni. k. izvršili napad na jedan bataljon 2. Ča. I 2. — Na Brezovcu cela brigada mora 7 Okrugli pečat: »Komanda Vučedolske brigade«. — Bataljoni koji su na Brezovicu da obezbede naš pokret. Napominjem. — Potpisati sa letećom brigadom kre­ nuće pravcem: Cvrkote — Glavičice — Brezovac. — U ostalim bormaba napadi su usleđivali sa naše strane. br. Prema prednjem odmah po prijemu ovoga naređenja pri­ kupite Višegradsku brigadu kod Janjića i krenite pravcem: Prijevorac — Brezovac. 258 . 26. reg.ov. da su partizani iznenada napali sa pravca Cuca kod Brestica. 163.P. Komandantu 200 i za 68. 63 NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 20. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU Dostavljeno: KOMANDANT. proleterske divizije.2 Crveni3 drže položaje oko sela: Oj ko vica — Jasenovo — Burađa — Negbina — Dobroselica. 7. 4/1 (BH-V-262). proleterske brigade kod sela Strmečica.

— : Draža nas vodi veličini i slobodi. k. 1 Original (pisan olovkom.43 840 Zenit2-Orel: Na imperativno traženje gen. Kad budu sve pripreme izvršene posle detaljnih izvi- * danja. Pripreme preduzeti od­ mah u najvećoj tajn osti. ćirilicom) u Arhivu VII. — Komandantima bataljona na Brezovcu izdajte naređenje. potrebno je da bude srušen želj. I. 4 U izostavljenom delu teksta opširno se nabrajaju mere koje treba preduzeti oko izviđanja mosta. Moravi kod sela Cerova 10 km. dok. od Deligrada. 648). Rade Su- botinčića. DO 22. Ako još nemaju dodir sa neprijateljem. 5. — Ugovoreni — signalni znaci jedna crvena ra­ keta. da odmah šalju patrole u izviđanje u pravcu Jablanice i dalje u koliko je moguće. — 20/1. Ovaj zadatak povera- vam potpuk. 2 Dragoslav Pavlović. i kapitalan po dalje naše odnose sa našim saveznicima. Knjiga sadrži depeše upućene potčinjenima od 23. br. 47. Depeše su vrlo teško čitljive. decembra 1943 (depeša br. a u cilju poboljšanja od­ nosa i olakšanja naše politike kod Saveznika. pukovnik. Komandant p. Ugovoreni znaci isti koje smo dobili od kap.1944. DECEMBRA 1943. Pav- loviću sa deligradskim korpusom. g. izvestite me da bih naredio dalja izvršenja akcija. Keseroviću sa svojim korpusom i puk.biti prikupljena dana 20. pukovnik- u 1425 h Zaharije Ostojić BR. Ča. 3 Vidi dok. reg. a dalje naređenje dobićete na Brezovcu. prilog II. 64 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MI- HAILOVICA OD 24.4 Ovaj zadatak je vrlo važan . zap.X II . GODINE1 24 . . . S Verom u Boga za Kralja i Otadžbinu. la/1 (knjiga 31). most na Juž. br. n» 259 . Vilsona k-ta trupa na Srednjem Istoku. JANUARA 1944. da se na Brezovcu održe do mraka ako budu napadnuti. — do mraka. januara 1944 (depeša br.3 Ovo rušenje ima biti izvršeno između 1 i 15 januara. 276. 803) do 22.

Ajzenhauera i Dano vena kao i sve pismene podatke o sastavu naših korpusa.43 -880 Lala via Bi-Bi: Voja Lukačević pošao je 25. Kolben. Voja Lukačević snab- deće vas tajno municijom. br.X II . gen. Hitno me izvesti te da ste ovo naređenje primili na zna­ nje. isto tako da se oživi akcija i u Slovenačkoj ali bez trzavica. objašnje­ nje 37. između ostalog. . £81 Nastavak — Nažalost ova tri pisma su na srpskom i jer nam još nisu stigli prevodi na engl. s kojima je Javorski korpus sarađivao — prim.7 U Primorju preduzmite sve da oživite našu akciju. nikako danju. L. Uverite kap. Ra­ di zaštite našeg stanovništva preporučljiva je upotreba petokrakih zvezdi i kom. Ponavljam Voja Vas može prebaciti čim stignete zato hvatajte što pre vezu sa njime. 7 Navedene depeše Redakcija nije pronašla. 39. . Primljene vaše depeše br. 60 i 61. Noćni rad je jedino moguć. . Čestitam. U depeši. 42. XII. Todorović je samo oficir za vezu pod komandom puk. 64— 66. Vama i Mensvildu. Preporučuje se da neprijatelj (Nemci. Kap. na svoj teren.5 26 . red.260 . jer u trzavicama nemožemo ništa uspeti. Sajc sačeka V oju onda će te svi zajedno po našem kanalu. Sajca i njega.6 Voja tvrdi da može da Vas prebaci ali naravno sa rizikom. Mnogo pozdr. Sajca. Ako ovi prevodi stignu poslaću za Vama. Vaš broj 27 nismo mogli dešifrovati. Vi ste proizvedeni u čin ppuk. Što pre uhvatite vezu sa njime i on će Vas prebaciti na Baćovića makar i sa rizikom. Iznenađenje je vrlo važno u vezi sa opijanjem bug. Dalje od br. a možda sada tog rizika već nema. . . Armstrong sa brit. Ako puk. V. Novac tražili 5 Istog dana Mihailović je naredio komandantu Javorskog korpusa «da preduzme mere izviđanja mosta na Ibru kod ušća Jošanice u Ibar. nosi tri pisma za Ruzvelta. piše: »U izvršenju ovoga zadatka učestvovaće brit. 6 Radi se o odlasku Vojislava Lukačevića sa grupom Britanaca i -američkim kapetanom Mensfildom u Italiju. Preporučuje se upotreba petokrake zvezde i letaka protiv nas. letaka protiv nas. Vidi dok. garnizona. majorom Džeksonom. 844—847 ove knjige depeša).) u to vreme dobije što više ra­ kije« (depeše br. Mensvilda da imam najveće poverenje u puk.

proleterska divizija je kod s. 12 Odnosi se na delove 2. Poljacima. Kralja Petra da više neda povoda engleskoj propagandi da uzbuđuje nas. Mensfild sumnja da je iz­ gubio m oje poverenje. objašnjenje 36. Radite i samo> radite. Britanija želi da zavadi pa da vlada. Pronađite V oju i nemojte tražiti ko­ munističke kanale jer ćete našim kanalima brže stići. Pukovnik Sajc je zapao u tešku situaciju. udarnog korpusa NOVJ. a jednim velikim delovima u pravcu Cemernice i Javora. 6-1-44 158. V. br. jer su komu­ nisti kojima je on otišao opkoljeni. smo da vam se isplati u poslanstvu. Bela Reka. Kar-Kar. morate pojmiti. Poručili smo kraljevskoj vladi da umoli Nj.12 Prebacuju se u pravcu zapada ka V i- šegradu. 26). Karlo Novak (Kolben) tada se nalazio u Rimu. Nismo mi jedini gde šire zavadu«.11 Na desnoj obali Uvea komunisti su pritisnuti sa juga i severa. Požeškog i 2. 11 Predrag Raković. s. da bi vas uverio da želim da odete. 8 Reč je o jugoslovenskom poslanstvu u Vatikanu. 42. knj. 10 Reč je o 2. ima i druga posla. Naređeno je zbog ovoga da Cvetić i Dača Si- mović zbog ovog prekinu rad na pripremama za akciju. Odakle je došlo to da kap. br. 105. Dostavljajte nam što> više vesti otuda. 261 . Tokom 4. 172.10 Biću sretan kad odete. piše: »Vel. Odakle ste uvrteli u glavu da ja nepuštam da ide­ te. He-He. Cesima i Grcima. mileševskog korpusa (tom I. Englezi ni po koju cenu neće prepu­ stiti Balkan Rusima. Kralj je bio na jednom aerodromu a engleska propaganda je ovo iskoristila da pravi zabunu. Nastavak. jer bi onda izgubili Sredozemno- more. Voja Lukačević. Močioci (kod Kokinog Broda) vodila žestoke borbe protiv Nemaca i četnika iz sastava Zlatiborskog. januara 2.9 Isti slučaj je sa Francuzima. pored ostalog. G. U koliko budem našao kurira za Slovenačku to će biti u interesu zajedničkog rada. 7. dok.8 Ne bojte se ništa u pogledu neke hajke na vas kod mene. ali oni žele da zavade pa da vladaju. proleterskoj diviziji. Trudovo i s. Vidi dok. Lola. 9 U prethodnom delu depeše Mihailović.

i da nam se ponovi Prijepolje. ali kažite mu da mi nemožemo dozvoliti da nas mangupi tuku dok mi radimo posao. Armstrong kod vas recite mu da privremeno mi moramo da se branimo od komunista. Armstrong javiće da bez obzira što se moramo braniti od komunističkog napada. . 16 Vidi dok. ali izvršenje će i biti tek onda kad komuniste odbijemo. Armstrong tamo došao. Ako je đen. 262 . 14 Zaharije. Kar-Kar. zlatibor- skom. Berane. 15 Radomir. Nije mi jasna vaša depeša br. br. 7-1-44 194. mi i dalje produžavamo izviđanja u dolini Ibra. Pre-Pre. požeškoj brigadi. Ostojiću14. Nastavak. Armstrongu objasnite ovo sa puno pažnje pošto je on tvrdoglav kao slon. 459. Đen. 173. Bijelo Polje. zbog koje je đen. Javite nam tačna mesta nji- . da udaraju na sve komunističke grupe u srezovima višegradskom. Kraj depeše. moravičkom. Javljajte stalno vaše stanje i frontove koje držite. Ram-Ram. 180. Cvetiću15 i Dači Simoviću. da nam oni udare u leđa za vreme dok mi vršimo akciju protiv okupatora. 13 Vojislav Lukačević. Nastavak Kažite đeneralu da ćemo mi akciju preduzeti pošto prethodno sačuvamo Javor i Dragačevo od upada komunističkog. hove koncentracije. a sa druge strane komunisti. V i sa II ravnogorskim korpu­ som budite spremni da eventualno intervenišete prema jugu u pravcu Dragačeva i Javora. Đen.16 Gde i na kome mestu komunisti se koncentrišu ka ' ‘ Pljevljima i Kamenoj Gori. Sokolac. drinskom.13 Naređeno je Kondoru. 58. jer ne možemo dozvoliti da nam oni uđu na Javor ili Dragačevo. jer ne možemo dozvoliti da nas posle izvršenog zadatka sjedne strane napadaju Nemci.

Nastavak. po­ žeški korpus bez crnogorske brigade. severo-ist. Verovatna na- mera komunista je prodor u Srbiju. Azed. komandant Cersko-majevičke grupe kor­ pusa. Tanev. a još jedna manja grupa nalazi se u selu Jablanici 15 km. načelnik Štaba Zlatiborskog korpusa.18 Felix. Ram-Ram. major. Bi-Bi. 3 i 4. Pre-Pre. Felix. Miloš Vignjević. Drašković21 20 km. Sto-Sto. Ona može lako da krene u pravcu Srbije preko Sta­ roga Broda i Tare ili preko oblasti južno od Višegrada u pravcu Nove Varoši. Leon. Jo-Jo. 202. Felix. Tanev. Draskovic. Jo-Jo. kapetan. Azed19. 21 Aleksa. 263 . 23 Smiljevac. Misa. vrlo slabog morala i samo gledaju da se provuku. Mi­ sa20. Orel. ls Vladimir Komarčević. Jedna manja grupa komunista nalazi se u selu Draglici zapad­ no od Ljubiša. Sto-Sto. Pre-Pre. knj. Tanev. Jo-Jo11. Jasenova. severo- -zapadno od Rogatice u oblasti Sokolovića prikuplja se izvesna komunistička snaga za koju kažu da je 5 divi­ zija. 8 -1 -4 4 200. Komunisti u obla­ sti Mučnja pripadaju II dalmatinskoj brigadi po izveš­ taj u V oje Lukačevića. Bi-Bi. Leon. Bi-Bi. Ram-Ram. Leon. 1. Orel. Drašković. Pre-Pre. Svi dru­ gi zadaci otpadaju dok se ove komunističke grupe ne 17 Dragoslav Račić.22 Ova oblast je južno i jugozapadno od pla­ nine Mučnja. Jedna grupa komunista odvojila se i pre­ šla Javor došavši u selo Smiljevac. Nastavak. dok. 7. Za grupu kod sela Smiljevci23 Lukačević javlja da broji 800. Sto-Sto. Misa. Nare­ đujem: Voja Lukačević sa svojim snagama. 11 Na tom prostoru koncentrisale su se jedinice 2. Trudova. Javorski kor­ pus i pod njegovom komandom dragačevske brigade. 20 km. 20 Miloš Marković. severno do Stavlja. Zlatiborski korpus i Drinski korpus preduzeće najenergičnije čišćenje kon­ centričnim dejstvom sa sviju strana svih ovih komuni­ stičkih grupa do potpunog njihovog uništenja. Razbijene snage komunista od strane V oje Lukačevića otstupile su prema severu u oblast sela Stitkova. br. Nastavak. Azed. od Priboja. 201. Vidi tom I. 3 mitraljeza i 8 puškomitraljeza. Nastavak. Močioca. i zlatiborskog sreza. Orel. da ima svega 2 bacača. Ram-Ram. proleterske divi­ zije.

Zvonimir Vučković sa obema Takovskim bri­ gadama i kap. oko Dragosinjaca ili u samom ovom selu. — II Ljubićska brigada u selima Prislonica. ov. Major Račić. 204. Požeški kor­ pus. uveče biće sledeća: — I Ljubićska brigada bez 1 bataljona na granici sela Milićevci. koji se nalaze na terenu istog bataljona. Zlati- borska i Užička brigada da napadaju sa severa i da očiste oblast od Ljubiša do Jablanice i dalje do Lima. m. Tanev. Nastavak. Pre-Pre. 5/4). ravnogor- skog korpusa izdao je naređenje u kojem se. 264 . m. Orel. uveče. jer su bile slabe okupatorske snage. Drinski korpus pod komandom majora Draš- kovića zatvoriće prelaze na Drini i čistiti ceo teren do Lima. Njen 5 i 6 bataljon ostaju prikupljeni u Podibru na pogodnom me­ sta bliže r. Misa Bi-Bi. Felix. koju su partizani zauzeli od okupatora na dan 9. Ram-Ram. pored ostalog. Njen 1 bataljon ostaje na svom terenu za obezbeđenje objekata vrh. 25. Tanev. Jo-Jo. Ribnice. br. Sto-Sto. do mraka. Ram-Ram. Raković24 da drže u najvećoj pripravnosti sve svoje snage da ih lako možemo krenuti na prvu moju zapo vest bilo u pravcu planine Tare i dalje u ob- 24 Jedanaestog januara Predrag Raković (komandant 2. 203. — II Zička brigada prema Troglavu planini gde se i sada nalazi. Dislokacija brigada na dan 12 ov. i na situaciju koja je stvorena zauzima­ njem Ivanjice. Azed. Nastavak. Leon. Drašković. Sto-Sto. Drašković. Leon. Felix. Ča. Sokolići. Orel. — NAREĐUJEM: Da brigade ovog korpusa budu spremne za pokret neizostavno od 12 ov. reg. Nastavak. likvidiraju. Azed. kap. Račan- ska brigada i Leteća brigada zlatiborskog korpusa da do­ bro zatvore Taru i ne dozvole eventualni prelazak komu­ nista iz Bosne preko Tare u srez račanski. Jo-Jo. Valjevski korpus poručnika Miloša Radosavlje- vića. Misa Bi-Bi. m. Nastavak. Javorski korpus i Dragačevske brigade u vezi sa snagama V oje Lukačevića koncentričnim dejstvom da unište komunističke grupe na Javoru i u oblasti planine Mučnja. Kao obezbeđujući delovi ostali na terenu jedinice koje su već for­ mirane i određene za taj zadatak. Brđani. — I Zička brigada u Gornjim Lađevcima i delom u Tavniku do Kotlenika. Trepča do Vujna pla­ nine. Tmavska brigada da se prikupi cela oko Rajca u što zbijeniji raz- meštaj« (Arhiv VII. kaže: »Obzirom na napred izneto. kom. Pre-Pre. k.

jer smo napadnuti. 10-1-44. 8. Orel. Sve potrebne pripreme odmah preduzeti i čekati samo moju zapovest. Municiju primite od V oje Lukačevića. jer nemožemo dozvoliti da nas Nemci napadnu u leđa za vreme dok nas komunisti napadaju s bronta. 326. Nastavak.K!' ' 12-1-44. januara Miloš Marković vodio borbu sa zašti­ tnicom crvenih na juž. Ako bude ustrebalo vi ćete mu kazati da se moramo braniti od komunista. Potpuk. bilo pravo na jug u pravcu Jablanice. Dragačevske brigade nećete vi voditi protiv komu­ nista već Pelivanović. . 207. Pošto se sada privremeno odlaže izvršenje specijalnog zadatka i pot­ 25 Dragiša. 243. Zbog potrebe borbe protiv komunista specijalni zadatak koji ste dobili može biti odložen ali pripreme da se i dalje nastavljaju kao i sva izviđanja. padinama Mučnja. Bi-Bi.25 Vi ćete sa Englezima i dalje os­ tati oko mosta za rušenje da prikupljate podatke. Kom [unisti] idu prema Kušiće na Javoru. izvi­ đate a uz sebe zadržite izvestan manji deo snaga. kažite mu da nemate naređenje od mene i da bez moga naređenja ne smete ništa raditi. 212. Eng. last Višegrada. Keserović privući će svoj korpus bliže Ibru da bi mogao na slučaj potrebe energično dejstvovati preko Dragačeva u pravcu Javora i pl. : ■ ? 265 . Ljubiša i planine Mučnja. Engle­ ski brigadir ne sme poći sa grupama koje idu protiv ko­ munista. Leon. Brigadiru Armstron- gu u najlepšim rečima saopštite da smo mi napadnuti i da se mi moramo braniti. Ako đeneral Armstrong docnije bude tražio rušenje Lisanskog rudnika. major Grinvud došao je kod Vas da bi pri­ sustvovao izvršenju specijalnog zadatka. Bi-Bi. Mučnja.

266 . Zenit.4 4 363. Misa. Sa pripremama za izvršenje specijalnog zadatka nastavi će se. a zadatak će se izvršiti.27Berta. Bi-Bi. Ako nemate poverenja u mene. Odgovor na vaše depeše 221 i 222. specijalni zadatak će se izvršiti. 355. Ovo poslednje ne objavljivati nikome. Dragačevskih brigada. Takvu situaciju ne želim. Ko vam je to kazao. Leon. Posle specijalnog zadatka sleduje go­ njenje od Nemaca i udari s leđa od strane komunista.26 Ćudi me da vama treba da objašnjavam. Nemate vi šta da radite na poboljšanju naše politike. Azed. Nastavak. objedinjuje major Cvetić kao najstariji. Preduzeti hitnu koncentričnu akci­ ju za uništenje komunističkih snaga u oblasti Ivanjice i Javora. Drinski korpus majora Draškovića i Zlatiborski korpus kap. Ni u kom slučaju on ne treba da bude prisutan tamo gde se borimo sa kom[unistima]. Skol-Skol. onda treba da imate poverenje u kralja. ne po našoj volji. zapamtite. Po­ navljam. Požeškog korpusa bez Crno­ gorske brigade i Kalaitovih snaga. br. Ima ko time da se bavi. Napominjem Vam da Kralj i vlada potpuno odobravaju dosadanji moj stav. Akciju Javorskog korpu­ sa. zadatka. ali tek pošto se odbranimo od komunista koji su nas napali. nego po volji komunista koji su upali u oblast Ivanjice. Ram-Rama. Specijalni zadatak mora se odložiti. 356. Sto-Sto. tačne podatke da Englezi svoj stav prema nama neće menjati čak ni posle izvršenih specijalnih zadataka. Valj­ da ste razumeli držanje našeg Kralja i naše vlade. 27 Aleksa Drašković. •1 3 . onda kada ot­ klonimo komunistički napad. 354. Ram-Ram. 58. Razmislite malo. Zašto ste dovodili sa vama Engleze. Imamo 357. Hvala vam na predlozima.1 . 365. Kralj nam poručuje da moramo biti jači od komunista. rebno je da se Grinvud upotrebi sa onim našim delovi- ma koji vrše detaljno izviđanje za izvršenje spec. Radovića najenergičnije imaju sprečiti upad ovih 26 Vidi dok.

Kralj i vlada ne priznaju niti Tita niti komu­ niste u opšte. takođe do potpunog uništenja.29 15-1-44 437. Voja Lukačević da pomogne sa svo­ jim snagama sa juga koliko god može. Nastavak. Orel. Azed.7. komunističkih snaga na desnoj obali Lima i desnoj obali Drine. br. ' :'r 31Odnosi se na delove 3. V. O njenom rasporedu i za­ dacima u to vreme vidi tom III. 19 i 20. RASPIS SVIMA 388. Njihov pokret prema severnoj Albaniji. 30Vuk. 440.30 Đače Simovića. Kralj i Kraljevska Vlada stoje čvrsto uz nas i uz narod. Ostojić da saop- šti ovu depešu Lukačeviću. Bi-Bi. Istrajnost u našoj borbi je u isto vreme pobeda. Primećeni su pokreti komunista31 iz oblasti Berane. čisteći pri tome višegradski i zlatiborski srez do maksimuma. Nastavak. Govori se da je u toj oblasti i Tito. Naređujem napad bez prestanka. Radio London citira samo štampu koja je protiv nas dok drugi deo engleske štampe piše u na­ šu korist. Nastavak. Sto-Sto. He-He. ukoliko ih Arnauti ne pomlate. dok. 28Milorad. -v ■. 267 . Na slučaj da ova grupa komunista produži i dalje prema G oliji imaju da je gone delovi Kalaitovića. lično. Ma­ jor Drašković dostaviće najkraćim putem Momčiloviću28 da dejstvuje u vezi sa Fočanskom brigadom protiv ko­ munista u oblasti južno od Prače. Oni su toliko čvršće uz nas u koliko je propa­ ganda radio Londona protivu nas nepoštenija. knj. I ovo treba da znate kao što znate da američka štampa u većini piše na našu korist. Leon. Ponavljam Kralj i Vlada stoje čvrsto uz nas. NOU divizije. Misa. Kraj. vero- vatno ima za težnju prebacivanje u Metohiju i Kosovo i prema Južnoj Srbiji. Major Drašković da što više oživi akciju svojih snaga na oblasti Čajničke i Fočanske brigade. Miloša Mar- kovića. 29Ovu depešu napisao je Draža Mihailović. Primeću- je se da komunisti prazne oblast Berana i Andrijevice. Nj. Andrijevica prema severnoj Albaniji. Znajte svi da su Kralj i Vlada sa nama i zato zbirno svoje re­ dove i budimo jaki.

Sta je sa Cvetićem. klase. Leon. 32 Vidi dok. 34 Branko.[omande]. kap. 33 Milutin. Za to je već izdato više naređenja. Potpukovnik Đurić što energičnije da ra­ zvije akciju u Južnoj Srbiji i da me izvesti koliko je uspeha dosada bilo tamo. He-He. Sto-Sto. Nastavak.[unista] Poručite mu da se nalazite u stavu nužne odbrane i da sve što treba rešava preko V. U ovoj akciji. Orel. Sta je sa Milošem Markovićem. Prikupiće ljude iz prve brigade. potporučnik. Neka Pelivanović primi prvu dra- gačevsku brigadu a Lazarević34 drugu dragačevsku bri­ gadu. I njemu je naređeno da produži akiju protiv komunista u zlatiborskom srezu. 16-1-44 u 478. I. Komunisti su u očajnom stanju. 24— 29. Budno pra­ tite ove njihove pokrete prema severnoj Albaniji. dragačevske brigade. Armstrong pokušaće da Vam omete vaš gla­ vni rad protivu kom. Janković33 se neće vraćati u Dragačevo. Vi ste pod Cvetićevom komandom. Bio je komandant 1. . Veza Vaš br. K oli­ kogod možete utičite na muslimane da se organizuju protiv njih. Đen. Moramo ovu grupu uništiti. !ii!' 1 268 . f 21-1-44 •-> 611. koju mi mo­ ramo sprečiti. 442.441.[rhovne] K. Kraj. Moramo to iskoristiti. Verovatno je da bi oni želeli da tamo stvore nove uslove za rad i da bi [na] neki način preko Makedonaca uspostavili vezu sa Bugarima i Grcima. 67.32 Potrebno je da se najhit­ nije nastavi gonjenje komunista u srezu zlatiborskom. Budno pratite sve eventualne pokrete komuni­ sta i razvoj ove njihove eventualne akcije. Javite mu ovo. br. Za Lukačevića: Nije isključen pokret komunista prema severnoj Albaniji da bi se domogli Južne Srbije u kojoj bi želeli da osnuju centar za Balkan. Bi-Bi.

Dača se bio vratio u Dragačevo. Izvestio da će poći 21 o. Bugari kod Kokina Broda. izjutra. Nastavak. kod Priboja. dok. 38 Milorad. dok. Drašković sa čajničkom i fočanskom brigadom prema Foči. radi pobune ljudstva i odmora. Kondor javlja da su čarke počele 20. Nemci kod Katića. 22-1-44 627. Nastavak. 26). i 19. 36 Borbu su vodile jedinice 2. knj. i 21. komunističke divizije izbili na Meljak. Ras Rasa. januara 1944.36 Ponovo svima naređen na­ pad. Ostojić sa višegradskom Bijelo Brdo — Lanište.623. dok. Engleski đen. januara oko 300 četnika napalo je 3. Armstrong izvestio je da ste ga obavestili da ćete noću između 20. Požeški korpus u selu Visoka. br. br. Bela Reka. januara izvršiti rušenje objekata. U toku 18. Ištvan javlja: M om čilović38 napao crvene u Kalinoviku. br. bataljon 10. 643. NOU divizije (tom IV. Opširnije o tome vidi tom IV. Na­ stanite da se ovi kanali unište. knj. Delovi zlatiborskog korpusa na teritoriji Tornik. 39 Borbe sa četnicima Romanijskog korpusa vodila je 10. 642. brigade kod Kalinovika. Javite u čemu je stvar. 7. Borova Glava. Četnici su odbijeni.37 Prednji delovi 5. Hans. 109.iS Situacija: Komunisti su u srezu zlatiborskom. Hans. Ponavljam rušenje objekata ne izvoditi dok ne naredim. Kalaitović Burađa. 21. Zenit. proleterske brigade kod sela Jabla- nice i odbacile četnike ka Priboju (tom I. 70). Cvetić oblast Močioca. Tada se nalazio u selu Ba. U Darosavi komunisti imaju jaku podzemnu organizaciju i kanale za prihvat ljudi iz Beograda. oslobodili delovi 5. Naređeno mu da ponovo dođe kod Cvetića. Pribojska brigada na Crnom Vrhu. Ja sam naredio da se ovo rušenje od­ loži i da se samo vrši izviđanje. Sprema se napad na njih. 21. knj. 35 Pseudonim za Dražu Mihailovića. krajiška brigada 5? NOU divizije. Tako je ponovo kanal otvoren za Her- govinu.m. 269 . Nastavak. razbio ih i goni ka Drini39. 37 Foču sui 13.

41 Đorđe. — Odgovor po svemu. gde je major Đurišić i šta on namerava. KOMANDANTU LETEĆE BRIGADE »BOSNA« ZA SARADNJU SA NEMCIMA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O RASPOREDU ČETNIKA I NEMACA1 KAP. reg. ako je moguće još noćas. major. u krajnjem slučaju sutra zorom pokret sa bataljo- nima koji se nalaze na Bijelom brdu sve do Lima. — Prema prikupljenim podacima preduzeti. 11 40 Đurišić. kapetan. 1 Original (pisan mastilom. . 44 Vidi dok. JOŠIĆU2 ILI SUBOTINČICU3 Odmah prikupiti podatke: gde su pomunisti. br. 163. 44 BR. 2 Petar. Miljević sa ra- dio-stanicom. 42 Savo. Podaci tačni. komandant sreza Višegradskog. Po­ datke o Titovoj vladi u Kolašinu Pavle dobio od jedne žene kurira. Cim primite ovo pismo najhitnije pošaljite izveštaj o situaciji. 69. kao o ishodu borbi. nastavak poslatih depeša Vrhovne komande. br. — Br.644. 3 Radomir. Nastavak. 6/1 (BH-V-264). gde su Nem­ ci. da dobijem još u toku noći. k. Lašić41 600. 270 . Pavle40 javlja: Izgleda da Nemci sada nemaju dovoljno snaga za napad na komuniste u Crnoj Gori. jer operišu u Bosni protiv crvenih. Ru- žić43 1000. Ča.. Hans. ćirilicom) u Arhivu .. Vukadinović42 200. 65 NAREĐENJE NAČELNIKA ŠTABA DRINSKOG KORPUSA OD 23. — Tra­ žiti municiju i bombe za nas i Bjelobrdski bataljon. Pavle sada raspolaže sa 1400 boraca. koju je ubacio među crvene.VII. JANUARA 1944. tako da bi mi mogli što pre krenuti. Jakov Jovović 600. Pavle vrši sam pripreme za napad. Crveni se po­ vukli sa desne obale Lima. Dakle sve prikupiti šta sa­ činjava situaciju. da bi mogli doneti odluku za sutrašnji rad. Pavle ima vezu sa svima. koju sada znate. Izvesti ti dali vam je poznato gde je kap. 43 Ivan. i ako se može dokučiti šta nameravaju Nemci. .

nije isključeno da će mo ne samo potpuno izgubiti narodno poverenje. gde se imaju tačni podaci. Danilovići. — Ra­ zvijati najjaču obaveštajnu službu. Nebogovme. 66 DOPIS KOMANDANTA MESTA NIKŠlC OD 30. Kap. Međutim. - . januara 1944 — Nikšić — CRNOGORSKOJ NARODNOJ UPRAVI2 ■ (za narodnu odbranu) Prilikom sastanka oficira u Podgorici3. objašnjenje 48. Stev. Broj 42 ' ' '' 30. — BR. br. Z. 23/1 . ćirilicom) u Arhivu VII. k. 32. reg. (CG-V-1447). koja su vrlo važna za poboljšanje današnje situacije. br. pretresana su sva pitanja. Tom prilikom od strane narodne uprave data su obećanja da će u najskorije vreme situacija biti poboljšana i da u roku od mesec dana neće biti ni jednog partizana na teritoriji Crne Gore. JANUARA 1944. Lučići. kap. Ako ovako stanje duže potraje. 140. M iljeviću narediti. već možda iz­ gubiti i one oaze u kojima se još može slobodno disati. Ča. da hvata vezu sa nama.izvestiti. već na­ protiv svakog dana postaje sve teža i broj partizana sve veći. situacija ne samo da se nije poboljšala.1944 P. da dočekuju sa one strane i da bombarduju. 2 Vidi dok. Glumac* Mi smo zanoćili u s. 2 Redakcija nije utvrdila o kakvom je sastanku reč. ceo srez Nikšićki sem varoši i neposredne južne okoline nalazi se pod partizanskom vlašću 4 Stevan. Kao što Vam je i poznato. 1 Original (pisan na mašini. k. CRNOGORSKOJ NARODNOJ UPRAVI O POTREBI SVESTRANI JE SARADNJE SA NEMCIMA RADI BORBE PROTIV NOVJ NA PODRUČJU NIKŠlCA1 KOMANDA MESTA Pov. 9/6.

moglo bi se sa malom potporom Njemaca preduzeti opšta akcija. koji su većinom bez oružja. Mi pak. Obzirom na napred izneto. pa onda u zajednici sa Njemcima planski povede u svim srezo­ vima. molim narodnu upravu da se što pre preduzmu potrebne mere te da se naša sela i pla­ nine oslobode od komunističko-terorističke bande. I ako veći deo naroda nije na njihovoj strani. neophodno je potrebno. ipak je potpuno prepušten na milost i nemilost svojim sopstvenim krvnicima. U Nikšiću se sada nalazi priličan broj izbeglica iz srezo- va Šavničkog i Nikšićkog. a sada se nalazi po varošima dobro naoruža i hranom snabde. koji su svi dobri i oprobani nacionalni borci. a slična je situacija i u ostalim srezovima. Akcija protiv pomenutih može imati uspeha samo u tom slučaju. U poslednje vreme komunisti su počeli da mobilišu i ko se ne odazove. koji raznom propagandom sve više i više truju njihovu dušu. nismo u stanju da im pružimo ma kakvu pomoć. par­ tizani ponovo okupiraju dotična mesta i vrše teror nad na­ rodom. jer čim se vojska vrati u Nikšić. Mnogi usled ovoga njihova terora beže u šumu i traže pomoć i spas od nas koji se nalazimo u varoši. m unicije ni hleba. Ovde u srezu Nikšićskom preduzimane su do sada neko­ liko lokalnih akcija. koji su zavedeni od komunista da se vrate svojim kućama. a mi nismo u stanju da ga istrgnemo iz čeljusti tih divljih zverova. koje bi se pri oslobođenju pojedinih sela delilo nacionalno ispravnim ljudima. da celokupna žandarmerija učestvuje u istoj. a naro­ čito onima koji su u posljednje vreme pristupili pod pritis- 272 . Ovakvo stanje narod teško podnosi. jer samo na taj način može se i održati zauzeta teritorija organizaci­ jom svakog zauzetog sela. jer nemamo dovoljno oru­ žja. Da bi se dala mogućnost svim ovim mladićima. već naprotiv štetu. apse ga i oduzimaju mu životne namirnice. Kada se preduzme opšta akcija. stim da se istovremeno preduzmu akcije i u ostalim srezovima. ali takve akcije ne donose nikakve kori­ sti. Isto tako u svim sreskim mestima trebalo bi prebaciti što veći broj oružja i municije. a kada bi bilo dovoljno oružja da se istima podeli. ako se ljudstvo koje je nacionalno ispravno.ili pod njihovom kontrolom. jer mu komu­ nisti digoše sve i ti »Narodni Osobodioci« još malo pa će ga osloboditi od onoga od čega zavisi njihova egzistencija. jer se sada na­ lazi u Nikšiću oko 300 žandarma.

117.f.... NARODNA ODBRANA Pov.. ~ .. Br. Popović KOMANDA NACIONALNIH TRUPA . . < Komandant. . . . to m X I V ..j. k n j. U vezi Pov. . KOMANDANT.. U a k t a.. da se uzme u razmatranje u vezi sa eventualnim dejstvom operativnih trupa prema komunizmu. Pov.kom u njihovim redovima.. . MAJOR. s tim da im se zagarantuje život. ž Cetinje.. 3 . Br. . (j j • 'W t 5.. neophodno je potrebno da se pre akcije ponovo pozovu svi.. 8/44 .. 3 273 . p. * Potpis nečitak. .. pukovnik. Cl a n u p r a v e z a n a r o d n u o d b r a n u Art. 13 Z b o r a ilc . CRNE GORE . 5 Ovaj i dalji tekst napisan je na poleđini originala.. . ’ .. Rad. r. *' • 4 februara 1944.4 Mijušković Predlog Knta Mesta Nikšić NARODNA UPRAVA ZA CRNU GORU5 . CETINJE KOMANDANTU NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE. Br. . g. Februara 1944 god. ... Mitar M. Ove pozive trebalo bi u oči pokreta rasturiti pomoću aviona na celoj teritoriji... — Iznijeto u prednjem aktu Komande mjesta Nikšić... major 6 4 Radojica. .

k. Ras-Rasa. 26. Močioci nalazile su se jedinice 2. 744 od Ras-Rasa. knj. četnici i nedićevci) imao 60 mrtvih. 143 od 1 4 . Br. Ras-Rasa. Juče je vodio manju borbu. pešadijske divizije.1 -. 40 zarobljeno. 2700 Bugara3 otišlo na položaj prema partizanima. dok. br. Sada se na položaju nalaze snage četničke i poljske straže. 58 i tom I. 7 U borbama za Ivanjicu 9. 7. januara 1944. 4 Na širem prostoru Jasenovo. br.6 Prema pouzdanim vestima sve nemačke trupe odlaze za Rumuniju. br. knj. Bugara 9. dok je neprijatelj (Nemci. Br.1 U borbi kod Iva­ njice poginula 55 partizana.4 Ras-Rasa. Vidi dok. Bugari. Draškovići. JANUARA 1944. BR. 3 Jasenovo. proleterska divizija imala je 3 mrtva i 18 ranjenih boraca. i 10. Ca. 1 Original (pisan na mašini. 12/1 (knjiga XLI. apotekara i nešto poljske straže. ćirilicom) u Arhivu VII. 2 Miloš. Br. DO 31. proleterske divizije. 6 Reč je o predislokaciji snaga ili transportu materijala. 742 od Svarca. a ostaju samo Gestapo i feldžandarmerija. 743 od Ras-Rasa. Pored toga oterali jednog pomorskog kapetana.7 Poljske straže poginulo 20. Vidi tom I. a mnoge su sami poneli i sakrili. br. 274 .1 -. Ras-Rasa. 67 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA U VREMENU OD 15. 2. 276. 26. 5 Iz sastava bugarske 24. prošla je sa 37 ka­ miona i odmah produžila put za Rumuniju. GODINE1 15 januar 1944 godine Br. 1. Nemačka udar­ na grupa iz Kraljeva. Br. komandant Požeškog korpusa. Komunisti ote- rali i pobili 5 Nemaca iz feldžandarmerije. na putu iz Ivanjice. Major Marković2 se nalazi u Jasenovi’ sa 350 ljudi. reg. a je ­ dan nemački oficir ranjen na pet mesta. Br. 144 od 1 4 . Br. 145 od 14 . 70 ranjenih i 65 zarobljenih.V). 745 od Svarca. 142 od 1 4 . Ivanjica je stradala od artiljerije i građanstvo je prilično stradalo. dok.1 -. Ovo pričaju i Nemci u Valjevu. Br.

M.1 -. Poslednja depeša pogrešna je. Nemci ne na- meravaju da dovedu u ovu oblast jače snage za borbu. Nastavak. Kraj. 64. Primio sam sva Vaša naređenja za prikupljanje snaga za dejstvo prema Ivanji- ci protivu komunista. Br. Odlično naoružani sa dosta municije. januara 1944.1 u veče: partizani su izbačeni iz Ivanjice i odbačeni prema Mučnju. januara vođene su borbe sa neprijateljskim prethod­ nicama kod s. 35 od 1 4 . Br. 766 od Kar-Kara. 767 od Kar-Kara. Br.1 -.9 Ukupno oko 3000 ljudi. dok. ali neki Crnogorci su se usprotivili njegovom odlasku u Crnu Goru. 492 Nastavak.10 Kraj. 11 Mihailo. proleterske divizije raz- mestile su se. 2 i 5 pro­ letersku brigadu i srbijansku proletersku brigadu. te je ova kombinacija propala. Situacija nalaže hitnost« (Arhiv VII. knj. i 2 75 . ali se može povremeno informisati po ovoj stvari. la/1). Br.1 pasivno. 768 od Kar-Kara. Br. Drugih podataka o ovome nemam. Nastavak. a štab mi je još u Katićima. I jedna i druga srtana drže se u toku 1 3 . 2. 10 U toku 13. Pre-Pre. Za sada je tačno da na Cetinje treba da ide peti dobrovoljački puk pod komandom kapetana Dimitrijevića. jer su radi da ove partizane likvidiraju sa Bugarima. O naređenjima Draže Mihailovića za borbu protiv NOVJ na širem području Ivanjice. dalmatinska brigada na prostoru s. ministar u Nedićevoj vladi. i 1. br. Partizani tamo imaju 1. Jovančevići — Milandža (tom I. 26). k. Br. Br. 9 Posle povlačenja iz Ivanjice jedinice 2. odnosno Ljotića. 494 od 1 4 . 7. Br. Ča. šumadijska brigada u s. 765 od Kar-Kara. Bio je spremio vojni i civilni štab.1 -. njegov je zadatak da tamo stvori dobrovoljačke odrede pod komandom Nedića. Katići — Bela Crkva. br. Opaljenika. a Bugara 1000. reg. vidi dok. Mihailović nalaže Rakoviću: »Izvestite jeste li primili moja naređenja za prikupljanje svih većih sna­ ga za dejstvo prema Ivanjici i jeste li počeli sa prikupljanjem.Br. 276. 282 od 11. proleterska brigada na prostoru s. Neprijatelj je odbačen uz gubitke 6 mrtvih i 1 1 ranjenih (isto).8 Situacija kod Ivanjice 1 2 .1 -. srpskom državnom stražom i da im pomognu četnici D. 491 od 1 3 . i to: 2. Od okupatora: Nemaca vrlo malo sa 5 tenkova. Nastavak. Br. 770 od Bi-Bia. Partizani su zauzeli Ivanjicu samo do reke a rud- 8 U depeši br. 493 od 14 . Opaljenik — Daretin — Kušići. Sa pouzdane stra­ ne saznao sam da je Oljćan11 trebao da ide na Cetinje u svoj­ stvu Firera nad Crnom Gorom. br.

Situacija uglavnom dobra. br. 17 Član britanske vojne misije. dok. Ukupna njihova jačina 700.12 Danas na reci N o š n i c i vodimo borbu13 Sprečili smo im prelaz. Napadali smo partizane u cilju uz- nemiravanja na Deretinu i Popović Brdu. Municije vrlo slabo.I .1 . 37 od 15 .24 Pleš. 1187). br. Detalje daćemo sutra po saznanju.20 1 4 . Niko nam nije dao municiju. Jačina korpusa 1500 ljudi. Komandant na frontu. Odmah preduzimam gonjenje u dve kolone. Tako stoji u originalu. Br. Zbog pojačane akcije komunista u Toplici ostavio sam u srezu rasinskom 350 ljudi. 7. Maskovo. Ovo sam morao učiniti radi zaštite i držanja morala 12 Popovićevo brdo (k. 771 od Bi-Bi. 15 Nejasno. 16 Radi se o majoru Radomiru Cvetiću. Batanjoni su pod pritiskom jakog neprijatelja napustili Maskovu i pomerili se ka Mučnju (tom I. 787 od 1 5 . Kušići vršili su četnici. nik nisu zauzeli. br. Tako stoji u originalu. Napadamo ih sa malim sna­ gama i uznemiravamo dok se ne skoncentrišemo i dobijemo municiju. 36 od 1 4 . Nismo neaktivni.1 u 9 časova sa mojim kor­ pusom i dragačevskom brigadom n a p a d a o s a m na K u- šiće21.. Sta­ nica u pokretu ka njemu. 13 Borba četnika. 773 od Orela. Bela Ploča.000. Br. Br. knj.. 26). On je izbegavao susret sa Armstrongom. bugarske trupe i Nemci. dalmatinske brigade (tom I. Željin. Kusevici18 i Glintiću19. Informisan o svemu želi što pre da se vidi sa komandantom16. Postoji Ploča (kod Aleksandrovca). Br. Br. 18 Kosovica. dalmatinske brigade u s. Noćas ili sutra ujutru napašću ih svim raspoloživim snagama. 7.000 nije nađeno.23 Sa korpusom se nalazim na prostoriji: Goč. Pripreme za pokret privode se kraju. 23 Vidi dok. Desna prav­ cem Kušići.1 Naređenje sa gru- pisanje m ojih snaga primio sam. dok. 1 3 . 772 od Bi-Bia. Br.1 po danu u S a r f z a n i m a. 14 Odnosi se na Armstronga. Major D ž e k 17 j e u i z v i đ a - n j u. 276 ■¥' . bugarskih trupa i Nemaca vođena je protiv delova 2. Cemernica. leva kolona Zečije Polje22. 64. 22 »Zečje Polje« na karti 1 : 100. 1 3 . 26). 21 Napad na dva bataljona 2. m.1 uveče vodili smo borbu sa crvenima u Deretinu. 24 »Bela Ploča« nije nađena na karti 1 : 100. Brigadir14 stigao u n15 Ljubom i Tomsonom sinoć. knj. 19 i 20 Nejasno. P r e s j e k a . Naš jedan bataljon napadao je komuniste u Kli­ suri iza Ivanjice 12 ov.

Br. Jačina mu je 20 pu­ šaka. Komandantu topličkog korpusa naredio sam potrebno. 795 od Sto-Sto. od 1 4 . je bio potpredsednik Sreskog narodnooslobodi- lačkog odbora za srez takovski. 16 januara 1944 god.27 Jačina oko 3000. Netačno da je srez kačerski leglo komunista. Br. 6. do moga povratka. Br. 5 od 13 . posle kratkog otpora. Poslednja borba sa njom vođena 5 . Na­ ređeno garnizonima priprema u ovim selima. Jedan komunista je ubijen a jedna ženska ranjena i umrla je. 26 Reč je o Privremenoj šumađijskoj brigadi. 70).kod naroda ovoga kraja. Ovaj srez povremeno ja uzne- miravan od komunističke grupe Konstantina Lukića25. 778 od Dum-Duma. K o­ munista ima oko 3500. Jarmenovci. poljske straže. Br. Nemaca i Bugara s druge strane. Br. 777 od Dum-Duma.1 Nastavak. januara. Od šumadiske brigade ugro­ žena su sela: Vojkovci. Nastavak. dok. 25 od 1 6 . 776 od Dum-Duma.1 S i t u a c i j a na teritoriji rudničkog korpusa zadovoljavajuća. pobegli (tom IV. 4 od 13 . Ova grupa progonjena je od kačerske brigade kad god se pojavi na terenu ovoga sreza. bio je zamenik komandanta Ca- čanskog NOP odreda. knj. Br. Pored ovoga jedan deo ostavio sam u zaštiti štaba 1 A. Kačerska brigada ih progoni tako da se uopšte ne mogu zadržati. U 1941. Na Javoru kod Kušića i Katića još se vodi borba između komunista s jedne i četnika. Četnici Drinskog korpusa su. Nastavak.1 u selu Kriva Reka.. Ranilovci i Bosuta. Srez kačerski uznemiravan je i od šumadiske brigade. 786 od Ras-Rasa. 277 .1 ušla u Foču i nadire uz Ćehotinu. Br. koji se redovno bavi inače u srezu takovskom. Br. Opkoljeni su i sada bi trebalo dotući ih. Potpukovnik Keserović. Foča je zauzeta 13. 711 od 1 6 . 20. 25 Kostadin.1 Peta divizija crve­ nih 1 4 .26 Povremeno male grupe upadaju u ovaj srez. Br.1 -. br.I . u 1944. Br.

Kraj. mileševskog korpusa. ode- lom i municijom. 30Borisav. Iz zaplenjene arhive 10 krajiške brigade vidi se. 278 . jer su vrlo prevrtljivi i čim naiđu Nemci ili komunisti prilaze njima i rade protivu nas. Br. ali odvojeno od Nemaca. Naredio sam da napa­ daju crvene bezprekidno. Trebinjski kor- 28Odnosi se na brigade Drinskog korpusa. Br.I . Fočanska i čajnička28 u oblasti Ifsara. Nastavak. 44 od 1 5 . Lukačević i pukovnik Beli prošle noći prešli Lim..30 Posle razgovora sa To- dorovicem dao sam mu najbržu moguću vezu i sigurnu pra­ tnju do Baćovića. Br. Po neproverenim vestima. poručnik. komandant 2. Čišćenje se vrši i dalje prema'Darosavi. 26 od 1 6 .31 Karađor- đe32 u selu Banji zaklao 18 istaknutih i okorelih crvenih33. Rasove jedinice u borbi sa crvenim bez gubitaka. br. a njemu poručio da im pošalje pratnju do Kalinovika. Br. Momčilović javlja: da se sa muslimanima iz oblasti Jabuke. 796 od Sto-Sto. Komuni­ sti prema Kalaitu29 žele da se probiju ka Jablanici. Br. 33 Odnosi se na simpatizere NOP-a. Nemci u Ustikolini zarobili bol­ nicu pete divizije i delove koji su bili na levoj obali Drine. Prednji delovi su im u Močiocima i Ojkovici. Pozdrav Dr-ška. a jedinice na terenu energično progone crvene. Nastavak. a ovi četiri mrtva. 797 od Sto-Sto. 278 od 1 5 . Br. Mrežice i Crne Reke ništa pozitivno ne može postići. 804 od Stipe.. to smo ih manevrom propustili u pravcu Nevesinja. 29Vuk Kalaitović. Dob bolestan prima injekcije..I . obućom. da je rasformiran pribojski odred crvenih. Danas u 11 sati stigli kod mene Mensfild i Todorović. 31Verovatno se odnosi na borbe četnika korpusa Gorske garde pro­ tiv Privremene šumadijske brigade početkom januara 1944. Potpukovnik Ostojić. Br. Organizacija Kosmaja brzo napreduje. Br. ^1 Juče od zore velike borbe oko Foče između Nemaca i crvenih.I . komandant Oplenačke brigade kor­ pusa Gorske garde. Vidi dok. 805 od Nav-Nava. Traži dve stanice. Potpukovnik Ostojić. Oni produžavaju danas u 13 časova. Očajno slabo stoji sa hranom. Pošto su parti­ zani imali za sobom Pivu i Goliju. kao bazu za otstup. 58. 26. a ostatak istog od svega 20 ljudi ušao u sastav 10 brigade. 32 Tihomir Jovanović.

