5285

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 287
31 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223 κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρ−
άλλες διατάξεις. χει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία
του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου.
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει
αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του
ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια
Άρθρο 1 και η πραγματική χρήση του ακινήτου.
Αντικείμενο του φόρου
Άρθρο 2
1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επι− Υποκείμενο του φόρου
βάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
1. Υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε πρόσωπο ή οντό−
στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος, σε
τητα του άρθρου 1, ανάλογα με το δικαίωμα και το
ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε
ποσοστό του, και ειδικότερα:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντό−
α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από
τητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία σύνταξης του
2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα
οριστικού συμβολαίου κτήσης ή από την ημερομηνία
της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της
τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία
επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του
αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπά−
ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εμπράγματα ροχος σε δήλωση βουλήσεως.
ή ενοχικά δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέ− β) Ο υπερθεματιστής, από την ημερομηνία σύνταξης
σης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής της κατακυρωτικής έκθεσης.
δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του γ) Ο κληρονόμος και ειδικότερα:
ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσι−
εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Εξαιρετικά, επιβάλλεται και ευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προη−
στο δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής, της κατοχής, γούμενου της φορολογίας έτους.
καθώς και στη δέσμευση δικαιωμάτων επί του ακινήτου ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δη−
από Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο μοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του
2 του άρθρου 2. προηγούμενου της φορολογίας έτους.
3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το άθροισμα του κύριου φό− δ) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ακίνητο με
ρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο
φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί θάνατος επήλθε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προ−
των ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο. ηγούμενου της φορολογίας έτους.
4. Τα δικαιώματα επί των οποίων επιβάλλεται ο 2. Υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι και:
ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά που υπάρχουν την 1η Ια− α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγο−
νουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από με− ράς, εφόσον σε αυτό προβλέπεται η κατάρτιση της
ταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του εμπράγματης δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση, με εξαί−
έτους αυτού και ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του ρεση το εργολαβικό προσύμφωνο.
τίτλου κτήσης. β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Ορ−
5. Για τον καθορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαμβάνεται υπόψη γανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυ−
η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική τοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. και για το χρονικό διάστημα πριν

5286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

από τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον γ) Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύ−
έχει παραλάβει το ακίνητο. πτει αν από το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριό−
γ) Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κλη− τητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην επικαρπία.
ρονομιάς. 5. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στην οίκηση και στο
δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονο− δικαίωμα της επιφάνειας ισούται με το φόρο που ανα−
μίας για τα κληρονομιαία ακίνητα. λογεί στην επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος
ε) Ο μεσεγγυούχος ακινήτου. που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα ισούται με το φόρο
στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης. που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα.
ζ) Ο νομέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί 6. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στο εμπράγματο ή
με τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταβλήθηκε ενοχικό δικαίωμα του δεύτερου εδαφίου της παραγρά−
δεν επιστρέφεται. φου 2 του άρθρου 1 προκύπτει σύμφωνα με το εμπράγ−
η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συμ− ματο δικαίωμα επί του ακινήτου του οποίου αποτελεί
φωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν έχει μεταβιβαστεί από παρακολούθημα και κατά το ποσοστό του επί αυτού.
τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα 7. Ο κύριος φόρος που αναλογεί σε ακίνητο των πε−
που αυτός θα είχε υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει ριπτώσεων θ’, ι’ και ια’ της παραγράφου 2 του άρθρου
τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία θεώρησης από αυτού, ισούται με το φόρο που αναλογεί στην πλήρη
την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας για την κυριότητα, χωρίς να οφείλεται τέτοιος φόρος από τον
έναρξη των εργασιών ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμο− κύριο του ακινήτου.
ποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων 8. Για την εφαρμογή του ΕΝ.ΦΙ.Α. ακίνητα που δεν
(4) αυτών ετών από τον εργολάβο. ιδιοχρησιμοποιούνται από το υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α
θ) Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γε− θεωρούνται αυτά τα οποία εκμισθώνονται ή παραχω−
νικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα. ρούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Τα ακίνητα
ι) Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει που δεν εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο θεωρού−
στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», νται ιδιοχρησιμοποιούμενα.
με τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών και ανεξαρτή− 9. Για το συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α, όπως ορίζεται με
τως του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν της κατοχής τις διατάξεις του άρθρου 5, εφαρμόζονται ανάλογα τα
του ακινήτου. οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως και 8 του παρόντος.
ια) Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσμεύει για οποιονδή−
ποτε λόγο και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο Άρθρο 3
εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης. Με κοινή Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και 1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ακίνητα που ανήκουν:
ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής των δια− α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
τάξεων της παρούσας περίπτωσης. Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στην Εταιρεία των
3. Ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και στην εταιρεία
συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το ακίνητο κατά το «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» με την επιφύλαξη της
ποσοστό συνιδιοκτησίας του. παραγράφου 7 του άρθρου 2.
4. Αν συστάθηκε επικαρπία, ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. που β) Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
βαρύνει το ακίνητο επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυ− νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσ−
ρίου και του επικαρπωτή ως εξής: σονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς
α) Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται
που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται ως ποσοστό δωρεάν στο Δημόσιο. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενι−
του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακι− κής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης
νήτου, ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή ως εξής: περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..
(αα) Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται
20ό έτος της ηλικίας του. για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου
(ββ) Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου
έτος της ηλικίας του. και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώπων και πρακτόρων
(γγ) Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό του ξένου κράτους, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
έτος της ηλικίας του. δ) Σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της
(δδ) Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλει−
έτος της ηλικίας του. στικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού,
(εε) Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού
έτος της ηλικίας του. και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο
(στστ) Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το Δημόσιο.
60ό έτος της ηλικίας του. ε) Σε Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της
(ζζ) Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό Γενικής Κυβέρνησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
έτος της ηλικίας του. ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση
(ηη) Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού,
έτος της ηλικίας του. θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού
β) Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.
φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό ορίζεται στα στ) α)Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των
8/10 του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα. γνωστών θρησκειών και δογμάτων κατά την παρ. 2 του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5287

άρθρου 13 του Συντάγματος και ιδιοχρησιμοποιούνται λογίας, γίνεται κατάταξη του κτίσματος σε αντίστοιχη
για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.).
κοινωφελούς έργου τους. β) Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά μέτρα.
στ) (β) Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό κα− γ) Προκειμένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια απο−
θεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενα εντός μειώνεται με την εφαρμογή Συντελεστή Απομείωσης
ή εκτός αυτού. Επιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρμογή
ζ) Στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα
καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του ν. 3647/2008 κτίσματα των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της
(Α΄ 37) και ιδιοχρησιμοποιούνται. παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.1129485/479/
2. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα δικαιώματα 3.12.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1152),
στα ακίνητα για τα οποία: με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.
α) Υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμ− δ) Η χρήση των χώρων του κτίσματος διακρίνεται
φωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως σε κύρια και βοηθητική. Με απόφαση του Υπουργού
ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευ− Οικονομικών ορίζεται η διάκριση των χώρων σε κύρια
ση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για και βοηθητική σχετικά με την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και
λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προ−
αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαι− ηγούμενου εδαφίου.
ολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας ε) Η παλαιότητα του κτίσματος προκύπτει από τη δια−
του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της φορά μεταξύ του έτους φορολογίας και του έτους έκδο−
Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το σης της νεώτερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει
οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση οικοδομική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαμβάνεται
μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από δημόσιο
πόλης ή οικισμού ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά τριάντα έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από
τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης δημόσιο έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων,
χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ως έτος έκδοσης της άδειας λαμβάνεται το έτος κατά
ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%). το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα με την υποβολή προς τη
β) ’Εχει διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.
η αποδέσμευση από απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος 2. Για τον υπολογισμό του κύριου φόρου, με βάση τα
ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται
πράξη της Διοίκησης για την ως άνω αποδέσμευση. συντελεστές ως εξής:
γ) ’Εχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή α) Βασικός Φόρος (Β.Φ.) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.),
όπως αυτή αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης, σύμφωνα με
οριστική διοικητική πράξη αποζημίωσης για απαλλο−
τον πίνακα που ακολουθεί:
τρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους
και δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση μετά από ένα (1) Βασικός Φόρος
έτος από το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης. Τιμή Ζώνης
Φ.Ζ. (Β.Φ.)
Οι παραπάνω απαλλαγές ή μειώσεις από τον ΕΝ.ΦΙ.Α. (€/μ2)
(€/μ2)
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλήρους
αποζημίωσης σχετικά με τα δικαιώματα της παραγρά− 0 − 500 1 2,00
φου 2 του άρθρου 1. 501 − 750 2 2,80
3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά
απαλλαγές από φόρους ή τέλη, δεν εφαρμόζεται για 751 − 1.000 3 2,90
τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, με 1.001 − 1.500 4 3,70
εξαίρεση τις συμβάσεις παραχώρησης του Δημοσίου
που έχουν κυρωθεί με νόμο μέχρι την κατάθεση στη 1.501 − 2.000 5 4,50
Βουλή του σχεδίου του παρόντος νόμου, εφόσον σε 2.001 − 2.500 6 6,00
αυτές είχε προβλεφθεί η πλήρης απαλλαγή από φόρους
ακίνητης περιουσίας. 2.501 − 3.000 7 7,60

Άρθρο 4 3.001 − 3.500 8 9,20
Υπολογισμός του κύριου φόρου 3.501 − 4.000 9 9,50
Α. Υπολογισμός του κύριου φόρου για τα κτίσματα
4.001 − 4.500 10 11,10
1. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί
των κτισμάτων υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική 4.501 − 5.000 11 11,30
θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον
5.001+ 12 13,00
όροφο και τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος.
Ειδικότερα: Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για
α) Η γεωγραφική θέση του κτίσματος προσδιορίζει τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, καθώς και τα
την τιμή ζώνης, στην οποία υπάγεται αυτό, σύμφωνα ειδικά κτίρια της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 1
με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α΄ 43) του παρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή
και των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών που ζώνης της Δημοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται.
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Ανάλογα με την τιμή Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στη Δημοτική
ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους φορο− Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του

5288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

οικείου Δήμου και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσό−
στο Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της τερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου
οικείας Περιφερειακής Ενότητας. λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.
β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (Σ.Π.Κ.), σύμ− Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά
φωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: κτίρια και τις μονοκατοικίες.
ε) Προκειμένου για μονοκατοικία, εφαρμόζεται Συντε−
Συντελεστής λεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,02.
Παλαιότητας στ) Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο οποίος ορίζεται
Παλαιότητα σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, σε 1,01 για κτί−
Κτίσματος
(Σ.Π.Κ.) ρια με μία πρόσοψη και σε 1,02 για κτίρια με δύο ή
περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης
26 έτη και άνω 1,00 δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα
20 έως και 25 έτη 1,05 ειδικά κτίρια.
ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο οποίος
15 έως και 19 έτη 1,10 ορίζεται σε 0,1.
10 έως και 14 έτη 1,15 η) Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος
ορίζεται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα,
5 έως και 9 έτη 1,20 ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, που: α) δεν είχαν
Μέχρι και 4 έτη 1,25 ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή β) ηλεκτροδο−
τούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν
Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμό− ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής
ζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια και είναι κενά.
με παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρμόζεται θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορί−
συντελεστής παλαιότητας 0,60. ζεται σε 0,5. Ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρμό−
γ) Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (Σ.Α.Ε.) κτί− ζεται όταν χρησιμοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών
σματος, προκειμένου για κύριους χώρους ειδικών κτι− χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντε−
ρίων, ο οποίος εφαρμόζεται ανά κλιμάκιο επιφάνειας λεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών
στο οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον πίνακα που χώρων ορίζεται σε μηδέν (0).
ακολουθεί: 3. α. Ο κύριος φόρος για τα δικαιώματα επί των κτι−
σμάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται με το γινόμε−
Συντελεστής
Κλιμάκιο νο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή
Απομείωσης
Επιφάνειας παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μο−
Επιφάνειας
(μ2) νοκατοικίας, του συντελεστή πρόσοψης, του συντελε−
(Σ.Α.Ε.)
στή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς
0 − 500 1,00 κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής:
500,01 − 1.500 0,80 Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ
ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται ) x ΣΗΚ
1.500,01 − 3.000 0,75
(όπου εφαρμόζεται)
3.000,01 − 5.000 0,65
β. Προκειμένου για τα ειδικά κτίρια της παραγράφου
5.000,01−10.000 0,55 1γ του παρόντος άρθρου, ο κύριος φόρος ισούται με
το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του
10.000,01 − 25.000 0,45
συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή παλαιότη−
25.000,01− 50.000 0,35 τας κτίσματος, του συντελεστή απομείωσης επιφάνειας,
του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή
50.000,01 και άνω 0,25
ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής:
δ) Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο οποίος εφαρμόζεται
Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΕΚ x
για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα, σύμ−
ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΗΚ
φωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
(όπου εφαρμόζεται)

Συντελεστής Β. Υπολογισμός κύριου φόρου για οικόπεδα και γή−
Όροφος Ορόφου πεδα
(Σ.Ο.) Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των
γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδα) ή
Υπόγειο 0,98
των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (γήπεδα)
Ισόγειο και 1ος 1,00 υπολογίζεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
1. Ειδικότερα, για τα οικόπεδα:
2ος και 3ος 1,01 α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και
4ος και 5ος 1,02 προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μονα−
διαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που
6ος και άνω 1,03 ακολουθεί:

Μοναδιαία αξία όπως έχει καθοριστεί με προεδρικό διάταγμα.Ο.01 − 50. στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή οικόπεδα 700. η οποία αναλογεί γ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται με στο συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου.). στην οποία (€/μ2) δεν έχουν καθοριστεί με τις αποφάσεις που προβλέ− 0.01 − 600. λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές του οικείου Δήμου. ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής 900.00 03 0.01 − 100..). τιμής εκκίνησης του οικοπέδου. λαμβάνο− Για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή σε οδό και πλατεία και 0.Ζ. όταν υπάρχει κτίσμα = συνολική επιφάνεια εκκίνησης του οικοπέδου.00 17 1.000 μόνο μέχρι τη μεταβίβασή τους από το φορέα της επέν− δυσης προς τρίτους. λαμβά− 4.500 2012 (Α΄ 70) και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις 1.01 − 2.00 05 0.). 5.Α. 2545/1997 (Α΄ 254) (Βιομηχανικές 4.003 πονται στο προηγούμενο εδάφιο.00 15 1.000. με βάση τη δόμηση που έχει πραγματοποιηθεί συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου.500 έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής 800. συντελεστής οικοπέ− 2. Για τον υπολο− γισμό της φορολογητέας αξίας. καθώς και ο συντελεστής οικοπέδου – επιφάνεια οικοπέδου που αναλογεί στο αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.000 τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμε− 600. είναι διαφορετικός από το Σ. έχει εξαντληθεί.300 στής Πρόσοψης (Σ.006 δου (Σ.). της ζώνης με τη χαμηλότε− ρη τιμή ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενότητας. ανεξάρτητα το κτίσμα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή μεγαλύτερη.01 − 5.030 Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.000. 1.). αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου.800 δ) Οικόπεδα.Α.600 πρόσοψη σε οδό.01+ 25 9. συνολική τιμή εκκίνησης 6. όπως 10. εντάσσονται στην πρώτη φορολογική ζώνη. συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.00 20 2.01 − 4.00 01 0.500.01 − 300.00 04 0.200 της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.Οικ. είναι ίσος με φάνειας και του συντελεστή φόρου.Α.Ο.120 Ενότητα. με εξαίρεση την περίπτωση που δότηση του άρθρου 41 του ν.Α. 4458/1965 (Α’ 33) (Βιομηχανικές Περιοχές).01 − 3.000.000.700 ενέργειας. αν δεν υπάρχει 300.00 14 0.000 3982/2011 (Α΄ 143) (Επιχειρηματικά Πάρκα)..Ο.01 − 700.000 περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3.300 νισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης ή είναι λωρίδες γης.01 − 4. 1249/1982.01 − 900. β) Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό ε) Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα.01 − 400. ως εξής: 1.500. τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιμο− ποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών. αν ο συντελεστής δόμησης που ισχύει για τα ακίνητα οπότε θεωρείται ότι ο Σ. Αν το οικόπεδο είναι στ) Ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επι− δεσμευμένο για κοινωφελή χρήση.000.01 − 75.01 − 1.) που νται όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του εφαρμόζεται ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ΄ Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιο− (αα) της παραγράφου 1. με εξαίρεση 500.Α.000.Α.00 16 1.01 − 14.023 ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού 14.01 − 2.500 Επιχειρηματικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν.000.00 06 0. της συνολικής τη δόμηση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο.01 − 20.000.00 08 0. λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές 100.00 07 0.Α.Ο. των άρθρων 1 και 29 του ν. ως εξής: .01 − 6. ή βρίσκονται εντός των ορίων των 2. Φ.000 1 του ν.00 12 0.900 Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων του ν.010 νονται οι χαμηλότεροι Σ.01 − 800.00 10 0. για τον υπολογισμό της Σ.Φ.01 − 150.00 18 1.00 02 0.Ι. και.Οικ.80.Ο.Ο.00 19 1.01 − 1.Α.Ο. 400. ο Σ.1249/1982. αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε 75.00 11 0.Οικ.060 τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δημοτική 50.01 − 10.00 24 7. η συνολική τιμή ΕΝ.450 μόνο οδό.000. 3986/2011 (Α΄ 152) ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του ν.00 09 0.00 21 3.015 του οικοπέδου και Σ. Αν δεν έχουν καθοριστεί 20. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5289 Συντελεστής το συντελεστή δόμησης του Οικοδομικού Τετραγώνου.Π. η επιφάνεια του μέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οι− οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ο κύριος φόρος ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας αφού κοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του.00 22 4.00 13 0.Ο.000.00 για πρόσοψη σε μια 200.01 − 500. 4062/ 1. γγ) Ανάλογα με την πρόσοψη εφαρμόζεται Συντελε− 150. του συντελεστή πρόσο− ως εξής: ψης και της επιφάνειας του οικοπέδου.150 στο Δήμο. με βάση το γινόμενο του συντελεστή οικοπέδου.01 − 200.00 23 6. φόρου (€/μ2) ββ) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή. εφαρμόζονται τα εξής: Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται αα) Ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.

Α. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φό− γ) Συντελεστής Άρδευσης (Σ. (Σ.Κ. απαλλοτρίωσης και παραγράφου 2 του άρθρου 1 σε άλλη κατοικία. να με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση ως εξής: φορολογίας εισοδήματος.Α. για τα γήπεδα.0 1. άρδευσης.99 2. 4458/1965 Χρήση γηπέδου (Βιομηχανικές Περιοχές).).Ι.99 1.99 1.0 10 − 14.001 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο Εισοδήματος (Κ.) ν. με εξαίρεση τις επιφάνειες 20 + 3.). δενδροκαλλιέργειες/Αγρανάπαυση Άρθρο 5 καλλιεργήσιμων εκτάσεων 2. ο οποίος ορί− άρθρου 1.5 νειας του γηπέδου επί το βασικό συντελεστή φορολο− Καλλιέργειες (μονοετείς ή γίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.Φ.99 1. 4062/2012.0 Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου Μεταλλείο − Λατομείο 5.5 ελλιμενισμό αεροσκαφών. όπως ορίζεται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Δημοσίων Ακινήτων του ν. τέκνα της οι− (1 ευρώ ανά στρέμμα) με την εφαρμογή των συντε− κογένειάς του. ο (€/μ2) (Σ.Φ. 7 − 9. ε) Συντελεστής Κατοικίας (Σ.3 και του συντελεστή κατοικίας.).99 2. ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ν.). του παρακάτω πίνακα: .1249/1982. του συντελεστή απαλλοτρίωσης. σύμφωνα με τον πα− βασή τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους.5 − 0.0 που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκα− φών ιδιωτικής χρήσης. 2. ρακάτω πίνακα: ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορί− Συντελεστής ζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1 − 0.0 επόμενων παραγράφων του παρόντος.5290 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (μ2) x ΣΦ.5 Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x 5 − 6.99 2. αν υπάρχει κατοικία εντός του γηπέδου. ο οποίος ορίζεται ανά− δύο προηγούμενες περιπτώσεις μόνο μέχρι τη μεταβί− λογα με τη χρήση του γηπέδου.49 1.Β. σύμφωνα με τις διατάξεις των αυτοκινήτων και αναψυχής 8.Β. ο οποίος ορίζεται ρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνο− σε 1. Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του ν.Χ. και στις β) Συντελεστής Χρήσης (Σ. σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές ζεται σε 0.) λαμβάνεται βρίσκονται σιδηροτροχιές. για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικι− σμού.99 1. ως εξής: 3 − 4.2 συντελεστή άρδευσης.000 μ2). ο οποίος ορίζεται ανά− στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη λογα με τη θέση που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική των εκατόν πενήντα τετραγωνικών μέτρων (150 μ2).) Θέσης των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10. του συντελεστή χρήσης. 2.Απ. σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: επιφάνεια του γηπέδου. και η κατοικία που υπάρχει α) Συντελεστής Θέσης (Σ. δεν έχουν εμπράγματα δικαιώματα της λεστών θέσης.99 1.0 ζ) Ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφά− 0. όπως προβλέπεται. ή είναι λωρίδες γης στις οποίες Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α. των άρθρων 1 και 29 του Χρήσης (Σ.3 η) Ειδικά. 2 − 2.1 και του άρθρου 41 του ν. Α΄ 167).).Χ.75. του 1 − 1.Β... ο ή η σύζυγος και τα εξαρ− πτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που κα− τώμενα. ο Βασική Αξία (Α. ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφά− μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις 0.1 νειας του γηπέδου.Α. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω (Α.Αρ. χωρίς να αφαιρείται η επιφά− Αρχική Βασική Αξία Συντελεστής νεια του κτίσματος. χρήσης.) της Δημοτικής Ενότητας στην οποία συντελεστής κατοικίας δεν εφαρμόζεται.7 ΣΑρ x ΣΑπ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΚ (όπου εφαρμόζεται).Α. τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον 15 − 19. Στην αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι του άρθρου 1 επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝ.4172/2013. Ο συντελεστής κατοικίας εφαρμόζεται στη συνολική ανήκει το γήπεδο. του συντελεστή θέσης. σύμφω− του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας. κατά περίπτωση. κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας θορίζεται σε 0.Θ. 0.Ε. 3986/2011 ή εντός Σχεδίου άρθρου 41Α του ν.) συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.Θ. ο κύριος φόρος προκύ− Αν ο φορολογούμενος. Ειδικότερα. του βασικού συντελεστή φορολογί− ας. 3982/2011 (Επιχειρηματικά Πάρ− Βοσκότοπος/Χέρσες κα). ο οποίος ορίζεται ίσος με 5. λικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του δ) Συντελεστής Απαλλοτρίωσης. 2545/ 1997 (Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές) Δάσος ή δασική έκταση 0.1. στάθμευσης ο οποίος υπολογίζεται.

Για τον προσδιορισμό του ΕΝ. του έτους 2014 600. αν διαπιστώνεται οικονομική αδυ− στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων δ΄ της παρα− ναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο γράφου Β. Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.6% λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 700.Α.000.000 0. καθώς και των τυχόν αναλογούντων μενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων σε αυτά ποσοστών των επί των γηπέδων ή οικοπέδων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της στα οποία βρίσκονται. η οποία φου 2 του άρθρου 1 κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν συντίθεται μηχανογραφικά από τη Γενική Γραμματεία συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γη− Δημοσίων Εσόδων και χρησιμοποιείται ως βάση για τον πέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού σύμφωνα με προσδιορισμό του ΕΝ.000) ευρώ.Ε. οι δηλώσεις των ετών Υπερβάλλον 1.000 0. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.000.0% και χρόνος υποβολής δήλωσης 300.000. ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή Στην.2014 και εφεξής.01 − 500. ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.000 0.5‰) επί της συνολικής αξίας των δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα (150 μ2) και ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν. που δη− στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ο ή η σύζυγος και τα εξαρ− 4. κατά το προηγούμενο εδάφιο.) του ν.Α. για τον υπολογισμό του συμπληρω− τώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ματικού φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν 32 του ν. σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα 500.Ι.2 του άρθρου 4 έτος. μπληρωματικός ΕΝ. και τα Ν.1% 1.1 και η΄ της παραγράφου Β. προσαυξημένο κατά χίλια (1. σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του. ο συ− παραπάνω δικαιώματα. απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα 3.2 του παρόντος.Ι.Δ. ο συμπληρωματικός ΕΝ. Ειδικά.Ε. ο ή η Επενεδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Π. Κατά τα λοιπά.1 και Β. συνολική αξία δεν των άρθρων 4 και 5 του παρόντος. δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες τητας.3% Φορολογικής Διαδικασίας (ν. οικογένειάς του επί του ΕΝ. 3427/2005 (Α΄ 312): 800. όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β΄. επιβάλλεται και υπολογίζεται 4. από 1.. 4174/2013. .0% 2013 και 2014.1 του άρθρου 4 του παρόντος. τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.01 − 600.Α. σύμφωνα με τις ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριό− διατάξεις του Κ.01 − 400.: Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου α) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται 1.000 0.Ε. κάθε έτους.000 0.Α.Φ. Στη συνολική αξία 3. 2778/1999.7% που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν.Φ.01 − 700.000 0. συμπεριλαμβάνεται.01 − 1. του παρόντος.Φ.000 0.» έτους 2014.Α.000 0.Ι. Ο ΕΝ. ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.000) ευρώ για τα Ν. Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.000.8% αα) για τα φυσικά πρόσωπα. οι δηλώσεις των ετών 2005 έως και 2014 και 900.1.Α.01 − 900..Φ.Φ.Ι.000. για τον υπολογισμό του συμπλη− Άρθρο 7 ρωματικού ΕΝ.Φ.Α. με τα δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία. Α΄ 170). ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5291 ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής Άρθρο 6 Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 0. απόκτηση και έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1.2% ρολογική Διοίκηση. 2.000.Ι. γ) ο φορολογούμενος. λαμβάνεται η δήλωση ΕΝ.. ε΄.Ι.Φ.Α. καθο− του άρθρου 1 και ισούται με το πέντε τοις χιλίοις (5‰).000.Φ. προσδιορίζεται με πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται από τη Φο− 400.01 − 800.2.Δ. καθώς και εξής προϋποθέσεις: σε οικόπεδα και γήπεδα των παραγράφων Β. στ΄ και ζ΄ του β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυμες Εταιρείες κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι γράφου Α. μεταβολές που επήλθαν.Α. και μισό τοις χιλίοις (2.Α. τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές Στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγρά− αποτελούν τη «Δήλωση ΕΝ. α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προηγούμενου φορολογικού έτους. την παράγραφο Β.Π.Ι.Ι.Ι. ισούται με δύο λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας. 3842/2010. Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο γ) η αξία των δικαιωμάτων σε κτίσματα της παρα− ΕΝ.Ι.Ι.Ι.Φ.01 − 300.Φ. για (9.Α. που βεβαιώθηκε στα β) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα που εμπίπτουν παραπάνω πρόσωπα.Α. σύστασης. όπως ισχύει κάθε φορά. ο φορολογού− ή ως έργα τέχνης.Φ. Για τη σύσταση.Π.9% ββ) για τα νομικά πρόσωπα.Φ.000. κάθε επόμενου του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των του 2014 έτους.Δ. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται και κατά το μέρος της οριζόμενης απαλλαγής σύμφωνα έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογού− μενο.

ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης. ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. περιλαμβάνε− τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. 1.Α. β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία 1. μεταβάλλονται..Π. και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλε− ν. για το εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. με τα ίδια στοιχεία.Ι.Ε.Α. δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά διαδικασία σύνθεσης και διόρθωσης της δήλωσης του μέτρα (150 μ2).Π. ή ο φορολογούμενος.Α. πιστοποιητικό χορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα της Φορολογικής Διοίκησης. ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμε− για την εφαρμογή του παρόντος.). ποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται.Ι. κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. εφόσον λής του φόρου καθορίζονται με απόφαση του Γενικού πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. προς αυτό φορολογικό έτος. Για ότι το ίδιο ακίνητο.Α. οι διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωμής αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται το πιστοποι− και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ητικό της προηγούμενης παραγράφου.Φ. από χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό. ημέρα του ογραφικό έγγραφο του πιστοποιητικού του ΕΝ. για το συγκεκριμένο που. Αυτοδικαίως άκυρος προηγούμενο εδάφιο.Φ. έχει παρουσιάσει μείωση άνω του είναι ο συμβολαιογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.Α. 3. σύμφωνα ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις. αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται.Φ. με τις διατάξεις του Κ. εξής προϋποθέσεις: καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει. περιλαμβάνεται στη μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ. Ειδικότερα. 3842/ 2010 (Α΄ 58) με το οποίο πιστοποιείται ότι το ται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ίδιο ακίνητο. ο ή «ε) ο τύπος και το περιεχόμενο (πληροφορίες και η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς στοιχεία) του εκκαθαριστικού ΕΝ. 2 του άρθρου 18 του ν.Φ. με τα ίδια στοιχεία.Ι. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε− νται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή ως.Α. με το οποίο πιστοποιείται (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής.000) ευρώ για Φορολογικής Διαδικασίας τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. με το οποίο συ− 4. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκ− (80%) και άνω.Φ. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια γ) ο φορολογούμενος. αλλοιώνονται ή μεταβιβάζο− δων. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συμβολαι− ταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες.Φ.Α. επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιο− της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για τα πέντε (5) ρισμού φόρου.Ι. ή α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώ− νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ. αν δεν πρόσωπα.Φ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό− στήνονται. σιο του συνολικού φόρου. του προηγούμενου φορολογικού έτους.Φ. επισυνάπτεται για από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του (10) ευρώ. Στην παρ. προσαυξημένο κατά χίλια (1. Μετά το άρθρο 54 του ν.Ι. Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων καθώς και για τη μεταγραφή ή καταχώρηση της απο− δοχής κληρονομιάς. καθώς και και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει το Φ.Ι. όπως ορίζεται στο για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα (12. δεν υπερβαίνει το δεκαπλά− έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Ι. ΕΝ. καθεμιά προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβο− χεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). βιβλία συμβολαιογραφικού εγγράφου.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευ− 3.Φ. Το προηγούμενο παρόντος άρθρου. Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου ανέρ− 2. συγκεκριμένο ακίνητο και ότι έχει καταβάλει τις ληξι− .Α. εδάφιο ισχύει και για τη μεταγραφή ή καταχώρηση της Άρθρο 8 κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού. λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτη− και τα δικαιολογητικά χορήγησης των απαλλαγών. 4174/2013 προστίθεται νέο νται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί άρθρο 54Α που έχει ως εξής: προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και «Άρθρο 54Α δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερ− Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο βαίνει τα τρία. » να τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνο− 2. ο ή η σύζυγος ή Ιδιοκτησίας Ακινήτων οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό 1. ενός έτους και μπορεί να επανα− ογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει. Οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των γ) το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφα− τη μεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηματολογικά λιστικά Ταμεία.5292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. σύμφωνα με τις Άρθρο 9 διατάξεις του Κ.000) ευρώ. για τα υπόλοιπα ακίνητα.Ε. και 2. 4174/2013 προστί− κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου θεται περίπτωση ε΄ ως εξής: 1.. Ο ΕΝ. 2 α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαι− οφειλόμενο ΕΝ. για τα οποία είναι υπόχρεος β) ο συνολικός κύκλος εργασιών. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να μεταβάλλονται. η διαδικασία του. ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό. η σίας.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των Εσόδων. 4174/2013 προστίθεται 4. παρόν άρθρο. ρών από την κοινοποίηση με συστημένη επιστολή της 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής: οικείας πράξης της Φορολογικής Διοίκησης.Α. 1 του άρθρου 4 του ν. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής Άρθρο 12 ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή Συμπλήρωση διατάξεων του ν. που βρίσκονται σε κοινόκτητο 7.Α. Τα πρόσωπα του ακινήτου. επί ποινή ακυρότητας κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του συμβολαίου. υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε επικαρπίας. 2.Π. Οι συμβολαιογράφοι. 4174/2013 οι υφιστάμενες πα− 2.Φ. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νο− 6.Φ. Άρθρο 11 το καταβληθησόμενο τίμημα δεν μπορεί να υπολείπε− Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων ται του οφειλόμενου ποσού. Την ίδια υποχρέ− (πληροφορίες και στοιχεία) του πιστοποιητικού ΕΝ. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγρα− ή επιφανειούχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο φή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή μαζί με τους υπόχρεους για την πληρωμή του ΕΝ.» του άρθρου 63 του παρόντος εντός εξήντα (60) ημε− 3. αν δεν προσκομισθεί μέχρι τη συζήτησή της. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης.Ι. ευθύνονται τα στοιχεία του ακινήτου. Μετά την περίπτωση ιγ΄ της παρ. για τα οποία είναι υπόχρεος η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου για τα προηγούμενα έτη. για το συγκεκριμένο ακίνητο. καταχώρηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στα 1587/1950 (A΄ 294) αντικαθίσταται ως εξής: κτηματολογικά γραφεία οι φύλακες μεταγραφών και οι «Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε τρία τοις εκατό (3%) προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων υποχρε− επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. 1 του άρθρου 23 του ν. 5. Στο τέλος της παρ.» ούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώρηση. Το πρώτο εδάφιο της παρ. λαμβάνονται υπόψη βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση. κολυμβητικής δεξαμενής. «8. κατά 1. μετά από αίτησή του. για κάθε παράβαση. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει κών οντοτήτων. το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής: του άρθρου αυτού. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου 6. ψιλής κυριότητας.Α. οι φύλακες μεταγραφών και μική οντότητα. «1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για μετα− αν δεν προσκομισθεί κυρωμένο αντίγραφο του αποδει− βιβάσεις που διενεργούνται από την 1. 3427/ ράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται. το καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και οποίο υποχρεούται να αποδώσει. με την προϋπόθεση ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του ότι επί των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συ− τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. ο συμβολαιογράφος μέσα σε αποκλει− της παρούσας παραγράφου.2014. ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειρι− από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. βοηθητικού χώρου και Διοίκησης. Η περίπτωση η΄ της παρ. 3427/2005 σχετικά με δημόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ. 1 του άρθρου 23 νέα παράγραφος ως εξής: του ν. με μεταβίβαση φου και πριν την εξόφληση του οφειλόμενου φόρου των σε τρίτον της πλήρους κυριότητας του ακινήτου και παραγράφων 1 και 3 του παρόντος. του ακινήτου.. ωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν νέμονται ακίνη− η διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτο− μέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. κατοικία οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που ή έδρα του. που έχουν παραλάβει αυτά Εξόφληση φόρου χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.Φ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5293 πρόθεσμες δόσεις του Φ. ή έχει ρυθμίσει το Φ.Π. σε 7 και 2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 8 και προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. για την πληρωμή τίτλο κτήσης.Ι.Δ. υποχρεούται να βερνήσεως. λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφά− αυτά έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στη διαδικασία νεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται για τα υπόλοιπα ακίνητα. ως εξής: «Για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων «5.Α.» 3.Δ. Στο άρθρο 50 του ν. κτικού εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού. από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον κατα− 4. Επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγρά− βάλει με μετρητά.Π. 1 του άρθρου 23 του ν. καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων. 3427/2005 προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής: . ανεξάρτητα από την ιθαγένεια. περίπτωση. όπως προκύπτουν από τον σε ολόκληρο. το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγ− παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο ματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας.» Στο τέλος του άρθρου 43 του ν. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινή− φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων νομικών προσώπων και νομι− του. Κατά τη μεταγραφή ή την 1.Ι. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ− παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Με νολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και προσαυξήσεων. Η περίπτωση Γ΄ της παρ. μαζί με τους υπόχρεους. 1 του άρθρου 23 του ν.1. πέντε χιλιάδες (5. Το καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα αποκλειστι− πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με πράξη της Φορολογικής κής χρήσης θέσης στάθμευσης.Α.000) ευρώ.» στική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του. αντιστοίχως. λαμβάνο− των τόκων και προστίμων που οφείλονται σε δικές τους νται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης πράξεις ή παραλείψεις. στής νομικού προσώπου. που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή. οίκησης και επιφάνειας επί του ακινήτου. στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης που βαρύνει το δικαίωμα που απέκτησαν. επί ακινή− την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του.» «η) τους δικαιούχους ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Άρθρο 10 Αυτοδιοίκησης ή Ν.» τα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

ντελεστή κατηγορίας κτίσματος. όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται κατοικία 1.Α. 7.Ι. στην οποία δεν 2010 εφαρμόζονται αποκλειστικά για τον ΕΝ.Οικ. Κεφαλαίου.1 Ειδικά. 3852/2010 αντικαθίσταται από 1.» 4.12. Οι καταργούμενες διατάξεις της προηγούμενης πα− γ) 0. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ δότηση του άρθρου 41 του ν.» το γινόμενο της αρχικής οικοπεδικής αξίας. η κάθε σμού είναι το γινόμενο του αθροίσματος της βασικής πλοιοκτήτρια εταιρεία ή διαχειρίζεται η κάθε διαχειρί− αξίας και της οικοπεδικής αξίας επί τους συντελεστές στρια εταιρεία αντίστοιχα. καταβάλλεται ετησίως και και ισχύει. όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται κτίσμα σώπων» προστίθενται οι λέξεις «. 1144814/26361/30. καθώς και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας νήτων.Α. η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των για τα τρία (3) παραπάνω έτη ποσό ίσο με το διπλάσιο άρθρων 41 και 41α του ν.1998 απόφασης του Υπουργού των κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν. η οποία υπολογίζεται με βάση τα πλοία «7.» του οικοδομικού τετραγώνου. 3842/2010 τροποποι− σματα κατοικιών ή μονοκατοικιών και άλλης κατηγορίας είται ως εξής: κτισμάτων πλην αποθηκών. είναι ίσος με το συντελεστή δόμησης 1979 (Α΄ 289). εφαρμόζεται αποκλειστι− βαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής κά για αγροτεμάχια τα οποία έχουν πρόσωπο σε Εθνική Διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη κάθε ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και οκτακόσια (800) φορά φορολογική περίοδο και χωρίς να αφαιρούνται . λαμβάνονται σε ποσοστό 11. στ) 0. και. 6 του άρθρου 32 του ν. ετήσια παροχή για τα τρία (3) επόμενα έτη. έχουν καθοριστεί με τις αποφάσεις που προβλέπονται 6. 1249/1982. πρόσοψης.. 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής: 2015 και 2016.5294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «ιδ) τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της μέτρα από τη θάλασσα. κατά τις διατάξεις του παρόντος άρ− υφιστάμενη παράγραφος 7 αναριθμείται σε παράγραφο θρου. 998/ χρήση ο Σ. 2.). καθώς και πλοία δεύτερης κατη− υπ’ αριθμ.6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται ή μονοκατοικία. Μετά την παρ. 3427/2005 ισχύουν μέχρι την έκδοση αριθμ.). χωρίς τη συναίνεσή του. 27/1975. Η περίπτωση γ΄ της παρ. β.4. συνολική του φόρου αυτού.Ο.3 Για τον υπολογισμό της αξίας δασών και δασικών ται με δύο νέα εδάφια ως εξής: εκτάσεων ισχύουν ανάλογα τα οριζόμενα στην παρά− «Αν το οικόπεδο είναι δεσμευμένο για κοινωφελή γραφο αυτή. αν δεν έχουν Vγια την αντιμετώπιση της οικονομικής καθοριστεί ούτε στο Δήμο. του μεγέθους των κτισμάτων και του συ− αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. όταν επί του αγροτεμαχίου υφίστανται κτίσμα− οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι την τα κατοικίας και αποθήκης. 3842/ Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή. λαμβάνονται οι κατώτερες κρίσης της χώρας αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Για όλα τα πλοία με ελληνική σημαία πρώτης κατη− απαλλοτρίωσης. για τις δ) 0. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2014. 1 του άρθρου 32 του ν. Αν δεν έχουν ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Άρθρο 14 Δημοτική Ενότητα.Α. Στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις «φυσικών προ− ζ) 1. συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συ− «γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ. η 1. συντελεστής οικοπέδου ν. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος προεδρικό διάταγμα. ως εξής: (Σ. 4174/2013 Οικονομικών. δήλωση στοιχείων ακινήτων.65 όταν επί του αγροτεμαχίου υφίστανται κτί− 3. όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιο− ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. του άρθρου 259 του στην προηγούμενη περίπτωση.Φ. ή γεωργικό ή κτηνοτροφικό κτίσμα.Ο. με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 32 του ν. όπως ορίζεται από τις διατάξεις της γορίας του ν. όπως έχει καθοριστεί με 5. Η παρ.2014. α.1998 (Β΄ 1328) απόφασης γορίας άνω των πεντακοσίων (500) κόρων ολικής χω− του Υπουργού Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί ρητικότητας του ιδίου νόμου.Ο. β) 0. της ζώνης με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενό− ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ τητας.Α. όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται αποκλει− ραγράφου εφαρμόζονται και μετά την 1η Ιανουαρίου στικά άλλης κατηγορίας κτίσμα.Ι.. λαμβάνονται οι κατώτερες αντί− Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας στοιχες τιμές του οικείου Δήμου. όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται αποθήκη με την εξαίρεση του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.» τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και Σ. 1. 1249/1982.5 όταν επί του αγροτεμαχίου υφίστανται κτίσματα β) Στις υποθέσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακι− αποθήκης.6. κατάργησή τους. του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βε− 7.3% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων οι κατώτεροι αντίστοιχοι συντελεστές Σ. ε) 0.12. όπου ρητά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος κτίσματα πλην κατοικιών ή μονοκατοικών. η οικοπεδική αξία. 1144814/26361/30. 3842/2010. α) Σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας.Οικ. όπως αυτή 5. 2 του άρθρου 1 της υπ’ άρθρου 23 του ν. πλην των περιπτώσεων 2014 : α΄ και β΄. Καθορίζεται. 3842/ 2010. κατά κυριότητα ή μη. μη εφαρμοζομένων διατάξεων του ν.2 Ο συντελεστής κατηγορίας κτίσματος ορίζεται Άρθρο 13 ανάλογα με το είδος του κτίσματος ως εξής: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις α) 1. νομικών προσώπων για τα οποία δεν προκύπτει η κατηγορία τους από τη και νομικών οντοτήτων». απόστασης από θάλασσα και α. ως εξής: συνιδιοκτησίας. Η αξία του γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης ή οικι− τα οποία εκμεταλλεύεται.1. οι διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. Η οικοπεδική αξία ορίζεται ως Γενικής Κυβέρνησης. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίστα− 7.Α) ντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.

ενημερότητας. κατα− διαχειρίστρια εταιρεία ή στην ημεδαπή πλοιοκτήτρια. 27/1975. Η παραμονής των πλοίων στην ελληνική σημαία ή ο συνο− καταβολή του φόρου αποδεικνύεται από αποδεικτικό λικός χρόνος διαχείρισης των υπό ξένη σημαία πλοίων καταβολής που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία από τις ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες. ή εκπτώσεις του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και καθώς και την έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής 5 του άρθρου 26 του ν. 27/1975 (Α΄ 77). 3943/2011 (Α΄ 66). 3. 11 του άρθρου 26 του δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5295 οι υπό του νόμου προβλεπόμενες μειώσεις του άρθρου διάστημα της τριετίας 2014−2016 με την υποβολή της 5 του ν. Σε περί− δήλωσης της παροχής του παρόντος άρθρου. κατά το παρόν άρθρο. 1 του άρθρου υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που έχει παρα− 15 του ν. την ηλικία και την ολική χωρητικότητά τους. θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα 1. 27/1975. 3091/2002 (Α΄ 330) και πλοίων. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση διατάξεις της παρ. δωρεών. παραπάνω δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορο− β. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου εκάστου Ιανουαρίου 2014. καταβάλλεται ετησίως και και το άλλο ένα δεύτερο (1/2) αυτής καταβάλλεται έως για τα τρία (3) επόμενα έτη ποσό ίσο με το διπλάσιο την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου εκάστου του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και έτους. όπως ισχύει και χωρίς να αφαιρού− η οποία θα είναι αναγκαία για την έκδοση της βεβαί− νται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ωσης νόμιμης εγκατάστασης διαχειριστικών εταιρειών. 27/1975. για τους οποίους προβλέπεται άμεση ροχή του παρόντος άρθρου ενεργείται στην αντίστοιχη καταβολή σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις. των οποίων η διαχεί− λογικής Διοίκησης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα ριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις του Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Κάθε αντίθετη διάταξη νόμου για το έτους. 26 του ν. παροχής παραγράφεται μετά την καθώς και τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτή− πάροδο πενταετίας από τη λήξη του έτους στο οποίο τριες εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σημαία. με Ρυθμίσεις για την απόσυρση των βάση τα κριτήρια υπολογισμού του παρόντος άρθρου. Για τα πλοία με ξένη σημαία. τη σημαία. Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλέγ− 8. θέμα αυτό δεν έχει εφαρμογή. Για τον υπολογισμό του ποσού της παροχής του από την υποβολή της δήλωσης ή την έκδοση την πρά− άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος ξης άμεσου ή διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων γυα υπόχρεες με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για την Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της καταβολή της παροχής του παρόντος άρθρου. οι δι− Άρθρο 15 αχειρίστριες εταιρείες ευθύνονται εις ολόκληρο για Ρυθμίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου την καταβολή της παροχής του παρόντος άρθρου. τον αριθμό Άρθρο 16 ΙΜΟ. Οι φόροι κληρονομιών. αυτοκινήτων οχημάτων Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω δήλωση. σχετικά με τον αριθμό των πλοίων. 27/1975. του δεύτερου εδαφίου της παρ. αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης έως την 2. όπως τροποποιείται με την προηγούμενης φορολογικής χρήσης. ο οποίος κυρώθηκε νεται για την καταβολή της παροχής που αναλογεί στο με το πρώτο άρθρο του ν. 2 του άρθρου 37 του ν. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. Το δικαίωμα του Δημοσίου για τη βεβαίωση της. ο φόρος χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκούσε τη διαχείριση μεταβίβασης ακινήτων και οι φόροι που ορίζονται στις του συγκεκριμένου πλοίου. η διαχειρίστρια εταιρεία ευθύ− και κερδών από τυχερά παίγνια. κάθε υπόχρεος θα λαμβάνει βεβαίωση κάθε φορά φορολογική περίοδο. κατά το χρονικό άρθρου 30 του ν. Η κοι− του δεύτερου εδαφίου της παρ. όπως τροποποιείται . κτήτριες εταιρείες για τα πλοία υπό ελληνική σημαία. γονικών παροχών διαχείριση πλοίου της. 2 του άρθρου 8 των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας πλοίου της του ν. 27/1975. Η παροχή του άρθρου αυτού επιβάλλεται κατ’ εξαί− εταιρειών οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ρεση των διατάξεων της παρ. του τελευταίου εδαφίου της λάβει και τις αντίστοιχες ετήσιες δηλώσεις του φόρου παρ. ν. Δημοσίων Εσόδων. Για τον υπολογισμό και την καταβολή της παραπά− αποδεικτικού καταβολής καθορίζεται με απόφαση του νω παροχής. 27/1975. καταβάλλεται το ένα εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων δεύτερο (1/2) του ετήσιου οφειλόμενου ποσού παροχής του άρθρου 25 του ν. οι επιχειρήσεις υποβάλλουν δήλωση στην Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. αρμόδια είναι η (Α΄ 58). 5 του οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια. H παροχή αυτή βαρύνει τους πλοιοκτήτες ή πλοιο− 6. βάλλονται εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών 4. το ύψος της ετήσιας παροχής ενός εκάστου. 2. Ο τύπος και το περιεχόμενο του 5. 3634/2008 (Α΄ 9). 3899/2010 (Α΄ 212). έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών 7. δωρεών. οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3842/2010 της παροχής του παρόντος άρθρου. 27/1975. 2961/2001 (Α΄ 266). και της παρ. η διαδι− πτωση που η διαχείριση του πλοίου γίνεται από κοινού κασία καταβολής αυτής και κάθε σχετικό θέμα για την από περισσότερες της μίας διαχειρίστριες εταιρείες καταβολή της. τα οποία αναφέρεται η παροχή. γονικών παροχών περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη και κερδών από τυχερά παίγνια του Κώδικα διατάξεων διαχειρίστρια εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει τη φορολογίας κληρονομιών. 2459/1997 (Α΄ 17). σύμφωνα με το άρθρο της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης. Σύμφωνα με τα παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 1 του άρθρου 29 του νοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν στην πα− ν. Σε 1. βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογι− Με την καταβολή ολόκληρου του αναλογούντος πο− κής Διοίκησης για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη σού παροχής.

καθώς και τυχόν οφειλομέ− ματος ή έκδοσης φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδή− νων προηγουμένων ετών.12. 2238/1994 ρεσία της Φορολογικής Διοίκησης κατά το χρόνο δη− και 3525/2007 μοσίευσης του παρόντος νόμου και συντάσσεται προς 1.» ματος. σύμφωνα με τις 3. θρου 9 του ν.12.2015. β) προσκόμιση αντιγράφου κατατεθειμένης στο θίσταται ως εξής: αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο δήλωσης παραίτησης. 9 του άρ− τούτο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.Φ. 16 του άρθρου 11 του ν.12.12. Οι διατάξεις της παρ. προηγούμενου εδαφίου και εξοφλήσουν τους αναλογού− ντες κύριους φόρους. Η προθεσμία αυτή. και. ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και έγγραφης δήλωσης.1. 3728/2008 που έχουν προσκομιστεί στη τηρούνται διατυπώσεις εισαγωγής με κατάθεση διασά− Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενι− φησης εισαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή επί κής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυ− της οποίας βεβαιώνεται ο φόρος προστιθεμένης αξίας ξης. για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό τις διαχειριστικές περιόδους. Για τα ανωτέρω είδη που εισέρχονται στο εσω− Οι εκκρεμείς φάκελοι τεκμηρίωσης των διατάξεων του τερικό της χώρας από την περιοχή του Αγίου Όρους άρθρου 26 του ν. εφόσον έχει ασκηθεί και εκκρεμεί ένδικο βοήθημα ή 3899/2010 και της παρ. Άρθρο 17 β. 4002/2011 αντικα− χου.» (Α΄ 248). 2327/1995.Δ.Υ. α.2014. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. ν. εφαρμόζεται στις υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί. τα οποία έχουν παραληφθεί ατελώς Ακαδημίας Αθηνών. εφόσον έχουν καταβληθεί. 4110/ 2013 αντικα− διατάξεις της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 του ν.Π. εφόσον και για τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του οι υπόχρεοι υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση φο− παρόντος άρθρου. Υποδομών. «2. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής: επιστρέφονται στους υπόχρεους.» που αποκτώνται τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 (φο− 3.12. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις και στις εκκρεμείς προς έλεγχο υποθέσεις. όπως αυτή διαμορφώ− Δικτύων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου νεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 10/ θίσταται ως εξής: 1926 «περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του «16.» ρολογίας εισοδήματος και την αμετάκλητη δήλωση του β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1. εφαρμόζονται και για τα είδη. εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. μετά τη 18η Δεκεμβρίου 2008 και η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λήγει μέχρι και την Άρθρο 18 31η Δεκεμβρίου 2011. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για εισοδήματα που θα αποσυρθούν μέχρι 20. έως τις 31. 1 του άρθρου 132 το άρθρο 26 του ν. 2 του άρθρου 8 του ν. εξαιρουμένων των κρατών 2. στην αρμόδια Δ.Ο.2000 και για τα οποία έχουν συμβολαίου συνταξιοδοτικής παροχής. Για την εφαρμογή του «Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατα− προηγούμενου εδαφίου απαιτείται η έως τις 30. 1567/1985 (Α΄ 171) ατάξεις του άρθρου 11 της παρ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.δ. ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε υποβληθεί στη Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει θέσει σε Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για όλες ισχύ Σ. με την οποία δηλώνουν αμετάκλητα τις 31. συμπεριλαμβανομένων που καταβάλλονται στα τακτικά εν ενεργεία μέλη της των αυτοκινήτων. 2238/1994 (Α΄ 151) προστίθεται νέο εδάφιο Στην ίδια ως άνω αρμόδια Υπηρεσία παραδίδονται και οι που έχει ως εξής: καταστάσεις των ενδοομιλικών συναλλαγών που είχαν «Επίσης.6. καθώς και μέχρι και 31. 4. 3α του ν. 3943/2011 εφαρμόζονται μέσο και γ) εξόφληση των αναλογούντων στην ανωτέ− για αυτοκίνητα οχήματα που θα τελωνισθούν και θα ρω παροχή κύριων φόρων.α. έχουν υπολογισθεί φορολογικές προσαυξήσεις.2014: τίθεται μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την α) υποβολή από τους υπόχρεους.Α.12. 3728/2008. Η περίπτωση ε΄ της παρ.» ότι αποδέχονται το εκκαθαριστικό ή το φύλλο ελέγ− 5. παρατεί− και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το νεται μέχρι και 31.12. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1 του άρθρου 20 του αυτές δεν οφείλονται και.2014. και αφορούν τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ. από τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής: σιμων κρατών της παραγράφου 5 και των κρατών με «ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια της μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της απόφα− παραγράφου 7 του άρθρου 51Α του παρόντος Κώδικα. 2.2014. για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας Αγώνων–Αθήνα 2004» βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου στην Ελλάδα μέχρι 31. του ν. Ανταγωνιστικότητας.» σης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα β. H παρ. 2960/2001. Εφόσον στη φορολόγηση της εφάπαξ συνταξι− «Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκί− οδοτικής παροχής που εισέπραξαν οι υπάλληλοι και νητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι τα στελέχη της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών 20. με την επιφύλαξη των του ν. Μεταφορών και με βάση τη φορολογητέα αξία. Η παρ. α. σύμφωνα με τις δι− 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται Αγίου Όρους» (Α΄ 309) και της παρ.2014. α.2014. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ.2014. επόμενων εδαφίων. 5 του άρθρου 30 ρολογικές χρήσεις 2012 και 2013). Οι διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου Ρυθμίσεις για τα αυτοκίνητα οχήματα εφαρμόζονται και στις υποθέσεις που αφορούν τη των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους φορολόγηση των εξόδων κίνησης. 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 2. κατόπιν υπο− καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του βολής συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδή− οποίου γίνεται η διαγραφή. Οι αρμόδιες ελεγκτικές . παραδίδονται στην αρμόδια υπη− Τροποποιήσεις των νόμων 4110/2013. 2 του άρθρου 8 του που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργά− ν.Α.. 5 του ν.5296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

2014. εκπρόθεσμες «Οι διατάξεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο που ορί− νται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και από ζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος. 3627/ 2008 και να αξιοποιούν αυτούς και τα ως άνω Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων παραδοθέντα στοιχεία στο πλαίσιο των διενεργούμε− 1. εφόσον δεν μπορεί να αποζημίωση. επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της.Δ. η οποία και επιβάλλει το πρόστιμο της πα− οτήτων της. στην οποία γ. Η Διεύθυνση του Κ.Υ. 4110/2013 καταργείται.Υ.Γ. Ειδικά για υποθέσεις εκπρόθε− ξης σε ομάδες οφειλετών. 4 του άρθρου 26 του ν. 3296/2004 εφαρμόζονται και για τις αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής υπηρεσίες της Γ. περιουσιακών στοιχείων εντός της χρήσεως. ή του γών.9.Φ. 4093/2012 φίου αφορά τις χρήσεις των ετών 2012 και 2013. 1 του άρθρου 12 του ν.» ραγράφου 5 του άρθρου 11 του παρόντος. ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης ή για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή δια− μη υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλα− σφαλιστικών μέτρων. τις επιχειρήσεις που είχαν υποχρέωση να συντάξουν φάκελο τεκμηρίωσης για τις ως άνω διαχειριστικές πε− Άρθρο 19 ριόδους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Οργανωτικά θέματα της ν. Ε΄του άρθρου πρώτου υπ’ αριθμ. για τις οποίες ν. Η διάταξη της παρούσας ισχύει από 1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης ΣΤ΄ νων από αυτές φορολογικών ελέγχων. Καμία υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της περίπτωσης . σύμφωνα με τις της παρ.» 4. υπό την προϋπόθεση ότι έχει Αρμόδια για την περαίωση των υποθέσεων αυτών εί− εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου κατά περίπτωση από ναι η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τον της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.12. 3728/2008. καθώς και σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο ίσο με το δέκα τα δικαιώματα του Προϊσταμένου Δ.» εκπεστεί ολόκληρη η αξία των αποκτηθέντων παγίων β. 4093/2012 προστίθεται ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντι− ισχύουσες σε κάθε διαχειριστική περίοδο διατάξεις. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Το δέκατο εδάφιο της παρ.2 του ν.Ε. δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου είτε έχει γίνει έναρξη β) Τμήμα Β΄− Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης του ελέγχου και δεν έχει επιδοθεί στις ελεγχόμενες μεγάλων οφειλών και στοχευμένων δράσεων είσπραξης επιχειρήσεις απόφαση επιβολής χρηματικού προστίμου ανά οφειλέτη.Ο. 3525/2007 «η) καθορίζονται κατ’ αποκοπή και κατά παρέκκλιση (Α΄ 16) ισχύει και για τις χορηγίες που γίνονται στο των κείμενων διατάξεων τα ποσά που καταβάλλονται πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας για τα έξοδα μετακίνησης. διανυκτέρευσης και ημε− μέχρι τις 30. 8 του καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών υποβάλλονται άρθρου 30 του ν.6. και προσκόμισης συμπληρωματικών εγγράφων. Η διάταξη του προηγούμενου εδα− πτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε. 1 του άρθρου 13 του παρ.» του προστίμου Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή κατά τις 3.Ε. καθίστανται ως εξής: Σε περίπτωση μη διάθεσης στην αρμόδια ελεγκτική «Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έχει υπηρεσία του φακέλου τεκμηρίωσης εντός τριάντα (30) το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προϊσταμένου Δ. από το αρμόδιο προς τούτο όργανο. προστίθεται εδάφιο ως εξής: 2709).Ο. 12 και 13 του άρθρου 66 οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. νομικής υποστήρι− νοούνται οι φάκελοι των υποθέσεων για τις οποίες είτε ξης και στατιστικής παρακολούθησης. ρήσιας αποζημίωσης των μελών του Συμβουλίου που 5. Η κατ’ εξουσιοδότηση του στοιχείου δ΄ της περί− αυτά αποκτήθηκαν. H διάταξη της παρ.Ε. για την επιβολή δικής εντολής. εδάφιο ως εξής: 4. Ως έναρξη του γ) Τμήμα Γ΄− Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης ελέγχου νοείται η πρώτη πράξη της Διοίκησης προς οφειλών ειδικών κατηγοριών οφειλετών και διαχείριση περαιτέρω διερεύνηση του φακέλου τεκμηρίωσης ή/ χαρτοφυλακίου ανεπίδεκτων είσπραξης.» σμης υποβολής της κατάστασης που προβλέπεται στην 2. ματείας Καταναλωτή διατηρεί το δικαίωμα πρόσβα− Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε σης στους ως άνω φακέλους τεκμηρίωσης για λόγους τέσσερα Τμήματα: διεξαγωγής ερευνών αγοράς. κατά την άσκηση των αρμοδι− Διοίκησης. 2 του άρθρου 55 του ν.Δ.Ο. 4093/2012 (Α΄ 222). Το τρίτο εδάφιο της παρ. Ως εκκρεμείς φάκελοι α) Τμήμα Α΄− Διοικητικής μέριμνας.2008 υπουργικής απόφασης (Β΄ του ν. Στο τέλος του στοιχείου δ΄ της περίπτωσης 5 β. Α2 −8092/ 31.Ε. εφόσον δεν έχει καθοριστεί άλλου είδους νται σε τμηματική απόσβεση.Ο. Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραμ− 5 του άρθρου 8 του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει βεβαιωθεί «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το οριζόμενο στην παράγραφο 6 του ίδιου ως άνω από τα ελεγκτικά όργανα των υπηρεσιών που υπάγο− άρθρου.2013. που ορίζονται τοις εκατό (10%) επί της αξίας των συναλλαγών για τις από τις παραγράφους 10. Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές.Ο. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5297 υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης έχουν το δικαί− επιστροφή φόρου δεν γίνεται συνεπεία της εφαρμογής ωμα να ζητούν τους φακέλους τεκμηρίωσης από όλες των διατάξεων της παρούσης. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 3 διατάξεις των παραγράφων 3 ως 6 του άρθρου 11 της της υποπαραγράφου Ε2 της παρ.Δ. 17 του άρθρου 11 του της υποπαραγράφου Ε. τα όργανα του Σ. α. 11. 4110/2013 (Α΄ 17).2 του ν.Υ. η οποία οφείλει Ειδικό Γραμματέα του Σ. για την εφαρμογή του εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ως άνω μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της ει− να εισηγηθεί σχετικά στον αρμόδιο. όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. πέραν δ) Τμήμα Δ΄− Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης της έγγραφης πρόσκλησης για την προσκόμιση του μεγάλων οφειλών και στοχευμένων ενεργειών είσπρα− φακέλου τεκμηρίωσης. ανεξαρτήτως της Δ. Οι δαπάνες που αφορούν απόκτηση άυλων παγίων καλούνται από το εξωτερικό για την άσκηση των καθη− περιουσιακών στοιχείων μπορούν νομίμως να υπόκει− κόντων τους.

