You are on page 1of 1178

ZBORNIK

DOKUMENATA I PODATAKA
O NARODNOOSLOBODILACKOM RATU
NARODA JUGOSLAVIJE

TOM
X IV
KNJIGA 4

REDAKCIJA :

Mehmedalija Bojić, mr Dušan Gvozdenović, dr Uroš Kostić, dr Branko
Latas, Fabijan Trgo, mr Jovan Vujošević, Branko Vuković ---------

REDAKTOR
Branko Vuković

ODGOVORNI UREDNIK

Fabijan Trgo

RECENZENTI
Mr Jovan Vujošević
Mr Dušan Gvozdenović

IZDAJE
VO J N O I S T O R I J S K I INSTITUT

VOJNOISTORIJSKI INSTITUT

ZBORNIK
DOKVMENATA I PODATAKA
O NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU
NARODA JUGOSLAVIJE

TOM
XIV
KNJIGA 4

Beograd
1985.

DOKUMENTI
JEDINICA, KOMANDI I USTANOVA

ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVlCA

avgust 1944 — maj 1945.

BR. 1

IZVE ST A J JO V A N K E K R IŠT O F OD 1. A V G U S T A 1944.
D R A Z i M IH AILO VIĆU O STAN JU ČETN IKA U ISTRI,
NJIHOVOJ SA R A D N JI S A N EM ACKIM T R U PA M A I OD­
N OSIM A IZM EĐU NJE I D O B R O SA V A JE V Đ E V lC A 1

1. VIII. 44.

MNOGOPOSTOVANI GOSPODINE MINISTRE

Ico2 se povratio. Da li ima kakvu poštu za mene ne znam,
pošto mi je Aero3 onemogućio kontakt sa njim. Aero je uveren
da sam poslala tajno po Tei izveštaj o ovdašnjem radu. Nasto­
jim ga o protivnom ubediti, a on mi tvrdi da sam jedino ja
mogla dati te podatke, pošto sam bila dobro upućena u sve i
stalno protestvovala protiv stvari, koje mu Vi navodite.
Vaše pismo4 je vrlo delovalo na Aera. Ispočetka, nije hteo
ništa predamnom reći već samo galamio zbog Vašeg naređe­
nja, te da će samo Kralju odgovarati. Mene bi dao već davno
st;eljati, ali se boji Vas, pošto ima naređenje da me čuva. Za
evo sam Vam vrlo zahvalna Gospodine Ministre.
Ne mogu tvrditi ali ipak sam dobila utisak, da će bar ogra­
ničiti, ako već ne prekinuti veze sa br. II.5 Potpuno kidati veze
kaže da ne mo-/o i ža~Tn~ćp Kralju odgovarati. Predlagala sam
mu da bar udesi sa br. 11 da ove ljude prebaci u Liku,6 gde bi
imali samo povremenske veze i slobodno kretanje po terenu,

1 Original (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu Vojnoistorijskog
instituta, fond Četnička arhiva (dalje: Arhiv VII, Ca), k. 150, reg. br.
40/40.
2 Vlatković, kurir štaba Draže Mihailovića.
3 Dobrosav Jevđević, tada Dražin delegat u Istri i Sloveniji.
4 To pismo nije pronađeno.
5 Opšta šifra za nemačkog okupatora (njegove jedinice, koman­
dante, funkcionere, štabove, ustanove i dr.).
6 Radi se o četnicima iz Like koji su došli u Istru.

7

ako već ne može čisto prekinuti. Odgovorio mi je da radi na
tom, samo pitanje je da li će to br. 11 odobriti, onda bi bila
malenkost za njih da se oslobode.
Ljudi su vrlo nestrpljivi i žele se čim pre izvući iz tih
mreža. Boje se, da ih ne pretekne jesen. Naročito strah imaju
ljudi pred invazijom i boje se da ih br. 11 ne izruči partizanima,
da osigura svoje zaleđe. Zbog toga su pojedine grupe htele da
beže. Zadržala sam ih sa namerom da se svi organizuju. Jovan
je preko svog brata to dočuo i optužio me pred Aerom d a . . ?
ljude.
Ovo je ipak imalo donekle dobre posledice, jer je vodstvo
uvidelo, da će izgubiti vojnike, ako im ne posvećuje nikakve
brige. I tad je počeo Aero misliti, kako bi legalno prebacio ljude
u Liku. U tom smislu je imao i konferencu od 25— 27/VII u
Trstu sa delegacijom iz Berlina. Kaže da su mu obećali, da će
moći prebaciti sve ljude sa oružjem i spremom, gde bude že-
leo. Dati će mu još i 2 topa ili bacača po želji. Ovo je ljudima
saopštio kao gotovu činjenicu, te ih na taj način donekle umi­
rio.
Do danas se ne vidi još nikakav stvaran rezultat te konfe-
rence. Jedina činjenica je, da je jučer stiglo iz Postoj ne 41 do­
brovoljac, koji su se javili za Liku, ali razoružani i sa svojim
prnjama. Među tih 41 je 8— 10 staraca, isto toliko mladića, os­
talo sposobni borci. Na ove borce pada sumnja od strane četn.
da su part, koje je sakupljao por. M arjan i dovodio ovamo. Tu
tvrdnju četnici podupiru i sa tim, što su pristali da idu bez
oružja. Ako je to tačno onda je vrlo nezgodno da ih se ispušta,
pošto su vrlo dobro upućeni u rad četn.[ika] i njihove namere.
Ove ljude mora Aero sam iz It. [alij e] transportirati za Liku.
Ipak jedna stvar baca sumnju, da će br. 11 dozvoliti, da
odu ljudi sa oružjem i spremom. Jučer su išli svi četn. iz Lov­
rana, Ike i Jušića sa grupom br. 11 približno 80— 100 u akciju
kod Klane.8 Rezultat akcije nula. Jedna grupa je primetila part,
i htela pucati, ali oficir br. 11 nije dozvolio. Kasnije se izgo­
varao, da je mislio da to naši beže i zbog toga nije dozvolio da
se strelja na njih. Druga grupa je htela bez br. 11 na drugu
stranu, ali toga ovi nisu dozvolili.
23. VII. iza Lovrana napala je part, brigada Nem.[ce] i fa­
šiste.9 Borba se vodila celi dan. Sve tri strane su imale više
gubitaka. U bolnicu je doveženo na večer 30 faš. dočim Nem.
su vozili na Reku.10 U toj borbi učestvovao je i jedan naš odred

7 Nečitka reč.
' i ’ Radi se o dejstvima 1. i 2. istarske brigade.
lc Treba: Rijeku.

8

od 30 ljudi bez gubitaka. Na večer se Aero povratio iz Trsta.
Kad je čuo da se borba još vodi u mom prisustvu naredio je
Đak.11 da ode br. 11 te mu saopšti, neka idu svi naši ljudi po
naređenju Aera u pomoć Nem. i faš. Srećom Đak. nije našao
nikoga u kom.[andi] te nije bilo tako potrebno da se naši bore
rame uz rame sa Nem. i faš. Do sada niti u jednu akciju nisu
išli naši bez br. 11, a najgore je to čuvanje pruge i raznih ob­
jekata. Inače sav rad i svi odnošaji su isti, kako sam Vas već
pre obavestila. Part.[izanska] prop.[aganda] ga dobro iskoriš-
ćuje. Mnogo bolje bi bilo, da se radi pod Nedićevom firmom a
ne pod Vašom. Znam dobro iz iskustva rada sa K ol.12 da je uvek
pazio da ne padne ni najmanje senka na Vaše ime, jer se time
šteti samoj stvari. Dočim svi ovde ne vode ništa računa o tome
i A.[ero] se javno hvali kako ima veze sa Vama. Cak je Orlove
dao četn. na šajkače, ali srećom možemo to sa br. 11 prepre-
čiti. Dobro je što ste mu prebacili saradniu i vezu sa br. 11,
jer i to javno trubi, pa će bar ljudi doznati, da ovo radr*bez
Vašeg odobrenja. Potrebna bi mu bila češće ovakva inekcija,
pošto brzo popusti delovanje.
Iako se izgovara da će pred Kraljem odgovarati oseća ve­
liki strah pred Vama, te nastoji da se izvuče i uspostavi dobre
odnošaje. To se vidi najbolje, što prikuplja potpise da se op­
ravda. Ovde iskorišćuje, negde neinteligenciju, negde greha,13
negde unapređenja i odlikovanja, a nekoji se potpisuju već i
zbog toga da imaju mir i otklone pozornost sa sebe. Nekoji su
vrlo osetljivi na karijere i dušu bi prodali za to, pa kad to gle­
damo hvalim Boga što kao žena ne mogu reflektirati na nikak­
vu karijeru, da me ne može spopasti ta bolest.
Ljude iz Like sakupio je i doveo je pomoću br. 11 por.
Marjan 2 grupe, a jednu ppor. Korać sve po naređenju Aera.
Krenuli su ljude sa izgovorom, da se tu koncentrišu i onda
povrate u Liku. Ljudi su mišljenja, da bi se mogli i u Lici zadr­
žati, pošto je proleće bilo na vratima, a tu su odmah doži-
veli razočaranje.
Sad opet mora Marjan u Liku po nar. Aera, da tamo orga-
nizuje. Vrlo nerado ide, jer se boji, da će ga napasti žene, što
je odveo ljude, a s druge strane njegovi su ljudi jako vezani
uz' njega i teško ih ostavljà7”Boji se da će ljudi njegov odlazak
tumačiti kao.begstvo pred invazijom. Vojnik je i izvršuje nare­
đenje.

" Dušan Đaković, kapetan.
12 Kolben (major Karlo Novak).
13 Tako piše u originalu, verovatno treba: greške.

9

Poruč. Skendžić vodit će ove bez oružja. To je jedan od
one trojice iz Lj.[ubijane]. Ti ljudi su tu već više od mes. dana.
Por. Filipović dobio je propusnicu za Bgd i da tu ne gubi vre-
me, otputovao je pre 14 dana za Bgd. Majora je sam Aero juče
uputio za Bgd, jer nije za teren.
Kap. Đak. se odmah uputio po Vašem naređenju na teren,
ali još za sad ne u lik u , već u Jušiće, da čuva prugu. A.[era]
najviše boli što su mu zapretili da ćete ga lišiti svih činova.
To mu je najosetljivija tačka. Našao se otvoreno u nebranom
grožđu — zbog Vas bi morao kidati veze, a sa br. 11 toliko se
zapleo, da to ne ide lako. Da bi mene kaznio, straši me, da ćemo
on, Kol.[ben] i ja u ropstvo, ako odu četn.[ici] od br. 11. Odgo­
vorila sam mu da ćemo Kol.fben] i ja sve rado žrtvovati što je u
interesu naše stvari, a on neka pravovremeno strugne.
Neophodno potrebno bi bilo da se povede računa o fami­
lijama boraca, a naročito palih, jer za tu sirotinju niko ne
brine. Primećujem da to vrlo šteti moralu boraca. Isto tako o
bolesnicima i invalidima. U Gorici je par Đujićevih boraca sa
amputiranom nogom ili rukom. O tim bednicima ne vodi niko
računa. Na višeputnu intervenciju jednog četnika, poslao im
kao za Uskrs svakom po 100 L. — od tada ništa. O ovima ovde
vodim ja računa, sad kad sam u »penziji-« imam dovoljno vre­
mena da ih posećujem. Vojnik mora osetiti da se brine za njega
i onda kad je nesposoban za borbu. Kol.[ben] je na to obraćao
veliku pozornost, pa me čudi ova bezbrižnost.
Aero sad zove sve u pomoć da ga opravdaju pred Vama
i dokaže da je laž saradnja sa br. 11. Zitnik iz Ljublj. kog je
A.[ero] pozvao u tu svrhu izjavio mi je sledeće: Aero mu na­
ručio, da zamoli Kom. SI. da Vam javi da je lažan izveštaj o
njegovoj saradnji sa br. 11.
I ovog puta Vas molim, da pošaljete nekog ovamo, tko će
pro ver iti tačnost mog izveštaj a i o svemu Vas tačno obavešta-
vati. Na mene A.[ero] sumnja, te sad nemam onog pogleda u
sve stvari koji sam pre imala. Nastoji da odstrani sve ljude iz
m oje okoline koji su mi odani i mogu koristiti. Nadamnom se
vodi stroga kontrola i svaki je osumnjičen tko samnom razgo­
vara.
Aero mi danas reče, da je doneta odluka o Kol. Bit će na­
vodno konfiniran u Trst. Ako je ovo tačno, onda će moći strug­
nuti i produžiti rad.
Prilažem Vam sliku A.[era], koju je dao razmnožiti na mno­
go primera. Ovo je samo jedna komedija. Isto prilažem izveštaj
vojnika, koji su bili kod Ustaša.

10

Još jednom Vam mnogo i mnogo zahvaljujem na zaštiti i
ostajem najodanija.
M ira14
Arhiv15

BR. 2

NAREĐENJE Š T A B A R O M A N IJSK O G K O R PU SA OD 2.
A V G U ST A 1944. K O M A N D A N TU 1. SA R AJEV SK E B R IG A ­
DE Z A SA D EJSTVO S N EM ACKIM T R U P A M A U BORBI
PR O T IV JEDINICA N O V I POJ N A PODRUČJU ROM AN IJE1

Ko piše Komandant 2202 Odakle____________________
Kome Komandantu 2213 Gde bude
O. Br. si. datum 2-VIII god. [1944] čas 14
Karta razmere 1 : ________

Jutros su jače nemačke snage otišle preko Romani je.4 Bu­
dite oprezni da crvene ne bace na nas.

14 Jovanka Krištof (rođ. Ribar}, šef radio-službe i šifre u četnič­
koj Komandi Slovenije. Pored ove dužnoStl,' pratila je rad te komande,
odnose”me3u“ četničkim starešinama, kretanja u razvoju četničkog po­
kreta u Sloveniji, kao i sva ostala zbivanja u vezi sa četnicima u Slo­
veniji, i o tome redovno obaveštavala Dražu Mihailovića. Opširnije o
tome vidi Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom
ratu naroda Jugoslavije (dalje: Zbornik NOR-a). tom X IV. knj. 2, dok.
br. 156 (dep. br. 2307) i 181; knj. 3, doK. br. 198r’ t f ’"ć>voj TžEjizi vi3i
dok. br. 21.
15 Reč je dopisana olovkom, ćirilicom.
1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 187,
reg. br. 25/4 (BH-V-5552). Naređenje je pisano na obrascu ratnog bloka
vojske Kraljevine Jugoslavije.
2 Šifrovana brojčana oznaka Štaba Romanijskog korpusa.
Šifrovani nazivi četničkih štabova i komandi, kao i ustanova i po­
jedinih lica biće, dalje, objašnjeni samo kada se prvi put pojave; u
svim ostalim slučajevima potrebna objašnjenja treba potražiti u prilogu
ove knjige »-Registar imena i šifrovanih naziva-«.
3 Stab 1. sarajevske brigade Romanijskog korpusa.
4 Radi se o pregrupisavanju 7. SS divizije »-Princ Eugen« (Prinz
Eugen) radi nastavljanja operacije protiv 3. i 12. korpusa NOVJ u istoč­
noj Bosni, koja je počela 17. jula 1944. sa ciljem da se spreči prodor
glavnih snaga NOVJ u Srbiju. Na strani neprijatelja, pored pomenute
divizije, učestvovali su još: 13. SS divizija (»-Hanđžar«), 12. ustaška

11

O ovome hitno obavestite Tuševljakovića5 i Zugića.6
Hvatajte veju_sa-Br. i l radi hrane i municije.7
Hvatajte vezu sa ostalim našim jedinicama radi sadejstva.

i 8. domobranska brigada, te Majevički, Zenički i Romanijski korpus.
Do 2. avgusta neprijatelju je uspelo da na širem prostoru planina
Zvijezde i Konjuha obuhvati snage 3. i 12. korpusa i onemogući nji­
hov prelaz preko Drine na njenom srednjem toku. Zbog toga je 12.
korpus, po odobrenju Vrhovnog štaba NOV i POJ, svoja dejstva usme-
rio ka Foči da bi tamo prešao na desnu obalu Drine. Vodeći teške
borbe protiv nemačkih i četničkih snaga (često u okruženju i probi­
janju) korpus je 5/6. septembra 1944. u rejonu Starog Broda (kod
Višegrada) prešao reku Drinu. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a),
tom. IV, knj. 28, dok. br. 126 i 127, knj. 29, dok. br. 91; tom X II, knj.
4, dok. br. 92, 96, 100 i 105.
5 Radomir, poručnik, komandant Vlaseničke brigade Romanijskog
korpusa. Ta brigada i 2. rogatička brigada su učestvovale u pomenutoj
neprijateljskoj operaciji protiv 3. i 12. korousa NOVJ. S tim u vezi,
u obavešteniu komandanta 1. rogatičke brigade od 21. iula 1944. ko­
mandantu Olovskog bataljona Kladanjske brigade Zeničkog korpusa,
između ostalog, piše:
»Komunisti su istina ponovo došli u Malo Pol je 19. o. m. ali su
juče oko 3 sata po podne najureni od Nemaca i naših preko Milan
Planine.
Nemei se sada nalaze u Malom Poliu a i Radivoie Kosorić (ko­
mandant 2. rogatičke brigade — nap. red.) je sa njima i izgleda u Han
Pijesku.
Juče sam naredio mom Planinskom bataljonu mobilizaciju i ak­
ciju protiv komunista. I 1. Knežinski bataljon sam mobilisao pošto
mislim i niepa novesti u akeiiu.
I ti bi trebao da kreneš u akciju sa svojim bataljonima. ako
dobiješ hranu i m uniciju. . . « (Arhiv VII, Ča, k. 187, reg. br. 37/2).
“ Ilija, potporučnik, komandant Kladanjske brigade Zeničkog kor­
pusa.
7 U naređenju Komande Romanijskog korpusa od 18. jula 1944.
komandantu 1. sarajevske brigade za povezivanje sa nemačkim je­
dinicama, pored ostalog, piše:
»Danas, t.j. 18 o.m. u 6,30 časova prošla je kroz Srednje jedna
četa Nemaca pod komandom kap. (hauptman) Vibera. Ova četa za-
noćiće u Ivančićima i ima sa sobom hranu za Vaših 300 boraca za
5 dana. Težina ove hrane iznosi otprilike oko 1.000 kilograma.
Najkasnije sutra 19 o. m. do 7 časova stavite se u vezu sa gore
imenovanim kapetanom Viberom radi prijema uputstva za provođenje
predviđene akcije. Trupi kapetana g. Vibera uputite putovođe i održa-
če veze u potrebnom broju.
Kap. g. Viber zamolio nas je da mu se stave na raspoloženje
10 tovamih grla jer u istima oskudeva, koja će po svršenom poslu
biti vraćena. U tom pogledu izađite u susret kako bi se stvorili što
bolji odnosi od čega će te imati svakako koristi.
Prema vođenom razgovoru sa Nemcima. sav plen koji učine Vaši
borci u oružju, municiji, odeći i hrani u toku ove akcije svojina su
brigade ...« (Arhiv VII, Ca, k. 187, reg. br. 19/2).

12

Sad je pravi momenat da se crveni razbiju i tuku samo od
naših delova.8
Vaša rešenost da idete za njima u stopu, vrlo dobra.
S Verom u Boga za kralja i Otadžbinu.9

Komandant pukovnik
Goj.10 A. Borota

Sutradan je komandant 1. sarajevske brigade primio naređenje
od Komande Romanijskog korpusa u kome piše i sledeće:
»Četa Nemaca koja se nalazi u Ivančiću primila je naređenje da
se odmah krene preko Olova u pravcu Ribnice.
Kako je brigada 221 angažovana za ovu akciju. sa...Nemcima i
kako je u Ivančićima pripremljena hrana za 30Ö ljudi za 5 dana to
krenite sa brigadom najkraćim putem za Olovo i stavite sc u vezu
sa k-irom (komandirom — prim, red.) čete kap. V iberom . . . « (Arhiv
VII, Ca, k. 187, reg. br. 27/2).
' O tome kakve su bile mogućnosti četničkih jedinica da samo­
stalno vode akcije protiv NOVJ, u obaveštenju komandanta Zeničkog
korpusa od 8. avgusta 1944. komandantu 1. sarajevske brigade piše:
»Mene je najviše interesovala situacija kao i to da li nameravaš
ići sa partizanima. Pošto znam da tvoje učešće u progonu partizana
najviše zavisi od Švaba a ovo radi hrane i municije, pa me interesuje
da li si sa njima i kako nagodio za ovo, jednom rečju imaš liuslova
da produžiš i sa koliko boraca put. Naravno od tvoje pogodbe zavisi
i učešće svih ostalih mogućih u poteri za crvenim pošto si ti najbroj­
niji« (Arhiv VII, Ca, k. 232, reg. br. 3/8).
* Na poleđini originala otisnut je pečat 1. sarajevske brigade, da­
tum prijema i potpis komandanta brigade Save Derikonje.
10 Gojko.

Fotokopija dokumenta br. 2

BR. 3

PISM O D R A ŽE M IH AILO VIĆA OD 3. A V G U ST A 1944.
K O M A N D A N TU ISTA K N U TO G DELA Š T A B A VRHOVN E
KOM AN D E O SITUACIJI U SRBIJI, CRNOJ GORI I BO­
SNI I DALJIM ZA D A C IM A U BORBI PR O TIV N OV I PO J1

DRAGI OSTOJIĆU,2

Bili smo Vam naredili da nam pošaljete kurire za novac.
Međutim, u međuvremenu ispala nam je mogućnost da Vam
novac pošaljemo direktno iz Beograda. Novac smo Vam poslali
direktno iz Beograda radi toga, da biste ga što pre dobili i po­
mogli sa njim jedinice. To je najveća suma novaca koja se mog­
la dodeliti, jer smo imali u vidu prilike u kojima žive tamoš­
nje jedinice. Dobro smo učinili što smo vam poslali taj novac da
se bar Vi koristite, jer je ostala suma koju smo trebali da dobi­
jemo za podelu ostalim komandantima za sada dovedena u pi­
tanje — t.j. u pitanju je da li ćemo je izvući.
U vezi prednjeg, potrebno je da sumu koju ste dobili (u
iznosu od četrdeset miliona dinara) podelite srazmerno
1 prema potrebama svima jedinicama u Bosni, Sandžaku, jer
verovatno da ovim jedinicama nećemo moći uskoro dodeliti
novčana sredstva. Prema tome ne zaboravite Zapadnu Bosnu,3
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 5,
reg. br. 47/1 (VK-V-342).
2 Zaharije, potpukovnik, komandant Istaknutog dela štaba Vrhov­
ne komande TdaTji: IBSVKF~ JügöslovehsKe vojske u otadžbini (dalje:
JVUO). O formiranju i zadacima IDŠVK, vidi Zbornik NOR-a, tom
X II, knj. 1, dok. br. 204.
3 Odnosi se na Komandu zapadne Bosne (komandant Slavoljub
Vranješević, major) pod čijom komandom su bili Bosanskokrajiški i
Srednjobosanski korpus (ovaj se pojavljuje i kao 1. srednjobosanski
korpus). Formirana je u prvoj polovini oktobra 1943. od dotadašnje
Komande bosanskih četničkih odreda. Bosanskokrajiški korpus (ko­
mandant Uroš Drenović, učitelj, rezervni poručnik, do 30. maja 1944,
posle njega do septembra 1944. Slavoljub Vranješević, a od tada Joca
Mihajlović, major) formiran je početkom juna 1943. a obuhvatao je
teritoriju u zahvatu reka Save i Vrbasa i na jugu do Livanjskog i Du-
vanjskog polja, uključujući i glamočki srez. Prilikom formiranja, u
svom sastavu je imao tri brigade: 1. krajišku »Vojvoda Mišić«, 2.
krajišku »Zm ijanje« i 3. krajišku »Kočić«, a od jula 1943. i 4. krajišku
brigadu »Manjača«. Raspao se krajem maja 1945. Srednjobosanski kor­
pus (komandant Lazar Tešanović, major) obuhvatao je teritoriju iz­
među reka Save, Vrbasa i Bosne, formiran je jula 1943. U svom sa­
stavu je imao najpre Vrbasku, Teslićku, Ljubićku i Motajičku bri­
gadu, a kasnije još i Župsku, Cmovršku, Jošavičku, Dobojsku, Vučjač-
ku i Banjalučku. Oktobra 1944. iz njegovog sastava izišle su Vučjačka,
Ljubićka i Dobojskä brigada i ušle u sastav 2. srednjobosanskog kor­
pusa (komandant Sergije Zivanović, major, do maja 1945, a od tada

2 17

Leku,4 jedinice Istočne Bosne5 i ostale jedinice iz Bosne,6 kao i
jedinice iz Sandžaka.7
Javite nam da li ste primili gore navedeni novac, kako
bismo Vas mogli zadužiti po materijalnim knjigama V. K.
Prema poslednjim depešama ne vidim šta je sa Lukačevi-
ćem.8 Gde je on sada, i šta radi.9 Imate li veze sa snagama iz

Aleksandar Aranđelović, kapetan I. klase) a kasnije još i Tešanjska
(ođ oktobra 1944) i Derventska brigada (od početka aprila 1945). Mada
je formiranje 2. srednjobosanskog korpusa Draža Mihailović izričito
naredio, komandant Srednjobosanskog korpusa se tome otvoreno su­
protstavljao (u tome ga. je podržavao i komandant zapadne Bosne)
i stalno negirao njegovo postojanje.
4 Damjanović Stevan Stevo (Leko). major, komandant Majevič-
kog korpusa.- Korpus je formiran avgusta 1943, a obuhvatao je terito-
rlje šrezova Brčko, Bijeljina, Tuzla i Zvornik. Prilikom formiranja,
u svom sastavu je imao: Majevičku, Sembersku, Tuzlansku i Podrinj-
sku brigadu. Kasnije su bile formirane još neke brigade, tako da je
septembra 1944. Majevički korpus imao četiri grupe brigada: 1. grupa
(komandant Miroje Jovanović, kapetan I klase) sastava: Papraćka,
Birčanska i Sprečanska brigada; 2. grupa (komandant Radivoje K e-
rović) sastava: 1, 2, 3. i 4. majevička brigada; 3. grupa (komandant
Jeremija Lazić Zeka, potporučnik) sastava: Semberska, Brčanska i
Semberska leteća brigada, i 4. grupa (komandant Sima Matavulj, po­
ručnik) sastava: Podrinjska, Zvornička i Jurišna brigada. (Jedinice
ovih grupa brigada su prikazane prema raspoloživim dokumentima,
a one su u praksi čas postojale, čas nestajale).
5 Odnosi se na jedinice pod komandom Komande Operativnih
jedinica istočne Bosne i Hercegovine: Zenički, Romanijski, Drinski,
Nevesinjski i Trebinjski korpus.
6 »Ostale jedinice iz Bosne« trebalo bi da budu Ozrenski odred (od
druge polovine 1944. naziva se Ozrenski korpus) i Trebavski odred (od
kraja 1944. Trebavski korpus). Komandant Ozrenskog odreda (korpusa)
bio je Cvijetin Todić, rezervni podnarednik (kasnije potporučnik). Obu­
hvatao je prostoriju između reka Bosne i Spreče. Trebavski odred
(korpus) obuhvatao je teritoriju srezova Gračanica, Gradačac, Brčko
i deo sreza Doboj. Komandant je bio Savo Božić, protojerej. Od ranijih
bataljona formirane su 1, 2, 3. i 4. trebavska i 5. posavska brigada
(u drugoj polovini 1943) i 6, 7. i 8. posavska (u maju 1944).
7 Radi se o 1. i 2. miloševskom korpusu, koji su se do druge
polovine jula 1944. nalazili pod komandom Starog Rasa (komandant
Vojislav L u k ^ev ić JVoja,^6Lzervni_kapetan), a od tada pöd Tfömandom
Komande Crne Gore i Starog Räsa (komandant Pavle Đurišić). Prvi
mileševski korpus (komandant Radoman Railić, major) formiran je
krajem 1942, a obuhvatao je teritoriju pribojskog i pljevaljskog sreza.
U svom sastavu je imao Pljevaljsku i Pribojsku brigadu. Drugi mi­
leševski korpus (komandant Vuk Kalaitović Kalait, poručnik) formi­
ran je aprila 1943, a obuhvatao je novovaroški, sjenički i mileševski
srez. U svom sastavu je imao Mileševsku, Sjeničku i Novovarošku
brigadu. Ostaci ovih dvaju korpusa su krajem decembra 1944. ušli u
sastav »Crnogorske armije« j >od komandom Pavla Đirišića.
8 i 9 Vojlšlav Vojo,- major, komandant 2. grupe jurišnih korpusa.
Na osnovu naređenja Draže Mihailovića od 19." jula 1944. »da se
što pre očisti rejon: Foča — Cajniče — Rudo i da se na ovoj prostoriji
prikupe što jače snage za napad na komuniste«, komandant IDŠVK

Hercegovine.10 Javite nam kakva je situacija u Istočnoj Bosni
t.j. dokle je stigao Leka.
Komunistički delovi u„Toplici i Jablanicd razbijeni su, i
___ sada se tamo vrši čišćenje.” U Istočnoj Srbiji završava.se raz-
__ bijanje komunističke grupe, koja je tamo bila upala.^' Prema
tome ovamo će uskoro situacija biti dobra, ali se mora još vr­
šiti čišćenje terena koji je bio zagađen komunistima.
Tražio sam od Vas da me izvestite kako bi se mogla rešiti
situacija u Sandžaku i Crnoj Gori. Jer sa takvim stanjem ne
bi smeli nikako da dočekamo odlučujuće događaje. Imajte u
vidu da odlučujući događaji mogu nastupiti uskoro, a savez­
ničke snage će ceniti one snage koje najpre dođu u kontakt sa
njihovim desantnim snagama. Zbog ovoga je vrlo opasno ako
te komunističke snage u Sandžaku i Crnoj Gori budu ostale ne-
— tučene.13^Na tu situaciju treba pomišljati najozbiljnije, jer ceo

je 20. jula 1944. naredio V. Lukačeviću da formira dve borbene gru­
pe: jednu od delova Drinskog i 4. jürisnog korpusä, i drugülxl 2. m i-
leševskog korpusa i Pribojske brigade 1. mileševskog korpusa. Zadatak
prve grupe bio je »čišćenje terena Foča, r. Drina, Cajniče, Metaljka,
Boljanići, Čehotina; prikupljanje Čajničke, Fočanske i Pljevaljske bri­
gade; hvatanje veze sa letećim Romanijskim korpusom koji se sada
nalazi u rejonu Miljevine i njegovo prikupljanje u rejonu Foče«. Dru­
ga grupa je imala zadatak »čistiti i krstariti na terenu između druma:
Prijepolje — Pljevlja i Pljevlja — Ustibar« (Arhiv VII, Ca, k. 164, reg
br. 36/1). O izvršenju tih zadataka vidi Zbornik NOR-a, tom X IV , knj.
3, dok. br. 224, 226, 228, 229, 231 i 236.
10 O četničkim jedinicama u Hercegovini i njihovim dejstvima
protiv jedinica NOV i POJ, vidi dok. br. 65.
11 Jula 1944. delovi nemačkog 1. i 5. SS motorizovanog policijskog
puka (ojačani samostalnim tenkovskim bataljonom), bugarska 22, 27.
i delovi 29. pešadijske divizije, Nedićev Srpski dobrovoljački korpus
(dalje: SDK), delovi Ruskog zaštitnog korpusa i četničke snage (4.
grupa jurišnih korpusa i Rasinsko-toplička i Južnomoravska grupa kor­
pusa) izveli su operaciju (u početku pod šifrom »Triumf« — Triumph«,
kasnije »Halali« — »Hallali«, a kod nas je poznata kao topličko-jablanič-
ka operacfjaj protiv 21, 22, 24. i 25. srpske ‘ divizije NOVJ u Jablanici
i Toplicl; T3~CilJèm da razbiju te snage NOVJ i tako spreče prihvat
snaga NOVJ koje su bile u prodoru ka Srbiji. Nadmoćne neprijatelj­
ske snage su uspele da ovladaju delom slobodne teritorije i nanesu
gubitke divizijama NOVJ koje su bile tek formirane, ali nisu uspele
da ih unište i potpuno odbace sa područja Toplice i Jablanice. Opšir­
nije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 26, 28, 33 — 36,
178. i 184; tom X II, knj. 4, dok. br. 84, 85, 92, 93 i prilog br. 1; tom
X IV , knj. 3, dok. br. 212, 216, 218, 221, 224. i 231.
12 Reč je o 23. srpskoj NOU diviziji koja je, po naređenju Glav­
nog štaba NOV i PO Srbije, u drugoj polovini juna 1944. iz Jablanice
prešla u istočnu Srbiju. O njenim dejstvima vidi dok. br. 9.
13 O planu uništenja jedinica N OV i POJ u pismu Draže M i-
hailovića od 12. jula 1944. Zahariju Ostojiću, između ostalog, piše:
»Šaljem Vam važnije podatke o spoljnoj i unutrašnjoj situaciji.
Spoljni podaci detaljniji, jer unutrašnju situaciju uglavnom znate.

2» 19

trocodišnji rad može time da bude bačen u zasenak, ili obratno
ako budemo jaki kada savezničke snage počnu iskrcavanje da
se krunišu duge i teške dosadašnje borbe. Ima jedna stvar, zbog
koje mi nikako ne uspevamo da tučemo komuniste ma da smo
od njih brojno jači, i sa boljim starešinskim kadrom, a to je
što su naše starešine dosta samovoljne, što nema sloge ni uza­
jamnog razumevanja i uzajamnog potpomaganja. Mnogi se čak
i boje da rade u zajednici, mnogi misle da sada treba da teču
slavu i karijeru za budućnost, pa s toga teže da budu samo­
stalni. Zbilja je više nego čudnovato da ljudi ne shvataju oz­
biljnost vremena u kome se nalazimo, da ne shvataju da se
Sada ću Vam dati podatke o našim namerama za pretstojeće ak­
cije (izvodi iz plana)
— Prvo izvršiti čišćenje Toplice i Jablanice.
— Drugo po redu čišćenje — akcija u Sandžaku i C. G .
— Treće akcije u Bosni.
— Akcije u Sremu čim se završi okupatorsko čišćenje leve obale
Save, što je sada u toku. T '
— Čvrsto povezati: Srbija — Sandžak — Crna Gora — Herce­
govina — Bosna, što ima da posluži kao baza za treću akciju.
— Uporedo sa akcijama stvaranje pokretnih snaga na čisto voj­
ničkoj osnovi.
Gore naznačena druga faza trebala je po prvobitnom planu da
bude prva, ali se bila u Toplici i na Kopaoniku razvila rđavo naša
situacija, te smo morali promeniti i Toplicu sa Jablanicom uzeti kao
prvu fazu. Kada bude završena prva faza, bićemo osigurani sa teri­
torije Srbije i moći ćemo pokretne snage uputiti i dalje na zapad i
zadržati ih u akciji duže vremena.
Za drugu fazu treba da pripremimo jake snage. Račić će imati de­
vet hiljada, zatim Pavle, i snage iz istočne Bosne, Hercegovine i Sandža­
ka. Do početka druge faze vrlo je važno da se spreči svaki pokušaj
crvenima prelazak Lima, jer bi to omelo uspešno započetu Račićevu
akciju. Sprečavanje crvenima da pređu preko Lima dodeljeno je Vama
u zadatak kako sam Vam već ranije naredio. Ostavlja Vam se sloboda
rada kako ćete taj zadatak završiti sa snagama koje su Vam stavljene
na raspoloženje. Najbolje ofanzivnim akcijama preko Lima, i to težiti
da se tuku 17. i 27. divizija, i da se nateraju na zapad ili još bolje na
jug gde nemaju ni srestava za ishranu. Pri ofanzivnim akcijama preko
Lima treba postavljati snage tako da se jednovremeno vršeći te akcije
štiti Lim od Prijepolja do Ušća.
Uz drugu fazu, biće predviđen koncentričan napad sa svih strana,
jer će tako biti postavljene i snage koje treba da uzmu učešće iz
stare C. G ., Hercegovine, Bosne, Sandžaka — sa desne obale Lima.
Detalje ove akcije ugovorićemo neposredno pred akcijom. Dobro će
biti ako Vi uspete sa već projektovanim akcijama, ako uspete da raš­
čistite sa te dve komunističke divizije, pre početka ove druge akcije.
Za treću akciju biće angažovane snage iz Bosne, Račićeve, iz Her­
cegovine i koliko bude moguće iz C. G. i Sandžaka.
Đenerala Trifunovića uputio sam u Istočnu Srbiju, da objedini
tamo komandu u akciji, i da se tamo takođe formira pokretna grupa.
Opšti cilj: što pre tući komunističke glavne snage, a zatim raditi
prema situaciji. Ovo nam takođe preporučuju iz inostranstva« (Arhiv
VII, Ča, k. 5, reg. br. 23/1).

20

danas rešava sudbina Srpskog nai’oda, a kako će biti rešena ta
sudbina zavisi od nas sviju, i jedino od nas. Prema tome lična
slava nikome neće vredeti ništa, ako upuštimo situaciju, i ob­
ratno ako uspemo biće slave i položaja za sve. Najzad narod
nije prćija ničija, i narod je taj koji će svakoga pitati kako je
i šta radio. U ovom pogledu treba da skrenete svima stareši-
nama pažnju i da im sve ovo dobro objasnite, te da posle ne
bude dockan.
Pitanje Bosne je jedno od veoma krupnih pitanja. To je
kako nam izgleda i po podacima sa druge strane složen prov
blem, jer će Hrvati svima silama težiti da Bosna njima pripad­
ne. S toga je mi moramo u naše ruke potpuno da zgrabimo.
Ako to uspemo onda je ona naša, u protivnom neizvesno je
kakvo bi se rešenje moglo doneti. Imajte ovo u vidu, i gledajte
da za odlučne događaje tamo budemo jaki kako bismo zgrabili
svu upravu u svoje ruke.14
Ovih dana se rešava pitanje držanja Turske. Vrlo je ve-
rovatno da bi ona mogla uskoro da uđe u rat na stranu savez­
nika, upravo Engleza, a posle toga odmah treba očekivati inva­
ziju na Balkanu!
U vezi svega napred, bilo bi potrebno i korisno da se vi­
dimo. Ako situacija na Limu dozvoli15, najbolje bi bilo da do­
đete do mene na jedan do dva dana.

3 avgusta 1944 godine Primite mnogo pozdrava
Položaj Cika, D o k a 1«

14 U pismu od 1. jula 1944. Zahariju Ostojiću o značaju akcije
u Bosni Draža Mihailović, između ostalog, piše:
»Akcija u Bosni. Sada je važno da sve naše jedinice u Bosni
pokrenu akciju, te da sa te strane pritiskuju komuniste što je moguće
više. Na taj način olakšaće nam akcije koje imamo u planu da izvo­
dimo uskoro. Komandante iz Bosne gledajte da što više uputite na
međusobnu saradnju, i da stalno održavaju međusobnu vezu, da se
navikavaju da izvršavaju naređenja pretpostavljenih starešina i ko­
mandi. Znam teškoće u tom pogledu, ali moramo sve činiti da ih na-
teramo jednom na poslušnost i međusobnu slogu, jer bez toga nema
uspeha« (Arhiv VII, Ča, k. 5, reg. br. 7/1).
15 O situaciji na Limu, vidi Zbornik NOR-a, tom X IV , knj. 3,
dok. br. 213, 228, 229, 234. i 236.
16 Jedan od više pseudonima Dragoljuba Draže Mihailovića, ar­
mijskog generala, načelnika Štaba Vrhovne komande JVUO.

21

BR. 4

IZV E ŠTA J Š T A B A 3. B RIGAD E OSTROŠKOG K O R PU SA
OD 3. A V G U ST A 1944. K O M A N D A N TU K O R PU SA O BO R­
B A M A PRO TIV N O V I POJ U REJONU D A N IL O V G R A D A 1

S t a b
3. BRIGADE OSTROŠKOG KORPUSA
O. Br. Službeno
3 avgusta 1944 god.
Položaj.

KOMANDANTU OSTROŠKOG KORPUSA.— 2
U toku jučerašnjeg dana vođene su borbe na prostoru Bog-
milovići, Zagorak, Kuj ava, Zacrnješ, Tvorilo i Demirovići.3
Noću 1/2 ov.m. kombinovani bataljon pod komandom Mak­
sima Uskokovića vodio je borbu sa jednim bataljonom šeste
brigade4 i sa jednim bataljonom Lovćenskog Odreda.5 Komuni­
sti su ga napali u 2 p.ponoći i borba se nastavila sutra do 15
časova. Uskoković je imao 100 boraca sa 4 automatska oruđa,
još su se protivu komunista borili 18 Nemaca.6 Borba je bila
žestoka i može se sa zadovoljstvom konstatovati da su naši
izdržali čitavih 13 časova vatru neprijatelja koji je bio nadmoć­
niji i brojno i sa oružjem.
U ovoj borbi naši su gubici 2 mrtva i 6 ranjenih. Neprija­
telj je imao mnogo više gubitaka. Utrošena je sva municija sa
kojom su borci raspolagali. Pošto je svima nestala munirMa
tek je izdato naređenje za povlačenje. Povlačenje su štitile
jedinice ove brigade koje su se zatekle u Zagorku.
Noću 1/2 ov.m. saJ.20 boraca imao je zadatak da ovladam
Zacrnješem i da po ceni života nesmem određeni položaj napus­
titi dok ne bi s^i izginuli ili zadatak tri kolone ne bude zavr­
šen.
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 141,
reg. br. 32/1 (CG-V-1522).
2 Ostroški korpus js obuhvatao teritoriju danilovgradskog sreza.
Formiran je krajem oktobra 1943. U svom sastavu je imao 1, 2. i 3.
brigadu (poslednja je formirana jula 1944). Prvi komandant je bio
poručnik bojnog broda Jakov Jovović. Ostaci ovog korpusa su, kra­
jem decembra 1944, ušli u fista v jedne od tri divizije «-Crnogorske
armije-«.
V i 5 Borbe su vođene protiv 6. crnogorske brigade 3. divizije
NOVJ i Lovćenskog NOP bataliona (od 9. septembra 1944. odred. Ove
jedinice su sa 2. dalmatinskon/. brigadom i 1. bokeljskim bataljonom
tada sačinjavale Primorsku operativnu grupu 2. udarnog korpusa
~ P Y J' . O njihovim đejstvima u to vrem* vidi Zbornik NOR-a, tom
, Ì ? ’ ? ok- br. 58, 65 i 353, knj. 10, dok. br. 100 i 144.
Ree je o pripadnicima 363 ouka nemačke 181. divizije.
22

Iste noći u 21 čas komunisti su blokirali sve prelaze na reci
Zeti i poseli čvrsto položaj Zacrnješ. I pored toga, pošto za
mene nema nemogućnosti kada mi nadležni starešina izda na­
ređenje, poslao sam u pozadinu komunista preko jednog jedi­
nog slobodnog gžfcza na reci Zeti 20 vojnika sa dva p. mitralje­
za, sa zadatkom da napadnu Zacrnješ iz pozadine. Oni nisu
uspeli da zauzmu Zacrnješ, ma da su poveli žestoku borbu na
samom vrhu Zacrnješa. Jedan od tih puškomitraljeza i pet v oj­
nika ostao je celoga dana u Zacrnješu, koji se pred mrak pre­
bacio preko Zete i pridružio se pratnji Vojvode g. Đurišića.7x
Preko dana komunisti su pravili pritisak sa leve obale
Zete do Slapa i na tom prostoru imali su 14 automatskih oruđa
koje sam lično uočio da jednovremeno dejstvuju.
U ovoj borbi naši gubici su: jedan lakše ranjen. Neprija­
teljski su gubici nepoznati.
Dana 2 ov.m. po podne uviđam da je situacija dosta kri­
tična što sam Vas posebnim izveštajima obavestio. A to se sa­
stojalo u sledećem:
a) Komunisti su zauzeli Bogmiloviće i Zagorak (Selo). Na
levoj obali Zete učvrstili se na samoj obali i pritiskaju sa ve­
likim brojem automatskih oruđa.
b) Nepoznat rezultat o ulasku Vojvode g. Đurišića u D.
Manastir8 i ishod borbe u Manastiru.
Zbog ovako stvorene situacije izdao sam naređenje koman­
dantu grupe kapetana Miloša Marjanovića9 kapetanu g. Savi-
ću10 i poručniku g. K ujoviću11 da sa njihovim ljudstvom posed-
nu položaj Velju Glavu12 i drže Frutak sa manjim a Demiroviće
sa više snage (Imenovnima sam poslao dva pismena naređe­
nja i dva usmena preko četnika iz štaba brigade).
Pakovićki i Vražegrmski bataljon držao je Kujavu sem jed­
ne čete koja je bila na Slapu.
V ojvoda g. Đurišić prošao je preko Kujave i tom prilikom
sam mu referisao da je položaj na Kuj avi dosta težak ali da
nije bezizlazan sobzirom da imam na Veljoj Glavi i u Demiro-
vićima Adrijevčane i Kolašince koji su mi garancija da ću se na
iste osloniti u slučaju potrebe. Još sam tom prilikom rekao g.
Vojvodi da usputno u koliko bi oni tražili da se povuku sa ovih

7 Pavle, potpukovnik, komandant Crne Gore i Starog Rasa.
8 Na karti 1:100.000: Manastir Oštrog (G. i D.).
5 Miloš Marjanović je tada bio komandant Jurišne brigade Rom­
skog korpusa, koja je bila formirana od pripadnika 1. i 2. andrije-
vičke i 1. i 2. kolašinske brigade tog korpusa.
10 i 11 Redakcija nije uspela da utvrdi njihova imena (Kujović —
verovatno Radule).
u j is >pa mesta nisu nađena na karti 1:100.000, verovatno su to
nekakvi nazivi.

23

položaja naredi da ostanu na tim položajima dok sam ja na
Kujavi. On mi je to i obećao. Na suprot toga dešava se da Sa-
vić i Kujović napuštaju određene položaje bez da me o tome
obaveste iste noći u 23 časa.
Odmah sam doneo odluku da povučem ljudstvo iz Kujave,
Vražegrmski bataljon na Veljoj Glavi a Pavkovićki na Kuno-
voj Glavi13 (Demirovići) da na taj način skratim front, dok ne
stvorim vremena, da tražim pomoć ili dozvolu za napuštanje
položaja. Tek što su moji kuriri stigli do komandanta 1 bata-
ljona već je borba otpočela i povlačenje se nije moglo izvršiti.
Nastala je jedna strašna borba i mogu da konstatujem da
nikada do sada u životu nisam video tako jaku vatru automat­
skih oruđa. Samo na jednom prostoru od 200 metara bila je
uperena vatra najmanje 15 automatskih oruđa, te su na ovom
mestu i izvršili prodor.
Najbolje se držao Pavkovićki bataljon, pred njim je palo
po izveštajima 7 komunista među njima i pol. komesar bata-
ljona.14 Bilo je još komunista mrtvih pred Vražegrmcima i Do-
njo-Pješivičkom četom.
Do sada nisu pribavljeni potpuno tačni podaci o našim gu­
bicima a približno je:
Vražegrmski bataljon: 615 vojnika (mrtvih i nestalih), ra­
njenih 2.
Pavkovićki bataljon: 6 mrtvih (ovo je sig.[urno]) a nesta­
lih 6.
Petrušinski bataljon: 12 nestalih među njima ima mrt­
vih (4).16
Izgubljen 1 teški mitraljez jedan jug. mitraljez i 15 pu­
šaka.17
M.P.18
Komandant kapetan
Rad.10 R. Vojvodić
[grb]
KO M AND A
OSTROSKOG KORPUSA
Str. pov. SI. ------
5 avgust 1944. g.
Položaj
14 U toj borbi je poginuo pomoćnik političkog komesara čete iz
2. bataljona 6. crnogorske brigade, jedna drugarica i jedan borac su
bili ranjeni (Zbornik NOR-a, tom III, knj. 10, dok. br. 100).
15 i 16 Ti brojevi su na originalu dopisani mastilom (broj 6 je
dopisan preko broja 4).
17 Ta rečenica je na originalu dopisana mastilom.
18 Otisak okruglog pečata nečitak.
19 Radoje.

24

Nedić i Ljotić i izvestan broj njihovih vojnih i političkih saradnika energič­ no su tražili od Nemaca da slome vojničke snage Mhailovićeve 20 Nikola. tom X IV .-° Canović BR. što je uglavnom "BITo rezultat odluka pojedinih komandanata četničkih jedinica. ni od strane četnika protiv Nemaca nisu preduzimane u toku marta 1944. br. O STAN JU U JU GOSLAVIJI K R A ­ JEM M A JA 1944. Ča. 2 O odlasku dr Živka Topalovića u Italiju. UPUĆEN SA V E ZN IČ K IM VLADAM A* 4 avgusta 1944 godine Situacija u Jugoslaviji Ekspoze Dr. op­ ljačkano je dosta novog oružja. A V G U S T A 1944. Očekivala se velika akcija pro­ tiv svih trupa đenerala g. ćirilicom) u Arhivu VII. Mihailovića u Srbiji. 3 Osim nekih izuzetaka lokalnog značaja. Smeđereva. Nedićevaca i Ljotićevaca protiv đenerala Mihailovića Tokom meseca marta Nemci su vršili gonjenje odreda đenerala Mihailovića na prostoru između gradova: Beograda. 3. dok.2 Tada je stanje izgledalo ovako: Akcija Nemaca. k. Nik. — S molbom na znanje i povratak. 52 i 57. 1 Dokument (pisan na mašini. OD 4. I jedni i drugi su zajednički vodili akcije i borbe protiv jedinica NOVJ. 25 . 5 M EM ORANDU M Z IV K A TO PA LO V IĆA. knj. Neprijatelju je zadano mno­ go gubitaka. br. nikakve oz­ biljnije vojne akcije ni od strane Nemaca protiv četnika. reg. Poginulo je ili pohvatano oko 300 četnika u zaštitničkim borbama. Op­ širnije o tome vidi Zbornik NOR-a. PREDSEDNIKA ČETNIČKOG CEN TRALNOG N ACION ALN OG K OM ITETA. br. — Komandant major. dok su se glavne snage iz­ vukle ka zapadnoj i istočnoj Srbiji. 14. Kragujevca i Čačka. Zivka Topalovića Napustio sam jugoslovensku teritoriju poslednjeg dana me- seca maja 1944 godine. 29/1.3 Na železnicama i transportnim kamionima. Komandantu Crne Gore i Staroga Rasa. 85 — 105. vidi dok.

5 Te su se trupe više puta prebacivale preko ove reke. ali on dugo vremena nije dolazio u kancelariju. da i Nedićeve i Ljotićeve oružane snage zajedno sa Nemcima napadnu na vojne odrede Mihailovićeve. a potom sve i njegove sarad- nike. udarnog kor­ pusa NOVJ.D. To je poremetilo unu­ trašnju borbu u Srbiji i primoralo đenerala Mihailovića da povuče svoje trupe ispred Nemaca i grupiše ih na jače pla­ ninske položaje u pravcu udara Titovih trupa. AKC IJA TITOVIH TRUPA PROTIV M IHAILOVIĆA Upravo kada se očekivao veliki sudar Nemaca i njihovih saradnika u Srbiji sa trupama đenerala Mihailovića nastupila je ofanziva Titovih trupa na Srbiju. Odgovor na ovo bio je. koji Mihailović sprema u vezi sa oče­ kivanim iskrcavanjem saveznika na Balkanu. 26 . ali su posle borbe od nekoliko dana svuda uništavane ne dospevši od 20 — 4 Đorđević Cvetan Ceka. a gotovo svi koman­ danti S. jer se samo na taj način može da iz- begne narodni ustanak. i 5. Prvi im je zadatak bio da ubiju đenerala Mihailovića. da su odredi đenerala Mihailovića likvidirali vojvodu Blaška i veći deo njegovih terorista.S. da bi se u toku borbe njihove snage priključile Mihailoviću i da bi takva borba imala za jedini rezultat opustošen je mnogih srpskih sela. 5 Ree je o neuspeiim dejstvima 16. Oni su odlučno tražili posebnu grupu terorista od TD5Ì5— 2ÖD pod komandom starog komitskog vojvode Blaška. Poslove Pret- sednika vlade vršili su državni potsekretari Ceka Đorđević4 i šef kabineta pukovnik Miloš Masalović. divizije. A za- tim su u Beogradu ubili pukovnika Masalovića i državnog potsekretara Deku Dorđevica. Tokom m e- seca aprila pokušavale su Titove trupe iz Istočne Bosne da se prebace preko reke Drine i zauzmu zapadnu Srbiju.pre nastupanja proleća. niti je napuštao svoju kuću. U ovoj dubokoj režimskoj krizi. Njima su Nemci dali najbolje au­ tomatsko oružje i srečTstva za brze pokrete. divizije 3. koje su imale zadatak da prodru iz istočne Bosne preko Drine u Srbiju da bi olakšale nastupanje 2. U Nedićevoj vladi i među njegovim saradnicima izbio je rascep oko toga: treba Li ili ne. Mihai- lovićevih odreda povećana je kaznena akcija protiv svih onih Srba koji su bili u otvorenoj službi Nemaca. i izvestan broj komandanata dobrovoljačkog kor­ pusa (Ljotićevci) izjasnili su se protivu takve oružane akcije sa motivacijom: da je sav narod u Srbiji uz Dražu Mihailovića. Sa strane. Veliki broj političkih saradnika Nedićevih i Ljotićevih. koju mu Nemci nisu uvažili. i 17. Nedić je dao os­ tavku.

143 i 165. koje su se sa strašću i upornošću toliko zavadile. svo oružje i sva materijalna sredstva u saipoj zemlji ili dobijena od saveznika. Među njima je bilo razlike u shvatanjima kako treba voditi narodno oslobodilačku borbu protivu okupatora. Ona se razdvojila na dva dela obeležena imenima vođa Miha- ilović — Tito. koje su izbačene iz Srbije i Sandžaka i preba­ čene preko Lima u Crnu Goru. IZMEĐU D V A DELA NARODNE REVOLUCIJE Već od početka 1943. Građanski rat gutao je bez malo sve žive borbene snage narodne revolucije. Daleko snažniji napad izvršen je u aprilu i maju iz Crne Gore i Novopazarskog Sandžaka u pravcu gradova: Rudo — Ivanjica — Raška. koje zbog te borbe obustavljaju ili svode na najma­ nju meru rat protiv okupatora. Građanski xat u Jugoslaviji nalazi se dakle u svojoj naj­ višoj fazi. to jest ka planini Jastrebcu. dok. Napad su izvršile dve Titove divizije. knj. br. 118.40 km. 113. a pripremalo se za sledeći sukob dva puta toliko. Po pravcu kretanja videlo se jasno da je njihov cilj bio da se prebace ka jedinom uporištu što ga je Tito imao na teritoriji Srbije. 123. Narodna revolucija u Jugoslaviji guta svoju decu. Ona se troši u uzajamnoj borbi dve revolucionar­ ne vojske. godine svi razumni Jugosloveni bili su zabrinuti činjenicom da naša velika narodno oslobodilačka borba protiv okupatora ide sve više ka opasnoj stranputici. 3. u unutrašnjost Srbije. da su zapustile onu borbu radi koje su i uzele oružje u ruke — borbu protiv okupatora i predavaie sve pot- 6 Borbe su vođene protiv jedinica 2. 119. Nemci su zadovoljno trljali ruke. 126. 27 . Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a.6 Obe vojske i Mihailovićeva ii Titova odmah su produžile spremanje za dalje vođenje građanskog rata: Titovi odredi za ofanzivni udar iz Planine Jastrepca. Već je bilo angažovano u borbi sa obe strane više od tri stotine hiljada ljudi. 104. gde su im saveznici oda- šiljali veliku pomoć u oružju i Mihailovićevi odredi za ofanziv­ ni udar ka srednjoj i severnoj Crnoj Gori. Ako su te razlike i suviše beznačajne da bi se zbog njih mogle stvoriti dve poslednje vojske. korpusa NOVJ. čije bi čišćenje od Tito vaca dovršilo savlađivanje Mihailovićevih trupa na gotovo celokupnom Srpskom prostoru u Jugoslaviji. tom X IV . Borba između Titovih i Mihailovićevih snaga vodila se na pla­ ninskom prostoru između reke Drine i Ibra sa promenljivom srećom punih pet nedelja i završila se katastrofalnim porazom Titovih trupa.

koji su razvojem rata postali vrlo moćan regulator svih zbivanja u svetu. g. utkiva se u nju. koji će komunističkoj partiji omogućiti da posle rata osvoji političku vlast u Jugoslaviji i tako po boljševičkom primeru iskorišćavanja tuđih snaga ostvari svoj socijalni i po­ litički problem. zače. Tu su se okupile sve sna­ ge Srpske ii sve Slovenačke narodne i demokratske skupine izuzev komUmsfcaTT nezriatnogđela autsajdera. upravlja i nare­ đuje mu jeste komunistička stranka.--------- Činjenica je sa kojom moramo svi računati da su tokom 1943. ---. kakva njena međunarod­ na orijentacija budućnosti posle rata. teži [da] uz narodnu revoluciju stvori i svoj partiski oru­ žani aparat. bez slobodno iz­ ražene narodne volje i bez veze sa novom narodnom tradici­ jom i našom narodnom istorijom. a rastao je u ogromnim razmerama građanski rat Borba se razvijala i podela vršila na unutrašnjim poli­ tičkim i socijalnim problemima: oko toga kako će biti budući ekonomski i socijalni uređaj države. Vrlo ozbiljni i vrlo reprezentativni ljudi među Srbima. Izvesna snaga Titovog pokreta. Druga strana narodne revolucije demokratsko-nacionalna i nekomu­ nistička.punije borbi između sebe. nadovezuje se na opštu narodnu revoluciju. Ovaj proces duhovnog političkog i vojničkog ujedinjavanja naroda veoma je dobro napredovao u toku 1943. Ova komunistička akcija utkana u narodnu revoluciju od samog početka dobila je moćnu međunarodnu potporu od svojih prijatelja u inostranstvu. Ova socijal-politička revo­ lucija._ tak likvidacije naše državne samostalnosti. Oni su se saglasili na to: da ujedine snage demokratskih i političkih i nepolitičkih na­ rodnih pokreta na jednom zajedničkom narodnom i demokrat­ skom programu. koja je započela komuni­ stičku revoluciju boljševičkog tipa. na teritoriji Jugoslavije stajale jedna prema drugoj formirane dve vrlo ozbiljne vojske kao dva dela narodno oslo­ bodilačke revolucije — jedna pod Mihailovićem i druga pod Titom. Tu je ušao i jedan deo Hrvata i stvoreni su preduslovi da se postigne sa'- glasnost i sa pretsTavnicima Hrvatske seljačke stranke za či- . Nestajalo je sve više narodno oslo­ bodilačkog rata. godine. Saglasili su se: da se staraju da tim progra­ mom ujedine oba oružana aparata narodne revolucije Mihai- lovićev i Titov. organizaciona snaga koja ga drži. On je doveo do osnivanja Jugoslovenske narod­ ne demokratske zajednice. Hrvatima i Slovencima u okupiranoj zemlji sastajali su se i dogovorili u toku cele 1943. najmanje jedne no­ ve vlasti i novog društva i političkog porekla. godine. jer ona veruje da je od po- òinjanja građanskog rata oko našeg društvenog poretka. baš zato je i postala vrlo odlučna u pobijanju one stra­ ne pod komunističkim vodstvom.

već su ga odbacili i dali veliku jednostranu pomoć Titu. Veliki saveznici su pošli obrnutim putem. vqć da prepuste slobodnoj odluci naroda i na­ rodnih predstavnika ova pitanja o budućem političkom i soci­ jalnom poretku u Jugoslaviji. to će zaoštriti građanski rat i pomoći jednoj strani da oružanom rukom i u krvi zavadi drugu stranu. a zatim mu vršili veliku liferaciju oružja. Sav savez­ nički propagandni aparat stavio se na stranu Tita: rezultat ogromno pojačanje građanskog rata i katastrofalno smanje­ nje borbene snage protivu okupatora. Krajnji cilj oVog narodnog grupisanja po sili prilika nije rušenje i nemože biti rušenje jedne od vojnih for­ macija. To se može postići ako se i jedna-i druga vojna organizacija naše narodne revolucije prilagodi opštem ratnom planu utvrđenom sa saveznicima i posveti isključivo vojnoj akciji i ako obe priznaju osnovna načela demokratije po ko­ jima vojni aparati ne mogu i ne smeju da se bave političkim problemima. prekid građanskog rata. Ho­ će li ovi pomoći ove težnje sa izmirenjem ili će se staviti jed­ noj od gornjih strana i rešenje Jugoslovenske krize i tražiti na taj način. već je cilj prekid rata među njim^ i ukopčavanje obe ove form acije u opštu vojnu akciju svetske demokratije. vraćanje narodne revolucije sa stranputice ka narodno oslobodilačkoj borbi protiv okupatora [od] odsudnog je značaja držanje naših velikih saveznika. Njemu su pre dali ogromnu količinu italijanskog oružja.jim vođom Dr Mačekom nesumnjivo stoji velika većina Hr­ vatskog naroda. godine i početkom 1944. Ovo je stanje koje sam ostavio u zemlji kad sam ovamo krenuo. Dopuštam sebi slobodu da rečem da sva jugoslovenska demokratija do danas okupljena u Jugosla­ 29 . Naše straho­ vanje bilo je nažalost vrlo opravdano baš kada je naš posao unutrašnjeg pribiranja velikih narodnih skupina pokazivao vr­ lo vidne rezultate krajem 1943. To je pita­ nje koje smo svi mi pristalice narodne demokratije i mirnog razvitka u Jugoslaviji sa strahom sebi postavili. a uzdizanje druge. Oni su priznali Tita. ali" se nisu starali da i Mihailoviću dadnu nužne pređuslove za uspešnu borbu. godine. JEDNOSTRANO POTPOMAGANJE JE POGREŠKA Ne ulazim u nagađanja zašto su se veliki saveznici ovako jednostrano opredelili. POSTUPAK VELIKIH SAV E ZN IK A Za uspeh ovog značajnog posla oko unutrašnje pacifika­ cije.

Hrvata i Slovenaca.000 ljudi već for­ miranih u vojne jedinice i sa puškama.. Ja ovo govorim kao prijatelj sa ogromnim bolom u duši. A Tito u sadašnjem obliku dolazi samo kao osvajač. Srbi će se braniti. Mnopo pp krvi morati da prospe onaj koji hoće da pokori Srbiju. političke i moralne ideje za koje se bori vojska pod komandom Kralja Petra II i generala Mihailovića jesu ideje koje usvaja ogromna većina Srba.000 ljudi. socijalne. Molim da mi se ver uje. već formiranih u vojne jedinice. Srbi se neće predati. jer tu odbranu vezuju za celu svoju prošlost. brzo bi se pokazalo da je nadmoćna strana ona uz koju stoji velika narodna masa. U ovome su svi saglasni izuzev komunista.. Sada vojska generala Mihailovića raspolaže sa oko 170. Osposoblje­ na je za vojnu službu sva mladež od 18 — 24 godine. Savetujem saveznike i molim saveznike: ne idite tim strašnim putem [borbe] sa Srpskim narodom na život i smrt.. Ideje koje pretstavlja Tito na­ meću se silom i to samo taino gdè to saveznici pomognu da­ vanjem Titu modernog oružja koje nemaju njegovi protivnici. koja jedino zna za takve odbrane. . koja- redovno otslužuje svoj vojni rok u šumi. Imam utisak da saveznici potcenjuju vojničku snagu ge­ nerala Mihailovića. vojska koja je pre rata prošla kroz redovnu vojničku obuku i takozvani »Solunci« odlučno će i kao čelik stajati na braniku srpske istorije i srpske tradicije i koji sem Kralja Petra neće da znaju ni za kakvog drugog gospodara u državi. već se stvara stanje koje će izazvati sve nove pobune i sukobe. Jednostrano pomaganje i nametanje Tita liči na nasilno osvajanje i duboko vređanje osećanja pravde i dostojanstva velike većine naroda u borbi koja neće ono što Titizam ideološki pretstavlja... ■ . Ovi će se ljudi braniti kao lavovi protiv no­ vog osvajača. Bosne. Taj pokret je vojnički obuhvatio i u pot­ punosti organizovao svu vojnu silu Srbije i velike delove Crne Gore. Kako nema dovoljno oružja nije u opšte uvođena u vojnu akciju glavna sila Srbije. Kad bi saveznici stavili Tita i njegove protivnike u narodu u isti položaj: da obe strane podjednako pomognu ili obe podjed­ nako ne pomognu. Hercegovine i Dalmacije kao i Like. Upotrebite savezničko oružje na to da se istera okupator i da onda pod zastavom saveznika Tito i njegovi protivnici puste narod da slobodno odluči hoće li 30 . Ne namećite im Tita savezničkim oružjem.venskoj demokratskoj narodnoj zajednici. Ona se za kratko vre- me mobilizacijom može podići na 500. Na ovaj se na­ čin ne jača ljubav i poverenje naroda prema velikim savez­ nicima i ne obezbeđuje se miran razvitak. Srbi će se braniti i tada kada silom budu potcenjeni. dok najzad ne pro­ bije ono što narodna većina hoće.

I hoće li onakvu ustavnu i federativnu Jugoslaviju kakvu žele protivnici ili Ti- tovci. mržnje i želje za osvetom. be- de. palili i ubijali. Svoju situ­ aciju na Balkanu saveznici neće urediti nego će kompromito- vati nasilnim lomljenjem narodne vojske u Jugoslaviji. već oružanu intervenciju inostranstva u njihove unutrašnje poslove i gaše­ nje njihove državne nezavisnosti. kao borbena sila u ratu sva oko Tita sakupljena vojska jeste faktor sa kojim se mora 31 . razorenog društva. Tamo gde vlada Titizam. razorenih stotine hiljada porodica. da savezničko na­ metanje Titizma u Jugoslovenima izaziva strah i nepoverenje u svima susednim balkanskim državama. U tome je slabost Titizma ali i. a zlo dobra neće nikada da donese. jednu veru protivu druge. to je upravo vlast dece nad roditeljima. Iz ovoga skupa u kome su jedino komunisti konstruktivni i složni (i zato u njemu isključivo i vladaju) ne može izaći ni­ šta pozitivno. jedan narod protiv drugog. divljeg međusobnog klanja. iz požara pustoši. Pokret generala Mihailovića zbog toga nailazi na znatnu potporu svih demokratskih i nacio­ nalnih snaga u svim susednim državama Balkana. saveznička snaga i auto­ ritet upotrebe na to da nam se silom nametne Tito i Titizam.Kralja Petra ili Tita za državnog gospodara. onda je to zlo rađeno.njegova borbena snaga. Titizam se pod vodstvom komunističke partije osnažio i razvio iz razorene zemlje. DUŽNOST PRAVIH PRIJATELJA Tito pretstavlja jednu ozbiljnu vojničku snagu. jednu pokrajinu protivu druge a sami bezobzirno pune tri godine pljačkali. Nacionalni pokret u Jugoslaviji uliva simpatije svih narodnih demokratija ha Bal­ kanu izuzev komunista. A ako se savezničko oružje. Da napomenem i tu važnu činjenicu. jedno pleme protiv drugog. Komunisti koji taj pokret vode uspeli su da mu privuku znatan deo om­ ladine. Titizam je sakupio oko sebe pored snaga koje znaju šta hoće (komunista) i masu nezadovoljnika koji prosto hoće da daju izraza svome nezadovoljstvu. On je takođe oko sebe prikupio i znatan deo socijalno upropašćenih. kojih je nažalost mnogo u jednom ratu gde su Nemci i Talijani gurali u krvavo raspravljanje oko svih starih i verskih i nacionalnih sporova. Nasilno postupanje sa Jugoslovenima izaziva opravdani strah i pobeda saveznika neće doneti slo­ bodu nacionalnog opredeljenja malim narodima. AH kao rušilačka snaga. razorenih reli­ gija.

Tu borbu ni­ kad nisu ni prekinuli. Toga radi su oni i započeli narodnu revoluciju prvi i jedini u svetu. Takva je vojska generala Mihailovića. katolička. Ovo tvrđe­ nje je samo izgovor da se opravda jednostrano opredeljivanje za Tita. muslimanska i jevrejska. Dužnost je saveznika da ozbiljno intervenišu i pre­ kinu borbu koja se vodi među tim vojskama. koja je manje bučna i koju čini još ne upropašćena seljačka i gra­ đanska masa." Ko može ozbiljno verovati da je Titizam sa svojom om­ ladinom u stanju da izbriše celu ovu vekovima stvaranu tra­ diciju? I ko može verovati da će se ova velika većina ljudi u narodu prosto podvrći novom vodstvu novatora i destruktiv­ nih nezadovoljnika? N e! Tradicionalni narodni pokreti su i da­ nas u Jugoslaviji jači od revolucionarnih poduhvata i oni mo­ gu iz sebe dati i daju znatne borbene i oružane snage. Od saveznika i prijatelja mi očekujemo ne da n$s za­ vada nego da nas mire i da nas izvedu iz unutrašnje revolu­ cije na staze demokratskog i mirnog razvitka. Nije nimalo teš­ ko naći praktične puteve da se to postigne samo ako se ima dobre volje i pravog prijateljstva. Te sna­ ge ne treba odbacivati. 32 . Nije tačno tvrđenje da od­ redi Mihailovića neće da se bore protivU Nemaca. Sa njima se mora u prvom redu ra­ čunati. Dužnost je savez­ nika da ih razdvoje u dve posebne operativne zone i ukopčaju ih u dogovorom utvrđeni ratni plan ratne akcije na Balkanu. ali su je vodili prema realnim mo­ gućnostima. Nije razumna politika upućivati jednu od tih vojski pro­ tiv druge. Takve su nacio­ nalne vojske Hrvata i Slovenaca koje su u formiranju. / računati. Razumna je politika razdvojiti ih i kanalisati ka opštim ciljevima. Međutim. Iz op- štih prilika koje su nastale stvorila su se do sada dva velika pola u narodnoj borbi Jugoslovena i formirale su se dve vojske. Dužnost je saveznika da pomognu da iza pobede narodima Ju­ goslavije i građanima Jugoslavije obezbede unutrašnji mir ta­ ko da oni bez upotrebe oružja u političkoj borbi. daleko je brojnija ona druga sila. Borba za oslobođenje od okupatora je najviši ideal borbe i boraca okupljenih oko Mihailovića.'vlada poverenje u pokretu kojima su kroz duge godine pripadali’ i u ljude koji su ih vodili. Vlada želja i potreba za svojom nacionalnom državom. Srećom saveznici imaju veliki autoritet nad obe vojske. U dušama te mase vlada nacionalno osećanje Srpsko-Hr- vatsko-Slovenačko i Albansko. u miru i de­ mokratskim putevima mogu rešiti sve sporne i političke pro­ bleme. Vladaju istorijske tradicije. Vla­ daju vere: pravoslavna.

avgusta 1944. proleterska i 5. leva obala reke na odseku Kosovska Mitrovica — Ra­ ška bile već poseđnute jakim nemačkim snagama. 2. 5. AVGUSTA 1944. Posle ogorčenih borbi koje još uvek traju u dolini Ibra. udarna divizija (2. 163 (S-V-11382). VIII njihovi prednji delovi su u dodiru sa nemačkim i arnautskim snagama. izbila na prostor s. par­ tizani su izgleda uspeli da poruše prugu i mostove i da prodru na otseku Slatina selo Leposavići. 4. kra­ jiška udarna. ćirilicom) u Arhivu VII. bujnog demokratskog nacionalizma jednog mladog i bor­ benog naroda. nešto slabije. BR. 77. ali za sada sa manjim sna­ gama. istina je nažalost da saveznici nisu nikada stvo­ rili i Mihailoviću materijalne preduslove za uspešnost. 6. 6 5. Rikovo. udarna divizija i jedna brigada 17. proleterska i 3. Počev od 2. reg. . nastupnim maršem u tri kolone iz šireg rejona Berana (sada: Ivangrađ). 6 DIREKTIVA KOMANDANTA 4. sela Lešak do sela Rudnica (front širok preko 20 kilometara nalazi se na otseku Kosovska Mitrovica — Raška). jula 1944. Ibra. proleter­ ska divizija (2. i 4. br. srpska udarna brigada). krajiška brigada) i 17. Ko­ munisti napadaju na širokom otseku od sela Slabine preko sela Leposavići. KOMANDANTIMA KORPUSA I RASINSKO-TOPLICKE GRUPE KORPUSA ZA SPREČAVA­ NJE PRODORA OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA NOVJ U SRBIJU PREKO KOPAONIKA1 DIREKTIVA BR. k.2 1 Original (pisan na mašini. avgusta slome otpor neprijatelja i da se prebace na desnu obalu Ibra 3 33 . Rudine — s. VIII Komunisti u jačini oko 5000 prodrli su iz oblasti Sandža­ ka na istojk] i doprli drugoga avgusta do Raške i Novog Pa­ zara. koje brane dolinu Ibra. grupa je 3. Ča. Tako zanemarivanje jednog naroda u oružanoj borbi dovelo je do te neverovatne situacije da se onemogući saradnja najvernijeg i naj borbenij eg savez­ nika. Njen prodor u južnu Srbiju počeo je 28. Međutim. GRUPE JURlSNIH KORPU­ SA OD 5. efikas­ nost i odlučnost njegove borbe. Iako Su desna i. i 10. u neposrednu blizinu r. udar­ na divizija (1. majevička udarna brigada). Slomivši usput otpor nemačkih borbenih grupa »Krempler« i »Bendl« i vodeći me- stimično manje borbe. istočnobosanska i 15. 2 Reč je o Operativnoj grupi divizija NOVJ sastava: 2. udarne divizije uspele su da 3/4.

dolinu Zapadne Morave i dolinu Ibra. nadirući preko Lepe Gore i Lepenca — Javorca. 29 i 31: Petar Višnjić. prodre na područje Jablanice i Toplice. Zato je ova borba od presudne važnosti i bila bi ne­ povratno izgubljena i sudbonosna ako dozvolimo da Tito uspe. i 25. Zapadne i Južne Morave i tu stvorili oslonac za dalji napad na Sumadiju. dolinu Ni- šave. 5. 24 i 25 divizije. 16. a čvor ovoga je vis Suvo Rudište (2017). onda m o­ gu uraditi sledeće: 1. Namera ove partizanske grupe je da se po svaku cenu do­ čepa Kopaonika pa da odatle potpomogne razbijene snage 21. 2. 34 . — Dočepati se Suvog Rudišta i sa njega produžiti svo­ je operacije na sever prema planinskom grebenu Zeljin — Goč i Stolovi. 3). divizije). koja bi u ovom slučaju pre počela sa Egejskog mora dolinom Vardara. koji nagoveštavaju blisku mogućnost ulaska Turske u rat. diviziji NOVJ (vidi dok. str. VII. (4/5. U celoj situaciji presudnu ulogu igra glavni greben K o. U da­ ljim dejstvima Operativna grupa je imala zadatak da. i u sadejstvu sa tamošnjim jedinicama NOVJ ovlada pro­ storom Župe i Rasine i izbije na desnu obalu Zapadne Morave. 6. jer ko n je­ ga bude uhvatio kao oslonac i [ma] s[v]a taktička preimućstva da vlada grebenom ove planine i da lako tuče svoga protiv­ nika. 24.3 kako bi se ponovo ugnjezdili u prostoru iz­ među Ibra. 7. br. avgusta prebacile su se i druge dve brigade 17. — paonika. Višnjić). Ovde se mora imati na umu da partizani teže da dođu u plodniji kraj i tamo gde mogu da nađu ljudski rezervoar za dalju mobilizaciju. Op­ širnije vidi: dok. 12. Pri svem tom presudna činjenica za ovakav Titov plan je spoljno-politički razvoj događaja. ^ 3 Reč je o 21. 27. koja kontroliše dolinu Južne Morave. Zato se i pred nama i pred partizanima pojavljuje kao prvi cilj vis Suvo Rudište. Beograd 1972 (dalje: P. po izbijanju na Kopaonik i njegovim ovlađivanjem. a sa tim se može sa velikom verovatnoćom očekivati i saveznička intervencija u vidu inva­ zije Balkana. Tući Tita u ovom poduhvatu i zadržati ovaj prostor u našim rukama znači odu­ zeti mu sve mogućnosti da utiče na dalji razvoj stvari na Bal­ kanu. — Sa Suvog Rudišta kao oslonca preduzeti akciju za ponovno ovladavanje Jastrepcom. 37 — 50. Strume i Marice. < Uspe li partizanima proboj potpuno preko Ibra. Zbog toga Tito i želi da se ugn jezdi u ovo{n prostoru odakle bi sigurno mogao pre­ sudno da utiče na sudbinu Balkana vladajući centralnom Nis­ kom oblašću. br. Operacije za oslobođenje Srbije 1944.

može se desiti da naiđemo na neprijatelja. (T173) odakle dalje preko Kumanove Cuke — Obrađove čuke — Mramora — Šiljače i male Šiljače - izbija na vis Jelica (1776). Najlogičnije rešenje. 3. — Uzimajući Suvo Rudište kao oslonac partizani mogu grebenom Kopaonika preko oblasti Kuršumlije uperiti svoje operacije prema Rađanu i Gajtanu za sjedinjenje sa ranijom crvenom grupom. 3. . — Peti jurišni korpus polazi iz Aleksandrovca za prvim jurišnim korpusom istim pravcem sa zadatkom da izbije i ov­ lada visom Mramor (1304). Radi toga mi moramo po svr. — Treći jurišni korpus polazi iz Brusa pravcem Velika Cuka — zaseok Drenova — Golo Brdo (996) -— Vilja Rudina — Crkvište — Pločnik (1201) — Ogledna — Brložnik — K. ako uspe dovodi nas u težak položaj. Desili se slučaj da u međuvremenu neprijatelj uzme Suvo Rudište. — Kad već izbiju na Kopaonik partizani mogu uputiti svoje operacije za potpuno rušenje doline Ibra. 1157 — Marina Cuka (1266) — Vis Mramor (zapadno od sela Kneževo za 1 sa zadatkom da ovlada ovim visom i zadrži ga u svojim rukama. mada po ovdašnjim podatcima njega nema ni na Suvom Rudištu ni na Lepoj Gord i Požaru. koji će nam omogućiti da uzmemo inicijativu u svoje ruke i slobodu daljih operacija. NAREĐUJEM: Naše trupe krenuće sa dosadašnje konćentraciske prosto­ rije 5. VII [I [ u 17 časova na sledećem: 1. 2. . koje bi im davalo najviše izgleda na uspeh bilo bi rešenje pod 1) koje u isto vreme. U toku našega marša čiji je cilj ovlađivanje Suvim Ru- dištem. onda se mogu njegovi delovi očekivati na pravcu po­ 3' 35 . 4. — Drugi jurišni korpus polazi iz Blaca u 16 časova prav­ cem selo Trbunje — selo Džukela — sèlo Rasica — Crna Cuka (1053) — Kukulić — Požar — Ravna Glava — Vrškovac — Lipa — Trupac {953) — Humka (993) — Okruglica — Cokvenik — Vrata (1072) Grobnica — Pločnik — Ogledna sa zadatkom da ovlada i zadrži u svojim rukama Visom Ogledna.Iiu cenu ovladati visom Suvo Rudište. — Prvi jurišni korpus polazi iz Aleksandrovca prav­ cem selo Donji 'Vratari — selo Milentija — Vis Kamenita Gla­ va — vis Prževina — prelazi reku Lanišnicu i preko polja Dre- njak izbije na Vrgajij. 4.

Utvrde li izviđači da se na gornjem položaju nalazi neprijatelj onda će čelni korpusi sa- . čiji cilj je da se ovlada planinskim čvorom Suvo Ru- dište. Radi toga će trupe sa prvog marševskog cilja preduzeti dalje nadiranje po sledećem: — treći jurišni korpus sa visa Mramor preko k. / Kad se postigne prvi marševski cilj onda će trupe oba- vestiti radio putem ovaj štab. koji mora biti u rukama trećeg korpusa do 5 časova. 1792. avgusta do 5 časova — t. vis Mramor. Pojavi li se neprijatelj na pravcu trećeg korpusa ovaj kor­ pus će svojim snagama bezobzirnim prodiranjem po svaku ce­ nu dostići svoj marševski cilj t. a izviđačka ode- ljenja upućuje dalje na jug u pravcu sela Crnatoivo — Mioko- vići — Stanulovići — Boranci — Domiševina — Blaževo. prvi korpus do toga vremena mora izbiti na Jelicu (1776). drugi korpus će ga razbiti i produžiti marš određenim pravcem tako da Oglednom mora ovladati 6.j. a posle toga prelazimo na dru­ gu fazu. a peti na Mramor (1304). — Prvi jurišni korpus nadire prema Suvom Rudištu sa zadatkom da ovlada Milanovim Vrhom (k. avgusta. Naročitu pažnju obraća na svoj desni bok. — peti jurišni korpus izbija na krajnju južnu kosu visa Karaman gde ostaje prikupljen u rezervi. Cim trupe ovladaju prvim marševskim ciljem čelni korpusi (prvi i treći) šalju svoja izviđačka odelenja unapred na položa­ je koje treba da zauzmu. korpusi odmah produžuju pokret i zauzimaju određene položaje. 2017) sa frontom i obezbeđenjem prema Visu Treska prema Ječmištu prema Sred­ njem Bregu. Pojavi li se neprijatelj na Lepoj Gori. 1792 — Debeovac — Vojetin (1558) s(ve zaključno sa frontom prema selu Belo Brdo — selo Marušiće — selo Bezoljin u pravcu kojih sela istura svoje obezbeđujuće delove. a mogli bi se Toplički partizani pojaviti i na Lepoj Gori. to mogu biti samo slabiji delovi.kreta prvog i petog korpusa na pravcu pokreta trećeg korpusa. 1283 i Zaplanine zauzima i uređuje za odbranu položaj : K. avgu­ sta do 5 časova. Poja­ ve li se partizani na pravcu prvog i petog korpusa to će ovi korpusi zajedničkim naporom po svaku cenu odbaciti protiv­ nika i dostići svoje marševske ciljeve 6. Pokaže li se da neprijatelja nema na Milanovom vrhu i Vojetinu. Na položaju hvata vezu sa trećim korpusom na k.j. Izviđanja upućuje u pravcu Ibra prema Raškoj i selu Rudnica. 6. — drugi jurišni korpus preko Brložnika i Marine Čuke i visa Mramor izbija na Bećirovac (1778) gde ostaje u rezervi.

Prema tom naređenju. 1201. gde će sprovodnici ljudstva javiti se poručniku Ružiću preko pred- stojništva Gradske policije Kruševac. štapski vod. tri bataljona sa štapskom dese­ tinom i tri čete. Pošto je u dosadašnjoj akciji zbog teških prilika veliki broj ljudstva oboleo ili iznuren. stim da će od pet časova biti na Visu Pločnik k. kapetan . Sanitetska služba: obolele i ranjene/ vojnike upućivati na previjalište u Brus. Sve brigade nazivane su jurišnim. to će svi komandanti najbr­ žim putem javiti svojim teritorij ama da im upute sveže ljud­ stvo za popunu računajući jednu četvrtinu od ukupnog broj­ nog stanja. 1— 5 lakih i 1— 5 teških bacača i 15— 30 automatskih oruđa. Zaključno sa šestim avgystom tru­ pe će se same postarati za hranu. maja 1944). grupe jurišnih korpusa. Ovo ljudstvo treba da je snabdeveno odelom i obu­ ćom. koja ide prema Ibru lakše izvršila svoj za- 4 Eeč je o Štabu 4. (3?) ju rišn i korpus (dve brigade iz Cersko-majevičke grupe korpusa i jedna brigada iz Valjevskog korpusa) — komandant Vojislav Voja Tut'egdžić. Veze: radio veza po zapovesti koju prilažem. Napomena: Situacija na ostalom prostoru Srbije: delo- vi 37. ka­ ko bi glavna grupa. Ishrana: grupno slagalište prebaciće se u toku 6 avgusta u Brus. kapetan. i \5J ju rišn i korpus (jedna bri­ gada iz Požeškog korpusa i jedna brigada iz Javorskog korpusa) — ko­ mandant Miloš Marković. ( f p ju rišn i korpus (dve brigade iz 1.čekati prilaz korpusa iz druge linije i tada zajedničkim nale­ tom -kojim će rukovoditi ovaj štab. Formiranje grupe naredio je Draža Mihailović 27. (4?) ju rišn i korpus (dve brigade iz Zlätiborskog korpusa i jedna brigačfa izJtudničkog korpusa) — ko­ mandant Milomir Kolarević. ravnogorskog Korpusa) — komandant Pred­ rag Raković. reg. a četa sa dva voda po dve desetine (tri trojke i de­ setar). Formacije brigade: štab. kapetan. k. 37 . njen sastav je bio sledeći: Stab grupe. 4: naređenje Draže Mihailovića od 27. avgusta u 2 časa polazi iz Brusa pravcem za trećim korpusom. partizanske divizije prešli su Lim kod Bistrice i Priboja sa demonstrativnim zadatkom da privuku na sebe snage. grupe bude završeno do 15. maja 1944. 7/4. i jedna brigada iz 2. Stab grupe4 6. kapetan. Naređeno je da formiranje 4. (2^ ju rišni korpu s (dve brigade Gorske garde i jedna brigada izSu m ađijske grupe korpusa) — komandant Nikola Kalabić. br. juna 1944 (Arhiv VII. posle čega će sve trupe bazirati na ovo slagalište po zapovesti koju budu dobile. to znači dvodnevni obrok hrane moraju trupe poneti sa sobom na svojim komorama. trupe će zauzeti naređene položaje. Ljudstvo upućivati na železničku stanicu Kruševac. kapetan. odakle će se po potrebi evakuisati za bol­ nicu Kruševac ili preko železničke stanice Kruševac — dublje u unutrašnjost. Svaka brigada trebalo je da ima 560 ljudi.

dopisan mastilom. / đatak. grupe jurišnih korpusa Dragoslav Račić je bio ko­ mandant Cersko-majevičke grupe korpusa.5 Ova grupa okrenula je sada prema Goliji. br. potpukovnik. komandant Rasinsko-topličke grupe kor­ pusa (osuđen na smrt i streljan avgusta 1945). Jačina je neznatna. 6 Vidi dok. marta 1945. a formirana je 30. III i V jurišnog korpusa i Keseroviću. Sačinjavale su je Rasinski. 40. Račić M. vidi Zbornik NOR-a. tom I. partizanska divizija još je u oblasti Soko Banja — Boljevac. kapetan N ei.11 Načelnik štaba. 31. knj. divizije 2. na originalu. udarnog korpusa NOVJ. br. 16. 7 Vidi dok.6 Služiti se kartom: 1 : 100. dok.7 Dostavljeno: Komandantu I. Pre imenovanja za komandanta 4.1* S. Na izvršenje. Postojala je do 11. te otuda upotreba pečata te četničke jedinice. U istočnoj Srbiji 23. aprila 1944. 225 i 228. 12. br. 41 i 44.P. posle rata ubijen kao odmetnik. 26. 29.359 časova Komandant. kada je pre- formirana u Rasinsko-toplički korpus.8 Ekspedovano u 8. 224.12 Nedić 5 O rasporedu i dejstvima 37. 38 . 13 Neško. 9 Taj broj je. Ova grupa je obuhvatala teritoriju kruševačkog i prokupačkog okruga. major Drag. 11 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab 30« (Cersko-majevička grupa korpusa). II. ' Dragutin. 10 Dragoslav. Top- lički i Jastrebački korpus. 9.000 sekcija Kuršumlija i Novi Pazar.

godine. prebačen je u 39 . a kasnije je formirano ukupno dvanaest odreda. potpukov­ nik Ilija Kukić. 230. do početka decembra 1941. 3. br. dok. jula 1944. imali svoju komandu pod nazivom Komanda Srpskih dobrovoljačkih odreda. br. 9. Početkom novembra 1944. Decembra 1943. 20 5 avgusta 1944 godine Slobodne srpske planine Izveštaj o situaciji u Jablanici. reg. Prvi odred (nazvan 3. AVGUSTA 1944. 7 IZVESTAJ KOMANDE JUŽNOMORAVSKE GRUPE KORPU­ SA OD 5. SDK je potpao pod Nedićevu vladu i po­ novo reorganizovan. kojoj je Di- mitrije Ljotić bio na čelu. divizije NOVJ 10/11. dostavlja. 43/3 (S-V-16906). Prve njegove jedinice (nazvane Srpski dobrovoljački odredi) formirala je nemačka okupaciona uprava 1941. Tatalovića4 radi zajedničke akcije u Ja- 1 Original (pisan na mašini ćirilicom) u Arhivu VII. tako da je imao pet pukova (1. 3 Odnosi se na Štab Srpskog dobrovoljačkog korpusa (dalje: SDK). dok. Br.— NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE. i 5) i samo­ stalni artiljerijski divizion. 100. od tada do kraja 1942. k. radi borbe protiv NOP-a u Srbiji. 3. 15. tom I. NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE JVUO O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOV I POJ U JABLANICI U DRUGOJ POLOVINI JULA 1944. do kraja 1942. đački dobrovoljački odred) formiran je 15. Ca. uspeo sam da koncentrišem naše snage u reonu se­ la Bratmilovca i Mrštana oko 900 boraca. tom X IV .1 KO M A N D A JÜZNO M ORAVSKE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Pov. Tada je pomenuta komanda preimenovana u štab SDK. BR. br. Isključivo pravo njihove upotrebe imala je nemačka okupaciona uprava iako su ovi odredi. posle našega neuspeha kod sela Ma- nojlovca2 o čemu ste od strane naših jedinica podrobnije bili obavešteni. 4. 2 Reč je o borbama protiv jedinica 22. a odredi u bataljone. 2. Pri dolasku na ovome reonu bio sam pozvan od Načelnika štaba dobrovoljačkog kor­ pusa3 potpukovnika g. knj. Komandant je bio pukovnik Košta Mušicki. koji su bili raspoređeni po celoj Srbiji. knj. od pripadnika fašističke organizacije »Zbor«. septembra 1941. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. kada za komandanta ponovo dolazi Košta Mušicki. > 19 jula 1944 godine.

a ovi ih kasnije izručili jedini­ cama JA. nap. br. Perović pismeno i usmeno referisao u svoje vreme. divizije NOVJ od 10. pored rečenog. Jablanici i Pustoj reci. Ca. SDK se održao do 12.-285. i u njemu se. 4. i zaključuje da je »moral­ no stanje vojnika Južnomoravske grupe jurišnih korpusa ispod svake • je kritike. br. i 2. Ca. Komandant Vlasinskog kor­ pusa poručnik Živoj in Mitić bio je pismeno pozvan od strane potpisatoga. 8 U izveštaju od 24. da dođe radi učestvo­ vanja u akciji. br. 100. 6 Naređenje komandantu Vlasinskog korpusa je izdato 20. Tataloviću. k. oktobra 1944. posle ovakvih neuspeha ne nađe da vojnike ohrabri ako ne istinom a ono oruđem laži.8 Moralno stanje jedinica i starešina koje sam poveo u ak­ ciju. Vojnici su izgubili svako poverenje u sebe same još i neslogom oficira koja je jas- I na i očita. blanici. moram priznati bilo je vrlo slabo.000 metaka primio sam. jula 1944. maja 1945. 40 . do 15. Potrebnu šaržu municije u visini od oko 15. koja je imala ulogu istaknutog dela Štaba Vrhovne komande za teritoriju Makedonije. pogotovo što se ni jedan oficir. te na taj način nisam mo­ Istru. Košta Mušicki je od Vojnog veća Vrhovnog suda FNRJ osuđen na smrt streljanjem i streljan 17. reg. Draži Mihailoviću. rolna — dalje: r. Reč koju sam dao dobrovoljcima da ću učestvovati gonila me je da po svaku cenu pred njima pokažem punu volju i rešenost za borbu pro- tivu našeg najvećeg sadanjeg neprijatelja. 100. snimak — dalje: s. Imenovani ovo naređenje nije izvršio. kosovski korpus i štap- sku brigadu. jula 1944. Vlasinski. 7 Brojčana oznaka Štaba Južnomoravske grupe korpusa.5 Svoga delegata sa potrebnim instrukcijama poslao sam potpukovniku g. jula 1946. na žalost. Grupa je u svom sastavu imala Južnomoravski. Naše moralno sta­ nje i obavezu koju sam dao često puta kod mene izazivala je gnušanje do krajnjih granica jer ni jedno ni drugo nisam mogao ispuniti zahvaljujući svojim komandantima koji nisu htelii u tome smislu da me pomognu. 1IO. poznatog in- triganta i defetiste iz štaba br. 38/3). Kosova i dela južne Srbije (do Sokobanje). N AV-T-311. 11. U naređenju Vrhovne komande Vermahta od 20. 1. 4 Radomir. k. 40/3). kada su se kod sela Muterbergena na Dravi njegova tri puka predala Britancima.6 a prema Vašem naređenju.7 o kome Vam je i kurir ovog štaba poručnik g. reg. za njegovo prebacivanje u Istru i stavljanje pod Komandu »Jugo­ zapad« ističe se da SDK »dobro se je borio u borbama protiv Titovih bandi u Srbiji i oštro je antiboljševički nastrojen« zato »zaslužni do­ brovoljački korpus ne sme da bude prepušten svojoj sudbini već mora da ga se angažuje ha drugom mestu za naše potrebe« (Arhiv VII.-657). verovat- no pod sugestijama kapetana Jovana Stevanovića.« (Arhiv VII. s i 12 Vidi dok. jula 1944. Pre njenog formiranja (juna 1944) taj broj je pripadao Komandi južne Srbije. poručnik Branko Perović piše o neuspelim borbama Južnomoravske grupe korpusa pro­ tiv 22. ističe da toga dana »počinje glavna i opšta akcija protivu komunističkih snaga u Toplici.« (Arhiv VII.

jula 1944. Susreli smo se na gra­ nici sela Gaginca i Melova. 5. 9 Reč je o formiranju Južnomoravske grupe jurišnih korpusa u čiji sastav su ušli Jablanički. levo od njega Kozjački a do njega Južno Moravski korpus. Do Kukavice ovaj zadatak i ako sa zakašnjenjem izvršio sam sa uspehom. Međutim imenovani namerno odugovlačio je pristizanje sa korpusom. Komandant Jablaničkog korpusa. Naređenje je bilo potpuno jasno i svakome komandantu na terenu pokazao sam pravac napada i cilj koji se ima postići. Južnomoravski i Vlasinski korpus. Komunističke snage iz Oruglice napa­ le su nas. Sve ovo moje objašnjenje bilo je uza­ ludno. Odmah sam angažovao Južno Mo­ ravski i Kozjački korpus. Međutim ime­ novani je doveo polovinu snaga zapadno od pomenutog puta. Sutradan u zoru izvršio sam napad na Gagince bez Jabla­ ničkog jurišnog korpusa. Zbog ovoga morao sam više puta da crvenim. Trebalo je napadati selo Gagince. Kukavice na Oruglici i Lipovici. Evo primera sa ćelom ko­ lonom izbio sam u visini dobrovoljaca na Bunat<?vac. nažalost. 41 . Ali dalje. reg. o formiranju ove grupe nalazi se u Arhivu VII. k.gao opravdati ono mišljenje o našoj borbenosti koje su dob­ rovoljci imali sobzirom na naš raniji rad u ovim krajevima. zbog kukavičluka pojedinih komandanata nisam mogao izvršiti. 14/1. a komandantu Jablaničkog korpusa kapetanu Andrej eviću naredio sam da iz Var ja žurno hita ka poprištu borbe. umesto da izvrši mo­ je naređenje. br. Borba je otpočela u susretu. Komandant Leskovačke brigade (pre­ ma Vašem naređenju od 8 jula ove godine za formiranje Ju- rišnih korpusa9 bio je određen m ojom naredbom za komandan­ ta Jablaničkog jurišnog korpusa komandant Leskovačke briga­ de kapetan Miodrag Andrejević (komandant Jablaničkog korpu­ sa kapetan Andrejević po mome naređenju trebao je odmah napadati na selo Gagince pravcem: Bunatovac — Koprive — severni deo sela Gaginca. Prema izloženom zbog kukavičluka optužujem kape­ tana Andrejevića i sve njegove oficire za neizvršenje nare­ đenja u borbi i molim po prednjem naređenje pošto se u pre- kom vojnom sudu koga sam pokušao formirati naredbom mo­ jom nije hteo primiti niko. dok su dva korpusa podišavši Gagincu čekala na Ja- blanički korpus koji je sramno zbog vodstva izbegao dobiveni zadatak. U okviru zamišljenoga plana u Jablanici ja sam dobio spoljne levo krilo preko pl. Naredba Draže Mihailovića od 8. Pismeno sam mu naredio da napada istočno od puta Gagince — Melovo — Oruglica. Ca. sam na svoju odgovornost krenuo je pravcem Bunatovac — Kaluđerica — Var je (straža) pozadi štaba dob­ rovoljačkog bataljona i kukavički sakrio se je pozadi dobro­ voljaca.

42 . Bilo je pravo utrkivanje ko će se pre izvući i brže bežati. da nas po­ mognu bacačima^ i artiljerijom.11 Meštani su otišli svojim kućama sakrivši oružje. kukavički krijući se u mrt­ vome prostoru. inače gro brigade iz Buvske opštine ostao je svojim kućama prikrivši oružje dok je jedan deo otišao u dobrovoljce. 1. međutim sada jedva da ima oko 100 ljudi. izvukli su se izgovarajući se na zapovest koju su dobili. k. brojila je oko 400 ljudi. da je od 250 ljudi brigada spala na 115. Posle ovoga izvlačenja Leskovačka brigada rasula se je . da je sa ostatkom i dalje u akciji sa Vlasinskim korpusom i graničnim bataljonom iz Vlasotinaca »protiv komunista«. U ovoj borbi koja je tra­ jala punih devet časova imali smo dva mrtva i osamnaest ra­ njenih. Bio sam primoran kako ja tako i moj štab sa piš­ toljima u ruci da ih ter am u borbenu liniju. Izdao sam naređenje za opšti napad. avgusta 1944. komandant Leskovačke brigade piše komandantu Rasinsko-topličke grupe korpusa. 26/5). 11 U izveštaju od 11. kao i da mu je nemoguće da i dalje ostane pod komandom kapetana Manića (Arhiv VII. Eto Gospodine Ministre sa kakvim sam starešinama i borcima vodio borbu. D obrovoljci na prvi pogled hteli su nas po­ moći. ali se niko nije maknuo smesta. Naše snage pod komandom Račića i Kalabića bile su razbile komuniste i energično ih proganjale od Kuršumlije ka Jugu. Slučaj sa komandantom 1 . Međutim ni ovo se nije izvršilo. ma da je op- šta naša situacija u tome momentu bila najbolja. reg. ostavljeni ne kontrolisani od moga oka oni su sabotirali borbu. ali smatram prema vatri koju smo istavili10 bili su najverovatnije mnogo veći. Jablaničke brigade kapetanom Ilijom Nikolićem i njegovim ljudstvom ni malo nije bolji od slučaja Leskovačke brigade.Sam kao i njegovo ljudstvo kukavički se je krilo pozadi bor­ bene linije. Gubitci crvenih su nepoznati. Privremeno usled straha od pištolja pokazali su volju da će se boriti! Ali ćim sam otišao da intervenišem kod dobrovoljaca. Ca. Ali kad ima­ te posla sa ovakvim starešinama moraju naše stvari ići tra­ ljavo. Ali po onom na­ šem narodnom: sa vezanim kerom lov se ne lovi. 100. Poznavajući opštu situaciju na celome frontu produžio sam borbu sa voljom i željom da crvene tučem na tome polo­ žaju. između ostalog. Kapetan Niko- 10 Treba: ostvarili. Jablanička brigada. računajući u taj broj i partizane koji su se predali. naređujući pismeno svakome komandantu korpusa red izvlačenja pri tome određujući zaštitne delove. ali osetivši na svojoj koži precizno dejstvo bacača crve­ nih. Pod ovakvim uslovima nije mi ostalo ništa drugo nego da pred mrak prekinem borbu i povučem se za se­ lo Šumane. br.

pa da s ovim snagama koje imam pri ruci mobilišem naše ljudstvo iz 1 Ja­ blaničke i Leskovačke brigade i da sa tim produžim rad. neophodno je potrebno da dođe sa jednom grupom Sumadina- ca najmanje jačine oko 150 ljudi. na poleđini dokumenta. Potrebno je odmah majoru g. pored dobrovoljaca. Perović. Prednje se dostavlja s molbom na znanje i nadležnost. 43 . Kapetan Nikolić ma da sam mu više puta naređivao da preduzme po­ trebne mere prema ovakvim krivcima ne radi ništa. K e- serović. kao meštanin ne preduzima nikakve me­ re za čišćenje komunista i dezertera iz njegove jedinice. Podrobnije podatke može Vam reći usmeno i poručnik g. Komandant. 13 Borivoje. kojih je na terenu oko četiri ba­ taljona.13 S. lično je kompromitovan pre ovoga rata kao lopov. olovkom. koji bi mogao komandovati prvom Jablaničkom brigadom i Leskovačkom brigadom. Mlade- noviću staviti dva mlada. Manić U akta14 12 Mladen. a u organizaciji produžio je svoj stari zanat. koji i dalje nagovara i vrbuje ljudstvo da se ne odaziva pozivu kapetana Nikolića. hrabra i iskusna oficira radi koman- dovanja i preorganizovanja prve Jablaničke i Leskovačke bri­ gade. gde se za sada nalazi najjača grupa. Da bi m ajor g. Kroz nekoliko dana očekujem akciju na desnoj obali reke Jablanice. Na raspadanju brigade naročito je uticalo predaja njegovog komandanta bataljona partizani­ ma. Ovde nema starešine-oficira. kapetan Bor. narednika Stojana Antića. Mladenović 12 novo određeni komandant grupe korpusa mogao brzo preorganizovati sadanje jedinice. U ovoj akciji nadam se da će učestvovati i potpukovnik g. 14 Dopisano.lić lično je kukavica.

Ca.44 Teren Načelniku Štaba Vrhovne Komande i Ministru Vojske . br. mar ta 1945. 113: Izveštaj obaveštajca Vrhovne komande od 17. potpukovnik. 3 Dragiša Rakić. reg. Bačke i Baranje (svaka od njih je imala svoju komandu). datom momentu. na sačinjavanje mobilizacijskih spiskova tih jedinica i na organizaciju obaveštajne službe (Arhiv VII. Grupa je formirana novem­ bra 1943. 5 Tada je bio komandant Posavske brigade Avalskog korpusa.2 I Z V E S T A J br. 102.) Kao što sam Vam i usmeno nagovestio prilikom moga dolaska u Vrhovnu Komandu. Prvi odred iz Avalskog korpusa koji je prelazio u zoni Duboko. Dokumentu nedostaje gornja ivica u dužini od oko 2 cm. av- gusta 1944. BR. uglavnom od Srba izbeglica iz Slavonije i Vojvodine (vidi dok. ćirilicom) u Arhivu VII. četiri odreda koja su bila pre­ bačena u Srem sa mlađim starešinskim kadrom. Srem 1. Njena delatnost se svo vreme svodila na pridobijanje oficira i podoficira sa tog područja za komandante jedinica planiranih da se formiraju u tzv. 30. Komanda Vojvodine je obuhvatala teritorije Srema. 4 Vladimir Komarčević. Stalnih vojnih jedinica na teritoriji u njenoj nadležnosti u periodu 1941— — 1945. a sačinjavale su je Valjevski. spala'j e na 20 ljudi. 20/3. 2 Odnosi se na Dražu Mihailovića. br. Koste Marinkovića 5 i kap. a pod komandom por. a bez Koman­ danta Vojvodine 3 i njegovih oficira i bez komandanta Posavo- -Kolubarske grupe korpusa 4 i njegovih oficira vratila su se od­ mah natrag posle prvog cTodira i prvih čarki sa neprijateljem (komunistima). Banata. nije bilo. 37). 44 . k. Komandu severnih pokrajina. br. Cede 1 Kopija originala (pisana na mašini. k. 8 IZVEŠTAJ DELEGATA VRHOVNE KOMANDE ZA SREM OD 5 AVGUSTA 1944. Draži Mihailoviću). Zbog toga su akcije protiv partizanskih snaga u Vojvodini (u Sremu i Banatu) izvođene odredima formiranim iz sastava Avalskog i Kolubarskog korpusa. Kolubarski i Rudnički korpus. Ta komanda i Ko­ manda Slavonije potpadale su pod tzv.VIII . Obuhvatala je teritoriju valjevskog okruga. NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE O AKCIJAMA PROTIV NOV I POJ U SREMU1 Delegat Vrhovne komande 5 . 8/3 (S-V-17256). reg. Pretrpevši tokom svog postoja­ nja velike izmene. potpukovnik.

Save. 133. Ova gru­ pa imala je 5 ranjenih i 6 nestalih«. Četvrta grupa (jačine 100 ljudi) »prebacila se kod sela Mrđenovca sa zadatkom da zapadno od Rume izbije na Frušku Goru i da tamo utvrdi pravo stanje komunista. i sa Pavlom Đurčekom. Imala je dve manje borbe bez sopstvenih gubitaka. Pritešnjena od jačih komunističkih snaga ova grupa bila je primorana da se dvadeset sedmog jula prebaci na desnu obalu r. tada je bio komandant Posavske brigade Kolubarskog korpusa. 45 .(5acm el50 ljudij) pod komandom poručnika Pavlovića prebacila se takođe 23. reg. Jula sa Tsttfn zadatkom. Grupa komunista koja ju je napala brojala je oko 250 komunista«. Treći dan ova grupa sukobila se ponovo sa ko­ munistima i ovom prilikom imali su 4 vojnika ranjena.00 sati kod Umke. Druga grupa . Na desnu obalu Save prebacila se posle četiri dana zbog »koncentracije komunista prema jugu«. Save kod Čevritije« (Arhiv VII Ča. sa zadatkom da »pretre'Se određenu teritoriju.8 imao borbu sa komunistima 9 i vratio se nazad. Komunisti isu tih međutim iste noći napali. jula 1944. bataljon 6. Svega 18 ranje­ nih. k. 9 Napad su izvršili jedan bataljon 1. te je se zbog toga vratio nazad . 8 Štab NOP odreda za Srem nije u to vreme postojao.6 Drugi odred. nego se raz- mestio na spavanje po kućama. k 10 Poručnik. načelnik Štaba Rudničkog korpusa. U blizini Rume na jednom salašu ova grupa vodila je prvu borbu sa komunistima kojom je prilikom ima [la] 14 ranjenih vojnika. po prelazu bio je obavešten da se od Zemuna vrši neka koncentracija ustaša. gde je bio i njihov štab za Srem . Ako bude mogla da se tamo zadrži što duže. br. Toga dana bila jc napadnuta »u šumi Bojčin severno od sela Progara. 8. a ako bi situacija bila teška da se povuče određenim pravcem na ju g . Treći odred pod komandom Save Ilića kap. 21/4). Svi ranjenici prebačeni su na desnu obalu r.pod komandom pporučnika K ojića .Miloševića.. 7 Miodrag. knj. tom I. vojvođanske NOU brigade. br. jula u 2. što se slaže i sa iskazima dobivenim od naših organa iz Srema. sremskog NOP odreda i 1.00 sati kod Podgoričke Ade. dok. 19.11 Pav- le Đurček tvrdi da se ova grupa mogla tući od strane naših de- lova. kapetan I klase Ilija Orelj u svom izveštaju od 30. bili su nabačeni na Obedsku baru i nekako se sretno izvukli . Save. Treća grupa (jačine 120 ljudi) prebacila se takođe 23. . Opšir­ nije o tome vidi Zbornik NOR-a. tako da se morala prebaciti na desnu obalu r.7 prešao je u centralnu komunističku zonu Petrovčić. u nadi da ih neće komunisti te noći napasti. Četnički gubici bili su 10 mrtvih. ć O akciji tog odreda i odreda o kojima se dalje govori potpunije piše rez. jula u 2. U svom radu prodrla je do u blizinu sela Bežanije«. Svim jedini­ cama na teritoriju Srema i Vojvodine tada je rukovodio Glavni štab NOV i PO za Vojvodinu. »U selu Obrežu ova grupa bila je napadnuta od brojno jače i znatno bolje naoružane giupe komunista. 1^/prešao je u zoni Obedske bare i iste noći po iz­ javi Đurčeka nije imao nikakvu borbenu gotovost. četa Komande Sremskog vojnog područja. 11 Napad je izvršio 2. 2 nestala i 4 ranjena. Prva grupa (tako Orelj naziva te odrede) u jačini od 160 ljudi/prešla je Savu 23. Draži Mihailoviću.

munjevitom brzinom se širila po Sremu i izazvala veliku radost među srpskim stanov­ ništvom a veliku paniku među komunistima. Ovaj se odred naj- dužezadržao u Sremu i dobro je radio. šifrovani naziv »Kornblume«). sremskog jurišnog odreda. 46 . pa se Glavni štab sa pomenutim snagama prebacio u rejon Županje (gde su se već nalazili 7. Imao je dve borbe sa komunistima i to uspešne. \ 17 Trima tačkama je obeležen tekst pisan na delu koji nedostaje. 17 12 Josim. komandant 1. i nadam se da ćemo izme­ đu 8— 10 dobiti izveštaj. Srem u narodnooslo- bodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji. 519. jer isti vrlo dobro radi i ima uspeha u radu . 15 i 16 Reč je o prebacivanju Glavnog štaba NO V i PO za Vojvodimu sa jednim bataljonom 6. Vest o prebacivanju naših trupa. [aru] Pazovu Dunavom a drugi se povukao 26/VII preko Dobanovaca— Mihaljevaca — pored Ru­ me na Iriškom vencu . da bi se polovinom avgusta sve ove snage vratile u Srem.16 Poslao sam oficira da tačno utvrdi mesto i jačinu njihovu. Kada su se naši prebacili. Na ovoga oficira molim obratite pažnju. bile su dve komunističke grupe u zoni Save jačine 150— 200 ljudi svaka i Glavni štab za Srem. a na margini je dopisano »N«. O v a j utisak dobiven je zbog toga što su njegovi odredi bili upu­ ćeni na komunistički centar gde im je bio glavni štab i na sela koja su komunisti dobro organizovali.vest ai u majora Komarčevića. Četvrti odred pod komandom majora Sendića 12 prešavši Savu i manevrujući došao je u zonu Rume. vojvođanska NOU brigada' i~Majevički NÜP odred) a zatim u Slavoniju. odredi su naišli na ne­ prijateljski raspoloženo stanovništvo i svuda na komuniste. jun — 6. Ipak je tacno da je Srem a naročito ravni Srem u zoni desne obale Dunava od Petrova- radina do Beograda nacionalan i protiv komunista. 13 Ceo taj stav je na originalu obeležen olovkom. posle kratkih čarki14 i to jedan se povukao od Save pa na St. i ako major Komarčević nagoveštava da iz Slavonije dolaze jake njihove grupe . str. Kada je prostru­ jala vest da je nekoliko hiljada četnika prešlo Savu. koji se nalazio na teritoriji posavsko-tamnavskog (Vladimirci) i tamnavskog sreza (Ub). av- gust 1944. Potpunije o tome vidi: Žarko Atanacković. BeogračT T968. 14 Sintagma »posle kratkih čarki« na originalu je dopisana olovkom. Prebacivanje nije uspelo. oba ova odreda sa glavnim štabom koji se nalazio u Petrovčiću povukla su se u pravcu Fruške Gore. sremskim NOP odredom sa teritorije Bosutskih šuma na Frušku goru pre poslednje faze nemačke ofanzive protiv sanga NOV i POJ u Sremu (14. vojvođanske NOU brigade i 2.13 Po i7. Do prvog avgusta u zoni Ravnog Srema nije bilo većih komunističkih grupa.15 Tako se desilo da se povukla i jedna i druga snaga.

) Vest o prebacivanju četnika komunisti su iskoristili za svoje svrhe. Daša Viđojević advokat iz Stare Pazove koji je morao pobeći u partizane zbog nemačkog i ustaškog zuluma. a komunisti su govorili narodu da su to četnici. kao i sopstveni. Potreb­ no je da pređu što jače snage i da obrazuju jedan mostobran. sav bes iskalile na nedužnom stanovništvu. gde su se smestili u samom Klenku. 4/23). Sem toga odredi su pogrešili što nisu u početku izbegavali borbu. reg. 19 Načelnik štaba leteće brigade Komande Srema u izveštaju od 21.) U Petrovčiću mesni komesari streljali su 14 ljudi i 6 žena što su kako oni kažu srdačno primili četnike. Voz je stajao puna 3 sata u St. (Arhiv VII. 1! Svi zločini okupatora i kvislinga.) Na vest da je prešlo nekoliko hiljada srpskih četnika. 2. pa sve zavisi kako ce nas Nemci tretirati«. SaTdomobrancima uspostavljenje odnos trpeljivosti ali is­ ti stoje pod Nemačkom kontrolom. da su oni mis­ lili da Srbi dolaze da okupiraju Srem. Po mom mišljenju ovaj povratak naših delova bio je samo zbog toga što nisu prešle sve predviđene snage sa svim oficiri­ ma i onda bi bio sasvim drugi osećaj kod ovih odreda. k. dobro naoružan automatskim oružjem. Živio Kralj Petar II. prebačen iz Beograda 1 bataljon Ljoti- ćevaca. juna 1944. 128. Pazovi i Rumi i svet je dolazio da gleda. br. Preko Hrvatske teritorije. Ovde se radi o zločinima nemačkih jedinica koje su.18 4. nemačkim vlastima i vojskom naš odred imao je kontakta. Pazove do Rume. pored ostalog piše: »Sa Nemcima. Ovi su se iskr­ cali u Rumi a odatle pešice došli do Klenka. kako smo pukov­ nik Luka i ja u instrukciji naglasili. prilikom prelaska ovoga voza nije bilo ni jednog nemačkog 'niti hrvatskog oficira u pratnji voza. u četničkim dokumentima se pripisuju jedinicama NOP-a. 3. odmah je pobe- gao sa jednom grupom Srba od komunista i pošao u susret našim vojnicima da im se pridruži pošto se osećao kao Srbin i nacionalista. ali se još ne zna kako će reagirati na naš upad u Srem. ne uspevši u svojoj operaciji protiv parti­ zanskih snaga u Sremu. a na jednom vagonu bilo je ispisano krupnim ilovima Živio srp­ ski Srem. Na vozu su bile ispisane srpske oznake »Samo sloga Srbina spasava«. odakle će se moći lakše upućivati odredi sa čisto četničkim za­ dacima. Draži Mihailoviću o borbama protiv partizana u Sremu u dru­ goj polovini juna 1944. manevrujući sve do Fruške Gore.19 Oni su potkrepili i time što u Nedelju 30/VII specijalnim vozom preko Zemuna — St. Tamo je bila taka panika kod Hrvata. 47 . i počeli su širiti vest po Sremu da se srpski čet­ nici prebacuju u Srem pomoću Nemaca. Živela Srbija.

« (četnička Vrhovna komanda). 1. Pre 1 1/2— 2 meseca on je stupio u vezu sa našima iz Vojvođanskog štaba. ” »P— Ob« je na originalu dopisano olovkom. pukovnik. Skrenite im pažnju da mu neveru ju mnogo. Pazove.P. Redakcija nije us­ pela da utvrdi šta ta skraćenica znači. On je izgleda i dobio od naših neki zadatak. gde je doznao za prebacivanje i akciju naših u Sremu i ovo je verovatno javio komunistima. . Sa našima iz Vojvođanskog štaba imao je sastanak oko Obre- novca. Beogradski komunistički -agenti znali su čak mesto. Broj 1 je dopisan na mašini.) K om u n isti su doznali vrlo rano o vremenu prebaciva­ ni a naših snaga u Srem i to još 10 jula.21 P— Ob22 20 Delegat V K bio je Dragomir Radovanović. jer ga i narod zna kao komunistu. VIII 44. bio je ranije komunista a i dan danas održava vezu sa njima. 48 . 5. snagu i vreme prebacivanja. Delegat Vrhovne komande20 Teren Konjički major M. Branko Jovanovič gostioničar iz St.5. 21 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br.

izvrših pokret iz Krajinskog sreza ka mestu borbe. Istočna Srbija. 198). Br. Položaj Izveštaj o borbama sa partizanima od 25. prema dobivenim podatcima. da je jača partizanska grupa prodrla u Banjski srez3 i da se nalazi na položaju: Krstatac— Slemen (između Rtnja i Tupižnice). Boljevač­ ke brigade. str.— GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. U toku 27 i 28 maja t. BR.g. * Reč je o napadu 9. avgusta 1944 god. a sve sa dovoljno municije. 652 Str. Boljevačke brigade.g. Jačina partizana bila je oko 800 ljudi sa većim bro­ jem automatskog oruđa i velikim bacačem. Nišavski i Cegarski korpus). 9 IZVEŠTAJ ŠTABA TIMOČKOG KORPUSA OD 5. Pov. DRAŽI MIHAILOVlCU O BORBAMA PROTIV JEDI­ NICA NOVJ OD 25.g. 4 49 . maja t. AVGUSTA 1944. uhvatio sam čvršću vezu sa K o­ mandantima Deligradskog i Knjaževačkog korpusa. 3 Odnosi se na sokobanjski srez. MAJA DO 5. Beograd 1963. da se odmah krenu i napadnu partizane ma gde ih našli. Prosveta. 46/6 (S-V-15805).4 Ovi podatci dobiveni su u toku same borbe. Davidovac. ćirilicom) u Arhivu VII. da je partizanska grupa pretrpela teške gubitke (preko 50 mrtvih) i da se povukla u prvcu Device— s. k. major. dobio sam izveštaj od strane potčinje- nih mi jedinica Zaječarske i II. 5 Vlastimir.— Na dan 25. našta sam izdao naređenje Komandantu Zaječarske. pa do danas. reg. a preko njih tražio sam i Vesića5 radi stvaranja plana zajedničke ak- 1 Original (pisan na mašini. I i II. komandant Nišavske grupe korpusa (Knjaže- vački. U putu sam dobio izveštaj da je borba kod Krstatca i Slemena završena. 5. br. : Brojčana oznaka Štaba Timočkog korpusa. GODINE1 KO M A N D A GORSKOG ŠTA B A BR. a ja sa štabnom grupom i jednim delom Krajinske bri­ gade. Ča. AVGUSTA 1944. 95. maja t. oni su tada imali četiri izgubljena borca (Slobodan Bosiljčić. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA. srpske NOU brigade i Niškog NOP odreda.

Napominjem. Na dan 1. već je za vreme borbe sedeo u kafani i slušao borbu sa štabnom grupom. 20 konja i zaplenjena neka arhiva istog korpusa. Trgovište. Davidovac i s. juna t. jer po predviđenom planu za akciju i u Resniku i 50 . provereno i potvrđeno. Za ovo vreme vršio sam pripreme i koncentracuju svojih brigada. Tek u toku 3. Galibabinac. Radmi- rovci. Resnika. Trubarevac. s. čuo sam da se čak u redovima starešina toga korpusa sa zadovoljstvom i izvesnim olakšanjem govori: »kako partizani ne ubijaju već naše vojnike. ali Komandant toga korpusa major g. s. odmah po dolasku u Banjski srez. Jošanice.g. s. jer su se snage Deligradskog korpusa povukle iz nepoznatih razloga sa Oštre Čuke. Još pri dolasku u Banjski srez izgubili smo potpuno ori­ jentaciju u vezi sa situacijom na terenu. Jedino je Aleksinačka brigada jačine oko 80 ljudi iz istog korpusa u borhi kod Slemena pritekla u pomoć mojim jedinicama. a da nas niko o tome nije izveštavao. Ovaj slučaj predavanja v oj­ nika Deligradskog korpusa bio je u prvoj borbi na Slemenu gde je u Čitluku zarobljeno 18 vojnika. izvršio sam sa svojim snagama pokret na liniji: s. koje su trebale da uzmu učešća u akciji i prikupio podatke o partizanima. da pod mojom komandom povedem zajedničku akciju susednih korpusa. U toku daljeg izvlačenja. Blendija. dva bacača i 12 puškomitraljeza. Odmah je izvršen pokret svih brigada Timočkog korpusa i ovaj je položaj u saradnji Knjaževačkog korpusa i jednog de- la Deligradskog korpusa bio blokiran sa sviju strana ali su se partizani u toku iste noći izvukli u pravcu Device. juna t.cije protivu partizana. Zučkovac. Petrović nije to učinio. gde su bile određene da zatvore ova vrata ka Bukoviku i dalje. zapalili arhivu i razoružali nekoliko vojnika Banjske brigade. koji nisu dali nikakav otpor i koje su partizani odmah pustili kućama u cilju korisne propagande po njih i raza[ra]nja naših jedinica. s.g. dobijenii su pouzdani podatci da su se parti­ zani utvrdili na položaju: Rajkovac— Rudina i da u pogledu sna- bdevanja baziraju na: s. koji se predaju. a jedan deo snaga ostavio sam na liniji: Sleme— Rtanj do s. Čitluk. Pored ovoga u istoj borbi Deligrađ- ski korpus imao je mogućnosti da interveniše i da pomogne m oje brigade u borbi protivu partizana. gde je obaveštajna služba bila ravna nuli. partizani su prešli preko s. Resnika iznenadio me isto kao i kod Oštre Čuke. Dobijeni su sasvim kontradiktorni po­ datci i izveštaj i i to u isti čas. s. U to vreme dolazi naređenje Vrhovne komande. a partizani su sedeli u jednom selu i mestu danima. razoružavaju i puštaju!« Ovaj slučaj kod s.

dok. jedinice Deligradskog korpusa nisu učestvovale u borbama i ako su imale svoj raspored u 6 Reč je o napadu četnika na 9. i Slobodan Bosiljčić.7 Pri kraju ove borbe sudelovao je i major Vesić sa svojom Niskom grupom.6 Borba se vodila prsa u prsa ogorčeno i u gustim šumama. 8 Noću 13/14. 1069. s. reg. s.d. U toku 8. k. dok su par­ tizani imali 15 mrtvih i 20 ranjenih boraca (isto. Usled slabe obaveštajne službe. ANOR. godine. a kod partizana se m ože. potporučnik Ćo- pić i narednik Vladanović obojica l’anjeni u ruke i poručnik Radomir Petrović. knj. n. Odmah po izvlačenju partizana krenuo sam ka Bukoviku i to sa pravca: Đonđela. preki­ nuta je veza između nas i partizana i ovi su uspeli da se iz­ vuku ka Obloj Glavi i dalje na jug. 37/28. juna t. 202 i 203. I i II Boljevačka brigada od 6 časova izjutra do 20 časova uveče. Rano zorom 10 juna. partizani ponovo pokušavaju da se probiju u pravcu Bovna ka Obloj Glavi. Tada su četnici bili razbijeni sa velikim gubicima. juna 1944. srpske NOU brigade i Niskog NOP odreda protiv SDS i četnika vidi Zbornik NOR-a. br. divizije NOVJ (Arhiv VII. većini. tom I. koju je vodila Zaječarska brigada. br. 16/7. Posle 2 časa borbe. Naši gubitci: 65 mrtvih. reg. str.8 Za svo vreme ovih borbi. 7 O borbama 9. br. Vrbovac. 100 lakše i teže ranje­ nih. što im u početku ne polazi za rukom. 372.reći da su desetkovani. 1/3 i 1/4. 21. te su partizani uspeli da se bez ikakvih gubitaka i uznemiravanja izvuku u pravcu Bukovika. 9. 51 . iz Niša i Alek- sinca a na prostoru: s. Vrelo— s. Be- ljevine i [Velik]og Vrha. izvedeno je pot­ puno opkoljavanje partizanske grupe i oni primorani na borbu. reg. sa odredima S. Tr- nave za Jastrebac. 27. prebacila se preko Morave kod s.g. tek nakon dva dana dobi­ veni su podatci da je ova partizanska grupa vodila jednodnevnu borbu na dan 12. U toj borbi naročito se istakao hrabrošću kapetan Leonida Pet- rović.DS. U toku sledećeg dana i noći ova partizanska grupa verovatno zbog neprestanih bor­ bi i velikih gubitaka.g. u kojoj je borbi bilo mnogo obostranih gubitaka. str. D. juna t. kojima je ovo bila. koji je pri jurišu teško ranjen u grudi. k. br. prva ozbiljna borba. Trubarevac. Kravlje. Jošanica ka Velikom vrhu i Bukoviku. s. srpsku NOU brigadu i Niški NOP odred.je trebao da ostane jedan bataljon Banjske brigade o čemu je i Komandant Deligradskog korpusa mene izvestio usmeno da je primljeno naređenje izvršio. srpska NOU brigada i Niški NOP odred prešli su Južnu Moravu i u selu Kulini ušli u sastav 23. 121.. 199— 200). na kosama Bukovika. k. Pored ovih istakli su se i svi svršeni đaci naše Škole za rezervne oficire. kada su se umešali Nem- ci iz Subotinca sa svojom artiljerijom i jakom vatrom.

