Univerzitet u Kragujevcu

TEHNIČKI FAKULTET
ČAČAK

DIPLOMSKI RAD

Kandidat: Mentor:
Vojkan Vučković Dr Saša Stojković, docent
3353/01

Čačak 2004.

-1-

Univerzitet u Kragujevcu
TEHNIČKI FAKULTET
ČAČAK

Relejna zaštita u distributivnoj
transformatorskoj stanici „Požarevac
4“

Kandidat: Mentor:
Vojkan Vučković Dr Saša Stojković, docent
3353/01

Čačak 2004.

-2-

SADRŽAJ:

1. UVOD............................................................................................................................ - 4 -
2. TEHNIČKI OPIS........................................................................................................... - 6 -
2.1. TRANSFORMATORSKA STANICA 35/10KV “POŽAREVAC 4” .....................................- 6 -
2.2. MREŽA 35KV I 10KV...............................................................................................- 9 -
2.3. RELEJNA ZAŠTITA (OPIS PREDVIĐENIH ZAŠTITA)....................................................- 16 -
2.3.1. Transformacija 35/10kV.................................................................................. - 16 -
2.3.2. Vodovi 10kV ................................................................................................... - 18 -
2.4. IZBOR RELEJNIH UREĐAJA......................................................................................- 20 -
3. PODEŠAVANJE RELEJNE ZAŠTITE...................................................................... - 21 -
3.1. VODOVI 10KV .......................................................................................................- 21 -
3.1.1. Usmerena zemljospojna zaštita ....................................................................... - 22 -
3.1.2. Kratkospojna zaštita ........................................................................................ - 27 -
3.1.3. Prekostrujna zaštita.......................................................................................... - 33 -
3.1.4. Zaštita sabirnica i zaštita od otkaza prekidača................................................. - 35 -
3.2. TRANSFORMACIJA 35/10KV ..................................................................................- 40 -
3.2.1. Buholcova zaštita ET-a.................................................................................... - 41 -
3.2.2. Zemljospojna zaštita ET-a ............................................................................... - 41 -
3.2.3. Rezervna zemljospojna zaštita ET-a ............................................................... - 42 -
3.2.4. Rezervna prekostrujna zaštita ET-a................................................................. - 44 -
3.2.5. Zaštita od preopterećenja ET-a........................................................................ - 45 -
3.2.6. Kontaktni termometar ET-a............................................................................. - 45 -
3.2.7. Zaštita od prenapona........................................................................................ - 46 -
4. SPECIFIKACIJA RELEJNIH UREĐAJA.................................................................. - 47 -
4.1. RELEJNI ORMAN.....................................................................................................- 47 -
4.2. ZAŠTITNI UREĐAJI ET-A NA STRANI 35KV.............................................................- 48 -
4.3. ZAŠTITNI UREĐAJI ET-A NA STRANI 10KV.............................................................- 50 -
4.4. ZAŠTITNI UREĐAJI U MERNOJ ĆELIJI 10KV.............................................................- 52 -
4.5. ZAŠTITNI UREĐAJI VODA 10KV..............................................................................- 54 -
5. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA .......................................................... - 56 -
5.1. PREKOSTRUJNE ZAŠTITE TIPA MI...........................................................................- 56 -
5.2. USMERENA ZEMLJOSPOJNA ZAŠTITA MZU ............................................................- 60 -
6. ZAKLJUČAK.............................................................................................................. - 63 -
7. LITERATURA ............................................................................................................ - 64 -

-3-

izolacija je stalno izložena starenju. potrebno je izgraditi dovoljan broj postrojenja za proizvodnju električne energije. transformatorskih stanica i niskonaponske mreže dovesti električnu energiju svakom potrošaču. I pored pravilnog projektovanja. dimenzionisanja izolacije i ostalih parametara delova elektroenergetskog sistema. 1. Osnovni zahtev pored dovoljnih količina električne energije i kvalitetnog napona je i neprekidnost napajanja. izolacija uređaja u postrojenjima. tako da vremenom gubi svoja svojstva i može da dođe do proboja izolacije kod naprezanja i neznatno viših od normalnih. potrošnja električne energije je skoncetrisana u oblastima gde su staništa ljudi i tamo gde postoje zahtevi za električnom energijom u proizvodnji. Njena specifičnost se sastoji u tome da se mora proizvoditi tačno onoliko koliko potrošači to zahtevaju. termičkih i hemijskih uticaja. odnosno ne može se skladištiti. U cilju da se obezbede dovoljne količine kvalitetne električne energije svim kategorijama potrošača. Proizvodnja električne energije je skoncentrisana u oblastima gde postoje resursi za njenu proizvodnju. Iz ekonomskih razloga. Zbog mehaničkih. Veza – spona između ovih oblasti predstavlja elektroenergetski sistem. u pogonu se mora računati sa mogućnošću pojave kvara na svakom elementu sistema. Električna energija predstavlja i poseban vid robe. Pojava kvarova na izolaciji u većini slučajeva izazivaju kratak spoj koji predstavlja najčešći i najopasniji oblik kvara. Sa druge strane . povezati ih visokonaponskim vodovima sa potrošačkim područjima i putem srednjenaponskih distributivnih vodova. UVOD Električna enegija predstavlja univerzalni vid energije i preduslov razvoja privrede savake zemlje. -4- . redovnog održavanja. Bez nje se ne može zamisliti funkcionisanje savremenog društva. ne može se dimenzionisati da izdrži električna naprezanja koja nastaju na primer prilikom atmosferskih naprezanja.

U vezi sa razvitkom industrije i izgradnjom stambenih objekata raste značaj električnih mreža i pred njih se postavljaju sve veće potrebe za sigurnim i neprekidnim snabdevanjem potrošača električnom energijom. Zbog toga se električne mreže i dalekovodi grade sa velikim stepenom sigurnosti. dovodi do niza neprijatnosti. Zaštita celokupnog elektroenergetskog sistema od kvarova ostvaruje se relejnom zaštitom. Automatizacija električnih mreža i dalekovoda dozvoljava da se na najsavršeniji način ostvari snabdevanje potrošača električnom energijom i zahteva od eksploatacionog osoblja povišenje stručnog znanja. motor. stambenih objekata i ostalih potrošača. odrediti mesto njegovog nastanka i odvojiti ga od ostalog dela sistema. Da bi se obezbedio normalan režim rada EES-a. vod. kvarovi su praćeni značajnim povećanjem struja i sniženjem napona u elementima sistema. transformator. Na osnovu toga stiče se zaključak da treba obezbediti zaštitu svakog elementa elektroenergetskog sistema (generator. Nedeljivi deo elektroenergetskog sistema . predstavljaju i distributivne srednjenaponske mreže i transformatorske stanice. -5- . U većini slučajeva. …). neophodno je brzo reagovati pri pojavi kvara. a takođe i zaštitu pojedinih celina u okviru elektroenergetskog sistema od kvarova. čiju zaštitu obrađuje i ovaj rad. To se postiže uvođenjem raznih automatskih i kontrolnih uređaja. Prekid u snabdevanju industrijskih postrojenja.

1. Postrojenje 35 kV projektovano je otvorenim dozidnim ćelijama za unutrašnju montažu postavljenim u dva reda.s. predviđene su pomoćne prostorije. Parametri transformatora dati su u Tabeli br. Međusobno dve povezane prostorije za postrojenja 35 kV i 10 kV predviđene su za raspored ćelija u dva reda. 2. sopstvenu potrošnju i izvor napajanja kola j. Izgradnju TS na ovom području uslovilo je naglo urbanizovanje toga dela grada. ali je povezana prolazom sa razvodnim postrojenjem. odgovarajućeg preseka. Objekat TS u normalnom režimu rada radi bez stalne posade. Transformacija u TS je 35/10 kV pomoću dve transformatorske jedinice od 8MVA koje su u paralelnom radu. Transformatorska stanica 35/10kV “Požarevac 4” Transformatorska stanica 35/10 kV “Požarevac 4” nalazi se u na prilazu Požarevcu iz pravca Svilajnca. -6- . − Trafo ćelije. u prilogu. sa jednim sistemom sabirnica. 35 kV. Energetski transformatori su uljni za spoljnu montažu sa prirodnom cirkulacijom ulja. Komanda i „Aku-baterija“.s. Ova komunikacija služi za redovno održavanje i kontrolu u toku eksploatacije objekta. Zgrada TS je betonsko montažni objekat. dok „Komanda“ ima ulaz iz dvorišta. Postrojenje 35 kV čine: − Izvodne ćelije. kom. 3 (jedna rezerva). Veza ET-a sa razvodnim postrojenjem 35 kV. sa centralnim hodnikom za manipulaciju i unošenje opreme. 2 i − Merna ćelija.1. TEHNIČKI OPIS 2. Za smeštaj uređaja za zaštitu i signalizaciju. bakarnim provodnicima od profilisanih cevi. „Aku-baterija“ je sa posebnim spoljnim ulazom. kom. odnosno 10 kV je nadzemna. odnosno 10kV.

otvorene. Trafo ćelije su za nadzemni priključak. Posebna prostorija projektovana je za pomoćni izvor jednosmernog napona Aku-bateriju.1. Ćelije su projektovane za podzemni priključak. merenje i signalizaciju smeštena je u posebnoj prostoriji „Komanda“. dok su izvodne sa rasporedom opreme za kablovski priključak. 9 (dve rezervne). 1. sa odgovarajućim rasporedom krupne opreme. Za priključak ET-a i vodova 35 kV predviđene su i odgovarajuće provodne ploče u postrojenju. Oprema za zaštitu. za unutrašnju montažu u dvorednom rasporedu sa jednim sistemom sabirnica. Ćelije su dozidne. Postrojenje 10 kV čine: − Izvodne ćelije: kom. prikazana je jednopolna šema transformatorske stanice. -7- . zajedno sa opremom za sopstvenu potrošnju. Na slici br. − Trafo ćelije: kom. 2 i − Merna ćelija sa transformatorom sopstvene potrošnje: kom.

ULAZ
iz RP 35kV KSO
VSK I-12
10/ 3 kV
ET-1 0.1/ 3 kV; 0. 1/3kV
35/10,5kV 0.2/3P
S =8 MVA 0.5/3P
u %=7,20 1/3P
KT-2 KT-2 KT-2 KT-2
Dy5 50/1A 50/1A 50/1A 50/1A

10/0,4kV
VSK I-38 S =50 kVA
35/ 3 kV u %=3.5
0.1/ 3 kV; 0. 1/3kV
Yz5
0.2/3P
0.5/3P
1/3P
R ZnO ZnO ZnO R R R R
630A 37kV TK840 12kV 12kV 630A 630A 630A 630A
10kA 150/5A 10kA 10kA

2A 8A

2x75/5/5A 2x250/5/5A 2x100/5/5A 2x100/5/5A 2x100/5/5A 2x100/5/5A
kl.0,5; Fs=5; (500/5A) (200/5A) (200/5A) (200/5A) (200/5A)
5p10; Fs=5;0,5;15VA Fs=5;0,5;15VA Fs=5;0,5;15VA Fs=5;0,5;15VA Fs=5;0,5;15VA
15VA;30VA 5p10;30VA 5p10;30VA 5p10;30VA 5p10;30VA 5p10;30VA
4A

1250A 1250A 630A 630A 630A 630A 630A
M 1000MVA M 1000MVA M 250MVA M 250MVA M 250MVA M 250MVA M 250MVA

R 630A R 630A R 630A R 630A R 630A R 630A R 630A R 630A R 630A

3 2 1 1 2 3 4 5 6
35 kV 10 kV
4 5 6

-8-
12 11 10 9 8 7

REZERVA REZERVA REZERVA
630A R 630A R 630A R 630A R 630A R

1250A 630A 630A 630A M 630A M
1000MVA M 250MVA M 250MVA
M 250MVA 250MVA

2x75/5/5A 2x250/5/5A 2x100/5/5A 2x100/5/5A 2x100/5/5A
kl.0,5; Fs=5; (500/5A) (200/5A) (200/5A) (200/5A)
5p10; Fs=5;0,5;15VA Fs=5;0,5;15VA Fs=5;0,5;15VA Fs=5;0,5;15VA
15VA;30VA 5p10;30VA 5p10;30VA 5p10;30VA 5p10;30VA

ET-2
35/10,5kV
S =8 MVA
u %=7,08 R R R
Dy5

Slika. br.1. – Jednopolna šema TS 35/10kV „Požarevac 4“
630A 630A 630A

KT-2 KT-2 KT-2
50/1A 50/1A 50/1A
ET-2
ZnO ZnO ZnO S =8 MVA
37kV TK840 12kV 12kV u =7,08
10kA 150/5A 10kA 10kA
Dy5

2.2. Mreža 35kV i 10kV

Transformatorska stanica 35/10 kV „Požarevac 4“ radi u mreži 35kV, čiji se
vodovi napajaju radijalno. Neutralna tačka mreže 35 kV uzemljena je preko niskoomske
rezistanse, tako da je struja dozemnog kratkog spoja ograničena na 300 A.