27337 Zeleni kadar ima svoga vođu Nesata Topčiča. 279 . putem depeše pitao Ste vana Damjanovića: »Objasni nam čiji je zeleni kadar i protivu koga se bore. Ča. . 39 Vidi dok. Br. Veza Vaš br. br. 276. Br. depeša br. 17 od 1 4 . Br.36. . 17 januar 1944 godine.1 -. Molim hitan odgovor na depešu br. Izabran je omladinski nacionalni komitet i određena su tri delegata za V. general. Nacionalna svest. 833 od Feliksa.39 Br. Odmetnuo se od Hrvata i Nemaca.I . januara 1944.pus zajedno sa vučedolskom brigadom preduzimaju akciju napada iza leđa. 829 od Vuka. O ishodu akcije izvestiću Vas. Ako smatraš da je ko­ risno. od 17 . 826 od Fan-Fana34. član Centralnog nacionalnog komiteta. Br.I . Kongres su poz­ dravili pretstavnici Slovenačke. 24 od 16 . 35 Vojni funkcioner u Graničnoj straži u Beogradu. 40 Reč je o omladinskom kongresu u selu Ba. 588. reg. Zeleni kadar u zajednici sa četnicima vode borbu protivu komunista i zašti­ ćuju muslimanski živalj od komunističkih i muslimanskih bandi. . član Centralnog nacionalnog komiteta. Pukovnik Brana Živković35 tražio je sastanak sa mnom. poslati su telegrami. Pozdrav Čika Marko. a ja bih dalje regulisao. Nevesinjski korpus akciju sa fronta. Javljaj se stalno« (Arhiv VII. 38 Mulalić. la/1). muslimanski učitelj. Hrvatske Amerike i Bugar­ ske. Doneta je rezolucija. 36 Miroslav Trifunović. Kongres završen. 37 Draža Mihailović je 11. br.I -. Nastavak. 15 od 11 . 58. Ako ga zna Mustafa38 neka napiše jedno pismo za nje­ ga preko mene.40 učestvovalo 140 delegata iz svih pokrajina. neka mu V i l i javi da dođe u selo Trbušine kod Čačka. Br. k. ali sve izgleda da njima komandu je major Šefhet Hasandedić. 34 Dr Đuro Đurović. odanost Kralju i otadžbini i rešenost na dalju borbu. manifestovali su se u punoj meri.. Izvesti me šta si rešio. K. Sa njime su stupiti vrlo brzo u vezu.

da N e- dić daje novac za nas. 849 od Stipe. 848 od Stipe.1 -.*2 Br. Ruzveltu. Br. donosi izveštaj i želi da po razgovoru sa Pavlovićem ide k tebi. Nastavak. Br. jer da treba sa Nedićem pregovarati. Nastavak. a Draža zemlju i još slično. Da može javno da te grdi. koji su dolazili do Čukarice. 279 od 1 7 . završeno je potpuno čišćenje komunista. 847 od Stipe.1 Nastavak. Br. Br. Na teritoriji posavskog sreza. Kraj. a Vladimir Komarčević. Kongres je bio sjajna manifestacija nacio­ nalne svesti. 25 od 1 6 . 41 Odnosi se na Đorđa Musulina. Sumnjam da si ti P av- loviću dao ovaj zadatak. Ukratko zadatak mu je da u tvoje ime pregovara sa Nedićem. De Golu. Cerčilu. Inženjer major Si­ mić iz nacionalne službe u Beogradu do danas meni nepoz­ nat. 846 od Stipe. Nastavak. Benešu. dao bi meni. Br. 282 od 1 7 . 7 od 17 .1 -. Br.1 -. tražeći vezu sa Pavlovićem43 došao meni i javio: sa P av- lovićem imao sastanak 20 novembra u Sibnici na Homolju i ovaj ga angažovao za pregovore sa Nedićem rekavši. 280 . pošto sam bliži. posle čega su se delegati razišli. Br. Kralju Vladi. Zad- N njih meseci po danu uhvaćeno je 37 ilegalnih komunista od i kojih 22 streljano. da on čuva Beograd. Br. pukovnik. Nastavak. 844 od Kom-Koma. 43 Dragoslav. Br. U čišćenju učestvovali oko 500 ljudi. Detalji sleduju. 280 od 17 . govorim Vam kao da govori Draža. 281 od 1 7 .1 -. 834 od Feliksa. 44 Aleksandar Mihailović Saša. Pavlović mu je dao naziv šifre i naredio da se preko Saše44 javlja i traži vezu. međunarodnoj omladinskoj organizaciji u Americi i Nor­ veškim studentima. Cankaj- šeku. Br. Br. Simić je imao više sastanaka sa Nedićem. Staljinu. Za vreme kongresa nije bilo nikakvog uznemi- ravanja od neprijatelja. . Ja sam mu rekao da čeka dok preko tebe ne dobijem odgovor Pavlovića. Ovo što Vam govorim. streljano je 50 komunističkih jataka kod i kojih je nađena veća količina oružja i od naših ljudi opljač­ kana sprema. Američki oficir pri ovom korpusu41 priredio je banket u čast učesnika.1 -.

pro­ leterske divizije. dok. Komunisti opet U Negbini. 26). Talijani su se udružili sa crvenima protiv belih. šumadijska i 2 . 52 Tih dana se Tito sa Vrhovnim štabom NOV i POJ nalazio kođ žel. Držanje belih47 pod komandom kle­ rikalaca bilo je bedno. knj. Br. Tu su se predali bez borbe. Beli su imali zabranu da idu u četnike. Pozadi pete divizije idu u druge jedinice crvenih od Igmana i Jahorine. 850 od Viga46 Rim. Čak i posle kapitulacije49 nisu mojima hteli dati suvišno oružje i hranu.1 -. 24 od 8 . ranije je sarađivao sa Tribro- đaninom45 iz Homolja. Nigde se nama nije priključila i pomogla protiv komunista. od mene su skrivali mesto koncentracije bojeći s. Br. o 18 januar 1944 godine .000 Bor. Uhvaćen je 1945. 851 od Viga.48 Br. Tako je nastradao klerikalni separatizam. Bor. Akciju vrše dve »S S« divizije i jedna kozačka.51 verovatno će istim putem natrag preko Jablanice. 51 Toga dana u Negbinu su ušli 2. dok su 1 . 7. 43 Reč je o kapitulaciji Italije.X II -. Ruda. Br. Veli. proleterska brigada i Stab 2.52 Drašković sa Čajničkom i delom 45 Voja.Odgovori da znam šta Sirnicu da kažem. 50 Leo. Br. dalmatinska brigada vodile borbu protiv četnika iz Mileševskog korpusa u Močiocima (tom I. 281 . Naše oficire nisu hteli priznati za komandante. Nasta­ vak. 859 od Sto-Sto. Mnogo priča o neredu* kod naših u Beogradu. koji je' hteo diktirati u budućoj državi. 28 od 1 8 . Njin tehnički komandant bio je potpu­ kovnik Peterlin. koji se nije usudio izići iz Ljubljane da im komanduje. osuđen na. Do sada su partizani suzbijeni na deset hiljada u Sloveniji. Po nekim podacima sa ovom drugom je Tito. Mioča. br.XII -. Br. Nemačka rea­ kcija nastupila je posle dva meseca. komandant Zviške brigade. Od 10. 24 od 8 . smrt i streljan zbog zločina počinjenih u požarevačkom okrugu. koji su sa Rupnikom50 izmirili do- mobrance. 46 i 4! Karlo Novak. Tvoj Dr-ška. Belih Brda. Na Turjaku su se jedino branili. Primorski i gorenjski odred razoružali su Itali jane pre belih.000 belih spasio se 2. da uzmem komandu. 45 Odnosi se na pripadnike Bele garde. Deo se spasio ka Nemcima. Nastavak. stanice Potoci (između planina Srnetice i Klekovače).e.

. pre dobijanja Vaše de­ peše. Vratio se samo Radivoje Bančić i Miloš Erkić. H a n soha. komandant tuzlanske brigade. br. a zlatiborci55 da napadaju sa severa. knj.58 On sa profesorom Srda- nom Bakajlićem. Nije ostavljen zamenik. Kalaj it treba da ih goni. .XII -. 36 Rečenica nejasna. Radivojem Bančićem59 i Doserkićem otpu­ tovali za Sarajevo po pozivu Nemaca. Nastavak. Br. 17 od 1 7 .fočanske na reonu I f s a r . Priboj ska se grupiše oko Crnog Vrha. Br. Posavinu i Semberiju. Svako Vaše nare­ đenje biće izvršeno ako to oni odobre. Br.1 stigli u Simin Han u štab kapetana Damjanovića. U Slove­ niji oko 2000 mobilišu komunisti. Bor. Nasta­ vak. 21.vreme bio komandant Bijeljinskog bataljona.. 1 5 . Nastavak. Tako stoji u originalu. komandant Romanijskog korpusa. Ne mogu nikako da se sastanem sa Milošem Erkićem jer je stalno u Tuzli. Klerikalci su izigravali nacionaliste. Ja sa stanicom se nalazim sa komandantom bijeljinske brigade i komandantom majevičke brigade60 Par­ tizani opkolili Tuzlu. Br. udarna divizija NOVJ. dok. Nacionali­ ste57 sam upozoravao na to i predočio im katastrofu koja je i došla. 874 od Vig. 64 i 176. 59 Potporučnik Bančić je jedno. 53 Milorad. 29 od 1 8 . a od marta 1944. Za ovu akciju upotre- biću sve što se ima na desnoj obali Lima. Nare­ dio sam obojici da napadaju u bok i pozadinu crvenih. y ! 57 Misli se na pristalice Draže Mihailovića.1 . Izgleda sve snage bačene na Majevicu. Potpukovnik Ostojić. Br. 881 od Vuka. 54 Višegradska brigada Drinskog korpusa. Nastavak. Simin Han. Prema njima višegradsku54 danas prikupljam na Bijelim Brdima za udar na grupu koja ide od Negbine.56 Slovenska zaveza po programu oruđe vlade i naše v o j­ ske otišla je na stranputici i ideja o federaciji bila forsirana najpre od klerikalaca u zavezi potom od vodstva. komandant sreza bijeljinskog. udarnog korpusa i 16. Momčilović53 sa 800 ljudi oko Miljevine.I . Br. Vidi tom IV. “ Komandant Majevičke brigade bio je Radivoje Kerović. Brčko. 61 U napadu na Tuzlu učestvovale su jedinice 3. Ujedno su tražili podređivanje vojske zavezi. a ne Vama. 58 Stevan Damjanović je bio komandant Majevičkog korpusa. 25 do 9 . odbili a ostalo prešlo k njima. 860 od Sto-Sto. 55 Četnici Zlatiborskog korpusa.I . Otputovali 9 .61 Bijeljinu.

Ča. . Ja se nalazim pred samom Tuzlom.1 ujutru. Vuk. Javljeno i Račiću62 Najhitnije odredite zamenika. 13. Partizani sve opkolili veli­ kim snagama. Niko nikog ne sluša. Kapetan Jovanović. 18 od 1 7 . koji je otišao sa kapetanom Damjanovićem. ali nekog od komandanata brigade. “ Milijan. Od­ bijeni uz teške gubitke.1 sa manjom partizans­ kom grupom koja se prebacivala iz Kosmaja.66 19 januara 1944 godine Br. br. 907 od Leonarda. 65 Borba je vođena protiv Privremene šumadijske brigade (tom I. 505 od 19 . 63 Draža Mihailović je depešom br. 17. inače biće stanje vrlo teško.Br.1 -.vođene borbe kod Ojkovice. k. Stanje dosta teško. br. 64 Rečenica je dopisana mastilom. ali uzalud sve. Br. svi komandanti uznemireni odlaskom kapetana Damjanovića. Drugi bataljon kolubarske brigade vodio borbu 1 2 . 1152. dok. 12).1 -. Partizani otstupili preko Darosave. reg. 62 Dragoslav. Nastavak. 283 . 18 . Gle­ dam da napadnemo noćas u leđa. knj. Odgovor do 1 8 . Br. Br. Poslaćemo pismo za zeleni kadar« (Arhiv VII.65 Rezultat borbe: na našoj strani 1 mrtav. Sastao se sa komandantom tuzlanske brigade. Traže zajedničku akciju svih četnika u Bosni protiv partizana.1 -. 883 od Vuka. Br. 50 od 1 6 . Veza docnija br. 924 od Ram-Rama.1 . 19 od 1 8 . Noćas teške i krvave borbe vođene kod Brčkog i Tuzle. Ponavljam stanje jako zategnuto. la/1). ista je uništena. Preko dana zatišje večeras opet na­ padaju. januara odgovorio: »Primili tvoj izveštaj br. Molim hitno naredite šta da ra­ dim. 537 od 18. ćirilicom. da će se on vratiti. Grupa crve­ nih kod Negbine sastava druga dalmatinska i srbijanska pro­ leterska ukupno 1100. major. 882 od Vuka. —64 Br. 7. komandant Cersko-majevičke grupe korpusa. Četnici i zeleni kadar drže položaje da ih napadnu za vreme odstupanja. 17/18 noću 16 i 17 divizija napadaju Tuzlu i Brčko. ali ne mogu složiti koman­ dante brigada. 276. Nastavak. On je sigurno ubeđen.pojavila se jedna partizanska trojka u selu Zagradu. Tuzlu i Simin Han zauzeli.1 -. na partizanskoj strani 5 mrtvih i 8 ranjenih. Br. Sve gledamo da se izmiri.63 Kraj. Zašto se retko javljate.

od marta 1944. sa kojim su imali dobru vezu. da dobiju na ugledu i novac od vlade. Crveni su pod neprekidnom borbom malaksali i utrošili muni­ ciju. ” Dr Marko. Bio je ministar u izbegličkoj vladi. Ovi bi sarađivali sa zavezom. Nastavak. Bor. komandant Požeškog korpusa.73 U to je verovatno umešan Krek74. Ljubljana 1951 (na slovenačkom jeziku). Narodu su kazali da sam sme- njen. Nisam otstu- pao od jugoslovenske linije. 29 od 10 . Istupio sam iz zaveze radi te politike. :: ■ 72 Nejasno. Nigde Markovića. 71 Gosar dr Andrej. Sa nacionalistima sam urgirao za četnike. " Miloš. Po smrti Natlačena uzurpirali su vodstvo klerikalci Senek Kranjc. Nastavak.67 nigde Kolarevića68 i Kondora. Obavestio sam o tome vladu preko Vatikana. Br. a iza kulisa vodili separatizam. Zašto sada Kola- rević ne pođe na teren u svoj srez na crvene. Slovenski književni zavod. Zabranili su finansiranje četnika i vršili protiv njih propagandu goru od crvenih. Iskoristili su u inostranstvu Vaše i m oje ime.. formira­ li su vojni savet sa Vauhnikom69 i Peterlinom na čelu. 284 . Tako sam ostao sa 300 četnika u najteže dane. komandant Zlatiborske brigade.X II . Da bih forsirao razvoj četnika pristao sam na vojni savez i ni to nije pomoglo. Gosarija71 koji je nasledio Kulovca. kao što ih tuku naši. Br.Jasenove i Bele Reke. bio je zamen^k komandanta Slovenije potpukovnika Prezelja. “ Milomir. Br.‘ 15 O borbama političkih stranaka u Sloveniji i njihovom stavu pre­ ma četnicima vidi: Franček Saje. ' . Te iz­ dajice su verne sluge klerikalaca protiv ministra. koji nisu mogli izdržati katastrofu.. ali nije ništa pomoglo. Bor. kao što je za- pretio četnicima. Br. . . Hteli su me otstraniti. s t s r g72 Skrbec Smajt. 929 od Viga.. Treba ih tući i sa zlatiborskim korpusom. Natlačen70 i njegova grupa odgurnuli su od sebe Dr. 74 Dr Miha. general.X II . Belogardizam. 65 Vladimir. Nedešifrovano. Crveni ostupaju ka Draglici. da će na njih gađati ako mu uđu u srez. 930 od Viga. 25 od 9 .

76 Rezultat komunista 41 mrtvih i 9 živih uhvaćenih. m. Nastavak... Svi bugarski oficiri i vojnici vikali su »Živeo Draža«. dok. Naših samo jedan ranjen. Br. 958 od Leona. 957 od Leona. Nastavak. Katićima i zauzeli su bugarske rovove u Jasenovu. srez Orašački. O njihovim za­ dacima i radu 19. dalmatinske brigade koji su se.ujutro. 20 januara 1944 god.77 Neprijatelj je otstupio u pravcu M o- čioca i Katića.75 Još ih ima u Kušićima. i 20. Izjutra 1 5 . Moja prva i druga jurišna brigada uz sadejstvo Kačeraca 17 ov. 75 Radi se o jedinicama 2.1 . 7. Naredio je napad za 1 4 . udarnog korpusa NOVJ. br.1 . 26. br. 946 od Ras-Rasa. 7. 26). Kod Ivanjice komu­ nisti u manjim grupama prebacuju se u srez zlatiborski. 21. Br.1. januara 1944. knj. Sa Katića sam se vratio u Dragačevo 19 . m. 7. 25 od 2 0 . Br. dok. vidi tom I. 722 od 20 . br.izjutra. Br. Bjeluši. Brigada je imala gubitke 3 mrtva. kada smo neprija­ telja proterali i zauzeli Katiće78. da ako sa ovakvom jedinicom uđem u borbu da budem poražen. Ovo sam mo­ rao da učinim.. knj. Br. Cvetića sam o ovome obavestio. 26. pod pritiskom nadmoćnijeg neprijatelja. K od majora Cvetića sti­ gao sam 13 ov. jer mi je pola vojnika ostalo bez obuće i obo- lelo. Nisam imao drugi izlaz. Neprijatelj je otstupio ka Močiocima. Pretila mi je opasnost. Br. Ja se nisam sa njima sastajao i ako su to po svaku cenu želeli. 285 . ” U Maskovi su bila dva bataljona 2.1 napao sam ih na Katićima i oš­ tra borba vodila se sve do 16 .1 -. ■7.1 .1 . 721 od 20 . 24 od 2 0 . 945 od Ras-Rasa.1 . Br. Ras-Rasa. U napadu na Katiće pomagali su nas Bugari koji su se oduševljavali našim junaštvom. dok. Neki Vas poznaju iz Sofije. Br. da preformiram jedinicu i da se opet vratim na položaj 21. knj.1 . imali su borbu u selu Jeloviku. Br. 26 od 20 . Nastavak. Br. povukli ka Gumeševcu i Mučnju (tom I. knj. Nastavak.1 -. 959 od Leona.. 11 Vidi tom I. Ja sam sa Bugarima napao neprijatelja u selu Maskovi njihov polo­ žaj i zauzeo Maskovu. 56 Borbu je vodila Kačerska brigada protiv Privremene šumadij­ ske brigade. dok. Jačina oko 1400 ljudi. Bugarski potpukovnik molio je m oje vojnike da Vas pozdrave. 2 ranjena i 7 nestalih (toni I. 123). br.

Mnogo bi olakšali meni ako bi što pre poslali komandanta brigade. Br. 16. Očekujem da ću ih sada još više mobilisati.1 . . Nikako da se objedini komanda.1 -. šef britanske vojne misije pri Štabu 2. 27 od 2 0 . Nastavak. Si Radoman. 7 zarobljenih i više ranjenih. 962 od Leona. Zarobili su mu mitraljez i oko 20 vojnika.1 . 968 od Ram-Rama..razbilo je 12 mangupa iako je on bio sa 600 ljudi. Ubili smo jednog njihovog komandira čete. 124. Nastavak.82 Moral naših 79 Među njima bili su potpukovnici Hadson i Sajc. Plje- valjska brigada sa Rajlićem81 vodila pet dana borbe sa crve­ nim kod Kozice i Vrulje sa odličnim rezultatima. kl. Br. Br. Br.. dok. Dok jedni borbu vode drugi gledaju i obratno. Ne verujem da će se na­ trag vratiti. Iz stroja im je za poslednjih deset dana izbačeno oko 150. Br. Stara nas bolest uvek prati. O hrabrosti mojih jedinica daće vest major Cvetić. U borbama sam imao 9 ranjenih i 1 mrtvog. I. Ne mogu sve da izdr­ žim sam. O rezultatu borbi vidi tom I. udarnog korpusa NOVJ. Nastavak. knj. Bolestan sam. 961 od Leona. 286 . Komunisti su sa glavnim snagama ostali u Močiocima odakle su potisli Cvetića ka Čemernici. “ Borbe su vođene protiv 3. Radi toga ne smeju da se odazi­ vaju mobilizaciji. kap.. Miloša Mar­ ko vića na Katićima 9 . koji su se borili vrlo hrabro pod m ojom neposrednom komandom. Tu je bio i bri­ tanski major Antoni Hunter (Anthony). 7. koje vode sobom. Vule Radulović. 29 od 20 . 960 od Leona. Iz prve dragačevske brigade uspeo sam da mobilišem 150 vojnika. sandžačke NOU brigade. Ovo će se jedino likvidirati kad pošaljete nekog komandanta brigade.79 Izgleda da im je cilj bio da unište Lisanski rudnik. dok.0 Milutin. Nađeno je od neprijatelja 10 mrtvih. Br. Sa njima je bilo 7 Engleza i 2 Amerikanca. Kraj. Molim Vas potreba je da ovo što pre učinite. Koman­ dant Pljevaljske brigade bio je kapetan Jovan Jelovac. 21. 506 od 19 . Nigde se više u borbi nije pojavljivao iako se crveni nalaze stalno na njegovoj teritoriji. tom III. Br.1 . Nastavak. komandant 1. br.1 . Verujem da ih ima oko 700. Osigurajte da se Janko- vić80 ne vrati u Dragačevo. proleterske (sandžačke) i 4. 28 od 20 . br. Br. knj.Odmah se vraćam na položaj. Nastavak. mileševskog korpusa.

88 i 50 Tako stoji u originalu.odličan. Glisnica.m Br. 21. 287 . Municije nemamo dovoljno. majevičkoj diviziji. komandant Crne Gore. 84 Reč je o 17. došao sam lično da rukovodim akcijom višegradske. Tuzla.88 Pošto je Drašković prema onima od Foče. Nedešifrovano. Izgleda nema snaga i za sada je odustao. bez hrane i municije. 972 od Sto-Sto. br.1 prešla Drinu kod Foče. Potpukovnik Ostojić. Propao im je plan da se prebace na levu obalu Bosne radi udara u bok Nemcima. Vidi tom IV.86 a ne od Nemaca. 85 Odnosi se na istoimene brigade. 87 Na tom području su tada bile nemačka 1. Kraj depeše. Pejić. Broj 11 vršio je opšte pripreme za likvidaciju crvenih u Crnoj Gori. Pažnja svih sada prelazak Sovjeta preko poljske granice i držanje Anglo-amerikanaca po ovom pitanju. Br. Nastavak.I . 973 od Berte. Sada vršim sam pripreme za obračun sa crvenim u Crnoj Gori “ Delovi 5.1 . Čelebića. Moja leteća c v r u o t e r a u o v i c i. Računao je na jedan deo snaga koji operiše u Bosni ali će one biti za duže angažovane. Prijevorac.. 79. Br. 970 od Pijo. Lanište i Oskorušu.. Br. ” Pavle Đurišić. Pribojska na Crnom Vrhu. Komandant jablani- čkog bataljona zlatiborske brigade sinoć od 20 časova javio. Ona je učestvovala u napadu na Tuzlu. Svedok sam njihovog bežanja u pravcu Majevice od Hrvata. Grupa crvenih.je sa gro snaga oko Zavajita.. Br. 30 od 20 . 7 od 20 . Njeni prednji delovi izbili su na liniju Meljak. dok. knj.83 koja je 1 3 . Br. Za pet dana izbrojano 53 mrtva.87 Naši povećavaju svoje na­ oružanje. 33 od 20 . da su komunisti u Dobroselici jačine do 400 ljudi. 86 Odnosi se na ustaško-domobranske jedinice. Naših 1 mrtav i 5 ranjenih. brigada i SS divizija- »Princ Eugen-«. da se crveni ogorčeno bore na prostoriji Maglaj.1 . Zvornik. koji uništavaju crvene oko Mrkonjić Grada i Kotor Varoši. da su u bednom stanju. Bijela Brda. Iz uhvaćenog spiska vidi se.84 Čajnička i fočanska85 ih napadaju. potpukovnik. mno­ go ranjenih komunista. 1 7 . NOU divizije. Drašković juče ja­ vio da je grupa crvenih od Foče jačine do 4000 ljudi.1 . To su delovi pete divizije i dva bataljona proleterske brigade i majevičke divizije. Višegradska drži Brezovac. 102 zarobljena. London javlja.

975 od Kom-Koma. K Maskova. Leteća i užička brigada blizu Borove Glave i Tornika. imao sam nameru da ih ponovo napadnem na Jasenovu i Ojkovici. 8 Nastavak. 12. Br. Sve spremno za koncentričan napad. Nemci od Katića. Odmah je bila napadnuta od naših ljudi. a dali im jugo- slovensko oružje skoro bez ijednog metka. m. Br. . Br. dok.I . Br. Odbili smo njihov napad. U m o r i 90 bolnica sa oko :3000 ranjenih i bolesnih. Vukadinović 200. koju sam ubacio među crvenima. Municije i najočuvanija italijanska oružja Italijanima oduzeli njihovo. Zlatiborska brigada izbila u Belu Reku.. Vidi tom I. Gu­ bici: naših 4 mrtva i 4 ranjena. 1. a dva teško ranili. Komunisti jačine preko 600 ljudi na prostoru Bela Glava— — Negbina— Borova Glava. Koristeći mrak uspeli 'Su da pobegnu u pravcu Guberevca. te su zarobili 1 komunistu. Ostale snage: Lašić 600. Br. 21 januar 1944 godine Br. Br. dok. 31 . Ovo su tačni podaci. br. Otstupili su od Ja­ senova. 18 ov. 2 bacača i 23 konja.. Jovović 600 i Ružić 1000. 28« . 41 od 2 1 . Sa svima imam vezu. Čarke počele jutros. Bugari od Kokina Broda. Požeš­ ki korpus od Visoke. Molim naredite Draško- viću da zatvori put iznad Štrbaca. 11 od 1 9 . Posle našeg napada na komuniste na Moskvi92 ponovo smo ih napali na Močiocima i prebacili ih preko Crnog Vrha i Graca. knj. . . Br . ali su nas oni napali rano izjutra. 974 od Berte. br.I .1 jedna grupa partizana od 10 ljudi bežeći ispred Garde upala je u selo Bačevac. Situacija 20 januara u 5 časova. 978 od Azeda. T 1 Sandžaku ali je moral slab. Nastavak. . 20. 985 od Bi-Bi. njihovi od prvog i drugog dana preko 25 mrtvih i mnogo ranjenih. Raspolažemo sada sa 1400 boraca. Podatak da su u Kolašinu deo Titove vlade sa Mošom i Đilasom dobio sam od žene kurira. 23. 91 Verovatno je reč o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda. Do sada sam zaplenio 138 pušaka. Nastavak. Nastavak. knj. Br. Br. 977 od Azed. Na dan 1 8 . Kraj. Kalait u Burađi. Već imamo 5 zarobljenika. 3 puško-mitraljeza.91 gde ih Garda goni.

Od Markovića nigde ni traga. Po po- slednjim podacima komunisti se nalaze: Jasenovo— Burađe— Kućani— Negbina.1 Dača sa Katića vratio se u Dragačevo iako sam mu naredio da 1 7 . to m X I V . .I preduzeli napad. Imao je pravac Katići— Ravna Gora— M očioci da bi 18 . Br. Javorski kor­ pus nalazi se: Krševi— M očioci— Zivkovića Brdo— Žedna Gla­ vica.1 . Veći deo ljudstva nam se razboleo zbog slabe odeće i obuće kao i mrazeva.. Municiju imaju vrlo malo. Imao sam dva puta priliku da ih uništim. 989 od Orela. da ću 93 Zdravko Milosevic. Odmah sam im kategorički zabranio da ništa pred narodom ne govore. . 13 od 1 0 . Ovakva vest u narodu ostavlja rđav utisak. . Kraj.1 .1 .. major. Neka angažuju bar po jednu brigadu. Po­ što je pukovnik Pavlović mnogo udaljen od štaba korpusa. iako ste naredili da borbu sa ovom grupom vode javorski. komandant Varvarinskog korpusa. Borbu vode samo javorski i drugi mileševski. požeški i drugi mileševski korpus i dragačevske brigade.93 Br. ako svi energično ne učestvuju. šumadiska i proleterska brigada.. 94 Odnosi se na omladinske predstavnike iz istočne i južne Srbije (štabovi 501 i 601) koji su učestvovali na omladinskom kongresu u selu Ha. 43 od 21 . . Nastavak. Po pričanju seljaka moral im je vrlo slab. 1 8 . molim da se za njega i majora Grinvuda dostavljaju depeše preko komandanta deligradskog korpusa.. Gradac. Br. Nastavak. Keserović. Keserović. 998 od Omega..1 . 988 od Bi-Bi. Kalait Gornje Trudovo— Stitkovo. Nastavak. Omladinci štaba94 501 i 601 prolazeći kanalom sreza temničkog za deligradski korpus. 986 od Bi-Bi. Dača Simović sa svojim brigadama učestvovao na Maskovi 14 i Katićima 15. I pored slabog morala i naoružanja komunisti se ne mogu uništiti. 19 Z b o r n ik .Br. Komunističku grupu sači­ njavaju dalmatinska. 42 od 21 . Br. Ćudi me zašto u ovoj akciji ne učestvuju i drugi korpusi.1 uveče bude u Močiocima. k n j. hvalili se narodu kako su ih Nemci na istoj i susednoj teri­ toriji sve vozili svojim kamionima. Br. Br. 797 od 21 . Raković a naročito dru­ gi kosovski koji čuva komuniste. 3 289 . Major Grinvud ostao je sa pukovnikom Pavlovićem na reonu ražanjske brigade. Br. 987 od Bi-Bi.I . a 1 8 . 44 od 21 . Napomenuo sam im. da ih je Mar- ković čekao na Mučnju. Br. .1 na Klekovi. Nastavak.1. Nastavak. Br.

Sve dok sa ovom grupom ne bude gotovo. Imaju dosta bacača i automata. Šumadiskom i prole­ terskom brigadom iz korpusa Peke Dapčevića. 47 od 2 1 . 98 Vidi dok. koji ima tri divizije. ali malo municije. Omega. Br. 40 od 21 . najbolje bi bilo da izvrši neka jedinica iz dru- / goga korpusa. ali nije preduzimao nikakve mere. 45 od 21 . kao za Belia. Keserović ili Raković.. da ovih dana učestvuju u uništenju crvenih kod Neghine. 97 Reč je o marš-ruti kretanja britanskih i četničkih oficira i ame­ ričkog kapetana Mensfilda prema Ćilipima radi prebacivanja u Ita­ liju. 96 Hadson. 64 i 69. Mensvilda. Naredite Cvetiću. Molim naredite njihovim šefo­ vima da omladinci u narodu ovakve stvari ne saopštavaju. Dači i Kolareviću.98 A u pogledu represalija naj­ bolje je i najpogodnije. Sajc i potpukovnik Marko sa Englezima od Keserovića bili sa grupom komunista Dalmatinskom. Ovo je prove- reno na više mesta od seljaka. im ovaj sadanji kanal zabraniti za prolaz ako čujem da ova­ ko što budu narodu govorili.000.I . Gestapo je znao za kretanje grupe. Br. 1010 od Bi-Bi. — Tačno je. - Br. 1011 od Bi-Bi.. Ukupno 2. Br. 1009 od Bi-Bi. da su puk. Broj 11 uhvatio jednu grupu Engleza južno od Beograda:95 2 oficira i 2 tele­ grafista. Br.1 . Ovu diviziju sačinjavali: druga Dalmatinska i druga proleterska sa po 800 ljudi i Sumadijska brigada sa 400.. Ova grupa je odala sve što je znala. 22 januara 1944 god. Broj 11 zna za razne grupe. Marka96 i druge. — Zadatak u vezi sa ! Armstrongom. 509 od 20 . U Negbini pridružilo im se 8 Engleza od 55 Reč je o britanskoj vojnoj podmisiji koja je bila kod četničkih štabova na Homolju. I Đu­ rišić danas ide tamo da dejstvuje. Br. 1008 od Ram-Rama. ne možemo na jug. Markoviću. Br. dok smo mi van našeg reona. Br.I . kao i da je kanal preko Cvetića i Marko vica na Lukačevića i Baćo- vića97. da se izvrši sada. pod vidom komunista / / dok smo mi još na položaju. — Po iskazu zaroblje­ nika ovde je bila druga proleterska divizija iz korpusa Peke Dapčevića. kod kojih su bili.1 —. 290 . br.

kao i čet­ nici. — Da li naši intelek- ” Jugoslovenska ravnogorska omladina. da situacija u Crnoj Gori nije ružičasta. . Svi vojni komandanti primili su saradnju sa Nemcima u borbi protivu komunista i potpisali poznatu obavezu. Keserović. — Od Mitra Mitro- vića. a naročito sada kada se zna. to učini ppuk. da sam ja ovamo. Br. vodila borbu protiv NOVJ. . 1272. Nastavak. onda naredite da to izvrši Studenička.. Br. Dolaskom Ljotićevih »Belih Orlova« oseća se živa akcija među Ljotićevcima u Crnoj Gori i ima izgleda. 1018 cd Nav-Nava. koje su kompromitovane svojim vezama sa okupatorima. Ako zadatak mora da izvrši Javorski korpus. 1019 od Nav-Nava. da će naročito po varošima uskoro postati opasnost za nas u toliko više. 5. ako mora da se izvrši. 58 nastavak. koja je ostala na terenu. br.. novinara i člana centralnog odbora Jurao" 701. Br. Molim naredite da rušenje. .1 . 1021 od Nav-Nava.10° Mitrović postavlja sledeća pitanja i moli. koji ne bude sa njima. Br. Br. 50 od 22 . U svakum slučaju pod vidom komunista. 56 nastavak. Mnogo ranjenih pomrlo im u putu. Ča. — Da li da naši ljudi stupaju u žandarmeriju102 ili ne. lfl* 291 . — Brigadir nestrpljiv pošao k meni. Svuda se manifestuje nerazdvojenost Srbije i Crne Gore. . 1012 od Bi-Bi. Oni otvoreno prete da će okupatoru prestaviti svakoga onog. i® j im Tač:k:ice u originalu. Poslednji delovi ! su im u Negbini. Većina žandarmerijskih starešina bila je ujedno komandni kadar u četničkim jedinicama. pošto ima i topove. Opširnije o žan­ darmeriji vidi u Arhivu VII. Br. a glavnina u Kleki. Sajcom i radio stanicom. Ovo zbog represalija. 6. Br. Br. dok sam ja ovamo. Br. dobio sam pismo u kome me obaveštava.101 Nastavak.Keserovića sa puk. Br. Italijanima i Nemcima. Danas sa korpusom krećem u pravcu Draglice u poteru za komunistima. Redakcija nije pronašla tekst obaveze koja se pominje. 30/2. jedinstvo Srpstva dolazi sve više do izražaja. reg. k. 55 nastavak. Dolaskom Srbijanske vojske u Crnu Goru. Mi smo zarobili 16 i zaklali bez prekog suda. 1020 od Nav-Nava. Veza 1082. Nastavak. 149. koji ima prikup­ ljeno ljudstvo na m ojoj granici. Vidi depešu br. 102 Žandarmerija je bila kvisliška formacija koja je. 54 od 22 .1 . To znatno pojačava duh za borbu protiv komunista. što okupljaju oko sebe sve one ličnosti. da mu dostavim kao odgovor .

Zadrža­ vajući sasvim neprijateljski stav prema nama. te priključenju Bosne. Nastavak. Oni se još nalaze u Beogra­ du. 1072 od Dal-Dala. te otpočnu neku akciju i organizaciju po uputima i naređenjima Ljotića i Nedića. 1070 od Dal-Dala.. Iz Šibe­ nika Dr. Br. m »-mir« u originalu. koji se po mom naređenju ubacio u njihovu grupu. Br. koja izražava svoje najveće gađenje nad njegovim ovakvim držanjem. koje su navodno već prešle Drinu.tualci mogu sarađivati u listovima narodne uprave.. 708 od 1 7 . 1069 od Dal-Dala. da bi na taj način mogao da nas obavesti o njihovim burgijama po Beogradu.1 . — K oje osnovne parole za buduće uređenje treba upotrebljavati. Br. ili da po­ kreću svoje legalne listove u koliko to bude moguće. Nastavak. Kraj. Nastavak. 1071 od Dal-Dala.103 Nav-Nav. 7. Ove vesti zvanično podržavaju 11 a pro­ nose ih simpatizeri Nedićevi i Ljotićevi kojih ovamo nema mnogo. Predu- zeo sam sve potrebne mere da odvojim ljude od njega i o svemu obavestim našu javnost. Treba: Miroslav. Krešimir Samodol mir104 P e r a n ljotićevci otputovali su za Beograd pre deset dana sa name- rom. Nastavak. koji sada potpuno stoji u službi i pod zaštitom 11.. 103 Odgovor Draže Mihailovića vidi u dok. Br. pod zaštitom 11. 292 . Nastavak. 8. Ovaj bezumni čovek nema mnogo boraca sa sobom. a od kako su stigli tamo radio Beograd pomenuo je ne­ koliko puta rad naše dinarske grupe. 23 januar 1944 godine. — Da li naš ilegalni rad treba da vodi više računa o kvalitetu ili kvantitetu ljudstva. Br. Br. Br.. da li ima izmena u odnosu na novostvorenu situaciju. Pogrešno dešifrovano. a na čelo kojih se je stavio nesretni vojvoda Mane Rokvić.1 .1 . br. 705 od 1 7 . Nastavak. 707 od 1 7 . najviše oko 200 boraca. Hercegovine i Crne Gore Srbiji. 69. Nastavak. koji stoje pod zaštitom 11 i u njihovim garnizonima.1 . Sada ova­ mo kruže vesti o dolasku nekih Nedićevih divizija. da prime instrukcije od Ljotića i Nedića i da se ovamo povrate sa većom grupom intelektualaca i boraca. Sa njima je otputovao Košta Mirković kao naš obaveštajac. kao njihov pri­ vidan prijatelj. Zdravko Grubešić. Nastavak. 706" od 17 . Br.

293 . te prema tome nemojte ih primati kao tačne. Br. 712 od 17 . zauzeli delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen-«. Br. Nastavak. Br. 709 od 1 7 . Br. komandant Bosanskokrajiškog korpusa. dalmatinske udarne i 4.. da su iz Splita sa kolonama 11 preko Mostara sa familijama otselili za Srbiju. 1075 od Dal-Dala. te se ne zna za njegovu sudbinu. Doznao sam. Nastavak. gde mu je se potpuno izgubio trag. Sve ove vesti za sada nije mi moguće proventi. Kape­ tan Alfirević Vojim ir radi iste stvari otputovao je za Split.. Nastavak. o čemu Vas izveštavam. među kojima i Split Posle dugih i upornih borbi pro­ tiv 1. Putnici koji sa kolonama 11 stižu iz Banja Luke pričaju o borbama partiza­ na koji su uspeli da prodru u grad i pobiju mnoge naciona­ liste. nisam mogao lično otpu­ tovati. 711 od 1 7 . septembra 1943) jedinice NOVJ su zauzele široki pojas jadranske obale i niz gradova od Rijeke do Dubrovnika. Nastavak. Za po~ slednjih mesec dana nemam nikakve veze sa Drenovićem105. i Jovan Stefanović po­ sle oslobođenja Splita107 od partizana otputovali su za Split da se raspitaju za sudbinu svojih familija. Nastavak. 1073 od Dal-Dala. 710 od 17 —I . Nasta­ vak. 107Neposredno posle kapitulacije Italije (8 . U početku grad je branilo samo 450 vojnika 11.. 105Uroš. 1076 od Dal-Dala. Br.I . Oficiri iz 501 korpusa kapetan Vojislav Popić. (splitske) brigade. Tamo sam poslao kao našeg opunomoćenog delegata majora Kapetanovića i profesora Voju Došenovića. Radi isporuke depeše gospodinu Mulali[ću] za musli­ manske prvake na Krajini u Bihać. Br. Br. Br. septembra 1943. Priča se o 6000 mrtvih partizana od kojih 2000 na ulicama grada. Br. Oni će sa njima tamo održati konferenciju i doneti po­ trebne konkretne odluke o daljem zajedničkom radu i borbi. Organi oružane i civilne hrvatske vlasti izgleda da su se sta­ vili u borbu na stranu partizana.I . Nastavak.1 . kapetan Pavle Stani- mirović i potporučnici Đuro Vunduk.Br. Split su 27. Oni će isporučiti i urediti sa muslimanskim prvacima sve što ste naredili radi čega sam im dao potrebne instrukcije i ovlašće- nja. 106Borivoje.1 . 1074 od Dal-Dala. 1077 od Dal-Dala. Nastavak. a Mitranovićeva106 stanica prestala je da radi.. a u duhu Vašeg naređenja i instrukcije.. Nastavak. Nadam se da će ovaj posao uspešno završiti. 713 od 1 7 . Kad im je kasnije pristigla pomoć i kad su slomili partizane izvrši­ li su strahovite represalije u gradu pobivši mnoge stanovnike. Nastavak.

62. Pre svega tre­ ba uvek isticati da je glavni cilj pokreta. 714 od 17 . K2 j 113 Nejasno Nedešifrovano. Br. 111 Vidi dok. što mene ovo pita. . Prvo: Kakav stav u propagandi treba da se zauzme prema okupatoru. ali izgleda da se ponovo vratio u Nikšić. Četvrto: da li da se pomaže narodna uprava na Ce- tinju (stoji: u p r a v a ) . Veza 1020"« Br 1082 od Nav-Nava. Br. Nastavak. 31 od 13. kad Beli nikad nije bio kod mene. Pro­ fesor Došenović će ostati u Bihaću kao naš nacionalni pove- renik.111 Istoga dana kad je Janičić došao do Nikšića i Ružić izašao iz Nikšića i došao do Trubjela. Dru­ go: kako da se postupa sada sa zelenašima. br. 294 . Treće: kakav stav da se zauzme prema Ljotićevcima. Br..Br.1 -. 1083 od Nav-Nava. Veza 102 i 100 Br. da organizuje obaveštajnu službu i nacionalnu propa­ gandu. Kapetana Marka Crljenicu.1. Perhinek me pita za pukovnika Belia i njegovu pratnju. podržava vezu sa muslimanima i dostavlja nam izve- štaje. Sa njima sam uputio i potrebnu ekipu ljudi boraca i stručnjake za obaveš­ tajnu službu. 1095 od Vande. Br. Nastavak. 110 Ivan. Janičić110 se pono­ vo probio do Nikšića i otvorio put do Banjana.1 . kompromis ili otvorena borba. Iz tih razloga pokret se u načelu ne može složiti sa me­ todom. po Vašem naređenju upu­ tio sam na rad u Bosanski Novi i Dvor na Uni. Kad pro verini javiću tačno. Br. da li da se ostane pasivno prema njoj ili da se povede borba protiv nje. Nije mi jasno. 57 od. organizaciju i propagandu. oslobođenje zemlje od neprijatelja i stvaranje mogućnosti narodu čim se prilike normalizuju da s z o t o p n d112 bez ikakvog oružanog ili drugog pritiska spolja izabere vladu odnosno politički i socijalni re­ žim. Nastavak. Nastavak. službu veze. los j io? Regenica je dopisana olovkom. 59 od 22 . Nastavak. . 1078 od Dal-Dala.

Br. Na­ stavak.1 .. ne može se ostati pri maglovitim i nesadržajnim formulama i stereotipnim po­ navljanjima fraza iz patriotske i nacionalne romantike. koje su sa komunistima. Pored ostalih razloga postoji i mogućnost da je pošao radi one grupe Engleza. U slučaju da on117 hoće da ide dalje. Komunisti prošli Štrbac i Belo Brdo pod 21 . Odred Lukačevića u Pljevlja. Molim hitan odgovor. dok. 7. Nalazim se u Dobroselici. 1103 od Bi-Bi. Obaveštajac telefonom saznaje: od Ivanjice ka Sandžaku borbe se vode bez prestan­ ka. ORA. Samo u borbi sa jednim tako politički opasnim i izra­ đenim protivnikom kao što je komunizam. Br.1 . Đurišić sa 3500 prešao Mojkovac— Pavino Polje— Kozice. 1. br. knj.*>:* “ 9 Dragutin Keserović. 1117 od Stipe. a za njima su otišli Nemci i Bugari. Ja ne želim da se borim sa Nemcima i Bugarima.115 Br. /-■. 292 od 21 . Br. 295 . 52 od 24 . Za njima otišli Nemci i Bugari.Br.8 Tako u originalu. br. račanska bri­ gada se vratila. Sutra se i ja vraćam. R r a b i118 stigao na Jabuku.. Kalajit se vratio. •' 1. Očekujem ga svakoga časa ovde.1 . Keserov119 m O borbama 2. K oje bi htele da pod vidom borbe protiv okupatora i de k j 113 najoštrije prejudiciraju budućeg političkog i socijalnog sistema našeg naroda. Snab- devanje sa moje teritorije nemoguće zbog snega. udarnog korpusa protiv nemačkih i bugarskih tru­ pa i četnika u dolini Lima vidi tom I. 26. Pavle se sprema da udari na štitkovo.1 . Pa- vlu stižu svakog dana Vasojevići sa oružjem. Kraj je opustošen.114 Zlatiborski se vratio. Nastavak. Br. Br. 51 od 24 . Marković se vratio.5 Vidi dok. Svi sa izjavom da je gonjenje uzaludno. 32 od 1 3 . ja ću ga zadržati do Vašeg odgovora.1 . Ne želim da upropastim narod i vojnike. Br. Komunisti nisu u tom pogledu gore od nas jer se. k .. 69. Mo­ lim bitno naredite šta da radim. 1102 od Bi-Bi. 1096 od Vande. u« j ih Armstrong. nemilosrdno snabde- vaju. pošto su komunisti suviše daleko. 24 januar 1944 godine. .. Novu Varoš drže naši. Brigadir116 u poteri za mnom stigao u Negbinu..

dalma­ tinske NOU brigade. 26). 122 Đurišić. 515 od 23 .' "U". Br. • ’ Br.1 . 7 puško-mitraljeza. 123 Dragiša. 514 od 23 . knj. komandant Višegradske brigade Drinskog korpusa. pošto je no­ 120 Predrag Raković. Ninkovića121 treba odavde povući jer smeta. 10 crvenih i 3 ženske.1 -.1 . Nastavak. Imao je 9 mrtvih i 16 ranjenih. 1118 od Stipe. Pri povratku cr­ venih od Ivanjice dočekao ih je kapetan Kalaitović kod M uč- nja i Močioca i stalno je vodio borbe do 20 . radi čega je promenio pravac preko Priboja za Štrbac.1 .1. Br. 3 bacača. Vasiljević mu nije mogao pomoći. Nastavak. . br.. dok. Br. Tvoj Dr-ška. Pavle122 i Lukačević zašli im za leđa. 1132 od Ram-Rama.■ ' : . jer se ranije bio povukao iznad Bijelih Brda. " U . a u Štrpcima su četnici i Nemci napadali 2. Bio je poja­ čan sa mileševskom brigadom i sarađivao je major Cvetić sa studeničkom. 124 Borba kod Brezovca vođena je protiv jednog bataljona 2. Br. Drašković mu takođe nije mogao pomoći. Nastavak.124 Imao je oko 50 izbačenih iz stoj a. a Frikeov120 na Javor.•.1 Đurišić počeo borbu sa daleko nadmoćnijim ne­ prijateljem u Strbcima. a za ranjene se ne zna. Br. imaju dosta gubitaka. Neprijatelj je odbačen (tom I. Obaveštajac javlja: Crveni kod Močioca razbijeni. Zaplenila 80 pušaka. 1130 od Pinirama. Komunisti imali u ovim borbama 53 mrtva. 121 Dragiša. Ukupno broje 1400. Drška. 1 296 . Prema Palisadu Bu­ gari. U toku 19 i 2 0 .Vasiljević123 vodio ceo dan borbu u selu Brezovcu. 1131 od Pinirama. 21 . GCD. kad sam dobio podatke da su crveni otstupili u pravcu sela Jablanice.. Pljevaljska brigada zarobila 90 Talijana. Vrši se pretres i čišćenje terena. a druga na Palisadu. 7. Četnici u Sarajevu i Mostaru.. Br. 293 od 21 .1 bez borbe. Ta se borba produžila ceo dan u sek­ toru Ravno Brdo— Sirova Glava.I . prole­ tersku brigadu. 2 2 . Crveni su iznenada pošli od Kalaita ka Dobroselici i Jablanici. U međuvremenu došao je i Đurišić sa 280 odabranih boraca da pojača Kalaita.dolazak očekuje se na Goliju. Br. Daj ga D r-onji u štab. Đurišić je bio na putu Nova Varoš. Borba vođena prsa u prsa. 12 konja i 3 sanduka municije. Jedna grupa je na Jasenovu. 516 od 23 . .