2013» αντικαθί− ξης. Δημοσίων εξωτερικό.» ράγραφος 5 που έχει ως εξής: 4. 1 του άρθρου 5 μετά τη λέξη «από» προστίθεται η λέξη Στις Διευθύνσεις Μακροοικονομικής Ανάλυσης και «φορολογικό». 167/1996 αντικαθί− σταται ως εξής: σταται ως εξής: «2.δ. 167/1996 (Α΄ 128) Συμπλήρωση διατάξεων πρώτου μέρους Κ.» του» διαγράφονται.Ε. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής προ− σώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για ΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων τουριστικούς. 4172/2013 μετά τη λέξη «ετήσιο» προστίθεται η λέξη παϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της «φορολογητέο».» 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 20 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οργανωτικά θέματα Άρθρο 21 1. παρατείνεται ως προς σε νησιά με πληθυσμό. 4172/2013 αντικαθί− β.2014. γραφή. 3049/2002 (Α΄ 212) τροποποιείται ως εξής: να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για «Η Επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους του την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.Φ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. ποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο. Ι του άρθρου 66 του π. 2 του άρθρου 4 του ν. στην περίπτωση θ΄ οι λέξεις «η ρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής συναλλαγή πραγματοποιείται στην ημεδαπή ή» διαγρά− Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της φονται και στις περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ της παραγράφου Κατηγορίας ΠΕ. οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο 4. ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών.Φ. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Κοινωνικής Πολιτικής εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη 2. νομικών. ειδικά για εντολές που εκδόθηκαν με το ανωτέρω σταται από την ημερομηνία «31. περιεχόμενο μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι τη KΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2 Γ.δ. 4172/ θυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι 2013 τροποποιείται ως εξής: όλων των Κλάδων της κατηγορίας ΠΕ. 3 του άρθρου 13 του ν. βανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο Α. από τις λέξεις «του οποίου η μέθοδος υπολογισμού». Στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης προ− του άρθρου 12 του ν. 4172/ «1. 2 του άρθρου 11 του Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ευρω− ν. 1 του άρθρου 83 του ν.Ε. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2. 1 του άρ− νται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της κατηγορίας ΠΕ. αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. μέχρι 31. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.100) κατοίκους. σύμφωνα με την τελευταία απο− την προθεσμία. . Στη Διεύθυνση Ευ− μόνιμης εγκατάστασης». 3 του άρθρου 5Α του μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και ν. κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3. 1 του «5. φυσικών προσώπων Β. Στο έκτο εδάφιο της παρ. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύ− Το δεύτερο μέρος των γενικών διατάξεων του ν. Προβλέψεων και Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υπο− θέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτι− Άρθρο 22 κής προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων του Συμπλήρωση διατάξεων δεύτερου μέρους Υπουργείου Οικονομικών με πτυχίο οικονομικής κατεύ− Κ.12. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π. 4172/2013 οι λέξεις «και εφόσον ΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγ− του Υπουργείου Οικονομικών με πτυχίο Νομικής Σχολής γελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία και άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών. αντικαθίσταται ως εξής: Το πρώτο μέρος των γενικών διατάξεων του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα πα− της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί. Η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4172/2013 του κλάδου Εφοριακών. Η παρ. Υπουργείου που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικο− 3. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. Ειδικότερα οι 1. θεραπευτικούς ή παρόμοιους του Υπουργείου Οικονομικών. Η παρ. ιατρικούς. Στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 του ν. Στο άρθρο 15 του ν. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη− οι λέξεις «ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας» δι− τικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας αγράφονται. 2343/1995 (Α΄ 211).2014». Στις Διευθύνσεις Τομέων Παραγωγής. κάτοχοι μεταπτυχιακού ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τίτλου σπουδών τουλάχιστον MASTER και πολύ καλή τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες. την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας διάτα− 2362/1995 (Α΄ 247) η ημερομηνία «31. του Υπουρ− 4172/2013 ή λέξη «όπως» διαγράφεται και αντικαθίσταται γείου Οικονομικών ή δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες. 4172/2013 προστίθενται οι λέξεις «μέσω με καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα «2.12. συμπεριλαμβανομένων τηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικο− και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.12.» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστα− 3.δ. συμπεριλαμ− γνώση αγγλικών ή γαλλικών. 1 του άρθρου 3 του π. σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος θυνσης και καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 3.5298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Α΄ του παρόντος μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ από 5. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα άρθρου 1 του ν. Της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκα− Εθνικών Κληροδοτημάτων προΐσταται υπάλληλος κα− τόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες. Το προηγούμενο αντικαθίσταται ως εξής: εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προ− «Ι. 178/2000 (Α΄ 165) ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Η παρ. θρου 5 του ν. Των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογίας και Φορολο− 2013 (Α΄ 167) τροποποιείται ως εξής: γικών Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ 1. με άριστη γνώση αγγλικών ή γαλλικών.

«έμμεσων μεθόδων ελέγχου» από τις λέξεις «των στοι− β. 1 του άρθρου 27 του ν. εκτός από τις περιπτώσεις όπου δδ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις 24 μετά τη λέξη «ανακατασκευής» προστίθενται οι λέ− ανωτέρω συναλλαγές. Τα ν. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 μετά τις λέξεις «επισφαλών απαιτήσεων» κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθο− και πριν τις λέξεις «των μετόχων» προστίθεται η λέξη ρίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των «κατά». ηη) στην παράγραφο 6 του άρθρου 24 πριν τη λέξη 7. το Υπουργείο Παιδείας την 31η Δεκεμβρίου 2015. προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό (6) μηνών.Φ. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του ν. 1 του άρθρου 21 δίδουν ανώνυμες εταιρείες» και στην περίπτωση δ΄ του του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο που έχει ως εξής: άρθρο 22Α που έχει ως εξής: «Στην περίπτωση της μίσθωσης οχημάτων στην έννοια του μισθώματος σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ δεν «Άρθρο 22Α συμπεριλαμβάνονται τα κόστη λειτουργίας και κυκλο− Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας φορίας του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση. α. 2013 μετά την περίπτωση ε΄ προστίθεται νέο εδάφιο 8. φορολογούμενοι που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με στστ) στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 πριν τη λέξη τις ανωτέρω συναλλαγές. Με απόφαση του Υπουργού Οικο− ξεις «αποκατάστασης του περιβάλλοντος».» 1.Ε. καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκ− 6. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους. τα κρατικά ομόλογα. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας γ. Στον τίτλο του άρθρου 28 η λέξη «έμμεση» διαγρά− τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματο− φεται και η λέξη «κερδών» αντικαθίσταται από τη λέξη . με τη λέξη «δεύτερου». Παιδείας και Θρησκευμάτων και 12. Το άρθρο 24 του ν. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στον τίτλο του άρθρου 17 του ν. 4172/2013 που έχει ως εξής: κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξη− «9. Μετά το άρθρο 22 του ν. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της 27 μετά τις λέξεις «νομικών προσώπων» προστίθενται οι δήλωσης. ή για τα ομόλογα που γγ) στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 πριν τη λέξη εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λογικής». 4172/2013.Ε. 4172/2013 μετά τη λέξη «γεωργικών» προστίθεται άρθρου 23 οι λέξεις «για διαγραφή επισφαλών απαιτή− η λέξη «πτηνοτροφικών». Προστίθεται νέα παράγραφος 9 στο άρθρο 24 του εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ν. 3 του άρθρου 21 ζζ) στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 πριν τη λέξη του ν. οι Πολιτισμού και Αθλητισμού. β.» εδάφιο του άρθρου 17 οι λέξεις «τα ακόλουθα εξαρτώμε− 9. προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι εγκριθεί. τεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας 13. καθώς και για «απόσβεση» προστίθεται η λέξη «φορολογική». Στην παρ. η φράση «του επόμενου άρθρου του Κ. 4172/2013 πριν το 10. και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2. Υπουργών Οικονομικών.Φ. ββ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 πριν τη λέξη συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς «αποσβέσεις» προστίθεται η λέξη «φορολογικές». νομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του προη− εε) στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 γούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά πριν τη λέξη «απόσβεσης» προστίθεται η λέξη «φορο− ή άλλους τίτλους. Στην παρ. ζικά δάνεια. «απόσβεση» προστίθεται η λέξη «φορολογική». 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/ χείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση». αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά.» και «απόσβεσης» προστίθεται η λέξη «φορολογικής» και στην περίπτωση β΄ του άρθρου 22 η λέξη «πραγματικής» ιι) στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 πριν τη λέξη αντικαθίσταται από τη λέξη «αγοραίας» και οι λέξεις «απόσβεση» προστίθεται η λέξη «φορολογική». Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών κλίμακας της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έξι τοις εκατό (50%). 4172/2013 ή λέξη «προηγούμενου» αντικαθίσταται «αποσβέσεων» προστίθεται η λέξη «φορολογικών». προκειμένου σβέσεις. γ. α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5299 το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της ποίησε. Αν προκύψουν ζημίες μετά λέξεις «επιχειρηματικών κερδών» αντικαθίστανται από την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με τις λέξεις «κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα» βάση το άρθρο 27 του παρόντος.» «απόσβεσης» προστίθεται η λέξη «φορολογικής».» αντικαθί− θθ) στην παράγραφο 7 του άρθρου 24 πριν τη λέξη σταται με τη φράση «του άρθρου 23 του Κ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 45». σεων» διαγράφονται.» και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο 5. Ο υπολογισμός της τιμής κτήσης σύμφωνα με τα μένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 26 του κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. 4172/2013 τροποποιείται ως τελευταίο εδάφιο προστίθενται τρία εδάφια ως εξής: εξής: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμό− αα) Στον τίτλο του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέ− ζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν σεις» προστίθεται η λέξη «φορολογικές». η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμμα− λέξεις «των περιπτώσεων α΄. 4172/2013 οι λέξεις Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται «για εξαρτώμενα μέλη» διαγράφονται και στο πρώτο στο προεδρικό διάταγμα. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. Το άρθρο 28 του ν. Ειδικά άρθρα 41 και 42 γίνεται με βάση τις φορολογικές απο− οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό. 11. Στην περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 μετά τις λέξεις να μέλη του φορολογούμενου» αντικαθίστανται από τις «τραπεζικά δάνεια» προστίθενται οι λέξεις «διατραπε− λέξεις «το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του». Στο τελευταίο εδάφιο της παρ.4172/2013 τροποποιείται ως εξής: και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για α.» να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 4172/ 2013.

β΄. Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της ται» προστίθενται οι λέξεις «με βάση κάθε διαθέσιμο παραγράφου 2 του άρθρου 34 ο αριθμός «31» αντικαθί− στοιχείο ή». μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι αποϋλοποίησης των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξι− την 31η Δεκεμβρίου 2015. κατό− ε2. Ζημιές από συναλλαγές σε τίτλους της 14 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορο− εξής: λογικής Διαδικασίας.» την εταιρεία «Δ. ή άλλο προμηθευτή.Δ). α.1999. Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει του άρθρου 41 μετά τη λέξη «αποπληθωρισμένη» προ− ως εξής: στίθενται οι λέξεις «σύμφωνα με την παράγραφο 5» και «2. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατο− Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται μικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια των ο τρόπος υπολογισμού της τιμής κτήσης. Το άρθρο 34 του ν.Ε. 3 του άρθρου παραγράφου 1. με αναγωγή πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στο άρθρο 35 του ν. εφόσον γραφή κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.Η. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 ο αριθμός «2» την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αντικαθίσταται από τον αριθμό «3». Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδημα που «γ) σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κά− άρθρου 15. Το άρθρο 29 του ν.100) κατοίκους. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλε− α. ήτοι την 29η Σεπτεμβρίου του έτους 1999. στις περιπτώσεις που 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003. Το άρθρο 42 του ν. 6. από οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς ημερομηνία αυτή. 4172/2013 το κόμμα μετά τη κονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με λέξη «είδος» διαγράφεται. οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο. όπως ορίζονται στη Σύσταση στην ημερομηνία της 29.εφόσον η αγορά των τίτλων πραγματοποιείται του φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 προστίθεται τε− πόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμ− λευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: φωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης σε νησιά με πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απο− κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων. εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμ− τοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει . Στο δεύτερο κλιμάκιο της κλίμακας της παραγρά− γ. όταν το ποσό του δηλούμενου α. «α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οι− 16. απαλλάσσονται του φόρου.Ε».» β. ή «Ως μεταβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία νοείται και η εισφορά ακίνητης περιουσίας για την κά− δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από λυψη ή την αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. το δηλούμενο εισόδημα. 4172/2013 τροποποιείται ως 42 μετά τις λέξεις «το τίμημα» προστίθενται οι λέξεις εξής: «ή αγοραία αξία». Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 γ. Το άρθρο 41 του ν. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 προστίθεται εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσω− τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: πικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει «Ως μεταβίβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας». στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 μετά τις μένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχό− λέξεις «επιχειρηματική δραστηριότητα» προστίθενται λησης Εργατικού Δυναμικού (Ο. ανεξαρτήτως στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής δραστη− μετά τη λέξη «τίμημα» προστίθενται οι λέξεις «ή αγο− ριότητας.Ε.» περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 συμψηφίζονται μόνον 15.Α.9. Α. ή 17. Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw». Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου φου 1 του άρθρου 29 το μαθηματικό σύμβολο «ίσο» 42 αντικαθίσταται ως εξής: διαγράφεται. ών Αθηνών.5300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «εσόδων».» β. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 28 αντικαθί− παραγράφου 2 του άρθρου 34 οι λέξεις «ή του άρθρου στανται και προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: 34» διαγράφονται. προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό ξεις «.» σχετική πρόσκληση. μετά από ε1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 προστίθεται νέα που έχει ως εξής: περίπτωση γ΄ ως εξής: «8. τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα. Το εισόδημα φυσικών προσώπων. σταται με τον αριθμό «32» και στην περίπτωση ε΄ της β. και γ΄ της η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. εξής: στ. 3468/2006 (Α΄ 8). «Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των β.» το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της δ. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ− κλίμακας της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά πενήντα θρου 42 μετά τη λέξη «μηδενική» προστίθενται οι λέ− τοις εκατό (50%).» οι λέξεις «μπορεί να» και μετά τη λέξη «προσδιορίζε− β. μπορεί επίσης να προσδιορίζεται με βάση ραία αξία». 4172/2013 τροποποιείται ως με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας από την ίδια αιτία. Στο άρθρο 29 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μετα− 6 που έχουν ως εξής: βιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το «5. Ανάπτυξης στίθενται οι λέξεις «και τα οποία προκύπτουν από συ− και Περιβάλλοντος. Στο άρθρο 42 προστίθεται νέα παράγραφος 8 α. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 42 προ− πιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών. ναλλαγές και τίτλους των περιπτώσεων α΄. κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου 18.

Το άρθρο 52 του ν.» δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προ− 6. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5301 σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το ρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων εκατομμυρίων (3. Τα έσοδα και τα έξοδα των νομικών προσώπων εισφέρουσες ή λήπτριες εταιρίες» αντικαθίστανται με και νομικών οντοτήτων που εφαρμόζουν τα Διεθνή τις λέξεις «από την εισφέρουσα και τη λήπτρια εταιρεία» Λογιστικά Πρότυπα.» γή τίτλων». με οικονομικούς ή εμπορικούς «Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν με− οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμό− ταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχει− ζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του ρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων. κατανέμο− «Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων νοούνται οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζο− δ.000) ευρώ το χρόνο.000. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 4. 4172/2013 προστί− και εγχώριες. οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς 2. 3.» α. με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια θεται νέο εδάφιο ως εξής: του άρθρου 2 του Κ. του Ευρωπαϊκού γητικού νοείται και η μετατροπή υποκαταστήματος σε Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το άρθρο 49 του ν. παρόντος Κώδικα».» την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 προστίθεται δεύ− «Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. «καθώς και» αντικαθίστανται από τη λέξη «ή». . Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύμφωνα με κατοικία. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου «Ανταλλαγή τίτλων».» ρολογικός κάτοικος». 4172/2013 αντικαθί− Συμπλήρωση διατάξεων τρίτου μέρους ΚΦΕ σταται ως εξής: σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών «1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρ− «ή» μετά τη λέξη «πρόσωπο» διαγράφεται και στο πρώ− θρου 52 η λέξη «λήπτρια» αντικαθίσταται με τη λέξη το εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 48 οι λέξεις «εισφέρουσα». τη λέξη «κεφαλαίου» και το τρίτο εδάφιο της παρα− όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’ γράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως εισφορά ενερ− εφαρμογή του Κανονισμού 1606/2002. Το άρθρο 53 του ν. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 η λέξη «πραγμα− «4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου Λογιστικά Πρότυπα.» έχει ως εξής: δ. Ο τίτλος του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 προστίθεται νέο νομική οντότητα. 1 του άρθρου 50 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: α. τόκων υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των γ. έχει ως εξής: β.» σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους υπό την γ. σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα Διεθνή γ. «3. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή α. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: σώπων και νομικών οντοτήτων. αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν εδάφιο που έχει ως εξής: λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστά− «Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστη− σεων) περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώ− ριότητα σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εμπίπτει που ή της νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου. Στο τέλος του άρθρου 45 του ν. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου τάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του Κεφαλαίου Γ΄του 52 η λέξη «κάτοικος» αντικαθίσταται με τις λέξεις «φο− Μέρους Δεύτερου. οι λέξεις «και μία μετοχή» αντικαθίστανται β. που «Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων». φόρων και αποσβέ− λαγή μετοχών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ανταλλα− σεων (EBITDA). μία ή περισσότερες. 49 αντικαθίσταται ως εξής: β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται με τις λέξεις «και έναν τίτλο» και οι λέξεις «μετοχικού ως εξής: κεφαλαίου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «κεφαλαίου». Ως χρηματοοικονομικά μέσα νοού− 52 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται με νται τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 το διαζευκτικό στ. 7.Ε. Ο τίτλος του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής: β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 οι λέξεις «από «3. που προκύπτουν κατά την αρχική και προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής: αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. διεθνείς ή 1.» νεοσυσταθείσα εταιρία που αποτελεί θυγατρική της γ. οι δαπάνες τερο εδάφιο ως εξής: τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρημα− «Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» τικές δαπάνες. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 οι λέξεις «ανταλ− φορολογητέων κερδών προ τόκων. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τικής» αντικαθίσταται με τη λέξη «αγοραίας». Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 3. Η παρ.» μέσων. που εισφέρουσας εταιρείας. που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται οι δια− ε.» Άρθρο 23 5. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 49 αντικαθίσταται προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση ως εξής: δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους «4.Φ. Το άρθρο 47 του ν. Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 53 οι λέξεις νται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες «ανταλλαγής μετοχών» αντικαθίστανται με τις λέξεις εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθα− «ανταλλαγής τίτλων». Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγ− προσώπων και νομικών οντοτήτων ματοποιούν συναλλαγές. στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες νοούνται οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια».

Το άρθρο 54 του ν. από τρεις χιλιάδες εκατό (3. φονται και αντικαθίστανται με τις λέξεις «φορολογητέα β΄. μέχρι δέκα (10) kw».» διαγράφονται και κεμβρίου 2015.» ι. λής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος. στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2.4172/2013 οι λέξεις 17 η λέξη «μέτοχος» αντικαθίσταται με τις λέξεις «μέ− «την παράγραφο 4 του άρθρου 8» αντικαθίστανται από τοχος ή εταίρος» και η περίπτωση β΄ της παραγράφου τις λέξεις «το άρθρο 12». σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 53 οι λέξεις «αξία β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 η λέξη «πραγμα− Οικονομικών. Η διάταξη ή εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από μέτοχο ή του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δε− εταίρο της εισφέρουσας εταιρείας.4172/2013 τροποποιείται ως εξής: γιστικής αξίας τους» διαγράφονται και αντικαθίστανται α. καθώς γιστικής αξίας τους» διαγράφονται και αντικαθίστανται και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου με τις λέξεις «της φορολογητέας αξίας τους». ε. εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4172/2013 προστίθεται νέα «β) ο μέτοχος ή εταίρος.» η. 3 του άρθρου 14 του ν. 45 που τηρούν απλογραφικά». Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που «Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» έχει ως εξής: νοούνται οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.Η. εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επι− 8. 4172/2013 μετά τις λέξεις «εργαζομένους τους» προ− καθίστανται με τις λέξεις «εφαρμόζονται σε μέτοχο ή στίθενται οι λέξεις «ή υπαλλήλους τους». Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 6 η αμέσως πριν την συγχώνευση ή διάσπαση». εταίρο ο οποίος». . η οποία τικής» αντικαθίσταται με τη λέξη «αγοραίας».» προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής: γ. που έχει ως εξής: λογικός κάτοικος Ελλάδος. Η εν λόγω ρικό κεφάλαιο» αντικαθίστανται με τη λέξη «κεφάλαιο». Το άρθρο 62 του ν. αξία από την αξία που είχαν οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι στ. σχετικά με την παρακράτηση φόρου θ. όπως στανται με τη λέξη «κεφαλαίου». ε΄ και στ΄ του άρθρου 45 οι συντελεστές της αξία από την αξία που είχαν οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι παραγράφου 1 μειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις αμέσως πριν την ανταλλαγή των τίτλων». δ΄ . Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανω− εισφέρουσας και κατέχει τους τίτλους της λήπτριας τέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το εταιρείας μέσω μόνιμης εγκατάστασης που διατηρεί τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβο− στην Ελλάδα». ε΄ και στ΄ του άρθρου 45. φορολογούνται σύμφωνα με τις 54 οι λέξεις «μπορεί να εφαρμοστούν» αντικαθίσταται διατάξεις του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανομής με τη λέξη «εφαρμόζονται». Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του με τις λέξεις «της φορολογητέας αξίας τους». εφόσον αυτές εμπί− άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθί− πτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων.Ε. από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρι− 54 οι λέξεις «εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται με κής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ. μάτων μέχρι δέκα (10) kw». Στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 η λέξη «ζητηθεί» πληθυσμό. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: ή εταίρος». Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6ης Μαΐου 2003. μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό γράφου 3 οι λέξεις «ή τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου» Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αντικαθίστανται με τις λέξεις «τίτλων του κεφαλαίου». απαλλάσσονται του φόρου. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 53 οι λέξεις «της λο− «διπλογραφικά βιβλία» προστίθενται οι λέξεις «. Το άρθρο 58 του ν.100) κατοίκους.Ε. Στην περίπτωση α΄ της παρ. Για τους φορολογούμενους των περιπτώσεων α΄. ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της γ. Στην παράγραφο 16 οι λέξεις «οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι αμέσως πριν την ανταλλαγή μετοχών» αντικα− Άρθρο 24 θίστανται με τις λέξεις «οι τίτλοι αμέσως πριν τη συγ− Συμπλήρωση διατάξεων τέταρτου μέρους ΚΦΕ χώνευση ή διάσπαση». Στο άρθρο 60 του ν. κατόπιν απόφασης των Υπουργών δ.» ή άλλο τη λέξη «κεφαλαίου» και στην περίπτωση β΄ της παρα− προμηθευτή. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου ια. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54. Τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α΄. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου κεφαλαιοποίησής τους. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 οι λέξεις 1.5302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ε. λέξη «μέτοχος» αντικαθίσταται με τις λέξεις «μέτοχος 9. οι λέξεις «της λο− 4. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόμενοι έχει ως εξής: τίτλοι αμέσως πριν την ανταλλαγή μετοχών» διαγρά− «4. απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη στ. Α.» «5. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 54. ο οποίος δεν είναι φορο− παράγραφος 6. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: χειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με α. οι λέξεις «αξία 53 η λέξη «μετοχών» διαγράφεται και στο δεύτερο εδά− από τη λογιστική αξία που είχαν οι ανταλλασσόμενοι φιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις «από τον μέτοχο τίτλοι αμέσως πριν την ανταλλαγή μετοχών» διαγρά− στην αγοραία τους τιμή» αντικαθίστανται με τις λέξεις φονται και αντικαθίσταται με τις λέξεις «φορολογητέα «από τον μέτοχο ή εταίρο στην αγοραία τους αξία». άρθρου 62 η τελεία αντικαθίσταται με κόμμα. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 μετά τις λέξεις ζ. δ΄. η. κατείχε τους τίτλους της «6. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του β΄ . Στην παρ. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 54 οι λέξεις «εται− 3468/ 2006 (Α΄ 8). Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία 54 οι λέξεις «μπορεί να εφαρμοστούν» αντικαθίσταται «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστη− με τη λέξη «εφαρμόζονται». ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα. β. 5 του άρθρου 60 του ν. Σε περίπτωση διανομής ή ζ. Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 1 του άρθρου 59 του «μπορεί να εφαρμοστούν σε μέτοχο ο οποίος» αντι− ν. κάτω αντικαθίσταται με τη λέξη «επιλεγεί» και οι λέξεις «. α. 17 αντικαθίσταται ως εξής: 3.

Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή νομικών οντοτήτων υπολογίζεται με βάση την ετήσια του παρόντος άρθρου» αντικαθίστανται από τις λέξεις φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό «καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης». 4172/2013 αναριθμεί− μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο ται σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει 41 καταβάλλει στο συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή ως εξής: του συμβολαίου μεταβίβασης το ποσό του φόρου που «6.» λογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του 5. στην παράγραφο 3 του άρθρου 67 οι λέξεις «κατά φόρο έναντι του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος. τοις εκατό (25%) στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκατα− προσώπου ή της νομικής οντότητας που εισπράττει. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής α. η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. αμοιβές διοίκησης. στην παράγραφο 2 μετά τις λέξεις «για όλα ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους που λαμβάνουν τα» προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελώς φορολογούμε− τέτοιες αμοιβές και να πιστώσει τον παρακρατηθέντα να». από το ποσό του φόρου εκπί− . φορολογούμενος που καταβάλλει. ή βλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον ένα τρίτο νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα κα− οφειλόμενο φόρο. μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε φωνα με το άρθρο 9. Η παρ. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα 63 οι λέξεις «δέκα τοις εκατό (10%)» αντικαθίστανται Φορολογικής Διαδικασίας. Στο άρθρο 62 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που την 30ή Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι έχει ως εξής: και την 30ή Απριλίου». μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους». καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμ− απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου. Οι πληρωμές τόκων δανείων που χορηγούν πιστω− α) του φόρου που παρακρατήθηκε. 6 του άρθρου 67 του ν. αμοιβές για συμβουλευτικές λέξη «προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή ή παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με το καθεστώς που του φόρου». Το άρθρο 64 του ν. Το άρθρο 63 του ν. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανω− εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή τέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος−μέ− τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία κατα− λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν εφαρμόζονται οι βολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: δημα από δικαιώματα και τις αμοιβές για τεχνικές υπη− α. «3. μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ίσες δι− είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο μετοχικό κεφάλαιο μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται τόσο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την που εισπράττει όσο και του φορολογούμενου που προ− προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης και βαίνει στην καταβολή». ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: λέξη «οντοτήτων» προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή α. 3 του άρθρου 68 του ν. η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία ημέρα του β. τέχει άμεσα μετοχές. «4. Η παρ. Στις υποπεριπτώσεις αα΄ και γγ΄ της περίπτωσης γ΄ τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από την υποβολή της παραγράφου 2 του άρθρου 63 οι λέξεις «Οδηγίας της δήλωσης. στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 μετά τη από τις αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ λέξη «δηλώνουν» προστίθεται η λέξη «ηλεκτρονικά» και της παραγράφου 1». Στον τίτλο του άρθρου 68 του ν. περιλαμβανομένων των τόκων υπερη− β) του φόρου που προκαταβλήθηκε.» 2. α. Το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 μετά τη 6. της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα γ. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: 2003/49/ΕΚ».» το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και γ. Στο άρθρο 64 προστίθενται νέες παράγραφοι 6 και άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5303 β. κατέχει άμεσα με− γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμ− τοχές. 4172/2013 αναριθ− ζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του μείται σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος 3 που παρακρατούμενου φόρου σύμφωνα με τις ανωτέρω πα− έχει ως εξής: ραγράφους. Στον τίτλο του άρθρου 67 του ν. 7 που έχουν ως εξής: κατόπιν έκπτωσης: «6. η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν 2009/133/ΕΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οδηγίας του ίδιου φορολογικού έτους. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 οι λέξεις «εκτός του φόρου». 4172/2013 μετά τη ρεσίες. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη β. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπο− αντιστοιχεί στην υπεραξία σύμφωνα με το άρθρο 43. Το άρθρο 68 του ν. μερίας. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου Άρθρο 25 62 αντικαθίσταται ως εξής: Συμπλήρωση διατάξεων έκτου μέρους ΚΦΕ «Το ως άνω νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή το σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηρι− εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου ότητα μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισό− 1. τικά ιδρύματα. τις λέξεις «στην καταβολή» προστίθενται οι λέξεις «ή ο β) του φόρου που προκαταβλήθηκε. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 64 οι λέξεις «καθορί− β. καθώς και οι λέξεις «που έχει τη στην παράγραφο 2 οι λέξεις «κατά το χρονικό διάστημα φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα» διαγράφονται.» διατάξεις του άρθρου 48.» φωνα με το άρθρο 9. β. από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του και μετά τη λέξη οντότητα» προστίθενται οι λέξεις «που αμέσως επόμενου φορολογικού έτους» αντικαθίστανται λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες σύμφωνα με την πε− από τις λέξεις «μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου ρίπτωση δ΄ και». Ειδικά για τα μερίσματα που «7. κατόπιν έκπτωσης: από τις λέξεις «είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)» και μετά α) του φόρου που παρακρατήθηκε.

Για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία «κλείνουν» αντικαθίστανται από τη λέξη «αρχίζουν».000) ευρώ το χρόνο. Στην παρ. α. 3 του άρθρου 72 του ν. ή ζημίες) της επιχείρησης. δ΄. κατ’ ανώ− 2016. η επιπλέον 2015. Στην παρ. 4172/2013 οι λέξεις «που αναφέρονται στις περιπτώ− αφορά στην εκτέλεση δημοσίου έργου ή την παροχή δη− σεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 49» και μόσιας υπηρεσίας μέσω σύμβασης παραχώρησης. φόρων και αποσβέσεων σοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.000. Στο τέλος της παρ.5304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος ει− λογητέων κερδών προ τόκων. η οποία έχει κυρωθεί με νόμο. η οποία ρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δα− δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού πάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία έτους. Στην παρ. του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε εί− − το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου ναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου μέχρι και τις 31. οι λέξεις «που πραγματοποιούνται» αντικαθίστα− πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους νται από τις λέξεις «των οποίων η διαδικασία αρχίζει».12.» Άρθρο 26 δ.» 71 αντικαθίσταται ως εξής: 4. 2 του άρθρου 72 του ν. α. Στο άρθρο 72 του ν. Σε περίπτωση που το ποσό 2014.δ. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό ντος. οποίο αυξομειώνει το φορολογικό αποτέλεσμα (κέρδη ε΄ και στ΄ αντίστοιχα. Το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 διαγράφονται και οι περι− συμψηφισμός νοείται το αλγεβρικό άθροισμα και το πτώσεις γ΄. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες «18. Στην παρ. 4172/2013 προστίθεται νέα 1 του άρθρου 49 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου παράγραφος 18 που έχει ως εξής: 2017. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4172/2013 αναριθμούνται οι σμών αφορολόγητου αποθεματικού. 4172/2013 οι λέξεις «13.Τ. μόνο κατά το μέρος που ν. 4 του άρθρου 69 του επιχειρήσεις ειδικού σκοπού. 2 του άρθρου 71 του ν. με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 του παρόντος. όπως αναριθμείται σύμφωνα με την εκατό (80%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που παράγραφο 3 του παρόντος. 12 του άρθρου 72 του γ. (ΕBITDA): καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως − το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου φόρος επί του μερίσματος. 4172/2013 οι λέξεις διανομής από τη γενική συνέλευση των μετόχων. ζ΄ και η΄ αναριθμούνται σε β΄.2014 και μετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαρια− 3.4172/2013. προστίθεται εδάφιο ως εξής: δ.» «κλείνουν μετά την 30ή Ιουνίου 2014» αντικαθίστανται 6. οι λέξεις «εμφανίστηκαν αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν από την έτους.» «9. Οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εφαρμόζονται στις 3. κατά στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και οι λέξεις «με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 60/2007. και μετά». Στην περίπτωση α΄ της παρ.» 72 του ν. βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογι− 5.) κατά 4. β. 13 του άρθρου 72 του ν.» . 4172/ 2013. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής: τις διατάξεις του ν.2014. 12 του άρθρου 72 του ν. πλην των επενδυ− παράγραφοι 9 έως και 17 σε παραγράφους 10 έως και τικών ή αναπτυξιακών νόμων.» γ. 1297/1972 και του ν. τατο όριο. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7. γ΄.Ι. 3389/2005. οι λέξεις «προηγούμενου» αντικαθίστανται ν.» 1. αντικαθίσταται ως εξής: 2. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: από τις λέξεις «πρώτου» και πριν τη λέξη «ζημίες» προ− «α) για τις εταιρείες που μετασχηματίζονται σύμφωνα στίθενται οι λέξεις «φορολογικά αναγνωρίσιμες». Για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρημα− έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα η παράγραφος 2 τικές δαπάνες στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες του άρθρου 24 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορο− 2019. 2166/1993 κατά περίπτωση. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. γ. 12 του άρθρου 72 κής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με ογδόντα τοις του ν. Η παρ. 4172/2013. δ΄. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου πέντε εκατομμυρίων (5. στ΄.4172/2013 Συμπλήρωση μεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: και έναρξη ισχύος «Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνε− ται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση 1. 11 του άρθρου 72 του ν. όπως ανα− από τις λέξεις «αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ριθμείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος. Στο άρθρο 72 του ν. όπως αναριθμείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρό− «1.4172/2013. ή μέσω σύμβα− 64» διαγράφονται. 31.4172/2013. γίνεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.Δ. 4172/2013 μετά τη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013. Η περίπτωση Α΄ της παρ. ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η β. − το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8). 12 του άρθρου του ν. διαφορά επιστρέφεται. οι οποίες συνάπτονται α.» λέξη «γ΄» προστίθεται η λέξη «ε΄». Κατά τη οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία ημέρα του μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνω− έβδομου μήνα από την υποβολή της δήλωσης.12. 9 του άρθρου 71 του ν. σης Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ.1. Οι περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παραγράφου 9 του «Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδάφιου ως άρθρου 71 του ν.2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σχηματίστηκαν β. καθώς και ειδικών διατά− 18 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: ξεων νόμων.