TS se napaja preko 35kV kabla IPZO13 3x150mm2 iz RP 35kV „Stara“, koje
se napaja iz TS 110/35kV „Požarevac“ preko duplog dalekovoda 35kV tipa Al-če 6:1
3x95mm2 . Parametri transformatora u TS 110/35kV „Požarevac“ dati su u Tabeli br.1.

Na slici broj 2. prikazana je mreža 35kV koja se napaja iz TS 110/35kV
„Požarevac“. Parametri vodova potrebni za proračun struja kratkih spojeva su dati u Tabeli
br.3.

Neutralna tačka mreže 10 kV je izolovana. Mreža 10kV je pretežno kablovska.
Svi izvodi iz TS su kablovski. Na slici broj 3. prikazana je mreža 10kV koja se napaja iz TS
35/10kV „Požarevac 4“. Parametri vodova potrebni za proračun struja kratkih spojeva su dati
u Tabeli br.4.

-9-

SAB 110kV

ET-1 TS 110/35kV ET-2
31,5 MVA 31,5 MVA
"PO@AREVAC"

3 4 5
1 2

SAB 35kV

Ka TS 35/10kV
“^.Bara”
2x4MVA 1 2

- 10 -
SA B 35kV SA B 35kV SAB 35kV

RP 35kV SAB 35kV

“STARA”

SA B 10kV SA B 10kV SA B 10kV

3
TS 35/10kV TS 35/10kV TS 35/10kV
“Bratinac” “Po`arevac 3” “Po`arevac 1”
2x4MVA 2x8MVA 2x8MVA
SAB 35kV SAB 35kV SA B 35kV SA B 35kV

SA B 10kV SA B 10kV SA B 10kV

TS 35/10kV TS 35/6kV TS 35/10kV
“Po`arevac 4” “[e}erana” “Po`arevac 2”
2x8MVA 2x8MVA

Slika. br.2. – Jednopolna šema mreže 35kV koja se napaja iz TS 110/35kV „Požarevac“

1.80 uk23 6.60 uk12sr 11.50 Snaga (MVA) Sn1 31.00 Regulacija napona Broj otcepa 21 Korak regulacije (%) 1.60 uk13 11.5 Sn3 9.50 Snaga (MVA) Sn1 31.5 Sn2 31.4 Sprega ET-1 VN Y SN Y VN/SN 0 NN d VN/NN 5 Napon kratkog spoja (%) uk12min 12.5 Sn3 9.11 - .50 Napon (kV) Vn1 110 Vn2 36.60 uk12sr 11. Parametri transformatora u TS 110/35kV „Požarevac“ Napon (kV) Vn1 110 Vn2 36.4 Sprega ET-2 VN Y SN Y VN/SN 0 NN d VN/NN 5 Napon kratkog spoja (%) uk12min 12.5 Sn2 31.06 uk12max 10.06 uk12max 10.75 Vn3 10.00 Regulacija napona Broj otcepa 21 Korak regulacije (%) 1. – Parametri energetskih transformatora u TS 110/35kV „Požarevac“ .50 Tabela br.80 uk23 6.75 Vn3 10.60 uk13 11.

08 Regulacija napona Broj otcepa 5 Korak regulacije (%) 2.20 Regulacija napona Broj otcepa 5 Korak regulacije (%) 2.2.12 - . Parametri transformatora u TS 35/10kV „Požarevac 4“ Vn1 35 Vn2 10.5 Vn1 35 Vn2 10.5 Tabela br. – Parametri Energetskih transformatora u TS 35/10kV „Požarevac 4“ .5 Snaga (MVA) Sn1 8 Sn1 8 Sprega ET-2 VN D SN y VN/SN 5 Napon kratkog spoja (%) uk12sr 7.5 Snaga (MVA) Sn1 8 Sn1 8 Sprega ET-1 VN D SN y VN/SN 5 Napon kratkog spoja (%) uk12sr 7.

606 0. 3 Poljana 5 4 20 Nad.Carevca VI Lička 10 1 Pod.200 0.000 1.rast.850 170 0.098 1.120 0.000 81 PO4 račva 1 4 2 Nad.136 0 3.400 0.Carevca 9 6 Pod.278 račva 6 lin.200 0. 1 4 4 Pod.355 0.08 0.098 1.rast.278 račva 11 Poljana 1 5 1 Pod.000 1.450 90 0.355 0.130 1.278 račva 10 račva 11 4 24 Nad.000 1.278 račva 2 račva 3 4 6 Nad.000 102 7 sekretara VI Lička 10 5 Pod.136 0 3.278 račva 5 Lučica 1 3 10 Pod.000 81 Sinjska V.000 1.27 1.756 1.606 0.000 81 PO4 35/10kV račva 1 3 2 Nad.850 170 0.rast.443 0.08 0. Al-če 6:1 3x50mm 50 0.518 0.Dugošević1 9 4 Pod.140 0.000 1.606 0.756 1.13 - . Al-če 6:1 3x50mm 1680 0. Al-če 6:1 3x50mm 50 0.756 1.000 81 V.334 0.000 1. IPO13-A 3x150 mm2 740 0.150 1.Stankovića 10 6 Pod.08 0.098 1.136 0 3.606 0.606 0.136 0 3.355 0. Al-če 6:1 3x50mm 40 0.000 1.000 1.850 170 0.355 0.214 0. IPO13-A 3x150 mm2 860 0.850 170 0.000 108 0.660 5.606 0.08 0.136 0 3.756 1.000 3 0.08 0.606 0. Al-če 6:1 3x50mm 5 0. 1 Lučica 5 4 5 Nad. Al-če 6:1 3x50mm 580 0.130 1.214 0.000 1. Al-če 6:1 3x50mm 615 0.355 0.000 81 V.117 1. IPO13 3x95 mm2 575 0. IPO13-A 3x70mm 40 0.606 0.000 66 račva 5 Prugovo 2 4 11 Nad.615 0. 5 4 25 Nad.102 1.355 0.220 1.319 0.093 1.145 1.606 0.756 1.220 1.675 135 0.136 0 3.3.355 0.140 0. IPO13-A 3x95mm 1600 0.756 1.136 0 3.rast.000 102 Ž.093 1.200 0. Al-če 6:1 3x50mm 50 0.334 0.136 0 3.000 81 A.130 1.355 0.120 0.08 0. IPO13-A 3x150 mm2 400 0.355 0.000 1.756 1.50 110 0.120 0.500 110 0.355 0.136 0 3.093 1.278 račva 6 Prugovo 1 4 13 Nad.000 1. Al-če 6:1 3x50 mm2 660 0. 3 4 19 Nad.136 0 3.000 102 VI Lička B.093 1.000 66 račva 3 Lučica 4 3 6 Nad.08 0.278 račva 8 Poljana 2 4 17 Nad.278 račva 3 Prugovo 3 4 7 Nad.000 1.520 0.278 račva 7 Poljan 4 4 15 Nad.120 0.000 1.000 1.136 0 3. Al-če 6:1 3x50 mm2 5 0.rast.rast.08 0.355 0.136 0 3.000 3 0.000 102 B. Al-če 6:1 3x50mm 80 0.200 0.756 1.355 0.Stankovića Petrovački put 11 1 Pod.08 0.145 1. 2 4 9 Nad. 4 Poljana 3 4 23 Nad.08 0.675 135 0. IPO13-A 3x150 mm2 387 0.756 1. Al-če 6:1 3x50mm 1100 0.355 0.606 0. Al-če 6:1 3x50 mm2 135 0.756 1. 1 račva 3 3 5 Pod. IPO13 3x35mm 70 0.130 1.000 81 Pirotska 7 sekretara 10 4 Pod.145 1.136 0 3.606 0.150 1.136 0 3.214 0.756 1.136 0 3.130 1.000 102 PO4 35/10kV A.112 1.469 1.000 102 PO4 Žagubička 9 2 Pod.08 0.606 0.850 170 0.000 1.355 0.606 0.098 1.125 0.214 0. IPO13-A 3x150mm2 300 0.756 1.355 0.278 račva 6 račva 7 4 14 Nad. IPO13 3x95 mm2 240 0.355 0. 1 3 4 Nad. Al-če 6:1 3x50mm 220 0. Al-če 6:1 3x95mm 5930 0.136 0 3.606 0. PP41-A 3x50mm 20 0.136 0 3.120 0.660 5.355 0. Al-če 6:1 3x50 mm2 640 0.200 0.08 0.500 110 0.120 0. – Parametri vodova u mreži 10kV koja se napaja iz TS 35/10kV „Požarevac 4“ .08 0.606 0.214 0.rast.136 0 3.08 0.093 1. IPO13-A 3x95 mm2 4100 0.rast. Al-če 6:1 3x50 mm2 400 0.093 1.606 0. Al-če 6:1 3x50mm 485 0.214 0.200 0. 5 Poljana 6 4 26 Nad.355 0.756 1.400 0.606 0.620 0.355 0. Al-če 6:1 3x50mm 440 0.08 0.756 1.08 0.76 0.756 1. IPO13 3x95 mm2 200 0.Ivanovića 10 2 Pod.Ivanovića Pirotska 10 3 Pod.756 1. IPO13-A 3x150 mm2 415 0. Dužina voda (m) rb.140 0.355 0. 2 račva 5 4 10 Pod. Al-če 6:1 3x50 mm2 310 0.756 1.675 135 0. IPZO13-A 3x150mm 1600 0.000 54 račva 4 Lučica 2 3 8 Nad.136 0 3.278 račva 2 račva 5 3 9 Nad.136 0 3.278 račva 1 račva 2 3 3 Nad.278 račva 7 račva 8 4 16 Nad.136 0 3.278 račva 5 Lučica 7 3 12 Nad.rast.130 1.606 0.278 račva 10 lin.756 1.000 1.093 1.140 0.145 1.606 0.675 135 0.278 lin.600 120 0.000 102 Žagubička Sinjska 9 3 Pod. Al-če 6:1 3x50 mm2 60 0. Deonice Xd (Ω/km) Xo (Ω/km) Rd (Ω/km) Ro (Ω/km) Vrsta voda Tip voda od do 1 1 Nad.000 1.214 0.145 1.756 1. Al-če 6:1 3x50mm 1010 0.355 0. IPO13 3x95 mm2 454 0.136 0 3.756 1.278 račva 8 račva 9 4 18 Nad.000 1.rast.615 0. Al-če 6:1 3x50mm 30 0.214 0.08 0.000 72 račva 6 Lučica 4 3 14 Nad.08 0.136 0 3.220 1.756 1.850 170 0. Izvoda 35 kV Gd (µS/km) Go (µS/km) Bd (µS/km) Bo (µS/km) rb.136 0 3.000 1. Al-če 6:1 3x50mm 275 0.140 0.278 lin.000 1. IPO13-A 3x150 mm2 810 0.606 0.278 račva 3 račva 4 3 7 Pod.355 0.Dugošević1 V.756 1. 1 Tabela br.278 lin. Al-če 6:1 3x50mm 475 0.675 135 0. 4 4 22 Pod. IPO13-A 3x150 mm2 210 0.120 0.355 0.600 120 0.756 1.200 0.278 račva 4 lin.756 1. Al-če 6:1 3x50 mm2 40 0.278 račva 5 račva 6 3 13 Pod.08 0.675 135 0.145 1.rast.000 1.098 1.000 1.098 1.355 0.120 0.660 5.756 1.606 0.Dugošević2 9 5 Pod. PP41-A 3x50mm 100 0.469 1.08 0. Al-če 6:1 3x50mm 10 0.278 račva 2 lin.675 135 0.000 1.278 račva 4 račva 6 4 12 Nad.278 račva 9 lin.000 1.850 170 0.930 0.130 1.120 0.000 1.130 1. IPO13-A 3x70mm 570 0.606 0.355 0.200 0.606 0.farma lin.140 0.08 0.000 1. 2 4 1 Pod.000 1 PO 110/35kV RP 35kV 2 1 Nad.136 0 3. Al-če 6:1 3x50mm 840 0. PP41-A 3x50 mm2 30 0.08 0.08 0.214 0.000 1 PO 110/35kV RP 35kV 3 1 Pod.000 102 PO4 35/10kV Rasadnik 9 1 Pod.rast.136 0 3.756 1.08 0. Al-če 6:1 3x50 mm2 50 0.443 0.214 0.098 1. IPO13 3x95 mm2 180 0.850 170 0.606 0.278 račva 3 račva 4 4 8 Nad.756 1.136 0 3.606 0.136 0 3.278 lin.000 108 RP 35kV PO4 35/10kV Tabela br.093 1.355 0.000 102 PO4 35/10kV Ž.000 1.136 0 3.355 0.08 0. IPO13 3x95 mm2 413 0.278 lin.606 0.214 0.606 0.069 0.rast.756 1.rast.850 170 0.093 1.606 0.000 66 lin.136 0 3.08 0.756 1.08 0.098 1.000 102 PO4 35/10kV Vranjska 6 1 Pod.606 0.112 1. IPO13-A 3x150 mm2 770 0.000 1. Al-če 6:1 3x50mm 1045 0. Al-če 6:1 3x95mm 5930 0.130 1.093 1.000 1.355 0.102 1. Al-če 6:1 3x50mm 640 0. Izvoda 10 kV Dužina voda (m) Gd (µS/km) Go (µS/km) Bd (µS/km) Bo (µS/km) rb.093 1.520 0.145 1.000 1.08 0.08 0.069 0.278 račva 2 lin. Al-če 6:1 3x50mm 50 0.000 1.319 0. IPO13-A 3x150 mm2 505 0.606 0.000 72 Lučica 1 Lučica 6 3 11 Nad.112 1. – Parametri vodova preko kojih se napaja TS 35/10kV „Požarevac 4“ rb.850 170 0.145 1.850 170 0.136 0 3.000 81 Sinjska V.606 0.355 0.756 1.278 račva 9 račva 10 4 21 Nad. IPO13-A 3x150 mm2 260 0.615 0.130 1.355 0. Deonice Xd (Ω/km) Xo (Ω/km) Rd (Ω/km) Ro (Ω/km) Vrsta voda Tip voda od do 3 1 Pod.756 1.4.278 račva 11 lin.675 13.000 1.08 0.278 račva 1 račva 2 4 3 Nad.120 0.214 0.08 0.355 0.5 0.120 0.130 1.farma 11 2 Pod.

