MASTER PLAN LAND USE VARIATION/CHANGE OF LAND USE

All the application should be submitted to the Government with respect to
change of land use in the Consented/approved Master Plan

To

The Secretary,
Housing and Urban Development,
Chennai 600 009.

Through

1. The Director of Town and Country Planning,
807, Anna Salai,
Chennai 600 002.

2. Executive Officer/Commissioner/Member Secretaries of Town Panchayat
Panchayat union/ Municipality/Corporation/Local Planning Authority/New
Town Development Authority. (All applications should be sent to the DTCP
through Local bodies/LPA/NTDA)

APPLICATION FORMAT

I. Whether the following details, maps, annexures and enclosures should be scrutinised.

1. Applicants application has Rs.2/- court fee stamp.

2. The letter of the Executive Officer/Commissioner/Member Secretaries.

3. S.F.No. and sub division and S.F.Nos of the proposed change of land use.

4. Area for the S.F.No. and sub division S.F. No.

5. F.M.B. sketch for S.F.No. and sub division S.F.No.

6. If the proposed site is an agricultural wet/dry land, give details along with sites and
adangal copies.

7. Whether the proposed change of land use site has a land use of wet/dry/cultivated dry
land/developed residential area/industrial /area/others in the Master Plan.

Topo sketch with a radius of 100 metres around the boundary of the site indicating the existing developments.. Xerox copies of document. If the proposed site falls in agricultural land. The Master Plan extract map with the certification of Town Planning Officer/Local body officers should be enclosed.m. 12. If the chemical factory is proposed.D. 11.should be annexed. distance of riverside and a consent letter from the Pollution Control Board should be obtained and enclosed.O. 20. Inspection report of the Member Secretary of LPA’s/New Town Development Authorities (NTDA’s). a No Objection Certificate obtained from the Government to Secretary Agricultural Department should be enclosed. Site inspection reports of Town Planning Officer and Executive Officer to be enclosed. through respective local bodies. Dept dated 18.Nos to be enclosed. the matter will be informed to the applicant .01.Ms.F.No. The applicant should submit the completed application to the Director of Town & Country Planning. Chennai-2. 18. If the Change of land use proposed for industrial purpose and the site lay within 1 k. LPA.Nos and sub division S.90. Encumbrance vertificate. Along with application 3 sets of maps. (Original Chalan Copy) 16. 15. The department will scrutinize all the application and forward to the Government with necessary recommendation and while doing so. 19. Map showing clear cut boundary details with S. NTDA and RDD. 10. a consent letter from the Pollution Board should be enclosed.2500/. Treasury Chalan for a sum of Rs. 21. As per the G. present land use and building. should be enclosed. Inspection report and recommendation of regional Deputy Director of Town and Country Planning. 9. 8.57 H&U. 13. Local body and Local Planning Authorities (LPA) resolution and recommendations. 17.F. 14.

cŸqª £l¡FGé‹ F¿¥ghd gç¨Jiu /Ôªkhd© 13.ãy¥ga‹ kh‰w© KGik¤ £l¤Âš ãy cgnahf kh‰w© F¿¤J muR¡F rkª¥Ã¡f¥gL© é©z¥g§fŸ muR bray® Å£L tr k‰W© efªòw tsª¢Á¤Jiw br‹id 600 009 vd Kftçæl¥g£L tê efª Cuik¥ò Ïa¡Feª br‹id 2 v‹W F¿¥Ã£L cŸsh£Á / cŸqª £l¡ FGk© _ykhf / òJefª tsª¢Á¡ FGk« _ykhf mD¥g¥gl nt©L«. ãy cgnahf kh‰w© nfhU© ãy msÎ v§fŸ k‰W© c£ÃçÎ v§fŸ égu« 4. é§z¥g¤Jl‹ ÑnH f§l tiugl¦fisÍ© . kDjhu® é©z¥g« (Ïu§L %ghŒ ÚÂk‹w éšiy x£l¥g£lJl‹ 2. KGik¤ £l¤Âš c¤njr ãy cgnahf© . ãy msÎ v©fSlD« c£ÃçÎ v©fSlD« fh£l¥g£l tiugl« 11. 1.Û R‰wsé‰fhd R‰W¢ rh®ò tiugl« 10. k‰W© Ïju cgnahf égu« 8. efuik¥ò mYtyç‹ neuhŒÎ F¿¥ò / ãªthf mçfhçæ‹ neuhŒÎ¡ F¿¥ò 12. KGik¤ £l« . cŸqª £l¡ FGk© /òJefª tsª¢Á¡ FGk© cW¥Ãdª brayç‹ neuhŒÎ¡ F¿¥ò 14.M.B. òŠirah. c£ÃçÎl‹ ãy msÎ ò¤jf tiugl (F. j‰nghija ãy cgnahf© k‰W© f£ol¦fŸ égu¤Jl‹ kDjhuª kidæ‹ x›bthU g¡f všiyæèU¨J© 100». 7. mÃéU¤Âail¨j FoæU¥ò gFÂah bjhê‰gFÂah. ãy msÎ v© c£ÃçÎ v©thçahf gu¥gsÎ 5. Mizahs® /ã®thf mYty® foj« 3. gu¥ò égu© ãy¢ brhªj¡fhuª rhFgo égu© ngh‹w t‰iw ¡ F¿¥ÃL© Á£lh (k) ml¦fš efšfŸ mD¥g¥gl nt§L©. gæuhd òŠirah. Ïiz¥òfisÍ© égu¦fisÍ© Ïiz¤J mD¥g¥g£LŸsjh v‹W gçÓè¡f nt§L©. ãy msÎ v§fŸ eŠirah (m) òŠirah v‹gj‰F© . ãy cgnahf kh‰w© nfhU© Ïl¤Âid bjëthf všiyÍlD© .) efš 6. k§ly Jiz Ïa¡Feç‹ gç¨Jiu mšyJ neuhŒÎ ¡ F¿¥ò . efuik¥ò mYtyª/cŸsh£Á mÂfhçahš rh‹bwh¥g© brŒa¥g£l KGik¤Â£l¤Â‹ gF tiugl efš 9.eŠirah.