Boljevačku brigadu te se ova tukla sama neobez- beđenog krila posle naglog povlačenja Aleksinačke brigade iz borbe sa položaja. 43 ranjenih. Crnog Kala. 17 zaroblje­ nih i 4 nestala. ali je stalno servirao neistine i nije izvršavao moja na­ ređenja. Knjaževački korpus i major Vesić ostali su na svojim reo- nima da zatvore važne pravce kojima bi se partizani izvukli. Dok su m oji vojnici gladovali i dok su na svakom koraku meštani sabotirali. Ceo teren prepušten je sudbini i partizanima! Pasivnost organizacije dozvolila je partizanima da uzmu maha. U borbama kod Bu- kovika i Slemena iz pojedinih sela kao iz: Mozgova. Trgovišta. jer je naša organizacija potpuno kompromitovana. pa čak i municiju. bez mog odobrenja radi sahrane poginulog rezervnog po­ 52 . na strani partizana. stanovali po vilama itd. a koji sam im dao obzirom da su bile skroz demora- lisane. U borbama na Bukoviku. izgleda da su bili veći. Gojmilovca imao je 3 ranjena — ukupni gubici u svim borbama: 13 poginulih. ali ga narod daje partizanima. stalno je bio sa svojim štabom u Soko Banji. Jedino je Aleksinačka brigada vodila jedan sat borbu i to na Krstatcu ! Bovnu. Belog Potoka. U borbi 3. I pored Vašeg raspisa o intrigama i hvalisanju. Komandant Deligradskog korpusa bio je prema meni ko­ rektan. a da ne govorim o obaveštajnoj službi ovčara i ostalih meštana. stareši'ne i vojnici šetali sa devojkama i ženama na korzo-u sa puškomitraljezima u rukama. a drugi put iz s. a da Vam odmah ne kažem (u opštem interesu). izvlačili ih i sahranjivali. jednu našu gorku istinu. zaplašene i nepouzdane za borbu. dotle su partizani dobijali sve: obilnu hranu. 4 nestala i 14 zarob­ ljenih. ali je imao. čak pucali iz kuća na naše jedinice. Partizanski gubitci nepoznati. Vrbovca. pre no što sam određen da vodim akciju. ne mogu da propustim. Trubarevca.rezervi. gde je napustila I. 13 juna kod s. tri oštre borbe sa počesnim snagama na svome terenu. koji su moje brigade vodili pravo na zasede partizana. koje su doprinele da se partizani prebace u Ražanjski srez. odakle je otišao u Banju sa štabnom gru­ pom. gde se vodio život kao pre ovog rata. U ovom korpusu ima više nego duplo oružja no što je poka- zano-aktivirano. Milušinca i Čitluka — seljaci su aktivno i sa puškama učestvovali u borbama protivu nas. potcenjiva- nju suseda. pili vino po kafanama. a partizane kolima prenosili. Za vreme ove ak­ cije Komandant Deligradskog korpusa. juna imao je tri poginula i 20 ranjenih. Meštani su naše izginule i ranjene vojnike do gole kože svlačili i ostavljali. Knjaževački korpus nije učest­ vovao. Napustio položaj jednom iz s.

53 .g. ogorčen je. Guju se često očajni uzvici: da je i Deda ili onaj Anđelković ostao. čije je ponašanje prema narodu takođe bilo vrlo okrutno. Timočki korpus bio je u s. moj zastupnik kapetan g. te sam primoran (da ne bi svojim prvim nastupom. napala jedinice Krajinskog korpusa u s. Korpusom je komandovao Dr. Nikolincu i dobio je naređenje iz Soko Banje od majora Petrovića da krene za s. divizije NOVJ. utučen i potpuno apatičan. Žučkovac. Milosavljević. naredio sam i kapetanu Miladinoviću i majoru Petro- viću da sve ove razoružane vojnike odmah streljaju. Posle prvog zarobljavanja naših vojnika od strane parti­ zana. Mozgovu i Crnom Kalu. Možda bi bolje bilo. Njega je zamenio Branislav Pe­ trović Brana. Narod ovog kraja u koliko je za nas. ja sam bio otsutan radi razgovora sa Bugarima u Niškoj Banji. Andrić. jer su vojnici ovim putem dobi- jali pakete. potencirao ogorčenje onoga naroda prema orga­ nizaciji) da svu hranu i snabdevanje svojih jedinica vršim kamionima iz moga reona. jer ih partizani prisluškiva­ njem i slanjem lažnih izveštaja uz pripomoć svojih simpatizera potpuno iskorišćuju u svoje svrhe.11 U tom vremenu Komandant operacija p. poz­ nat po Udavom odnosu prema narodu. a zastupao ga je u dužnosti major g. S druge strane na ovaj način sam vi'šio neku vrstu propagande. Petrović komandovao operacijama potpuno neupućen u situaciju. " Radi se o napadu 23. Naređenje je došlo iz Solco Banje odakle je major g. b ivši komandant Deligrađsltog korpusa. rekvizicijom. dobijamo podatke da se veća pojačana grupa partizana prebacila sa Jastrepca preko Morave u toku noći 20/21 juna.ručnika Lukića.9 a ne ma­ jor g. Za svo zlo veći je krivac Dr Andrić. Mozgova. međutim oni ovo nisu učinili. 12 Velimir. Piletić12 bio je na konferenciji sa Keserovićem. juna t. 10 Jovan Jovanović. kako se čula borba u pravcu s. no ovaj Brane Petrovića«. 21. što je tamo izazvalo divlje­ nje i stvaralo sliku prave vojske. Moje jedinice su formalno gladovale. pisma od svojih kuća. Petrović. kapetan. koje su se povukle posle neuspešne borbe na Bukoviku. Petrović. a izvestili me da su ovo izvršili. baš u času kada su [se] jedini­ ce Krajinskog korpusa posle neuspeha u borbi sa partizanima 9 Vojin. U Banjskom srezu sve telefonske linije bile su nesigurne i formalno u rukama partizana. ne može ga niko ube- diti ko smo i šta želimo. M orave kod sela Ljubeša. čije su jedinice 20/21. juna prešle na desnu obalu J.pukovnik g. Posle kape­ tana Jovanovića zvanog »D eda«10 i sada. krenuo je korpus inicijativno u pravcu borbe i zauzeo položaj iznad sela Vrbovca i Trubarevca. Toga dana.

jedinice Krajinskog korpusa na desnom krilu rasporeda povukle su se u pravcu Jošanice i Vrmdže i time izložile bočnom dejstvu desno krilo rasporeda Timočkog korpusa ka Drenovoj Glavi. Timočki korpus izbačen je napred na položaj: Vrh— Brezina— k.g. Nikolinac radi preformiranja. Sto nije izginulo. Vrbovca.13 Korpus je vodio borbu od 3 časova izjutra do 10 časova. već je ostao u blizini mesta borbe. Zbog ovoga. U vezi s tim. jula t. Trubarevcu i Vrbovcu prelazi sam u napad. Mlavski korpus bio je u s. ali je bio prinuđen da se povuče u školu i zabarika­ dira. korpus. 533. knj. 533 (stari položaj). Nikolinca. korpus se sa položaja prihvatno povukao prvo za s. Belog Potoka Mlavski i Krajinski kor­ pus. Resniku a Krajinski u s. 54 . to je stre­ « « i is o tim borbama. vidi Zbornik NOR-a. br. zauzima dve kose. korpus nije izvršio pokret do s. dok su Brzopalanačka i Zviška brigada (Krajinski kor­ pus) poseli Drenovu Glavu ka Rujevici. koji je sa još jednim podoficirom i 12 redova upao u selo među partizanima. časa. izbija do ivice sela i zauzima školsku zgradu. tom I. oficir borac od 1941 godine. Resnika i s. Borba je bila neravna. nanevši prilično gubitaka partizanima.g. dok. koji su u toku noći do 1 čas po ponoći u noćnoj borbi bili odbijeni. potpuno odbio sve napade partizana na svome pravcu. Timočki korpus je dejstvovao sa svoga položaja: Vrh— Brezina— k.povlačile u pravcu s. Beli Potok. prikupivši podatke da su partizani u s. jer se odmah pokazalo da je ovde bila skoncentrisana cela 23 partizanska divizija jačine oko 1500 do 2000 ljudi. novi koman­ dant Zaječarske brigade. divizija NOVJ. U vremenu kada je situacija bila povoljna za protiv napad. podatci su glasili: partizani se nalaze u s. Svo ljudstvo u školi pod komandom hrabrog Bondžulovi- ća borilo se do poslednjeg metka. Rujevice i Jošanice. 178. zamena nesposobnih i popuna izginulih. U toj borbi naši gubitci bili su minimalni: 5 ranjenih. Ovoga dana u vezi naređenja Komandanta operacija i po stvarnoj potrebi jedan deo starešina bio je po­ slat na svoje teritorije radi mobilisanja novih vojnika. jula t. a verovatno i na Bukoviku. iste večeri 4/5 jula u 22. međutim. Na dan 4. U ovoj borbi naročito se istakao hrabri poručnik Bon- džulović Ratomir. U zoru 5. 9. koje je vodila 23. Zučkovac a potom za Trgovište. korpus je te večeri trebao izvršiti po­ kret za s. naneo 30 gubitaka istima. prihvatio delove Krajinskog korpusa i formalno smanjio gu­ bitke istog. Mozgovu i Crnom Kalu. kada su mu pritekli u po­ moć iz s. kada se Timočki korpus povlačio sa položa­ ja bio je napadnut u marševskoj koloni od slabijih partizan­ skih delova. a u duhu naređenja Vrhovne komande.

Mutavog Kamena i Govedarišta. postaje Suvaja i paraćinskog izvora. ali su se par­ tizani blagovremeno izvukli na prostoriji između ž. Trubarevca i Vrbov­ ca trajala je do 16 časova po podne. U toku borbe dok je na položaju Timočkog korpusa bačeno preko 50 bombi iz bacača. dok ostala dva korpusa tek sledećeg dana polaze sa polaz­ nog položaja i prepuštaju partizanskim snagama da posednu njihove položaje za dalju borbu. 30. Lukovo.g. Mlavski. Trgovišta i Sarbanovca. Timočki korpus izbija preko Mutavog kamena i u zoru pod borbom osvaja Vis i Golu K o­ su. gde je kasnije dobio naređenje od strane načel­ nika štaba operacija za pokret do s. 6 bombi nekoliko vatrenih prepada partizana pokolebalo Porečku a potom i Ključku brigadu da se u rasulu i paničnom bekstvu ceo korpus povuče u pravcu Krivog Vira i dalje. Korpus je izvršio pokret: Ilino— Luko- vo— Cuka— Skok— Kozački Grob. U toku 19 i 27 jula t. Lista gubitaka kod drugih korpusa nije poznata.g. 17. Krajinski i Timočki kor­ pus vršili su pretres terena u Banjskom srezu.15 Celo težište borbe bilo je na levom krilu Timočkog korpusa. pa je potom prekinuta od strane ovoga korpusa zbog nedostatka municije i korpus se povukao sa ostalim korpusima u pravcu Zučkovca. Ovo verovatno zbog toga što su se vodile i ulič­ ne borbe. I u ovoj borbi seljaci okolnih sela išli su na ruku partizanima u svakom pogledu. upotrebljena je poslednja rezerva i poslednji vojnik i skoro svo ljudstvo iz komore da bi se ova breša zapušila i situacija spa- sla.ljano od strane partizana. Krajinski korpus povukao se oko 15 časova. dok nije stupio u borbu Krajinski korpus. Gubitci kod partizana nisu poznati. u 7 časova počinje borba sa 7 i 14 partizanskom brigadom koja je trajala ceo dan nesmanjenom žestinom. Obostranih gubitaka bilo je mnogo: 32 po­ ginula. dobijeni su podatci da se partizani nalaze na Skoku i Kozjem Grbu. a kod partizana kasnije provere- no i utvrđeno da su u Trubarevcu i okolini ostavili 113 mrt­ vih drugova. koja počinju bombardo- 55 . Ova borba kod s. jula t.14 Naši gubitci: 4 poginula i 4 ranjena. jula t. dotle je na delu Krajinskog korpusa posle 5. ali je zbog teškog terena i jačeg položaja korpus bio odbijen i povukao se u s. U to­ ku iste noći tačno po naređenju. Krajinski korpus pravcem: Lozica— Pet­ rova Cuka— Vrtače— Plandište— Veliki Vrh— Savina Trla. Tako je desno krilo Timočkog korpusa bilo razgolićeno. 8 nestalo. U 17 časova iznenada dolaze dva nemačka aviona.g. Po proveri podataka ova tri kor­ pusa krenula su i to: Timočki korpus u pravcu Suvaje. Ilina radi popune muni­ cijom i radi preformiranja svih jedinica koje su učestvovale u tim borbama. 9 ranjeno.

koji su zakopavani za vreme borbe. Za ovo je kriv kapetan Ilić.'6 Ipak Krajinski korpus je vodio borbu. jer je zabunom 7 brigada tukla 14 brigadu partizansku. svi su napadi odbijeni. međutim oni nisu u opšte intervenisali. bombe. Po dobijenim podatcima Timočki korpus na dan 3 avgusta napada partizanski terenski bataljon jačine oko 200 ljudi na Obloj Glavi kod s. Borba je trajala od 9 ča­ sova do 20 časova. U ovoj borbi bilo je sa naše strane: 1 poginuo. silovito. 1 teže ranjen i 22 kontuzovanih i lakše ranjenih od bombi. Radi se o savezničkoj vojnoj m isiji pri Štabu 23. municiju. malo bi ko od 7 i 14 brigade izneo živu glavu. 56 . uhva­ ćena veza sa jedinicama V. 2 mitraljeza.d. da su obe brigade imale u toku borbe do 100 izginulih. Da su Krajinski i Mlavski korpus bili na svom mestu i da se nisu povukli iz borbe. Na terenu su naši delovi pronašli 16 mrtvih izroda. Neprijatelj je bio slabiji i pretrpeo osetne gubitke i nateran da se penje uz stenje samoga Rtnja. gde je bila i komora i bili su u mogućnosti da izvrše potpuno opkoljavanje i uništenje. osigurano naše desno krilo. I vanje i mitraljiranje samo položaja Timočkog korpusa. Moravske grupe. Odmah posle upoznavanja situacije. U ovoj borbi naši gubitci bili su mali. Lukova i Rtnja. već su posmatrali partizane na bliskom odstojanju i ukopavali se. ni jedan vojnik nije napustio svoje mes­ to. koji su izjavili na saslušanjima. među­ tim Mlavski korpus 'na desnom krilu rasporeda naših snaga i po zadatku i onako u pokretu bili su izbili iza rezerve 14 par­ tizanske brigade. šinjele. kako bi spasao goli život. Posle borbe Mlavski korpus se prikupljao dva dana iza Boljevca.30 časova stupila u borbu na levom krilu korpusa na položaju Kozji Rog i Zdravče. Ovde se zapaža jedna činjenica: za vreme ovog bombardovanja i rni- traljiranja sa zemlje od strane partizana i iz vazduha od stra­ ne nemačkih aviona. ove bi bile uništene a engleska misija bila bi u našim rukama. Moravske grupe napadaju desni bok partizana a ras­ terećuju front Timočkog korpusa i oko 20 časova Timočki kor­ pus s njima vrši protiv napad i juriša sa usklicima: >-Ziveo Kralj Petar II! Ziveo Draža Mihailović!«. kapute i t. je ­ dinice V. Borba je prekinuta u 21 čas i potom se korpus povu­ kao za Suvaju da bi se izbeglo ponovno bombardovanje od strane nemačke avijacije. 1 seljačić Crnotravac i 1 đak iz Niša. divizije N O VJ. što se i obistinilo u toku sledećeg dana kada smo bili opet napadnuti na položajima Suvaje od strane nemačke avijacije. tako. a na strani partizana: zarobljeno 7 Talijana. da se partizani u paničnom begstvu porazbijaše i povukoše u pravcu Jasenka. koja je oko 17.

pa čak teškim bacačima. ras­ trojena i razjurena. P. Dostavlja se prednje na nadležnost. a naročito municije i bombi. čije ljudstvo nije moralno uspo- sobljeno za borbu. Jovanović M. 65«. Produžićemo sa radom dalje.17 Timočki Jurišni korpus danas se nalazi radi popurte mu­ nicijom na odmoru. KOMANDANT. avgusta bila je do nogu potučena. 15 Paraf potpukovnika Luke Baletića. što to nije ni u jednom slučaju bilo sa Mlav- skim i Krajinskim korpusom. Osećamo nedostatak automatskog oruđa.P. 18 Okrugli pečat: »Kom anda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. Preduzeo sam mere u našoj radionici da se izrađuju bacači. dok partizani obiluju time. ručnih i za mali bacač. Sa nabavkom municije ide dosta teško.Kod partizana preko 20 mrtvih. POTPUKOVNIK Ljub. nešto pušaka. Prvi primerak je već uspeo. Ova grupa na dan 3.18 Arhiva LB15 17 Tačnost opisa ovih borbi nije proveravana. U dosadašnjim borbama istakla se naročito složna i bratska saradnja jedinica Veliko-Moravske grupe i ovoga korpusa. 57 . Na terenu nađena municija. veća količina bombi.

Municiju još ni od koga nismo primili. dok. 139). KOMANDANTU USTAŠKO- -DOMOBRANSKE POSADE U KOTOR-VAROŠU O BORBI PROTIV 21. vidi Zbornik NOR-a. « BR. . Službeno 5 avgusta 1944 god. i Brodskom brigadom 13/14. a Štab 28. 14/6 (BH-X-893). 56. tom IV. br.6 Mi ćemo i dalje progoniti ovu grupu. br. srednjobosanske brigade ušli su u sastav novoform irane 18. reg. dok. jula 1944. divizije sa 17. korpusu da prebaci jednu diviziju u Bosnu. latinicom) u Arhivu VII Ča. koji nisu sposobni za prolaz kroz planinske puteve.3 Posle jučeraš­ nje naše akcije. 53. Prnjavorski NOP odred i 5. k. 10 OBAVEŠTENJE KOMANDE SREDNJOBOSANSKOG KOR­ PUSA OD 5. knj. bataljon (poljski) 14. 28. u kojoj su imali prilično žrtava. srednjobosanske brigade (u drugoj polovini jula 1944). 124. Radi toga naša borba protiv njih nemože biti sasvim uspešna.58 . Ova brigada prebacila se preko Save i nastupala u pravcu Maslovara. tom IV. nastojte da nam se odobri dovoljna količina municije. satniku Zvonimiru Joviću Već nekoliko dan vodimo borbu u Šnjegotini protiv 21 Slavonske brigade sa dobrim uspjehom. 235. SLAVONSKE BRIGADE NOVJ U REJONU ŠNJEGOTINE1 KOMANDA SREDNJO-BOSANSKOG CET. 3 i 4 Prebacivanje 21. dok.4 Njihova jačina je oko 1200 ljudi sa komorom od 150 konja velikih slavonskih. ali smo sa vrlo ma­ lom municijom. br. dok. knj. 2 U Kotor-Varošu i okolini tada se nalazila jedna bojna 11. Brigada se preko Save prebacila 24. želi da se vrati prema Prnjavoru. tom IV knj. slavonske divizije NOVJ usle- dilo je na osnovu naređenja Vrhovnog štaba NOV i POJ 6. U njihovom sastavu nalazi se Prnjavorski odred5 i jedan bataljon 14 brigade. br. 1 Original (pisan na mašini. septem­ bra. 28. brigade 28. AVGUSTA 1944. brigade po prebacivanju u Bosnu. ova brigada skoncentrisala se na Karaču i izgleda. Opširnije o tome i o dejstvima 21. knj. 5 i 6 Podatak nije tačan. 8. br. Potpunije o tome vidi Zbornik NOR-a. Molim. ZAPOVJEDNIKU POSADE KOTOR-VAROŠ2 Gosp. KORPUSA Br. 27. lo ­ vačke pukovnije (Zbornik NOR-a. a par­ tizani imaju dosta municije.

215. Juče je vođena borba oko Vrbanjaca gde su Hrvati od partizana oteli teški bacač. k. avgusta 1944. 235. Vrbaska brigada je 15. jula 1944. 12/2). avgusta 1944. komandantu korpusa. Načelnik Štaba ove brigade danas će se sastati sa Jovićem i da preduzmu mere o akciji te da istu što pre izvrše« (Arhiv VII. komandant Vrbaske brigade Srednjobosanskog korpusa. Komandant. januara 1944. br. Obećao mi je davati redovito so za vojsku. između ostalog. 16/6). reg. 6/6: Naređenje Komande 2. te ih pomozite koliko god vam je moguće. Ca. 16. m. Tešanović 1 U borbi protiv NOV i POJ u rejonu Skender-Vakufa sa ustaško- -đomobranskim snagama sarađivao je M irko Džombić. br. komandantu korpusa o tim borbama pored ostalog piše: »Sprem io sam bio zajedničku akciju sa Hrvatima (ustaško- -dom obranskim snagama — prim. k. 235. br. a za Skendersku Đu­ ro B orojević . reg. Varoš sporazumio sam se sa G. 235. bataljona L ju - bićke brigade od 7. i u Arhivu VII. komandantu 1. a nastojaće da izvuče i m uniciju« (Arhiv VII. vodila borbe protiv 14. Ca. O saradnji jedinica Srednjobosanskog korpusa sa ustaško-domo- branskim jedinicama vidi: dok. piše: »U pogledu proputnica za K. lovačkog zdruga uz trebovanje »streljiva«. tako isto vođena je borba oko Bilica ispod Uz- lom ca koja je zašla u noć i o istoj još nemam rezultata. 39.) na partizane na pomenu- tim mestima koja je odgođena za određeni dan zbog nedolaska m unicije i što su partizani napali na Hrvate iz Vrbanjaca i Bilica. L. br. . br. bojne 4. br. zapovjedniku 3. lovačke pukovnije o isporuci sena za pot­ rebe bojn e. k. 235. jula 1944. . i 17. U izveštaju komandanta brigade od 18. srednjobosanske brigade i Banjalučkog NOP odreda oko Kotor-Varoša.7 O kretanju slavonske grupe partizana bićete uvijek na vreme izvešteni. reg. red. 2/6: obaveštenje Kom ande M otajičke brigade od 18. komandama četa za povezivanje sa delo- vim a 4. tako da za opštinu Ja- vorinsku proputnice potpisuje Stevan Stolić. reg. 59 . i 68. Ča. k. satnikom Jovićem 5 o. 10/6: dopis Komande Jošavačke brigade od 10. U njegovom izveštaju od 7. avgusta 1944. na Jakotini. Naše snage oko Skender-Vakufa svakako su s Vama u ve­ zi. lovačke pukovnije radi dejstva protiv NOVJ: k.

3 Pripadao je 3. vićima. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA NA­ PAD NA JEDINICE NOVJ NA PROSTORU DANILOVGRAD — NIKŠlC1 ŠTAB CRNE GORE. BR. 4 i 5). 4). Prema Frutku za frontal­ bataljon 50 vojn. udarnog korpusa NOVJ (vidi dok. k. O.2 U cilju sprečavanja ovoga i uništavanja komunističkih snaga. NAREĐUJEM: I kolona: I kolona: Zadatak: 6 ovog Kdt kapetan Vojvodić Radi. Broj 5 6 avgusta 1944 godine ZAPOVEST (sekcija Nikšić 1 : 100. 60 . meseca u 21 časova nadire voje pravcem: Taraš — Bogićevići. 21/3 (CG-V-1109/1). br. Dan. Ca. 4. br. 138. BOKE I STAROG RASA OD 6 AVGUSTA 1944. sa ciljem da bočnim dejstvom Sastav: potpomogne nadiranje naših Vražegrmsko-Pavkovfićki] jedinica ka Frutku i Demiro- bataljon3 150 vojn. ćirilicom ) u Arhivu VII.000) Jače komunističke snage koncentrišu se na liniji: Bogiće- vići — Frutak — Ržište — Lastva Čevska za upad u slobodni dio Crne Gore. 2 Reč je o jedinicama Primorske operativne grupe 2. Desno se obezbediti jakom pobočnicom. BOKE I STAROG RASA Pov. [ilovgradski] žandarm. 11 ZAPOVEST ŠTABA CRNE GORE. 1 Original (pisan na mašini. brigadi Ostroškog korpusa (vidi dok. br. nap. no dejstvo odrediti dve dese­ tine sa puškomitraljezima ko­ je će vršiti demonstrativan napad. reg. Komandant će na slu­ čaj povlačenja komunističkih snaga težiti da izbije na Slap i spreči prebacivanje komu­ nistima sa jedne obale na dru­ gu. 3.

peš. demonstracija prema Obado- luškog bataljona. Ostr.Jon] 150 ljudi nadkriljavanja neprijatelja i 1 i 2 bat. 1436 2 brig. II kolona: II kolona: a) 6 ovog me- Kdt kapetan Jovović Milisav4 seca u 21 časova nadire prav­ cem : Kurilo — Obadov Bri- Sastav: jeg — sa zadatkom vršenja a) 40 ljudi iz sastava Kosovo. meseca. puka b) 6 ovog meseca nadire pravcem: Or ja Luka — Ržiš- te — Bogmilovići — Vitasovi- ći — Đurovići -— Bogetići. ća četa 1 bat. vom Brijegu. korp. 4 Tada je bio komandant 1. 61 . 1436 (Velji Garač) i dalje Kadrovski puk 300 ljudi grebenom Garča.5 V) Snabdevanje: Vojnici će sobom poneti hranu za tri da­ na i svu raspoloživu municiju. sa ciljem Jurišni batalj. brigade Ostroškog korpusa. meseca. jer se hrana na terenu dobijati nemože. 5 Vidi dok. Stapska četa 100 ljudi Po izbijanju na k. preduzeti stvarni i energični napad određenim pravcem. 15. III kolona: III kolona: 6 ovog mese­ Kdt kapetan Nikola Đurović ca ti 21 čas nadire pravcem: Lazarev Krst — Bešin Uba — Sastava : k. Po padu Obado- b) 100 vojnika iz sastava K o. Ržištu. — Od Markovine i Ceva preduzeće se demonstrativan napad u pravcu Donje Lastve. Uskoković Maksim: obuhvata njegovog desnog kr­ 80 ljudi ila. Bogmilovića. vog brijega nadire u pravcu s. Hranu za štapsku četu i Jurišni bataljon doturiće koman­ dant Ostroškog korpusa na Lazarov Krst do 20 časova 6 tek. br. U toku noći vrši podila­ ženje i demonstrativan napad ka s. Kad III kolona ovlada Velikim Garčem što će biti do 4 časa izjutra 7 tek. 50 ljudi uhvatiti vezu sa kolonom ko­ ja nadire ka Ržištu. IV. sovoluškog bataljona i Prate.

Za III kolonu komandant pešadiskog puka uputiće lekara dr. AVGUSTA 1944. Boke i St. potpukovnik. 1 Original (pisan na mašini. avgusta 1944 godine POLOŽAJ ZAPOVEST Karta razmere 1 : 100. Ca. meseca »SINDELIĆ« Znaci za raspoznavanje: Odziv »Petar« lozinka »Pobeda« DOSTAVLJENO: KO M ANDANT. Od nemačke komande držati jedan sanitetski automobil za prenos ranjenika sa ranjeničke prihvatnice na Bosinom Ublu. reg.P. N. Sobom poneti potreban zavojni materijal. 62 . puka M.[arog] Rasa«. 77. VII) Ugovoreni znak za dane 6 i 7 te. ćirilicom) u Arhivu VII.— 6. Partizanske snage do sada neutvrđene jačine pod koman­ dom Peke Dapčevića pošto su probile odbranu Ibra dočepale 6 Okrugli pečat: »Štab četnika Cr. Đurišić Komandantima kolona Kdtu pešad. 21/3 (S-V-11289). k. VI) Sanitetska služba: Za kolonu I i II obrazovati pre- vijalište u Danilovom Gradu pod rukovodstvom dr. a ranjeničku prihvatnicu na Orjoj Luci. Miletića koji će se javiti na Lazarevom Krstu danas do 19 časova. POTČINJENIM KORPUSIMA ZA SPRE­ ČAVANJE PRODORA OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA NOVJ PREKO KOPAONIKA KA BRUSU1 S T A B ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI O. 12 ZAPOVEST ŠTABA 4. 16.000 sekcije Kuršumlija i Novi Pazar.[ne]Gore. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 6. Vujsića Draga. BR.6 BR. Kapetanu Canoviću Nikoli Pav. br.

koje su se povlačile dolinom Top­ lice ispred drugog jurišnog korpusa. i 25. 27. 2. svoje snage uputiti u napad pravcem Bećirovac — Mramor i pravcem Suvo Rudište — Vojetin — Velike Livade. a sa glavninom da se probiju istočno i dočepaju Lepe Gore ili da ostavljajući zaštitnice prema drugom jurišnom korpusu izvuku glavninu u pravcu Kuršumliske Banje radi sjedinjenja sa T op - ličkom grupom. za dalju ofanzivnu akciju NAREĐUJEM: 1.5 U ovom pogledu već su primećena roki- ranja komunističkih snaga. 24. 5 i 6 Odnosi se na 21. koje budu napadale na drugi korpus. — Prvi i peti jurišni korpus polaze 7 avgusta u 3 časa sa dosadašnjeg prenoćišta sa zadatkom da se što pre dočepaju Milanovog Vrha na Suvom Rudištu (Suvo Rudište danas nije bilo posednuto partizanima već je na njemu bio jedan bataljon trećeg korpusa). 4 i 7 Vidi dok. 1157— Ogledna. Namera je komunističkih snaga da se dočepaju verovatno grebena Ogledna— Lepa Gora. kako bi se pojavili u bok komunističkim snagama. br. što će prvi korpus najbrže nadirati preko Vojetina i Velikih Livada sa težnjom 2 Vidi dok. 3.3 Komunisti koji su dolazili sa juga nadkrilj avaj ući levo krilo ovoga korpusa i koristeći maglu uspeli su da ga od­ bace severno od Brzeće. Oni mogu i ostaviti zaštitnice prema drugom korpusu. 6. nap.2 U toku 6 avgusta treći jurišni kor­ pus vodio je borbu sa nadmoćnim komunističkim snagama na Mramoru.6 Da bi naše trupe ovladale osloncem i stvorile mogućnost. Ako se ne bude čula borba u pravcu sela Kneževa. 63 . ónda ova dva korpusa postupaju na taj način t. 29 i 31.su se grebena Kopaonika. Drugi jurišni korpus stupio je u bor­ bu sa komunistima oko 12 časova i uspeo je do mraka da ovla­ da prvim komunističkim položajem: Jastrebac — Sabido — Bri- ševac. Kad uzmu Suvo Rudište u svoje ruke ova dva korpusa pošto se obezbede sa pravca zapada intervenišu ud­ ruženom snagom prema položaju koji drži drugi jurišni korpus na taj način što će ako čuju jaču borbu prema selu Kneževu. kako bi stupili u vezu sa komu­ nistima iz Toplice. koji je zanoćio na položaju k. diviziju NOVJ. br.4 Komunisti su se zadržali neposredno pred položajem ovoga korpusa.j. U toku sedmoga avgusta komunisti će verovatno pokušati da koncentrišu jače snage i da napadnu drugi korpus verovatno sa težištem prema Ogledni. 1234 — k.

Peko Dapčević mora biti uništen inače situacija će biti strahovito teška za dalji naš rad. Nedić Drag. a peti jurišni korpus preko Bećirovca ka Mramoru. korpusa 64 . — Štab grupe 7. Skre- ćem pažnju na održavanje radio veze jer se u toku 6. 8. — Ranjene vojnike upućivati u Brus. 6. kako bi se moglo pratiti napredovanje naših trupa.7 3 . a dalje promene mesta javiće radio pu­ tem.da što pre izbije prema visu Oglavlje severno od sela Gornji Levici. VIII ni jedna stanica nije javljala. 5. __ Drugi jurišni korpus ostaje u odbrambenom raspo­ redu na dosadanjem položaju sa zadatkom da taj položaj za­ drži po svaku cenu a naročito Vis Ogledna. Račić DOSTAVLJENO: komandantu I. 1234. 4. III i V jur. avgusta od 5 časova biće kod drugoga korpusa na k. II. Prijem zapovesti potvrditi radiogramom 7. Pored ovoga trupe će davati i snage signalnom municijom kako su propisani za 7 avgusta. U svakom slučaju vezu sa štabom dobiće jedinice preko drugoga korpusa. 7. kako bi se snage pravilno upotrebile u borbi i izvojevala odlučna pobeda. 2. Na IZVRŠENJE! NAČELNIK ŠTA B A -K A P E T A N KO M AND ANT-M AJO R Neš. Zato zahtevam krajnje zalaganje svih starešina i boraca. Napomena : Sve starešine moraju imati na umu da se stom borbom rešava pitanje Srbije. što je imalo za posledicu neracio­ nalno angažovanje snaga i delimično umesto opšteg i potpunog uspeha. Trupe moraju bezuslovno izvršiti dobi­ vene zadatke i ma kakvo opravdanje ne može se primiti. — Radio veza: po radio zapovesti svaka dva časa mo­ ra se održavati da bi se jedinicama moglo upravljati. na kom polo­ žaju će ostati u rezervi grupe do upotrebe. avgusta u 5 časova. a do istoga vremena takođe i po kuririma. — Treći jurišni korpus ulazi u sastav rezerve grupe s tim što će do 6 časova izbiti na vis Brložnik. — Ako bude lepo vreme na svim markantnim tačkama paliti vatre po dve vatre na deset metara odstojanja. a Komandant će na svaki način redovno obaveštavati ovaj štab o situaciji kod sebe. S. — Ishrana trupa: trupne komore upućivati u selo V laj- kovci da prime hlebac.

O ovome je potrebno da izvešta- vam k-ta I. komandanta pukovnik Goj. Naređenje je pisano na obrascu ratnog bloka vojske Kraljevine Jugoslavije. 65 .D.g. A. avgusta 1944 God. radi kordiniranog rada pri operacijama.S. avgust 1944 god. ppor.K. .S.— O d a k le __________ ________ Kome komandantu 221.— Javljajte redovno tačnu situaciju i mesta kako Vaša i ne­ prijateljska tako i broja 11.V. SARAJEVSKE BRIGA­ DE ZA SARADNJU SA NEMACKIM SNAGAMA PROTIV JEDINICA NOVJ NA PROSTORU ROMANIJE1 Ko piše Komandant 220. 13 NAREĐENJE ŠTABA ROMANIJSKOG KORPUSA OD 6.2 Pohvaljujem rad Vaš i Vaših boraca3 [i] istaći ću ga za primer ostalim jedinicama. 3 Vidi dok. K znanju. Taj izveštaj nije pronađen. 187. si.— Pokušaću svim silama da se od broja 11 izvuče sve što je moguće. 42/4 (BH-V-5566). 9.. G d e ______________ ______ O. datum 6. KOMANDANTU 1. u l i časova primljen. k. Naročito ću gledati za obuću. reg. Br. čas 21 Karte razmere 1 :___________________________________ ___________ Vaš izveštaj od 6. a o tome izvestiti k-ta I. si. Savo Derikonja 1 Original (pisan olovkom. 4 Otisak pečata i dalji tekst (pisan mastilom) su na poleđini ori­ ginala. avgusta o. U akta Komandant. AVGUSTA 1944. BR.V.D. br. ćirilicom) u Arhivu VII.K. 2.— Gledajte da se što više municije dobij a i pravdajte više nego što utrošite da bi se stvorila ušteda. Borota KOMANDA* JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski štab br. 221 Br.— S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu! Zast. br. Ca.

her­ cegovačke NOU divizije. Protiv tih neprijateljskih jedinica borbe su vodili delovi 29. 3/6 (BH-V-8551).2— Danas u 17.30 časova telefonski sam obavešten od kapeta­ na Kovače vica3 u sledećem: »Nemačke trupe svojom desnom kolonom u 14 časova za­ uzele su Ilino Brdo. 15. 192. br. SS divizije »-Princ Eugen« (Arhiv VII. s. 5 Potpis nečitak. r. legionarske divi­ zije. 200. 14 NAREĐENJE DELEGATA KOMANDE OPERATIVNIH JEDI­ NICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 6. N A V — T— 311. Vidi dok. U proboju tog bataljona prema Nikšiću sadejstvovali su delovi nemačke 369. 2 Miloš. Gora — 980 radi hvatanja veze sa ne- mačkom kolonom koja nastupa pravcem Skorča Gora i radi oslobođenja te kolone od bočne vatre. 3 Risto. 4 Radi se o 3. PORUČNI K 5 1 Original (pisan na mašini. na službi u Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. AVGUSTA 1944 KOMANDANTU BILECKE BRIGADE ZA SADEJSTVO SA NEMACKIM TRUPAMA U BORBI PROTIV NOVJ U RE- JONU NIKSlCA1 Komandantu Bilećke Brigade Kapetanu G. BR. Bar sa delovima svojih snaga da krene što pre napred prav­ cem Petrovići — Skorča. 432 i 435: Izveštaj nemač­ ke Komande Grupe »F« od 10. reg.« Prednje vam se dostavlja radi znanja. 66 .30 časova. 6 avgusta 1944 godine u 17. Kurešu. 22 i 23. puka nemačke 7. Leva nemačka kolona izbila na Skorča Goru i u nastupu na 1078 vodi frontalnu borbu. ćirilicom) u Arhivu VII.4 Zahtev na kapetana Kureša. bataljonu 13. br. Ča. avgusta 1944). dobiva bočnu vatru iz Skorča Gore od pravca Petrovići južnije. k. S VEHOM U BOG A Z A KRALJA I OTADŽBINU.

Dalmatinske. izvršiće napad na partizane. već su u pokretu i napa­ daju na partizane.4 Za izvršenje prednjeg. br. jačine oko 80 partizana. k. reg. iz sastava II. Dalmatinske brigade jačine oko 150— 200 parti­ zana. Ca. sa Krivošijskim bataljonom i Cuckom če­ tom. II. 4.2 II. 2 O rasporedu i dejstvima jedinica NOV i POJ na tom prostoru vidi dok. sa tih pravaca u pravcu Vilusa i Banjana. 18/7 (CG-V-1495).000 Vojno Geografskog Instituta) I. u Riječanima štab grupe i bolnica sa zaštitnim če­ tama jačine oko 100 partizana i prema Petrovićima jedan bataljon jačine 150— 200 partizana. podaci o nepri­ jatelju su sledeći: U prostoru Cuca — slabiji pozadinski de- lovi i u Bijelim Poljanama delovi VI. Crnogorske partizanske brigade. Po dobivenim poslednjim obaveštenjima. 15 ZAPOVEST KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 6. 5* 67 . KOMANDANTIMA POTClNJENIH JE­ DINICA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U REJONU VILU- SA I GRAHOVA1 ZAPOVEST (Sekcija Trebinje 1 : 100. na prostoru Jabuke— Zagora do Kalopera jedan bata- ljon jačine oko 80 partizana. 3. 4 i 5. Štab II. Dalmatinske brigade. Jedinice od Bileće i Trebinja. Ukupno na navedenome prostoru oko 800 partizana. puka nemačke 181. 23. 140. br. na Grahovcu jedan bataljon iz sastava II. 3 Sa tih pravaca napadali su delovi Trebinjskog korpusa.3 Naša brigada. vidi dok. nap. ćirilicom) u Arhivu VII. na prostoru: Droškorica — Zagora — Grahovac — Zebljak u sadejstvu sa br. divizije. BR. 4 Odnosi se na delove 363. br. partizanska komanda mesta iz Grahova sa svojim zaštitnim četama. AVGUSTA 1944. 1 Original (pisan na mašini. Dalmatinske brigade jačine oko 120— 150 partizana na Vi- lusima. na Klobuku i Dobrom Dubu jedan bataljon iz sastava II. VI Cr­ nogorske brigade i pozadinskih jedinica.

pravcem Grahovo — Orao — Osje­ čenica — Savino brdo — Crno osoje — napada na partizane. na kojoj se liniji povezati sa jedinicama koje nastupaju sa pravca Trebinja. Međeđe prešlo — Gomilice isključno — Jargić Zaključno. napada pravcem: Bojanje brdo — Omutić — Kovačicai0 — Zaušje — Vilusi — Kešeljeva gradina. šireći se desno prema potrebi. 10 i 11 Ta mesta nisu nađena na karti 1:100. i na toj se liniji povezati i stal­ no održavati vezu sa srednjom kolonom C. kao pobočnica. — Lijeva kolona. vezivajući se sa desnom kolo­ nom odeljenjima u pravcu Žive i Zagore. 9. sastav: Grahovski bataljon (bez Zagorske i Barske čete. — Brigadna rezerva: Štabska četa. šireći se desno od linije — Bobijerina. Vujačić). — drum Osječenica — Vilusi — zaključno Donja Spila — Ruštica isključ­ no.6 na kojoj se liniji povezati sa srednjom kolonom — Banjskim bataljonom. Stim što će po izbijanju na Droškoricu uputiti izves- na odeljenja u potrebnoj jačini.7 Zaključno. sastav: Banjski bataljon (Ko­ mandant Simo Eraković). kao vezu sa desnom kolonom Vučedolske brigade. Tr. — Brednja B. Lalić Radosav. 4. verovatno. komandant Nikola S. šireći se u desno prema naho­ đenju Komandanta kolone. Na navedenoj liniji imaju se zadržati dokle jedinice Brigade ne ovladaju linijom: Zagora — Osječenica — Viluse. koje će izvršiti napad prema Vilusima. jedinica brigade.000 Bobje- rina je. \ 8. 1174). Bataljona) napada pravcem: Jagnjilišta — Lapov Do — Kaloper — Donja Zagora — Orlosjedina5 — Jasen — Rustica. vezujući se na toj liniji sa Srednjom kolonom B. Bobjer (k. 3. 68 . i lijevo do linije: Crkva na Grahovcu zaključno — Istočne padine Bablja- ka Međeđe prešlo8 Gomilice8 — Jargić. a lijevo do linije: Perčin — Zebljak — Dolovi — Ilino brdo — Galić11 — Bro- ćanac — Isključno. na kojoj se liniji ima povezivati sa lijevom kolonom. a lijevo od linije — Isključno Bobijeri'na — zaključno Ruštica. preko Pišteta i Žive. komandant R. šireći se desno do linije: crkva na Grahovcu — Babljak zaključno. iz Banjskog i Grahovskog bataljona po 25 boraca koje će komandanti bata- 5> 6. NAREĐUJEM: Bočna — desna kolona sastava: Krivošijski bataljon i Cuc­ ka četa (Komandant Miloš Kovač) krenuće pravcem: Bje- loš — T o s p u d e — Trešnjevo. 5. Kolona Sastav: Rudinsko Trepački Bata­ ljon i Zagorska četa (Komandant g. kada će se narediti šta treba dalje da radi. a levo da ovladaju linijom Droš- korica — Razmuće. — Srednja C kolona. 2. i održavati stalnu vezu.

12 Prema »Planu po kojemu će Vučedolska brigada izvršiti čiš­ ćenje komunističkih bandi sa teritorije vučedolskog sreza u sadejstvu drugih jedinica«. kad god potreba ne iziskuje angažovanja čitavih snaga. Koman­ danti bataljona i komandiri četa. sačinio komandant brigade. na prvi i drugi bor­ beni red. koji je 30. br. jula 1944. Stanje kod naših jedinica: Naoružanje dosta slabo. a nema ni municije u dovoljnim količinama. jer od dobrih veza zavisi čitav rad. kuririma. lakim i teškim mitraljezima u odnosu na broj nacionalnih jedinica« (Arhiv VII. jačina nepoznata. k. Uz [to] će odrediti i potreban broj terioca kao i sigurne spro- vodnike. i jedan bataljon Vučedolske brigade. za prenos hrane i municije do bataljona. Moral dosta jak. prenosom na tovarnoj stoci. — Snabdevanje municijom i hranom. oskude- va se u automatskim oruđima i bacačima. u Pod Hanu i Draga- lju: Krivošijski Nacionalni bataljon jačine oko 150 boraca. odmah uputiti po 10 konja komandantu sre­ za. bar dokle se mogu koristiti kolski putevi. u Grahovu Vu­ čedolska brigada bez jednog bataljona jačine oko 900 boraca. — Održavanje veze. piše da će učestvovati sledeće četničke jedinice: »Na Čevu: Jedinice Katunske brigade. i Cu­ cka četa Vojina Pešikana u jačini oko 100 boraca. na raspoloženje. Nasto­ jati po mogućnosti da i čete imaju svoje rezerve. 5/7). i da se ne dozvoli prekid iste po ma kakve cijene. i 10 procenta ljudstva sa baca­ čima.12 6. 69 . 8. vršiće se iz baze iz Grahova. Komandant sreza [i] Intendanti strogo će voditi ra­ čuna da snabdijevanje hranom i municijom bude uredno i na vreme. između štaba brigade i jedinica. 7. strogo će voditi računa da se veze kako međusobno tako i sa brigadom i susednim jedini­ cama imaju u svakom momentu. kreće se pravcem drum — Grahovo Osječenica — Spila — Maočići. u Bileći Trebinjski četnički korpus. izvršiće komandant batalj ona. sa svih pravaca. ličnim dodirom i ugo­ vorenim i signalnim znacima po priloženome ključu. kao i pomoću jedinica biće. u Lastvi delovi Trebinjske brigade. Ča. Raspored jedinica po bataljonima. radi čega će koman­ dant bataljona. potrebno je da se svim navedenim kolonama od njemačkih jedinica prida: artiljerija. Obzirom na slabo naoružanje i automatskim oruđima Nacio­ nalnih jedinica. zašto će mi biti lično odgovorni. reg. 11. čiji ću raspo­ red izvršiti u saglasnosti sa nadležnima. pridodati komandiru štabske čete. stim što će uvek imati potrebne snage u rezervi kao udarnu snagu bataljona. — U ovoj operaciji učestvovaće i Br.ljona. u koliko bi se otpočelo odmah sa jednom zajedničkom akcijom sa više strana. 140.

kako u pokretu tako i u mestu. i oduzimanje ma čega bez odobrenja pretpostavlje­ nog starešine za dotičnu teritoriju. i po njima se upravljaju. odmah razoruža- vati i hitno sprovoditi štabu brigade. Ca. razoru- ' I žati i sprovesti u policijski zatvor pod kontrolu žandarmerije« (Ar­ hiv VII. 10. od strane svih jedinica. neka starešine utiču na svoje pot- činjene. Komandantima mesta biće potčinjeno sve stanovništvo. 70 . a za ukazivanje pr­ ve pomoći trupni lekar će poneti potreban materijal. i davati potrebna uput- stva za rad. OPŠTE NAPOMENE: U cilju što boljeg i sigurnijeg izvršenja namenjenog za­ datka. postupati korektno. U borbama. piše: 5. a ovi ih do maksimuma slušaju. reg. 16/7).13 b) sa našim simpatizerima i ukoliko su poznati kao sigur­ ni. 9. g) Po čišćenju teritorije pojedinih opština potpisati će od­ rediti Komandanta mesta za dotičnu opštinu. — Postupak sa zarobljenicima i stanovništvom: a) sa zarobljenicima: Sve zarobljenike. kako stanovništva tako i vojnih pozadinskih je ­ dinica. 140. — »POSTUPAK SA ZAROBLJENICIMA DA BUDE PO r SLEDEĆEM: I a) Oni koji su članovi komunističke partije. kao i sve druge borbene radnje. __ Ranjenike upućivati u Grahovo. br. naročito ne zlostavljati nikoga. Nastupanja. Komanda Vučedolske brigade je 25. na vreme i ona koja je moguće izvršiti. k. za sve vreme operacija. a izjave želju da stupe u naše redove. koji će pred- videti dalji postupak sa stanovništvom. kao glavni kriv- I ci svega zla osuđ ivati na SM RT — U B IJA T I. ostupa- nja. izvoditi vojnički i po našim vojničkim propisi- 13 Pozivajući se na strogo poverljivo Uputstvo Crne Gore i Starog Rasa od 10. Zabranjuje se svaka pljačka od strane pojedinaca. od strane partizana. v) Sa seoskim stanovništvom. avgusta 1944. koje se budu vršile u ovom pokretu. — ___________ A b) Ostale za koje se ustanovi da se mogu popraviti. Potčinjeni neka naređenja primaju kao neprikosnovena. upotrebiti ih u borbi u prvim borbe­ nim redovima. napominje se sledeće: Naređenja izdavati smišljeno. radi daljega postupka. kao i sve jedinice na teritoriji. ispred brigadne re­ zerve. izdala svoje uputstvo o organizaciji »reda i mira« i o merama javne bezbednosti u kojem. pošto se prethodno 1 kratko isledi. po planu. a on se ima kretati na drumu Grahovo Osječenica. između ostalog. ili ’nasilno mobilisani. jula 1944.

Znaci raspoznavanja: Ivan — Ilija. — Dolazak Račića. 6/2 (VK-V-349). u isto vreme ko- 14 Vidi dok. pozadi Srednje kolone C. VIII u 15 časova. 16 PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 7. 71 . Janičić M. 17. 11. 5. Međutim. br. uvek oprezno. za raspoznavanje. 14. k.15 16 BR. 17. 2 Vasilije. — Ja ću se sa štabom brigade nalaziti na pravcu drum — Grahovo Osječenica. Bio sam već izdao naređenje Račiću da krene za Lim. sa dovoljno budnošću i vojničke vještine.ma. vodeći računa. 16. — Polazni položaj i za napad su sadašnji položaji je­ dinica. 15. Ca. — Dopunu zapovesti i zapovest za dalji rad. — Početak napada 6. i on je bio u toku toga pokreta. 15 Okrugli pečat: »Komanda Vučedolske brigade«. gde mi i izveštaje slati. KO­ MANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA VRHOVNE KO­ MANDE O TOKU AKCIJA ZA SPREČAVANJE PRODORA NOVJ U SRBIJU I PLANU UPOTREBE ČETNIKA PROTIV NOV I POJ U CRNOJ GORI I SANDŽAKU1 Dragi Ostojiću. ćirilicom) u Arhivu VII. pri hvatanju veze u borbi pored znakova po ključu — Petar. i da se niko nemože od posla izvući. — 13. Ivan M. Dajem Vam obaveštenje po pitanjima o kojima sam raz­ govarao i usmeno sa majorom Marovićem :2 1. da sve ljudstvo bude ravnomerno opterećeno. — Ugovoreni znak.P. prema stvarnoj potrebi izdaću naknadno. to jest sti­ gao iz Toplice do u oblast Brusa. reg. br. 12. 14 U izostavljenom tekstu su ugovoreni signalni znaci. AVGUSTA 1944. — Na izvršenje!14 Komandant kapetan. 1 Original (pisan na mašini.

pa kada rešimo to pitanje neka 3 Sada: Ivangrad. br. 4). 3. 11 Odnosi se na Majevički korpus (vidi dok. 2. komandant Drinskog korpusa. O njihovim de. br.10 odnosno komandanta Istočne Bosne. Čajničku i Fočansku. proleterska i 37. Prema ovoj novoj situaciji. a otuda da izvrše prodor u Sr­ biju. 10. dok. što je imalo odličnih rezultata).5 Račić već vo­ di borbe na južnim padinama Kopaonika. major. 15. a obuhvatao je teritorije srebreničkog. i 2.j- stvima vidi Zbornik NOR-a. 8 Đurišić. koga treba prethodno pripremiti da pristane. br. 72 i .11 bez njih ta komanda ne bi bila potpuna.9 jer je sada povoljan momenat da se oslobodi Crna Gora. nap. tom ili. Ovaj korpus je formiran avgusta 1942. mileševski korpus (pod koman­ dom majora Vojislava Voje Lukačevića). knj. i Leka se postepeno prilagođava našim naređe­ njima i našim planovima (skoro je vršio akciju sa severa na jug. 90. knj. 9 Vidi dok. br. Korpus je postojao do maja 1945. Iz sastava ovih brigada povremeno su formirane leteće brigade. 11. 64. 95 i 110.4 To je bila nova situacija koja je zahtevala da Račić od­ mah ovlada Kopaonikom i napadne komuniste. Opširnije o njihovim dejstvi- ma vidi dok. 10. nap. 7 Na području Bijelo Polje — Nova Varoš — Pljevlja tada su dej- stvovale 1. 10 Aleksa. Vi sa tim sna­ gama preduzmite napad na komuniste na istok u pravcu Go- lije. korpusa NOVJ (vidi dok. kada je razbijen od jedinica KNOJ-a. 2. br. Imao je četiri brigade: Srebreničku. 18. svi su izgledi da komunisti žele da se probiju istočno a time će biti ispražnjen dobrim de- lom Sandžak i Crna Gora. i 36. Njima je namera da prodru u Toplicu i Jablanicu. dok. knj. knj. 224— 244. 28. odnosno da ne pravi teškoće.izvršavajućizadatke uduhu plana Vrhovnog štaba N OV i POJzaprodor u Srbiju. 6. dok. br. 5 Vidi dok. 25. br. Pavle8 bi sada trebao da napada iz Stare Crne Gore. 12 Reč je o učešću jedinica Majevičkog korpusa u nemačko-ustaš- koj operaciji protiv 3. 6. divizijaNOVJ. 4 Vidi dok. niti bi se postiglo ono što se želi.12 Iz ovoga razloga moramo još izvesno vreme sačekati. S toga je sada potrebno da i snage koje su branile Lim6 preduzmu napad na komuniste iz oblasti Lima. Mi u ovome pogledu već radimo.7 a čija je tendencija pomeranje na istok.munisti su prodrli od Berana3 preko Tutina i otpočeli prelaz Ibra. U sastav Komande Istočne Bosne treba da uđu i Maje- vičke snage. 16. nap. i 12. jurišni korpus 4. 6 Od četničkih jedinica u oblasti Lima tada su se nalazili delovi Drinskog korpusa. grupe jurišnih korpusa (pod ko­ mandom komandanta IDŽVK) i 1. br. Višegradsku. — Pitanje Draškovića. dok. 12. br. 4). višegrad- skog. 4. 110. br. 3. a zatim i Sandžak. Za sada je u tom pogledu glavno pitanje Leke Damjanovića. čajničkog i fočanskog sreza. tom I.

Mansfield) i Loftsom i dvojicom britanskih podoficira — otišao u Italiju prebacivši se čamcem koji je došao u blizini sela Cilipa (kod Dubrovnika).. Za Sada vi možete poste­ peno vršiti ostvarenje u ovom okviru na taj način što ćete u obimu Vaše nadležnosti — kao privremeno davati da Draško- vić objedinjava komandu nad snagama Drinskog i Romaniskog. Zenički. prilog I. Iz Barija su'~nómeniiti Dràžini ofR■iri~avTönom prebačeni ii K airo. zatim sa Božidarom Purićem. Ponovo je formirana početkom avgusta 1942. 4. Onda ćemo moći i Vas da po­ mognemo da se raščiste sva sporna pitanja tamo. Kada svršimo sa ovom glavnom komu­ nističkom grupom u Sandžaku. U Kairu i Londonu^Lukačević je imao niz sastanaka sa tadašnjim engleskim vojnim. a u drugoj polovini septembra 1944. Kada je Baćović skoro bio ovde ja sam od njega dobio utisak da su između vas dvojice izglađene sve nesuglasice. br. 3. poručnikom Vragolovom. 73 .. br. Međutim. Bailley). 14 Vojislav Voja Lukačević je 14/15. Pod tom komandom nalazili su se Drin­ ski. do uki­ danja ove komande komandant je bio Petar Baćović. političkim i obaveštajnim funkcioneri- ma (pored ostalih. predsednikom vlade Kraljevine Jugoslavije u emigraciji] pojedinim članovima te vlade. komandant Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. 225— 235). Lukačeviću je naloženo da po povratku u zemlju formira leteći četnički odred čija će dejstva usmeravati britanska komanda.'br. i kapetanima Mansfildom (Walter R. poručnikom Jovanovićem. Nevesinjski i Trebinjski korpus. a ukinuta februara 1942. Od avgusta 1942. — Đurišić — Lukačević:14 I to je sada jedna nova teš­ 13 Petar. i postojala do početka aprila 1945._ 3 i 4). Cilj tih susreta je bio da kod britanskih vlasti rehabilituje četnički pokret DM i da mu obezbedi ravnopravan položaf sa NOP^orrTü resavanju posleratnog dru­ štvenog uređenja u Jugoslaviji. is- tovremeno7oTpoćiie~ša akcijama protiv nemačkih snaga (Zbornik NOR-a. potpukovnik. a zatim u Hercegovini (vidi dok. 2. S tim u vezi. sa majorom Petrom Baćovićem. krajem decembra 1941. Komanda je formirana. Objašnjavajte im potrebu da se što pre tuku komunisti.da nastavi borbu protiv NOVJ i da. te engleskim oficirima: pukov- nikom Beiliiem (S. preduzeo akciju protiv NOV i POJ u Sandžaku. onda ćemo biti u takvoj situaciji da možemo rešiti i ras­ praviti kako treba sve sporove. depeše br. 3. Po dolasku u zemlju Lukačević je. koja đelom ide na istok. dok engleske Piasti Baćoviću nisu dozvolile odlazak iz Kaira. kao i sa jugoslovenskim političarima emigrantima. dok. najpre. primili su ga britanski krali i kraljica—i_ministar spoljnih poslova). "Kapetanom Borislavom Todorovićem. 56 i 63).bar bude sasvim rešena kako treba. a posle i Zeničkog korpusa (usmeno će Vam objasniti Marović). vidim sada ponovo postoje iste teš­ koće. knj. februara 1944. — Za Vaše odnose sa Baćovićem :13 Gledajte na svaki način da se stišavaju ljudi svuda. i neuspeo napad na nemački gar­ nizon u Trebinju (vidi dok. kada je ukinuta naredbom Draže Mihailovića. W. i da se na svaki način stvori harmonija među starešinama. 156. pa sam se radovao. Odatle je Lu­ kačević otišao u London. Romanijski. šefom engleske vojne misije TT štabu Draže Mihailovića. tom X IV . Crnoj Gori.

Vidi dok. . Draža Mihailović dopisao olovkom. Cim to bude moguće poslaćemo Vam. Detaljnije reći će Vam Marović. avgust 1944 godine Mnogo pozdrava Cika. br. Napomena: Kao što sam Vam i ranije pisao.15 5.16 sada je naj­ važnije da tučemo komunističke glavne snage. 6. Na toj osnovi ja sam i iz­ dao sva ona naređenja koja je Lukaćević odneo. Kada je Lukaćević otišao od mene uveravao me da će se on sporazunieti sa Pavlom u svemu.koća. Sandžaka. 17 Draža Mihailović. Ta njegova akcija treba samo da se potpomog­ ne kako bi se ti krajevi jednom oslobodili komunističkog zla. Njemu neće niko uzeti jedinice. naprotiv gledaće se da ni u se izađe u susret koliko god se može. Voja treba da bude strpljiv. Pa vie je učinio dosta za te krajeve tamo to jest za Sandžak i Crnu Goru. 3. To su snage koje se nalaze u Crnoj Gori. i na­ dam se da će on iz Stare Crne Gore sada moći da povede jednu odlučnu akciju. — Za radio stanice gledaćemo da ih stvorimo. Sandžaku a sada prodiru ka Top- lici i Jablanici. To jest nastanite na svaki način da za sada utišaju sporovi među njima. 7. — Po svim ostalim pitanjima reći će vam Marović sa kojim sam razgovarao. Položaj Doka17 Tu rečenicu je. Voja je u svakom slučaju kom. na originalu. Vi i tu morate odigrati posredničku ulogu.

8. 580— 583).Đ. BR. a u st­ vari je to bio Štab Nikšićkog korpusa. br. major V.5 1 Original (pisan na mašini. knj. knj. br. Ca. načelnik Štaba Komande nacionalnih tru­ pa Crne Gore. 4 Vidi dok. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. 75 . dok. Grahovo— Osj ečenica—-Viluse. 19.Z. br. 5 Vladimir Đukić Vlado. 22 i 23. 15. u sledećim pravcima: Grahovo — Trešnjevo — Kobilji Do — Jabuke. 147. 11. avgust 1944 Cetinje SAMOSTALNOJ FELDKOMANDANTURI Ia— 2 Komandant bjelopavlićke brigade javlja telefonom: »Jakim pritiskom nemačkih i nacionalnih snaga protivu komunističkih snaga. OPERATIVNOM ODE- LJENJU NEMAČKE SAMOSTALNE FELDKOMANDANTU- RE 1040 U CETINJU O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ U REJONU DANILOVGRADA I NIKŠlCA1 KO M A N D A NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE Broj 995 7. do 6. 10. 48/5 (CG-X-232). komunisti su se povukli u pravcu: Kujava — Bogetići— Bijele Poljane. 17 IZVEŠTAJ ČETNIČKE KOMANDE NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE OD 7. avgusta 1944. 1040 sa sedištem u Cetinju. 3 Reč je o napadu na Primorsku operativnu grupu 2. br. Grahovo— Zagora— Podbožur. udarnog kor­ pusa NOVJ od 2. Jačina ove kolone je 800 vojnika«. 15. Jedna naša kolona upućena je pravcem: Markovina— Lastva Cevska— Me- oce Cevske. k. 4.g. br. Jedna nemačka kolona nadire pravcem: Lastva Trebinjska Kosmaš— Viluse. Komandant. 2 Odnosi se na Operativno odeljenje nemačke Samostalne feld- komandanture (oblasna komanda) br. koje su skoncentrisane za napad ka Da- nilovom gradu. dok.«4 Prednji izveštaj dostavlja se s molbom na znanje. U ovoj knjizi vidi dok. tom III. AVGUSTA 1944. Tu komandu je tako zvanično nazivao okupator. ćirilicom) u Arhivu VII.3 Komandant Vučedolske brigade dostavio je izveštaj po ku­ riru sledeće sadržine: »U sporazumu sa Nemcima naša brigada od Grahova izvr­ šila je pokret noću 6/7 avgusta t. P. reg. 100 i 144 (str. Naše snage nastavile su gonjenje i do ovog momenta za­ uzele su selo Bogmiloviće a nadiru ka Bogetićima. 55.

4. _ : : .3 0 0 M o / n •• •••• • - .r i"..-i . .0 ') "om .i l / ’ u . . ■■■ ■ • i V / O '/ ■ ■ •« U« .r «r. !- •li 1. . .T: u* ‘»fivBJž ri 9<f-. ' .• . ìiAOtt'ìVr' -. t r : i l ! .i ■ ■ : ■ ■ i r! • .•> : . ■■■■' . ■ - ■ rii. ‘‘ ■ . li' . '■ ■ ' ■ ''■ri.■■ T t 1+1 i 00X i<.»JÌUC‘ A.

y. Joans H e u a w « k o h o h s «/"jtirpe n if» B « eu :Jl8C T aa T peff* K octiR n -S n n yce. rof !tOBO-3«POT)n.B n n » o e . T € lìe ò cm o u : "JsiKttu rtntmtCKOii ii. y c it e c e liiim n p a B iy fu a : Y .nor(5ostyD. mm Fotokopija dokumenta br.* n p s ^ a a P 8 aem TftJ « o o T e B & a c o o mosÖou ho s h a h * .'wawKitx ft HMiHom. .-.nKKX ouar« k o m ” w c t ü w . ' ^ i . r . 17. K.iHirnoBO« rDnrry.oM7itnoTH cy oe nosyKiiH y npoauy. rn £ > x o B O -O 'jje M 0 H W .1e cy cKotmeHipticriHe an jmnaa Ka JJ. ~ r CiV '• GAl'.OOTAJIf'PJ g r a K T C t t S M K t m Ia .Kyjus«- BorPT!i7iB-BnJ<?ne ita v iH e .K0. .*. IM šhJII KouanBftHT 6 JosüHüBnntiCKB đ p n ru ^ o j u a .jK x 0 B 0 -T p 0 " ” ->»»0«l!0tor:M J o -J e c y K « . lin e o c t ia p a H HCTdBt'ne c y i'op> eh e st ä o o a o r mouohtb KoMott^BHT S v^ te jio n c K « Ö rm p a a a jio c t ü b h o je R a sen ta J no K y p ap y c t i f j e J l o c « h "* < » h « : "V c n o ’ntjay.'X 0H«rB.My q » K ftu irtu e h u e s tfp itp o aa o n rp a x o B ft x a a p tu ia t» J e h o k p p t HOTiy 6 / 7 t ie r v c T a r . j™ 3 1 ? " " f t e f z r p ' t* Wswsawwt*» ~ " c ? r .

.

Zauzimanjem g. Brod— Beograd. Klaića. br. 6 Nikola. da dođem što pre u vezu). Damića4 uspelo mi je da dobijem jednog železničara koji mi je prebacio pisma na određena lica. reg. 18 IZVESTAJ GENERALA MATIJE PARCA OD 8. Ovom železničaru uspelo je da preda pisma.7 (šaljem obično svima po dva pisma po raznim osobama. AVGUSTA 1944. Prema njegovom mišljenju i merodavnih ljudi sa kojima je u neve­ zanom razgovoru dotakao našeg pokreta. jer su postojale preko že- lezničkog personala koji je vršio službu SI. te je to imalo za posledicu / dà je 14 dana bio prekinut svaki saobraćaj sa Zagrebom. Moli samo za veliku oprezu i da mu se šalju sigurni ljudi. sigurnosti radi. 4 Dr Dragan. svi domobrani sim- 1 Original (pisan mastilom. Brod kada je grad bio bombardovan od preko hiljadu aviona i Uništen do temelja. BR. 18. velikim ili malim slovom gde to ne treba i si. 3 U dokumentu tako stoji (»va tanje«). Ispravke nisu vršene pošto je to karakteristično za ovaj dokument.6 Čanića usmeni. naročito se velika vrši nad svima starijim domobranima od strane Nemaca. 5 Njegovo ime nije utvrđeno. Ča. ćirilicom) u Arhivu VII. zbog velike kontrole. V i jedno 17. VI ov. u daljem tekstu ima više reći nepravilno napisanih (sa izostavljenim pojedinim slovom. Pored ove. Razlog tome je bio taj. god. Nik. Odgovor mi je doneo samo od đen. 31/7 (V K -X -76). Ovaj železničar imao je dosta poteškoša dok je došao u Zagreb. Klaić me izveštava da je primio oba moja pisma od 30. k.). jer • je stigao u SI. DRAŽI MIHAILOVIĆU O RADU NA POVEZIVANJU SA DOMOBRANIMA RADI NJIHOVOG PRIDOBIJANJÄ ZA ČETNIČKI POKRET1 Gospodine Ministre!2 Dozvolite mi da Vam u sledećem iznesem moj dosadašnji rad i šta je sve postignuto. 2 Odnosi se na Dražu Mihailovića. da te veze u štabu nisu po­ stojale a i one koje su imali bile su usled bombardovanja S la ­ vonskog] Broda potpuno prekinute. 79 . 7 Pomenuta Klaićeva pisma nisu nađena. Klaić se jako rado prima svake saradnje i mišljenja je da će biti sigurno uspeha. U prvom redu moram Vam saopštiti da sam od mog dolas­ ka na određeno mesto imao dosta pa i velikih poteškoća da do­ đem do kanala za va tanje3 veze sa određenim ljudima kod do­ mobrana.s jednog mog prijatelja industrijalca pis­ meni i od pukov.

Istog ovog železničara šaljem kroz jedno 8 dana ponova Klaiću i još trojici m ojih prijatelja. 9 Vukosavljević Zivorad Zika. Sem toga uspostavio sam vezu sa Sr. koje sam već dao i u mojim već poslatim pismima. da mi pošaljete po majoru g.8 koji Vam u prilogu šaljem kao i brošuru »Ravna gora uskrs­ nuće nove Jugoslavije«. i to sa domobr. sa tačnim i otvorenim uput- stvima. “ Tj. domobr. Vas g. «0 . Svi­ ma sam napisao po jedno pismo i ujedno im poslao moj poziv na domobrane. U detalje se nije upuštao.M. Kuzmić poziva domobrane da stupe u redove JVUO istakavši da im se garantuje da neće biti ni­ kakve osvete nad onima koji nisu krivi (Arhiv VII. Slavoniji i Sremu. Ca. poziv (bez da­ tuma) koji je Dragutin Kuzmić. Kako sam već napred napomenuo u prilogu Vam šaljem jedan primerak moga »poziva« na domobrane. Pošto je podsetio na stav Draže Mihailovića prema domobranima. Ujedno poslaću Klaiću i moj poziv — razpis na domobrane. uputio domobranima. Ministre molim. mislim iz razloga što nije bio potpuno siguran u čoveka koji mu je donio moje pis­ mo. Akademiji). Mitrovici. Sve ove pozive šaljem sa mojim vlastoručnim punim potpisom. A tó vidim i iz pisma gde kaže »pošalji mi sigurnog prija­ telja i neka mi donese pozdrave za tvoju sestru. ako biste ima­ li nešto na šta bi trebalo naročito naglasiti. Ove po­ 8 i 11 Taj dokument nije nađen. međutim. koji im je uputio »otprilike prije 9 mjeseci«. 3/1). na svoje mlađe i potčinjene uticali. pukovnikom Ivanom Pilarom K o­ mandant Vojnog okruga i mesta u Sr. Ziki Vukosavljeviću9 koji dolazi kod Vas. 163. i biće ih lako privući uz nas. br. pukovnikom Antonom Grumom u Oseku. jer su mnogi njegovi drugovi stradali i leže u Mitrovici i u Za­ grebu. Mitrovicom. a neki su odvedeni u ropstvo. general.patično gledaju na pokret D. tada načelnik Štaba »severnih po­ krajina«.11 a koji šaljem na ličnost pojedinim komandantima domobranskih posada (gar­ nizona) za koje su i namenjeni. da bi oni kao starešine. ali samo jedanput mesečno kada ide na referat. Rumom i Osekom10. k. Vojnog okruga i mesta u Rumi i domobr. u ko­ rist našeg pokreta. Isti je molio najveću opreznost. preko koga sada možemo slati sve što hoćemo za Zagreb. reg. Osijekom. __ sem n a jm la đ ih (oni koji su bili u ustaškoj i nemačkoj voj. Postoji. pu­ kovnikom Mirkom Pajom Komandt.« U pismu mi nadalje obećava detaljnije vesti na moja postavljena pitanja i zahteve. koji je u prvom redu namenjen za komandante domobranskih posada u Hrvatskoj. Ujedno sam uspeo preko jednog mog prijatelja da pridobi- jem jednog našeg domobranskog oficira u Zemunu. pa da znam da su pozdravi zaista od tebe.

Sondermajeru 20. od krajnjeg predgrađa kao i cela industrijska postrojenjaltoja su” se tamo nalazila. Zagrebu ne zna se tačno sta­ nje.zive šaljemo kuvertirane sa punim mojim potpisom. Novac 500. Ove pozive stavio sam na raspo­ loženje i Kdtima Komarčeviću. Brod više ne postoji. koji radi za nas. Iz raznog mog dopisivanja saznao sam još i sledeće: Pre napada njemaca na štab Tita ovaj imao oko 30. a koje mi je kazao poverenik koji je nosio pisma za Zagreb i sam doživeo bombardovanje toga grada i usled toga 14 dana nije mogao produžiti put za Zagreb. Cuo sam da g. 14 Dragiša. U Sremu. da će kazati zar nismo mogli boljeg od njega naći. po­ što će u mnogo slučajeva isti doći u ruke domobranskih oficira koji mene poznaju. ali je jedno sigurno da u Slavoniji i Sremu su skoro isklju­ čivo Srbi koji većim delom nisu komunisti nego su zato u po­ kretu što nemaju kud i što nema nikog da ih organizuje u naš pokret D.000 Dinara koji ste mi poslali po g. Molim da mi u pogledu utroška ovog novca date even­ tualno detaljnija uputstva a i odobrenje da od toga novca mogu da trošim i za potrebe mojih poslova. Ako se oni zadobiju onda će se stvar na miran način rešiti u Sremu i Titov pokret potpuno onemogućiti. ali svi ti ljudi su beznačajni i od slabog uticaja. oko održavanja veze sa Zagrebom i ostalim prečanskim krajevima. Belinić. Slavoniji. Mišljenja sam da će ovi pozivi imati koristi i da će uticati na domobrane.000 odabranih ljudi u Bosni.M. Smatram za moju dužnost da Vas upozorim na jednu stvar koju sam slučajno saznao. Od tog novca sam isplatio samo g. 6 81 . ako mačekovci čuju da nas Belinić zastupa. Trebao bi neko da ode u Rumu i da uspostavi kon­ takt sa uglednim ljudima i onima u šumi. 13 Milorad. sve je porušeno do temelja.000 Dinara koju sumu mi je tražio dva dana po njegovom dolasku a za troškove koje je imao oko ispraćaja g. Mislim da bi se ipak ovo trebalo proventi. •— do sada sam oko 60 komada rasturio.12 Lapčeviću13 i Rakiću14 da bi ih iskoristili prilikom prelaza u Srem i Vojvodinu. Sondermaje- ru (Spiri) za akciju Belinić primio sam i čuvam isti kao oko u glavi. nije neka uticajna ličnost koja bi mogla da svrši neke važne stvari. — kažu za njega da je hohštapler koji će sa pa­ rama i svojom rečitošću moći da okupi izvestan mali broj ljudi oko sebe. Je­ dan čovek mi kaže. Prednje ni­ sam proveravao jer ne spada u moj delokrug. Belinića i njegovog puta. Od kuća u gra- 12 Vladimir. SI. Brodu. Mislim da će Vas interesovati sledeće vesti o SI.

a o tome će Vam major g. direktno. Molim gos. Napad je usledio do preko 1. G. Zato se na njega neću više obraćati jer sam čuo da imao direkt­ nu vezu sa Vama. 2ika Vukosavlje- vić referisati. Ovo su moja sopstvena opažanja. onda ide i nema ga 15— 20 dana. među njima je prvi njegov posinak. bilo je 2.du ostalo je čitavih najviše 20%. Sto se tiče stanja u ovom štabu nije sve u onom redu kako bi trebalo da bude. — a sem toga uvek traži materijalna sredstva i nikada mu ih nije dosta. Parac đeneral 82 . zadržava ' se u mestu štaba vrlo malo 2— 3 dana. Nikola Čanić usmeno mi je odgovorio na moje pismo. Njegova ćerka jaši konja i dolazi jašeći u mesto štaba. on radi šta hoće a ubraja se među omladince. Kad i dođe u štab glavno mu je zanimanje da po ceo dan igra šah. Ima dosta nezgodnih pojava u štabu.300 poginulih. a njen pratioc je jedan mobilisani mladić iz jedne dobre domaćinske kuće iz Stublenice. rus. . sin njegove žene iz prvog braka. da ima povlašćenih lica koji rade šta hoću. kao što je. jer raspolaže u celosti sa 6 pušaka. a ove činjenice nepovolj­ no utiču na okolinu i na ovdašnji narod koji ništa ne govori ali svoje misli. . ložionica isto. da će on sve što je potrebno dostaviti svojim putem. a to ima rđavo dej- stvo na ostale omladince i ljudstvo u štabu. da od kako sam došao u ovaj štab. odnese ju i ostaje danima odsutan iz štaba i štab ostaje tako bez jednog jačeg vatrenog oruđa a i onako nema oružja. od svih industrijskih postrojenja u SI. Sam kdt. Jedinu mi trai jetu koju štab ima nosi taj njegov posinak i smatraju svojom svo­ jinom. Brodu ostao je samo je­ dan odžak. O vo vrlo rđavo odjekuje kod ovdašnjeg naroda. uopšte vodi vrlo malo brige o štabu. god.000 aviona koji su nai­ lazili u pet talasa. Ministre primite izraz moga naročitog poštova­ nja od Vašeg uvek 1 8. fabrike vagona nema. kad se zna da ostali mobilisani mladići mora da idu da se bore. — ja prelazim preko svega toga. Osećam jedno. že- leznička stanica ne postoji. 1944. odanog i pokornog Položaj Matija A. VIII. gutam i radim svoj posao. koji inače igra ulogu nekóg posilnog kod kuće i njegove porodice. da komandantu nisam prirastao uz srce njemu bi bilo najmili­ je da nisam tu. ćutim.

siv. AVGUSTA 1944. nap. 2 »Pov. U toku borbe imao sam gubitke: — 1 mrtvog. ovog meseca pred veče dobio sam vatru sa svih strana i pod jačim pritiskom partizana morao sam se povlačiti pod bor­ bom.*? .’ T - IZVEŠTAJ KOMANDE NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE OD 9. .>>!■■■•>■. reg. Borba je trajala od 17— 22 časa 8. god. 1004« je na originalu dopisano crvenom olovkom. . Sem toga u selima kuda sam prošao do sela Vignjevića n ije bilo nikoga sve je bilo pobeglo i sakrilo se po šumama i peći­ nama. BR. Mkt *. . ćirilicom) u Arhivu VII. Broj 1004 9 -V I I I 1944. k. CETINJE Pov. OF. Ca. 147. br. 1 Original (pisan na mašini. Na putu nisam nailazio na partizane sve do sela Vignjevića.4— Komandant Riječkog nacionalnog bataljona telefonom iz- veštava sledeće: »V vezi naređenja Komande nacionalnih trupa pošao sam sa bataljonom i sa žanđarmeriskom četom u pravcu Ljubotina. 10042 Izveštaj o borbi nacionalista i komunista u Ljubotinu3 SAMOSTALNOJ FELDKOMANDANTURI la. ovog meseca.. 3 Beleška je na originalu dopisana mastilom.« . <• 4 Vidi dok. — 1 teško ranjenog.o.■ ■ ■ : > : & :ì — 4 lakše ranjena i mori — 1 nestalog (verovatno je zarobljen). ■■'i Na strani partizana nepoznati su mi gubitci. iov-. 8. 19 »<«••■»«• . 3/6 (CG-X-238). NEMACKOJ FELDKOMANDANTU- • RI U CETINJU O BORBAMA PROTIV NOVJ U REJONU LJUBOTINA1 K OM ANDA NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE pov. br. 17. 2.

.. tom III. ..... DRAŽI MIHAILOVIĆU POVODOM SMENJIVANJA SA DU­ ŽNOSTI KOMANDANTA SLOVENIJE I O RADU I STANJU ČETNIKA I KOMANDE SLOVENIJE POD NOVIM RUKO­ VODSTVOM1 10.. 500 metaka«. reg. str. prema jačini vatre moglo je biti oko 250 partizana sa 15 automatskih oruđa. zatvora... . 84 . 1 Original (pisan mastilom. 2 Odnosi se na Dražu Mihailovića.6 Đukanović BR. knj. Jov. AVGUSTA 1944.. kako sam ja smenjen radi nesposobnosti.. k. 572). 2 sanduka municije.. br... Molim da se izvrši popuna sa municijom inače i bataljon i žandarmeriska četa ne mogu se upotrebiti ni za kakav zadatak. Na prvom koraku iz zatvora sam saznao.. 150... — Za italiajnsku pušku. Za popunu municije potrebno mi je: — Za jugoslovensku pušku.— Poštovani Gospodine đenerale!2 Posle 5 mes. 43/4 (S1-W-43). 2 sanduka municije. 3 sanduka municije.. koji je u to vreme đejstvovao na drumu Cetinje — Rijeka Crnojevića (Zbor­ nik NOR-a.. da je po celoj Slo- vjeniji] rašireno. br. 20 PISMO MAJORA KARLA NOVAKA OD 10.. VIII. Dostavlja se prednji izveštaj komandanta Riječkog nacio­ nalnog bataljona s molbom da se izvrši popuna municijom.. 6 Jovan. U ovoj borbi. — Za jug'oslovenski puškom itraljez.. dok. 400 komada.. Ča. KO M A N D A N T MAJOR. — Za italijanske puškomitraljeze. 144..5 U toku ove borbe Riječki nacionalni bataljon i riječka žan- darmeriska četa utrošili su svu municiju. 5 Verovatno je tu akciju izveo Lovćenski NOP bataljon. .... latinicom) u Arhivu VII. nalazim se sada u Trstu u još nejas­ nom juridičnom položaju. 10.. — Ručnih bom bi. 44. koju smo imali na raspoloženje.

Pod mo­ jom komandom je neprijatelj znao samo za mene. 5 Jovanka Krištof. te se nadam da će mojim naslednicima uspeti doterati bar do istog broja. morao potucati po raznim ćoškovima i šumama.3 primio Vaše pismo i dekret. Sto se tiče okupljanja svih političkih i borbenih sila oko nove ekipe. SI. koji su ranije sabotirali i vršili prop[agandu] protiv moje ličnosti. da im naredite da budu diskretni i prema m ojoj osobi. da se latim toga posla. Dalje molim da naredite. I I 6 papirima šetaju po Ljubljani. Što se tiče m oje eventualne ličke akcije ne osećam se po­ sle svega. 85 . Požnjeo sam samo nezahvalnost. jer zaista nema nade na uspeh. koje Vam prilažem sa kratkim napomenama. da se zabrani komandantima takozvanih ileg. Sad nek i drugi po­ kažu šta znadu. v. Ja ne želim da se borim za makar kakav položaj. Oni svi žive legalno. u glavnom (isti ljudi. Najpo­ godnije je bilo vreme kad sam bio u Rimu i kad bi mogao stvarno nešto raditi u smislu nove dužnosti. SI. a za našu stvar nisu radili ništa. Dalje molim. kao u naj regular ni joj mirnodopskoj vojsci. 4 »General Račić« je Vauhnik Vladimir Vlajko. Molim samo da naredite K. Pošto su novi članovi štaba Slov. Sada je to kasno. mržnju i izdajstvo. Njegovo pismo nije pronađeno. Juče sam od nove K.4 Više puta sam Vas molio da me razrešite dužnosti. da sa br. odnosno Komanda Kraljeve jugoslovenske vojske u Sloveniji (formirana januara 1944). odreda. pod najtežim okolnostima za našu stvar i za Vas lič­ no. to odbijam svako podčinjavanje mog položaja pod tu gospodu u »slobodnim kafanama Ljublja­ ne«. odredima i u političkom po­ gledu. veću konspira- tivnost jer već do sada pola komande otišlo u zatvor. Postojni i Trstu i da odlaze na otsustvo na očigled svima. a ko­ načno i zatvor pod najtežim okolnostima. 7 Dobrosav Jevđević. Do sada im kopiranje mog rada nije uspelo. a i promenjeno je Vašim pismom Miri. da pošaljete ovamo jedno zaista inteligentno lice.5 Ja sam zadovoljan što ste me oslobodili očajničkog posla oko spasavanja Slovenije. Ja sam zaista uspeo skupiti 300 četnika. a 'najma­ nje za Sloveniju.d. pukovnik. kao i priloženo pismo nekog generala Račića. SI. te niko od članova štaba nikad nije bio zatvoren zbog indiskrecije. jednom otkri­ ti Potemkinova sela po štabovima. dok sam se ja 3 god. to Vas molim kao Boga. li Sifrovani naziv za nemačke jedinice i Nemce uopšte. Aero7 je ovu Vašu ideju već 3 Komanda Slovenije. komandanta Komande Slovenije. koje će bez znanja K. što sam preživeo i doživeo niti fizički niti moralno sposoban. Borio sam se 3 god.

zašto je došao u uniformi. Odgovorio je. Cuo sam. 44. ali bez zavisnosti od koje bilo komande i bez ikakvog službenog položaja. 11 sarađujem samo u koliko sam bio u zatvoru. Koji je vrlo pošten i hrabar vojnik. a sada konfiniran. te nemam šta da oduzmem. Ako i kad izvrše naređenje. Prilazem oba njegova pisma. Aerovim Ličanima sam u smislu Vašeg pisma Miri nare­ dio odlazak u šumu. Moji stari vojnici i Ličani bi hteli. pošto je ne mogu ostaviti u paklu ovdašnjih intriga. 86 . đostaviću im još ostala potrebna novčana sredstva. moj autoritet. tako da se svi grešnici već sada bore protiv toga. te je tako saznao i br. ali ja sada nisam sposoban za borbu protiv intriga na sve stra­ ne. pregledao sam ko­ piju dokumenata i izveštaja. ako mi budu fizičke mogućnosti dozvoljavale. Ne znam zbog čega me se toliko plaše. da je tako naredio br. Na istoj večeri su bili oba Aerova tele- grafiste i kuriri sa verenicama. 11. da sam se ja opet pojavio i da sarađujem sa br. a po­ tom eventualni odlazak u Liku. u ho­ telu Continentalu u Trstu Aero imao večeru sa jednim oficirom i 3 podoficira u jugoslovenskim vojničkim uniformama. ako se to prethodno reguliše sa Kom. Zato ću gledati da se čim pre spasim iz moje teške situa­ cije. A ko pak ne budem mogao primiti komandu nad odredom onda ću oko sebe sakupiti nekoliko starih saradnika i po svo­ joj inicijativi raditi za našu stvar i Vas. Kad budem slobodan pokušat ću da Vam se javim na koji bilo način. Kad vojnici izvrše odla­ zak. Određenom oficiru Kosanoviću Nikici. koji je moje četnike nagovarao na dezertaciju. naredio sam potreb­ no i stavio na raspolaganje potreban novac za početak. a pre da sam sarađivao sa Tal[ijanima] što je ordinarna laž. te ja sa br. te sam zamerio dotičnom oficiru. brigom Aera i K. već javlja. Kao tačku na y Vas moram izvestiti. da Vam »viši domobranski oficir« (katolički sveštenik gosp. a za javnost ste mi oduzeli Vi i nova K. Ja sam se slučajno u istom lokalu nalazio 'na večeri. Mira će biti samnom. da dođem među njih. Skupljanje sam naredio u Sloveniji.8 Šteta što za naređeni odlazak zna Aero. s tim će biti odlazak otežan. Duhovnik). Što se tiče izveštaja Mire o radu Aera. A pored toga mi je onemogućena svaka veza sa Vama. SI. SI. * U prilogu ta pisma nisu nađena. Gde god se budem nalazio.razglasio svuda. Zato se nemojte čuditi. 11. ako po vazduhu opet čujete o velikom četničkom sastanku. 8. radit ću samo za našu stvar i za Vas lično. 11. koliko budem mogao i gde budem mogao. onda ću se možda odazvati njihovom pozivu. da ja dođem kod njih. SI. da je na dan 9.

što su moji ljudi mukom gradili. ’ Karlo Novak. Duhovnik rade svim silama. koji se odnose samo na moj neposredan do­ dir s Vama. Sva tvrđenja o suprotnom su ordi­ narna kleveta_Q 4Aera nisam primio n iš ta ^ ' Pošto postoji opasnost. četnici na terenu nikad ne vide svojih starešina.9 Aero. Prilikom mog hapšenja u Beogradu sam konstatovao da je br. pporučnik. Stari četnici su nezadovoljni. te jedva drže lju­ de na okupu. Ovaj izveštaj je pisan rukom. primio sam natrag do poslednje pare. Za moj rad u Sloveniji se nisu mnogo intereso- vali. Molim. U zatvoru su bili major Perhinek14 i Babac.12 Zečević13 su poznata br. ' Draža Mihailović. Imena Kol­ ben. Isto tako radi maskiranja mojih namera nisam hteo od Aera ništa tražiti ni primiti. da m e ko đenuncira kod br. Opšti utisak o ovdašnjem stanju i o stanju u Sloveniji je vrlo težak. 14 Rudolf. to sam Aeru i svima sa kojima se sretnem izjavio.15 koji su po­ tom odvedeni u zarobljeništvo. 13 Pavle. kapetan I klase. 11 tvrdi da imaju špiona u Vašem štabu. SI. 11. Četnici su potpuno zavisni od đomobranaca. 13 Vladimir Vlado. jer bi to br. 11 Prekoršek Tugomir. bez lažne grupe ili slova inače sav postupak kao kod Aerove). pošto nemam na raspolo­ ženju pisaće mašine. koji sam imao na čuvanju kod Mire. Slov. A Aero i g. da se to reguliše. imam sredstva za njihovo izdržavanje za mesec dana prema ovdašnjim prili­ kama. Br. kapetan I klase. / Molim naredite Kom. SI.-- 87 . •: ' . 1001. Lov za novcem i položajima je ogavan. pošto ne želim imati nikakve veze sa Kom. 11 indiskrecijom članova Vašeg štaba došao do izvesnih podataka o meni. 11 odmah doznao. Ako bd silom prilika morao preuzeti Ličane. Neki odredi nose slovenačke mesto jugosl. Međusobno ’n epoverenje i intrigiran je je postalo pravilo. Prema tome će brzo nastupiti potreba za novim sred­ stvima. koju ste poslali Miri (abeceda latinice. Stoga se nisam javljao ni preko Aerove sta­ nice. da ne primam više nikakve uloge u organizaciji.10 Keler. rukovodilac centra veze u Slo­ veniji i Italiji. Šifra će biti ona. Sad se sveti što su svi samo rušili.11 Ivanišević. oznake. 11 pre no što budem spreman za akciju. da mi spreče slanje ma kakog izveštaja. da ne sprečava m oj rad i da omogući m oju vezu sa Vama u koliko budem to /tražio od nje. Novac. 12 Radomir.

AVGUSTA 1944. Vodstvo domobranaca je protiv čet­ nika. nego saradnja sa samim br. da je Slovenačka sa Istrom i Primorjem verovatno izgubljena. te činiti sve što je u m ojoj m oći za korist opšte stvari. Molim hitno za nove instrukcije. Naročito pak žalim što niste saslušali mene i m oje predloge pre donošenja odlu­ ke o meni. da je naslon na domobranstvo vrlo ris­ kantna i nesigurna stvar. kako ga upropastiše. k. Mislim. reg. Na svemu Vam najlepše zahvaljujem isto kao i na poverenju. 44. koje mi is­ kazujete. Žalim što moram smatrati. 88 . 11. 21 IZVEŠTAJ JOVANKE KRIŠTOF OD 10. Zgrozio se nad ovim radom. Upozoravam Vas. što su telegrafisti i neki članovi sadanje Kom. d r a Z i m i h a i l o v i Cu o s t a n j u l i č k i h Če t n i k a u ISTRI. K. Gde ima toliko nepoštenja i nemoralnosti tamo ne može biti uspeha. 2 Karlo N®vak. Zao mi je. Protiv partizana nema aktivnosti. šifru i fotografiju. zar Vermaht i 1 Original (pisan mastilom. 44/4 (S1-W-44). Produžiti ću rad vrlo rado i dalje. dok nije neke stvari i na vlastite oči video. Mnogo poštovani gospodine Ministre! Primila sam Vaše pismo. Nije mogao svega verovati kad su mu referisali oficiri i vojnici. SI. da je dosta ako Vam kažem da stalno uzdiše i govori pri sva­ koj prilici: »Jadni Čiča. meseca. Kolben2 se povratio 3 ov. Prilog pismo nove ekipe. latinicom) u Arhivu VII. sabotirali i sprečili m oje izveštaje o istinitom stanju za Vas. prema sadašnjem stanju. Novak BR. VIII. NJIHOVOJ SARADNJI SA NEMCIMA I PONAŠANJU DOBROSAVA JEVĐEVlCA U VEZI SA PROBLEMOM VRA­ ĆANJA ČETNIKA U LIKU1 10. major. A saradnja sa domobrancima je u oči­ ma naroda još gora. Pp. br. 150. Ca.

Želeli bi da ih Kol. 11. 3. da ga niste smenili po molbi ili zbog toga što je u zatvoru. na ljude ništa ne deluje. Uvek je bio pripravljen žrtvovati svoju osobu i boli ga. te upropas­ titi ljude. »D obri prijatelji« su mu sa zadovoljstvom servirali.[ar] iako govorili jedan protiv drugog obojica su govorili o Vašoj saradnji sa br. da bi za ljude moguće bilo bolje da su sami. pošto je mnogo prepatio u zatvoru. da je najbolji izlaz iz te sramote.[aciju] došao samo da je još imao nat­ pis na rukavu i kapi »Lika« što po naređenju moraju svi u Postoj ni nositi. da predstavlja Cičinu vojsku. To što Kol. te u 'njoj pu­ tuju iz Postojne u Trst i daju povoda komun. . 11 daje novac za podupi­ ranje.por. A jučer se sam uverio da ima oficira. S druge strane oseća se pak kod njega bojazan. a isto tako i Jo- vanovog brata.« Prebleđuje slušajući i gledajući ovo. već zabranili Jovanu. a isto mu je i Aero saopštio. razbesneo ih je još više ova­ kav rad. koji profaniraju našu uniformu. tim više. Sad tek vide ljudi kako su zavedeni i sramot­ no prodani i mišljenja su. 89 .3 i sa tim donekle opravdavali svoju žrtvu. Osim toga i moralno je ubit. da br. Boli ga ovakav postupak od Vas. kad je sad bez autoriteta i onemogućiti mu uspeh. Ali ipak sve to nije slomilo njegove vernosti do Vas i same stvari. te da se niste brinuli za njega. povede u ilegali. Isti ofi­ cir Korać je tako i u Ab. Kad je video šta se tu radi odmah je dao naređenje p. da su našli nekoga.Gestapo. Željni su da ih već jednom povede dobra ruka i pripravljeni su podvrći se punoj disciplini. četn. zato što su kompromitovali Vaše ime i opštu stvar. Ja sam ga napala zbog toga. neprijatelji šire da je upropastio Slov. da će opet svi grešnici planuti sad po njemu. da sami kazne krivce. Ljubav do vojnika ga nagoni da sad stalno premišlja. Kolben je sad stvarno fizički vrlo slab. kako bi ih rešio iz te stvarno teške situacije. Jovan je meni 3. pogledi na opštu stvar. za prop. te su jučer svi na putu skinuli te sramotne natpise. tko misli isto sa njima. Na putu iz zat­ vora morao se u Ljubljani 1 dan ustaviti. 5 i 7 Nečitka po jedna reč. mu referiraše četnici da su dobili naređenje da moraju svi nacistički pozdravljati. da nema­ ju povod njegovi nepošteni protivnici za širenje prljavih ves­ ti. njima se sviđaju Kol. . 4. da je zbog nesposobnosti smenjen. pošto je radio iskreno i pošteno. dočim ljudi obratno misle. a naročito oni koji su bili u Primorskom odredu sa starim Kol. a kad su doznali da je to novac od Vas. I Jovan i ing. Mnogi ljudi su mislili. Pošteni oficiri i četnici bili su sretni. Kosanoviću. Šust. da organizuje za beg u ilegalu. Zbog toga je u dilemi i misli. da se interesuje za njega.

Tad je Aero odmah otputovao u Postojnu. Za karjeraše. a tek zadnji momenat da se obavesti vodstvo o tom i pozove da se priključi. te ugovoriti zajedničku tačku i sat odlaska. sprovede tajno. Potpuno su razumeli da ste odbili sva unapređenja i od­ likovanja i kažu da im se i samim čudno činilo. dao se potkupiti i tako je . 11 svakog Vašeg čoveka hapsi i da nema govora ni o kakvoj' saradnji. natiskali plakate o četn. koji bi bili razoružani i taoci. da utiša bunu sa raznim obećanjima. da bi u ovoj službi dobili unapređenja od Vas. Brat mu je to verovatno đobronamerno poverio i on je odmah o tom obavestio Aera da radim protiv Aera i da sam proble­ matična ženska. Isto Vam može reći sa či­ me sam ja izdala našu stvar i radila protiv Aera. jer im je Aero rekao. ali on se nije dao bez ljudi. 11. Besni su na mene. što mu je poslužilo i za dobar izgovor da ostane uz svoje ljude. koji su vrlo vezani za njega i očekuju od njega pomoć. gde ga stvarno narod čeka. Pošto znam da je u Postojni vodstvo gnjilo. Čujem da Jovan sad ostaje kod Vas. Neka Vam ispriča kako su part. jer bi bio zločin za ostale ljude. 11 da nose taj sramotni natpis. Veće grupe koje imaju u manjini br. 11 napravio sporazum sa part.pričao. da je sam doživeo da su na jednoj stanici ustavili vlak. Kad sprovede org. koji se obraćao meni za savete pisala sle- ■deće: Da svi zajednički protestvuju kod br.d. koji su bili pripravljeni i dušu prodati ovo je dobra inekcija. kad sam nje­ govom bratu Urošu. te se na taj način izvuku svi ljudi. Sve bi bilo lepo sprovedeno da me ne izdade Jovan. Isto je i ljudima prikazivao Vašu saradnju sa br. Kol. 'naglasila sam da se ova org. da nikako to ne čini. tvrdi da br.[acije] organizovao je Kosanović. nek me obavesti o tom. Moraju se svi tajno organizovati i povezati. nastala je panika kod ljudi. pa kad su videli da su četn. bandi­ tima sa natpisom »Lika« na rukavu i kapi. Postojance oko Ab. da sam hoće u šumu sa jednom grupom. da bi se pokrenuli i oni koji iz raznih koristi neće da uvide >ovaj sramotan rad i podupiru u tom izdajničko vodstvo. me­ đu ljudima. Ovo je isto na ljude delovalo. O tom se je najbolje uverio u zatvoru gde je bio sa mnogima Vašima. propustili su ga mirno proći. da sam Vas ja o tom obavestila. Sad ■ga imate priliku o tom saslušati. Rezervne hrane i municije neka priprave čim više. unutra. Htela sam to iskoristiti za ilegalu. kad me obavestio. Jovanov brat i ako hrabar borac i mnogo pošteniji od Jovana. 11. Zato sam pisala Jovanovom bratu. Aero ga je na svaki način hteo samog prebaciti u Liku. 11 neka povedu sa sobom. 11 i odveli x ljudi i t. Kad je br. koji su pljačkali selo sa br. koji j e lečio zube u Ab. u okolici Post. da naprave zamene za naše manjine u br.

. Ovom mladiću je konačno uspelo. . Aera i Kol. 11 a i ostalih. to mi ne smeta jer mi je time samo koristio kod br. vršili su mat. ja sam išla spavati. koji su bili poslati u Bo- lognu kao tajna pol. dana 91 . Isto je i druge Postojance obišao Aero. Gaića 18 god. Govori jezik i br. Problem ishrane je i jesen je na vratima — najlepše vreme za org. ako dođe do Vas. U vojn. da kao bolestan ode u Bgd. može Vam isto Jovan dati podatke. dočim. propušteno je. 11 mogao vršiti kaku presiju na njega. Htela sam mu platiti ci­ vilnu bolnicu. tvrde da je spion od br. Pre mes. 11. Za to vreme uspeli su part. bol. Isto se uputio k Vama Ico Vlatković za koga Jovan. na taj način sam ipak imala grupu četnika uz sebe i tajno preko njih radila. Aero i Đak. Samo mnogi su od njih mišljenja da su ovim ra­ dom upropas[ti]li i ovde i Liku. pa nije imao dok. dočim vojnici tvrde da je to netačno i da je sve od lične mržnje Jovanove. I o tome Vam može dati Jovan podatke. Dobila sam utisak da je ispravan. Isto nek Vam kaže koji razlozi su ga ruko­ vodili. pa su isto mirno harali i ostala su polja ne obrađena. odakle misli k Vama. Ljudi bi davno već bili u šumi da nije bilo izdajstva Jo- vanovog. jer bi br. mladića bolesnog i potrebnog operacije na bruchu za kojeg sam se ja zauzimala i slala mu od vremena do vremena pom oć po 100 L. Zbog toga što su dovučeni ovamo.4 Vučinić koji je isto sedeo u zatvoru. a zatvora se mnogo plaši. odmah nam je poverio i upozorio. [ković] izdao u Bologni Mandića.sve propalo. kom su poklali part. tvrdi da je to bio sporazum između Jovana i Đak. napasti iza leđa da oslobode Radučane. i ustaše 10 braće i ses­ tara. u selu Raduča. iz sela Raduče. Isto tvrde još nekoji vojnici. jer i on je bio među tim Medčanima koji nisu hteli part. Nadam se da će sad sigurno uspeti četnicima. Stvari koje su ga ispi [ti] vali za mene. represalije. a u jutro 5 1/2 kad je on ustajao. Po noći kad je Vinko otišao spavati ja sam sela raditi. Mišljenja sam da bi ipak bilo bolje da Vlatkovića zadržite u Vašim redovima. te oca i mater. za to. gde je na­ pravio isto kao u Postojni. Jovan tvrdi da je Vlat. A što je na gnjusan način tumačio m oje odnošaje sa vojnicima. 11 ga je upotrebljavao za tumača. da zasednu talijansku granicu. a sta- rešine se nisu htele pobrinuti za to. Uvedena je stroga spionaža nad m ojim kretanjem i ja sam morala da odvratim sumnju od se­ be neko vreme provoditi celi dan zabavan privatan život na kupalištu i kafani. da se odele od br. četn. da je potegao pištolj na četn. O toj strašnoj katastr. To je jedan od razloga da su m oji izve- štaji pisani rukom i zato molim oprostite. zbog prenatrpanosti ga nisu hteli primiti. 11. To je jedini živi četn.

Potrebno je mnogo volje i energije da se doseže uspeh i popravi što je upropašteno. i tako se resila brige. zauzete bunkere i topove. 92 . pa nije uspela. je Kol. . uzme u ruke. dobiva redovnu potrebu. Porodici Saks6. . zbog toga što imaju part. da Vas ja obavešta- vam.[ire] na račun izdržavanja. Od Aera sam dobila 24 L. • Još jednom najlepše zahvaljujem na svemu i ostajem Vam najodanija Mira 6 Mirko. Saksa. Važno je zbog br. a nadamo se da i od Kom. Molim Vas samo jedno pis­ mo. Danas se Aero izrazio. da se probiju. ne veseli . pa mi je rekao da će neke stavke izmeniti o meni. Zato bi bilo najbolje da ovo Kol. kojem je glavna briga samo interes naše opšte stvari. Stvarno je propušteno najbolje vreme i rad će biti vrlo težak. šepa i cifre četnika kao valuta stalno rastu i padaju. koje sam upo- trebila za pomoć bolesnim četnicima i za kurire. . M u Slov.5 ovoj stvari i to što su ovi ljudi sadanjim radom kompromitovani i boji se. . da bi to part. iskoristili u prop. Novac sam sad sav predala Kol. Kol.pokušala se jedna patrola od 30 ljudi probiti. 11. Zadovoljna sam što mogu produžiti rad sa Kol. da Vas nisam ja iz- vestila o njemu. da ne misli. . svega 105 četnika. da bi morali preko Slov. da je u celoj Slov. gde nema ličkih part. gde priznajete požrtvovan rad ing. Organizacija u Lici nije uzela velikog razmaha i stanje je približno isto kako sam Vas pre obavestila. SI. dao 100 Dol. Jedni su mišljenja.. Konačno mi je uspelo ubediti Aera.

br. Zbog pritiska nadmoćnijeg neprijatelja partizanske sna­ ge su se tada povukle na nove položaje. isključno.4 U toku istoga dana i noći 6/7 avgusta. Na ovoj liniji se i zanoćilo. 22 IZVEŠTAJ KOMANDANTA VUČEDOLSKE BRIGADE OD 11. proleterska dalmatinska brigada i 1. na liniji fronta od Droškorice do Zebljaka.5 U toku 8 avgusta. BR. Opširnije o tim borbama vidi Zbornik NOR-a. 5 6) 5 i 16 Pomenute borbe su vođene protiv jedinica Primorske operativne grupe 2. Ca. GRAHOVA I LASTVE1 2092 11 avgusta 1944 godine Položaj Za 683 Na dan 6 avgusta t. povratile Viluse i posele nove položaje. 8. 15. Ta oznaka je na originalu dopisana (na mašini) pošto je pre­ crtan broj 200 (Komanda Operativnih jedinica istočne Bosne i Herce­ govine). 7 avgusta nastavio sam napad i ovla­ dao linijom: Pusti Lisac — Lješevica — Omutić — Bajov do — Podbožur — do Riječana — Maočići — Vilusi. sa svom brigadom. dok.g. dok. AVGUSTA 1944. 140. ćirilicom) u Arhivu VII. reg. br. bili su napadnuti 2. udarnog korpusa NOVJ. bokeljski NOP bataljon. Partizanski gubici u tim borbama su bili: 5 mrtvih i 21 ranjen. Noću 8/9. 93 . gde sam vršio pripreme za dalje napade u vezi sa jedinicama sa pravca Lastve. knj. 4 Vidi zapovest za napad. 100 i 144. kapetan. i u toku 9. k. tom III. i 2. preduzeo sam napad na partizane u 15 časova. na službi u Komandi Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. 10. zadržao sam se na ’navedenoj liniji. Sedmog avgusta 1944. sa mestimičnim napadima prema Kamensku — Smrduši i Cerovom brdu. 12/7 (CG-V-1494). dok. br. Noću 1 Kopija originala (pisana na mašini. knj. ovladao sam linijom: Nenada — Jabuke — Zagora — Savino brdo — Babljak [— ] V. DELEGATU KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ U REJONU VILUSA. avgusta odbacile neprijatelja u Trebinje i Gra­ hovo. br. Sniježića. Sve ovo kroz borbu uz veće gubitke po partizane. : Štab Vučedolske brigade. 3 Kovačević Risto. a neprijatelj je zauzeo V i- luse. avgusta sve jedinice grupe prešle su u protivnapad i do 10. 58 i 353.

Br. Bataljon br. Ovu diviziju četnici nazivaju Šegrtovom divizijom po njenom komandantu Viadu Šegrtu. takođe nije imao skoro nikakovih veza sa mojom brigadom u pogledu sa- dejstva. Crno­ gorske brigade. jače partizanske snage napale su brigadu na či­ tavom frontu od Pustog Lisca do Vilusa. 1174). dok. a naj­ jači na Jasen. br. 12 i ” Odnosi se na jedinice 13. tako da je 9 avgusta. 30. do samog mraka prispjelo svo ljudstvo na liniji: Derviš — Orao — Crkva na Grahovcu — Omutić — Zebljak. izuzev Zebljaka. “ Reč je o delovima 10.8/9 avgusta. pešadijske divizije (Zbornik NOR-a. tom IV.000. brigada i sada na­ lazi. 28. br. a za dalje nemam podataka. I I 13 koji se povukao za Lastvu. Na ovome položaju na našoj strani bilo je dva poginula i šest ranjenih. SS divizije »Princ Eugen« i 369. dok. brigade 29. hercegovačke divizije NOVJ (Zbornik NOR-a. Vidi dok. 32 i 37).6 Pošto su komunisti probili prvu liniju odbrane. knj.10 pored celokupnih Dalmatinske i VI. bile su mu vrlo slabe veze. kako u nastupanju . 145). ali je pokušaj odbijen.8 Sa ovih položaja povlačilo se je pod borbom. Rad jedinica za sve vreme borbi. na kojim se položajima. a potom na Savino brdo. knj.tako i u povlačenju. I I 12 koji je prošao od Trebinja za Nikšić. Naročito jak napad izvršen je na liniji Pusti — Lisac — Nenada — Jabuke. više ranje­ nih. Sa brigadom je bio i jedan vod br. 94 . l l u koji u opšte nije stupao u borbu sem što je pot- pomagao pokret brigade sa jednim topom pri nastupanju. najžešća borba je vođena na li­ niji Zagora — Savino brdo. a u koliko sam mogao videti i saznati i sa Trebinj- skom brigadom. 28. u opšte nije napadan od strane komunista do Trubjele.9 ' Partizani su pokušali da potisnu ljudstvo i sa navedene linije. a potom Bobijerini7 i Osječenici. puka nemačke 7. bio je vrlo dobar. Na istom je ostalo 13 partizana mrtvih. puka nemačke 369. br. 23. sa navedenim jedinicama od Trebinja ja nisam u opšte imao veze. 7 i 17 To mesto nije nađeno na karti 1:100. Položaj Savino brdo. postoji Bobjer (k. a i top je sasvim slabo dejstvovao. tom IV. Partizani su bili pojačani i sa dva bataljona iz sastava Šegrtove divizije. je po četiri puta zauziman od partizana i obratno.

Dalmatinska brigada. Stolačku i Ljubinjsku. ljubinjski i stolački srez. Među ranjenima teško je ranjen vazduhoplovni potporučnik Rako Lalić. Partizani raspolažu sa bacačima koji su u toku 10 ov. Trebinjska brigada14 se je nalazila od mene levo. M. meseca destvovali. 18 Ivan M. Partizani su posle našeg povlačenja. Izjavili su da su došli da obaveste njihove je ­ dinice na ovim položajima da im pristiže pojačanje iz Kuča i od Pješivaca. bilećki. do Vilusa komunisti su imali 30 mrtvih za koje se zna.[kog] bataljona. za koje se zna. 9& . na sektoru od Pustog Lisca. dali su zarobljeni. Janjičić. u toku 10 ov. Z A KRALJA I OTADŽBINU ! Komandant 209 I. Naši gubitci na navedenome sektoru: dva mrtva.fsko] Trepač. Na jednome od njih zarobljen je i jedan Rus­ ki pikavac. koja me- je potpomagala u ovoj akciji. Trebinjski korpus je obuhvatao trebinjski. koji su od­ mah strijeljani. 23). Komandant je bio Milorad Vidačić. U svom sastavu je imao četiri brigade: Bilećku. meseca hitno su otputovali u pravcu Trubjele. Dali je Trebinjska brigada imala gubitaka? Izvestite o situaciji u Hercegovini i opštoj situaciji. na naše jedinice na Grahovcu i Omutiću. zadržali se na liniji — Živa — Lapov do . trinajest ranjenih i sedam nestalih. Ovo mu je treće ranjavanje u borbi protivu komunista. ali je njen bok bio puno ugrožen povlačenjem Bilećana. kada su ga razbile jedinice 29. Njihove snage sada su II.16 Zarobljena su dva partizana. na navedenim položaji­ ma do Riječana i Velimja. Korpus je postojao do oktobra 1944. Cr­ nogorske brigade i pozadinske jedinice. hercegovačke divizije NOVJ i spao je na oko 30 ljudi. U navedenim borbama. delovi VI. držanje i rad jedinica ove bri­ gade bio je dobar. sa Bokeškim bataljonima. a formiran je avgusta 1942.— Kaloper — Bobijerina17 — Osječenica — Babljak i dalje prema Klobuku. Dva bataljona koja su im bila pri- spela za pojačanje. kapetan. S VEROM U BOGA. kapetan. za koje se nezna tačno. Trebinjsku. i mnogo veći broj ranjenika. komandant Rudin. poginuli ili se negde sklonili. br. J « 14 i 15 Radi se o Trebinjskoj i Bilećkoj brigadi Trebinjskog kor­ pusa (vidi dok.15 Za sve vreme borbe moral.

. 96 . koji je toga dana stigao u Nikšić (Arhiv VII.-’ Od 5 do 9 o. N A V — T— 311. ? Pov. 432 i 435).m. 23 OBAVEŠTENJE DELEGATA KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 11. AV­ GUSTA 1944. avgusta 1944. 5/11 (BH-W-506).. vršene su operacije na teritoriji 209. iznenada je došao u Lastvu jedan bata- ljon SS6.7 Sa ovim zadatkom naše starešine nisu bile upoznate od strane komandanta 11 radi čega se stvorilo uverenje kod naših 1 Original (pisan na mašini. 237. da pojedini komandanti kritikuju svoje susede aludirajući da se isti nisu svesrdno sa svojim jedinicama za­ ložili u cilju postizanja potpunog uspeha. Ca. Položaj 270. Jedinice 11 iz Trebinja i Grahova imale su zadatak da uz pomoć naših jedinica potpo­ mognu pokret pomenutog bataljona SS na pravcu Lastva— V i- luse— Nikšić a po tom da se jedinice 11 vrate u svoje baze. Cilj mi je da sa ovim izlaganjem povratim međusobno poverenje koje bi moglo usled nepoznavanja celokupne situa­ cije od strane pojedinaca. br. 2 Štab Bokokotorskog korpusa. 3 Bilećka brigada Trebinjskog korpusa. to nalazim za po­ trebno da u ovom aktu izložim tok tih operacija jer smatram da sam od svih najbolje upoznat sa situacijom i sa tokom jer sam bio u mogućnosti da pratim tok rada jedinica 2514. ćirilicom) u Arhivu VII. da bi pojačao tamošnji opsednuti garnizon. SS divizije »Princ Eugen-«. avgusta 1944 god. k. br.m. STABU BOKOKOTORSKOG KORPUSA O CE- TNICKO-NEMACKOJ AKCIJI PROTIV JEDINICA NOV I POJ NA PROSTORU VILUSI — GRAHOVO — LAST VA1 68 . br. s. biti poljuljano. 7 Vidi dok. Događaji su se razvijali ovako: U toku 5 o. 22. bataljonu 13. r. puka nemačke 7. 22. BK. Broj je dopisan na mašini. 3 Vidi dok.3 Pošto sam saznao.i 2525 neposredno a tok rada jedinica 209 preko sredstava za vezu. 4 Trebinjska brigada Trebinjskog korpusa. koji je imao zadatak da se probije u Nikšić. Broj : 3 . reč je o 3. reg. 192. ■f 11. 6 Prema izveštaju nemačke Komande Grupe armija »F« od 10.

i 2. potpomognute đejstvom 209 i 11 iz Grahova. 251 i bataljona 11 iz Trebinja uz jaku artiljerijsku pripremu uspele su za kratko vreme da iz­ biju na Viluse. u kojima su imale uspe- ha ali i gubitaka nisu bile u mogućnosti da izvrše zadatak-ov- lađivanje položajima Jargić — Kešeljeva Gradina iz više raz­ loga: Nisu bile dovoljno snabdevene municijom. ■f| 7 97 . odakle dalje nije mo­ gao iz navedenih razloga. nap. 11 iz Trebinja smatrao je svoj za­ datak završenim i hteo se 9 ujutru vratiti u Trebinje. gatački. 22. hercegovačke divizije NOVJ (vidi dok. neprijatelj se povukao u pravcu severa. hercegovačko- -crnogorska pogranična brigada nazivana još i 2. I pored svega izloženog komandant 252 sa blizu 500 boraca dejstvovao je demonstrativno i došao do Stražišta. te je ta akcija za nas došla iznenada i prema tome nedovoljno pripremljena. a formiran je avgusta 1942. brigadu 29.11 Kako su se događaji razvijali kod 209 meni nije poznato u detalje. 5. koje su u poslednje vreme učestvovale u operacijama u oblasti Fatnice i Plane. 10 Gatačka brigada Nevesinjskog korpusa. kapetan. 6. br. 22. mostarski i konjički srez. nevesinjsku. gatačka. 9 i 16. 8. 11 Vidi dok. pridružili četnicima Pavla Đurišića u njegovom neuspelom pokušaju prebacivanja na teritoriju pod kon­ trolom zapadnih saveznika. br. Komandant 11 kole­ bao se i izdavao kontradiktorna naređenja što je dovelo do iz- vesne konfuzije kod njegovih a i kod naših jedinica. U svom sastavu je imao 1. ostali su delovi 11. Mostarsku i Konjičku brigadu (u dokumentima se pojavljuje i 1. ali neprijatelj je uspio da 8 Odnosi se na 10. 10). a bataljon SS produžio u pravcu Nikšića po svom zadatku. Ostaci korpusa su se aprila 1945. Komandant korpusa je bio Milorad Popović. 251 i 209 na liniji — grubo rečeno: Podbožur — Viluse — Skorče Gora. Pošto su jedinice 251 209 i 11 izbile u oblast Vilusa i ovladale Vilusima. Jedinice 252. Gatačku. odnosno Go- lijska brigada). jedan deo je­ dinica bio je vezan za neprijateljske snage zbog prisustva X komunističke brigade8 na liniji Vranja Dubrava — Tr no vica. zbog odlaska 200® na sever jer še morala dat pratnja i konačno zbog toga što je od strane 21410 tražena intervencija iz pravca 252 radi rasterećenja zbog pritiska komunista na 214. U među­ vremenu neprijatelj je iskoristio situaciju uočivši nepovezanost naših delova i napao u noći 8/9 demonstrativno na Viluse a glavnom snagom na 209. 9 Komanda Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. koji je obuhvatao ne- vesinjski. Jedinice bataljona SS.jedinica i njihovih starešina da je ovo akcija za ostvarenje veze Nikšić — Viluse — Bileća. nap. ali na intervenciju potpisatog dobio je naređenje da ostane na polo­ žajima radi toga da bi omogućio našim delovima da produže akciju u cilju ovlađivanja teritorijom 209.

Sve izloženo ne treba shvatiti kao zajedljivu kritiku nego samo kao činjenice a kritika je samo zato da se u buduće bolje radi. Neprijateljski gubitci na ostalim frontovima ni­ su mi poznati. S VEROM U BOGA Z A K RALJA I OTADŽBINU. a 252 učestvuju u operacijama sa jačim snagama 11 koje su se u međuvremenu pojavile u oblasti Bileće. Izlažući prednje konstatujem: usled nedovoljne pripreme. uz osetljivije gubitke (neprovereno: 16 mrtvih). Sada jedinice 251 drže front u Lastvi. Neprija­ telj je imao u oblasti Vilusa izbrojano 12 mrtvih i neutvrđen broj ranjenih. nije mi poznato da li je bilo gubitaka kod 209. 68 98 . usled nemanja poverenja jednih trupnih starešina prema drugim i konačno usled slučajnosti. slabe veze. Mentalitet naših boraca trebao bi da je bor- beniji jer je neprijatelj raspolagao sa dalmatinskim jedinica­ ma i niko neće priznati da su Hercegovci i Crnogorci lošiji borci od Dalmatinaca. 209 Grahovo. sa naše strane bilo je bez sumnje struč­ nije vodstvo jer su komandovali oficiri. iako brojno slabiji iskoristio je naše greške pa se pokazao superiorniji od nas u svakom pogledu. Zbog ovakve si­ tuacije l i je doneo odluku da se povuče usled čega su morale da se povuku i jedinice 251. 209 i da mu time nanesemo osetljiv udarac. propuštena je je ­ dinstvena prilika da proteramo neprijatelja sa teritorije. Ovog momenta dok ovo pišem dobij am izveštaj da 209 vodi borbu severozapadno od Grahova. preko Savinog Brda zagrozio jedinicama na Vilusima obuhvatom. Naših gubitaka kod 251 i 252 nije uopšte bilo. Bataljon SS probio se pod borbom u Nik- šić. ali to nije bilo moguće jer je neprijatelj izvesnim svojim snagama izbio na Skorča Goru i zagrozio komunikaciji Lastva — Viluse a drugim svojim de- lovima pošto je odgurnuo 209 na jug. Neprijatelj. uz izvesne gubitke za 11. Neprijatelj je raspolagao slabijim naoružanjem nego mi u zajednici sa 11. Ovaj izveštaj dobio sam okolišnim putem a ne od komandanta 251 koji je prvi sused 209 i koji je došao da zna što se u njegovom susedstvu događa pa da po sopstvenoj inicijativi pomogne svoga suseda. što treba da predstavi izvesnu sramotu za nas. 11 i 251 činili su napore da se održe na Vilusima. Povlačenje je izvršeno pod dosta teškim okolnostima.preseče vezu između 251 i 209. U toku 9 o. dok je dalmatinskom brigadom komandovao bivši podoficir. Ukazujući na izložene greške skrećem pažnju svima na koje se ovo odnosi da u buduće ulože svoj autoritet i inicija­ tivu u cilju izbegavanja ovakvih grešaka.m.

AVGUSTA 1944. tom X II. '■ • BR. reg. ■ Položaj Strogo na ličnost : KOMANDANTU . pukom sačinjavali su Crnogorski dobro­ voljački korpus (CDK). nap. 2 Te položaje su držale jedinice 1. br. br. Župa i Gračanica. avgusta 1944 godine do 16. 99. br. Kamena Go­ ra. br. dok. dok. 2. : : . Taševo.v . Za izvršenje ovoga zadatka — ' ’ NAREĐUJEM: I Desna kolona. sa dubokim ras­ poredom u unutrašnjost. tom X III. 7). proleterske divizije (vidi dok. 3. izdanje 1 : 100000) Jače partizanske snage drže položaje Obarde.30 sastava 2 [bataljona] 6 pu. 29/3 (CG-V-1116). Sandžaka i. br. Opširnije o tome vidi Zbor­ nik NOR-a. oklopna armija formirala od četničkih jedinica sä teritorije Crne Gore i Sandžaka. Skokuće. Cilj ove neprijateljske operacije (kod nas poznata kao durmitorska operacija) bio je da se spreči prodor NOVJ iz istočne Bosne. 91 i 147. koji je nemačka 2. ćirilicom) u Arhivu VII.2 Naš zadatak sa jedinicama X 3 je da ovoga neprijatelja na­ padne mo i proteramo. ZAPOVEST (sekcija jug. I pored angažovanja veoma jakih snaga. 3 Odnosi se na nemačke jedinice (14. knj. 1 > 12 avgusta 1944 godine > r. časova po novom vremenu na ka4. k. 3. neprijatelj u tome nije uspeo. 16. polaznom položaju s. KOMANDANTIMA KOLONA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ NA PROSTORU PRIJEPO- IJ A i PLJEVAUA1 ŠTAB KOMANDE CRNE GORE I STAROGA RASA O. 103. 104 i 108 i Prilog I. br. komandant Koncentriše se na dan 12 kapetan Bojović Vukašin. Karoševina. puk 7. i* 99 . 22 i 64. Crne Gore u Srbiju. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. 138. 4. 4 i ? Ta dva puka sa 8. Ča. puk »Brandenburg« i borbenu grupu »Krempler«) koje su u operaciji »Ribecal« (»Rübezahl«) dejstvovale protiv 1. U ovoj knjizi vidi dok. 2. proleterske divizije NOVJ od Prijepolja i Pljevalja i na desnoj obali Lima prema Bijelom Polju. SS divizije »Princ Eugen«. 24 ZAPOVEST ŠTABA KOMANDE CRNE GORE I STAROG RASA OD 12. 1 Original (pisan na mašini. 4. knj.

i f t lJ*i. 1944 godine izvršiće pokret do Skokuća. Kamena Gora. Zona širenja levo i desno po potrebi stim da se održava neprestana veza i pokret rav­ nati prema napredovanju su- sednih kolona. 6 To mesto nije nađeno na karti 1:100. j ‘ ' i ■ • 4 sata bude na polaznom po­ ložaju za borbu i to: Karoše- vina[-] kota!5 Dalje napadače pravcem Galočevina. sta 1944 godine sa celim bata- Ijonom krenuće se tako da na dan 13 avgusta 1944 godine u . Naoružanje sastava bataljo. 917. 1445). stim da na Skokuća- ma (k. 100 . njenog sastava ojačana vo­ U toku noći 12/13 avgusta dom prateće čete. Obratiti naročito i stalno pažnju na situaciju i nadmoć- nost neprijatelja kod susedne jedinice i uvek na vreme pri­ teći u pomoć. Od Skokuća produžava napad opštim pravcem napada Skokuće — Boljani — Strme- 5 Verovatno k. Komandant. kapetan obali Lima preko Gvozdenog g.000. naoružanje ne do 17 časova.6 a idu­ ćeg dana produžuje napad op- štim pravcem Goli Vrh — Ra- čevo — Srednje Brdo — K ov- ren! Dalje od Kovrena sledo- vaće nova zapovest. 1179) bude 13 avgusta 1944 godine tačno u 4 časa po novom vremenu. Sćepanović Vlado. jačine mosta na Limu u Prijepolju 1 bataljona odnosno 1 četa na dan 12 avgusta 1944 godi­ ovoga bataljona. verovatno se radi o Golom kršu (trig. {I]I Srednja kolona odnosno Koncentriše se na desnoj druga. sa daljim glavnim pravcem na­ pada Goli Vrh (k 1445). ' U toku noći 12/13 avgu­ na.

Zona širenja levo i desno prema potrebi. a naoružanje iz sas. odakle će za dalje kretanje sledovati nova zapo­ vest. gde dobiti zapovest za dalji pokret. Zona širenja levo i desno po potrebi stim da se ravno- merno kreće i održava vezu sa susednim jedinicama. Sćepa. ložaju Dumljani. ko.r ulazi u sastav glavne kolone. održavajući neprestano vezu sa susednim jedinicama i kretati se odnos­ no ravnati se u kretanju sa susednim jedinicama. nica — Kašice — s. Kašice — ■I Podjevac — Gradina — k. Obratite naročitu pažnju na vatrenu pomoć susednim jedinicama. 1245) — B ijov Grob gde r-". fl] II TREĆA KOLONA. g. od četiri časa pronapad opštim prav­ cem napada Dumljani — P o- dbor — Javorje — Jablanovac — Braj kovač — Duga — Bi- jov Grob. ga kolona. 101 . ìì^ fU — Bačulovina — Zečija glava (k. menu bude na polaznom po­ I tava bataljona. stim da na dan 13 ' nović Vlado. Obratiti pažnju na pom oć susednim jedinicama u pot­ rebnim momentima. a jednim ja­ čim odeljenjem na položaju Duraci — Gračanica. Koncentriše se kao i dru­ ! manđant kapetan g. 1353 — Kadina Luka (k. jačine ostatka avgusta 1944 godine tačno u sastava prvog bataljona 7 4 časa ujutru po novom vre­ puka7. Svoje jače odeljenje sa Duraka upu- tiće dalje pravcem M iljevići i'. Na dan 13. 1315) — Grab. t.

• •I !Ttfl' ii ' • « ■i J ß n V K .■ darevo da bi na taj način ve­ zao što više neprijateljskih . ka­ -ira.H'i'iiž i đem tuče Brodarevo u m o­ .g pada Stranjani — Mrčkovina .>■ ručniku Tomoviću Bećiru.ül !. sa kojom će .m ./. ». zdravih i strogo poverljivih vojnika. br. u toku 13 avgusta se na ovaj položaj . ko­ Koncentriše se na položaju mandant kapetan Bojičić Kaćevo na dan 12 avgusta Vojislav. -■ .idhnjoq. njana — Jadovnik. ' »* . ßtrnm mentu kada treća kolona bude izašla na Brajkovac t. ‘ 7. a ostali komandanti po četiri vojnika. ■ po potrebi. a dalje u sporazumu sa :. Znaci raspoznavanja danju belo platno kvadratnog metra širine i dužine sa crvenom oznakom. • IV ČETVRTA KOLONA. Dalje kretanje nastaviće pravcem opštim pravcem na­ r .. :. "V' irF'Vh'-^ ^ Ö *L'yt i nastojeći da nikao8 neprija­ teljskih delova ne upadne u unutrašnjost.:i iif. 9 Pored te četiri kolone.f-ud. .! U['&eq IJ’ jiroO .■■>rnu'ns^rioivi snaga u Brodarevu.. U kom cilju će komandant četvrte kolone uputiti 10 mlađih.» p• stalno sadejstvovati. ' ' ' ’fi —■ Milakovići — Tičije Polje •' i Gornja Dubočica — Krajino- ■':■T***:i-. Kolone međusobno još pomoću barjačića. proletersku diviziju je od Bijelog Polja učestvovala i »posebna kolona« (vidi dok. a noću tri svetleća metka sa bom­ bom. postaviti a narednog dana. Detalje plana odnosno kretanje dobi- OflJ-tžCJO i>ì-’ »S vaćete na način objašnjen po­ r *! *.-b flf : ü b (a.*--. v . . f vići — Bare. . 8 Tako piše u originalu. kao kurire za dve par­ tije od po pet. 25). a odatle pravac -afrtbvv iiife. u napadu na 1. jačine 1 bataljona 1944 godine u 18 časova oda­ 6 puka sa naoružanjem svo­ kle produžava pokret do Stra- jega sastava. verovatno treba »niko od«. ■ -:y Zona širenja desno i levo -iđ . vr/i/r'. 102 . gde će se tako postaviti da teškim oru­ .j.9 V Veza: Veza će se održavati putem kurira i putem radiostanica. tmi kolonom odnosno Komahdan- ' -I tom kolone X.ft'jiniä'st ” t‘'<* da kolone produže tući Bro­ ■ -' ■ •'. ' 'J Obrov. obraćajući naroči­ tu pažnju na gazeve na Limu ~(‘Vr.