nadzemni vod Poljana 1 20 21 23 24 26 Slika br.prekida~ snage TS 35/10kV 15 TS 35/10kV “Po`arevac 2” “Po`arevac 3” “Po`arevac 2” 16 .ra~va 19 18 Poljana 5 3 250kVA 9 22 25 .Ivanovi}a @. “Petrova~ki put” “Starine Novaka” Izvod iz izvod iz izvod iz TS 35/10kV . Prugovo 2 7 Lu~ica 7 8 Lu~ica 1 4 630kVA 3 250kVA 10 9 8 160kVA 11 9 400kVA 10 VI Li~ka Pirotska 5 2 Lu~ica 6 400kVA 1000kVA 4 250kVA 5 5 11 12 12 13 B.rastavlja~ snage Poljana 2 250kVA 8 Poljana 3 Poljana 6 250kVA 250kVA .Dugo{evi}a 1 2 630kVA 630kVA 630kVA 630kVA 400kVA 2x400kVA 250kVA 2 4 5 5 Lu~ica 2 5 250kVA 6 3 4 7 V.14 - 6 6 Sedam sekret. – Jednopolna šema mreže 10kV koja se napaja iz TS 35/10kV „Požarevac 4“ 400kVA Ka TS 35/10kV 10 11 “Aleksandr ovac” .linijski rastavlja~ 17 .Stankovi}a Prugovo 1 Lu~ica 3 630kVA 250kVA 6 6 250kVA LEGENDA: 6 14 13 14 1 Poljana 4 2 250kVA 7 .farma Lu~ica 5 1 V.podzemni vod 4 5 .TS 10/0.Carevca Prugovo 3 1 4 250kVA 630kVA 100kVA 3 2 2 2 3 .3. r astav.Dugo{evi}a 2 V.4kV Ka lin.4kV Ka TS 10/0.4kV Ka TS 10/0. SAB 35kV ET-1 TS 35&10kV ET-2 8 MVA 8 MVA "PO@AREVAC 4" SAB 10kV 6 5 9 10 11 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sinjska Lu~ica 4 3 630kVA 2 4 3 2 250kVA Rasadnik Vr anjska @agubi~ka A.

8 TS 110/35kV “Po`arevac” 9 I> I> 390A 1. prikazana je šema napajanja TS 35/10kV „Požarevac 4“. strujna i vremenska podešenja relejne zaštite u TS 110/35kV „Požarevac“ (podaci JP „Elektroistok“) i RP 35kV „Stara“.15 - .0s 372A 1.0s I>> 2250A 0s Io 60A 0.3s 3 TS 35/10kV “Po`arevac 4” Slika br.4.5s 60A 0. Na slici br.5s RP 35kV “Stara” 6 3 4 I> 235A 2. – Podešenja zaštita u TS 110/35kV „Požarevac“ i RP 35kV „Stara“ . Zaštita voda 35 kV postavljena je u RP 35kV „Stara“ i napojnoj TS 110/35kV „Požarevac“.0s I>> I>> / / / / Io Io 60A 0.4.

• Rezervna zaštita. Buholc zaštita izvodi se pomoću releja sa sva plovka. • Zaštita od preopterećenja i • Zaštita od prenapona Osnovna zaštita od unutrašnjih kvarova Osnovna zaštita služi za brzo i selektivno isključenje ET-a kod pojave unutrašnjih kvarova. jedan plovak zatvara kontakt releja i daje signal u slučaju pojave gasova u sudu ET-a (Bu-s).16 - . Ova zaštita deluje trenutno na isključenje ET-a. Strujni merni organ zemljospojne zaštite ET-a priključuje se na sekundar strujnog obuhvatnog transformatora 150/5A . vezanog između kućišta ET-a i uzemljivača. Merni rele ove zaštite je nazivne struje 5A. kao i u slučaju otkazivanja rada pojedinih zaštita vodova ili sabirnica. Pri postavljanju ove zaštite voditi računa da kućište ET-a bude galvanski izolovano od ostalih uzemljenih delova postrojenja.2. Relejna zaštita (opis predviđenih zaštita) 2. u slučaju jačeg strujanja ulja kroz relej ili opadanja nivoa ulja ispod dozvoljenog (Bu-i). najmanjeg opsega podešavanja 1- 3A. Zemljospojna zaštita ET-a (zaštita kućišta Io> . Transformacija 35/10kV Zaštita energetskih transformatora podeljena je u četiri osnovne grupe i to: • Osnovna zaštita od unutrašnjih kvarova. .1.3. Rezervna zaštita Rezervna zaštita ET-a služi za isključenje ET-a pri otkazivanju rada osnovne zaštite. Drugi plovak deluje na isključenje prekidača sa obe strane ET-a. kao i preskoke sa VN izolatora na masu.3.ZK) obuhvata kvarove namotaja prema masi transformatora.

dok drugi kontakt na 95°C vrši isključenje prekidača ET-a. sa vremenskim podešavanjem 0. prenosnog odnosa 150/5A. opsega podešavanja 1-3 A.2–3 sec. sa obe strane ET-a.2–3 sec. Prvi kontakt na 80°C vrši signalizaciju nedozvoljenog opterećenja ET-a. Monofazna maksimalno strujna i vremenski nezavisna zaštita (It>). Kontaktni termometar. Funkciju rezervne zemljospojne zaštite ET-a na strani 10 kV ima rezervna zemljospojna zaštita vodova 10 kV. Merni relej ove zaštite se priključuje na strujni merni transformator u trafo polju 35kV u srednjoj fazi na red sa rezervnom prekostrujnom zaštitom. kratkospojna zaštita sabirnica 10kV (ZS). sa obe strane. što bliže priključcima. Strujni merni organ releja. Rezervna prekostrujna zaštita (RI> ) je trofazna. od mogućih prenapona štiti se takođe ventilskim odvodnikom prenapona. naznačene struje 5A i najmanjeg opsega podešavanja 3-9A deluje na isključenje ET-a sa vremenskom zadrškom od 10 minuta ako opterećenje ET-a naraste iznad 1. Priključuje se u neutralni provodnik zvezdišta strujnih mernih transformatora u trafo polju 35 kV. Rezervna zemljospojna zaštita RIo > je monofazna. nazivne struje 5 A. . Neutralna tačka ET-a. nazivne struje 5 A. priključuje se na strujne merne transformatore u trafo polju 35 kV.17 - . sa vremenskim podešavanjem 0. opsega podešavanja 5-15A.6In. maksimalna strujna vremenski nezavisna zaštita. maksimalna strujna vremenski nezavisna zaštita. Zaštita od preopterećenja Zaštita od preopterećenja ima za cilj da blagovremeno signalizira pojavu nedozvoljenog opterećenja i da po potrebi izvrši rasterećenje ili isključenje transformatora. za spoljnu montažu sa dva kontakta. pošto je izolovano zvezdište u mreži 10 kV. Rezervna zemljospojna zaštita je istovremeno i osnovna zaštita strujnih veza od SMT do provodnih izolatora na poklopcu transformatora. Zaštita od prenapona Osnovnu zaštitu (ET-a) od prenapona čine cink-oksidni odovodnici prenapona postavljeni u sve tri faze. Rezervnu kratkospojnu zaštitu ET-a vrši.

2. Rezervna zaštita vodova 10 kV Rezervna prekostrujna zaštita se posebno ne izvodi. opsega podešavanja 20–50A. Odvodnik prenapona se postavlja što bliže energetskom transformatoru i uzemljuje se najkraćim mogućim putem. Strujna grana mernog releja priključuje se na obuhvatni kablovski transformator prenosnog odnosa 50/1A. maksimalna strujna vremenski nezavisna zaštita. sa minimalnim vremenskim podešavanjem 0. Na vezi odvodnik prenapona – uzemljivač. maksimalna strujna vremenski nezavisna zaštita. a naponska grana na otvoreni trougao namotaja 100/3V. a vodovi su mešoviti kablovski i nadzemni.18 - . nazivne struje 5 A. Zemljospojna zaštita (Io>). opsega podešavanja 3–9A. .2–3s.3. Zaštita vodova 10 kV je podeljena u dve osnovne grupe: • Osnovna zaštita i • Rezervna zaštita Osnovna zaštita vodova 10 kV Dvofazna prekostrujna zaštita (I>). a obuhvata kratke spojeve na bližim rastojanjima. Funkciju rezervne prekostrujne zaštite vrši rezervna prekostrujna zaštita (RI >) ET-a. predviđeni su brojači pražnjenja. 2. Dvofazna kratkospojna zaštita (I>>). tri jednopolno izolovana naponska transformatora postavljenih u mernoj ćeliji. Zaštita obuhvata nedozvoljena strujna opterećenja i udaljene kratke spojeve. je selektivna usmerena homopolarna zemljospojna zaštita. radi kao izolovana. sa praktično trenutnim delovanjem. Vodovi 10kV Mreža 10 kV. Minimalno vremensko podešavanje ove zaštite je 1– 3s. nazivne struje 5A.

primenjena je u kombinaciji sa zaštitom sabirnica 10 kV (ZS). opsega podešanja (10 – 25 A). tri jednopolno izolovana naponska transformatora. sa vremenskom zadrškom opsega podešavanja 6–600s isključenjem prekidača u trafo ćelijama 10 kV.2–3s. sa zadatkom da isključi ET pri kratkom spoju na sabirnicama 10 kV. Priključuje se na sekundar strujnih TR-a u trafo ćeliji 10 kV. a ZOP deluje sa vremenskom zadrškom opsega podešavanja 0.05 – 1 sec. pri otkazivanju rada kratkospojne zaštite na tom vodu.19 - . a drugi kontakt vrši isključenje ET-a. ostvarena je preko kratkospojne zaštite sabirnica 10 kV (ZS). postavljenih u mernoj ćeliji. Merni strujni orman ZOP-a je merni relej ZS-a. Ova zaštita vrši funkciju osnovne zemljospojne zaštite sabirnica 10 kV i rezervne zemljospojne zaštite 10 kV strane ET-a. nazivne struje 5A. Vremensko podešavanje obezbeđeno je u opsegu 0. Rezervna kratkospojna zaštita. Zaštita sabirnica 10 kV (ZS) Kratkospojna zaštita (ZS) je dvofazna maksimalna strujna vremenski nezavisna zaštita. Upotrebljena je zajednička ZS za oba ET-a sa osnovnim i dodatnim modulom (ZS1+ZS2). Zaštita od otkazivanja rada prekidača (ZOP) Na izvodima 10 kV. opsega podešavanja 40 – 80 V. . Trenutni kontakt služi za signalizaciju svih zemljospojeva (dužih i kraćih). kao i pri kratkom spoju na nekom od vodova 10 kV. Priključuje se na otvoreni trougao namotaja 100/3V. ZOP je predviđen za svaki ET pojedinačno i u drugom je stepenu u odnosu na kratkotrajnu zaštitu vodova 10 kV. Rezervna zemljospojna zaštita (RZZ) projektovana je kao homopolarna prenaponska zaštita (Uo>).