Br. 127 Ozrenski četnički odred. 1153 od Vuka. Nastavak.1 . koji’ se tada nalazio u Bosni. Kraj. Srpske municije uopšte nemaju.. Pavle i danas nastavio gonjenje u pravcu Rudog. Ozrenski četnici127 napali u leđa za vreme opsade Tuzle. 126 Blagoje. Na ostalim delovima fronta nema promene.. Keler bio jugoslovenski oficir. 1133 od Ram-Rama. ponavljam iz Visoke. Pozvani od strane nemačkog đenerala Froma i kapetana Ke- lera. Br. Donja Tuzla četnici tuzlanske brigade u za­ 123 Koča Popović je bio komandant 1. Vi sigurno znate o tome. O Kondoru nemam nikakvih podataka. Marković se javio iz Visoke. Nastavak. a sa ove stra­ ne: Simin Han. 25 januar 1944 godine Br. koji su imali zadatak da omoguće Dalmatincima i Srbima prelaz preko Lima. Dosadanji gubitci crvenih su vrlo veliki. 518 od 23 . Bili su predstavnici od Momčilovića i Baćovića. Crveni se u borbama držali rezignirano i apatično. Da je bilo sloge i zajedničkog rada. Poželjan bi bio jedan viši oficir da na terenu povede izviđaj i uzme krivce na odgovornost. Meni izgleda da se njih nije ticalo sva ova akcija. Sa crvenim jedinicama nalazi se Koča Popović125 i štab njegove divizije.1 upućen iz Rudoga da presretne dva bata­ ljona crvenih treće sandžačke brigade. 1134 od Ram-Rama. Komunisti nisu zauzeli ni Tuzlu ni Brčko. 20 od 18 . Br. 517 od 23 . Kapetan Knežević126.1 -. 1152 od Vuka: Br. ' 297" . Ovako razjedinjeni ne možemo imati ozbiljnijeg uspeha u borbi sa podlim neprijateljem. Nastavak. Br.1 . Br. načelnik Štaba Komande Starog Rasa. dok jedan vodi borbu na život i smrt drugi iz debele pozadine kibicuje. dobar drug kapetana Dam- janovića. a do­ lazili su od Ritošića.1 u Gostilje. Crveni su samo sačuvali automate italijanskog m o­ dela. Br. Dobijanje oru­ žja tajno i to: 30 Zorki. crveni se zaista ne bi izvukli.ću između 21 i 22 . ali ponovila se stara greška. .1 . Nastavak. Nastavak. : . Ne pokazuju jaku volju za životom. udarnog korpusa NOVJ. Nemcima stigla velika pomoć. 15 mitraljeza. 5 teških 2 bacača. 21 od 21 .. Zlatiborska stigla 2 2 .

129 Strmečica.. 1155 od Vuka. Od mene tražio da napadam od Bezovca ka Jablanici i Do- broselici. februara 1944 (Arhiv VII. Br. Na Brezovcu sam obavešten da je glavna snaga crvenih u Gornjoj Jablanici. a Cvetić. jer akumulatori prazni i nigde se više ne mogu napuniti. Kapetan Damjanović još se nije vratio. a izgleda za Podrinje mi smo se morali povući i to u Podrinje. Komandant bijeljinske brigade poručnik Jeremija Lazić traži hitno da dođe do Vas zajedno sa mnom dok se nalazimo blizu. 1154 od Vuka. k. sekcija Vardište.1 . Kalait i Marković sa zadapa ka Negbini. Lekova mnogo [treba]. Četnici su iz- jienadili jednu četu. Na­ stavite sa neprekidnim napadima. 128 Mihailović je depešom br. Sve dok­ tore partizani odveli.. U podne sam lično krenuo sa svojom pratnjom i letećom da napadnem pretstražu crvenih. Molim hitan odgovor. a potom na Jabla- nicu. reg. Br. br.jednici sa zelenim kadrom. 1167 od Sto-Sto. Dva dana Nemci sa ukupno 50 aviona ba­ caju u Tuzlu municiju. radi prečišćavanja svih važnih pitanja. Nastavak.128 Br. 276. Br. januara odgovorio: »VUK Veza tvoj br. Vrlo teško za ranjenike. 20-23. Br. Ima dosta ranjenih četnika ali nema se doktora pa ni bolničara. Brezovac u 10 časova zauzet bez borbe. Ovde će biti vrlo koristan. Ca.. proleterske brigade. bataljon[a]? druge proleter­ ske srbijanske brigade130.1 grupa od 300 crvenih napala naše delove na Brezovcu i naši se povukli. U toku 2 0 . Napad sam preduzeo u 14 časova i posle jednog sata žestoke borbe potpuno smo razoružali 4. Dobro potučeni beže na sve strane. Molim hitno odgovor. U povratku mitraljiraju komunističke bande. Nemci su namerno nabacili na nas sve snage.« Dalje: odobrava mu dolazak posle 1. Iskoristite [povlačenje] komunista kod Tuzle. Još nisam dobio po­ datke o gubitcima komunista. Vuk. 24 od 23 . 1048) borbu pro­ tiv četnika vodio je jedan bataljon 2. 22 od 23 .1 . Nastavak. ali je protivnapadom bataljona i jednog bataljona . 31 od 22 . Pavle javio da će 21 preduzeti napad preko Radojinje za Draglicu. Sa stanicom moram prestati raditi. Prikupio sam oko 300 ljudi višegradske i juče u 7 časova preduzeo napad prvo na Brezovac. 739 od 26. 3/1).I . Usled povlačenja većih snaga u pravcu Majevice. Mi­ šljenja sam da nam pošaljete poručnika Kuzeljevića u Bosnu.298 . jer kod Vas nije tako potreban. Br. a pretstraža u grupi kuća između Bele Glave i S a n c a i na Strmičici129. no j 131 k ocj seja strmečica i Bijele Glave (k.

Br. 299 . 1168 od Sto-Sto. Pa­ vle i broj 11 su 21/22 noću stigli u Štrbce i krenuli noću na Bela Brda. 34 od 24 . 1170 od Sto-Sto. le­ va: Bijela Glava— Sama133— C i o l a 134— Strbci. Danas dolazi Pavle sa brojem 11. 133 Verovatno Šanac. . da im je pravac Belo Brdo— Rudo. Odnosi se na Ciglu i Četenj.1 . Br. Municije na pušku prosečno 20 m e­ taka. Rakovići. U 16 časova došao sam da pomognem desnu kolonu.. Komunisti su u toku noći 21/22 preduzeli pokret u tri kolone u pravcima. Borba je vođena do 17 časova i naši su bili izbili do iznad sela Gornje Jablanice. četa jaka 80 do 100 ljudi. Po­ što smo bili slabi i ostali bez municije a pomoć nije bila ni od kuda morao sam se povući na Prijevorac. dok su četnički gubici bili 12 mrtvih i 30 ranjenih (tom I. br. desna: Brezovac— Duvnica— Cvr- kote— Četenj. Na Bijelim Brdima bilo 50 ljudi br. U pitanju je druga proleterska srbijanska. Raspored naših bio je: dva bataljona C v r - k o t e. Bataljon je imao 3 mrtva i 6 ranjenih boraca. 5 pušaka i nešto spreme i stoke. Ubijen komandir druge čete131. druga proleterska dalmatinska i šumadiska brigada. 26).I . Ruđanski i dobrunski ba­ taljon izvukli su se ka Cikoti. Celog dana bila gu­ sta mogla. iz 2. Nastavak K oji je pobegao ka Gornjoj Jablanici. dok. bataljon od četiri čete. 132 Petar. Br. Za- plenjena je arhiva i jedan puško-mitraljez. 33 od. Potpukovnik Ostojić. dva bataljona i leteća Rakovići— Janići jedan bataljon Lanište kota 893. 7. diviziska bol­ nica i ostali delovi. srednja: Brezovac— Prijevorac— Bijela Brda. Ostavili su pet mrtvih. Ja ću se rokirati za akciju severno od njih. Naši ukupni gubici. komandant brigade »Bosna«. knj. pet mrtvih i osam ranje­ nih. Kapetan Jošić132 sa višegradskom preduzeo je napad ka Gornjoj Jablanici u 14 časova. Crvenih 10 mrtvih pronađeno i imaju oko 20 ranjenika. 1169 od Sto-Sto. U mraku cela druga proleterska brigada preduzela je napad na naše desno krilo i centar.I . Situacija 22 . a imali su najmanje 10 ranjenih. Iz zarobljene arhive utvrđeno.. 11. Nastavak.Br. dalmatinske brigade napad odbijen. 13* i 135 Pogrešno. Međutim u to vreme crveni su izvršili sa jačom snagom napad od Donje Jablanice na Brezovac i isti zauzeli. Nastavak. Br. 32 od 2 2 . među kojima je bio komandir čete potporučnik Bu- garinovič. Br. Nema novih podataka od Draškovića. ali nisu došli do 10 časova. na automatsko oružje 100 metaka. . Brigade su od četiri bataljona.

Pošto sam tek oko 18 časova prikupio tačne podatke o crvenima u toku noći 2 3 / 2 4 . Veze sa Pavlom nisam imao. 137 Nejasno.. 1172 od Sto-Sto. za komandanta grupe došao je Todor Gogić. Sada moramo raščistiti komuniste na svim stranama« (Arhiv VII. U ovakvoj situaciji naredio sam da se bataljon od Cvrkota i Rakovića postavi bočno na Mačutsko136 Brdo. reg.1 .. ja­ nuara 1944. 758 odgovoreno. Br. U 10 časova izvršili su jednovremeno napad na Ciola— Prijevorac— Četeš135. U toku noći 22 i 2 3 . Molim za iz­ veštaj o situaciji u oblastima preko Lima i Drine u vezi sa komunistima. 5 od 24 ... .1 naši bataljoni od Macuta prošli su na Janjiće i vodili borbu sa jednom grupom crvenih koja se probila ka Previji. . a za komandanta je postavljen potpukovnik Ljubomir Mi- hailović.1 . januara depešom br. . 36 od 24 .1 izmešali su se naši.1 naredio sam gonjenje prve kolone i to višegradske pravcem Vidovići— Ravanci— mrša­ v o139. U toku noći ovog dana skoro je i poslednji metak utrošen. Situacija 23 . Ca. U maju 1944. Do 11 časova komunisti su izbili na liniju Ravanci— Previta138. proterani pre­ ko Lima u oblast Priboj — Rudo. član štaba Velikomoravske grupe korpusa (Varvarinski. Štrbač- kom bataljonu naredio sam hvatanje veze sa pribojskom bri­ gadom i Pavlom u pravcu U o č a140. 276. 1. br. Vršeno izviđanje i prikupljanje naših delova. Nastavak. a moja leteća prvcem Lanište— Pre vi ja— Rudo. Njihova desna kolona razdvojila je na Rakovićima od onih na Janićima naše delove i počela da se spušta u Budimlju. major.1. Zbog magle 22 i 2 3 . Nastavak. . Br. 300 . komunisti i Švabe. pored osta­ log.142 Ovo je potrebno radi objašnjenja komandan­ tima i propagande. Nastavak. Br. Br. Naši vrše i dalje gonjenje. Ivankovački i Resavski korpus). Br. 3/1). a delove sa Ja- nića n a V a i t n i 137 Biljege. 142 Gogiću je 26. 35 od. Nastavak. sem sabotaža. Uvac. Grupa je formirana 18.1 Todor Gogić. Molim kakve su mogućnosti u pogledu 136 Verovatno Macute brdo. sledeće: »Komunisti koji su bili prodrli do Ivanjice. U 14 časova vođena je kraća borba na Ravancima. k. » i !3» Verovatno Previja i Mrsovo. 1171 od Sto-Sto. 140 Verovatno s. Oko 11 časova kod Vidovića potukli se naši i Nemci. Za sada nemamo još računa za preduzimanje većih akcija protiv okupatora. 1193 od Lide141.Br. pa je često dolazilo do međusobne borbe što je rđavo uticalo na moral vojnika.

27... 147 O prelazu jedinica 2. Kod M r s o v a prošlo oko 2000 ljudi.148 zamenik Titov. br. br. 7. 276. br. 301 s . pukovnik. Očekujem vaša dalja naređenja. Izvršenje ovog zadatka naknadno ću narediti-« (Arhiv VII. Je li to stvar nare­ đenja ovdašnjeg komandanta. U tom pogledu nema se konkret- nije naređenje za sadašnju situaciju. knj. 26 januar 1944 godine. 3/1). Spreman sam za izvršenje malih. Bio je član Vrhovnog štaba NOV i POJ. Br. 144 Poslednje dve reči dopisane su mastilom. januara. 26. Br. Ča. PML. 145 Iz Vrhovne komande je. Br.1 . Br. a izgleda i Peko Dapčević. Kape­ tan Đokić iz Rudog javio: komunisti su prešli Lim sa zadnjim delovima146 k e v o v i m s d o m i a z a 2 3 . vidi tom I. ćirilicom. iznad reči »dnjim kevovims-«. Br. depešom br.I . koji su opravili i kod Mrso­ va147.akcije protiv okupatora na ovoj teritoriji. Kroz Rudo prošla grupa Engleza. verovatno M a r k o i one misije koje su pobegle od nas. Gogić. sa 30 ranjenika i 300 ko­ nja. Molim da li dalje da ostanem u išče­ kivanju i dokle. Nastavak. 24. januara. Nemojte se mešati u rad Velikomoravske grupe korpusa.1 . 233 od 25 . 67. Kroz Rudo je pro­ šlo oko 2000 ljudi.145 Nalazim se na teritoriji Ljube Mihailovića. 148 Sreten Žujović. Lim posednut od Mrsova do Uvea. 223. koje su u iščekivanju naređenja za napad na most. Molim da se služba reguliše. U vezi Vašeg na­ ređenja za napad na most pripreme su izvršene144. reg. 150 konja i 300 ranjenih i bolesnih. Pukovnik Pavlović. Po 143 Dragoslav Pavlović. i 25. Ovuda je prošao Crni. 38 od 25 . Molim za Vaša naređenja. Situacija 2 4 . Kroz Rudo su prošle prva šumadiska brigada potom dru­ ga srbijanska i delovi druge dalmatinske.. dok. 1210 od Simonam. Vaš telefonist neće da prima m oje »ultra urgent« depeše. Prelaz su izvršili preko mosta u Rudom.1 : obe naše kolone izbile na Lim do podne bez borbe. 1212 od Sto-Sto. ali čestih sabotaža u dolini Morave. Br. 776 odgovo­ reno: »Veza Vaš br. PML. 144 Vidi dok. 1213 od Sto-to.1 . k. 39 od 25 . udarnog korpusa na levu obalu Lima i nji­ hovom rasporedu 23.

I . Odputovao je natrag. Br. Kad je narod čuo u najvećem oduševljenju pozdraviše Dražu Mihailovića i to u prisustvu Nemaca. 27 januar 1944 god Br. samo su u zakašnjenju za 4 dana. 1214 od Sto-Sto.prelazu Lima. ali verovatno to je Draš­ ković i Vučković149. 21 od. m. 149 Miloš. Za sebe je rekao da je još od pre rata bio »Zboraš«. Major Komarčević. sa Kraljem Petrom. 40 od 2 5 . Sa komunistima je prešla grupa od 400 Talijana. koji su izjavili da će skoro napustiti Srbiju. napadao mnogo oficire osobito Paloševića i Ostojića. Nastavak. Oficire grdi jer nedaju da se vodi politika. 1221 od Saše. Nema se podataka ko je ovu borbu vodio.1 . Nastavak. Švabe su izgleda imale nameru da crvene tuku na Limu. U Zaječaru održan jedan veliki zbor 22 ov. Nemci su iz Pljevalja krenuli ka Sastavcima. 302 . Po njegovim izveštaj ima crveni idu u pravcu Prije- polja između Pljevalja i Lima. Br. a manjina na Lim prema Mioču.. Kapetan Jošić javlja: da se deo crvenih kod Mrsova podavio.. 1222 od Dum-Duma. Crveni su raznoliko odeveni.150 ro­ đen u Sinju ili Grahovu došao je u Beograd sa delegacijom od oko 10 članova. . Cika Uroš. Neki Pera. . On je navodno jak saradnik popa vojvode Đujića. Rečeno je da ima tri vlade koje se bore za spas srpskog naroda i to: vlada u Kairu. 1223 od Dum-Duma. Manji deo snaga prešao je kod Mioča. komandant Cajničke brigade Drinskog korpusa. 20 od 26 . Juče se čula manja borba iz pravca Sastavaka. 150 Reč je o Miroslavu Peranu. Br. Kraj. U Valjevu za sve ovo rekao sam da je laž. a oni idu ka Ustibaru. od žestoke borbe oko 7 časova oko Zaborka. U Valjevu je održao predavanje pred 40 građana i mnogo napadao našu organizaciju. đenerala Nedića i Draže Mihailo- vića.I . Br. 63 od 2 6 . ali najviše u seljačka odela. Nastavak. Nastavak. zato sad pokreću Bugare od Dobruna i Jabla- nice. Kaže da je on i sada stalno sa popom Đujićem. u prisustvu Nemaca.. Zlatiborska i užička brigada sa 500 Bugara stigla juče u Jablanicu u poteri za crvenima. Potpukovnik Ostojić. veći deo snaga otišao je u pravcu Zaborka i Cajniča. Pavle u Priboju. Br. kapetan. Br. Br. Izgleda da su teško ranjene i mrtve spalili.

153 U oba ova gradića nije garnizonirala nikoja i ničija jedinica već godinu i po dana. dok. Nekoliko puta preotimali smo od crvenih mi. Moj šef m isije151 saop- štio je da će 2 8 . Nasta­ vak. slavonska brigada 12.. Izjavili su. 154 Lazar Lazo.' borskog korpusa u jačini oko 400. odložio sam da krenem pravcem Dobroselica. jer im je najstrožije zabranjen dolazak u blizinu Nemaca. Sobzirom na ovu drskost Srbijanskih jedinica i sobzirom na to da crvene ne možemo stići. Br. nije kazao. 826. Radojinja.I .152 28 januar 1944 godine. a pošto je nama dozvoljeno. Br. Da bi videli šta se radi dostavljam depešu Kalaita ovom štabu: »U toku 22 o.Br. Mo­ lim instrukcije po ovome.m. knj. 519 od 2 5 . stigao sam u istočni deo Dobroselice. 153 Borbu za Prnjavor vodile su 12. Br. 21. Crveni koji su otstupili ka M ajevici gravitiraju prema Posavini. Cvetić ostao oka \ Jasenova odakle izgleda uopšte nije krenuo. Me­ sto na kome ima nameru sabotažu da izvrši. 521 od 25 . a oni se vraćaju na svoj teren. 1228 od He-He. Posle dvodnevnih bor­ bi protiv domobrana. 1259 od Pija. a Tešanović154 do blizu Kotor Varoši.1 . Br. divizije NOVJ. Radio London javlja da su crveni zauzeli Mrkonjić Grad i Prnjavor.. 303 . Marković uopšte nije mrdnuo iz Visoke. Nastavak. Kalaitović. Pijo. 1270 od Ram-Rama. divizije i 14. Prnjavor je zauzet 20. januara 1944 (tom IV. srednjobosanska brigada 11. Dre- nović sigurno drži Manjaču do blizu Sitnice. Laž nas upropašćava. U Dobroselici sam našao delove Zlati. ako nameravam da ih gonim. br.1 . Tražio sam da krenu sa nama. Br. Br. 1269 od Ram-Rama. Kad crveni svojevoljno odu mnogi koman­ danti javljaju da su ih preterali. komandant Srednjobosanskog četničkog korpusa. Br. ali su rekli da ne mogu ići sa svog terena. 133). 81 od 2 7 . ali su nam presekli vezu. !52 Vidi dok. depešu br. 69. da su voljni samo da pokažu put kuda su otišli crveni. Draglica Seništa.1 uputiti svoja tri oficira radi sabotaže na pruzi bez obzira da li za ovo ima našu saglasnost ili ne.I . mada sam mu ( dao Vaše naređenje. 48 od 28 .. jer na njemu nema crvenih. br. to mi možemo ići.. ustaša i Nemaca. a oni da se vrate. ma da im ni izdaleka nisu 151 Odnosi se na britansku vojnu misiju.

ne može naređivati. 1274 od Bene. .akcija svih delova naše vojske. potom Vasiljević. crvenih bi nestalo za 24 časa. Br. druga divizija je oko 20 dana u oblasti Mučnja i Zlatibora sa oko 1. Br. Kada su crveni napu­ stili taj teren pojavljuju se u Zlatiboru i Rogatičani. Nema ni jedne grupe u šumi koja bi pretstavlja- la našu borbu. Vukadinović157 isto tako nalazi se u Podgorici ili u okolini.155 a Mar- kovića ni od korova. crveni bi bili opkoljeni sa svih strana sa 3. Kraj depeše. Br. ili u neposrednoj blizini nje. . Nema- . bez više organizatorskog smisla idemo u propast. Nastavak. on je komunista. . — Svi komandanti u »Crnoj Gori primili su saradnju sa Nemcima. K. Kad bi svi barem morali da rade pod pretnjom smrti. 1273 od Bene. Br. Dosadašnjim načinom. ne saradnju.smeli prići. . Zato je potrebno jedinstvo komande cele ove akcije. Svako dalje čekanje. Nagovešteni dola­ zak Srbijanske vojske pozdravljen je burno svuda.1 . Dokle ćemo to trpeti. Nastavak. potpisali oba­ vezu a sa ostatcima vojske nalaze se u žici. Na primer. od 27 . 156 Ljubomir Lazarević. pogoršava našu situaciju. Ali gospoda smatraju da su crveni u svojim srezovima i da im više ni V. . a onda Đurišić. Narod gubi veru u našu dobru volju i našu sposobnost. Naše akcije vrše se samo u cilju osiguranja ili odbrane nemačkih kolona. 1272 od B ene156. Nastavak. pa da se posedaju i otimaju oni delovi u komunističkoj pozadini koje je nemoguće uzeti. Ovaka saradnja sa njima je nemoguća. ali dola­ zak Ljotićevaca učinio je Ljotićevce vrlo aktivnim i prete da ko god ne bude s njima. Nastavak. Propaganda treba da ide sa vojskom i da 155 Rogatička brigada Romanijskog korpusa. Da su bili svi u borbi. or­ ganizacije i upravljanja ne možemo se odupreti komunistima bez jake ideološke podloge. . Sa njom se borio Kalait. Br. Potrebno je jedinstvena .304 . Do sada nema ni izgleda na akciju. inženjer iz Kolašina. Po selima Crne Gore gospodare komunisti.200 naših. a ne pohvale.500 ljudi. kapetan. Po varošima teško će se iko održati jer ta formula svakoga će staviti pod udar okupatora kao komunistu. već sedi kod Visoke.. čke snage na ovom terenu vrlo su male i nesposobne za ma kakvu širu akciju. Br. jer ovi traže prilazak njima. oko koje bi se moglo okupljati. Mileševska i Cve- tić. 157 Savo. .

dostavio: Gospodin presednik Ministarskog Saveta — Kabinet sa Pov. zaključio je sa izvesnim brojem četničkih vođa D. I. b . spora­ zum u cilju zajedničke borbe protivu komunista. D. .1 . a nama ome­ taju slobodu akcije.1943. 1287 od Sto-Sto. Pod ovakvim okolnostima teško se mogu postići veći uspesi. 3 *30^ . Od »S S« višeg vođe i generala policije Majksnera158 sa Br 1824 od 3 . Komandant Kralj evačke ob­ lasti 1 r . Kraj. SS grupenfirer.uređuje pozadinu. tom X IV . a je­ dina moguća krilatica je selo na okup sa Dražom na čelu. 83 od 16 nastavak..159 zbog toga u pojedinim prostorijama više neće doći do akcije od strane okupatorskih trupa kao i od strane S. br. Br. 158 August (Meisner). . L'? V id i p r ilo g IV . 20 Z b orn ik . Nastavak. komandant SS i policije ii Srbiji. S. a u ovom slučaju dolaze iza leđa našim delovima. bez svih Sovjeta i sa propagandom u tome duhu. 1295 od He-He. . jer Švabe vrlo glupo vode operacije. Svaki je dan sve gori i ako se ne ide u propast mora se žuriti. Br. — Došli smo do ori­ ginalnog akta koji u izvodu sadrži: Komandiru odreda polj­ ske straže Kosovska Mitrovica. Neophodno je otvoriti propagandnu školu. Br.1943 god. Ostojić. . Nemam poda­ taka o stanju kod Pavla i Draškovića. ali to nije isključeno. Br. jedina grupa­ cija moguća da se odupre komunistima je seljaštvo. Obavešten sam. Prema svima savetovanjima koja sam imao. Br. god.XII .1943 god. 1294 od He-He.X II . dobiveno je saopštenje: Vojni zapovednik G. Nastavak. 82 od 1 6 . 1259 od 4 . — Ponovljena depeša. k n j. da Nemci neće ići za Rudo. 941 od 19 . Br. Juče u mrak stigao u Vardište jedan puk Bugara. 37 od 2 4 . a prethodnica im zanoćila u Dobrunu. j . 29 januar 1944 god. M. Drašković obavešten o pravcima nadiranja crvenih i nare­ đen napad na delove koji se prebacuju na levu obalu Lima sa Čajničkom brigadom u vezi sa delovima Pribojske sa leve obale Lima..1 . . Čekam kod Baćovića naređenje i uputstva.X I I - .

Br. Pudarci. 1297 od Kom -Kom o. Ova sela su potpuno čista od komunista sem što je u Boleču Lazović poklao 16 jataka komunističkih. na kojoj se zoni takođe grupišu novomobilisane snage.. Ritopek. Narod se opet sam organizuje. Ovaj jedini prolazak Lazovića kroz ovaj teren ostavio je rđav utisak zbog velike pljačke koju i dalje pro- veravam. Uopšte se oseća jača koncentracija crvenih između Tare i Cehotine. na desnoj obali Lima. koje bi trebale da odskoče. Br. sem onog starog za Ruzvelta koje je zadržato. 160 Vidi dok.1 . Umčari koje sam do sada obišao. Br. čiji su delovi još u pokretu preko Boljanića na jug.1 . Begaljica. 536 od 29 . predata su kapetanu Todoroviću u Priboju. br. da je Lazović opljačkao u vrednosti preko milijon dinara. 15 od 23 .I . Br. Polovina ovog ljudstva je iz Gročanske brigade. 306 . 58. Pored toga novac je potreban za pod­ mićivanje broj 11 od koga ima da primamo oružje. 532 nastavak. Andrijevačkom i Belopoljskom. Br. 531 od 29 . Zaklopača. 1305 od Ram-Rama. Nastavak. a dešava se da i u samim crvenim redovima obrazuju čete. Svuda kuda sam prošao. Kraj. U srezu Beranskom. kao i razne podatke. 1302 od Ram-Rama. Njima su priključena stara pisma. 507 i 509. jedino se oseća nedovoljno discipline što će se postavljanjem novog komandanta ukloniti. Br. Br. — Od 1 0 . 1298 od Kom-Koma. — Naknadna pisma koja su stigla za Ajzenhauera.Na­ lazimo se na teritoriji Gročanskog sreza sa 400 pušaka i 80 konjanika. Sela: Vrčin: Boleč. Po pristiglim ve- stima.. Sandžačka i druga divizija. a znate i sami da je ovaj kraj potpuno iscrpen. Brestovik. Br. Nastavak. pot­ puno zapojena ravnogorskom idejom i organizovana. Donovena i Ruzvelta. Verovatno kao neki mostobran zone na levoj obali Tare.1 . 1303 od Ram-Rama. — Molim Vas da po prvom kuriru koji stigne do Vas pošaljete veće sume no­ vaca. — U reonu Me- ljaka spojile su se peta Krajiška. Kamen Do. narod oduševljeno pozdravlja Dražinu i Kraljevu v oj­ sku. beži iz redova crvenih.. Br. nema više skoro nikakvih komunističkih snaga.160 Celo selo Boleč mi se žalilo. Br. depešu br..1 . 1304 od Ram-Rama. Br 530 od 29 . 16 nastavak. jer smo ostali bez i jedne lire. Br.

20* 307 . Međutim u borbi protiv komunista trebalo bi sprovesti obostrano pomaganje. Do kompromitacije ni u kom slučaju ne sme da dođe. Br.1 . \ Br. Preduzmite potrebno da dođete do oružja i municije. januara 1944.5 sata i četnički gubici su bili 13 poginulih i 20 ranjenih. isto tako i na srpskim državnim u k a j a e i m a. !63 Mihailović je 31. Javio da hoće da nas pomogne oružjem i municijom za borbu pro. protiv pripadnika pokreta DM. Nastavak. br. januara vodila borbu protiv Topličkog korpusa. 3/1). čuvajte se i budite oprezni« (Arhiv VII. Br. . Ča. inače Austrijanac.163 O ovome nezna niko. 22 januara prva i druga toplička brigada krenuli su za sela Donju Konjušu sa zadat­ kom. 4 zarobljena a zaplenjeno 3 puške i 1 vojno-državni revolver. 84 od 1 6 .1. 1335 od Emil. Nemački kapetan je po zanimanju muzičar. ćirilicom. Nađite pogodno lice. k. Rezultat je bio: 2 partizana poginula. reg. 165 i 166 Verovatno su tu bili predstražni delovi 2.1 . depešom br. 1307 od He-He. 1334 od Emil. 85 od 16. 162 Rečenica je dopisana mastilom. 335 od 29 . 161 Tako stoji u originalu. Br. Sloboda pokreta SDS ovim se niukoliko ne ograničava. Protiv učes­ nika isto tako će u ovom prostoru izostati hapšenje i stre- ljanje i slično. Vračar. Nastavak.164 Borba je bila vrlo kratka i zaseda je razbijena. \ tiv komunista. Sada svakog akta napada i sabotaže od strane četnika prema okupatorskim trupama i njihovim službenim mestima u r e o i a j m a . Preduslov za ovaj sporazum jeste prestanak SDS. kosmajski.. Prostori su ograničeni kako sledi: srezovi Umka. . 334.161 Nastavak. 912. Izjavljuje stalno da će da ostane u Srbiji. kapetan Vajcer moli sastanak samnom. Br. 334 od 28 .Nastavak. Nastavak.. Veza docnija 1344. Zeli reći: Žika Popović bio je njihov tumač za vreme skupljanja rekvizicije. odgovorio: »Veza Vaš br. Jedina je us­ tanova državna odbrana i si. želi pored toga meni nešto da kaže što Žika | Popović uzima mene. Br. južnomoravske brigade. Borba je trajala 2. Sa naše strane nije bilo nikakvih gubitaka. Brigada je 23. da selo blokiraju i da pohvataju sve komunističke sarad- nike i njihovu stražu. Nemački komandant iz Prokuplja. m ladenovački.1 . Molim za vaše naređenje. 30 januar 1944 god. 276. Dosada su skloplje­ ni sporazumi sa četničkim vođama Kalabićem i Lukačevićem.162 Br. 1306 od He-He. Gro- cka. Podunavski. Na ulasku u selo patrole prve brigade naišle su na komunističku zasedu. Navode o gubicima brigade Redakcija nije mogla proventi. Br.

338 od 29 . Molim vas naredite potpukovniku Keseroviću da što pre dođe u Toplicu. Poginulo je 18 partizana. Nastavak. 23 januara pri pokretu ovih brigada ka selima Sišmanovcu. Mnoge starešine i mnogi vojnici istakli su se. 336 od 29 .. Nastavak. iako su bili duplo jači od mene ali ih nisam uništio. Br. i 3. Dvadeset osmog ja­ nuara su 2.. 340 od 30 . 1336 od Emil.1 . Na našoj strani poginulo je 6. Br. 337 od 2 9 . Nastavak. Sad je važno da naša akcija bude što jača.I . Br. br. naročito. dok. Toplice i Ra­ sine hteli su po svaku cenu da zauzmu Blace i da ovladaju To- plicom 166. 1337 od Emil. južnomoravska brigada vodile borbu protiv Topličkog korpusa i delova SDS. Br. Pao je mrak i nismo mogli da ih gonimo.. Juče 28 januara preko hiljadu partizana skoncentrisanih iz Jablanice. Br. ranjeno 10. Po naknadnim podacima ima ih preko sto mrtvih. 1338 od Emil. ali se zbog nedostatka municije nije moglo produžiti gonjenje. Potpukovniku Đuriću naredite da sad što više aktivira svoje odrede u Ja- blanici. Vratili smo se sa ravnogorskim pesmama u Blace. Br.165 Borba je trajala sedam časova. Neprijatelj je prognan iza Blaca. 341 od 30 . 1340 od Emil. ranjeno mnogo. 27). Br. Ziveo Kralj Petar! Br. dok je brigada imala 1 mrtvog (puškomitraljesca). Kraj. Rezultat borbe: što se zna partizana je poginulo 50. gde su grupisani svi partizani iz Jablanice i Toplice. Kraj. Gojinovcu i Gornjoj Konjuši jedna partizanska grupa od 280 komunista napala je naše brigade. Brigada je imala 2 mrtva.. Re­ zultat borbe je bio vrlo povoljan. U ovoj borbi zaplenjeno je 11 pušaka i 1 puškomitraljez.1 . dva zarobljena i veći broj ranjenih. Sa naše strane 2 lakše i 1 teže ranjen. 308 . Ja sam odbio i razbio partizane kod Blaca. Blagovremeno je otkrivena njihova namera i korpus je uspešno odbio sve njihove napade na položajima oko Blaca.. Br. knj. 7. Borba je bila krvava na život i smrt. Detaljnije dostaviću opštirno.1 .1 . Rasinci167 su izgleda otstupili u Rasinu a Jablaničani i Popličani ka Velikoj Plani. Pred mrak neprija­ telj je potisnuo brigade sa položaja koje su bile zauzele.Br. Razbili smo ih na tri grupe. 167 O d n o s i se n a R a s in s k i k orp u s. neki su podbacili. dok su četnici imali 25—30 mrtvih (tom I. U trećem satu borbe partizani su duž celog fronta popustili i korpus je krenuo u protivnapad. Nastavak. 1339 od Emil.

br. Od Kalaitovića sam 18 o. 89. 1344 od He-He. m. 1345. jer očekuje napad na Žednu Glavicu.. Br. Br.1 —. “* Na tom prostoru dejstvovao je Kosmajski NOP odred. a od komandanta moravičke brigade.Br. odbio sam njihov napad sa svega 70 ljudi. i nije učestvovala u bor­ bi.. gružanski. Veza vaše depeše broj 706 i 707169. < 309 . a naš 1 ranjen. br.XII . Br. Strogo pov. potom do Kraljeva— Ča­ čka— Užice— Bajina Bašta dalji sporazum. Ras rasa. jer je prva studenička brigada otstupila ka Katićima. Ova je depeša vama poslata po keju 2840— 3123 koji niste mogli dešifrovati i stoga vam je sada dostavljam.. Nastavak. 750 od 2 9 . 87 od 16 . jer je prodrlo u narod da bi parirali ili objas­ nili.I . Staviće se ubuduće do znanja uz saopštenje prostorija. a mora­ vička brigada bila na Žednoj Glavi. Čim sam prikupio snage napao sam komuniste prvo u Maskovi a zatim na Katićima i na M oči- ocima. lepenački i kragujevački. Nastavak Oplenački i aranđelovački. 18 o. Ja sam bio došao do d o r n i v a r a 170 ali sam morao da se vratim s obzi­ rom na gornji izveštaj. da on ne može da krene napred dok ne krene Kalaitović. 57 od 2 9 . 1357 od Bi-Bi. Br. Ja sam sa stotinu ljudi krenuo ispred Crnog Vrha ka Gradcu. br.I . 27 januara na K o- smaju u selu Beljini imali smo borbu sa partizanima. Sporazum traje od 31 .43 godine do 12 časova i prema potrebi produžiće se.168 Re­ zultat: partizani 9 mrtvih i preko 10 ranjenih. uzvodno do ušća Tare. Molim za obaveš- tenje po ovome. Nedešifrovano. Strogo pov. m. Nastavak. Smatram da nije krivica do javorskog korpusa što su komunisti izmakli. O odbijanju komunističkih napada naredio sam moravičkoj brigadi da od­ mah krene u gonjenje komunista preko Crnog Vrha. 1356 od Bi-Bi. od He-He. 149 Vidi dok. 86 od 16 . Nastavak.I . Kraj. 58 od 2 9 . !7° Nejasno. Nastavljamo gonjenje. Molim potvrdu o prijemu. kačerski i kolubarski. 1354 od Ras-Rasa. Br.1 -. Br. Br. Prostor: Bajina Bašta— Drina. Navode 9 gubicima Redakcija nije uspela proveriti. a K a- laitoviću ka Jasenovu. dobio izveštaj da od gonjenja nema ništa.

Br. 59 od 29 . Verovatno za dalji put preko Žabljaka. Br. 310 . ali ako se i dalje bude ovako radilo nećemo imati željenog uspeha. Pukovnik Mar­ ko. Br. Nastavljam..1 . Br. 1382 od Stipe. Kraj.1 .. U ovaj štab došao je poručnik Semić iz valjevskog korpusa i molim podatke za njega. Objedinja­ vanje komande ne vredi ništa ako komandanti ne izvršavaju naređenja. Br. Br. Nastavak. dok smo mi i Kalaitović vodili borbu. Njegovi postupci navući će potere i neću moći na miru od Nemaca da očistim komuniste i organizujem avalski korpus. 171 Zlatiborski korpus. ali požeški korpus nije uopšte stupao u borbu iako ima najviše automat­ skog oružja. prebačeni sa delovima sandžačke174 na reon južno od Pljevalja. Treba: Zujović. Poručnik Vasiljević. 301 od 27 . 533 od 29 .m. 1381 od Stipe. Nije mi poznato zašto se Zlatiborci nisu više angažovali. 1358 od Bi-Bi. Kako me u radu potpuno ometa nare­ dio sam da ga s položaja Milijan175 smeni privremeno. Nastavak. Br. Vršimo pripreme za nove i odlučne akcije.5 Jovanović. Pokret naročitih trupa za gonjenje naših odreda očekujem svakog časa. 1359 od Bi-Bi.m. 173 Pogrešno. 300 od 27 . komandant kolubarske brigade pod uticajem Ninkovića nijed­ nog mog naređenja nije se do danas pridržavao ni izvršavao. oni su bili u Visokoj ne angažujući se uopšte. Ja sam vam o ovome poslao opširan izveštaj o borbama u novembru na Zlataru172. pukovnik Sajc i Titov zamenik »Crni-Zivotić« 173 bili u dru­ goj diviziji i 26 o.1 -. Ne žeim ovim nikoga da optužujem. Vlasovljeve jedinice u Palanci čekaju samo incident pa da počnu da nas gone i narod da satru. Nastavak.Br. Zabranio sam napad i razoružanje Nemaca a ovaj 25 o. 1. to za inat učinio. 172 Pomenuti izveštaj Redakcija nije pronašla. 60 od 29 . 1362 od Ram Ram. Br. 174 Treća sandžačka NOU brigada. Br.1 -. Ti na­ redi njegovu smenu definitivno i rasporedi ga negde dalje. Nastavak. Zlatiborci171 su ipak sa manjim snagama napadali komuniste. Dosta sam ovo trpeo.1 -.

Br. Br. 302 od 27 . Dvadeset sedma divi­ zija je na šire područje Foče došla u prvoj polovini marta 1944 (tom IV. Na reon Orahovica. le­ gionarske divizije. Br. 45 od 30 . Celebić. koja je 27 o. u čijem je sastavu bila 10. — Drašković juče iz Zaborka javlja: Komunisti su 22 i 23 izvršili napad na Goražde sa jednim bataljonom i na Čajniče sa 10 kraiškom.1 -. knj. 158). 304 od 28 . Ovo me začuđuje. Boljanići. Ti mene uputi na drugi za­ datak ako ovu dvojicu ne želiš smeniti koji ovde ispoljavaju samovolju i inate se sa svima. 178 U navedenim mestima nalazili su se delovi nemačke 369. Nemci za ovo znali.1 -. / 31 januara 1944 god. Major Dušan Janjić. Ne učiniš li ovo ja za dalji uspeh ovde ne preuzimam odgovornost. I komandant našeg odreda u Banja Luci ponovo je bio [u] Beo. Znaš li ti šta treba ovo da znači. Majevica i Semberija u najkraće vreme biće čiste. NOU divizije. 145. Praču i Trnovo. — Stigao i sastao se sa kapetanom Damjanovićem. 158 i 160. G o t o v u š a .Br. D r ž e z o n u Meljak. 30 od 29 . Šifru predao. Sve sa njime u Sarajevu svršeno najbolje. Br. dok. 124. Miljevina.j gradu i Božić proveo kod kuće. Br. Jabuka i Orahovica.1 -. Sve detalje javićemo naknadno. br. 21. Tvoj Dr-Ška. Tvoj Dr-Ska.m. Miljevina. Foča. knj. Tražio sam od Saše objašnjenje pošto mu je u kuću dolazio. 1385 od Stipe. Ninkovića udalji odavde da ne bi narod trpeo zbog njegovog inata prema meni. dok. Švabe drže Sokolac. Druga divizija na reonu Sastavci. Komunisti se stalno predaju. Jahorina nalazi se 27 divizija. 1399 od Vuka. u kabinet Nedića. krajiška NOU brigada. Br. br.1 Ja taman udesih da Vlasovljeve trupe odu u Toplicu a ova budala sve mi po­ kvari. NOU divizije. 177 Borbu su vodili delovi 5. Rogaticu.176 Cilj je bio pljačka. vo­ dila borbu kod Orahovice sa Švabama.177 Dve brigade crvenih u Sokolovićima. Usti- kolina. Poblaće.178 U Sarajevu obrazovana četnička komanda sa dosta 176 Napad su izveli delovi 5. 1383 od Stipe. Br. O zauzimanju Goražda i Čajniča vidi tom IV. 1400 od Sto Sto. 311 . Odlazio . 21.

Na­ stavak. Tako stoji u originalu. Br. br. . Posle previjanja ranjeni je odvojeno spavao. čiji je komandant bio potpukovnik Gojko Borota. jer je Marko na prevaru odveo Sajca prema iskazu kojeg je dao kapetan Mensvild pri prolazu preko m oje zone. divizije. Uporno se tvrdi da su Gering i Ribentrop otputovali u London za zaključenje separatnog mira. Situacija u razvoju. 1. 179 Verovatno je reč o komandi Sarajeva (komanda br. knj. Nosili su kožna odela. Tražili su večeru i vodu. dok. 1401 od Sto Sto. Ostojić.179 Ovo je neprovereno. Zbog toga u pokretu. U toj svađi jedan je nožem skinuo drugom znake sa ramena. Nem­ ci tražili prestavnike četnika na sastanak u Sarajevo i ovi otišli. Br. Nastavak. Prema opisu lica koja su se svađala izgleda. Fočanska.. 21. Kad se vratila u kuću čula je veliku svađu između dvojice njihovih starešina na engleskom jeziku. Jedan od njih za­ jedno sa mnom išao je za vodu i pitao me. tuče se stalno sa crvenima. — Na prostoriji Tuzla — Brčko. 312 .1 Dragiša. Lenka Gardović iz sela Prebidola 1 km.četnika. O tim bor­ bama vidi tom IV. severno od Ruda na saslušanju izjavila: 2 2 . a potom ga pikavcem ranio u ruku. a neki od njih znali su srpski. Sad su došli kod komunista radi izmirenja četnika i komunista i da će se oni ubrzo složiti. 182 Borbu je vodila 15. kao i četničke. Saslušanje ću dostaviti. 162. Odgovorila sam da jesam. Vasiljević181 formira leteću brigadu po m ojim uputstvima.1 . 47 nastavak. Br. Pejić. O svemu izveštavaću prema mogućnostima. Br. da li sam Srpkinja. Svađa verovatno potekla zbog sporog puta ka moru. da su u pitanju Marko i Sajc.u mraku došli su u moju kuću 9 Engleza sa komunistima. Govori se da će srpska vojska ovih dana zauzeti Bosnu. kod koga su bili dugo vremena. 1408 od Pija. Nemci su napali crvene i nabacili ih na Ozren i Trebavu. On je zatim rekao. 54 od 3 1 .I . majevička brigada 17. prema kojima su inače bili skoncentrisani za napad. 100). 46 nastavak. Otišli pred zoru dalje. Br.182 Naši spremni. Br. da su oni svi skoro došli od Draže. 1402 od Sto Sto.'80 Cajnička na okupu u dve grupe na obe strane Drine. Višegradska drži Lim.

oplenačka i Jurišna brigada. Brigada nije imala gubitaka (tom I. Odgovorio je: Nebojte se biće sve u najboljem redu. 4/5 (S-V-1317). Izvršen je razmeštaj za preno­ ćište u samoj varošici. k. 27. knj. BR. godine oko 4 časa napa­ li su komunisti 1 jurišnu brigadu sa više strana u manjim grupama. Milija Markivića i Obradovića4 izbili na greben Žuti­ ca— Orlovica. decembra 1943. i 2. 4 Rečenica tako glasi u originalu. 2 Grupa je formirana 31. br. KOMANDANTU KORPUSA GORSKE GARDE NJ. KRALJA POLOŽAJ. kao i da straže budu pojačane do polovine brojnog stanja brigade. 68 » <> IZVEŠTAJ KOMANDANTA OPLENAČKE GRUPE BRIGADA OD 3. FEBRUARA 1944. Ča. i POLOŽAJ. 31). V. s Odnosi se na 1. reg. ‘ Sada Partizani. Saboteri su uveli telefon u kuću gde je potpisati trebao biti u kući sa štabom. KOMANDANTU KORPUSA GOR­ SKE GARDE O BORBAMA PROTIV PRIVREMENE ŠUMA- DIJSKE BRIGADE U DAROSAVI1 St a b OPLENAČKE GRUPE BRIGADA2 Str. 313 . . 7 Napad je izvela Privremena šumadijska brigada. ćirilicom) u Arhivu VII. gde je uhvaćena veza sa 1 brigadom. Verovatno je reč o nižem stare- šinskom kadru u brigadi. Treba: februara. Verujući da se izvršava moje naređenje. dok. oplenačku brigadu. U njenom sastavu bile su 1. Komandantu Bri­ gade sam naredio da ljudstvo bude u pripravnosti imajući u vidu naklonost ovoga mesta. a budući da me niko nije izvestio da je se jurišna povukla 1 Original (pisan na mašini. U putu čula se je pucnjava u pravcu brda Šutica.7 Otpor je bio slab ma da su komunisti pravili dreku i sa malo utroška municije naterali naše da se povuču. 5 Omaška.5 U 15 časova Komandant 1 jurišne krenuo je jedinicu za Darosavu6 gde smo stigli oko 16 časova. Mada je Filipoviću naređeno da se iz varošice ni stopu ni jedan vojnik nesme povući. Noću između 1/2 februara 1944. 7. U februaru 1944 godine sa 1 Jurišnom brigadom pošao* sam iz sela Garaša. Pov. br. br. 67 3 januara3 1944 god.