. ’ •j :n\ìc y t'ifsilHü’Sqstn y. Prenos ranjenika najbližim putem do druma gde na terenu bude određeno. 11 Okrugli pečat: »Stab četničke komande za Sandžak«. •■.1 i-Tib<. ’’ Načelnik štaba bio je Dušan Arsović. ' -ii:../ ^ -:::ß(£TfKt .:: ì B V iJ't ■■£. ä fß K f'. “ Prvoslav. a četvrta kolona će se osobeno iz Sjenice snabdevati i municijom i ishranom. ovaj. o čemu će se starati intendant kapetan g. štab. Na izvršenje s verom u Boga za Kralja i Otadžbinu. Koman­ danti kolona će formirati sanitetsko odeljenje za ukazivanje prve pomoći na položaju u zajednici sa lekarima X kolone. VII ISHRANA: putem trupnih komora. Ovde skrećem naročitu pažnju ’na to da se mnogo vojnika ne izvlači iz stroja radi prenosa ranjenika kako je to ranije određeno. kolone i jedan primerak Načelnik štaba. VIII POPUNA MUNICIJOM: poručnik g. kapetan12 -. stim da će teži ranjenici biti trans- portovani dublje u unutrašnjost na specijalno lečenje... a odatle sanitetskim kolima.P..i. Bojović Vladislav u sporazumu sa Komandantom municiske komore kolone X sta- raće se o pravilnom i blagovremenom snabdevanju municijom svih jedinica prve. druge i treće kolone.VI Sanitetska služba: 'r f *?#' '• Bolnica u Prijepolju. za.. Dostavljeno svima komandantima Zastupa Komandanta.11 u.'- : : Ov. IX Komandant prve kolone stupiće u vezu sa Komandantom X radi prenosa teških oruđa. ? -■" .i’ ■ . dok konji stignu. Vlahović10 u sporazumu sa intendantom kolone X.. zbog transportnih srestava. . 103 .! ■ i . ’ ’ M..

Voditi računa o pomaganju vatrom. br. . 1 Original (pisan na mašini. za 12 [avgust] 1944 g. br. 104 . a dalje će sle- dovati nova zapovest. Položaj Strogo lično U m r i ? '■< -» KOMANDANTU____________ _ _ mnteßhnyjß -fj*. toku noći 12/13 avgusta 1944 godine produžava sa svima snagama opštim pravcem na­ pada Odžaci — Maoče — Kru­ pice — Barice — Crvena L o ­ kva — Burenj. avgusta 1944 godine do 18 ča- sastav 2 bat. 16).2 Naš zadatak je sa jedinicom X 3 da ovoga neprijatelja na- padnemo i proteramo. izdanje 1 : 1000 000) ~ V. Jače partizanske snage drže položaje Kakmuže — P o t - peće — Maoče — Vrulja i td.faljona] 7 puka sova u Odžacima. Zona širenja leve i desne kolone po potrebi. 2 Te položaje su držale jedinice 1. 25 ZAPOVEST ŠTABA KOMANDE CRNE GORE I STAROG RASA OĐ 12. stim da se neprestano održava međusob­ na veza i sa kolonama X ko­ je sadejstvuju. a zatim u sa svojim naoružanjem. br. proleterske divizije (vidi dok. k. ćirilicom) u Arhivu VII. BR. 130. — NAREĐUJEM: 1) Posebna kolona. 2. Za izvršenje ovoga zadatka. Z A P O V E S T : ' / (sekcija jug. 29/3— 4 (C G -V -1116/l). . 3 Odnosi se na nemačke jedinice. komandant Koncentriše se na dan 12 kapetan Railić Radoman. reg. Ča. KOMANDANTU KOLONE ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U REJONU BIJELOG POLJA1 ŠTAB KOMANDE CRNE GORE I STAROGA R A SA O. AVGUSTA 1944.

.p. Ovde skrećem naročitu pažnju na to: da se mnogo vojnika ne izbacuje iz stroja kako je to ranije rađeno. M-mekolone4 će međusobno održavati ve­ zu i putem barjačića. 105 .2) VEZA: će se održavati putem kurira i putem radiostanica sa kolonama X odnosno preko kolona X. a noću tri svetleća metka sa bombom (o ovome obavestiti kolonu X). treba: Međukolone. N A IZVRŠENJE S VEROM U BOGA Z A K R A LJA I OTADŽBINU- Dostavljeno: Komandantu posebne kolone " M. 5 Jedva čitljiv otisak okruglog pečata: »Štab četničke komande za Sandžak«. kapetan6 .5 : ■ 1 Zastupa Komandanta. 4) ISHRANA : Regulisana je sa kolonom X. . stim. Komandant te kolone po prijemu konja iz Raške dobiće od Štaba korpusa 40 konja sa samarima samo. Prenos ranjenika vršiće se do mesta ozna­ čenog na najbližem putu u sporazumu sa kolonom X. Komandant te kolone će formirati sanitetsko odeljenje za ukazivanje prve pomoći na terenu u zajednici sa lekarom X kolone. stim da će teži ranjenici biti transporto vani dublje u unutrašnjost na spe­ cijalno lečenje. pa će se po­ starati da snabde konopima i da ljudstvo koje doterà konje snabde putem rekvizicije hranom i uputi potpisatome odmah. * Tako piše u originalu. 6 Načelnik štaba bio je Dušan Arsović. . a odatle- sanitetskim kolima do bolnice. što će taj komandant odrediti bojnu komoru na vreme a ko­ nji će doći. Znaci raspoznavanja danju belo platno kvadratnog metra širine i dužine sa crve­ nom oznakom. 3) SANITETSKA SLUŽBA: Bolnica u Pljevljima. Načelnik štaba. po prijemu konja. 5) Bojna komora će se starati da od kolone X doturi municiju na položaje blagovremeno i na vreme trebuje iduću šaržu.

avgusta 1944. 3. 183. JURIŠ- NOG KORPUSA ZA SPREČAVANJE PRODORA JEDINICA NOVJ NA ODSEKU KRUŠEVAC — TRSTENIK1 « i i>?. 12 avgusta 1944 godine 7/i:. Svoje izviđanje za sada su uperili u pravcu Kruševca. 9. 21 komunistička divizija5 u prostoru Kuršumliske banje — Kuršumlijske planine Radan. grupe jurišnih korpusa na Kopaoniku (vidi dok. u pravcu sela Stupanja u pravcu Trstenika i pravcu Vrnjačke banje. 17 . tom I. br. 3 i * Reč je o jedinicama Operativne grupe divizija.d. 106.ZAPOVEST ŠTABA 4. 101. br. AVGUSTA 1944. k. 2. na Kuršumliju vidi Zbornik NOR-a. 2. 180— 182. komunistička divizija4 na prostoru između Kuršumlije — Kuršumliske banje. knj. n. privremeno stavljena pod komandu Štaba Ope­ rativne grupe divizija. NOU divizije 12. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 12. do 12. knj.6 ‘ Original (pisan na mašini. Ova divizija je uzalud pokušavala napad na Kuršumliju i odbijena posle težih gubitaka. Peta komunistička divizija3 nalazi se u oblasti Brusa i Jan- kove Klisure.c' Z A P O V E S T 17 komunistička divizija2 posle našeg pokreta na levu oba­ lu Morave preduzela je pokret na sever i danas do mraka nje­ ni prednji delovi nalaze se na liniji: selo Donji Stupanj — selo Dašnica — selo Rataje — Aleksandrovac — selo Pleš — Ze- Ijin. 124. 102. 4 O neuspelom napadu 21. tom I. Po raz­ bijanju 4. I 5. Prednji delovi ove divizije u cilju izviđanja dopirali su i nekoliko kilometara severno od ove linije. BR. 24/3 (S-V-11391). 6 i 12) dejstva ovih jedinica su bila usmerena na izvršavanje sledećeg zadat­ ka grupe: prodor u Župu i Rasinu. ŠTAB -ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLO VENSKE VOJSKE U OTADŽBINI V 3Ì: £ O. dok. O njihovom rasporedu i dejstvima od 8. 9. vidi Zbornik NOR-a. 100. br. br. ćirilicom) u Arhivu VII.. O rasporedu 21. 179. knj. NOU divizije 8/9. 9. 106 . 123. vidi Zbornik NOR-a. 5 Odnosi se na 21. dok. tom I. P. reg. 104 i 105. br. str. 77. " POLOŽAJ »P :3Ù -sa o3onoT‘(9ff> nb : 'jir ■ln'. dok. KOMANDANTIMA 2. NOU diviziju koja je. u sporazumu sa Glav­ nim štabom Srbije. 117. 63— 68. avgusta 1944. avgusta 1944. Višnjić.

a možda u najkraćem vremenu po­ kušati da se spuste u dolinu Morave. tako da dok se jedno vraća drugo je na maršu ka Željinu. Izviđanje vrši u prostoru koji je ograničen levom zonom granicom zone izviđanja petog korpusa i linijom: Počekovačka mehana — selo Omašnica — selo Golubovac — selo Novaci. da bi prvo njih učvrstili. 1. Zapadne i Južne Morave. Treći jurišni korpus zauzima i brani levu obalu reke Morave na otseku od sela Šavranići zaključno do polja Gasi- nac isključno sa pretstražnim položajima na železničkoj pruzi od sela Odžaci isključno do Počekovačke mehane zaključno. da njom ovladaju i stvore mostobran na levoj obali za dalje nadiranje u Šumadiju. a kad je taj prostor sigurno u njihovim rukama. Leva granica selo Odžaci sela Jasikovica — Aleksandrovac. v). Prihvatni položaj ovoga korpusa biće na visovima iznad dru­ ma koji veže selo Bogdanje selo Medveđu i selo Drenovu na otseku od zaseoka Šavran do Toponičkog potoka između Med- veđe i Drenove. onda se od svih snaga ko­ je se sada nalaze tamo obrazuje grupa za upad u Srbiju s juga. gde se neprekidno moraju upućivati jača izvi­ đačka odelenja na svakih dvadeset časova jedno odelenje. Prema izloženoj situaciji može se pozitivno očekivati da će komunisti skorih dana. Prihvatni položaj ovoga korpusa prednja ivica sela Grabovac i Bogdanje. b). Komandno mesto komandanta korpusa je varoš Trstenik. koja će sa sigurnošću moći tući Titove snage. Naročitu pažnju obraća u pravcu planine Goča i Zeljina. Drugi jurišni korpus zauzima i brani levu obalu Mo­ rave na otseku od polja Gasiriac zaključno sa poljem Moravice 107 . Peti jurišni korpus zauzima i brani položaj željezničku prugu od ušća Popinske reke u Moravu do sela Odžaci zaključ­ no. Zona izviđanja desno od ušća Popinske reke preko sela Popina do sela Pleša. potom oči­ stili teren između Ibra. Predstražni položaj ovoga korpusa biće na liniji: vis Ja­ godine brdo — Koznik (413). Sa naše strane preduzete su opsežne vojno političke mere za stvaranje vojske. — Naše trupe zauzeće za odbranu položaj: a). Iz zaplenjenih dokumenata iz Titovog štaba i iz komunis­ tičke centrale u Beogradu jasno proizilazi da ove komunističke snage koje su prešle iz Sandžaka dolaze samo kao pojačanje Topličkoj grupi crvenih. Dok se svi ovi poslovi 'ne završe četvrta grupa jurišnih korpusa mora po svaku cenu sprečiti komunistički proboj na otseku Kruševac Trstenik. U ovom cilju NAREĐUJEM.

.i/. — Sanitetska služba: ranjene i bolesne upućivati u pre- vijalište Trstenik odakle će se vršiti dalja evakuacija. Prihvatni položaj urediti još sada za ođbranu i na njega rasporediti rezervu. Za načelnika štaba. Prijem zapovesti potvrditi pismeno po kuriru. — Veza: telefonom prenositi sve izveštaje. Radio veza održavaće se svakog dana po zapovesti za ve­ zu. Zastupa komandanta. a izveštaje važnije dostavljati neposredno kuririma konjanicima. 5. N A IZVRŠENJE. ali tako da je cela re- ka stavljena pod vatru s tim da gazovi i moguća mesta pre- laza budu bezuslovno pod koncentričnom vatrom automatskih oruđa i bacača. Pređstražni položaj ovoga korpusa ka železničkoj pruzi od Počekovačke mehane isključ'no do se­ la Bresno polje zaključno. koje odabrati i odrediti za stalne kurire pri ovome štabu radi čega ih i snabdeti takvim objavama. 8 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab 30«. 108 . Do sedam časova Komandant će telefonom obavestiti me o zauzimanju položaja.naspram sela Bresno polje. 3. . Do se­ dam časova 13 avgusta u štab uputiti po tri kurira konjanika.8 Dostavljeno: K-tu II. 2. Zona izviđanja ovoga korpusa proteže se istočno od leve granice trećega korpusa do linije selo Mačkovac — selo Tre- botin — selo Doljane — selo Sogolje. Naročitu pažnju obratiti na glavni položaj čije se posedanje mora izvršiti grupno. — Zauzimanje predstražnog i glavnog položaja ima se izvršiti 13 avgusta do sedam časova. III i V jur.P. — Ishrana po ranijoj zapovesti. a u toku prepođneva ko­ mandanti će obići sva tri svoja položaja i lično prekontrolisati i popraviti njihovo posedanje.. korpusa. pporučnik kapetan Slob. Prihvatni položaj je na visovima neposredno iznad dru­ ma koji veže selo Medveđa — selo Drenova — selo Bela Vo­ da do Bele vode isključno.7 Kovačević Neš Nedić M. — 4. 1 Slobodan.

radi prikupljanja daljih podataka. Izviđački delovi moraju održavati stalni neprekidni dodir sa neprijateljem. već se i podaci o neprijatelju moraju prikupljati oružanim iz­ viđanjem t.. \iTk<<a ■ i d< 109 .Napomena: Pokušaju li partizani napad onda se mora dati najžilavija odbrana na predstražnom položaju kako bi nam se stvorila mogućnost da se upotrebi za bočni udar udarna gru­ pa u Trsteniku. Od momenta kad se čuje borba na predstražarskom polo­ žaju sva plovna sredstva moraju se izvući na kopno do u visi­ nu prihvatnog položaja. a plovna sredstva koja se ne mogu evakuisati moraju biti uništena. ■ « ' i> . dodirom i borbom. Na reci Moravi treba pronaći gazove i tačno ih objasniti trupama kako bi jedinice sa predstražnog položaja tačno [znale] kud ko ima da se povlači. 8 j trt .j. ako na to budu primorani odnosno da bi trupe sa glavnog položaja tačno znale gde ima da se sasredi najjača vatra. Prodru li partizani kroz predstražarski položaj reka se mo­ ra braniti do poslednjeg čoveka i odstupiti se može samo po m ojoj pismenoj zapovesti. . Noćnim prepadima starati se da dobijemo zarobljenike. Sva plovna sredstva i preko dana i preko noći prikupljena su na levoj obali i predati nadležnom starešini za obezbeđenje koji ih po potrebi koristi za naš saobraćaj preko reke. Podvlačim da je neobično važno da se tu stavi što jači otpor kako bi se obezbedili bočni udari na prvom mestu iz Trstenika. Ne sme se do­ zvoliti da se izviđački delovi oslanjaju na seljačke priče. a potom i sa pravca onih jedinica kod kojih napad nije izvršen. “ fi ai'ó un I:.

Do sada se zna da se prikupilo u jedinice ovog korpusa oko 1200 do 1250 vojnika i starešina.. Direktivom komandanta 4. G. to je u tom smislu od strane ovog štaba i izdato naređenje nižim starešinama. 23.2 Noću 6/7 nalazio se na položaju Jelica — Gobelja. Prepričavanja su razna. i . JURIŠNOG KORPUSA OD 12. jer se još u korpus nisu prikupile mnoge starešine. Aktom vašim O. službeno od 11 . reg. Za ostalih 1000 vojnika i starešina još se ništa tačno nezna. Prema zapovesti štaba njegove 3.. DO 9. k. korpus je iz Aleksandrovca pošao 6. BR. 46/2 (S-V-1091/1). avgusta u 3 sata (Arhiv VII. avgusta 1944. g. jurišni korpus bio u pokretu od Aleksandrovca ka Kopaoniku. k. Br. br. službeno . Ča. AVGU­ STA 1944. Po ovom traženju za sada se još ne mogu dati podaci. Zbog toga ovaj korpus neće biti spreman za akciju pre 20 ov. 7 avgusta u 3 časa 1 Original (pisan na mašini. br. i kako je potpisatom usmeno rečeno od strane g. međutim. 7. reg. jurišne brigade od 5. kao i šta je ko od starešina radio i gde se nalazio. 110 . da se prikupi i usposobi za nove ak­ cije.m. avgusta bilo je. 27 IZVEŠTAJ ŠTABA 1. naređeno da svi korpusi krenu 5. 6). BR. i izveste da su spremni za akciju. 29/2). Neška Nedića da se ovom korpusu ostavlja na raspoloženje do 20 ov. KOMANDANTU 4.m. ćirilicom) u Arhivu VII... avgusta u 17 sati (vidi dok.. majora Račića i njegovog načelni­ ka štaba kap. Kako ovaj korpus još nije prikupljen i nema izgleda da će [se] usposobiti za dejstvo do 16 ov. ča. 2 Toga dana je 1. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA 0 BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ NA KOPAONIKU OD 6.m. među kojima i sami komandanti brigada i bataljona.VIII naređeno je da svi korpusi kompletiraju do 16 ov. Ovi podaci dostaviće se docnije. Isto tako traže se tačni podaci o gubicima na dan 6. Ovaj korpus na dan 6 avgusta nije vodio borbu. I KOMANDANTU IV GRUPE JURIŠNIH KORPUSA -. Sa­ znaje se da su dosta komunista zarobili. ' 12 avgusta 1944 godine ČUKOJEVAC . br.. AVGUSTA1 ŠTAB I JURIŠNOG KORPUSA .m. 8 1 9 avgusta. grupe jurišnih korpusa od 5.

P. Šire podatke o rasporedu i dejstvu tih jedi­ nica vidi Zbornik NOR-a. Arhiv VII. avgusta 1944. Detaljnih podataka ni o čemu se još nema pošto sa još nisu prikupile sve starešine ni vojnici. jurišnog korpusa od 7. NOU divizije i 1. br. 12. 182. U ovoj borbi ovaj kor­ pus zarobio je od komunista 7 puškomitraljeza. reg. 29 i 31. ■> li ' J : fi. . reg. Gonjenje smo produžili do mraka i izbili u visinu s. 94. 53« (1.uliM'i. Kneževa. -!" •.i. i pošto su slabi neprijateljski delovi bežali sve do mraka ispred ovog korpusa.3 Borba je vođena od 3 do 10 časova kada se ovladalo visom Karaman i Jarmom. »j ■/. . : i:' > ' -red . Vidi dok. avgusta 1944.. krajiške NOU brigade 5. 165 i da se III Jurišna brigada III jurišnog korpusa nalazi na Su- vom Rudištu i Milano vom vrhu. .krenuo je u pravcu Suvog Rudišta i odmah primio borbu na Jarmu i Karamanu. dok.CT vi t. ravnogorski korpus). V 'I i i'-'- 3. Primećeno je još mrt­ vih i mnogo ranjenih partizana.7 n . Ča. 40/2 : zapovest Štaba 1. a ostavio na položaju 3 viđena partizanska leša.r : ■: ■ • ' . jurišnog korpusa od 7. br.4 Pod pretpostavkom da se svi korpusi nalaze na položajima ka­ ko je to navedeno u zapovesti štaba grupe korpusa O. 7 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. IV}.S f ib V i‘. Br.i ::a t. 179. jurišne brigade 1. NOU divizije. knj.6 U toku 8 i 9 avgusta ovaj korpus kao ce- lina nije vodio borbu. 9. •• i i in i{c * . yiüd üu l ’* ■ i m < . br. k. br. 5 Vidi dok. 111 . 181. < if. Lazarević M.. 31/2: zapovest Štaba 3. br. 23. 4 i 6 Reč je o napadu 17. : ' *v. l :’ . ■< . već samo pojedini delovi koji su se pro­ bijali iz neprijateljskog obruča. i k.u e . K O M A N D A N TA — PORUČNIK Dušan M. U toku noći 7/8 bio je napadnut jačim komunističkim snagama i posle borbe od 3 časa rasturio se.n:-jV tu ' ■ HlAìì £. i tako je i urađeno. -. to je ovaj kor­ pus zanoćio na položaju Mramor — Bećirovac. 26. 112.' !. tom I. Kneževa. Posle ovoga od strane štaba grupe korpusa naređeno je gonjenje u pravcu s.r i i . Na našoj strani bilo je 4 mrtva i skoro 20 ranjenih. oko 30 pušaka. ZAST. oko 10 natovarenih konja i uhvatio 4 živa partizana.

KOMANDANTU SVIH ČETNIČKIH JEDINI­ CA CRNE GORE O ČETNIČKIM SNAGAMA KpJE SA NE- MACKIM JEDINICAMA OPERISU U DOLINI MORACE PRO­ TIV NOVJ1 STAB ČETNIKA CRNE GORE I BOKE2 .•.. Br. . uz pripomoć nemačkih trupa. Danilova grada i "Nikšića preduzele su. AVGUSTA 1944. t. 28 IZVEŠTAJ ŠTABA ČETNIKA CRNE GORE I BOKE OD 14. ali se ona pojavljuje samo u nekoliko dokumenata. k. •*. Petrovića. ćirilicom) u Arhivu VII. d) Krilna zaštita. . deo Bjelopavlića i Spužani. radi zaštite krila od pravca Katunske Nahije. U toku ove noći trebali su da zauzmu Hum i Gradac. 1 Original (pisan na mašini. . Morače za Morački Manastir. deo Lješnjana i Piperà) oko 1500 četnika uz sadejstvo jednog »ojačanog nemačkog bataljona. . Upućene su u na­ pad sledeće kolone: a) Prva kolona. ■" . 3 Novica. reg. " rf" . major Pavić4 (kadrovski puk. 30/3 (CG-V-1117). pošto su prethodno zauzeli Vežešnik. BR. za zaštitu levog boka glavne kolone (pod b). . Do sinoć su izbili do s. i :il2 . Do ovoga momenta zauzeli su Kržanju.s. službeno V. . Položaj . Jutros su zauzeli Gornje Crnce.iJ’K . 2 Tu komandu je Pavle Đurišić formirao jula 1944.. koji nije upotrebljen za glav­ nu akciju drži položaj u visini Bogmilovića. b) Druga kolona. pravcem uz Pipere. opštu ofan- •zivu pro tivù neprijatelja u dolini Morače. pošto su ga prethodno bombardovali artiljerijom sa grada. i dalje pre­ ko Radovča. 4 Bo. 14 avgusta 1944 god. v) Treća kolona. br. : i . odnosno od Pješivaca. g) Četvrta kolona (Pavkovići i Vražegrmci) demonstra­ tivnu borbu ka Bjelopavlićkim planinama u cilju vezivanja za sebe snage koje se nalaze na ovom frontu.ško. Ca. Dejstvuje pravcem desnom oba­ lom r. Moračani.»!. • n ČLANU RESORA ZA NARODNU ODBRANU I :f KOMANDANTU NACIONALNIH TRUPA Četničke formacije iz reona Podgorice. 138.-v u at . deo puka. Pov. major Lazović3 (Kuči i deo Vašoj evića) pravcem uz Kuče.

Međutim i tamo im se sprema zam­ ka za potpuno opkoljavanje. Da ne zaboravim. ali nije učinila kvara. Potrebno je narediti da Katunska Brigada produži akcije. vizije. u blizini našeg šta­ ba. sa zadatkom napada na saobraćaj. 13 avgusta u 0 ča­ sova otpočela je opšta ofanziva protivu neprijatelja u Vaso- jevićima i Sandžaku. Crnoj Gori i Staroj Srbiji. Jutros oko 8 časova dva gangsterska aviona (drumski raz­ bojnici) bombardovali su most na Sušici. transporte. Nadam se da će sledeći biti opširniji i sa više optimizma. Kako se situacija nije još razvila. Mobilisano je 25. Ima se podataka da su neke 3 partizan­ ske divizije prodrle ponovo za Srbiju. makar čisto demonstrativnog karaktera. dru ga je pala van mosta. Gojnić 'Krs 5 Vlado Šegrt je tada bio komandant 29. M. 6 Okrugli pečat: »Štab četnika Crne Gore«. Jedna je bomba pogodila most.P. Izgleda da je bombardovana i Podgorica. Od akcije ove grupe najviše se očekuje. hercegovačke NOU di-. šta­ bove i uništavanje manjih neprijateljskih odeljenja u pozadi­ ni.000 četnika koji uz pripomoć ostalih legalnih trupa opkoljavaju prebačene di­ vizije. Duž druma napreduje i jedna motorizovana kolona sa dugačkom artiljerijom. koje bi imale za cilj vezivanje za sebe Šegrtove grupe. Juče je već opravljen most na Morači kod Smokovca. đ) Ružićevi četnici ubačeni su u neprijateljsku pozadinu kao gerila. tako je i ovaj prvi iz­ veštaj oskudan. Ovoga puta očekuje se konačno razbijanje partizana u Sandžaku. .5 Bataljoni od Lastve Tre- binjske probili su se do Nikšića i upućeni za Podgoricu gde sada učestvuju uz sadejstvo naših trupa. major Bl. 7 Blažo.6 Komandant.7 L. tako da je naš front sada reduciran na polovinu.

29. brigada u dodir sa neprijateljem i odmah stupila u borbu — napala neprijatelja. 3 Dragomir.4 Odmah se razvija i 2 i 4 bri­ gada za borbu i napadaju neprijatelja i to: 1.. POLOŽAJ % ä j u I . 114 . ćirilicom) u Arhivu VII. 2 Vidi dok. Uvođenjem sve tri jurišne brigade u borbu neprijatelj je 6. br. br.' •■n >b: KOMANDANTU IV GRUPE JURlSNIH KORPUSA -os POLOŽAJ. reg. brigada u pravcu Jastrepca a 2. klase. bata- ljonom posedne Ogledno a sa ostalim bataljonima obrazuje re- leje na odstojanju od 20 metara i održava vezu sa Štabom ovog Korpusa i Štabom IV Grupe Jurišnih Korpusa. 179. brigada sa ka­ petanom g. Ove položaje 2. avgusta do 17 sati uspeo da zauzme Oglavlje i Bri­ ševac. U blizini Brložnika došla je 1. brigada u prav­ cu visa Briševac. (Zbornik NOR-a. JURIŠNOG KORPUSA ' / ' * O. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ NA K0PAONIKU OD 6. 1944 god. Br. istočnobosanske brigade sa kojima je sadejstvovala 2.ra iv ß 'u x k x s (ubo-ir tin Fn:i <b iuCI . 12/1 (S-V-1667/2). 1. br. jurišne brigade vodili su de­ lovi 2. k. JURIŠNOG KORPUSA OD 14. proleterske divizije. jurišni korpus je kasnije napustio pred snažnim protivnapadom 2. 4 i 5 Borbu na Brložniku protiv 1. KOMANDANTU 4. dostavlja se sledeći izveštaj: Na dan 6 avgusta Korpus je osvanuo u selu Zarevu odakle je produžio na Ogledno.3 koji je dobio zadatak da sa 1. 4. AVGU­ STA 1944. 12. Ca. avgusta. i toisah t. brigada krenuli su u pravcu Brložnika. dok. 9. divizije NOVJ. Popovićem. AVGUSTA1 STAB 2. 2 i 4.— Na osnovu vašeg naređenja O. proleterske brigade 2. DO 9. proleterske divizije i 6. knj.•<-'r! • g j 29 < hini-n ivrìiSufl (h IZVEŠTAJ ŠTABA 2. 180 i 182). Jurišnog Korpusa. službeno od 11 avgusta 1944 god. tom I. BR. proleterska brigada 2.w-roA Izveštaj o radu 2. krajiške i 6. SLUŽBENO 14. Brigade uspevaju da zauzmu 1 Original (pisan na mašini.2 gde je ostavljena 3. brigada u pravcu visa Oglavlje i Gradac. kapetan 1. istočnobosanske brigade 17.

NOU divizije izvodili su napade na 2. jurišni korpus. 51— 63. brigade kod čijeg je ljudstva nastalo kolebanje zbog jake vatre iz neprijateljskih bacača. Izgubivši privremeno ove položaje. i 3.45 časova ceo Korpus ostaje bez municije. Sedmog avgusta 2. knj. Predveče Korpus je dobio zadatak da po cenu svih ži­ vota mora uzeti čuku Palež — 1148. i 4. dok je 5. 2 mitraljeza i 7 pušaka. brigada. 9.5 U toku noći do 24 časa vladalo je zatišje. knj. majevičke NOU brigade 17. avgusta delovi 2. 2. divizija bila u rezervi. 6. Zbornik NOR-a. Odmah zatim neprijatelj je napao još ja­ čim snagama i većom žestinom na ćelom frontu. proleterska brigada prinudila je 2. dok. 88. proleterska i 17. knj. Višnjić. br. jurišni korpus. Tokom dana.30 časova neprijatelj je izvršio napad na naše položaje i posle dvočasovne borbe nepri­ jatelj je odbijen sa gubicima. jurišni korpus na odstupanje i uveče zauzela Brus (Zbornik NOR-a. dok. istočnobosanske bri­ gade 17. Na dan 7 avgusta 1944 god. brigade napali su neprijatelja na položaju Palež i posle kraće borbe isti zauzeli zaplenivši 2 puškomitraljeza. Opširnije o tome vidi dok. ali pošto je našima nestalo municije. tom I. 179. a 2. komandanti bataljona Tanasijević i Novaković ranjeni. str. bataljon je. bataljonom iste brigade prešao u protivnapad i ponovo ovladao Paležom (Zbornik NOR-a. divizija izvršile su. 1157 — Jastrebac gde je i zanoćio. 9 Jedinice Operativne grupe ovladale su Kopaonikom 8. 23 i 26. proleterske brigade 2. ali je primećeno da neprijatelj vrši obuhvat sa jakim 6 i 7 U toku noći 6/7. a komunisti su sa jačim snagama napali sa svih strana na položaj Palež. pošto se prikupio. divizije. god. koji je pokušao obuhvatom i protivnapadima da po­ vrati izgubljene položaje. a sa ostatkom je ostala u zasedi na Borju. brigada uputila je jednu četu u Brus da dovede komoru i ljud­ stvo koje je bilo u Brusu. sa 2. br. 9.. 180 i 182). 3. P. 1. u 02. to su se naše snage morale povući na polazni položaj hvatajući se za guše sa neprijateljem. br. 9. te je Korpus bio prinuđen da odstupi putem Brus pa kosom na Obradovu čuku koji položaj poseda 1. 9.9 Na dan 8 avgusta 1944. Zbog nestatka municije i toga što je neprijatelj dobio pojačanje Korpus je se [u] 21 čas povukao na položaje Brložnik k. po naređenju Štaba Operativne grupe divizija. avgusta 1944. bataljon 6. uveče. 94.6 Tom prilikom zaplenjen je je­ dan puškomitraljez.7 ali su se na­ še snage čvrsto držale izuzev 3. n. tom I. bilo je zatišje sa malim čar­ kama. U 8. tom I.d. koncentričan napad na 2. 8 Položaje na Paležu branio je 1. br. .napadnute položaje i izbijaju na Marinu čuku potiskujući ne­ prijatelja. brigada na Borje gde ostaje u zasedi.8 Posle ovoga nastalo je zatišje na će­ lom frontu — položaju. U 23 časa delovi 1 i 4. a neprijatelj sa jakim snaga­ ma sve jače napada. 182). no ipak i ova brigada i dalje ostaje na položaju. pro­ leterske divizije. dok. istočnobosanske i 15.

brigada 2.10 M. 12 Milan. brigade pustio neprijatelj na 100 metara i otvorio jaku vatru i neprijatelja naterao u panično bekstvo. i 4.45 čas13 n POLOŽAJ 10 Prema izvodu iz operacijskog dnevnika Operativne grupe di­ vizija od 1. brigadu i štiti njeno povlačenje. Makarenec u s. do 20. grupa je imala sledeće gubitke: 26 mrtvih. to je isti naredio povlačenje naših snaga s tim. tom I. 3 zarobljenih i više ranjenih. Na dan 9 avgusta 1944. BR. U toku 6.11 Zastupa komandanta kapetan II klase Mil. brigada uputila je jedan bataljon na vis Jerinin Grad i oko­ linu kao pobočnicu i izvidnicu. 21« (Grupa korpusa Gorske garde). Kad je izvršila po- sedanje 3. Vranštice.P. do 9. 69 ranjenih. Sumadiske bri­ gade na dan 7 avgusta 1944 godine pobeglo je 124 vojnika. Med- veđu gde i zanoćio. ali je jedan polubataljon 1. knj. god. brigada na vis Nerade da ga posedne sa zadatkom da pri­ hvati 1. što je lično posmatrao Načelnik Štaba IV Gru­ pe Juriš'nih Korpusa. br. brigada je prebačena preko druma Joša- nička Banja — Aleksandrovac i posela položaj Orlovac takođe da štiti izvlačenje naših snaga. da to povlačenje bude neprimetno. 3 nestala a iz 3. Neprijatelj je imao 78 mrtvih. 13 Vreme je na originalu dopisano mastilom. avgusta 1944 godine u 18. avgusta. 179). u 04 časa ceo Korpus je kre­ nuo preko Stanišinaca — Vrnjačke Banje i Trstenika u s. dok. 116 . Odmah je upućena 2 i 3. 3 kontuzovana.snagama i na velikoj daljini. u borbama protiv 4. Kako je našim snagama potpuno nestalo municije. 8 i 9 avgusta ovaj Korpus je imao 20 mrtvih.12 P. Pleš gde je i zanoćio ceo Korpus obezbedivši se sa svih strana. a 4. 7. 9. a neprijatelj počeo koncentrisati jake snage i vršiti obuhvat. 55 ra­ njenih i 2 nestala (Zbornik NOR-a. grupe jurišnih korpusa od 6. Medić ŠTAB " ' ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI O. brigadi. Prilikom povlačenja sa položaja Obradova čuka neprija­ telj je pokušao kod Borja da preseče ostupnicu 1 i 4. 11 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — ■Gorski štab br. Ostale brigade u najvećem re­ du povukle su se preko Nerada. Službeno '[i 15. avgusta. Posle povlačenja naših snaga sa Obradove čuke ne­ prijatelj je puna 2 sata tukao iz bacača i teških mitraljeza po­ ložaj Obradova čuka verujući da se naše snage još tamo nalaze.

JURIŠNOG KORPUSA O. jurišne brigade od 14. koji su. Smiljanić ŠTAB 2. Iz Oplenačke brigade nije pobegao ni jedan vojnik. Mil. avgusta 1944. br. (prateće) jurišne brigade. 9 /1 : izveštaj ko­ mandanta 4. avgusta 1944 god. Zašto nisu navedeni begunci iz Kosmajske brigade i begunci iz Oplenačke brigade. major Neš. Ča. reg. POLOŽAJ ■? KOMANDANTU IV GRUPE JURIŠNIH KORPUSA. — Cilj je izveštaja bio da se sazna prava istina.14 pa po­ punjen izveštaj vratiti štabu 16 avgusta do 12 časova. 29. jurišne bri­ gade od 14. reg. Ovom izveštaju pri­ ključiti i originalan izveštaj Komandanta brigada. Koman­ dant će biti lično odgovoran za netačnost podataka u izveš­ taju. reg. br. Ma kakvi i ma čiji bili gubitci treba da se priznaju. (oplenačke). . u kojima su sa više detalja opisana dejstva ovih brigada od 6. Ostajem i dalje prema napred izloženom s tim. što komandant Kosmajske bri­ gade nije ranije izvestio da su mu pobegli 7 vojnika. jurišne brigade od 14. kad se zna da je i u jednoj i drugoj brigadi bilo begunaca. (šumadijske) i 4. P. kako bi štab mogao doneti potrebne zaključke. avgusta 1944. Zastupa komandanta Kapetan II klase. avgusta 1944. 29. 3. već pohvatani i na Kosmaju stre­ ljani. k. k. 42. 14 Dušan Du ja. 117 . — Vraća se predmet sa traženim prilozima. 13/1: izveštaj komandanta 1. k. do 9. Vidi u Arhivu VII. br. reg. prema izveštaju sa terena. avgusta 1944. k. jurišne brigade od 13. kapetan Zastupa komandanta. 15 Neško. Načelnik Štaba. (kosmaj­ ske). 2. 11/1: izveštaj komandanta 2. 29. avgusta 1944. SLUŽBENO 16. Br. 12/2: izveštaj komandanta 3. Medić 14 Na osnovu izveštaja komandanata 1. koman­ dant 1. KOMANDANTU DRUGOG JURIŠNOG KORPUSA.15 Nedić Duš « M. jurišnog korpusa je pisao svoj izveštaj. br.

30 ' ' " :. već 1 Original (pisan mastilom. ' '" BR. da se prilikom prijavljivanja pozovu i na mene. komandant Kolubarskog korpusa (bivši tamnavski i posavski srez). Borak i s. da se naši četnici— bor­ ci u Obrenovcu po ulica [ma] i u kafanama viđaj u u društvu dobrovoljaca3 i da sa istima piju i da se sa istima bratime. da ako ima domobranskih (oficira ili podofic. Seljaci ovaj postupak vrlo rđavo kritikuju i kažu naši borci nisu išli u Srem da pljačkaju. 6 Na margini uz taj stav Draža Mihailović je olovkom napisao dve beleške — jednu uz prva dva reda koja glasi: »Pitati Komarče- vića« (Vladimir. 5 Košta. Kalenić.. 2 Na margini uz taj stav Draža Mihailović je olovkom napisao: »Narediti potrebno«. Gospodine ministre! Kako za dva do tri dana moj kurir ponovo ide u Zagreb. AVGUSTA 1944. ako se neko od domobrana pozove na moj poziv ili sa­ mo na mene. 32/7 (V K -X -77). br.2 Čuo sam iz vrlo pouzdanog izvora. Ča. u kojim pismima sam. .r---. M. Kaleniću govore seljaci. da ga prime i upućuju po potrebi gde treba. 18. Herce­ govini i Dalmaciji. ćirilicom) u Arhivu VII. uz deo u kojem se govori o kapetanu Lapčeviću. a naročito u Bosni.) koji bi želeli da se prebace kod nas. da su naši borci prilikom pre- laza u Srem tamo uzeli neku ždrebat i kobile i to sve poslali u s. 3 Pripadnici SDK. ’ Milorad. k.-r.. Govori se da je Kapetan Lapčević došao na poziv Mušic- kog i Njemaca. Stoga molim. skrenula pažnja ili izdalo potrebno nare­ đenje. . komandant Posavsko-kolubarske grupe korpusa) i dru­ gu.6 U s. —• što je raspravljano na konferenciji nisam mogao saznati — jedni kažu da su pred sobom imali sekcije. i.VT ' — : IZVEŠTAJ GENERALA MATIJE PARCA OD 14. da odnese pisma određenim osobama. reg. DRAŽI MIHAILOVICU O SARADNJI ČETNIKA SA NEMACKIM I NEDICEVIM JEDINICAMA NA PODRUČJU OBRENOVCA1 -r u i'. pored ostalog te osobe zamolio. koja glasi: »Pitati šta je ovo«. . da je kapetan Lapčević4 u opštini Obrenovačkoj održao jednu kon­ ferenciju sa generalom Mušickijem5 i predstavnicima nemačke vojske a prisustvovali su i sreski načelnik i predsednik Op- štine. Građani-meštani Obrenovca s obzirom na sve ranije. čUde se čudom i pitaju se šta je to i odkuda to. da bi se Komandantima naših odreda. 118 . Isto se govori. ■ j^ -k.

30.Fotokopija poleđine dokumenta br. .

.

7 Sve napred izneto nisam mogao proveriti. JURIŠNOG KORPUSA OD 17. 78. službeno 17 avgusta 1944 godine S. 1 Original (pisan na mašini. 7 i 8 avgusta ove godine podnosim izveštaj u sledećem: 7 Uz taj stav znak pitanja. KOMANDANTU ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA. * Tu belešku je (olovkom) dopisao Draža Mihailović. Ivice dokumenta su delimično oštećene. 19. BR. reg. k. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ NA KOPAONIKU OD 6. Parae đeneral 1) Odgovoriti Parcu 2) Narediti potrebno i tražiti objašnjenje ali da se ne zna da je Parac izvestio. BOGDANJE Izveštaj o radu korpusa u toku 6. 31 IZVEŠTAJ ŠTABA 3. AVGU­ STA 1944. Ministre izraz mog naročitog poštovanja od Vama uvek odanog i pokornog. 7 i 8 avgusta. KOMANDANTU 4. a i nespada u moj delokrug. Ča. 16/4 (S-V-11476). Matija L. ćirilicom) u Arhivu VII. da se učini sve potrebno da se to popravi. Govori se da je i neka stoka prebačena na našu stranu i da je ovde zakopana. 0 radu jedinica i vođenim borbama na Kopaoniku u toku 6. 121 . Primite Gos. DO 9.da onaj narod oslobode i predobiju za nas. ali smatram za moju moralnu dužnost da Vas o svemu što čujem izvestim i ako je zaista tako. VIII 1944 god. BR. AVGUSTA1 ŠTAB TREĆEG JURIŠNOG KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI O. br.

Ca. Usled toga što će I. prateća četa i bataljon kapetana Sokića iz prve mačvanske brigade. 1157 — Marina Cuka — Mramor. reg. u izveštaju od 122 . avgusta c. Ca. 78. (905) — Golo Brdo — Velja Rudina (986) — Crkvište — Pločnik — Ogled­ na — Brložnik — k. Tako su se mimo zapovesti korpusa stvorile dve kolone koje su marševale u dva pravca i radile nezavisno jed­ na od druge. u jačini od jednog bataljona prve jurišne brigade. a najdalje 6 avgusta do 5 časova. 6 od 5. 5 U izveštaju od 12. 3 i 6 To mesto nije pronađeno na karti 1:100. b. jurišna brigada iz­ dvojila iz kolone da bi blagovremeno posela položaje na Suvom Ru- dištu. Livade — Leskovac3 — Srebrnac — Jaram (1788) — Korman4 (1934) — Milanov Vrh (2017). — Pravac dejstva: Brus — Velika C.) nije mogao sa topovima izaći na položaj putem kojim se kretala prethodnica« (Arhiv VII.000. Vlajkovci — s. avgusta 1944 (Arhiv VII. II i V kor­ pus po ovoj direktivi zadocniti i da bi se što pre izbilo na Suvo Rudište i Milanov Vrh (2017) zadatak mi je po usmenoj zapovesti dat da što pre izbijem na Suvo Rudište i Milanov Vrh (2017). — POČETNA SITUACIJA: ' a. Kada se 3. verovatno Le-f ševac (brdo). 40/2). Treća jurišna brigada. 68. reg. k.5 2 Vidi dok. 1. Ovo zbog toga da bi naše jedinice imale u svojim rukama glavni greben K o- paonika i sa istoga preduzela se akcija prema situaciji. 6. komandant 3. 3/4). jurišne brigade piše da je odluku o promeni pravca kretanja doneo u dogovoru sa komandantom Štabnog bataljona kapetanom Milanom Sokićem i ko­ mandantom Prateće čete kapetanom Milošem Dragićevićem » iz razloga što prateći bataljon (reč je o Pratećoj četi — prim. Stabni bataljon je ostao »radi obezbeđenja« Prateće čete — piše komandant Zaštitnog bataljona u izveštaju od 11.2 bio je da 6 avgusta do 5 časova ovlada Mramorom (zapad­ no od sela Kneževa za 1 km). štab korpusa sa štabnom četom. k. br. ' 4 i 7 Tačan naziv: Karaman. Komandir Prateće čete je. br. prva i druga jurišna brigada.g. Prema direktivi ovim pravcem korpus je imao krenuti 5 avgusta u 17 časova. prateća četa korpusa i bataljon kapetana Sokića a levu kolonu sačinjavale su jedi­ nice: prva i druga jurišna brigada. Br. stim što je leva kolona radila prema zapovesti komandanta korpusa a desna po svojoj ličnoj inicijativi. Desnu kolonu ii ovom slučaju sačinjavala je treća jurišna brigada.30 časova. red. —■ Zadatak: Po direktivi O. bez znanja i odobrenja komandanta korpusa promenili su pravac kretanja i za sebe otišli pravcem: Brus — s. br. štab korpusa i štabna četa korpusa. koja je u ovom slučaju bila štetna. avgusta 1944. Korpus je krenuo u sledećem ras­ poredu: Prethodnica. Da bi se primila večera i ljudstvo prikupilo pokret je otpočeo u 18.

bacača i topova komunisti su tučeni i u rasulu ostupili ka s. Vlajkovac — s. Ostraće — s. do 9. avgusta 1944. Postojao je do januara 1945. Od meštana dobiveni su podatci. da je od Ibra preko Suvog Rudišta 5. Ovi delovi uhvatili su vezu sa drugom Studeničkom brigadom8 ja­ čine od 70 ljudi na položaju kod zaseoka Karadag — između s. Izviđačka odelenja uputila je pravcem: Suvo Rudište — s.s. Li­ vade — Leskovac6 — Bregovi (1479) — Srebrnac — Jaram (1788) — Korman7 (1934) — Milanov Vrh (2017). diviziji Operativne grupe divizija NOVJ. Sve ove jedinice posele su Milanov Vrh i zanoćile na istom 6/7 avgusta. “ i 11 Napade su izvodile jedinice 17. koje je uputila II. divizije i 1. de­ taljno opisana dejstva ovih četničkih jedinica od 6. krajiške bri­ gade 5. Za topove ljudstvo uopšte nisam dobio.. komandira prateće čete i komandanta mačvanskog bataljona kapetana Sokića. Belo Brdo. Nakon toga posle pola časa jače komunističke snage napadaju naše delove na Milanovom Vr­ hu sa pravca s. studeničku. Jurišna brigada. otkada se više ne pojavljuje u dokumentima. i 2. Lešak na kome pravcu nije bilo neprijatelja. Belom brdu. Istog dana u 14 časova na Milanov Vrh izbila je prateća četa ovog korpusa i bataljon kapetana Sokića. Ova je kolona krenula iz Brusa 5 avgusta t. kao i prednje točkove za topove. * Druga studenička brigada je potpadala pod Javorski korpus (mo- ravički. deževsku. Novo Selo — s. 123 . Rudnice i Kaznovića. Sem ovog upućena su izviđačka odele- 'nja i pravcem: Milanov Vrh —.000 lju­ di. nap. u 18. Kneževo. Belo Brdo — s. 7 avgusta u 4 časa slabiji komunis­ tički delovi napadaju na ove jedinice sa pravca Korman. koje je trebao da dade komandant I. Čajtina — Čukara — s. 3. Noć je protekla u miru. br. U ovom momentu pojavljuje se prvi jurišni korpus i pre- duzima gonjenje komunista. 5 Reč je o 17.11 Vatrom naših mitraljeza. o tome napisao sledeće: »Za Korpusom nisam mogao krenuti jer je isti bio izmakao. Verovatno je ovo bila zaštita komore koja je se kretala od Šiljače ka Suvom Rudištu. 27. U pomenutim izveštajima su. Oko 14 časova naši delovi gube dodir sa neprijateljom i ostaju i dalje na Milanovom Vrhu ■ — 11. 4 i 6). 5/4. U svom sastavu je imao šest brigada: . 78). av­ gusta prošla 17-ta komunistička divizija9 jačine oko 3. — Desne kolone: rad se izlaže prema pričanju i pisme­ nim izveštajima komandanta treće brigade. br.10 Ovi su delovi komunistički razbijeni i povlače se ka s. stuđenički i deževski srez). dakle kada i leva kolona i to pravcem: Brus s. inače.30 časova. k. te sam iste morao mobilisati. Treća jurišna brigada izbila je na Milanov Vrh 6 avgusta u 5 časova i isti posela. Rudnica. reg. 2. divizije (vidi dok. 1 i 2. — RAD: a. Moravičku i Štavičku. koji je formiran aprila 1942. 1. a kola nisam imao dovoljno za bacače. Jurišne brigade (14 ljudi)« (Ar­ hiv VII. avgusta 1944.g.

usled je čega treća brigada i ostali delovi ovog kor­ pusa ostali na položaju Suvog Rudišta. 1157 — Marina Cuka — Mramor. s. Ova kolona maršuje celu noć po gustoj magli i pod vrlo jakom kišom. 181).30 časova kolona izbija na drum s. Odmah je upućen jedan bataljon prve jurišne brigade pod komandom p. pa je ostupao i probijao se u pravcu Jošaničke Banje. 6 avgusta u 6. divizije (Zbor­ nik NOR-a. komandira pra­ teće čete i komandanta bataljona kapetana Sokića. i 4.30 časova 5 avgusta iz Bru­ sa pravcem: Velika č. Naređeno mu je u slučaju nailaska na slabije komunis­ tičke delove iste napadne i protera i ovlada Milanovim Vrhom. dok.12 Posle kraće ali žestoke borbe 34 komunistička divizija uspeva da ovlada Suvim Rudištem i Milanovim V r­ hom. Po pričanju komandanta treće jurišne briga­ de isti je imao nameru da se sjedini sa korpusom. Crna Glava — Jošanička Banja — s.). br.50 časova naši delovi na Suvom Rudištu u po­ vlačenju su pravcem Šiljača — s. krajiške brigade 5. b. — Leva kolona: polazi u 18. 1500 ■ — Žeđi — Ledenica — Müanov Vrh sa za­ datkom izviđanja u pravcu Suvog Rudišta i Milanovog Vrha i utvrđivanja dali se komunistički delovi nalaze na Milanovom Vrhu. izvesti komandanta korpusa. ali ga je u tome omeo komandant prvog jurišnog korpusa. jer ga je iz- vestio da mu je nemoguće doći do korpusa i da je situacija još nejasna. Pleš — s. koja je došla sa Ibra. Pošto je ovaj bataljon upućen u izviđanje na položaju Mramor ostalo je i to: dva bataljona prve jurišne brigade. Bogdan je.poručnika Rajka Markovića pravcem: Mramor — k. štab korpusa sa štabnom če­ tom. dva bataljona druge jurišne brigade. 12 Napad su vršili delovi 1. 124 . Ploča — s. Kneže­ vo. tom I.poručnika Rajka Markovića bataljon je bio napadnut sa svih strana i usled sla­ be vidljivosti izgubio se u magli. komunističke divizije. Detaljni izveštaj i o radu ove kolone u koliko su verodostojni vidi se iz priloženih original­ nih izveštaja komandanta treće jurišne brigade. — s. knj. Drenova — Golo Brdo — Velja Rudina — Crkvište — Pločnik — Ogledna — Brložnik — k. Određenim pravcem bataljon je krenuo istog dana oko 7 časova i stigao je u sastav korpusa tek 8 avgusta u 16 časova na Brusini (severozapadno od s. gde su zanoćili 7/8 av­ gusta. gde na dan 9 av­ gusta ulaze u sastav korpusa. Od 23. Istog dana u 22 časa ovi delovi na Suvom Rudištu bivaju napadnuti sa svih strana od 34. Blaževo.relativno u miru. što bi ukupno iznosilo oko 600 ljudi. U slučaju nailaska na jačeg neprijatelja da primi borbu ali odmah da. 9. Kriva Reka za 2 km. Prema izjavi p.

br. dok. Magla ko­ ja se momentalno bila digla opet se spusti. br. divizije NOVJ. a to je bio drugi korpus. proleterske divizije (Zbornik NOR-a. Uzastopno komunisti vrše nekoliko ju ­ riša. 9. tom I. br. a u visini: Bregovi (1479) — ■Palež. O rasporedu i dejstvu njenih jedinica vidi Zbornik NOR-a. a zatim odmah naređujem povlačenje jedinica sa Mramora i Kneže­ vačke čuke u pravcu Marine Cuke i Jastrebac. sa kojim uhvatim vezu. mitraljeza i bacača. čistim s. 9. br. Đelekari — Gradac — Oglav­ lje — k. bočnu pa i iz pozadine. Brzeće po­ vučem u pravcu Palež — Vlaška Ravan. komunisti prilaze do samih streljačkih linija i isti se odba­ cuju ručnim bombama. knj. tom I. Oko 13 časova stižem na Vlašku Ravan u nameri da se na tom položaju zaustavim i dadem otpor. 14 U tom napadu 17. Borba se vodi iz bliza. 180). jurišnog korpusa (dok. Tako sam jednog momenta dobio frontalnu vatru.16 a u levo sa 13 Reč je o delovima 17. Radmanovo — Gočmanci i Brzeće i izbijam na položaj na levoj obali Brzećske reke. knj. U isto vreme vršim protivnapad na ćelom frontu i uspevam da odbacim komuniste. 16 Vidi izveštaj 1. 15 Vidi izveštaj 2. Gočmanci i Radmanovo i da izbijaju ka Vlaškoj Ravni. Odmah prelazim u napad. 1157. 1157 — Šapi Do (1224) i time onemogu­ ćavaju mi povlačenje ka Oglednoj. 73 i 182. dok. 29). Na obo­ strano pitanje »ko je tamo« — otpočeše pucnji iz mitraljeta. U isto vreme natkrivaju jednom kolonom moje desno krilo i izbijaju na k.14 Da bi omo­ gućio povlačenje jedinica ka Oglednoj jedan bataljon sa štab- nom četom šaljem na Marinu Ćuku sa zadatkom da mi štiti levo krilo i osigura povlačenje. odbijam komu­ niste sa Vlaške Ravni. divizije su sadejstvovali delovi 2. 1500. jurišnog korpusa (dok. ali naše trupe odolevaju. Mrak prekida borbu i zaustavljam se na položajima na levoj obali Brzećske reke. 125 . Tako da se nije videlo na ostojanju od 5— 10 metara. U desno uhvaćena je veza sa prvim jurišnim korpusom. Na drumu južno od Kneževačke Čuke za 300 metara u 7 časova pojavljuje se čelo komunističke kolone u pokretu ka Mramoru. proleterske brigade 2.13 Jačina ove kolone u prvi mah nepoznata. 27).15 U 17 časova dobijam podatke da su se komunisti spustili u s. Oko 15 časova podiže se magla i na Oglednoj primećuju se kolone i streljački stroj. Oko 11 časova komunisti izbijaju na k. Komunisti obilaze m oje levo kri­ lo sa jačom kolonom pravcem s. Odmah je posednut položaj Mramor — Kneževačka Cuka i tako se borba otpoče da razvija. Sa štabnom četom vršim protivnapad i uspevam da odbacim komuniste ka Brložniku i time stvorim mogućnost jedinicama da se preko s. Borba se prvo razvija na Kneževačkoj Čuki pa onda na Mramoru.

Povlačim trupe sa položaja i krećem ka Brložniku. u isto vreme dobijam bočnu vatru sa levog i desnog krila i sa fronta i preti mi opas­ nost da budem potpuno obuhvaćen. jedan laki bacač. ali u zauzima­ nju položaja dolazi do suko[ba] sa komunistima. Brzeću potučeni su ostavivši na bojištu veći broj ranjenika i preko 10 izbrojanih leševa. i usled toga što su komunisti još uvek bili na čukama ispred mene. ali bez uspeba. Oko 8 časova đobijam naređenje da što pre postupim po zapovesti i da dođem u re­ zervu na određeno mesto. Usled nejasne situacije kod prvog korpusa. a sa slabim de- lovima da izviđam u pravcu Šiljače i Zdrebne. Istovremeno jedna komunistička kolona izbija na kosu zapadno od Paleža — dakle na krajnje m oje desno [krjilo. 8 avgusta oko 5 časova dobivam zapovest da napadnem ko­ muniste na Siljači (1623). 7 avgusta u 6 časova dobij am zapovest da se povučem u rezervu pozadi levog krila drugog jurišnog korpusa na Brlož- nik. U 6 časova krećem u napad pravcem: Brusina — (1402) — Vukašinovac — Bela Čuka — Veliko Ste- nje — k.drugim jurišnim korpusom. Noć je protekla relativno u miru. i napad se upućuje ka Siljači. ali u istom momentu jače komunističke kolone od s. Pred pad mraka zauzimam po­ ložaj Brusina (1402) — Ivkovo Brdo. U tom momentu naređenje 126 . Istog mo­ menta dobivam zapovest da obustavim napad. Ponovo vraćam trupe na položaj. Brzeće napali na moje krajnje levo krilo. jedan tromblon. U istom selu zarobljena je nihova komora sa preko 26 konja. sa naslonom u levo na drugi jurišni korpus na kojim položajima sam zanoćio 7/8 av­ gusta i noć je protekla u miru. gde dobijam zapovest da posednem položaj u visini s. s tim što su komunisti od s. Zdrebnu zauzimam u 12 čas. već da na istom ostanem sve dotle dok se situacija ne razjasni. U 11 časova naređujem povlačenje pravcem: Muncelo — Palež (1474) i oko 17 časova izbijam na Palež (1474). Bor­ ba se razvija u susretu na položaju Leškovac — Vlaška Ravan i u isto vreme bivam natkriljen na desnom krilu. Brzeća i od Oštre Čuke (1274) podilaze položajima koje sa[m] do tada držao. i komunisti preotimaj [u] dominirajuće visove na mom desnom krilu. Kriva Reka. 1544 i oko 9 časova m oji prednji delovi izbijaju u vi­ sinu Veliko Stenje. tražio sam da se ne povlačim sa položaja. Dakle. veća količina razne municije i još nekog materijala. Oko deset časova drugi jurišni korpus povlači se sa Ogledna i time dobi- jam bočnu vatru sa levog krila. a do same obale Ciganske reke. Nakon toga posle pola časa dobijam naređenje da što pre ovladam položajem Zđrebna i upravim napad ka Siljači. Komunisti u s. zatim usled praznog prostora između prvog i drugog korpusa.

Što je glavno.da se postepeno i neopaženo od neprijatelja povučem na Golo brdo zapadno od Nerade — po karti to bi moglo biti Borje i k. 127 . Kada sam izbio na Borje poslao sam patrole da uhvatim vezu u Nerade sa drugim jurišnim korpusom. Da je se ova brigada kretala drumom i izbila na Mramor ne bi se desilo da jedinice ovog korpusa budu počesno zalagane i ne bi se desilo da se izgubi dva topa. Bogdanje. da bi toga dana komunisti bili tučeni. prateća četa korpusa i bataljon ka­ petana Sokića nisu izvršili zapovest da se krenu određenim pravcem. Povlačenje počinje oko 13 časova i u 17 čas. — Teškoće: veliki napor trupa usled dugog marša. — ZA K LJU Č A K : Treća jurišna brigada. Noć 8/9 avgusta proveo sam na položaju Borje. 4. za­ tim noćni marš pod kišom i maglom. Pored svega ovo­ ga komunisti nisu uspeli da ovaj korpus razbiju. već su veći­ nom bili tučeni što dokazuje plen i veliki broj mrtvih komu­ nista. 3. jer je prateća četa i komora imala drum dolinom Vlajkovačke i Radmanovske reke i taj drum direktno izbija na Mramor i bio je najpogodniji za kretanje prateće čete i komore. sa kojim da uhvatim vezu. kao i za kapetana Sokića. Ovo isto važi i za ko­ mandira prateće čete. Ovim je i prekinut rad i borbe u ob­ lasti Kopaonika. Dakle. a to je. Kada je komandant treće brigade već izbio na Milanov Vrh bio je dužan da što pre hvata vezu sa korpusom i od istog dobije naređenje. Teško održavanje veze i gubljenje pojedinih jedinica. 1218. Pravdanje komandanta treće brigade da je tim pravcem otišao iz razloga. što prateća četa i komora nisu mogli ići određenim pravcem po zapovesti neumesno je. ali ga nigde nije bilo niti je ko ostao da me izvesti o daljem radu. što isti ovo nije učinio. jer bi se imale veće snage i imali bi se u rukama bacači. 1218. U tom naređenju bilo mi je stavljeno do zna­ nja da će se drugi jurišni korpus nalaziti na Neradi. 9 avgusta zorom sam dobio zapovest da se povučem preko sela Pleš za s. a na rastojanju od leve kolone oko 5 km. jedan bacač i jedan teški mitraljez sa dosta municije. sami atmosferski uslovi imali su štetnog uticaja na vođenje operacija. već su otišli pravcem koji je naznačen u prednjem izveštaju. izbijam na Borje i k.

47 mm. avgusta 1944. Ča. divi­ zije na Šiljači (Arhiv VII. a da je sa sva tri bataljona dej- stvovala samo 8. 18 Miloš. br. 6. 6/4). reg. piše da je brigada pošla iz Brusa 5. jurišnog korpusa. i 8. jurišne brigade. Načelnik štaba — kapetan. U vrlo kratkom izveštaju od 16. 7.)(r 17 Pored već pomenutih izveštaja komandanta 3.000 municije za pikavce i puške i još raz­ nog materijala. bataljon koji je bio zalutao izvršavajući bukvalno zada­ tak izviđanja nije u borbi ni učestvovao« (Arhiv VII. sačuvani su i izveštaji 1. jedan Engleski puškomitraljez. da je položaje na Mramoru držala sa dva bataljona (245 ljudi) do 11 sati 6.'%*? *'«$> a) U ljudstvu: poginulih 10. GUBICI:\n-/r' '. komandant 1. 80« (Cerski korpus). jedan Nemački »pikavac« 22 puške.a Mii. jurišne brigade od 12. k. C. jedan tromblon. druge i treće jurišne brigade. Tufegdžić M. izvesna količina sanitetskog materijala oko 100 komada Engleskih bom­ bi za bacače. i 2. 1 teški mitraljez »Svare Loze«.P. da je 7. avgusta prilikom protivnapada na delove 17. br. Voj. avgusta u 19 sati. — Plen: jedan Nemački laki bacač. .1» Lj. U izveštaju komandanta 2.19 : "SU ib .17 S molbom na nadležnost. sem to da 2. 27 konja. jurišne brigade i Štabnog bataljona i komandira Prateće čete. jurišne brigade ističe da nema šta da izveštava o radu i borbama 6. avgusta štitila povlačenje 2. avgusta «-jer je Komandant korpusa bio prisutan. jedna laka breda. preko 6.. 15/4). b) U materijalu: 2 topa. avgusta. k. Ča. 128 . reg. 4 mazge. ta- kođe sa dva bataljona (229 ljudi). avgusta 1944. 78. komandira prateće čete i kapetana Sokića. ranjenih 56 i nestalih 67. siović ICt Komandant — kapetan. 60 bombi za laki Italijanski bacač i 6 bombi za laki Engleski bacač. Prilog: izveštaji komandanta prve.ij4. 78. 54 puške. sa 214 granata. •?>£' ! &f: ' . 19 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 1 teški Engleski bacač. jedan Holandski mitraljez.

445. knj. 64 i 66. ćirilicom) u Arhivu VII. 2) Srednja kolona pod komandom potpisanog. stim što će hvatati levo vezu sa kolonom koja kreće sa Poplata na Bačniku. br. 28. 3) Desna kolona pod komandom komandanta Stolačke bri­ gade. k. zatim se rokira u levo i hvata vezu sa sred­ njom kolonom. Noćni znak dva kratka zvižduka. 1 Original (pisan na mašini. 2 Odnosi se na Južnohercegovački NOP odred. Zagnježđe. tom IV. 11/6 (BH-V-8559). LETEĆE BRIGADE TREBINJ- SKOG KORPUSA OD 17. 4 5 i 6 Tačan naziv tih mesta: Ozdrenac. U slučaju jakog pritiska ma na koju kolonu susedne kolo­ ne neka momentalno zadejstvuju sa bokova za potpomaganje iste. 42. Crnoglav k. 325 B je- lojevići6— Crnoglav k. Prema prikupljenim podacima o Partizanima2 koji se na­ laze na prostoru D. koja ima da izađe na liniju Bačnik Drenovac najkasnije do 7 sati iz jutra zatim prima komandu nad istom i produžava pravcem: Pušišta — Ozrekank4 k. BR. Veza: ugovoreni znak Batrić Bukovo. br. pporučnik. kapetan. G. 525 Vlaka. kreće opštim pravcem: Pribilovci— Košćela— Drijen— Zagbežđe5 k. 606 Golo brdo k. 129 . Hrasno— Drenovac— Bačnik koji su za­ posjeli vrhove Bačnika i verovatno i visove do Risnika Pješivca Pločnika. reg. K le- njak— Vjetrenik. 30. 54. 200. 725. Ca. Bjelovići. za izvođenje operacija na gore navedenom terenu do­ nosim sledeću odluku i to: 1) Leva kolona pod komandom komandanta Ljubinjske brigade3 kreće Pribilovci— Ervenica— Gradina— Habatnice— Be- govina— Kruševo— Orahovice. 754. KOMANDANTI­ MA KOLONA ZA NAPAD NA JU2NOHERCEGOVACKI NOP ODRED1 OPERACIONA ZAPOVEST ZA DAN 17 AVGUSTA 1944 GOD. a zatim se proteže u pravcu Pješivca. 32 ö ZAPOVEST KOMANDANTA 1. Pločnik k. dok. AVGUSTA 1944. 1 Ilija Ilić. 3 Borivoje Lučić.7 kreće opštim pravcem: Pribilovci— Košćela— Drijen— Derani— Kotari k. Grahovište. Položaje obeležavati sa paljevinom vatre i to: Dve u razmaku od 10— 20 metara. O njegovim dej- stvima i rasporedu vidi Zbornik NOR-a. 572 Trovrha k. 641 stim da levim krilom teži što pre da zaposedne Risnik k. dnevni vidni znak dizanje kape u vis. 426.

br. 211 - Položaj q -uf \ ■ 18. a komandant kolona sa Poplata će pode­ siti tako da do 7 časova ovlada Bačnikom i Drenovcem.8 S VEROM U BOGA Z A K R ALJA I OTADŽBINU! Komandant. komandant 1. ćirilicom. :.poručnik Mir. 1 Original (pisan na mašini. p. Polazak svih kolona iz Pribilovaca tačno u jedan sat po no­ vom vremenu 17 o. Signalizacija: Crvena raketa ispaljena u izvesnom pravcu znači neprijatelj se tamo nalazi. AVGUSTA 1944. 29/3 (BH-V-12103). Sve kolone kada izbiju na određene. Br. reg. Zelena raketa znači potrebna hitna pomoć.položaje zadržati se do daljnjeg naređenja. 215. tom IV. O rezultatima akcije vidi Zbornik NOR-a. 130 . K o­ mandant kolone sa Poplata će najhitnije dostaviti sve podatke o neprijatelju komandantu leve kolone zatim donje potpisatom. br. a Bijela ispaljena u izvesnom pravcu znači napre­ dujem u pravcu putanje. KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE I KO­ MANDANTU SREDNJOBOSANSKOG KORPUSA O STANJU NA TERITORIJI BRIGADE1 K OM AN DA K oncept2 IV MOTAJNIČKE ČETNIČKE BRIGADE Pov.m. 73. Bijela ispaljena u vis. leteće brigade Trebinjskog korpusa. knj. znači ovde sam. avgusta 1944 g.9 Kovačević «■■■ ■ "'1 •v >1 BR. avgusta 1944. ćirilicom) u Arhivu VII. dok.. Oznaka »koncept« stavljana je na primerku za arhivu.?*»(( ' v * Prvi srednjobosanski korpus. 3 Komanda zapadne Bosne. 33 ::rt IZVEŠTAJ KOMANDE 4. k. Bri­ gada je formirana naredbom komandanta korpusa od 9. MOTAJlCKE BRIGADE OD 18. 28. KOMANDANTU ČETNIČKE KOMANDE 3003 I 3IO4 >»/> POLOŽAJ ’ BRATU Stanje na ovome sektoru. Ovde se nalaze komunistička 18 novo formirana brigada koja je formirana iz svih odreda 8 Izveštaji četničkih jedinica koje su izvodile tu akciju nisu pro­ nađeni. . 9 Mirko. 2 Dopisano mastilom. Ča.

Spiskove radimo dan i noć i biće uskoro gotovi. Ovde se sada nalaze snage komunističke Motajički odred i novo formirana 18 komunistička brigada u kojoj je Cerek Savo ima ih mnogo koji su viđali Cereka Savu. a sada sam počeo da radim stalno spiskove ali nedaju komunisti da se radi. Uskoro će te da primite. ja sam radim za celu brigadu što spada nikoga nema sposobnoga da radi i da se ja mogu da oslonim na njega da radi o spiskovima koji se traže. Našao sam se u nezgodnome položaju da sam ne znam šta da radim. Spiskovi će biti usko­ ro gotovi i dostavljeni k Vama.iz svakog odreda j e raspoređeno po jedna i po četa 1/1. Ova je brigada vodila više dana borbu sa komunistima i tom novom formiranom brigadom. Što sam gođ vidio brigada i vodio borbu protiv nji na ovu ruku još nisam vi­ dio da je badava da se puca ništa ne ostupaju tako se vodi bor­ ba da je to neverovatno da Vam pišem o svemu ću da Vas iz- vestim kada budem Vam podnosio izveštaj i detalj nosti. Dje se gođ ja saznam da se nalazim odmah komunisti izvrše napad jednoga dana i noći i malo što sam ostao falilo je za jedan minut i cela je arhiva bila je kod mene. Samo što se još ne zna ko li je komandant gore imenovane brigade. Ja mislim da nema ovakog sek­ tora da je ugrožen od komunista nego što je ovaj sektor. 9* 131 . Već sam znadem da sam zakasnio sa spiskovima i da Vi stalno tražite znam da su vrlo potrebni ali je nažalost kada ne mogu se da rade kada je stalno borba ja čim počnem da radim spiskove komunisti izvrše napad na ovaj štab. Sada za sa­ da se nalaze komunističke snage u selu Sitnešima i Kaocima Motajički odred sa još 60 Slavonskim i ovoga dana je prošla ko­ lona za Sitneše a jedna kolona je prošla kroz Motajicu za Novu Ves. još nema podataka kako je prošlo i kako je bila borba.— i. Kada je bila ofanziva ja sam se kretao sa ćelom brigadom desetak dana nisam radio spiskova. Ja Vas molim da Vi mi opros­ tite da me ne uzimate za odgovornost za spiskove da ste Vi ovde Vi sami ne bi mogli da radite. Ovaj je sektor ugrožen od strane komunista već od dana 7 avgusta došli i odma smo imali borbu sa njima. Kada budete primali spiskove primičete i raport od svi bataljona i moj pa će te da vidite kako se nije moglo da radi o spiskovima. Za naše gubitke i komunističke čete dobiti naknadno izveštaj po dnevniku operativnome. N ovo formirana brigada je vršila napad na ovaj štab u roku osam dana tri puta. Svi su napadi izvršeni po noći.izveštaj za čitav mjesec dana za svaki dan posebno koga je dana kakva borba bila. Đa Vi znate kako ja patim sa ovom poštom koju primam od Vas i kako nema ko da radi.

Dokument je na pojedinim mestima nečitak zbog slabog otiska na šapirografu. 16/3 (BH-P-13b). 34 I PROGLAS NEZAVISNE GRUPE NACIONALNOG OTPORA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI OD 19. hladnom neminovnošću. u Derventi je ovi dana došla 6 Lovačka pukovnija koja je ’n aoružana sa Talijanskim oružjem. s druge strane sveže. AVGU­ STA 1944. reg. . a sada je došla smena u Derventi koja je naoružana sa Talijanskim oruž­ jem. lete iznad cele Evrope. 132 . da njime probiju Hitlerov Tre­ ći Rajh. kome 'nije bilo dosta što [je] celu Evropu pretvorio u ne­ pregledno groblje i zgarište nego je svojom poganom nogom krenuo u dubine svete ruske zemlje. Ca. opremljene najboljim i najskupljim oružjem koje je svet ikada video. . Ostali smo bez municije vodeći stalno borbu sa komunisti­ ma sada smo se našli na nezgodnome položaju usled nestašice municije. sa desetinama hiljada aviona. kada svi narodi sveta oštre glogov kolac. noseći Hitleru 1 Original (pisan na mašini. . Velike Bri­ tanije i Amerike. k.'. ćirilicom. . 222. . Nesavladive ruske armije kucaju na vrata Hitlerovog Raj- ha. POVODOM FORMIRANJA GRUPE1 NARODE! . umnožen na šapirografu) u Arhivu VII...— S VEROM U BOGA ZA K RALJA I OTAD ŽBINU ! “! D RAŽO NAS VODI K A V E LlC lN l I SLOBODI! Komandant Vlado Vinčić BR. ne­ dirnute armije naših velikih zapadnih Saveznika. ' /.• Stanje okoline ovoga sektora. Sada za sada nema nike promene ovde o drugima snagama. Dosta smo dobivali švei'com iz Dervente.j U ovom sudbonosnom času kada is!miško odluke padaju na raznim vojištima Evrope. smatramo za svoju svetu dužnost prema Kralju i Tebi narode da ti kažemo pravu istinu o značaju događaja koji se primiču sve bliže. br. koji bez prestanka danju i noću. koja je majka ne samo na­ še braće Rusa nego i svog Slavenstva.

opljačkali i popalili celu Evropu. mi smo u pos- lednjoj godini rata. i Jugosla­ venske Vojske u Otadžbini. čijoj smo strani stali isto- riskog 27 marta 1941 godine. na samom domaku pobede za koju smo i podneli najteže žrtve u krvi i imetku. sudbinu u ovoj borbi na život i smrt. U samoj Njemačkoj glave Hitlerovih maršala i generala. samo se ne ču­ je glas vojske koja je jedina u svetu stala hrabro pred Hitle- rove razbojničke hordè. koja je stekla najveće divljenje svih naših veli­ kih saveznika i celog kulturnog sveta. Kralja Petra II našeg prvog narodnog ambasadora kod velikih saveznika. da se ti pitaš: Zašto? Na pragu najve­ ćih i najznačajnijih događaja mii smo dužni da ti odgovorimo i na to tvoje pitanje: Krivicom našeg vojnog i političkog vodstva. Pobedo'nosne američke i engleske trupe ku­ caju s tri strane na trošne i trule kapije Hitlerovog Rajha. prekinute su veze sa na­ šim velikim i moćnim saveznicima. te trupe ulaze u Hitlerovu »tvrđavu Evropu« kad god žele i svagde gde god žele. U tim istoriskim časovima. a sa kojim smo neizmenjivo i ne­ porecivo povezali :svoju. I ti porobljeni i ojađeni narodi. 1942 i 1943 godine. sa flotama koje su prekrile svetska mora i okeane. koju su i kod nas razni izdajnici hvalili kao neosvojivu. 133 . kotrljaju se sa istom lakoćom s kojom je ovaj naj­ veći dželat stfetske istorije priređivao nebrojene klaonice po našoj zemlji. pogažene i iskrvavljene Evrope na pragu. — nigde ne čuje.i njegovim prijateljima užas i stravu. ónda kada su bile na vrhuncu svoje snage i moći. Time je prestala i veza između Nj. Naši đželati postaju sada i dželati njemačkog na­ roda. koji sU u njegovo ime porobili. onih istih. ku­ caju sa svih strana na vratima truloga Hitlerovog Rajha. Hitlerova «-tvrđava Evropa«. 'narode. koje na sve strane u begstvu tra­ že spas. a pokorenim narodima nose skori vaskrs slobode. kada je pobeda ponižene. koji su. danas se glas te hrabre vojske. srušila se je brže pod njihovim udarcima nego naše nezaštićene gra­ nice u proleće 1941. sa čvrstom rešenošću da Hitleru i njegovim razbojničkim banda­ ma podnesu račun za svoje muke i stradanja. koja ih je U bezbroj bitaka po celoj našoj zemlji nemilosrdno tukla 1941. Porobljeni narodi od Norveške do Francuske i Italije. podnosili nègo mi krvavi teror njemačke čizme. Mi znamo. kidaju teške lan­ ce hitlerovskog ropstva i stupaju u otvorenu borbu sa nekada silnim Hitlerovim vojskama. i ako ne žešće. V. od Poljske pa sve do Grčke i Albanije dižu glave. ali zato duže. uvre- đene.

U cilju doslovnog izvršenja naređenja-naredbe Nj. kada će [narod]u biti pružena mogućnost da o njima donese svoju merodavnu od [lu­ ku o] svim krupnim pitanjima stojim na raspoloženju svom narodu. 2. U svojoj poslednjoj porucji. kolebljivom i nedoslednom politikom. V. mi smo obrazovali Nezavisnu grupu nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u Otadžbini sa sledećim zadatcima: 1. da dignu slavom ovenčanu zastavu Ju- goslovenske vojske iz blata u koje su je bacile ruke nedostojnih i kolebljivih. Kralja i obrazovanja vlade koja će biti u stanju da redovnim snagama obezbedi miran razvoj pri­ lika u zemlji. 3. ako želimo da ta veličanstvena bor­ ba urodi željenim plodom.« Uzimajući ovu poruku kao naredbu Svoga Vrhovnog Ko­ mandanta. Ali. saglasili su se potpisani — da ispune naređenje svoga Vrhovnog Komandanta do kraja. a da bi izveli zemlju i narod iz ćorsokaka u koji su dovedeni kratko vidom. Posrednika više ne­ ma. i 5. On nam je rekao: »U ovim sudbonosnim trenucima u istoriji naše zemlje pra­ tim sa sve većim divljenjem junačku borbu. kao svojim Vrhovnim Komandantom da odmah vaspostavimo veze sa našim velikim Saveznicima. S[ve] [sam] učinio da se obrazuje vlada. V. koju već tri godi­ ne vodite protiv osvajača gde god vam se za to ukaže prilika i kad god je to moguće. moramo ujediniti u neraskidivu ce­ limi sve svoje sile protivu zajedničkog neprijatelja.) Da se sva politička pitanja rešavaju posle rata. i posvetiti se sa- radnji sa svima [koji] se aktivno bore protiv tuđinskog zavoje­ vača.) Da će Nezavisna grupa nacionalnog otpora Jugosloven­ ske Vojske u Otadžbini svaki pokušaj posle pobede nasilnog menjanja političkih ustanova u zemlji. V. koja će pre svega imati na umu prava i interesa naroda. U tome cilju mi smo rešili da odmah vaspostavimo veze sa Nj. u pu­ noj slobodi srestvima demokrati] e: 4. V.) Da se odmah otvori svim raspoloživim snagama borba protivu okupatora. da sklopimo sporazum sa partizanskim odredima (NOV) o među sobnom 134 .) Da će Nezavisna Grupa nacionalnog otpora postojati samo do povratka Nj. ostavlja­ jući po strani sva razilaženja i odlažući rešenje unutrašnjih po­ litičkih pitanja do oslobođenja zemlje. upućenoj preko radia. Kralj Pe­ tar II i Jugoslovenska Vojska u Otadžbini. Kra­ lja.) Da se odmah obustavi bratoubilački rat. onemogućiti silom. Kraljem. Danas postoji samo Vrhovni Komandant Nj.

sedi skrštenih ruku. kada bi u ovim odlučnim danima sedeli skrštenih ruku. septembra 1944. hercegovačke NOU divizije moleći ga da naredi potčinjenim jedinicama da obustave napad na četničke jedinice i da odredi pred­ stavnike. za sve jade i sva stradanja naših ojađenih na­ roda za ove tri i po godine. koji jc i jedini kriv i odgovoran za svu krv za sve suze. . zbog koga smo pošli u rat i zbog koga smo se i odmetnuli u šume: zajedničkoj borbi na strani naših velikih Saveznika protivu okupatora. Objavljujući naše odluke svim građanima Jugoslavije kao i ćelom svetu. vraća­ jući se svome pravom zadatku. mesto i vreme sastanka sa njegovim predstavnicima radi dogovbra o zajedničkim operacijama protiv Nemaca. protivu okupato­ ra i svih onih koji se nalaze u njihovoj službi. dva puta preplavile. k. posle ovoga. u jed­ nom ljudskom veku. uputio pismo koman­ dantu 29. nastavljajući tamo gde su prekinute najslavnije tradicije naše vojske. . nego čak i njemački maršali i generali? Zar ne bi bio zločin prema narodu i našoj istoriji.4 kad je ceo svet bez nadežno stenjao pod njegovom krvavom čizmom pa . ujedinili svoje napore sa naporima os­ talog sveta da se naše patnje i patnje celog sveta skrate? Ispunjeni ljubavlju za naš stradalnički narod. . Ca. da se više nikad ne po­ vampire.2 O rezultatu naših napora u tom pravcu izvesti- ćemo vas blagovremeno. a izdaja prema našim mrtvima. prijateljima kao i neprijateljima. br. ne treba zaboraviti da su njemačke bande. . 4 i 5 Tačke predstavljaju nečitke reči u originalu.3 ovo je početak naše poslednje velike o f anzi ve protivu krvoločnog neprijatelja.5 do danas. mi nećemo moći zato da primimo odgovornost ni pred narodom ni pred našim saveznicima za dalje posledice dosadašnje borbe« (Arhiv VII. 24/1). reg. opustošile i opljačka­ le naše zemlje. 135 . Mi smo dostojni i vređni da budemo među oni­ ma koji će pod Branden-burškom kapijom u Berlinu zabiti glo­ gov kolac Hitleru i njegovom Rajhu. .nenapadanju. a vođeni najdubljom mržnjom prema hordama najvećeg krvoloka svet­ ske istorije i najvećeg dužnika naroda Jugoslavije mi ćemo ovu završnu borbu voditi bez predaha sve do konačnog sloma Hit- lerovog Rajha. iNaš narod i vojska nisu pred ne­ ma čkim krvolokom pokleknuli ni ustuknuli ni . . ustaša i drugih saradnika okupatora. kada su se protiv njega dig­ li ne samo svi [kul]turni narodi. »Ako po ovome predlogu izostane sa Vaše stra­ ne dobra volja da se spreči uzaludno međusobno prolivanje krvi i po­ vede opšta akcija protiv okupatora. kad ne bi i mi u ovom času sudbonosnih odluka svetske istorije. Jer. Na to pismo Lukačević nije dobio nikakav odgovor. mi im istovre­ meno stavljamo do znanja da smo rešili da na današnji dan po­ novo otpočne[m o] sa ofanzivnim operacijama. 142. . 3. 2 Vojislav Lukačević je 11.

samo za­ jedničkim žrtvama. VELIMIR KRIVOŠIĆ 5 publicista ■ i 6 O daljoj aktivnosti Nezavisne grupe nacionalnog otpora vidi dok. 7 Prema pravoslavnom crkvenom kalendaru. : PETAR BACOVIČ ' Rez. br. Radoje Pajović.. Jugoslovenski istorijski časopis br. pukovnik < PAVLE NOVAKO VIC đeneralštabni p. Hrvate i Muslimane da pri­ stupaju u jedinice Nezavisne Grupe Nacionalnog Otpora jugo­ slavenske Vojske u Otadžbini. pukovnik . koja je razvila barjak borbe pro­ tiv okupatora. p. 4/1964. Preobraženje pada svake godine 19. Samo zajedničkom borbom svih nas.6 -i ZlVEO KR A LJ! ^ OD M A ZD A PODLOM OKUPATORU I NJEGOVIM SLUGAMA!* Preobraženje. 63 i 108. zajednički prolivenom krvlju u borbi pro­ tiv okupatora. avgusta. Zbog toga pozivamo sve Srbe. I ZAHARIJE OSTOJIC * đeneralštabni p.7 1944 god. pukovnik '3 VOJISLAV LUKACEVIC » major . popravićemo greške prošlosti i stvoriti uslove za jednu srećniju i bolju Jugoslaviju za sve nas. Beograd. 56. Formiranje nezavisne grupe nacio­ nalnog otpora. 136 .

»27. korpus je preformiran u Zlatiborsku brigadu. k. oficirima. 137 . Do jula 1944. mart«. u svom sastavu je imao četiri brigade: Užičku. koliko nas god ima. Simi Mitroviću Komandantu leteće brigade »Tara«3 Pripadamo Ravnoj Gori. Ca. Zlati- borsku i 1. 182 Str. Poručniku g. AVGUSTA 1944. mora imati ljude — stvaraoce pune pregalaštva i naprednih ideja koji tre­ ba da budu svagda svesni težine i veličine borbe koju vode za postignuće krajnjeg cilja. g. Onaj koji ne zna šta hoće — nije za nas. Ravnogorski pokret. To mi svi. Korpus je formiran početkom decembra 1941. Onaj koji nije revo­ lucionar — nije za nas. Februara 1945. kao i Užički korpus. zlatiborski i račanski srez). i 2. znamo da lepo izdeklemujemo na skupovima i međusobnim diskusija­ ma. VIII. služeći se pritom pilićarskim metodama koje su nam od ideološki jačeg protivnika sugerirane kao demokratske! Mesto da se ispenjemo na vrh obasjan novim 1 Original (umnožen na šapirografu. 2 Štab Zlatiborskog korpusa (užički. POTClNJENIM OFICIRIMA O MORAL­ NOM STANJU OFICIRA I VOJNIKA U ČETNIČKIM JEDI­ NICAMA1 GORSKI ŠTAB BR. da bi oživotvorio svoje ideje. Onaj koji nije ideološki izgrađen — 'nije za nas. Lično poverljivo 20. Znamo da je Ravna Gora simbol novog stvaralaštva i revolucionarnih stremljenja za bolju i sve- tliju budućnost: države. Pov. Onaj koji ne shvati težinu današnjice — nije za nas. reg. radnika i seljaka — malih ljudi. ćirilicom) u Arhivu VII. a strašan bič za sav onaj ogromni trulež što je kao sinja mora umorio i sahranio Jugoslaviju i njeno trulo društvo. 5/4 (S-V-2133/1). bez stvaralaštva i ideja i bez viteštva u manirima ili pak mali ka- fanski činovnici sa ograničenim horizontima i bolesnim ambici­ jama koje sputavaju. 31. A hteli bi da kroz borbu i plamen revolu­ cije izvojujem o nešto bolje i novo. a od tada četiri leteće: »Zlatibor«. račansku (marta 1944. 1944 god. 5 Naslov je na originalu dopisan na mašini. br. BR. Grupa račanskih brigada). 35 RASPIS KOMANDANTA ZLATIBORSKOG KORPUSA OD 20. ali ako pak naš rad kroz borbu proučimo i kritički pogle­ damo ili bolje reći okrenemo drugu stranu medalje. videćemo da smo u mnogim stvarima reakcionarni. »Krsto Smiljanić« i »Tara«. činovnika. stari jugoslovenski oficiri bez duha sa bolešljivim i skučenim osobinama duše. Poverljiv raspis g.

dok neprijatelj svakog sekunda stvara i to punom parom sa jasno postavljenim ciljem : da nas sruši i sa- bije nam i onako skučene glave u prah i ništa vilo. ne treba daleko da idemo. makroji.smo stvorili rulju ili gomile čeljadi koje vodimo sa sobom pla­ ninskim bespućima. zaposle i da budu u stalnom i korisnom kontaktu sa boračkim ljudstvom. budućim položajem. a za ko­ mandira čete i dalje i da ne govorimo. iako laici u poslu. 2) Naređeno je da se sa celokupnim ljudstvom izvodi da­ nonoćno obuka u vojničkim veštinama naročito i neprestano borbena obuka po planu tako da se svaki pojedinac usposobi za „gerilsku borbu međutim obuka se izvodi. i to ne uvek. jer ćemo ga zajedno sa Prestolom besmrtnih Karađor- đevića izdati i upustiti crvenoj nemani i crvenom ološu. Od nas se zahteva da stvorimo Vojsku i ništa drugo. Mi . ali v oj­ nika vrlo malo. a naročito intelektualci po brigadama. 4) Naređeno je da se celokupno boračko ljudstvo drži čvr­ s to u ruci i pod stalnim nadzorom raspoređeno po sistemu v oj­ ničke hijerarhije čak do pojedinih trojki. Evo dokaza: 1) Naređeno je da se stvore stalne jedinice ili stalni šum­ sk i kadar. seljaku i sami sebe zanoseći se lič[n]im. bezprizorni i slično nije velika šteta. Komandanti brigade i ostalih formacija vrše smenu ljudstva posle nekoliko dana provedenih u jedinici i to bez iči­ jeg odobrenja — samovoljno krijući to od potpdsatog. Sto ćemo pos­ tati belogvardejci. međutim kolone 138 .000 ljudi. samo u pevanju ponekad i nakaradnih pesama kao što je ona »Zaklah joj sina Jovana«. Ako potražimo uzrok tome. Naš korpus broji preko 2. međutim komandanti brigada i više starešine puštaju intelektualce na osustvo ili neki »odm or« po -desetinu dana. Mi starešine krivci smo i niko drugi. Ako dodamo tome i okolnost da je najveći deo našeg naroda sa nama i uz nas voljan da radi. ali zato će nas prokleti Bog i Srpski Narod. stvo­ rili Vojsku u pravom smislu te reči. vilom i automobilom ili posla­ ničkim mandatom. međutim. naša je ^oficirska bruka. 3) Naređeno je da se sve starešine. 5) Naređeno je da se po svaku cenu spreči bekstvo ljudi iz jedinica i da se u cilju kontrole razvije najjača stega a prema krivcima primeni mera po kratkom postupku. naišao sam na slučajeve da vojnik ne zna ni ko mu je šef trojke. Sto su izvesni probisveti i moralna trulež Peko Dapčević i komp. sluša i služi Kralju — što kod crvenih nije slučaj — onda se naš sadašnji rad graniči sa izdajom ili sabotažom borbe koju je proklamo- vala Ravna Gora. izmećari. šoferi taksija. silazimo niz brdo u ponor prepun tame Ćamdmo i dosađujemo Bogu. ordenom.:i jačim sjajem.

Posle boja. 13) Naređeno je da svaka puška mora biti u brigadi i stre­ ljačkom stroju. gledajući se snishodljivo oči u oči sa krvoločnim okupatorskim vojnicima. ostavi samog komandanta brigade da se sam bori a ono traži najkraći put za debelu pozadinu. 9) Naređeno je da se u borbu ne uvode balavci i oni reg­ ruti — čobani koji drhte kad uzmu praznu pušku u ruke. kao spoljna forma sve- doče da su i oni nacionalni mučenici i borci Ravne Gore. mesto da istupi kao vitez i pokaže pes­ nicu i svoj starešinski autoritet. međutim — naši intelektualci i oficiri (Marko Ninković) — silaze u Užice i spuštaju se na nivo roba. jataka i sarađnika. međutim kad čovek prođe pored stroja naših brigada. Pištolj mu i onako služi za ukras spoljašnjosti. međutim dešava se da ljudstvo. 11) Naređeno je da se jednom za uvek iskoreni protekcija kao uzrok zla i propadanja. 10) Naređeno je da se mobilišu za stalni šumski kadar imućniji i zdraviji obveznici. 8) Naređeno je da se ne pljačka i ne zlostavlja. pošto mu taj čovek može docnije valjati. me­ đutim naše brigade iz dana u dan popunjuju se čobanima. komandant brigade plače kao žena. Komandant brigade nema tri čiste da strelja kolovođu. posle prvog neprijateljskog ra­ fala. Ako se desi da nesrećnim slu­ čajem neki od takvih đidija bude mobilisan onda ga najobični­ je komandant sreza uzme za svoju pratnju da bi ga reda radi sačuvao od kuršuma. međutim dešava se da naše ranjenike (čak i komandan­ te) hvata i strelja neprijatelj. vidi skup odrpane sirotinje i zakržljalih. me­ 139 . ispijaju ljutu i okreću crnu berzu po vozovima i čaršijama. a đidije drmaju kola po vašarima. 14) Naređeno je da komandanti brigada obrate pažnju za odevanje i obuvan je svojih ljudi koliko je god to moguće. 6) Naređeno je da se kod jedinica u borbi razvije najveće moguće požrtvovanje i poštovanje komande na vatrenoj liniji. međutim naše starešine mnogo pu­ ta ne mogu »srcu da odole« i ostave nekog svog »zemljaka« iz gornjih seljačkih slojeva da pričeka za »-docnije«. dok se gazdinski sinovi tove uz dobru sofru i nose gizdave fer- mene i anterije sa inicijalima DM koji. međutim naši vojnici idu toliko daleko da opustoše kuće baš onih najbo­ ljih naših prijatelja. 12) Naređeno je da se iznad svega čuva čistota naših re­ dova i da se ne odlazi iz šume u varoš dok ne dođe čas Ustan­ ka i obračuna. međutim komore su naše prepune lepih srpskih pušaka sa dosta municije.dezertera prolaze putevima i selima. a ne kao oružje za viteška pregnuća ili simbol starešinstva. 7) Naređeno je da se po cenu života ranjenici izvlače iz borbe.

među­ tim da održač veze. Naše komore pune su mrcina i šiugavih crkotina. nepotkovanih i sa rashodovanim samarima. nesposobnih da nose tovar ni od 30 kg. 23) Najzad 'naređeno je da stvaramo vojsku i elitne — bor­ bene šumske jedinice. međutim i poslednji komordžija zna šta su u štabu brigade razgovarali oficiri i kakvu su odluku za sleđeću akciju doneli. 20) Naređeno je da se svakodnevno izvodi. Isto tako dešava se da vojnici na položaju i zasedama gladuju. pošto nije obučavan nez'na ni kako se zove planina pred njim a kamoli da nađe komandno mesto pojedinih starešina. međutim on baš izabere vidno i otvoreno mesto ili se »nacrta« na horizontu. 15) Naređeno je da se obrati pažnja na ishranu ljudi. međutim četnici račanskih brigada kad idu »u srez« ispaljuju šenluka radi čak i do 80 metaka. međutim mi stvaramo gomilu i rulju 140 . u cilju održa­ vanja discipline. kuriri i releji vež- baju u prenošenju izveštaja i naređenja i kroz najjaču vatru i brisani prostor i da se probijaju do komandnog mesta. onda se to u najviše slučajeva dodeli pratnji. Me­ đutim desilo se da je samo iz jednog bataljona dobilo 18 v oj­ nika trovanje od nekalajisanih kazana. dok onaj »reponja« iz trojke koja gine nema ni rukava na kaputu niti opanaka na nogama. Okviri holandskih mitraljeza nose se u kazanu i u komori.đutim odlično su obučeni samo pratioci komandanta. strojeva obuka. dok ode- ljenje mitraljeza u borbi ostaje redovno bez municije i okvira. 19) Naređeno je da se čuva municija isto tako kao i svaka kap krvi. Pored toga za ovu službu obično se uzimaju vojnici — čobani koji ne znaju Čestito ni da nazovu Boga a kamo li da prenesu "nekoliko reči koje sadrže izveštaj ili naređenje. 17) Naređeno je da se komora popuni dobrom tovarnom stokom sa ispravnim samarima. međutim puške naših četnika izgledaju kao da su momentalno izvađene iz nekog bunara ili jazbina. međutim naš vojnik kad raz­ govara sa starešinom samo što ne metne i kundak od puške u džep dok mlatara rukama. 21) Naređeno je da naš stražar i odeljenje za obezbeđenje osmatra i zaustavlja iz zaklona. Ako se iz višeg štaba pošalje neka crka­ vica od obuće ili odela. tako da se vidi iz velike daljine. 16) Naređeno je da se svakodnevno čisti oružje i da se održava u redu. dok oni u komori spre­ maju jelo po izboru i časte se. 22) Naređeno je da svaki naš pojedinac čuva službenu taj­ nu iznad svega. 18) Naređeno je da se naši održači veze.

Recite nije li ovo sve tačno? Pitam Vas kao Vaš starešina jeste li do sada odgovorili svojoj zakletvi. br. 18«. Ča. napisao da je Dušan Radović »nestao u tala- sima Drine kažnjen sudom zatočnika« (Arhiv V II. O njihovim dejstvima vidi Zbornik NOR-a. Mesto da sva­ kog dana učinimo jedan korak napred. KRAJIŠKE BRIGADE ZA NA­ PAD NA JEDINICE NOVJ U REJONU HAN-KOLA1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GORSKI ŠTAB BR. čvrsto i sigurno najsvetlijem idealu: Pobedi? KOMANDANT. 1 Original (pisan na mašini. g. 4 Na prostoru Han-Kola i Krupe (na Vrbasu) tada su dejstvovale jedinice 15. čas­ ti. Ča.4 Radović5 BR. 3 Druga krajiška brigada »Zmijanje« Bosanskokrajiškog korpusa. 3 Komanda zapadne Bosne. 628.4 Pošto je Vaša brigada prikupljena. rasulu. 7/1 (BH-V-9802/1). 28. KOMANDANTU 2. br. 31/4). 31. haosu i bekstvu. br. reg. koji je u svom proglasu prilikom preuzimanja du­ žnosti. 206. br. Na njegovo mesto je tada došao major Strahinja Rogić. k. tom IV. ćirilicom) u Arhivu VII. k. 300! 21 avgusta 1944.P. između ostalog. 69 i 75. dok.sklonu svim porocima. krajiške brigade 39. Položaj Komandantu 303 brigade3 Partizani se nalaze u jačini od 300— 400 boraca na Han Kolima. knj. do oktobra 1944. zavetu i idejama Ravne Gore? Ima li uzvišeno ideje vodilje ili ma kakve svetinje koja bi Vas pokrenula da se zlu stane na put i da pođemo. reg. divizije NOVJ i Zmijanjskog NOP odreda. 36 NAREĐENJE KOMANDE ZAPADNE BOSNE OD 21. 5 Dušan Radović je bio komandant Zlatiborskog korpusa od ok­ tobra 1943. 141 . savesti. sa novim naporima i novim trudom. dužnosti. kapetan M. AVGU­ STA 1944. mi učinimo 21 nazad. a da bi se partizani očistili 4 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. Pov.

br. što čovek koji ima vo­ lan u rukama neće da pokrene kola. ćirilicom) u Arhivu VII Ča. U ponovljenom na­ padu 24. dok. 6 i 7 Treća krajiška brigada Bosanskokrajiškog korpusa. br. Teškoća je bilo mnogo samo radi toga. u toliko se nešto neočekivano ispreči i ukoči rad. k.5 U isto vreme naređeno je 304 brigadi. 2 Draža Mihailović. tom IV. 3 Vidi dok. Slavoljub Vranješević »t. k. reg.. koju ja predviđam sve nadoknaditi. Napad izvršite sa leđa u najpogodnije vreme.8 S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI! li Komandant. 128. 8.sw • .2 U koliko sam više želeo.k :: . 6/23 (S-X-500). potpukovnik. brigada. kao što je to na drugim mestima. . 142 . 4 Milorad. komandant Kolubarskog korpusa (teritorija tamnavskog i posavskog sreza). avgusta u 2. Ljude iz Kolubarskog korpusa 5 i 8 Napad je izvršen 22.6 bratu Mitru Trivunčiću da izvrši napad na Krupu. br. {r . avgusta u 4. da što pre otpočne akcija u Sremu. br. . BR 37 IZVEŠTAJ DELEGATA VRHOVNE KOMANDE ZA VOJVO­ DINU OD 22.7 Pre početka akcije uhvatite vezu sa III brigadom. knj. DRAŽI MIHAILOVIĆU O AK ­ CIJAMA PROTIV NOV I POJ U SREMU I O SARADNJI SA NEMACKIM TRUPAMA1 Dragi Ciča. 85 i 92. Izgubilo se mesec dana. Ča. 206. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. avgusta 1944.3 Nije niko mo­ gao da predvidi da će major Komarčević ovoliko da podbaci.30 sati. AVGUSTA 1944. Xi\ m i a w a o a . 6 /1 : zapovest toj brigadi za napad na jedinice NOVJ u Krupi od 21. Ni Komarčević na Lapčević4 nisu vezali ljude za sebe.i M N A REĐ U JEM : Da po prijemu ovoga naređenja odmah sa ćelom brigadom krenete i napadnete partizane u Han Kolima. reg. 1 Original (pisan na mašini. ali ovo će se brzom akcijom.30 sati učestvovala je i 3. 28. Vidi u Arhivu VII.

rekao sam kapetanu Lapčeviću. javno sa njim sedeo obilazio Kupinski kut naravno da su u ovom pogledu sudelovali đeneral Đukić7 i major Orelj. On me je poslušao sada. dok ja ne vidim kako stvar stoji.d. Ja sam uspeo da ove mlade komandante brigada iz Kolubarskog korpusa umi­ rim radi svega ovoga. no on je svojim radom za poslednji mesec dana stalno radio sa nemačkim komandantom iz Šapca. radi toga. Novi Sad 1953. Samo radi ovoga Lapčević je postao malo nelagodan u očima mlađih ljudi. u buduće tajno raditi. a nikako javno svakog dana sedeti u kafani u s. nalazio nemački 5. avgusta 1944.5 On — kapetan Lapčević je izvodio akciju u Kupinskom kutu6 po zapovesti nemačkog komandanta iz Sabca.vezali su za sebe komandanti brigada. Major Orelj je potpuno zabrljao. napao četničku Sremsku jurišnu grupu u rejonu K u ­ pinova (Petnaest vojvođanskih brigada. ali samo tajno. av . 143 . koji je đejstvo- vao na pruzi Stara Pazova — Zemun. Kapetan Lapčević. Oni su disciplinovani. str. dok je Lapčevića pustio. Pre kratkog Vremena izbio je sukob između Komarče- vića i Lapčevića. samo su na ovo mnogo osetljivi. čiji je komandant bio pukovnki Jungenfeld. Oni nemogu da dozvole da im neko prebaci da su saradnici Nemaca. đeneral Đukić i major Orelj mogli su i trebali da rade. Jedan njegov bataljon je 16/17. Znajući za sve ovo. Dobro je što je kapetan Lapčević postavljen za komandan­ ta Sremske jurišne grupe. Pokrajinski odbor Saveza bo­ raca Vojvodine. 7 Svetislav Sveta. Za ceo ovaj rad znao je m ajor Komarčević. Oni hoće u Srem. tre­ balo je dosta vremena i muke. da ne dostavlja raport Vrhovnoj komandi i da netraži smenu. što su u ovom korpusu u stvari radili samo komandanti brigada. Sve ovo vide ovi naši mladi komandanti koji vode ljude i koji treba da nose ceo te­ ret borbe na svojim leđima. Ušće pored pu­ ta Obrenovac— Šabac. 6 Reč je o akciji protiv Posavskog NOP odreda. jer je bio svestan da nema užase ljude iz Kolubarskog korpusa zbog njegovog javnog istupanja sa Nemcima. 108). još đeneral Đukić sa đeneralskom kapom i t. a ranije me 5 U Šapcu se avgusta 1944. Nezgodno je što se svuda prestavlja za Vašeg Delegata te u ime Vaše onako pijan naređuje i govori. posle čega je kapetan Lapčević napisao raport Vrhovnoj Komandi i tražio da se odmah smeni sa dužnosti ko­ mandanta Sremske jurišne grupe i komandanta Kolubarskog korpusa. policijski puk. Da umirim ove mlade ljude i da im objasnim da će se ovo zabraniti i da će se ako se šta radi. ali je on samo ćutao i izvlačio se da se on negde ne oprlja.

svi se slažemo. jer tamo nema partizana u onom broju. u Sremu je đejstvovalo šest vojvo­ đanskih brigada NOVJ — oko 5. Tako. komandante brigada uveravam da kapetan Lapčević mora da bude komandant Srem- ske jurišne grupe i da se moraju slušati naređenja Vrhovne komande! Komandanti brigada iz Kolubarskog korpusa hteli su da se stave pod komandu jednog oficira iz Avalskog korpusa za akciju u Sremu. 54. Uspeo sam da objedinim gledišta na situaciju i da razbijem tvrđenja da u Sremu [ima] 500 naoružanih partizana. ne čekajući na neke naročito velike količine. a ne da se vozi sa nemačkim komandantom u sred pola dana u auto­ mobilu. Ovo Vam pišem da bi bili upoznati sa stvarnim stanjem. komandant Beograda (pomenuto pismo nije pronađeno). već je ćutao i negde daleko sam sedeo. pored ostalog. a nadam se u Boga da će i u buduće tako biti. da su »snage određene sa prolaz broj­ no i oružjem slabe da bi se sa istima moglo ovladati Sremom« i da sve raspoložive snage treba sjediniti i angažovati za »uništenje ko­ munista u Šumadiji«. te su kako čujem bili napisali jedno pismo Saši8 u ovom pogledu. već majora Komarčevića. k. koji je saopštio da se imaju samo njegova naređenja slušati. I ovde sam uspeo. 44/4). kako to zlonamerni ljudi prikazuju. Ja se još uvek nalazim na teritoriji Avalskog korpusa.10 Krenuće se ovih dana. br. 144 . te da bi mogli da donosite pravilne odluke. major. Za sada. a da akcijom rukovodi major Rakić. 9 Polovinom septembra 1944. jer je i ovim ljudima trebalo objasniti situaciju i privoleti ih da krenu na Srem. u izveštaju od 13. kako je major Komarčević utvrdio na osnovu izjave nekog Janoše- vića iz Surčina i kapetan Lapčević na osnovu izjave nemačkog feldkomandanta [iz Šapca]. Sto ranije nisu prošli Avalci i Senđić nije njihova krivica. Ča. avgusta 1944.300 boraca. No uspeo sam da sve nesuglasice izgla­ dim i da svi ostanu pod komandom kapetana Lapčevića. Na margini tog izveštaja Draža Mihailović je napisao primedbu: »Već godinu dana se odlaže« (Arhiv VII. Ja sam morao da ove mladiće. komandant Aval­ skog korpusa major Svetislav Trifković. ali onaj koji je imao sve u rukama nije nika­ da rekao odlučno: »M i moramo u Srem«. već da u Sremu ima oko 100 naoru­ žanih partizana9 i da ih mi možemo tući u borbama gde se god pojave. kada sam mu savetovao da radi tajno. w Četnički komandanti nisu imali jedinstven stav po pitanju na­ stavljanja akcija protiv NOV i POJ u Sremu.nije hteo slušati. predlaže Draži Mihailoviću da se akcija u Sremu odloži zà bolje prilike ističući. reg. oni su i ra­ nije bili spremni. * Aleksandar Mihailović. Svi su sada složni i spremni za akciju — sve starešine kako iz Avalskog tako i iz Kolubarskog korpusa.

Stalno sam jurio od jednog do drugog. Tamo se u toj službi nalazi Stjepan Račić Hrvat iz Dubrovnika. avgusta 1944. da je ovaj mladić još u nekoj obaveštajnoj službi pored naše. Izveštaje ću Vam češće dostavljati u buduće. bodrio i molio da se shvati situacija onakvo kakva je i da se krene na posao. " Komanda Beograda. . ali nez'nam. 12 Dragomir. pukovnik Pisao sam lično— 22. 2. Predstavlja se da je brodo-vlasnik Jadranske plovidbe. U Beogradu nije nešto u redu u obaveštajnoj službi.12 Radovanović. Izgleda. Raković je u Beogradu dobro počeo. tako da bi moglo biti više štete nego koristi.Ovih mesec dana bili su mi teški dani. za čije se ime dobro zaklanja. pa Vam radi toga nisami mogao na vreme ni pisati. unuk Nikole Pašića. no ipak verujem da će sve ići dobro. da ne na­ iđe na nerazumevanje od strane štaba br. Mnogo Vas pozdavlja Vaš odani Drag.11 te će imati teško­ ća. dosta mlad i lu­ kav. On je u našoj obaveštajnoj službi i vrlo blizak šefu obaveštaj- ne službe — naše u Beogradu.

američki pukovnik.« : GOSPODINE MINISTRE. Napomenuo je da je već zbog odašiljanja grupe koja je otišla sa Adamom Pribićevićem 1 Original (pisan na mašini. » of-: .r rukovodihac američke vojnoobaveštajne službe — OSS (Office of Stra­ tegic Services). Musulina njegova su ovlašćenja ograni­ čena. 38 IZVESTAJ ODBORA STRUČNJAKA OD 22. (spustivši se opet padobranom). U toku razgovora bio je srdačan i iskren i davao uti­ sak čoveka potpuno odanog našoj stvari. Donovan). avgusta 1944. 2 Odbor stručnjaka formirao je Draža Mihailović sa zadatkom da razmotri i predloži rešenja svih aspekata društvenog. U Jugoslaviju je ponovo došao 2. Hrvati i Slovenci. 3 Američki poručnik Džordž Musulin (George Musulin) spustio se padobranom. D. Musulina i karakter njegove misije. Iz toga razgovora iz- neću u ovom izveštaju sve ono što smatram da će i za Vas biti od interesa. 13/6 (V K-Y-853). Jrs BR. radi rukovođenja organizacijom evakua­ cije američkih avijatičara. Rekao mi je da žali što je bio sprečen poslom do sada da Vas vidi. DRAŽI MIHAILOVICU O RAZGOVORU SA AMERIČKIM PORUČNIKOM MUSULINOM O DOLASKU AMERIČKE MI­ SIJE I NAMERAMA ENGLEZA I AMERIKANACA NA BALKANU1 Odbor stručnjaka2 > Položaj 22. reg. Đ. Seitz) krajem septembra 1943. g. On je poslan od strane njegove komande. 1. . ? -rf ■ Prema Vašim uputstvima posetio sam g. u d iju da organizuje prebacivanje palih avi- jatičara Amerikanaca u Italiji. * Vilijam Donovan (William J. 146 . socijalnog i eko­ nomskog karaktera buduće federativne Jugoslavije u kojoj se kao nacije priznaju samo Srbi. Ča. AVGUSTA 1944. zajedno sa brigadirom Armstrongom (C. navodno. Musulina3 i predao mu Vaše pismo. Položaj g. sa oficirima bri­ tanskih misija. k. br. Iz štaba Draže Mihailovića je otišao krajem maja 1944. ćirilicom) u Arhivu VII. avgusta 1944. Armstrong) i potpukovnikom Sajcom (Albert B. ali da se nada da će uskoro to moći da učini.ii. čiji je šef pu­ kovnik Donovan4. Za sve ostalo biće nadležna dru­ ga misija koja tek ima da dođe. Prema izjavama g. 20.

Mak Daulovoj grupi se kasnije pridružio i Nikola Lalić. Ova misija treba da ima mnogo šira ovlašćenja. On dobija uputstva i održava vezu ne samo sa američkom komandom na Srednjem istoku. Oni su ga optužili da nije bio ov- lašćen da pomenuta lica prebacuje avionima u inostranstvo bez prethodnog odobrenja. američki kapetan. kaže da nam je on unapred naklo­ njen. 5. međutim. 9 Džon Milidragović (John Milidragovich). 52 i 60). On je. on je rešen da ostane ovde i misli da će naći načina da to postigne. koji se 26. organ Gestapoa i Intelidžens servisa u Beogradu. a ranije je u tu svrhu bio došao Živko Topalović (vidi dok. mi je rekao da su oni svi članovi grupe koja je u američkoj javosti vodila pro­ pagandu za naš Pokret. Ivan Kovač. Radoje Vukčević i major Zvonko Vučković. 2. Još ne zna kako će se svršiti cela stvar.5 Zbog toga su tražili od njegove koman­ de da ga smeni i povuče. 10* 147 . Grupu su sačinjavali Adam Fribićević. G. Milodragović9 i Vujnović. spustio padobranom i u štabu Draže Mihailovića imao status šefa američke vojne misije (vidi dok. dao objašnjenje da je tako postupio da ne bi usamljeno prebacivanje D -r Ivanovića (Eskulapa)6 suviše palo u oči. 6 Popov dr Ivan (»Eskulap«). Dolazak druge američke misije. Raičić7 i L^lić.došao u sukob sa Englezima. Njen šef je Mak Dau. Njihovoj grupi pripadaju još dva Srbi­ na. poručnik Elsvort Kramer (Ellsworth Kramer). La- lić je skoro potpuno zaboravio naš jezik. avgusta 1944. Pored Musulina u njegovoj misiji se nalaze još dva Am e­ rikanca srpskog porekla.10 profesor Univer­ ziteta u Kaliforniji. Prvi je oženjen jednom Srpkinjom iz Beograda. br. podoficir Rajačić i jedan radio- -telegrafista.8 Raičić govori naš je ­ zik i bio je pre rata student na Beogradskom univerzitetu. 108 i 139). U svakom slučaju. 7 Mihailo Rajačić (Michael Rayachich). Sa njim su još došli kapetan Milidragović. On će verovatno doći kao član misije Mak Dau-a dok bi Vujnović ostao tamo kao veza za plasiranje propagandnog materijala u inostranstvu. ako Englezi budu insistirali na n je­ govom smenjivanju. Vladimir Belajčić. 8 Nikola (Nik) Lalić (Nick Lalich). a Kramer je otišao ù ' Stab Rasinsko-topličke grupe korpusa (kod K e- serovića). G. M. M. Mirjanom Lazić koja je sve do rata bila nastavni­ ca gimnazije u Beogradu. već i neposredno sa Pretsedni- 5 Reč je o grupi delegata CNK koju je Draža Mihailović uputio u Italiju da kod savezničke vojne komande i političkih predstavnika britanske i američke vlade obezbedi ravnopravan tretman Draže M i- hailovića i NOP-a. br. McDowell). ali pošto već četiri dana nema nikakvog odgovora od nje­ gove komande. 10 Radi se o američkom pukovniku Robertu Mak Daulu (Robert H. nada se da ovaj incident neće imati daljih po- sledica. američki podoficir.

M. Po mišljenju G. nije bilo ni­ šta učinjeno da se ova propaganda parira. Parti­ zanska propaganda je tvrdila da četnici pale američke avijati- čare ili ubijaju ili predaju Nemcima. Drugi razlog zbog koga je došlo do poboljšanja naše situ­ acije. Odgovorio mi je da misli da to Englezima postaje sve jasnije. kao što je poznato. Mnogi ljudi u S. Postavio sam pitanje G. Po mišljenju G.. smatra da je do dosadašnje situacije došlo ne samo zbog pritiska koji Sovjeti vrše na Englesku već i zbog izvanredno1jake i organizovane partizanske propagande. M. Njihovo mišljenje može se intenzivnije promeniti ša evoluciom prilika na terenu. S. 3. Ima i dosta Engleza koji dele ovo mišljenje. M . Situacija Pokreta u inostranstvu. da li su Englezi svesni toga da partizani upotrebljavaju oružje koje im oni daju isključivo u cilju vođenja građanskog rata. M. ali taj proces kod njih ide sporije. u inostranstvu nalazi se u prikupljanju palih američkih avijatičara i njihovom vraćanju u američke komande. 14 8 . Pored svega.-u uviđaju da sa pomaganjem Titovog pokreta ide ka bolj- ševizaciji celog Balkana i da je Engleska politika u ovom pita­ nju bila pogrešna. G. Dolazak misije bio je najavljen još pre četiri dana i g. U poslednje vreme engleski ofi­ ciri za vezu su konstatovali da partizani poslato oružje i ma­ terijal zakopavaju. Njegova misija treba da..kom Ruzveltom. naročito zato što je ovaj uspeh izvojevan bez Nemaca i Bugara. A. Napomenuo je da se u poslednje vreme to mišljenje naročito širi među američkim senatorima. G. Poraz komunista u Toplici ' promenio je kod Engleza mišljenje o snazi našeg Pokreta. Englezi su računali s tim da će naš Pokret u toku ovog leta biti likvidiran. Musulin misli da je od­ ložen zbog atmosferskih prilika. a on bi posle obilazio korpuse da bi se lično uverio o pravom stanju stvari. politički vrlo uticajni. Iz toga su Englezi izvukli dva zaključka: 1. M. jedan način koji se ni­ kakvom propagandom ne da opovrgnuti. Njihovo vraćanje pokazu­ je da su ova tvrđenja bila netačna na. danas je situacija znatno izmenjena u našu korist. Partizani su pola­ gali velike nade na njihovu ofanzivu iz Toplice i trebalo je da Stoj an Pribićević dođe tamo da bi slao dopise o operacijama za zauzimanje Srbije. D. bude pri samom Va­ šem štabu. koji su. Tek bi se posle toga mogla očeki­ vati pošiljka oružja i drugog ratnog materijala.a Vaše strane međutim. ako ih još ima na našem terenu da se oni prikupe i otprate u inostranstvo. sve će zavisiti od utisaka koja će misija dobiti iz razgovora sa Vama i na osnovu ispitivanja stanja na terenu. kaže da je re- patriranje dvanaest Rusa koje je on učinio napravilo dobar utisak. i da bi bilo korisno.

M. već da ga čuvaju za posleratno doba ‘ kad !b i ga eventualno upotrebili za vođenje građanskog rata. Iz •ovoga razloga. smatra da bi radi poboljšanja naše situacije u ino­ stranstvu trebalo pređuzimati povremeno i akciju protiv Ne­ maca. ukoliko bi do njega došlo. smatra da u tom slučaju Anglo-američke trupe ne bi uopšte okupirale Balkan već bi ostavili lokalnim snagama koje se budu našle na tere­ nu da one same uzmu i organizuju vlast. Ovo bi se iskrcavanje imalo izvršiti negde na severu i imalo bi za pravac dolinu Sàve i Dunava tako dabi se tim potezom ot- sekao ceo Balkan. nije dobro upućen u ove pla­ nove. 4. naro­ čito u pogledu saobraćaja..da partizani imaju više oružja nego judi koje bi mogli nepo­ sredno naoružati. 149 . Iskrcavanje. ali ipak iznosim. 2. partizanima u Sandžaku nije u poslednje vreme dostavljeno oružje već samo namirnice. Nam ete Engleza i Amerikanaca na Balkanu. ali u tome pogledu ne zna ništa odre­ đenije. On ne isključuje mo­ gućnost operacija preko Turske i kaže da bi u tom slučaju naša situacija bila povoljnija. SlSt. G. Po njegovom mišljenju ne bi trebalo očekivati neku nepo­ srednu akciju anglo-amerikanaca. Interesantno je da G. ne bi trebalo očekivati pre decembra ove godine. U vezi sa ovim trebalo bi prikupiti radi naše pro­ pagande u inostranstvu tačne podatke o količini oružja i muni­ cije koji su nađeni zakopani na terenima osvojenim od komu­ nista. Iz razgo­ vora sam stekao utisak da G. se naročito interesovao kakve su naše mogućnosti da se dokopamo oružja koje se nalazi kod Nemaca. da partizani ne upotrebljavaju sve oružje koje im se daje za borbu protiv Nemaca. M. Dr. On smatra da bi trebalo blagovremeno preduzeti sve što je moguće da to oružje ne padne u druge ruke. M.11 Dr Slavko Stojković (pareli). M. Ako ne bi bilo moguće da se vrše direktni napadi na Nemce dobro bi bilo da se učine izvesna dela sabotaže. G. radi obaveštenja. tvrdi G. M. ono što mi je rekao.

knj.5 trebao je u 3 sata u jutro da napadne na partizane na Dragiševeu. koje je takođe bilo pondijeto partizanima.6 U isto vrijeme trebao je da udari i treći bata- 1 Original (pisan na mašini. br. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a. 75. III bataljon 1 i 3 četa u Aginu selu. . k. kasnije 53. tom IV. 21 o. Dnevni izveštaj za 21 i 22 avgust 1944 godine. AV­ GUSTA 1944. dok.— KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE I KOMANDANTU 310 KORPUSA2 POLOŽAJ.'i: - Pov. . Snage II bataljona ove brigade nalaze se u Varja- čama i Ćukovcu. Potpunije o saradnji Srednjobosanskog korpusa sa ustaško-domobranskim snagama vidi dok. Dobio je 3400 metaka. Komandant II bataljona po mom odobrenju išao je na Sokoline. "■< hi ’f>f jjjj 39 . lovačke pukovnije). 73). br. 3 Na prostoriji Krupe tada se nalazio Zmijanjski NOP odred <Zbomik NOR-a. 150 . br. 2 Srednjobosanski korpus. 10. a 3 vod je na blokadi Vrbasa. reg.-''' t<v* «5 IZVEŠTAJ KOMANDE VRBASKE BRIGADE OD 23. -v inf. koje su bile poterane partizanima i zapaljeno 3 bremena sijena.’ii. Br. II bataljon prema sporazumu sa Hrvatima iz K o­ tor Varoša. ‘ i ’ Radi se o Banjalučkom NOP odredu i 14. 28. 438 23 avgusta 1944 godine.3 I bataljon ove brigade u pokretu i od istoga nemam izve­ štaja. a patrole u Rađićima. 29. 1 vod 2 čete nalazi se na Pijetlovu Gaju. KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE I KO­ MANDANTU 1.. Ca. knj.m. 40). 4 i 5 Odnosi se na ustaško-domobranske snage (miliciju i jedinice 11. dok. radi partizana. brigadi Srednjo- bosanske divizije NOVJ. 12/4 (BH-V-12135). 215. tom IV. dok. dostavlja. 21 o. radi dogovora sa Hrvatima4 u pogledu današnje akci­ je. koji se nalaze u Krupi. a preštraže na Vučića Brdu. Patrole su u Rađićima otele 3 ovce. SREDNJOBOSANSKOG KORPUSA O DEJ- STVIMA BRIGADE I USTASKO-DOMOBRANSKIH SNAGA PROTIV 53. br. knj.m. 30. br. DIVIZIJE NOVJ NA PROSTORU SKENDER- -VAKUF— KOTOR-VAROŠ1 KOMANDA VRBASKE ČETNIČKE BRIGADE UKi/'l'ifi'. ćirilicom) u Arhivu VII.

3 metara beza. i povratio se na­ zad u Agino selo. Za­ robio je II bataljon 1 pušku. 900 kuna.7 koja je bila na Viševačkom Groblju udarila je bočno na II bataljon ove brigade. samo ih mnogo pomaže bacač i top. što ću u sutrašnjem izveštaju navesti. II bataljon u 3 sata u jutro zaposeo je Mikaćevića Vis odak­ le je trebao da udari na Dragiševac. Milicija se odmah povukla i videći da nebi imala nikakvog us- peha zauzimajući Dragiševac. a 2 kao na bio Vrbasa u Krminama. Partizani su od naše strane imali 2 mrtva i 1 ranjenog. 151 . odakle su partizani počeli tući bacačem i topom 37 mm. 1 partizanska četa IV bataljona X IV brigade.. 1 Englesko odelo. 9 Nečitak potpis. ali kako je kasno đoznato za akciju i kurir nije mogao u toku noći naći snage III. te je naređenje dobio danas oko 6 časova i sa I i 3 četom došao je zamenik komandan­ ta brat Gojko Lakić. ali su Hrvati u isto vri­ jem e trebali udariti preko Viševića na Dragiševac.Ijon. 2 opasača. Gubitaka nismo imali. Oko 5 časova snage II bataljona susrele su se sa partizanima na cesti Kotor Varoš— Skender Vakuf i po tiskao je partizane na Dragiševac. a 1 i 3 četu III bataljona u Agino selo. ali je borba bila završena. 1 ši­ njel Njemački. 1 ručni sat. a sve nepotrebne stvari i komoru eva- kuisali su. te sam povukao II bataljon u Var jače. 2 četa ostala je na istim položajima 1 vod na Pijetlovu Gaju. kao i dominirajući položaj na Dragiševcu. Drugih novosti nema. te je bio prisiljen da se povuče na Mikaćevića Brdo. Ađutant. iz opštine Liš- n je vodnik. što nisu uči­ nili. Drag. 1 tašnu žensku. jer su zaposjeli dobar položaj. . Njemačke fišek- lije. gde je vodio borbu 2 sata. Partizani su prestrašeni i boje se četnika. a partizani se nisu ni nadali te su ufatili 3 živa i nemam još podataka što su zarobili. S. Komandanta. i 1 ličnu prepisku poginulog partizana Milana Popovića. ? * Dopisano mastilom. 2 bombe. samo bi imao gubitaka. 1 žilet za brijanje. bataljona. Oko 10 časova 1 partizansku četu na Viševačkom Groblju iznenada je udarila Hrvatska Milicija. S VEROM U BOGA Z A K R ALJA I OTADŽBIN U! D R A ŽA NAS VODI K A VELIČINI I SLOBODI! U akta8 Po zap.

Višnjić. 17. 37/3 (S-V-11299). BR. Raspored njihovih jedinica noću 25/26. AVGUSTA 1944. ■ rf KOMANDANTU V2 JURIŠNOG KORPUSA r Peta komunistička divizija je u Župi. Verovatna namera partizana je napad prema Kruševcu i prema našoj grupi na Moravi. i 17. a tako isto i sedamnaeste. divizija na širem prostoru Brusa i Aleksandrovca.3 Sedamnaesta crvena divizija na desnoj obali reke Rasine u selu Buci. KOMANDANTIMA 3. U cilju razbijanja komunista i oslobođenja Zupe četvrta grupa i trupe pukovnika Keserovića zauzeće polazne položaje za napad na petu diviziju u toku noći 25/26 s tim da sve trupe moraju biti na svojim položajima spremne za napad 26 do 10 časova. Glavnina snaga na istočnom krilu. službeno 25 avgusta 1944 godine POLOŽAJ '. GRUPE JURIŠNIK KOR­ PUSA OD 25. k. 40 NAREĐENJE KOMANDANTA 4. divizija NOVJ čija je glavnina bila orijentisana prema Kuršumliji.4 Jačina pete divizije oko 2— 3000. br.rl O. piše: 152 . 75). avgusta 1944. str. jedna prema Kruševcu i že- lezničkoj pruzi Niš — Stalać i jedna na Kopaoniku. Stab ove divizije oko sela Zleginja. 5 Za izvršenje tog zadatka komandant Rasinsko-topličke grupe korpusa Dragutin Keserović izdao je 25. Br.. orij entisana prema Kruševcu. n. divizija: jed­ na brigada na pravcu Blace — Razbojna. Komunističke snage sa formiranim štabom od ranije razbijenih trupa na Jastrebcu na­ laze se u Ribarskoj banji. ćirilicom) u Arhivu VII. zapovest u ko­ joj. ! Broj je na originalu dopisan mastilom. 77. a pomoćne snage ka Blacama (P. 3 i 4 Reč je o 5. Ča. reg. između ostalog.d. diviziji Operativne grupe divizija NOVJ. Štabu grupe je tada bila pot- činjena i 21.5 1 Original (pisan na mašini. Njeni prednji delovi drže sela : Pleš— Grčak— Aleksandrovac— Drenča— Ržanica— Novaci— Garevina— Štitari. dok se jačina u Ribarskoj banji ceni na oko 1000 boraca. avgusta bio je: 5.?< ■V. I 5. JURIŠNOG KORPUSA ZA ORGANIZACIJU NAPADA NA JEDINICE OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA NOVJ NA PRO­ STORIJI ŽUPA — RASINA1 STAB ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI : .

Ca. 284 — selo Cerovci i na najpogodnijem polaznom položaju (kod Škole) zadržati se. Lukovačko brdo — k. gde se bataljon zadržava do nailaska svoga korpusa. kad ulazi u njegov sastav. 296 — Cerova. kosovski korpus pravcem: Čitluk — k. Župska brigada dejstvuje u Župi po trojkama. 207 — istočni deo sela Vučaka — k. dali i koliko ima crvenih u selu Pleš. Rasinski korpus pravcem: selo Čitluk — Begovo brdo — Jagod­ njak — Lukovačko brdo — Gari — k. zaštite komore u Pe- peljevcu. Ovaj bataljon izviđa odmah u pravcu visa Viljac (1041) — u pravcu sela Velika Vrbnica • — u pravcu sela Latkovac. 13/2). meseca u 19 časova pravcem selo Stopanja — selo Stari Trste- nik — selo Tobolac — Vis Štitar (325) — Žuti kam. Bataljon će prikupiti podatke. — Pečeni Grab — Pogled (736). — Treći jurišni korpus upućuje izviđački batajon 25 av­ gusta u 19 časova istim pravcem do Pogleda odakle ovaj izvi­ đački bataljon produžava marš preko sela Leskovice na vis Pa­ pratna. 2. obezbeđenje pozadine i potpomaganje dotura hleba koji će se dovoziti iz Kruševca u Pepeljevac« (Arhiv VII. Ovaj izviđački bataljon zauzima Pogled sa frontom prema jugu i zadržava ga u svojim rukama do na­ ilaska svog korpusa. izvršiti organizaciju položaja za odbranu i pripreme za dalji napad kad se bude naredilo. k. ka­ da ulazi u njegov sastav. Bataljon odmah izviđa selo Leskovice — selo Velja Glava — selo Riđevštica. br. koga vrsi četvrta grupa 26 u zoru. Jastrebački i 2. Na ovom položaju izvršiti organizaciju odbrane i pri­ premu za napad kada se bude naredilo. Podilaženje polaznom položaju izvršiće se po sledećem: — Peti jurišni korpus upućuje jedan bataljon 25. 401. m. NAREĐUJEM: - Četvrta grupa jurišnih korpusa zauzeće za napad polazni položaj: Viljac (1041) — Mali Vrh (992) — Papratna (904). 274 — Gari — k. ov. iz­ vršiti organizaciju odbrane i pripreme za dalji napad kad se bude naredilo. 79. južna ivica sela Žabara — Par- log — k. u 6 časova (uju­ tro) i to: Toplički korpus pravcem: Obrež. sve dotle dok se ne ovlada Župom i ova potpuno ne očisti od komunista i posle toga ulazi u sastav ovog korpusa. ov. kruševačka brigada zadržaće se u oblasti sela Pepeljevca u cilju patrole terena na Globoderu i Mačkovcu. 284 i na najpogodnijem položaju — polaznom zadržati se. reg. 153 . — Treći jurišni korpus polazi iz sela Stopanje 26 avgusta u 0 časova pravcem: selo Stari Trstenik — selo Tobolac ■ — vis »Rasinsko-toplička Grupa korpusa u cilju zauzimanja označenih polaznih položaja za napad izvršiće pokret 26. Bataljon služi za obezbeđenje bočnog marša. severna ivica sela Pepeljevca.

u kojoj. Desi Ii se ovaj slučaj prvi korpus što pre sa 2eljina ima da se dočepa Visa Lisac (1065) — koji je od Željina severoistočno 8 km. Veza sa Keserovićem svaki sat počev od pet časova. Veza: po radio zapovesti radio veza sa korpusima na svaka dva časa počev od pet časova 26 avgusta. Napomena: Prvi jurišni korpus izbija 26 avgusta do 12 časova na Zeljin.30 časova pravcem za pe­ tim korpusom sa zadatkom da izbije na Mali Vrh. — Štab grupe sa Šumadiskom brigadom polazi iz Stopanje o d železničke stanice 26. Stapanja i Kruševac. gde će ostati u rezervi grupe.6 4 Dejstvo tog korpusa regulisao je komandant 4. Položaj Viljac ure­ đuje za od bran u i poseda. Ako peta divizija pruži jači otpor u 2upi i zadrži naše snage onda će i jurišni korpus dejstvovati napadom u bok i pozadinu ove divizije — tj. stoji: »Naše trupe i trupe potpukovnika Keserovića uz podršku jednog nemačkog bataljona napašće 26 u zoru na petu diviziju sa zadatkom da je tuku i da je izbace iz 2upe. Ako peta divizija bude prinuđena ili se sama odluči na povla­ čenje onda će I korpus da se dočepa što pre visa Nerade (1350) tako da sa ove linije spreči povlačenje crvenih prema Kopaoniku — to znači kad se uzme Nerade i oseti da se crveni izvlače prema Kopao­ niku treba ih napadati i nabijati na Rasinu težeći da se pri tom pre crvenih ovlada Obradovom Čukom (1430) i Paležom (1474). Napad počinje sa polaznih tačaka s. Peti jurišni korpus polazi iz sela Stopanje 26 avgusta u 02 časa istim pravcem.Stitar — 2uti kam. A ko peta divizija pređe u protiv napad situacija bi bila teška. kao i treći korpus sa zadatkom da izbije na vis Papratna (904) koju poseda i uređuje za odbranu sa iz­ viđanjem u pravcu sela Velika Vrbnica — selo Latkovac i selo Petkovići. ako bi počela nadirati u pravcu Trstenika. grupe jurišnih korpusa posebnom zapovešću od 25. Sa Lisca ovaj korpus bi bočno tu- 154 . Njegovo dejstvo je bočnog karaktera u prav­ cu Brusa. — Pečeni Grob — Pogled — Papratna — Sablja — Mali Vrh — Viljac sa zadatkom da zauzme Viljac i za­ drži ga u svojim rukama izviđajući u pravcu Visa Lisac i prav­ cu sela Pleš i u pravcu sela Velika Vrbnica. Obe ove kote su južno od Nerade na 8 do 10 km. pored osta­ log. Ishrana: trupne komore sa trebovanjima uputiti odmah u Trstenik radi podizanja obroka za 28. avgusta 1944. Bolesne i ranjene vojnike upućivati u Trstenik. Stanice se moraju javljati svaka dva sata bez obzira na borbu. Komorama će ko­ mandanti odrediti pravac za dotur hrane prema svome polaz­ nom položaju. pokret i na situa­ ciju . napadače od Željina prema Palešu i dalje ka Aleksan- drovcu. avgusta u 3. VIII.

Ča. ističući da mu je prvi cilj da ovlada položajem Parlog (k. Šuma- diske brigade. major Neško Nedić Drag. 77). k. br. 401) — s. 7 Tu liniju su jedinice Rasinsko-topličke grupe korpusa posele bez borbe (Arhiv VII. S. 41. ppukovniku Keseroviću. da bi tukli petu diviziju i raz­ dvojili je od sedamnaeste« — piše dalje u depeši (Arhiv VII. * i ’ Vidi dok. grupe jurišnih korpusa je 25. Ca. Račić Dostavljeno: Komandantu trećeg i petog jur. grupe jurišnih korpusa).8 U toku marša naročito po noći obratiti pažnju na sigurnu vezu u jedinicama da se vojnici ne bi gubili. Referentu za vezu ovog štaba. D. Brusu ili Jankovoj Klisuri. Šogolje. 10 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. U zoru 26 sve jedinice preduzeće potrebne mere za obezbeđenje svog levog boka u toku marša. kapetan Komandant. 79. O toj ideji napada komandant 4. avgusta depešom obavestio Dražu Mihailovića. k. avdusta 1944). br. k. M. Trupe ppukovnika Keserovića 26 avgusta do 10 časova iz­ bijaju na liniju selo Donji Stupanj — selo Sebečevac7 sa koga pravca će dejstvovati levom obalom Rasine prema Brusu kada se napad naredi. Stupanj — s.10 kao neprijatelja koji bi nadirao na taj teren hvatajući se pre nepri­ jatelja vododelnice označene položajem: Papratna (904) — Pogled (736)« (Arhiv VII. »Odavde dalje mi i Keserović prodiraćemo prema situaciji ka Alek- sandrovcu. korpusa. Putovođe birati sigurne i spremiti ih još danas do mraka s tim što će svaki ba- taljon mobilisati po jednog putovođu bez obzira što jedinice idu uskupno. reg. 30« (Štab 4. Ca. 17/2: depeša Štaba Rasinsko-top­ ličke grupe korpusa od 26.P. N A IZVRŠENJE!5 Prijem zapovesti pismeno potvrditi. reg. 155 . 14/2). Po izbijanju na polazne položaje trupe prikriti i pređuzeti sve mere da se naše prisustvo i jačina na polaznom položaju ne oseti od strane neprijatelja. br. 79. Načelnik Štaba.

dok. br. k. verovatno se radi o lokalnom nazivu.2 Naše trupe drže polazni položaj a sa prednjim delovima su u visini selo Pleš — selo Velika Vrbnica — Čiker. Ovaj korpus kad izbije na Stražište (1273) upućuje jednu kolonu preko Ple- kovište i Leštaka (1091) u pravcu sela Pleš. br. S časova sa 2 e- ljina preko Smreke i Stražišta na Karaulu i na vis Nerade (1357) sa težnjom da se što pre dočepa visa Nerade. knj. 77. tom 1. — Prvi jurišni korpus polazi u napad ■. krajiška brigada 17. Trupe ppukovnika Keserovića zauzele su polazni položaj bez borbe i 27 treba da počnu napad levom oba­ lom Rasine u pravcu Trnavske čuke4 i Brusa.000. ćirilicom) u Arhivu VII. reg. ------------- tr ZAPOVEST Karta razmere 1 : 100. 4 To mesto nije nađeno na karti 1:100. i 5. B r . 2 Na tom pravcu je dejstvovala 2. 40. br. koje je branjeno sa jednim protivkolskim topom.000. Sekcije Kruševac. br. 3. BR. 11. Opširnije o tome vidi dok. 5. Na Koznik će napadati i desno krilo trećeg korpusa sa pravca Pleša. JURIŠNOG KORPUSA ZA NAPAD NA OPERATIVNU GRUPU DIVIZIJA NOVJ NA PROSTORIJI 2UPA — RASINA1 ŠTAB ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA 26 avgusta 1944 god. Po izbijanju na Nera­ du odmah sa jednom kolonom preko Pogleda napada na Koznik (Jerinin Grad)7 kako bi se slomio otpor u ovom utvrđenju. 49 i Zbornik NOR-a. 40/3 (S-V-11301). tako da udarom sa leđa slomi neprijateljski otpor u Plešu. AVGUSTA 1944. KOMANDANTIMA 1. NAREĐUJEM: 1. O. 6 Treba: 17. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 26. Ča. Vis Ne- ' Original (pisan na mašini. nap. divizija 7 Na karti 1:100. 3 i 5 Vidi dok.3 Prvi kor­ pus je izbio na Željin.000: Grad. Prednji delovi pete divizije koji su pokušali da spreće za­ uzimanje polaznog položaja Viljac — Papratna — Pogled odbi­ jeni su. NOU di­ vizije. Kuršumlija i Novi Pazar. 41 ZAPOVEST ŠTABA 4. 178. 8 156 .5 Naše trupe će 27 avgusta preduzeti napad na 27 diviziju6 sa težnjom da je potuku i odbace prema istoku.

prvi korpus nadire pravcem: Sto (1307) — Ku- manova čuka (1300) — Obradova čuka (1430) — Palež (1474) sa zadatkom da ovlada dvema poslednjim čukama i pripremi ih za odbranu naročito sa pravca Suvog Rudišta i sa pravca Og­ ledne. Cim su prednji delovi trećeg i petog korpusa prešli ovaj drum. ako bude pokušao da na levoj obali Rasine istavi jači otpor trećem i petom korpusu. Naročitu pažnju obraća na svoj levi bok te zato leva kolona treba da bude znatno jača radi smelog pro­ dora u pravcu Aleksandrovca. Cim izbije na ove dve čuke upućuje jednu kolonu preko Velikog Brda i Velike Glavice ka Brusu sa zadatkom da udara u leđa i bok neprijatelju. a u nedostatku nje sa zelenom. 157 . Zauzeće Koznika Banovca i krajnjeg polo­ žaja obeležiti paljenjem dve vatre na rastojanju pedeset me­ tara u pravcu istok zapad.rađa zadržaće ovaj korpus u svojim rukama sve dok trupe tre­ ćeg i petog korpusa ne pređu drum: selo Milentije — Aleksan- drovac. Obratiti pažnju na koncentrično dejstvo sve tri kolone dok se ne uzme Aleksandrovac a tada produžiti najenergičnije nadiranje sa ciljem da se što pre ovla­ da selima Šljivova i Parcin. — Ciker — selo Velja Glava — selo Drenča — Aleksan- drovac — selo Stubal — selo Parcin. Pobočnica će imati zadatak da drži vezu sa trupa­ ma prvog korpusa. Pobočnica da bude snabdevena ba­ cačima i sa dovoljno automatskih oruđa. koji treba da dejstvuje [od] sela Rataja prema Aleksandrovcu. Jaču pobočnicu za obezbeđenje desnog boka upućuje pre­ ko sela Jablanice na Koznik (Jerinin Grad) i dalje desnom oba­ lom Rasine. 3. 2. — Peti jurišni korpus napada 27 avgusta u 7 časova sa polaznog položaja Papratna — Pogled u tri kolone pravcem: — selo Latkovac — Staračko brdo — selo Rakija — selo Botunja — selo Šljivovo. Istim znacima obeležiti zauzeće krajnjeg cilja. — Treći jurišni korpus polazi u napad 27 avgusta u 7 časova sa visa Viljac pravcem: Gradac — Požari — Oglavak — Banovac — Blato (710) — Gledalište sa zadatkom da ovlada visom Kobiljačko brdo — Gledalište selo Mala Vrbnica. Izbijanje na Stražište na Neradu i na Obrađovu čuku obeležiti paljenjem dve vatre na pedeset metara rastojanja u pravcu istok zapad i sa po jednom belom raketlom. Pad Aleksandrovca obeležiti belom ili zelenom raketlom i vatrama kako je gore naređeno. Na levom krilu odr­ žavati vezu sa delovima ppukovnika Keserovića. — pravcem zaseok Petkovići — vis Lupoglav — Aleksan­ drov ac — selo Šljivovo. koji nadiru sa severa u pravcu Brusa. Za zaštitu celoga napada ostavlja na Cikeru jedan bataljon koji tamo ostaje do daljeg mog naređenja.

49. gde će doći popisna komora iz Trstenika i doneti hranu za sve trupe odakle će trupne komore da se popune i krenu za svojim jedinicama. kapetan Komandant. 6. N A IZVRŠENJE. br. 30/1 (S-V-6332). Br: 36 KOMANDANTA II POŽEŠKE BRIGADE NEPOKORENE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI ZA 26. AVGUST 1944 GODINE IZVRŠENA K A Z N A NAD KOM UNISTIČKIM JATACIM A Presudom Prekog vojnog suda pri Komandi grupe Požeš­ kih brigada Posi. r ' 4. POVODOM IZVRŠENJA SMRTNIH KAZNI NAD PRIPADNICIMA NOP-A. 42 NAREDBA KOMANDANTA 2. kad naš napad otpočne.8 Načelnik štaba. reg. Nedić Drag. br. Račić BR. sa zadatkom da napadne crvene u leđa. S. — Ishrana: komore svih jedinica ostaviti na Visu V i- ljac. 5. Obratiti pažnju na ugovoreni znak sa platnom oko ruke jer je u Župi ubačena po trojkama Župska brigada. m ajor Neš. ODLUKE O NAGRAĐIVA­ NJU LICA KOJA SARAĐUJU U OTKRIVANJU KOMU­ NISTA I PARTIZANA I O KAŽNJAVANJU BATINAMA ZBOG NEIZVRŠENJA ZADATKA1 NAREDBA POV. I. k. a ostalima pismeno. Br: 9/44 od 24 avgusta 1944 godine osuđeni ‘ O izvršenju vidi dok. AVGUSTA 1944. ćirilicom) u Arhivu VII. — Veza: radio veza sa korpusima i sa grupom Kesero- vić svakog neparnog sata počev od pet časova. . 50 i 54. 53. — Bolesne i ranjene upućivati u Trstenik. 44. 1 Original (pisan na mašini. POŽEŠKE BRIGADE OD 26. Napomena: zapovest u izvodu radiogramom dostavljena Keseroviću i prvom jurišnom korpusu. Ca. — Šumadiska brigada u rezervi grupe kreće se sa šta­ bom grupe za trećim jurišnim korpusom. 7. kada im se naredi.

Ovakom vrstom kazne kažnjeni su. Ljubica Vulićević iz Kamenice. kao i njihove or­ ganizatore. 159 . jer ću. — II — OBVEZNICI 3 CETA D A SE NE UDALJUJU OD SVOJIH KU Ć A. što su kao jataci is­ taknutih komunista svesno i aktivno potpomagali njihov rad. odnosno objave izdate od strane potpisatog. te na taj način omogućavali im nesmetan rad. Ukazujem ovaj slučaj kao primer na koji se može ogledati stanovništvo ove brigade. jer na taj način omogućuje prikrivanje komunista i slobodnu akciju na terenu. na slučaj. i pretsednika opštine staviti pod preki sud kao pomagača komu­ nista.su na smrtnu kaznu — streljanjem za prikrivanje i jatakova- nje komunistima sledeća lica: Ljubisav Vuković iz Družetića. K o se ogreši o ovu naredbu kazniću ga sa upućivanjem na položaj. kao i na- rušenja reda i poretka u zemlji. Sastajali se sa komunistima potajno. staviću ga pod preki vojni sud isto tako kao i jatake i jedna mera i vrsta kazne primeniće se prema takvom kao i prema jatacima. Prolazeće komuniste koje su su­ sretali i primećivali da prolaze nisu prijavljivali vlastima na taj način pomagali im da se od vlasti sklone i izbegnu kaznu. Pretsednici opština saopštiće ovu tačku naredbe stanov­ ništvu svojih opština starajući se da svaki stanovnik opštine a ovom saznao bude. da čim bude video ili doznao za prisustvo' komunista da o tome izveštava četničke vlasti i bar tako ne dozvoljava da komunisti mogu bez bojazni za svoj život slobod­ no [da] vršljaju. dajući im po­ trebne podatke za njihov rad. Ako bi doznao da je neko lice znalo za prisust­ vo komunista a nije obavestilo vojne vlasti o tome. Nikolija Milošević iz Gojne Gore i Dobrivoje Majstorović iz Papratišta. Oni su primali u svojim ku­ ćama izdržavali istaknute komunističke vođe. pa na vreme ne obavesti ili ne obavesti vlasti u opšte da zna za prisustvo komunista. Zato i ovog puta pozivam svakog svesnog stanovnika na teritoriji ove brigade. Komandiri četa da saopšte ovu tačku naredbe svojim ob­ veznicima. na štetu organizacije Jugoslovenske vojske u Otadžbini.— Obveznici 3 četa ne smeju se udaljavati od svojih kuća za duže vreme od jednog dana bez pismenog odobrenja. Izrečena kazna nad osuđenim izvršena je. Ne samo da svesno pomažu komuniste onaj koji bi ih primetio ili dozna mesto njihovog boravka. da se pojavi kakva istraga u kojoj se bude moglo ustanoviti da ovu naredbu ne znaju svi.

<' ' Tač.000 (dvadeset hiljada) dinara. da nije znao za sebe. Pretsednici opština pročitaće ovu tačku naredbe svojim sugrađanima. nastojeći da i na ovom terenu stvore pogodno zem­ ljište za njihov rušilački rad.: 35 od 22 avgusta t. I m oje naredbe Pov.— Milan Ilić iz Loreta na dan 25 avgusta 1944 godine učinio je sledeću krivicu: Kada je od strane Komandanta grupe požeških brigada od­ ređen kao sprovod'nik izbeglicama do mesta opredelenja gde su te izbeglice bile upućene. 111 ■ -te {>2 SiMOVIĆ PRIM ISLAV I DALJE " s' AĐ U TAN T OVE KOMANDE.ORETA. a kamo li da je sprovodnik izbeglicama i izbeglice je prepustio same sebi. — K A Z N A M IL A N A ILICA tii IZ I.g. da lutaju i da traže mesto cilja svoga puta. u putu je se napio toliko. za svakog ubijenog ili uhvaćenog komunistu od strane naše vojske nagradiću potkazivača sa 20.— Primećeno je u poslednje vreme da se na reon ove ko­ mande prebacuju komunističke trojke sa reona susednih ko- manada.— •<. >. Br. Da bi se što lakše i brže likvidirali ovi mračnjaci svakom onom koji bude obavestio vojničke vlasti gde se nalaze komu­ nisti i vlasti sa vojskom budu uspele da komuniste pohvataju ili likvidiraju. dopu- njujem u sledećem: — Simović će ovu dužnost zastupnika ko­ mandanta bataljona otpravljati pored svoje redovne dužnosti ađutanta ove komande. starajući se da što više građana prisustvuju či­ tanju naredbe. — Za ovo neizvršenje naređenja 160 . Zajamčavam da će potkazivač ostati za javnost potpuno u tajnosti i da njegovo ime kao potkazivača nikad u javnost dopreti neće.* — IV— '!? N A G R A D A PO TK A ZIV AČ U KOM UNISTA.

S H «Ì3TS»A*i«.*st .S05 /gs ssa*. » ! «r.4a* ..<fc»e «» w ä »o *1 i« a«a» «m s *t as ft nsaijsM o - > * 'i ' v.ur ■»* a * > J-« M » ! « « • ■»»» * *9**» * * ■ • npsKöorii« » q w «iaaoM * » « ^JiMugkn« ' X.*e a *«ar**»% V>*» ■ » ! ' » » M M ..» »SV I. . .r. Hai»«** » » »*a «jrte**a n q M » > . 7» 3'-u>ji .r . ’4 *»o sj«««» an »«St oo »cs» c»» iu«o » ajuatr w » « / »cujeku*« t*ni *a.i K%o » I U «e» u u n » a ö h .<«a n r » o E^aia»« CBS'^Si» S VIA *• CSSS ».«*--* p*^.■*•«$#«*»% ' ~ g .■ a n i ste j.1» <"t. e<a.» « 1 » waaoa-v»» 11 »OQraa n a no17 e ia «uJVKa »! . ' '' ' » v.»»o •» »■*» J»*•«!« i « taeaac K a m iiP M u s u p.a ac « M ig im caanaa a* ■»»> bt« e. ^ & / „ ' T l* c* * * * « « » * «s»® *** m w tfio* e w «sa v ttp i «»«aa» m im *tó 6» ' .svij'M: n acTy^C«« a s t r a i a» saaoa 9t «fl« e» I79|«<tn « f m w u i a* «onta» u « bjbJ-wuhijoi » i m BC*VOT *K » 4« OK * *ot» 3*S«»* X BS6*WT su a » .'< B*'>t. r r ) .« » *'*■ nr «H.-—s„ « J. » jr^üü^Ä s frü* ’■ «Ä H lW 32 narren r «»»wäO-eiiM«» Iw 0»r agi«ao» 0 «iw kai s»p*<! OK.ä«ji r^. ..1* / aiyaaSa saojui ■ fh M j i m ama» ruttata ajiayoTiijjy «aewy Fotokopija pive stranice dokumenta br. » ■ ■ > 1 *f n f a . *\ JW BOTKl««»'! « « f « * 3» ja*K09T W)«>rX* > ite H e»t> a i » w » » « ' s » » » » * jmaiut * Itaaee» sonpraf a#H». yS-JfJy . WT Ta . O0»«akm 3 < m » J y m jrguw axa os . * 1 H**rfo»w»^t esataa« Bye's«»*!« cay 15. i « i x o a rn n m * RDT-Jeo.' I4| t&qmm tm&m wmßekm% e*»£<k* r« ' 0öü. n J» : .u .S?*9/44 e* 2% n*rr*M » u K V I « aqrlwx egr »-a ov HJKijasw* « J * so* a» tanji*otmi* oacftaki aagit&grt as * 8.Q5 c a c f jl Mf>4 .n i '(. i < a a 1 r e» a . t^} *» «et w oitisri* ~ . _ .m'sf wsftmmn.mjTh.' *. M ijj. i j ' k i » » S.u t » ne®ox«t« > n < ) »c£a da « i i u c r 6op-Wi.'»fl*»sia CDsna* »«»*«*1* *v>iar »> ?aa<5« aanacassar» taamta* »* j 'J r i» » *n a * stiaoaaax o » n a * o « t n i*a*. . W o> ajaa s i i i:t j i j -1 i i M ' . f w tvn» *»• 's* * « » » » jt * « 3« « « A a “ • «aM K ram n i **a»*«.**.« r * a \ <»*? i l r u e* 4 o n r i a i d u aa«a«sa «re#ü*a.t^iS*050J*!S ig|.! J .'■ — — —— »jsT.uuat w i » o j? la a su jtja '< jr 6v>.. «« 28. jc j i t c j^ i .»or WiJjBxcr jta* ar>*e*3f e« 3f$üa« *«w mtmt 'npep<w.c ">s«.. ■>: ■>.-rio. \.a«a*. lt»ui*s»*s j a ji » j « * » »»*a * * ' 5 « :m -% ö3«r *»*>»«> ««««•«• »» ms»» « « * » * **.u 1 a » .«»os*o «ej um #■ PS «r»-*9 bo*ei-j-'»o»J(o e* crjwi« o « v »»jejs^r »»a«*S* »a «1 « f« ** ««■»»• o*j »»«» **•««» oaojiw Marnami»»'*. » »pan* 2<b oemota iza a* o«>»ca** ‘ 3*!» a* *c0j%^s*» *eKy*!!0*».B.i :s~r . tt-w tlm 9»tJ u .« in n « »■■** a».-* s«s&ar« «jnueew «trzi»'» «»« *cx<*4«.1 7 mg s. «»-.« 1 a i Ol 1 .p%}j»f3 . 42.* n j r* lsa tM » .VV :.a mx 0’ ***4MyJ» j t'*y «« u a t . .».

■J j 1 .

Ova kazna izvr­ šena je odmah. 20. ^ pešadiski potporučnik. 112«. 2 Tu reč je na originalu dopisao Draža Mihailović. n* 163 . k. br. — DOSTAVLJENO: Komandantima bataljona. ali Vaša dela poznata su mi. 3 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. komandirima četa i pretsednicima opština. " KAZNI M "r‘ ' Milana Ilića sa 25 (dvadeset pet) batina. Vaša borba bila je teška i slavna. 3 Tih godina je Draža Mihailović u Sofiji boravio u svojstvu voj­ nog izaslanika vojske Kraljevine Jugoslavije. reg. Vaše stremljenje mi je poznato. Nisam imao sreću da Vas za vreme moga bavljenja u So­ fiji 1935 i 1936 godine3 lično upoznam. — Ovu tačku naredbe saopštiti vojnicima i građanima na reonu ove brigade. kao što su ona poznata u celoj Jugoslaviji kao i Bugar­ skoj. nepokorene jugoslovenske vojske. 1 Original (pisan na mašini.P. Vaš trud za uspeh Bu­ garske bio je plodan i ja prema Vama lično gajim najveće uva- ženje i poštovanje. 14/7 (VK-Y-885). Dob. 43 PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 28. AVGUSTA 1944. Sudbina je htela da sam izbio na čelo no­ ve. DAMJANU VELČEVU DA SE PREDUZMU POTREBNE ME­ RE ZA SARADNJU RADI ZBLIŽAVANJA NACIONALISTA BUGARSKE I JUGOSLAVIJE1 Mnogo2 Uvažaj em-j a Gospodin Polkovnik. — K OM ANDANT. Ča. Sada je prilika da našu zajedničku misao sprovedemo u delo. jer sam kao prijatelj 2 Dobrivoje. Rendulić M.3 BR.2 J. koja je nikla iz šuma i sela kroz vreme od tri i po godine napornog rada pod okupa­ cijom. ćirilicom) u Arhivu VII.

Pov. br. 11. :g Slobodne Srpske Planine. Opširnije o tome vidi Zbornik MOR-a. 178. (S-V-12525). divizije. tom I. Ja ću ovim putem održavati veze sa Vama. Bugarske okupacione trupe u Srbiji dale su mnogo dokaza prijateljstva bugarskog naroda prema Srbima. k. Bilo bi poželjno ako biste i Vi sa Vaše strane pre- duzeli mere za ovu vezu samnom. ćirilicom) u Arhivu VII.najvećeg zbliženja Bugarske i Jugoslavije. 1 Original (pisan na mašini. M 28 avgusta 1944. krajiške brigade 5. ćirilicom). 44 * Št a b a t o p l i č k o g k o r p u s a o d 28. a istovremeno pišem u istom smislu Gospodinu Kimonu Georgijevu. sa divljenjem pratio Vaš rad. Bićemo jaki ako se mi. KOMANDANTU RASINSKO-TOPLIČKE GRUPE KORPUSA O BORBAMA PROTIV JEDINICA OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA NOVJ U REJONU BRUSA1 ŠTAB i'J TOPLIČKOG KORPUSA Jd Str. 2 Reč je o dejstviroa 6. dok. Za produbljenje ovog prijateljstva ja Vam stojim na raspoloženju. br. Ca. n KOMANDANTU RASINSKO-TOPLIČKE GRUPE KORPUSA U toku noći između 27/28 ovog meseca u 23 i 30 časova napali su me partizani sa sviju strana na Ristinom Gumnu. god. a v g u ­ iz v e š t a j s t a 1944.2 Prema podatcima jačina njihova bila je oko 700— 800 ljudi. u interesu zajedničke stva­ ri. . knj. jer Bugarska i Srbija imaju najbolje uslove za najšire pri­ jateljstvo i satrudničestvo. 4 Datum i adresu dopisao je Draža Mihailović (mastilom. . Budite uvereni da je ova moja želja najiskrenija i najtoplija. divizije i de- lova 10. 82. Br.4 Na gospodin polkovnik o. Vreme je da zbliženje Srba i Bugara pređe u stvarnost. Ostajem Vaš najveći poštovalac 28 avgusta 1944. služb. istočnobosanske brigade 17. a posebno Srbije. 164 . Damjan Velčev BR. reg.z. nacionalisti Bugarske i Sr­ bije što tešnje povežemo.

Jurišne brigade. šajkače. mrtvih u jednoj jaruzi kod s. br. Ovo je sve nastalo zbog tačnog ne izvršenja Vašeg nare­ đenja za izvršenje pokreta i nesavesnog rada starešina izviđač­ kih četa. Izvi­ đačka odelenja uputio sam ka Rasini preko Doline5 i Kreme- njaka (552). gubici di-. 4 Živorad Žika. molim naredite da izvršim popunu utrošene municije. U toku današnjeg dana nisu mi partizani davali naročitog otpora tako da sam ih gađao samo bacačima i jureći ih do po­ stignute linije. 54). 11. ' 5 To mesto nije nađeno na karti 1:100. su bili: 3 mrtva. Uspešno sam ih odbacio. na ovom mestu se nalaze de­ lovi 5. komandant Kosovskog jurišnog korpusa (vidi dok. izvršio sam pokret određenim pravcem i došao do sela Igroša. Prema naređenju str. divizije. Borba je bila od jačih. 178). vizije 8. dok moji vojnici tvrde da su to bacači partizanski. Pošto mi »Mali Aca« prenese Vaše naređenje da se posta­ vim sa Korpusom na Trlini (615). Jurišnog korpusa. kapetan. torbica i ostalog materijala koji im je ostao po kukuruzima prilikom bežanja. Jurišnim Korpusom6 sa Ko­ mandantom 15. dok. Verovatno da se i ovo desilo. jer sam ja u toku noći izvršio raspored posle prekinute dnevne borbe u vi­ du kruga a molio sam Žiku da povežemo raspored. Radujem se što sam u toku jučerašnjeg dana i noći uh­ vatio u koštac moje Topličane sa Crnogorsko-Bosanskim parti­ zanima i uverio ih da su Topličani bolji borci. 165 . Dobričke brigade a iz ostalih brigada 5 lakše ranjenih i 20 okrznutih. Zleginja bilo je 6. ali sam utrošio dosta municije. jurišnog korpusa (dok. br. 6 ranjenih i 2 nestala (Zbornik NOR-a. Uhvatio sam vezu desno sa 5. više spre­ me. br. kao i tragovima krvi tvrdi se da je bilo troje kola tj. pov. Prilikom noćne borbe imao sam 1 mrtvog vojnika iz 2.3 Nađeno je od spreme i oružja i to: 7 pušaka. ranjenih po izveštaju seljaka. da su proterani kroz sela. avgusta 1944. 3 Prema Izvodu iz Operacijskog dnevnika 17. tom I. br. 49). što nisam uspeo jer to Žika nije hteo učiniti. U toku noći kako reče Žika Marković4 da sam mu ranio vojnike i konje sa bacačima. 418 od 27. knj.000. 6 Vidi izveštaj 5. ovog m. Rekoh da se radujem što sam imao uspešnu borbu gde se uspeh ističe više u moralnom nego u materijalnom pogle­ du.

Brus je u našim rukama zauzet od strane Račićevih snaga. mastilom. k. na francuskom jeziku) u Arhivu VII. Naročitih podataka sem izloženih nemam. gospodin Dončev. Tamo sam čuo pucanj bacača još oko 12 ča­ sova. 20. srdačno Vaš Gospodin Pukovnik Mak Daul P r a n j a n i 1 Koncept originala (pisan na mašini. već odavno se nalazi u našim redovima. Draža Mihailović. ZlV EO KRALJ PETAR II. 166 . možete imati puno poverenje jer nam je on potpuno odan. U očekivanju Vašeg skorog dolaska. 14/6.VIII2- Dragi pukovniče. Ča. reg. avgust 1944 Poslat prevod na engleskom 29 . koga Vam šaljem sa ovim pismom. ŠE­ FU AMERIČKE MISIJE KOJIM MU STAVLJA NA RASPO­ LAGANJE SVOG POVERLJIVOG SARADNIKA U BUGAR­ SKOJ RADI EVENTUALNOG KORlSCENJA1 29. Bugarski potporučnik. 45 PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 29. Ako smatrate da bi mogli da ga upotrebite kao Vašeg emisara za uspostavljanje kontakta sa bugarskim političkim i vojnim lič­ nostima. Stevo L. KOMANDANT major. 2 Zabelešku sa datumom napisao je. O partizanima imam podataka da su većim delom otstupili u pravcu Brusa. br. S VEROM U BOGA Z A K RALJA I OTADŽBINU. Jovović BR. AVGUSTA 1944. On je upravo krenuo za Bugarsku i vodi mog kurira u Sofiju.

e^ire pour preo Irò o^ntiot owoo 1?» ?"r sonaiit#* p oliti.. II »e t rovve actutll' le cóemln vare la JsulgKrls por taut ®oa o^itficr ^'Šcf-V v f i» . Vous pcmves avoir plein* co&^f* -fianca.. Le 29 aoüt 1944 / ' 'f i IV cole el. SJŠL -. V nous ert tout & fait dévoué.. ~ !J > le aoóallattteBànt Vulgar».^ cu"e 8t o ilifir o K bulgare«.». E» attenda.” .'! " ' 4Ü« Janetta envois evéo estte lattre. longtor..ón-l vj l?*b1 MB . 45.ps fli'iX j bi npa ranga. cord ia l-'?“ ìfoaaìeur Co'. “U Vou» pnnaoa pouvoir l'u til. . £:£■« nj.it Yotr* proehé arrivée. .se r c -tae V&tTp éai. ss trowe à«j>wiè. JJonel >w Dc»3rv.1 I Fotokopija dokumenta br.

.

-. Odmah sam se vratio i odveli su me kod đenerala g. 2 Milomir. Kolareviću. Nisu mi mogli izdejstvovati prolaz te sam bio primoran da to naređenje predam jednom od vojnika iz Glumca. Otišao sam. 18. Na put sam pošao 27 ov. redovu Milanu Jotiću. Kad sam bio u Glumcu — na povratku — hitno su me tražili u Požegu da se vratim. 34/7 (V K -X -79a).ij: Položaj Prema naređenju Načelnika štaba Vrhovne komande. reg.3 Tada mi je rekao da je idući iz Užica bio malo napadnut od naših ljudi. S njim sam se rastao i krenuo natrag u pravcu štaba na­ šeg. Poslušao sam ga.15 časova. razoružali ih i zaustavili voz da da­ lje ne može da ide. NAČELNI­ KU ODELJENJA O OBUSTAVLJANJU RAZORUŽANJA BUGARSKIH JEDINICA OD STRANE ČETNIKA U REJONU UŽIČKE POŽEGE1 NAČELNIKU OBAVEŠTAJNOG ODELJENJA PRI V. «f/v BR. Zamolio me je da odmah odem i nađem na­ šega oficira koji je njegove ljude razoružao i da mu u ime Cičino naredim da sve oduzete stvari. ja sam bio određen da odnesem i predam naređenje kapetanu g. Bugarski vojnici koji su me pratili kroz njihove zasede. Kolareviću2 da obustavi razoružanje Bugara. f </.' . Ca. - 3 Simeun. Kada sam stigao na požešku pi­ jacu. naredili su te sam za­ ustavio kola. 1 Original (pisan na mašini.. — Posle toga. kao i oružje vrati i voz propusti da krene. AVGUSTA 1944. koji je naređenje odneo g. Tu sam našao Bugarskog đenerala Simov-a. 46 IZVEŠTAJ OFICIRA OBAVEŠTAJNOG ODELJENJA STABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 29. U Glumac sam stigao 28 ov. primetio sam pokret bugarske vojske. •• • " ( 169 . za pola časa dobio sam po­ ziv iz Požege da krenem u Požegu radi sastanka sa nekim Bu­ garskim oficirem. m. da su na nje­ gove vojnike 'naši napali. br. u 0. m. Kolareviću. jer mi je bilo poznato Či- čino naređenje. ćirilicom) u Arhivu VII. ali da su odmah pobegli.K. Simov-a tada mi je rekao. Iz Glumca sam preko telefona uhvatio vezu sa Požegom i tražio da se kod Bugara izdejstvuje da prođem kroz varoš radi odno­ šenja naređenja g. k.

kolima i svojim leđima nosili.C.. . • Gl' J.. -nmoVMi L * Potpis nečitak.>b :x >■:.h ri.. Kolarevića.5b om i " -r . Kolarevića razoružali Bugare. omeo komunistički napad.jv* r. 3) vagoni su bili potpuno prazni.• ■" . odelo i dr.. Kolarević.icn . Neznaju gde je g. Stvar je bila ovakva: na njih su iz daljine pripucali vojnici zlatiborske brigade. . Ju. Idući uz put prema Sevojni. Kolarević. Kap. koji su pre nekoliko da­ na izginuli u borbama protiv komunista.. 170 . municiju. 2) na samom mestu događaja bugarski vojnici su bili po­ kraj pruge bosi i u vešu sa šinjelima. i.-1 : '..b: : ? -‘-. ‘ ~ : / i'". a opet po naređenju g. /i i U i A i iJiùiX ' n • ■ o =. ? .ssn —----.. 5) obaveštenja sam dobio da je g.. . Ordonans-oficir. VIII 1944 Položaj ' 'i t v . nt> istupi n j ! -'JI'/) ?\ifZ ..-'.. . •>/: ■ _ ? .*. koji su mi rekli da su po na­ ređenju g. : ■ ‘ * -o. Po povratku kada sam bio u Glumču naišao sam na iz- vesne ostatke rudničke brigade. i .. iTTSii iHiŠ: !iXC/' nd HÜ ju'tC .- ' ■' . ■■ ' « . . kao i šta oni ču­ vaju i tu čekaju. da bi celu stvar presta vio drugoj ači je radi skidanja odgovornosti sa sebe. • ’ ‘ .... 4) kod voza sam našao svega naša dva vojnika. izuzev vagona u kojima su gonjeni leševi bugarskih vojnika. stvari. te su se oni povukli.i.•» -.. . 7 . jer ih tamo uopšte i nema. brašno. ali da ih je [u] tome poslu do kraja. . naišao sam na ovakav prizor: 1) seljaci su na tovarnim konjima. ' ■ 1 ■ ■ ■■ '■■■■.. Kolarević ovo razoru­ žanje izvršio na intervenciju feldžandarmerije iz Užica. . Njih nisu napali komunisti. koji nisu umeli da mi objasne gde se nalazi g. ia:' -...n ìxiìYì" :■ ■ ■ i.. .4 29.-jhl . .'h-s .

sve Bugare koje ste pohvatali vratite sa oružjem. okupacionog korpusa posle deklaracije vlade Bugarske od 17. pa znam i verujem da ćete se kao i do sada sav založiti u tom pogledu. pešadijskoj diviziji je 29. bugarska vlada nije planirala povlačenje svoje 5. Viši interesi nalažu da se to sada ne čini. Miroslav Trifunović 1 Fotokopija originala (pisanog na mašini. avgusta 1944. 2 Reč je o izvlačenju jedinica bugarskog 1. BK. 115. 123— 124). avgu­ sta sve snage koncentrišu na prostoru Niša. br. avgusta naređeno povlačenje na prostor Ćuprene — Belogradčik. la« (Komanda Srbije). Leskovca. Položaj KOMANDANTU SREZA PARAClNSKOG Izvešten sam da ste razoružali izvestan broj Bugara. Vitoševca. 171 . a zatim da se prebace istočno od demarkacione linije sa Srbijom. k. 47 NAREĐENJE ŠTABA KOMANDE SRBIJE OD 30. Planom je bilo predviđeno da se do 25. 117. tom X II. 118 i 124. 21. S toga. br. reg. 4. str. Ca. Ako bi bugarski komandant uputio kakvo lice svoje sa že­ ljom da dođe do mene. knj. AVGUSTA 1944. ćirilicom) u Arhivu VII. Službeno 30 avgusta 1944 god. no da ih razoružavamo. KOMANDANT. Br. M. KOMANDANTU PARAClNSKOG SREZA O ZABRANI RAZORUŽANJA BUGARSKIH OKUPACIONIH TRUPA1 ŠTAB KOM ANDE SRBIJE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Pov. Ovo pismo h i t n o doturite bugarskom komandantu kod Ćuprije — mislim da je na Adi. okupacione armije iz okupirane Makedonije već joj je naredila da u saradnji sa nemačkim trupama tamo održava red i mir (Zbornik NOR-a. uz to vrlo hitnim stvarima. pa čak i da im se omogući nesmetan odlazak u Bu­ garsku. Radi se o vrlo važnom. 24/3 (S-V-55/2a).. Ćuprije i Stalaća. 3 Okrugli pečat: »Jugoslovenska vojska u otadžbini — Gorski štab br. nađite načina da ga najhitnije terenom uputite u moj štab preko s. 24.P. Bele Palanke zadrža­ vajući i dalje ulogu okupacionih trupa. o povlačenju ovih jedinica iz onih delova okupirane teritorije Srbije na koje Bu­ garska nije pretendovala. dok su ostale tri divizije i samostalne jedinice 1. P.d. a to naređuje i Vrhovna Komanda. dok. koje su od presudne važnosti. i 25.2 Vrhovna komanda ima za to razloga i sigurno je da je to za nas od veće koristi. Pošto su se prikupile na prostoru Lapova. Višnjić. n. okupacionog korpusa ima­ le da se koncentrišu na prostor Niša. Smatrajući Makedoniju bugar­ skom teritorijom i u težnji da je zadrži.3 diviziski đeneral.

biit'ti ).:-.*.w > fit} ■W ] i . A l l : h ’f M&l .‘. f mCCiS.i’.. : ■■' A : : >•'UH'. ..:: ■ UtfT rsu/nim ìT Y u '/ i. '.. .v . . i.■«' e< .a. V.> ri.S :'</ ■ :->q . ■ .■ . ' O m 'V t m y r : i r& jt'*?.tì«itif .'.V . ' ■ v ..V'V v V '• ‘V.vi VS . ■■ . Xi m .m :~ ■‘.t:' : •■Ü ■•ri . 1 ' i'. f f 7 A .ifiiäarr. ■> ..u .:■■v.-'■' ■ • ' /V .id ..■. . ' Tf'tiò . ..>£ ■ ■■ih <.■ ■ "■ : ' :. .■ :’. i*« ' ■ >. ' H! ’ ’•:! V ..' .?3:ä ev ' ' Bl . :vj £ ■$ c *.' .-?. ■t&t uhi:.: vi ' v vv :' ' " \ -ti "• ■ . .' ' '^Ììir--"'M M X f ' -. . ••• H f ■ 1• ■ •■. u {.fii : ■ ■ D.h Ui? h ' ’■ .ßgujr .Ttb? ' :. ’ 'S ìifiià iMvt&ki.* ' -i • ■ :rf. H X » . 6 .j -t: .'./:. ■ .r.v. ■ b’’t m o r y ••'. Jil'.. . iđ'fži f. ■tiikVi..f. a « » iv vv stì-T-e) k\. - C fc V H i: vq ‘..n ■J ■ ü Ji ■ a SB V ? ({ f r ’ '’ ■ .-.f „.. * a ii...t t hr: '. Lb ."■f ’ . 'J.. ■ -vi < '< v . ./ «J®u. 'Ì .«.e D v:.: V M v ■.

lV iL > ÌK KONUSE CKVJ* scasse doJok« y ®Mt?S SBsJEBč-SSSSEŽESS Sc att'jretü W t w i. 47. . . .. * Fotokopija dokumenta br.

.

48 OBAVEŠTENJE KOMANDANTA ČETNIČKE KOMANDE AZBUKOVAČKOG SREZA OD 30. AVGUSTA 1944. U vezi prednjeg stavlja Vam se do znanja da nebi pozi­ vali pojedince pošto će se kako je napred navedeno potrebno ljudstvo na vreme biti upućeno. U vezi naređenja Komandanta Cersko-Majevičke grupe korpusa od 26 avgusta 1944 godine O. 77. Službeno 38 avgusta Koncept2 KOMANDANTU III DOBROVOLJAČKOG PUKA KAPETANU G. 42/3 (S-V-11302a). 4 Vujica. DOBROSAVLJEVlCU3 — L J U B O V I J A ? . Službeno ovaj ok­ rug će dati 520 ljudi za popunu dobrovoljačkog puka u Šapcu. 3 Jovan Joca. PUKA SRPSKOG DOBROVOLJAČKOG KORPUSA O POPUNI PUKA DELOM ČETNIČKIH SNAGA1 . S VEROM U BOGA Z A KRALJA I OTADŽBINU! D R A ŽA NAS VODI VELIČINI I SLOBODI. BR. reg.poručnik Vuj. Br. ćirilicom) u Arhivu VII. Ovo je rešeno u sporazumu sa komandantom III puka Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Ovi ljudi imaju biti upućeni u Sabac do 3 septembra 1944 god. k. komandant azbukovačkog sreza. S. 175 . 2 Dopisano mastilom. KO­ MANDANTU 3. Nikolić4 1 Fotokopija originala (pisanog na mašini. Ca. br. p. Komandant.

divizije NOVJ. k. k. Ovaj bataljon zauzeo je front prema jugu i izviđao sela: Leskovicu —•Velja Glava — Riđevšticu. avgusta 1944. Ca. br. knj. Na ova dva pravca upućen je jedan bataljon koji uspeva da zaustavi neprijatelja dok glavnina 'nije izbila na Vis Papratnu u 14 časova. 736. BR.u. 2 Vidi dok. 8/2 (S-V-6352). DO 30. br. 3 i 4 Reč je o dejstvima jedinica 5. Ca. go­ dine2. 27 avgusta u zoru neprijatelj vrši napad na Čiker i Pog­ led. Nepri­ jatelj jačim snagama napada ponova na položaj Papratnu odakle je odbijen i potisnut tako da su jedinice ovog korpusa sigurno ovladale položajima: Ciker — Petkovića zaseok ■ — Leskovač- kom kosom. JURIŠNOG KORPUSA OD 31. ali je brzo odbijen. 31 avgusta 1944 godine Položaj >. Opširnije viđi Zbornik NOR-a. 89. Istoga dana oko 5 časova neprija­ telj pokušava da osujeti bočni marš i napada sa pravca Tr- novaca i Čikera.4 Posle kraće borbe ne­ prijatelj je odbijen i prema zapovesti od 26 avgusta jedinice korpusa krenule su u napad u tri kolone : 1 Original (pisan aa mašini. reg. br. Sad neprijatelj po­ kušava napadom preko zaseoka Petkovići i Leskovačke kose da osujeti naše izbijanje na polazni položaj.3 časa neprijatelj ponovo na­ pada na polazni položaj vis Papratnu. u O. i 17. službeno ovot. si. m. . Prema istoj zapovesti korpus je krenuo iz sela Stopanje 26 avgusta u 0. AVGUSTA 1944. Prema dobivenoj zapovesti O. tom I. jurišnog kor­ pusa od 26.2 časa sa zadatkom da izbije na polazni po­ ložaj: Vis Papratna k. Br. 904. KOMANDANTU 4. dok. 53. uputio sam jedan bataljon 25. Br. ov.3 Bataljon određen za obezbeđenje bočnog mar- ša prihvaća borbu i zadržava neprijatelja. od 25-VIII-1944. u 19 časova prav­ cem: sela: Stopanje — Stari Trstenik — Tobolac — Vis Štitar k. 11. O.V. us KOMANDANTU IV GRUPE JURIŠNIH KORPUSA. 53. 95 i 178 i u Arhivu VII. AVGU­ STA 1944. 49 IZVEŠTAJ ŠTABA 5. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA O BORBAMA PROTIV JEDINICA OPERATIVNE GRUPE DI­ VIZIJA NOVJ OD 26. GODINE1 ti 'f ŠTAB V JURIŠNOG KORPUSA J. 176 . ćirilicom) u Arhivu VII. Oko 0. 40. br. 324 — Žuti Kamjen] — Pečeni Grob — Pogled k. 27 i 29/1: izveštaj komandanta 5. reg.

k.30 časova neprijatelj preko Bežanovića i Vrbniče napada jakim snagama i zauzima pred stražarski po­ ložaj. Nadirući ovim pravcima neprijatelj je brzo potiskivan i ako je na više mesta davao žilav otpor kao na k. Ča. avgusta ponovo ovladale Župom i Rasinom. — zaseok Petkovići— vis Lupoglav— Aleksandrovac s. a četničke snage su bile prinuđene na povlačenje preko Zapadne Morave (Zbornik NOR-a. 6 Komandant 4. br. Oko 22 časova po podne jedinice su iz­ bile na Papratnu. k. Na ovom položaju korpus je i zanoćio. 37/1 i 45/1: depeše komandanta 5. 29 avgusta prema dobivenoj zapovesti korpus je krenuo u 16 časova na Papratnu. Rakije— s. « 177 . avgusta 1944. avgusta 1944. Drenča— Aleksandrovac— s. avgusta uveče prešle u opšti protivnapad i tokom 30. Neprijatelj je u početku davao jak otpor a docnije njego­ vo ostupanje pretvorilo se u panično begstvo tako da su jedi­ nice u oko 15 časova izbile preko: s. izdao zapovest prema kojoj su jedinice te grupe i Rasinsko-topličke grupe korpusa dobile zadatak da održe teritorije Župe i Rasine. a jedinice su mi se povukle u s.5 28 avgusta po zapovesti korpus je krenuo u 0. Na Papratni ostalo se je do 10 časova.3. jurišnog korpusa od 27. 11. 73. grupe jurišnih korpusa je 28. Po padu Aleksandrovca jedinice su produžile u daljem napredovanju i zauzeli kote 508— 359. br. takođe upo­ trebi jena je i poslednja rezerva. br. Velja Glava— s. Sljivovo. Neprijatelj napada na sam položaj Pa­ pratnu ali je krvavo odbijen. kada sam jedinice povukao po naređenju. tom I. Stanjevo i neprijatelj vrši jak pritisak upotrebljujući i teške bacače. a prednji delovi na reku Rasinu. 53. Botunja s. Parcin. Ca. dok. Stubal— s. ali ga opet ubrzo gubim. Ponova jedinice prikupljam i preuređujem i vršim protiv napad tako da u 20 časova ponovo zauzimam k. — Ciker— s. 73. Za zaštitu celog napada ostavljen je jedan bataljon na Cikeru. a zatim da pređuzmu »opštu ak­ ciju« protiv jedinica NOVJ na Kopaoniku i Jastrepcu (AVII. 359. Odmah vršim protiv napad i vraćam izgubljeni položaj. reg. odmore se i snabdeju opremom i naoružanjem. 176— 178). U 17 časova ne­ prijatelj vrši sa tri bataljona protiv napad i uspeva da preotme k. 41/3). Do realizacije planirane akcije nije došlo jer su jedinice Operativne grupe divizija 29.6 30 avgusta u 0. 53/1. knj. — selo Latkovac— Staračko brdo— s. Š lji- vovo. gde je se zanoćilo. reg. 646— Lupoglav — Velja Glava oko kojih je borba vođena puna 4 časa i zauzeti su upotrebljavanjem svih raspoloživih sredstava. 359 sve do Novačke reke. 89.4 časa u na­ pad. Sljivovo— Dobroljubci— Igroš. Po padu ovih položaja neprija­ telj je brzo ostupao tako da su prednji delovi u 15 časova ušli u Aleksandrovac. 5 O tim borbama vidi u Arhivu VII.

re­ dovi Radosav Mihajlović. Bogoljub Đurović. Ranjena 3 i to: (Vladimir Cvatanović kaplar. narednik Božidar Milivojević. 61 ranjenog i 6 nestalih boraca (Zbornik NOR-a. M. Savo G. poginulo 1. redov Ste- van Luković i redov Milivoje Leković). Obradović. m ajor Mi!. narednik Stra­ in Nikolić.7 Zarobljeno je 6 neprijateljskih vojnika a na pravcu nadiranja izbrojano je pre­ ko 16 leševa koje nije imao vremena da sahrani. knj. Dra- gomir Rajević i Jeroslav Vasilijević. Stamatović Blagoj e. Za vreme ovih borbi jedinice ovoga korpusa imale su gu­ bitaka i to : — Štabna četa korpusa imala je 1 mrtav (Milorad Mili- ćević). Milija Manderović. i Radovan Radovanović. tom I. narednik.8 V. — 15 Jurišna brigada 3 mrtva i to: (redov Vidoje Milen- tijević. i 17. do 30. Adam R. br. redov Radomir Gavrilović. Neprijatelj je imao daleko veće gubitke. Đuro Marjanović. avgusta 1944. kontu- zovano 2.P. divizija NOVJ su u borbama od 26. G ojko Jordanović. 178 * . dok. 89 i 178). Nikolić. Marković 7 Prema Operacijskim dnevnicima. 11. p. 5. No vica Vukajlović. Po iskazu oče­ vidaca neprijatelj je mlogo ranjenika preneo u pravcu Brusa. imale 13 mrtvih. Dragoj le Ilić. (Ranjeno je 15 i to: redovi: Dobrosav Sekulić. * Miloš. Komandant. — 16 Jurišna brigada i to: ranjeno 13.

3 Reč je o dejstvima delova 17. KOMANDANTU 4. . zbog jačeg pritiska neprijatelja prinuđen je bio da odstupi i neprijatelj je počeo da tuče bočno ovu brigadu. bataljon petog korpusa koji je bio u pobočnici na položaju Ciker. AVGUSTA 1944. dok. 50 IZVEŠTAJ KOMANDE ŠUMADIJSKE JURIŠNE BRIGADE OD 31. ali su vatrom odbijeni. BR.3 Da bi obezbedio prolazak brigade pored položaja Pogleda. Vidi dok.4 U toku noći neprijateljske trojke dola­ zile su do streljačkog stroja. U toj borbi nije bilo ni mrtvih niti ranjenih.g. k. 11. Na položaju su bila tri bataljona. AVGUSTA 1944.000: Papratna. 41. tom I. DO 30. POLOŽAJ KOMANDANTU ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA. 28/7 (S-V-4460/2). br. ćirilicom) u Arhivu VII. 4 Na karti 1:100. 12» 179 . reg. GRUPE JURI­ ŠNIK KORPUSA O BORBAMA PROTIV JEDINICA OPERA­ TIVNE GRUPE DIVIZIJA NOVJ OD 26. Službeno 31 avgusta 1944 god. 1 Original (pisan na mašini. naročito na 4 bataljon ove brigade. 26 avgusta t. 42. br. 178). angažovao sam 3 bataljon ove brigade u borbu. dok je u rezervi bio 3 bataljon. GODINE1 KO M A N D A ŠUMADIJSKE JURIŠNE BRIGADE JUGOSLAVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI O.— Izveštavam komandanta o vođenim borbama u vremenu od 26 do 30 avgusta 1944 godine u kojima je učestvovala ova bri­ gada. br. knj. uveče ova brigada određena je da zaposedne položaj oko Papratišta. divizije NOVJ (vidi Zbornik NOR-a. Br.2 28 avgusta 1944 godine: Bočnim maršem od Pogleda ka Papratnu. Ča.

NOU divizije. 9 Na karti 1:100. 667). 8 Na karti 1:100. U ovoj borbi 'nije bilo ni mrtvih ni ranjenih. tom I. i branim. Oko 22 časa neprijatelj je svojim trojkama ispitivao naš položaj. br.000: Lupoglava (k. Brigadu sam podelio u dva dela i to: 1 i 2 bataljon uputio sam niz kosu Staračkog brda u pravcu sela Rakija. 27 avgusta 1944 godine: Oko 2 časa dobio sam zadatak da sa rezervnim bataljonom potpomognem peti korpuss koji je pod pritiskom drskog ne­ prijatelja odstupio pod samo Papratište. i u 7 časova sa bataljonom vratio sam se na položaj Papratnu. a zatim položaj predao petom korpusu. isti je odbijen te noći. Na tom položaju su se nalazile jedinice 2. Rakija. Istoga dana oko 12 časova dobio sam zadatak da bočno napadnem neprijatelja na položaju Lupoglav6 koji se tu bio utvrdio i na taj način omogućim petom korpusu zauzimanje Lupoglava i dalje napredovanje.000: Lesnovačka reka. Popovac7 gde smo primili borbu sa za­ štitnim neprijateljskim trojkama koje su bile zaposele Jasiko- vačku kosu. ratari. br. dok. Mrtvih i ranjenih nije bilo toga dana. 95. 180 . krajiške brigade 17. 6 Na karti 1:100. Vratari i s. jurišnog korpusa. Kada sam sa brigadom izašao na kosu Staračko brdo. ja sam sa svojom brigadom krenuo niz kosu ka Staračkom brdu. 49. a naročitu pažnju da ob­ ratim na Lesnovački potok. a sa ostala dva bataljona zanoćio sam u samom luku druma između sela D. Starci — s. peti korpus je zauzeo Lupoglav i gonio neprijatelja ka Aleksandrovcu.9 Zaposedanje Viljka izvršio sam sa 4 i 2 bataljonom ove brigade. gde sam primetio Javor- sku brigadu da sedi na Staračkom brdu.000: Jasikovica (pređeo).8 Neprijatelja sam proterao i presekao drum Alek- sandrovac— D. 7 Na karti 1:100.000: Popovci. napadajući naročito 'na 4 bataljon. 11. O njenim dej­ stvima vidi Zbornik NOR-a. a ja sam sa 3 i 4 bataljo’n om kre­ nuo preko s. knj. 5 Vidi izveštaj 5. goneći neprijatelja ka selu Rakija i izbio na (kotu 562) Viljak. U tom momentu dobio sam zapovest da zaposednem vis Viljak (562). Pošto je Lupoglav bio zauzet. Odmah sam lično sa 3 bataljonom krenuo i izvršio juriš i neprijatelja odbacio sa svih čuka ispred Papratna. dok. a zatim krenuo sa ćelom brigadom kao rezerva grupe za trećim korpusom.

desno sam trebao da se naslanjam na treći jurišni korpus koji je trebao u toku noći da zauzme kosu Tucanj. 28 avgusta 1944 godine: U zapovesti od 27 avgusta t. dok. 181 . tom I. Peti jurišni korpus je prošao dosta brzo.11 Posle 10— 15 minuta sa 1 i 2 rezervnim bataljonom izvršio sam kontra juriš i odbacio neprijatelja sa Viljaka (562). Neprijatelj je ostao u s. ranjenih 9. sa zadatkom da budu na predstraži. tako da je po­ ložaj 4 i 2 bataljona ove brigade ostao nezaštićen bočno. odakle je pri­ premao koncentričan napad na Viljak (562). što je neprijatelj iskoristio i oko 7 časova ujutru koncentričnim napa­ dom na levo krilo 4 bataljona. a tako isto i 2 bataljon koji je bio na desnom krilu. zaroblje­ nih 4 vojnika. 30 avgusta 1944 godine: Prema usmenoj zapovesti komanđantovoj od 29 avgusta 1944 godine ova brigada dobila je zadatak da odredi jednu četu na Lupoglavu i 3 bataljon uz kosu na koti 734. frontalnim i bočnim napadom. Ježevice i ako nije trpela nepri­ jateljsku vatru. koju sam dobio da zaposed- nem položaj Viljak (562). a os­ tali deo brigade da zanoći na položaju Ciker (759). majevička brigada 17. niti pak desno. knj. sa velikim brojem automata izvršio je juriš. Botunji preko cele noći. pa je čak šta više i treći korpus neznajući čije su snage na Viljaku. povukla se još više u pozadinu. a levo da hvatam vezu sa predstražama petog korpusa u s. 11.10 kao i to da je petom korpusu naređeno da sa jednim bataljonom zauzme selo Botunje i Stubal u toku noći. Botunju i izbio na bezimeni ćuvik jugo­ zapadno od s. " Napad je vršila 15. tukao naš streljački stroj bacačima od koga su trojica poginula. bn 178). ka po­ 10 Na karti 1:100. Javorska brigada koja je bila ispred s. te je ujutru oko 6 časova otpočeo snažan napad na Viljak (562). U borbi na Viljaku toga dana bilo je: Mrtvih-poginulih 9. Botunje. i u slučaju neprijateljskog napada da pri­ me borbu i odstupe na glavni odbrambeni položaj Čiker. kontuzovanih 2. goneći ga i dalje zauzevši s. Četa i bata­ ljon koji su ostali na položaju imale su da propuste peti i prvi jurišni korpus. NOU divizije (Zbor­ nik NOR-a. probio se kroz naš streljački stroj i zašao iza leđa 1 čete 4 bataljona. te je nagnao 4 bataljon na odstupanje.g. Ježevici. Vezu u opšte nisam mogao da uhvatim niti levo.000 Ježevica Pivn.

i. radi zaštite prebacivanja naših delova preko Morave. . — Nestalih 29 vojnika. Crnišava— Rogovi. Petar S.fanih] 2 vojnika. Oko 5 časova brigada je dobila zadatak da posedne položaj južno od s. kada im se oko tri časa pojavio neprijatelj. dok je prvi juriišni korpus prolazio prilično spo­ ro i razvučeno.P. S molbom na znanje i nadležnost. 182 . približivši se na sasvim blisko odsto­ janje. 49. tako da su predstražni delovi dovedeni u nezgo­ dan položaj.12 Ovoga dana u borbi ranjeni su i nestali sleđeći broj: Ranjenih 1. Ovaj izveštaj nije dostavljen na vreme iz razloga što ova brigada nije raspolagala sa gubicima iz 2 bataljona ove briga­ de koji je po zapovesti bio upućen u noći 30/31 avgusta t. M. nestalih — zarobljenih 25 vojnika. od kojih jedan komandant bataljo- na. Bataljon sa četom isturen na predstraži odstupio je sa svoga položaja.13 •. — Kontuzov. otvorivši predhodno vatru. koji je saznao znake raspoznavanja za tu noć od zarobljenih vojnika prvog jurišnog korpusa. sa zadatkom da zaštiti Ravnište. br. to molim da primite ovo sa opravdanjem. šumadijski korpus). nestala su i dva ko­ mandira čete iz 3 bataljona ove brigade. U borbama od 26 do 30 avgusta : — poginulih 9 vojnika. otvarajući jaku va­ tru sa svih strana iz automata sa svetlećom i eksplodirajućom municijom i na taj način zagrozili odstupnicu predstražnim đe- lovima. nap. Među nestalim vojnicima ovoga dana. Jasikovice— Vlaško polje— s. g.ložaju Papratna. Ovom prilikom nigde nije primljena borba sa neprijateljem. od kojih dva komandira čete. 7. Komandant kapetan.. — Ranjenih 10 vojnika. 56« (1. Svega: 50 vojnika. 13 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske ü otadžbini — Gorski štab br. u nasilno izvođenje. otvarajući jaku vatru iz automata na naše predstražne delove. Lazarević 11 Vidi dok. u. pa su čak šta više zašli i iza leđa.

dok. 1 : 100. 596— 604. radi prodora u dolinu reke Lima.-----------------. br.fOG] RASA O. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. Berane (sada: Ivan- grad) i Andrijevicu (30. AVGUSTA 1944. avgusta 1944. — NAREĐUJEM: 1 — 7 dobrovoljački puk5 (2 bataljon) polazi danas u 11 časova pravcem: Pljevlje — Kovren — Cerovska Kosa — Bu- renj — Mojkovac — Kolašin — Mateševo. br. BR. divizije radi sadejstva s nemačkim jedinicama koje su izvodile operaciju »R i- becal« na pravcu Podgorica (sada: Titograd) — Kolašin (Zbornik NOR-a. reg. Br. } Strogo na ličnost ŠTAB KOM AN DE CRNE GORE I STAR. Ca. avgusta). 98— 110. 121).. tom X II. 112 i 113. 4 Nemačka borbena grupa »Harendorf« koja je formirana počet­ kom avgusta 1944. 34/3 (CG-V-1121). tom III. koja su otpočela 24. br. divizije NOVJ. 4.000) Prema dobivenim podacima neprijateljske snage drže pro­ stor Kolašina kojima je cilj prodiranje cestom Andriievica— Berane. dok.— ZAPOVEST (sekcija jug. 183 . 10. avgusta).3 Broj l i 4 sa neprijateljem vodi borbu. k. 138. 51 ZAPOVEST ŠTABA KOMANDE CRNE GORE I STAROG RASA OD 31. 1 bataljon 7 puka polazi danas u 5 časova pravcem: Bistri­ ca (severno od Prijepolja) — Prijepolje — Brodarevo — Bijelo P olje — Cerovo — Bandera — Šahoviće — Lepenac — Uloše- 1 Kopija originala (pisanog na mašini. 2 31 avgust 1944 godine Položaj Komandantu —---. od raznih jedinica iz sastava nemačke 181. knj. ćirilicom) u Arhivu VII. 8. U tim đejstvima jedinice NOVJ su oslobodile Kolašin (27. s i 6 O formiranju tih pukova vidi dok. . Da bi se ove snage uništile i teren oslobodio od crvene ne­ mani. knj. 3 Reč je o đejstvima jedinica 3. 24. br. knj. 144. POTClNJENIM PUKOVIMA ZA NAPAD NA 3. dok. str. avgusta) i Mojkovac (31. DIVIZIJU NOVJ KOD KOLAŠINA1 K on cep t. 2 Dalji tekst beleške (napisane mastilom) je nečitak. br.

jer za izvesno vreme nemože se računati na popunu. gde ulazi u sastav puka i dalje produžava označenim pravcem — Kod Ribarevina sačekati prikupljanje koja jedinica pre stigne. 10. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. septembra i trajala do 18. Posle žestokih borbi. br. jer na ćelom terenu koji se prelazi postoje komunističke trojke L jače gerile. 7 — Oba puka s'nabdevaće se hranom i municijom preko Peći — Andrijevice. sa sedištem u Cetinju. divizija NOVJ je uspela da razbije tu četničko-nemačku grupaciju i povrati izgubljene gradove Kolašin. tom III. ’ U vezi sa snabdevanjem četničkih jedinica. brigade od septembra 1944. 116 i 144. 8 U toj akciji učestvovale su i jedinice Durmitorskog i Komskog korpusa i Morački četnički odred. Sva tovarna grla imaju da se upotrebe. dok. divizije NOVJ i štabova njenih 5. knj. avgusta 1944.7 4 — 6 puk kada stigne u Berane i Andrijevicu potčinjen je pukovinku Harendorfu. gde ulazi u sastav 7 puka i produžava pokret ceo puk za Kolašin — Mateševo. a 7 puk kada stigne severno od K o - lašina isto tako potčinjen je pukovniku Haredorfu. 8: naređenja i izveštaji Štaba 3. 3 — Kada 7 puk stigne u Mojkovac.K. u naređenju četnič­ ke Nacionalne komande. K oji bataljon pre stigne sače- kaće prikupljanje koje mora biti 1 septembra 1944 godine do 13 časova najdalje i prema ovome podesiti kretanje. knj. 42). i 9. br. 7. 112. Na prenoćištu biti u potpunoj pripravnosti sa p o - sedanjem najzgodnijeg položaja. sep­ tembra 1944. Ovo se čini obzirom na poznavanje terena i ojačavanje desne kolone. pored ostalog. koji su napadali sa juga i sa zapada (vidi dok. Be­ rane i Andrijevicu. 3. Poneti što veću količinu hrane i municije u svemu vršiti najveću štednju.vina — Mojkovac. Bataljon Bećira Tomovića izdvojiće se kod Bijelog Polja i poći sa 1 bataljonom 7 puka. Railića. po dolasku u Mojkovac staviće se pod komandu kapetana g. 5 — Akcija nosi tajni naziv »Severni juriš«.* 6 — Oba puka imaju poneti sobom hranu i municiju za najmanje 4— 5 dana. a 6 puk u Berane ili Andrijevicu otpočinje napad puka Harendorfa ojačanog 8 pu­ kom M. piše: 184 .F. od 17. Akcija je počela 4. 2 — 6 dobrovoljački puk6 polazi danas u 8 časova pravcem : Prijepolje — Brodarevo — Bijelo Polje — Berane — A ndrije- vica— Mateševo. 2 bataljon 6 puka polazi danas u 10 časova pravcem: P ljev- lje — Kovren — Lekovina — Šahovići — Ravna Rijeka — R i- barevine. Sve jedinice kretaće se sa najvećim oprezom i osiguranjem.9 7 Skraćenica od »Machinenflugabwehrkanone« — automatski pro- tivtenkovski top.

1 Original (pisan na mašini. i da mi moramo da se branimo. reg. br. * Peko Dapčević. oba puka održavaće vezu putem kurira dnevno pređene prostorije. puka nemačke 181. proleterskog korpusa. Oni naročito treba da se uvere da Tito i Šu- bašić hoće odluku oružjem u našem prostoru. Zastupa Komandanta.2 Ne znam da li će misija pukovnika Mak Loa biti već tamo kad ovo pismo stigne. Bogetić BR. nap. Ča. br. Sa­ da se vidi od kolikog je značaja bilo to da se pre svega Toplica likvidira.5 Jer Bugarima je postavljen uslov da oružje predadu Titovcima. reg. 147. 13/6).F. pukova. Inače je cilj: Bugarska i hvatanje veze sa Rusima. «•Sve što vam je potrebno od oružja i municije tražite neposredno od nemačkog komandanta. OD AVGUSTA 1944. komandant 1.11 T. 52 PISMO ŽIVKA TOPALOVIČA. bataljon 363.K. 3. jer je tako ure­ đeno sa nemačkom komandom« (Arhiv VII. 8 — Dok se ne uspostavi veza sa grupom »Harendorf«. ćirilicom) u Arhivu Jugoslavije (da­ lje: AJ) a fotokopija u Arhivu VII. 11. 185 . Laz. Sa njim valja otvoriti sve političke probleme jer se samo preko Amerikanaca može postići promena političkog kursa saveznika. koji se nalazi na položaju. 20. pešadijske divizije. Tome cilju je i služila Toplička grupa. Vrlo je važno održavati sa Bugarima najbolje veze. s Vidi dok. 9 — Ja ću se kretati na pravcu desne kolone — 7 puka. 2 Odnosi se na Dražu Mihailovića. 11 Lazar. k. br. Verujem da će propasti i da je za nas zgodnije što oni upadaju u Srbiju. k. kapetan. PREDSEDNIKA ČETNIČKOG CENTRALNOG NACIONALNOG KOMITETA.3 U svakom slučaju njeno odašiljanje je veoma važno. Za redovna obaveštenja odgovorni su II/36310 i oficir za vezu od M. 16/1 (VK-Y-692a). 10 Odnosi se na 2. DRAŽI MIHAILOVIĆU O STAVU SAVEZNIKA PRE­ MA ČETNIČKOM POKRETU1 Dragi prijatelju. 1 Reč je o američkom pukovniku Robertu Mak Daulu. Ča. Čuo sam za najnoviju Dapčevićevu4 ofanzivu.

nisu doneli ništa novo i wkompromitovani su«. a Englezi u Austriju. Mi po nesreći moramo sve da iznesemo samo na snagu. poznatim putem prema Ljubljani i Zagrebu. Amerikanci će nam sigurno biti prijatelji jer su zainteresovani u tome da male evropske narode spasu. 8 Dr Miha Krek. Cilj je bio privo- leti domobranstvo u Slovenačkoj i Hrvatskoj da se priključi Titu. 186 . već će se osloboditi sama. br. Učinio sam sve da odem do Baria i da se vidim sa Adamom i ostalima. kl Miloje. A li za velike operacije prema srednjem Balkanu sa Jadranskog mora zaista nema uslova pa će napad ići od Venecije i Trsta i Zadra. 1 Dr Sava Kosanović. 38. Rečeno nam je da ih neće pustiti nego se mogu vratiti nazad jer su došli bez dozvole Engleza. tada ministar pošta. Šta će Rusi uraditi to niko ne zna. mini­ star socijalne politike i narodnog zdravlja i ministar građevina u vla­ di dr Ivana Subašića. Sve pripreme jasno pokazuju da se upad na Bal­ kan sprema u vezi sa operacijama na severu Italije. telegrafa i telefona u vladi đr Ivana Subašića. Srpske ob­ lasti će verovatno biti prepuštene same sebi. možda čak i Bugarsku. To se verovatno odnosi na Radoja 6 Dr Izidor. Iz savezničke sredine uveravani smo da nije istina da će se pustiti Rusi u Mađarsku niti će se Tito pustiti da nametne partizansku vlast. Južni deo naše države će biti pod dejstvom operacija iz Grčke. već da se kao posebna nacionalna vojska bore protiv okupatora i da se što veći broj što pre učini ilegalnim. 5. ’ i 11 Vidi dok. Posetio ih je Smiljanić10 i učinio sve da budu oslobođeni. da partizanska admini­ stracija postoji u krajevima koje oslobodi sama partizanska vojska. Naši klerikale! na čelu sa Krekom8 bili su očajni za sud­ binu Slovenije. nap. tada ministar unutrašnjih poslova. pa će težiti nekom namirenju. Isto tako nije istina da saveznici neće intervenisati u našoj zemlji. Ministri Cankar6 i Savica Kosanović' raširili su glas po Italiji da su se saveznici saglasili da će Rusi doći u Mađarsku. koje takođe neće biti od velikog značaja. Adam je razgovarao sa Savicom i Subašićem. imajući za cilj Austriju. ali nema izgleda da će se ostali isaveznici odveć angažovati na Balkanu. Izgleda da je priznato jedino faktično stanje t.9 Do danas nisam uspeo. a da u Jugoslaviju neće niko ulaziti. j. ali uz našu pomoć nisu popustili i nisu pristali da takav uput pošalju u Sloveniju već su preporučili da se domobranci ne bore ni u kom slučaju protivu saveznika. Zato je borba na terenu toliko sudbonosna. potpredsednik u izbegličkoj jugoslovenskoj vla­ di dr Slobođana Jovanovića i dr Božidara Purića. a Rusi i Englezi će se pogađati.

Za njih kao na neki faktor uopšte ne treba ra­ čunati. jer niko ne bi hteo pod Titovu komandu. Poljaci nam gotovo nameću svoje drugarstvo i ja sam im dao nešto slika i 'napisa. naročito flota ne. Njen je osnov da Tito pobedi u Srbiji. Vi ćete najbolje sami oceniti kad je kucnuo čas da se opštim ustankom Nemci izbace iz zemlje. Ali se englesko tvrdoglavstvo ne može lako da pobedi. Ovamo je uzbuna u ono malo vojske što je ima. Vrlo uticajni engleski političari među konzervativcima uve- rili su njihove vojne šefove da je najmudrije pustiti neka Tito. a ne objedinjavanje sna­ ga. To je poli­ tičko slepilo koje ne vidi bitnu razliku u pogledu našeg i ruskog seljaka iz onog doba. ali se čuje da će naša vlada u Rim. Mi činimo sve napore da uverimo saveznike da je jedino pravilno rešenje u obrazovanju prave nacionalne vlade i da ova sadanja vlada ima za cilj građanski rat. posle poznavanja sve ove pozadine drugog izgleda do: borba i snaženje na terenu. Meni i vladici Irineju13 još ne dadu u London. Sa Rusima ovamo mi nemamo veza. niti bi zbog centralizma njihove politike ma čemu služilo. . koji je vrlo jak. br. A ulazak. Oni Tita zamišljaju kao ruske boljševike u 1918 godini i misle da onda zato nisu uspeli što nisu bili mudri da ih upitome. 14 Radi se o vojnicima i starešinama bivše jugoslovenske vojske koji su se tada nalazili van zemlje (vidi prilog I. To je suština Cerčilove politike. dok. 187 . slepilo koje mi plaćamo mnogom krvlju. br. a ako ne pobedi onda je sve palo. Inače čim oni pokažu ma i najmanje razumevanja za našu borbu treba ublažiti naše odnose. 94. ali moramo biti smotreni zbog Rusa. Ali je krajnje vreme da se ovi ljudi u ratu zaposle. biti oslobođeni. jer su sa neradom i svađama sasma demoralisani. likvidira silom organizovanu srpsku vojsku i samo će se tako sprečiti budući građanski rat. — Ja ne vidim. u Dr Irinej Đorđević. A li je sve verovat- nije da ćemo mi svojom borbom i sukobom velikih imperijalnih interesa ipak uspeti da sačuvamo svoju slobodu.15 Samo jedna potpuno nera­ zumna politika Engleza može naterati srpski narod da se učini instrumentom za rusko osvajanje Balkana. 15 O stavu četnika prema Rusima vidi dok.11 Ja se ipak nadam da će se oni zadržati i da će kada izdrže mesec dana kao i mi.14 Francuzi za nas imaju veliko interesovanje. ali su potpuno zaokupljeni svojim brigama. Oni prema nama drže najoštriji neprijateljski stav. 1). Jedina mrač­ a Tačke u originalu. Samo ih iskust­ vo sa slomom partizanstva u Srbiji može nečemu boljem nau­ čiti. Nadam se da do toga neće ni doći.Vukčevića. } 2 ostalih elemenata u Titovu vojsku ovoj će se oduzeti komunis­ tički karakter.

— 16 Dr Zivko Topalović. k.— 1 septembra 1944 godine Suma KOMANDANTU JADRANSKE2 BRIGADE. niti se smatra pozvanim da vodi nacionalnu politiku. U Arhivu VII se pod istim registarskim brojem nalaze i primerci dostavljeni komandantu Azbukovačke brigade i komandantu azbukovačkog sreza. 188 . ne zato što bi njegovo učešće u engleskom političkom manevrisanju moglo doneti efikasne štete u Srbiji. nego zato što se on ovim ma i privremenim odvajanjem od srpskog naroda teško kom- promituje i otežava nam u budućnosti rešenje mnogih proble­ ma. Ova brigada zvala se Jadranska. Ca. Račić. SEPTEMBRA 1944. 2 Ta reč je na originalu dopisana mastilom. što naši protivnici jedino i žele postići. Br. 53 NAREĐENJE ŠTABA CERSKO-MAJEVIČKE GRUPE KOR­ PUSA OD 1. 77. 691 od 31 avgusta 1944 godine. 1 Original (pisan na mašini. Kamo u prvom redu njegove sreće da je ostao na pravoj liniji da sada dođe u zemlju i stavi se na čelo narodnog ustanka. 45/3 (S-V-11304). Mi smo mu odavde pisali ali iz Londona ništa ne odgovara. Ali se on odvojio od tradicije svojih predaka i ispustio kormilo države iz svojih ruku. Sve Vas mnogo pozdravlja i želi sreće u junačkoj Borbi Slobodan16 BR.— j Komandantu IV grupe jurišnih i Cersko-majevičke grupe korpusa major g. Moraće sam tražiti put i način da to popravi. br.na tačka je Kralj. depešom svojom Br. Možda će ipak u zadnjoj liniji u njemu progovoriti srpska krv. KOMANDANTU JADRAN­ SKE BRIGADE ZA UNIŠTENJE PRIPADNIKA I SIMPATI­ ZERA NOP-a I NJIHOVE IMOVINE NA TERITORIJI BRIGADE1 STAB CERSKO-MAJEVICKE GRUPE KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI O. otvoreno napada prošle vlade. reg. dostavio je: Hitno! Pre svega!. Šubašićevi ministri hvale se da je on prema njima veoma ljubazan i da. Službeno. uostalom sa razlogom. ćirilicom) u Arhivu VII. mada je trebalo da se zove Jadarska (Po jadar- skom srezu). tako da sad na njegov teret drugi rade šta hoće.

došlo je vreme kada treba ovo stanje jednom raščistiti. Bez poštede ubijajte jatake i palite im kuće. Do sada u ovom smi­ slu izdavao sam Vam više naređenja. Kapetan I klase. . »Ako u roku od deset dana ne uništite sve komuniste na terenu.« Račić. preduzmite najhitnije me­ re na svojoj teritoriji da se komunističke grupe pronađu i uni­ šte.— Dostavljajući prednji telegram. već mi se samo obraćali. staviću pod preki sud tebe sa svima starešinama. kao poslednju i najozbiljniju opomenu. komandant Cerskog korpusa. ali rezultati su ostali ne­ gativni.5 M. jer ćete za svaku labavost biti lično odgovorni. prema kojima niste ništa preduzimali. 4 Okrugli pečat: »-Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. a na­ ročito starešine Pocerske brigade3 koji su do sada ostali skroz i skroz neaktivni. Vasić 3 Ta brigada se češće pojavljuje kao Cerska brigada. smatrajući da ste svoju dužnost izvršili. Ovo naređenje smatrajte. Dostavljali ste mi spiskove sumnjivih njihovih jataka. ubijajte njihove jatake i palite im kuće. 86« (Cerski korpus).— M.P. Stan. ' Stanimir. Organizujte opštu poteru. »S VEROM U BOGA Z A KRALJA I OTADŽBINU«.4 ZASTUPA KO M AN D AN TA.

3 Napad su izvodile 1. brigada 21. Položaj KOMANDANTU RASINSKO TOPLlCKE GRUPE KORPUSA U vezi izveštaj a dostavljenog sa položaja Ratajska čuka Pov. krajiška brigada. 101. br. Sa ostalim jedinicama poseo sam bio prema zapovesti Ratajsku kosu i sa ovog položaja štitio izvlačenje Mitrovačke i Dreničke brigade. Br.— 1 Original (pisan na mašini. O. 35/3 (S-V-17124). reg. ćirilicom) u Arhivu VII. si. koje su dejstvovale kao desna bočna kolona u opštem protivnapadu Operativne grupe divizija protiv četnika u Župi i Ra- sini. KOMANDANTU RASINSKO-TOP- LIČKE GRUPE KORPUSA O BORBAMA PROTIV JEDINICA OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA NOVJ 30. tom I. Ča. divi­ zije NOVJ. 5. k. 89 i 95. dok. knj. BR. 73. Br. 11. koje su se pod borbom izvla­ čile na glavni položaj. 38. Međutim na položaju Ratajska kosa ni­ sam mogao da dam otsudnu odbranu. Obzi­ rom na jačinu komunista naredio sam izvlačenje jedinica koje su bile u borbi. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. U jednovremenim jurišima vojnici mojih jedinica izmešali su se sa komunistima. 3 Taj izveštaj nije pronađen.30 časova ove dve jedinice bile su na­ padnute od jačih komunističkih snaga. Komunisti su za sve vreme stalno vršili na­ pade ali su vatrom iz bacača i topa koji su precizno tukli ne­ prijatelja ometani. AVGUSTA1 KOMANDA KOSOVSKOG JURIŠNOG KORPUSA Pov. Na Novačko brdo isturio sam bio Mitrovačku i Dreničku brigadu. od 30 avgusta 1944 godine2 dostavljam sledeći iz­ veštaj : Sa korpusom 29/30 avgusta prenoćio sam u selu Rataje.— 1 septembar 1944 g. 190 . SEPTEMBRA 1944. U zoru 30 avgusta 5.3 Borba je bila žestoka i drska i s jedne i sa druge strane. i 6. jer ista ne odgovara uslo- vima dobrog položaja. pa sam na ovom položaju ostavio samo zaštitne delove dok sam sa ostalim snagama poseo položaj na Ratajskoj čuki. 54 IZVEŠTAJ KOMANDE KOSOVSKOG JURIŠNOG KORPUSA OD 1. br. jer su im nanošeni veliki gubici.

te se imao utisak da su pijani ili ludi. koje je vršilo podi­ laženje. Komunisti su za izvesno vreme bili zaustavljeni ali su odmah za tim još žešće počeli napad i iz nekoliko bacača tukli naš položaj. koristeći se ovim međuprosto­ rom. Zbog ovoga naredio sam napuštanje položaja i izvlačenje ljud­ stva sa prihvatom. U borbi je utrošeno municije i to: 1) 7. bacač 60 33 191 . tako da je bilo teško održati ljudstvo pod komandom. Borba je trajala sve do 18 časova. mali ital.9 mm. Rataje. više vojnika kontuzo- vanih od bacača. engleske 7. mitraljeske i puščane 10.— metaka 2) 8 mm.— J? 4) 77 mm. a jednovremeno da vatru iz bacača i topa kao i teških mitraljeza prenesem na tu stranu i tučem neprijateljsko desno krilo. prema mom korpusu nalazila se jedna cela divi­ zija. Isti su u napadu bili neverovatno drski i nasrtljivi. američke 1 .7 mm.— „ 3) 7.700. za bacač 48 bombi 6) 47 mm. te je postojala opasnost da ne zađu za leđa mojim jedinicama.979. Pored toga što su im stalno nanošeni gubitci oni su išli napred preko leševa svojih drugova. koja je trebala da se iznese na položaj. gde je došao posle odlaska — izvlačenja m ojih jedinica.— 33 5) 81 mm.200 . U borbi su učestvovale i ženske. Levo se 'nalazio Jastrebački korpus ali između mojih jedinica i jedinica Jastrebačkog korpusa postojao je ve­ liki međuprostor neposednut i prazan. U ovoj borbi imao sam sledeće gubitke: 4 ubijena. Ovo su komunisti ose- tili i oko 16 časova počeli su. mitraljeske za Svarcloze 3. naročito Kruše- vačka brigada.300. čiji je štab bio u s. Desno od mene nalazile su se jedinice Rasinskog korpusa koji su bez stvarne potrebe menjale položaje. 4 konja mrtva. Na terenu zbog toga što su mi konji ubijeni ostali su mi 4 sanduka sa engleskom municijom. Zbog ovoga sam svoje levo krilo morao da povučem u nazad i da ga pojačam. Prema izjavi jednog odbeglog partizana. 8 ra­ njenih i 4 nestala vojnika. koji je nasilno mobilisan. Jedinice desno od mene već su bile napustile položaje i postojala je opasnost da budem sa celim korpusom blokiran. Međutim jedna komunistička grupa ipak uspela je da se uvuče u pozadinu i da iz sela Veluća tuče naše vojnike pri izvlačenju. Isto tako komunisti su zaplenili jedna kola sa hranom. podilaženje. ali i pored svih napada uspeo sam obzirom na samu borbu i tešku situaciju da korpus sa relativno malim gu­ bicima izvučem. kada je usled navala komunista bilo nemoguće održati se na polo­ žaju.

5 Živojin Zika. br. divizije NOVJ (vidi dok. 13*\ reg. 2 Reč je o delovima 3. 39. nap. 1 Original (pisan na mašini. a naročito municijom i ručnim bombama.2 Naše snage iz Sandžaka spojile su se sa snagama oko M oj- kovca. Andrijevicu i Ko­ lašin. 7) 47 mm. kapetan 2.* Marković BR. Br. 37/3 (CG-V-1124/1). 193« (2. komada Molim da se popuna municijom izvrši odmah.P.4 Komandant. Manje komunističke snage drže Berane. k. 51. za ital.000 — izdanje nemačkog instituta). godine u 21. 55 ZAPOVEST ŠTABA KOMANDE CRNE GORE I STAROG RASA OD 2. ćirilicom) u Arhivu VII. 3 Vidi dok. a naročito engleskom. Ca.3 U cilju uništenja i proterivanja komunista. septembra 1944. Službeno NAJSTROŽI JE NA LIČNOST 2. 192 . čas Položaj ZAPOVEST (Sekcije: Kolašin— Zabljak 1 : 100. SEPTEMBRA 1944. kosovski korpus). top 43 granate 8) Ručnih bombi 200.— 4 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. S VEROM U BOGA Z A K R A LJA I OTADŽBINU! M. 3). br. DIVIZIJU NOVJ KOD KOLAŠINA1 St ab K OM AN DE CRNE GORE I STARO GA RASA O. KOMANDANTIMA KOLO­ NA ZA NAPAD NA 3. br.

13 * Tada je bio komandant 1. piše »1 čas«. puka 181. dalje. komandant 3. a Za izvršenje dobijenog zadatka. septembra u 1. s tim što Vratio zatvara manjom snagom. br. verovatno. 8 i 10 Ta mesta nisu nađena na karti 1:100. čas na­ K -dt kap. puka obrazovao dve napadne kolone: jednu (jačine jednog bataljona) pod komandom kapetana Vojislava Bojičića i drugu (jačine dva bataljona) pod komandom kapetana Vukašina Bojovića (Arhiv VII. 2) II kolona 3. septembra 1944). Ca.” — Šiška — K ljuč — Šljivovi­ ca. lokalni naziv. Desno održavati vezu sa kolonom pod II). ulazite u sastav njegove kolo­ ne. čas na­ K -dt kap. reg. kako je ranije stajalo. NAREĐUJEM: 1) Kolona 3. k. 11. kolone je od tri bataljona 6. lonom pod III). postoje Vučije i Vagani. To isto je učinjeno gde god. 39/3: zapovest komandanta 3. septembra u 1. Grupa Jovana Ra­ don jića. 7 Aleksandar Aleksa. — Markovo Brdo — Kolašin. Miljan Mandić4 lazi najkraćim pravcem preko Sastav: Morački odred. Lalić Aleksa. Sinjajevine ka Vratlu. 6. 51). 138. vića. br. septembra u 1. 11 Odnosi se na nemački bataljon 363. 8 Ta brigada je pripadala Komskom korpusu. puk Medeno Guvno — Vaganica10 Bataljon br.8 tun — Poljski9 — Lučka Gora Bataljon Sćepano. a jačom snagom dej- stvuje preko Lipo va u pravcu Vučeva. kolašinske brigade Kolašinskog kor­ pusa. s Na originalu je »1 čas* dopisan mastilom umesto »4 časa«. čas5 po­ K -dt kap. Arsović Dušan dire pravcem: Uloševine — Sastav: 6. a levo sa ko­ čića. 3) III kolona 3. kolone od 3. pešadijske di­ vizije (vidi dok.000.6 Po izbijanju Kapetana Lalića7 u oblasti Kolašina. a levo se o- bezbediti. a katun Poljski je. U 193 . dire pravcem: Moj kovač — Sastav : Andrijevička bri­ Večerinovac — Škara — Ka­ gada. Desno održavati vezu sa Grupa Nasta Mile. kolonom pod I).

138. — prednja odelenja.S — 5. januara 1945. a odmah u ovom momentu taj komandant ima inicijativu da sa snagama pređe u napad«.14 :'"'1 •■■■ i. Ključ signalnim raketlama: — dve razne raketle označavaju mesto gde se nalazi glav­ nina. — Ja ću se nalaziti sa štabskom četom na pravcu ko­ lone pod II). *' *1 >" Načelnik štaba. ' 194 . vizicije preko određenih odelenja i postojećih mesnih vlasti. ovo vršiti putem rek.J . između ostalog.P. septembar: Milan— Marko.- 13 U naređenju Štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 2. Ca. Način održavanja veze: kuririma i signalnim raketlama.•>*■*'•■»<* K-tima kolona.) sa potpisima majora Ivana Ružića i kapetana Petra ĆukoVića (Arhiv VII. — dve crvene raketle veću opasnost ispaljene u pravcu odakle opasnost dolazi. — 8. 9. • * -Vf* ■ > ? . Međutim. >r 7. Pav. — Na slučaj pojave neprijateljskih avijona skrenuti pažnju ljudstvu. majoru Ivanu Ružiću..B 5. prim. U zapovesti je naređeno da taj komandant sa svojim snagama zatvori Javorje i Kape Moračke.4). 14 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab«. septembar: Obilić— Karađorđe. br. reg. a na otvorenom mestu. . k.‘ pusa.. pismeno u 21. — Ugovoreni znaci: za: — 3. Đurišić Dostavljeno: '•. POTPUKOVNIK. komandantu Durmitorskog kor. — Ljudstvu po svaku cenu zabraniti pljačku.. piše: »•Odmah po prijemu ovoga naređenja izvršite mobilizaciju ce- lokupnog naoružanog ljudstva Šavničkog sreza i postupite u duhu priložene zapovesti. . da ne trči već na dati znak »avioni« sklanjaju se na prikrivenijem mestu. . Majoru Ružiću naređeno je. mesta izbijanja označavaju paljenjem vatre. red. 36/6). septembar: Sloboda— Pobeda. KOMANDANT. da sa celokupnom snagom d ej- stvuje preko Sinjajevine i zatvori Javor je i Kape Moraeke. zaostanu dok opasnost prođe. već u koliko se ukaže potreba za ishranom. Vukadinović M. Na tom naređenju je crvenom olovkom dopisano: »Primljeno 5/1— 1945« (5. major Savo M. — Komandanti kolona održavaće što čvršću vezu među so­ bom. 6. I. č. to je samo za prvi period operacije dok se ne ispolji naše dejstvo u pravcu Kolašina i Mo­ rale. — 4. septembra 1944.

— Za zastupnika komandanta I Mileševskog korpusa pešadiskog kapetana Sćepanovića Vlada. 56 NAREĐENJE MAJORA VOJISLAVA LUKACEVICA OD 3. komandanta bjelopolj- ske Brigade. 2 Taj plan upotrebe jedinica proizašao je iz opšteg plana dejstva četničke Nezavisne grupe nacionalnog otpora (vidi dok. — Za komandanta prvog dela operativnih snaga koje idu u susret saveznicima pešadiskog kapetana I klase Railića Radomana. 4. 34). SEPTEMBRA 1944.2 Da bi se ovi zadaci što potpunije i bolje izvršavali u bu­ dućoj otvorenoj situaciji određujem: 1. jedan deo operativnih snaga Starog Rasa krenuće u susret Saveznicima ka Moru a drugi deo operativnih snaga ostaće na teritoriji Sta­ rog Rasa za držanje iste i uspostavljanje vlasti. 142. — Za zastupnika komandanta Pljevaljske brigade poruč­ nika Dika Stojića. — Za komandanta svih operativnih jedinica koje osta­ ju na teritoriji Starog Rasa i za Komandanta svih pozadin­ skih jedinica pešadiskog kapetana II klase Kalaitovića Vuka. br. BR. k. KOMANDANTIMA ČETNIČKIH JEDINI­ CA I SREZOVA U SANDŽAKU ZA PRIKUPLJANJE SNAGA RADI MARSA U SUSRET SAVEZNICIMA1 Str. službeno 3 septembar 1944 godine Položaj Komandantu 1. Čajnička brigada i Fočanska brigada. 3. 195 . Dokument je oštećen. Pribojska brigada. br. kao i vršenje malih operativnih poslova. Prema gore izloženom NAREĐUJEM: 1 — Da u prvi deo operativnih snaga uđu sledeće jedinice: 1 Pljevaljska Jurišna brigada «-Kapetana Jelovca«. Omladinski bataljon. 2 mileševskog korpusa komandantima briT gada i srezova i Zastupniku komandanta Starog Rasa Položaj Prema novo stvorenoj Vojno političkoj situaciji. Sve ove jedinice imaju se prikupiti na 1 Dokument (pisan na mašini. ćirilicom) u Arhivu VII. 26/5. reg. Sjenička brigada. br. pov. Ca. 2.

2 — Da u drugi deo operativnih snaga uđu sledeće jedi­ nice: Novovaroška brigada. Takođe ne voditi računa da li je ljudstvo naoružano ili ne. Raditi i danju i noću i ne žaliti truda. 5 — Da se uspostavi vlast gde još nije uspostavljena i da se kontroliše da li se izvršava prema zadatim naređenjima i na opšte dobro. Odbor mora da bude žiža za širenje nacional­ ne vlasti. 10 — Susedima poslati letke i obavestiti ih o našem sta­ nju i pozivati ih da priđu nama za borbu protiv okupatora. II Mile- ševska brigada pod komandom Sima Despotovića. 196 . 9 — Da pretsednik nacionalnog Odbora Starog Rasa odmah popuni odbor sa predviđenim brojem članova i da počne sa po­ litičkim radom i da se odmah evakuiše iz Pljevalja i stupi u vezu sa kapetanom Kalaitovićem Vukom kojem davati potreb­ na obaveštenja i uputstva. Tretirati ih u svemu kao sebi ravnim. Izdavati letke u duhu ovog naređe­ nja i u svemu potpomagati borbu protiv okupatora i uspostav­ ljanje narodne vlasti. 3 — Da moj zastupnik izvrši mobilizaciju u potpunosti i bez obzira na imovno stanje i na zadružno stanje. U ovaj deo spada takođe celokupno pozađinsko ljudstvo Starog Rasa koje formirati odmah u brigade. Mobilizacija važi za sva muška lica od 16 do 50 godina. . Uspostavljati za­ jedničke vlasti prema broju stanovnika. 7 — Ne činiti nikakvo nasilje niti teror nad narodom bilo koje veroispovesti ili političke pripadnosti. Ovo uraditi što hitnije. Mobilizaciju vršiti u saglasnosti sa komandantom sreza.3 8 — Nastojati svim silama da se muslimani pridobiju za nas i da se formiraju za borbu u jedinice. 4 — Da komandanti mesta i srezova u potpunosti pomog­ nu ovu mobilizaciju. 11 — Od danas pa u buduće izvršavati samo naređenja ove komande i ne podavati se nikakvim propagandnim uti- 3 Tačke označavaju tekst na delu dokumenta koji je oštećen. Šalju Vam se let­ ci. Ovaj odbor ići će stalno u sastavu Ka- laitovića Vuka. . Šalju Vam se pisma za partizanske jedinice koje se nalaze u vašoj blizini da im se uruče kao i onim koje bi nailazile na našu teritoriju. 6 — Prekinuti bratoubilačku borbu i pozvati sve na okup za borbu protiv okupatora. obe bjelopoljske brigade.prostoru Metaljka Kovač gde će dobiti dalja naređenja. Svaki komandant da pozove svoje prijatelje i da svo ljud­ stvo prikuplja [i] formira u jedinice.

Komandant major Ađutant Nj. Poz. Njihove jedinice propuštati da prolaze preko naše teritorije i potpomoći ih u borbi protiv okupatora. 197 . 5 Slab otisak okruglog pečata. V. Ne dozvoliti da ma šta urade bez znanja Nacionalnog Od­ bora Starog Rasa. znak — tal. Napadati i varoši i oduzimati ih. 12 — Da se prekine svaka veza sa okupatorom i da se okupator napada gde god se može prema mogućnostima na­ šim. Isto tako pri­ mati borbu ako budu ometali rad i izvršenje zadataka prema ovom naređenju. dužina vreme. 14 — Formirati preke vojne sudove pri svakoj brigadi i ne­ milosrdno kažnjavati svakog koji 'ne izvršio naređenje. 16 — Porodice koje se boje ma čijih represalija smestiti na sigurnu teritoriju i u svemu im izaći u susret.P. Veličanstva Kralja. gde je pri­ sustvovao kraljevom venčanju sa grčkom princezom Aleksandrom. 17 — Ova uputstva će se davati preko radio stanice.4 M.5 4 Na dokumentima se Vojislav Lukačević kao ađutant kralja Pe­ tra pojavljuje posle odlaska iz Londona (krajem maja 1944). 13 — Formirati odmah relejnu stanicu na Kovaču koja će imati zadatak da prenosi naređenja ove komande i dostavlja izveštaje nižih komandi kao i rasturanje letaka. 15 — Da se primi borba sa partizanima u koliko se ne bi pridržavali proklamacije Nj.cajima sa koje strane oni dolazili. Imajte poverenja u nas jer izvršavamo samo Kraljeva naređenja.

najzad sam uspeo u isto vreme dve stvari: da mogu otići u Bari i da zajedno sa prijateljima mogu učiniti neke konkretne predloge. 28/2 (VK-P-454/1). Čerčil je navalji­ vao na Tita da ne napada na Srbiju i on je to svečano obe­ ćao. BR. 57 PISMO ŽIVKA TOPALOVICA. sav. u želji da učine prijateljima savez­ nika i Bugare i Arnaute i Madžare i Italijane i Ustaše i domo- brance. OD 4. Amer. SEPTEM­ BRA 1944. — Podneo sam preko Američke misije izvešće o predlo- zima koje smo podneli i verujem da ste to dobili. ćirilicom) u Arhivu VII. a samo nesrećne srpske nacionaliste da načine neprija­ teljima saveznika. Ca. prego­ vora. Pre polaska ovamo u Bari predali smo u Rimu poslanstvi­ ma Engl. U Bariju sam ih snabdeo najpotrebnijim potrebama. PREDSEDNIKA C e t n i Ck o g CENTRALNOG NACIONALNOG KOMITETA. ali je i to održao kao i sva druga obećanja. memoara. Pismo je objavio dr Branko Petranović u zbirci dokumenata »Jugoslovenske vlade u izbeglištvu 1943— 1945«. Na osnovu razgovora.2 činio sam očajne napore za dve stvari: da istrgnem ove naše prijatelje iz prve tamnice i da sprečim da naši protivnici uspeju i u poslednjoj želji. jedan protest protivu potenciranja 1 Fotokopija prepisa originala (pisanog na mašini. . Stoga sam sve činio na b a z i. Beograd. 298 . Ali je sila Sovjeta nametnula jednu politiku Englezima sa kojom očito nisu zadovoljni ali su postali njeni zarobljenici. 14. Kao obrazlo­ ženje podneli smo posebni memoar. . Znaju oni pojedinosti i o pokretima i o ljudima koje ni mi sami ne znamo. DRAŽI MIHAILOVTĆU I ČLANOVIMA CENTRAL­ NOG NACIONALNOG KOMITETA O RADU KOD SAVEZ­ NIČKIH ORGANA DA NARODNOOSLOBODILACKI POKRET I ČETNICI BUDU RAVNOPRAVNI PARTNERI U DALJEM RAZVOJU DOGAĐAJA1 4 septembra 1944 god. 1981. reg. i Sovj. Samo operacije koje sad pretstoje mogu izmeniti situaciju. 2 Odnosi se na Dražu Mihailovića i na članove CNK. Nemojte misliti da su od­ lučujući ljudi neobavešteni o stanju. br. 3 Tačke u originalu. k. duhovno ih osvežio. Jedina smetnja da V i izvršite pravilno i na vreme svoju istorisku dužnost jeste napad u leđa od strane Ti- tovaca i protivnika Srba i Jugoslavije. Bari Dragi prijatelji. prekinuo Adamov petodnevni štrajk glađu i dobio obećanje da će biti oslobođeni sobnog zat­ vora.3 prekid građanskog rata.

jer Jugoslavija nije neprijateljska država. Na slučaj da se naši pismeni predloži ne prime učinio sam g. Hr­ vate nismo uspeli. Njima po nesreći nije ozbiljno stalo do Jugoslavije i svejedno im je neće li Srbi ovakvim napadima biti prisiljeni na kapitulaciju pred Rusima i tako i na napuštanje Jugoslavije. Pot­ pisao sam ja u ime J. izigrao je auto­ ritet K raljev i osnažio Tita. ali je u nemogućnosti da kao vladin pretstavnik u Međusavezničkoj komisiji potpisuje proteste pro­ tiv vlade. Ali oni to mogu činiti samo savetima. Ako se iz ove situacije. Da li će Savezničke trupe ući u Jugoslaviju? Amerikanci vele: biće operacija protiv neprijatelja ali ne i okupacije. Izlaz se nažalost mora tražiti samo pod stalnom borbom u zemlji. Bedno držanje Hrvata dovodi do očajanja. pa ma naši napori da Vam se leđa zaštite od Tita i ne uspeli. Krek je saglasan. Ovde je dva dana engleski ministar Mek Milen.građanskog rata i tražili obrazovanje vlade narodne sloge. a Srbi neka gledaju šta će. Šubašić je međutim svoju kartu skoro izig­ rao. — Naš predlog koji Vam je telegrafisan. Nardenu (?) usmen predlog. formirao Živko Topalović pred sazivanje kongresa u s. pa kuda ih to odnese da odnese.D. kao Grke. tragičnije od Ko­ sovske. Pre dva dana video sam Šuteja u Rimu koji je vrlo nezadovoljan. . Njegova je vlada nasilnika i lik- vidatora od koje se sve sa gađenjem okreće. Hoćete li uopće moći izdržati? U aktivnu borbu protiv Nemaca morate ući. Već je ponoć davno prošla a ja u rasvit moram ići na je­ dan daleki aerodrom. Ali može se desiti da nas razvoj prilika prisi- 4 Skraćenice od Jugoslovenska demokratska narodna zajednica ko­ ju je. Verujem da nije daleko vreme kad ćemo opet poći k Vama. Jedan od uzroka spoljnih uspeha Titovih jeste to (pored ruske pomoći i spretnog ubacivanja u demokratsku frazeolo­ giju koja gospodari anglosaksonskim svetom — i o kojoj naža­ lost nije kod nas vođeno dovoljno računa) jeste to što je on stvorio jugoslovensku kombinaciju dok smo mi u oskudici.N. Ba. telegrafisan je i u Vašington i u London. bar sa njihove strane ne.4 i Kasafura u ime Slovenske Za­ veže. koji rukovodi balkanskom politikom. uspete izvući biće to pravo čudo. Amerikanci čine napore da nam pomognu i ne dadu nametanje režima Balkanu. On nije dao apsolutno nikakve rezultate. na zahtev Draže Mihailovića. ali veli da su se oni potpuno potčinili engleskim željama.Z. jer je Balkan englesko vojište. Sutra ću biti u Rimu i to ću isto ponoviti i tamošnjim poslanstvima. neka nas. sastave na jednu konferenciju pod predstavništvom lica koje oni odre­ de izdejstvu ju od nas predloge za rešenje krize.

a od Šubašića se ne šalje piata ni­ kome sem strogo legalnih.li da produžimo borbu pod još težim prilikama i u zemlji i u inofitranstvu. Đorđe će Vas izvestiti o m ojoj porodici da nam se pošalje novac. I za svaku buduću eventualnost mi treba da raspolažemo izvesnim materijalnim sredstvima u inostran- stvu. Već imamo priličan broj ljudi kurira i agitatora koji su ilegalni i koje treba hraniti i plaćati. Sve mnogo pozdravljamo Slobodan i prijatelji Živko Topalović5 Ob. Đorđe i Zvon­ ko i oficiri koje imamo kao kurire mogu sve sprovesti. Šutej tvrdi da nemaju novaca i da on toga radi mora da putuje u Ameriku. Valja platiti i pro­ pagandni materijal. Tako sad od saveznika ne dobija naša vojska ništa. 200 . Za propagandu« do­ pisao je olovkom Draža Mihailović. Za propagandu6 8 i 6 Potpis Zivka Topalovića i belešku »Ob. Stvorimo to još ima vremena i mogućnosti. Naša je vlada još pre tri godine uredila stvari kako da ona plaća našu vojsku.

tom I. 11.000 sekcije Čačak i Užice.4 jedan Bataljon Dobrovoljaca5 i bataljon SDS.-W • ' BR. br. 33. Na­ ročito teške borbe divizija je vodila od 24. br. tom I. Prva. početkom septembra 1944. zauzeli su 1. k. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 4. SEPTEMBRA 1944.i? r. 28. br. avgusta izbila u rejon Zlatibora (Zbornik NOR-a. BR. 12. 6. 3. 103.2 Sa pred­ njim delovima komunisti su blokirali Užice i zauzeli Požegu* držeći i položaje između Požege i Užica. 36/11: izveštaj komandanta Požeške brigade od 3. 53. 109 i 115). 15. knj. 160). 6 Srpska državna straža. 6. 72. br. k. do 27. tom IV. dok. proleterske divizije (Zbornik NOR-a. proleterskog korpusa NOVJ i 37. br. 28. sandžačkoj diviziji NOVJ. 201 . 36. Prva proleterska divizija je. U Užicu nalaze se jedan bataljon Nemaca. knj. dejstvujući po planu Vrhovnog štaba NOV i POJ za prodor jedinica NOVJ u Srbiji. knj. 108. Jedinice 37. 3 Požegu. ćirilicom) u Arhivu VII. 2 Reč je o 1. koju su branili delovi 2. Službeno 4. proleterskoj i 6 (ličkoj) proleterskoj diviziji »Nikola Tesla« 1. 5 i 10 Reč je o jedinicama 2.6 Na Jelovoj Gori Zlatiborski kor- 1 Fotokopija originala (pisanog na mašini. KOMANDANTIMA 1. 58 ZAPOVEST ŠTABA 4. Cajetina. tom I. septembra 1944). avgusta protiv bu­ garskih okupacionih snaga na Palisatu (Zbornik NOR-a. i 5. dok. dok. septembra 1944 godine i POLOŽAJ ZAPOVEST O. Bajina Bašta.-5. sandžačke divizije su zatvarale pravac Užice — Nova Varoš (Zbornik NOR-a. 18. reg. lička proleterska divizija »Nikola Tesla« je 30. 4 i ’ Reč je o jedinicama nemačkog 5. 72). 127. reg. Ca. Užička Požega. knj. šesta i 37 komunistička divizija sa glavninom svo­ jih snaga nalazi se južno od Užica u oblasti Cajetine. delovi 3. BR. puka SDK. puka SDK i Požeška brigada. dok. policijskog puka. JURIŠNOG KORPUSA I ŠUMADIJSKE BRIGADE ZA NAPAD NA JE­ DINICE 1. ovladala prostorom: Arilje. 11/4 (S-V-2529b). septembra 1944. br. Posle skoro dvomeseč- nog marša iz srednje Bosne i stalnih susretnih borbi protiv nemačkih i kvislinških snaga. krajiške proleterske brigade 1. PROLETERSKOG KORPUSA NOVJ U REJONU UZlCKE POŽEGE1 STAB ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI O. Karta razmere 1 : 100. 11. 164: Arhiv VII.

10 Četvrta grupa jurišnih korpusa izvršiće koncentrični na­ pad na Požegu. Za neizvršenje zapovesti i za neuspeh odmah će biti stavljeni pod preki sud oni koji je ne izvrše. S. reg. reg. odnosno koji ne uspeju u datom zadatku« (isto). Prema tome borba u koju stupamo je odlučujuća za Srbiju. U Jančićima novoformirani prvi korpus . 8 To je bila operativna grupa (jačine 1.8 Iz Čačka danas su krenuli dva bataljona Nemaca . Obzirom na ovaj zadatak pomenuta grupa izvršiće svoj raspored. . Naša ideja manevra je tući komuniste u oblasti Požege i Užica. Podilaženje će se iz­ vršiti po sledećem: 7 Reč je o Zapadnomoravskoj grupi operativnih snaga JVUO. Obzirom na ovaj zadatak pomenuta grupa iz­ vršiće svoj raspored. — Da naši korpusi izvrše podilaženje u toku četvrtoga •do linije: selo Kamenica— selo Markovica. 11 O značaju tog napada. kada se naredi napad . koji će joj pružiti najviše uslova za uspešno na- ■diranje. U oblasti Karana naš četvrti jurišni korpus. pod -komandom kapetana Aleksandra Miloševića (kasnije 6. a između Ka­ rana i Požege Zapadno Moravska grupa kapetana Miloševića. Ježevica i biće u rezervi.pus. Otuda svi moraju imati na umu da se jedinice primoraju na kraj­ n je naprezanje ne žaleći ni trud ni žrtve. Vranjani — s. k. 43). — M a ljen ska grupa brigada: Grupisaće se na položaju u Gra­ dina — Bremena sa zadatkom. septembra 1944. da sa ove linije napada i prodire s. br. . . Radovci i dalje. sa zadatkom da sa ove linije napada i prodire pravcem s. 202 . gde će se koncentrisati naše snage i produžiti u pravcu Uzica . Ča. njegovom cilju i ideji manevra u po- menutoj Direktivi komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 4.[rednja] Dobrinja. k. ravnogorskog korpusa (Arhiv VII. a potom prikupiti sve snage za dalje uništenje crvenih na prostoru S r b ije . koji će joj •pružiti najviše uslova za uspešno nadiranje.500 ljudi) formirana od delova 1. 3. Mađer — D. « (Arhiv VII. jer od naše pobede ili poraza i od brzine rada zavisi da li će na naše tlo Amerikanci ili Sovjeti. br. septembra 1944). 43.11 NAREĐUJEM: 1. Ča. Ka- lenići — Bobija — Bjeliš — s. potčinjenim izdao zapovest u kojoj piše: »1. grupe jurišnih korpusa — vidi dok. od­ lučujuća za Jugoslaviju i za ceo Balkan. — Sum adiska grupa brigada: Grupisaće se na položaju Vrano- vina (574) — severni deo s. — R avn ogorska grupa brigada: Grupisaće se u s. 77. Pravac njenog pokreta narediće se. 48/3: •direktiva komandanta 4. 2. Za izvršenje dobijenog zadatka Štab grupe je 5.fonja] Dobrinja — Smi- šalj — Požega i dalje. . jurišni korpus 4. grupe jurišnih korpusa piše: »Po padu Požege udruženim snagama očistiće se prostor do Užica «dakle će se preduzeti opšta akcija svih antikomunističkih snaga pre­ m a Zlatiboru i prema Višegradu za tučenje komunističkih snaga i iz­ bacivanje iz Srbije.9 U Čačku k ao rezerva ostaju dva bataljona dobrovoljaca . 29/2). br.

— prvi jurišni korpus polazi u 14 časova iz sela Ljubić pravcem Čačak selo Pridvorica pa potom drumom visa Janko- vina i sela Rtari za selo Markovica gde će prenoćiti. Naročitu pažnju obraća na svoj levi bok ostavljajući pot­ rebno obezbeđenje na visu Loret (k. septem­ bra u 14 časova pravcem varošica Ljubić— selo Trbušani— selo Prijevor— selo Rožci gde će prenoćiti u istom selu ispod visa Ostrvica sa obe strane druma kojim maršuje. Sa ovoga položaja kao polaznog položaja za napad kreće u napad petoga septembra u 10 časova pravcem selo Gorobilje selo Visibaba sa zadatkom da zauzme položaj Visibaba (412) i uhvati vezu sa desnom kolonom koja treba da zauzme Požegu sadejstvujući napadu desne kolone napadom na Požegu sa juga. 632 — Crna stena k. Leva kolona od Bolovića brda preko zaseoka Loret i Ćetinište — pre­ ko visa Vinogradine (470) i sela Bakionica na istočni deo Po­ žege. septembra u 14 čas. 841) i obezbeđujući se sa pravca sela Gugalj i selo Prijanovići. Sve trupe na prenoćištu preduzeće pune mere za obezbe- đenje jer nije isključen prodor malih komunističkih delova u cilju napada i uznemirenja. Naročitu paž­ nju obraćajući na svoj levi bok. 2. — Stabna grupa krenuće zajedno sa trećim korpusom sa kojim će prenoćiti. — treći jurišni korpus polazi iz sela Trbušani 4. — peti jurišni korpus polazi u 15 časova iz sela Kulinovci 4. a pozadi trsćeg korpusa za oko tri kilometra. — Sa mesta prenoćišta trupe će krenuti u napad petoga septembra u zoru po sledećem : — desna kolona koju čini treći jurišni korpus polazi iz Ka­ menice 5 septembra u 4 časa drumom za selo Gornje Dobrinje odakle seoskim putem preko visa Kremenje visa Malinjak— visa Vinogradine za selo Tabanovići tako da zauzme Bolovića brdo (707) odakle će krenuti u napad prema Požezi u 11 časova sa dve kolone i to desna kolona od Bolovića Brda preko visa Str­ mac (679) — Zoljevina (589) — i sela Glumač za Požegu. gde će prenoćiti. 616. septembra preko sela Jezdina i sela Zeoke za selo Kojići. — leva kolona pod komandom majora Miloša Markovića sastavljena iz prvog i petog jurišnog korpusa polazi sa mesta prenoćišta petog septembra u 4 časa pravcem vis Krstac k. — Šumadiska brigada polazi iz sela K onjevići 4. pravcem selo Trbušani — selo Prijevor — selo Rožci do zaseoka Kamenica u selu Jančići. gde će prenoćiti. ako je neprijatelj bude branio. pošto u oblasti Arilja ima sla­ 203 .

Po izbijanju na vis Visibaba obez- beđuje svoj levi bok posedanjem Rupeljeva (481).45 časova. III i V jur. br. Napomena: U selu Jančići nalazi se novoformirani prvi ravnogorski korpus. 12. septembra od sedam časova kod trećeg jurišnog korpusa kome će se priključiti na visu Kre- menje (752). Sesta lička. 13 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. — Ishrana na terenu dok se baza u Požegi ne organi- zuje. 30« (4. 6. 371— 373). a po padu Požege u Požegu. a nastaće da uh­ vati vezu sa ovim snagama ako budu angažovane.bijih komunističkih snaga. i 3. septembra napadom na delove 1. 59). Sanitetska služba: ranjene i bolesne upućivati u Čačak. Vatre treba da budu tako velike da ih kolone međusobno uoče. . Račić M. — Šumadiska brigada kao opšta rezerva grupe kreće sa mesta prenoćišta petoga septembra u pet časova za trećim ju- rišnim korpusom. dok.F” 11 Dejstva po toj zapovesti su otpočela 5. str. tom I. — Štab grupe biće 5. Dejstva četničkih snaga su nastavljena sutradan (vidi dok. četnici su istog dana uveče zauzeli Požegu (Zbornik NOR-a. 3. br. knj. 4. — Veza: radio-veza počev od 10 časova 5. korpusa i K-tu Šu- madiske brigade. 85. septembra održava se svaki sat. koji će ako bude bio u Jančićima u toku no­ ći biti [pre] bačen u selo Tučkovo sa zadatkom da posedne vis Kijevčica i da ga drži sa delom snaga dok Požega ne padne obezbeđujući željezničku prugu a sa ostalim delom snaga petog ujutru produžuje napad preko Visa Loret (841) preko sela Pri- janovića ka Požegi. Uz pomoć delova nemačkog 5. N A IZVRŠENJE !12 Dostavljeno: K -tu I. Zauzeće Požege i visa Visibaba obeležiti vatre na isti način. policijskog puka. 5. NAČELNIK ŠTA B A — KAPETAN KO M AN D AN T— MAJOR Neško Nedić Drag. Po ovlađivanju polaznim položajima za napad upaliti vatre na njima postavljajući dve vatre na rasto- janju sto metara u pravcu istok zapad. proleterske (ličke) divizije u re- jonu sela Srednje Dobrinje i Tabanovići. proleterske brigade 6. S. u 12. No pošto učešće ove snage nije osigurano komandant trećeg korpusa preduzeće mere za obezbeđenje svog levog boka kako je to zapovešću predviđeno. 204 . grupa jurišnih korpusa).

br. Ča. 1 Vidi dok. major Drag. 205 . S. 77. GRUPE JURlSNIH KORPUSA OD 6. Stab grupe maršuje sa trećim korpusom. 3. BR. KOMANDANTIMA 1. Neško Neđić BR. 59 ZAPOVEST ŠTABA 4. a leva kolona na Krstaču (kota 629) — kota 622 — kota (616). 58. Račić Načelnik Štaba.2 1 Original (pisan na mašini. septembra 1944 godine POLOŽAJ ZAPOVEST Karta razmere 1 : 100. k. Sa ovih položaja izvršiće se napad u pravcu Požege po gornjoj zapovesti 6 sep­ tembra u 4 časa zašta će sledovati i radio zapovest. Ja ću sačekati treći korpus na visu Kremenje počev od 7 časova 5. ćirilicom) u Arhivu VII.000 sekcija Užice. reg. Sesta lička divizija razbijena od naših trupa severno od Požege izvukla se na zapad opštim pravcem Užice . 5. PROLETERSKI KORPUS NOVJ NA PROSTORIJI UZlČKA POŽEGA — UŽICE1 STAB ČETVRTE GRUPE JURlSNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI O. br. 51/3 (S-V-11309). septem­ bra t. Radio veza u toku petoga održavaće se svaka dva časa počev od 9 časova do 19 časova. N A IZVRŠENJE! U 14h Komandant. kapetan.g. JURlSNOG KORPUSA ZA NAPAD NA 1. Službeno 6 . Napomena: obzirom na premorenost trupa i na kišu me- njaju se odredbe zapovesti u pogledu podilaženja već će se marš izvršiti petoga septembra u tri časa tako da trupe petoga uveče zanoće: — desna kolona na Bolovića brdu (737). i 6. SEPTEMBRA 1944.

nap. Od Užica na zapad već su primećeni pokreti jačih nepri­ jateljskih snaga u pravcu severozapađa prema Drini. U drugom delu marša uputiti ranje­ nike u Užice. kako u toku marša tako i na prenoćištu. NAREĐUJEM: 1.3 Postoji verovatnoća da neprijatelj teži da se izvuče prema Drini. Stab grupe za trećim korpusom. već da težište dejstva prenese severozapadno od Užica s ciljem da na tom pravcu razbije četničke jedinice i nastavi sa prodiranjem ka Maljenu i Suvoboru (P. proleterskog korpusa po odluci Štaba korpusa da glavninu snaga ne angažuje na pravcu Po­ žega. — Desna kolona koju obrazuje treći jurišni korpus. — Leva kolona pod komandom majora Markovića sas­ tavljena iz prvog i petog korpusa polazi iz sela Rupeljevo u 12 časova i napada pravcem: zaseok Drndari — vis Vršeljak— Gradina (932) — Milica Brdo (783) pa odatle preko kote 805 i Ograđena Lokva izbija na položaj Gajevi— Vidino brdo (773) gde će zanoćiti. * Vidi dok.đ. str. n. Naše trupe još u toku današnjeg dana produžiće nadiranje za neprijateljem sa ciljem da ga u prostoru Požege i Užica tu­ ku i ovladaju neposrednom okolinom koje će poslužiti kao baza za dalje naše operacije. 7. Naknadno će biti naređeno gde će se hleb pri­ miti. a iz Požege za našu bolnicu u Pranjane. po­ lazi iz Požege u 12 časova i napada pravcem: vis Visibaba (412) — k. 502 — Pjevin Grob (577) — Serelj (651) — k.. 584 — selo Sevojno — selo Krčagovo gde će na položaju Mendino Brdo zanoćiti. 58. Rezerva će se kretati za trećim korpusom. Ova kolona naročitu pažnju će obratiti na svoj levi bok. 3 Reč je o pregrupisavanju jedinica 1. 206 . 136). a zanoćiće u selu Lokva. Višnjić. 2. a do mraka doturiće se hleb iz slaga­ lišta iz Čačka. Ishrana: rekvizicijom pribaviti hranu za danas iz sela kojima jedinice prolaze. br. Rezervu grupe obrazovaće korpus kapetana Miloševića (še­ sti jurišni korpus)4 čim treći korpus prođe Pjevin Grob i Še- relj. Ranjenike upućivati u početku u Požegu. Veza: radio veza svaki neparni čas počev od 15 časova za­ ključno do 19 časova.

Napomena: drumom Požega selo Tvrdići Trešnjica Uži­ ce napadaju dva nemačka bataljona . mornarice i vazduhoplov-- stva Kraljevine Jugoslavije«. septembra napale jedinice 1. Višnjić. Sutradan su njene jedinice i jedinice 6.U OW . 5 Reč je o jedinicama nemačkog 5. 278— 281. 58) četničke snage su nastavile 6. “ “ " “ " u w m z s u jy . septembra (vidi dok. br. proleterske divizije u ofanzivnim dejstvima izbile u re­ jon Jelove gore. dok.. tom I. M. n.5 koji polaze u napad u 11 časova iz Požege. knj. divizije prešle u protivnapad i razbile četničku grupaciju (Zbornik NOR-a. m a j o r TÄ/ KM. Oslobodilački rat. policijskog puka. 154 i 164. zadržavajući četnički napad aktivnom odbranom. knj. V i VI jurišnog korpusa. M l A<J Drag. proletersku diviziju započetim 5. 12. 6. septembra prebacila severozapadno od Užica. P.’ ')>[ s k -v o b h v . br.QV v u . septembra.. 207 .P. proleterske divizije. 2. III.. 1 Okrugli pečat: »Ministarstvo vojske. S. Dejstvujući u duhu pomenute odluke Štaba 1. Na pravcu trećeg korpusa Pjevin Grob i vis Šerelj već su> posednuti od delova šestoga jurišnog korpusa. Ugovoreni znaci i znaci raspoznavanja kako su dostavljeni za danas. I. \i A TO ’’ 'H8Ì. str. dok su jedinice 1. proleterskog korpusa.. 85. Račić Načelnik Štaba. 6 Sa napadom na 6. divizija se. 4. str. 133— 139). a odatle se 7. kapetan Neško Nedić Dostavljeno: k-tu.đ. povukla u rejon Ca- jetine. 2. Tada su i četničke jedinice težište svojih dejstava pre- nele u taj rejon i 8.K O ^ o m a n d a n t .

reg. PO DOLASKU SEFA AMERIČKE MISIJE U ČETNIČKU VRHOVNU KO­ MANDU1 SLUŽBENO SAOPŠTENJE SEP AMERIČKE MISIJE KOD VRHOVNE KOMANDE KRALJEVSKE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI. ča . 2) U Kraljevini Jugoslaviji uskoro iskrcaće se samo Ame­ ričke trupe. BR. br. 60 CIRKULARNO SAOPŠTENJE ŠTABA DRAŽE MIHAILOVI- CA IZDATO POČETKOM SEPTEMBRA 1944. PUKOVNIK MAK DAUL SLUŽBENO JE SAOPSTIO SLE- DECE: 1) Partizanima u Jugoslaviji je ukinuta svaka saveznička pomoć. jer je nisu upotrebili protivu okupatora već za posti­ zavanje svojih partiskih ciljeva. br. septembra 1944. Dokument je bez datuma. ali pošto je Draža Mihailović 6 . 60). a da oružane snage mogu biti samo redovna vojska. 16. 15/2. i 3) Saveznici su doneli rešenja da se odmah razoružaju i raspuste partizanski odredi u Francuskoj i Italiji. depešom obavestio potčinjene o dolasku šefa ame­ ričke misije u njegov štab (vidi dok. koje će omogućiti narodu da bez ičijeg pritiska iz­ razi svoja demokratska načela. VRH OVNA KO M A N D A JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI ‘ Originalni letak (štampan ćirilicom) u Arhivu VII. može se pretpostaviti da je tih dana nastao i ovaj dokument. 208 . k.