• Znatno veća brzina delovanja. • Manja osetljivost od mikroprocesorske zaštite zbog smetnji u napajanju (razvodu jednosmernog napona). • Značajne dimenzije i težina zaštitnih uređaja. • Duži životni vek zbog nepostojanja pokretnih delova..4. • Smanjene dimenzije i težina čitavog sistema zaštite zbog modularne izvedbe.. • Manja cena u odnosu na mikroprocesorsku zaštitu.).. • Izloženost kontakata električnom luku i mehaničkom trošenju. . Izbor relejnih uređaja Zbog niza nedostataka elektromehaničkih releja: • Pokretni delovi imaju veliku tromost što se negativno odražava na brzinu rada.20 - . odabrana je statička zaštita proizvođača „Minel-automatika“ koja pruža niz prednosti : • Neuporedivo veća osetljivost i tačnost delovanja. korozije. • Smanjena osetljivost releja. • Ugrožena sigurnost releja zbog postojanja pokretnih delova (zbog povećanog trenja u ležajevima.2. • Velika sopstvena potrošnja elektromehaničkih releja. • Mogućnost ispunjavanja istih funkcionalnih zahteva kao odgovarajuća zaštita u okviru sistema mikroprocesorske zaštite i upravljanja. • Mala sopstvena potrošnja.

Vodovi 10kV Zaštita izvoda 10kV nalazi se u na početku voda u TS 35/10kV.21 - .t . – blok-šema zaštite kablovskog voda u izolovanoj mreži kada struja zemljospoja prelazi 10A .kratkospojni relej (4-10)In I>.5. PODEŠAVANJE RELEJNE ZAŠTITE 3.t Uo>. prikazana je blok-šema zaštite kablovskog voda u izolovanoj mreži kada struja zemljospoja prelazi 10A.0-180 ) Uo>.prekostrujni relej (0. 3.t .1.prenaponski relej (40-120V) Slika br. Na slici br.8)In Io>.5.t Io>.t smt smt I>> .6-1.t . SABIRNICE 10kV nmt S isklju~enje isklju~enje ET-a I>> I>.usmereni zemsljospojni relej (10-50mA.

1. otočna podužna kapacitivna odvodnost (vrednost iz tabele br.1. Nulta impedansa je mala u odnosu na nultu kapacitivnost i može se zanemariti. Zov Zo Zoc Slika br. broj izvoda j .6. broj deonice Zamenom vrednosti dobija vrednost reaktanse svih vodova: . Parametri 10kV mreže prethodno su dati u Tabeli br.6. podužna nulta kapacitivnost B0 . Struja zemljospoja zavisi praktično samo od nulte kapacitivnosti voda u kvaru i svih ostalih vodova. – Ekvivalentna šema nultog režima izolovane 10kV mreže Reaktansa svih vodova je: 1 1 Z 0C = i=n = i=n j =k j =k j ⋅ ω ⋅ ∑ (C 0ij ⋅ Lij ) j ⋅ ∑ (B0ij ⋅ Lij ) i =1 i =1 j =1 j =1 gde je: C0 .22 - . Na slici br.4) i . prikazana je šema nultog režima izolovane mreže. 3. Usmerena zemljospojna zaštita Mreža 10 kV je izolovana i karakteriše je veliki broj deonica sa različitim parametrima.4.

8 3 4.3895 50 7.5.16 Ω j =k j ⋅ 0.6825 50 94.7 UKUPNO 24.0519≈24 50 480 Tabela br. dat je fazorski dijagram struja i napona pri zemljospoju faze T.7.23 - .00132 j ⋅ ∑ (B0ij ⋅ Lij ) i =1 j =1 Struja jednofaznog zemljospoja u mreži 10kV je: 3 ⋅U n 3 ⋅ 10500 I Z(1) = = = j 24. Na slici br.0519 A ≈ j 24 A Z 0C − j 756.4360 50 68.5663 50 151 7 3. date su vrednosti struja zemljospoja za svaki izvod posebno a za slučaj da su ostali izvodi 10kV isključeni.4 2 0. U tabeli br.1 5 2.159 Ova struja predstavlja maksimalnu struju zemljospoja pri uklopnom stanju koje odgovara stanju datom na slici broj 3.5. Prenosni odnost obuhvatnih strujnih mernih transformatora je 50/1A. . – Vrednosti struje zemljospoja za svaki izvod 10kV pojedinačno Pri zemljospoju u izolovanoj mreži nulta komponenta napona je jednaka faznom naponu. 50 A n ST = = 50 1A Prenosni odnos Struja zemljospoja Struja kroz relej Broj izvoda 10kV obuhvatnog SMT-a I’ (A) I’’ (mA) nST 1 1. Za strujno podešenje usmerene zemljospojne zaštite mora se uzeti i vrednosti struja kada su u pogonu samo pojedini izvodi 10kV.4528 50 89 4 4.3727 50 27. 1 1 Z 0C = i =n = = − j 756.1519 50 43 6 7.

7. što je u skladu sa Tehničkim preporukama br. Struja I0 transformisana u pogodnu veličinu konvertuje se u napon UI0 i filtrira. Strujno podešenje je odabrano tako da se izbegnu suviše male vrednosti struje (<1A) kada je moguće očekivati pogrešno delovanje usmerene zemljospojne zaštite.24 - . Odgovarajućim transformatorima ove ulazne veličine se galvanski odvajaju i pretvaraju u veličine pogodne za dalju obradu.6. dok je vremensko podešenje odabrano da bi se izbeglo delovanje kod prolaznih zemljospojeva.-4a1 Elekrodistribucija Srbije tačka 5.2. Na ulaz usmerenog zemljospojnog releja MZU dovode se nulta komponenta struje I0 i nulta komponenta napona U0. Iz=3Io U’R I’ s 3Uo I’ R Uo=. Vremensko podešenje delovanja usmerene zemljospojne zaštite biće 2s.UT U’T=0 U’s Slika br. Strujno podešenje usmerene zemljospojne zaštite biće izvršeno na osnovu stvarnih vrednosti struja zemljospoja pojedinih izvoda i Tehničkih preporuka EDS-e TP-4a1 tačka 5. Relej usmerene zemljospojne zaštite je strujnog opsega podešenja 10 do 50mA i opsega podešavanja ugla između nulte komponente struje i napona 0-180³.11. – Fazorski dijagram struja i napona pri zemljospoju u mreži 10kV Struja zemljospoja Iz je čisto kapacitivna i prednjači za 90³ u odnosu na nultu komponentu napona U0. koje propisuju podešenje usmerene zemljospojne zaštite na primarnu struju u opsegu od 1 do 2A. Ovakva struja (napon) se ispravlja i . Ugao prorade se podešava na vrednost manju od 90³. tako da se dalje vrši obrada samo naponskih signala.

Karakteristika ovakvog usmerenog zemljospojnog releja data je na slici br. odnosno . Naponska četvrtka UII0 posle ovoga kasni za ugao α.poredi sa podešenom vrednošću. Posle podešenog vremena aktivira se izlazni rele. jX a anj gov rea ast obl a+180 a R Slika br.8. α – predstavlja unutrašnji ugao usmerenog zemljospojnog releja koji se može podešavati u opsegu 0³-180³. nulta komponenta napona premašiće podešenu vrednost i tek ukoliko je struja kapacitivna. imamo delovanje usmerenog zemljospojnog releja.25 - . koji predstavlja podešeni ugao. tj. nulta komponenta struje premašiće podešenu vrednost. Istovremeno se ovaj napon sinusoidalnog oblika konvertuje u četvrtke pogodne za faznu komparaciju. Pri zemljospoju. Komparacija napona sa podešenom vrednošću se vrši da ne bi došlo do pogrešnog delovanja releja kod malih iznosa napona. – Karakteristika usmerenog zemljospojnog releja Kako je struja zemljospoja Iz čisto kapacitivna i prednjači za 90³ u odnosu na nultu komponentu napona U0 za ugao α može se odabrati 80³. U relaciji α<ϕ<α+180³ ugao: ϕ – predstavlja ugao između nulte komponente struje i i nulte komponente napona.8. Sa druge strane napon U0 se filtrira i isto kao struja poredi se sa podešenom vrednošću i konvertuje u četvrtke. Ako se istovremeno desi da postoje uslovi da su napon i struja veći od podešene vrednosti i ispunjavaju uslov α<ϕ<α+180³ startuje vremenski član.

-4a1 Elekrodistribucija Srbije tačka 1. pa će koeficijent osetljivosti pri normalnom uklopnom stanju biti: I Z ( struja zemljospoja ) ko = I Z − pod ( podešena struja zemljospoja ) Prenosni Podešena Podešen Podešeno odnos Podešena struja Broj Koeficijent struja ugao vreme obuhvatnog zemljospoja izvoda osetljivosti (mA) (³) (s) SMT-a IZ (A) nST 3 40 80 2 50 2 12 4 40 80 2 50 2 12 5 20 80 2 50 1 24 6 20 80 2 50 1 24 9 40 80 2 50 2 12 10 40 80 2 50 2 12 11 40 80 2 50 2 12 Tabela br.6. Opseg naponskog podešenja releja je 40- 120V. između krajeva „e“ i „n“ otvorenog trougla tri jednopolno izolovana naponska merna transformatora ugrađen je otpornik otpornosti 40Ω i snage 300W. Pri normalnom uklopnom stanju struja zemljospoja je 24A. .struja I0 prednjači u odnosu na napon U0 za 90³ (ϕ=90³). Ova zaštita predstavlja osnovnu zemljospojnu zaštitu sabirnica 10kV. što je u skladu sa Tehničkim preporukama br. dok drugi stepen deluje na isključenje prekidača energetskih transformatora 35/10kV posle 600s (TS nije daljinski upravljana). – Podešenja usmerene zemljospojne zaštite i koeficijent osetljivosti zaštite na svakom izvodu 10kV Kao rezervna zemljospojna zaštita vodova 10kV iskorišćena je neselektivna zemljospojna zaštita tj.26 - . Svaka prorada ove zaštite registruje se brojačima radi dalje evidencije i analize 10kV mreže. doći će do pobude releja. Homopolarna zaštita se podešava na 50V i deluje u dva stepena.4. U tabeli br. ugao ϕ biće u opsegu: 80³<(ϕ= 90³)<260³ tj. Da bi se izbeglo pogrešno delovanje zemljospojne zaštite. homopolarna prenaponska zaštita U0>.6.2. Prvi stepen vrši signalizaciju svih zemljospojeva i deluje sa vremenskim podešenjem od 1s. data su podešenja usmerene zemljospojne zaštite.

4kV broj 2.27 - . dok će vrednosti strujnog podešenja za sve ostale izvode biti prikazane tabelarno. prenosni odnos SMT u ovom slučaju 200/5A. na izvodu br.4kV broj 2. koeficijent sigurnosti (1. u ovom slučaju na sabirnicama 0. – Ekvivalentna šema direktnog režima za izračunavanje ekvivalentne maksimalne struje I3pks na sabirnicama 0. nst .4kV u TS10/0.10. Kratkospojna zaštita Detaljan postupak dobijanja vrednosti za podešenje kratkospojne zaštite biće prikazan na primeru izvoda 10kV pod brojem 10. izvod broj 10.4kV. maksimalna vrednost struje pri kratkom spoju na susednim sabirnicama. Maksimalna vrednost struje kratkog spoja na susednim sabirnicama predstavlja maksimalnu struju metalnog tropolnog kratkog spoja na sabirnicama 0.4kV u TS 10/0. ZT1-110/35kV ZV1-35kV ZT1-35/10kV ZV3-35kV ZV1-10kV ZV2-10kV ZT-10/0. 3.4).4kV u TS broj 2. Na slici br. prikazana je ekvivalentna šema za direktan režim za tropolni kratak spoj na sabirnicama 0. ks . Kod kratkospojne zaštite postoji mogućnost samo strujnog podešenja.4kV Zm-110kV ZT2-110/35kV ZV2-35kV ZT2-35/10kV Slika br. na pomenutom izvodu 10kV.8.1.2.9. . Strujno podešenje ove zaštite izračunava se na osnovu sledećeg izraza: k s ⋅ I kratkog spoja susednih sabirnica I podešenja = n st gde je: Ikratkog spoja susednih sabirnica .