ΔΗ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου βατικό.Λ. Η συνιστώμενη με το παρόν Διεύθυνση παράγραφος 21 που έχει ως εξής: διαρθρώνεται στα κατωτέρω Τμήματα: i) Τμήμα Α΄ − Συμ− «21. μεταφέρονται στη άρθρο 13 του Κώδικα. 24. α) Στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους «20.Κ.Δ..» Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου 10. 4172/2013 η παράγραφος 23 β) Οι λοιπές αρμοδιότητες της ως άνω Διεύθυν− αναριθμείται σε παράγραφο 25 και προστίθενται νέες σης.» Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού.Δ.Δ.Δ.Δ. «19.Χ. κατά προτεραιότητα εξ αυτών που έχουν υπηρετήσει στη διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου.Χ. 4172/2013 προστίθεται νέα Ρυθμίσεις για τον Ο.Χ. μετά από σύμφωνα με το άρθρο 16. 3 του άρθρου 6 του ν. κατηγορίας ΠΕ και πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ.Χ. 13. δεκαέξι (16) θέσεις μετά.) συνιστάται Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους. Στο άρθρο 72 του ν.υ. 85/1996 (Α΄69) Δ49− και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση Διεύθυνσης Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και αυτού του νόμου. 2238/1994 (Α΄ 151). 4172/2013 προστίθεται νέα του Κράτους. να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2682/1999 (Α΄16) στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της Δ23− και η παρ.Σ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το οντος υπουργού. 4172/2013 παύουν να (Ο..3.Δ. 4172/2013 οι παράγραφοι 21 διότητες: i) επί κατασχέσεων προς την Τράπεζα της και 22 αναριθμούνται σε παραγράφους 22 και 23 και Ελλάδος και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα και ii) της προστίθεται νέα παράγραφος 21 που έχει ως εξής: διενέργειας συμψηφισμών ληξιπρόθεσμων οφειλών «21. η παράγραφος 1 του άρθρου 60 Δ24−Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου της Γενικής τίθεται σε ισχύ από την 1. Οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισμό αριθ. iii) Τμήμα Γ΄− Τίτλων και iv) Τμήμα Δ΄− για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται Λογιστικό και οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τα κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου Τμήματα σύμφωνα με την κατανομή της παραγράφου μέχρι και την 30ή Ιουνίου. κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμο− παράγραφος 22 που έχει ως εξής: διοτήτων. ενεργεί ως εντολοδόχος στο όνομα και για «22.. 11. 4172/2013 προστίθεται νέα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ παράγραφος 19 που έχει ως εξής: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.Κ.δ.Δ.Χ.2012 (Β΄809) κ. 4172/2013 καταρ− ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ γείται η παρ. υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων γ) Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του εποπτεύ− (10. ο φορολογούμενος απαιτείται αίτησή τους προς τον Ο. 1 του άρθρου 31 του ν. Από την έναρξη ισχύος του ν. ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου. οι 22%. παράγραφος 20 που έχει ως εξής: 1. Αν δεν υπάρχει εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή. καθώς και κάθε κενή οργανική θέση προϊσταμένου. Για τις παροχές σε είδος. ντακόσια (10.» 2 του άρθρου 25 του π. πλην εκείνων που έχουν μεταφερθεί στη Διεύ− παράγραφοι 23 και 24 ως εξής: θυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με την «23. ο τρόπος επιμερισμού των δαπανών μεταξύ φουν σε θέση αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου με αυτή των συζύγων. τάξεων αυτών.500) ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού Με όμοια απόφαση. για το φορολογικό έτος 2014.Χ. ισχύουν η παρ. όπως ορίζονται στο μεταξύ των φορέων του Δημοσίου.. με ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πε− κλιση των κείμενων διατάξεων. μόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευ− 3. αποδείξεων. ύστερα από πρόταση του Δ.2/23686/0004/19. 4172/2013 προστίθεται νέα β) Ο Ο. α) Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Δημοσίου ής έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί από την 1.Κ.Χ...1.ΔΗ. οι κατηγορίες των φορολογουμένων που που κατείχαν πριν την απόσπασή τους.Λ.Λ.Χ.500) ευρώ. Το ποσό των άρθρων 68 παράγραφος 6 και 86 παράγραφος 5 των αποδείξεων που προσκομίζονται δεν απαιτείται να του Υπαλληλικού Κώδικα.1905/1990 (Α΄ 147).ΔΗ.Λ. κατά παρέκ− σού αποδείξεων.α. 2789/2000 (Α΄ 21).» που θα αποσπαστούν στον Ο.2006 και Χρέους συνιστώνται στον Ο.Η. α) Από τις υφιστάμενες αρμοδιότητες της συ− ριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων σταθείσας με το άρθρο 1 του π.Κ.ΔΗ.δ.Λ. Κατά τον υπολογισμό του φόρου σύμφωνα με β) Οι ανωτέρω θέσεις δύναται να καλυφθούν με από− την παράγραφο 1 του άρθρου 15 και προκειμένου να σπαση υπαλλήλων και Προϊσταμένων του Γ. καλύπτουν την πρώ− άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δια− τη που θα κενωθεί. Γ.Χ. Στο άρθρο 72 του ν. ύστερα από πρόταση του Διοικητικού απαιτούμενο ποσό αποδείξεων.Δ. Στο άρθρο 72 του ν..ΔΗ. οι αρμο− 12. συμπε− 2.ΔΗ. 284/1988 (Α΄128 και 165).Δ. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αποκλειστικά δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του Γ. Δ23−Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους του Γ. μεταφέρο− του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική νται στη Διεύθυνση Δανεισμού και Διαχείρισης στον δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρ− Ο. η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή του Ο. 4172/2013 παύουν λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.ΔΗ. Από την έναρξη ισχύος του ν.ΔΗ. κατά παρέκκλιση των διατάξεων (10%) του φορολογητέου εισοδήματός του.ΔΗ. Από την έναρξη ισχύος του ν.1. χωρίς γνώμη υπηρεσιακού κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου πο− συμβουλίου και χωρίς χρονικό περιορισμό.» Άρθρο 27 9.» Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων του Γ.Δ.2015. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο− αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου μπορούν να νται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ανακαλούνται οποτεδήποτε και οι υπάλληλοι επιστρέ− αποδείξεων.Δ. Στο άρθρο 72 του ν. ο φόρος προσαυξάνεται Συμβουλίου του Ο. Στο άρθρο 72 του ν. σε αντίστοιχου ιεραρ− να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό δέκα τοις εκατό χικού επιπέδου θέση. Ειδικά Δημοσίου Χρέους. Στο άρθρο 72 του ν.Χ. 8 του άρθρου 26 του ν. λογίζεται για κάθε . ii) Τμήμα Β΄− Προϋπολογισμού και Εξυπηρέτησης 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5305 8.Κ.

Χ. που εξελίξεις στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.Δ. α) Οι αναγκαίες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση και (ασφαλιστικά ταμεία κ.δ.» οικείες οργανικές διατάξεις [άρθρο 43 του π. είναι υποχρεωμένος να συντάσσει κάθε νται και ασκούνται από το Τμήμα Λογιστικό. όσον αφορά στις Υ.Δ. Η Δ23−Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους και η Δ49− γ) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι όλως ειδικές Διεύθυνση Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Δι− και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης αχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων της Γενικής Διεύθυν− που ορίζει διαφορετικά.Δ. 2469/1997 (Α΄38) και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογα− εκδοθείσα 2925530/3356/0004/15. διαχείριση του Δημοσίου Χρέους (χρεολύσια − τόκοι − ii) Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και από− συναφείς δαπάνες) εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπο− δοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία λογισμό σε ειδικό φορέα του Υπουργείου Οικονομικών των οφειλών των δικαιούχων.α.Δ. πλην της τρίμηνο ειδική έκθεση προς τον εποπτεύοντα υπουργό τήρησης του Μητρώου Δικαιούχων που διενεργείται που κοινοποιείται και στη Βουλή. 2628/1998 (Α΄151). 2628/1998. Άρθρο 28 5.12. εγγραφές των πιστωτικών εσόδων στον Κρατικό Προ− β. Οι προθεσμίες αποστολής από τους Διατάκτες του Οργανισμού μπορεί να καθορίζεται η ώρα έναρξης στις οικείες Υ.Χ.Χ.Δ. ϋπολογισμό.Χ. (Α΄ 128 και 165) και άρθρο 7 του π. απαλεί− προστίθενται και οι κατωτέρω αρμοδιότητες: φεται η φράση «διατηρουμένων των λοιπών συναφών i) Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύ− αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Χρηματοδοτικού Προ− στημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο. (Β΄316). τις προβλέψεις αρμοδιότητας. δημοσιεύεται μόνο με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο 3.ΔΗ. Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους στον Ο. και εκτιμήσεις για το επόμενο τρίμηνο. σης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γ. στον Οργανισμό.Δ.ΔΗ.5306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που δια− οργανωτικό σχηματισμό του Οργανισμού και ανάλογα νύεται στο Γ. Οι πληρωμές διενερ− σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών γούνται από την αρμόδια Διεύθυνση των Λογαριασμών οφειλών. που Λογιστικού των Υ. νοείται η του παρόντος άρθρου. μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα μίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ή τεχνικό ζήτημα προέλευσής τους. καθώς και τις 2. Οι αρμοδιότητες των συνιστώμενων Γραφείων είναι τις 31.Κ.Σ. διατάξεις. και τα− κτοποιούνται με την έκδοση τακτικών συμψηφιστικών δοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων. 2013 παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι β. που λήγουν εντός του έτους (ii) Λογιστικό. Στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. γούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων στους δικαιούχους 7. 284/1988 β) Από την περίπτωση δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ.λπ. 284/1988.Ε. που αναγράφονται στις μετά από εισήγηση του Ο.Χ. συνι− γ) Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου στώνται τα ακόλουθα Γραφεία: χρόνου και οι αποσπάσεις του ειδικού επιστημονικού (i) Εκκαθάρισης Δαπανών και προσωπικού του Ο. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες. και θεώρησης των εκδιδόμενων ενταλμάτων η σχετική ώρα μπορεί να καθορίζεται κλιμακωτά και σε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με την απόφαση του προηγουμένου εδαφίου ρωμή τους.1997 κ.ΔΗ.α..δ. στις προβλεπόμενες περι− κυλιόμενο πρόγραμμα ανά κατηγορία προσωπικού ή ανά πτώσεις. κατανέμο− β) Ο Ο. επιπέδου Διεύθυνσης. προστίθεται Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης υπηρεσιών περίπτωση ιβ΄ ως εξής: Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και «ιβ) επιλέγει. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του π.Δ.ΔΗ. αναφορικά με την από τα Τμήματα Εκκαθάρισης Δαπανών. οι αντίστοιχες των Τμημάτων Εκκαθάρισης Δαπανών και δ) Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ο.δ.). τις εκάστοτε οφειλόμενες αποδοχές ή απολαβές των β) Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στη υπαλλήλων που αποσπώνται. κα− ριασμών των δικαιούχων.Δ.» νικών Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού 6. λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι διατηρούν το βαθμολογι− 8. είτε υπαλλήλων κού Ελέγχου (Υ.2014. σύμφωνα με τις διατάξεις Δ23−Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους του Γ. των δικαιολογητικών δαπανών προς του νομίμου ωραρίου του εν γένει προσωπικού του Ορ− έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για την πλη− γανισμού.ΔΗ. α) Στο άρθρο 3 του ν.ΔΗ.Λ. επιλέγοντας 1.Ε. ββ) την απόδοση των διενερ− ταργούνται.Δ.δ. καταργούνται.Π. α. που ανακύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρ− ε) Ο Ο. Στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δημοσιονομι− μεταξύ είτε υπαλλήλων του Ο. 85/1996 (Α΄69). αποδίδει στους φορείς προέλευσης θρου. όπως αυτές προβλέπονται από τις αποσπασμένων σε αυτόν.Δ.. τοποθετεί και παύει τους Προϊσταμένους δημοσιολογιστικού δικαίου Διεύθυνσης ή Τμήματος του Οργανισμού.) ηλεκτρο− γραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων. 3 των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών του ν. καθορίζονται ως ακολούθως: .Δ.Χ.ΔΗ. όπως ισχύει. 4. α) Με αποφάσεις του εποπτεύοντος υπουργού ρυθ− κό.ΔΗ.Δ.Δ..). του προς την Τράπεζα της Ελλάδος.Λ. Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.. 551/1988 (Α΄ 259)] 2 του άρθρου 1 του ν.Ε.Ε. κατά λόγο όλη διαχείριση του Δημοσίου Χρέους.α...υ. του άρθρου 13 παρ.Χ. iv) Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Με την ίδια ως άνω διαδικασία διενεργούνται και οι Δικαιούχων.Κ. του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους iii) Ενημέρωση δικαιούχων και φορέων για την έκ− (Δ24) σύμφωνα με την πρόταση του Ο.Κ. σύμφωνα με τις ισχύουσες δικαιούχων.Π. για : αα) την εξόφληση άρθρου 1 του π. με τις μεταβαλλόμενες υπηρεσιακές ανάγκες.4.Λ.Χ. που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.

Δ. συντάσσει Ενιαίο ταφορά ή προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων.Σ. προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου προσωπικού που θα προκύψουν από τη μετάταξη ή με− 18 του ν. Ομοίως.Τ.α. με βάση τους πίνακες από τις ως άνω πιστώσεις θα καλυφθούν και οι δαπάνες συνδρομής κριτηρίων. με την πράξη δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και ποσά για: α) Κα− μετάταξης. 3 του άρθρου 41 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) έτους και πριν την καταχώρηση του προϋπολογισμού και στην παρ. συνοδευόμενη από ση των χρηματικών ενταλμάτων δύναται να διενεργείται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. ως ισχύει. Η γνώμη του αρμόδιου προς διο− ρω μεταβιβάσεων καθορίζεται με κοινή απόφαση των ρισμό οργάνου του φορέα προέλευσης αποστέλλεται Υπουργών Οικονομικών. τηρουμένων των λοιπών Πρόγραμμα Εθελοντικής προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών. οικητικού των φορέων προέλευσης.. 4093/2012 (Α΄ 222) αριθμείται ως 2. Το Α.Π. 1. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 2. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. Από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των υπουρ− Οι ανωτέρω Διευθύνσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) γείων (κεντρικών. Γ του ν.Ο.Σ. της ’Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος. περιφερειακών υπηρεσιών) και απο− ημερών συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων σε κεντρωμένων διοικήσεων. Ειδικά για το έτος 2014 πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. α΄ και β΄ βαθμού. κατά το μέρος που οι αιτημάτων των φορέων υποδοχής. στα οποία θα βεβαι− πόροι των δανείων αυτών χρησιμοποιήθηκαν αποκλει− ώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων. Μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών συνεπάγε− στους προϋπολογισμούς των υπουργείων (κεντρικών. εξόφληση υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 Για τη μετάταξη εκδίδεται ανακοίνωση του Υπουρ− ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του και β) δάνεια που γείου Εσωτερικών.» Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ− β.Α. προς φορείς εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.1. κατόπιν υποβολής αιτιολογημένων έχουν συναφθεί από το φορέα. Υπουργείο Εσωτερικών.3.Π. μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την φερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής 31η Δεκεμβρίου 2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του.Σ. στα προτίμησης των υποψηφίων.2012 σε βά− άλλων Ο.β ως εξής: γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων «2. με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 1 του άρθρου 28 του βέρνησης καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υπο− ν. προκειμένου να μεταβιβασθούν στους φορείς Κώδικα.2014. εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται». φωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του Το ποσό ή ποσοστό παρακράτησης επί των ανωτέ− φορέα προέλευσης. βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος ή/και του Άρθρο 30 επόμενου οικονομικού έτους. 4129/2013 (Α΄ 52) τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δη− η φράση «στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους» αντικα− μοσιονομικής Πολιτικής (Ο. τους οποίους αποστέλλουν στώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για μεταβιβάσεις στους φορείς υποδοχής και στο Α. στις Διευθύνσεις Δι− και από τις Δ. στικά και μόνο για την εξόφληση υφιστάμενων κατά Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και την 31η Δεκεμβρίου 2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Στην παρ.Π. κατόπιν Δήμων Ελλάδος. Στην καθοριζόμενη στην παραπάνω περίπτωση των Ο. 4151/2013 αναδιατυπώνεται ως εξής: ψηφίων προς μετάταξη. της Κεντρικής Ένωσης ρος των τραπεζικών λογαριασμών του φορέα.Ε. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών.2014 η εξόφλη− Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση.Ε. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ. Τυχόν υπόλοιπα των κωδικών αυτών μεταφέρονται β.1. τον οποίο αποστέλλει στο πλαίσια ανακατανομής προσωπικού στο δημόσιο τομέα. της ’Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και αφορούν στην των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.Α.). των υποτομέων τους το αργότερο στο τελευταίο δίμηνο 4. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5307 (i) Αποστολή δικαιολογητικών: Εντός τριών (3) ημε− Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμό− ρών από την πρωτοκόλληση του τιμολογίου ή άλλου διου υπουργού και μεταφέρεται σε ειδικούς κωδικούς ισοδύναμου εγγράφου στην Υπηρεσία. Δαπάνες των Περιφερειών που πραγματοποιήθη− κάθε έτους.Π.. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήψη του .2 της παρ. οι απαιτούμενες πιστώσεις μεταφέρονται κατά το πρώ− Για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η σύμ− το δίμηνο του έτους αυτού.Π. εντός αποκλειστι− κής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της Άρθρο 29 ανακοίνωσης. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία «Η ισχύς της παρούσας παραγράφου του παρόντος λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση ερ− στίθεται περίπτωση 2.α συνολική επιχορήγηση κάθε φορέα της Γενικής Κυ− Ελλάδος.Ε. δύνανται να πλη− θίσταται με τη φράση «στους φορείς από τους οποίους ρωθούν κατά παρέκκλιση των κειμένων περί διάθεσης εποπτεύονται. Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία ντε (5) ημερών από την παραλαβή τους από την οικεία λεπτομέρεια επί της ακολουθούμενης διαδικασίας. καθώς και στους φορείς επιχορήγησης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων. Η διαδικασία διενεργείται κατά το στάδιο κατάρτισης Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει αμελλητί τον του Κρατικού Προϋπολογισμού.Τ. Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας 5. εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονο− (ii) Θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων: Εντός πέ− μικών. Αυτοδιοίκησης σε κενές ή συνιστώμενες. καν εντός του πρώτου τριμήνου τρέχοντος οικονομικού 2. μεταφέρεται μέρος των πι− ειδικό λογισμικό του Α.». Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης. Μέχρι τις 31. θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας τασχέσεις που διενεργήθηκαν μετά την 1.Υ.Σ. των Περι− βέρνησης. α΄ βαθμού. άρθρου αρχίζει από 1. τη μοριοδότηση και τις δηλώσεις μισθοδοσίας νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.α και προ− 1. σε ή και χρηματοδότησης. 3 του άρθρου 82 του ν.β. 2190/1994 (Α΄28). ται την πειθαρχική και αστική ευθύνη των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοι− οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού κήσεων.

Υ. διο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής. τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προ− κοινής υπουργικής απόφασης.Ο. 3 του ν. αναστέλλεται τασκευή έργου πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη η διαδικασία τυχόν απαιτούμενης αποκατάστασής του. εντός γ. η μισθοδοσία «12. σε καθεστώς σμών. Επιτρέπεται η παραχώρηση. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται 1. στον οποίο περιλαμβάνεται διάγραμμα αποτύπω− του Αστικού Κώδικα. 4014/2011. Το προσωπικό που μετατάσσεται βάσει του πα− σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων ρόντος άρθρου τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής δι− λόγω μη συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων ή άρκειας ενός μηνός. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27. Περίληψη προστεθεί. Η διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης των ϊσταμένου Δ. Το άρθρο 3 του ν. δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον γειας. το οποίο δα της Κυβερνήσεως. στα οποία έχουν η εκκαθάριση ενεργείται από τα όργανα αυτά. η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά παράγραφος 3 ως εξής: την υποβολή της έκθεσης του εκκαθαριστή ή του προ− «3. Το προσωπικό αυτό. αίτησης νομιμοποίησης των έργων ή μη τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. έργα για τα οποία δεν της πράξης αποδοχής ή αποποίησης. κατά τις προηγού− του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μενες παραγράφους. λόγω μη συνδρομής αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο των κατά νόμο προϋποθέσεων. ως την κείμενη νομοθεσία. 4002/2011 (Α΄180). Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.1 του άρθρου 68 του ν. υποβληθείσας δήλωσης έλευσης για την ολοκλήρωση της μετάταξης. 170545/2013 (Β΄ 2425) γνώμη. 3 του άρθρου 2 του κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 4182/2013 καταργείται.5308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πίνακα του προηγούμενου εδαφίου. στις περιπτώσεις που τεχνικών έργων της παραγράφου 1. που επιτρέ− ή καθ’ υπέρβαση αυτής. 2971/2001 προστίθεται παρά− αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. μετά καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Τις περιουσίες υπέρ του Δημοσίου αποδέχεται ή Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δημόσια Περιουσία αποποιείται ο Υπουργός Οικονομικών. 4182/2013 αναδιατυπώνεται ως ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ εξής: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ «Άρθρο 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αποδοχή περιουσιών υπέρ του Δημοσίου Άρθρο 31 1. κοινόχρηστους χώρους υφίστανται έργα χωρίς άδεια 3. ή του προξένου. των πέντε (5) ημερών δεν εκδοθεί σύμφωνη ή αρνητική κατά το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. αρχομένης από την ημερομηνία μη υποβολής. Υποβολή από τον παραχωρησιούχο προς την οι− στο Υπουργείο Εσωτερικών. σε περίπτωση μη υπαγωγής του έργου 2. Η α. ενέρ− δικασίας. θέση κληρονομητηρίου υπέρ του προϋποθέσεις: Δημοσίου κατά τις διατάξεις 1956. αζημίως για Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4182/2013 δεν ισχύουν για τις μετατάξεις του παρόντος άρθρου. αποχέτευσης και βιολογικών καθαρι− και να τεθεί εκ νέου. δημοσιεύεται στην Εφημερί− αρμόδιου Υπουργού. νης Διοίκησης του φορέα υποδοχής. ακόμα και στην περίπτωση που στους ανωτέρω κινητικότητας ή διαθεσιμότητας. Υποβολή από τον παραχωρησιούχο προς την οικεία μεταβίβαση των κινητών περιουσιακών στοιχείων επέρ− Κτηματική Υπηρεσία Τεχνικού Φακέλου. μετά το πέρας της ανωτέρω δια− για την εκτέλεση έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών. Η διαθεσιμότητα παύει έκδοσης απόφασης νομιμοποίησης. εντός δύο μη− προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήψη ή την κατά νών από την έκδοση της πράξης παραχώρησης. στην περίπτωση που τα υφιστάμενα παράνομα έργα δεν 4. Οι ανωτέρω μετατάξεις εξαιρούνται των διατάξεων νομιμοποιηθούν και κριθούν κατεδαφιστέα σύμφωνα με της παρ. Η ισχύς κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. θεωρημένου χεται αυτοδικαίως με την έκδοση της πράξης αποδοχής από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέ− και των ακινήτων με τη μεταγραφή της κατ’ άρθρο 1192 ρειας. πει μετατάξεις μεταξύ των φορέων του πρώτου εδαφίου β. ως οργανικό σύνολο. το Δημόσιο. στο φορέα υποδο− σης των υφιστάμενων έργων και τεχνική έκθεση για τη χής και στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμέ− στατική ικανότητα και λειτουργικότητά τους. ισχύος του παρόντος. που περιλαμβάνει υφίσταται άδεια της αρμόδιας αρχής. Στο άρθρο 11 του ν. . Η περίπτωση δ΄ της παρ. ύδρευσης. Άρθρο 32 5. 1962 και 1963 ΑΚ. μπορεί να γίνει με κατά το δυνατόν λεπτομερή και ακριβή περιγραφή των απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην περιουσιακών στοιχείων.» εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του 2. Εάν εντός της προθεσμίας κεία Κτηματική Υπηρεσία θεωρημένου αντιγράφου της. υπαγωγής του έργου στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμό− Δεσμεύσεις του άρθρου 8 παρ. Στο άρθρο 14 του ν. έναντι ανταλλάγματος. εντός της τασσόμενης προθεσμίας των δημοσίευσης της σχετικής πράξης του Γενικού Γραμμα− δύο μηνών.α. του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει το φορέα κοινόχρηστης παραλίας θαλασσίου χώρου και πυθμένα υποδοχής. με κοινοποίηση β. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται γηθεί εκκαθάριση.» ισχύει. Όταν έχει προη− 1. με τις ακόλουθες τη δημοσίευσή της. αιτή− τεκμήριο έκδοση της σύμφωνης γνώμης του φορέα ματος νομιμοποίησης των μη καλυπτόμενων από άδεια προέλευσης. Η πράξη αποδοχής επέχει. γραφος 12 ως ακολούθως: Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας. Υποβολή από τον παραχωρησιούχο. Στην υποβαλλόμενη τεχνική μελέτη του προς κα− της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. ν. 6. 3870/2010 (Α΄ 138) Ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν. με μέριμνα του οικείου Γενικού Η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται. 2. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερί− έργων. άνευ αιτήσεώς του. δα της Κυβερνήσεως.

(Β΄ 2779) με εφαρμογή 30. ύστερα από εντολή του 1 του άρθρου 56 και της παραγράφου 1 του άρθρου Υπουργού Οικονομικών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5309 2. 2013 αναριθμούνται σε παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου ρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. μη περι− στίθεται εδάφιο ως εξής: οριζόμενο σε προθεσμία για σύνταξη απογραφής και μη «Αν το αρμόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύ− στερούμενο σε καμιά περίπτωση των πλεονεκτημάτων ναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου ισχύουν του εξ απογραφής κληρονόμου. δύνανται να ολο− 4. ανακοινώνονται από τον βεβαρημένο 11.» ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24 προ− κληρώνονται και κατά την προϋφιστάμενη διαδικασία. που ναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου ορίζεται εποπτεύονται από αρχή της χώρας της καταστατικής αρμόδιος για την υλοποίηση φορέας με κοινή απόφα− τους έδρας.2014 με των διατάξεων που τη διέπουν. σύμφωνα με . Το Δημόσιο δεν μπορεί να αποποιηθεί κληρονομία σκοπού Υπουργού και του Υπουργού που εποπτεύει το η οποία έχει επαχθεί σε αυτό εξ αδιαθέτου. τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37. 4182/ 2013 αρχή. 9 και 10 του άρθρου 24. (Β΄ 2779) με εφαρμογή (Κ. στην κατά το άρθρο 2013 αντικαθίστανται από μία νέα παράγραφο ως εξής: 2 του ν. Για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπη− λούνται από τον κληρονόμο ή κληροδόχο ή πρόσωπα ρεσιών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 άλλα εκτός από το Δημόσιο ή καταλείπονται σε κοι− του άρθρου 48. θρου 82 αντικαθίσταται ως εξής: «Διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει. αντικαθίσταται από 1.καθώς και όσοι έχουν 12. Αν το αρμόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύ− 22 παρ. 3 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του ν.) Α. 2065/1992 και 2778/1999 6.Ε.» θεί» και προστίθεται η φράση «. 37 αντικαθίσταται ως εξής: καθώς και θυγατρικές αυτών εταιρείες του άρθρου «2. 4182/ τον πλήρη φάκελο της περιουσίας. Στο άρθρο 15 του ν. φος 7 ως εξής: 6.» 4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ− τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση».» την αρμοδιότητα και παραπέμπονται. 4182/2013 αρμόδια αρχή. 4182/2013 τίθεται κόμμα μετά τη λέξη «αποκαταστα− κού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 73. οι οποίες συνιστούν εται− 7.Ε. όπου γίνεται 2013 αντικαθίστανται ως εξής: αναφορά στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του «1. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. Όταν προκύπτει ζήτημα ανοικοδόμησης ή ουσιώδους ασφάλισης.α. Για την εκποίηση κινητών και ακινήτων και για αυτά παραδόθηκαν στο Δημόσιο.2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται αποκλειστικά από κινητά πράγματα συνιστώνται και ως εξής: με ιδιωτικό έγγραφο ή και χωρίς έγγραφο. Αιτήματα που υποβάλλονται σε αρχές των παρα− τίζονται με διαχείριση ακινήτων περιουσιών η αρμόδια γράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. Δωρεές εν ζωή περιουσιών που αποτελούνται 9.» και σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται κατά τις 10. της παραγράφου των διατάξεων που τη διέπουν. Α΄ 151).» στίθεται εδάφιο ως εξής: «Για όλα τα θέματα που σχε− 13.Δ.Α. 4182/ 1. συνοδευόμενα με 5.» νωφελή ιδρύματα. Το Δημόσιο δεν υποχρεώνεται σε παροχή ασφαλεί− ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1.» 3. 3091/2002 αντικαθίσταται ως εξής: διατάξεων των παραγράφων 8. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του ν. Για ν.) Α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 2238/1994. 9 και 10 του άρθρου 24. 1 του άρθρου 18 του τους συντάσσονται με βάση τις ρυθμίσεις του προεδρι− ν.Α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου στο Υπουργείο Οικονομικών εντός τριών (3) μηνών από 59 αντικαθίσταται ως εξής: την αποδοχή της κληρονομίας και εκκαθαρίζονται σύμ− «Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των εσόδων φωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. το αργότερο μέχρι «1. 2 του άρθρου 15 του την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εφαρμοζόμενων των ν. Η εκποίηση ακινήτων διενεργείται από την Εταιρεία άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα− τος Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ. ν. 4172/2013.Ε.2014. 3091/2002 (Α΄ 330). του Υπουργού Οικονομικών. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 προ− κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής.. καθώς και ο ισολογισμός 3.» και εξόδων των ιδρυμάτων. ύστερα από εντολή αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. τα θέματα ανοικοδόμησης ή ουσιώδους ανακατασκευής ακινήτων της περιουσίας εφαρμόζεται η παράγραφος Άρθρο 33 4 του άρθρου 42.Φ. εκτός αυτών των οποίων η καταστατική ση του Υπουργού Οικονομικών. «ζ) Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής 2. 2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. αν τα κινητά «1. η δε εκμίσθωσή τους από 2. Η εκποίηση ακινήτων διενεργείται από την Εταιρεία 28. η δε εκμίσθωσή τους από την 60 εκκινούν από τη λήψη του φακέλου της κοινωφε− αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εφαρμοζόμενων των δια− λούς περιουσίας από την αρμόδια κατά το άρθρο 2 του τάξεων των παραγράφων 8. 3 και 4 του ας για εκτέλεση τασσόμενου σε περιουσία όρου. Κληροδοσίες υπέρ κοινωφελών σκοπών που εκτε− «7. εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακί− ανακατασκευής ακινήτων της περιουσίας εφαρμόζεται νητη περιουσία και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε η παράγραφος 4 του άρθρου 42. Οι προθεσμίες της παραγράφου 2 του άρθρου Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 4182/ τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3091/2002. της παραγράφου 2 του άρθρου 48. 4182/2013 (Α΄ 185) αρχή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της Αποκεντρω− για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως μένης Διοίκησης ή της Κτηματικής Υπηρεσίας που βρί− και 82 του εν λόγω νόμου εξετάζονται άμεσα ως προς σκεται το ακίνητο. Στο τέλος του άρθρου 58 προστίθεται παράγρα− κείμενες διατάξεις η παροχή ασφαλείας.Δ.» Ρυθμίσεις για τις ΑΕΕΑΠ και β. Το Δημόσιο θεωρείται ότι αποδέχεται πάντα την 8. την εκμίσθωση ακινήτων των ιδρυμάτων εφαρμόζονται 5.1. του αρμόδιου εκ του έδρα βρίσκεται σε μη συνεργάσιμα κράτη. καθώς άρθρου 42 του παρόντος Κώδικα. 2778/1999. φορέα υλοποίησης.