.j jrt*om’ ftKpaahe le lasto AsepHH*: Tpjnc.t !> Uap?*^sH»*a i i i m W «]« j* yu m jra «js’ va c.! r. I’ C 'i V / K f e i o ca on u j im e * ."<e<11^. . zrnJi * i3n >pj.O M i umtsa» I > *•’ ’ i d » I j ' i • -A.- Fotokopija dokumenta br. U Jh O tlriilk MAK <IA> 1 O iO K - i m> je CAOfUJiHt’ c . \r. fcp Je »•»' Kin ( / • ■ a.1 nrwoh. 4 i'iR K F MHCHJF t<04 BPXOBHt KOYUMHF KPA/bfcBCKK ! > t ( ^ .cfe<13 f lc n ih v iu 0 \v ih p r. t* ^ U ) » ii 1 r ' i iH t B je i i P i r a n a iw p v Ä v M jjje M O k p a T C ja H a M e ^ 11 i ) Cass»«*ii« > y e*M p iu u » e m ce c j u i pwt<opx x p s-n j^ re lap» VitBJu« «JlttM y < t> p u iir^ ij « H14MS». a jy o p jw ttc c m ? « o ij <f«m cia o p ^ o m w jt i» .. . l n t u t U i l I ’JC K i > i> ! AU!)Kfli!. 60.

.

ćirilicom) u Arhivu VII. ono se ima odmah vratiti u svoju jedinicu. 127. kada su se njegove pojedine veće i manje grupe odvajale i pri­ ključivale raznim transportima nemačkih i drugih jedinica. br. septembra 1944. 2 U dogovoru sa Miroslavom Trifunovićem. Položaj Pošto je SDS ušla u sastav naše vojske i dobila specijalan zadatak. Službeno 7. oktobra 1944. POTCINJENIM JEDINICAMA O ULASKU JE­ DINICA SRPSKE DRŽAVNE STRAŽE U SASTAV ČETNIČ­ KIH JEDINICA POD KOMANDOM ŠTABA KOMANDE SRBIJE 1 hm ■ ŠTAB KOM ANDE SRBIJE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Br. Stalno se osipajući pod udarcima jedinica NOVJ. SEPTEM­ BRA 1944. komandantom Srbije. god. 61 OBAVEŠTENJE ŠTABA KOMANDE SRBIJE OD 7. našle u Beču. da bi se krajem decembra 1944. Tu je od tih jedinica formiran Srpski udarni korpus (SUK) sa tri divizije. jedinice Srpske državne straže (SDS) i Srpske granične straže (SGS) 6. SUK se nalazio u Sandžaku i istočnoj Bosni sa četničkim jedinicama sve do decembra 1944. 38/1. za komandanta divizije imenovani su: Branimir Brana Zivko- vić (do tada načelnik Operativnog odeljenja SDS). zatim u Istru gde su bili raspoređivani po dobrovoljačkim ili čet­ ničkim jedinicama koje su se odranije tu nalazile. okupile su se u Jagodini (sada: Svetozarevo). SUK je tada brojao oko 6. Naročito odmah vra­ titi oduzeto oružje i prevozna sredstva jer se na njih računa pri izvršenju datog im zadatka. reg.2 Isto tako zabranjujem uzimanje prevoznih sredstava i oru­ žja SDS. Ako se gde desio koji slučaj pozivanja i uzimanja ljudstva.800 ljudi. Kasnije su prebacivani u Slove­ niju. podofici­ ra i vojnika iz njenog sastava bez moga odobrenja . u» 211 . Za komandanta SU K -a imenovan je divizijski general Stevan Steva Rado- vanović. za njegovog pomoćnika brigadni general Borivoje Jonić (do tada komandant SDS) a za načelnika štaba major Danilo Dača Stoja- nović. svi pukovnici. Ca. Dragutin Redić (do tada komandant SDS Kraljevačke oblasti) i Ljudevit Pogačar (do tada komandant SGS). 1 Original (pisan na mašini. to zabranjujem pozivanje i uzimanje oficira. k. BR.

n.r. '•‘ MP3 *' Afff. $ \r VJVi' 8 .Ur'.'.80K ■ \i. '..*■.'-.■hiHs.v :>/‘W : i? *...!u . ./: : .. >’i:..V VIP.. i'» »a C’.-i slUm'uO.S ir c jo l iv r .-.'-. .ri1: f .' '-nsv ' :■: > ri i.. >V> <)?*: J5!’/ ‘V•/ f ■ «ere '! jìì' l r i ..' i-.*<i-i Vi) '■i . OV-! . i'btìt ìì -Ä ) •X: ßllWü.tO:s.*■■■■. .no.T ■ . ■•V: H !. ì!’ ' V ' ■ 1:: ■v-ì . . .v.'-.TÄ K l ' ' K ^ i KO M ANDANT Divizijski đeneral Miroslav J.7 .•nw!! j-'/lìfó -. . r ai i ' HjO ' t V l ' l l " .1 i/ . . : • 3 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojsfce u otadžbini Gorski štab la« (Stab Komande Srbije). .'<iK ! ' V ■. Straža stoji u pogledu zadataka pod mojom komandom i ako se ima potrebe za njeno korišćenje tražiti ga od mene.7 :.i-iSsn ‘X. h :'. Trifunović ii ■ -'V. . • • •5 .i ‘ i i ... 'dii' j'MOq i’:.'.

>V ^ * ■<»-o.V. .. ..iie «f * : „-< r .** i. 61.j&''t : . '»'■•-rw-S? . y >v ■-■cr* * ' <■ .-s -. nt i«c .. >.)ir.*. ■ ' . '< f .-» ?» >w* t.’.j»M. teKw\ «AiCttar.'*“ “»ä. jSf?*Vr '*š--v". ' 1 * ’» ».i .' . 7 .**. .«s < .'&*.< T ■.:*>•><> *k-. I I S ig lM iii s«sl| . « r.» »* .VO ?t <'<* *.v.»t. <<*.^-Vr' * a*} &<St~r ■■■I Fotokopija dokumenta br.!: ~~*s.--! s-.. .v > jn* -vü» -i % „ Vv V ?» . « v«* *■ gi <**V rr > »Wirt rr-S? fi'»». • . ' f" ' .

.

Knežević 3 i ja nalazimo se već dva dana u Bari-u na svome putu za zemlju. kao što smo 1 Original (pisan na mašini. septembra 1943). samo kada. postoji njegovo pismo koje je pisao zajedno sa B. to niko ne zna. 103— 67— 292. gde je kasnije pridat britanskoj misiji kojoj je na čelu bio Armstrong (C. kao i da Vam uglavnom opišem tamoš­ nju situaciju. da Vas izvestim o svome radu u Americi. Tođo- rovićem (vidi Prilog I. U velikoj »brizi« da nam se ništa ne desi odredili su nam kao pratioce tri naoružana poručnika.2 Ppuk. 3. februara 1944. br. U štab Draže Mihailovića došao je 18. Ppuk. Armstrong). SEP­ TEMBRA 1944. tom X IV . ćirilicom) u Arhivu Jugoslavije (da­ lje: AJ). 1 Jedan od pseudonima Draže Mihailovića. Kao što zna­ te i sami naši su »prijatelji« vrlo zabrinuti za našu sudbinu. 3. pošto ne znam kada ćemo se videti. BR. dok. dok. br. 3 2ivan Knežević. avgusta 1943. tada vojni izaslanik jugoslovenske izbegličke vlade u SAD. koji su stalno sa nama. D. Smatram za svoju dužnost. / . ali na nesreću naši »prijatelji-« Englezi mešali su opet svoje prste i mi smo ovde zadržani. prva briga mi je bila da nađem Mansfilda6 i pomognem mu u radu. u istoj sobi čak i spavaju. str. 62 PISMO KAPETANA BORISLAVA TODOROVlCA OD 7. britanski general (u štab Draže Mihailovića Armstrong je došao 23. {Zbornik NOR-a. 4 Mensfild R. 2. Po planu koji smo u Vašingtonu imali trebali smo već da budemo zajedno. Mansfield). 3 i 4. Mansfild je napustio Jugoslaviju 14/15. 215 . knj. tcim X IV .5 Kada sam posle desetodnevnog sedenja u samici. Knežević učiniće isto sa svoje strane te ćete imati tako potpunu sliku . 4 Poseban Kneževićev izveštaj Draži Mihailoviću iz tog vremena nije nađen. 6). američki kapetan. o kome ste svakako i Vi nešto čuli. Ipak još nije izgubljena nada da ćemo produžiti put. knj. Ranije šef Vojnog kabineta Predsedništva pomenute vlade. 55. 5 O boravku Vojislava Lukačevića u Kairu i Londonu vidi Zbor­ nik NOR-a. 147 i 148). D R A Zl MIHAILOVIĆU O RADU U SJEDI­ NJENIM AMERIČKIM D RŽAVAM A 1 Poštovani čika-Đoko . Valter (Walter R. Prilog I. po­ sle pisanja protestnog raporta najzad pušten.4 I O izlasku iz zemlje i dočeku u Kairu izvestio Vas je Voja svakako .

Sutra dan Nj. Nje­ gov izveštaj sam kompletirao dokumentarnim fotografijama sa našeg puta i dokumentima skupljenim od strane grupnih ko­ mandanata. intelidžensa bili upućeni američkom servisu dva pismena raporta o tome. na šta je odgovorio. Počeli su sasvim drugim očima stvar da posmatraju. koja se ikada o nama pojavila. Kralj primio nas je tužno. Drugi album pri­ ložili smo uz njegov raport a treći sam zadržao za sebe. gde sam zaista i potrebniji. On je već bio predao svoj izveštaj. ja sam čitavih 12 dana sti­ gao docnije od Mansfilda.:a. Krenuli smo na posao zajedno. On je bio dečački oduševljen i više puta potvrdio da on nikada neće poslušati Engleze i izdati svoj narod i Čiču. da je on vrlo dobro znao da je to laž. Pišući samo istinu i samo ono što je video. On je bio oduševljen Mans- fildovom pričom i fotografijama. Možete da zamislite moju zapre- pašćenost. on je morao sve da upo­ trebi da ubedi svoje šefove u suprotno. Mansfild je napisao najlepšu stvar. Prekoreo sam Mansfilda da je mogao da poveruje u ovako ne­ što. Samo još pre nego sam napustio Kairo morao sam da dam časnu reč Američkim servisima tamo. kao da sam u toku puta od aerodroma do varoši cepao sumnjiva dokumenta. da neću raditi ništa što bi naško­ dilo tajnosti ili kompromitovalo rad ovih ofisa. Smatrao sam da je ovo sve­ tinja jer: »Carska se ne poriče« — ali na žalost On nije ostao dosledan datom obećanju. Kralju. i ako je on već bio u završ­ noj fazi. .se već ranije bili dogovorili. Izradio sam tri indentična albuma od kojih smo je ­ dan odneli i zajedno predali Nj. . Nj. N jegov izveštaj utro je put za moj rad tamo. . koji je napravio sjajan utisak na sve prisutne. što je i usvoje­ no. Englezi su po svaku cenu hteli da me odvoje od Mansfilda dok on ne završi svoj izveštaj. a da Voja k oji je tek bio izišao iz zatvora treba da ide sa njim. Razlog je bio prost. Zbog moga sedenja u zatvoru. kada mi je Mansfild rekao da sam bio lišen slobode jer su Englezi kod mene našli nemačku šifru. Kralj pozvao me je opet i u četvoročasovnom raz­ govoru ja sam mu naslikao situaciju u zemlji. 216 . Citali su ga lično Ruzvelt i Hai i izjavili da ovako nešto niko nikada o situaciji u zemlji nije napisao. V. V. ali kada su od strane brit. Rekao mi je da je pozvat za London i da želi da me vodi na šta sam mu odgovorio da ste Vi mene uputili za Ameriku. koje smo mu pokazali. V. Ostalo o njemu znate od Voje. II -.

V eran . Verujte da je ovo celo pismo malo.puk. američki potpukovnik. Ruzvelta i stvar:' je propala. Kada je već sve bilo spremno došla je intervencija* Engleza. tada je bio ambasador jugoslovenske izbegličke vla­ de u SAD. ma da ja toliko to nisam za­ služivao. p. Pretsednik Ruzvelt naredio je i potpisao*- odašiljanje jedne čisto američke vojne misije i velike količine- materijala. sem onoga što su novinari o nama pi­ sali. Cerčil intervenisao je kod g. a potom drži stalno u toku istinske situacije u zemlji. septembra 1943. Iz Ju­ goslavije otišao 17..pukov:. Hteli su na meni da manifestuju svu ljubav' koju osećaju za Vas i naše borce. Svakako da je g. (Donovan servis). spustivši se padobranom zajedno^ sa generalom Armstrongom i poručnikom Džordžom Musulinom. koliko niko pre njega uradio nije. Mogu. Pošto je od nadležnih ostala samo gola? simpatija. S jed­ ne strane Mansfild i Sajc svojim raportima pripremili teren. 9 i “ laičke u originalu. Posle ovakvog ishoda nije bilo više razoga da ostanem ne­ pristupačan javnosti. Fotić naš najkorisniji i najbolji diplo­ mata na strani. Naša stvar bila j e na najboljem putu. .. Kneževiću.pukov. sve nas.. Knežević bratski. Knežević za ciglo jednu godinu dana učinio je toliko za Vas £. 2VE . s Konstantin. preko partizana (isto).S.S. Sajc-a . slobodno reći da niko od nadležnih pre njega nije imao pravu. marta 1944. Sa urođenom borbe— nošću i vrednoćom. ..puk. Nemojte mi zameriti što se ovoliko zadržavam na p. Knežević i Fotić rade i bore se lavovski. Moje iznenađenje bilo je ogromno kada sam na aerodromi» Kairo. . Njegov raport kasnije biće sjajna« dopuna Mansfild-u.10 nadležnih u. s druge strane p.9 ja sam prvih 20 dana proveo u . Svi su pokazali najveće razumevanje. Ali ipak p. sreo puk. žrtvujući: vrlo često i svoj položaj on je uspeo da sve nadležne u Var de— partmenu [War deparment — Ministarstvo rata] upozna prvo. Fotić 8 me je primio vrlo dobro. sliku o stanju u zemlji. rešili smo da se obratimo američkom javnom mnje— 7 Sajc Albert (Seitz Albert). U Vašingtonu g. da je uvek i jedino zastupao Vašu liniju i či­ nio sve da Vam olakša borbu i položaj. Lično g. kada bih hteo< da pružim samo kratak pregled njegovog rada. Kao što vidite moj (posao) tamo bio je dosta olakšan. . Star i Var departmanu i O..7 Iz nekoliko reči koje sam s njim izmenjao video sam da je njegov boravak kod partizana samo povoljno uticao na formiranje mišljenja o nama. ne prezajući da se umeša u sve. onoga jutra kada sam polazio za Ameriku. U štab Draže- Mihailovića došao 23.

Sledovali su članci ma da sve rede i rede. Legenda stvorena oko Tita počela je da se ljulja. te su napadi na mene morali početi iz Moskve. agencija i listova. {Nastaviću docnije) Voli Vas i poštuje Vaš kap. Fotićem. ali je javnost bila probuđena. Vrlo vešto vođena ko­ munistička propaganda. . rešeno je da se sazove konferencija štampe u ambasadi. Nastavljam pismo koje sam juče prekinuo. od. Stampa je ponovo zabrujala o Vama i našoj borbi. Fotićem.nju i preko njega postignemo ono što preko nadležnih nismo uspeli. Kada su mi čestitali rekao sam im da mi je bilo neo­ bično lako da tako govorim jer sam prenosio samo ono što sam video: govorio sam istinu. Adamićeva 11 grupa t. Posle dogovora sa g. naši neprijatelji bili su očajni osobito kada sam bio odmah pozvat da na radiu govorim a odmah zatim na još dve radio stanice u televizijskoj stanici Njujork. američki književnik jugoslovenskog porekla. Od min. Sa g. izaslanika inače će mi zabraniti boravak u Ame­ rici. pružao punu podršku partizanima. . pravde primam tri puta opomenu da ne radim ono što izlazi iz delokruga rada puno­ moćnika Voj. Uspeh je bio preko očekiva­ nja. poslanicima i senatorima). . po njegovom savetu nastavio sam obazrivije starajući se da što više pružimo obaveštenja nadležnim (nar.zv. Todorovir III Poštovani čika-Đoko. Pre nego što Vam počnem da izlažem ovaj deo rada. mo­ ram da Vam dam približan pojam o raspoloženju američke štampe. kraja 1942. poduprta od Rusa i Engleza. U Kongresu u tri maha čuje se pro­ 11 Luj Adamič. Moj odgovor sasvim ih je umirio. 218 . Slobodno mogu da kažem da sam stigao suviše kasno. brala je sada plodove u američkoj štampi. Preko 45 novinara i pretstavnika najvećih amer. Bor. Interesovanje za istinu ponovo se probudilo. Komitet južnih Slovena napisao je protestno pismo koje je izišlo u . Intervencija koči moj rad i čini sve da nas onemogući. Štampa je uveliko postala protitovska. Rad u ovom smislu nastavljen je. I ovom prilikom engl.

Njihov organ »Srbobran« svojim dosadašnjim stavom otišao je već suviše daleko. pate i podnose sve teškoće. čak ni Kralja. Osnivaju se Vaši fondovi koji su Bogu hvala dobro snabdeveni. sekretara Srp. Nikada i niko neće biti tako voljen i slavljen kao Vi čika- -Đoko među američkim Srbima. ali bi za te ljude bilo od neizmerne vrednosti ako bi im Vi uputili kakvu poruku. V i ste za njih sve i sva. budući na licu mesta. oni su jedino iskreno Vama odani go­ tovi sve za Vas da žrtvuju a takve ljude ne treba odbacivati već ih hrabriti pa makar to bilo i politički neoportuno za taj momenat. na­ rodnog saveza g. koje sam ja poslao po Musulinu i nadam se da ste ga već dobili. Ja sam Vas redovno izveštavao. Uvidjeli su najzad i priznali da tako mora biti. dostavljajte neposredno šifrom koju smo imali. Na svim skupovima samo se Vaše ime čuje. n Žujović. jer su oni ekskluzivno Srbi i ne žele ništa više sem Srbije. Cvetković. Naročito ne že­ le nikakvu zajednicu sa Hrvatima. Razumljivo je da on više ne može da menja stav. Oni su sa Vama. preko Mladena 12 i stalno urgirao da svoje dekrete i obaveštenja kao i sva naređenja za mene. Jedina muka sa ovim ljudima bila je ubediti da Vi vodite jugoslovensku politiku a ne čisto srpsku i velikosrpsku. svakako Vel. Znam da možda ne bi bilo politički oportuno. znate šta treba raditi i da je Vaš cilj ujedinjeno srpstvo u granicama Velike Jugoslavije. Ja sam bio pozvan u Boston gde sam profesorima univerziteta održao predavanje a potom sam krenuo da obiđem srpske kolonije po Americi. Oni nikoga. Branka Pekića koji je pravi apostol srpske ideje i Vaše borbe u Americi. Saznavši da polazim natrag za zemlju oni su Vam po­ slali jedno divno zlatno naliv pero sa posvetom. 219 . Srbije. raduju se kad od Vas nešto čuju.testni glas protiv politike koju Amerika vodi prema Jugoslaviji. Istinu govoreći. Ipak sam od Vas primio samo dve šifrovane depeše i ako je bilo veoma važno da imamo od Vas brza naređenja osobito u toku i po ob­ razovanju Subašićeve vlade. Na svakom sastanku ube- đivao sam da moraju da sleduju Vama da Vi najbolje. Utana­ čili smo da će on i dalje braniti interese srpstva ali da više neće napadati jugoslovensku politiku. jer bi to bio poraz pred hr­ vatskim listovima i komunističkom »Slobodnom rečju«. ne poštuju osim Vas. Za ovo ima veoma mnogo zasluga gđa Jovi (ćerka Rut Mičel) i g. Želim da na sva­ ki način istaknem jednog američkog Srbina. Isto tako Mihajlo Dučić i Luka Kristiforović ne smeju biti zaboravljeni.

To pitanje bilo je već ras- matrano i rešeno.puk. Mladen je ublažavao sve predloge i odlagao ih je Foti- ćevo i njegovo dalje ostajanje na mestu. ipak je on stalno diplomatski otezao smatrajući da je sve postigao što je uspeo da nastavi sa prijemom telegrama »Demokratske Ju­ goslavije«. P. Izvesni ljudi su se posle napuštanja dužnosti. Ma da ga je p. pesnik i diplomata. 13 Rastko Petrović. bez mogućnosti ikakve akcije a potom najverovatnije upućeni u Titov glavni štab. Kad je objavljeno obrazovanje Šubašićeve vlade. ne samo da bi nas one­ mogućio već i unizio. Njegovo postavljenje za člana C. Cini je Purićeva vlada bila smenjena i Šubašić dobio man­ dat bilo je jasno kuda se ide. kao poručeno. G. Kneževića. g. kako bi sačuvali položaje i ne bi došli u položaj da budu upućeni u zemlji. G. »Vladi građanskog rata«. Ovo se nije moglo dozvo­ liti ne zbog naše lične sigurnosti. 220 . već zbog našeg rada. Za p. kako ju je p. koji su sasvim odani našoj stvari. Ovo je razvodnjikavalo naš korak. Dolazak Titovih pretstavnika. na »-novu dužnost«. Kne­ ževića mene i ost. Ratko Petrović 13 i ja stalno gurali na rad. Fotić je odlučio da napusti ambasadu davši jednu izjavu štampi o ovom svom koraku. potpuno legalnih pred Amerikancima. — g. stig­ lo je baš u poslednji čas. Knežević i ja odlučili smo da takođe damo izjavu nezavisno od izjave ambasadora u kojoj ćemo da odbijemo pri­ znanje novoj vladi.puk. Fotić savetovao je energičan istup. ostavljeni bez sredstava ponovo vratili na dužnost i sve je to dalo m o­ gućnost Suteju da naš korak nazove »Bura u čaši vode«.puk. Prva posledica našeg koraka bila je Šutejeva odluka o skidanju sa prinadležnosti a tek posle 20 dana Ukaz o stavlja­ nju na raspoloženje i to samo za p. ali na žalost dva naša majora Blagojević i Papić koji već više od tri godine dembeli- šu po Londonu i Vašingtonu odbili su da se slože sa nama.puk. Fotić se složio no kada je to trebalo pri­ vesti u delo pokazao se neodlučan. On je sastavio izjavu. Mi bismo možda sedeli još koji mesec.puk. ali sada bez ambasadorske zaštite i statusa. kao što smo mi tražili u našoj izjavi. Ukoliko je god g. Prva dužnost je bilo prikupiti te ljude i obezbediti ih materijalno. dok se vlada ne obra­ zuje dalo je vremena da se izvrše bar neke pripreme za rad. članove ambasade bilo je jasno da će svaki rad biti potpuno onemogućen. Mi imamo veoma mali broj inteligentnih ljudi u Americi.K. g. kada Fotić bude primoran da ode iz Ambasade. Fotić bio sjajan kao ambasador u toliko se pokazao slab kad je rad trebalo najenergičnije produžiti.N. Knežević nazvao. Knežević.

nije izišao pred svih sa jednim for­ malnim štabom polazeći uvek od pretpostavke da mu se to neće odobriti. On šta više nije ni tražio od ovih dozvolu. da su stvari drukčije tamo uzele maha. Fotić nije imao opravdanog uspe- ha u odbranu naše stvari u Americi. uspeo da održi vezu sa Vama primajući izveštaje De­ mokratske Jugoslavije. Bojazan da će usled akivnosti biti zabranjen rad čini mi se smešna. odbacio najveći deo najboljih ljudi. jer današnje stanje me potseća na ono što bi se desilo kada bi nam rad bio razbijen. Neophodno je potrebno. prebacio ceo rad manje više na privatan posao. najbolji od svih naših di­ plomata. Mi nemamo vremena za diplomatska razvlačenja i donošenje zaključaka na osnovu osmeha ili miga kakva šefa u min. Knežević i ja čekali smo da budemo prebačeni u Italiju a potom ubačeni u zemlju. Ovo je potre­ bno za njegov rad tamo. jer nismo mogli mirno sedeti u Vašingtonu bez ikakve akcije koja bi pomogla Vašoj borbi. što svakako neće mnogo koristiti našoj stvari. Niko ne može reći da g. mora se imati što više borbenog duha i organizatorskog smisla. kao što sam izneo. Istina da je on bio najbo­ lji od svih diplomata koje sam video (a video sam ih gotovo sve). Istina je da je ogroman uspeh što je sada. mi moramo raditi. ali u vremenu u kome živimo i borbi koju vodimo.Frengešu otprav. spolj. P. poslova da izvesti Min. da mi nije bio cilj ni ogovaranje ni ru­ šenje autoriteta g. Knežević i ja. Neosporno da je on veliki autoritet. Tek u poslednje vreme uspeo je p.puk. Do dana našeg odlas­ ka iz Vaš[ingtona] on nije imao tako reći nikakve kancelarije niti se kao takav prijavio američkim vlastima.puk. Ali to ipak nije sve što je on trebao da radi.puk. Ovako. Knežević da ga ube- di da zbrine ljude koji su mu neophodni i on je sa tim počeo. poslova ili rata. kao privatna ličnost. čim primite ovo pismo da uputi­ te Fotiću otvoren telegram sledeće sadržine: »Pošiljke od me- seca maja i juna primljene u redu (ispravno)«. Na završetku ovog izlaganja ja Vas čika-Đoko najlepše molim da me shvatite. ino- str. mi smo kod Vas svakako mnogo korisniji. Nije dovoljno samo umnožiti posiate telegrame već i raditi po njima. On se ograničio na rad u svome privatnom stanu sa jednom sekretaricom. znajući koliko smo korisni po Vas tamo i to bi odlučili da se u ovim momentima vratimo u zemlju. U koliko bi se to izjalovilo bili smo odlučili da pređemo u jednu od savezničkih vojsaka. Fotića. poslova da su svi na svojim mestima. koga ja lično mnogo volim i poštu­ 221 . Možda p. u Americi. osobito posle napuštanja ambasade.

Vi situaciju najbolje znate pa tako i postupite. Oprostite što Vas namučih čita­ njem. Mnogo pozdrava svima iz štaba a Vas poštuje i pozdravlja Vaš kap. K. Šanse su male. Todorović 14 Todorović nije kasnije dolazio u Jugoslaviju. komandant savezničkih snaga na Sredozemlju. Najhitniju vezu sa Rusima. Kneževića napravili famoznog čoveka. Fotićevo i Raska Petrovića). U koliko i pored sve naše volje ne uspemo da dođemo u zemlju. Ja ga napu­ stiti neću deliću sa njim i dobro i zlo. košta šta košta . ali mi se ipak nadamo i udaramo na čast američke vojske. On je najinte­ ligentniji i najsposobniji diplomtatski činovnik koga sam igde sreo. I ako je đen. Bor. Možete da mislite koliko je naša radost bila velika kada smo za 36 sati stigli iz Vašingtona u Bari. koja će na osno­ vu Ustava vršiti Kralj.jem.15 Obrazovanje vlade u zemlji. Nadam se da ću usmenim objašnjenjem dopu­ niti ovo pismo i to vrlo skoro . br. Raska Pe­ trovića I sekretara ambasade u Vašingtonu. 85. Ne treba nikako zaboraviti g. Svojim hladnim i pametnim procenama koristi ogromno našoj stvari.puk. 92. Vilzon 16 dao odobrenje ipak je stvar ponovo pos- lata na odobrenje u London. vlasti i Vas odrediti za Nač. na čiju smo ča­ snu reč iz Vašingtona i pošli. štaba V. to je u glavnom srž. Iz Vašingtona smo došli po obe­ ćanje najviših da ćemo odmah biti ubačeni u zemlju. učinićemo sve da se u Vašington vratimo. kao i pismo (1. Ja sam želeo da Vam time pružim objašnjenje za doga­ đaje koji su se u bliskoj prošlosti odigrali a koje svakako da niste razumeli. Tamo ćemo učiniti sve da nastavimo borbu za našu pravednu stvar. 222 . Englezi od p. “ Henri Vilson (Henry Maitland Wilson).puk. nap. Još nekoliko reči o vama. Ali ovde ponovo je stupila na snagu engleska kočnica. Još jedna stvar.14 Ja nisam siguran da li ste primili stvari koje sam Vam pre 2 dana poslao.. Iako sam pisao ovoliko dugo. P. 15 O pokušaju povezivanja četnika sa jedinicama Crvene armije vidi dok. U koliko ih niste primili mogu Vam reći da Vam obojica save- tuju najbržu i najenergičniju akciju opšteg stila protivu Ne- maca sa proruskim programom. Knežević će takođe reći svoje mišljenje o ovom zaista vanrednom čoveku. trn u oku partizana. ipak nisam uspeo da kažem ni desetinu onoga što imam.

Udarna grupa je. udarnu grupu 2. knj. O njihovim dejstvima vidi Zbornik NOR-a. SEPTEMBRA 1944. br. k. Južno od centralnog položaja izvesni delovi ove divizije drže liniju: Plana — Trnovica — Bogdašići — Baljci — Pilatovci — Ilijino brdo — Vilusi — Klobuci i dalje prema Grahovu. Broj ------------ 8 septembra 1944 godine. k. preko Plane. dok. 136 i 353. i 2. br. do 31. br. ZAPOVEST (sekcija Nevesinje — Gacko — Trebinje i Dubrovnik 1: 100 . NOP. 223 . tom III. septembra 1944. 8. dok. bataljon) Primorske operativne grupe 2. i 5. KOLONA KOM AND E OPERACIJA U HERCEGOVINI I JUŽNOJ DALMACIJI O. upućena da dejstvuje na području Ljubomira. 2 Reč je o 29. septembra 1944. knj. 1143 A : operacijski dnevnik štaba te divizije od 21. 29. HERCEGOVAČKE DIVIZIJE U ŠI­ REM REJONU GACKA 1 II. bokeljskom bataljonu Primorske operativne grupe. preko. ‘ u 12 časova. br.000 ) 29 boljševička divizija 2 ojačana drugom dalmatinskom bri­ gadom 3 i izvesnim delovima boljševičkih snaga iz Crne Gore . c Položaj. nap. korpusa. Lukavačkog klanca do Slata i Zovog dola. udarnog korpusa NOVJ. koji su dejstvovali na prostoriji Nikšić — Vilusi — Grahovo.4 raspoređena je na prostoriji Banjana. 38/3 (BH-V-9231). KOLONE KOMANDE OPE­ RACIJA U HERCEGOVINI I JUŽNOJ DALMACIJI OD 8. BB. tom IV. Davidovi- ća i Divina do Hrguda sa isturenim delovima ka severu. reg. Ljubinja i Popo­ vog polja (Zbornik NOR-a. 8. reg. 6). 7/8. 203. odred) i 1. po naređenju Štaba 2. Ca. 4 Reč je o Nikšićkom udarnom bataljonu (od 9. O njenom rasporedu i dejstvima u to vreme vidi u Arhivu VII. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA NA­ PAD NA JEDINICE 29. proleterske (dalmatinske) bri­ gade (2. novembra 1943. 76. preko Gacka u pravcu Bodežišta. 63 ZAPOVEST KOMANDANTA 2. 3 Odnosi se na 2. ćirilicom) u Arhivu VII.— 1 Original (pisan na mašini. hercegovačkoj NOU diviziji. de­ cembra 1944.

a ako ne uspe po­ vući ću se. . k. na sadanje položaje. U obaveštenju komandanta Bosanskog korpusa <od 10. hercegovačke divizije (Zbor­ nik NOR-a. 63). 6 Iz sastava 1. . po čijem zauzeću pro- «dužava pokret pravcem Gacko — Lipnik — Kozanci — Duli- -ći — Troglav — Crkvice — Vrbica — Baljci. diviziju. o. Ako napad uspe okrenuću front ka Nevesinju. diviziju treba što pre razbiti i uništiti« ~<Arhiv VII. « (Arhiv VII. u depeši Draže Mihailovića od 29. Ča. . a potom produ- žava pokret pravcem: Gacko — Kobilja glava — Korita — Planik.m. Desno od nas nalazi se III. komandantu Nevesinjskog korpusa piše: «Nalazim se na liniji Živanj — Suho brdo — Čemerno. knj.5 Naša kolona sastavljena od Gatačke brigade. 29. reg. br. Ca. diviziju koja [je] sada usamljena. reg. septembra 1944). Nameravam da 11. reg br. 28/3: obaveštenje Štaba Nevesinjskog korpusa od 5. Municije imamo malo te ne mogu izdržati dugu borbu te je neophodno potrebno da vežete snage ispred •sebe. tom IV.m. k. 203. 7 Reč je o privremenoj jedinici formiranoj od Kalinovičke brigade Romanijskog korpusa i Fočanske brigade Drinskog korpusa pod koman­ dom majora Milorada Momčilovića. 224 . Da ne bi bio napadnut od komu­ nističkih snaga koje su pred Vama molim da 10. 164. 4 7 /2: naređenje komandanta IDŠVK •od 8. br. Ča. avgu- •ista 1944. . 47/1). 50/2: obaveštenje istog komandanta od 9. br. ponavljam 29. u 4 časa pre- duzmete napad na ćelom frontu sa jačim levim krilom kako bi se ko­ munisti odbacili ka Fazlagića Kuli. 204. k. Vrbe i Avtovca. septembra 1944. Vrlo je važno da što pre razbijete 29. Na osnovu dobivenog zadatka u cilju njegovog izvršenja 5 U vezi sa tim zadatkom. 4 bataljona Nevesinjske brigade i 1 bataljona Plevaljske brigade6 ima za -zadatak da napada boljševike na operacionom pravcu Kifino selo — Fojnica — Gacko u cilju zauzeća Gacka. 189. a jednom svojom levom potkolonom pravcem Budisav- I je — Slato — Lukavac — Ridoci — Meka gruda. br. dok. reg. diviziju . o. o primljenim depešama od Vrhovne . Napad nije uspeo iako se tada u Gacku nalazila samo četa Odseka za zaštitu naroda (OZNA) Vojne oblasti 29. kolona koja se kreće operaci­ jskim pravcem Zovi do — Trusina — Bežđeđe — Milovići — Plana . Lađevići — Bogdašići — Baljci. u 4 časa izvršim napad na Gacko prav- -cem od Gračanice. piše: »Mobilišite sve snage Hercegovine i nastanite svim silama da tu­ cete 29. k. Levo od nas kreće se prva kolona (Bosanski korpus7) ope- raciskim pravcem: Zelengora — Gacko. Naša grupa korpusa koja se nalazi na prostoriji: Jeleč — “Miljevina — Nevesinjsko polje sa zadatkom uništenja boljše­ vika na teritoriji Hercegovine . septembra 1944. septembra 1944. komandanta Romanijskog korpusa (Arhiv VII. mileševskog korpusa. Zapamtite glavno je tući komuniste i to kod Vas u prvom redu 29.komande).

N AREĐ U JEM : 1. gonjenja boljševičkih delova na svome pravcu do zauzeća Gacka.m. 3. III. potporučnik 3 časa sa svoga polaznog polo­ Radovan žaja Koleško pravcem: Koleš- Kovačević.— Desna potkolona: Polazi dana 9. 2 . II. Zadatak ove potkolo- ne da na svom pravcu napada boljševike i očisti teren od njihovih delova na svom prav­ cu održavajući vezu levo sa prvom kolonom a desno sa desnom potkolonom do zauze­ ća Gacka. gde će dobiti novu zapovest za dalji rad. pravcem: Žalom Sastav: I.— Leva potkolona: Polazi na dan 9. o. Poručnik časa sa svog polaznog položaja Vaso-Gutić na Zalomu. brigade i jedan bataljon — Lukovica — Medanići ■ — Pljevaljske brigade. bataljon Nevesinjske brigade. O tome odmah izvestiti dotičnog komandanta bataljona kako bi 1S 225 . o. gde će dobiti novu za­ povest za dalji rad. odnosno po izbijanju na liniju Lukovi­ ce — Medanići komandant će sačekati naređenje potpisa tog za novi pokret.m. u Komandant peš. Za obezbeđenje svoga des­ nog boka k-t će uputiti jedan bataljon pravcem Sipačno — Konjska vlaka — Siljeva vla­ ka — Bjelušinov do (k. biće pod komandom ko­ mandanta leve potkolone. Gračanica — Gacko sa zadat­ kom napada i uništenja i pro- Svega: 5 bataljona. ko — Javor — Slivlja — Ju­ ßastav: Gatačka brigada go vici — Bodežišta — Vrba — Svega 3 bataljona. koja je u sastavu te potkolone do dolaska u Gac­ ko. Gacko. 1228) gde će sačekati dalje naređe­ nje. u 3 Komandant peš. IV bataljon — Crnče — Ivica — Gradina Neves.

8 7. brigade u sadejstvu sa delovima 13. septembra 1944. bile razbijene snažnim protivnapadom jedinica 11. br. pporučnik Kovačević mogao izdati potrebna naređenja. — Sajkača— Savnik Dizanje puške desnom ru­ kom u vis. reg. septembra 1944). reg. 1144/11. i 13. 20/2 i 21/2: naređenje Štaba Romanijskog korpusa od 12. Ukoliko se ja na ovome mestu lično ne budem nalazio izveštaje predavati najstarijem u mome štabu koji će se kretati tim pravcem. 5. septembra 1944. 3. k. povukao u rejon Kalinovika (Arhiv VII. 4. hercegovačke brigade u rejonu Džinove Mahale. hercegovačke brigade od 10. posle prve borbe. k. Vezu održati levo sa des­ nim krilom ove potkolone. septembra 1944. 1144/11. 1151/1. 59. 6. U daljim dejstvima četničke jedinice su do 15. 29/4: izveštaj Štaba 12. a desno sa levim krilom leve potkolone III. i k. 9. knj. hercegovačke brigade i 2. br. odvojeno i nejednovre- meno. Arhiv VII. 189. septembra 1944. br. — Znaci raspoznavanja: Borbeni znak: 9. kolone. i 12. dok. — Ranjenike upućivati u Kifino selo. — Vezu održavati sa svim raspoloživim sretstvima. septembra na položaje 12. Ča. kako iz­ među potkolona tako i sa potpisatim. hercegovačke NOU brigade od 9. br. 9 Napadi tih četničkih kolona počeli su. septembra 226 « . ANOR. — Ishrana na terenu u kom će cilju komandantu potkolona odrediti intendante sa potrebnim brojem ljudstva. Četnički Bosanski korpus se. br. S VEROM U BOGA Z A K R A LJA I OTADŽBIN U! D R A ŽA N A S VODI VELIČINI I SLOBODI!’ 8 Dalji znaci raspoznavanja su izostavljeni. IX. 10/6: relacija istog Štaba o dej­ stvima u septembru 1944). reg. — Ja ću se kretati uz komunikacije i telefonske linije pravcem Kifino selo — Fojnica — Nadinići — Gacko gde mi slati redovno izveštaje. br. NOP. hercegovačke NOU brigade od 11. 38/3 i 39/3: izveštaji Štaba 11. 3 /4 : izveštaj Štaba 12. 63 i 76. i 10. k. koje će u pozadini prikupljati i spremati hranu. septembra 1944. hercegovačku brigadu na položajima Krivodol — Kobilja Glava — Brnjac — Vardište. na 11. reg. reg. k. 29. brigade italijanske partizanske divizije »Garibaldi« (Zbornik NOR-a. tom IV. i imali su početne uspehe (Arhiv VII. reg. obrazovati komoru od meštana i njihovih konja i doturati jedinicama na položaj. Pri­ likom prikupljanja i doturanja hrane biti energičan i po cenu života osigurati blagovremeno snabdevanje jedinica hranom. i k. 44/3 i 1/ 4: izveštaji Štaba 11. 1144/11. hercegovačke brigade od 16. 1144/11. br.

203. u 10 sati izjutra. klase. septembra davalo vrlo ružnu sliku koja se ne bi mogla prestaviti. M. Nevesinje je ujutru 14. piše: «■Prema naređenju komande korpusa trebale su sve mobilisane snage da se krenu sa zbornog mesta Batkovića dana 14. reg. reg. Narod je bio nepripremljen na ovaj korak vojske i gradom je zavladala panika. k. preko Udrežnja i Ljubinja prebacio u rejon Ljubomira (Arhiv VII. septembra 1944. šta se dešava? O ranjenicima i na­ šim bolesnicima niko nije brinuo. jedan deo četnika Nevesinjskog kor­ pusa pobegao je kućama. O pokretu i pozivu za pokret imenovani nije bio neposredno obavešten. septembra 1944. koji su se otimali o nekim predmetima. Poslednje grupe četnika napustile su grad oko osam i po sati dok su se partizani već nalazili na 4 kilometra daleko od Nevesinja (Sko- čajića han). k. Sva organizacija i utisci. Ljudi su bili prepušteni sami sebi. Svako se pitao. P. Potpisani je sa nekim građanima i seljacima omogućio da se nekoliko ranjenika iznesu iz grada i to samo ona lica. m. Ca. Boku i Dubrovnik u izveštaju komandantu Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercego­ vine 21. U 9 sati čitava zona Nevesinja već je bila napuštena od naših trupa. politički delegat tzv. Pokrajinskog nacionalnog komiteta za Hercegovinu. pljevaljskom brigadom. septembra 1944). kao i držanje pojedinaca odavali su takvo raspoloženje i pokret vojske koja beži vratolomno sa svojih položaja. br. a drugo što su se mnogi bojali neizvesnosti. 232. Jedni iz razloga što je čas pokreta bio raniji nego što je po planu bilo određeno. Municija i ostali ratni materijal iznesen je iz četničkog magacina i razbacan po cesti. a ne vojske koja sa izvesnim planom ide izvršenju zadataka. dok se drugi. br. Komandant kapetan I. 12/4: zapovest Štaba Nevesinjskog korpusa od 16. 25/2: zapovest Komande operacija u Hercegovini i juž­ noj Dalmaciji od 13. . Niko ni o kome nije vodio računa. 34/5: ratni blok komandanta Nevesinjskog korpusa sa zapovestima. O povla­ čenju razbijenih jedinica Nevesinjskog korpusa. Sta više čuli su se u vojsci prigovori na adresu starešina koji su vrlo zabrinuli one koji su to čuli. sa 1. pored ostalog. Ča. dok je međutim vojska majora Lukačevića krenula neposredno sa dosadašnjih boravišta u noći 13/14 septembra u pravcu Bileće. 203. Pojedinci su napadali starešine pravda­ jući se da vojska ide na more da omogući starešinama begstvo preko mora i si. Međutim sva mobilisana snaga naše vojske nije krenula u reče­ nom pravcu. o.« (Arhiv VII. Demoralisan i razočaran. za koja se zna da su prononirani neprijatelji partizana. dok su ostali ostali u nemačkoj bolnici. br. . tako da je došlo do sukoba između pojedinih gra­ đana. br.1® Dostavljeno: Komandantu leve i desne potkolone 1944). k. radi vlastitog rav- nanja. k. do 23. septembra 1944. reg. 47/16). 142. Međutim pokret vojske bio je već otpočeo rano ujutru. naređe­ njima i izveštajima za period od 10. 15* 227 . “ Milorad Popović. reg.

VIII. reg. 4 Tom depešom je Zaharije Ostojić naredio Savi Božiću da akti­ vira sve brigade i da ih pokrene u borbu protiv jedinica NOVJ (Arhiv VII.4 propali student. GODINE1 6 .— 31. br.10 614. 475. VIII. komandant Trebavskog korpusa. kockar. i to je označeno sa tri tačke. SEPTEMBRA 1944. U svim slu­ čajevima kada se u narednim depešama nađu tri tačke zbog nečitkosti. AV­ GUSTA DO 9. nezaposlen ko­ mandant I bataljona 5 koji prodaje državnu šumu. Ca. — Službeno. 281. savetnika u Ozrenskom odredu <korpusu). — 419/5. 3 /1 — 8). br. a v g u s t OD CAP-CAP3-a 612. VII. K-du sa predlogom. a 15 produžuje za V. 15/1. 613. 228 . s Odnosi se na 1. 64 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA ČETNIČKE VRHOVNE KOMANDE OD 6. k. postojanja tačaka u originalu ili zbog nekog drugog razloga — to će se naznačiti u napomenama. . — 6. Za Vučjak 8 javio sam sa br.9 Tamo će da bazira k-da Slavonije po naređenju V. 9 Depeše primljene u IDSVK u tom periodu nisu pronađene. najzad. Veza Vaš 485. 10 Vrhovna komanda. 7 Aleksandar. a drugim da se ču­ 1 Original (pisan olovkom. Ljubićsku. k. BR. K -de . Motajičku. Stakićeva sina treba pitati kakvu dužnost vrši. ku­ pio konja i sedlo. ćirilicom) u Arhivu VII. U delegaciji Ozrena i sin Staki- ća . tri tačke koje ne budu objašnjene znače izostavljene delove depeša ili cele depeše. pijančio sa Nemcima dok su drugi vo­ dili ogorčene borbe sa crvenima. J Savo Božić. pijanica. . 4 Verovatno sin Branka Stakića. reg. 2 Zbog ograničenog obima knjige izostavljene su depeše koje ne sadrže značajnije podatke. koji je sastavio Stakić. Ča. 5 Odnosi se na Vučjački četnički odred (negde se pojavljuje i kao brigada). 100 Ozrenskih vojnika ostaje na Majevici da stupe u vezu sa Kerovićem. kapetan. 280. bataljon Ozrenskog četničkog odreda.® Aranđelović 7 je sad ko­ mandant operacija za Dobojsku.

24 i 25). Leki treba javiti cilj boravka Ozrenaca tamo. neznam kada će ovamo. Neznam kada će glavna akcija.16 ali slabo izgleda mi da neće doći jer br. zaduženi spremom i oruž­ jem. 16 Odnosi se na Srpski dobrovoljački korpus. 12 Dušan Arsović. 229 . te ih kao takve ne mogu slati. divizija NOVJ (Zbor­ nik NOR-a. br. VIII. Od Fina12 615. odnosno ne smijem ma da je Zdravko 18 moj najbolji prijatelj. 20 Vidi dok. izgleda da crveni budu potpuno utu­ čeni pa će u tom smislu ceniti sve da akcija bude ma­ njeg obima. komandant Ozrenskog odreda. vaju dokumenta o svima koje su pobili. Te da partizani17 budu samo sa ovog terena na gore ka Bijelim Brdima potisnuti. Po neproverenim vestima izvesne jedinice iz Crne Gore već su u pokretu prema gornjoj depeši. To je za­ ključak posle mnogo podataka.13 Od Berte 14 nemam ništa. Salatić 11 Cvijetin Tođić. — Izgleda da neće dolaziti nego će sa : snagama od Podgorice operisati. dok. jer je pomoć­ nik Cvijetinov 11 ubijen samo zato što je bio sposoban. knj. 15 Radi se o nemačkoj operaciji »Ribecal« (vidi dok. Kraj. Od Huberta'9 617. br. 234). '5 Danilo Salatić. Danas počela akcija sa pravca: Stoca — N e- vesinja — Bileća — Lastva i Grahova . 14 Pavle Đurišić. a ja odvuda pa da se negde oko Kolašina sastanemo. Nast. tom I. Nast. 18 Kasalović.15 Dobrovoljci su bili obećali jedan puk . Nast. kapetan. — 250/5. potpukovnik. Dalje o Kratovskoj reci i situaciji oko Priboja neznam ništa . 11. 19 i 23. 11 ne dozvoljava. 15. ali izgleda da hoće . Ö16. VIII. Vojnike poslati nemogu jer su mi vojnici formirani. — 439/2.20 Imam sigurne podatke da su Nemci uhvatili jednu komunističku ra­ dio depešu u kojoj se naređuje grupisanje svih komu­ nističkih snaga u cilju prelaza na desnu obalu Lima. 16. — 440/2. br. VIII. 13 i 17 Tada je na toj teritoriji dejstvovala 37. 17. 4.

“ Radi se o jedinicama 37.31 Noćas je moja leteća brigada Pavla Markovića . Kolarević[ev] je korpus 28 oko Crnog vrha. ali u uspeh sumnjam pošto isti za­ glibio sa ustašama i suviše. Vranješević 7. Molim za dalja naređenja. Varoši — Rutoši — Radonja — MVRNPSA 25 — Kokin Brod — Amzići . komandant Zlatiborskog korpusa. jurišnom korpusu pod komandom Milomira Kola- revića. 621. 22 Jovan. dok. 234). VIII. 31 i 34 Reč je o dejstvima 3. ” Radi se o 4. 25 To su brigade »27. 6 časova. knj. 24 To su brigade »Tara« i »Zlatibor«. 16. VIII. Od Hermana2' 618. U toku noći moje dve leteće brigade 24 izbile na Leskovac. Ima moguć­ nosti da se municija kupuje u manjim količinama. br. — 364. a sa njim i moje dve leteće brigade. sandžačke brigade 37. tom 1. 25 i 30 Nedešifrovano u originalu. 23 Dušan Radović. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a. Nedićeve dinare možemo koristiti pa nam is­ tih pošaljite što veću sumu i što hitnije. 8 časova. Kondor. Nastaću svim sredstvima da Mišić22 sluša i izvršava naređenja. V ili. mart« i »Krsta Smiljanić«. ppuk. 622. VIII. — 255— 5. Imam izveštaj da se crveni pre­ bacuju preko Ravnovića brda ka Truđovu . 230 . Molim naredite svi­ ma da ih MAVMBÀMA 30 jednovremeno i sa više strana. mileševskom korpusu. Ppuk Vranješević 619. avgust Od Kondora23 620.— 6. Takve reči su u originalu pisane velikim slovima i tako će biti pisane i u depešama u ovom izvodu. kapetan. VIII. a jedna na Kokin Brod i Amziće.32 vodila borbu sa crvenim na Kokinom Brodu i uspela da prebaci na 21 Slavoljub Vranješević. divizije NOVJ.— 5. Ja sa 2 leteće bri­ gade 29 sam u Negbini i Selištima. — 84/6. 32 On je bio komandant brigade »Zlatibor«. — 83/6. 27 Ta brigada je pripadala 2. komandant zapadne Bosne. Crveni se nalaze u N. — 359.26 Novovaroška brigada 27 posle borbe ostupila u pravcu Štitkova.

6 . X X V II i X X X V I divizija X II korpusa a 33 i 35 Vidi dok. 11 učest­ vovao . komandant Komande Sarajeva. br. br. Molim da mi se uputi Kolarević da pođemo za crvenima. AND. AND.35 Operišu oko 4. — 466. avgu­ sta 1944 (Zbornik NOR-a. VIII. ■ veni stigli na Cemernicu ponavljam na čem ernicu iz pravca Trudova i Močioca . Cim dođe dostaviću ga. 6. Novije ništa.33 — 365. 22 časa. pukovnik. Imam obaveštenje da su cr­ 623. tom IV. Prema nepotvrđenim vestima Arbanezi36 još povećavaju garnizone u Peći i Istoku. sarajevske brigade i delova ne- mačke 13. Od Fina 624. 231 . 102). 625. levu obalu Uvea. Berte još nema iz Podgorice .37 a šta je neznana jer 5 dana već nemam veze.— 6. VIII. tu je i br.39 crveni imali dosta gubitaka. 11 pojačava snage tako da na sektoru Raška — Novi Pazar operiše jed­ na čitava nova divizija.34 Jutros je štab crvenih bio u Radij evićima. pa mi ga još nije dostavio. Izgle- r da mi da će on od Podgorice operisati. divizije NOVJ 1. * Gojko Borota. Na ovom delu bile su sledeće komunističke jedinice. 28. osim što su crveni stigli do Ibra i presekli prugu između Raške i Kos. knj. — 5. — 460. — 5. Tražio sam od njega detaljan plan. Berta je još u Podgorici.000 crvenih na tom pra­ vcu. brigade 27. Javlja se da je Novovaroška na severu. Drugo ništa novo. Situacija bez promene. već 6 dana nemam veze sa njime. dok. Komunisti sa kojima su naši vodili bor­ bu na terenu preko reke Bioštice. 34 Odnosi se na albanske kvislinške jedinice. nap. Namera im je ka Žeravicama. Kondor. VIII. Situacija nepromenjena. i 2. a ja sa ovim jedinicama od ovuda -kako mi je naglasio. Mitrovice . 39 Radi se o borbama četničke 1. 2. SS divizije protiv 19. Br. ' Od Tomasa38 ” 628. 37 Sada Titograd. — 51. — 7. Molim hitno mii šaljite Kolarevića na Murtenicu da odatle preduzmemo gonjenje crvenih ko­ ji nadiru u Srbiju . VIII. Vode se ogorčene borbe. VI.

VIII.40 VI divizija prema do­ bivenim podacima od br. — 234/8. Noćas u 12 časova K olare- ■ vić je sa korpusom krenuo sa Crnog Vrha i Leskovca r za Radojnu sa zadatkom da napadne crvene. Puk. ’ Od PiZe-a44 636. 28. Od mene se traži najviše dok Vaše jedinice sede * O dejstvima 3. knj. * Aleksa Drašković. — 369. dok. Krenuli preko Zvijezde i bili 3 i 4 o.tom IV. 45 Borbe su vođene protiv delova 4. Borota. — 5.m. VIII. • Ja nemam ni metka. VIII. Jedan deo partizanskih sna- s l ga na desnoj obai Bioštice na pravac Žeravice. brigade 37. Od Kondora 632. 11 u Medojevićima — Zunovićima — Šarenom polju — Kruševci sa na- merom prelaza na desnu obalu Bioštice da se napadnu crveni ali nemoguće usled nemanja municije. 41 Vidi Zbornik N OR-a . Šta će municija Draškoviću kada uopšte ne vodi bor­ be.43 Imaju malo automat­ skog oružja i dosta municije. komunisti napadali Vareš i odbijeni. Borba je počela oko 2 časa i još se vodi. Izgleda da je :> bila X IX birčanska brigada jer su videli po likovima njihove AAROLT. 232 .m. 11 časova. komandant Drinskog korpusa. 10. Nastaviće se. * Milomir Kolarević. 231). i 12. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a. 42 Vlasenička brigada Romanijskog korpusa.m. — 7. 16. Međutim partizani krenuli prema Zvijezdi preko Crne reke pre­ ma Olovu. Crveni su uspeli da Kolarevića vrate na Crni V rh . Ja sam se posle borbe u Negbini i Burađu povukao u Murtenicu. 2. dok . Već dve noći uzastopce "' ' primaju opremu iz vazduha u Radojni. —. u Crnoj Rijeci.54. Na­ še snage od 221 i 22442 sa nešto br. jurišnog korpusa.41 2 o. Nalazim se na Stubu i neću se krenuti sa ovog mesta dok mi se ne vrati municija. 4 o. korpusa NOVJ u to vreme vidi dok. knj. Municiju koju mi je dodelio Kondor oduze­ ta mi je juče od strane Draškovića 45 na Bijelom Brdu. 4K29. br. ranije III bosanskog korpusa . komandant 4. 11 kreće ka Romaniji . br. tom IV.br. 4. nap.

[cija] Zenica . a dru­ ga pravcem. 49 Milorad Momčilović. knj. 648. komandant Romanijskog korpusa.51 Naši su spremni da ih napadnu ako ih Nemci52 propuste.53 Kladanjska milicija tra­ ži saradnju sa nama. VIII. 31. dok. 28. br. VIII. 2. U toku jučerašnjeg dana sa­ hranili ste mi korpus. — 235/8. reg. dok. Nekoliko muslimanskih sela popaljeno od strane crvenih . Čiča46 je naredio da u napadu uče­ stvuju sve jedinice. Nast. Ča. 637. 28. 233 . VIII. 73). U dolini Krivaje borbu vodi hrvatska milicija. 53 Takvi podaci su bez ikakvog osnova i često se nalaze u četnič­ kim dokumentima. Sa nji­ ma imamo stalno vezu. Adolf. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a.48 Kap. Komunisti koji su bili oko Žepča i Begova Ha­ na idu natrag . dok. 29/3. br..50 Jedna kolona dolinom Krivaje. imao sam preko 50 gubitaka. Nast. i otimaju moju municiju. — 3. 52 i 55 Odnosi se na delove nemačke 7. Grupa komunista došla iz Olova u GISICN ali su ih naši naterali natrag preko Olova i Medojevića . 44 Draža Mihailović. Prednji delovi stigli do Borovice. Detaljan izveštaj šaljem Ciči po kuriru . sve sek. 48 Taj izveštaj se nalazi u Arhivu VII.54 Borbu vodi Kladanjska i deo Visočke i Sarajevske. knj. Nemci55 ih napadaju kod Knežine. 51 Reč je o delovima 12. br. k. br. da napadam- 3000 partizana naoružanih odlično. Vukasovići — Kraljeva Stijena. 126 i 128. Ovo je duplo izdajstvo. 126). Kolarević. br. korpusa NOVJ (vidi dok. 47 Vojislav Voja. 25. knj. tom IV. a Vaše snage i Lukačevićeve 47 nig- de se nisu pojavile. divizije NOVJ da se prebaci preko reke Bosne radi odlaska u Srbiju (Zbornik NOR-a. nap. Isto tako i jedan deo musliman­ ske milicije oko Vareša. Od Adolfa 49 647. — 3. 4). 54 Radi se o dejstvu delova 27. tom IV. jer ste naredili. 29. . 8. SS divizije. Jedan bataljon mo­ je leteće vodi borbu sa crvenima na levoj obali Bos­ ne . 50 Radi se o pokušaju 11.

avgusta 1944. Između Bosne i Vrbasa najmanje sa­ da crvenih ali su aktivni. Kraj Alfonso. knj. teška oruđa i 500. “ Na tom području su tada operisali 53. — Nast. 53 i 115). VIII. dok. Ovo je uti­ calo na njega pa je popustio. Svaki mornarički rad na našoj obali je za sada fantazija i zavaravanje. 59 Radi se o 11. 39. Zure pravac Srbija. o. — 9. Cent. i C. munista neophodna i najpreča.59 Iznena­ dili su Trebavu. 28. Branku. Međutim severno od Metkovića na ovo- : me nije ništa urađeno.m. preko Trebave prešle su 3 bri­ gade crvenih u pravcu Srnica — Majevica . sad više nego ikada. Na moru nema uopšte plovnih objekata. avgust Od Cap-a 661. Ovo su isti oni. Ovako na Boko Kotorskom i Dubrovačkom otseku ra­ de kapetani korveta Branko Milinović i Niko Kosović već 2 godine. komandant Bokokotorskog korpusa.60 Dost. divizija NOVJ i Banja­ lučki i Motajički NOP odred (Zbornik NOR-a. knj. 46. tom IV. 234 . 56 Đorđe Radmilović. 62 i 128). kapetan bojnog broda. — 500. 29. 55 Momčilo. 57 Vladimir Saškiiević. — 55. Ponavljam jedino je moguće stvaran i koristan rad: pomorska obaveštajna služba i rad štabova obalskih odseka na pripremama za preuzi­ manje čuvanje ili korišćenje mornaričkih objekata ka­ da teritorijalne ili savezničke jedinice zauzmu obalu. tom IV. 28. 8 . diviziji NOVJ (5. Cika Branko treba da naredi Vranješeviću koncentra­ ciju bataljona u sastav brigada i najveću aktivnost. brigada) koja je 7/8. prešla reku Bosnu (Zbornik NOR-a. 10. Od Alfonsa56 658. dok. bio sam prisiljen da mu prikažem našu situaciju crnjom nego što je. 12.58 Da bi Soška ■< naterao da uvidi da je danas za nas borba protiv ko- . major. br. i 18. a na obali okupator uopšte ne ko­ risti mornaričke objekte. koji su kod Zenice izgubili komoru. Da bi se ovo organizovalo na celoj našoj obali najpogodnije bi bilo da se Šoško 57 pre­ baci 'negde iza Splita kod popa Đujića . br.

24 i 27.65 Pavle bio u takoj situaciji da se jednog momenta smatrao da je sa njima i svima nje­ govim gotovo. Imali su akciju te je br.63 Od Hercegovine učestvuje Salatić sa 2 bataljona br. VIII. 17. Vidi dok. — 472. Imao oko 27 mrtvih i ranjenih. Teško ranjen hrabri kapetan I klase Mir­ ko Radonjić. 94. 665. 99. Nast. Akcija bila oko Danilov grada . 10. tom X II. ali našim ljudima komandujem ja. 57— 72 i 353. VIII. br. II Trebavska brigada vodila borbu sa V kozarskom na položaju Sedlo.64 Sve je tò na liniji od Vilusa do Kuča. 235 . Od Fina 664. kota 504.663. Sve ostale jedinice br. 4. Nast.61 Glavna akcija počinje 11 ili 12 avgusta. 10. — 473. tom III. 15. a partizani mnogo. — 503. knj. 11 dejstvo- vaće od Prijepolja do Andrijevice. 63 Kao nap. 11 imao velike gubitke. 11. divizije NOVJ i Primorske opera­ tivne grupe 2. koji će koman- dovati operacijama od Pljevalja i Prijepolja . dok. br. VIII. Nastavlja se. 19 i 23. Nast. Snage Va­ še po tom planu će operisati od Zaborka ka Drini. br. 100 i 144). VIII. a juče sam oko 10 do 11 časova bio kod pukovnika Gr osa. Njihova brigada omela je nesme­ tan prolaz. 64 i 65 Odnosi se na jedinice 3. a pored Vas će biti jedan puk divizije — Princ Eugen — koji goni XII korpus. 40. Nast. sever- ne grupe. 62 O učešću nemačkih snaga vidi Zbornik NOR-a. komandant brigade. 105 i 108. 11. dok. VI i jedna crno­ gorska i II dalmatinska Lovćenski. Od Podgorice i Nikšića učestvuje Đurišić sa 3500 ljudi i 4 bataljona br« 11. Sinoć mi se javio Berta. knj.62 Već smo plan detaljan izradili tako da je komanda objedinjena pod pukovnikom Gr osom. br. korpusa NOVJ (Zbornik NOR-a. naši manje. dok. br. Noću 8/9. koji je juče stigao u Praču . Nikšićki i Primorski odredi kao i teritorijalne jedinice . Kod njega situacija ovaka: Jedinice crvenih V. 4. sek­ cija Derventa. 665. Učestvovaće tri i po divizije l i . 10. u obe noge i njegov pomoćnik potporučnik Petar Stanković. kome je bacač razneo desnu ruku. — 10. Andrijevica u ru- M Vidi dok. 10.

. 65 Četnički naziv za pripadnike nemačke 13. 103). 236 . te će padobranci . Naši stalno učestvovali dok komuni­ sti 'nisu prešli preko Kaljine i probili se za Sokoloviće . dok. U Prijepolju će ostati 1 moj bataljon oko 340 ljudi i 1 bataljon br.]. — 10. hove jedinice određene da od Kladnice napadaju. kama br.67 Nast. 70 Vidi dok. a druga ver­ zija postoji da je Tito kod Neguvođe . 11 kao posada i osigura­ nje sa OCRACIJA [verovatno: saobraćaja-prim. Br. a u Sandžaku nepoznata u celo- sti. Iz Olova SS fes trupe 69 otiš­ le za komunistima. Dalje ništa novo sem što sam uspeo da Milana Šekularca 63 prestavim kao iz moga sastava te mu je omogućeno mobilizacija i biće popu­ njen sa municijom. SS divizije »Handžar«. 666 .66 Dislokacija jedinica crvenih 'na teritori­ ji Vašoj evića. Od Tomasa 669. Pokušaj crvenih ka Žeravicama i istočnije ka Romaniji propao. VIII. 667. 67 Vrhovni štab NOV i POJ. tom XII. dok. dok treće snage idu iz pravca Sokolca. 10. Još nije tačno ali se smatra kao : sigurno da je Titov štab kod Vrulja. brd­ ske divizije (Zbornik NOR-a. br. Nast. VIII Nast. — 57 — 8.m. mileševskog korpusa. Zato oni smatraju da nemoraju voditi akciju u pravcu Zlatara kada crveni dspoljavaju pokret ka Štitkovu. 7. sa maršalom Jugoslavije Josipom Brozom Titom. zauzeli delovi nemačke 1. 10. U do­ lini Krivaje nema nikoga. knj. tada se nalazio na ostrvu Visu. avgusta 1944. Kolašin. o. tom III. 11 tvrdi da ni jedna brigada nije prošla ka Kopaoniku nego da je svega dva bataljona prešlo a sve ostalo da je vraćeno ka Rogozini. 144. Mo­ rao sam da pristanem. I I . 4. VIII. Kraj AND. knj. — 475. 11 nije dozvolio da budu napadnuti od naše strane ka Zlataru nego kažu da su druge nji- . Smatraju da će sve biti uništeno. br. Ovi napadi su bili demonstracija dok su jačim snagama uspeli da se probiju i odu za Sokoloviće jednim delom snaga dok se jedan deo na­ lazio sa ove strane puta Sokolac — Pijesak. Nast. “ Tada je bio komandant Sjeničke brigade 2. Ma da se zna da je X X X V II divizija u Tocima i oko v'!' N[ove] Varoši br. red. 2. SS formacije učestvovati kao kod Drvara. Šva­ be i SS trupe kreću za njima iz pravca Žeravice i M e- dojevića.70 46 Andrijevicu su 13. br.

33. učestvovali su delovi 1. avgusta 1944. tom V. br. Svilajsko-mosećki.72 Akcija je počela 26. br. 40/3. na četničkoj strani borile se 4. VIII.76 Nast . 72. 29. Napad su izvršile jedinice 9.74 Vrličku krajinu branila je naša četnička brigada 75 jačine 1000 ljudi dok je u hrvatskim selima bilo isto toliko ustaške m ilicije . 998 piše da su za akciju u rejonu Vrlike bili 237 . knj. jula. 56 i 82. dok. bila na­ padnuta od VIII korpusa partizanskog te splitskim. 671. 29. divizije 8. Od D a l—-Dal71 670. motorizo- vanog puka. dok. 9— 12. bojna 7. 2. VIII. 29. Puk. tom V. dok. reg. VII. ustaškog zdruga. br. — 990. dok. Nast. divizije nalazili su se Mosorski. knj. U depeši br. 2 (podaci od 1. 77 Nastavci (dep. 72 i 73 Radise o neprijateljskoj operaciji protiv jedinica 19. br. 8 . dok. 20. dok. jula 1944). delovi 92. m o- sorskim. divizije NOVJ i Grupe sevemodalmatinskih NOP odreda 1. Borota. Akcija je trajala 3 dana. 29. knj. knj. Više o tome vidi Zbornik NOR-a. vrličkim. br. 73. tom V. 73 Odnosi se na Vrličku brigadu. knj. izviđački bataljon nemačke 392. Napad je otpočeo 24. knj. dok. Molim da se po­ hvale putem naredbe. divizije i delovi 264. O brojnom stanju jedinica NOVJ — učesnica u toj operaciji vidi Zbornik NOR-a. Ca. dok. i 20. 33. 33. mosorsko-svilajskim partizanskim odredom ukupne jačine 6. Nast. 74 Pored ustaške milicije. br. br. 54. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. di­ vizije i ustaške jedinice iz 7. tom V. tom V.77 *' Momčilo Đujić. — 991. 8 . Borbe su trajale do 2. dok. br. 54 i 140). vidi Zbornik NOR-a. jula 1944. Partizani su u tome vremenu bili tučeni razbijeni i pobegli pre­ ko Velebita u pravcu Lovinca a naše snage morale su da se pomere u pravcu Vrljike koja je 23. 33 i 57.900 ljudi . Posle kraćeg odmora i one će krenuti po dobivenom za­ datku. puka »Brandenburg«. 160. knj. knj. korpusa NOVJ (pod komandom 20. Pored četničkih sna­ ga. ustaškog zdruga (Zbornik NOR-a. br. 29. Naročito treba istaći brigadu 221 i njenog ko­ mandanta jer su se odlično pokazali. knj.73 Partizani su izbegavali borbu sa okupatorom dok su je sa nama grčevito prihvatili. Pošto smo doznali da će 11 vršiti neke ope­ racije u Bukovici to smo s naše strane pripremili II dalmatinski korpus. br.g . 31. VII t. 142. 992— 999) nalaze se u Arhivu V II. 2 ličke i 2 dinarske brigade da ko­ ristimo akciju 11 i za naš račun izvedemo akciju čiš­ ćenja Bukovice u kojoj se je bilo ugnjezdilo X IX par­ tizanska divizija sa 3 manja odreda ukupnom jačinom od 2500 ljudi . 106 i 142— 145. k. Šibensko-trogirski i Vrlički NOP odred). divizije NOVJ i Grupe sevemodalmatinskih NOP odreda. O brojnom stanju 19. br. 31.

— 479. — 6. prema kojoj se treba upravljati. VIII. pre osam dana. Svi imaju civilna ode- la. Za 5— 6 dana imaću sastanak na kome će biti više njih. — 213. 11 avgust Od Cap-a 672. Dost. a br. 11' sna­ ga protivu crvenih. pa su sada odbačeni ka Lukovu i župi Nikšićkoj. Situacija nepromenjena. 4. 78 Vidi dok. Nast. Štab Dinarske divizije. br. Grupa oko N. — . spremne da pređu u napad po opštem planu. divizije NOVJ. Javiće mi re­ zultat a ja ću ga prosiediti. Na četvrtom sastanku sa domobranskim oficirima Slovencima oni tvrde. na sektoru između Nikšića i Dani- lovgrada . nestati domobranske vojske u Bosni i da će svi oficiri pobeći kućama. ali su odbijeni. Crveni su ima­ li vrlo velike gubitke. 999 za hrabro držanje u borbi istaknuti su kapetan Novak Mijović. 15. Berta je danas na sastanku sa br. . U Crnoj Gori. 11 oko 150. 11. Varoši79 biće u toku današnjeg dana prema izjavi br. 238 . Od Fina 677. Stranjana i Jadovnika. da će u momentu po­ vlačenja Nemaca. Sprečen je i pokušaj prodora nemačkih trupa iz Drniša prema Vrlici. centr. 19 i 23. 11 napadnuta od Kladnice. ma da nezna broj koliko. vodile su se ogorčene borbe između nacionalnih i br. 11 oko detalja plana od njihove strane. Branku. 11. Naši ima­ li 27 mrtvih i ranjenih. pred zoru počinje napad protivu crvenih u sledećim pravcima: I Kuči — Pla- ninica — Trešnjevik — Kolašin. — 492. o. Cetinska brigada i bataljon Kra­ ljeve garde. avgust. . 79 Na toj prostoriji dejstvovale su jedinice 37. — 12. U depeši br.m. — AND — 12 avgust Od Berte 679. 13. VIII. prema Bertinom izveštaju. II Bioče — Lijeva ri­ jeka — Mateševo— III Petrovići — Bročnik — Preko- zainteresovani Nemci i da su oni napadali iz Sinja ka Vrlici. 678. nast. — 478. — 11.78 Crveni bili jako nađrli i zauzeli Bogetiće. VIII. 17. i č. Izgleda da je ovo najtačnija prognoza.

Ružić upada kao gerila pravcem Žu­ pa — Morača sa 400 najboljih boraca. 11. — 11. U koliko je to SAENO 80 Šaško ima nameru da prebaci sve ljudstvo osim bolesnih. Alfonso. VIII. verovatno »tačno«. K. Ove depeše sam dostavio V. — 65. kojim je on isti postav­ ljen za predpostavljenog starešinu. Ovaj napad mo­ ramo iskoristiti pošto br. Maoče sa 2 ba­ taljona br. Po­ znajem dobro prilike na čitavoj obali i tvrdim da je Boka kotorska jedini deo naše obale ravnogorski orga- nizovana ovim prebacivanjem raspala bi se i uništila naša organizacija i to iz sledećih razloga: I otišao bi sa terena veći broj odličnih i neophodnih ljudi. Javiću rezultat.V. U više mahova sam tražio od Salatića da mi dostavi prepis naređenja. VIII. Šaško mi je saopštio da ste odobrili da prebaci morna­ ričko ljudstvo sa ove teritorije u Italiju. koju niko nebi mogao da spreči. U poslednje vreme i Pavle Đurišić mi dostavlja neko na­ ređenje kao predpostavljeni starešina a pre dva dana Salatić mi je dostavio naređenje. brđe — Morača — Sinjajevina. kojim postavlja ka­ petana Rista Kovačevića za delegata k-de Hercegovine za Vučedolsku brigadu. kljakavih i nesposobnih. II Došlo bi do epidemije bežala. 11. 693. Sa mnom 3 bataljona br. U akciji sam od jutros pravac Kamena gora. a od Pljevlja Rajlić kao m oja desna kolona pravac Odžaci. jer bi narod ovo shvatio kao bežanje usled našeg slabog položaja. — 13. Ova bi MAKNIPAPA uspešno iskoristili ko­ munisti u svojoj propagandi protiv nas. Trebinjski i moj korpus s tim “ Tako piše u originalu. što nije uradio. — 11. IV Spuž — Ubli — Mokro duboko . 239 . Od Alfonsa i 691. pa ih dostavljam i tebi da bi i ti po tome doneo svoju odluku. — 480. 1 13 avgust Od Fina 690. Nast. 11 napada sa svih strana. Nast. — 62. VIII.

Naš veći napad na crveno more jedino i isključivo u zajednici sa br. a i sa municijom se ne stoji dobro. da moram da izvršavam njegova naređenja. Da ti pra­ vo kažem ja sam već sit tih raznih i mnogostrukih pretpostavljenih starešina. Nasta- viće se. 514 i 51881 dobio i razumeo. Oko 600 crvenih prebacilo se u selo Por- ječina. Tuševljakovićem i do- i govorili se u vezi Vašeg naređenja. Depeše br. 694. — 513/11. leva obala Spreče. sekc. Ovo tim pre i tim lakše što imam direktno vezu s tobom. — br. Ča. 3/1). VIII. Pošto je moj korpus primorski i živi pod prilikama potpuno različitim od svih ostalih korpusa na tvojoj teritoriji i pošto jedino ti poznaješ dobro pri­ like u ovom kraju to te molim da u opštem interesu i u interesu ove teritorije ovaj korpus staviš direktno pod tvoju komandu. Kraj Alfonso. Nast. reg. Momentalno je nemoguće mobilisati ljudstvo sa oružjem. koji su prešli preko Trebave jer ih je dočekala nemačka feldžandar- 81 Tom depešom je Zaharije Ostojić naredio pukovniku Gojku B o- roti mobilizaciju ljudstva u četničke jedinice (Arhiv VII. najviše 200 ljudi. 82 Kao nap. Od Tomasa 698. službeno. 240 . Da­ nas sam se sastao sa Derikonjom. 14 avgust Od Cap — Capa 702. 12. br. k. VIII. — 66. 59. — Nast. koji u opšte ne poznaju pri­ like u ovom korpusu i molim te da u interesu opšte stvari ovo pitanje definitivno resiš. 11 koji su vrlo škrti u davanju municije. odećom i obu­ ćom te je to NAJUTY da se naređenje izvrši. kao ni vršiti koncentraciju snaga radi n > manja snaga. Oni izjavljuju da stoje vrlo slabo sa hranom i municijom. 281.82 Znači da je to jedan gro onih. Tuzla na teritoriju Oz- rena . Vlase- nička se cela ne može mobilisati.

VIII. 704. knj. Traži dru­ ge nove ljude koji bi im bili sluge. 11 i 2 naše čete. D Aleksandar. Neće lako do Drine. prva kolona od Jabuke — Kamena gora. Opšti pravac akcije 2 čete br. — 14. K erović će da im vrati posetu i da doprati dele­ gaciju kad se vrati. B. — Službeno. brigade NOVJ (Zbornik NOR-a. 11 i P lje- valjska brigada južno od Pljevlja. Cent.m. 28. mene. 241 . ok­ rivljuju Mitrovića.m. Glavna akcija sa sektora Pije vi ja — Prijepolje otpočela 13 o. u 4 sata i to u 5 kolona: A desna samostala Pljevaljska. — 482. Treća kolona Jablanovac — Kruševo. Prnjavor . VIII. i Cika Branku. dok. merija kod Srnica. Stakić sa K erovi- ćem misli da udalji Leku sa Majevice. Druga kolona Gradina — Pođevac. 12. br. Pratnja Ozrenske delegacije je od 100 ljudi. vratila se. 2 čete br. 115). tom IV. 11 i naš jedan bataljon i D leva samostalna naša kolona pravac — Kočevo — Stranjani 1 naš bata- * ljon 760 ljudi. Aranđelović 83 već 3 dana tuče grupe crvenih sa delom Dobojske i Ljubićke brigade i stigao do Kulaša sekc. druga kolona Kolovrat — Skokuće — Gradina. Situacija od 13 o. treća kolona Kruševo — Bukovik — Komarani. Do sada 3 mrtva i 11 ranjenih na­ ših. Va­ roši nepoznata. 714. Desna samostalna na položajima Lodino — Pusto polje — Sumani — Zekovice — Crni vrh. — 14. Prva kolona Jovina gora — K ij ano vici. VIII. 2 čete br. Nast. 14 Radi se o borbama protiv 18. Br. Popovića i Račića. 11 i jedna moja četa ? jačine 188 ljudi. Nast. Situacija oko N. 16 avgust Od Fin-a 713. u 20 časova. G. 11 5 mrtvih i 18 ranjenih. koja je u stvari bila pose ta Keroviću.84 Dost. 3 bataljona br. Leva samostalna kolona Stranjani. — 481. Sto nisu primili organizaciju.

avgusta Andrije- vicu i Berane (sada: Ivangrad). " Vidi dok. 110). Oče- *. B i ” Četničke i nemačke trupe su zauzele 13. — 215/12 . tom III. br. 87 Borbe je vodila 8.. . ii. “ Gojko Borota. br. 11 rekao da će preduzeti napad protiv njih danas 15 avgusta. 94. 95 i 97). tom III.VIII. proleterske divizije (Zbornik NOR-a. .90 Berta 728. . 11 sa žaljenjem konstatira da se nemože doći do međusobnog povere- nja. 14. da se priključi ravnogorskom po- . u. Sa grupom oko N. prilika obzirom na prekid odnosa Turske sa Nemcima . 11. 50 Vidi dalje depeše od »Ferka«. avgusta Kolašin (Zbornik NOR-a. avgusta Mateševo i 15. ljena od Zog ovaca i velikih protivnika komunista. dok. Front stabiliziran. 34.715. Nijedna strana nije postigla nad- moćnost. h ■ kretu i da tuče svugde okupatora gde se pruža za to •. U Južnoj Albaniji velike borbe između Crvenih i nacionalista. VIII. — 483. kuje se akcija za krajnji obračun sa crvenima. U Albaniji je obrazovana nova vlada sastav- . knj. . knj. Tom prilikom br. dok. — 64/15. 17 avgust Od Ferkau 725. pukovnik. 8-og ovog meseca sastao sam se na traže­ nje njihovo sa br. . dok. -<<« 242 .85 Br. Br. Varoši ne­ znani šta je.87 Sa Bertom nemam veze. — 15. Još nije utvrđeno koje su sve jedinice pred nama . 11 mi je potvrdio da je Kolašin u na­ šim rukama86 i da se borbe vode pred Bijelim Poljem .89 ti} :K. a u Severnoj Albaniji usled stalnog kontakta sa crvenima ® Na toj teritoriji tada su se nalazile 1. Uslovi koju potkopaju međusobno poverenje su sledeći: jedan proglas — poziv majora Lukačevića muslimani- • r ma i ostalom narodu. 10. 144). br. VIII. i 13. nastaviće se . br. Naročito osobena pijevaijska kolona naišli na utvrđen teren oko Dubočice i Crno- vrškog venca. 10. tom III. crnogorska brigada (Zbornik NOR-a. Danas u 7 časova situacija neprome- njena. knj. proleterska brigada 1. 10. te prema tome nemogu da pružaju i onu pomoć protiv crvenih koju bi nam linače vrlo rado ukazivali.

VIII. Nastavak Berta 7?9 ■ — 216/12 . Sobom poveli i sve nacionalne porodice. — 91 Radi se o italijanskim fašističkim bataljonima koji su se posle kapitulacije Italije stavili pod nemačku komandu (vidi Zbornik NOR-a. Dejstvom naših jedinica prema Mojkovcu smanji- će otpor prema njima i uskoro Sandžak će biti čist. vodi b o r -.> tomatskog oruđa i veliku količinu municije čvrsto sam ■ . 731. . 28). br. . 4. Sve komunističke snage sa porodicama i sto­ kom otstupile za Moraču i Rovca. — 223/17. — 17. . tako da svaka petorka raspolaže sa jednim automat­ skim oružjem. tako da u Srezu Beranskom. Sa svima k-dantima fašističkih bata- { ijona 91 kojih ima oko 3400 vojnika i oko 640 raznog au- . ali elan vojnika jak i otpor sve manji. bu. Naše jedinice od Sandžaka nadiru. ali nailaze na vrlo jak otpor jedinica iz OOSA nekih kor­ pusa.VIII. Bilo je štete. Radi se o potpunom zaokružava- nju crvenih i za sada jedini otvor je dolina Zupe Nik- šićke. Naše jedinice u Lijevoj Rijeci i Podštav- njan desnom i srednjom kolonom. Za jednu brigadu bojna komora je oko 50 tovarnih konja municije. se povezao i na slučaj kakve promene sadanjeg stanja i. — 227. knj. . . Saveznicisu za poslednjih 20 dana bombardovali 4 puta Pođgoricu. Berane. 19 avgust Od Berte 752.VIII.— 224/17 . VIII. Raspolažu sa vrlo jakim snagama [i] oružjem. Leva kolona prema Rovcima. Žrtve naše 8 mrtvih i 33 ranjena. . Andrijevica. prema podacima da tu daju otpor. Komunisti daju otpor. tom X II. je* 243 . kao i dovoljnom količinom municije. Nast. Nast. 11. dok. • nezdravo stanje. 730.92 Ružić u pozadini u Moraču. Berta. *oni prilaze nama . Andrijevačkom i Kolašin- skom nema nikoga. Mateševo i Kolašin u rukama br.

— Berta.94 Baćović. VIII. komandant Nevesinjskog korpusa. — 20 avgust Od Huberta 764. ” Milutin. Ništa ‘n eznam o Pavlovu radu.753. Cilj je opkoljavanje crvenih u Rovcima i Morači. 11 ima nameru da baci u Pivi padobrance da zatvori taj pravac. Li- povo u našim rukama. Momčilović mobiliše svoj korpus. Četvrto drži položaje: r : : f Nikšić — Šavnik — . Ovo u toliko pre što imaju veliki broj nasilno mobilisanih. Br. Od Kondora 767. Po svim izgledima izbegavaju borbu da bi sačuvali snage. br. VIII. Bijelo Polje. — Ppuk. Ružić vodi ogorčene borbe u poza- . Moral kod naših naročito novoformiranih odličan. 19. Nast. Bro- darevo. Naređe­ na i Popoviću 93 opšta akcija. a zbog toga koordinacija nemoguća. da bi znali tačno kuda da uputimo naše snage. Nevesinjska brigada odbacila komuniste na liniju Slato — Gorače — Likovac — Trusina. 94 Vidi dok. Kondor. Milovanović 95 moli da nam javite situaciju u Starom Rasu. 19. 53 Milorad. KORPAN — Boan — drugo. 133. 244 .* dini kao gerila. Štavalj — Mrtvo duboko — Piperska lukavica — KREPORACKC — tre­ će. Lebršnik — Bare Bajovića. Salatić kreće sa starim snagama za Nevesinje radi mobilizacije Nevesinjske brigade . Berane. Andrijevica. Koncentrisani smo širom Uvea. Crveni svi otstupili za Moraču. Kolašin. Danas produžavam napad pravcem: Kolašin — Sinja- jevina. Duh crvenih popušta. — 296. — 228.

— 100. 75. 776. zanskim odredom svakog dana na prostoru Čađavica — Banja Luka — Prijedor — K ljuč . to sam naredio III bos. 40. : Ova brigada je vrlo aktivna i pokretna. da sa celokupnim ljudstvom krene. tom IV. 133.98 bila sređena. br. koju ometa da se sredi. 97 O tim borbama vidi Zbornik NOR-a. — Nast. 60. Draža Mihailović. 29. Zmijanjskim i Sanskim parti- . ministar. krajiškog korpusa bile bi potpuno očišćene. ušao 2. ” Tj. Vidi dok. Kada bi i I brigada. br. dok. brigada vodi borbe sa X V krajiškom partizanskom brigadom. br. Bosne niste me Vi pos­ tavili već g. br. a u isto vreme uhvati preko Glamoča čvrstu vezu sa Đujićem. — Nast II. 69. pojedini odredi. Nastavak. Bosnom. bataljon 13. — 101. i ceo sek- • ‘ tor ove brigade pretrese i očisti od partizana. knj. VIII: Za k-ta ist. Ako ne uspem još u jednom po­ kušaju biću prisiljen da istoga likvidiram. 21 avgust Od Hermana 775. dok. 1 <■. knj. avgusta 1944.99 Ako me on smeni prestaću da komandujem ist. a dotle sva prava skopčana . 92 i 124. — 20. 245 . tom IV. dok. a pozadina sve do Glamoča ostala sa vrlo malim snaga­ ma. 40). ali ide veoma teško. krajiškoj brigadi.97 U svima ovim bor­ bama postiže dobar uspeh.96 a sada drži liniju Mrkonjić Grad — Jezera. sa položajem zadržavam bez obzira na Vaše nazore i • odluke . Mišić . partizanske snage sa sektora Bos. Naši redovi jačaju se iz da­ na u dan. ' 'J''U1* : Od Huberta 777.100 ' Baćović K U Mrkonjić-Grad je 9. Nastojim svim sredstvima da ovo stanje i kod I brigade sredim. Pošto je po povlačenju Nemaca iz Mr- konjić grada XIII partizanska brigada ušla u Mrkonjić Grad . — 297. “ Jovan. Nast. kra­ jiške NOU brigade (Zbornik NOR-a. 28. 29. 51. knj.

Od Hermana 779. w 102. Ako . ponavljam Seništa — Koki'n Brod. Od K on d ora 7 7 8 .104 Vujačić 105 dobio zadatak da sa NIIIN snagama očisti Vučijak i stanje u •j vj njemu sredi. Trpimo veliku oskudicu u municiji. Situacija: Bijelo Polje i Brodarevo uzeti. . 17/VIII. : ‘ 1W Kao nap. 24 avgust Od A d olfa r «. komandant Banjalučke brigade Srednjobosanskog kor­ pusa. imate nameru napadati crvene javite da i ja pređem •'*’ u napad. Municije u opšte nemamo. hm j ii» verovatno se odnosi na Branka Kovačevića. 106 Vidi dok. Ppuk. . ” “ “ 1 246 .101 Naše jedinice nepokretne i teško se odva- j j t jaju od svojih kuća. 101 U izostavljenom tekstu su podaci o rasporedu partizanskih jedi­ nica u zapadnoj Bosni koji su delimično tačni. Milovanović.VIII. Sadanji položaj : Kosanica • — Mijakovići — Mataruge — Strmica — Jasen. koji nije bio u izrazito neprijateljskim odnosima sa partizanima.106 And. Nastojimo da stvorimo pokretne jedinice.jaćke brigade. . Od Fina 780. 785.. Od Hr­ vata 102 izvlačimo što je moguće. Adolf. 102 Odnosi se na ustaško-domobranske jedinice. Kod Srednje Bosanskog korpusa: Na te- t r i t o r i j i ovog korpusa nalaze se šledeće partizanske bri­ gade: . — 21.103 Pop Savo nije održao obećanje da dade snagu za čišćenje Vučijaka . — Nast.107 Jačina 2000.. U dolini Krivaje crveni došli do Olova . 59. RUE ipak i dalje sara- „ . . 105 Bogdan.. -. — 2/20 . Molim javite situaciju . Kraj. Naši se prikupili pa će se ravnjati prema situaciji. Vranješević . V ili. Sve ćemo preduzeti da • se teritorija očisti od crvenih. — 457. 133. Raspored naših snaga: Kolarević na prostoru Seništa. -v. Ppuk. ■? > 22 avguat ?ff<. Izgleda one tri brigade od Trebave. đuje sa partizanima. br. komandanta Vuć. Kondor na prostoru: Brezovac — Orlić — Zavojci — Stublo.

br. 4. Od tih dezertera osnovali smo SS timanj- sku brigadu.113 23 ov. i dru- * fs. tom X II. — 68/15. 1) Da Englezi vode sa Pa- velićem pregovore i da su Paveliću obećali Hrvatsku . 65. Tri.VIII. Od jednog funkcionera br. 11 protiv crvenih. 81. 112 Odnosi se na delove nemačke 13. VIII. Hubert 793.■ fv. dok. br. 4. Spasoje. kolona od 200 motorizova'nih vozila. gi koji su u rezervi sa njim za saveznike. 4. 127. 791. u pokretu su na Srebmiei i Vlasenici . a pri­ laze i nama. 146 i 148. Leko. jedni koji sa njime govore i rade. Ferko 790. knj. 29. nap. dok. 110 Alojzije.D. br.m. VIII. Vojnici SS od- / ì reda dezertiraju u većem broju u zeleni kadar. Četiri. 247 . — 121/24.110 2) Maček i Pavelić pregovarali su i postigli sporazum .knj. — 65/15. Ponašanje majora G. dok. br. Jake snage SS. SS brdske dobrovoljačke di­ vizije »Handžar« (Zbornik NOR-a. . 16. Nast.H.112 Crveni se povlače uz slab otpor na jugu. Nemci dovukli pojačanja u Hercegovi­ nu . 11 drži kao istaknutog borca protiv komunista. 11 dobio sam sledeće podatke 9-og ov. knj. tom X II.m. 121). ni pregovori između Pavelića i Mačeka vođeni su i jula 1944(Zbor­ nik NOR-a. u obliku N. br. Mazića 109 koji čas priznaje nemačke bataljone a > ' za svoju jedinicu. Ova nevidljivost izvesnih k-danata naših ma da je u pitanju a'ngažovanje br. Jan -Jana 792. te usled toga pbavešten je br. tom X II. Budite oprezni i koristite ovu akciju. dok. — 301/24 . Ovi se pregovori vrše preko nadbis­ kupa Stepinca .111 Predmet pregovora je spasavanjs hrvatskog naroda. O dezerterstvu i rasulu u toj diviziji vidi Zbornik NOR-fe. VIII. ko- 108 Tada je bio komandant 2. 94 i 120). 113 Vidi dok. Nast. 11 da postoje . čas odbija da ima ma kakvu vezu sa njima. dve vrste ljudi. Nastavak. Nasilno odvođenje Kosorića Radivoja 108 do koga br. knj. rogatičke brigade Romanijskog kor­ pusa. tom IV.

V oja 118 je sinoć stigao. 115 Danilo. — 303/nastavak.H. "* Lukačević. Po novoj šifri da­ nas šaljemo izveštaj. 1. VIII. Raču­ nam da je opšta akcija u toku. lt4 Ta dva bataljona su iz Fočanske brigade Drinskog korpusa. m Baćović. ja je stigla iz Mostara preko Nevesinja u Gacko noć ranije krenula pravcem: Ravno — Čemerno — Izgori — Volu jak.4 Vidi dok. 25. Neprijatelja nije bilo. 65. Kap.114 Napad nije uspeo. Održavaju se kon­ ferencije u vidu večera gde se svršavaju sve te stvari i to sve za partizane. m. Hitno se vrši mobilizacija Herce­ govine i 1st. . Đukić" 7 . 25. 795. a protivu nacionalista. kap. 23 ov. č« 248 . jer je još pre nekoliko dana bilo sve spremno. Gatačka brigada napadala 23 ov. Bosne. avgust Hubert 796. - 117 Vladimir Vlado.D. — 60/14.m. Nemci 23 ov. . na po­ ložaj Garevska brda — Gareva — Dobreti. izviđali put Kalinovik — Ulog.m. na Ravno — Čemerno i Izgori bi­ la dva jurišna bataljona Gatačke brigade. Južna Hercegovina ništa ne javlja. Politička situacija u Sarajevu: Poslednje vreme među Muslimanima i Katolicima u znaku je pri­ premanja da se dočeka slom N. ako bi navalili na Sarajevo. Nasta­ vak. VIII. Petar 119 i V oja Od Ferka 806. Salatić 115 sa Ustikolmskim i Zak- murskim 116 bataljonom otišao za Hercegovinu radi mo­ bilizacije i formiranja jurišnog korpusa. S ve političke partije su na jednoj liniji i svi bi se ako b i mogli stavili pod Titinu komandu. Izgleda da će praviti most kod Uloga i sve porušene mostove između Uloga i Kalinovika. poz. — 404. Najvažnije je kod toga kako će da uzmu vlast u svoje ruke i da dadnu otpor četnicima. Nast. br. Naišla na jake neprijateljske snage .

810. Ova naredba. 67. 133. Nastaviće se m Vidi dok. koji našu borbu protiv komune gleda sa simpa­ tijama i hoće da je pomaže. 11. primerci ubačeni su i u grad. 66/15. kao i da pripremim ostalo za upoznavanje situacije u gradu i na terenu. jer su mi gore na­ vedene činjenice i mnogome potpuno bile nepoznate i jer su odnosi u nadležnosti komandovanja usled ne­ dovoljnih promena sasvim nejasni i delimično nemogu­ ći. pomognu tako efikasno kako bi to oni želeli. Nalazim da još nije nastupio trenutak prekida trp e- ljivih odnosa sa br. Na putu za Hercegovinu držao je govore kod pojedinih jedinica i kazao da je on k - -dant. 61/nastavak. Granica na Drini. 24» . ■811. rasturena je po jedinicama označenih teritorija. Vaša veza 530 od 14/VIII. Mačekovci dz Zagreba dobili su uputstva daj pomažu obrazovanju Subašićevu komunističku vladu i. 1st. k-danta 1st. Najavio je* i svoj dolazak do mene. jer je br. 6. daljeg držanja prema br. Bos. 11: jedini. Povodom ovoga Baćović mi je pisao pismo us kome moli da mu pripremim sastanak sa ličnostima od./Nastavak.120 Petar Baćović izdao je naredbu 27/VIII ove godine da je na osnovu ovlaštenja G. partizane u Sarajevu. Tražili po ovome od mene konkretnih od­ govora. 20/VIII. dobiti. Bosne. 5) Traženje podataka o snagama br. 11 u ovim krajevima. — 79. Ministra od 12/VII ove godine određen za. Kraj. 11 u ovim krajevima. koje nisam mogao da dam. zdogovorima sa br. iako bi t o nama bilo potrebno.. — Ne održavanje obaveza od strane naših ljudi na koje su pristali u pojedinim1 . Nastavak. vrednosti iz Sarajeva. Nastavak. — 80. Hercegovine i Boke. a neki . br. Molim direktive u pogledu. Nast. VIII. jer i Mačekovci stoje na gledištu. 11 Sarajevu i okolini. Mačekovci su svesni da to ne mogu.. ali traže nemoguće da bi dobili što više i da bE imali parolu kao i ranije »Hrvatsko pitanje«. Nast. Sve ove činjenice daju im po­ voda da se sa naše strane sprema nešto protiv njih te prema tome nisu voljni da nas u borbi protiv crvenih.

Zakmurskim i Ustikolinskim bataljonom otišao za Hercegovinu.122 Na pro­ storiji Stepen — Kobilja Glava Gatačka brigada vodi borbu sa ovim divizijama. 307/25. 81. Vidi dok. Baćović. kod koje se jedino nailazi na teško­ će. Nast. S14. dezorijentacija kod pojedinih političkih ličnosti. Iz grada pitaju ko stoji za k-dom 100?121 K o je k-dant Bosne? Dalje pitaju: Ko stoji iza ovih ljudi. ft/ipf *' 250 . 1/25 . Kraj dep. 65. Ovo je došlo u vreme kad se treba najubed- ljivije istupati pred svetom o snazi i jedinstvu naše or­ ganizacije. Sa- latić sa štabnom četom. puk Borota 26. Sumnja u naše jedin­ stvo. Sinoć sam se sastao sa Perom 123 u oblasti Kalinovika. Upoznao ga sa celokupnom situacijom i svim našim namerama. nap. Nemci koji su bili u Gacku krenuli u pravcu Nevesinja. avgust Od Huberta S13. Do sada zarobljeno 8 Sremaca. Nast. U potpunosti odobrava sve. Povodom ovakvog stanja poslaću Vam nekoliko pret­ postavki.m. druga prema zapadu i treća prema jugu. Prema ovome izgleda da će se težište borbe preneti u Hercegovinu.. Obe vojvođanske divizije probijaju se od Brezne preko Golije ka Somini i Troglavu . br. Bilećska. Od Rama S15. O vo je stvorilo pometnju u or­ ganizaciji i njenoj nadležnosti. S 12 . 20. Petar Baćović. Gatačka i Ljubinska m o- bilisale određen broj za leteći korpus.VIII. VIII. Iz nemačkih se izvora saznaje da su komunisti iz oblasti Durmitora počeli razlaženje u 3 kolone i to: jedna prema severu. pa čak ko i iza Draže. radi mobilisanja Ne- vesinjske brigade. Nastavak.M i. Inače Trebinjska. JSS '.. Crnogorske snage 24 o. Gatačka brigada uhvatila vezu sa Đurišiće- vim jedinicama. U teš­ kom su stanju i jedu travu. izbile u Pivski Manastir. 308 — Nastavak. Komanda Sarajeva. U Bileću 4 bataljona Nemaca.

127 Pozdrav Voja.124 Ali koje ot­ pada samim tim.128 Kalaitu. To pismo nije pronađeno. Nast. komandant Fočanske brigade Drinskog korpusa. Naredi Railiću 126 da mu svo ljudstvo bude na okupu i da je spreman da po svaku cenu uhvati vezu sa Ća- milom .129 Brašancu . Javi situaciju ta­ mo. Nastavak. Milan. Gledaj da ovo ne bude om e­ tano.130 Lučiću.816. Milutin. jer sukob i optužba njegova protiv Baćovića ostavile su najmučniji utisak kod naših ko­ mandanata. U vezi sa spoljašnjom politikom i vojnom situaci­ jom. Hasanagić. što sam mu objasnio da o našoj iz­ daji nema ni govora. Simi Đespotoviću. kao i Romaniskog i Ozrenskog kor­ pusa u vezi sa pokušajem proboja komunista u pravcu Miljevine i Zelengore. U vezi primljenih depeša od tebe dosta- Sr- vićeš sledeću depešu mojim komandantima i to: Raili- ću. Sinoć naređena opšta mobilizacija Kalino- vačke i Fočanske. radi snabdevanja hranom. — 5) Nastavak. Matović 125 se nalazi u Foči vršeći mobili­ zaciju Fočanske brigade. Vladu Sćepanoviću. prema naređenju Nj. Nast. Jevrem. Kralja naređujem: Nas­ tavak. Prema izveštajima primljenim as . 2) Nastavak. 820. — 3) nastavak. Jelovcu . V. ■ 819. Inače koncentracija će biti onemogućena. Dejstvuj što više na Draškovića. 817. da hoće da izvrši izdaju sa komunistima. Drago. Kraj. i jutros ljudstvo počinje da pristiže. Velimiru Popo- viću. ti ■ U teškom položaju misleći da smo ga izdali i napustili uputio ti je jedno pismo koje ćeš dobiti . —■4) Nastavak. Radoman. Izgleda da će jedna nemačka kolona doći od Sarajeva za Kalinovik da zatvori komunistima even­ tualni pravac prodora ka Kalinoviku. Radisavu Lukavcu. &18. Protiv Baćovića bile iznete teške optužbe. Pošto ovaj teren apsolutno nema hrane obrazovaćemo komoru koju će­ mo uputiti za Rudo. — 6/25 — VIII. 251 . jer važno je da se ljudi prikupe. Bogavcu . te se našao u položaju da je morao od ovih optužbi da se brani i fi(' nije mogao da izvrši duhovnu pripremu komandanta.

divizija NOVJ dejstvujući na odseku Dobrun — Vardište — Mokra Gora (Zbornik NOR-a. knj. knj. 139 Odnosi se na delove 11. Komunisti139 su još na teritoriji 221 preko Koljane oko Medojevića. — 73/25 . 6. primljena . 36. Delovi 221 su u borbi sa njima. dalja naređenja sleduju. n. šao sa Vašim ranijim naređenjima po njega.. Pozdrav Voja i Petar. Juče crveni napali Pali- sad i opkolili ga . br. 43 i 66. Moj štab neka krene za Ponikve. Odmah izvršiti opštu mobilizaciju naoru­ žanog i nenaoružanog ljudstva sa potrebnom komorom. proleterske divizije 24. 18. 476 od 24/VIII. tom I. dok. 137 Gojko Borota. Kao glavni razlog povlačenja je nemanje municije. avgusta 1944. br. 135 Odnosi se na pomenutu bugarsku diviziju. 133. 89— 105. br. 133 Radi se o prodoru 1. 87 i 128). 252 . Kurir oti- . opkolili su delovi 1. 29. Petar Višnjić. Mitranović 138 još nisu krenuli. 28. novinar. s Kondora 823. 138 Borivoje Boro. 224 će se nasloniti na 11 koji će predu- 131 Velimir Krivošić. jedan od članova četničke Nezavisne grupe nacionalnog otpora. puk. kap. komandant Zeničkog korpusa.136 Tačno je da se ovamo nalazi VI lička divizija. O tim borbama vidi Zbornik NOR-a. — 7) Nastavak. tom III. koji su poseli delovi bugarske 24. Sandžak. proleterske divizije radi dejstava na pruzi Višegrad — Užice. Ja od Uvea preko Tom ika i Grške. Depeša br.132 Kolarević se povlačio od Kokina Broda preko Borove Glave. 15. dok. Izvešten sam da je u ‘ M Užice stigao veliki broj Bugara . — Počev od 22 posle podne stalno vodimo borbu sa cr­ venima koji nadiru .134 U ovim bor­ bama imali smo mnogo gubitaka.821. 10. 11. str. U njenom prodoru je sadejstvovala 37.. Povratak očekujem svakog časa. 133 j im paiisad. 40. Ne- « ? s i ka čika Veljko 131 pripremi proglas opštoj mobilizaciji za -m-> . 110. 136 Vidi dok. radi susreta sa saveznicima. pešadijske oku­ pacione divizije. knj. br. tom I.133 Bugari se još drže .VIII. knj. dok. Murtenice i Ljubiša. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a. br. Trebujte hranu. 11. ml. dok. Pukov­ nik 137 i G.135 Kondor Tomas 824.. 47 i 58. 28. G.d. je na Trebeviću po Momčilovićevom pozivu. tom IV.

65 i Zbornik NOR-a. 1. Sreten. dok. divizije i 1. 143 Ne radi se o povlačenju 37. Radičević . SS divizije »Princ Eugen« radi sprečavanja prebacivanja 6. ■— 315/27 . Vidi dok. Od Huberta 845. Drugi jurišni bataljon na Lesko- vu Dubu — Herceg Vrelu i Modrom Polju. Nevesinjska brigada drži Kuline — Odžak — Zunovinu — Kreko- viće — Rudo Brdo — Žalom — Koleško. zauzeli delovi Gatačke bri­ gade u sadejstvu sa jedinicama nemačke 369. Naše snage zauzele Kobilju Glavu . Po- menute nemačke snage su zakasnile sa svojim đejstvima pošto je 6. knj. ličke proleterske divizije preko Lima. korpusa NOVJ (Zbornik NOR-a. dok. 142 Radi se o đejstvima 3. — 520/27 . Jedan jurišni bataljon Gatačke brigade nalazi se na Ravnom i Izgorama. već o đejstvima nemačke 7.140 27 avgust Od Fina}*1 842. Već nekoliko dana crveni su sa malim po- meranjima ovde. knj. zeti akciju. 97. br. n. tom III. 29. knj. Đurišić potisnut sa linije Krnovska Glava — Ceranovca na liniju Javorje — Moračke Ka- pe . Br.. 105— 106). str.142 Velika Navala na njega. Moji delo- vi 1800 Gradina — Prijepolje — Bistrica 1600 — Bak­ re dari — Gradina. 8. 144 Kobilju Glavu su 26. br. dok. br.VIII. Verovatno da nisu dovoljno jaki da se probiju kroz Švabe pa čekaju neke brigade koje idu uz Krivaju. 100 i 112. avgusta 1944. 10.đ. avgusta prešla komunikaciju Pljevlja — Rudo da bi se već sutradan prebacila preko Lima (Petar Višnjić.1 Dušan Arsović. 144). Ovde se vo­ de borbe. 11 goni 37 diviziju i I korpus . ađutant Romanijskog korpusa. Traži pomoć. 253 . 97— 107. Molim javite situa­ ciju. legionarske divizije. di­ vizija 28.143 Kasalovićevi svi dobro i zdravo.VIII. tom IV. proleterskogkorpusa NOVJ.144 Sada na K obiljoj Glavi nalaze se naša dva bataljona. Ovo se proverava. br.

m Obzirom .149 iako mu je javljeno da se vra- i'm■■ ti. soli. Naročito teško stanje 224. Molim te pošalji mi 1 vagon žita i 500 kg. Vojo. 254 . — 75) nastavak. avgust Od Tomasa 355. je ­ dinicama naređeno potrebno. i da li će se uspeti da se sredi sta­ nje. Pljevaljsku brigadu i ostale moje snage prikupljam na prostoriju Zaborak — Metaljka. Pukov­ nik 148 je još kod Miše . Javi situaciju i raspored komunističkih i nemačkih trupa. por.V ili. 29. Nast. a ostali bez oružja koji su pred­ viđeni za operativne jedinice ostalo da se ne udalja­ vaju od kuća. Momčiloviću do­ stavljeno naređenje. — 684.150 Kraj. Naređenje za mobilizaciju primljeno. 149 i 152 Milorad Momčilović. koji je bio određen za komandanta Grupe rogatičkih brigada. Danas ću poslati komoru za Rudo. Vrlo teško će biti duže držanje ljudstva na okupu zbog' hrane. 151 Vojislav Lukačević. Tamo je juče otišao i Bora . : na Kosorićeve ljude.. 150 Borivoje Mitranović. Od Alek- se 147 više ništa nema.143 gde koman­ dant prvi izveštava da je sve skoro u rasulu i svakim t. Za sigurno se može računati na leteću. Sta je sa žitom iz Srbije i kada komora treba da krene. — 74/28 . Radičević Od Ram Heroja151 860. VIII. Ponikve i Cajniče. Sa municijom se slabo stoji po­ red nedostajućeg oružja što Vam je poznato. a kap. 145 Vlasenička brigada Romanijskog korpusa. 147 Verovatno Aleksa Vukčević. i« Prva rogatička brigada Romanijskog korpusa. 856. Naređeno da se aktivira sve što je s oružjem. Neznam kako je stanje kod 223. 29. 148 Borota Gojko. d a n o m gubi autoritet usled situacije na teritoriji.

is* j iss dok. Baćović pre­ ko Miše 152 naređuje jedno. avgust Od Ferka 871. Moj predlog sve što je se- verno od linie Sarajevo — Višegrad staviti pod jednu komandu. Do ostvarenja predviđenih sastanaka nije došlo.. Nast. — 324. U (i Hercegovini uglavnom sve jedinice mobilisane. Mišu očekujem da dođe sa drugom sarajevskom. Vi preko Koprivice 153 drugo. Moj rad u gradu ometan sa Trebevića. ■— 101. Od Huberta 873. Neophodno potrebno rasčistiti odnose komandovanja sa ' najkompetentnijeg mesta. a u vezi dogovora sa Vojom. . 29 . 65. 30. Spletkarenje može nam samo naneti štete. . Molim da primite kap. Iz Vašeg štaba doznaju intereso- vani sadržaj službenih akata što ne bi smelo da bude. Pu­ kovnik Gojko Borota. Osećam se nepotreban i kao kamen smetnje. Zadržao se tamo 10 dana. 255.154 <VJ . Kraj. stvari predstavljam što objektivnije i kako ih vidim i cenim. Sa- radnike m oje i omladince koji su izbegli iz grada na Trebević rasporedio Miša tamo ma da su potrebni me­ ni.V ili — Bio na Trebavu sa Mišom. — 100/30 . Nast.VIII. br. 872. !»_________ 153 Mihailo. Omogućite moj odlazak do Vrhovne K o­ mande radi izlaganja nastale situacije jer sam od stra- Li ne svih okolnih komandanata demantovan raznim nji­ hovim postupcima u gradu. ir Naredio sam mu koncentraciju svih jurišnih jedinica: u oblasti Kalinovika. Boru i mene u roga- tičkom srezu. Fočanska i Kalinovačka brigada mobi­ lisane. Nast. U komanđovanju nastao haos. Neve- ” sinjska brigada sa preko 1000 vojnika već u borbi .

157 Risto. ložaja: Oraskorica — Bobijer — Babljak. Nemojte čekati trupe jer će 156 Petar Baćović.159 Brigadu preuzeo poručnik Mićović. Kovačević157 javlja da je Bileća ug­ rožena. Kap. 1' ' lw Pavle. brigade 29. hercegovačke divizije NOVJ »{Zbornik NOR-a. Dosada imam 4 mrtva i više ranjenih. potpukovnik. a po moguć- stvu i V oja sa Novakovićem160 i Krivošićem dođete u oblast Kalinovika i Miljevine. Dragi Čika Branko. IX. 158 Radi se o dejstvima 10. 2 pikavca. Zarobljena 3 puškomitraljeza. br. IX. mali bacač i sanduk bombi za mali bacač.Aob i 256 . ničić. Vučedolska brigada napada sa po- . — 31 . Baćović. dolskom brigadom. Sve su snage u borbi. jer ću pozvati koman­ dante sa leve obale Drine. >•’ . u ovim sudbonosnim momentima potrebno je pre svega da Vi. 3. knj.158 Trebinjski korpus danas stupio u akciju. tom IV. . 31. 159 Ivan. X V I i X X X V I divizija pod bor­ bom probile se do Dobrog Polja. septembar Od Ištvan Heroja S l i .155 Borbe i dalje traju. — 348. septembar Od Ištvan Herojam . 28.898. avgust Od Huberta 1389.f. čak i moja štabna četa. Ja- . — 1. U Jaramov Dolu na položaju Savino Brdo teško ranjen kap. dok. — 2. Njihovih mrtvih i ra­ njenih 20. 63). — 359.V ili. — 353. Tre­ binjska brigada i leteća brigada trebinjskog korpusa : napada opštim pravcem Velimlje — Viluse sa Vuče- 1. 1.

k. septembra 1944. su izbili na jugoslovensko-rumunsku granicu kod Turn Severina. . 143 Vidi dok. Od Kondora 953. GODINE1 i 1 avgust 1944. 188. 162 Delovi 3. . Crnogorski lovački bata­ ljon i Gatački terenski bataljon u 3. 203. 133. SEPTEMBRA 1944. Razmotrio sam situaciju. Sta je sa našima i Momom Nikolićem? Hoće li oni sko­ ro ovamo. br. br. ukrajinskog fronta Crvene armije 6. aprila do 31. delovi XIII. s obzirom da se dokumenti iz tog perioda objavljuju u 3 knjige X I V toma Zbornika. ćirilicom) u Arhivu VII. Poz. Hitno je potrebno da donesemo definitivne odluke. 49/5 (BH-V-9336).50 č izvršili su napad na prostoru: Dramešina — Jasenik — Lipnik. Borota. god. BR. hercegovačka brigada 29. br. — Situacija sledeća:144. nas to dugo zadržati.161 Pozdrav Baćović. — 8 . 2 Izostavljeni tekst se odnosi na period od 1. puk. 65 IZVOD IZ OPERACIJSKOG DNEVNIKA ŠTABA NEVE- SINJSKOG KORPUSA O RADU I DEJSTVIMA JEDINICA OD 1.m. — 111. 9. reg.3 141 Vidi dok. Molim hitan odgovor kad bi ste mogli stići. ' Original (pisan mastilom. Sektor Gacko: XI.162 Molim za hitno obaveštenje da li su naše jedinice uhvatile ve­ zu sa savezničkim trupama i kako su iste prihvaćene od strane Rusa. — 7 o. septembar 945. jula 1944.163 Kursisti zeničkog korpusa stupili su.IX. radio London objavio je da su ruske savezničke jedinice zauzele Kladovo. dejstvovala je 11. 3 Protiv Gatačke brigade Nevesinjskog korpusa na prostoru Gac­ ka u avgustu 1944. Ča. 144 Tom depešom se završava knjiga depeša. AVGUSTA DO 9. her- 257 .

br. koja je vrlo slaba do sada. god. god. 30. ju - rišni bataljon u rezervi Vrbica — Kozarnici. dok su boljševičke žrtve nepoznate. 258 . Sukoba nije bilo sem prepucavanja patrola bez žrtava. 28. Jedna gru­ pa u Borči. pretpotčinjavanje. 41. Donošenje radio stanice. 7. U ovoj borbi bilo je naša 4 ranjena. korpusa.[o] n. knj. cegovačke udarne divizije NOVJ.8 2 avgust 1944. . korpusne oblasti i Pivske partizanske čete. — I i II bataljon na sektoru Vrba — Lipnik — Samobor —■Dobrelja. Mobilizacija potpuno neuspešna. traženje instrukcija za dalji rad. komandant Nevesinjskog.[aređenju] komandanta Položaj Načel. Posle krvave borbe od 3 časa boljševici su odbijeni a Ga­ tačka brigada je zadržala svoje položaje. 35. dok. V bataljon na Stepenu. IV i VI bataljon na sektoru: Kokori­ na — Bodežište — Bahori. komandant Mostarske brigade Nevesinjskog korpusa.V III-1944. 1 Reč je o bataljonima Nevesinjske brigade Nevesinjskog korpusa. kapetan I klase. udar­ nog bataljona 1. p. postavljenja starešina u nižim jedinicama. 7 Iz dokumenta su izostavljeni oni delovi koji se odnose na oba- veštajne podatke o akcijama. uz povremeno sadejstvo 1. 29. i 2. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. 58. Žrtava nije bilo. dok. 37. 8 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. zatim delovi u kojima se konstatuje nepromenjeno- stanje ili u kojima se ponavljaju podaci.P. br. rasporedu i dejstvima jedinica NOVJ. U toku dana vršena su izviđanja u pravcu Sni- ježnice. mere vlastitog borbenog obezbeđenja. međusobne odnose četničkih ko­ mandanata. 68 i 100. Kapetan Milutinovic6 upućen u Trebinje radi sastanka i referisanja K-tu 200 o situaciji. Gacka. 1 . 6 Vladimir. Gatačka brigada: III. Održavanje veze. štaba Tomo Guzina M. 210« (Nevesinjski korpus). Sektor Nevesinje: V bataljon na položaju: Kuline — Bio­ grad — Odžak. Svi ostali bataljoni kod svojih kuća. Komandant korpusa5 stigao iz. područja 2. U toku dana sukoba nije bilo sem prepucavanja patrola. snabdevanje. tom IV. 5. Sektor Gacko: Boljševici drže položaj: Živanj — Vrbu — Dramešinu — Lipnik — Samobor — Gat — Danici. 5 Milorad Popović. Sektor Nevesinje: V i VI bataljon4 na svojim položajima vrše nasilna izviđanja. knj.

65 i 97. 4 . br. U 20 č boljševici su uspeli da naprave pro­ dor i zauzmu selo Vrbu. 5/7— 7 i 5/8— 7: zapovest Štaba 12. p. 37.VIII . VI bataljon je vršio nasilno izviđanje u pravcu Sia to — Drežanj. hercegovačke divizije NOVJ. br. tom IV. 5/5— 7. bez promene. IV i V bataljon Gatačke brigade koji drže položaje: Lipnik — Jasenik — Zanjevica — Dramešina — Lebršnik. 5 /4 — 7. 9. knj. brigade 29. 12. Komandant u Mostaru (op­ ravlja zube i dangubi a komunisti na račun ovog pišu letke. 21 i Arhiv VII. god. 2 . knj. . fond narodnooslobodilačkog rata jugoslo- venskih naroda (dalje: NOR). Razlog njegova dolaska nepoznat. Neprijateljske žrtve nepoznate. dok. dok se levo krilo Gatačke brigade po­ vuklo na Dražljevo. 5 /6 — 7. U Drežnju je došlo do sukoba sa jednom manjom grupom boljševika9 koju su posle kraćeg vremena razbili bez sopstvenih žrtava. 5/3— 7. . br. komandanta Načelnik štaba M. 6.P 9 Reč je o delovima 12. vidi Zbornik NOR-a. Komandanta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina M.1944. kako četnički oficiri uživaju na plažama i opravljaju zube pla­ ćajući za jedan zub 30. Komandant brigade sa jednim bataljonom vrši izviđanje cele teritorije. Sektor Konjic. III. 28. . Rezultat još nepoznat. 29. hercegovačke brigade od 2.n. n. Vukašin Perović u Dubrovniku. reg. U toku dnevne borbe gatačka brigada ima­ la je 3 ranjena vojnika. dok. god. Sektor Mostar. U 20h komandant korpusa sa pra­ tnjom kreće u pravcu Uloga. avgusta 1944. O njenim zadacima i đejstvima protiv Nevesinjske brigade u avgustu 1944. 17* 259 .V I I I . Komandant Istočne Bosne i Hercegovine ppukovnik Baćo- vić izveštava da je stigao u blizinu Kalino vika i traži da k-t korpusa hitno dođe do njega. i 27. Bor­ ba je trajala celi dan i gatačka brigada je uspela da održi po­ ložaje od neprekidnih napada dvostruko jačeg i boljeg naoru­ žanog neprijatelja.1944.C p.P. 25. Tomo Guzina 4 avgusta 1944. god.000 kuna). Sektor Gacko: Boljševička X I i jedan bataljon XII bri­ gade sa Gatačkim terenskim i pivskim bataljonom vrši napad na I.

28. god. Za načelnika štaba Konjičke brigade postavljen narednik vodnik III kl. Boljševički napad je bio žestok. Jugoviće. bataljona 10.[kog] part. reg. br. Mušnom Glavicom i Gradcem. Sta- nić Blagoj e. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. bolje naoružani i sa više municije. Sektor Mostar i K onjic bez promene. Pored strahovito ogorčene borbe VI bataljon nije imao ni jedne žrtve. ANOR. br. (opravlja zube). Napad je izvršen na sektoru: s. VI bataljon također je odbio napad i povratio boljševike na polazne položaje bez sopstvenih gubitaka. hercegovačke brigade od 6. Vrbom. ne­ prijateljske žrtve nepoznate. : . Upotrebili su 3 bacača (k 81) iz kojih su izbacili na položaje VI bataljona za vreme trajanje borbe od 7h 36 granate. Boljševici su od­ bijeni bez sopstvenih žrtava. 260 . napali su na naš VI ba­ taljon nevesinjske brigade. II i IV bataljon nevesinjske brigade i ako su dobili na­ ređenje za mobilizaciju i pored svog zauzimanja k-ta brigade 10 Napad je izveo 3. hercegovačke udarne divizije NOVJ. tom IV. Komandant Mostar­ ske brigade još uvek u Mostaru. Sektor Gacko: Boljševici su u toku noći uspeli da zauzmu položaje: Vrba — Dražljevo — Mušna Glavica — Braičeviće i s. 32 i Arhiv VII. avgu­ sta 1944. Boljševičke žrtve nepoznate iz razloga što sa sobom nose uvek mrtve i ranjene a u ovim borbama im je to pomrčina dozvolila. VI bataljon je uspeo da odr­ ži položaje i padom prvog sumraka izvršen je kontranapad i boljševici su ne samo odbijeni već su povraćeni na položaj Ne- kudine— Slato. Po- dgrađe. bataljon 10. kao i celog dana na ovom sektoru su vodili borbu Gatački III. Iako je boljševički napad bio snažan i bojno nadmoćniji. 5 avgusta 1944. hercegovačke udarne brigade 29. — Za vreme napada boljševici su bacili jedan zastor od 1 bataljona na položaje V bataljona kako bi ovaj sprečili da pritekne u po­ moć VI bataljonu.[izanskog] odreda. U toku borbe III bataljon imao je 1 mrtva i 2 ranjena. Rupni do — Krekavica — Ranojevići i Zunovinu. I. knj.10 Sektor Nevesinje: X II boljševička brigada i terenski bata­ ljon bileć. IV i VI bataljon Gatačke brigade sa XI bolj­ ševičkom brigadom.30h III i IV bataljon uspeo je da ov­ lada s. V bataljon zanoćio na položajima Gat— Pržine— Stepen. Bošljevici (delovi X brigade) napali su u 4 časa V bataljon Gatačke brigade na položaju Pržine— Stepen. U toku noći. U 10. dok. 44/11: izveštaj Štaba 3.

1944. Sektor Nevesinje: XII boljševička brigada ponovo je iz­ vršila napad u 20č na VI bataljon nevesinjske brigade koji je bio na položaju »Nekudina«. Borba je trajala punom žesti­ nom do 21 čas kada je Gatačka brigada ovladala prednjim bo­ ljševičkim položajima. bolješivici su iz ove borbe odneli 9 mrtvih i 8 ranjenih. god. Sve jedinice Gatačke brigade zanoćile su na osvojenim položajima. Sektor Gacko. god. Pom. Gatačka brigada na jučerašnjim položajima. sem 2 ra­ njena četnika. kao ranije).P 7 avgusta 1944. 5 . Uspeli su da boljševike odbace na položaj Ravni — Zanjevi- 261 .kapetana Boškovića nije se odazvao ni jedan vojnik (i ovaj put mračni rad narodnih tribuna. Žrtava u toku dana nije bilo. god. Borba je trajala do 24č kada su kontranapadom boljševici odbačeni na polazne položaje. Politički ko- rteši k-ta sreza i boljševički uspeli su potpuno da onemoguće rad vojnih starešina koji svim silama nastoje da pokrenu ljud­ stvo u borbu. V i jurišni bataljon Gatačke brigade u 6 časova izvršili su napad na X I bojševičku brigadu na sek­ toru: Dobrido — Zivanj — Suvi Vrh — Kobilja Glava ■ — Gra­ dac — Veliko brdo — Povezak. U isto vreme napadnut je i V bataljon nevesinjske bri­ gade od Terenskog boljševičkog bataljona. 6 . Komandanta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina M. Sektor Cacko: III. n. Žrtava nije bilo na našoj strani.VIII . Borba je vođenja od 20 do 23č kada su boljševici odbijeni. Dok je V i VI bataljon vodio borbu na život i smrt dotle su ostali bataljoni (2500 boraca) mirno posmatrali radeći svoje poslove i niko ih nije mogao da pokrene u borbu. Boljševičke žrtve nepoznate. god. komandanta načelnik štaba Tomo Guzina M. P.P 6 avgust 1944. VI bataljon nije imao žrtve sem 2 lakše ranjena. Prema izjavi mještana.1944. IV. Boljševičke žrtve nepoznate.VIII .

ca — Lipnik — Gareva — Kazanci — Gat. Sestor Nevesinje: Boljševička XII brigada ponovo izvr­ šila prepad na VI bataljon. VI bataljon je zauzeo položaje: Slađski Klanac — Pandurica i Boljak. V. n. komandanta načelnik štaba Tomo Guzina M. K onji­ 11 Marko. komandant Mostarske brigade. 262 . Sektor Nevesinje: Boljševici su ponovo napali naVI grabo- vički bataljon napad je bio žestok i borba je trajala od 18 do 24č. Vrhovna Komanda preko k-ta istočne Bosne i Hercegovi­ ne uputila novčanu pomoć i to: korpus 50 (pedeset) napoleona u zlatu. Joksima Mrkovića i još 18 boljševika).— Sektor K onjic: Bez promene. Popa Mastino vića. Komandant brigade kape­ tan L ojović11 po treći put pozvan da napusti varoš Mostar i da dođe u Štab ove komande. bio je napadnut od grupe boljševika (Čeda Kapora. Ostali bataljoni kod kuća. D. P. 7 . vršilac dužnosti komandanta Konjičke brigade. Komandant korpusa pri povratku iz Kalinovika. U toku dana vršeno nasilno izviđanje do većih sukoba nije dolazilo. god. Sektor Gacko: Gatačka brigada na jučerašnjim položajima. Žrtava nije bilo. Posle kratke borbe napad je odbijen i komandant je produžio u pravcu Kifino selo gde je stigao u l l č. K-ta brigade p. 12 Stevan. Posle kraće borbe napad je odbijen i boljševici vraćeni na polazne položaje. na položaju Boljak — Ranojevići — Rupni do — Podgrađe. VI bataljon na jučerašnjim položajima.P. 8 avgusta 1944.— Sektor Mostar: Bez promene. Žrtava u toku dana nije bilo.VIII . Gatačkoj brigadi 100 (sto) zlatnika napoleona. poru­ čnik Grahovac12 došao u ovu komandu radi referisanja o situa­ ciji i prijema novca za brigadu.1944 god. U pola noći trojke VI bataljona uspele su da se mitralje­ zima prebace u pozadinu boljševika na Nekudini. U ovoj borbi žrta­ va nije bilo. U toku borbe žrtava nije bilo. Čim su trojke napale mitraljezima iz pozadine boljševici su se u neredu povu­ kli u pravcu Lukavca.

a I bataljon 1 mrtvog. komandanta Položaj . Avtovac. 10 avgusta 1944. Komandant korpusa primio jedan milion srpskih dinara za starešinsko osoblje sa teritorije korpusa.V I I I -1944. 8 .t načelnik štaba Tomo Guzina M. .oi uc P. n..1944. B. Posle borbe od nekoliko časova boljševici su razbijeni i proterani u pl. god. odmetnuo se sa 12 boraca i ima izgleda da je prešao komu­ nistima. Neprijatelj je bio jak 263 . U 18č došao je u Nevesinje štab komande Istočne Bosne i Hercegovine. I bataljon Lipnik. Lipnik. god. god.[or] Nevesinje: V i VI bataljon nevesinjske brigade držali su položaje Podgrađe — Grabo vica — Odžak.V I I I . Sukoba sa neprijateljem nije bilo. Gatačka brigada zanoćila je na sledećim položajima IV ba­ taljon na Platicama. Miljevac i Bojišta Mile Sal­ do. n. Sektor Nevesinje: V i VI bataljon na svojim položajima. P. Komandir čete: Bošković. gde su bili napadnuti od 2 bataljona XII i 2 bataljon XIII partizanske bri­ gade. dok V i jurišni bataljon vrše demonstrativni napad na Kobilju Glavu u cilju prebaciva­ nja kurira za Bileću u vezi naređenja komande I.čkoj i Mostarskoj brigadi po 25 zlatnih napoleona. Sektor Mostar i K onjic bez promene. 9 . Sekt. Sektor Gacko: Delovi gatačke brigade (jurišni bataljon I bataljon i Pivska četa) izvršili su napad na delove X I partizan­ ske brigade na položaju: Berušica— Jasenik u 15č. naknadno nađen 1 mrtav. komandanta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina M. Ostali bataljoni Nevesdnj- ske brigade i pored naređenja za mobilizaciju nijedan se nije odazvao. VI bataljon na Kosarništu. Napad je trajao od 21 do 24 časa. II bataljon u Jaseniku. U ovoj borbi jurišni bataljon Gatačke brigade imao je 2 mrtva i 1 ranjenog. god. Neprijateljski gubici nepoznati. i H.P 9 avgusta 1944.P.