2 ostadoše izdah- nuli od bombe u vatri a 1 pri pokušaju iskakanju ostade mrtav na prozoru gde je do pola izgoreo (Milinko Nedić). Nije ni dotakla patos eksplodirala je 3 hrabra pratioca teško su ranjena a je­ dan lakše. Jedan se od njih pe­ nje lestvicama i puca iz pištolja ranjava mi jednog vojnika. Plotun opaljen od potpisanog i još jednoga borca smrvio je dva komunista. Istovremeno. Zamnom iskočiše još 5 vojnika. Nabaciše na krov oko 6— 7 bombi ali sa slabim dejstvom. U svojoj nemoći uspeše da ubace bombu kroz prozor baš u momentu kada su borci očekivali napad uz stepenice. Prvi skačem na prozor gađam u komuniste i 1 ubijam.D. Borbu sam nastavio sa još dva vojnika. ali nigde nije moglo biti bolje. Od oružja se nema više ništa sem potpisani pištolj sa 4 metka. i ponova raniše iste ranjenike kao i ostatak pratnje. Jeza smrti grozno se cerila na sve strane. po­ žurite počeli su da je pale. tačno u 4. rasturiše celu stranu sa crepom i bismo izloženi vatri sa svih strana. Ubacuju zapaljenu slamu na tavan ali je vraćamo. i da se povlači ostao sam sa 8 vojnika i 6 pušaka u kući do :same pruge na spratu i čekao izveštaj i da posle izađem na položaj ili stupim u borbu u samoj ulici kako je predviđeno. Nisam svestan toga trenutka kako je došlo 514 . Sve ostalo je ostalo u vatri kuće koja je gorela iznad nas.5 časa borbe kad je i krov na pojedinim mestima goreo ubaciše komunisti iz druge susedne kuće ponova bombu u odelenje koje nam je još za nekoliko minuta omogućavalo opstanak. Pre- meštali su se sa mesta na mesto. vatra je gorela na sve strane. A spas niotkuda. Svih 8 vojnika bili su ranje­ ni dok pojedinci su već bili u samrtnom ropcu.S. Odgovoreno je: otišli su. Gađahu kroz plafon. Najzad posle 3. Komunisti i dalje navaljuju da zapale ovu kuću.mitraljezima sa mesta koje nadvišava kuću. Odgovoreno je otišli su. u Aran- đelovac da su komunisti upali u Darosavu i da što pre požure u pomoć. Ostali se u toj grupi momen­ talno sklanjaju skačem i kroz krov upadam na tavan druge niže kruće.05 javio sam telefonom S. Među­ tim u tom međuvremenu komunisti upadaju u kuću [u] kojoj sam se nalazio i penjući se na sprat puštam ih vrlo blizu. Brza odluka: Skači sa II sprata na susednu zgradu. Na sprat više nisu smeli ni pokušati nego su počeli ba­ cati bombe kroz prozor i gađanjem p. i poslednje •odelenje razbukta se i vrata se upaljena srušiše na nas i za­ paljive materije koje se nalaze među nama. ranjenike je dim gušio a vatra im je pekla ranjena tela. Opet sam pozvao Aranđe- lovac i odgovorio komunisti napadaju kuću u kojoj sam. nadali su dreku predajte se nećemo Vam ništa! Moja hrabra pratnja odgovorila im je plotunom na sve strane prozora i pesmom: Iz Kaira glas se čuje.

Skupa ima 8 mrtvih i 5 ranjenih iz svih jedinica. Trešnjevice iz 1. Ranjeni: Branislav Tomković iz sela Banje iz 1. Ovako čarkanje trajalo je do 8 časova kada su se komunisti povukli iz Darosave. Jurišna brigada je bila prsla po četama kud koji. a ja sa 3 ranjenika i 1 sa opečenim licem se izvukao rekom u pravcu Bukovika gde sam u putu sreo potporučnika Klisića a malo kasnije stigla me je i s. Poginuli iz drugih jedinica: Ćurulić D. ju­ rišne brigade.s. — Milinko Nedić iz sela Plaskovca srez Oplenački 3. Radisav iz sela Blaznave 1. jurišne brigade. Svetozar Ranković iz sela Vukasovaca iz 1. Radomir Stanimirović iz sela Gor.da 1moj vojnik siđe i tom prilikom bude ubijen. Imena poginulih i ispečenih: 1. Dragomir Milovanović iz sela Vrbice iz 1. Komandant brigade nije uopšte imao jedinicu u ruci pošto su bile isečene veze između bataljona. jurišne bri­ gade. jurišne brigade Božidar Sević iz sela Blaznave 1. Od strane komunista ubio sam lično 4 partizana i 1 teško ranio što su kasnije potvrdili i stanovnici kao i 1 leš koji nisu mogli 315 . Potpisati nije nigde ranjen sem malo okrznut u prst. sa izlu- panim rukama i kolenima pri prelamanju krova i sa dosta nadraženim plućima od dima i vatre. sam. min.d. min. iz Aranđelovca Stanković koji mi se izvinjavao da nisu mogli da dođu sa izgovorom »da nisu dali bugari da pođemo«. Istoga tre­ nutka komunista sa nemačkim kapčetom i 2 crvene trake na ruci pope se do polovine merdevina i ja mu sručih metak u čelo vrativši mu milo za drago. bat. sam. Da je samo malo jači otpor pružen komunisti bi pretrpeli mnogo više žrtava i ne bi uspeli da uđu u Darosavu a potpisani ne bi izgubio ovoliko ljudi koji su se borili kao divovi i sa komunistima i sa dimom i sa vatrom. bat. — nepoznat (ima verovatnoče da je jedan od ubijenih komunista) Poginuli: Miodrag Jovanović iz sela Vlakče srez Ople­ nački Ranjeni: Radisav Kostić iz sela Vlakče srez Oplenački Zoran Gajić iz sela Vlakče srez Oplenački Branko Pavlović iz sela Ovsišta srez Oplenački. Vratio sam se ponovo u Darosavu da pokupim mrtve i ranjene i pošaljem automobilom za Satornju. propraćene sa jakim kašljem. — Dušan Jovanović iz sela Vlakče srez Oplenački 2.

u čezi Tomkovića oko 7. ma da je četo vođi naređeno da se pošalju kuriri i prikupe podaci naročito u gornjem kraju. Milovanović-Fikus 318 . Veruje se da imaju većih gubitaka. dinamo za električno palenje i pelerina. kožni kaput sa izvesnim sitnicama. pisaća mašina tipa »Mercedes«. 1 telefon. fotografijama. 100.30 časova oterali su teško ranjenog partizana u oko. vojnički ranac sa 2 para preobuke i čarape. min. bat. pečatom. Komandant.000 din. poručnik Milivoje T. sekcijama. 1 koji su u ćebetu za vreme dana odneli i 2 kola u kojima su još mrtvih i ranjenih oterali. 1 oficirska torba sa aktima i dokumentima. jednim džemperom i drugo. durbin.. kancelariskim materijalom. Seljaci i građani po naknadnom utvrđivanju znali su za komuniste i nisu hteli izvestiti nikoga. Ovo su njihovi gubitci koje sam video kada su padali a imajući u vidu da je borba vođena i u toku noći može se pretpostaviti da imaju žrtava mnogo više i pogotovu kada bare krvi daju povoda da se veruje u to.da prenesu. Od spreme koja je pripadala štabu Oplenačke grupe bri­ gada i lično potpisanom propalo je u vatri (izgorelo) 1 aktaš- na sa kancelariskim materijalom. 2 konja sa sedlima i 1 konj sa sedlom koji je pripadao komandantu sam. sanitetskim materijalom.

.aixcR3R*fec»&.. 't l'Pv! ' *TÌ’^ ** * Fotokopija dela dokumenta broj 69 .***£»..K j 111'.v ..ir' ^ orr-?*ü aar^rgftjr #«7«T7 'ö*^Ä«eTpo«r#: MO '•3*&tT**Te k«c*3** rcr-exélret'csegr*o *&*...—ym . ***♦ 111«’* " r*.. • . CVTttpT»' c o * y<9=ry y r*infcKn*' « Bsrorg tsv t ? p* *>- '•:& ***$ O .*ä. «pe '* Jiaj**—**** jyste. 'tjeT?*’*??? *rw* ♦t:*t*r’5Koßwtt* 3**n*s>er--x 'rex* ’ ‘ J».j» cy kouv- ' H~. .

.

gde se vode borbe sa 1$>dozvoliti da t gadira Armstronga vratite u Dragačevcibrnunistima. Nastavak2. Uputstvo za Vas u vezi sa strongom: Ne treba se žuriti sa povratk brigadirom da bi se još za izvesno vreme odložio om na svoj % nikacije. Najenergičnije dejstvujte j\ ke Ir « grupe r t'v » ! i V\ n u srezu ii nv»/A m i zlatiborskom. ‘ti i. nemoguće pročitati. Kad budete opštili sa brigadirom 'l protiv kor-'"-'' tome uvek izražavajte svoju spremnosp-rmstrongoij. GODINE1 ^ DO 4.^ datka. ARA 1944. čim otsranite opasnost od komuJ za izvršeni'^i držite što dalje od borbi sa komunistima iista.m. JANUAR\BA DRažj.sčistite Sa ^ munikacija. 67. Održavajte vezu sa e ih ostavli 22 pošao u pravcu Draglice u poteru ^ susedinaa. BR. 3/1. pEBf 23. Uvek nalazite izgovor akcijom napad na j>S sta. Uložite sve sv oje'e da što - uništenje ove komunističke grupe. latka rušenj^' 654 Bi Bi (Persi). % . ^ a k o m u n is t 1 Original (pisan olovkom. takc 3 Odnosi se na Armstronga. Isto tako ne treba mu3 u Vašoj blizini. snage i 656 Azed. br. Ca> 2 Prethodni nastavci su pocepani i deo nedo. br. r rln T tK A ^ filr / N w i Nemoji rotiv komil] njihovog uništenja. Cvetić 22 o.' Vas tamo čeka. januara 1944 god. Armst- v \ 655 Leon. ttaje.5 Nastani-^) u pravcu pite u vezu sa njim. sa korpusom poša lice u poteru za komunistima. 4 i 5 Vidi dok. ćirilicom) u Arhi reg. W VII. V. - 653 Bi bi. Brigadiru Armstrongu ili na Golijh '' se odmah vratiti na svoj teren čim r^ saopštite da nistima i da ćete produžiti izvršenje za. 69 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠT HAILOVICA U VREMENU OD 23. Kraj. Misa.

6 Vrlo dobro ste izveli manevar napada na komuniste u dolini Cetine. 12/1). Šibeniku i Splitu. Nastanite da preko naših ljudi u Sušaku i Trstu da naše oficire upućuju u odrede u Liku kod Vas i u zapadnu Bosnu. naoružanju i vezama sa saveznicima. Produžite sa akcijom čišćenja komu­ nista po planu kako ste predvideli. Gorskog kotara i Korduna. Cetinske. izveštava: »U toj ofanzivi učestvovalo je sa komu­ nističke strane 7. Kraj. od kojih je samo 1. . pored ostalog. izveštava o pomeranjima nemačkih trupa u Dalmaciji i Hrvatskom primorju.000 učestvovalo u glavnoj bitci u dolini reke Cetine. Ponavljam njih ćete . Po­ hvaljujem rad leteće šatorske brigade i 3. Naše oficire. a sa naše strane 5. Bosni. kao i 1. U njima se govori o »ofanzivi« nemač- kih trupa i četnika protiv jedinica 20. Produbljujte odnose srp- ":. Zaplenjenu arhivu od komu- f ‘ ništa iskoristite za propagandu protiv komunista i uka- r žite narodu na ciljeve njihove borbe. bataljon kosovske brigade. gde su četnici posle kapitulacije Ita­ lije doživeli potpuni slom (Arhiv VII. *464 Dal Dal. Samo manevrima i napadima komunisti se mogu tući. Đu­ jić. Nastavak. Takođe. bataljona ce­ tinske brigade. f665 Aero. izveštava o sastavu jedinica NOVJ. komandant bataljona Cetinske brigade. koji prelaze u Jugoslaviju upućivati da se jave našim odredima u Lici i zap. Zatim o bombarđovanju Splita. Ča.. br. . divizije NOVJ u Dalmaciji. Ukažite borcima na junačku smrt Nikice Ćućuza i Dušana Berića i istaknite njihov slučaj za primer ostalim borcima. Nasta­ nite da od zaplenjenog oružja pojačate svoje odrede. i 2. 665— 698. Izvestili 1 smo vladu o ruševinama u Zadru. i početkom januara 1944. između Svilaje. Kozjaka i Dinare. Veza Vaš br. Ce­ tine krajem decembra 1943. Iznosi da se u borbi naročito istakla Šatorska i Cetinska brigada i da je poginuo Ni- kica Cućuz.u‘ skog i hrvatskog stanovništva na jugoslovenskoj osnovi i bratskoj saradnji. 276. reg. Više će njih poko­ siti bolest i glad nego li narod. .000 boraca. Naše ofi- 6 Reč je o izveštajima koje je putem depeša Đujić uputio Vrhov­ noj komandi 17. njiho­ voj opremi.>662 Dal Dal. Šibenika i Zadra od strane savezničke avijacije. nji­ hovoj nameri da unište NOVJ u Lici. januara 1944. u povlačenju dočekali ih 11 i razjurili u pravcu Livanjske doline«.000. uništiti samo napadom i manevrima. Nastavak. Nastavak. o borbama Mosećke.« Dalje. Izveštava o namerama da pokrene akciju za oživljavanje četničkih organizacija na području Like. »663 Dal Dal. Šatorske i dva bataljona Kosovske brigade u dolini r. Nastavak. napominjući da su u toj borbi učestvovale i nemačke trupe za koje kaže » . k.

Grinjola. na­ ročito u Lici.m. nestrpljiv pošao ka Cvetiću. Brigadir Armstrong. Bilećkoj bri­ gadi naređeno da ih sačeka. 868 Laz Laz. Komunisti otstupaju u pravcu Bileće. preko tamošnjeg pravoslavnog sveštenika ili na Sušak preko puk. ali da se mnogo ne žuri za povra­ tak. Za to vreme poslove operativne prirode u Štabu Vrhovne komande obavljao je potpukovnik Mirko Lalatović. 11. Daća izvestio da je pošao iz Dragačeva 21. Komunisti u pravcu sreza nevesinjskog suzbijeni. ciré upućivati na Trst. Nastavak.21 Z b o r n ik . Piniram11 javlja da je i Pavle12 pošao sa juga u pravcu komunista u zlatiborskom srezu. jer im ova gru­ pa smeta za akciju u pravcu Crne Gore. Ostao je uz četnike do kraja i sa Đujićem se 1945. niti u blizini odakle bi pratio našu borbu sa komunisti­ ma. br. gde je bio zadužen za rad sa četnicima u Lici. 3 321 .7 667 Laz Laz. br. povukao u Italiju. 10 Vidi dok. . 64 i 67.“ Naredio sam da što pre uhvati vezu sa Cvetićem i produže napad na komuniste. Preporučio sam Cvetiću da kaže Arm - strongu da će pristupiti rušenju mostova. Ba. Dalmaciji i Gorskom kotaru. to m X I V . 12 Đurišić. 67. o. 67. pokušavajući da obnovi i ojača četničke organizacije. Bio je lični prijatelj vojvode Momčila Đujića i mnogih drugih četničkih komandanata u jugozapadnoj Hrvatskoj. Ovo sam javio 7 Italijanski fašistički pukovnik Tomazo Grinjoli (Grignola) radio je u Štabu italijanske 2.10 čim otkloni opasnost od komunista. knj.m. Bosnu. Nastavak. Ja sam javio Đujiću da preko naših ljudi u Sušaku i Trstu prihvate naše oficire koji idu iz Italije i upućuje u Liku i zap. četnič­ kom pitanju. 13 Na tom prostoru dejstvovale su jedinice 29. NOU divizije (tom IV. Javio sam Cvetiću da se Armstrong vrati u Draga- čevo ili na Goliju.13 Nevesinjci ih go­ ne. Nikako da ga ne zadržava kod sebe. Nastavak. u 18h u pravcu Katića. Nastavak. br. Vidi dok. 1)1 Vojislav Lukačević. sa kor­ pusom pošao u pravcu Draglice u poteru za komunisti­ ma. Ovo javlja Cve­ tić. dok. br. 119). 670 Laz Laz. Posle kapitulacije Italije priključio se nemačkim trupama u Rijeci i dalje je ostao da radi na tzv. armije. 8 Pseudonim za Dražu Mihailovića. dok se krajem januara i počet­ kom februara nalazio u s. k n j.* Situacija: Cvetić izvestio da je 22 o. ’ Vidi dok.

. Iznosi da se u borbi naročito istakla Šatorska i Cetinska brigada i da je poginuo Ni- kica Cućuz. Ukažite borcima na junačku smrt Nikice Cućuza i Dušana Berića i istaknite njihov slučaj ’i'1 za primer ostalim borcima. U njima se govori o »ofanzivi« nemač- kih trupa i četnika protiv jedinica 20. između Svilaje. k. reg. Šibeniku i Splitu. Bosni. smo vladu o ruševinama u Zadru. a sa naše strane 5. 276. od kojih je samo 1. koji prelaze u Jugoslaviju upućivati da se jave našim odredima u Lici i zap. bataljona ce­ tinske brigade. Kozjaka i Dinare.664 Dal Dal. . u povlačenju dočekali ih 11 i razjurili u pravcu Livanjske doline«. Cetinske. izveštava: »U toj ofanzivi učestvovalo je sa komu­ nističke strane 7. . Produbljujte odnose srp­ skog i hrvatskog stanovništva na jugoslovenskoj osnovi '' i bratskoj saradnji. Nastanite da preko naših ljudi u Sušaku i Trstu da naše oficire upućuju t u odrede u Liku kod Vas i u zapadnu Bosnu. Nastavak.*»662 Dal Dal.A Vrlo dobro ste izveli manevar napada na komuniste u dolini Cetine. Zatim o bombardovanju Splita. Šatorske i dva bataljona Kosovske brigade u dolini r. njiho­ voj opremi. Naše oficire. i početkom januara 1944. Ponavljam njih ćete uništiti samo napadom i manevrima. br. Kraj. 12/1). divizije NOVJ u Dalmaciji. i 2. Ce­ tine krajem decembra 1943. Nastavak. izveštava o pomeranjima nemačkih trupa u Dalmaciji i Hrvatskom primorju. Produžite sa akcijom čišćenja komu­ nista po planu kako ste predvideli. nji­ hovoj nameri da unište NOVJ u Lici. pored ostalog. izveštava o sastavu jedinica NOVJ. 665— 698. Izvestili . naoružanju i vezama sa saveznicima. bataljon kosovske brigade. Šibenika i Zadra od strane savezničke avijacije. . Nastavak. Više će njih poko­ siti bolest i glad nego li narod. Đu­ jić. kao i 1. . Takođe.000. Ča. Izveštava o namerama •da pokrene akciju za oživljavanje četničkih organizacija na području Like. Samo 5' manevrima i napadima komunisti se mogu tući. »•665 A ero.000 učestvovalo u glavnoj bitci u dolini reke Cetine. Nasta­ nite da od zaplenjenog oružja pojačate svoje odrede. „320 . Veza Vaš br. komandant bataljona Cetinske brigade. napominjući da su u toj borbi učestvovale i nemačke trupe za koje kaže » . Nastavak. «663 Dal Dal. Po­ hvaljujem rad leteće šatorske brigade i 3.000 boraca. gde su četnici posle kapitulacije Ita- jlije doživeli potpuni slom (Arhiv VII. Naše ofi- 6 Reč je o izveštajima koje je putem depeša Đujić uputio Vrhov­ noj komandi 17. o borbama Mosećke.« Dalje. januara 1944. Zaplenjenu arhivu od komu­ nista iskoristite za propagandu protiv komunista i uka- V žite narodu na ciljeve njihove borbe. Gorskog kotara i Korduna.

br. niti u blizini odakle bi pratio našu borbu sa komunisti­ ma. Nastavak. Bosnu. 668 Laz Laz. armije. Javio sam Cvetiću da se Armstrong vrati u Draga- čevo ili na Goliju. Piniram11 javlja da je i Pavle12 pošao sa juga u pravcu komunista u zlatiborskom srezu. u 18h u pravcu Katića. Ba. Za to vreme poslove operativne prirode u Štabu Vrhovne komande obavljao je potpukovnik Mirko Lalatović. 670 Laz Laz. Nikako da ga ne zadržava kod sebe.10 čim otkloni opasnost od komunista. 12 Đurišić. nestrpljiv pošao ka Cvetiću.7 667 Laz Laz* Situacija: Cvetić izvestio da je 22 o. sa kor­ pusom pošao u pravcu Draglice u poteru za komunisti­ ma. knj. 3 321 . Nastavak. Bilećkoj bri­ gadi naređeno da ih sačeka. NOU divizije (tom IV. 64 i 67. Nastavak. 11.m.“ Naredio sam da što pre uhvati vezu sa Cvetićem i produže napad na komuniste. četnič­ kom pitanju. 13 Na tom prostoru dejstvovale su jedinice 29. Komunisti otstupaju u pravcu Bileće. pokušavajući da obnovi i ojača četničke organizacije. 67. s Vidi dok. povukao u Italiju. br. Dalmaciji i Gorskom kotaru. Komunisti u pravcu sreza nevesinjskog suzbijeni. Ovo sam javio 7 Italijanski fašistički pukovnik Tomazo Grinjoli (Grignola) radio je u Štabu italijanske 2. Preporučio sam Cvetiću da kaže Arm - strongu da će pristupiti rušenju mostova. . dok. 01 Vojislav Lukačević. na­ ročito u Lici. 10 Vidi dok. . k n j. preko tamošnjeg pravoslavnog sveštenika ili na Sušak preko puk. -21 Z b o r n ik . ciré upućivati na Trst. Daća izvestio da je pošao iz Dragačeva 21. gde je bio zadužen za rad sa četnicima u Làci.L. Vidi dok. to m X I V . dok se krajem januara i počet­ kom februara nalazio u s. Bio je lični prijatelj vojvode Momčila Đujića i mnogih drugih četničkih komandanata u jugozapadnoj Hrvatskoj. 67. ali da se mnogo ne žuri za povra­ tak.13 Nevesinjci ih go­ ne. Ostao je uz četnike do kraja i sa Đujićem se 1945. Nastavak. Ja sam javio Đujiću da preko naših ljudi u Sušaku i Trstu prihvate naše oficire koji idu iz Italije i upućuje u Liku i zap.m. 119). 8 Pseudonim za Dražu Mihailovića. Brigadir Armstrong. Posle kapitulacije Italije priključio se nemačkim trupama u Rijeci i dalje je ostao da radi na tzv. jer im ova gru­ pa smeta za akciju u pravcu Crne Gore. o. Grinjola. br. Ovo javlja Cve­ tić. br.

br. 67. Znam da Vam ide teško snabdevanje novcem. Primljene Vaše depeše od br. To je najbolja garancija za naš rad i uspeh. Ima on dosta drugih neprijatelja protiv kojih se može da bori. Nastanite da utičete na Mana Rok- vića da ne zauzima neprijateljski stav prema nama. 16 i 17 Vidi dok. I nama se odavno ne javlja Mitranovićeva stanica. 322 . Nastavak. 679 Dal Dal. pa bi Vam po njemu poslao nešto novaca. Borbu protiv komuni­ sta moramo voditi svim srestvima. i našima u Rim . Izgleda da su komunisti kod Banje Luke pretrpeli ve­ liki poraz. Kraj. Jedinstvo srp­ stva treba i sa naše strane što više da se ističe i ne- razdvojivost Crne Gore i Srbije. Nastavak. 14 U Rimu je tada bio Dobrosav Jevđević (Aero). Nastavak. Preduzeo sam potrebno za prikupljanje oficira.16 Na­ stanite da što više ojačate našu organizaciju i stvorite što više oružanih odreda. Nedićeve snage još nikuda nisu pošle iz Srbije. Gledajte da odvojite ljudstvo od nje­ ga. 680 Dal Dal. 678 Dal Dal. Stranjakovića da mu se meša u po­ sao. Veza Vaš br. Nastavak. Neće oni prestavljati veliku opasnost za nas. Nastavak. 15 Dušan. Održavajte što tešnju vezu sa majorom Kapetanovićem i Vojom Došenovićem i izveštavajte nas o situaciji u Bihaću i na Krajini. 24. Nemamo nikakvih podataka za oficire o ko­ jim ste javili u depeši 711 i 712. Učiniću sve što budem mogao da Vam pošaljem oficire.17 Da li su već stigli u Crnu Goru neki Nedićevi ili Ljotićevi odredi i kuda. Ne znam kakav ste zadatak Stranjakoviću dali. Javite mi. Kraj.14 Kap. Đaković15 javlja da su Nemci pobili oko 14000 partizana na prostoriji Crikvenica — Sušak — Rijeka. januara 1944 god. 54 — 58. 699— 717. od kapitulacije Italije do danas. Izgleda da će Sandžak i Crna Gora biti priključeni Srbiji. Ako imate nekoga da pošaljete u Srbiju. Kon­ dor se žali na ppuk. 681 Nav Nav. Javite mi za Kostu Mirkovića gde bi mogli pronaći u Bgdu.

u propagandi prema okupatoru treba zauzeti ne­ prijateljski stav. Četvrto. Nasta­ vak. Odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a nanele su težak politički uda­ rac pokretu Draže Mihailovića. Sedmo: Naš ilegalni rad treba da vodi računa i o kvalitetu i o kvantitetu ljudstva. Neka nam se javljaju i preko majora Save Vukadinovića. Ovo je vrlo važno i hitna je potreba da što pre i što više nikne ilegalnih listova. ali mi ne možemo ići nji­ hovim putem. sa malim izuzetkom. održanom od 25. Prema narodnoj upravi na Ce- tinju zauzeti stav prema njenom radu na terenu. januara 1944. da ne bi upali u naručje Nemaca ili komunista. Nastavak. 685 Nav. koji je u ovom periodu i u inostran- stvu raskrinkavan kao izdajnički i kolaboracionistički. Osmo.19 Neka novinar Mitrović stupi u vezu sa majorom Savom Vukadinovićem. Nastavak. 19 Reč je o kongresu u s. Nastavak. Nav. sigurni su ljudi. Draža i njegovi saradnici shvatili su da im u takvoj situaciji može pomoći samo je­ dan manevar. Treće: Sa Ljo- tićevcima treba taktizirati. Nastavak. Takav je naš stav oduvek bio i mora ostati.682 Nav. Vukadinović se nalazi negde u Zeti. do 28. Šesto: Naši intelektualci treba da pokreću ilegalne listove i da kroz njih propagiraju i šire našu ideju. Drugo: Zelenaši brojno ne prestavljaju nikakvu opasnost. Posle Narodnog kongresa javićemo što bude bilo potrebno. Kraj. Peto: Svi komandanti. Ba. stim da polože zakletvu i pobegnu u po­ godnom momentu. 684 Nav Nav. Grupa Jurao 701 treba da što više okupi omladinaca oko sebe i da stupi u vezu sa Jurao 808. Odgovor na postavljena pitanja. Pojavljuje se i pod imenom Ravnogorski. Nav. Mi narodnu upravu ne možemo otvoreno pomagati. kojim bi uz pomoć unutarnje i spoljne reakcionarne pro­ pagande uspeli da svoj pokret prikažu kao pokret širokih narodnih 21» 323 . Nastavak. Njih treba uvlačiti u nacionalne redove. 18 Mitar. Prvo. Nastavak. 683 Nav Nav. Ako se na drugi način ne može doći do oružja izvesni delovi mogu stupiti u žan­ darmeriju. odnosno Svetosavski kongres. Mo­ ramo nastati da što više okupimo narodne mase i što čvršće ih vežemo za borbu protiv okupatora i protiv i komunista. Upoznajte Mitrovića18 sa propagand­ nim materijalom koji ste do sad od nas dobili i ostalim uputstvima koja ste do sad od nas primili.

Pre njega je pošao ka Vama ka­ petan bojnog broda Šaškijević21 sa jednom grupom mor­ nara. Kontakti sa građanskim političarima naročito su pojačani u Beo­ gradu uz vrlo aktivno učešće Zivka Topalovića.. 276. depeše br. preko Draškovića i dalje na Ostojića. naročito s klerikal- cima. 20 i 25 Vidi dok. 2/1— 1. 50/1—2. 45/1. .. k. Nastavak.iW. br. 921. a ostali broj do 302 nije na vreme stigao u s. građanski političari i ostali reakcionarni elementi. br.. Neka Janičić22 održava što tešnju vezu sa Ružićem. Javite čim stigne kod Vas. reg. prihvatio saradnju sa reakcionarnim političarima iz srpskih građanskih partija i da se poveže sa Hrvatskom seljačkom strankom i Mačekom u Hr­ vatskoj. reg. Staljinu i Cer- čilu. 260.686 Nav Nav. 1*/1. k. Vladimir Predavec. 276. 67. 276. Anton Krejči i drugi. 24 Milorad. 276 i 821. br. br. Ca. reg. k. Nastavak. 687 Nav Nav. . 10/11—3. Veza Vaš br. O prisustvu delegata na kongresu u četničkim dokumentima postoje različiti podaci: kreću se između 274 i 302 delegata. koji je.20 Pukovnik Beli našim kana­ lom upućen je ka Vama. br. a pored ostalih govorili su Draža Mihailović. reg. 163. depeše br. Ja- -i vili smo našoj vladi za bombardovanje Mostara. Opširnije o pripremi i radu kongresa vidi Arhiv VII. 21 Vladimir. između ostalih. Za Momčilovića imamo : jednu stanicu. 12395. dok je britanski brigadir Armstrong odbio* da prisustvuje. k. 971. br. Na kongresu je donesena re­ zolucija i poslati telegrami. 12/1— 1. 276. k. . k. 25/3— 10. Kon­ gres je pozdravio kapetan armije SAD Đorđe Musulin. 1482. k. . I Šaškijević treba da se prebaci u Italiju. On je već pošao od Lukačevića ka Vama. Beli treba da se prebaci u Ita­ liju. 254. br. reg. koji se na­ lazi negde u oblasti Čajniča. Draža je još ranije. Ruzveltu. 1173 i 1286. br. k. k. Učesnici kongresa bili su. 28/4. masa. 51/3—2. Neka Momčilović24 stupi u vezu sa Draškovićem. 226. Ba. koji su mogućnost za svoju egzistenciju videli jedino u restauraciji buržoaske Jugoslavije. Ideja za održavanje kongresa vođena je u prvoj polovini decembra 1943. 34/4— 8. Najverovatnije je da je prisustvovalo 274. koji je bio u dosluhu sa Milanom Aćimovićem. 2/1. br. reg. reg. br. Javite kad stigne kod Vas. inž. Kraj. 13/1. 13. kao i sa građanskim partijama u Sloveniji. pod pritiskom razvoja unutrašnje i međunarodne situacije. 23 Ivan. 22 Ivan. k. 46/7. br. 830. reg. reg. Mustafa Mulalić. 59. depeša br. 1424 i 1481. . 15b. u stva­ ri. oprobane pristalice četničke organizacije. br. Neka pošalje kurira i radiotelegrafistu i. k. reg. Referat na kongresu pod- neo je Zivko Topalović.“ Ružić je već u vezi sa Pavlom. depese br. 12/1. 12. . 9/1. tobože. usmeren protiv okupatora. • 324 . . 920. 21/4. reg.

704 Hans. januara 1944. 12/1. — Preteške prilike ovog naroda ne dozvoljavaju mi da lič­ no učestvujem na Narodnom kongresu. Nastavak. — Kakvi su izgledi da nam dadu oružja. produžite najenergičnije gonjenje komunista.K. Gospodinu Ministru i C. januara uhvatili Žiku Popovića Kadeta. Izgleda da ovu vezu želi rumunska vlada čiji je posrednik rumunski konzul u Beogradu. 276. Naglasio sam da nas naročito in- teresuju ova tri pitanja. majka Rumunka. ukoliko je on u životu. kap.N. k. moj klas­ ni drug. 325 . Cistite i dalje ostatke komuni­ sta. komandanta Požarevačkog NOP odreda da ga saslušava i da ce saslušanje dostaviti. 20— 23.25 Sa Dačom i Vašim korpusom t. gg2 Bi Bi. 694 Hans. 705 Hasn. Posle saslušanja i mučenja Zika Popović Rade streljan (Arhiv VII. Veza Vaš br. br.26 Vrlo dobro što ste zarobili učitelja Žiku Popovića. 51. depeša 1098— 1101). Imajte u vidu da se komunisti nalaze u mnogo težem položaju nego Vi. Ja sam rekao Korneliju da je naš stav neprijateljski prema svi­ ma. 2. Ca. ali ne protiv Rusa. Iz razgovora sa Kornelijem vidim da Rumune interesuje naš stav prema Nemcima i Nediću. 093 II II. bez ičije pomoći za goli život i nacionalni opstanak i da Bosnu treba pomoći u prvom redu i odmah. Nastavak. Fili­ pović došao zbog veze sa Rumunima. — Stvaranje nacionalnog bloka protiv ko­ munista. Pijo dostavlja. reg. 3. Rekao sam mu: Dok se ne uspostavi veza i ne vidimo ko su ti ljudi ne možemo ništa kon­ kretno da predložimo. Molim da se ima stalno u vidu da se Bosna bori već dve i po godine sa svima neprijateljima. izvestio Vrhovnu komandu ° a su delovi Mlavskog korpusa 22. Najbolje bi bilo da on svoje saslušanje napiše svojeručno. ■ —• Saradnja za borbu protiv Nemaca. Pazite dobro da Vam Zika Popović ne pobegne ako ga već niste likvidirali. Naročito ih interesuje naš stav prema Mađarima. 1. Kod mene vazd. Otac mu Srbin. Rumunski konzul u Beogradu. 22. brat od strica njegove majke. Veza Vaš br. Kapetanu Filipoviću dao sam punomoćje pod m o­ jim potpisom da hvata vezu sa prestavnicima Rumuna. Za put u Rumuniju dao sam Filipo- 24 Siniša Ocokoljić je. Kornelije Filipović.

Arm- strongu objasnite da ćete u oblasti Javora čistiti ko­ munističke delove. no. 507 i 509 i dok. . zamolio je Dražu Mihailovića da povuče svoju naredbu od 15. Đen. 21. koji sam poslao po Vidaku.29 Pošto se major Trifković nije pokazao dovoljno energičan u čišćenju terena avalskog korpusa od komunista a kapetan Lazovic” je pokazao vrlo veliku aktivnost. Vi sa svoje strane takođe produžite izviđanje objekata. U pogledu đen. Videćete. 29 Saša Mihailović (Wily). . gačevo ili u studenički srez. januara 1944 god. Ovako će da osta­ 27 Lalatović. januara 1944. On će putovati sa konzulom. 710 Willy. Takođe ga izveštava da se komandant Avalskog korpusa major Sve- tislav Trifković. Nije isključena mogućnost da se sa te strane ubace izvesni komunistički delovi na Vaš teren. svo­ jim rođakom. br. ali u oblast Ja­ vora. Nastavak. 708 Bi Bi. Veza Vaš br. br. k. Kao po­ srednik nudi se Aćimović.28 Nije smelo da dođe do toga da se konstatuje da je gonjenje komunista uzalud- . depešu br. Dao sam mu i šifru.31 zato sam privremeno stavio gro- čanski srez pod Lazovićevu komandu. 31 Vidi dok. 390. Kraj... 276. 51 i 52. 12/1. 67. nalazi u srezu gročanskom radi uspostavljanja organizacije (Arhiv VII. Veza Vaša br. 1298. kojom je Avalski korpus stavljen pod komandu Saše Mihailo­ vića. odakle će se produžiti izvi­ đanje objekata u dolini Ibra. . jer u praksi Avalski korpus i nije pod njegovom komandom. 58 depešu br. 1105). Armstronga uputite u Dra- . vicu tri zlatne funte. Ca. reg. br. 25. 67. 30 Živan. Pozdrav Mirko.. sa odredom od 300 četnika. ■•• r 707 Bi Bi.27 Kraj. Nastavak. Đen. br. Armstronga već sam Vam ranije javio. decem­ bra 1943. 28 Vidi dok. Možete da se vratite na svoj teren. Po pitanju veze sa ” Rumunima i dobijanja oružja od njih ima jedan izve­ štaj od čika Ace. koji su zaostali i koji su se nak­ nadno tamo ubacili. depeša br. 326 . . komandant Beograda.

Vaš broj 46 i 47 primljen. Po majoru Vukosav- ljeviću data uputstva za Janića. Ča. reg. 723 Lola. 276. prijatelji naše organizacije treba da pokažu više iskre­ nosti i gotovosti za bratsku saradnju između nas i Bu­ gara. izveštava da je Dušan Janjić organizovao štampariju i da je pukovnik Nikolić (Devis) suviše eksponiran kod Nemaca (Arhiv VII. februara javio Mladenoviću: »Obavešten sam sa pouzdane strane da ne postupate po datim vam instrukcijama za vezu sa Bugarima. 1136 i 1137). 23. ne dok se komunisti potpuno ne raščiste i srez ne vjzme potpuno u naše ruke. Puk. 13/1—2). On traži da Vrhovna komanda izvesti izbegličku vladu u Kairu da kapetan Tođorović dolazi u Kairo kao delegat Vrhovne komande i oficir za vezu sa stranim vojnim mi­ sijama. Ča. stiže sve veći broj depeša. Beli ide po nalogu svoje vlade.35 Obavestićemo vladu. Primljen Vaš br. 33 U tim depešama Zvonimir Vučković pita ko je Hans za koga. Ča. 35 Borislav Tođorović je.33 Po ovome stupite nepo­ sredno u vezu sa Cičom. 46 i 47. 12/1. 327 . pored ostalog. Naši četnici da nisu bili pijani ne bi bili uhvaćeni i platili su glavom što su bili pijani. k. Veza Vaš br. Ne znamo šta je bilo sa dopunom podataka 32 Ljuba Mihailović (Mihovil) 23. Ča. Veoma sam ne­ zadovoljan ovakvim negativnim delovanjem. 276. već naprotiv ometate plodan rad. br. reg. kao pukovnik Ivanov i ostali gotovi su da veruju u našu neiskrenost« (Arhiv VII. Neka Janić stupi u vezu sa Zikom Vukosavljevićem. januara. Naređujem najtešnju saradnju u čišćenju komunista sa kap. izvestio je Vrhovnu komandu da su četnici pod komandom Mladena Mladenovića (Viktor) razoružali 40 bugarskih vojnika. javlja: »Prijate­ lji naše organizacije. januara 1944. depeša br. Dalje. odnosno po njego­ vom nalogu. 716 Felix. Obavešteni i Devis i major Zika Vukosavljević. 715 Mihovil. Takođe. kako kaže. Ministar vojske Draža Mi­ hailović« (Arhiv VII. gde se održavao kongres. reg. Moli da izbeglička vlada ne obaveštava američke predstavnike u Kairu pre njihovog dolaska tamo. koje su zatekli pijane«. br. Lazovićem. Draža Mihailović je 1. Moli objašnjenje u kom svojstvu 1 kojim putem izlazi iz zemlje pukovnik Bejli (Arhiv VII. 34 Draža Mihailović se tih dana nalazio u s. 12/1. k. br. zbog čega su bugarski vojnici »ubili 20 četnika.34 pošto je tamo. Sa svoje strane i Bugari. 1111).32 Viktoru je skrenuta pažnja da vodi računa o represalijama Bugara. 12/1— 24 i 36). k. 27 i 43. dostavio Vrhovnoj komandi depešu koju je uputio kapetan Mensfild. Stupite i V i sa svoje strane u vezu sa Viktorom. depeša br. br. reg. Ba. 276.

januara. * 27. januara 1944. . Belia" onda bi mogli sa njim da se prebacite. Ovu zimu moramo da iskoristimo za njihovo uništenje. Trebalo je vršiti napade a ne održavati dodire sa njihovim zaštitnicama. On će sigurno tražiti za sebe prevozna srestva pošto je odneo sa sobom i radio stanicu.36 Izgleda niste pokazali neku veliku aktivnost u borbi protiv komunista koji su otstupali ka zlatiborskom srezu. reg.37 Preduzmite najenergični­ je mere za čišćenje komunista i budite i najtešnjoj vezi sa svima susedima. Boža (Božidar Miladinović. kaže se. Beli stigao u Kalinovik 20. Zajednički čistimo teren. Ca. 328 . 12/1. Puk. Zatim da se sa Ariljskom i Požeškom brigadom nalazi u Bjeluši i Visokom. pored ostalog. 785 Hans. Nada se da će u Trebinje stići oko 26. januar 1944 god. koje smo poslali po Lukačeviću. Narod pokoleban uticajem ovogodišnjeg rada m o šir io v a -c a . Mi smo ih poslali Luka čeviću. udarnog korpusa NOVJ u Beloj Reci i_ da su na r. 19. 749 Misa. red. 779 Mihovil. komandant Knjaževačkog korpusa Pn . Ako ne uspete da se prebacite pre puk. 12/1.) je u knjaževačkom srezu. kao i da je u stalnom borbenom dodiru sa jedinicama NOVJ (Arhiv VII. br. k. b r . o b o r b a m a protiv pripadnika NOP-a u timočkom srezu. Ca. k. depesa 1218). »Krstarim sa 1000 vojnika od Topužnice na bugarskoj granici u timoc- kom srezu. 276. 6 i 8. januara 1944. Da ste postupali po izdatom naređenju o slanju kurira za vezu * kod Azeda imali biste vezu sa svima. 37 U izveštaju Ljube Jovanovića od 26. ali P3“ 12? izbegavaju borbu (Arhiv VII. de­ peša 1179). reg. 276. 51— 54. ja- 36 Miloš Marković (Misa) izvestio je. Grinlis mi saopštio. Primljeni Vaši br. Komuniste treba da jurite u stopu i da im ne dozvolite nigde da stanu. Katušnici porušili most. 26 januar 1944' god’. Veza Vaš br. Vrhovnu komandu da su delovi 2.

. Kaže da je i sada sa popom Đujićem. izvestio Vrhovnu ko­ mandu da »svi intelektualci traže pasoše i beže za Srbiju«. Naredite svima intelektualcima. 12/1. 329: . Pozdrav Mirko. Uhvatite vezu i sa ozrenskim korpusom. vVr** i). inženjer. Sve je u žici. Sta je sa Hugom. 67. dok. Den. 21.s. 789 Dal. U vezi sa stanjem čet­ ničkih organizacija u Crnoj Gori. 56. Otputovao natrag. ?Vv . januara 1944.38 Držite što čvršću vezu sa majevičkim korpu­ som. Za sebe re­ kao da je još pre rata bio »zboraš«. br. Neki Peran. 28. Treba iskoristiti njihov poraz kod Tuzle i Zivinice. k. se ovo spreči naređenjem Vrhovne komande. rođen u Sinju ili Grahovu došao u’ Beograd sa delegacijom od 10 članova. depešu br. br. Arm - t strong kaže da ne može doći na kongres dok ne vidi iz­ vršenje operacija. ‘ * ' 786 Pijo. Moli da. Zali se da mu kap. ! - 795 Nav Nav.{(’. 276. Armstrong 21.■ ' . Ja vidim da se na tome nije ništa uradilo. javlja: »Više puta sam istakao da odredite nekoga ko će organizovati naš pokret u Crnoj Gori.'r * .. ’ toriju i beže u Srbiju. knj. 64 i 176. između ostalog. 1222. neko' ■pora da bude u šumi ko će voditi našu organizaciju. Dal.41 Lazarević i Andrija Đurašković treba da se jave 38 O borbama za Tuzlu i Živinice vidi tom IV../. predlaže a se koordinira četnička akcija iz Crne Gore i Hercegovine u borbi Protiv NOVJ na tim područjima (Arhiv VII. Ovo je verovatno ne­ ki od onih za koje ste nam javili da su došli u Beograd. koji su u našoj organizaciji da ne smeju da napuštaju teri- . Ča.. br. Nastavak. Ljubomir Ljubo.40 Ne znamo ko je taj major Laza- rević. nego mi.39 Navodi da j e ’ Vaš jaki saradnik. 39 Vidi dok. 26. pošao da traži Cvetića. Bolje neka se on ljuti. reg. . nuara. Treba potsticati naše na što veću aktivnost protiv komunista. ®epeša br. januar 1944 god. U Valjevu održao predavanje i m n ogo1 napao našu organizaciju a naročito oficire. 1234— 1237). Prednje primite znanju. “ Potpukovnik Baćović je. Krsmanović nije ukazao pomoć.« Dalje. * "V .

Napade treba kombinovati tako da se izvrše koncentrični napadi sa svih strana i posle da se gone komunisti u stopu. Mihovil. Čuvajte se broja 11. 67 de­ pešu br. Narod gubi veru u našu organizaciju. 796 Nav Nav. Vi Vi. Nastavak. Vidi dok. Georgi. br. major. 806 Zenit. Za organizaciju u Crnoj Gori određen je potpukovnik Pavle Đurišić. Minčo. Nastavak. major. majoru Savi Vukadinoviću. Budite pripravni. Uskoro će se pro- . Dosadašnja akcija nije dala naj­ bolji rezultat zato što se snage naše prikupe na jednom mestu. komandant Deligradskog kor­ pusa. Georgi. Baćović kaže: svi se nalaze u V žici. pa onda vrše napad na komuniste a komunisti izbegavaju borbu i izvlače se. 803 Berta. On će uskoro ta­ mo upasti. Kod njega se nalaze major Laza- . koja . Lašić ima pod svojom komandom Crnu Goru i Sandžak. Vi-Vi. 807 Zenit. Nastavak. Da li ste očistili onu grupu komunista. koji će voditi našu organizaciju. Nastavak. Pavle ima vezu sa njima. 44 Na pomenutom prostoru dejstvovali su Ozrenski partizanski ba­ taljon i Zaječarsko-timočki NOP odred. nje se dostavlja na znanje. Baćović javlja da kod njega dolazi svaki dan ve­ liki broj Crnogoraca. Minčo . i je upala u gatački i nevesinjski srez. 1272. Đurašković. Pred- .43 Na prostoriji Ni- šava — Zaječar — Sokobanja ima svega oko 400 komu­ nista44 i pored tolikih naših odreda na ovoj prostoriji. 330 .*2 Mihovil. 43 i 47 Branko Brane Petrović. tiv komunista preduzeti akcija u Crnoj Gori i Sandžaku. Naređujem da se pristupi najenergičnije uništenju ovih komunističkih grupa. Akcije u Crnoj Gori uskoro će otpočeti. pseudonim Bene. Sve one koji Vam se jave iz Crne Gore uputite na majora Sava Vukadinovića i potpuk Lašića. Za siguran uspeh u borbi osnova je dobro razvijena oba- veštajna služba i održavanje što tešnje veze sa svima 42 Mladen Mladenović. Vi nastanite da držite dobro u ruci Hercegovinu. a neko mora da bude u šumi. Javite kakvim V i podacima raspolažete. Kraj. rević i kap.

preduzeti sabotaže. 67. Hadson i ostali Englezi prešli su Lim sa komunistima kod Rudoga 22 januara. Pre.46 majoru Mladenoviću i majoru Brani Pet- roviću. • ' ■* 331 . 1 februar 1944 922 Lola. br.49 Vodite računa o Nemcima i Bugarima i iskoristite njihovu akciju protiv crvenih do krajnjih mogućnosti. Do­ stavljeno puk. ' ’ ’ ■ ■ ’ 30.47 Kraj. 1228. . kao što je to već odavno naređeno. j poručio sam Đuriću da od njih traži izvršenje obećanja i pre 4 meseca za naoružanje i formiranje letećih korpusa.j m oć. 44 Ljubomir Ljubo.48 Javio sam Đuriću da ne dozvoli Englezima vrš. Đurić javio da mu je šef engleske misije saopštio i . bez obzira na našu po. Pavloviću. Radojeviću45. Ovu vezu organizovati slanjem kurira kod svih suseda i potčinjenih jedinica. 865 Lola: Pisma za Ajzenhauera. 49 i 50 Vidi dok. Lukačević je kod Baćovića da izvidite stvar s njim. potpuk. : da će od 28. susedima. odnosno pretpostav­ ljenih starešina. 826 Hans. depešu br. januara 1944 god. Jo- vanoviću. i " ljanje i da akcije sabotaže ne mogu vršiti bez nas. 67. 37 i 44. 48 Vidi dok. Veza Vaš br. Napad na P ljevlje iskoristite za napad s leđa na komuniste. Ruzvelta i Donovena pre­ data su Vam u Priboju kao i podaci naknadno poslati. 855 Sto-Sto. Kod Rudoga došlo do svađe i tuče između Engleza. puk. I nama se Hugo ne javlja odavno. Potpukovnik Sajc.5“ Tom pri­ 4S Milutin. br. . . .