Ε. οι λέξεις «ανήκει της θητείας τους και πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της να σε» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατέχει ή διαχει− παρέχουν. υπάλληλοι. πλην του Προέδρου. 3229/2004 (Α΄ 38).» και Διαφάνειας της Βουλής. εφόσον 3.Π. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. Ο διορισμός εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.Ε.Ε..Ε. ανανεώνεται κατά το ήμισυ και δικηγόροι που υπηρετούν σε αυτά με σχέση έμμι− ανά διετία. όπως ισχύει.Β. Ο Πρόεδρος έχει τη γενική αρμοδιότητα αντίστοιχα οι λέξεις «των άρθρων 12 και 54» και «των και εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής και προ− άρθρων 113 και 116». σε ελεγχόμενο 4. Στο τέταρτο από το τέλος εδάφιο της παρ. απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα θρου 15 του ν.Ε. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. Η παρ. ν.Ε.» καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής δεν σμένου κύρους. που ορί− καταστάσεις επενδύσεών τους. όπως από την Ε.Ε.Π. ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών θρου 16 του ν. 3 του άρθρου 16 του ν. 5 του άρθρου 31 του αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα για τη ν.Δ. 2778/1999 διαγράφονται και εξωδίκως. άρθρου 15 του ν. Από τις αναστολές. τους περιορισμούς και τις διότητας που τους ανατίθεται. 3 του άρθρου 31 του ν.Π. Τα μέλη της Ε. Στο τέλος της παρ.Δ. Η θητεία του Προέδρου απαγορεύσεις των παραπάνω παραγράφων αυτής εξαι− και των υπόλοιπων μελών της Ε. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση κα− «Επίσης. μέλη διοικητικού προστίθενται οι λέξεις «ή διαχειρίζονται» και μετά τις συμβουλίου. β΄ και γ΄ περιπτώσεις.Ε. 3 του άρ− μέλη της Ε. Οι αποζημιούμενες συνεδριάσεις ορίζονται ετησίως Άρθρο 34 σε κατά μέσο όρο. 2778/1999 διαγράφονται οι λέξεις «της περίπτωσης λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς στ΄ της παρ.Α. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού 2. Η σύνθεση των μελών της αντικαθίστανται από τις λέξεις «.. Στο τέλος της παρ. εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση. 2 και στο τρίτο εδάφιο Οικονομικών. ανακαλείται 1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: αυτοδικαίως και για το υπόλοιπο της θητείας του διο− «Κατά τον υπολογισμό του παραπάνω φόρου δε λαμ− ρίζεται νέο μέλος. Επίσης. διακρίνονται για την επιστημονική τους θίγονται οι διατάξεις της 58245/1701/2011 (ΥΟΔΔ 464) κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. βάνονται υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν άμεσα ή έμ− 3.Ι.Ε.Π. εξαιρούνται από την υποχρέωση αναπροσαρ− θηκόντων μέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.α. Με 1.Ε.Ε.Ε. Ο.Π.. Ο Πρόεδρος της Ε.Π..Ε. μετά τη λέξη «κατέχουν» απαγορεύεται να είναι εταίροι. δύο εβδομαδιαίως. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. σε 5.Π.Π. 3091/2002.Α. φυσικό ή νομικό πρόσωπο. που παραβαίνουν τις διατάξεις των προη− 1 εταιρείες που έχουν την έδρα τους.Ε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο.. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συ− αυτών και να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής γκροτείται από εννέα μέλη.Δ. 7 του άρ− Οικονομικών.» μέλους το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις 6. 3 του άρθρου 31 του ν. 2 του άρθρου 20 του ν. 2778/ διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου συνεργάσιμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για λειτουργήματος. εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριμένα στις ή λειτούργημα. 3091/2002. διαχειριστές. ίσο καταστατικό τους.Ε. Συνεδριάσεις Οργανωτικά θέματα Ε. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυμα αμοιβαίων κεφαλαίων. 3091/2002.Ι.Ε. καθώς Ε.5310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα μέλη για Φορολογίας Εισοδήματος. οι λέξεις «και Ν. διορισμού ή λόγο παύσης μέλους της Ε. και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημό− 1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: σιου τομέα. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε κράτη μη Ε.Τ. είναι τετραετής ρείται η συμμετοχή στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της και μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά. οι 3. μέτοχοι. εδρεύει της Επιτροπής την οποία συγκαλεί όποτε είναι 8. διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα της αρμο− 3.Ε.Ε. τεχνικοί ή άλλοι λέξεις «εταιρείες διαχείρισης ή αμοιβαίων κεφαλαίων» σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει προστίθενται οι λέξεις «εταιρείες διαχείρισης ή/και πα− δραστηριότητα στον τομέα των τεχνικών−ψυχαγωγικών ροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και και τυχερών παιγνίων. γραφο 3 υπό στοιχεία α΄. Στο τρίτο από το τέλος εδάφιο της παρ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: του Υπουργού Οικονομικών.» δρος της Ε.Π. 1 του άρθρου 31 που κυρώθηκε με το της. 3 του σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.Ν.Π.Π. εταιρείες του άρθρου κλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θη− 22 παράγραφος 3 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του παρόντος τείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλο επάγγελμα νόμου. που διορίζονται από τον της ρύθμισης. 4 του άρθρου 15 του ν.Ε.Ε.» ζεται εκ των εννέα ως άνω μελών από τον Υπουργό 7. σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παρά− κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η παρ.Π.Π. είναι πλήρους και απο− μεσα θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ. 3229/2004 (Α΄ 38) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τροπο− αντικαθίσταται ως εξής: ποιείται ο αριθμός των αποζημιούμενων συνεδριάσεων «3.Ε.Ε. εκπροσωπεί την Επιτροπή δικαστικώς της παρ. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου της Ε. υπηρεσία με έμμισθη ρίζεται». και η μογής της προηγούμενης παραγράφου και οι ανώνυμες άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.Ε.» τα οποία η θητεία είναι διετής. πέραν των παραπάνω ορίων δεν αποζημιώνονται. 2238/1994 (Α΄ 151). τα β. Με την απόφαση διορισμού της Ε.Π. Ο Πρόε− παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).Π. . καθώς και η κατ’ επάγγελμα άσκηση τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.Ι. ως προς την κατανομή κατ’ έτος ή άλλα Υπουργό Οικονομικών και είναι πρόσωπα αναγνωρι− θέματα. 2065/ Ν.Δ.» ο οποίος ορίζει και τον τόπο και την ώρα της συνεδρία− σης. Με απόφαση ισχύει. που σθης εντολής». με οποιονδήποτε τρόπο.». σύμφωνα με το γούμενων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο.Γ. παύει η θητεία των μελών «4.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5311 3. 4002/2011 προστίθεται παρά− 3Α του άρθρου 28 του ν.Ε. παράγραφο 1. εφόσον απόφαση της Επιτροπής από τις υπηρεσίες της Ε. 6 του άρ− υπ’ αριθ.» της Ε. Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παρ. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερο− ραβαίνουν τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων μηνία ισχύος του νόμου αυτού. κατά παρέκ− σε εφαρμογή της κάθε είδους κείμενης νομοθεσίας.Ε. 10. 2206/1994 (Α΄ 62).Π. 3Α του άρθρου 28 του ν... 4002/2011 προ− στίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής: τόνομη οικονομική και λογιστική υποστήριξη. 2206/1994 αντικαθί− και πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της να παρέχουν. προστίθεται εδάφιο ως εξής: εξής: «Στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου μπορούν να συμ− «Από την έναρξη ισχύος της παρ.6. 4002/2011 ή της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν.» .» κούς λογαριασμούς..I. με σταται ως εξής: οποιονδήποτε τρόπο. με απόφασή της. που δεν προέρχονται από την Ε..Π. Με Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. καιολογητικά που είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου. Η Ε. 4038/2012 (Α΄ 14) και Ελέγχου Παιγνίων της παρ.1995 (Β΄ 549) απόφαση των Υπουργών θρου 23 του ν. Κατά τη διαδικασία έκδοσης διοικητικών πράξεων την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. κατ’ εξουσιοδότηση της και τους επιβάλλεται πρόστιμο. Το δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο εδάφιο της «Για το υπηρεσιακό και ελεγκτικό της έργο και μέ− περίπτωσης δ΄ της παρ. 2α και 3 του άρ− αντίστοιχη υποδομή. 3Α του 9. 6.Ε.α. Οι συμ− «ιδ..Π.1. 4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 3. ανακοίνωση και επιλογή.» γορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας τους β..Ε. των οποίων η αμοιβή συμφωνείται κατά 2. Στο δέκατο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της υπόθεση ή ομάδα υποθέσεων ή κατά γνωμοδότηση. 4 του άρθρου 1 άρθρου 28 του ν.Ε. Προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: ν.» 1.Ε.Ε.Ε. εφαρμόζονται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών των υπηρεσιών αυτών. Η παρ. να ορίζει τα δι− (Α΄ 54). κατά την κρίση της.Ε. όπως τροποποιείται μελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Ε. 2206/1994. όταν χρησιμοποιεί θρου 40 του ν. καταργείται.Ε. 3 του άρθρου 29 του ν. με απόφασή της. 4141/2013 (Α΄ 81) προστίθεται εδάφιο ως Τουρισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του εξής: Πολίτη συνεχίζει να ισχύει σχετικά με τη ρύθμιση θε− «Οι δικηγόροι που υπηρετούν στην Ε. εξακολουθούν να των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια ισχύουν μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής της θητείας τους. 4002/2011 μετά τις λέξεις 7. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης «Η Επιτροπή ελέγχου» προστίθενται οι λέξεις «έχει δικό δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. καταβάλλει σε αυτήν το κόστος τους.» των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου που πα− γ. Τα θέματα του χρόνου λειτουργίας των επιχειρή− βάσεις της Επιτροπής δεν είναι δημόσιες συμβάσεις σεων καζίνο εντός του έτους και του ωραρίου. πλήρους ν. 13. εφόσον η Επιτροπή δεν διαθέτει δική της 8. 3 του άρθρου 29 του ν. μπορεί.Π. Η ισχύς της διάταξης της παρ. ν. 16 του άρθρου ένατου του ν. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. στην ΟΠΑΠ Α. έως ότου έμμισθης εντολής προσλαμβάνονται μετά από δημόσια τροποποιηθεί η αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ.Ε. απα− απόφαση της Ε. 5 του άρθρου 54 του ν. η Ε. Η 4. εφόσον η Επιτροπή δεν έχει αυ− β. 4002/2011 προστίθενται εδάφια ως του ν. 17 του άρθρου 7 του β. παύει η θητεία με κάθε αναγκαίο έλεγχο τήρησης της δημόσιας τάξης. τα θέματα που καθορίζονται με τις απασχόλησης.» παρ. 4002/2011 από την ημερομηνία ισχύος υπηρεσίες της Ε. Η Επιτροπή.Π.Ε. 2 του άρθρου 92 του μετέχουν μέλη διδακτικού προσωπικού Α. 2206/1994 καταργούνται από 1. 2 του άρθρου 29 του της ΑΦΜ και». επιβαρύνεται αποκλειστικά και μόνο με το κόστος των οι οποίες τηρούν διακριτούς λογιστικούς και τραπεζι− καυσίμων.Π. 4002/ χρι την απόκτηση ιδίων μεταφορικών μέσων. υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή «6. Στο ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 4057/2012 η Ε. Οι παράγραφοι 12. Στην παρ. αποφάσεις αυτές ρυθμίζονται ή/και τροποποιούνται με Τα μέλη αυτά της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου.» με το νόμο αυτόν. 1036/22. κλιση της παρ. η οποία διενεργείται από τρι− 6 του άρθρου 3 του ν. 6 του άρθρου 3 του ν.Ε. με κάθε σχέση απασχολουμένων ή συνεργαζομένων με εκτελούνται δε για λογαριασμό της από τις υπηρεσίες τις επιχειρήσεις καζίνο. με σχέση μάτων ελέγχου τήρησης της δημόσιας τάξης. ίσο με το δεκαπλάσιο παρ.Ε.Ε. ομάδων εργασίας και επιτροπών» και μετά τις υποστήριξη και διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικα− λέξεις «ιδιωτικού δικαίου» προστίθενται οι λέξεις «και στικών υποθέσεων ή/και την παροχή συμβουλών και της ιδιωτικής οικονομίας και δεν διαχειρίζεται δημόσια γνωμοδοτήσεων σε εξειδικευμένους δικηγόρους στον χρήματα».Ε.2014. 4002/2011. 5. 2206/1994. Με την ίδια Άρθρο 35 απόφαση ορίζεται ο τρόπος και το είδος του ελέγχου Θέματα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων της ακρίβειας του περιεχομένου των δηλώσεων αυτών.. 14 και 15 του άρθρου 3 του α.» τυχερών παιγνίων. 6 του άρθρου 3 του ν.Ε. Άρειο Πάγο. 4038/2012 παρατείνεται για διάστημα έξι μηνών από «2. 4.Ε. Το περιεχόμενο του άρθρου 27 αναριθμείται σε ν.Ε. Το άρθρο 27 του ν. 2011 αντικαθίστανται από εδάφια ως εξής: μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα δημόσιας ή ιδιωτικής χρή− «Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες εκτελούνται με σης κατά δωρεάν παραχώρηση της χρήσης.α.Π.Ε.Π. μπορεί να αναθέτει την γάνων.. 4182/2013 (Α΄ 185). 4002/2011 (Α΄ 180) μετά τις γραφος 9 ως εξής: λέξεις «συλλογικών οργάνων» τίθενται οι λέξεις «ορ− «9. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και με οποιαδήποτε έννομη σχέση. 3Α του άρθρου 28 του ν. Οι διατάξεις των παραγράφων 2.Π. Στο άρθρο 28 του ν. εφόσον και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της.Ε.Ε. Η παρ.Π. καθώς και αποφασίζονται και συνάπτονται από αυτήν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής: δ.

του Κε− που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 106 του φαλαίου Α΄ του ν. 1667/ 1987. Η πράξη του ειρηνοδίκη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και καταχωρείται στο μητρώο της παρ.Τ. 14 του άρθρου 39 του ν. Η διάλυση αναγνωρίζεται με μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του πράξη του Ειρηνοδίκη.α. Στο τέλος της παρ. ο συνεταιρισμός δικαίου (Ν. 4209/2013. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται κεδονίας. 4209/2013 (Α΄ αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμ− 253). καθώς και την έναρξη ισχύος του άρθρου 106 του ν. επιπλέον των ανωτέρω. 3 του άρθρου 1 του Πλούτωνος στη Θεσσαλονίκη και επιχορηγείται από ν. προστίθεται εδάφιο ως εξής: παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρω− «Από τον πρώτο προϋπολογισμό της Επιτροπής. μήνες. Για το ίδιο χρονικό διάστημα η φορολογία χρόνου.Α. 4038/2012 από τις 1. τα όργανα διοίκησης του ως προσωπικού τους.Π.» διοίκησης του συνεταιρισμού και οποιοσδήποτε υφίστα− 3. 4141/ «ii) Ως προς τα νομικά πρόσωπα: για όσο διάστημα 2013 (Α΄ 81).2010 μέχρι εξής: και τη λύση τους και το διορισμό των εκκαθαριστών. 4030/2011 ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.δ του άρθρου κών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ.α. 4 του άρθρου 17 του ν. Αν έχει ήδη εκδοθεί σχε− εκτέλεση εξειδικευμένων προγραμμάτων. για χρονικό διάστημα τεσσάρων να ασκήσει ανακοπή.2013.Ι. Η εφαρμογή της παρ. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1. συνεταιρισμού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του. αφότου έλαβαν γνώση της φορά στην υποχρέωση απογραφής του πάσης φύσε− δημοσίευσης της πράξης. σύμφωνα με τα παραπάνω. Η παρ. τεία Νέας Γενιάς ή κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την θεωρούνται εμπρόθεσμες. Ρυθμίσεις σχετικά με ΕΟΜΜΕΧ Α. αναστέλλεται για μεταβατικό διάστημα από δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ−επιχορηγήσεις). Στην παρ. 1667/1986 (Α΄ 196) σης από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ που διαπι− αντικαθίσταται ως εξής: στώνεται από τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα επιφέρει «4. ..Ε.» τική πράξη του Ειρηνοδίκη. 2685/ «Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των οικοδομικών 1999 (Α΄ 35) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: συνεταιρισμών στην εναρμόνιση των καταστατικών «Για το προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού τους εντός της ως άνω προθεσμίας. προστίθεται εδάφιο ως εξής: 2. 4 του άρθρου 61 του ν. αναστέλλονται οι κυρώσεις της συνεταιρισμού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή περίπτωσης ii της παρ. μπορεί Άρθρο 38 να υποβάλει αρμοδίως όμοια αίτηση στο Ειρηνοδικείο. 1 δεύτερου του ν. Α.Δ. Στο τέλος της παρ.. αντικαθίσταται ως ακολούθως: αρχής. 3845/2010 (Α΄ 65) αντικαθίσταται ως του άρθρου 16 του ν. 3429/2005. για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση.1. 6 του άρθρου 1 του ν. Πρόεδροι και μέλη του Δ. Το Κέντρο στεγάζεται σε κτίριο της Εταιρείας της ανατρέχουν στο χρόνο παρόδου της προθεσμίας Ακινήτων Δημοσίου (Ε. τα όργανα διοίκησης του β. Επί των προσώπων που διετέλεσαν Διευθύνοντες Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών Σύμβουλοι. για τις ΔΕΚΟ και τα Ν. τίθενται σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του.Δ.Δ. Η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 1 του και για λειτουργικές εν γένει δαπάνες αυτού χω− του ν. ή της εποπτεύουσας όπως ισχύει. 14 του άρθρου 39 του ν. μετά από αίτηση των οργάνων εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.Ι. καθώς και από τον 2011 παρατείνεται από τότε που έληξε για δώδεκα (12) τακτικό προϋπολογισμό των Υπουργείων Εσωτερικών. μη θιγομένης της εφαρμογής λοιπών φορολογικών βάσεις μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου διατάξεων. και ορκωτούς εκτιμητές Άρθρο 37 1.). μπορεί 3845/ 2010. των παικτών εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις Επιπροσθέτως. των θυγατρι− 1. Στην περίπτωση των Ο.Σ. 4002/2011. που βρίσκεται στη εναρμόνισης του καταστατικού. 2. 3845/2010 (Α΄ 65). Η παρ. Προστίθεται περίπτωση iii στο 1.Δ. 1667/ β. Οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών διέπονται και από την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών την ισχύουσα για αυτούς νομοθεσία. 5 του άρθρου 50 του ν. Η περίπτωση ii της παραγράφου 1. Το έκτο εδάφιο της παρ. αναστέλλεται με απόφαση του Υπουρ− λύπτονται ενδεχόμενες δαπάνες από την ημερομηνία γού Οικονομικών η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ορισμού της Επιτροπής. για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παρ.Π.5312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5. Η επί Θέματα οικοδομικών συνεταιρισμών δίμηνο μη συμμόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλι− 1. 1667/1987 (Α΄ 196) και κοινοποιείται άμεσα στο Υπουρ− τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μα− γείο Οικονομικών. η οποία εισάγεται στο Ειρηνοδι− μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικα− κείο της έδρας του συνεταιρισμού και δικάζεται με τη σιών ένταξής τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. επέρχε− 2011 (Α΄ 180) για όσους εμπίπτουν στο άρθρο 53 του ται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των ν.» ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό 6.» Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Με− 3. που αναφέρονται στην παρ.» ρίς την περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού της 4.Ε. ν.δ του άρθρου δεύ− 1986 (Α΄ 196) αντικαθίσταται ως εξής: τερου του ν. αναστέλλεται η καταβολή των Άρθρο 36 αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2218/1994 (Α΄ 90).» (Α΄ 249).Α. όπως ισχύει.Π.Δ.1. 1 του άρθρου 21 του ν. 3 του άρθρου 24 του ν. Αιτήσεις που έγιναν μετά τη λήξη της ανωτέρω Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμμα− προθεσμίας πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. τα έννομα συμφέροντά του και τα αποτελέσματά «4. καθώς και για τα Ν. κα− μής μέσω ΕΑΠ.) οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται διαλύεται αυτοδικαίως. σύμφωνα με την οποία: «Κατά της πράξης του Ειρηνοδίκη και εντός προθε− «iii) Ειδικά για όσους φορείς υπάγονται για πρώτη σμίας τριάντα (30) ημερών. ιδ΄ του άρθρου δεύτερου του ν.Τ. 4002/ Προϋπολογισμό. ται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο. 4030/ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.» μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο τέλος του άρθρου πρώτου του ν. Γ΄ του άρθρου πρώ− πρώτου εδαφίου της παρούσης δεν διώκονται ποινικά του του ν. 4173/2013 (Α΄ 165) τροποποιείται Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Ελληνι− από τότε που ίσχυσε. δασμών. 2238/ 1994 (Α΄ 151).Δ. 2013 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής: β.» μόσια έσοδα: 5. Για πράξεις ή παραλείψεις του Ειδικού διαχειριστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ανατεθεί νομιμοποιείται παθητικά το Δημόσιο. 4152/2013. . εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες κτικά έγγραφα. ανεξαρτήτως του χρόνου που στ΄ της περίπτωσης 2 προστίθενται λέξεις ως εξής: «ή αυτά βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητά. εισφορών. ποινική και δ) κινητά κάθε είδους. Οικ. του του ν. α. β΄.Π. Δύο εκπρόσωποι διεθνώς αναγνωρισμένων εκτι− αδικημάτων των εν λόγω προσώπων εξαλείφεται και μητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην παύει η ποινική δίωξη. άλλες διατάξεις νόμων. Γ΄ του άρθρου πρώ− γ.6.Α. Βεβαίωση με υπογραφή και σφραγίδα πιστοποιημέ− κητικού καταναγκασμού για τη μη καταβολή από τις νου εκτιμητή ή δελτία παροχής υπηρεσιών με αιτιολογία ανωτέρω εταιρίες πάσης φύσεως χρεών. συνοδευόμενη από τα δικαι− ολογητικά των υποπεριπτώσεων α΄.» Άρθρο 39 4. όπως ισχύουν. «7.Α. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ. βολή του για έγκριση στη Γενική Συνέλευση». δασμών. πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης. των οποίων η αντικειμενική υπόσταση α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 αντικαθί− συνίσταται στη μη καταβολή από τις ανωτέρω εταιρίες σταται ως εξής: των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και όλων «Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην εν γένει των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρ− Αρμόδια Διοικητική Αρχή. 4152/2013 τροποποιείται ως εξής: για αδικήματα. γενικής ή ει− «1. εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βε− λησης συνταξιούχου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. Δωρεών. προσαυξήσεων και προστίμων προς γραμμένες από τον ενδιαφερόμενο κατά τα τελευταία το Δημόσιο ή Ν. διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα. όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ. την εκπόνηση εκτιμήσεων ή εκθέσεις εκτίμησης υπογε− εισφορών. τελών. βαίωση ή είσπραξη των οποίων.Δ. 3066/2002 (Α΄ 252). την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία πρώτου του ν. δ΄ και ε΄ της τήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν απαιτητές. Γ΄ του άρθρου μία. Το άρθρο 8 του ν. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν.» διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α΄ και β΄. νόμου. που προβλέπουν προσωπική γγ) Η υποπερίπτωση ε΄ της περίπτωσης 2 αντικαθί− και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά σταται ως εξής: πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα μέτρα διοι− «ε. οι λέξεις «στο άρθρο 41» αντι− αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο καθίστανται από τις λέξεις «στην υποπαράγραφο Γ8». αα) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 1 αντικαθίσταται Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. ως εξής: γ) επιχειρήσεις και άυλα αγαθά. ως εξής: κού Ινστιτούτου Εκτιμητικής. Η υποπαράγραφος Γ2 της παρ. ως εξής: ε.» άλλη ευθύνη έναντι μόνο του Δημοσίου για κάθε ζη− ε) Στην υποπαράγραφο Γ7 της παρ. 5 του άρθρου 8 του γ) Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 3 διαγράφονται ν.Ι. συμπεριλαμβανομένων των οφει− δύο έτη. Ο ειδικός διαχειριστής υπέχει αστική. Η παράγραφος Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν.Π. το οποίο ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ και συνεχίζει τυχόν εκκρεμείς αστικές δίκες.Κ. «Η εποπτεία της εταιρίας ασκείται από τον Υπουργό 2. Το άρθρο 2 του ν. Τα πρόσωπα του β. ανεξαρτήτως του σταται ως εξής: χρόνου βεβαίωσης αυτών. «β) μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. προσαυξήσεων και β) Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 2 αντικαθί− προστίμων προς το Δημόσιο ή Ν. τέλος.. προστίθεται παράγραφος 7. κατά την έναρξη ισχύ− 3863/2010 και να προσκομίζονται τα σχετικά αποδει− ος του Κώδικα. 02/11. προστίθεται εδάφιο ως 1. Πράξεις και από εκτιμητικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό με διεθνή μέτρα καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης που ή ευρωπαϊκή αναγνώριση». Φόρο Κληρονομιών.Φ. 4173/2013 διαγράφονται οι λέξεις «πριν από την υπο− οι λέξεις «και τα θέματα των εξετάσεων». 4174/2013 20 του ν. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δη− δικής. Στο άρθρο 4Α της υπ’ αριθ. από τότε που ίσχυσε. Το αξιόποινο των ανωτέρω «β. Φόρους. τελών. 4174/2013 διαγράφεται η λέξη εξής: «βεβαίωσης». 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: Οικονομικών. καταργούμενης κάθε άλλης. 4152/ 2013 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του αντικαθίστανται ως εξής: Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414).» λόμενων στο Ι. τέλη. Η υποπαράγραφος Γ3 της παρ. φόρων. περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ2 του παρόντος καθώς και στη μη καταβολή των πάσης φύσεως χρεών.2013 κοινής Γ4 της παρ. 4152/ α. 4152/2013 τροποποιείται ως εξής: δ. 1822/1988 (Α΄ Συμπλήρωση διατάξεων 272). ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5313 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 115 του ββ) Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 2 διαγρά− ν.Π. Φόρο Εισοδήματος.Δ. και σε όλους εν γένει τους Φορείς δδ) Στο τέλος του στοιχείου αα΄ της υποπερίπτωσης Κοινωνικής Ασφάλισης.» φόρων. έχουν τυχόν ασκηθεί καταργούνται. Στο άρθρο 1 του ν. Γονικών Παροχών. και οποιεσδήποτε φεται. 1 του άρθρου στο πρώτο Κεφάλαιο του ν.Δ.).Α.). εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που «Για την εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων εκτι− αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο μητών πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί απασχό− φόρο.» Στην περίπτωση δ΄ της παρ. δ) Οι περιπτώσεις β΄ έως και στ΄ της υποπαραγράφου 3. Ελλάδα με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του 2.

η Φορολογική Διοίκηση ζητά από σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 του ν. η΄ και θ΄: γ) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία «ε) ως «νόμιμη προθεσμία καταβολής» νοείται: το χρο− δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας ή της νικό διάστημα εντός του οποίου καταβάλλονται οι φό− εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής ροι και τα πρόστιμα. 3979/2011 ή στο λογαριασμό του νομι− γαριασμό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση κού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή του νομίμου και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του στη δηλωθείσα εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου τους στο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση 6. σύμφωνα με στολής. ανάθεση δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση της καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής». προκειμένου αντίγραφο του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. δύναται. ή μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης. σύμφωνα με τις οικείες αποστολής της συστημένης επιστολής. Η κοινοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 4174/ της νομικής οντότητας ή της κατοικίας του τελευταίου 2013 διαγράφονται οι λέξεις «τα οποία δεν μπορούν να δηλωθέντα στη Φορολογική Διοίκηση νόμιμου ή φορο− μεταβιβάσουν περαιτέρω τις αρμοδιότητες της παρού− λογικού εκπροσώπου. με κή διοίκηση ο διορισμός νέου νομίμου ή φορολογικού εντολή του. Το άρθρο 5 του ν. Η νομιμότητα της κοινοποίησης σας παραγράφου» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης των προσώπων προστίθεται εδάφιο ως εξής: του προηγούμενου εδαφίου. εφόσον γίνει ή εκπρόσωπό του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως. μόνο εφόσον δεν της συστημένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. ή επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία και στις διατάξεις δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής του Κώδικα. 4174/ ρισμού φόρου του άρθρου 32 του παρόντος Κώδικα 2013 μετά τη λέξη «αρμοδιότητας» διαγράφεται η λέξη μπορούν να κοινοποιούνται με απλή επιστολή. Η γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο. στο οποίο περιλαμβάνονται οι θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. 3979/2011 ή στο λογαριασμό του εν ση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιη− λόγω προσώπου ή του νομίμου αντιπροσώπου του ή θεί στον φορολογούμενο ή στον εκπρόσωπό του για του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό οποιονδήποτε λόγο.5314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) στ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 3. O τίτλος του άρθρου 4 του ν. Στο άρθρο 3 του ν. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή οι λέξεις «και εξουσιοδότηση υπογραφής». ή ζ΄ και η΄ σε στ΄. Εάν η πράξη αφορά νομικό πρόσωπο ή νομική οντό− α΄ των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος. κατά την β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρου− δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγ− σιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη γελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου. οι οποίοι προ− την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δη− βλέπονται από τον Κώδικα. με απόφασή του. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο. υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή 4. 4174/2013 β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νομικού διαγράφονται οι λέξεις «ανεξαρτήτως νομικής προσω− προσώπου ή της νομικής οντότητας στην Ελλάδα. μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδο− και τα πρόστιμα μετά την παρέλευση του ανωτέρου ση με άλλον τρόπο. κατά και να μπορεί αυτή να παραδοθεί στον φορολογούμενο το προηγούμενο εδάφιο. 4. 4174/2013 αντικαθί− εδάφιο θεωρείται νόμιμη. ζ΄. η κοινοποίηση συντελείται εφόσον: θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την πα− α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οικείες ρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτησή της στο λο− διατάξεις του ν. η 2. εφόσον δεν πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. ενώ ως «ληξιπρόθεσμα» νοούνται οι φόροι Δικονομίας. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: ρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα απο− «1. να εξουσιοδοτεί κοινοποίησης. η πράξη τητα. δεν είχε γνωστοποιηθεί στη φορολογι− ιεραρχικά υφιστάμενό του όργανο να υπογράφει. έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή 6. θεωρείται νόμιμη. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα έγγραφα που τάς του. εφόσον κατά το χρόνο της «Eπίσης.» έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα ή πράξεις προσδιο− 7. εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη τον Κώδικα. «και» και μετά από τη λέξη «καθήκοντος» προστίθενται 5. προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της. την οποία ακο− την ταχυδρομική υπηρεσία την επιστροφή αυτής με λουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύ− συνοδευτικό κείμενο. Σε περίπτωση νο ή άλλο πρόσωπο. οντότητας. ή 3. ακόλουθες πληροφορίες: α) η ημερομηνία. στ΄. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης στο λογαριασμό φυσικού. πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότη− εκπροσώπου. γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς. θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την πα− 8. οντότητας. εφόσον γίνει στην τελευταία σταται ως εξής: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει. Σε περίπτω− διατάξεις του ν. Χρηματικές κυρώσεις και τόκους.» Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά το προηγούμενο 5.» λωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. με πικότητας». Στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 του ν. η κοινοποίηση πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά συντελείται εφόσον: την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά. νομικού προσώπου ή νομικής του εν λόγω προσώπου. κατά τις διατάξεις Φορολογική Διοίκηση μεριμνά. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 του ν. που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας. 4174/2013 προστίθεται περίπτω− νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της νομικής ση ε΄ ως εξής και αναριθμούνται οι περιπτώσεις ε΄. η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμε− κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον χρονικού διαστήματος. όπως προβλέπεται στο νόμο που οντότητας. Με .