Boljševičke žrtve nepoznate.— 10 . Sa štabom otišao i Petar Samardžić sa svojom pratnjom da referiše o stanju u svome srezu. Hercegovine i Boke Kotorske. vrše koncentraciju za napad na bolj­ ševike u Lipndku — Gareva — Gatu i Stepenu koji je određen za 12. 264 . komandanta Položaj Bratač načelnik štaba M. Neprijatelj je odbijen na polazne položaje dok su naši os­ tali na svojim položajima. n. Tomo Guzina 12 avgusta 1944.oko 350 boraca. Ostali bataljoni nevesinjske brigade. H i B. B.— Ì2-VIII-1944. god. dok su naši bataljoni imali na položaju 20 bo­ raca. Posle 6 časovne borbe boljševici su se povukli u Kazance. Ko­ mandant je bio Petar Baćović. Tomo Guzina 11 avgusta 1944.P. komandanta Položaj Bratač načelnik štaba M.13 u pokretu prema Kalino viku.— Stab komande I.P. P n.1944. komandanta načelnik štaba M. god. god. u 3č po naređenju komandanta korpusa. o. god. god.VIII . P n.m. Tomo Gazina u Komanda istočne Bosne.P. Sektor Gacko: Naše jedinice Gatačke brigade nalaze se na jučerašnjim položajima. P. sem III bataljona (Uloškog) koji drži svoje stalne položaje (kontrolu nad dolinom Neretve). ll-V III-1944. Boljševici su dobili pojačanja iz G olije i Gatačka brigada se povukla na po­ lazne položaje. U toku dana borbe nije bilo. U toku borbe naše jedinice su imale 1 mrtvoga 1 ranjenog dok su neprijateljske žrtve nepoznate. Sektor Gacko: Gatačka brigada izvršila napad na boljše­ vike na liniji Lipnik — Samobor — Gat — Pusto-Polje. U toku ove borbe žrtava na našoj strani nije bilo. kod svojih kuća nisu se odazvali mobilizaciji.

god. U ovoj borbi pogino je jedan vojnik jurišnog bataljonat dok su boljševici izgubili dva mrtva i 3 ranjena. proleterskog korpusa ušla je 30. koji su bili na odmoru u Masnoj Bari »Zelengora«. w *' Sektor Gacko: X I boljševička brigada pokušala da se pro­ bije preko linije Lipnik — Jasenik. 13 avgusta 1944. god. i 3. • 14 avgusta 1944. Tomo Guzina i . ličke- divizije. M. P n. . brigada ostala za noć na svojim položajima. su naši uspeli da potisnu boljševike u pravcu Masne Bare. 314. .— Sektor Nevesinje: V i VI batlajon na svojim položajima. Naš (Uloški) III bataljon žrtva nije imao sem jednog lakše* ranjena. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. — Na ovom položaju ih. III batlajon Nevesinjske brigade (Uloške) bio je napad­ nut od II i IV brigade 6 boljševičke divizije (lička)14 na liniji Obalj — Siljevac. IV. Nepriljateljske žrtve nepoznate pošto su mrtve i ra­ njene odneli sa sobom. prilikom njenog prelaska komunikacije Kalinovik — Ne­ vesinje.. lička brigada) 1.. sa prostorije Gla­ moč — Livno. — Borba je trajala od 15 do 24 časa kada. god. 265. vr­ ši izviđanje u pravcu boljševičkih položaja. 28.— III bataljon (Uloški) izvršio napad na boljševike 6. 15 Reč je o napadu na prethodnicu (1 brigada) 6. — Sukoba n ije bilo. str. Epoha. ličkoj proleterskoj diviziji »Nikola Tesla« (1. Vodeći neprekidne borbe u toku napornog marša. br. — Gatačka. jula 1944.15' 14 Reč je o 6. dok Gat nije uzet jer je uporno branjen od bo­ ljševika i neprekidno su pristizala pojačanja. Zagreb 1964 (dalje: Sesta divizija. Sektor Gacko: Gatačka brigada izvršila ponovo napad na XI boljševičku brigadu na liniji: Jasenik — Lipnik — Samo­ bor — Gat — Postu Polje.P. je dočekao IV i Jurišni bataljon gatačke brigade i posle tro— časovne borbe boljševici su vraćeni na polazne položaje. Divizija se tu našla- na maršu ka Srbiji. komandanta* Položaj načelnik štaba. koji je počeo 20. avgusta u rejonu sela Do- broselica na Zlatiboru. tom. Ostali bataljoni kod kuća. str. u sastav 1. proleterskog korpusa NOVJ. SS divi­ zije. knj. U napadu su učestvovali i slabiji delovi nemačke 7. ličke proleter­ ske divizije. 72 (nap. Napad je delimično uspeo i posle 6 časovne borbe naši su zauzeli Jasenik — Lipnik — Samobor i Pusto Polje. Opširnije o tome vidi Sesta divizija. dk. 2. . . litk 13-VIII-1944. 326 (podaci o gubicima’ u knjizi nisu dati). 3) i Sesta proleterska divizija.

god.4-VIII-1944. — Boljševici su prešli preko Grabovice i zauzeli s. k-nta načelnik štaba Tomo Guzina M. Tomo Guzina 15 avgusta 1944. komandanta Položaj načelnik štaba M. god. Naređeno komandan­ tu bataljona da boljševike sprovede u ovu komandu. Posle borbe od 3č boljševici su vraćeni na liniju: Samobor — Dobrelji — Gat — Dulići.P. 'I5-VIII-1944. Naši su zarobili 8 boljševika (2 Talijana. — U toku borbe naših žrtava nije bilo. 17 avgust 1944. Sektor Gacko: na jučerašnjim položajima naši i boljSevt- *ci. 3 Rusa i 3 Hrvata) među kojima i jednog lekara. 16-VIII-1944 P n. Žalom. god. P n. — U ovoj borbi na našoj strani nije bilo žrtava dok su nepriljate- . k-nta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina M.P 16 avgust 1944. god. — dok je V bataljon uspeo da odbije napad slabijih nepriljateljskih sna- sga.Posle kraće borbe boljševici su se razbegli ostavivši 2 mrtva na položaju. P n. Sektor Nevesinje: XII boljševička brigada izvršila je na­ p a d na naše jedinice na liniji — Žalom — Grabo vica — Odžak. U toku dana sukoba nije bilo.30č boljševici su pokušali na- fpad na Miholjače i Avtovac. god. 3. Napad je otpočeo u 2č i borba je trajala do 20č kada se VI bataljon nevesinjske brigade pod pritiskom duplo jačeg ne- iprijatelja morao da povuče u Budisavlje — Plužine.P. 2 6 6 .Ijiske žrtve nepoznate. Sektor Gacko: Noćas u 2.

Crn­ če — Žalom. prvi u Bratac a drugi u Koleško. II bataljon Bratač..gde su napali na prvi bataljon i delove drugog bataljona koji su se pod borbom povukli. .^ S i. Gatačka bri­ gada drži položaje: Cememo Savino — Jasenik — Lipnik — Stepen. Boljševici: Vijetreno — Gradina — Ruda brda — Grabovica — Baljak. komandanta Položaj ' ' ) načelnik štaba Tomo Guzina M. Sektor Gacko: Gatačka brigada na jučerašnjim položajima. —. Naši su zanoćili: II bataljon Koleško.P . komandanta Položaj načelnik štaba * Tomo Guzina . Posle kratke borbe naši su ovladali svim položajima Zaloma zau­ zevši i najvažniju tačku »Vijetreno«. — VI bataljon Grabovica. 18 avgusta 1944. god. Sektor Nevesinje: II batlajon nevesinjske brigade izvršio napad na delove X II proleterske bragade na Zalomu. što je provereno. 17-VIII-944. VI i VII bataljon Odžak — Biograd. bez sopstvenih žrtava."•i['■ M .— Komandant korpusa otišao u Gacko radi formiranja II-og jurišnog bataljona.. U toku dana prepucavanje na ćelom frontu dok su u veče za­ noćile naše jedinice na sledećim položajima? I bataljon. U toku dana sukoba nije bilo. P n. U ovim borbama VI grabovački bataljon izgubio je: 2 mrtva i 5 ranjenih. Nepriljatelj je imao 3 mrtva i 5 ranjenih.U isto vreme VI bataljon napao je boljševike bočno na se­ ktoru »Grabovica« i prisilio ih na povlačenje u pravcu Slata. 18-VIII-1944 god. P n. Sektor Gacko: na jučerašnjim položajima. god. 267 . VI bataljon Plužine — Budisavlje VI i VII bataljon na Odžaku.P. boljševici također.

— Jedna motorizovana njemačka jedinica od oko 200 moto­ rnih vozila stiga je u Gacko16 Namere još nepoznate. '. . — Za komandanta bataljona postavljen je peš. narednik Gojković. U toku dana sukoba nije bilo.— Sektor N evesin je:. Sektor Gacko. komandanta Položaj . 19 avgust 1944. Komandant brigade uz pripomoć komandanta korpusa izvršio je formiranje drugog jurišnog bataljona Gatačke bri­ gade od 150 boraca. komandanta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina M. god. . .'h i . P n. god P n. komandanta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina M.— *ä 20-VIII-1944. . 21-VIII-1944. Sektor G a ck o :. . god. 16 Delovi nemačke 369. U toku dana sukoba nije bilo.P. .P.< 19-VIII-1944 god P n.P. Sektor Nevesinje: nevesinjske jedinice na jučerašnjim položajima. legionarne divizije. 268 . boljševici također. U toku dana sukoba nije bilo. načelnik štaba Tomo Guzina M. . U toku dana sukoba nije bilo. . 20 avgusta 1944 god. Sektor Konjic i Mostar bez promene. . god. . 21 avgust 1944.

avgusta 1944. Neprijatelj je imao gubitke: 4 mrtva 12 ranjenih i 2 zarob­ ljena. god. 22 avgusta 1944. P n.17 Borba je trajala od 7 do 17 časova kada je našim jedini­ cama uspelo da odbiju boljševike na polazne položaje. 17 Prema tzveštaju 11. Samobor — Gareva i gàrevska brda. komandanta načelnik štaba Tomo Guzina M. 269 . dok. 100). njene jedinice nisu učestvovale u tom napadu. 28. knj. 23 avgusta 1944 god. .P. god. prema 2 bataljona X II partizanske brigade koji drže položaje: Slato — Nekudina — Rogače — Glog — Džinova Mahala. I i II jurišni bataljon na položa­ ju Izgori — Jasenik — Ravno — Lipnik. ‘ '‘ Sektor Gacko: Gatačka brigada sa svim svojim bataljo- nima krenula u nasilno izviđanje pravca: Vrba — Čemerno — Izgori — Lebršnik — Ravno — Piva. učestvovali su I i II bataljona X I partizanske brigada 29 divizije. komandanta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina M..P. Sektor Nevesinje: V. Sektor Nevesinje: Sve nevesinjske jedinice na jučeraš­ njim položajima. hercegovačke brigade od 27. Manje komunističke snage uzmicale su pred Gatačkom bri­ gadom ne dajući nikakvog odpora. god. br. 23-VIII-1944. P n. U ovoj borbi gatačka brigada izgubila je 1 mrtva i 2 ra- ljena. Sektor Gacko: Delovi VI ličke partizanske divizije izvr­ šile su napad na naše delove. sem VII bataljona koji je vršio izviđanje u pravcu Trusina — Bezđeđe. 22-VIII-1944. U toku dana sukoba nije bilo. već je samo njen izviđački vod dejstvovao na sektoru Pive (tom IV. U borbi sa neprijateljske strane pored delo- va VI divizije. VI VII bataljon na položaju Gra- bovica — Ođak — Biograd. Sukoba sa neprijateljem nije bilo.

.poručnika Bo- diroge. . T-iviv-" €>h 18 Vasilije. god. . — Ostali bataljoni gatačke brigade na položaju Lipnik — Samobor — Gat .18 upućeni u sela: Udrežnje. god Sektor Gacko: I Jurišni bataljon Gatačke brigade na polo­ žaju Čemerno — Izgori. 24-avgust 1944.P. komandanta načelnik štaba '■ ? . 25-VIII-1944. 25 avgusta 1944. Sektor Nevesinje: III. 24-VIII-1944. rezultat nepoznat. god. ?. Sektor Mostar: Komandant Mostarske brigade na Zimljima vrši mobiliza­ ciju.. . V. VI i VII bataljon nevesinjske brigade na položaju Po- dgrađe — Grabovica — Ođak — Zidak — Kuline. Sektor Mostar: bez promene (nema izveštaja).— Pržine. i'' M. pod komandom p. II jurišni na položaju Lebršnik — Rav­ no. -i „-n . VI i VII bataljona na jučerašnjim položajima. Gatačka brigada na jučerašnjim položajima. Jasena — Klepetuša i Rabi­ na radi vršenja mobilizacije i kazne.O'fT. komandanta načelnik štaba Tomo Guzina M.fchf. Obadva u zajednici uništavaju delove boljševika koji se po­ vlače iz Pive. . Sektor K onjic: bez promene prema jučerašnjem danu. god -> P n. U toku dana sukoba nije bilo.vi#»1 ---------------. : 270 . Štabna četa komande 200. Sektor Nevesinje: V. ■' «. Dva bataljona XII partizanske brigade napao je VI Gra- bovački bataljon.U 4i • Tomo Guzina . Posle dvočasovne borbe Grabovčani su us­ peli da povrate boljševike na Nekudinu. Ostali bata­ ljoni kod kuća. U toku dana sukoba nije bilo. P n.P. U toku dana žrtava na našoj strani nije bilo.

god. br. P n. U ovoj knjizi vidi dok. 96. dok. 21. 36. II. briga­ di koja drži položaje: Gareva — Gat — Zaselje — Troglav.— 26-VIII-1944. divizija) koji se. našao na prostoriji Go­ lije i Bjelašnice. dejstvujući u duhu plana Vrhovnog štaba NOVJ za prodor u Srbiji i posle žestokih borbi protiv nemačkih i četničkih snaga u istočnoj Bosni. 88. 28. Primećene jače komunističke snage koje se kreću od Korita ka Stolcu. 89. 271 . 88. gde je uhvatio vezu sa crnogorskim trupama Pa­ vla Đurišića’“ koji su u Pivi presekli vojvođanski partizanski korpus20 na taj način što su 6 ličku diviziju odbacili prema M ra- tinju a 16 i 36 diviziju preko Golije u pravcu Korita. IV i V bataljon na položaju: Lipnik — Samobor —- Pusto Polje — Stepen — Kobilja Glava. 64. Svi su pokušaji odbi­ jeni bez naših žrtava i naši su zadržali svoje položaje.P. br. 26 avgusta 1944 god. 20 Reč je o 12 (vojvođanskom) udarnom korpusu NOVJ (16. koncem avgusta 1944. knj. prema X I prol. 86. br. Pred ovim delovima Nevesinjske brigade nalaze se tri bataljona X II part.. Zadnji delovi 16 i 36 divizije vojvođanskog korpusa odstu­ paju u pravcu Rioca — Slata. Sektor Nevesinje: III. knj. i 38. knj. komandanta načelnik štaba M. Sektor Gacko: Prvi jurišni bataljon u pravcu Pive sa Rav­ nog uhvatio vezu sa crnogorskim snagama (trupe Pavla Đuriši­ ća) koje su izbile na liniju Lisina — Miloševići — Mura to vica i Plužine. 120 i 143. 27. br. V. Ì01 i 127. O njegovim zadacima i dejstvima vidi dok. Prema neproverenim vestima to je 16 i 36 vojvođanska divizija.— Ostali delovi Gatačke brigade (sem II jurišnog bataljona) upućeni preko Gata na Kobilju Glavu gde su izašli sa vrlo ma­ lom borbom. VI i VII bataljon Nevesinjske bri­ gade na položajima: Žalom — Podgrađe — Grabovica — Odžak — Biograd. — Ljeskov dub — Hum — Police radi sprečavanja prodora partizanima (16 i 36 divizija koja nadire preko »Rioca« i ovim pravcima). Tomo Guzina 27 avgusta 1944 god. 96. 70. 95. dok.. l> Vidi dok. brigade koji su u toku dana vršili pre­ pade u svim pravcima na naše položaje. I. 8.— Sektor Konjic i Mostar bez promene. tom IV. 51 : Zbornik NOR-a. br. dok. Sektor Gacko: Gatačka brigada sa I jurišnim bataljonora na Ravnom. II Jurišni bataljon (i VI (fojnički bataljon) poseli položaje Ivicu pl. 77. tom III. 58. br.

poseo položaje Gradina — Orlovica sa zadatkom da spreči boljševički prodor u tom pravcu. odbija manje napade delova parti­ zanske XII brigade. dok. im.— VII bataljon na položaju Zidak — Kulina odbija napade manjih delova XI part. — U izvlačenju iz par­ tizanskog obruča imao je 2 ranjena. III bataljon (Uloški) koji je bio na položaju »Žalom « hitno je upućen na svoje položaje: Obrnja — Porija — Kruščica. komandanta viJ . U toku dana nije primao borbu sa boljševicima. Prema ovoj pobočnici bio je nevesinjski I i IV bataljon koji nisu davali ot­ pora. 272 . dok su boljševici imali (prema prikupljenim podatcima) oko 20 mrtvih i 35 ranjenih.P.21 Sektor Nevesinje — I nevesinjski bataljon 80 boraca na Knežaku (nije primio borbu sa komunistima) II nevesinjski ba­ taljon na položaju: Crgova — Cepala (50 boraca) posle kraćeg prepucavanja povukao se u pravcu Plužina iz razloga što su boljševici prešli preko Kurtov do — Rilja — Koleško za Javor i pretila je opasnost da budu opkoljeni. septembra 1944. knj. III Gatački bataljon. tom IV.— VI bataljon na položaju Grabovica odbija manje napade «delova X I brigade. — U ovoj borbi naši su imali 1 ranjenog. Tomo Guzina 21 Prema relaciji Štaba 11. sa zadatkom sprečavanja prodora. Borba oko Fojnice na liniji Poda — Ušlonik — Radelja — Raftije — Hum. br. Boljševici su na ovaj sektor izba­ cili dve brigade kao desnu pobočnicu dok se prethodnica preba­ cila preko Crnče — Pločno — Crgovo — Javor — Slivlja. god. o dejstvima u avgustu. 53). U čemu je uspeo II jurišni i VI fojnički bataljon da odbaci boljševike i da ih natera na povlačenje preko Cuprtije »K unjak« za Slivlje. IV bataljon na položaju »Žalom «. Kao levu pobočnicu odredili su jedan bataljon koji se kretao preko Kurtov Do — Rilja — Koleško — Javor — Slivlje. njeni gubici brigade u tom mesecu bili su 5 mrtvih i 13 ranjenih (Zbornik NOR-a. hercegovačke brigade od 5. načelnik štaba M.— Na ćelom položaju žrtava nije bilo ni sa jedne strane. Trajala je celi dan bez prestanka. — (lakše). brigade.— V bataljon na Odžaku. Drugi jurišni i VI (fojnički) bataljon nevesinjske brigade na jučerašnjim položajima stupili u borbu sa prednjim delo- vima (predhodnicom) 36 divizije koji nadiru preko Š ip a čn a — Borci do ka Ljeskovu Dubu. P n.— 27-VIII-1944. 29.

avgusta 1944. U toku dana na­ ših gubitaka na ovom sektoru nije bilo.— 28-VIII-1944. . VI i VII bataljon nevesinjske brigade nalazi se na položaju: Žalom — Grabovica — Odžak — Biograd. Tomo Guzina . vodi ogorčenu borbu sa delovi 16 i 36 partizan­ skom divizijom. god. > Sektor Gacko: Gatačka brigada: na položaju Fojnica — Domrke — Rav­ n i — Braičevići.— IV. fojnički bataljon i štabna četa brigade. gde odbi­ jaju slabije napade boljševika. Ostali bataljoni Gatačke brigade vode borbu na liniji Samobor — Pu­ sto Polje — Stepen sa X I brigadom 29 divizije.— I jurišni bataljon nalazi se na položaju »Muratovica« Piva bio je napadnut od nepoznatih komunističkih snaga i povraćen na Ravno. — II jurišni bataljon. Sektor Gacko: Gatačka brigada vodi borbu sa zaštitnim de- lovima 16 i 36 divizije na liniji Vučevo — Bodežište — Vranj- ski do. ' <* t • 29.P. poručnik Vasilije Bodiroga vrši mobilizaciju nevesinj­ ske brigade. Borba je trajala celi dan i boljševici su se pod borbom polako povlačili. Naređeno mu da se tamo zadrži do daljnjeg. god. boljševički gubici ne­ a Brojčana oznaka Komande Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. U toku dana na ovom sektoru naši održali svoje položaje bez sopstvenih žr­ tava. B. V. is 273 . komandanta Položaj načelnik štaba M. god. koji odstupaju u pravcu Borča. U toku dana nije bilo žrtava na našoj strani. Uspeh je bio dobar i skoro 80°/o boraca je izašlo na po­ ložaj.22 Kažnjava neposlušne i tera na položaj svo ljudstvo od 18 do 45. P n.:. sa jurišnom brigadom komande »3«. god. 28 avgusta 1944. koje su u toku noći uspele da se prebace sa Ljeskova Duba i Koleška preko Rilja — Kunjaka u pravcu Sliv- Ija — Kokorina — Jugovići — Braičevići Borba je vođena na sektoru: Modro Polje — Dubljević — Domrke — Ravni — Braičevići — Ruda Glavica sa jakim ko­ munističkim pobočnicama.

tin. Borba je trajala celi dan u 19 č na V bataljon morao je pod pritiskom nadmoć­ nijeg neprijatelja da se povuče na položaj »Zborna Gomila« a boljševici su zauzeli selo Stepen gde su odmah zapalili kuću i staje porodice Avdalović.m. IV. Sektor Mostar: Naređeno komandantu Mostarske brigade. (Salatić me izvestio iz Fojnice u 18č da je Gutiću izdao potreb­ na naređenja i da je ovaj sa gonećom kolonom već krenuo u od­ ređenom pravcu). VI i VII bataljon nevesinjske bri­ gade na položaju: Žalom — Grabovica — Odžak — Biograd. ü Tomo Guzina 23 Milorad. Gutić ovo naređenje nije izvršio već je i dalje ostao na položaju Javor (izgleda da je ovome raz­ log što Gutić nesme da izvede ljudstvo u borbu bojeći se da ne ostane sam t. 25 Danilo. te da omogući k-tu III ba­ taljona da se rokira u levo prema Zelengori kako bi sprečio prodor boljševika ka Obiju. komandant Nevesinjskog korpusa. Komandant 200 kapetan Salatić25 otišao je u 9č u pravcu Javo­ ra da natera Gutića na poslušnost i da ga pokrene u borbu. 24 Vasilije.j. o.*) u V x . VIII. U isto vreme XII partizanska brigada napada naš V bataljon Gatačke brigade na položaju Stepen. ^ načelnik štaba ? M.poručnika Rudana Krste izvršio u celosti svoj zada­ tak poseo položaj: Kruščica— Dubrava gde je zatvorio pravac Nevesinjskog Borča.23— Sektor Nevesinje. da ljudstvo koje ima neće hteti da se bori). dok su boljše­ vičke žrtve nepoznate. u 8č da formira goneću kolonu stigao na Javor (Koleško) gde se zadržao sa I i II bataljonom ceo dan. III bataljon Nevesinjske brigade pod ko­ mandom p. Herce­ govine i Boke.P. da sa svim mobilisanim ljudstvom krene u pravcu »Odžaka« gde ima da stigne najkasnije 31. U toku dana borbe na ovom sektoru nije bilo. V.— Komandant brigade poručnik Gutić24 po dobivenom zadat­ ku od dana 28. P n. u 18 č. komandanta Položaj in-mi . Na ćelom sektoru sa jedinicama Gatačke brigade sa ope­ racijama na položaju rukuje komandant korpusa kapetan Po- pović.poznati. 29-VIII 1944. 0 . pomoćnik komandanta Komande istočne Bosne. god. 274 . iako je trebao u toku dana napasti neprijatelja u leđa i goniti ga do granice mogućnosti. Gutiću ponovo upućeno naređenje od k-ta korpusa da bez ikakvog izgovora krene sa Javora u pravcu K o- korine i Mjedenika za boljševicima. U ovoj borbi V bataljon je imao 5 ranjenih.

— Ostali delovi Gatačke brigade. kapetan Salatić. angažovani su u borbi sa XI boljševičkom brigadom na liniji Gareva — Dobrelji — Pusto Polje ■— Stepen. avgusta 1944. U ovoj borbi gatačka brigada imala je 3 ranjena dok su neprijateljske žrtve nepoznate. VI i VII bataljon nevesinjske brigade na položaju: Žalom — Grabovica — Odžak — Biograd. U toku dana na ovom sektoru borbe nije bilo sem prepu­ cavanja sa patrolama. god. Zarobljeno je 5 boljše­ vika sa oružjem. Sektor Nevesinje: III Uloški bataljon Nevesinjske brigade vodi borbu sa pobočnicom 16. bio bi neprijatelj potpuno uništen na liniji Pridvorica — Igri. Sektor Mostar i Konjic bez promene. komandanta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina 275 . Sektor: Gacko: Gatačka brigada. koji ga je naterao da odmah krene u prav­ cu Zelengore za boljševicima. I i II bataljon Nevesinjske brigade pod komandom poruč­ nika Gutića trebao je još u toku jučerašnjeg dana biti kao go­ neća kolona u poteri za neprijateljem u pravcu Borača. U ovoj borbi naših žrtava nije bilo. [merijske] kasarne Zelengora. I jurišni i IV bataljon pod komandom komandanta Korpusa. Boljševici su izgubili više u mrtvi­ ma i ranjenima čije tačno stanje nije moglo biti ustanovljeno usled pošumljenog i krševitog terena. Nare­ đujem da se Gutić pozove na odgovornost. god. V. kao goneća kolona krenula u poteru za 16 i 36 partizanskom divizijom preko Gredelja — Previle — žandar.m. o. P n. nije izvršio zadatak već se pokrenuo sa Javora u Kokorinu i Jugovi- će gde se zadržao do 12č. 30. divizije na liniji: na liniji Masna [bara] — Stirine gde su sa uspehom razbili i proterali boljševičku pobočnicu u pravcu Zelengore. Neprijatelj se povlačio pod neprekidnom borbom od jutra do večera. Kapetan Popović (K-t korpusa) izveštava sa položaja »Viti bara« da je Gutić izvršio naređenje njegovo od 29. VIII 1944. Imenovani je pošao ali ne u od­ ređenom pi’avcu već u selo Presjedovac gde je sa ljudstvom zanoćio. Sam poručnik Gutić umesto da ide od­ ređenim pravcem pošao je u Fojnicu gde se nalazio komandant 200. Naših žrtava nije bilo.— IV. Vojv. 30.

H. U ovoj borbi boljševici su imali 12 mrtvih (brojeno).— U ovoj borbi gatačka brigada nije imala mrtvih sem 2 ra­ njena (lakše). ' Sektor Gacko: Goneća kolona pod komandom komandan­ ta korpusa kapetana Popovića produžila u pola noći gonjene 16 i 36 divizije u pravcu Miljevine gde je izbila u 10Č na Ra- taji. 25 Blagota. Ostali bataljoni nevesinjske brigade (IV. pod koman­ dom poručnika Gutića. Kapetan Popović sa svojom kolonom nije imao žrtava. Za celo vreme pokreta nije imao dodira sa neprijateljem.— 26 Iz dejstava Romanijskog korpusa. vratila se je iz Borača u 16č stigla u Koleško. — U ovoj borbi naši su imali 6 ranjenih. knj.— VI i VII bataljon pod komandom kapetana Boškovića. naši su zauzeli selo.— Po izvršenom zadatku V i VII bataljon vratio se je na po­ lazne položaje. VI i VII) na po­ ložaju Žalom — Grabovica — Odžak — Biograd. Uništena je boljševička radio stanica. Prepad je izvršen opkoljavanjem i posle kraće borbe. Ostali bataljoni gatačke brigade vodili su borbu sa X I b olj­ ševičkom divizijom27 na liniji: Samobor — Gareva — Dobrelji- Gat — Pržine i Stepen. V. dok su boljševici ima­ li ogromne gubitke u mrtvima i ranjenima. 27 Odnosi se na 11. ” U relaciji Štaba 12. 28.— 16 i 36 divizija u svome probijanju ka Jabuci dočekala je u Miljevini i odbačena na prostoriju: Mukinja — Sijerča — Bo­ ri je. B. septembra 1944.29 Zaroblje­ no je 5 pušaka 20 puščanih metaka. hercegovačku brigadu. o đejstvima u avgustu piše da su u tom mesecu njeni gubici bili: 5 mrtvih. avgusta 1944. 276 . 9 ranjenih i 3 dezertirala (tom IV. Boljševici su se povukli u pravcu Tro­ glava i Korita. dok poginulih nije bilo. Komandant korpusa sa gonećom kolonom u borbi potisku­ jući boljševičke snage na Vratle — Borija. Kalinovička brigada26 u ovoj borbi izgubila je 4 mrtva. po naređenju K-ta I. 7 konja komora i raznog drugog materijala.28 izvršili su prepad na I bataljon XII part. i B. U toku dana sukoba nije bilo sem prepucavanja patrola na Nekudinu. hercegovačke brigade od 3. 31. 21). god. Sektor Nevesinje: Polubrigada koja je važila kao goneća kolona. gde je tučena sa svih strana od naših jedinica. brigade. Prepad je izvršen u 24č u selu »M ucalovići« (Zovi Do). dok. br.

knj. septembra 1944. Komandant korpusa. 1944. NOU divizije. .— Ostali bataljoni gatačke brigade u borbi protiv XI brigade i delova nepoznatih crnogorskih jedinica koje pokušavaju da zauzmu Avtovac i Gacko.) Boljševici gonjeni od naših jedinica. P n. Pod pritiskom nadmoćnijeg neprija­ telja delovi gatačke brigade su se pod borbom povlačili napuš­ tajući Gacko i Avtovac.— Mobilisano prema izveštaju komandanta brigade 1612 bo­ raca. dok.30 U ovom sukobu naših žrtava nije bilo. R n.1944.— 31. 29/3— 56. VIII. U toku dana sukoba sa neprijateljem nije bilo.— Komandant »200«. 31 O napadu i zauzimanju Avtovca i Gacka od strane 11. 1244). br. 29. vodi borbu sa boljševicima na liniji Borija— Sijerča (sa 16 i 36 part. Sektor Mostar i Konjic bez promene. komandanta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina 38 Prema operacijskom dnevniku Štaba 5. vojvođanske brigade 36.— Sektor Nevesinje: Nevesinjska brigada na položaju crnač­ ka Gradina — Podgrađe — Grabovica — Odžak — Biograd. grupa od 30 do 40 četnika je toga dana otvorila vatru na njenu patrolu koja je bila u izviđanju na pravcu Dobrog Polja (Ar­ hiv VII. br. komandanta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina 1. sti­ gli na Odžak (Nevesinje).— 1-IX . pokušavaju da se probiju preko Dobrog Polja ka Jabuci. herce­ govačke brigade vidi tom IV. ANOP. diviz. odakle je u 21 č krenuo preko Zelengore u pravcu Gacka. reg. I l i 18.31 U ovoj borbi naših žrtava nije bilo. tako da su u 24č boljševici zauzeli A v­ tovac a potom Gacko. god. izdao naređenje Komandantu nevesinj­ ske brigade da izvrši pripremu za akciju protiv XII boljševič­ ke brigade koja se nalazi na liniji Slato — Nekudina — Dži- nova Mahala ■ — Ponor. Sektor K onjic: Bez promene. kapetan Popović sa gatačkom gone­ ćom vojskom po izvršenom zadatku stigao u Kalinovik. 277 . Sektor Mostar: Delovi mostarske brigade (100 boraca — bjelopoljskog bataljona (pod komandom kapetana Lojovića. Sektor Gacko: Goneća kolona gatačke brigade pod koman­ dom kapetana Popovića. god. god. k. Komandant korpusa sa gonećom kolonom krenuo u 21 č iz Kalinovika preko Zelengore u pravcu Gacka. Neprijateljske žrtve ne­ poznate.

koji su držali položaje Gacko — Ponikve — Miholjače i Avtovac.33 U ovoj borbi naših žrtava nije bilo.-'-f/ . reg.'Ja* Sektor Gacko: X I partizanska brigada. Boljševici su u l. hercegovačke divizije od 4.— Boljševici su ponovo pokušali pod zaštitom mraka da iz­ vrše napad na sve položaje Gatačke brigade..— 32 i 33 Napad su vršila dva bataljona 11.. načelnik štaba 3 septembra 1944. Sektor Gacko: Gatačka brigada drži položaje: Lukovice — Medanići — Nadinići — Ruda Glavica.32 — Sa naše strane bio je jedan mrtav i 2 ranjena. Napad je izvršen u 3č sa svih pravaca. god. Posle kratke bor­ be napad je odbijen i boljševici su ostavili na položaju 4 mrtva. kj x-yi . <• . 273 ..— Položaj P n. NOP. septembra 1944). 11/3. 1144/11: izveštaj pomoćnika načelnika Štaba 29.. k. Napad je bio sa jakim snagama i boljševici su strahovitom vatrom iz ba­ cača i topa obasuli naše položje. pojačana Pivskim i Gatačkim partizanskim bataljonom. N ji­ hovi gubici su bili: 1 mrtav i 5 ranjenih (Arhiv VII. god. gde je za­ noćio radi odmora ljudstva koje je bilo poslednjih dana u ne­ prekidnim borbama danju i noću. komandanta 2-IX 1944. U 16č. . izvršila je napad na delove gatačke brigade. Došao je komandant korpusa sa I jurišnim bataljonom Ga­ tačke brigade i ostalim delovima koji su sačinjavali goneću kolonu na liniju: Kokorina — Dubljevići — Fojnica.. . br. Na ovim položajima ustavljeni su boljševici koji su po svaku cenu imali nameru da odbace slabe delove Gatačke brigade na liniju Fojnica — Dub- ljevići — Ljeskov Dub. hercegovačke brigade.>jr'rso>H ’rtj}. sem dva ranjena dok su neprijateljske žrtve nepoznate. god. Borba je trajala do 10h kada su naši uspeli da potisnu boljševike preko Gračanice...— Posle tročasovne borbe. 2 septembra 1944.20h izvršili napad na Gatačku brigadu na ćelom položaju. pod pritiskom nadmoćnijih boljše­ vičkih snaga delovi gatačke brigade napustili su svoje položaje (razlog nedostatak municije) i povukli se na liniju: Ruda Gla­ vica — Nadinići — Medanići — Lukovice.

Arhiv VII. gde je i zanoćila dok je desno krilo ostalo i dalje na svojim položajima: Medanići — s. 3-IX-1944. Sektor Nevesinje: Nevesinjska brigada (sem Uloškog bata­ ljona koji stavljen pod neposrednu komandu komandanta kor­ pusa na položaju Kruščica — Mjedenik) nalazi se na liniji: Crn­ če — Vijetreno — s. septembra 1944. Sektor Konjic. bataljon 10. god. NOP.— Sektor Mostar:Prema jučerašnjem danu bez promene. 29. 3 Napad. izvele su jedinice 11. Grabovica — s. Artiljerijsko odeljenje divizije i 1. Broj ranjenih ne­ poznat. partizanske brigade divizije »Garibaldi«. ' * “ " . u kome nisu imali gubitaka. dok. 1144/11: izveštaj političkog komesara i pomoćnika načelnika Štaba 29. Štab 29. 24/3. hercegovačke brigade stavio 3. her­ cegovačke i 2. morala je da napusti svoje položaje i da se sa svojim levim krilom povuče na liniju: Domrke — Jugovići — Kokorina. dok. komandanta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina 4 septembra 1944. P n. br. 29. bataljon 12. — Napad je odpočeo u 0. hercegovačke divizije je pod komandu Štaba 11. Vidi tom IV. bataljon italijanske 2. 34 Radi razbijanja Gatačke brigade i čišćenja gatačko-nevesinjske površi od četnika. hercegovačke brigade. bata­ ljona 12. knj. i 4. dok su naši imali jedino puškomitraljeze i vrlo malo municije.30č sa svom žestinom na ćelom sektoru.35 U toku današnje borbe naši su imali 2 mrtva i 3 ranjena dok su boljševici imali izbrojeno 7 mrtvih. 2. knj. dok su neprijateljske žrtve nepoznate. Sektor Gacko: Boljševička X I brigada. Bez promene. Gradina. hercegovačke di­ vizije od 5. Boljševici su trošili strahovito mnogo mu­ nicije. Oko 15č Gatačka brigada pod pritiskom nadmaćni- jeg neprijatelja. napali su na gatačku brigadu koja drži položaje: Medanići — Nadinići — Ruda Glavica — s. hercegovačke i 2. 11 i 30 i 34. k. god.34 U toku dana žrtava u našim jedinicama nije bilo. br. reg. Odžak — predeo Biograd. Podgrađe — s. Braičevići. ojačana sa 1 ba- taljonom X brigade i pivskim i goliskim odredom. hercegovačke brigade. br. Vidi tom IV. Lukovice — s.— U toku dana boljševici su na ovom sektoru vršili demon­ strativne napade kako se nebi osetilo povlačenje većeg dela snaga u pravcu Gacka. 30 i 34. Boljševici su obasuli naše položaje sa bacačkim i topovskim granatama i sa preko 100 automatskih oruđa.

Glavice — s. i 4. Iako je gatačka brigada bila u vrlo teškoj situaciji uspela je da se pod borbom izvuče i bez jedne sopstvene žrtve dok su boljševici imali više mrtvih i ranjenih. Druga grupa boljševika prebacila se preko Barnog Dola i Ljeskova Duba gde je udarila u leđa drugom delu Gatačke bri­ gade. ba­ taljona 11. septembra 1944. god. 280 . 31/3. Kokorina sa 2 čete ju - rišnog bataljona na Ljeskovu Dubu u borbi sa boljševicima (1 bataljona XII brigade koji ih je udario u leđa sa Barnog Dola i Ljeskova Duba). 28. pomenuti delovi 11. Vidi tom IV. Sektor Nevesinje: Nevesinjska brigada (mobilisano 1300 boraca) nalazi se na liniji Crnče — Žalom — Grabo vica — 2 u - kovina — Odžak — Biograd. Prilikom napada 1. Arhiv VII. komandanta Položaj f>u načelnik štaba 5 septembra IftM. 29. god. i5i ?fl' 'i-: Sektor Gacko: Sektor Gacko: Gatačka brigada vodi borbu sa boljševicima na liniji na kojoj je zanoćila u toku noći boljševici potpomog­ nuti ustašama Kule Fazlagića. herce­ govačke divizije. bataljona 12. U toku dana borbe nije bilo na ovom sektoru sem malog prepada na Crnče koji je odbijen bez sopstvenih žrtava. deo te bojne se sakrio po škripovima planine Bjelašnice i planine Babe. septembra 1944. her­ cegovačke brigade od 8. reg. 1144/11 : pomenuti izveštaj političkog komesara i pomoćnika načelnika Štaba 29.— Sektor Nevesinje: Nevesinjska brigada na položaju: Crnče — Vijetreno — Oštra Gomila — Žalom — Grabovica — Odžak — Biograd. 161. br. 30 i 34. Posle dvočasovne borbe na Humu i Ljeskovu Dubu. Posle likvidacije neprijateljskog uporišta u Fazlagića Kuli. dok je najveći njen deo pobegao u Nevesinje. br. dok. bojna (bivša Domdo bojna) 9.36 prebacila je jedan bataljon pre­ ko planine »Bjelašnica« i udarila delovima gatačke brigade u leđa. I. dok. i IV bataljon na položaju Crnče — Žalom na­ padnuta od boljševika koji su gonjeni od gatačkog jurišnog ba­ taljona. hercegovačke i 3. knj. k. Posle kratkog pre­ “ Oko Gacka i Fazlagića Kule je tada bila raspoređena 3. Sektor K onjic i Mostar bez promene. 1144/11: izveštaj Štaba 11. preko Barnog Dola u pravcu Crnča. isto. jurišlije su uspele da razbiju boljševike i da ih nateraju u begstvo preko Barnog Dola. II. posadnog zdruga. i 12. P n. knj. F oj- nica — s. br. k. hercegovačke brigade produžili su sa napa­ dom na Gatačku brigadu. Dubljevići — s. reg br. hercegovačke brigade na Fazlagića Kulu 4. NOP.— 4-IX-1944. 24/3. U 19č Gatačka brigada nalazi se na liniji: Poda — s.

pucavanja unešena je panika u redove naših boraca i u neredu odstupaju. Upućena jedinica izaš­ la je preko Podgrađa — Crnča — Vijetrenog i Oštre Gomile. komandanta: Položaj načelnik štaba . Ova jedinica je ustanovila da su naš pobegli od partizana a partizani od naših u pravcu Slata. pod pritiskom nadmoćnijih snaga boljševika. . pod neprekidnom borbom dobijajući jaku vat­ ru u levi bok morala je da se povuče na liniju: Brnjac — Javor — Cepala — Crgovo.— Komandant VI bataljona čim je primetio napad na Crnče uputio je jednu četu preko Podgrađa da udari neprijatelju u bok i olakša položaj I. Sam komandant brigade poruč­ nik Gutić pobegao je preko Grabovice u Budisavlje odakle se javlja telefonom potpisatom izveštavajući da nezna ni za jednu svoju jedinicu i da mu se tri bataljona nalaze u povlačenju ne­ znano kuda. U toku dana nije bilo borbe ni žrtava sa naše strane. II i IV bataljonu Nevesinjske brigade. god.— . gde je ostala u borbi preko noći.. Jurišni korpusi nalaze se u Kalinoviku i imaju zadatak da krenu u pravcu Nevesinja.»•„. obišavši ceo ovaj teren nigde nisu naišli ni na naše ni nepri­ jateljske snage. Iz Kalino vika je stigao Komandant grupe jurišnih korpusa major Lukačević V ojo sa svojim štabom.— Sektor Mostar: Upućeno naređenje da sa svim mobilisa- nim ljudstvom krene na teritoriju Konjičke brigade gde da pot­ pomogne Konjičku brigadu u slučaju da bude napadnuta od boljševika ili ustaša. septembra 1944. II bataljon ka Kolešku I bataljon ka Knežaku a IV bataljon ka Sopotu i Misovniku. tako da je* ceo prostor: Barni Do — Žalom ostao prazan — i ovaj put se primećuje da su boljševici vešto plasirali svoje pozadinske- radnike u naše jedinice koji u podesnom momentu u toku bor­ be izazovu zabunu i stvore paniku u našim redovima. II i IV bataljonu.—• 281 . — U toku nekoliko poslednjih borbi sva tri ova bataljona odstupila su bez potrebe. 5-IX-1944. Boljševičke žrtve nepoznate.. i .— Sektor Nevesinje: Nevesinjska brigada na položajima: Kne- žak — Misovnik — Rudo brdo — Budisavlje — Odžak. Sektor Gacko: Gatačka brigada. U toku dana gatačka brigada imala je 1 mrtva i 2 ranjena. Naročito se ovaj rad oseća u I.1 j. -'‘i/nihq •! P n. god. Tomo Guzina: j 6.

komandanta u 24č načelnik štaba Položaj — Plužine Tomo Guzina 8. 63. komandanta Položaj — Bratač načelnik štaba Tomo Guzina 37 Vidi dok. god. — Žrtava nema. 282 . god. god. 63. — Od ove grupe se mnogo očekuje i postoji nada da će biti uništena odnosno razbijena 29 boljševička divizija. Moral na vi­ sini. komandanta Položaj načelnik štaba Tomo Guzina 7 septembar 1944. Vojnici iznureni od dugog puta ali im se oseća dovoljna duševna snaga i vedrina. Sektor Gacko: Gatačka brigada na jučerašnjim položajima.— Komandant operacija za Hercegovinu i Južnu Dalmaciju izdao je zapovest. septembra 1944. U toku dana sukoba nije bilo. ko­ lone Komande operacija u Hercegovini i južnoj Dolmaciji.— Sektor Nevesinje: Nevesinjska brigada na jučerašnjim položajima.— Susreta i borba sa neprijateljem na ovom sektoru nije bilo.37 6-IX-1944.39 Sve su jedinice primile zapovest blagovremeno. Drugih promena nije bilo na celoj teritoriji. sem prepucavanja predstraža.— U 22č stigli su delovi grupe jurišnih korpusa (1300 voj­ nika) koji su razmešteni po selima radi odmora. Sve jedinice u pripremi za predstojeću akciju — Izvršene pripreme i trupe stigle na polazne položaje. U toku dana sukoba nije bilo. Sandžaklije nose sa sobom i vojnu muziku. P n. P n.38 po kojoj je komandant korpusa izdao sle- deću zapovest : . 38 Ta zapovest nije pronađena. Sektor K onjic: Konjička brigada potpuno mobilisana drži levu obalu Neretve od Borka do Glavatičeva. 8-IX-1944. 39 Izostavljeno sadrži nepotpun tekst zapovesti komandanta 2. koji se ob­ javljuje kao dok. P n. god.— 7-IX-1944.. br. god. br. Dobro su naoružani sa dovoljno municije za gerilsku bor­ bu. .

66 ZAPOVEST KOMANDANTA TREBINJSKOG KORPUSA OD 9. pošto su dva bataljona iste u noći 8/9-IX-t. 9 septembra 1944. reg. koji se tako i završava.1 Nedovršena rečenica u originalu. Dalmatinske brigade. god. 63. nije. 200. k.000 Prema podatcima sa kojima raspolažemo komunističke snage prema 2513 i 2094. 20/6 (BH-V-8565).41 BR. Gatačka brigada: Izvršila je pokret tačno u određenom vre­ menu pod borbom isterala boljševike iz Koleška i zauzela Javor s. Slivlje gde je zanoćila. KOMANDANTIMA BRIGADA ZA NA­ PAD NA JEDINICE NOVJ KOD TREBINJA1 KO M A N D A 250-’ O. ćirilicom) u Arhivu VII. Položaj OPERACISKA ZAPOVEST (za napad) Sekcija Trebinje — Dubrovnik 1 : 100. Sa delovima II. br. Ove komunis­ tičke snage iz sastava su II. SEPTEMBRA 1944. -. Ca. . u 7. probila se preko Dubočana i Moska u pravcu Zagore. koja je os­ labljena. Des­ na podkolona koja je trebala da se kreće pod komandom poruč­ nika Gutića preko Zaloma. dalmatinske brigade ima manjih komunističkih snaga sastav­ ljenih od domaćih komunista. nalaze se severno od linije: Droškorica — Orao — Omutić — Bojanje brdo — Cešalj — Crveno brdo — Visočnik — Mahala i na levoj obali Trebišnjice. 2 Trebinjski korpus. 1 Prepis originala (pisanog na mašini. si.40 U toku dana žrtava nije bilo. raspoređenih po pozadini prema Vilusima i Velimju.g. Br.50 časova :/ 'Hf. j 9 septembra 1944 godine ^ . 43 Vidi dok. 3 i * Trebinjska i Vučedolska brigada. : . br.

u koliko se do početka napada ne uhvati taktička veza sa trupama majora Gojnića. 7 /8 . divizije i 2. i 12. — Desna kolona — Komandant 209. gde hva­ tati vezu sa komandantom 209. brigada 29. Obezbediti se sigurnom jakom levom pobočnicom. komandant Trebinjske brigade. U cilju izvršenja prednjeg: NAREĐUJEM: ’ ?■ 1. k. Zaslap — Zebljak — Dolovi — Ilino brdo (1166).5 U ovoj akciji učestvuju dva jurišna korpusa6 i sve snage 210. U trodnevnim borbama 11. Vidi dok. otpočela je opšta akcija za spajanje naših snaga u cilju uništenja komunista. sa zadatkom da istog dana ov­ lada Vilusima. — Leva kolona — Por. 1150 A . Milojević. 251 na liniji: Lastvanskog fronta i 252. reg. s tim da na Zaspalu bude 10 ov. napašće opštim pravcem Viluse — Velimlje. izvršiće pokret 10 ov. 92. 7 Nevesinjski korpus.meseca. meseca do 18 časova (novo vreme). sa Trebinjskim Zubačkim. 27/2). Obezbediti se u desno. . Zadatak: Istoga dana ovladati u zajednici sa 209 Vilu­ sima. brigada italijanske partizanske divizije »Garibaldi« od­ bile su četničke napade i razbile njihove brigade koje su bile prodrle do Gacka (Arhiv VII. Vezu levo održavati sa 251 na pravcu. * Blažo. meseca. Zona širenja u desno do levokrilne jedinice 209. 9 ov. me­ seca u 4 časa (ujutro po novom vremenu) napasti opštim prav­ cem: Zebljak — Dolovi :— Ilino brdo (1166). na liniji odbrane Bileće. Još u toku noći 10/11 uhvatiti vezu sa komandantom 209 i ugovoriti potrebno. I 9 Vladimir.8 2. br. 5 i 6 Radi se o napadu Nevesinjskog. 1143 A . Pokret izvršiti pri­ krivenim pravcima i u najvećoj tajnosti. Drinskog i delova Milešev- skog korpusa na delove 29. divizije NOVJ radi spajanja tih korpusa sa Trebinjskim korpusom.7 Komandant 200 naredio je da 209 i 251 najenergičnije napadnu opštim pravcem: Viluse — Velimlje ka Gornjim Banjanima u pravcu Troglava. ANOR. br. 284. iz Lastve do Zaspala. kako bi se sakrila na­ ša namera pred neprijateljem. meseca u 4 časa (u jutru po novom vremenu). Naše snage: 209 na liniji: Droškorica — Orao — Omutić. reg. Dživarsko površkim bataljonom. Početak napada 11 ov. br. Po dolasku u Zaslap odmoriti ljudstvo a potom 11 ov. k.

— Komandant 209 regulisaće prihvat i evakuaciju ra­ njenika prema prilikama kod njega. — Ishrana: Obrazovati trupnu komoru i staviti je kao pod 8 ove zapovesti pod komandu jednog sposobnog lica. i Dživar — Lastva. Komandanti će obrazovati bojnu komoru pri bataljonima i istu staviti pod komandira bojne komore. — Popuna municijom: Komandanti će popuniti šaržu na ruke borcima pri čemu voditi računa da se automatska oruđa. za 10 i 11: Top-topola. 9. odnosno u Goricu. 4. Ishra­ nu regulisati doturom iz magacina i pravednom rekvizicijom samo po nuždi. Miloš Riđušić. odatle telefonom za Goricu. 7. Komandant ovih zastornih delova biće pot- poručnik g. — Ako napad ne uspe. karabin vodoravno iznad glave. 5. — Komandant 251 ostavit će na frontu u Lastvi. 6. U slučaju potrebe narediće komandanti popunu iz njihovih slagališta. koji da bude otresit i energičan. Trebinje — Lastva. — Ako napad uspe. 10. — Veze: Operativne telefonske veze: Risan — Grahovo. Komandanti će mi dostavljati izveštaje heliografom sa Omutića u Lastvu.m. Ovi zastorni delovi imaju biti u Lastvi 10. paljenjem vat­ re i signalnim metcima: beli — Övde smo — crveni pravca neprijatelja. 3. snabdiju dovoljnom količinom (400) na oruđe. Veza trupna: između kolona: ordonansima. 285 . Radio veze: 209 da hvata vezu sa GAJ na dodeljenim ka­ rakteristikama. stim što će se komandanti kolona na dostignutoj liniji dobro osigurati i utvrditi radi pariranja svakog eventualnog protiv napada. Ugo­ voreni znak Todor. zapovest za produženje napada od­ nosno za gonjenje uslediće na Vilusima 11 ovog meseca. stoje na raspoloženju za reguli- sanje snabdevanja i tome slično. o. zastor od snaga leteće čete Zubačkog bataljona i posadnih delova Zu- bačkog i Trebinjskog bataljona. sa zadatkom da održe Lastvu po svaku cenu. jedinice će se pod borbom. 8. — Znaci raspoznavanja. ostaviti do daljnjeg gde se i nalazi. pre polaska kolone. Komandant 251 ostaviće u Lastvu Krstu Petijevića za šefa centra veze sa za­ datkom: da sređuje izveštaje i dostavlja gde treba. Optičke veze: Optičku liniju Lastva — Omutić. uveče. pri­ hvaćajući jednu drugu povući na položaj Lastvanskog fronta.

— Komandant 209 ugovoriće sa svojim l i 11 pomoć u artiljeriji. Ovo ode- ljenje da bude sastavljeno od ozbiljnih. S VEROM U BOGA Z A K R A LJA I OTAD ŽBINU ! * Dostavljeno: Komandant. a odatle telefonom u Goricu. Napomena: Komandanti 209 i 251 odrediće po jedno po- licisko odeljenje radi održavanja reda u pozadini. 12. radi čega mobilisati potreban broj ljudstva i staviti se u vezu sa l i 10 radi upućivanja sanitetskog osoblja. Komandant 251 organizovaće brigadno previjalište u La- stvi (kod kuće Petijevića). : Da je prepis veran originalu tvrdi: Br. Stevo. — Ja ću se 10 ov. nalaziti u Gorici. materijala i ostaloga.m. K-tima 209 i 251 Mil R. 12 Nečitko prezime. Vidaoić s.12 M .r. god. legionarske divizije (»Vra- žija«). .3 Okrugli pečat: »Komanda Vučedolske brigade«.P . Za komandanta 251 preduzeće sve potrebno da ga pomogne artilerijom.« 10 i 11 Odnosi se na delove nemačke 369. Izveštaje mi slati kuririma i heliografom u Lastvu. i'r: 286 . poverljivih i energič­ nih ljudi. Za komandanta poručnik. 2/9-IX-1944. Na izvršenje. . kapetan. 11. .

brigade 23 (srpske) divizije NOVJ. dok. 122 i 170. 100. komandant Timoč- kog korpusa (teritorija negotinskog. 11 i 174. korpus je kre­ nuo sa svog dotadašnjeg položaja kod Boljevca — ostavivši na dosadanjem položaju Timočku jurišnu brigadu u cilju zatva­ ranja pravca kao i zatvaranjem partizanima odlaska korpusa sa položaja. Pov. da je jedna grupa partizana od njih 100 noću blokirala selo Nikoličevo i zatim ušli u isto. Na dan 7 septembra 1944. i 14. borskog. br. Tražio da Jurišni korpus odmah krene u selo Nikoličevo. 2 Ljubomir Ljuba Jovanović. napadale i istog dana oslobodile 7. KOMANDANTU SRBIJE O BOR­ BAMA PROTIV 23. god. 113. Patak. reg. k. U 16 časova dana 6 septembra 1944 god. 11. gde će Komandant biti upoznat sa situacijom i gde će se utvrditi plan za dalji rad. 18/2 (S-V-16819). dok. O. zaječarskog i boljevačkog sreza). Na ovom položaju sa izviđačkim delovima prikupljali smo ljudstvo razbijene naše Borske brigade. u 5 časova stigao je korpus na položaj Kopitnjak gde se zaustavio radi prikupljanja podataka o neprijatelju — obzirom da se je u toku cele noći kao i u to vreme čula vatra prema Zaječaru. Ca. Službeno 10 septembra 1944. u 15 časova. br. Br. Pomenuti izveštaj nije pronađen. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. 12.2 da su partizani napali na Zaječar3 i da borbu protiv njih vode Nemci i dobrovoljci na položajima: Kraljevici i Beli Breg. 67 IZVEŠTAJ ŠTABA JURIŠNOG KORPUSA ISTOČNE SRBIJE OD 10. 287 . krajinskog. SEPTEMBRA 1944. KOMANDANTU SRBIJE Položaj Na dan 6 septembra 1944 god. br. 3 Zaječar su 7. septembra 1944. dobijen je izveštaj od »Pat­ ka«. knj. U ovom 1 Kopija originala (pisanog na mašini. BR. DIVIZIJE NOVJ U REJONU ZAJE- CARA* STAB JURIŠNOG KORPUSA ISTOČNE SRBIJE Str. god. knj. Položaj. Od komandanta ove bri­ gade primljen je izveštaj. tom I. ppukovnik. 9. ćirilicom) u Arhivu VII.

a kroz kukuruze i vino­ grade ljudstvo je bežalo. Korpus je u napadu išao napred. Naravno partizani sa našeg levog krila išli su nesmetano ka pozadini našeg centra. pa sam tom prilikom ubio dvojicu i četvoricu ranio. dok najzad njihovi krilni delovi nisu udarili na krila korpusa. a partizani se povlačili. Na je­ dan momenat celi bataljon iz Resavskog korpusa6 počeo je da beži na čelu sa starešinama. br. Napad je otpo­ čeo u 9. sa svojim centrom ka Zaječaru a krilima položajima ka selu Zvezdanu i selu V.30 časova a izvršile su ga Krajinska. 12. 11 i 174. tom I. a partizani dali su se na njihovo gonjenje. U 8 časova korpus je bio raspoređen za napad i osvajanje sela Nikoličeva. a 30 vojnika iz navedene brigade palo je u ropstvo partiza­ nima. Po drugi put otvorena je vatra — opet je nastalo komešanje i bežanje. Izvor. f i fi . Sa svojim mašingeverom otvorio sam vatru na ono ljudstvo koje nije htelo da sluša moju koman­ du da stane i da krene ponovo u napad na neprijatelja. dok. Potpukov­ nik »Patak« sa izvesnim brojem ljudstva uspeo je da se izvuče. kao i dalje gonjenje partizana. Komandant korpusa počivši major g. Za ovo vreme cen­ tralni deo jurišnog korpusa (Ivankovački korpus) daleko je iz­ makao napred.selu nalazili su se delovi Borske brigade i »Patak«. Daljnjim izviđanjem utvrdilo se da se 200 partizana nalazi u samom selu Nikoličevo kao i na kosama od ovog sela pa do Zaječara. Naši delovi na levom krilu videći ko­ mešanje desnog našeg krila kao i bežanje ljudstva i videći da ka njihovom krilu ide slabija neprijateljska snaga povukli su se bez i da je jedan opaljen metak. 6 Odnosi se na Jurišni bataljon Resavskog korpusa. načelnik Štaba Timočkog korpusa. Mlavska i Veliko Moravska Jurišna brigada sa delovima Borske brigade. divizije NOVJ. . Pot­ punije o tome vidi Zbornik NOR-a. a partizani koji su nadkriljavali naše desno kri­ lo videći komešanje i povlačenje ljudstva sa našeg desnog kri­ la navaljivali su sve više i sve jače. Potpisati nalazeći se na ■centru naših delova za napad videći ovo čudo potrčao sam i izdao naređenje da se ljudstvo odmah vrati i opomenuo stare- šine da nastave rad u duhu dobivenog zadatka. knj.5 Kada je veoma slaba neprijateljska vatra otvorena na naše desno krilo (delova Borske brigade i Krajinske jurišne brigade) ljudstvo je odmah počelo bezglavo da beži ka polaznom položaju za napad. NOU brigade 23.tđ 288 . Ubrzo selo Nikoličevo bilo je oslobođeno. i partizani naterani u beg- stvo. Donekle sam ljudstvo zaustavio povratio na položaj sa koga su pobegli i kre­ nuo dalje u napad.4 Prikupljeno ljudstvo iz Borske brigade ušlo je u sastav ovog korpusa radi zajedničke akcije protiv partizana. Stanisavljević7 4 i 5 Reč je o dejstvima 14.iu -ioo 7 Borivoje Bora.

dok. već se i danas nalazi negde prema Krajini. i u opšte nebi došlo do nad- kriljavanja naših krila da se je kretalo naređenim pravcima. pa ću posle da radim u duhu situacije i po Vašim naređenjima. Na ovom polo­ žaju želim korpus da preformiram i ljudstvo prikupim. Svo ljudstvo ovoga korpu­ sa koje je učestvovalo u borbi nije ušlo u sastav korpusa. Ovoga dana borbe pobeda naša bila bi sigurna samo da se je htelo borit ljudstvo Borske brigade. Mene lično u malo da nisu živog uhvatili. a potom dali se lično ubio ili je pao u ropstvo pa docnije ubijen nepoznato mi je. Krajinske jurišne briga­ de i jurišnog Resavskog bataljona. tom I. NOU (srpske) divizije (vidi Zbornik NOR-a. sela Bogovine.videći da su krila u napadu zaostala zainteresovao se za ovo i pošao na lice mesta da grešku popravi — teško je ranjen. jer nisam verovao u si- * Reč je o dejstvima 25. Partizani su u toku borbe imali do­ sta gubitaka jer su se očajnički borili i odupirali. br. 145 i 171). pa je naša akcija u tome srezu sada pre­ poručljiva od strane naših delova koji se nalaze na pravcu So- ko-Banje. sada u Soko-Banjskom srezu partizanske sna­ ge su veoma slabe. Idući od položaja Kopitnjaka do sadanjeg položaja prikupio sam podatke o partizanima i utvrdio da su jače snage njihove iz Soko-Banjskog sreza prešle jedna kolona preko sela Ilino i Boljevca ka Zlotu. Preduzeo sam pot­ rebne mere da se pronađe i uđe u sastav korpusa. Izvor. obzirom da je komandant ove brigade bio izvešten da jači delovi nadiru od Ilina ka Boljevcu. a delovi kod Za- ječara koji su imali velike gubitke u borbi sa jedne strane sa nama i druge sa Nemcima i dobrovoljcima krenuli su ka seve- ru. sela M. sela Podgorca ka Zlotu. Gde se nalazi sada »-Patak« nepoznato mi je i ako pokuša­ vam da dođem u vezu sa njim. Odmah po odlasku korpusa sa položaja kod Boljevca u selo Nikoličevo povukla se je sa ovog položaja i Timočka jurišna brigada. Žrtava bi takođe imali malo.137. Danas mi je nepoz­ nat položaj na kome se nalazi ova brigada. U srezu Boljevačkom krstari po neka trojka. 11. a obzirom da su jače snage prešle i iz Soko- -Banjskog sreza.8 Njihove manje snage danas se nalaze u Zaječaru. Imam podataka. a druga sela Mirova. Korpus sam doveo kod sela Krivi Vir gde sam poseo polo­ žaj zatvarajući pravce od Lukova i kod Suvaje. knj. Ovaj izveštaj dostavljam tek sada obzirom da sam ranije dostavio izveštaj preko raido-stanice. 71. 88 . 19 289 . sela Lukova. Obzirom da su se i partizani i mi u toku borbe rascepili bilo je omogućeno i izvlačenje delova ovog korpusa koji su du­ boko prodrli u položaje neprijatelja.

g. Glavni prob­ lem jeste municija i uvek municija. To isto video sam i u izve- štaju komandanta Motajičke brigade. Molim Vas da za ovo održavanje veze Crvlju uopšte neuzimate u kombinaciju pošto je on potreban ovoj komandi za svršavanje njenih potre- 1 Original (pisan na mašin. pa zbog toga i mnogo žrtvovati.& kapetan I klase. Ca. 68 NAREĐENJE KOMANDE ZAPADNE BOSNE OD 10. reg. br. SI.gurnost i bezbednost kurira koji bi nosio izveštaj. KOMANDANTU SREDNJOBOSANSKOG KORPUSA ZA POVEZIVANJE SA KOMANDANTOM NE- MACKIH JEDINICA U BANJALUCI RADI SNABDEVANJA MUNICIJOM1 KOMANDA ZAPAD N EB O SN E Br. Ja sam mišljenja da za ljubav municije i naše teške borbe treba i to u najvećoj tajnosti da odete do nemačkog generala i sa ovim rešite pitanje snabdevanja municijom kao i daljne odr­ žavanje veze pomoću lica koje Vi odredite. Dokument je neznatno oštećen od vode. 206. k. . dok nisam prošao ceo Boljevački srez. SEP­ TEMBRA 1944. ćirilicom) u Arhivu VII. pa bilo i to da odete do nemačkog generala. ČETNIČKOG KORPUSA2 Primio sam Vaš današnji izveštaj upućen mi po bratu Ni­ ki Milanoviću i isti potpuno razumio. 10 septembra 944. KOMANDANTU SREDNJO BOSANSKOG . . 15/1 (BH-V-9808). 2 Komandant je bio Šergije Zivanović (tada potpukovnik). pa molim da mi za ovo ne zame- rite. BR. Stanje vidim. S VEROM U BOGA ZA K RALJA I OTADŽBINU ! 5 Komandant. Pitanje municije mora se po svaku cenu rešiti.

Ako krećete i Vi dobro bi bilo da me u toku noći obavestite sačekate u Rebrovcu te me motorom prebacite za Jošavku. Jovanu Mišiću. za poslove održavanja veze i saradnju sa nemač- kim jedinicama ovlašćeni su bili i Uroš Drenović. O sarađnji Srednjobosanskog korpusa sa ustaško-domobranskim jedinicama vidi dok. maja 1944. kao i Vrhovne ko­ mande za vođenje ma kakvih pregovora i razgovora jeste Vi i Lazo kao komandanti korpusa. i Lazar Tešanović Lazo. a u saglasnosti sa našim Branom Lazičićem« (Arhiv VII. U pismu komandanta zapadne Bosne od 15. « (bez broja). po­ moćniku komandanta korpusa. piše: »Juče sam bio u Banjoj Luci radi nabavke nekih stvari za brata kapetana Mitranovića.P. 19 * 291 .« 3 Uloga Branislava Lazičića Brane — Cvrlje. od 22. jer mi izgle­ da da Nemci veruju da još jedino mogu da se oslone na Srbe4 kao garanciju da im se neće ništa desiti kada polože oružje. U pogledu municije. S VEROM U BOG A Z A KRALJA I OTADŽBIN U! D RAŽA N AS VODI K A VELIČINI I SLOBODI! Komandant. u kome. 10 i 39. 6 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. vidi se iz izveštaja Mila Božića. 20/12). ja ništa ne bih uspeo. između ostalog. br. 233. Ča. k.ba u Banja Luci. sa ustaško-domobranskim jedinicama (vidi dok. Ja ću verovatno sutra rano krenuti za Jošavku gde će se prema izveštaju načelnika štaba te komande održati smotra v oj­ ske i konferencija starešina. ppukovnik : Slavoljub Vranješković M. . 234. komandant Srednjobosanskog korpusa. reg. Dakle idite radi municije do Nemaca a sa Hrvatima5 i dalje odr­ žavajte dobru vezu ubeđujući ih da se to čini samo zato da se izvuku što veće količine municije. k. koman­ dant Bosanskokrajiškog korpusa.3 Ja verujem. 5 Tj. piše: »Jedini opunomoćeni od strane ove komande. kapetan. br. br. Tamo dolazi Brane Lazičić i kaže mi da je on od naše strane određen da sve trebovane stvari on lično traži« (Arhiv VII. Pored Lazićića. Ča. šefa propagande Ko­ mande zapadne Bosne. da od ovoga održavanja veze i kontakta s Nemcima možemo imati velike koristi. 10 i 39). poručnik. . koje će dobro doći i jednim i drugim. 45/6). komandantu Srednjobosanskog korpusa. br. 4 Odnosi se na četničke jedinice pod komandom Draže Miha­ ilovića. reg. ađutanta Bo- sanskokrajiškog korpusa. decembra 1943.

god. y Sveto Mitrović. .. -v . ■■-. *- KO M A N D A . i.>C. Marko Martinović mviu.?gOUJ 292 . . . Komandanta.' : w'.>. y>>^ Načelnik Štaba. : ?rv-.■■■■rAhr. : -:ni tffbi-i- :r-j:>ks^iV. Službeno -J? y(sr. Određeno lice od ove Komande ■ ■■ (V h-ii. IX 1944. Zas.'T7 rnu-A' ■■■/n nh 16. oh/1 * kap. KORPUSA Br. 'Ì ì f c ^ r SREDNJO-BOSANSKOG CET. ^-vv. .. . ■. “f'i ■U AKTA •■ :<-'i.v.

at-'. il -'1-a C"--1 . TTj"? fiiHifia äo ««Maua * oft upMTHva & r £&se ojmsrssai« ce to tjxwH cano ae?o #8 oe üssyx^ aro sehe ko 3 floiw a .. V : iry. .annfte ne^e r.!«piy \f sn?sp i.! !! 0« OS>«M ■“ l.fYFTOH« « hcu» ‘ -r-sar*“ •loofe sc «' a OÄSte ÄO H6M£-V'0r rrtK^p. H .}9£hh«j K aw rrai» THo oytpa ps»o irppuyta sa JosaBÄy raa t » <se .-.i j . ._ rf MsrÄOfla »Mi»: B4pyjr *ö 1®” *o3«10 «oiy Ä« 1/ ’ ■!..w.. i«T9 ti B« «otfpo tff! ^hzo aa m« y fcoay..To «’ITO 1kuso csv a 5SÄ y Bsscjwajv Kc>M£Kj.*\ u 44.HCfe* pteBee-i'i .p'V’fi-fi * ' / * i-j.>i<.v’ H -j »o o s v * ee.ft. cm v : srs as Knsu x G ru ft .<”/i. ’ ../T" 3 i r r v u / i e v ' j a ce r o *>='r. „ J p ...’g ÌJOTsjjrròe . i f » " Eojsnvaa.fi •.Kt>n t> fjic f ..npo<«.'owsHaa«*y C peja» ^ o h o c o ” ‘ n ?..’ f * ' o n»nH oä ü * 3 ' . aa SS iVÖSB ..nórnyHO p'isyswto..'"3 tü v k&’iS O’.>..i jit’To -r. <-. i"-* T3 .’..jra w 'U'/-6 MUMja.C'ra&s BHM. IDIIIUrfTB....-. '? .. ...«<’ “ orrnti* 'reSasHTe ?a ..f yityf i-TM. l l n i l l i i i i t§S«if Fotokopija dokumenta br... ■ — !£/ ■ <ir '»'■! .yKs«ssfe$ lili • -> ..\rjM»Hfi. / -i .'j-itt..^ ■"ipjjxHo csw Baro aansaraft wse '^iTa.« ' : / V _ '"■■«.. V “" ^ ^ ''*" ^ .OU<>HAri ?v rt 1 ? K .. ■. 68.-«'.■■! Vr. . —* fr o oap».Bj ...■ -. • ■*. .

.

dobr. nap. a za Komandanta Podgorske brigade pot- poručnika Branislava Rafailovića. Ća. do mraka. Brigade će krstiti po rednom broju prva druga. 69. JU­ RIŠNOG KORPUSA DA SADEJSTVUJE S NEMAČKIM TRU­ PAMA U ODBIJANJU NAPADA 1. A 295 . Za komandanta Valjevske brigade potporučni- ka Milisava Ostojića.[ovoljačka] bata­ ljona sa 4 polj. ppukovnik. br. 4 U obaveštenju Štaba Valjevskog (7.. a levim prema Aranđelovcu. IX . Tvoj korpus za sada ostaje za akciju prema Valjevu — prema komunističkoj grupi dejstvuje u Kolubari. o. Za njim ide divizija koja će se koncen- trisati oko G.2 3c Valjevci izlaze iz sastava trećeg korpusa i ti obrazuješ sed­ m i jurišni korpus. a glavni zadatak ti je da prisustvom uz nemačke trupe goniš i hvataš komuniste koje oni razbijaju.) i oklopne nemačke snage.m. k. treća. 2 Vojislav Marković. Od Nemaca ćeš neposredno da se snabdevaš municijom. Milanovca najkasnije do 26. 3 Vidi dok. uveče u G. Mi smo za akciju protiv X II. 3 i 4. između ostalog. reg. Milanovac sve u pravcu Valjeva. Za tvoga pomoćnika određujem kapetana Miloša Radosavljevića. jurišnog) korpusa od 23. PROLETERSKE DIVIZI- ^ JE NOVJ NA VALJEVO1 h11' '■ m DRAGI VOJO. M i- lanovac. Na pro­ storu Ub — Lazarevac je Lale (Vladimir Komarčević.ješ sposobnijima. IX . ko­ mandant Posavsko-kolubarske grupe korpusa — prim. Za komandanta kolubarske brigade pporučnika Marka Kotarca. KOMANDANTU 7. je na maršu sa desnim krilom prema Stragarima.4 1 Original (pisan na mašini.tska] i 7 protivopl. o izveštajima primljenim od Vrhovne komande JVUO. ćirilicom) u Arhivu VII.P r e m a partizanima su snage: dva ba­ taljona •Brandenburga ojačana zatvaraju put Mladenovac — Topola da spreče prodor na istok. 22. SEPTEMBRA 1944. korpusa [NOVJ] dobili 2. Ostale starešine rasporedićeš sam po njihovoj stvarnoj borbenoj vrednosti. 15/2 (S-V-9403). red. br. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 13. a za načelnika Štaba kapetana Milo rada Smiljanića. • r . 70..3 Pošto ovu akciju vode uglavnom Nemci to će tvoja uloga biti da naslonom naših i u sporazumu sa njima izvršiš tučenje crvenih sugerišu- ä Nemcima najpogodnija rešenja.[opnih] topova a u izgledu je i 1 ne- mački bataljon. I u pogledu komandanata brigada tvoja stvar je da ih oceniš i da ih po potrebi zamenju- . kapetan. er B ß. 69 NAREĐENJE NAČELNIKA ŠTABA 4. septembra 1944. piše: »SITUACIJA U SRBIJI: . Tada počinje nemačka ofanziva pravcem Ub — Obre- novac — Aranđelovac — G. Divizija Princa Eugena u maršu je od Višegrađa i čelni puk jak 5 bataljona stigao je 21.

pa je nas pozvao na savetovanje gde mi da idemo. Radi ovoga izvršićeš marš sutra — 14-og septembra t. 20/4). Stefanović u kasarnu Straže i saopštio nam: da su Nemci napustili Valjevo u pravcu Lajkovca i da su sa njima ostali dobro­ voljci. Sutradan (19.°’ Odmah« (Arhiv VII. Ca. u 22 časa Pozdrav tvoj Neško Dakle situacija odlična« (Arhiv VII. izjavio: »Pre upada komunista u Valjevo nalazio sam se u Vistadu radi opravke puškomitraljeza. u 6 časova pravcem selo Grabovica.g. . 27/2). septembra 1944. pored ostalog. piše načelniku Štaba 4.30) načelnik Štaba 4. jurišnog) korpusa i. Prema tome ti nisi više moj zastupnik nego si faktički ko­ mandant Valjevskog korpusa i ti ćeš neposredno naređivati svi­ ma potčinjenim organima kao komandant Valjevskog korpusa. gde ćeš stupiti u dodir sa ne- mačkim Komandantom u Valjevu. 296 . ja sam se povu­ kao u kasarnu 5. počelo je samo bez komande da se razilazi u raznim pravcima od Valjeva. tako da je potpukovnik i ja sami ostali. . 5 To naređenje nije pronađeno. 13 septembra t. reg.6 Na disciplinu ljudstva obratiti naročitu pažnju i ne dozvo­ li da se ma i najmanja zapovest ne izvrši. Kada je borba otpočela.7 koji se nalazi u Valjevu u pivari. grupe jurišnih korpusa iz Plavnja uputio je komandantu Valjevskog korpusa sledeće pismo: »Kreni bez zadržavanja sa jedinicom ćelom u Miličinicu. Ovo kada je čulo ljudstvo poljske straže. br. gde je se potpukovnik presvukao u civilno odelo i otišao preko drvenog mosta kod Jadra« (Arhiv VII. jurišne brigade Valjevskog (7. u 17. Ca. reg. Za vezu sa mnom — sa Štabom četvrte grupe koristićeš stanicu kapetana Miličića. 13/4). 69. Neki su predlagali da idemo za Nemcima ali on nije hteo. k. . 6 O situaciji po odlasku nemačkih trupa iz Valjeva. komandant podgorskog sreza 18. . Molim te obaveštavaj nas o svim name- rama tvojim i nemačkim i o rezultatima koje postigneš ti i Nemci. . već pozvao da idemo u šumu sa četnicima i da se borimo protiv crvenih. Ča. k. U Miličiniću ću sutra doći do Tebe. skupio nas je komandant poljske straže pot­ pukovnik G. . kome ćeš dati pismeno na­ ređenje štaba četvrte grupe za neposredno snabdevanje muni­ cijom za saradnju sa njima. 77. br. Nemcima i dobrovoljcima borio protiv napada komunista. Pre polaska iz Valjeva. septembra 1944. reg. 7 Antonije. 128. Mi otstupamo za Vlašić — ?! — ne znam ni sam zašto. k. grupe jurišnih korpusa da je toga dana u njegovu komandu (Valjevska ko­ manda) došao jedan vojnik 3.5 Pored ovoga zadatka ti ćeš obratiti pažnju na to da se sa korpusom nađeš u reonu Valjeva da brzo prigrabiš vlast ako bi Nemci napustili Valjevo odnosno da se naslonom na njih u ovoj gužvi naoružaš izvlačeći od svakog sve što se može. br. pešadijskog puka i tu se zajedno sa ostalim četni­ cima.g. Po šifri koju on ima. te smo krenuli ka kafani Jadar.

GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 13. -. br. preseče saobraćaj na Savi i omogući obostrano prebacivanje njihovih snaga bilo u Srem ili u Srbiju. Br. izbio u neposrednu blizinu Valjeva (Zbornik NOR-a.4 1 Original (pisan na mašini. 70 DIREKTIVA ŠTABA 4. JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI i. tom I. str. ćirilicom) u Arhivu VII. Vojvođanski korpus partizana prodro je u oblast Valjeva sa zadatkom da se probije prema Savi i tu ili da se prebaci u Srem ili sa Sremskom grupom blokira Savu. Posle prodora na prostoriju U ž i- ce — Požega i razbijanja 4.rr. dva bataljona SDK i delovi SDS.. 11. 29. knj. Č e tv r te g r u p e ju r iš n ih k o r p u s a h x *. br. 5. knj. . Ca. i 6. dok.-. septembra 1944.3 Protivu ove grupe crvenih akciju u glavnom pred uzimaj u Nemci i Dobrovoljci.1 cx i ’ im O. sadejstvuje sa- 1. 32. br. i 6. > r a r H n POLOŽAJ ^ ß{j r|. k. zatvaranjem puta Valjevo — Loznica i razbijanjem četničkih jedinica na prostoriji zapadno od tog puta. tom IV. Slovac. proleterski korpus.ratni? ( ■’-)>> nmlrtp. NOVJ (1.fiiäTslq Alli. for­ sirao reku Drinu kod Starog Broda i izbio na ogranke planine Tare (Zbornik NOR-a.: . Pod pritiskom jedinica NOVJ neprijatelj je bio prisiljen da 18. br. 3 i 4 Na toj prostoriji je tada dejstvovao 1. knj. 20). Višnjić. SEPTEMBRA 1944. proleterska divizija). BR. 26 i 27). septembra 1944. 47. br. Službeno kum :>• . Valjevo. n. korpus je 12. P. policijskog puka. 2 Dvanaesti (vojvođanski) udarni korpus NOVJ je. 41 i 55). reg. 166. grupe jurišnih korpusa u rejonu Jelove gore (vidi dok. .h*>0 ■■'y h*'" DIREKTIVA BR-7.-n .2 Dve divizije ovoga korpusa nalaze se severno od Maljena na prostoru Maljen. 43 i 44). posle nastup­ nog marša iz Pivske župe (Crna Gora) kroz istočnu Hercegovinu i deo- istočne Bosne (vidi dok. 29 T . delom snaga. 13 septembra 1944 godine . 11/4 (S-V-11320). dok. proleterskim korpusom NOVJ u operaciji za oslobođenje Valjeva Zbornik NOR-a.<. dok. 12. br. br. KOMANDANTIMA JURIŠNIH KOR­ PUSA ZA NAPAD NA 12.d. 12» dok. tom I. KORPUS NOVJ1 g TAB . knj. U daljim dejstvima korpus je napao fortifikacijski veoma utvrđeno Valjevo koje su branili dva bataljona nemačkog 5. 33». 19. nap. Njegov sledećL zadatak je bio da. / . 133— 143).=v--»S is. 85.

Istog dana oslobođeni su Lazarevac i Lajkovac (Zbornik NOR-a. 5 U izvršenju tog zadatka glavnicu četničkih snaga sačinjavale su jedinice 4. Zato je naša težnja da u prvoj fazi levim krilom odbacujemo komuniste na sever. k.d. Nedić septembra 1944. jurišnog korpusa od 17. neupotrebljiva za duže vreme. naša težnja će biti da jačim desnim krilom odbijemo komuniste više prema zapadu i nedozvolimo im da se spoje sa divizijama. i VI jug. Medvednika i da im se onemogu­ ć i da se ponovo njih dočepaju. S. Šesnaesta crvena divizija je sastavljena od Sremaca i u svim dosadašnjim borbama koje je vodila u istočnoj Bosni do­ življavala je neuspehe. potpukovnik Načelnik Štaba.. koje operišu istočno od Valjeva. piše: 298 . kapetan Drag. dok. i k. Višnjić. zbog slabog borbenog duha kod ljud­ stva. II. n. Samo u 1944 godini ova divizija je tri puta izbacivana iz stroja. maršuje u pravcu severoza- pada sa jednom kolonom prema Kamenici a sa drugom u prav­ cu Pecke. 25/7 : izveštaj Komande azbukovačkog sreza od 16. III. gde će se pogodnim manevrom na tom prostoru postići njeno uništenje. grupe jurišnih korpusa. reg. Ova divizija namerava prodor na sever na otseku Ka­ menica — Osečina i dalji prodor na sever. Otuda se našim trupama nameće potreba da se vrlo energično radi i iskoristi sadašnja odvojenost ove divizije da se potpuno uništi pre nego što bi jo j ostale trupe pritekle u pomoć. 69. P. 26/5: izveštaj Štaba 3. Prostorno ova se divizija mora uništiti do njenog dolaska na Savu. U zapovesti Štaba 3. a naše trupe posle toga krenuti prema ostalim đverna divizijama ako i gde još budu postojale. jurišnog korpusa od 13. str. br. 78. 143— 148). vidi u Arhivu VII. septembra 1944. septem­ bra 1944.5 Dostavljeno: K-u I. 12. Naše trupe će nastaviti tučenje šesnaeste divizije sa prvim ciljem da se ona odbaci od planinskog masiva Jablanika.P. reg. knj. V. pored ostalog. Šesnaesta divizija ovoga korpusa koju su naše trupe odba­ cile na levu obalu reke Jablanice. k. septembra 1944. 78. reg. Obe ove grupe istočno od Valjeva i zapadno od Valjeva teže da se spoje severno od Valjeva. napusti grad. septembra 1944. 30 i 57. tom I. Račić Neš. No čim ko­ munisti pređu drum Valjevo— Loznica. korpusa. Pored rečenog. br. br. Komandant. 19/2: izveštaj Komande valjevskog sreza od 19. M. br. a ovo će se postići naj­ energičnijim gonjenjem dok se ne baci u zaravnjeni deo pored Save.

77. Sedmi (valjevski) jurišni korpus 4.. 71). 2 0 / j. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-à. dok. 120. Azbukovač- ka i Cerska brigada Cerskog korpusa Cersko-majevičke grupe korpusa. Rađevačka. Vidi dok. Arhiv VII. Jadarska. 2. septembra 1944) i M a- jevička leteća brigada Majevičkog korpusa. tom I. korpus. knj. 75. grupe jurišnih korpusa. 25/2: izveštaj Komande azbukovačkog sreza od 16. razbio je tu čet­ ničku grupaciju. 95. ča. da ovlada Divljim brdom na levoj obali r. br. grupe jurišnih korpusa sa- dejstvovao je s neprijateljem u odbrani Valjeva (Vidi dok.'i'J I »Naše snage iz drugog. Desno od nas u napadu treba da učestvuje jedan nemački ba­ taljon. 299 . u čiji je sastav ušla i 11. 78.K#f Ai Ml '■M ■1 . Jablanice. torri I. ■#. 78. 12. 94. Rebelju. br. br.« U daljem tekstu su izloženi zadaci 1. reg. mačvanska. dok će ranjenici »kamio­ nom biti transportovani za Valjevo« (Arhiv VII. 55). korpus NOVJ učestvovali su 2. Levo od nas napada drugi jurišni korpus pravcem: Tetrebovac (k.'} :q . Naš treći jurišni korpus ima zadatak da napada pravcem: k. trećeg i petog korpusa. 0:m r . 489) — Visoka (k. knj. Ča. br. koje nadiru prema Stavama tuku i odbace prema zapadu. koji treba da krene pravcem: Valjevo — Stave sa zadatkom da se od Stava dočepa visa Okruglić i odatle dalje napada prema s. reg. 73. br. 55. 41. Sedlari — Veliko Brdo — Markovac krenuće u napad sa ciljem da komunističke snage. septembra 1944. 12. 125— 127. jurišne brigade. 582). 117. k. NOU divizija (Zbornik NOR-a. k.et'/. Peti jurišni korpus u opštoj rezervi nastupa za drugim korpusom sa zadatkom zaštite levog boka napadne grupe i da potpomogne na­ pad drugog korpusa. 1944. 316 — zaseok Garčići — k. 100. i 3. U bor­ bama do kraja meseca 12. 477 — s. koje obrazuju zapadnu grupu a prikupljene na polaznom položaju kota 316 zapadno od s. Pored jedinica 4. Ishrana je regulisana preko SDS iz Valjeva. reg. br. k. br. Ča. 50/3: naređenje Štaba Cersko-majevičke grupe korpusa od 5. puka SDK (Arhiv VII. dok. 9. u napadu na 12. 99. 557) — Kik sa zadatkom. Balinović — Ukmirovača sa za­ datkom da ovlada položajem Radijevica (581) — Čolinovac (k. 32. Napad četničkih jedinica je otpočeo 14. delovi 3.

br. Jug. 2 Kuna. 4 Tekst do kraja dopisan mastilom. KOMANDI ZAPADNE BOSNE Bratu Slavku Vranješeviću. Nabaviti im kazan za kuvanje. reg. samo su me još molili da im nabavim vojnički kazan. SEPTEMBRA 1944. g. k. Pošto to nije u m ojoj nadležnosti gledajte Vi da im ga naba­ vite i što prije uručite. Komiteta Kr. Komandantu Srednjobosanskog četničkog korpusa. 28/11 (BH-P-847). novčana jedinica NDH. ČLANA ČETNIČ­ KOG CENTRALNOG NACIONALNOG KOMITETA. 3 Radoslav Radić na kongresu u selu Ba nije biran za člana četničkog CNK. IX 44. Službeno. Br. ćirilicom. OD 14. Dana. 14. Vr- banje i Kotor Varoša.4 — Na znanje i postupak. latinicom i delom ćiri­ licom) u Arhivu VII.v 1 300 . Komiteta Kr. Nac. Ja sam im u tom pogledu dao 10000 kn2 za cigarete i druge potrebe. i oni garantiraju da će iz ovi sela u naj­ skorije vrijeme organizovati se mnogo četnika samo da ne budu međusobni ispadi i spriječi pljačku njihovih kuća. To su većinom Muslimani iz Lišnje. ZAPADNE BOSNE R R a(|}|l Br. već je kooptiran. S vjerom u Boga za Kralja i Otadžbinu! Draža nas vodi ka veličini i slobodi! KOMANDA Član Cen. Nac. Ja sam bio sa njima i to su pošteni i o srpski na­ rod neogrešeni muslimani. Jug. 71 OBAVEŠTENJE BADOSLAVA RADICA. KOMANDANTU ZAPADNE BOSNE O FORMIRANJU MUSLIMANSKE ČETNIČKE CETE1 Član Cen. Komandant ppukovnik Slavoljub Vranješević 1 Original (pisan na mašini i mastilom. 226. Služ. BR. Ui. septembra 944. Sa Muslimanima održavati što prisnije ve­ ze. Sa njima treba održavati što bolju vezu kako bi i Muslima­ ne pridobili za četnički pokret. 15. ppukovniku Gde bude Ovih dana osnovana je prva u ovom kraju muslimanska četnička četa. Ca. pristalice Ravnogorskog Pokreta i nacionalno ispravni.

203. hercegovačke NOU divizije na prostoriji Nevesinje — Gacko (od 9. Ca. 29. 122 i 183.4 Ja sam se sa ovim dijelom vojske smjestio za sada na gra­ nici srezova Konjic i Mostar u selu Zijemljima. k. ćirilicom) u Arhivu VII. br. bez borbe. do 15. sjevernog dijela sreza neve­ sinjskog i čitavog sreza mostarskog. reg. Konjička (200 ljudi) i Mostarska brigada (300 ljudi) istog kor­ pusa i 4. reg. k. br. septembra 1944). četničke jedinice su bile primorane da se sklone u krajeve koji su manje ugrože­ ni od partizanskih navala. SEP­ TEMBRA 1944. Nevesinjska i Ga­ tačka brigada tog korpusa su. br. septembra 1944). 15/4: zapovest komandanta Severne grupe Ne­ vesinjskog korpusa od 19. povukli na prostoriju konjičkog sreza i severnog dela nevesinjskog sreza i tu formirale tzv. Severnu grupu Nevesinjskog korpusa (Arhiv VII. pošto se jedna oveća grupa partizana na­ lazi u selima Bjelemići i Idbar. br. a u nedostatku potrebne odgovarajuće municije. 63). BR. 4 Odnosi se na Konjički NOP odred. Ca. 55. g. tom IV. reg. 45/16). Postoji i kopija upućena ko­ mandantu Mostarske brigade. bataljon Nevesinjske brigade (40 ljudi) su se.2 Međutim znatan dio vojske zadržao se na svojim položaji­ ma u krajevima sreza konjičkog. uspele da se probiju u rejon Trebinja (vidi dok. 232. 72 OBAVEŠTENJE POLITIČKOG POVERENIKA ZA MOSTAR ČETNIČKOG POKRAJINSKOG NACIONALNOG KOMITETA ZA HERCEGOVINU. KOMANDANTU NEMACKIH TRUPA U NE- VESINJU O POVLAČENJU ČETNIKA SA PROSTORIJE NE­ VESINJE — GACKO1 Zijemlje 15 septembra 1944. 232. na znanje (Arhiv VII. 2 i 3 Reč je o jedinicama Nevesinjskog korpusa. knj. prema čemu iz­ volite računati s tim da četničke grupe nisu ni najmanje prome­ nile svoj stav prema Vama niti to najmjeravaju učiniti. dok. O njegovim akcijama vidi Zbornik NOR-a. Ovaj pokret četničkih jedinica bio je svojevremeno pisme­ nim putem predočen Komandantu Vražje divizije gospodinu 1 Kopija originala (pisanog na mašini. k. Ča. 44/16 (B H -X-459). KOMANDANTU NJEMAČKE VOJSKE Nevesinje U vezi sa predviđanim napadom partizana na Nevesinje. br. 301 .3 Postojala je bojazan [da se] ne bi prebacili niz rijeku Neretvu i na taj način ugrozili Konjic i željezničku prugu. posle razbijanja u borbama protiv 29. BOSNU I DALMACIJU OD 15.

V. 6 U izveštaju političkog delegata Pokrajinskog nacionalnog komi­ teta za Hercegovinu. . k. * Vukašin. septembra 1944. preko sela Sopilja koje je posjednuto od partizana.7 Molim da mi potvrdite prijem ovoga pisma zbog moje lične odgovornosti pred narodom. 22/16).. gde će se koncentrisati i nastupiti pod eventualno povolj­ nijim okolnostima. 232.-„. 7 O municiji utrošenoj u borbi protiv jedinica NOVJ. Razgovorima je bio prisutan i major g. Boku i Dubrovnik od 21. u borbu protiv našeg neprijatelja. 47/16). . Lukačević u svojstvu poručnika Todića ađutanta majora Salatića. komandant nemačke 369. čet­ ničke jedinice će biti primorane da se povuku u sigurnije kra­ jeve. br. Njemu je. te se iz tog razloga objavljuje tekst obaveštenja upućenog nemačkom ko­ mandantu u Nevesinju. y . četničke komande su bile dužne da redovno izveštavaju nemačku komandu. pa pret­ postavljam da kurir neće biti u stanju da se sigurno provuče« (Arhiv VII. 233. štaj ne pošalje« (Arhiv. k. takođe. 232. 302 . Ga. Primite uvjerenje mojeg poštovanja. ukoliko Njemci ne budu četnicima pružili izdašnu pom oć u hrani i municiji.5 a istovremeno su o tome vođeni razgovori na zajedničkom sastanku u Nevesinju i Kifinu selu dana 11 sep­ tembra ove godine pred izaslanikom komandanta Vražje divi­ zije. t. ko­ mandantu Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o tom sastanu piše: »11. reg. aprila 1944. Ča. reg. piše da »Nemci ne daju ni metka dok se ovakav izve. da. reg.9 Izaslanicima je bila skrenuta pažnja. k. br .46/16). a eventualni pismeni odgovor os­ taje Vam na Vašu ocjenu. ‘i i Politički povjerenik. divizije. br. Rezultat je trebao biti dostavljen preko političkog delegata« (Arhiv VII. Ča. t.generalu Najdholdu. Sačuvana kopija je bez potpisa. Razgovor se kretao o opšte poznatim stvarima i mojem predlogu o zauzimanju zone leve obale Neretve. koji će stvar uzeti u ocenu i doneti rešenje. poslato ovo obaveštenje koje se od ovog koje se objavljuje razlikuje po tome što je stav kojim se traži potvrda prijema zamenjen slede- ćim tekstom: »Sličan izveštaj poslao sam njemačkoj komandi u Ne­ vesinju. Na­ kon toga roka srpski četnici imaju da o svojoj situaciji sami donose odluku bez obzira na stav Nemaca. septembra od 12 sati do dva posle podne održana je zajed­ nička sednica između prestavnika nemačkih vojnih vlasti i opuno­ moćenika te komande a u prisustvu potpisanoga. U naređenju Komande gatačkog sreza komandantu Jurišnog bataljona od 27. Na konferenciji je zaklju­ čeno da se po predlozima ima doneti odluka u roku od tri dana.8 Petrović 5 Fric (Fritz). Opunomoćenik komandanta Vražje divizije u prisustvu još dva oficira uzeo je na znanje naše predloge i obećao da će ih pođneti svome komandantu.

pre tri i po godine. hrvatskih satelita. br. a naročito po srpskim oblas­ tima. J Ceo je demokratski svet bio sa divljenjem iznenađen kada je mali Srpski narod. i da je uzanj pri­ stao ceo Srpski i Slovenački narod kao i svi jugoslovenski ori- j entisani Hrvati. 20. Ali to nije sve što je Srpski narod u ovome ratu podneo: tri su godine kako u Jugoslaviji. 73 " PISMO DRAŽE MIHAILOVICA I IZVRŠNOG ODBORA ČET­ NIČKOG CENTRALNOG NACIONALNOG KOMITETA OD 18. žena i dece — pobijenih od strane Ustaša. Srp­ ski narod znao je šta ga čeka: da će se sva sila ognja i čelika Nemačke. već da organizuje otpor pro­ tiv okupatora na području cele Jugoslavije. Ceo demokratski svet bio je sa divljenjem iznenađen kad je saznao da pukovnik Draža Mihailović nije prekinuo zapo­ četu borbu 6. koji mu je nametnula komunistička partija Jugoslavije u svojoj težnji da silom i terorom prigrabi vlast i da nametne svoju diktaturu jednom u suštini demokrat­ skom narodu. besni građanski rat. a stotine hiljada strelja- nih od strane okupatora i pomrlih od gladi po okupatorovim logorima — skupi su zalog slobode i demokratije za koju se srpski narod bori i već tri i po godine krvavi bez ičije pomoći. 18/6 (VK-P-858). Te svoje podvige Srpski narod je platio vrlo skupim žrt­ vama: stotine hiljada Srba — ljudi. k. reg.p ” 1 BR.. ćirilicom) u Arhivu VII. Ca. aprila 1941 godine. pa i ona povučena pred nemačkom navalom na svoja ostrva. kao najjačeg 1 Kopija originala (pisanog na mašini. ali je verovao da će pravda i dem o- kratija odneti konačnu pobedu — da će posle golgote doći vas- krsenje. 303 . odbacio pakt sa silama Osovine i upao u rat protiv njih onda kada je od današnjih ve­ likih saveznika jedino Engleska bila na ratnom poprištu. ŠEFU AMERIČKE VOJNE MISIJE SA PREDLOGOM DA VLADA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA POSREDUJE U REŠAVANJU ODNOSA IZMEĐU ČETNIKA I PARTIZANA1 'ii.è SEFU AMERIČKE MISIJE PUKOVNIKU GOSPODINU MEK DAULU 'V Gospodine pukovniče. Italije i njihovih satelita i sav gnjev nacista i fašista sručiti na njegovu glavu. SEPTEMBRA 1944. U tu borbu protiv Srpskog naroda.

koja se tim oružjem koristi za svoje posebne ciljeve isključivo u borbi protiv srpskog naroda u nameri da krvavim terorom slomi je njegovu otpornu snagu. Ali se u toku ovoga rata dogodilo nešto čemu se Srpski narod nikada nije nadao. dr Ivanom Subašićem. kojom komanduje đeneral Draža Mihailović. jer je komunistička par­ tija Jugoslavije jedna neznatna manjina. ali dato u ruke komunističke partije Jugoslavije. bu­ garskih i rumunskih komunista. na čelu sa g. s 304 . pa do arnautskih kačaka. Srpski narod. počevši od ustaških zločinaca. na koja ga je stavila takva saveznička politika. ni među Slovencima. u čiju ste se privrženost saveznicima i sa­ vezničkoj stvari mogli da uverite i Vi. odoleva ovolikim i ovako teškim iskušenjima. odnosno dočekao da ga iz dana u dan bije i uništava savezničko oružje. doživeo je tu sud­ binu da ga danas biju ti isti saveznici. a da sve svoje snage upo­ trebljava u borbu protiv Srpskog naroda i Jugoslovenske v o j­ ske. koji to gleda. od kojih je očekivao slobodu i oslobođenje. a ne zna se ni koliko ga ima među Hrvatima. komunistička partija Jugoslavije okupila je sav međunarodni ološ na Bal­ kanu. koji u zemlji nema nikakvog oslonca ni među Srbima. italijanskih begunaca. Već je godinu i po dana kako se od strane saveznika pre­ ma Srpskom narodu vodi jedna naročita politika koja ugroža­ va i sam njegov narodni opstanak. Srpski narod bi toj navali odoleo. Srpski narod je mogao. jasno da se Tito i njegova vojska vrlo vešto klone svakog sukoba sa okupatorom.zatočnika slobode na Balkanskom poluostrvu. i koja je s toga neminovno samo slepo oruđe u rukama Tita i njegove vojske u borbi protiv Srpskog naroda. kako ni posle njegova slobod­ na volja ne bi mogla doći do izražaja. pod najokrutnijom okupacijom što je svet pamti. kao i Vaši prethodnici gg. Predvode ih komunistički borci iz španskog građanskog rata na čelu sa Titom. Srpski narod. namenjeno za uništavanje okupatora. Već je više od godine i po dana kako saveznička propa­ ganda. koji je u ovom ratu za zajedničku savezničku stvar dao žrtve relativno veće nego i jedan narod u Evropi. Pod uticajem te politike ob­ razovana je u Londonu jugoslovenska vlada. i ako je svemu naro­ du. i savezničke štampe pa i najviši pretstavnici najvišeg političkog života u savezničkim zemljama moralno pomažu komunističku partiju u Jugoslaviji ističući da se Tito i takozvana Narodnooslobodilačka vojska je ­ dini u Jugoslaviji bore protiv okupatora. mađarskih krvnika. preko svojih emisionih stanica. zahvaljujući samo svome demo­ kratskom nastrojenju da godinu i po dana. potpukovnik Sajc i kapetan Mensfild.

bolom i sa zebnjom u duši sluša svaku noć kako saveznički transportni avioni po Srbiji sve više i više i u sve većem bro­ ju raznose ratni materijal i dobacuju ga takozvanoj Narodno- -oslobodilačkoj vojsci. 3 — Molimo da se odmah prekine slanje oružja i muni­ cije komunistima. a u prvom redu pred vladom Sjedinjenih Američkih Država i njenim Pretsed- nikom. ne da bi mali narodi jedno ropstvo privremeno zamenili drugim trajnim ropstvom. koji je ušao i u ovaj drugi svetski rat. kao i da se prestane sa propagandom koja im je nepravično naklonjena. a mi pristajemo da se sa svima našim snagama uključimo pod tu komandu. da bi pred našim velikim saveznicima. mesto prave slobode i demokratije. a naročito da to neće dozvoliti veliki demokrat­ ski Američki narod. 20 305 . a on dobro i sigurno zna da će taj savez­ nički ratni materijal biti upotrebljen protivu njega i njegovih najboljih sinova koji se nalaze u redovima Jugoslovenske v oj­ ske. ubi­ jajući njegove prve ljude i sve što slobodno i demokratski mis­ li i oseća? Srpski narod još ne veruje da je namera njegovih velikih saveznika da preko Tita i njegove vojske. obezglavi Srpski narod. bili tumač položaja i stanja u koje [je] Srpski narod do­ veden politikom i postupcima saveznika prema njemu kroz ovu godinu i po dana i da pred njih iznese ovu prešnu molbu: 1 — Da Američka unija preduzme sve mere da se prekine i spreči daljnji građanski rat u Jugoslaviji. da očekuju ni narodi koji su ratovali na strani osovine. koja sebe tako pre­ tenciozno naziva oslobodilačkom vojskom. Srpski narod veruje da to ne može dozvo­ liti veliki pretsednik Severoameričke unije. narodima Balkana. posle golgote. S toga se Srpski narod obraća Vama. Srpski narod još veruje da to njegovi veliki saveznici neće dozvoliti. zatočnik slobode i demokratije. Gospodine pukov­ niče. Srpski je narod. Teže sudbine i strašnijeg i nepravednijeg završetka rata nisu mogle. niti magu. 2 — Da Američka armija obrazuje komandu za Jugosla­ viju. Srpski narod se u čudu pita: Zar se može dozvoliti da komunistička partija Jugoslavije oboružana savezničkim oružjem. očekivao vaskrsenje a nje­ govi veliki saveznici kao da hoće da mu privremeno ropstvo pod nacistima zameni trajnom diktaturom komunističke par­ tije. već da bi ćelom čovečanstvu doneo slobodu i toliko željeni mir. nametne silom i terorom novi jaram jedne partije i ideologije koja je potpuno strana i Srpskom narodu i ostalim narodima Jugoistočne Evrope.

* Parat Aleksandra Aksentijevića. U koliko biste po ovome. mi Vam stojimo na raspolo­ ženju.2 ■' Ì 18. 4 — Mi pristajemo. septembra 1944 godine i Za Centralni nacionalni komitet: Pretsednik Izvršnog -. Uz izraze poštovanja Đeneral. kada novoobrazovana komanda ame­ ričke vojske u Jugoslaviji uvede red. imali po­ trebe i za usmenu izmenu misli. Srpski narod se nada da će velika Američka nacija shvati­ ti potrebu brze intervencije da se prekine građanski rat u Ju­ goslaviji i narod sačuva novih žrtava. . S toga se i obraćamo preko Vas vladi Sjedinjenih Američkih Država u nadi da neće Srpski narod biti ostavljen i prinuđen da traži drugi izlaz iz ove situacije. 3 Paraf dr Stevana Moljevića. da se izvrši plebiscit iz­ među nacionalnih i komunističkih snaga u celoj zemlji. napominjući da je ovo pitanje najhitnije prirode. StM* t za sekretara. t AAks4 I 2 Dokument je bez parafa Draže Mihailovića. pa za­ tim da se ostvari poredak onakav kakav narod bude želeo. odbora . Gospodine pukovniče.

.-saifjr k rc> siar.ì **x> * .W|!S»< ».. » <?» "JlMe Kc ’y » :} ? » -. a . i t>zprv}& 3} s. C to p i* a •^ r.?.y g *c-iu.1c •£>jti oc av em-fa a .JIKH* :. r. ?Aj«.«BK M7XKK« e«*e»aitt{* »«.»a. •Rf ? k p.'l 1~.rsvti Fotokopija treće stranice dokumenta br. jr rj'* « * jpasy raat X A rt.^t ln»c. . •j.Aipfcioto** $s.1» »io a it< u« «$><>*t*** a. •t t:ix j-.sij>*mh» «ttfaäv** . .cöpAny. »» E£ M'tft i f *—*-£* trrr. p" *»■>•* op. . f .** '«oisyrsc» x soityrsss:- ■ B"n*i t * " ' S a t t a cay r. t . X”.f.’-^I. . «IT' : •-*>a y s&j» 4* Cp**** n^pcs ao»». RIM» fr 5 .**:*«*}> n. .-■» c*.B.- '.i «.w »**7. •©*K"is-w. 73.v &o # y c»4kj MET** <ja*toxx pa*» b# A ^ 'i ■t sji-.*.»Mi.ai' f. a. . ' -• « . vrtp" .«r«-8*je . •C3P. -.'T ’ ■>'"« :* C 3 " T f .uxt tsi jyru.'« C' •?.k. ’ir «If 3.-. 5“ SteBlS'O A » 'es CÄS&X Kp«F'f!KO 332*6 OJT'^!.-.ts OO0« * xo x -i.•*. C r■ ■:v f su ra naaa*H r r .* J JjP'.M B »0311* ÄpOT’!'».' r.üa Ast&ygaje ap'i^s. 7<S*J ausasi» » «H a j« . Tv • * . k ::s r.pm J«*** m ft C?n«t#X mpu-%'/ « on«»«*«' X..£<£■?»-• «p n ja u r i-cno**: 17 -CR-M5 oJnySo. B rrBK »•• K.}» mp.xa -č.»'s S'-SKXff». E-ils «■ . f 3 MT-rJ* <£* ‘*0 KWJMK B©.: * ■• >.jj . •■ .K-b. '^3-'.b Caj j»y s 6 tj 1..■-. .r. t o r. a-CjEtki ysij .o:’ . o« I s > ] i . 80 K “Tur ->7.

I .

Mi moramo shvatiti da se u Engleskoj nešto promenilo i da će oni vrlo rado pružiti ruke jednom Titu. godine mi smo sebi stavili u zadatak da organi- zujemo vojsku i sa naslonom na naše saveznike kao potpuno legalna vojska otpoČnemo borbu za oslobođenje svoje zemlje i borbu za njeno preuređenje t. 3. 74 MEMORANDUM KOMANDANTA 4. 17/5 (S-V-11347). GRUPE JURIŠNIH KOR­ PUSA OD SEPTEMBRA 1944. dok. Za tri godine rada mi smo ispustili inicijativu iz ruku i po­ red organizovanih jedinica i potpuno pripremljenoga naroda (narod je skoro sto posto uz nas) zbog nejasnog zauzimanja sta­ va u aktuelnim događajima. DRAŽI MIHAILOVIĆU O KRI­ TIČNOM VOJNO-POLITICKOM POLOŽAJU ČETNIKA I ME­ KAMA KOJE TREBA PREDUZETI ZA NJIHOVO SPAŠA­ VANJE1 MEMORANDUM GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. * Britanske vojne misije definitivno su napustile štab Draže M i- hailovića i štabove pojedinih viših komandi krajem maja 1944. 1. A kad jedanput bude imao zemlju u ' Original (pisan na mašini.2 a Sovjeti već odavno zauzimaju neprijateljski stav prema nama. 42 i Pri­ log III. reg. Američka vojna misija napustila je štab Draže Mihailovića 27. Ca. Odlazak vojne misije najbolji je dokaz da nas En­ glezi i Amerikanci ne priznaju kao saveznike. BR. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA PREGLED NAŠE SITUACIJE Od 1941. br. br. knj.j. ćirilicom) u Arhivu VII. Opšir­ nije o tome vidi Zbornik NOR-a. maja 1944). dok. br. može da se odrekne svojih načela da bi dobio prijateljstvo En­ gleza i uzeo vlast u ruke. 77. Mi se ne smemo zavaravati niti zatvarati oči pred istim. k. Dokument je nastao septembra 1944. što se može zaključiti na osnovu podataka koji se nalaze u samom dokumentu. decembra 1944. Naš nedovoljno umešan stav prema saveznicima i nedovoljno ener­ gičan stav prema protivnicima doveo je do toga da su nam komunisti preoteli politički uticaj na saveznike i nas od pre ne­ koliko meseci stavili skoro u ilegalnost kod saveznika na koje smo se naslanjali. 309 . koji su se ticali naše zemlje. (posled- nji je otišao brigadir Armstrong 30/31. da u unutrašnjoj politici učini­ mo kraj uzročnicima našeg poraza. koji u ostalom iako je komunista. tom X IV .

već prema situaciji koja bude vladala na završetku rata. on se vrlo lako može prilagoditi Sovjetima ili Englezima. koji se nikad i ničim ne mogu popraviti. Pred nama su krajnje ozbiljni dani. što je često dovodilo do užasnog ponižavanja prema našim protivnicima: čas smo paktirali. U našem vojničkom i političkom životu ovakav stav katastrofalan može biti. Mi smo na protiv u svoje redove primili dosta nosioca staroga režima. jer smo se ogrešili o svaki princip revolucije: boriti se dok se ne sruši stari režim i njegovi nosioci. mi smo na svaki način hteli da održimo ravno­ težu te da se niko ne istakne. U našim redovima nedisciplina je obična pojava.) Radi toga slobodni smo Gospodinu Ministru da 310 . Naše oslanjanje na narod ima samo moralnu ali ne i prak­ tičnu vrednost. — Da od saveznika nemamo šta da očekujemo. čas bili legalni. a nikad nisu bili izraz inicijatve i odluke Vrhovne Komande. — Da naš dosadašnji stav predstavlja samo produženje životarenja i vodi laganom. a ništa se nije preduzelo protiv nosioca ovoga zla. 2. čas zauzimali stav oružanog suko­ ba. 3. Narod u masama ide uvek uz organizovanu silu — onome koji je jači. U mesto mlađih i dokazanih revoluci­ onara i sposobnih ljudi. Mi moramo naći snage da priznamo istinu: 1. mi smo za bazu uzeli ono što je bilo pre rata: u politici vodeća mesta zauzeli su oni koji su pre rata bili na višim položajima.svojim rukama. Sav dosadašnji rad zbog nejasnog stava imao je za posle- dicu naše očajno kolebanje u toku proteklih godina. U mesto da se forsiranim tempom guraju napred oni koji vrede. Pri svemu ovome mora se imati na umu da smo mi u će­ lom dosadašnjem radu zauzimali jedan nejasan stav. — Ako hoćemo da spasemo svetu stvar mi moramo po­ tražiti nove puteve i doneti nove odluke (vremena još ima da ostvarimo svoje ideale. Hteli smo nacionalnu revoluciju. političkog i vojničkog. a ima dosta simp­ toma negodovanja u ovom pravcu. Bezbroj primera da kukavice. ali sigurnom našem uništenju. ali je nismo izvi’šili. U vojsci merilo za položaj je čin koga su imali u Jugoslaviji bez obzira na sposobnost i pokazati us­ peh u radu. a ima i puno mogućnosti ako ih iskori­ stimo. defraudanti i skroz prljavi ljudi poremećeni jedan­ put sa svog položaja dolaze na isti ili veći položaj samo u dru­ gom kraju — kao da se leči premeštajem. što je najžalosnije te faze se menj ale vrlo brzo i prema želji naših protivnika i odluci pojedinih komandanata.

koju ne bi mogao ometati niko. To- 3 Vidi dok. koje to zaslužuju i koje ima­ ju sposobnosti za to. koji odlučuje u ovom prostoru. ili v) ako se ne primi ni jedno od gore izloženog. što bi nam omogućilo da posle Zapadne Srbije uzmemo u svoje ruke ostale krajeve Srbije. 79 i 81. ili b) ako ovo ne bi pomoglo kod saveznika. 311 . V r ì. koje će nam zagarantovati da komuniste uni­ štimo i postanemo gospodari situacije u zemlji. jer bi naše oružje bilo faktor sa kojim bi i jedni i drugi morali da računaju. a naše jedinice dobile bi znatan priliv u naoružanju. povrati naš stav kod saveznika. U isto vreme mi imamo i adute za razgovore i sa saveznicima i sa Nemcima. b) izvršiti reviziju svih ličnosti na položajima Komandan­ ta Korpusa i većih. 76. — Ma koji predlog da se usvoji treba pristupiti koreni- toj izmeni našeg političkog i vojnog vodstva pod Vašim ruko­ vodstvom: a) Štab Vrhovne Komande popuniti sa energičnijim i te­ renskim oficirima. mi imamo mogućnost da počnemo akciju i van Srbije. Uspeh je ovde potpuno zagarantovan. čije se odluke bezuslovno imaju sprovoditi. koji imaju iskustvo iz dosadašnjih borbi i koji će omogućiti energičnim stavom da Vrhovna komanda po­ stane autortet. 3. te da se bez ikakvih sentimentalnosti udalje sa položaja svi oni koji u dosadašnjem radu nisu dali pozitivne rezultate ili svojim osobinama nisu zaslužiil takav položaj. • PREDLOŽIMO: .. a kad smo to postigli samim tim saveznici su primorani da nam pruže ruku kao jedinom faktoru. onda sam mišljenja da bi tre­ balo proglasiti snage: Račića. Neška. — Ako je Vrhovnoj Komandi iz ma kojih razloga nemo­ guće da usvoji iznete predloge. na taj način što bismo udarom na sve protivnike ovladali garnizonima zapadno od linije Beograd — Kragujevac — Kraljevo. v) sve oružane snage bez obzira na dosadanju podelu tre­ ba pregrupisati u stalne nove operativne jedinice i staviti ih u dejstvo pod komandom starešina. — Da se prestane sa dosadašnjim stavom iščekivanja i da se hitno donesu nove odluke: a) ili da se našom akcijom otvorenom protiv neprijatelja. 4 Nedić. br. onda treba iskoristiti naše sadašnje grupisanje da postanemo potpuni gos­ podari Zapadne Srbije. onda da se pot­ puno naslonimo na Nemce pod uslovom da od njih dobijemo toliko naoružanja.3 Imamo li jedanput Srbiju potpuno u svojim rukama. 75. 1. Rakovica. 2. a izbije iz ruku Titu.4 Kalabića.

sa već stvorene baze i tako bi postigli ono što smo želeli. S VEROM U BOGA ZA K RALJA I OTADŽBINU! NAČELNIK ŠTABA. 7 Paraf Luke Baletića.palovića® i Komarčevića6 za odmetničke. s tim da ćemo na svaki način obaveštavati Vrhovnu komandu redovno o toku rada. koje to već vrše. ali da pravo odluke ostane nama. pored ostalih snaga. Trenutna situacija zbog komunista nije takve prirode da nas spreči u izvršenju gornje odluke. a prepustiti Račiću ko­ mandu nad ovim snagama i slobodu rada u Zapadnoj Srbiji. Molimo da se po ovome donese hitno rešenje. A ako bi komunisti ipak negde probili mi bi se već brzo stvorili tamo da ih tučemo. Ako bi mi sa ovom odmetničkom grupom uspeli da ovladamo Zapad­ nom Srbijom. tim pre što bi se Zlatibor- ski i Požeški korpus mogli celi ubaciti u odbranu Lima i Drine. 4 Vladimir. a da se oku­ patoru onemogući da vrši represalije prema ostalim našim sna­ gama. Račić Posle usmene konferencije U ARHIVU LB7: s Dragomir. S. onda bi prešli u odmetništvo i u ostalim. 312 . MAJOR Drag. Kapetan II klase KOM AN DANT. koji je tu belešku i dopisao.

Sutra (24. SEPTEMBRA 1944. NOU divizija) čiji je zadatak bio da prodire u Mačvu. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 23. dok su prednji delovi već prodrli u oblast Buku- lje. Zbog prisustva nemačkih snaga pred njima komunisti su izabrali duži put za Beograd — preko planinskog venca Rud­ nik — Bukulja — Kosmaj. Ca. 313 . NOU divizije) imao je zadatak da dejstvo glavnice usmeri ka Beogradu. kuda sa juga u pom oć ovom korpusu nadire peta crvena di­ vizija. Glavnina ovoga korpusa nalazi se na desnoj obali Kolubare u prostoru Valjevo — Mionica — Orlo- vac — Ljig. pro- i leterski i 12. i 36. Ima podataka da partizani spremaju napad.4 1 Original (pisan na mašini. ANOR. KOMANDANTIMA KOLONA ZA NA­ PAD NA 12. 4 i 5 Po izbijanju na liniju Rudnik — Suvobor — Povlen. br. 75 DIREKTIVA ŠTABA 4. a delom snaga da sadejstvuje 12. k. proleterska i 5. udarni korpus NOVJ su dejstvovali pod komandom Šta­ ba 1. NOU divizija i dalje zatvarala pravac Nova Varoš — Užice (Oslobodilački rat. 3 Napomenu je plavim mastilom dopisao Neško Nedić. br. ćirilicom) u Arhivu VII. 16. korpusu (11. šestu i verovatno 37 diviziju. te je ravničasti prostor na levoj obali reke Kolubare potpuno čist od neprijatelja. godine. reg. 128. str. k. Prvi proleterski korpus sastavljen od najboljih i najnaoru- žanijih Titovih udarnih jedinica sa ukupnom jačinom do 6000 boraca formiranih u prvu. 22/4 (S-X-306). i 6. 2 Dopisano zelenim mastilom. Posavinu i Pocerinu i poveže se sa jedinicama NOVJ u Sremu.) do 8 časova stićićeš sa korpusom u Draginac Neško DIREKTIVA Br. dok je 37. Prvi korpus (1. 1. 28. armijske grupe NOVJ koja je formirana po odluci Vrhovnog štaba NOVJ (Arhiv VII. načelnik Štaba 4. septembra 1944). BR. 17. 293— 296). reg.3 Valjevski korpus2 U toku noći puna opreza. UDARNI KORPUS NOVJ NA PROSTORIJI VA- LJEVO — KRUPANJ1 NAPOMENA. 2. 8 za 23 septembar 1944. i 21. pošto je zauzeo Valjevo skrenuo je prema istoku sa težnjom da se na­ slonom na planinu Maljen i Suvobor dočepa centralne Šumadije i odatle napadne Beograd. 1/4-1: depeša Vrhovnog štaba od 15. grupe jurišnih korpusa. knj.

postići željene rezultate. k. već ćeš samo naređivati pravac pokreta.6 Protivu crvenih koji su prodrli u Srbiju preduzete su sle- deće mere: oklopne nemačke snage zatvaraju otsek Ub -— La- zarevac i sprečavaju prodor komunista na sever i severoistok. jer u protivnom moglo bi se desiti da nam to onemoguće komunisti od Pecke i Krupnja (12. Napadna grupa nemačkih snaga sastavljena od oko 7 bataljona sa pravca Mladenovac — Aranđelovac — Topola — Rudnik. na teritoriji čačka. Ceo ovaj marš i krajnji cilj moraju ostati tajna. Zato se nameće kao prvi preduslov potpune po- bede da se mi dočepamo planinskog grebena Gučeva. Nemci izgleda koncentrišu sna­ ge prema Beogradu da ih tamo sačekaju. 69. Međutim. jer Tito zna da je izgubio poslednju bitku ako ovoga puta bude primoran da napusti Srbiju. Ča. ovog meseca mo­ ramo preći Cer« (Arhiv VII. Topole i Aranđelovca. pored ostalog. doneo odluku o povlačenju u istočnu Bosnu. ovog meseca. U izvršenju ovoga zadatka radi potpune bezbednosti marša kroz ravne krajeve partizani su koncentrisali svoje snage sa glavninom oko Krup- nja i Gučeva. Boranje i Jagodnje. računa­ jući da će nemačko-četnički protivnapad na 1. br. Mi sami ne možemo se više sa uspehom suprotstaviti. i 16 i 36 Vojvođanske divizije ima zadatak da na otseku oko Šapca pređe Savu i dočepa se Srema. a preko njih dalje Medvednika. Zato sa celim kor­ pusom i sa naoružanim ljudstvom Komandi srezova krenućeš prav­ cem: Mihčinca [treba: Miličinica] — Šabačko Crniljevo — selo Bukor. jurišnog kor­ pusa ističući. sledeće: »SITU ACIJA: partizani nadiru. brzina i brzina — jer u toku 21. septembra 1944. reg. ocenivši da bez nemačkih trupa ne može sprečiti prodor jedinica NOVJ u Srbiju.). koji je otpočeo 21. Radi toga doneta je odluka da se privre­ meno prebacimo u Bosnu. te je nećeš saopštavati nikome. grupe ju­ rišnih korpusa 20. 21/2). red. pre nemačkog pro- tivnapada Stab 4. Marš za Bosnu mora da se izvede brzo. grupe jurišnih korpusa dolazi do takvih zaključaka i na osnovu njih planira upotrebu i dejstva potčinjenih jedinica.5 Čitav Titov pohod na Srbiju došao je preuranjeno i u naj- skorijim danima njegove trupe će biti prinuđene da se krenu nazad u kom slučaju treba na planinskom grebenu Maljen — Povlen — Medvednik očekivati ogorčen otpor. gde moraš stići danas do mraka ili najkasnije do 5 časova 21. O tome je načelnik Štaba 4. obezbede svoj levi bok u slučaju da im uspe da pođu prema Šapcu — odnosno da uzimanjem ova dva mesta stvore mostobran. sa verovatnom namerom da zauzimanjem Loznice i Koviljače. 314 . Dakle brzina. Kragujevca. Kod škole u Bukoru čekaće te dalje naređenje. Dvanaesti partizanski korpus sastavljen od jedanaeste Kra­ jiške. proleterski korpus. septembra obavestio komandanta 7. grupe jurišnih korpusa je. Ovaj napad već je otpočeo i sa ovoga otseka Nemci nadiru op- 6 Stab 4. korpus NOVJ — prim. preko koga bi mogli izvlačiti svoje jedinice u Bosnu za slučaj da na to budu primorani.

tri protivoklopna topa i osam bacača 81 mm. a leva napadna kolona će in- tervenisati bočnim udarom sa svoga pravca dejstva da bi olak­ šala nadiranje desnoj koloni čiji uspeh je presudan. — pod pritiskom naših snaga mogu pokušati da daju ogorčen otpor angažujući sve snage da zadrže Gučevo. Obzirom na sve preduzete mere partizani iz sastava dvana­ estog korpusa prema kome smo mi angažovani mogu uraditi sledeće: 1. 2. — partizani osećajući naš pritisak sa Gučeva mogu do­ neti odluku da sa jačim snagama napadnu na levu kolonu i pro­ biju se prema Ceru. Ove snage su ojačane trećim dobro­ voljačkim pukom i teškim oružjem nemačkih jedinica i to: dva poljska topa. kojoj ne treba dozvoliti da se u redu povlači i stavlja neprekidnu odbranu po dubini. pri­ kuplja se oko Gornjeg Milanovca. kako bi brzo doprli do glavnine.7 Prema dvanaestom korpusu angažovane su snage četvrte grupe jurišnih korpusa i to: treći jurišni korpus sa jačinom oko 3000. — Partizani se mogu odlučiti da delom snaga prime borbu sa nama. U ovom slučaju leva kolona mora po sva­ ku cenu zadržati neprijatelja dotle dok se ne oseti bočno dej- stvo desne kolone. 315 . Po­ red ovih trupa levom obalom Drine su trupe majora Leke. U ovom slučaju desna napadna kolona koja napada preko Gučeva vat­ rom teškog oružja postaraće se da na svaki način slomi otpor partizana i ovlada ovom gredom. ko­ ja se mora stalno starati da jakim desnim krilom odbacuje ne­ prijatelja više prema severu. 4. SS divizije »Princ Eugen«.štim pravcem Lazarevac — Valjevo. — partizani mogu da se odluče na povlačenje u pravcu Medvednika a da pred nama ostave jak zaštitnički otpor kori­ steći pogodnost terena zato.8 čiji je zadatak da prema našem nadiranju blokira Drinu. a da se sa ostatkom snaga prebacuju preko Drine. u mrak izbila čelom u Cačak. 3. drugi jurišni korpus sa jačinom oko 1500 i Valjevski kor­ pus sa jačinom oko 1000. U ovom slučaju obe kolone produ- žavaju najenergičnije nadiranje određenim pravcem starajući se da vatrom teškog oružja lome otpor neprijateljskih zaštit­ nica. i otpočinje napad u pravcu Ljiga i Valjeva. Pored ovih snaga jedna ne- mačka divizija koja je 22. koja treba da brzim nadiranjem sa Gučeva ka Boranji onemogući ovaj manevar crvenih. U ovom slučaju nadiranje desne kolone je presudno. A u slučaju primećenog neprija­ 7 Radi se o probijanju delova nemačke 7. 8 Reč je o Majevičkoj letećoj brigadi Majevičkog korpusa (ko­ mandant korpusa Stevo Damjanović Leko).