083 + j 0.5 .impedansa voda br.319 + j 0.6 ⋅   = (0.6 10 2 Z T 2−110 / 35 kV = ⋅ = ⋅ = (0 + j 0.6 102 ZT 1−110 / 35 kV = ⋅ = ⋅ = (0 + j 0.9 )Ω 100 S n 100 8 .impedansa voda 35kV br. 10kV iznosi: Z v1−10 kV = z d 1 ⋅ l = (0.098) ⋅ 0.impedansa voda 35kV br.28 - .impedansa ET-1 35/10kV svedena na napon 10kV iznosi: uk12 U 2 7.impedansa mreže 110kV svedena na napon 10kV pri maksimalnoj snazi KS prenosne mreže iznosi: 2 2 U n2  10  2 110  10  Z m −110 kV = ⋅  = ⋅  = (0 + j 0.2 + j 0. svedena na napon 10kV iznosi: 2 2  10   10  Z v1−35 kV = Z v 2−35 kV = z d 1 ⋅ l ⋅   = (0.1.09 + j 0.0356)Ω .0278 + j 0.1544 + j 0.5 . i 2.214 + j 0.1.334 ) ⋅ 5.impedansa ET-1 110/35kV svedena na napon 10kV iznosi: uk12 U 2 11.02 )Ω S3 pks − max  110  5000  110  .impedansa ET-2 110/35kV svedena na napon 10kV iznosi: u k12 U 2 9.93 ⋅   = (0.387 = (0. .08 102 ZT 2 − 35 / 10 kV = ⋅ = ⋅ = (0 + j 0.125) ⋅ 1.0445)Ω .impedansa ET-2 35/10kV svedena na napon 10kV iznosi: uk12 U 2 7. 10kV iznosi: Z v 2−10 kV = z d 2 ⋅ l = (0.454 = (0.2.093) ⋅ 0.impedansa voda br.1617 )Ω  35   35  .0163)Ω  35   35  .20 102 ZT 1− 35 / 10 kV = ⋅ = ⋅ = (0 + j 0.3 svedena na napon 10kV iznosi: 2 2  10   10  Z v 2 − 35 kV = zd 2 ⋅ l ⋅   = (0.214 + j 0.885)Ω 100 S n 100 8 .368)Ω 100 S n 100 31.305)Ω 100 S n 100 31.

29 - .309kA 5 Vrednost podešenja releja se bira kao relativna vrednost u odnosu na njegovu nominalnu struju.725 I releja = = = 6.792 = 6.79)Ω Moduo ove impedanse je: Zem = 0.795 Na osnovu toga struja podešenja kratkospojnog releja bi bila: ks ⋅ I kratkog spoja susednih sabirnica 1.impedansa ET 10/0.1⋅10 I = = = 0. 4 kV = ⋅ = ⋅ = (0 + j 6 )Ω 100 S n 100 1 Ekvivalentna impedansa za proračun struje kratkog spoja iznosi: ZT1−110/ 35kV ⋅ ZT 2−110/ 35kV Zv1−35kV ZT1−35/10kV ⋅ ZT 2−35/10kV Ze = Zm−110kV + + + + Zv1−10kV + Zv2−10kV + ZT−10/ 0.400kA 5 Sa ovakvim podešenjem kratkospojni relej neće reagovati pri kratkim spojevima na susednim sabirnicama nižeg napona. .795 Ω Maksimalna vrednost struje pri tropolnom KS na sabirnicama 0.935 kA kratkog spoja susednih sabirnica 3 ⋅ Zem 3 ⋅ 6.2792 + 6.279+ j6.1kV svedena na napon 10kV iznosi: u k12 U 2 6 10 2 Z T −10 / 0.4kV ZT1−110/ 35kV + ZT 2−110/ 35kV 2 ZT1−35/10kV + ZT 2−35/10kV Ze = (0.4 ⋅ 935 I podešenja = = = 32. .545I I 5 no min a ln o releja no min a ln o releja Ova vrednost podešene struje se može zaokružiti na: I releja = 7 ⋅ I no min a ln o releja tako da će sada podešena struja kratkospojne zaštite biti: I podešenja = 35 A što odgovara primarnoj struji od: 200 ' I podešeno = n st ⋅ I podešenja = ⋅ 35 = 1.4kV iznosi: c ⋅Un 1. pa je onda podešenje releja: I kratkog spoja susednih sabirnica 32.725 A n st 200 5 što odgovara primarnoj struji od: 200 ' I podešeno = n st ⋅ I podešenja = ⋅ 32.725 = 1.

ZT1-110/35kV ZV1-35kV ZV3-35kV ZT1-35/10kV ZV1-10kV ZV2-10kV ZV3-10kV ZV4-10kV ZV5-10kV ZV6-10kV Zm-110kV Slika br. Na slici br.214 20o C = 0.10.2 nije u funkciji). Provera se vrši upoređujući minimalnu struju kratkog spoja koja se može javiti na 10kV vodovima na ovom izvodu pri minimalnoj snazi prenosne mreže i uklopnim stanjem takvim da je struja KS minimalna (u TS 110/35kV i TS 35/10kV radi po jedan ET.2 i 3 podužna otpornost iznosi: rks min = (1 + 0.5 i 6 podužna otpornost iznosi: rks min = (1 + 0.30 - .004 ⋅ (140 − 20 )) ⋅ 0. – Ekvivalentna šema direktnog režima za izračunavanje minimalne struje I2pks na izvodu broj 10. Potrebno je proveriti da li postoji „mrtva zona“ kratkospojne zaštite u osnovnoj zoni zaštite i koliki je koeficijent osetljivosti ove zaštite.4.2 20o C = 0. Vrednost otpora vodova Rksmin za proračun minimalne struje kratkog spoja se izračunava na osnovu sledećeg izraza: rks min = (1 + 0. Takođe se mora izvršiti i preračunavanje termogenih otpornosti vodova 10kV na vrednost koja odgovara maksimalnoj dozvoljenoj temperaturi provodnika na kraju kratkog spoja.C5 i za kablove u ovom slučaju maksimalna temperatura iznosi 140³C.10. prikazana je ekvivalentna šema direktnog režima za izračunavanje minimalne struje KS koja se može javiti u osnovnoj zoni zaštite.296Ω .1. vod 35kV br.004 ⋅ (θ max − 20)) ⋅ r20o C pa u našem slučaju za deonice br.318Ω a za kablove br. Maksimalno dozvoljene temperature za kablove definisane su u grupi standarda za visokonaponske kablove JUS N.004 ⋅ (140 − 20)) ⋅ 0.

505 = (0.0356)Ω . 10kV iznosi: Z v 2−10 kV = z d 2 ⋅ l = (0.705)Ω .037 )Ω .impedansa voda br.387 = (0.2.296 + j 0.098) ⋅ 0.093) ⋅ 0.134 + j 0.6 102 ZT 1−110 / 35 kV = ⋅ = ⋅ = (0 + j 0.16 + j 0.1 svedena na napon 10kV iznosi: 2 2  10   10  Z v1− 35 kV = zd 1 ⋅ l ⋅   = (0.047 )Ω .123 + j 0.1.368)Ω 100 S n 100 31.093) ⋅ 0.125) ⋅ 1.impedansa ET-1 35/10kV svedene na napon 10kV iznosi: uk12 U 2 7.impedansa voda 35kV br.132 + j 0.027+ j1.impedansa voda br.3 svedena na napon 10kV iznosi: 2 2  10   10  Z v 3−35 kV = z d 2 ⋅ l ⋅   = (0.214 + j 0. 10kV iznosi: Z v 5−10 kV = z d 2 ⋅ l = (0.20 102 ZT 1− 35 / 10 kV = ⋅ = ⋅ = (0 + j 0. 10kV iznosi: Z v 6−10 kV = z d 2 ⋅ l = (0.impedansa voda br.4.impedansa voda 35kV br.1544 + j 0. .575 = (0.3.0163)Ω  35   35  .038)Ω Ekvivalentna impedansa za proračun struje kratkog spoja iznosi: Ze = Zm−110kV + ZT1−110/ 35kV + Zv1−35kV + ZT1−35/ 10kV + Zv1−10kV + Zv2−10kV + Zv3−10kV + Zv4−10kV + Zv5−10kV + Zv6−10kV Ze = (1.4 = (0.5 .098) ⋅ 0.296 + j 0.31 - .impedansa voda br.17 + j 0.098) ⋅ 0.9)Ω 100 S n 100 8 .1617 )Ω  35   35  .0278 + j 0.318 + j 0.319 + j 0.334) ⋅ 5.318 + j 0.93 ⋅   = (0.impedansa voda br.impedansa mreže 110kV svedena na napon 10kV pri minimalnoj snazi KS prenosne mreže iznosi: 2 2 U n2  10  110 2  10  Z m −110 kV = ⋅  = ⋅  = (0 + j 0.127 + j 0.6. 10kV iznosi: Z v 3−10 kV = z d 2 ⋅ l = (0.5.318 + j 0.impedansa voda br.318 + j 0.impedansa ET-1 110/35kV svedena na napon 10kV iznosi: uk12 U 2 11. 10kV iznosi: Z v1−10 kV = z d 1 ⋅ l = (0.0445)Ω .6 ⋅   = (0.415 = (0.1)Ω S 3 pks − max  110  1000  110  .056)Ω .454 = (0. 10kV iznosi: Z v 4−10 kV = z d 1 ⋅ l = (0.098) ⋅ 0.

10. iznosi: c ⋅Un 1⋅10 I 3pks−min = = = 2. Koeficijent osetljivosti ove zaštite iznosi: I 2 pks−min 2.54 nepostoji 4 502A 510A I’pod=800A I“pod=4Inom.63 postoji 5 824A 3364A I’pod=1300A I“pod=6. Moduo ove impedanse je: Zem = 1. 0.27 nepostoji 9 852A 2668A I’pod=1300A I“pod=6. data su podešenja i koeficijent osetljivosti kratkospojne zaštite na svim izvodima. Maksimaln I3pks Minimalna struja Broj na sab.32 - .0272 +1.5Inom 2.400 U tabeli br.991 Ω Minimalna vrednost struje tropolnog KS na kraju voda br. – podešenja i koeficijent osetljivosti kratkospojne zaštite izvoda 10kV .11.511 kA 2 Kako je kratkospojna zaštita podešena na I’podešeno=1. 0.58 nepostoji 6 890A 3183A I’pod=1400A I“pod=7Inom 2.7.7.4kV Podešena struja Podešena struja Koeficijent kratkog spoja na Mrtva zona izvoda svedena na kratkospojne zaštite kratkospojne zaštite zaštite vodu 10kV stranu 10kV 3 548A 1237A I’pod=800A I“pod= 4Inom.511 kosetljivosti = ' = =1.90 nepostoji Tabela br.991 Odatle je minimalna vrednost struje kratkog spoja zapravo struja dvopolnog kratkog spoja na izvodu br.7052 = 1.899 kA 3 ⋅ Zem 3 ⋅1.8 >1.80 nepostoji 11 1095A 3034A I’pod=1600A I“pod=8Inom 1.05 nepostoji 10 935A 2511A I’pod=1400A I“pod=7Inom 1. i u takvom režimu rada i ona iznosi: 3 I 2 pks−min = ⋅ I 3pks−min = 2.400kA može se zaključiti da ne postoji „mrtva zona“.5Inom. 1.5 I podešeno 1. 2.