τα όργανα έκδοσής του και κάθε ανα− ριότητας. το ύψος της εγγύησης και το περιε− σκομίζεται αποδεικτικό ενημερότητας. Ο φορολογούμενος. 4174/ κτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων 2013 αντικαθίσταται η λέξη «δέκα» από τη λέξη «δεκα− ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαι− τεσσάρων» και ο αριθμός «(10)» από τον αριθμό «(14)». 4174/2013 οφειλές που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγησή της. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών. στανται από τις λέξεις «υποβάλλει ο φορολογούμενος». 4. η διάρκεια. σε περίπτωση που ο φορολογούμενος Τροποποιήσεις στο δεύτερο Κεφάλαιο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει του ν. ο τρόπος 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζεται πρόσωπο που έχει έννομη σχέση με τον κύριο ή επι− η διαδικασία που ακολουθούν οι ανωτέρω αρχές για καρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση σχετικά με με θυροκόλληση της πράξης στο ακίνητο. οι οφειλές που λαμβάνονται υπόψη σταται ως εξής: «4. Οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής. φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή για τη χορήγησή του. το διακριτικό τίτλο. γκαία λεπτομέρεια εφαρμογής ορίζονται με απόφαση καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν του Γενικού Γραμματέα. οι προϋποθέσεις χόμενο της έκθεσης. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπρα− ξη ποσό ή το προϊόν του τιμήματος και μέχρι του ύψους Άρθρο 41 της οφειλής. ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμ− Γραμματέα καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και οι ψηφισμού. 4174/2013 οι λέξεις προς αυτές. η διάρ− διατυπώνεται ως «Αποδεικτικό ενημερότητας» και το κεια ισχύος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής άρθρο 12 του ν. βεβαίωση οφειλής 5. η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Στην παρ. Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκη− χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου και δεν πληρούνται σης τις μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου.» φορολογουμένους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 8. το περιεχόμενο. 3 του άρθρου 10 του μενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή ν. την έδρα.» χορήγησής του. ο τύπος του. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενη− πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών παραλαβής. η διάρκεια μεταβολές στην επωνυμία. άρθρου αυτού». δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύ− 1. Η παρ. ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 δεν μπορεί να 3. καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για «απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα» αντικαθί− την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. μέχρι οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2. Ο τίτλος του τρίτου Κεφαλαίου του ν. 4174/2013 οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή. είναι δυνατόν να συντελεσθεί ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του δημόσιου με επίδοση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό τομέα. η οποία κατατίθεται αντί του αποδει− ν. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει αποδεικτι− κτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά με την κό ενημερότητας ισχύος μέχρι και δύο μηνών για την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινω− πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών που ρητά νίας των φορολογουμένων. 4174/ 2013 οι λέξεις «σύμφωνα με την παράγραφο κτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανισμό 3 του άρθρου 11» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του πληρωμής ή κατατίθεται για τη μεταβίβαση ακινήτου. οι φορολογικές δηλώσεις που νομική οντότητα. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να μη χορηγεί λάβει χώρα. 3 και 4 για τη το χρόνο ενημέρωσής της. Ο φορολογούμενος δεν 6. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση 4. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5315 απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται όλες οι «Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ηλε− 1. 1 του άρθρου 6 του ν. ο τύπος. το περιεχόμενο. τα τυχόν άλλα πρό− εύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών σωπα τα οποία δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν εγκαταστάσεων. Στην πέμπτη παράγραφο του άρθρου 10 του προς το Δημόσιο. η μερότητας. το σημείο ανάρτησης στο ορίζονται. Η 2013 μετά τις λέξεις «πρόσωπο που πρόκειται» προστί− Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του θενται οι λέξεις «να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρη− οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά ματικού περιεχομένου ή». Με απόφαση του Γενικού χορήγησή του. «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται το 5. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία. 4 του άρθρου 10 του ν. ώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. εκδίδεται από την αρμόδια για την επιδίωξη λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. το αντικείμενο της δραστη− το αποδεικτικό. μόνο εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει δημιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και τα στοιχεία οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε της ηλεκτρονικής ειδοποίησης. τη δι− ισχύος. Το παρακρατού− 3. κατά το χρόνο της εγγραφής. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Συμπλήρωση διατάξεων 7. όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδει− 2. .» της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία. 4174/2013 αντικαθί− προσκόμισής του. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγρά− Άρθρο 40 φους 2 και 3. τα ποσοστά παρακράτησης. Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες προ− είδος. αιτία και έχει υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές 7. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα. οι στο τρίτο Κεφάλαιο του ν. υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως απαιτείται να έχουν υποβληθεί για την έκδοση του τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για αποδεικτικού. 4174/2013 ανα− τα όργανα έκδοσης. τότε κοινοποίηση πράξης η οποία αφορά αποδεικτικό ενημερότητας εάν ο φορολογούμενος έχει τη φορολογία ακινήτων. 4174/ ος. λογαριασμό της κοινοποιούμενης πράξης.

τι ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων. ο τρόπος.4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Πληροφορίες λέξη «εμπρόθεσμα». κού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής. για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν. Συμπλήρωση διατάξεων 4. με την συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομι− επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.» ν. Για για την οποία». 4174/ 2013 τεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δι− «3. καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο σμης δήλωσης. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με θέμα σχετικά με την εφαρμογή της προηγούμενης πα− τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές. προμηθευτών και ν. 4174/ 2013 πελατολογίων και καταλόγων προμηθευτών» και η λέξη προστίθεται εδάφιο ως εξής: «παραλαβή» αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποίηση». Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 διαγράφεται. «από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός η) στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της δήλωσης. Άρθρο 42 9. Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. Στην περίπτωση α΄ της παρ.» αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρό− 10. 1 του άρθρου 17 του ν.» . 4174/2013 μετά τη λέξη «ετών» προστίθενται οι λέξεις ας. Στην παρ. Στην περίπτωση Α΄ της παρ. το ύψος της αξίας την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία. 4174/2013 2013 διαγράφονται οι λέξεις «συμπεριλαμβανομένων 1. περιπτώσεις διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος και 8.» 6. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 μπορεί με γραπτή συναίνεση του Γενικού Γραμματέα του τροποποιούμενου ΚΦΔ διαγράφονται οι λέξεις «συ− να μην χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας. 1 του άρθρου 17 του κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ν. 1 του άρθρου 18 του ν. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται και» και προστίθεται η λέξη «συμπεριλαμβανομένων».Α.Π. 4174/2013 προστί− Συμπλήρωση διατάξεων θενται περιπτώσεις ζ΄ και η΄ ως εξής: στο τέταρτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013 προστίθεται παρά− της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστη− γραφος 3 ως εξής: ριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας «3. «3. 4174/2013 μετά τη λέξη «Διοίκησης» προστίθενται οι παραγράφου αυτής. Οι καταστάσεις ν. η αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και διαδικασία. η έκταση εφαρμογής. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2859/2000). 4174/2013 αντικα− χεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελ− θίστανται οι λέξεις «του φορολογητέου εισοδήματος ματική εξυπηρέτηση. τού. τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά 5. υποβάλλουν 2. ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης 3. 4174/2013 προστίθεται παρά− Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την άσκηση γραφος 3 ως εξής: των αρμοδιοτήτων της που ορίζονται στο ν. καθώς και την εκπλήρωση του για το οποίο» με τις λέξεις «της φορολογητέας ύλης σκοπού των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου. 4174/ στο πέμπτο Κεφάλαιο του ν. γείου Οικονομικών. οι οποίες προέρχονται από την Αρχή Καταπολέμησης 7. 3.» ραγράφου. «Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οπο− 5. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2 του άρθρου 20 του δεδομένα. (ν. Στην παρ. κάθε νομικό πρόσωπο και νομική αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθε− οντότητα. 4174/2013 «ζ) σε διαζευγμένους ή συζύγους σε διάσταση για τον 1. ακόμη μπεριλαμβανομένης της αρχής καταπολέμησης της νο− και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυ− μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρη− καιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της ματική δραστηριότητα. Στο τέλος της παρ. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό. σε άλλη κατηγο− των στοιχείων. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 14 του ν. 7.5316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.» Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των 2. 3 του άρθρου 18 του αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). του προηγούμενου εδαφίου αφορούν φορολογικά στοι− 4. 4174/2013 μετά τη λέξη «υποβλήθηκε» προστίθεται η ν. Στο άρθρο 20 του ν. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται «2. 2 του άρθρου 18 του καταστάσεις φορολογικών στοιχείων. ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο ρία. 3691/2008. 2 του άρθρου 20 του 6. για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά τις λέξεις «συνοδευτικά έγγραφα» και προστίθεται πε− στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής με− ρίπτωση δ΄ ως εξής: θόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουρ− «δ) ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα υπογράφεται».» άρθρο 41 του Κώδικα Φ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. Μετά την παρ.3691/2008».» λέξεις «και μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους». Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι όπως ισχύει. 2 του άρθρου 13 του καθορισμό διατροφής κατόπιν εισαγγελικής παραγγελί− ν. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρό− χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με ντος άρθρου. 4 του άρθρου 17 του ντος άρθρου. ν. 4174/ 2013 η λέξη «παραλαβή» αντικαθίσταται από τη λέξη Άρθρο 43 «κοινοποίηση». 4174/2013 διαγράφεται. Στο άρθρο 13 του ν. 4174/2013 η λέξη «παραρτήματα» αντικαθίσταται από πελατών.

Συμπλήρωση διατάξεων στο έβδομο κεφάλαιο 2. 4174/2013 φωτοτυπίες των κατασχεθέντων με δαπάνες του. 2 του άρθρου 23 του Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο ν. 2. δύναται να πα− περίπτωσης. 1 του άρθρου 22 του ν. Στην περίπτωση ν. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω 21 του ν. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του ν. ε) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου. 2 του άρθρου 23 του στηριοτήτων του φορολογούμενου. Η διάρκεια του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου ορίζει λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1. η οποία έχει εκδοθεί από τον Γενικό Γραμ− εργασιών για τους υπόχρεους που εξαιρούνται από την ματέα. και 6. γράφονται οι λέξεις «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και κατά περίπτωση. αν αυτός έχει αποδοθεί στον φορολογούμενο. από οποιονδήποτε εταίρο ή οποιοδήποτε έλεγχο. 4174/ φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρ− 2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: μόδιου Εισαγγελέα. Ο φορολογούμενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή 2. Στο τέλος της παρ. Στην παρ. 4174/2013 μετά τη την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του λέξη « εγκαταστάσεις» προστίθενται οι λέξεις «και μέσα φορολογικού ελέγχου. Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση. τρίτου φορολογούμενου δεν απαιτείται επίδοση της 3. . μεταφοράς» και μετά τη λέξη «διαδικασίες» διαγράφο− 3.» ν. 4174/2013 στον φορολογούμενο ή στα πρόσωπα του προηγούμε− 1. η οποία υπογράφεται φορολογικής περιόδου ή υπόθεσης για την οποία έχει από το όργανο της Φορολογικής Διοίκησης που ενεργεί ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4174/ μέχρι έξι (6) ακόμη μήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές 2013 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: περιπτώσεις. «4. εγγράφων και λοιπών στοιχείων καθίστανται από τις λέξεις «τεσσάρων (4) μηνών». εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος των δρα− 3.» ραταθεί άπαξ κατά έξι (6) μήνες. για του ν. 2 του άρθρου 22 του ν. μόνον εάν προκύψουν την κατάσχεση και τον ίδιο τον φορολογούμενο ή τον νέα στοιχεία. η έκθεση θυροκολλείται. 4174/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 6. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5317 Άρθρο 44 μέλος της διοίκησής τους ή φορολογικό εκπρόσωπό Συμπλήρωση διατάξεων στο έκτο κεφάλαιο τους. λέξεις «συνδεδεμένα πρόσωπα». φορολογικού ελέγχου. Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δη− Άρθρο 45 μοσιεύεται. 4174/2013. Στην περίπτωση α΄ της παρ. Η είσοδος στην κατοικία του 4. Το άρθρο 25 του ν. 3 του άρθρου 24 του ν. εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώ− σεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος. όπου συναντάται η λέξη «ετησίως» προσώπων να υπογράψουν. Για διαγράφονται οι λέξεις «πενήντα (50) ημερών» και αντι− την κατάσχεση βιβλίων. 4174/2013 διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται του ν. 4174/2013 τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. καθώς και να προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία γ) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία. εκτός των ανωτέρω στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό προσώπων. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. «Ο Γενικός Γραμματέας δύναται με απόφασή του να 4. Στο τέλος της παρ. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. για τη 4. Στην παρ. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα επανελέγχου συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης. υπάλληλος φέρει μετά τη λέξη «συναλλαγών» προστίθεται η λέξη «και». Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου 5. τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό της παρόντα κατά τη διενέργεια της κατάσχεσης υπάλληλο φορολογικής οφειλής. 1 του άρθρου 23 του ν. υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και 1. 2 του άρθρου νου εδαφίου. και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης» και προ− α) τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής. έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού διαγράφονται οι λέξεις «και ο υπολογισμός του κύκλου ελέγχου. 4174/2013 δια− στ) το χαρακτηρισμό «πλήρης» ή «μερικός» έλεγχος. αντικαθίσταται από τη φράση «ανά φορολογικό έτος». 2 του άρθρου 23 του ν. μπορεί να παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωσή του. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του έκθεσης κατάσχεσης σε αυτόν. 4174/2013 δια− μενου. Στην παρ. τη διεύθυνση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις». στον οποίο έχει καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασι− ανατεθεί ο φορολογικός έλεγχος. στίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοια απόφαση μπορεί να β) το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου.4174/2013 μετά τη λέξη « Διοίκηση» προστίθενται οι αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εντολή λέξεις «δύναται να». στην περίπτωση των στοιχείο.4174/2013 και μετά τη λέξη « έλεγχος» διαγράφονται φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου οι λέξεις «της δήλωσης» και προστίθενται οι λέξεις «εκ− πλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων». ή. Περαιτέρω παράταση 5.» 1. 4174/2013 αντικαθίσταται ως «Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν εξής: Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό «Άρθρο 25 έτος. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις νται οι λέξεις «που ορίζει η νομοθεσία και χρησιμοποι− εγκαταστάσεις του φορολογούμενου κατά το επίση− ώντας μεθόδους. αντικαθίστανται από τις λέξεις «συνδεδεμένα πρόσωπα». ών. γράφονται οι λέξεις «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και δ) τη φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος «συνδεδεμένες εταιρείες» και αντικαθίστανται από τις φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος. και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογού− 5. Ως «νέο στοιχείο» νοείται κάθε ή εκπρόσωπό του ή λογιστή του. οι οποίες» και αντικαθίστανται από τις μο ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης και λέξεις «και χρησιμοποιώντας μεθόδους που». το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι γνωστό νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης φωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.» και στο τέλος του άρθρου 34 προστίθεται δηλώσεις που έχει υποβάλλει ο φορολογούμενος. εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.4174/2013 άρθρου 28 του ν. όπως προβλέπεται στην ενώ διαγράφονται και οι λέξεις «την οποία κοινοποιεί παράγραφο 1 του άρθρου 24. τη λέξη έτους προστίθενται οι λέξεις «εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης». Με την πράξη λωσης». εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 4 του Κώδικα. 4174/2013 η λέξη «γνωστοποιεί» αντι− και μετά τις λέξεις «25 του» προστίθεται η λέξη «Κώδικα». Στην περίπτωση αυτή «Άρθρο 33 εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος. προσδιορισμού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η 8. δεν μπορεί. ο φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική από τον Γενικό Γραμματέα. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται η διαδικασία και οι εξαιρέσεις από αυτή. παρά την παρ. απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται τα βι− 9. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. Το άρθρο 33 του ν. διαγράφεται η λέξη περίπτωση κατά την οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση «παραλαβή» και αντικαθίσταται με τη λέξη «κοινοποί− από τον φορολογούμενο και δεν έχει εκδοθεί πράξη ηση». με βάση κάθε τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και παρέχουν αυτή τη συνδρομή.» της Φορολογικής Διοίκησης. 4174/2013 θενται οι λέξεις « αρχική ή» και στην περίπτωση γ΄ 1. Ο τίτλος του άρθρου 37 του ν. η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.4174/2013 1 του άρθρου 28 του ν. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 32 του ν. Πράξη προσδιορισμού φόρου είναι η πράξη. η Φορολογική Διοίκηση ζητήσει τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυ− δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού νομίας για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη. 4174/2013 προστίθενται οι λέξεις διαγράφονται οι λέξεις «οικείου φορολογικού» και μετά «ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος». «Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί σε έκδοση 9. έγγραφα και στοιχεία είναι δυνατόν να απομακρυνθούν 3. με την προστίθενται οι λέξεις «επί της ενδικοφανούς προσφυ− οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή γής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης». Σε αυτή την περίπτωση.4174/2013 μετά τη λέξη «υποβάλλει» προστί− του ν. 4174/2013 μετά τη λέξη « διατυπώσει» προστίθεται η λέξη «εγγράφως». 1 του άρθρου 30 του ν. οποτεδήποτε. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. Ο Γενικός Γραμματέ− «Άρθρο 26 ας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ’ εκτίμηση φορολογητέας ύλης Η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υπο− και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή θέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Η παρ. τα στον φορολογούμενο». 4174/2013 ρες φορολογικές περιόδους ή για ένα ή περισσότερα διαγράφεται η λέξη «φορολογικού» και μετά την λέξη φορολογικά έτη ή διαχειριστικές περιόδους ή για μια «εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δή− ή περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. και μετά τη λέξη μετά τις λέξεις «προσδιορισμός φόρου» προστίθενται «φόρου» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον προκύπτει δια− οι λέξεις «που εκδίδεται κατόπιν πλήρους φορολογικού φοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση με τις ελέγχου. Το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως κής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή εξής: επαγγελματικές δραστηριότητες. 4174/2013 αντικαθί− φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούμενου. Με ρου». 4174/ δεν δύναται να μετακινεί βιβλία και στοιχεία ή έγγραφα 2013 διαγράφονται οι λέξεις: «δεν συνιστά άμεσα και που έχουν τεθεί στη διάθεσή του σε άλλο τόπο.» δήλωση. 4174/2013 βλία. μετά την έκδοση της πρά− τικά με βάση άλλα κριτήρια.5318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6. καθώς και κάθε πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόμενου για αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου άρθρου. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 του ν.» 8. στα οποία γίνεται η καταχώριση. Εάν. αληθή και ακριβή αντίγραφα. υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμ− 7. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 34 του ν. και δεν δημοσιοποιούνται. Ο οριζόμενος υπάλληλος 2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5. ή εξαιρε− του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου Συμπλήρωση διατάξεων στο όγδοο κεφάλαιο 36 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως από τις εγκαταστάσεις έναντι απόδειξης παραλαβής εξής: και επιστρέφονται στον φορολογούμενο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή. Στο τρίτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και στην άρθρου 28 του ν. απαίτησης του φορολογουμένου για μια ή περισσότε− 7. καθίσταται από τη λέξη «κοινοποιεί». σταται ως εξής: Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρε− «Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φό− πτέο ποσό στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. το περιεχόμενο. καθώς εδάφιο ως εξής: και τα στοιχεία που αιτιολογούν τη διαφοροποίηση». να υποβάλει φορολογική δήλωση. την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματι− 7. διαγράφονται οι λέξεις «και κοινοποιείται στο πρόσωπο . Στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του 4.4174/2013 αντικαθί− διαγράφονται οι λέξεις «η οποία δεν προσβάλλεται με σταται ως εξής: ένδικο βοήθημα ή μέσο» και μετά τη λέξη «απόφασης» «1. κατά το χρόνο και στον αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογου− τόπο που ζητείται. τα οποία καθορίζονται ξης αυτής. Άρθρο 46 6.» 10. εκτός πράξη προσδιορισμού φόρου» και αντικαθίστανται από εάν ο φορολογούμενος αδυνατεί να παράσχει αμέσως τις λέξεις «δεν συνιστά άμεσο προσδιορισμό φόρου».» μένου.

3. Κατά τον προσδιορισμό φόρου. Στην παρ. 3 του άρθρου 41 του 3. εφόσον. 4174/2013 αντικαθίσταται η 6. κηση συγκρίνει το ύψος του οφειλόμενου φόρου από 11. 3 του άρθρου 40 του ν. εφόσον «Άρθρο 46 οποιοσδήποτε άλλος στόχος που αποδίδεται ή θα μπο− 1. Στην παρ. η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει εάν αυ− «4. τους ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του πα− οποίους αναλαμβάνει ο φορολογούμενος ή στις ταμει− ρόντος άρθρου. 2 του άρθρου 45 του ν. ως «διευθέτη− λέξεις «μπορούν να ανατεθούν». τεχνητού ή μη χαρακτήρα μιας διευθέτησης ή σειράς 5. Για τον καθορισμό του αγράφονται οι λέξεις «εκτιμώμενου προσδιορισμού ή». οι λέξεις « όπως κοινοποιείται στον φορολογούμενο». Στο πρώτο εδάφιο της παρ. η απόφα− αντίκειται στο αντικείμενο. η Φορολογική Διοί− στίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής: «λοιπές πληροφορίες». Μια διευθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει περισ− στανται με τις λέξεις «της άσκησης αγωγής διάρρηξης». Στην παρ. 4174/2013 και μετά τη λέξη τον φορολογούμενο. Στο άρθρο 37 του ν. ση» νοείται κάθε συναλλαγή. σύμφωνα με δίων από τα οποία αποτελείται μια διευθέτηση είναι τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα ασυμβίβαστος με τη νομική υπόσταση της διευθέτησης αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση στο σύνολό της· από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. υπόσχεση. 4174/2013 αντικαθίσταται ως περίπτωση.» 12. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1. 1 του άρθρου 40 του ν. Στο άρθρο 37 του ν. 4. 2.» β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρμόζεται 6. οι λέξεις «μπορεί να ανατεθεί» αντικαθίστανται με τις 2. η διευθέτηση ν. Για να καθοριστεί εάν η διευθέτηση ή η σειρά διευ− περίπτωση ι΄ ως εξής: θετήσεων έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτημα «ι) τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα» και προ− με την έννοια της παραγράφου 1. Στο άρθρο 42 του ν. ανεξαρτήτως προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής: από τις υποκειμενικές προθέσεις του φορολογούμενου «η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής. δράση. για φορο− «Η διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξης» αντικαθί− λογικούς σκοπούς. με το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος φορο− «Η πράξη προσδιορισμού φόρου κοινοποιείται στο λογούμενος υπό τις ίδιες συνθήκες. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαμβάνει ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του πα− στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα την αλληλοαντι− ρόντος άρθρου. με βάση τα χαρακτηριστικά της οι− στανται από τις λέξεις «Οι διαδικασίες είσπραξης» και κονομικής τους υπόστασης. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1. ο στόχος αντικαθίσταται η περίπτωση ζ΄ ως εξής: «ζ) σε περί− μιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων συνίσταται πτωση επιβολής προστίμων οι αντίστοιχες πράξεις» και στην αποφυγή της φορολόγησης. μπορεί σε επείγουσες περι− . στο πνεύμα και στο σκοπό ση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης. εν απουσία της εν πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισμός φόρου». φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. 4174/2013 διαγρά− στ) το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους πριν από το φονται από την περίπτωση β΄ οι λέξεις « που κοινοποι− φόρο είναι σημαντικό σε σύγκριση με το ύψος του ανα− είται στον φορολογούμενο» και από την περίπτωση στ΄ μενόμενου φορολογικού πλεονεκτήματος. ο οποίος καταβλή− τές αφορούν μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες θηκε αχρεώστητα παραγράφεται κατά το χρόνο που καταστάσεις: παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης α) ο νομικός χαρακτηρισμός των μεμονωμένων στα− για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου. 4174/2013 μετά τη λέξη «διορθωτικού» προστίθενται ή σειρά διευθετήσεων είναι τεχνητή εφόσον στερείται οι λέξεις « ή εκτιμώμενου» και στο δεύτερο εδάφιο δι− οικονομικής ή εμπορικής ουσίας. 4174/2013 οι λέξεις επιχορήγηση. συνεννόηση. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1. συμφωνία. Στην παρ. 4174/2013 προστίθεται παρά− κατά τρόπο που δεν συνάδει με μια συνήθη επιχειρη− γραφος 5 ως εξής: ματική συμπεριφορά· «5.» των φορολογικών διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη 9. σότερα από ένα στάδια ή μέρη. λόγω διευθέτησης. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 47 Συμπλήρωση διατάξεων στο ένατο κεφάλαιο «Άρθρο 38 του ν. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5319 στο οποίο αφορά ο προσδιορισμός φόρου» και στο θετήσεων φαίνεται αμελητέος. λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω «πληροφορίες» προστίθεται εδάφιο ως εξής: διευθέτηση. πράξη. Στο άρθρο 42 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: διευθετήσεων. Η Φορολογική Διοίκηση. 2 του άρθρου 40 του ν.» ακές ροές του· 8. 4174/2013 οι λέξεις Οι εν λόγω διευθετήσεις αντιμετωπίζονται. λαμβανομένων υπόψη δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η λέξη «τουλάχιστον». η Φορολογική Δι− 1. Η αξίωση για επιστροφή φόρου. 1 του άρθρου 43 του ν. ένας δεδο− μένος στόχος πρέπει να θεωρείται κρίσιμος. δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα· 4174/2013 προστίθεται μετά τη λέξη «πριν» οι λέξεις «ή ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε μετά» και προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα αλλά αυτό δεν «7. προκειμένου να διασφα− ρούσε να αποδοθεί στη διευθέτηση ή στη σειρά διευ− λίζει την είσπραξη φόρων. 4174/2013 μετά τη οίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή λέξη «εκτέλεσης» προστίθενται οι λέξεις «και της λήψης σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της διασφαλιστικών μέτρων». Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να αντανακλάται στους επιχειρηματικούς κινδύνους. Το άρθρο 46 του ν. Το άρθρο 38 του ν.» στάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους· 7. 4. εξής: 5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1. 4174/2013 1. 10. δέσμευση ή γε− «και της κατάθεσης αγωγής καταδολίευσης» αντικαθί− γονός. όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.

Η Φορολογική εταιριών. Τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου διατάσ− γράφονται οι λέξεις «τόκων ή» και η λέξη «αποστέλλει» σονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποιεί». στην περίπτωση δ΄ μετά τη λέξη μπορεί. 3 του άρθρου 47 του ν. αντικαθίσταται η φράση «ή και» λαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροι− από κόμμα και μετά τη λέξη «καταβολής» προστίθενται στικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300. να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που 14. εμπραγμάτων δικαιωμάτων άλλο ειδικότερο θέμα. Πολιτικής Δικονομίας. απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Κώδικα. ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα λέξη «δικαστική» προστίθενται οι λέξεις «ή διοικητική». 2 του άρθρου 47 του ν. στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα και σε όλη την εν 6. δεσμεύ− φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν ονται στο σύνολό τους. σύμφωνα τικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών με τις διατάξεις του άρθρου 83 ΚΕΔΕ. στην περίπτωση γ΄ διαγράφονται οι λέξεις του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλ− «αριθμών» και «ή και». Κατά τα λοιπά σεις της από τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία.» νομικής οντότητας από την τέλεση της παράβασης και 16. 4174/2013 μετά του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150. 3 του άρθρου 48 του ν. 4 του άρθρου 47 του ν. Εισαγγελέα». λογικής Διοίκησης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «η κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 691 του Κώδικα Φορολογική Διοίκηση». της έδρας του οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης 12. 4174/2013 μετά απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 707−723 του Κώδικα με αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με τις κείμενες Πολιτικής Δικονομίας. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα. να προβαίνει στη λήψη των κησης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «η Φορολογική προβλεπόμενων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Διοίκηση» και στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ασφαλιστικών μέτρων με βάση τον εκτελεστό τίτλο ν. Στην παρ. Στην παρ. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί με τις προϋποθέ− οι λέξεις «το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοί− σεις της παραγράφου 1. 10. 4174/2013 διαγρά− οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώ− φονται οι λέξεις «με τη σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού σεων δ΄ και ε΄ της παρ.5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα. Τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευ− γένει φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. 11. βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου. 1 του «του άρθρου 63 του Κώδικα».» ων β’ και γ΄ της παρ. άρθρου 55 και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση 17. Τα μέτρα της παρ. καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλ− Διοίκηση δύναται να συμψηφίζει κάθε άλλη απαίτηση μένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδά− ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή φιο. 4174/2013 2. Η προθεσμία και η άσκηση της σε αυτά. να επιβάλλει σε «περίοδοι» προστίθενται οι λέξεις «ή οι φορολογικές βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του υποθέσεις» και στην περίπτωση η΄ διαγράφεται η λέξη δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος «επίδοση» και αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποί− χαρακτήρα. Στην παρ. Στην παρ. τη λέξη «ειδοποίηση» προστίθενται οι λέξεις «η οποία Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή. την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της 7. καθορίζονται εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του Κώδικα πριν τη οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα αίρονται εν λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς όλω ή εν μέρει και οι περιπτώσεις μη εφαρμογής τους.» (50%) των καταθέσεων. 4174/2013 οι λέξεις «το αρμόδιο όργανο της Φορο− αλλά και πριν από την απόκτηση εκτελεστού τίτλου. στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται δεν αναστέλλουν την εφαρμογή των μέτρων. Η Φορολογική Διοίκηση συμψηφίζει απαιτήσεις από θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες. Η παρ. 4174/2013 αντικαθί− σμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των σταται ως εξής: θυρίδων του παραβάτη.000) ευρώ τη λέξη «ονοματεπώνυμο» προστίθενται οι λέξεις « ή ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. . 1 του άρθρου 55 αθροιστικά άνω 13.1 επωνυμία». 4174/2013 δια− 3. να προβαίνει με βάση τον πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου. οι λέξεις «και αριθμού». των πάσης φύσεως λογαρια− 15. αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φο− και μετά τη λέξη «αναστολή» προστίθενται οι λέξεις ροδιαφυγής των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να εγγραφεί υπο− εδάφιο ως εξής: θήκη για κάθε φόρο και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που «Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παρα− χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια του φορο− βάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσε− λογουμένου ή τρίτου. 5 δεν εμποδίζουν τη δυνατότητα οφειλής και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής κατά− της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτή− σχεσης από το χρόνο της εγγραφής της. Στην παρ. Η συντηρητική ζομένων αναλογικά των οριζομένων στην παρ. 4174/2013 δια− χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κλήτευση του φο− γράφονται οι λέξεις «μετά την πάροδο της προθεσμίας ρολογουμένου. εφαρμο− στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν. δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατά− προσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε σχεσης κινητών. 1 του άρθρου 47 του ν. 1 του άρθρου 49 του ν. 2 του άρθρου 48 του ν. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί ηση». Στην παρ. των τριάντα (30) ημερών» και προστίθεται τελευταίο 4.000) ευρώ. 4 του κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική με ιδίου άρθρου. 4174/2013 μετά τη εφεξής. εξαιρουμένων των άρθρων 715 διατάξεις. Το μη χρηματικό περιεχόμενο «2. ακινήτων.5320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εξειδικεύονται τα την είσπραξη των φόρων. την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης 5.» παρ.