Pre- duzmite potrebne mere za napad na komuniste. Preduzmite sve da što pre očistite Majevicu i Semberiju. 1— 350. br. Uhvatite vezu sa Hasandedićem u Sarajevu. Neznamo uzrok. koje nisu vezane za teren i koje se svugda mogu upotrebljavati. 829. kao i raspoloženje naroda pro­ tivu komunista. Cim budemo u mogućnosti poslaćemo vam oficira. komandant Majevickog korpusa. Tanev53. Nastanite da formirate što pre le­ teće brigade. Upo­ znajte sa ovim Mensfilda. k# 57 Vidi dok. komandant Valjevskog korpusa. stalno predaju. Po Vujičiću smo vam poslali novu šifru. Nastanite da naše Srbe puštite iz Hrvatskih zatvora. poručnik Vujičić51 javlja da je tamo svršio sve najbolje.57 Nastanite da ga što čvršće vežete za sebe.54 Naši vrše napad na komuniste.. Ove podatke smo dobili od žene u čijoj su kući bili Englezi prilikom prelaska Lima. Svare. Protivu koga mobi- lišu Hrvati i sa kakvim ciljem. Dobro je što vam se stavio pod komandu vođa zelenog kadra. Budite pripravni da ih sače­ kate ako se pojave kod vas. 51 Dušan. depešu br. poručnik. 929 Dum-Dum. 53 Miloš Radosavljević. Iskoristite akciju Ne­ maca za čišćenje Majevice. Damjanović se povratio iz Sarajeva. Jedna grupa crvenih od 150 nalazi se u Trudelju i Zagradu srez Rudnički. 1152 i 1399. 55 Stevan Damjanović.52 Komunisti se na Majevici i. 956 Jan-Jano.M Primljen vaš br. Ako se ne gone do uništenja opet će se pojaviti i opet se morate boriti sa njima na svojoj kući. br. P. Izgleda da je došlo do svađe između Hadsona i Sajca.. 56 Vidi dok. br. 67. :'-‘ t 2 februara 1944 955 Jan-Jano. 52 Vidi dok. likom jedan Englez ranjen. 67. depešu br. 54 Verovatno se odnosi na delove Privremene šumadijske brigade. Izveštavajte nas stalno o situaciji. 928 Pijo. Treba iskoristiti njihovo razbijanje i goniti ih do uništenja. Ko je vođa zelenog kadra? Nastavak. Nastavak. Organizujte i muslimanski zeleni kadar i Tuzlansku i Zvorničku Legiju. Feliks. 332 . 74. Izgleda da j e Sajc ranjen u ruku.

58 Moli da bude primljen. Tačno je da četnici. Nastavak. Javio sam Ostojiću da ćemo im ukazati pomoć. 160). Nisam video ništa strašno. Nastavak. Jasno je da su partizani napali osovinu u Iva- njici i posle su partizani bili gonjeni. Nastavak. 74. 31 u oblasti Jabuke severno od Goražda čula se jaka borba. Od Sokolovića pod pritiskom Nemaca komunisti se povukli do Goražde koju su zauzeli. Hercegovine. iz Sandžaka. januara zauzela dva bataljona 1. Osto- jić javlja: iz Rogatičkog sreza prešlo na desnu obalu Drine 1700 žena. 959 Hans.958 Hans.59 Zau­ zeli i mostobran kod Goražda na desnoj strani Drine. Molim da gospodin Ministar naredi da se odmah potpukovnik Keserović i Major Cvetić vrate za napad na pruge prema direktivama. Javio sam Lazi da dođe kod Ajdačića. Traži da se ukaže pomoć ovim izbeglicama. Sastaće se sa Savom Vukadinovićem i dogovoriti se za povezi­ vanje akcije protivu crvenih. 58 Reč je o delegatima koji su išli na kongres u s. Nema zapalje­ nih sela. Nastavak. 21. br. 960 Hans. Nastavak. Verovatno Švabe i crveni. Upućena Čaj- nička brigada u pravcu Goražda. istočne Bosne i Crne Gore. dece i staraca bez igde ičega. Grinlis juče saopštio da je Kairo javio da se radijo London složio sa našim traženjem da se o nama ništa ne govori. Kapetan Leka dostavio iz­ veštaj. Situacija: Laza Trklja stigao kod Osto- jića sa 20 delegata iz Hercegovine i Bosne. Ba. knj. Javio se Voja Lukačević od Baćovića. br. Niži Cvetićevi oficiri zaboravljaju Nemce i mesto Nemaca oni misle da su partizani neprijatelji.60 Putovao kao sveštenik. Nisam video da su komunisti napali četnike. krajiške NOU brigade (tom IV. Nasta­ vak. M Goražde su 31. Cilj komunista prebacivanje u Sandžak. “ O izveštaj u Stevana Damjanovića Leke vidi dok. Nemci i Bu­ gari napadaju partizane blizu Zlatibora. Nastavak. dok. depešu br. 333 . Nastavak. ali Cve- tić je bio više za napad. Sem toga jedan zbeg nalazi se u Devetaku. 1445. 961 Hans. Usput ih opljačkali i komunisti. Kraj depeše od Armstronga. Juče mi je Grinlis saopštio sledeću de­ pešu od Armstronga: molim vas izvestite gospodina Mi­ nistra sledeće: sledio sam Cvetića do Neghine.

Zbog čega hoćete da smenite kapetana Sto- janovića. Kapetan Radonjić izvršio dva napada na komuniste. Veza vaš broj 14— 19.68 Da li je to sigurno da nedolaze ni Ljotićevci ni Nedićevci u Crnu Goru. 64 Vukadinović. 74 depešu br. 67. U borbi Ružić lakše ranjen od bombe. 1458. Proslava Sv.62 Da li znate zbog čega su odustali Nedićevci da idu u Crnu Goru. dok. “ Vaso. Sava i Lašić nemaju veze sa Nem- • cima. * Vidi dok. Izgleda da su im slabe stanice. “ Svi imenovani komandanti sarađivali su sa nemačkim trupa' ma u borbama protiv NOVJ.63 Ja mislim da / vam oni ne bi mnogo smetali tamo. Vidi prilog IV. 974 Gojnić66. Sava otišao ka Boki radi upućivanja Mor­ nara u Italiju. 1272. Iskoristite one komandante koji sarađuju sa Nemcima u Crnoj Gori za borbu pro- J : tivù komunista. Save obavljena u rud- . I nama se retko jav­ lja Lašić i Vukadinović. 148. 973 Berta. “ Verovatno se odnosi na Mihajla Čačića. 67. Verujem da je Ljuba Lazarević pesimistički posmatrao stvar. Kapetan Cakić61 dočekao Nemce sa razvijenom Jugoslovenskom zastavom prvog planinskog puka. 1272. 975 Berta. br. 6 61 i 63 Vidi dok. * 3 februara 1944 godine 965 Long. br. Imam izveštaja da pojedini vaši komandanti vode pregovore sa Nemcima. drugi u pravcu Zle Gore. depešu br. Kapetan Radonjić mesto Save Vukadinovića do­ stavio depešu. Jovović67. Nastavak. Jedan u pravcu Vojnika. niku Ravna Reka u prisustvu 30 Nemaca. “ Blažo. Lida. 334 . Hitno me izve- stite po ovome. 67 Jakov. br. Zarobljeno 20 komunista i veći broj poginuo. Ako bi došli izvesni odredi is­ koristite ih za borbu protivu komunista i preduzmite potrebno za bušenje njihovih redova.69 Pozdrav Mirko. Onaj iz- veštaj od Ljube Lazarevića ja sam ti dostavio. Vrlo dobro je što Vukčević65. br. . depešu br. Borba vođena 17 i 18 januara. O njegovoj saradnji sa Nemcima vidi dok. br. Vidi dok. r i Dobro je što ste uputili Savi64 kurira za jedno vremenu akciju protivu komunista.

Br. Strmičani su bili izbačeni iz Strmice. ■»' O. br. ćirilicom) u Arhivu VII. a Strmički bataljon i Oblasna Stabska četa bile su u Strmici. k. 276. reg.. : . Mišljenja sam da treba staviti pod preki sud za službu inostranstvu i streljati« (Arhiv VII. Ca. knj. 70 IZVEŠTAJ KOMANDANTA 502. KORPUSA OD 8. Držao sam zbor u s. Ca. br. Aleksandra Simića sam stavio pod nadzor. 89 i 9070 Kakav položaj zauzima k o d Vas por. ali da ih apsolutno niko od naših ili iz naših je d i­ nica nesme osiguravati u toku tih njihovih sabotažnih akcija. Plavnu. 4 . 153. 8 . 1 Original (pisan na mašini. > Položaj KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI U nedelju 6. 49/3 (H-V-495).I I -1944. izvestio je: »Uhvatio sam originalno pismo doktora Petra Cakuljevića iz Beograda. Neprijatelj je napao na frontu od Stožišta do B o - bije3. upućeno rezervnom poručniku A lek ­ sandru Simiću kod mene. Veza Vaš br. FEBRUA­ RA 1944.44 27 He-He. a koji insistiraju toliko da sami vrše sabotaže može te ih pustiti da sami to vrše. 13/1—21). reg. Zvao se i D al­ matinski. BR. . U pismu javlja da je uhvatio vezu sa turskim poslanstvom u B eo­ gradu i da Englez pošalje novac i direktive. 1 Tada je na tom prostoru đejstvovao Kninski NOP odred (tom V . To je direktna veza engleskog poručnika G ri- niča. Molim kako da se postupi. 335 . Pored ostalog. KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI O POVLA­ ČENJU ČETNIKA ISPRED KNINSKOG NOP ODREDA KOD PLAVNA1 [Grb] STAB 502 KORPUSA2 : u . si. k.I I . 1). Aleksandar Simić. februara 1944. a komandant p la - 70 Navedenim depešama od 3. dok. 23. 2 Korpus je pripadao Dinarskoj četničkoj diviziji. Englezi koji su kod Vas. br. februara Radoslav Đurić je izvestio Vrhovnu komandu o borbama četnika protiv NOVJ u Toplici i Jabla­ nici. godine.

Pojedini pak smatraju da su veći od ikoga. otonskim i Plavanjskim ' bataljonom da izbacim neprijatelja iz Plavna. sa oko 14 automatskih oruđa i izvestili su me da je neprijatelj jak i da su tučeni teškim bacačima. U Plavnu sam . . 7. Neznam zbog čega sve starešine beže iz ovog korpusa. Na osnovu prednjeg došao sam .-vanjskog bataljona nije se ni osigurao. februara nemci su koncentrisali jake snage u Go­ lubiću. ^ 4 Delovi nemačke 1.Sam ogred— Bolandža— Kurelj— Plavno. te su se četnici Pia vanjski begstvom spasili iz Plavna _Imenovani je dobio pismenu zapovest za osiguranje i istu nije izvršio. i smatraju niko njima ništa nemože. Neprijatelj j^e i Plavno uzeo pre­ ma tome ja sam došao do zaključka da je neprijatelj nadmoć­ niji. na njih je toga dana bačeno preko deset granata. oko 16 časova Partizani su došli do same crkve. Prema naj­ n o v ijim podatcima na Grahovu ima koncentrisanih 1000 par­ tizana. a sa levim krilom.ostao do 15 časova. samo ako su uspeli da prikupe 100 ljudi oko sebe.336 . Ma da je se od njega tražio samo jedan vod. Dok smo mi držali zbor dotle su par­ tizani sa Bobije i Gologlava silazili u Plavno. do zaključka da je neprijatelj nadmoćniji. Juče 7. Iste će kroz dva dana krenuti za Grahovo.novu toga doneo sam odluku da sa desnim krilom u Golubiću pređem u odbranu. U mesto da isturi jedan vod sa dva puško mitraljeza na Gologlav. od vojnih lica u ovom je korpusu samo narednik Ivetić. u Strmici ima koncentrisanih 500 sa 2 teška bacača : i u Plavnu ima 200 partizana Napominjem: Da je komandovanje u ovom korpusu vrlo teško. Zapovest za osigu­ ranje u opšte nije izvršio. Na zboru je bilo dosta naroda.000 ljudi. a u toliko pre što su i sami Nemci4 izvestili Davida da se u Grahovu koncentriše neki korpus jačine 12. Prema tome u nedelju do mraka neprijatelj je držao liniju: . dok je os­ talo osiguranje primio na sebe Golubićski i Otonski bataljon. februara u jutro dobio sam izveštaj da je i Plješevica Plavanjska u rukama partizana. imenovani je isturio jednu patrolu u s. u toliko pre što je iz Strmice odstupila Štabska četa i Strmički bataljon. iz razloga što nijedan starešina nema vojničkog obra­ zovanja i uvek se desi da neko od potčinjenih komandanata ne izvrši zapovest a to je samo što ne razumije koliko je za­ povest važna. i on je toliko zapetljao u Zagroviću da je taj bataljon u opšte nesposoban za operacije. Na os- :>. Kurajice i to mu je bilo celo osiguranje. brdske divizije.

Oton i Zagrović. nepri­ jatelja u opšte nije bilo. izveštavam Vas u sleđećem: Krajem januara 1944 god. Tom prilikom mu je ponovio punu go­ tovost mađarske vlade da sa DM uspostavi stalnu vezu i da mu... u najširim granicama mogućnosti.. Komandant kapetan • olmi .. Živađin : Đ.r- .■ > 'A n.q / i " e. 22 Z b o r n ik . bio sam stal­ no na terenu. Ca. bn 5/5— 1. bio je u Budim Pešti pozvan od strane pukovnika Ujsasia koji mu je saopštio sledeće : »Odmah po prijemu Vašeg izveštaja o uspostavljanju kanala sa DM izvestio sam pretsednika vlade Kalajia koji se živo interesovao za ovu vezu«. ćirilicom) u Arhivu VII. kojom je pri­ 1 Original (pisan na mašini. reg. kao i da pokuša da u najlojalnijim razgovorima sa njim (sa DM) nađe preduslove za rešenje mađarsko-srpskih odnosa posle rata.. k. Plavno. Za ovo vreme što nisam dostavljao izveštaje. 3 337 . BR. Mladenović uh i o. u svemu izađe u sus­ ret. (oko 28 januara) mađarski funkcioner preko koga Arsen2 održava vezu. Ovaj funkcioner zamolio je Arsena sledeće: potrebu za apsolutnom diskrecijom po celoj ovoj stvari i molbu.'. DRAŽI MIHAILOVICU O USPOSTAVLJANJU VEZE SA MAĐARSKOM VLADOM1 REFERAT NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE I MINISTRU VOJSKE MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA U vezi ranije ponude Mađarske Vlade za uspostavljanje veze sa Vama i Vaših uputstava na ovome. 71 ■■■■ . FEBRUARA 1944.. da se sve što se odnosi na ovu vezu šalje preko njega. obišao sam: Strmicu... 129.. A nije bilo ni ništa novo na teritoriji ovoga korpusa. Dalje je pukovnik Ujsasi rekao da samo čeka pismeni poziv od DM pa da dođe na sastanak koji mu DM zakaže. t o m X I V .i. 2 Redakcija nije mogla da utvrdi o kojoj se ličnosti radi.v ■■ IZVEŠTAJ KOMANDANTA VOJVODINE OD 9. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU.tb jm. k n j .’ ■•••'"'a.

a tek od Beograda se prebacuje na ovu komandu. kako bi se iz daleka pripremao teren za sporazum sa njima. Ča. 207— 214. k. decembra 1943. Preko njega je uspostavljen naj­ pogodniji kanal do Vrhovne Komande. da pukovnik Ujsasi sve do 28 januara ove godine nije primio Vašeg speci­ jalnog izaslanika sve do ovog datuma. 338 . u Beogradu pod naslovom »Ko je Draža Mihailović". da se stara samo o materijalnim ustupcima kod istog proizveo negativan utisak i rezultat. i formiranju oružanih grupa četnika (Arhiv VII. str. može se smatrati da je ovo pogodniji kanal od onoga kojeg bi ta ličnost uspo­ stavila. molim Gospodina Ministra za nare­ đenje šta mogu odgovoriti na njihovo pitanje: »Kakav konkretan odgovor imate po predlogu koji sam učinio po ovlašćenju pukovnika Ujsasia i zašto se još nije iskoristila već uspostavljena veza. kako je on to sam izvoleo naglasiti. Ovaj funkcioner je pomoćnik mađarskog oficira za vezu kod Zapovednika u Srbiji i za Jugoistok. o nje­ govom kažnjavanju 1939. br. pošto bi zahtevanje od Horia. njegovim funkcijama u bivšoj jugoslovenskoj vojsci. p0 profesiji novinar Laslo Hori.likom otkrio bojazan da se ova veza ne bi mimo njega izvr­ šila.« Kako se od ove veze očekuju i materijalne koristi smat­ ram da bi ovo trebalo što pre resiti i obe stvari preneti na jedno te isto lice. rezervni oficir. kao i da sam pukovnik Ujsasi ovoga Hora smatra kao najpodesniju ličnost za uspo­ stavljanje ovoga kanala. reg. 1/1978. Zbog okolnosti da on izrično u ime pukovnika Ujsasia urgira odgovor po ovoj stvari može se zaključiti. Kako Mađari sve energičnije traže konkretan odgovor. 129. U prilogu se dostavlja i jedan članak o DM koji je izašao u mađarskom listu »Ešti Ujšag« i čija je tendencija političko pripremanje javnog mišljenja u korist Draže Mihailovića i Srba. Zatim iz činjenice da delegirana ličnost Gospodina ministra nije mogla doći do ovog datuma do kontakta. Zatim o dolasku Mihailovića na Ravnu goru 11. maja 1941. izjava general- -rnajora Ujsasi Ištvana. sa 30 dana zatvora od strane ministra vojske Milana Nedića zbog toga što je Draža hteo »da zavede Vrhovnu vojnu upravu na pogrešno rešenje-«. 5/5— 3).3 3 Članak je izišao 29. u ime pukovnika Ujsasia. U članku se opširno govori o biografiji Mi­ hailovića. Obzirom na uslove pod kojima se ovaj kanal uspostavlja potpisati je mišljenja da je ovo za nas najpogodniji kanal pošto dolazi direktno iz Budim Pešte do Beograda njihovim staranjem. O poznanstvu Draže Mihailovića i pukov­ nika Ujsasi Ištvana (Ujszaszi) i vezama Mihailovića sa mađarskim fa­ šističkim krugovima vidi VIG br.

' ■ :":v >u : 4i ' ■ *• •? BR. br. vršio je dužnost načelnika Operativ­ nog ođeljenja Vrhovne komande. 3 Na tom prostoru dejstvovalo je 5 NOU divizija.4 Đ. u akta v: L.. 10.nr 5 r>T. RAVNOGORSKOG KORPUSA ZA PREDUZIMANJE MERA RADI SPREČAVANJA UPADA JE­ DINICA NOVJ U SRBIJU1 ŠTAB V.... Rakić 1 M.18/3 (VK-V-159/5). m ajor Položaj. 28.. '• »' i.. 6 i 7 Luka Baletić... br.P. . ’ ..i ' .9 februara 1944 godine. FEBRUARA 1944.•* Jd. 1 Original (pisan na mašini. K. Vidi tom IV. B..... februar 1944. . kako bi se jedinice II Ravnogorskog korpusa mogle brzo upotrebiti pro- 4 Dragiša.. * : . 3.. Taj deo teksta dopisao je Draža Mi- ailović olovkom. v ù O 'jfu*..1 ■' *-"1. t . dok. U vezi sa ovim preduzmite sve potrebne mere.. ćirilicom. . 22. 5 Okrugli pečat: »-Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. . reg. knj. ■ . X fi. . službeno _ . ' ..-T-v.. ?»f i KOMANDANTU II RAVNOGORSKOG KORPUSA Izvesne komunističke snage prikupljene su u oblasti Cajni- ča. 72 NAREĐENJE DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 10. Ča... ćirilicom) u Arhivu VII...i i-.. k. pukovnik. ! > KOMANDANT. KOMANDANTU 2. .7 ->'■ . svršeno. *® s jO nije potrebno za sada da se veza održava preko Laslo Hori — . komandant Vojvodine.5 ' •... / ■ Lu k i" f Pisati Štabu Vojvodine da . ćirilicom. . .i... Položaj2 . : ’ •' . 22‘ 339* . ...... Drag..3 Nije isključeno da će ove komunističke snage pokušati da izvrše udar u Srbiju. 233-«. Br. 2 Zaglavlje je napisano mastilom. -j I . Poslednju rečenicu dopisao je Baletić.5'. .

Vidi dok. FEBRUARA 1944 KOMANDANTU KORPUSA O SARADNJI ČETNIKA I NE­ MACA U DALMACIJI1 Pupavac D.. 2/17 (BH-W-756). 89‘ * . Načelnik Štaba Vrhovne Komandi. reg. naredio Borislavu Mitranovicu (Hugo) da odbegle oficire iz Like. Izvestite me o preduzetim merama gotovosti. a u vezi depeše gospodina Ministra Vojske. •_ 3 Sporazum o saradnji Nemaca i Komande Dinarske četničke divi­ zije sklopljen je 8. 238. Prema naređenju komandanta zapadne Bosne Pov. Broj 18 od 18 decembra 1943 godine. 340 . Ca. 275.e Armijski Đeneral. KRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA Izveštaj o napuštanju Dinarske oblasti . BRIGADE BOSANSKQKRA- JIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA OD 10. Dalje z a h t e v a da se ispita pod kojim su uslovima i zbog čega napustili Liku (Arhiv VII. Ko­ mandant Dinarske oblasti pop Đujić stupio je u saradnju sa njima. među njima i Pupavca. br.2 dostavljam izveštaj o napuštanju Dinarske oblasti. Mihailović BR. 42. kraj. depeša br. 541). . Dinarsku oblast sam napustio iz sledećih razloga: 1) Posle propasti Italije u Dalmaciju su došli Nemci. br. novembra 1943. 2 Mihailović je 26. 73 IZVEŠTAJ KOMANDANTA 1. Ča. 44).3 najpre preko Mane Rokvića koji je došao sa njima 1 Original (pisan na mašini. k. čet. Jovan pešad. br. str. dep. poručnik komandant 1. reg.tivù eventualnih komunističkih pokušaja upada u zaplavu Zapadne Morave. Drag. rasporedi na dužnosti u jedinicama pod komandom zapadne Bosne. . septembra 1943 (Hronologija NOR-a. Mornarice i Vazduhoplovstva. 21/1. k. brigade Bos. ćirilicom) u Arhivu VII. KOMANDANTU BOS.. korpusa 10 februara 1944 god. br. M.

jedna grupa Bosanaca pod komandom Marka Ćućuza i Soko- lana vojvode Brane Bogunovića. jer mnogi od njih nose nemačke legiti­ macije i slobodno ulaze u gradove. Drniš. Iz ovoga se može videti odakle 4 Misli se na Dinarsku četničku oblast. pošto su one primile od Nemaca. Mladena Žujevića.\ javljenih četnika izdaju hranu i vrše nadzor pri vršenju \ službe.800 krupne i sitne stoke i svinja. Krajem septembra čuo sam od poručnika Poljske vojske Jana Borkevskog. da je od oko 5. Tobože naredili su da se stoka vrati. Koliko sam čuo još je neki odred išao. Neve- rujem ni u taj broj. i to ne na komuniste nego na pljačku stoke. ali samo znam to. preko svoje špijunaže. Gračac.000 četnika na kraju ostao ilegalan pop Đujić sa pratnjom. Oni su verovatno. koja broji oko 60 — 80 ljudi. koje su izradili Talijani za vreme svoje uprave. Koliko je u tim komandama registrovano neznam.iz Bosanskog Petrovca. municiju i dopunu oružja. ali nisam siguran. Važno je to da su otišli u sela ispod Svilaje i opljačkali od naroda 1. ali u ostalom šta se tiče njih kada im to u prilog ide. da pop Đujić sprema akciju. Registro van je se vršilo još u komandama: Šibenik. Ljudstvo je postalo Nemačka milicija. upoznati. primajući od njih redovnu hranu. Kasnije je delegirao kod štaba 114 Nernačke divizije svoga načelnika štaba kapetana Mijovića Novaka. Od toga su doterali i predali popu oko 1. Ljudstvo je raspoređeno za ču­ vanje pruge Knin— Šibenik. pod komandom Marka Cućuza. Seljaci iz opljačkanih sela tužili su popa Đujića nemačkoj komandi u Drnišu i Nemci su poveli for­ malni postupak protiv toga. Za izvršenje ovog zadatka određena je pratnja Đujića. U samom Kninu u štabu di­ vizije registrovano je 1989 četnika. Donji Lapac i Bi­ hać. 341 . kao nagradu za dobro izvršenje zadatka. Jedinicama nije deljeno. koji je došao u ovu oblast za vreme potpu­ kovnika g. U glavnom važno je to. komandanti korpusa. a ostale su verovatno zadržali za sebe. 2) Svirepa pljačka naroda se vrši od pojedinih boraca i narodnih vođa. svega oko 200 ljudi. Za tu stvar sam se zainteresovao malo više“i"Uverio se da je tačno. Nemci su vrlo rado primili saradnju četnika.200. da je pop ®ujić prestavnik Gospodina Ministra i da posle takvih po­ stupaka narod neće za njim. Isto tako raspoređeni su kao stalna posada za čuvanje puta Knin— Donji Lapac— Bihać. Iznosim samo jedan primer. kao stalna posada u bunkerima za čuvanje objekata. da ni osoblje štaba oblasti4 posle ne- delju dana nije imalo mesa. Nemci prema broju pri. — Šta je bilo sa ovom stokom ne­ znam.

Za njihovu službu trebalo bi propisati precizan uput za rad. Za ovu službu bi trebalo uzeti ljude koji su jakog karaktera radi objektivnosti izveštavanja. Sada na kraju biću slobodan da dodam svoja dva mala predloga i molim nadležne da mi to ne uzmu za rđavo: 1) Mišljenja sam da bi u svakoj oblasti trebalo obezbe- diti obaveštajni centar i da ti centri imadu neposrednu i kratku vezu sa Vrhovnom komandom. Ljotićev sekretar za Dalmaciju.pljačka potiče. Ljo- tićevci su postali najaktivniji. Još jedan put ponavljam da je neophodno potrebno zavesti kontrolu u pojedinim ob­ lastima putem obaveštajne službe. 2) Na kraju rata da svakom vođi narod sudi i da u tom sudjeluje i narod. Njihov je rad isti kao i u Srbiji i dolazi vrlo često do tuče između naših boraca i njih. Kada bi mi bio cilj da živim udobno i da preživim do kraja rata bilo bi mi najbolja Dinarska oblast. siguran sam da pop Đujić nebi tražio smrtnu kaznu za mene. U Šibeniku ima- du svoju komandu. Popovi kao Ljotićevci postali su vrlo aktivni od dolaska Nemaca. Pop Đujić ih smatra najvećim saradnicima i oni zajednički rešavaju sve stvari. Pop Đujić sve to tolerira i ako su oni pod komandom njegovom. kao i da izveštavaju i o onim stvarima preko kojih se prelazi. U tom slučaju biće ih više koji će mesto lovorika dobiti smrtnu kaznu. imajući u vidu da su mu podčinjeni. imao udoban stan i dobro se hranio. tek onda bi Vrhov­ na komanda mogla imati prave slike pojedinih oblasti. ali je sve ostalo bez rešenja pošto su nemoćni. Kada bi mogao trpiti i biti saradnik u tim nečasnim stvarima. jer navođenje ostalih slučajeva odvelo bi me daleko. 3) U sastavu Dinarske oblasti. posle dolaska Nemaca. a na žalost ima ih dosta pošto su ih zaštitili Talijani za vreme upra­ ve u Dalmaciji. Protivu ovog rada najveći deo oficira je ustao. Još na kraju toga mogu reći i to: Da je časnije i poštenije rađeno sa narodom i za narod nebi bilo leglo ko­ munizma u ovim krajevima. Ziveo bi u nekoj varošici. Materijalna dobra narodnih vođa i nji­ hovih saradnika podvrći kontroli. pomoću koga bi se mogli kontrolisati zvanični izveštaj i pojedinih komandanata i delegata. Predstavnik njihov je Samo- dol Krešimir. pa neka svako odgovara za svoj rad pred narodom. Ovakve i slične stvari komunisti koriste za svoju pro­ pagandu. 19 novembra 1943 godine stigao sam u komandu Zapadne Bosne i dana 22 novembra predao depešu delegatu kapetanu 342 . Nekoliko ih je napustilo oblast još pre mene i bili su odmah predloženi za lišenje čina.

|'m 7 Radomir Ratko.. „U* u. Korpusa Položaj Pov. s molbom na nadležnost. pov. ‘ Uroš. '•i f-vò [Grb] •'. ■*' ' ’ " 1 •K ’ 343 .gospodinu Bori Mitranoviću za Gospodina Ministra.aui8?v.' Komandant.. Drenović6 :t :... Zašto pomenuta depeša nije otišla nije mi poznato. S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu./ i.VJ na JfanJji Luku. Pupavac J-'. ” ". Broj 141 ‘. KOMANDANT kapetan četnički vojvoda Rad.J •?!-?' Komandi Zapadne Bosne Položaj Pošto je po prednjem postupljeno.- SJ.. ZAPADNE BOSNE '•V'* C\ K. br.1'/. to se predmet dostavlja toj komandi. S ver om u Boga za Kralja i Otadžbinu . . Mirić7 ’ U.'Vu I ■"‘t r /5 KOMANDA trn ' . str. Mornarice i Vazduhoplovstva na ličnost. .'ììà ti ) x f i ( KOMANDA f f K ’ Bosansko Krajiškog četnič. .: POLOŽAJ fr. major Slavoljub Vranješevic 5 Verovatno je reč o napadu jedinica NÖ.. u kojoj sam izneo razloge napuštanja oblasti i tražio novi raspored..lèrT X{A.5 Molim da se ovaj izveštaj dostavi Gospodinu Ministru Vojske. 5/II Pešadiski poručnik 12 februara 1944 god. .. NAČELNIK ŠTABA . . Jovan D. Ovaj izveštaj ponova pišem pošto je prvi uništen sa ar­ hivom Zapadne Bosne pri komunističkoj najezdi. : . .:.i-rif/j-.

nedešifrovano. 1 Original (pisan na mašini. Br. XLVI). GODINE1 1 februara 1944 god. 1 od 1 . Stigao sam u Rudo kod Branka sa 20 delegata iz Hercegovine i Boke. ‘ 1 6 Stevan Damjanović. 1424 od Sto Sto. 2 auto­ matska oružja. Stekao sam uverenje da su me zvali bivši jugoslovenski oficiri Nemci da osiguraju nešto kod mene i tvrde da nisu pogazili Kraljevu zakletvu. DO 11.5 Otstupili su ka Plani i Rasini.2 Putovali 20 dana zbog nesigurnosti terena. 74 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 1.4 ' ’ ' n. 67. 1152—1155 i 1399. 3 »c i c t i« nejasno. Sukcesivno puštam sve naše dobre Srbe iz hrvatskih zatvora. 5 Vidi dok. Nikakve potpise i garancije i slično nisu tražili. Delegati žele da Vas posete i ja c i c t i.1 Po novo prikuplje­ nim podatcima komunisti su u borbi kod Blaca izgubili u mrtvima 180. 4 Lazar Trklja. 49 od 1 . . depešu br. 71.II -. j> Br.3 Molim šta da radim. 7 Vidi dok. Vidi dok. 2 Reč je o delegatima koji su išli na kongres u s. 350 od 31 . Sa njihove strane pala su velika obe­ ćanja. ali do sada dobio: 100. Akt uspeo i radi se o sa­ radnji protiv crvenih. ćirilicom) u Arhivu VII. Ako potpukov­ nik Keserović dođe odmah ima mogućnosti da ih uništimo. 960. Br. depeše br. Ča. 276. Pu­ tovao sam kao sveštenik a ne vođa četnika. br. Br. br. Kapetan Damjanović. Morao sam ići u vezi sa muslimanima koji su uz mene.II -. jer su iz Jablanice pobegli od bugarskih poterà koje su tamo po podatcima otpočele. FEBRUARA 1944. 1445 od Jan6. 344 * . ^ ^ . Ba. 881—883. ■ Br. Br. 500 bombi. Vratio sam se sa puta7. br. BR. 69. reg. k. Lazo.000 metaka. Ostatak čekam. 13/1 (knj. 1439 od Emila. Na marginama mnogih depeša stavljene su oznake u vidu slova. čije značenje Redakcija nije mogla da utvrdi. depešu 1335. br.

bez razlike na veru. 1446 od Jan.12 Nedićev puk od 1500 trebao da dođe. „ . Nastavak. Br.. Vaša veza broj 622. januara 1944. Br. Ubijanja naj- viđenijih Srba u masi u Semberiji i Posavini. br. br. napominjem meni na raspolo­ ženje. 9 O zelenom kadru vidi dok. 618. br. 13 Draža Mihailović je 21. br. Njega je tražila narodna uprava sa Cetinja. Br. Savom Vukadino­ vićem i Đorđem Lašićom (Arhiv (VII. strašne pljačke od strane partizana stvaraju uslove za opšti ustanak Srba na ćelom mom prostoru pod m ojom komandom. dok..I I -. 829. Kapetan Damjanović. 67. 4). Br. 14 od 1 .13 Vezu sa Lašićem i Vukadinovićem imam slabu. godine ■ '-f.I I -. Šaljite što više oficira samo pošteno odane našoj stvari. Ča. Br. knj. Od Vukadinovića kao kurir 8 Borbe je vodila 15. Veza vaša br. 69. l a/l). 345 . 15 od 1 . Imamo podataka da se odustalo od toga da bude upu­ ćen. 2 od 1 . u našu korist. 1447 Jan. Odmah usput moram formirati ze­ leni kadar. terori. majevička udarna brigada 17. 12 Vidi dok. Moj komandant Tuzlanske brigade Erkić zarobio 25 vagona soli i dodelio Srbima i Turcima. Br.10 5 zadržao za vojsku.. Br. br. a sposobne i vredne meni na raspoloženje.I I -.8 Mi i oko nas čujemo tu borbu. Kao i ove musli­ manske legije tuzlanskog i zvorničkog sreza. knj. 22 dok.I I -. Vođa zelenog kadra izjavio je svečano da mi se sa svo­ jom vojskom potpuno stavlja na raspoloženje i pod komandu. Nemci vrše čišćenje Majevice. 276. 1459 od Kam Kama. Pošto su bili Ijotićevci razvili smo propagandu i zapretili smo da ćemo povesti borbu sa njima. 1458 od Kam Kam. 681 i 973. naredio Pavlu Đurišiću da održava stalnu radio-vezu sa Ivanom Ružićem.. poštene. dok. Hrvati po gradovima mobilišu od 16 do 52 godine.11 Br. depešu 955 i tom IV.. divizije NOVJ (tom IV. 22. Srbe koji imaju četničku legitimaciju ne diraju. depešu br. Borbe se vode žestoko na reonu C e l i ć — Zabrđe — Maleševci. Jedan­ put u petnaest dana javljaju se. Ovo je tačno. 10 Četnički izraz za Muslimane. 4. reg. k.9 Užurbano radim na reorganizaciji korpusa i stvaranju plana za akciju do istrebljenja. 69. Nastavak. 11 Pavle Đurišić. . br. depešu br. 2 februar 1944. 3 od 1 .

naredi Milijanu. Vlasovljevim i dobrovoljcima da u okruzima: beogradskom. 1475 od Stipe. dok. Njen muž Ceda je kod mene. molim Te.15 Među ovima i one koji su na Svetinji napadali Nemce16 te su za odmazdu naši ljudi streljani u Kragujevcu. oktobra 1941. smederevskom i kragujevačkom nesmeju goniti ni napadati četnike pošto se bore sa partizanima. Vidi tom I. Izvešten sam da je nemačka komanda Istoka18 izdala naređenje svojim trupama. 1474 od Stipe. Saopštio sam Vukadinoviću da uputi radio stanicu Ružiću. Br. 317 od 1 . sve dok mi ne razoru- žavamo i napadamo njihove trupe bilo u bazi ili na drumu. 4. 14 Zdravko. 1471 od. Ferdo u selu Cumiću otkrio grupu oko 40 crvenih i pohvatao. šumadijskog NOP odreda od 2.19 Da bi stanje mogao na miru srediti i sve do Beograda orga- nizovati.II. br.or: <vt’ ■ Br. Stipe. dok. br. Izvesti me o ovome. 22 Verovatno je reč o delovima Privremene šumadijske brigade. Redakcija n i j e ut­ vrdila o kojoj se akciji kod Svetinje radi. U Palanci17 uhap­ šeni od ljotićevaca četiri naša omladinca. Br. O profesorki Jovanović ja se brinem. 346 . U Kačer sam uputio Rasovu juri- šnu brigadu da goni grupu od 150 crvenih. Dr-Ska. Idem ka Smederevu a odavde ka Grockoj. Verovatno je reč o akciji 1.stigao major Kasalović. 18 Komanda Jugoistoka. Uputio sam kurire Vukadinoviću. Kuriri odneli plan za glavnu akciju. 19 Jevrem Simić (Dr-ška) imao je odranije sklopljene s p o r a z u m e sa Nemcima o saradnji i zajedničkoj b o r b i protiv NOVJ. kod Svetinje. Rudnički korpus vrši zadatak dobiven od tebe. Preduzeo sam mere i biće verovatno pušteni.22 Kosmaj skoro čist. Dao mi ga Ras. Br. Dobu i Nešku21 da miruju. Odani Ti Dr-Ska. moli da joj dodelite dužnost.20 Ferdu. 313 od 31 . Vidi prilog IV.'4 Stanje u Crnoj Gori do sada je zado­ voljavajuće. 15 i 16 Verovatno je reč o simpatizerima NOP-a. Tvoj Dr-Ska. Br.II. Predviđena upotreba svih snaga jedno- vremeno. 20. 316 od 1 . Rasu. knj. Dob uhvatio 2 crvena u jednom selu i hvata sada neku njihovu veću pticu.1 -. ■. Br. 17 Smederevska Palanka. 23. a on da se služi Lašićevom. 21 Nedić. 20 Jovanović.

23 Aleksandar Aca Milošević.II. U Kačeru grupa od 150. 55 od 2 . šumadijskog kor­ pusa. Potpukovnik Ostojić. 26 Misli se na Sefketa Hasandedića. 320 od 2 . kada su jedinice 1. On26 nije komandant 6000 Turaka na javljenoj zoni. kao i da želi saradnju sa četnicima (Arhiv VII. Draža Mihailović je obavestio čet­ ničke komandante u Bosni i potpukovnika Zaharija Ostojića o tome da Je Hasandedić komandant 6. Ca. depeša br. Sa nama je održavao vezu do odlaska Filipovića28 u komuniste. Nastavak. Kod Gurka23 Ljotićevci sede u Rači i grde nas. 318 od 1 . ustaškog. Nemci hoće da obrazuju srpsko-muslimansku miliciju pod komandom Derviša Cengića.. Oba komandanta ne žele njegovu smenu. 347 . Tvoj Dr-ška. Ne znam na koji je način uhvatio vezu sa V.II. oktobra.1 Kosmaj gist. Po kuriru poslaću Vam zarobljenu komunističku arhivu i Sovjetski ustav koji je Tito obradio. kragu- jevačke brigade 2. koji je 2. Br. a više se ne javlja. 1476 od Stipa. ali boljeg nemamo za tamo. K. Stalno ih gonimo. Br. major. komandant 2. ali mislim da je to samo manevar.27 nego je na službi u Sarajevu. 27 Depešom od 4. 24 Milutin. Stanje 31 . Neka ostane do daljeg. domobranskog i sad nemačkog oficira u oblasti Trnovo — Ka- linovik — Foča — Nevesinje — Gacko. 28 Sulejman. prišao NOP-u. Tom prilikom saznadoh da si naredio smenu Mirka Smiljanića. koji ga ome­ taju.000 »muslimana« na teritoriji Zavidovići — Kladanj — Zvomik i da je uhvatio vezu sa Vrhovnom komandom. Ja ću ga obići i urazumiti. Br. 1478 od Stipa. Kosorić29 u rogatičkom srezu ometa naš rad i formiranje leteće brigade. 29 Radivoje. Radim programe škole za starešine. l a/l . januara 1944. Br. bivšeg jugoslovenskog.25 Nije istina da javno održava vezu sa Nemcima. reg. Tada je bio komandant 3.I I -. k. Gurko i Ferdo bili kod mene zbog škola. Milovanović24 stigao. Br. pukovnik. br. Pozdrav Dr-ška. šumadijskog korpusa. 100). Lud je na svoju ruku. 25 U nekim dokumentima Marko. Br. komandant Rogatičke brigade. Dob nema slobode u akciji zbog Vlasovljevih i Ljotićevaca. 1485 od Sto Sto. Kod Ferda očišćeni poslednji ostaci crvenih. 276. bosanskog korpusa NOVJ oslobodile Tuzlu. bivši domobranski pukovnik.

65. Brigada je imala 3 mrtva i 12 ranjenih boraca (tom III. Drugi napad od Nikšića u pravcu Zle Gore. 7 od 1 . 2 9 . radi donošenja odluke i stvaranja plana za napad na komuniste na reonu Stare Crne Gore i od Podgorice u pravcu Vasojevića. Čim se bude vratio podneće Vam se izveštaj po broju već upućenog ljudstva i mogućnosti daljeg upućivanja kao i prilikama na reonu Boke. 7. Posle dvodnevnih borbi nepri­ jatelj je delimično razbijen i odbačen u pravcu Podgorice. Vojnik gde je poginulo osam komunista. Kapetan Radonjić. 32 Vidi dok. U Crnoj Gori se sa nestrpljenjem očekuje dolazak Nedićevih trupa koji je na­ javljen. Komunista je po­ ginulo oko 20 i veći broj ranjen. Br 1487 od Dra Dra. već zbog toga što se dolaskom trupa Crna Gora nalazi ponovo uz bratsku Srbiju i time se manifestuje zajednička borba Srpstva protiv ko­ munista. 30 Savo Vukađinović. br. Major Vukadino- vić otputovao u Boku radi sastanka sa Markom Dabovićem ra­ di upućivanja mornara u Italiju. 8 od 1 . 348 ■7 . crnogorsku NOU brigadu. 6 od 1 .II. Br. 31 Odnosi se na delove Nikšićkog NOP odreda. a u potpunosti ze- lenaše jednom za svagda likvidirati. Br.II. knj. br. Dolaskom trupa pojačaće se moral Crnogoraca i re- šenost za borbu do uništenja komunista.32 17 i 18 januara je borba trajala u kojoj je Ružić imao jednog mrtvog i sedam ranjenih i Ružić lakše ranjen od bombe.II.II. 1489 od Dra Dra. I povukli na svoj polazni položaj južno od Meduna. Kapetan Ružić iz- vestio je da je izvršio dva napada na komuniste. Br. Ružić nije imao gubitaka. Dolaskom je narod oduševljen ne zbog simpatije naroda prema Nediću. U borbi zarobljeno 20 komunista i veliki broj poginuo. 33). 5 od 1 .33 Kuća je poginulo 8 a ranjeno oko 12. Komunisti su doveli poja­ čanje od Lijeve Rijeke. Br. 1488 od Dra Dra. Rovaca i Piperà i pod jačim pritiskom Kuči su se 29. 1490 od Dra Dra. major. dok. radi dobijanja veze sa kapetanom Janjičićem. 33 Dvadeset sedmog januara oko 800 nemačkih vojnika i četnika napalo je 5.1 kučko-bratonoška brigada napala je komuniste na reonu Ku­ ća.1 sastali su se kod Lašića komandanti korpusa sa ovog reona. 2 8 .31 Prvi u pravcu pl. Sprema im se doček. Br. Br.30 Br.

236 od 8 . dok. . Da li su do vas stigli delegati Lalić38 i pop Svetozar. Br. Naši ih gone sa Nemcima u akciji. 37 Nejasno. 1513 od Rozi. U Ozrenu. izvestio Vrhovnu komandu o slanju delegata na kongres u s. Major Perhinek. jer nema veze sa Pejićem. br. 1514 od Zenit. I ovo je delo komunista. Crveni u g x i d b z a - b a r o c 37 Posavina. 1532 od Pijo. 349 . Kap. ju < 3 februar 1944 godine Br. ali da nije protiv četnika ništa učinio (Arhiv VII. Leko. Br. Oko desetog o. 971.• /• Br. Za Popovića navodi da je bio Ljotićevac. 35 O borbama 15. Nemci zauzeli Bije- ljinu. Veza vaš broj 623. Manojlo Pejić je 20. a i dati nam pojačanja sa Dačom i Cvetićem. Prema tome napad nije izvršen. 36 Vidi dok. januara 1944. €a. majevičke brigade na prostoru Bijeljina — Lo- pare krajem januara 1944.39 Pijo. Pavlović. 12/1. k. Molim za to blagovremeno potrebna na­ ređenja.I I -. br. Ram.I I -. 64. depeša br. Stevan Damjanović (Leko). Naneli smo im dobre gubitke. reg.m. 6 od 2 . stanje redovno.35 Borbe se vode oko Maleševaca i glavne snage crvenih povlače se ka a u m c i i povlače se oko Lopara. 38 Vasilije. Br. Moji zaro­ bili 4 mitraljeza i 60 s oružjem crvenih i drugog materijala. Treba nam osigurati Drinu i leđa za vreme operacija. Stalno ih gonimo.34 Br.I I -. Br. Obzi­ rom na reku Savu i Bosnu ne mogu dobro proći. učitelj. 154. Br. Javite Pe- jiću da budu oprezni na Trebavi i Ozrenu. Poginuo komandant bataljona i 20 četnika. otpočeće opšta akcija svih naših snaga protiv crvenih u južnom delu Sandžaka i Crnoj Gori. 276. 39 Popović. 58 od 3 . Na prosto­ riji Bosanski Modričac — Odžak — reka Sava — Derventa — ustaše napale jedan bataljon četnika. vidi tom IV. / . knj. Pripreme sam sve izvršio i u očekivanju još uvek vaših naređenja. 1533 od Ram. br.36 Napad na most projektovao sam za noć 20/21 januar i izvr­ šio bi ga samo u slučaju da sam u tom vremenu dobio od vas naređenje. Puk.I I -. 22. pošto su crveni odbijeni. 541 od 2 . Ba.