From To Director of Town and The Secretary to Government Country Planning Housing and Urban Development 807 Anna Salai Department/ Fort St.Local Planning Area Change of land use accepted by the Government issue of variation orders under section 32 (4) of the Town and Country Planning Act 1971 – proposals submitted. kidæš Ïurhad bjhê‰Tl© mika ÏU¨jhš khR f£L¥ghL thça¤Âl© bg‰w ÏirΡ foj« 20. 16. In the G.No.2500/. 15. Housing And Urban Development UDIV(1) Department dated ------- With reference to the Government orders 2nd cited the variation proposals are submitted for approval of the Government under section 32(4) of Town and Country Planning Act 1971. George .O 2nd cited the Government have accepted change of land use for T.1. Ïiz¥òfŸ x›bth‹¿Y© 3 efšfŸ mD¥g nt§L© 21. Ref: 1. Sub: Master Plan …………………. kDjhuª jdJ é§z¥g¤Âid r©g¨j¥g£l cŸSª £l¡ FGk© / òJef® ts®¢Á¡ FGk« / k©ly Jiz Ïa¡Fe® _ykhf Ïa¡FeU¡F mD¥g nt©L«.No .. dated 2.S.O. é§z¥g¦fŸ Ï›tYtyf¤Âš gçÓè¡f¥g£L. The Government G.orders requested. bjhê‰rhiy M‰W¥gLifæèU¨J 1 »nyhÛ£lª Ïilg£l gF¡FŸ mik¨jhš khR f£L¥ghL thça¤Â‹ ÏirΡ foj© bg‰W mD¥òjš nt©L«.regarding.90‹go ãy cgnahf kh‰w ÃuRu¤ bjhif %. dated Sir. Madras 600 002 Madras 600 009 Roc No. 19.¡fhd nf£ò tiuÎ fhnrhiyia é©z¥g¤jlndna Ïiz¤J mD¥g nt©L«. Ïa¡Feª mtªfë‹ gç¨Jiu muR¡F rk®¥Ã¤jJ« égu« kDjhuU¡F¤ bjçé¡f¥glyh«.Ms. g¤Âu efš 18. This officer letter No. éšy¦f¢ rh‹W 17. murhiz v§ 57 ehŸ 18.

marked for ….303 Housing and Urban Development department dated 26.Ms. DRAFT NOTIFICATION In exercise of the powers conferred by the sub section 4 of section 32 of Town and Country Planning Act 1971 (Act 35 of 1972) the Governor of Tamilnadu hereby makes the following variation to the Master Plan of …………Local Planning Area approved in G.85 the Government may vary or revise the Master Plan under section 4 of section 32 and any such variation or revision shall be notified in the TamilNadu Government Gazette. As per section 32(4) of Tamil Nadu Town and Country Planning Act 1971 the Government have published the Notification in the Tamil Nadu Government gazette to vary Master Plan prepared and approved under this Act.H&UD dated………and published with the Housing & Urban Development Dept. Date…… and in the Tamil Nadu Government Gazette on…..shall be deleted. No………….use zone.S..O.Housing and Urban Development Department dated………and published in Housing and Urban Development Notification No……….. Notification No…………. As per rule 14 amended in G.of ……. use zone In this regard it is submitted that the ……Master Plan was approved by the Government G.ms. For Director of Town and Country Planning VARIATION In the said master plan under Appendix of the report the under Agricultural use zone the S. In the same master plan under residential use Zone the following entries shall be made after primary residential use Zone No……… ... under reference is ear. Section……… of the Tamil Nadu Government Gazette dated………. .O.Nos …….3.at Page of Part……….No..Municipality within the…………Local Planning Area from ……use zone into…….…………….O. Section of page ……… in the land use map of the approved Master Plan the T.Ms No. Hence the Government are requested to issue the following variation under section 32(4) of the Town and Country Planning Act 1971 (Tamil Nadu Act 35 of 1972) and also the publication in the Tamilnadu Government Gazette..No……….