προς «Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης. εντός του οποίου σότερες φορές». έκπτωση ή διακράτηση. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5321 18. 1 του άρθρου 51 του ν. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την είσπραξη των 4. 2 του άρθρου 50 του 1. εκτός εάν αιτιολογημένα κρίνεται από τον Γενικό μπορεί να προβαίνει στην άσκηση αγωγής διάρρηξης Γραμματέα.» πριν τη λέξη «διευθυντές». η διακοπή της παραγραφής ως προς έναν χιλιάδων (60. 4174/2013 μετά τη λέξη «μητρώο» προστίθενται οι εφαρμογής του Κώδικα παραγράφεται μετά την πάροδο λέξεις «ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισ− πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους. οι φονται οι λέξεις: «από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας λέξεις «τόκων και προστίμων» μετά τις λέξεις «πληρωμή έως και την ημέρα καταβολής του φόρου» και αντικα− του φόρου» και η λέξη «οφείλεται» αντικαθίσταται από θίστανται από τις λέξεις «από την επόμενη μέρα της τη λέξη «οφείλονται». γ) Κατά τη διάρκεια της δικαστικής ση. 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εισπράξει το χρέος λόγω αναστολής εκτελέσεως από εξής: οποιαδήποτε αιτία. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 50 του ν.α Στην παρ. ή του κύρους πράξης φορολογία. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου στον φορολογούμενο ατομικής ειδοποίησης και οποιασ− 55 του ν. καθώς και απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη υποβολή δή− στον εκκαθαριστή κληρονομιάς ή διαλυθέντος νομικού λωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που έχει ως προσώπου ή στον ειδικό εκκαθαριστή επιχείρησης. συμψηφισμός. μετά τη λέξη «εταίροι» προστίθενται οι λέξεις «κεφαλαι− 2. προσημείωσης ή υποθήκης επί οποιουδήποτε περιουσι− εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους ακού στοιχείου του φορολογούμενου. τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10. επιστροφής» και αντικαθίσταται από τη φράση «ημε− 22. έκπτωση ή της αναστολής. Επί αλληλεγγύως τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα ευθυνόμενων. καθώς και η εγγραφή στον δέκα χιλιάδων (10. καθώς και όλες τις αναγκαίες σταται ως εξής: λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Στην παρ. ανά φορολογικό έτος. συμψηφισμός. 4174/2013 αντικα− τη λήξη του έτους. β) Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του διακράτηση θεωρείται η μη απόδοση. ενώ 3.. για κάθε φο− αμφισβήτησης του εκτελεστού τίτλου της απαίτησης. είναι δικαιολογημένη. εφόσον πρόκειται για υπόχρε− Η μη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλε− ους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. 1 του άρθρου 53 του ν.» του ν. Η παρ. Η παρ. 4 του άρθρου 53 του ν.ε. ότι η μη εκκίνηση της διαδικασίας αυτής για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.4174/2013 οι λέξεις «νόμιμης προθεσμί− ξεις «το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους».ε. Η παραγρα− πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βι− φή του παρόντος άρθρου αναστέλλεται: α) Για όσο βλίων. Στην παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. την παραγραφή διακόπτουν εδάφιο ως εξής: η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση. του ΑΚ. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 4174/2013 αντικαθί− τόκια υπολογισμού τόκων. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 1 του άρ− ν. ή ρολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεμία της νομιμότητας της είσπραξης. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου καταβολής ή η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορούσε να 55 του ν. χιλιάδων (60. λήξης της νόμιμης προθεσμίας». σύμ− αποτέλεσμα τη μη καταβολή ποσού φόρου τουλάχι− φωνα με τις κείμενες διατάξεις. εντός του οποίου ο φορολογούμε− θίσταται ως εξής: νος κατέστη υπερήμερος. 4174/2013 η λέξη «πλασματικές» αντικαθίσταται δήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης διακόπτει την από τη λέξη «ανύπαρκτες» και προστίθεται τελευταίο παραγραφή. της εκτέλεσης και μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους από την επίδοση στη Φορολογική Διοίκηση με δικαστικό τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα επιμελητή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση ζ΄ της παρ. «Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του. Στην περίπτω− ση αυτή η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ζητήσει ως Άρθρο 48 ασφαλιστικό μέτρο τη δικαστική μεσεγγύηση σύμφωνα Συμπλήρωση διατάξεων στο δέκατο κεφάλαιο με τα άρθρα 725 κ.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος εφόσον από αυτούς ενεργεί και κατά των λοιπών.» χρονικό διάστημα είχε χορηγηθεί ρύθμιση τμηματικής 6.» «1. Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή «Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.000) ευρώ. 4174/2013 διαγρά− θεται η λέξη «πρόεδροι.000) ευρώ. 4174/2013 προστί− 1. καθίστανται με τις λέξεις «δέκα τοις εκατό (10%)». 4174/2013 αντικαθί− μετά τη λέξη «αναληφθέντων» προστίθενται οι λέξεις σταται ως εξής: «εντός της ως άνω τριετίας». ως μη δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη απόδοση. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 4 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 μετά τη ρομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την λέξη «εταίρος» προστίθενται οι λέξεις «κεφαλαιουχικών επιστροφή» ενώ στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παρα− εταιρειών» και οι λέξεις «πέντε τοις εκατό (5%)» αντι− γράφου διαγράφεται και η λέξη «φορολογικές». Επιπροσθέτως. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου ουχικών εταιρειών» και οι λέξεις «πέντε (5%) τοις εκατό» 53 του ν. Η παρ. ανακριβής απόδο− φορολογούμενου.» σύμφωνα με τα άρθρα 939 κ. συνεπάγεται την πειθαρχική «3.000) ευρώ. 4174/2013 19. 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «αρμόδιας φορο− . ας» αντικαθίστανται με τις λέξεις «νόμιμης προθεσμίας 21. 1 του άρθρου 50 του ν. αποκτήθηκε νόμιμος τίτλος εκτέλεσης. 20. 1 του άρθρου 54 του φόρων και λοιπών εσόδων του που εμπίπτουν στο πεδίο ν. ανακριβής απόδοση. 4174/2013 μετά τη λέξη «φόρους» προστίθενται οι λέ− θρου 53 του ν. 1 του άρθρου 55 του πεδίο εφαρμογής του Κώδικα εντός πέντε (5) ετών από ν. Η κοινοποίηση 5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4174/2013 διαγράφεται η φράση «ημερομηνία αντικαθίστανται με τις λέξεις «δέκα (10%) τοις εκατό».β. ορίζει τα επι− 23. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος μεταβιβά− ευθύνη του αρμοδίου οργάνου της φορολογικής διοίκη− σει περιουσιακά στοιχεία του η Φορολογική Διοίκηση σης.» σης για την είσπραξη των φόρων που εμπίπτουν στο 7. ως κατάταξη στον υπάλληλο πλειστηριασμού. 4174/2013 καταβολής».

000. 2 του άρθρου 55 του λείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλ− ν. υπολογίζεται πρόστιμο εκατό (50%).4174/2013 εξής: αντικαθίσταται ως εξής: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ανα− «Άρθρο 57 στέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αρ− (50%) του αμφισβητούμενου ποσού. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 63 του λέξεις «μη υποβολής» προστίθενται οι λέξεις «ή ανακρι− ν. ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου «Άρθρο 62 τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5. 4174/2013 χεται τουλάχιστον σε πέντε χιλιάδες (5. πέντε χιλιάδων (5. η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών θεσμία υποβολής. ως απόκρυψη ταυτόχρονα. 11. ως εξής: βάση το χρόνο. 4174/2013 προστί− στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με θενται περιπτώσεις στ΄. κατά το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση. εφόσον η συνολική αποκρυβείσα αξία ανέρ− 15. Η πράξη επιβολής προστίμων πρέπει να περιλαμ− κάθε φορολογική υπόθεση ποσού φόρου τουλάχιστον βάνει αυτοτελή αιτιολογία. τον προσδιορισμό φόρου και την είσπραξη. προστίθεται εδάφιο ως εξής: ζ. 2 του άρθρου 55 του ν.000. Για την εφαρμογή εξής: της παρούσας περίπτωσης. φορολογική αρχή». Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ερευνά παρα− παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση βάσεις του παρόντος Κώδικα και άλλων νόμων που πράξεως επιβολής προστίμου άρχεται στο τέλος του εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού χωρίς να θί− έτους. 3091/2002) με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή έλεγχο. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο δοση πράξεων επιβολής προστίμων. κατά τον οποίο έληγε η σχετική προ− «στ.» στοιχείων.5322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) λογικής αρχής» από τις λέξεις «Φορολογικής Διοίκησης» έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβο− και στην περίπτωση ε΄ αντικαθίστανται οι λέξεις «κατά λής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις τόπο αρμόδια. κα− γραφος 5 ως εξής: θώς και για τις λοιπές παραβάσεις του Κώδικα. διοικητικό. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο «Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστι− ή συνθέτουν το αντικείμενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτη− μο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό σίας ακινήτων με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου». θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ή 3. ζ΄. 14. λής με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 57 και 59. αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιη− άντα (30) ημέρες πριν την έκδοσή της. με εξαίρεση τις θεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο». εκτιμώμενο ή προληπτικό προσδιορισμό του φόρου.00) ευρώ. η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης με 2. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραβάσεις. 4174/2013 οι λέ− 5. 2 του άρθρου 58 του ν. Το «Φορολογική Διοίκηση». προστίμων. 4174/2013 και Συμπλήρωση διατάξεων του ενδέκατου μετά τις λέξεις «μη υποβολής» προστίθενται οι λέξεις κεφαλαίου του ν. σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο εκατό (20%) του φόρου. 1. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 4174/2013 αντικαθί− δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο κα− 9. ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του 16. Στην παρ. θ΄. καθώς και καταχώρησης στα έκδοση πράξης επιβολής προστίμων τουλάχιστον τρι− βιβλία. ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής ειδικού φόρου ακινήτων. Στον τίτλο του άρθρου 56 του ν. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών στοιχείο διεύθυνση. 4 του άρθρου 63 του ν.» λέξεις « ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης».» Άρθρο 49 13. 4174/2013 μετά τη λέξη «στοιχείων» προστίθενται οι λει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με επικείμενη λέξεις «ή νόθευσης αυτών.00) ευρώ. Πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τρια− ξεις «η σχετική διοικητική διαδικασία» αντικαθίστανται κοστή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβο− με τις λέξεις «όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται». θ.000. ο χρόνος «5. Η πράξη επιβολής προστίμων κοινοποιείται στον μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλω− φορολογούμενο ή το ευθυνόμενο πρόσωπο: α) μαζί με σης και με σκοπό τη μη πληρωμή οποιουδήποτε άλλου την πράξη προσδιορισμού του φόρου ή β) αυτοτελώς. Για εάν η πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν εκδίδεται την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.» ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που 3.00) ευρώ. η΄. Στο άρθρο 55 του ν. 1 του άρθρου 55 του ν. 12. φόρου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Το άρθρο 62 του ν. Μετά την πάροδο ενός σταται η λέξη «κοινοποίηση» από τη λέξη «έκδοση». και ιδίως αυτές που αφορούν το φορολογικό (ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων.4174/2013 μετά τη λέξη «Διοίκηση» προστίθενται οι βούς/ατελούς. από τις λέξεις ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Στην παρ. 4174/2013 αντικαθίσταται ως 2. υπό την προϋπό− γότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της θεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις νόμιμης προθεσμίας καταβολής.» 4. 4174/2013 «ή ανακριβούς/ατελούς» και στην παράγραφο 2 μετά τις 1. πρόστιμο των προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται και 8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του ν. Ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για την έκ− η. τα οποία προ− παρ. υποχρεώσεις καταβολής προστίμων για διαδικαστικές 10. 4174/2013 προστίθεται παρά− Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54. δια− . Στην παρ. Οι διατάξεις του ή συνθέτουν το αντικείμενο του ειδικού φόρου ακινήτων Κώδικα. 3 του άρθρου 55 του ν. Το άρθρο 57 του ν.» γεται η εφαρμογή του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 4174/2013 διαγράφονται το κύπτουν και επιβάλλονται κατά τον άμεσο. καθώς και για πρόστιμα. Στο τέλος της παρ.

Φορολογικές της πράξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα.2014. «Άρθρο 65Α Άρθρο 50 Φορολογικό πιστοποιητικό Συμπλήρωση διατάξεων στο δωδέκατο κεφάλαιο 1. κατά τη διενέργεια του ελέγχου. εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.2013. 4174/ του. εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού διαχείρισης. που προστίθεται απόφασης που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο με την παρ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων περιόδους.00 ευρώ ετησίως. και αντικαθίσταται καθορίζονται τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά οι λέξεις «του προστίμου» από τις λέξεις «των τόκων». σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 3. πράξεις βιβλία και στοιχεία. όπως και περίπτωση που δεν είναι δυνατή η θεώρηση των βιβλίων η διαπίστωση σε αυτό παραβάσεων της φορολογικής ή η έκδοση της εντολής ελέγχου στην περίπτωση που νομοθεσίας μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την δεν τηρούνται βιβλία.000. 3693/2008 1. Πέραν της εφαρμογής του πέμπτου για τυπικές πλημμέλειες.000. στις τις διατάξεις του ν. από την έναρξη ισχύος αυτού. έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επα− το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκ− νεξέτασης και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της δίδεται και οι επιφυλάξεις που τυχόν διατυπώνονται σε απόρριψης κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής.2013.00 ευρώ έως 40. εφαρμόζονται οι διατάξεις πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 2859/2000 και κάθε άλλης συναφούς συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου διάταξης. 4174/ 2013 διαγράφεται (Α΄ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε και προστίθενται παράγραφοι 1 έως και 29. φορολογικές υποθέσεις και 3 του άρθρου 20 του ν. 4174/2013 εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. στους νόμιμους ελεγκτές τα οριζόμενα στην απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις δι− Επανεξέτασης. 5 του άρθρου 63 του φου.4174/2013. επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις 4.2013 εντολή ελέγχου. ζητήματα εφαρμογής της υποχρέωσης του τελευ− 2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: ταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου και κάθε «Η φορολογική αρχή. εφόσον κατά το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού δεν φωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. 3693/2008 και έχουν ειδικότερα την περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια υποχρεωτικού παρ. 2523/1997. 2. της οποίας η πράξη ακυρώνεται άλλο σχετικό θέμα. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. περιόδους. δεν εκδοθεί υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού μέχρι απόφαση τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή ποσού ακαθαρίστων εσόδων 150. Αν που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατόπιν προσωρινού από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φο− φορολογικού ελέγχου. που αφορά χρήσεις. εκδίδεται μερική καταλογιστική πράξη. 2 του ελέγχου εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη οντότητα άρθρου 49 του ν. «1. 2238/1994.12. 1 του άρθρου 66 του ν. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. Μετά την 1. προστίθεται επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται άρθρο 65Α που έχει ως εξής: στην παρ. αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. 6 του άρθρου 63 του ν. 4 του άρθρου 68 του ν. περιόδους. παραβάσεις. ως προς την εφαρμογή των φορολογικών του φόρου.12. που είναι του ν. της παρ. στην Η μη έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. ενδεχόμενες συγκεκριμένες ελεγκτικές επαληθεύ− ν. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρ− δοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα θρου 34 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 3693/2008.» ατάξεις του παρόντος άρθρου και της κανονιστικής 6. για υποθέσεις προσωρινού ή καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσε− οριστικού φορολογικού ελέγχου. ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής 5. διενεργούνται και για χρήσεις. υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού.12. φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Δια− διενεργείται. ο τρόπος. . επιβάλλεται σε κάθε έχει γίνει έναρξη του ελέγχου. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων ται η θεώρηση των βιβλίων του φορολογουμένου από Εσόδων ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν όργανο της Φορολογικής Διοίκησης ή η κοινοποίηση πραγματοποιήσει κατά το ελεγχόμενο φορολογικό έτος. αντικείμενα του ελέγχου της προηγούμενης παραγρά− 4. καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής από− 2. Μετά το άρθρο 65 του ν.000. Ως έναρξη του ελέγχου περίπτωση πρόστιμο από 5. που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.» αυτό. διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής δικασίας. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: σεις που πρέπει να διενεργούνται.1. πρόσκλησης για επίδειξη βιβλίων στον έλεγχο. εντός της ανωτέρω προθεσμίας.00 για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λογίζε− ευρώ. και για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού που έχουν Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για εκδοθεί ή εκδίδονται μετά από τακτικό (οριστικό) φορο− κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με λογικό έλεγχο που διατάχθηκε έως την 31. Κοινοποιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Φο− του άρθρου 26 του Κώδικα. εξαιρέσεις από την «Αν. ρολογικής Διαδικασίας. 2 του άρθρου 9 του παρόντος. Η παρ. Για χρήσεις. τέλους ή εισφοράς. ως εξής: ανώνυμες εταιρείες. το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπα− νέστερη διόρθωσή του. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5323 γράφονται οι λέξεις «στον υπόχρεο». Στις ανώνυμες ή υποχρεώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί μέχρι την εταιρίες και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του 31. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει στο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. ο οποίος διατάχθηκε μέχρι την ρολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα 31. Για όσα αφορούν τα σχετικά με την έκδοση διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. εκδίδει νέα πράξη σύμφωνα με εδαφίου της παραγράφου 1. φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν Εσόδων. ων. για τις του κεφαλαίου 7 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασί− οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμ− ας. δεν κωλύουν τη μετά από νέο έλεγχο μεταγε− οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή.

φορολογικές υποχρεώσεις. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού προηγούμενου εδαφίου. Tο άρθρο 53 παρ. καταβάλλεται όπως ορίζεται στις παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις ή στις διατάξεις τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των της οικείας φορολογίας. όπως ισχύουν κατά φορο− το πρόστιμο. εκδίδει.2014 και εφεξής. οι αναλογούντες τόκοι και πρόστιμα κατά περίπτωση.1. φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση την οποία αφορούν. σε συμμόρφωση με τη δικαστική αδικασίας εφαρμόζεται για αιτήσεις επιστροφής που απόφαση. Για την υποβολή. κατά τη θέση αυτού σε Πολιτικής Δικονομίας γίνονται και από οποιονδήποτε ισχύ. λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. 6 του άρθρου 26 του απόφασης ή σχετικής πρόσκλησης της Φορολογικής ν. το τέλος. εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλ− δίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. 15. Μέχρι και την 31.2013 έχουν γικής Διαδικασίας εφαρμόζονται για οφειλές για τις εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή οριστικές πράξεις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από την 1.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου 7. 2523/1997 με τον μα για διοικητική επίλυση εξετάζεται από την Υπηρεσία περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό Εσωτερικής Επανεξέτασης.1. κατάργησή της. την περίοδο. περιό− τασης του άρθρου 70Β του ίδιου νόμου. Για την υποβολή μετά την 1. Για φορολογικές χρήσεις. πλημμέλειας. τις ακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί κατ’ εφαρμογή περιόδους.12. ως νέο στοιχείο. κητικής επίλυσης διαφορών του άρθρου 70Α του 18.2014 και εφεξής. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 46 του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. ώσεις τις οποίες αφορούν. Φορολογικής Διαδικασίας τις προβλεπόμενες από αυτόν 17. 2523/1997 (Α΄179). Για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά σεις έως την 31. περιόδους. τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρε− των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. εκπρόθεσμων ν. επιβάλλο− διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού 19.2013. του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. περιόδους ή υποθέ− 8.2014. κατά την εκάστοτε καταβολή διενεργείται άμεσος προσδιορισμός του φόρου ή εκ− φόρου. θεωρείται οποιοδήποτε στοιχείο μόζονται για φόρους και λοιπά έσοδα για τα οποία η δεν τελούσε σε γνώση της αρμόδιας για τον τακτικό Φορολογική Διοίκηση αποκτά εκτελεστό τίτλο από την (οριστικό) έλεγχο φορολογικής αρχής. και εφεξής. τη Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ισχύουν από 1. 4 και 30 παρ. διενέργειάς του. 1882/1990 (Α΄43 ) εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την Διοίκησης. Για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σύμ− της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για φωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδι− περιπτώσεις φοροδιαφυγής. 2523/1997. Ο φόρος. από το χρόνο ισχύος του Κώδικα υποβάλλονται από την 1. εφαρ− γικής Διαδικασίας. 11.5324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5. εξακολουθούν να επιβάλλονται την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικα− οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν.1. το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί. σύμφωνα με τις διατάξεις να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. η 16. εφαρμόζονται και για προσδιορισμού φόρου. εκπροθέσμων δικαστηρίου με την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική συζήτηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και αναπέμπεται υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα η υπόθεση στη Φορολογική Διοίκηση για να τηρηθεί η που αφορούν περιόδους έως την 31. οι προβλεπόμενες επιδόσεις κατά τον Κώδικα την εφαρμογή του Κώδικα. τέλους ή εισφοράς ή εκκαθαριστικά σημειώματα ή 14. 6. υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης. την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επί περιουσι− εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις.12. Επί πράξεων ή αποφάσεων της επιτροπής διοι− άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. μετά την 1. λόμενου ποσού. υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των 9.2014.12. εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την προσβαλ− 20. οι διατάξεις 22. . τελών. Μετά την απόκτηση 41 παρ. εισφορών.1.12.12. όπως σίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων ίσχυε κατά φορολογία και χρήση. υποθέσεις ή 13. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολο− οποιαδήποτε άλλη συναφής πράξη. Κατ’ εξαίρεση. η οποία διαπράχθηκε πριν κασίας.2014 και αφορούν εν γένει χρόνου έκδοσης της δικαστικής απόφασης. ανεξάρτητα από τη χρήση. 2238/1994 και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέ− χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις. γικής Διαδικασίας. για τυπικούς λόγους ή λόγω νομικής κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα. εάν. 2 περίπτωση α΄ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 1 του Κώδικα Φορο− έως 31. 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κού δικαστηρίου.2013. προϊσχύουσες μέτρα που το Δημόσιο λαμβάνει ή έχει λάβει πριν από του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Η κοινή απόφαση με αριθμό 45081/30. επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του λογικής Διαδικασίας. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολο− υποχρεώσεις για τις οποίες έως την 31.1997 των λόμενη πράξη εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που έχει εκδο− ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της δικαστικής θεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. κατά το χρόνο 1. χρήσεις.1. που προσδιορίζεται στις περιπτώσεις του λογία και χρήση.1.2013. η εισφορά ή άρθρου 1 του ν. 2523/1997. άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 10.2014 προσδιορισμού ή καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου.1. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του 21. οποιασδήποτε πράξης καταλογισμού.2014. Για φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά 12. ανεξαρτήτως του που εκδίδονται μετά την 1.2015. Σε περίπτωση ακύρωσης με απόφαση διοικητι− της παρ. σχετικά με το χρόνο παραγραφής κατά την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολο− και τους λόγους διακοπής και αναστολής αυτής. εφαρμόζονται δους. το αίτη− νται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. Μέχρι την 31. 1 αυτού.1.12. 2 του Κώδικα Φορολογικής Δι− Φορολογική Διοίκηση.2016.10. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 του την 1. Στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου πράξεις προσδιορισμού του φόρου.

). 4174/2013 προστίθεται Παράρτημα 31.2013 αίτηση της παραγράφου του Υπουργού Οικονομικών. 31 παρ.Α.). 3775/2009). 4111/2013).Τ.Μ.2011 Πράξης Νομοθετικού και Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ. 1 του άρθρου 14 του (Α΄ 58) περί Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε. οι οποίες (άρθρα 23 και 23Α’ του ν. Οι παράγραφοι 2 έως 10 του άρθρου 66 αναριθ− κατά αυτής. ο υπόχρεος δύναται. 4141/2013).Μ.). 9 υποπ. 2515/1997.12. άρθρο 22 της από 31. Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας θέματα διαδικασιών των φορολογιών που επιβλήθηκαν και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (άρθρο 33 του με τους ανωτέρω νόμους. ανωτέρω νόμους. 1882/1990 (Α΄ 43) περί Φορολογίας Αυτομάτου Ειδικός Φόρος στις Διαφημίσεις που προβάλλονται από Υπερτιμήματος. 3634/2008 (Α΄ 9) και 53 του ν.12. 1 Φορολογικής Διαδικασίας. Δήλωση κασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.2013. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 23 και 23Α του ν.Α. 3986/2011). κτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε. στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων 27.Τ. εντός ανατρε− Διαδικασίας. Φόρος επί των μερισμάτων εταιριών μίζουν θέματα που υπάγονται στις διατάξεις του παρό− του άρθρου 25 του ν.2013. στα άρθρα 2 έως και 19 του ν. (Α΄ 312) περί Φόρου Αυτομάτου Υπερτιμήματος (Φ. 3842/2010 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας καταλαμβά− (Α΄ 58) περί Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου Περιουσίας (Φ. εφόσον αυτές εκδο− ρος Πλοίων με ελληνική και με ξένη σημαία (ν.12.12. 13 του ν. οι διατάξεις του Κώδικα 14 του ν. λογίας Κληρονομιών. 2459/1997 (Α΄ 17) περί Φόρου Μεγάλης Ακίνητης του ν. η οποία ρυθμίζει ν.Ε. 2523/1997. 5 έως νουν και τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί και 19 του ν.Α. κατά τις διατάξεις του Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44 του ν.Υ. 1587/1950 ( Α΄ 294) περί Φόρου Μεταβίβασης ν. 8 παρ. 1 του ν. ούτε έχει ασκηθεί προσφυγή διαδικασιών των φορολογιών που επιβλήθηκαν με τους ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου κατά των μέτρων. 3492/2006).Π. οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση ν. 28. καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση υποβληθεί μέχρι την 31.2013. Γονικών Παροχών και 25. 2873/2000. 4002/2011). 2954/2001 που ρυθμίζουν θέματα που υπάγονται στις διατάξεις του και 10 παρ. και Εγχω− περί Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Περιουσι− ρίως Παραγομένων Ειδών (άρθρο 17 του ν. 3091/2002 (Α΄ Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα Μικτά Κέρ− 330) και 58 του ν. 2859/2000. 3427/2005 (Α΄ 312) Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της Ε. 5 του ντος νόμου. Ειδικός Φόρος έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Φ.2014.) 24. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου Εσόδων. Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται σε ισχύ από της απόφασης αυτής από την Υπηρεσία Εσωτερικής 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις Επανεξέτασης. που ρυθ− 1 του ν.3. και δεν έχει νήτων (Ε. Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζονται από 1.). Εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι 3.Π. εξακολουθούν να ισχύουν ν. 27/1975). να υποβάλει αίτημα για την επανεξέταση «40. όπου αυτό απαιτείται. Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ. Ε 7 του ν. πτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από το χρόνο 29. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. Δωρεών. 4021/2011(Α΄ 218 ) περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλε− τα προβλεπόμενα μέτρα μέχρι την ημερομηνία αυτή. 3986/2011). 16 του ν.Ε. εντός ανατρεπτικής μούνται σε παραγράφους 30 έως 39 και προστίθεται προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την αναβίωση παράγραφος 40 ως εξής: των μέτρων. 27 έως και 50 του ν.2013 στον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις που έχει ως εξής: διατάξεις της παρ. που αρχίζουν από 1. 1 παρ.12. 3427/2005 την τηλεόραση (άρθρο πρώτο παρ.). για τη μερική άρση των μέτρων.2014 ή μέχρι την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν.ΑΚ. επί των Ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. τα (άρθρα 8 του ν. 3845/2010.» 26. αλλά δεν έχουν ληφθεί ν. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5325 23. Αν έχει εκδοθεί απόφαση της παρ.Σ.Α. 12 του ν. οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιο− (άρθρο 29 του ν. όπως ισχύει μέχρι την 31. θούν σε προγενέστερο χρόνο.Η.Ε. 3427/2005). η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3986/2011). 3139/2003.. Εισφορά Εισαγόμενου Συναλλάγματος (άρθρο 45 παρ.Α. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.2015. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 31. 15 έως και 18 του ν.Π. 2523/1997. 2206/1994.2016 και μετά. και εφόσον δεν έχει ασκη− και του Ενάτου Κεφαλαίου του Κώδικα». που κυρώθηκε με το ν. 2 του ν. Φό− Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Στο τέλος του ν. καθώς και οποιαδήποτε άλλη και Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου (άρθρο 50 του απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.3. 21 έως και 35 Περιεχομένου. 4 του άρθρου Κερδών από τυχερά παίγνια.12. συνεπεία της οποίας αναβιώνει η επιβολή αυτών σε Κατ’ εξαίρεση για τις υποθέσεις του προηγούμενου εδα− χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του Κώδικα φίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. Για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορο− έναρξης ισχύος του Κώδικα. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι (άρθρο 31 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) περί Ειδικού Φόρου δη των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Στοιχημάτων επί των Ακινήτων (Ε. Φόρος Ασφαλίστρων παρόντος νόμου.) άρθρο 3 παρ. 1587/1950).Φ. πρώτο περ.12. 3833/2010). 4141/2013).Α.1. Ετήσιο Τέλος για τη Λει− δότηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο τουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45 του ν. κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.Α.Τ. η οποία ρυθμίζει θέματα 4 του ανωτέρω άρθρου. 53 του ν. θεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων 2. 2523/1997 μέχρι την 31. 4047/2012. όπως αυτός ισχύει Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων μέχρι την 31.Ε.1.Α. 10 των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 7 και του ν.Δ. «Παράρτημα εξετάζονται στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδι− Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ν. 3091/2002). 4 του άρθρου 14 του ν. Ακινήτων (Φ. 1 του 17 του ν.). Τέλη Διενέργειας Παιγνίων με Παιγνιόχαρ− μέχρι 31. 3037/2002).). Φόρος Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.2012 Πράξης . 4152/2013 (Α΄ 107) περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακι− ν. 9 της από 31. 4093/2012). ολογίου Ακινήτων. 2523/1997. Στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί μέτρα δια− και στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του σφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3842/2010 ειδικές εκθέσεις ελέγχου της παρ.