. „ . neophodno je ukoliko već nije urađeno. *>9Q 1228.I I J a v i t e Viktoru sle- deću m oju poruku: Napravili ste veliku pogrešku što ste ra­ zoružali Bugare na Gramadi. 1543 od Hans. a vi dođite hitno u štab V K radi instrukcija za dalji rad. Br. 1539 od Hans. Br. ako Englezi koji su kod njega insistiraju toliko da sami vrše sa­ botaže. t* 1 br. onda ne padajte u pogrešku koju ja vidim. Br. 69. Ciča. Br. Poručite Đuriću. Br. . da se odmah izvrše rušenja koja su Englezi tražili. 25 od 2 . Naređujem Vam. i uko­ liko dođe u vezu sa njim da mu kaže.. 350 . da još uvek traje opas­ nost od komunista. ali da ih apsolutno niko iz naših je­ dinica ne sme osiguravati i pomagati u toku tih njihovih sa- botažnih akcija. 1538 od Hans. Ciča. 23 od 2 . Br. kao što to stalno tvrdite i na­ glašavate. Predajte dužnost najstarijem oficiru da Vas zastupa. Ponavljam rušenje objekata izvršiće se kad ja budem naredio. 1537 od Hans. br. 29 od 1 . RH depeša K 67. objašnjenje 32. 1554 od Lola. Br.1 -. ^ Vidi firvlr dok. Ciča. 42 Vidi dok. 41 Pavlović. 50 od 31 .I I -.43 neka ih pusti..II Poručite Dragoslavu41 sledeće: Ako se borite za Kralja. Nastavak. 23. Izgleda da je Vama mnogo stalo da zadovoljite Engleze.. Armstrongu neka. U interesu uspeha naše misije.40 Br.. Sada je naš cilj da ih odvo­ jim o od Nemaca. Br. to je sada glavno i važno. 1540 od Hansa. r 40 Draža Mihailović. Neka Cvetić goni ko­ muniste na sve strane svoga korpusa i neka vežba svoje je­ dinice. 24 od 2 .. Br.II -. Kraj poruke. a ja znam kada ću to narediti. Ciča..42 Dok mi gledamo da pridobijemo Bugare za nas.. Vi treba da znate da su Kralj i vlada saglasni sa mojim radom. da se potpuno vladate po mojim uputstvima.. Nastavak. V i ih napadate. Pukovnih Beli plaši se mnogo posledica zbog neizvršenja ovog engleskog zahteva.v m Br. Br. Rušenje objekata izvršiće se kada ja budem naredio.. br.

Ča. da je svima starešinama.. odgovorio da Vasiljevića ne može smeniti »jer je vrlo aktivan u borbi protiv komunista«.II.. br. Br. depeša br. Mi nismo do sada služili ni Pećanca ni Nedića kao Lazović.49 šuraka Jovanovića. 26 1 . . 31 od 3 . Na to je Draža Mihailović 31. reg. Br.. Br. jer je isti skoro oba posetio. < . " Aleksandar Mihailović. već smo ozbiljno radili narodni posao i narod potpuno pridobili i vaspitali duhovno za sebe. 276. Na­ redio je Simiću da mu skrene pažnju na držanje prema Nemcima (Arhiv VII. narodu ravnogorskoj organizaciji Avalskog korpusa naneta velika nepravda vašim naređenjem br. K. pa Simiću naređuje da preduzme mere kako to Ijotićevci ne bi više činili (Arhiv VII. Lice koje radi na ovoj stvari iz straže zahteva ovo. 4 februar 1944 god. ' . u kojem se govori da su »Ljotićevci spalili 15 kuća i ubili 6 ljudi«. poručnik.. 1568 od Kom Komo. dajem svoju poštenu srpsku i oficirsku reč. januara 1944.50 upravnika grada Beo­ grada... Br.. Br. Ta­ kođe da su počeli hapšenje četnika. Naredi Vasiljeviću da preda ovo oružje državnoj straži u Belanovici i izvesti me čim preda. vojnicima. Veza Tvoja 506.. 276. 383. Molim poslati naročitog izaslanika iz V. te da se ovim lažima jednom stane na put.II. Tom depešom od 31. komandant Lazarevačke brigade Rudničkog korpusa. br. k. 44 Omaška. kao i raširenim glasovima da je komandant major Trifković48 smenjen sa položaja u korist nekog rezervnog po­ ručnika Bojovića. k..46 da bi naučili vašarsku reklamu. reg.. 3/1). Draža Mihailović je obavestio Jevrema Simića o izveštaju Živana Lazovića.II. a ® Dragutin. 45 'Milovan.. Treba: 906. 325 od 3 . Lazo- vićev odlazak pod Beograd sveo se na to da psuje majku pojedinim ljudima.44 Dok Vasiljević45 ne vrati pet pušaka i jedan revolver razo­ ružanih Nemaca u Vreocima nemogu uspeti ništa ni protiv ljotićevaca ni protiv vlasovljevih. Br. Nastavljam. s° Dragoljub Dragi. 46 Zivan. Kraj depeše.. Jevrem Simić je i ranije tražio da se Vasiljević smeni sa dužnosti. “ Svetislav. 902). Gospodine Mini­ stre. 3/1. Molim tražite izveštaj od majora Saše47 o stanju u ova dva korpusa. 1567 od Kom Komo. 1564 od Stipe. januara 1944. Ca.

Njih gone ljotićevci. 1570 od Kom Komo.I . Veza vaš broj 912 od 3 1 . Br. 53 Vidi dok. Br. 1571 od Kom Komo. beogradska policija i gestapo. Rezultat je odličan obzirom pod kakvim se pri­ likama živi. Danas nije teško komandovati Avalskim. Sada smo izgubili i čast ratnih ljudi. Na ravnogorskoj ideologiji i organizaciji vojske ozbiljno se radi dve godine. Nastavak. 355 od 3 .II. kor­ pusom kada je major Trifković svršio najteže poslove koji po vređnosti dolaze samo i jedino iza drugog Ravnogorskog korpusa. ali on je bio vrlo učtiv i pravi oficir. Sada se ostavljamo sebi i moramo iz šume u šumu.II.II. Br. br. zamolio me je za najkraći raz­ govor. za koji se tvrdi da je stvoren na Ravnoj. ćirilicom. 34 od 3 . 1334.II. imovinu i slobodu rada i kretanja. Starešine su sve u šumi sa na­ rodom. Komandanta majora Trifkovića narod poštuje i voli i svoje­ voljno prilazi njegovoj komandi i oficiru i Srbinu velikoga ranga.II'. Nastavak. Međutim on nije došao već je došao u civilu nemački komandant Prokuplja kapetan Vajcer sa Ži- kom Popovićem iz sela Trave. 354 od 3 . Br. Lične intrige i vašarska reklama uspele su da stvore uverenje da se malo promenio stari sistem. Pristao sam da bih mu time dokazao da smo mi jugoslovenski oficiri ko­ rektni i prema neprijatelju. 32 Poslednja rečenica dopisana je mastilom. Veza docnija 165452 Br. Dragoslavu Kovačeviću u jednoj šumi kod sela Pločnika na dan 2 . 32 od 3 . Ja ovo javno tvrdim i pristajem na svaku arbi­ tražu. Nastavak. 1590 od Emila. 67. Nastavak. 33 od 3 . Br. 1589 od Emila. pod čijom zaštitom nesmetano radi za Rravnogorsku organizaciju. Držao sam se vrlo dobro bez 5! Tako stoji u originalu. Ovo me je jako iznenadilo i hteo sam ovaj sastanak demonstrativno napustiti. Nastavak. Br. Br. Nastavak. depešu br. Nastavak. Br. Za naporan rad i postignute uspehe umesto pri­ znanja sve su starešine sa komandantom javno dezavuisane i bačene u sramotu.II. 1569 od Kom Komo. Br. Nastavak.53 u vezi toga zakazao sam sastanak načelnika sreza Dobričkog. Zbog svog nesebičnog i surovog rada. 352 f * . Gori još u če t i r i51 jedan godini. Kao mangupi moraćemo da begamo ispred neprijateljskog gonjenja. mi smo pogubili familije.

Br. Nastavak.II. Nastavak. Za Bugare rekao. 1594 od Emila. od 3 . Ako bi ovo uspeli nemačka komanda bi naredila da Bugari napuste sa­ svim Toplicu i ako im zagarantujemo da za sada nećemo ula­ ziti u sreska mesta. a ako vam je stalo do toga da se komunisti unište. 359 od 3 . da je njihova komanda preduzela sve mere da dođe do veze sa što više naših odreda. jer mi ne želimo nikakvo paktiranje sa Nemcima.II. ako bi bili u stanju da komuniste u Toplici uništimo. Ako se sa- glasim sa tim onda bi kaže mogao da potpišem pismen spora­ zum sa njihovim krajskomandantom. k n j. Br. Nastavak.a sem toga da i naš Ministar neće nikad dozvo­ liti. Na ovom sastanku bio sam sa na­ «3 Z b o r n ik . da sa Vama. Molim za Vaše naređenje i m oje držanje po ovom i dali se mogu sastati sa krajskomandantom iz Leskovca kako bih mogao u najvećoj tajnosti iskoristiti ovaj momenat i snabdeti se sa što većom količinom municije. kao našim neprijateljima. korpusa.II. da jedna polovina komunista. Nastavak. Nastavak. 3 353 . 1592 od Emila. 1593 od Emila. ma šta ugovarmo. dali želim da se sastanem sa njihovim krajskomandantom i on će doći gde god budem zakazao sastanak. Oni će nam dozvoliti da vladamo terenom i sporo vodimo organizaciju kako mi hoćemo. ali da ih moraju kao takve nazvati. Br. Borci za Kralja. da ja neću niukom slučaju potpisati ma šta. Pitao me. da on veruje da će uskoro doći do toga da ceo svet ratuje protiv komunizma. Br. Br. Br. Iz ovog kratkog razgovora zaključujem da su Nemci vrlo slabi i da žele da mi ovladamo celokupnim terenom kako bi Bugare mo­ gli po svoj prilici iskoristiti negde na nekom frontu.imalo straha i umolio je sledeće: nemačka komanda hoće da nas potpomogne municijom koliko god nam bude trebalo. da nijednog našeg borca i nacionalistu u buduće nebi hapsili. Nastavak. Br. Odgovorio sam mu.II. 2591 od Emila. vi nas potpomognite sa municijom preko lica koje ja budem odre­ dio. Nastavak. U privatnom razgovo­ ru rekao je. Otadžbinu i srpski narod. Da mi nismo nedićevci i Kostini četnici. kao našim neprijateljima. Garantovali bi nam takođe. Isto tako je re­ kao. već pravi nacionalni borci protiv svih naših neprijatelja. Br. da ih ne smatraju kao saveznike. t o m X I V . 357 od 3 . Nastavak. 358 od 3 .

K. 25 od 23 sam produžio gonje­ nje ka Rudom. Uspeo sam da sprečim bolnici i komori prolaz i skrenem pravac u pravcu Bijelih Brda.56 Jasno se vidi težnja Lazarevića za isticanje sebe. Br. Vaša veza br. Većina crvenih. januara 1944. 2 2 . 57 Vaso. 25 od 3 . 26 od 4 . Na čelu nje ne može biti Lazarević55 jer je kompromitovan. 841. Podaci tačni. Br. 1603 od Kam Kama. Molim sprečiti organizaciji da­ vanje partiskog obeležja. Vukčević57 500. januara 1944. Vuksanović 600. Stanje naših u Crnoj Gori: Lašić 1500. Na taj način biće jedin­ stvo komande. 1596 od Vili. Naša propaganda radi vrlo dobro. 354 . Br. Br. Svega oko 5000. Gojnić 700. Pavlu Đurišiću o izveštaju Ljubomira Lazarevića od 27. V r g d v o j .1 sa jednom brigadom jačine 270 ljudi. 26). 5! i 59 Četnici i Nemci vodili su borbu protiv 2. Kraj. Jabuči i Podbu- 54 Petar. Nastavlja se. 24 u Močiocima. 20 od 3 . 21 od 3 . Gubici cr­ venih 62 mrtva i preko sto ranjenih. Brigada je imala 2 poginula i 6 ranjenih boraca (tom I.II. Borba je trajala ceo dan. U izvođenju ak­ cije postojaće radio veza svih kolona. br. Br. Svi intelektu­ alci su protiv njega. Br. 67. br.II. depešu br. oko 2000 boraca.54 Ukoliko ne budem do­ bio odgovor po ovom do 6 . Ružić 1000. proleterske bri­ gade. Molim hitne instrukcije radi njegovog upućivanja. U Beograd je doputovao komandant oblasti Hercegovine kapetan Vladimir Zečević u svojstvu delegata komande operativnih jedinica za Istočnu Bosnu.čelnikom štaba majorom Rajkovićem . knj. Hercegovinu. Traži da hitno bude upućen u V. Br.58 Položaj : Krstac — Ravno brdo — Goli Breg. vodio sam borbu sa crvenima. Naši gubici 5 mrtvih i 15 ranjenih. 1606 od Kam Kama. Br. 1602 od Kam Kama. a napalo me je oko 800 proletera. Ima punomoćje Ba- ćovića. 1605 od Kam Kama. Boku i Dubrovnik.II sastanak neću obaviti.59 Brigada dostigla borbenu vrednost prve ju- rišne brigade. Vidi dok. dok.II. 1272. Jovović 500. 56 Reč je o obaveštenju Vrhovne komande od 29. radi referisanja Čiči. Br.II. 55 Ljubomir. Br.

Krupice s a i m s t o l e m69 snage preko za Levertaru.II.“ Ove podatke javio juče Vukadinović preko Ištva­ na. Kolašin. Br. Crveni predosećaju nas. Kod muslimana u Petnjici ima 120 naših ljudi koji sa muslimanima vode borbe protiv crvenih. 62 Milorađ. U unutraš­ njosti nalaze se naše gerilske grupe. 355 .I I -.. Kraj izveštaja. Kraj. jedan nestali i tri ranjena. Srednja kolona major Vukčević jačine 700 ljudi.::' 68 Radoman.ćl Lijeva Rijeka. Nastavak. 26 od 4 . Br. Srez pribojski čist od crvenih.67 Nastavak. Kolašin. Neđešifrovano. ž 1 i j e b. »Jabuci« i »Podbuču« na karti 1 :100. Raspoloženje na­ roda u Crnoj Gori za nas je odlično. jačine 1600 ljudi nadire pravcem: Medun.II -. 1649 od Sto Sto. Br. 63 od 4 . Dru­ 60 Nazivi »Vrgdvoj«. 62 od 4 . H. U dolini Tare jedna grupa sa Mrdakom od 150 ljudi. manastir M o r a č a i z m e đ u Vukčevića i Ružića. E r c e - g o v c i. 64 od 4 . 66 Tada su u Hercegovini bili delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«. Nastavak. Jedna kolona Rajlićeva68 jačine 1000 ljudi napada pravcem: Kosani- ca. Br. Ma- teševo.II. “ Zljebi. B o a n. kapetan. Naši gubici dva mrtva. Nadire prav­ cem M a n a s t i r O š t r o g . Br. Gubici crvenih dva mrtva i 70 ranjenih. 67 Stevan. Br. Akcija sa severa prema podacima koje je juče doneo Glu­ mac. 65 i 69 Nejasno. Rovci.60 vodio sam borbu. Nastavak. Br. Verujem da će akcija sigurno uspeti. kapetan. Plan napada na ko­ muniste u Crnoj Gori i Sandžaku sledeći: crnogorsko-herce- govačke trupe napadače i to: desna kolona Lašić. 63 Milorad. 23.000 nisu pronađeni. Br.ču. 1607 od Kam Kama. 1648 od Sto Sto. 1650 od Sto Sto. komandant Trebinjskog korpusa. koje vode neprekidnu borbu. nadire od Blata i Danilovgrada p r a v c e m Bij elopavlićke planine i G o r n j i Piperi.. Hum. Leva kolona Popović63 jačine 1500 ljudi zatvara prolaze preko Pive n t o t s t k a 64 Šavnik. Ružić jačine 1000 ljudi nadire iz oblasti Nikšića s tim što jednom potkolonom zatvara nikšićku zonu a drugom na­ dire pravcem Šavnik. Osta­ tak Hercegovaca čiste pozadi. Po zauzeću Lijeve Rijeke jednom potkolonom nadire u pravcu moračkog manastira. desna kolona Vidačić62 jačine 1600 ljudi. komandant Nevesinjskog korpusa. u x s u s v i m a u c l o n o 65 prići će broj 11. .

Kraj. vidi Oslobodilački rat.I I -. 1654 od Kom -Kom a.ga kolona Rtolićeva70 jačine 400 ljudi napada pravcem Mioče Stožer. februar zbor svih rogatičana. Proučiću mogućnost prebaci­ vanja srebreničke u njihov srez i aktiviranje srebreničke bri­ gade. Br. Br.I I -.I I -. sa namerom da formiram rogatičku leteću brigadu i izvršim popunu moje leteće brigade. Nastavak. knj. 75 Posljednja rečenica dopisana je mastilom. Naredio sam za 6. koji su na desnoj obali Drine. sarajevsku i delove fočanske i radi aktivno u pravcu Foča — Šćepan Polje. Potpukovnik Ostojić. 72 Nejasno. Prema dosada prikupljenim podacima ukupne snage broja 11 iznose oko 4 puka. Cmoj Gori i Hercego­ vini. 74 »Brod«. nejasno. Sahovići. februar 1944 god. Ako su u našoj vojsci jedini sposobni oficiri Lazović i Bo- jović onda nas nije trebalo ni zvati na narodni posao kome smo ozbiljno pristupili. Nastavak. 1652 od Sto Sto. 67 od 4 . 71 Vuk Kalaitović. 206—213. ćirilicom. 2. 35 od 3 . Treća kolona Kalaitova71 jačine oko 600 ljudi napada pravcem: e 1 e x a j e. Br. 356 . 77 O dejstvima jedinica NOVJ u Sandžaku. 5. komandantu 2. 1651 od Sto Sto. 78 Milorad. 73 Verovatno je reč o Radi Kordiću (Kordi). Momčiloviću78 stoga naredite da u oblasti Kalinovik — Foča prikupi kalinovičku. Mi smo sada javno oglašeni za nespo­ 70 Verovatno treba da glasi: Rajlićeva. Naredio sam angažovanje svih naoružanih snaga u pokret počev od osnovne škole do 60 god. Br. str. Nastavak. divizije.72 Kovren. 2. 76 Na širem području Crne Gore.76 što može da bude malo i da se dade mogućnost crvenim77 da izvuku i ponovo prebace bilo ka Istočnoj Bosni i Hercegovini. 66 od 4 . bjelo- poljske brigade. Naše rođene organizacije kakvih je slučaja već bilo prilikom smene. Veza 18 2775 Br. Četvrta kolona k o r- d a 73 jačine 500 ljudi napada pravcem: Brod. Sandžaka i Hercegovine tada su se nalazile jedinice nemačke 181. bilo ka Srbiji. Paralelno sa ovim poslom vršimo izbore za ravnogorske odbore.74 preko Bijelog Polja. Br.

36 od 3 .81 Molim da se naredi deligradskom korpusu da se odmah prebaci preko južne Morave na liniju sela. O borbama brigade pro­ tiv bugarskih trupa i četnika krajem januara u Toplici. Ja rekoh istinu. Vršim pripreme radi njihovog uništenja. da predhodno proverite još jedanput izveštaj o avalskom korpusu i sa druge strane. knj. Ova scena bila je strašna i narod je zapanjen gledao šta se radi sa njihovim starešinama. Nastavak. Na­ stavak. Pretres u j i i d l n c a m a . koja me strašno boli. 1655 od Kom -Kom a.II. Br. Nastavak. 1657 od Kom -Kom a. Duboko žalimo ovakve nemile događaje koji ruše narodnu kuću. 38 od 3 . advokat iz Beograda. Grupa komunista89 jačine 1200 ljudi prebacila se iz Toplice na reon druge rasinske brigade. 1661 od Orela. Po­ stupci Lazovića upropastili su ugled našeg pokreta i kod na­ roda stvorili uverenje. Topličkom korpusu naredio sam da zatvori pravce ka Velikoj Plani. Nedešifrovano. Rezervni ofi­ ciri i privatni ljudi žrtvovali su sve da se prihvate narodnog posla i iz čistog uverenja da je izabrani put dobar.. “ Nejasno. vidi tom I. Nastavak. 27. 1656 od Kom-Koma. Starešine i vojnici gročanske brigade povukli su se kod ka­ petana Ninčića. 357 . br. Nastavak. Treba: Lazović. južnomoravsku brigadu. jer je on iza sebe ranije ostavio takve prljavštine. Kapetan Lazarević79 upao je u gročanski srez kao neprijatelj. 37 od 3 . Beograd o ovome u veliko pre­ pričava a naši neprijatelji se satanski smeju. vojnici i starešine neće Lazovića za komandanta. Narod. Kraj depeše. Br. Br. Br. dok. koje se ne mogu izgladiti. Br. a Vi kao vođa narodnog ustanka i najstariji vojni komandant donesite svoju pravednu odluku. Nastavak. 812 od 5 .. da je nastupio rascep i neprijateljstvo među oficirima i vojnicima. ali Vas molim.I I -. Br. Br. " Odnosi se na 2. 7. ” Omaška.sobne oficire i nepouzdane ljude.II Nastavak. Br.II. Pomoćnik ko­ mandanta avalskog korpusa rezervni major Dragoslav Đor- đević. La- zovićevi vojnici su kidisali na oficire gročanske brigade da ih razoružaju.

85 Trećeg februara 1944. 1681 od Grete. uz teške bor­ be. ćirilicom. Br. Kučević. 32 i 148. Veza između ovih grupa stanicama.I I -. 28 Prvi nastavak. s. Kraj depeše. br. Potpukovnik Keserović. knj. Loznac — Ljupten __ Vukanja — Moravski srez i da zatvori sve pravce ka Ma­ lom Jastrebcu. februara probila preko komunikacije Otrić — Gračac u Liku. diviziju na prostoriji s. 5. Nastavak. Severna i južna grupa preduzimaju napad dva dana ranije pre istočne da privuku snage crvenih. Lipač. Po uništenju i razbijanju crvenih prema severnom frontu isto­ čna i severna grupa dejstvuju preko Sinjajevine u pravcu Zab- ljaka i Savnika u cilju presecanja otstupnice crvenim. koji bi se povlačili ispred južnog fronta. 813 Nastavak. Neprijatelj je u trodnevnim borbama okružio ojačanu 19. Istočna grupa upada preko Rožaja i nadire ka Mojkovcu. 4 . Baćović ako želi da učestvuje. Zadatak čaj- ničke grupe. Br. Krupa. s. Pred na­ ma se nalazi 5000 partizana. 1683 od Dal-dala. onda ću pravcem Bare — Radojeva Glava — Kurilo — Dubovo — Zaton — R a n c i n t84 — Majstoroviva — Rakita — Zari — Cer. divizije NOVJ u Bukovici. 84 Ramčina. Uskoro će uslediti 11 ofanziva.83 Br. a potom sve tri grupe dejstvuju munjevitom br­ zinom. dok. s. da svojom pojavom u pozadini severnog fronta ovaj obori. 14. neprestanim demonstrativnim napadima da veže snage crvenih oko Foče i Čehotine. 734 1 . otpočeo je napad delova nemačke 1. 1680 od Grete. 92. Duboki Dol. Op­ širnije vidi tom V. Drugi nastavak. Ružić takođe da zatvori pravac: Morača. treba da dejstvuje preko Ravnog i Župe Pivske u pravcu Savnika odnosno Zabljaka. Br. odakle se ona.II -. brd­ ske divizije. divizije NOVJ i 13. dalmatinske brigade 9. Br. da se koncentriše na liniju sela Bošnjane — Š a n a c i zatvori prelaze preko Za­ padne Morave. 28. Br.85 82 Dopisano mastilom. 358 . Verovatno je to Pavle Đurišić ili neto lice iz njegovog štaba. 24. 1662 od Orela. 20. Ako ne budem mogao pravcem preko Ro­ žaja. Br. Boan— Šavnik— Župa Pivska. Varvarinskom korpusu. 83 Redakcija nije utvrdila k» je »Greta«. Nastavak. Veza 180082 ■ Br. motorizovanog puka i četnika protiv 19. Kraj.

a levo sa Ružićem. Ovamo se njihov teror pojačava. 28 . a drugom pravcem Šavnik. kapetan. Kolašin. .87 Kraj depeše. Br. koji je tamo bio u našoj službi. v) leva kolona Ružić 1000 ljudi. Grupa od 150 crvenih 86 Danilo Salatić.I I -. Br.16 Br. Splita i Šibenika Pavelić mobilise Hrvate i ustaše. 82 Nastavak. . nadire iz oblasti Nikšić. Nastavak. Vukadinović. Nje­ govan88 u Bukoviku 1 . Izradili smo zajed­ nički plan za upotrebu crnogorsko-hercegovačkih trupa za glavnu akciju protiv crvenih. naši bez gubitaka. Zijovo. Br. desno održava vezu sa Vukčevićem. Stanje 2 . Boan. zatvara prelaze preko Pive na otse- ku Šavnik— Hum. Li­ jeva Rijeka. Gornji Piperi. Po zauzimanju Lijeve Rijeke jednom potko Ionom nadire u pravcu manastira Morača. Br. 359 . Ostatak hercegovačkih trupa upotrebiće se za krstarenje u cilju čišćenja pozadine. Nastavak. 1689 od Ina. " Arsenijević. Crnogorci: a) desna kolona Lašić jačine 1600 nadire pravcem: Medun. Kolašin. Br. Mateševo. 81 od 3 .II napao manju grupu. 327 od 3 .Mislim da će time biti rešeno za uvijek pitanje partizana u severnoj Dalmaciji. Mrtvih 3 mu­ ška i 1 partizanka. načelnik Štaba Komande Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. 84 od . Kolašin. 1696 od Stipe. 1687 od Ina. Leva kolona Popović. b) srednja kolona: Vukčević 700 ljudi nadire iz oblasti Danilov Grada pravcem: Belopavlićske planine. jačine 1500 ljudi.I I -. 87 Savo. manastir Morača. Br. Rovci. Hercegov­ ci: desna kolona Vidačić 1600 ljudi nadire pravcem: mana­ stir Oštrog. Nastavak. Naš plan je sledeći. 1686 od Ina. U oblasti Sinja. Br. Ukoliko bude iz- mena u ovom planu dostaviće se naknadno. Br. Nastavak.I I S t i g a o sam u štab Ba- ćoviću i sastao se sa Baćovićem i Vojom. Br.1 u Splitu ustaški nadporučnik Miroslav Matojević na sred ulice ubio mornaričkog vodnika Alberta Vastića. Nastavak. 1688 od Ina. 83 Nastavak. Jednom kolonom zatvara Nikšićku Župu.

iz Kačera došla u Darosavu u noći između 1/2 . Nastavak. partizani su napustili ove položaje. Br. 7. 85 od 6 . Kostića91 i Nikšićka Kita. br. Milovan mi je slab u oružju da sam brani Kačer. crnogorske NO brigade i Nikšićkog NOP odreda. O tome vidi tom IV. 1722 od Ine. 1721 od Ine. 48). 92 Napad je vršen na delove 6.93 Br. crvenih mrtvih nađeno 3. 30 od 4. 22. Jedinice NOVJ nisu imale gubitaka (tom III. 68. Br. Br. 328 od 3 . Brestice. I I -.92 Nastavak. Potrebno bi bilo da se Cvetić i Simović94 upute u pravcu Pljevalja i Caj- niča da čuvaju leđa severnoj grupi od crvenih kod Foče i da podrže Draškovića. crnogorske brigade. Borba se nastavlja. 4 ov. knj. 94 David. Berta. Naredi hitno da lepeničku brigadu uputi Gurko u Kačer. Pustom Liscu i Nikšićkoj Kiti uz velike gubitke. teško ranjenih 6. nestalo 10.II i izvršila prepad na nedovoljno obezbeđenje poručnika Milovanovića komandanta prve grupe brigada Gardiskih. Sada se nalaze u Bresti- cama.90 partizani su ostavili 31 mrtvih i odveli veliki broj ranjenih. 360 . 1732 od Kam-Kama. dok. " Krstac. Raso vi ljudi ne mogu svuda da stignu. 35 i 63. $9 Vidi dok. Gornjem Broćancu u jačini oko 500 ljudi. dok. jer trebaju da spreče upade na njegovu teritoriju sada veliku. knj. Dr-ška. Br. Nastavak.I I P o s l e borbe kod Vilusa 1 Grahova. Naši gubitci 2 mrtva i 6 ranjenih. crnogorska brigada i delovi 5. br. 90 Borbe protiv četnika i Nemaca kod Vilusa i Grahova vodila je 6.89 Poljska straža iz Aranđelovca pritekla je u pomoć. Janičić ih je napao na položajima Ne- nada. Drugog izjutra cr­ veni su se povukli ka Venčacu. m. 1697 od Stipe. ali sprečiću ovo. jer on do sada nije učestvovao u borbama pa je odmoran. Crvenima izgleda stalo je baš do toga da ovladaju Darosavom. Javite di li je ovo moguće. Irina.I I -. 86 od 6 . br. Tučeni na Nenadu. Naših 7 mrtvih. 93 Verovatno Danilo Salatić. Br. 6 februar 1944 godine Br.I I -. Br.

Nastavak. objašnjenje br. Br. Br. 1752 od Dal-Dala. Br. 1791 od Stipe. slobodu i čast otadžbine. Nastavak. Molim te poslušaj bez pogovora. Dal-Dala. Molim hitno preko Lašića tranzitirajte depešu Ljubi Vuksanoviću sledeće sadržine: Ljubo Vuksanović. da ćemo se boriti na život i smrt za spas našeg naroda. Nasta­ vak. da do našeg sas­ tanka ništa ne preduzimaš protiv našeg pokreta. 361 . Br. Šaljemo Vama i gospodinu Dr M. 740 od 6 . 7 februar 1944 godine Br. Br.I I P r o t a Petar Sto- jisavljević zamolio je ako postoji mogućnost da u Kairo pro- sledite Gospodinu đeneralu Varjačiću sledeću depešu: Poslije teških i krvavih borbi u dolini reke Cetine95 u kojima su naši borci pete cetinske brigade 501 korpusa izvoj evali pobedu nad krvoločnim komunističkim bandama pod zastavom kojoj ste vi kumovali na osvećenju u manastiru Dragoviću.II -. 1751 od Dal-Dala. Velimir J o j i ć. Ako me ne poslušaš smatraću da radiš protiv mene kao i protiv narodnih interesa. 1750 od Dal-Dala. 739 od 5 . ćirilicom. ” Poslednja rečenica napisana je mastilom.98 Za go­ njenje i dalju borbu angažovane su snage: Milovan99 od Ši- 95 Vidi dok. M Mladen. 337 od 6 . ” Nedeljković. Tom prilikom je naš novi pojas. U interesu opšte stvari zahtevam od tebe. 33 od 6 . pretsednik nacionalnog odbora. br. 1737 od Kam-Kama. zvani Aćimović.97 Br. Br.I I -. Pri­ redili smo veliku narodnu svečanost i smotru boraca na Bo- gojavljenje u Vrlici. Nastavak. naša Ravnogorska omladina pod istom zastavom položila zakletvu na vernost Kralju i Otadžbini. 69. Br. ” U prethodnim depešama Jevrem Simić izveštava o borbama Pri­ vremene šumadijske brigade protiv četnika u Darosavi. Sa te svečanosti izveštavamo Vas. Br. Molbi i pozdravima prote Stojisav- ljevića priključujem se i ja. Veza docnija 1837. 6. Zujeviću96 srdačne pozdrave i uveravamo Vas. da su krvoloci ustaše i komunisti spalili i uništili drevni srpski manastir Dragović. 741 Nastavak.I I -.

15 ranjenih i 2 zarobljena. ali nisu sa mnom uspostavili radio vezu. Kapetan Smilja- -nić101 zakrvio se sa Ljotićevcima negde oko Batočine. 1802 od Ram-Rama. 28 od 4 . Br. Dr-Ska. ' Rajlić napao crvene južno od Boljanića.3/4 . Plan za upotrebu svih • snaga sledeći: Sve snage se dele na tri grupe. Neka Komarče- v ić pojača iz tamnavske grupe Kačer sa 300 ljudi a Vasiljević =sa 200 da onemoguće ovu popunu. ćirilicom. Naših 3 mrtva i 2 ranjena. knj. ■ proleterske divizije (tom I. Br. 16. . 125). 105 Delovi 5. Drugog ov. a biće između 10 i 15 ov. Jačina severne grupe oko 4000. Br. Dr-Ška.103 Br. 104 Četnici i delovi nemačke 181. Noću . Go­ vori se da će opet za Srbiju. istočnu kojom ja komandujem preko Rožaja i juž­ nu Podgorica. severnu Pljevlje. 1793 od Stipe. Rudnički korpus : slab u oružju nema snage za borbu i posadu. Veza 1680. Br. Nikšić. 544 od 5 .II. La­ zar evca. 'Početak dejstava još nisam precizirao već čekam uspostavu veze. 103 j kb posleđnja rečenica napisana je mastilom. Iz Darosave i sa Kosmaja ja ■sam onemogućio stalnim Rasovim posadama. Ja bih ovo naredio. 4 .su od mene. Darosave i sa Kosmaja. straža pravac Rudnik. Br. NOU divizije. a daleko „.II -. lopaja ka Zagradu.II -. 11)2 Odnosi se na Privremenu šumadijsku brigadu. jača grupa crvenih105 prešla od Meljaka u Poblaće.I I -.m. 1800 od Berte. nog uhvaćenog oni mobilišu svoje pristalice iz Kačera. Prijepolje. Rasove brigade- prva pravac Garaši. Drašković sa oko 800 kod Cajniča.104 Izbrojeno 33 mrtva crvena. divizije napali su na delove 2. Dobro bi bilo da on lično dođe i rukovodi akcijom u rudničkom korpusu. I pored stalnih gu­ bitaka crvenih u v e k je grupa jaka do 1800.II Ljotićevci u Kuscu ubili 4 četnika. istočne 1500 i južne 5000. dok. 339 od 7 . Ponovljena depeša. m. druga pravac Jelovik. odred straže iz Aranđelovca na Vagan i Vasiljević100 oko Brajkovca. br. Sa ovom grupom je neki visoki Milovan.102 Po izjavi jed- . Sa severnom i južnom će možda sarađivati broj 11 u jačini dva puka.3 6 2 . 101 Mirko.

što ovamo na terenu nemam nijed­ nog stručnog lica. Drin­ ski korpus. Komandant Sandžaka bio je Vojislav Luka­ čević. Nažalost izmamiće nam vreme.I I N a s t a v a k .II Ante1“7 javlja: Sa sigurne strane danas mi je saopšteno. Veza 1651. odredio Pavla Đurišića za komandanta Crne Gore. 50 od 6 . 110 Draža Mihailović je 5.108 ići će broj 11. 65 od 4 . Br 70 od 4 . Narodna uprava uobražava da je ona presudni faktor i gospodar ovoga kraja. Zbog ovoga nema nikakvog jedinstva 106 Vrhovni štab NOV i POJ nalazio se tih dana u okolini Drvara. Br. Br. jer sam im trn u oku. Dalje su uhvatili depešu. Ovamo je prilična zabuna. Br. decembra 1943. 1824 od Feliksa. Moj kovač. Sa svima kolonama u p o- r e d o Draškovićeve.II Nastavak.109 Br. a ovo bih pitanje mogao uspešno rešiti. Saznao sam da se obojica nalaze kod Vas. Drašković sa 600 ljudi napada crvene u zoni Caj- niče — Pljevlja sa ispadima ka Foči u cilju čuvanja pozadine napadnih kolona i zaštite Pljevalja. obaveštajac Draže Mihailovića iz Beo­ grada. 'w Petar Milićević. U pitanju je Aleksa Drašković.106 Mi pripremamo konačno izbaci­ vanje iz Sandžaka. kažu da je vrhovni.110 Đeneral Nedić može da odredi sasvim treće lice. Potpukovnik Ostojić. Br . Vi ste sigurno odredili drugo lice. Berane. izlaženje bar jednog jedinog lista za Bo­ snu. kojima je dužnost da se sad ovamo nađu. da su Nemci uhvatili pozdravne depeše sa Kongresa posiate Cerčilu.II. Sjenice do Rožaja i napada pravcem: Rožaj. koju je poslao Čiča našoj vladi u Kairo. Peta kolona Pavle sa 1000 ljudi tajno se prebacuje prekq. . Nastavak. tim pre. 108 Rečenica tako glasi u originalu. Nastavak. Staljinu i Ruzveltu i našoj vladi u Kairo. Br. 1835 od Koceva. 1828 od Sto Sto. kojom izveštava. 363 . Meni se onemogućava svaki rad. 1827 od Sto-Sto. pa molim da mi se upute za rad u Bosnu. Br. da za sada neće počinjati akcija protiv okupatora.štab. U današnjim prilikama od ogromne je važ­ nosti za opštu stvar. Boke i Sandžaka. Nemci i narodna uprava odredila majora Jova Đukanovića za komandanta Crne Gore. Početak opšteg napada oko 12 . . ako mi se upute novinari Bosanci. Nastavak. inženjer.

114 Iznad reči »korpus-« dopisano je mastilom. Ja samo jedino želim potpunu našu pobedu i ništa više. Naredio sam da Trifković dođe u štab V. 1863 od Hansa.112 9 februar 1944 godine. Br.I I V a š a depeša br. Molim da se ovo pitanje reši najhitnije. ćirilicom »srez«. 1869 od Berte. Veza docnija 1893. 100. Br. Major Marušić115 komandant žandarmerije u Crnoj Gori skroz nesiguran. 743 od 7 . 364 . Lašić. Bojovića113 sam odredio za komandanta aval- skog korpusa Gorske Garde a Kalabića za komandanta ove grupe korpusa. Br. Za vreme Italijana u Nikšiću špi­ junirao naše oficire koji su vodili borbu protiv crvenih.u radu i posledice biće rđave.I I O d poslednjeg izveštaja koje sam vam [uputio] o Huški111 Miljkoviću. molim da me izvestite radi obje­ dinjavanja našeg rada. Pod­ ručje njegovog rada uglavnom je bio srez cazinski. Gročanski (korpus)114 ostaje do moga daljeg naređenja pod Lazovićem. 112 Poslednja rečenica napisana je mastilom. hoće li se sviđati nekome ili ne. Sa Huškine strane uči­ telj Kozica bio je neka vrsta poverenika. Br.I I N a r e d i o sam da avalski korpus obrazuje avalski korpus Gorske Garde Nj. V. 113 Dragutin. Nastavak. a dosadašnja Garda obrazuje oplenački korpus Gorske garde. Kralja. Naš gr- mečko-petrovački odred izvodio je sa njegovim ljudima za­ jedničke operacije protiv komunista. Ovo pitanje rešite bez obzira. 1. 63 od 8 . 40 od 8 . K. bila je potpuna. Ovo držite u tajnosti dok se ne izvrši smena ko­ mandanta avalskog korpusa. nemački čovek. Naredio sam da ova dva korpusa obrazuju Gardisku grupu korpusa. ćirilicom. Sada 111 Huška. 1837 od Dal-Dala.5 Pero. koji je sa našim ljudima održavao vezu. a ako je rešeno. Br. naši međusobni odnosi i saradnja sa njim. Garda ima da izvrši smenu koman­ danta avalskog korpusa. Br.

Br. udarnog korpusa. Br. Br. Kada budem upao pokušaću da ga iskoristim ili likvidiram.8 Bećir. le g io n a rs k e d iv iz ije (to m IV . Sa planom se ne slažem. Nije potrebno sve snage upućivati na Kolašin. Svi nasilno mobilisani beže ka nama svakog dana. Naši uzeli Goražde. u šli č e t n ic i i d e lo v i n e m a č k e 369. 117 F o č a n ije p a la u ru k e n e p r ija t e lju . Nemci jure Lasica zbog toga. Nastavak. Početak akcije tačno ne znam. NO U d iv iz ije .117 Tako se crveni nalaze zatvoreni sa svih strana.I I -. k n j. Verujem u pobedu. 1872 od Berte.I I -.jedan Lašićev predlog za unapređenje i odlikovanje uhvatio i predao Nemcima. Nastavak. 41 od 8 . T u se. 116 U G o r a ž d e su. 1878 od Koceva. nekoliko puta Vas izveštavah o pravom stanju u ovom kraju. d o k . a time ćemo ih i uništiti. Treba da glasi »nego«. Stab korpusa. Preko Ba- ćovića120 primio depešu Vukadinovićevu o planu akcije.9 Omaška. 1. 120 Petar.121 Kolašin treba oboriti manevrima ne direktnim na­ padom. 22. Među njima ima i starih partizana.I I -. Je­ dino se ishrane plašim. Nastavak. Tražio sam da se objedini komandovanje.119 što se uspostavi veza za jednovremenu akciju. 365 . 1871 od Berte. 42 od 8 . Moja kolona koja bi nadirala preko Sinjajevine se- verno od Lipova i Lašićeva koja bi nadirala preko Morače naterala bi crvene iz Kolašina i okoline na povlačenje. Mobilisali su sve od 15 do 60 godina. Nastavak. Nastavak. Nema nikakvog jedinstva u našoj zajedničkoj borbi. 1870 od Berte. 3. 43 od 8 . Posledice su ovoga vrlo kobne za ovaj kraj i za naš opšti cilj. n a la z io Š ta b 5.II Gospodine Ministre. niži oficirski kurs i neki pozadinski delovi. Nistavak. ne treba mu verovati. Kon­ centracija svih naših snaga na Sinjajevini treba da natera crvene na odlučnu bitku. Br. 1. Uputio sam kurire u Petnjicu i dolinu Tare i izdao zadatak. Br. Nastavak. fe b r u a r a 1944. ta d a . ali se do sada ne uradi. ali u tome i leži njihova propast. Br. Apsolutno je Ljotićevac. 19). neću kretati snage.116 a prema nepotvrđenim vestima i Foču. Br. “’ U Kolašinu su bili delovi 2. jedan od oficira za vezu između štaba Pavla Đurišića i Nemaca. Br. 1 od 4 . b r. Pre njega. Čekam da se javi kurir Tom ović118 iz Podgorice. Isto sam ura­ dio i za sve manje grupe.

Oni se tome nisu ni protivili. 423 N e ja s n o . stvaraju četničke odrede. Br.122 Na žalost posledice su za nas ne­ prijatne.124 Izjavljuju da je njihova zasluga za stvaranje četničkih odreda u tim kraje­ vima. a većina trči levo i desno. Komunisti od ovoga imaju dosta koristi. Međutim ustaše su nastojale na razne načine u više mahova da uhvate vezu sa Huškom i da ga potpuno pridobiju i uvrste ga u svoje ustaške formacije. Br. 120 ljudi naših i Albanasa izgubili su živote u snaž­ noj lavini u Komovima. Br. Saznaje se. Kučko-bratonoška brigada pre tri dana preduzela je akciju i u Kuče. 125 R e č e n ic a je d o p is a n a m a s tilo m . U početku imala je uspeha da pod jačim pritiskom naši se povukli. k n j. ali im je nestala municija i morali su se povući. ćirilicom. Molim upozorite tamošnje naše jedinice. 84. 1882 od Vili. iz Vrmoša napala je komuniste u okolini Andrijevice. . d o k . Br.I I O v i h dana jedna grupa . 7. ć ir ilic o m . Br.Niko nikoga ne sluša. zajedno sa Albanasima. Ovo ne bi trebalo više dozvoljavati. 744 od . da su Nem­ ci pre kratkog vremena prebacili u Bosnu i na obalu mora veće grupe Ljotićevaca preobučeni u nemačku uniformu. Huška je dobijao od 11 (Nemci)126 municije koliko je hteo. Ta­ mo su se presvukli. Ovako je i ranije rađeno. b r. Sa naše strane taj isti posao kod Huškinih odreda obavljao je kapetan Nikola Ciganović. 3 od 4 . 124 .Vidi d o k . 1879 od Koceva. 366 . a naš pokret samo štetu. O p š irn ije v id i to m III. 10 februar 1944 godine Veza 1837125 1893 od Dal-Dala. 21 od 4 . 11 (Nemci)127 su znali za Huškine prijateljske odnose i saradnju sa nama. . 126 i 127 Reč »Nemci-« dopisana je mastilom. U Dorbašu123 naši imali uspeha. c r n o g o r s k e N O U b rig a d e . Nastavak. Ovaj neuspeh za nas je vrlo neprijatan. 122 N a p a d je v rš e n n a d e lo v e 5.I I -. a posledice znamo. 33. b r. Mi smo imali 8 mrtvih i 15 ranjenih a crveni mnogo više.

decembra 1943. Major Živoj in Ristić. objašnjenje br. Sve indi­ cije govore da je hapšenje Jovanovića i S u l j e Bešlića u vezi sa zarobljavanjem engleskog kapetana Edgarda Hargri- visa. Nalazi se sada u bunkeru Ratničkog Doma. Molim za izveštaj. 129 U četničkim dokumentima poznatiji pod imenom Miki Hargrivs. o čemu je i Vas izvestio. radi sastanka sa njim. Mislim da bi njegov dolazak kod nas do­ vukao veliki broj oficira. Nastavak. 1914 od Mihovila. verni saradnik Nemaca i naš otvoreni neprijatelj. Luka 10. Verovatno treba da glasi »neograničeno«. koji sa svojim izbeglicama132 ukupno 150 sa oružjem pretstavlja udarnu grupu u Gornjoj Jablanici. načelnik štaba pukovnika Pavlovića. Br. Pukovnik Brani­ mir Zivković načelnik štaba komande žandarmerije. odnosno kome treba da se obrati u Beogradu radi njegovog oslobođenja.130 Izvestio sam da je zbog akcije protiv partizana formiran jedan leteći korpus pod komandom kapetana Manića u čiji sastav je ušla moja leteća brigada. Br.1 u Beogradu. 128 Tako u originalu. Nastavak.131 komandanta I kosovskog korpusa. .129 Sa svoje strane pokušaću sve što mogu da se Jova­ nović i Bešlić izvuku. Obavestio me je. I jablanička brigada i leskovačka brigada sa odgovarajućih teriorija. . Br. br. K. 6. Blaža. Br.I I -. 132 Misli se na izbeglice iz pokrajine Kosovo. 78 Nastavak. njegov tast moli za intervenciju. Br. da ste naredili da uhvatim vezu sa majorom Trifunom Miki- ćem. Br. Mikić je u redovima dobrovoljaca. 367 . Dr. Veza Vaša broj 56. Došao je kod četnika Topličkog korpusa 2. 1915 od Mihovila. juna 1943. Vidi dok. Druga i treća jablanička brigada su pod komandom kapetana Brajevića. 50. 1918 od He-He. 109 od 9 . na moj poziv pismom odgovorio je da želi da se ilegalizuje. spustivši se pa­ dobranom. Br.I I -. Zarobljen je od strane Nemaca prilikom njihovog napada na bazu britanskih oficira u četničkim štabovima za istočnu Srbiju (Ho- roolje) u s. 77 od 9 . 1916 od Mihovila. jer on uživa n o z i r e l a s i128 pove- renje. Kraj depeše. Jovanović lažni Petrović uhapšen je od strane Nemaca 28 . Đeneral Draškić. Nastavak. 79 o d . Br. 130 Navedenu depešu Redakcija nije pronašla. pred sam polazak na put za V. trebalo bi mu poveri ti veću komandu. izrazio je želju da bude na ovom sektoru.