95 ⋅ 5 što odgovara primarnoj struji od: 200 ' I podešeno = n st ⋅ I podešenja = ⋅ 8. maksimalna radna struja (250A). Prekostrujna zaštita Prekostrujna zaštita štiti od kvarova koje ne može da detektuje kratkospojna zaštita i deluje sa vremenskom zadrškom pri opterećenjima koja prelaze dozvoljene vrednosti strujnih opterećenja voda (maksimalna pogonska struja).33 - .92). kspoja . ks .1. kao i pri udaljenim kratkim spojevima.55 I releja = = = 1. koeficijent spoja releja na SMT ( u ovom slučaju 1). Po pravilu prekostrujna zaštita nije zaštita od preopterećenja. Prekostrujna zaštita se podešava prema izrazu: k s ⋅ k spoja ⋅ I pogonsko maksimalno I podešenja = a ⋅ n st gde je: Ipogonsko maksimalno .3.55 A 200 0. koeficijent otpuštanja releja (0. u ovom slučaju 200/5A. ksamootpuštanja .71I nominalno releja ≈ 1.3). pa je onda podešenje releja: I podešenja 8. I pogonsko maksimalno = 1 ⋅ 250 = 250 A 1.7 I nominalno releja I 5 no min a ln o releja . nst . a . Najveću pogonsku struju određujemo prema izrazu: I pogonsko maksimalno = k samootpuštanja ⋅ I radno maksimalno gde je: Iradno maksimalno .3 ⋅ 1 ⋅ 250 I podešenja = = 8. 3.55 = 342 A 5 Vrednost podešenja releja se bira kao relativna vrednost u odnosu na njegovu nominalnu struju. koeficijent samootpuštanja asihronih motora (1). koeficijent sigurnosti (1. najveća pogonska struja. prenosni odnos SMT.

data su podešenja i koeficijent osetljivosti prekostrujne zaštite na svim izvodima.7Inom 8.38> 1. – Podešenja i koeficijent osetojivosti prekostrujne zaštite izvoda 10kV .7Inom 7.05+ 0.12=0.8. koeficijent osetljivosti ove zaštite iznosi: I 2 pks−min 2511 kosetljivosti = ' = = 7. Kako je : tkvara=tzaštite+ tprekidača vreme isključenja kvara biće: tkvara= tvremenska zadrška +treleja + tprekidača =0.49 5 3364A I’pod=340A I“pod=1.7Inom 9.5s i kojom se obezbeđuje da vreme isključenja kvara bude u opsegu od 0.5 I podešeno 340 Prekostrujna zaštita deluje sa vremenskom zadrškom od 0. Minimalna struja Broj Podešena struja Podešena struja Koeficijent kratkog spoja na izvoda prekostrujne zaštite prekostrujne zaštite zaštite vodu 10kV 3 1237A I’pod=340A I“pod=1.85 10 2511A I’pod=340A I“pod=1.38 11 3034A I’pod=340A I“pod=1.67s U tabeli br.7Inom 7.92 Tabela br.89 6 3183A I’pod=340A I“pod=1.7Inom 3.34 - .63 4 510A I’pod=340A I“pod=1. Minimalna vrednost struje kvara u osnovnoj zoni zaštite je već izračunata u prethodnom poglavlju i ona iznosi: I 2 pks−min = 2511 kA Kako je prekostrujna zaštita podešena na I’podešeno=340A.8.7Inom 9.36 9 2668A I’pod=340A I“pod=1.5s do 1s.5+0.7Inom 1.

Zaštita sabirnica i zaštita od otkaza prekidača Na slici br.dodatni modul ZS .1.za{tita od otkaza prekida~a Slika br.11. – blok-šema zaštite sabirnica i zaštite od otkaza prekidača . 3.35 - .11.za{tita sabirnica ZS .osnovni modul ZS2 . prikazana je principijelna blok-šema zaštite sabirnica i zaštite od otkaza prekidača.kratkospojni relej ZS1 . SABIRNICE 35kV isklju~enje isklju~enje ET-1 ET-2 ZS1 ZS2 veza ZS1 i ZS2 ZS ZOP ZOP tZS tZOP blokada od I>> tZOP isklju~enje isklju~enje SABIRNICE 10kV I>> isklju~enje I>> .4.

potrebno je izračunati tu struju. izvod broj 11.1617 )Ω Z v 3−35 kV = (0.4kV ZV3-35kV ZV1-10kV Zm-110kV ZT2-110/35kV ZV2-35kV ZT2-35/10kV ZT2-10/0.1. Kao i kratkospojnu zaštitu i zaštitu sabirnica treba podesiti tako da ne deluje pri kratkim spojevima na susednim sabirnicama nižeg napona.02 )Ω Z T 1−110 / 35 kV = (0 + j 0.064 + j 0. Kako je maksimalna struja kratgog spoja na sabirnicama 0.impedansa ET-1 i ET-2 10/0.885)Ω . Na slici br.4 . na izvodu broj 11.3 = (0.4kV Slika br. na izvodu broj 11. ET-a 110/35kV.12. vodova 35kV i ET-a 35/10kV su već izračunate.214 + j 0.impedansa voda br.4kV u TS 10/0.9 )Ω Z T 2−35 / 10 kV = (0 + j 0. pa vrednost podešene struje treba da bude veća od podešenja bilo koje kratkospojne zaštite na izvodu 10kV.0278 + j 0. 4 kV = ⋅ = ⋅ = (0 + j10)Ω 100 S n 100 0.1544 + j 0.0163)Ω Z T 1−35 / 10 kV = (0 + j 0.12.4kV u TS 10/0.4kV broj 1.368)Ω Z T 2−110 / 35 kV = (0 + j 0. prikazana je ekvivalentna šema za direktan režim za tropolni kratak spoj na sabirnicama 0.1kV svedena na napon 10kV iznosi: u k12 U 2 4 10 2 Z T 1−10 / 0.36 - .028)Ω . – Ekvivalentna šema direktnog režima za izračunavanje maksimalne struje I3pks na sabirnicama 10kV u TS35/10kV broj 2. Zadatak zaštite sabirnica je da brzo isključi energetske transformatore pri kratkom spoju na sabirnicama 10kV ili u slučaju otkazivanja kratkospojne zaštite na nekom od izvoda 10kV.305)Ω Z v1−35 kV = Z v 2−35 kV = (0. ZT1-110/35kV ZV1-35kV ZT1-35/10kV ZT1-10/0. 4 kV = Z T 2−10 / 0. Impedanse prenosne mreže 110kV.093) ⋅ 0.4kV broj 1. 10kV iznosi: Z v1−10 kV = z d 1 ⋅ l = (0. Z m −110 kV = (0 + j 0.

4kV Ze = Zm−110kV + + + + Zv1−10kV + ZT1−110/ 35kV + ZT 2−110/ 35kV 2 ZT1−35/ 10kV + ZT 2−35/ 10kV ZT1−10/ 0.533kA 5 To znači da zaštite sabirnica mora biti podešena na veću struju od ove. pri minimalnom podešenju ovih releja kroz svaki će proticati struja: I releja = 4 ⋅ I n = 4 ⋅ 5 = 20 A .4 ⋅ 1102 I podešenja = = = 38.797 Ω Maksimalna vrednost struje pri tropolnom KS na sabirnicama 0. zaštita sabirnica mora biti podešena da reaguje na struju veću od: ' I podešenja ≥ 3 ⋅ (I n1 + I n 2 ) = 3 ⋅ (440 + 440 ) = 2640 A Releji za zaštitu sabirnica sastoje se iz glavnog i dodatnog modula i svaki modul je priključen na strujna kola SMT prenosnog odnosa 500/5A u 10kV Trafo ćelijama odgovarajućih ET-a.4kV Ze = (0.289+ j5.758)Ω Moduo ove impedanse je: Zem = 0.2892 + 5. To znači da će pri kratkom spoju na sabirnicama ili u 10kV mreži kroz svaki rele ići upola manja sekundarna struja kratkog spoja. Ekvivalentna impedansa za proračun struje kratkog spoja iznosi: ZT1−110/ 35kV ⋅ ZT 2−110/ 35kV Zv1−35kV ZT1−35/ 10kV ⋅ ZT 2−35/ 10kV ZT1−10/ 0.325 A n st 200 5 što odgovara primarnoj struji od: 200 ' I podešeno = n st ⋅ I podešenja = ⋅ 38.1⋅10 I = = = 1.4kV ⋅ ZT 2−10/ 0.095 kA kratkog spoja susednih sabirnica 3 ⋅ Zem 3 ⋅ 5.797 Na osnovu toga struja podešenja kratkospojnog releja će biti: ks ⋅ I kratkog spoja susednih sabirnica 1.37 - .4kV + ZT 2−10/ 0. Kako je minimalan opseg podešenja kratkospojnih releja za zaštitu sabirnica (4-10)In.4kV iznosi: c ⋅Un 1.7582 = 5. Tehničkim preporukama EDS-e 4a1 usvojen je kriterijum da podešavanje zaštite sabirnica bude : ' I podešenja ≥ 3⋅ In Kako u TS 35/10kV paralelno rade dva energetska transformatora snage 2x8MVA čije su nomonalne struje na 10kV strani po 440A.6 = 1.

4462 =1. čime ispunjava svoju funkciju: kratkospojna zaštita sabirnica i rezervna kratkospojna zaštita izvoda 10kV pri bliskim kratkim spojevima.38 - .42 kosetljivosti = ' = = 0. Pri minimalnom podešenju ovih kratkospojnih releja kroz svaki relej će proticati struja: I releja = 3 ⋅ I n = 3 ⋅ 5 = 15 A što odgovara primarnoj struji: .457 Odatle je minimalna vrednost struje kratkog spoja zapravo struja dvopolnog kratkog spoja i iznosi: 3 I 2 pks−min = ⋅ I 3pks−min = 3.1822+ j1.96 kA 3 ⋅ Zem 3 ⋅1.18222 +1.457 Ω Minimalna vrednost struje tropolnog KS na sabirnicama: c ⋅Un 1⋅10 I 3pks−min = = = 3. Zato je potrebno iskoristiti kratkospojni relej sa nižim strujnim opsegom (3-10) In.446)Ω Moduo ove impedanse je: Zem = 0.857 I podešeno 4 Može se zaključiti da zaštita sabirnica neće reagovati pri minimalnoj struji kratkog spoja na sabirnicama 10kV.42 kA 2 Koeficijent osetljivosti ove zaštite iznosi: I 2 pks−min 3. što odgovara primarnoj struji: 500 ' I podešeno = n st ⋅ I releja = ⋅ 20 = 2kA 5 odnosno struji kratkog spoja: ' I KS = 2 ⋅ I podešeno ' = 2 ⋅ 2 = 4kA Na osnovu toga zaštita sabirnica biće podešena na struju kratkog spoja od 4kA. Minimalna struja kratkog spoja na sabirnicama 10kV iznosi: Ekvivalentna impedansa za proračun struje kratkog spoja iznosi: Ze min = Zm−110kV + ZT1−110/ 35kV + Zv1−35kV + ZT1−35/ 10kV Ze mine = (0.

Sa novim podešenjem koeficijent zaštite iznosi: I 2 pks−min 3. U slučaju neispravnosti kratkospojnog releja ili kratkog spoja na sabirnicama. a u slučaju otkazivanja prekidača snage ili drugih pomoćnih uređaja za isključenje prekidača.14 I podešeno 3 Vremenska zadrška zaštite sabirnica podešava se na vrednost od 0.1s.42 kosetljivosti = ' = =1. 500 ' I podešeno = n st ⋅ I releja = ⋅ 15 = 1.3s. Vremenska zadrška mora biti odabrana tako da je vremeski stepenovana u odnosu na kratkospojnu zaštitu na izvodima 10kV.16 na 0. Kako je kratkospojna zaštita na izvodima 10kV trenutna vremenska zadrška zaštite od otkaza prekidača biće podešena prema Tehničkoj preporuci br. . Zaštita od otkaza prekidača deluje sa vremenskom zadrškom u opsegu od 0.1s. Za svaki energetski transformator postavlja se posebna zaštita od otkaza prekidača.5kA 5 odnosno struji kratkog spoja: ' I KS = 2 ⋅ I podešeno ' = 2 ⋅ 1.5 = 3kA Na osnovu toga zaštita sabirnica biće podešena na struju kratkog spoja od 3kA. Kao merni releji ove zaštite služe merni releji zaštite sabirnica. delovaće zaštita od otkaza prekidača.39 - .4a1 tačka 5.2s do 3s. U slučaju blokade od strane kratkospojne zaštite. Zaštita od otkaza prekidača na nekom izvodu 10kV primenjuje se u kombinaciji sa kratkospojnom zaštitom sabirnica. zaštita sabirnica neće biti blokirana i delovaće nakon isteka podešenog vremena od 0. To je dovoljan period da kratkospojna zaštita deluje u slučaju kratkog spoja u mreži i blokira zaštitu sabirnica. čime ispunjava svoju funkciju: kratkospojna zaštita sabirnica i rezervna kratkospojna zaštita izvoda 10kV pri bliskim kratkim spojevima.