3528/2007 (Α΄ 26). παρ. Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών 30 του ν. δ΄ και ε΄ Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (άρθρα αναριθμούνται αντιστοίχως σε β΄. ή το ποσό πέμπτου του ν.Ν. 4047/2012 (Α΄31).Π. 4 του ν. 3842/2010). Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ− τέρω παράγραφο 1 σε περίπτωση δ΄. Στην παρ. 3828/2010 και παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμο− τέταρτο παρ. 1 του σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των άρθρου 19 του ν.Ν. το νουαρίου 2015. 4093/2012 «δ) Η εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών εντός (Α΄ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής: του πεδίου των αρμοδιοτήτων του. 1882/1990). 2 του ν.» «Απαλλάσσονται επίσης οι αγρότες του ειδικού καθε− Άρθρο 53 στώτος Φ. 3634/2008. Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρ− 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ− (Α΄212). 2579/1998). Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 Τροποποίηση διατάξεων ν. του ν. κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του θρου 3 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της άρθρου 3 της από 31. 4093/2012 Καταργείται η παρ.2015». 3296/2004 οι λέξεις «φορολογικές και τελωνειακές» ν. 3296/2004 του ν. 3986/2011. γ΄ και δ΄.Π. 30 του ν. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου του ν.Α.2014» τίθεται η ημερομηνία «1. 4093/2012 ρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. όπως αναριθμείται με την ανω− 1. του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 Άρθρο 54 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. Τέλος Ακινήτων (άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του Άρθρο 52 ν. 3296/2004 καταρ− θρο 3 του ν. Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (άρθρο 14 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της πα− 16 του ν. 1731/1987). Στο τέλος του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υπο− άρθρο πρώτο του ν. 3 του άρθρ. αντί της 3. 2459/1997). 4093/2012 αντι− και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (άρθρα 2 έως και 19 καθίσταται ως εξής: του ν. Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού 4. Εισφορά Δακοκτονίας (άρθρο 102 του κατάλληλες δικλείδες. λογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων.5326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Νομοθετικού Περιεχομένου. που εξειδικεύονται με απόφα− ν. 3758/2009.2012 Π. η οποία κυ− παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 3296/2004). η Αυτοτε− 3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3634/2008). όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Έκτακτο Ειδικό Ιανουαρίου 2014. Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος ραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου λής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών 30 του ν. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρμόζει ν. 4152/2013). ή το ποσό επιστροφής Φ. Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρε− ση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.12.1. και διαγράφονται οι λέξεις «και αγρότες του ειδικού κα− με το άρθρο 22 της από 31. 2 του ν.. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 14 του ν. Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (άρθρο 10 4. η οποία θεστώτος Φ. προστίθεται νέα θρου 3 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της περίπτωση δ΄ ως εξής: παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. Ενιαίο Τέλος διατάξεις του άρθρου 7 παύουν να ισχύουν την 1η Ια− Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19 του ν. Άρθρο 51 5. όπως αναριθμείται με την ανωτέρω (άρθρα 1 έως 16 του ν. για την λαίου (άρθρα 23 του ν. 4 του ν. 4093/2012 μετά την περίπτωση ε΄. Αυτοτελής 2.Π.» 2 παρ.12. Τέλη Χαρτοσήμου (π. Οι (άρθρα 21 έως και 35 του ν. το άρθρο 10 του αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια ν. παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 6 του ν. 5 του άρθρου 71 του «Κατ’ εξαίρεση..Α.δ. 5 του άρθρου 30 του Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (άρθρο 8 του ν. 3754/2009 (A΄ 43). 3296/2004. Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές γείται η περίπτωση β΄ και οι περιπτώσεις γ΄.Υ. 3513/2006). 28ης Ιουλίου 1931). 3427/2005).» με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3833/2010). τροποποιούνται: η παρ. κρεμεί τιμολόγηση. 3812/2009 (A΄ 234) και κωδικοποιούνται . 3899/2010 2. 5 του ν. 4093/2012 προστίθεται παράγραφος 19 ως εξής: Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα 17−31 του «19. 4093/2012 προστίθεται η φράση «ή την παροχή υπηρεσιών». (Α΄256). Αυτοτελής φοροδιαφυγής και». 3790/2009). 1. το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο ν. 2954/2001).». Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαι− διαγράφονται. Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της καθώς και των αποθεμάτων που διακινούνται και εκ− Κινηματογραφικής Τέχνης (άρθρο 60 του ν.Π. 4021/2011). (Α΄268).Σ.1. 3296/2004 διαγράφονται οι λέξεις «μεγάλης Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου ν.Π. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρ− και παραϊατρικού προσωπικού θρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της των Νοσοκομείων του Ε. 3808/2009 και 5 του ν. όπως ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση τα ακαθάριστα Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου έσοδά τους. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1ης Επιφανειών (άρθρο 53 του ν.. 3845/2010 (Α΄65) όπως αυτό προστέθηκε της επιδότησης που λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.1676/1986). τήσεων (άρθρο 9.» παράγραφο 1 σε περίπτωση δ΄ διαγράφονται οι λέξεις «μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και». η οποία κυρώθηκε με το 5. 1400/1983 αντικαθίσταται ως εξής: (Α΄ 156). 4147/2013 (Α΄98).» Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων 7.Α. 3845/2010).» Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27 έως και 50 του 6. που προστέθηκε με την παρ. 1402/1983).2011 Π. 3801/2009 (A΄ 163). Τροποποίηση διατάξεων ν. 4147/2013). Ειδικός Φόρος Ιδιω− παραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου τικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο 2 του ν. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 ημερομηνίας «1. 1676/1986). Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας «Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 καταργούνται. 3790/2009). 3845/2010).

3528/2007 (Α΄ 26). στην περιοχή ως εξής: που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους. ή μετατασσόμενος καταστεί πολύτεκνος. Υγειονομικές Περιφέρειες παρ. μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην (γ) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Διοικητών ομαλή λειτουργία του Φορέα. ο χρόνος υποχρεωτικής παρα− 5 του άρθρου 71 του ν. μετά από αίτηση του ενδιαφερομέ− (β) Η απόσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού που νου. του άρθρου 21 του ν. ΕΚΑΒ. 1 του άρθρου 73 του ν. χωρίς αρμοδιότητές τους.Σ. του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Υγειονομικές Περιφέρειες και Περιφέρεια.Σ. 2 αυτού.Σ. 8 και 9 του άρ− παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε. δύναται να διενεργηθεί παραμεθορίων περιοχών. η οποία προ− μονής στον Φορέα υποδοχής μειώνεται στα πέντε (5) στέθηκε με το άρθρο 19 του ν.Δ. με την οποία θα πιστοποιείται ότι η ρεσιακών συμβουλίων. Επιτρέπεται η. των υπαλλήλων [ν. 3868/2010 (Α΄ 129). μετά τη με− 8.. που υπηρετεί στην ίδια Υγειονομική σε Νοσοκομεία του Ε. μετάθεση. οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 68 και η σε Νοσοκομεία του Ε. ένστολου προσωπικού της ΕΛ. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών. προστίθεται τρίτη παράγραφος. όπως Κέντρα Υγείας.Σ.. Η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και 9.Δ.ΠΕ. τούν σε αυτά. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε− προηγούμενη αίτησή του.Σ.Υ. μετάταξης και απόσπασης σοκομείων του Ε.Σ.Σ.Σ. Ο χρονικός περιορισμός των διατάξεων της παρ. Δεν επιτρέπεται η μετάθεση. Υ. μετάθεση. 4093/ 2012 (Α΄ 222). είναι πολύτεκνοι επιτροπές ύστερα από πρόταση του Δ. ονομικές Περιφέρειες και Φορείς εποπτευομένους από (δ) Οι ανωτέρω υπηρεσιακές μετακινήσεις. καθώς και η παρ.Σ..Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρε− μίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα. ΕΟΠΥΥ.. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστώ− 5. 2946/2001 (Α΄ 224) όπως αντικα− μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και κατόπιν γνώ− ταστάθηκε με το άρθρο 91 του ν. σπαση. 3. επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδια− (β) Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν αντίκεινται στο πα− φερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη ρόν παραμένουν σε ισχύ και έχουν εφαρμογή οι διατά− των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε ξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλη διατύπωση.Υ.Π. πτομέρεια. Επιτρέπεται η. κάθε γενική ή παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του ειδική διάταξη νόμου. όπου αυτό απαιτείται. (α) Η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρι− παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε. με την οποία πιστοποιείται ότι η το διορισμό του. της κινητικότητας. 3528/2007 (Α΄ 26)]..Υ. 4139/2013 (Α΄ 74) και μης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των Φορέων η παρ. 3528/2007 (Α΄ 26). των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών. εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. α. 3801/2009 (Α΄ 163) δεν έτη. κατά τα ανωτέρω. μετατίθενται. α΄ της Ζ1 του ν. που καθορίζουν τους όρους και τις Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νο− προϋποθέσεις μετάθεσης. 2. επιτρέπεται να αποσπώνται.Υ. μετά την παρέλευση διετίας από το ομαλή λειτουργία του Φορέα. εάν η μετακίνηση αφορά μη νοσηλευτική υπηρεσία ισχύει για το προσωπικό εκείνο που ετέθη σε καθεστώς και στα τρία (3) έτη στην περίπτωση που η μετακίνηση διαθεσιμότητας και μετατάχθηκε/μεταφέρθηκε μέσω γίνεται μεταξύ νοσοκομείων του Ε. Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. όπου για δέκα (10) έτη. δύναται να διενεργηθεί ύστερα από αίτη− Φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας.Σ. περίθαλψης. 3918/2011 (Α΄ 31). ως ακολούθως: Για την αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παρα− 1. κατά σειρά προτεραιότητας. μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην 2..Υ. γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των συμβουλίων και μετά από εισήγηση του Διοικητή της Φορέων προέλευσης και υποδοχής. στο σύνολό το Υπουργείο Υγείας παραμεθορίων περιοχών υποχρε− τους. «3.Σ. τάθεση ή μετάταξή του. ύστερα από με απλή έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσοκο− αίτηση του υπαλλήλου και γνώμη των αρμοδίων υπη− μείου προέλευσης. Τροποποίηση διατάξεων του ν. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5327 οι ανωτέρω και η παρ. η απόσπα− Η ανωτέρω βεβαίωση δεν απαιτείται για μεταθέσεις. 5 α΄ και β΄ του άρθρου 2 του 6. οι παράγραφοι 7.Υ. σε νοσοκομεία του Ε. πριν παρέλθει διετία από κομείου προέλευσης. η μετάταξη και η από− ϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του Ε. Στην περίπτωση που ο μετατιθέμενος αυτό απαιτείται. μετάταξη του νοσηλευτικού και 7. του Ε.Υ. και λοιπές υπηρεσίες που αυτό ισχύει σήμερα. μετάταξη και απόσπαση σε υπηρεσίες υπηρετεί σε διαφορετικές Υ. 4.ΑΣ. μετά ση του υπαλλήλου. διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ούται να παραμείνει στην υπηρεσία όπου τοποθετείται και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. 1 και Φορείς εποπτευομένους από το Υπουργείο Υγείας. οι Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση πολυτέκνου. προέλευσης και υποδοχής. Όσοι από το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προ− νται πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές σωπικό των νοσοκομείων του Ε.Υ. παραμεθορίων περιοχών.ΠΕ. με γνώμονα την εύρυθμη Το μετατιθέμενο και μετατασσόμενο νοσηλευτικό και λειτουργία των Φορέων.Υ. του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της Διοίκησης του νοσο− των Νοσοκομείων του Ε. η οποία εκδίδεται.Υ.Ο. με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση.Υ θρου 67.. διορισμό του. ση δύναται να διενεργηθεί με απόφαση του Υπουργού μετατάξεις και αποσπάσεις μεταξύ νοσοκομείων του Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουρ− Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα παραϊατρικό προσωπικό σε Νοσοκομεία του Ε. η παρ. . Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και ν.. (α) Από την έκδοση του παρόντος.Υ. χωρίς να απαιτείται η προη− μετά από κοινή εισήγηση των Διοικητών των οικείων γούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Υγει− κοινωνικά κριτήρια.Υ.Σ. 1 εδ.Σ. που αντιβαίνει στο παρόν ή ρυθ− Ε.Π. μετά από για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής αίτησή τους η οποία εξετάζεται κατά προτεραιότητα. μετατάσσονται και αποσπώνται. κού προσωπικού.Σ.... Υπαλλήλων Ν. καταργείται.Υ. οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 3918/2011 (Α΄ 31). γών.

4038/2012 (Α΄ 14) − Ιατρική Περίθαλψη τα οικονομικά της υγείας του Φορέα ή ιατρούς του Ε.Ο. 3918/2011.2013. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων και θεραπευτών ιατρών και άλλες διατάξεις άρχεται από 1. 4118/2013 καταργείται. 4118/2013 (Α΄ 32). ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη πομπή σε αυτό θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης. Η παράγραφος 12 του άρθρου 28 του ν.Υ. 3918/ 1. του ν. με την οποία προστέθηκαν εδάφια στο Υγείας.λπ.Π. 2646/1998 (Α΄ 236) προστίθεται εδάφιο ως εξής: γ. λεται έως τις 31. Οικονομικών καθορίζεται. 12 του άρθρου 28 του ν. δύναται να εξουσιοδοτείται ο Ε.12. «12. σε αριθμό που κρίνεται απαραίτητος για την τέλος της παρ. με αναγκαία λεπτομέρεια. Αναστολή ισχύος των διατάξεων της παρ...Ο. το ύψος της Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ. οι λοιποί συμβε− εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ. Οι προαναφερόμενοι ρυθμης λειτουργίας του και επίσπευσης των διαδικα− ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον σιών αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών.Ο. ή των στρατιωτικών νοσοκομείων. για την τροποποίη− δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.Π. οι και των θεραπευτών ιατρών και οι οποίες λήγουν στις φαρμακευτικές εταιρείες.2014.Υ.Ο.Χ. 3. Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που «Δεν απαιτείται γνώμη του Κ.Π. οι αρμοδιότητές 3. νοούνται τα φαρμακεία. κλινικές. όπως αυτή ισχύει σήμερα. 1 του τέταρτου άρθρου του 1.Υ. οι αρμοδιότητές τους. σχετικής με τη νόσο για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασμα.1. Πρόεδρος τρία (13) στο άρθρο 28 του ν. όπως τροποποιήθηκε με την παρ. Η παρ.. Ως δικαιούχοι στην παρούσα την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο Ε. σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών όλων των αναγκαίων μέτρων. Άρθρο 55 Η διάταξη του εδαφίου γ΄ της παρούσας παραγράφου Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων έχει εφαρμογή και επί των ισχυουσών συμβάσεων. λόγω κα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων γνωματεύουν αλλαγής της επωνυμίας της. με αναπληρωματικά Προστίθεται.). 2.Υ.» Η ισχύς των διατάξεων της παρ.Υ.12. εκκαθάριση και αριθμός των επισκέψεων των ιατρών από 1.Υ.Υ. πευτών ιατρών τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία καταγγελίας των συμβάσεων. 31 του ν. αναστέλ− Παράταση συμβάσεων μεταξύ Ε.» τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση. Οι διατάξεις της παρούσης αφορούν τις αζημίως τις συμβάσεις αυτές πριν την παρέλευση του μη εκκαθαρισμένες οφειλές για το χρονικό διάστημα τριμήνου. 5. εργαστήρια κ. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.12. Οι Επι− «13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και χή των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από τους Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής και ο εν λόγω ελέγχους προς αναγνώριση. ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.Υ. 1. 4038/ τροπές συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού 2012 (A΄ 14). 3918/2011 (Α΄ 31) του τέταρτου άρθρου. 1 Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρ− του άρθρου 1 του ν. αντικαθίσταται και έχει ως ακολούθως: 6. καθώς και στην αποδο− αυτής. μετά από εισήγηση του Δ.2011.Π.Α. με παράγραφο.Σ.Υ.5328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β. με το ακόλουθο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το περιεχόμενο: Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη «13.Σ. Η περίπτωση α΄ του επιτροπές αποτελούμενες από γιατρούς ειδικότητας παρόντος ισχύει από την ψήφισή της.Ο. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 29 του ν.» και άλλες διατάξεις 2.2013. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει δικαιούχους.Π. ο αριθμός των συμβαλλόμενων ιατρών ψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς .2014. βλημένοι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας (ιατροί. Το σύνολο των δαπανών για και 30. 3918/2011 ν.Σ.Υ. Τροποποίηση διατάξεων του ν.Υ.λπ.Π. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. κα− εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Κατάργηση διάταξης της πρώτης παραγράφου του στην οικονομική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ή άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) μακεία του Οργανισμού ή των κρατικών νοσοκομείων. Έλεγχος ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύ− 2011 (Α΄ 31).Υ.Υ. (Α΄ 31). ο πλήρης υποβάλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας έλεγχος των αναλυτικών παραστατικών δαπανών που δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου του.» β. για μίως στις 31. 4052/2012 (Α΄ 41). όπως αυτή ισχύει σήμερα. προμηθευτές υγειονομικού 31. παρατείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι και λοιπού υλικού κ.Π.Ο. Για εντολή πληρωμής τους. εφόσον βάνονται από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Διασυνδεδεμένων Νησιών.2012. 3918/2011. νέα παράγραφος και αριθμείται δεκα− μέλη. η διάρκεια των οποίων θα είναι διετής.Σ..3. ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση των θερα− πριν την 1η Ιανουαρίου 2013. καθώς και με φάρμα− ση απόφασης επιστημονικής διασύνδεσης Μ.) για την παρα− αμοιβής τους.Υ. την υλοποίηση των ανωτέρω ελέγχων βαρύνει τους Ο Ε. φαρμακοποιούς και ειδικούς επιστήμονες 4.» νται η συγκρότηση.Υ. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστάται με τον Οργανισμό. εύ− μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 12 του άρθρου 28 του ν. μόνιμων ιατρών του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά τους ιατρεία.1.12. προκειμένου να αναλαμ− Υγείας αυτού μέχρι δύο χρόνια από 1. με τις οποίες ορίζο− ταργείται. διαγνωστικά κέντρα. προστίθεται νέα ναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παράγραφος με αριθμό δεκατρία (13). καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.2015. 1 του άρθρου 1 του ν. Στο τέλος της παρ.Υ. οι ειδικότητες αυτών. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οι− ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζη− κονομικών. της οποίας το της κάθε επιτροπής ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη περιεχόμενο έχει ως ακολούθως: και γραμματεύς ένας υπάλληλος του Φορέα.Υ.Π.Ο.Ο. στη λήψη Ε.Ε. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύνα− του Ε.Υ.

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από πωλήσεων πετρελαιοειδών Κεφάλαιο γνώμη της ΡΑΕ.Ε.. οι οποίες ββ) ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης του αιτούμε− αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν.Ε.000 Μ.Τ.000 ΕΥΡΩ 1.Ε. όπως αυτή ίσχυε στις 28. Ανάπτυξης και Ανταγωνι− να καταθέσουν για όλες τις μονάδες που διέπονται από στικότητας και Περιβάλλοντος.Ε.. Ενέργειας και Κλιματι− ειδικό καθεστώς προσωρινής άδειας λειτουργίας. 118/2007. Η ΔΕΗ Α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο − Απαίτηση ασφαλι− τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων στικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων κινδύνων ή χορή− Νησιών.Τ.000 ΕΥΡΩ κε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν.Ε. Άνω των 600.000 ΕΥΡΩ 5. Από την αναστολή της παραγράφου 1 εξαιρούνται Όγκος Πωλήσεων οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην (κατά το προηγούμενο κ. 2941/2001 (Α΄ 201). με ασφαλισμένο κεφάλαιο ποσό ίσο με το Α. 2941/2001 (Α΄ 201) στις μονάδες της ΔΕΗ Α. που περιλαμβάνονται λαιο. αναλόγως εφαρμοζομένων. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. για την εξόφληση των απαιτήσεων υπέρ μόζονται και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του αιτούμενου ΔΕΗ Α. ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ελάχιστο εταιρι− 3. σχε− κής Αλλαγής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής τικές αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρεις φακέλους της παρούσας υποπερίπτωσης ββ΄ αναφορικά με την δικαιολογητικών.2015 Προσωρι− με την οποία ο εκδότης της εγγυάται την καταβολή νή Άδεια Λειτουργίας. Με κοινή απόφαση 4.α. καθώς και οι Έως και 300.δ.1.2009.1. Ελάχιστο 31η Δεκεμβρίου 2014 με απόφαση του Υπουργού Περι− ανάλογα με τον όγκο Εταιρικό βάλλοντος.000 ΕΥΡΩ πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατείνονται μέχρι την εγκατάσταση του πλειο− του ν. μετά τη λήξη της άδειας εμπορίας ή την ανάκληση η παράταση καταλαμβάνει τις οικείες μονάδες που πε− αυτής και iv) μη τήρησης των αποθεμάτων έκτακτης ριλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ ανάγκης.. Ενέργειας και Κλιματικής .500. όπως αυτή ισχύει στις 31. ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις: 3. εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος προϊόντων κατά το προηγού− του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2 του άρθρου 33 του ν. 2773/ μενο ημερολογιακό έτος 1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται ως εξής: βάσει του άρθρου 1 του ν.2013. και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.12. Στις μονάδες της ΔΕΗ Α.000 ΕΥΡΩ σωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθη− Για την άδεια κατηγορίας Δ: 500. εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγη− 9η Μαΐου 2013 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για την θεί η Άδεια Εμπορίας πρέπει να ικανοποιεί μία από τις υπογραφή σύμβασης πώλησης. 4. 3468/2006.2009. ως ακολούθως: γούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την Για την άδεια κατηγορίας Α.Ε. Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προη− αα) ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο.12. που πληροί έχουν χορηγηθεί Άδειες Παραγωγής από την 24.2009. 2773/1999 (Α΄ 286).υ. το περιεχόμενο. iii) συνέχισης της δραστηριότητας θερμικούς σταθμούς του διασυνδεδεμένου συστήματος.Ε.000 Μ. ii) διακίνησης μη μένων Νησιών και την προσθήκη τηλεθέρμανσης στους κανονικού καυσίμου.» 6. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 7. «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών ημερολογιακό έτος) Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009). χορηγείται μέχρι την 31.». 3054/2002 (Α΄ 230).Τ. Αντί της ανωτέρω ασφαλιστικής κάλυψης είναι στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και σε εκείνες στις οποίες δυνατή η παροχή εγγυητικής επιστολής.2015 η ισχύς της Προ− Για την άδεια κατηγορίας Γ: 500. ανωτέρω διοικητικών προστίμων. όπως αντικαταστάθηκε με δότη που θα αναδειχθεί κατόπιν διενέργειας ανοιχτού το άρθρο 104 παράγραφος 1 του ν. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί μέ− θρου 25 του π. 4172/2013 (Α΄ 167). κατά την έννοια της παραγράφου προς το Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε ποσού μέχρι 5 του άρθρου 8 του ν. 500. 3377/2005 (Α΄ 202).000 ΕΥΡΩ φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στην κατηγορία του αυτοπαραγωγού και αποτελούν μέρος Από 300. οφείλουν των Υπουργών Οικονομικών.Ε.000 Μ. έως και επιχειρηματικού σχεδίου που συγχρηματοδοτείται από 600. που θα προκηρύξει αντικαθίσταται ως ακολούθως: το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 εφαρ− κό κεφάλαιο. 1.Τ.000 ΕΥΡΩ «Άρθρο 24 Για την άδεια κατηγορίας Β2: 500. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5329 με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και «α.2002 τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1.000 Μ. 2 και 3 του άρ− μέχρι την 28. 3734/2009 (Α΄ 8). Ειδικά όσον ισχύουσα νομοθεσία λόγω: i) μη τήρησης των όρων αφορά τους θερμικούς σταθμούς των Μη Διασυνδεδε− και προϋποθέσεων της αδειοδότησης. διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού. έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΔΕΗ Ανα− τη χορήγηση άδειας εμπορίας από την επιβολή των νεώσιμες Α. τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από τη λήξη της Προσω− τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και τη συμπλήρωση της ρινής Άδειας Λειτουργίας.000. Παρατείνεται μέχρι την 31.» εγγυητικής επιστολής. ασφαλιστική κάλυψη και τη διάρκεια. κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ελάχιστο εταιρικό κεφά− 2.12. Από την αναστολή του προηγούμενου εδαφίου γησης εγγυητικής επιστολής.1. αντικαθίσταται ως εξής: Για την άδεια κατηγορίας Β1: 500. όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1. χρι την 28. Το άρθρο 24 του ν.1. νου τη χορήγηση άδειας εμπορίας κατά κινδύνων από και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της την επιβολή διοικητικών προστίμων κατά την εκάστοτε ΔΕΗ Α.

» Η περίπτωση β΄ της παρ.12. αυτοδικαίως GWH υπολογίζεται από 1. με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο εκμίσθωσε προς την εται− Άρθρο 56 ρεία Γ. ως χρόνος έναρξης παράγραφο 1 του παρόντος.Ε.» δήποτε τρόπο των κτιρίων. Δ8/Δ/Φ 16. Όλες οι διοικητικές πράξεις και λοιπές άδειες και μετά την 31.» ν.1. ότι πραγμα− 18 του ν. η ανωτέρω υπουργική απόφαση δύναται να 105Α και 107 Ν. 3 του άρθρου 43 του Σωφρονι− επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας. καθώς και ποσοστό 37% εξ ισχύει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετεγκα− αδιαιρέτου των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας επί της τάστασης του καταστήματος. όπως είχαν αναπροσαρμοσθεί κατά τα οριζόμενα την 31. ΛΑΡΚΟ τα μεταλλευτικά του δικαιώματα Στο τέλος της παρ.2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβο− τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος. η μί− σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4067/2012 (Α΄ 79) προστίθεται ράτωσης της οικοδομής για οικοδομές οι οποίες απο− παράγραφος 8. με τους Για τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής κατα− ίδιους όρους: νάλωσης ανά παροχή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος α.797/23. Οι διατάξεις Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. του Συμβουλίου της Επικρατείας. 1 του άρθρου 32 του μεταλλείου υπ’ αριθ. οποιασδήποτε διαδικασίας και διατύπωσης. όπως είναι η ιδιοκατοίκηση.5330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Αλλαγής για τη μίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμά− για καταναλωτές βιομηχανικής χρήσης ΜΤ με ετήσια των του Δημοσίου επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυ− συνολική κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη των 13 μνας μετά των επ’ αυτού εγκαταστάσεων. Βοιωτίας. Το οφειλόμενο. 11 του άρθρου 196 του ν.ν. συμπληρώνεται τετραετία. κράτησης. Για τις οικοδομές «8. 13614/ στις διατάξεις 41 και 41 Α του ν.12. 3175/2003 ισχύει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.2011 και εφεξής.12. 3842/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: εγκαταστάσεις που ευρίσκονται εντός των ορίων του εν «Για τα έτη 2012 και 2013 και εφεξής λαμβάνονται λόγω δημοσίου μεταλλείου.2008.12. 4 του άρθρου 85 του την 31. Φθιώτιδας.2013 και μέχρι την πα− αναπροσαρμοστεί μέχρι 31. Δ8/Γ/Φ. 1530/1950 μι− σθωτικών δικαιωμάτων επί της οριστικής παραχώρησης Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2859/ 9.» λαιογράφου Αθηνών Άνδρης Δρακούδη − Δήμα.Α.Μ.2008.2014.2008. από την ημερομηνία αποπε− 11.8.2008 σε εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Γ.1249/1982 και ίσχυαν 2552/ 11.3. μαζί με όλες τις ν. . καθώς και οι τιμές εκκίνησης και οι Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. ήτοι: αα) τα στικού Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του περιελθόντα στο Δημόσιο δυνάμει του α. φόρος δεν μπορεί να πρωτ. 4203/2013 δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι τοποιείται η πρώτη εγκατάσταση κατά το χρόνο που την 31. ως εξής: περατώθηκαν από 1.Μ. η πρώτη χρήση με οποιον− του ν. Θεωρείται επίσης. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. πρωτ.12. 1 του άρθρου σθωση ή άλλη χρήση.7.14. Αν έχει βεβαιωθεί ρέλευσή της με την παρούσα διάταξη χορηγούμενης φόρος με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξο− παράτασης και οι οποίες αφορούν εν γένει ή συνδέο− μείωσης διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο νται αμέσως ή εμμέσως με τη λειτουργία του μεταλ− προηγούμενο εδάφιο. της συνολικής κατανάλωσης δύο ετών προ του έτους 14. Υγείας και Ναυτιλίας των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για και Αιγαίου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 30ή ακίνητα περιοχών που εντάχθηκαν στο σύστημα του Σεπτεμβρίου 2014.2011».10/οικ.12. 8Β Ν. Η μίσθωση που καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ.Μ. Φθιώτιδας και ββ) ποσοστό 63% εξ αδιαιρέτου των πε− Άρθρο 57 ριελθόντων στο Δημόσιο δυνάμει του α. αντικειμενικού προσδιορισμού για πρώτη φορά μετά 8.4.12. 1530/1950 (Α΄ ν.» οριστικής παραχώρησης μεταλλείου. ως ενιαίο και αναπόσπαστο υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομεί− μέρος αυτού.ν.3α/ 14075/2611/23. χωρίς την τήρηση Μοναδιαία χρέωση σε Ευρώ/MWh = 4.2010. θεμελίωσης σχετικής αξίωσης. κατά την 31. υπ’ αρίθμ.Α. 4001/2011 αντικα− θίσταται ως εξής: 2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 «β) ως πρώτη εγκατάσταση. διενερνείται νέα εκκαθάριση του λουργικού συγκροτήματος της Λάρυμνας.2013 με την υπ’ αρ. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου Άρθρο 58 του 2015.Μ. 8Β Ν. όπως η μίσθωση αυτή παρατάθηκε μέχρι ωσης. αντάλλαγμα ΥΚΩ ειδικά της τετραετίας θεωρείται η 1. οφειλές των υπόχρεων στο φόρο αυτόν. Στο άρθρο 36 του ν. 2776/1999 (Α΄ 291) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 247) δικαιώματα μεταλλειοκτησίας επί των οριστικών «Σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης καταστημάτων παραχωρήσεων μεταλλείων υπ’ αρίθμ. Φθιώτιδας. η οποία ακύρωσε τι− ΛΑΡΚΟ.2013 ως εξής: από την επομένη της λήξης τους.12. ύστερα από την ανέγερσή 10. Ειδικά όσον φόρου από τη φορολογική διοίκηση και σε περίπτωση αφορά στην υλοποίηση του όρου α΄ της υπ’ αριθμ. Η μεταφορά στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του προσωπικού τους.Ε. η ιδιόχρηση. 1 Ν.2013 εγκριτικής κοινής επιστραφεί παρά μόνο να συμψηφιστεί με μελλοντικές υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος. συντελεστές αυξομείωσης όπως αναπροσαρμόστηκαν β. των οποίων η ισχύς πρόκειται να λήξει στο μές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης που είχαν χρονικό διάστημα από την 31.1. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην που αποπερατώθηκαν έως 31. 1 του άρθρου 6 του ν.2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Η παρ.10.

2014. Αθήνα. 2. εκτός αν ορί− ζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. 3.2014 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 36 ισχύουν από 1. 31 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5331 Άρθρο 59 Έναρξη ισχύος 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.1. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος νόμου ισχύουν από 1.1. Αθήνα. 31 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ . ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.