Major Račić. Br. 153 i 164).141 Imali su 33 mrtva. 75 od 1 0 . Žandarmerija se već bori. 134 Aleksandar Saša Mihailović.prebacile su se jače komunističke snage iz Semberije u Mačvu kod sela Badovinaca. 1957 od Sto-Sto.II -. 134 Verovatno je reč o Mačvanskom NOP odredu.II . br.139 A e c i j t a a j l i c i 140 broj 11 od Pljevalja ka Boljanići. sandžačke NOU brigade 6. Jednu brigadu su im potpuno po­ tukli. Br. dok.135 pomoćnikom u opštini Dragog Jovanovića. Br. Br. Nasta­ vak.138 Crveni s e p o ­ v u k l i za Ustikolinu. br. a naši 2 mrtva. Sva­ koga dana javljaću situaciju. 76 od 10 . 17 ranjenih i 2 zarobljena. NOU divizije. 133 Milan. 5 i 6 . 138 Vidi objašnjenje 116.. Noću između 8/9 . 344 od 9 . NOU divizije (tom IV. Brigada se povukla u pravcu Popova Dola i Šula.136 Sa letećim brigadama kre­ ćem za Mačvu.I I . Naredite Komar- čeviću da prikupi sve snage i bude spreman za pokret.I I M e d i e 133 mi javlja- Basa134 bio sa njim u m ojoj blizini. 7. Nastavak. Br. 1931 od Jo-Jo-a. 110 Nejasno. 6 . 368 . februara 1944.II uveče zauzeli Goražde. Opširnije vidi tom IH> knj. U re­ onu Foče nalazi se 5 krajiška divizija sa prvom. Nedešifrovano. 1. Došao autom iz Beograda sa Paranosom. 1928 od Stipe.II. Navode o gu_ bicima brigade Redakcija nije uspela da proveri.. 1958 od Sto-Sto. Drugu proletersku diviziju naterali na povla­ čenje od Poblaća ka Čelebiću. Drška. Goraž- danski bataljon i muslimanska milicija sa brojem 11 (Nemci) vodila je borbe sa crvenima na Jabučkom Sedlu. 131 Borba je vođena protiv delova 5. jedan bataljon druge proleterske brigade. 135 Ilija. 62. Crveni imali 10 mrtvih i 13 ranjenih. Br. Br.-Aok. 135 Taj sektor su držale jedinice 5. Br.137 Branjeno je Goražde. 22.I I . Otkuda sad ovo kad ja znam koje i šta Paranos i kakvi su odnosi između njega i Dragog. . ko­ ga pretstavlja kao našeg najjačeg saradnika. četvrtom i desetom brigadom.1 Borba je vođena protiv 4. knj. 40 od 10 .

145 Stevo. Vasi- ljević formirao iz celog sreza po naređenju Cika Branka143 leteću brigadu jačine 300 ljudi za opštu akciju u Sandžaku i Crnoj Gori. Juče sam dobio izveštaj od Momčilovića144 od 1 . 142 Miloš.a trećeg ov. rogatička i vlasenička na svome terenu.3 Zaharije Ostojić. 1. 1960 od Sto-Sto. a Petrova je želja da ostane u Srbiji.II . Jutros produžila za Zaborak. Naša leteća jačina 100 ljudi drži Lim od Mrsova do Rudog. Nastavak. od Sto-Sto. Raspored snaga drin­ skog i romaniskog korpusa sledeći: goraždanski bataljon. koji stalno napadaju i pale i ubijaju žene i decu. Br. 78 od 10 .II. k n j . Iz Go­ ražda javljaju da se 7 .II čula jaka borba prema Mrežici. Mom- čilović bolestan. Br. Grupu mornara uputio sam još 6 ov. a juče je stigla grupa od 34 iz varvarskog146 korpusa sa vođom narednik Milan Tomić. Petar Samardžić i Sta- rević145 zadrže malo u Srbiji. Mrežica i Miljevine. Nastavak. Nastavak. 144 Milorad. 3 369 . Prva sarajevska. Traži po ovome uputstva a zabranio je razgovor dok od nas ne dobije upustva. m. došle su još dve krajiške brigade. Kalinovička i deo fočanske odbile nekoliko napada crvenih u reonu Kalinovika. Nastavak. Kraj depeše. 146 Varvarinskog. 79 od 10 . On izveštava da se sa drugom sarajevskom nalazi u Trnovu. Momčilović javlja: broj 11 tražio je naše komandante na pre­ govore u Sarajevo radi uspostavljanja vlasti u istočnoj Bo­ sni. Vučković sa 150 ljudi u reonu Čajni- ča drži ih na okupu i napada grupe crvenih gde se ukaže prilika. Prema Vučkovićevom142 izveštaju ukupne ove snage crvenih jačine su oko 4000 ljudi. Gde se sada nalaze i jačinu ne javlja. Bor­ be su bile žestoke. od Sokolovića preko Goražda. Nastavak. 77 od 10 . Br. 24 Z b o r n ik . Jačine ne javlja. 1959 od Sto-Sto. 1961. brane sela od ustaša. Ištvan traži da se od hercegovačkih delegata.II . Br. t o m X I V .. Poslao sam Čika Branku ovaj izveštaj pa kada se vrati dostaviće naše mišljenje po ovome detaljno.. čaj- ničke brigade jačine oko 300 ljudi drži Goražde pošto se broj 11 povukao na Jabuku. Nastavak. Br.II . pošto je njihovo prisustvo tamo nekad štetno i da mi zato utičemo na Vas. m. Kapetan Glumac. sav u čirevima.. Br.

. fe b r u a r a 1944. 370 . 151 Nejasno. Prikupljam oružje i poslaću vam jednu grupu sa kapetanom Stanićem150 i radio stanicu.II . 70 od 10 . onda je pismo poslato preko Ljotića. b r. Br. 2001 od Hansa. Budite istrajni i strpljivi. Ponavljam pismo je predato severnoj Jugoslaviji i nikako drugo pismo ne postoji. Još je dodao. 22 od 9 . p iš e : » D e v is . 35152 od 1 . Veza Vaša br. iz V r ­ h o v n e k o m a n d e je u p u ć e n a d e p e š a u k o jo j se g o v o r i o ra s p o re d u č e t­ n ičk ih je d in ic a u ju g o z a p a d n o j S r b iji i S a n d ža k u i n jih o v o j u lo z i p o p it a n ju s p r e č a v a n ja p r o d o r a je d in ic a N O V J u S r b iju (A r h iv V II. 149 V id i d o k . 3/1). Janjic raspustio odred149 i nalazi se još u Beogradu. k. 1971 od Devisa. Br. 1990 od Sto-Sto. 11. da se uljuškamo nekim iluzijama i da mu izgleda da Vama i Čika Branku ovo nije još jasno. Kapetan Glumac.II . 67. 276. 82 od 11 . 1972 od Devisa.. Mitrano- vićev izveštaj o životarenju ni ja nisam dobro razumeo ali mi­ slim da je hteo reći to: da dok su broj 11 jaki i u o u151 on živi na Drenovićevom i Tešanovićevom reonu da se može održati. 276.II. 152 M ih a ilo v ić u . 75. Ca. Br.. Tvoja veza 133147. b r. Sa Kondonom imam samo radio vezu. 21 od 9 .II . Nadam se krajem februara ili početkom marta. Br. a kada njih nema onda je teško. 4. Br. Nemci afišom pozivaju Srbe da se jave zapovedniku srpskih dobrovoljaca majoru J a n j i ć u . Naredite Cvetiću da mu se privremeno. reg. Za Mrđenovića. Br. fe b r u a r a 1944. Br. tako stoji u originalu. Ako je komanda severne Jugoslavije148 Ljotićeva komanda. koji izbega- va od komande i traži za to izgovor. 148 O d n o s i se n a k o m a n d u s e v e rn ih p o k r a jin a . Budite obazrivi. Z a š to ste m a ­ jo r u J a n jić u u p u tili p o v e r ljiv o p is m o p r e k o L jo t ić e v a c a « (A r h iv V II. Kraj depeše. b r. Postavljen od Nemaca za zapovednika srpskih dobrovoljaca u Hrvatskoj. k.II Nastavak. b r. V id i d o k . reg. 150 M ila n . Pismo je kako mi izgleda naduvana stvar od severne Jugoslavije i Janjića. Ca. 3 /1 ). k o ji se n a la z io u s. dok traje akcija u Sandžaku i Crnoj Gori stavljaju pod komandu radi 147 U t o j d e p e ši o d 7. d e p e š u 1385. B a. februar 1944 godine Br.

Br.II . a čine odbranu već napa­ dima. K.II .što boljeg objedinjavanja rada požeški korpus bez crnogorske brigade i dragačevske brigade. 154 L u k a č e v ić .: Nastavak. Komunisti u Top- lici i Jablanici čine nam stalne teškoće. Nastavak. Br. Br. 156 R a đ o s la v . Nastavak. 2002 od Hansa. Br.I I . Br. ' . Kon­ dor i Cvetić svakog dana izveštavaju o svome rasporedu i situaciji. Saopštite sve ove mere Pavlu i Voji. Keseroviću naredite da izveštava V. Nastavak. U vezi sa ovim naredite da Vas Ostojić. Za Leona: Dobio sam izveštaj da je Dača Simović. 2005 od Hansa. Sve ove jedinice imaju braniti Lim. Drinski korpus neka naročito razvije obaveštajnu služ­ bu zapadno od Lima i Drine. _ >: • 155 N e d e š ifr o v a n o . . Sem toga. Kraj. Br. da svaki pokušaj prelaza crvenih preko Lima odmah napadaju. Zlatiborskom i drinskom korpusu naredite takođe. “ Đurišić. Kraj depeše. pa da bi smo preduzeli nešto ozbiljnije na jug. nišavski i čegarski korpus. jer iz dosadanjih [izveštaja] nemoguće uhvatiti konce. Bojan Radivojević sa svo­ jim ljudima n a p a o na kuću i porodicu Milutina Jankovića. Br. naredite da ovu akciju c z o p r e i f a c e155 pomognu ve- liko-moravska grupa korpusa. Dalje neka i Baćović javi tačnu situaciju u Hercegovini i oblasti Nikšić— Cevo i Foča. Krajnje je vreme da se ovo jednom raš­ čisti kako bi smo sa te strane bili osigurani.. U vezi sa ovim naredite hitno da Keserović produži energično započetu akciju. što češće o razvoju i uspehu ak­ cije u Toplici i Jablanici. Neka se preduzmu sve mere da se obezbedi sloboda projektovane ak- ije Pavlu i Voji. Sa ovim jedinicama i svojim korpusom Cvetić ima da obezbeđuje P a v 1 u153 i V o j i154 za­ leđe. Br 71 od 10 .II . Đuriću156 naredite da na svojoj teri­ toriji preduzme energično čišćenje komunista i da poveže i sprovede jaku organizaciju. Drugo: priku­ pite i javite mi situaciju u istočnoj Bosni. 2003 od Hansa. Tamo nam je stalno nesigurna situacija.. 2004 od Hansa.. 74 od 1 0 . kako bi se organizovanje moglo pripremiti i van dosadašnjeg njegovog terena. Celu ovu akciju ima da objedini potpukovnik Keserović i to saop­ štite svima komandantima gore navedenih jedinica. 73 od 10 . 24*! 371 . 72 od 10 . deligradski. • .

br. i među njima nema mira. Dao sam im svoje mišljenje. Pretstoji velika glad ćelom narodu. 11 (Nemci) u Ustikolini... 157 Krupice. februara 1944. 51 od 10 . Draža Mihailović je naložio kapetanu Borislavu Todoroviću da izvesti pukovnika Bejlija da. 372 .. da je kod crvenih očajno stanje i da se plaše stra­ šno napada. Poslednjih dana padao je stal­ no sneg. Da dođe i Dača Simović kod mene. Naročito se plašim za trupe iz Her­ cegovine. Br. zašto je Obrad Davidović bio razoružan i tučen od stra­ ne Bojana Radivojevića. Br. 31 od 4. Kako još javljaju br. Juče sam imao sastanak sa komandantima musli­ manskih miliciskih odreda. Uspevamo da zavaravamo mesta boravka. Ca. 2152 od Lola. Kamena Gora. Sme- taće mnogo ovoj akciji. a da će jednom kolonom od Mostara zatvoriti pra­ vac od Kalinovika u pravcu Foče. Nastavak.I I . 52 od 11 . Bijelo Polje.II .Hitno me izvestite da li je to tačno. Primio Vaš br. Traže potpunu i iskrenu saradnju. k. 276. kako bi se sve utanačilo. Br. Jedno je važno da su se otvoreno sukobili sa komuni­ stima. i zašto se ovo radi. Naši još drže Goražde.II . Br. Begunci koji svakoga dana prilaze nama. Veza docnija: 2150158. 11 polako stežu obruč oko crvenih od Rogatice i Sarajeva. će se rušenje objekata u dolinama Morave i Ibra izvršiti kada to mogućnosti tuđu dozvoljavale. reg. 5a- hovići. 53 od 1 1 . javljaju. br. 2126 od Grete. 158 Rečenica je napisana mastilom. Pošaljite mi Bojana hitno preko Rakovićevog terena. 922® i 31. 2150 od Grete. Crveni vrše koncentraciju svih snaga na prostoru: Kuprice157. Tomović stigao kod Lašića i očekujem svakoga momenta izveštaj o njihovoj go­ tovosti za akciju. Nadam se da će se staviti i oružano pod m oju ko­ mandu. U depeši br. ćirilicom. U tom slučaju crveni su u bezizlaznom položaju. Kovren. tako da je u višim planinama preko dva metra. Gestapo iz Mostara zna sve detalje o mome pokretu i pukovnika Belia. Kraj. Nadam se da će kroz koji dan doći do sastanka sa svima vodećim muslimanima iz Sandžaka i Peštera. a »u što skorije vreme« (Arhiv VII. i oni potpuno zadovoljni i prihva­ ćaju. Izgleda da nam baš naši idu na ruku. Br. 3/1). 69. Odgo­ vorite. Br. Javiću i Baćoviću. Nastavak. 159 Vidi dok. a kako javljaju otuda i br.

3 Dušan. Str. jer je skoro izvesno da u Glavnom štabu ima nemačkih špi­ juna.VENSKA VOJSKA U OTADŽBINI GORSKI ŠTAB BR. ove knjige depeša). ćirilicom) u Arhivu VII. 5-og radi prebacivanja u Italiju. koji je bio u Slavoniji. kao i potrebna uputstva. Na predkonferencijama sa Načelnikom štaba ove komande pretre­ sana su nekoliko pitanja. Sve vaše depeše imaju uvek isti ključ. br. reg. 1 Original (pisan na mašini.161 BR. možda je i šifra otkrivena. 1443. Luka­ čević. Položaj. izvestio Dražu Mihailo­ vića da Nemci znaju za kretanje Lukačevića i Bejlija ka moru. mastilom. da su Nemci znali 6-og da je pukovnik Beli krenuo iz V. Obratite pažnju da ne postoji neki dostavljač iz štaba.K. Ča. Izložio sam mu stanje i pokazao naredbu za rad u Slavoniji. Nera­ zumljivo je inače da Gestapo sve zna. 75 IZVEŠTAJ KOMANDANTA SLAVONIJE OD 11. Maksim podozriv. Primio je punomoćje za rad. stavite ga pod prismotru« (depeša br. Preko kurira pozvat je i došao u Beograd. 2 Šifra i brojčana oznaka za Komandu Slavonije. . ćirilicom. javlja: »Obaveštajna služba iz Hercegovine javlja. Br.160 Molim m enjajte ključeve svojih depeša. Ova sam uputstva izložio i Načelniku Štaba prilikom referisanja 27 i 28 novembra 1943 IM Vojislav Lukačević je 1. Sobzirom na prilike u Slavoniji ovo tak­ tiziranje bilo je neophodno potrebno. te smo se u tome pogledu i sporazumeli. . tražio sam puta i načina da uhvatim vezu sa majorom Janjićem3. 160. februara 1944. službeno 11 februara 1944 god. 3342 : ' . a da ostane u vezi sa potpisatim kao njegov potčinjeni organ. . Pov. k. pored ostalog. NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE Kada sam primio dodeljenu mi dužnost.Lukačević i ja molimo Vas da obratite pažnju na širu okolinu. 7/3. u kojima je tražio da mu se ostave odrešene ruke. 373 . DRAŽI MIHAILOVICU O NASTOJANJU DA ORGANI- ZUJE ČETNIKE U SLAVONIJI1 JUGOSLO. pa je otišao na teren. 161 Na margini depeše napisano je »NB«. FEBRUARA 1944.

međutim docniji razvoj događaja to je potvrdio.. m. 74. Na sve ovo sam mu od­ govorio.kako ćemo mi sa njime. i Načelnik Štaba se potpuno složio sa datim direktivama majoru Janjiću. Pratiti rad od ovuda bilo je teško... Kada sam uputio odred kapetana Mrđenovića4.... kad su nas Nemci doterali do ovog položa ja . zato što je on saradnik Nemačke.. stavljeno je i njemu u dužnost da ovu vezu uspostavi i tim puteni... ali je bilo nekoliko pisama i izveštaja iz kojih se vidi da Srpski narod nije odo­ bravao sto procentnu saradnju sa Nemcima. Trebala je čitava organizacija omladinaca da radi da ga jedva nađem — izbegavao je sastanak... br............ nisam verovao da je toliko zaplivao u Nemačke vode. Najzad sam ga našao i poslije dugog razgovora sa njime zaključak je sle- deći: Njemu se više nije ostajalo u delokrugu rada.. koje je upućeno njemu preko »dobrovoljaca«6 i da ga zbog ovoga pisma dobrovoljački Korpus zvao da dođe (odkuda D..god. depešu br...... 6 i 9 Vidi dok.. U oči mi nije mogao to reći.. već da se veza pokušala da se održi ili preko njegove žene ili preko Komande Severne Jugoslavije. 1971 i 1972. 5 ovde kod nas se priča da su ovo pla­ ćenici Nemačke... da je to pismo napisano u komandi Sev. Odred je raspustio bez odobrenja i jedan deo ljudstva došao je u Beograd. sa m ojim štambiljem i mojim potpi­ som Devis..zato je potrebno da se vaši ljudi prebace u ove krajeve. da nije tačno da je neko pismo poslato preko dobro­ voljaca.... ali znajući date mu upute za rad.kod nas nema Vaših nikakovih uputa za rad sem nekakog Janjića... koji je do sada radio.. a jedan deo ljudstva ostao je na terenu...... 5 Tačkice u originalu... Put za ovo našao je da se sasvim stavi pod ok­ rilje Nemaca.. Jug... je ­ ste neko famozno pismo. već je vrdao levo i desno izgovor za ovo vrdanje —■ po njegovom tvrđenju.... Korpusu ta vlast da ga čak iz Slavonije zove da dođe?) I da su ga dugo ispitivali... kako je major Janjić radio: » . « Ovaki izveštaja bilo je nekoliko. te da je zbog toga došao u opasnost on i njegova porodica itd.. 374 .. Doznao sam da je u Beogradu 20 dana i 17 pr.... Major Janjić je radio na terenu ali se veza sa njim teško mogla uhvatiti. koji bi sproveli vašu organizaciju.... U izvodu iz dnevnika rada i u izveštaju o radu navedeno je. kojima bi se verovaio da su veliki Jugosloveni . ali narod nije s njim... i predato sinu Đenerala Đuki- 4 Branko. otišao sam da se sa istim sastanem.. Am bicija ga je ponela da bude komandant svih Srba u Hrvatskoj.

Ovde netreba više nikakvog komentara i tu je objašnjenje i o famoznom pismu i o svima postupcima Janjića. I završava da se Srbi jave kod nemačkih mesnih zapovedništava ili kod zapovednika Srpskih dobrovoljaca m ajo­ ra Janjića. do­ bivenu od naših ljudi u Beogradu iz sigurne ruke i za koji mu je iskazata verovatnoća da je potpisao Janjić. Nudi se da izvrši ovu organizaciju u roku od 35— 45 dana i na završetku navodi: »Preuzeo bih je ja lično. pa bih je kao takvu i sprovodio. kada sam sa njim razgovarao: »Jedni tvrde da me poslao Nedić. Iz te pretstav- ke vidljivo je: Da bi iskorišćavanje drveta i ostalih sirovina bilo od velike važnosti za Nemačku vojsku. glavno je da je to bilo predato m ojoj prvo pretpostavljenoj komandi da ga dalje preda. neki tvrde da me poslao Račić. glavno je da neće biti nikakve Jugoslavije više a da će se Nemci pobrinuti da Srbi žive u jednoj Srbiji ili kao narodna manjina u Hrvat­ skoj itd. glavno je da to pismo nije sadržalo nikakvi šifri i tajni. Mogu na­ vesti samo to. Branko Protić po povratku sa službenog puta u Beograd predao mi je prepis jedne predstavke upućene Nemcima. Iz stilizacije letka vidi se da ga je pisala Nemačka ko­ manda. Kako je ovo pismo i dali je ovo pismo došlo u ruke dobrovoljaca to je još tajna. Dalji razvoj sa Janjičem tekao je: Moj oficir poručnik g. i da bi ogromne potrebe ratujućeg Rajha bile zadovoljene iz Slavonskih šuma. vidi se da se to pismo nalazi u rukama majora Dušan Janjića. ali iz pisma kapetana Milana Stanića. te nije bila ni nesmotrenost niti nepažnja od strane m oje niti mojih oficira.ča7.« Nije trebalo dugo vremena da prođe pa da vidimo ko to hoće da prikupi Srbe za zaštitu nemačkih privrednih interesa i da se sa njima može raspolagati kao sa regularnom vojskom. jedni tvrde da me poslao Draža. jer su oni trebali da dostave izveštaj Janjiću za unapre­ đenje u čin majora i zato imali »sigurnu vezu«. 7 Svetislav. te nemam potrebe da navodim stavove. ‘ Dragoslav. da bi trebalo povezati sve četnike u jednu organizaciju i sa njima raspolagati skoro sa regularnom vojskom . S 375 . te prema tome gornji izgovor verovatno je blef i izgovor a verovatno da je na neki način i došao do njega. U potrazi za piscem toga došlo se do letka: »Za sve Srbe u Hrvatskoj i kod Parti­ zana«. taj odred treba organizirati u Beogradu od Srba izbeglica i posle ih ras­ porediti po Slavoniji.8 a ja ću raditi kako ja znam« — te evo kako on zna da radi.

Oranizujem jedan odred.10 S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU Komandant pukovnik Aleksandar Đ. pa ću to izvesti najbolje. K.11 riri'. 11 Tekst poslednjeg pasusa napisan je mastilom. napisao je Draža Mihailović. Ovako bih kazao — a sada je dockan. Nisam sasvim prekinuo vezu sa Janjićem. samo u toliko za Janjića. koji ću uputiti sa kapetanom Milanom Stanićem koji će otići na teren gde je radio Janjić i produžiti rad ilegalno. 12 Operativno. Nikolić M. ćirilicom. onda taj posao drage volje primam ja — dajte mi Carte blanche. niti je moguć­ nost i vreme da se ovo istražuje. da je preduzeo neki rad i da se pusti da. Iz pisma kapetana Stanica vidi se: »-Ima još nekih štetnih postupaka materijalne prirode. Ali samo da se to zna i istorija i narod da me shvate. 13 Tekst od »O« pa dalje.13 10 Priloge Redakcija nije pronašla. ali se u ovo ne ulazi. pa će da vidite celu Hrvatsku u mojim rukama i da izigram Nemce! (D ece nemam i živim za Otadžbi­ nu. 2) Izgleda da sin đ-a Đu- kića daje obaveštenja i po- verljive podatke Ljotićevci- ma. radi. 376 . Ako je trebalo neko da radi ovo što Janjić radi. tvrdi da se govori o nekim od naroda primljenih suma novca i prokockani. Prilažu se potrebni prilozi. i to se odobrava. ali sam svima na terenu i ovde naredio obazrivost prema njemu i njegovim lju­ dima.9 Iz pisma načelnika štaba Severne Jugoslavije vidim da je izvestio V. iz kojih se jasno vidi šta Janjić radi. ali oni nisu verovatno imali niti imaju sada priloženu pretstavku i letak Nemačkih vojnih vlasti. Neka se odmah povede istraga kojim je putem p o­ slao pismo sin Đukićev Du­ šanu Janjiću.P. ćirilicom. Kralja i Dražu.« A narednik Pešut po pov­ ratku iz Beograda i sastanku sa licima koji su došli iz Janji- ćevog odreda. Aca : ■ ' ■"j' • o 12 1) Primljeno znanju. olovkom.

a maja 1944. 2 U Plaškom su se nalazili delovi italijanske divizije »Re« pod komandom generala dr Bonisa Đovanija (Giovanni).4 Moral i disciplina kod četnika posle vrlo teške borbe sa partizanima u Znidavcu (o kojoj je izneo u svom izveštaj u major g. 76 IZVEŠTAJ NAČELNIKA ŠTABA BOSANSKOKRAJIŠKOG ČETNIČKOG KORPUSA OD 11. KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE — POLOŽAJ. sa grupom isto­ mišljenika prišao je Nemcima. pomoćnika komesara Grupe odreda (Plaščanski. pukovnika g. U ovome ih niko nije m o- 1 Original (pisan na mašini.). divizije i 1. BR. 16/2 (BH-V-9681). bio je jako poljuljan i na vrlo niskom ste- penu. tako da su počeli bez ičijeg odobrenja ostavljati svoje* jedinice i odlaziti svojim kućama. Ko- sanović je od 1942. brigade 8. Ča. br. 123 i 135). Izjavu o napuštanju teritorije Like. FEBRUARA 1944. Kordunaški i Karlovački NOP odred). br. aprila 1943. 14. RADOMIR kapetan 11 februara 1944 Položaj. Marović)5. 200. br.3 a u duhu instrukcija koje sam dobio od mog komandanta p. knj. 15. reg. 205. aprila su delovi 1. 41. 14. 3 Odnosi se na Stevu Kosanoviča Jabučara. Ka­ pela) sve do 15 septembra. 377 . — Prema naređenju komandanta dostavljam svoj izveštaj o napuštanju teritorije Ličke četničke oblasti u sledećem: Do dana kapitulacije Italije bio sam komandant podsek- tora u Josipdolu. a 8. kordunaški NOP odred ušli u Plaški (tom V. 122. kada su pristigli i ostali delovi sa našeg sektora Srpske Moravice — Josipdol. 4 i 5 Vidi dok. Tako sam od tog dana sa 17 četnika bio u šumi (M. 8. dostavlja. Vidi dok. k. uputio sam se sa patrolom jačine 17 četnika za Plaški (mesto u kome sam bio komandant bataljona četničkog pre prvog povlačenja Italijana početkom aprila 1943 god.15 čas. sarađivao sa četnicima. komandanta pe- šadije iste divizije.2 radi stupanja u vezu i pregovora sa političkim komesarom Kordunaškog partizanskog odreda. br. dok. septembra u 23. latinicom) u Arhivu VII. Bjelajca Slavka. KOMAN­ DANTU ZAPADNE BOSNE O RASPADU ČETNIKA U LICI POSLE KAPITULACIJE ITALIJE I SARADNJI ČETNIKA I NEMACA U DALMACIJI1 MIRIC R. pod komandom majora g. Povlačenje je počelo 6. Marovića Vasilija.

Kapele kao i ceo Pištenik. gde bi imali oslonac na jače četničke je­ dinice. Međutim. dok ostali ne žele da napuste svoje kuće. gao sprečiti. Marović izdao naređenje da svaki od nas oficira ide u ono mesto odakle su četnici kojima je svaki pojedinac komandovao. sastajem se sa kapetanom Sergijem Zivanovićem i Jova­ nom Mandićem da sa 21 četnikom (koliko se je odlučilo na 6 Sud Komande mesta Plaški. (Pr. „378 . Jaka partizanska propaganda da smo mi oficiri jedini krivci i da bi nas trebalo streljati a da se njima četnicima neće ništa dogoditi ako se vrate svojim kućama. dokazujući im da je neophodno potrebno da se sve naše snage prikupe i da prema naređenju krenemo prema Dinarskoj četničkoj ob­ lasti (popu Đujiću). a partizani blokirali sva sela tako da se iz sela nije moglo ništa izneti. dejstvujući u neprijatelj­ skoj pozadini odašiljanjem petorki i jačih patrola u naš sek­ tor. ja sam otišao u Plaški— Plav- -ča Draga. tako su partizani u Pla- škom 17 oktobra streljali6 4 žene i 2 muškarca zato što su nam •donosili hranu (među njima i našeg glavnog održača veze i sarađnika Spasu Pošmugu). Partizanski teror nad stanovništvom bio je veliki. kurire i jatake. u tome sam slabo uspeo. osudio je na smrt streljanjem oko- rele pristalice četnika. radi prikupljanja četnika i pripreme za pokret na jug prema Obrovcu. Od toga dana narod je toliko za- plašen da nesme nigde iz svojih kuća. tako da uspevamo skoro uvek da osujetimo svaki njihov po­ kušaj o napadu. Dolaskom u okolinu pomenutih mesta preduzeo sam sve što je bilo u m ojoj moći da četnike prikupim. koji je 90% četnički ori- jentisan. sa nama. 1 Pored toga pojedine (domaće) starešine na položajima koman­ danata bataljona napuštali su nas bez pitanja komandanta i odlazili sa svojim jedinicama u rodna mesta. Nikica Kosanović i Mane Pešut). Partizani su i dalje bili odlučni u »lovljenju« četničkih delova u šumi. njihove poverljive obaveštajce. Đuro Lon­ čar. Narod Plaščanske doline. Za put se je odlučilo samo 17 četnika. tako da u više mahova pretražuju sa svojim letećim bataljonima pojedine delove M. uticala je na iz- vesan broj nesvesnih četnika te su se predavali partizanima. Dok su drugi odlazili svojim kućama gde su se sakrivali ili po štalama ili u šumi u blizini svojih kuća. a odakle bi produžili naš rad. Kada je major g.j. na vreme nas izveštavao o ovim namerama partizana. Počeli su streljati svakog onog na koga je pala sumnja da ima vezu sa šumom t. Zbog ova- \kve situacije uvidevši da mi je dalji opstanak u šumi nemo­ guć. Na »četnike je u dovoljnoj meri uticao stav pojedinih (domaćih) starešina koji su bili odlučili da ostanu tamo gde su. jer su nas jako partizanske snage pratile u stopu.

pov. jer su mi nudili više uglednih seljaka da me sa­ kriju i da tako čekam pogodnije vreme za četnike.. korpusa V ojvode Drenovića. a pogotovu kada smo dobili izveštaj od našeg komandanta g. br. četn.. Mijovića9 i da nikako ne dolazimo u Knin. Sa ovim se nisam mogao pomiriti kao i ostali oficiri. 22 oktobra sa pomenutim oficirima i 21 četnikom pošao sam prema Medku. KOMANDA Rad. Bos. Slavoljub Vranježević 7 Radi se o delovima nemačke 373. kao što su to uradili četnici koji su tamo ostali. da se mi oficiri nikako ne pojavljujem o pred nemcima. Danas se nalazim na položaju načelnika štaba Bosansko- -Krajiškog-čet. Predhodno ostavivši instrukcije za dalji rad mom zastup­ niku Mani Pešutu (koji je ostao u Plavčoj Dragi sakriven u jednom podrumu). .VELIČINI! [grb] Kapetan.. Lapca. pešadijske legionarske divizije. kao što smo i uradili. Marovića iz Knina. br. 9 Novak. 141/44 Komandant. već da ga sa­ čekamo u D. Na m ojoj teritoriji sam mogao ostati jedino sakriven u kakvoj štali ili podrumu. Broj 141 POLOŽAJ. pov. hranu odelo i drugo. Mirić ZAPADNE BOSNE Načelnik štaba K. To nisam mogao učiniti smatrajući da kao oficir ne mogu dozvoliti da u ovim danima vrlo teškim po naš narod. major. jer su bili prijavljeni od strane Načelnika štaba Dinarske oblasti kap. kada se zato ukaže po­ treba a po odobrenju Vrhovne komande da se ponova vratim u Liku i produžim svoj započeti rad. To su razlozi zbog kojih sam napustio Ličku oblast ili koje se nisam odrekao već naprotiv. 78. R. Str. municiju. krenemo prema Medku i Dinari. : L 379 . S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! DRAŽA NAS VODI KA SLOBODI I . Sa pomenutom grupom stigao sam 26 oktobra u s. jer da su njega sa kapetanom Jeftićem8 hteli da interniraju u Nemačku. Vidi dok. Lapcu odakle ćemo zajednički krenuti vojvodi Drenoviću10. gde smo naišli na grupu četnika Vojvode Đujića koji otvoreno sarađuju sa Nemcima. put). a za dobro našeg napa­ ćenog naroda. ostanem neaktivan. n Uroš.7 dobijajući od njih oružje. 8 Ilija. Biro- vaču kod D. Kraj. kako smo dobili instruk­ cije od našeg komandanta. korpusa Priključiti aktu Str.

KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE O RASPORE­ DU ČETNIČKIH JEDINICA U LICI I GORSKOM KOTARU POSLE KAPITULACIJE ITALIJE I SARADNJI ČETNIKA I NEMACA1 MAROVIČ I. reg. dok. za koje nam niko ništa nije znao 1 Original (pisan na mašini. 380 . FEBRU­ ARA 1944. Broj : Službeno od 11. 77 IZVEŠTAJ MAJORA VASILIJA MAROVIĆA OD 17. jer četnici ma­ jora Novaka nisu uspeli da dođu na određeno mjesto. BR. Ča. br. Cim su stupili na partizansku teritoriju. februara 1944 godine. 78. U mesecu aprilu 1943 godine naredbom Komandanta Ličko-kordunaških četničkih odreda određen sam za komandanta sektora Srpske Moravice— — Gomirje— Josip Dol. februara 1944 g. latinicom) u Arhivu VII. podnosim sledeći izveštaj: Stupanjem u četničke redove od strane nadležnih stare­ šina određivan sam na razne dužnosti.2 Na dan kapitulacije Italije sa jednom nepotpunom brigadom zatekao sam se u Sloveniji gde sam imao zadatak da uhvatim vezu sa Slovenačkim čet­ nicima majora Novaka. koja ništa nije mogla preduzeti u cilju razoružanja Italijanske vojske. Korpusa. br. 2. Ovaj sektor formirao je dve brigade I i II brigadu 503. VASILIJE i :■ artiljeriski major 17. sektor Otočac majora Kapetanovića — kao kaznene ekspedicije da kazni neke četni­ ke koji su slati na teren sa patrolama u partizansku pozadinu. Tako na dan sloma Italije u našim garnizonima bila je minimalna snaga. 11/4—1 (H-V-503). br. 3 Vidi dok.4 Uza­ lud smo čitava dva dana tumarali po Sloveniji od sela do sela tražeći Novakove četnike. 2 i 4 Vidi knj. 153. Tako su se ovi povukli sa naše teritorije sa svim svojim naoružanjem. Položaj KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE U vezi naređenja komandantovog Pov. 204. k. Moj put u Sloveniju nije urodio plodom. Druga nepotpuna brigada u isto vre­ me pod komandom kapetana Jevtića Ilije3 bila je upućena na partizansku teritoriju — u Gacku Dolinu. bili su razoružani od strane parti­ zana. a koji su se krišom izvlačili od svojih starešina i ostajali kod svojih kuća.

Like i Korduna.5 I ako sam četnicima ob­ jasnio da. Tako posle borbe jedva smo mogli sakupiti polovinu brojnog stanja. Dok sam se ja vratio iz Slovenije svi četnici moga sektora već su bili skoncentrisani u Srpskim Moravicama. u svoje garnizone. br. Aćimovića.6 U ovoj strašnoj borbi. u pravcu Obrovca. Trima najboljim svojim divizijama u ovom kraju i nekim terenskim odredima stavljaju u zadatak da nas uni­ šte. pojedini četnici. U daljnim sukobima koji su bili stalni. a koje je bilo u izobilju. Moj komandant potpukovnik G.am da uhvatim vezu sa ma kom suse- dnom komandom. Slom Italije i povlačenje njihove vojske iz Slovenije na- teralo me je da prekinem traganje za slovenačkim četnicima i da se vratim na svoj teren. Pojedini četnici i četničke jedinice u mesto da se povlače u određenom pravcu. Sta je dalje sa njim bilo neznam. Od oficira poginuo je kapetan Milan Bogdanović. dok. ovi su uspeli da naoružaju sve što je bilo sposobno da nosi pušku. Ostao sam potpu­ no usamljen usred partizanskog carstva bez ikakve veze ma sa kim. 381 . ali u tome nisam uspeo. koji su ostali oslabljeni pa sam se bojao da ih partizani ne unište. Mnogi su izginuli. 7 sep­ tembra otišao je za Sušak gde je od strane političkog stare­ šine brata Radmila Grđića bio hitno pozvan. Tako se on na­ šao na Sušaku među partizanima. 6 Vidi dok. i na drugom prenoćištu napadaju nas sa dve divizije i jednim odredom. Vidi knj. Bjelajac koji je 6 septembra 1943 godine bio u obilasku moga sektora. koju sam na pet-šest dana pre sloma Italije dobio nastojao s. Namera im je bila da nas po svaku cenu li­ kvidiraju. Hrvatskog primorja. Sa oružjem koje su partiza­ ni dobili od Italijanske vojske. su se naši saveznici iskrcali na našoj obali i da im mi idemo u susret. br. još prvog dana našeg puta kradomice se izvlače i vraćaju nazad svojim kućama. U nameri da bi sačuvao živu snagu povlačim se prema jugu. partizani su u odnosu na nas imali mnogo veće gubitke. 2. 203. 73 i 76. Ali u glavnom. Neznam ni to da li je uspeo da spasi živu glavu. Sa radio stanicom. napustilo nas je do 80°/» boraca. Pošto smo mi bili jedina njihova smetnja. reći. Partizani su uspeli da uhvate žive majora Sorka 5 Dr Mladen Žujović. Parti­ zani primetivši naš pokret u stopu nas prate. u kojoj je naročito došlo do upotrebe hladnog oružja. a u duhu instrukcija opunomoćenog delegata potpukovnika g. oni se svom snagom bacaju na nas. Najstro- žija kontrola starešina u ovom ih nije mogla sprečiti. vraćaju se oko svojih sela. oni su uspeli da nas razbiju. jer prvog dana sloma Italije sav Hrvatski živalj prišao je partizanima i ovi su uzeli vlast u svima mestima Gorskog Kotara.

I ako je većina četnika vidjela i konsta- tovala da je ovo mala snaga svi su se četnici razbežali. Jedva sam posle uspeo da nađem jednu grupu od 20 njih. kao i poteškoće života koje su sa nama podnosili. Kor­ dunu. a i neće da se bore. Sa lovačkim bataljonima pretresaju šume. Sva moja vika da stanu i pucanje na njih nije ih zaustavila. Klonuli su duhom. vratim oko srpskih i četničkih sela. Kako partizani u to vreme nisu ubili čak ni one oficire koje su uhvatili. Bez hrane smo bili stalno. I ako su videli da sam se ja sazuo u nameri da istresem obuću os­ tavili su me tako samog. Četnicima ponestala municija. Hranu smo donosili jedino mi oficiri za nas i četnike. Za to se mnogi predaju. Neke starešine bez mog znanja a u cilju da izbegnu si­ gurnu smrt. Tako smo se podelili u više grupa. potporu- čnike Mrvoša Milana i Savu Nenadića. Primorju i Gorskom kotaru bili jedini neprijatelji.Branka koji je bio bolestan i nije mogao da izbegne. Ali partizani ne miruju. Navodim samo jedan primer koji će okarakterisati njihovo duševno stanje i njihov moral u ovo vreme. Do sela ne- možemo doći. Tu sam uhvatio vezu sa 20 četnika iz ovog sela. koji su se skrivali po šumi. jer su ih blokirali. Po nekad nam se zaredalo i po 7 dana da smo živjeli od drenjina i kupina. Svi oni više su voljeli da trpe glad nego da se izlažu opasnostima. Treći. jer nam je iz sela niko nije smeo donijeti pošto su partizani takve osobe odmah streljali. Sa m ojom grupom od 46 četnika došao sam na jedno brdo iznad sela Zalužnice. Drugi se predaju partizanima. Stalni progoni partizana kojima smo mi u celoj Lici. a domaće četnike u opšte više nisam video i ako sam ostao u blizini toga sela i tragao za njima čitava 4 dana. Četnika niko nije mogao naterati da dođe do neke usamljene kuće za hranu. Patroliranja i izviđanja pala su samo na starešine. Tako su se predale neke starešine. sa svojim grupama odlaze u pravcu Karlovca da tamo stupe u vezu sa Nemcima. Četnike je bio uhvatio neki bojazan i strah da se nisu mogli smesta pomeriti. dok drugu grupu našao sam tek sut­ radan. natjeralo je i onaj mali broj četnika koji je uza nas ostao da nas izbegava i kradomice nas napušta. to je ovo pokolebalo i mnoge četnike. Osmatrač i stražar koji je bio na jedno 100 metara uda­ ljen izveštava nas da jedna grupa partizana izbija iz šume i da nam se približava. Da bi prikupio sve borce koji su nas napustili i otišli kod svojih sela donosim od­ luku da se starešine sa ovim malim brojem boraca koji je ostao kod nas. koji nisu verovali partizanima a nisu hteli ni Nemcima posakrivali 382 . Sa svim svo­ jim snagama jure nas i nedaju nam oka otvoriti. Tako nas je bilo oko 66.

podsme- hivao se kad sam mu izlagao naše poteškoće i borbe koje smo preživjeli. stariji ljudi. Mnogi čestiti i pošteni Srbi. Da uzgredno napomenem još i to da smo kod njega gla­ dovali i ako nije bilo potrebe za tim. Prema nama zauzeo je neki naročiti stav koga ni kod najvećih siledžija nisam video. Ovde smo očekivali bratski prijem i razumevanje. Kažu da ima kompletno đene- ralsko odelo koje ja nisam vidio. sa pijanke. Te strašne patnje toliko su nas izmrcvarile i iznurile da su mnogi od nas pomišljali i na samoubistvo. da kao starešina i oficir budem sakriven i u nedejstvu. znajući za m oju nameru predlagali su mi i molili me da ostanem kod njih da me oni sakriju i da kod njih u nekom skrovištu sačekam bolje dane. Koliki je grandoman i kolikom se veličinom zamišlja v oj­ voda Đujić. Pored stalnog progona partizana i gladi koju smo trpeli nastali su bili hladni zimski dani. Sa starešinama probijati se nisu hteli. Ovo nisam mogo pri­ hvatiti jer me je bila sramota. Kao da mu je naša teška bor­ ba i naša nesreća pričinjavala naročito zadovoljstvo. Provodeći ovakav bedan život za ovo vreme dok smo bili kod njega izazvao je sažaljenje drugih ljudi koji su nas pozvali kod svojih kuća na stan i hranu. Dakle 383* . najbolje se vidi po tome što je sada za sebe izgra­ dio novu đeneralsku dolamicu. Ali umesto toga nailazimo na nešto drugo. gladni i žedni. Na m oja izlaganja završava: »Zar tako bedno završiše četnici Bjelajčevi na koje sam bio upućen da se ugle­ dam. jer su verovali da je to nemoguće i da ih ovi vode u sigurnu smrt. kao da je i naš život i naša sudbina u njegovim rukama. Primio nas je sjedeći za stolom sa jednom nogom prebačenom preko stola. Prva sneg već je bio pao u Kapeli i Velebitu. a mi od odela ništa nismo imali sem ono što se na nama zateklo 7 septembra.« On to tako sa podsmehom izgovara i ako sam sto na sto siguran da bi on mnogo žalosnije mnogo bednije završio da se nije grčevito uhvatio Nemaca i na njih se potpuno oslo­ nio6. primio nas je kao da smo došli iz kafane. Teško je prikazati te muke i patnje koje smo za ovo vreme preživljavali gonjeni svuda kao divlje zveri. dok dolamicu jesam.su se oko svojih sela da tako prezime zimu. a ne iz borbe i to vrlo mučne i vrlo teške. da smo spavali bez pokrivača i bez prostirača i ako su svi njegovi doglavnici bili u luksuznim so­ bama u kojima je bilo i praznih kreveta. bosi i goli. Ovako izmrcvareni i iznemogli stigli smo kod vojvode Đujića. Vojvoda Đujić primio nas je nebratski i ne srpski. da su nas jele vaške jer nismo imali preobuke i ako je on u svom štabu imao nekoliko stotina novih košulja.

Evo ovo su u kratkim crtama vrlo bledo izneti razlozi zbog kojih sam napustio Liku i vojvodu Đujića. pešadijsku diviziju. već otvoreno sarađuje sa Nemcima.« I zaista vojvoda Đujić oficire ne trpi. one ljude koje u četničke redove nisu doveli nikakvi ideali već žudnja za pljačkom i lakšim živo­ tom. uzimaju na odgovor i optužuju po dostavama vojvode Đujića. Ne trpi ih jer sa njima ne može da radi šta hoće. Njegov načelnik štaba Kapetan M ijović8 skoro svakodnevno sa luksuznim kolima ide u štab Nemačke divizije. Skoro svi njegovi četnici su na Nemačkom kazanu i pod njemačkom kontrolom. Like i Dalmacije i Korduna. Za­ ista ako se njemu dozvoli da radi u Lici i Kordunu onako kako radi na svojoj teritoriji.pop Đujić sprema se za Đenerala. Na osnovi ove prijave Nemci su tragali za nama. Je- dva smo uspeli da uteknemo iz Nemačkih kandža koristeći lažne legitimacije i nemačke dozvole drugih četnika. a koji su u svakom pogledu odlični. »rasove«. a nikako ovi ljudi. poverljivi Đujićev oba- veštajac i kurir za održavanje veze sa Dražom Mihailovićem i nemač­ kom Komandom Jugoistoka u Beogradu. a pljačkaju se čak i Srpska sela. Što je najgore i najcrnje vojvoda Đujić ne samo da tak­ tizira. Vojvoda Đujić u svom štabu kao svoje savetodavce ima dve žene. Jedna od njih kad je doznala da sam oficir rekla mi je : »Znate.7 Teško tome ko se njima zameri. 8 Novak. Kao ljudi i obični smrtnici ako smo učinili kakvu grešku ili krivicu za nju treba lično ja da odgovaram.9 On je mene i kapetana Jeftića javio Nemcima u želji da nas kao saradnike Đujićeve Nemci rasporede kod njegovih legalizo- vanih četnika. One su svemoćni gospodari. koji su u svemu postupali po mojim naređenjima i uput- stvima. . Smatra sebe svemoćnim gospodarom Zapadne Bosne. Koliko sam mogao konstatovati kod njega je pljačka legalizovana. 9 Odnosi se na nemačku 114.384 . smatraju se kao fukara. kod nas se ofciri slabo cene. On više voli narodne vođe tzv. verujem da posle rata neće smeti ni jedan četnik da zaviri u ove krajeve. Imao sam nameru da lično odem u Vrhovnu komandu i iznesem sve nedaće na koje nailazimo i sa kojima se borimo. uhvatili nas i tražili od nas obavezu za lojalnu saradnju. 7 Jedna od tih žena bila je Nada Stanić. a koji se sa istima ne može meriti ni kao sta- : rešina ni kao Srbin i četnik. Duša me boli i guši me vapaj za pravdom kad danas vi­ dim da se oficiri koji su samnom došli. a pošten i čestit rad potpukovnika Bjelajca propašće kao da nije ni postojao.

Pov. Ča.. čim mi se stvori mogućnost za povratak. KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE O SVOM RADU I SARADNJI ČETNIKA I NEMACA U DALMACIJI I LICI1 Ilija M. 25 Z b o r n ik . Priključiti aktu Str.'Jf BR.a posle da se vratim sa svima oficirima na svoju teritoriju. ' Z A P A D N E B O SN E .-■ T. ' " KOM ANDA ... br. Br. FEBRUARA 1944.. . reg. Smatram da nismo pogrešili i da se nismo ogrešili o postojećim Zakonima. /!. 153. k. Str. . ‘ ' Artiljerijski major Vasilije I. si. br. a kasnije Dinarsku četničku oblast. ' Slavoljub Vranješević ' /r . 14/4—1 (H-V-506). 141/44 Komandant. Jevtić sudski kapetan ’ 20 februara 1944 godine Položaj ‘ . •■:■ •. 78 IZVEŠTAJ KAPETANA ILIJE JEVTlCA OD 20. S V E R O M U B O G A Z A K R A L J A I O T A D Ž B IN U ! . f / Ui ?' .— Prema komandantovom naređenju Pov. obnavljam svoju izjavu sa obrazloženjem zašto sam napustio Ličku četničku. t o m X I V . ćirilicom) u Arhivu VII. ako nismo prišli Nemcima ili ustašama i tražili od njih zaštitu i pod njihovom zaštitom čekali bolje dane. 1 Original (pisan na mašini.. br.. major. 3 385 .. JC... 141 POLOŽAJ > . ' ‘ KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE. k n j.‘ . g. od 18 fe­ bruara t. Dostavljam prednje i molim da se ovaj moj izveštaj do­ stavi Gospodinu Ministru. Marović [Grb] . pov. ' ' .