2. Transformacija 35/10kV Na slici br.t RIt>.40 - .rezervna prekostrujna za{tita RIo>t.za{tita sabirnica ZOP . .13.t . SABIRNICE 35kV RI>.rezervna zemljospojna za{tita RIt>.tZOP SABIRNICE 10kV isklju~enje ET-a nmt Uo>.za{tita od otkaza prekida~a Uo>.3.13. – blok-šema zaštite energetskog transformatora .za{tita od preoptere}enja ZS .t RIo>.za{tita ku}i{ta transformatora RI>.Buholc za{tita KT.t .t .t OP Bu KT Io> ET-1 OP OP ZS.kontaktni termometar Io> .zemljospojna za{tita sabirnica 10kV Slika br.tZS ZOP.t S Bu. prikazana je principijelna blok-šema energetskog transformatora 35/10kV.

1In = 0. Rele se podešava na 0. pojave gasova ili opadanja nivoa ulja ispod dozvoljenog i deluje na isključenje prekidača u oba trafo polja.5 ⋅ n st = 0.1-0.5A.5 ⋅ = 15 A 5 . a komandno-signalni kablovi za buholc relej i kontaktni termometar su bez metalnog plašta. Merni relej ove zaštite je nazivne struje 5A. Prvi plovak releja zatvara svoj kontakt i daje signal u slučaju pojave gasova u transformatorskom sudu.1In.41 - . Prema Tehničkoj preporuci br. Transformatorski sud je izolovan u odnosu na temelj.2.5 A što odgovara primarnoj struji: 150 I podešenja = 0. Relej se podešava na : I podešenja = 0.ZK) obuhvata kvarove namotaja prema masi transformatora.1. Drugi olovak releja zatvara svoj kontakt u slučaju naglog porasta pritiska ulja. Buholcova zaštita ET-a Ova zaštita se izvodi pomoću gasnog releja sa dva plovka.2. 3.2. Relej deluje trenutno na isključenje ET-a. 3. Relej se nalazi u spojnoj cevi između transformatorskog suda I konzervatora. najmanjeg opsega podešavanja 0. Zemljospojna zaštita ET-a Zemljospojna zaštita ET-a (zaštita kućišta Io> .12b betoski temelj energetskog transformatora ima dovoljno veliku prelaznu otpornost tako da nije potrebno dodatno izolovanje temelja. kao i preskoke sa VN izolatora na masu.

14. 3. Rezervna zemljospojna zaštita ET-a Relej rezervne prekostrujne zaštite (RI> ) priključen je na neutralni provodnik zvezdišta koje obrazuju tri strujna merna transformatora u trafo polju 35kV prenosnog odnosa 150/5A.385)Ω Na slici br. Prema Tehničkoj preporuci br. prikazana je ekvivalentna šema za nulti režim za jednopolni kratak spoj na energetskom transformatoru 35/10kV na 35kV strani. Na slici br.7998+ j2. Ova zaŠtita je istovremeno osnovna zaštita strujnih veza od strujnih mernih transformatora do provodnih izolatora 35kV na poklopcu energetskog transformatora.42 - .15. Zd = Zi = (0. ZT1-110/35kV ZV1-35kV 1pks ZV3-35kV Zm-110kV ZT2-110/35kV ZV2-35kV Slika br.14. – Ekvivalentna šema direktnog režima za izračunavanje maksimalne struje I1pks na ET 35/10kV Ukupna direktna impedansa za proračun struje jednopolnog kratkog spoja iznosi: ZT1−110/ 35kV ⋅ ZT 2−110/ 35kV Zdv1−35kV Zd = Zm−110kV + + + Zdv3−35kV ZT1−110/ 35kV + ZT 2−110/ 35kV 2 Zd = (0. prikazana je ekvivalentna šema za direktan režim za jednopolni kratak spoj na energetskom transformatoru 35/10kV na 35kV strani. .-4b Elektrodistribucija Srbije ova zaštita se podešava da reaguje pri struji od 50A.385)Ω Ukupna inverzna impedansa za proračun struje jednopolnog kratkog spoja je jednaka ukupnoj direktnoj impedansi.2.3.7998+ j2.

78117 + j 6.1 iznosi: Z 0 v1−35kV = Z 0 v 2−35kV = z 01 ⋅ l = (0.15. ZT1-110/35kV Z0V1-35kV 1pks Z0V3-35kV ZT2-110/35kV Z0V2-35kV 3Zp1 3Zp2 Slika br.069) ⋅ 5.992)Ω .3 iznosi: Z 0 v 3−35kV = z 03 ⋅ l = (0.93 = (2.43 - .188)Ω Moduo ove impedanse je: Zee = 101.93 + j 0.488 + j 0.rezistansa neutralne tačke mreže 35kViznosi: Z p1 = Z p 2 = (65 + j 0)Ω Ukupna nulta impedansa za proračun struje jednopolnog kratkog spoja iznosi: (Z + Z p1 )⋅ (ZT 2−110/ 35kV + Z p2 ) Z0v1−35kV T1−110/ 35kV Z0 = + + Z0v3−35kV (ZT1−110/ 35kV + Z p1 ) + (ZT 2−110/ 35kV + Z p2 ) 2 Z0 = (100.1882 = 102.59 Ω Maksimalna vrednost struje pri jednopolnog kratkog spoja iznosi: 3 ⋅Un 3 ⋅ 35000 I1pksmax = = = 591A Ze 102.339)Ω .impedansa voda 35kV br.978+ j11.59 Minimalna struja jednopolnog kratkog spoja na priključcima 35kV energetskog transformatora 35/10kV iznosi: I1pksmin = 304 A .378+ j6.9782 +11.417)Ω Ekvivalentna impedansa za proračun struje jednopolnog kratkog spoja iznosi: Ze = Zd + Zi + Z0 = (101.469 + j1. – Ekvivalentna šema nultog režima za izračunavanje maksimalne struje I1pks na ET 35/10kV .impedansa voda 35kV br.62) ⋅ 1.6 = (1.

-4b Elektrodistribucija Srbije ova zaštita se podešava da reaguje pri struji od 1.92 ⋅ 5 5 .4.2s.92 ⋅ 5 5 Vrednost podešenja releja se bira kao relativna vrednost u odnosu na njegovu nominalnu struju. Rezervna prekostrujna zaštita ET-a Rezervna prekostrujna zaštita (RI> ) je trofazna.08 I podešeno 50 Rezervna zemljospojna zaštita deluje sa vremenskom zadrškom od 0. Strujno podešenje je: 1.6 A 150 150 a⋅ 0.8 ⋅ I n 1.2. pa je onda podešenje releja: I podešenja 1.36 I I 5 no min a ln o releja no min a ln o releja Koeficijent osetljivosti iznosi: I1pks−min 304 kosetljivosti = ' = = 6. 3.8 ⋅ 132 I podešenja = = = 8.44 - . maksimalna strujna vremenski nezavisna zaštita.81A 150 150 a⋅ 0. Ovakvo vremensko podešenje je potrebno da bi dobila selektivnost u odnosu na zemljospojne zaštite postavljene u RP 35kV i TS 110/35kV.81 I releja = = = 0. Merni organi su priključeni na strujne merne transformatore u trafo polju 35kV prenosnog odnosa 150/5A. Strujno podešenje je: 50 50 I podešenja = = = 1. Prema Tehničkoj preporuci br.8In.

65 I releja = = = 1. sa obe strane. Strujno podešenje je: 1. Kontaktni termometar ET-a Kontaktni termometar poseduje dva kontakta.53I I 5 no min a ln o releja no min a ln o releja Zaštite od preopterećenja deluje sa vremenskom zadrškom od 10 minuta na isključenje ET-a.2. 3. pa je onda podešenje releja: I podešenja 7.45 - .6.5s. Vrednost podešenja releja se bira kao relativna vrednost u odnosu na njegovu nominalnu struju.5.92 ⋅ 5 5 Vrednost podešenja releja se bira kao relativna vrednost u odnosu na njegovu nominalnu struju. . 3. Zaštita od preopterećenja ET-a Monofazna maksimalno strujna i vremenski nezavisna zaštita (It>) i prema Tehničkoj preporuci br.2. pa je onda podešenje releja: I podešenja 8.6 ⋅ 132 n I podešenja = = = 7. Drugi kontakt se podešava na 95°C i vrši isključenje prekidača ET-a.-4b Elektrodistribucija Srbije zaštita se podešava na 1.6 I releja = = = 1.65 A 150 150 a⋅ 0.6 ⋅ I n 1.6In.72 I I 5 no min a ln o releja no min a ln o releja Rezervna prekostrujna zaštita deluje sa vremenskom zadrškom od 1. Prvi kontakt se podešava na 80°C i njime se vrši signalizacija nedozvoljenog opterećenja ET-a.

Osnovnu zaštitu energetskog transformatora čine odvodnici prenapona.9. Prema Tehničkoj preporuci br.46 - .-4b Elektrodistribucija Srbije tačka 1.7.9. – Karakteristike odabranih odvodnika prenapona .15 i 2. 3.16 odabrani su cink- oksidni ZnO odvodnici prenapona. 2.11. Karakteristike odabranih odvodnika date su u tabeli br. Zaštita od prenapona Zaštita od prenapona se primenjuje u sklopu efikasnih mera koordinacije izolacije u mreži i postrojenju.2. Neutralna tačka mreže 10kV 10kV (izolovano zvezdište ET-a 35kV 35/10kV) Najviši napon mreže (kV) 12 12 38 Vrsta odvodnika ZnO ZnO ZnO Naznačena struja (kA) 10 10 10 Naznačeni napon (kV) 15 15 37 Trajni radni napon (kV) 12 12 30 Tabela br.

16. namenjenih za ugradnju opreme u modularnom sistemu. sa vratima sa prednje i zadnje strane. 1 2 3 4 5 6 Slika br. Kompletna oprema za zaštitu smeštena je u relejnim ormanima u posebnoj prostoriji „Komanda“. obložen limenim oblogama. prikazan je izgled standardnih 19'' okvira. prikazan je relejni orman. orijentacionih dimenzija 710x610x2060mm.1. Na slici br. Relejni orman Slobodno stojeći orman. 4. sa prednje strane su zastakljena u cilju preglednosti ugrađene opreme. – Izgled reka za smeštaj modula . 4.47 - . koji je dimenzionisan za montažu maksimalno 12 standardnih 19'' okvira.16. izrađen od standardnih kutijastijh profila. namenjenih za ugradnju opreme u modularnom sistemu – „Evropa“ kartice. statička zaštita. Vrata ormana. modularnog tipa na standardnom E1 formatu „Evropa kartica“.17. podesna za montažu u tipiziranim 19'' okvirima. SPECIFIKACIJA RELEJNIH UREĐAJA Odabrana oprema za zaštitu je u poluprovodničkoj tehnici. Prednji deo ormana opremljen je nosećim obrtnim ramom. Stepen mehaničke zaštite IP43. a na slici br.

1 .2. Prednji strana Zadnja strana Slika br.48 - . MTR-4 »Minel«. – Izgled ormana za smeštaj rekova 4.17. Zaštitni uređaji ET-a na strani 35kV Standardni okvir (rek) 19''. kom. kom. 2 Merna strujna kola: Merna strujna kola za priključak na sekundar strujnih transformatora X/5 A. za montažu opreme u modularnoj izradi »Evropa« kartice .

t) za In = 5 A.s.5A. MI-300N«Minel« kom. kom.2 – 6 s. 1 Zaštita kućišta transformatora: Zemljospojni član (Io>) za In=5A za opseg podešavanja 0.s.s. izlazna snaga 5 – 50 W.s.s. K3 i K4) za napon napajanja 110 V j. 1 Rezervni modul za napajanje zaštite ulazni napon 110 V j.Merna strujna kola za priključak na sekundar strujnih transformatora X/5 A.5)In i vremenskim zatezanjem 0. 1 Moduli za napajanje zaštite: Glavni modul za napajanje zaštite ulazni napon 110 V j. MI-100N«Minel« kom. kom.49 - .8)In i vremenskim zatezanjem 0. izlazna snaga 5 – 50 W.6-1.s. 1 Prekostrujna zaštita: Trofazni prekostrujni član (I>. za opseg podešavanja (0. 1 Kartice pomoćnih releja: Kartica sa 4 (četiri) pomoćna releja (K1. MN-3R »Minel« kom. za opseg podešavanja (0. MN-3G »Minel« kom. MI – 0010 »Minel«. t) za In = 5 A.6-1. 1 Zemljospojna zaštita: Zemljospojni član (Io>. 220 V MPR-4A »Minel« kom.s. izlazni napon 12 V j.2 – 6 s.j.1–0. izlazni napon 12 V.8)In i vremenskim zatezanjem 0. K2.s.s. MI – 00l N »Minel«. MTR-1 »Minel«. kom. 3 . svaka sa 2 (dva) preklopna kontakta za 5 A. 1 Zaštita od preopterećenja: Jednofazni prekostrujni član (It>.2 – 6 s.1-0. t) za In=5A za opseg podešavanja (0.s.