90-‹-go) 1. ãy¥ga‹ kh‰w© nfhu¥gL© ãu¤Â‹ òy v§.muÁ‹ Ïz¡f« /ÏW x¥òjš bgw¥g£l KGik¤Â£l¤Âš ãy¥ga‹ kh‰w¥ ÃnuuizfSl‹ Ïiz¡f nt§oa got© Ïa¡Feç‹ R‰w¿¡if e. ãy¥ga‹ kh‰w¤Â‰F muR¡ fUñy¤Â‹ moæš f§l jiy¥Ãš %. éisãykhæ‹ Úª¥ghrd tr bgW»wjh v‹w égu© 5. ÏW x¥òjš Ïz¡f© më¡f¥g£l KGik¤Â£l RU¡f efš Ïiz¡f¥g£LŸsjh v‹w égu© 8.f.brY¤j¥g£l brY¤J¢Ó£L Ïiz¡f¥g£LŸsjh v‹w égu© (0217 Urban Development –01 Director of Town Planning Collection of charges for Services rendered-01 Centage charges (0217-AC-AA) cW¥Ãd® bray® cŸqª £l¡ FGk© . KGik¤Â£l¤Â‹ j‰nghija ãiyikÍ© cŸqª £l¡ FGk Ôªkhd© g‰¿a égu© 6.12.54958/90 KÂ1 ehŸ 18. òŠirah v‹w égu© 4. c£ÃçÎ v©. Ãu«jhg Ïl© k‰W© 100Û msé‰F R‰W rhªÃid¡fh£L© tiugl© Ïiz¡f¥g£ljh v‹w égu© 7. ãy© j‰nghJ éisãykhæ‹ e‹brŒah. t£l v©. ãy© j‰nghJ ga‹gL¤j¥gL© éj© 3. ãy¥ga‹ kh‰w© V‰W¡bfhŸs¥go‹ mj‰fhd muR m¿é¡ifæ‹ tiuÎ Ïiz¡f¥g£l égu© 9.2500/. 2.v§.

Name of the Local Body 2. preparation of Master plan Rules) b.No . CHECK LIST TO BE FILLED IN AND FURNISHED WITH PROPOSALS FOR VARIATION AMENDMENT: MODIFICATION OF MASTER PLAN 1.O. Name of the Local Planning Authority 3. If so the process stage of the Master plan and Rule upto which the Master plan has been processed on date(ref No. Has the Master plan been prepared for the Local Planning Area a. If Master Plan is consented by Government quote the G.

and Gazetted publication reference with S.O. 5. d. If finally approved quote G. If so. c.R. e.R.O No. Number and date) or proceedings of Director in shich sanction was accorded.D. and .O. a. Note the date of publication in the Gazette S. Plan showing the location ref.No.Whether it is a sanctioned Town Planning scheme/finally approved detailed development plan. c.O.No. 4. the orders of Government (G. d. What is the process state of the detailed development plan and the rule upto which the detailed development plan has been processed on date refer to the rule relating to preparation of detailed development plan. Whether the authenticated extract of the D. Name of the Detailed Development plan (or Town Planning Scheme as the case may be is it scheme formulated under the 1971 Act) b.

Whether authenticated plan showing the existing developments land used and building used roads and other topo details as existing on ground to assistance of 400 metre radius has been enclosed (plan C) 8. Whether the request is made by the owner of land and building or By any with legal power of . Nature of request (Deletion of road/. Whether authenticated extract of master plan showing the location reference and its relevant surroundings to a cistance of 1000 metres radious has been enclosed (planB) 7. What is the designated use and proposals as per detailed development plans. its relevant surroundings to a distance of 400 metres radius has been enclosed (planA) 6. 9.Dereservation/ change of use etc) a. What in the designated use and proposals as per Master plan b. What is the present requisition of change. c.

P.N. Is the request being made for the first time or has it been considered earlier and declined and if so at what state and with what result and by whom(reference numbers also to be furnished ) 12. If the Local planning Authority has originated the proposals its resolution and justification therefore 13.. 14.D. attorney duly satisfied by the Executive Authority of the Local body.A..H. the resolution of the local planning authority enclosed.M.A. 11. Has the L. 10. . notified residential/ Industrial area (as per P. considered and offered its view on the requested change and if so. and whichever. Whether the site lies in a a. Act) or covered by Providing of other statues like urban land ceiling act etc.P.Act/T. Has draft variation proposals in approved format (Plans/schedules enclosed) been submitted corresponding to recommendation of L.

Provisions under which variations sought for approval and authority quote rules.A. If all the provisions 14(a) are found to be satisfied by the Executive Authority. 15. Inspection notes impact assessment with reference to planning permission and recommendations. Commissioner/Executive Officer Municipality/Town Panchayat . Whether the area/site inspected by the Town Planning staff and his technical notes enclosed . Recommendation of Executive authority 17. b. 18. Signature of the Executive authority of local body and member secretary of L. 20. List of enclosures.P. 16. 19.