Koncem 1942 god. pukovnika Dimitrija Uzunčevića. borci su me izabrali za komandanta. Jelisavčiću. Početkom 1942 godine otišao sam na teren. Obrazovan je četnički puk »Vožda Karađorđa«. Braneći nacionalne interese došao sam u sukob sa švercerima — četničkim prvacima. Kada se ovaj puk pretvorio u brigadu vojvoda Đujić zvanično me je postavio za komandanta te brigade. referenta sudstva Jadranske operativne diviziske oblasti kraj Zadra. Ilije Birčanina bio sam spašen. Odveli su me vezanog u Italiju — Split i bacili me u tvrđavu San Rok. U početku bio sam pomoćnik koman­ danta. iznenada. I ako je ovaj srez bio više naklonjen komunistima ipak sam za kratko vreme uspeo da izvršim mobilizaciju po svima seli­ ma mladića sposobnih da nose pušku. majorima Daviru Ku- rajci. Do sukoba je došlo zato.. Intervencijom pok. Po izlasku iz tamnice vratio sam se u Dinarsku četničku oblast kao referent sudstva. 386 . Trebao sam biti osuđen na smrt. Dimitriju Uzunčeviću. Ipak se neprijatelju nisam predao. otišao sam i ja u Split. prema kojoj sam se do tog vremena držao neutralno. izdajom partizanski nastrojenih ljudi. Javio sam se vojvodi pok. Maja meseca iste godine došao sam u Dinarsku četničku oblast. Na toj dužnosti proveo sam sve do 12 februara 1943 god. Pavasoviću i dr. da ih ne bi kompromitovao i dalje smetao. Uskoro zatim. Pri nji­ hovoj evakuaciji sa železničke stanice Gračac razrušio sam prugu i na taj način im onemogućio iznošenje hrane i drugog materijala. koji je u to vreme bio komandant četničke divizije. Kratko vreme probavio sam u Strmici kod četničkog vojvode Mom­ čila Đujića ond. Krajem juna iste go­ dine upućen sam u srez Čračački da organizujem četnike. kao što su to mnogi učinili. a malo kasnije. Kako su svi bili tesno povezani sa pretstavnicima neprijatelj­ skih vlasti koje su takođe imale udela u tim prljavim poslo­ vima. Iliji Trifunoviću Birčaninu. U dva maha bio sam zarobljen od us­ taša i to dva puta u Drnišu. Pukim slučajem spasao sam se. pukov­ niku sada pok. koji su pod svetlim imenom četnika obavljali najprljavije poslove. došao sam u sukob sa italijanskom v oj­ skom. i sa istim odmah sarađivao u našoj nacionalnoj organizaciji. Slom bivše Jugoslovenske vojske zatekao me je na duž­ nosti v. Ita­ lijani su me bili domamili i zarobili. d. Po dolasku neprijateljske vojske izbegao sam u šumu. A kada sam saznao da se u Splitu nalazi veći broj jugosloven- skih oficira i podoficira na slobodi. što sam nasilnim putem zabranio Italijanima da pljačkaju i odnose narodnu imovinu. Mesecima sam lutao po Dalmaciji ne znajući kuda ću i šta ću raditi.

bio sam lišen slobode i ponovo bačen u tamnicu. Po gar­ nizonima je ostalo malo vojske sa starešinama većinom iz rezerve. Radomir Ivanišević. intervencijom izvesnih pošte­ nih čteničkih prvaka i splitskih nacionalista bio sam pušten na slobodu 20 februara 1943 god. Stanovništvo je pretežno hrvatsko. sep­ tembra 1943 godine. koja je imala da prokrstari kroz ovu partizansku teritoriju. 41 i 77. gde sam rođen i gde živi moja porodica. okružen sa 2 Sergije. kada smo saznali za kraj italijanske vojske. d. Prilike i okolnosti pod kojima se četovalo u Gornjoj Lici bile su izvanredno teške. . ' 25’ 387 . ili da odem u Crnu Goru odn. radio na organi­ zaciji i propagandi i najzad obavljao i sve dužnosti i kao trupni oficir — komandovao podsektorom patrole radi izvi­ đanja neprijateljske teritorije. Obavljao sam dužnost i kao sudski ofi­ cir — organizovao sudove i vršio pravosuđe. Hercegovinu. u čijem pri­ sustvu me je vojvoda Trifunović pohvalio i istakao moj rad rekavši mi da sam od sebe dao više nego što se moglo tražiti od mene.kada sam se tome najmanje nadao.■ . Na dužnost sam se javio 1 marta iste godine i na istoj sam ostao sve do 7. Srpski živalj. komandovao jednim odredom u brigadi kapetana Živanovića. Hercegovačko-Dalmatinskih i Ličkih četničkih odreda đeneralštabni kapetan I kl. 4 Vidi dok.2 Kakav sam oficir bio i kako sam svoju dužnost vršio najbolje će posvedočiti načelnik štaba bivše komande Bo­ sanskih. Ipak. i svi njegovi oficiri i četnici. Bilo mi je ostavljeno na volju ili da se vratim u Srbiju. sa­ mim tim partizanski nastrojeno. druga grupa u Plaškom4 i t. ■■■.5 Usled toga se je i dogodilo da su partizani u mesto četnici razoružali Italijane. 76. resio sam da idem u Gornju Liku kod majora Bjelajca. i najzad. Pored toga najbolji sud kakav sam bio na dužnosti kao oficir i starešina u Dinarskoj četničkoj oblasti daće narod i borci sa svojim ispravnim starešinama. br. A kakav sam bio na teritoriji Gornje Like daće svoj sud moj bivši komandant đeneralštabni ppukovnik Bjelajac. br. Tom prilikom naredio je da se naredbom pohvalim. Radili smo i borili se u centru ustaš­ kom i partizanskom. Na dan 7 septembra 1943 godine. Kako su ovi krajevi u to vreme bili čisti od partizana. nalazio sam se na terenu kao koman­ dant kaznene ekspedicije. Kako komandant ppukovnik Bje­ lajac tako i svi najbolji oficiri sa našim najboljim trupama nala­ zili su se van naših garnizona na terenu — jedna grupa u Slo­ veniji kod Kočevja3. 3 i 5 Vidi dok.

letci i t. koji se skoro redovno nalazio na neprijateljskom — partizanskom terenu. Ne mogući da do­ bij a našu punu zaštitu najradije je voleo da ostane po strani. U prvi mah se dobij ao utisak da se sve srušilo kao da nije ni postojalo. srpska nacionalna sela i t. za svaku pokazanu samovolju ili ma kakvu zloupotrebu ili nezakoniti rad. Nije prošao dan. međutim. Samovolje. nije tako. koje su pokadkad zalazile i po stotinu km. Sad mi se čini kao da je to sve bilo kao kula od karata. Nastojali smo svim silama da se izvučemo iz obruča partizan­ skog. bio je zastrašen i ugrožen neprijateljskim terorom. za partizane. Jedva smo uspeli da izvršimo koncentra­ ciju nekih naših snaga i da prema dobijenim instrukcijama krenemo prema jugu. br. a da svaki starešina ne napiše bar po jedan letak. krivac je odmah optuživan. bili smo napadnuti od nekoliko hiljada partizana6 (Napale su nas Lička i Kordunaška divizija sa nekim odredi­ ma) i u toj borbi bili smo razbijeni i ako smo imali mnogo 6 i 7 Vidi dok. u čemu se je naročito istakao kapetan Živanović Sergije. izgledalo je da ćemo biti uništeni. Posle kraha Italijanske vojske. sa kolonom od 5 do 6 km. Sve su starešine bile na odgo­ varajućem položaju. Pa ipak i pored sveg mi smo u ovom radu imali ogromnog uspeha.svih strana neprijateljskim elementom. došao je krah. brošure. Na propa­ gandnom polju bili smo svi neumorni. Pisali su se časopisi. i ako nije sasvim iz­ gubio osećaj vršenja patriotskih dužnosti. sa velikom komorom. U tom cilju krenuli su sa ogromnim snagama prema našim garnizonima. Svakog dana izlazili su po pet šest vrsta letaka. Moral i disci­ plina bila je na visokom nivou. stavljan pod sud i osuđivan. 388 . Daljne oficirske patrole. poštene hrvate — Mačekovce. Odsečeni sa svih strana. Usiljenim maršom. 14 septembra 1943 godine. Moralo se još mnogo raditi i uraditi. 41. No i pored svega neumornog rada. posle 24 časa. četnike. četnička vojska bila je organizovana na potpuno vojničkoj bazi. u moru najja­ čih partizanskih snaga. d. d. U stvari. nasiljem. razoružavši nji­ hovu vojsku (mislim oko 2 i po divizije) skoncentrisali su ne­ koliko svojih divizija i resili da po svaku cenu to učine i sa četnicima. Za svako narušenje mira. koji je van svake dis­ kusije dao pozitivne repultate. partizani. Rasovi su odmah na početku bili likvidirani i niko od preostalih na­ rodnih vođa nije ni pokušao da ometa red i pravilan rad. reda ili rada. duboko u nepri­ jateljsku teritoriju rasturale su sve letke i držale zborove. Iz dana u dan bili smo jači i brojniji. pljačke i uopšte bezakonje nije bilo odnosno bilo je svedeno na najmanju meru. ustaše. na prvom prenoćištu.

Grupno se nismo mogli probijati. Za sve to vreme partizani su razvili strašnu propagandu protiv nas. Tako smo sa dve brigade napali sela u Dabru7. a i da bi se prikupile rasturene četničke snage. Nastali su hladni dani. komora takođe. Kako su nas partizanski lovački bataljoni gonili u stopu ni na jednom se mestu nismo mogli duže zadržati radi odmora i spavanja. Garantovali su da će se svako poštedeti ako se bude bez otpora sa oružjem predao. a drugo. Pro­ 389 . kroz koju smo se probijali. I najbolji su se pokolebali. Ishrana je bila vrlo slaba. prvo zbog toga što su nas gonile mnogo jače partizanske snage. Moral kod vojske bio je takođe poljuljan. Hladnoća se naročito jako osećala u planini. koja je bila kod Žnidov- ca. oseća se na sve strane u svakom pogledu. sela i zaseoke posele partizanske snage. Međutim. pod komandom svojih narodnih starešina. A kada smo ih isterali iz ovih sela morali smo se najesti malo i popiti vode. Radio stanica nam je bila uništena. I u tome su bili u prvi mah dosledni. Za hranu i podmirenje ostalih potreba morali smo sa borbom osvajati svako selo u koje smo name- ravali ući. otišli u pravcu svojih sela tako da na zborno mesto- nije došlo ni polovina od ukupnog broja prvobitno skoncentri- sanih četnika. da se prikupimo u Kapelu. Teškom mukom podnosili su nestašicu vode i hrane. svojih četnika u svoje garnizone. Četnici su bili slabo odeveni i obuveni. koji su nas pratili. U smislu donete odluke krenuo sam sa majorom Marovićem Vasilijem za Gacku dolinu. To je bio mamac za druge. To je imalo efekta. Disciplina je bila popustila. Sva su naselja. koji su bili zaposeli jedan bataljon i neki specijalni terenski odre­ di. Tako su pošte- deli i one četnike. Neprestano smo bili u pokretu. Borba je trajala čitav dan. a da nas oficire prethodno pobiju. Pritisak partizana. Radi toga. naročito protivu oficira. Sobom smo poveli grupu četnika iz Gacke doline. što je ishrana vojske bila nemoguća. na konferenciji svih četničkih starešina rešeno je da se sve starešine vrate sa izvesnom grupom.manje gubitaka od partizana. mnogi su četnici. koji su bili najveći krvožderi partizana. posle borbe kod Žnidovca. Na isti način i ostale starešine otišle su u svoje garnizone s tim da se nakon prikupljenih svih snaga ponovo skoncentrišemo i nastavimo put prema jugu. koje su rešile po svaku cenu da nas unište. Nakon dva dana uspeli smo posle ove borbe. Nastalo je gunđanje i negodovanje kod čet­ nika. Svi oni koji su bili kolebljivog karaktera i predali se partizanima šetali su se u svojim selima. Pozvali su četnike da se predaju.

lazeći kroz bespuća odeće su nam bile pocepane a obuće sa­ svim popustile. jer je borbeni duh kod četnika toliko bio opao. 76. žene i deca. usled čega disciplina kretanja nije bila na visini. veći deo ovoga u borbi je propao. ali kako je to bila ludost. da su se uz put mnoge grupe četnika samovoljno odvajale i to obično krišom samo da ne bi na­ stradali idući grupno sa ostalim. koji su se ipak usudila da nam kradimice iznesu u šumu hranu. Niko se nije javio. koji su u tom pogledu preduzimali drakonske i bezobzirne mere. br. Tada je major rekao: »Ja ću sam da idem. upadno su nas iz- begavali. Snabdevanje i popuna municije nije se mogla vršiti zarobljavanjem od neprijatelja. Municija je nestajala. Hcn 390 . ako su bili uhvaćeni od partizana bili su na licu mesta streljani. a po noći dolazio u blizinu svoje kuće radi hrane. Major Marović tražio je dobrovoljce. ko hoće samnom!?« Niko se nije odazvao. Bojao se da ne bude odan ili uhvaćen od pratizana. Neki se čak nisu hteli ni sastati sa nama a sve radi toga da ih partizani ne bi otkrili i napadali. Svak se krio oko svoje kuće u obližnjim šumama. Pošto iz gore iznetih razloga niko od seljana nije smeo doneti tu jagnjad major9 je naredio jednoj grupi čet­ nika da se neopaženo privuče do sela i iz istog donese pe­ čenu jagnjad i hleba. Mo­ ral je bio toliko popustio da kada su nas napale daleko manje partizanske snage četnici su bez opaljen ja i jednog metka begali i nikakva sila na svetu nije ih mogla zaustaviti i na- terati da daju ma kakav otpor. 8 Vidi dok. koji su se od ranije nalazili na terenu oko svojih sela. o ■•'S j in . Određena grupa nije htela da izvrši naređenje. Sva nastojanja naša da spre- čimo dezertiranje ostala su bezuspešna. Navešću samo jedan primer: preko poverljivih na­ cionalista poručili smo u selu Založnici da nam se ispeku pet jagnjadi.8 Takvih je slučajeva bilo dosta. Usled svega došlo je do toga da su četnici radije danima i nedeljama gladovali nego što bi pristali da silaze u sela po hranu. Čim smo se pojavili u blizini kog sela partizani su vršili blokadu tih sela i oni domaći četnici mo­ rali su deliti sudbinu sa nama — morali su gladovati i biti proganjani. Zato su jedva čekali da se od njih udaljimo. Ranjenicima nismo mogli ukazivati potrebnu pomoć jer nismo imali potreban sanitetski materijal u do­ voljnoj količini. !< ’ : :: • ’ Vasilije Marović. Četnici. Major Marović je ozloje­ đen zbog ovoga hteo i sam da ide. pod ovakvim pritiskom bio je u tolikoj meri zastrašen da nije smeo ni da pomisli da nam ma u čemu pomogne. Narod i ako nacionalno sve- stan. Ljudi. Usled toga napornog pešačenja stvorili su se mnogi uboji na nogama.

203. Bili smo formalno goli i bosi i bez ikakve prostirke. kao što su neke starešine i učinile. razlog našem stradanju. Bili smo fizički i duhovno potpuno iscrpljeni. 391 . br. snabdevanje sa municijom i ostalim potrebama. gladni. što četnici nisu hteli da napu­ 10 Vidi knj. Nismo znali šta se dešava ni u našoj najbližoj okolini. jer je padala kiša i susnežica. dok. 2. prozebli. Lišće je već opalo. na izdanku svoje snage.10 imali smo nameru da kre­ nemo na jug prema Obrovcu. što je bila nemoguća ishrana. koja su bila zaposednuta partizanima što su ovi sistematski gde god smo se mi pojavili držali blo­ kadu i nikom nisu dozvolili da nam donosi hranu niti se iko našao da to dobrovoljno čini. što smo bili goli i bosi i bez ikakve prostirke za prenoćište. Počela je susnežica. kojima ni do dan danas moderna nemačka vojska ni sve njihove ofanzive nisu mnogo naškodile niti isterale iz njihovih centara. mi smo oficiri redovno odlazili po hranu. Iznuđeni. Našli smo da to ne bi bilo dostojno jednog oficira i pravog starešine. Hteli smo da uhvatimo vezu sa Dinarskom oblasti i da se upoznamo sa situacijom. U tome je i pravi. što smo bili zaokruženi daleko jačim partizanskim snagama. koji nas nisu bili napustili rešismo da se probijemo prema Dinarskoj čet­ ničkoj oblasti ne znajući ni tamo kakva je situacija. Mogli smo se sakriti i tako prezimiti zimu. Upadali smo među same partizane i od istih bilo silom bilo milom. U šumi se nije moglo opstati. Ne mogući da opstanemo u Gackoj dolini iz gore iznetih razloga bili smo primorani da pređemo u Velebit. jer smo. bez municije sa oko trideset četnika. a u duhu dobijenih instruk­ cija od ppukovnika Aćimovića. Ali su tu nastale još veće teškoće.jedva sam uspeo da ga sprečim u tome. Bili smo otsečeni od sveta. Tražili smo izlaz na drugi način. radi čega se u planini pod otvorenim nebom nije moglo duže opstati. Tako smo ostali gladni. Dakle usled toga što smo sa svih strana bili otsečeni i ni na koga se nismo mogli osloniti. Pretpostavljajući da su se saveznici već iskrcali na našem primorju. Ovako smo rešili sa razloga što smo bili iscrpeli sva sredstva i uči­ nili i više nego što se to od jednog ljudskog bića moglo tražiti da se održimo na ovom terenu sa svojim četnicima. što su dani bili zahladneli. kao što sam napred izložio bili otsečeni sa svih strana i ni na koga se nismo mogli osloniti. što nam je bilo nemoguće uopšte silaziti i duže se vremena zadržavati po selima. Počele su padati strahovite kiše koje danima i nedeljama nisu prestajale. prestavljajući se kao partizani donosili smo hranu i za sebe i za četnike. Kako nismo ipak mogli da izdržimo dugo.

U smislu istog zakonskog propisa svako davanje pismene obaveze u tom smislu inkriminisano je kao teže delo osobito ako ga daje oficir i to sudski. Rekao je da to treba da uradim po naređenju komandanta četničke Di­ narske divizije četničkog vojvode Đujića Momčila. što je njihov moral pao na nulu. . Pošto smo referisali o situaciji u Lici i pošto smo mu izložili naše pla­ nove za dalji rad četnički vojvoda Đujić naredio je svome na­ čelniku štaba art. što četnici uopšte nisu pokazivali volju da idu sa nama i da se bore. -. — doneli smo odluku da privremeno napustimo teritoriju Like.ste svoja sela. svaki je težio da se skloni i sakrije i t . § 49 voj. pporučnik Milan Cvetićanin. 84. podoficir ili vojnik. Od- dah zatim kapetan M ijović me je pozvao da pođem sa njim u nemačku diviziju da dam pismenu obavezu da ih neću napadati.d. u ma­ sama predavali u težnji da time skrate svoje muke i nevolje.12 koji su po naređenju Ljotića došli iz Beograda u ove krajeve i stupili u četničke redove. i t. 11 Krešimir.13 U smislu 1 od. i prvaci Ljotićevi iz Šibe­ nika. videći da im predajom partizanima ne preti opasnost po život. kapetanu Mijoviću da nas prestavi Nem­ cima kao svoje komandante sektora što je ovaj i učinio. učitelj Samodol11 i student Peran. koji se toliko ispoljio da niko ni za koga a najmanje za ko­ mandu nije hteo da čuje. br. a što smo mi kategorički odbili. u koliko se sada sećam na teritoriju Dinarske četničke oblasti. koji da časnu reč neprijatelju da se neće boriti pro- tivu njega ili njegovih saveznika u cilju da bi bio oslobođen kažnjava se zatočenjem. Prisutni su bili: oficir za vezu sa Nemcima od strane četničke divizije inž. već zato što su znali da će tu biti borbe i stradanja njihovih do­ maćih sinova. Došli smo koncem oktobra 1943 god. već zato što nismo hteli da dalje izlažemo četnike i njihove familije pogibiji i uništenju i što nam je bilo nemoguće pod gore izloženim prilikama dalje vršenje ma kakve dužnosti. . 12 Miroslav. u kom cilju su nam mnogi ugledni nacionaliste predlagali da nas posakrivaju. ‘ 392 . oficir. kriv. a ne zato što su rešili da postanu komunisti.. - 13 Vidi dok. što je par­ tizanska propaganda bila vrlo jaka. ne zato što su osećali stvarno neprijateljstvo prema nama.. što su se četnici. već da ću sa njim iskreno sarađivati. zak.:i'< . što je pojava oficira u svakom selu izazvala nezadovoljstvo i negodovanje. već po onom nagonu za samoodržanje.. ne zato da sačuvamo živote. Primljeni smo bili kao da smo došli sa pijančenja i lumpovanja.d.

mada su četnici i njihove starešine odlazile u taj grad. U pojedinim bunkerima su izmešani. a isto tako naši četnički oficiri i ostale starešine na čelu sa Đujićevim načelnikom štaba odlaze u Nemačku diviziju. Svu municiju i oružje pri­ maju takođe od Nemaca. Dolazeći na Dinarsku oblast moj odnos prema ma­ joru Maroviću nije bio promenjen. To je posebna grupa četnika. Četnici pod nemačkom komandom nalaze se po bunkerima počev od Knina do Šibenika i Splita. nemački poručnik Lipert14 naredio nam je da ne- smemo napustiti Knin do daljeg naređenja. U Splitu u ovo vreme nije bilo četnika odn. Četnika ima u Šibeniku. Nemački oficiri dolaze na Kosovo polje u četničku diviziju. ' 15 Vidi prilog III. Sem samog vojvode Đujića i jednog malog broja četnika. Jednom rečju između četnika i Nemaca postoji najtešnja saradnja i nemačka puna kontrola nad radom četnika. koji imaju vodstvo Ljotićevaca. oficir. Ova grupa četnika drži Dalmatinsko primorje naravno sa Nemcima. dok. Pošto sam se u momentu sloma Italije zatekao na njegovom sektoru. br. ali po naređenju Nemaca i njihovih 14 Oficir za vezu između Đujića i Nemaca. koji me je uveravao da je on kao veliki jugoslo- ven i Hrvat i dušom i srcem za Dražu Mihailovića.d. pola četnici pola ustaše. Gračacu. Voze se na nemačkim automobilima kroz Knin i t. stavio sam se na raspoloženje majoru Maroviću i primio jedan odred od oko 300 četnika pod svoju komandu. Zadru. Obrovcu i drugim manjim mestima ima četnika i njihove komande. odeću. cigarete i novac svaki četnik i njegov starešina prima kao i nemački vojnik odn.15 Hranu. S toga sam mu izložio moj slučaj na šta mi je isti naredio da se ni u kom slučaju ne primam nikakve dužnosti pod izloženim okolnostima. obuću. a kako je komandant ppukovnik Bjelajac nestao i za njegovu se sudbinu nije znalo. Uputio sam ih majoru Maroviću Vasiliji. Usko­ ro zatim. Sa tih razloga odbio sam da to i učinim. iz Šibenika. U Drnišu. 393 . lekara. čije su snage minimalne i koji nadoknađuju svoju snagu četnicima. svi četnici Dinarske oblasti (oko hiljadu devet stotina i neko­ liko) nalaze se pod nemačkom komandom. 10. Četnici stanuju u kasarnama zajedno ili u blizini nemačkih vojnika. sa svojom užom pratnjom ne pojavljuje pred njima. Jedino se pop Đujić. četničke ko­ mande. koji mi je u tom momentu još bio pretpostavljeni starešina. Ovo je značilo da smo baš internirani. Upravo stvar stoji ovako. . Kninu. sem njihovog političkog pre- stavnika bivšeg narodnog poslanika Slavka Grubišića. kao komandant divizije. Sve se akcije izvode zajednički.

oficira. Niko ne pokušava. Rokvić se je sporazumeo sa popom Đu- jićem da on— Rokvić bude eksponent pred Nemcima.pr. Nema nikakvog ni reda. Otuda se nijedan inteligentni čovek ne prima u nji­ hove redove. samo da se ne bi istakao i preuzeo kome položaj. njihovi rasovi isto tako. Bezakonje besni na sve strane. ne u narodu i među četnicima nego i među narodnim starešinama počev od popa Đujića pa na niže. a kada su Nemci po padu Italije došli u Knin i on je sa njima došao i postavio saradnju odn. I ako nije komunistički nastrojena ona se optužuje kao takva. Četnici su vodiči i prethodnice. Lični interesi po­ vezali su izvesne grupe starešina i četnika koje se između se glože i progone kao najveći dušmani. koja se pre- nela i na četnike i na narod. Iz bojazni da ne izgubi vlast nad čet­ nicima i da ne bude zapostavljen otpočeo je podmuklo da vodi borbu zakulisnu protiv njega— Rokvića. Sem nekoliko sela u svim drugim mestima gde se nalaze Nemci tu se nalaze i četnici. One su njegovi zamenici i one u njegovoj otsutnosti komanduju. vlast i bogaćenjem ispoljena je do maksimuma. Ko padne njima u nemilost automatski je pao i kod popa Đujića. U Dinari borba za položaje. Sve ono što se kao najveća vojnička tajna mora čuvati u Dinari nije nikakva tajna. koje uživaju najveće poverenje popa Đujića. dok će Đujić ostati i dalje komandant nad svima. A ovaj mu je od­ govorio istom merom. Srpska inteligencija drži se po strani i gadi se na sve to. On je do­ šao u sukob sa popom Đujićem navodno što je ovaj bio ne­ iskren prema njemu. Međutim pojavili su se apetiti i želje za vlast i položaj kod Rokvića. njemu se na svemoguće na­ čine onemogućava svaki dalji rad. pa se potom ta svađa prenosi na ulici i po kafanama. Četnici su se podelili na Đujivce i Rokvićce. postoji ogorčena borba između Vojvode Đujića i vojvode Mana Rokvića. Prestavnici jednih i drugih svakodnevno se glože i svađaju u nemačkoj diviziji. uspostavio saradnju Nemaca i domaćih četnika. Prepričavanja i ogovaranja su bezobzirna. A kada Nemci izvrše zauzimanje kakvog mesta stare­ šine četničke prave sebi reklamu da su to četnici učinili odn. U Dinari ne postoji nikakav ozbiljan rad. U štabu divizije nalaze se dve žene. tako se to javlja Vrhovnoj komandi. Protiv nje kao i protiv oficira oseća se veliko neprijateljstvo. Po saznanju Rokvić je prvi uhva­ tio vezu sa Nemcima još dok je bio u Bosanskom Petrovcu. U tome se toliko daleko otišlo da se nikakva četnička tajna ne krije. niti može tome da stane na put. Sve što se 394 . Nastala je strašna borba. Tako n. Sve je to iz straha da se ne izgube položaji i vlast iz ruku. A ako ipak dođe.

desi bilo sa jedne ili sa druge strane za tili čas se prenese u javnost i to se na veliko komentariše po kafanama i na drugim javnim mestima. Zbog toga je i vojvoda Baćović19 došao u otvoreni sukob sa popom Đujićem. Tom prilikom čuo sam Manu Rokvića kako mu na sav glas preti da će ga ubiti. sanitetski pomoćnik Ristić i dr. Sto on reče to se mora učiniti. 17 Đorđe. i. ha. Naveo sam da je rasovluk u Dinari moćan.16 kapetan sudski Popić. On je pravi tiranin. Istom prilikom je rekao najpogrdnije reči protivu popa Đujića zapretivši da će svakog ko ide i radi sa njim ubiti. Tako je tih dana u sukobu sa dva četnika zbog najobičnije stvari ubio u sred bela dana na železničkoj stanici u Kninu i niko ga čak ni pokušao nije da uzme na odgovornost. nastavili su sa svađom i po izlasku na ulicu. obuće ili mu­ nicije i oružje.d. a denuncijama s jedne ili druge strane obaveštavaju se o svemu onom što ih interesuje.17 major Miša Ra- dojlović. Rokvić nastoji da se to ne izda i obrnuto. Oni koriste ovu međusobnu svađu i gospodare i komanduju i jednim i drugim. Ovo se naročito odnosilo na oficire. “ Miodrag. onda još jedan drugi major koji mu je bio načelnik štaba. poručnik Nikolić. Zbog toga su i ranije mnogi oficiri napustili Dinarsku oblast kao major Pavasović. Zbog toga je mnogo oficira dok smo mi bili za ono kratko vreme dezertiralo: kapetan Alfirević.d. Bio sam očevidac takvoj jednoj svađi. Ako se Đujiću odobri izvesna količina odeće. Osion je i uobražen da je najpa- metnji. Nemci najmanje. 395 . major Palošević18 i t. Kako se nisu mogli raspraviti dok su se nalazili u istoj. Inače Rokvić uživa najveće poverenje kod Nemaca. Nje­ gova se reč kod njih smatra zakonom. Prve su mu reči bile: »Zar je to vojska majora Bjelajca!? Gospodin Ministar je uvek govorio da su odredi Bjelajčevi najbolji i da mogu služiti svima za uzor! Ha. koji ne poštuje autoritet i koji se toliko uzdigao i zaboravio da misli da može da radi šta hoće a da mu zato niko ništa ne može. Kada smo se onako jadni i žalosni pojavili u dronjci­ ma puni vašiju on se ironično nasmejao. ha! Tako bedno završi!« Koliko 16 Vojmil. Nemcima to konvenira. apote­ karski poručnik Stratimirović.t. Na toj teritoriji on je svemogući gospodar. Na­ čelnik štaba Đujićevog kapetan M ijović samo što se nije potukao sa Rokvićem u nemačkoj diviziji. Oficiri ne mogu i nisu u stanju da vrše svoje dužnosti zbog njih. ” Petar.

koje sam još od ranije imao sa vojvodom Rokvićem i pomoću njega sa lažnim ispravama uspeo sam da napustim teritoriju Dinare. Možda će mi se zameriti što se upuštam ovako slobodno u kritikovanje. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! u [Grb] sudski kapetan. SI. nalaze se kod artileriskog narednika Dana Trbo- jevića. Ove konsta­ tacije izazivaju revolt. pakosti i zlobe! Međutim Vojvoda Đujić još bednije završi. već bi jeo kao i pop Đujić nemačku paštu. koju možda drugi nije hteo da kaže. No i pored toga vojvodi Đujiću nije smetalo da nas osudi na smrt. med i maslo i vo­ zio se luksuznim automobilom u vremenu kada naš narod doživljuje najstrašniju tragediju svih vremena. zajedno sa ostalim oficirima koji su došli samnom iz Like. Rećiću istinu. Duboko sam uve- ren da je tako. On bi možda sasvim bio uništen. Da bi se izvukli iz Knina i da nas Nemci ne bi odagnali u zarobljeništvo iskoristio sam prijateljstvo. koji ih je zakopao u jednom limenom sanduku u zemlju — na Dalmatinskom kosovu polju. Broj 141 POLOŽAJ Priključiti aktu Str. sada se ne bih mučio i zlopatio. ubi­ jaju ljubav i volju za rad i podnošenje žrtava. stvaraju mržnju i nezadovoljstvo. prestavljajući lažno da smo samovoljno neofi- cirski napustili njegovu teritoriju da za nama izda poternicu na sve strane i da traži ako se budemo uhvatili u begstvu da mu se izručimo kako bi nad nama izvršio smrtnu osudu f Koliko to saznanje vređa i boli. U mesto priznanja i za­ hvalnosti nepravedna osuda! Svi predmeti sa dokazima i raznim aferama i zloupotre­ bama kako popa Đujića i njegovih tesnih saradnika. major. Pov. Jevtić ZAPADNE BOSNE 1 ' . Ali što do toga nije došlo ima da zablagodari toj okolnosti što su se Nemci odmah poja­ vili čak i pre no što su Italijani kapitulirali. K. da nisam odbio predlog popa Đujića da dam pismenu obavezu Nemcima. Napominjem. Str. 141/44 Komandant. br. kao i za druga lica. Vranješević o96 . On ni sada ne drži ni jedan veći garnizon bez Nemaca. KOMANDA ‘‘ Ilija M. Pov. a bez oslona na njih po njegovom dosadašnjem radu davno bi nestao. Za ovo što sam izneo spreman sam da snosim zakonsku odgovornost.

t.d. ćirilicom) u Arhivu VII. BR. da bi doznali ono što njih inter esuje i oni šalju svoja patrolna odeljenja ispričavajući se da ista šalju jedino radi vežbe. — Zabraniti svaku šetnju Nemaca i Hrvata po četničkim sektorima. 1 Original (pisan na mašini. Nemci šalju i svoje kurire.pr. 2 Odnosi se na ustaške i domobranske jedinice. koji tre­ baju da uzimaju izveštaje od pojedinih naših komanda o par­ tizanima. 79 NAREĐENJE KOMANDANTA ZAPADNE BOSNE OD 22. gde će dolaziti po iste. br. Ti nemci koji tamo šetaju po našim sektorima. Te stanice mogu biti smeštene jedino na ulaznim mestima u sektor jednog korpusa. pa će računica izaći da su dobili vrlo malo municije i oružja. 5/12. Komandanti korpusa i komandanti brigada to sve mirno posmatraju izgovarajući se da su im Nemci potrebni radi mu­ nicije i oružja. Beograd 1976. 36 Komandanta Zapadne Bosne za 22 februar 1944 godine U zadnje vreme Nemci i Hrvati2 otpočeli su šetnju po svima četničkim sektorima. a nikako njihove sta­ nice da se smeštaju po sredini sektora. — Nemački kuriri koji dolaze po izveštaje za partizane odrediti im mesta. šetaju jedino radi špijuniran ja. Da bi se u buduće stalo jednom na put ovoj šetnji. Karanovac. POTČINJENIM ZA RAZMEŠTAJ NEMACKIH RADIO STANICA I NAClN ODRŽAVANJA VEZE SA NEM­ CIMA1 N A R E D B A POV. k.d. Arhivski pregled. reg. Neka svaki komandant sračuna šta je sve dobio od Nemaca. kao n. 233. BR.t. ča. Tajna i javna saradnja četnika i okupatora 1941— 1944. FE­ BRUARA 1944. str. O saradnji četnika i Nemaca u zapadnoj Bosni i stavu majora Vranješevića o tom pitanju vidi: dr Joca Marjanović. oni šalju svoje radio stanice i. Slatina Klašnica i. 397 . NAREĐUJEM: — Komandanti korpusa odrediće mesta gde će Nemci smestiti svoje radio stanice. ispričavajući se kako traže ovo ili ono. 104— 106.

pojedini će mi ko­ mandanti najhitnije dostavljati izveštaj. korpusa.P. 2 i 3 brig. KOMANDANT.7 3 Okrugli péèat: »fcoti&nđa zapadne Bosne«/" 398 . Joševačke. Bos. Komandanti korpusa sa njihovim pomoćnicima kontrolisa- će izvršenje ove naredbe. NAČELNIK ŠTABA i i .i kapetan I klase Sergije Živanović M. K -tu 1. major Slavoljub Vranješević Dostavljeno: K-tu 1 i 2 korpusa K-tu Župske. a van određenih mesta. Korpusa. Vrba- ske. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI. Motaj ičke.3 im . kao i komandantima korpusa. Ljubićske i Teslićke bri­ gade Sred. Crnovrške. — Ako se desi slučaj kakve šetnje Nemaca ili Hrvata po našim sektorima. Kraj. Bos.

» ■ — . » . w f.<t 6 pr 7 2 '. ^ j T»rv •s •■»f. .'’ ♦Tn .) ./ ' *W i . * '. t .1 » .\ 3 i* « . Ì7N ' ‘TrfFit J9\5A. « .1 ' ’ T' X * I * '!! ■€. A . ft ' ' ST'J . •3 ■'cjc. ’ * a * k*j i i ‘ » i * :r : 1 » ■ -'1*3«-• ' :* rt -i*a-* 't *t * a <53 T' ■»" «v i»*^ e**« H s*^\ x x i Xp9«**i iro b * « y x cM tO p jr* ^ . Fotokopija dokumenata broj 79 I .r n*' ssi'sra* -a?**? i*". * » « * p -Jy ■» • 1 .T. T ' » IS ' 3 « 9 Tr “i t l ’l r . r' arp-i«: -' « " P“X- ■■ . 1’ • S 'S .lf-p'’ì." O t yi i f i i v»»r4H* .-t .*1 K"Y fÜ *. .»* .* TS *fT T J. * .•■ I V -T W * 1. Kj i v It ■. .1 » -»* ..»nyl T« I ■ . '<$ *..1 •» ?•** f •»■>■■?*?* p-i*o . J i ' p."<ic. ' ■ : ■' . '\ . ? Spin'. ' I S IS ! * -I ■'■■?*! . •:* . . :.^o-sirs'ai» .

.

NAREĐUJEM: 1. Primetio sam. Slavko Makivić3 i drugi. Drugo. 26 Z b o r n ik .t. FE- FRUARA 1944. 233. a od 17. Da li oni to čine sa odobrenjem ili ne od strane komandanta korpusa. Mi svi Srbi čuveni smo po tome da neumemo čuvati tajne. radimo i ginemo. 3 401 .2 Sveta Mitrović. a imam i izveštaj da pojedini oficiri koji se nalaze po korpusima. k. Tako su davali izjave brat Ljubo Bundalo. Luci. 80 NAREĐENJE KOMANDANTA ZAPADNE BOSNE OD 22. Ča. do­ lazak četnika i starešina Nemci i Hrvati to iskorišćuju za svoju obaveštajnu službu. ćirilicom) u Arhivu VII. avgusta 1944. 2 Tada je bio komandant Župske brigade. BR. Da se ovo u buduće ne bi dešavalo. dobacuju pogrdne reči i. — Komandanti korpusa odmah po primitku ove na­ redbe oduzeće od svih dozvole. Oni žele da razgovaraju sa što više starešina. 3 Jedno vreme je bio komandant samostalnog Crnovrškog bata­ ljona. •■ . te da bi na taj način doznali ono što njih intere­ suje. k n j. 6/12 (BH-X-640). ali svejedno je. a onda dolazi do neželjenih incidenata i nepotrebne rasprave. jer često puta dolazi do incidenta između četnika i Hrvata. . a što ne bi smelo da znaju. tora X I V . a isto tako i četnici šetaju po B. Tako pojedinci daju Nemcima čak i neke izjave. reg. a to je Kralj i Otadžbina i da za njih samo živimo. Jednom za svagda komandanti trebaju znati da su nam Nemci i Hrvati nepri­ jatelji i da ne trebaju šetati po gradu. 37 Komandanta Zapadne Bosne za 22 februar 1944 godine. br. br.d. Tako Hrvati skidaju i paraju šajkače četnicima. ali danas u ovim teškim vremenima trebamo biti svi svesni i da imamo samo jedno pred očima. postavljen je za ađutanta komandanta za­ padne Bosne. Na sve ovo jedan svestan četnik mora reagirati. to mi nije poznato. punomoćja i zabraniti im 1 Original (pisan na mašini. a naši ljudi lakomi na sve to govore Nemcima sve što ih ovi pitaju. POTČINJENIM ZA ODNOS PREMA NEM­ CIMA1 N A R E D B A Pov. Tako često puta Nemci obećavaju da će četnicima dati sve što traže.

odlazak u B. Bos. 3. jer i za najmanje odstupanje od iste smatraću svakoga koji se bude ogrešio o istoj kao izdajnika Kralja i Otadžbine i kao takvog staviću ga pod preki vojni sud i pod slovo »Z «. Jedino će ostaviti dozvole onima. S ver om u Boga za Kralja i Otadžbinu! . Sred. 2. koje su komandanti korpusa odredili za održavanje veze. — Ako bi Nemci slučajno tražili koga na razgovor isti ima predhodno da traži odobrenje od svoga komandanta kor­ pusa da može ići na traženi razgovor i da po završenom raz­ govoru ima podneti svome komandantu korpusa i Komandantu Zapadne Bosne pismeni izveštaj o čemu se je vodio razgovor. Živanović 4 »Z« skraćenica od reči »zaklati«. a to može biti samo jedno lice iz svakoga korpusa. ■ Korpusa.•^ brig. 402 . Sergije M. — Komandantima brigada zabraniti da se sastaju sa I Nemcima i Hrvatima i da imaju ma kakve veze sa istima. Ljubićske i Teslićke .4 Prednju naredbu saopštiti svim starešinama na potpis. Crnovrške. ' ' . * > ■ '' K-tu 1. Luku.ii': K -tu 1 i 2 korpusa ’ • ■. . Skrećem pažnju svima komandantima na izvršenje pred­ nje naredbe. Vrba. 2 i 3 brig. K-tu Župske. Slavoljub Vranješević NAČELNIK ŠTABA kapetani klase M. Bos. 'MO • v >/' ?• KOMANDANT* major. • » ske.P. Korpusa. Motajičke Joševačke. u • Dostavljeno: . Kraj.

1944 god. Komandama bataljon^ od 1— 4 ove brigade Položaj Prednje naređenje saopštiti svim potčinjenim starešinama.. ćirilicom. — S ver om u Boga za Kralja i Otadžbinu! M. 24-11-944. III.VII.6 Komandant brigade: Vlado Vinčić Da mi je saopšteno prednje naređenje potvrđujem svojim potpisom : l Ostoja Vinčić Mil. Br.. .7 5 U visini zaglavlja i nešto preko njega napisano je mastilom... 1 Poslednja rečenica dopisana je mastilom.. a da ste to učinili svaki da se potpiše na svom aktu. 7. Po saopštenju kome treba postupljeno u naredbi. [mrtvačka glava] Komanda Motaj ičke četn. Po prijemu na znanje i saopšteno kome treba-«.P. brigade5 C. • Petar Trivanić 1 5 . br. . ' ' ' • •" Položaj. si.. ‘' ' 1 •• 10. ćiri­ licom: »Pov... Vinčić w! Stanko Stojković :■ ' . Motajičke četničke brigade«. 26* 403 . g. 1944. 6 Okrugli pečat: »Komanda IV..

o. u Skradin.. ČETNIČKE OBLASTI POLOŽAJ U vezi komandantovih naredaba Pov. Imenovani je ovo rešio time što mi je kratko i jasno odgovorio. 153. u koliko mi je bilo poznato. Zato nisam otišao u Skradin sa na- merom. g. 23. da je digao ruke od svega i da podatke o vojničkoj situaciji zatražim od brata 1 Prepis originala (pisan na mašini. BR. posve krivim putem. 17/4— 1. vođen ne samo opštim već i ličnim inte­ resima. (H-V-509). broj 6 za dan 7. reg. ispitam i proučim u najsitnije detalje sadanju situaci­ ju i tek potom pristupim radu za izvršenje datog mi zadatka.m. k. otišao sam 19. po od­ lasku iz Skradina brata vojvode Đede. latinicom) u Arhivu VII. podneo izveštaj poluslužbenim pismom.m. koji je. komandant Zlatiborskog vojnočetničkog odreda i sektora »Severne Dalmacije«. radi raznih razloga.2 kojima sam određen za Koman­ danta Skradinske brigade. o čemu sam 16. Ča. . da je rad u četničkim redovima u Skradinu otišao. već sam u Skra­ din otišao zato da. — KOMANDANTU DINARSKE VOJ. da odmah po svom dolasku onamo pristupim reorga­ nizaciji tamošnjih četnika i da po izvršenoj reorganizaciji pre­ uzmem komandu nad Skradinskom brigadom. januara t. broj 4 za dan l..m. FEBRU­ ARA 1944. Poručnika Čudića zamolio sam. 2 Pomenute naredbe Redakcija nije pronašla. Došavši u Skradin. 81 IZVEŠTAJ KAPETANA FRANCA KOVAČA OD 23. odmah u svom početku. . rat. Od ranije sam raspolagao sa podacima. ■ 4 04 . Dostavlja izveštaj o situaci. mor. februara 1944.3 imao komandu nad svim četnicima u Skradinu. 3 Radomir Đekić. o. potražio sam najprije brata poručnika Cudić Vladimira. i Pov. upućenim bratu vojvodi Momčilu Đujiću.g. br. f r a n c kapetan jugoslov. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE OBLAS­ TI O SITUACIJI KOD ČETNIKA SKRADINSKE BRIGADE I NJIHOVOM TERORU1 KOVAČ s . da me upozna sa momentalnom situacijom. u Šibeniku.o. ' «i ji u redovima Skradinskih četnika i predlog za pobolj- šanje situacije. Dokument je bez završetka i potpisa.

kao većina jugoslovenskih podoficira. Kasnije sam saznao. da je »potpuno nepouzdan i slab«. dosadanje stare­ šine pojedinih četničkih jedinica i ovima saopštio. novo postavljenog pomoćnog organa u Kistanjskoj brigadi. nasilju i pljački. da nema nikakove discipline. nadzornika državnih puteva iz Ki stanja. da se pojedincima plan mog budućeg rada nije sviđao. da je ovih. Dobivši prednje informacije. prvi i zadnji. da ima Srba koji su ranije sarađivali sa četnicima. čekajući kraj pa da opet sedne na svoje staro mesto«. novo postavljenog pretsednika četničkog odbora u Kitanjskoj bri­ gadi. 405 . da su četnici u Skradinu. da li u Skradinu ima još starijih i uglednih Srba i ispravnih Hrvata — nacionalista. izloživši im smernice svog budućeg rada. da je situacija očajna.j. što je sve dovelo do upravo očajne današnje situacije. a Hrvata koji bi ičim pokazali raspoloženje za čet­ nički rad. u potrebnom izvodu. uvodno citirane komandantove naredbe. koji mi je stavljen u zadatak. U toku daljeg razgovora sa građanima čuo sam. pristupio sam razgovoru sa Nedovićem i Ležajićem i od obojice primio. već od ranije poznatu pesmu o nedisciplini u redovima Skradinskih četnika. kao jedini. o. Saopštivši i ovima. sedi na dvije sedalice. da ću izvršiti reorganizaciju i najenergič­ nije stati na put dosadanjoj nedisciplini. da u Skradinu uopšte nema. bio sam upozoren na niže navedena tri lica iz Naredbe Pov. uvodno citirane komandantove naredbe. zajedno sa novo postavljenim naconal- nim poverenikom i novo postavljenim pretsednikom četnič­ kog odbora. kao poče­ tak i svršetak. Potom sam pozvao. zbog napred navedenih razloga. svi otkazali svoju saradnju sa četnicima. radi upoznavanja. naročito naglasivši. Na moj upit. Vujasinović Koju. novo postavljenog pretsednika četničkog odbora u Đevrsač- koj brigadi. bilo u svemu samo pet. da je »bivši jugoslovenski žandarmeriski narednik vodnik. broj 6 za dan 7.m. on opasan. i to: Marić Petra. Dubajić Nikolu. u potrebnom izvodu. omraženi u narodu. koji na žalost. opštinskog činovnika iz Kistanja. radi pljačke i nasilja. odgovoreno mi je. njihovoj pljački i nasilju. ali su posle. meni inače već od ranije poznati izveštaj. Na sastanku sa građanima konstatovao sam kao prvo i najvažnije.narednika Nedović Dragoljuba kome je predao komandu a po­ datke o političkoj situaciji od brata Ležajić Ignjatija. razočarani dosadanjim radom mesnih četnika i nji­ hovim postupkom sa narodom. a ona neopasna«. t. da su »on i njegova žena Anka komunisti.

o. ubili njezinog momka i još jednog prisutnog čoveka. s tim da sobom ponesu celokupno naoru­ žanje. da odmah. Dubrava i Danilo Kraljice. lišili života jednog pos