Σίηλορ Πεπιοσή

ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΝΣΡΙΚΑ/
Customer Care Representatives (CCCA/0517)
ΣΑΤΡΟ΢

ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΝΣΡΙΚΑ/
Web Developer (WED/17)
ΚΑΛΛΙΘΔΑ

ATTIKH
ΔΚΠΡΟ΢ΩΠOI ΠΩΛΗ΢ΔΩΝ ΑΘΗΝΑ (ForFra/ATH0514)
(ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ)/ ΑΛΛΟ

ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΟΛΟΙΠΗ/
ΔΚΠΡΟ΢ΩΠΟΙ ΠΩΛΗ΢ΔΩΝ – ΒΔΡΟΙΑ (ForFra/BE0617)
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

Δκππόζωποι πωλήζεων Professional Τπηπεζιών – Αγπίνιο ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΟΛΟΙΠΗ/
(NoFra/AGR1216) ΢ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

ATTIKH
Δκππόζωποι Πωλήζεων Professional Τπηπεζιών –
(ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ)/
Αιγάλεω (NoFra/ΔΞ-AIG0117)
ΑΙΓΑΛΔΩ

Δκππόζωποι Πωλήζεων Professional Τπηπεζιών – ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΟΛΟΙΠΗ/
Αλεξανδπούπολη (NoFra/ΔΞ-ΑΛΔΞ0517) ΑΛΛΟ

Δκππόζωποι πωλήζεων Professional Τπηπεζιών – ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΟΛΟΙΠΗ/
Απγολίδα / Απκαδία (NoFra/ΔΞ-TRAK012017) ΠΔΛΟΠΟΝΝΗ΢Ο΢

Δκππόζωποι Πωλήζεων Professional Τπηπεζιών – Βέποια ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΟΛΟΙΠΗ/
(NoFra/ΔΞ-BER-0617) ΑΛΛΟ

ATTIKH
Δκππόζωποι Πωλήζεων Professional Τπηπεζιών –
(ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ)/
Γλςθάδα (NoFra/ΔΞ-glu0517)
ΓΛΤΦΑΓΑ

ATTIKH
Δκππόζωποι Πωλήζεων Professional Τπηπεζιών –
(ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ)/
Ηλιούπολη (NoFra/ΔΞ-ΗΛ012017)
ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ATTIKH
Δκππόζωποι Πωλήζεων Professional Τπηπεζιών – Ν.
(ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ)/ ΝΔΑ
Δπςθπαία (NoFra/ΔΞ-Ν.ΔΡΤΘ0517)
ΔΡΤΘΡΑΙΑ

ATTIKH
Δκππόζωποι Πωλήζεων Professional Τπηπεζιών – Νέα
(ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ)/
΢μύπνη (NoFra/ΔΞ-nsm0517)
Ν.΢ΜΤΡΝΗ

Δκππόζωποι Πωλήζεων Professional Τπηπεζιών –
ATTIKH
Παγκπάηι (NoFra/ΔΞ-pag0517)
(ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ)/
ΠΑΓΚΡΑΣΙ

Δκππόζωποι Πωλήζεων Professional Τπηπεζιών – ATTIKH
Υαλκίδα (NoFra/ΔΞ-ΥΑΛ0517) (ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ)/ ΑΛΛΟ

ATTIKH
Δκππόζωποι Πωλήζεων Professional Τπηπεζιών –
(ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ)/
Υολαπγόρ (NoFra/ΔΞ-hol0517)
ΑΓ.ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΗ

Δκππόζωποι πωλήζεων Professional Τπηπεζιών για ηιρ
ATTIKH
πεπιοσέρ ηηρ Αθήναρ και ηηρ εςπύηεπηρ Αηηικήρ
(ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ)/ ΑΘΗΝΑ
(NoFra/_ΔΞ-ATSALES012017)

Δκππόζωποι πωλήζεων Professional Τπηπεζιών- ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΟΛΟΙΠΗ/
Μςηιλήνη (NoFra/ΔΞ-MYT0517) ΑΛΛΟ

ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΟΛΟΙΠΗ/
Δκππόζωποι πωλήζεων Θεζζαλονίκη (ForFra/THESS)
ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΟΛΟΙΠΗ/
Δκππόζωποι πωλήζεων Κεθαλλονιά (NoFra/ΚΔΦΑ1006)
ΝΗ΢ΙΑ ΙΟΝΙΟΤ

ATTIKH
Δκππόζωποι Πωλήζεων Ν. Δπςθπαία (ForFra/Ν.ΔΡ0717) (ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑΣΑ)/ ΝΔΑ
ΔΡΤΘΡΑΙΑ

Τπαλλήλοι Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ ΢ςνδπομηηών ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΝΣΡΙΚΑ/
(CCTA/0517) ΣΑΤΡΟ΢