Ova kolona će se postarati da na svaki način do mraka 24 sep­ tembra ovlada položajem: Beleg (692) — Kostajnik (747). jurišna brigada). i 2. 316 . 78. Majevičke leteće brigade. puka belogardejskog Ruskog zaštitnog kor­ pusa i jedinica SDK i naređuje njihovo sadejstvo u pojedinim fazama (Arhiv VII.) po­ lazi u napad 24 septembra u 9 časova od Draginca pravcem Mali Gralac — Kamenik — selo Krivajci — k. čije posedanje bi nam dalo ogromno preimućstvo ne samo u tu- čenju X II korpusa. Mravinca i Bukova. 318 —•Miškovac (480) — Logor (443) — Razbojište (409) — zaseok Grbići — vis Mija- kovac (610) sa zadatkom da do mraka 24 septembra ovlada po­ ložajem Mijakovac (610) — k. pod komandom kapetana V oje Tufegdžića. 29/5). jurišnog kor­ pusa svojom zapovešću od 24.teljskog povlačenja prema Drini energičnim napadom u vezi sa Lekinim trupama desna kolona će se svakako postarati da se neprijatelj na Drini uništi. Za postignuće postavljenoga cilja naše trupe preći će u na­ pad 24 septembra u 9 časova po sledećem : 1. a potom produži najbrže nadiranje preko Kruščika (728) — K u- lište (700) — Mamutovac (501) — Cerje (612) — Beleg (692).® 2. — Leva kolona sastavljena od drugog jurišnog korpusa pod komandom kapetana Kalabića10 i ojačana nemačkim teš­ kim oružjem (tri protivoklopna topa i osam bacača 81 mm. čiji jedini mogući pravac izvlačenja je preko Debelog Brda. reg. septembra 1944. Ča. 498 — Golovo (464). br. već i u sačekivanju delova prvoga korpusa. Od svih ovih rešenja najverovatnije da će neprijatelj po­ kušati da se izvlači prema Medvedniku na šta će ga naterati i situacija kod prvog proleterskog korpusa koga već napadaju jake snage. 3. 10 Nikola. Dalje nadiranje u koliko ne bi bilo bitne promene u situ­ aciji treba produžiti po sledećem: — 25 septembra desna kolona prodire pravcem Turski Grob — Crni Vrh (881) — Duga njiva (842) — Košutnja stopa 5 Dejstva desne kolone regulisao je komandant 3. Zapovest precizira za­ datke i način dejstva jedinica tog korpusa (1. i trećeg dobrovoljačkog puka (bez jednog bataljona) koji je oja­ čan sa dva poljska topa polazi u napad 24 septembra u 9 časova po novom vremenu sa polaznog položaja Koviljača — Loznica — selo Klupci pravcem: Koviljača — Crni Vrh. — Desna kolona sastavljena od trećeg jurišnog korpusa i Lekine brigade. Loznica — Cr­ ni Vrh i pravcem Klupci — mala Bobija — Crnim Vrhom. Zato naše trupe i moraju uložiti krajnje naprezanje da se maksimalnom brzinom prodire u pravcu Medvednika. k.

125— 127. septembra napao 3.11 Za levom kolonom kao opšta rezerva grupe kreće Valjev- ski korpus. 139. »Položaj Iverak ima se braniti po cenu naj­ većih žrtava i streljaću svakog starešinu. reg. 157. br. ocenivši da su četničke snage demoralisane i rastrojene. septembra u 9 sati). Radio veza u toku akcije ima se održavati bezuslovno svaki sat (prvih petnaest minuta) počev od 6 do 20 časova po novom vremenu. septembra) i po ovlađivanju Iverkom. sep­ tembra u 24. 143. jurišni korpus »i odbacio ga sa Gučeva« (Arhiv VII. reg. 317 . U zapovesti komandanta 3. U ovoj knjizi vidi dok. Iz pomenutog naređenja komandanta 4. 28/2). septembra u 12. 153. piše da je. kao bočna zaštita desne kolone napadajući po potrebi u pravcu levoga krila ove kolone. naredio prodor u Mačvu. korpusa NOVJ čiji je štab.(940) — Mačkov Kamen (928) sa zadatkom da ovoga dana do mraka ovlada položajem Mačkov kamen. Cerom i Vlašićem (26. jurišnog korpusa primio »naređe­ nje o izmeni Direktive tj. tom I.00 sati. Komandant Dobrovoljačkog puka se umoljava da svo­ je izveštaje dostavlja uvek i preko radio stanice kapetana Tu- fegdžića. dok. korpusa toga dana već prodrli u dolinu Jadra. 8. jurišni korpus. 158 i 162). 100. U raspoloživim četničkim dokumentima nema potpunijih poda­ taka o pomenutim borbama. 79. septembra 1944. U daljim dejstvima njegove jedinice su zauzele rudnik Zajaču (22. reg. 69). 69. Ča. sep­ tembra 1944. da pri­ premaju napad na Iverak i Cer i da je u rejonu sela Draginca borbe vodio 2. a on ga je primio 24. da je preko komandanta 2. od sela Draginca do sela Kozjaka. jurišnog kor­ pusa od 23. Ća. oslobodile Loznicu i Banju Koviljaču (24. grupe jurišnih korpusa da posedne položaje na Iverku (Arhiv VII. i ne obavesti susede o momentu povlačenja« — piše u tom naređenju (Arhiv VII. postupajući po Direktivi br. k. 117. Kurirska veza održavaće se sa štabom preko komande me­ sta u varošici Draginac. U izveštaju istog komandanta od 24. da je korpus nepotrebno maršovao pet sati zbog zakašnjenja naređenja o izmeni Direktive i da je 24. septembra). br. 11 Napad je osujećen dejstvima jedinica 12. k. Sa dostignućem linije Mačkov kamen — Krupanj završena je prva faza naše akcije odakle će se preduzeti dalji napad prema situaciji. 12. septembra) prodrle u Mačvu (Zbornik NOR-a. koji u slučaju napada ne­ prijatelja otstupi a ne izvrši najmanje tri protivnapada. 133. korpus NOVJ 21 i 22. da se rad po ovoj odlaže do daljeg i da sa korpusom imam ostati na starom mestu« (naređenje je pisano 23. septembra 1944. knj. na čijem čelu će biti ovaj štab. Napad po ovoj direktivi ima bezuslovno početi 24 u devet časova naređenim pravcima. 23/5). 33/2. k. br. br. 22.15 sati primio naređenje komandanta 4. — leva kolona 25 septembra ostaje na položaju severno od Krupnja. br. grupe jurišnih korpusa se vidi da su delovi 12. stoji samo da je 12. toga dana stigao sa korpusom u selo Dragince u kome su se već nalazile jedinice NOVJ. 120. 77. koja bude bila.

204. Ča. a za levu u Dragincu. BRIGADU 21. Evakuacione stanice za ranjenike ustrojiće se za desnu ko­ lonu u Loznici. NAPOMENA: Komandant Dobrovoljačkog puka se umo­ ljava da sa dve bele rakete obeleži zauzimanje svih markant­ nih tačaka na pravcu desne kolone. Radiogramom 24. k. srpske (NOU) divizije (Zbornik NOR-a. 44. vojske u Otadž. brigade 21. dok. 14/5 (S-V-4977). br. ŠTABOVIMA POTClNJENIH JEDINICA ZA NAPAD NA 4. god. Nedić Drag. 593). knj. do 7 časova. 1 Original (pisan na mašini. S. tom I. 12. Leva kolona će to raditi isto. službeno 27. str. ćirilicom) u Arhivu VII. O. nije ih više od 300. sept. 76 ZAPOVEST ŠTABA 1. Neš. SEPTEMBRA 1944. ali po proceni njihovih snaga u oblasti Bukovca. Položaj. br. ZAPOVEST (Sekcija Kragujevac i Aranđelovac 1 : 100. Račić BR. Na evakuacionoj stanici u Dragincu radice lekar ovoga štaba. Kap.2 Jačina im nepoznata. reg. NOU DIVIZIJE U REJONU ČAČKA1 St a b I SUM ADISKOG KORPUSA jugosl. Ishrana trupa na terenu. Prijem zapovesti potvrditi. 318 .000) Neprijatelj — komunisti u toku ove noći sišli su iz Vujetin- ca i sa Bukovca u Borač. 1944. a u nedostatku signalne municije obeležavati zauzimanje položaja sa dve vatre u pravcu sever jug na rastojanju sto metara. 2 Reč je o akciji 4. ŠUMADIJSKOG KORPUSA OD 27. Moral im slab i oskudica u municiji.

7 Hranislav Pavlović. U blizini Borča nema naših delova. Mića6 Sa sadašnjeg položaja krenuće odmah i najhitnije ka Bor­ ču i izbiti na Siljevicu. sa položaja iznad Lu- kića kuća i od Zlatnog Vrha. Levo držače vezu sa udarnom bri­ gadom. 6 Svetozar Mijić Mića. ravnogorskog korpusa. Bacačima će pomagati rad I gružanske i levačke brigade. a manji deo uputiće preko Kolakovića kuća za dejstvo u bok crvenih. a desno sa delovima ljubićke brigade4 (eventualno). a levo sa drugim našim delovima koji eventualno pristignu i sa levač- kom brigadom. odakle na opšti znak preduzeti napad pravcem preko varošice Borač i dalje ka Radmiloviću glavnom snagom. Desno držaće vezu sa I gružanskom brigadom. UDARNA BRIGADA SG K5 Sastav kako je sada K-dant poruč. U cilju napada i uništenja ove komunističke grupe u Borču. Ob- ratiće pažnju na pravac od Vujetinaca. 31^ . kapetan. L E V A C K A BRIGADA sastav kako je sada K-dant poruč Hrana7 Sa sadašnjeg položaja krenuće odmah i najkraćim pravcem ka Borču i izbiti na kosu kod Pačariskih kuća (put za Toponicu) odakle će na opšti znak za napad krenuti i dejstvo vati preko? Radmilovića udarajući u bok crvenih sekući im odstupnicu. 4 Ta brigada je iz sastava 2. niti se u skorijem vre­ menu mogu angažovati dok mi ne stupimo u akciju. NAREĐUJEM I GRU ŽA N SK A BRIGADA Sastava kako je sada K-dant kapetan Cedo3 Sa sadašnjeg položaja najkraćim pravcem krenuće ka Bor­ ču zaokuplj avaj ući ga od zapadne strane. 5 Ta se brigada u dokumentima pojavljuje kao Jurišna prateća brigada i kao Leteća brigada Šumadijske grupe korpusa (SGK). 5 Čedomir Jovanović Cedo.

[ihovi] delovi nemaju municije). o tom napadu piše i komandant Jurišne prateće brigade Šumadijske grupe korpusa u svom izveštaju od 28. Svi delovi nisu još prikupljeni. Pravac gonjenja ne­ prijatelja je tamo kuda bude odstupao. dok. a sa rasporedom naših jedinica kako je u ovoj zapovesti. sep­ tembra 1944. piše da je toga dana korpus »sa udarnom brigadom Š. odgovor puška u horizontalnom položaju nad glavom. Cr­ veni imaju glomaznu komoru radi čega su teško pokretljivi. Sa nešto više detalja. Susedne jedinice jedna drugu da pomažu. povukli smo se pri čemu nas je samo sreća poslužila da ne budemo (naročito na sektoru prema Bečevici) svi uništeni. Ali komunisti su jakim snagama već držali položaje koji su tre­ bali biti naši polazni. Po izvršenom podilaženju napad je počet duž cele gore iznete li­ nije. 204. br. br. Desno đržaće vezu sa udarnom brigadom. nego vrlo jake jer držaše celu liniju na koje smo upravili svoj napad. izvešteni smo da crveni nemaju municije ni bacača. k. 10/5). Zbornik NOR-a (Arhiv VII. 33. a levo sa našim delovima koji eventualno pristignu. BRIGADE sastava kako je sada s K-dant ppor. 44. Milovan — Hrana. Ca. septembra 1944. Ja ću se nalaziti sa udarnom brigadom. Snage komunista nisu bile 120. i pošto je došlo do mešanja naših i njihovih delova.K. . tom I. Osim toga. držanje vojnika i uticaj svih starešina bili su za svaku pohvalu (ljudstvo levačke brigade opet izuzetak). 12. radi čega se založiti do kraja. . municiju trošili neštedemice i tukli nas bacačima (lakim). Ča. reg. šumadijskog korpusa od 27. 8 U izveštaju Štaba 1. Međutim. 593. knj. Svak sebi rezervu. Broj ugovoreni 9 i za kontrolu 7 (jer se znaci lako hvataju). 320 .8 Znaci za vezu i ugovorni znaci: kapa na pušci dignutoj pravo u vis. sa mesta udarne brigade. br.G. k. krenuo po pismenoj zapovesti pravcima: Gradina — Grabak — Siljevica — Cai- rovića kuće — Lukići — Zlatni vrh . Snabdevanje kao do sada. ali će pristići u toku noći« (Arhiv VII. a inače veoma jaki. Sada se nalazimo u Grivcu. Ranjene slati preko Bečevice i Toponice za Knić. Pokreti jedinica. reg. Početak napada: Bela raketla pravo ka varošici Borču. 15/5). Blaža Sa sadašnjeg položaja prikupiće se odmah kod štaba kor­ pusa sa kojim će i krenuti i služiti kao opšta rezerva. Napad mora da uspe. * BATALJON II GR. Pod jakom frontalnom i bočnom vatrom automatskih oruđa crve­ nih. Ovo će biti čim jedinice stignu na polaz­ ne položaje. Angažovao se je i radnički korpus sa štabnom grupom (jer ostali nj. str. Borba sa bliskih odstojanja veoma žestoka. Vidi i Zbornik NOR-a.

37/4 (BH-W-247). Američke stanice javile su da su Englezi zauzeli mesto Himara u Albaniji. br. Traženo da poljska straža zatvori drum Knić — Bumbarevo Brdo i drum Gruža — Vit- kovac. čajnički. KO­ MANDANTU DRINSKOG KORPUSA O PLANU AKTIVNO­ STI I DEJSTAVA ČETNIČKIH SNAGA U SLUČAJU ISKR­ CAVANJA ANGLO-AMERICKIH SNAGA NA JADRANU* ! Dragi Aco. k. Blažov bataljon u svoju brigadu. a na liniji rasporeda da se prikriveno pojavljuju samo osmatrači.mes. a jutros je javljeno da su se iskrcale nove * Original (pisan mastilom. kapetan Marko Lj. Kretanje samo zadnjim nagibom položaja. višegradski i fočanski srez). Po završetku borbe (kada se izgubi dodir sa neprijateljem) jedinice će se postaviti: I gružanska u prostor Borča — Konju- ša. major. 21 321 . 77 OBAVEŠTENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTA­ BA DRAŽE MIHAILOVICA OD 28. Jedan deo rudničkog korpusa u Grivcu. 237. komandant Drinskog korpusa (sre- brenički. Ubijati na licu mesta kukavice i begunce. Završeno u 8. Ne otvarati vatru bez cilja.2 Primio sam tvoje pismo od 26. Na položaju se ne otkrivati pre vremena.s Sinoć je radio London javio da su se jake snage engleske iskrcale iz vazduha i sa mora u Albaniju i na južna dalmatinska ostrva. Blaža Ostavljena kopija. levačka u Grivcu. Ča. udarna brigada dalje na raspoloženju komandanta brigade. Traženo da on za­ tvori put Knić — Bumbarevo Brdo. reg. Muzikravit DOSTAVLJENO: Brigadama: I gružanskoj Levačkoj Udarnoj : Upoznat ppor. 3 To pismo nije pronađeno. Komandant. SEPTEMBRA 1944.50 čas. BR. ov. ćirilicom) u Arhivu VII. 2 Aleksa Drašković.

Sve ovo moramo postaviti po cenu. kako bi bili slobodni za rad protivu okupatora. 6 Romanijski korpus pod komandom Milorada Momčilovića. 3) Od Zeničkog korpusa. Ovu grupu po potrebi ojačaću sa Vranješevićevim snagama iz za­ padne Bosne. tako da sa svim grupama budem u sigurnijoj vezi. Po nagovoru Novakovića i Krivošića. ali je za to bezuslovno potrebno da neposred­ no uz mene bude grupa bar od 2— 3000 ljudi.500 ljudi i da su spremni da krenu gde naredim. 2) Od tvoga i Mišinog korpusa6 da formiramo jednu grupu od 3000 ljudi u oblasti Foča — Kalinovik. Cim se uhvati veza staviću se pod komandu saveznika i za- htevaću da kod svake grupe dođe po jedna saveznička misija. Ja­ vio sam ti već da su se Miša Marković i Kondor. jer ćemo time pred saveznicima steći kredit i uveriti ih u komunističke laži. zbog koje bi bilo potrebno da se tamo nađem. ali mi izgleda danas svako radi samo lično za sebe i ne bira sredstva. treba da znaš još jednu činjenicu. * Lukačević. Nije potrebno da se ovo komentariše. Akcije protivu okupatora su vrlo važne. 5 Đurišić. I sarajevske i vlaseničke. obzirom na sve naše ranije dogovore i spora­ zume. na­ ređuje da sačekamo saveznike. Ovo treba što pre uraditi. komandant Zlatiborskog korpusa.K. Verovatni pravci će biti od Skadra preko Podgorice dolinom Lima i od Metkovića ka Sarajevu i dalje od Splita ka Banjaluci i dolini Save. života inače nećemo postići ništa. Voja izgleda ima nameru da sve naše jedinice tamo prigrabi i da se on pokaže pred sa­ veznicima kao jedini gospodar situacije. Učiniću što mogu da se svi pojavimo kao celina pred saveznicima. Obzirom na ovu situaciju moj plan je sledeći: 1) Voja4 kao najbliži da ih neposredno sačeka sa svim sna­ gama koje ima na okupu. kao i dobojskog terena stvoriću posebnu grupu prema Sarajevu. 7 Dušan Radović. V. U pogledu moga puta za Hercegovinu. 322 .snage u Albaniji i na naša ostrva. Prema ovome možemo svakog časa očekivati iskrcavanje na našu obalu od Ulcinja do Šibenika. ali da se sve još drži u taj­ nosti. pa ćemo dalje raditi prema prilikama bilo da idemo ka Sarajevu. Ovoj grupi pridružiće se i sve jedinice iz Srbije koje nam budu prišle. Pavle5 da ima posebnu grupu u ob­ lasti Podgorice koju da prethodno zauzme od Nemaca dok stig­ nu saveznici.7 koji su došli od Dobruna stavili na raspoloženje sa grupom od 1. Posle toga preduzećemo i sva potrebna ostala pitanja. ili dolinom Lima da ih ovde sačekamo.

Najhitnije odgovori. kada je tamo situacija vrlo te­ ška. Dakle. Ja verujem da bi i nešto Neškovićevih ljudi došlo kad čuju za iskrcavanje i kad znaju da neće ići na more. u 9 časova Miljevina 21* 323 . ma da nam je neobično važno da ovde što hitnije stvorimo jednu jaku grupu. kao što su u Francuskoj i Italiji. U Kalinoviku je 11 herc. Kosorića ne treba ispustiti iz ruku. Da je stanje u Srbiji dobro. ja ću te sačekati. Tito je engleski za­ robljenik. ne bi Kondor i Marković dola­ zili ovamo. pa makar to bilo i duže vreme. Tada ih sigurno Dragiša neće moći povući u Srbiju u borbu protivu crvenih. nego što bi mi mogli tamo stići i kad bi danas krenuli. jer će sigurno saveznici pre stići do Voje. ja mislim da kada ljudi budu čuli da su se stvarno saveznici iskrcali na našoj obali i da napreduju ka Sarajevu. Do tvoga odgovora ja ću se nalaziti u oblasti Foča — Kali- novik. jer sa malom grupom ne možemo ništa uraditi. a ako ima nade da ćeš doći. brigada crvenih. Ustvari tako će se nekako i događaji razvijati. a obećaj im da u vezi sa promenom situacije nije potrebno da idemo u Hercegovinu. komunisti idu njima u sastav. Srdačan pozdrav Cika Branko 28/IX-44. Propaganda Londona za naše crvene je politička igra zbog Rusije. Uostalom. Vesti slušaj redovno. da će i oni uvideti potrebu spajanja sa saveznicima ili u oblasti Sarajeva ili u oblasti Konjica ili M o­ stara (Nevesinja). ili će biti lik­ vidiran. ali depeše predavaj po tvojoj šifri novoj. ■— Kroz narod i vojsku treba da prostruji vest: Rusi neće ulaziti u našu zemlju. Niko da ne prilazi drugima. U vezi gore iznetog molim te da učiniš krajnje napore i da pokreneš Dragišu i ostale bar do Foče i Kalinovika. jer je to bitno da si uvek u toku situacije. — Bez obzira na stanje u srezu Miša Vučković mora takođe izvući deo snage za ovamo. Nju ćeš sutra ili prekosutra napasti. Javi situaciju iz Sandžaka i sve ostalo tamo. U svakom slučaju ti bi morao stvoriti bar 1000 ljudi za do­ lazak ovamo. da se znam upravljati. neka on vodi akcije protivu okupatora i ustaša i što je glavno da ne ide u crvene. učini sve što možeš u ovom pravcu hitno mi javi rezultat. uzimaju nas u zaštitu i sprečiće komunizam u našoj zemlji i dovesti Kralja. Englezi i Amerikan­ ci dolaze kod nas. Ako ti bude zgodno mo­ gao bi se poslužiti Kondorovom stanicom. Mi moramo sačekati saveznike i njima se priključiti.

2. 1. god. produbljava se tokom 1943 (vidi knj.4 i Komandant: Tadić Branko 1 Original (pisan mastilom.3 2. 235. neka slobodno sa naše strane idu na dužnost. dok. 189 i 117).) Sa partizanima se nesmije niko živ više sastajati i ništa ne pregovarati. 78 OBAVEŠTENJE ŠTABA 1. BR.2 naređuje Ti se sledeće: 1. IX.) Da odmah narediš svojim borcima da zauzmu miran stav prema neprijatelju. BRIGADE OZRENSKOG ČETNIČ­ KOG ODREDA OD 29. izuzev partizana. KOMANDANTI­ MA BATALJONA O NAREĐENJU KOMANDANTA ODREDA DA SE BORBE VODE SAMO PROTIV JEDINICA NOVJ1 Stab 1.— 3. Brigade Ozrenskog četničkog odreda Broj službeno dana 29.j. SEPTEMBRA 1944. reg. ćirilicom) u Arhivu VII. BATALJONA OVE BRIGADE Položaj Shodno naređenju Komandanta odreda od 28/IX 1944. 3 Saradnja Ozrenskog četničkog odreda sa nemačkim okupatorom i vojnoupravnim vlastima NDH datira iz prve polovine 1942 (vidi knj. Ca. dok.— KOMANDANTU 1. br. br. br. Ukoliko bi se naši ljudi sa­ stavljali sa Švabama.) U koliko ima službenika sa teritorije toga bataljona a vršili su službu u hrvatskoj državi. 1944. ali pored toga da svi naoružani ljudi i dalje budu na okupu i u strogoj pripravnosti t. k. 5/11 (BH-X-920). i S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu! M. 324 .— Ovo učiniti odmah i o učinjenom taj komandant će podno­ siti redovno izveštaj ovome štabu radi ravnanja. da budu na svojim položajima. god. 2 To naređenje komandanta Ozrenskog odreda (kasnije se pojav­ ljuje i kao Ozrenski korpus) nije pronađeno.P.— Položaj. pa ako bi ih Švabe pitale zašto su u pri­ pravnosti neka odgovore da su u pripravnosti samo radi par­ tizana.

z lo U ritmaci Sasisfr BB. reg. k. vodniku 1. k. JURIŠNOG KORPUSA ZA SADEJSTVO S NEMACKIM TRUPAMA U DEBLOKADI ŠAPCA1 Valjevski2 t- ZAPOVEST Karta razmere 1 : 100. ovog mjeseca do 10. aprila 1944. u ponedeljak nego izvjesti Njemačku komandu u Maglaju da će dva delegata ovoga Štaba doći na traženi sastanak u srijedu 5. hranom i sanitetskim materijalom. k. U nare­ đenju piše: »U vezi izdatog naređenja za pokret. Valjevo. 79 'iXi Situ:-v ZAPOVEST STABA 4. voda 1. maja 1944. br. odgo­ varamo sledeće: Traženi sastanak od strane Njemačke komande u M a­ glaju ne može se održati na dan 3. k. 235. oktobra 1944. OKTOBRA 1944. reg. Krupanj i Obrenovac. reg. Ča. 235. Javi Švabama da smo napadnuti.j. br. 235. 3/11) i izveštaj komandanta istog bataljona od 7. Ča. Ča. 3 Dopisano mastilom. upućenog istom komandantu vidi se da je na tom sastanku uta­ načeno borbeno sadejstvo i snabdevanje hranom i municijom. br. U nare­ đenju načelnika Štaba tog odreda od 2. u koliko to Đorđe već nije ja­ vio« (Arhiv VII. časova pri­ je podne. 325 . ti ćeš ostati na području svog bataljona i služićeš za vezu sa Nijemcima i transporto van ju mu­ nicije i hrane ako dođe od Švaba za Konopljišta. k. kod mosta« (Arhiv VII. maja 1944. 26/4 (S-X-309). ' Original (pisan na mašini. Iz naređenja komandanta Ozrenskog četničkog odreda od 16. ovog mjeseca kod Bele ploče t. gde će neko od Švaba primati municiju. komandantu odreda (Arhiv VII. br. 4/11) potvr­ đuju da su nemačke trupe snabdevale taj odred municijom. br. KOMANDANTIMA 2. o. reg. 235. komandantu 1. Drugoga oktobra u šest časova polaze u napad nemačke trupe: 27. 128. i 7. Naređenje komandanta 1. 1/11). Ča. bataljona piše: "U vezi dopisa toga komandanta broj služ.000 sekcije Sabac. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 1. naj­ bolji komandir čete.j. jula 1944. reg. čete tog bataljona (Arhiv VII. Zapovest je najverovatnije. 3. 4 Okrugli pečat: »Štab 1.[beno] od 1. izdata 1. Ča. bataljona Ozrenskog četničkog odreda od 19.m. U vezi prednjeg taj komandant neka sačeka navedene delegate na dan 5. godini ona dolazi do punog izražaja. ovog mjeseca tj. ćirilicom) u Arhivu VII. a sa bataljonom neka krene Tvoj zamenik t. brigade Ozrenskog četničkog odreda«. 2/11). 139 i 145) a u 1944.

4 3 O dejstvima nemačkih jedinica na tom području tokom septem­ bra 1944 vidi Zbornik NOR-a. ovaj bataljon kre- nuće na Vladimiroe) odakle u 7. Štab 4. da bi potom produžile marš po zapovesti za prodor od prvog okto­ bra. knj. N APO M ENA: u toku marša naš cilj je proboj radi toga se pro­ vlačiti neangažujući se u borbi ako nisu na to prinuđeni. — Iz Sapca bataljon Brandenburga sa deset bornih kola.30 časova na Ušću i napašće preko Belji- na ka selu Mesarci — Debrcu a potom selu Krniću. da na teritoriji između Drine i Jadra nema jedinica NOVJ. Sve jedinice zbog rđavog vremena i magle da se snabdeju putovođama. ok­ tobra 1944. korpus NOVJ priprema napad na Sabac. na koje je naređen napad dru­ gom i trećem korpusu danas u deset časova. grupe jurišnih kor­ pusa »preduzeti proboj prema Medvedniku sa ciljem da se dočepaju prostora Pecka — Valjevske Stave i odatle dejstvuju prema pozadini neprijatelja«. — Leva kolona — treći jurišni korpus polazi u napad u 10 ča­ sova upućujući glavninu pravcem selo Beljin — selo Suvo selo — selo Kožuar — Ciganska Mala — Grobljanska mala — selo Svileuva — selo Mali Bošnjak — selo Kamenica — Rečane — Adžino Brdo gde će pre­ noćiti. 4 Istakavši da 12. Male ne­ prijateljske delove energično odbaciti goneći ih slabijim delovima da glavnina može nesmetano marševati. Marš po gornjoj zapovesti sa punim obezbeđenjem preduzeti tek kad se ovlada selom Krnić i Kožuar. — Desna kolona — drugi jurišni korpus polazi u napad iz De­ brca čelom glavnine u 10 časova sa zadatkom da preuzme selo Krnić i potom produži prodor pravcem: selo Krnić — selo Jazovnik — Ci­ ganska Mala — Vis Gomile — Jalovička šuma — Kusanja — Vuko- draž — Seni Rt — selo Draginja — selo Kozarice — selo Goločelo — Mihajlovića Brdo — Braznik (313) gde glavnina treba da prenoći. grupe jurišnih korpusa u toj zapovesti od 1. — Kolona iz Uba od dve čete pešadije i dva tenka. tom X II. Na liniji druma Koceljeva — Šabac kolone će se izjedna­ čiti čelom glavnine uhvatiti međusobnu vezu i produžiti dalji marš po 326 . 3. 144 i 168 i Prilog br. 2. br.3 Naše trupe će učestvovati sa jedinicama u napadu dok se ne očisti prostor Debrc — Jalovik — Krnić — Kožuar.30 časova napada u pravcu sela Jalovik. koji će se prikupiti na drumu šest kilometara severozapadno od Debrca (no ako most na Oridu bude porušen. 4. je naredio sledeće: »Napad na neprijatelja počeće u 10 časova po sledećem: 1. 1. dok. stoji spremna u sedam časova u Banjanima za napad pravcem selo Kožur — Krnić. — Iz Obrenovca ojačana četa pešadije sa tri tenka biće spremna za napad u 7. a delovi za obezbeđenje pored putovođa moraju dobiti i tačan pravac pokreta do dostizanja maršev- skog cilja. te da će jedinice 4. — Za desnom kolonom maršuje štab grupe a za njim kao rezerva i zaštitnica Valjevski korpus. »ali ih na tom prostoru može biti u prolazu«.

k. str. 77. NAPOMENA: Kad padne Jalovik i selo Krnić komandant drugog korpusa će izvestiti. br. grupe jurišnih korpusa preko Medvednika ka jugu spre- čila je 6. zapovèsti. Arhiv VII. br. 2. 327 . septembra 1944. 5U borbama protiv jedinica NOVJ tokom septembra 1944. a rezerva će postaviti polukrug u pravcu severozapada. Za slučaj da naše grupe ne uspeju u svom prodoru do linije dru­ ma Koceljeva — Šabac. Pored rečenog. reg. br. Raz­ bijene četničke jedinice su kasnije prihvatile nemačke trupe i do 7. a Đački bataljon da se rasformira i upotrebi za formiranje Stabne čete korpusa i pratnju štabova bataljona (Arhiv VII. reg. k. Ca. 379 i 397). reg. Prodor 4. 12 Štaba 4. grupe jurišnih korpusa preko Medvednika na jug. septembra 1944) za povlačenje ka jugu i k. Ca. gde će se zadržati u rezervi. Ca. N AREĐ U JEM : fbvqu 1. 1/3: izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 5. Ca. 41/2) Da bi sprečio dalja bekstva vojnika iz jedi­ nica.5 Radio vezu održavaće jedinice sa Štabom svakog časa. 12. k. Valjevski korpus sa štabom selo Ušće« (Arhiv VII. ‘jr. kao i svakog starešinu »koji ne bude izvršio naređenje i dobijeni zadatak« (Arhiv VII. reg. ANOR. 21/5: naređenje istog štaba za obezbeđenje. br. k. 69. grupe jurišnih korpusa (nedatirana. Ne stigne li da se ovim pro­ storom ovlada pre podne to će trupe možda dobiti zapovest da na tom prostoru organizuju odbranu i zanoće. 33. verovatno od 30. dobila zada­ tak da zatvaranjem puta Sabac — Valjevo sadejstvuje sa 12. reg. proleterska divizija koja je 26. dok se ne naredi drugačije. Na položaju gde će biti prenoćište kolone će postaviti puno obezbeđenje obrazujući polukrug u pravcu jugozapada. br. septembra 1944). str. trupe će se povući: treći korpus selo Vukona. 3. — Treći korpus u sedam časova prikupljen u Banjani­ ma stupa u vezu sa nemačkom kolonom sa Uba i napada sa njom zajedno. Za kurirsku vezu upućivati kurire drumom na Ušće. a komandant trećeg korpusa kad budu zauzeli selo Kožuar — da bi dobili naređenje za pokret u cilju proboja ka Medvedniku. proleterske divizije. k. reg. 145 i 201. 14/4). 549. gde će biti komandno mesto štaba. knj. 40/2: naredba komandanta Valjevskog korpusa od 29. dok. Sesta lička. 18/5: Direktiva br. vidi u Arhivu VII. a potom od Ušća ka Debrcu. 69. korpu­ som u njegovom prodoru u Mačvu (tom I. septembra 1944. naredio da se »od celokupnog ljudstva« for­ miraju tri bataljona. drugi korpus selo Beljin. on je istog dana ovlastio komandanta bataljona da sve vojnike koji pokušaju bekstvo strelja »na licu mesta bez prethodnog stavlja­ nja pod preki vojni sud«. Va­ ljevski korpus se toliko osuo da je komandant korpusa svojom nared­ bom od 29. 797. — Drugi jurišni korpus u sedam časova spreman u selu Ušće stupa u vezu sa nemačkom kolonom iz Obrenovca i napa­ da sa njom zajedno. — Valjevski korpus sa štabom grupe polazi iz Skele u 7 časova pravac Debrc. Hl^ssbü j: . 77. o neuspelom pokušaju prodora 4. oktobra vozom prebacile ih u rejon Valjeva. br. br.

br. Račić Celo korpusa polazi iz zapadne ivice Skele tačno u 7 časova bez obzira na štab. VII Načelnik Štaba. reg. Vraćevšnice i Rudnika. Položaj. god. U 05. 56 Br.6 Neško BR. odakle će se pre­ nositi kamionom ili kolima za Obrenovac. III. Nedić Drag. ŠUMADIJSKOG KORPUSA OD 1. tom I. NOU diviziji (2. Milanovca. ' i 3 Reč je o 21. proleterska i 4. Ča. dok. kapetan Komandant. Potrebno ih je proterati najmanje iz prostora Ješevca i južnih obronaka Rud­ nika. brigade protiv 1. 1 Original (pisan na mašini. Pomoć ne mogu da dobiju. ppukovnik Neš. 23/7. služb. k. N A IZVRŠENJE! Dostavljeno: K-tu II. 328 . POTClNJENIM JEDINICAMA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U REJONU GORNJEG MILANOVCA1 [grb] KO M A N D A JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski Štab br. OKTOBRA 1944. 76. O ranijim borbama 4. ćirilicom) u Arhivu VII. knj.00 časova KOMANDANTU GRU2ANSKE BRIGADE Stanje komunista pred nama je mnogo gore nego što smo to do sada znali. čiji je zadatak bio zatvaranje pravca Cačak — Beograd pre­ ko G. 1-X-1944. 44. br.2 Na osnovu ove situacije i za izvršenje prednjeg zadatka. 80 NAREĐENJE ŠTABA 1. * Tu rečenicu je mastilom dopisao Neško Nedić. srpska NOU brigada). U rejonu Belo Polje — Vrba- va dejstvovala je njena 4. br. S. šumadijskog kor­ pusa vidi dok. Ranjenike upućivati kod kafane na Ušću. I. 13. i 5. 188). brigada (Zbornik NOR-a.

br. a levo obratiti pažnju štititi se veštim samostalnim manjim: odelenjima. Područne jedinice da do 6 časova upute po dva kurira u. Komore ne izvoditi za jedinicama dok se ne naredi. U slučaju neuspeha jednoga dela i na jednom položaju. Levo pratiti rad prve gružanske brigade desno štititi se veštim samostalnim. knj. 34 i 188. srpska NOU brigada samoinicijativnim napadom 3. štab korpusa za vezu. Disciplina vatre. kapetan* Marko Lj. oktobra 1944. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. Muzikravic- * Četnička dejstva po toj zapovesti osujetile su 2.4 M. dok. Akcija brigade i bata­ ljona samostalna te zona širenja levo i desno prema situaciji i mogućnosti. N AREĐ U JEM : s 4)a jedinice prvog šumadiskog korpusa koje su sada na po­ ložaju danas u 10 časova izvrše napad na komuniste u prostoru. odelenjima. — Štabna korpusna četa služiće kao vatrena rezerva. tom I. Ovu akciju pratiću lično i rad jedinica koordinirati. U Grabovici na podesnim po­ ložajima stati. Biti energičan. taj: deo ne sme se definitivno povlačiti a još manje i zbog toga sme da se povlači i cela jedinica. Pripremu bataljona izvršiti ranije. ovim prostorom glavni napad upravljati ka Donjovrbavskoj ško­ li gde se spojiti sa prvom gružanskom brigadom. izgubljene položaje. 56«. 33. akciju: gerilsku i da se ispolji uticaj starešina svih do najmanjeg. Pratiti rad levačke brigade u prostoru Belog polja. 13. Ostavljati svuda rezerve i neprijatelju nikako pokazati sna­ gu koja se ima. Gurati energično napred i vratiti'. 329» .3 Komandant. 5 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. Bela Polja i Vrbave3 i t o: — Bataljoni prve gružanske brigade sa položaja na kojima su sada napadaju predstražarske položaje crvenih upravljajući glavni napad ka Donjoj Vrbavskoj školi. Ja ću biti u međuprostoru obe brigade. sa obe brigade paralelno. proleterska i' 4. Po ovlađivanju Belim Poljem i Donjom Vrbavom sa okol­ nim položajima produžiće se akcija preko Gornje Vrbave i G ra - bovice.P. — Bataljoni levačke brigade sa sadašnjih položaja napada­ ju crvene pravcem Konjuša — Belo Polje i po savlađivanju.

Ima dosta bombi i mitraljeza. Podatke ša­ l ji hitno. grupa SDS prikuplja se u rejonu Jagodine (sada Svetozarevo) . grupa SDS u rejonu Rekovca. kako bih mogao kod Nemaca preduzeti korake da se situacija popravi. br. 127. 3. Juče sam došao od Dronje. Organizuj ^kurirsku službu. grupa tirani Kruševac. 6. proleterskog korpusa NOVJ. jer je Vrhovna komanda u međuvre- vremenu donela odluku da glavninu četničkih snaga iz Srbije preko Sandžaka prebaci na Crnogorsko primorje (vidi dok. br. 6 Dušan. Za sada tamo u Drači nema ni­ koga i sporo rade. Po zapovesti nije postupljeno. 81 PISMO KOMANDANTA SRPSKE DRŽAVNE STRAŽE U KRAGUJEVCU OD 6. OKTOBRA 1944. 5 Prema zapovesti komandanta Srbije od 7. 80. reg. k. komandant Sumadijske grupe korpusa. 5. 127. ćirilicom) u Arhivu VII. sve četničke jedinice u Srbiji i jedinice SDS i tzv. 39/1). komandant Srbije. Danas nemačka avijacija bombarduje pro­ storiju od sela Vrbave pa nazad na zapad. 4 Miroslav Trifunović. 83. 64 i 66). 13. dok. Srpske garde trebalo je da se grupiše u sedam grupa. Venčani — s. ŠUMADIJSKOG KORPUSA O SITUACIJI U REJONU . Potpukovnik Smiljanić6 do dolaska Radoj- 1 Original (pisan na mašini.2 Tvoje sam pismo primio. Vreoci. grupa u istočnoj Srbiji (Arhiv VII. knj.6 Trupe su u maršu. Za dva dana treba da izbace 500 bombi. divizijski general. KOMANDANTU 1. divizija 1. oktobra 1944. Prema raspoloživim dokumentima. br. Naročito izvesti o glavnim grupisanjima snaga komunista i rnjihovih štabova. grupa napada jedinice NOVJ pravcem Čačak — Suvobor — Ljig i iz­ bija na liniju Vreoci — U b. Ctrupacija četnika ima da se izvrši za dan dva u našem okrugu. sreg. i 21. 2 Muzikravić. tor. 17. tom I.3 Pismo sam odmah poslao za dalje i čim dobijem odgovor poslaću Ti. 39/8 (S-X-120). 2. Ča. kako bi svakog momenta svaki izveštaj tvoj mogao da mi se dostavi. Grupe su imale sledeće zadatke: 1. Opšir­ nije o njihovim đejstvima vidi Zbornik NOR-a.KRAGUJEVCA I FORMIRANJU CETNICKO-NEMACKOG ŠTABA1 Dragi Marko. i 7. 75. naročito o jačim grupama komunista. Izdrži još malo.4 Stvar smo uredili povoljno. Ča. te bi bilo dobro da izveštaje dostavljaš nepo­ sredno meni ili Načelniku. k. Venčani i izbija na liniju s. Štab te grupe je u drugoj po- 330 . 97 i 133. 4. 3 Na prostoriji Aranđelovac — Topola — Gornji Milanovac tada :su dejstvovale 5. grupa u rejonu Be- lušića. 91. Hvala na obaveštenju. BR. grupa napada pravcem Knić — Stra­ dari — s.

izvesnom Jovanu. a Ti primi puno pozdrava i gore glavu.000 pušaka i 100 automata« (Arhiv VII. Komandanta svakodnevno zovu dole na razne konferencije ili pak ovde oni dolaze (najmerodavniji faktori). ali i Raković8 će ući u tvoj sastav danas ili sutra. Komanda Jugoistoka prelazi u Kragujevac. 7 Miloš. U izveštaju obaveštajca 1. Ca.9.000 metaka 7. k. Komandanta sam zamolio isto tako da angažuje nove snage od Knića. 41/8). intenzivno sarađivao sa nemačkim trupama u borbi protiv jedinica NOVJ i od njih primao oružje i municiju za svoje jedinice. br. šumadijskog korpusa (Arhiv VII. Ca. Pozdravi sve. 19. reg. 127. br.lovića7 ovlašćen je da preuzme komandu nad svima četničkim snagama. 331 . oktobra 1944. II dobrovoljački puk je u Sopotu. 4/7). Molio sam da izdej- stvuje municiju on javlja da Vam je municija poslata za Knić a i pre dva dana poslato je Baji 12. br. 119. Smiljanić je i svojim potčinjenim naređivao da se lično povezuju sa komandantima nemačkih jedinica radi zajedničkih akcija protiv jedinica NOVJ. septembra 1944. te komandant nastoji da i to bude. Obrazovan je zajednički štab sa Nemcima. septem­ bra 1944. reg. Neško Nedić je ovde sinoć spavao a i Račić je u Kragujevcu« (Arhiv VII. piše: »Komandant je otišao za Kragujevac jer su ga hitno zvali tamo. . U pismu šefa Centra veze Štaba Sumadijske grupe korpusa od 7. 8 Predrag. k. između ostalog. Izdrži još malo. X. — 6. U tom smislu je njegovo naređenje od 25. . znam tvoje teškoće. br. šumadijskog korpusa Branimira Dimitri- jevića »Džima« piše da Smiljanić u Gruži čeka prijem oružja od Ne- maca (Arhiv VI. Preko konjanika ordonansa organizuj hitno uzajamno obaveštavanje. a u izveštaju od 13. reg. komandant SDS u Kragujevcu. Avalski korpus i Rudnički ulaze takođe u sastav Sumadiske grupe. ’ Ljubiša. Smiljanić je lično održavao vezu sa nemačkim trupama u Kra­ gujevcu. komandant Mlavsko-smederevske grupe korpusa. Načelnik štaba komande Srbije dolazi da vodi operacije u ovome okrugu. 117 nemačka divizija u maršu je ka Kragujevcu. Ca. k. komandantu 1. Sad sam baš telefonski sa njim razgovarao. 127. 41/3). 45/3). 1944. Izgleda da će i Srpska vlada doći u Kragujevac. Ca. reg. Dimitrijević kaže da je Smiljanić «-dobio 1. T V O J Ljubo9 Đorđević lovini 1944. Ovih dana artileriski puk sa 36 oruđa biće spreman za dejstvo.

ćirilicom) u Arhivu VII. najverovatnije. 5 Na karti 1:100. KOMANDANTU DRINSKOG KOR­ PUSA O RAZBIJANJU ČETNIČKIH JEDINICA NA PRO­ STORIJI CAJNICE— GORAŽDE— VIŠEGRAD1 Majoru g. Zna se da su i komunisti imali ra­ njenih.30h. tom III. 332 . posle povlačenja sa linije Jakubov grob — Vučevo zanoćili smo sa trupama na liniji Ponikve — Metaljka. knj.5 a Plevaljska brigada između Tre- beškog brda i Goražda bila je iznenađena i prevarena radi če­ ga je izgubila dva mitraljeza. oktobra 1944. divizije NOVJ. Je­ dan deo ljudstva jedva se izvukao dok su 10 četnika i kapetan Jauković Staniša ostali otsečeni od svoje jedinice da se ni do danas nezna za njihovu sudbinu. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a.dostavljam sledeći izveštaj.m. a za poginule se nezna. Posle podne toga dana doneta je odluka da se povučemo za Višegrad gde su već bili ranjenici evakuisani. dok. Napad je izvršen sa jačim snagama. k. u 2 časa stigao je voz iz Višegrada da nas preveze iz Međeđe za Višegrad. Noću 6/7 ov. Zna se da su od ovih 4 pogi­ nula.4 Ružić tek što je izvešten bio je napadnut u momentu kada se spremao za pokret u 2. 140. jednog ranjenog i nekoliko iz­ gubljenih. Sutra dan pre podne vođena je manja borba na položa­ jima Kozari. Draškoviću Aleksi Položaj U vezi izveštaja dostavljenog 6.m. BR. br. ov. 10. crnogorske brigade 3. 8. Primljeno je pismo od Subo- 1 Original (pisan olovkom. i selu Milijeni.. br. Posle ovoga K-dant IV bataljona II plevaljske bri­ gade sa ljudstvom koje je bilo kod njega vratio se u pozadinu.m. MILEŠEVSKOG KORPUSA I KO­ MANDANTA DURMITORSKE BRIGADE IZ PRVE POLO­ VINE OKTOBRA 1944.3 Komunisti su u toku noći napali na Metaljku i čajniče radi čega je ljudstvo povučeno pravovremeno sa ovih položaja kao i iz sela Ponikva. 3 Ivan. a u Trpinjama je bio smešten kapetan Ružić. 15/3 (CG-V-1403/1). 82 PISMO KOMANDANTA 1. a ranjenih je došlo 5. reg. 4 Napad su izvele jedinice 7.000: Miljeno. Ča. Napad je iz­ vršen u selu i sa visova oko sela tako da se povela teška borba u potpunoj mračnoj noći. U noći 8. 203 i 204. komandant Durmitorske brigade. ov. 2 Taj izveštaj nije pronađen. Dokument je pisan.

dok. piše da su taj napad izveli 1.tinčića. oktobra 1944. Aleksi Draškoviću i Ivänu Ružicu piše: »Stigao sam sinoć u s. U izveštaju 7. dok. 142. okto­ bra 1944. stoji da su neprijatelja »sačekale je­ dinice III. komandant Novovaroške brigade 2. tom III. knj.9 Znate li šta je sa izbeglicama koje su bile u Višegradu. U ovome napadu neprijatelj je napadao sa 2 bataljona 3 sandžačke brigade i gerilom od Nove Varoši. 83. 4 teška bacača 81 mm. br. Zbog toga sam rešio da se vratim u srez da prikupim nešto ljudi i da se priključim nekom srbijanskom korpusu i ako bude bilo potrebno da krenemo za Vama« (Arhiv VII.7 Subotinčić je trebao uputiti kurira da zaustavi voz a da ne- doživim ovako iznenadnu tragediju. dok je ostali deo ljudstva još ranije odsečen na Kovaču sa kapetanom Nikolićem. Ljudstvo koje je pošlo sa mnom pobeglo je tako da sam ostao sam sa nekolicinom. 204). U vozu ovom prilikom bilo je smešteno najelitnije ljudstvo sa oružjem i spremom i to: 800 vojnika 10 teških mitraljeza. 13. 65 konja i razne druge opreme (Zbornik NOR-a. ' U pismu Vuka Kalaitovića od 11.6 gde je tražio da se mi čim prije prebacimo za Višegrad zbog borbe koju ste Vi vodili na Bijelim Brdima. 333 .11 Čičom12 i Srbi­ jom i šta se sad namerava. br. 7 U izveštaju 3. 3 bacača teška i 80 konja što je ovom prilikom sve od naoružanja i spreme sve bilo zarobljeno. sandžačke brigade« (Zbornik NOR-a. tom I. Đamil Hasanović krenuo je za Goražde kada sam ja formalno propao. međutim. i 88. ’ Dragoljub. Ja sada imam svega oko 60 ljudi8 koje je bez automatskih oružja. Imate li veze sa Vojom . 8. oktobra 1944. knj. Vlahoviće. mileševskog kor­ pusa. da tamo mobiliše ljudstvo koje je dezertiralo. divizije NOVJ od 9. br.13 6 Radomir. 11 Zaharije Ostojić. 30/2). Po dolasku na 30 metara ispred tunela kod Višegrada voz je uleteo među komuniste koji su već bili spremni za borbu i kada je jedan sa puškomitr aljezom primorao vozovođu da voz zaustavi nastalo je bacanje bombi na voz kao i otvaranje vatre iz automatskih oruđa. Ljud­ stvo u ovom momentu niko nije bio u stanju zadržati. Je­ dan deo ljudstva od 70— 80 boraca stupio je u borbu dok je os­ tatak u neredu počeo da se povlači prugom ka Međeđoj. komandant četničkog višegradskog sreza. divizije NOVJ od 11. bataljon. 10 Vojislav Lukačević. Ca. br. Tom prilikom nastalo je komešanje kod ljudstva koje je bilo demoralisano od ovakih iznenađenja. sandžačke brigade 37. da su četnici imali 265 mrtvih i da im je zaplenjeno: 17 automatskih oruđa. i IV. u Draža Mihailović.10 čika Brankom. i 3. reg. crnogorske brigade 3. k. Radomanu Rai- liću. 89). 13 Vidi dok. 85. kapetan.

2 Naše trupe će posesti gradove Ivanjica. 13. 14 Po zauzimanju Višegrada (9. gde bih te video. Ivan Ružić Ovo malo ljudstva je boso — skroz bosih nogu — imam puno žrtava. ćirilicom) u Arhivu VII. knj. br. 2 Na prostoriji Moravica — Požega — Užice — Čajetina tada su dejstvovali 4.. oktobra 1944) jedinice 3. 15/4 (S-V-11323). Po prikupljenim podacima neznatne terenske komunističke snage nalaze se još u nekim delovima srezova Ariljskog i Po­ žeškog. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 11. 83 ZAPOVEST ŠTABA 4. br. 1 Original (pisan na mašini. dok su Ivanjica. 77. br. a odatle preduzeti akciju za raščišćavanje malih komunističkih snaga u okolini mesta. O njihovim zadacima i dejstvima vidi Zbornik NOR-a. knj. oktobra 1944. KOMANDANTIMA 2. U ovom cilju. OKTOBRA 1944. tom I. k. 13. dok. i 3. dok. Ča. Imaš li vezu sa Pavlom. 89). 143.— 11.000 sekcija: Čačak i Užice. 334 . Guča i Požega. Ima li mogućnosti da se ranjenici smeste u Višegrad. reg. i 190). ^ . Br. 1.14 Komandant.i Molim Vas pošaljite nam vijesti. 25. godine POLOŽAJ ZAPOVEST Karta razmere 1 : 100. Vuk Kalaitović 2. tom I. Arilje i Požega prazni. sandžačke brigade su se vratile u Pljevlja (Zbornik NOR-a. udarne divizije NOVJ i Uži­ čki NOP odred. sandžačka NOU brigada 37. kapetan Aco. JURIŠNOG KOR­ PUSA ZA ZAUZIMANJE PROSTORIJE IVANJICA—GU- CA— POŽEGA1 ŠTAB Če t v r t e g r u p e j u r i š n i h k o r p u s a JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI O. tvoj Ivan Ružić BR. 180.

s Iskoristivši angažovanje glavnine 4. svojim kamionima i kamionima trećeg korpusa prebaciće jednu svoju jedinicu od najmanje tri stotine boraca. 17/1: relacija Štaba 37. Arhiv VII. 78. oktobra 1944. 335 . reg. 60). br. 190 i 191. br. 3 Do kraja oktobra 1944. knj. knj. tom I. NOU divizije NOVJ. 2. jurišnog korpusa. Ca. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. dok. reg.g_ u 7 časova sa zadatkom da do mraka istoga dana zauzme varo­ šicu Ivanjicu i pripremi je za odbranu kao posadna trupa Iva- njice. Ivanjicu su nekoliko puta zauzimale kako četničke tako i jedinice NOVJ. oktobra 1944. 40/5. dok. knj. 107. sandžačka brigada 37. reg. k. komandantu Kolubarske grupe korpusa. Sa svim. čisteći srez Dragačevski od eventualnih komunistič­ kih delova. 4 2 /5: zapovest Štaba 3. 78. 4 1 /5: obaveštenje komandan­ ta 3. k. ' v r N AREĐ U JEM : . — Drugi jurišni korpus polazi iz Kaone 12. dok. gde će ova brigada ostati kao posada Arilja. oktobra 1944. 44/5: zapovest istog štaba od 15. sa zadatkom čiš­ ćenja sreza Ariljskog od zaostalih komunističkih delova. br. oktobra t. reg. dok.g. 180. oktobra 1944. likvidirajući komunističku upravu. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. 134 i 152. 14. reg. 4 Od 13. Sa brigadom. br. Avalski korpus je 14. brigade u pomenutim bor­ bama. 395. dok. — Avalski korpus polazi na marš sa dosadašnjeg pre­ noćišta 12 oktobra t. izviđajući prema Kosjeriću i Užicu. knj. tom I. februara 1945. koja se nalazi u Guči u toku dana zauzeće A riije. 14... o borbama od oktobra 1944. izmena pomenute zapovesti. koju da zadrži u svo­ joj vlasti. oktobra t. 190 i 191. jurišnog korpusa od 14. 1. (četiri jurišne brigade i »Odred kapetana Ilića«) u rejonu Guče i Ari­ lja vodila je 4. borbe protiv 3.g. u 9 časova sa zadatkom da posedne Guču. okto­ bra 1944. knj. koju će za­ uzeti i pripremiti za odbranu preduzimaj ući odmah mere za raščišćavanje zaostalih komunističkih delova u srezu Požeškom i srezu Ariljskom. u 12: časova za Požegu. br. 78. 14. br. ako je postojala. 13. NOP. u 8 časova pravcem selo Pakovraće — pa drumom za Požegu preko sela Markovica — Lučani — sa zadatkom da do mraka ovoga dana izbije u Požegu. 60.5 Po izvršenom? prebacivanju odreda kamione trećega korpusa uputiti njegovoj. da pre pristizanja glavnine zauzme i održi Požegu.8 Odmah preduzima mere za čišćenje sreza Moravičkog i likvidiranje komunističke uprave u koliko su je partizani po­ stavili. br. oktobra t. tom I. br. koji će pošto se prethodno ispita dolina zapadne Morave krenuti glavnim dru­ mom Cačak — Požega iz sela Pakovraće 12. 13. — Treći jurišni korpus preduzima marš 12. do januara 1945. brigadi u Arilje.4 3. 78. NOU divizije NOVJ od 10. zauzeo Požegu (Zbornik NOR-a. br. Arhiv VII. 134 i 152). br.g. k. do 16. jurišnog korpufia od 14. Ovaj motorizovani odred ima zadatak. k. k.

Br.j. a komandant Avalskog korpusa rekvizicijom preko Komande sreza Požeškog. kapetan Komandant. Požega— Ivanjica. Drum Cačak— Požega. — Veza: Komandant drugog korpusa održavaće radio vezu po radio zapo vesti i telefonsku vezu Ivanjica — Cačak preko telefona komande mesta u Čačku. ppukovnik Neško Nedić Drag. .. S. Načelnik štaba. SC. Komandant Avalskog korpusa uputiće ovom štabu do osam časova jedna putnička kola za hitnog kurira do Raške i natrag. I i majoru K o- marčeviću. 6 Ta zapovest nije pronađena. NAPOMENA: Svi članovi centralnog nacionalnog komiteta bez obzira kod kojih se jedinica oni sada nalaze imaju se naj­ bržim putem prebaciti do komande mesta u Čačku. a komandantu prvog jurišnog korpusa uputiće jedna putnička kola ovom štabu do 8 časova za hitnog kurira za K ru- •ševac. Ovaj korpus obezbe­ duje telefonsku liniju t. od 10 oktobra t. odakle će se javiti pukovniku g. — Sve ostale trupe ostaju na istim mestima po zapovesti O. Komandant trećega ►korpusa rekvizicijom preko Komande sreza Dragačevskog i . treći korpus Gu­ ča— Cačak i Arilje— Požega. Ivanjica — Guča i telefonsku liniju Ivanjica — Arilje. Ivanjica— Guča— Cačak ima se odmah dovesti u ispravno stanje za saobraćaj kamionima i to: drum Arilje— Ivanjica— Guča. NA IZVRŠENJE! DOSTAVLJENO K-tu II. 4. koju postavlja ako ne postoji. III. Račić .g. Sobom da ponesu svu svoju opremu a u komandi mesta u Čačku imaju biti najdalje 12. Dragiši Vasiću.Ariljskog. — Avalski korpus pored radio i kurirske veze postavlja i obezbeduje telefonsku vezu Požega — Cačak. po kuririma. — Ishrana: Komandant drugoga korpusa hrani se rekvi­ zicijom preko komande sreza Moravičkog.. — treći korpus pored radio veze održava telefonsku vezu i obezbeduje telefonsku liniju Guča — Cačak. Avalski korpus drum Cačak— Po­ žega. 24. X do 16 čas.»V! 336 ■% . Sa štabom grupe i štab pukovnika Vasića.ć Stab grupe u kući Milutina Vistića u Čačku za osam sto­ tina metara istočno od raskrsnice Cačak— Požega i Cačak— se­ lo Pridvorica. Avalskog. a postavlja i obez­ beduje telefonsku liniju Arilje — Požega.

m. 2 i 3 bataljon na okupu. Ovim bataljonima izdati naređenje da i dalje ostanu u stanju u kome su. 63). bojne (bivša Domdo bojna) ustaško-domobranskog 9. 173.2 Neznam. 84 NAREĐENJE POMOĆNIKA KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 13. ja KOMANDANTU 210. f. o. službeno „i 13. Svo ovo ljudstvo neće otići u komuniste već će da se krije kod svojih kuća za izvesno vreme i ako ga m i pustimo na milost i nemilost ono će potpasti pod uticaj komunističke propagande i stupiti u redove partizana. ostaci pomenutih brigada su se početkom oktobra vratili na svoju terito­ riju (vidi dok. i-h-: 11. 2 U drugoj polovini septembra 1944. ali pret­ postavljam da će ovato uraditi i ljudstvo nevesinjske brigade.. 200 0 Pov. BR.3 2 bataljon koji je oko Koleška 1 Original (pisan na mašini. br. ćirilicom) u Arhivu VII. Položaj. posadnog zdruga. Svima objasniti da nam je sada cilj izbegavati svaku odsudnu borbu sa komunistima a na slučaj nužde braniti se. reg. OK­ TOBRA 1944. k. Ca. D.. Zimlje ka Hanskom Polju saznao sam da je ljudstvo gatačke brigade napustilo jedinicu i otišlo po partijama samovoljno svojim kućama. Br. koji su se početkom septembra 1944. 4 bataljon koji je paktirao sa muslimanima neka ostane ovakav kakav je. Kod nevesinjske brigade ima 4. Posle razbijanja te četničke grupacije od strane jedinice 29. 38/4 (BH-V-2359). idući od s. Gatačka i Nevesinjska bri­ gada Nevesinjskog korpusa nalazile su se u sastavu jedinica Komande operacija u Hercegovini i južnoj Dalmaciji koje su dejstvovale na prostoriji Bileća — Ljubomir — Trebinje. KOMANDANTU NEVESINJSKOG KORPUSA ZA OKUPLJANJE RAZBIJENIH JEDINICA1 i-' KOMANDA . oktobra 1944 g. Da do ovog nebi došlo potrebno je uraditi sledeće: Komandanti brigada odmah sa svojim štabnim četama da krenu na svoj teren i organizuju održavanje ljudstva po troj­ kama i desetinama oko svojih kuća uvek sa težnjom da budu spremni da se na poziv odazovu. br. 3 U muslimanskim selima Postoljani — Bijenja nalazili su se đe- lovi 3. povukli iz Fazlagića Kule 337 . r. bolje i ovako već da ga nema nikako samo da ne odu u komuniste. hercegovačke divizije NOVJ.

i 11. Imati na umu da moramo sve učiniti da ne dozvolimo da ljudstvo potpadne pod uticaj komunista u protivnom sav naš trud.5 Ja sam danas poslao opširan izveš­ taj Ciči o situaciji kod nas.može i dalje ostati oko svojih kuća i može se održati kao i do sada dok se ne ukaže prilika da se opet skupimo. 85. 92. 47. 3 bataljon Rudanov4 verujem da će ostati kompaktan samo sa njim tre­ ba uhvatiti vezu i davati mu moralne inekcije. 92. 338 . nap. 65). 30. I pored svih teškoća ja sam čvrsto uveren da će uskoro nastati neka promena u našu korist i mislim da se neću pre­ variti. Ako ništa drugo kad se jasno ispolji u Albaniji da grupišemo snage i da krenemo tamo ma­ kar se probijali. četnički bataljoni i delovi pomenute bojne su se. Snage koje idu sa njima neznatne su i sa te strane ne možemo mnogo očekivati. 4 Krsto Rudan. U ovom cilju iskoristiti sve uticajne ljude i starešine koje mogu uticati na borce. O ovome svemu ću izdati naređenje komandantu brigade neposredno. Iz svega vidite da situacija momentalno nije nigde ruži­ časta ali to nesme da nas baci u očajanje već sad baš u ovom momentu moramo da uložimo sav trud da se održimo do is­ krcavanja koje negde mora biti. Gatačku brigadu po svaku cenu održati kod svojih kuća po mogućstvu da se grupiše i makar samo kreće po srezu iz- begavajući svaku borbu sa komunistima.® Baćović i Ostojić nisu ni malo u boljem položaju. Javite mi mesto gde ćete biti a najbolje bi bilo ako bi se mogli prebaciti negde na sredokraću Nevesinjske i Gatačke (vidi dok. muka i trogodišnje žrtve bile su uzaludne. Dalje vezivati snage nevesinjske i gatačke bri­ gade tako da stoje u vezi i da se oseća uticaj jedne grupe na drugu. dok. tom IV. br. br. 6 Taj izveštaj nije pronađen. br. 36). žandarmerijski narednik. hercego­ vačke brigade 10. br. oktobra 1944. 7 Vidi dok. 5 Vidi dok. knj. Sa tim ćemo postići dve stvari prvo održaćemo brigadu a drugo za ovu grupu ve- zaćemo izvesne komunističke snage a time postižemo cepanje njihovih snaga. br. Na ovo stalno apelovati kod ljudstva. O stanju četničkih jedinica u Her­ cegovini vidi dok.7 Njihov pohod ovamo nije ništa drugo već izvlačenje pred komunistima ali izgleda da ni sami neznaju kuda da prodru. Što se tiče puta u Bosnu ili Srbiju to sve otpada ni tamo stanje nije ni malo bolje. bez borbe. kazao pravo stanje i tražio objaš­ njenje o situaciji kod njih i u drugim krajevima. Prilikom napada delova 10. povukli ka Kruševljanima (Zbornik NOR-a.

— 17. sekcija­ ma Užice i Novi Pazar 1 : 200. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 17. Salatić BR.8 N. 1 Original (pisan na mašini.000. BR.. 85 DIREKTIVA ŠTABA 4. O. ćirilicom) u Arhivu VII. Novi Pazar.000. OKTOBRA 1944. reg.— Služiti se kartom Kraljevine Jugoslavije 1 : 2. vrhovni komandant N OV i POJ i gene- 22 » 339 . Vladimir Komarčević Lale tada je bio ko­ mandant Posavsko-kolubarske grupe korpusa (u nekim dokumentima se ova grupa pojavljuje i kao Valjevsko-tamnavska grupa korpusa). i tražite situaciju kod njih. Ja ću os. KOMANDANTIMA POTClNJENIH JE­ DINICA ZA DEJSTVA RADI REALIZACIJE ODLUKE VR­ HOVNE KOMANDE O PREBACIVANJU ČETNIČKIH SNA­ GA IZ SRBIJE NA CRNOGORSKO PRIMORJE1 Kom arčević2 St a b ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI ijfoatrn .000. Sjenica. S VEROM U BOGA Z A K RALJA I OTADŽBINU! Po ovlaštenju komandanta :. Situacija: Sovjetske trupe u svom nadiranju na teritori­ ju Jugoslavije priznale su za legalnu vlast Tita. br. 2 Dopisano mastilom.000 i sekcijama 1 : 100. dok su naše jedinice razoružavali ili ih prepuštali partizanima. 27. En- 8 Danilo. nevesinjski odakle ću Vam se javiti. Ca. pomoćnik major Dan.3 Mi od So­ vjeta ne možemo da očekujemo ništa sem neprijateljstva.brigade i tako vršiti uticaj i na jednu i na drugu. 77. Raška.5 tati na Borcima nekoliko dana a potom ću da se krenem u srez. k. Pošaljite kurira Kui'ešu. Borike i Kraljevo. oktobra 1944 godine selo J E Z D I N A DIREKTIVA. 3 Pre otpočinjanja operacija Crvene armije protiv nemačkih tru­ pa na teritoriji Jugoslavije. ko­ je obuhvataju prostor Ivanjica. 18/4 (S-V-11326).

delom iz Egipta a delom iz Italije. 6 Sada Ivangrad. knj. Zbog svega izloženog doneta je odluka da naše trupe iz­ vrše koncentraciju u oblasti Ivanjice i u oblasti Kraljeva. Mi moramo da se približimo njima. 29. delovati ci­ vilna administracija Nacionalnog komiteta Jugoslavije« (V kongres KPJ. 340 « . 19/2 i 20/2 i k.4 Oni su previše daleko da bi nam olakšali sadanju tešku situaciju. Sovjetska komanda je primila uslov. piše: »Pre nekoliko dana sovjetska komanda — imajući u vidu inte­ rese razvijanja borbenih operacija protiv nemačkih i mađarskih trupa u Mađarskoj — obratila se Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugo­ slavije i Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije s molbom da dadu pristanak na privremeni ulazak sovjetskih trupa na jugoslovensku te­ ritoriju. tom III. u oblasti gde će se nalaziti jedinice Crvene armije. Ca. k.7 a ralni sekretar KPJ Josip Broz Tito je 21. 35/1. jer je on u isto vreme [i] udarac Rusa. Poslednje jedinice ne­ mačke Grupe armije »E« su jugoslovensko-grčku granicu prešle 1/2. koji je postavljen s jugoslovenske strane. dok su se britanske snage zadržale u Grčkoj. oktobra 1944. br. da će na teritoriji Jugosla­ vije. koja mesta drže partizani sa malim snagama. biće da nas uništi — ako ostanemo mi mu stvaramo mogućnost da koncentriše snage i da nas tuče. reg. Nacionalni komitet i Vrhovni štab Jugoslavije pristali su da udo­ volje molbi sovjetske komande. 1948. a potom Andrijevica. dok. Mi ne smemo dugo ostati na dosadašnjem prostoru. Pokušaj da napadnemo Nemce i time olakšamo situaciju kod Sovjeta. Sjenica— Pešter— Berane6 i levi pravac: oblast Kaone— — Studenica— Rudno— Raška— Novi Pazar— Tutin— Rožaj— Be­ rane. 210). koja se graniči sa Mađarskom. 7 Prostoriju Berane — Andrijevica — Cakor tada je kontrolisala 9. koji je 28. septembra 1944. 5 Opširnije o tom pokušaju Vrhovne komande vidi dok. biti povučene iz Jugoslavije. iskrcale u Pireju. str. 13. 188 i u Arhivu VII. br. 61. crnogorska brigada 3. pošto izvrše svoje operativne zadatke. septembra 1944. br. 8. kako bi izbegli uništenje koje nam pripremaju Rusi i Tito.glezi i Amerikanci nadiru iz Grčke i sa obala Albanije. a odatle da se krene na jug u dva pravca: desni pravac: Iva- njica. Koncentričnim napadom uzelo bi se Berane. Kultura. br. * Britanske oružane snage su. no­ vembra 1944. 120). pokazao se neuspešan’ — jer Sovjeti zauzimaju neprijateljski stav prema nama i on­ da kad imaju vidnog dokaza o našoj borbi. jer čim Beograd bude zauzet glavni zadatak Titov koga će pomoći Rusi. avionom iz Krajove (Rumunija) otputovao u Moskvu radi dogovora sa sovjetskim predstavnicima o koordinaciji dejstava NOVJ i Crvene armije. Sovjetska komanda saopštila je tom prilikom da će sovjetske trupe. Sutradan su se njihove pešadijske i tenkovske jedinice. NOU divizije NOVJ orijentišući dejstva glav­ nine na komunikaciju Andrijevica — Cakor (Zbornik NOR-a. upale u Atinu upotrebivši vazdušni desant. U za­ jedničkom kominikeu o tim razgovorima. znajući da se nemačke snage po­ vlače sa Atike. reg. Mi taj udarac moramo da izbegnemo. objavila agencija TASS.

ujutru do sela D o- brače i Šarenik. komandant 2. 16 Mladen. 9 Taj datum kao i ostali koji se. Za izvršenje prednje odluke naše trupe izvršiće prikup­ ljanje na kocentraciskoj prostoriji i oblasti Ivanjice i oblasti Kraljeva po sledećem: 1. gde će zanoćiti 19. — Korpus Rakovića17 maršuje do sela Kojići i sela Tija- nje. oktobra: —■ Korpus Kalabića prelazi u zaseoke Zarići. oktobar:9 — Kalabić1* prikuplja svoju jedinicu u Ivanjici. pojavljuju su. do Kotraže gde će zanoćiti. gde će zanoćiti. 19 Dušan Duja. komandant 2. na o r i g i ­ nalu. br. kapetan. 13 Zamenik komandanta Jadranske brigade Cerskog korpusa 14 Aleksandar Mihailović Saža. 12 Vuk Kalaitović Kalait.12 Vlajko Antonie13 — koje uzi­ ma pod svoju komandu) preduzima marš 19. gde će nam biti organizovana administrativna baza za od­ mor i reorganizaciju naše vojske uz pripomoć saveznika. 91). komandant 2. dalje. kapetan. do mraka prikupe u selima Stanča i Lopatnica. 1J Nikola. — 19. — Korpus Srpske straže18 i grupa ppukovnika Smiljani- ća19 prekidaju blokadu Kraljeva i izvlače se u pravcu Ivanjice tako da se 20. komandant Mlavskog korpusa. komandant Južnomoravske grupe korpusa. poručnik. 92. br.potom u sadejstvu sa trupama Pavla Đurišića8 uzeo bi se K o - lašin i nastavio marš preko Podgorice na Crnogorsko primor­ je. major. ujutru do Guče gde će zanoćiti. u objavljenom tekstu su ispravljeni datumi. 8 Vidi dok.11 Kalait. 2. mileševskog korpusa. 15 Simeun Siniša (alijas Siniša Pazarac). ravnogorskog korpusa. — 20. 341 . ispravljeni mastilom (pomereni za dan kasnije). — Voja Tufegdžić maršuje grebenom Jelice za Kaonu gde će prenoćiti. šumadijskog korpusa.) gde će za­ noćiti. 18 Reč je o 2. Arsenijevići. — Korpus Ocokolića15 maršuje u zoru 19. diviziji SUK (vidi dok. ujutru za Arilje gde će prenoćiti. " Reč je o Zlatiborskom korpusu. Arnauti iz Sjenice i Novog Pazara nude nam saradnju i traže da ih pomognemo u borbi koju vode sa partizanima. — Miloš Marković sa svim trupama koje se sada nalaze kod njega (Zlatiborci. — Grupa Saše Mihailovića14 (Avalski i major Komarčević) maršuje 19. — Korpus ppukovnika Mladenovića16 maršuje 19. !7 Predrag. Kaluševići (jugozapadno od Ivanjice za oko 6 km. uveče. potpukovnik.

— Miloš Marković maršuje za selo Maskovo. — Voja Tufegdžić maršuje preko sela Gornji Dubac za selo Luke. br. gde slati svu poštu i izveštaje. NA IZVRŠENJE!20 Dostavljeno: K-tu Avalskog. . II. ppukovnik Neško Nedić Drag. 4. — Korpus Srpske straže i grupa ppukovnika Smiljanića maršuju za selo Gornji Dubac i selo Kaona gde će zanoćiti. Trupe neka vode njihovi zamenici po predviđenoj maršruti. 21 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. Pošto će se na konferenciji doneti definitivna odluka o daljem našem radu i odrediti pravac našega povlačenja. 18. Ppukovniku Mladenoviću i Smiljaniću i Srpskoj straži. stići će u Ivanjicu. oktobra u 12 časova. . to komandanti korpusa neka svoj pokret podese tako da bezu- slovno u označeno vreme dođu na konferenciju. Ocokoliću. — Grupa Saše Mihailovića maršuje za selo Dobrače i Sa- renik. 342 . uveče štab će zanoćiti u Guči. poterati sa sobom što se više može tako da ishrana mesom bude obezbeđena. oktobra 1944 godine odmor trupa i velika konfe­ rencija svih komandanata korpusa. koji će doći u Ivanjicu 21. gde će zanoćiti. 3. — 21. Izabrani pravac ka južnom crnogorskom primorju nije definitivna stvar zato neka svi komandanti prodiskutuju sa svojim starešinama i dođu na konferenciju sa razmišljenim i gotovim planovima. — Korpus Rakovića maršuje za Kotražu gde će zanoćiti. — Stab grupe u toku 19.P. Konferencija počinje u 13 časova istog dana u opštinskoj zgradi. Korpus Ocokolića maršuje za Ivanjicu gde će zanoćiti. Majoru K o- marčeviću.'-1 20 Vidi dok. V. korpusa. kapetan Komandant. gde će zanoćiti. 5. Stoku rekvi­ rirati bez ikakvih obzira. Kušići i Da- retin gde će zanoćiti. III. 30«. S. I. 88. Načelnik Štaba. — Ishrana: Hranu bezobzirno rekvirirati na terenu na pravcu svoga marša i na mestima stanovanja tako da u svakom slučaju sve jedinice 19 do mraka imaju pripremljena dva re­ zervna obroka hrane tako da se u maršu ovi obroci uvek za- navljaju i uvek da ostanu dva obroka na rukama. Račić M.

po podatcima iz Šibenika. 343 . To oni neće najaviti nego će ih jedne noći nestati iz Šibenika. Ja ni­ sam pozvan niti imam pravo da dajem savjete. Položaj Komandantu Dinarske Oblasti. s i . Hr­ vatske vlasti u Šibeniku. partizani imaju oko Šibenika jače snage nego mi. kad bi iz neba pala jabuka nebi mogla na ulicu Skradinsku pasti već na gla­ 1 Original (pisan mastilom.1944 god.X . a u evakuaciju Šibenika od strane Ne­ maca ubeđen sam. 2/3 (H-V-724). ---------- 20 . U koliko bi toga časa kad oni izađu odmah se iskr­ cali saveznici situacija bi bila izdrživa. a Vaše je da donesete pravilnu odluku. 86 IZVEŠTAJ ŠTABA 1. ali ja u njihovo skoro iskrcavanje ne verujem. Ca. artiljerija i pešadija prolaze u prav­ cu Drniša. OK­ TOBRA 1944. Šta ću ja učiniti sa 130 glamočana? Na ove dalmatinske jedinice ne računajte uopšte biću sretan ako me i oni ne budu tukli. dok se ope­ rativno područje Dinarske divizije nije poklapalo sa tom teritorijom. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE OB­ LASTI DA KORPUS NEMA NIKAKVIH IZGLEDA U BOR­ BI PROTIV PARTIZANA POSLE POVLAČENJA NEMACA iz Ši b e n i k a 1 Stab I Bosanskog korpusa »Gavrilo Princip« pov. Gorskom kotaru i delu zapadne Bosne. ćirilicom) u Arhivu VII. Lici. BOSANSKOG KORPUSA OD 20. Moja je dužnost da podnesem tačan izveštaj. Po čitavu noć nemačke kolone. komora. reg. Šta će se dogoditi? Da ne lažemo jedan drugoga.2 ---------- Stanje na sektoru Konjevrata redovno je. k. Nas ima dosta. 3 Dinarska oblast protezala se gotovo u čitavoj Dalmaciji. ali mogu da samo konstatujem da stvari gledane odavde sa naše periferije izgledaju sasvim drugačije nego iz centra. Što se Skradina i brigade u Skradinu tiče. br. Baniji. Drugo im ništa nije ni preostajalo. 154. br. BR. ako se rasporedimo kako treba i da ne damo neprijatelju priliku da nas tuče počesno. Ovo su učinili preko šefa policije u Šibeniku. Šibenik će po mom mišljenju da uskoro isprazne potpuno. sklopile su sporazum sa partizanima. Kordunu. Molim Vas gledajte istini u oči i ne zavaravajte se cifra­ ma »četnika«.

jurišne grupe od 21. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU. 14. 14. 1254. Ča. 134 i Arhiv VII. 152 i 181. knj. br. 54. Principa D.D«. 344 . 87 DIREKTIVA ŠTABA 4. KOMANDANTIMA JURlSNIH GRUPA ZA PRODOR U SANDŽAK1 j STAB IV GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI O. i 5. korpusa. G. GRUPE JURlSNIH KORPUSA OD> 21. Komandant korpusa Milan Cvjetičanin M. 1 : 200. Ča. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a.C. ćirilicom) u Arhivu VII. OKTOBRA 1944. divizije vidi tom I. O daljim dejstvima 37. dok. br. 77. k. br. tom I. crnogorskom brigadom 3. učini. Kako stoji dalje prema Đevrskama ne znam. sekcije Užice i Novi Pazar. Karta raz. 41/2: zapovest Štaba 3. a ako ne niko drugi neće. 34. Komunističke snage 37 divizije ostavljene za kontrolu Sandžaka zauzele su Sjenicu i sa prednjim delovima produ­ žile prema Dugoj Poljani. oslobodile 3.2 Na ćelom prostoru Sandžaka ima 3 Okrugli pečat: »Štab 1. br. Arhiv VII. i'ii'n. divizije. reg. oktobra 1944). Službeno 21 oktobra 1944 godine Položaj DIREKTIVA BR. reg. 19/4 (S-V-11327).000. knj. reg. Br. 28. oktobra 1944. Bosan. k. NOU divizije NOVJ u sadejstvu sa 7. Po mome dubokom ubeđenju za nikakve ozbiljnije zadatke oni nisu sposobni. dok. Jedini čovek na koga bi se čovek i u najkritičnijem času mogao osloniti jest poručnik Janko Savić i ako on šta učini.P.3 -V BR.vu kakvog pijana četnika ili starešinu. k. 10/3: operacijski dnev­ nik Štaba 37. Ovo je pravo stanje a Vi donesite odluku u koliko verujete da je sve tako. 1 Original (pisan na mašini. ANOR. 2 Sjenicu su 15. br. brigada 37.

selo Kušići. selo Parezani. Priboj.4 Za izvršenje prednjeg. selo Opaljenik. sastavljena od Avalskog korpusa i Posavo kolu- barske grupe korpusa. Požeškog pod Komandom kapetana Nikole- Kalabića.rasturenih slabih komunističkih snaga koje stalnim pokretima- kontrolišu teren prikupljaju namirnice i vrše teror nad naro­ dom. prikupiti naše trupe i dalje dejstvovati prema si­ tuaciji. . * Vidi dok. Mlavskog i Smederevskog korpusa. Bedina Varoš. Pljevlja. Formiranje grupe izvršiće se 22 oktobra do mraka. Šljivići. Višegrad i Prijepolje. 4.3 Zbog neprijateljskog držanja crvene armije prema našim trupama. prikuplja se 22 oktobra po podne na koncentraciskoj prostoriji: Ivanjica. Da bi se trupe lakše kretale i da bi se omogućilo lakše komando van je izvršiće se pregrupisavanje snaga u četiri ju- rišne grupe. a da bi se muslimanski elemenat počev od Sjenice do arbanaške granice sav angažovao u borbi protivu Crvenih i na taj način stvorila prva slobodna zona i oslonac za naše dalje akcije. 345. selo Kosovica. na tom prostoru uništiti partizan­ ske snage. Prva jurišna grupa sastavljena iz korpusa Gorske Gar­ de. Sremskog odreda i odreda majora Lapčevića prikuplja se na koncentracijskoj prostoriji selo Butkovo. 68. 2. traži našu pom oć i nudi punu saradnju. selo Gliječ. Formiranje gru­ pe izvršiće se na označenoj prostoriji 22 do podne. naša je namera da sa snagama priteknemo u pomoć muslimanima i ovladamo oblašću Sjeni­ ce sa tako grupisanim snagama da lako možemo preduzeti da­ lju akciju na jug u pravcu Albanije ili na zapad u pravcu Li. Zlatiborskog. a prema naređenju Vrhovne Komande naše trupe će ovladati prostorom: koji ne ulazi u opseg verovatnih ruskih operacija protivu Nemaca. Formiranje ovih grupa izvršiće se u toku 21 i 22 ovog meseca po sledećem : 1. prikuplja se na koncentracijskoj prostoriji: selo Mas- kova.: ma i Drine (Nova Varoš. Muslimanski elemenat iz Sjenice u teškoj borbi sa crvenim. — Četvrta jurišna grupa pod komandom potpukovnika Dušana Smiljanića sastavljena iz Sumadiske grupe korpusa i 3 Reč je o kvislinškim oružanim formacijama obrazovanim otì mu­ slimanskog stanovništva. — Treća jurišna grupa pod komandom majora Saše Mihailovića. selo Daretin. Foča). — Druga jurišna grupa pod komandom potpukovnika Mlađenovića sastavljena od Južno Moravske grupe korpusa. br. 3. Zari- ći.

g. X u 7 časova pravcem Ivanjica — selo Kušići sa zadatkom da do mraka 24 oktobra t.5 Vezu desno održava sa prvom jurišnom grupom. X do mraka ovlada desnom obalom reke Kladnica. — Prva jurišna grupa polazi u napad 23 oktobra u 7 časova sa koncentraciske prostorije opštim pravcem drum za Sjenicu. gde će prenoćiti. X ovlada vi­ som Cigulj (1390) — selo Medovine — selo Brestovac sve za­ ključno. — Druga jurišna grupa polazi u napad 23 oktobra u se­ dam časova sa koncentraciske prostorije pravcem opštim: selo Kosovica. vis Lupoglav — vis Kobilje. selo Osonica. selo Zajčak. 2. — Treća jurišna grupa u drugoj liniji kreće za prvom jurišnom grupom 23. za 15— 20 kilometara). bude prikup­ ljena na prostoriji: selo Kušići — selo Daretin — selo Opalje- nik — selo Maskova. na odseku selo Ursule isključno selo Sugubina zaključno. u toku marša i na prenoćištu održava sa drugom jurišnom grupom. naročito od sela Mlanča. selo Šabano- vići zaključno sa predstražama na levoj obali Kladničke reke. Formiranje grupe izvršiti do podne 22 oktobra.g. na otseku selo Borovici. Vezu levo. Na­ ročitu pažnju obraća na svoj desni bok obezbeđujući se sa pravca Nove Varoši. 3. selo Jovi- čevići. selo Stavalj sa zadatkom da do mraka 23. 4. Sa predstražama u visini sela Divlja Reka i selo Pali- brci.Cersko majevičke grupe korpusa prikuplja se 22 oktobra do podne na koncentraciskoj prostoriji selo Luke. 5 Redakcija ne raspolaže bližim podacima o toj grupi. X. Sa ovako izvršenim formiranjem snaga otpočeće naša ak­ cija prema Sjenici 23 oktobra t. 346 . U toku marša izviđa i obezbeđuje se sa pravca is­ toka. kreće se mesna partizanska grupa pod vodstvom Radulovića bivšeg četnika u jačini od 3— 4000 boraca. bude prikupljena na pro­ storiji selo Butkovo — selo Kosovica — selo Parezani. X u 7 časova prav­ cem selo Luke — selo Budoželja — selo Međurečje sa zadat­ kom da u toku dana do mraka 23. Naročitu pažnju obraća na svoj levi bok. Polazi na marš 23. Održava neprekidnu vezu kuririma i relejima sa prvom juriš­ nom grupom i sa četvrtom jurišnom grupom. NAREĐUJEM: 1. c selo Zabrđe. — Četvrta jurišna grupa kreće u drugoj liniji za dru-: gom jurišnom grupom. sa zadatkom da u toku 23. jer po podatci­ ma meštana oko sela Mlanča (jugoistočno od Ivanjice. U toku marša preduzima izviđanje i obez- beđenje naročito sa pravca zapada od sela Trudovo i Stitkovo.

Treća jurišna grupa polazi čelom glavnine u 7 časova za prvom jurišnom grupom sa zadatkom da do mraka ovoga da­ na ovlada obema obalama Kladnice reke i prenoći na pro­ storiji selo Borovići — selo Papići — selo Sugubina — selo Sabanovići. Po ovlađivanju Sjenicom i selom Štavalj trupe prve linije upućuju svoja iz­ viđanja na jug prema Pešteru i prema Dugoj Poljani i Novom Pazaru.rii Kurirsku i relejsku vezu neprekidno održava sa drugom jrtrišnom grupom i trećom jurišnom grupom. Vezu na maršu i prenoćištu održava sa prvom i četvrtom grupom. sa pretstra- žama: selo Breza — Devino Brdo — Crni Vrh — Brnjički po­ tok. Po zauzeću Sjenice posedanjem visa Gradac zatvara potpuno pravac Prijepolje — Sjenica. * 24. Obezbe- đuje leđa druge jurišne grupe. 347 . Naročitu pažnju obraća na svoj desni bok. gde će prenoćiti. Četvrta jurišna grupa polazi čelom glavnine u 7 časova za drugom jurišnom grupom sa zadatkom da do mraka ovoga dana izbije na otsek sela Medovine. u 7 časova opštim pravcem selo Medovine — selo Štavalj sa zadatkom da do mra­ ka ovoga dana ovlada selima Štavalj i Kneževac. oktobar 1944 godine Prva jurišna grupa polazi u napad u 7 časova opštim pravcem Sjenica sa zadatkom da do mraka ovoga dana ovla­ da Sjenicom sa predstražama u visini sela Šušure — Radi- šića brdo — selo Međare. a isto tako da se stupi u dodir sa antikomunis­ tičkim snagama našim i muslimanskim. obezbeđujući se sa pravca Duge poljane. a sebe naročito sa pravca zapada. Stab druge (četvrte grupe jurišnih korpusa) kretaće se sa prvom jurišnom grupom do Sjenice (pada Sjenice). a sebe naročito sa pravca is­ toka. U toku marša i na pre­ noćištu održava vezu sa drugom i trećom jurišnom grupom. Naročitu pažnju obraća na svoj des­ ni bok. Druga jurišna grupa polazi u napad 24. Izviđanje i obezbeđenje: sve trupe u toku prikupljanja na koncentraciskoj prostoriji daljnim izviđanjem prikupiće po­ datke o neprijatelju na pravcu svoga pokreta tako da se u to­ ku napada sa sigurnošću pronađu i unište neprijateljski delo­ vi ispred njih. obezbeđujući prvu jurišnu grupu sa leđa. kojih ima rasturenih oko reke Kladnice i u prostoru Duge Poljane. a trupe druge linije prema Novoj Varoši i planini Zla­ tar (treća jurišna grupa) a četvrta jurišna grupa prema planini Golija i varošici Raška.

Ovi kuriri će ostati stalno u Štabu i raznosiće zapo vesti grupama stim da ih komandanti ne smeju zadržavati kod sebe pošto se oni po predatom zapovesti odmah vraćaju u Štab. Vezu sa susedima održavati prema direktivi. 348 . Na slobodnim prostorijama u pozadini prikupljati preko inten­ dantskih organa sa oružanom zaštitom sve što se može i dotu­ rati do trupa. Postupak sa stanovništvom: pošto ulazimo u musliman­ ske krajeve. ako pogazimo ugovore sa njima. Na predanku i kad nema pokreta radio veza svakog narednog časa bezuslovno. A starešine će sredstva za ishranu ljudi i stoke trebovati nadležnim putem od starešina muslimanskih sela i uzimati sa­ mo ono što im oni stave na raspoloženje. to će sve starešine narediti svojim vojnicima da se u muslimanskim se­ lima bez naređenja starešine ne sme ništa rekvirirati. Računati sa tim da ćemo po zauzeću Sjenice ve­ ro vatno imati jedan ili dva dana odmora trupa. Napomena: Toplički korpus majora Jovanovića6 do po­ stizanja trupa pukovnika Keserovića ostaje kao posada Iva- 6 Milijan. Ishrana: Bezobzirnim rekviriranjima na prostorijama pokreta trupe po svaku cenu moraju dobiti svoj redovni obrok i da uvek moraju imati na rukama po dva rezervna obroka. nijedna igla. odmoru ili borbi moraju stići pismeno po kuririma svakoga dana u vremenu od 18 do 20 časova u Štab. najstrožije zabranjujem. Naročito zabranjujem ma kakav razgovor i ma kakve odnose sa musli­ manskim ženama i devojkama. Muslimani i mi kao nacionalni ele­ menti u borbi protivu komunista smo jedno te isto. odnosno koji nam mogu stvoriti tak­ vu jednu situaciju. Svako politikanstvo. Po padu Sjenice ustanoviće se stalna bolnica u koju će se tada pri­ kupiti svi ranjenici. koje obrazovati. Streljaću svakog onog starešinu čiji ranje­ nik bude ma gde napušten. koji nam obećavaju oružanu i svaku drugu po­ moć i koji će nam učiniti izvanredne usluge ako se budemo potpuno korektno držali. do 12 časova u Ivanjicu. a vezu sa ovdm štabom održavati po sledećem : — Radio veza u toku marša bezuslovno u sedam časova i 15 časova. Veza: Unutrašnju vezu regulisaće komandanti jurišnih grupa. — Kurirska veza: po četiri stalna kurira konjanika sa ob­ javama od komandanta grupe uputiće mi svi komandanti gru­ pa 22. svako povraćanje na blisku prošlost i međusobno okrivljivanie. Sanitetska služba: Sve ranjenike i teške i lake nose je­ dinice sa sobom uz svoje bolnice. — Izveštaji o radu bez obzira da li je dan protekao u mar- šu. ostavljen ili zarobljen.

pored ostalog. sa zadatkom da kontroliše i čisti prostor Ivanjica — Gu­ ča — Arilje — selo Bjeluša. reg. jurišne grupe od 22. udarna grupa i Mlavska grupa izvršiće u toku sutrašnjeg dana pokret sa sadašnjih položaja ka Sjenici. br. oktobra 1944. gde će ostati do daljeg naređenja. 41/2: zapovest Štaba 3. preko koga će me oba- veštavati o rezultatu prikupljanja ljudstva. i 30. 29/2: zapovest Štaba 1. jurišna grupa (Arhiv VII. 44/2). s. reg. oktobra 1944. jurišne grupe od 28. Lepovići. pored ostalog. reg. br. Kladnici. 54. oktobra 1944. br. br. a prednji njihovi de­ lovi nalaze se već u s. Štitkovo i sa pravca Ivanjice« (Arhiv VII. četničke jedinice i jedinice Srpskog udar­ nog korpusa (SUK) bezuspešno su pokušavale da odbace snage 37. reg. jurišne grupe od 25. komunističke divizije drže Sjenicu i Novu Varoš. Južna grupa (koju sa­ činjava grupa majora Saše Mihajlovića i Grupe Gorske garde) izvršiće u toku 29. k. 45/2). oktobra 1944. 1. 40/1). piše da su jedinice NOVJ zauzele Ivanjicu i da drže sela Štitkovo i Tisovicu. a iza nje 1. 53. razmeštaj i snabdevanje. Od Novog Pazara vrši pritisak na komunističku grupu u Sjenici Srpski udarni korpus sa musiimanskim odredima. reg. Dok ovaj posao ne svrši ići uz komandanta prve jurišne grupe. piše: »Delovi 37. reg. oktobra 1944.7 koji će se starati za njihovu bezbednost. Tisovica — s. godine pokret od Sjenice do Prijepolja kori­ steći situaciju posle isterivanja komunista iz Sjenice« (Arhiv VII. br. Tisovice. 28/2: zapovest Štaba Požeškog korpusa od 22. k. Da bi se ovladalo Sjenicom i prostorom jugozapadno od Javora 1. oktobra 1944. a tada će dobiti ra­ dio zapovest i ući u sastav naših trupa. Istog dana je i Štab 3.b r. U Ivanjici javiće se majoru Jovoviću. Shodno zapovesti Komandanta Srbije. k. jurišne grupe naređuje Posavsko-kolubarskoj grupi korpusa i Avalskom korpusu da u dve etape (29. k. jedinice. 54. Ca. Grupa treba da posedne »položaje Ja- darevac — Pogled k. reg. a naše sadašnje položaje po- sešće Avalsko-Beograđska grupa« (Arhiv VII. 54. br. i k. 91 i Arhiv VII. 29. postoje samo neke njihove zapovesti sa podacima o situaciji i daljim namerama. oktobra 1944. Svi delovi. 39/1). U zapovesti Štaba 1. Ca. U zapovesti od 28. k. jurišne grupe od 21. Ca. Ca. Pored rečenog vidi dok.nj ice. U raspoloživoj arhivi nema izveštaja četničkih štabova o tim bor­ bama. br. 29. NA IZVRŠENJE!8 7 Stevo. 42/2: zapovest Štaba Požeškog korpusa od 22. di­ vizije NOVJ sa prostorije Arilje — Ivanjica — Sjenica. k. 54. ustanove i pojedinci koji ne pripadaju formaciski ovoj grupi prikupiće se u Ivanjici. 1273 sa zadatkom da brani prilaze od s. k. jurišne grupe maršuje SUK. 349 . 53. U zapovesti Štaba 1. oktobra) izvrše marš od Sjenice do Prijepolja. Ispred 3. oktobra 1944. Miševiću i s. ' Do kraja oktobra 1944. Deo njihovih jedinica je dopro do Prijepolja tek kad su ovo mesto zauzele nemačke trupe. br. piše: »Komunisti drže Zlatar i Jadarik planinu. a sa našim grupama su u dodiru na prostoru s. jurišne grupe izdao svoju zapovest u ko­ joj. Štab 3. između ostalog.. reg. Kapetan Kalaitović preduzeće sve mere da po ovlađivanju Sjenicom prikupi sve trupe svoje što pre.

BOSANSKOG KORPUSA. majoru Stojadinovi- ću. 350 . 88 NAREĐENJE KOMANDANTA DINARSKE ČETNIČKE DI­ VIZIJE OD 21. BR. k. C. Račić • • . Pov. godine KOZJAK. KOMANDANTU II. br. 4/3 (H-V-725). oktobar 1944. Br. istima objasniti potrebu ——— — —— ■ i i tr-itt*! 9 Todor. 2 Komandant korpusa je bio Marko Crljenica. 1 Original (pisan na mašini. Ca. reg. KOMANDANTU 2. Načelnik štaba. S. Zbog toga NAREĐUJEM: Da taj komandant odmah po prijemu ovog naređenja na­ stane što pre prikupiti sve svoje borce. 154.Dostavljeno: Kalabiću. Majoru Gogiću. Ocokoliću. w iio gr-.2 j Obzirom na razvoj situacije i predstojeće događaje snage toga korpusa su slabe da se održe na svome terenu te su iz­ ložene opasnosti da budu počesno tučene što nam nije ni naj­ manje u interesu. Milošu Markoviću. Ppukovniku Mladenoviću.9 Saši Komarčeviću. kapetan Komandant.:. h m ie s v . ppukovnik Neš. Krupni događaji koji su na pomolu i koji će okončati i krunisati našu borbu zahtevaju da se sve naše ma­ nje i usamljene snage koncentrišu u sastav glavnine. OKTOBRA 1944. generalu Đukiću. BOSAN­ SKOG KORPUSA ZA PRIKUPLJANJE ČETNIKA NA POD­ RUČJE DALMATINSKOG KOSOVA1 STAB DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI Str. ppukovniku Smiljaniću. kapetanu Tufegdžiću. 105 21. Nedić Drag.— * kapetanu M. majoru Jo- voviću. ćirilicom) u Arhivu VII.

Izvršenju ovoga naređenja pristupiti što pre jer to razvoj događaja tako zahteva. Kosovo. 4 Parai Momčila Đujića. i M. Komandant kapet. 31/X 1944 g. Marko L.i dovede ih na koncentracisku prostoriju Dinarske Četničke Oblasti u Dalm. 351 . S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! M. Položaj — Rudice — D. [Crljenica]* 3 Okrugli pečat: »Stab Dinarske četničke divizije — Deneralštab«.4 Stab II bosan. M. VOJVODA. Prema opštoj situaciji krenuo sam 18/X 1944 g. Đ. Prethodni tekst je dopisan zelenim mastilom. Kosovo. Rokoni — Prema prednjem naredio sam potrebno. si. Pov. br. koji je tu napomenu dopisao zelenim mastilom. 5 Na tom mestu je dokument oštećen.3 KOMANDANT. kdt. u sastav jačih jedinica. i baniskog korpusa Str. Đujić Napomena: Ako možete ikako doći u vezu sa Vašom Mijatovićem kdtom prijedorskih četnika — naredite mu da sa svima ljudima krene odmah na Dalm.P.

valjda pod uticajem muslimana Nevesinjaca komandanti bataljona V. delegat za . Dabić u sporazumu sa komandantom brigade Gutičem nisu uputili moje pismo adre- santu već su ga vratili meni natrag. 49/16 (BH-X-464). reg. *Ca. o. Imenovani su došli do Sovilja i dalje nisu išli ovo­ ga dana. Delegaciju su sačinjavali Božo Dabić. Dana 17 o. Pis­ mo je upućeno 16. već su se ponovo uputili u njemačku komandu dana 18. 1 Kopija originala (pisanog na mašini. Aleksa Kovačević i Vlado Kovačević. Pismo sam otpremio po kuriru dana 15.mostarski srez. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGO­ VINE O REZULTATIMA PREGOVORA I SARADNJE SA NEMACKIM TRUPAMA1 Perović Vukašin pol. Izgleda da su i ovi uputili neko pismo njemačkoj komandi. k.m.m. >'i Zijem lje dana 22.g. Danila Salatića Borci. 232. 10. ali mi sadržina ni­ je poznata.IZVEŠTAJ ČETNIČKOG POLITIČKOG DELEGATA ZA MO­ STARSKI SREZ OD 22. Dana 16. Međutim.m.m. OKTOBRA 1944. i predato je opet preko muslimana njemač­ kom komandantu. o. na Borcima obratio sam se sa priloženim pis­ mom nemačkoj komandi u Nevesinju. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA na ruke majora g. obrazovana je delegacija iz Gornjeg polja da idu Nemcima na pregovore. ćirilicom) u Arhivu VII. s motivacijom da je Smajo Jugo izrazio bojazan da moj korak neće uspjeti zbog mojeg neprijateljskog stava prema Nemcima. Sa kakvim su rezultatom uspjeli kod komande meni nije poznato. br. . Shodno našim zaključcima na konferenciji održanoj dana 14 oktobra t. Međutim prema vijestima koje su mi prispjele preksinoć obavješten sam da su oba Kovačevića stavili pod njemačku zaštitu. zamolio sam kapetana Milorada Popovića da jednim službenim aktom dostavi ovo m oje pismo Gutiću da ga ovaj ima odmah uputiti ađresantu i da su primjedbe napred navedenih lica suvišne zbog njihove nepozvanosti za prosuđivanje u ovoj stvari. o. 44.

Prema tome računam da nema smetnja odgovoru na mo­ ju prestavku od 15 oktobra ove godine. upu­ ćenog na moju adresu čast mi je obavijestiti Vas. odgovorio sam Njemačkom komandantu sljedeće: »Savezno sa Vašim dopisom od 19 oktobra t. u selu Bijeloj njemački vojnici predati su komandi njemačke vojske u Konjicu po spo­ razumu da se za ovu uslugu prime naši ranjenici na njegu kod njemačke vojske. Pol. Primite uverenje m ojeg poštovanja.m. da je ko­ mandant operacija u Južnoj Hercegovini Ađutant Njegovog Ve­ ličanstva Kralja Petra II major Voja Lukačević. Ove verzije po mojem mišlje­ nju su osnovane. kao i iz ne­ posrednog razgovora sa pojedinim licima prilikom m ojeg bav­ ljenja na teritoriji sreza nevesinjskog prije par dana vidio sam da je svijetom i našom vojskom zavladala puna anemija. Šta više čujem glasove da muslimani stavljaju do znanja našim ljudima da je poželjno da sg »stranci« uklone iz njihovih sela. jedna njemačka trupa otvorila je vatru na četnike koji su se bili sklonili u selima Bijenja i Unčani. S naše strane nije dat ni­ kakav povod ovom napadu. Nadam se da će za koji dan i to biti svršeno.m.m. o. a 12 naših vojnika zarobili su Njemci i odveli sobom u Nevesinje.r. ali sporazum još nije perfek- tuiran. Dana 18 o. Perović.m. Odgovoru se nadam danas. Izvoliti stvari provjeriti putem Vaše komande u Konjiću. kao što je inscenirao i raniji napad na selo Lakat. Dana 20 o. Stvo­ rena je jedna naročita psihoza stavljanja pod nemačku zašti­ tu. znajući ko vodi politiku kod muslimana. Dana 21 o. dobio sam pismo od njemačkog komandanta iz Nevesinja u kojem mi javlja da će se moje pismo uzeti u ozbiljno razmatranje kada im budu predati svi zarobljenici njemačke. na m oju in­ tervenciju i molbu predao sve zarobljenike njemačke i hrvat­ ske.g. s. delegat. Prema podacima i vijestima koje sam dobio. Sma­ tram da je ovo inscenirao Smajo Jugo. Tom prilikom neka lica su ranjena. 353 . Prema izvjesnim verzijama ovo je muslimanski trik da bi razbili odnosno otjerali iz sela i ovaj dio četnika koji se tamo sklonio. Za hrvatske vojnike traži se u zamjenu hra­ na i razni sanitetski materijal. narodnosti komandantu konjičke brigade kapetanu Veljku Remetiću da sa njima uradi potrebno u sporazumu sa njemač­ kim vojnim vlastima. Dana 20. ili će doći do nezgoda između domaćeg stanovništva. V. talijanske i hrvatske narodnosti sa oružjem. Vojska negoduje i sve se svelo na odbranu vlastitog života.

Osim toga navode kao smetnju za pregovore prisustvo u ovoj zoni sledećih lica: majora Lukačevića. Dosadanji rezultat rada dao je negativan rezultat iz razloga što nisam uspeo da dobijem decidiran odgovor od komande nemačkih trupa u Nevesinju. i*q 3 < V "i . Osim toga smatraju za ne­ zgodne za pregovore sva lica koja su se svojevremeno nalazila u okolini Trebinja i učestvovala u napadu na nemačku vojsku. br. izgleda da Nemci i ne žele da stupe u makakve razgovore sa prestavnicima četnika u ovoj zoni. pol. Prema svim indicija­ ma. ćirilicom) u Arhivu VII. 232. b‘>>* * BR. delegat. uputio sam jedno pismo majoru g. Sa- latiću u kojem sam ga obavestio o situaciji u ovom kraju i o mojim koracima preduzetim u vezi sa stupanjem u vezu sa Njemcima. ha osnovi kojih bi se ušlo u narod nema. POLITIČKI DELEGAT . V oji Lukačeviću . Prema podacima koje sam dobio iz Nevesinja Nemci postavljaju kao uslov za pre­ govore predaju 13 domobrana. reg. Ca. Novih momenata. O instrukcijama koje su im date poslednjih dana pot­ pisanom nije ništa poznato. B or c i Dana 22 o. a sa sadanjim se ne može napred i skoro da se reče nema se sa kime. ZA MOSTARSKI SREZ! . 10 Italijana i nekog italijanskog lekara koji se navodno nalaze sklonjeni kod nas u Zijemlju. jiT. 48/16. SA PREDLO- ZIMA MERA ZA POBOLJŠANJE STANJA1 PEROVIĆ VUKASIN. MAJORU VOJI- SLAVU LUKACEVICU O TEŠKOĆAMA U SARADNJI SA NEMCIMA I SLABOM MORALU JEDINICA. Vukašina Perovića. X 1944. 1 Kopija originala (pisanog na mašini. ! " ‘ • f Ađutantu njegovog Veličanstva Kralja Petra II : majoru g.Vojnih starešina u vojsci nema niti se osjeća bilo kakav nji­ hov rad. k. 354 / .m. Vla­ de Milutinovića i Veljka Remetića. Molim eventualno dalje upute i obaveštenje. Zijem lje dana 23. 90 IZVEŠTAJ ČETNIČKOG POLITIČKOG DELEGATA ZA MO­ STARSKI SREZ OD 23. g. D. OKTOBRA 1944.

U svakom slučaju Nemci u svojim pothvatima računaju na podršku muslimanske milicije. Sa četnicima domorotcima iz Nevesinjskog Gornjeg Polja održa- vaće vezu prijateljsku i da su raspoloženi izdati ovim četni­ cima dokumente za slobodno kretanje i nošenje oružja. bar i for­ malan kako ga mi zamišljamo. Prvi pokušaj hoće da učine u selu Pridvorcima. Prema svim indicijama Nemcima je stalo do toga da stvore što veći jaz između nas i Muslimana. Rezime: 1) Neće se moći uspostaviti nikakva veza sa Nemcima i na tu okolnost ne treba računati. Ja lično imam vrlo loše mišljenje o četnicima Gornjeg Polja i prema tome smatram da je ovo upereno pro tivù nas jer Gornjopoljski četnici stoje pod jakim uticajem Muslimana sa kojima žive iz- mešani. ukoliko im se omogući povoljna okolnost. Odvedene su neke žene Srpkinje iz Nevesinja i to u vezi sa nekim pismima koja su pisana četnicima. Odvedeni su svi četnici koji su pohapšeni pre nekoliko dana u selima Bijenji i Unčanima. Nemci nastoje da u nekim se­ lima stvore zajedničku lokalnu miliciju sastavljenu od Nema­ ca i Muslimana. Smat­ ram da je Muslimanima stalo do toga da se ne stvori ni­ kakav snošljivi odnos između nas i nemačke vojske. a koji sada vode reč u svim našim pitanjima jer se javljaju kao posrednici između nas i nemačkih vlasti. skoro nepod­ nošljiva. a smatram da će Muslimani nasesti ovoj smicalici. prema sadanjem stanju stvari. U gradu Nevesinju naše stanovništvo izloženo je progonu Muslimana ustaša koji su pre par dana došli iz sela Kule iz Gacka i kao ustaše počele progon našeg stanovništva pod ne- mačkom zaštitom. Nose oznake »u « na čelu. verujem više iz kratkovidosti i bojažljivosti. Prema utiscima koja dobij am iz izveštaj a Nemcima je sta­ lo da rastežu sa pristankom sa pregovorima iz budi kakvih raz­ loga. 2) Treba u svakom slučaju računati na prikriveno nepri­ jateljstvo milicije prema nama a i otvoreno. Odvedeni su svi dana 21 u Mos­ tar. Učestvuju u pljač­ ki i haračenju po selima u blizini Nevesinja. Računam da će sa napadima produžiti i prema ovim se­ lima ukoliko ovakvo stanje i dalje produži. Situacija u Nevesinjskom srezu je vrlo teška.Prema izjavi komandanta nemačke vojske u Nevesinju m ajo­ ra Zegera Nemci smatraju kao znak neprijateljstva prema nji­ ma sakrivanje četnika u zoni Zijemalja i da će Nemci na sva­ ki način nastojati da ovu zonu očiste od naših jedinica. to po pozivu Hitlera za organizovanje narod­ nog fronta. Selo Miljevac je izgorelo i svo stanovništvo iz sela je pokupljeno i u logor oterano. 23 * 355 . koja svakim danom postaje samopouzdanija u svoju snagu.

2) Sve oficire koji poznaju ovaj teren uputiti u domene srezova Nevesinje i Gacko. i PREDLOG: 1) Svo ljudstvo koje se nalazi sada u sastavu štabova koji borave na Borcima treba uputiti u ove krajeve (Njihovo prisu­ stvo na Borcima je suvišno jer se konjička grupa nalazi za sa­ da u najboljem stanju). Borbu treba nastaviti bez obzira na sve okolnosti. Njihovo prisustvo i boravak na Borcima nema svrhe. Oseća se suviše odsu­ stvo svih intelektualnih snaga u ovim krajevima. 3) Jedino oružana borba sa Nemcima može da reši naša pitanja u ovoj zoni. Pretpostavljam da je krajnje vreme da se trgnemo jer smo u ovim časovima prepušteni sami sebi i narod očekuje reč i delo vodećih na koje još koji dan računa. 5) Naći mogućnost da se podigne borački duh na svaki način. Kod naroda kao i kod vojske javlja se veliko neraspolože­ nje prema vodećim ličnostima često puta bez prava dok u sada- njem slučaju nismo u stanju da branimo našu neaktivnost koja može biti fatalna i po nas i po narod i pokret. 3) Članove nacionalnog komiteta odmah sa oficirima upu­ titi u ove krajeve. Uzeti u razmatranje organizaciju jedne pokretne jedinice koja bi makar i pod fiktivnim okolnostima podigla moral kod vojske koji je ispod nule. Prema tome smatram da treba pokrenuti ostalu gospodu koja su odre­ đena za izvesne uloge. 356 . Salatića). dok u ovim krajevima prisustvo oficira ne pri- m ećuje se i potrebna je veća aktivnost. Ovo važi za Komandanta operativnih jedinica (Majora g. Komandi korpusa i ostalim oficirima izdati naređenje da se krenu u narod i vojsku. radi propagandnog rada jer je njihovo pri­ sustvo na Borcima suvišno i nekorisno. jer se takođe njihovo prisustvo ne oseća u narodu. Moral je ispod svake kritike. a prema ukazanoj potrebi u srezove D onje Hercegovine. duh naše v oj­ ske sve dalje će padati. / . U protivnom slučaju iz- gubićemo i tu legitimaciju. Prisustvo i rad potpisanog kao jedne ličnosti je nedovoljan i prema tome malih dimenzija i pored najbolje volje. 4) Osoblje komande oblasti takođe uputiti na teren. jer za njih važi ono što i za članove Komiteta. 4) Ukoliko se sadanje stanje produži i dalje.

Molim da ovaj predlog primite k znanju jer se smatram dužnim da dadem prednje sugestije uviđajući važnost okolnosti događaja koji se pred nama odvijaju. 91 ZAPOVEST ŠTABA 2. god. 10— 13/3). ANOR. Politički delegat. : UU Br. . k. ßl’ i BR.j . Brojno stanje divizije 1.069 boraca. 1254. br.. dok. br. UDARNE DIVIZIJE ■.2 ' K. DIVIZIJE SRPSKOG UDARNOG KORPUSA OD 24. 107. 10/5 (S-V-17338). s ' . crnogorska (omladinska) brigada 3. knj. O tim dejstvima vidi Zbornik NOR-a. tom I. 14. 1 Kopija originala (pisanog na mašini. OKTOBRA 1944. 357 . 45 _ h 24 oktobra 1944. Ovaj zadatak korpus će izvršiti u sa- dejstvu sa nemačkim jedinicama koje nastupaju istim pravcem kao i Srpski Udarni korpus. 102.2 Ove komunističke snage raspolažu sa šest bacača i dosta automatskog oružja. bilo je: 2. 2 Na komunikaciji Novi Pazar — Sjenica dejstvovale su jedinice 37. k. divizije NOVJ i Sjenički NOP odred. POTČINJENIM JEDI­ NICAMA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U REJONU SJENICE1 STAB t ' II. U cilju izvršenja dobivenog zadatka Srpski udarni korpus mora da ovlada Sjenicom. S VEROM U BOGA Z A KRALJA I O TADŽBINU! J .’i n i « lii< r ■: ! -Z A POVEST (Sekcija 1 : 100 000 Sjenica) Na osnovu naknadno prikupljenih podataka u toku vođe­ nih borbi 21 i 22 oktobra između Duge Poljane i Sjenice i juž­ no od iste nalaze se jače komunističke snage jačine oko 1000— 1500 ljudi. divizije NOVJ. podoficira i oficira (Arhiv VII. Položaj : bo »fena - . ćirilicom) u Arhivu VII. novembra 1944. 2 Politički delegat je bio Vukašin Perović. 7. Ca. 134 i 152. reg. reg. br.

2 i 3 bata­ Pometenik — Kapura — Ra­ ljon. — Polazi iz Duge Polja­ ne u 6. 24 oktobra jedinice SÜK. U cilju izvršenja prednjeg zadatka NAREĐUJEM: 1. Zbog toga što jedinice SUK ne raspolažu sa potrebnim teš- Tđm pešadiskim i artileriskim naoružanjem. spoganče — Stupska polja — Kt ppukovnik Cečović3 kota 1122 — Višnjica — Bo­ jište — Vodenica na Vapi — k. 3 divizija nalazi se na maršu od Novog Pazara ka Dugoj Poljani gde treba da stigne u toku noći. Zona kretanja naših divizija je jedan do tri kilometra južno odnosno severno od puta sa isturenim pobo- čnicama u slobodnu stranu. to će nemačke je ­ dinice svojim artilerijskim naoružanjem. sa zadatkom čišćenja terena u zoni 1— 2 kim. — Prethodnica. Stup — Raspoganče — Kapura a 4. bacačima i artilerijom. U slučaju nailaska na jači otpor tražiće se intervencija nemačke artilerije i teškog pešadiskog oružja preko oficira za vezu koji će se nalaziti sa prethodni­ com nemačkih jedinica na putu. severno i južno od komunista. 358 / . brigada — 1. 1011 — k. koje su delom motorizovane nastupaće drumom Duga Poljana — Sje­ nica sa zadatkom čišćenja terena levo i desno od puta po jedan kilometar. Nemačke jedinice pešadijske i artileriske. Severno od puta nastupaće jedinice II divizije a južno od puta jedinice I divizije sa zadatkom čišćenja terena od komunističkih grupa. uništavati komunističke centre otpora na pravcu nadiranja je­ dinica SUK. 2 divizija nalazila se sa Petom brigadom u selu Brnjici sa obezbeđenjima u pravcu s. brigadom u Dugoj Poljani. U cilju obezbeđenja svojih jedinica u Dugoj Poljani nalaze se nemačke jedinice na pretstraži na liniji: Kapura (kota 1258) kota 1204 — Dedov krš. nalazile su se u sledećem ras­ poredu : 1 divizija sa dve brigade na pretstraži zapadno od Duge Poljane a jednom brigadom u Dugoj Poljani. U slu­ čaju nailaska na jake komu­ nističke snage naročito ako 3 čečević.30 časova pravcem -4. 1040 — Peta. 1.

beranske brigade Limskog korpusa. Desna pobočnica. . lom reke Vape — Dubinje — kularca. 3. 4 Hranislav.5 i 6 bataljon kt loni pravcem Brnjica — Ra- ppukovnik Đorđević. 2.6 Krstište sa zadatkom obezbe­ đenja desnog boka divizije. mileševskog korpusa. 2. 3. Boguti — desnom oba­ baljevića5 i por. U cilju svoga obezbeđenja k-t 5 brigade imaće zaštitni­ cu jačine 1 čete. Vezu sa pre­ thodnicom i zaštitnicom odr­ žavati održačima veze i po­ gledom. U slučaju da pretho­ dnica bude zadržana jačim otporom neprijatelja koman­ dant će razviti potreban broj jedinica iz glavnine u cilju omogućen ja daljeg pokreta prethodnice i uništenja ne­ prijatelja. — s. otstojanja u ko­ 5 brigada 4. Kreće pozadi prethodnice na 500 met. odnosno bacača. 5 Komandant 2. Milana Še. 6 Komandant Sjeničke brigade 2. tražiti in­ tervenciju kod oficira za ve­ zu radi dejstva nemačke ar- tilerije. Brnjice preko Stupa — Klisure — Blatine četnici majora Vuksana Cim. Glavnina. U toku napada energično nas­ tupati. pokret bude sprečen dejst- vom neprijateljskih bacača i teških mitraljeza. U slučaju nailaska na jače komunističke otpore tražiti njihovo uništenje dejstvom nemačkih oruđa. Cas polaska iz Brnjice je u 7 časova.4 spoganče — a potom za pre­ thodnicom. Kreće iz s.

360 / . pokretom i održači- ma veze. Mešanje jedinica naših i nemačkih ne sme da bude. Komandno mesto: Komandno mesto komandanta divizije bi­ će u toku pokreta na čelu glavnine gde mi slati izveštaje. brigade i K-tu Korpusa. Dostavljeno: K-tu 4. i 5. Ishrana: Pre polaska vojnicima izdati toplu hranu a po dolasku u Sjenicu za vojnike kuvati večeru. Naročite m ere: Prethodnica svojom glavnom trupom ići će u smaknutom rasporedu kolonicama ja­ čine desetina do vodova. Sanitetske m ere: Ranjene vojnike snositi na drum gde će biti prihvaćeni u nemačkom previjalištu. koji će se javljati kapetanu Ma- gazinoviću.V eze: Veza sa nemačkim jedinicama održavaće se vatrenim dejstvom. oficiru za vezu sa nemačkim jedinicama. Glavnina divizi­ je takođe će se kretati u smaknutom ras­ poredu u četnim kolonama. Komandant pukovnik7 7 Kormfejtàrit' "je bio Dragtitur Éedié. U toku pokreta slati mi izve­ štaj e održačima veze.

6 Dušan Radović. OKTOBRA 1944. Ostojić. br. 361 . Možda je akcija ovih sna­ ga na Limu i Uvcu u vezi sa pokretima III korpusa ka Drini. 424 Neko rokiranje vrše prema Priboju i Rači. br. GODINE1 2 2. 1 Original (pisan olovkom. vidi dok. komandant Zlatiborskog korpusa. Po prikupljenim podacima iz­ gleda da imaju na frontu Rudo — Štrpci — reka Uvac — Ra- dojna dve divizije. nap. kapetan. dok. Drašković. 4 Napad je izvodila 4. a noću 31/1 napali sa ćelom 37. br. te su se naši morali povući. jula otišao sam na Knežinu i povezao rad snaga na frontu Štrpci — Uvac. 5 Milomir. niti prošle noći. tom I. Deo snaga imaju u Štrpcima. k. divizije NOVJ (vidi dok. Vršim izviđanje. — ppukov. morao sam se povući sa svom snagom na liniju Ravanci — Previja — Bijelo Brdo — Goleš — Sjenožet. Preko Uvea nisu mogli proći. Nemam municije. Kalait i Kolare- vić5 samnom. 64. načelnik Štaba Zlatiborskog korpusa. Jednom briga­ dom drže Rudo. 280. AVGUSTA DO 25. avgusta crveni nisu napadali. sandžačka brigada 37. reg. ali su ugrozili Rudo i Mioče s leđa te se Drašković morao povući na Oskorušu. Po podacima koje je naš čovek saznao od 11 sve snage crvenih iz istočne Bosne žurno idu ka Slapu na Drini. 92 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ISTAKNUTOG DE- LA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE OD 2. 16. 61/1. Govorili su da idu za Srbiju. 3 Draža Mihailović. U 23 časa napali su Rudo od Cikota i Severina. BR. Ako budem mogao napašću ih. 226). 2 U vezi s tri tačke koje se pojavljuju u ovom izvodu. ćirilicom) u Arhivu VII. a Drašković je forsirano prebacio dve leteće bri­ gade na Mioče. kapetan. 64 i Zbornik NOR-a. avgust [1944] 423 Za 863 — ultra urgent Situacija: 31. knj. Usled situacije na desnom krilu. U toku 1. di­ vizijom. Ca. br. U međuvremenu komunisti su ubacili jednu brigadu4 na Cikotsko brdo. Lukačević je na levoj obali Lima. 2. Nemam podataka za zonu Leskovac — Nova Varoš. Za ovo sam morao povući snage sa Lima. Kondor® na liniji Orlić — Stubo — Dobroselica.

a ovim novim naređenjem Kondor odvaja još više trupe od crve­ nih. 99 i 105). */1' . mart« i »Krsto Smiljanić«). Naređeno potrebno za napad na 37 diviziju. Ostojić. br. knj.8 Korpus dolazi iz Sarajeva. Umesto da napadaju po mome naređenju. Ostojić.Zlatiborskog korpusa (»Zlatibor«.000 dinara i dao priznanicu. SS brdskom korpusu i operaciji »Ribecal« (Zbor­ nik NOR-a. 362 / . 4. Varoši ni­ su išli. — Ppukov. Primio sam od Komande Beograda 40. i/i : 7. Po izveštaju Popovića Milorada glavne snage crvenih iz Hercegovine potisnute su ka sgranici Crne Gore. Zato m o­ lim da se odredi za komandanta Kondoru i Kolareviću jedan 7 i 5 Draža Mihailović.000. On radi uvek isto t. U rogatičkom srezu nema ih. Svaki kontakt sa neprijateljem je izgubljen. Imam obaveštenje da će V korpus nemački ovih dana preduzeti napad sa Lima i Drine ka Sandžaku. 10 Jozef Jože. jfi . 4. br. ". 17 i 22 Draža Mihailović. kapetan I klase.. »27. avgust 425 Za 877 — ultra urgent U toku 2 avgusta delovi crvenih sa desne obale Uvea i Li­ ma potisnuti ka Rači i Priboju. teži da se nikad ne sudari. U toku noći 3/4 Kolarević vr­ šio ispad ka Uvcu. Molim da mi Pevec10 po­ šalje baterija. Prema N. 12 Borislav. Vidi dok. komandant Grupe letećih brigada . Kondor naređuje ne­ posredno Kolareviću da dođe na Borovu Glavu. 8 i 16Radi se o 5. dok. a Zivanoviću12 u Dobroselicu. Između reke Uvea i Lima na prostoriju do Bistrice i Radojne nalazi se cela 37 divizija crvenih. a na Pavlovića brod drugom kolonom.rs ■ '/ 428 Za 889 — v ery urgent Primio sam depeše br. komandant Centra veze Vrhovne komande. — ppukov. 879 i 898. Ovakvu samovolju i nevojničke postupke ne mogu da trpim. 24 i 25.. . Radović na liniji Orlić — Stubo. avgust *• 432 Za 9011 — ultra urgent Po podacima Kondora crveni su 5-og izbili na Burićski vis i Zabrđe jednom. tom X II.j. Juče sam rokirao trupe na liniju Rudo — Ciko te — Oskoruša — Strpci — Cigla.

ss.viši oficir koji bi išao neposredno sa njihovim trupama i koji nije vezan za drugi zadatak. 435 Vranješeviću sam naredio najenergičniji rad. Kondor javlja da se posle borbe u Negbi- ni i Burađi povukao za Murtenicu. 64. ali on je potpuno pod nemačkom komandom. id * Stevan Damjanović Stevo. 363 . Ostojić 8. a tvrdi da su crveni na Ce- mernici. 15 Dušan. Juče su crveni po­ novo zauzeli Crni vrh. bio ih odbacio. — Borota19 jav­ lja da je VI lička divizija u pokretu ka Romaniji i Srbiji. ali su dobili po­ jačanje i odbacili ga.16 — ppukov.. Njegovim izveštajima ne verujem. Kod njega se situacija popravlja. 433 Kalait u pribojskom srezu za čišćenje leve obale Lima. Leko20 mi se ne javlja. Kolarević javlja da je cela 37 divizija u pfostoru Crni vrh — Rutine — Radojna.àj . Cilj pljačka i klanje našeg življa. 10. 18 Vidi dok. Poseo sam desnu obalu Uvea i Lima. Ima verovatnoće da će ceo korpus doći na desnu obalu Drine. ih. Tur­ ci — milicija po nagovoru Švaba i ustaša vrše svakodnevno upade u našu teritoriju na desnoj obali Drine od Bujaka do Foče. Moram sačekati izveštaje mojih izviđačkih delova. Sve naše trupe iz obasti Romanije vode svakodnevno uspešne borbe.18 Gubici 8 mrtvih i 20 ranjenih. Pavle uporno ćuti i ni na jednu depešu ne 13 Vojislav Lukačević. 14 Đurišić. Salatić21 javlja da je 5-og počela akcija sa pravca Stoca — Bileća — Nevesinja — Lastve i Grahova. avgusta Nemci počinju akciju protivu crvenih ali izgleda V korpus neće doći. depeše od Kondora. Kolare­ vić je napao noću 6/7 crvene. br. pa ću predu- zeti napad. ” Gojko. V oju13 ću orijentisati prema Plevljima i Prijepolju. Kolarević kaže da će se odmarati 3 dana. 21 Danilo. -jiu . Najav­ ljen dolazak 2 bataljona Ljotićevaca u Dobrun. . Kolarević se povukao za Stubo. Pre dva dana bili su došli skoro do Zaborka. Drašković zbog ovoga mora biti vezan vi­ še uz Drinu i čistiti teren od meštana crvenih. avgust ’ 434 Za 9 1 " — ultra urgent Protivno izveštaj u Kondora. već dejstvovati sa juga. — Pavle14 izgleda neće dolaziti ovamo. Novovaroška brigada je kod Štit- kova. Ljudi su mu goli i bosi.. Arsović15 se javlja.