Kartica sa 2 (dva) pomoćna releja (K1 i K2) za napon napajanja 110 V j. prikazan je izgled rekova sa rasporedom modula.t It>.s. Zaštitni uređaji ET-a na strani 10kV Standardni okvir (rek) 19''. kom.18. 1 Na slici br.t Io>.t 1 2 3 4 5 6 7 MI-0 01 0 MVR-1 /I MVR-1 /I MPR-4 A MPR-4 A MPR-4 A MPR-2 10 -60 0s 3 -60 s Io> 1 2 3 4 5 6 7 Slika br.s.3. sa 2 (dva) preklopna kontakta za 5 A. 1 . sa zatezanjem uključenja 3-60 s za napon napajanja 110 V j. kom. 220 V MPR-2 »Minel«. sa 2 (dva) preklopna kontakta za 5 A. 2 Merna strujna kola: Merna strujna kola za priključak na sekundar strujnih transformatora X/5 A. za montažu opreme u modularnoj izradi – »Evropa« kartice kom.s. 250 V. 1 Vremensko rele. MVR-1/I »Minel«. MVR-1/I »Minel«.s.s. MTR-4 MTR-1 MN-3 G MN-3 R MI-3 00 N MI-1 00 N MI-0 01 N I>. kom. – Izgled reka sa rasporedom zaštitnih modula za ET 35kV 4. 250 V. 1 Vremenski releji: Vremensko rele. svaki sa 3 (tri) preklopna kontakta za 5 A.s.18. kom. MTR-2 »Minel«.50 - . sa zatezanjem uključenja 10-600 s za napon napajanja 110 V j.

za napon napajanja 110 V j.19. sa opsegom podešavanja (3-10)In. 220 V MPR-2. MVR-1/I. za napon napajanja 110 V j. 1 Rezervni modul za napajanje zaštite ulazni napon 110 V j. 250 V.j. 1 Vremensko rele sa zatezanjem uključenja 3-60 s. 250 V. svaki sa 2 (dva) preklopna kontakta za 5 A. sa 2 (dva) preklopna kontakta 5 A.«Minel«.s.s. »Minel«.s.s.s.s. K2).s. »Minel«. 3 Kartica sa 4 (četiri) pomoćna releja (K1. MN-3R »Minel« kom. 1 Kartice pomoćnih releja: Kartica sa 2 (dva) pomoćna releja (K1. za napon napajanja 110 V j. kom. MVR-1/I. kom. svaki sa 3 (tri) preklopna kontakta za 5 A. sa 2 (dva) preklopna kontakta 5 A.s. 250 V MVR-1/I.s.s.s. izlazna snaga 5 – 50 W.s.s. kom. bez vremenskog zatezanja MI-2100. .s. izlazna snaga 5 – 50 W. MN-3G »Minel« kom.Moduli za napajanje zaštite: Glavni modul za napajanje zaštite ulazni napon 110 V j.l5-3 s.51 - .s. sa 2 (dva) preklopna kontakta 5A. za napon napajanja 110 V j. K2.s. kom. 1 ZS i ZOP: Dvofazni kratkospojni član (I>>) za In = 5 A. kom. »Minel« kom. 1 Vremensko rele sa zatezanjem uključenja 0. izlazni napon 12 V. prikazan je izgled rekova sa rasporedom modula. 1 Na slici br.s. 1 Vremenski releji: Vremensko rele sa zatezanjem uključenja 0.s. izlazni napon 12 V j.05-1 s. 220 V MPR-4. K3 i K4) za napon napajanja 110 V j.

izlazna snaga 5 – 50 W. MTRN-1 »Minel«.4.s.1-3 s 3 -60 s I>> 1 2 3 4 5 6 7 MPR-2 MPR-2 MPR-2 MPR-4 1 2 3 4 Slika br.j. izlazni napon 12 V. 1 .52 - . MN-3R »Minel« kom.s. 2 Moduli za napajanje zaštite: Glavni modul za napajanje zaštite ulazni napon 110 V j.s. – Izgled reka sa rasporedom zaštitnih modula za ET 10kV 4. za montažu opreme u modularnoj izradi – »Evropa« kartice kom.s.05 -1s 0 .s. izlazna snaga 5 – 50 W. izlazni napon 12 V j. MTR-2 MN-3 G MN-3 R MI-2 10 0 MVR-1 /I MVR-1 /I MVR-1 /I 0.19. 1 Rezervni modul za napajanje zaštite ulazni napon 110 V j. Zaštitni uređaji u mernoj ćeliji 10kV Standardni okvir (rek) 19''.s. kom. 1 Merna naponska kola: Merna naponska kola za priključak na tercijer naponskog transformatora otvoreni trougao 100V. MN-3G »Minel« kom.s.s.

20. 1 Vremenski releji: Vremensko rele sa zatezanjem uključenja 6-600 s za napon napajanja 110 V j. sa 2 (dva) preklopna kontakta 5 A.20. MBR-2 »Minel« kom. MU-122 »Minel« kom. 1 Brojači: Kartica sa 2 (dva) brojača impulsa za radni napon 110 V j. svaki sa 2 (dva) preklopna kontakta za 5 A.s. 220 V MPR-4 A »Minel«. K3 i K4) za napon napajanja 110 V j. K2.s.2 – 6 s. – Izgled reka sa rasporedom zaštitnih modula za mernu ćeliju 10kV . 1 Kartice pomoćnih releja: Kartica sa 4 (četiri) pomoćna releja (K1.s..53 - .s.s. 250 V MVR-1/I »Minel«. MTRN -1 MN-3 G MN-3 R MU-1 22 MVR-1 /I 6 -60 0 s Uo> Uo>.Zemljospojna zaštita sabirnica 10kV: Jednofazni prenaponski član (Uo > i Uo > t) za područje podešavanja napona 40 – 120 V kontinuirano. kom.t 1 2 3 4 5 MBR-2 MPR-4 A 1 2 Slika br. prikazan je izgled rekova sa rasporedom modula.s. sa podešavanjem vremena 0. 1 Na slici br. kom.

j. MTR-2 »Minel«. izlazni napon 12 V.54 - .s.2 – 6 s.s. kom. 1 Merno strujno i naponsko kolo za priključak na kablovski obuhvatni transformator 1 A i tercijer naponskog transformatora – otvoreni trougao 100 V.4. t) za In = 5 A sa opsegom podešavanja (0. 2 Merna strujna i naponska kola: Merna strujna kola za priključak na sekundar strujnih transformatora X/5 A. izlazna snaga 5 – 50 W.s.s. MTR-Z »Minel«.8)In i vremenskim zatezanjem 0. 1 .6-1. 1 Moduli za napajanje zaštite: Glavni modul za napajanje zaštite ulazni napon 110 V j. MN-3G »Minel« kom. 1 Prekostrujna zaštita: Dvofazni prekostrujni član (I>. izlazna snaga 5 – 50 W.s. 1 Kratkospojna zaštita: Dvofazni kratkospojni član (I>>) za In = 5 A sa opsegom podešavanja (4-10)In bez vremenskog zatezanja. MI 2100 »Minel«. kom. MI 200 N »Minel« kom.5. MN-3R »Minel« kom. izlazni napon 12 V j. Zaštitni uređaji voda 10kV Standardni okvir (rek) 19''. 1 Rezervni modul za napajanje zaštite ulazni napon 110 V j.s. kom. za montažu opreme u modularnoj izradi – »Evropa« kartice kom.s.s.

Usmerena zemljospojna zaštita: Zemljospojni usmereni rele (Io >.21.21. 1 Kartice pomoćnih releja: Kartica sa 4 (četiri) pomoćna releja (K1. sa 2 (dva) preklopna kontakta za 5 A. za napon napajanja 110 V j.s. – Izgled reka sa rasporedom zaštitnih modula za vodnu ćeliju 10kV ..55 - . MZU »Minel«. vremensko zatezanje 0. 220V MPR-2 »Minel«.s. 1 Kartica sa 2 (dva) pomoćna releja za napon napajanja 110 V j. K2. kom. (K1 i K2) svaki sa 3 (tri) preklopna kontakta za 5 A. za napon napajanja 110 V j.s.2 – 6 s.s. kom. 250 V MVR-1/1 »Minel«. 1 Na slici br. prikazan je izgled rekova sa rasporedom modula.s. opseg podešavanja 10 – 50 mA. K3 i K4). 1 Vremenski releji: Vremensko rele sa zatezanjem uključenja 3 – 60 s.t I>> 1 2 3 4 5 6 MTRN -Z MZU MZU MPR-2 MVR-1 /I 3 -60 s Io> a> 1 2 3 4 5 Slika br. α >). kom. MTR-2 MN-3 G MN-3 R MI-2 00 N MI-2 10 0 MPR-4 A I>. 220 V. kom. MPR-4 A. ugao prorade 0°- 180°. svaki sa 2 (dva) preklopna kontakta za 5 A.s.

Prekostrujne zaštite tipa MI . TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA 5.56 - . 5.1.

.57 - .

.58 - .

59 - ..

Usmerena zemljospojna zaštita MZU .60 - .2.5.

.61 - .

.62 - .

63 - . Procenat elektromehaničkih releja u distributivnim transformatorskim stanicama se kreće iznad 80%.. postavili su strožije i uslove i zadatke pred sisteme zaštite. Mikroprocesorski zaštitni uređaji u potpunosti zadovoljavaju na postavljene uslove i istovremeno objedinjuju funkcije zaštite. koji se manifestuje povećanim brojem kvarova na njima. 6. lokacija uređaja. a koji se ogledaju u zahtevima za daljinskim upravljanjem i u povećanju pouzdanosti i sigurnosti. Zbog toga statička zaštita predstavlja rešenje kojim se mogu zadovoljiti postavljeni zahtevi. merenja i upravljanja u transformatorskim stanicama. Razvoj elektroenergetskih mreža i strožiji zahtevi koji se postavljaju u eksploataciji elektroenergetskih mreža. ZAKLJUČAK Dosadašnja iskustva u primeni elektromehaničkih releja tipa RI i RIT u elektrodistributivnim mrežama pokazala su da su ovi releji kroz dugogodišnju eksploataciju pokazali određene kvalitete. zaštitni uređaji bili elektromehanički releji. zahtevi za besprekornim napajanjem uređaja.. Ovaj rad je upravo i obrađivao primenu statičke zaštite u distributivnoj trafostanici u kojoj je. u vreme kada je izgrađena. . predstavljaju ograničenje za upotrebu ovih uređaja u našim distributivnim trafostanicama. još uvek visoka cena. pa i koncept jednosmernog razvoda.. odnosno smanjenom pouzdanošću i sigurnošću. veća osetljivost na smetnje koje se mogu javiti i u normalnoj eksploataciji trafostanica. Međutim. u starijim transformatorskim stanicama. nedostatak rezervnih delova. Nakon normalnog eksploatacionog perioda ovi releji su ušli u period starenja.

Božuta Franjo. Beograd. Bekut Duško. Svjetlost. 1999. 2001. 7. Zbirka tehničkih preporuka elektrodistribucija Srbije knjiga II. Naučna knjiga. Relejna zaštita. LITERATURA 1. Stojković Saša. 4. 2001. Tehnički fakultet Čačak. Čačak. 6. Sarajevo. Fakultet tehničkih nauka. 5. 3. 1989. 2003. 2. 1991. Zbirka zadataka iz relejne zaštite. 7. Katalog proizvoda MINEL-automatika . Novi Sad. Automatski zaštitni uređaji elektroenergetskih postrojenja. Đurić Milenko. Zbirka tehničkih preporuka elektrodistribucija Srbije knjiga I.64 - . Relejna zaštita.