11 tražio da grupa Lukačevićevih četnika posedne Drinu od Međeđe do Foče — ppukov. Romanijski korpus. avgust 437 Za 922'1 — ultra urgent Raspored 37 divizije crvenih: jedna brigada na prostoru Toci — Markovići — Bistrica. 2. Danas preduzimam napad u cilju tučenja brigade na levoj obali Lima. Kalait pravcem Bučje — Toci — Pobijenik. dok Vaše jedinice sede i otimaju municiju. Varoš — Amzići — Radojevići. Rasovluk sa sviju strana strahovito mi smeta. Iz izvora 11 juče X II korpus crvenih u pokretu preko reke Prače između Mesića i Prače. vidi dok. a dve brigade na prostoru Ra- dojna — N. a Radović kod Murtenice. korpusa NOVJ avgusta 1944. Bosne koji bi trebali njemu pripasti podneli su ostavke. Ja nemam ni metka. a Baćoviću da ide u Her­ cegovinu. Ostojić 438 Za 92 — very urgent Od Kolarevića dobio sam juče sledeću depešu br. Novovaroška brigada prema Radojevićima i Amizićima. Svi k-ti korpusa iz ist. po izveštaj u roga- tičana težiće da pređe Drinu kod Starog Broda. Od Arso- vića tražen napad pravcem Prijepolje — Bistrica. ne Rajlić. ali ne verujem da će to izvršiti. br. Drašković napada pravcem: Bič — Pobijenik. 24 i 31 O dejstvima 3. Ostojić 9. Sta će municija Draškoviću kada uopšte ne vodi borbu. ' x 'I 364 / . U toku jučerašnjeg dana sahranili ste moj 23 Radoman Railić. Rajlić23 pravcem: Plevlje — Vrbovo — Toci i Irić pravcem Semošnica — Babine — Šerbetovac. Jedna grupa crvenih u Zepi. 25 Milorad.24 Goni ga VII SS divizija. Od mene se traži najviše. nap. Kolarević na Stubu. Naredio sam Momčiloviću25 da dođe u oblast Foče. Naredio sam mu da ide u Hercegovinu. Br. Baćović u Kalino viku radi politički i ruši i ono malo vojničkog kod vojske i naroda.odgovara i ako ih je primio. Odveo mi je pola Rogatičke brigade za lično obezbeđenje. 234-8- VIII — Municiju koju mi je dodelio Kondor oduzeta mi je ju ­ če od strane Draškovića na Bijelom brdu. i 12. ppukov. 4. Nalazim se na Stubu i neću se krenuti sa ovog mesta dok mi se ne vrati municija.

Čiča je naredio da u napadu učestvuju sve jedinice. pa tek po­ tom da napadne u pravcu N. 23 Radomir Subotinčić. Goleši i Priboju. Na a i 27 Vidi dok. sva francuska i belgijska. Meštrovca i Bu­ kovice. da izvidi levu obalu Lima do Bistrice.korpus. Camil je hteo da ostane do kraja sa Kalaitom i bio gotov da ide kuda mi hoćemo za provlačenje Muslimana. već sedam dana Draškovićevi se tuku sa Turcima koji prelaze Drinu. bio je komandant vi- šegradskog sreza. kapetan. 3 sanduka ručnih bombi i 4 sanduka granata za mali bacač. Varoši prema stvarnoj situaciji.26 Ovo je drugo izdajstvo. komandant odreda muslimanske milicije. 3 sanduka za laki bacač i 4 sanduka ručnih bombi. Za trupe Draškovića i Lukačevića 24 sanduka za srpske puške. Detaljan izveštaj ša­ ljem Ciči po kuriru. koji su pretili Turcima da će ih sve poklati. avgusta naredio sam Rado viču da dođe na Leskovac a Kolareviću da izbije na liniju Kratovska reka — Brezna da uhvati kontakt sa crvenim za koje su se imali podaci da idu na Sjenicu. Gubici 12 mrtvih od kojih 2 oficira i 18 ranjenih. — Municiju o kojoj je reč izdejstvovao je kapetan Subotić28 u Užicu za sve trupe koje brane Lim. od Bujaka do Foče. koju su mu oteli i ukrali Kolarevićevi vojnici. 439 5.27 Od Arsovića tražen pokret preko Zlatara a Kalaitu naređeno čišćenje leve obale Lima i zaštite leđa Kolareviću. 365 . br. rez. Posle ovoga Ćamil je oti­ šao za Višegrad. Kr­ nj ači. i odatle za Sjenicu i više nam ne veruje. Od nje je dato zlatiborcima 8 sanduka srpske. jer ste naredili da napadam 3000 partizana odlično na­ oružanih. Pribojska vodila borbe na Biču. Imao sam preko 50 gubitaka. 13 ranjenih. Deo Draš- kovićevih brani Drinu od Slapa do Višegrada. Kap. a Vaše snage i Lukačevića nigde se nisu pojavile. Kolarević. Ple- valjska je vodila borbe za poslednjih 10 dana na Čemernu. 441 Iz Višegrada Ćamil29 je dobio od Nemaca 27 sanduka mu­ nicije. 29 Hasanagić. 440 Novovaroška vodila borbe kod Celice. Sekirice i Pavlovića broda. Jabuci. Varoši. U poslednjim borbama Drinski kor­ pus imao 5 mrtvih i 12 ranjenih. Amzića. vazd.Gubici 3 mrtva. kapetan. Ogradi. Posle napuštanja Priboja sa Kalaitom je otstu- pila i turska milicija iz Priboja Camilova jačine 300 ljudi od­ ličnih boraca. Brvenici i Otilovićima. Sve m oje i Vojne jedinice su skoro u svakodnevnim borbama. N. Vrbovu. 133. Kominju. Njegovi delovi su do Sćepan polja. Gubici 5 mrtvih. a delovi hvataju vezu sa Ružićem i hercegovcima.

Mrkama i Žljebova. U Sokoloviće i Glasinac došla 27 divizija Pere K o- sorića. — ppukov. Mnogobrojne su ordinarne pljačke. uništenja imovine i razna nasilja od strane Kolare- vićevih i Radovićevih ljudi. Na- mera crvenih prodor u Srbiju.Vojinom terenu Kolarevićevi su opljačkali jednog četnika. Pri povlačenju iz Strbaca uzeli su noću za putovođu jednog dečka od 14 godina.31 — ppuk. Poslednju borbu Kolarević je vodio samo sa jednim delom 37 divizije. Iz izvora 11 XII korpus imao juče 60 mrtvih kod Renovice a 80 zarobljenih kod Rogatice. 13. Milovanovića. avgust 443 Za 9330 — ultra urgent (po novoj šifri) Voja i Drašković sa Pobijenika javljaju da jpš nisu stupili u kontakt sa crvenim. Po mojim intervencijama i naređenjima ništa nisu preduzimali Radović ni Kolarević. ja ga tužim i molim da se prema istome postupi po zakonu. Iznoseći pred­ nje činjenice iz kojih se vidi da Kolarević laže i kleveta i mene i moje potčinjene. avgust 452 Za 9632 — ultra urgent Situacija bez promena. otimačine.33 Kondor javlja da su 30 i 32 Draža Mihailović. 35 i 34 Vidi dok. ali im neće uspeti jer su jako pritisnuti. Nešković od 8. 10. a begunci širili paniku. Ima izgleda da su u međuvremenu cr­ veni prešli na desnu obalu Lima. Nemam vesti od ppuk. Ostojić. 04. Narod u ovim krajevima grozi se ovih postupaka. Napadaju ih dve divizije Švaba. Ako ovo bude preduzećemo napad ka N. Posle dve borbe pobegli su. Varoši. a posle ga zaklali. . Pavle mi se juče javio i kaže da danas počinje opšta akcija na crvene. Posle svega ovoga uvidećete da ja više ne mogu biti ni u kakvom komandnom odnosu sa ovakvim žalos­ nim oficirima. pa je ipak razbijen od najviše 500 do 1000 komunista i pobegao od Radoj ne preko Leskovca na Stubo. 33. mlaćenje isprav­ nih ljudi. Jednim delom i to izgleda glavnim probili su u Zepu. 366 -r . a sam Kolarević ima 1600 boraca.-og javlja da se noću 6/7 II koi’pus crvenih probio kroz Nemce kod Han Pijeska. a posle ga ubili da ne priča. Od početka do danas ni jedno naređenje nisu izvršili. br. 442 Cela divizija ima maksimum 1500 boraca. ustaše i milicija. Ostojić. i ako ga komunisti nisu gonili dalje od Leskovca. koja je bila na prostoru od Leskov- ca do Pavlovića broda i Jasenova.

pešadijsku okupacionu diviziju. Upućujem danas Draškovića37 u fo - čanski srez da izvrši mobilizaciju i dejstvuje prema Drini i Tari.39 : ppukov. avgust 5i ' 461 Za 83 — very urgent Po dolasku u višegradski srez ppukovriik Baćović uz po­ moć kapetana Đukića40 počeo je odmah podzemni rad protivu majora Draškovića i mene. obuće i municije. Izveštava da nema hrane. !C : 38 Borivoje Bora. sa isključivim ciljem da 34 Odnosi se na bugarsku 24. Zbog razornog rada Baćovića Fočanska bri­ gada neće da se mobilise. komandant Drinskog korpusa. 454 Momčilović u oblasti Kalinovika. br. divizija crvenih na starom mestu. Potajno je pozivao sve krivce i ne­ zadovoljnike. ppuk. 64 i 65.36 Verujem da će ove dve divizije ući u sa­ stav III korpusa koji će ostati u istočnoj Bosni. Kalait u priboj skom srezu prema 37 diviziji. Vojini sa Arsovićem pređuzeli napad juče u pravcu Kamene Gore i Odžaka. da bi se docnije prebacio u Srbiju. Po izveštaju sa Romanije štab III korpusa crvenih sa 27 divizijom od 3 brigade skrenuo je od Malog polja ka Milićima i Srebrenici. Stab divizije im je u* Jasenovcu. 40 Vladimir. . obećavao činove i drugo i si­ stematski radio na rušenju organizacije. odela. Naši sa Ozrena spre- čili su im prelaz na levu obalu Bosne i sad su krenuli ka Olovu i Konjuhu. Tri brigade crvenih koje su sa Trebave krenule za Majevicu napadnute su od SS divizije i prebačene na levu obalu Spreče. Bugarima34 stižu pojačanja. O stojić 14. Ojačani XII korpus u borbama sa Nemcima na reonu: Prača — Ravna planina — Jabuka — Osonica — Hranjen. 367 . Preduzeće napad. Hercegovci su u akciji već nekoliko dana. Ostojić 1 19. te ne može izvršiti mobi­ lizaciju i dalju akciju bez veze sa 11.35 XI divizija crvenih od Prnjavora u pokretu ka Trebavi i Majevici. 39 Vidi dok. crveni zauzeli Murtenicu i Borovu Glavu. avgust 453 Za 97 — ultra urgent 37. 37 Aleksa. davao im zlatnike. Mitranoviću38 naređena mobilizacija svih naoružanih i napad na crvene.

Iz rogatičkog sreza poveo je pola brigade kao svoju ličnu pratnju i ove ljude i danas drži u Kalinoviku i pored mog na­ ređenja da ih vrati u njihov srez. pa nije bilo usvo­ jeno.stekne svoje političke kapitale. K. naredio sam izrično Baćoviću da mi se javi. jer da je to u interesu srpskog naroda. Žarka Milanovića i Petra Miletića. nap.K. Kralj i svi naši prvaci van zemlje. K. 42 Vidi dok. dok. Juče traži da se smeni major Drašković i ako je ovaj jedan od 41 Radomir. 14 i Zbornik NOR-a. Sada me Baćović izveštava da je ovaj bataljon pozvao za slanje u Hercegovinu. ali je to zbog ovakvog rada propalo. br. 462 Sve je ovo planski učinjeno da se pred borcima i narodom istakne kako Baćović može sve i da se sruši autoritet nadležnih starešina.-da usvojila i ako sam ja pre toga u nekoliko ma­ hova Neškovića predlagao za to odlikovanje. Svojim špijunima rasovima Baćović priča kako ga je primio Nj. odveo je k-ta leteće brigade ppor. Bez predloga i mišljenja k-ta brigade. 2. Time je od V. Dogovorili smo se da se on ne meša u komandovanje I. 463 Pri prolazu kroz ustikolinski teren izdao je pismeno odo­ brenje k-tu bataljona da ostane na svom terenu. nije izvršio nego čuči oko Kali- novika i priča svima kako je on Vrhovni K -t I. Znači da mu je opet jedini cilj bio rušenje autoriteta Draškovićevog i mog. jer sam ih nekoliko puta trebao da streljam radi kukavičluka i nesposobnosti. Bosne i čini sve da unese razdor među starešinama opet u cilju lične reklame. k-ta korpusa i moga ppuk. data Baćoviću puna podrška na čistu šte­ tu moga autoriteta.42 dalje da jedino njega slušaju i da ćemo svi mi oficiri da idemo pod sud. Po povratku iz V. tom X IV . izdejstvo­ vao unapređenje u čin poručnika bez ikakvih pismenih predloga i formi sledećih lica iz fočanske brigade : Mila Rađovića. 202). knj. dok je taj bataljon bio pobegao iz Caj- niča i imao po mome naređenju da se ponovo mobiliše i uđe u sastav brigade. a dozvolio sam mu da drži govore i upoznaje ljudstvo sa političkim prilikama. V. Ovo je V. K. Bosnom dok se ne formira II grupa jurišnih korpusa. Kada ste ga pozvali u V. M oje naređenje da ide u Hercegovinu i tamo sredi stanje koje je u većem delu nesređeno njihovom krivicom.K. Baćović je tom prilikom u V. Neškovića41 kao običnog pratioca i ta­ mo izdejstvovao njegovo odlikovanje Karađorđevom zvezdom. 14. br. Ni jedno od navedenih lica ne zaslužuje čin oficira. Učinio sam sve da izgladim od­ nose njegove sa Draškovićem i ostalim starešinama. 368 . što on nije uradio i ako je bio od mene udaljen svega 3 sata.

dok. sandžačke i 8. 64. Bosni do Vašeg rešenja po mome predlogu. Ostojić 24. a ako i dalje ovako nastavi biću prinuđen da ga silom nateram na poslušnost i os- tranim iz ovih krajeva. Sadanji položaj: Kosanica — Mijakovići — Mataruge — Strmica — Dugi Ja­ sen. br. i ako taj gospodin nikad nije bio ni u jednoj <r borbi sa ovim ljudstvom. br. ppukovnik Ostojić 23.43 Zarobili su nekoliko crvenih i oko 80 konja sa opremom i oružjem. disciplinu i v o j­ nički duh. zabranio sam mu da se meša u komandovanje u I. Bosni hitno usvoji. 24 369 . a njihovi gubici se računaju na 10 mrtvih i ranjenih. Mi smo imali 2 mrtva i 3 ranjena.w Snažnim protivnapadom oterani su preko Uvea za Crni vrh. A r- sović javlja: Bijelo polje i Brodarevo zauzeti. U Ozrenu i Trebavi sve dobro. 16. Do 10 časova zauzeli su Kneginju — Plemu i Strp- ce. 465 Pošto ovakav rad ppuk. avgust 468 Za 86 — ultra urgent Juče su jače snage crvenih vršile napad prema Mioču i Štipcima. ppukov. Posle podne i 37 divizija došla u Priboj. Naši ih gone. M i 45 Vidi dok. Baćovića ruši red. 26. četničkim protivnapadima i o rasporedu jedinica 37. Izgleda da ih Nemci gone.najboljih komandanata korpusa u našoj vojsci. dok. Kapetana M om- čilovića i još neke oficire pokušava da pridobije obećanjem da će ih unaprediti u viši čin. avgust 470 Za 87 — ultra urgent »•: Juče su ponovo crveni napali Štrpce bez uspeha. Iz iznetog vidi se da je ppukovniku Baćoviću isključivi cilj lični interes i rušenje svih tih isprav­ nih starešna koji su snosili ceo teret borbe u ovim krajevima kroz tri godine. vatra. 11. U toku dana izbili su na liniju: Cigla — Brezovac — Duvnica na kojoj se u toku dana i prošle noći vodi borba sa Draškovićevom je - 43 O napadima 4. crnogorske brigade. tom I. Crveni idu ka K o- kinom brodu. Od Ple- valja se čuje jaka artilj. br. Ponovo molim u opštem interesu da se m oj predlog za k-nje [komandovanje] u I. divizije NOVJ vidi Zbor­ nik NOR-a. knj. jer će neizbežno nastupiti razračunavanje oružjem.44 Pejić javlja da naši u Zapadnoj Bosni uspešno napada­ ju. 236 i 237. knj.

tom IV. 53 Napad je izvodila 8. Nemci su zauzeli Ciglu i Brezovac ali je po podne razbijen jedan bataljon Nemaca koji se povukao u Štrpce. br. 144. dok. a delom snaga došao do Sastavaka preko Mioča na Uvac. crnogorska brigada.dinicom.51 — ppuk. avgust 471 Za 89 — ultra urgent Primljene depeše KK 368 do 403. knj. 10.52 Juče je vođena borba na liniji Cigla — Brezovac. '> 26. korpusa NOVJ dejstvovale u istočnoj Bo­ sni (Zbornik NOR-a. Izgleda da je 11 sprečio prodor na Kokinom Brodu i crvene nabacio na donji Uvac. ojačana jednim bata­ ljonom 3. 51 Vidi dok. 25. Ostojić. br. Motorizacija 11 prošla kroz Prijepolje za N. Danas vrši napad na ovu liniju jedan puk l i .46 Juče je broj 11 ušao u Priboj. Naši gu­ bici 2 mrtva i 6 ranjenih. 47). 87. br. 370 . 11. III korpus crvenih takođe u Pivi. Nemci ušli u Pivu. tom I. 37 i 38). — ppuk. br. 48 Izgleda da su crveni blokirani između Uvea i Rzava. Sjenicu i Bistricu. Jedna grupa crvenih stigla u Žepu. 47 Radi se o napadu nemačkih i četničkih jedinica na 8. Ostojić. Pavle je trebao juče da stigne u Plevlje. 93. dok. knj. 49 Stevan Stevo Damjanović.59 Iz Hercegovine preduzeta ak­ cija ka Pivi. tom I. 104 i 113). 11. 46 i Zbornik NOR-a. Varoš. avgust ] 472 Za 88 — ultra urgent j Juče celog dana i cele prošle noći vode se ogorčene borbe sa crvenim na liniji: Cigla ■— Pleć — Goleš — Duvnica. 50 Tada su jedinice 3. tom III. dok. Leko49 javlja da jake snage SS napadaju ka Vlasenici i Srebrnici. Neprijatelj je imao velike gubitke u ljud­ stvu i materijalu (Zbornik NOR-a. dok. knj. 28. “ Radi se o dejstvima delova nemačkog puka »Bandenburg«. sandžačke brigade. Sa Romanije javljaju da je VI lička divizija u po­ kretu iz doline Krivaje za Sokoloviće. crno­ gorsku brigadu koju su uspele da potisnu (Zbornik NOR-a. br. knj. Štab divizije Princ Eugen preselio se iz Foče za Celakovo polje. Jutros sam obavešten da su crveni jutros izbili u Mokru Goru i zapa­ 46 Drinski korpus.53 U toku noći crveni sa Cigle gađali su Štrpce. 52 Te depeše nisu pronađene.47 Cilj 11 je da Crvene vraća na levu obalu Lima i da ih tuče u priboj skom i čajnič- kom srezu.

11 drži liniju: Murtenica — Kokin Brod — N. 47 i 53). vidi Zbornik NOR-a. Br. i 27. dok.61 a 16 i 36 probile se preko Goli je. tom IV. . udarne divizije NOVJ i nji­ hovim dejstvima 26. br. Verovatno namera im je izbijanje na Kaluđer­ ske bare i dalje prodor na prostor između Užica i Bajine Bašte. Pavle i Ružić u Šavniku. 5’ Nečitka reč u originalu. knj.59 preko Mučnja. vidi Zbornik NOR-a. Po dosadašnjim podacima ovde su I i X X X V II divizija ojačani još nekim delovima. knj. 47). " Radi se o 6. knj. Noćas su u Priboj stigla iz Prije­ polja pojačanja Nemcima.80 27 divizija u rogatičkom srezu i Žepi. 11 upućuje oklopne vozove od Višegrada i Užica ka Šarganu. Varoš — Gobate — Crni vrh — Brezovac. O njenim dejstvima avgusta 1944. . 43. nemačkih i bugarskih trupa (Zbornik NOR-a. 72. X I divizija oko Olova. 54 Radi se o jedinicama 1. br. 58 Vladko. ličkoj proleterskoj diviziji. br. 60 O rasporedu 1. U Sjenici ima jednu diviziju. proleterske divizije i njenim borbama protiv četničkih. 56 Napad na Mokru Goru izvršila je 3. dok. proleterske i 37. br. Maček58 i Pavelić napravili su sporazum za spasavanje hrvatskog naroda. divizije NOVJ toga dana. knj. 28. dok. br. 4. Ostojić. — ppuk. 24' 371 . 93. 11. br. 28.54 Nemam podataka dokle im se p ro- teže desno krilo. Crveni su dobili neko pojačanje od K. ppukov. 2. knj. jer iste imaju nameru za Srbiju. 473 Za 90 — ultra urgent Crveni na starom mestu. 55 Radi se o delovima nemačke 7. tom IV. sandžačka brigada 25/26. tom I. VI lička izbila na Celebić. avgusta 1944. 57 O rasporedu i dejstvima 11. 47. 11. SS divizije »Princ Eugen«.lili državne zgrade u istoj. Ostojić 27 avgust i:. i tom prilikom rušila objekte na komunikaciji Mokra Gora — Vardište (Zbornik NOR-a. 62 Vidi dok. tom I. dok. tom I. nap. vidi Zbornik NOR-a.55 Sad dobih vest da su se crveni pos­ le palenja Catera i Mokre Gore vratili preko Panjka natrag.57 Mačekovci u Sarajevu dobili su nalog da pomažu Subašićevu vladu. 11. avgusta. Nije isključeno stajanje sa snagama iz srebrničkog sreza. Drže Sargan. dok.66 XI divizija crvenih vraćena od Švaba od Žeravice ka Olovu.02 Naše snage svuda u akciji.

. > 67 Radi se o jedinicama nemačke 7. septembar 487 Za 98 ultra urgent Delovi I korpusa i dalje drže liniju: Cigla — Pleć — Glavi­ ca — Panjak — M.. Sve snage su angažovane u borbi protiv crve­ nih. . Jačine 1200 boraca. Arsovićevi od Bistrice — Prijepolja — Plevlje takođe duž puta. dok. Švabe sa Brezovca otišle za Dobrun i Vardište. 64 Vidi dok. 28. Varo- . Gora. 16 i 36 divizija probijaju se pravcem: Slap — Foj- nica — Borač za Bosnu. . ali verovatno iz­ vlačenje. avgust 475 Za 91 — ultra urgent Crveni na starom mestu.— U Priboju ma­ nje snage Nemaca. ši. Pejić66 javlja da se Nemci postepeno izvlače ka Brodu. Drinski korpus bez čajničke i fočan- ske prema vama na liniji: Štrpci — Bjelo brdo — Goleš — Cr­ no Brdo — Vardište. — Gde su Arsovićeve snage on ne javlja i ako stalno tražim situaciju. Ostojić 63 Dragiša. “ Manojlo. Ostojić. komandant Višegradske brigade. knj. br. Mi smo poseli Drinu prema Slapu i Brodu. 65 Vidi dok. 11. . 68 Vuk Kalaitović. br. Varoš — Bistrica — Prijepolje — Plevlje. 476 Švabe imaju jake snage na putu N. — Kalajit68 s novovaroškom oko N. tom I. Ovoga časa napadaju Štrpce. pošto neće da se tuku sa crvenima. 3. 64. — ppuk. br. . SS divizije »Princ Eugen« (Zbornik NOR-a.64 Hercegovci zauzeli K obilju Glavu i Ravno. — Nemci od Foče kreću preko Rogatice za Višegrad i preko Caj- niče za Rudo i Priboj. 55. Turci meštani xi srebrničkom srezu kolju naš živalj. 372 . Vasiljević63 juče javio da je grupa od 3000 crvenih na prostoru Mrkalji — Zepa. .67 — Namera nepoznata. Svi su uniformisani. napad odbijen. 134). U Goražde dovlače po­ jačanja iz Sarajeva. — Noću 2/3 septem­ bra crveni vršili napad na Goleš i Crno brdo.65 39. . — Ppukov.

9.. f 6.-v. Ovo pitanje mora­ še najhitnije rešiti u sporazumu sa saveznicima i dati potrebna naređenja. — ppukovnik Ostojić. Većina komandanata ne može se pomiriti sa činjenicom da se Nemci puste nekažnjeni iz zem­ lje. . . Sa više strana imamo izveštaje da će se Muslimani i Hrvati skoro listom priključiti partizanima. septembar 489 Za 99 ■ — ultra urgent — persi Primljeno 16 depeša od 2 septembra. a po mogućstvu i Lukačevićem.70 Jedino tako moći ću lju­ de da zadržim na ok u p ..'■i V 491 Za 82 — ultra urgent Veza Vaš 675.. Ostojić. a mi nećemo imati oružja i municije da se posle bijemo uspešno protivu crvenih. 490 Ja moram hitno na put radi sastanka sa Baćovićem.. septembar 496 Za 84 — ultra urgent — persi m U Trnovu se prikuplja 1500 ljudi turske milicije. Usput ću se javljati. 373 ..... bez obzira na potrebu borbe sa crvenim. Turci iz Fazlagića Kule već prišli crvenima. . Divizija Princa Eugena izvlači se preko Goražde. Cajniča i P ie- valja danonoćno za Srbiju. . Nediću i Ljotiću.. Da bi se održale jedinice na okupu potrebno je da se tačno precizira stav Vrhovne komande prema saveznicima.. Nikakve letke nisam izdavao. . 5... Marović69 se nije mogao probiti. 71 Odnosi se na Rogatičku brigadu. 70 Nema podataka da je neki američki oficir tada tamo došao niti da se odranije tamo nalazio. Po obaveštenjima sa vaše strane Nemci su u toku opšteg povlačenja trupa iz ovih krajeva. Izdao sam im potrebna naređenja. Drašković je gotov da dočeka crvene na Li­ mu. ' " rf .— ppuk. Nemcima. Naš položaj svakog momenta 0 Vasilije. koji će prići komunistima. 1 .. Ako ih ne napadnemo u najkraćem roku izvući će se nekažnjeni. septembar '-. a rogatičani71 na Drini. Molim da se bar jedan američki oficir sa stanicom spusti u oblast Kalino vika.

Nedić je tražio da se naoruža 50. — potpukovnik Ostojić potpukovnik Baćović 11. 45 i Zbornik NOR-a. Molimo odgovor još danas kako bi mogli odgo­ voriti borcima i starešinama koji kategorički traže od nas odgovor. avgusta 1944.72 Da bi se spasio što se može spasti naše je mišljenje da odmah napadamo Nemce. Draškovićev korpus je pod m ojom neposrednom koman­ dom. 29. Nedićem i Ljotićem i da Nemce nećete napadati. Narod je saznao i uporno se tvrdi da ste V i napravili sporazum sa Nemcima. Opšte je mišljenje da partizane ne možemo tući. hercego­ vačke divizije.000 četnika. Đurišić. Pitanje komandovanja sam privremeno ure­ dio. a za ovo je poslednji sekunđ. Ostojić. Ako ovo odmah ne uradite. septembra protiv 11. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a. Ovo je jedini izlaz iz situ­ acije. br. avgusta kod feldmaršala fon Vajksa (von Weichs Maximilijan). Arsović. 374 . Na sastanku 17. Lukačević vodi krvave borbe sa crvenim na linij i : Trusina — Sipačno — Bodežište. br. Vi uradiće pojedine starešine na svoju ruku. U ovoj knjizi vidi prilog III.74 — Dva bataljona domobrana predala se našima na Ozrenu. knj. referisao Hitleru. Tada je dogovoreno da se Nedić zauzme kod nemačkih komandi da se četnicima dodeli što više oružja i municije za borbu protiv NOVJ. a mali je broj tih koji će se sa njima i dalje tući. tom X II. brigade 29. 498 Takođe je opšte mišljenje da Vi smesta preko američke mi­ sije zatražite od saveznika obustavu građanskog rata i da sa svim snagama napadnemo okupatora. 72 Radi se o sastanku i razgovorima Draže Mihailovića i Milana Nedića u Ražani u prvoj polovini avgusta 1944. br. br. Vajks je o tome 22. br. 4. 133. dep. brigada je sutradan uspela da razbije četnike i povrati izgubljene položaje (vidi dk. Vranješević i Dra- šković se ne javljaju radio vezom. 445 i 446. dok. br. dok.73 Rezultat ću javiti. tom IV. 73 Vidi dok. dok. narod će nas listom ostaviti i osudi­ ti kao izdajnike. Ovo je jedini način da sačuvamo obraz pred narodom i sa­ veznicima i da dođemo do oružja i municije.postaje sve teži. gde su naši izfaili. ko­ mandanta Jugoistoka. Ojačana. knj. 63). jer nema autori­ teta koji će ih zadržati. 1— 5. 74 Napad je izveden 9. septembar 500 Za 86 — ultra urgent Svim jedinicama pod m ojom komandom koje nisu angažo- vane borbom protivu crvenih naredio sam napad na okupatora i ustaše. te nemam novih podataka sa njihovih zona. Narod se koleba. Ako u najkraćem roku ne učinite neki gest iz koga će se narod zaista uveriti da imate vezu sa saveznicima. 112. — ppuk.

Ostojić «. r ppuk. dok su nas sva tri ostavila.75 Oduševljenje za borbu protiv crvenih je sve manje pored svih njihovih zločina. 13. ističući da niko nema pravo da zloupotrebljava krunu zaklanjajući se za nju s tim što je na­ glasio da ovo čini po slobodnoj volji bez ikakvog pritiska sa strane. 375 . br. 63 i 66. Borbom protiv okupatora održaćemo ljude na okupu i doći do plena. Baćović 12. Danas se produžava koncentričan napad sa 3 strane na 29. Ostojić . U višegrađ- skom.• ppuk. Zato smatramo da je potrebno za­ tražiti od saveznika da nas okupiraju i spreče građanski rat.78 75 Slične zahteve Draži Mihailoviću postavljali su i drugi četnički komandanti (vidi dok. osi. Ako se sa saveznici­ ma ne nađe najhitnije političko rešenje za našu stvar i to se javno objavi. vojsci.76 Vražja divizija izvlači se ka Sarajevu. septembar 502 Za 87 — ultra urgent Situacija u Hercegovini se popravlja u našu korist. 77 Draža Mihailović. dok. kalinovičkom i I i II sarajevskom srezu nema crvenih. jer bi to imalo priličnog odjeka u narodu i ujedno bio jedini dokaz da nismo napušteni. Kakva je situacija u Srbiji? Sutra ću biti na putu. 503 Za 8877 — ultra urgent Nj. Kralj svojim govorom održanim 12. 78 Vidi prilog I. . jer narod oseća da njih podržavaju sva tri velika saveznika. 74). čajničkom. Po­ sle toga naše jedinice u Bosni i Hercegovini bez municije i hrane neće se m oći održati. br. 501 Za 86 — very urgent ' .^ Primljene depeše 772 do 794. svi Muslimani i Hrvati će listom prići Titu. 8. Sefket i ostali nisu do­ šli verovatno zbog držanja saveznika prema nama. septembra u 19 časova nedvosmisleno je zauzeo stav prema nama i naredio nam da pristupimo nar. Ponovo moli­ mo da se najhitnije ovamo spusti jedan američki oficir sa sta­ nicom. br. fočanskom. V. 76 Vidi dok.* ppuk. diviziju. . septembar ‘Ä . u protivnom mi smo izgubili bitku i politički i vojnički. / i.

u koju nas je dovela isključivo V. Molimo Vaš jasan i precizan odgovor koji ćemo saop- ” Draža Mihailović je pokušao da se stavi pod komandu generala Vilsona. septembar X £. došli smo do zaključka da je jedini i najkorisniji izlaz za oču­ vanje celine srpstva da V i smesta zatražite od naših saveznika.02 506 Za 90 — ultra urgent — persi Sa vašim odgovorom u depeši br. da produžimo borbu protiv partizana i celog sveta.79 Molim najhitnije odgovorite. borci i starešine. 376 . br. kao i naredbe na koje se Ostojić poziva. U tom pravcu su delovali i njegovi delegati u Italiji. K. niti autoriteti neće moći da održe narod na okupu niti da ga upo­ trebe u borbi protiv partizana. 83280 na naše depeše br. posle •Kraljevog govora. savezničkog komandanta Sredozemlja i u tom smislu mu upu­ ćivao i pismene predloge. obuće i odeće koju ne možemo dobiti ni od koga. 503 i 504 nisu zadovoljni ni borci ni starešine. Kralj. da nađu rešenje za prekidanje građanskog rata i da upute jednog đenerala. nisu pronađene. nikakva uveravanja. komanda. vi morate doneti jednu sudbonosnu odluku bez obzira na Vašu ličnost. " i “ Te depeše. 507 Sa kakvom parolom mi možemo danas izaći pred narod? Zar sa lažima kao do sada? U očajnim momentima veliki ljudi prave velike gestove. a sva­ kim danom to će biti sve veće. To danas od Vas očekuje srpski narod. koji je od V. ne veruju više ništa ni nama ni Vama. Zar ne uviđate da će nas narod ostaviti. nemamo nikakvih pred- uslova. Bez municije. a možda i motkama terati od svojih kuća. Narod. pošto se pod Titovu komandu nećemo i ne- možemo staviti. jer ne vide ni jedan zračak nade za izlaz iz naše očajne situacije. i kad Vi snosite. 504 U ovom času. kako traže od nas naši veliki sa­ veznici i Nj. najtežem za srpski narod. doveden u jedan od najtežih položaja u svojoj istoriji. V. pod čiju ćemo se komandu staviti i predu- zeti borbu protiv okupatora. 100 i 104). Potpukov­ nik Ostojić i Baćović 19. Posle ovakvog Kraljevog govora. punu odgovornost pred istorijom i pred narodom. ali u tome nije uspeo (vidi dok. a zbog stalnog uveravanja da su Kralj i sa­ veznici sa nama. Na konferenciji komandanata čija smo mišljenja saslušali. Zbog ovoga je već kod većine jedinica nastupilo pravo rasulo.

Turcima i komunistima. Pavlu82 neposredno odlaskom naših trupa. jer niko neće da napušta svoj teren. Ostojić. jed­ nu bateriju i ostali materijal. U poslednjim borbama sa 29 divizijom imali smo 50 mrtvih i 4 k-ta bataljona. ustašama. * /-• 509 Za 8 4 — ultra urgent S' Veze Vaš 964— 966.štiti narodu. Jedino grupisanjem jačih snaga možda ćemo se moći nekako održati. Detaljno o poslednjim borbama javićem o naknadno. Baćović < 23. u C.81 u Bosni i Hercegovini vode se da­ nonoćno krvave i teške borbe sa Nemcima. p. . Ostojić i ppuk. i: <:r 510 Za 85 ultra urgent < Veza Vaš 990— 991. gde mi grupi- šemo jače snage. 1 tenk.000 ljudi Lukače- vić napada Trebinje i već je zarobio 350 Nemaca. Svi ostali trebali bi da shvate težinu naše situacije i da je onda nemoguće ići na “ Đurišić. Ostojić ppuk.83 Sve ostale snage u Bosni an­ gažovane su u borbi protiv 4 neprijatelja. Baćović i 21. legionarske divizije. Zato je najbolje da Pavle sa ljudstvom koje ima na okupu krene u pravcu Grahovo— Trebinje. 377 . U napadu na Praču hrabro je pao kapetan Đukić. ppuk. septembar ^ . Četiri hiljade ljudi u Hercegovini an- gažovano je u borbi protiv komunista. ° Napad je izvršen na delove nemačke 369. Sve jedinice angažovane su u ovim borbama i apsolutno je nemoguće ma šta odvajati i upućivati u Srbiju. Mi smo Vam svoje gledište u pogledu današnje situacije tačno izneli u prethodnim depešama. a što će posle toga nastu­ piti zato ćete snositi odgovornost pred istorijom V i i Centralni komitet. Goru ne možemo pomoći jer smo vezani komuni­ stima između naših snaga i njega i ljudi neće da napuštaju svoje kuće. borcima i starešinama. Sa 3. septembar . septembar Veza vaš 829 do 842.puk. Baćović 508 20. — ppuk.

Mi ličino smatramo da ćemo najveću uslugu uči­ niti srpstvu ako uspemo da u Hercegovini tučemo okupatora i «dočekamo saveznike. knj. dok. ppuk. i u Krajovi (Craiova) stupila u vezu sa predstavnicima Crvene armije. septembra 1944. divizije NOVJ protiv četničke grupacije u rejonu Trebinja vidi dok. pod sumnjom da su britanski špijuni. Delegacija je prešla Dunav 10. br. septembar 511 Za 86 — ultra urgent U Bosni i Hercegovini izvode se operacije protivu Nema­ la . avionom prebačeni u Moskvu. Gori operacije protivu komunista.84 Obavestili ste nas da ste poslali delegaciju kod Rusa i da ste preko američke misije tražili izlaza iz situacije. sep­ tembra 1944. U C.puk. knj. Baćović 29. tom IV. komunisti su ga napali s leđa sa tri brigade. 86 O borbama delova 29. Upućivanje delegacije bio je pokušaj Draže Mihailovića da se nagodi sa Crvenom armijom kako bi izbegao sukobe sa njom. septembar 512 Za 87 Dok je Lukačević napadao Nemce u Trebinju.puk. koja je 16. U tom pravcu i radimo. o spoljnoj i unutrašnjoj situaciji. 45. razbila četnike kod Kalinovika i oslobodila mesto (Zbor­ nik NOR-a. Molimo za detaljna obaveštenja. 85 Po izbijanju Crvene armije na rumunsko-jugoslovensku granicu. Ostojić i P.85 Prema svim znacima ne vidimo nikakvog boljitka.puk. ali je u krizi zbog nestanka municije i velikog broja 84 Odnosi se na 11. 29. hercegovačku NOU brigadu. Bunkere su sve porušili. Već 5 da­ na komunisti sa dve brigade su opseli Bileće sa tri topa. 48 i 53. br. ustaša i komunista. br.86 Napad odbijen. Baćović 30. Ostojić p. tom IV. Okupatora nema. 29. Bilećka brigada se herojski borila. Tu se delegacija zadržala do 1. Danas preduzimamo napad na 11. P. kada su. tri bacača. 117. dok. U Sandžaku manje akcije protivu te­ renaca crvenih. 98). oktobra. :378 . a da istovremeno nastavi borbu pro­ tiv NOVJ. Draža Mihailović je uputio delegaciju sa potpukovnikom Velimirom Piletićem na čelu. brigadu crvenih koja je u Kalinoviku i Zagorju. Zbornik NOR-a.tuđe terene.

divizije (Zbornik NOR-a. Molimo za obaveštenje sa kak­ vim su zadatkom upućeni u višegradski srez kapetani Rado- vić. 513 Molimo da preko američkog pukovnika88 izdejstvujete hit­ no upućivanje savezničkih oficira koji će utvrditi da dok se mi borimo protivu okupatora. Pored dosadanjih žrtava samo u toku prošle noći Bilećka brigada imala 32 mrtva i 27 ranjenih. komunisti isključivo napadaju nas s leđa. oktobar 514 Za 88 — ultra urgent Persi Mi vidimo jasno situaciju i sva obećanja Vrh.ranjenika. da se naše pi­ tanje politički uspešno reši kod saveznika. Marković90 i p. p. 515 Partizani iz Kalinovika proterani su. prešavši Drinu kod Badovinaca. Rezultat je bio samo kod Bilećke brigade za pet dana u odbrani Bileća imala je 183 mrtva i više stotina ranjenih. 85 Dušan.por.91 Molimo najhitniji odgovor. knj. 88 U štabu Draže Mihailovića tada se nalazio američki pukovnik Mak Dual (Robert H.puk. Žrtve koje danas tražite od srpskog naroda su potpuno uzaludne. tom IV. Iz depeše Vaše 164 vidi se da napuštate Srbiju. Naše je mišljenje da vojnički situaciju ne možemo popraviti jer zato nemamo preduslova.puk.92 Gubitkom Srbije izgu­ bili smo sve i nama se čini da je svaki pokušaj čišćenja I. McDowell). komande da će se naći izlaz iz situacije ostala su samo mrtvo slovo na hartiji. Ajdačić. ali oni dovlače po­ jačanja opet da nas napadnu. ustaša i komunista. i da je jedini spas za srpski narod. što znači da je za nas Srbija izgubljena. U Bo­ sni se nastavljaju borbe protivu Nemaca. 91 Filip. divizija došla je ponovo u 87 Napad na četnike u Bileći izvela je 12. 52 Draža Mihailović je napustio Srbiju oko 20. a ne okupatora i to oružjem i municijom koje dobi- jaju od naših velikih saveznika. U celoj Hercego­ vini vode se očajničke borbe protiv partizana. 124 i 125). Gore. 50 Miloš. Ostojić p. 37. 379 . Mi smo nas­ tavili borbu protiv komunista po Vašem naređenju. Bos­ ne neostvarljiv o čemu će te se brzo uveriti.87 Od juče se vodi krvava borba sa 11 brigadom u oblasti Kalinovika. septembra 1944.89. Baćović 4. 118. TJ San­ džaku se vode borbe sa meštanskim crvenim odredima. brigada 29. koji su dovukli pojačanje iz C.

starešine i borci smatraju da je to isključiva greška Vrh. Baćović 7. Na široj konferenciji sa starešinama koje smo upo­ znali sa Vašom depešom. u najkraćem roku. oktobar 517 Za 90 — ultra urgent Po predlogu Vukadinovića93 proučiću mogućnost odvajanja snaga za zajednički rad sa svim. jer ćemo mi ostati sa narodom do poslednjega. Pitamo Vas odakle da im sve to damo. 20 i 24. Prijepolje i Pljevlje. 546. udarnog korpusa NOVJ u istočnoj Bosni počet­ kom oktobra 1944. komiteta. Narod. knj. U pogledu akcije protivu III korpusa94 93 Sava. 380 . Nemojte misli­ ti da smo se mi uplašili za naše glave. ■ r -t W ' ppuk.Sandžak i zauzela Priboj. Narod go. br. Sve zemlje neprijateljske našle su nekog izlaza iz situacije. tom IV. Molim Vas da me po ovome hitno obavestite. Dvojica su prešla u Italiju i javili se šifrom preko radio Baria da su stigli. gladan bez municije. Jedini smo mi Srbi na svetu u bez­ izlaznom položaju. ali tražimo od Vas da nađete izlaz iz ove bezizlazne situacije. samo se danas teško ma ko odvaja od svoga terena. Grčka je rešila svoje pitanje stavljanjem svojih grupa pod savezničku komandu i spasila narod. Ostojić P. Molimo odgovor još danas. komandi i C. kako bi obavestili narod i borce. Najpogodnije mesto za sastanak bi bilo u roga- tičkom srezu. Opšte je mišljenje da se Englezi i Amerikanci uopšte neće is­ krcati kod nas i da je to sve prepušteno Titu. Molimo da najhitnije potvrdite i precizirate vre­ me sastanka. P. kojom prilikom bi zajednički doneli radikalne odluke za dalji rad u vezi sadaš­ nje situacije. da su Engleska i Amerika slabe prema Rusiji. bos. vidi Zbo^Aik NOR-a. 10 Amerikanaca nalazi se kod V oje koji kreću k nama sa namerom da se sastanu sa američkim pukovnikom koji je kod Vas. 30. pa i ustaše će ga naći. odlučeno je da se traži najhitniji sastanak sa Vama i američkom misijom. oktobar 516 Za 89 — ultra urgent Primljena depeša br. Ostojić i ppuk.puk. Baćović 9. 54 O dejstvima 3. dok. Nije vreme da raspravljamo lič­ ne stvari. puk. Zbog udaljenosti stanice ne mogu se javiti ra- diom. I.

Ozrenski korpus. Baćović 16. jer smo u poslednjim borbama utrošili municiju i ostali sa po pet me­ taka na pušku i 20 na automatsko oružje. knj. oktobra 1944. (Zbornik NOR-a. oktobar 518 " Za 91 — ultra urgent Pošto je napadnut jakim snagama crvenih. odeće i hrane. a još manje o nekoj jačoj akciji. oktobar ut«n 519 Za 92 — ultra urgent — persi Pripremljene depeše 381 i 372. br. Molim za obaveštenje da li ima ikakvih znakova za poboljšanje naše situacije i kakve su Vaše dalje namere. obuće. Neznam kakva je situacija na Majevici. Moramo sačekati njegov dolazak i rešiti pitanje dalje akcije. Ne razumem kako Vam ni­ su jasne prilike u kojima živimo. Sve su jedinice ostale bez municije. a takođe i od Nemaca. 30. nas će nestati. Da li ima kakvih novosti u pogledu naše situacije. 381 . 520 ' Svi pitaju kakva je uloga američke misije kod Vas. ppukov. Ojačana 11 brigada crvenih ponovo ovladala Kalinovikom. kao što izgleda i neće. Draš- ković. Lukačević se morao probijati ka Kalinoviku. kad do sada ne dobismo ni jedan avion niti dođe ma koji njihov •5 Tj.Mitranović javlja da će teško moći krenuti prema Kladnju zbog pritiska ustaša koji pale naša sela. Treba biti na čisto da nema govora o ma kakvom grupisanju snaga. 91 Kalinovik je oslobođen 5. tom IV. Marković!m i Kolarević vode borbe sa crvenim u više- gradskom srezu. dok. Ostojić ppuk. Osipanje je redovna pojava i u najkraćem roku mi ćemo ostati bez jedinica. Iz Srbije se po­ jedine jedinice crvenih prebacuju u Sandžak i već su izrazili svoje dejstvo prema Cajniču i Goraždu. Ako se saveznici ne iskrcaju kod nas. Narod i vojska se stalno in- teresuju i očekuju iskrcavanje koga još nema. 65). “ Miloš. Pejić javlja da Oz- ren95 nije krenuo. Ostojić ■ 12.97 Mitranović priprema napad ali nema munici­ je-— j ppuk.

Najpogodnije mesto za sastanak bi bilo u roga- tičkom srezu. ali tražimo od Vas da nađete izlaz iz ove bezizlazne situacije. Baćović 9. 380 . Narod. odlučeno je da se traži najhitniji sastanak sa Vama i američkom misijom. Sve zemlje neprijateljske našle su nekog izlaza iz situacije. u najkraćem roku. bos. Dvojica su prešla u Italiju i javili se šifrom preko radio Baria da su stigli. Zbog udaljenosti stanice ne mogu se javiti ra- diom. kako bi obavestili narod i borce. Grčka je rešila svoje pitanje stavljanjem svojih grupa pod savezničku komandu i spasila narod.puk. pa i ustaše će ga naći. Ostojić '■***‘ ppuk. da su Engleska i Amerika slabe prema Rusiji. 54 O dejstvima 3. vidi Zbo^/iik NOR-a. knj. 20 i 24. jer ćemo mi ostati sa narodom do poslednjega. Molim Vas da me po ovome hitno obavestite. Molimo da najhitnije potvrdite i precizirate vre­ me sastanka. starešine i borci smatraju da je to isključiva greška Vrh. Opšte je mišljenje da se Englezi i Amerikanci uopšte neće is­ krcati kod nas i da je to sve prepušteno Titu. Nije vreme da raspravljamo lič­ ne stvari. oktobar 516 Za 89 — ultra urgent Primljena depeša br. oktobar 1 517 Za 90 — ultra urgent Po predlogu Vukadinovića93 proučiću mogućnost odvajanja snaga za zajednički rad sa svim. 546. komiteta. dok. Prijepolje i Pljevlje. Nemojte misli­ ti da smo se mi uplašili za naše glave. Ostojić P. Jedini smo mi Srbi na svetu u bez­ izlaznom položaju. tom IV. Baćović 7. komandi i C. 10 Amerikanaca nalazi se kod V oje koji kreću k nama sa namerom da se sastanu sa američkim pukovnikom koji je kod Vas. P. gladan bez municije. Molimo odgovor još danas. kojom prilikom bi zajednički doneli radikalne odluke za dalji rad u vezi sadaš­ nje situacije. udarnog korpusa NOVJ u istočnoj Bosni počet­ kom oktobra 1944. I. Na široj konferenciji sa starešinama koje smo upo­ znali sa Vašom depešom. Narod go. Pitamo Vas odakle da im sve to damo. U pogledu akcije protivu III korpusa94 93 Sava. 30. puk. br.Sandžak i zauzela Priboj. i ppuk. samo se danas teško ma ko odvaja od svoga terena.

Narod i vojska se stalno in- teresuju i očekuju iskrcavanje koga još nema. 30. a takođe i od Nemaca.. Dras­ kovic.97 Mitranović priprema napad ali nema munici­ je-— J ’ jtoü q ppuk. Da li ima kakvih novosti u pogledu naše situacije. br. oktobar t r- « . dok. odeće i hrane. obuće. Treba biti na čisto da nema govora o ma kakvom grupisanju snaga. Marković90 i Kolarević vode borbe sa crvenim u više- gradskom srezu. Ne razumem kako Vam ni­ su jasne prilike u kojima živimo. Neznam kakva je situacija na Majevici. kad do sada ne dobismo ni jedan avion niti dođe ma koji njihov 13 Tj. Sve su jedinice ostale bez municije. Ojačana 11 brigada crvenih ponovo ovladala Kalinovikom. 97 Kalinovik je oslobođen 5. 381 . a još manje o nekoj jačoj akciji. nas će nestati. knj. Moramo sačekati njegov dolazak i resiti pitanje dalje akcije. . Ozrenski korpus. tom IV. 520 ‘ Svi pitaju kakva je uloga američke misije kod Vas. kao što izgleda i neće. 2a 91 — ultra urgent a*. jer smo u poslednjim borbama utrošili municiju i ostali sa po pet me­ taka na pušku i 20 na automatsko oružje. Ostojić ppuk. Ako se saveznici ne iskrcaju kod nas. Molim za obaveštenje da li ima ikakvih znakova za poboljšanje naše situacije i kakve su Vaše dalje namere. (Zbornik NOR-a.Mitranović javlja da će teško moći krenuti prema Kladnju zbog pritiska ustaša koji pale naša sela. oktobra 1944. Pošto je napadnut jakim snagama crvenih. Osipanje je redovna pojava i u najkraćem roku mi ćemo ostati bez jedinica. ppukov. * Miloš. Iz Srbije se po­ jedine jedinice crvenih prebacuju u Sandžak i već su izrazili svoje dejstvo prema Cajniču i Goraždu. Pejić javlja da Oz- ren95 nije krenuo. 65). Lukačević se morao probijati ka Kalinoviku. Baćović 16. oktobar una'i 519 Za 92 — ultra urgent — persi Pripremljene depeše 381 i 372. Ostojić 12.

Predmet razgovora bio je posleratno uređenje Evrope s težištem na rešavanju uređenja na Balkanu. 64.100 Mislim da je najbolje da se sastanemo na Oz- renu. Možda bi se to moglo urediti. Ako bi nam Amerikanci bacili bar neko­ liko transporta municije ovo bi se moglo izvesti. 100 Gojko.98 Račić javlja da su naše snage iz Srbije grupisane na prostoru Kraljevo — Požega — Ivanjica i želi sa trupama da krene k meni. 382 . održane od 9. oktobar 523 Za 94 — ultra urgent Veza Vaš 864. br. do 18. Molim hitan odgovor po svemu. Ostojić 20. Ustaše i komunisti sistematski uništavaju naša sela i naš živalj. jer bih sa svim snagama krenuo tamo. Ostojić 18. U Višegradu su crveni zaklali 76 izbeglica iz Pljevalja. Da li ima mogućnosti probijanja ka Slove- načkoj pred saveznike? Molim hitan odgovor. kao i negu ranjenika.oficir kod nas. Ako se ovo ne reši na bilo koji način isključeno je da ćemo moći izvršiti ma kakvu kon­ centraciju snaga. nap.— ppukov. ” Radi se o Moskovskoj konferenciji predsednika vlade SSSR-a i Velike Britanije. oktobar 521 Za 93 — ultra urgent Saznao sam da je Keserović sačekao Ruse u Kruševcu i da su mu dozvolili i dalje da drži vlast i da se bije protivu partizana ako ga i napadnu šta je sa delegacijom koju ste upu­ tili Rusima? Da li imate kakvih obaveštenja da li će se naše pitanje rešavati na sastanku u M osk vi?" Kakav je stav Ameri­ ke? Da li će se uopšte saveznici iskrcavati kod nas? 522 Ako neće treba doneti najhitnije rešenje za probijanje svim raspoloživim snagama bilo za Albaniju bilo za Istru i tom odmah pristupiti. Da li postoji ikakva mogućnost da dobijemo municiju od Amerike. 53. Pitanja obuće. uz učešće predstavnika SAD. Sve su 98 Vidi dok. pa makar to bilo upućeno crvenima a kao slučajno da padne nama. Ja se približa­ vam Boro ti. ppukov. ode- će i hrane takođe treba rešiti. Centralno je pitanje za ostvarenje Vaše na- mere snabdevanja bar municijom. oktobra 1944. a tome bi se moglo učiniti ogromna usluga.

je r će inače naši ljudi preći crvenim ili pobeći kućama kao što se to već dešava kod velikog broja jedinica naročito iz pasivnih krajeva. Da li da Vas sačekam ovde ili da dođem tamo? Molim za obaveštenje da li ste vršili kakve p ro- mene u komandovanju? Ima dosta starešina koji predlažu. 383 . Pavle javlja da je Savo uhvatio vezu sa đeneralom Marklingom191 u Albaniji i zahtevao da se sve naše i albanske snage stave pod britansku komandu. Glavne snage crvenih oko Beograda. Sa hranom je ovde očajno. a sa njima su otišli i neki četnički oficiri iz Crne Gore. nalazio kod grupe zoguista koju je predvodio Abas Kupi. Početkom novembra 1944.000 ljudi. ako smo potpuno os­ tavljeni od naših saveznika Engleza i Amerikanaca kao što po svemu sad izgleda. Svi pak borci. a ne bude iskrcavanja En­ gleza i Amerikanaca kao i da će pobediti u plebiscitu ako ga on bude sprovodio bez kontrole saveznika. povukli su se iz Albanije. Ima li odgovora na Vašu ponudu da se potčinimo jed­ nom američkom đeneralu? .ovo neophodni preduslovi za mogućnost produženja borbe. Sa njim su u aprilu 1944. Molim da se što pre sastanemo. starešine i narod koji ne smeju prići crvenima uporno zahtevaju da V. Ostojić > '' ' 23. ■< 524 Za 95 — ultra urgent Stigao sam kod Borote sa 1000 ljudi. kao britanski predstavnik. Molim hitan odgovor. ppuk. oktobar . najhitnije nađe koji bilo izlaz iz ove situacije. K. u Albaniju spušteni i major David Smilej (Smilley) i kapetan Džulian Emeri (Yullian Amery). Opšte je mišljenje da se mi ne možemo odr­ žati ako Tito bude postavio vlast. oktobar . Markling pitao komandu u Italiji koja [je] naredila 101 Odnosi se na britanskog pukovnika Nila Maklejna (Neiyl Me Lean) koji se. obustavu gra­ đanskog rata. k! 525 Za 96 — ultra urgent — persi Račić na prostoru Čačak — Arilje — Sjenica — Ivanjica ima oko 15. da Vi zatražite da se cela naša vojska pot- čini jednom ruskom đeneralu i da Rusi reše pitanje građan­ skog rata u zemlji. jer će inače vojska zbog gladi otići kućama. da nas pomažu i da ćemo raditi po njihovim di­ rektivama. Ostojić g 21. — ppukov. a u unutrašnjosti slabije.

522. 9 km jugo-zapadno od Olova i 25 km severno od Sarajeva. 102 Todić. '')0 528 Za 97 — ultra urgent — persi Veza Vaš 543.5 km severno od sela Nišića. oktobar ' 530 Za 98 — ultra urgent Veza Vaš 538. U obla­ sti Okruglice već se nalazi ceo zenički korpus. Javite da li Vam treba slati koga u susret u pravcu Stoga. 384 . Padobrani­ ma se može izvršiti spuštanje na isti teren ili kod Nišana kota 1074 jedan i po kilometar jugozapadno od sela Nišića. samo nam javite potrebne znake za loženje vatri i ostalo. Ako ste sa ovim saglasni trebalo bi da povedete bezuslovno Cvijetina102 sa svim snagama. Pomoćno letelište na koje se može spustiti poljska misija nalazi se na levoj obali rečice Bijelile 1. m Nije utvrđeno da li je u štab Draže Mihailovića ili u neki drugi četnički štab dolazila bilo koja strana misija posle odlaska američkog pukovnika Mak Daula. “4 Odnosi se na muslimansku miliciju. Oba te­ rena su potpuno obezbeđena i mi smo gotovi za prijem počev od noćas. Markling zahtevao od Sava da naše snage maršuju ka otseku Ulcinj — Bar — Budva. 529 Detaljne podatke o letelištu javiću naknadno. oktobar i.da pristupi izvršenju zahteva i da će docnije javiti mesto is­ krcavanja. Molim za hitan odgovor i da požurite ovamo. Ako avion ne dođe to će porazno delovati na borce i narod. — ppukov. Milicija104 neće napasti veću grupu. Koja je svrha dolaska poljske misije i da li je to u vezi sa saveznicima. Sve ovo treba sprovesti najvećom brzinom. — ppukov. Pavle nas poziva i garan- tuje hranu za 6 meseci. Ostojić 25. Put za Okruglicu je potpuno slobodan u odnosu na crvene. Molim da mi odgovorite na depeše počev od br.IOi Poslao sam juče jed­ nog oficira pilota na izviđanje i obeležavanje terena. Ostojić 24. kao i kada treba očekivati dolazak aviona. pa bi usput prikupljali snage i sa Račićem se sastali u višegradskom sre­ zu. sa kojom su četnici sara- đivali. sekcija Kladanj. a potom da svi produžimo ka Pavlu koji bi poslao snage u susret.

reg. 48/2 (VK-P-474). 3 Radiogram br. jer je. naš cilj borba do kraja a ne begstvo. Ova se knjiga Vanjskih predatih depeša zaključuje. Teren ćemo obezbediti vatrom i napraviti slovo T na početku lete- lišta gde avion treba da dodirne zemlju. k. POTCINJENIM KOMANDANTIMA NA TERITORIJI SRBIJE ZA KONCENTRACIJU JEDINICA U SANDŽAKU RADI DA­ LJEG DEJSTVA PO PLANU VRHOVNE KOMANDE1 ČIČA2 JAVLJA: Radiogram br . potpuno čist. Zato moramo raditi po planu. Potrebno je da se naše jedinice potpuno odvoje od Nemaca i da se ovlada određenom prostorijom u Sandžaku odakle možemo preduzeti akciju prema situaciji: bilo ka naj- verovatnijem mestu iskrcavanja saveznika bilo u pravcu zapa­ 1 Original (pisan na mašini. 25 385 . br. severo-zapadno od Nišića na desnoj obali Bijelile između kote 955 i kote 1095. 94. Dimenzije su 600 metara dužine i 100 metara širine. Mnogi još nikako ne mogu da se odlepe od Nemaca. ali mi moramo izdržati do kraja i što čvršće zbiti svoje redove. br. 93 ' DIREKTIVA DRA2E MIHAILOVICA OD 30. ćirilicom) u Arhivu VII. OKTOBRA 1944. Javljeni teren za letelice je podvodan. Vremena su zaista teška. Naj­ bolji prolaz za ateriranje od pravca istoka ka zapadu. Po izveštajima kojima raspolažemo oseća se duhovna klo­ nulost kod Vašeg ljudstva i jednog velikog broja starešina. 14. Okolni teren u prečniku od 2 km. kao i prilike pod kojima vodimo borbu. Veza moje depeše od juče. Ca. Ima drugi teren u blizini zvani Hadžića polje 3 km. 643 od 29 oktobra 1944 god. 2 Draža Mihailović. 646 od 30 oktobra 1944 god. — ppuk. Ostojić . 3 Trima tačkama je obeležen tekst jer se nalazi u dok. ■(jV BR. Pod ovim uslovima moguć je dosta sigurno ateriranje.

4 BR.an« KO M ANDE SRBIJE Jugoslovenske vojske u Otadžbini .. Ne­ mojte primiti poziv od Đurišića da idete u Crnu Goru. Dragi Miloše. T 386 . Ca. odnosno đenerala Trifuno- vića moraju da se izvršavaju. Naređenje V. da su Nemci zauzeli Beograd. br. Kada je naš telegrafista pitao stanicu V. .. Šaljem Ti raspise »za sve« koje smo danas primili. 643 i 644 od 29 o. ćirilicom) u Arhivu VII. da mu predadu depeše za Tebe odgovorili su mu da su one već predate preko neke druge stanice.fr Pov. K.. m w . Potrebno je da se od ovoga ljudstva oživi gerilska akcija na ćelom na- 4 Nečitak potpis... 1 novembra 1944 god. 36/3 (S-V-64). Preduzmite sve mere da se povrati rad i disciplina. Uskoro dolazim i ja kod Vas. .m. Ako bu­ de situacija takva naređiću ja to. K. Br. 21. Večeras se uporno pronosi glas kroz Sjenicu a i Nemci to tvrde. 94 OBAVESTENJE ŠTABA KOMANDE SRBIJE OD 31. POTČINJENIM JEDINICAMA O NAREĐENJU ŠTABA DRAŽE MIHAILOVlCA ZA ORGANIZOVANJE GE­ RILSKIH AKCIJA OD STRANE ČETNIKA ZAOSTALIH NA TERENU I UPUTSTVU ZA DRŽANJE PREMA PRIPADNI­ CIMA CRVENE ARMIJE1 St a b . reg. Tvoj m a jo r.„ ^ * „ U. Pozdravlja te.. O. 544 31 oktobra 1944 god. dostavila je sledeće: Na terenu je ostalo dosta naoružanog ljudstva. k. 1 Original (pisan na mašini. * Slobodne Jugoslovenske planine K O M A N D A N T U --------------------------------- Vrhovna komanda pod Br. OKTO­ BRA 1944. U koliko budemo primili kakve depeše za Tebe ili raspise dostavićemo Ti.da ili ka Severu.

v KOMANDANT diviziski đeneral v Miroslav J. 2. prikrivanja i rada na terenu naredite da se ljudstvo obrije i ošiša.»[ i % 9 . da oni reše ovo pitanje. 6. . . — Oživeti na terenu Ravnogorske odbore sa funkcijom koju su i ranije imali. : .. — Nigđe nè dozvoliti da dođe do oružanog sukoba sa Rusima.Btucp*'!. 12. — Sa Rusima.šem terenu.. — Uzimati u zaštitu narod od partizanskog terora. Prednje se dostavlja radi znanja i postupka. Lice koje će objediniti akciju odrediću naknadno. 5. jer nam to može naneti velike štete. u propagandi ne napadati komunizam. nego se po­ javljivati kao pravi prijatelj i zaštitnik naroda.. koje će biti pogodno i za propagandu. — Razviti što jaču propagandu na terenu u cilju uti­ ranja anacionalne propagande partizana. 4. — Nikakav teror nad narodom ne vršiti.. 11. — Ukoliko dođe do toga. — Napominjem da se odredi samo po jedno lice za ob­ jedinjenje akcija na ćelom Vašem terenu.. Trifunovìé i ßzuqurA *. ukoliko se dođe u dodir. kao i da svu na­ du polažemo u Ruse.d. apsolutno iz- begavati svako politiziranje. . 10. niti ološem koji je sastavljen od Hrvata.’. . . Po prijemu ovog nare­ đenja odmah pristupiti izvršenju. . — Nemce uvek tretirati kao naše najveće neprijatelje. Određenom licu izdaj- te sledeća uputstva za rad: 1. borbu sa partizanima pred Rusima tumačiti kao nacionalnu tragediju. A od ljudstva koje je sada u sastavu operativnih jedinica ne odvajati nikoga. 9. jsO'-’ Ho ■ . in. — Radi lakšeg kretanja. Do­ bro bi bilo uputiti i stanicu na teren. Pred Rusima partizane ne nazivati komunistima. *" t ^ 25* 387 . — Zbog Rusa. 8.. već rad naših partizana. Za ovo odredite i uputite pogodno lice na teren. Madžara i Nemaca it. 3.idi... — Ruse svuda tretirati kao naše saveznike i prijatelje. 7. Isto tako i radi podi­ zanja morala kod naših ljudi.

Ča. i 4. 133. Od napred pomenutih delova obrazovana je Grupa za za­ štitu mostobrana pod komandom majora Vlastimira Vesića. NOVEMBRA 1944.000. br. i 1. 95 ZAPOVEST DRAGUTINA KESEROVlCA OD 3. k. 1 . reg. KOMANDANTIMA POTClNJENIH JEDINICA ZA GRU- PISANJE SNAGA I DEJSTVA U DOLINI LIMA1 K O M AN D AN T AKCIJE r qMe. br. i naređenju Komandanta Srbije naše snage koje se sada nalaze u oblasti Prijepolja do­ bile su zadatak da ovladaju oblašću oko Pljevlja. ćirilicom). Ca. 47/1). 388 . br. 4 Prema zapovesti komandanta Gorske garde od 9. novembra 1944. kao i deo SUK-a. divizija SUK-a. reg. u Arhivu VII. — Ostatak Rasinsko-Topličke grupe korpusa i — Ostatak Cersko-Majevičke grupe korpusa. novembra 1944 13 čas. BR. 2i 3 Vidi dok. Naše snage iz Bosne2 i iz Crne Gore3 kreću ka istoj pro­ storiji radi sjedinjavanja. LIMA I OBRAZO­ VANJE MOSTOBRANA: Do sada je preko r. i 3. NAREĐUJEM: I F A ZA RADA — PRELAZ PREKO r. Položaj . 29. zatim đelo- vi Cersko-Majevičke grupe korpusa. k. Br. Prema primljenoj direktivi V. Naše snage iz oblasti Sjenice4 kreću za nama. Moravička i Župska brigada. ZAPOVEST Sekcija Pljevlja razmere 1 : 100. K. 1 Original (pisan na mašini. 143. u rejonu Sjenice su se nalazile jedinice Gorske garde i Požeški korpus (Arhiv VII. Lima prebačeno: Deligradski i Toplički korpus i Studenička. o. Dalje prebacivanje trupa nastaviće se u toku 3. 31/2 (CG-V-1800 b). no­ vembra po sledećem rasporedu : — 2.

1202) — k. a levo do linije: jaruga Koštelje — zaseok Rodušje — s. 1122 — Vrhovi — vović Brašansko Brdo (k. — Polazi sa linije: za­ seok Krašljevići — Vranjača Komandant puk. Babinje — Riđi Kamen — Osečenica — zaseok Žar- vine •— zaseok Adrovići — za­ seok Kamensko Polje — za­ seok Njivice — Bezdan potok koji pro tiče kroz Pljevlje. Cadinje. Brana opštim pravcem: Krašljevići Zivković — k. 1305) k. I (’Vs * i :. Ba­ bine obuhvati kretanje grebe­ nom. Svega: oko 1100 ljudi 1295 — zaseok Ljeljenica — 389 . -\-'h !-?*)■'. Sastav: 1166 — zaseok Ramo vina — Rasinsko-Toplička grupa (1213) — zaseok Krnjin —■ju ­ — Deligradski korpus žni deo s. Trojica — Pljev- lja. — Polazi sa linije: k. avcem: k. — 2. 1076 — Opaljena kleka Sastav: 1. Po izvršenom prelazu snage ce se grupisati u sledećem rasporedu: — Rasinsko-Toplička grupa korpusa: u oblasti k. brigada 1366) — zaseok K ojovići — Svega: oko 1500 ljudi manastir Sv. 1122 — zaseok Barice. divizija SUK-a u oblasti zaseok Krašljevići — Vra- njača — Suvodo. 1122 — s. St. — DESNA KOLONA 1. U FAZA RADA — NADIRANJE K A PLEVLJU: ' 1. Sve I: : i \")J zaključno.! ii'SU : . divizija SUK-a u oblasti s. Ograda (1345) — za­ — 1. Studenička i Moravička seok Crni Vrh (Klik —■ k. — SREDNJA KOLONA 2. — 1. — Cersko-Majevička grupa korpusa u oblasti zaseok Kru- ševlje — Ikonovac — s. D. Barice opštim pr­ Komandant ppuk. Dušmanići. . Zona dejstva desno po potrebi. divizija SUK-a — Brezovica (k. .■ Desno naših delova nema. tako da se do s. Jo. °2 . Komandno mesto u zase- oku Barice a zatim na pravcu dejstva glavne kolone.

1295 — Slatina (k. Drag. — REZERVA:4. divizija SUK-a Svega: oko 800 ljudi ' vV 390 . Levo naših delova nema. a zatim zaseok Ranče — s.mmèisQ Brezovica južno od k.k. 1126 — Jabuč- Sastav : ko Prisoje — Jastrebica k. 1248 — Rajče- vo brdo — drum za Pljevi je sve zaključno. 3. LEVA KOLONA 3. Crljenice — zaseok Ručevac — Golubinje — Pljevlja. Mihajlovići — zaseok Lega tov Do — Tvrdaš (1183) — Reka Ćehotina. pravcu za levim krilom sred- Redić nje kolone. Jabuke. Komandno mesto u zase- oku Krašljevići a zatim na pravcu glavne kolone. Zona dejstva desno od le­ ve granice srednje kolone a levo do druma do s. Komandno mesto na Iko- novcu a zatim na pravcu dej­ stva glavne kolone. Sastav: 2. Drag. Cersko-Majevička grupa 1278 — M ijajlovica (1411) — Svega: oko 1600 ljudi k. Zona dejstva desno do le­ ve granice dejstva desne ko­ lone a levo do linije: Vranja­ j. 1412) — zaseok SUM h'Ä 31 m K ojovići — k. Cadinje opštim Komandant ppuk. 1299 — zaseok Mramor — Vis (1150) — zaseok Potrlice — Plevlja. pravcem: Ikonovac — s. — Polazi sa linije: Iko­ no vac — s. zaseok Trebljevina 1379 — s.1: . Se- Račić ljašnica —.O i ča — Ploča — Surdup — Pe- jevo Plandište — M ijovor — . 4. — Grupiše se u s. Duš- manići a zatim se kreće na Komandant puk.

divi­ zije NOVJ. 21 i 5 časova. ■. Talasne dužine i pozivne znake uzeti od Šefa veze Rasinsko-Topličke grupe korpusa. 7. armijskog korpusa 8. — Komandanti kolona.[rpusima]. i 2. 8 .. — Snabdevanje vršiti kupovinom i rekvizicijom na te­ renu u određenim zonama dejstva svake kolone. — SANITETSKE MEÈE: ìlanjene i bolesne vojnike no­ siti za sobom do Plj evija za to se koristiti jahaćom i tovarnom stokom. novembra ponovo od četnika oslobodile jedinice 3. zauzele su četničke snage i borbena grupa »Sojerlen« (Scheurlen) nemačkog 91. novembra 1944. Veza između komandanata kolona kao i samnom održavaće se putem kurira pešaka i konjanika kao i radio vezom u 19. Ja ću se nalaziti sa svojim Štabom kod Rezerve. S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu. — VEZA: Komandanti kolona preduzeće potrebne mere da s e .30 časova. \ 5.5 10. sandžačke brigade 37. Komandant — Pukovnik Drag. Grad su 18/19. — Polazak sa linije mostobrana narediću naknadno. Komandanti kolona izdaće naređenje da njihove čelne je ­ dinice izvrše obeležavanje svojih čela paljenjem vatri u 17. koja su držale jedinice 3. 391 . 6. divizije. i granicama zona dejstva stalno održava veza sa su- sednim ko. 3 Pljevlja. Keserović Dostavljeno: Ktu: Rasinsko-Topličke grupe Cersko-Majevičke grupe 1.. sandžačke brigade. Živeo Kralj Petar II. 1 9. naročito krilni preduzeće sve po­ trebne mere izviđanja i obezbeđenja sa fronta a naročito sa bokova.

br. U dokumentima se pojavljuje od jeseni 1942a Decembra iste godine za nacionalno-političkog poverenika Dinarske četničke oblasti naimenovan je pop Momčilo Đujić. brigade.. KORPUSA pov. tom V. 35. On je istovremeno bio i koman­ dant Dinarske četničke divizije.1944 r-r. Bos.XI . partizanska divizija sa Knin­ skim odredom. Ca. br. Tiškovcu. divizije NOVJ i Kninskog NOP odreda. br. 154. 96 IZVEŠTAJ ŠTABA 502. k.2 Neprijatelj je se povukao sa pravca Otona i Padana. Svakako da će biti napad na ćelom frontu 1. 3 Na karti 1:100. U Plavnu se nalazi još uvek Kninski odred3 i partizanski Pia vanjski bataljon6 i to na Kiti. NOVEMBRA 194*. knj. 81 (str. Grahovo. dok. 36. 20/3 (H-V-738). 106. Komandant 1. dalmatinske brigade 19.000: Pađene. samo njegova odbrana bunkera nije praktična jer se sa tim ne- može od neprijatelja ništa zarobiti. s i ‘ Radi se o Kombinovanom odredu sastava: dva bataljona Kninskog NOP odreda i po jedan bataljon 5. Glamoč. KORPUSA OD 4. dalmatinske brigade 19. Verovatno su u nadležnosti oblasti trebalo da budu zadaci vojnoteri- torijalnog karaktera. divizije. Aćim je snabdeven sa municijom. knj.® U napadu je učestvovala cela 19. Like. O njegovim dejstvima vidi Zbornik NOR-a. Noćas je bilo pri- pucavanja na Stožištima. koja je obuhvatala istu teritoriju. Gorskog kotara i dela zapadne Bosne (srezove: Livno. Krupa). '■■•'TTj Položaj u 15h • . Pađene traži pojačanje. reg. br. koji je otpočeo 31. Neki delovi su se povukli ka D. dok.4 Gde je se neprijatelj povukao nije još jasno. 19.M ‘i rj Ua „ ------------. tom V. 35. r I KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI. i 6. ■. dok. Petrovac i Bos. latinicom) u Arhivu VII. knj. Međutim. / BE. 238 4 . nji­ ma nije potrebno pojačanje jer oni drže cestu za nemačko p o- 1 Original (pisan na mašini. dok je divizija imala zadatke operativnog karak­ tera. 392 . Korduna. Bos. mnogi dokumenti sa pečatom Dinarske četničke oblasti predstavljaju zapovesti i naređenja isključivo operativnog karaktera. oktobra 1944. Banije. KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI O SITUACIJI U JONU OTONA I PADEN A1 [Grb] ^ STAB 502. Opšir­ nije o tome vidi Zbornik NOR-a. 468) i 106. Drvar. br. * Reč je o napadu jedinica 5. Cukovića i Zorićima. brigade ostaje da brani Strmicu i da rukovodi sa odbranom na Stožištima. 2 Dinarska četnička oblast je obuhvatala teritoriju severne Dal­ macije. Sve je pripremljeno da se neprijatelj dočeka i tuče.

29/5 (BH-V-9328).9 Đ. / Živad. 8 Vidi dok. metaka. br. 102. Mladenović M. služb. svojom depešom majoru Lukačeviću dostavio je: »S obzirom na spoljnu situaciju i unutrašnju vojno-politič- ku situaciju. 3 Štab Mostarske brigade. Sa ovakvim radom mi se ne možemo ničemu dobrom nadati. \ viačenje. Nemci nam daju vrlo malo municije.P. korpusa«. pešađijsku diviziju.-. Komandant 2123 Potpukovnik Baćović. reg. : «tßaul. ćirilicom) u Arhivu VII. >>t Ä>i'\ POLOŽAJ .8 S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! I'. Molim da se od nemaca traži za ovaj korpus najmanje 1. Komandant kapetan. : 393 . CIJE SE ISKRCAVANJE OČEKUJE NA JAD­ RANSKOJ OBALI1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GORSKI STAB BROJ 210: \ NA LIČNOST VRLO HITNO Str.000. 203.10 BR. KOMANDANTU MOSTARSKE BRI­ GADE ŽA PRIKUPLJANJE RADI POKRETA U SUSRET SA­ VEZNICIMA. 1 Štab Nevesinjskog korpusa. 4 Novembra 1944 godine. 1 Overeni prepis originala (pisanog na mašini. 97 1 NAREĐENJE KOMANDANTA NEVESINJSKOG KORPUSA OD 4. br. br. NOVEMBRA 1944. Prošli put su za napad izdali samo po 5 me­ taka. Ca. ■ i. Pov. dok se nisu povukli po svemu izgleda da Nemci žele da pobegnu odavde. smatram da nam ostaje jedino rešenje da se pre 7 Odnosi se na nemačku 264. 10 Okrugli pečat: »Štab 502. 9 Živadin. pa ako nemcima7 treba Pađene neka ih pojačavaju- a ako ne neka se povuku i oni u Oton.000. k.

Rok izvršenja odmah. tako bi se u međuvremenu iskrcali saveznici na hercegovačkoj obali i krenuli bi najkraćim putem ka njima. Ovo smatrajte kao naređenje i po istom striktno postupite. Koncentracija Gatačke Brigade biće na teritoriji Gacka. 4 Đurišić. Mišljenja sam da je ovo jedini način da izvučemo sve nacionalne snage te da ih grupišemo u veće i jače formacije jer samo kao takvi možemo nešto pretstavljati kod saveznika. 11 6 Nikola. tada komandant 4. Pozdrav Branko9 i Pero10 S obzirom da je potpisati rešen da krene na ovaj put sa raspoloživim snagama to i Vas o tome obaveštavam i mišljenja sam da Vam je nemoguće opstati na našem terenu. To obavesti Salatića8 i Milorada Popovi- ća i hitno hvataj vezu sa Račićem. Kalabić8 i Račić7 2 novembra treba da stignu u oblast Čaj- niča sa 18. Posle spajanja u oblasti Foče probili bi se najkraćim prav­ cem Volujaka i Vojnika do Pavla. načelnik Štaba Komande Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. s Danilo. 394 . grupe jurišnih korpusa.5 U ovom smislu javili smo se Pavlu i Račiću. pošto je i on obavešten da Ti krećeš ka Foči. bi­ lo prelaskom u njihove redove. gde bi trebalo da se spojimo sa snagama iz Srbije i Hercegovine i sa Tobom. Mi za dva do tri dana krećemo ka Foči. da ostanete na svojoj teritoriji moći ćete zadržati ljutstvo na okupu. Ne izvršenje ovoga naređenja toleriraću samo u slučaju da Vi kao Komandant Brigade možete se obavezati i garanto- vati. Ne- vesinjske u Kolešku. a po gotovu sačuvati jedinice na okupu ili pak sačuvati ljutstvo da ne ode u komuniste. korisno ga upotrebiti ili u najgorem slučaju ne doz­ voliti mu da posluži komunistima bilo to svojom pasivnošću. a Vi idite odmah na mestu gde Vam je najpovoljnije i najhitnije krećite. 7 Dragoslav.000 četnika. a potpisati će Vas sačekati na predelu Koleško — Gacko ili u najgorem slučaju u okolini Foče gde mi je cilj da obustavim sve jedinice radi koncentracije. komandant Gorske garde.pada snega spojimo sa Pavlom 1 i da potom zajednički idemo ka saveznicima. M 5 Tako je ta rečenica napisana u originalu. Vaš pravac kretanja bio bi: Koleško — Zelen Gora — Fo­ ča. ’ Zaharije Ostojić. 10 Petar Baćović.

.:aiW Br. jačina naših i partizanskih snaga i rezultat borbe. Izveštaj da obuhvati: Me­ sto borbe. . I. Voditi računa da i kod partizana postoji saveznička misija i ako nas saveznici uhvate u laži. Milutinović zelenim mastilom. Da je prepis veran svome originalu tvrdi i overava. S. . del. 98 IZVOD IZ KNJIGE CIRKULARNIH DEPEŠA ŠTABA DRA­ ŽE MIHAILOVICA OD 4. L. : Komandant. . juli [1944. IX 17164/469 Moramo svakodnevno obaveštavati Saveznike o toku gra­ đanskog rata. latinicom) u Arhivu VII.n Vlad.r. Popović s. Milutinovic BR.] . U ovim odsud­ ” Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br___ « (nečitak broj). za srez Mostarski na nadležnost i postupak12 K-dant. reg. 5/1. kl. br. p. Mil. onda se neće verovati ni našim istinitim izveštaj ima. S VEROM U BOGA ZA K RALJA I OTADŽBINU! Komandant kapet. GODINE1 Br. kapetan: . -{. i . M. JULA DO 7. Slati samo tačne izveštaje. kapetan: Vlad.11 Polit. S.. Ca. 301.. . NOVEMBRA 1944. 567 17164/527 2. ' Original (pisan mastilom. s s r f l . 395 . k. Komandanti će organizovati da nam se šalju po­ datci o svakoj ma i najmanjoj borbi. 22 10118/553 4. 12 Adresu je dopisao VI. Milutinovic M. .

2 Kontrolišite na terenu da li komunisti još dobijaju mate­ rijal. sept. 144 22152/517 28. Starešinama. Zahtevam da komandanti shvate ozbiljnost situacije i te­ žinu odgovornosti koja leži na njima. a da će Amerikanci povući svoju misiju i iz Vrhov. samovoljnim postupcima po­ jedinih starešina da dovedemo u pitanje.nim časovima svaki izveštaj mora biti apsolutno tačan. koji je sti­ gao u moj štab 26. štaba Titovog. septembar Samo za komandante korpusa i više starešine. avgusta ima široka politička ovlašćenja. Br. Sad je potrebno da svaki starešina vrši samo ono što mu ja naredim. Potvrdite prijem ovog naređenja. 30404/509 6. Dobili smo jedno obaveštenje iz inostranstva da će Anglo­ a m e rik a n ci prestati dalje slanje pomoći Titu. Svaka lična inicijativa može sve da nam pokvari. Moskvu. đeneral Draža Mihailović Br. jer se na osnovi njih odnose odluke i obaveštava inostranstvo. a odatle 21. koji rade pro­ tiv ovog naređenja i svojim postupcima onemogućava [ju] iz­ vršenje vojničkog plana koji sam utvrdio sa pukovnikom Mek Daulom ođgovaraće za veleizdaju. Sef američke vojne misije pukovnik Mek Daul. i izvestite nas o tome. sep­ tembra 1944. nesme preduzimati. Ima još jedan deo. osim pro­ tiv komunista. Od naših predstavnika u inostranstvu obavešteni smo po­ novo da Rusi neće prodirati dublje u Jugoslaviju. Isto tako jav­ 2 Vrhovni komandant N OV i POJ Josip Broz Tito je 18/19. Više nego ikad sad nam je potrebna disciplina. Cilj njego­ vog putovanja u Moskvu bio je dogovor sa sovjetskim predstavnicima o koordinaciji dejstava NOVJ i jedinica Crvene armije u Srbiji. sa ostrva Visa odleteo avionom sovjetskog ratnog vazdu- hoplovstva u Kraj ovu. Zato naređujem da se nikakva akcija bez moga naređenja. 470 . septembra u. 30404/319 nastavak Ovo što smo s mukom i tolikim žrtvama stvorili tri i po godine ne smemo nepromišljenim. 396 . Sa njim sam izradio detaljan saveznički vojnički i politički plan.i savesno izvršavanje naređenja ko­ ja izdajem. da će povući mi­ sije sem iz Vrhovnog štaba. da je Tito otišao nekud rus­ kim avionom sa ostrva Visa bez odobrenja Saveznika.

KK 15 17. Nast. On smatra da je sadašnje Rusko nastupanje čisto vojničke prirode u cilju dubljeg obuhvata za dejstvo ka severu. Tito namerava da konsultuje narod kako bi dobio saglasnost za svoj pokret. i da su jako pogođeni Titovim posled­ njim postupcima. U vezi sa ovim vrlo je važno da narod bude svestan i odlučan ako bi došlo do izjašnjavanja koja režim želi. 2). oktobra 1944) između Staljina. 5 i 17 divizije uspele su da se prebace preko Ibra između Raške i Mitro vice i ovladaju Kopaonikom. Iskoristite u propagandne svrhe vest radio Londona da su Saveznici u Grčkoj raspustili partizanske odrede. 85 Br. Cerčila i predstavnika SAD Averala Harimana (Ave- rel William Harriman) na kojoj je raspravljano o posleratnom ure­ đenju Evrope. 471 nastavak Šubašić je takođe zbunjen i nezadovoljan Titovim drža­ njem. * Verovatno se radi o konferenciji u Moskvi (9— 18. 7 nov.4 Dru­ go: Američki pukovnik kod nas kategorički tvrdi da Rusi neće prodirati dublje u Jugoslaviju. nap. Puk. . 5 To je poslednja od poslatih depeša koje su pisane od početka knjige depeša. depeše u nastavku su pisane s drugog kraja knjige. pošto pod komandom jednog savezničkog đenerala formiraju redovnu vojsku. Br.5 Dopuna cirkulara koje mi nismo primili A A Br. Šubašić očekuje neke rezultate pregovora u Moskvi. Kralj i Šubašić3 su stigli u Italiju.ljaju nam ponovo da je tačno da su Englezi obustavili i davanje pomoći komunistima. Daul nam je izjavio da je Čerčil u pani­ čnom strahu da u Evropi Engleska ne ostane jedino monarhija iz toga razloga i naši će monarhiju podržavati kao i ostale mo­ narhije. 6 Reč je o Operativnoj grupi divizija NOVJ (vidi dok. — Kraj.6 na taj način snage crvenih u Crnoj Gori i San­ 3 Dr Ivan. 6. avgusta Jače komunističke snage sastava 3. br.

64 i 133. De­ šavaju se ubistva na terenu koja liče na međusobne političke netrpeljivosti. 18. br. 11. KK 5 7 avgust Pojedine naše organizacije na terenu prave rđave postupke prema narodu. KOMANDANTU O RAZGOVORIMA SA NEMACKIM PREDSTAVNIKOM U VEZI SA ISPORUKOM NAORUŽANJA I MUNICIJE ČETNICIMA1 Gosp. 1 Original (pisan mastilom.džaku znatno su oslabile. k. Treba jedanput biti svestan koliko je ovo veliki greh prema našoj stvari za koju se borimo. NOVEMBRA 1944. da je komandujući general preko g. pukovnika Boro tu3 sa potrebnim trebovanjem za municiju i ostale stvari koje će Vam izdati bez obzira kako će se resiti stvar sa g. 99 IZVEŠTAJ OBAVEŠTAJNOG OFICIRA KOMANDE OPERA­ TIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 7. profesoru. Razgovarali smo povodom dolaska gosp. 24. ćirilicom) u Arhivu VII. Strekerom4 jer je to čisto vojnička stvar i on smatra 7 O borbama četnika protiv jedinica NOVJ u Crnoj Gori i San­ džaku tokom avgusta 1944 vidi dok. reg. pukovniče. BR. komandanta Opera­ tivnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. 3 Gojko. 4 Nije utvrđeno njegovo ime ni funkcija. Potrebno je razviti najveću aktivnost u cilju njihovog razbijanja i ovlađivanja terenom. Ima mnogo samovolje kod pojedinaca i malo gde i malokad postupanje prema svima i svakome. 17. verovatno se radi o nemačkom obaveštajnom organu. 37/7 (VK-L-84). Štrekera a isto mi je potvrdio i Aćim s kojim sam danas razgovarao.2 danas sam bio sa šefom obaveštajne službe kapetanom Har- tmanom. Sve ovo može se pretvoriti u veće stvari koje su nekorisne. Rezultat svih m ojih razgovora jeste taj. Komunisti ovo koriste za svoju propagandu. br.7 ' Br. 2 Odnosi se na pukovnika Petra Baćovića. Strekera i po­ vodom Vašeg pisma koje ste poslali gosp. Po onome što su mi ispričali došlo je do svađe između komandujućeg ge­ nerala (koji je lični prijatelj Hitlerov) i gosp. 398 . Hartmana poručio Vam da pošaljete gosp. Ca.

Uko­ liko sam mogao primetiti on o tome govori i Strekeru. Ilidža. <* 10 Luka. Maziću8 kamion municije i 16 tenkova u pomoć. 7 i 12 Milan Nedić (vidi dok. da je razgovor što ste ga Vi neki dan vodili s g. o. Jutros je stradao But- mir. M. jer izgleda da Vas posle onoga pisma koje ste pisali'm ajoru g. * Spasoje.m. Rajlovac i Alipašin most.7 to je komandujući general rekao mi da će mi dati potrebna pisma i veze pomoću kojih mi možemo u me­ stu pregovora bez obzira na gosp. Streker da je došlo odobrenje za putovanje i da je potrebno da dođete do prekosutra 9. 11 Ivan Iva. Ovo da je potrebno već i zbog toga da se njegova odluka o izdavanju municije potvrdi bez obzira na razgovore koji će se voditi. Koliko sam mogao primetiti Aćim forsira g. > 9 Vasilije. Marović. Isto tako obavestio me je g. Isti general poslao je g. M. !J 6 Slijepčević. o.12 ne može njih svojim razgovorima obavezati i oni sma­ traju jedino Vas kao ovlašćenog. u 15 časova bio sam kod Aćima i majora Pav- lovića te smo tu razgovarali povodom odobrenja koje je stiglo. Štrekera svršiti potrebne stvari. M. br. Aćim i m ajor hteli su da pođu za Srednje s tim da im nađem ja konje kako bi mogli da idu za Srednje. Komandujući general. Bombardovanje je bilo 5 Verovatno profesor Troje. . Danas 7.m. a drugo bombardovanje — stanica do Marijin-dvora i Skenderija. profesor stoje na sta­ novištu da Aćim pošto nema nikakvog ovlašćenja od generala N. pukovnika Borotu sa svim potrebnim trebovanjem kako bi mogao izuzeti potreb­ ne stvari.9 Jeftić i ja. Baletića10 kao glavnog opunomoćenika D. Molili su me da o ovome davanju municije ne govori­ mo ništa ni Aćimu6 ni Štrekeru jer on kaže da će on tu stvar urediti na svoj način a taj je sledeći: Pošto je došlo odobrenje da se putuje u mesto gde se na­ lazi general N. Međutim u 15h 20’ počelo je bombardovanje Sarajeva i ja sam otišao u stan a po završenom bombardovanju krenuo sam u Radavu. Hartman i g. 130). Pošto je major Pavlo- vić rekao da se konje ne može naći u Srednjem to su od Stre- kera tražili da im dadne konje. Zato Vas molim da odmah pošaljete g. Pavloviću11 ne simpatiše. sa članovima koji su potrebni za putovanje. profesorom5 i dalje u važnosti te da on nema više šta da pregovara. Sarajevo je danas 2 puta bombardovano i to jutros od 12h 30’ do 14h a drugo od 15h 20’ — 16h 20’. Pitao me je ko su članovi i ja sam rekao — Vi.

20. il Predosećajući razvoj događaja. Ja sam se na­ lazio kod g. 14 Milan. KOMANDANTU SAVEZNIČKIH TRUPA U SREDO­ ZEMLJU O VOJNO-POLITICKOJ SITUACIJI U JUGOSLA­ VIJI.vi Gospodine đenerale. Dukić14 i Öl ■ V. Bo- rotu sa potrebnim trebovanjima radi preuzimanja kao i da mi javite kada ćete stići i ko će sve ići kako bih mogao do sutra do 16h javiti sve. 1 Original (pisan na mašini. br. 31/5 (VK-Y-824). 400 . Svu BZKiOia 7/XI 44 u 18h 15’ Dr.8 13 Skraćenica od »S verom u boga za kralja i otadžbinu«.J BR. Kralja Petra II u saglasnosti sa našim moćnim saveznicima. SAVEZNIČKIH TRUPA U SREDOZEMLJU2 f. 100 MEMORANDUM DRAŽE MIHAILOVICA OD 8.vrlo teško i izgleda da je naneseno dosta štete. k. bio sam naredio opštu mobilizaciju svih snaga jugoslovenske vojske u otadžbini za 1. NAREĐUJEM: Da se akcija izvodi strogo po direktivama Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u Otadžbini. Draža Mihailović je istakao sledeće: »U ime Nj. profesora u podrumu ali se čitava zgrada od samog padanja bombi bez eksplozije ljuljala kao da je od papira. a po cenu života ništa se ne sme preduzeti na svoju ruku. 3 U proglasu za tu mobilizaciju koji je uputio Srbima. u 0 časova OPŠTU mobilizaciju celoga naroda protivu svih neprijatelja. septembar ove godine. septembra 1944. Ča. reg. u vezi sa invazijom savez­ nika na Balkan. 2 Vilson Henri (Henry Maitland Wilson). a na osnovu datih mi ovlašćenja PROGLAŠUJEM Sa danom 1. između ostalog. V. NOVEMBRA 1944.£ . SA PREDLOGOM DA SE SA SVIM ČETNIČKIM JE­ DINICAMA STAVI POD NJEGOVU KOMANDU1 ĐENERALU GOSPODINU VILSONU KOMANDANTU . Hrvatima i Slovencima. ćirilicom) u Arhivu VII. Ponova Vas molim da odmah pošaljete pukovnika g.

Sem toga jasno se ispoljila njihova težnja da što pre stu­ pe u neposrednu vezu sa ruskim trupama. U Srbiju su pre­ duzeli ofanzivu sa naročito jakim snagama. Ravnogorska revolucija ne sme biti revolucija nereda i ubistava već revolucija pravde i slobode. U momen­ Da se disciplina održi pre svega. Kučeva. gde smo se spremali da Nemcima zadamo najači udarac. koji su jedino nad­ ležni za sve krivice. '401 . gde je bio jak nemački garnizon. gde su bili primorani da se brane i gde im je bilo potrebno da lažno prikažu svoju opštu borbu protiv oku­ patora. I u drugim pokrajinama bile su već gotove pripreme za otpočinjanje na­ pada na okupatora. Isto tako. Požarevca. kada smo bili angažovani u borbi sa okupatorom. Svaki pokušaj krađe i ubistava kažnjavaće se smrću« (Arhiv VII. Leskovca i Užica. 32/3). U ovome se jasno ispoljila komunistička težnja. Žagubice.Mobilizacija se uspešno razvijala i izvela. Kada smo otpočeli ove borbe. C ei. dok su borbu protiv Nemaca i satelitskih jedinica vodili samo tamo. koje su već tada brzo prodirale kroz Rumuniju ka jugoslovenskom Dunavu. da Rusi dođu što pre u Jugoslaviju i da pomoću njih uzmu vlast u svoje ruke. Tako: u Srbiji vođene su borbe sa Nemcima kod Lazarevca. gde su naše jedinice. Naročito sa jakim snagama preduzeli su ofanzivu na naše jedinice u Srbiji. Namera mi je bila da sa svima snagama odmah pređuzmem opštu ofanzivu protiv okupatora i njegovih satelita u celoj zemlji. Donjeg Milanovea. Komunisti su redovno napadali naše jedinice sa leđa u momentima. U Bosni naše jedinice vodile su borbu sa Nemcima i ustašama duž cele doline reke Bosne. reg. Skoro u svima pokrajinama otpočele su borbe jugoslovenske vojske u otadžbini protiv okupatora. Za ovo je najtipičniji primer Trebinja. gde su neprijatelju naneti znatni gubici i prekinuta železnička pruga na više mesta. Petrovca. I kod naroda i kod vojske bilo je veliko raspoloženje za ovu borbu. i u svima ostalima pokrajinama. Kladova. na prvom mestu i glavnu borbu komunisti su vodili protiv jedinica jugoslovenske vojske u Otadžbni. Golupca. zatim oko Prače i Rogatice i u dolini reke Spreče gde su takođe naneti veliki gubitci neprijate­ lju i pruga Doboj—Tuzla najvećim delom porušena. Da se krivci izvode pred ravnogorske sudove. da bi uništili naše najače snage i ovladali ovom centralnom i najvažnijom pokraji­ nom. br. 5. pod komandom majora Lukačevića. k. Aleksinca i Ražnja i sa bugarskim trupama kod Niša. Valjeva. Titove komunističke snage preduzele su ofanzivu protivu jedinica jugoslovenske vojske u Otadžbini u svima pokrajinama. U Her­ cegovini naše snage držale su Gacko i Bileću i preduzele na­ pad na Trebinje. bile angažovane u koncen­ tričnom napadu na Trebinje i imale velikih uspeha.

i ovoga puta.tu kada je nemački garnizon u Trebinju trebalo da kapitulira. Naredio sam našim komandantima u Srbiji. Zbog ovakve situacije u Srbiji. Na ovaj način. Karakterističan je slučaj pukovnika Keserovi- ća. koji su bili na pravcu nadiranja ruskih trupa. pa su to prikazali kao svoj veliki uspeh u borbi protiv okupatora. 188. Na osnovu ovoga moga naređenja. a potom odbaci­ vali i preduzeli razoružanje naših jedinica vodeći ih u koncen­ tracione logore. 4 Vidi dok. komunisti su dola­ skom u neposrednu vezu sa Rusima dobili i ogroman moralni prestiž. 402 . razoružali i poslali u Sofiju. komunisti su izvršili napad u leđa na naše jedinice i nanele im teške gubitke. komandant Prvog i Drugog ravnogorskog korpusa kapetan Raković zadržao se u borbi protiv Nemaca kod Čačka i Kraljeva. da se branimo od napada komunista i da se povlačimo na prostorije gde ne bismo bili izloženi istovremeno napadu komunista i okupatora. Ovu saradnju komunisti su svu­ da onemogućavali. Slično se desilo i sa našim komandantom Banata. Kapetan Raković i sada vodi ove borbe zajedno sa ruskim trupama. čime smo i ovom prilikom želeli da pokažemo našu rešenost za borbu protiv okupatora. Kada su naišle ruske trupe kapetan Raković je produžio ovu borbu u saradnji sa njima. Zbog ovoga naše jedinice morale su se izvući iz borbe. da sadejstvuju ruskim tru­ pama u borbi protiv okupatora. koje bi bilo pred kapitulacijom. Pored odlučujućeg dejstva ruskih jakih snaga protiv okupatora. Očevidac ovog slučaja je bio američki poručnik Kramer. komunisti su napali naše jedinice u Kruševcu. br. posle čega su Rusi razoružali deo tih jedinica. koji su u prvom momentu prihvatali saradnju. I posle svih ovih slučajeva. kompromitujući naše komandante kod Rusa. Slično se dešavalo i u svima ostalim kraje­ vima. naredio sam izvlačenje na­ ših snaga iz Srbije u pravcu Sandžaka. Međutim. gde smo počeli i spremali borbu protiv okupatora. koji je od Nemaca zauzeo Kruševac i u ovoj oslobođenoj va­ roši dočekao Ruse kao saveznike. komandantom Deligradskog i Varvarinskog korpusa. komunisti su onemogućili borbu jedinicama jugosloven- ske vojske u Otadžbini protiv okupatora i mi smo bili primora­ ni. a komunisti su zatim zauzeli Trebinje.4 Pukovnik Keserović je bio spreman da svima svojim jedinicama produži borbu protiv oku­ patora. Ruske trupe koje su prešle preko Dunava u Jugoslaviju omogućile su prodiranje komunista u Srbiju. koga su Rusi uhvatili. a hteli su da raz­ oružaju i samog pukovnika Keserovića koji je uspeo da umakne. naredio sam našim komandantima da i dalje pokušavaju vojničku saradnju sa Rusima kao saveznicima u borbi protiv okupatora.

ubijajući u velikom broju bez ikakvog suda. Preko pola miliona življa Srba i Hrvata nalazi se u životnoj opasnosti. Isto tako teški su zločini komunista i u Sloveniji u posled- nje vreme. a drugi u Kragujevcu u Vojno-teh- ničkom zavodu. Ceo pojas duž Jadranskog mora od Neretve do Karlobaga Nemci su evakuisali. osim neuspelog Lu- kačevićevog napada na nemački garnizon u Trebinju. dolinu reke Ibra. delu Bosne i Like. predale vlast komunistima. Sada i komu­ nisti i ustaše preduzeli su opšti napad na naše tamošnje snage sa svih strana. a Nemce puštaju da slobodno otstupaju. Sem toga vrše paljevine čitavih sela. Sada je naročito teško i kritično stanje u Dalmaciji. gde je pobijeno na desetine hiljada Slovenaca. Južno od Neretve Nemci imaju slabije sna­ ge duž obale. Iz Južne Srbije povlače se prav­ cem Skoplje — Mitrovica — Prijepolje — Višegrad.5 Sada je opšta vojnička situacija u Jugoslaviji ovakva: Nem­ ci drže u Srbiji Kraljevo. Ogroman broj izbeglica. Komunisti takođe streljaju svakoga onoga koji je bio u redovima jugoslovenske vojske u Otadžbini. Čačak. gde su predali vlast ustašama. koga uhva­ te. a takođe i borba četnika protiv okupatora i njegovih saradnika. Pre nekoliko dana u Kragujevcu su streljali 200 nacionalista. I komu­ nisti i ustaše kolju i ubijaju od reda sve Srbe i Hrvate nacio­ naliste. Naš komandant iz Dalmacije upućuje očajničke apele ćelom demokratskom svetu. hapse u masi nacionaliste. daleko gore no za vreme terora oku­ patora i ustaša u 1941. Kosovo i Južnu Srbiju. po već ranijem sporazumu. Nemci za­ tim drže deo Crne Gore i Hercegovine. stvaraju koncentracione logore od kojih se jedan nalazi u Paraćinu. me­ đu kojima i veliki broj katoličkih sveštenika. vrše strahoviti teror nad nacionalnim življem. ko­ risteći prisustvo Rusa. 5 Podaci p zločinima partizana su izmišljeni. Tako je nastalo užasno stanje u Dal­ maciji. Ima veliki broj silovanja žena i devojaka. dece. Ustaše su odmah zatim. Svi izloženi podaci provereni su i tačni. godini. žena i staraca beži u planine da traži spasa za goli život. Požegu i Užice. pa ni tamo ne može naći zaštite od ovih razbojničkih bandi. delu jugozapadne Bosne i Like. Komunisti sličnu sudbinu pripremaju i ostalim pokraji­ nama. koji ne žele da stupe u komunističke redove. Nemci su se povukli iz Dalmacije. Sem toga na slu­ čaj uzimanja vlasti u Sloveniji pripremaju još mnogo veća ubi- stva nacionalnog elementa. 403 . da spreči ovaj pokolj i uništavanje na­ roda. kao i ostali deo Jugosla­ vije. Dobijam svakodnevno izveštaje iz Srbije da komunisti.

svih komandanata i m oje lično i nadamo se da ćete 6 M iroslav. da bismo mogli još mobilisati preko 40. Sem ovih. 4. koje nam budete dali. Her­ cegovini. Mi smo gotovi da uklonimo sve prepreke. pa i hrani. Sve ove snage jugoslovenske vojske u Otadžbini.000 naoružanih boraca. kako bi naš rad bio uključen u ofanzvne planove Angloameričkih armija. kako bi se naše akcije što jače povezale i izvodile po Vašim zamislima. . Ovi su podaci potpuno tačni. Na osnovi ovakve situacije.000 novih boraca. . odakle smo izvukli glavninu naših snaga. ako ih je bilo u dosadašnjoj našoj vezi i saradnji sa Vama. kao i sam narod.000 boraca nacionalnih snaga. na terenu je ostao veći broj manjih jedinica koje ćemo moći prikupiti u pogodnom momen­ tu. žele borbu protiv okupatora u cilju oslobođenja Ju­ goslavije i sadejstvo i saradnju savezničkim Angloameričkim armijama. Ovu pretstavku upućujem Vam. kada bismo raspolagali oružjem i municijom i kada bi to želeli naši saveznici Englezi i Amerikanci i u tom nas pomogli. u kojoj mnogo oskudevamo. snabdete municijom.000 naoružanih boraca. Sem toga na­ še su jedinice u velikoj oskudici u obući. mi smo se Gospodine đenerale. U Istočnoj Bosni južno od Sarajeva. U severnom delu Bosne imamo Oko 25.Vrlo je važno i hitno potrebno da Vašim autoritetom i naređenjima sprečite komunističke napade na naše jedinice. mi smo željni da ovim armijama uka- žemo svu našu pomoć u zajedničkoj borbi protiv okupatora za oslobođenje Jugoslavije. imamo u oblasti Kraljeva i Čačka oko 3000 naoružanih boraca. gospodine đenerale. Crnoj Gori i Sandžaku imamo oko: 15. gde nađete za potrebno.000 naoružanih boraca pod komandom đenerala Trifunovića6 u potneränjü su ka San­ džaku.000 naoružanih boraca. Naročito ističemo. U Srbiji. . U Sloveniji imä oko 10. po potrebi. Naše snage iz Srbije u jačini oko 20.Potrebno je da odmah pošaljete i vaše misije u moj štab i kod svih naših komandanata na terenu. Pošto se savezničke i Angloameričke armije nalaze na granicama Jugoslavije. . 2. u ime svih boraca.Potrebno je da nas za akcije. a zatim. 3.Da se ja sa svima snagama jugoslovenske vojske u Otadžbini stavim pod Vašu komandu i da mi izdate potrebna naređenja i direktive za akcije. i van Jugoslavije. koje će prodirati u Jugoslaviju.svako ubijanje nevinog stanovništva i naših boraca. a u Dalmaciji i Lici i jugozapadnom delu Bosne oko 15. da nas ne bi sprečavali u borbi protiv okupatora i da se spreči . 404 . odeći. rešili da Vam podnesemo sledeću predstavku i molimo: 1.

100.Fotokopija treće stranice dokumenta br. .

.

M. Generalu Vilsonu Draža Mihailović se obratio ponovo 16. nisu pronađena. * Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br.3 Zvanično javlja da je u poslednjih deset dana 7 Nema podataka da je na to pismo Draža Mihailović dobio odgovor od generala Vilsona. k. Oslobodivši Šibenik. gospodine đenerale. : KOMANDANTU SRPSKOG DOBROVOLJAČKOG KORPU-: SA DA IZDEJSTVUJE PRISTANAK I POMOĆ NEMACKIH TRUPA ZA IZVLAČENJE DINARSKE ČETNIČKE DIVIZI­ JE ISPRED JEDINICA NOVJ U SLOVENIJU1 f VOJVODA JEVĐEVIC 1 ■ rt 8.P. latinicom) u Arhivu VII. NOVEMBRA 1944. jedinice 8. komandanta Dinarske četničke di­ vizije. Mihailović . 104). 231. 3 Dejstvujući u duhu plana Vrhovnog štaba N O V i POJ za oslo­ bođenje severne Dalmacije. 1«. 2 Te depeše Momčila Đujića. Obrovac (3. Ca. ' Dokumenat (pisan na mašini.uvideti opravdanost i usvojiti ovaj naš predlog. molim Vas za hitan odgovor po prednjem. Bistrica !{ KOMANDANTU SRPSKOG DOBROVOLJAČKOG KORPUSA POLOŽAJ Po današnjim depešama vojvode Đujića. postigli značajne uspehe. novembra 1944. U isto vreme. reg. no- 407 . novembra 1944 (vidi dok. br. izraze moga osobitog poštovanja.2 bolje rečeno Srp­ ski narod Severne Dalmacije i Like sa Kordunom nalazi se u očajnoj situaciji. 7/9 (BH -X-119).8 BR. br. 8 novembra 1944 godine Đeneral Položaj Drag. godine Ilir. 101 DOPIS DOBROSAVA JEVĐEVlCA OD 8. M.7 Izvolite primiti. korpusa NOVJ su u borbama protiv nemačkih trupa i Dinarske četničke divizije tokom oktobra 1944.

br. da će us­ peh ove akcije ugroziti sa leđa i boka komunističke snage. X I tek. kao najhitnije i sa oznakom . : 408 . Odmah naredite potrebno’. Možda će u pravcu njegovih snaga morati da se povuče pop Đujić.SOS’« (Arhiv VII. da obezbedi Đujiću koncentraciju u prostoru Like i Korduna i da ga ospo­ sobi da se u tom prostoru drži do danog momenta. jer ga napadaju partizani i ustaše. 228 od 7. koje im sprečavaju odstupanje bilo duž mora. nastup duž obale na Brlog lili nastup preko Gorskog Kotara na Moravice. koji bi i na ovom prostoru mogli da odlučno posluže protiv komunista. zapretile potpunim uništenjem jedinica Dinarske četničk> divizije. k. u težem slučaju da ga prihvati i izvuče njegove borbene snage u naš prostor. Naredio sam štabu komande da komandant kapetan Džaković4 izradi plan te naše akcije informativno za Vas. ' ' "«? > q > iJ .izgubio tri hiljade mrtvih i ranjenih.Najhitnije naredite Vranješeviću da sa svim snagama iz za­ padne Bosne odmah preduzme dejstvo pravcem: Manjača — Dinara da bi olakšao situaciju kod popa Đujića koji je u teškoj situaciji. 206. primio sam kao najhitnije depešu sledeće sadržine: . Gde ste i kada će te doći ovamo. Nemcima se može sa punim pravom reći. 710 od 5-X I-tek. te konačno da bi taj uspeh oslo­ bodio desetak hiljada boraca srpskih nacionalnih snaga. 4 Dušan. piše: »Od Vrhovne komande pod br. U naređenju Komande Severne grupe bosanskih korpusa JVUO od 8. bilo onih pod našom komandom u Lioi. bilo nezavisnih odreda. Situacija na vrhuncu kritična kod nas.«i kako vembra) i Drniš (4/5. komandantu zapadne Bosne. koja ide preko r. Jedini spas za taj ostatak srpskog naroda i srpskih borbenih snaga leži u našoj pomoći. bilo Luiziskom Napo- leonovom cestom. Naša bi akcija u povoljnijem slučaju imala za cilj. U planu ima da predvidi i kolaboraciju svih nacionalnih odreda. Nemačke rezerve u odnosu na povredu Hrvatskog suvereniteta našim operacijama treba obesnažiti faktom.. god. 36/1). da su usta.Jeste li krenuli. pored ostalog. novembra) one su. ov meseca primio sam od popa Đujića za vas depešu ove sadržine: . Uz pomoć nemačkih trupa Dinarska četnička divizija se preba­ cila u Istru (vidi dok. godine. Ovu depešu dostavio sam vam kurirskom poštom na dan 7 ov mjeseca. Ako ne stignete u najkraćem roku pro­ padamo svi. nastavljajući sa ofanzivnim dejstvima. da bi uspeh ove akcije očistio ceo pro­ stor pred njihovom projektovanom odbranbenom linijom. zatim. Kupe na Zagorje. ča . br. 156 i 192). reg. Ponavljam: ako ne stignete u najkraćem roku propa­ damo svi. Danas 8. Đujić’ Ova depeša dostavljena je pod br. Izvršenje ovog plana zavisi od pritiska Nemaca. vo­ deći računa da predvidi dve varijante. novembra 1944. pa je potrebno i da ga prihvati. drugim re- čima zavisi od uticaja Vašeg vodstva [na] Nemačku vrhovnu komandu.

br. k. Istočnoj Bosni. NOVEMBRA 1944. da naše operacije idu u glavnom kroz etnički srpski teritorij. ustaši svugde pomažu partizane a snage kojima raspolaže naša Vrhovna komanda vode teške i krvave borbe braneći naše pozicije i narod u Crnoj Gori. . br. 192. Ca. SLOVEN­ SKOM NARODNOM ODBORU I KOMANDI SLOVENIJE ZA POMOĆ ČETNICIMA DINARSKE DIVIZIJE KOJI SE POVLA­ ČE ISPRED PARTIZANA1 Slovenskom Narodnom odboru2 i Kmdi Slovenije Komandi slovenskih domobranskih snaga Pred uništenjem se nalaze poslednje nacionalne snage. Naše sna- 5 Dobrosav Jevđević. nije potrebno po­ sebno naglašavati. dep. Protivnik vojnički ne predstavlja ozbiljnu vojničku opas­ nost. 102 APEL POLITIČKOG DELEGATA DRAŽE MIHAILOVICA ZA SLOVENIJU I ISTRU OD 8. U koliko se politički obezbedi akcija treba predvideti i kolaboraciju domobranskih snaga iz pravca Kočevja i Starog Trga. 25/2 (Sl-P-14).3 Nemci su evakuisali Dalmaciju. br. Sandžaku i Zapadnoj Srbiji.to Nemci dobro znaju primljenu vlast u Dubrovniku. S VEROM U BOGA Z A KRALJA I OTADŽBINU! Vojvoda. Šta će značiti sa našeg nacionalnog gledišta ova akcija i koliko će njom zadužiti korpus srpski narod. Divizije četničkog vojvode Đu- jića kmdta JVUO za Dalmaciju i zapadnu Bosnu nalaze se u očajnoj situaciji napadnute od četverostruke premoći. Sve detalje daću ko­ mandantu usmeno. 1 Prepis originala (pisanog na mašini. te. latinicom) u Arhivu VII. 2 O tom odboru vidi dok. 3i 4 Vidi dok. ? Vi*-™£. da se ono malo ustaških snaga sa našeg nastupanog pravca može lako dislocirati. sr f .5 BR. Splitu i drugim krajevima bez borbe izručili komunistima. 150. . koje stoje između nas i udruženog fronta partizanske glavnine po- mognute ustašama i Sovjetima. Her­ cegovini. 399. 101. naavujfot) fi' 409 . reg. Plan akcije prilažem. br.

Ako padne Đujić onda će se sve oslobođene komunističke snage pojačane sa njihove dve divizije u Lici oboriti jednim pravcem preko Gorskog Kotara na Sloveniju. Ako padne Đujić. i bratska i drugarska! Molim vas propagirajte u svim nacionalnim radovima ne- odložnost te pomoći.'i'O 5 Ti dokumenti nisu nađeni. Obratio sam se srpskom dobrovoljačkom korpusu koji je oduševljeno i sprem­ no prihvatio poziv.i.5 S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu! . nego će cementirati Jugoslaviju.*ii Položaj novembra 8. a drugim preko Plaša i Klane na Hrvatsko i slovensko Primorje. vojvode Đu­ jića i apela međunarodnih agencija za pom oć.ge u Lici nedovoljne su za efikasnu pomoć. Ta zajednička akcija jugoslovenskih snaga iz Slovenije i Like. i? . 410 .4 A svaki je minut dragocen. komunističke snage u ovom prostoru udariće nas sa leđa i naša je sudbina zapečaćena. U času napada na nas. 1944. i priloge depeša Vrhovne komande.}Z ■:VČ . sugerirajte gde treba političko obezbeđe­ nje te pomoći od strane okupatora i stavite se u vezu radi iz­ rade zajedničkog plana akcije sa Srpskim dobrovoljačkim kor­ pusom. ■if. i hrišćanska i antikomunistička. ali se njegovo političko vodstvo još nalazi na putu i nemoguće je politički pripremiti i obezbediti akciju. da se složno i bratski pomogne vojvodi Đujiću. slovenskih snaga sa celog slovenskog prostora i srpskih dobrovoljačkih snaga ne samo da će spasiti Đujića i Sloveniju. ko­ je je osiguravala njegova vojna snaga. . Vojvoda Jevđević na Mitrovdan. Dostavljam prepis pisma upućenog Srpskom dobrovoljač­ kom korpusu. Vrhovna komanda apeluje na sve poštene Jugoslovene. to znači istodobno doslovnu smrt pola milijuna Srba. To je dužnost sviju nas i slovenska i jugoslovenska.

va­ lja da održimo opštu narodnu disciplinu. Valja da izdržimo pod svaku cenu — izdržati znači pobediti. Ako tako bude. BR. Da bi izdržali do kraja. ono će biti ujedinjeno i u pobedi i moći da ostvari svoj istorijski zadatak. posle tolikih muka i stradanja. malakšemo. Valja da budemo svesni da je u našim rukama sudbina ne samo naša. kad izmene misli i dogovore se. 1 Original (pisan mastilom. Ali je teška bila i sva naša narodna prošlost. da budemo svesni naše moći da ostvari svoj istorijski zadatak. oblast oslonjena jedna na drugu. Vrlo bi nezgodno bilo i po nas i po našu narodnu budućr nost da sad. NA­ RODU BOSANSKE KRAJINE DA SE UJEDINE U BORBI PROTIV NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA NARO­ DA JUGOSLAVIJE1 Slobodne srpske planine = 9 nov. Ca. valja da bude ujedinjeno i u borbi. valja da gledamo na đenerala Dražu Mihailovića koji stoji pred nama. da budemo dorasli svim poteškoćama koje nas još očekuju. reg. Danas. ali koje su. u ovoj ve­ likoj narodnoj nesreći što se u ovim teškim danima našao jedan neosporan autoritet. kako svi znaci govore. Srpstvo ujedinjeno u stradanju i bolu. Teške su prilike u kojima se danas nalazi srpski narod. 14. pa su se naši pretci rvali sa svim poteškoćama i othrvali se. 411 . Draga braćo. Da izdržimo do kraja. k. NOVEMBRA 1944. valja po svaku cenu da očuvamo. valja da budemo složni i povezani — brat uz brata. Valja da se pokažemo dostojni naše prošlosti. Sva je naša sreća. 1944. i mi i narod bezobzirnom uticaju neprijateljske propagande i da očuvamo veru. koja je prvi uslov za uspeh i pobedu naše stvari. ako ikad. selo uza selo. već i našeg potomstva. koji pretstavlja našu borbu. posle tolikih herojskih napora. br. pod kraj rata. 50/2 (VK-P-476J. 103 ^ APEL STEVANA MOLJEVlCA OD 9. naš otpor i sve naše narodne težnje. pri kraju. Znam da očekujete vesti od mene kao i ja od Vas. ćirilicom) u Arhivu VII. Taj autoritet oličen u đeneralu Mihai- loviću. Za nas je to danas utoliko lakše što već može da se dogleda i kraj našim mukama i stradanjima. jer u teškoćama svaka se nedaća lakše snosi kada se braća jedan na drugog osloni. Samo tako ćemo moći da se odupremo.

. Nije bez interesa i smena g. . vm m u ò> tu: j . " . braćo. komun.o i ■ »! fòi'rolàìrfrM • . i . komandanta za Srednji Istok. . izborima. bratske pozdrave.». U pogedu držanja Engleske značajan je odlazak g. Čuli ste izjave g. . Tu nam se sloga sa muslimanima i Hrvatima pokazuje kao prvi uslov za sređenje prilika. .* ::■■■ IO/J b i / i l i a . Eto. sr V i b ili. U to ime šaljem vam svoej tople.. što sam imao da vam ovom prilikom ka­ žem i da vas zamolim da istrajete i da održite veru u narodu. kojom prilikom se g.M .ij ■.»s-i 412 .-. da znamo šta hoćemo. Spoljna će se situacija izmeniti nezavisno od nas.moliivßnt fu’ . Cerčil svom snagom oborio na levičare i jasno izjavio kako on zamišlja slobodno glasanje i demokratiju. koji je bio skloniji Titu i više ga pomagao nego li je bila intencija engleske vlade i dolazak g. kako bi Krajina i u ovoj završnoj fazi naše narodne borbe doka­ zala da nije izostala ni iza jedne srpske oblasti.v •. .ùft) l. \'Oi’ a'. • ß-< v o i ? u m q . . : ■■ ■ rr:< ■'■ vt. čim zem­ lja bude očišćena od okupatora. . uvek u mislima s Krajinom. . S Ü “9V ■ s I’--.Znam da je invazija Titovaca u Srbiju delovala na vaše du­ še. Stetiniusa i njegova izjava od juče. Ali svi su znaci da stojimo pred pramenom situacije. to je. nezavisno od toga.i’.pm** ab . doq . najpre u ostalim zemljàmà koje su u položaju sličnom našem. vaš. da izdržimo i da izmenjenu situaciju dočekamo spremni — složni i ujedinjeni — s jasnim pogledima u budućnost.0 ’ .g:j JVf uvithA si . « i hn i . Ruzvelta pred Čerčilov odlazak u Moskvu.id .-qc ^ «ii : . St. nq i. odbijanje pomoći od strane amer. .. Aleksandra na njegovo mesto. Vilsona. Mi već sad moramo da pokažemo saveznicima da smo do­ rasli da u zemlji obezbedimo red i poredak i da je uredimo na demokratskim načelima u duhu sadašnjeg vremena. . . Ali mi moramo. Moljević ' : • . Kordela Hala i do­ lazak g. a onda neminovno i kod nas. Najinteresantnija je debata u Do­ njem domu povodom događaja u Grčkoj. U ! ri. stranke pri pret. smenu američkog generala kod Čan-Kaj- -Seka.

novembra memorandum br. Vladimir Predavec. uz više detalja. M. 1 Kopija originala (pisanog na mašini. Radiogramom od 16. ra­ nije predstavnik člana skupštine.3 Članovi delegacije bili bi: Pukovnik Luka Baletić i pukovnik Petar Baćović. ing i Mi- leta Prođanović. br. reg. Stoga koristim ovu priliku da Vam se obratim u vezi tog pitanja. saopštićemo mesto gde se avion može spustiti. General Slobodne jugoslovenske planine Drag. na engleskom jeziku) u Arhivu VII. predložio sam Vam i zamolio Vas da primite delegaciju od strane Centralnog nacio­ nalnog komiteta i sa moje strane. Dolazak ove delegacije mogao bi se zadržati u strogoj taj­ nosti. KOMANDANTU SAVEZNIČKIH TRUPA NA SREDOZEM­ LJU DA PRIMI NJEGOVU DELEGACIJU RADI REŠENJA ODNOSA IZMEĐU PARTIZANA I ČETNIKA1 Gospodine generale. NOVEMBRA 1944. Poslao sam Vam. Generalu gospodinu Vilsonu. ukoliko Vi mislite da je to potrebno. 32/5 (VK-Y-825). koji su od interesa za saveznike. 100. 3 Vidi dok.2 Dolazak ove delegacije kod Vas. Cim nam stigne vaš od­ govor. br. novembra 1944. Čitav narod se nada da će Velika Britanija učiniti sve da se taj problem reši što pre bude moguće. 2 Taj telegram nije pronađen. 16. Radovan Blagojević. k. 104 MOLBA DRAŽE MIHAILOVlCA OD 16. Delegacija bi bila tako kombinovana. član ju ­ goslovenske trgovinske delegacije. članovi centralnog nacionalnog komiteta: Aleksandar Aksentijević. bio bi od velike koristi za rešavanje mnogih problema u Jugoslaviji. s tim u vezi. na prvom mestu da biste zaustavili građanski rat koji uništava ne samo narodnu imovinu već i mnoge ži­ vote. novembar 1944. da Vi možete steći jasnu sliku o situaciji u Jugoslaviji. 8. 1. biće potrebno da pošaljete avion da pozove tu delegaciju. 20. što bi Vam olakšalo rešenje mnogih problema. Mihailović Glavnom komandantu savezničkih trupa na Sredozemlju. Ca. Ukoliko ste saglasni sa ovim predlogom. Molim da primite m oje najiskrenije poštovanje gospodine generale. 413 . BR. zemljoradnik. naročito Veliku Britaniju.

uaoašV ynrbocp. iw>.. . .ili'-jijifrJ i. ^ .ü. as.j.ifxi«Y j5Ä uinukaßMird fmViffdD .ffi màauiq '«laff-j’/ofaoyii .é c / .«! ^Lrni&v. .oft ui« ’ i '.-i .y -a ? . ' /l f. •■ '. i.-'i-.< riS * .ii. M . iY JKAiMSij'Ö -iiift !5M ■ . mi :■? •iSà<ÌJtJ07of.« i .iftjÈi. > .iAÌln*vis!'rf>‘rvr. {if^ u 'ü r. .

-s o f the ì c l e d i t o r i would b e : riV j f 'J ol. ar.e c e s fn r y . The f r e e Y u g o sla v m ou n ta in s. a necorar. n'ith th e ra d io d e sp a tc h o f n o r .e c i v i l r .’ entrai ‘ i-jnai ?i jiiiftce and ay part. T e ta r ’ ic h o v ic h r* s :h e rs o f t i l« <> T O en tral n a t i o n a l C oiaitte e s A le x an d e r A r s e n t iy e v i c h . l n tr. .j l a i e to taVe the d e le g a t io n . i f You tn in k i t r .iere tr. đ V si^!- P le a s e r e c e iv e a y f u l l e s t r e s p e c t s S i r g e n e r a l. 104. p to V. .« allies. I h a re s ^ . -f* ".erpfore I v~.. we ir ilx C j^ .d-.a l e t i c h and e e l .e r C en erai K r .. f u l l s e c r e c y . an a i r .-?.c f i r s t j l a . V II ton.sy..e .e j-art of *-.i g n o t q.<.?ree w ith t i . e a r l i e r c iir lir i« a l p|| M * p u t y . .ially ". in . whic'n «Ò8BBII ’ interesting tr. l on n o v . l " 19 I p roi'J sed and \s> You to receive a delegation fre= tr.’ o * .V'.reat "•ri* n. t e p a r t You th e p la c e w. Fotokopija dokumenta br.:r. V l s d l s i r r r e i i v e c .t! / the n a t io n a l j-r s r * r ‘. » h o le p c s j l e ia h o rin g th a t Hreat " r i t ^ i n w i l l io e v e r / i :i K . S ov e o b e r IS l a « .o s l e i e .eBpe-. jO' hA-|' “ft t/~1< To th e Coffiaander In c h i e f o f a l l i e d tr o o p s in the M e d it-.j .f e r n e r . » V - problem coste« to th e q u ic V e a t p o s s i b l e bo I n t i an .d V i l e t a F r o d in o v ic h .n e ja b e r o f th e "J u goslav c o m s e r c ia l o t m m w * a t l o n .The arrival of this delegation to You would b« SBß JsMSŠast aae for Uie solution of many problem« In 'IMfjosi a?i a. T hioh would aafcs e a s i e r l u t ion o f aany r . - A r r iv a l o f t.t ''oxjmM i n t h i s v i ' w . . Radovan ^ la g o y e v lc h .su " r .~ h « .i » .'iis d e le g a t io n c o u ld be h e ld ir. 'SeneraL.iieh 'la d e i t r c y i .e p la n » co u ld la n d . 7u Y i " .ne s-’ sS o .A s a 3on as You answer u e .S n i f h rsare d e t a i l s .y cut 'I h o '‘ Try I t v a . VHY-825 S t r g e n e r a l. . fjijsing this occasion to address You os iJie natter of this Questtort's? The d e le g a t io n would "be so combined th a t You c o u ld g e t tt i t t i jjj i c t u r e o f th e s i t u a t i o n i n Yu^o ä ! a r i a . ’C**' I f Y j U a.r o p o B a l i t w ould be n oiea«<ir}' to sitigli.

.

reg. Ca. Br. nap. 1944. Zabljak. godine 16 čas. O zauzimanju tog mesta od strane četničkih jedinica vidi dok. U grupu Južno-moravskog korpusa za kretanje od Pljevlja ulazi i Mlavsko-smederevska grupa ma­ jora Siniše Pazarca. 105 ZAPOVEST KOMANDE SRBIJE OD 17. 6. :t{ Položaj S'{ P i i s t V iri è oh Ufam- . — Trupe koje su sada posada u Pljevljima2 ostaju tu dok ne stigne ešelon iz Sjenice. 35 17.3'Sinib